ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.164.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
26. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 550/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 552/2009, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2009, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta ( 1 )

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 553/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, erityisen tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelimen hallussa olevan, markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 554/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 2597/2001 muuttamisesta entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tiettyjen viinien tariffikiintiöiden osalta

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 555/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta ( 1 )

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 556/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 431/2008 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 557/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 412/2008 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 558/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

40

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/49/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yhtiöitä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta ( 1 )

42

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (Uudelleenlaadittu toisinto) ( 1 )

45

 

*

Komission direktiivi 2009/70/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta difenakumin, didekyylidimetyyliammoniumkloridin ja rikin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

59

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/492/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2009, yhteisön rahoitusosuudesta rahastoon 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) suu- ja sorkkataudin torjunnan edistämiseksi yhteisön ulkopuolella

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 550/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 551/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 648/2004 varmistetaan pesuaineiden ja niihin sisältyvien pinta-aktiivisten aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja huolehditaan samalla muun muassa korkeasta ympäristönsuojelun tasosta vahvistamalla pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden lopullista biohajoavuutta koskevat säännöt.

(2)

Lisäksi 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään mekanismista, jolla pinta-aktiivisille aineille, vaikka ne eivät täyttäisi edellä mainittua vaatimusta lopullisesta biohajoavuudesta, voidaan myöntää poikkeuslupa, jotta niitä voidaan käyttää erityisissä teollisuus- tai laitossovelluksissa, mikäli kyseiset aineet leviävät näissä sovelluksissa suppeasti ja jos niistä ympäristölle aiheutuva riski on pieni verrattuna yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn.

(3)

Asetuksessa säädetään, että ympäristölle aiheutuva riski on arvioitava tekemällä liitteessä IV selostettu täydentävä riskinarviointi; arvioinnin tekee pinta-aktiivisen aineen valmistaja, ja se jätetään jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi.

(4)

Poikkeusluvan saaneet pinta-aktiiviset aineet luetellaan asetuksen liitteessä V. Pinta-aktiiviset aineet, joille poikkeuslupaa ei myönnetä, luetellaan asetuksen liitteessä VI.

(5)

Näistä poikkeusluvista olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti.

(6)

Poikkeuslupaa on haettu pinta-aktiiviselle aineelle, jonka nimi IUPAC-nimikkeistössä (3) on ”alkoholit, guerbet, C16-20, etoksyloitu, n-butyylieetteri (7-8EO)”; aine tunnetaan myös kauppanimellä ”Dehypon G 2084”, jonka CAS-numero (4) on 147993-59-7, ja sitä on tarkoitus käyttää seuraavissa teollisuussovelluksissa: pullojen pesu, puhdistus käyttöpaikalla ja metallin puhdistus.

(7)

Saksan toimivaltainen viranomainen arvioi poikkeuslupa-anomuksen asetuksen 5 artiklassa selostetun menettelyn mukaisesti. Anomuksen katsottiin täyttävän 6 artiklassa tarkoitetut kolme ehtoa. Ensinnäkin mainitut kolme käyttötapaa ovat sovelluksia, joissa aine leviää suppeasti. Toiseksi sovellukset ovat erityisiä teollisuussovelluksia. Kolmanneksi ympäristölle ei aiheudu riskiä, sillä pinta-aktiivinen aine ei aiheuta sitä itsessään eivätkä sen metaboliitit ole pysyviä.

(8)

Katsottiin, että mainitut kolme käyttötapaa ovat sellaisia teollisuussovelluksia, joissa aine leviää suppeasti, kun otetaan huomioon kyseisen pinta-aktiivisen aineen kokonaisvuosikulutus sekä se, että sitä käytetään yksinomaan tietyntyyppisissä teollisuuslaitoksissa.

(9)

Päätelmä, ettei ympäristölle aiheudu riskiä, perustuu siihen, että kyseisen pinta-aktiivisen aineen primaarinen hajoaminen on nopeata ja että pinta-aktiivisen aineen metaboliitit ovat lopullisesti biologisesti hajoavia. Metaboliitit täyttävät siten samat kriteerit kuin ne pinta-aktiiviset aineet, joille asetuksessa taataan vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

(10)

Pesuaineiden kaupan teknisten esteiden poistamista koskevan lainsäädännön mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea päätti kuitenkin rajoittaa poikkeusluvan voimassaoloajan 10 vuoteen edistääkseen sellaisten yhtä tehokkaiden pinta-aktiivisten aineiden kehittämistä, jotka täyttävät lopullisen biohajoavuuden vaatimuksen ja joille ei siksi tarvittaisi poikkeuslupaa.

(11)

Aiemmin yhteisössä kaupan oleville aineille annettiin joko Einecs-numero tai ELINCS-numero. Lisäksi on noin 700 aineelle, jotka aiemmin luettiin polymeereiksi mutta jotka eivät ole polymeerejä, annettu NLP-numerot (No-Longer Polymer, ei-enää-polymeerejä). Einecs-, ELINCS- ja NLP-numerot ovat nykyisin kaikki ”EY-numeroita”, ja liitteissä V ja VI olevien taulukoiden otsikot olisi muutettava uuden nimikkeistön mukaisiksi.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteet V ja VI olisi tämän vuoksi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pesuainekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 648/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry.

(4)  Chemical Abstracts Service.


LIITE I

”LIITE V

LUETTELO PINTA-AKTIIVISISTA AINEISTA, JOILLE ON MYÖNNETTY POIKKEUSLUPA

4–6 artiklan mukaisesti myönnettyyn poikkeuslupaan perustuen ja 12 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti seuraavia pesuaineiden pinta-aktiivisia aineita, jotka läpäisevät liitteessä II määrätyt testit mutta eivät läpäise liitteessä III määrättyjä testejä, saa saattaa markkinoille ja käyttää jäljempänä mainittujen rajoitusten mukaisesti:

IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi

EY-numero

CAS-numero

Rajoitukset

Alkoholit, guerbet, C16-20, etoksyloitu, n-butyylieetteri (7-8EO)

Ei EY-numeroa (polymeeri)

147993-59-7

Saa käyttää seuraavissa teollisuussovelluksissa 27 päivään kesäkuuta 2019 saakka:

pullojen pesu

puhdistus käyttöpaikalla (cleaning in place, CIP)

metallin puhdistus

’EY-numero’ tarkoittaa Einecs-, ELINCS- tai NLP-numeroa, ja se on aineen virallinen numero Euroopan unionissa.

Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) on Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo. Siinä luetellaan kaikki yhteisön markkinoilla 18. syyskuuta 1981 olleet aineet. Einecs-numero saadaan Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelosta (1).

ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) on Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo. ELINCS-numero saadaan Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelosta, sellaisena kuin se on muutettuna (2).

NLP on No Longer Polymer (ei enää polymeeri). Termi ’polymeeri’ määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 3 artiklan 5 kohdassa. NLP-numero saadaan ei-enää-polymeeri-aineiden luettelosta, sellaisena kuin se on muutettuna (4).


(1)  EYVL C 146 A, 15.6.1990, s. 1.

(2)  Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

(4)  Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.”


LIITE II

”LIITE VI

LUETTELO KOKONAAN TAI OSITTAIN KIELLETYISTÄ PESUAINEIDEN PINTA-AKTIIVISISTA AINEISTA

Seuraavien pesuaineissa käytettävien pinta-aktiivisten aineiden ei katsota täyttävän tämän asetuksen säännöksissä säädettyjä vaatimuksia:

IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi

EY-numero

CAS-numero

Rajoitukset

 

 

 

 

’EY-numero’ tarkoittaa Einecs-, ELINCS- tai NLP-numeroa, ja se on aineen virallinen numero Euroopan unionissa.”


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 552/2009,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2009,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (2) liitteessä I vahvistetaan tiettyihin vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin liittyviä rajoituksia. Direktiivi 76/769/ETY kumotaan ja korvataan asetuksella (EY) N:o 1907/2006 1 päivästä kesäkuuta 2009. Asetuksen liite XVII korvaa direktiivin 76/769/ETY liitteen I.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 67 artiklassa säädetään, että aineiden, seosten tai esineiden valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö ei ole sallittua, elleivät ne ole niille liitteessä XVII mahdollisesti asetettujen rajoitusten edellytysten mukaisia.

(3)

Neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kolmannenkymmenennen kerran 12 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/122/EY (3) (perfluorioktaanisulfonaatit) sekä neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta sen liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse arseeniyhdisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista 20 päivänä joulukuuta 2006 annettu komission direktiivi 2006/139/EY (4) annettiin juuri ennen kuin asetus (EY) N:o 1907/2006 annettiin joulukuussa 2006, mutta asianomaisia rajoituksia ei ole vielä sisällytetty asetuksen liitteeseen XVII. Liitettä XVII olisi sen vuoksi muutettava sisällyttämällä siihen direktiivejä 2006/122/EY ja 2006/139/EY vastaavat rajoitukset, sillä muutoin asianomaiset rajoitukset kumottaisiin 1 päivästä kesäkuuta 2009.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 137 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kaikki 1 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen tehtävät muutokset direktiivin 76/769/ETY mukaisiin rajoituksiin sisällytetään asetuksen liitteeseen XVII 1 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/51/EY (5) neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista annettiin 25 päivänä syyskuuta 2007. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1348/2008/EY (6) neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 2-(2-metoksietoksi)etanolin, 2-(2-butoksietoksi)etanolin, metyleenidifenyylidi-isosyanaatin, sykloheksaanin ja ammoniumnitraatin markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten osalta tehtiin 16 päivänä joulukuuta 2008. Asianomaisia rajoituksia ei ole vielä sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII. Liitettä XVII olisi muutettava sisällyttämällä siihen direktiivin 2007/51/EY mukaisesti vahvistetut tiettyjä elohopeaa sisältäviä mittalaitteita koskevat rajoitukset sekä päätöksen N:o 1348/2008/EY mukaisesti vahvistetut 2-(2-metoksietoksi)etanolia, 2-(2-butoksietoksi)etanolia, metyleenidifenyylidi-isosyanaattia, sykloheksaania ja ammoniumnitraattia koskevat rajoitukset.

(6)

Lisäksi olisi otettava huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (7) olevat asiaan liittyvät säännökset.

(7)

Koska asetuksen (EY) N:o 1907/2006 VIII osaston säännöksiä ja etenkin liitettä XVII sovelletaan sellaisenaan 1 päivästä kesäkuuta 2009, rajoitukset olisi muotoiltava selvästi, jotta alan toimijat ja valvontaviranomaiset pystyvät soveltamaan niitä oikein. Rajoitusten muotoilua olisi siksi tarkistettava. Eri nimikkeissä käytetty terminologia olisi yhtenäistettävä, ja siitä pitäisi tehdä johdonmukaisempaa suhteessa asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 oleviin määritelmiin.

(8)

Polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/59/EY (8) edellytetään, että PCB:tä ja PCT:tä sisältävät laitteet puhdistetaan tai käsitellään mahdollisimman pian, ja vahvistetaan edellytykset kyseisiä aineita sisältävien laitteitten puhdistamiselle. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa PCT:tä koskevassa nimikkeessä ei siksi tulisi olla PCT:tä sisältäviä laitteita koskevaa säännöstä, koska asia on täysin säännelty direktiivillä 96/59/EY.

(9)

Nykyiset 2-naftyyliamiinia, bentsidiiniä, 4-nitrobifenyyliä ja 4-aminobifenyyliä koskevat rajoitukset eivät ole yksiselitteisiä, sillä niistä ei käy selvästi ilmi, koskeeko kielto pelkästään aineiden toimittamista yleiseen kulutukseen vai myös niiden toimittamista ammattikäyttäjille. Rajoituksia olisi selkeytettävä. Koska työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetussa neuvoston direktiivissä 98/24/EY (9) kielletään kyseisten aineiden tuotanto, valmistus ja käyttö työssä, olisi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevat kyseisiä aineita koskevat rajoitukset saatettava yhdenmukaisiksi suhteessa direktiiviin 98/24/EY.

(10)

Otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2037/2000 (10) asetetaan tiukkoja rajoituksia hiilitetrakloridille ja 1,1,1-trikloorietaanille. Asetuksessa (EY) N:o 2037/2000 asetetaan hiilitetrakloridille kielto, johon liittyy poikkeuksia, ja 1,1,1-trikloorietaanille täyskielto. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVIII olevat hiilitetrakloridia ja 1,1,1-trikloorietaania koskevat rajoitukset ovat näin ollen tarpeettomia, ja ne olisi poistettava.

(11)

Koska paristoissa olevaa elohopeaa säännellään paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/66/EY, (11) nykyisin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevat paristoissa olevaa elohopeaa koskevat säännökset ovat tarpeettomia ja ne olisi poistettava.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaan jäte ei ole kyseisen asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu aine, seos tai esine. Koska kyseisen asetuksen rajoituksia ei siis sovelleta jätteeseen, liitteessä XVII olevat, jätteitten poislukemista koskevat säännökset ovat tarpeettomia ja ne olisi poistettava.

(13)

Eräitä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevia rajoituksia olisi muutettava niin, että otetaan huomioon kyseisen asetuksen 3 artiklassa vahvistetut ”käytön” ja ”markkinoille saattamisen” määritelmät.

(14)

Direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevassa asbestikuituja koskevassa nimikkeessä oli krysotiilia sisältäviin kalvoihin liittyvä poikkeus. Olisi täsmennettävä, että kyseistä poikkeusta tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun poikkeusta soveltavilta jäsenvaltioilta on saatu niiltä vaaditut raportit. Asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 olevan ”markkinoille saattamisen” määritelmän perusteella jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi voida sallia eräiden asbestikuituja sisältävien, ennen 1 päivää tammikuuta 2005 asennettujen tai käytössä olleiden esineiden saattaminen markkinoille erityisin ehdoin, joilla varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

(15)

Olisi täsmennettävä, että kun on kyse aineista, jotka on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII direktiivin 76/769/ETY mukaisesti vahvistettujen rajoitusten perusteella (nimikkeet 1–58), rajoituksia ei sovelleta vietäväksi tarkoitetun aineen varastointiin, säilytykseen, käsittelyyn, täyttämiseen pakkauksiin tai siirtämiseen pakkauksesta toiseen, ellei aineen valmistusta ole kielletty.

(16)

Toisin kuin direktiivissä 76/769/ETY, asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 määritellään termi ”esine”. Jotta säännöksissä katettaisiin samat tuotteet kuin kadmiumia koskevassa alkuperäisessä rajoituksessa, joihinkin säännöksiin olisi lisättävä termi ”seokset”.

(17)

Olisi täsmennettävä, ettei asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII sisällytettyjä, tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevia rajoituksia sovelleta laitteisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä jo silloin, kun rajoitus tuli voimaan.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevissa difenyylieetteriä (pentabromidijohdannaiset) ja difenyylieetteriä (oktabromidijohdannaiset) koskevissa nimikkeissä olisi säädettävä, ettei rajoituksia sovelleta sellaisiin esineisiin, jotka olivat käytössä jo rajoituksen soveltamisen aloituspäivänä, koska kyseiset aineet oli sisällytetty esineisiin, joilla on pitkä käyttöaika ja joita myydään käytettyjen tavaroiden markkinoilla, kuten lentokoneisiin ja ajoneuvoihin. Koska aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa säännellään tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/95/EY, (12) asianomaisia rajoituksia ei pitäisi soveltaa kyseisiin laitteisiin.

(19)

Nonyylifenolia ja nonyylifenolietoksylaattia koskevissa rajoituksissa olisi täsmennettävä, etteivät rajoitukset vaikuta voimassa oleviin kansallisiin hyväksymispäätöksiin, jotka koskevat nonyylifenolietoksylaattia apuaineena sisältäviä torjunta-aineita tai biosidisia tuotteita, kuten tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (nonyylifenoli, nonyylifenolietoksylaatti ja sementti) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkuudennen kerran 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/53/EY (13) 1 artiklan 2 kohdassa säädetään.

(20)

Olisi täsmennettävä, ettei asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII sisällytettyä, perfluorioktaanisulfonaatteja koskevaa rajoitusta sovelleta tuotteisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä jo silloin, kun rajoitus tuli voimaan.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUVL L 372, 27.12.2006, s. 32.

(4)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 94.

(5)  EUVL L 257, 3.10.2007, s. 13.

(6)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 108.

(7)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.

(9)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(10)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.

(11)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(12)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  EUVL L 178, 17.7.2003, s. 24.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Korvataan taulukko, jossa esitetään aineiden, aineryhmien ja seosten nimitys ja rajoitusehdot, seuraavasti:

”Kun on kyse aineista, jotka on sisällytetty tähän liitteeseen XVII direktiivin 76/769/ETY mukaisesti vahvistettujen rajoitusten perusteella (nimikkeet 1–58), rajoituksia ei sovelleta vietäväksi tarkoitetun aineen varastointiin, säilytykseen, käsittelyyn, täyttämiseen pakkauksiin tai siirtämiseen pakkauksesta toiseen, ellei aineen valmistusta ole kielletty.


Sarake 1

Aineen, aineryhmien tai seoksen nimitys

Sarake 2

Rajoitusehdot

1.

Polyklooratut terfenyylit (PCT:t)

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineina

seoksissa, jäteöljyt mukaan luettuina, eikä laitteissa yli 50 mg/kg:n (0,005 painoprosentin) pitoisuuksina.

2.

Kloorietyleeni (vinyylikloridi)

CAS-nro 75-01-4

EY-nro 200-831-0

Ei saa käyttää aerosolin ponneaineena mihinkään tarkoitukseen.

