ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.144.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 144

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
9. kesäkuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 472/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 637/2008 muuttamisesta puuvilla-alan kansallisten rakenneuudistusohjelmien osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 473/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen 1290/2005 muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 474/2009, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 475/2009, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2009, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 476/2009, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2009, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 477/2009, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2009, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 478/2009, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta monepantelin osalta ( 1 )

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/432/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 2008, pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta

20

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

21

 

 

2009/433/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta

24

 

 

2009/434/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2009, maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä tehdyn päätöksen 2006/493/EY muuttamisesta

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 472/2009,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2009,

asetuksen (EY) N:o 637/2008 muuttamisesta puuvilla-alan kansallisten rakenneuudistusohjelmien osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon vuoden 1979 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen puuvillaa koskevan pöytäkirjan N:o 4 (1) 6 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta sekä puuvilla-alan kansallisten rakenneuudistusohjelmien käyttöönotosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 (2) 2 luvussa säädetään nelivuotisista rakenneuudistusohjelmista, joista päätetään jäsenvaltion tasolla, muun muassa siementenpoistoteollisuuden erityistoimenpiteiden rahoittamiseksi.

(2)

Yhteisössä vallitsevan puuvilla-alan taloudellisen tilanteen viimeaikaisen kehityksen seurauksena ja siitä johtuvan välittömän merkittävien uudistustoimien tarpeen vuoksi on perusteltua ottaa käyttöön kahdeksanvuotinen ohjelmakausi kaikkien siementenpoistoyritysten sisällyttämiseksi ohjelmiin. Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön tällaisen kahdeksanvuotisen rakenneuudistusohjelman, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (3) liitteessä VIII määritetty kansallinen enimmäismäärä olisi siirrettävä viipymättä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 637/2008 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, että asetuksen (EY) N:o 637/2008 7 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisen tuen osalta tuensaajia ovat ne, joille maksetaan tukea puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (4) IV luvun mukaisesti markkinointivuonna 2005/2006. Koska eräitä siementenpoistolaitoksia eivät viitemarkkinointivuonna kuitenkaan käyttäneet niiden omistajat, eivätkä kyseiset omistajat olleet asetuksen (EY) N:o 1051/2001 IV luvun mukaisen tuen saajia, nämä siementenpoistolaitokset eivät voi osallistua rakenneuudistusprosessiin. Jotta rakenneuudistusohjelmat olisivat tehokkaita, kaikkiin viitemarkkinointivuonna 2005/2006 toimineisiin siementenpoistolaitoksiin, jotka olivat tukikelpoisia asetuksen (EY) N:o 1051/2001 IV luvun mukaisesti, olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 637/2008 7 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdan mukaisia toimenpiteitä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että laitoksen omistajan olisi mainitun viitemarkkinointivuoden osalta oltava tukikelpoinen kyseessä olevan rakenneuudistusohjelman mukaisesti.

(4)

Asetusta (EY) N:o 637/2008 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 637/2008 seuraavasti:

1)

Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat jättää komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 yhden muutetun rakenneuudistusohjelmaehdotuksen, jonka kesto on kahdeksan vuotta.”

2)

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio kuitenkin päättää jättää muutetun kahdeksanvuotisen rakenneuudistusohjelmaluonnoksen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ohjelman vuosittainen talousarvio on siirrettävä sen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII määritettyyn kansalliseen enimmäismäärään vuonna 2018, ja sitä on sovellettava kyseisenä vuonna maksettaviin suoriin tukiin. Kyseisen jäsenvaltion on annettava tiedot rakenneuudistusohjelman täytäntöönpanosta ja sen tavoitteiden saavuttamisesta ennen 1 päivää tammikuuta 2018.”

3)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tämän artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisen tuen osalta niiden siementenpoistolaitosten omistajat, joille myönnettiin tukea neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (5) IV luvun mukaisesti markkinointivuonna 2005/2006;

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ŠEBESTA


(1)  EYVL L 291, 19.11.1979, s. 174.

(2)  EUVL L 178, 5.7.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(4)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(5)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.”


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 473/2009,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2009,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen 1290/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, joka käsittää sellaisten ensisijaisten toimien käynnistämisen, joilla on tarkoitus nopeuttaa jäsenvaltioiden talouksien mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin. Euroopan talouden elvytyssuunnitelma perustuu elvytystoimiin, joiden kokonaismäärä on noin 1,5 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä eli noin 200 miljardia euroa.

