ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.104.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 104

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
24. huhtikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 331/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 332/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 333/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 334/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 335/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 336/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 337/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 338/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 339/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 340/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessa yksittäisessä tarjouskilpailussa

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 341/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 342/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

21

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/37/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta klormekvatin, kupariyhdisteiden, propakitsafopin, kvitsalofoppi-P:n, teflubentsuronin ja zeta-sypermetriinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

23

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/340/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009, alueiden komitean ruotsalaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä

33

 

 

Komissio

 

 

2009/341/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä kesäkuuta 2008, Saksan toteuttamasta valtiontuesta C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) Sachsen LB:n hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2269)  ( 1 )

34

 

 

2009/342/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen Italian hallintoalueiden julistamista naudan tuberkuloosista, naudan luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi, tiettyjen Puolan hallintoalueiden julistamista naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi sekä Puolan ja Slovenian julistamista naudan tuberkuloosista virallisesti vapaiksi (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 2972)  ( 1 )

51

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantulopäivämäärästä

57

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 29/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (EUVL L 13, 17.1.2009)

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 331/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

74,9

TN

139,0

TR

104,6

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

55,7

TR

113,1

ZZ

108,1

0709 90 70

JO

220,7

MA

28,1

TR

118,6

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,0

MA

46,8

TN

55,4

TR

51,6

US

49,7

ZZ

50,8

0805 50 10

TR

61,4

ZA

76,0

ZZ

68,7

0808 10 80

AR

79,3

BR

76,6

CL

82,8

CN

88,6

MK

22,6

NZ

114,2

US

130,7

UY

63,9

ZA

82,8

ZZ

82,4

0808 20 50

AR

87,5

CL

90,1

CN

146,7

ZA

87,4

ZZ

102,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 332/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luokiteltaessa joitakin asetukseen (ETY) N:o 2658/87 liitetyn yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 1905 kuuluvia tuotteita on erotettava toisistaan alanimikkeen 1905 90 20 tuotteet ja alanimikkeeseen 1905 90 90 luokitellut valmisteet.

(2)

Harmonoidun järjestelmän nimikettä 1905 koskevien selitysten B kohdan mukaan kyseiseen nimikkeeseen kuuluu joukko tuotteita, jotka on tehty jauho- tai tärkkelystaikinasta ja yleensä leivottu levyjen tai lehtisten muotoisiksi.

(3)

Alanimikkeeseen 1905 90 20 kuuluvia ”niiden kaltaisia tuotteita” ei määritellä millään tavoin.

(4)

Ongelmalliseksi on osoittautunut ns. ”taikinalevyjen” luokittelu, sillä alanimikkeiden 1905 90 20 ja 1905 90 90 tuotteiden erottelemiseksi toisistaan ei ole määritelty selkeitä perusteita.

(5)

Tästä syystä on aiheellista lisätä ryhmään 19 lisähuomautus, jossa todetaan, että alanimike 1905 90 20 kattaa ainoastaan kuivat ja hauraat tuotteet.

(6)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2658/87 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (ETY) N:o 2658/87 liitetyn yhdistetyn nimikkeistön 19 ryhmään lisähuomautus seuraavasti:

”3.

Alanimikkeeseen 1905 90 20 kuuluvat ainoastaan kuivat ja hauraat tuotteet.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 333/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XV osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Naudanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty terveysmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 21 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1359/2007 (5) 7 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään 85 prosenttia mutta alle 95 prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta.

(6)

Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 60/2009 (6) olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1359/2007 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuotekoodiin 0201 30 00 9100 kuuluvien tuotteiden tukea alennetaan 7 eurolla 100 kilogrammalta.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 60/2009.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.

(5)  EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUVL L 19, 23.1.2009, s. 12.


LIITE

Naudanliha-alalla 24 päivästä huhtikuuta 2009 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

61,0

B03

EUR/100 kg nettopaino

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

84,7

B03

EUR/100 kg nettopaino

49,8

EG

EUR/100 kg nettopaino

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettopaino

50,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

29,9

EG

EUR/100 kg nettopaino

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen koodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

B00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle).

B02

:

B04 ja määräpaikka EG.

B03

:

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, muonitus ja tarvikkeet (36 ja 45 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 44 artiklassa tarkoitetut määräpaikat).

B04

:

Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tähän alanimikkeeseen luokittelu edellyttää komission asetuksen (EY) N:o 433/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 3) liitteessä olevan todistuksen esittämistä.

(3)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1359/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21) ja tarvittaessa komission asetuksessa (EY) N:o 1741/2006 (EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(4)  Komission asetuksen (EY) N:o 1643/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 7) edellytyksiä noudattaen.

(5)  Komission asetuksen (ETY) N:o 1041/2008 (EUVL L 281, 24.10.2008, s. 3) edellytyksiä noudattaen.

(6)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(7)  Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus, lukuun ottamatta rasvaa, määritetään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39) liitteessä kuvattua määritysmenetelmää noudattaen.

Keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan näytteen määrää sellaisena kuin se määritellään komission asetuksen (EY) N:o 765/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 6) 2 artiklan 1 kohdassa. Näyte on otettava asianomaisen erän siitä osasta, jossa riski on suurin.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 334/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 21 päivänä huhtikuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 21 päivänä huhtikuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan a ja b kohdassa tarkoitetuille tuotteille sekä sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 619/2008 2 artiklassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 335/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 21 päivänä huhtikuuta 2009 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 21 päivänä huhtikuuta 2009, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan c kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja sen 2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille on 22,00 euroa 100 kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 336/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XVII osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sianlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi täytettävä myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetyt vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.


LIITE

Sianliha-alalla 24 päivästä huhtikuuta 2009 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 337/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 143 artiklan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (2) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on välttämätöntä muuttaa eräiden tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Sen vuoksi edustavat hinnat olisi julkaistava.

(3)

Markkinoiden tilanne huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47.


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alalla sekä muna-albumiinille ja asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

104,3

0

BR

100,6

0

AR

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

127,8

0

BR

128,3

0

AR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

0207 14 50

Kananrintaa, jäädytetty

190,3

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetty

118,8

7

BR

0207 25 10

Kalkkunaa: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa), jäädytetty

223,4

0

BR

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Munankeltuainen

383,8

0

AR

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

335,7

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

250,0

11

BR

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu

563,0

0

AR


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 338/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

muna-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Munien markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka noudattavat elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (2) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia sekä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan merkintävaatimuksia.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevassa A kohdassa tarkoitettujen merkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.


LIITE

24 päivästä huhtikuuta 2009 sovellettavat muna-alan vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kpl

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kpl

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

37,65

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,85

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

6,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.

E10

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

E19

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 339/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan ja 170 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa XX osassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Siipikarjanlihamarkkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ja 170 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklan 1 kohdassa säädetään, että vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, erityisesti jos maailmanmarkkinatilanne, tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset tai perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat velvoitteet niin edellyttävät.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tunnistusmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi noudatettava myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) säädettyjä vaatimuksia.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuotteet, joille myönnetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 164 artiklassa säädettyjä vientitukia, ja kyseisten vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitettujen tunnistusmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaistu toisinto EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 24 päivästä huhtikuuta 2009 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V03

A24, Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 340/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 186/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessa yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 186/2009 (2) käynnistettiin voin interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 5 päivänä helmikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 105/2008 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 105/2008 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Kolmannessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 186/2009 voin interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessa yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 21 päivänä huhtikuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 220,00 euroa/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 32, 6.2.2008, s. 3.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 341/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 310/2009 käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 310/2009 (2) käynnistettiin rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten tarjouskilpailumenettely 31 päivänä elokuuta 2009 päättyväksi ajaksi noudattaen ehtoja, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 214/2001 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 17 artiklan mukaisesti kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen vahvistetaan enimmäisostohinta tai tehdään päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EY) N:o 310/2009 rasvattoman maitojauheen interventio-ostoa varten käynnistetyn tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa, jossa tarjousten jättöaika päättyi 21 päivänä huhtikuuta 2009, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 168,90 euroa/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100.


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 342/2009,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettujen ja kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa XIX osassa lueteltujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä XX olevassa V osassa lueteltuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan 28 kohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta olisi vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

(4)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan s alakohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XX olevassa V osassa mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrät 24 päivästä huhtikuuta 2009

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määräpaikka (1)

Tuen määrä

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

 

– siipikarjan munat:

 

 

0407 00 30

– – muut:

 

 

a)

vietäessä CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvaa ovalbumiinia

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

vietäessä muita tavaroita

01

0,00

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

– munankeltuainen:

 

 

0408 11

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 11 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

37,65

0408 19

– – muu:

 

 

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:

 

 

makeuttamaton

01

18,90

ex 0408 19 89

– – – – jäädytetty:

 

 

makeuttamaton

01

18,90

– muu:

 

 

0408 91

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 91 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

23,85

0408 99

– – muu:

 

 

ex 0408 99 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

6,00


(1)  Määräpaikat:

01

kolmannet maat. Kyseisiä määriä ei sovelleta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä.

03

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

04

kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.


DIREKTIIVIT

24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/23


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/37/EY,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta klormekvatin, kupariyhdisteiden, propakitsafopin, kvitsalofoppi-P:n, teflubentsuronin ja zeta-sypermetriinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon sisältyvät klormekvatti, kupariyhdisteet, propakitsafoppi, kvitsalofoppi-P, teflubentsuroni ja zeta-sypermetriini.

(2)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1490/200210 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Klormekvatin ja teflubentsuronin osalta esittelevä jäsenvaltio on Yhdistynyt kuningaskunta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 27 päivänä huhtikuuta 2007 ja 6 päivänä elokuuta 2007. Kupariyhdisteiden osalta esittelevä jäsenvaltio on Ranska, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 7 päivänä kesäkuuta 2007. Propakitsafopin osalta esittelevä jäsenvaltio on Italia, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 22 päivänä syyskuuta 2005. Kvitsalofoppi-P:n osalta esittelevä jäsenvaltio on Suomi, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 1 päivänä helmikuuta 2007 (muunnos kvitsalofoppi-P-etyyli) ja 2 päivänä toukokuuta 2007 (muunnos kvitsalofoppi-P-tefuryyli). Zeta-sypermetriinin osalta esittelevä jäsenvaltio on Belgia, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 10 päivänä heinäkuuta 2006.

(3)

Arviointikertomuksia ovat tarkastelleet vertaistarkasteluna jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, ja ne on esitetty komissiolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten kertomusten (4) muodossa 29 päivänä syyskuuta 2008 klormekvatin ja teflubentsuronin osalta, 30 päivänä syyskuuta 2008 kupariyhdisteiden ja zeta-sypermetriinin osalta sekä 26 päivänä marraskuuta 2008 propakitsafopin ja kvitsalofoppi-P:n osalta. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseisiä kertomuksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja 23 päivänä tammikuuta 2009 valmistuivat klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia ja zeta-sypermetriiniä koskevat komission tarkastelukertomukset.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia ja zeta-sypermetriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseiset tehoaineet liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää kaikissa jäsenvaltioissa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin asianmukaista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Siksi klormekvatin ilmoittajan olisi pyydettävä toimittamaan lisätietoja, jotka koskevat aineen käyttäytymistä (absorptiotutkimukset on suoritettava 20 °C:ssa, pitoisuudet pohjavedessä, pintavesissä ja sedimentissä on laskettava uudelleen), seurantamenetelmiä aineen määrittämiseksi eläintuotteissa ja vedessä sekä vesieliöille, linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaa riskiä. Kupariyhdisteiden ilmoittajan olisi pyydettävä toimittamaan lisätietoja, jotka koskevat aineen hengittämisestä aiheutuvaa riskiä sekä muita kuin kohde-eliöitä, maaperää ja vettä koskevaa riskinarviointia. Lisäksi on aiheellista edellyttää, että propakitsafopin ilmoittaja toimittaa lisätietoja asianomaisesta epäpuhtaudesta Ro 41-5259 sekä muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille ja vesieliöille aiheutuvasta riskistä. Edelleen on aiheellista pyytää kvitsalofoppi-P:n ilmoittajaa toimittaan lisätietoja muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvasta riskistä. Lopuksi zeta-supermetriinin osalta on aiheellista pyytää ilmoittajaa toimittamaan lisätietoja, jotka koskevat aineen käyttäytymistä (aerobinen hajoaminen maaperässä) sekä linnuille, vesieliöille ja muille kuin torjuttaville niveljalkaisille aiheutuvaa pitkän aikavälin riskiä.

(6)

Mitä kupariyhdisteisiin tulee, kuparia esiintyy luonnossa, ja se on tärkeä mikroravinne. Kupari kertyy maaperään, ja sen määrään maaperässä vaikuttaa kasvinsuojeluaineiden käytön lisäksi myös kotieläintalous ja lannan käyttö. Jäsenvaltioiden on tämän vuoksi tarpeen käynnistää seurantaohjelmia herkillä alueilla, joilla kuparin aiheuttama maaperän saastuminen on ongelma, jotta ne voivat tarvittaessa asettaa rajoituksia, kuten enimmäiskäyttömääriä.

(7)

Direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa rajoituksia. Koska kupariyhdisteiden riskinarvioinnissa paljastui ekotoksikologisia huolenaiheita, sisällyttämisajanjakson rajoittaminen katsotaan tarpeelliseksi, jotta jäsenvaltiot voivat tarkastella lyhyemmän ajan kuluttua markkinoilla jo olevia kuparia sisältäviä kasvinsuojeluaineita. Kupariyhdisteet ovat sen lisäksi parhaillaan arvioitavina biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (5) ja kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (6) puitteissa. Kuten kaikkien direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällytettyjen aineiden, myös kupariyhdisteiden tilannetta voidaan tarkastella esille tulevien uusien tietojen perusteella uudelleen kyseisen direktiivin 5 artiklan 5 kohdan nojalla.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia ja zeta-sypermetriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pitemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteessä III tarkoitetun asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (7) nojalla arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia selvitettäessä saattaa syntyä vaikeuksia tietojen saannissa. Lisävaikeuksien ehkäisemiseksi näyttää tämän vuoksi olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/EY olisi muutettava.

(12)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä kesäkuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia ja zeta-sypermetriiniä tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat 31 päivään toukokuuta 2010 mennessä.

Jäsenvaltioiden on tähän päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia ja zeta-sypermetriiniä koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, lukuun ottamatta kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia ja zeta-sypermetriiniä joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2009 sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja ottaen huomioon klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia ja zeta-sypermetriiniä koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia tai zeta-sypermetriiniä ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2014 tai

b)

klormekvattia, kupariyhdisteitä, propakitsafoppia, kvitsalofoppi-P:tä, teflubentsuronia tai zeta-sypermetriiniä yhtenä monista tehoaineistaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2014 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuun ajankohtaan mennessä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (lopullinen versio: 29. syyskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (lopullinen versio: 30. syyskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (lopullinen versio: 26. marraskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (lopullinen versio: 26. marraskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubezuron (lopullinen versio: 29. syyskuuta 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin (lopullinen versio: 30. syyskuuta 2008).

(5)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(6)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1; oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

(7)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

N:o

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”281

Klormekvatti

CAS-nro: 7003-89-6 (klormekvatti)

CAS-nro: 999-81-5 (klormekvattikloridi)

CIPAC-nro 143 (klormekvatti)

CIPAC-nro: 143.302 (klormekvattikloridi)

2-kloorietyylitrimetyyliammonium (klormekvatti)

2-kloorietyylitrimetyyliammoniumkloridi (klormekvattikloridi)

≥ 636 g/kg

Epäpuhtaudet

 

1,2-dikloorietaani: enintään 0,1 g/kg (klormekvattikloridin kuivapitoisuudesta).

 

Kloorietyleeni (vinyylikloridi): enintään 0,0005 g/kg (klormekvattikloridin kuivapitoisuudesta).

1.12.2009

30.11.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön viljakasvien kasvunsäätelyaineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat klormekvattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin rukiille ja ruisvehnälle ja erityisesti kuluttajien altistumisen kannalta, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. tammikuuta 2009 valmistuneen klormekvattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö

lintujen ja nisäkkäiden suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja, jotka koskevat aineen käyttäytymistä (absorptiotutkimukset on suoritettava 20 °C:ssa, pitoisuudet pohjavedessä, pintavesissä ja sedimentissä on laskettava uudelleen), seurantamenetelmiä aineen määrittämiseksi eläintuotteissa ja vedessä sekä vesieliöille, linnuille ja nisäkkäille aiheutuvaa riskiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä klormekvatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. marraskuuta 2011.

