ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.156.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 156

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
19. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 522/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 523/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 524/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 525/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 526/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 7. yksittäisessä tarjouskilpailussa

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 527/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 5. yksittäisessä tarjouskilpailussa

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 528/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 529/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 530/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 531/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 532/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatussa tariffikiintiössä vuoden 2009 kesäkuun ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Turkista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 533/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin maitoon ja maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 534/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

24

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/472/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, Mauritanian islamilaisen tasavallan kanssa käytävien, tarkistetun AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä

26

 

 

2009/473/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

31

Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

33

Guinean tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus

35

 

 

2009/474/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2009, tuomarin nimittämisestä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen

56

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/475/YUTP, hyväksytty 11 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakia varten, EUJUST LEX

57

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 522/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XVI osassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Maito- ja maitotuotealan markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Dominikaanista tasavaltaa koskevia vientitukia on eriytetty, jotta voidaan ottaa huomioon alennetut tullit, joita sovelletaan tuontitariffikiintiöön kuuluvassa tuonnissa neuvoston päätöksellä 98/486/EY (2) hyväksytyn, maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan (3) mukaisesti. Koska Dominikaanisen tasavallan markkinatilanne on muuttunut siten, että maitojauhealan kilpailu on kasvanut, kiintiötä ei enää käytetä kokonaisuudessaan. Kiintiön käytön maksimoimiseksi Dominikaanista tasavaltaa koskevien vientitukien eriyttäminen olisi lopetettava.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, jollei komission asetuksen (EY) N:o 1282/2006 (4) 3 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 45.

(3)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 46.

(4)  EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4.


LIITE

Maitoon ja maitotuotteisiin 19 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L20

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein ja Amerikan yhdysvallat;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian alueet, ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

d)

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklan 1 kohdassa, 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vientejä (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11).

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: L04, Andorra, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi Seelanti ja Etelä-Afrikka;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian alueet, ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

d)

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklan 1 kohdassa, 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vientejä (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11).


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 524/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 16 päivänä kesäkuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 16 päivänä kesäkuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan a ja b kohdassa tarkoitetuille tuotteille sekä sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 619/2008 2 artiklassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 525/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 16 päivänä kesäkuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 16 päivänä kesäkuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan c kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille on 25,80 euroa 100 kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 526/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 7. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 186/2009 (2) käynnistettiin voin interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 5 päivänä helmikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 105/2008 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 105/2008 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

7. yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 186/2009 voin interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 7. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 16 päivänä kesäkuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 220,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 32, 6.2.2008, s. 3.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 527/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 5. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 310/2009 (2) käynnistettiin rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 214/2001 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 17 artiklan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

5. yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 310/2009 rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 5. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 16 päivänä kesäkuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 167,90 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 528/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alalla 14 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 533/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 533/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Kesäkuuta 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 533/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.7.2009-30.9.2009 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 529/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 539/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 539/2007 avataan muna- ja ovalbumiinialan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 539/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.7.2009-30.9.2009 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 530/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1385/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(2)

Kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät on lisättävä seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2.   Määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia ja jotka lisätään osakaudeksi 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2009 vahvistettuun määrään, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestys-numero

Osakaudeksi 1.7.2009-30.9.2009 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudeksi 1.10.2009-31.12.2009 vahvistettuun määrään

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 531/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2398/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Israelista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1384/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Kesäkuuta 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät on lisättävä seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia ja jotka lisätään osakaudeksi 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2009 vahvistettuun määrään, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 40.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestys-numero

Osakaudeksi 1.7.2009-30.9.2009 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudeksi 1.10.2009-31.12.2009 vahvistettuun määrään

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Ei sovelleta. Haetut määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät.

(2)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 532/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatussa tariffikiintiössä vuoden 2009 kesäkuun ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Turkista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Turkista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1383/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Vuoden 2009 kesäkuun ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2009, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4103, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1383/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2009 väliseen osakauteen, ovat 750 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 34.


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 533/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin maitoon ja maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan p alakohdassa tarkoitettujen ja kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa XVI osassa lueteltujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä XX olevassa IV osassa lueteltuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa IV osassa mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan toisen kohdan a alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta olisi vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

(4)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen mukaisesti.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(8)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevassa XVI osassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa IV osassa lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 19 päivästä kesäkuuta 2009  (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

37,48

37,48

b)

vietäessä muita tavaroita

35,00

35,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

65,00

65,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

66,52

66,52

c)

vietäessä muita tavaroita

65,00

65,00


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta vientiin, joka suuntautuu

a)

seuraaviin kolmansiin maihin: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein ja Amerikan yhdysvallat, eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

b)

seuraaville yhteisön tullialueen ulkopuolisille EU:n jäsenvaltioiden alueille: Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

seuraaville Euroopan alueille, joiden ulkosuhteista joku jäsenvaltio on vastuussa ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.

d)

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklan 1 kohdassa, 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 534/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (2) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on välttämätöntä muuttaa eräiden tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Sen vuoksi edustavat hinnat olisi julkaistava.

(3)

Markkinoiden tilanne huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47.


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Kananrintaa, jäädytetty

191,9

6

BR

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetty

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Kalkkunaa: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa), jäädytetty

223,4

0

BR

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Munankeltuainen

368,7

0

AR

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

348,3

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

257,7

9

BR

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu

555,5

0

AR


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,

Mauritanian islamilaisen tasavallan kanssa käytävien, tarkistetun AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä

(2009/472/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT-EY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’AKT-EY-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen 96 artiklan,

ottaa huomioon AKT-EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän sisäisen sopimuksen (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT-EY-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia on rikottu.

(2)

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) ja Mauritanian islamilaisen tasavallan kanssa aloitettiin 20 päivänä lokakuuta 2008 AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaiset neuvottelut, joiden aikana vallassa olevan sotilasjuntan edustajat eivät tehneet tyydyttäviä ehdotuksia tai sitoumuksia. Neuvotteluja seuranneesta kuukauden lisämääräajasta huolimatta esiin ei ole tullut uusia näkökohtia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätetään Mauritanian islamilaisen tasavallan kanssa käydyt, AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaiset neuvottelut.

2 artikla

Toteutetaan liitteenä olevassa kirjeessä esitetyt toimenpiteet AKT-EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuina aiheellisina toimenpiteinä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 6 päivänä huhtikuuta 2011. Sitä tarkastellaan säännöllisesti vähintään kuuden kuukauden välein Euroopan unionin puheenjohtajavaltion ja komission yhteisen seurantavaltuuskunnan käyntien perusteella.

4 artikla

Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. POSPÍŠIL


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376.


LIITE

Arvoisa kenraali,

Euroopan unioni pitää erittäin tärkeinä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKTEY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ”AKTEY-kumppanuussopimus”, 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia, jotka koskevat ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamista ja joille AKT-valtioiden ja Euroopan yhteisön kumppanuus perustuu.

Tätä taustaa vasten Euroopan unioni tuomitsi 6. elokuuta 2008 tehdyn vallankaappauksen välittömästi. Se on useaan otteeseen kehottanut kunnioittamaan demokratiaa ja vuonna 2007 käyttöön otettua laillista institutionaalista kehystä. AKTEY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon, että vallankaappaus rikkoo räikeällä tavalla sopimuksen 9 artiklassa tarkoitettuja olennaisia osia, Euroopan unioni käy poliittista vuoropuhelua valtaapitävien kanssa. Vuoropuhelun johdosta on aloitettu neuvottelut tilanteen tarkastelemiseksi ja yhteisesti hyväksyttävien ratkaisujen löytämiseksi nopealle paluulle perustuslailliseen järjestykseen.

Pariisissa 20. lokakuuta 2008 pidetyn neuvottelujen avauskokouksen päätteeksi Euroopan unioni joutui toteamaan, etteivät mauritanialaisosapuolen tekemät ehdotukset olleet tyydyttäviä. Vuoropuhelulle avoimena ja tietoisena Mauritanian poliittisen tilanteen monimutkaisuudesta Euroopan unioni ehdotti alun perin neuvottelujen jättämistä avoimiksi kuukauden ajaksi: jos mauritanialaisosapuoli esittää sen kuluessa lupaavan ratkaisun, siitä voidaan järjestää uusi neuvottelukokous. Se myös ilmoitti AKT-valtioille ja mauritanialaisosapuolelle, että jos kuukauden kuluessa ei ilmene uusia seikkoja, neuvottelut päätetään ja hyväksytään aiheelliset toimenpiteet.

Useissa Afrikan unionin johdolla järjestetyissä kokouksissa Euroopan unioni ja ne viisi kansainvälistä järjestöä, jotka ovat perustaneet Mauritaniaa koskevan kansainvälisen kontaktiryhmän, erittelivät selkeästi, mitkä tekijät ovat olennaisia poliittisen kriisin yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun kannalta.

Kansainvälinen kontaktiryhmä kokoontui uudelleen sekä 28. tammikuuta 2009 juuri ennen Afrikan unionin langettamien yksittäisten seuraamusten täytäntöönpanoa että 20. helmikuuta 2009 todetakseen, että kriisin ratkaisemiseksi on tehty useita ehdotuksia, joista valtaapitävien muotoileman ehdotuksen katsottiin olevan riittämätön. Kansainvälinen kontaktiryhmä kehotti mauritanialaisosapuolia käynnistämään Afrikan unionin puheenjohtajan avustuksella osallistavan kansallisen poliittisen vuoropuhelun, jotta yhteisesti hyväksyttävä paluu perustuslailliseen järjestykseen saataisiin aikaan.

Aiheelliset rinnakkaistoimenpiteet perustuslailliseen järjestykseen paluuta varten

Edellä esitetyn perusteella Euroopan unioni on päättänyt lopettaa neuvottelut ja toteuttaa AKTEY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla seuraavat aiheelliset toimenpiteet: Koska tämänhetkinen tilanne ei ole tyydyttävä ja valtaosa yhteistyöstä on jo keskeytynyt, on näiden aiheellisten toimenpiteiden tavoitteena edistää yhteistyön asteittaista uudelleen käynnistämistä seuraamalla alla esitettyjä suuntaviittoja perustuslailliseen järjestykseen palaamiseksi yhteisesti hyväksyttävällä tavalla:

1)

Nykytilanne ja välittömät toimenpiteet

2)

Yhteisesti hyväksyttävä ratkaisu kriisin päättämiseksi, jossa täyttyvät kansainvälisen yhteisön edellyttämät osatekijät, ja erityisesti osallistavan ja avoimen poliittisen vuoropuhelun myötä sellaisen vaalijärjestelmän käyttöönotto, joka mahdollistaa vapaiden, läpinäkyvien ja edustuksellisten presidentinvaalien järjestämisen uskottavien instituutioiden toimesta ja tasapuolisen hallituksen johdolla.

3)

Edellä tarkoitetun ratkaisun tosiasiallinen ja peruuttamaton täytäntöönpano.

4)

Mauritanian täysimääräinen paluu perustuslailliseen järjestykseen. Perustuslaillisen järjestyksen katsotaan vallitsevan, kun maassa on laillisesti valittu valtion päämies ja perustuslaki on voimassa ja sitä noudatetaan.

1.   Nykytilanne ja välittömät toimenpiteet

Hyväksytään jäljempänä tarkoitetut toimenpiteet. Yhteistyötä rajoittavat toimenpiteet eivät vaikuta humanitaariseen apuun eivätkä Mauritanian väestölle ja kansalaisyhteiskunnalle suoraan annettavaan tukeen.

AKTEY-kumppanuussopimuksen 8 artiklassa tarkoitettua poliittista vuoropuhelua jatketaan mauritanialaisosapuolten kanssa rinnakkain aiheellisten toimenpiteiden kanssa AKTEY-kumppanuussopimuksen VII liitteen 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Vuoropuhelua käydään koordinoidusti Mauritaniaa koskevan kansainvälisen kontaktiryhmän kanssa ja sitä voidaan tiivistää heti kun yhteisesti hyväksyttävä ratkaisu perustuslailliseen järjestykseen palaamiseksi on hyväksytty.

A.

Jo aloitettujen hankkeiden ja kymmenennen EKR:n maaohjelman täytäntöönpanoa ei vieläkään jatketa jäljempänä lueteltuja poikkeuksia ja muutoksia lukuun ottamatta. Yhteistyö voidaan käynnistää uudelleen asteittain, mikäli esitetyt edellytykset täyttyvät.