(2)

Edellä mainitusta määrästä 1 020 miljoonaa euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön laajakaista-internetyhteyksien kehittämiseksi maaseutualueilla ja asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (2) 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa säädettyihin painopistealoihin, jäljempänä ’uudet haasteet’, liittyvien toimien tehostamiseksi.

(3)

Asetukseen (EY) N:o 1698/2005 on tarpeen tehdä useita muutoksia sellaisen oikeudellisen kehyksen vahvistamiseksi, jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat käyttää mainitun 1 020 miljoonan euron määrän; nämä muutokset ovat jatkoa asetuksella (EY) N:o 74/2009 (3) käyttöön otetuille muutoksille, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat käyttää pakollisen mukauttamisen lisäämisestä saadut määrät ja yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (4) 136 artiklan mukaisesti saadut käyttämättä jääneet varat uusiin haasteisiin liittyviin toimiin.

(4)

Ottaen huomioon, että Euroopan yhteisöjen yleisessä talousarviossa painotetaan erityisesti Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY (5), Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja varoja, neuvoston on edelleen tarkoituksenmukaista tehdä, poikkeuksellisesti ja komission ehdotuksesta määräenemmistöllä, tarvittava päätös maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä.

(5)

Koska maaseudun kehittämiseen osoitetaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti yhteisön tuen muodossa lisävaroja, jäsenvaltioiden on tarpeen tarkistaa kansallisia strategiasuunnitelmiaan. Koska kaikki jäsenvaltiot saavat lisävaroja vuodesta 2009 alkaen, niitä kaikkia olisi vaadittava tarkistamaan kansalliset strategiasuunnitelmansa 15 päivään heinäkuuta 2009 mennessä.

(6)

Joulukuun 12 päivänä 2008 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, että Eurooppa-neuvosto kannattaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti erityisesti laajakaista-internetyhteyksien kehittämistä, myös alueilla, joilla palvelujen levinneisyys on alhainen. Koska internetyhteydet ovat maaseudulla usein riittämättömiä, laajakaistainfrastruktuureihin maaseutualueilla osoitettavaa tukea olisi lisättävä maaseuturahaston tuella. Tämän painopistealan merkitys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi tarpeidensa mukaan sisällytettävä ohjelmiinsa siihen liittyviä toimia viimeistään vuoden 2009 lopussa. Erilaisista laajakaistainfrastruktuureihin liittyvistä toimista olisi laadittava luettelo, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää tarvittavat toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.

(7)

Koska Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaiset lisävarat asetetaan kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön vuonna 2009 ja 2010, kaikkien jäsenvaltioiden olisi jo vuodesta 2009 alkaen määriteltävä maaseudun kehittämisohjelmissaan uusiin haasteisiin liittyvät toimet.

(8)

Kaikki jäsenvaltiot olisi sen vuoksi velvoitettava toimittamaan tarkistetut maaseudun kehittämisohjelmansa 15 päivään heinäkuuta 2009 mennessä.

(9)

Koska asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisen pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavia varoja, saman asetuksen 136 artiklan mukaisesti saatavia määriä ja yhteisön tukena maaseudun kehittämiseen Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti osoitettavia määriä on käytettävä täydentävällä, erityisellä ja sitovalla tavalla, ne eivät saisi vaikuttaa maaseudun kehittämistuen tavoitteiden väliseen tasapainoon.

(10)

Maaseudulta puuttuu usein sekä pienemmän että suuremman mittakaavan laajakaistainfrastruktuuri. Viimeksi mainitulla voi olla ratkaisevaa merkitystä palvelun saamiselle syrjäseuduille. Jotta voitaisiin varmistaa käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokas käyttö ja laajakaista-internetyhteyksien merkittävä kehittyminen maaseutualueilla, siihen liittyvät toimet olisi katsottava tukikelpoisiksi rajoittamatta infrastruktuurin kokoa. Maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalveluihin liittyvän infrastruktuurin nykyistä kokorajoitusta ei sen vuoksi pitäisi soveltaa laajakaistainfrastruktuureihin liittyviin toimiin.

