ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.125.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 125

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
21. toukokuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 412/2009, annettu 18 päivänä toukokuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta ja Saudi-Arabiasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Korean tasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2852/2000 muuttamisesta sekä vastaavaa Taiwanista peräisin olevaa tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 428/2005 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 413/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 414/2009, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 415/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta tiettyjen elintarvikkeiden ainesosien osalta annetun direktiivin 2007/68/EY muuttamisesta ( 1 )

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 416/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen kansallisten maitokiintiöiden jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 417/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Mariánskolázeňské oplatky (SMM))

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 418/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Petit Épeautre de Haute Provence (SMM))

58

 

*

Komission asetus (EY) N:o 419/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Kiwi de l'Adour (SMM))

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 420/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

62

 

 

Komission asetus (EY) N:o 421/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

64

 

 

Komission asetus (EY) N:o 422/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 423/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 1529/2007 avatuissa tariffikiintiöissä toukokuun 2009 osakaudella

67

 

 

Komission asetus (EY) N:o 424/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 425/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 5. yksittäisessä tarjouskilpailussa

71

 

 

Komission asetus (EY) N:o 426/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 3. yksittäisessä tarjouskilpailussa

72

 

 

Komission asetus (EY) N:o 427/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

73

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/41/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä (uudelleenlaadittu toisinto) ( 1 )

75

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 412/2009,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2009,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta ja Saudi-Arabiasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Korean tasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2852/2000 muuttamisesta sekä vastaavaa Taiwanista peräisin olevaa tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 428/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 233 artiklan,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Komissio pani lokakuussa 1999 vireille tutkimuksen (2), jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, joka koski Korean tasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontia. Väliaikaiset polkumyyntitullit otettiin käyttöön heinäkuussa 2000 komission asetuksella (EY) N:o 1472/2000 (3) ja lopulliset polkumyyntitullit joulukuussa 2000 neuvoston asetuksella (EY) N:o 2852/2000 (4).

(2)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla komissio pani joulukuussa 2003 vireille välivaiheen tarkastelun (5), jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimus’, joka koski muun muassa Korean tasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa sovellettavia polkumyyntitulleja. Korean tasavallasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavia tulleja muutettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 428/2005 (6).

(3)

Huvis Corporation nosti 10 päivänä kesäkuuta 2005 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen (7), jossa vaadittiin asetuksen (EY) N:o 428/2005 2 artiklan kumoamista siltä osin kuin on kyse Huvis Corporationiin sovellettavasta polkumyyntitullista.

(4)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi asetuksen (EY) N:o 428/2005 2 artiklan Huvis Corporationin osalta 8 päivänä heinäkuuta 2008 (8).

(5)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi muun muassa, että toimielimet eivät perustelleet riittävästi sitä, että alkuperäisessä tutkimuksessa käytettiin eri menetelmiä kuin tarkastelua koskevassa tutkimuksessa laskettaessa Huvis Corporationiin sovellettavaa yksilöllistä tullia. Toimielinten päätelmien katsottiin tältä osin olevan ristiriidassa perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdan kanssa.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 428/2005 2 artikla kumottiin tästä syystä siltä osin kuin Huvis Corporationin tuottamiin ja Euroopan yhteisöön viemiin tavaroihin sovellettava tulli ylitti tullin, jota olisi sovellettu, jos tulli olisi laskettu alkuperäisessä tutkimuksessa käytetyillä menetelmillä.

(7)

Tuomioistuimissa on vahvistettu (9), että tapauksissa, joissa menettely koostuu useista vaiheista, yhden vaiheen kumoaminen ei johda koko menettelyn mitätöimiseen. Polkumyynnin vastainen menettely on tällainen monivaiheinen menettely. Näin ollen lopullista polkumyyntitullia koskevan asetuksen joidenkin osien kumoaminen ei tarkoita sitä, että koko kyseisen asetuksen antamista edeltävä menettely olisi pätemätön. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 233 artiklassa todetaan kuitenkin, että yhteisön toimielinten on pantava yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot täytäntöön. Toimielimet voivat tuomiota täytäntöön pannessaan korjata ne kiistanalaisen asetuksen näkökohdat, jotka johtivat sen kumoamiseen, mutta jättää ennalleen sen kiistattomat osat, joihin tuomio ei vaikuta (10).

(8)

Tällä asetuksella pyritään korjaamaan ne asetuksen (EY) N:o 428/2005 näkökohdat, jotka eivät ole perusasetuksen mukaisia ja jotka siten johtivat kyseisen asetuksen osien kumoamiseen. Asetuksessa myös tehdään perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti päätelmät niiden Korean tasavallassa toimivien viejien osalta, jotka toimivat yhteistyössä asetukseen (EY) N:o 428/2005 johtaneessa tutkimuksessa. Kaikki muut asetuksen (EY) N:o 428/2005 päätelmät, joita ei kiistetty riitautuksen esittämiselle asetetussa määräajassa ja joita ei näin ollen käsitelty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja jotka eivät johtaneet kiistanalaisen asetuksen kumoamiseen, pysyvät voimassa.

(9)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 233 artiklan mukaisesti Huvis Corporationiin sovellettava polkumyyntitulli laskettiin sen vuoksi uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion pohjalta.

B.   PÄÄTELMIEN UUDELLEENARVIOINTI ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMION POHJALTA

(10)

Tämä asetus koskee tuomion sitä osuutta, joka liittyy polkumyyntimarginaalin laskemiseen; erityisesti on kyse normaaliarvon oikaisemisesta vientihinnan ja normaaliarvon välisten erojen huomioon ottamiseksi tuontimaksujen osalta perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(11)

Kuten asetuksen (EY) N:o 428/2005 johdanto-osan 127 ja 128 kappaleessa todettiin, alkuperäisessä tutkimuksessa ja edellä mainitussa tarkastelua koskevassa tutkimuksessa käytettiin eri menetelmiä normaaliarvon mukautuksen laskemiseksi.

(12)

Ottamatta kantaa edellä mainitun mukautuksen laskemiseksi välivaiheen tarkastelussa käytettyyn menetelmään sinänsä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomiossaan, että yhteisön toimielimet eivät olleet osoittaneet, että olosuhteet olisivat muuttuneet tavalla, joka oikeuttaisi alkuperäisessä tutkimuksessa käytetystä menetelmästä poikkeavan menetelmän käytön, kuten perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdassa edellytetään. Sen vuoksi tuomioistuin kumosi asetuksen (EY) N:o 428/2005 2 artiklan siltä osin kuin Huvis Corporationin tuottamiin ja yhteisöön viemiin tavaroihin sovellettava tulli ylitti tullin, jota olisi sovellettu, jos normaaliarvon mukautus tuontimaksujen osalta olisi laskettu alkuperäisessä tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä.

(13)

Siksi normaaliarvon mukautus tuontitullien huomioon ottamiseksi laskettiin uudelleen alkuperäisessä tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä.

(14)

Näin lasketun painotetun keskimääräisen normaaliarvon ja välivaiheen tarkastelun mukaisen painotetun keskimääräisen tuotelajikohtaisen noudettuna lähettäjältä -vientihinnan vertailu osoitti polkumyynnin olemassaolon. Polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina CIF-tuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana on 3,9 prosenttia.

(15)

Huvis Corporationille laskettua yksilöllistä tullia käytettiin osaltaan otokseen kuulumattomiin yhteistyössä toimineisiin korealaisiin viejiin sovellettavan painotetun keskimääräisen tullin laskemisessa. Sen vuoksi otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimineiden yritysten polkumyyntimarginaali laskettiin uudelleen. Niiden uusi polkumyyntimarginaali on painotetun keskimääräisen polkumyyntimarginaalin perusteella 4,4 prosenttia.

(16)

Woongjin Chemical Co., Ltd (aiemmin Saehan Industries Inc.) ilmoittautui komissiolle ja väitti, että myös siihen sovellettavaa tullia olisi mukautettava. Koska kyseinen yritys ei kuitenkaan ole pyytänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan siihen sovellettavaa tullia, tulli on lopullinen.

C.   ILMOITTAMINEN

(17)

Kaikille tuomion täytäntöönpanon osapuolille ilmoitettiin ehdotuksesta tarkistaa Huvis Corporationiin ja otokseen kuulumattomiin yhteistyössä toimineisiin yrityksiin sovellettava polkumyyntitulli. Perusasetuksen säännösten mukaisesti osapuolille asetettiin määräaika, jonka kuluessa ne voivat tehdä huomautuksia tämän ilmoituksen johdosta. Riittävästi perustellut huomautukset otettiin huomioon.

D.   PÄÄTELMÄ

(18)

Edellä esitetyn perusteella Huvis Corporationiin ja otokseen kuulumattomiin yhteistyössä toimineisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin sovellettavaa tullia olisi muutettava. Muutettuja tulleja olisi sovellettava takautuvasti siitä päivästä, jona asetus (EY) N:o 428/2005 tuli voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 428/2005 2 artiklassa oleva taulukko, joka koskee Korean tasavallasta peräisin olevien, CN-koodiin 5503 20 00 kuuluvien karstaamattomien, kampaamattomien tai muuten kehruuta varten käsittelemättömien polyesteriä olevien synteettikatkokuitujen tuontiin sovellettavia lopullisia polkumyyntitulleja, seuraavasti:

Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Huvis Corporation

151–7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Soul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd

(aiemmin Saehen Industries Inc.)

254–8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Soul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd

RM 911, Dae-Young Bldg, 44–1; Youido-Dong, Youngdungpo-ku, Soul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62–2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd

557–12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub, Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Kaikki muut yritykset

10,6

A999

2 artikla

Palautetaan tai peruutetaan asetuksen (EY) N:o 428/2005 alkuperäisen version mukaisen 2 artiklan nojalla maksetut tai tileille kirjatut tullit siltä osin kuin ne ylittävät asetuksen (EY) N:o 428/2005, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 2 artiklassa vahvistetut tullit.

Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti. Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (11) 236 artiklan 2 kohdassa säädettyä kolmen vuoden määräaikaa pidennetään asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kahdella vuodella.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 18 päivästä maaliskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EYVL C 285, 7.10.1999, s. 3.

(3)  EYVL L 166, 6.7.2000, s. 1.

(4)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 17.

(5)  EUVL C 309, 19.12.2003, s. 2.

(6)  EUVL L 71, 17.3.2005, s. 1.

(7)  EUVL C 193, 6.8.2005, s. 38.

(8)  EUVL C 209, 15.8.2008, s. 44.

(9)  IPS vastaan neuvosto, Kok. 1998, s. II-3939.

(10)  Asia C-458/98 P, IPS vastaan neuvosto, Kok. 2000, s. I-8147.

(11)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 413/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

73,9

MA

43,0

MK

66,2

TN

101,3

TR

82,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

127,4

JO

156,8

MA

32,7

TR

135,3

ZZ

113,1

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

38,8

IL

57,0

MA

46,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

49,6

ZA

48,5

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

75,0

CL

72,8

CN

96,7

NZ

96,3

US

123,6

UY

71,7

ZA

83,9

ZZ

88,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 414/2009,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (2) otettiin käyttöön velvoite antaa saapumisen tai poistumisen yleisilmoitus sähköisesti. Paperisen vientiä koskevan tulli-ilmoituksen antaminen on 1 päivästä heinäkuuta 2009 sallittua ainoastaan, kun tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä tai ilmoituksen antavan henkilön sähköinen sovellus ei toimi.

(2)

Olisi laadittava vaihtoehtoinen versio passituksen saateasiakirjasta (”passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja”) ja siihen liittyvästä tavaraerittelystä, jotta niihin voitaisiin turvallisuuden parantamiseksi sisällyttää komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) liitteessä 30 A vaaditut tiedot.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 796 a artiklassa säädettyä viennin saateasiakirjaa ja siihen liittyvää tavaraluetteloa olisi myös mukautettava, jotta niihin voitaisiin sisällyttää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 30 A vahvistetut tiedot.

(4)

Kun ilmoituksen antavat henkilöt eivät pysty toimittamaan tulliviranomaisille vienti-ilmoituksen ja poistumisen yleisilmoituksen tietoja käyttäen tavanomaisia tietojenkäsittelymenetelmiä, koska tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä tai ilmoituksen antavan henkilön sähköinen sovellus ei toimi, heille olisi annettava lupa käyttää vaihtoehtoista paperiasiakirjoihin perustuvaa menettelyä, jotta he pystyisivät antamaan tarvittavat tiedot tulliviranomaisille. Tässä tarkoituksessa on tarpeen säätää sellaisen lomakkeen (”viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja”) käytöstä, joka voi sisältää sekä vienti-ilmoituksen että poistumisen yleisilmoituksen tiedot.

(5)

Jos tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä tai ilmoituksen antavan henkilön sähköinen sovellus ei toimi, on tarpeen säätää paperisesta ”vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevasta asiakirjasta”, jota olisi käytettävä saapumisen yleisilmoituksena ja poistumisen yleisilmoituksena. Asiakirjan olisi sisällettävä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 30 A määritellyt tiedot, ja sitä olisi täydennettävä tavaraerittelyllä, kun lähetykseen kuuluu enemmän kuin yksi tavaraerä.

(6)

Jotta taloudellisilla toimijoilla olisi käytettävissään mahdollisimman paljon vaihtoehtoja vaadittujen tietojen toimittamiseksi silloin, kun mitkään tullin ja yksityiset tietokonejärjestelmät eivät toimi, tulliviranomaisten on voitava antaa taloudellisille toimijoille lupa toimittaa nämä tiedot kaupallisilla asiakirjoilla edellyttäen, että tulliviranomaisille esitetyt asiakirjat sisältävät asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 30 A säädetyt saapumisen tai poistumisen yleisilmoitusta koskevat tiedot.

