ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.128.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 128

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
27. toukokuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 431/2009, annettu 18 päivänä toukokuuta 2009, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 432/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 433/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 1282/2006 muuttamisesta maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 434/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen aletaan kantaa lisätullia tomaateista, aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista, myös nektariineista, päärynöistä ja syötäväksi tarkoitetuista viinirypäleistä

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 435/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) liitteen I muuttamisesta eräiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 436/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitilarekisterin, markkinoiden seurantaan liittyvien pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 437/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, lihotettaviksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan yhteisön tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 438/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta

57

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/405/YUTP, hyväksytty 18 päivänä toukokuuta 2009, Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevasta Euroopan unionin operaatiosta (EU SSR GUINEA-BISSAU) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/112/YUTP muuttamisesta

60

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 431/2009,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2009,

järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisen finanssikriisin laajuus ja ankaruus vaikuttaa yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen kysyntään euroalueen ulkopuolella olevissa jäsenvaltioissa ja edellyttää, että asetuksessa (EY) N:o 332/2002 (3) säädettyä jäsenvaltioille myönnettyjen lainojen enimmäismäärää nostetaan 25 miljardista eurosta 50 miljardiin euroon.

(2)

Komission sekä asetusta (EY) N:o 332/2002 soveltavien jäsenvaltioiden tehtäviä ja velvollisuuksia olisi täsmennettävä keskipitkän ajan rahoitustuen käytöstä viime aikoina saadun kokemuksen perusteella. Komission ja kyseisten jäsenvaltioiden olisi myös tehtävä yhteisymmärryspöytäkirja, jossa määrätään yksityiskohtaisesti rahoitustuen myöntämisen ehdoista.

(3)

Eräitä yhteisön rahoitustuen hallinnoinnin näkökohtia koskevia sääntöjä olisi selvennettävä. Operatiivisista syistä kyseisiä jäsenvaltioita olisi pyydettävä asettamaan saamansa rahoitustuki erityiselle kansallisen keskuspankin tilille ja siirtämään erääntyvät määrät Euroopan keskuspankissa olevalle tilille muutamaa päivää ennen kyseessä olevaa eräpäivää.

(4)

Yhteisöltä saadun rahoitustuen moitteeton hallinnointi on erittäin tärkeää. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston mahdollisuudesta tehdä tarkastuksia yhteisön myöntämää keskipitkän ajan rahoitustukea saavissa jäsenvaltioissa, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi, kuten olemassa olevien lainasopimusten mukaan jo on mahdollista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 27 artiklan soveltamista.

(5)

Asetusta (EY) N:o 332/2002 olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tätä asetusta olisi sovellettava välittömästi kaikkiin uusiin lainasopimuksiin sekä vanhoihin lainasopimuksiin silloin, kun niitä tarkistetaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 332/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tämän järjestelyn nojalla jäsenvaltioille myönnettyjen lainojen pääoma rajoitetaan 50 miljardiin euroon.”

2)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Keskipitkän ajan rahoitustukea hakevan jäsenvaltion on neuvoteltava komission kanssa rahoitustarpeidensa arvioinnista ja esitettävä komissiolle sekä talous- ja rahoituskomitealle luonnos sopeutusohjelmaksi. Tarkasteltuaan kyseisen jäsenvaltion tilannetta ja sen hakemuksensa tueksi esittämää sopeutusohjelmaa neuvosto päättää yleensä saman kokouksen aikana:

a)

lainan tai muun tarkoituksenmukaisen rahoitusjärjestelyn myöntämisestä, sen määrästä ja keskimääräisestä kestosta;

b)

keskipitkän ajan rahoitustukeen liitettävistä talouspoliittisista ehdoista kestävän maksutaseen palauttamiseksi tai varmistamiseksi;

c)

lainan tai muun rahoitusjärjestelyn maksatusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä; laina tai muu rahoitus on yleensä annettava käyttöön tai maksettava erissä, ja kunkin erän maksatus edellyttää sen varmistamista, vastaavatko ohjelman täytäntöönpanosta saadut tulokset asetettuja tavoitteita.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Komissio ja kyseinen jäsenvaltio tekevät yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määrätään yksityiskohtaisesti ehdoista, jotka neuvosto on asettanut 3 artiklan mukaisesti. Komissio toimittaa yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”

4)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa, että yhteisön lainaa saavan jäsenvaltion talouspolitiikka on sopeutusohjelman ja neuvoston 3 artiklan mukaisesti asettamien muiden ehtojen sekä 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen. Jäsenvaltion on annettava komission käyttöön kaikki tätä varten tarvittavat tiedot ja tehtävä kaikilta osin yhteistyötä komission kanssa. Talous- ja rahoituskomitean annettua asiasta lausunnon komissio päättää seuraavien erien maksatuksesta tällaisen tarkastuksen tulosten perusteella.

Neuvosto päättää talouspolitiikalle asetettujen alkuperäisten ehtojen muuttamisesta.”

5)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Kyseessä olevan jäsenvaltion on avattava erityinen tili kansallisessa keskuspankissa yhteisöltä saadun keskipitkän ajan rahoitustuen hallinnointia varten. Jäsenvaltion on myös siirrettävä lainan erääntyvä pääoma ja korot Euroopan keskuspankkiin seitsemän TARGET2-järjestelmän (4) pankkipäivää ennen kutakin eräpäivää.

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimella on oikeus tehdä yhteisön myöntämää keskipitkän ajan rahoitustukea saavissa jäsenvaltioissa varainhoitoa koskevia tarkastuksia tai tilintarkastuksia, joita se pitää tarpeellisina rahoitustuen hallinnoinnin osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 27 artiklan soveltamista. Komissiolla, mukaan lukien Euroopan petostentorjuntavirasto, on tätä varten oikeus lähettää omia virkamiehiään tai asianmukaisesti valtuutettuja edustajia tekemään teknisiä tai varainhoitoa koskevia tarkastuksia tai tilintarkastuksia, joiden se katsoo olevan tarpeen yhteisön myöntämää keskipitkän ajan rahoitustukea saavissa jäsenvaltioissa rahoitustuen osalta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


(1)  Lausunto annettu 24. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 20. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.

(4)  Sellaisena kuin siitä määrätään Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 26. huhtikuuta 2007 annetuissa Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa EKP/2007/2 (EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1).”


27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 432/2009,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

48,8

MK

43,9

TN

105,3

TR

58,5

ZZ

64,1

0707 00 05

JO

156,8

MK

27,4

TR

130,0

ZZ

104,7

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 10 20

EG

40,6

IL

62,9

MA

45,3

TN

108,2

US

42,1

ZA

63,5

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

53,0

TR

50,2

ZA

63,7

ZZ

55,6

0808 10 80

AR

83,6

BR

78,1

CL

76,5

CN

90,0

NZ

99,9

US

110,4

UY

71,7

ZA

80,8

ZZ

86,4

0809 20 95

US

449,0

ZZ

449,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 433/2009,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,

asetuksen (EY) N:o 1282/2006 muuttamisesta maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 170 ja 171 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (2) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että tietyistä tuotteista on esitettävä vientitodistukset. Selvyyden vuoksi on syytä poistaa vastaava säännös soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta 17 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1282/2006 (3) 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta.

(2)

Maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 22 päivänä tammikuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 57/2009 (4) mukaisesti maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (5) 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vientiin ei 23 päivästä tammikuuta 2009 alkaen enää myönnetä vientitukea. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1282/2006 3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta on vanhentunut, ja se olisi poistettava.

(3)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (6) 5 artiklassa säädetään asiakirjat, jotka on esitettävä kolmansien maiden kanssa käydyn kaupan osoittamiseksi. Yhdenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista viitata kyseiseen artiklaan niiden järjestelmien yhteydessä, joiden osalta kaupankäynti on osoitettava asetuksen (EY) N:o 1282/2006 mukaisesti. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1282/2006 24 artiklan 3 kohtaa ja 30 artiklan 1 kohtaa olisi muutettava.

(4)

Komission asetuksen (EY) N:o 1282/2006 27 artiklassa säädetään, että kyseisten säännösten mukaisesti myönnetyt todistukset ovat voimassa ainoastaan Amerikan yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin osalta. Jotta varmistettaisiin ja maksimoitaisiin kiintiön käyttö, vakuus olisi vapautettava ainoastaan esitettäessä asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan 3 kohdassa säädetty kuljetusasiakirja. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1282/2006 27 artiklaa olisi täydennettävä. Dominikaaniseen tasavaltaan suuntautuvan viennin vientitodistusten vakuuksien vapauttamiseksi on yhdenmukaistamisen ja yksinkertaistamisen vuoksi sekä viejän hallinnollisen taakan helpottamiseksi aiheellista edellyttää asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan 3 kohdassa säädettyä kuljetusasiakirjaa. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1282/2006 34 artiklan 3 kohtaa olisi muutettava.

(5)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (7) liitteessä I olevan toisen osan I jakson 4 ryhmää on muutettu. Sen vuoksi myös asetuksen (EY) N:o 1282/2006 liitettä II olisi muutettava.

(6)

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen (8), jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY (9), 16 artiklassa ja liitteessä III olevassa 2 lisäyksessä vahvistetaan maitojauheen tariffikiintiö, joka aiemmin sisältyi maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevaan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjaan (10), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 98/486/EY (11). Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1282/2006 liite IV olisi saatettava ajan tasalle.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1282/2006 olisi muutettava.

(8)

Olisi säädettävä, että eräitä muutetuista säännöksistä ei sovelleta jo myönnettyihin todistuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1282/2006 seuraavasti:

(1)

Poistetaan 3 artiklan 1 kohta.

(2)

Lisätään 24 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu todiste käydystä kaupasta on esitettävä komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (12) 5 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

(3)

Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:

”Vientitodistusten vakuudet on vapautettava esitettäessä komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (13) 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todiste sekä asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuljetusasiakirja, jossa määräpaikaksi mainitaan Amerikan yhdysvallat.

(4)

Korvataan 30 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu todiste käydystä kaupasta on esitettävä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan toisen kohdan mukaisesti.”

(5)

Korvataan 34 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

esitettäessä asetuksen (EY) N:o 376/2008 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todiste sekä asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuljetusasiakirja, jossa määräpaikaksi mainitaan Dominikaaninen tasavalta;”

(6)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan ryhmässä 7 koodit ”0402 91 11 9370, 0402 91 31 9300” koodeilla ”0402 91 10 9370, 0402 91 30 9300”;

b)

Korvataan ryhmässä 9 koodit ”0402 99 11 9350, 0402 99 31 9150, 0402 99 31 9300” koodeilla ”0402 99 10 9350, 0402 99 31 9300”;

c)

Poistetaan ryhmät 8 ja 10.

(7)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan kiintiövuodeksi 2010 ja sen jälkeen myönnettyihin vientitodistuksiin.

Asetuksen 1 artiklan 5 kohtaa sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavaksi kiintiövuodeksi myönnettyihin vientitodistuksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(3)  EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4.

(4)  EUVL L 19, 23.1.2009, s. 5.

(5)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.

(6)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(7)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(8)  EUVL L 289, 30.10.2008, s. 3.

(9)  EUVL L 289, 30.10.2008, s. 1.

(10)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 46.

(11)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 45.

(12)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(13)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”


LIITE

”LIITE IV

Asetuksen 32 artiklan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

—   bulgariaksi: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.

—   espanjaksi: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   tšekiksi: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   tanskaksi: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   saksaksi: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   viroksi: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   kreikaksi: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.

—   englanniksi: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   ranskaksi: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   italiaksi: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   liettuaksi: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   unkariksi: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   maltaksi: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   hollanniksi: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   puolaksi: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   portugaliksi: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   romaniaksi: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   slovakiksi: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   sloveeniksi: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   suomeksi: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   ruotsiksi: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.”


27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 434/2009,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,

asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen aletaan kantaa lisätullia tomaateista, aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista, myös nektariineista, päärynöistä ja syötäväksi tarkoitetuista viinirypäleistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan b alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 (2) säädetään sen liitteessä XVII lueteltujen tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 d artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (4) 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 2006, 2007 ja 2008 saatavilla olevien viimeisimpien tietojen perusteella määrää, josta alkaen tomaateista, aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista, myös nektariineista, päärynöistä ja syötäväksi tarkoitetuista viinirypäleistä aletaan periä lisätullia, olisi mukautettava.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1580/2007 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1580/2007 liite XVII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.


LIITE

”LIITE XVII

LISÄTUONTITULLIT: IV OSASTON II LUVUN 2 JAKSO

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisjakso

Määrä, josta alkaen kannetaan lisätullia

(tonnia)

78.0015

0702 00 00

Tomaatit

1. lokakuuta–31. toukokuuta

415 817

78.0020

1. kesäkuuta–30. syyskuuta

40 105

78.0065

0707 00 05

Kurkut

1. toukokuuta–31. lokakuuta

19 309

78.0075

1. marraskuuta–30. huhtikuuta

17 223

78.0085

0709 90 80

Latva-artisokat

1. marraskuuta–30. kesäkuuta

16 421

78.0100

0709 90 70

Kesäkurpitsat

1. tammikuuta–31. joulukuuta

65 893

78.0110

0805 10 20

Appelsiinit

1. joulukuuta–31. toukokuuta

700 277

78.0120

0805 20 10

Klementiinit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

95 620

78.0155

0805 50 10

Sitruunat

1. kesäkuuta–31. joulukuuta

329 947

78.0160

1. tammikuuta–31. toukokuuta

61 422

78.0170

0806 10 10

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

21. heinäkuuta–20. marraskuuta

89 140

78.0175

0808 10 80

Omenat

1. tammikuuta–31. elokuuta

876 665

78.0180

1. syyskuuta–31. joulukuuta

106 465

78.0220

0808 20 50

Päärynät

1. tammikuuta–30. huhtikuuta

223 485

78.0235

1. heinäkuuta–31. joulukuuta

70 116

78.0250

0809 10 00

Aprikoosit

1. kesäkuuta–31. heinäkuuta

5 785

78.0265

0809 20 95

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

21. toukokuuta–10. elokuuta

133 425

78.0270

0809 30

Persikat, myös nektariinit

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

131 459

78.0280

0809 40 05

Luumut

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

129 925”


27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 435/2009,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) liitteen I muuttamisesta eräiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 234/79 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liite I sisältää 1 päivästä tammikuuta 2009 sovellettavan yhdistetyn nimikkeistön.

(2)

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (3) liitteeseen I sisältyvät eräät CN-koodit ja kuvaukset eivät enää vastaa yhdistettyä nimikkeistöä.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1234/2007 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 34, 9.2.1979, s. 2.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan I osa (viljat) seuraavasti:

a)

korvataan CN-koodit 1702 30 91 ja 1702 30 99 sekä vastaavat kuvaukset seuraavasti:

”ex 1702 30 50

– – muut:

– – – valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristettuna, jossa on vähemmän kuin 99 prosenttia glukoosia kuivapainosta

ex 1702 30 90

– – – muut, joissa on vähemmän kuin 99 prosenttia glukoosia kuivapainosta”

b)

korvataan CN-koodien 2309 10 11 – 2309 10 53 osalta 2 sarakkeessa oleva kuvaus seuraavasti:

”– – joissa on tärkkelystä tai alanimikkeiden 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka joissa on maitotuotteita”;

c)

korvataan CN-koodien ex 2309 90 – 2309 90 53 osalta 2 sarakkeessa oleva kuvaus seuraavasti:

”muut:

– yhdistetyn nimikkeistön 23 ryhmän 5 lisähuomautuksessa tarkoitetut tuotteet

– muut, myös esiseokset:

– – joissa on tärkkelystä tai alanimikkeiden 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka joissa on maitotuotteita:”.

2)

Muutetaan III osa (sokeri) seuraavasti:

a)

korvataan 1 sarakkeessa ilmaisu ”1702 60 95 ja 1702 90 99” ilmaisulla ”1702 60 95 ja 1702 90 95”;

b)

poistetaan CN-koodi 1702 90 60 ja vastaava tavaran kuvaus.

3)

Muutetaan X osa (hedelmä- ja vihannesjalosteet) seuraavasti:

a)

korvataan CN-koodin ex 2001 tavaran kuvauksessa olevan kuudennen luetelmakohdan CN-koodi ex 2001 90 99 CN-koodilla ex 2001 90 97;

b)

korvataan CN-koodin ex 2007 tavaran kuvauksessa olevan toisen luetelmakohdan CN-koodi ex 2007 99 57 CN-koodilla ex 2007 99 50 ja CN-koodi ex 2007 99 98 CN-koodilla ex 2007 99 97.

4)

Korvataan XI osan (banaanit) 1 sarakkeessa oleva CN-koodi ex 2007 99 57 CN-koodilla ex 2007 99 50 ja CN-koodi ex 2007 99 98 CN-koodilla ex 2007 99 97.

5)

Muutetaan XV osan (naudanliha) 1 sarakkeen b kohta seuraavasti:

a)

korvataan CN-koodit 0206 10 91 ja 0206 10 99 CN-koodilla 0206 10 98;

b)

korvataan CN-koodit 1602 50 31 – 1602 50 80 CN-koodeilla 1602 50 31 ja 1602 50 95.

6)

Korvataan XX osan (siipikarjanliha) 1 sarakkeen f kohdassa CN-koodit 1602 20 11 ja 1602 20 19 CN-koodilla 1602 20 10.

7)

Muutetaan XXI osa (muut tuotteet) seuraavasti:

a)

korvataan CN-koodit ex 0206 49 ja 0206 49 20 sekä niitä vastaavat tavaran kuvaukset seuraavasti:

”ex 0206 49 00

– – muut:

– – – kesyä sikaa:

– – – – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (c)”

b)

poistetaan CN-koodi 0206 49 80;

c)

poistetaan CN-koodi 1602 90 41 ja vastaava tavaran kuvaus;

d)

korvataan 1 sarakkeessa oleva CN-koodi 1602 90 98 CN-koodilla 1602 90 99.


27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 436/2009,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitilarekisterin, markkinoiden seurantaan liittyvien pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (1) ja erityisesti sen 115 artiklan 2 kohdan ja 121 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 479/2008 muutetaan aiempaa viinialan järjestelyä, josta säädetään viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 (2), ja kumotaan yhteisön viinitilarekisterin perustamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2392/86 (3)1 päivästä elokuuta 2009.

(2)

Viinitilarekisterin pakollisista tiedoista, päivittämisestä ja valvonnasta säädetään asetuksessa (ETY) N:o 2392/86, ja viinitilarekisterin perustamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään komission asetuksessa (ETY) N:o 649/87 (4).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 108 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on pidettävä viinitilarekisteriä, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuotantokyvystä.