(11)

Jotta saavutettaisiin erityiset toimintapoliittiset tavoitteet, jotka koskevat uusiin haasteisiin ja laajakaistainfrastruktuurien kehittämiseen liittyvien toimien tehostamista, on tarpeen säätää, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti maaseudun kehittämistä varten yhteisön tukena saataville asetettavat varat on käytettävä tiettyihin erityistarkoituksiin, ja yhdistää tämä velvoite olemassa olevaan velvoitteeseen, joka koskee pakollisesta mukauttamisesta saatavia määriä ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 artiklan mukaisesti saatavia määriä.

(12)

Koska yhteisön tasolla toteutettavat laajakaistatoimet ovat tärkeitä, asetuksessa (EY) N:o 74/2009 vahvistettua maaseuturahaston rahoitusosuuden lisäystä olisi sovellettava myös tämän tyyppisiin toimiin niiden täytäntöönpanon helpottamiseksi.

(13)

Niiden jäsenvaltioiden auttamiseksi, jotka erityisesti kärsivät talouskriisistä ja joilla on vaikeuksia myöntää kansallisia varoja maaseuturahastosta saatavilla olevien varojen käyttämiseksi, olisi vuonna 2009 sallittava poikkeuksellisesti suurempia yhteisrahoitusosuuksia.

(14)

Koska ehdotetuissa muutoksissa säädetyt toimenpiteet eivät vaikuta talouden toimijoiden oikeutettuihin odotuksiin ja koska niiden olisi koskettava vuotta 2009, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2009.

(15)

Asetusta (EY) N:o 1698/2005 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

(16)

Sen varmistamiseksi, että budjettikurin noudattamiseksi on otettu huomioon Euroopan talouden elvytyssuunnitelma, on tarpeen mukauttaa säännöksiä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (6) 12 artiklassa tarkoitettua Euroopan maataloustukirahastosta rahoitettavaa talousarvion enimmäismäärää ottamalla huomioon myös maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä tehdyn päätöksen 2006/493/EY muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 2009/434/EY (7) mukaisesti otsakkeeseen 2 sisältyvät elvytyssuunnitelman nojalla maaseudun kehittämiseen vahvistetut määrät ja energia-alan hankkeiden rahoitukseen tarkoitetut määrät, joista saatetaan päättää käyttäen menettelyä, joka on esitetty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission antamassa julistuksessa hankkeiden rahoittamisesta energian ja laajakaista-internetin sekä YMP:n ”terveystarkastuksen” aloilla osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa (8). Asetusta (EY) N:o 1290/2005 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1698/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 12 a artikla seuraavasti:

”12a artikla

Tarkistaminen

1.   Jäsenvaltioiden on tarkistettava kansallisia strategiasuunnitelmiaan 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 10 artiklassa tarkoitetun yhteisön strategisten suuntaviivojen uudelleentarkastelun perusteella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarkistettu kansallinen strategiasuunnitelma on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2009.”

2)

Korvataan 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Tiettyihin painopistealoihin liittyvät erityiset toimet

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityistarpeidensa perusteella toimia, jotka koskevat seuraavia yhteisön strategisissa suuntaviivoissa kuvattuja ja kansallisissa strategiasuunnitelmissa tarkemmin määriteltyjä painopistealoja:

a)

ilmastonmuutos;

b)

uusiutuvat energialähteet;

c)

vesihuolto;

d)

biologinen monimuotoisuus;

e)

maitoalan rakenneuudistuksen liitännäistoimenpiteet;

f)

a–d alakohdassa mainittuihin painopistealoihin liittyvä innovointi;

g)

maaseudun internet-laajakaistainfrastruktuuri.

Ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin painopistealoihin liittyvillä toimilla on pyrittävä liitteessä II mainittujen mahdollisten vaikutusten kaltaisiin vaikutuksiin. Tällaisten toimien ja niiden mahdollisten vaikutusten ohjeellinen luettelo on liitteessä II. Ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettuun painopistealaan liittyvien toimien luettelo on liitteessä III.

Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät tarkistetut maaseudun kehittämisohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2009.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettujen toimien liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

3.   Kunkin maaseudun kehittämisohjelman on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällettävä myös seuraavat:

a)

luettelo toimista ja 16 artiklan c alakohdassa tarkoitetut tiedot tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista erityisistä toimista;

b)

taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön rahoitusosuus 1 päivästä tammikuuta 200931 päivään joulukuuta 2013 toimenpidekohtaisesti 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitetuille toimille ja yhteisön rahoitusosuus toimenpidekohtaisesti 1 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitetuille toimille.”