Aerosoleja, joissa ainetta on ponneaineena, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Nestemäiset aineet tai seokset, joita pidetään vaarallisina neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja direktiivin 1999/45/EY määritelmien mukaisesti

1.

Ei saa käyttää

koriste-esineissä, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai väriefektejä eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa

pilailuvälineissä

yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissä tai missään sellaisiksi tarkoitetuissa esineissä, jotka ovat myös koristeita.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät väriaineita, ellei tätä vaadita verotussyistä, hajusteita tai molempia ja jos

ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaraa ja ovat merkittyjä lausekkeella R65 tai H304

niitä voidaan käyttää polttoaineena koristelampuissa ja

ne on pakattu 15 litran tai sitä pienempiin pakkauksiin.

4.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä annettujen muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että 3 kohdassa tarkoitettujen aineiden ja seosten pakkauksiin merkitään helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla seuraava teksti, kun mainitut aineet ja seokset on tarkoitettu käytettäviksi lampuissa:

’Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta. Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn’.

4.

Tris(2,3 dibromipropyyli)fosfaatti

CAS-nro 126-72-7

1.

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihon kanssa.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

5.

Bentseeni

CAS-nro 71-43-2

EY-nro 200-753-7

1.

Ei saa käyttää leluissa tai lelujen osissa, kun vapaana olevan bentseenin määrä ylittää 5 mg/kg (0,0005 %) lelun tai lelun osan painosta.

2.

Leluja ja lelujen osia, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai enemmän.

4.

Edellä oleva 3 kohta ei kuitenkaan koske

a)

direktiivin 98/70/EY soveltamisalaan kuuluvia moottoripolttoaineita;

b)

aineita ja seoksia, joita käytetään teollisissa prosesseissa, joissa bentseeniä ei haihdu nykyisen lainsäädännön mukaisia enimmäispitoisuuksia suurempia määriä.

6.

Asbestikuidut

a)

Krokidoliitti

CAS-nro 12001-28-4

b)

Amosiitti

CAS-nro 12172-73-5

c)

Antofylliitti

CAS-nro 77536-67-5

d)

Aktinoliitti

CAS-nro 77536-66-4

e)

Tremoliitti

CAS-nro 77536-68-6

f)

Krysotiili

CAS-nro 12001-29-5

CAS-nro 132207-32-0

1.

Näiden kuitujen ja esineiden, joihin niitä on tarkoituksella lisätty, valmistaminen, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia poikkeuksen olemassa olevien elektrolyysilaitteiden krysotiilia sisältävien (f alakohta) kalvojen markkinoille saattamisen ja käytön osalta, kunnes kalvojen käyttöaika umpeutuu tai sopivia asbestittomia vaihtoehtoja tulee saataville, sen mukaan kumpi vaihtoehdoista toteutuu aikaisemmin.

Tätä poikkeusta hyödyntävien jäsenvaltioiden on 1 päivään kesäkuuta 2011 mennessä toimitettava komissiolle raportti elektrolyysilaitteissa käytettävien asbestittomien korvaavien vaihtoehtojen saatavuudesta ja kehittämisestä, asianomaisten työntekijöiden terveyden suojelemisesta, krysotiilin alkuperästä ja määristä, krysotiilia sisältävien kalvojen alkuperästä ja määristä sekä poikkeuksen suunnitellusta päättymispäivästä. Komissio saattaa nämä tiedot julkisesti saataville.

Raportit saatuaan komissio pyytää kemikaalivirastoa laatimaan asiakirja-aineiston 69 artiklan mukaisesti tarkoituksena kieltää krysotiilia sisältävien kalvojen saattaminen markkinoille ja käyttö.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen asbestikuituja sisältävien ja ennen 1 päivää tammikuuta 2005 asennettujen ja/tai käytössä olleiden esineiden käyttö on edelleen sallittu, kunnes ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttöaika umpeutuu. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ihmisten terveyden suojeluun liittyvistä syistä rajoittaa tällaisten esineiden käyttöä, kieltää sen tai asettaa sille erityisiä edellytyksiä jo ennen kuin ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttöaika umpeutuu.

Jäsenvaltiot voivat sallia 1 kohdassa tarkoitettujen asbestikuituja sisältävien ja ennen 1 päivää tammikuuta 2005 asennettujen ja/tai käytössä olleiden kokonaisten esineiden saattamisen markkinoille erityisin ehdoin, joilla varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä kansalliset toimenpiteet komissiolle 1 päivään kesäkuuta 2011 mennessä. Komissio saattaa nämä tiedot julkisesti saataville.

3.

Näitä kuituja sisältävien esineiden markkinoille saattaminen ja käyttö edellä mainittujen poikkeusten mukaisesti on sallittua vain, jos toimittajat varmistavat ennen markkinoille saattamista, että esineissä on tämän liitteen lisäyksen 7 määräysten mukainen merkintä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien yhteisön muiden määräysten soveltamista.

7.

Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi

CAS-nro 545-55-1

EY-nro 208-892-5

1.

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihon kanssa.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

8.

Polybromatut bifenyylit, Polybromatut bifenyylit (PBB)

CAS-nro 59536-65-1

1.

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihon kanssa.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

9.

a)

Kvillakuorijauhe

(Quillaja saponaria) ja sen saponiinejä sisältävät johdannaiset

CAS-nro 68990-67-0

EC 273-620-4

b)

Helleborus viridisin ja Helleborus nigerin juurista saatava jauhe

c)

Veratrum albumin ja Veratrum nigrumin juurista saatava jauhe

d)

Bensidiini ja/tai sen johdannaiset

CAS-nro 92-87-5

EY-nro 202-199-1

e)

o-Nitrobentsaldehydi

CAS-nro 552-89-6

EY-nro 209-025-3

f)

Puujauhe

1.

Ei saa käyttää pilailuvälineissä tai sellaisiksi tarkoitetuissa seoksissa tai esineissä esimerkiksi aivastuspulverin ja hajupommien aineosina.

2.

Pilailuvälineitä tai sellaisiksi tarkoitettuja seoksia tai esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta korkeintaan 1,5 ml nestettä sisältäviin hajupommeihin.

10.

a)

Ammoniumsulfidi

CAS-nro 12135-76-1

EY-nro 235-223-4

b)

Ammoniumvetysulfidi

CAS-nro 12124-99-1

EY-nro 235-184-3

c)

Ammoniumpolysulfidi

CAS-nro 9080-17-5

EY-nro 232-989-1

1.

Ei saa käyttää pilailuvälineissä tai sellaisiksi tarkoitetuissa seoksissa tai esineissä esimerkiksi aivastuspulverin ja hajupommien aineosina.

2.

Pilailuvälineitä tai sellaisiksi tarkoitettuja seoksia tai esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta korkeintaan 1,5 ml nestettä sisältäviin hajupommeihin.

11.

Bromietikkahappojen haihtuvat esterit:

a)

Metyylibromiasetaatti

CAS-nro 96-32-2

EY-nro 202-499-2

b)

Etyylibromiasetaatti

CAS-nro 105-36-2

EY-nro 203-290-9

c)

Propyylibromiasetaatti

CAS-nro 35223-80-4

d)

Butyylibromiasetaatti

CAS-nro 18991-98-5

EY-nro 242-729-9

1.

Ei saa käyttää pilailuvälineissä tai sellaisiksi tarkoitetuissa seoksissa tai esineissä esimerkiksi aivastuspulverin ja hajupommien aineosina.

2.

Pilailuvälineitä tai sellaisiksi tarkoitettuja seoksia tai esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta korkeintaan 1,5 ml nestettä sisältäviin hajupommeihin.

12.

2-Naftyyliamiini

CAS-nro 91-59-8

EY-nro 202-080-4 ja sen suolat

13.

Bentsidiini

CAS-nro 92-87-5

EY-nro 202-199-1 ja sen suolat

14.

4-nitrobifenyyli

CAS-nro 92-93-3

EY-nro 202-204-7

15.

4-Aminobifenyyli, ksenyyliamiini

CAS-nro 92-67-1

EY-nro 202-177-1 ja sen suolat

Nimikkeisiin 12–15 sovelletaan seuraavaa:

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

16.

Lyijykarbonaatit:

a)

neutraali vedetön karbonaatti (PbCO3)

CAS-nro 598-63-0

EY-nro 209-943-4

b)

trilyijy-bis(karbonaatti)-dihydroksidi 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-nro 1319-46-6

EY-nro 215-290-6

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi maalina.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia aineen tai seoksen käytön alueellaan taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksessa nro 13 olevien lyijyvalkoisen ja lyijysulfaattien käyttöä maaleissa koskevien määräysten mukaisesti.

17.

Lyijysulfaatit:

a)

PbSO4

CAS-nro 7446-14-2

EY-nro 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS-nro 15739-80-7

EY-nro 239-831-0

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi maalina.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia aineen tai seoksen käytön alueellaan taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa ILO:n yleissopimuksessa nro 13 olevien lyijyvalkoisen ja lyijysulfaattien käyttöä maaleissa koskevien määräysten mukaisesti.

18.

Elohopeayhdisteet

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi

a)

estämään mikro-organismien, kasvien tai eläinten kasvua

veneiden rungoissa

häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan tai simpukoiden ja osterien viljelyssä

missään kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.

b)

puunsuojaukseen

c)

kovaa kulutusta kestävien teollisuustekstiilien ja niiden valmistukseen tarkoitetun langan kyllästämiseen

d)

teollisuuden vesien käsittelyyn niiden käytöstä riippumatta.

18a.

Elohopea

CAS-nro 7439-97-6

EY-nro 231-106-7

1.

Ei saa saattaa markkinoille

a)

kuumemittareissa

b)

muissa mittalaitteissa, jotka on tarkoitettu myytäväksi yleisölle (esim. painemittarit, ilmanpainemittarit, verenpainemittarit, muut lämpömittarit kuin kuumemittarit).

2.

Edellä olevan 1 kohdan rajoitusta ei sovelleta mittalaitteisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä ennen 3 päivää huhtikuuta 2009. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajoittaa tällaisten mittalaitteiden saattamista markkinoille tai kieltää sen.

3.

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan rajoitusta ei sovelleta

a)

mittalaitteisiin, jotka olivat yli 50 vuotta vanhoja 3 päivänä lokakuuta 2007;

b)

ilmanpainemittareihin (lukuun ottamatta a alakohdassa tarkoitettuja ilmanpainemittareita) ennen 3 päivää lokakuuta 2009.

4.

Komissio tekee 3 päivään lokakuuta 2009 mennessä selvityksen teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisten, luotettavien ja turvallisempien vaihtoehtojen saatavuudesta elohopeaa sisältävien verenpainemittareiden ja muiden terveydenhuollossa ja muussa ammattimaisessa ja teollisessa käytössä olevien mittalaitteiden osalta. Tämän selvityksen pohjalta tai heti, jos komissio saa uutta tietoa verenpainemittareiden ja muiden elohopeaa sisältävien mittalaitteiden luotettavista turvallisemmista vaihtoehdoista, komissio laatii tarvittaessa säädösehdotuksen 1 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten ulottamisesta koskemaan verenpainemittareita ja muita terveydenhuollossa ja muussa ammattimaisessa ja teollisessa käytössä käytettäviä mittalaitteita niin, että elohopean käytöstä mittalaitteissa luovutaan vähitellen aina kun se on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

19.

Arseeniyhdisteet

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi estämään mikro-organismien, kasvien tai eläinten kasvua

veneiden rungoissa

häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan tai simpukoiden ja osterien viljelyssä

missään kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.

2.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää sellaisina aineina eikä seoksina, jotka on tarkoitettu teollisuuden vesien käsittelyyn, käyttötarkoituksesta riippumatta.

3.

Ei saa käyttää puunsuojaukseen. Myös tällä tavalla käsitellyn puun saattaminen markkinoille on kiellettyä.

4.

Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen

a)

Puunsuojauksessa käytettävät aineet ja seokset: Voidaan käyttää vain tyhjiö- ja painekyllästysmenetelmää käyttävissä teollisuuslaitoksissa, jos kyse on epäorgaanisten kupari-kromi-arseeniyhdisteiden (CCA) liuoksesta (tyyppi C) ja jos aineella tai seoksella on direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan mukainen hyväksyntä. Näin käsiteltyä puuta ei saa saattaa markkinoille ennen kuin kylläste on täysin kiinnittynyt.

b)

CCA-liuoksella a alakohdan mukaisesti käsitelty puu voidaan saattaa markkinoille ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön seuraavissa rakenteissa, jos puun rakenteen eheys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja jos yleisön ihokosketus tällaisen puun kanssa on puun käyttöaikana epätodennäköistä:

kantavat puurakenteet julkisissa rakennuksissa ja maatalouteen liittyvissä rakennuksissa, toimistorakennuksissa ja teollisuustiloissa

sillat ja siltarakenteet

makean- tai murtoveden kanssa kosketuksiin joutuvat puiset rakenneosat, esim. laiturit ja sillat

meluaidat

lumivyörysuojat

maanteiden suoja-aidat ja -esteet

kuoritut havupuutolpat karja-aitauksissa

maan tukirakenteet

sähkönsiirto- ja televiestintäpylväät

maanalaisten raiteiden ratapölkyt.

c)

Toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että yksittäin markkinoille saatettava käsitelty puu merkitään seuraavasti: ’Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia, Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä annettujen muiden yhteisön säännösten soveltamista. Nippuina markkinoille saatettava puu on merkittävä seuraavasti: ’Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityssuojainta ja silmäsuojusta käytettävä puuta leikattaessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid skärning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä ska behandlas som farligt avfall av ett godkänt företag’.

d)

Edellä a alakohdassa tarkoitettua käsiteltyä puuta ei saa käyttää

asuinalueilla tai kotitalouksissa käytettävissä rakenteissa käyttötarkoituksesta riippumatta

käyttötarkoituksissa, joissa toistuva ihokosketus on mahdollinen

merivedessä

maatalouskäytössä, lukuun ottamatta edellä b alakohdassa tarkoitettuja kantavia puurakenteita ja karja-aitausten aidantolppia

käyttötarkoituksissa, joissa käsitelty puu voi joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitetun välituotteen tai valmiin tuotteen kanssa.

5.

Arseeniyhdisteillä käsitelty puu, jota on käytetty yhteisössä jo ennen 30 päivää syyskuuta 2007 tai joka on saatettu markkinoille 4 kohdan mukaisesti, voidaan jättää paikoilleen, ja sen käyttöä voidaan jatkaa käyttöiän loppuun.

6.

C-tyypin CCA-liuoksella käsitellyn puun, jota on käytetty yhteisössä jo ennen 30 päivää syyskuuta 2007 tai joka on saatettu markkinoille 4 artiklan mukaisesti,

käyttö ja uudelleenkäyttö sallitaan, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut käyttöehdot täyttyvät

markkinoille saattaminen sallitaan, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut ehdot täyttyvät.

7.

Jäsenvaltiot voivat sallia yhteisössä jo ennen 30 päivää syyskuuta 2007 käytetyn, muilla CCA-liuostyypeillä käsitellyn puun

käytön ja uudelleenkäytön, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut käyttöehdot täyttyvät

markkinoille saattamisen, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut ehdot täyttyvät.

20.

Orgaaniset tinayhdisteet

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi biosidina vapaasti liukenevissa maaleissa.

2.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi biosidina estämään mikro-organismien, kasvien tai eläinten kasvua

a)

aluksissa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi merellä, rannikko- ja suistoalueilla tai sisävesillä, pituudesta riippumatta;

b)

häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan tai simpukoiden ja osterien viljelyssä;

c)

missään kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.

3.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää sellaisina aineina eikä seoksissa, jotka on tarkoitettu teollisuuden vesien käsittelyyn.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butyylitinahydroksiboraani/dibutyylitinavetyboraatti C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nro 75113-37-0

EY-nro 401-040-5

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai suurempina pitoisuuksina.

Ensimmäinen kohta ei kuitenkaan koske tätä ainetta (DBB) tai sitä sisältäviä seoksia, jos ne on tarkoitus ainoastaan valmistaa esineiksi, joissa tämä aine ei enää esiinny 0,1 prosentin tai sitä suurempana pitoisuutena.

22.

Pentakloorifenoli

CAS-nro 87-86-5

EY-nro 201-778-6 ja sen suolat ja esterit

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai suurempi.

23.

Kadmium

CAS-nro 7440-43-9

EY-nro 231-152-8 ja sen yhdisteet

Tässä nimikkeessä käytettävät, hakasulkeissa esitetyt koodit ja ryhmät vastaavat neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (1) perustetussa yhteisen tullitariffin tariffi- ja tilastonimikkeistössä olevia koodeja ja ryhmiä.

1.

Ei saa käyttää värjäämään esineitä, jotka on valmistettu seuraavista aineista ja seoksista:

a)

polyvinyylikloridi (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polyuretaani (PUR) [3909 50]

matalatiheyksinen polyeteeni (LDPE), poikkeuksena matalatiheyksinen polyeteeni, jota käytetään värjätyn väkevöitteen valmistukseen [3901 10]

selluloosa-asetaatti (CA) [3912 11] [3912 12]

selluloosa-asetaattibutyraatti (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoksihartsit [3907 30]

melamiiniformaldehydihartsit (MF) [3909 20]

ureaformaldehydihartsit (UP) [3909 10]

tyydyttämättömät polyesterit (UP) [3907 91]

polyeteenitereftalaatti (PET) [3907 60]

polybuteenitereftalaatti (PBT)

kirkas peruspolystyreeni [3903 11] [3903 19]

akryylinitriilimetyylimetakrylaatti (AMMA)

silloitettu polyeteeni (VPE)

iskunkestävä polystyreeni

polypropeeni (PP) [3902 10]

b)

maalit [3208] [3209].