282

Kupariyhdisteet:

 

 

1.12.2009

30.11.2016

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön bakteerimyrkkynä ja sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat kuparia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kasvihuonetomaatteihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. tammikuuta 2009 valmistuneen kupariyhdisteitä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmä on vahvistettava, ja siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava ja se on todennettava teknisen materiaalin eritelmään nähden,

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesien ja muiden kuin kohde-eliöiden suojeluun. Näiden tunnistettujen riskien osalta olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä,

käytetyn tehoaineen määrään ja varmistettava, että sallitut määrät ovat annosten ja käyttökertojen osalta pienimmät halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvittavat määrät.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja

aineen hengittämisestä aiheutuvasta riskistä,

muita kuin kohde-eliöitä, maaperää ja vettä koskevasta riskinarvioinnista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä kupariyhdisteet on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. marraskuuta 2011.

Jäsenvaltioiden on käynnistettävä seurantaohjelmia herkillä alueilla, joilla kuparin aiheuttama maaperän saastuminen on ongelma, jotta ne voivat tarvittaessa asettaa rajoituksia, kuten enimmäiskäyttömääriä.

kuparihydroksidi

CAS-numero: 20427-59-2

CIPAC-nro: 44.305

Kupari(II)hydroksidi

≥ 573 g/kg

kuparioksikloridi

CAS-nro: 1332-65-6 tai 1332-40-7

CIPAC-nro: 44.602

Dikuparikloriditrihydroksidi

≥ 550 g/kg

kuparioksidi

CAS-nro: 1317-39-1

CIPAC-nro: 44.603

Kuparioksidi

≥ 820 g/kg

bordeaux-seos

CAS-nro: 8011-63-0

CIPAC-nro: 44.604

Ei eritelty

≥ 245 g/kg

kolmiemäksinen kuparisulfaatti

CAS-nro: 12527-76-3

CIPAC-nro: 44.306

Ei eritelty

≥ 490 g/kg

Seuraavat epäpuhtaudet ovat toksikologisesti ongelmallisia eikä niiden määrä saa ylittää seuraavia pitoisuuksia:

 

Lyijy enintään 0,0005 g/kg kuparipitoisuudesta.

 

Kadmium enintään 0,0001 g/kg kuparipitoisuudesta.

 

Arseeni enintään 0,0001 g/kg kuparipitoisuudesta.

283

Propakitsafoppi

CAS-nro: 111479-05-1

CIPAC-nro: 173

2-isopropylideeniamino-oksietyyli-(R)-2-[4-(6-kloori-kinoksalin-2-yylioksi)fenoksi]propionaatti

≥ 920g/kg

Tolueenin enimmäispitoisuus 5 g/kg

1.12.2009

30.11.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. tammikuuta 2009 valmistuneen propakitsafoppia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmä on vahvistettava ja että siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava ja se on todennettava teknisen materiaalin eritelmään nähden,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden ja muiden kuin kohde-eliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaehtoihin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä,

muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten suojeluun sekä varmistettava, että lupaehtoihin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle

lisätietoja asianomaisesta epäpuhtaudesta Ro 41-5259,

tiedot muille kuin torjuttaville niveljalkaisille ja vesieliöille aiheutuvan riskin jatkokäsittelyä varten.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. marraskuuta 2011.

284

Kvitsalofoppi-P:

 

 

1.12.2009

30.11.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. tammikuuta 2009 valmistuneen kitsalofoppi-P:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmä on vahvistettava ja että siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava ja se on todennettava teknisen materiaalin eritelmään nähden,

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

muiden kuin torjuttavien kasvien suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeet.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa komissiolle lisätietoja muille kuin torjuttaville niveljalkaisille aiheutuvasta riskistä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja toimittaa tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. marraskuuta 2011.

kvitsalofoppi-P-etyyli

CAS-nro: 100646-51-3

CIPAC-nro: 641,202

etyyli-(R)-2-[4-(6-kloorirokinoksalin-2-yylioksi)fenoksi]-propionaatti

≥ 950 g/kg

kvitsalofoppi-P-tefuryyli

CAS-nro: 119738-06-6

CIPAC-nro: 641,226

(RS)-tetrahydrofurfuryyli (R)-2-[4-(6-kloorikinoksalin-2-yylioksi)fenoksi]propionaatti

≥ 795g/kg

285

Teflubentsuroni

CAS-nro: 83121-18-0

CIPAC-nro: 450

1-(3,5-dikloori-2,4-difluorifenyli)-3-(2,6-difluoribentsoyyli)urea

≥ 970 g/kg

1.12.2009

30.11.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena kasvihuoneissa (keinotekoisella kasvualustalla tai suljetuissa ravinneliuosviljelyjärjestelmissä).

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat teflubentsuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kasvihuonetomaatteihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23. tammikuuta 2009 valmistuneen teflubentsuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden suojeluun. Kasvihuonekäytössä vapautuvat päästöt on minimoitava eivätkä ne missään tapauksessa saa päästä merkittävinä määrinä lähistöllä oleviin vesistöihin,

mehiläisten suojeluun; mehiläisiä olisi estettävä pääsemästä kasvihuoneeseen,

niiden pölyttävien mehiläisyhteiskuntien suojeluun, jotka on tarkoituksellisesti sijoitettu kasvihuoneeseen,

kondensaatioveden, valumisvesien ja kasvualustan turvallinen hävittäminen, jotta ehkäistään muille kuin kohde-eliöille aiheutuvat riskit sekä pinta- ja pohjavesien saastuminen.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

286

Zeta-sypermetriini

CAS-nro: 52315-07-8

CIPAC-nro: 733

Stereoisomeerien seos (S)-α-syaani-3-fenoksibentsyyli-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti, jossa isomeeriparin (S);(1RS,3RS) suhde on 45-55 ja isomeeriparin (S);(1RS,3SR) suhde on 55-45

≥ 850 g/kg

Epäpuhtaudet:

 

tolueeni: enintään 2 g/kg

 

tervat: enintään 12,5 g/kg

1.12.2009

30.11.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat zeta-sypermetriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin viljakasveihin ja erityisesti kuluttajien mPBAldehydelle (hajoamistuote, jota saattaa muodostua jalostuksen aikana) altistumisen kannalta, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23.tammikuuta 2009 valmistuneen zeta-sypermetriiniä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö

lintujen, vesieliöiden, mehiläisten, muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten ja muiden kuin torjuttavien maaperän makro-organismien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja, jotka koskevat aineen käyttäytymistä (aerobinen hajoaminen maaperässä) sekä linnuille, vesieliöille ja muille kuin torjuttaville niveljalkaisille aiheutuvaa pitkän aikavälin riskiä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä zeta-sypermetriini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tiedot komissiolle viimeistään 30. marraskuuta 2011.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009,

alueiden komitean ruotsalaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä

(2009/340/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Ruotsin hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi ajaksi.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Ann BESKOWin erottua. Yksi varajäsenen paikka vapautuu, kun Yoomi RENSTRÖM on nimetty alueiden komitean jäseneksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

a)

jäseneksi:

Yoomi RENSTRÖM, Ovanåker kommun (nimeämisperusteen muutos),

ja

b)

varajäseneksi:

Ewa LINDSTRAND, Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komissio

24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä kesäkuuta 2008,

Saksan toteuttamasta valtiontuesta C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) Sachsen LB:n hyväksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2269)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/341/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on edellä mainittujen artiklojen (1) mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa ja ottaa huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Asia perustuu tietopyyntöön, jonka komissio osoitti omasta aloitteestaan Saksalle 21 päivänä elokuuta 2007. Saksa ilmoitti oikeusvarmuussyistä 21 päivänä tammikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä, että toimenpiteet ”eivät ole tukea” ja esitti varmuuden vuoksi, että toimenpiteet olisi joka tapauksessa katsottava yhteismarkkinoille soveltuviksi pelastamis- tai rakenneuudistustuiksi.

(2)

Komissio ilmoitti 27 päivänä helmikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä Saksalle päätöksestään aloittaa toimenpiteiden johdosta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely.

(3)

Komission päätös muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta, jäljempänä ’aloittamispäätös’, julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio pyysi asianomaisia esittämään huomautuksena tuesta.

(4)

Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen Saksa esitti huomautuksensa 28 päivänä maaliskuuta ja 10, 16, 23 ja 30 päivänä huhtikuuta 2008. Kolmannen huomautukset saapuivat 16 päivänä huhtikuuta 2008. Saksa otti niihin kantaa 30 päivänä huhtikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä.

(5)

Saksan, tuensaajan ja Landesbank Baden-Württembergin, jäljempänä ’LBBW’, kanssa järjestettiin useita tapaamisia ja säännöllisiä puhelinkonferensseja.

2.   JOHDANTO

(6)

Tarkasteltavana oleva asia perustuu edelleen jatkuvaan Yhdysvaltojen subprime-asuntoluottokriisiin, joka on vaikuttanut Landesbank Sachsen Girozentrale –pankkiin, jäljempänä ’Sachsen LB’, ja erityisesti yhteen sen taseen ulkopuolisista erikoissijoitusrahastoista, Ormond Quay -rahastoon.

(7)

Erikoissijoitusrahastoa kutsutaan myös erillisyhtiöksi (special purpose vehicle) tai sijoitusvälineeksi (special investment vehicle). Kyseessä on yhtiö (yleensä eräänlainen rajavastuuyhtiö tai joissakin tapauksissa kommandiittiyhtiö), joka on perustettu erityisin, tarkkaan määritellyin ja ajallisesti rajatuin tavoittein, yleensä sulkemaan pois taloudelliset riskit (normaalisti konkurssi, mutta usein myös tietty verotukseen tai valvontalainsäädäntöön liittyvä riski). Sijoitusvälineisiin turvaudutaan, koska ne eivät näy taseessa eikä pankkien tarvitse konsolidoida niitä. Näin pankit voivat rahoittaa luottoja koroilla, jotka ovat matalampia kuin niiden omat (koska niitä itseään sitovat pankkilainsäädännön maksuvalmiusmääräykset). Erillisyhtiö jälleenrahoittaa sijoituksia omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin lainaamalla lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten velkasitoumusten (3), jäljempänä ’yritystodistus’, markkinoilta. Erillisyhtiöiden mahdolliset likviditeetin puutteet (mikäli kaikkia yritystodistuksia ei olisi myyty) katetaan liikepankkien luotoilla.

(8)

Sachsen LB rahoittaa Ormond Quay -erillisyhtiönsä kautta sijoituksia omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joihin kuului myös kiinnitysvakuudellisia yhdysvaltalaisia arvopapereita. Jotta erikoissijoitusrahaston likviditeetin tarve voitaisiin edelleen kattaa, mikäli liikepankit irtisanoisivat luotot, täytyi Sachsen LB:n taata Ormond Quayn likviditeetti ja tehdä erityisiä likviditeettijärjestelyjä. Tämän riskin ottamisesta Sachsen LB sai vastineeksi erillisyhtiön hankkimat voitot maksun muodossa. Ormond Quay saavutti huomattavia voittoja pitkäaikaisten erittäin kannattavien omaisuusvakuudellisten arvopaperisijoitusten rahoittamisesta lyhytaikaisilla matalakorkoisilla yritystodistuksilla.

(9)

Markkinatilanne kuitenkin heikkeni Yhdysvaltojen subprime-asuntoluottokriisin vuoksi. Tämän kriisin jatkuessa kolme suurinta luottoluokituslaitosta alensivat suuren osan siihen asti A+ – BB -luokituksen saaneiden kiinnitysvakuudellisten arvopapereiden luokituksen niiden maksukyvyttömyys- ja selvitystilatapausten suuren määrän johdosta osaksi jopa CCC:hen saakka. Tämä näkyi välittömästi omaisuusvakuudellisten arvopapereiden huonompana arvostuksena. Tämän markkinatilanteen perusteella vipurahastot ja institutionaaliset sijoittajat kieltäytyivät sijoittamasta enää yritystodistuksiin, joiden vakuutena on kiinnitys. Sen seurauksena erillisyhtiöt eivät enää pystyneet lainaamaan lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten yritystodistusten markkinoilta.

(10)

Ormond Quay oli joutunut tämän kehityksen seurauksena huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Lisäksi liikepankit olivat lopettaneet luoton myöntämisen erillisyhtiölle, niin että Ormond Quay katsoi olevansa pakotettu käyttämään Sachsen LB:n tarjoamaa likviditeettijärjestelyä. Kun Ormond Quay ei elokuussa 2007 enää pystynyt jälleenrahoittamaan toimintaansa, sen likviditeetin tarve oli jopa 17,1 miljardia euroa. Sachsen LB ei pystynyt antamaan lupaamiaan luottoja. Koska arvopapereiden hätämyynnit (4) olisivat niin huonossa markkinatilanteessa merkinneet huomattavia tappioita Sachsen LB:lle ja lopulta johtaneet pankin konkurssiin, ryhdyttiin erilaisiin toimenpiteisiin.

3.   TOIMENPITEIDEN KUVAUS

3.1   TUENSAAJA

(11)

Tuensaaja on Sachsen LB. Sachsen LB:n osakkaita olivat Sachsenin osavaltio (noin 37 prosenttia) sekä Sachsen-Finanzgruppe –yhtymä, jäljempänä ’SFG’, (noin 63 prosenttia), joka yhdistää holdingyhtiönä kahdeksan Sachsenin osavaltiossa sijaitsevaa säästökassaa valtakunnallisesti toimivaan Sachsen LB:hen. SFG:n osakkaana taas ovat Sachsenin kunnat 77,6 prosentin osuudella ja Sachsenin osavaltio 22,4 prosentin osuudella.

(12)

Sachsen LB -yhtymän taseen loppusumma vuonna 2006 oli 67,8 miljardia euroa ja oma pääoma 880 miljoonaa euroa. Sachsen LB oli Sachsenin osavaltiossa sijaitsevien säästökassojen keskuspankki. Liikepankkina Sachsen LB harjoitti kaikenlaista pankkitoimintaa. Sachsen LB Europe plc, jäljempänä ’Sachsen LB Europe’, oli Sachsen LB:n sataprosenttinen tytäryhtiö, jonka kotipaikka oli Dublin. Strukturoitujen taloudellisten sijoitusten palveluntarjoajana se oli vuoden 2007 puoleen väliin saakka Sachsen LB -yhtymän tärkein voittojen tuoja.

(13)

Sachsen LB:llä oli 18 päivään heinäkuuta 2005 saakka viranomaisvastuun ja takaajanvastuun puitteissa vielä käytettävissään rajoittamattomat valtion takaukset, jotka sitten poistettiin useiden Saksan ja komission välillä tehtyjen sopimusten perusteella. Ensimmäinen sopimus oli tehty 17 päivänä heinäkuuta 2001 ja sen mukaan saatiin ns. grandfathering-menettelyn puitteissa laskea 18 päivään heinäkuuta 2005 saakka kestävän ylimenokauden aikana liikkeeseen vielä uusia takaajanvastuulla varmistettuja velkasitoumuksia, joiden voimassaoloaika päättyi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 (5).

(14)

Lokakuun 26 päivänä 2007 Sachsen LB:n oikeudellinen muoto muutettiin julkisoikeudellisesta laitoksesta osakeyhtiöksi.

(15)

Elokuun 26 päivänä 2007 Sachsen LB myytiin LBBW:lle, niin että myynti tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Sen jälkeen kun LBBW:n suorittama haltuunotto oli 7 päivänä maaliskuuta 2008 saatettu loppuun, Sachsen LB liitettiin LBBW:hen.

3.2   TUENSAAJAN OSTAJA

(16)

Baden-Württembergin osavaltion Landesbank-pankki (LBBW) toimii sekä yleispankkina että liikepankkina. Yhdessä BW-pankin kanssa, joka on sen yksityis- ja yritysasiakasliiketoimintaa hoitava alueellinen pankki, se tarjoaa pankkituotteiden koko valikoiman. LBBW toimii Baden-Württembergin osavaltion säästökassojen keskuspankkina. Rheinland-Pfalzin osavaltion säästökassojen osalta se hoitaa tätä tehtävää yhdessä Landesbank Rheinland-Pfalz -pankin kanssa, jonka se otti haltuunsa 1 päivänä tammikuuta 2005.

(17)

LBBW:n malli, joka nyt on laajennettu Sachseniin, perustuu pk-yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaan keskittyviin paikallisesti toimiviin pankkeihin (BW-Bank Baden-Württembergin osavaltiossa, RP-Bank Rheinland-Pfalzin osavaltiossa ja nyt Sachsen Bank Sachsenin osavaltiossa) ja keskitettyihin tehtäviin Stuttgartissa. Tukenaan niillä on LBBW:n toimipisteet Sachsenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioissa.