3)

Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Maaseuturahaston kokonaisrahoituksessa, josta myönnettävä toimintalinjakohtainen yhteisön vähimmäisrahoitusosuus lasketaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ei oteta huomioon määriä, jotka saadaan 69 artiklan 5 a kohdan mukaisesta pakollisesta mukauttamisesta, eikä vuodesta 2011 alkaen määriä, jotka saadaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (9) 136 artiklan mukaisesti, eikä myöskään tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua määrää.

4)

Lisätään 56 artiklaan virke seuraavasti:

”Infrastruktuurin kokorajoitusta ei sovelleta 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin toimiin.”;

5)

Muutetaan 69 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2a.   Se osuus tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä 19 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/493/EY (10) sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/434/EY (11) vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on osoitettava toimien tyyppeihin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin painopistealoihin.

b)

Korvataan 5 a ja 5 b kohta seuraavasti:

”5a.   Jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EY) N:o 73/2009 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavia määriä sekä vuodesta 2011 alkaen mainitun asetuksen 136 artiklan mukaisesti saatavia määriä vastaava määrä yksinomaan yhteisön tukena nykyisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimien tyyppeihin 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana.

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 2 artiklan g alakohdassa määriteltyjen uusien jäsenvaltioiden osalta tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ajanjakso on 1 päivästä tammikuuta 201331 päivään joulukuuta 2015.

Kahta ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta Bulgariaan eikä Romaniaan.

Jäsenvaltioiden on käytettävä osuutensa niiden käytettävissä olevasta 2 a kohdassa tarkoitetusta määrästä yksinomaan yhteisön tukena nykyisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimien tyyppeihin 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana.

5b.   Jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen määrien yhteissumma, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.

Lisäksi jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5a kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden määrä ylittää 5a kohdan neljännen alakohdan mukaan käytettävissä olevat määrärahat. Jos muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on kuitenkin pienempi kuin tällaisiin toimien tyyppeihin käytettävissä olleet määrärahat, kyseinen erotus vähennetään takaisin maksettavasta määrästä.”

6)

Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Poiketen 3 kohdassa vahvistetuista enimmäismääristä maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 90 prosenttiin lähentymistavoitealueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymistavoitealueilla tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien tyyppien osalta asetuksen (EY) N:o 73/2009 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavaan määrään, tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuun määrään ja vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 artiklan mukaisesti saataviin määriin asti.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4b.   Edellä olevassa 3 ja 4 kohdassa vahvistetuista enimmäismääristä poiketen maaseuturahaston osuutta voidaan korottaa enintään 10 lisäprosenttiyksiköllä jäsenvaltioiden vuonna 2009 maksamien menojen osalta. Edellä olevassa 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä on kuitenkin noudatettava ohjelmakauden aikana maksettavien kokonaismenojen osalta.”

7)

Korvataan liitteen II otsikko seuraavasti:

8)

Lisätään uusi liite, jonka teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1290/2005 seuraavasti:

Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Maataloustukirahaston menojen vuotuinen enimmäismäärä muodostuu maataloustukirahastolle toimielinten sopimuksessa määrätyssä monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetuista enimmäismääristä, joista vähennetään 2 kohdassa tarkoitetut määrät ja

a)

joista vähennetään maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä tehdyn neuvoston päätöksen 2006/493/EY muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/434/EY (12) lisätty maaseudun kehittämisen tukeen tarkoitettu määrä, joka ei sisälly toimielinten sopimuksen rahoituskehyksen otsakkeen 2 liikkumavaraan maataloustukirahaston menojen alaotsakkeen enimmäismäärän ulkopuolella;

b)

joista vähennetään energia-alan hankkeiden rahoitukseen liittyvä otsakkeen 2 enimmäismäärän mahdollinen alentaminen, josta saatetaan päättää käyttäen menettelyä, joka on esitetty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission antamassa julistuksessa hankkeiden rahoittamisesta energian ja laajakaista-internetin sekä YMP:n ”terveystarkastuksen” aloilla osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa (13).

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ŠEBESTA


(1)  Lausunto, annettu 6. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 100.

(4)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 25.

(8)  EUVL C 108, 12.5.2009, s. 1.

(9)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.”

(10)  EUVL L 195, 15.7.2006, s. 22.

(11)  EUVL L 144, 9.6.2009, s. 25.”

(12)  EUVL L 144, 9.6.2009, s. 25.

(13)  EUVL C 108, 12.5.2009, s. 1.”.


