ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2009.093.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 93

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
7. huhtikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 277/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 278/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 279/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 280/2009, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 281/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, tiettyjen teollisuudelle tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2009/2010

20

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2009/314/YUTP, hyväksytty 6 päivänä huhtikuuta 2009, Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2006/276/YUTP muuttamisesta ja yhteisen kannan 2008/844/YUTP kumoamisesta

21

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä

23

 

*

Neuvoston päätös 2009/316/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 277/2009,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 278/2009,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on määrä asettaa direktiivin 2005/32/EY nojalla ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaa käyttäville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja joihin liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2005/32/EY 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio ottaa 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpiteen, joka kohdistuu toimistolaitteisiin ja kulutuselektroniikkaan.

(3)

Toimistolaitteet ja kulutuselektroniikka saavat usein tehonsa ulkoisista teholähteistä, jotka muuttavat sähköverkon jännitteen laitteelle sopivaksi. Koska ulkoisten teholähteiden hyötysuhteella on suuri vaikutus tällaisten tuotteiden energiatehokkuuteen, ulkoiset teholähteet ovat yksi ensisijaisista tuoteryhmistä, joille olisi vahvistettava ekosuunnitteluvaatimukset.

(4)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan ulkoisiin teholähteisiin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitys on tehty yhdessä yhteisössä ja sen ulkopuolisissa maissa toimivien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa ja sen tulokset on julkistettu.

(5)

Taustaselvityksessä todetaan, että ulkoisia teholähteitä saatetaan yhteisön markkinoille huomattavia määriä ja että niiden merkittävin ympäristövaikutus syntyy niiden vuotuisesta energiankulutuksesta elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ulkoisten teholähteiden tehomuunnoksessa syntyvästä hävikistä ja kuormittamattoman tilan tehonkulutuksesta johtuva vuotuinen sähkönkulutus on 17 terawattituntia, joka vastaa 6,8:aa miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jos toimenpiteitä ei toteuteta, tämän kulutuksen ennustetaan kasvavan 31 terawattituntiin vuonna 2020. On todettu, että elinkaarenaikaista energiankulutusta ja käytönaikaista sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

(6)

Ulkoisten teholähteiden sähkönkulutuksen pienentäminen olisi toteutettava soveltamalla olemassa olevia kustannustehokkaita avoimia teknologioita, joiden avulla voidaan alentaa ulkoisten teholähteiden hankinnasta ja käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

(7)

Ekosuunnitteluvaatimuksilla olisi yhdenmukaistettava kaikkialla yhteisössä ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutusta ja aktiivitilan keskimääräistä hyötysuhdetta koskevat sähkönkulutusvaatimukset. Tällä parannettaisiin sisämarkkinoiden toimivuutta ja kyseisten tuotteiden ympäristömyötäisyyttä.

(8)

Ekosuunnitteluvaatimukset eivät saisi vaikuttaa kielteisesti tuotteen toiminnallisuuteen eivätkä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. Erityisesti käytönaikaisen sähkönkulutuksen vähenemisestä saatavan hyödyn tulisi olla suurempi kuin tuotantovaiheessa mahdollisesti tapahtuva ympäristövaikutusten lisääntyminen.

(9)

Ekosuunnitteluvaatimusten kaksivaiheinen voimaantulo antaisi valmistajille riittävästi aikaa tuotteiden uudelleensuunnitteluun. Vaiheet olisi ajoitettava niin, että kielteiset vaikutukset markkinoilla jo olevien laitteiden toiminnallisuuteen vältetään ja kustannusvaikutukset valmistajille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, tulevat huomioon otetuiksi ilman, että asetuksen tavoitteiden saavuttaminen viivästyy. Tehonkulutus olisi mitattava ottaen huomioon yleisesti hyväksytyt parhaimmat käytännöt. Valmistajat voivat soveltaa direktiivin 2005/32/EY 10 artiklan mukaisesti vahvistettuja yhdenmukaistettuja standardeja.

(10)

Tällä asetuksella olisi lisättävä ulkoisten teholähteiden elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia vähentävien teknologioiden käyttöä markkinoilla, millä saavutettaisiin arviolta 118 petajoulen säästö elinkaarenaikaisessa energiankulutuksessa, ja sähköä säästyisi 9 terawattituntia vuoteen 2020 mennessä verrattuna siihen, ettei mitään toimenpiteitä toteutettaisi.

(11)

Tässä asetuksessa olisi direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaisesti täsmennettävä, että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat direktiivin 2005/32/EY liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta ja direktiivin 2005/32/EY liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

(12)

Vaatimustenmukaisuuden tarkistamisen helpottamiseksi valmistajia olisi pyydettävä antamaan direktiivin 2005/32/EY liitteissä IV ja V tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa tiedot aktiivitilan keskimääräisestä hyötysuhteesta ja kuormittamattoman tilan tehonkulutuksesta.

(13)

Käytettävissä olevilla nykyteknologioilla saavutettavat arvot, jotka ilmentävät aktiivitilan korkeaa hyötysuhdetta ja kuormittamattoman tilan alhaista tehonkulutusta, olisi vahvistettava viitearvoiksi. Näiden viitearvojen ansiosta tiedot olisivat erityisesti pk-yritysten ja erittäin pienten yritysten saatavilla helposti ja kattavasti, millä edelleen helpotettaisiin parhaimman teknologian käyttöönottoa energiankulutuksen vähentämiseksi.

(14)

Pienoisjännitteisten ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutusta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset kohdistuvat samaan ympäristövaikutusparametriin kuin ekosuunnitteluvaatimukset, jotka koskevat sellaisten kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden pois päältä -tilan tehonkulutusta, jotka saatetaan markkinoille pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä varustettuina. Koska pienoisjännitteisten ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutusta koskevien ekosuunnitteluvaatimusten tulisi olla tiukempia kuin pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä varustettuina markkinoille saatettavien, kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden pois päältä -tilan tehonkulutusta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 17 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 (2) vaatimuksia ei tulisi soveltaa pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä varustettuina markkinoille saatettaviin, kotitalouksissa ja toimistoissa käytettäviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1275/2008 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutusta ja aktiivitilan keskimääräistä hyötysuhdetta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a)

jännitteenmuuttimet;

b)

keskeytymättömän tehonsyötön laitteet (UPS-laitteet);

c)

akunlatauslaitteet;

d)

halogeenivaloille tarkoitetut muuttajat;

e)

lääkinnällisten laitteiden ulkoiset teholähteet;

f)

ulkoiset teholähteet, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015 sellaisen samanlaisen ulkoisen teholähteen huolto- tai varaosana, joka on saatettu markkinoille viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, edellyttäen että kyseisestä huolto- tai varaosasta taikka sen pakkauksesta käy selvästi ilmi laite tai laitteet, joiden kanssa huolto- tai varaosa on tarkoitettu käytettäväksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2005/32/EY määritelmiä.

Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan laitetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a)

se on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta pienempijännitteiseksi tasa- (DC) tai vaihtovirraksi (AC);

b)

se voi syöttää vain yhtä AC- tai DC-antojännitettä kerrallaan;

c)

se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä erillisen laitteen kanssa, joka muodostaa sen pääkuorman;

d)

se sijaitsee omassa kotelossaan erillään syötettävästä laitteesta;

e)

se on liitetty pääkuorman muodostavaan laitteeseen irrotettavalla tai kiinteällä pistokeliitännällä, kaapelilla, johtimella tai muulla johdotuksella;

f)

sen arvokilven mukainen antoteho on enintään 250 wattia;

g)

se on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1275/2008 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kanssa;

2)

’pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, jonka arvokilven mukainen antojännite on alle 6 volttia ja arvokilven mukainen antovirta vähintään 550 milliampeeria;

3)

’halogeenivaloille tarkoitetulla muuttajalla’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, jota käytetään pienoisjännitehalogeenilamppujen kanssa;

4)

’keskeytymättömän tehonsyötön laitteella (UPS-laitteella)’ tarkoitetaan laitetta, joka syöttää automaattisesti varavirtaa, kun sähköverkosta saatavan sähkövirran jännite putoaa riittämättömälle tasolle;

5)

’akunlatauslaitteella’ tarkoitetaan laitetta, jonka antoliitäntä yhdistetään suoraan irrotettavaan akkuun;

6)

’jännitteenmuuttimella’ tarkoitetaan laitetta, joka muuttaa sähköverkon 230 voltin antojännitteen 110 voltin antojännitteeksi, jonka ominaisuudet ovat samanlaiset kuin sähköverkon antojännitteellä;

7)

’arvokilven mukaisella antoteholla’ (PO) tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa antotehoa;

8)

’kuormittamattomalla tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin on kytketty verkkoteholähteeseen, mutta antoliitin ei ole kytketty mihinkään pääkuormalaitteeseen;

9)

’aktiivitilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin on kytketty verkkoteholähteeseen ja antoliitin on kytketty kuormituslaitteeseen;

10)

’aktiivitilan hyötysuhteella’ tarkoitetaan ulkoisen teholähteen aktiivitilassa tuottaman tehon ja sen tuottamiseen tarvitun ottotehon välistä suhdetta;

11)

’aktiivitilan keskimääräisellä hyötysuhteella’ tarkoitetaan aktiivitilojen hyötysuhteen keskiarvoa, kun arvokilven mukaisesta antotehosta on käytössä 25, 50, 75 ja 100 prosenttia.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Markkinoille saatettavien ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutusta ja aktiivitilan keskimääräistä hyötysuhdetta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä I.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko direktiivin 2005/32/EY liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai direktiivin 2005/32/EY liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Valvontatarkastukset tehdään liitteessä II säädettyä tarkastusmenettelyä noudattaen.

6 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Tällä hetkellä markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja teknologioita edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä III.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee asetusta uudelleen huomioiden teknologian kehityksen viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille.

8 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1275/2008 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta ei sovelleta pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä varustettuina markkinoille saatettaviin, kotitalouksissa ja toimistoissa käytettäviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.”

2)

Lisätään 2 artiklaan 9 kohta seuraavasti:

”9.

’pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, jonka arvokilven mukainen antojännite on alle 6 volttia ja arvokilven mukainen antovirta vähintään 550 milliampeeria.”

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä I olevaa 1 kohdan a alakohtaa aletaan soveltaa vuoden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Liitteessä I olevaa 1 kohdan b alakohtaa aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 45.


LIITE I

EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSET

1.   KUORMITTAMATTOMAN TILAN TEHONKULUTUS JA AKTIIVITILAN KESKIMÄÄRÄINEN HYÖTYSUHDE

a)

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa olla suurempi kuin 0,50 W.

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla pienempi kuin:

 

0,500 · PO, kun PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500, kun 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850, kun PO > 51,0 W.

b)

Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

 

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

 

Ulkoiset AC/AC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Ulkoiset AC/DC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Pienoisjännitteiset ulkoiset teholähteet

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

Ei sovelleta

 

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla seuraavia raja-arvoja pienempi:

 

Ulkoiset AC/AC- ja AC/DC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Pienoisjännitteiset ulkoiset teholähteet

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MITTAUKSET

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kuormittamattoman tilan tehonkulutus ja aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde on määritettävä luotettavalla, tarkalla ja uusittavissa olevalla mittausmenetelmällä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykyteknologia.

Vähintään 0,50 W:n tehon mittaukset on tehtävä enintään 2 prosentin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla. Alle 0,50 W:n tehon mittaukset on tehtävä enintään 0,01 W:n epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla.

3.   TIEDOT, JOTKA VALMISTAJIEN ON TOIMITETTAVA

Teknisten asiakirjojen on 4 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten sisällettävä seuraavat tiedot:

Ilmoitettava suure

Kuvaus

Antovirran tehollisarvo (mA)

Mitattu kuormitustiloissa 1–4

Antojännitteen tehollisarvo (V)

Antoteho (W)

Ottojännitteen tehollisarvo (V)

Mitattu kuormitustiloissa 1–5

Ottotehon tehollisarvo (W)

Harmoninen kokonaissärö

Todellinen tehokerroin

Tehonkulutus (W)

Laskettu kuormitustiloille 1–4, mitattu kuormitustilassa 5

Hyötysuhde

Laskettu kuormitustiloille 1–4

Keskimääräinen hyötysuhde

Kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteen aritmeettinen keskiarvo

Asianomaiset kuormitustilat ovat seuraavat:

Prosenttia arvokilven mukaisesta antovirrasta

Kuormitustila 1

100 % ± 2 %

Kuormitustila 2

75 % ± 2 %

Kuormitustila 3

50 % ± 2 %

Kuormitustila 4

25 % ± 2 %

Kuormitustila 5

0 % (kuormittamaton tila)


LIITE II

TARKASTUSMENETTELY

Toteuttaessaan direktiivin 2005/32/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä I säädettyjen vaatimusten osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä:

1.

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite.

2.

Kyseisen mallin on katsottava olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten mukainen, jos:

a)

kuormittamattoman tilan tulos ei ylitä liitteessä I säädettyä raja-arvoa yli 0,10 W:lla; ja

b)

liitteessä I määriteltyjen kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo ei alita aktiivitilan keskimääräiselle hyötysuhteelle säädettyä raja-arvoa yli 5 prosentilla.

3.

Jos 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on testattava vielä kolme samaa mallia olevaa laitetta.

4.

Sen jälkeen, kun kolme samaa mallia olevaa laitetta on testattu, kyseisen mallin on katsottava olevan vaatimusten mukainen, jos:

a)

kuormittamattoman tilan tulosten keskiarvo ei ylitä liitteessä I säädettyä raja-arvoa yli 0,10 W:lla; ja

b)

liitteessä I määriteltyjen kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo ei alita aktiivitilan keskimääräiselle hyötysuhteelle säädettyä raja-arvoa yli 5 prosentilla.

5.

Jos 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli täytä vaatimuksia.


LIITE III

6 ARTIKLASSA TARKOITETUT OHJEELLISET TAVOITEARVOT

a)   Kuormittamaton tila

Ulkoisten teholähteiden pienin saavutettavissa oleva tehonkulutus voidaan approksimoida seuraavasti:

0,1 W tai vähemmän, kun PO ≤ 90 W,

0,2 W tai vähemmän, kun 90 W < PO ≤ 150 W,

0,4 W tai vähemmän, kun 150 W < PO ≤ 180 W,

0,5 W tai vähemmän, kun PO > 180 W.

b)   Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde

Ulkoisten teholähteiden paras saavutettavissa oleva aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde voidaan approksimoida tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen (tammikuun 2008 tilanne) mukaisesti seuraavasti:

0,090 · ln(PO) + 0,680, kun 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

0,890, kun PO > 10,0 W.


7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 279/2009,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan c alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovakia on jättänyt perustellun pyynnön muuttaa direktiivin 2005/36/EY liitettä II. Se on pyytänyt, että liitteeseen lisätään hammasteknikon ammatti (zubný technik), joka täyttää direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c alakohdan ii alakohdassa säädetyt vaatimukset, mikä käy ilmi terveydenhuollon ammattilaisten ammattipätevyydestä annetusta hallituksen asetuksesta nro 742/2004 Coll.

(2)

Tanska on jättänyt perustellun pyynnön muuttaa direktiivin 2005/36/EY liitettä II. Se on pyytänyt, että direktiivin 2005/36/EY liitteestä II poistetaan optikon ammatti (optometrist), joka on direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan d alakohdan mukaisesti siirretty tutkintotasolle, eikä näin ollen enää täytä kyseisen direktiivin 11 artiklan c alakohdan ii alakohdan vaatimuksia. Tanska on lisäksi pyytänyt, että direktiivin 2005/36/EY liitteestä II poistetaan apuneuvoteknikon (ortopædimekaniker) ja erityisjalkineiden valmistajan (ortopædiskomager) ammatit, joita ei enää säännellä Tanskassa.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2005/36/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liite II seuraavasti:

1)

Lisätään otsakkeen ”Slovakiassa” 1 kohtaan seuraavaa:

”—

hammasteknikko (’zubný technik’)

Koulutus kestää vähintään 14 vuotta, josta 8 tai 9 vuotta peruskoulua ja 4 vuotta keskiasteen koulutusta sekä 2 vuotta keskiasteen jälkeistä koulutusta keskiasteen terveydenhuolto-oppilaitoksessa, minkä jälkeen suoritetaan teoreettiskäytännöllinen tutkinto (’maturitné vysvedčenie’).”

2)

Poistetaan 2 kohdasta otsake ”Tanskassa” ja sen alla olevat kohdat.


7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 280/2009,

tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) ja erityisesti sen 74 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteessä I luetellaan asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset. Liite II sisältää luettelot tuomioistuimista tai toimivaltaisista viranomaisista, jotka ovat jäsenvaltioissa toimivaltaisia käsittelemään hakemuksia tuomion julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi. Liitteessä III luetellaan tuomioistuimet, joille täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta annettuja päätöksiä koskevat muutoksenhakemukset on osoitettava, ja liitteessä IV luetellaan tällaisiin päätöksiin kohdistuvat lopulliset muutoksenhakumenettelyt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteitä I, II, III ja IV on muutettu useaan kertaan, viimeksi neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (2) Bulgarian ja Romanian kansallisten tuomioistuinten toimivaltaa koskevien sääntöjen, tuomioistuinten tai toimivaltaisten viranomaisten luetteloiden ja muutoksenhakumenettelyjen sisällyttämiseksi niihin.

(3)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle liitteissä I, II, III ja IV oleviin luetteloihin tehtävistä lisämuutoksista. Tämän vuoksi on aiheellista julkaista koonnetut toisinnot näihin liitteisiin sisältyvistä luetteloista.

(4)

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen (3) 3 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu Bryssel I -asetuksen muutosten antamiseen eivätkä nämä muutokset sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

(5)

Asetusta (EY) N:o 44/2001 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteet I–IV tämän asetuksen vastaavilla liitteillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 62.


LIITE I

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Belgiassa: kansainvälisestä yksityisoikeudesta 16 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain 5–14 §,

Bulgariassa: kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain 4 §:n 1 momentin 2 kohta,

Tšekissä: lain nro 99/1963 Sb., riita-asioiden oikeudenkäyntilaki (občanský soudní řád), 86 §, sellaisena kuin se on muutettuna,

Saksassa: riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Zivilprozeßordnung) 23 §,

Virossa: riita-asioiden oikeudenkäyntilain (tsiviilkohtumenetluse seadustik) 86 §,

Kreikassa: riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Κώδικας πολιτικής δικονομίας) 40 §,

Ranskassa: siviililain (Code civil) 14 ja 15 §,

Irlannissa: säännöt, joiden mukaan tuomioistuin on toimivaltainen sillä perusteella, että haastehakemus tai muu vastaava asiakirja on annettu vastaajalle tiedoksi hänen oleskellessaan tilapäisesti Irlannissa,

Italiassa: 31 päivänä toukokuuta 1995 annetun lain nro 218 3 ja 4 §,

Kyproksessa: vuonna 1960 tuomioistuimista annetun lain nro 14 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna,

Latviassa: siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 27 § ja 28 §:n 3, 5, 6 ja 9 momentti,

Liettuassa: riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Civilinio proceso kodeksas) 31 §,

Luxemburgissa: siviililain (Code civil) 14 ja 15 §,

Unkarissa: vuonna 1979 kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun säädöksen nro 13 (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet) 57 §,

Maltassa: riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain (12 luku) 742, 743 ja 744 § (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12) sekä kauppalain (13 luku) 549 § – (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13),

Itävallassa: tuomioistuimen toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 99 §,

Puolassa: riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Kodeks postępowania cywilnego) 1103 ja 1110 §, siltä osin kuin tuomioistuimen toimivalta määritetään niissä sillä perusteella, että vastaajan kotipaikka on Puolassa tai että vastaajalla on omaisuutta Puolassa tai omistusoikeus Puolassa sijaitsevaan omaisuuteen tai että riita-asian kohde sijaitsee Puolassa ja että joku asianosaisista on Puolan kansalainen,

Portugalissa: riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Código de Processo Civil) 65 ja 65 A § sekä työasioiden oikeudenkäyntilain (Código de Processo de Trabalho) 11 §,

Romaniassa: kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvista oikeussuhteista annetun lain nro 105/1992 148–157 §,

Sloveniassa: kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja oikeudenkäynnistä annetun lain (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) 48 §:n 2 momentti yhdessä riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Zakon o pravdnem postopku) 47 §:n 2 momentin kanssa ja kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja oikeudenkäynnistä annetun lain (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) 58 § yhdessä riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Zakon o pravdnem postopku) 59 §:n kanssa,

Slovakiassa: kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siihen liittyvistä oikeudenkäyntimenettelyn säännöistä annetun lain nro 97/1963 37–37 e §,

Suomessa: oikeudenkäymiskaaren/rättegångsbalken 10 luvun 1 §:n 1 momentin toinen, kolmas ja neljäs virke,

Ruotsissa: oikeudenkäymiskaaren (rättegångsbalken) 10 luvun 3 §:n ensimmäisen kohdan ensimmäinen virke,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa: säännökset, joiden mukaan tuomioistuin on toimivaltainen sillä perusteella, että

a)

haastehakemus tai muu vastaava asiakirja on annettu vastaajalle tiedoksi hänen oleskellessaan tilapäisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa; tai

b)

vastaajalla on omaisuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa; tai

c)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevaa omaisuutta on kantajan pyynnöstä takavarikoitu.


LIITE II

Asetuksen 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava seuraaville tuomioistuimille tai toimivaltaisille viranomaisille:

Belgiassa tribunal de première instance tai rechtbank van eerste aanleg tai erstinstanzliches Gericht,

Bulgariassa окръжния съд,

Tšekissä okresní soud tai soudní exekutor,

Saksassa

a)

Landgerichtin osaston puheenjohtaja;

b)

virallisten asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista koskevassa hakemusmenettelyssä notaari,

Virossa maakohus (alueellinen alioikeus),

Kreikassa Μονομελές Πρωτοδικείο,

Espanjassa Juzgado de Primera Instancia,

Ranskassa:

a)

tribunal de grande instancen pääkirjaaja;

b)

departementin notaarien kamarin (chambre départementale des notaires) puheenjohtaja, kun hakemus koskee notaarin antaman virallisen asiakirjan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista,

Irlannissa High Court,

Italiassa corte d’appello,

Kyproksessa Επαρχιακό Δικαστήριο tai, jos tuomio koskee elatusapua, Οικογενειακό Δικαστήριο,

Latviassa rajona (pilsētas) tiesa,

Liettuassa Lietuvos apeliacinis teismas,

Luxemburgissa tribunal d’arrondissementin puheenjohtaja,

Unkarissa megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság ja Budapestissä Budai Központi Kerületi Bíróság,

Maltassa Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili tai Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha, tai, jos tuomio koskee elatusapua, Reġistratur tal-Qorti, jolle hakemus toimitetaan Ministru responsabbli għall-Ġustizzjan välityksellä,

Alankomaissa voorzieningenrechter van de rechtbank,

Itävallassa Bezirksgericht,

Puolassa sąd okręgowy,

Portugalissa Tribunal de Comarca,

Romaniassa Tribunal,

Sloveniassa okrožno sodišče,

Slovakiassa okresný súd,

Suomessa käräjäoikeus/tingsrätt,

Ruotsissa Svea hovrätt,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa

a)

Englannissa ja Walesissa High Court of Justice tai, jos tuomio koskee elatusapua, Magistrates’ Court, jonne hakemus toimitetaan Secretary of Staten välityksellä;

b)

Skotlannissa Court of Session tai, jos tuomio koskee elatusapua, Sheriff Court, jonne hakemus toimitetaan Secretary of Staten välityksellä;

c)

Pohjois-Irlannissa High Court of Justice tai, jos tuomio koskee elatusapua, Magistrates’ Court, jonne hakemus toimitetaan Secretary of Staten välityksellä;

d)

Gibraltarissa Supreme Court of Gibraltar tai, jos tuomio koskee elatusapua, Magistrates’ Court, jonne hakemus toimitetaan Attorney General of Gibraltarin välityksellä.


LIITE III

Asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakemukset on osoitettava seuraaville jäsenvaltioiden tuomioistuimille:

Belgiassa:

a)

vastaajan hakiessa muutosta tribunal de première instance tai rechtbank van eerste aanleg tai erstinstanzliches Gericht;

b)

hakijan hakiessa muutosta cour d’appel tai hof van beroep,

Bulgariassa Апелативен съд – София,

Tšekissä muutoksenhakutuomioistuin alioikeuden välityksellä,

Saksassa Oberlandesgericht,

Virossa ringkonnakohus,

Kreikassa Εφετείο,

Espanjassa se Juzgado de Primera Instancia, joka antoi muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen; muutoksenhaun käsittelee Audiencia Provincial,

Ranskassa:

a)

cour d’appel, kun kyseessä on myönteinen päätös;

b)

tribunal de grande instancen puheenjohtaja, kun kyseessä on kielteinen päätös,

Irlannissa High Court,

Islannissa heradsdomur,

Italiassa corte d’appello,

Kyproksessa Επαρχιακό Δικαστήριο tai, jos tuomio koskee elatusapua, Οικογενειακό Δικαστήριο,

Latviassa Apgabaltiesa, rajona (pilsētas) tiesan välityksellä,

Liettuassa Lietuvos apeliacinis teismas,

Luxemburgissa cour supérieure de justice sen toimiessa riita-asioiden muutoksenhakutuomioistuimena,

Unkarissa alueellisen tuomioistuimen sijaintipaikan alioikeus (Budapestissa Budai Központi Kerületi Bíróság); muutoksenhaun käsittelee alueellinen tuomioistuin (Budapestissa Fővárosi Bíróság),

Maltassa Qorti ta’ l-Appell muutoksenhakua koskevalla menettelyllä, josta on säädetty Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12:ssa, tai, jos kyse on ċitazzjoni-menettelyssä annetusta elatusapua koskevasta tuomiosta, Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’:ssa,

Alankomaissa

a)

vastaajan hakiessa muutosta arrondissementsrechtbank;

b)

hakijan hakiessa muutosta gerechtshof,

Itävallassa Landesgericht, Bezirksgerichtin välityksellä,

Puolassa sąd apelacyjny, sąd okręgowyn välityksellä,

Portugalissa Tribunal da Relação on toimivaltainen tuomioistuin. Voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaan muutoksenhaku tapahtuu osoittamalla hakemus tuomioistuimelle, joka on tehnyt muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen,

Romaniassa Curte de Apel,

Sloveniassa okrožno sodišče,

Slovakiassa muutoksenhakutuomioistuin sen alioikeuden välityksellä, jonka päätökseen haetaan muutosta,

Suomessa hovioikeus/hovrätt,

Ruotsissa Svea hovrätt,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa

a)

Englannissa ja Walesissa High Court of Justice tai, jos tuomio koskee elatusapua, Magistrates’ Court;

b)

Skotlannissa Court of Session tai, jos tuomio koskee elatusapua, Sheriff Court;

c)

Pohjois-Irlannissa High Court of Justice tai, jos tuomio koskee elatusapua, Magistrates’ Court;

d)

Gibraltarissa Supreme Court of Gibraltar tai, jos tuomio koskee elatusapua, Magistrates’ Court.


LIITE IV

Asetuksen 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen voidaan hakea muutosta seuraavasti:

Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa kassaatiovalituksella,

Bulgariassa обжалване пред Върховния касационен съд:lla,

Tšekissä dovolánílla ja žaloba pro zmatečnostilla,

Saksassa Rechtsbeschwerdellä,

Virossa kassatsioonikaebusilla,

Irlannissa oikeuskysymykseen rajoittuvalla valituksella Supreme Courtille,

Islannissa valittamalla Hæstirétturiin,

Kyproksessa valittamalla korkeimpaan oikeuteen,

Latviassa valittamalla Augstākās tiesas Senātsiin Apgabaltiesan välityksellä,

Liettuassa valittamalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismasiin,

Unkarissa felülvizsgálati kérelemilla,

Maltassa muutosta ei voi hakea miltään muulta tuomioistuimelta; jos tuomio koskee elatusapua, Qorti ta’ l-Appell muutoksenhakumenettelyllä, josta on säädetty kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12:ssa,

Itävallassa Revisionsrekursilla,

Puolassa skarga kasacyjnalla,

Portugalissa oikeuskysymykseen rajoittuvalla muutoksenhakupyynnöllä,

Romaniassa contestatie in anularella tai revizuirella,

Sloveniassa esittämällä muutoksenhakupyyntö Vrhovno sodišče Republike Slovenijelle,

Slovakiassa dovolaniella,

Suomessa valittamalla korkeimpaan oikeuteen/genom besvär hos högsta domstolen,

Ruotsissa valittamalla Högsta domstoleniin,

Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhdellä ainoalla oikeuskysymykseen rajoittuvalla muutoksenhakupyynnöllä.


7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 281/2009,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

tiettyjen teollisuudelle tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2009/2010

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 142 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 142 artiklassa säädetään, että komissio voi keskeyttää tuontitullien kantamisen kokonaan tai osittain tiettyjen sokerimäärien osalta mainitun asetuksen 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi tarvittavan saatavuuden varmistamiseksi.

(2)

Jotta varmistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi tarvittavat hankinnat maailmanmarkkinahintaa vastaavaan hintaan, yhteisön edun mukaista on keskeyttää kokonaan kyseisten tuotteiden valmistamiseksi tarkoitetun sokerin tuontitullien kantaminen markkinointivuodeksi 2009/2010 määrältä, joka vastaa puolta yhteisön teollisuudelle tarkoitetun sokerin tarpeesta.

(3)

Sen vuoksi olisi vahvistettava teollisuuden tarpeisiin tuotavan sokerin määrät markkinointivuodeksi 2009/2010.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Keskeytetään CN-koodiin 1701 kuuluvan teollisuudelle tarkoitetun sokerin tuontitullien kantaminen 400 000 tonnin suuruiselta määrältä markkinointivuodeksi 2009/2010.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/21


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2009/314/YUTP,

hyväksytty 6 päivänä huhtikuuta 2009,

Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2006/276/YUTP muuttamisesta ja yhteisen kannan 2008/844/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä huhtikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/276/YUTP (1) Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2006/276/YUTP muuttamisesta 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä kannalla 2008/844/YUTP (2) jatkettiin yhteisen kannan 2006/276/YUTP mukaisten rajoittavien toimenpiteiden soveltamista 13 päivään lokakuuta 2009. Tiettyjä Valko-Venäjän vastuuhenkilöitä koskevien oleskelukieltojen soveltaminen kuitenkin keskeytettiin 13 päivään huhtikuuta 2009 asti, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka olivat osallisina vuosina 1999 ja 2000 sattuneissa katoamistapauksissa, sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa.

(3)

Neuvosto sopi 16 päivänä maaliskuuta 2009, että tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvien oleskelukieltojen soveltamisen keskeytystä jatketaan yhdeksällä kuukaudella tarkoituksin rohkaista demokratiaan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen tähtäävien konkreettisten toimien hyväksymistä ja toteuttamista Valko-Venäjällä, vaikka yhteisen kannan 2006/276/YUTP mukaisten rajoittavien toimenpiteiden soveltamista jatketaankin vuodella mainitusta päivästä alkaen. Neuvosto tarkastelee rajoittavia toimenpiteitä ennen tuon ajanjakson päättymistä perusteellisesti uudelleen Valko-Venäjän tilanteen perusteella ja, jos myönteistä kehitystä on tapahtunut, se on valmis harkitsemaan mahdollisuutta poistaa rajoittavat toimenpiteet. Neuvosto voi päättää milloin tahansa soveltaa oleskelukieltoja tarvittaessa uudelleen sen mukaan, miten Valko-Venäjän viranomaiset ovat toimineet demokratian ja ihmisoikeuksien alalla.

(4)

Yhteinen kanta 2006/276/YUTP olisi sen vuoksi muutettava ja yhteinen kanta 2008/844/YUTP kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2006/276/YUTP voimassaoloa jatketaan 15 päivään maaliskuuta 2010.

2 artikla

1.   Yhteisen kannan 2006/276/YUTP 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen Juri Nikolajevitš Podobedin osalta keskeytetään 15 päivään joulukuuta 2009.

2.   Yhteisen kannan 2006/276/YUTP 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen keskeytetään 15 päivään joulukuuta 2009.

3 artikla

Tätä yhteistä toimintaa tarkastellaan uudelleen ennen 15 päivää joulukuuta 2009 Valko-Venäjän tilanteen perusteella.

4 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2008/844/YUTP.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. POSPÍŠIL


(1)  EUVL L 101, 11.4.2006, s. 5.

(2)  EUVL L 300, 11.11.2008, s. 56.


EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/23


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2009/315/YOS,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2009,

jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ja Belgian kuningaskunnan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen tarjota Euroopan kansalaisille korkeatasoisen suojan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tämä tavoite edellyttää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat rikosrekisteritietoja.

(2)

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 toimenpideohjelman rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi (2). Tällä puitepäätöksellä edistetään toimenpideohjelman toimenpiteessä 3, jossa kehotetaan vahvistamaan Schengenin elimiä varten laaditun kaltainen, kaikille unionin virallisille kielille käännetty vakiolomake rikosrekisteritietojen pyytämistä varten, esitetyn tavoitteen saavuttamista.

(3)

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan ensimmäisen arvioinnin loppuraportissa (3) jäsenvaltioita kehotettiin yksinkertaistamaan menettelyjä asiakirjojen siirtämiseksi valtioiden välillä käyttäen tarvittaessa vakiolomakkeita keskinäisen oikeusavun helpottamiseksi.

(4)

Eurooppa-neuvosto antoi maaliskuun 25 ja 26 päivänä 2004 terrorismin torjuntaa koskevan julkilausuman, jossa tuomioita koskevan tietojenvaihdon parantamista pidetään ensisijaisen tärkeänä, ja toisti tämän 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 hyväksymässään Haagin ohjelmassa (4), jossa kehotetaan lisäämään tuomioita ja oikeudenmenetyksiä koskevien kansallisten rekisteritietojen vaihtoa. Nämä tavoitteet mainitaan Haagin ohjelman toteuttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa, jonka neuvosto ja komissio yhdessä hyväksyivät 2 ja 3 päivänä kesäkuuta 2005.

(5)

Jotta voitaisiin parantaa rikosrekisteritietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, suhtaudutaan myönteisesti kehitettyihin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tämän tavoitteen saavuttaminen, mukaan lukien kansallisten rikosrekisterien välistä yhteyttä koskeva hanke. Näistä toimista saadut kokemukset ovat kannustaneet jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan edelleen ja osoittaneet, että on tärkeää edelleen tehostaa jäsenvaltioiden välistä tuomioita koskevaa keskinäistä tietojenvaihtoa.

(6)

Tällä puitepäätöksellä vastataan neuvoston 14 päivänä huhtikuuta 2005 ilmaisemiin toiveisiin, jotka olivat jatkoa valkoiselle kirjalle tuomioita koskevasta tietojenvaihdosta ja tuomioiden vaikutuksesta Euroopan unionin alueella ja sitä seuranneelle yleiselle keskustelulle. Puitepäätöksellä pyritään pääasiassa parantamaan niiden tietojen vaihtoa, jotka koskevat Euroopan unionin kansalaisille annettuja tuomioita ja mahdollisia rikostuomioista johtuvia, tuomiojäsenvaltion rikosrekisteriin merkittyjä kieltoja.

(7)

Se, että tällä puitepäätöksellä perustettuja menettelyjä sovelletaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä koskevien rikosrekisteritietojen luovuttamiseen, ei saisi tulevaisuudessa estää tällaisten menettelyjen soveltamisalan mahdollista laajentamista oikeushenkilöitä koskevien tietojen vaihtoon.

(8)

Toisissa jäsenvaltioissa annettuja tuomioita koskevista tiedoista määrätään tällä hetkellä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 ja 22 artiklassa. Nämä määräykset eivät ole kuitenkaan riittäviä täyttämään oikeudellisen yhteistyön nykyisiä vaatimuksia Euroopan unionin kaltaisella alueella.

(9)

Tällä puitepäätöksellä korvattaisiin keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 22 artiklan määräykset jäsenvaltioiden välisissä suhteissa. Sen lisäksi, että puitepäätökseen sisällytetään ja siinä määritellään tarkemmin tuomiojäsenvaltion velvollisuudet toimittaa annettuja tuomioita koskevat tiedot siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on, siinä asetetaan myös kansalaisuusjäsenvaltiolle velvollisuus säilyttää näin toimitetut tiedot, jotta se pystyy vastaamaan täysin muiden jäsenvaltioiden sille esittämiin tietopyyntöihin.

(10)

Tämä puitepäätös ei saisi vaikuttaa oikeusviranomaisten mahdollisuuteen pyytää ja toimittaa rikosrekisteritietoja suoraan keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan sekä 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 hyväksytyllä neuvoston säädöksellä tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti (5).

(11)

Tuomioita koskevan tiedonkulun parantamisesta ei ole paljon hyötyä, jos jäsenvaltiot eivät kykene ottamaan toimitettuja tietoja huomioon. Neuvosto teki 24 päivänä heinäkuuta 2008 puitepäätöksen 2008/675/YOS tuomioiden huomioon ottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa uudessa rikosasiain käsittelyssä (6).

(12)

Belgian kuningaskunnan aloitteen tärkein tavoite saavutetaan tällä puitepäätöksellä, koska jokaisen jäsenvaltion keskusviranomaisen tulisi pyytää kaikki henkilön kansalaisuusjäsenvaltion rikosrekisteriin merkityt tiedot ja sisällyttää ne rikosrekisteriotteeseensa vastatessaan asianomaisen henkilön pyyntöön. Tieto tuomiosta sekä mahdollisesta siitä johtuvasta rikosrekisteriin merkitystä kiellosta on edellytyksenä niiden panemiseksi täytäntöön sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa henkilö aikoo harjoittaa lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa. Tässä puitepäätöksessä vahvistetun menettelyn tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö ei voisi enää, kun kyseisen henkilön rikosrekisteriin tuomiojäsenvaltiossa sisältyy tällainen tuomio ja siitä johtuva rikosrekisteriin merkitty ammattikielto, pitää salassa tätä tuomiota tai ammattikieltoa harjoittaakseen lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa toisessa jäsenvaltiossa.

(13)

Tämän puitepäätöksen säännöksissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat niiden henkilötietojen suojaamista, jotka toimitetaan jäsenvaltioiden välillä sen täytäntöönpanon seurauksena. Poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamista koskevia olemassa olevia yleisiä sääntöjä täydennetään tässä puitepäätöksessä vahvistetuilla säännöillä. Lisäksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehtyä Euroopan neuvoston yleissopimusta sovelletaan tämän puitepäätöksen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin. Tähän puitepäätökseen sisällytetään myös rikosrekisteritietojen vaihtamisesta 21 päivänä marraskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/876/YOS (7) säännökset, joissa rajoitetaan pyydettyjen tietojen käyttömahdollisuuksia tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa. Tässä puitepäätöksessä on niiden lisäksi erityissäännöt, joita sovelletaan, kun kansalaisuusjäsenvaltio lähettää edelleen tuomioita koskevia tietoja, jotka tuomiojäsenvaltio on sille toimittanut.

(14)

Tällä puitepäätöksellä ei muuteta keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevasta eurooppalaisesta yleissopimuksesta johtuvia velvollisuuksia tai käytäntöjä suhteessa kolmansiin valtioihin siltä osin kuin tätä sopimusta edelleen sovelletaan.

(15)

Rikosrekisteristä ja tuomittujen sopeuttamisesta annetun Euroopan neuvoston suosituksen nro R (84) 10 mukaan rikosrekisterien perustamisen keskeisenä tavoitteena on antaa rikosoikeusjärjestelmästä vastaaville viranomaisille tietoja oikeusmenettelyn kohteena olevan henkilön taustasta otettavaksi huomioon häntä koskevaa päätöstä tehtäessä. Koska rikosrekisterin kaikki muu käyttö, joka saattaisi heikentää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan, on rajoitettava mahdollisimman vähään, tämän puitepäätöksen nojalla toimitettujen tietojen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin rikosasian käsittelyyn voidaan rajoittaa pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion ja pyynnön esittäneen jäsenvaltion kansallisten säännösten mukaisesti.

(16)

Tämän puitepäätöksen tietojen toimittamista kansalaisuusjäsenvaltiolle niiden säilyttämistä tai edelleen lähettämistä varten koskevien määräysten tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kansallisia rikosrekisterijärjestelmiä. Tämä puitepäätös ei velvoiteta tuomiojäsenvaltioita muuttamaan sisäistä rikosrekisterijärjestelmäänsä kansallisiin tarkoituksiin tapahtuvan tietojen käytön osalta.

(17)

Tuomioita koskevan tiedonkulun parantamisesta ei ole paljon hyötyä, jos tiedot eivät ole vastaanottavan jäsenvaltion ymmärrettävissä. Keskinäistä ymmärtämistä voidaan lisätä luomalla eurooppalainen vakiomuoto, jonka ansiosta tietoja voidaan vaihtaa sähköisesti yhtenäistä esitystapaa noudattaen ja koneellisesti käännettävässä muodossa. Tuomiojäsenvaltion lähettämät tuomioita koskevat tiedot on toimitettava kyseisen valtion virallisella kielellä tai jollain sen virallisista kielistä. Neuvoston olisi toteutettava toimenpiteitä tällä puitepäätöksellä käyttöön otetun tietojenvaihtojärjestelmän luomiseksi.

(18)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustetut periaatteet sellaisina kuin ne ilmenevät Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(19)

Tässä puitepäätöksessä noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettua ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettua toissijaisuusperiaatetta, sillä tuomioita koskevien tietojen toimittamisjärjestelyjä jäsenvaltioiden välillä ei voida riittävästi parantaa jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin, vaan tämä edellyttää yhteistoimintaa Euroopan unionin tasolla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tällä puitepäätöksellä on tarkoitus

a)

määrittää, miten jäsenvaltio, jossa annetaan tuomio toisen jäsenvaltion kansalaiselle, jäljempänä ’tuomiojäsenvaltio’, toimittaa tästä tiedon sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen tuomittu henkilö on, jäljempänä ’kansalaisuusjäsenvaltio’;

b)

määrittää kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet säilyttää tiedot sekä täsmentää, miten sen on vastattava rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin;

c)

luoda kehys, jonka avulla voidaan perustaa ja kehittää atk-pohjainen järjestelmä tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten jäsenvaltioiden välillä tämän puitepäätöksen ja 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun myöhemmän päätöksen nojalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan

a)

’tuomiolla’ rikostuomioistuimen lainvoimaista päätöstä luonnollisen henkilön tuomitsemisesta rikoksesta, siltä osin kuin nämä päätökset merkitään tuomiojäsenvaltion rikosrekisteriin;

b)

’rikosasian käsittelyllä’ esitutkintaa, varsinaista oikeudenkäyntiä ja tuomion täytäntöönpanoa;

c)

’rikosrekisterillä’ kansallista rekisteriä tai kansallisia rekistereitä, joihin kirjataan tiedot tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Keskusviranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen tämän puitepäätöksen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin nimetä yhden tai useamman keskusviranomaisen tietojen toimittamista varten 4 artiklan mukaisesti sekä 6 artiklassa tarkoitettuihin pyyntöihin vastaamiseksi 7 artiklan mukaisesti.

2.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti nimetty yksi tai useampi keskusviranomainen neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle. Neuvoston pääsihteeristö ilmoittaa nämä tiedot jäsenvaltioille ja Eurojustille.

4 artikla

Tuomiojäsenvaltion velvollisuudet

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkiin sen alueella annettuihin tuomioihin liitetään, kun tiedot viedään sen rikosrekisteriin, tiedot tuomitun kansalaisuudesta tai kansalaisuuksista, jos kyseessä on jonkin toisen jäsenvaltion kansalainen.

2.   Keskusviranomaisen on ilmoitettava mahdollisimman pian muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille sen alueella näiden jäsenvaltioiden kansalaisille annetuista tuomioista sellaisina kuin ne on kirjattu rikosrekisteriin.

Jos on tiedossa, että tuomittu on useamman jäsenvaltion kansalainen, asiaankuuluvat tiedot on toimitettava kullekin näistä jäsenvaltioista, myös silloin, kun tuomittu on sen jäsenvaltion kansalainen, jonka alueella hänet on tuomittu.

3.   Tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on välittömästi toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tiedot tuomiojäsenvaltion rikosrekisteritietojen myöhemmistä muutoksista tai poistoista.

4.   Jäsenvaltion, joka on toimittanut tietoja 2 ja 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tämän pyynnöstä yksittäisissä tapauksissa jäljennökset kyseessä olevista tuomioista ja niitä seuranneista toimenpiteistä sekä kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta kansalaisuusjäsenvaltio voi harkita, edellyttävätkö ne kansallisia toimenpiteitä.

5 artikla

Kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet

1.   Kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on säilytettävä kaikki sille 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla toimitetut tiedot 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen toimittamista varten.

2.   Jos 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja muutetaan tai poistetaan, vastaava muutos tai poisto on tehtävä myös kansalaisuusjäsenvaltiossa niihin tietoihin, joita säilytetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen lähettämistä varten.

3.   Edelleen lähettämistä varten 7 artiklan mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltio saa käyttää ainoastaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti päivitettyjä tietoja.

6 artikla

Pyyntö saada tuomioita koskevia tietoja

1.   Kun jäsenvaltion rikosrekisterissä olevia tietoja pyydetään henkilöön kohdistuvaa rikosasian käsittelyä varten tai mitä tahansa muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen jäsenvaltion keskusviranomainen voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön.

2.   Kun henkilö pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään, sen jäsenvaltion keskusviranomainen, jossa pyyntö esitetään, voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön, jos kyseinen henkilö on tai on ollut pyynnön esittäneen tai pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion asukas tai kansalainen.

3.   Kun henkilö 11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluttua umpeen pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään muun jäsenvaltion kuin kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa pyyntö on esitetty, on esitettävä pyyntö kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tiedon saamiseksi rikosrekisteristä, jotta sellainen tieto voidaan lisätä kyseiselle henkilölle toimitettavaan rikosrekisteriotteeseen.

4.   Jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kaikki rikosrekisteristä saatavia tietoja koskevat pyyntönsä käyttäen liitteenä olevaa lomaketta.

7 artikla

Vastaaminen tuomioita koskevaan tietopyyntöön

1.   Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedot:

a)

kansalaisuusjäsenvaltiossa annetut ja rikosrekisteriin kirjatut kansalliset tuomiot;

b)

muissa jäsenvaltioissa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka sille on toimitettu 4 artiklan mukaisesti 27 päivän huhtikuuta 2012 jälkeen, sellaisina kuin ne on säilytetty 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti;

c)

muissa jäsenvaltioissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu tiedot 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä;

d)

kolmansissa maissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu tiedot myöhemmin.

2.   Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on vastattava siihen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta ja sellaisten kolmansien maiden antamien tuomioiden osalta, joista sille on myöhemmin toimitettu tiedot ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin.

Toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta, jotka on toimitettu kansalaisuusjäsenvaltiolle, kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedot, jotka on säilytetty 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, sekä tiedot, jotka on toimitettu kyseiselle keskusviranomaiselle 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin.

Toimittaessaan tietoja 4 artiklan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomainen voi ilmoittaa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle, että ensin mainitussa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka on toimitettu viimeksi mainitulle keskusviranomaiselle, saadaan toimittaa edelleen ainoastaan rikosasiain käsittelyä varten. Tässä tapauksessa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on ilmoitettava tällaisten tuomioiden osalta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, mikä jäsenvaltio on toimittanut kyseiset tiedot, jotta pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi esittää pyynnön suoraan tuomiojäsenvaltiolle tuomioita koskevien tietojen saamiseksi.

3.   Kun kolmas maa pyytää kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta rikosrekisteritietoja, kansalaisuusjäsenvaltio voi vastata pyyntöön toisen jäsenvaltion toimittamien tuomioiden osalta vain niiden rajojen puitteissa, joita sovelletaan tietojen toimittamiseen muille jäsenvaltioille 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti.

4.   Kun rikosrekisteritietoja pyydetään 6 artiklan mukaisesti muun jäsenvaltion kuin kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on toimitettava rikosrekisterissään olevat pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita ja kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille annettuja tuomioita koskevat tiedot siinä laajuudessa kuin keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklassa määrätään.

5.   Vastaus on laadittava liitteenä olevalle lomakkeelle, johon on liitettävä luettelo tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin.

8 artikla

Määräajat vastauksen antamiselle

1.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle liitteessä olevalla lomakkeella vastaus 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön välittömästi ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu, kansallisen lainsäädäntönsä, kansallisten sääntöjensä tai kansallisen käytäntönsä mukaisin edellytyksin.

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja pyynnössä tarkoitetun henkilön tunnistamiseksi, sen on välittömästi kuultava pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota antaakseen vastauksen kymmenen työpäivän kuluessa päivästä, jona se vastaanotti lisätiedot.

2.   Vastaus 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön on toimitettava 20 työpäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu.

9 artikla

Edellytykset henkilötietojen käyttämiselle

1.   Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 7 artiklan 1 ja 4 kohdan nojalla rikosasian käsittelyä varten toimitettuja henkilötietoja ainoastaan sen rikosasian käsittelyssä, jota varten tiedot pyydettiin, liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti.

2.   Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 7 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten toimitettuja henkilötietoja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot pyydettiin, ja niissä rajoissa, jotka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on määrittänyt liitteenä olevassa lomakkeessa.

3.   Sen estämättä, mitä edellä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tietoja pyytänyt jäsenvaltio saa käyttää 7 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan mukaisesti toimitettuja henkilötietoja yleistä turvallisuutta koskevan välittömän ja vakavan uhkan torjumiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 7 artiklan 3 kohdan nojalla kolmannelle maalle toimitettuihin, toiselta jäsenvaltiolta 4 artiklan mukaisesti vastaanotettuihin henkilötietoihin sovelletaan samoja käyttörajoituksia kuin tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti sovelletaan. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä, että jos kolmannelle maalle on toimitettu henkilötietoja rikosasian käsittelyä varten, tämä kolmas maa voi käyttää kyseisiä tietoja ainoastaan rikosasian käsittelyä varten.

5.   Tätä artiklaa ei sovelleta henkilötietoihin, jotka jäsenvaltio on saanut tämän puitepäätöksen mukaisesti ja jotka ovat peräisin siltä itseltään.

10 artikla

Kielet

Pyynnön esittävän jäsenvaltion on laadittava 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö liitteenä olevalle lomakkeelle pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on vastattava joko jollakin sen virallisista kielistä tai jollakin muulla sekä pyynnön esittäneen että pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä.

Jäsenvaltio voi tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle, mitkä Euroopan unionin toimielinten viralliset kielet se hyväksyy. Neuvoston pääsihteeristö toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioille.

11 artikla

Vakiomuoto ja muut toimet tietojenvaihdon tuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi

1.   Toimittaessaan tietoja 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava seuraavat:

a)

tiedot, jotka on aina toimitettava, paitsi jos keskusviranomaisella ei ole kyseisiä tietoja (pakolliset tiedot):

i)

tuomittua henkilöä koskevat tiedot (koko nimi, syntymäaika, syntymäpaikka (kaupunki ja valtio), sukupuoli, kansalaisuus ja – tapauksen mukaan – aikaisemmat nimet),

ii)

tuomion luonteeseen liittyvät tiedot (tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi, päivä, jona päätös sai lainvoiman),

iii)

tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot (tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, rikoksen nimi ja oikeudellinen luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin), ja

iv)

tuomion sisältöön liittyvät tiedot, joihin kuuluvat varsinkin rangaistus ja mahdolliset lisärangaistukset, turvatoimet ja rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset;

b)

tiedot, jotka on toimitettava, jos ne on kirjattu rikosrekisteriin (valinnaiset tiedot):

i)

tuomitun vanhempien nimet,

ii)

tuomion viitenumero,

iii)

rikospaikka, ja

iv)

rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset;

c)

tiedot, jotka on toimitettava, jos ne ovat keskusviranomaisen saatavilla (lisätiedot):

i)

tuomitun henkilötunnusta tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero,

ii)

henkilöltä otetut sormenjäljet, ja

iii)

tapauksen mukaan sala- ja/tai lisänimi (-nimet).

Lisäksi keskusviranomainen voi toimittaa muitakin rikostuomiota koskevia tietoja, jotka on kirjattu rikosrekisteriin.

2.   Kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on säilytettävä kaikki 1 kohdan a ja b alakohdassa lueteltuja seikkoja koskevat tiedot, jotka se on saanut 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen lähettämistä varten. Se voi samaa tarkoitusta varten säilyttää 1 kohdan c alakohdassa ja 1 kohdan toisessa alakohdassa lueteltuja seikkoja koskevat tiedot.

3.   7 kohdan mukaisen määräajan päättymiseen saakka niiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten, jotka eivät ole antaneet 6 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta, on toimitettava kaikki tiedot 4 artiklan mukaisesti, pyynnöt 6 artiklan mukaisesti ja vastaukset 7 artiklan mukaisesti sekä muut asiaa koskevat tiedot millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen merkintä ja jonka avulla vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen pystyy toteamaan niiden aitouden.

Tämän artiklan 7 kohdan mukaisen määräajan päätyttyä jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on toimitettava tiedot standardoidussa sähköisessä muodossa.

4.   Neuvosto vahvistaa 3 kohdassa tarkoitetun vakiomuodon ja muut toimet jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välisen tuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien menettelyjen mukaisesti 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä.

Muihin tällaisiin toimiin kuuluvat:

a)

kaikkien sellaisten välineiden määrittäminen, joilla mahdollistetaan toimitettujen tietojen ymmärtäminen ja konekääntäminen;

b)

niiden toimien määrittäminen, joilla tietoja voidaan vaihtaa sähköisesti, erityisesti käytettävien teknisten standardien osalta, sekä tarvittaessa sovellettavat vaihtomenettelyt;

c)

liitteenä olevaan lomakkeeseen mahdollisesti tehtävät muutokset.

5.   Jos ja niin kauan kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu toimitustapa ei ole käytettävissä, sovelletaan 3 kohdan ensimmäistä alakohtaa.

6.   Kunkin jäsenvaltion on tehtävä tarvittavat tekniset mukautukset voidakseen käyttää standardimuotoa ja siirtää tietoja sähköisesti standardimuodossa muihin jäsenvaltioihin. Jäsenvaltion on ilmoitettava neuvostolle päivämäärä, josta lähtien se voi toimittaa tietoja standardimuodossa.

7.   Jäsenvaltioiden on tehtävä edellä 6 kohdassa tarkoitetut tekniset mukautukset kolmen vuoden kuluessa päivästä, jona rikostuomioita koskevan sähköisen tietojenvaihdon standardimuoto ja muut toimet hyväksytään.

12 artikla

Suhde muihin oikeudellisiin välineisiin

1.   Jäsenvaltioiden välisten suhteiden osalta tässä puitepäätöksessä täydennetään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan sekä sopimukseen liitettyjen, 17 päivänä maaliskuuta 1978 ja 8 päivänä marraskuuta 2001 tehtyjen lisäpöytäkirjojen säännöksiä sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyä yleissopimusta ja siihen 16 päivänä lokakuuta 2001 liitettyä pöytäkirjaa (8).

2.   Tässä puitepäätöksessä jäsenvaltiot luopuvat oikeudestaan vedota keskinäisissä suhteissaan mahdollisiin varaumiin, joita ne ovat tehneet keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklaan.

3.   Tämä puitepäätös korvaa keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa vuonna 1959 tehdyn yleissopimuksen 22 artiklan määräykset, sellaisena kuin yleissopimus on täydennettynä siihen 17 päivänä maaliskuuta 1978 liitetyn lisäpöytäkirjan 4 artiklalla, niiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, jotka ovat toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi välttämättömät toimenpiteet, kuitenkin viimeistään 27 päivästä huhtikuuta 2012 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten määräysten soveltamista jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin.

4.   Päätös 2005/876/YOS kumotaan.

5.   Tämä puitepäätös ei vaikuta jäsenvaltioiden keskinäisissä kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa olevien edullisempien säännösten soveltamiseen.

13 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla tästä puitepäätöksestä aiheutuvat jäsenvaltioiden velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.   Näiden tietojen perusteella komissio esittää 27 päivään huhtikuuta 2015 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa säädösehdotuksia.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LANGER


(1)  Lausunto annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL C 12, 15.1.2001, s. 10.

(3)  EYVL C 216, 1.8.2001, s. 14.

(4)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(5)  EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3.

(6)  EUVL L 220, 15.8.2008, s. 32.

(7)  EUVL L 322, 9.12.2005, s. 33.

(8)  EYVL C 326, 21.11.2001, s. 1.


LIITE

Jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämistä ja sisältöä koskevan neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettu lomake

Rikosrekisteritietoja koskeva pyyntö

Jäsenvaltioiden on tutustuttava menettelytapakäsikirjaan, jotta lomake tulee täytetyksi oikein.

a)

Pyynnön esittävän jäsenvaltion tiedot:

Jäsenvaltio:

Keskusviranomainen (-viranomaiset):

Yhteyshenkilö:

Puhelinnumero (suuntanumeroineen):

Faksi (suuntanumeroineen):

Sähköpostiosoite:

Postiosoite:

Asiakirjan viitenumero, jos se on tiedossa:

b)

Pyynnössä tarkoitetun henkilön tiedot (1):

Koko nimi (etunimet ja kaikki sukunimet):

Aikaisemmat nimet:

Tarvittaessa salanimi ja/tai lisänimi:

Sukupuoli: mies  nainen 

Kansalaisuus:

Syntymäaika: (pp/kk/vvvv):

Syntymäpaikka (kaupunki ja valtio):

Isän nimi:

Äidin nimi:

Asuinpaikka tai tiedossa oleva osoite:

Henkilötunnus tai henkilötodistuksen tyyppi ja numero:

Sormenjäljet:

Muut käytettävissä olevat tunnistustiedot:

c)

Pyynnön tarkoitus:

Merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun

1)

rikosasian käsittely (ilmoittakaa viranomainen, jossa käsittely on vireillä, ja asian viitenumero, jos se on saatavilla) …

2)

muuta kuin rikosasian käsittelyä varten esitetty pyyntö (ilmoittakaa viranomainen, jossa käsittely on vireillä, ja asian viitenumero, jos se on saatavilla). Merkitkää rasti asianomaisiin kohtiin:

i)

oikeusviranomaisen esittämä pyyntö …

ii)

toimivaltaisen hallintoviranomaisen pyyntö …

iii)

henkilön itsensä esittämä pyyntö saada tietoja omasta rikosrekisteristään …

Tietojen pyytämisen tarkoitus:

Pyynnön esittävä viranomainen:

Asianomainen henkilö ei anna suostumustaan näiden tietojen luovuttamiselle (jos asianomaiselta henkilöltä pyydettiin hänen suostumustaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti).

Yhteyshenkilö, jolta voi pyytää lisätietoja:

Nimi:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Muita tietoja (esim. pyynnön kiireellisyys):

Muita tietoja (esim. pyynnön kiireellisyys):

Asianomaista henkilöä koskevat tiedot

Merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun

Allekirjoittanut viranomainen vahvistaa, että

asianomaisen henkilön rikosrekisterissä ei ole tietoa tuomioista;

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty tietoa tuomioista. Luettelo tuomioista oheisena;

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty muuta tietoa. Nämä tiedot oheisena (valinnainen);

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty tietoa tuomioista, mutta tuomion antanut jäsenvaltio on ilmoittanut, että tietoja kyseisistä tuomioista ei voida antaa edelleen muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten. Lisätietopyyntö voidaan lähettää suoraan … (ilmoittakaa tuomion antanut jäsenvaltio);

pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei voi lainsäädäntönsä mukaan vastata muita tarkoituksia kuin rikosasian käsittelyä varten tehtyyn pyyntöön.

Yhteyshenkilö, jolta voi pyytää lisätietoja:

Nimi:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Muut tiedot (muuta kuin rikosasian käsittelyä koskevia pyyntöjä koskevat tietojen käyttörajoitukset):

Vastauslomakkeeseen liitettyjen sivujen lukumäärä:

Paikka

Aika:

Allekirjoitus ja virallinen leima (tarvittaessa):

Nimi ja asema / organisaatio:

Lähettäkää tuomioluettelo tarvittaessa muiden tietojen ohessa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle. Lomaketta tai luetteloa ei tarvitse kääntää pyynnön esittäneen jäsenvaltion kielelle.


(1)  Henkilön tunnistamisen helpottamiseksi on annettava mahdollisimman paljon tietoja.


7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/316/YOS,

tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,

eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä 26 päivänä helmikuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan mukaan Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen korkeatasoisen suojan tarjoamisen kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tämä tavoite edellyttää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat järjestelmällisesti kansallisia rikosrekisteritietoja tavalla, joka takaa tietojen yhdenmukaisen tulkinnan ja tietojenvaihdon tehokkuuden.

(2)

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen tällä hetkellä perustuva sellaisia rikosasioissa annettuja tuomioita koskeva tietojenvaihto, jotka on jäsenvaltioissa annettu toisten jäsenvaltioiden kansalaisia kohtaan, ei ole tehokasta. Sen vuoksi on tarpeen luoda tehokkaammat ja helppokäyttöisemmät menettelyt tällaisten tietojen vaihtamiseksi Euroopan unionin tasolla.

(3)

Tarve parantaa rikosasioissa annettuja tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa on mainittu ensisijaisena maaliskuun 25 ja 26 päivänä maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston terrorismin torjunnasta antamassa julkilausumassa, ja tämä on todettu uudelleen Haagin ohjelmassa (3) ja sen täytäntöönpanoa koskevassa toimintasuunnitelmassa (4). Lisäksi on Eurooppa-neuvoston 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 2007 antamissa päätelmissä tunnustettu rikosrekisterien atk-pohjainen yhdistäminen Euroopan unionin tasolla ensisijaiseksi poliittiseksi tavoitteeksi.

(4)

Rikosrekisterien atk-pohjainen yhdistäminen on osa sähköistä oikeutta koskevaa hanketta, jonka Eurooppa-neuvosto on asettanut ensisijaiseksi tavoitteeksi useaan otteeseen vuonna 2007.

(5)

Parhaillaan on kehitteillä kokeiluhanke, jonka tarkoituksena on luoda yhteys rikosrekisterien välille. Hankkeen tulokset tarjoavat arvokkaan pohjan Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa atk-pohjaista tietojenvaihtoa koskevan työn jatkamiselle.

(6)

Tämän päätöksen tarkoituksena on panna täytäntöön puitepäätös 2009/315/YOS niin, että voidaan perustaa jäsenvaltioiden välinen rikosasioissa annettuja tuomioita koskeva atk-pohjainen tietojenvaihtojärjestelmä ja kehittää sitä. Järjestelmän olisi oltava sellainen, että sen avulla voidaan toimittaa tietoja rikosasioissa annetuista tuomioista helposti ymmärrettävässä muodossa. Tätä varten olisi saatava aikaan vakiomuoto, jonka avulla jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset voivat vaihtaa rikosasioissa annettuja tuomioita koskevia tietoja sähköisesti yhtenäistä esitystapaa noudattaen ja koneellisesti helposti käännettävässä muodossa, sekä muita keinoja tällaisen tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi.

(7)

Tämä päätös perustuu puitepäätöksessä 2009/315/YOS vahvistettuihin periaatteisiin ja siinä sovelletaan ja täydennetään näitä periaatteita tekniseltä kannalta.

(8)

Järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitukset, tallentamisen perusteet, viranomaiset, joilla on oikeus päästä tietoihin, sekä eräät henkilötietojen suojaa koskevat erityissäännöt määritellään puitepäätöksessä 2009/315/YOS.

(9)

Tässä päätöksessä ja puitepäätöksessä 2009/315/YOS ei aseteta mitään velvoitteita vaihtaa tietoja muista kuin rikosasioissa annetuista ratkaisuista.

(10)

Koska tämän päätöksen tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa kansallisia rikosrekisterijärjestelmiä, tuomiojäsenvaltio ei ole velvollinen muuttamaan kansallista rikosrekisterijärjestelmäänsä siltä osin, kuin on kyse tietojen käytöstä kansallisiin tarkoituksiin.

(11)

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (European Criminal Records System, ECRIS) on hajautettu tietotekniikkajärjestelmä. Rikosrekisteritietoja olisi säilytettävä ainoastaan jäsenvaltioiden hallinnoimissa tietokannoissa eikä muiden jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin olisi oltava suoraa pääsyä verkossa. Jäsenvaltioiden olisi itse vastattava kansallisten rikosrekisteritietokantojen toiminnasta ja tehokkaasta keskinäisestä tietojenvaihdostaan. ECRISin yhteisenä viestintäinfrastruktuurina olisi aluksi käytettävä S-TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) -verkkoa. Kaikki yhteisestä viestintäinfrastruktuurista aiheutuvat kulut olisi katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(12)

Tässä päätöksessä olevien rikosnimikkeitä sekä seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelua koskevien viitetaulukoiden on määrä helpottaa konekääntämistä ja mahdollistaa siten koodijärjestelmän avulla välitettyjen tietojen yhteinen tulkinta. Taulukoiden sisältö perustuu kaikkien 27 jäsenvaltion tarpeiden analysointiin. Analyysissa on otettu huomioon kokeiluhankkeessa käytetty luokitus sekä hanke, jossa pyrittiin ryhmittelemään erilaisia kansallisia rikosnimikkeitä sekä seuraamuksia ja toimenpiteitä. Rikosnimikkeitä koskevassa taulukossa on lisäksi otettu huomioon Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla jo yhdenmukaistetut yhteiset määritelmät sekä Eurojustin ja Europolin tietuemallit.

(13)

Kunkin jäsenvaltion olisi yhteisen tulkinnan sekä yhteisen luokituksen avoimuuden varmistamiseksi laadittava luettelo kummankin liitteen eri luokkiin kuuluvista kansallisista rikosnimikkeistä sekä seuraamuksista ja toimenpiteistä. Jäsenvaltiot voivat toimittaa kuvauksen rikoksista sekä seuraamuksista ja toimenpiteistä ja, tällaisen kuvauksen hyödyllisyyden huomioiden, jäsenvaltioita olisi rohkaistava tähän. Nämä tiedot olisi saatettava jäsenvaltioiden saataville.

(14)

Tässä päätöksessä olevien rikosnimikkeitä sekä seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien viitetaulukoiden tarkoituksena ei ole määrittää kansallisen tason rikosnimikkeiden sekä seuraamusten ja toimenpiteiden välisiä oikeudellisia vastaavuuksia. Taulukoiden avulla vastaanottaja voi ymmärtää paremmin toimitettuihin tietoihin sisältyvät tosiasiat sekä seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelut. Tiedot toimittava jäsenvaltio ei voi täysin taata mainittujen koodien tarkkuutta, eikä se saisi estää vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tulkitsemasta näitä tietoja.

(15)

Rikosnimikkeiden sekä seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelun viitetaulukoita olisi tarkistettava ja päivitettävä neuvoston päätöksiä koskevia täytäntöönpanotoimia hyväksyttäessä noudatettavan menettelyn mukaisesti, josta on määrätty Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa.

(16)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi annettava toisilleen tietoja ja neuvoteltava keskenään neuvostossa Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrätyin tavoin laatiakseen alan toimijoille tarkoitetun käsikirjan, joka ei ole sitova ja jossa olisi käsiteltävä tietojenvaihdossa noudatettavia menettelytapoja, erityisesti rikoksentekijöiden tunnistamistapoja, rikosnimike- sekä seuraamus- ja toimenpideluokkien yhdenmukaista tulkintaa sekä ongelmallisten kansallisten rikosnimikkeiden sekä seuraamusten ja toimenpiteiden selityksiä, ja huolehtiakseen ECRISin kehittämisen ja toiminnan edellyttämästä yhteensovittamisesta.

(17)

ECRISin kehittämisen nopeuttamiseksi komission olisi hyväksyttävä eräitä teknisiä toimenpiteitä auttaakseen jäsenvaltioita rikosrekisteritietokantojensa välistä keskinäistä yhteyttä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin valmistelussa. Komissio voi tarjota viiteohjelmiston eli tätä keskinäistä yhteyttä varten tarvittavan ohjelmiston, jota jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää yhteisten protokollien täytäntöönpanoon tarkoitetun sellaisen oman liitäntäohjelmistonsa asemesta, jolla ne voivat vaihtaa tietoja rikosrekisteritietokantojen välillä.

(18)

Jäsenvaltioiden rikosrekisteritietojen atk-pohjaisen vaihdon yhteydessä olisi sovellettava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS (5), jossa säädetään riittävästä henkilötietojen suojan tasosta vaihdettaessa tietoja jäsenvaltioiden välillä, samalla kun jäsenvaltioilla on mahdollisuus vaatia, että kansallisella tasolla tapahtuvassa tietojenvaihdossa sovelletaan tiukempia vaatimuksia.

(19)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla yksinään toteuttaa tämän päätöksen tavoitetta, joka on atk-pohjaisen järjestelmän kehittäminen rikosasioissa annettuja tuomioita koskevien tietojen siirtämiseksi jäsenvaltioiden välillä, joten se voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasolla, sillä se edellyttää yhteensovitettua toimintaa Euroopan unionissa, joten neuvosto voi hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(20)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa huomioon otettuja periaatteita,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (European Criminal Records Information System), jäljempänä ’ECRIS’.

Tässä päätöksessä vahvistetaan myös jäsenvaltioiden välisessä rikosrekisteritietojen sähköisessä vaihdossa käytettävä vakiomuoto, erityisesti siltä osin kuin on kyse tuomioon johtanutta rikosta ja tuomion sisältöä koskevista tiedoista sekä eräistä muista, tietojenvaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen liittyvistä yleisistä ja teknistä toteuttamista koskevista keinoista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä käytetään puitepäätöksessä 2009/315/YOS säädettyjä määritelmiä.

3 artikla

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

1.   ECRIS on hajautettu tietotekniikkajärjestelmä, joka perustuu yksittäisten jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin. Se koostuu seuraavista osista:

a)

liitäntäohjelmisto, joka on laadittu yhteensopivaksi yhteisten protokollien kanssa niin, että tietoja voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantojen välillä;

b)

yhteinen viestintäinfrastruktuuri, joka toimii suojatussa verkossa.

2.   Tällä päätöksellä ei ole tarkoitus perustaa keskusrikosrekisteriä. Kaikki rikosrekisteritiedot tallennetaan yksinomaan jäsenvaltioiden hallinnoimiin tietokantoihin.

3.   Puitepäätöksen 2009/315/YOS 3 artiklassa tarkoitetuilla jäsenvaltioiden keskusviranomaisilla ei saa olla verkossa suoraa pääsyä muiden jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin. Muille jäsenvaltioille lähetettyjen rikosrekisteritietojen luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamiseksi käytetään parasta saatavissa olevaa tekniikkaa, jonka jäsenvaltiot valitsevat yhdessä komission tuella.

4.   Liitäntäohjelmisto ja rikosrekisteritietojen tallentamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettujen tietokantojen toiminta on asianomaisen jäsenvaltion vastuulla.

5.   Yhteinen viestintäinfrastruktuuri muodostuu S-TESTA (hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut) -viestintäverkosta. Sen edelleen kehittäminen tai vaihtoehtoisen suojatun verkon käyttö varmistaa, että käytettävä yhteinen viestintäinfrastruktuuri vastaa edelleen 6 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

6.   Komissio vastaa yhteisen viestintäinfrastruktuurin toiminnasta, jonka on täytettävä turvallisuusvaatimukset ja vastattava täysin ECRISin tarpeita.

7.   ECRISin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komissio tarjoaa yleisiä tukipalveluja ja teknistä apua mukaan luettuna 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen tilastojen kerääminen ja laatiminen sekä täytäntöönpanoon käytettävä viiteohjelmisto.

8.   Kunkin jäsenvaltion on vastattava itse omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat sen kansallisen rikosrekisteritietokannan ja 1 kohdassa tarkoitetun liitäntäohjelmiston toteuttamisesta, hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta käyttää Euroopan unionin rahoitusohjelmia sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Komissio vastaa ECRISin yhteisen viestintäinfrastruktuurin toteuttamisesta, hallinnoinnista, käytöstä, ylläpidosta ja tulevasta kehityksestä sekä täytäntöönpanoon käytettävän viiteohjelmiston toteuttamisesta ja tulevasta kehittämisestä johtuvista kustannuksista.

4 artikla

Tietojen siirron muoto

1.   Kun jäsenvaltiot toimittavat puitepäätöksen 2009/315/YOS 4 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti tietoja, jotka koskevat rikoksen nimikettä tai sen oikeudellista luokitusta ja sovellettavaa lainkohtaa, niiden on käytettävä sitä liitteessä A olevan rikosnimiketaulukon mukaista koodia, joka vastaa kutakin tietojen siirrossa tarkoitettua rikosnimikettä. Jos rikos ei vastaa mitään erityistä alaluokkaa, käytetään tämän nimenomaisen rikoksen osalta edellisestä poiketen vastaavan tai lähimmän rikosnimikkeen koodia ”avoin luokka” tai, mikäli tällaista nimikettä ole, koodia ”muut rikokset”.

Jäsenvaltiot voivat myös antaa saatavissa olevia tietoja, jotka koskevat teon täyttymisastetta ja tekijän osallisuutta sekä, tapauksen mukaan, osittaista tai täydellistä vapauttamista rikosoikeudellisesta vastuusta tai rikoksen uusimista.

2.   Kun jäsenvaltiot toimittavat puitepäätöksen 2009/315/YOS 4 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti tietoja, jotka koskevat tuomion sisältöä, erityisesti itse rangaistusta ja mahdollisia oheisseuraamuksia, turvaamistoimenpiteitä ja tuomion täytäntöönpanoon liittyviä muutoksia koskevia myöhempiä päätöksiä, niiden on käytettävä kunkin tietojensiirron kohteena olevan seuraamuksen osalta liitteessä B olevan seuraamus- ja toimenpidetaulukon mukaista koodia. Jos seuraamus tai toimenpide ei vastaa mitään erityistä alaluokkaa, käytetään tämän nimenomaisen seuraamuksen tai toimenpiteen osalta edellisestä poiketen vastaavan tai lähimmän seuraamus- tai toimenpidenimikkeen koodia ”avoin luokka” tai, mikäli tällaista nimikettä ole, koodia ”muut seuraamukset tai toimenpiteet”.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa myös toimitettava käytettävissä olevia tietoja seuraamuksen tai toimenpiteen täytäntöönpanon luonteesta ja/tai edellytyksistä liitteessä B olevien tietojen mukaisella tavalla. ”Muuhun kuin rikokseen liittyvää päätöstä” koskeva tieto merkitään ainoastaan tapauksissa, joissa se jäsenvaltio, jonka kansalainen asianomainen henkilö on, antaa vapaaehtoisesti tiedon tällaisesta päätöksestä vastatessaan rikosasioissa annettuja tuomioita koskevaan pyyntöön.

5 artikla

Kansallisia rikoksia sekä seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on annettava neuvoston pääsihteeristölle erityisesti 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun alan toimijoille suunnatun käsikirjan, joka ei ole sitova, laatimista varten seuraavat tiedot:

a)

luettelo liitteessä A olevan rikosnimiketaulukon kuhunkin luokkaan kuuluvista kansallisista rikoksista. Luettelossa on mainittava rikosnimike tai rikoksen oikeudellinen luokitus sekä viittaus sovellettavaan lainkohtaan. Siihen voi sisältyä myös lyhyt kuvaus rikoksen tunnusmerkistöstä;

b)

luettelo seuraamustyypeistä sekä mahdollisista oheisseuraamuksista ja turvaamistoimenpiteistä samoin kuin tuomion täytäntöönpanon muuttamista koskevista myöhemmistä päätöksistä sellaisina kuin ne on määritelty kansallisessa lainsäädännössä, liitteessä B olevan seuraamus- ja toimenpidetaulukon kunkin luokan osalta. Siihen voi sisältyä myös lyhyt kuvaus yksittäisestä seuraamuksesta tai toimenpiteestä.

2.   Jäsenvaltioiden on säännöllisesti päivitettävä 1 kohdassa tarkoitetut luettelot ja kuvaukset. Päivitetyt tiedot toimitetaan neuvoston pääsihteeristölle.

3.   Neuvoston pääsihteeristö toimittaa tämän artiklan nojalla saadut tiedot jäsenvaltioille ja komissiolle.

6 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Neuvosto hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan määräenemmistöllä liitteisiin A ja B tehtävät tarpeelliset muutokset.

2.   Jäsenvaltioiden asiaankuuluvien hallintoyksikköjen edustajat ja komissio antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään neuvostossa tarkoituksin:

a)

laatia alan toimijoita varten käsikirja, joka ei ole sitova ja jossa säädetään menettely ECRISin kautta toteutettavaa tietojenvaihtoa varten ja käsitellään erityisesti rikoksentekijöiden tunnistamistapoja sekä johon kirjataan liitteissä A ja B lueteltujen rikosnimikkeiden sekä seuraamusten toimenpiteiden luokituksen yhdenmukainen tulkinta;

b)

sovittaa yhteen toimensa, jotka koskevat ECRISin kehittämistä ja toimintaa, ja jotka koskevat erityisesti seuraavia seikkoja:

i)

sellaisten keruujärjestelmien ja -menettelyjen käyttöönotto, joilla voidaan seurata ECRISin toimintaa, sekä ECRISin kautta tapahtuvaan rikosrekisteritietojen vaihtoon liittyvien muita kuin henkilötietoja koskevien tilastojen laatiminen;

ii)

tietojenvaihtoa koskevien teknisten eritelmien hyväksymistä, mukaan luettuina turvallisuusvaatimukset ja erityisesti yhteiset protokollat;

iii)

sellaisten menettelyjen aikaansaamista, joiden avulla tarkistetaan, että kansalliset ohjelmistosovellukset ovat teknisten eritelmien mukaiset.

7 artikla

Kertomus

Komission yksiköt julkaisevat säännöllisin väliajoin ECRISin kautta tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevan kertomuksen, joka perustuu erityisesti 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin tilastoihin. Kertomus julkaistaan ensimmäisen kerran vuoden kuluttua puitepäätöksen 2009/315/YOS 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen esittämisestä.

8 artikla

Täytäntöönpano ja määräajat

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet viimeistään 7 päivänä huhtikuuta 2012.

2.   Jäsenvaltioiden on puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoitetusta päivämäärästä alkaen käytettävä 4 artiklan mukaista muotoa ja sovellettava tässä päätöksessä säädettyjä keinoja, joilla järjestetään tietojen vaihto ja helpotetaan sitä.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. POSPÍŠIL


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 23.

(2)  Lausunto annettu 9. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.


LIITE A

4 artiklassa tarkoitettu rikosnimikkeiden luokittelua koskeva yhteinen taulukko

Tiedot

Täyttymisaste:

Täytetty teko

C

Yritys tai valmistelu

A

Tietoa ei välitetty

Ø

Osallisuus:

Tekijä

M

Avunanto tai yllytys/organisointi, salahanke rikoksen toteuttamiseksi

H

Tietoa ei välitetty

Ø

Vapauttaminen rikosoikeudellisesta vastuusta:

Syyntakeeton tai alentuneesti syyntakeinen

S

Rikoksen uusiminen

R


Koodi

Rikosnimikkeiden luokat ja alaluokat

0100 00

avoin luokka

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset

0101 00

Kansanmurha

0102 00

Rikokset ihmisyyttä vastaan

0103 00

Sotarikokset

0200 00

avoin luokka

Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen

0201 00

Rikollisjärjestön johtaminen

0202 00

Tietoinen osallistuminen rikollisjärjestön rikolliseen toimintaan

0203 00

Tietoinen osallistuminen rikollisjärjestön ei-rikolliseen toimintaan

0300 00

avoin luokka

Terrorismi

0301 00

Terroristiryhmän johtaminen

0302 00

Tietoinen osallistuminen terroristiryhmän toimintaan

0303 00

Terrorismin rahoittaminen

0304 00

Julkinen yllytys terrorismirikokseen

0305 00

Värväys tai koulutus terrorismiin

0400 00

avoin luokka

Ihmiskauppa

0401 00

Ihmiskauppa työvoiman tai palvelujen hyväksikäytön tarkoituksessa

0402 00

Ihmiskauppa prostituution tai muun seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa

0403 00

Ihmiskauppa elinten tai kudosten poistamistarkoituksessa

0404 00

Ihmiskauppa orjuuteen tai vastaaviin olosuhteisiin tai pakkotyöhön alistamisen tarkoituksessa

0405 00

Ihmiskauppa alaikäisen työvoiman tai palvelujen hyväksikäytön tarkoituksessa

0406 00

Ihmiskauppa alaikäisen prostituutio- tai muussa seksuaalisessa hyväksikäytön tarkoituksessa

0407 00

Ihmiskauppa alaikäisen elinten tai kudosten poistamistarkoituksessa

0408 00

Ihmiskauppa alaikäisen orjuuteen tai vastaaviin olosuhteisiin tai pakkotyöhön alistamistarkoituksessa

0500 00

avoin luokka

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa (1) ja muut niihin liittyvät rikokset

0501 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton valmistaminen

0502 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa kansallisella tasolla (2)

0503 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton vienti tai tuonti

0504 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden luvaton hallussapito

0600 00

avoin luokka

Ympäristörikollisuus

0601 00

Suojeltujen eläin- ja kasvilajien tuhoaminen tai vahingoittaminen

0602 00

Pilaantumista aiheuttavien aineiden tai ionisoivan säteilyn laittomat päästöt ilmaan, maaperään tai veteen

0603 00

Jätteisiin ja erityisesti vaarallisiin jätteisiin liittyvät rikokset

0604 00

Suojeltujen eläin- ja kasvilajien tai niiden osien laittomaan kauppaan (1) liittyvät rikokset

0605 00

Tuottamukselliset ympäristörikokset

0700 00

avoin luokka

Huumausaineisiin tai niiden lähtöaineisiin liittyvät ja muut kansanterveyteen kohdistuvat rikokset

0701 00

Muuhun kuin ainoastaan omaan käyttöön tarkoitettujen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden ja niiden esiasteiden laittomaan kauppaan (3) liittyvät rikokset

0702 00

Huumausaineiden laiton käyttö ja hankinta, hallussapito, valmistus ja tuotanto ainoastaan omaan käyttöön

0703 00

Huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittoman käytön edistäminen tai yllytys siihen

0704 00

Muuhun kuin ainoastaan omaan käyttöön tarkoitettu huumausaineiden valmistus tai tuotanto

0800 00

avoin luokka

Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset

0801 00

Tappo

0802 00

Murha (4)

0803 00

Kuolemantuottamus

0804 00

Äidin suorittama vastasyntyneen lapsen surma

0805 00

Laiton abortti

0806 00

Laiton eutanasia

0807 00

Itsemurhaan liittyvät rikokset

0808 00

Kuolemaan johtava ruumiillinen väkivalta

0809 00

Vaikean ruumiinvamman, kosmeettisen haitan tai pysyvän vamman aiheuttaminen

0810 00

Vaikean ruumiinvamman, kosmeettisen haitan tai pysyvän vamman tuottamuksellinen aiheuttaminen

0811 00

Vamman tuottamus

0812 00

Tuottamuksellinen vamman tuottamus

0813 00

Hengenvaaraan saattaminen tai altistaminen vaikean ruumiinvamman aiheutumiselle

0814 00

Kidutus

0815 00

Pelastustoimen laiminlyönti

0816 00

Ilman lupaa tai suostumusta tehtyyn elimen tai kudoksen poistamiseen liittyvät rikokset

0817 00

Ihmisten elinten ja kudosten laittomaan kauppaan (3) liittyvät rikokset

0818 00

Perheväkivalta tai sillä uhkaaminen

0900 00

avoin luokka

Henkilökohtaiseen vapauteen, ihmisarvoon ja muihin suojattuihin etuihin kohdistuvat rikokset, rasismi ja muukalaisviha mukaan luettuina

0901 00

Ihmisryöstö, ihmisryöstö lunnaiden saamiseksi, laiton vapaudenriisto

0902 00

Viranomaisen suorittama laiton pidätys tai vapaudenriisto

0903 00

Panttivangin ottaminen

0904 00

Ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

0905 00

Solvaus, herjaus, kunnianloukkaus, halventaminen

0906 00

Uhkaus

0907 00

Pakottaminen, painostus, vaaniminen (engl. stalking) ja psykologinen tai emotionaalinen häirintä tai väkivalta

0908 00

Kiristys

0909 00

Törkeä kiristys

0910 00

Kotirauhan rikkominen

0911 00

Muu yksityisyyden loukkaus kuin kotirauhan rikkominen

0912 00

Henkilötietojen suojaan kohdistuvat rikokset

0913 00

Tietojen tai viestien laiton sieppaus (viestintäsalaisuuden loukkaus)

0914 00

Syrjintä sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella

0915 00

Julkinen yllyttäminen rotusyrjintään

0916 00

Julkinen yllyttäminen rotuvihaan

0917 00

Kiristys

1000 00

avoin luokka

Seksuaalirikokset

1001 00

Raiskaus

1002 00

Törkeä (muu kuin alaikäisen) raiskaus (5)

1003 00

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

1004 00

Paritus (prostituution tai muun sukupuolisen teon yhteydessä)

1005 00

Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen

1006 00

Sukupuolinen häirintä

1007 00

Seksuaalipalvelujen tarjoaminen (prostituoituna)

1008 00

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

1009 00

Lapsipornografiaan tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin lasta esittäviin kuviin liittyvät rikokset

1010 00

Alaikäisen raiskaus

1011 00

Alaikäisen pakottaminen seksuaaliseen tekoon

1100 00

avoin luokka

Perheoikeuteen liittyvät rikokset

1101 00

Läheisten perheenjäsenien väliset laittomat seksuaalisuhteet

1102 00

Moniavioisuus

1103 00

Elatusvelvollisuuden laiminlyönti

1104 00

Alaikäisen tai vammaisen heitteillepano tai hylkääminen

1105 00

Lapsen ja vanhemman tapaamisoikeutta koskevan määräyksen laiminlyönti (lasta ei tuoda tapaamiseen tai lapsen omavaltainen huostaanotto)

1200 00

avoin luokka

Rikokset valtiota, yleistä järjestystä, oikeudenkäyttöä tai viranomaisia vastaan

1201 00

Vakoilu

1202 00

Valtiopetos tai maanpetos

1203 00

Vaaleihin ja kansanäänestykseen kohdistuvat rikokset

1204 00

Valtionpäämiehen henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset

1205 00

Valtioon, kansakuntaan tai valtion symboleihin kohdistuva loukkaus

1206 00

Viranomaiseen kohdistuva loukkaus tai viranomaisen vastustaminen

1207 00

Viranomaisen kiristäminen, pakottaminen tai painostus

1208 00

Viranomaisen edustajaan kohdistuva väkivalta tai sillä uhkaaminen

1209 00

Yleisen järjestyksen loukkaamiseen liittyvät rikokset

1210 00

Väkivaltainen käyttäytyminen urheilutapahtuman yhteydessä

1211 00

Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan varkaus

1212 00

Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan, perättömän lausuman antaminen rikos- tai muun oikeudenkäynnin aikana, väärän valan antaminen

1213 00

Väärien henkilötietojen antaminen tai esiintyminen viranomaisena

1214 00

Pakeneminen vankeudesta

1300 00

avoin luokka

Julkiseen omaisuuteen tai yleiseen etuun kohdistuvat rikokset

1301 00

Julkisista varoista myönnettäviin etuuksiin, sosiaaliturvaan tai perhe-etuuksiin kohdistuva petos

1302 00

Euroopan unionin varoista myönnettäviin etuuksiin tai avustuksiin kohdistuva petos

1303 00

Laittomaan uhkapeliin liittyvät rikokset

1304 00

Julkisten tarjouskilpailumenettelyjen estäminen

1305 00

Virkamiehen, julkisessa virassa olevan henkilön tai julkisen viranomaisen aktiivinen tai passiivinen lahjonta