B.

Euroopan komissio varaa oikeuden ottaa välittömästi hoitaakseen Euroopan kehitysrahaston (EKR) kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät.

C.

Komission yksiköt osallistuvat teknisellä tasolla edelleen Mauritanian alakohtaisista politiikoista käytävään vuoropuheluun siltä osin kuin tilanteen kehittyminen ja tosiasiallisten mutta ei laillisten vallanpitäjien alakohtaista politiikkaa koskevat päätökset vaikuttavat vielä tehtävään yhteistyöhön ja siinä toivossa, että yhteistyö voidaan käynnistää uudelleen kansainvälisen yhteisön hyväksyttävissä olevan ratkaisun johdosta, joka päättää kriisin. Vuoropuhelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että komissio tunnustaisi vallankaappauksella 6. elokuuta 2008 vallan anastaneiden aseman laillisuuden.

D.

Parhaillaan toteutettavana oleviin sopimuksiin liittyvät maksut suoritetaan niitä koskevien rahoituspäätösten mukaisesti. Tällaisia hankkeita ovat

Rosso–Boghé- ja Kaedi–Gouaraye-tieyhteydet ja tekninen tuki liikenneministeriölle

Adrarin keidasaluetta koskeva kehittämishanke: toteutettavana olevien sitoumusten päätökseen saattaminen

vesialan väline: kolmen toteutettavana olevan sopimuksen täytäntöönpanon jatkaminen

energia-alan väline: toteutettavina olevien sopimuksien täytäntöönpanon jatkaminen

kansallista tulojen ja menojen hyväksyjää koskeva tukiohjelma: ohjelman päättävät toimenpiteet

alueellinen aurinkoenergiaohjelma: Mauritaniassa toteutettavana olevien sopimusten täytäntöönpanon jatkaminen

kansalaisyhteiskuntaa tukeva ohjelma: hallintotapaan liittyvän toiminnan jatkaminen Euroopan komission suoraan hallinnoimien ehdotuspyyntöjen puitteissa

kansallista tiehuoltolaitosta (ENER) tukeva ohjelma: toteutettavana olevien sopimussitoumusten täytäntöönpanon osittainen jatkaminen

alueellisista B-määrärahoista myönnetty avustussopimus Senegal-joen tulva-alueiden jälleenrakentamiseen

tuki paikallisviranomaisille (EKR:ään kuulumaton): hanke Nouakchottin kunnallisen vesihuollon parantamiseksi ja kumppanuus Boustillan koulujärjestelmän tukemiseksi

Zazoun puhtaanapitohanke (EKR:ään kuulumaton, rahoitus yhdessä valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa).

E.

Rahoitussopimusten puitteissa on mahdollista allekirjoittaa uusia sopimuksia seuraavien ohjelmien osalta:

paikallisten ehdotuspyyntöjen julkaiseminen valtiosta riippumattomien toimijoiden sekä demokratian ja ihmisoikeuksien alalla (EKR:ään kuulumaton); paikallisviranomaisia suosivat ehdotuspyynnöt pysyvät jäädytettyinä

muuttovirtojen hallintaa tukevan hankkeen täytäntöönpano yhdeksännen EKR:n alueellisista AKT-varoista

pakolaisten paluuta tukevan hankkeen täytäntöönpanon sovittaminen yhteen ja yhtenäistäminen Euroopan komission humanitaarisen avun pääosaston toiminnan kanssa. Edellytyksenä on, että olosuhteet Mauritaniassa sallivat hankkeen täytäntöönpanon ja että sopimusehtoja noudatetaan.

F.

Uusia hankkeita voidaan käynnistää seuraavilla aloilla:

Elintarvikekriisin helpottamiseksi on ehdotettu kymmenennen EKR:n alueellisten B-määrärahojen käyttöönottoa. Varoista 2 080 000 euroa voitaisiin osoittaa väestön tilannetta helpottavaan kohdennettuun toimeen, jonka toteutuksesta vastaisi jokin kansainvälinen järjestö ja/tai valtiosta riippumaton järjestö ilman, että maan hallinto, valtio tai valtiolliset virastot hyötyisivät toiminnasta suoraan.

Mauritanialle osoitettujen määrärahojen ohjelmasuunnittelu uuden elintarvikerahoitusvälineen ja elintarviketurvaa koskevan budjettikohdan osalta voitaisiin toteuttaa maatalouden tukihankkeilla kansainvälisten järjestöjen tai valtiosta riippumattomien järjestöjen johdolla.

Kymmenennen EKR:n maaohjelmassa yleiseen budjettitukeen oli varattu 40 miljoonaa euroa. Tätä hanketta ei voida käynnistää ennen 4 kohdassa eriteltyä täydellistä paluuta perustuslailliseen järjestykseen edellyttäen myös, että tämäntyyppisen ohjelman täytäntöönpanolle asetetut yleiset tukikelpoisuusehdot täyttyvät.

Ohjelman ohjeellinen määräraha on vähennetty 25 miljoonaan euroon. Käytettävissä olevista 15 miljoonasta eurosta 10 miljoonaa varataan mahdolliseen vaalitukeen siinä toivossa, että kriisiin löydetään kansainvälisen yhteisön vaatimusten mukainen, perustuslaillinen ratkaisu. Loput 5 miljoonaa euroa varataan muun muassa mahdollisiin vakaviin humanitaarisiin kriiseihin, joita 6. elokuuta 2008 tehty vallankaappaus saattaa aiheuttaa.

Muuttovirtojen hallinnan tukiohjelmaan on maaohjelmassa varattu 8 miljoonaa euroa. Ohjelma voidaan poikkeuksellisesti käynnistää ennen yhteistyön mahdollista uudelleen käynnistämistä toistaiseksi määrittelemättä olevien tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti.

2.   Yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun löytyminen

Tämä tilanne edellyttää, että 2 kohdassa tarkoitettu sopimus on tosiasiallisesti voimassa mauritanialaisosapuolten kanssa.

G.

Seuraavia hankkeita voidaan jatkaa:

Nouadhiboun mineraalisataman uudistaminen: sataman uudistamisesta tehtävän sopimuksen neuvotteleminen ja allekirjoittaminen, jos voimassa olevat säännöt ja tarjouspyyntöjen tulokset sitä puoltavat. Koska hankkeen toteuttamiselle asetettu määräaika on 31. joulukuuta 2011 ja määräaika ei ole siirrettävissä, on olemassa todellinen vaara, että hankkeelle varattu rahoitus (45 miljoonaa euroa) menetetään. Komissio tarkastelee kaikkia vaihtoehtoja vaaran välttämiseksi ottaen huomioon, että sen todennäköisyys kasvaa ajan myötä.

hylkyjen raivaamista Nouadhiboun satamasta koskevan hankkeen uudelleenohjelmointi, koska hankkeeseen Stabex-varoista osoitetut varat (23 milj. euroa) siirrettiin 31. joulukuuta 2008 kymmenenteen EKR:ään. Hankesopimus oli määrä allekirjoittaa vuoden 2008 loppuun mennessä, mutta vallankaappaus muutti tilanteen. Uuden hankkeen jälleenohjelmointimenettelyt ja arviointi käynnistetään välittömästi, jotta voidaan edetä mahdollisimman nopeasti täytäntöönpanovaiheeseen heti kun se on poliittisen tilanteen huomioon ottaen mahdollista (eli kun yhteisesti hyväksyttävä ratkaisu on löytynyt).

aiemmin jäädytettyjen paikallisviranomaisia suosivien paikallisten ehdotuspyyntöjen julkaiseminen.

3.   Kriisin päättämistä koskevan ratkaisun täytäntöönpano

Tämä tilanne edellyttää johdanto-osan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisesti hyväksyttävän, kriisin päättämistä koskevan ratkaisun tosiasiallista ja peruuttamatonta täytäntöönpanoa.

H.

Yhteistyötä laajennetaan edelleen. Esimerkiksi voitaisiin

mahdollisesti auttaa uusien vaalien järjestämisessä ja niiden tarkkailussa,

jatkaa oikeusalan tukiohjelman täytäntöönpanoa,

panna täytäntöön paikallishallinnon elimiä ja yksikköjä tukeva eurooppalainen ohjelma,

panna täytäntöön kaikki kahdeksannen ja yhdeksännen EKR:n puitteissa allekirjoitetut tai suunnitellut ohjelmat ja hankkeet, joita koskevia sopimuksia ei ole vielä tehty.

4.   Täydellinen paluu perustuslailliseen järjestykseen

I.

Mauritanian täydellinen paluu perustuslailliseen järjestykseen mahdollistaisi kaikkien edellä lueteltujen rajoitusten poistamisen tarkistetun AKTEY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan 2 kohdan a alakohdan neljännen alakohdan mukaisesti. Tällöin kymmenennen EKR:n maaohjelma (156 miljoonaa euroa) voitaisiin panna kokonaisuudessaan täytäntöön. Ohjelmaan saatetaan joutua tekemään joitakin muutoksia 6. elokuuta 2008 tehdystä vallankaappauksesta aiheutuneiden sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten haittavaikutusten johdosta.

Aiheellisten toimien seuranta

Euroopan unioni seuraa jatkossakin tiiviisti Mauritanian tilanteen kehittymistä ja voi tarvittaessa tukea yhteisesti hyväksyttävää poliittista ratkaisua kriisiin edellyttäen, että ratkaisu täyttää edellä mainitut, kansainvälisen yhteisön esittämät ehdot. Tätä varten seurantavaltuuskuntien käyntejä järjestetään säännöllisesti.

Euroopan unioni varaa oikeuden tarkastella uudelleen ja muuttaa edellä lueteltuja toimenpiteitä Mauritanian tilanteen muuttuessa.

Kunnioittavasti

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Neuvoston puolesta

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä toukokuuta 2009,

Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2009/473/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on neuvotellut Guinean tasavallan kanssa kalastuskumppanuussopimuksen, joka antaa yhteisön aluksille kalastusmahdollisuuksia Guinean tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(2)

Neuvottelujen päätteeksi on 20 päivänä joulukuuta 2008 parafoitu uusi kalastuskumppanuussopimus.

(3)

Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan hallituksen välinen 28 päivänä maaliskuuta 1983 tehty kalastussopimuksen voimassaolo olisi päätettävä uudella kalastuskumppanuussopimuksella, joka myös korvaa aiemman sopimuksen.

(4)

Jotta varmistetaan yhteisön kalastusalusten toiminnan jatkuminen, on erityisen tärkeää, että uutta kalastuskumppanuussopimusta sovelletaan mahdollisimman pian. Tämän vuoksi osapuolet ovat parafoineet kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jossa määrätään uuden kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009.

(5)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus.

(6)

On tarpeen määritellä menetelmä, jota sovelletaan kalastusmahdollisuuksien jakamisessa jäsenvaltioiden kesken,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan kalastuskumppanuussopimuksen, joka koskee aikaa 1 päivästä tammikuuta 2009 ja 31 päivään joulukuuta 2012, väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus, jollei sopimuksen tekemistä koskevasta neuvoston päätöksestä muuta johdu.

Mainitun kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

1.   Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja

15 alusta

Ranska

11 alusta

Italia

2 alusta

b)

vapapyydyksiä käyttävät alukset:

Espanja

8 alusta

Ranska

4 alusta

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat 1 artiklassa tarkoitetun sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Guinean tasavallan kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (1) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, kunnes neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (2) 30 artiklassa tarkoitettu yksityiskohtaisia sääntöjä koskeva asetus on tullut voimaan, ja tämän päivämäärän jälkeen viimeksi mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, joilla on oikeus allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. TOŠOVSKÝ


(1)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).


Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Arvoisa Herra

Olen tyytyväinen siihen, että Guinean tasavallan ja Euroopan yhteisön neuvottelijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Guinean tasavallan ja Euroopan yhteisön välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta sekä kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevasta pöytäkirjasta ja sen liitteistä.

Näiden neuvottelujen tulos merkitsee edistystä aiempaan sopimukseen nähden ja vahvistaa kalastusalan suhteitamme sekä luo todelliset kumppanuuspuitteet kestävän ja vastuullisen kalastuspolitiikan kehittämiselle Guinean vesillä. Tätä varten ehdotan, että sopimuksen, pöytäkirjan ja sen liitteen ja lisäysten tekstien hyväksymis- ja ratifiointimenettelyt, jotka ovat tarpeen näiden voimaantulolle, aloitetaan samanaikaisesti Guinean tasavallassa ja Euroopan yhteisössä voimassa olevien menettelyjen mukaisesti.

Viitaten 20 päivänä joulukuuta 2008 parafoituihin sopimukseen ja pöytäkirjaan 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana sovellettavista kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että yhteisön alusten Guinean vesillä harjoittaman kalastustoiminnan keskeytymisen välttämiseksi Guinean tasavallan hallitus on valmis soveltamaan kyseistä sopimusta ja pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2009 siihen asti, kun ne tulevat sopimuksen 19 artiklan mukaisesti voimaan, jos Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin.

On sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä maksetaan ennen 30 päivää marraskuuta 2009.

Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

 

Arvoisa Herra

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Arvoisa Herra

Olen tyytyväinen siiten, että Guinean tasavallan ja Euroopan yhteisön neuvottelijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Guinean tasavallan ja Euroopan yhteisön välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta sekä kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevasta pöytäkirjasta ja sen liitteistä.

Näiden neuvottelujen tulos merkitsee edistystä aiempaan sopimukseen nähden ja vahvistaa kalastusalan suhteitamme sekä luo todelliset kumppanuuspuitteet kestävän ja vastuullisen kalastuspolitiikan kehittämiselle Guinean vesillä. Tätä varten ehdotan, että sopimuksen, pöytäkirjan ja sen liitteen ja lisäysten tekstien hyväksymis- ja ratifiointimenettelyt, jotka ovat tarpeen näiden voimaantulolle, aloitetaan samanaikaisesti Guinean tasavallassa ja Euroopan yhteisössä voimassa olevien menettelyjen mukaisesti.

Viitaten 20 päivänä joulukuuta 2008 parafoituihin sopimukseen ja pöytäkirjaan 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana sovellettavista kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että yhteisön alusten Guinean vesillä harjoittaman kalastustoiminnan keskeytymisen välttämiseksi Guinean tasavallan hallitus on valmis soveltamaan kyseistä sopimusta ja pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2009 siihen asti, kun ne tulevat sopimuksen 19 artiklan mukaisesti voimaan, jos Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin. On sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä maksetaan ennen 30 päivää marraskuuta 2009.

Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus”

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

 


Guinean tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen

KALASTUSKUMPPANUUSSOPIMUS

GUINEAN TASAVALTA,

jäljempänä ’Guinea‘,

ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö‘,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Guinean väliset, erityisesti Cotonoun sopimukseen perustuvat läheiset yhteistyösuhteet sekä osapuolten yhteisen halun tiivistää näitä suhteita,

PITÄVÄT MIELESSÄ molempien osapuolten toiveen edistää kalavarojen kestävää hyödyntämistä yhteistyön avulla,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräykset,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET soveltaa Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission, jäljempänä ’ICCAT‘, tekemiä päätöksiä ja antamia suosituksia,

OVAT TIETOISIA FAO:n vuoden 1995 konferenssissa hyväksytyissä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöissä vahvistettujen periaatteiden merkityksestä,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää yhdessä ja yhteisen edun mukaisesti vastuullisen kalastuksen toteuttamista turvatakseen pitkällä aikavälillä meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä aloitteiden ja toimenpiteiden on niin yhdessä kuin osapuolten erikseenkin toteuttamina oltava toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia,

OVAT PÄÄTTÄNEET aloittaa tätä varten vuoropuhelun Guinean hallituksen omaksumasta alakohtaisesta kalastuspolitiikasta ja määritellä sopivat keinot tämän politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan sitouttamiseksi prosessiin,

HALUAVAT vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, jotka koskevat yhteisön alusten kalastustoimintaa Guinean vesillä ja yhteisön tukea vastuullisen kalastuksen edistämiseksi näillä vesillä,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla perustamalla ja kehittämällä kummankin osapuolen yrityksistä muodostuvia yhteisyrityksiä,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoite

Tällä sopimuksella vahvistetaan ne periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat:

taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää vastuullista kalastusta Guinean kalastusalueilla kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi sekä kehittää Guinean kalastusalaa,

yhteisön kalastusalusten Guinean kalastusalueille pääsyä koskevia edellytyksiä,

yhteistyötä, joka liittyy kalastusvalvontaa Guinean kalastusalueilla koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin sen varmistamiseksi, että edellä mainittuja edellytyksiä noudatetaan, kalavarojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä ja laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ehkäistään,

yritysten välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaisia kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellisia toimia.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’Guinean viranomaisilla’ kalastuksesta vastaavaa ministeriötä;

b)

’yhteisön viranomaisilla’ Euroopan komissiota;

c)

’Guinean kalastusalueella’ Guinean lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvia vesiä. Tässä sopimuksessa määrättyä yhteisön alusten kalastustoimintaa voidaan harjoittaa vain alueilla, joilla kalastus on Guinean lainsäädännön mukaan sallittua;

d)

’kalastusaluksella’ aluksia, jotka on varustettu elollisten vesiluonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten;

e)

’yhteisön aluksella’ yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;

f)

’sekakomitealla’ tämän sopimuksen 10 artiklassa määriteltyä komiteaa, joka muodostuu yhteisön ja Guinean edustajista;

g)

’jälleenlaivauksella’ kaiken kalastusaluksella olevan saalismäärän tai sen osan siirtämistä toiseen alukseen satamassa ja/tai redillä;

h)

’epätavallisilla olosuhteilla’ muita olosuhteita kuin luonnonilmiöitä, jotka eivät ole osapuolten säädeltävissä ja jotka voivat estää kalastustoiminnan harjoittamisen Guinean vesillä;

i)

’AKT-merimiehillä’ Cotonoun sopimuksen allekirjoittaneesta muusta kuin eurooppalaisesta maasta peräisin olevia merimiehiä. Guinealainen merimies katsotaan näin ollen AKT-merimieheksi;

j)

’valvontaviranomaisella’ kalastuksen valvonnan ja suojelun kansallista keskusta (Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches);

k)

’edustustolla’ Euroopan komission Guineassa sijaitsevaa edustustoa;

l)

’laivanvarustajalla’ kalastusaluksesta oikeudellisesti vastuussa olevaa henkilöä;

m)

’kalastusluvalla’ oikeutta harjoittaa määrättynä aikana, määrätyllä alueella tai määrättyä kalastusta koskevaa kalastustoimintaa tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

3 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanossa sovellettavat periaatteet ja tavoitteet

1.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Guinean kalastusalueilla noudattaen periaatetta, joka kieltää näillä alueilla kalastavien eri laivastojen syrjimisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta saman maantieteellisen alueen kehitysmaiden kesken tehtyjen sopimusten noudattamista, vastavuoroiset kalastussopimukset mukaan luettuina.

2.   Osapuolet sitoutuvat noudattamaan vuoropuhelun ja yhteistoiminnan periaatteita erityisesti toisaalta alakohtaisen kalastuspolitiikan ja toisaalta Guinean kalatalousalaan mahdollisesti vaikuttavien yhteisön politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa.

3.   Osapuolet tekevät yhteistyötä myös laatiakseen tämän sopimuksen perusteella toteutettuja toimenpiteitä, ohjelmia ja toimia koskevia ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja sekä yhdessä että jommankumman osapuolen toimesta.

4.   Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon periaatteiden mukaisesti työpaikkojen luomisen edistämiseksi Guineassa ja kalavarojen tilaa kunnioittaen.

5.   Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettujen AKT-merimiesten työsopimuksiin ja palvelukseen ottamisen yleisiin ehtoihin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4 artikla

Tieteellinen yhteistyö

1.   Yhteisö ja Guinea pyrkivät sopimuksen keston ajan seuraamaan Guinean kalastusalueen kalavarojen kehitystä.

2.   Osapuolet kuulevat toisiaan kaikkien toimivaltaisten kansainvälisten kalastusjärjestöjen antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa tieteellisen kokouksen jälkeen ja yhteisestä sopimuksesta, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat yhteisön kalastusalusten toimintaa.

3.   Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan joko keskenään ja myös osa-alueen tasolla tai toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä turvatakseen biologisten luonnonvarojen hoitamisen ja säilymisen Atlantin valtameressä sekä tekemään sitä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

5 artikla

Yhteisön alusten pääsy harjoittamaan kalastusta Guinean vesillä

1.   Guinea sitoutuu siihen, että yhteisön alukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa sen kalastusalueella tämän sopimuksen ja siihen kuuluvan pöytäkirjan ja liitteen mukaisesti.

2.   Tämän sopimuksen kohteena oleviin kalastustoimiin sovelletaan Guinean voimassa olevaa lainsäädäntöä. Guinean viranomaiset ilmoittavat yhteisölle kaikista mainitun lainsäädännön muutoksista. Yhteisön alusten on noudatettava tällaista lainsäädännön muutosta yhden kuukauden määräajan kuluessa sen tiedoksi antamisesta sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten mahdollisesti keskenään sopimien määräysten soveltamista.

3.   Guinea sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet pöytäkirjan kalastuksen valvontaa koskevien määräysten tosiasiallista täytäntöönpanoa varten. Yhteisön alukset tekevät yhteistyötä Guinean toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisen valvonnan toteuttamiseksi.

4.   Yhteisö sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä ja Guinean lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevaa lainsäädäntöä Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräyksien mukaisesti.

6 artikla

Kalastustoimintaa koskevat edellytykset – yksinoikeuslauseke

1.   Yhteisön alukset voivat harjoittaa kalastusta Guinean kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on Guinean tämän sopimuksen ja sen liitteenä olevan pöytäkirjan nojalla myöntämä voimassa oleva kalastuslupa.

2.   Ministeriö voi myöntää kalastuslupia yhteisön aluksille niiden kalastusluokkien osalta, joita koskevia määräyksiä ei voimassa olevassa pöytäkirjassa ole, sekä koekalastuksen osalta. Tällaisten kalastuslupien myöntämiseen tarvitaan kuitenkin molempien osapuolten puoltava lausunto.

3.   Kalastusluvan alukselle saamista koskeva menettely, sovellettavat maksut ja maksutapa, jota varustajien on käytettävä, vahvistetaan pöytäkirjan liitteessä.

7 artikla

Taloudellinen korvaus

1.   Yhteisö maksaa Guinealle taloudellisen korvauksen pöytäkirjassa ja liitteissä vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Korvaus lasketaan seuraavien kahden tekijän perusteella:

a)

yhteisön alusten pääsy Guinean vesille ja osallisiksi Guinean kalavaroista, ja

b)

yhteisön taloudellinen tuki vastuullisen kalastuksen edistämiseen ja kalavarojen kestävään hyödyntämiseen Guinean vesillä perustuvan kansallisen kalastuspolitiikan luomista varten.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa määritellään osapuolten yhteisellä sopimuksella pöytäkirjan mukaisesti vahvistamien sellaisten tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava Guinean hallituksen määrittelemän alakohtaisen kalastuspolitiikan sekä sen täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.

3.   Yhteisön maksama taloudellinen korvaus suoritetaan vuosittain pöytäkirjassa vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jollei muuta johdu tämän sopimuksen ja pöytäkirjan määräyksistä, jotka koskevat korvauksen määrän muuttamista seuraavista syistä:

a)

epätavalliset olosuhteet;

b)

yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vähentäminen yhteisestä sopimuksesta kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta;

c)

yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien lisääminen osapuolten yhteisestä sopimuksesta, jos kalavarojen tilan katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sen sallivan;

d)

Guinean alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän taloudellisen tuen edellytysten yhteinen uudelleenarviointi silloin kun se on aiheellista osapuolten toteamien vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien tulosten nojalla;

e)

tämän sopimuksen irtisanominen sen 15 artiklan määräysten mukaisesti;

f)

tämän sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen sen 14 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla

Talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön edistäminen

1.   Osapuolet rohkaisevat kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään sovittaakseen yhteen tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet.

2.   Osapuolet sitoutuvat edistämään kalastustekniikoita ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden jalostusta koskevien tietojen vaihtoa.

3.   Osapuolet pyrkivät luomaan suotuisat olosuhteet yritystensä välisten suhteiden edistämiselle teknisellä, taloudellisella ja kaupallisella alalla edistämällä yritystoiminnan ja investointien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista.

