ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.145.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 145

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
10. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 479/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta (Kodifioitu toisinto)

1

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (Kodifioitu toisinto)

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 481/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 482/2009, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 883/2006 muuttamisesta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 483/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 820/2008 muuttamisesta ( 1 )

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 484/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1975/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2006 muuttamisesta

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 485/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta tiludronihapon ja rautafumaraatin osalta ( 1 )

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 486/2009, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

34

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2009/55/EY, annettu 25. päivänä toukokuuta 2009, luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (Kodifioitu toisinto)

36

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/435/EY

 

*

AKT–EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 2/2009, tehty 16 päivänä helmikuuta 2009, yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) johtajan nimittämisestä

42

 

 

2009/436/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä toukokuuta 2009, tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta annetun direktiivin 2008/73/EY oikaisemisesta

43

 

 

Komissio

 

 

2009/437/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien valvontaohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen 2007/268/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4228)  ( 1 )

45

 

 

2009/438/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä appelsiiniöljyn mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4232)  ( 1 )

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 479/2009,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2009,

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 14 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 3605/93 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Tämän takia mainittu asetus olisi selkeyden ja luettavuuden vuoksi kodifioitava.

(2)

Liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa määritellään ilmaisut ”julkinen”, ”alijäämä” ja ”sijoitus” viittaamalla Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT), joka on korvattu Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmällä yhteisössä (jäljempänä ’EKT-95’, hyväksytty Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2223/96) (5). Tarvitaan täsmällisiä EKT-95:n nimikkeistön koodeihin viittaavia määritelmiä. Näitä määritelmiä voidaan tarkistaa kansallisten tilastojen yhdenmukaistamisen tarpeen mukaan tai muista syistä. EKT:n tarkistamisesta päättää neuvosto perustamissopimuksessa vahvistettujen toimivalta- ja menettelymääräysten mukaisesti.

(3)

EKT-95:n mukaisesti swap-sopimusten ja korkotermiinisopimusten mukaiset korkovirrat luokitellaan rahoitustiliin kuuluviksi, ja ne edellyttävät erityistä käsittelyä niiden tietojen osalta, jotka toimitetaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisesti.

(4)

Liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa esiintyvä velan määritelmä on tarkennettava viittaamalla EKT-95:n nimikkeistön koodeihin.

(5)

Johdannaisilla, sellaisina kuin ne määritellään EKT-95:ssä, ei ole samanlaista nimellisarvoa kuin muilla velkainstrumenteilla. Tästä syystä on tärkeää, että johdannaisia ei sisällytetä julkisen velan muodostaviin sitoumuksiin liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan noudattamiseksi. Muunnettaessa kansalliseksi valuutaksi sitoumuksia, joihin liittyy valuuttakurssit määrittäviä sopimuksia, on muuntamiseen käytettävä näitä valuuttakursseja.

(6)

EKT-95:ssä määritellään tarkasti markkinahintainen bruttokansantuote, joka on tarpeen perustamissopimuksen 104 artiklassa tarkoitettujen julkistalouden alijäämän ja bruttokansantuotteen välisen suhteen sekä julkisen velan ja bruttokansantuotteen suhteen laskemiseksi.

(7)

Julkisyhteisöjen sulautetut korkomenot ovat jäsenvaltioiden julkisen talouden tilan valvonnan kannalta merkittävä indikaattori. Korkomenot liittyvät olennaisesti julkiseen velkaan. Julkinen velka, joka jäsenvaltioiden on komissiolle ilmoitettava, on julkisyhteisöjen sulautettu velka. Julkisen velan ja korkomenojen tason on oltava keskenään sopusoinnussa. EKT-95:ssä (kohta 1.58) noudatettu menetelmä sallii sen, että eräissä analyyseissä sulautetut kokonaisluvut ovat tärkeämpiä kuin kokonaisbruttoluvut.

(8)

Liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan mukaan komissio toimittaa tässä menettelyssä käytetyt tilastotiedot.

(9)

Komission tehtävää tilastoviranomaisena hoitaa kyseisessä asiayhteydessä komission puolesta Eurostat. Komission tehtävistä yhteisön tilastojen tuottamisessa vastaavana komission yksikkönä Eurostatin on voitava suorittaa tehtävänsä puolueettomuuden, luotettavuuden, olennaisuuden, kustannustehokkuuden, tilastosalaisuuden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti, kuten Eurostatin asemasta yhteisön tilastojen tuottamisessa 21 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyssä komission päätöksessä 97/281/EY (6) säädetään. Pannessaan täytäntöön kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, rehellisyydestä ja vastuuvelvollisuudesta 25 päivänä toukokuuta 2005 annettua komission suositusta kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten olisi vahvistettava ammatillista riippumattomuutta, resurssien riittävyyttä ja tilastotietojen laatua koskevan periaatteen toteutumista.

(10)

Eurostatin tehtävänä on komission päätöksen 97/281/EY mukaisesti arvioida komission puolesta liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä käytettävien tietojen laatua ja toimittaa nämä tiedot.

(11)

Komission ja jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten olisi käytävä jatkuvaa vuoropuhelua, jotta voitaisiin varmistaa sekä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen että niiden perustana olevien EKT 95:n mukaisesti laadittujen sektorikohtaisten julkistalouden tilien laatu.

(12)

Tarvitaan yksityiskohtaisia sääntöjä, jotta voidaan järjestää jäsenvaltioiden nopeat ja säännölliset tiedonannot komissiolle (Eurostatille) niiden ennakoiduista ja toteutuneista alijäämistä sekä velkatasosta.

(13)

Perustamissopimuksen 104 c artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla komission on valvottava jäsenvaltioiden talousarviotilanteen ja julkisen velan määrän kehitystä sekä tarkasteltava talousarviota koskevan kurinalaisuuden noudattamista julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla arviointiperusteilla. Jos jäsenvaltio ei täytä jommankumman tai kummankaan arviointiperusteen mukaisia vaatimuksia, komission on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät. Komission on tutkittava, onko jossain jäsenvaltiossa liiallisen alijäämän vaara,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

MÄÄRITELMÄT

1 artikla

1.   Liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan ja tämän asetuksen soveltamiseksi 2–6 kohdassa esiintyvät ilmaisut määritellään Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän, jäljempänä ”EKT-95”, mukaisesti, josta on säädetty asetuksella (EY) N:o 2223/96. Suluissa olevat koodit viittaavat EKT-95:een.

2.   ’Julkisella’ tarkoitetaan sektoria ’julkisyhteisöt’ (S 13), ja se jaetaan edelleen ’valtionhallintoon’ (S 1311), ’osavaltiohallintoon’ (S 1312), ’paikallishallintoon’ (S 1313) ja ’sosiaaliturvarahastoihin’ (S 1314), lukuun ottamatta EKT-95:ssä tarkoitettuja kaupallisia toimia.

Kaupallisten toimien jättäminen ulkopuolelle tarkoittaa, että sektori ’julkisyhteisöt’ (S 13) käsittää ainoastaan institutionaaliset yksiköt, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa markkinattomia palveluja.

3.   ’Julkisyhteisöjen alijäämä (ylijäämä)’ on ’julkisyhteisöjen’ (S 13) nettoluotonotto (nettoluotonanto) (EDP B.9), sellaisena kuin se on määritelty EKT-95:ssä. Julkisyhteisöjen alijäämään sisältyvät korot (EDP D.41) on määritelty EKT-95:ssä.

4.   ’Julkiset investoinnit’ on ’julkisyhteisöjen’ (S 13) kiinteän pääoman bruttomuodostus (P 51), sellaisena kuin se on määritelty EKT-95:ssä.

5.   ’Julkinen velka’ on ’julkisyhteisöjen’ (S 13) koko bruttovelan nimellisarvo vuoden lopussa lukuun ottamatta velkoja, joita vastaavat varat ovat ”julkisyhteisöjen” (S 13) hallussa.

Julkinen velka muodostuu seuraaviin ryhmiin kuuluvista julkisyhteisöjen rahoitusvaateista: käteisraha ja talletukset (AF 2), muut arvopaperit kuin osakkeet lukuun ottamatta johdannaisia (AF 33) sekä lainat (AF 4) EKT-95:n mukaan määriteltyinä.

Velan arvo vuoden lopussa on nimellisarvo.

Indeksiin sidotun velan arvo vastaa sen nimellisarvoa vuoden lopussa tarkistettuna indeksiin sidotulla kertyneen pääoman arvon muutoksella.

Ulkomaan valuutan määräiset velat tai velat, jotka on vaihdettu ulkomaan valuutasta yhdeksi tai useammaksi muuksi ulkomaan valuutaksi johdannaissopimuksilla, muunnetaan kyseisiksi muiksi ulkomaan valuutoiksi kyseisissä sopimuksissa määrättyjen kurssien mukaan, ja ne muunnetaan kansalliseksi valuutaksi valuuttamarkkinoiden kunkin vuoden viimeisen työpäivän kurssin mukaan.

Kansallisen valuutan määräiset velat, jotka on vaihdettu ulkomaan valuutaksi johdannaissopimuksilla, muunnetaan kyseiseksi ulkomaan valuutaksi kyseisissä sopimuksissa määrättyjen kurssien mukaan, ja ne muunnetaan kansalliseksi valuutaksi valuuttamarkkinoiden kunkin vuoden viimeisen työpäivän kurssin mukaan.

Ulkomaan valuutan määräiset velat, jotka vaihdetaan kansalliseksi valuutaksi johdannaissopimuksilla, muunnetaan kansalliseksi valuutaksi kyseisissä sopimuksissa määrättyihin kursseihin.

6.   ’Bruttokansantuote’ määritellään markkinahintaiseksi bruttokansantuotteeksi EKT-95:ssä olevan markkinahintaisen bruttokansantuotteen (B.1*g) määritelmän mukaisesti.

2 artikla

1.   ’Ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla’ tarkoitetaan lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet kuluvan vuoden osalta. Niiden on oltava tuoreimpia virallisia ennusteita, joissa on otettu huomioon viimeisimmät julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät. Ne olisi laadittava niin vähän ennen tietojen toimittamisen määräaikaa kuin mahdollista.

2.   ’Toteutunutta julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla’ tarkoitetaan kuluneen vuoden arvioituja, alustavia, osittain valmiita tai lopullisia tuloksia. Ennakoitujen ja toteutuneiden tietojen on määritelmiensä ja käsitteidensä puolesta muodostettava johdonmukainen aikasarja.

II   LUKU

TIETOJEN TOIMITTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT JA TIETOJEN TOIMITTAMISEN LAAJUUS

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) tiedot ennakoiduista ja toteutuneista julkistalouden alijäämistään ja julkisen velan tasoistaan kahdesti vuodessa, ensimmäisen kerran ennen 1 päivää huhtikuuta kuluvana vuonna (vuosi n) ja toisen kerran ennen 1 päivää lokakuuta vuonna n.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittamisesta.

2.   Jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää huhtikuuta vuonna n:

a)

toimitettava komissiolle (Eurostatille) tiedot ennakoidusta julkistalouden alijäämästään vuoden n osalta, ajantasainen arvio toteutuneesta julkistalouden alijäämästään vuoden n-1 osalta ja tiedot toteutuneista julkistalouden alijäämistään vuosien n-2, n-3 ja n-4 osalta;

b)

toimitettava samanaikaisesti komissiolle (Eurostatille) ennakoidut tiedot vuoden n osalta ja toteutuneet tiedot vuosien n-1, n-2, n-3 ja n-4 osalta julkisten tilien budjettialijäämistään jäsenvaltion tavallisimman määritelmän mukaisesti sekä luvut, jotka selittävät eron julkisten tilien budjettialijäämän ja niiden julkistalouden alijäämän välillä alasektorin S1311 osalta;

c)

toimitettava samanaikaisesti komissiolle (Eurostatille) toteutuneet tiedot vuosien n-1, n-2, n-3 ja n-4 osalta vastaavista tasapainoeristään sekä luvut, jotka selittävät erot niiden julkistalouden kunkin alasektorin tasapainoerien ja niiden julkistalouden alijäämän välillä alasektorien S1312, S1313 ja S1314 osalta;

d)

toimitettava komissiolle (Eurostatille) tiedot ennakoidusta julkisen velan tasostaan vuoden n lopussa ja toteutuneesta julkisesta velastaan vuosien n-1, n-2, n-3 ja n-4 lopussa;

e)

toimitettava samanaikaisesti komissiolle (Eurostatille) vuosien n-1, n-2, n-3 ja n-4 osalta luvut, jotka selittävät julkistalouden alijäämän ja muiden merkityksellisten tekijöiden vaikutuksen niiden julkisen velan tason vaihteluun alasektoreittain.