LIITE

”LIITE III

Luettelo 16 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettuun painopistealoihin liittyvistä toimien tyypeistä

Painopisteala: Maaseutualueiden laajakaistainfrastruktuuri

Toimien tyypit

Artiklat ja toimenpiteet

Laajakaistainfrastruktuurin luominen ja sen käytön mahdollistaminen, runkoyhteydet ja maalaitteisto mukaan luettuina (esim. kiinteät, maanpäälliset langattomat, satelliittiperustaiset tai eri tekniikoiden yhdistelmä)

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Olemassa olevan laajakaistainfrastruktuurin parantaminen

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Passiivisen laajakaistainfrastruktuurin perustaminen (esim. rakennustekniset työt, kuten kaapelikanavat, ja muut verkon osat, kuten pimeä kuitu jne.), myös vuorovaikutteisesti muiden infrastruktuurien kanssa (energia, liikenne, vesi, viemäriverkostot jne.)

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut”


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 474/2009,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

57,4

ZZ

44,7

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

103,6

ZZ

96,9

0709 90 70

TR

114,5

ZZ

114,5

0805 50 10

AR

61,9

TR

60,0

ZA

62,7

ZZ

61,5

0808 10 80

AR

103,0

BR

81,3

CA

69,7

CL

72,2

CN

92,2

NA

101,9

NZ

98,4

US

121,5

ZA

73,8

ZZ

90,4

0809 10 00

TN

169,2

TR

199,3

ZZ

184,3

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 475/2009,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2009,

eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tavaroiden luokittelemiseksi.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön tai joilla lisätään siihen alanimikkeitä ja jotka otetaan käyttöön erityisillä yhteisön säännöksillä tullien ja muiden tavarakauppaan liittyvien toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Yleisten tulkintasääntöjen nojalla tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara olisi luokiteltava sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin mainitun taulukon sarakkeessa 3 mainittavista syistä.

(4)

On aiheellista säätää, että tiedon saaja voi soveltaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelemisesta yhteiseen nimikkeistöön antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, vielä kolmen kuukauden ajan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön kyseisen taulukon sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, voidaan soveltaa vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Muovista valmistettu tavara (kaapelitiiviste) (1), jonka kokonaismitta on noin 1 cm (läpimitta) × 0,8 cm (pituus).

Tavaran keskellä on reikä ja sen ulkopinnassa on kohoumia.

Se on tarkoitettu käytettäväksi moottoriajoneuvon sähköliittimissä niiden suojaamiseksi pölyltä, kosteudelta, öljyltä ja muilta autossa tavallisesti olevilta aineilta.

3926 90 97

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 3926, 3926 90 ja 3926 90 97 nimiketekstien mukaisesti.

Tavaraa ei pidetä XVI jakson 2 huomautuksen b alakohdassa tarkoitettuna sähkölaitteen osana, koska liitin toimii myös ilman sitä ja se ainoastaan parantaa liittimen toimintaa. Luokittelu nimikkeeseen 8538 osana, joka soveltuu ainoastaan tai pääasiallisesti käytettäväksi nimikkeen 8536 laitteessa, ei siis tule kyseeseen.

Tuotetta ei pidetä nimikkeeseen 8547 kuuluvana sähkölaitteen eristystarvikkeena, koska sitä ei ole erityisesti tarkoitettu eristämiseen vaan suojaamaan sähköliittimiä.

Sen vuoksi tavara luokitellaan CN-koodiin 3926 90 97 muuna muovitavarana.

Image


(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 476/2009,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2009,

eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tavaroiden luokittelemiseksi.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön tai joilla lisätään siihen alanimikkeitä ja jotka otetaan käyttöön erityisillä yhteisön säännöksillä tullien ja muiden tavarakauppaan liittyvien toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Yleisten tulkintasääntöjen nojalla tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara olisi luokiteltava sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin mainitun taulukon sarakkeessa 3 mainittavista syistä.

(4)

On aiheellista säätää, että tiedon saaja voi soveltaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelemisesta yhteiseen nimikkeistöön antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, vielä kolmen kuukauden ajan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön kyseisen taulukon sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, voidaan soveltaa vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Seuraavista osalaitteista koostuva järjestelmä:

teräväpiirtotelevisiokamera, joka on asennettu kauko-ohjattavaan vedenalaiseen laitteeseen (nk. ROV -laite eli Remote Operated Vehicle),

näytöllä varustettu ohjauslaite, jonka avulla kauko-ohjataan ROV-laitetta ja kameraa esimerkiksi ohjaussauvalla ja katsellaan kameran ottamia kuvia,

sähkökaapeli.