4.   Osapuolet rohkaisevat erityisesti kummankin edun mukaisten yhteisyritysten perustamista noudattaen systemaattisesti Guinean ja yhteisön voimassa olevaa lainsäädäntöä.

9 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

Sopimuspuolet, jotka pyrkivät varmistamaan kalavarojen suunnittelua ja säilyttämistä koskevien toimenpiteiden tehokkuuden,

kehittävät hallinnollista yhteistyötään varmistaakseen, että niiden alukset noudattavat niitä koskevia tämän sopimuksen määräyksiä ja Guinean kalastuslainsäädännön säännöksiä, ja

tekevät yhteistyötä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estämiseksi ja torjumiseksi erityisesti tietojenvaihdon ja tiiviin hallinnollisen yhteistyön avulla.

10 artikla

Sekakomitea

1.   Tämän sopimuksen soveltamista seuraamaan ja valvomaan perustetaan sekakomitea. Sekakomitean tehtävänä on:

a)

valvoa tämän sopimuksen toimeenpanoa, tulkintaa ja moitteetonta toimintaa sekä ratkaista erimielisyydet;

b)

varmistaa kumppanuussopimuksesta johtuvien, Guinean alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon kohdistuvien vaikutusten seuranta ja niiden täytäntöönpanon arviointi;

c)

toimia yhteydenpitäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä;

d)

toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse;

e)

arvioida tarvittaessa uudelleen kalastusmahdollisuuksien ja niitä vastaavan taloudellisen korvauksen taso;

f)

määritellä kalastusta koskevat edellytykset pöytäkirjan määräysten mukaisesti;

g)

vahvistaa tämän sopimuksen 9 artiklassa määrättyyn hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät yksityiskohtaiset säännöt;

h)

hoitaa muut osapuolten yhteisesti päättämät tehtävät, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunta ja hallinnollinen yhteistyö mukaan luettuina.

2.   Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin Guineassa ja vuoroin yhteisössä, ja sen puheenjohtajana toimii kokousta isännöivä osapuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman osapuolen pyynnöstä.

11 artikla

Maantieteellinen soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, kyseisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sekä toisaalta Guinean alueella ja Guinean lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla.

12 artikla

Kesto

Tätä sopimusta sovelletaan neljän vuoden ajan sen voimaantulosta alkaen; sen voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä kuuden vuoden jaksoiksi, jollei sopimusta sanota irti 15 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuspuolet kuulevat toisiaan tämän sopimuksen tulkintaa ja/tai soveltamista koskevissa erimielisyyksissä.

14 artikla

Soveltamisen keskeyttäminen

1.   Tämän sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta, jos osapuolten välillä on sopimuksen määräysten soveltamista koskeva vakava erimielisyys. Keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen osapuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytyksen on määrä tulla voimaan. Kun toinen osapuoli on saanut ilmoituksen, osapuolet aloittavat neuvottelut erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi sovintoteitse.

2.   Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään suhteessa keskeytykseen kuluneeseen aikaan.

15 artikla

Irtisanominen

1.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen epätavallisten tapahtumien vuoksi, jotka voivat liittyä muun muassa kyseessä olevien kalakantojen heikentymiseen, Guinean yhteisön aluksille myöntämien kalastusmahdollisuuksien alentuneen tason toteamiseen tai osapuolten tekemien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättämiseen.

2.   Asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle aikeestaan irtisanoa sopimus kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen jakson tai jonkin lisäjakson päättymistä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa osapuolten väliset neuvottelut.

4.   Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään irtisanomisvuoden osalta suhteessa kuluneeseen aikaan.

16 artikla

Pöytäkirja ja liite

Pöytäkirja ja liite ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

17 artikla

Sovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

Guinean vesillä toimivien yhteisön kalastusalusten toimintaa säännellään Guineassa sovellettavalla lainsäädännöllä, jollei sopimuksessa, tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätä.

18 artikla

Voimassaolon päättäminen

Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan välinen Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 tehdyn sopimuksen voimassaolo päätetään tällä sopimuksella sen voimaantulopäivästä alkaen, josta alkaen tämä sopimus korvaa aiemman sopimuksen.28 päivänä maaliskuuta 1983.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus, joka on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, sloveenin, slovakin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä siten, että kukin teksti on yhtä todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

PÖYTÄKIRJA

Guinean rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa Euroopan yhteisön ja Guinean tasavallan sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi

1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Sopimuksen 5 artiklan nojalla myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavalla neljän vuoden kaudella laajasti vaeltavien kalalajien (vuonna 1982 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit) osalta seuraavat:

nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: 28 alusta,

vapapyydyksiä käyttävät alukset: 12 alusta.

2.   Tämän pöytäkirjan toisesta soveltamisvuodesta alkaen sekä katkarapukantojen tilanteesta ja Guinean kyseistä luokkaa koskevasta kalastuksenhoidosta laaditun yhteisen arvion jälkeen katkaraputroolarien kalastusmahdollisuudet, jotka ovat 800 bruttorekisteritonnia (brt) neljännesvuodessa, voidaan myöntää vuosittain seuraavin edellytyksin:

otetaan käyttöön avoimet hallintomenettelyt, jotka koskevat katkaravunkalastukseen pääsyä ja erityisesti kansallisten ja ulkomaisten laivastojen tähän lajiin kohdistamaa pyyntiponnistusta. Tätä varten Guinea toimittaa vuosittain ja ennen kunkin vuoden 31 päivää lokakuuta yhteenvetotaulukon tähän lajiin Guinean vesillä kohdistetusta pyyntiponnistuksesta,

seuranta-, tarkastus- ja valvontasuunnitelman täytäntöönpano Guinean vesillä,

tieteellinen analyysi kalavarojen tilasta ja tieteelliset tutkimukset, joiden tulokset ilmoitetaan vuosittain ja yhtä aikaa pyyntiponnistusta koskevien tietojen kanssa.

Kalastusta koskevat edellytykset määritellään tämän luokan osalta vuosittain yhteisestä sopimuksesta ennen kalastuslupien myöntämistä ja joka tapauksessa ennen kuin maksetaan tämän pöytäkirjan 2 artiklassa määrätty vuosittainen ylimääräinen taloudellinen korvaus, joka myönnetään suhteessa kalastusmahdollisuuksien lisääntymiseen.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklassa toisin määrätä.

4.   Euroopan yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa Guinean kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on Guinean tämän pöytäkirjan nojalla ja tämän pöytäkirjan liitteessä kuvattuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myöntämä kalastuslupa.

2 artikla

Taloudellinen korvaus – Maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.   Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu taloudellinen korvaus koostuu 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden osalta 325 000 euron vuosittaisesta määrästä, joka vastaa 5 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, sekä 125 000 euron vuosittaisesta erityismäärästä, joka osoitetaan Guinean alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon. Tämä erityismäärä on erottamaton osa sopimuksen 7 artiklassa määriteltyä taloudellista korvausta (1).

Tapauksissa, joissa myönnetään 1 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti ylimääräisiä kalastusmahdollisuuksia, sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu taloudellinen korvaus sisältää 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kauden osalta myös 300 000 euron vuotuisen määrän, joka myönnetään suhteessa kalastusmahdollisuuksien lisääntymiseen.

Edellä tarkoitettujen määrien lisäksi myönnetään yhteisön ylimääräinen erityiskorvaus, joka on ensimmäisenä vuonna 600 000 euroa, toisena vuonna 400 000 euroa ja sitä seuraavina vuosina 300 000 euroa, ja joka on tarkoitettu seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestelmän vahvistamiseen Guinean kalastusalueella ja satelliittiseurantajärjestelmän käyttöönottamiseen Guineassa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010. Tätä korvausta hallinnoidaan tämän pöytäkirjan 7 artiklassa määrättyjä säännöksiä noudattaen.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5, 6 ja 7 artiklassa toisin määrätä.

3.   Yhteisö maksaa 1 kohdassa vahvistetun kokonaismäärän (joka on siis ensimmäisenä vuonna 1 050 000 euroa ja tapauksen mukaan toisena vuonna 1 150 000 euroa ja sitä seuraavina vuosina 1 050 000 euroa) vuosittain tämän pöytäkirjan soveltamiskaudella (2). Nämä määrät eivät rajoita kalastusmahdollisuuksien muuttamista tai uusien kalastusmahdollisuuksien myöntämistä, joista voidaan päättää tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklan määräysten mukaisesti.

4.   Jos yhteisön alusten Guinean kalastusalueilla pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää viitesaalismäärän, taloudellisen korvauksen määrää korotetaan 65 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden. Yhteisön maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 3 kohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna (joka on siis ensimmäisenä vuonna 1 050 000 euroa ja tapauksen mukaan toisena vuonna 1 150 000 euroa ja sitä seuraavina vuosina 1 050 000 euroa). Jos yhteisön alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruiset, tämän rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

5.   Yhteisö maksaa 1 kohdassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäisen vuoden osalta viimeistään 30. marraskuuta 2009 ja seuraavien vuosien osalta viimeistään 1 päivänä helmikuuta.

6.   Jollei 6 artiklassa toisin määrätä, näiden varojen käyttötarkoituksesta päätetään Guinean varainhoitolain puitteissa, paitsi kun kyse on tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa määrätystä erityiskorvauksesta, ja näin ollen Guinean viranomaisilla on yksinomainen toimivalta asiassa.

7.   Tässä artiklassa määrätyt maksut suoritetaan ensimmäisenä vuonna sen jälkeen, kun osapuolet ovat hyväksyneet varojen käytön, Guinean keskuspankkiin avatulle yhdelle valtionkassan tilille, jota koskevat tiedot ministeriö antaa vuosittain, paitsi kun kyse on 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa määrätystä erityiskorvauksesta, joka maksetaan suoraan kalastuksen valvonnan ja suojelun kansallisen keskuksen tilille.

3 artikla

Yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla – Tieteellinen yhteistyö

1.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Guinean kalastusalueilla noudattaen periaatetta, joka kieltää näillä alueilla kalastavien eri laivastojen syrjimisen.

2.   Yhteisön ja Guinean viranomaiset pyrkivät tämän pöytäkirjan keston ajan seuraamaan kalavarojen tilan kehitystä Guinean kalastusalueella.

3.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) ja minkä tahansa muun toimivaltaisen alueellisen tai kansainvälisen organisaation puitteissa.

4.   Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti osapuolet kuulevat toisiaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa mahdollisesti osa-alueen tasolla pidettävän tieteellisen kokouksen jälkeen ja yhteisestä sopimuksesta, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat yhteisön alusten toimintaa. Näissä toimenpiteissä otetaan huomioon Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) antamat suositukset ja päätöslauselmat.

4 artikla

Yhteisestä sopimuksesta toteutettava kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä, jos tämä lisäys ei tämän pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tieteellisen kokouksen päätelmien mukaan vahingoita Guinean kalavarojen kestävää hoitoa. Tällöin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna.

2.   Jos osapuolet sitä vastoin sopivat 1 artiklassa tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien vähentämisestä, taloudellista korvausta alennetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna.

3.   Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa osapuolten kuulemisen jälkeen ja niiden yhteisestä sopimuksesta noudattaen mahdollista tämän pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tieteellisen kokouksen suositusta sellaisten kantojen hoidon suhteen, joihin tällainen uudelleenjako voi vaikuttaa. Osapuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on perusteltua kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi.

5 artikla

Muut kalastusmahdollisuudet

1.   Jos yhteisön kalastusalukset haluavat harjoittaa muuta kuin 1 artiklassa ilmoitettua kalastustoimintaa, yhteisö kuulee Guineaa tällaiseen uuteen kalastustoimintaan mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Osapuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttavat tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

2.   Osapuolet voivat harjoittaa yhdessä koekalastusta Guinean kalastusalueilla tämän pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdassa määrätyn tieteellisen kokouksen lausunnon antamisen jälkeen. Ne käyvät tässä tarkoituksessa jommankumman osapuolen pyynnöstä neuvotteluja ja määrittelevät tapauskohtaisesti uudet kalavarat, edellytykset ja muut asiaan kuuluvat parametrit.

3.   Osapuolet toteuttavat koekalastustoimet yhteisesti hyväksyttyjen tieteellisten, hallinnollisten ja rahoitusta koskevien parametrien mukaisesti. Koekalastusluvat myönnetään koemielessä enintään kahta kuuden kuukauden pituista kalastuskautta varten osapuolten yhteisesti päättämästä päivämäärästä alkaen.

4.   Kun osapuolet toteavat, että koekalastuksen tulokset ovat olleet myönteisiä, yhteisön aluksille voidaan ekosysteemien ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevia määräyksiä noudattaen myöntää uusia kalastusmahdollisuuksia tämän pöytäkirjan 4 artiklassa määrätyn neuvottelumenettelyn mukaisesti tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymiseen saakka ja sallitun pyyntiponnistuksen rajoissa. Tällöin taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti.

6 artikla

Taloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminen epätavallisten olosuhteiden vuoksi

1.   Jos kalastustoimintaa ei voida harjoittaa Guinean talousvyöhykkeellä muista kuin luonnonilmiöistä johtuvien epätavallisten olosuhteiden vuoksi, Euroopan yhteisö voi keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun taloudellisen korvauksen maksamisen.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa määrätyissä tapauksissa keskeyttämispäätös tehdään osapuolten välisten neuvottelujen jälkeen kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen pyynnön esittämisestä ja edellyttäen, että Euroopan yhteisö on keskeyttämishetkellä suorittanut kaikki sen maksettavina olleet maksut.

3.   Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa osapuolten todettua yksimielisesti kuulemisten jälkeen, että kalastustoiminnan keskeytymiseen johtaneet olosuhteet ovat poistuneet ja/tai että tilanne mahdollistaa kalastustoiminnan jatkamisen.

4.   Yhteisön aluksille myönnettyjen kalastuslupien voimassaoloaikaa, joka keskeytyi samalla kun taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytettiin, pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

7 artikla

Vastuullisen kalastuksen edistäminen Guinean vesillä

1.   Taloudellinen korvaus sekä erityiskorvaus, jotka on vahvistettu tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa, suunnataan vuosittain kokonaisuudessaan Guinean hallituksen määrittelemän alakohtaisen kalastuspolitiikan osana toteutettavien, osapuolten jäljempänä kuvailtujen yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella sopimien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

Guinean toteuttama tämän määrän hallinnointi perustuu osapuolten yhdessä Guinean kalastuspolitiikan ajankohtaisten prioriteettien mukaisesti alan kestävän ja vastuullisen hallinnoinnin varmistamiseksi määrittelemiin tavoitteisiin ja niihin liittyviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin jäljempänä olevan 2 kohdan mukaisesti erityisesti tarkastusten ja valvonnan, kalavarojen hoidon, kalastustuotteiden tuotannon hygieniaolosuhteiden parantamisen ja toimivaltaisten viranomaisten seurantavalmiuksien tehostamisen osalta.

2.   Guinean ehdotuksesta ja edellä olevan kohdan määräysten täytäntöön panemiseksi yhteisö ja Guinea hyväksyvät sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa tämän pöytäkirjan tultua voimaan ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti:

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 1 kohdassa mainitun taloudellisen korvauksen prosenttiosuus ja vuosittain toteutettaviin aloitteisiin myönnettävät erityismäärät käytetään;

b)

vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään edistämään tietyn ajan kuluessa kestävää ja vastuullista kalastusta ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Guinean kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen edistämiseen;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3.   Osapuolet sopivat kuitenkin painottavansa erityisesti kaikkia tukitoimia kalastuksen seurannan, tarkastuksen ja valvonnan toteuttamiseksi, mukaan luettuna Guinean vesien valvonta mereltä ja ilmasta, kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) käyttöönotto sekä oikeudellisen kehyksen parantaminen ja soveltaminen rikkomustapauksiin.

4.   Osapuolten on hyväksyttävä sekakomiteassa kaikki muutokset, joita ehdotetaan monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan tai vuosittain toteutettaviin aloitteisiin myönnettävien erityismäärien käyttöön.

5.   Guinea osoittaa vuosittain 1 kohdassa tarkoitettuja määriä vastaavan summan monivuotisen ohjelman täytäntöönpanoon. Kyseinen käyttötarkoitus on pöytäkirjan ensimmäisen voimassaolovuoden osalta ilmoitettava yhteisölle heti kun mahdollista ja joka tapauksessa ennen kuin monivuotinen alakohtainen ohjelma hyväksytään sekakomiteassa. Guinean on ilmoitettava tämä käyttötarkoitus yhteisölle kunkin seuraavan vuoden osalta viimeistään edeltävän vuoden 31 päivänä tammikuuta.

6.   Jos se on monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulosten vuotuisen yhteisen arvioinnin nojalla perusteltua, Euroopan yhteisö voi toteuttaa tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun taloudelliseen korvaukseen sisältyvän, Guinean alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon osoitettavan määrän tarkistuksen, jotta ohjelman täytäntöönpanoon sidottujen varojen tosiasiallista määrää voidaan mukauttaa näihin tuloksiin.

7.   Yhteisö varaa itselleen oikeuden keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa määrätyn erityiskorvauksen maksamisen, jos sekakomitean tekemästä arviosta käy ilmi, että pöytäkirjan ensimmäisestä soveltamisvuodesta alkaen saadut tulokset eivät, poikkeuksellisia ja asianmukaisesti perusteltuja olosuhteita lukuun ottamatta, ole ohjelmien mukaisia.

8 artikla

Erimielisyydet – Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1.   Osapuolten väliset erimielisyydet, jotka liittyvät tämän pöytäkirjan määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, edellyttävät osapuolten neuvotteluja sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

2.   Pöytäkirjan soveltaminen voidaan toisen osapuolen aloitteesta keskeyttää, jos osapuolten välinen erimielisyys katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa 1 kohdan mukaisesti käydyissä neuvotteluissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan määräysten soveltamista.

3.   Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen osapuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona tämä keskeytys tulisi voimaan.

4.   Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, osapuolet jatkavat neuvotteluja löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun sovintoratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan suhteessa aikaan, jona pöytäkirjan soveltaminen on ollut keskeytettynä.

9 artikla

Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Jos yhteisö jättää suorittamatta 2 artiklassa määrätyt maksut, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan, rajoittamatta 6 artiklan määräysten soveltamista, keskeyttää seuraavin edellytyksin:

a)

Guinean toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan komissiolle tiedonannon, jossa ilmoitetaan maksun laiminlyönnistä. Komissio tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun 60 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

b)

Jollei maksua suoriteta tai maksun laiminlyönnille anneta asianmukaisia perusteluja tämän pöytäkirjan 2 artiklan 5 kohdassa asetetussa määräajassa, Guinean toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus keskeyttää pöytäkirjan soveltaminen. Niiden on annettava tästä viipymättä tieto Euroopan komissiolle.

c)

Pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseinen maksu on suoritettu.

10 artikla

Sovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

Guinean vesillä toimivien yhteisön kalastusalusten toimintaa säännellään Guineassa sovellettavalla lainsäädännöllä, paitsi jos sopimuksessa, tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätään.

11 artikla

Tarkistuslauseke

1.   Jos tämän pöytäkirjan tekemiseen johtaneita poliittisia linjauksia muutetaan merkittävästi, toinen osapuolista voi pyytää pöytäkirjan määräysten uudelleentarkastelua niiden mahdollista muuttamista varten.

2.   Asianomainen osapuolen on ilmoitettava kirjallisesti aikeestaan tarkistaa tämän pöytäkirjan määräyksiä.

3.   Osapuolet aloittavat asiaan liittyvät neuvottelut viimeistään 60 päivän kuluttua ilmoituksesta. Jollei määräysten tarkistamisesta päästä sopimukseen, asianomainen osapuoli voi irtisanoa pöytäkirjan sen 14 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Voimassaolon päättäminen

Tällä pöytäkirjalla ja sen liitteillä päätetään nykyisen pöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Guinean välisen Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn puitesopimuksen voimassaolo; nämä korvataan tällä pöytäkirjalla.

13 artikla

Kesto

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat voimassa neljä vuotta 1 päivästä tammikuuta 2009, ellei pöytäkirjaa sanota irti 14 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Irtisanominen

Pöytäkirjan irtisanomista varten asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti aikeestaan irtisanoa pöytäkirja vähintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona irtisanominen tulee voimaan. Edellä olevassa kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa osapuolten väliset neuvottelut.

15 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2.   Niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.


(1)  1 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrään lisätään tämän liitteen II luvussa määrätyt Guinealle suoraan suoritetut maksut, joiden määräksi arvioidaan 118 000 euroa vuodessa ilman valvontaan ja tutkimukseen osallistumiseen liittyviä veroja ja maksuja.

(2)  Näihin määriin lisätään tämän liitteen II luvussa määrätyt Guinealle suoraan suoritetut maksut, joiden määräksi arvioidaan 118 000 euroa vuodessa ilman valvontaan ja tutkimukseen osallistumiseen liittyviä veroja ja maksuja.

LIITE

Yhteisön alusten tonnikalankalastusta Guinean kalastusalueella koskevat edellytykset

I   LUKU

KALASTUSLUPIEN HAKEMISTA JA MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT MUODOLLISUUDET

1   JAKSO

Kalastuslupien myöntäminen

1.

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslupa Guinean kalastusalueella.

2.

Jotta aluksella olisi lupa kalastukseen, aluksen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Guineassa. Niiden tilanteen Guinean hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että niiden on täytynyt täyttää kaikki aikaisemmat Guineassa tapahtuneeseen kalastustoimintaansa liittyvät velvollisuutensa yhteisön kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, erityisesti merimiesten palvelukseen ottamisen osalta.

3.

Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset toimittavat sähköisessä muodossa Guinean kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään 30 työpäivää ennen haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisen sellaisen aluksen osalta, joka haluaa harjoittaa tämän sopimuksen nojalla kalastustoimintaa.

4.

Kalastuksesta vastaavalle ministeriölle esitettävät hakemukset on tehtävä lomakkeille, joiden malli on lisäyksessä I. Guinean viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta kalastuslupahakemusten yhteydessä saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja saa käyttää ainoastaan kalastussopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5.

Kuhunkin kalastuslupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta luvan voimassaoloajalta,

muu asiakirja tai todistus, joka tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavien erityismääräysten johdosta.

6.

Lupamaksu on suoritettava Guinean viranomaisten osoittamalle tilille pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

7.

Lupamaksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut, lukuun ottamatta kalastuksen valvontaan ja tutkimukseen osallistumiseen liittyviä veroja ja maksuja sekä palveluista aiheutuvia kustannuksia. Valvontaan ja tutkimukseen liittyviä veroja ja maksuja sovelletaan suhteessa tosiasialliseen Guinean kalastusalueella oloon, ja toimijat suorittavat ne maksujen lopullisen tilityksen yhteydessä tämän liitteen 2 jakson määräysten mukaisesti.

Guinean pyynnöstä ja ennen VMS-pöytäkirjan allekirjoittamista yhteisön kanssa yhteisö luovuttaa Guinealle satelliittitiedot, jotka koskevat Guinean kalastusalueella olon jaksoja, jotta voidaan laskea laivanvarustajien suoritettavina olevat, valvontaan osallistumiseen liittyvät verot ja maksut.

8.

Kalastusluvat myönnetään kaikkien alusten osalta 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona Guinean kalastuksesta vastaava ministeriö on saanut kaikki edellä 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Luvat toimitetaan laivanvarustajille tai heidän edustajilleen Euroopan komission Guineassa sijaitsevan edustuston välityksellä.

9.

Kalastuslupa myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

10.

Euroopan yhteisön pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen kalastuslupa kuitenkin korvataan uudella sellaiselle pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetulle toiselle alukselle myönnettävällä kalastusluvalla, joka kuuluu samaan luokkaan kuin edellinen alus, jolloin uutta lupamaksua ei tarvitse maksaa. Tällöin otetaan huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

11.

Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu kalastuslupa Guinean kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Euroopan komission edustuston välityksellä.

12.

Uusi kalastuslupa tulee voimaan päivänä, jona aluksen omistaja palauttaa peruutetun kalastusluvan Guinean kalastuksesta vastaavalle ministeriölle. Euroopan komission Guineassa sijaitsevalle edustustolle on ilmoitettava kalastusluvan siirtämisestä.

13.

Kalastuslupa on aina säilytettävä aluksella. Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa alustavaa luetteloa aluksista, joille on haettu tämän pöytäkirjan määräysten mukaista kalastuslupaa. Tämä luonnos annetaan tiedoksi Guinean viranomaisille heti, kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään. Heti kun Guinean viranomaiset ovat saaneet tämän luetteloluonnoksen ja Euroopan komission rannikkovaltioiden viranomaisille lähettämän ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen Guinean kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa. Laivanvarustajalle lähetetään tällöin oikeaksi todistettu jäljennös tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastusluvan asemasta, kunnes kalastuslupa on myönnetty.

14.

Osapuolet pyrkivät yhdessä edistämään sellaisen kalastuslupajärjestelmän käyttöön ottamista, joka perustuu yksinomaan edellä kuvattujen tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon. Osapuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan paperipohjaisen kalastuslupajärjestelmän vastaavalla sähköisellä järjestelmällä sekä siirtämään Guinean kalastusalueella kalastamaan oikeutettujen alusten luettelon sähköiseen muotoon.

15.

Osapuolet sitoutuvat korvaamaan sekakomiteassa kaikki bruttorekisteritonneina (brt) ilmaistut vetoisuudet bruttotonneina (GT) ilmaistuiksi ja mukauttamaan sen seurauksena kaikkia määräyksiä, joita muutos koskee. Ennen tätä korvaamista osapuolet käyvät asiaa koskevat tekniset neuvottelut.

2   JAKSO

Kalastuslupaa koskevat ehdot – Maksut ja ennakot

1.

Kalastusluvat ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia.

2.

Maksu vahvistetaan nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta 35 euroksi ja vapa-alusten osalta 25 euroksi yhtä Guinean kalastusalueella kalastettua tonnia kohti.

3.

Kalastusluvat myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on maksettu seuraavat kiinteämääräiset erät:

4 025 euroa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti, mikä vastaa 115 tonnista vuodessa maksettavia maksuja,

500 euroa vapa-alusta kohti, mikä vastaa 20 tonnista vuodessa maksettavia maksuja.

4.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä kesäkuuta kuluneen vuoden saaliit tonneina, siten kuin jäljempänä olevassa 5 kohdassa tarkoitetut tieteelliset laitokset ovat ne vahvistaneet.

5.

Euroopan komissio vahvistaa Euroopan komission edustuston välityksellä viimeistään 31 päivänä heinäkuuta vuonna n + 1 edelliseltä vuodelta n suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen kunkin laivanvarustajan laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR:n (Instituto Português de Investigação Marítima) ja Centre National des Sciences Halieutiques de Boussouran (CNSHB) varmentamien saalisilmoitusten perusteella. Se toimitetaan Euroopan komission edustuston välityksellä.

6.

Tilitys toimitetaan samanaikaisesti tiedoksi Guinean kalastuksesta vastaavalle ministeriölle ja varustajille.

7.

Varustajat maksavat mahdolliset lisämaksut, jotka aiheutuvat nuottaa käyttävien tonnikala-alusten 115 tonnia ja vapa-alusten 20 tonnia ylittävistä saalismääristä, Guinean kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä elokuuta vuonna n + 1 tämän luvun 1 jakson 6 kohdassa tarkoitetulle tilille. Maksun perusteena on nuotta-alusten osalta 35 euroa tonnilta ja vapa-alusten osalta 25 euroa tonnilta.

8.

Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on pienempi kuin tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei kuitenkaan palauteta varustajalle.

II   LUKU

KALASTUSALUEET

Yhteisön alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa vesillä, jotka sijaitsevat yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista tai nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja vapa-alusten osalta tapauksen mukaan 20 metrin syvyyskäyrän ulkopuolella.

III   LUKU

SAALISILMOITUSTEN JÄRJESTELMÄ

1.

Yhteisön aluksen kalastusmatkan kestolla Guinean kalastusalueella tarkoitetaan tässä liitteessä seuraavaa:

joko aika, joka kuluu Guinean kalastusalueelle saapumisen ja sieltä poistumisen välillä,

tai aika, joka kuluu Guinean kalastusalueelle saapumisen ja Guineassa tapahtuvan jälleenlaivaamisen ja/tai purkamisen välillä.

2.

Kaikkien alusten, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa Guinean vesillä, on ilmoitettava saaliinsa Guinean kalastuksesta vastaavalle ministeriölle, jotta nämä viranomaiset voisivat valvoa pyydettyjä määriä, jotka ovat toimivaltaisten tutkimuslaitosten tämän liitteen I luvun 2 jakson 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti varmistamia. Saaliiden ilmoittamista koskevat menettelyt ovat seuraavat:

2.1

Tämän liitteen I luvun 2 jaksossa tarkoitettuna kalastusluvan vuosittaisena voimassaoloaikana ilmoitusten on sisällettävä aluksen kunkin kalastusmatkan aikana pyytämät saaliit. Ilmoitusten alkuperäiset paperiversiot on toimitettava Guinean kalastuksesta vastaavalle ministeriölle 45 päivän kuluessa mainitun voimassaoloajan viimeisen kalastusmatkan päättymisestä. Ilmoitukset annetaan faksitse (+ 224 30 41 36 60) tai sähköpostitse (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2

Alusten on ilmoitettava saaliinsa kalastuspäiväkirjaa vastaavalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 3. Niiden jaksojen osalta, joina alus ei ole Guinean kalastusalueella, kalastuspäiväkirjaan on tehtävä merkintä ”Guinean kalastusalueen ulkopuolella”.

2.3

Lomakkeet on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön tai tämän laillisen edustajan on allekirjoitettava ne.

2.4

Saalisilmoitusten on oltava luotettavia, jotta niitä voidaan käyttää kantojen kehityksen seuraamisessa.

3.

Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Guinean hallituksella on oikeus peruuttaa määräyksiä rikkoneen aluksen kalastuslupa, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa Guineassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Euroopan komissiolle ja lippujäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta.

4.

Osapuolet pyrkivät ottamaan käyttöön yksinomaan edellä kuvattujen tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon perustuvan saalisilmoitusjärjestelmän. Osapuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan kirjallisen ilmoituksen (kalastuspäiväkirjan) vastaavalla sähköisellä tiedostolla.

IV   LUKU

SAALIIDEN JÄLLEENLAIVAUS JA PURKAMINEN

Osapuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen saaliiden jälleenlaivaus- ja purkamismahdollisuuksia Guinean satamissa.

1.

Saaliiden purkaminen:

Yhteisön tonnikala-alukset, jotka purkavat vapaaehtoisesti saaliinsa jossakin Guinean tasavallan satamassa, saavat maksuunsa 5 euron alennuksen Guinean tasavallan kalastusalueella pyydettyä tonnia kohden tämän liitteen I luvun 2 jakson 2 kohdassa ilmoitetusta määrästä.

Maksua alennetaan lisäksi vielä 5 eurolla, jos kalastustuotteet myydään Guineassa tasavallassa sijaitsevaan jalostuslaitokseen.

Tätä menettelyä sovelletaan kaikkiin yhteisön aluksiin tämän pöytäkirjan ensimmäisestä vuodesta alkaen, ja alennuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia lopullisesta tilityksestä (sellaisena kuin se on määritelty liitteessä olevassa III luvussa).

2.

Purettujen tai jälleenlaivattujen saalismäärien valvonnan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään ensimmäisessä sekakomitean kokouksessa.

3.

Arviointi

Taloudellisten kannustimien tasoa sekä saaliiden lopullisen tilityksen enimmäisprosenttiosuutta mukautetaan sekakomiteassa kyseessä olevan vuoden aikana toteutettujen purkamisten sosioekonomisten vaikutusten perusteella.

V   LUKU

MERIMIESTEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN

1.

Varustajat sitoutuvat ottamaan palvelukseen merimiehiä Guinean kalastusalueella vietettävän tonnikalan kalastuskauden aikana siten, että vähintään 20 prosenttia merimiehistä on AKT-maiden ja ensisijaisesti Guinean kansalaisia. Jos näitä määräyksiä ei noudateta, Guinea voi katsoa, että kyseiset varustajat eivät ole kelpoisia saamaan kalastuslupaa tämän liitteen 1 jakson määräysten mukaisesti.

2.

Varustajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen ylimääräisiä guinealaisia merimiehiä.

3.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4.

AKT-maiden merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan näiden sopimusten allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5.

Varustajat maksavat AKT-maiden merimiesten palkan. Se vahvistetaan varustajien tai näiden edustajien ja merimiesten ja/tai ammattijärjestöjensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. AKT-maiden merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan heidän kotimaidensa miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat. EY:n ja kolmannen maan välisen kalastuskumppanuussopimuksen nojalla kalastaville nuottaa käyttäville tonnikalan pakastusaluksille palvelukseen otetuille muille kuin yhteisön merimiehille taatun bruttopalkan on vastattava minimiperuspalkkaa, joka vahvistetaan merityötä koskevaan yleissopimukseen sisältyvässä kauppalaivastoon sovellettavassa ILO:n päätöslauselmassa. Tämä palkkaturva kirjataan työsopimuksiin. Jos kalastusalaa koskevassa yleissopimuksessa kuitenkin vahvistetaan minimipalkan tai sosiaalisten oikeuksien osalta suotuisampia määräyksiä kuin merityötä koskevassa yleissopimuksessa, olisi sovellettava ensiksi mainittua.

6.

Jokaisen yhteisön alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava asianomaisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa tämä merimies miehistöön.

VI   LUKU

TEKNISET TOIMENPITEET

Alusten on noudatettava ICCAT:n asianomaisen alueen osalta vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

VII   LUKU

TARKKAILIJAT

1.

Aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla Guinean vesillä, on päästettävä alueellisen toimivaltaisen kalastusjärjestön nimeämiä tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

1.1

Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä yhteisön alukset ottavat alukselle näiden viranomaisten määräämän tarkkailijan, jonka tehtävänä on tarkastaa Guinean vesillä pyydetyt saaliit.

1.2

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo aluksista, joille on tarkoitus lähettää tarkkailija, sekä luettelo aluksille sijoitettavista tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

1.3

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asianomaisille laivanvarustajille tai heidän edustajilleen alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimi kalastusluvan myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista.

2.

Tarkkailijan aluksella olo kestää yhden kalastusmatkan ajan. Guinean toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan oleskelu aluksella voidaan kuitenkin jakaa useamman kalastusmatkan ajalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen kestoajan mukaan. Toimivaltainen viranomainen esittää tämän pyynnön alukselle tulevan tarkkailijan nimeämisen yhteydessä.

3.

Varustaja tai hänen edustajansa ja toimivaltainen viranomainen sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

4.

Tarkkailijan alukselle nousu tapahtuu varustajan valitsemassa satamassa nimettyjen alusten luettelosta ilmoittamista seuraavan ensimmäisen Guinean kalastusalueella tapahtuvan kalastusmatkan alussa.

5.

Kyseisten varustajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivää edeltä käsin tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut päivämäärät ja osa-alueen satamat.

6.

Jos tarkkailija nousee alukselle osa-alueen ulkopuolella, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu kalastusalueelta alueellisen tarkkailijan ollessa aluksella, varustajan on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu kotimaahan niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7.

Jos tarkkailija ei saavu sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa tämä tarkkailija alukselle.

8.

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa Guinean vesillä, tarkkailijan tehtävänä on:

8.1

tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

8.2

tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

8.3

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

8.4

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.5

tarkastaa Guinean vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

8.6

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kalalajien pois heitetyistä määristä;

8.7

ilmoittaa soveltuvin keinoin toimivaltaiselle viranomaiselleen kalastustiedot, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

9.

Aluksen päällikön on huolehdittava kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin tarkkailijan fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta tämän suorittaessa tehtäviään.

10.

Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki hänen tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

11.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

11.1

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

11.2

kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

12.

Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komissiolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tieteellinen tarkkailija antaa päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

13.

Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan laivanvarustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

14.

Kalastuksesta vastaava ministeriö maksaa tarkkailijan palkan ja vastaa hänen sosiaaliturvastaan. Laivanvarustaja maksaa kalastuksen valvonnan ja suojelun kansalliselle keskukselle 15 euroa kutakin päivää kohden, jonka tarkkailija on viettänyt kullakin aluksella.

15.

Osapuolet neuvottelevat keskenään ja asianomaisten kolmansien maiden kanssa mahdollisimman pian alueellisten tarkkailijoiden järjestelmän määrittelystä ja toimivaltaisen alueellisen kalastusjärjestön valinnasta. Kunnes alueellisten tarkkailijoiden järjestelmä on pantu täytäntöön, aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla Guinean kalastusalueella, on päästettävä toimivaltaisen alueellisen kalastusjärjestön tarkkailijoiden sijaan Guinean toimivaltaisten viranomaisten nimeämiä tarkkailijoita edellä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

VIII   LUKU

VALVONTA

1.

Tämän liitteen 1 jakson 13 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa alustavaa luetteloa aluksista, joille on myönnetty tämän pöytäkirjan määräysten mukainen kalastuslupa. Luettelo annetaan tiedoksi kalastuksen valvonnasta vastaaville Guinean viranomaisille heti kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään.

2.

Heti kun Guinean viranomaiset ovat saaneet tämän alustavan luettelon ja Euroopan komission rannikkovaltioiden viranomaisille lähettämän ilmoituksen tämän liitteen I luvun 2 jakson 3 kohdassa tarkoitetun ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen Guinean kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on oikeus kalastaa. Laivanvarustaja voi tällöin saada jäljennöksen tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastusluvan asemasta, kunnes kalastuslupa myönnetään.

3.

Alueelle tulo ja siltä poistuminen

3.1

Yhteisön alusten on ilmoitettava vähintään kolme tuntia edeltä käsin kalastuksen valvonnasta vastaaville Guinean toimivaltaisille viranomaisille aikomuksestaan saapua Guinean kalastusalueelle tai poistua siltä. Lisäksi niiden on ilmoitettava aluksella olevien saaliiden kokonaismäärät ja lajit.

3.2

Poistumisilmoituksen yhteydessä aluksen on ilmoitettava myös sijaintinsa. Ilmoitukset on annettava ensisijaisesti faksitse (+ 224 30 41 36 60) tai sähköpostitse (cnspkaly@yahoo.fr), tai jos se ei ole mahdollista, radioitse (kalastuksen valvonnan ja suojelun kansallisen keskuksen kutsutunnus).

3.3

Ilman Guinean toimivaltaiselle viranomaiselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan määräyksiä rikkovaksi alukseksi.

3.4

Kalastusluvan myöntämisen yhteydessä on ilmoitettava myös faksin numero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4.

Valvontamenettely

4.1

Guinean kalastusalueilla kalastavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Guinean virkamiesten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien suorittamista.

4.2

Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

4.3

Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

5.

Satelliittiseuranta

Kaikkiin tämän sopimuksen nojalla kalastaviin yhteisön aluksiin sovelletaan satelliittiseurantaa lisäyksessä 2 vahvistettujen määräysten mukaisesti. Nämä määräykset tulevat voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun Guinean hallitus on ilmoittanut Guineassa sijaitsevalle Euroopan yhteisön edustustolle Guinean kalastuksen valvonnan kansallisen keskuksen toiminnan aloittamisesta.

6.

Aluksen pysäyttäminen

6.1

Guinean toimivaltaisten viranomaisten on annettava lippuvaltiolle ja Euroopan komissiolle 36 tunnin kuluessa tieto jokaisesta yhteisön aluksesta, joka on pysäytetty ja johon on sovellettu seuraamuksia Guinean kalavesillä.

6.2

Lippuvaltiolle ja Euroopan komissiolle on samalla toimitettava lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

7.

Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys

7.1

Aluksen päällikön on allekirjoitettava Guinean toimivaltaisen viranomaisen laatima selvitys.

7.2

Tämä allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi vedota sen rikkomuksen osalta, josta häntä epäillään. Jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”.

7.3

Päällikön on ohjattava aluksensa Guinean viranomaisten osoittamaan satamaan. Jos kyseessä on vähäinen rikkomus, Guinean toimivaltainen viranomainen voi antaa pysäytetylle alukselle luvan jatkaa kalastustoimintaa.

8.

Aluksen pysäyttämistapauksessa pidettävä sovittelukokous

8.1

Oletettua rikkomista koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä lukuun ottamatta ei saa toteuttaa mitään aluksen päällikköä, miehistöä, lastia tai laitteita koskevia toimenpiteitä ennen kuin on yhden työpäivän kuluessa edellä tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta järjestetty Euroopan komission ja Guinean toimivaltaisten viranomaisten välinen sovittelukokous, johon voi myös osallistua kyseisen jäsenvaltion edustaja.

8.2

Kokouksessa osapuolet luovuttavat toisilleen kaikki asiakirjat ja tiedot, joista voi olla hyötyä tilanteeseen johtaneiden seikkojen selvittämisessä. Varustamolle tai tämän edustajalle on ilmoitettava kokouksen tuloksista sekä kaikista pysäyttämisen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

9.

Pysäyttämisen selvittäminen

9.1

Ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista oletettu rikkomus on pyrittävä selvittämään sovittelumenettelyllä. Tämä menettely päättyy viimeistään kolmantena työpäivänä pysäyttämisen jälkeen.

9.2

Sovittelumenettelyn osalta sovellettavan sakon suuruus määritellään Guinean lainsäädännön mukaisesti.

9.3

Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja jos se viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, varustajan on asetettava Guinean toimivaltaisten viranomaisten osoittamaan pankkiin vakuus, jonka määrä vahvistetaan ottaen huomioon pysäytyksestä aiheutuneet kustannukset, sakkojen määrä ja korjaukset, jotka rikkomisesta vastuussa olevien on hoidettava.

9.4

Vakuutta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Vakuus vapautetaan heti, kun oikeuskäsittely päättyy ilman, että aluksen päällikköä tuomitaan. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään vakuutta pienempi, Guinean toimivaltaiset viranomaiset vapauttavat jäännöksen.

9.5

Alus päästetään lähtemään, ja sen miehistö saavat poistua satamasta:

heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty, tai

oikeuskäsittelyn ollessa kesken, heti kun edellä 9.3 kohdassa tarkoitettu vakuus on asetettu ja Guinean toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet sen.

10.

Jälleenlaivaus

10.1

Yhteisön alusten, jotka haluavat jälleenlaivata saaliitaan Guinean vesillä, on tehtävä se Guinean satamissa ja/tai satamien redillä.

10.2

Näiden alusten varustajien on annettava Guinean toimivaltaisille viranomaisille vähintään 24 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:

jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet,

rahtialuksen nimi, IMO-tunnistenumero ja lippuvaltio,

jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain,

jälleenlaivauksen paikka ja päivä.

10.3

Jälleenlaivaus rinnastetaan Guinean kalastusalueelta poistumiseen. Alusten päälliköiden on toimitettava Guinean toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Guinean kalastusalueelta.

10.4

Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Guinean kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Guinean voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

11.

Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Guinean kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Guinean voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

Lisäykset

1.

Kalastusluvan hakulomake.

2.

Alusten satelliittiseurantajärjestelmään (VMS) sovellettavat määräykset ja Guinean kalastusvyöhykkeen koordinaatit.

3.

ICCAT:n kalastuspöytäkirja.

Lisäys 1

Image

Image

Lisäys 2

Osapuolet kuulevat myöhemmin toisiaan sekakomiteassa määritelläkseen alusten satelliittiseurantajärjestelmään (VMS) sovellettavat määräykset ja Guinean kalastusalueen koordinaatit.

Lisäys 3

Image


19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/56


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä kesäkuuta 2009,

tuomarin nimittämisestä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen

(2009/474/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 225 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 b artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin, jäljempänä ’virkamiestuomioistuin’, perustettiin neuvoston päätöksellä 2004/752/EY, Euratom (1). Mainitulla päätöksellä lisättiin tätä varten liite yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyyn pöytäkirjaan, jäljempänä ’yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liite I’.

(2)

Neuvosto vahvisti päätöksellään 2005/150/EY, Euratom (2) Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomarin tehtävään nimittämistä koskevien ehdokkuuksien esittämisen ja käsittelyn edellytykset ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sellaisena kuin niistä säädetään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevassa 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Neuvosto vahvisti yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komitean, jäljempänä ’komitea’, toimintasäännöt päätöksellä 2005/49/EY, Euratom (3).

(4)

Yhden virkamiestuomioistuimen tuomarin erottua julkaistiin 6 päivänä maaliskuuta 2009 julkinen viranhakuilmoitus (4) yhden tuomarin nimittämiseksi virkamiestuomioistuimeen kaudeksi, joka alkaa 1 päivänä syyskuuta 2009 ja päättyy 31 päivänä elokuuta 2015.

(5)

Komitea kokoontui 26 päivänä maaliskuuta, 7 päivänä toukokuuta sekä 25 ja 26 päivänä toukokuuta 2009. Näiden käsittelyjen jälkeen se antoi lausunnon ja laati yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun luettelon.

(6)

Neuvosto nimittää virkamiestuomioistuimen tuomarit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 225 a artiklan neljännen kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 140 b artiklan neljännen kohdan nojalla.

(7)

Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevista henkilöistä on näin ollen nimitettävä yksi henkilö, ja on huolehdittava siitä, että tuomioistuimessa on edustettuna tasapuolisesti mahdollisimman laaja maantieteellinen kirjo eri jäsenvaltioiden kansalaisia samoin kuin heidän edustamiaan kansallisia oikeusjärjestelmiä, siten kuin yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 3 artiklan 1 kohdassa määrätään,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomariksi nimitetään Maria Isabel ROFES i PUJOL kuuden vuoden kaudeksi, joka alkaa 1 päivänä syyskuuta 2009 ja päättyy 31 päivänä elokuuta 2015.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä kesäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. JANOTA


(1)  EUVL L 333, 9.11.2004, s. 7.

(2)  EUVL L 50, 23.2.2005, s. 7.

(3)  EUVL L 21, 25.1.2005, s. 13.

(4)  EUVL C 53, 6.3.2009, s. 15.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

19.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/57


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/475/YUTP,

hyväksytty 11 päivänä kesäkuuta 2009,

Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakia varten, EUJUST LEX

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä maaliskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX (1). Muutetun ja jatketun yhteisen toiminnan voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2009.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea päätti 24 päivänä maaliskuuta 2009, että EUJUST LEX -operaation voimassaoloa olisi jatkettava edelleen 12 kuukaudella eli 30 päivään kesäkuuta 2010. Tämän ajanjakson kuluessa EUJUST LEX -operaation puitteissa olisi sen perustehtävien jatkamisen lisäksi toteutettava pilottivaihe, johon sisältyy toimintaa Irakissa.

(3)

Yhteisessä toiminnassa 2005/190/YUTP säädettyä 10 miljoonan euron rahoitusohjetta täydennettiin neuvoston yhteisessä toiminnassa 2006/708/YUTP (2) säädetyllä 11,2 miljoonalla eurolla ja neuvoston yhteisessä toiminnassa 2008/304/YUTP (3) säädetyllä 7,2 miljoonalla eurolla EUJUST LEX -operaatioon 30 päivään kesäkuuta 2009 saakka liittyvien menojen kattamiseksi. Uuteen operaatioon liittyvien menojen kattamiseksi 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavana ja 30 päivänä kesäkuuta 2010 päättyvänä ajanjaksona olisi säädettävä uudesta rahoitusohjeesta.

(4)

Operaation toimeksianto pannaan täytäntöön turvallisuustilanteessa, joka saattaa huonontua ja haitata perustamissopimuksen 11 artiklassa määriteltyjä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteita.

(5)

Operaation johtamis- ja valvontajärjestelyllä ei saisi rajoittaa operaation talousarvion toteuttamista koskevia operaation johtajan sopimusvelvoitteita komissiota kohtaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Operaatio

1.   Euroopan unioni perustaa Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation Irakia varten, EUJUST LEX.

2.   EUJUST LEX toimii 2 artiklassa olevassa tehtävänmäärittelyssä asetettujen tavoitteiden ja muiden säännösten mukaisesti.

2 artikla

Operaation tehtävänmäärittely

1.   Operaatio EUJUST LEXin tarkoituksena on vastata Irakin rikosoikeusjärjestelmän kiireellisiin tarpeisiin tarjoamalla koulutusta ylemmän johdon ja rikostutkinnan korkean ja keskitason virkamiehille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa Irakin rikosoikeusjärjestelmän eri osien kapasiteettia, koordinointia ja yhteistyötä.

2.   EUJUST LEX edistää Irakin rikosoikeusjärjestelmän eri toimijoiden yhteistyön tiivistämistä, vahvistaa ensisijaisesti poliisi-, oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen korkeiden ja kyvykkäiden virkamiesten hallinnollisia taitoja ja parantaa rikostutkintataitoja ja -menettelyjä oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen.