3.   Jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää lokakuuta vuonna n raportoitava komissiolle (Eurostatille):

a)

ajantasainen ennakoitu julkistalouden alijäämänsä vuoden n osalta sekä toteutunut julkistalouden alijäämänsä vuosina n-1, n-2, n-3 ja n-4 ja noudatettava 2 kohdan b ja c alakohdan vaatimuksia;

b)

ajantasainen ennakoitu julkisen velan tasonsa vuoden n lopussa sekä toteutunut julkisen velan tasonsa vuosien n-1, n-2, n-3 ja n-4 lopussa ja noudatettava 2 kohdan e alakohdan vaatimuksia.

4.   Komissiolle (Eurostatille) 2 ja 3 kohdan mukaisesti tiedoksi annettavat ennakoitua julkistalouden alijäämää koskevat luvut on ilmoitettava kansallisena valuuttana ja budjettivuosina.

Komissiolle (Eurostatille) 2 ja 3 kohdan mukaisesti tiedoksi annettavat toteutunutta julkistalouden alijäämää ja toteutunutta julkisen velan tasoa koskevat luvut on ilmoitettava kansallisena valuuttana ja kalenterivuosina, lukuun ottamatta vuotta n-1 koskevia ajan tasalle saatettuja arvioita, jotka voidaan ilmoittaa budjettivuosina.

Jos budjettivuosi poikkeaa kalenterivuodesta, jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) toteutunutta julkistaloutensa alijäämää ja toteutunutta julkisen velan tasoa koskevat luvut budjettivuosina kyseistä budjettivuotta edeltävien kahden budjettivuoden osalta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) 3 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen luvut, jotka koskevat niiden julkiseen sijoitukseen liittyviä menoja ja (sulautettuja) korkomenoja.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) ennuste bruttokansantuotteestaan vuonna n ja toteutuneen bruttokansantuotteensa määrä vuosien n-1, n-2, n-3 ja n-4 osalta 3 artiklan 1 kohdassa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) mahdollisista merkittävistä tarkistuksista jo toimitettuihin toteutunutta ja ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskeviin lukuihinsa heti kun tarkistukset ovat saatavilla.

2.   Jo toimitettuihin toteutunutta alijäämää ja velkaa koskeviin lukuihin tehtyjen merkittävien tarkistusten tueksi on esitettävä asianmukaiset asiakirjat. Tarkistuksista, joiden johdosta liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa vahvistetut viitearvot ylittyvät, tai tarkistuksista, jotka merkitsevät sitä, etteivät jäsenvaltiota koskevat tiedot enää ylitä viitearvoja, on joka tapauksessa toimitettava tiedot ja esitettävä asianmukaiset asiakirjat.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on julkistettava aiempia vuosia koskevat toteutunutta alijäämää ja velkaa koskevat tiedot sekä muut tiedot, jotka on toimitettu komissiolle (Eurostatille) 3–6 artiklan mukaisesti.

III   LUKU

TIETOJEN LAATU

8 artikla

1.   Komissio (Eurostat) arvioi säännöllisesti sekä jäsenvaltioiden toimittamien toteutuneiden tietojen että niiden perustana olevien EKT-95:n mukaisesti laadittujen sektorikohtaisten julkistalouden tilien, jäljempänä ’julkisyhteisöjen tilit’, laadun. Toteutuneiden tietojen laadulla tarkoitetaan sitä, että tilastotiedot ovat kirjaussääntöjen mukaisia, täydellisiä, luotettavia, oikea-aikaisia ja yhtenäisiä. Arvioinnissa keskitytään jäsenvaltioiden kuvauksissa määritettyihin aloihin, kuten julkisen sektorin rajaamiseen, julkisyhteisöjen taloustoimien ja velkojen luokitteluun sekä kirjausaikaan.

2.   Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komissiolle (Eurostatille) asiaankuuluvat tilastotiedot, joita on pyydetty laadunarviointia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (7) tilastosalaisuutta koskevien säännösten soveltamista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla ’tilastotiedoilla’ tarkoitetaan ainoastaan tietoja, jotka ovat ehdottoman tarpeen, jotta voidaan tarkistaa, että EKT-sääntöjä noudatetaan. Tilastotiedoilla tarkoitetaan erityisesti seuraavia:

a)

kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot;

b)

kuvaukset;

c)

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot;

d)

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset.

Komissio (Eurostat) määrittää kyselylomakkeen muodon kuultuaan raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa, jäljempänä ’CMFB-komitea’.

3.   Komissio (Eurostat) antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti selvityksen jäsenvaltioiden toimittamien toteutuneiden tietojen laadusta. Selvityksessä arvioidaan yleisesti jäsenvaltioiden toimittamia toteutuneita tietoja siltä osin, ovatko ne kirjaussääntöjen mukaisia, täydellisiä, luotettavia, oikea-aikaisia ja yhtenäisiä.

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) seikkaperäiset kuvaukset toteutunutta alijäämää ja velkaa koskevien tietojen keräämiseen käytettävistä menetelmistä, menettelyistä ja lähteistä sekä tietojen perustana olevista julkisyhteisöjen tileistä.

2.   Kuvaukset on laadittava niiden ohjeiden mukaisesti, jotka komissio (Eurostat) on antanut kuultuaan CMFB-komiteaa.

3.   Kuvaukset on ajantasaistettava jäsenvaltioiden tehtyä muutoksia tilastotietojensa laadintaan käyttämiinsä menetelmiin, menettelyihin tai lähteisiin.

4.   Jäsenvaltioiden on julkistettava kuvauksensa.

5.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä voidaan tarkastella 11 artiklassa mainittujen käyntien yhteydessä.

10 artikla

1.   Jos EKT-95 -kirjaussääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta on epäselvyyttä, asianomaisen jäsenvaltion on pyydettävä selvitys komissiolta (Eurostatilta). Komissio (Eurostat) tutkii asian viipymättä ja toimittaa selvityksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle ja tarvittaessa CMFB-komitealle.

2.   Jos komissio tai asianomainen jäsenvaltio katsoo tapauksen olevan joko monimutkainen tai yleisesti merkittävä, komissio (Eurostat) tekee päätöksen CMFB-komiteaa kuultuaan. Komissio (Eurostat) julkistaa päätökset yhdessä CMFB-komitean lausunnon kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 322/97 tilastosalaisuutta koskevien säännösten soveltamista.

11 artikla

1.   Komissio (Eurostat) varmistaa pysyvän vuoropuhelun jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten kanssa. Tätä varten komissio (Eurostat) tekee kaikkiin jäsenvaltioihin säännöllisiä konsultointikäyntejä ja mahdollisesti myös menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä.

2.   Konsultointikäynneillä tarkastellaan toimitettuja tietoja ja menetelmällisiä kysymyksiä, keskustellaan tilastollisista prosesseista ja kuvauksissa kuvatuista lähteistä sekä arvioidaan kirjaussääntöjen noudattamista. Konsultointikäyntejä on käytettävä toimitettujen tietojen laatua koskevien riskien tai mahdollisten ongelmien havaitsemiseen.

3.   Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien on koskettava pelkästään tilastoalaa. Tämän on ilmettävä 12 artiklassa tarkoitettujen valtuuskuntien kokoonpanossa.

Menetelmiä koskevilla tarkastuskäynneillä valvotaan toimitettujen toteutuneiden tietojen perustana olevia prosesseja ja julkisyhteisöjen tilejä sekä selvitetään seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatua 8 artiklan 1 kohdassa määritellyn mukaisesti.

Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä on suoritettava ainoastaan, jos niiden tietojen, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava, laadussa havaitaan merkittäviä riskejä tai mahdollisia ongelmia etenkin sovellettavien menetelmien, käsitteiden ja luokitusten osalta.

4.   Konsultointikäyntejä ja menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä järjestäessään komissio (Eurostat) toimittaa alustavat tuloksensa asianomaisille jäsenvaltioille huomautuksia varten.

12 artikla

1.   Kun komissio (Eurostat) tekee menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä jäsenvaltioihin, se voi pyytää apua muiden jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuden pohjalta ehdottamilta kansantalouden tilinpidon asiantuntijoilta ja komission muiden yksiköiden virkamiehiltä.

Luettelo kansantalouden tilinpidon asiantuntijoista, joilta komissio (Eurostat) voi pyytää apua, laaditaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn raportoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) toimittamien ehdotusten pohjalta.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien sujumisen helpottamiseksi. Nämä tarkastuskäynnit olisi rajoitettava kansallisiin viranomaisiin, jotka osallistuvat liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittamiseen. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että niiden yksiköt, jotka suoraan tai välillisesti osallistuvat julkisyhteisöjen tilien ja velkatietojen tuottamiseen, sekä tarvittaessa niiden kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat operatiivisesti julkisten tilien valvonnasta, avustavat komission virkamiehiä tai muita 1 kohdassa tarkoitettuja asiantuntijoita heidän tehtäviensä täyttämisessä muun muassa antamalla heidän käyttöönsä asiakirjoja, joilla perustellaan toimitetut tiedot toteutuneesta alijäämästä ja velasta sekä niiden taustalla olevat julkisyhteisöjen tilit. Kansallisten tilastojärjestelmien salassapidettävät tiedot on toimitettava ainoastaan komissiolle (Eurostatille).

Komission (Eurostatin) yhteyskumppani ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin menetelmiä koskeviin tarkastuskäynteihin liittyvissä asioissa on kussakin jäsenvaltiossa se viranomainen, joka vastaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn raportoinnista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden yleistä velvollisuutta toteuttaa kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien helpottamiseksi.

3.   Komissio (Eurostat) varmistaa, että näihin tarkastuskäynteihin osallistuvat virkamiehet ja asiantuntijat täyttävät kaikki tekniseen asiantuntemukseen, ammatilliseen riippumattomuuteen sekä luottamuksellisuuteen liittyvät vaatimukset.

13 artikla

Komissio (Eurostat) raportoi talous- ja rahoituskomitealle konsultointikäyntien ja menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tuloksista, myös niihin liittyneistä asianomaisten jäsenvaltioiden mahdollisista huomautuksista. Kyseiset raportit ja asianomaisen jäsenvaltion mahdollisesti tekemät huomautukset julkistetaan sen jälkeen, kun ne on toimitettu talous- ja rahoituskomitealle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 322/97 tilastosalaisuutta koskevien säännösten soveltamista.

IV   LUKU

KOMISSION (EUROSTATIN) TOIMITTAMAT TIEDOT

14 artikla

1.   Komissio (Eurostat) toimittaa tiedot toteutuneesta julkistalouden alijäämästä ja velasta liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä laaditun pöytäkirjan soveltamista varten kolmen viikon kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoittamisen määräajoista tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarkistuksista. Tiedot toimitetaan julkaisemalla ne.

2.   Komissio (Eurostat) ei viivytä jäsenvaltioiden toteutunutta julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevien tietojen toimittamista, vaikka jokin jäsenvaltio ei olisi toimittanut omia tietojaan.

15 artikla

1.   Komissio (Eurostat) voi esittää varauksen jäsenvaltioiden toimittamien toteutuneiden tietojen laadusta. Jos komissio (Eurostat) aikoo tehdä ja julkistaa tietoja koskevan varauksen, se ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajalle viimeistään kolme työpäivää ennen suunniteltua julkistamispäivää. Jos asiassa päästään ratkaisuun tietojen ja varauksen julkistamisen jälkeen, tieto varauksen peruuttamisesta julkistetaan välittömästi.