Ensin mainittu osalaite painaa noin 3,6 kg. Järjestelmän kokonaispaino on noin 32 kg.

Järjestelmää käytetään vedenalaiseen kuvaamiseen ja kuvien siirtämiseen kaapelin kautta ohjauslaitteen näytölle. Se toimii enintään noin 90 m:n syvyydessä.

8525 80 19

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 4 huomautuksen ja CN-koodien 8525, 8525 80 ja 8525 80 19 nimiketekstien mukaisesti.

Kauko-ohjattavaan vedenalaiseen laitteeseen (ROV) asennetusta televisiokamerasta (CN-koodi 8525 80 19) muodostuvan osalaitteen olennainen luonne liittyy kameraan eikä ROV-laitteeseen, jonka tehtävänä on ainoastaan kuljettaa kameraa tietyllä rajatulla alueella.

Tämä osalaite on siten luokiteltava CN-koodiin 8525 80 19, jos se esitetään tullille erikseen.

Koska erilliset osalaitteet on yhdistetty toisiinsa ja järjestelmä koostuu erillisistä osalaitteista, jotka on tarkoitettu yhdessä suorittamaan selvästi määriteltyä, jonkun 84 tai 85 ryhmän nimikkeen kattamaa toimintaa, sovelletaan XVI jakson 4 huomautusta.

Järjestelmän tehtävänä on ottaa kuvia tallentamatta niitä. Koko järjestelmä on siksi luokiteltava CN-koodiin 8525 80 19 televisiokamerana.


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 477/2009,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2009,

eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tavaroiden luokittelemiseksi.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön tai joilla lisätään siihen alanimikkeitä ja jotka otetaan käyttöön erityisillä yhteisön säännöksillä tullien ja muiden tavarakauppaan liittyvien toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Yleisten tulkintasääntöjen nojalla tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara olisi luokiteltava sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin mainitun taulukon sarakkeessa 3 mainittavista syistä.

(4)

On aiheellista säätää, että tiedon saaja voi soveltaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelemisesta yhteiseen nimikkeistöön antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, vielä kolmen kuukauden ajan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön kyseisen taulukon sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, voidaan soveltaa vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen (EY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Tuote koostuu puolikarkaistua lasia olevasta neliönmuotoisesta levystä, johon on liitetty useita heijastusta estäviä ja absorboivia muovikerroksia.

Tuotteessa ei ole kehystä.

Sitä käytetään plasmamonitorien valmistukseen.

9001 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 9001 ja 9001 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Muovikerrokset antavat tuotteelle optisen elementin ominaispiirteet. Sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 7007 karkaistuksi tai laminoiduksi varmuuslasiksi.

Kehystämättömät, muoviset optiset elementit kuuluvat nimikkeeseen 9001 riippumatta siitä, onko niitä työstetty optisesti (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitysten nimikettä 9001 koskeva D kohta).

Sen vuoksi tuote on luokiteltava muuna optisena elementtinä CN-koodiin 9001 90 00.

2.

Tuote koostuu puolikarkaistua lasia olevasta neliönmuotoisesta levystä, johon on liitetty useita heijastusta estäviä ja absorboivia muovikerroksia.

Tuote on kehystetty metallinauhalla.

Sitä käytetään plasmamonitorien valmistuksessa.

9002 20 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 9002 ja 9002 20 00 nimiketekstien mukaisesti.

Muovikerrokset antavat tuotteelle optisen elementin/suodattimen ominaispiirteet. Sitä ei siksi voida luokitella nimikkeeseen 7007 karkaistuksi tai laminoiduksi varmuuslasiksi.

Kehystetyt, muoviset optiset elementit kuuluvat nimikkeeseen 9002 riippumatta siitä, onko niitä työstetty optisesti (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitysten nimikettä 9001 koskeva D kohta ja nimikettä 9002 koskeva kohta).

Sen vuoksi laite on luokiteltava optisena suodattimena CN-koodiin 9002 20 00.


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 478/2009,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta monepantelin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan ja 4 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita yhteisössä käytetään elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Euroopan lääkevirastolle on toimitettu hakemus jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi monepantelille, joka on sisäloisiin vaikuttava aine. Eläinlääkekomitean tekemän suosituksen perusteella tämä aine olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I lampaiden lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

(3)

Sama aine olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III vuohien lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Kyseisessä liitteessä vahvistettujen jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolon olisi päätyttävä 1 päivänä tammikuuta 2011.