(4)

Olisi kumottava asetus (EY) No 649/87 ja vahvistettava viinitilarekisteriä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(5)

Viinitilarekisterin päätavoitteet ovat tuotantokyvyn seuranta ja valvonta. Asetuksen (EY) N:o 479/2008 116 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne hallinto- ja valvontamenettelyt, jotka liittyvät pinta-aloihin, ovat yhteensopivia yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kanssa. Olisi säädettävä, että viininviljelijän ja viininviljelylohkojen tunnistetietojen on oltava yhteensopivia yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kanssa.

(6)

Hallinnollisen taakan keventämiseksi tietojen keräämistä ei pitäisi tehdä pakolliseksi silloin kun kyseessä ovat hyvin vähäisiä määriä tuottavat viininviljelijät, vaarantamatta kuitenkaan viinitilarekisterin tavoitteita.

(7)

Viinitilarekisterin käyttökelpoisuuden varmistamiseksi sen tietojen olisi oltava johdonmukaisia viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 (5) IV osastossa, joka koskee tuotantokykyä, säädettyjen tietojen kanssa.

(8)

Viininviljelystä käytettävissä olevien tietojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi viinitilarekisteriin olisi sisällytettävä eräät tiedot, jotka on kerätty viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 357/79 (6) mukaisesti, erityisesti viininviljelylohkon istutusvuotta koskevat tiedot.

(9)

Jotta viinitilarekisterin tiedot vastaisivat koko ajan viininviljelyksen todellista tilannetta, olisi säädettävä sen jatkuvasta päivittämisestä ja säännöllisestä tarkastamisesta.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 111 artiklassa säädetään, että viiniyttämiseen käytettävien rypäleiden sekä rypäleen puristemehun ja viinin tuottajien on ilmoitettava vuosittain edellisestä sadosta tuotetut määrät ja että viinin ja rypäleen puristemehun tuottajien sekä kauppiaiden – vähittäiskauppiaita lukuun ottamatta – on vuosittain ilmoitettava hallussaan olevat varastot. Lisäksi kyseisessä artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat myös vaatia rypälekauppiaita ilmoittamaan kaupan pidetyt tuotemäärät.

(11)

Ilmoituksiin liittyvien tietojen käsittelyn helpottamiseksi yhdessä toimivaltaisessa hallinnollisessa yksikössä esitettyä ilmoitusta olisi käsiteltävä erillään muista saman tuottajan muissa jäsenvaltion hallinnollisissa yksiköissä mahdollisesti tekemistä ilmoituksista.

(12)

Ei ole tarpeen edellyttää, että tuottajat tekisivät kaksi ilmoitusta, jos kaikki tarvittavat tiedot on mahdollista antaa yhdessä viinin tuotantoilmoituksessa. Pienimmät tuottajat voidaan vapauttaa kyseisestä velvoitteesta, koska niiden kokonaistuotanto edustaa suhteellisen vähäistä osaa yhteisön tuotannosta.

(13)

Olisi säädettävä ilmoituksentekovelvoitteesta niiden toimijoiden osalta, jotka luovuttavat viinialan tuotteita ennen ilmoitusten jättämiselle säädettyjä määräpäiviä.

(14)

Markkinoiden hallinnan helpottamiseksi on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä ilmoitukset on tehtävä. Eri jäsenvaltioiden eri sadonkorjuuajankohtien vuoksi on syytä säätää tuottajien ilmoitusten tekopäivämäärien porrastamisesta.

(15)

Tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi on tarkoituksenmukaista esittää mallilomake siitä, mitkä tiedot ilmoituksissa on esitettävä, mutta jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi, missä muodossa toimijoiden on nämä tiedot toimitettava.

(16)

Tietoteknisten menetelmien käyttö korvaa vähitellen tietojen manuaalisen käsittelyn hallinnon eri aloilla. Sen vuoksi on suotavaa, että pakollisia ilmoituksia käytettäessä voitaisiin käyttää myös sähköisiä menetelmiä.

(17)

Jäsenvaltioiden, joilla on täydellinen viinitilarekisteri, olisi sallittava käyttää tiettyjä rekisterin tietoja, kuten pinta-alaa. Sen vuoksi eräissä olosuhteissa tuottajat voidaan vapauttaa pinta-alan ilmoitusvelvollisuudesta.

(18)

Jäsenvaltioiden, joiden viininviljelyala on enintään 500 hehtaaria ja viinintuotanto enintään 50 000 hehtolitraa, olisi sallittava jättää merkitsemättä ilmoituksiin eräitä tietoja, ja niiden olisi voitava vapauttaa tuottajat jonkin ilmoituksen tekemisvelvollisuudesta tietyin määriteltävin edellytyksin.

(19)

Olisi vahvistettava määräpäivät, joihin mennessä kerätyt tiedot on koottava yhteen kansallisella tasolla.

(20)

Asianmukaista tietoa viinialan tuotannosta ja varastoista on nykyisin mahdollista saada ainoastaan asianomaisten henkilöiden tekemien sato- ja varastoilmoitusten perusteella. Sen varmistamiseksi, että asianomaiset henkilöt tekevät mainitut ilmoitukset, joiden on oltava täydellisiä ja tarkkoja, on syytä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet ja säätää seuraamuksista, joita sovelletaan, jos ilmoituksia ei tehdä tai jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia.

(21)

Samasta syystä on välttämätöntä vahvistaa määräpäivät, joihin mennessä kerätyt pakollisiin ilmoituksiin liittyvät tiedot on toimitettava komissiolle, samoin kuin niiden toimitustapa.

(22)

Viinimarkkinoiden seurannan varmistamiseksi käytettävissä on oltava eräitä kyseisiä markkinoita koskevia tietoja. Eri ilmoituksista tehtäviin yhteenvetoihin sisältyvien tietojen lisäksi saatavilla olisi ehdottomasti oltava tietoja viinin käytettävissä olevista määristä, käyttötarkoituksista ja hinnoista. Olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden on kerättävä kyseiset tiedot ja toimitettava ne komissiolle tiettyinä määräpäivinä.

(23)

Eräät jäsenvaltiot voidaan vapauttaa hintojen ilmoittamisvelvollisuudesta, koska niiden kokonaistuotanto edustaa suhteellisen vähäistä osaa yhteisön tuotannosta.

(24)

Olisi kumottava komission asetus (EY) N:o 1282/2001 (7), jossa vahvistetaan erityisesti tuotteiden tunnistamista ja markkinoiden seurantaa koskevien tietojen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt viinialalla.

(25)

Yhteisön yhtenäismarkkinoiden vuoksi on tärkeää antaa viinialan tuotteiden hallussapidon ja markkinoille saattamisen valvonnasta vastaaville viranomaisille tarvittavat välineet tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi kaikkialla yhteisössä sovellettavia yhdenmukaisia sääntöjä noudattaen.

(26)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 112 artiklan 1 kohdassa säädetään, että viinialan tuotteet voivat liikkua yhteisön sisällä ainoastaan, jos niiden mukana on virallisesti hyväksytty saateasiakirja. Mainitun artiklan 2 kohdassa säädetään, että viinialan tuotteita hallussaan pitävien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on pidettävä kirjaa erityisesti mainittujen tuotteiden saapuvista ja lähtevistä eristä.

(27)

Verotuksen yhdenmukaistamisessa on saavutettu tuloksia valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/12/ETY (8). Yhteisössä sovellettavien yhdenmukaisten sääntöjen vahvistamiseksi sekä ammatinharjoittajia ja kansalaisia koskevien hallinnollisten muodollisuuksien yksinkertaistamiseksi myös viinialan tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavia asiakirjoja olisi verolainsäädäntöä sovellettaessa pidettävä hyväksyttyinä saateasiakirjoina.

(28)

Kun kyseessä on edellä mainittujen verosäännösten soveltamisalaan kuulumattomien tai pientuottajilta peräisin olevien viinialan tuotteiden kuljetus, olisi säädettävä kuljetusten mukana seuraavasta asiakirjasta, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa kyseisten tuotteiden liikkumista. Tässä tarkoituksessa voidaan hyväksyä kaikki kaupalliset asiakirjat, jotka sisältävät ainakin tuotteen tunnistamiseen ja liikkeiden seuraamiseen tarvittavat merkinnät.

(29)

Kuljettajia koskevien tarpeettomien hallinnollisten muodollisuuksien välttämiseksi olisi säädettävä, että minkäänlaista asiakirjaa ei vaadita eräiden viinialan tuotteiden lyhyiden matkojen kuljetuksissa tai silloin kun tuotteet kuljetetaan vähäisinä määrinä pieniin säiliöihin pakattuina.

(30)

Toimijat siirtyvät hallinnollisissa toimissaan vähitellen paperiasiakirjoista tietoteknisten menetelmien käyttöön. Sen vuoksi on suotavaa, että saateasiakirjoja ja rekistereitä käytettäessä voitaisiin käyttää myös sähköisiä menetelmiä.

(31)

Viinialan tuotteiden viennissä vaaditaan saateasiakirjojen lisäksi muitakin asiakirjoja, kuten vienti-ilmoitus. Olisi määriteltävä kyseisten asiakirjojen laatimista ja vahvistamista koskevat lisämenettelyt.

(32)

Pakkaamattomien viinialan tuotteiden kuljetusten valvonta vaatii erityistä huomiota, sillä näitä tuotteita on helpompi käsitellä vilpillisesti kuin jo pullotettuja, kertakäyttöisellä sulkimella ja etiketillä varustettuja tuotteita. Näiden tuotteiden osalta olisi vaadittava täydentäviä tietoja ja saateasiakirjan vahvistamista ennalta.

(33)

Toimivaltaisten viranomaisten suorittaman valvonnan helpottamiseksi olisi vaadittava, että kolmannesta maasta peräisin olevan, vapaaseen liikkeeseen luovutetun tuotteen kuljetuksen mukana seuraavaan saateasiakirjaan merkitään viittaus VI 1 -asiakirjaan.

(34)

Hallinnollisten saateasiakirjojen ja yksinkertaistetun saateasiakirjan laatimisesta annetut säännökset liittyvät eräiden viiniluokkien suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän todistamista koskeviin sääntöihin. Sen vuoksi olisi vahvistettava kyseistä todistamista koskevat säännöt. On tarpeen laatia myös eräiden viinien alkuperän todistamista koskevat säännöt sellaisten kuljetusten – erityisesti viennin – osalta, joita eivät koske veromuodollisuudet. Kansalaisia koskevien hallinnollisten muodollisuuksien yksinkertaistamiseksi ja toimivaltaisten viranomaisten vapauttamiseksi rutiinitöistä olisi vahvistettava säännöt, joilla viimeksi mainitut voivat sallia, että tietyt edellytykset täyttävät lähettäjät tekevät saateasiakirjaan viinin alkuperän todistavat merkinnät itse, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianmukaisen valvonnan toteuttamista.

(35)

Olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava silloin kun kuljetuksen suorittaa vakavan rikkomuksen tehnyt lähettäjä tai kun kuljetus on sääntöjenvastainen; tällöin on huolehdittava siitä, että kuljetusten sääntöjenmukaistaminen ei viivästytä niitä enemmän kuin on välttämätöntä.

(36)

Rekisterien pitoa koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava yhteisön tasolla sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset voivat erityisesti yhteistyössä yhteisön tasolla valvoa tehokkaasti viinialan tuotteiden liikkumista ja hallussapitoa rekisterien perusteella.

(37)

Rekistereihin liittyvät velvollisuudet voivat aiheuttaa joillekin toimijoille suhteettoman hallinnollisen taakan. Siksi jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää niille vapautus tiettyjen velvollisuuksien noudattamisesta.

(38)

Tiettyjen viininvalmistusmenetelmien ja varsinkin väkevöimisen, happamuuden lisäämisen ja makeuttamisen yhteydessä käytetyt aineet ovat erityisen alttiita vilpilliselle käytölle. Näistä aineista olisi pidettävä rekisteriä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa aineiden liikkumista ja käyttöä.

(39)

Kuohuviinien ja väkevien viinien valvonta vaatii erityistä huomiota, koska niihin lisätään muita tuotteita. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että rekistereihin on merkittävä lisätietoja.

(40)

Yhteisön säännöksissä säädetty viinialan tuotteiden saateasiakirja on erittäin hyödyllinen tietolähde toimivaltaisille viranomaisille, joiden tehtävä on valvoa yhteisön ja kansallisten säännösten noudattamista viinialalla. Jäsenvaltioiden olisi sallittava laatia tämän asetuksen soveltamista koskevat täydentävät säännökset omalta alueeltaan alkavien kuljetusten osalta.

(41)

Viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 884/2001 (9) 18 artiklan 1 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta vahvistaa alueellaan liikkuville viinialan tuotteille täydentäviä tai erityisiä säännöksiä. Yhden tällaisen säännöksen mukaan rypäleen puristemehun tiheyden asemesta tiheys voidaan 31 päivään heinäkuuta 2010 saakka ilmoittaa Oechsle-asteina. Tätä perinteistä menetelmää käyttävät erityisesti pienet maataloustuottajat, jotka tarvitsevat vielä muutamia vuosia ennen kuin voivat noudattaa tiheyden ilmoittamista koskevia uusia sääntöjä. Sen vuoksi kyseisen poikkeuksen soveltamisaikaa olisi jatkettava ja kumottava asetus (EY) N:o 884/2001.

(42)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle saateasiakirjoja ja rekistereitä koskevan osaston soveltamisen osalta toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet, jotta komissio voi antaa ne tiedoksi muille jäsenvaltioille.

(43)

Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tämän asetuksen soveltamisen valvontaa ja tarkastuksia varten tarvittavat tiedot tarkastuksen varalta tarkoituksenmukaisen ajan.

(44)

Kuljettajien oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi olisi vahvistettava säännöt, joita sovelletaan kun kyseessä on ilmeinen virhe, ylivoimainen este tai muut poikkeukselliset olosuhteet. Olisi myös vahvistettava säännöt, joita sovelletaan keinotekoisesti luotuihin tilanteisiin, jotta tällaisten tilanteiden perusteella ei saa tukea.

(45)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSASTO

VIINITILAREKISTERI

1 artikla

Kohde

Tässä osastossa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt viinitilarekisterin osalta.

2 artikla

Määritelmät

Tätä osastoa sovellettaessa

a)

’viininviljelijällä’ tarkoitetaan sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää, riippumatta ryhmän ja sen jäsenten oikeudellisesta asemasta kansallisessa lainsäädännössä, jonka tila sijaitsee perustamissopimuksen 299 artiklassa tarkoitetulla yhteisön alueella ja jolla on viiniviljelmä;

b)

’viiniviljelylohkolla’ tarkoitetaan komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (10) 2 artiklan 1 a kohdassa määriteltyä viljelylohkoa, jolle on istutettu viiniköynnöksiä;

c)

’viljelystä poistetulla viininviljelyalalla’ tarkoitetaan alaa, jolle on istutettu viiniköynnöksiä mutta jolle ei enää tehdä säännöllisesti viljelytoimenpiteitä sellaisen tuotteen saamiseksi, jota voidaan pitää kaupan.

3 artikla

Viinitilarekisterin tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on viinitilarekisterin perustamiseksi ja päivittämiseksi kerättävä seuraavat tiedot:

a)

jokaiselta viininviljelijältä, jolla on vähintään 0,1 hehtaarin viiniviljelmä tai yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukainen ilmoitusvelvollisuus, tiedot seuraavista:

i)

tunnistetiedot;

ii)

viininviljelylohkojen sijainti;

iii)

viininviljelylohkojen pinta-ala;

iv)

viininviljelylohkoille istutettujen viiniköynnösten ominaisuudet;

v)

laittomat istutukset, istutusoikeudet ja raivausjärjestelmä, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 479/2008 V osastossa;

vi)

tuet, jotka liittyvät rakenneuudistukseen, uusiin lajikkeisiin siirtymiseen ja rypäleiden raakana korjaamiseen ja joista säädetään asetuksen (EY) N:o 479/2008 11 ja 12 artiklassa;

b)

niiden viininviljelylohkojen pinta-ala, joita ei tarkoiteta a alakohdassa;

c)

kaikilta luonnollisilta henkilöiltä, oikeushenkilöiltä tai henkilöryhmittymiltä, joiden on tehtävä 9 artiklassa säädetty tuotantoilmoitus, tiedot seuraavista:

i)

tunnistetiedot;

ii)

II osastossa säädetyt pakolliset ilmoitukset.

2.   Viininviljelylohkojen ominaisuuksia koskevat tiedot on esitettävä tilakohtaisessa asiakirjassa. Jos viininviljelylohkot ovat riittävän samanlaiset, tiedot voidaan kuitenkin esittää vierekkäisistä lohkoista tai niiden osasta/osista muodostuvasta kokonaisuudesta, jos jokainen yksittäinen palsta on silti tunnistettavissa.

3.   Viinitilarekisterissä on oltava vähintään 1 kohdan mukaisesti kerätyt tiedot, jotka esitetään tarkemmin tämän asetuksen liitteessä I.

4.   Eräiden jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tarvitse kerätä ja kirjata viinitilarekisteriin seuraavia tietoja:

a)

liitteessä I olevan 1.1 kohdan 3 kohdassa ja 1.2 kohdan 5–7 kohdassa esitetyt tiedot, jos asianomaiseen jäsenvaltioon ei sovelleta istutusoikeuksia koskevaa siirtymäjärjestelyä asetuksen (EY) N:o 479/2008 95 artiklan mukaisesti;

b)

liitteessä I olevan 1.2 kohdan 9 ja 10 kohdassa esitetyt tiedot, jos asianomaiseen jäsenvaltioon ei sovelleta raivausjärjestelmää asetuksen (EY) N:o 479/2008 105 artiklan mukaisesti;

c)

liitteessä I olevan 1.2 kohdan 3 kohdan b ja c alakohdassa esitetyt tiedot, jos asianomainen jäsenvaltio on vapautettu viininvalmistukseen käytettävien rypälelajikkeiden luokitteluvelvoitteesta asetuksen (EY) N:o 479/2008 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Tietojen säilyttäminen ja päivittäminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viinitilarekisterissä olevia tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asianomaisten toimenpiteiden seurantaa ja valvontaa varten, ja joka tapauksessa vähintään viisi viinivuotta sen vuoden jälkeen, jota ne koskevat.

Jäsenvaltioiden on päivitettävä viinitilarekisteriä säännöllisesti sitä mukaa kun kerätyt tiedot ovat käytettävissä.