3.   Koulutustoimet järjestetään Euroopan unionissa ja Irakissa tai asianomaisella alueella, ja EUJUST LEX -operaatiolla on yhteystoimisto Bagdadissa. EUJUST LEX aloittaa 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 välisenä aikana Irakissa toteutettavan toiminnan pilottivaiheen, joka sisältää strategista neuvontaa, seurantatoimien ohjausta ja koulutusta sen mukaan, kuin turvallisuustilanne ja voimavarat sen mahdollistavat.

Irakin turvallisuustilanteen kehittymisen ja soveltuvan infrastruktuurin käytettävyyden huomioon ottaen neuvosto tarkastelee pilottivaiheen tuloksia ja päättää operaation tulevaisuudesta 30 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen.

4.   Koko operaation ajan irakilaisosapuolen kanssa kehitetään tehokasta strategista ja teknistä kumppanuutta erityisesti koulutusohjelmien laatimisessa suunnitteluvaiheen aikana. Koordinointia tarvitaan myös koulutukseen osallistuvan henkilöstön valinnassa, ennakkotutkinnassa, arvioinnissa, seurannassa ja koordinoinnissa pyrkien siihen, että irakilaiset omaksuisivat asiat nopeasti. Suunnitteluvaiheessa ja operatiivisessa vaiheessa on lisäksi tarpeen varmistaa EUJUST LEX -operaation ja koulutusta tarjoavien jäsenvaltioiden välinen tiivis koordinointi. Siihen on kuuluttava asianomaisten jäsenvaltioiden Irakissa olevien diplomaattisten edustustojen osallistuminen ja yhteydet jäsenvaltioihin, joilla on ajankohtaista kokemusta operaation kannalta merkityksellisen koulutuksen järjestämisestä.

5.   EUJUST LEX -operaation on oltava turvallinen, riippumaton ja erillinen, mutta sen on täydennettävä Irakin hallituksen ja kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ja Amerikan yhdysvaltojen toimia, sekä kehitettävä synergiaa yhteisön ja jäsenvaltioiden asiaan liittyvien toimien kanssa. Tältä osin EUJUST LEX -operaation on toimittava yhteistyössä asianomaisten Irakin viranomaisten ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka parhaillaan toteuttavat koulutushankkeita.

3 artikla

Rakenne

EUJUST LEX -operaation rakenne on pääpiirteiltään seuraava:

a)

operaation johtaja;

b)

koordinointitoimisto Brysselissä;

c)

yhteystoimisto Bagdadissa;

d)

jäsenvaltioiden käyttöön asettamat ja EUJUST LEX -operaation koordinoimat koulutuspalvelut, kouluttajat ja asiantuntijat.

Näitä osia koskevat tarkemmat määräykset sisältyvät operaation toiminta-ajatukseen ja operaatiosuunnitelmaan.

4 artikla

Siviilioperaatiokomentaja

1.   Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran johtaja toimii siviilioperaation komentajana EUJUST LEX -operaatiossa.

2.   Siviilioperaation komentaja vastaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja korkeana edustajana toimivan pääsihteerin yleisen toimivallan alaisuudessa EUJUST LEX -operaation strategisen tason johtamisjärjestelystä.

3.   Siviilioperaation komentaja vastaa siitä, että neuvoston ja PTK:n päätökset pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön muun muassa antamalla tarvittaessa strategisen tason ohjeita operaation johtajalle.

4.   Kaikki lähetetyn henkilöstön jäsenet pysyvät täysin asianomaisen lähettäjävaltion viranomaisten tai lähettävän EU:n toimielimen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät henkilöstöä, ryhmiä ja yksikköjä koskevan operatiivisen johtosuhteen siviilioperaation komentajalle.

5.   Siviilioperaation komentajalla on kokonaisvastuu siitä, että Euroopan unionilla oleva huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.

5 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaation johtaja vastaa operaatiosta ja sen johtamisesta ja valvonnasta toiminnan tasolla.

2.   Operaation johtajalla on siviilioperaatiokomentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta ja valvonnasta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu operaation käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.   Operaation johtaja antaa operaation koko henkilöstölle, mukaan lukien Brysselissä sijaitseva koordinointitoimisto ja Bagdadissa sijaitseva yhteystoimisto, ohjeet EUJUST LEX -operaation toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla, ja vastaa operaation koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnoinnista siviilioperaation komentajan strategisen tason ohjeita noudattaen.

4.   Operaation johtaja vastaa operaation talousarvion täytäntöönpanosta. Tätä varten operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta asianomainen kansallinen viranomainen tai EU:n toimielin vastaa kurinpitotoimista.

6.   Operaation johtaja edustaa EUJUST LEX -operaatiota ja varmistaa operaation asianmukaisen näkyvyyden.

6 artikla

Henkilöstö

1.   EUJUST LEX -operaation henkilöstön lukumäärän ja ammatillisen pätevyyden on vastattava 2 artiklan mukaista tehtävänmäärittelyä ja 3 artiklan mukaista rakennetta.

2.   EUJUST LEX -operaation henkilöstö on EU:n jäsenvaltioiden tai toimielinten lähettämää. Kukin jäsenvaltio vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollon kuluista, kulukorvauksista päivärahoja lukuun ottamatta sekä matkakuluista, sen mukaisesti kuin ne on määritelty rahoitusselvityksessä.

3.   Palvelukseen voidaan tarpeen mukaan ottaa sopimusperusteista kansainvälistä ja paikalta palkattua henkilöstöä.

4.   Henkilöstön jäsenten on hoidettava tehtävänsä ja toimittava operaation edun mukaisesti. Henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (4) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

7 artikla

Henkilöstön asema

1.   Tarvittaessa EUJUST LEX -operaation henkilöstön asemasta, mukaan lukien tarvittaessa operaation toteuttamisen ja joustavan kulun kannalta välttämättömät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut, sovitaan perustamissopimuksen 24 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti. Puheenjohtajavaltiota avustavana korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella tällaisen sopimuksen puheenjohtajavaltion puolesta.

2.   Henkilöstöön kuuluvan lähettänyt EU:n jäsenvaltio tai toimielin vastaa kaikkien tämän lähettämiseen liittyviin asianomaisen henkilön esittämiin tai häntä koskeviin vaatimuksiin vastaamisesta. Kyseinen EU:n jäsenvaltio tai toimielin huolehtii myös sellaisten menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.

8 artikla

Komentoketju

1.   Kriisinhallintaoperaationa EUJUST LEX -operaatiolla on yhtenäinen johtamisjärjestely.

2.   PTK vastaa EUJUST LEX -operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston alaisuudessa.

3.   Siviilioperaation komentaja on PTK:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa EUJUST LEX -operaation strategisen tason johtaja ja antaa siinä ominaisuudessa operaation johtajalle ohjeita, neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Siviilioperaation komentaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin kautta.

5.   Operaation johtaja vastaa EUJUST LEX -operaation johtamisesta ja valvonnasta toiminnan tasolla ja on suoraan vastuussa siviilioperaation komentajalle.

9 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta huolehtii PTK neuvoston alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään tätä varten tarvittavat päätökset perustamissopimuksen 25 artiklan mukaisesti.

2.   Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). Siihen sisältyy myös toimivalta tehdä operaation johtajan nimittämistä koskevia päätöksiä. Operaation tavoitteita ja päättämistä koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle.

3.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

4.   Siviilioperaatiokomentaja ja operaation johtaja raportoivat PTK:lle säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa vastuulleen kuuluvista asioista.

10 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaation komentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja varmistaa, että ne toteutetaan EUJUST LEX -operaation osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 4 ja 8 artiklan mukaisesti sekä koordinoidusti neuvoston turvallisuusyksikön kanssa.

2.   Operaation johtaja vastaa operaation turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, ottaen huomioon EU:n politiikan, joka koskee EU:n ulkopuolelle operatiivisiin tehtäviin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston ja asiaan liittyvien asiakirjojen nojalla sijoitetun EU:n henkilöstön turvallisuutta.

3.   Jäsenvaltioissa toteutettavien operaation osien osalta isäntäjäsenvaltio toteuttaa kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet osallistujien ja kouluttajien turvallisuuden varmistamiseksi alueellaan.

4.   Brysselissä sijaitsevan koordinointitoimiston osalta neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö huolehtii tarvittavista ja asianmukaisista toimenpiteistä yhteistyössä isäntäjäsenvaltion viranomaisten kanssa.

5.   Jos koulutus tapahtuu kolmannessa valtiossa, EU pyytää asianomaisten jäsenvaltioiden myötävaikutuksella kolmannen valtion viranomaisia toteuttamaan alueellaan olevien koulutukseen osallistujien ja kouluttajien tai asiantuntijoiden turvallisuuden kannalta tarvittavat järjestelyt.

6.   EUJUST LEX -operaatiolle nimetään turvallisuuspäällikkö, joka raportoi operaation johtajalle.

7.   Operaation johtaja kuulee PTK:ta operaation toteuttamiseen vaikuttavista turvallisuusnäkökohdista korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.

8.   EUJUST LEX -operaation jäsenet, kouluttajat ja asiantuntijat osallistuvat neuvoston turvallisuusyksikön järjestämään pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ja käyvät tarvittaessa lääkärintarkastuksessa ennen lähettämistä tai matkustamista Irakiin.

9.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä antamaan EUJUST LEX -operaation ja erityisesti yhteystoimiston Irakiin ja Irakissa matkustavalle henkilöstölle, kouluttajille ja asiantuntijoille turvallinen majoitus, luotiliivit ja henkilösuojaus sekä muut tarvittavat turvallisuusedellytykset Irakissa. Tätä varten operaation johtaja voi sopia asianmukaisista järjestelyistä jäsenvaltioiden tai tarvittaessa paikallisten viranomaisten kanssa.

11 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 10,8 miljoonaa euroa 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2010 välisenä aikana.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavia kuluja hallinnoidaan Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti, kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Jos osa koulutuksesta järjestetään kolmansissa valtioissa, kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun. Tällaisessa tapauksessa EUJUST LEX -operaatiota varten hankitut tavarat ja palvelut voivat olla peräisin myös kolmansista valtioista.

3.   Irakin erityisen turvallisuustilanteen vuoksi palveluja tarjotaan Bagdadissa ja tarvittaessa maan muissa osissa niiden sopimusten nojalla, jotka Yhdistynyt kuningaskunta tai tapauksen mukaan muut jäsenvaltiot ovat tehneet kyseisiä palveluja tarjoavien ja niistä laskuttavien yritysten kanssa tai Irakin viranomaisten kyseisten yritysten kanssa sopimien järjestelyjen avulla. Nämä kulut katetaan EUJUST LEX -operaation talousarviosta. Yhdistynyt kuningaskunta tai muu asianomainen jäsenvaltio toimittaa operaation johtajaa kuultuaan neuvostolle riittävät tiedot näistä kuluista.

4.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

5.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUJUST LEX -operaation operatiiviset vaatimukset, mukaan lukien laitteiden yhteensopivuus.

6.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan voimaantulopäivästä alkaen.

7.   Brysselin koordinointitoimiston laite- ja tarvikeostot tai -vuokraukset tehdään EU:n puolesta.

12 artikla

Koordinointi

1.   Irakia tukevien Euroopan unionin toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi operaation johtaja koordinoi toimintansa komission edustuston kanssa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta johtamisjärjestelyyn.

2.   Operaation johtaja koordinoi toimensa tiiviisti Euroopan unionin puheenjohtajavaltion paikallisen edustajan sekä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustustojen päälliköiden kanssa.

3.   Operaation johtaja toimii yhteistyössä muiden maassa olevien kansainvälisten toimijoiden, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa.

13 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen

Korkeana edustajana toimivalla pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle ja Yhdistyneille Kansakunnille tarvittaessa ja operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja turvaluokkaan ”RESTREINT UE” asti neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

14 artikla

Valvonta

EUJUST LEX -operaatiota varten aktivoidaan valvontavoimavara (Watch-keeping Capability).

15 artikla

Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2010 saakka.

16 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä kesäkuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. SLAMEČKA


(1)  EUVL L 62, 9.3.2005, s. 37.

(2)  EUVL L 291, 21.10.2006, s. 43.

(3)  EUVL L 105, 15.4.2008, s. 10.

(4)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.