(4)

Selkeyden vuoksi liitteisiin I ja III on aiheellista lisätä uusi alakohta ”Muut”, koska monepanteli on uusi yhdisteluokka, jota ei voida sijoittaa nykyisiin alakohtiin. Sisäloislääkkeiden alaluokan nykyiset alakohdat perustuvat yhdisteiden kemialliseen rakenteeseen, ja useisiin näistä kemiallisista alakohdista kuuluu ainoastaan yksi aine. Sen sijaan että luotaisiin jatkuvasti uusia kemiallisia alakohtia jokaista uutta aineluokkaa varten, mikä kasvattaisi yhden aineen sisältävien alakohtien määrää, on parempi luoda alakohta ”Muut”. Monepantelin osalta ei ole selvää, mikä osa molekyyliä on farmakologisen vaikutuksen kannalta ratkaiseva, minkä vuoksi ei voida selkeästi sanoa, mikä olisi sopiva nimi monepantelia koskevalle uudelle kemialliselle alakohdalle.

(5)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2377/90 olisi muutettava.

(6)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tähän asetukseen sisältyvien muutosten soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukaisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.


LIITE

1)

Lisätään liitteeseen I (Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämien enimmäismäärät on määrätty) uusi alakohta 2.1.8 ”Muut” seuraavasti:

2.   Antiparasiittiset aineet

2.1   Sisäloislääkkeet

”2.1.8   Muut

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Muut määräykset

Monepanteli

Monepantelisulfoni

Lammas

700 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi”

7 000 μg/kg

Rasva

5 000 μg/kg

Maksa

2 000 μg/kg

Munuaiset

2)

Lisätään liitteeseen III (Luettelo eläinlääkkeiden farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämien enimmäismäärät on määrätty väliaikaisesti) uusi alakohta 2.1.8 ”Muut”, johon kuuluu uusi aine ”monepanteli”, seuraavasti:

2.   Antiparasiittiset aineet

2.1   Sisäloislääkkeet

”2.1.8   Muut

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Muut määräykset

Monepanteli

Monepantelisulfoni

Vuohi

700 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Väliaikainen jäämän enimmäismäärä voimassa 1.1.2011 asti”

7 000 μg/kg

Rasva

5 000 μg/kg

Maksa

2 000 μg/kg

Munuaiset


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä marraskuuta 2008,

pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta

(2009/432/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen meriliikennesopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002 ja tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008 (1).

(2)

Neuvosto valtuutti 23 päivänä lokakuuta 2006 komission neuvottelemaan Kiinan kanssa sopimusta muuttavasta pöytäkirjasta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen ottamiseksi huomioon.

(3)

Sopimuspuolet parafoivat sopimuksen 28 päivänä helmikuuta 2008.

(4)

Sen vuoksi pöytäkirja olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että se tehdään sen jälkeen, kun valtiosäännölliset ja institutionaaliset menettelyt on saatettu loppuun,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan yhteisön puolesta, sillä varauksella, että sopimus tehdään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. LAGARDE


(1)  EUVL L 46, 21.2.2008, s. 25.


Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva

PÖYTÄKIRJA

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto,

sekä

KIINAN KANSANTASAVALLAN HALLITUS,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Bulgarian tasavalta ja Romania ovat Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen, 6 päivänä joulukuuta 2002 Brysselissä allekirjoitetun ja 1 päivänä maaliskuuta 2008 voimaan tulleen meriliikennesopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sopimuspuolia.

2 artikla

Tähän pöytäkirjaan liitettävät sopimuksen bulgarian- ja romaniankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin sopimuksen 14 artiklan mukaisesti laaditut muut kielitoisinnot.

3 artikla

Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen tämän pöytäkirjan voimaantuloon liittyvien sisäisten hyväksyntämenettelyjen saattamisesta päätökseen. Pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona viimeinen kirjallinen ilmoitus vastaanotetaan.

4 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja kiinan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä toukokuuta 2009,

Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta

(2009/433/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) 27 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/836/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hyötyajoneuvojen hyväksynnästä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta annetun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 61, jäljempänä ’sääntö N:o 61’, yhdenmukaisten vaatimusten tarkoituksena on poistaa tekniset esteet osapuolten väliseltä moottoriajoneuvojen kaupalta ja varmistaa kyseisten ajoneuvojen korkeatasoinen käyttöturvallisuus ja -suojaus.