5 artikla

Tietojen tarkastaminen

Jäsenvaltion on vähintään joka viides vuosi tarkastettava jokaisen viininviljelijän, luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai henkilöryhmittymän, joiden on tehtävä 9 artiklassa säädetty tuotantoilmoitus, osalta, että tilakohtaisen asiakirjan ja tuotantoa koskevan asiakirjan perusteella rakentuva tilanne ja todellinen tilanne vastaavat toisiaan. Asiakirjoihin on tehtävä kyseisen tarkastuksen edellyttämät muutokset.

II   OSASTO

PAKOLLISET ILMOITUKSET JA TIEDONKERUU VIINIMARKKINOIDEN SEURANTAA VARTEN

6 artikla

Kohde

Tämä osasto koskee asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä, jotka liittyvät erityisesti pakollisiin ilmoituksiin ja tiedonkeruuseen viinimarkkinoiden seurantaa varten.

7 artikla

Määritelmät

Tätä osastoa sovellettaessa

a)

’sadonkorjaajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöryhmittymää, joka tuottaa rypäleitä;

b)

’vähittäiskauppiaalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöryhmittymää, jonka ammattimaisesti harjoittamaan kaupalliseen toimintaan kuuluu viinin myyminen suoraan kuluttajille pienissä erissä, jotka kunkin jäsenvaltion on määritettävä ottaen huomioon kaupan ja jakelun erityispiirteet, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka käyttävät kellareita varastoidakseen ja pakatakseen huomattavia viinimääriä.

I   LUKU

Pakolliset ilmoitukset

8 artikla

Satoilmoitukset

1.   Sadonkorjaajien on tehtävä vuosittain jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille säädetyssä hallinnollisessa yksikössä satoilmoitus, joka sisältää vähintään liitteessä II ja tapauksen mukaan liitteessä III esitetyt tiedot.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että tilaa kohden tehdään yksi ilmoitus.

2.   Satoilmoituksen tekemisestä vapautetaan

a)

sadonkorjaajat, joiden viinirypäletuotanto on kokonaisuudessaan tarkoitettu sellaisenaan syötäväksi, kuivattavaksi tai jalostettavaksi suoraan viinirypälemehuksi;

b)

sadonkorjaajat, joilla on enintään 0,1 hehtaarin viiniviljelmä ja joiden sadosta mitään osaa ei ole pidetty eikä pidetä kaupan missään muodossa;

c)

sadonkorjaajat, joilla on enintään 0,1 hehtaarin viiniviljelmä ja jotka toimittavat korjaamansa sadon kokonaisuudessaan osuustoiminnalliselle viininvalmistamolle tai ryhmittymälle, jossa ovat osakkaina tai jäseninä.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädetyssä tapauksessa sadonkorjaajan on annettava osuustoiminnalliselle viininvalmistamolle tai ryhmittymälle ilmoitus, jossa mainitaan

a)

viininviljelijän sukunimi, etunimi ja osoite;

b)

toimitettu viinirypälemäärä;

c)

kyseisen viiniviljelmän pinta-ala ja sijainti.

Osuustoiminnallisen viininvalmistamon tai ryhmittymän on tarkastettava ilmoituksen paikkansapitävyys käytettävissään olevien tietojen perusteella.

3.   Rajoittamatta 9 artiklan mukaisten velvoitteiden soveltamista jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta poiketen vapauttaa satoilmoitusten tekemisestä

a)

sadonkorjaajat, jotka jalostavat itse tai jalostuttavat omaan lukuunsa viiniksi koko viinirypälesatonsa;

b)

sadonkorjaajat, jotka ovat osakkaina tai jäseninä osuustoiminnallisessa viininvalmistamossa tai ryhmittymässä ja jotka toimittavat satonsa kokonaisuudessaan viinirypäleinä ja/tai rypäleen puristemehuna kyseiselle viininvalmistamolle tai ryhmittymälle, 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sadonkorjaajat mukaan luettuina.

9 artikla

Tuotantoilmoitukset

1.   Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai henkilöryhmittymien, mukaan luettuina kuluvana satovuonna viiniä ja/tai rypäleen puristemehua tuottaneet osuustoiminnalliset viininvalmistamot, on esitettävä vuosittain jäsenvaltion nimeämille toimivaltaisille viranomaisille tuotantoilmoitus, jossa on vähintään liitteessä IV esitetyt tiedot.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että viininvalmistamoa kohden tehdään yksi ilmoitus.

2.   Tuotantoilmoituksen tekemisestä vapautetaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sadonkorjaajat sekä tuottajat, jotka ostettuja tuotteita viiniyttämällä valmistavat laitoksissaan vähemmän kuin 10 hehtolitraa viiniä, jota ei ole pidetty eikä pidetä kaupan missään muodossa.

3.   Tuotantoilmoituksen tekemisestä vapautetaan osuustoiminnallisessa viininvalmistamossa osakkaina tai jäseninä olevat sadonkorjaajat, joita koskee ilmoitusvelvollisuus ja jotka toimittavat viinirypäletuotantonsa kyseiseen viininvalmistamoon mutta varaavat itselleen mahdollisuuden valmistaa oman taloutensa käyttöön vähemmän kuin 10 hehtolitraa viiniä.

4.   Jos luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt tai henkilöryhmittymät luovuttavat viiniä alempaa jalostusastetta olevia tuotteita, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta ilmoitusvelvolliset tuottajat saavat tiedot, jotka niiden on sisällytettävä ilmoituksiin.

10 artikla

Käsittelyä ja/tai kaupan pitämistä koskevat ilmoitukset

1.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai henkilöryhmittymien, mukaan luettuina osuustoiminnalliset viininvalmistamot, jotka ovat kuluvana viinivuonna ennen 16 artiklan 1 kohdassa säädettyä päivämäärää käsitelleet ja/tai pitäneet kaupan viiniä alempaa jalostusastetta olevia tuotteita, on annettava toimivaltaisille viranomaisille käsittelyä ja/tai kaupan pitämistä koskeva ilmoitus.

2.   Käsittelyä ja/tai kaupan pitämistä koskevan ilmoituksen tekemisestä vapautetaan osuustoiminnallisessa viininvalmistamossa osakkaina tai jäseninä olevat sadonkorjaajat, joita koskee ilmoitusvelvollisuus ja jotka toimittavat viinirypäletuotantonsa kyseiseen viininvalmistamoon mutta varaavat itselleen mahdollisuuden valmistaa oman taloutensa käyttöön vähemmän kuin 10 hehtolitraa viiniä.

11 artikla

Varastoilmoitukset

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden ja henkilöryhmittymien, yksityisiä kuluttajia ja vähittäiskauppiaita lukuun ottamatta, on tehtävä vuosittain jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille hallussaan 31 päivänä heinäkuuta olevista rypäleen puristemehusta, tiivistetystä rypäleen puristemehusta, puhdistetusta tiivistetystä rypäleen puristemehusta ja viineistä varastoilmoitus, jonka on sisällettävä vähintään liitteessä V esitetyt tiedot. Kyseiseen ilmoitukseen ei kuitenkaan merkitä niitä yhteisön viinialan tuotteita, jotka on tuotettu saman kalenterivuoden satona korjatuista viinirypäleistä.

Jäsenvaltiot, joiden viinintuotanto on enintään 50 000 hehtolitraa vuodessa, voivat kuitenkin vapauttaa ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen ilmoitusten tekemisestä muut pieniä varastoja hallussaan pitävät kauppiaat kuin vähittäiskauppiaat, jos toimivaltaiset viranomaiset pystyvät toimittamaan komissiolle tilastollisen arvion mainituista jäsenvaltiossa hallussa pidetyistä varastoista.

II   LUKU

Yhteiset säännökset

12 artikla

Lomakkeet

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava ilmoitusten lomakemallit ja varmistettava, että lomakkeet sisältävät ainakin liitteissä II, III, IV ja V esitetyt tiedot.

Lomakkeet voidaan asettaa saataville ja niitä voidaan käyttää sähköisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2.   Edellä tarkoitettujen lomakkeiden ei tarvitse sisältää nimenomaista viittausta pinta-alaan, jos jäsenvaltio voi varmasti määrittää pinta-alan muiden ilmoituksessa esitettyjen, erityisesti tilan tuotantoalaa ja kokonaissatoa koskevien tietojen tai viinitilarekisterin tietojen perusteella.

3.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten tiedot on koottava yhteen kansallisella tasolla.

13 artikla

Suhde viinitilarekisteriin

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 8 ja 9 artiklassa säädetään ja liitteissä II ja IV esitetään, jäsenvaltiot, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 479/2008 108 artiklan mukaisesti perustaneet vuosittain päivitettävän viinitilarekisterin tai vastaavan hallinnollisen valvontavälineen, voivat vapauttaa kyseisissä artikloissa tarkoitetut luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, henkilöryhmittymät tai sadonkorjaajat pinta-alan ilmoitusvelvollisuudesta.

Tällöin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä pinta-ala ilmoituksiin kyseisessä rekisterissä esitettyjen tietojen perusteella.

14 artikla

Poikkeukset

1.   Jäsenvaltiot, joiden viininviljelyala on enintään 500 hehtaaria ja joilla on muiden hallinnollisten asiakirjojen perusteella käytettävissään tietoja, jotka on merkittävä 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin ilmoituksiin, voivat sallia, ettei näitä tietoja merkitä kyseisiin ilmoituksiin.

Jäsenvaltiot, joiden viininviljelyala on enintään 500 hehtaaria ja joilla on muiden hallinnollisten asiakirjojen perusteella käytettävissään kaikki tiedot, jotka on merkittävä 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin ilmoituksiin, voivat vapauttaa toimijat jonkin tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

2.   Jäsenvaltiot, joiden viinintuotanto on enintään 50 000 hehtolitraa viinivuodessa ja joilla on muiden hallinnollisten asiakirjojen perusteella käytettävissään tietoja, jotka on merkittävä 11 artiklassa tarkoitettuihin ilmoituksiin, voivat sallia, ettei näitä tietoja merkitä kyseisiin ilmoituksiin.

Jäsenvaltiot, joiden viinintuotanto on enintään 50 000 hehtolitraa viinivuodessa ja joilla on muiden hallinnollisten asiakirjojen perusteella käytettävissään kaikki tiedot, jotka on merkittävä 11 artiklassa tarkoitettuihin ilmoituksiin, voivat vapauttaa toimijat kyseisten ilmoitusten tekemisestä.

3.   Jäsenvaltiot, joilla on käytössään sähköinen järjestelmä, jossa ilmoituksentekijän, ilmoitetun tuotannon ja asianomaisten viininviljelylohkojen välille saadaan luotua yhteys, voivat vapauttaa tuottajat velvollisuudesta merkitä 8 artiklan mukaisesti laaditussa liitteessä II esitetyt lohkojen koodit. Yhteys voidaan luoda erityisesti tilakoodin, lohkoviitteen tai viinitilarekisterissä olevan viitteen avulla.

15 artikla

Noudatettavat perusteet

1.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kertoimia, joita sovelletaan muiden tuotteiden kuin viinin määrien muuntamiseksi hehtolitroiksi viiniä ja joita voidaan mukauttaa muuntamiseen vaikuttavien puolueettomien perusteiden mukaan. Jäsenvaltioiden on annettava kertoimet komissiolle tiedoksi samanaikaisesti 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteenvedon kanssa.

2.   Edellä 9 artiklassa säädettyyn tuotantoilmoitukseen merkittävä viinimäärä on varsinaisen alkoholikäymisen tuloksena saatu kokonaismäärä viinisakka mukaan luettuna.

16 artikla

Ilmoitusten jättöpäivät

1.   Edellä olevassa 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on jätettävä viimeistään 15 päivänä tammikuuta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa aikaisemman määräpäivän tai aikaisempia määräpäiviä. Ne voivat myös vahvistaa päivämäärän, jona hallussa pidetyt määrät otetaan huomioon ilmoitusten laatimiseksi.

2.   Edellä olevassa 11 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset 31 päivänä heinäkuuta hallussa pidetyistä määristä on jätettävä viimeistään 10 päivänä syyskuuta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa aikaisemman määräpäivän tai aikaisempia määräpäiviä.

17 artikla

Tarkastukset

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarkastukset ja toimenpiteet ilmoitusten paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

18 artikla

Seuraamukset

1.   Sato-, tuotanto- tai varastoilmoitusten tekemiseen velvoitetut henkilöt, jotka eivät ole jättäneet ilmoituksia 16 artiklassa säädettyinä määräpäivinä, on jätettävä asetuksen (EY) N:o 479/2008 12, 15, 17, 18 ja 19 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle kuluvan ja seuraavan viinivuoden osalta, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

Jos tämän asetuksen 16 artiklassa säädetty määräaika ei kuitenkaan ylity yli kymmenellä työpäivällä, kuluvan viinivuoden osalta maksettavista määristä vähennetään suhteellinen prosenttiosuus, jonka toimivaltainen viranomainen vahvistaa määräajan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten seuraamusten soveltamista.

2.   Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat 1 kohdassa säädetyt ilmoitukset puutteellisiksi tai virheellisiksi ja jos puuttuvat tai virheelliset tiedot ovat olennaisia asetuksen (EY) N:o 479/2008 12, 15, 17, 18 ja 19 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden asianmukaisen soveltamisen kannalta, maksettavasta tuesta vähennetään suhteellisesti määrä, jonka toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat rikkomisen vakavuuden perusteella, jollei kyseessä ole ylivoimainen este ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten seuraamusten soveltamista.

III   LUKU

Jäsenvaltioita koskevat tietojen toimittamisvelvoitteet

19 artikla

Jäsenvaltioiden tiedonannot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti

a)

kuluvalta viinivuodelta

i)

viimeistään 15 päivänä syyskuuta arvio alueeltaan saatavien viinialan tuotteiden ennakoidusta määrästä;

ii)

viimeistään 30 päivänä marraskuuta arvio viinialan tuotteiden käytettävissä olevista määristä ja käyttötarkoituksista niiden alueella;

iii)

viimeistään 15 päivänä huhtikuuta tuotantoilmoituksia koskeva lopullinen tulos;

b)

aiemmilta viinivuosilta

i)

viimeistään 30 päivänä marraskuuta yhteenveto viinivuoden lopun varastoja koskevista ilmoituksista;

ii)

viimeistään 15 päivänä joulukuuta edellistä viinivuotta koskeva alustava selvitys;

iii)

viimeistään 15 päivänä maaliskuuta toiseksi viimeistä viinivuotta koskeva lopullinen selvitys.

2.   Selvitykset on lähetettävä Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle (Eurostat).

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tärkeistä uusista seikoista, jotka saattavat merkittävästi muuttaa aiempien vuosien lopullisten tietojen perusteella tehtyä käytettävissä olevia määriä ja käyttötarkoituksia koskevaa arviota.

3.   Hintakehityksen toteamiseksi jäsenvaltioiden, joissa viinintuotannon osuus yhteisön kokonaistuotannosta on viiden viime vuoden aikana keskimäärin ollut yli 5 prosenttia, on annettava komissiolle tiedoksi asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen viinien osalta

a)

viimeistään joka kuukauden 15 päivänä yhteenveto edelliskuun noteerauksista;

b)

1 päivänä elokuuta 2009 julkiset tiedonlähteet, joita ne pitävät luotettavina noteerausten osalta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla on oikeus julkaista ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin lähteisiin sisältyvät tiedot.

Jäsenvaltioiden on valittava seurattavat markkinat ja määriteltävä yhteensä kahdeksan alueellaan tuotettujen valko- ja punaviinien edustavinta noteerausta.

Hinnat ovat pakkaamattomien tavaroiden hintoja niiden lähtiessä tuottajan tilalta, ja ne ilmaistaan euroina astetta/hehtolitraa tai hehtolitraa kohden.

IV   LUKU

Yleiset säännökset ja loppusäännökset

20 artikla

Yleinen säännös

Tämä asetus ei vaikuta säännöksiin, joita jäsenvaltiot ovat antaneet satoa, tuotantoa, käsittelyä ja/tai kaupan pitämistä tai varastoja koskevien ilmoitusten järjestelmästä, joka edellyttää vielä täydellisempien tietojen toimittamista erityisesti sen vuoksi, että se koskee laajempia henkilöryhmiä kuin 8, 9 ja 11 artiklassa säädetään.

III   OSASTO

VIINIALAN TUOTTEIDEN KULJETUSTEN MUKANA SEURAAVAT ASIAKIRJAT JA VIINIALALLA PIDETTÄVÄT REKISTERIT

I   LUKU

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

21 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä osastossa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 479/2008 112 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (11) liitteessä I olevassa XII osassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden saateasiakirjan osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 92/12/ETY soveltamista. Siinä vahvistetaan

a)

säännöt, jotka koskevat viinialan tuotteiden mukana seuraavien asiakirjojen laatimista, kun kyseessä on

i)

kuljetus jäsenvaltion sisällä, jos kuljetuksen mukana ei seuraa direktiiviin 92/12/ETY perustuvien yhteisön säännösten mukainen asiakirja;

ii)

vienti kolmanteen maahan;

iii)

yhteisön sisäinen kauppa

ja kuljetuksen suorittaa pientuottaja, jonka se jäsenvaltio, jossa kuljetus on alkanut, on vapauttanut yksinkertaistetun saateasiakirjan laatimisesta, tai

kyseessä on viinialan tuote, josta ei peritä valmisteveroa;

b)

täydentävät säännökset seuraavien laatimiseksi:

i)

hallinnollinen saateasiakirja tai sen korvaava kaupallinen asiakirja;

ii)

yksinkertaistettu saateasiakirja tai sen korvaava kaupallinen asiakirja;

c)

säännöt, jotka koskevat suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) varustettujen viinien alkuperän todistamista asiakirjoissa, jotka seuraavat näiden viinien kuljetusta.

2.   Lisäksi tässä osastossa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat sellaisten henkilöiden pitämiä tulo- ja lähtörekistereitä, joilla on ammattinsa harjoittamista varten hallussaan viinialan tuotteita.