2.   Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltioiden toimittamat toteutuneet tiedot eivät ole 8 artiklan 1 kohdan mukaisia, komissio (Eurostat) voi tehdä muutoksia jäsenvaltioiden toimittamiin toteutuneisiin tietoihin ja esittää muutetut tiedot muutosta koskevine perusteluineen. Komissio (Eurostat) ilmoittaa muutetut tiedot muutosta koskevine perusteluineen asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajalle viimeistään kolme työpäivää ennen suunniteltua julkistamispäivää.

V   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle (Eurostatille) toimitetut toteutuneet tiedot on tuotettu asetuksen (EY) N:o 322/97 10 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kansallisten tilastoviranomaisten vastuulla on tältä osin huolehtia siitä, että toimitetut tiedot ovat tämän asetuksen 1 artiklan säännösten sekä tietojen taustalla olevien EKT-95 -kirjaussääntöjen mukaisia.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asiaankuuluvat toimenpiteet varmistaakseen, että ne virkamiehet, jotka vastaavat toteutuneiden tietojen toimittamisesta komissiolle (Eurostatille) ja niiden perustana olevien julkisyhteisöjen tilien toimittamisesta, toimivat asetuksen (EY) N:o 322/97 10 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

17 artikla

Jos EKT-95 -järjestelmää tarkistetaan tai sen menetelmään tehdään muutoksia Euroopan parlamentin ja neuvoston tai komission päätöksellä perustamissopimuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 2223/96 vahvistettujen toimivaltaa ja menettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, komissio sisällyttää uudet EKT-95 -viittaukset tämän asetuksen 1 ja 3 artiklaan.

18 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 3605/93.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ŠEBESTA


(1)  Lausunto annettu 21. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 88, 9.4.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7.

(4)  Katso liite I.

(5)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.

(6)  EYVL L 112, 29.4.1997, s. 56.

(7)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.


LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 3605/93

(EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7).

Neuvoston asetus (EY) N:o 475/2000

(EYVL L 58, 3.3.2000, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 351/2002

(EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2103/2005

(EUVL L 337, 22.12.2005, s. 1).


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 3605/93

Tämä asetus

1 jakso

I luku

1 artiklan 1–5 kohta

1 artiklan 1–5 kohta

2 artikla

1 artiklan 6 kohta

3 artikla

2 artikla

2 jakso

II luku

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen–viides luetelmakohta

3 artiklan 2 kohdan a–e alakohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

3 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

4 artiklan 4 kohta

3 artiklan 4 kohta

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

2 a jakso

III luku

8 a artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 a artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

8 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen–neljäs luetelmakohta

8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdana–d alakohta

8 a artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

8 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

8 a artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

8 b artikla

9 artikla

8 c artikla

10 artikla

8 d artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen ja toinen virke

11 artiklan 1 kohta

8 d artiklan ensimmäisen kohdan kolmas virke

11 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

8 d artiklan toisen kohdan ensimmäinen ja toinen virke

11 artiklan 2 kohta

8 d artiklan toisen kohdan kolmas virke

11 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

8 d artiklan toisen kohdan neljäs ja viides virke

11 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

8 d artiklan kolmas kohta

11 artiklan 4 kohta

8 e artikla

12 artikla

8 f artikla

13 artikla

2 B jakso

IV luku

8 g artikla

14 artikla

8 h artikla

15 artikla

2 C jakso

V luku

8 i artikla

16 artikla

8 j artikla

17 artikla

18 artikla

19 artikla

Liite I

Liite II


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/10


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 480/2009,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2009,

takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 31 päivänä lokakuuta 1994 annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 2728/94 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Euroopan unionin yleinen talousarvio on alttiina taloudellisille riskeille kolmansille maille annettujen lainojen takauksien vuoksi.

(3)

Eurooppa-neuvosto esitti 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1992 päätelmänsä, jonka mukaan harkittuun varainhoitoon sekä taloudelliseen kurinalaisuuteen liittyvät näkökohdat puoltavat uuden rahoitusjärjestelmän käyttöönottoa ja tämän vuoksi olisi perustettava takuurahasto kolmansille maille tai kolmansissa maissa toteutettaviin hankkeisiin myönnettyihin lainoihin ja lainojen takauksiin liittyvien riskien kattamiseksi. Tämän tarpeen voi täyttää sellaisen takuurahaston perustaminen, josta voidaan maksaa suoraan yhteisöjen velkojille.

(4)

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4) mukaisesti takuurahasto rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta suoritettavana pakollisena menona vuodesta 2007 vuoteen 2013 ulottuvana ajanjaksona.

(5)

On olemassa menetelmiä, jotka sallivat takauksien myöntämisen ja erityisesti yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2000/597/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (5) 12 artiklassa säädetyn käteisvarojen väliaikaisen käytön.

(6)

Olisi perustettava takuurahasto suorittamalla siihen varoja asteittain. Myöhemmin rahastoon olisi osoitettava myös siihen sijoitettujen varojen tuottamat korot sekä takaisinperityt summat takaisinmaksun laiminlyöneiltä lainansaajilta, jotka ovat saaneet rahaston takauksen.

(7)

Takuurahaston toiminnasta saadun kokemuksen perusteella rahaston varojen ja pääomavelkojen takausten, joihin lisätään maksamattomat korkosaatavat, välinen 9 prosentin suhde olisi riittävä.

(8)

Riittäväksi arvioidun tavoitesumman saavuttamiseksi vaikuttaisi riittävältä suorittaa takuurahastoon summa, joka vastaa 9 prosenttia jokaisen toimen määrästä. Näitä suorituksia koskevat järjestelyt olisi määritettävä.

(9)

Jos takuurahaston varat ovat suuremmat kuin tavoitesumma, sen ylittävät määrät olisi palautettava Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

(10)

Takuurahaston varainhoito olisi siirrettävä Euroopan investointipankille, jäljempänä ’EIP’. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava rahaston varainhoito noudattaen menettelyjä, joista sovitaan tilintarkastustuomioistuimen, komission ja EIP:n kesken.

(11)

Yhteisöt ovat myöntäneet lainoja ja lainatakauksia liittymisneuvotteluja käyville maille tai niissä toteutettavia hankkeita varten. Kyseiset lainat ja takaukset katetaan tällä hetkellä takuurahastosta, ja niiden voimassaolo jatkuu liittymispäivämäärän jälkeen. Liittymispäivämäärästä alkaen ne eivät enää ole yhteisöjen ulkoisia toimia, joten niitä ei tulisi enää kattaa takuurahastosta vaan ne olisi katettava suoraan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(12)

Takuurahasto kattaa EIP:n myöntämien ja yhteisöjen EIP:n ulkoisten lainanantovaltuuksien mukaisesti takaamiin lainoihin liittyvät laiminlyönnit. Takuurahaston olisi tämän lisäksi katettava 1 päivästä helmikuuta 2007 alkaen EIP:n ulkoisten lainanantovaltuuksien mukaisesti EIP:n myöntämien ja yhteisöjen takaamien lainatakauksien laiminlyönnit.

(13)

Perustamissopimuksissa ei ole muita määräyksiä tämän asetuksen antamiseksi tarvittavista valtuuksista kuin EY:n perustamissopimuksen 308 artikla ja Euratomin perustamissopimuksen 203 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustetaan takuurahasto, jäljempänä ’rahasto’, jonka varoja käytetään maksujen suorittamiseksi yhteisöjen velkojille silloin, kun lainansaaja on laiminlyönyt yhteisöjen myöntämän tai takaaman lainan tai Euroopan investointipankin, jäljempänä ’EIP’, myöntämän ja yhteisöjen takaaman lainatakuun takaisinmaksun.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja lainananto- ja takaustoimia, jäljempänä ’toimet’, ovat toimet, jotka toteutetaan kolmansien maiden hyväksi tai jotka on tarkoitettu kolmansissa maissa toteutettavien hankkeiden rahoitukseen.

Mitkään toimet, jotka toteutetaan kolmannen maan hyväksi tai joiden tarkoituksena on kolmannessa maassa toteutettavan hankkeen rahoittaminen, eivät enää kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan siitä päivästä alkaen, jona kyseinen maa liittyy Euroopan unioniin.

2 artikla

Rahastoa rahoitetaan:

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 5 ja 6 artiklan mukaisesti suoritettavalla yhdellä vuosittaisella maksulla,

rahastoon sijoitettujen varojen tuottamilla koroilla,

takaisinmaksun laiminlyöneiltä lainansaajilta takaisinperityillä varoilla siltä osin kuin rahasto on jo suorittanut takausmaksuja.

3 artikla

Rahaston varojen on saavutettava tarkoituksenmukainen taso, jäljempänä ’tavoitesumma’.

Tavoitesummaksi vahvistetaan 9 prosenttia kustakin toimesta aiheutuvien yhteisöjen pääomasitoumusten kokonaismäärästä lisättynä erääntyneillä ja maksamattomilla koroilla.

Vuoden n–1 lopun mukaisen tavoitesumman ja vuoden n alussa lasketun rahaston varojen nettoarvon välisenä erotuksena syntyvä mahdollinen ylijäämä maksetaan yhtenä suorituksena Euroopan unionin vuoden n + 1 yleisen talousarvion tulotaulukon erityiseen budjettikohtaan.

4 artikla

Uuden jäsenvaltion liityttyä Euroopan unioniin tavoitesummasta vähennetään määrä, joka lasketaan 1 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettujen toimien perusteella.

Vähennettävä määrä lasketaan soveltamalla 3 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta, joka on voimassa liittymispäivänä, kyseisenä päivänä jäljellä olevaan määrään.

Ylijäämä palautetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyvään tätä tarkoitusta varten varattuun tulotaulukon nimikkeeseen.

5 artikla

Vuoden n–1 lopun mukaisen tavoitesumman ja vuoden n alussa lasketun rahaston varojen nettoarvon välisenä erotuksena laskettava rahoitettava määrä maksetaan rahastoon yhtenä suorituksena Euroopan unionin yleisestä talousarviosta vuonna n + 1.

6 artikla

1.   Jos takausmaksujen määrä ylittää 100 miljoonaa euroa vuoden n–1 aikana yhden tai useamman takaisinmaksun laiminlyönnin johdosta, kyseisen määrän ylittävä osuus maksetaan takaisin rahastoon vuosittaisina erinä alkaen vuodesta n + 1, kunnes koko summa on maksettu (tasausjärjestelmä). Vuosittainen erä on määrältään pienempi seuraavista:

100 miljoonaa euroa, tai

tasausjärjestelmän mukainen jäljellä oleva määrä.

Takausmaksuista vuotta n–1 edeltävinä vuosina johtuvat määrät, joita ei ole vielä maksettu takaisin kokonaisuudessaan tasausjärjestelmän vuoksi, on maksettava ennen kuin tasausjärjestelmää voidaan soveltaa vuonna n–1 tai seuraavina vuosina tapahtuviin laiminlyönteihin. Kyseiset jäljellä olevat määrät vähennetään edelleen vuosittaisesta enimmäismäärästä, joka maksetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tasausjärjestelmän mukaisesti, kunnes koko määrä on maksettu takaisin rahastoon.

2.   Tasausjärjestelmään perustuvat laskelmat pidetään erillään 3 artiklan kolmannessa kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetuista laskelmista. Kyseisten laskelmien perusteella tehdään kuitenkin vuosittain ainoastaan yksi varojen siirto. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tasausjärjestelmän mukaisesti maksettavat määrät katsotaan 3 ja 5 artiklan mukaisissa laskelmissa rahaston nettovaroiksi.

3.   Jos yhdestä tai useammasta huomattavasta takaisinmaksun laiminlyönnistä aiheutuneiden takausmaksujen vuoksi rahaston varat ovat alle 80 prosenttia tavoitesummasta, komissio ilmoittaa tästä budjettiviranomaiselle.

4.   Jos yhdestä tai useammasta huomattavasta takaisinmaksun laiminlyönnistä aiheutuneiden takaisinmaksujen vuoksi rahaston varat ovat alle 70 prosenttia tavoitesummasta, komissio laatii kertomuksen poikkeustoimenpiteistä, jotka voivat olla tarpeen rahaston rahoittamiseksi uudelleen.

7 artikla

Komissio antaa rahaston varainhoidon EIP:n hoidettavaksi yhteisöjen puolesta annetulla valtuutuksella.