3.3   TOIMENPITEET

(18)

Kuten aloittamispäätöksessä (6) on seikkaperäisesti esitetty, Sachsen LB joutui edelleen jatkuvan Yhdysvaltojen subprime-asuntoluottokriisin vaikutuksille alttiiksi. Syynä tähän oli erityisesti taseen ulkopuolinen Ormond Quay -erikoissijoitusrahasto, joka ei kyennyt jälleenrahoittamaan toimintaansa ja jolla oli hätämyyntien välttämiseksi jopa 17,1 miljardin euron likviditeettitarve.

3.3.1   LIKVIDITEETTIJÄRJESTELY

(19)

Elokuun 19 päivänä 2007”pankkien yhteenliittymä”, jonka muodostivat kymmenen saksalaista Landesbank-pankkia ja Saksan Landesbank-pankkien ja DSGV:n yhteiseen määräysvaltaan kuuluva julkisoikeudellinen DekaBank, allekirjoitti yhteenliittymäsopimuksen, jolla yhteenliittymän pankit sitoutuivat ostamaan Ormond Quayn liikkeeseen laskemat yritystodistukset enintään 17,1 miljardin euron summalla, mikäli niitä ei voitu saattaa markkinoille (”ostositoumus”).

(20)

Yhteenliittymän jokainen pankki hankkisi vastaavat yritystodistukset omissa nimissä ja omaan laskuun. Yhteisvelallinen vastuu ei ollut mahdollista. DekaBank otti hoitaakseen noin […] (7) yritystodistusten määrästä. Muut pankit ottivat hoitaakseen loput, niin että jako tapahtui yksittäisten Landesbank-pankkien koon ja tuloksen mukaan. Saksan käytettävissä olevien tietojen mukaan pankkien yhteenliittymä on merkinnyt tammikuun 2008 alkuun mennessä yhteenliittymän tekemän sopimuksen puitteissa yritystodistuksia enintään […] miljardin euron arvosta.

(21)

Korvauksena yritystodistusten ostamisesta yhteenliittymän pankit saivat määrätyn viitekoron (EURIBOR tai LIBOR, aina perustana olevien omaisuuserien alkuperän mukaan), johon lisättiin […] peruspistettä. Yritystodistusten voimassaoloaika ei saanut olla yli kuukautta. Yhteenliittymäsopimuksen kesto oli rajoitettu kuuteen kuukauteen. Yhteenliittymän pankkien ostositoumus koski vain sellaisia yritystodistuksia, joita ei voitu saattaa markkinoille.

(22)

Kun elokuussa 2007 sellaisten yritystodistusten kysyntä, joiden vakuutena on kiinnitys, loppui kokonaan eikä tällaisille sijoituksille ollut enää toimivia markkinoita, parani tilanne siitä vähitellen. Lokakuusta 2007 lähtien jotkin sijoittajat (ennen kaikkea [... (julkiseen sektoriin kuuluvat pankit)]) ostivat taas yritystodistuksia yhteenliittymäsopimuksen ja siinä sovittujen ehtojen ulkopuolelta, ts. alle [...(50-100)] peruspisteen korvauksella, niin että yhteenliittymäsopimus menetti alkuperäisen tarkoituksensa. Yhteenliittymäsopimus päättyi 23 päivänä helmikuuta 2008.

3.3.2   SACHSEN LB:N MYYNTI

(23)

Sachsen LB oli alkanut jo vuonna 2005 etsiä ennen kaikkea muiden Landesbank-pankkien joukosta strategista kumppania (8). Näiden esineuvottelujen ansiosta Sachsen LB:n myyntiä koskevat neuvottelut etenivät 23 päivänä elokuuta 2007 ripeästi, ts. vain viikko yhteenliittymäsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kun Sachsen LB oli kirjannut 250 miljoonan euron tappiot, kuten aloittamispäätöksessä on seikkaperäisesti esitetty (9). Sachsen LB:n strukturoidun rahoitussalkun tappiot olisivat johtaneet Sachsen LB:n oman pääoman vähenemiseen entisestään. Tästä olisi tietyn rajan saavuttamisen jälkeen ollut seurauksena, että pankkilainsäädännön mukaisten omaa pääomaa koskevien vakavaraisuusmääräyksien noudattaminen ei olisi enää ollut taattua. Tämän vuoksi Sachsen LB:n osakkaiden oli löydettävä taloudellisesti kestävä ratkaisu. Kiinnostuneiden kanssa käytiinkin siksi tunnusteluja Sachsen LB:n ostamisesta ja niitä seurasivat tiiviit neuvottelut useiden kiinnostuneiden osapuolien kanssa.

(24)

Sachsen LB myytiin loppujen lopuksi LBBW:lle, koska se Saksan mukaan teki taloudellisesti parhaan tarjouksen. LBBW:n kannalta erityinen yrityksellinen etu oli siinä, että se pystyi Sachsen LB:n ostolla laajentamaan markkinoitaan Sachsenin osavaltion lisäksi erityisesti myös Itä-Eurooppaan.

(25)

Elokuun 26 päivänä 2007 allekirjoitettiin sopimus, jäljempänä ’perussopimus’, Sachsen LB:n myymisestä LBBW:lle. Myynti tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Tämän perussopimuksen mukaan ostohinnan tuli määräytyä riippumattoman asiantuntijan arvioinnin perusteella. Se oli tarkoitus tehdä kun rahoitusmarkkinakriisi olisi ohi, minkä silloin odotettiin tapahtuvan vuoden 2007 lopussa. Sopimuksessa vahvistettiin vähimmäishinnaksi 300 miljoonaa euroa LBBW:n osuuksien muodossa. Lisäksi sopimukseen otettiin LBBW:lle tarkistamislauseke siltä varalta, että omavaraisuusaste laskisi alle tietyn kynnysarvon.

(26)

Lisäksi allekirjoitettuun perussopimukseen sisältyi määräys, että LBBW maksaa Sachsen LB:n osakkaille välittömästi 250 miljoonan euron käteissuorituksen, jonka nämä siirtävät Sachsen LB:hen tappioiden kattamiseksi. Tämä summa riitti Saksan mukaan täyttämään pankkilainsäädännön mukaiset omia varoja koskevat vaatimukset ja kattamaan mahdollisesti vielä syntyvät lisätappiot.

(27)

Myyntiajankohtana sopimuspuolet lähtivät siitä, että kriisi olisi pian voitettu. Koska LBBW oletti, että markkinat normalisoituisivat vuoden loppuun mennessä, se ei ryhtynyt mihinkään erityisiin toimenpiteisiin Sachsen LB:n strukturoidun sijoitussalkun suhteen ja aikoi ottaa salkun haltuunsa. Erityisesti katsottiin, että Ormond Quayn ongelmat ratkeaisivat itsestään ja erillisyhtiö voisi sitten taas jälleenrahoittaa oman toimintansa markkinoilla.

(28)

Vuoden 2007 lopussa Sachsen LB:n strukturoidun salkun yhteydessä ilmeni vielä lisää riskejä. Ennen myynnin toteutumista tilanne rahoitusmarkkinoilla huononi entisestään niin, että erityisesti Ormond Quay aiheutti ongelmia, koska sen omaisuuserien arvostaminen markkinahintaan (mark-to-market (10) näytti noin [...(0,5–1,5)] miljardin euron tappioita.

(29)

Tämä vaaransi pankin lopullisen myynnin, koska omavaraisuusaste olisi näin mahdollisesti pudonnut kynnysarvon alle. Markkinahintaan arvostamisesta johtuvat arvon alenemiset oli näytettävä taseessa tappioina, ja ne johtivat siten omien varojen vähenemiseen. Oli syytä pelätä, että Sachsen LB:n omavaraisuusaste laskisi […] prosentin alle, mikä olisi merkinnyt sitä, että LBBW olisi voinut vaatia uusia kauppaneuvotteluja.

(30)

Vaikka markkinatilanne olisikin parantunut elokuusta (11) ja omaisuuserien myynti olisi ollut mahdollista, ei LBBW pystynyt eikä se ollut myöskään valmis ottamaan hoitaakseen niin suuria markkinahintaan arvostamisesta johtuvia tappioita. Jotta kauppa saataisiin päätökseen, oli löydettävä ratkaisu, jolla voitaisiin estää näiden tappioiden näkyminen Sachsen LB:n arvostuksessa. Muuten LBBW:n olisi täytynyt ottaa hoitaakseen elokuussa neuvotellun 300 miljoonan euron vähimmäishinnan lisäksi myös nämä tappiot.

(31)

Tiiviiden neuvottelujen jälkeen myynnistä päätettiin lopullisella ja peruuttamattomalla sopimuksella, joka allekirjoitettiin 13 päivänä joulukuuta 2007. Myynti tuli loppujen lopuksi mahdolliseksi siten, että Sachsen LB:n erillisyhtiöiden markkinahintaan arvostamisesta aiheutuneiden tappioiden konsolidointi estettiin ja LBBW suojattiin erillisyhtiöistä peräisin olevilta mahdollisilta tappioilta, jotka saattoivat syntyä, jos salkussa olevia omaisuuseriä pidettiin niiden erääntymiseen saakka. Vaihtoehtoisesti olisi esimerkiksi voitu harkita sitä, että ennen Sachsen LB:n myyntiä LBBW:lle markkinahintaan arvostamisesta aiheutuneet tappiot olisi konsolidoitu ja Sachsen LB:n omistajilta olisi kerätty lisäpääomaa (arvio: [...(0,5–1,5)] miljardia euroa). Sen sijaan, että Sachsenin osavaltio olisi varautunut markkinahintaan arvostamisesta aiheutuviin tappioihin, se antoi mieluummin strukturoituja sijoituksia sisältävälle salkulle valtion takauksen.

(32)

Tässä lopullisessa sopimuksessa on lueteltu Sachsen LB:n kaikki strukturoidut sijoitukset ja jaettu ne kahteen salkkuun. Jotta vältyttäisiin kaikkien strukturoitujen sijoitusten konsolidoinnilta LBBW:hen, yksi kirjanpitoarvoltaan 17,5 miljardin euron (12) salkku jätettiin myynnin ulkopuolelle. Nämä omaisuuserät siirrettiin uutena perustettavaan erilliseen sijoitusvälineeseen (ns. erikoissijoitusväline) niin, että Sachsen LB:hen jäi vain strukturoituja arvopaperisijoituksia (13), joiden jälleenrahoitusarvo oli noin 11,8 miljardia euroa ja jotka siten myytiin LBBW:lle. Näiden sijoitusten aiheuttamilta riskeiltä suojautumista varten myyntihinnasta vähennettiin 500 miljoonaa euroa.

(33)

Erikoissijoitusväline perustettiin strukturoitujen sijoitussalkkujen, joiden markkina-arvo on alhainen, erottamiseksi Sachsen LB:stä ennen myyntiä ja niiden pitämiseksi erääntymiseen asti. Jotta salkku voitiin siirtää erikoissijoitusvälineeseen, oli huolehdittava sen jälleenrahoittamisesta. Tästä huolehtivat osaksi LBBW (heikommassa etuoikeusasemassa oleva lainaosuus) ja osaksi muut Landesbank-pankit (etuoikeusasemassa oleva lainaosuus). Jotta vältyttäisiin erikoissijoitusvälineen konsolidoinnilta LBBW:n taseeseen, LBBW:n osakkuuden oli pysyttävä alle 50 prosentissa. Tiiviiden neuvottelujen jälkeen Landesbank-pankit ottivat hoitaakseen 50 prosenttia erikoissijoitusvälineen jälleenrahoituksesta, mutta asettivat sen ehdon, että tappiotapauksessa niiden tarjoama rahoitus menisi etuoikeusjärjestyksessä LBBW:n tarjoaman rahoituksen edelle. LBBW puolestaan vaati Sachsenin osavaltion takausta, joka kattaisi kaikki realistisesti oletettavat mahdolliset tappiot. Näin se pyrki rajoittamaan oman riskinsä normaaliin liiketoimintariskiin. Tarkoituksena oli suojata salkkua mahdollisilta tappioilta, jos se pidettäisiin erääntymiseen saakka. Nämä tappiot vastaisivat maksulaiminlyöntien riskiä. Sachsenin osavaltio ilmoitti lopulta olevansa valmis antamaan 2,75 miljardin euron suuruisen takauksen erikoissijoitusvälineestä aiheutuvien tappioiden varalta. Tämä summa vahvistettiin LBBW:n ja Sachsenin osavaltion välillä käytyjen tiiviiden neuvottelujen jälkeen sijoituspankkien lausuntojen pohjalta, joiden arvioiden mukaan maksulaiminlyöntien riski jälleenrahoittaville pankeille olisi lähellä nollaa (14).

(34)

Lisäksi sopimuksessa vahvistettiin […] prosentin vuosittainen takausmaksu käyttämättömästä enimmäissummasta, joka aleni takauksen oltua voimassa neljä vuotta kolmanneksella aloitusmaksusta ja takauksen oltua voimassa seitsemän vuotta vielä kolmanneksella aloitusmaksusta. Tämä vastaa [...(> 90)] miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa, mikäli takausta ei käytetä.

(35)

Kuten edellä on mainittu, erikoissijoitusväline rahoitettiin kahtena osuutena. Ensimmäisen hieman alle 50 prosentin osuuden (noin 8,75 miljardia euroa) rahoitti LBBW, toisesta hieman yli 50 prosentin osuudesta (noin 8,75 miljardia euroa) huolehtivat luottolaitokset, jotka kuuluvat Landesbank-pankkien ja Girozentrale-keskusten takuurahastoon (= eräänlainen jäsenlaitosten takausyhtymä talletusten turvaamiseksi ja sijoittajien tappioiden korvaamiseksi). Koska riskit jaettiin näiden kahden lainaosuuden kesken, LBBW takaa maksuvalmiudellaan enintään 8,75 miljardin euron tappiot, ts. summan, joka ylittää Sachsenin osavaltion antaman 2,75 miljoonan euron takauksen. Muiden Landesbank-pankkien katettavaksi jäisivät siten vain muut tappiot.

(36)

Joulukuussa 2007 Sachsenin osavaltio antoi tilintarkastusyhtiö Susat & Partnerille tehtäväksi arvioida Sachsen LB:n arvo, kuten kauppasopimuksessa oli sovittu. Tilintarkastusyhtiö arvioi Sachsen LB:n arvoksi […] miljardia euroa. Samaan aikaan LBBW oli antanut […]:lle (jäljempänä […]) tehtäväksi tarkastaa tämä arviointi vielä kerran. […] päätyi analyysissään siihen tulokseen, että yrityksen arvo on […] miljardia euroa. Neuvotteluissa osapuolet sopivat siitä, että pohjaksi otettava yritysarvo on […] miljardia euroa.

(37)

Lopullisessa sopimuksessa Sachsen LB:n nettokauppahinnaksi vahvistettiin 328 miljoonaa euroa, joka oli maksettava käteisellä (15). Tämä hinta perustui Sachsen LB:n yritysarvoksi arvioituun […] euroon, josta vähennettiin 2007 kärsityt […] miljoonan euron tappiot salkusta 2 sekä 500 miljoonan euron sovittu tappioiden hyvittäminen Sachsen LB:lle jäävästä salkusta 1. Välittömästi maksettu 250 miljoonan euron käteissuoritus mukaan lukien LBBW maksoi siis 578 miljoonaa euroa Sachsen LB:n ostamisesta.

(38)

Erikoissijoitusvälineeseen siirretyn strukturoidun sijoitussalkun jälleenrahoittaminen lopetti Sachsenin osavaltion takaajanvastuun tämän salkun osalta.

3.4   RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA

(39)

LBBW on laatinut Sachsen LB:lle rakenneuudistussuunnitelman, joka alkaa Sachsen LB:n myyntiajankohdasta ja jota on viimeksi muutettu 9 päivänä huhtikuuta 2008. Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan rakenneuudistussuunnitelma kattaa neljän vuoden rakenneuudistusajanjakson, joka alkaa Sachsen LB:n myynnistä 1 päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy vuoden 2011 lopussa.

(40)

Suunnitelman mukaan Sachsen LB liitetään LBBW:hen, ja se jää toimimaan epäitsenäisenä Sachsen Bank -rahoituslaitoksena. Tämä laitos ottaa myös hoitaakseen LBBW:n Sachsenissa olevien konttoreiden yritys- ja yksityisasiakasliiketoiminnan (BW-Bank). Muu liiketoiminta (joka ei kuulu yritys- ja yksityisasiakasliiketoiminnan piiriin) erotetaan Sachsen LB:stä ja siirretään LBBW:n toimipisteeseen Sachsenin osavaltiossa.

(41)

Sachsen Bank ottaa siis hoitaakseen vain toisen Sachsen LB:n toimialoista, nimittäin Sachsen LB:n yritys- ja melko alikehittyneen yksityisasiakasliiketoiminnan, ja kehittää siitä yhdessä BW-Bankin vastaavan liiketoiminnan kanssa uuden toimialansa. Sachsen Bank pystyy pärjäämään kilpailussa Sachsenissa ja sen ulkopuolella omin voimin.