22 artikla

Määritelmät

Tätä osastoa sovellettaessa

a)

’tuottajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöryhmittymää, jonka hallussa on tai on ollut tuoreita viinirypäleitä, rypäleen puristemehua tai käymistilassa olevaa uutta viiniä ja joka valmistaa tai valmistuttaa ne viiniksi;

b)

’pientuottajalla’ tarkoitetaan vuosittain keskimäärin vähemmän kuin 1 000 hehtolitraa viiniä tuottavaa tuottajaa;

c)

’vähittäiskauppiaalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöryhmittymää, jonka ammattimaisesti harjoittamaan kaupalliseen toimintaan kuuluu viinin myyminen suoraan kuluttajille pienissä erissä, jotka kunkin jäsenvaltion on määritettävä ottaen huomioon kaupan ja jakelun erityispiirteet, lukuun ottamatta niitä henkilöitä, jotka käyttävät kellareita varastoidakseen ja tapauksen mukaan laitoksia pakatakseen huomattavia viinimääriä tai jotka harjoittavat pakkaamattomana kuljetettavien viinien kiertokauppaa;

d)

’hallinnollisella saateasiakirjalla’ tarkoitetaan komission asetuksen (ETY) N:o 2719/92 (12) säännökset täyttävää asiakirjaa;

e)

’yksinkertaistetulla saateasiakirjalla’ tarkoitetaan komission asetuksen (ETY) N:o 3649/92 (13) säännökset täyttävää asiakirjaa;

f)

’varastottomalla kauppiaalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöryhmittymää, joka ostaa tai myy viinialan tuotteita ammattimaisesti mutta jolla ei ole hallussaan varastoja näille tuotteille;

g)

’sulkimella’ tarkoitetaan nimellistilavuudeltaan enintään viiden litran astioiden suljinta;

h)

’pullotuksella’ tarkoitetaan tuotteen pakkaamista kaupallisessa tarkoituksessa tilavuudeltaan enintään 60 litran astioihin;

i)

’pullottajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöryhmittymää, joka suorittaa pullotuksen tai suorituttaa sen lukuunsa.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on laskettava vuosittainen keskituotto vähintään kolmen perättäisen viinivuoden perusteella. Jäsenvaltiot voivat olla pitämättä pientuottajina tuottajia, jotka ostavat tuoreita rypäleitä tai rypälemehua jalostaakseen tai jalostuttaakseen ne viiniksi.

II   LUKU

Viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavat asiakirjat

23 artikla

Kohde

Estämättä mahdollisten sähköisten menettelyjen käyttöä kaikkien viinialan tuotteiden kuljetuksia suorittavien tai toimeksiantavien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai henkilöryhmittymien, myös varastottomien kauppiaiden, joiden koti- tai toimipaikka on yhteisön tullialueella, on laadittava omalla vastuullaan kuljetusten mukana seuraava asiakirja, jäljempänä ’saateasiakirja’.

24 artikla

Hyväksytyt saateasiakirjat

1.   Saateasiakirjoiksi hyväksytään

a)

tuotteille, joita koskevat direktiivin 92/12/ETY säännöksissä säädetyt liikkumismuodollisuudet

i)

ja jotka lasketaan liikkeeseen valmisteverosta vapautettuna, hallinnollinen saateasiakirja tai asetuksen (ETY) N:o 2719/92 mukaisesti laadittu kaupallinen asiakirja;

ii)

jotka liikkuvat yhteisön sisällä ja saatetaan lähtöjäsenvaltiossa nautittavaksi, yksinkertaistettu saateasiakirja tai asetuksen (ETY) N:o 3649/92 mukaisesti laadittu kaupallinen asiakirja;

b)

tuotteille, joita eivät koske direktiivin 92/12/ETY säännösten mukaiset liikkumismuodollisuudet, tarvittaessa mukaan luettuna pientuottajien tuottama viini, ainakin kaikki liitteessä VI olevassa C kohdassa tarkoitetut merkinnät sekä jäsenvaltioiden mahdollisesti säätämät täydentävät merkinnät sisältävät asiakirjat, jotka on laadittava tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään,

a)

jäsenvaltiot voivat säätää alueeltaan alkavien tuotekuljetusten osalta, että saateasiakirja on laadittava liitteessä VII esitetyn mallin mukaisesti;

b)

jäsenvaltiot voivat sallia alueeltaan alkavien ja sinne päättyvien tuotekuljetusten osalta, ettei saateasiakirjoja tarvitse jakaa ruutuihin eikä säädettyjä tietoja numeroida liitteessä VII esitetyn mallin mukaisesti.

25 artikla

Poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 23 artiklassa säädetään, minkäänlaista saateasiakirjaa ei vaadita,

a)

kun kyseessä ovat seuraavien viinialan tuotteiden kuljetukset nimellistilavuudeltaan yli 60 litran astioissa:

i)

rypäleiden tuottajan itse suorittamat tai tämän lukuun suoritetut murskattujen tai murskaamattomien viinirypäleiden tai rypäleen puristemehujen kuljetukset kyseisen tuottajan viinitilalta tai muusta tälle kuuluvasta laitoksesta, jos matkan kokonaispituus maantietä pitkin on enintään 40 kilometriä ja jos kuljetuksen määränpäänä on

yksittäisen tuottajan kyseessä ollessa tämän oma viininvalmistamo,

ryhmittymään kuuluvan tuottajan kyseessä ollessa kyseisen ryhmittymän viininvalmistamo;

ii)

rypäleiden tuottajan itsensä tai muun kolmannen osapuolen kuin vastaanottajan kyseisen tuottajan lukuun suorittamat murskattujen tai murskaamattomien viinirypäleiden kuljetukset kyseisen tuottajan viinitilalta silloin kun

kuljetuksen määränpäänä on vastaanottajan viininvalmistamo, joka sijaitsee samalla viininviljelyvyöhykkeellä, ja

matkan kokonaispituus on enintään 40 kilometriä; toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeustapauksissa pidentää sallitun välimatkan 70 kilometriin;

iii)

viinietikan kuljetus;

iv)

toimivaltaisen viranomaisen luvalla suoritettavat kuljetukset saman paikallisen hallinnollisen yksikön sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan paikalliseen hallinnolliseen yksikköön tai erityisluvalla alueellisen hallinnollisen yksikön sisällä, jos tuotteen

kuljetus tapahtuu kahden samalle yritykselle kuuluvan laitoksen välillä, jollei 38 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisesta muuta johdu, tai

omistaja ei vaihdu ja kuljetus on tarpeen viiniyttämisen, käsittelyn, varastoinnin tai pullottamisen suorittamiseksi;

v)

rypäleiden puristejäännöksen ja viinisakan kuljetus

tislaamoon, jos kuljetuksen mukana seuraa sen jäsenvaltion, josta kuljetus alkaa, toimivaltaisten viranomaisten määräysten mukainen lähetysluettelo, tai

silloin kun kuljetuksen tarkoituksena on poistaa kyseiset viininvalmistuksen sivutuotteet valvonnan alaisena asetuksen (EY) N:o 555/2008 22 artiklan mukaisesti;

b)

kun kyseessä ovat seuraavien tuotteiden kuljetukset nimellistilavuudeltaan enintään 60 litran astioissa ja jollei direktiivin 92/12/ETY säännöksistä muuta johdu:

i)

tuotteiden kuljetus nimellistilavuudeltaan enintään viiden litran säiliöissä, jotka on etiketöity ja suljettu kertakäyttöisellä sulkimella, ja jos kuljetettava kokonaismäärä on enintään

viisi litraa puhdistetun tai puhdistamattoman tiivistetyn rypäleen puristemehun osalta,

100 litraa kaikkien muiden tuotteiden osalta;

ii)

diplomaattiedustustoille, konsulaateille ja vastaaville elimille tarkoitetun viinin tai viinirypälemehun kuljetus niille myönnettyjen kiintiöiden rajoissa;

iii)

viinin ja viinirypälemehun kuljetus

yksityistalouksien muuttojen yhteydessä siirrettävissä irtaimistoissa, joita ei ole tarkoitettu myyntiin,

laivoissa, lentokoneissa ja junissa niissä tapahtuvaa kulutusta varten;

iv)

yksityishenkilön suorittama viinin ja käymistilassa olevan rypäleen puristemehun kuljetus vastaanottajan oman talouden kulutukseen, lukuun ottamatta a alakohdassa tarkoitettuja kuljetuksia, jos kuljetettava kokonaismäärä on enintään 30 litraa;

v)

tieteelliseen tai tekniseen tutkimuskäyttöön tarkoitetun tuotteen kuljetus, jos kuljetettava kokonaismäärä on enintään yksi hehtolitra;

vi)

kaupallisten näytteiden kuljetus;

vii)

viralliselle elimelle tai laboratoriolle tarkoitettujen näytteiden kuljetus.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeustapauksissa pidentää ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohdassa säädetyn 40 kilometrin välimatkan 70 kilometriin.

Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdan i–v alakohdassa tarkoitettuja saateasiakirjoja ei vaadita, muiden lähettäjien kuin vähittäiskauppiaiden tai sellaisten yksityishenkilöiden, jotka joskus toimittavat tuotetta toisille yksityishenkilöille, on voitava kaikissa tilanteissa todistaa kaikkien sellaisten merkintöjen paikkansapitävyys, joiden edellytetään käyvän ilmi III luvussa tarkoitetuista rekistereistä tai muista asianomaisen jäsenvaltion säätämistä rekistereistä.

26 artikla

Saateasiakirjan laatiminen

1.   Saateasiakirja katsotaan asianmukaisesti laadituksi, kun se sisältää liitteessä VI esitetyt tiedot.

2.   Saateasiakirja koskee ainoastaan yhtä kuljetusta.

3.   Edellä olevan 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut saateasiakirjat voidaan laatia ja toimittaa sähköisillä järjestelmillä jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Sähköisten saateasiakirjojen on oltava samanlaisia kuin paperiasiakirjojen.

27 artikla

Saateasiakirjan käyttö viennin yhteydessä

1.   Jos vastaanottaja on sijoittautunut yhteisön tullialueen ulkopuolelle, saateasiakirjan alkuperäiskappale ja jäljennös, tarvittaessa kappaleet 1 ja 2, on esitettävä vienti-ilmoituksen yhteydessä vientijäsenvaltion toimivaltaisessa tullitoimipaikassa. Kyseisen tullitoimipaikan on varmistettava, että ilmoituksessa on mainittu asiakirjan tyyppi, päivämäärä ja numero ja että saateasiakirjan alkuperäiskappaleessa ja jäljennöksessä, tarvittaessa molemmissa kappaleissa, on mainittu vienti-ilmoituksen tyyppi, päivämäärä ja numero.

Yhteisön tullialueen lähtötullitoimipaikan on tehtävä kahteen edellä mainittuun kappaleeseen jokin liitteessä IX esitetyistä maininnoista ja todistettava se leimallaan oikeaksi. Sen on palautettava kyseisellä maininnalla varustetut leimatut saateasiakirjan kappaleet viejälle tai tämän edustajalle. Jälkimmäisen on varmistettava, että viedyn tuotteen mukana seuraa yksi kappale.

2.   Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen viittausten on sisällettävä ainakin asiakirjan tyyppi, päivämäärä ja numero sekä vienti-ilmoituksessa lisäksi viennin osalta toimivaltaisen viranomaisen nimi ja toimipaikka.

3.   Jos viinialan tuote viedään väliaikaisesti Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvaan maahan siellä varastoitavaksi, vanhennettavaksi ja/tai pakattavaksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (14) ja komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (15) mukaisessa ulkoisen jalostuksen järjestelmässä, saateasiakirjan lisäksi vaaditaan tulliyhteistyöstä 3 päivänä joulukuuta 1963 annetussa neuvoston suosituksessa vahvistettu ilmoituslomake. Lomakkeessa oleviin tuotteiden kuvaukselle varattuihin kohtiin on merkittävä yhteisön ja kansallisten säännösten mukainen kuvaus ja kuljetettujen viinien määrät.

Kyseiset tiedot on siirrettävä kuljetuksen mukana seuraavan sen asiakirjan alkuperäiskappaleesta, jolla viini saapui tullitoimipaikkaan, jossa ilmoituslomake annetaan. Lisäksi ilmoituslomakkeeseen on merkittävä kuljetusten mukana aiemmin seuranneen edellä mainitun asiakirjan luonne, päivämäärä ja numero.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tuotteita uudelleen yhteisön tullialueelle tuotaessa ilmoituslomake on EFTA-maiden toimivaltaisten tulliviranomaisten asianmukaisesti täyttämä, se hyväksytään saateasiakirjaksi, joka seuraa kuljetuksessa määräpaikkana olevaan yhteisön tullitoimipaikkaan tai tullitoimipaikkaan, jossa tuotteet luovutetaan kulutukseen, edellyttäen että asiakirjan tuotteiden kuvausta varten varattuun ruutuun on merkitty ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tiedot.

Yhteisön asianomaisen tullitoimipaikan on leimattava vastaanottajan tai tämän edustajan toimittama mainitun asiakirjan jäljennös tai valokopio ja palautettava se hänelle tämän asetuksen soveltamiseksi.

4.   Silloin kun kolmansiin maihin vietävistä SAN- ja SMM-viineistä on laadittu tämän asetuksen mukaisesti kuljetusten mukana seuraava asiakirja, se on esitettävä kaikkien muiden todistusasiakirjojen kanssa toimivaltaiselle viranomaiselle silloin kun kyseiset tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yhteisössä eivätkä kyseessä ole 3 kohdan edellytysten mukaiset tuotteet tai asetuksissa (ETY) N:o 2913/92 ja (ETY) N:o 2454/93 tarkoitetut palautustuotteet. Jos todistusasiakirjat katsotaan hyväksyttäviksi, asianomaisen tullitoimipaikan on leimattava vastaanottajan tai tämän edustajan toimittama suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää koskevan todistuksen jäljennös tai valokopio ja palautettava se hänelle tämän asetuksen soveltamiseksi.

28 artikla

Pakkaamattoman tuotteen kuljetus

1.   Kun saateasiakirja laaditaan seuraamaan nimellistilavuudeltaan yli 60 litran astioissa olevan viinialan tuotteen kuljetuksen mukana, on sen toimivaltaisen viranomaisen, jonka nimi ja toimipaikka on merkitty saateasiakirjaan, annettava viitenumero kyseiselle asiakirjalle. Tämä toimivaltainen viranomainen voi olla verovalvonnasta vastaava viranomainen.

2.   Viitenumeron on oltava

a)

osa juoksevaa numerosarjaa; ja

b)

valmiiksi painettu.

Sähköistä järjestelmää käytettäessä b alakohdassa tarkoitettu edellytys voidaan jättää huomiotta.

3.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asianmukaisesti täytetyn asiakirjan alkuperäiskappaleen ja jäljennöksen vahvistaa etukäteen kutakin kuljetusta varten

a)

leimalla sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueelta kuljetus alkaa; tai

b)

lähettäjä säädetyllä leimalla tai a alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän leimauslaitteen leimalla.

4.   Jos käytetään asetuksen (ETY) N:o 2719/92 mukaista hallinnollista saateasiakirjaa tai kaupallista asiakirjaa taikka asetuksen (ETY) N:o 3649/92 mukaista yksinkertaistettua saateasiakirjaa tai kaupallista asiakirjaa, kappaleet 1 ja 2 vahvistetaan etukäteen 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

29 artikla

Yli 60 litran suuruisen määrän kuljetus

Jos seuraavassa lueteltuja viinialan tuotteita kuljetetaan pakkaamattomana yli 60 litran määrä, vaaditaan tällaista kuljetusta varten säädetyn asiakirjan lisäksi toimivaltaisen viranomaisen sallima jäljennös:

a)

yhteisöstä peräisin olevat tuotteet:

i)

viinit, jotka on tarkoitus jalostaa SAN-viiniksi;

ii)

käymistilassa oleva rypäleen puristemehu;

iii)

puhdistettu tai puhdistamaton tiivistetty rypäleen puristemehu;

iv)

tuore rypäleen puristemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty lisäämällä alkoholia;

v)

viinirypälemehu;

vi)

tiivistetty viinirypälemehu;

b)

muualta kuin yhteisöstä peräisin olevat tuotteet:

i)

tuoreet viinirypäleet syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä lukuun ottamatta;

ii)

rypäleen puristemehu;

iii)

tiivistetty rypäleen puristemehu;

iv)

käymistilassa oleva rypäleen puristemehu;

v)

puhdistettu tai puhdistamaton tiivistetty rypäleen puristemehu;

vi)

tuore rypäleen puristemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty lisäämällä alkoholia;

vii)

viinirypälemehu;

viii)

tiivistetty viinirypälemehu;

ix)

väkevä viini, joka on tarkoitettu muiden kuin CN-koodiin 2204 kuuluvien tuotteiden valmistukseen.

Rajoittamatta 25 artiklassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamista ensimmäistä kohtaa sovelletaan myös seuraaviin tuotteisiin riippumatta siitä, mikä on niiden alkuperä tai kuljetettu määrä:

a)

viinisakka;

b)

tislattavaksi tai muuhun teolliseen jalostukseen tarkoitettu rypäleen puristejäännös;

c)

puristejäännöksestä valmistettu viini (piquette);

d)

tislausta varten väkevöity viini;

e)

sellaisista rypälelajikkeista saatu viini, jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 479/2008 24 artiklan mukaisesti laatimassa luokituksessa viininvalmistukseen käytettävien rypäleiden lajikkeeseen siinä hallinnollisessa yksikössä, josta ne on korjattu;

f)

tuotteet, joita ei voida tarjota tai toimittaa sellaisenaan nautittavaksi.

Lähettäjän on toimitettava ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu jäljennös kuormauspaikan alueellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle nopeimmalla mahdollisella tavalla viimeistään tuotteen lähettämispäivää seuraavana työpäivänä. Kyseisen viranomaisen on toimitettava kyseinen jäljennös purkupaikan alueellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle nopeimmalla mahdollisella tavalla viimeistään seuraavana työpäivänä sen jälkeen, kun se on luovutettu tai laadittu, jos ensiksi mainittu viranomainen laatii sen itse.

30 artikla

Kolmannesta maasta peräisin olevan, vapaaseen liikkeeseen luovutetun tuotteen kuljetus

Kuljetettaessa vapaaseen liikkeeseen luovutettuja kolmansien maiden tuotteita yhteisön tullialueella saateasiakirjan on sisällettävä

a)

asetuksen (EY) N:o 555/2008 43 artiklan mukaisesti myönnetyn VI 1 -asiakirjan numero;

b)

kyseisen asiakirjan laatimispäivä;

c)

kyseisen asiakirjan laatineen tai tuottajalle asiakirjan laatimiseen luvan antaneen kolmannen maan viranomaisen nimi ja toimipaikka.

31 artikla

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän todistaminen

1.   Saateasiakirja todistaa suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän, jos

a)

sen on asianmukaisesti täyttänyt lähettäjä, joka on myös kyseisen kuljetetun viinin tuottaja ja joka ei osta eikä myy viinialan tuotteita, jotka on saatu muilta alueilta kuin niiltä, joiden nimiä hän käyttää kuvaamaan omasta tuotannostaan peräisin olevia viinejä;

b)

sen on asianmukaisesti täyttänyt muu kuin a alakohdassa tarkoitettu lähettäjä, jos toimivaltainen viranomainen on varmistanut saateasiakirjan merkintöjen paikkansapitävyyden kyseisen tuotteen aiempien kuljetusten mukana seuranneissa asiakirjoissa olevien tietojen perusteella;

c)

se on asianmukaisesti täytetty 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

saateasiakirja on laadittu seuraaville vahvistetun mallin mukaisesti:

hallinnollinen saateasiakirja, tai

yksinkertaistettu saateasiakirja, tai

tämän asetuksen liitteessä VII olevan mallin mukainen saateasiakirja, tai

24 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu asiakirja;

ii)

saateasiakirjan asianmukaisissa kohdissa on seuraavat maininnat:

SAN-viinien osalta: ”Tämä asiakirja todistaa siinä mainittujen viinien suojatun alkuperänimityksen.”,

SMM-viinien osalta: ”Tämä asiakirja todistaa siinä mainittujen viinien suojatun maantieteellisen merkinnän.”;

iii)

toimivaltainen viranomainen on todistanut ii alakohdassa tarkoitetut maininnat oikeaksi leimallaan, päiväyksellä ja vastuuhenkilön allekirjoituksella tapauksen mukaan

kappaleissa 1 ja nro 2 silloin kun käytetään i kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua mallia, tai

saateasiakirjan alkuperäiskappaleessa ja jäljennöksessä silloin kun käytetään i alakohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa;

iv)

toimivaltainen viranomainen on antanut saateasiakirjan viitenumeron;

v)

lähetettäessä muusta jäsenvaltiosta kuin tuottajajäsenvaltiosta siinä on

viitenumero,

laatimispäivämäärä,

sen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja toimipiste, joka on merkitty asiakirjoihin, joilla tuote on kuljetettu ennen uudelleen lähettämistä ja joissa suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä on todistettu.

2.   Jäsenvaltio voi tehdä suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän todistamisen pakolliseksi alueellaan tuotettujen viinien osalta.

3.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävät lähettäjät merkitsevät itse tai painattavat valmiiksi saateasiakirjalomakkeisiin suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän todistamiseen liittyvät maininnat, sillä edellytyksellä että

a)

maininnat on ennalta todistettu oikeiksi toimivaltaisen viranomaisen leimalla, vastuuhenkilön allekirjoituksella ja päivämäärällä; tai

b)

kyseiset lähettäjät todistavat itse merkinnät oikeiksi toimivaltaisten viranomaisten myöntämällä erikoisleimalla, joka on liitteessä VIII esitetyn mallin mukainen; leima voidaan painaa valmiiksi lomakkeisiin, jos painatuksessa käytetään tarkoitusta varten hyväksyttyä painokonetta.

4.   Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitettu oikeus myönnetään vain säännöllisesti SAN- tai SMM-viinejä lähettäville lähettäjille ja jos ensimmäisen pyynnön jälkeen on todettu, että tulo- ja lähtörekistereitä pidetään III luvun mukaisesti ja asiakirjoihin merkittyjen mainintojen paikkansapitävyyttä voidaan näin ollen valvoa.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltäytyä myöntämästä kyseistä oikeutta lähettäjille, jotka eivät anna kaikkia kyseisten viranomaisten asianmukaisiksi katsomia takeita. Ne voivat myös peruuttaa tämän oikeuden, varsinkin jos lähettäjät eivät enää täytä tässä kohdassa säädettyjä edellytyksiä tai eivät enää anna vaadittuja takeita.

5.   Niiden lähettäjien, joille on myönnetty 3 kohdassa säädetty oikeus, on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet suojellakseen erikoisleimaa tai lomakkeita, joissa on toimivaltaisen viranomaisen leima tai erikoisleima.

6.   Kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa ainoastaan tuottajajäsenvaltiosta lähtevän viennin yhteydessä 1 kohdan mukaisesti laaditut saateasiakirjat todistavat, että SAN- tai SMM-viinin suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä on sovellettavien yhteisön ja kansallisten säännösten mukainen. Kuitenkin muusta jäsenvaltiosta kuin tuottajajäsenvaltiosta vietäessä 1 kohdan mukaisesti laaditun saateasiakirjan, jolla tuote viedään, katsotaan todistavan suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän, jos siinä on

a)

viitenumero;

b)

laatimispäivä;

c)

sen 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen nimi ja toimipaikka, joka on merkitty asiakirjoihin, joilla tuote on kuljetettu ennen vientiä ja joissa suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä on todistettu.

7.   Saateasiakirja todistaa tuontiviinin suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän, jos mainittu asiakirja on laadittu tämän artiklan mukaisesti käyttäen 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja malleja.

32 artikla

Tapaukset, joissa vastaanottaja kieltäytyy ottamasta lähetystä vastaan

Jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta vastaan kokonaan tai osittain tuotetta, jonka kuljetuksen mukana seuraa asiakirja, hänen on kirjoitettava asiakirjan kääntöpuolelle merkintä ”Vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta”, päiväys ja allekirjoituksensa sekä tarvittaessa myös litroina tai kiloina määrä, jonka hän kieltäytyy vastaanottamasta.

Tällöin kyseinen tuote voidaan lähettää lähettäjälle samalla kuljetuksen mukana seuraavalla asiakirjalla tai säilyttää kuljettajan tiloissa siihen asti, kun tuotteen uudelleen lähettämistä varten on laadittu uusi asiakirja.

33 artikla

Vakavan rikkomuksen tehneen lähettäjän suorittama kuljetus

1.   Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että viinialan tuotteen kuljettanut luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai henkilöryhmittymä on rikkonut vakavasti yhteisön viinialaa koskevia säännöksiä tai niiden soveltamiseksi annettuja kansallisia säännöksiä, tai perustellusti epäilee tällaisen rikkomisen tapahtuneen, se voi vaatia, että lähettäjän on laadittava saateasiakirja ja pyydettävä toimivaltaisen viranomaisen varmennusmerkintä.

Varmennukseen voidaan liittää tuotteen myöhempää käyttöä koskevia edellytyksiä. Siinä on oltava toimivaltaisen viranomaisen leima, allekirjoitus ja päiväys.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös sellaisten tuotteiden kuljetukseen, joiden tuotanto-olosuhteet tai koostumus eivät ole yhteisön tai kansallisten säännösten mukaisia.

34 artikla

Sääntöjenvastaiset kuljetukset

1.   Jos kuljetuksen, jota varten vaaditaan saateasiakirja, todetaan tapahtuvan ilman kyseistä asiakirjaa tai asiakirjalla, joka sisältää vääriä, virheellisiä tai vaillinaisia merkintöjä, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa tilanne todetaan, tai minkä tahansa viinialaa koskevien yhteisön ja kansallisten säännösten valvonnasta vastaavan elimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet

a)

kuljetuksen säännönmukaistamiseksi joko korjaamalla virheet tai laatimalla uusi asiakirja;

b)

tarvittaessa todetun sääntöjenvastaisuuden rankaisemiseksi siten, että seuraamus on oikeassa suhteessa sääntöjenvastaisuuden vakavuuteen soveltaen erityisesti 33 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai elimen on leimattava kyseistä säännöstä soveltaen korjatut tai laaditut asiakirjat. Sääntöjenvastaisuuksien poistaminen ei saa viivästyttää kyseistä kuljetusta enempää kuin on välttämätöntä.

Purkupaikan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava vakavista tai toistuvista sääntöjenvastaisuuksista lähetyspaikan alueellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Kun kyse on yhteisön sisäisistä kuljetuksista, ilmoitus on tehtävä asetuksen (EY) N:o 555/2008 mukaisesti.

2.   Jos kuljetuksen säännönmukaistaminen 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla osoittautuu mahdottomaksi, sääntöjenvastaisuuden todenneen toimivaltaisen viranomaisen tai elimen on pysäytettävä kuljetus. Sen on ilmoitettava lähettäjälle kuljetuksen pysäyttämisestä ja sen seurauksista. Kyseisillä toimenpiteillä voidaan kieltää tuotteen saattaminen markkinoille.

35 artikla

Odottamaton tai ylivoimainen este

Jos osa kuormasta tai koko kuorma, jolta edellytetään saateasiakirja, on jaettava osiin tai menetetään kuljetuksen aikana odottamattoman tai ylivoimaisen esteen vuoksi, kuljettajan on pyydettävä lausunto tapahtuneesta sen paikan toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa odottamaton tai ylivoimainen este ilmeni.

Kuljettajan on myös mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava odottamattomasta tai ylivoimaisesta esteestä lähinnä tapahtumapaikkaa olevalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet kyseisen kuljetuksen säännönmukaistamiseksi.

III   LUKU

Rekisterit

36 artikla

Kohde

1.   Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden ja henkilöryhmittymien, joilla on hallussaan viinialan tuotetta ammattinsa harjoittamista varten tai kaupallisessa tarkoituksessa käyttötarkoituksesta riippumatta, on pidettävä kirjaa, jäljempänä ’rekisterit’, erityisesti edellä mainittujen tuotteiden saapuvista ja lähtevistä eristä.

2.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että varastottomat kauppiaat ovat rekisterinpitovelvollisia jäsenvaltioiden antamien sääntöjen ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3.   Rekisterinpitovelvollisen on merkittävä rekisteriin jokainen 1 kohdassa tarkoitettu laitoksiinsa saapunut tai niistä lähtenyt tuote-erä sekä 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut käsittelyt. Lisäksi niiden on voitava esittää jokaisesta tulo- ja lähtörekisteriin tehdystä merkinnästä kuljetuksen mukana seuraava saateasiakirja tai muu todiste, erityisesti kaupallinen asiakirja.

37 artikla

Poikkeukset

1.   Rekisterinpitovelvollisia eivät ole

a)

vähittäiskauppiaat;

b)

kauppiaat, jotka myyvät juomia yksinomaan paikalla tapahtuvaa kulutusta varten.

2.   Viinietikkaa ei tarvitse merkitä rekisteriin.

3.   Jäsenvaltio voi säätää, että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt tai henkilöryhmittymät, jotka pitävät hallussaan tai asettavat myyntiin yksinomaan pienissä astioissa olevia viinialan tuotteita 25 artiklan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen esittämismuotoa koskevien vaatimusten mukaisesti, eivät ole rekisterinpitovelvollisia, jos saapuvia ja lähteviä sekä varastossa olevia tuotteita voidaan valvoa milloin tahansa muiden todistusasiakirjojen, erityisesti rahoituskirjanpitoon käytettyjen kaupallisten asiakirjojen perusteella.

38 artikla

Rekisterien luominen

1.   Rekisterien on oltava seuraavien edellytysten mukaisia:

a)

ne luodaan sähköisellä järjestelmällä toimivaltaisten viranomaisten vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti; sähköisten rekisterien sisällön on oltava sama kuin paperirekisterien;

b)

tai ne ovat kiinteälehtisiä ja lehdet ovat numerojärjestyksessä;

c)

tai ne koostuvat toimivaltaisten viranomaisten hyväksymästä nykyaikaisesta kirjanpitojärjestelmästä, josta käyvät ilmi kaikki tiedot, jotka rekistereihin on merkittävä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että

a)

sellaisten kauppiaiden pitämät rekisterit, jotka eivät tee mitään 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja käsittelyjä eivätkä käytä mitään viinivalmistusmenetelmiä, voivat koostua saateasiakirjoista;

b)

tuottajien pitämät rekisterit voivat koostua II osastossa säädettyjen sato-, tuotanto- tai varastoilmoitusten kääntöpuolelle tai liitteisiin tehdyistä merkinnöistä.

2.   Yrityksen on pidettävä rekisteriä samassa paikassa kuin tuotteita.

Jos saapuvia ja lähteviä sekä varastossa olevia tavaroita voidaan kuitenkin valvoa milloin tahansa tuotteiden sijaintipaikassa muiden todistusasiakirjojen perusteella, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tarvittaessa erilliset ohjeet vahvistaen, että

a)

rekistereitä pidetään yrityksen toimipaikassa, jos tuotteita säilytetään useissa samalle yritykselle kuuluvissa varastoissa, jotka sijaitsevat samassa paikallisessa hallinnollisessa yksikössä tai sen välittömässä läheisyydessä olevassa hallinnollisessa yksikössä;

b)

rekisterien pito uskotaan alaan erikoistuneelle yritykselle.

Jos samaan yritykseen kuuluvat vähittäiskaupat, jotka saavat tuotteita useasta kyseisen yrityksen keskusvarastosta, myyvät tuotteita suoraan kuluttajalle, kyseiset keskusvarastot ovat velvollisia pitämään rekisteriä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 37 artiklan 3 kohdan soveltamista; kyseisiin vähittäismyyntiä harjoittaviin kauppoihin tarkoitetut toimitukset on merkittävä rekistereissä lähteneiksi tuotteiksi.

39 artikla

Tuotteet, joista on tehtävä merkintä

1.   Seuraavista rekisteriin merkittävistä tuotteista on pidettävä erillistä kirjaa:

a)

kaikki asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV luetellut ryhmät;

b)

kaikki SAN-viinit sekä tuotteet, joista on tarkoitus jalostaa tällaista viiniä;

c)

kaikki SMM-viinit sekä tuotteet, joista on tarkoitus jalostaa tällaista viiniä;

d)

kaikki rypälelajikeviinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää, sekä tuotteet, joista on tarkoitus jalostaa tällaista viiniä.

Sellaiset eri alkuperää olevat, enintään 60 litran säiliöihin pakatut ja yhteisön säännösten mukaisesti etiketöidyt SAN-viinit, jotka on saatu kolmannelta osapuolelta ja jotka pidetään hallussa myyntiä varten, voidaan merkitä samaan kirjanpitoon, jos toimivaltainen viranomainen tai tämän valtuuttama laitos tai elin on antanut tähän suostumuksensa ja jos kunkin SAN-viinin saapumiset ja lähdöt on merkitty erikseen; sama koskee SMM-viinejä.

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän käyttöoikeuden menettäminen on kirjattava rekistereihin.

2.   Jäsenvaltioiden on määritettävä tapa, jolla rekistereissä otetaan huomioon

a)

tuottajan oman talouden kulutus;

b)

mahdolliset tahattomat vaihtelut tuotteiden määrässä.

40 artikla

Rekistereihin tehtävät merkinnät

1.   Rekistereihin on merkittävä jokaisen saapumisen ja lähdön osalta

a)

tuotteen valvontanumero, kun tällaisesta numerosta on säädetty yhteisön tai kansallisissa säännöksissä;

b)

toimen suorittamispäivä;

c)

saapuvien ja lähtevien tuotteiden todellinen määrä;

d)

kyseisen tuotteen kuvaus sovellettavien yhteisön ja kansallisten säännösten mukaisesti;

e)

viittaus kyseisen kuljetuksen mukana seuraavaan tai seuranneeseen asiakirjaan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevassa 1–9 sekä 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen viinien osalta toimijoiden pitämiin rekistereihin on tehtävä kyseisen asetuksen 60 artiklassa tarkoitetut vapaaehtoiset merkinnät, jos ne esitetään tai aiotaan esittää päällysmerkinnöissä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut vapaaehtoiset merkinnät voidaan muiden kuin tuottajien pitämissä rekistereissä korvata saateasiakirjan numerolla ja laatimispäivämäärällä.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen viinien varastointiin käytettävien astioiden tunnistustiedot ja nimellistilavuudet on myös kirjattava rekistereihin. Lisäksi astioissa on oltava jäsenvaltioiden tähän tarkoitukseen säätämät merkinnät, joiden perusteella valvonnasta vastaava viranomainen voi tunnistaa niiden sisällön rekisterien tai rekisteriä vastaavien asiakirjojen perusteella.

Kun kyseessä ovat samalla tuotteella täytetyt, samassa erässä varastoidut enintään 600 litran säiliöt, astioiden merkinnät rekistereissä voidaan korvata koko erää koskevilla merkinnöillä, jos kyseinen erä on selvästi erotettu muista eristä.

4.   Edellä olevan 31 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lähtörekisterissä on viitattava asiakirjaan, jolla tuote on aiemmin kuljetettu.

41 artikla

Rekistereihin kirjattavat käsittelyt

1.   Rekistereihin on kirjattava seuraavat käsittelyt:

a)

alkoholipitoisuuden lisääminen;

b)

happamuuden lisääminen;

c)

happamuuden alentaminen;

d)

makeuttaminen;

e)

leikkaaminen;

f)

pullottaminen;

g)

tislaus;

h)

kaikkien kuohuviiniluokkien sekä helmeilevien viinien ja hiilihapotettujen helmeilevien viinien valmistaminen;

i)

väkevien viinien valmistaminen;

j)

puhdistetun tai puhdistamattoman tiivistetyn rypäleen puristemehun valmistaminen;

k)

käsittely viininvalmistuskäyttöön tarkoitetulla hiilellä;

l)

käsittely kaliumferrosyanidilla;

m)

tislausta varten väkevöityjen viinien valmistaminen;

n)

muu alkoholin lisääminen;

o)

jalostaminen muuhun luokkaan kuuluvaksi tuotteeksi, erityisesti maustetuksi viiniksi;

p)

elektrodialyysikäsittely tai kationinvaihtokäsittely viinikiven stabiloimiseksi;

q)

dimetyylidikarbonaatin lisääminen viiniin;

r)

tammipuun palasten käyttö viininvalmistuksessa;

s)

viinin sisältämän alkoholin osittainen poistaminen;

t)

uusien viininvalmistusmenetelmien kokeellinen käyttö, mukaan luettuna viittaus asianomaisen jäsenvaltion antamaan lupaan;

u)

rikkidioksidin, kaliumbisulfiitin tai kaliummetabisulfiitin lisääminen.

Jos yritykselle on myönnetty oikeus pitää tämän asetuksen 38 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja yksinkertaistettuja rekistereitä, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä V olevan D kohdan 4 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten kaksoiskappaleet yhtäläisiksi sellaisten rekistereihin tehtyjen merkintöjen kanssa, jotka liittyvät alkoholipitoisuuden lisäämiseen, happamuuden lisäämiseen ja happamuuden alentamiseen.

2.   Jokaisesta 1 kohdassa tarkoitetusta käsittelystä on merkittävä muihin kuin 42 kohdassa tarkoitettuihin rekistereihin

a)

tehty käsittely ja sen päivämäärä;

b)

käytettyjen tuotteiden luonne ja määrä;

c)

käsittelyllä saatu tuotemäärä, mukaan luettuna viinien alkoholipitoisuuden osittain poistamisella saatu alkoholi;

d)

alkoholipitoisuuden lisäämisessä, happamuuden lisäämisessä, happamuuden vähentämisessä, makeuttamisessa ja väkevöimisessä käytettyjen tuotteiden määrä;

e)

tuotteiden kuvaus sovellettavien yhteisön ja kansallisten säännösten mukaisesti ennen kyseistä käsittelyä ja sen jälkeen;

f)

merkinnät säiliöissä, joissa rekistereihin merkittyjä tuotteita säilytettiin ennen käsittelyä ja joissa niitä säilytetään käsittelyn jälkeen;

g)

kun kyseessä on pullottaminen, täytettyjen pullojen lukumäärä ja sisältö;

h)

kun kyseessä on tilauspullotus, pullottajan nimi ja osoite.

Jos tuotteen luokitus muuttuu muun jalostamisen kuin 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen käsittelyjen vuoksi, erityisesti silloin kun kyseessä on rypäleen puristemehun käyminen, kyseisen jalostamisen jälkeen saadun tuotteen määrät ja luonne on merkittävä rekistereihin.

42 artikla

Kuohuviinien ja väkevien viinien rekisterit

1.   Kuohuviinien valmistuksen osalta cuvéetä koskeviin rekistereihin on merkittävä kunkin valmistetun cuvéen osalta

a)

valmistuspäivä;

b)

pullotuspäivä kaikkien laatukuohuviiniluokkien osalta;

c)

cuvéen tilavuus sekä tiedot sen kaikista ainesosista ja niiden tilavuudesta sekä todellisesta ja potentiaalisesta alkoholipitoisuudesta;

d)

käytetyn tirage-liuoksen tilavuus;

e)

expédition-liuoksen tilavuus;

f)

saatujen pullojen lukumäärä sekä tarvittaessa tarkennukset kuohuviinin tyypistä sen jäännössokeripitoisuuteen liittyvää ilmaisua käyttäen, jos kyseinen ilmaisu esiintyy päällysmerkinnöissä.

2.   Väkevän viinin valmistuksen osalta rekistereihin on merkittävä kunkin valmisteilla olevan väkevän viinin erän osalta

a)

päivämäärä, jona jotakin asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettua tuotetta on lisätty;

b)

lisätyn tuotteen luonne ja määrä.

43 artikla

Erityisrekisterit tai erityiskirjanpidot

1.   Rekisterinpitäjät ovat velvollisia pitämään erityisrekistereitä tai erityiskirjanpitoja seuraavista saapuvista tai lähtevistä tuotteista, joita ne pitävät hallussaan missä tahansa tarkoituksessa, myös silloin kun tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi rekisterinpitäjän omissa laitoksissa:

a)

sakkaroosi;

b)

tiivistetty rypäleen puristemehu;

c)

puhdistettu tiivistetty rypälemehu;

d)

happamuuden lisäämiseen käytetyt tuotteet;

e)

happamuuden alentamiseen käytetyt tuotteet;

f)

viinistä valmistetut ja tislatut alkoholijuomat.

Erityisrekisteri tai erityiskirjanpito ei vapauta velvollisuudesta tehdä asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä V olevan D kohdan 4 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuissa erikoisrekistereissä tai erityiskirjanpidoissa on mainittava erikseen kustakin tuotteesta

a)

saapuvien tuotteiden osalta

i)

tavarantoimittajan nimi tai toiminimi ja osoite sekä tarvittaessa viittaus tuotteen mukana kuljetuksessa seuranneeseen asiakirjaan;

ii)

tuotteen määrä;

iii)

saapumispäivä;

b)

lähtevien tuotteiden osalta

i)

tuotteen määrä;

ii)

käyttö- tai lähtöpäivämäärä;

iii)

tarvittaessa vastaanottajan nimi tai toiminimi ja osoite.

44 artikla

Hävikki

Jäsenvaltioiden on vahvistettava enimmäisprosentti varastoinnin aikaisesta haihtumisesta, eri käsittelyistä tai tuotteen luokituksen muutoksista aiheutuvalle hävikille.

Jos todellinen hävikki ylittää seuraavat rajat, rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä kirjallisesti alueellisesti toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltioiden vahvistamassa määräajassa:

a)

kuljetuksen aikana liitteessä VI olevan B osan 1.3 kohdassa säädetyt sallitut poikkeamat; ja

b)

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden vahvistamat enimmäisprosenttiosuudet.

Toisessa alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

45 artikla

Rekistereihin kirjaamista koskevat määräajat

1.   Erityisrekistereihin tai erityiskirjanpitoihin on tehtävä

a)

39, 40 ja 44 artiklassa tarkoitetut saapumismerkinnät viimeistään niiden vastaanottamista seuraavana työpäivänä ja lähtömerkinnät viimeistään lähettämistä seuraavana kolmantena työpäivänä;

b)

41 artiklassa tarkoitetut merkinnät viimeistään käsittelyä seuraavana työpäivänä ja väkevöimistä koskevat merkinnät heti samana päivänä;

c)

43 artiklassa tarkoitetut saapumis- ja lähtömerkinnät viimeistään vastaanottamista tai lähettämistä seuraavana työpäivänä ja käyttömerkinnät heti käyttöpäivänä.

Jäsenvaltio voi kuitenkin erityisesti sähköistä varastokirjanpitoa käytettäessä myöntää pidemmät, enintään 30 päivän määräajat, jos tulevia ja lähteviä tuotteita sekä 41 artiklassa tarkoitettuja käsittelyjä voidaan valvoa milloin tahansa muiden todistusasiakirjojen perusteella, joita toimivaltainen viranomainen tai tämän valtuuttama laitos tai elin pitää luotettavina.

2.   Poiketen 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta ja jollei jäsenvaltioiden 47 artiklan 1 kohdan j ja k alakohdan nojalla antamista säännöksistä muuta johdu, yhtä tuotetta koskevat kuljetukset voidaan merkitä lähtörekisteriin kuukausittain, jos tuote on pakattu yksinomaan 25 artiklan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin säiliöihin.

46 artikla

Rekisterien päättäminen

Tulo- ja lähtörekisterit on päätettävä (vuositase) kerran vuodessa ajankohtana, jonka jäsenvaltiot voivat vahvistaa. Vuositaseen laatimisen yhteydessä on syytä suorittaa varastoinventaario. Olemassa oleva varasto on kirjattava rekistereihin tulona vuositaseen laatimista seuraavan päivämäärän kohdalle. Jos vuositaseesta ilmenee eroja teoreettisten ja todellisten varastojen välillä, niistä on tehtävä selvitys tilinpäätökseen.

IV   LUKU

II ja III lukua koskevat yhteiset säännökset

47 artikla

Yleiset ja siirtymäsäännökset

1.   Jäsenvaltio voi

a)

säätää, että sen alueella myyntiin saatettuja, 25 artiklan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja, nimellistilavuudeltaan enintään viiden litran etiketöityjä astioita pakattaessa käytettävistä sulkimista on pidettävä varastokirjanpitoa ja että niihin on tehtävä erityismerkintöjä;

b)

vaatia, että sen alueella saatujen viinialan tuotteiden kuljetuksessa mukana seuraaviin asiakirjoihin on tehtävä täydentäviä merkintöjä, jos ne ovat valvonnan vuoksi välttämättömiä;

c)

säätää – jos se on sähköisen varastokirjanpidon vuoksi perusteltua – mihin kohtaan sen alueelta alkavassa viinialan tuotteiden kuljetuksessa mukana seuraaviin asiakirjoihin on tehtävä tietyt pakolliset merkinnät, ilman että 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen mallien muotoa muutetaan;

d)

sallia, että sen alueelta alkavissa ja sinne päättyvissä kuljetuksissa, jotka eivät kulje toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueen kautta, ilmoitetaan 31 päivänä heinäkuuta 2015 päättyvän siirtymäkauden aikana rypäleen puristemehun tiheyden asemesta tiheys, joka ilmaistaan Oechsle-asteina;

e)

säätää, että sen alueella laadittuihin, viinialan tuotteiden kuljetuksessa mukana seuraaviin asiakirjoihin on kuljetuksen alkamispäivän lisäksi merkittävä kuljetuksen alkamisen kellonaika;

f)

säätää 25 artiklan a alakohdan i alakohdan lisäksi, että minkäänlaista kuljetuksen mukana seuraavaa asiakirjaa ei vaadita murskattujen tai murskaamattomien rypäleiden eikä rypäleen puristemehun kuljetuksessa, jonka suorittaa tuottajaryhmittymään kuuluva kyseiset tuotteet tuottanut tuottaja tai kyseiset tuotteet hallussaan pitävä tuottajaryhmittymä, tai joka suoritetaan näistä jommankumman lukuun, ja jonka määränpäänä on vastaanottopaikka tai kyseisen ryhmittymän viininvalmistamo, jos kuljetus alkaa ja päättyy saman viininviljelyvyöhykkeen sisällä ja, silloin kun tuote on tarkoitettu jalostettavaksi SAN-viiniksi, kyseisen määritellyn alueen sisällä, sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue mukaan luettuna;

g)

säätää, että

i)

lähettäjän on laadittava yksi tai useampi jäljennös sellaisten kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista, jotka alkavat asianomaisen jäsenvaltion alueella; tällöin jäsenvaltion on myös säädettävä jäljennösten käytöstä;

ii)

vastaanottajan on laadittava yksi tai useampi jäljennös sellaisten kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista, jotka alkavat toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueelta ja päättyvät asianomaisen jäsenvaltion alueelle; tällöin jäsenvaltion on myös säädettävä jäljennösten käytöstä;

h)

säätää, ettei 25 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua poikkeusta, joka koskee tiettyjen rypälekuljetusten vapauttamista saateasiakirjavaatimuksesta, sovelleta sen alueelta alkaviin ja sinne päättyviin kuljetuksiin;

i)

säätää 29 artiklassa tarkoitettujen, alueeltaan alkavien ja toisen jäsenvaltion alueelle päättyvien kuljetusten osalta, että lähettäjän on ilmoitettava purkupaikan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite samalla kun se toimittaa kyseisen artiklan mukaisesti laaditut jäljennökset;

j)

sallia olemassa olevien rekisterien mukautukset ja vahvistaa rekisterien pitoa ja valvontaa koskevia täydentäviä sääntöjä tai tiukempia vaatimuksia;

k)

säätää, että 33 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa toimivaltainen viranomainen voi itse varmistua rekisterien pidosta tai siirtää tehtävän kyseistä tarkoitusta varten valtuutetulle laitokselle tai elimelle.

Jäsenvaltio voi j alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa säätää, että sen osoittamista tuotteista on pidettävä erillistä kirjaa rekistereissä tai että tietyistä tuoteluokista tai tietyistä 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista käsittelyistä on pidettävä erillisiä rekistereitä.

2.   Jäsenvaltiot eivät voi kieltää tai vaikeuttaa 25 artiklan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin, nimellistilavuudeltaan enintään viiden litran suuruisiin säiliöihin pakattujen tuotteiden liikkuvuutta sulkimiin liittyvin perustein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 92/12/ETY soveltamista.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin kieltää omalla alueellaan pakattujen tuotteiden osalta tiettyjen sulkimien tai pakkaustyyppien käytön tai asettaa tällaisten sulkimien käytölle tiettyjä edellytyksiä.

48 artikla

Saateasiakirjojen ja rekisterien säilyttäminen

1.   Saateasiakirjoja ja säädettyjä jäljennöksiä on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ne on laadittu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten tiukempien säännösten soveltamista, joita jäsenvaltiot ovat antaneet lainsäädäntönsä tai muussa tarkoituksessa noudatettavien kansallisten menettelyjen soveltamiseksi.

2.   Rekistereitä ja niihin kirjattuihin toimiin liittyviä asiakirjoja on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan rekistereihin merkittyjen tilien päättämisestä. Jos rekisterissä on yksi tai useampi tili, jota ei ole päätetty ja joka koskee vähäisiä viinimääriä, kyseiset tilit voidaan siirtää toiseen rekisteriin siten, että siirrosta tehdään merkintä alkuperäiseen rekisteriin. Tällöin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso alkaa siirtopäivästä.

49 artikla

Tiedonannot

1.   Jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi

a)

niiden viranomaisten nimet ja osoitteet, joiden toimivaltaan tämän osaston soveltaminen kuuluu;

b)

tarvittaessa niiden laitosten tai elinten nimet ja osoitteet, joille toimivaltainen viranomainen on antanut valtuudet tämän osaston soveltamisen osalta.

2.   Jäsenvaltion on lisäksi ilmoitettava komissiolle

a)

1 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ja laitoksia tai elimiä koskevat muutokset;

b)

toimenpiteet, joita se on toteuttanut tämän osaston soveltamiseksi, jos kyseisillä säännöksillä on erityistä merkitystä asetuksessa (EY) N:o 555/2008 tarkoitetulle jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle.

3.   Komissio laatii jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella luettelon toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa valtuutettujen laitosten tai elinten nimistä ja osoitteista sekä pitää luettelon ajan tasalla. Komissio julkaisee luettelon internetissä.

IV   OSASTO

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

50 artikla

Tiedonannot

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tässä asetuksessa vahvistettujen tiedonantojen määräaikojen noudattamisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityissäännösten soveltamista.

2.   Jäsenvaltioiden on säilytettävä tämän asetuksen mukaisesti kirjatut tiedot vähintään viiden viinivuoden ajan tietojen merkitsemisvuodesta.

3.   Tässä asetuksessa edellytetyt tiedonannot eivät rajoita jäsenvaltioiden sellaisten velvollisuuksien soveltamista, joista säädetään viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta annetussa asetuksessa (ETY) N:o 357/79.

51 artikla

Ilmeiset virheet

Jäsenvaltiolle tämän asetuksen mukaisesti tehtyä tiedonantoa tai hakemusta voi muuttaa milloin tahansa sen jättämisen jälkeen, jos kyseessä on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ilmeinen virhe.

52 artikla

Ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet

Tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia ei sovelleta, jos kyseessä on neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (16) 31 artiklassa tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet.

53 artikla

Kumoaminen ja viittaukset

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 649/87, (EY) N:o 884/2001 ja (EY) N:o 1282/2001.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä X olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

54 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(3)  EYVL L 208, 31.7.1986, s. 1.

(4)  EYVL L 62, 5.3.1987, s. 10.

(5)  EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1.

(6)  EYVL L 54, 5.3.1979, s. 124.

(7)  EYVL L 176, 29.6.2001, s. 14.

(8)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 32.

(10)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.

(11)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(12)  EYVL L 276, 19.9.1992, s. 1.

(13)  EYVL L 369, 18.12.1992, s. 17.

(14)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(15)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(16)  EUVL L 30, 19.1.2009, s. 16.


LIITE I

Viinitilarekisterin vähimmäistiedot ja 3 artiklassa tarkoitetut näitä tietoja koskevat tarkennukset

1.   TILAKOHTAINEN ASIAKIRJA

1.1   Tunniste- ja sijaintitiedot

(1)

Viininviljelijän tunnistetiedot (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 73/2009 15 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetyn yhtenäisen järjestelmän kanssa, johon kirjataan kaikkien viljelijöiden tunnistetiedot).

(2)

Viininviljelylohkojen luettelo ja sijainti (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 73/2009 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 17 artiklassa säädetyn viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän kanssa).

(3)

Myönnetyt istutusoikeudet, joita ei ole vielä käytetty, ja uudelleenistutusoikeudet (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 74 artiklassa ja liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 15 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

1.2   Viininviljelylohkon ominaisuudet

(1)

Viininviljelylohkon tunnistetiedot: Viininviljelylohkojen tunnistusjärjestelmä perustuu karttoihin, maarekisteriasiakirjoihin tai muuhun kartta-aineistoon. On hyödynnettävä sähköistä paikkatietojärjestelmätekniikkaa (GIS), johon on suotavaa sisällyttää ilmaortokuvaus tai satelliittiortokuvaus ja joka noudattaa yhtenäistä standardia. Kyseinen standardi takaa vähintään mittakaavaltaan 1:10 000 olevia karttoja vastaavan tarkkuuden.

(2)

Viininviljelylohkon pinta-ala

Jos viiniä viljellään yhdessä muiden kasvien kanssa,

a)

asianomaisen viljelylohkon kokonaispinta-ala;

b)

viininviljelyala todellista satotasoa vastaavaksi muunnettuna (muuntamisessa käytetään jäsenvaltion määrittelemiä soveltuvia kertoimia).

(3)

Viininviljelylohkon pinta-ala tai tapauksen mukaan todellista satotasoa vastaavaksi muunnettu pinta-ala eriteltynä viiniköynnösten ominaisuuksien perusteella seuraaviin:

a)

pinta-alat, joille on istutettu viininvalmistukseen käytettävien rypäleiden lajikkeita (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 74 artiklassa ja liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 14 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa),

i)

jotka soveltuvat suojatulla alkuperänimityksellä varustettujen

valkoviinien valmistukseen,

puna-/roseeviinien valmistukseen;

ii)

jotka soveltuvat suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen

valkoviinien valmistukseen,

puna-/roseeviinien valmistukseen;

iii)

jotka soveltuvat ilman SAN-/SMM-merkintää olevien

valkoviinien valmistukseen,

puna-/roseeviinien valmistukseen;

b)

pinta-alat, joille on istutettu viiniköynnöksiä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 479/2008 24 artiklan mukaisesti laatimassa luokituksessa saman hallinnollisen yksikön osalta samanaikaisesti viininvalmistukseen käytettävien rypäleiden lajikkeeseen ja tapauksen mukaan syötäväksi tarkoitettujen rypäleiden lajikkeeseen, kuivattavien rypäleiden lajikkeeseen tai viinistä tislatun alkoholijuoman valmistukseen tarkoitettujen rypäleiden lajikkeeseen;

c)

pinta-alat, joille on istutettu viininvalmistukseen käytettävien rypäleiden lajikkeita, joita jäsenvaltio ei ole luokitellut tai ei voi luokitella asetuksen (EY) N:o 479/2008 24 artiklan mukaisesti;

d)

pinta-alat, joille on istutettu kuivattavien rypäleiden lajikkeita;

e)

istutetut pinta-alat, jotka on tarkoitettu yksinomaan viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston tuottamiseen (emoviiniköynnösten varttamisoksat);

f)

pinta-alat, joille on istutettu vielä varttamattomia viiniköynnöksiä, jotka on tarkoitettu vartettaviksi;

g)

viljelystä poistettu viininviljelyala;

h)

muut.

(4)

Viininvalmistukseen käytettävien rypäleiden lajikkeet, arvio vastaavista pinta-aloista ja osuudet asianomaisella viininviljelylohkolla (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 74 artiklassa ja liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 16 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(5)

Pinta-alat, jotka on istutettu ilman vastaavia istutusoikeuksia 31 päivän elokuuta 1998 jälkeen (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 58 artiklassa ja liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 2 ja 3 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(6)

Istutetut pinta-alat, jotka ovat peräisin ennen 1 päivää syyskuuta 1998 laittomasti tehdyistä istutuksista (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 58 artiklassa ja liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 4–7 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(7)

Pinta-alat, joille on myönnetty uusien viljelmien istutusoikeuksia (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 61 artiklassa ja liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 8 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(8)

Pinta-alat, joille on myönnetty oikeus raivauspalkkioon (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 73 artiklassa ja liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 11 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(9)

Pinta-alat, jotka on raivattu ja joille on myönnetty vastaava raivauspalkkio (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 68 ja 73 artiklassa sekä liitteessä XIII esitetyssä taulukossa 12 tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(10)

Pinta-alat, joilla toteutetaan rakenneuudistusta tai uusiin lajikkeisiin siirtymistä asetuksen (EY) N:o 479/2008 11 artiklan mukaisesti (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 liitteissä VII ja VIII a esitetyissä taulukoissa tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(11)

Pinta-alat, joilta rypäleet korjataan raakana asetuksen (EY) N:o 479/2008 12 artiklan mukaisesti (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 555/2008 liitteissä VII ja VIII b esitetyissä taulukoissa tarkoitettujen tiedonantojen kanssa).

(12)

Asianomaisen viiniviljelylohkon istutusvuosi tai, jos se ei ole tiedossa, arvioitu ikä (tietojen on oltava yhteensopivia asetuksen (ETY) N:o 357/79 kanssa).

1.3   Pakolliset ilmoitukset

(1)

Satoilmoitus (tietojen on oltava yhteensopivia 8 artiklassa ja liitteissä II ja III esitetyissä taulukoissa tarkoitettujen satoilmoitusten kanssa).

(2)

Tuotantoilmoitus (tietojen on oltava yhteensopivia 9 artiklassa ja liitteessä IV esitetyssä taulukossa tarkoitettujen tuotantoilmoitusten kanssa).

(3)

Varastoilmoitus (tietojen on oltava yhteensopivia 11 artiklassa ja liitteessä V esitetyssä taulukossa tarkoitettujen varastoilmoitusten kanssa).

2.   TUOTANTOA KOSKEVA ASIAKIRJA

2.1   Tunnistetiedot

Luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai henkilöryhmittymän, jonka on tehtävä 9 artiklassa säädetty tuotantoilmoitus, tunnistetiedot.

2.2   Pakolliset ilmoitukset

(1)

Tuotantoilmoitus (tietojen on oltava yhteensopivia 9 artiklassa ja liitteessä IV esitetyssä taulukossa tarkoitettujen tuotantoilmoitusten kanssa).

(2)

Varastoilmoitus (tietojen on oltava yhteensopivia 11 artiklassa ja liitteessä V esitetyssä taulukossa tarkoitettujen varastoilmoitusten kanssa).

3.   MUU

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty viininviljelylohkojen kokonaispinta-ala, joita ei merkitä tilakohtaiseen asiakirjaan.


LIITE II

Rypälesatoilmoitus [8 artiklan mukaisesti]

Ilmoituksentekijä:

Viininviljelyala (ha): …

Tuotannossa oleva pinta-ala

Korjattujen rypäleiden määrä

(hl tai 100 kg)

Rypäleiden määränpää (hl)

Ilmoituksentekijän viiniyttämät rypäleet

Toimitettu osuustoiminnalliseen viininvalmistamoon (1)

Myyty viiniyttäjälle (1)

Muu määränpää (1)

ha (2)

Lohko-koodit

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

Viinirypäleet

Rypäleen puristemehu

Viinirypäleet

Rypäleen puristemehu

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

 

1.

Viinitarhat suojatulla alkuperänimityksellä varustettujen viinien valmistukseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Viinitarhat suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien valmistukseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Viinitarhat sellaisten rypälelajikeviinien valmistukseen, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Viinitarhat sellaisten viinien valmistukseen, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Viinitarhat muiden viinien valmistukseen (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ilmoituksentekijän toimittamat tai myymät rypälemäärät on ilmoitettava kokonaismäärinä. Toimituksia ja myyntiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot merkitään taulukkoon III.

(2)  Ilmoitukseen merkittävä ala on tuotannossa olevien viininviljelyalojen pinta-ala jäsenvaltion määrittelemässä hallinnollisessa yksikössä.

(3)  Ilmaisulla ”muut viinit” tarkoitetaan sellaisista rypälelajikkeista tuotettuja viinejä, jotka kuuluvat siinä luokituksessa, jonka jäsenvaltiot ovat laatineet asetuksen (EY) N:o 479/2008 24 artiklan mukaisesti, jos kyseistä asetusta sovelletaan, saman hallinnollisen yksikön osalta samanaikaisesti viininvalmistukseen käytettävien rypäleiden lajikkeeseen ja tapauksen mukaan syötäväksi tarkoitettujen rypäleiden lajikkeeseen, kuivattavien rypäleiden lajikkeeseen tai viinistä tislatun alkoholijuoman valmistukseen tarkoitettujen rypäleiden lajikkeeseen.


LIITE III

Rypälesatoilmoitus [8 artiklan mukaisesti]

(Tämä taulukko koskee ennen tuotantoilmoitusta myytyjä tai toimitettuja tuotteita)

Vastaanottaja

Viiniyttäjälle myytyjen tai osuustoiminnalliselle viininvalmistajalle toimitettujen tuotteiden luonne (hehtolitraa tai 100 kg)

Viinirypäleet ja/tai rypäleen puristemehut viiniä varten

SAN-merkinnällä

SMM-merkinnällä

Rypälelajikeviinit ilman SAN-/SMM-merkintää

Ilman SAN-/SMM-merkintää

Muut viinit

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

Pun.

Valk.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN = suojattu alkuperänimitys; SMM = suojattu maantieteellinen merkintä.


LIITE IV

Tuotantoilmoitus [9 artiklan mukaisesti]

SAN = suojattu alkuperänimitys; SMM = suojattu maantieteellinen merkintä; p/r = punainen/rosee; v = valkoinen.

A.

Ilmoituksentekijään liittyvät tiedot (1)

B.

Tuotteiden pitopaikka


Käytettyjen tuotteiden luokka (2)

Toimittajien nimet ja osoitteet sekä viittaus toimitusasiakirjaan

(saateasiakirja tai muu)

Niiden tuotannossa olevien viinintarhojen pinta-ala, joista käytetyt tuotteet ovat peräisin

Viinirypäleet

(hehtolitraa tai 100 kg)

Viinivuoden alusta alkaen saadut viinit ja ilmoituspäivänä hallussa olevat muut tuotteet kuin viini

(hl)

SAN-merkinnällä

SMM-merkinnällä

Rypälelajikeviinit ilman SAN-/SMM-merkintää

Ilman SAN-/SMM-merkintää

Muut (3)

Rypäleen puristemehu (4)

Viini (5)

Rypäleen puristemehu (4)

Viini (5)

Rypäleen puristemehu (4)

Viini (5)

Rypäleen puristemehu (4)

Viini (5)

Rypäleen puristemehu

Viini (5)

p/r

v

p/r

v

p/r

v

p/r

v

p/r

v

p/r

v

p/r

v

p/r

v

p/r

v

p/r

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Osuustoiminnallisten viininvalmistamojen osalta on laadittava erillinen luettelo jäsenistä, jotka toimittavat koko satonsa.

(2)  Viinirypäleet, rypäleen puristemehu (tiivistetty rypäleen puristemehu, puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu, osittain käynyt rypäleen puristemehu), käymistilassa olevat uudet viinit.

(3)  Tähän sarakkeeseen merkitään kaikki viinivuoden tuotteet lukuun ottamatta niitä, jotka on merkitty edellisiin sarakkeisiin, sekä ilmoituksen tekohetkellä hallussa oleva tiivistetty rypäleen puristemehu ja puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu. Määrät on merkittävä tuoteluokittain.

(4)  Mukaan luettuna osittain käynyt rypäleen puristemehu, lukuun ottamatta tiivistettyä rypäleen puristemehua ja puhdistettua tiivistettyä rypäleen puristemehua.

(5)  Mukaan luettuina käymistilassa olevat uudet viinit.


LIITE V

Viinien ja rypäleen puristemehun varastoja koskeva ilmoitus [11 artiklan mukaisesti]

Hallussa 31. heinäkuuta (hl)

Ilmoituksentekijä: …

Tuotteen hallussapitopaikka: …


Tuoteluokka

Kokonaisvarastot

josta puna- ja roseeviinejä

josta valkoviinejä

Huomautuksia

Viinit

1.

Tuotantoon liittyvät varastot:

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN) (1)

viinit, joilla suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) (2)

rypälelajikeviinit ilman SAN-/SMM-merkintää

viinit ilman SAN-/SMM-merkintää (3)

muut viinit (4)

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

2.

Kauppaan liittyvät varastot:

a)

yhteisöstä peräisin olevat viinit:

viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN) (1)

viinit, joilla suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) (2)

rypälelajikeviinit ilman SAN-/SMM-merkintää

viinit ilman SAN-/SMM-merkintää (3)

b)

kolmansista maista peräisin olevat viinit:

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

3.

Yhteensä (1 + 2)

 

 

 

Rypäleen puristemehu

1.

Tuotantoon liittyvät varastot:

tiivistetty rypäleen puristemehu

puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu

muut rypäleen puristemehut (5)

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

2.

Kauppaan liittyvät varastot:

tiivistetty rypäleen puristemehu

puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu

muut rypäleen puristemehut (5)

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

3.

Yhteensä (1 + 2)

 

 

 


(1)  Tma-laatuviinit mukaan luettuina.

(2)  Maantieteellisellä merkinnällä varustetut pöytäviinit mukaan luettuina.

(3)  Pöytäviinit, joilla ei ole maantieteellistä merkintää, mukaan luettuina.

(4)  Tähän kohtaan merkitään kaikki muut viinit kuin edellisillä riveillä ilmoitetut. Määrät on merkittävä tuoteluokittain.

(5)  Rypäleen puristemehu, käymistilassa oleva rypäleen puristemehu ja kuivuneista viinirypäleistä valmistettu käymistilassa oleva rypäleen puristemehu mukaan luettuina.


LIITE VI

26 artiklassa tarkoitettujen saateasiakirjojen laatimisohjeet

A.   Yleissäännöt

1.

Saateasiakirja on täytettävä selkein ja lähtemättömin kirjaimin.

2.

Tekstiä ei saa raaputtaa eikä sen päälle kirjoittaa. Kirjoitusvirheet tekevät saateasiakirjasta käyttökelvottoman.

3.

Kuhunkin saateasiakirjan säädettyyn jäljennökseen on merkittävä maininta ”jäljennös” tai vastaava maininta.

4.

Jos asetuksen (ETY) N:o 2719/92 liitteessä olevan mallin (hallinnollinen asiakirja tai kaupallinen asiakirja) tai asetuksen (ETY) N:o 3649/92 liitteessä olevan mallin (yksinkertaistettu saateasiakirja tai kaupallinen asiakirja) mukaista lomaketta käytetään seuraamaan sellaisen viinialan tuotteen mukana, jota eivät koske direktiivissä 92/12/ETY säädetyt muodollisuudet, ruudut, joihin ei vaadita merkintää, on merkittävä koko ruudun kulmasta kulmaan halkovalla viivalla.

5.

Kun vastaanottaja on sijoittautunut yhteisön alueelle, saateasiakirjan käyttöön sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

jos kuljetetaan valmisteveron suspensiojärjestelmään kuuluvaa tuotetta: asetuksen (ETY) N:o 2719/92 liitteen selventävien huomautusten 1.5 kohdan yleiset merkinnät;

b)

jos kuljetetaan yhteisön sisällä valmisteveron alaista, lähtöjäsenvaltiossa jo kulutukseen luovutettua tuotetta: asetuksen (ETY) N:o 3649/92 liitteessä olevien selventävien huomautusten 1.5 kohdan yleiset huomautukset;

c)

jos tuotetta kuljetetaan muulla kuin a ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla

i)

ja käytetään a ja b alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten mukana vaadittavaa saateasiakirjaa,

lähettäjä säilyttää kappaleen 1,

kappale 2 seuraa tuotteen mukana lastauspaikasta purkupaikkaan, ja se annetaan vastaanottajalle tai tämän edustajalle;

ii)

ja käytetään muuta saateasiakirjaa,

saateasiakirjan alkuperäiskappale seuraa tuotteen mukana lastauspaikasta ja se annetaan vastaanottajalle tai tämän edustajalle,

lähettäjä säilyttää jäljennöksen.

6.

Kun kyseessä on jonkin seuraavista kuljetuksista yhdeltä lähettäjältä yhdelle vastaanottajalle, voidaan laatia yksittäinen saateasiakirja:

a)

useita samaan tuoteluokkaan kuuluvia tuote-eriä; tai

b)

useita eri tuoteluokkiin kuuluvia tuote-eriä, sillä edellytyksellä että ne on pantu nimellistilavuudeltaan enintään 60 litran säiliöihin, etiketöity ja varustettu lisäksi kertakäyttöisellä sulkimella.

7.

Edellä olevan 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tai jos toimivaltainen viranomainen on laatinut kuljetuksen mukana seuraavan asiakirjan, kyseinen asiakirja on pätevä ainoastaan, jos kuljetus alkaa viimeistään viidentenä tapauksen mukaan voimaantulopäivää tai laatimispäivää seuraavana arkipäivänä.

8.

Jos tuotteet kuljetetaan saman kuljetussäiliön eri osastoissa tai ne sekoittuvat kuljetuksen aikana, kummastakin osasta on laadittava oma saateasiakirjansa riippumatta siitä, kuljetetaanko ne erikseen vai sekoituksena. Asiakirjassa on mainittava kunkin jäsenvaltion vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti kyseisen sekoitetun tuotteen käyttötapa.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää lähettäjille tai valtuutetulle henkilölle oikeuden laatia yhden ainoan saateasiakirjan koko sekoituksen tuloksena syntyvää tuotetta varten. Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava eri kuormien luokan, alkuperän ja määrän todistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

B.   Erityissäännöt

1.

Tuotteen kuvausta koskevat merkinnät

1.1

Tuotetyyppi

Ilmoitetaan tuotteen tyyppi käyttäen yhteisön sääntöjen mukaista merkintää, joka kuvailee tuotetta mahdollisimman täsmällisesti, esimerkiksi:

a)

viini ilman SAN-/SMM-merkintää;

b)

rypälelajikeviini ilman SAN-/SMM-merkintää;

c)

viini, jolla SAN-/SMM-merkintä;

d)

rypäleen puristemehu;

e)

rypälemehu SAN-viinin valmistusta varten;

f)

tuontiviini.

1.2

Kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevassa 1–9 sekä 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen pakkaamattomien viinien kuljetus, tuotteen kuvaukseen on sisällytettävä kyseisen asetuksen 60 artiklassa tarkoitetut vapaaehtoiset merkinnät, jos ne esitetään tai aiotaan esittää päällysmerkinnöissä.

1.3

Alkoholipitoisuus ja tiheys, kun kyseessä on pakkaamattomien tai nimellistilavuudeltaan enintään 60 litran etiketöimättömiin säiliöihin pakattujen tuotteiden kuljetus

a)

muiden viinien kuin käymistilassa olevien uusien viinien todellinen alkoholipitoisuus tai käymistilassa olevien uusien viinien ja käymistilassa olevien rypäleen puristemehujen alkoholin kokonaispitoisuus on ilmaistava tilavuusprosentteina ja tilavuusprosenttien kymmenyksinä;

b)

rypäleen puristemehujen refraktometri-luku saadaan yhteisön hyväksymällä mittausmenetelmällä. Se on ilmaistava potentiaalisena alkoholipitoisuutena tilavuusprosentteina. Tämä merkintä voidaan korvata grammoina kuutiosenttimetriä kohti ilmaistun tiheyden merkinnällä;

c)

rypäleen puristemehujen, joiden käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, tiheys on ilmaistava grammoina kuutiosenttimetriä kohti ja todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina ja tilavuusprosenttien kymmenyksinä;

d)

tiivistettyjen rypäleen puristemehujen, puhdistettujen tiivistettyjen rypäleen puristemehujen ja tiivistettyjen viinirypälemehujen sokeripitoisuus on ilmaistava sokerin kokonaispitoisuutena grammoina litraa ja kilogrammaa kohti;

e)

rypäleiden puristejäännöksen ja viinisakan todellinen alkoholipitoisuuden merkintä on valinnainen, ja se on ilmaistava litroina desitonnia puhdasta alkoholia kohti.

Nämä merkinnät on tehtävä yhteisön määritysmenetelmiä koskevissa säännöissä hyväksyttyjä vastaavuustaulukkoja käyttäen.

Rajoittamatta sellaisten yhteisön säännösten soveltamista, joilla vahvistetaan tietyille tuotteille raja-arvot, seuraavat poikkeamat sallitaan:

a)

kun kyseessä on todellisen alkoholipitoisuuden tai kokonaisalkoholipitoisuuden ilmoittaminen, ± 0,2 tilavuusprosentin poikkeama;

b)

kun kyseessä on tiheyden ilmoittaminen, neljänteen desimaaliin pyöristetty 6 yksikön poikkeama (±0,0006);

c)

kun kyseessä on sokeripitoisuuden ilmoittaminen, 3 prosentin poikkeama.

1.4

Muut pakkaamattomien viinien ja rypäleen puristemehujen kuljetuksiin liittyvät merkinnät

a)   Viininviljelyvyöhyke

Viininviljelyvyöhyke, josta kuljetettava tuote on peräisin, on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteen IX määritelmien mukaisesti seuraavin lyhentein: A, B, C I, C II, C III a ja C III b.

b)   Tehdyt käsittelyt

Tuotteille tehdyt käsittelyt on ilmoitettava sulkeissa seuraavin numeroin:

0

:

Tuotteelle ei ole tehty mitään jäljempänä tarkoitetuista käsittelyistä.

1

:

Tuotetta on väkevöity.

2

:

Tuotteen happamuutta on lisätty.

3

:

Tuotteen happamuutta on vähennetty.

4

:

Tuotetta on makeutettu.

5

:

Tuotetta on väkevöity tislausta varten.

6

:

Tuotteeseen on lisätty tuote, joka on peräisin muulta kuin tuotteen kuvauksessa mainitulta maantieteelliseltä alueelta.

7

:

Tuotteeseen on lisätty tuote, joka on valmistettu muusta kuin tuotteen kuvauksessa mainitusta viiniköynnöslajikkeesta.

8

:

Tuotteeseen on lisätty tuote, joka on korjattu muuna vuonna kuin tuotteen kuvauksessa mainittuna vuonna.

9

:

Tuote on valmistettu käyttäen tammipuun palasia.

10

:

Tuote on valmistettu koekäyttämällä uutta viininvalmistusmenetelmää.

11

:

Tuotteen alkoholipitoisuus on poistettu osittain.

12

:

Muu, täsmennettävä.

Esimerkkejä:

a)

B-vyöhykkeeltä peräisin oleva viini, joka on rikastettu: merkitään B (1).

b)

C III b -vyöhykkeeltä peräisin oleva rypäleen puristemehu, jonka happamuutta on lisätty: merkitään C III b (2).

Viininviljelyvyöhykettä ja käsittelyjä koskevat merkinnät täydentävät tuotteen kuvausta koskevia merkintöjä, ja ne merkitään samaan kenttään kuin kyseiset merkinnät.

2.

Nettomäärää koskevat merkinnät:

Kun kyseessä ovat

a)

viinirypäleet, tiivistetyt rypäleen puristemehut, puhdistetut tiivistetyt rypäleen puristemehut, tiivistetyt viinirypälemehut, rypäleiden puristejäännös ja viinisakka, nettomäärä ilmaistaan tonneina tai kilogrammoina käyttäen lyhennettä ”t” tai ”kg”;

b)

muut tuotteet, nettomäärä ilmaistaan hehtolitroina tai litroina käyttäen lyhennettä ”hl” tai ”l”.

Pakkaamattomina kuljetettujen tuotteiden määrän merkinnöissä sallitaan 1,5 prosentin poikkeama kokonaismäärästä.

C.   Vaaditut merkinnät liitteessä VII tarkoitetun saateasiakirjan laatimiseksi

Alustava huomautus:

Liitteessä VII esitettyä saateasiakirjan mallia on noudatettava tarkasti. Vaadituille merkinnöille tarkoitettujen viivoilla rajattujen ruutujen koot ovat kuitenkin ohjeellisia.

 

Liitteessä VII olevaan malliin sisältyvän ruudun numero

Lähettäjä: täydellinen nimi ja osoite, myös postinumero

1

Viitenumero: jokaisella lähetyksellä on oltava viitenumero, joka voidaan tunnistaa lähettäjän kirjanpidossa (esim. laskun numero)

2

Vastaanottaja: täydellinen nimi ja osoite, myös postinumero

3

Lähtöpaikan toimivaltainen viranomainen: sen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite, joka on vastuussa kaupallisen asiakirjan laadinnan valvonnasta lähtöpaikassa. Tämä merkintä on pakollinen vain, kun kyseessä on lähetys toiseen jäsenvaltioon tai vienti.

4

Kuljettaja: ensimmäisestä kuljetuksesta vastuussa olevan henkilön (jos eri kuin lähettäjä) nimi ja osoite

Muita kuljetukseen liittyviä merkintöjä:

a)kuljetusväline (kuorma-auto, pakettiauto, säiliöauto, henkilöauto, junavaunu, säiliövaunu, lentokone);b)rekisterinumero tai vesiliikennealuksen nimi (vapaaehtoinen merkintä)

5

Kuljetuksen alkamispäivä; myös lähtöaika, jos se jäsenvaltio, jonka alueella kuljetus alkaa, sitä edellyttää.

Jos kulkuvälinettä vaihdetaan, tuotteen kuormanneen kuljettajan on merkittävä asiakirjan kääntöpuolelle:

kuljetuksen alkamispäivä,

kulkuvälinetyyppi ja ajoneuvon rekisterinumero sekä vesiliikennevälineen nimi,

oma sukunimensä, etunimensä tai käyttämänsä toiminimi sekä postiosoite, postinumero mukaan luettuna.

6

Toimituspaikka: tosiasiallinen toimituspaikka, jos tavaroita ei ole toimitettu vastaanottajan osalta ilmoitettuun osoitteeseen. Jos kyseessä ovat vientitavarat, on tehtävä jokin liitteessä IX esitetyistä merkinnöistä.

7

Tuotteen kuvaus asetuksen (EY) N:o 479/2008 ja kansallisten säännösten mukaisesti, erityisesti pakolliset merkinnät.

Tavarakollien kuvaus: ulkopakkausten tunnistenumerot ja lukumäärä sekä sisäpakkausten lukumäärä.

Kuvausta voi jatkaa erilliselle arkille, joka liitetään kuhunkin kappaleeseen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pakkausluetteloa.

Jos seuraavia kuljetetaan pakkaamattomina:

viinit: todellinen alkoholipitoisuus,

käymättömät tuotteet: refraktometriluku tai massatiheys,

käymistilassa olevat tuotteet: kokonaisalkoholipitoisuus,

viinit, joiden jäännössokeripitoisuus on yli 4 grammaa litralta: todellisen alkoholipitoisuuden lisäksi kokonaisalkoholipitoisuus.

8

Määrä:

pakkaamattomista tuotteista kokonaisnettomäärä,

pakatuista tuotteista tuotetta sisältävien astioiden lukumäärä ja nimellistilavuus.

9

Lähettäjäjäsenvaltion säätämät lisämerkinnät:

jos tällaisista merkinnöistä on säädetty, on noudatettava asianomaisen jäsenvaltion ohjeita; muussa tapauksessa ruutuun merkitään kulmasta kulmaan ulottuva viiva.

10

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän todistaminen: katso 31 artikla.

11


LIITE VII

24 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraava saateasiakirja

Image


LIITE VIII

31 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erikoisleima

Image


LIITE IX

27 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

И3HECEHO

:

espanjaksi

:

EXPORTADO

:

tšekiksi

:

VYVEZENO

:

tanskaksi

:

UDFØRSEL

:

saksaksi

:

AUSGEFÜHRT

:

viroksi

:

EKSPORDITUD

:

kreikaksi

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

englanniksi

:

EXPORTED

:

ranskaksi

:

EXPORTÉ

:

italiaksi

:

ESPORTATO

:

latviaksi

:

EKSPORTĒTS

:

liettuaksi

:

EKSPORTUOTA

:

unkariksi

:

EXPORTÁLVA

:

maltaksi

:

ESPORTAT

:

hollanniksi

:

UITGEVOERD

:

puolaksi

:

WYWIEZIONO

:

portugaliksi

:

EXPORTADO

:

romaniaksi

:

EXPORTAT

:

slovakiksi

:

VYVEZENÉ

:

sloveeniksi

:

IZVOŽENO

:

suomeksi

:

VIETY

:

ruotsiksi

:

EXPORTERAD


LIITE X

53 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetut vastaavuustaulukot

1.   Asetus (ETY) N:o 649/87

Asetus (ETY) N:o 649/87

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 2 kohta

Liitteessä I olevan 1.2 kohdan 2 alakohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

8 artikla

9 artikla

10 artikla

Liite I

Liite I

Liite II


2.   Asetus (EY) N:o 884/2001

Asetus (EY) N:o 884/2001

Tämä asetus

1 artikla

21 artikla

2 artikla

22 artikla

3 artiklan 1 kohta

23 artikla

3 artiklan 2 ja 3 kohta

24 artikla

3 artiklan 4 kohta

28 artikla

4 artikla

25 artikla

5 artiklan 1 kohta

33 artikla

5 artiklan 2 kohta

30 artikla

6 artiklan 1–2 kohta

26 artikla

6 artiklan 3–4 kohta

Liite VI

6 artiklan 5–6 kohta

34 artikla

6 artiklan 7 kohta

32 artikla

7 artikla

31 artikla

8 artiklan 1 kohta

Liite VI

8 artiklan 2–5 kohta

27 artikla

9 artikla

35 artikla

10 artikla

29 artikla

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja 3 kohta

36 artikla

11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

37 artikla

12 artiklan 1 ja 2 kohta

38 artikla

12 artiklan 3 kohta

39 artiklan 1 kohta

12 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

44 artikla

12 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

39 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

40 artiklan 1 ja 4 kohta

13 artiklan 2 kohta

46 artikla

14 artiklan 1–2 kohta

41 artikla

14 artiklan 3–4 kohta

42 artikla

15 artikla

43 artikla

16 artikla

45 artikla

17 artikla

47 artiklan 1 kohdan j ja k alakohta

18 artikla

47 artiklan 1 kohdan a–i alakohta

19 artikla

48 artikla

20 artikla

49 artikla

21 artikla

22 artikla


3.   Asetus (EY) N:o 1282/2001

Asetus (EY) N:o 1282/2001

Tämä asetus

1 artikla

6 artikla

2 artikla

8 artikla

3 artikla

Liite II

4 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohta

9 artikla

4 artiklan 2 kohta

10 artikla

5 artikla

13 artikla

6 artikla

11 artikla

7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

12 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

17 artikla

7 artiklan 2 kohta

14 artikla

8 artikla

Liite II

9 artikla

15 artikla

10 artikla

20 artikla

11 artikla

16 artikla

12 artikla

18 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

18 artiklan 2 kohta

14 artikla

15 artikla

16 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artikla

19 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

18 artikla

19 artikla

20 artikla


27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 437/2009,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,

lihotettaviksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan yhteisön tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maailman kauppajärjestön (WTO) luettelossa CXL edellytetään, että yhteisö avaa 169 000 eläintä käsittävän vuotuisen tuontitariffikiintiön lihotettaviksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille. Niiden neuvottelujen tuloksena, jotka käytiin vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesta Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä kirjeenvaihtona tehdystä sopimuksesta (2), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (3), yhteisö sitoutui kuitenkin sisällyttämään luetteloonsa kaikkien jäsenvaltioiden osalta kyseistä tuontikiintiötä koskevan mukautuksen, jonka määrä on 24 070 eläintä.

(2)

Näiden kiintiöiden hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt vahvistetaan lihotettaviksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 23 päivänä toukokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 558/2007 (4) kunkin vuoden 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajaksi.

(3)

Ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteen käyttö on osoittautunut toimivaksi muilla maatalousaloilla, joten hallinnon yksinkertaistamiseksi olisi lihotettaviksi tarkoitettujen nuorten urospuolisten nautaeläinten tuontia koskevaa kiintiötä vastedes hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyllä menetelmällä. Tämän olisi tapahduttava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(4)

Hallinnointijärjestelmän vaihtamiseen liittyvät erikoispiirteet huomioon ottaen on tärkeää, että tässä asetuksessa tarkoitettua kiintiötä pidetään muuna kuin kriittisenä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan mukaisesti.

(5)

Yhteisön tullikoodeksista 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/2008 (6) (uudistettu tullikoodeksi) 166 artiklassa säädetään sellaisten tavaroiden tullivalvonnasta, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein niiden tietyn käyttötarkoituksen perusteella. Tässä asetuksessa säädetyssä tariffikiintiössä tuotavien eläinten valvontaa olisi jatkettava riittävän kauan, jotta voidaan varmistaa, että niitä lihotetaan vähintään 120 päivän ajan nimetyissä tuotantoyksiköissä.

(6)

Mainitun lihotusvelvollisuuden noudattamiseksi on syytä asettaa vakuus. Vakuuden määrän on katettava kyseisten eläinten vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä sovellettavien yhteisen tullitariffin tullien ja alennettujen tullien välinen erotus.

(7)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 558/2007 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan 24 070 eläintä käsittävä tuontitariffikiintiö CN-koodeihin 0102 90 05, 0102 90 29 tai 0102 90 49 kuuluville yhteisössä lihotettaviksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille kunkin vuoden 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajaksi, jäljempänä ’tuontikiintiökausi’.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.0113.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Mainitun asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tariffikiintiössä kannettava tuontitulli on 16 prosentin arvotulli, johon lisätään 582 euroa nettotonnia kohden.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tullin soveltamisen edellytyksenä on, että eläimiä lihotetaan vähintään 120 päivän ajan jäsenvaltiossa, johon ne tuotiin.

2 artikla

1.   Tuotuja eläimiä valvotaan asetuksen (EY) N:o 450/2008 166 artiklan mukaisesti, jotta varmistetaan, että niitä lihotetaan vähintään 120 päivän ajan tuotantoyksiköissä, jotka tuojan on ilmoitettava eläinten vapaaseen liikkeeseen luovutusta seuraavan kuukauden aikana.

2.   Jotta varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitettua lihotusvelvoitetta noudatetaan ja että maksamatta jääneet tullit peritään, kun kyseistä velvoitetta ei noudateta, tuojien on asetettava vakuus toimivaltaisille tulliviranomaisille. Vakuuden määrä vahvistetaan liitteessä kunkin asianomaisen CN-koodin osalta.

3.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan vain, jos jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle esitetään todiste siitä, että

a)

nuoria nautaeläimiä on lihotettu 1 kohdan mukaisesti ilmoitetulla tilalla tai ilmoitetuilla tiloilla;

b)

nuoria nautaeläimiä ei ole teurastettu ennen kuin tuontipäivänä alkanut 120 päivän määräaika on päättynyt; tai

c)

nuoret nautaeläimet on teurastettu ennen kyseisen määräajan päättymistä terveyteen liittyvistä syistä tai ne ovat kuolleet sairauteen tai tapaturman vuoksi.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 558/2007. Sitä sovelletaan kuitenkin ennen 1 päivää heinäkuuta 2009 myönnetyistä todistuksista johtuviin tulleihin todistusten voimassaolon päättymiseen saakka.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EUVL L 132, 24.5.2007, s. 21.

(5)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.


LIITE

VAKUUDEN MÄÄRÄT

Lihotettaviksi tarkoitetut urospuoliset nautaeläimet (CN-koodi)

Määrä euroina/eläin

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/57


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2009,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2009,

tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on Maailman kauppajärjestössä sitoutunut avaamaan vuotuiset tuontitariffikiintiöt tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluville muille kuin teuraseläimiksi tarkoitetuille sonneille, lehmille ja hiehoille. Näiden kiintiöiden hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt vahvistetaan tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 659/2007 (2).

(2)

Ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteen käyttö on osoittautunut toimivaksi muilla maatalousaloilla, joten hallinnon yksinkertaistamiseksi olisi näitä kiintiöitä vastedes hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyllä menetelmällä. Tämän olisi tapahduttava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Hallinnointijärjestelmän vaihtamiseen liittyvät erikoispiirteet huomioon ottaen on tärkeää, että tässä asetuksessa tarkoitettua kiintiötä pidetään muuna kuin kriittisenä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan mukaisesti.

(4)

Yhteisön tullikoodeksista 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/2008 (4) 166 artiklassa säädetään sellaisten tavaroiden tullivalvonnasta, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein niiden tietyn käyttötarkoituksen perusteella. Tässä asetuksessa säädetyissä tariffikiintiöissä tuotavien eläinten valvontaa olisi jatkettava riittävän kauan, jotta voidaan varmistaa, ettei niitä teurasteta kyseisenä ajanjaksona.

(5)

Tätä varten olisi asetettava vakuus, jonka määrän on katettava kyseisten eläinten vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä sovellettavien yhteisen tullitariffin tullien ja alennettujen tullien välinen erotus.

(6)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 659/2007 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tällä asetuksella avataan liitteessä lueteltuihin tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontitariffikiintiöt.

2.   Tämän asetuksen liitteessä mainittavia kiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Mainitun asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan kunkin vuoden 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta, jäljempänä ’tuontikiintiökausi’.

2 artikla

1.   Tässä asetuksessa muina kuin teuraseläimiksi tarkoitettuina eläiminä pidetään 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja eläimiä, joita ei teurasteta neljän kuukauden kuluessa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen vastaanottopäivästä.

Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää asianmukaisesti perustellun ylivoimaisen esteen vuoksi.

2.   Tariffikiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4197, lukeminen edellyttää, että

a)

sonneista esitetään polveutumistodistus;

b)

lehmistä ja hiehoista esitetään polveutumistodistus tai rodun puhtauden vahvistava todistus kantakirjaan merkitsemisestä.

3 artikla

1.   Tuotuja eläimiä valvotaan asetuksen (EY) N:o 450/2008 166 artiklan mukaisesti, jotta varmistetaan, ettei niitä teurasteta neljän kuukauden kuluessa niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivästä.

2.   Jotta varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitettua velvoitetta olla teurastamatta tuontieläimiä noudatetaan ja että maksamatta jääneet tullit peritään, kun kyseistä velvoitetta ei noudateta, tuojien on asetettava vakuus toimivaltaisille tulliviranomaisille. Kyseisen vakuuden määrä vastaa asianomaisten eläinten vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä sovellettavien yhteisen tullitariffin tullien ja liitteessä tarkoitettujen tullien välistä erotusta.

3.   Edellä 2 kohdassa säädetty vakuus vapautetaan viipymättä, kun asianomaisille tulliviranomaisille toimitetaan todiste siitä, että:

a)

eläimiä ei ole teurastettu neljän kuukauden kuluessa niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivästä; tai

b)

eläimet on teurastettu ennen kyseisen määräajan päättymistä ylivoimaisena esteenä pidettävien syiden vuoksi tai terveyteen liittyvistä syistä tai ne ovat kuolleet sairauteen tai tapaturman vuoksi.

4 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 659/2007. Sitä sovelletaan kuitenkin ennen 1 päivää heinäkuuta 2009 myönnetyistä todistuksista johtuviin tulleihin todistusten voimassaolon päättymiseen saakka.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 155, 15.6.2007, s. 20.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, ja etuusjärjestelmä määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä

(eläintä)

Tulli

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Muut kuin teuraseläimiksi tarkoitetut hiehot ja lehmät, jotka kuuluvat seuraaviin vuoristorotuihin: harmaa, ruskea, keltainen, laikullinen Simmental ja Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Muut kuin teuraseläimiksi tarkoitetut sonnit, hiehot ja lehmät, jotka kuuluvat seuraaviin rotuihin: laikullinen Simmental, Schwyz ja Fribourg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

27.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/60


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/405/YUTP,

hyväksytty 18 päivänä toukokuuta 2009,

Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevasta Euroopan unionin operaatiosta (EU SSR GUINEA-BISSAU) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/112/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/112/YUTP (1), jolla perustettiin Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukeva Euroopan unionin operaatio (EU SSR GUINEA-BISSAU). Kyseistä yhteistä toimintaa sovelletaan 31 päivään toukokuuta 2009.

(2)

Guinea-Bissau pyysi 14 päivänä huhtikuuta 2009 päivätyllä kirjeellä, että Euroopan unioni jatkaisi operaatiota kuuden kuukauden ajan eli 30 päivään marraskuuta 2009.

(3)

Yhteinen toiminta 2008/112/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2008/112/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan unioni (EU) perustaa Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan EU:n operaation, jäljempänä ’EU SSR GUINEA-BISSAU’ tai ’operaatio’, johon sisältyy 26 päivänä helmikuuta 2008 alkava valmisteluvaihe ja viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2008 alkava täytäntöönpanovaihe. Operaation kesto on enintään 18 kuukautta alustavan operatiivisen toimintakyvyn ilmoittamisesta.”;

2.

Korvataan 17 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2009.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


(1)  EUVL L 40, 14.2.2008, s. 11.