ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.172.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 172

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
2. heinäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 572/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 573/2009, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien säämiskänahkojen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1338/2006 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan vientiä harjoittavan tuottajan tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 574/2009, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2009, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 108. kerran

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 575/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 576/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 570/2009 muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 577/2009, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 22 ja 26 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

13

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta

18

 

*

Komission direktiivi 2009/77/EY, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kloorisulfuronin, kyromatsiinin, dimetakloorin, etofenproksin, lufenuronin, penkonatsolin, triallaatin ja triflusulfuronin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

23

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/507/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2009, uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

34

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2009/508/EY

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2009, päätöksen EKP/2008/20 muuttamisesta sen eurometallirahojen määrän osalta, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009 (EKP/2009/15)

35

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/509/YUTP, hyväksytty 25 päivänä kesäkuuta 2009, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 572/2009,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

46,5

MK

23,3

TR

47,0

ZZ

38,9

0707 00 05

MK

27,4

TR

99,3

ZZ

63,4

0709 90 70

TR

94,6

ZZ

94,6

0805 50 10

AR

55,6

TR

64,2

ZA

60,8

ZZ

60,2

0808 10 80

AR

77,2

BR

78,1

CL

95,6

CN

97,8

NZ

108,6

US

93,2

UY

55,1

ZA

86,4

ZZ

86,5

0809 10 00

TR

215,7

US

172,2

XS

120,6

ZZ

169,5

0809 20 95

SY

197,7

TR

330,2

ZZ

264,0

0809 30

TR

90,5

US

175,8

ZZ

133,2

0809 40 05

IL

169,6

US

196,2

ZZ

182,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 573/2009,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2009,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien säämiskänahkojen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1338/2006 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan vientiä harjoittavan tuottajan tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   TARKASTELUA KOSKEVA PYYNTÖ

(1)

Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen pyynnön uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta. Pyynnön esitti Kiinan kansantasavallassa, jäljempänä ’asianomainen maa’, toimiva vientiä harjoittava tuottaja Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’.

B.   TUOTE

(2)

Tarkastelun kohteena oleva tuote on Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva myös määrämuotoiseksi leikattu säämiskänahka ja yhdistelmäparkittu säämiskänahka, crust-käsitelty säämiskänahka ja yhdistelmäparkittu säämiskänahka mukaan luettuna, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 4114 10 10 ja 4114 10 90.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(3)

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on neuvoston asetuksella (EY) N:o 1338/2006 (2) käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli, jonka nojalla Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan ja pyynnön esittäjän tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön tapahtuvaan tuontiin sovelletaan 58,9 prosentin suuruista lopullista polkumyyntitullia.

D.   TARKASTELUN PERUSTEET

(4)

Pyynnön esittäjä väittää toimivansa perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa määritellyissä markkinatalousolosuhteissa tai vaihtoehtoisesti pyytää yksilöllistä kohtelua perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Se väittää myös, että se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden perustana olleena tutkimusajanjaksona eli 1 päivän huhtikuuta 2004 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’, ja että se ei ole etuyhteydessä yhteenkään niistä tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavista tuottajista, joihin sovelletaan edellä mainittuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

(5)

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, että se aloitti tarkasteltavana olevan tuotteen viennin yhteisöön alkuperäisen tutkimusajanjakson päätyttyä.

E.   MENETTELY

(6)

Niille yhteisön tuottajille, joita asian tiedetään koskevan, on ilmoitettu edellä mainitusta pyynnöstä, ja niille on annettu tilaisuus esittää huomautuksia.

(7)

Komissio on saatavilla olevan näytön tutkittuaan päättänyt, että näyttö on riittävä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uuden viejän tarkastelun panemiseksi vireille. Saatuaan johdanto-osan 13 kappaleessa mainitun pyynnön komissio määrittää, toimiiko pyynnön esittäjä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa määritellyissä markkinatalousolosuhteissa tai täyttääkö se vaihtoehtoisesti yksilöllisen tullin vahvistamiselle asetetut vaatimukset perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Jos näin on, lasketaan pyynnön esittäjän yksilöllinen polkumyyntimarginaali, ja jos polkumyyntiä havaitaan, määritetään tulli, jota olisi sovellettava sen tuodessa tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön.

(8)

Jos todetaan, että pyynnön esittäjä täyttää yksilöllisen tullin vahvistamiselle asetetut vaatimukset, saattaa olla tarpeen muuttaa kaikkien muiden vientiä harjoittavien tuottajien valmistamien tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonnissa tällä hetkellä sovellettavaa tullia eli asetuksen (EY) N:o 1338/2006 1 artiklan 2 kohdassa täsmennettyä, Kiinan kansantasavallan ”kaikkiin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

a)   Kyselylomakkeet

(9)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää pyynnön esittäjälle kyselylomakkeen.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(10)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä.

(11)

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

(12)

Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tässä asetuksessa säädetyssä määräajassa.

c)   Markkinatalouskohtelu ja yksilöllinen kohtelu

(13)

Normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos pyynnön esittäjä toimittaa riittävän näytön siitä, että se toimii markkinatalousolosuhteissa eli täyttää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt vaatimukset. Tätä koskevat asianmukaisesti perustellut pyynnöt on toimitettava tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa asetetussa erityisessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeet tällaista pyyntöä varten pyynnön esittäjälle ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille. Pyynnön esittäjä voi käyttää lomaketta myös yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön esittämiseen eli sen ilmoittamiseen, että se täyttää perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa esitetyt vaatimukset.

d)   Markkinatalousmaan valinta

(14)

Jos pyynnön esittäjälle ei myönnetä markkinatalousasemaa, mutta se täyttää yksilöllisen tullin vahvistamiselle asetetut vaatimukset perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti, Kiinan kansantasavaltaa koskeva normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti sopivaa markkinatalousmaata koskevien tietojen perusteella. Komission aikomuksena on käyttää tähän tarkoitukseen Amerikan yhdysvaltoja, kuten tehtiin tutkimuksessa, joka johti toimenpiteiden käyttöönottoon asianomaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuotteen tuonnissa. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään huomautuksensa valinnan sopivuudesta tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

(15)

Jos pyynnön esittäjälle myönnetään markkinatalouskohtelu, komissio voi tarvittaessa käyttää myös sopivalle markkinatalousmaalle määritettyä normaaliarvoa koskevia päätelmiä esimerkiksi korvatakseen Kiinan kansantasavaltaa koskevat epäluotettavat kustannus- tai hintatiedot, jos vaadittavia luotettavia tietoja ei ole saatavissa Kiinan kansantasavallasta ja niitä tarvitaan normaaliarvon määrittämiseksi. Komissio aikoo käyttää Amerikan yhdysvaltoja myös tähän tarkoitukseen.