(42)

Sachsen LB:n toinen toimiala, pääomamarkkinaliiketoiminta, pysyy LBBW:ssä ja sitä harjoittaa Sachsenissa LBBW:n toimipiste. LBBW ottaa myös hoitaakseen tukipalvelutoimintoja ja toimii osittain Sachsenin osavaltiossa sijaitsevien säästökassojen keskuspankkina.

(43)

Rakenneuudistussuunnitelman tarkastamisen lähtökohtana on kannattavuuden palauttamisen osalta Sachsen LB:n liiketoiminta ennen sen liittämistä LBBW:hen (16). Rakenneuudistukseen sisältyy ensimmäisen salkun siirtäminen erikoissijoitusvälineeseen. Lisäksi suunnitelmassa annetaan mahdollisuus lopettaa vastasuoritteena Sachsen LB:n Dublinissa sijaitseva tytäryhtiö (Sachsen LB Europe), jonka hoidettavaksi kuului Sachsen LB:n kaikkien kansainvälisten strukturoitujen salkkujen kehittäminen ja hallinta.

(44)

Sachsen LB ei siksi tee mitään uusia liiketoimia kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Vain toisen salkun 11,8 miljardin euron arvopaperit jäävät LBBW:hen. Tältä pohjalta tehdyt ennusteet näyttävät, että pankki tulee saavuttamaan kannattavuutensa neljä vuotta kestävän rakenneuudistusajan kuluessa.

(45)

Saksa esitti seuraavat luvut elinkelpoisuuden osoittamiseksi:

Bruttotuotot (”huonoin vaihtoehto”)

(miljoonaa euroa)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007–2012 (17)

(%)

Yritysasiakasliiketoiminta

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pääomamarkkinaliiketoiminta (18)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Muut

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Yhteensä ennen synergioita

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Tuottosynergiat (uusi liiketoimintamalli)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Yhteensä mukaan lukien synergiat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Tulos ennen veroja (”huonoin vaihtoehto”)

(miljoonaa euroa)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007–2012

(%)

Yritysasiakasliiketoiminta

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pääomamarkkinaliiketoiminta

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Muut

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Yhteensä ennen synergioita

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Synergiat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Yhteensä mukaan lukien synergiat

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(46)

Lisäksi Saksa ilmoitti, että LBBW odottaa vuodesta 2009 alkaen entiselle Sachsen LB:lle [...(> 8 %)] prosentin ja vasta perustetulle Sachsen Bankille noin [...(> 15 %)] prosentin oman pääoman tuottoa.

4.   MUODOLLINEN TUTKINTAMENETTELY

4.1   MENETTELYN ALOITTAMISEN SYYT

4.1.1   LIKVIDITEETTIJÄRJESTELY

(47)

Aloittamispäätöksessä komissio toi esiin epäilyksensä likviditeettijärjestelyn osalta, koska Sachsen LB:lle näytti syntyvän toimenpiteestä valikoivaa etua. Ei nimittäin ollut todennäköistä, että markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja olisi myöntänyt Sachsen LB:lle luottoa samoilla ehdoilla kuin pankkien yhteenliittymä. Komissio ei kuitenkaan sulkenut pois sitä, että toimenpiteessä voisi olla kyse yhteismarkkinoille soveltuvasta pelastamistuesta.

4.1.2   SACHSEN LB:N MYYNTI

(48)

Komissio tutki lisäksi, sisältyikö Sachsen LB:n myyntiin LBBW:lle valtiontukea. Komissio epäili, oliko Sachsenin osavaltio toiminut kuin markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja, koska selvitystilaan asettaminen olisi ollut kustannuksiltaan edullisempaa kuin myynti myönnetyn takauksen kanssa. Tämän vuoksi komissio katsoi, että myyntiin olisi voinut sisältyä tukiosuuksia Sachsen LB:n hyväksi. Komissio ei kuitenkaan epäillyt, että kauppahinta olisi ollut liian alhainen ja että siihen siksi olisi sisältynyt tukiosuuksia ostajan (LBBW:n) hyväksi. Komissio ei kuitenkaan sulkenut pois mahdollisuutta, että takaus saattoi olla yhteismarkkinoille soveltuvaa rakenneuudistustukea, jos valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen (19), jäljempänä ’suuntaviivat’, edellytykset täyttyvät.

5.   KOLMANSIEN HUOMAUTUKSET

(49)

Kolmannen näkemyksen mukaan erikoissijoitusvälineelle myönnetty takaus on valtiontukea. Lisäksi LBBW:n Sachsen LB:lle vuoden 2007 tuloksesta maksama 391 miljoonan euron suuruinen tuki ja 641,6 miljoonan euron suuruisen tilikauden tappion ottaminen hoidettavaksi olivat valtiontukea, ja LBBW:n omistajille maksama kauppahinta oli ollut korkeampi kuin Sachsen LB:n markkina-arvo.

6.   SAKSAN HUOMAUTUKSET ALOITTAMISPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN

6.1   HUOMAUTUKSET LIKVIDITEETTIJÄRJESTELYN ARVIOINNISTA

(50)

Saksan näkemyksen mukaan pankkien yhteenliittymän tarjoaman likviditeettijärjestelyn olisi tarjonnut myös markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja, koska hyvitys, jonka yhteenliittymän pankit olisivat saaneet Ormond Quayn liikkeeseen laskemien yritystodistusten ostosta, oli markkinoilla tavanomaista hyvitystä suurempi ja oli siten markkinaedellytysten mukainen. Lisäksi pankkien yhteenliittymä ei korvaisi erikoissijoitusrahastossa pidettyjen arvopapereiden (omaisuusvakuudelliset arvopaperit) markkinahintojen vaihtelusta aiheutuvia mahdollisia tappioita. Siinäkin tapauksessa, että markkina-arvo alenisi, olisi maksulaiminlyöntien riski hyvin pieni. Sellaisten arvopapereiden tapauksessa, joita pidettäisiin niiden erääntymiseen asti, olisi odotettavissa vain vähäisiä tappioita.

(51)

Lisäksi Saksan mukaan pankit olivat pääasiassa toimineet sen estämiseksi, että yhden niiden sisar-Landesbank-pankin maksukyvyttömyys laukaisisi yleisen pankkikriisin. Ne olivat pitäneet yritystodistusten ostamista pienempänä riskinä kuin sitä, että niiden olisi pitänyt selvitä Sachsen LB:n maksukyvyttömyydestä, ennen kaikkea jos olisi täytynyt ottaa käyttöön talletusten turvaamisjärjestelmä. Lisäksi Saksa viittaa siihen, että markkinavertailuarvot voidaan vahvistaa hypoteettisesti, vaikka markkinat puuttuvatkin.

(52)

Mikäli komission näkemys olisi, että likviditeettijärjestelyyn sisältyy tukiosuuksia, niin sitä voitaisiin Saksan näkemyksen mukaan joka tapauksessa pitää yhteismarkkinoille soveltuvana pelastamistukena, koska yhteenliittymän hankkimat yritystodistukset olivat verrattavissa lainan muodossa tehtyyn toimenpiteeseen, eivät olleet laadultaan strukturoituja ja olivat lisäksi rajoitettu kuuteen kuukauteen.

6.2   HUOMAUTUKSET SACHSEN LB:N MYYNNIN ARVIOINNISTA

(53)

Saksan näkemyksen mukaan Sachsenin osavaltio on käyttäytynyt Sachsen LB:n myynnin yhteydessä markkinatalouden ehdoin toimivan myyjän tavoin. Kauppahinta on useiden mahdollisten ostajien kanssa käytyjen neuvottelujen tulos ja perustuu yrityksen arviointeihin, jotka tilintarkastusyhtiöt olivat tehneet tunnustettujen periaatteiden mukaisesti, niin että se heijasti Sachsen LB:n markkina-arvoa. Vaikka otettaisiin huomioon erikoissijoitusvälineelle myönnetystä 2,75 miljardin euron takauksesta johtuvat sitoumukset, olisivat Sachsen LB:n omistajat saaneet kaiken kaikkiaan positiivisen myyntihinnan Sachsen LB:stä.

(54)

Saksa toistaa, että erikoissijoitusvälineelle myönnettyyn takaukseen liittyvän riskin arvioimiseksi oli käytetty kolmea erilaista arviointioletusta. Ensimmäisessä oletuksessa arvioitiin markkina-arvoon arvostamisen pohjalta mahdolliset tappiot 30 päivänä marraskuuta 2007 vallitsevan tilanteen mukaan, kun sijoitukset myytäisiin tänä määräpäivänä noin […] miljardin euron hintaan. Tämän markkina-arvoon arvostamisen tulokset olivat Saksan mukaan kuitenkin sen tosiasian vääristämiä, että kyseisenä ajankohtana ei ollut markkinoita senkaltaisille sijoituksille eikä ollut aikomusta myydä näitä omaisuuseriä siinä vaiheessa, koska ne oli tarkoitus pitää erääntymiseen asti. Toisen oletuksen mukaan, joka perustui mahdollisia makrotaloudellisia kehityskulkuja vastaavien mallien arviointeihin, laskettiin odotettavissa olevat tappiot kolmelle skenaariolle. Sen mukaan odotettavissa olevat tappiot olivat noin [...(> 800)] miljoonaa euroa (”huono vaihtoehto”), [...(< 500)] miljoonaa euroa (”perusvaihtoehto”) tai [...(< 200)] miljoonaa euroa (”paras vaihtoehto”). Tämän arviointioletuksen laativat LBBW ja Sachsen LB olemassa olevien sisäisten mallien pohjalta. Kolmas oletus perustui kyseessä olevien omaisuuserien luokitukseen. Saksan mukaan melkein kaikilla salkun arvopapereilla oli AAA-luokitus (20), eikä papereiden arvoa olisi alennettu luokituslaitosten tarkastuksissa. Maksulaiminlyöntien todennäköisyyden ollessa AAA-luokituksen saaneiden arvopapereiden kohdalla lähes nolla, olivat salkun odotettavissa olevat tappiot myös yhtä kuin nolla.

(55)

Saksan mukaan 2,75 miljardin euron takaus oli osapuolten välisten neuvottelujen tulos. Neuvotteluissa LBBW halusi asettaa takauksen mahdollisimman korkeaksi rajoittaakseen omaa vastuutaan, kun taas Sachsenin osavaltio oli yrittänyt rajoittaa takauksen minimiin.

(56)

Saksa viittaa siihen, että kaikkien kolmen oletuksen tulos oli käytettävissä neuvottelujen ajankohtana. Neuvottelevat osapuolet olivat sopineet mallien arvioinnin (siis toisen oletuksen) käyttämisestä kohtuullisena keinona takauksella katettavien riskien arvioimiseksi.

(57)

Saksa esitti laskelmia eri skenaarioista osoittaakseen, että omistajat olisivat saaneet pankin myynnistä positiivisen hinnan siinäkin tapauksessa, että takausta olisi käytetty ”perusvaihtoehdossa”. Komission vakiintunut käytäntö on tukeutua ”perusvaihtoehtoon” eikä epäedullisempaan skenaarioon (21).

(58)

Jos komissio katsoisi, että pankin myyntiin sisältyy tukea, niin sitä voitaisiin Saksan näkemyksen mukaan joka tapauksessa pitää suuntaviivojen nojalla yhteismarkkinoille soveltuvana rakenneuudistustukena.

(59)

Tässä tarkoituksessa LBBW esitti edellä mainitun rakenneuudistussuunnitelman, josta käy selville, miten Sachsen LB:n kannattavuus oli tarkoitus palauttaa. Saksa väittää, että suunnitelma käsitti useita sisäisiä toimenpiteitä, kuten henkilökunnan vähentämisen, toimenpiteet riskien hallinnan parantamiseksi, segmenttien liittämisen LBBW:hen ja ATK:n yhdenmukaistamisen. Lisäksi liiketoimintasuunnitelman selkeänä tavoitteena oli vähentää Sachsen LB:n riippuvuutta sellaisista voitoista, joita saatiin pääomamarkkinoilta ja erityisesti liiketoiminta-alalta ”omaisuudenhoito/strukturoidut tuotteet”.

(60)

Saksa perustelee edelleen, että usean sadan miljoonan euron sijoituksen, jonka LBBW on Sachsen LB:n hankkimisesta maksanut, on oltava kannattava ja että LBBW tekee siksi kaiken mahdollisen palauttaakseen Sachsen LB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuuden.

(61)

Oman osuutensa osalta Saksa on sitä mieltä, että LBBW ja muut pankit olivat antaneet oman huomattavan panoksensa, jonka arvo on yhteensä [...(noin 30)] miljardia euroa, ja että suuntaviivojen edellytykset siten olisivat täyttyneet. Kyseinen [...(noin 30)] miljardin euron summa muodostuu kustannuksista, jotka aiheutuivat erikoissijoitusvälineen perustamisesta ([…] miljoonaa euroa), Sachsen LB:n liittämisestä ([…] miljoonaa euroa) sekä salkku 2:n [17,5 miljardia euroa) ja salkku 1:n (11,8 miljardia euroa) rahoittamisesta.

(62)

Lopuksi oli Saksan näkemyksen mukaan pidettävä tärkeänä vastasuoritteena sitä, että Sachsen LB:n entiset omistajat myivät sen LBBW:lle. Myynti korosti yhteistä toivomusta pankin kestäväksi tarkoitetusta rakenneuudistuksesta. Saksan mukaan vaikeuksissa olevien yritysten myynti oli tärkeä ensimmäinen askel kohti niiden kestävää rakenneuudistusta. Yleensä voitaisiin lähteä siitä, että yrityksestä tulee vakiintuneen saksalaisen suurpankin määräysvallassa suurella todennäköisyydellä kannattava, ja että tällä taattaisiin se, että yrityksen ei tarvitsisi enää olla valtiontukien varassa. Myynti osoittautuisi siksi Sachsen LB:n rakenneuudistuksen keskeiseksi elementiksi.

(63)

Lisäksi kukaan kilpailija ei ollut esittänyt huomautuksia komission aloittamispäätöksestä. Pankin myynti ei siis johtanut muiden kilpailijoiden näkemyksen mukaan kilpailun vääristymiseen.

(64)

Saksa esitti yhteisymmärryksessä LBBW:n kanssa (tuensaajan eli Sachsen LB:n nimissä) seuraavat sitoumukset (22):

a)

Sachsen LB:n seuraavat osakkuudet, jotka liittämisen yhteydessä ovat siirtyneet LBBW:lle, myydään tai asetetaan selvitystilaan:

Sachsen LB Europe myydään tai asetetaan selvitystilaan […] mennessä. LBBW-yhtymä ei ota Sachsen LB Europen henkilökuntaa, mikäli se ei ole lain mukaan velvoitettu siihen, eikä siten tarjoa Sachsen LB Europen nykyiselle henkilökunnalle uusia työsopimuksia eikä tee tällaisia sopimuksia (23). Tämä sitoumus on voimassa kaksi vuotta komission päätöksen tekemisestä.

Osakkuus East Merchant GmbH -yhtiössä myydään […] mennessä.

[…] (24).

b)

Saksa varmistaa, että Sachsen Bank, jota edustaa LBBW, ei harjoita aktiivisesti missään toimipisteessään Sachsenissa itsenäisenä liiketoimintana omissa nimissään ja omaan lukuunsa ydinliiketoiminta-alueiden asiakaspalvelua laajempia oman liiketoiminnan liiketoimia. Tämä sitoumus on voimassa neljä vuotta kestävän rakenneuudistusajanjakson ajan.

c)

Saksa varmistaa, että Sachsen Bank, jota edustaa LBBW, ei harjoita aktiivisesti missään toimipisteessään Sachsenissa itsenäisenä liiketoimintana ydinliiketoiminta-alueidensa asiakaspalvelua laajempaa kansainvälistä kiinteistökauppaa. Tämä sitoumus on voimassa neljä vuotta kestävän rakenneuudistusajanjakson ajan.

(65)

Saksa vahvisti, että […]. Saksa väittää, että liiketoimet ovat kannattavia eivätkä ne ole millään tavalla yhteydessä tämän hetkiseen subprime-asuntoluottokriisiin. Kriisin syy on lisääntyneessä lainanannossa maksukyvyltään heikommille lainanottajille, joilla on pienemmät tulot ja huonompi luottokelpoisuus kuin ensiluokkaisilla lainanottajilla.

(66)

Lisäksi Saksa vahvisti, että […] (25).