(7)

Koska komission asetuksessa (EY) N:o 1875/2006 (4) vahvistettuja vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen, tässä asetuksessa säädettyjä vastaavia säännöksiä olisi sovellettava samasta päivästä alkaen. Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2454/93 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1)

Muutetaan 183 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa paperinen saapumisen yleisilmoitus on tehtävä käyttäen liitteessä 45 I olevan mallin mukaista vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan lomaketta. Kun lähetykseen, jota saapumisen yleisilmoitus koskee, kuuluu enemmän kuin yksi tavaraerä, vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaa asiakirjaa on täydennettävä liitteessä 45 J olevan mallin mukaisella tavaraerittelyllä. Tavaraerittely on vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan erottamaton osa.”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tulliviranomaiset voivat sallia vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan korvaamisen tai täydentämisen kaupallisilla asiakirjoilla edellyttäen, että tulliviranomaisille esitetyt asiakirjat sisältävät liitteessä 30 A säädetyt saapumisen yleisilmoitusta koskevat tiedot.”

2)

Lisätään 340 b artiklaan 6 a kohta seuraavasti:

”6 a)

’passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjalla’ tavaroiden mukana olevaa tietokonejärjestelmästä tulostettua asiakirjaa, joka perustuu passitusilmoituksen ja saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksen tietoihin.”

3)

Muutetaan 358 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2.   Tavaroiden luovutuksen jälkeen passituksen saateasiakirjan tai passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan on oltava yhteisön passitusmenettelyyn asetettujen tavaroiden mukana. Sen on vastattava liitteessä 45 A olevaa passituksen saateasiakirjan mallia ja sisältöä tai, kun passitustietojen ohella toimitetaan liitteessä 30 A tarkoitetut tiedot, liitteessä 45 E olevaa passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan ja liitteessä 45 F olevaa tavaraerittelyn (passitus/vaarattomuus) mallia ja sisältöä. Asiakirja on annettava toimijalle jollakin seuraavista tavoista:”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun ilmoitus koskee enemmän kuin yhtä tavaraerää, 2 kohdassa tarkoitettua passituksen saateasiakirjaa on täydennettävä liitteessä 45 B olevan mallin mukaisella tavaraerittelyllä. 2 kohdassa tarkoitettua passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaa on aina täydennettävä liitteessä 45 F olevalla tavaraerittelyllä. Tavaraerittely on passituksen saateasiakirjan tai passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan erottamaton osa.”

4)

Korvataan 787 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun tulliviranomaisten tietokonejärjestelmä tai vienti-ilmoituksen antavan henkilön sähköinen sovellus ei toimi, tulliviranomaisten on hyväksyttävä paperinen vienti-ilmoitus edellyttäen, että se tehdään jollakin seuraavista tavoista:

a)

käyttäen liitteissä 31–34 olevaa mallia vastaavaa lomaketta, jota täydennetään liitteessä 45 I olevan mallin mukaisella vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevalla asiakirjalla ja liitteessä 45 J olevan mallin mukaisella tavaraerittelyllä (vaarattomuus ja turvallisuus);

b)

käyttäen liitteessä 45 K olevan mallin mukaista viennin/vaarattomuuden hallinnollista yhtenäisasiakirjaa ja liitteessä 45 L olevaa mallia vastaavaa tavaraerittelyä (vienti/vaarattomuus).

Lomakkeen on sisällettävä liitteissä 37 ja 30 A säädetyt vientimenettelyä koskevat vähimmäistiedot.”

5)

Muutetaan 796 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”liitteessä 45 C” ilmaisulla ”liitteessä 45 G”.

b)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”liitteessä 45 D” ilmaisulla ”liitteessä 45 H”.

6)

Korvataan 796 c artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”liitteessä 45 C” ilmaisulla ”liitteessä 45 G”.

7)

Muutetaan 842 b artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa paperinen poistumisen yleisilmoitus on tehtävä käyttäen liitteessä 45 I olevan mallin mukaista vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan lomaketta. Kun lähetykseen, jota poistumisen yleisilmoitus koskee, kuuluu enemmän kuin yksi tavaraerä, vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaa asiakirjaa on täydennettävä liitteessä 45 J olevan mallin mukaisella tavaraerittelyllä. Tavaraerittely on vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan erottamaton osa.”

b)

Lisätään kolmas alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tulliviranomaiset voivat sallia vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan korvaamisen tai täydentämisen kaupallisilla asiakirjoilla edellyttäen, että tulliviranomaisille esitetyt asiakirjat sisältävät liitteessä 30 A säädetyt poistumisen yleisilmoitusta koskevat tiedot.”

8)

Korvataan 183 artiklassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjan” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjan – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan”, 359 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja” ja 4 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjassa” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjassa – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjassa”, 360 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjaan” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjaan – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan” ja 2 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja”, 361 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja” ja 4 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjan” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjan – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan”, 406 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjaa” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjaa – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaa” ja 2 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja”, 408 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjan” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjan – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan”, 454 artiklan 4 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja”, 454 b artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja” ja 4 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjaan” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjaan – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan”, 455 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja” ja 457 b artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjaan” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjaan – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan” ja 3 kohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirja” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirja – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja”.

9)

Muutetaan liite 37 D seuraavasti:

a)

Korvataan 3.1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa ilmaisu ”passituksen saateasiakirjan (TAD)” ilmaisulla ”passituksen saateasiakirjan (TAD) – passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan (TSAD)”.

b)

Korvataan 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 ja 30.1 kohdassa ilmaisu ”TAD” ilmaisulla ”TAD/TSAD”.

c)

Korvataan 3.2 kohdassa ilmaisu ”liitteiden 37 ja 45 A” ilmaisulla ”liitteiden 37, 45 A ja 45 E”.

10)

Poistetaan liitteet 45 C ja 45 D.

11)

Lisätään liite 45 E tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

12)

Lisätään liite 45 F tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

13)

Lisätään liite 45 G tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

14)

Lisätään liite 45 H tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

15)

Lisätään liite 45 I tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

16)

Lisätään liite 45 J tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

17)

Lisätään liite 45 K tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

18)

Lisätään liite 45 L tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EUVL L 360, 19.12.2006, s. 64.


LIITE I

”LIITE 45 E

(358 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

PASSITUKSEN/VAARATTOMUUDEN SAATEASIAKIRJA (TSAD)

I   LUKU

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan malli

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaa varten

Tässä luvussa käytetty lyhenne BCP (liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma) viittaa tilanteisiin, joissa sovelletaan 340 b artiklan 7 kohdassa määriteltyä varamenettelyä.

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja sisältää koko ilmoitusta koskevat tiedot.

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava passitusilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita passituksesta vastaava on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka lähtötoimipaikka on tarkastanut.

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjassa käytettävä paperi voi olla vihreä.

Liitteitä 30 A, 37 ja 38 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1.   MRN (KULJETUKSEN VIITENUMERO)

MRN on merkittävä ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään BCP:n yhteydessä, jolloin MRN:ää ei anneta.

Tieto on aakkosnumeerinen ja sisältää 18 merkkiä seuraavasti:

Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Passitusilmoituksen virallisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa (VV)

2 numeroa

06

2

Kuljetuksen alkuperämaan tunnus (alpha 2 -maakoodi)

2 kirjainta

RO

3

Passituksessa tapahtuvan kuljetuksen vuosi- ja maakohtainen yksilöity tunniste

13 aakkosnumeerista merkkiä

9876AB8890123

4

Tarkastusluku

1 aakkosnumeerinen merkki

5

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.

Kenttään 3 on merkittävä passituksen tunnus. Kentän käyttötapa on kansallisten hallintojen vastuulla, mutta jokainen kyseisessä maassa yhden vuoden aikana käsitelty passitus on numeroitava yksilöllisesti.

Kansalliset hallinnot, jotka haluavat, että tulliviranomaisten toimipaikan viitenumero sisältyy MRN-numeroon, voivat käyttää enintään kuutta ensimmäistä merkkiä toimipaikan kansallisen numeron sisällyttämiseksi siihen.

Kenttään 4 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku. Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko MRN-numero merkitään.

MRN-numero on tulostettava myös viivakoodina vakiokoodia ’128’ ja ’B’-merkistöä käyttäen.

2.   KOHTA VAARATT. ILM. (S00):

Merkitään koodi S, kun passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja sisältää myös turvatietoja. Kun tämä asiakirja ei sisällä turvatietoja, kohtaa ei täytetä.

3.   KOHTA LOMAKKEET (3):

Ensimmäinen alajako: kyseisen tulostetun lehden järjestysnumero

Toinen alajako: tulostettujen lomakkeiden kokonaismäärä (myös tavaraerittely)

4.   KOHTA VIITENUMERO (7):

Ilmoitetaan LRN- tai/ja UCR-numero:

LRN – paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään liitteessä 37 A.

UCR – liitteessä 37 olevan II osaston 7 kohdassa tarkoitettu lähetyksen yhtenäisviite.

5.   KOHDAN VASTAANOTTAJA (8), OIKEALLA PUOLELLA OLEVA TILA:

Sen tullitoimipaikan nimi ja osoite, johon passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjan palautuskappale on lähetettävä.

6.   KOHTA MUU SCI (S32):

Merkitään muut erityisolosuhteet.

7.   KOHTA LÄHTÖTOIMIPAIKKA (C):

Lähtötullitoimipaikan viitenumero

Passitusilmoituksen hyväksymispäivämäärä

Mahdollisen valtuutetun lähettäjän nimi ja luvan numero.

8.   KOHTA LÄHTÖTOIMIPAIKAN TARKASTUS (D):

Tarkastuksen tulos

Kiinnitetyt sinetit tai merkintä ’- -’, jolla ’Vapautettu – 99201’ osoitetaan

Tarvittaessa merkintä ’sitova kuljetusreitti’.

Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan ei saa tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

9.   KULJETUKSEN AIKANA SUORITETTAVAT MUODOLLISUUDET

Tavaroiden poistumisesta lähtötoimipaikasta niiden saapumiseen määrätoimipaikkaan kuluvana aikana voi olla tarpeen lisätä tiettyjä tietoja tavaroiden mukana seuraavaan passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan. Nämä tiedot koskevat kuljetusta, ja niiden lisäämisestä asiakirjaan kuljetuksen edetessä vastaa siitä kulkuneuvosta vastuussa oleva kuljettaja, johon tavarat on lastattu. Nämä tiedot voidaan merkitä selvästi käsin, jolloin merkinnät olisi tehtävä musteella suuraakkosin.

Rahdinkuljettajia muistutetaan, että tavarat voidaan lastata uudelleen vasta, kun lupa on saatu sen maan tulliviranomaisilta, jonka alueella uudelleenlastauksen on määrä tapahtua.

Jos tulliviranomaiset katsovat, että asianomainen yhteisön passitus voi jatkua tavanomaisesti, niiden on vahvistettava passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjat toteutettuaan mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

Tapauksen mukaan rajatoimipaikan tai määrätoimipaikan tulliviranomaiset ovat velvollisia syöttämään järjestelmään passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaan lisätyt tiedot. Myös valtuutettu vastaanottaja voi syöttää tiedot.

Kyseiset tiedot koskevat seuraavia kohtia ja toimia:

10.   UUDELLEENLASTAUS: KÄYTETÄÄN 55 KOHTAA

Kohta Uudelleenlastaus (55)

Rahdinkuljettajan on täytettävä tämän kohdan kolme ensimmäistä riviä, jos tavarat lastataan uudelleen kyseessä olevan kuljetuksen aikana kuljetusvälineestä tai kontista toiseen.

Jos tavaroita kuitenkin kuljetetaan tieliikenteen ajoneuvoilla kuljetettavissa konteissa, tulliviranomaiset voivat antaa passituksesta vastaavalle luvan jättää 18 kohta tyhjäksi, jos lähtöpaikassa ei logistiikkajärjestelyjen vuoksi voida ilmoittaa kuljetusvälineen tunnistetietoja ja kansallisuutta passitusilmoituksen laatimishetkellä ja jos ne voivat varmistaa, että kuljetusvälinettä koskevat vaaditut tiedot lisätään myöhemmin 55 kohtaan.

11.   MUUT TAPAHTUMAT: KÄYTETÄÄN 56 KOHTAA

Kohta Muut tapahtumat kuljetuksen aikana (56)

Kohta täytetään passitusta koskevien velvoitteiden mukaisesti.

Lisäksi, jos tavarat on lastattu puoliperävaunuun ja vetoauto vaihdetaan kuljetuksen aikana (tavaroita käsittelemättä tai uudelleenlastaamatta), tähän kohtaan merkitään uuden vetoauton rekisterinumero ja kansallisuus. Tällöin ei tarvita toimivaltaisen viranomaisten vahvistusta.”


LIITE II

”LIITE 45 F

(358 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

TAVARAERITTELY (PASSITUS/VAARATTOMUUS) (TSLoI)

I   LUKU

Tavaraerittelyn (passitus/vaarattomuus) malli

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot tavaraerittelyä (passitus/vaarattomuus) varten

Tässä luvussa käytetty lyhenne ’BCP’ (liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma) viittaa tilanteisiin, joissa sovelletaan 340 b artiklan 7 kohdassa määriteltyä varamenettelyä.

Tavaraerittely (passitus/vaarattomuus) sisältää ilmoituksessa mainittuja tavaraeriä koskevat tiedot.

Tavaraerittelyn kohtia voidaan laajentaa pituussuunnassa. Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti tarvittaessa koodeja käyttäen:

1.

Kohta mrn – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään liitteessä 45 e. MRN on merkittävä ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään BCP:n yhteydessä, jolloin MRN:ää ei anneta.

2.

Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

a)

Kohta T.järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero

b)

Kohta Kulj. maksut. koodi (S29) – merkitään kuljetuksen maksutavan koodi

c)

UNDG (44/4) – Vaarallisten tavaroiden koodi (YK)

d)

Kohta Lomakkeet (3):

Ensimmäinen alajako: kyseisen tulostetun lehden järjestysnumero

Toinen alajako: tulostettujen lomakkeiden kokonaismäärä (tavaraerittely (passitus/vaarattomuus)).”


LIITE III

”LIITE 45 G

(796 a artiklassa tarkoitettu)

VIENNIN SAATEASIAKIRJA (EAD)

I   LUKU

Viennin saateasiakirjan malli

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot viennin saateasiakirjaa varten

Tässä luvussa käytetty lyhenne ’BCP’ (liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma) viittaa tilanteisiin, joissa sovelletaan 787 artiklan 2 kohdassa määriteltyä varamenettelyä.

Viennin saateasiakirja sisältää koko ilmoitusta ja yhtä tavaraerää koskevat tiedot.

Viennin saateasiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava vienti-ilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita ilmoittaja/asiamies on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka vientitoimipaikka on tarkastanut.

Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1.

Kohta MRN (kuljetuksen viitenumero)

MRN on merkittävä ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään BCP:n yhteydessä, jolloin MRN:ää ei anneta.

Tieto on aakkosnumeerinen ja sisältää 18 merkkiä seuraavasti:

Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Vienti-ilmoituksen virallisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa (VV)

2 numeroa

06

2

Vientimaan tunnus (hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 2 kohtaan lisättävä 2-kirjaiminen maatunnus liitteen 38 mukaisesti)

2 kirjainta

RO

3

Vientitapahtuman yksilöllinen vuosi- ja maakohtainen tunnus

13 aakkosnumeerista merkkiä

9876AB8890123

4

Tarkastusluku

1 aakkosnumeerinen merkki

5

1 aakkosnumeerinen merkki

Kenttään 3 on merkittävä tunnus, jolla tapahtuma tunnistetaan vientitarkastusjärjestelmässä. Kentän käyttötavasta päättävät kansalliset hallinnot, mutta kullakin tiettynä vuonna tietyssä maassa tapahtuneella vientitapahtumalla on oltava oma numero. Jos kansallinen hallinto haluaa sisällyttää toimivaltaisen viranomaisen toimipaikan viitenumeron MRN-numeroon, tähän tarkoitukseen voidaan käyttää enintään MRN-numeron 6 ensimmäistä merkkiä.

Kenttään 4 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku. Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko MRN-numero merkitään.

MRN-numero on tulostettava myös viivakoodina vakiokoodia ’128’ ja ’B’-merkistöä käyttäen.

2.

Kohta Vaaratt. ilm. (S00):

Merkitään koodi S, kun viennin saateasiakirja sisältää myös turvatietoja. Kun se ei sisällä turvatietoja, kohtaa ei täytetä.

3.

Kohta Tullitoimipaikka

Vientitoimipaikan viitenumero.

4.

Kohta viitenumero (7)

Ilmoitetaan LRN- tai/ja UCR-numero:

LRN— paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään liitteessä 37 A.

UCR— liitteessä 37 olevan II osaston 7 kohdassa tarkoitettu lähetyksen yhtenäisviite.

5.

Kohta Muu SCI (S32)

Merkitään muut erityisolosuhteet.

6.

Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

a)

Kohta T.järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero

b)

Kohta UNDG (44/4) – vaarallisten tavaroiden koodi (YK).

Viennin saateasiakirjaa ei saa muuttaa eikä siihen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”


LIITE IV

”LIITE 45 H

(796 a artiklassa tarkoitettu)

VIENNIN TAVARALUETTELO (ELoI)

I   LUKU

Viennin tavaraluettelon malli

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot viennin tavaraluetteloa varten

Viennin tavaraluettelo sisältää ilmoituksessa mainittuja tavaraeriä koskevat tiedot.

Viennin tavaraluettelon kohtia voidaan laajentaa pituussuunnassa.

Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti tarvittaessa koodeja käyttäen:

1.

Kohta MRN – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään liitteessä 45 G. MRN on merkittävä kaikkien tavaraluettelojen ensimmäiselle sivulle.

2.

Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

a)

Kohta T.järj.nro (32) – kyseisen tavaraluettelon sarjanumero

b)

Kohta UNDG (44/4) — Vaarallisten tavaroiden koodi (YK).”


LIITE V

”LIITE 45 I

(183 artiklan 2 kohdassa, 787 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 842 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

VAARATTOMUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOSKEVA ASIAKIRJA (SSD)

I   LUKU

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan malli

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaa asiakirjaa varten

Lomake sisältää otsikkotason tiedot ja yhtä tavaraerää koskevat tiedot.

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita yleisilmoituksen antava henkilö on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka saapumis- tai poistumistoimipaikka on tapauksen mukaan tarkastanut.

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan asiakirjan täyttää yleisilmoituksen antava henkilö.

Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1.

Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

2.

Tullitoimipaikka

Saapumis-/poistumistoimipaikan viitenumero.

3.

Kohta Ilmoitustyyppi (1):

Koodit ’IM’ tai ’EX’ sen mukaan, sisältääkö asiakirja saapumisen yleisilmoituksen vai poistumisen yleisilmoituksen tiedot.

4.

Kohta Viitenumero (7):

Merkitään LRN – paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään liitteessä 37 A.

5.

Kohta Ens. saapumisp. koodi (S11):

ensimmäisen saapumispaikan koodi.

6.

Kohta Pvm/aika ens. saapumisp. yht. tullia. (S12):

Merkitään päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin yhteisön tullialueella.

7.

Kohta Kulj. maksut. koodi (S29):

Merkitään kuljetuksen maksutavan koodi.

8.

Kohta UNDG (S27) – Vaarallisten tavaroiden koodi (YK).

9.

Kohta Muu SCI (S32):

Merkitään muut erityisolosuhteet.

Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevaan saateasiakirjaan ei saa tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”


LIITE VI

”LIITE 45 J

(183 artiklan 2 kohdassa, 787 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 842 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

TAVARAERITTELY (VAARATTOMUUS/TURVALLISUUS)

I   LUKU

Tavaraerittelyn (vaarattomuus/turvallisuus) malli

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot tavaraerittelyä (vaarattomuus/turvallisuus) varten

Tavaraerittelyn täytettäviä kohtia ei voida laajentaa pituussuunnassa.

Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi eri kohtien tiedot on merkittävä seuraavasti:

 

Kohta T.järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero.

 

Kohta Kulj. maksut. koodi (S29) – kuljetuksen maksutavan koodi.

 

Kohta UNDG (S27) – Vaarallisten tavaroiden koodi (YK).”


II LUKU

”LIITE 45 K

(787 artiklassa tarkoitettu)

SAD – VIENTI/VAARATTOMUUS (VIENNIN/VAARATTOMUUDEN HALLINNOLLINEN YHTENÄISASIAKIRJA, ESS)

I   LUKU

Viennin/vaarattomuuden hallinnollisen yhtenäisasiakirjan malli

Image

Image

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot viennin/vaarattomuuden hallinnollista yhtenäisasiakirjaa varten

Tässä luvussa käytetty lyhenne ’BCP’ (liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma) viittaa tilanteisiin, joissa sovelletaan 787 artiklan 2 kohdassa määriteltyä varamenettelyä.

Lomake sisältää kaikki viennin ja poistumisen kannalta tarvittavat tiedot, kun vienti- ja turvatiedot toimitetaan yhdessä. Lomake sisältää otsikkotasolla yhtä tavaraerää koskevat tiedot. Lomaketta on tarkoitus käyttää BCP:n yhteydessä.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja muodostuu kolmesta erillisestä kappaleesta:

 

Kappaleen 1 säilyttävät sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa vienti (lähetys) on tapahtunut tai yhteisön passitusmuodollisuudet on suoritettu.

 

Kappaletta 2 käytetään viejäjäsenvaltiossa tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Kappale 3 palautetaan viejälle sen jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat leimanneet sen.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja sisältää koko ilmoitusta koskevat tiedot.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollisen yhtenäisasiakirjan sisältämien tietojen on perustuttava vienti- ja poistumisilmoituksen sisältämiin tietoihin, joita ilmoittaja/asiamies on tarvittaessa muuttanut ja/tai jotka vientitoimipaikka on tarkastanut.

Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1.

Kohta MRN (kuljetuksen viitenumero)

MRN on tulostettava ensimmäiselle sivulle ja kaikkiin tavaraerittelyihin, lukuun ottamatta lomakkeita, joita käytetään BCP:n yhteydessä, jolloin MRN:ää ei anneta.

Tieto on aakkosnumeerinen ja sisältää 18 merkkiä seuraavasti:

Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkkejä

1

Vienti-ilmoituksen virallisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa (VV)

2 numeroa

06

2

Vientimaan tunnus (hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 2 kohtaan lisättävä 2-kirjaiminen maatunnus liitteen 38 mukaisesti)

2 kirjainta

RO

3

Vientitapahtuman yksilöllinen vuosi- ja maakohtainen tunnus

13 aakkosnumeerista merkkiä

9876AB8890123

4

Tarkastusluku

1 aakkosnumeerinen merkki

5

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.

Kenttään 3 on merkittävä tunnus, jolla tapahtuma tunnistetaan vientitarkastusjärjestelmässä. Kentän käyttötavasta päättävät kansalliset hallinnot, mutta kullakin tiettynä vuonna tietyssä maassa tapahtuneella vientitapahtumalla on oltava oma numero. Jos kansallinen hallinto haluaa sisällyttää toimivaltaisen viranomaisen toimipaikan viitenumeron MRN-numeroon, tähän tarkoitukseen voidaan käyttää enintään MRN-numeron 6 ensimmäistä merkkiä.

Kenttään 4 merkitään arvo, joka on koko MRN-numeron tarkastusluku. Sen avulla voidaan todeta virheet, kun koko MRN-numero merkitään.

MRN-numero on tulostettava myös viivakoodina vakiokoodia ’128’ ja ’B’-merkistöä käyttäen.

2.

Kohta 7 viitenumerot:

Ilmoitetaan LRN- tai/ja UCR-numero.

LRN— paikallinen viitenumero sellaisena kuin se määritellään liitteessä 37 A.

UCR— liitteessä 37 olevan II osaston 7 kohdassa tarkoitettu lähetyksen yhtenäisviite.

3.

Kohta Muu SCI (S32):

Merkitään muut erityisolosuhteet.

Viennin/vaarattomuuden hallinnollista yhtenäisasiakirjaa ei saa muuttaa eikä siihen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”


LIITE VIII

”LIITE 45 L

(787 artiklassa tarkoitettu)

TAVARALUETTELO (SAD – VIENTI/VAARATTOMUUS)

I   LUKU

Tavaraluettelon (SAD – vienti/vaarattomuus) malli

Image

II   LUKU

Selittävät huomautukset ja tiedot tavaraluetteloa (SAD – vienti/vaarattomuus) varten

Tavaraluettelo (SAD – vienti/vaarattomuus) sisältää ilmoituksessa mainittuja tavaraeriä koskevat tiedot.

Tavaraluettelon kohtia voidaan laajentaa pituussuunnassa.

Liitteitä 30 A ja 37 koskevissa selittävissä huomautuksissa olevien vaatimusten lisäksi tiedot on merkittävä seuraavasti:

1.

Kohta MRN – kuljetuksen viitenumero sellaisena kuin se määritellään liitteessä 45 K. MRN on merkittävä kaikkien tavaraluettelojen ensimmäiselle sivulle.

2.

Seuraavat tavaraeriä koskevat eri kohdat on merkittävä:

Kohta T.järj.nro (32) – kyseisen tavaraerittelyn sarjanumero.

Kohta Esitetyt asiakirjat/todistukset (44/1): tämä kohta sisältää tarvittaessa myös kuljetusasiakirjan numeron.

Kohta UNDG (44/4) – vaarallisten tavaroiden koodi (YK).”


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 415/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta tiettyjen elintarvikkeiden ainesosien osalta annetun direktiivin 2007/68/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivissä 2007/68/EY (2) vahvistetaan luettelo elintarvikkeiden ainesosista tai aineista, joihin ei sovelleta merkintävaatimusta.

(2)

Pakkausmerkintää koskevien sääntöjen muuttaminen vaikuttaa teollisuuteen, pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka tarvitsevat mukautumiskauden, jotta siirtyminen uusiin merkintävaatimuksiin kävisi sujuvasti, ja siksi direktiivissä 2007/68/EY säädetään väliaikaisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan uusien sääntöjen soveltamista sallimalla ennen 31 päivää toukokuuta 2009 markkinoille saatettujen tai pakkausmerkinnöillä varustettujen elintarvikkeiden, jotka täyttävät komission direktiivin 2005/26/EY (3) vaatimukset, myyminen varastojen loppumiseen asti.

(3)

Viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 479/2008 (4) uudistettiin EU:n viinialan hallinnointi. Kyseisen asetuksen 129 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti III osaston II, III, IV, V ja VI lukua, 108, 111 ja 112 artiklaa ja erityisesti asiaan liittyvissä liitteissä olevia vastaavia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009, jollei 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettavassa asetuksessa toisin säädetä. Valmisteilla olevissa mainitun asetuksen täytäntöönpanosäännöissä vahvistetaan muun muassa viinialan erityiset merkintäsäännöt, ja koska niitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009, tarvitaan siirtymäkausi helpottamaan siirtymistä aiemmasta viinialan lainsäädännöstä – eli viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetusta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1493/1999 (5) – asetukseen (EY) N:o 479/2008 ja varmistamaan, että talouden toimijat voivat täyttää uudet merkintävaatimukset.

(4)

Viinialan toimijoihin sovellettaisiin kahdenlaisia eli sekä direktiivin 2007/68/EY että asetuksen (EY) N:o 479/2008 täytäntöönpanosääntöjen mukaisia merkintävaatimuksia, eivätkä siirtymäkaudet ole samat, sillä direktiivissä 2007/68/EY sallitaan ennen 31 päivää toukokuuta 2009 markkinoille saatettujen tai pakkausmerkinnöillä varustettujen elintarvikkeiden, jotka täyttävät direktiivin 2005/26/EY vaatimukset, myyminen varastojen loppumiseen asti; siksi moitteettoman hallinnon varmistamiseksi ja jäsenvaltioiden viranomaisille ja talouden toimijoille aiheutuvan tarpeettoman rasituksen välttämiseksi direktiivin 2007/68/EY ja asetuksen (EY) N:o 479/2008 puitteissa vahvistettujen täytäntöönpanosääntöjen pakolliselle soveltamiselle viinialalla olisi vahvistettava yksi päivämäärä.

(5)

Sen vuoksi direktiivissä 2007/68/EY säädetyn siirtymäkauden päättymisajankohdaksi olisi asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta vahvistettava 31 päivä joulukuuta 2010.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2007/68/EY 3 artiklaan seuraava kohta:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan toisessa kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava ennen 31 päivää joulukuuta 2010 markkinoille saatettujen tai pakkausmerkinnöillä varustettujen, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (6) liitteessä IV määriteltyjen viinien, jotka täyttävät direktiivin 2005/26/EY vaatimukset, myyminen varastojen loppumiseen asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  EUVL L 310, 28.11.2007, s. 11.

(3)  EUVL L 75, 22.3.2005, s. 33.

(4)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.

(5)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(6)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.”


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 416/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen kansallisten maitokiintiöiden jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 67 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuottajalla voi olla käytössään yksi tai kaksi tilakohtaista viitemäärää, joista toinen on toimituksia ja toinen suoramyyntiä varten, ja että ainoastaan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi muuntaa tuottajan kiintiöiden välistä jakoa tuottajan perustellusta pyynnöstä.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä I markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen kansallisten viitemäärien jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin 8 päivänä toukokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 415/2008 (2) säädetään jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin 1 päivän huhtikuuta 2007 ja 31 päivän maaliskuuta 2008 väliseksi ajaksi kaikissa jäsenvaltioissa.

(3)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 595/2004 (3) 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrät, jotka on tuottajien pyynnöstä muunnettu lopullisesti tilakohtaisten toimitus- ja suoramyyntikiintiöiden välillä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kansallisten maitokiintiöiden osalta 17 päivänä maaliskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 248/2008 (4) mukaisesti kaikkien jäsenvaltioiden kansallisia kokonaiskiintiöitä korotettiin 1 päivästä huhtikuuta 2008 alkaen. Jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle lisäkiintiön jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin, lukuun ottamatta Maltaa, jonka kansallisessa kiintiössä ei ole suoramyyntiä koskevaa osuutta.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX vahvistettujen kansallisten kiintiöiden jako toimituksiin ja suoramyyntiin 1 päivän huhtikuuta 2008 ja 31 päivän maaliskuuta 2009 väliseksi ajaksi.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX vahvistettujen kansallisten kiintiöiden jako toimituksiin ja suoramyyntiin vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä 1 päivän huhtikuuta 2008 ja 31 päivän maaliskuuta 2009 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 125, 9.5.2008, s. 22.

(3)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 22.

(4)  EUVL L 76, 19.3.2008, s. 6.


LIITE

(tonnia)

Jäsenvaltiot

Toimitukset

Suoramyynti

Belgia

3 371 559,558

55 729,182

Bulgaria

912 238,158

86 341,842

Tšekki

2 785 413,892

7 275,728

Tanska

4 612 376,648

242,872

Saksa

28 755 245,289

92 175,102

Viro

650 386,770

8 908,590

Irlanti

5 501 532,799

2 146,481

Kreikka

835 781,260

1 142,000

Espanja

6 173 230,927

66 058,073

Ranska

24 738 890,113

352 431,587

Italia

10 474 131,877

266 529,323

Kypros

146 970,338

1 133,662

Latvia

725 538,102

17 682,858

Liettua

1 674 056,192

64 879,588

Luxemburg

278 070,680

475,000

Unkari

1 921 492,480

108 368,720

Malta

49 671,960

0,000

Alankomaat

11 392 464,000

73 166,280

Itävalta

2 755 298,641

92 179,828

Puola

9 403 080,692

164 665,168

Portugali (1)

1 979 091,285

8 429,715

Romania

1 429 140,086

1 688 999,914

Slovenia

567 987,116

20 183,644

Slovakia

1 049 485,430

12 118,330

Suomi

2 486 700,282

6 015,111

Ruotsi

3 415 795,900

3 800,000

Yhdistynyt kuningaskunta

14 988 515,859

136 653,081


(1)  Madeiraa lukuun ottamatta.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/56


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 417/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Mariánskolázeňské oplatky (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekin hakemus nimityksen ”Mariánskolázeňské oplatky” rekisteröimisestä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Saksa ilmoitti vastustavansa rekisteröintiä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 3 kohdan a ja d alakohdan mukaisesti.

(3)

Komissio kehotti 5 päivänä maaliskuuta 2008 päivätyllä kirjeellä asianomaisia osapuolia neuvottelemaan asiasta keskenään. Vaikka Saksa ja Tšekki eivät päässeet sopimukseen kuuden kuukauden määräajan kuluessa, Saksa peruutti vastaväitteensä 12 päivänä maaliskuuta 2009.

(4)

Sen vuoksi nimitys olisi kirjattava rekisteriin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 107, 11.5.2007, s. 28.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 510/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet

Luokka 2.4.   Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

TŠEKKI

Mariánskolázeňské oplatky (SMM)


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/58


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 418/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Petit Épeautre de Haute Provence (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Petit Épeautre de Haute Provence -nimityksen rekisteröintiä koskeva Ranskan hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 261, 14.10.2008, s. 11.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

RANSKA

Petit Épeautre de Haute Provence (SMM)


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/60


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 419/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Kiwi de l'Adour (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Kiwi de l'Adour” rekisteröimisestä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 510/2006 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 263, 16.10.2008, s. 5.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6.   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

RANSKA

Kiwi de l'Adour (SMM)


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/62


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 420/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 19 päivänä toukokuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 19 päivänä toukokuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan a ja b kohdassa tarkoitetuille tuotteille sekä sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 619/2008 2 artiklassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/64


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 421/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 19 päivänä toukokuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 19 päivänä toukokuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan c kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille on 22,00 euroa 100 kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/65


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 422/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

muna-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Munien markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka noudattavat elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (2) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan merkintävaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevassa A kohdassa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.


LIITE

21 päivästä toukokuuta 2009 sovellettavat muna-alan vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kpl

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kpl

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.

E10

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

E19

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/67


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 423/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 1529/2007 avatuissa tariffikiintiöissä toukokuun 2009 osakaudella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon Cariforum-alueeseen kuuluvista AKT-valtioista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2008 ja 2009 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1529/2007 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1529/2007 avataan vuodeksi 2009 Cariforum-alueeseen kuuluvista valtioista peräisin olevan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistavan riisin vuotuinen 250 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4220), Alankomaiden Antilleilta ja Arubasta peräisin olevan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistavan riisin 25 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4189) ja vähiten kehittyneistä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistavan riisin 10 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4190) sekä vahvistetaan kiintiöiden hallinnointitapa.

(2)

Toukokuun osakausi on näitä kiintiöitä, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1529/2007 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa, koskeva toinen osakausi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1529/2007 6 artiklan a alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti toukokuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4220, 09.4189 ja 09.4190, varten jätetyt hakemukset koskevat esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistavaa määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(4)

Sen vuoksi olisi vahvistettava kiintiöille, jonka järjestysnumerot ovat 09.4220, 09.4189 ja 09.4190, seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät asetuksen (EY) N:o 1529/2007 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1529/2007 tarkoitetuissa kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4220, 09.4189 ja 09.4190, seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 155.


LIITE

Toukokuun 2009 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o 1529/2007 mukaisesti

Alkuperä/Tuote

Järjestysnumero

Toukokuun 2009 osakauden jakokerroin

Syyskuun 2009 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät (kilogrammoina)

Cariforum-alueeseen kuuluvat valtiot (asetuksen (EY) N:o 1529/2007 1 artiklan 1 kohdan b alakohta)

CN-koodi 1006, CN-koodia 1006 10 10 lukuun ottamatta

09.4220

 (2)

130 197 633

MMA (asetuksen (EY) N:o 1529/2007 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta)

CN-koodi 1006

 

 

 

a)

Alankomaiden Antillit ja Aruba

09.4189

 (2)

21 500 000

b)

Vähiten kehittyneet MMA:t

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät. Kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(2)  Ei jakokerrointa tälle osakaudelle. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/69


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 424/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (2) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on välttämätöntä muuttaa eräiden tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Sen vuoksi edustavat hinnat olisi julkaistava.

(3)

Markkinoiden tilanne huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47.


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2009 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

105,0

0

BR

96,5

0

AR

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

105,4

4

BR

103,1

4

AR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

205,3

28

BR

207,1

28

AR

263,5

11

CL

0207 14 50

Kananrintaa, jäädytetty

189,6

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetty

104,1

12

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Kalkkunaa: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa), jäädytetty

223,4

0

BR

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

222,1

22

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Munankeltuainen

368,7

0

AR

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

334,9

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

262,1

7

BR

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu

601,4

0

AR


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/71


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 425/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 5. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 186/2009 (2) käynnistettiin voin interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 5 päivänä helmikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 105/2008 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 105/2008 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

5. yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 186/2009 voin interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 5. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 19 päivänä toukokuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 220,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 32, 6.2.2008, s. 3.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/72


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 426/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 3. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 310/2009 (2) käynnistettiin rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 214/2001 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 17 artiklan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

3. yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 310/2009 rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa 3. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 19 päivänä toukokuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 167,90 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100.


21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/73


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 427/2009,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2009,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettujen ja kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä XX olevassa V osassa lueteltuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan 28 kohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta olisi vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

(4)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrät 21 päivästä toukokuuta 2009

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määräpaikka (1)

Tuen määrä

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

 

– siipikarjan munat:

 

 

0407 00 30

– – muut:

 

 

a)

vietäessä CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvaa ovalbumiinia

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

vietäessä muita tavaroita

01

0,00

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

– munankeltuainen:

 

 

0408 11

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 11 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

56,48

0408 19

– – muu:

 

 

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:

 

 

makeuttamaton

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – jäädytetty:

 

 

makeuttamaton

01

28,35

– muu:

 

 

0408 91

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 91 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

35,78

0408 99

– – muu:

 

 

ex 0408 99 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

9,00


(1)  Määräpaikat:

01

kolmannet maat. Kyseisiä määriä ei sovelleta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä.

03

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

04

kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.


DIREKTIIVIT

21.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/75


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/41/EY,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2009,

geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä

(uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa 23 päivänä huhtikuuta 1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/219/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Nyt kun mainittua direktiiviä muutetaan vielä uudelleen, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Perustamissopimuksen mukaan yhteisön ympäristöä koskevan toiminnan on perustuttava ennalta ehkäisevän toiminnan periaatteelle, ja tämän toiminnan tavoitteena on oltava muun muassa ympäristön säilyttäminen, suojeleminen ja parantaminen sekä ihmisten terveyden suojeleminen.

(3)

Biotekniikan arviointiin ja sen ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisimpaan käyttöön liittyvät toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeä alue, johon yhteisön olisi keskitettävä toimintansa.

(4)

Biotekniikan kehittäminen on omiaan edistämään jäsenvaltioiden taloudellista kasvua. Tähän kuuluu geneettisesti muunnettujen mikro-organismien (GMM:t) käyttö erilaisissa ja erilaajuisissa sovelluksissa.

(5)

GMM:ien suljettu käyttö olisi toteutettava siten, että niiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön rajoitetaan kiinnittämällä asianmukaisella tavalla huomiota onnettomuuksien ehkäisyyn ja jätehuoltoon.

(6)

GMM:t, jotka hävitetään ilman asianmukaisia määräyksiä erityisistä eristämistoimenpiteistä, joilla rajoitetaan niiden joutumista kosketuksiin väestön tai ympäristön kanssa, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Niihin saatetaan soveltaa muuta yhteisön lainsäädäntöä, kuten geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/18/EY (5).

(7)

Jos mikro-organismit joutuvat ympäristöön jossakin jäsenvaltiossa suljetun käyttönsä aikana, ne voivat lisääntyä ja levitä maiden rajojen yli ja siten vaikuttaa toisissa jäsenvaltioissa.

(8)

Biotekniikan kehittämiseksi turvallisesti yhteisössä on tarpeen määritellä ne yhteiset toimenpiteet, joilla voidaan arvioida ja vähentää niitä mahdollisia vaaroja, joita esiintyy aina GMM:ien suljetussa käytössä, ja asettaa asianmukaiset edellytykset niiden käytölle.

(9)

GMM:ien suljettuun käyttöön liittyvien vaarojen tarkkaa luonnetta ja laajuutta ei vielä täysin tunneta, ja vaara on arvioitava tapauskohtaisesti. Ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen arvioimista varten on tarpeen määritellä tätä arviointia koskevat vaatimukset.

(10)

GMM:ien suljettu käyttö olisi luokiteltava niiden vaarojen mukaan, joita mikro-organismeista voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Luokittelun olisi oltava kansainvälisen käytännön mukainen ja perustuttava riskin arviointiin.

(11)

Suojelun korkean tason varmistamiseksi eristämistoimenpiteiden ja muiden suljettuun käyttöön sovellettavien suojatoimenpiteiden on vastattava suljetun käytön luokitusta. Jos asiasta ei ole varmuutta, sopivia eristämis- ja muita suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ylemmän luokituksen vaatimusten mukaan, kunnes lievemmät toimenpiteet voidaan perustella asianmukaisin tiedoin.

(12)

Kaikessa GMM:ihin liittyvässä toiminnassa olisi noudatettava hyvää mikrobiologista käytäntöä ja työturvallisuuden ja työhygienian periaatteita asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(13)

On syytä valvoa päästöjä ja GMM:ien suljetusta käytöstä syntyvän materiaalin hävittämistä sekä ehkäistä onnettomuuksia asianmukaisin eristämistoimenpitein käytön eri vaiheissa.

(14)

Ennen kuin käyttäjä ryhtyy ensimmäistä kertaa käyttämään GMM:ja tietyssä suljetussa laitteistossa, sen on tehtävä tästä ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta viranomainen voi varmistua siitä, että ehdotettu laitteisto on kyseiseen käyttöön soveltuva niin, ettei se muodosta vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

(15)

On myös tarpeen luoda asianmukaiset menettelyt erityisten GMM:ien suljettujen käyttöjen tapauskohtaiselle ilmoittamiselle ottaen huomioon käyttöön liittyvän vaaran suuruus.

(16)

Käyttöön, johon liittyy suuri vaara, olisi saatava toimivaltaisen viranomaisen lupa.

(17)

Suljetussa käytössä sovellettavia eristämis- ja muita suojatoimenpiteitä olisi tarkistettava määräajoin.

(18)

Saattaa olla asianmukaista kysyä yleisön mielipidettä GMM:ien suljetusta käytöstä.

(19)

Suljetun käytön parissa työskenteleviä olisi kuultava asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi), 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY (6) mukaisesti.

(20)

Asianmukaisin toimenpitein on syytä huolehtia siitä, että kaikki, joihin onnettomuus voi vaikuttaa, saavat tietoa kaikista turvallisuuteen liittyvistä seikoista.

(21)

On tärkeää, että laaditaan pelastussuunnitelmat, jotta onnettomuuden sattuessa voidaan toimia tehokkaasti.

(22)

Onnettomuuden sattuessa käyttäjän olisi välittömästi ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle ja annettava tarvittavat tiedot onnettomuuden vaikutusten arviointia ja asianmukaisten toimien toteuttamista varten.

(23)

On aiheellista, että komissio jäsenvaltioita kuultuaan luo menettelyn onnettomuuksia koskevien tietojen vaihtoa varten ja perustaa onnettomuustietorekisterin.

(24)

GMM:ien suljettua käyttöä yhteisössä olisi seurattava, ja tätä varten jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiettyjä tietoja.

(25)

GMM:ien olisi täytettävä liitteessä II olevan B osan luettelossa määritellyt arviointiperusteet, jotta niitä voidaan pitää turvallisina ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Bioteknologian nopean edistymisen, kehitettävien arviointiperusteiden luonteen ja kyseisen luettelon rajoitetun soveltamisalan huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että neuvosto tarkistaa kyseiset perusteet, joita olisi soveltamisen helpottamiseksi tarvittaessa täydennettävä yksityiskohtaisilla ohjeilla.

(26)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) mukaisesti.

(27)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tehdä tarvittavat muutokset liitteiden II, III, IV ja V mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen ja liitteessä II olevan C osan mukauttamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(28)

Tähän direktiivin lisätyt uudet osat koskevat ainoastaan komiteamenettelyitä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(29)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä VI olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljettua käyttöä koskevista yhteisistä toimenpiteistä, joilla pyritään ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemiseen.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’mikro-organismilla’ mikrobiologista solu- tai muuta rakennetta, joka pystyy lisääntymään tai siirtämään perintöainesta, mukaan lukien virukset, viroidit sekä eläin- ja kasvisoluviljelmät;

b)

’geneettisesti muunnetulla mikro-organismilla’ (GMM:lla) mikro-organismia, jonka perintöainesta on muutettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena ja/tai luonnollisena rekombinaationa; tämän määritelmän mukaan:

i)

geneettistä muuntumista tapahtuu ainakin käytettäessä liitteessä I olevassa A osassa lueteltuja tekniikoita;

ii)

liitteessä I olevassa B osassa lueteltujen tekniikkojen ei katsota johtavan geneettiseen muuntumiseen;

c)

’suljetulla käytöllä’ kaikkia toimia, joissa mikro-organismeja muunnetaan geneettisesti tai joissa GMM:ja viljellään, säilytetään, kuljetetaan, tuhotaan, hävitetään tai käytetään muulla tavalla ja joissa käytetään erityisiä eristämistoimenpiteitä, joilla rajoitetaan mikro-organismien pääsyä kosketuksiin väestön tai ympäristön kanssa sekä huolehditaan väestön ja ympäristön turvallisuuden korkeasta tasosta;

d)

’onnettomuudella’ kaikkia tapauksia, joihin liittyy sellainen GMM:ien suljetusta käytöstä johtuva merkittävä ja tahaton päästö, joka saattaa merkitä välitöntä tai myöhempää vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle;

e)

’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa GMM:ien suljetusta käytöstä;

f)

’ilmoituksella’ jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tarvitsemien tietojen esittämistä.

3 artikla

1.   Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a)

jos geneettinen muunnos saadaan aikaan liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen tekniikkojen tai menetelmien avulla, tai

b)

jos suljetut käytöt koskevat vain sen tyyppisiä GMM:ja, jotka ovat liitteessä II olevassa B osassa lueteltujen arviointiperusteiden mukaisia, mikä on osoitus niiden turvallisuudesta ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tällaiset GMM:t luetellaan liitteessä II olevassa C osassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2.   GMM:ien maantie-, rautatie-, sisävesi-, meri- ja lentokuljetuksiin ei sovelleta 4 artiklan 3 ja 6 kohtaa eikä 5–11 artiklaa.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisten GMM:ien säilytykseen, viljelyyn, kuljetukseen, tuhoamiseen, hävittämiseen tai käyttöön, jotka on saatettu markkinoille direktiivin 2001/18/EY tai muun sellaisen yhteisön lainsäädännön nojalla, jossa määrätään mainitussa direktiivissä säädetyn kaltaisesta erityisestä ympäristövaarojen arvioinnista, edellyttäen, että suljettu käyttö on markkinoille saattamista koskevan luvan mahdollisten edellytysten mukaista.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sellaisten ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, joita GMM:ien suljetusta käytöstä voi seurata.

2.   Tätä varten käyttäjän on tehtävä arvio suljetun käytön mahdollisesti aiheuttamista, ihmisten terveyteen ja ympäristöön mahdollisesti kohdistuvista vaaroista käyttämällä vähintään liitteessä III olevassa A ja B osassa vahvistettuja arviointiperusteita ja menettelyä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella suljettu käyttö luokitellaan neljään luokkaan käyttämällä liitteessä III vahvistettua menettelyä, minkä tuloksena määräytyvät 5 artiklan mukaiset eristämisen tasot:

Luokka 1

:

toiminta, johon ei liity riskiä tai johon liittyvä riski on hyvin vähäinen, eli toiminta, jossa riittää tason 1 eristys ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Luokka 2

:

toiminta, johon liittyy vähäinen riski, eli toiminta, jossa riittää tason 2 eristys ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Luokka 3

:

toiminta, johon liittyy kohtalainen riski, eli toiminta, jossa riittää tason 3 eristys ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Luokka 4

:

toiminta, johon liittyy suuri riski, eli toiminta, jossa tarvitaan tason 4 eristys ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

4.   Kun ei ole selvää, mikä luokka on sopiva ehdotetulle suljetulle käytölle, on sovellettava ankarampia suojelutoimenpiteitä, ellei lievempiä toimenpiteitä voida soveltaa toimivaltaisen viranomaisen kanssa riittäväksi katsotun näytön perusteella.

5.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa on otettava erityisesti huomioon jätteiden ja jätevesien poistokysymys. Tarvittaessa on toteutettava turvatoimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

6.   Käyttäjän on pidettävä 2 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista kirjaa ja annettava selonteko tarkoituksenmukaisessa muodossa toimivaltaisen viranomaisen käyttöön osana 6, 8 ja 9 artiklan nojalla annettua ilmoitusta tai pyydettäessä.

5 artikla

1.   Käyttäjän on noudatettava liitteessä IV vahvistettuja yleisiä periaatteita ja asianmukaisia suljetun käytön luokkaa vastaavia eristämis- ja muita suojatoimenpiteitä, paitsi jos liitteessä IV olevassa 2 kohdassa sallitaan muiden toimenpiteiden käyttäminen, jotta työpaikan ja ympäristön altistuminen GMM:ille saataisiin pidettyä niin alhaisella tasolla kuin se käytännössä on mahdollista ja jotta varmistettaisiin turvallisuuden korkea taso.

2.   Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arviointia ja käytettäviä eristämis- ja muita suojatoimenpiteitä on tarkistettava määräajoin ja viipymättä, jos:

a)

käytetyt eristämistoimenpiteet eivät ole enää riittäviä tai suljetun käytön luokka ei pidä enää paikkaansa, tai

b)

uuden tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella on syytä epäillä, että arviointi ei enää ole asianmukainen.

6 artikla

Kun tiloja aiotaan käyttää ensimmäistä kertaa suljettua käyttöä varten, käyttäjän on ennen tällaisen käytön aloittamista tehtävä toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus, jossa on vähintään liitteessä V olevassa A osassa luetellut tiedot.

7 artikla

Edellä 6 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen tekemisen jälkeen luokkaan 1 kuuluva myöhempi suljettu käyttö voidaan aloittaa ilman uutta ilmoitusta. GMM:ien käyttäjien on luokkaan 1 kuuluvan suljetun käytön osalta pidettävä kirjaa kaikista 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista arvioinneista, joita koskevat tiedot on pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

8 artikla

1.   Ensimmäisestä ja myöhemmästä luokkaan 2 kuuluvasta suljetusta käytöstä, jonka on määrä tapahtua tiloissa, joista on tehty 6 artiklan mukainen ilmoitus, on tehtävä ilmoitus, joka sisältää liitteessä V olevassa B osassa luetellut tiedot.

2.   Jos luokkaan 2 tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaa suljettua käyttöä varten tarkoitetuista tiloista on aiemmin tehty ilmoitus ja jos siihen liittyvät lupavaatimukset on täytetty, luokkaan 2 kuuluva suljettu käyttö voidaan aloittaa välittömästi uuden ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Ilmoituksen tekijä voi kuitenkin itse pyytää virallista lupaa koskevaa päätöstä toimivaltaiselta viranomaiselta. Päätös on tehtävä viimeistään 45 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

3.   Jos luokkaan 2 tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaa suljettua käyttöä varten tarkoitetuista tiloista ei ole aiemmin tehty ilmoitusta ja ellei toimivaltainen viranomainen toisin ilmoita, luokkaan 2 kuuluva suljettu käyttö voidaan aloittaa 45 päivän kuluttua 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä tai aikaisemmin toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella.

9 artikla

1.   Luokkaan 3 tai 4 kuuluvasta ensimmäisestä tai myöhemmästä suljetusta käytöstä, jonka on määrä tapahtua tiloissa, joista on annettu ilmoitus 6 artiklan mukaisesti, on tehtävä ilmoitus, joka sisältää liitteessä V olevassa C osassa luetellut tiedot.

2.   Luokkaan 3 tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaa suljettua käyttöä ei saa aloittaa ilman toimivaltaisen viranomaisen etukäteen antamaa kirjallista lupaa; viranomaisen on ilmoitettava päätöksestään kirjallisesti:

a)

viimeistään 45 päivän kuluttua uuden ilmoituksen tekemisestä, jos luokkaan 3 tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaan suljettuun käyttöön tarkoitetuista tiloista on tehty aiemmin ilmoitus ja jos on täytetty siihen liittyvät hyväksymisvaatimukset, jotka koskevat samaan tai ylempään luokkaan kuuluvaa suljettua käyttöä kuin mikä oli määrä aloittaa;

b)

muissa tapauksissa viimeistään 90 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

10 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen tai viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön ne toimenpiteet, joista jäsenvaltiot päättävät tämän direktiivin nojalla, ja ottamaan vastaan ja vahvistamaan saaneensa 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava, ovatko ilmoitukset tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, ovatko annetut tiedot oikeita ja täydellisiä ja ovatko 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu arviointi ja suljetun käytön luokka oikeita, sekä tarvittaessa tutkittava, ovatko eristämiseen, muuhun suojaamiseen, jätehuoltoon ja hätätilanteisiin liittyvät toimenpiteet asianmukaisia.

3.   Tarvittaessa toimivaltainen viranomainen voi:

a)

pyytää käyttäjää antamaan lisätietoja tai muuttamaan ehdotetun suljetun käytön edellytyksiä tai muuttamaan suljetun käytön luokitusta. Tällöin toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että ehdotettua suljettua käyttöä ei aloiteta, tai jos se on jo aloitettu, että se keskeytetään tai lopetetaan, kunnes toimivaltainen viranomainen on antanut suostumuksensa saamiensa lisätietojen tai suljetun käytön muutettujen edellytysten perusteella;

b)

rajoittaa aikaa, jona suljettu käyttö sallitaan, tai asettaa käytölle tiettyjä erityisiä edellytyksiä.

4.   Edellä 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja määräaikoja laskettaessa mukaan ei lueta aikaa, jona toimivaltainen viranomainen:

a)

odottaa 3 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoittajalta pyytämiään lisätietoja tai

b)

järjestää julkisen kuulemisen tai kyselyn 12 artiklan mukaisesti.

11 artikla

1.   Jos käyttäjä saa asiaan liittyvää uutta tietoa tai muuttaa suljettua käyttöä tavalla, joka voi merkittävästi vaikuttaa siihen liittyviin riskeihin, tästä on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, ja 6, 8 ja 9 artiklan nojalla annettua ilmoitusta on muutettava.

2.   Jos toimivaltainen viranomainen saa myöhemmin tietoa, joka voi merkittävästi vaikuttaa suljettuun käyttöön liittyviin riskeihin, se voi vaatia käyttäjää muuttamaan suljetun käytön edellytyksiä, keskeyttämään käytön tai lopettamaan sen.

12 artikla

Jos jäsenvaltio pitää sitä asianmukaisena, se voi edellyttää, että tietyistä ehdotettuun suljettuun käyttöön liittyvistä seikoista on kuultava yleisöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan soveltamista.

13 artikla

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on ennen suljetun käytön aloittamista varmistettava, että:

a)

laaditaan pelastussuunnitelma sellaisen suljetun käytön varalle, jossa eristämistoimenpiteiden epäonnistuminen saattaisi aiheuttaa välittömän tai myöhemmän vakavan vaaran tilojen ulkopuolella oleville ihmisille ja/tai ympäristölle, paitsi milloin vastaava pelastussuunnitelma on laadittu muun yhteisön lainsäädännön nojalla;

b)

tietoa pelastussuunnitelmasta sekä sovellettavista asiankuuluvista turvatoimenpiteistä annetaan sellaisille elimille ja viranomaisille, joita onnettomuus todennäköisesti koskisi, tarkoituksenmukaisella tavalla ja niiden tarvitsematta sitä pyytää. Tiedot on saatettava ajan tasalle määräajoin. Tietojen on myös oltava yleisesti saatavina.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on luovutettava samanaikaisesti muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, samat tiedot, jotka annetaan omille kansalaisille, tarvittavien kahdenvälisten neuvottelujen perustaksi.

14 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttäjä onnettomuuden sattuessa välittömästi ilmoittaa siitä 10 artiklassa määritellylle toimivaltaiselle viranomaiselle ja antaa seuraavat tiedot:

a)

onnettomuusolosuhteet;

b)

kyseisten GMM:ien tunnistustiedot ja määrät;

c)

tiedot, jotka ovat tarpeen väestön terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien onnettomuuden vaikutusten arvioimiseksi;

d)

tiedot toteutetuista toimenpiteistä.

2.   Kun tiedot on annettu 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on:

a)

varmistettava, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan, ja varoitettava välittömästi niitä jäsenvaltioita, joihin onnettomuus voi vaikuttaa;

b)

kerättävä, milloin tämä on mahdollista, onnettomuuden täydellistä analysointia varten tarvittavat tiedot, ja tarvittaessa annettava suosituksia samanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi vastaisuudessa ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi.

15 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on:

a)

kuultava pelastussuunnitelman ehdotetun toimeenpanon osalta niitä jäsenvaltioita, joihin onnettomuus todennäköisesti vaikuttaa;

b)

ilmoitettava komissiolle mahdollisimman nopeasti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta onnettomuudesta ja annettava tiedot onnettomuuden olosuhteista sekä kyseisten GMM:ien tunnistustiedot ja määrät, tiedot toteutetuista toimenpiteistä ja niiden tehokkuudesta sekä onnettomuuden analyysi, mukaan lukien suositukset onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi ja samanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi vastaisuudessa.

2.   Komissio luo jäsenvaltioita kuultuaan järjestelmän 1 kohdan mukaisten tietojen vaihtoa varten. Se myös toteuttaa ja asettaa jäsenvaltioiden käyttöön tietorekisterin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista onnettomuuksista; rekisterissä on oltava selvitys onnettomuuksien syistä, saadut kokemukset ja ne toimenpiteet, jotka on toteutettu samanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi vastaisuudessa.

16 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimivaltainen viranomainen järjestää tarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että käyttäjät noudattavat tätä direktiiviä.

17 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kunkin vuoden lopussa lähetettävä komissiolle 9 artiklan mukaisesti kyseisen vuoden aikana ilmoitetuista luokkiin 3 ja 4 kuuluvista suljetuista käytöistä yhteenvetokertomus, josta ilmenevät suljetun käytön kuvaus, tarkoitus ja siihen liittyvät riskit.

2.   Jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi, ensimmäisen kerran 5 päivänä kesäkuuta 2003, lähetettävä komissiolle yhteenvetokertomus tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa saamistaan kokemuksista.

3.   Joka kolmas vuosi, ensimmäisen kerran 5 päivänä kesäkuuta 2004, komissio julkaisee 2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin perustuvan yhteenvedon.

4.   Komissio voi julkaista yleisiä tilastotietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja muista siihen liittyvistä seikoista, jos ne eivät sisällä tietoja, jotka ovat omiaan vahingoittamaan käyttäjän kilpailuasemaa.

18 artikla

1.   Jos tietojen ilmitulo vaikuttaa vähintään yhteen ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (8) 4 artiklan 2 kohdassa mainituista seikoista, ilmoittaja voi osoittaa tämän direktiivin mukaisesti annetuista ilmoituksista ne tiedot, joita on käsiteltävä luottamuksellisina. Tällöin on esitettävä todennettavat perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoittajaa kuultuaan päätettävä, mitä tietoja on pidettävä luottamuksellisina, ja ilmoitettava päätöksestään ilmoittajalle.

2.   Seuraavia 6, 8 tai 9 artiklan mukaisesti annettuja tietoja ei missään tapauksessa saa käsitellä luottamuksellisina:

a)

GMM:ien yleiset ominaisuudet, ilmoittajan nimi ja osoite sekä käyttöpaikka;

b)

suljetun käytön luokka ja eristämistoimenpiteet;

c)

arvio ennakoitavista, etenkin ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisista vaikutuksista.

3.   Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset eivät saa ilmaista kolmansille tämän direktiivin mukaisesti ilmoitettuja tai muuten annettuja 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti luottamuksellisina pidettäviä tietoja, ja niiden on suojattava saatuihin tietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia.

4.   Jos ilmoittaja jostakin syystä peruuttaa ilmoituksensa, toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä annettujen tietojen luottamuksellisuus.

19 artikla

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia ja jotka koskevat liitteiden II, III, IV ja V mukauttamista tekniseen kehitykseen sekä liitteessä II olevan C osan mukauttamista, hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

20 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

21 artikla

Kumotaan direktiivi 90/219/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VI olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä VI olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

23 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä toukokuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


(1)  EUVL C 162, 25.6.2008, s. 85.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 30. maaliskuuta 2009.

(3)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1.

(4)  Katso liitteessä VI oleva A osa.

(5)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6)  EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.


LIITE I

A   OSA

Direktiivin 2 artiklan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja geneettisiä muuntamistekniikoita ovat muun muassa:

1)

yhdistelmänukleiinihappotekniikat, joita käytettäessä muodostuu uusia geeniaineksen yhdistelmiä siten, että organismin ulkopuolella millä tahansa tavalla tuotettuja nukleiinihappomolekyylejä lisätään virukseen, bakteeriplasmidiin tai muuhun vektoriin ja ne liitetään sellaiseen isäntäorganismiin, jossa ne eivät luonnossa esiinny mutta jossa ne voivat lisääntyä;

2)

tekniikat, joissa mikro-organismiin viedään suoraan mikro-organismin ulkopuolella valmistettua perintöainesta, mukaan lukien mikroinjektio, makroinjektio ja mikrokapselointi;

3)

solufuusio- tai hybridisaatiotekniikat, joissa muodostetaan uusia perintöainesyhdistelmiä sisältäviä eläviä soluja sulauttamalla yhteen kaksi tai useampia soluja tavoilla, jotka eivät toteudu luonnossa.

B   OSA

Direktiivin 2 artiklan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut tekniikat, joiden ei katsota aiheuttavan geneettistä muuntumista edellyttäen, että niissä ei käytetä yhdistelmänukleiinihappomolekyylejä eikä GMM:ja, jotka on saatu aikaan muilla kuin liitteessä II olevassa A osassa tarkoitetuilla direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääneillä tekniikoilla tai menetelmillä:

1)

koeputkihedelmöitys;

2)

luonnossa toteutuvat prosessit, kuten konjugaatio, transduktio ja transformaatio;

3)

polyploidian aiheuttaminen.


LIITE II

A   OSA

Tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät sellaiset mikro-organismeja tuottavat geneettisen muuntamisen tekniikat ja menetelmät, joissa ei käytetä yhdistelmänukleiinihappomolekyylejä eikä muita GMM:ja kuin niitä, jotka on saatu aikaan yhdellä tai useammalla seuraavassa mainituista tekniikoista tai menetelmistä:

1.

mutageneesi;

2.

sellaisten prokaryoottisten lajien solujen solufuusio (myös protoplastifuusio), jotka vaihtavat geeniainesta tunnettujen fysiologisten prosessien avulla;

3.

minkä tahansa eukaryoottisten lajien solujen solufuusio (myös protoplastifuusio), mukaan lukien hybridoomien tuottaminen ja kasvisolufuusiot;

4.

sisäinen kloonaus, jossa organismin solusta otetaan nukleiinihapposekvenssejä, jotka (tai joiden synteettinen vastine) mahdollisesti viedään kokonaan tai osittain ja siten, että tätä vaihetta mahdollisesti edeltää entsyyminen tai mekaaninen vaihe, uudelleen saman lajin soluihin tai sellaisten fylogeneettisesti läheisten lajien soluihin, jotka voivat luonnossa vaihtaa perintöainesta fysiologisten prosessien avulla, ja jonka tuloksena muodostuva mikro-organismi ei todennäköisesti aiheuta tauteja ihmisille, eläimille eikä kasveille.

Sisäisessä kloonauksessa voidaan käyttää sellaisia yhdistelmävektoreita, joita on kauan käytetty turvallisesti kyseisissä mikro-organismeissa.

B   OSA

Arviointiperusteet sen toteamiseksi, ovatko GMM:t turvallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Tässä liitteessä kuvataan yleisellä tasolla arviointiperusteet sen toteamiseksi, ovatko GMM:t turvallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle ja voidaanko ne sisällyttää C osaan. Tämän liitteen täytäntöönpanon ja selittämisen helpottamiseksi voidaan laatia teknisiä ohjeita 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

1.   Johdanto

Tätä direktiiviä ei sovelleta 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen C osaan sisällytettyihin GMM:ien tyyppeihin. GMM:ja lisätään luetteloon tapauskohtaisesti, ja niiden poisjättäminen koskee ainoastaan selvästi määriteltyjä GMM:ja. Poisjättämistä sovelletaan ainoastaan, jos GMM:ja käytetään 2 artiklan c alakohdassa määritellyssä suljetussa käytössä. Sitä ei sovelleta GMM:ien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön. C osan luetteloon voidaan sisällyttää vain sellaisia GMM:ja, jotka todistetusti täyttävät seuraavassa esitetyt perusteet:

2.   Yleiset perusteet

2.1   Kannan tarkistaminen ja/tai varmentaminen

Kanta on tunnistettava ja yksilöitävä tarkasti, ja muunnos on tunnettava ja tarkistettava.

2.2   Turvallisuuden varmennettu, asiakirjoihin perustuva näyttö

Organismin turvallisuudesta on toimitettava näyttö asiakirjojen avulla.

2.3   Geneettinen stabiilisuus

Jos epästabiilisuus voi vaarantaa turvallisuuden, organismin stabiilisuus on osoitettava.

3.   Erityiset perusteet

3.1   Patogeenisuus

GMM:sta ei saa aiheutua mitään tautia tai haittaa terveelle ihmiselle, kasville tai eläimelle. Patogeenisuus sisältää sekä toksigeenisuuden että allergeenisuuden, joten GMM:n on täytettävä myös seuraavat vaatimukset:

3.1.1   Toksigeenisuus

GMM:lla ei saa geneettisen muunnoksen takia olla lisääntynyttä toksigeenistä vaikutusta eikä se saa olla tunnettu toksigeenisistä ominaisuuksistaan.

3.1.2   Allergeenisuus

GMM:lla ei saa geneettisen muunnoksen takia olla lisääntynyttä allergeenistä vaikutusta eikä se saa olla tunnettu allergian aiheuttaja, jonka allergeenisuus vastaisi esimerkiksi direktiivissä 2000/54/EY tarkoitettujen mikro-organismien allergeenisuutta.

3.2   Muut haitalliset satunnaiset tekijät

GMM ei saa sisältää tunnettuja haitallisia satunnaisia tekijöitä, kuten muita geneettisesti muunnetun mikro-organismin läheisyydessä tai sisällä esiintyviä aktiivisia tai latentteja mikro-organismeja, jotka voisivat olla haitallisia ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

3.3   Geneettisen materiaalin siirtyminen

Muunnettu geneettinen materiaali ei saa aiheuttaa mitään haittaa, jos se siirtyy muuhun eliöön, se ei saa olla itsesiirtyvä eikä sen oma siirtymistaajuus saisi olla suurempi kuin vastaanottavan tai emo-organismin muiden geenien siirtymistaajuus.

3.4   Ympäristön turvallisuus, jos mikro-organismi pääsee merkittävässä määrin tahattomasti valvonnasta

GMM:t eivät saa aiheuttaa ympäristöön välittömiä tai viivästyviä haittavaikutuksia, jos tapahtuu vahinko, johon liittyy merkittävää ja tahatonta vapautumista ympäristöön.

GMM:ja, jotka eivät täytä mainittuja perusteita, ei saa sisällyttää C osaan.

C   OSA

Ne GMM:ien tyypit, jotka täyttävät B osassa luetellut arviointiperusteet:

… (täydennetään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen)


LIITE III

Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa noudatettavat periaatteet

Tässä liitteessä kuvataan yleisluonteisesti, mitkä tekijät on otettava huomioon ja mitä menettelytapaa on noudatettava 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittamiseksi. Tämän liitteen ja erityisesti B osan täytäntöönpanon ja selittämisen helpottamiseksi voidaan laatia teknisiä ohjeita (1) 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

A.   Arviointitekijät

1.

Mahdollisesti haitallisina vaikutuksina pidetään:

ihmisille aiheutuvia tauteja, mukaan lukien allergeeniset tai toksiset vaikutukset,

eläimille tai kasveille aiheutuvia tauteja,

haitallisia vaikutuksia, jotka johtuvat siitä, että tautia on mahdotonta hoitaa tai estää tehokkaasti,

haitallisia vaikutuksia, jotka johtuvat asettumisesta tai leviämisestä ympäristöön,

haitallisia vaikutuksia, jotka johtuvat lisätyn geeniaineksen luonnollisesta siirtymisestä muihin organismeihin.

2.

Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin olisi perustuttava:

a)

kaikkien mahdollisten haittavaikutusten tunnistamiseen, erityisesti sellaisten, jotka liittyvät:

i)

vastaanottajamikro-organismiin;

ii)

lisättyyn (luovuttajaorganismista peräisin olevaan) geeniainekseen;

iii)

vektoriin;

iv)

luovuttajamikro-organismiin (jos luovuttajamikro-organismia käytetään toiminnan aikana);

v)

tuloksena saatuun GMM:iin;

b)

toiminnan ominaisuuksiin;

c)

mahdollisesti haitallisten vaikutusten vakavuuteen;

d)

todennäköisyyteen, jolla mahdollisesti haitalliset vaikutukset toteutuvat.

B.   Menettely

3.

Arvioinnin ensimmäisenä vaiheena olisi oltava vastaanottaja- ja tarvittaessa luovuttajamikro-organismin haitallisten ominaisuuksien, kaikkien vektoriin tai lisättyyn ainekseen liittyvien haitallisten ominaisuuksien sekä kaikkien vastaanottajan olemassa olevien ominaisuuksien muutosten tunnistaminen.

4.

Yleensä 4 artiklan 3 kohdan määritelmän mukaisesti luokkaan 1 sisällytettäviksi sopivina pidetään vain sellaisia GMM:ja, joilla on seuraavat ominaisuudet:

i)

vastaanottaja- tai emomikro-organismi ei todennäköisesti aiheuta tauteja ihmisille, eläimille tai kasveille (2);

ii)

vektori ja lisättävä aines ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät tuota fenotyypiltään GMM:a, joka todennäköisesti aiheuttaisi tauteja ihmisille, eläimille tai kasveille (2) tai vaikuttaisi haitallisesti ympäristöön;

iii)

GMM ei todennäköisesti aiheuta tauteja ihmisille, eläimille tai kasveille (2) eikä se todennäköisesti vaikuta haitallisesti ympäristöön.

5.

Saadakseen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisen tiedon tästä menettelystä käyttäjän olisi ensin otettava huomioon asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö (erityisesti direktiivi 2000/54/EY). Lisäksi voidaan ottaa huomioon kansainväliset tai kansalliset luokittelujärjestelmät (esimerkiksi Maailman terveysjärjestö, kansalliset terveysviranomaiset) ja niihin tieteen ja tekniikan kehityksen johdosta tehdyt tarkistukset.

Nämä järjestelmät koskevat luonnollisia mikro-organismeja ja perustuvat yleensä mikro-organismien kykyyn aiheuttaa tauteja ihmisille, eläimille tai kasveille sekä niistä todennäköisesti aiheutuvien tautien vakavuuteen ja siirtyvyyteen. Direktiivissä 2000/54/EY mikro-organismit luokitellaan biologisina tekijöinä neljään vaararyhmään niiden terveelle aikuiselle ihmiselle mahdollisesti aiheuttaman vaaran mukaan. Kyseisiä vaararyhmiä voidaan käyttää ohjeellisena lähtökohtana luokiteltaessa suljetun käytön toimintaa 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin neljään riskiluokkaan. Käyttäjä voi myös ottaa huomioon kasvi- ja eläinpatogeenien luokittelujärjestelmät (jotka tavallisesti määritellään kansallisella tasolla). Edellä mainitut luokittelujärjestelmät osoittavat ainoastaan tilapäisesti toiminnan riskiluokan ja siihen liittyvät eristämis- ja valvontatoimenpiteet.

6.

Edellä 3–5 kohdan mukaisesti suoritetun vaarojen tunnistamisen olisi johdettava GMM:in liittyvän riskitason tunnistamiseen.

7.

Eristämis- ja muiden suojatoimenpiteiden valinta olisi sen jälkeen tehtävä GMM:ihin liittyvän riskitason perusteella ja ottaen huomioon:

i)

geneettisesti muunnetuille mikro-organismeille todennäköisesti altistuvan ympäristön ominaisuudet (esimerkiksi onko GMM:ille todennäköisesti altistuvassa ympäristössä sellaisia tunnettuja eläimiä tai kasveja, joihin mikro-organismien suljettu käyttö voi vaikuttaa epäsuotuisasti);

ii)

toiminnan ominaisuudet (esimerkiksi sen laajuus ja/tai luonne);

iii)

muut kuin normitetut toimenpiteet (esimerkiksi eläinten rokottaminen GMM:illa; sellaisten laitteiden käyttö, jotka todennäköisesti tuottavat aerosoleja).

Edellä i, ii ja iii alakohdan huomioiminen tietyn toiminnan yhteydessä voi johtaa siihen, että 6 kohdan mukaisesti määritelty GMM:iin liittyvä riskitaso muuttuu korkeammaksi tai matalammaksi tai että se pysyy samana.

8.

Edellä esitetyllä tavalla toteutettu arviointi johtaa lopulta siihen, että toiminta luokitellaan yhteen 4 artiklan 3 kohdassa kuvatuista luokista.

9.

Suljetun käytön lopullinen luokittelu olisi varmistettava tarkastelemalla uudelleen loppuun suoritettua 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arviointia.


(1)  Katso komission päätös 2000/608/EY, tehty 27 päivänä syyskuuta 2000, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetun direktiivin 90/219/ETY liitteessä III esitetyistä riskinarviointia koskevista ohjeista (EYVL L 258, 12.10.2000, s. 43).

(2)  Tämä koskee vain todennäköisesti altistuvassa ympäristössä olevia eläimiä ja kasveja.


LIITE IV

ERISTÄMIS- JA MUUT SUOJATOIMENPITEET

Yleiset periaatteet

1.

Näissä taulukoissa esitetään kutakin erityistasoa vastaavat tavanomaiset vähimmäisvaatimukset ja -toimenpiteet.

Eristäminen voidaan myös toteuttaa hyvien työskentelytapojen, koulutuksen, eristämislaitteiden ja erityisen tilasuunnittelun avulla. Kaikessa GMM:ien parissa tapahtuvassa toiminnassa on noudatettava hyvää mikrobiologista käytäntöä ja seuraavia työturvallisuuden ja työhygienian periaatteita:

i)

pidetään työpaikan ja ympäristön altistus GMM:ille mahdollisimman alhaisella tasolla;

ii)

suoritetaan teknistä valvontaa siellä, missä mahdollisesti vahingollisia eliöitä syntyy, ja täydennetään sitä tarvittaessa asianmukaisin suojavaattein ja -laittein;

iii)

testataan asianmukaisesti valvontatoimenpiteet ja laitteet sekä ylläpidetään niitä;

iv)

tarkistetaan tarvittaessa, onko prosessiin kuuluvia eläviä organismeja päässyt ensisijaisen fysikaalisen eristyksen ulkopuolelle;

v)

huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on asianmukainen koulutus;

vi)

perustetaan tarvittaessa biologista turvallisuutta käsitteleviä komiteoita tai alakomiteoita;

vii)

laaditaan tarvittaessa henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi työpaikkakohtaiset työskentelyohjeistot;

viii)

asetetaan tarvittaessa näkyville biologisesta vaarasta varoittavia opasteita;

ix)

huolehditaan siitä, että henkilökunnalla on pesu- ja dekontaminaatiomahdollisuus;

x)

kirjataan toiminnot asianmukaisesti;

xi)

kielletään syöminen, juominen, tupakointi, ehostaminen ja ihmiskäyttöön tarkoitetun ruoan varastoiminen työalueella;

xii)

kielletään suulla pipetointi;

xiii)

huolehditaan siitä, että turvallisuuden varmistamiseksi on olemassa tarvittavat kirjalliset menettelytapastandardit;

xiv)

huolehditaan siitä, että käytettävissä on tehokkaita desinfiointiaineita ja määritellyt desinfiointimenettelyt GMM:ien leviämisen varalta;

xv)

huolehditaan siitä, että kontaminoituneet laboratoriolaitteet ja -materiaalit voidaan tarvittaessa varastoida turvallisesti.

2.

Taulukkojen otsikot ovat ohjeelliset.

 

Taulukossa I A esitetään laboratoriotoimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

 

Taulukossa I B esitetään taulukkoon I A tehdyt lisäykset ja muutokset sellaisen kasvi-/kasvatushuonetoiminnan osalta, jossa käytetään GMM:ja.

 

Taulukossa I C esitetään taulukkoon I A tehdyt lisäykset ja muutokset sellaisen eläintoiminnan osalta, jossa käytetään GMM:ja.

 

Taulukossa II esitetään muuta toimintaa kuin laboratoriotoimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

Joissakin erityistapauksissa voi olla tarpeen yhdistää toimenpiteitä samalta eristystasolta sekä taulukosta I A että taulukosta II.

Joissakin tapauksissa käyttäjät voivat toimivaltaisen viranomaisen luvalla olla soveltamatta tiettyyn eristystasoon liittyvää eritelmää tai yhdistää kahden eri tason eritelmiä.

Näissä taulukoissa ”vapaaehtoista” tarkoittaa, että käyttäjä voi soveltaa näitä toimenpiteitä tapauskohtaisesti 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella.

3.

Soveltaessaan tätä liitettä jäsenvaltiot voivat vaatimusten selventämiseksi sisällyttää seuraaviin taulukoihin myös 1 ja 2 kohdassa esitetyt yleiset periaatteet.

Taulukko I A

Laboratoriotoimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet

Eritelmät

Eristystasot

1

2

3

4

1

Laboratoriotila: eristäminen (1)

ei vaadita

ei vaadita

vaaditaan

vaaditaan

2

Laboratorio: suljettavissa ilmatiiviisti kaasudesinfektion suorittamiseksi

ei vaadita

ei vaadita

vaaditaan

vaaditaan

Laitteet

3

Vettä, happoja, emäksiä, liuottimia sekä desinfiointi- ja dekontaminaatioaineita kestävät helposti puhdistettavat pinnat

vaaditaan (pöytä)

vaaditaan (pöytä)

vaaditaan (pöytä, lattia)

vaaditaan (pöytä, lattia, katto, seinät)

4

Pääsy laboratorioon ilmasulun kautta (2)

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

5

Ilmanpaine alhaisempi kuin lähiympäristössä

ei vaadita

ei vaadita

vaaditaan, lukuun ottamatta (3)

vaaditaan

6

Tulo- ja poistoilma on HEPA (4)-suodatettava

ei vaadita

ei vaadita

vaaditaan (HEPA – poistoilma lukuun ottamatta (3))

vaaditaan (HEPA – tulo- ja poistoilma (5))

7

Mikrobiologinen turvatila

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

8

Autoklaavi

laitoksessa

rakennuksessa

laboratoriotilassa (6)

laboratoriossa = kaksinkertainen sisäänkäynti

Työjärjestelyt

9

Pääsy rajoitettu

ei vaadita

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

10

Biologista vaaraa ilmaiseva merkki ovella

ei vaadita

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

11

Määritellyt toimenpiteet aerosolien leviämisen valvomiseksi

ei vaadita

vaaditaan, minimoidaan

vaaditaan, estetään

vaaditaan, estetään

13

Suihku

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

14

Suojavaatteet

sopivat suojavaatteet

sopivat suojavaatteet

sopivat suojavaatteet ja (vapaaehtoiset) -jalkineet

täydellinen vaatteiden ja jalkineiden vaihto ennen sisäänmenoa ja ulostuloa

15

Käsineet

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

18

Tehokas vektorien valvonta (esimerkiksi jyrsijöiden ja hyönteisten varalta)

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

Jätteet

19

Käsienpesualtaiden ja suihkujen jätevedessä tai muissa vastaavissa jätevesissä olevien GMM:ien inaktivointi

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

20

Saastuneessa aineksessa ja jätteessä olevien GMM:ien inaktivointi

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

Muut toimenpiteet

21

Laboratoriossa oltava omat laitteet

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

23

Tarkkailuikkuna tai vastaava, jotta huoneessa olijat voidaan nähdä

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vaaditaan


Taulukko I B

Kasvi- ja kasvatushuoneita koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet

Käsitteillä kasvihuone ja kasvatushuone tarkoitetaan sellaista rakennetta, jossa on seinät, katto ja lattia ja joka on suunniteltu ja jota käytetään pääasiallisesti kasvien kasvattamiseen valvotussa ja suojatussa ympäristössä.

Kaikkia taulukon I A määräyksiä sovelletaan seuraavin lisäyksin/muutoksin:


Eritelmät

Eristystasot

1

2

3

4

Rakennus

1

Kasvihuone: kiinteä rakenne (7)

ei vaadita

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

Laitteet

3

Pääsy erillisen huoneen kautta, jossa on ovet, joiden lukitus on toisiinsa kytketty

ei vaadita

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vaaditaan

4

Saastuneen valumaveden valvonta

vapaaehtoista

valumaveden määrän minimointi (8)

valumaveden estäminen

valumaveden estäminen

Työjärjestelyt

6

Valvontatoimenpiteet epätoivottujen lajien, esimerkiksi hyönteisten, jyrsijöiden ja niveljalkaisten varalta

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

7

Elävän aineksen siirtomenettelyillä kasvi-/kasvatushuoneen, suojarakenteen ja laboratorion välillä on valvottava GMM:ien leviämistä

leviämisen minimointi

leviämisen minimointi

leviämisen estäminen

leviämisen estäminen


Taulukko I C

Eläinyksiköitä koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet

Kaikkia taulukon I A määräyksiä sovelletaan seuraavin lisäyksin/muutoksin:


Eritelmät

Eristystasot

1

2

3

4

Tilat

1

Eläinyksikön eristäminen (9)

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

2

Eläintilat (10), erotettu lukittavilla ovilla

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

3

Eläintilat suunniteltu dekontaminaatiota helpottaviksi (vedenpitävät ja helposti pestävät materiaalit (häkit jne.))

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

4

Lattia ja/tai seinät helposti pestävät

vapaaehtoista

vaaditaan (lattia)

vaaditaan (lattia ja seinät)

vaaditaan (lattia ja seinät)

5

Tarkoituksenmukaisissa eristystiloissa kuten häkeissä, karsinoissa tai altaissa pidetyt eläimet

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vapaaehtoista

6

Suodattimet isolaattoreissa tai eristetyssä huoneessa (11)

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan


Taulukko II

Muuta toimintaa koskevat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet

Eritelmät

Eristystasot

1

2

3

4

Yleistä

1

Elävät mikro-organismit olisi suljettava järjestelmään, joka erottaa prosessin ympäristöstä (suljettu järjestelmä)

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

2

Suljetun järjestelmän poistokaasujen valvonta

ei vaadita

vaaditaan, päästö mahdollisimman pieni

vaaditaan, päästö estetään

vaaditaan, päästö estetään

3

Aerosolien valvonta näytteitä otettaessa, lisättäessä ainetta suljettuun järjestelmään tai siirrettäessä ainetta toiseen suljettuun järjestelmään

vapaaehtoista

vaaditaan, päästö mahdollisimman pieni

vaaditaan, päästö estetään

vaaditaan, päästö estetään

4

Viljelynesteiden inaktivointi ennen niiden poistamista suljetusta järjestelmästä

vapaaehtoista

vaaditaan, inaktivoitu todennetulla tavalla

vaaditaan, inaktivoitu todennetulla tavalla

vaaditaan, inaktivoitu todennetulla tavalla

5

Tiivisteiden olisi oltava siten suunniteltuja, että päästö on mahdollisimman pieni tai se estetään

ei erityisiä vaatimuksia

päästö mahdollisimman pieni

päästö estetään

päästö estetään

6

Valvonta-alueen olisi oltava siten suunniteltu, että se kattaisi koko suljetun järjestelmän vuodot

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

7

Valvonta-alue on voitava sulkea ilmatiiviisti niin, että kaasudesinfektio voidaan suorittaa

ei vaadita

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vaaditaan

Laitteet

8

Pääsy ilmalukon kautta

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

9

Vettä, happoja, emäksiä, liuottimia sekä desinfiointi- ja dekontaminaatioaineita kestävät, helposti puhdistettavat pinnat

vaaditaan (mahdollinen pöytä)

vaaditaan (mahdollinen pöytä)

vaaditaan (mahdollinen pöytä, lattia)

vaaditaan (pöydät, lattia, katto, seinät)

10

Määritellyt toimenpiteet valvonta-alueen tuulettamiseksi kunnolla ilman saastumisen minimoimiseksi

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vapaaehtoista

vaaditaan

11

Valvonta-alueen ilmanpaine on pidettävä ympäristön ilmanpainetta alhaisempana

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

12

Valvonta-alueen tulo- ja poistoilma on HEPA-suodatettava

ei vaadita

ei vaadita

vaaditaan (poistoilma, tuloilman osalta vapaaehtoista)

vaaditaan (tulo- ja poistoilma)

Työjärjestelyt

13

Suljetut järjestelmät olisi sijoitettava valvonta-alueelle

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

vaaditaan

14

Pääsy sallittu vain nimetylle henkilökunnalle

ei vaadita

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

15

Biologista vaaraa ilmaisevat merkit olisi pantava näkyville

ei vaadita

vaaditaan

vaaditaan

vaaditaan

17

Työntekijöiden on käytävä suihkussa ennen valvonta-alueelta poistumista

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

18

Työntekijöiden on käytettävä suojavaatteita

vaaditaan (työvaatteet)

vaaditaan (työvaatteet)

vaaditaan

täydellinen vaihto ennen sisäänmenoa ja ulostuloa

Jätteet

22

Käsienpesualtaiden ja suihkujen jätevedessä tai muissa vastaavissa jätevesissä olevien GMM:ien inaktivointi

ei vaadita

ei vaadita

vapaaehtoista

vaaditaan

23

Saastuneessa aineksessa ja jätteessä sekä prosessista tulevassa jätevedessä olevien GMM:ien inaktivointi ennen lopullista päästöä viemäriin

vapaaehtoista

vaaditaan, todennetulla tavalla

vaaditaan, todennetulla tavalla

vaaditaan, todennetulla tavalla


(1)  

Eristäminen= laboratorio erotetaan saman rakennuksen muista tiloista tai se on erillisessä rakennuksessa.

(2)  

Ilmasulku= pääsy ainoastaan ilmasulun kautta, joka on laboratoriosta eristetty kammio. Ilmasulun puhdas puoli on erotettava valvotusta alueesta vaatteidenvaihto- tai suihkutiloilla ja mieluiten ovilla, joiden lukitus on toisiinsa kytketty.

(3)  Toimintaa, jossa leviäminen ei tapahdu ilman kautta.

(4)  

HEPA= High Efficiency Particulate Air

(5)  Käytettäessä viruksia, jotka eivät jää HEPA-suodattimeen, poistoilmaa koskevat lisävaatimukset ovat tarpeen.

(6)  Luotettavat menetelmät, joiden avulla aines voidaan turvallisesti siirtää laboratorion ulkopuoliseen autoklaaviin ja joilla vastaava suojauksen taso voidaan turvata.

(7)  Kasvihuone muodostuu kiinteästä rakenteesta, jossa on saumaton vedenpitävä kate ja itsestään sulkeutuvat lukittavat ovet ja joka sijoitetaan paikkaan, jossa pintavalumaveden sisääntulo voidaan estää.

(8)  Jos leviäminen voi tapahtua maan kautta.

(9)  

Eläinyksikkö: rakennus tai erillinen alue rakennuksen sisällä, joka sisältää varsinaiset eläintilat ja lisäksi esimerkiksi puku- ja suihkuhuoneet, autoklaavit, rehuvarastot jne.

(10)  

Eläintila: tila, jota tavallisesti käytetään kasvatus-, siitos- tai koe-eläinten eläinsuojana tai vähäisten kirurgisten toimenpiteiden suorittamiseen.

(11)  

Isolaattorit: läpinäkyvät kammiot, joissa pienet eläimet liikkuvat vapaasti tai joissa ne pidetään häkeissä; isommille eläimille eristetyt huoneet voivat olla tarkoituksenmukaisempia.


LIITE V

Edellä 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen tiedot

A   OSA

Edellä 6 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava:

käyttäjän/käyttäjien sekä valvonnasta ja turvallisuudesta vastaavien henkilöiden nimet,

valvonnasta ja turvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutus ja pätevyys,

yksityiskohtaiset tiedot kaikista biologisista komiteoista ja alakomiteoista,

tilojen osoite ja yleiskuvaus,

tehtävän työn kuvaus,

suljetun käytön luokka,

luokkaan 1 kuuluvan suljetun käytön osalta yhteenveto 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista ja jätehuoltoa koskevat tiedot.

B   OSA

Edellä 8 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava:

päivä, jolloin 6 artiklassa mainittu ilmoitus on tehty,

valvonnasta ja turvallisuudesta vastaavien henkilöiden nimet, koulutus ja pätevyys,

käytettävät vastaanottaja-, luovuttaja- ja/tai emomikro-organismit ja tarvittaessa isäntävektori(t),

muuntamisessa käytettävän geeniaineksen lähde/lähteet ja käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset,

GMM:ien tunnistetiedot ja ominaisuudet,

suljetun käytön tarkoitus ja odotetut tulokset,

arvioidut käytettävät viljelytilavuudet,

toteutettavien eristämis- ja muiden suojatoimenpiteiden kuvaus sekä tiedot jätehuollosta, kuten syntyvistä jätteistä, niiden käsittelystä, lopullisesta muodosta ja määränpäästä,

yhteenveto 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista,

tiedot, jotka toimivaltainen viranomainen tarvitsee arvioidakseen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittujen pelastussuunnitelmien tehokkuutta.

C   OSA

Edellä 9 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava:

a)

päivä, jolloin 6 artiklassa mainittu ilmoitus on tehty,

valvonnasta, turvallisuudesta ja ilmoittamisesta vastaavien henkilöiden nimet, koulutus ja pätevyys;

b)

käytettävä(t) vastaanottaja- tai emomikro-organismi(t),

käytettävä isäntävektori tai käytettävät isäntävektorit (tarvittaessa),

muuntamisessa käytettävän geeniaineksen lähde/lähteet ja käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset,

GMM:ien tunnistetiedot ja ominaisuudet,

käytettävät viljelytilavuudet;

c)

toteutettavien eristämis- ja muiden suojatoimenpiteiden kuvaus sekä tiedot jätehuollosta, kuten syntyvien jätteiden tyypistä ja muodosta, niiden käsittelystä, lopullisesta muodosta ja määränpäästä,

suljetun käytön tarkoitus ja odotetut tulokset,

laitoksen osien kuvaus;

d)

tarvittaessa tiedot onnettomuuksien ehkäisytoimista ja pelastussuunnitelmista:

erityinen vaara, joka johtuu laitoksen sijainnista,

ennalta ehkäisevät toimenpiteet, esimerkiksi turva- ja hälytyslaitteet ja eristämistavat,

menettelyt ja suunnitelmat, joilla tarkistetaan eristämistoimenpiteiden jatkuva tehokkuus,

kuvaus henkilökunnalle annetuista tiedoista,

tiedot, jotka toimivaltainen viranomainen tarvitsee arvioidakseen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittujen pelastussuunnitelmien tehokkuutta;

e)

jäljennös 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista.


LIITE VI

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(21 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 90/219/ETY

(EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1)

 

Komission direktiivi 94/51/EY

(EYVL L 297, 18.11.1994, s. 29)

 

Neuvoston direktiivi 98/81/EY

(EYVL L 330, 5.12.1998, s. 13)

 

Neuvoston päätös 2001/204/EY

(EYVL L 73, 15.3.2001, s. 32)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä III oleva 19 alakohta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(21 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

90/219/ETY

23 päivä lokakuuta 1991

94/51/EY

30 päivä huhtikuuta 1995

98/81/EY

5 päivä kesäkuuta 2000


LIITE VII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 90/219/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artiklan johdantolause

3 artiklan 1 kohdan johdantolause

3 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan toinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan ensimmäinen kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan toinen kohta

3 artiklan 3 kohta

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

10 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

11 artiklan 4 kohdan johdantolause

10 artiklan 4 kohdan johdantolause

11 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 4 kohdan a alakohta

11 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 4 kohdan b alakohta

12 artiklan ensimmäinen kohta

11 artiklan 1 kohta

12 artiklan toinen kohta

11 artiklan 2 kohta

13 artikla

12 artikla

14 artiklan ensimmäinen kohta

13 artiklan 1 kohta

14 artiklan toinen kohta

13 artiklan 2 kohta

15 artiklan 1 kohdan johdantolause

14 artiklan 1 kohdan johdantolause

15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

14 artiklan 1 kohdan a alakohta

15 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

14 artiklan 1 kohdan b alakohta

15 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

14 artiklan 1 kohdan c alakohta

15 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta

14 artiklan 1 kohdan d alakohta

15 artiklan 2 kohdan johdantolause

14 artiklan 2 kohdan johdantolause

15 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

14 artiklan 2 kohdan a alakohta

15 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

14 artiklan 2 kohdan b alakohta

16 artikla

15 artikla

17 artikla

16 artikla

18 artikla

17 artikla

19 artiklan 1 kohta

18 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

19 artiklan 2 kohta

18 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

19 artiklan 3 kohdan johdantolause

18 artiklan 2 kohdan johdantolause

19 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

18 artiklan 2 kohdan a alakohta

19 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

18 artiklan 2 kohdan b alakohta

19 artiklan 3 kohdan kolmas luetelmakohta

18 artiklan 2 kohdan c alakohta

19 artiklan 4 kohta

18 artiklan 3 kohta

19 artiklan 5 kohta

18 artiklan 4 kohta

20 artikla

19 artikla

20a artikla

21 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

21 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

20 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan ensimmäinen alakohta

21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

20 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

21 artiklan 3 kohta

22 artikla

21 artikla

22 artikla

23 artikla

23 artikla

Liitteet I–V

Liitteet I–V

Liite VI

Liite VII