F.   VOIMASSA OLEVAN TULLIN KUMOAMINEN JA TUONNIN KIRJAAMINEN

(16)

Voimassa oleva polkumyyntitulli olisi kumottava perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla pyynnön esittäjän tuottaman ja yhteisöön vientiä varten myymän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin osalta. Samalla tällaisen tuonnin kirjaaminen olisi tehtävä pakolliseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireillepanopäivästä alkaen, jos tarkastelu osoittaa pyynnön esittäjän harjoittavan polkumyyntiä. Pyynnön esittäjän maksettaviksi tulevaisuudessa mahdollisesti lankeavia määriä ei voida menettelyn tässä vaiheessa arvioida.

G.   MÄÄRÄAJAT

(17)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa tämän asetuksen johdanto-osan 9 kappaleessa tarkoitettujen kyselylomakkeiden vastaukset tai muita tietoja, jotka olisi otettava huomioon tutkimuksessa,

asianomaiset osapuolet voivat esittää komissiolle kirjallisen kuulemispyynnön,

asianomaiset osapuolet voivat esittää mielipiteensä siitä, onko Amerikan yhdysvallat sopiva valinta markkinatalousmaaksi, jota käytettäisiin Kiinan kansantasavaltaa koskevan normaaliarvon määrittämiseen siinä tapauksessa, että pyynnön esittäjälle ei myönnetä markkinatalousasemaa,

pyynnön esittäjän olisi toimitettava perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti asianmukaisesti perusteltu pyyntö markkinatalouskohtelun ja/tai yksilöllisen kohtelun saamiseksi.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(18)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(19)

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää saatavilla olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii yhteistyössä vain osittain ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(20)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) mukaisesti.

J.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(21)

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Hän toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etuihin kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen käsittely. Lisätietoja sekä yhteystiedot ovat asianomaisten osapuolten saatavilla kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla (http://ec.europa.eu/trade),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 4 kohdan mukainen asetuksen (EY) N:o 1338/2006 tarkastelu sen määrittämiseksi, onko Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd -yrityksen (Taric-lisäkoodi A957) tuottaman ja yhteisöön vientiä varten myymän ja CN-koodeihin 4114 10 10 ja 4114 10 90 luokiteltavan myös määrämuotoiseksi leikatun säämiskänahan ja yhdistelmäparkitun säämiskänahan, crust-käsitelty säämiskänahka ja yhdistelmäparkittu säämiskänahka mukaan luettuna, tuonnissa sovellettava asetuksella (EY) N:o 1338/2006 käyttöön otettua polkumyyntitullia ja minkä tasoisena.

2 artikla

Kumotaan asetuksella (EY) N:o 1338/2006 käyttöön otettu polkumyyntitulli tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin osalta.

3 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi. Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

4 artikla

1.   Jollei toisin ole ilmoitettu, asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava tämän asetuksen johdanto-osan 9 kappaleessa tarkoitettujen kyselylomakkeiden vastaukset tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, jotta niiden huomautukset voitaisiin ottaa huomioon tutkimuksessa.

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää kirjallisesti samassa 40 päivän määräajassa saada tulla komission kuulemiksi.

2.   Jos tutkimuksen osapuolet haluavat esittää huomautuksia siitä, voidaanko Amerikan yhdysvaltoja pitää viitemaaksi soveltuvana kolmantena markkinatalousmaana normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallan osalta, niiden on toimitettava huomautuksensa 10 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.   Asianmukaisesti perustellut markkinatalouskohtelua ja/tai yksilöllistä kohtelua koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle 40 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

4.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuna tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (4), ja niihin on liitettävä asetuksen (EY) N:o 384/96 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Kaikki asiaan liittyvät tiedot ja/tai kuulemista koskevat pyynnöt on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Brussels

BELGIUM

Faksi: (+322) 2956505

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Catherine ASHTON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 251, 14.9.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.


2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 574/2009,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2009,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 108. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 18 päivänä kesäkuuta 2009 muuttaa luetteloa luonnollisista ja oikeushenkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, lisäämällä luetteloon yhden luonnollisen henkilön saatuaan tiedon hänen siteistään Al-Qaidaan. Pakotekomitea on ilmoittanut perustelut luetteloon lisäämiselle.

(3)

Sen vuoksi liitettä I olisi muutettava.

(4)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi.

(5)

Komissio ilmoittaa kyseiselle henkilölle tämän asetuksen perustana olevat syyt, antaa hänelle mahdollisuuden kommentoida niitä ja tarkastelee tätä asetusta näiden kommenttien ja mahdollisten lisätietojen perusteella uudelleen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraava:

”Atilla Selek (alias Muaz). Osoite: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Saksa. Syntymäaika: 28.2.1985. Syntymäpaikka: Ulm, Saksa. Saksan kansalainen. Passin nro: 7020142921 (Saksan passi, myönnetty Ulmissa, Saksassa, voimassa 3.12.2011 asti). Henkilötunnus: 702092811 (saksalainen henkilökortti (Bundespersonalausweis), myönnetty Ulmissa, Saksassa, voimassa 6.4.2010 asti). Muita tietoja: vangittuna Saksassa 20.11.2008 alkaen (tilanne toukokuussa 2009). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 18.6.2009.”


2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 575/2009,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009,

kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 7 e artiklan yhdessä sen 9 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan mukaisesti kyseisen asetuksen 56 artiklassa tarkoitetun kiintiön ulkopuolella markkinointivuoden aikana tuotettu sokeri voidaan viedä ainoastaan komission vahvistaman määrällisen rajoituksen puitteissa.

(2)

Kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin ja sokerin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2008/2009 loppuun 19 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 924/2008 (3) vahvistetaan edellä mainitut rajoitukset.