8 artikla

Komissio toimittaa viimeistään seuraavan varainhoitovuoden toukokuun 31 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikatsauksen rahaston tilanteesta ja hoidosta edellisenä varainhoitovuotena.

9 artikla

Rahaston tulostili ja tase liitetään yhteisöjen tulostiliin ja taseeseen.

10 artikla

Kumotaan asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ŠEBESTA


(1)  Lausunto annettu 18. marraskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 293, 12.11.1994, s. 1.

(3)  Katso liite I.

(4)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1.


LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94

(EYVL L 293, 12.11.1994, s. 1).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1149/1999

(EYVL L 139, 2.6.1999, s. 1).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2273/2004

(EUVL L 396, 31.12.2004, s. 28).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 89/2007

(EUVL L 22, 31.1.2007, s. 1).


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY, Euratom) N:o 2728/94

Tämä asetus

1, 2 ja 3 artikla

1, 2 ja 3 artikla

3 a artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artiklan ensimmäinen kohta

11 artikla

10 artiklan toinen kohta

Liite I

Liite II


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 481/2009,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 482/2009,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 883/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 91 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EY) N:o 1698/2005, jossa vahvistetaan maaseudun kehittämiseen maaseuturahastosta myönnettävän tuen oikeudellinen kehys yhteisössä, on muutettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella 473/2009 (3), jotta voitaisiin ottaa huomioon Euroopan talouden elvytyssuunnitelma, jonka neuvosto hyväksyi kokouksessaan 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008.

(2)

Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 1974/2006 (4) olisi täydennettävä uusilla yksityiskohtaisilla täytäntöönpanosäännöillä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 4 b kohdassa annetaan jäsenvaltioille lupa soveltaa vuonna 2009 korkeampia maaseuturahaston osarahoitusosuuksia mainitun asetuksen 70 artiklan 3 kohdassa säädetyn, koko ohjelmakauden ajan noudatettavan maaseuturahaston kokonaisrahoitusosuuden rajoissa. On määritettävä menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot voivat käyttää kyseistä mahdollisuutta, sekä mekanismi, jolla varmistetaan, että maaseuturahaston kokonaisrahoitusosuutta noudatetaan koko ohjelmakauden ajan.

(4)

Jotta helpotettaisiin paikallisten kehittämisstrategioiden täytäntöönpanoa ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklassa määriteltyjen paikallisten toimintaryhmien toimintaa, olisi säädettävä mahdollisuudesta myöntää ennakkomaksuja niiden toimintakustannuksia varten.

(5)

Koska tilan tai sen osan siirrosta järjestölle, jonka tavoitteena on luonnonhoito, koituu yleistä etua ympäristölle, jäsenvaltioille olisi annettava lupa olla edellyttämättä tuen takaisinmaksua tuensaajalta, jos järjestö ei ota vastatakseen tuen myöntämisen edellytyksenä olleesta sitoumuksesta.

(6)

Olisi helpotettava asetuksen (EY) N:o 1698/2005 57 artiklan a alakohdassa säädettyjen luonnonperinnön säilyttämiseen, kunnostamiseen ja parantamiseen sekä luonnonarvoltaan merkittävien paikkojen kehittämiseen liittyvien investointien täytäntöönpanoa. Sen vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava lupa vahvistaa kyseisille toimille myönnettävän tuen taso tulonmenetyksen vakiokustannusten ja -oletusten perusteella vastaavanlaisille toimille asetuksen (EY) N:o 1974/2006 53 artiklassa säädetyn mukaisesti.

(7)

Jotta jäsenvaltioihin voitaisiin soveltaa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 4 b kohtaa, olisi mukautettava komission asetuksessa (EY) N:o 883/2006 (5) vahvistettuja, yhteisön rahoitusosuuden laskentaa maaseuturahaston kirjanpidon yhteydessä koskevia sääntöjä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1974/2006 ja (EY) N:o 883/2006 olisi muutettava.

(9)

Jotta johdonmukaisuus tämän asetuksen säännöksillä täydennettävän asetuksen (EY) N:o 473/2009 soveltamispäivän kanssa säilyisi, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2009. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei loukkaa asianomaisten tuensaajien oikeusvarmuutta koskevaa periaatetta.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean ja maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1974/2006 seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään b alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”b a)

asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 4 b kohdan täytäntöönpanoon liittyvät rahoitussuunnitelman muutokset;”;

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

muut muutokset, jotka eivät kuulu tämän kohdan a, b ja b a alakohdan soveltamisalaan.”

2)

Lisätään 8 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”8 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden, jotka aikovat tehdä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 4 b kohdan täytäntöönpanoon liittyviä muutoksia, on ilmoitettava komissiolle muutettu rahoitussuunnitelma, joka sisältää vuonna 2009 sovellettavat maaseuturahaston rahoitusosuuden korotetut määrät.

Tämän asetuksen 9 artiklassa säädettyä menettelyä sovelletaan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ilmoitettuihin muutoksiin.

2.   Kun komissio on saanut viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2010 jätettävän vuoden 2009 viimeisen menoilmoituksen komission asetuksen (EY) N:o 883/2006 (6) 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti, se laskee maaseuturahaston rahoitusosuuden enimmäismäärät, joita voidaan soveltaa jäljellä olevalla ohjelmakaudella asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjen maaseuturahaston kokonaisrahoituksen enimmäisosuuksien noudattamiseksi. Laskentaa koskevat tiedot ja tulokset ilmoitetaan jäsenvaltioille viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2010.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2010 jäljellä olevaa ohjelmakautta koskevat maaseuturahaston uudet rahoitusosuudet sisältävä uusi rahoitussuunnitelma, joka vastaa komission 2 kohdan mukaisesti laskemia enimmäismääriä.

Jos jäsenvaltio ei ilmoita uutta rahoitussuunnitelmaa viimeistään kyseisenä päivänä tai jos ilmoitettu rahoitussuunnitelma ei vastaa enimmäismääriä koskevaa komission laskelmaa, enimmäismääriä on sovellettava ilman eri toimenpiteitä kyseisen jäsenvaltion maaseudun kehittämisohjelmaan alkaen maksajavirastolle vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä aiheutuneita menoja vastaavasta ilmoituksesta siihen asti, kun ilmoitetaan tarkistettu rahoitussuunnitelma, joka on komission laskemien osarahoitusmäärien mukainen.

3)

Korvataan 38 artikla seuraavasti:

”38 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 63 artiklan c alakohdassa tarkoitettuihin paikallisten toimintaryhmien toimintakustannuksiin voidaan maksaa yhteisön tukea enintään 20 prosenttia paikallisesta kehittämisstrategiasta aiheutuvista kaikista julkisista menoista.

2.   Paikalliset toimintaryhmät voivat pyytää maksajavirastoilta ennakkomaksua, jos tällainen mahdollisuus sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan. Ennakon määrä saa olla enintään 20 prosenttia toimintakustannuksiin liittyvästä julkisesta tuesta, ja ennakon maksamisen edellytyksenä on 110 prosenttia ennakon määrästä olevan pankkitakuun tai vastaavan takuun asettaminen. Vakuus on vapautettava viimeistään paikallisen toimintastrategian päättyessä.

Komission asetuksen (EY) N:o 1975/2006 (7) 26 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun maksuun.

4)

Lisätään 44 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

tuensaajan tila siirretään kokonaan tai osittain järjestölle, jonka päätavoitteena on ympäristönsuojeluun tähtäävä luonnonhoito, edellyttäen että siirrolla pyritään muuttamaan maankäyttö pysyvästi luonnonsuojelukäyttöön ja että tähän liittyy huomattavaa etua ympäristölle.”

5)

Korvataan 53 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 31, 37–41 ja 43–49 artiklassa säädetyn tuen tason tulonmenetyksen vakiokustannusten ja oletusten perusteella.

Rajoittamatta valtiontukea koskevien aineellisten ja menettelyllisten sääntöjen soveltamista ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 1698/2005 57 artiklan a alakohdassa säädettyihin luonnonperinnön säilyttämiseen, kunnostamiseen ja parantamiseen sekä luonnonarvoltaan merkittävien paikkojen kehittämiseen liittyviin investointeihin.”

6)

Muutetaan liitteet II ja VII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 883/2006 17 artiklan 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, yhteisön rahoitusosuus jäsenvaltioiden 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana maksamista menoista lasketaan viitekauden viimeisenä päivänä voimassa olevan rahoitussuunnitelman perusteella.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 144, 9.6.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15.

(5)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.”

(7)  EUVL L 368, 23.12.2006, s. 74.”


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1974/2006 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevan A kohdan 6.3 kohta seuraavasti:

”6.3.

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklassa tarkoitettuja toimia koskeva ohjeellinen talousarvio 1. tammikuuta 2009 ja 31. joulukuuta 2013 väliselle ajalle (16 a artiklan 3 b kohta) asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdassa eriteltyjen määrien rajoissa.

Toimintalinja/Toimenpide

Maaseuturahaston rahoitusosuus 2009–2013

Toimintalinja 1

Toimenpide 111

Toimenpide …

Toimintalinja 1 yhteensä

Toimintalinja 2

Toimenpide 211

Toimenpide …

Toimintalinja 2 yhteensä

Toimintalinja 3

Toimenpide 311

Toimenpide 321

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

Toimenpide …

Toimintalinja 3 yhteensä

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

Toimintalinja 4

Toimenpide 411

Toimenpide 413

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

Toimenpide …

Toimintalinja 4 yhteensä

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

Ohjelma yhteensä

 

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin liittyvät toimintalinjat 1, 2, 3 ja 4 yhteensä

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin liittyvät toimintalinjat 3 ja 4 yhteensä”

 

2)

Muutetaan liitteessä VII oleva A kohta seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan toinen kohta seuraavasti:

”Kunkin jäsenvaltion, joka saa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 5 a kohdan mukaisesti lisärahoitusvaroja, olisi lisättävä vuonna 2010 jätettävään vuosikertomukseen ensimmäistä kertaa erillinen luku, jossa on vähintään sama analyysi kuin ensimmäisessä kohdassa mainittu analyysi mainitun asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa mainittuja painopistealoja koskevien toimien osalta.”

b)

Korvataan 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.

Ohjelman rahoituksen toteutus uusia haasteita ja laajakaistainfrastruktuuria koskevien toimien osalta esittämällä selvitys kunkin toimenpiteen menoista, jotka on maksettu 1 päivän tammikuuta 2009 jälkeen tuensaajille asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimista enintään mainitun asetuksen 69 artiklan 5 a kohdassa tarkoitettuihin määriin asti.

Tämäntyyppisten toimien rahoituksen toteutuksesta laadittavan taulukon on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

Toimintalinja/Toimenpide

Vuotuiset maksut – vuosi N

Kumulatiiviset maksut vuodesta 2009 vuoteen N

Toimenpide 111

Toimenpide …

 

 

Toimintalinja 1 yhteensä

Toimenpide 211

Toimenpide …

 

 

Toimintalinja 2 yhteensä

Toimenpide 311

Toimenpide 321

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

 

 

Toimenpide …

 

 

Toimintalinja 3 yhteensä

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

 

Toimenpide 411

 

Toimenpide 413

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

 

 

Toimenpide …

 

 

Toimintalinja 4 yhteensä

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

liittyy asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin

Ohjelma yhteensä

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin liittyvät toimintalinjat 1, 2, 3 ja 4 yhteensä

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa lueteltuihin painopistealoihin liittyvät toimintalinjat 3 ja 4 yhteensä

…”


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 483/2009,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009,

toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 820/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2320/2002 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaan komissio vahvistaa tarvittaessa toimenpiteet ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi kaikkialla yhteisössä. Tällaisista yksityiskohtaisista toimenpiteistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 820/2008 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 820/2008 säädettyjä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden määrää, tarkastellaan uudelleen tekniikan kehityksen, lentoasemille aiheutuvien toiminnallisten seurausten ja matkustajiin kohdistuvan vaikutuksen perusteella.

(3)

Eräässä uudelleentarkastelussa on ilmennyt, että rajoituksista, jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden määrää, aiheutuu ongelmia kyseisten lentoasemien toiminnalle ja haittaa asianomaisille matkustajille.