(2)

Sääntö N:o 61 on annettu tiedoksi osapuolille, ja se on tullut voimaan säännössä vahvistettuna päivänä tai vahvistettuina päivinä vuoden 1958 tarkistettuun sopimukseen liitettävänä sääntönä kaikkien niiden osapuolten osalta, jotka eivät ole ilmoittaneet, että ne eivät hyväksy sääntöä.

(3)

Sääntö N:o 61 olisi otettava osaksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelmää ja näin ollen sisällytettävä yhteisön voimassa olevaan lainsäädäntöön,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Euroopan yhteisö sitoutuu soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 61 hyötyajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista säännöksistä ohjaamon takaseinän etupuolella olevien ulkonevien osien osalta.

2.   Säännön teksti on tämän päätöksen liitteenä (2).

2 artikla

Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (3) 35 ja 36 artiklan säännösten mukaisesti tunnustetaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 61 sekä N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevista ulkonevista osista 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/114/ETY (4) vaatimusten vastaavuus.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KALOUSEK


(1)  EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  Sääntö julkaistaan jossain Euroopan unionin virallisen lehden tulevassa numerossa.

(3)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 409, 31.12.1992, s. 17.


9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä toukokuuta 2009,

maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä tehdyn päätöksen 2006/493/EY muuttamisesta

(2009/434/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2006/493/EY (2) säädetään maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä.

(2)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, joka käsittää sellaisten ensisijaisten toimien käynnistämisen, joilla on tarkoitus nopeuttaa jäsenvaltioiden talouksien mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin.

(3)

Euroopan talouden elvytyssuunnitelma perustuu elvytystoimiin, joiden kokonaismäärä on noin 1,5 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä eli noin 200 miljardia euroa. Tästä määrästä 1 020 miljoonaa euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön laajakaistainternetyhteyksien kehittämiseksi maaseutualueilla ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa säädettyihin toimintalinjoihin liittyvien toimien tehostamiseksi. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat julistuksen hankkeiden rahoittamisesta energian ja laajakaistainternetin sekä yhteisen maatalouspolitiikan ”terveystarkastuksen” aloilla osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa (3), jonka mukaan vuonna 2009 olisi oltava käytettävissä 600 miljoonaa euroa, ja 420 miljoonaa euroa olisi turvattava korvausmekanismilla vuoden 2010 yhteisön talousarviomenettelyä koskevassa neuvottelussa ja sen olisi oltava käytettävissä vuonna 2010.

(4)

Päätöstä 2006/493/EY olisi sen vuoksi muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/493/EY liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ŠEBESTA


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 195, 15.7.2006, s. 22.

(3)  EUVL C 108, 12.5.2009, s. 1.


LIITE

”LIITE

Vuosien 2007–2013 maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä (vuoden 2004 kiinteinä hintoina), sen jakautuminen eri vuosille sekä lähentymistavoitealueille keskitettävä vähimmäismäärä (1)

Euroa (vuoden 2004 hintoina) (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yhteensä

EU-25:n sekä Bulgarian ja Romanian kokonaismäärä

9 325 497 783

10 788 767 263

11 058 446 242

10 651 531 634

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

70 593 542 384

Lähentymistavoitealueille varattu vähimmäismäärä

27 676 975 284


Vuosien 2007–2013 maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä (käypinä hintoina), sen jakautuminen eri vuosille sekä lähentymistavoitealueille keskitettävä vähimmäismäärä (3)

Euroa (käypinä hintoina) (4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yhteensä

EU-25:n sekä Bulgarian ja Romanian kokonaismäärä

9 896 292 851

11 678 108 653

12 209 418 209

11 995 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

79 480 526 005

Lähentymistavoitealueille varattu vähimmäismäärä

31 232 644 963


(1)  Ennen yhteisen maatalouspolitiikan markkinamenojen ja suorien tukien mukauttamista ja muita siirtoja maaseudun kehittämiseen.

(2)  Määrät on pyöristetty lähimpään euroon.

(3)  Ennen yhteisen maatalouspolitiikan markkinamenojen ja suorien tukien mukauttamista ja muita siirtoja maaseudun kehittämiseen.

(4)  Määrät on pyöristetty lähimpään euroon.”