(3)

Vientitodistushakemusten mukaiset määrät sokeria ylittävät asetuksessa (EY) N:o 924/2008 vahvistetun määrällisen rajoituksen. Sen vuoksi olisi vahvistettava 22, 23, 24, 25 ja 26. päivänä kesäkuuta 2009 haetuille määrille hyväksymisprosentti. Lisäksi olisi hylättävä kaikki 29. päivän kesäkuuta 2009 jälkeen jätetyt sokerin vientitodistushakemukset ja keskeytettävä vientitodistushakemusten jättäminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Myönnetään kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistukset, joiden hakemukset on jätetty 22. päivän kesäkuuta 2009 ja 26. päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana, siten, että haettaviin määriin sovelletaan 76,30317 prosentin suuruista hyväksymisprosenttia.

2.   Hylätään 29. päivänä kesäkuuta, 30. päivänä kesäkuuta, 1. päivänä heinäkuuta, 2. päivänä heinäkuuta ja 3. päivänä heinäkuuta 2009 jätetyt kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistushakemukset.

3.   Keskeytetään kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistushakemusten jättäminen 6 päivästä heinäkuuta 200930 päivään syyskuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 252, 20.9.2008, s. 7.


2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 576/2009,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009,

vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 570/2009 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2009 kannettavat tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 570/2009 (3).

(2)

Koska tuontitullien laskettu keskiarvo poikkeaa vahvistetusta tullista yli viisi euroa tonnilta, asetuksessa (EY) N:o 570/2009 vahvistettuja tuontitulleja olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 570/2009 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 570/2009 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivänä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUVL L 171, 1.7.2009, s. 3.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 2 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

51,26

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

30,13

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

30,13

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

56,25


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

30.6.2009

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

196,08

98,74

FOB-hinta USA

207,47

197,47

177,47

88,62

Palkkio Meksikon-lahdella

13,16

Palkkio Suurilla järvillä

8,67

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

19,99 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

17,16 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 577/2009,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009,

sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 22 ja 26 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille on jätetty 22 ja 26 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 950/2006 ja/tai puhdistamoiden hankintatarpeita varten markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamisesta 7 päivänä toukokuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 (3) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä on samansuuruinen tai suurempi kuin järjestysnumero 09.4331 ja 09.4337 (2008–2009) ja 09.4341 (heinäkuuta–syyskuuta 2009) käytettävissä oleva määrä.

(2)

Sen vuoksi komission olisi vahvistettava jakokerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava jäsenvaltioille kyseisen määrän täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 950/2006 4 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 508/2007 3 artiklan mukaisesti 22 ja 26 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 122, 11.5.2007, s. 1.


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

100

Saavutettu

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Norsunluurannikko

100

 

09.4334

Kongon tasavalta

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Intia

100

Saavutettu

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mosambik

100

 

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

100

 

09.4347

Tansania

0

Saavutettu

09.4348

Trinidad ja Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Etuuskohteluun oikeutettu AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV luku

Markkinointivuosi heinäkuuta–syyskuuta 2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Norsunluurannikko

100

 

09.4334

Kongon tasavalta

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Intia

0

Saavutettu

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

75,1969

Saavutettu

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mosambik

100

 

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

100

 

09.4347

Tansania

100

 

09.4348

Trinidad ja Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Saavutettu


Täydentävä sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 V luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4315

Intia

 

09.4316

AKT-pöytäkirjan allekirjoittajamaat

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VI luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4317

Australia

0

Saavutettu

09.4318

Brasilia

0

Saavutettu

09.4319

Kuuba

0

Saavutettu

09.4320

Muut kolmannet maat

0

Saavutettu


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

0

Saavutettu

09.4326

Serbia ja Kosovo (1)

100

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

100

 

09.4328

Kroatia

100

 


Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4380

Poikkeustuonnin alaisena

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

100

 


Talouskumppanuussopimuksen mukainen lisäsokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII a luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4431

Komorit, Madagaskar, Mauritius, Seychellit, Sambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda

100

 

09.4433

Swazimaa

100

 

09.4434

Mosambik

0

Saavutettu

09.4435

Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago

0

Saavutettu

09.4436

Dominikaaninen tasavalta

0

Saavutettu

09.4437

Fidži, Papua-Uusi-Guinea

100

 


Sokerin tuonti Bulgarialle ja Romanialle avatuissa siirtymäkauden tariffikiintiöissä

Asetuksen (EY) N:o 508/2007 1 artikla

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 22.6.2009-26.6.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4365

Bulgaria

0

Saavutettu

09.4366

Romania

0

Saavutettu


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.


DIREKTIIVIT

2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/18


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/71/EURATOM,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on laatinut saatuaan lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden keskuudesta, ja kuultuaan Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä ”perustamissopimus”, 2 artiklan b alakohdassa määrätään, että on laadittava yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

(2)

Perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätään, että yhteisössä on vahvistettava perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

(3)

Perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 96/29/Euratom (3) vahvistetaan kyseiset turvallisuutta koskevat perusnormit. Kyseisen direktiivin säännöksiä on täydennetty erityislainsäädännöllä.

(4)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, jäljempänä ”yhteisöjen tuomioistuin”, oikeuskäytännön (4) mukaan yhteisöllä on jäsenvaltioidensa kanssa jaettua toimivaltaa ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen (5) soveltamisaloilla.

(5)

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen terveyden suojelua koskevan 3 luvun määräykset muodostavat yhdenmukaisen kokonaisuuden, jossa komissiolle annetaan melko laaja toimivalta suojella väestöä ja ympäristöä radioaktiivisen saastumisen vaaroilta.

(6)

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdassa yhteisölle asetettu tehtävä laatia yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ei merkitse sitä, etteivät jäsenvaltiot voisi säätää pidemmälle menevistä suojelutoimenpiteistä sen jälkeen kun yhteisö on määritellyt kyseiset määräykset.

(7)

Yhteisön järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä 14 päivänä joulukuuta 1987 tehdyllä neuvoston päätöksellä 87/600/Euratom (6) säädettiin tiedoksiantamista ja tietojen toimittamista koskevasta kehyksestä, jota jäsenvaltioiden on käytettävä suojellakseen väestöä säteilyhätätilanteen sattuessa. Säteilyhätätilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle 27 päivänä marraskuuta 1989 annetulla neuvoston direktiivillä 89/618/Euratom (7) on asetettu jäsenvaltioille velvoitteita, jotka koskevat tietojen antamista väestölle säteilyhätätilanteessa.