(4)

Komissio on arvioinut tiettyjä turvavaatimuksia tiettyjen kolmansien maiden lentoasemilla ja todennut ne tyydyttäviksi. Kyseiset maat ovat lisäksi aina tehneet hyvää yhteistyötä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Näin ollen komissio on päättänyt ryhtyä toimiin lieventääkseen edellä mainittuja ongelmia, jotka liittyvät matkustajien mukana oleviin kyseisiltä lentoasemilta hankittuihin nesteisiin.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 820/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 820/2008 lisäys 1 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 221, 19.8.2008, s. 8.


LIITE

Lisätään lisäykseen 1 seuraava:

”—

Korean tasavalta:

Soul–Incheonin (ICN) lentoasema

Pusan–Gimhaen (PUS) lentoasema”.


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 484/2009,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1975/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 51 artiklan 4 kohdan, 74 artiklan 4 kohdan ja 91 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 796/2004 (2) tehtyjen muutosten vuoksi asetuksessa (EY) N:o 1975/2006 (3) kyseiseen asetukseen tehdyt viittaukset olisi saatettava ajan tasalle.

(2)

Tämän lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009 (4) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009. Asetusta (EY) N:o 1975/2006 olisi sen vuoksi mukautettava asetukseen (EY) N:o 73/2009 tehtyjen viittausten huomioon ottamiseksi.

(3)

Kokemus on osoittanut, että asetuksessa (EY) N:o 1975/2006 on puutteita ja vanhentuneita säännöksiä, jotka olisi korjattava tai poistettava säädöksen oikean tulkinnan ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

(4)

Eräät asetuksen (EY) N:o 796/2004 säännökset, kuten paikalla tehtävien tarkastusten ennalta ilmoittamiseen liittyvät 23 a artiklassa vahvistetut säännökset, vähennysten ja poissulkemisten soveltamista koskeviin poikkeuksiin liittyvät 68 artiklassa vahvistetut säännökset ja 71 artiklan 2 kohdassa vahvistetut säännökset olisi otettava yleisesti käyttöön asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamiseksi.

(5)

Sovellettaessa valvontasääntöjä eräille toimintalinjoihin 2 ja 4 kuuluville toimenpiteille myönnettävään, asetuksen (EY) N:o 1975/2006 II osan I osastossa säädettyyn maaseudun kehittämistukeen olisi selkeyden vuoksi viitattava asetuksessa (EY) N:o 796/2004 annettuun viljelylohkojen määritelmään ja niitä koskeviin periaatteisiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan iv alakohdassa vahvistettua toimenpidettä koskevien paikalla tehtävien tarkastusten osalta olisi selvennettävä, että 5 prosentin vähimmäisvaatimus on täytettävä toimenpidetasolla.

(7)

Kokemus on osoittanut, että eräitä säännöksiä on tarpeen selventää, erityisesti kun kyse on liian suuriksi ilmoitettujen pinta-alojen tai eläinmäärien vuoksi tehtävistä vähennyksistä ja vähennysten kasaantumisesta.

(8)

Jotkut maaseuturahastovuoteen tehdyt viittaukset olisi muutettava viittauksiksi kalenterivuoteen.

(9)

Täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen yhteydessä otettavan tarkastusotoksen valintaa koskeva asetuksen (EY) N:o 1975/2006 säännös olisi muotoiltava uudelleen, jotta siinä voitaisiin ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 796/2004 muutettu 45 artikla, ja valvontajärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi olisi otettava käyttöön uusi väline.

(10)

Jotta varmistettaisiin vähennysten johdonmukainen soveltaminen tahattoman tai tahallisen laiminlyönnin tapauksissa, on tarpeen täsmentää se täydentävien ehtojen ala, johon asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset olisi luettava.

(11)

Täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen yhteydessä tehtävien vähennysten kasaantumisen tapauksessa vähennysten järjestystä olisi muutettava johdonmukaisemmaksi.

(12)

Muiden kuin pinta-alaan tai eläimiin liittyvien toimenpiteiden kattamiseksi tarkastuskertomusta koskeva vaatimus olisi sisällytettävä toimintalinjoihin 1 ja 3 kuuluvaa tukea ja eräitä toimintalinjoihin 2 ja 4 kuuluvia toimenpiteitä koskeviin paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

(13)

Kokemus on osoittanut, että vuosittaista ilmoitusta koskevia vaatimuksia on tarpeen selventää.

(14)

Kaikkien tarkastusten tuloksia koskevat tiedot olisi asetettava kaikkien, eri tukijärjestelmien hallinnosta vastuussa olevien maksajavirastojen saataville, jotta nämä voivat soveltaa täydentävien ehtojen perusteella tehtäviä ja tukikelpoisuuteen liittyviä vähennyksiä samanaikaisesti, jos se on tarkastustulosten vuoksi perusteltua.

(15)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1975/2006 olisi muutettava.

(16)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2010, jotta jäsenvaltioille jäisi riittävästi aikaa mukauttaa valvontamenettelyjään ja välttää vastuullisuuteen liittyvät ongelmat, joita saattaisi aiheutua, jos soveltaminen alkaisi vuoden puolivälissä. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen 29 päivänä lokakuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 (5) 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtäviä vähennyksiä koskeva poikkeus, jota sovelletaan yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavien jäsenvaltioiden tuensaajiin, olisi kuitenkin oikeusvarmuuden turvaamiseksi säilytettävä kalenterivuoteen 2009 liittyvissä tukihakemuksissa.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1975/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 soveltaminen

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 5,22 ja 23 artiklaa, 23 a artiklan 1 kohtaa, 68 ja 69 artiklaa, 71 artiklan 2 kohtaa ja 73 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityissäännösten soveltamista.”

2)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 soveltaminen

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 10, 22 ja 23 kohtaa, 9 artiklaa, 14 artiklan 1 a kohtaa sekä 18 ja 21 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tämän osaston säännöksiin.

Myös asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 1 a kohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan b alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin luoda asianmukaisia vaihtoehtoisia järjestelmiä tukea saavan maa-alan yksilöimiseksi.”

3)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän osaston mukaisiin maksuhakemuksiin sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 796/2004 11 artiklan 3 kohtaa sekä 12, 15 ja 20 artiklaa. Kyseisen asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi maksuhakemusten on sisällettävä mainitussa säännöksessä vahvistetut tiedot myös tukihakemuksen kohteena olevan muuhun kuin maatalouskäyttöön tarkoitetun maan osalta.”

4)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin kalenterivuoden aikana jätettyihin maksuhakemuksiin liittyvien paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava vuosittain vähintään viittä prosenttia kaikista tuensaajista, joihin sovelletaan yhden tai useamman tämän osaston soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen mukaista sitoumusta. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan iv alakohdassa vahvistetun toimenpiteen osalta kyseinen vähimmäisvaatimus on kuitenkin täytettävä toimenpidetasolla.

Hakijat, joille ei hallinnollisten tarkastusten perusteella voida myöntää tukea, eivät saa olla osa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tuensaajien kokonaismäärää.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastusotos on valittava asetuksen (EY) N:o 796/2004 27 artiklan mukaisesti.”

5)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Pinta-alaan liittyvien toimenpiteiden yhteydessä myönnettävän tuen laskuperusta on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 1, 3 ja 7 kohdan mukaisesti.

Tämän artiklan soveltamiseksi niiden tuensaajan ilmoittamien pinta-alojen, joihin sovelletaan määrätyssä pinta-alaan liittyvässä toimenpiteessä samaa tukiprosenttia, katsotaan muodostavan yhden viljelykasviryhmän. Jos kuitenkin käytetään alenevia tukimääriä, on otettava huomioon näiden arvojen keskiarvo suhteessa vastaaviin ilmoitettuihin pinta-aloihin.

Jos tukikelpoiselle alueelle on asetettu jokin yläraja tai enimmäismäärä, tukihakemuksessa esitetty hehtaarimäärä on vähennettävä asetetun rajan tai enimmäismäärän mukaiseksi.

2.   Jos tuen maksamista varten asianomaisen viljelykasviryhmän osalta ilmoitettu pinta-ala on suurempi kuin asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetty pinta-ala, tuki on laskettava määritetyn pinta-alan perusteella vähentämällä siitä kyseinen erotus kaksinkertaisena, jos erotus on yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria mutta enintään 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta.

Jos erotus on yli 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta, kyseiselle viljelykasviryhmälle ei myönnetä lainkaan tukea.

Jos erotus on yli 50 prosenttia, tuensaajalta on evättävä tuki vielä kertaalleen ilmoitetun pinta-alan ja asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn pinta-alan väliseen erotukseen asti.”

b)

Poistetaan 3 kohta.

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tuensaajille jäsenvaltioissa, jotka soveltavat neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (6) 122 artiklassa säädettyä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää, myönnettävästä määrästä on kalenterivuotta 2009 koskevien tukihakemusten osalta vähennettävä havaittu erotus kaksinkertaisena, jos ilmoitetun ja määritetyn pinta-alan välinen erotus on yli 3 prosenttia mutta enintään 30 prosenttia määritetystä pinta-alasta.

Jos erotus on yli 30 prosenttia määritetystä pinta-alasta, kalenterivuoden 2009 osalta ei myönnetä lainkaan tukea.

d)

Korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.   Jos ilmoitetun pinta-alan ja asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn pinta-alan väliset eroavaisuudet johtuvat tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, tuki, joka tuensaajalle olisi kyseisen artiklan nojalla voitu myöntää, evätään kyseisen pinta-alaan liittyvän toimenpiteen osalta asianomaisen kalenterivuoden ajaksi, jos erotus on yli 0,5 prosenttia määritetystä pinta-alasta tai yli yksi hehtaari.

Lisäksi jos erotus on yli 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta, tuensaajalta on evättävä tuki vielä kertaalleen ilmoitetun pinta-alan ja asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn pinta-alan väliseen erotukseen asti.

6.   Tämän artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 5 kohdassa säädetyistä poissulkemisista johtuva määrä on vähennettävä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 tai asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisissa tukijärjestelmissä maksettavista tuista, jotka tuensaajalle voitaisiin myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä kalenterivuotta, jona havainto tehdään, seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Jos määrää ei voida täysimääräisesti vähentää mainituista maksuista, jäännöksen maksaminen on peruutettava.”

6)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Eläimiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä myönnettävän tuen laskuperusta on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 57 artiklan mukaisesti.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 796/2004 59 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 59 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, poissulkemisesta johtuva määrä on vähennettävä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 tai asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisissa tukijärjestelmissä maksettavista tuista, jotka tuensaajalle voitaisiin myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä kalenterivuotta, jona havainto tehdään, seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Jos määrää ei voida täysimääräisesti vähentää mainituista maksuista, jäännöksen maksaminen on peruutettava.”

7)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos noudattamatta jättäminen johtuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, tuensaaja suljetaan kyseisen toimenpiteen ulkopuolelle sekä asianomaisen että seuraavan kalenterivuoden ajaksi.”

b)

Poistetaan 4 kohta.

8)

Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Täydentävien ehtojen noudattamista koskeviin tarkastuksiin on sovellettava asetuksen (EY) N:o 73/2009 4 artiklan 2 kohtaa ja 22 artiklaa sekä asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 2, 2 a ja 31–36 kohtaa sekä 41, 42, 43, 46, 47 ja 48 artiklaa.”

9)

Korvataan 20 ja 21 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Toimivaltaisen tarkastusviranomaisen on vastuualaansa kuuluvien vaatimusten tai standardien osalta toteutettava paikalla tehtävät tarkastukset vähintään yhdelle prosentille kaikista tuensaajista, jotka jättävät maksuhakemuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan tai b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisesti.

2.   Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 796/2004 44 artiklan 1 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa sekä 44 artiklan 1 a ja 2 kohtaa.

21 artikla

Tarkastusotoksen valinta

1.   Tämän asetuksen 20 artiklassa tarkoitettujen paikalla tehtävien tarkastusten suorittamiseksi otettavan tarkastusotoksen valintaan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 45 artiklan 1, 1 a ja 1 b kohtaa.