Jos kuitenkin maalien sinkkipitoisuus on korkea, niiden kadmiumepäpuhtauspitoisuuden on oltava mahdollisimman pieni ja kaikissa tapauksissa alle 0,1 painoprosenttia.

Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille esineitä tai esineiden osia, jotka on valmistettu edellä luetelluista kadmiumilla värjätyistä aineista ja seoksista, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on enemmän kuin 0,01 painoprosenttia muovimateriaalista.

2.

Kuitenkaan 1 kohta ei koske turvallisuussyistä värjättäviä esineitä.

3.

Ei saa käyttää seuraavien vinyylikloridin polymeereistä tai sen sekapolymeereistä valmistettujen seosten tai esineiden stabiloimiseen:

pakkausmateriaalit (kassit, astiat, pullot, kannet) [3923 29 10]

toimisto- tai koulutarvikkeet [3926 10]

huonekalujen, autonkorien ja vastaavien osat [3926 30]

vaatteet ja asusteet (mukaan lukien käsineet) [3926 20]

lattian ja seinän päällysteet [3918 10]

kyllästetyt, pinnoitetut, päällystetyt tai laminoidut tekstiilikuidut [5903 10]

keinonahka [4202]

äänilevyt

letkut ja putket ja niiden osat [3917 23]

heiluriovet

tieliikenteen ajoneuvot (sisäpinnat, ulkopinnat, alusta)

rakennuksissa tai teollisuudessa käytettyjen teräslevyjen pinnoitus

sähköjohtojen eristeet.

Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille edellä mainittuja seoksia, esineitä tai esineiden osia, jotka on valmistettu vinyylikloridien polymeereistä ja sekapolymeereistä sekä stabiloitu kadmiumpitoisilla aineilla, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on enemmän kuin 0,01 painoprosenttia polymeerin massasta.

4.

Kuitenkaan 3 kohta ei koske turvallisuussyistä kadmiumpohjaisilla stabilisaattoreilla käsiteltäviä seoksia ja esineitä.

5.

Tässä nimikkeessä ’kadmioinnilla’ tarkoitetaan kaikkia metallipinnalla olevia metallisia kadmiumkerroksia tai -pinnoitteita.

Ei saa käyttää seuraavilla aloilla tai seuraavissa käyttökohteissa käytettävien metalliesineiden tai esineiden osien kadmiointiin:

a)

laitteet ja koneet, joita käytetään

elintarviketuotannossa [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

maataloudessa [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

jäähdytyksessä ja pakastamisessa [8418]

kirjapainotyössä ja kirjansitomisessa [8440] [8442] [8443]

b)

laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien valmistukseen:

taloustarvikkeet [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

huonekalut [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

saniteettitarvikkeet [7324]

keskuslämmitys- ja ilmastointilaitteet [7322] [8403] [8404] [8415]

Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille kadmioituja esineitä tai tällaisten esineiden osia, joita käytetään edellä a ja b alakohdassa luetelluilla aloilla / luetelluissa käyttökohteissa, ja esineitä, jotka valmistetaan b alakohdassa tarkoitetuilla aloilla.

6.

Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä sovelletaan myös kadmioituihin esineisiin tai tällaisten esineiden osiin, kun niitä käytetään alla a ja b alakohdassa luetelluilla aloilla / luetelluissa käyttökohteissa, ja esineisiin, jotka valmistetaan alla b alakohdassa tarkoitetuilla aloilla

a)

laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien valmistukseen:

paperi ja pahvi [8419 32] [8439] [8441] tekstiili ja vaatteet [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien valmistukseen:

teolliset käsittelylaitteet ja koneet [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

tieliikenne- ja maatalousajoneuvot [87 ryhmä]

junat [86 ryhmä]

alukset [89 ryhmä]

7.

Kohtien 5 ja 6 rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta

esineisiin ja esineiden osiin, joita käytetään ilmailu-, avaruus-, kaivos-, meri- ja ydinvoima-alalla, joissa sovelluksilta vaaditaan korkeita turvallisuusstandardeja, sekä tieliikenne- ja maatalousajoneuvojen, junien ja alusten turvalaitteissa

sähköisiin kytkentöihin käyttöalasta riippumatta silloin kun se on tarpeen laitteilta vaaditun käyttövarmuuden vuoksi.

24.

Monometyyli-tetraklooridifenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 141

CAS-nro 76253-60-6

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa.

Ainetta sisältäviä esineitä ei saa saattaa markkinoille.

2.

Poikkeuksena on, että 1 kohtaa ei sovelleta

a)

koneisiin ja laitteisiin, jotka olivat jo käytössä 18 päivänä kesäkuuta 1994, siihen asti kun tällaiset koneet ja laitteet hävitetään

b)

jo 18 päivänä kesäkuuta 1994 jäsenvaltiossa käytössä olleiden koneiden ja laitteiden kunnossapitoon.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi kieltää a alakohdassa tarkoitettujen koneiden tai laitteiden käytön alueellaan ennen niiden käytöstä poistamista.

25.

Monometyyli-diklooridifenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 121

Ugilec 21

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa.

Ainetta sisältäviä esineitä ei saa saattaa markkinoille.

26.

Monometyyli-dibromidifenyylimetaani bromibentsyylibromitolueeni, isomeerien seos

Kauppanimi: DBBT

CAS-nro 99688-47-8

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa.

Ainetta sisältäviä esineitä ei saa saattaa markkinoille.

27.

Nikkeli

CAS-nro 7440-02-0

EY-nro 231-111-4 ja sen yhdisteet

1.

Ei saa käyttää

a)

missään ensiasennuskoruissa, jotka on tarkoitettu lävistettyihin korviin ja muihin lävistettyihin ihmiskehon osiin, ellei näistä ensiasennuskoruista vapautuvan nikkelin määrä ole alle 0,2 μg/cm2/viikko (migraatioraja);

b)

ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa esineissä, kuten

korvakoruissa

kaulakoruissa, rannekoruissa ja ketjuissa, nilkkakoruissa ja sormuksissa

rannekellojen kuorissa, kellonranteissa ja soljissa

niittinapeissa, soljissa, niiteissä, vetoketjuissa ja metallisissa merkeissä, kun niitä käytetään vaatteissa,

jos vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on yli 0,5 μg/cm2/viikko;

c)

edellä b alakohdassa luetellun tyyppisissä esineissä, kun niissä on nikkelitön pinnoite, ellei tämä pinnoite ole riittävä varmistamaan, että vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on enintään 0,5 μg/cm2/viikko esineen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden, käyttöajan aikana.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja esineitä ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä kyseisessä kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

3.

Euroopan standardointikomitean (CEN) antamia standardeja on käytettävä testausmenettelyinä esineiden 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

28.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A tai 1B (taulukko 3.1) tai ryhmään 1 tai 2 (taulukko 3.2) kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokitellut aineet, jotka on sisällytetty luetteloon seuraavasti:

Ryhmään 1A (taulukko 3.1) / ryhmään 1 (taulukko 3.2) kuuluva syöpää aiheuttava aine, joka on mainittu lisäyksessä 1.

Ryhmään 1B (taulukko 3.1) / ryhmään 2 (taulukko 3.2) kuuluva syöpää aiheuttava aine, joka on mainittu lisäyksessä 2.

29.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A tai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi (taulukko 3.1) tai ryhmään 1 tai 2 (taulukko 3.2) kuuluvaksi perimää vaurioittavaksi aineeksi luokitellut aineet, jotka on sisällytetty luetteloon seuraavasti:

Ryhmään 1A (taulukko 3.1) / ryhmään 1 (taulukko 3.2) kuuluva perimää vaurioittava aine, joka on mainittu lisäyksessä 3.

Ryhmään 1B (taulukko 3.1) / ryhmään 2 (taulukko 3.2) kuuluva perimää vaurioittava aine, joka on mainittu lisäyksessä 4.

30.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A tai 1B (taulukko 3.1) tai ryhmään 1 tai 2 (taulukko 3.2) kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi luokitellut aineet, jotka on sisällytetty luetteloon seuraavasti:

Ryhmään 1A (sukupuolitoiminnoille ja hedelmällisyydelle tai kehitykselle haitalliset vaikutukset) (taulukko 3.1) / ryhmään 1, R60 (saattaa heikentää hedelmällisyyttä) tai R61 (saattaa vaurioittaa sikiötä) (taulukko 3.2) kuuluva lisääntymiselle vaarallinen aine, joka on mainittu lisäyksessä 5.

Ryhmään 1B (sukupuolitoiminnoille ja hedelmällisyydelle tai kehitykselle haitalliset vaikutukset) (taulukko 3.1) / ryhmään 2, R60 (saattaa heikentää hedelmällisyyttä) tai R61 (saattaa vaurioittaa sikiötä) (taulukko 3.2) kuuluva lisääntymiselle vaarallinen aine, joka on mainittu lisäyksessä 6.

Rajoittamatta tämän liitteen muiden osien soveltamista sovelletaan nimikkeisiin 28–30 seuraavaa:

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineina

muiden aineiden aineosina tai

seoksissa,

jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, kun yksittäisen aineen pitoisuus seoksessa on suurempi tai yhtä suuri kuin

joko asiaankuuluva erityinen pitoisuusraja, joka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa, tai

asiaankuuluva pitoisuus, joka on vahvistettu direktiivissä 1999/45/EY.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että tällaisia aineita ja seoksia sisältävissä pakkauksissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

“Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk”.

2.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta

a)

lääke- tai eläinlääkevalmisteisiin, jotka on määritelty direktiivissä 2001/82/EY ja direktiivissä 2001/83/EY;

b)

direktiivin 76/768/ETY mukaisiin kosmeettisiin valmisteisiin;

c)

seuraaviin polttoaineisiin ja öljytuotteisiin:

direktiivissä 98/70/EY tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin

liikkuvissa tai kiinteissä polttolaitoksissa polttoaineina käytettäväksi tarkoitettuihin mineraaliöljytuotteisiin

suljetuissa järjestelmissä myytäviin polttoaineisiin (esimerkiksi nestekaasupullot)

d)

direktiivissä 1999/45/EY tarkoitettuihin taiteilijaväreihin.

31.

a)

Kreosootti, pesuöljy

CAS-nro 8001-58-9

EY-nro 232-287-5

b)

Kreosoottiöljy, pesuöljy

CAS-nro 61789-28-4

EY-nro 263-047-8

c)

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt; naftaleeniöljy

CAS-nro 84650-04-4

EY-nro 283-484-8

d)

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio; pesuöljy

CAS-nro 90640-84-9

EY-nro 292-605-3

e)

Kivihiilitervan ylemmät tisleet; raskas antraseeniöljy

CAS-nro 65996-91-0

EY-nro 266-026-1

f)

Antraseeniöljy

CAS-nro 90640-80-5

EY-nro 292-602-7

g)

Raa’at kivihiilitervahapot; raakafenolit

CAS-nro 65996-85-2

EY-nro 266-019-3

h)

Puukreosootti

CAS-nro 8021-39-4

EY-nro 232-419-1

i)

Alkalinen matalan lämpötilan tervaöljy; uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva, alkalinen

CAS-nro 122384-78-5

EY-nro 310-191-5

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi puun käsittelyssä. Myös tällä tavalla käsitellyn puun saattaminen markkinoille on kiellettyä.

2.

Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen

a)

Näitä aineita tai seoksia saa käyttää puun käsittelyyn teollisuuslaitoksissa tai ammattikäytössä paikalla tehtävään uudelleenkäsittelyyn ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joihin sovelletaan työntekijöiden suojelua koskevaa yhteisön lainsäädäntöä, ja kun aineet tai seokset sisältävät

i)

vähemmän kuin 50 mg/kg (0,005 painoprosenttia) bentso-a-pyreeniä

ii)

ja vähemmän kuin 3 painoprosenttia veteen uuttuvia fenoleja.

Näitä teollisuuslaitoksissa tai ammattikäytössä puunkäsittelyyn käytettäviä aineita tai seoksia

saa saattaa markkinoille ainoastaan vähintään 20 litran vetoisina pakkauksina

ei saa myydä kuluttajille.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että tällaisia aineita ja seoksia sisältävissä pakkauksissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Endast för industriellt och yrkesmässigt bruk’.

b)

Edellä olevan a alakohdan mukaisesti teollisuus- tai ammattikäytössä käsitellyn, markkinoille ensimmäistä kertaa saatetun tai paikalla uudelleenkäsiteltävän puun käyttö sallitaan vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön, esimerkiksi rautateihin, voima- ja telelinjoihin, aitaamiseen, maatalouteen (esimerkiksi puita tukeviin paaluihin) ja satamiin sekä vesiväyliin.

c)

Edellä olevan 1 kohdan markkinoille saattamista koskevaa kieltoa ei sovelleta ennen 31 päivää joulukuuta 2002 käsiteltyyn puuhun, kun puu saatetaan käytetyn puun markkinoille uudelleen käytettäväksi.

3.

Edellä 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettua käsiteltyä puuta ei kuitenkaan saa käyttää

rakennusten sisällä mihinkään tarkoitukseen

leluihin

leikkikentillä

puistoissa, puutarhoissa tai ulkona olevilla virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueilla, joissa on vaara, että puu koskettaa toistuvasti ihoa

puutarhahuonekalujen, kuten piknikpöytien valmistuksessa

seuraavien tavaroiden valmistukseen, käyttöön ja kaikenlaiseen uudelleenkäsittelyyn:

kasvattamiseen tarkoitetut säiliöt

pakkausmateriaalit, jotka voivat joutua kosketuksiin ihmisten ja/tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai valmiiden tuotteiden kanssa

muut materiaalit, jotka voivat kontaminoida edellä mainittuja esineitä.

32.

Kloroformi

CAS-nro 67-66-3

EY-nro 200-663-8

34.

1,1,2-Trikloorietaani

CAS-nro 79-00-5

EY-nro 201-166-9

35.

1,1,2,2-Tetrakloorietaani

CAS-nro 79-34-5

EY-nro 201-197-8

36.

1,1,1,2-Tetrakloorietaani

CAS-nro 630-20-6

37.

Pentakloorietaani

CAS-nro 76-01-7

EY-nro 200-925-1

38.

1,1-Dikloorieteeni

CAS-nro 75-35-4

EY-nro 200-864-0

Rajoittamatta tämän liitteen muiden osien soveltamista sovelletaan nimikkeisiin 32–38 seuraavaa:

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineina

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai enemmän,

kun aine tai seos on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen ja/tai käytettäväksi diffuuseissa käyttötarkoituksissa, kuten pintojen tai tekstiilien puhdistuksessa.

2.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että näiden aineiden ja seosten, joissa kyseinen pitoisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 painoprosenttia, pakkauksissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Vain teollisuuskäyttöön. Endast för industriellt bruk’.

Poiketen siitä, mitä edellä määrätään, tätä määräystä ei sovelleta

a)

lääke- tai eläinlääkevalmisteisiin, jotka on määritelty direktiivissä 2001/82/EY ja direktiivissä 2001/83/EY;

b)

direktiivin 76/768/ETY mukaisiin kosmeettisiin valmisteisiin.

40.

Aineet, jotka ovat syttyvyydeltään direktiivin 67/548/ETY kriteerien mukaisia ja jotka luokitellaan syttyviksi, helposti syttyviksi tai erittäin helposti syttyviksi, riippumatta siitä, esiintyvätkö ne asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa.

1.

Ei saa käyttää aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja koristelutarkoituksiin, kuten

pääasiassa koristeluun tarkoitetut metallivälkkeet

keinolumi ja -huurre

pilailutyynyt

serpentiinipainepullot

keinotekoiset pilailueritteet

puhallettavat pillit ja torvet

koristehiutaleet ja -vaahdot

keinotekoiset hämähäkinseitit

hajupommit

2.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että edellä tarkoitetuissa aerosoleissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk’.

3.

Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin aerosoleihin.

4.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä niille esitettyjä vaatimuksia.

41.

Heksakloorietaani

CAS-nro 67-72-1

EY-nro 200-666-4

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi muiden metallien kuin rautametallien valmistuksessa tai jalostuksessa.

42.

Alkaanit C10-C13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) (SCCP:t)

EY-nro 287-476-5

CAS-nro 85535-84-8

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina eikä aineosina muissa aineissa tai seoksissa yli 1 painoprosentin pitoisuuksina, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi

metallin työstössä

nahanrasvausseoksissa.

43.

Atsoväriaineet ja atsovärit

1.

Atsovärejä, joista voi yhden tai useamman atsoryhmän pelkistymällä lohjetessa vapautua yhtä tai useampaa lisäyksessä 8 lueteltua aromaattista amiinia havaittavina pitoisuuksina, eli niin että sen pitoisuus esineessä tai sen värjätyissä osissa on yli 30 mg/kg (0,003 painoprosenttia) mitattuna lisäyksessä 10 luetelluilla testausmenetelmillä, ei saa käyttää tekstiili- ja nahkaesineissä, jotka saattavat joutua pitkäaikaiseen ja suoraan kosketukseen ihon tai suuontelon kanssa; tällaisia esineitä ovat muun muassa

vaatteet, vuodevaatteet, pyyhkeet, hiuslisäkkeet, peruukit, hatut, vaipat ja muut hygieniatarvikkeet, makuupussit

jalkineet, käsineet, rannekellojen hihnat, käsilaukut, kukkarot ja lompakot, salkut, tuolien verhoilu, kaulapussit

tekstiili- ja nahkalelut sekä lelut, joissa on tekstiili- ja nahkaosia

lopullisen kuluttajan käyttöön tarkoitetut langat ja kankaat.