(8)

Jäsenvaltioiden vastuu ydinlaitosten ydinturvallisuudesta on perusperiaate, jonka pohjalta ydinturvallisuuden valvontaa on kehitetty kansainvälisellä tasolla, kuten vahvistetaan ydinturvallisuutta koskevassa yleissopimuksessa. Tässä direktiivissä olisi korostettava sekä mainittua kansallisen vastuun periaatetta että periaatetta, jonka mukaan päävastuu ydinlaitoksen ydinturvallisuudesta on luvanhaltijalla, jota kansallinen valvontaviranomainen valvoo. Tässä direktiivissä olisi myös vahvistettava toimivaltaisten valvontaviranomaisten asemaa ja riippumattomuutta.

(9)

Kukin jäsenvaltio voi päättää asiaa koskevien kansallisten politiikkojensa mukaisesti, millaista energialähdevalikoimaa se käyttää.

(10)

Kansalliset olosuhteet otetaan huomioon kehitettäessä tämän direktiivin mukaista kansallista kehystä.

(11)

Jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet toimenpiteitä, joiden avulla ne voivat saavuttaa korkean ydinturvallisuustason yhteisössä.

(12)

Vaikka tämä direktiivi koskee pääasiassa ydinlaitosten ydinturvallisuutta, on samoin tärkeää varmistaa käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallinen huolto, myös varastointi- ja loppusijoituslaitoksissa.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa arvioitava asiaa koskevia Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) laatimia turvallisuuden perusperiaatteita (8), joiden olisi muodostettava puitteet menettelyille, jotka jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tämän direktiivin täytäntöönpanossa.

(14)

On syytä hyödyntää menettelyä, jossa niiden jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaiset, joiden alueella on ydinvoimalaitoksia, ovat tehneet yhteistyötä Läntisen Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten järjestön (WENRA) puitteissa ja määritelleet sähköntuotantoon tarkoitetuille ydinreaktoreille useita turvallisuuden viitetasoja.

(15)

Neuvoston esitettyä kehotuksen perustaa EU:n laajuinen korkean tason työryhmä 8 päivänä toukokuuta 2007 annetuissa ydinturvallisuutta ja käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallista huoltoa koskevissa päätelmissä perustettiin ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyllä komission päätöksellä 2007/530/Euratom (9) ydinturvallisuusalan eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmä, jäljempänä ’ENSREG’, osallistumaan työhön ydinturvallisuutta koskevien yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi.

(16)

On tarpeen vahvistaa yhtenäinen rakenne jäsenvaltioiden komissiolle toimittamille tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskeville kertomuksille. ENSREG:n jäsenten laaja kokemus huomioon ottaen sen panos voisi tässä suhteessa olla merkittävä, mikä helpottaisi kansallisten valvontaviranomaisten kuulemista ja keskinäistä yhteistyötä.

(17)

ENSREG:n 15 päivänä lokakuuta 2008 pidetyssä viidennessä kokouksessa hyväksyttiin 10 periaatetta käytettäväksi ydinturvallisuutta koskevan direktiivin laatimisessa, kuten ENSREG:n 20 päivänä marraskuuta 2008 päivätyssä pöytäkirjassa todetaan.

(18)

Ydinteknologian kehittämisellä, laitosten käytöstä ja turvallisuustutkimuksesta saaduilla kokemuksilla sekä sääntelykehysten parannuksilla olisi mahdollista parantaa turvallisuutta edelleen. Noudattaen sitoumusta pitää yllä ja parantaa turvallisuutta jäsenvaltioiden olisi otettava nämä tekijät huomioon laajentaessaan ydinvoimaohjelmiaan tai päättäessään käyttää ydinvoimaa ensimmäistä kertaa.

(19)

Vahvan turvallisuuskulttuurin luominen ydinlaitokseen on yksi turvallisuusjohtamisen perusperiaatteista, jota tarvitaan ydinlaitoksen toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi.

(20)

Ydinturvallisuutta koskevan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämisen ja kehittämisen edelleen olisi perustuttava muun muassa laitosten käytöstä saaduista aiemmista kokemuksista oppimiseen sekä menetelmien ja tieteen kehityksen hyödyntämiseen tarpeen mukaan.

(21)

Aiemmin jäsenvaltiot toteuttivat itsearviointeja IAEA:n puitteissa tiiviisti kansainvälisen viranomaistoiminnan arviointiryhmän (IRRT) tai viranomaistoiminnan vertaisarviointien (IRRS) yhteydessä. Jäsenvaltiot suorittivat kyseiset itsearvioinnit ja pyysivät arviointeja vapaaehtoisesti avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Oikeudellisen, organisaatio- ja valvontainfrastruktuurin itsearvioinneilla ja niihin liittyvillä vertaisarvioinneilla olisi pyrittävä kansallisen valvontakehyksen vahvistamiseen ja parantamiseen sekä tunnustamaan jäsenvaltioiden toimivalta alueellaan olevien ydinlaitosten ydinturvallisuuden varmistamisessa. Itsearvioinnit ja niitä seuraavat kansainväliset vertaisarvioinnit eivät ole tarkastuksia eivätkä auditointeja vaan vastavuoroisen oppimisen järjestelmiä, joissa hyväksytään erilaiset lähestymistavat toimivaltaisen valvontaviranomaisen organisaatioon ja käytäntöihin, ja samalla otetaan huomioon jäsenvaltion valvontaa, tekniikkaa ja politiikkaa koskevat kysymykset, jotka edistävät vahvan ydinturvallisuusjärjestelmän varmistamista. Kansainvälisiä vertaisarviointeja olisi pidettävä tilaisuutena jakaa ammatillista kokemusta ja vaihtaa saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä avoimuuden ja yhteistyön hengessä mieluummin vertaisryhmien antamien ohjeiden kuin valvonnan tai tuomitsemisen avulla. Ottaen huomioon tarvittavan joustavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden suhteessa jäsenvaltioiden erilaisiin järjestelmiin, jäsenvaltion pitäisi voida määrittää järjestelmänsä ne osat, joihin sovelletaan erityistä pyydettyä vertaisarviointia tavoitteena jatkuva ydinturvallisuuden parantaminen edelleen.

(22)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 34 kohdan mukaisesti (10) jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1   LUKU

TAVOITTEET, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Tavoitteet

Tämän direktiivin tavoitteena on

a)

ottaa käyttöön yhteisön kehys, jonka avulla pidetään yllä ja edistetään ydinturvallisuuden ja sen valvomisen jatkuvaa parantamista;

b)

varmistaa, että jäsenvaltiot huolehtivat asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, joilla turvataan ydinturvallisuuden korkea taso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ydinlaitosten ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin siviilikäyttöön tarkoitettuihin ydinlaitoksiin, jotka toimivat jäljempänä 3 artiklan 4 kohdassa määritellyn luvan nojalla, kaikissa tämän luvan kattamissa vaiheissa.

2.   Tämän direktiivin soveltaminen ei estä jäsenvaltioita toteuttamasta tämän direktiivin soveltamisalalla tiukempia turvallisuustoimenpiteitä yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tällä direktiivillä täydennetään perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuja ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevia perusnormeja eikä sillä rajoiteta direktiivin 96/29/Euratom soveltamista.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1)

”ydinlaitoksella”

a)

rikastuslaitoksia, ydinpolttoaineen valmistuslaitoksia, ydinvoimalaitoksia, jälleenkäsittelylaitoksia, tutkimusreaktoreita, käytetyn polttoaineen varastoja; ja

b)

radioaktiivisen jätteen varastoja, jotka ovat edellä a alakohdassa lueteltujen ydinlaitosten kanssa samalla alueella ja liittyvät suoraan niihin;

2)

”ydinturvallisuudella” asianmukaisia käyttöolosuhteita, onnettomuuksien ehkäisemistä ja onnettomuuksien seurausten lieventämistä niin, että työntekijöitä ja väestöä suojellaan ydinlaitoksien ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta;

3)

”toimivaltaisella valvontaviranomaisella” viranomaista tai viranomaisjärjestelmää, joka on nimetty jäsenvaltiossa toimimaan ydinlaitosten ydinturvallisuuden valvonnan alalla 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

4)

”luvalla” kaikkia jäsenvaltion lainsäädännön nojalla annettuja oikeudellisia asiakirjoja, joissa myönnetään lupa ydinlaitoksen sijoituspaikan valintaa ja laitoksen suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa ja käyttöä tai käytöstäpoistoa varten;

5)

”luvanhaltijalla” oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jolla on luvassa määritelty kokonaisvastuu ydinlaitoksesta.

2   LUKU

VELVOLLISUUDET

4 artikla

Oikeudellinen, valvonta- ja organisaatiokehys

1.   Jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskeva asianmukainen kansallinen oikeudellinen, valvonta- ja organisaatiokehys, jäljempänä ’kansallinen kehys’, ja pidettävä sitä yllä; sen avulla jaetaan vastuut ja huolehditaan asianomaisten valtion viranomaisten välisestä koordinoinnista. Kansallisessa kehyksessä vahvistetaan seuraavat vastuualueet:

a)

kansallisten ydinturvallisuusvaatimusten vahvistaminen. Sen määrittäminen, miten ne vahvistetaan ja mitä välinettä käyttäen niitä sovelletaan, kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;

b)

sellaisesta järjestelmästä säätäminen, joka vastaa ydinlaitoksia koskevien lupien käsittelystä ja toimintakielloista luvan puuttuessa;

c)

ydinturvallisuuden valvontajärjestelmästä säätäminen;

d)

täytäntöönpanon valvontaa koskevat toimet, kuten toiminnan keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai peruuttaminen.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallista kehystä ylläpidetään ja tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä hankittujen kokemusten, toiminnassa olevia laitoksia koskevista turvallisuusanalyyseistä saatujen näkemysten, teknologian kehittymisen ja turvallisuutta koskevan tutkimustoiminnan tulosten perusteella, kun tällaisia on saatavilla ja kun sillä on asian kannalta merkitystä.

5 artikla

Toimivaltainen valvontaviranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava ydinlaitosten ydinturvallisuudesta vastaava toimivaltainen valvontaviranomainen ja ylläpidettävä sitä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen on toiminnallisesti erotettu muista elimistä tai järjestöistä, jotka liittyvät ydinenergian edistämiseen tai käyttöön, mukaan lukien sähköntuotanto, sen todellisen riippumattomuuden suojaamiseksi asiattomalta vaikutukselta sen valvontatehtävään liittyvässä päätöksenteossa.

3.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle annetaan oikeudelliset valtuudet ja henkilöstö- ja taloudelliset voimavarat, joita se tarvitsee täyttääkseen edellä 4 artiklan 1 kohdassa kuvattuun kansalliseen kehykseen liittyvät velvoitteensa painottaen riittävästi turvallisuutta. Tähän kuuluvat voimavarat ja valtuudet

a)

vaatia, että luvanhaltija noudattaa kansallisia ydinturvallisuusmääräyksiä ja asianomaisen luvan ehtoja;

b)

vaatia näyttöä tästä noudattamisesta mukaan lukien 6 artiklan 2–5 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen;

c)

valvoa tätä noudattamista suorittamalla lakisääteistä arviointia ja tarkastuksia; ja

d)

ryhtyä noudattamisen varmistamiseksi viranomaistoimenpiteisiin mukaan lukien ydinlaitoksen toiminnan keskeyttäminen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kansallisessa kehyksessä määriteltyjen edellytyksen mukaisesti.

6 artikla

Luvanhaltijat

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että päävastuu ydinlaitoksen ydinturvallisuudesta on luvanhaltijalla. Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voida delegoida.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että voimassa oleva kansallinen kehys edellyttää, että luvanhaltijat arvioivat, valvovat ja parantavat toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa, ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti ydinlaitostensa ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin arviointeihin sisältyy sen varmistaminen, että onnettomuuksien ehkäisemistä ja onnettomuuksien seurausten lievittämistä varten on määritelty toimenpiteet. Samalla määritetään fyysiset turvatoimenpiteet ja luvanhaltijan hallinnolliset turvamenettelyt, joiden olisi petettävä, ennen kuin ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sovellettavassa kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat perustavat ja panevat täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa ydinturvallisuus on etusijalla ja jotka toimivaltainen valvontaviranomainen todentaa säännöllisesti.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sovellettavassa kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat täyttääkseen 1–4 kohdan mukaiset ydinlaitoksen ydinturvallisuutta koskevat velvoitteensa.

7 artikla

Ydinturvallisuutta koskeva asiantuntemus ja taidot

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vahvistetussa kansallisessa kehyksessä edellytetään koulutusjärjestelyjä, joita kaikki osapuolet järjestävät ydinlaitosten ydinturvallisuudesta vastaavalle henkilöstölleen ydinturvallisuutta koskevan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi edelleen.

8 artikla

Tiedottaminen väestölle

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ydinturvallisuuden valvontaa koskevat tiedot ovat työntekijöiden ja väestön saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti on myös varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen tiedottaa väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että tämä ei vaaranna muita kansallisessa lainsäädännössä tai kansainvälisissä velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten muun muassa turvajärjestelyjä.

9 artikla

Raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ensimmäisen kerran viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2014 ja joka kolmas vuosi sen jälkeen ydinturvallisuutta koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjä tarkasteluja ja selontekoja koskevia määräaikoja noudattaen.

2.   Komissio toimittaa jäsenvaltioiden kertomusten pohjalta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä.

3.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä vähintään joka kymmenes vuosi kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten valvontaviranomaistensa määräajoin tehtävä itsearviointi sekä pyydettävä kansallisen kehyksensä merkitseviä osia ja/tai viranomaisiaan koskeva kansainvälinen vertaisarviointi tavoitteena parantaa edelleen ydinturvallisuutta. Vertaisarviointien tulokset ilmoitetaan jäsenvaltioille ja komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

3   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2011. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset sekä niihin myöhemmin tehtävät muutokset kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. MIKO


(1)  Lausunto, annettu 10. kesäkuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

(4)  Asia C-187/87, Kok. 1988, s. 5013, asia C-376/90, Kok. 1992, s. I-6153, asia C-29/99, Kok. 2002, s. I-11221.

(5)  EYVL L 318, 11.12.1999, s. 21.

(6)  EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76.

(7)  EYVL L 357, 7.12.1989, s. 31.

(8)  IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1, 2006

(9)  EUVL L 195, 27.7.2007, s. 44.

(10)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/23


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/77/EY,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2009,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kloorisulfuronin, kyromatsiinin, dimetakloorin, etofenproksin, lufenuronin, penkonatsolin, triallaatin ja triflusulfuronin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon kuuluvat kloorisulfuroni, kyromatsiini, dimetakloori, etofenproksi, lufenuroni, penkonatsoli, triallaatti ja triflusulfuroni.

(2)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1490/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kloorisulfuronin ja kyromatsiinin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Kreikka, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 27 päivänä heinäkuuta 2007 ja 31 päivänä elokuuta 2007. Dimetakloorin ja penkonatsolin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Saksa, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 2 päivänä toukokuuta 2007 ja 19 päivänä kesäkuuta 2007. Etofenproksin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Italia, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 15 päivänä heinäkuuta 2005. Lufenuronin osalta esittelevä jäsenvaltio on Portugali, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 20 päivänä syyskuuta 2006. Triallaatin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Yhdistynyt kuningaskunta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 6 päivänä elokuuta 2007. Triflusulfuronin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Ranska, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 26 päivänä heinäkuuta 2007.

(3)

Arviointikertomuksia ovat tarkastelleet vertaistarkasteluna jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, ja ne on esitetty komissiolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten kertomusten (4) muodossa 26 päivänä marraskuuta 2008 kloorisulfuronin osalta, 17 päivänä syyskuuta 2008 kyromatsiinin ja dimetakloorin osalta, 19 päivänä joulukuuta 2008 etofenproksin osalta, 30 päivänä syyskuuta 2008 lufenuronin ja triflusulfuronin osalta, 25 päivänä syyskuuta 2008 penkonatsolin ja 26 päivänä syyskuuta 2008 triallaatin osalta. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja 26 päivänä helmikuuta 2009 valmistuivat komission tarkastelukertomukset kloorisulfuronista, kyromatsiinista, dimetakloorista, lufenuronista, penkonatsolista, triallaatista ja triflusulfuronista sekä 13 päivänä maaliskuuta 2009 etofenproksista.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia ja triflusulfuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksissa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseiset tehoaineet liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin asianmukaista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Lufenuronin, dimetakloorin ja kloorisulfuronin osalta ilmoittajia olisi pyydettävä toimittamaan lisätietoja valmistettujen tehoaineiden kemiallisesta koostumuksesta. Lisäksi kyromatsiinin ja penkonatsolin osalta on aiheellista edellyttää, että ilmoittajat toimittavat lisätietoja maaperässä olevien metaboliittien NOA 435343 (kyromatsiini) ja U1 (penkonatsoli) kulkeutumisesta ja käyttäytymisestä ympäristössä sekä vesieliöille aiheutuvasta riskistä. Triallaatin osalta on aiheellista vaatia ilmoittajaa toimittamaan lisätietoja kasvien primaarimetaboliasta, maaperässä olevan metaboliitin di-isopropyyliamiinin kulkeutumisesta ja käyttäytymisestä ympäristössä, rikastumisesta vesieläinten ravintoketjussa, kalaa syöville nisäkkäille aiheutuvasta riskistä ja pitkäaikaisesta riskistä lieroille. Edelleen on aiheellista edellyttää ilmoittajaa toimittamaan lisätietoja etofenproksiin liittyvästä riskistä vesieliöille ja sedimenttieliöille, lisätutkimuksia mahdollisista haittavaikutuksista vesieliöiden hormonitoimintaan (kalojen koko elinkaaren tutkimus) ja rikastumisesta ravintoketjussa. Lisäksi dimetakloorin, kloorisulfuronin ja triflusulfuronin osalta ilmoittajien olisi toimitettava lisätietoja metaboliittien toksikologisesta merkityksestä siinä tapauksessa, että aine on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi ryhmään 3 kuuluvaksi aiheeksi.