6.3   HUOMAUTUKSET KOLMANNEN HUOMAUTUKSIIN

(67)

Kolmannen huomautuksien osalta Saksa esitti, että erikoissijoitusvälineelle myönnetty takaus ei ole valtiontukea, koska Sachsen LB:n omistajat – vaikka otettaisiin huomioon erikoissijoitusvälineelle myönnetystä 2,75 miljardin euron takauksesta syntyvät mahdolliset sitoumukset – saivat kaiken kaikkiaan positiivisen hinnan Sachsen LB:stä. LBBW oli lisäksi pitänyt Sachsen LB:lle vuoden 2007 tuloksesta maksamaansa tukea ja välittömästi maksettua 250 miljoonan euron suuruista käteissuoritusta kauppahinnan osana. Tämän vuoksi LBBW:n omistajille maksama kauppahinta vastasi Sachsen LB:n markkina-arvoa. Saksa korostaa, että LBBW:n Sachsen LB:lle vuoden 2007 tuloksesta maksamaa 391 miljoonan euron suuruista tukea ylittävää tappiontasausta ei ole myönnetty.

7.   VALTIONTUKEA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAINEN ARVIOINTI

7.1   VALTIONTUEN OLEMASSAOLO

(68)

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä, ei sovellu yhteismarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(69)

Komissio pitää kiinni aloittamispäätöksessä edustamastaan kannasta, että markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja ei olisi käyttänyt kumpaakaan rahoitustoimenpidettä ja siten molemmat toimenpiteet ovat valtiontukea.

(70)

Tässä yhteydessä on huomattava, että komissio ei aloittamispäätöksessään esittänyt mitään kilpailuoikeudellisia epäilyksiä LBBW:n ja pankkien yhteenliittymän suorittaman jälleenrahoituksen suhteen. Tätä koskevat pohdinnat on selvitetty tarkemmin tämän jakson lopussa.

7.1.1   LIKVIDITEETTIJÄRJESTELY

(71)

DekaBank-pankki samoin kuin useimmat Landesbank-pankit ovat julkisoikeudellisia laitoksia. DekaBank-pankin omistavat puoliksi Landesbank-pankit ja alueelliset säästökassayhdistykset. Landesbank-pankit ovat yleensä osavaltioiden ja alueellisten säästökassayhdistysten omistuksessa. Pankkien yhteenliittymän Sachsen LB:lle myöntämän 17,1 miljardin euron luoton on siten katsottava olevan valtiolta peräisin ja sen voidaan katsoa olevan EY-perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ”jäsenvaltion myöntämää taikka valtion varoista myönnettyä tukea” (26). Suosiminen valtion varoja tarjoamalla vaikuttaisi lisäksi Sachsen LB:n rajatylittävän ja kansainvälisen toiminnan vuoksi myös kilpailuun pankkialalla ja sillä olisi vaikutuksia yhteisön sisäiseen kauppaan.

(72)

Lisäksi komissio toteaa, että Sachsen LB toimii rajatylittävällä ja kansainvälisellä tasolla. Suosiminen valtion varoja tarjoamalla vaikuttaisi siis kilpailuun pankkialalla ja sillä olisi vaikutuksia yhteisön sisäiseen kauppaan (27).

(73)

Saksa kiistää, että Sachsen LB:lle syntyy toimenpiteestä valikoivaa etua. Komissio muistuttaa, että jokainen valtion varoista rahoitettu toimenpide, jolla suositaan jotain yritystä, on yleensä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, ellei tavanomaisin markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja olisi myös käyttänyt vastaavaa toimenpidettä. Pankkien yhteenliittymän ratkaisun (ts. kyseessä olevan likviditeettijärjestelyn tarjoamisen) on täytettävä markkinataloussijoittajaperiaate, jotta valtiontuen mahdollisuus voidaan sulkea pois. Siksi on asianmukaista tutkia, olisiko markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja tarjonnut Sachsen LB:lle luoton samoilla ehdoilla kuin pankkien yhteenliittymä.

(74)

Komissio toteaa, että yhteenliittymäsopimuksen tekoajankohtana ei kiinnitysvakuudellisille yritystodistuksille ollut käytännössä enää kysyntää ja sen seurauksena tämänkaltaisille sijoituksille ei ollut enää toimivia markkinoita. Heikentynyt kysyntä ei kuitenkaan tarkoita, että käytettävissä ei olisi mitään markkinavertailuarvoja. Markkinavertailuarvo oli yksinkertaisesti se, että kyseessä olevilla yritystodistuksilla ei kyseisenä ajankohtana ollut mitään kohtuullista taloudellista arvoa. Tämä merkitsee, että Ormond Quayn liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin ei – vaikka niillä oli AAA-luokitus, ne hyvitettiin asianmukaisesti ja niihin liittyi vain vähäinen maksulaiminlyöntien riski – edelleenkään kohdistunut taloudellista kiinnostusta. Siksi komissio päättelee, että markkinataloussijoittaja ei olisi myöntänyt Sachsen LB:lle likviditeettijärjestelyä. Kyseessä olevassa toimenpiteessä on siis kyse valtiontuesta.

7.1.2   SACHSEN LB:N MYYNTI

(75)

Saksa kiistää, että Sachsen LB:n myyntiin LBBW:lle voisi sisältyä valtiontukea. Komissio pitää kiinni kannastaan, että Sachsenin osavaltio ei ole toiminut Sachsen LB:n myynnin yhteydessä markkinataloussijoittajan tavoin. Sachsen LB:n myynti LBBW:lle voisi sisältää valtiontukea kahdessa mielessä: ensiksi tukea ostajalle (ts. LBBW:lle), jos hyväksyttiin liian alhainen kauppahinta, ja toiseksi tukea Sachsen LB:lle, jos selvitystilaan asettaminen olisi ollut kustannuksiltaan edullisempaa kuin myyminen myönnetyn takauksen kanssa.

(76)

Komission näkemys on, että LBBW:n maksama kauppahinta vastaa Sachsen LB:n markkina-arvoa ja toteaa, että Sachsenin osavaltio kävi neuvotteluja usean mahdollisen ostajan kanssa ja päätti lopulta myydä Sachsen LB:n LBBW:lle. Komissio viittaa siihen, että kauppahinnan katsotaan olevan markkinahinta, jos myynti tapahtuu avoimena tarjouskilpailuna, johon ei liity mitään muita ehtoja, ja omaisuuserät menevät eniten tarjoavalle tai ainoalle tarjoajalle. Vaikka asianmukaisesti toteutetulla tarjouskilpailulla voidaan sulkea pois valtiontuen olemassaolo, ei tarjouskilpailusta luopuminen toisaalta tarkoita automaattisesti sitä, että kyseessä on valtiontuki. Kyseessä olevassa tapauksessa kauppasopimuksen osapuolet päättivät suorituttaa Sachsen LB:n arvioinnin 31 päivänä joulukuuta 2007 vallitsevan tilanteen mukaan. Oletuksena oli että rahoitusmarkkinat olisivat silloin vakiintuneet ja voitaisiin tehdä ”normaalimpi” markkinoiden arviointi. Vaikka arviointi ei suljekaan automaattisesti pois valtiontuen olemassaoloa, komissiolla ei kuitenkaan kyseessä olevassa asiassa ollut mitään todisteita, jotka asettaisivat liiketoimen markkinasuuntautuneisuuden kyseenalaiseksi. Käytettävissä olevien tietojen perusteella komissiolla ei ole mitään perustetta olettaa, että yritys myytiin alle markkinahinnan. Kuten johdanto-osan 37 kappaleessa on selitetty, Sachsen LB:n arvoksi joulukuussa 2007 arvioitiin 328 miljoonaa euroa (28); se on LBBW:n maksama kauppahinta. Lisäksi muodollisen tutkintamenettelyn yhteydessä mikään kolmas osapuoli ei asettanut huomautuksessaan kauppahinnan kohtuullisuutta kyseenalaiseksi. Komissio ei ole myöskään tietoinen kolmansista, jotka olisivat olleet kiinnostuneita Sachsen LB:n ostamisesta ja valmiita tarjoamaan korkeamman hinnan. Komissio katsookin, että pankki myytiin markkinahintaan eikä LBBW:lle myönnetty Sachsen LB:n myynnin yhteydessä valtiontukea.

(77)

Lisäksi komissio tutki, syntyikö Sachsen LB:lle etua siitä tosiasiasta, että selvitystilaan asettaminen olisi ollut kustannuksiltaan edullisempaa kuin myyminen myönnetyn takauksen kanssa. Komissio ei ole pystynyt vahvistamaan, että Sachsenin osavaltio on saanut positiivisen myyntihinnan, ts. myyntihinnan, joka on korkeampi kuin Sachsenin osavaltion tarjoamat varat. On kiistatonta, että elokuussa 2007 tehdyllä alkuperäisellä kauppasopimuksella, jonka mukaan LBBW:n tuli maksaa Sachsen LB:stä vähintään 300 miljoonaa euroa ja välittömästi maksettava käteissuoritus, saavutettiin positiivinen kauppahinta. Tilanne ei kuitenkaan ole sama enää joulukuussa käytyjen neuvottelujen jälkeen, koska Sachsenin osavaltio antoi 2,75 miljardin euron takauksen ja sai siitä hyvästä […] prosenttia 328 miljoonan euron myyntihinnasta (ts. […] miljoonaa euroa) käteisenä ja lisäksi tuotot tarjoamisprovisiosta (kirjanpitoarvo [...(> 90)] miljoonaa euroa) (29).

(78)

Tutkinta ei muuttanut komission kantaa siihen, että verratessaan selvitystilaan asettamisen kustannuksia ja takauksen kanssa myymisen kustannuksia omistajat eivät olleet ottaneet huomioon elokuussa 2007 välittömästi maksettua 250 miljoonan euron käteissuoritusta, koska tätä summaa ei maksettaisi takaisin, mikäli myynti ei toteutuisi. Toisin sanoen koska Sachsen LB:n aikaisemmilla omistajilla ei ollut velvollisuutta maksaa tätä välittömästi maksettua käteissuoritusta LBBW:lle takaisin, mikäli myynti ei toteutuisi, markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja ei pitäisi hypoteettisessa tapauksessa tätä käteissuoritusta lisäkustannuksena.

(79)

Komission oli sitten tutkittava, olivatko Sachsen LB:lle takauksen tarjoamisen yhteydessä syntyvät kustannukset suuremmat kuin Sachsen LB:stä saatu myyntihinta. Näin olisi ainakin silloin, kun 2,75 miljardin euron suuruiseen takaukseen liittyvien odotettavissa olevat tappiot ovat suuremmat kuin saadut […] miljoonaa euroa (johon lisätään tarjoamisprovisiot, joiden kirjanpitoarvo saattaisi olla […] miljoonaa euroa).

(80)

Saksa arvioi takaukseen liittyvät odotettavissa olevat tappiot noin [...(> 800) miljoonaksi euroksi (”huono vaihtoehto”), [...(< 500)] miljoonaksi euroksi (”perusvaihtoehto”) tai [...(< 200)] miljoonaksi euroksi (”paras vaihtoehto”). Komissio ei ole voinut luopua epäilyistään, että LBBW:n soveltamassa mallissa takaukseen liittyvien odotettavissa olevien tappioiden määrittämiseksi otettaisiin todella takaukseen sisältyvät tukiosuudet täysin huomioon. Komissio viittaa siihen, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vaikeuksissa olevalle yritykselle annettavan takauksen tukiosuus voi olla tarkalleen niin suuri kuin se summa, joka takauksella todella katetaan (tässä tapauksessa siis 2,75 miljardia euroa). Lisäksi komissio korostaa, että Sachsenin osavaltio olisi jopa ”perusvaihtoehdossa”, jossa lähdetään markkinoiden nopeasta elpymisestä, saanut odotettavissa olevien tappioiden perusteella negatiivisen kauppahinnan.

(81)

Tutkinnassa vahvistui myös komission oletus, että markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja olisi niin arvaamattomissa olosuhteissa lähtenyt vähintäänkin ”huono vaihtoehto” -skenaariosta, jonka mukaan odotettavissa olevat tappiot ovat [...(> 800)] miljoonaa euroa. Komissio viittaa siihen, että sen johtopäätös on aikaisemman tapauksen Bankgesellschaft Berlin  (30) mukainen. Vastoin Saksan näkemystä ”perusvaihtoehto”-skenaarion hyväksyminen ei sitä paitsi vastaa yleistä käytäntöä (31).

(82)

Komissio kuitenkin myöntää, että markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja voi poikkeustapauksissa hyväksyä negatiivisen kauppahinnan, jos selvitystilaan asettamisesta myyjälle syntyvät kustannukset olisivat korkeammat. Selvitystilaan asettamisen kustannusten laskemiseksi voidaan ottaa huomioon vain ne sitoumukset, jotka markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja olisi ottanut hoitaakseen (32). Valtiontukiin liittyvät sitoumukset on suljettu pois, koska niitä markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja ei olisi ottanut hoitaakseen (33). Takaajanvastuu on yksi tällainen sitoumus, jota ei kuulu ottaa huomioon (34). Komission näkemyksen mukaan kyseessä on olemassa oleva tuki, ja se on ehdottanut vastaavia toimenpiteitä sen poistamiseksi (35). Takaajanvastuun yhteydessä mahdollisesti syntyviä kustannuksia Sachsenin osavaltio ei voi vaatia, koska sillä on Sachsen LB:n myynnissä markkinatalouden ehdoin toimivan sijoittajan rooli. Saksa ei esittänyt muita sitoumuksia, jotka markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja voisi ottaa huomioon selvitystilaan asettamisen kustannusten määrittämisen yhteydessä.

(83)

Komissio vahvistaa, että se ei voi hyväksyä Saksan väitettä siitä, että 880 miljoonan euron oman pääoman menettämisellä olisi edelleenkin merkitystä Sachsenin osavaltiolle, koska tämä oli jo myynyt Sachsen LB:n eikä ottaisi huomioon mahdollisesta selvitystilaan asettamisesta aiheutuvia tappioita, vaan vain ylimääräiset kustannukset.

(84)

Komissio ottaa huomioon, että Sachsenin osavaltio on antanut osaomistajana koko takauksen eivätkä muut omistajat ole osallistuneet takaukseen. Vastasuorituksena takauksesta, jonka suuruus parhaassa (vaikkakin epätodennäköisessä) tapauksessa oli vähintään […] miljoonaa euroa ja joka saattoi nousta jopa 2,75 miljardiin euroon, Sachsenin osavaltio sai Sachsen LB:n myynnistä vain […] miljoonaa euroa.

(85)

Komissio päätteleekin, että Sachsenin osavaltio on myynyt Sachsen LB:n negatiiviseen kauppahintaan ja on siten myöntänyt Sachsen LB:lle valtiontukea.

7.1.3   ERIKOISSIJOITUSVÄLINEEN JÄLLEENRAHOITTAMINEN

(86)

Komissio ei ole esittänyt kilpailuoikeudellisia epäilyksiä LBBW:n ja muiden Landesbank-pankkien suorittaman erikoissijoitusvälineen jälleenrahoittamisen osalta. SE pitäytyy tutkintamenettelyn päätyttyä kannassaan, jonka mukaan tämä toimenpide ei ole valtiontukea.

(87)

Erikoissijoitusvälineen perustaminen liittyy yksiselitteisesti Sachsen LB:n rakenneuudistukseen ja sen myyntiin LBBW:lle. Ilman erikoissijoitusvälinettä Sachsen LB:n olisi täytynyt kattaa markkinahintaan arvostamisesta aiheutuvat noin [...(0,5–1,5)] miljardin euron tappiot. Erikoissijoitusvälineen perustaminen liittyy siten tiiviisti Sachsen LB:n rakenneuudistukseen ja myyntiin. LBBW:n maksamassa kauppahinnassa ja pankin yritysarvon arvioinnissa otettiin jo huomioon perustetun erikoissijoitusvälineen ja LBBW:n ja Landesbank-pankkien tarjoama likviditeettijärjestely.

(88)

Erikoissijoitusvälineen jälleenrahoittamisessa olisi kuitenkin kyse valtiontuesta, jos LBBW ja muut Landesbank-pankit olisivat saaneet suhteettoman suuren korvauksen tarjoamastaan likviditeetistä ja jos LBBW ja muut Landesbank-pankit eivät olisi toimineet markkinataloussijoittajan tavoin tarjotessaan erikoissijoitusvälineelle tarkoitettua likviditeettijärjestelyä.