1306 00

Virkamiehen suorittama kavallus tai varojen tai muun omaisuuden väärinkäyttö

1307 00

Virkamiehen suorittama virka-aseman väärinkäyttö

1400 00

avoin luokka

Vero- ja tullirikokset

1401 00

Verorikokset

1402 00

Tullirikokset

1500 00

avoin luokka

Talouteen ja kauppaan liittyvät rikokset

1501 00

Konkurssi tai vilpillinen maksukyvyttömyys

1502 00

Kirjanpitorikos, yrityksen omaisuuden kavaltaminen tai salaaminen tai sen velkojen laiton lisääminen

1503 00

Kilpailusääntöjen rikkominen

1504 00

Rikoksesta saadun hyödyn pesu

1505 00

Aktiivinen tai passiivinen lahjonta yksityissektorilla

1506 00

Salassapitorikos

1507 00

Sisäpiirikaupat

1600 00

avoin luokka

Omaisuusrikokset tai esinevahinkojen aiheuttaminen

1601 00

Luvaton käyttöönotto

1602 00

Energian luvaton haltuunotto tai siirtäminen

1603 00

Petos, mukaan luettuna huijaus

1604 00

Varastetun tavaran kauppa

1605 00

Kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa (6)

1606 00

Tahallinen vahingonteko tai omaisuuden tuhoaminen

1607 00

Tahaton vahingonteko tai omaisuuden tuhoaminen

1608 00

Tuhotyö

1609 00

Teollis- ja tekijänoikeuteen kohdistuvat rikokset

1610 00

Tuhopoltto

1611 00

Henkilön kuolemaan tai loukkaantumiseen johtava tuhopoltto

1612 00

Metsän tuhopoltto

1700 00

avoin luokka

Varkaus

1701 00

Varkaus

1702 00

Varkaus, johon liittyy kotirauhan rikkominen

1703 00

Varkaus väkivaltaa tai asetta käyttäen tai henkilöä väkivallalla tai aseella uhaten

1704 00

Törkeät varkauden muodot, joihin ei liity väkivallan tai aseen käyttöä tai henkilöä väkivallalla tai aseella uhkaamista

1800 00

avoin luokka

Tietojärjestelmiin kohdistuvat rikokset ja muu tietotekniikkarikollisuus

1801 00

Laiton tunkeutuminen tietojärjestelmään

1802 00

Laiton järjestelmän häirintä

1803 00

Laiton datan vahingoittaminen

1804 00

Tietotekniikkarikokset mahdollistavien laitteiden tai datan tuotanto, hallussapito, levitys tai laiton kauppa

1900 00

avoin luokka

Maksuvälineväärennykset

1901 00

Rahan, muukaan lukien euron, väärentäminen

1902 00

Muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan väärentäminen

1903 00

Julkisten fidusiaaristen asiakirjojen väärentäminen

1904 00

Väärennetyn rahan, muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan tai väärennettyjen julkisten fidusiaaristen asiakirjojen liikkeeseen laskeminen tai käyttäminen

1905 00

Rahan tai julkisten fidusiaaristen asiakirjojen väärentämiseen käytettävän välineen hallussapito

2000 00

avoin luokka

Asiakirjan väärentäminen

2001 00

Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan väärentäminen yksityishenkilön toimesta

2002 00

Asiakirjan väärentäminen virkamiehen tai viranomaisen toimesta

2003 00

Väärennetyn julkisen tai hallinnollisen asiakirjan toimittaminen tai hankkiminen; väärennetyn asiakirjan toimittaminen tai hankkiminen virkamiehen tai viranomaisen toimesta

2004 00

Väärennetyn julkisen tai hallinnollisen asiakirjan käyttäminen

2005 00

Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan väärentämiseen käytettävän välineen hallussapito

2006 00

Yksityisen asiakirjan väärentäminen yksityishenkilön toimesta

2100 00

avoin luokka

Tieliikennerikokset

2101 00

Tieliikenteen vaarantaminen

2102 00

Ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena

2103 00

Ajoneuvon kuljettaminen ilman ajokorttia tai ajokiellon aikana

2104 00

Liikennepako

2105 00

Liikennetarkastuksen välttäminen

2106 00

Maantiekuljetuksiin liittyvät rikokset

2200 00

avoin luokka

Työlainsäädäntöön kohdistuvat rikokset

2201 00

Laiton työhönotto

2202 00

Palkkausta ja sosiaaliturvamaksuja koskevat rikokset

2203 00

Työoloja sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat rikokset

2204 00

Ammattiin pääsyä tai ammatinharjoittamista koskevat rikokset

2205 00

Työ- ja lepoaikoja koskevat rikokset

2300 00

avoin luokka

Maahanmuuttolainsäädäntöä koskevat rikokset

2301 00

Laiton maahantulo tai maassa oleskelu

2302 00

Laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

2400 00

avoin luokka

Asevelvollisuuslainsäädäntöä koskevat rikokset

2500 00

avoin luokka

Hormonivalmisteisiin ja muihin kasvua edistäviin aineisiin liittyvät rikokset

2501 00

Hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton tuonti, vienti tai toimitus

2600 00

avoin luokka

Ydinmateriaaleihin ja muihin vaarallisiin radioaktiivisiin aineisiin liittyvät rikokset

2601 00

Ydinmateriaalien tai radioaktiivisten aineiden laiton tuonti, vienti, toimitus tai hankinta

2700 00

avoin luokka

Muut rikokset

2701 00

Muut tahalliset rikokset

2702 00

Muut tahattomat rikokset


(1)  Jollei toisin mainittu, tässä luokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan tuontia, vientiä, hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.

(2)  Tässä alaluokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.

(3)  Tässä alaluokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan tuontia, vientiä, hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.

(4)  Esimerkiksi: erittäin raskauttavat asianhaarat.

(5)  Esimerkiksi erityisen raa’asti tehty raiskaus.

(6)  Tässä alaluokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan tuontia, vientiä, hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.


LIITE B

4 ARTIKLASSA TARKOITETTU SEURAAMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN LUOKITTELUA KOSKEVA YHTEINEN TAULUKKO

Koodi

Seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelu

1000

avoin luokka

Vapausrangaistus

1001

Vankeusrangaistus

1002

Elinkautinen vankeusrangaistus

2000

avoin luokka

Vapaudenrajoitus

2001

Kielto mennä tiettyihin paikkoihin

2002

Kielto matkustaa ulkomaille

2003

Kielto oleskella tietyissä paikoissa

2004

Kielto mennä joukkotapahtumiin

2005

Lähestymiskielto (kielto ottaa yhteyttä tiettyihin henkilöihin millään keinolla)

2006

Sähköinen valvonta (1)

2007

Velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle

2008

Velvollisuus oleskella/asua tietyssä paikassa

2009

Velvollisuus olla asuinpaikassa tiettyyn aikaan

2010

Velvollisuus noudattaa tuomioistuimen määräämiä koetustoimenpiteitä, mukaan lukien velvollisuus olla valvonnassa

3000

avoin luokka

Kielto käyttää tiettyä oikeutta tai kelpoisuutta

3001

Kielto toimia tietyssä tehtävässä

3002

Pysyvä tai määräaikainen kielto toimia julkisessa tehtävässä tai tulla nimitetyksi julkiseen tehtävään

3003

Pysyvä tai määräaikainen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden menettäminen

3004

Kielto tehdä sopimuksia julkisen hallinnon kanssa

3005

Tukikelpoisuuden menettäminen

3006

Ajoluvan peruuttaminen (2)

3007

Määräaikainen ajokielto

3008

Kielto kuljettaa tiettyjä ajoneuvoja

3009

Pysyvä tai määräaikainen lapsen huoltajuuden menettäminen

3010

Pysyvä tai määräaikainen oikeuden menettäminen toimia oikeudenkäyntimenettelyssä asiantuntijana / valaehtoisena todistajana / valamiehenä tai lautamiehenä

3011

Oikeudellisena edustajana toimimista koskevan oikeuden pysyvä tai määräaikainen menettäminen (3)

3012

Pysyvä tai määräaikainen kunniamerkkiä tai arvonimeä koskevan oikeuden menettäminen

3013

Kielto harjoittaa ammatillista, kaupallista tai yhteiskunnallista toimintaa

3014

Kielto työskennellä tai toimia alaikäisten parissa

3015

Määräys sulkea laitos

3016

Ampuma-aseen kanto- ja hallussapitokielto

3017

Metsästys- tai kalastusluvan peruuttaminen

3018

Kielto kirjoittaa sekkejä tai käyttää maksu- tai luottokortteja

3019

Eläintenpitokielto

3020

Tietyn muun esineen kuin aseen hallussapito- tai käyttökielto

3021

Tietyn pelin pelaamis-/urheilulajin harjoittamiskielto

4000

avoin luokka

Maahantulokielto tai maastapoistaminen

4001

Maahantulokielto

4002

Maasta poistaminen

5000

avoin luokka

Henkilökohtaiset velvollisuudet

5001

Suostumus lääkehoitoon tai muunlaiseen terapiaan

5002

Suostumus osallistua sosiaaliseen kasvatusohjelmaan

5003

Velvollisuus olla perheen huollettavana/valvonnassa

5004

Koulutukselliset toimenpiteet

5005

Sosiaalis-oikeudellinen koeaika

5006

Koulutus- tai työvelvoite

5007

Velvollisuus antaa määrätyt tiedot oikeusviranomaisille

5008

Velvollisuus julkaista tuomio

5009

Velvollisuus hyvittää rikoksesta aiheutunut haitta

6000

avoin luokka

Henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuvat seuraamukset

6001

Menetetyksi tuomitseminen

6002

Rakennusten ja rakennelmien purku

6003

Ennalleen palauttaminen

7000

avoin luokka

Laitokseen määrääminen

7001

Psykiatriseen hoitoon määrääminen

7002

Vieroitushoitoon määrääminen

7003

Koulutuslaitokseen määrääminen

8000

avoin luokka

Taloudelliset seuraamukset

8001

Sakko

8002

Päiväsakko (4)

8003

Tietylle saajalle maksettava sakko (5)

9000

avoin luokka

Työrangaistus

9001

Yhdyskuntapalvelu tai työrangaistus

9002

Yhdyskuntapalvelu tai työ, johon liittyy muu rajoittava toimenpide

10000

avoin luokka

Sotilasrangaistukset

10001

Sotilasarvon menettäminen (6)

10002

Erottaminen ammattisotilaan uralta

10003

Sotilaalle määrätty vankeusrangaistus

11000

avoin luokka

Rangaistuksesta vapauttaminen / tuomion täytäntöönpanon lykkääminen / sakko, varoitus

12000

avoin luokka

Muut seuraamukset ja toimenpiteet


Tiedot (täsmennetään tarvittaessa)

ø

Seuraamus

m

Toimenpide

a

Ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon lykkääminen

b

Osittain ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon osittainen lykkääminen

c

Ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon lykkääminen, johon liittyy koeaika/valvonta

d

Osittain ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon osittainen lykkääminen, johon liittyy koeaika/valvonta

e

Seuraamuksen/toimenpiteen muuntaminen

f

Vaihtoehtoinen seuraamus / pääasiallisena seuraamuksena määrätty toimenpide

g

Vaihtoehtoinen seuraamus / toimenpide, joka määrätään siltä varalta, että pääasiallista seuraamusta ei noudateta

h

Seuraamuksen/toimenpiteen täytäntöönpanon lykkäämisen peruuttaminen

i

Myöhemmin tapahtuva kokonaisseuraamuksen muodostaminen

j

Seuraamuksen/toimenpiteen täytäntöönpanon keskeyttäminen/siirtäminen myöhemmäksi (7)

k

Seuraamuksesta vapauttaminen

l

Lykätystä seuraamuksesta vapauttaminen

n

Seuraamuksen päättyminen

o

Armahdus

p

Yleinen armahdus

q

Ehdonalainen vapauttaminen (henkilön vapauttaminen ennen tuomion täytäntöönpanon päättymistä tietyin ehdoin)

r

Seuraamuksen kumoaminen (mihin kuuluu tai ei kuulu seuraamuksen poistaminen rikosrekisteristä)

s

Erityisesti alaikäisille tarkoitettu seuraamus tai toimenpide

t

Muu kuin rikosoikeudellinen päätös (8)


(1)  Laite voidaan sijoittaa kiinteästi tai se voi olla henkilön mukana.

(2)  Lupaa on haettava uudelleen.

(3)  Tässä tarkoitetaan oikeustoimikelpoisuutensa menettäneen tai alaikäisen henkilön oikeudellista edustajaa.

(4)  Sakon suuruus määritelty päiväkohtaisina määrinä.

(5)  Esimerkiksi: tietylle laitokselle, järjestölle, säätiölle tai uhrille.

(6)  Sotilasarvon alentaminen.

(7)  Seuraamuksen täytäntöönpanolta ei vältytä.

(8)  Tämä tieto merkitään ainoastaan, mikäli tieto annetaan vastauksena sen jäsenvaltion vastaanottamaan pyyntöön, jonka kansalainen asianomainen henkilö on.