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava kuusi kuukautta aikaa kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia ja triflusulfuronia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien voimassa olevien lupien tarkistamiseksi, jotta varmistetaan, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa ja liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteessä III tarkoitetun asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(8)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) mukaisesti arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia selvitettäessä saattaa syntyä vaikeuksia saada tietoja. Lisävaikeuksien ehkäisemiseksi näyttää tämän vuoksi olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(9)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/EY olisi muutettava.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia tai triflusulfuronia tehoaineinaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevia voimassa olevia lupia tai peruutettava ne viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia ja triflusulfuronia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseisiä tehoaineita koskevien tekstien B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia tai triflusulfuronia joko ainoana tehoaineenaan tai yhtenä monista tehoaineistaan, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja ottaen huomioon kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia ja triflusulfuronia koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia tai triflusulfuronia ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014; tai

b)

kloorisulfuronia, kyromatsiinia, dimetaklooria, etofenproksia, lufenuronia, penkonatsolia, triallaattia tai triflusulfuronia yhtenä monista tehoaineistaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet on lisätty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 201, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorsulfuron (lopullinen versio 26. marraskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 168, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyromazine (lopullinen versio 17. syyskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 169, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethachlor (lopullinen versio 4. huhtikuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 213. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etofenprox (lopullinen versio 19. joulukuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 189, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron (lopullinen versio 30. syyskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 175, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance penconazole (lopullinen versio 25. syyskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 195, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflusulfuron (lopullinen versio 30. syyskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 181, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tri-allate (lopullinen versio 26. syyskuuta 2008).

(5)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat kohdat:

Nro

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”287

Kloorisulfuroni

CAS-nro: 64902-72-3

CIPAC-nro: 391

1-(2-kloorifenyylisulfonyyli)-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsiini-2-yyli)urea

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaudet:

2-klooribentseenisulfonamidi (IN-A4097) enintään 5 g/kg ja

4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsiini-2-amiini (IN-A4098) enintään 6 g/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen kloorisulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun; näihin tunnistettuihin riskeihin olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä, esimerkiksi puskurivyöhykkeitä,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on

varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 1. tammikuuta 2010.

Jos klooorisulfuroni luokitellaan syöpää aiheuttavaksi ryhmään 3 kuuluvaksi aineeksi direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevan 4.2.1 kohdan mukaisesti, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja metaboliittien IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 ja IN-V7160 merkityksestä syövän suhteen ja varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tiedot komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseistä ainetta koskevan luokittelupäätöksen ilmoittamisesta.

288

Syromatsiini

CAS-nro: 66215-27-8

CIPAC-nro 420

N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiini

≥ 950 g/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena kasvihuoneissa.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat syromatsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin tomaatteihin, erityisesti kuluttajien altistumisen kannalta, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen syromatsiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

vesieliöiden suojeluun,

pölyttäjien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja maaperässä olevan metaboliitin NOA 435343 kulkeutumisesta ja käyttäytymisestä ympäristössä sekä vesieliöille aiheutuvasta riskistä. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä syromatsiini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 31. joulukuuta 2011.

289

Dimetakloori

CAS-nro: 50563-36-5

CIPAC-nro: 688

2-kloori-N-(2-metoksietyyil)aset-2′,6′-ksylidiidi

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaus 2,6-dimetylaniliini: enintään 0,5 g/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena siten, että ainetta käytetään enintään 1,0 kg/ha vain joka kolmas vuosi samalla pellolla.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen dimetaklooria koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun; näihin tunnistettuihin riskeihin olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä, esimerkiksi puskurivyöhykkeitä,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Tarvittaessa lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, ja metaboliittien CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 ja SYN 528702 aiheuttaman pohjavesien mahdollisen saastumisen todentamiseksi on pilaantumiselle alttiilla alueilla käynnistettävä seurantaohjelmia.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on

varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 1. tammikuuta 2010.

Jos dimetakloori luokitellaan syöpää aiheuttavaksi ryhmään 3 kuuluvaksi aineeksi direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevan 4.2.1 kohdan mukaisesti, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja metaboliittien CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 ja SYN 528702 merkityksestä syövän suhteen ja varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tiedot komissiolle kyseistä ainetta koskevan luokittelupäätöksen ilmoittamisesta.

290

Etofenproksi

CAS-nro: 80844-07-1

CIPAC-nro: 471

2-(4-etoksifenyyli)-2-metyylipropyyli 3-fenoksibentsyylieetteri

≥ 980 g/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen etofenproksia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden suojeluun; näihin tunnistettuihin riskeihin olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä, esimerkiksi puskurivyöhykkeitä,

mehiläisten ja muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten suojeluun; näihin tunnistettuihin riskeihin olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä, esimerkiksi puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on

varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle lisätietoja vesieliöille ja sedimenttieliöille aiheutuvasta riskistä sekä rikastumisesta ravintoketjussa,

varmistettava lisätietojen toimittaminen mahdollisista haittavaikutuksista vesieliöiden hormonitoimintaan (kalojen koko elinkaaren tutkimus).

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle viimeistään 31. joulukuuta 2011.

291

Lufenuroni

CAS-nro: 103055-07-8

CIPAC-nro: 704

(RS)-1-[2,5-dikloori-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluori-propoksi)-fenyyli]-3-(2,6-difluoribentsoyyli)-urea

≥ 970 g/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena sisätiloissa tai ulkona olevissa hyönteisansoissa.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen lufenuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

suureen pysyvyyteen ympäristössä ja bioakkumulaation suureen riskiin sekä varmistettava, että lufenuronin käytöllä ei ole pitkäaikaisia haittavaikutuksia muille kuin torjuttaville eliöille,

lintujen, nisäkkäiden, muiden kuin torjuttavien maaperän organismien, mehiläisten, muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten, pintavesien ja vesieliöiden suojeluun haavoittuvissa olosuhteissa.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on

varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 1. tammikuuta 2010.