(89)

Likviditeetin ja jälleenrahoitusvarojen tarjoaminen kuuluu pankin ydinliiketoimintaan. Pankit tarjoavat markkinatoimijoille likviditeettiä, jonka ne puolestaan jälleenrahoittavat lainaamalla vastaavia summia. Jokainen pankki valitsee aina oman aktiiva–passiiva-rakenteensa mukaan itselleen sopivan jälleenrahoittamisstrategian (ottaen huomioon omaisuuserien keston ja alkuperän) optimoidakseen kokonaisjälleenrahoituskustannuksensa ja rajoittaakseen siihen liittyvät riskit minimiin. Jälleenrahoittamisen yhteydessä sitoumusten erääntymisajat voivat aikaistua tai myöhentyä, uusille sitoumuksille saatetaan neuvotella alhaisempia korkoja tai voidaan sopia näiden eri mahdollisuuksien yhdistelmästä. Mahdollisuus saada voittoja syntyy likviditeetin (esimerkiksi pitkäaikainen) tarjoamisesta saatujen tuottojen ja lainaamisesta (esimerkiksi lyhytaikainen) aiheutuneiden kustannusten välisestä erosta.

(90)

Komission näkemyksen mukaan LBBW:lle ja muille Landesbank-pankeille ei ole syntynyt etua erikoissijoitusvälinettä varten tarvitun likviditeetin tarjoamisesta. Kun otetaan huomioon lukuisat sijoitusmahdollisuudet kansallisilla ja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, LBBW ja Landesbank-pankit olisivat epäilemättä voineet sijoittaa erikoissijoitusvälineelle tarjotun likviditeetin myös muualle. Erikoissijoitusvälineen jälleenrahoittaminen ei siten ole kasvattanut niiden kokonaisjälleenrahoitusvolyymia. Lisäksi jälleenrahoittamisesta ei saatu senhetkistä markkina-arvoa korkeampia tuottoja, erityisesti sen takia, että valtion takauksella tuetusta alhaisemmasta riskistä maksettiin korvausta. Erikoissijoitusvälineen tarkoituksena on pitää salkku erääntymiseen saakka. Tuotot syntyvät salkun arvopapereiden vakuutena olevien, eri aikoina erääntyvien omaisuuserien korvauksista. Oli kuitenkin sovittu, että erikoissijoitusvälineestä peräisin olevat tuotot käytetään yksinomaan siihen, että niillä maksetaan erikoissijoitusvälineen Sachsenin osavaltiolle maksettavaksi kuuluva takausmaksu, erikoissijoitusvälineen hallintomaksut ja kohtuullinen korvaus LBBW:lle ja muille Landesbank-pankeille erikoissijoitusvälineen jälleenrahoittamiseen tarvittavan likviditeetin tarjoamisesta.

(91)

Komissio katsoo lisäksi, että LBBW:n ja muiden Landesbank-pankkien toimesta tapahtunut likviditeetin tarjoaminen erikoissijoitusvälineelle tapahtui markkinaehdoin ja että näiden luottolaitosten asemassa ollut markkinataloussijoittaja olisi toiminut samoin, joten erikoissijoitusvälineeseen liittyvä valtiontuki ei ole noussut. Kuten edellä on esitetty, pankeille maksettiin erikoissijoitusvälineen tuotoista kohtuullinen korvaus. Lisäksi erikoissijoitusvälineeseen siirrettiin 17,5 miljardin euron arvoiset strukturoidut arvopaperisijoitukset ja ne oli tarkoitus pitää erääntymiseen saakka. Ratkaiseva kriteeri tähän siirtoon liittyvien riskien määrittämiseksi on siten maksukyvyttömyys erääntyessä eikä markkina-arvoon arvostamisesta johtuvat tappiot markkinoiden väliaikaisen toimintapuutteen perusteella. Odotetut tappiot (maksulaiminlyöntien riski) ”huonossa vaihtoehdossa” arvioitiin [...(> 800)] miljoonaksi euroksi, niin että LBBW:llä oli vielä […] miljardin euron puskuri käytettävissään. Yritystoiminnan kannalta LBBW:n ja muiden Landesbank-pankkien ottamaa riskiä voidaan siksi pitää rajoitettuna. Tämä pätee myös riskiin, jonka valtio otti Sachsenin osavaltion 2,75 miljardin euron suuruisen takauksen lisäksi. Koska LBBW:lle ja muille Landesbank-pankeille maksettiin markkinoilla tavanomaisia korkoja, tässä erityistapauksessa ei ole mitään syytä katsoa, ettei jälleenrahoitus olisi tapahtunut markkinatalouden periaatteiden mukaisesti.

(92)

Lisäksi LBBW:n ja Landesbank-pankkien suorittama erikoissijoitusvälineen jälleenrahoittaminen ei ole verrattavissa ensimmäiseen toimenpiteeseen, jossa on kyse tuesta Sachsen LB:n hyväksi. Olosuhteet markkinoilla joulukuussa 2007 olivat muuttuneet huomattavasti elokuusta 2007. Elokuussa 2007 ei itse asiassa ollut enää sijoittajia, jotka olisivat olleet valmiit sijoittamaan erikoissijoitusvälineen kaltaiseen erikoissijoitusrahastoon. Pankkien yhteenliittymän […] peruspisteen korvausta vastaan ottama riski ei ollut markkinaedellytysten mukainen, kun otetaan huomioon se, että kyseisenä ajankohtana ei ollut enää näihin erikoissijoitusrahastoihin kiinnostuneita sijoittajia. Sitä vastoin sijoittajat ostivat joulukuussa, kun markkinaolosuhteet olivat parantuneet, taas omaisuusvakuudellisia yritystodistuksia. Lisäksi erikoissijoitusvälineen tarkoituksena oli pitää siihen siirretyt arvopaperit niiden erääntymiseen asti, kun taas yhteenliittymän pankit ostivat yritystodistuksia, jotka olivat määräaikaisia ja joita ei varmasti pidetty arvopaperien erääntymiseen asti. Korvaus yhteenliittymäsopimuksesta oli hyvin pieni, joten sijoittajat ostivat lokakuusta 2007 lähtien myös yritystodistuksia yhteenliittymäsopimuksen ulkopuolelta. Markkinoiden elpyminen tarkoitti sitä, että sijoittajat kiinnostuivat taas arvopapereista, vaikka eivät olleetkaan valmiita maksamaan nimellisarvoa. Arvioidut maksulaiminlyöntien riskit huomioon ottaen voidaan päätellä, että LBBW:n ja muiden Landesbank-pankkien suorittama jälleenrahoittaminen olisi ollut sellaisen markkinataloussijoittajan hyväksyttävissä, joka olisi ollut samassa tilanteessa kuin nämä luottolaitokset. Sen vuoksi se ei sisältänyt valtiontukea, joka olisi ollut suurempi kuin Sachsenin osavaltion myöntämän takauksen arvo. Edellä esitetyistä syistä komissio päättelee, että erikoissijoitusvälineen jälleenrahoittaminen ei sisältänyt muuta valtiontukea.

7.2   SOVELTUVUUS YHTEISMARKKINOILLE

(93)

Komissio katsoo, että kyseessä olevat toimenpiteet ovat valtiontukea, kuten edellä on esitetty. Toimenpiteet voidaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuviksi ainoastaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan nojalla, koska muut tämän artiklan määräykset eivät yksiselitteisesti ole sovellettavissa.

7.2.1   EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 87 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA: TUKI JÄSENVALTION TALOUDESSA OLEVAN VAKAVAN HÄIRIÖN POISTAMISEEN

(94)

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan tuki jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen soveltuu yhteismarkkinoille. Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on korostanut, että EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on sovellettava suppeasti. Tuki ei saa hyödyttää vain yhtä yritystä tai toimialaa, vaan sen on edesautettava jäsenvaltion taloudessa olevan häiriön poistamista. Siksi komissio on päättänyt, että vakavaa taloudellista häiriötä ei poisteta sellaisella tuella, jonka tarkoituksena on ”yhden ainoan tuensaajan […] eikä koko toimialan vaikeuksien poistaminen”. Lisäksi komissio ei ole tähän mennessä vielä koskaan tukeutunut vaikeuksissa olevia pankkeja koskevissa tapauksissa tähän EY:n perustamissopimuksen määräykseen.

(95)

Tutkinta vahvisti komission havainnon, että Sachsen LB:n ongelmat ovat peräisin yrityskohtaisista tapahtumista. Saksan esittämät tiedot eivät ole vakuuttaneet komissiota siitä, että Sachsen LB:n konkurssista aiheutuvat järjestelmävaikutukset voisivat saavuttaa sellaisen laajuuden, joka vastaisi 87 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua Saksan ”taloudessa olevaa vakaavaa häiriötä” (36). Siksi kyseessä oleva tapaus perustuu Sachsen LB:n erityisiin ongelmiin, ja tarvitaan kohdistettuja tukitoimenpiteitä, joihin vaikeuksissa olevia yrityksiä koskevien valtiontukisääntöjen mukaan voidaan ryhtyä. Tämän vuoksi komissio ei näe mitään syytä katsoa kyseessä olevien toimenpiteiden soveltuvan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla yhteismarkkinoille.

7.2.2   EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 87 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA: TUKI VAIKEUKSISSA OLEVILLE YRITYKSILLE

(96)

Komission mukaan Sachsen LB ei suuntaviivojen 9 kohdan mukaisesti olisi ilman pankkien yhteenliittymän likviditeettijärjestelyä ja 250 miljoonan euron välittömästi maksettua käteissuoritusta suurella todennäköisyydellä kyennyt kestämään likviditeettikriisiä enää kovin paljon pidempään. Uhkaavat tappiot olisivat johtaneet pankin sulkemiseen, jolloin suuntaviivojen 10 kohdan c alakohdan ehdot täyttyvät. Saksa ei ole kiistänyt tätä jo aloittamispäätöksessä esitettyä kantaa.

7.2.2.1    Pelastamistuki

(97)

Tutkinta vahvisti aloittamispäätöksessä esitetyn näkemyksen, jonka mukaan ensimmäisen toimenpiteen (mutta ei toisen) voidaan katsoa olevan yhteismarkkinoille soveltuvaa pelastamistukea. Se täyttää kaikki suuntaviivojen edellytykset ja erityisesti jäljempänä käsitellyt suuntaviivojen 25 kohdan mukaiset ehdot.

(98)

Pelastamistuen on täytettävä suuntaviivojen 25 kohdan a alakohdan edellytys, jonka mukaan pelastustuki on myönnettävä lainatakauksina tai lainoina ja laina on maksettava takaisin ja takauksen voimassaolon on päätyttävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ensimmäinen lainaerä on siirretty yritykselle (37).

(99)

Kyseessä olevassa tapauksessa pankkien yhteenliittymä tarjosi Sachsen LB:lle likviditeettijärjestelyn hankkimalla Ormond Quayn liikkeeseen laskemat yritystodistukset. Kun otetaan huomioon Saksan vahvistus, että vakuutena oleviin omaisuuseriin liittyvä maksulaiminlyöntien riski on edelleen Sachsen LB:llä, voidaan likviditeettijärjestelyn katsoa olevan 17,1 miljardin euron suuruinen sekkitililuotto. Toisin sanoen likviditeetin tarjoaminen on verrattavissa pankkien yhteenliittymän Sachsen LB:lle myöntämään luottoon. Lisäksi tuki on määräaikainen ja tarjottu likviditeetti maksetaan takaisin alle kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen lainaerän maksamisesta yritykselle. Toimenpiteeseen ei sisälly rakenteellista osuutta, se on rajattu pelkkään likviditeetin tarjoamiseen ja se on palautettava tukitoimenpide, koska se on rajoitettu kuuteen kuukauteen.

(100)

Lisäksi Sachsen LB:n jälleenrahoituskustannukset eivät laske likviditeettijärjestelyn johdosta tasolle, joka olisi markkinoilla tavanomaisen tason alapuolella. Kuten johdanto-osan 21 ja 22 kappaleessa on mainittu, Sachsen LB:n maksama hyvitys suoritettiin EURIBORin mukaan (joka 6 päivänä elokuuta 2007 oli 4,112 (38), johon lisättiin […] peruspistettä. Maksettava hyvitys oli […], eli korko oli Saksassa sovellettavaa viitekorkoa 4,62 (elokuu 2007) korkeampi.

(101)

Pelastamistuen on suuntaviivojen 25 kohdan d alakohdan mukaan rajoituttava määrään, joka on välttämätön yrityksen toiminnan jatkamiseksi kuuden kuukauden ajan. Komissio viittaa tässä yhteydessä siihen, että pankkien yhteenliittymän ostositoumus koski vain sellaisia yritystodistuksia, joita ei voitu saattaa markkinoille. Pankkien yhteenliittymä oli siis velvollinen ostamaan vain ne Ormond Quayn liikkeeseen laskemat yritystodistukset, joita ei saatu myytyä muille sijoittajille kuin yhteenliittymän pankeille. Tästä syystä komissio katsoo, että likviditeettijärjestelyn tarjoamisessa oli kyse välttämättömästä vähimmäismäärästä Sachsen LB:n liiketoimien jatkamiseksi.

(102)

Koska yritystodistusten voimassaoloaika ei saanut ylittää kuukautta, uusia yritystodistuksia laskettiin liikkeeseen joka kuukausi. Lokakuusta 2007 alkaen jotkin sijoittajat (ennen kaikkea [... (julkiseen sektoriin kuuluvat pankit)]) ostivat kuitenkin taas yritystodistuksia, jotka oli saatettu markkinoille eivätkä siten liittyneet yhteenliittymäsopimukseen. Yhteenliittymäsopimus oli näin menettänyt alkuperäisen tarkoituksensa.

(103)

Suuntaviivojen 25 kohdan b alakohdan mukaan pelastamistukea voidaan perustella myös vakavilla sosiaalisilla syillä, mutta sillä ei saa olla huomattavia kielteisiä heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin. Kyseessä olevaa toimenpidettä voidaan perustella vakavilla sosiaalisilla vaikeuksilla, sillä ilman toimenpidettä Sachsen LB olisi täytynyt asettaa selvitystilaan, mihin olisi liittynyt henkilökunnan huomattava vähentäminen. Toimenpiteellä ei ole huomattavia kielteisiä heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin, koska pankki ei yhteenliittymäsopimuksen taloudellisten ehtojen alaisena kykene toimimaan markkinoilla aggressiivisesti.

(104)

Tuen ainutkertaisuuden periaatetta noudatetaan, koska Sachsen LB:lle ei tähän mennessä ole myönnetty pelastamis- tai rakenneuudistustukea.

7.2.2.2    Rakenneuudistustuki

(105)

Tutkimustuloksista komissio pystyi tekemään sen johtopäätöksen, että toista toimenpidettä, jonka kohdalla ei ole kyse pelastamistuesta, voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana rakenneuudistustukena, koska se täyttää kaikki suuntaviivojen edellytykset.

(106)

Tutkinta vahvistaa ensiksikin, että rakenneuudistuksella palautetaan Sachsen LB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Komission näkemyksen mukaan Sachsen LB:n myynti LBBW:lle on ratkaisevan tärkeää, jotta esiin tulleet vaikeudet saadaan ratkaistua ja pankki voi kehittyä taloudellisesti positiivisesti LBBW-yhtymässä. LBBW on voinut käyttää Sachsen LB:n uutta liiketoimintamallia menestyksellisesti jo Rheinland-Pfalzissa. Lisäksi Saksa viittasi siihen, että Sachsen Bankin oman pääoman tuotto saavuttaa yksityissektorin kilpailijoita vastaavan tuoton.

(107)

Lisäksi tutkinta vahvisti, että LBBW on suunnannut pankin Sachsenissa käytössä olevat liiketoiminta-alat uudelleen ja luopunut Sachsenissa tappiollisista liiketoiminta-aloista siltä osin, että Sachsenissa ei enää tehdä uusia strukturoituja sijoitusliiketoimia.

(108)

LBBW:n uusi liiketoimintamalli osoittaa ensinnäkin, että entisen Sachsen LB:n tulevaa liiketoimintaa supistetaan ja se keskitetään yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaan Sachsenissa ja naapurialueilla. Sen sijaan keskeiset toiminnot liitetään LBBW:hen, joka huolehtii niistä. Komission näkemyksen mukaan Sachsen LB:n keskittyminen yritysasiakkaisiin ja varakkaisiin yksityisasiakkaisiin on, kuten toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, kestävä liiketoimintamalli. Nämä toiminnot täydentävät säästökassa-liiketoimintamallia, ja LBBW on jo voinut osoittaa mallin kestävyyden Baden-Württembergissä ja Rheinland-Pfalzissa. Komissio tutki lähtökohtana olevan markkinoiden kehittymisennusteen ja totesi sen realistiseksi. Arvioidut tuotot ovat komission näkemyksen mukaan saavutettavissa. Edellä esitettyjen tulosten mukaan Sachsen Bankin pitäisi kyetä toimimaan itsenäisesti Sachsenin ja rajatylittävillä rahoitusmarkkinoilla. Kuten pankin vaikeuksien syynä olevien suhdannetekijöiden seikkaperäisestä selvityksestä käy ilmi, pääomamarkkinaliiketoiminnan ja omissa nimissä ja omaan lukuun harjoitettavan liiketoiminnan siirtäminen LBBW:lle sekä rakenneuudistussuunnitelmaan sisältyvän Sachsen LB Europen liiketoiminnan supistaminen ovat kuitenkin ehdottoman välttämättömiä, jotta menneisyyden virheet eivät toistu.