2.

Myöskään 1 kohdassa tarkoitettuja tekstiili- ja nahkaesineitä ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä kyseisessä kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

3.

Atsovärejä, jotka sisältyvät lisäyksessä 9 olevaan atsovärien luetteloon, ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina tai seoksina yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina, jos aine tai seos on tarkoitettu tekstiili- ja nahkaesineiden värjäämiseen.

44.

Difenyylieetteri, pentabromijohdannainen

C12H5Br5O

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

2.

Esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos ne tai niiden palonestoainetta sisältävät osat sisältävät tätä ainetta yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

3.

Poikkeuksena on, että 2 kohtaa ei sovelleta

esineisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä ennen 15 päivää elokuuta 2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (3) soveltamisalaan kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

45.

Difenyylieetteri, oktabromijohdannainen

C12H2Br8O

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia.

2.

Esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos ne tai niiden palonestoainetta sisältävät osat sisältävät tätä ainetta yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

3.

Poikkeuksena on, että 2 kohtaa ei sovelleta

esineisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä ennen 15 päivää elokuuta 2004

direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

46.

a)

Nonyylifenoli

C6H4(OH)C9H19

CAS 25154-52-3

EC 246-672-0

b)

Nonyylifenolietoksylaatit

(C2H4O)nC15H24O

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai sen ylittävinä pitoisuuksina seuraaviin tarkoituksiin:

1)

teollisuus- ja laitossiivous, lukuun ottamatta seuraavia:

valvotut ja suljetut kuivapesujärjestelmät, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan

puhdistusjärjestelmät, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan erikoiskäsittelyssä;

2)

kotitalouksien siivous;

3)

tekstiilien ja nahan prosessointi, lukuun ottamatta seuraavia:

prosessointi, jossa ei aiheudu päästöjä jäteveteen

järjestelmät, joissa prosessivesi esikäsitellään erikoiskäsittelyssä orgaanisten jätekomponenttien poistamiseksi kokonaan ennen biologista jäteveden käsittelyä (lampaannahkojen rasvanpoisto);

4)

maataloudessa emulgointiaineena vedinkastoissa;

5)

metallintyöstö, lukuun ottamatta seuraavaa:

käyttö valvotuissa ja suljetuissa järjestelmissä, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan;

6)

sellun ja paperin valmistus;

7)

kosmeettiset valmisteet;

8)

muut henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet, lukuun ottamatta seuraavaa:

Spermisidit;

9)

kasvinsuojeluaineiden ja biosidien apuaineet. Tämä rajoitus ei kuitenkaan vaikuta ennen 17 päivää heinäkuuta 2003 myönnettyihin kansallisiin hyväksymispäätöksiin, jotka koskevat nonyylifenolietoksylaattia apuaineena sisältäviä kasvinsuojeluaineita tai biosidituotteita, ennen kyseisten päätösten voimassaolon päättymistä.

47.

Kromi(VI)yhdisteet

1.

Sementtiä tai sementtiä sisältäviä seoksia ei saa käyttää eikä saattaa markkinoille, jos ne sisältävät veteen sekoitettuna enemmän kuin 2 mg/kg (0,0002 %) liukoista kromi VI:ta sementin kokonaiskuivapainosta.

2.

Jos käytetään pelkistäviä aineita, rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien yhteisön muiden säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että sementtiä tai sementtiä sisältäviä seoksia sisältävissä pakkauksissa on selvästi luettavat ja pysyvät merkinnät pakkauspäivämäärästä sekä varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka riittävät ylläpitämään pelkistävän aineen tehon ja pitämään liukoisen kromi VI:n pitoisuuden 1 kohdassa ilmoitetun rajan alapuolella.

3.

Edellä olevasta poiketen 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta markkinoille saattamiseen ja käyttöön valvottuja ja suljettuja ja täysin automatisoituja prosesseja varten, kun niissä käsitellään sementtiä ja sementtiä sisältäviä seoksia ainoastaan koneellisesti ja kun niissä ei ole mahdollisuutta ihokosketukseen.

48.

Tolueeni

CAS-nro 108-88-3

EY-nro 203-625-9

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai sitä suurempina pitoisuuksina, kun ainetta tai seosta käytetään yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa liimoissa tai spraymaaleissa.

49.

Triklooribentseeni

CAS-nro 120-82-1

EY-nro 204-428-0

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai suurempina pitoisuuksina missään käyttötarkoituksissa lukuun ottamatta

käyttöä välituotteena synteeseissä tai

käyttöä prosessiliuottimena kloorausreaktioissa suljetuissa kemiallisissa sovelluksissa tai

käyttöä 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobentseenin (TATB) valmistuksessa.

50.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)

a)

Bentso[a]pyreeni (BaP)

CAS-nro 50-32-8

b)

Bentso[e]pyreeni (BeP)

CAS-nro 192-97-2

c)

Bentso[a]antraseeni (BaA)

CAS-nro 56-55-3

d)

Kryseeni (CHR)

CAS-nro 218-01-9

e)

Bentso[b]fluoranteeni (BbFA)

CAS-nro 205-99-2

f)

Bentso[j]fluoranteeni (BjFA)

CAS-nro 205-82-3

g)

Bentso[k]fluoranteeni (BkFA)

CAS-nro 207-08-9

h)

Dibentso[a,h]antraseeni (DBAhA)

CAS-nro 53-70-3

1.

Tammikuun 1 päivästä tammikuuta 2010 markkinoille ei saa saattaa eikä renkaiden tai renkaiden osien valmistuksessa saa käyttää pehmittimiä, jotka sisältävät

bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg (0,0001 painoprosenttia) tai

kaikkia lueteltuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä yhteensä yli 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

Raja-arvoja katsotaan noudatettavan, jos PCA-uutetta on vähemmän kuin 3 painoprosenttia Institute of Petroleumin standardilla IP346:1998 mitattuna (polysyklisten aromaattisten aineiden mittaus käyttämättömissä perusvoiteluöljyissä ja asfalteenittomissa raakaöljytisleissä – dimetyylisulfoksidiuutteen valontaitekerroinmenetelmä) edellyttäen, että valmistajat tai maahantuojat valvovat bentso(a)pyreenin ja lueteltujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen raja-arvojen noudattamista sekä mitattujen arvojen vastaavuussuhdetta PCA-uutteeseen kuuden kuukauden välein tai kunkin suuren toiminnallisen muutoksen jälkeen sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

2.

Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen valmistettuja uusia renkaita ja pinnoitteita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa mainitut raja-arvot.

Raja-arvoja katsotaan noudatettavan, jos vulkanoidut kumiseokset eivät ylitä 0,35 Bay proton prosentin rajaa ISO 21461 -standardin mukaan mitattuna ja laskettuna (vulkanoitu kumi – öljyn aromaattisuuden mittaus vulkanoiduissa kumiseoksissa).

3.

Poikkeuksellisesti 2 kohtaa ei sovelleta pinnoitettuihin renkaisiin, jos niiden pinnoite ei sisällä pehmittimiä, jotka ylittävät 1 kohdassa esitetyt rajat.

4.

Tässä nimikkeessä ’renkailla’ tarkoitetaan renkaita, jotka on tarkoitettu seuraavien säädösten kattamiin ajoneuvoihin:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksymiselle (4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä (5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta (6).

51.

Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS- ja EY-numerot)

a)

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

CAS-nro 117-81-7

EY-nro 204-211-0

b)

Dibutyyliftalaatti (DBP)

CAS-nro 84-74-2

EY-nro 201-557-4

c)

Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP)

CAS-nro 85-68-7

EY-nro 201-622-7

1.

Ei saa käyttää aineena eikä seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.

2.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus on korkeampi kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Komissio arvioi tässä nimikkeessä tarkoitettuja toimenpiteitä 16 päivään tammikuuta 2010 mennessä tällaisia aineita ja niitä korvaavia aineita koskevan uuden tieteellisen tiedon valossa ja muuttaa tarvittaessa näitä toimenpiteitä vastaavasti.

4.

Tässä nimikkeessä tarkoitetaan ’lastenhoitotarvikkeella’ kaikkia sellaisia tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen nukkumista, rentoutumista, hygieniaa ja syöttämistä tai auttaa lasta imemään.

52.

Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS- ja EY-numerot)

a)

Di-isononyyliftalaatti (DINP)

CAS-nro 28553-12-0 ja 68515-48-0

EY-nro 249-079-5 ja 271-090-9

b)

Di-isodekyyliftalaatti (DIDP)

CAS-nro 26761-40-0 ja 68515-49-1

EY-nro 247-977-1 ja 271-091-4

c)

Di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)

CAS-nro 117-84-0

EY-nro 204-214-7

1.

Ei saa käyttää aineena eikä seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka lapsi voi laittaa suuhun.

2.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus on korkeampi kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Komissio arvioi tässä nimikkeessä tarkoitettuja toimenpiteitä 16 päivään tammikuuta 2010 mennessä tällaisia aineita ja niitä korvaavia aineita koskevan uuden tieteellisen tiedon valossa ja muuttaa tarvittaessa näitä toimenpiteitä vastaavasti.

4.

Tässä nimikkeessä tarkoitetaan ’lastenhoitotarvikkeella’ kaikkia sellaisia tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen nukkumista, rentoutumista, hygieniaa ja syöttämistä tai auttaa lasta imemään.

53.

Perfluorioktaanisulfonaatit (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola (O-M+), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

1.

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 50 mg/kg (0,005 painoprosentin) tai sen ylittävinä pitoisuuksina.

2.

Ei saa saattaa markkinoille puolivalmisteissa tai esineissä tai niiden osissa, jos perfluorioktaanisulfonaattipitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai sitä suurempi perfluorioktaanisulfonaatteja sisältävien rakenteeltaan tai mikrorakenteeltaan erillisten osien painoa kohti laskettuna, tai tekstiilien tai muiden pinnoitettujen materiaalien osalta, jos perfluorioktaanisulfonaattien määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 μg/m2 pinnoitetusta materiaalista.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta seuraaviin tuotteisiin eikä niiden tuottamiseen tarvittaviin aineisiin ja seoksiin:

a)

fotoresisteihin tai fotolitografiaprosesseissa käytettäviin heijastuksenestopinnoitteisiin;

b)

filmien, paperien tai painolaattojen valokuvauspinnoitteisiin;

c)

sumunestoaineisiin, joita käytetään kromi-(VI)-kovakromauksessa lukuun ottamatta koristekromausta, ja kostutusaineisiin, joita käytetään valvotuissa sähkökemiallisissa pinnoitusjärjestelmissä, joissa perfluorioktaanisulfonaattien päästömäärät ympäristöön on minimoitu soveltamalla täysimääräisesti parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, jotka on kehitetty tähän tarkoitukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/1/EY (7) puitteissa

d)

ilmailun hydraulinesteisiin.

4.

Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen sammutusvaahtoja, jotka on saatettu markkinoille ennen 27 päivää joulukuuta 2006, voidaan käyttää 27 päivään kesäkuuta 2011 saakka.

5.

Edellä olevaa 2 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta esineisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä jo ennen 27 päivää kesäkuuta 2008.

6.

Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (8) soveltamiseen.

7.

Heti kun käytettävissä on uutta tietoa käyttötapojen yksityiskohdista ja turvallisemmista vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista, komissio tarkistaa kunkin 3 kohdan a–d alakohdan poikkeuksen niin, että

a)

perfluorioktaanisulfonaattien käytöstä luovutaan asteittain heti, kun turvallisempien vaihtoehtojen käyttö on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista;

b)

poikkeuksen soveltamista voidaan jatkaa ainoastaan sellaisten oleellisten käyttötarkoitusten osalta, joita varten ei ole olemassa turvallisempia vaihtoehtoja, ja kun on selvitetty, mitä on tehty turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi;

c)

perfluorioktaanisulfonaattipäästöt ympäristöön on saatu mahdollisimman pieniksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltamalla.

8.

Komissio seuraa perfluorioktaanihapon (PFOA) ja sen kaltaisten aineiden käyttöä koskevia parhaillaan suoritettavia riskinarviointitoimia sekä turvallisempien vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden saatavuutta ja ehdottaa todettujen riskien vähentämiseksi kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä, myös markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia, erityisesti silloin, kun käytettävissä on turvallisempia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti mahdollisia.

54.

2-(2-metoksietoksi)etanoli (DEGME)

CAS-nro 111-77-3

EY-nro 203-906-6

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen maalien, maalinpoistoaineiden, puhdistusaineiden, itsestään kiillottavien emulsioiden ja lattian tiivistysaineiden ainesosana pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän.

55.

2-(2-butoksietoksi)etanoli (DEGBE)

CAS-nro 112-34-5

EY-nro 203-961-6

1.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa ensimmäistä kertaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen ruiskumaalien tai aerosolipakkaukseen pakattujen suihkutettavien puhdistusaineiden aineosana, jos sen pitoisuus on 3 painoprosenttia tai enemmän.

2.

DEGBEä sisältäviä ruiskumaaleja ja aerosolipakkaukseen pakattuja suihkutettavia puhdistusaineita, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen.

3.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että maaleissa, jotka ovat muita kuin ruiskumaaleja ja jotka sisältävät DEGBEä pitoisuutena, joka on 3 painoprosenttia tai enemmän ja jotka on saatettu markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 27 päivään joulukuuta 2010 mennessä seuraava maininta näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Ei saa käyttää ruiskumaalauslaitteissa. Får ej användas i sprutlackeringsutrustning’.

56.

Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI)

CAS-nro 26447-40-5

EY-nro 247-714-0

1.

Ei saa 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen seosten aineosana MDI-pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, jolleivät toimittajat ole ennen markkinoille saattamista varmistaneet, että pakkauksessa

a)

on neuvoston direktiivin 89/686/ETY (9) vaatimukset täyttävät suojakäsineet

b)

rajoittamatta aineiden ja seosten luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, on seuraava maininta näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’—

Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille.

Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa.

Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).

Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt.

Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.

Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).’

2.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta kuumasulaliima-aineisiin.

57.

Sykloheksaani

CAS-nro 110-82-7

EY-nro 203-806-2

1.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen neopreenipohjaisten kontaktiliimojen ainesosana pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, pakkauksissa, jotka painavat enemmän kuin 350 g.

2.

Sykloheksaania sisältäviä neopreenipohjaisia kontaktiliimoja, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen.

3.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että neopreenipohjaisissa kontaktiliimoissa, jotka sisältävät sykloheksaania pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, ja jotka on 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saatettu markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on seuraavat maininnat näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’—

Tuotetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto.

Tuotetta ei saa käyttää kokolattiamaton asennuksessa.

Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden.

Denna produkt får ej användas vid mattläggning’

58.

Ammoniumnitraatti (AN)

CAS-nro 6484-52-2

EY-nro 229-347-8

1.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa ensimmäistä kertaa markkinoille aineena eikä seoksissa, joiden typpipitoisuus ammoniumnitraatista laskettuna on yli 28 painoprosenttia, käytettäväksi kiinteänä lannoitteena tai yksi- ja moniravinteisina lannoitteina, jollei lannoite täytä runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevia teknisiä säännöksiä, jotka on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 (10) liitteessä III.

2.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille aineena eikä seoksissa, joiden typpipitoisuus ammoniumnitraatista laskettuna on 16 painoprosenttia tai enemmän, muiden kuin seuraavien ryhmien saataville:

a)

jatkokäyttäjät ja jakelijat, myös luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat saaneet neuvoston direktiivin 93/15/ETY (11) mukaisen luvan;

b)

viljelijät maataloustoiminnassa, joka on joko koko- tai osa-aikaista eikä välttämättä suhteutettua maa-alan kokoon.

Tässä alakohdassa tarkoitetaan

i)

’viljelijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta ryhmän ja sen jäsenten oikeudellisesta asemasta kansallisessa lainsäädännössä ja jonka tila sijaitsee yhteisön alueella, siten kuin perustamissopimuksen 299 artiklassa tarkoitetaan, ja joka harjoittaa maataloustoimintaa

ii)

’maataloustoiminnalla’ maataloustuotteiden tuotantoa, kasvatusta tai viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja tuotantoeläinten kasvatusta ja pitoa, tai maan säilyttämistä viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (12) 5 artiklassa säädetyllä tavalla

c)

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka harjoittavat ammatillista toimintaa, kuten puutarhaviljelyä, kasvihuoneviljelyä, puistojen, puutarhojen tai urheilukenttien hoitoa, metsätaloutta tai muuta vastaavaa toimintaa.

3.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 2 kohdassa olevien rajoitusten osalta sosioekonomisista syistä soveltaa niiden alueella markkinoille saatettuihin aineisiin ja seoksiin 1 päivään heinäkuuta 2014 saakka raja-arvoa, joka on enintään 20 painoprosenttia typpeä ammoniumnitraatista laskettuna. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3)

Korvataan lisäyksissä 1–6 oleva esipuhe seuraavasti:

”ESIPUHE

Palstojen otsikkojen selitykset

Aineen nimi:

Käytetty nimitys vastaa kansainvälistä kemiallista yksilöintiä, jota aineesta käytetään aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa.

Aina kun mahdollista, aineista käytetään niiden IUPAC-nimiä. Aineet, jotka on merkitty Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (Einecs), Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luetteloon (ELINCS) tai niiden aineiden luetteloon, jotka eivät enää täytä polymeerin määritelmää (NLP, No-longer-polymers), määritellään niistä kyseisissä luetteloissa käytetyillä nimillä. Joissakin tapauksissa mainitaan myös muita nimiä, kuten yleisesti käytetty nimi. Aina kun mahdollista, kasvinsuojeluaineista ja biosideistä käytetään niiden ISO-nimiä.

Aineryhmiin viittaavat nimikkeet:

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa on joitakin aineryhmiin viittaavia nimikkeitä. Näissä tapauksissa luokitusvaatimuksia sovelletaan kaikkiin kuvauksen piiriin kuuluviin aineisiin.

Joissakin tapauksissa on voimassa luokitusvaatimuksia tietyille aineille, jotka kuuluvat ryhmänimikkeeseen. Näissä tapauksissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaan 3 osaan on sisällytetty erityinen ainetta koskeva nimike ja ryhmänimikkeeseen liitetään seuraava huomautus: ’paitsi muualla asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI mainitut’.

Joissakin tapauksissa yksittäiset aineet voidaan mainita useammassa kuin yhdessä ryhmänimikkeessä. Tällöin aineen luokitus noudattaa molempien ryhmänimikkeiden luokitusta. Jos sama vaara luokitellaan eri tavoilla, käytetään tiukimpaan luokitukseen johtavaa vaaraluokitusta.

Indeksinumero:

Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa annettu tunnistuskoodi. Aineet on luetteloitu lisäyksessä tämän indeksinumeron mukaan.

EY-numerot:

EY-numero eli Einecs-, ELINCS- tai NLP-numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa. Einecs-numero saadaan Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelosta. ELINCS-numero saadaan Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelosta. NLP-numero saadaan No-longer-polymers-aineiden luettelosta. Luettelot julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

EY-numero koostuu seitsemästä numerosta ja on muotoa XXX-XXX-X. Einecs-numerot alkavat numerosta 200-001-8, ELINCS-numerot numerosta 400-010-9 ja NLP-numerot numerosta 500-001-0. Numero esitetään sarakkeessa ’EY-nro’.

CAS-numero:

Aineiden tunnistamisen helpottamiseksi niille on määritelty Chemical Abstracts Service (CAS)-numero.

Huomautukset:

Huomautusten täydellinen teksti on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 1 osassa.

Tässä asetuksessa sovellettavat huomautukset ovat seuraavat:

 

Huomautus A:

Merkinnöissä on ilmoitettava aineen nimi käyttämällä jotakin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa mainittua nimitystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Kyseisessä osassa käytetään aineista joskus yleisnimiä kuten ’… yhdisteet’ tai ’… suolat’. Tällöin toimittajan, joka saattaa tällaisen aineen markkinoille, on ilmoitettava merkinnöissä aineen oikea nimi ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1.1.1.4 jakson säännökset.

 

Huomautus C:

Jotkin orgaaniset aineet saatetaan markkinoille tietyssä isomeerimuodossa tai useiden isomeerien seoksena.

 

Huomautus D:

Itsestään herkästi polymerisoituvia tai hajoavia aineita saatetaan yleensä markkinoille stabiloituina. Ne luetellaan tässä muodossa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa.

Tällaisia aineita saatetaan kuitenkin joskus markkinoille ei-stabiloidussa muodossa. Tällöin aineen markkinoille saattavan toimittajan on mainittava varoitusetiketissä aineen nimi ja sana ’ei-stabiloitu’.

 

Huomautus J:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EY-nro 200-753-7).

 

Huomautus K:

Luokitusta syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (EY-nro 203-450-8).

 

Huomautus L:

Luokitusta syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 3 painoprosenttia DMSO-uutetta IP 346:lla mitattuna.

 

Huomautus M:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä (EY-nro 200-028-5).

 

Huomautus N:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos aineen jalostamisen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että aine, josta se on tuotettu, ei ole syöpää aiheuttava.

 

Huomautus P:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EY-nro 200-753-7).

 

Huomautus R:

Aineen luokittelua syöpää aiheuttavaksi ei tarvitse soveltaa sellaisiin kuituihin, joiden halkaisijan pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella standardipoikkeamalla on yli 6 μm.”

4)

Poistetaan lisäyksissä 1, 2, 3, 5 ja 6 olevista nimikkeistä sarakkeesta ”Huomautuksia” viittaukset huomautuksiin E, H ja S.

5)

Korvataan lisäyksen 1 otsikko seuraavasti: ”Nimike 28 – Syöpää aiheuttavat aineet, ryhmä 1A (taulukko 3.1) / ryhmä 1 (taulukko 3.2)”.

6)

Muutetaan lisäys 2 seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti: ”Nimike 28 – Syöpää aiheuttavat aineet, ryhmä 1B (taulukko 3.1) / ryhmä 2 (taulukko 3.2)”.

b)

Korvataan niissä nimikkeissä, joiden indeksinumerot ovat 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 ja 650-017-00-8, esiintyvä ilmaisu ”direktiivin 67/548/ETY liitteessä I” ilmaisulla ”asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI”.

c)

Poistetaan nimikkeet, joiden indeksinumerot ovat 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 ja 649-210-00-X.

7)

Korvataan lisäyksen 3 otsikko seuraavasti: ”Nimike 29 – Perimää vaurioittavat aineet, ryhmä 1A (taulukko 3.1) / ryhmä 1 (taulukko 3.2)”.

8)

Korvataan lisäyksen 4 otsikko seuraavasti: ”Nimike 29 – Perimää vaurioittavat aineet, ryhmä 1B (taulukko 3.1) / ryhmä 2 (taulukko 3.2)”.

9)

Korvataan lisäyksen 5 otsikko seuraavasti: ”Nimike 30 – Lisääntymiselle vaaralliset aineet, ryhmä 1A (taulukko 3.1) / ryhmä 1 (taulukko 3.2)”.

10)

Korvataan lisäyksen 6 otsikko seuraavasti: ”Nimike 30 – Lisääntymiselle vaaralliset aineet, ryhmä 1B (taulukko 3.1) / ryhmä 2 (taulukko 3.2)”.

11)

Korvataan lisäyksen 8 otsikko seuraavasti: ”Nimike 43 – Atsoväriaineet – Aromaattisten amiinien luettelo”.

12)

Korvataan lisäyksen 9 otsikko seuraavasti: ”Nimike 43 – Atsoväriaineet – Atsovärien luettelo”.

13)

Muutetaan lisäys 10 seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti: ”Nimike 43 – Atsoväriaineet – Testausmenetelmien luettelo”.

b)

Korvataan alaviitteessä olevat CENin ja Cenelecin osoitteet seuraavasti:

”CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, puh. (32-2) 550 08 11, faksi: (32-2) 550 08 19 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, puh. (32-2) 519 68 71, faksi: (32-2) 519 69 19 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm”


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 42.

(2)  EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

(7)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.

(8)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(9)  EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18.

(10)  EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1.

(11)  EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.

(12)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.”


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 553/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

erityisen tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelimen hallussa olevan, markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 43 artiklan f alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maksajavirastojen tai interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 12 päivänä helmikuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 127/2009 (2) säädetään, että interventioelimen hallussa oleva vilja saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 712/2007 (3) avataan markkinointivuodeksi 2007/2008 pysyviä tarjouskilpailuja jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla. Jotta varmistetaan se, että kotieläintuottajat sekä eläinrehuteollisuus voivat tehdä hankintoja kilpailukykyisin hinnoin markkinointivuoden 2008/2009 ensimmäisinä kuukausina, mainittua asetusta olisi muutettava ja säädettävä, että osittaisiin tarjouskilpailuihin voidaan jättää tarjouksia 17 päivään joulukuuta 2008 asti.

(3)

Markkinointivuoden 2007/2008 alussa yhteisön interventiovarastojen määrä oli 2,46 miljoonaa tonnia, josta 2,23 miljoonaa tonnia oli maissia. Mainitun markkinointivuoden kuluessa interventiovarastoista on myyty asetuksella (EY) N:o 712/2007 avatun tarjouskilpailun mukaisesti suhteellisen merkittäviä määriä, erityisesti maissin osalta.

(4)

Toimijat eivät kuitenkaan ole enää vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen tehneet tarjouksia erityisesti hintojen osalta vallinneiden markkinaolosuhteiden vuoksi, ja 31 päivänä lokakuuta 2008 interventiomaissia oli jäljellä noin 16 000 tonnia. Kyseiset aiemmat varastot (pääasiassa vuosien 2004 ja 2005 sadoista) tulevat kilpailemaan vuoden 2008 runsaasta sadosta peräisin olevan yhteisön maissin kanssa. Kyseisen maissin myyntihinnat olivat jo 31 päivänä lokakuuta 2008 alle interventiohinnan. Tästä tilanteesta johtuen kyseiset varastot olisi asetettava saataville niiden käyttämiseksi sisämarkkinoilla.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 127/2009 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos markkinointivuoden kuluessa havaitaan häiriöitä kyseisen yhteisen markkinajärjestelyn toiminnassa, erityisesti vaikeuksia myydä viljaa kyseisen artiklan 1 kohdan mukaisilla hinnoilla, myynti voidaan järjestää yhteisön markkinoilla erityisen tarjouskilpailun perusteella erityisillä ehdoilla. Unkarin interventioelimen hallussa olevan markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin pitkä varastointi ja Unkarissa tällä hetkellä todetut maissin markkinahinnat muodostavat erityisolosuhteen, jonka vuoksi erityisen tarjouskilpailun avaaminen on perusteltua markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin myymiseksi hinnoilla, jotka saattavat olla alle interventiohinnan.

(6)

Lisäksi yhteisön markkinoilla on todettu huomattavia hintavaihteluita. Näistä eroista johtuen on mahdollista, että toimijat, joita tarjouskilpailut koskevat, eivät nouda tarjottuja eriä varastoista. Sen vuoksi näyttää siltä, että asetuksen (EY) N:o 127/2009 5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetty 5 euroa tonnilta oleva vakuus ei ole riittävä kyseisen noutamisen takaamiseksi. Tällaisen tilanteen välttämiseksi ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tarjouskilpailun toimivuuden mahdollistamiseksi mainitun vakuuden määrää olisi nostettava riskien rajoittamiseksi.

(7)

Yhteisön markkinoiden tilanteen huomioon ottamiseksi on suotavaa säätää, että komissio hallinnoi tarjouskilpailua. Lisäksi on vahvistettava jakokerroin niille tarjouksille, jotka ovat vähimmäismyyntihinnan suuruisia.

(8)

Jotta järjestelmää voitaisiin hallinnoida tehokkaasti, on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisessä muodossa. Interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden nimettömyys.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Unkarin interventioelin myy yhteisön sisämarkkinoilla tarjouskilpailulla hallussaan olevaa, markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissia.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu myynti toteutetaan asetuksessa (EY) N:o 127/2009 vahvistetuin edellytyksin.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 127/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, vähimmäismyyntihinta voi olla pienempi kuin interventiohinta, korotettuna kuukausikorotuksella.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 127/2009 5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, tarjouksen vakuudeksi vahvistetaan 10 euroa tonnilta.

3 artikla

1.   Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy seuraavina keskiviikkoina kello 13.00 (Brysselin aikaa):

15 päivänä heinäkuuta 2009,

5 ja 26 päivänä elokuuta 2009,

9 ja 23 päivänä syyskuuta 2009,

14 ja 28 päivänä lokakuuta 2009,

11 ja 25 päivänä marraskuuta 2009,

2 ja 16 päivänä joulukuuta 2009.

2.   Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Unkarin interventioelimelle:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Puhelin: +36 12196260

Faksi: +36 12198905

Sähköposti: ertekesites@mvh.gov.hu

Internet-sivusto: www.mvh.gov.hu

4 artikla

Asianomaisen interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle neljän tunnin kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa. Jos jäsenvaltio ei ole lähettänyt komissiolle yhtään tiedonantoa hakemuksista säädetyn määräajan kuluessa, komissio katsoo, ettei kyseisessä jäsenvaltiossa ole jätetty yhtään tarjousta.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tiedonannot on tehtävä sähköisesti liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti. Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

5 artikla

1.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen maissin vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä saatuja tarjouksia.

2.   Jos 1 kohdan mukainen vähimmäishinnan vahvistaminen johtaisi käytettävissä olevan enimmäismäärän ylittymiseen, käytettävissä olevan enimmäismäärän noudattamiseksi voidaan mainitun vahvistamisen yhteydessä määritellä vähimmäishintaan tehtyjen tarjousten määriä koskeva jakokerroin.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 42, 13.2.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 7.


LIITE

Ilmoitus komissiolle Unkarin interventioelimen hallussa olevista markkinointivuoden 2007/2008 satoa edeltävien satojen maissin uudelleen myyntiin saattamiseksi sisämarkkinoilla koskevassa erityisessä tarjouskilpailussa saaduista tarjouksista

Malli (1)

(Asetuksen (EY) N:o 553/2009 4 artikla)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

(t)

Tarjottu hinta

euroa/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 

Ilmoittakaa tarjotut kokonaismäärät (samasta erästä tehdyt hylätyt tarjoukset mukaan luettuina): … tonnia.


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D2).


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 554/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksen (EY) N:o 2597/2001 muuttamisesta entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tiettyjen viinien tariffikiintiöiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 153/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja (2), jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin 18 päivänä helmikuuta 2008. Se hyväksyttiin Euroopan yhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön ja jäsenvaltioiden puolesta neuvoston ja komission päätöksellä 2008/438/EY, Euratom (3) ja sitä on sovellettu tilapäisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

(2)

Pöytäkirjan 5 artiklassa ja liitteessä VIII säädetään 1 päivänä tammikuuta 2007 voimaan tulleista muutoksista nykyisiin tariffikiintiöihin, jotka koskevat entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia tiettyjä viinejä yli kaksi litraa vetävissä astioissa.

(3)

Pöytäkirjassa määrättyjen viinien tariffikiintiöiden täytäntöönpanemiseksi on tarpeen muuttaa tiettyjä Kroatian tasavallasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia viinejä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 28 päivänä joulukuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 2597/2001 (4).

(4)

Tiettyjen yhdistetyn nimikkeistön (CN) alanimikkeiden Taric-alanimikkeitä on muutettu 1 päivästä heinäkuuta 2007. Tällaisten CN-koodien Taric-alanimikkeitä olisi sen vuoksi mukautettava vastaavasti asetuksen (EY) N:o 2597/2001 liitteen osassa II.

(5)

Koska pöytäkirjaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä ja sen olisi tultava voimaan viipymättä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2597/2001 liitteen osa II tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 25, 29.1.2002, s. 16.

(2)  EUVL L 99, 10.4.2008, s. 2.

(3)  EUVL L 155, 13.6.2008, s. 15.

(4)  EYVL L 345, 29.12.2001, s. 35.


LIITE

”OSA II:   ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä/vuosi

(hl)

Kiintiötulli

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Kuohuviini, muu kuin samppanja tai Asti spumante

Muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

49 000 (2)

Vapaa

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa.

350 000 (3)

Vapaa

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Tätä Taric-alanimikettä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

(2)  Tätä kiintiön määrää korotetaan 1 päivästä tammikuuta 2008 vuosittain 6 000 hehtolitralla.

(3)  Tätä kiintiön määrää alennetaan 1 päivästä tammikuuta 2008 vuosittain 6 000 hehtolitralla.”


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 555/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 318/2007 (3) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja yhteisöön sekä tällaisiin lintuihin tuonnin jälkeen sovellettavat karanteenivaatimukset.

(2)

Mainitun asetuksen liitteessä V esitetään luettelo niistä karanteenitiloista ja -asemista, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten.

(3)

Saksa ja Slovakia ovat tarkastaneet hyväksytyt karanteenitilansa ja -asemansa ja toimittaneet komissiolle päivitetyn luettelon niistä. Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 318/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 318/2007 liite V seuraavasti:

1)

Poistetaan Saksaa koskevasta osasta seuraava kohta:

”DE

SAKSA

NW-2”.

2)

Lisätään Portugalia koskevan osan jälkeen seuraava Slovakiaa koskeva kohta:

”SK

SLOVAKIA

SK-PO-101”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUVL L 84, 24.3.2007, s. 7.


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 556/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 431/2008 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 19 päivänä toukokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 431/2008 (3) avataan naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskeva tariffikiintiö.

(2)

Tuontioikeushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontioikeuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Järjestysnumeroon 09.4003 kuuluvan kiintiön tuontioikeuksiin, joita koskevat hakemukset on jätetty asetuksen (EY) N:o 431/2008 nojalla 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi, sovelletaan jakokerrointa, jonka suuruus on 29,943487 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 130, 20.5.2008, s. 3.


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 557/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 412/2008 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana 8 päivänä toukokuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 545/2007 (3) avataan naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Tuontioikeushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4057, oikeuksien osalta. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontioikeuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontioikeushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 412/2008 nojalla 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 väliseksi ajaksi, sovelletaan 18,957513 prosentin suuruista jakokerrointa kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4057 oikeuksien osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 125, 9.5.2008, s. 7.


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/40


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 558/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 514/2009 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 26 päivästä kesäkuuta 2009

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


DIREKTIIVIT

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/49/EY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yhtiöitä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä korostettiin, että hallinnollisen rasituksen vähentäminen on tärkeää Euroopan talouden elvyttämiselle, erityisesti, koska siitä voi olla hyötyä pienille ja keskisuurille yhtiöille. Se painotti, että hallinnollisten rasitteiden vähentäminen edellyttää sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden vahvaa yhteistä pyrkimystä.

(2)

Tilinpäätökset ja tilintarkastus on määritelty aloiksi, joilla yhtiöiden hallinnollista rasitusta voidaan vähentää yhteisössä.

(3)

Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla 10 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa yksilöidään muutokset, jotka on tarpeen tehdä yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annettuun neljänteen neuvoston direktiiviin 78/660/ETY (3) ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annettuun seitsemänteen neuvoston direktiiviin 83/349/ETY (4). Erityishuomiota kiinnitettiin pienten ja keskisuurten yhtiöiden raportointivaatimusten edelleen keventämiseen.

(4)

Aiemmin on tehty joitakin muutoksia, jotta direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY soveltamisalaan kuuluvat yhtiöt voisivat käyttää IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisia tilinpäätösmenetelmiä. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (5) nojalla yhtiöiden, joiden arvopapereita otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa, on laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti, ja ne on tästä syystä vapautettu useimmista direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY mukaisista vaatimuksista. Mainitut direktiivit luovat kuitenkin edelleen perustan pienten ja keskisuurten yhtiöiden tilinpäätöksille yhteisössä.

(5)

Pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sovelletaan usein samoja sääntöjä kuin suurempiin yhtiöihin, mutta niiden erityisiä tilinpäätöstarpeita on vain harvoin arvioitu. Erityisesti julkistamisvaatimusten kasvava määrä aiheuttaa tällaisille yhtiöille huolta. Laajaa raportointia edellyttävät säännöt aiheuttavat taloudellisen taakan ja voivat ehkäistä pääoman tehokasta käyttöä tuotantotarkoituksiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltaminen on korostanut myös tarvetta selkeyttää direktiivissä 83/349/ETY edellytettyjen tilinpäätösstandardien ja IFRS-standardien välistä suhdetta.

(7)

Kun perustamismenot voidaan kirjata taseen vastaavaa-puolelle, direktiivin 78/660/ETY 34 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että näistä menoista on annettava selvitys liitetiedoissa. Pienet yhtiöt voidaan mainitun direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapauttaa tästä julkistamisvelvoitteesta. Tarpeettoman hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi olisi oltava mahdollista vapauttaa myös keskisuuret yhtiöt tästä julkistamisvaatimuksesta.

(8)

Direktiivissä 83/349/ETY edellytetään, että emoyhtiö laatii konsolidoidun tilinpäätöksen, vaikka ainoa tytäryritys tai kaikki tytäryritykset kokonaisuudessaan olisivat merkitykseltään vähäisiä mainitun direktiivin 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi. Tästä syystä nämä yhtiöt kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltamisalaan, ja niiden on laadittava konsolidoidut tilinpäätökset IFRS-standardien mukaisesti. Tätä vaatimusta pidetään työläänä, jos emoyhtiöllä on ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä. Sen vuoksi emoyhtiö olisi vapautettava velvoitteesta laatia konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu toimintakertomus, jos sillä on ainoastaan sellaisia tytäryrityksiä, jotka katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sekä yksittäisinä että kokonaisuutena. Vaikka tämä lakiin perustuva velvoite olisi poistettava, emoyhtiön olisi silti voitava omasta aloitteestaan laatia konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu vuosikertomus.

(9)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli keskisuuria yhtiöitä koskeviin tiettyihin julkistamisvaatimuksiin sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevaan velvoitteeseen liittyvien hallinnollisten rasitteiden vähentämistä, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(10)

Sen vuoksi direktiivit 78/660/ETY ja 83/349/ETY olisi muutettava.

(11)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (6) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 78/660/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 78/660/ETY 45 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat sallia 27 artiklassa tarkoitettujen yhtiöiden jättävän 34 artiklan 2 kohdassa ja 43 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoittamatta.”

2 artikla

Direktiivin 83/349/ETY muuttaminen

Lisätään direktiivin 83/349/ETY 13 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a.   Jonkin jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat emoyhtiöt, joilla on 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä sekä yksittäisinä että kokonaisuutena, vapautetaan 1 artiklan 1 kohdan mukaisesta velvoitteesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan sekä 5 ja 6 artiklan soveltamista.”

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 2011. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G.PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Š. FÜLE


(1)  EUVL C 77, 31.3.2009, s. 37.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. toukokuuta 2009.

(3)  EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

(5)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/45


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/54/EY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta

(Uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annettua neuvoston direktiiviä 80/777/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Nyt kun mainittuun direktiiviin tehdään uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Jäsenvaltioiden lainsäädännössä määritellään luontaiset kivennäisvedet. Siinä vahvistetaan ne edellytykset, jotka luontaisiksi kivennäisvesiksi tunnustettavien vesien on täytettävä, sekä lähteiden hyödyntämisehdot. Lisäksi siinä annetaan erityiset säännöt kyseisten vesien markkinoille saattamisesta.

(3)

Erot lainsäädäntöjen välillä estävät luontaisten kivennäisvesien vapaan liikkuvuuden, johtavat eriarvoisten kilpailun edellytysten muodostumiseen ja vaikuttavat siten suoraan sisämarkkinoiden toimintaan.

(4)

Tässä erityistapauksessa nämä esteet voidaan poistaa sekä velvoittamalla jäsenvaltiot sallimaan alueellaan niiden luontaisten kivennäisvesien markkinoille saattamisen, jotka muut jäsenvaltiot tunnustavat sellaisiksi, että vahvistamalla erityisesti mikrobiologisia vaatimuksia koskevat yhteiset säännökset sekä seikat, joiden vallitessa tietyistä kivennäisvesistä on käytettävä erityisiä nimityksiä.

(5)

Kaikkien luontaisia kivennäisvesiä koskevien säännösten ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava kuluttajien terveyden suojeleminen, kuluttajien harhaanjohtamisen estäminen ja rehellisen kaupankäynnin varmistaminen.

(6)

Kunnes luontaisten kivennäisvesien vastavuoroista tunnustamista koskevat yhteisön ja kolmansien maiden väliset sopimukset on tehty, olisi säädettävä edellytyksistä, joiden toteutuessa samanlaisten valmisteiden tuonti kolmansista maista yhteisöön luontaisina kivennäisvesinä voidaan sallia edellä tarkoitettujen sopimusten täytäntöönpanoon asti.

(7)

On huolehdittava, että luontaisilla kivennäisvesillä säilyy sen vaiheen ajan, jona niitä markkinoidaan, ominaisuudet, joihin niiden tunnustaminen sellaisiksi vesiksi on perustunut. Sen vuoksi niiden pakkaamiseen käytettyjen säiliöiden olisi oltava asianmukaisesti suljettavissa.

(8)

Merkintöjen osalta luontaisia kivennäisvesiä koskee myytäviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY (5). Sen vuoksi tässä direktiivissä voidaan rajoittua säätämään lisäyksistä ja poikkeuksista, joita olisi tehtävä kyseisiin yleisiin säännöksiin.

(9)

Luontaisen kivennäisveden analyyttistä koostumusta koskevan maininnan sisällyttämisen merkintöihin olisi kuluttajien tiedonsaannin varmistamiseksi oltava pakollista.

(10)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(11)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä luontaisten kivennäisvesien ainesosien pitoisuuksien rajat, kaikki tarvittavat määräykset tiettyjen ainesosien korkeiden pitoisuuksien mainitsemiseksi merkinnöissä, ehdot otsonilla rikastetun ilman käytölle luontaisen kivennäisveden käsittelyssä, luontaisen kivennäisveden käsittelyjä koskevat tiedot, analyysimenetelmät sen määrittämiseksi, ettei luontainen kivennäisvesi ole saastunutta, sekä tarvittavat näytteenotto- ja analyysimenetelmät luontaisten kivennäisvesien mikrobiologisten ominaisuuksien tarkastamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(12)

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi kansanterveyden suojelemisen varmistamiseksi tarvittavia tämän direktiivin muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

(13)

Tähän direktiiviin lisätyt uudet osat koskevat ainoastaan komiteamenettelyitä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(14)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä IV olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämä direktiivi koskee jäsenvaltioiden maaperästä saatua vettä, jonka tämän jäsenvaltion vastuussa oleva viranomainen tunnustaa liitteessä I olevan I jakson säännökset täyttäväksi luontaiseksi kivennäisvedeksi.

2.   Tämä direktiivi koskee myös kolmannen maan maaperästä saatua vettä, joka tuodaan yhteisöön ja jonka jäsenvaltion vastuussa oleva viranomainen tunnustaa luontaiseksi kivennäisvedeksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja vesiä voidaan tunnustaa tällä tavalla vain, jos vastuussa oleva viranomainen siinä maassa, jonka maaperästä vesi on saatu, on varmentanut, että ne ovat liitteessä I olevan I jakson säännösten mukaisia ja että liitteessä II olevan 2 kohdan säännösten noudattamista tarkkaillaan säännöllisesti.

Toisessa alakohdassa tarkoitetun varmennuksen voimassaoloaika ei saa olla viittä vuotta pidempi. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tunnustamismenettelyä ei tarvitse toistaa, jos varmennus uusitaan mainitun ajan kuluessa.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a)

vesiin, jotka ovat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY (7) tarkoitettuja lääkkeitä;

b)

termisissä laitoksissa ja hydromineraalilaitoksissa parantaviin tarkoituksiin paikan päällä käytettäviin luontaisiin kivennäisvesiin.

4.   Jäsenvaltion vastuussa olevan viranomaisen on asianmukaisesti perusteltava ja virallisesti julkaistava 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tunnustaminen.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun tunnustamisen antamisesta ja peruuttamisesta. Luontaisiksi kivennäisvesiksi tunnustettujen vesien luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luontaisina kivennäisvesinä voidaan markkinoida vain 1 artiklassa tarkoitettuja vesiä, jotka ovat tämän direktiivin säännöksien mukaisia.

3 artikla

Luontaisia kivennäisvesilähteitä saa hyödyntää ja niiden vettä pullottaa vain liitteen II mukaisesti.

4 artikla

1.   Luontaista kivennäisvettä, sellaisena kuin se ottopaikassa esiintyy, ei saa käsitellä muulla tavoin kuin:

a)

erottamalla pysymättömät ainesosat, kuten rauta- ja rikkiyhdisteet, suodattamalla tai dekantoimalla, mahdollisesti ilmastamisen jälkeen, jos tämä käsittely ei aiheuta muutoksia veden koostumukseen sen olennaisten, ominaisuuksia antavien ainesosien osalta;

b)

erottamalla rauta-, mangaani- ja rikkiyhdisteet sekä arseeni tietyistä luontaisista kivennäisvesistä otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvalla käsittelyllä, jos tällainen käsittely ei aiheuta muutoksia veden koostumukseen sen olennaisten, ominaisuuksia antavien ainesosien osalta ja jos:

i)

käsittely on niiden käyttöehtojen mukainen, jotka komissio on vahvistanut elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (8) perustettua Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan;

ii)

käsittelystä ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille, jotka erityisesti valvovat sitä;

c)

erottamalla muut kuin a ja b alakohdassa eritellyt haitalliset ainesosat, jos tällainen käsittely ei aiheuta muutoksia veden koostumukseen sen olennaisten, ominaisuuksia antavien ainesosien osalta ja jos:

i)

käsittely on niiden käyttöehtojen mukainen, jotka komissio on vahvistanut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan;

ii)

käsittelystä ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille, jotka erityisesti valvovat sitä;

d)

poistamalla vapaa hiilidioksidi kokonaan tai osittain pelkästään fysikaalisilla menetelmillä.

Edellä b alakohdan i alakohdassa ja c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Luontaisia kivennäisvesiä ja lähdevesiä voidaan ensimmäisen alakohdan estämättä käyttää virvoitusjuomien valmistuksessa.

2.   Luontaiseen kivennäisveteen, sellaisena kuin se ottopaikassa esiintyy, ei saa lisätä tai uudelleen lisätä muuta kuin hiilidioksidia liitteessä I olevassa III jaksossa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

3.   On kiellettävä mitä hyvänsä keinoja käyttämällä tapahtuva desinfektiokäsittely ja, jollei 2 kohdasta muuta johdu, bakteriostaattisten aineiden lisääminen sekä muu käsittely, joka todennäköisesti muuttaisi elävien pesäkkeiden lukumäärää luontaisissa kivennäisvesissä.

5 artikla

1.   Luontaisen kivennäisveden kokonaispesäkeluvun on ottopaikassa elvytyksen jälkeen vastattava sen elävien pesäkkeiden normaalia lukua, ja sen on riittävästi osoitettava, että ottopaikka on suojattu kaikelta saastumiselta. Kokonaispesäkeluku on määritettävä liitteessä I olevan II jakson 1.3.3 kohdan mukaisesti.

Pullottamisen jälkeen kokonaispesäkeluku ottopaikalla ei saa olla yli 100 yhtä millilitraa kohti, kun viljellään 72 tuntia 20–22 °C:ssa agar-agarilla tai agar-liivateseoksella, eikä yli 20 yhtä millilitraa kohti, kun viljellään 24 tuntia 37 °C:ssa agar-agarilla. Kokonaispesäkeluku on määritettävä 12 tunnin kuluessa pullottamisesta, ja vettä on säilytettävä 4 ± 1 °C:ssa näiden 12 tunnin ajan.

Ottopaikalla nämä luvut eivät tavallisesti saa olla yli 20 yhtä millilitraa kohti 20–22 °C:ssa 72 tunnissa, eikä vastaavasti yli 5 yhtä millilitraa kohti 37 °C:ssa 24 tunnissa, ottaen huomioon, että lukuja pidetään ohjearvoina eikä sallittavina enimmäispitoisuuksina.

2.   Ottopaikalla ja markkinoinnin aikana luontaisessa kivennäisvedessä ei saa esiintyä:

a)

loisia ja patogeenisia mikro-organismeja;

b)

Escherichia colia eikä muita koliformeja eikä fekaalisia streptokokkeja 250 millilitrassa tutkittua näytettä;

c)

itiöllisiä sulfiittia pelkistäviä anaerobeja 50 millilitrassa tutkittua näytettä;

d)

Pseudomonas aeruginosaa 250 millilitrassa tutkittua näytettä.

3.   Rajoittamatta 1 ja 2 kohdan sekä liitteessä II lueteltujen hyödyntämisen edellytysten soveltamista markkinointiajankohtana:

a)

luontaisen kivennäisveden kokonaispesäkeluku elvytyksen jälkeen saa johtua vain ottopaikan bakteeriluvun normaalista lisääntymisestä;

b)

luontaisessa kivennäisvedessä ei saa olla aistein havaittavia virheitä.

6 artikla

Luontaisten kivennäisvesien pakkaamiseen käytettävissä säiliöissä on oltava väärennös- ja saastumismahdollisuuden välttämiseksi suunnitellut sulkimet.

7 artikla

1.   Luontaisten kivennäisvesien myyntinimikkeen on oltava ”luontainen kivennäisvesi” tai, jos kyseessä on liitteessä I olevassa III jaksossa määritelty poreileva luontainen kivennäisvesi, vastaavasti ’luontaisesti hiilihapotettu luontainen kivennäisvesi’, ’luontainen kivennäisvesi, johon on lisätty kaasua lähteestä’ tai ’hiilihapotettu luontainen kivennäisvesi’.

Jollakin 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa mainitulla tavalla käsiteltyjen luontaisten kivennäisvesien myyntinimitykseen on lisättävä tapauksen mukaan ilmaisu ’täysin hiilihapottomaksi tehty’ tai ’osittain hiilihapottomaksi tehty’.

2.   Luontaisten kivennäisvesien merkinnöissä on oltava pakollisina seuraavat maininnat:

a)

analyyttistä koostumusta koskeva maininta, jossa esitetään sen luonteenomaiset ainesosat;

b)

lähteen hyödyntämispaikka ja nimi;

c)

tiedot kaikista 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista käsittelyistä.

3.   Sellaisten yhteisön säännösten puuttuessa, jotka koskevat tietojen antamista 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista käsittelyistä, jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansalliset määräyksensä.

8 artikla

1.   Seudun, kylän tai paikan nimi saa esiintyä kauppanimityksen sanamuodossa, jos se viittaa luontaiseen kivennäisveteen, jonka lähdettä hyödynnetään kauppanimityksessä mainitussa paikassa, ja jos se ei ole harhaanjohtava lähteen hyödyntämispaikan suhteen.

2.   Yhden ja saman lähteen luontaisen kivennäisveden markkinointi useammalla kuin yhdellä kauppanimityksellä on kiellettyä.

3.   Jos myytävien luontaisten kivennäisvesien säiliöiden merkinnöissä tai teksteissä on eri kauppanimitys kuin lähteen nimi tai sen hyödyntämispaikka, on hyödyntämispaikka tai lähteen nimi ilmoitettava korkeudeltaan ja leveydeltään vähintään puolitoista kertaa isompina kirjaimina kuin kauppanimityksessä käytetyt isoimmat kirjaimet.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin ja samassa tarkoituksessa, mitä tulee lähteen nimen tai sen hyödyntämispaikan tärkeyteen kauppanimityksessä, luontaisten kivennäisvesien kaikenlaiseen mainontaan.

9 artikla

1.   Pakkauksissa tai merkinnöissä samoin kuin kaikessa mainonnassa on kiellettyä käyttää sellaisia ilmaisuja, nimityksiä, tavaramerkkejä, tuotenimiä, kuvia tai muita merkkejä, joko kuviomuotoisia tai muunlaisia, jotka:

a)

luontaisen kivennäisveden osalta viittaavat ominaisuuksiin, joita vedellä ei ole, erityisesti mitä tulee sen alkuperään, päivämäärään, jona se on hyväksytty hyödynnettäväksi, analyysituloksiin tai muihin samanlaisiin aitouden takeisiin;

b)

juomaveden, joka on pakattu sellaiseen säiliöön, joka ei täytä liitteessä I olevan I jakson ehtoja, osalta ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusta luontaiseen kivennäisveteen, erityisesti ilmaisun ’kivennäisvesi’ yhteydessä.

2.   Kaikki ilmaisut, joilla luontaiseen kivennäisveteen pyritään liittämään ihmisten sairauksien ehkäisemiseen, hoitoon tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia, ovat kiellettyjä.

Kuitenkin liitteessä III luetellut ilmaisut on sallittava, jos ilmaisut täyttävät kyseisessä liitteessä säädetyt asiaa koskevat vaatimukset, tai jos vaatimuksia ei ole, kansallisissa säännöksissä säädetyt vaatimukset, jos ne perustuvat fysiko-kemiallisiin määrityksiin ja jos tarvittaessa on tehty farmakologisia, fysiologisia ja kliinisiä tutkimuksia käyttäen tunnustettuja tieteellisiä liitteessä I olevan I jakson 2 kohdan mukaisia menetelmiä.

Jäsenvaltiot voivat sallia ilmaisut ’vaikuttaa ruoansulatukseen’, ’saattaa helpottaa hepatobiilisiä toimintoja’ tai vastaavat ilmaisut. Jäsenvaltiot voivat myös sallia muiden ilmaisujen mukaan ottamisen, jos ne eivät ole ristiriidassa ensimmäisen alakohdan periaatteiden kanssa ja jos ne ovat sopusoinnussa toisen alakohdan kanssa.

3.   Jäsenvaltiot voivat antaa erityissäännöksiä sekä pakkauksissa tai merkinnöissä että mainonnassa käytettävistä, luontaisen kivennäisveden soveltuvuutta pienten lasten ruokintaan koskevista ilmaisuista. Nämä säännökset voivat koskea myös veden ominaisuuksia, jotka ovat ratkaisevia näiden ilmaisujen käytön kannalta.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat toteuttaa tällaisia toimenpiteitä, on etukäteen ilmoitettava niistä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

4.   Nimityksen ’lähdevesi’ käyttö on sallittava vain sellaisesta luonnontilaisena ihmisten kulutettavaksi tarkoitetusta vedestä, joka pullotetaan ottopaikassaan ja:

a)

joka täyttää liitteessä II olevassa 2 ja 3 kohdassa säädetyt hyödyntämistä koskevat edellytykset, joita sovelletaan kokonaisuudessaan lähdevesiin,

b)

joka täyttää 5 artiklassa säädetyt mikrobiologiset vaatimukset,

c)

joka täyttää 7 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa ja 8 artiklassa säädetyt merkintöjä koskevat vaatimukset,

d)

jota ei ole käsitelty muulla kuin 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Muihin käsittelyihin komissio voi antaa luvan.

Edellä d alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Lisäksi lähdeveden on oltava ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY (9) säännösten mukaista.

5.   Sellaisten yhteisön säännösten puuttuessa, jotka koskevat 4 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettua lähdeveden käsittelyä, jäsenvaltiot voivat pitää voimassa käsittelyä koskevat kansalliset säännöksensä.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei tämän direktiivin määritelmät ja säännöt täyttävien luontaisten kivennäisvesien kauppaa voida estää soveltamalla luontaisten kivennäisvesien tai yleensä elintarvikkeiden ominaisuuksia, koostumusta, hyödyntämisehtoja, pakkaamista, merkintöjä tai mainontaa koskevia kansallisia säännöksiä, joita ei ole yhdenmukaistettu.

11 artikla

1.   Kun jäsenvaltiolla on yksityiskohtaiset perusteet katsoa, että jokin luontainen kivennäisvesi ei ole tämän direktiivin säännösten mukainen tai että se vaarantaa kansanterveyden siitä huolimatta, että se liikkuu vapaasti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, kyseinen jäsenvaltio saa väliaikaisesti rajoittaa tai keskeyttää tämän tuotteen kaupan alueellaan. Sen on välittömästi ilmoitettava asiasta sekä päätöksensä perusteista komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Jäsenvaltion, joka on tunnustanut kyseisen veden, on toisen jäsenvaltion tai komission pyynnöstä toimitettava kaikki asiaan vaikuttavat tiedot veden tunnustamisesta, mukaan lukien säännöllisten tarkastusten tulokset.

3.   Komissio tutkii 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa pysyvässä komiteassa mahdollisimman pian ne perusteet, jotka 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio on tuonut esille, ja antaa viipymättä asiasta lausuntonsa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jos komissio katsoo, että kansanterveyden suojelemisen varmistamiseksi on tarpeen tehdä muutoksia tähän direktiiviin, se hyväksyy nämä muutokset.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

Tällöin suojatoimenpiteet käyttöön ottanut jäsenvaltio voi pitää ne voimassa, kunnes muutokset on hyväksytty.

12 artikla

Komissio hyväksyy seuraavat toimenpiteet:

a)

luontaisten kivennäisvesien ainesosien pitoisuuksien rajat;

b)

kaikki tarvittavat määräykset tiettyjen ainesosien korkeiden pitoisuuksien mainitsemiseksi pakkausmerkinnöissä;

c)

4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut ehdot otsonilla rikastetun ilman käytölle;

d)

7 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja käsittelyjä koskevat tiedot;

e)

analyysimenetelmät, mukaan lukien toteamisrajat, sen varmistamiseksi, ettei luontainen kivennäisvesi ole saastunutta;

f)

tarvittavat näytteenotto- ja analyysimenetelmät luontaisten kivennäisvesien mikrobiologisten ominaisuuksien tarkastamiseksi.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

13 artikla

Komissio tekee kaikki päätökset, joilla on todennäköisesti vaikutusta kansanterveyteen, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan.

14 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

15 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitettuihin luontaisiin kivennäisvesiin.

16 artikla

Kumotaan direktiivi 80/777/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä IV olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä IV olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Š. FÜLE


(1)  EUVL C 162, 25.6.2008, s. 87.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 28. toukokuuta 2009.

(3)  EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1.

(4)  Ks. liitteessä IV oleva A osa.

(5)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

(8)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9)  EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.


LIITE I

I.   MÄÄRITELMÄ

1.

’Luontaisella kivennäisvedellä’ tarkoitetaan 5 artiklan mukaista mikrobiologisesti terveellistä vettä, jonka alkuperä on maanalainen vesikerrostuma tai -varasto ja joka tulee esille lähteestä, josta sitä otetaan yhden tai useamman luontaisen tai poratun ulostulopaikan kautta.

Luontainen kivennäisvesi on selvästi erotettavissa tavallisesta juomavedestä:

a)

ominaispiirteistään, kuten kivennäisainepitoisuus, hivenainepitoisuus tai muut aineosat, ja joskus tietyistä vaikutuksistaan,

b)

alkuperäisestä puhtaudestaan,

kummankin ominaisuuden pysyessä veden maanalaisuuden takia ennallaan ja turvassa kaikelta saastumisvaaralta.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ominaisuudet, jotka saattavat antaa luontaiselle kivennäisvedelle terveydelle suotuisia ominaisuuksia, on ollut tutkittava:

a)

seuraavien näkökohtien osalta:

i)

geologiset ja hydrologiset;

ii)

fysikaaliset, kemialliset ja fysiko-kemialliset;

iii)

mikrobiologiset;

iv)

tarvittaessa farmakologiset, fysiologiset ja kliiniset;

b)

jäljempänä II jaksossa lueteltujen edellytysten mukaisesti;

c)

vastuussa olevan viranomaisen hyväksymien tieteellisten menetelmien mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut analyysit voivat olla vapaaehtoisia, jos vedellä on koostumuksellisia ominaisuuksia, joiden perusteella se on ennen 17 päivää heinäkuuta 1980 tunnustettu luontaiseksi kivennäisvedeksi siinä jäsenvaltiossa, josta se on peräisin. Näin on laita etenkin, jos kyseessä olevassa vedessä kg:aa kohti sekä ottopaikassa että pullotuksen jälkeen on vähintään 1 000 mg liuennutta kiintoainetta tai vähintään 250 mg vapaata hiilidioksidia.

3.

Luontaisen kivennäisveden koostumuksen, lämpötilan ja muiden olennaisten ominaisuuksien on pysyttävä vakioina luontaisten vaihtelujen puitteissa; niihin eivät saa vaikuttaa etenkään mahdolliset virtausnopeuden vaihtelut.

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla luontaisen kivennäisveden normaalilla elävien pesäkkeiden luvulla tarkoitetaan kohtuullisen vakioista, ottopaikassa ennen minkäänlaista käsittelyä todettavaa kokonaispesäkelukua, joka kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti otetaan huomioon tutkittaessa kyseistä vettä säännöllisin väliajoin.

II.   MÄÄRITELMÄN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET JA VAATIMUKSET

1.1   Geologisten ja hydrologisten kartoituksien vaatimukset

Seuraavat tiedot on vaadittava:

1.1.1

veden ottopaikan tarkka sijainti korkeusilmoituksineen merkittynä kartalle, jonka mittakaava on enintään 1:1 000;

1.1.2

seikkaperäinen geologinen selostus maaston alkuperästä ja maastolajista;

1.1.3

hydrologisen kerroksen stratigrafia;

1.1.4

veden ottamistoimien kuvaus;

1.1.5

alueen rajaus tai yksityiskohdat muista toimenpiteistä lähteen suojaamiseksi saastumiselta.

1.2   Fysikaalisten, kemiallisten ja fysiko-kemiallisten tutkimusten vaatimukset

Näissä tutkimuksissa on selvitettävä:

1.2.1

lähteen virtausnopeus;

1.2.2

veden lämpötila ottopaikassa ja ympäristön lämpötila;

1.2.3

maastolajin sekä veden kivennäisaineiden luonteen ja lajin suhde;

1.2.4

kuivausjäännös 180 °C:ssa ja 260 °C:ssa;

1.2.5

sähkönjohtavuus tai sähkönvastus mittauslämpötiloineen;

1.2.6

vetyionipitoisuus (pH);

1.2.7

anionit ja kationit;

1.2.8

ei-ionisoidut yhdisteet;

1.2.9

hivenaineet;

1.2.10

radioaktinologiset ominaisuudet ottopaikan vedessä;

1.2.11

soveltuvin osin veden, hapen (16O–18O) ja vedyn (protium, deuterium, tritium) suhteelliset isotooppitasot;

1.2.12

veden eräiden aineosien toksisuus ottaen huomioon niille säädetyt enimmäispitoisuudet.

1.3   Ottopaikan veden mikrobiologisten analyysien vaatimukset

Tutkimuksiin on sisällytettävä:

1.3.1

osoitus, ettei loisia ja patogeenisia mikro-organismeja esiinny;

1.3.2

ulosteperäiseen saastumiseen viittaavan elvytettävän pesäkeluvun kvantitatiivinen määritys:

a)

Escherichia colia ja muita koliformeja ei osoitettavissa 250 ml:ssa 37 °C:ssa ja 44,5 °C:ssa;

b)

fekaalisia streptokokkeja ei osoitettavissa 250 ml:ssa;

c)

itiöllisiä sulfiittia pelkistäviä anaerobeja ei osoitettavissa 50 ml:ssa;

d)

Pseudomonas aeruginosaa ei osoitettavissa 250 ml:ssa.

1.3.3

kokonaispesäkeluvun määritys elvytyksen jälkeen ml:aa vettä kohti:

a)

20–22 °C:n lämpötilassa 72 tunnissa agar-agarilla tai agar-liivateseoksella;

b)

37 °C:n lämpötilassa 24 tunnissa agar-agarilla.

1.4   Kliinisten ja farmakologisten analyysien vaatimukset

1.4.1

Tieteellisesti tunnustetuilla menetelmillä suoritettavien analyysien on oltava sopivia luontaisten kivennäisvesien ominaisuuksille ja niiden vaikutuksille ihmiselimistöön, kuten lisääntyneelle virtsaneritykselle, vatsa- ja suolistotoiminnoille ja kivennäisaineiden puutteiden tasoittamiselle.

1.4.2

Tarvittaessa voidaan 1.4.1 kohdassa tarkoitetut analyysit korvata suurella määrällä yksimielisiksi ja johdonmukaisiksi osoitettuja kliinisiä havaintoja. Tarvittaessa kliiniset analyysit voivat korvata 1.4.1 kohdassa tarkoitetut analyysit, jos huomattava määrä yhdenmukaisia ja johdonmukaisia havaintoja johtaa samaan tulokseen.

III.   POREILEVIA LUONTAISIA KIVENNÄISVESIÄ KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

Ottopaikassa tai pullotuksen jälkeen poreilevat luontaiset kivennäisvedet vapauttavat hiilidioksidia spontaanisesti ja tavallisissa lämpötila- ja paineolosuhteissa selvästi havaittavasti. Vedet jaetaan kolmeen ryhmään, joista käytetään seuraavia niille varattuja nimityksiä:

a)

’luontaisesti hiilihapotetulla luontaisella kivennäisvedellä’ tarkoitetaan vettä, jonka lähteestä tuleva hiilidioksidipitoisuus mahdollisen dekantoimisen ja pullotuksen jälkeen on sama kuin ottopaikan veden, soveltuvin osin huomioiden saman vesikerrostuman tai -varaston hiilidioksidin uudelleen lisääminen yhtä suuressa määrin kuin sitä on vapautunut näiden toimenpiteiden aikana ja ottaen huomioon tavanomaiset tekniset poikkeamat;

b)

’luontaisella kivennäisvedellä, johon on lisätty kaasua lähteestä’ tarkoitetaan vettä, jonka samasta vesikerrostumasta tai samasta vesivarastosta peräisin oleva hiilidioksidipitoisuus mahdollisen dekantoimisen ja pullotuksen jälkeen on korkeampi kuin ottopaikan veden todettu hiilidioksidipitoisuus;

c)

’hiilihapotetulla luontaisella kivennäisvedellä’ tarkoitetaan vettä, johon on lisätty hiilidioksidia, joka on peräisin muualta kuin vesikerrostumasta tai -varastosta, josta vesi tulee.


LIITE II

LUONTAISEN KIVENNÄISVEDEN HYÖDYNTÄMISEN JA MARKKINOILLE SAATTAMISEN EDELLYTYKSET

1.

Luontaisen kivennäisvesilähteen hyödyntäminen edellyttää, että vastuussa oleva viranomainen siinä maassa, jonka maaperästä vesi on saatu, antaa siihen luvan, sen jälkeen kun on osoitettu, että kyseessä oleva vesi täyttää liitteessä I olevan I jakson säännökset.

2.

Veden hyödyntämislaitteet on asennettava niin, että kaikki saastumismahdollisuudet vältetään ja että ominaisuudet, jotka sillä on ottopaikassa, säilyvät.

Tätä varten erityisesti:

a)

lähde tai esiintymispaikka on suojattava saastumisen mahdollisuuksilta;

b)

vedenottopaikan rakenteiden, putkien ja varastosäiliöiden on oltava vedelle sopivista aineista ja rakennettu estämään kemiallisia, fysiko-kemiallisia tai mikrobiologisia muutoksia vedessä;

c)

hyödyntämisolosuhteiden, erityisesti pesu- ja pullotuslaitteiden, on täytettävä hygieeniset vaatimukset. Erityisesti säiliöitä on käsiteltävä tai ne on valmistettava niin, että vältetään kielteiset vaikutukset luontaisen kivennäisveden mikrobiologisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin;

d)

luontaisen kivennäisveden kuljetus kuluttajalle muissa kuin jakeluun hyväksytyissä säiliöissä on kiellettyä.

Kuitenkaan d alakohtaa ei tarvitse soveltaa kivennäisveteen, joka on saatu jäsenvaltion maaperästä ja jota hyödynnetään ja markkinoidaan kyseisen jäsenvaltion alueella, jos kivennäisveden kuljetus tankkisäiliöissä lähteestä pullotustehtaalle oli siinä jäsenvaltiossa sallittua 17 päivänä heinäkuuta 1980.

Edellä olevaa d alakohtaa ei myöskään tarvitse soveltaa lähdeveteen, joka on saatu jäsenvaltion maaperästä ja jota hyödynnetään ja markkinoidaan kyseisen jäsenvaltion alueella, jos lähdeveden kuljetus tankkisäiliöissä lähteestä pullotustehtaalle oli siinä jäsenvaltiossa sallittua 13 päivänä joulukuuta 1996.

3.

Jos hyödyntämisen aikana todetaan, että luontainen kivennäisvesi on saastunutta eikä sillä enää ole 5 artiklassa säädettyjä mikrobiologisia ominaisuuksia, on henkilön, joka hyödyntää lähdettä, viipymättä keskeytettävä kaikenlainen hyödyntäminen, erityisesti pullotusprosessi, kunnes saastumisen syy on poistettu ja vesi täyttää 5 artiklan vaatimukset.

4.

Alkuperämaan vastuussa olevan viranomaisen on suoritettava säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että:

a)

luontainen kivennäisvesi, jonka osalta lähteen hyödyntämiseen on saatu lupa, täyttää liitteessä I olevan I jakson määräykset;

b)

henkilö, joka hyödyntää lähdettä, noudattaa 2 ja 3 kohdan määräyksiä.


LIITE III

ILMAISUT JA VAATIMUKSET, JOISTA SÄÄDETÄÄN 9 ARTIKLAN 2 KOHDASSA

Ilmaisut

Vaatimukset

Alhainen kivennäisainepitoisuus

Kivennäissuolapitoisuus, laskettu kuivausjäännöksenä, enintään 500 mg/l

Erittäin alhainen kivennäisainepitoisuus

Kivennäissuolapitoisuus, laskettu kuivausjäännöksenä, enintään 50 mg/l

Runsaasti kivennäissuoloja

Kivennäissuolapitoisuus, laskettu kuivausjäännöksenä, yli 1 500 mg/l

Sisältää vetykarbonaattia

Vetykarbonaattipitoisuus yli 600 mg/l

Sisältää sulfaattia

Sulfaattipitoisuus yli 200 mg/l

Sisältää kloridia

Kloridipitoisuus yli 200 mg/l

Sisältää kalsiumia

Kalsiumpitoisuus yli 150 mg/l

Sisältää magnesiumia

Magnesiumpitoisuus yli 50 mg/l

Sisältää fluoridia

Fluoridipitoisuus yli 1 mg/l

Sisältää rautaa

2-arvoisen raudan pitoisuus yli 1 mg/l

Hapan

Vapaan hiilidioksidin pitoisuus yli 250 mg/l

Sisältää natriumia

Natriumpitoisuus yli 200 mg/l

Sopii pikkulasten ravinnon valmistukseen

Sopii vähänatriumiseen ruokavalioon

Natriumpitoisuus alle 20 mg/l

Saattaa olla laksatiivinen vaikutus

Saattaa lisätä virtsaneritystä


LIITE IV

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(16 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 80/777/ETY

(EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1)

 

Neuvoston direktiivi 80/1276/ETY

(EYVL L 375, 31.12.1980, s. 77).

ainoastaan 1 artiklan kolmas luetelmakohta

Neuvoston direktiivi 85/7/ETY

(EYVL L 2, 3.1.1985, s. 22).

ainoastaan 1 artiklan 10 kohta

Vuoden 1985 liittymisasiakirja, liite I, B.1.o kohta

(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 214).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/70/EY

(EYVL L 299, 23.11.1996, s. 26).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

ainoastaan liitteessä III oleva 4 kohta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(16 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Sallitaan tämän direktiivin mukaisilla tuotteilla käytävä kauppa

Kielletään sellaisten tuotteiden kauppa, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia

80/777/ETY

18 päivä heinäkuuta 1982

18 päivä heinäkuuta 1984

80/1276/ETY

85/7/ETY

96/70/EY

28 päivä lokakuuta 1997

28 päivä lokakuuta 1998 (1)


(1)  Ennen tätä päivämäärää markkinoille saatettuja tai merkittyjä tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, voidaan pitää kaupan varastojen tyhjenemiseen saakka.


LIITE V

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 80/777/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

1 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 5 kohta

1 artiklan 5 kohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan i ja ii alakohta

4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i ja ii alakohta

4 artiklan 1 kohdan d alakohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 a kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artikla

8 artikla

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta

9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

9 artiklan 4 a kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisestä neljänteen luetelmakohta

9 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohta

9 artiklan 4 a kohdan toinen alakohta

9 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 4 b kohta

9 artiklan 5 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artikla

10 a artikla

11 artikla

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä neljänteen luetelmakohta

12 artiklan a–d alakohta

11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

12 artiklan e ja f alakohta

11 a artikla

13 artikla

12 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 ja 3 kohta

12 artiklan 3 kohta

13 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

Liite I, I jakson 1 kohta

Liite I, I jakson 1 kohta

Liite I, I jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan 1–4 alakohta

Liite I, I jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan i–iv alakohta

Liite I, I jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

Liite I, I jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

Liite I, I jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

Liite I, I jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

Liite I, I jakson 2 kohdan toinen alakohta

Liite I, I jakson 2 kohdan toinen alakohta

Liite I, I jakson 3 kohta

Liite I, I jakson 3 kohta

Liite I, II jakson 1.1 kohta

Liite I, II jakson 1.1 kohta

Liite I, II jakson 1.2 kohta

Liite I, II jakson 1.2 kohta

Liite I, II jakson 1.3 kohta

Liite I, II jakson 1.3 kohta

Liite I, II jakson 1.3.1 kohta

Liite I, II jakson 1.3.1 kohta

Liite I, II jakson 1.3.2 kohta

Liite I, II jakson 1.3.2 kohta

Liite I, II jakson 1.3.3 kohdan i ja ii alakohta

Liite I, II jakson 1.3.3 kohdan a ja b alakohta

Liite I, II jakson 1.4 kohta

Liite I, II jakson 1.4 kohta

Liite I, III jakso

Liite I, III jakso

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite V


26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/59


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/70/EY,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta difenakumin, didekyylidimetyyliammoniumkloridin ja rikin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY) N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Difenakumi, didekyylidimetyyliammoniumkloridi ja rikki sisältyvät kyseiseen luetteloon.

(2)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 1112/2002 ja (EY) N:o 2229/2004 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Kyseisissä asetuksissa nimetään myös esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 2229/2004 22 artiklan mukaisesti. Difenakumin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Suomi, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 16 päivänä heinäkuuta 2007. Didekyylidimetyyliammoniumkloridin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Alankomaat, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 28 päivänä marraskuuta 2007. Rikin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Ranska, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 18 päivänä lokakuuta 2007.

(3)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ovat tarkastelleet kyseisiä arviointikertomuksia vertaistarkasteluna, ja kertomukset on esitetty komissiolle 19 päivänä joulukuuta 2008 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen difenakumia (4), didekyylidimetyyliammoniumkloridia (5) ja rikkiä (6) koskevan tieteellisen kertomuksen muodossa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseisiä kertomuksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja difenakumia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 26 päivänä helmikuuta 2009 ja didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä koskevat kertomukset 12 päivänä maaliskuuta 2009.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksissa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseiset tehoaineet liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan kaikissa jäsenvaltioissa myöntää mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin asianmukaista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Tämän vuoksi difenakumin osalta on aiheellista edellyttää, että ilmoittaja toimittaa lisätietoja kehon nesteissä olevien jäämien määritysmenetelmistä ja tehoaineen, sellaisena kuin se on valmistettuna, määritelmästä. Lisäksi didekyylidimetyyliammoniumkloridin osalta on aiheellista edellyttää, että ilmoittaja toimittaa lisätietoja sen kemiallisista ominaisuuksista ja vesieliöitä koskevasta riskinarvioinnista. Rikin osalta on lisäksi aiheellista edellyttää, että ilmoittaja toimittaa lisätietoja, joilla vahvistetaan muita kuin kohde-eliöitä eli erityisesti lintuja, nisäkkäitä, sedimentissä eläviä organismeja ja muita kuin kohdelajeina olevia niveljalkaisia koskeva riskinarviointi.

(6)

Olisi vahvistettava kohtuullinen määräaika ennen kuin tehoaine sisällytetään liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua siitä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava kuusi kuukautta difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien voimassa olevien lupien tarkistamiseksi, jotta varmistetaan, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa ja liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(8)

Asetuksen (ETY) N:o 3600/92 nojalla arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia selvitettäessä saattaa syntyä vaikeuksia tietojen saannissa. Lisävaikeuksien ehkäisemiseksi näyttää tämän vuoksi olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aseteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(9)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä tehoaineinaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseisiä tehoaineita koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijoilla tai luvanhaltijoiden saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan vaatimusten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä joko ainoana tehoaineenaan tai yhtenä monista tehoaineistaan, jotka kaikki on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja ottaen huomioon difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät difenakumia, didekyylidimetyyliammoniumkloridia ja rikkiä yhtenä monista tehoaineistaan, tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuun ajankohtaan mennessä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 218, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenacoum (lopullinen versio: 19. joulukuuta 2008).

(5)  EFSA Scientific Report (2008) 214, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance didecyldimethylammonium chloride (lopullinen versio: 19. joulukuuta 2008).

(6)  EFSA Scientific Report (2008) 221, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur (lopullinen versio: 19. joulukuuta 2008).


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

N:ro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”295

Difenakumi

CAS-numero: 56073–07–5

CIPAC-numero: 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-bifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli]-4-hydroksikumariini

≥ 905 g/kg

1. tammikuuta 2010

30. joulukuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan jyrsijöiden torjunta-aineena käyttöä varten valmiina syötteinä, jotka on asetettu erityisrakenteisiin, lukittuihin syöttilaatikoihin, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.

Tuotteiden nimellinen tehoainepitoisuus saa olla enintään 50 mg/kg.

Luvat on rajoitettava ammattikäyttöön.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26 päivänä helmikuuta 2009 valmistuneen difenakumia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja muiden kuin torjuttavien nisäkkäiden suojeluun primaariselta ja sekundaariselta myrkytykseltä. Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle lisätietoja kehon nesteissä olevien difenakumin jäämien määritysmenetelmistä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle lisätietoja tehoaineen, sellaisena kuin se on valmistettuna, määritelmästä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009.

296

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: ei annettu

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi on kvaternääristen alkyyliammoniumsuolojen seos, jossa alkyyliketjujen pituudet ovat tyypillisesti C8, C10 ja C12 kuitenkin niin, että C10-ketjuja on yli 90 %

≥ 70 % (tekninen konsentraatti)

1. tammikuuta 2010

31. joulukuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sisätiloissa koristekasveissa bakteerien, sienitautien, rikkakasvien ja levien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 12 päivänä maaliskuuta 2009 valmiiksi saadun didekyylidimetyyliammoniumkloridia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien suojaamiseen ja työntekijöiden turvallisuuteen. Luvassa on edellytettävä muun muassa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi;

vesieliöiden suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle lisätietoja tehoaineen, sellaisena kuin se on valmistettuna, määritelmästä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010 ja vesieliöille koituvasta riskistä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.

297

Rikki

CAS-numero: 7704–34–9

CIPAC-numero: 18

Rikki

≥ 990 g/kg

1. tammikuuta 2010

31. joulukuuta 2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien ja punkkien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 12 päivänä maaliskuuta 2009 valmistuneen rikkiä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien niveljalkaisten suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle lisätietoja, joilla vahvistetaan lintuja, nisäkkäitä, sedimentissä eläviä organismeja ja muita kuin kohdelajeina olevia niveljalkaisia koskeva riskinarviointi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä rikki on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/64


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä kesäkuuta 2009,

yhteisön rahoitusosuudesta rahastoon 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) suu- ja sorkkataudin torjunnan edistämiseksi yhteisön ulkopuolella

(2009/492/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään menettelystä, jota käytetään myönnettäessä yhteisön rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin. Nämä toimet sisältävät suu- ja sorkkataudin torjunnan. Kyseisessä päätöksessä säädetään, että kaikkiin yhteisön päättämiin toimiin suu- ja sorkkataudin torjunnan edistämiseksi yhteisön ulkopuolella, erityisesti vaarassa olevien yhteisön alueiden suojelemiseksi, voidaan myöntää yhteisön rahoitusta.

(2)

Sekä yhteisössä että sen naapurimaissa 1950-luvun lopussa esiintyneiden laajojen suu- ja sorkkatautiepidemioiden vuoksi Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) yhteyteen perustettiin suu- ja sorkkataudin vastainen Euroopan toimikunta (EUFMD).

(3)

Suu- ja sorkkataudin ulkoperäisten kantojen Eurooppaan kulkeutumisen vaaran kasvettua 1960-luvulla suu- ja sorkkataudin vastaisen Euroopan toimikunnan jäsenvaltioita kehotettiin perustamaan rahasto Balkanilla, joka oli taudin pääasiallinen kulkeutumisväylä, toteutettavia kiireellisiä toimenpiteitä varten. Tämä rahasto jaettiin myöhemmin yhteisön silloisten jäsenvaltioiden ylläpitämäksi rahastoksi 911100MTF/003/EEC ja niiden suu- ja sorkkataudin vastaisen Euroopan toimikunnan jäsenvaltioiden, jotka eivät tuolloin kuuluneet tai eivät vieläkään kuulu yhteisöön, ylläpitämäksi rahastoksi 909700MTF/004/MUL.

(4)

Neuvoston direktiivin 90/423/ETY (2) 4 artiklassa säädetään suu- ja sorkkatautia ehkäisevien rokotusten lopettamisesta koko yhteisön alueella vuonna 1991.

(5)

Yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi 29 päivänä syyskuuta 2003 annetulla neuvoston direktiivillä 2003/85/EY (3) vahvistettiin ehkäisevien rokotusten kieltäminen mutta laajennettiin mahdollisuutta käyttää suu- ja sorkkataudin vastaisia hätärokotuksia.

(6)

Vuoden 1992 jälkeen ilmoitettujen suu- ja sorkkatautitapausten suuri määrä erityisesti sellaisten kolmansien maiden vieressä sijaitsevilla yhteisön alueilla, joissa suu- ja sorkkatautia esiintyy paikallisesti, sekä laaja epidemia tietyissä jäsenvaltioissa vuonna 2001 edellyttävät laaja-alaista taudista tiedottamista ja korkeaa valmiusastetta sekä kansainvälistä yhteistyötä.

(7)

Lisäksi jäsenvaltioiden naapurimaissa on viime vuosina todettu tautiesiintymiä ja joissakin tapauksissa vakavia epidemioita, jotka voivat uhata virukselle alttiiden kotieläinten terveydentilaa yhteisössä.

(8)

Viruksen uusien topotyyppien ilmaantumisen ja torjuntatoimenpiteiden alueellisen heikentymisen vuoksi yhteisö rahoitti tiiviissä yhteistyössä EUFMD:n kanssa rahastosta 911100MTF/003/EEC hätärokotuskampanjoita Turkissa ja Etelä-Kaukasiassa.

(9)

Yhteisö ja Yhdistyneet Kansakunnat tekivät 29 päivänä huhtikuuta 2003 taloudellisen ja hallinnollisen puitesopimuksen, joka mahdollisti Euroopan yhteisöjen komission ja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön välisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin 17 päivänä heinäkuuta 2003.

(10)

Yhteisön yhteistyöstä elintarvike- ja maatalousjärjestön kanssa erityisesti suu- ja sorkkataudin vastaisen Euroopan toimikunnan toimenpiteiden osalta 13 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/436/EY (4) mukaisesti komissio teki EY:n rahoittamaa ja FAO:n suu- ja sorkkataudin vastaisen Euroopan toimikunnan toteuttamaa pysyvää toimintaa koskevan täytäntöönpanosopimuksen MTF/INT/003/EEC911100 (TFEU970089129), joka allekirjoitettiin 1 päivänä syyskuuta 2005 ja jota toteutettiin 1 päivästä tammikuuta 200531 päivään joulukuuta 2008.

(11)

On aiheellista uusia kyseinen täytäntöönpanosopimus ja vahvistaa yhteisön rahoitusosuus rahastoon 911100MTF/INT/003/EEC.

(12)

Ottaen huomioon Euroopan unionin viimeisimmät laajentumiset vuosina 2004 ja 2007 on aiheellista vahvistaa yhteisön rahoitusosuudeksi neljän vuoden ajaksi enintään 8 000 000 euroa. Rahaston vuoden 2009 talousarvion olisi muodostuttava rahastolla 31 päivänä joulukuuta 2008 olleista varoista sekä yhteisön osuudesta ja oltava kahta miljoonaa euroa vastaava määrä Yhdysvaltain dollareina. Myöhemmin varoja olisi täydennettävä vuotuisilla siirroilla.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Rahaston 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129), jäljempänä ’rahasto’, varoiksi 31 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetaan 677 855 euroa.

2.   Yhteisön rahoitusosuudeksi rahastoon vahvistetaan neljän vuoden ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen enintään 8 000 000 euroa.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määrän ensimmäinen erä vuodeksi 2009 koostuu

a)

1 kohdassa tarkoitetuista varoista,

b)

yhteisön rahoitusosuudesta, joka on tarpeen rahaston varojen määrän kasvattamiseksi 2 000 000 euroa vastaavaksi määräksi Yhdysvaltain dollareina.

4.   Rahastolle vuosina 2009, 2010, 2011 ja 2012 aiheutuneet menot korvataan yhteisön vuotuisilla osuuksilla, jotka suoritetaan vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2013. Kyseisten rahoitusosuuksien maksaminen edellyttää kuitenkin, että tarvittavat varat ovat käytettävissä yhteisön talousarviossa.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettu yhteisön vuotuinen rahoitusosuus perustuu suu- ja sorkkataudin vastaisen Euroopan toimikunnan (EUFMD) joko sen hallintokomitean vuosikokousta tai sen kaksi kertaa vuodessa järjestettävää yleiskokousta varten laatimaan rahoituskertomukseen sekä sitä tukeviin yksityiskohtaisiin tietoihin elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

1.   Komissio ja FAO tekevät täytäntöönpanosopimuksen rahaston käytöstä ja toiminnasta neljän vuoden ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

2.   Komissio ja EUFMD hoitavat rahastoa yhdessä 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 13.

(3)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 151, 14.6.2005, s. 26.