292

Penkonatsoli

CAS-nro: 66246-88-6

CIPAC-nro: 446

(RS) 1-[2-(2,4-dikloori-fenyyli)-pentyyli]-1H-[1,2,4] triatsoli

≥ 950 g/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena kasvihuoneissa.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen penkonatsolia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja maaperässä olevan metaboliitin U1 kulkeutumisesta ja käyttäytymisestä ympäristössä. Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä penkonatsoli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 31. joulukuuta 2011.

293

Triallaatti

CAS-nro: 2303-17-5

CIPAC-nro: 97

S-2,3,3-triklooriallyyli-di-isopropyyli

(tiokarbamaatti)

≥ 940 g/kg

NDIPA (Nitroso-di-isopropylamiini)

enintään 0,02 mg/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen triallaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen triallaatin jäämille, joita on käsitellyissä kasvustoissa, vuoroviljelykasvustoissa sekä eläinperäisissä tuotteissa,

vesieliöiden ja muiden kuin torjuttavien kasvien suojeluun ja varmistettava, että lupaehtoihin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä,

TCPSA:n hajoamistuotteiden aiheuttamaan pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle

lisätietoja kasvien primaarimetabolian arvioimiseksi,

lisätietoja maaperässä olevan metaboliitin di-isopropyyliamiinin kulkeutumisesta ja käyttäytymisestä ympäristössä,

lisätietoja mahdollisesta rikastumisesta vesieläinten ravintoketjussa,

lisätietoja kalaa syöville nisäkkäille aiheutuvan riskin ja lieroja koskevan pitkäaikaisen riskin tarkastelua varten.

Niiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2011.

294

Triflusulfuroni

CAS-nro: 126535-15-7

CIPAC-nro: 731

2-[4-dimetyyliamino-6-(2,2,2-trifluorietoksi)-1,3,5-triatsiini-2-yylikarbamoyylisulfamoyyli]-m-toluhappo

≥ 960 g/kg

N,N-dimetyyli-6-(2,2,2-trifluorietoksi)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

enintään 6 g/kg

1.1.2010

31.12.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena sokeri- ja rehujuurikkailla siten, että ainetta käytetään enintään 60 g/ha vain joka kolmas vuosi samalla pellolla. Käsiteltyjen kasvustojen lehtiä ei saa syöttää kotieläimille.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26. helmikuuta 2009 valmistuneen triflusulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen metaboliittien IN-M7222 ja IN-E7710 jäämille, joita on vuoroviljelykasvustoissa ja eläinperäisissä tuotteissa,

vesieliöiden ja -kasvien suojeluun trisulfuronin ja metaboliitin IN-66036 aiheuttamilta riskeiltä ja varmistettava, että lupaehtoihin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä,

hajoamistuotteiden IN-M7222 ja IN-W6725 aiheuttamaan pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Jos trisulfuroni luokitellaan direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevan 4.2.1 kohdan mukaisesti syöpää aiheuttavaksi ryhmään 3 kuuluvaksi aineeksi, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja metaboliittien IN-M7222, IN-D8526 ja IN-E7710 merkityksestä syövän suhteen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tiedot komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseistä ainetta koskevan luokittelupäätöksen ilmoittamisesta.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/34


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä kesäkuuta 2009,

uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

(2009/507/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Dalia GRYBAUSKAITĖ on 25 päivänä kesäkuuta 2009 päivätyllä kirjeellä eronnut komission jäsenen tehtävistään. Hänen tilalleen olisi nimitettävä uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Algirdas Gediminas ŠEMETA komission jäseneksi kaudeksi, joka alkaa 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2009.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


Euroopan keskuspankki

2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/35


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2009,

päätöksen EKP/2008/20 muuttamisesta sen eurometallirahojen määrän osalta, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009

(EKP/2009/15)

(2009/508/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on 1 päivästä tammikuuta 1999 lähtien yksinoikeus hyväksyä euron käyttöön ottaneissa jäsenvaltioissa (jäljempänä ’rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot’) liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrä.

(2)

Oesterreichische Nationalbank on pyytänyt 26 päivänä toukokuuta 2009 EKP:tä hyväksymään 160 miljoonan korotuksen siihen eurometallirahojen määrään, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Eurometallirahojen määrän korotus

EKP hyväksyy korotuksen sen eurometallirahojen määrän osalta, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009.

Tämän vuoksi Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2008/20 (1) 1 artiklassa oleva taulukko korvataan seuraavalla taulukolla:

(miljoonaa euroa)

 

”Vuonna 2009 liikkeeseen laskettavat kiertoon tarkoitetut metallirahat sekä liikkeeseen laskettavat keräilymetallirahat (ei tarkoitettu kiertoon)

Belgia

105,4

Saksa

632,0

Irlanti

65,5

Kreikka

85,7

Espanja

390,0

Ranska

252,5

Italia

234,3

Kypros

22,5

Luxemburg

42,0

Malta

15,4

Alankomaat

68,5

Itävalta

376,0

Portugali

50,0

Slovenia

27,0

Slovakia

131,0

Suomi

60,0”

2 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös on osoitettu rahaliittoon osallistuville jäsenvaltioille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä kesäkuuta 2009.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 352, 31.12.2008, s. 58.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

2.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/36


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/509/YUTP,

hyväksytty 25 päivänä kesäkuuta 2009,

Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä kesäkuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo) (1), joka korvasi yhteisellä toiminnalla 2005/355/YUTP (2) aikaisemmin perustetun operaation.

(2)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä kesäkuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/491/YUTP (3), jolla yhteistä toimintaa 2007/406/YUTP muutettiin ja sen voimassaoloa jatkettiin 30 päivään kesäkuuta 2009 saakka.

(3)

Kongon viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen näyttää siltä, että operaatiota on tarpeen jatkaa, ja poliittisten turvallisuusasioiden komitea suositteli 12 päivänä toukokuuta 2009, että operaatiota jatketaan kolmella kuukaudella eli 30 päivään syyskuuta 2009.

(4)

Yhteinen toiminta 2007/406/YUTP olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2007/406/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Rahoitusohje operaatioon liittyvien menojen kattamiseksi 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän syyskuuta 2009 välisenä aikana on 8 450 000 euroa.”

2)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2009 saakka.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. MIKO


(1)  EUVL L 151, 13.6.2007, s. 52.

(2)  EUVL L 112, 3.5.2005, s. 20.

(3)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 42.