2.   Edellä olevan 20 artiklan mukaisesti tarkastettavien tuensaajien otokset on valittava niiden tuensaajien otoksesta, jotka oli jo valittu 12 artiklan nojalla ja joihin kyseisiä vaatimuksia tai standardeja sovelletaan.

3.   Tämän asetuksen 20 artiklan mukaisesti tarkastettavien tuensaajien otokset voidaan kuitenkin valita niiden tuensaajien joukosta, jotka jättävät tukihakemuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan tai b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisesti ja joiden on täytettävä vastaavat vaatimukset tai standardit.

4.   Voidaan päättää soveltaa 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen menettelyjen yhdistelmää, jos tällainen yhdistelmä lisää valvontajärjestelmän tehokkuutta.”

10)

Korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Noudattamatta jättämisen havaitsemisen seurauksena sovellettaviin vähennyksiin ja poissulkemisiin on sovellettava asetuksen (EY) N:o 73/2009 22 artiklaa sekä asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 2, 2 a ja 31–36 kohtaa, 41 artiklaa ja 65 artiklan 4 kohtaa.”

11)

Korvataan 23 ja 24 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Vähennysten ja poissulkemisten laskenta

1.   Kun noudattamatta jättäminen havaitaan, on vähennettävä kyseisen asetuksen 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisten tukien kokonaismäärää, joka on myönnetty tai on myönnettävä asianomaiselle tuensaajalle niiden maksuhakemusten perusteella, jotka hän on jättänyt tai tulee jättämään kalenterivuonna, jona laiminlyönti havaitaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Kun noudattamatta jättäminen johtuu tuensaajan huolimattomuudesta, vähennys on laskettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 66 artiklassa vahvistettuja sääntöjä noudattaen.

Kun noudattamatta jättäminen on tahallista, vähennys on laskettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun vähennyksen laskemiseksi asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan 3 kohdassa määritellyt vähimmäisvaatimukset on lannoitteiden käytön osalta katsottava osaksi ’ympäristön’ alaa ja kasvinsuojeluaineiden käytön osalta osaksi ’kansanterveyden sekä eläinten ja kasvien terveyden’ alaa, jotka määritellään asetuksen (EY) N:o 73/2009 5 artiklan 1 kohdassa. Kumpaakin niistä pidetään ’säädöksenä’ asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 32 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

24 artikla

Vähennysten kasaantuminen

Vähennysten kasaantuessa niitä on sovellettava ensiksi tämän asetuksen 16 ja 17 artiklan mukaisesti, sen jälkeen tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti, sen jälkeen hakemusten jättämiseen myöhässä asetuksen (EY) N:o 796/2004 21 artiklan mukaisesti, sen jälkeen asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 1 a kohdan mukaisesti ja lopuksi tämän asetuksen 22 ja 23 artiklan mukaisesti.”

12)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tarkastettujen menojen osuuden on oltava vähintään neljä prosenttia komissiolle kunakin kalenterivuonna ilmoitetuista tukikelpoisista julkisista menoista ja vähintään viisi prosenttia komissiolle koko ohjelmakauden aikana ilmoitetuista tukikelpoisista julkisista menoista.”

b)

Poistetaan 5 kohta.

13)

Korvataan 28 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tuensaajan jättämistä maksuhakemuksista voidaan esittää tuettuja toimia toteuttavien elinten tai yritysten hallussa olevat kirjanpitoasiakirjat tai muut tositteet;”.

14)

Lisätään 28 a artikla seuraavasti:

”28 a artikla

Tarkastuskertomus

Tämän jakson mukaisista paikalla tehtävistä tarkastuksista on laadittava tarkastuskertomus. Asetuksen (EY) N:o 796/2004 28 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.”

15)

Korvataan 30 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jälkitarkastusten on kunakin kalenterivuonna katettava vähintään yksi prosentti 1 kohdassa tarkoitettujen sellaisten toimien tukikelpoisista julkisista menoista, joiden osalta maaseuturahastosta on suoritettu loppumaksu. Tarkastukset on tehtävä 12 kuukauden kuluessa asianomaisen kalenterivuoden päättymisestä.”

16)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Vähennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos tuensaaja voi osoittaa, ettei tukeen kelpaamattoman määrän ottaminen mukaan johdu hänestä.

Vähennyksiä sovelletaan soveltuvin osin 27 ja 30 artiklan mukaisissa tarkastuksissa todettuihin tukeen kelpaamattomiin menoihin.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tuensaajan todetaan tarkoituksellisesti tehneen virheellisen ilmoituksen, asianomainen toimi on suljettava maaseuturahaston tuen ulkopuolelle ja mahdolliset kyseisen toimen osalta tuesta jo maksetut määrät on perittävä takaisin. Lisäksi tuensaaja suljetaan saman toimenpiteen mukaisesti maksettavan tuen ulkopuolelle kuluvana ja sitä seuraavana kalenterivuonna.”

c)

Poistetaan 3 kohta.

17)

Korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle vuosittain viimeistään 15 päivänä heinäkuuta kertomus, jossa esitetään

a)

edellisen kalenterivuoden aikana I osaston mukaisesti jätetyille maksuhakemuksille tehtyjen tarkastusten tulokset erityisesti seuraavien seikkojen suhteen:

i)

kunkin toimenpiteen osalta jätettyjen maksuhakemusten määrä, kyseisten hakemusten tarkastettu kokonaismäärä sekä kokonaispinta-ala ja eläinten kokonaismäärä, jotka on tarkastettu paikalla 12 ja 20 artiklan mukaisesti;

ii)

pinta-alatuen osalta kokonaispinta-ala tukijärjestelmäkohtaisesti;

iii)

eläimiin liittyvien toimenpiteiden osalta eläinten kokonaismäärä tukijärjestelmäkohtaisesti;

iv)

tehtyjen tarkastusten tulos sekä 16, 17, 18 ja 23 artiklan mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset;

b)

II osastoon kuuluville toimenpiteille edellisen kalenterivuoden aikana 26 artiklan mukaisesti tehtyjen hallinnollisten tarkastusten tulokset sekä 31 artiklan mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset;

c)

tulokset II osastoon kuuluville toimenpiteille suoritetuista paikalla tehdyistä tarkastuksista, jotka vastaavat 27 artiklan mukaisesti vähintään neljää prosenttia komissiolle edellisen kalenterivuoden aikana ilmoitetuista julkisista menoista, sekä 31 artiklan mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset;

d)

edellisen kalenterivuoden aikana 30 artiklan mukaisesti tehtyjen jälkitarkastusten tulokset, tehtyjen tarkastusten lukumäärä, tarkastettujen menojen määrä sekä 31 artiklan mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset.”

18)

Korvataan 36 artikla seuraavasti:

”36 artikla

Tarkastusten raportointi maksajavirastoille

1.   Jos useampi kuin yksi maksajavirasto on vastuussa tuensaajan eri maksujen hallinnosta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdassa ja b alakohdan i, iv ja v alakohdassa, asetuksen (EY) N:o 73/2009 2 artiklan d kohdassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (7) 11, 12 ja 98 artiklassa säädetyllä tavalla, jäsenvaltioiden on varmistettava, että havaitut säännösten noudattamatta jättämiset ja tapauksen mukaan niitä vastaavat vähennykset ja poissulkemiset saatetaan kaikkien kyseisistä maksuista vastaavien maksajavirastojen tietoon.

2.   Jos maksajavirasto ei tee tarkastuksia, jäsenvaltion on varmistettava, että maksajavirastolle toimitetaan riittävät tiedot tehdyistä tarkastuksista. Maksajaviraston on itse määriteltävä tarvitsemansa tiedot.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa kustakin tarkastuksesta laadittavassa kertomuksessa tai tapauksen mukaan yhteenvetokertomuksen muodossa.

3.   Riittävä kirjausketju on säilytettävä. Liitteessä on ohjeellinen kuvaus riittävää kirjausketjua koskevista vaatimuksista.

4.   Maksajavirastolla on oltava oikeus tarkastaa muiden elinten toteuttamien tarkastusten laatu ja saada kaikki muut tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 lukuun ottamatta 1 artiklan 5 kohdan c alakohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.

(3)  EUVL L 368, 23.12.2006, s. 74.

(4)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  EUVL L 345, 20.11.2004, s. 1.

(6)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.”

(7)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.”


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 485/2009,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta tiludronihapon ja rautafumaraatin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoilemat Euroopan lääkeviraston lausunnot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita yhteisössä käytetään elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Tiludronihapon natriumsuola sisältyy tällä hetkellä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II ainoastaan hevoseläinten osalta laskimonsisäiseen annosteluun käytettäväksi.

(3)

Eläinlääkekomitea on vastaanottanut hakemuksen, jossa pyydetään ulottamaan tiludronihapon natriumsuolaa koskevat tiedot koskemaan myös siipikarjaa. Tutkittuaan siipikarjaa koskevista jäämätutkimuksista saatavilla olevat tiedot eläinlääkekomitea tuli siihen johtopäätökseen, ettei ole tarpeen vahvistaa tiludronihapon natriumsuolaa koskevia jäämien enimmäismääriä siipikarjan osalta.

(4)

Koska jäämätutkimukset kuitenkin tehtiin vasta ihon alle injektoinnin jälkeen ja koska 12–24 tuntia aineen antamisen jälkeen jäämien saanti kudoksista, injektiokohta mukaan luettuna, on 88 prosenttia arvioidusta hyväksyttävästä päiväsaannista, eläinlääkekomitea tuli siihen johtopäätökseen, että ainetta koskevat tiedot voidaan ulottaa koskemaan ainoastaan parenteraalista käyttöä sekä munivia lintuja ja siitoslintuja. Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä II olevia tiludronihapon natriumsuolaa koskevia tietoja olisi muutettava siten, että kyseisen aineen parenteraalinen käyttö siipikarjalajien (munivien lintujen ja siitoslintujen) osalta olisi mahdollista.

(5)

Rautafumaraatti ei sisälly tällä hetkellä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteisiin.

(6)

Eläinlääkekomitea on vastaanottanut hakemuksen, jossa pyydetään harkitsemaan, voitaisiinko arvioita, jotka on tehty muista sellaisista rautasuoloista, joita koskevat tiedot sisältyvät asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II, soveltaa rautafumaraattiin kaikkien elintarviketuotantoon käytettävien eläinlajien osalta.

(7)

Eläinlääkekomitea tutki tehdyt arviot ja, ottaen huomioon, että fumaarihappo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY (2) nojalla sallittu elintarvikelisäaine, tuli siihen johtopäätökseen, että asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II sisältyvistä aineista tehtyjä arvioita olisi sovellettava myös rautafumaraattiin. Eläinlääkekomitea katsoi, ettei rautafumaraatin lisäarviointi ole tarpeen eikä rautafumaraatille tarvitse vahvistaa jäämien enimmäismäärää. Se suositteli kyseisen aineen sisällyttämistä liitteeseen II kaikkien elintarviketuotantoon käytettävien eläinlajien osalta. Sen vuoksi kyseinen aine olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II kaikkien elintarviketuotantoon käytettävien eläinlajien osalta.

(8)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2377/90 olisi muutettava.

(9)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (3) mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 9 päivästä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2)  EYVL L 61, 18.3.1995, s.1.

(3)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdassa ”Tiludronihapon natriumsuolaa” koskevat tiedot seuraavasti:

2.   Orgaaniset yhdisteet

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Eläinlajit

Muut määräykset

”Tiludronihapon dinatriumsuola

Hevoseläimet

Ainoastaan laskimonsisäiseen annosteluun

Siipikarja

Ainoastaan parenteraaliseen käyttöön ja ainoastaan muniville ja siitoslinnuille”

b)

Lisätään 3 kohtaan uudet ”Rautafumaraattia” koskevat tiedot rautadekstraanin jälkeen seuraavasti:

3.   Aineet, joita yleisesti pidetään turvallisina

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Eläinlajit

Muut määräykset

”Rautafumaraatti

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät eläinlajit”

 


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 486/2009,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009,

asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 464/2009 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUVL L 139, 5.6.2009, s. 22.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 10 päivästä kesäkuuta 2009

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


DIREKTIIVIT

10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/36


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/55/EY,

annettu 25. päivänä toukokuuta 2009,

luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa maahantuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista 28 päivänä maaliskuuta 1983 annettua neuvoston direktiiviä 83/183/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Sen takia mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Jäsenvaltioiden väestön tullessa paremmin tietoiseksi yhteisön toiminnasta olisi yhteisössä pidettävä yllä luonnollisia henkilöitä suosivia toimia sisämarkkinoiden edellytysten varmistamiseksi.

(3)

Verotukselliset esteet, jotka rajoittavat luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden tuontia toisesta jäsenvaltiosta ovat erityisesti omiaan haittaamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä. Nämä esteet on siis mahdollisimman suurelta osin poistettava ottamalla käyttöön verovapautuksia.

(4)

Näitä verovapautuksia voidaan soveltaa ainoastaan tavaroiden tuontiin muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tai keinottelutarkoituksessa, ja sen vuoksi olisi vahvistettava niiden soveltamisen rajoitukset ja edellytykset.

(5)

Yhdenmukaistamistoimenpiteiden hyväksyminen valmisteveron ja arvonlisäveron alalla on tehnyt verottomuutta ja tullittomuutta koskevat säännökset tarpeettomiksi kyseisillä aloilla.

(6)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Jäsenvaltioiden on jäljempänä tarkoitetuin edellytyksin ja jäljempänä tarkoitetuissa tapauksissa myönnettävä vapautus luonnollisen henkilön henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa toisesta jäsenvaltiosta tavanomaisesti kannettavista kulutukseen kohdistuvista veroista.

2.   Tämä direktiivi ei koske:

a)

arvonlisäveroa;

b)

valmisteveroja;

c)

1 kohdassa tarkoitetun omaisuuden käytöstä maan alueella kannettavia erityisiä ja/tai kausiluonteisia maksuja ja veroja, kuten esimerkiksi autojen rekisteröinnissä kannettavia maksuja, tieliikennemaksuja ja televisiolupia.

2 artikla

Omaisuutta koskevat edellytykset

1.   Tätä direktiiviä sovellettaessa ’henkilökohtaisella omaisuudella’ tarkoitetaan asianomaisten henkilökohtaiseen käyttöön tai näiden kotitalouksien tarpeisiin tarkoitettua omaisuutta. Tämän omaisuuden luonne tai määrä ei saa ilmentää mitään kaupallista tarkoitusta, eikä se saa olla yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetunneuvoston direktiivin 2006/112/EY (5) 9 artiklan 1 kohdassa ja 10–13 artiklassa tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan tarkoitettua. Henkilökohtaista omaisuutta ovat kuitenkin myös asianomaisen teknisen tai vapaan ammatin harjoittamisessa tarvittavat työvälineet.

2.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu vapautus on myönnettävä henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka on

a)

hankittu jäsenvaltion kotimarkkinoiden yleisin verotusedellytyksin ja johon ei sovelleta sen lähtiessä alkuperäjäsenvaltiosta kulutukseen kohdistuviin veroihin liittyvää vapautusta tai palautusta. Tätä direktiiviä sovellettaessa nämä edellytykset täyttävänä pidetään myös omaisuutta, joka on hankittu direktiivin 2006/112/EY 151 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin, poiketen siitä mitä säädetään kyseisen artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdassa;

b)

joka on tosiasiallisesti ollut asianomaisen käytössä ennen asuinpaikan muutosta tai toisen asunnon perustamista. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että moottoriajoneuvot (niiden perävaunut mukaan lukien), asuntovaunut, matkailuautot, huviveneet ja yksityislentokoneet ovat olleet asianomaisen käytössä vähintään kuusi kuukautta ennen asuinpaikan muutosta.

Edellä a alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitettujen tavaroiden osalta jäsenvaltiot voivat vaatia, että

i)

moottoriajoneuvot (niiden perävaunut mukaan lukien), asuntovaunut, matkailuautot, huviveneet ja yksityislentokoneet ovat olleet asianomaisen käytössä vähintään kaksitoista kuukautta ennen asuinpaikan muutosta;

ii)

muut tavarat ovat olleet asianomaisen käytössä vähintään kuusi kuukautta ennen asuinpaikan muutosta.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava näyttöä siitä, että moottoriajoneuvot (niiden perävaunut mukaan lukien), asuntovaunut, matkailuautot, huviveneet ja yksityislentokoneet täyttävät 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Muun omaisuuden osalta ne voivat vaatia vastaavaa näyttöä ainoastaan vakavasti epäillessään vilpillistä toimintaa.

3 artikla

Tuonnin edellytykset

Omaisuus voidaan tuoda yhden tai useamman kerran 7, 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuina määräaikoina.

4 artikla

Tuonnin jälkeiset velvoitteet

Tuotuja moottoriajoneuvoja (niiden perävaunut mukaan lukien), asuntovaunuja, matkailuautoja, huviveneitä ja yksityislentokoneita saa luovuttaa, antaa vuokralle tai lainata 12 kuukauden aikana sen verottomasta tuonnista ainoastaan määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti hyväksymissä tapauksissa.

5 artikla

Tiettyä omaisuutta koskevat erityisedellytykset

Ratsuhevosten, moottoriajoneuvojen (niiden perävaunut mukaan lukien), asuntovaunujen, matkailuautojen, huviveneiden ja yksityislentokoneiden tuonnissa voidaan myöntää verovapautus ainoastaan, jos luonnollinen henkilö muuttaa pysyvän asuinpaikkansa määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon.

6 artikla

Asuinpaikan määrittämistä koskevat yleiset säännöt

1.   Tätä direktiiviä sovellettaessa ’pysyvällä asuinpaikalla’ tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai jos on kyse henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, henkilön ja tämän asuinpaikan välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi.

Jos henkilön ammatilliset siteet ovat muualla kuin tämän henkilökohtaiset siteet ja tämä sen vuoksi joutuu oleskelemaan vuorotellen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevissa paikoissa, henkilön pysyvänä asuinpaikkana on pidettävä sitä, jossa tämän henkilökohtaiset siteet ovat, jos tämä palaa sinne säännöllisesti. Viimeksi mainitun edellytyksen täyttymistä ei vaadita, jos henkilö oleskelee jäsenvaltiossa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi. Opiskelu yliopistossa tai koulussa ei merkitse pysyvän asuinpaikan muutosta.

2.   Luonnollisten henkilöiden on todistettava pysyvä asuinpaikkansa asianmukaisella tavalla, esimerkiksi henkilötodistuksellaan tai muulla voimassa olevalla asiakirjalla.

3.   Epäillessään 2 kohdan mukaisen pysyvää asuinpaikkaa koskevan ilmoituksen oikeellisuutta tai suorittaakseen tiettyjä erityistarkastuksia määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia tarvittavia tietoja tai lisätodisteita.

II   LUKU

HENKILÖKOHTAISEN OMAISUUDEN TUONTI PYSYVÄN ASUINPAIKAN MUUTON YHTEYDESSÄ

7 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa säädetty verovapautus on myönnettävä 2–5 artiklassa säädetyin edellytyksin luonnollisen henkilön pysyvän asuinpaikan muutoksen yhteydessä tuomalle henkilökohtaiselle omaisuudelle.

Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on oltava vapaamuotoinen kirjallinen tavaraluettelo sekä jäsenvaltion niin vaatiessa siihen liitetty ilmoitus, jonka malli ja sisältö on määriteltävä yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) 248 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisten yhteisön passitusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamista. Tavaroiden arvoa ei saa vaatia mainittavaksi tavaraluettelossa.

2.   Viimeinen tuonti on suoritettava 12 kuukauden kuluessa pysyvän asuinpaikan muutosta. Jos omaisuus 3 artiklan mukaisesti tuodaan useana eränä mainitun määräajan kuluessa, jäsenvaltiot voivat ainoastaan ensimmäisen erän tuonnin yhteydessä vaatia esitettäväksi täydellisen tavaraluettelon, johon voidaan viitata myös myöhempien muuttokuljetusten yhteydessä toisessa tullitoimipaikassa. Tätä täydellistä tavaraluetteloa voidaan täydentää määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella.

III   LUKU

HENKILÖKOHTAISEN OMAISUUDEN TUONTI TOISEN ASUNNON KALUSTAMISEN TAI SIELTÄ MUUTON YHTEYDESSÄ

8 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa säädetty vapautus on myönnettävä 2–5 artiklassa säädetyin edellytyksin luonnollisen henkilön toisen asunnon kalustamisen yhteydessä tuodulle henkilökohtaiselle omaisuudelle.

Vapautus voidaan myöntää ainoastaan, jos

a)

kyseinen henkilö omistaa toisen asunnon tai on vuokrannut sen vähintään 12 kuukaudeksi,

b)

tuotu omaisuus vastaa toisen asunnon tavanomaisia kalusteita.

2.   Vapautus on myönnettävä 1 kohdassa säädetyin edellytyksin myös omaisuuden tuonnissa pysyvään asuinpaikkaan tai muuhun toiseen asuntoon toisesta asunnosta muuton yhteydessä, jos omaisuus on tosiasiallisesti ollut asianomaisen omistuksessa ja tämän käytössä ennen toisen asunnon perustamista.

Viimeinen tuonti on suoritettava 12 kuukauden kuluessa toisen asunnon muutosta.

IV   LUKU

AVIOLIITON SOLMIMISEN JOHDOSTA TUOTU OMAISUUS

9 artikla

1.   Jokainen henkilö voi avioliiton solmimisen yhteydessä tuoda siihen jäsenvaltioon, johon aikoo muuttaa pysyvän asuinpaikkansa, hankkimaansa tai käytössään ollutta henkilökohtaista omaisuutta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista veroista vapautettuna seuraavin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2–5 artiklan soveltamista:

a)

tuonti on suoritettava ajanjaksona, joka alkaa kaksi kuukautta ennen aiottua avioliiton solmimispäivää ja päättyy neljä kuukautta avioliiton solmimispäivän jälkeen;

b)

asianomaisen on todistettava, että avioliitto on solmittu tai että avioliiton solmimisen edellyttämät viralliset toimenpiteet on aloitettu.

2.   Verosta on vapautettava myös tavanomaisesti avioliiton solmimisen johdosta annettavat lahjat, jotka 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävä henkilö on saanut sellaisilta henkilöiltä, joiden pysyvä asuinpaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa. Vapautusta on sovellettava lahjoihin, joiden yksikköarvo on enintään 350 euroa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää vapautuksen 350 euroa suuremman yksikköarvon osalta, jos kunkin verosta vapautetun lahjan arvo on enintään 1 400 euroa.

3.   Jäsenvaltiot voivat asettaa vapautuksen edellytykseksi riittävän vakuuden antamisen, jos tuonti suoritetaan ennen avioliiton solmimispäivää.

4.   Jos luonnollinen henkilö ei neljän kuukauden kuluessa ilmoitetusta avioliiton solmimispäivästä todista avioliittoa solmituksi, verot on maksettava tuonnin päivänä.

V   LUKU

PERINTÖNÄ SAADUN VAINAJALLE KUULUNEEN HENKILÖKOHTAISEN OMAISUUDEN TUONTI

10 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 4 artiklassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, jokainen henkilö, joka saa perintönä (causa mortis) jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevaa vainajalle kuulunutta omaisuutta tai tämän henkilökohtaisen omaisuuden käyttöoikeuden, voi tuoda tätä omaisuutta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista veroista vapautettuna toiseen jäsenvaltioon, jossa henkilöllä on pysyvä asuinpaikka, seuraavin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 2, 3 ja 5 artiklan säännösten soveltamista:

a)

luonnollisen henkilön on esitettävä tuontijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vientijäsenvaltion notaarin tai muun toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että tuotu omaisuus on saatu perintönä;

b)

tuonti on suoritettava kahden vuoden kuluessa omaisuuden siirtymisestä henkilön omistukseen.

VI   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä vähentämään mahdollisimman paljon luonnollisten henkilöiden tässä direktiivissä säädetyin rajoituksin ja edellytyksin suorittamaan tuontiin liittyviä muodollisuuksia sekä välttämään tuontimuodollisuuksia, joihin liittyvät tarkastukset johtavat merkittävään kuormien avaamiseen tultaessa määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon.

2.   Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa ja/tai säätää sovellettaviksi vapautuksen myöntämisen edellytyksiä, jotka ovat suopeampia kuin tässä direktiivissä säädetyt edellytykset, lukuun ottamatta 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä.

3.   Jäsenvaltiot eivät tämän direktiivin perusteella voi soveltaa yhteisön alueella vähemmän edullisia verovapautuksia kuin ne, joita ne myöntävät luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden maahantuonnissa kolmannesta maasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan soveltamista.

12 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa, erityisesti 11 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisesta johtuvat, kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

2.   Komissio antaa joka toinen vuosi jäsenvaltioita kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltiossa.

13 artikla

Kumotaan direktiivi 83/183/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä I olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

14 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ŠEBESTA


(1)  Lausunto annettu 16. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 17. syyskuuta 2008 (EUVL C 77, 31.3.2009, s. 148).

(3)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 64.

(4)  Katso liitteessä I oleva A osa.

(5)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE I

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(13 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 83/183/ETY

(EYVL L 105, 23.4.1983, s. 64).

 

Neuvoston direktiivi 89/604/ETY

(EYVL L 348, 29.11.1989, s. 28).

 

Neuvoston direktiivi 91/680/ETY

(EYVL L 376, 31.12.1991, s. 1).

Ainoastaan siltä osin kuin on kyse sen 2 artiklan 2 kohdan kolmannesta luetelmakohdasta

Neuvoston direktiivi 92/12/ETY

(EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1).

Ainoastaan siltä osin kuin on kyse sen 23 artiklan 3 kohdan toisesta luetelmakohdasta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(13 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

83/183/ETY

1 päivä tammikuuta 1984

89/604/ETY

1 päivä heinäkuuta 1990

91/680/ETY

1 päivä tammikuuta 1993 (1)

92/12/ETY

1 päivä tammikuuta 1993 (2)


(1)  Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotta niiden direktiivin 91/680/ETY 1 artiklan 1–20 sekä 22, 23 ja 24 alakohtaan sekä 2 artiklaan mukautetut järjestelmät saatetaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

(2)  Tanskan kuningaskunta saa 9 artiklan 3 kohdan osalta saattaa tämän säännöksen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1993.


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 83/183/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan i alakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ii alakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan viimeinen lause

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 1 kohdan b alakohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan i ja ii alakohta

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

9, 10 ja 11 artikla

9, 10 ja 11 artikla

12 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

12 artiklan 1 kohta

12 artiklan 3 kohta

12 artiklan 2 kohta

13 artikla

14 artikla

13 artikla

15 artikla

Liite I

Liite II


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/42


AKT–EY-SUURLÄHETTILÄSKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2009,

tehty 16 päivänä helmikuuta 2009,

yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) johtajan nimittämisestä

(2009/435/EY)

AKT–EY SUULÄHETTILÄSKOMITEA, joka

ottaa huomioon Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen (1) sellaisena kuin se on tarkistettuna mainitun AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyllä, Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (2) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 2 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

YKK:n edellinen johtaja, joka nimitettiin 1 päivänä maaliskuuta 2005 toimikaudeksi, joka päättyy 28 päivänä helmikuuta 2010, ilmoitti eroavansa 23 päivänä elokuuta 2007.

(2)

Molempien osapuolten nimittämä yhteinen valintakomitea ehdotti asiaa käsiteltyään Mabousso THIAMin (Senegal) nimittämistä yritystoiminnan kehittämiskeskuksen johtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Mabousso THIAM nimitetään yritystoiminnan kehittämiskeskuksen johtajaksi 1 päivänä maaliskuuta 2009 alkavaksi ja 28 päivänä helmikuuta 2010 päättyväksi kaudeksi. Tämä ei kuitenkaan rajoita myöhempiä päätöksiä, joita komitea voi toimivaltansa puitteissa tehdä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2009.

AKT–EY-suurlähettiläskomitean puolesta

Puheenjohtaja

M. VICENOVÁ


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27.


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä toukokuuta 2009,

tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta annetun direktiivin 2008/73/EY oikaisemisesta

(2009/436/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2008/73/EY (2) muutettiin kaiken kaikkiaan 23:a neuvoston säädöstä, jotta voitiin vahvistaa muun muassa tietojen kirjaamista ja julkaisemisesta eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla koskevat yksinkertaistetut menettelyt.

(2)

Direktiivi 2008/73/EY tuli voimaan 3 päivänä syyskuuta 2008. Jäsenvaltioiden on saatettava kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Direktiivissä ei kuitenkaan säädetä, että jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä mainitusta päivästä alkaen.

(3)

Oikeusvarmuuden vuoksi direktiiviä 2008/73/EY olisi oikaistava, jotta voidaan varmistaa, että yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöön ottamiseksi kyseisellä direktiivillä neuvoston eri säädöksiin tehtyjä muutoksia sovelletaan jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2010. Direktiiviä 2008/73/EY olisi sen vuoksi oikaistava, jotta myös sitä sovelletaan mainitusta päivästä alkaen. Lisäksi direktiiviä olisi oikaistava, jotta voidaan säätää, että jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä mainitusta päivästä alkaen.

(4)

Sen sijaan tietyt direktiivillä 2008/73/EY direktiiveihin 64/432/ETY (3) ja 90/426/ETY (4) tehdyt muutokset eivät koske yksinkertaistettuja menettelyjä, eikä sen vuoksi ole tarpeen, että jäsenvaltiot siirtävät niiden soveltamisen alkamisen 1 päivään tammikuuta 2010. Tällaisia ovat muutokset, jotka koskevat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/468/EY (5) vahvistetun menettelyn mukaisten eläinten terveyttä koskevien tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä ja vanhentuneen viitteen oikaisemista.

(5)

Jotta eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla voidaan siirtyä joustavasti tietojen kirjaamista ja julkaisemista koskeviin uusiin yksinkertaistettuihin menettelyihin, olisi säädettävä, että siirtymäsäännökset voidaan hyväksyä päätöksessä 1999/468/EY vahvistetun menettelyn mukaisesti.

(6)

Oikeusvarmuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi tätä päätöstä olisi sovellettava 3 päivästä syyskuuta 2008, jolloin direktiivi 2008/73/EY tulee voimaan.

(7)

Sen vuoksi direktiiviä 2008/73/EY olisi oikaistava,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Oikaistaan direktiivi 2008/73/EY seuraavasti:

1)

Poistetaan 20 artiklan 2 kohta.

2)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”23 a artikla

Siirtymäsäännökset

Siirtymäkauden säännökset voidaan hyväksyä 23 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

23 b artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 (6) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3)

Korvataan 24 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.”;

4)

Korvataan 25 artikla seuraavasti:

”25 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010, 1 artiklan 1 ja 5 kohtaa, 7 artiklaa sekä 23 a ja 23 b artiklaa lukuun ottamatta.”

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 3 päivästä syyskuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KALOUSEK


(1)  Lausunto, annettu 2. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 219, 14.8.2008, s. 40.

(3)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(4)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).”;


Komissio

10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009,

lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien valvontaohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen 2007/268/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4228)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/437/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan ja 10 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/94/EY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2007/268/EY (3) vahvistetaan ohjeet lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien valvontaohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Ohjeet sisältävät säännöksiä laboratoriotulosten lähettämisestä lintuinfluenssaa tutkivaan yhteisön vertailulaboratorioon.

(2)

Päätöksen 2007/268/EY hyväksymisen jälkeen komissio on ottanut käyttöön online-järjestelmän, jota käytetään siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen valvontaohjelmissa saatujen laboratoriotulosten raportoimiseksi. Kyseistä online-järjestelmää on aiheellista käyttää päätöksessä 2007/268/EY säädettyjen raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi.

(3)

Lisäksi päätöksessä 2007/286/EY säädetään, että kaikille positiivisille serologisille löydöksille on tehtävä kansallisissa lintuinfluenssaa tutkivissa laboratorioissa hemagglutinaation inhibitiotesti käyttäen annettuja, lintuinfluenssaa tutkivan yhteisön vertailulaboratorion toimittamia kantoja. Lintuinfluenssan alatyypin H5 vahvistamisessa käytettävät kannat on syytä korvata muilla kannoilla, joilla voidaan saavuttaa samat diagnostiset parametrit nopeammalla ja kustannustehokkaammalla tavalla.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2007/268/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2007/268/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan A osan A.2 jakson 4 kohta seuraavasti:

”4.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että komissiolle raportoidaan kaikkien valvonnan aikana tehtyjen serologisten ja virologisten laboratoriokokeiden positiiviset ja negatiiviset tulokset komission online-järjestelmää käyttäen. Tulokset on raportoitava kolmen kuukauden välein ja syötettävä online-järjestelmään neljän viikon kuluessa kyseisen kolmen kuukauden ajanjakson päättymisestä.”

b)

Korvataan B osan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Yhteisön vertailulaboratorion on toimitettava yhteisön vertailulaboratorioon lähetettäviin näytteisiin ja diagnostiseen aineistoon liitettävät erityisprotokollat. Yhteisön vertailulaboratorion ja kansallisten laboratorioiden toimiva tietojenvaihto on varmistettava. Yhteisön vertailulaboratorion on annettava teknistä tukea, ja sillä on oltava laaja varasto diagnosointiin tarvittavia reagensseja.”

c)

Korvataan D osan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Kaikille positiivisille serologisille löydöksille on tehtävä kansallisissa laboratorioissa hemagglutinaation inhibitiotesti käyttäen annettuja, yhteisön vertailulaboratorion toimittamia kantoja:

a)

alatyypin H5 osalta:

i)

Alkutestissä käytettävä kanta: Teal/England/7894/06 (H5N3);

ii)

Kaikki positiiviset näytteet on testattava kannalla Chicken/Scotland/59(H5N1) ristiinreagoivan N3-vasta-aineen eliminoimiseksi

b)

alatyypin H7 osalta:

i)

Alkutestissä käytettävä kanta: Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

Kaikki positiiviset näytteet on testattava kannalla African Starling/983/79 (H7N1) ristiinreagoivan N7-vasta-aineen eliminoimiseksi.”

2)

Korvataan liitteessä II olevan A osan A2 jakson 3 kohta seuraavasti:

”3.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että komissiolle raportoidaan kaikkien valvonnan aikana tehtyjen serologisten ja virologisten laboratoriokokeiden positiiviset ja negatiiviset tulokset komission online-järjestelmää käyttäen. Tulokset on raportoitava kolmen kuukauden välein ja syötettävä online-järjestelmään neljän viikon kuluessa kyseisen kolmen kuukauden ajanjakson päättymisestä.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(3)  EUVL L 115, 3.5.2007, s. 3.


10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä appelsiiniöljyn mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 4232)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/438/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2)

VIVAGRO Sarl toimitti 22 päivänä helmikuuta 2008 Ranskan viranomaisille appelsiiniöljy-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3)

Ranskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseistä tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto näyttää alustavan tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-aineisto näyttää täyttävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta. Tämän jälkeen kyseinen hakija on toimittanut asiakirja-aineiston direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4)

Tällä päätöksellä on tarkoitus vahvistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineisto täyttää periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II asetetut tietovaatimukset ja vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta mainitun direktiivin liitteessä III asetetut vaatimukset.

(5)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission oikeutta pyytää hakijalta lisätietoja asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittua tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, joka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttää periaatteessa kyseisen direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaatimukset sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 6 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Asiakirja-aineisto täyttää myös kyseisen direktiivin liitteessä III asetetut tietovaatimukset yhden tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta, kun otetaan huomioon ehdotetut käyttötarkoitukset.

2 artikla

Esittelevän jäsenvaltion on tutkittava 1 artiklassa tarkoitettu asiakirja-aineisto yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisen tutkimuksen päätelmät, suositus 1 artiklassa tarkoitetun tehoaineen lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.


LIITE

TEHOAINE, JOTA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

Yleisnimi, CIPAC-tunnistenumero

Hakija

Soveltamispäivä

Esittelevä jäsenvaltio

Appelsiiniöljy CIPAC-nro: ei sovelleta

VIVAGRO Sarl

22. helmikuuta 2008

FR