(109)

Asian käsittelemiseksi perusteellisesti komissio ottaa huomioon, että Sachsen LB:lle laaditussa rakenneuudistussuunnitelmassa käsitellään myös kestävää ratkaisua Sachsen LB:n (joka oli itsenäinen laitos pankin myyntiajankohtana) pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttamiseksi. Malli ei kuitenkaan koskaan saanut konkreettisia muotoja, koska Sachsen LB liitettiin LBBW:hen, ja sillä voitiin varmistaa Sachsen LB:n elinkelpoisuus. Rakenneuudistussuunnitelmasta, johon on liitetty markkinatutkimus ja joka perustui vakaisiin markkinoiden kehittymisennusteisiin, voi selvästi nähdä, että valittu liiketoimintamalli toimisi. Tämä johtopäätös voidaan tehdä edellä esitettyjen liiketoiminnan lukujen perusteella, joiden mukaan Sachsen LB:n bruttotuotot ja liiketoiminnan tulos vuosina 2007–2012 […] kehittyisivät positiivisesti jopa pahimmassa vaihtoehdossa. Yritysasiakasliiketoiminnan bruttotuotot nousevat […] miljoonasta eurosta […] miljoonaan euroon, mikä vastaa […] prosentin vuosittaista keskimääräistä kasvua. Yhteensä näistä syntyy […]:n kasvu ennen synergioita ja […]:n kasvu tuottosynergiat mukaan lukien. […] johtuu rakenneuudistuskustannuksista ja alenee […] miljoonasta eurosta […] miljoonaan euroon. Komissio tutki myös rakenneuudistussuunnitelman perustana olevat oletukset eikä näe mitään syytä olla pitämättä niitä realistisina.

7.2.2.3    Tuen rajoittaminen välttämättömään vähimmäismäärään – omat osuudet

(110)

Komission epäilyt siitä, oliko tuki rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään, voitiin poistaa. Komissio katsoo, että tuki on rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään ja suuntaviivojen määräysten mukaisesti rakenneuudistuksesta maksetaan merkittävä osuus omista varoista, toisin sanoen yli 50 prosenttia rakenneuudistuskustannuksista rahoitetaan itse.

(111)

Komissio on tehnyt tämän päätelmän jäljempänä esitettyjen näkökohtien perusteella.

(112)

Ensinnäkin pankki on myyty uudelle omistajalle, LBBW:lle, oikeustoimella, johon ei sisälly tukea. LBBW maksaa kaikki erikoissijoitusvälineen perustamiseen ja Sachsen LB:n liittämiseen liittyvät rakenneuudistuskustannukset, joiden on arvioitu olevan […] miljoonasta eurosta […] miljoonaan euroon.

(113)

Toiseksi LBBW on maksanut ennakolta 250 miljoonan euron tappion hyvittämisen. Lisäksi se on ottanut hoitaakseen osan salkun 1 tappioista ja rahoitustarpeesta. Tämän lisäksi LBBW on sitoutunut myymään tiettyjä Sachsen LB:n omaisuuseriä. Koska tällä hetkellä ei kuitenkaan ole mahdollista ilmaista näiden myyntien tuottoja tarkkoina lukuina, niitä ei voida pitää omana osuutena.

(114)

Kolmanneksi Sachsen LB tarvitsi käteisvaroja 17,5 miljardin euron edestä rahoittaakseen erillisyhtiönsä, joka oli sijoittanut strukturoituihin sijoituksiin. Vaikka kyse on periaatteessa täysin normaalista pankin menettelytavasta (johon ei siten liittyisi rakenneuudistuskustannuksia), on tilanne Sachsen LB:n erityistapauksessa toinen, koska se ei enää pystynyt huolehtimaan senkaltaisesta jälleenrahoittamisesta (39).

(115)

Onkin pohdittava, voidaanko tämä jälleenrahoittaminen hyväksyä omaksi osuudeksi.

(116)

Komission näkemys on, että LBBW:n ja muiden Landesbank-pankkien hyväksymien jälleenrahoittamisehtojen kohdalla on kyse sopimusehdoista, jotka myös markkinataloussijoittaja olisi voinut vastaavassa tilanteessa hyväksyä, kun otetaan huomioon Sachsenin osavaltion antama 2,75 miljardin euron takaus. Riippumattomien yksityisten sijoittajien tapauksessa tällaisen jälleenrahoituksen olisi oltava peräisin ostavan pankin omista varoista tai muiden sijoittavien pankkien tarjoamasta markkinaehdoilla myönnetystä ulkopuolisesta rahoituksesta (ks. 7.1.3 jakso). Takaus huomioon ottaen jälleenrahoittamissumman 2,75 miljardin euron osuudessa ei siis yksiselitteisesti ollut kyse suorituksesta, johon ei sisälly tukea. Tällöin voitaisiin esittää, että se voisi vaikuttaa koko heikommassa etuoikeusasemassa olevaan lainaosuuteen, jonka ostaja rahoittaa (40). Kyseessä olevasta toimenpiteestä ei kuitenkaan tämän johdosta tule valtiontukea, siitä tulee vain valtiontuen suosima toimenpide.

(117)

Komissio ei sitä vastoin katso, että tällaisessa skenaariossa muiden riippumattomien markkinatalouden ehdoin toimivien pankkien toiselle ensisijaiselle lainaerälle tarjoama rahoitus sisältää tukea. Tässä tapauksessa sijoittavia pankkeja suojaisi koko 8,54 miljardin euron suuruinen etuoikeusasemaltaan heikompi lainaerä (ottamatta huomioon Sachsenin osavaltion tarjoamaa takausta). Niiden päätös ottaa hoitaakseen ensisijaisen lainaerän jälleenrahoittaminen perustui siihen tosiasiaan, että ne nauttivat koko ensimmäisen lainaerän suojaa. Kaikki mahdollinen tuki rajoittuisi näissä olosuhteissa ensimmäiseen lainaerään, joten vähintäänkin toisen lainaerän voitiin katsoa olevan markkinaehtojen mukaista ja siten omaa osuutta.

(118)

Oma osuus erikoissijoitusvälineen jälleenrahoituksesta on siten hieman yli 8,75 miljardia euroa.

(119)

Lopuksi on todettava, että […] miljardin euron suuruisista rakenneuudistuskustannuksista tuensaajan omaksi osuudeksi voidaan hyväksyä […] miljardia euroa. Komissio päättelee, että oma osuus on yhteensä 51 prosenttia rakenneuudistuskustannuksista ja siten suuntaviivoissa vaadittua vähintään 50 prosentin osuutta suurempi.

7.2.2.4    Kilpailun kohtuuttoman vääristymisen välttäminen – vastasuoritteet

(120)

Komissio on tutkinnan ja Saksan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen vakuuttunut siitä, että riittäviin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta tuen mahdollisia haitallisia vaikutuksia kilpailijoihin voidaan lieventää mahdollisimman paljon. Komission näkemyksen mukaan toimenpiteet ovat oikeassa suhteessa tuen aiheuttamiin vääristymiin, jotka johtuvat pääosin Sachsen LB:n pankkitoiminnan jatkumisesta (vaikkakin vain LBBW:n osana).

(121)

Sachsen LB:n pääomamarkkinaliiketoimintaa supistettiin selvästi. Tämä koskee erityisesti Sachsen LB Europen selvitystilaan asettamista tai myyntiä, joka menee rakenneuudistussuunnitelman alkuperäisiä tarkoituksia pitemmälle. LBBW:n tarkoituksena oli ollut jatkaa Dublinissa sijaitsevan tytäryhtiön liiketoimintaa, vaikkakin pienemmässä laajuudessa. Sachsen LB Europe on, riippumatta siitä tosiasiasta, että jotkin sen hoitamista salkuista osoittautuivat rahoituskriisin aikana tappiollisiksi, vakiintunut strukturoitujen sijoitusten palveluntarjoaja, jolla on asianmukainen taitotieto. Sachsen LB Europe olisi voinut jatkaa liiketoimia kolmansien osapuolten puolesta ja hankkia tällä tavalla provisiotuottoja Sachsen LB:lle/LBBW:lle. Sachsen LB Europe oli kesän 2007 tapahtumiin asti Sachsen LB -yhtymän tärkein voittojen tuoja. Lisäksi juuri Sachsen LB Europen liiketoiminta-alat olivat niitä, jotka joutuivat kärsimään Sachsen LB:n kilpailukäyttäytymisestä johtuvien vääristymien takia. Komissio pitää Sachsen LB Europen selvitystilaan asettamista tai myyntiä sopivana vastasuoritteena.

(122)

Komissio pitää sopivana vastasuoritteena myös osakkuuden myyntiä East Merchant GmbH -tytäryhtiöstä, jolla oli tärkeä osa Sachsen LB:n toiminnassa strukturoiduilla rahoitusmarkkinoilla. East Merchant toimii strukturoitujen rahoitusmarkkinoiden eri aloilla, se harjoittaa muun muassa kuljetuksen ja logistiikan leasing-toimintaa. Yritys kasvatti säännöllisesti erittäin hyvillä tuloksillaan Sachsen LB:n voittoja.

(123)

Sama pätee […]:n myyntiin. Koska nämä yhtiöt keskittyvät […], niitä ei voi todellakaan yhdistää subprime-asuntoluottotoimintaan, kuten edellä todetaan. Koska näiden kahden tytäryhtiön myyntiä ei ollut suunniteltu LBBW:n Sachsen LB:lle laatimassa rakenneuudistussuunnitelmassa, voidaan niiden myyntiä pitää vastasuoritteena.

(124)

Lisäksi Saksa ja LBBW ovat sitoutuneet siihen, että Sachsen Bank ei harjoita liiketoimintaa omissa nimissään ja omaan lukuunsa eikä harjoita aktiivisesti kansainvälistä kiinteistökauppaa.

(125)

Tässä kuvattu myynti koskee yrityksiä, jotka vuoden 2008 suunnitelman mukaan toisivat noin [...(> 25)] prosenttia Sachsen LB -yhtymän voitoista. Kyseessä on siten vastasuorite, jonka muoto ja suuruus riittävät rajoittamaan kohtuullisesti niin laajan tuen aiheuttamat vääristymät (41). Tämä pätee erityisesti sen takia, että Sachsen LB:n markkinaosuus on korkeasta tukisummasta huolimatta suhteellisen pieni ja LBBW:n suorittamat toimenpiteet edistävät myös rahoitusmarkkinoiden vakauttamista.

(126)

Lisäksi komissio myöntää, että pankin vanhat omistajat ja pankin johto eivät enää ole mukana Sachsen LB:n liiketoiminnassa, mikä on tärkeä signaali moraalisen riskin torjumisessa.

(127)

Komission katsoo, että vastasuoritteet ovat oikeassa suhteessa vääristymiin, joita Sachsen LB:lle myönnetty tuki on aiheuttanut.

(128)

Komissio on pidettävä ajan tasalla edellä mainittujen vastasuoritteiden täytäntöönpanon etenemisestä.

8.   EHDOTUS

(129)

Näistä syistä komissio päättelee, että molemmat kyseessä olevat toimenpiteet – likviditeettijärjestely ja takauksen myöntäminen – on toteutettu EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti. Komissio katsoo kuitenkin, että likviditeettijärjestelyssä on kyse pelastamistuesta ja Sachsen LB:lle annetussa takauksessa rakenneuudistustuesta, joiden voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaan, jos asiaa koskevat ehdot täyttyvät,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Likviditeettijärjestely ja takaus, jotka asetettiin Landesbank Sachsen Girozentralen (Sachsen LB:n) käyttöön sen myynnin yhteydessä, ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, joka soveltuu yhteismarkkinoille 2 artiklassa mainittujen edellytysten ja sitoumusten täyttyessä.

2 artikla

1.   Sachsen LB:lle laadittu rakenneuudistussuunnitelma, jonka Saksa toimitti komissiolle huhtikuussa 2008, pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan.

2.   Seuraavat osakkuudet myydään Landesbank Baden-Württemberg -yhtymästä (LBBW-yhtymä) riippumattomalle kolmannelle tai asetetaan selvitystilaan.

a)

Sachsen LB Europe plc myydään tai asetetaan selvitystilaan […] mennessä. LBBW-yhtymä ei ota henkilökuntaa Sachsen LB Europe plc:stä, ellei se ole lain mukaan siihen velvoitettu, eikä siten tarjoa Sachsen LB Europe plc:n nykyiselle henkilökunnalle uusia työsopimuksia eikä tee sellaisia sopimuksia. Tämä sitoumus on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen tekemisestä.

b)

Osakkuus East Merchant GmbH -yhtiössä myydään […] mennessä.

c)

[…] myydään.

3.   Seuraavia sitoumuksia noudatetaan:

a)

Saksa varmistaa, että Sachsen LB, jota edustaa LBBW, ei harjoita aktiivisesti missään toimipisteessään Sachsenin osavaltiossa itsenäisenä liiketoimintana omissa nimissään ja omaan lukuunsa ydinliiketoiminta-alueidensa asiakaspalvelua laajempia oman liiketoiminnan liiketoimia. Tämä sitoumus on voimassa vuoden 2011 loppuun.

b)

Saksa varmistaa, että Sachsen LB, jota edustaa LBBW, ei harjoita aktiivisesti missään toimipisteessään Sachsenin osavaltiossa itsenäisenä liiketoimintana ydinliiketoiminta-alueidensa asiakaspalvelua laajempaa kansainvälistä kiinteistökauppaa. Tämä sitoumus on voimassa vuoden 2011 loppuun.

4.   Jotta 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja sitoumusten noudattamista voidaan valvoa, Saksa toimittaa vuoteen 2012 asti säännöllisesti kertomuksia rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpanon sekä näiden edellytysten ja sitoumusten täyttämisen etenemisestä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EUVL C 71, 18.3.2008, s. 14.

(2)  Ks. alaviite 1.

(3)  Yritystodistukset ovat lyhytaikaisia vakuudettomia velkasitoumuksia, joita suurpankit ja suuryritykset laskevat liikkeeseen.

(4)  Arvopapereiden nopea myynti, jopa alemmalla hinnalla ja tappiollisesti.

(5)  Ks. E 10/2000 (EYVL C 146, 19.6.2002, s. 6 ja EYVL C 150, 22.6.2002, s. 7), ja osoitteesta http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_e2000_0000.html#10

(6)  Ks. alaviitteessä 1 mainittu päätös.

(7)  Jotkut kohdat tästä tekstistä on korvattu tietojen luottamuksellisuuden vuoksi hakasuluissa olevilla kolmella pisteellä.

(8)  Sachsen LB kävi keskusteluja usean Landesbank-pankin, muun muassa WestLB:n ja LBBW:n, kanssa.

(9)  Ks. alaviitteessä 1 mainittu päätös, 16 kohta. Koko liiketoimi käsitellään siellä seikkaperäisesti.

(10)  Laskentatoimessa ja rahoitusalalla mark-to-market tarkoittaa uuden arvon antamista oman liiketoiminnan positiolle rahoitusvälineessä kyseisen rahoitusvälineen tai samankaltaisten instrumenttien päiväkohtaisen markkinahinnan perusteella. Esimerkiksi yhdeksän kuukauden kuluttua erääntyvän futuurin lopullinen arvo on tiedossa vasta näiden yhdeksän kuukauden kuluttua umpeen. Mikäli siihen kuitenkin sovelletaan kirjanpidollisista syistä mark-to-market-periaatetta, niin päiväkohtainen arvo määräytyy vapailla markkinoilla.

(11)  Kun riskipreemiot olivat ennen kriisiä 4–5 peruspisteessä, olivat markkinat kriisin huippuhetkellä täysin kuivuneet; kun markkinat sitten taas hitaasti elpyivät, olivat korot taas noin 40 peruspisteessä.

(12)  Salkkuun kuuluvat Ormond Quay, Sachsen Funding ja Synapse ABS.

(13)  LAAM, Georges Quay, Synapse L/S + FI, Omega I + II ja muita synteettisiä omaisuuseriä (CDO, ABS, CDS, CPPI jne.).

(14)  Koska pankeilla olisi kuitenkin oltava likviditeettiä, aiheutuisi tiettyjä jälleenrahoituskustannuksia.

(15)  Sopimuksessa oli sovittu, että Sachsen LB:stä maksettava kauppahinta voitaisiin maksaa myös arvoltaan vastaavilla LBBW:n osuuksilla.

(16)  Tässä yhteydessä rakenneuudistussuunnitelman tärkeimmiksi rakenteellisiksi toimenpiteiksi on suunniteltu henkilökunnan vähentäminen […]:sta noin […]:een työntekijään, paremman riskien valvonnan ja hallinnan käyttöönotto sekä keskeisten toimintojen (mukaan lukien ATK) liittäminen LBBW:hen.

(17)  CAGR 2007–12 = vuosittainen keskimääräinen kasvuprosentti ajalla 2007–2012.

(18)  Tällä välin tämä toimiala on päätetty siirtää LBBW:n toimipisteeseen Sachsenissa.

(19)  EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2.

(20)  Luokitus joulukuulta 2007.

(21)  Komission päätös asiassa C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (EUVL L 116, 14.5.2005, s. 1).

(22)  

”Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bietet der Europäischen Kommission in Abstimmung mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) die nachfolgend unter a. – c. abschließend angeführten Ausgleichsmaßnahmen an:

a.

Die folgenden Beteiligungen der Sachsen LB, welche im Zuge der Integration auf die LBBW übergegangen sind, werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen veräußert oder liquidiert:

Die Sachsen LB Europe plc wird bis zum […] veräußert oder liquidiert.

Die Beteiligung an der East Merchant GmbH wird bis zum […] veräußert.

[…].

b.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt sicher, dass die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende Eigenhandelsgeschäfte auf eigene Rechnung und eigenes Risiko als eigenständiges Geschäftsfeld aktiv betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt für den vorgesehenen Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.

c.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt sicher, dass die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende internationale Immobiliengeschäfte als eigenständiges Geschäftsfeld aktiv betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt für den vorgesehenen Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.”

(23)  Komissio katsoo, että lauseke, jonka mukaan LBBW ottaa henkilökuntaa, jos se lain mukaan on siihen velvoitettu, koskee enintään kymmentä työntekijää ja liittyy 11,8 miljardin euron arvoiseen LBBW:n hoitoonsa ottamaan salkkuun 1. Ei voida sulkea pois sitä, että tämän salkun siirtoa on pidettävä osittaisena yrityksen luovutuksena, niin että LBBW:llä saattaisi olla velvollisuus ottaa ne työntekijät, joita asia koskee. Sachsen LB Europen sulkemiseen tällä ei kuitenkaan pitäisi olla mitään vaikutusta.

(24)  […]. Tämä liiketoiminta-ala on kannattava, eikä subprime-asuntomarkkinasegmentin tämän hetkinen kriisi ole vaikuttanut siihen. Kriisin laukaisi se, että annettiin lisääntyneessä määrin lainoja lainanottajille, jotka edustavat suurempaa riskiä ja joilla on pienemmät tulot tai huonompi luottokelpoisuus kuin ensiluokkaisilla lainanottajilla.

(25)  ”Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, dass […].”

(26)  Lainan katsominen valtion varoiksi perustuu indikaattoreihin, jotka ovat seurausta kyseisen tapauksen erityispiireistä ja siitä yhteydestä, jossa toimenpide toteutettiin. Esimerkiksi voidaan mainita, että Landesbank-pankkien hallintoneuvostojen ja valtion välillä on tiiviit henkilökohtaiset suhteet. Lisäksi pankkien yhteenliittymä toimi tässä tapauksessa tiiviissä yhteistoiminnassa BaFin-valvontaviraston ja Bundesbank-keskuspankin kanssa.

(27)  Komission päätös asiassa C 50/06, 27.6.2007, BAWAG (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 7, 127 kohta).

(28)  […] miljardia euroa (Sachsen LB:n arvo, johon […] LBBW:n toimeksiannosta tekemässään tutkimuksessa päätyi), josta vähennetään […] miljoonaa euroa (vuoden 2007 tappiot) sekä […] miljoonaa euroa (välittömästi maksettu käteissuoritus) = 328 miljoonaa euroa.

(29)  Komissio toteaa, että ensi näkemältä erikoissijoitusvälineen jälleenrahoittamisen varmistamiseksi myönnetyssä takauksessa oli kyse tuesta Sachsen LB:lle, koska takaus teki Sachsen LB:n myynnin mahdolliseksi. Ilman erikoissijoitusvälineen luomista, joka puolestaan oli mahdollista vain takauksen avulla, Sachsen LB:n myynti ei olisi toteutunut. Koska takaus on kuitenkin sidottu erikoissijoitusvälineeseen ja erikoissijoitusvälinettä ei siirretä LBBW:lle, LBBW:lle ei myönnetty etua.

(30)  Komission päätös asiassa C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (EUVL L 116, 14.5.2005, s. 1, 140 kohta).

(31)  Ks. komission päätös asiassa C 50/06, BAWAG, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2007, ei vielä julkaistu, 155 kohta.

(32)  Yhdistetyt asiat C-278/92, C-279/92 ja C-280/92, Hytasa, Kok. 1994, s. I-4103, 22 kohta.

(33)  Ks. asia C-334/99, Gröditzer Stahlwerke, Kok. 2003, s. I-1139, 133 kohta ja sitä seuraavat kohdat, ja komission päätös asiassa C 56/08, Bank Burgenland, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, ei vielä julkaistu.

(34)  Ks. komission päätös asiassa C 56/08, Bank Burgenland, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, ei vielä julkaistu.

(35)  Ks. alaviite 1. Takaajanvastuulla olisi joka tapauksessa merkitystä vasta silloin, kun pankki ilmoittaa, että se ei enää pysty täyttämään sitoumuksiaan, ts. ilmoittaa olevansa maksukyvytön. Kyseessä oleva liiketoimi näyttää siten tuottavan Sachsen LB:lle lisäedun, koska se ei vain suojaa velkojia, vaan takaa myös pankin elinkelpoisuuden.

(36)  Ks. komission päätös asiassa NN 25/08, pelastamistuki WestLB:lle, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, ei vielä julkaistu.

(37)  Tästä säännöstä voidaan poiketa pankkialalla myönnetyn pelastamistuen osalta. Ks. suuntaviivojen 25 kohdan a alakohdan alaviite, jonka mukaan muina kuin lainatakauksina tai lainoina myönnettävän, suuntaviivojen 25 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttävän tuen on oltava pelastamistuen yleisperiaatteiden mukaista eikä se voi sisältää pankin omiin varoihin liittyviä rakenteellisia rahoitustoimenpiteitä. Ks. komission päätös asiassa NN 70/07, Northern Rock, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, ei vielä julkaistu, 43 kohta, ja komission päätös asiassa NN 25/08, pelastamistuki WestLB:lle, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, ei vielä julkaistu.

(38)  Koska pankkien yhteenliittymä jälleenrahoittaa salkun kuukausiperusteisena, lähtökohdaksi otetaan kuukauden Euribor.

(39)  Pankkien toimesta tapahtunut likviditeetin tarjoaminen oli myös aiheena tutkintamenettelyssä, joka johti komission päätökseen asiassa C 58/03, Alstom (EUVL L 150, 10.6.2005, s. 24, 216 kohta). Komission päätös asiassa C 54/06, Bison Bial, tehty 12 päivänä syyskuuta 2007 (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 41, 62 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

(40)  Komissio on kuitenkin aikaisemmissa jälleenrahoittamistapauksissa hyväksynyt, että osia lainasta, jota ei tuettu takauksella, voidaan pitää omana osuutena. Ks. komission päätös asiassa C 10/06, Cyprus Airways Public Ltd., tehty 7 päivänä maaliskuuta 2007 (EUVL L 49, 22.2.2008, s. 25, 139 kohta).

(41)  Ks. komission päätös asiassa C 58/03, Alstom (EYVL L 150, 10.6.2005, s. 24, 201 kohta).


24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009,

päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen Italian hallintoalueiden julistamista naudan tuberkuloosista, naudan luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi, tiettyjen Puolan hallintoalueiden julistamista naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi sekä Puolan ja Slovenian julistamista naudan tuberkuloosista virallisesti vapaiksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 2972)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/342/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen liitteessä A olevan I luvun 4 kohdan, liitteessä A olevan II luvun 7 kohdan ja liitteessä D olevan I luvun E kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY säädetään, että jäsenvaltio tai sen osa voidaan julistaa naudan tuberkuloosista, naudan luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaaksi, kun sen nautakarjat täyttävät tietyt mainitussa direktiivissä säädetyt edellytykset.

(2)

Luettelot jäsenvaltioiden alueista, jotka on julistettu nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista vapaiksi, on vahvistettu nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden osalta 23 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/467/EY (2).

(3)

Italia toimitti Sardiniassa sijaitsevan Oristanon maakunnan osalta komissiolle todisteet siitä, että direktiivissä 64/432/ETY säädetyt asiaan liittyvät edellytykset täyttyvät, jotta kyseinen maakunta voitaisiin katsoa naudan tuberkuloosista virallisesti vapaaksi Italian alueeksi.

(4)

Italia toimitti kaikkien Marchen alueen maakuntien ja Cuneon maakunnan osalta – jälkimmäinen on ainoa Piemonten alueen maakunnista, joka ei vielä sisälly päätöksen 2003/467/EY liitteessä II olevaan 2 lukuun – komissiolle todisteet siitä, että direktiivissä 64/432/ETY säädetyt asiaan liittyvät edellytykset täyttyvät, jotta kyseiset alueet voitaisiin kokonaisuudessaan katsoa naudan luomistaudista virallisesti vapaiksi Italian alueiksi.

(5)

Lisäksi Italia toimitti kaikkien Sardinian maakuntien osalta komissiolle todisteet siitä, että direktiivissä 64/432/ETY säädetyt asiaan liittyvät edellytykset täyttyvät, jotta kyseinen alue voitaisiin katsoa naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaaksi Italian alueeksi.

(6)

Italian toimittaman asiakirja-aineiston arvioinnin perusteella kyseinen maakunta ja kyseiset alueet olisi vastaavasti julistettava naudan tuberkuloosista, naudan luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi Italian alueiksi.

(7)

Puola on toimittanut komissiolle asiakirjat, joiden mukaan se täyttää koko alueensa osalta direktiivissä 64/432/ETY säädetyt asiaan liittyvät edellytykset, jotta kyseinen jäsenvaltio voidaan julistaa naudan tuberkuloosista virallisesti vapaaksi jäsenvaltioksi.

(8)

Lisäksi Puola on toimittanut komissiolle asiakirjoja, joilla osoitetaan direktiivissä 64/432/ETY säädettyjen asianmukaisten edellytysten täyttyminen siten, että yksitoista hallintoaluetta (powiat), jotka kuuluvat Podlaskien ja Pomorskien voivodikuntiin (laajempi hallinnollinen yksikkö), voidaan katsoa naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi Puolan alueiksi.

(9)

Puolan toimittaman asiakirja-aineiston arvioinnin perusteella Puolan koko alue olisi tunnustettava virallisesti naudan tuberkuloosista vapaaksi ja kyseiset Puolan alueet (powiat) olisi tunnustettava naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi kyseisen jäsenvaltion alueiksi.

(10)

Slovenia on toimittanut komissiolle asiakirjat, joiden mukaan se täyttää koko alueensa osalta direktiivissä 64/432/ETY säädetyt asiaan liittyvät edellytykset, jotta kyseinen jäsenvaltio voidaan julistaa naudan tuberkuloosista virallisesti vapaaksi jäsenvaltioksi.

(11)

Slovenian toimittaman asiakirja-aineiston arvioinnin perusteella Slovenian koko alue olisi tunnustettava naudan tuberkuloosista virallisesti vapaaksi alueeksi.

(12)

Sen vuoksi päätöstä 2003/467/EY olisi muutettava.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2003/467/EY liitteet I, II ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2003/467/EY liitteet I, II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

1   LUKU

Tuberkuloosista virallisesti vapaat jäsenvaltiot

ISO-koodi

Jäsenvaltio

BE

Belgia

CZ

Tšekki

DK

Tanska

DE

Saksa

FR

Ranska

LU

Luxemburg

NL

Alankomaat

AT

Itävalta

PL

Puola

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Suomi

SE

Ruotsi

2   LUKU

Tuberkuloosista virallisesti vapaat jäsenvaltioiden alueet

Italiassa:

Abruzzon alue: Pescaran maakunta,

Emilia-Romagnan alue,

Friuli-Venezia Giulian alue,

Lombardian alue: Bergamon, Comon, Leccon ja Sondrion maakunnat,

Marchen alue: Ascoli Picenon maakunta,

Piemonten alue: Novaran, Verbanian ja Vercellin maakunnat,

Sardinian alue: Oristanon maakunta,

Toscanan alue: Grossetton, Livornon, Luccan, Praton, Pisan, Pistoian ja Sienan maakunnat,

Trentino-Alto Adigen alue: Bolzanon ja Trenton maakunnat,

Veneton alue.”

2)

Korvataan liitteessä II oleva 2 luku seuraavasti:

2   LUKU

Luomistaudista virallisesti vapaat jäsenvaltioiden alueet

Italiassa:

Abruzzon alue: Pescaran maakunta,

Emilia-Romagnan alue: Bolognan, Ferraran, Forli-Cesenan, Modenan, Parman, Piacenzan, Ravennan, Reggio Emilian ja Riminin maakunnat,

Friuli-Venezia Giulian alue,

Lazion alue: Rietin maakunta,

Ligurian alue: Imperian ja Savonan maakunnat,

Lombardian alue: Bergamon, Brescian, Comon, Cremonan, Leccon, Lodin, Mantovan, Milanon, Pavian, Sondrion ja Varesen maakunnat,

Marchen alue,

Piemonten alue,

Puglian alue: Brindisin maakunta,

Sardinian alue: Cagliarin, Nuoron, Oristanon ja Sassarin maakunnat,

Toscanan alue,

Trentino-Alto Adigen alue: Bolzanon ja Trenton maakunnat,

Umbrian alue: Perugian ja Ternin maakunnat,

Veneton alue.

Portugalissa:

Azorien autonominen alue: Picon, Graciosan, Floresin ja Corvon saaret.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

Iso-Britannia: Englanti, Skotlanti, Wales.”

3)

Korvataan liitteessä III oleva 2 luku seuraavasti:

2   LUKU

Naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaat jäsenvaltioiden alueet

Italiassa:

Abruzzon alue: Pescaran maakunta,

Emilia-Romagnan alue: Bolognan, Ferraran, Forli-Cesenan, Modenan, Parman, Piacenzan, Ravennan, Reggio Emilian ja Riminin maakunnat,

Friuli-Venezia Giulian alue,

Lazion alue: Frosinonen ja Rietin maakunnat,

Ligurian alue: Imperian ja Savonan maakunnat,

Lombardian alue: Bergamon, Brescian, Comon, Cremonan, Leccon, Lodin, Mantovan, Milanon, Pavian, Sondrion ja Varesen maakunnat,

Marchen alue: Anconan, Ascoli Picenon, Maceratan ja Pesaron maakunnat,

Molisen alue,

Piemonten alue: Alessandrian, Astin, Biellan, Cuneon, Novaran, Torinon, Verbanian ja Vercellin maakunnat,

Sardinian alue,

Toscanan alue: Arezzon, Firenzen, Grosseton, Livornon, Luccan, Massa-Carraran, Pisan, Pistoian, Praton ja Sienan maakunnat,

Trentino-Alto Adigen alue: Bolzanon ja Trenton maakunnat,

Umbrian alue: Perugian ja Ternin maakunnat,

Val d’Aostan alue: Aostan maakunta,

Veneton alue.

Puolassa:

Dolnośląskien voivodikunta

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Lubelskien voivodikunta

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Kujawsko-pomorskien voivodikunta

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Łódzkien voivodikunta

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Małopolskien voivodikunta

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Mazowieckien voivodikunta

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Opolskien voivodikunta

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Podkarpackien voivodikunta

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Podlaskien voivodikunta

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Pomorskien voivodikunta

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Śląskien voivodikunta

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Świętokrzyskien voivodikunta

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Warmińsko-mazurskien voivodikunta

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Wielkopolskien voivodikunta

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.”


SOPIMUKSET

Neuvosto

24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/57


ILMOITUS EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ ALBANIAN TASAVALLAN VÄLISEN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ

Euroopan yhteisö ja Albanian tasavallan hallitus ilmoittivat toisilleen 9. marraskuuta 2006 ja 26. helmikuuta 2009 sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen saattamisesta päätökseen (1).

Sopimuksen 135 artiklan mukaisesti sopimus tuli näin ollen voimaan 1. huhtikuuta 2009.


(1)  EUVL L 107, 28.4.2009, s. 166.


Oikaisuja

24.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/58


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 29/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 13, 17. tammikuuta 2009 )

1.

Sivulla 11, liitteessä I olevan A osan ensimmäisessä kohdassa:

korvataan:

”… 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa …”

seuraavasti:

”… 1 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa …”

2.

Sivulla 11, liitteessä I olevan B osan ensimmäisessä kohdassa:

korvataan:

”… 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa …”

seuraavasti:

”… 1 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa …”