ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 87

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
31. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)  ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 217/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)  ( 1 )

42

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)  ( 1 )

70

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 219/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta — Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukauttaminen — Toinen osa

109

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 220/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

155

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 221/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, jätetilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta  ( 1 )

157

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 222/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 638/2004 muuttamisesta

160

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta  ( 2 )

164

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1394/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007)

174

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 216/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 23 päivänä lokakuuta 1995 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2597/95 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Nyt kun mainittuun asetukseen tehdään uusia muutoksia, kyseiset säännökset olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Euroopan yhteisö on tullut Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) jäseneksi.

(3)

Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission välisessä pöytäkirjassa määrätään komissio luovuttamaan vaadittavat tilastot FAO:lle.

(4)

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ehdotetun toiminnan tavoitteet voidaan toteuttaa vain yhteisön säädöksen perusteella, koska vain komissio voi koordinoida tilastotietojen tarvittavan harmonisoinnin yhteisön tasolla, kun taas kalastustilastojen keruu ja tarvittava infrastruktuuri näiden tietojen käsittelemiseksi ja niiden luotettavuuden seuraamiseksi on ensisijassa jäsenmaiden vastuulla.

(5)

Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet lupaa saada toimittaa tietoja muussa muodossa tai muulla välineellä kuin ne, jotka on esitetty liitteessä (Statlant-kyselylomakkeen vastine).

(6)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(7)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa tilastollisten kalastusalueiden tai niiden osa-alueiden sekä lajien luetteloita. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot niiden nimellissaaliin määristä, jotka on pyydystetty aluksilla, jotka on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai purjehtivat sen lipun alla ja kalastavat muilla alueilla kuin Pohjois-Atlantin vesillä, ottamalla huomioon salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (5).

Nimellissaalis sisältää kaikki kalastustuotteet, jotka on tuotu maihin tai jälleenlaivattu merellä missä tahansa muodossa, mutta niihin ei sisällytetä niitä eriä, jotka pyynnin jälkeen on heitetty takaisin mereen, kulutettu laivassa tai käytetty syöttinä laivalla. Tiedot on kirjattava elopainon mukaisina maihintuontia tai jälleenlaivausta vastaavina lähimpään tonniin pyöristettyinä.

2 artikla

1.   Tiedot on toimitettava nimellissaaliista kullakin pääkalastusalueella ja niiden osa-alueilla, jotka on lueteltu liitteessä I, selostettu liitteessä II ja havainnollistettu liitteessä III. Kunkin pääkalastusalueen osalta lajit, joista vaaditaan tietoja, on lueteltu liitteessä IV.

2.   Kutakin kalenterivuotta koskevat tiedot on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa kyseisen kalenterivuoden päättymisestä.

3.   Jos jäsenvaltion 1 artiklan mukaiset alukset eivät ole kalastaneet pääkalastusalueella kalenterivuotena, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle. Jos kalastusta on harjoitettu pääkalastusalueella, tietojen luovuttamista vaaditaan kuitenkin vain laji/osa-alueyhdistelmistä, joiden osalta saaliit on merkitty saalismäärän vuosi-ilmoitukseen.

4.   Ilmoitettavia tietoja ei tarvitse erikseen yksilöidä, jos jäsenvaltion alusten pyytämillä lajeilla on vähäistä merkitystä, vaan tiedot voidaan sisällyttää kokoomaerään, jos näin merkittyjen tuotteiden paino on enintään viisi prosenttia kyseisellä pääkalastusalueella vuoden aikana saadun saaliin kokonaismäärästä.

5.   Komissio voi muuttaa tilastollisten kalastusalueiden tai niiden osa-alueiden sekä lajien luetteloita.

Näistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3 artikla

Jollei yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä toisin säädetä, jäsenvaltio saa käyttää otantatekniikkaa saalistietoja kerätessään sellaisten kalastuslaivaston saaliiden osalta, joiden tietojen täydellinen kerääminen aiheuttaisi kohtuuttomia hallinnollisia menettelyjä. Jäsenvaltion on esitettävä 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa selostuksessa yksityiskohtaisesti otantamenetelmät samoin kuin tiedot siitä, mikä on sellaisella tekniikalla kerättyjen tietojen osuus.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on täytettävä 1 ja 2 artiklan mukaiset velvollisuutensa toimittamalla tiedot magneettisella tallennusvälineellä, jonka muodosta säädetään liitteessä V.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa tiedot liitteessä VI esitetyssä muodossa.

Jäsenvaltiot voivat komission annettua siihen etukäteen luvan ilmoittaa tiedot myös muussa muodossa tai muulla välineellä.

5 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (6) perustettu pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 14 päivään marraskuuta 1996 mennessä komissiolle yksityiskohtainen selostus, jossa esitetään saaliita koskevien tietojen laadintatapa sekä osoitetaan näiden tietojen edustavuus ja luotettavuus. Komissio laatii näistä selostuksista yhteenvedon, jota käsitellään komitean toimivaltaisessa työryhmässä.

2.   Jäsenvaltioiden on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun muutos on toteutettu, ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta 1 kohdan mukaisesti annettuihin tietoihin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut menetelmäselostukset, tietojen saatavuus ja tietojen luotettavuus sekä muut tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät seikat tutkitaan kerran vuodessa komitean toimivaltaisessa työryhmässä.

7 artikla

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 2597/95.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös tehty 26. helmikuuta 2009.

(2)  EYVL L 270, 13.11.1995, s. 1.

(3)  Katso liite VII.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 151, 15.6.1990, s 1.

(6)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


LIITE I

LUETTELO FAO-PÄÄKALASTUSALUEISTA JA NIIDEN OSA-ALUEISTA, JOITA KOSKEVAT TIEDOT TÄYTYY ILMOITTAA

(Näiden alueiden ja osa-alueiden kuvaukset esitetään liitteessä II)

KESKI-ATLANTIN ITÄOSAT (pääkalastusalue 34)

34.1.1

Marokon rannikon alue

34.1.2

Kanariansaarten ja Madeiran alue

34.1.3

Saharan rannikon alue

34.2

Valtameren pohjoisosien suuralue

34.3.1

Kap Verden alue

34.3.2

Kap Verden saarten alue

34.3.3

Sherbron alue

34.3.4

Guineanlahden läntinen alue

34.3.5

Guineanlahden keskiosien alue

34.3.6

Guineanlahden eteläinen alue

34.4.1

Guineanlahden lounainen alue

34.4.2

Valtameren lounaisosien alue

VÄLIMERI JA MUSTAMERI (pääkalastusalue 37)

37.1.1

Baleaarien alue

37.1.2

Lioninlahden alue

37.1.3

Sardinian alue

37.2.1

Adrian alue

37.2.2

Joonianmeren alue

37.3.1

Egeanmeren alue

37.3.2

Levantin alue

37.4.1

Marmarameren alue

37.4.2

Mustanmeren alue

37.4.3

Asovanmeren alue

LOUNAIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 41)

41.1.1

Amazonin alue

41.1.2

Natalin alue

41.1.3

Salvadorin alue

41.1.4

Valtameren pohjoisosien alue

41.2.1

Santosin alue

41.2.2

Rio Granden alue

41.2.3

La Platan alue

41.2.4

Valtameren keskiosien alue

41.3.1

Patagonian pohjoinen alue

41.3.2

Patagonian eteläinen alue

41.3.3

Valtameren eteläinen alue

KAAKKOIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 47)

47.1.1

Palmeirinhasinniemen alue

47.1.2

Salinasinniemen alue

47.1.3

Cunenen alue

47.1.4

Cape Crossin alue

47.1.5

Oranjejoen alue

47.1.6

Hyväntoivonniemen alue

47.2.1

Keski-Agulhasin alue

47.2.2

Agulhasin itäinen alue

47.3

Valtameren eteläinen suuralue

47.4

Tristan da Cunhan suuralue

47.5

Saint Helenan ja Ascensionin suuralue

LÄNTINEN INTIAN VALTAMERI (pääkalastusalue 51)

51.1

Punaisenmeren suuralue

51.2

Persianlahden suuralue

51.3

Arabianmeren läntinen suuralue

51.4

Itäisen Arabianmeren, Lakkadiivien ja Sri Lankan suuralue

51.5

Somalian, Kenian ja Tansanian suuralue

51.6

Madagaskarin ja Mosambikin kanaalin suuralue

51.7

Valtameren suuralue

51.8.1

Prinssi Edwardin saarten alue

51.8.2

Sambesin alue


LIITE II

KESKI-ATLANTIN ITÄOSAT (pääkalastusalue 34)

Liitteessä III A esitetään Keski-Atlantin itäosan (pääkalastusalue 34) rajat, suuralueet, alueet ja osa-alueet. Seuraavassa esitetään kuvaus pääalueesta ja sen suuralueista, alueista ja osa-alueista. Keski-Atlantin itäosat käsittävät seuraavan linjan sisäpuolelle jäävät Atlantin vesialueet:

Linja alkaa Pohjois-Afrikan vuoksilinjalla pituuspiiriltä 5o36′ läntistä pituutta jatkuen lounaissuunnassa rannikon vuoksilinjaa Ponta do Padrãoon pisteeseen (6o04′36″ eteläistä leveyttä ja 12o19′48″ itäistä pituutta); sieltä luoteissuunnassa linjaa pitkin pisteeseen 6o00′ eteläistä leveyttä ja 12o00′ itäistä pituutta; suoraan länteen pitkin 6o00′ eteläistä pituuspiiriä 20o00′ läntiselle pituuspiirille; suoraan pohjoiseen päiväntasaajalle; suoraan länteen 30o00′ läntiselle pituuspiirille saakka; suoraan pohjoiseen 5o00′ pohjoiselle leveyspiirille; suoraan länteen 40o00′ läntiselle pituuspiirille; suoraan pohjoiseen 36o00′ pohjoiselle leveyspiirille; suoraan itään Punta Marroquiin pituuspiirille 5o36′ läntistä pituutta; suoraan etelään Afrikan rannikolle alkupisteeseen.

Keski-Atlantin itäosa jaetaan seuraavasti:

Pohjoisrannikon suuralue (suuralue 34.1)

a)   Marokon rannikon alue (alue 34.1.1):

Vesialueet, joita rajoittavat 36o00′ ja 26o00′ pohjoiset leveyspiirit, sekä itäpuolella linja, joka seuraa 13o00′ läntistä pituuspiiriä 36o00′ pohjoiselta leveyspiiriltä 29o00′ pohjoiselle leveyspiirille ja jatkuu siitä suoraan lounaaseen pisteeseen 26o00′ pohjoista leveyttä ja 16o00′ läntistä pituutta.

b)   Kanariansaaret ja Madeira (alue 34.1.2):

Vesialueet, joita rajoittavat 36o00′ ja 26o00′ pohjoiset leveyspiirit, 20o00′ läntinen pituuspiiri sekä linja, joka seuraa 13o00′ läntistä pituuspiiriä 36o00′ pohjoiselta leveyspiiriltä 29o00′ pohjoiselle leveyspiirille ja jatkuu sieltä suoraan pisteeseen 26o00′ pohjoista leveyttä ja 16o00′ läntistä pituutta.

c)   Saharan rannikon alue (alue 34.1.3):

26o00′ ja 19o00′ pohjoisen leveyspiirin välissä sijaitsevat vesialueet 20o00′ läntisestä pituuspiiristä itään.

Valtameren pohjoinen suuralue (suuralue 34.2):

36o00′ ja 20o00′ pohjoisen leveyspiirin sekä 40o00′ ja 20o00′ läntisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

Etelärannikon suuralue (suuralue 34.3)

a)   Kap Verden rannikon alue (alue 34.3.1):

19o00′ ja 9o00′ pohjoisen leveyspiirin välissä, 20o00′ läntisen pituuspiirin itäpuolella sijaitsevat vesialueet.

b)   Kap Verden saarten alue (alue 34.3.2):

20o00′ ja 10o00′ pohjoisen leveyspiirin sekä 30o00′ ja 20o00′ läntisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

c)   Sherbron alue (alue 34.3.3):

Päiväntasaajan ja 9o00′ pohjoisen leveyspiirin sekä 20o00′ ja 8o00′ läntisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

d)   Läntisen Guineanlahden alue (alue 34.3.4):

Päiväntasaajan pohjoispuolella sijaitsevat vesialueet 8o00′ läntisen ja 3o00′ itäisen pituuspiirin välillä.

e)   Guineanlahden keskiosien alue (alue 34.3.5):

Päiväntasaajan pohjoispuolella sijaitsevat vesialueet 3o00′ itäisen pituuspiirin itäpuolella.

f)   Eteläisen Guineanlahden alue (alue 34.3.6):

Vesialueet päiväntasaajan ja 6o00′ eteläisen pituuspiirin välillä 3o00′ itäisestä pituuspiiristä itään. Tähän jakoalueeseen kuuluu myös Kongojoen suisto 6o00′ eteläisestä leveyspiiristä etelään rajoittuen linjaan, joka alkaa pisteestä Ponta do Padrãossa (6o04′36″ eteläistä leveyttä 12o19′48″ itäistä pituutta) jatkuen suoraan luoteeseen pisteeseen 6o00′ eteläistä leveyttä 12o00′ itäistä pituutta; sieltä suoraan itään pitkin 6o00′ eteläistä leveyspiiriä Afrikan rannikolle jatkuen rannikkoa pitkin alkupisteeseen Ponta do Padrãoon.

Valtameren eteläinen suuralue (suuralue 34.4)

a)   Guineanlahden lounainen alue (alue 34.4.1):

Päiväntasaajan ja 6o00′ eteläisen leveyspiirin sekä 20o00′ läntisen ja 3o00′ itäisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

b)   Valtameren lounainen alue (alue 34.4.2):

20o00′ ja 5o00′ pohjoisen leveyspiirin sekä 40o00′ ja 30o00′ läntisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet; päiväntasaajan ja 10o00′ pohjoisen leveyspiirin sekä 30o00′ ja 20o00′ läntisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

VÄLIMERI JA MUSTAMERI (pääkalastusalue 37)

Liite III B esittää Välimeren ja Mustanmeren (pääkalastusalue 37) rajat, suuralueet ja alueet. Seuraavassa esitetään kuvaus tästä alueesta ja sen alajaosta.

Välimeren ja Mustanmeren tilastoalue käsittää kaikki a) Välimeren, b) Marmarameren, c) Mustanmeren, d) Asovanmeren merivedet. Merivesiksi lasketaan murtovesilaguunit ja muut vesialueet, joilla ovat vallitsevina merellistä alkuperää olevat kalalajit ja muut eliöt. Länsi- ja kaakkoisrajat määritellään seuraavasti:

a)

Länsiraja: Punta Marroquin kohdalta läntistä pituuspiiriä 5o36′ suoraan etelään Afrikan rannikolle kulkeva linja.

b)

Kaakkoisraja: Suezin kanavan pohjoinen (Välimeren puoleinen) suuaukko.

VÄLIMEREN TILASTOALUEEN SUURALUEET JA ALUEET

Läntinen Välimeri (suuralue 37.1) käsittää seuraavat alueet:

a)   Baleaarit (alue 37.1.1):

Läntisen Välimeren vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Afrikan rannikolta Algerian ja Tunisian rajalta, jatkuu suoraan pohjoiseen 38o00′ pohjoiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen 8o00′ itäiselle pituuspiirille; sieltä suoraan pohjoiseen leveyspiirille 41o20′ pohjoista leveyttä; sitten länsisuunnassa Ranskan ja Espanjan rajan mannermaan rannikon itäiseen päätepisteeseen; sieltä Espanjan rannikkoa seuraten Punta Marroquiin sitten suoraan etelään pitkin läntistä pituuspiiriä 5o36′ Afrikan rannikolle ja sieltä Afrikan rannikkoa itäsuunnassa alkupisteeseen saakka.

b)   Lioninlahti (alue 37.1.2):

Luoteis-Välimeren vesialueet, joita rajoittaa linja, joka alkaa mannermaan rannikolta Ranskan ja Espanjan rajan itäisestä ääripisteestä jatkuen itäsuunnassa pisteeseen 8o00′ itäistä pituutta ja 41o20′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan pohjoiseen Ranskan ja Italian rajan rannikolla sijaitsevaan päätepisteeseen ja sieltä Ranskan rannikkoa lounaissuunnassa alkupisteeseen.

c)   Sardinia (alue 37.1.3):

Tyrrhenanmeri ja siihen liittyvät vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Afrikan rannikolta Algerian ja Tunisian rajalta jatkuen suoraan pohjoiseen 38o00′ pohjoiselle leveyspiirille; sitten suoraan länteen 8o00′ itäiselle pituuspiirille; sitten suoraan pohjoiseen leveyspiirille 41o20′ pohjoista leveyttä; sitten pohjoiseen mannermaan rannikolle Ranskan ja Italian rajan päätepisteeseen; sitten Italian rannikkoa pitkin 38o00′ pohjoiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen Sisilian rannikolle saakka; Sisilian pohjoisrannikkoa Trapaniin; sitten lounaissuunnassa Cap Boniin, sitten länsisuunnassa Tunisian rannikkoa seuraten alkupisteeseen.

Keski-Välimeri (suuralue 37.2) käsittää seuraavat alueet:

a)   Adrianmeri (alue 37.2.1):

Adrianmeren vesialueet pohjoiseen linjasta, joka kulkee Albanian ja Montenegron rajan Adrianmeren itärannalla sijaitsevasta päätepisteestä länteen Cap Garganoon Italian rannikolle.

b)   Joonianmeri (alue 37.2.2):

Keski-Välimeri ja siihen liittyvät vesialueet rajoittuen linjaan, joka alkaa Afrikan pohjoisrannikolta 25o00′ itäiseltä pituuspiiriltä jatkuen suoraan pohjoiseen 34o00′ pohjoiselle leveyspiirille; sitten suoraan länteen 23o00′ itäiselle pituuspiirille; sitten suoraan pohjoiseen Kreikan rannikolle; sieltä Kreikan länsirannikkoa ja Albanian rannikkoa pitkin Albanian ja Montenegron rajalle; sitten suoraan länteen Italian rannikolle Cap Garganoon; sieltä Italian rannikkoa pitkin 38o00′ pohjoiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen Sisilian rannikolle asti; sitten Sisilian pohjoisrannikkoa pitkin Trapaniin, josta suoraan Cap Boniin, josta itäsuunnassa Afrikan pohjoisrannikkoa pitkin alkupisteeseen.

Itäinen Välimeri (suuralue 37.3) käsittää seuraavat alueet:

a)   Egeanmeri (alue 37.3.1):

Egeanmeri ja siihen liittyvät vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Kreikan etelärannikolta 23o00′ itäiseltä pituuspiiriltä jatkuen eteläsuunnassa 34o00′ pohjoiselle leveyspiirille; sitten suoraan itään pituuspiirille 29o00′ itäistä pituutta; suoraan pohjoiseen Turkin länsirannikolle, jotka pitkin Kum Kaleen, josta suoraan Cape Hellakseen (Gelipolu Yarimadas) ja sieltä Turkin ja Kreikan rannikkoja pitkin alkupisteeseen.

b)   Levantin alue (alue 37.3.2):

Välimeren itäosat rajoittuen linjaan, joka alkaa Afrikan pohjoisrannikolta 25o00′ itäiseltä pituuspiiriltä jatkuen pohjoissuunnassa 34o00′ pohjoiselle leveyspiirille; sitten suoraan itään pituuspiirille 29o00′ itäiselle pituuspiirille; sitten suoraan pohjoiseen Turkin rannikolle, josta Turkin ja muiden itäisen Välimeren maiden rannikoita pitkin alkupisteeseen.

Mustameri (suuralue 37.4) käsittää seuraavat jakoalueet:

a)   Marmarameri (alue 37.4.1):

Marmarameri rajoittuen lännessä linjaan, joka kulkee Cape Hellaksesta Kum Kaleen Dardanelliensalmen suulla sekä idässä Bosporinsalmen Kumderen kohdalla ylittävään linjaan.

b)   Mustameri (alue 37.4.2):

Mustameri ja siihen liittyvät vesialueet, jotka rajoittuvat lounaassa Bosporinsalmen Kumderen kohdalla ylittävään linjaan ja koillisessa Kertsin niemimaalla sijaitsevasta Takilinniemestä Tamanin niemimaalla sijaitsevaan Panagijanniemeen kulkevaan linjaan.

c)   Asovanmeri (alue 37.4.3):

Asovanmeri pohjoiseen linjasta, joka kulkee Kertsinniemen eteläistä suuaukkoa pitkin Kertsin niemimaalla sijaitsevasta Takilinniemestä pisteessä 45o06′ pohjoista leveyttä ja 36o27′ itäistä pituutta Tamanin niemimaalla sijaitsevaan Panagijanniemeen pisteessä 45o08′ pohjoista leveyttä ja 36o38′ itäistä pituutta.

LOUNAIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 41)

Liite III C esittää Lounais-Atlantin (pääkalastusalue 41) alueen rajat ja osa-alueet.

Alueitten kuvaus on seuraava:

Lounais-Atlantti (pääkalastusalue 41) määritellään seuraavalla tavalla kulkevan linjan rajoittamiksi vesialueiksi: linja alkaa Etelä-Amerikan rannikolla 5o00′ pohjoiselta leveyspiiriltä jatkuen sitä pitkin 30o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään päiväntasaajalle asti, jota pitkin suoraan itään 20o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 50o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten suoraan länteen 50o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 60o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten suoraan länteen pituuspiirille 67o16′ läntistä pituutta; sitten suoraan pohjoiseen pisteeseen 56o22′ eteläistä leveyttä ja 67o16′ läntistä pituutta; sitten suoraan itään linjaa 56o22′ eteläistä leveyttä pisteeseen 65o43′ läntistä pituutta, mistä jatketaan pisteet 55o22′ eteläistä leveyttä ja 65o43′ läntistä pituutta, 55o11′ eteläistä leveyttä ja 66o04′ läntistä pituutta ja 55o07′ eteläistä leveyttä ja 66o25′ läntistä pituutta yhdistävää linjaa pitkin; viimeksi mainitusta pisteestä pohjoissuunnassa Etelä-Amerikan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

Lounais-Atlantti jaetaan edelleen seuraaviin alueisiin:

Amazonin alue (alue 41.1.1):

Kaikki vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Etelä-Amerikan rannikolta 5o00′ pohjoiselta leveyspiiriltä jatkuen sitä pitkin 40o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten tätä pituuspiiriä pitkin etelään Brasilian rannikolle; luoteissuunnassa Etelä-Amerikan rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

Natalin alue (alue 41.1.2):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka kulkee suoraan Brasilian rannikolta pohjoiseen 40o00′ läntistä pituuspiiriä pitkin päiväntasaajalle, jota pitkin suoraan itään 32o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 10o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten suoraan länteen Etelä-Amerikan rannikolle leveyspiirillä 10o00′ eteläistä leveyttä sijaitsevaan pisteeseen ja sieltä Etelä-Amerikan rannikkoa pohjoissuunnassa alkupisteeseen.

Salvadorin alue (alue 41.1.3):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka kulkee suoraan itään Etelä-Amerikan rannikolla leveyspiirillä 10o00′ eteläistä leveyttä sijaitsevasta pisteestä 35o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan 20o00′ eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen Etelä-Amerikan rannikolle, jota pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen.

Pohjoinen valtamerialue (alue 41.1.4):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa pisteestä 5o00′ pohjoista leveyttä ja 40o00′ läntistä pituutta jatkuen suoraan itään 30o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään päiväntasaajalle, jota pitkin suoraan itään 20o00′ läntiselle pituuspiirille, sitten suoraan etelään 20o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten suoraan länteen 35o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan pohjoiseen 10o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten suoraan itään 32o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan pohjoiseen päiväntasaajalle, jota pitkin suoraan länteen 40o00′ läntiselle pituuspiirille ja sieltä suoraan pohjoiseen alkupisteeseen.

Santosin alue (alue 41.2.1):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Etelä-Amerikan rannikolta 20o00′ eteläiseltä leveyspiiriltä jatkuen itään 39o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 29o00′ eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen Etelä-Amerikan rannikolle, jota pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen.

Rio Granden alue (alue 41.2.2):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Etelä-Amerikan rannikolta 29o00′ eteläiseltä leveyspiiriltä jatkuen itään 45o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 34o00′ eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen Etelä-Amerikan rannikolle, jota pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen.

La Platan alue (alue 41.2.3):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Etelä-Amerikan rannikolta 34o00′ eteläiseltä leveyspiiriltä jatkuen suoraan itään 50o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 40o00′ eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen Etelä-Amerikan rannikolle, jota pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen.

Valtameren keskiosien alue (alue 41.2.4):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa pisteestä 20o00′ eteläistä leveyttä ja 39o00′ läntistä pituutta jatkuen suoraan itään 20o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 40o00′ eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen 50o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan pohjoiseen 34o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten suoraan itään 45o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan pohjoiseen 29o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten suoraan itään 39o00′ läntiselle pituuspiirille, josta pohjoissuunnassa suoraan alkupisteeseen.

Pohjoisen Patagonian alue (alue 41.3.1):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Etelä-Amerikan rannikolta 40o00′ eteläiseltä leveyspiiriltä jatkuen itään 50o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 48o00′ eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen Etelä-Amerikan rannikolle, jota pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen.

Eteläisen Patagonian alue (alue 41.3.2):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa Etelä-Amerikan rannikolta 48o00′ eteläiseltä leveyspiiriltä jatkuen itään 50o00′ läntiselle pituuspiirille; sitten suoraan etelään 60o00′ eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan länteen pituuspiirille 67o16′ läntistä pituutta; sitten suoraan pohjoiseen kohtaan 56o22′ eteläistä leveyttä ja 67o16′ läntistä pituutta, josta jatkuen ja pitkin loksodromia, joka yhdistää pisteet 56o22′ eteläistä leveyttä ja 65o43′ läntistä pituutta, 55o22′ eteläistä leveyttä ja 65o43′ läntistä pituutta, 55o11′ eteläistä leveyttä ja 66o04′ läntistä pituutta, 55o07′ eteläistä leveyttä ja 66o25′ läntistä pituutta; viimeksi mainitusta pisteestä pohjoissuunnassa alkupisteeseen Etelä-Amerikan rannikkoa seuraten.

Eteläinen valtamerialue (alue 41.3.3):

Vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa pisteestä 40o00′ eteläistä leveyttä 50o00′ läntistä pituutta jatkuen suoraan itään 20o00′ läntiselle pituuspiirille; sieltä suoraan etelään 50o00′ eteläiselle leveyspiirille; sitten pohjoissuunnassa suoraan alkupisteeseen.

KAAKKOIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 47)

Liite III D esittää Kaakkois-Atlantin rajat ja osa-alueet. Seuraavassa esitetään ICSEAF:n yleissopimuksen alueen kuvaus:

Kaakkois-Atlantti (pääkalastusalue 47) käsittää vesialueet, jotka rajoittuvat linjaan, joka alkaa pisteestä 6o04′36″ eteläistä leveyttä ja 12o19′48″ itäistä pituutta jatkuen luoteissuunnassa 12o itäisen pituuspiirin ja 6o eteläisen leveyspiirin leikkauspisteeseen; sieltä suoraan länteen pitkin 6o eteläistä leveyspiiriä 20o läntiselle pituuspiirille, jota pitkin suoraan etelään 50o eteläiselle leveyspiirille, jota pitkin suoraan itään 30o itäiselle pituuspiirille, jota pitkin suoraan pohjoiseen Afrikan mantereelle ja sieltä länsisuunnassa rannikkoa pitkin alkupisteeseen.

Kaakkois-Atlantti (pääkalastusalue 47) jakautuu seuraavasti:

Länsirannikon suuralue (suuralue 47.1)

a)   Palmeirinhasinniemen alue (alue 47.1.1):

Vesialueet, jotka sijaitsevat 6o00′ ja 10o00′ eteläisen leveyspiirin välissä ja 10o00′ itäisen pituuspiirin itäpuolella. Tämän alueen ulkopuolelle jäävät Kongon suiston vesialueet, toisin sanoen vesialueet, jotka sijaitsevat Ponta do Padrãosta (6o04′36″ eteläistä leveyttä ja 12o19′48″ itäistä pituutta) pisteeseen 6o00′ eteläistä leveyttä ja 12o00′ itäistä pituutta kulkevan linjan koillispuolella.

b)   Salinasinniemen alue (alue 47.1.2):

10o00′ ja 15o00′ eteläisen leveyspiirin välissä, 10o00′ itäisen pituuspiirin itäpuolella sijaitsevat vesialueet.

c)   Cunenen alue (alue 47.1.3):

15o00′ ja 20o00′ eteläisen leveyspiirin välissä, 10o00′ itäisen pituuspiirin itäpuolella sijaitsevat vesialueet.

d)   Cape Crossin alue (alue 47.1.4):

20o00′ ja 25o00′ eteläisen leveyspiirin välissä, 10o00′ itäisen pituuspiirin itäpuolella sijaitsevat vesialueet.

e)   Oranjejoen alue (alue 47.1.5):

25o00′ ja 30o00′ eteläisen leveyspiirin välissä, 10o00′ itäisen pituuspiirin itäpuolella sijaitsevat vesialueet.

f)   Hyväntoivonniemen alue (alue 47.1.6):

30o00′ ja 40o00′ eteläisen leveyspiirin ja 10o00′ ja 20o00′ itäisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

Agulhasin rannikon suuralue (suuralue 47.2)

a)   Keski-Agulhasin alue (alue 47.2.1):

40o00′ eteläisen leveyspiirin pohjoispuolella, 20o00′ ja 25o00′ itäisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

b)   Itä-Agulhasin alue (alue 47.2.2):

40o00′ eteläisen leveyspiirin pohjoispuolella, 25o00′ ja 30o00′ itäisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

Eteläisen valtameren suuralue (suuralue 47.3):

40o00′ ja 50o00′ eteläisen leveyspiirin ja 10o00′ ja 30o′ itäisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

Tristan da Cunhan suuralue (suuralue 47.4):

20o00′ ja 50o00′ eteläisen leveyspiirin ja 20o00′ läntisen ja 10o00′ itäisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

St. Helenan ja Ascensionin suuralue (suuralue 47.5):

6o00′ ja 20o00′ eteläisen leveyspiirin ja 20o00′ läntisen ja 10o00′ itäisen pituuspiirin välissä sijaitsevat vesialueet.

LÄNTINEN INTIAN VALTAMERI (pääkalastusalue 51)

Intian valtameri käsittää yleisesti ottaen

a)

Punaisenmeren

b)

Adeninlahden

c)

Iranin rannikon ja Arabian niemimaan välisen lahden

d)

Arabianmeren

e)

Intian valtameren 30o00′ ja 80o00′ itäisen pituuspiirin välissä ja Antarktiksen konvergenssivyöhykkeen pohjoispuolella olevat osat, mukaan lukien Mosambikin kanaalin ja Sri Lankaa ympäröivät vesialueet.

Liite III E esittää Intian valtameren länsiosan (pääkalastusalue 51) rajat ja osa-alueet.

Läntisen Intian valtameren rajat määritellään seuraavasti:

Välimeren puoleinen raja: Suezin kanavan pohjoinen suuaukko,

läntinen meriraja: linja Afrikan itärannikolta 30o00′ itäiseltä pituuspiiriltä suoraan etelään 45o00′ eteläiselle leveyspiirille,

itäinen meriraja: linja, joka alkaa Intian kaakkoisrannikolta (Point Calimere) jatkuen koilliseen pisteeseen 82o00′ itäistä pituutta ja 11o00′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan itään pituuspiirille 85o00′ itäistä leveyttä; sitten suoraan etelään leveyspiirille 3o00′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan länteen pituuspiirille 80o00′ itäistä leveyttä; sitten suoraan etelään leveyspiirille 45o00′ eteläistä leveyttä,

eteläraja: 45o00′ eteläinen leveyspiiri välillä 30o00′ ja 80o00′ itäistä pituutta.

Läntinen Intian valtameri jakautuu seuraavasti:

Punaisenmeren suuralue (suuralue 51.1):

Pohjoisraja: Suezin kanavan pohjoinen suuaukko,

eteläraja: Afrikan rannikolta Etiopian ja Djiboutin tasavallan rajalta alkava linja, joka ylittää Punaisenmeren suuaukon jatkuen entisen Jemenin arabitasavallan ja entisen Jemenin demokraattisen kansantasavallan väliselle rajalle Arabian niemimaalle.

Persianlahden suuralue (suuralue 51.2):

Persianlahden suuaukon rajana on linja, joka alkaa Ra′s Musandamin pohjoiskärjestä jatkuen suoraan itään Iranin rannikolle.

Läntisen Arabianmeren suuralue (suuralue 51.3):

Itä- ja etelärajat muodostuvat linjasta, joka alkaa Aasian rannikolta Iranin ja Pakistanin väliseltä rajalta, jatkuen suoraan etelään leveyspiirille 20o00′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan itään pituuspiirille 65o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan etelään leveyspiirille 10o00′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan länteen Afrikan rannikolle. Muut merirajat ovat yhteisiä suuralueiden 51.1 ja 51.2 kanssa (ks. edellä).

Itäisen Arabianmeren, Lakkadiivien ja Sri Lankan suuralue (suuralue 51.4):

Merirajan muodostaa linja, joka alkaa Aasian rannikolta Iranin ja Pakistanin väliseltä rajalta jatkuen suoraan etelään leveyspiirille 20o00′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan itään pituuspiirille 65o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan etelään leveyspiirille 10o00′ eteläistä pituutta; sitten suoraan itään pituuspiirille 80o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan pohjoiseen leveyspiirille 3o00′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan itään pituuspiirille 85o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan pohjoiseen leveyspiirille 11o00′ pohjoista leveyttä; sitten suoraan länteen pituuspiirille 82o00′ itäistä pituutta ja sieltä lounaissuunnassa Intian kaakkoisrannikolle.

Somalian, Kenian ja Tansanian suuralue (suuralue 51.5):

Linja, joka alkaa Somalian rannikolta leveyspiiriltä 10o00′ pohjoista leveyttä jatkuen suoraan itään pituuspiirille 65o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan etelään leveyspiirille 10o00′ eteläistä leveyttä, sieltä suoraan länteen pituuspiirille 45o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan etelään leveyspiirille 10o28′ eteläistä leveyttä; sitten suoraan länteen Afrikan itärannikolle Ras Mwambon (pohjoisessa) ja Mwambo Villagen (etelässä) väliin.

Madagaskarin ja Mosambikin kanaalin suuralue (suuralue 51.6):

Linja, joka alkaa Afrikan itärannikolla Ras Mwambon (pohjoisessa) ja Mwambo Villagen (etelässä) välissä sijaitsevasta pisteestä leveyspiirillä 10o28′ eteläistä leveyttä jatkuen suoraan itään pituuspiirille 45o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan pohjoiseen leveyspiirille 10o00′ eteläistä leveyttä; sitten suoraan itään pituuspiirille 55o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan etelään leveyspiirille 30o00′ eteläistä leveyttä; sitten suoraan länteen pituuspiirille 40o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan pohjoiseen Mosambikin rannikolle.

Valtamerellinen suuralue (läntinen Intian valtameri) (suuralue 51.7):

Linja, joka alkaa pisteestä 10o00′ eteläistä leveyttä ja 55o00′ itäistä pituutta jatkuen suoraan itään pituuspiiriltä 80o00′ itäistä pituutta; sitten suoraan etelään leveyspiirille 45o00′ eteläistä leveyttä; sitten suoraan länteen pituuspiirille 40o00′ itäistä pituutta; siiten suoraan pohjoiseen leveyspiirille 30o00′ eteläistä leveyttä; sitten suoraan itään leveyspiirille 55o00′ itäistä pituutta ja sieltä suoraan pohjoiseen leveyspiirillä 10o00′ eteläistä leveyttä sijaitsevaan alkupisteeseen.

Mosambikin suuralue (suuralue 51.8):

Suuralue käsittää vesialueet, jotka sijaitsevat leveyspiiristä 45o00′ eteläistä leveyttä pohjoiseen pituuspiirien 30o00′ itäistä pituutta ja 40o00′ itäistä pituutta välissä. Se jaetaan edelleen kahteen alueeseen.

Prinssi Edwardin saarten alue (alue 51.8.1):

Vesialueet, jotka sijaitsevat 40o00′ ja 50o00′ eteläisen leveyspiirin sekä 30o00′ ja 40o00′ itäisen pituuspiirin välissä.

Sambesin alue (alue 51.8.2):

Vesialueet, jotka sijaitsevat 40o00′ eteläisestä leveyspiiristä pohjoiseen 30o00′ ja 40o00′ itäisen pituuspiirin välissä.


LIITE III

A: KESKI-ATLANTIN ITÄOSAT (pääkalastusalue 34)

Image

B: VÄLIMERI JA MUSTAMERI (pääkalastusalue 37)

Image

C: LOUNAIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 41)

Image

D: KAAKKOIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 47)

Image

E: LÄNTINEN INTIAN VALTAMERI (pääkalastusalue 51)

Image


LIITE IV

LUETTELO LAJEISTA, JOITA KOSKEVAT TIEDOT ON ILMOITETTAVA KUNKIN PÄÄKALASTUSALUEEN OSALTA

Alla esitetty luettelo kattaa lajit, joita koskevia saalistietoja on ilmoitettu virallisissa tilastoissa. Mikäli mahdollista, jäsenvaltioiden tulisi ilmoittaa tiedot kaikista tunnistetuista lajeista. Kun yksittäisiä lajeja ei pystytä tunnistamaan, saalistiedot on ryhmiteltävä ja ilmoitettava mahdollisimman tarkasti asiaan kuuluvissa kohdissa.

Huom.

e.m.l.

=

on lyhenne, joka tarkoittaa ”ei muualla luokiteltu”.

KESKI-ATLANTIN ITÄOSAT (pääkalastusalue 34)

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

Ankerias

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Kantasillit e.m.l.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Afrikanhilsa

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Vasensilmäkampelat

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Meriantura

SOL

Solea solea

Common sole

Kiila-antura

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Merianturat e.m.l.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Kielikampelat e.m.l.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Lasikampela

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Lepidorhombus-suvun lajit e.m.l.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Suomuturska

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Partaturska

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Mustakitaturska

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Kummeliturska

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Senegalinkummeli

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Kummeliturskat e.m.l.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Turskakalat e.m.l.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Merimonnit e.m.l.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Meriankerias

COE

Conger conger

European conger

Meriankeriaat e.m.l.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Torvikala

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Limapäät

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Pietarinkala

JOD

Zeus faber

John dory

Hopeapietarinkala

JOS

Zenopsis conchifera

Silvery John dory

Karjukalat

BOR

Caproidae

Boar fishes

Pohja-ahvenkalat e.m.l.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Harmaameriahven

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Valkomeriahven

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Meriahvenet e.m.l.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Hylkyahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Meriahvenet e.m.l.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Täpläbassi

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Meribassi

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Suurisilmät e.m.l.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Kardinaaliahvenet e.m.l.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Tiilikalat

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Vaeltajat

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Napsijat e.m.l.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Napsijat e.m.l.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Kumihuulimurisija

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Keltaevämurisija

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Pippurimurisija

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Isosilmämurisija

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Murisijat e.m.l.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Rummuttajat

DRU

Sciaena spp.

Drums

Patarummuttaja

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Kotkakala

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Pelirummuttaja

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Suistorummuttaja

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Kassavarummuttaja

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Senegalinrummuttaja

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Rummuttajat

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Rummuttajat e.m.l.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Pilkkupagelli

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

Punapagelli

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Täpläpagelli

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pistepagelli

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Pagellit e.m.l.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sargit e.m.l.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Isosilmähammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Hammasahven

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Angolanhammasahven

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kongonhammasahven

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Hammasahvenet

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tummasargi

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Satulasargi

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Sinipilkkupargo

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Pargo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Kultaotsasargi

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pargot e.m.l.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Hammasahvenet e.m.l.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarellit

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mullot

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Hurmemullo

GOA

Pseudupeneus prayensis

West African goatfish

Mullot e.m.l.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Afrikanlevykala

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Lepakkokalat

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Ahvenet e.m.l.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Partanilkka

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Välskärikalat

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Kurnusimput e.m.l.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Säppikalat

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Merikrotti

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Merikrotit e.m.l.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Nokkakalat e.m.l.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Liitokalat e.m.l.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudat

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Juovakeltti

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Suurisiimaevä

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Siimaevä

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Kuningassiimaevä

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Siimaevät e.m.l.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelagiset ahvenkalat e.m.l.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Oka-ahven

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Piikkimakrilli

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Piikkimakrillit e.m.l.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Piikkimakrillit

SDX

Decapterus spp.

Scads

Hevospiikkimakrilli

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Täpläeväpiikkimakrilli

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Piikkimakrillit e.m.l.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Afrikanmurjottaja

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanot

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Piikkimakrillit e.m.l.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amiapompano

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Puskurikala

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Dolfiini

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sinivoikala

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Voikalat

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Naiskala

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Kultasardiini

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Pilkkapyrstösardiini

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardinella-suvun lajit e.m.l.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Afrikansilli

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardiini

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Sardelli

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sillinsukuiset e.m.l.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Sarda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Silosarda

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Raitamakrilli

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Afrikanmakrilli

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Kuula- ja fregattimakrillit

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonnikalat e.m.l.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Saharauskut

SAW

Pristidae

Sawfishes

Atlantinpurjekala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Sinimarliini

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Valkomarliini

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Purjekalat

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonnikalansukuiset e.m.l.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Huotrakala

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Hopeahuotrakala

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Mustahuotrakala

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Huotrakalat e.m.l.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Japaninmakrilli

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrilli

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Scomber-suvun makrillit e.m.l.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrillinsukuiset e.m.l.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Kettuhai

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Isosilmäkettuhai

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Isurus-suvun hait

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Haukkahai

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Vasarahai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Kampavasarahai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Vasarahait e.m.l.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Leijahai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Kitararauskut e.m.l.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Koirahait

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Rauskukalat e.m.l.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Hait, rauskut e.m.l.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Merikalat e.m.l.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Meriravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Panulirus-suvun langustit e.m.l.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Palinurus -suvun langustit e.m.l.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Keisarihummeri

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Euroopanhummeri

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Katkarapu

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Katkarapu

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Penaeus-suvun katkaravut e.m.l.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Syvänmerenkatkarapu

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Katkarapu

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Katkarapu

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Palaemonidae-heimon katkaravut

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Uivat kymmenjalkaisäyriäiset e.m.l.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Kotilot e.m.l.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Crassostrea-suvun osterit e.m.l.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Sinisimpukat e.m.l.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Pääjalkaiset e.m.l.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seepia

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Seepiat, pikkuseepiat

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Varsinaiset kalmarit

SQC

Loligo spp.

Common squids

Meritursas

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Myskitursaat

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmarit e.m.l.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Merikilpikonnat e.m.l.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


VÄLIMERI JA MUSTAMERI (pääkalastusalue 37)

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

Sammet e.m.l.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Ankerias

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Mustanmerensilli

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Kantasillit e.m.l.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Asovanhaili

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Punakampela

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Kampela

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Meriantura

SOL

Solea solea

Common sole

Solea-suvun lajit e.m.l.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Lasikampela

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Lepidorhombus-suvun kampelat e.m.l.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Piikkikampela

TUR

Psetta maxima

Turbot

Mustanmerenkampela

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Suomuturska

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Pikkuturska

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Partaturska

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Mustakitaturska

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Valkoturska

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Kummeliturska

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Turskakalat e.m.l.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Argentina-suvun lajit

ARG

Argentina spp.

Argentines

Sahaliskokala

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Liskokalat e.m.l.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Meriankerias

COE

Conger conger

European conger

Meriankeriaat e.m.l.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Pietarinkala

JOD

Zeus faber

John Dory

Pohja-ahvenkalat e.m.l.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Harmaameriahven

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Valkomeriahven

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Meriahvenet e.m.l.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Hylkyahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Pastellimeriahven

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Meriahvenet e.m.l.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Meribassi

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Bassit

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Kumihuulimurisija

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Rummuttajat

DRU

Sciaena spp.

Drums

Patarummuttaja

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Kotkakala

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Rummuttajat e.m.l.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Pilkkupagelli

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Punapagelli

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Täpläpagelli

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pagellit e.m.l.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Isosargi

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Sargit e.m.l.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Isosilmähammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Hammasahven

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Hammasahvenet e.m.l.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tummasargi

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Satulasargi

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Pargo

RPG

Sparus pagrus

Red porgy

Kultaotsasargi

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pargot e.m.l.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Marmoripagelli

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Juovaboga

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Hammasahvenet e.m.l.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Täpläpikarelli

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Pikarellit

PIC

Spicara spp.

Picarels

Keltajuovamullo

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Rusotäplämullo

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Mullot

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Louhikala

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Ahvenet e.m.l.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Tuulenkalat

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Siganus-suvun lajit

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Tokot

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Tokot e.m.l.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Skorpionisimput e.m.l.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Piikkikurnusimppu

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Kurnusimput e.m.l.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Merikrotti

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Merikrotit e.m.l.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Nokkakala

GAR

Belone belone

Garfish

Barrakudat

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Juovakeltti

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Hopeakyljet

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Pelagiset ahvenkalat e.m.l.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Piikkimakrilli

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Hevosmakrilli

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Piikkimakrillit e.m.l.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Piikkimakrillit e.m.l.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Isopiikkimakrilli

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Piikkimakrillit e.m.l.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amiapompano

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Piikkimakrillit e.m.l.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Pomfretti

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Dolfiini

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinella-suvun lajit e.m.l.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardiini

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Kilohaili

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Sardelli

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sillinsukuiset e.m.l.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Sarda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Silosarda

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Kuula- ja fregattimakrillit

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Pikkuboniitti

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Boniitti

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonnikalat e.m.l.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantinpurjekala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Purjekalat

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonnikalansukuiset e.m.l.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Hopeahuotrakala

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Japaninmakrilli

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrilli

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Scomber-suvun makrillit e.m.l.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrillinsukuiset e.m.l.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Jättiläishai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Kettuhai

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Makrillihai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Rengaskissahai

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Ruskohai

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Vasarahai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Kampavasarahai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Nokkapiikkihai

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Nystypistinhai

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Leijahai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Samettivalohai

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Okarausku

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Keihäsrausku

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Sillihai

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Punahait

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Koirahait

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Piikkihai

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Piikkihait e.m.l.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Merienkeli

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Merienkelit

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Piikkihaikalat e.m.l.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Kitararauskut

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Raja-suvun rauskut e.m.l.

SKA

Raja spp.

Skates

Rauskukalat e.m.l.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Hait, rauskut jne.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Merikalat e.m.l.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Isotaskurapu

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Rantataskurapu

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Hämähäkkirapu

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Meriravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langusti

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Langusti

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Palinurus-suvun langustit e.m.l.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Keisarihummeri

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Euroopanhummeri

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Katkarapu

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Syvänmerenkatkarapu

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Katkarapu

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Katkarapu

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Katkarapu

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Hietakatkarapu

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Uivat kymmenjalkaisäyriäiset e.m.l.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Sirkkaäyriäinen

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Kotilot e.m.l.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Rantakotilo

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Osteri

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Tyynenmerenosteri

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Välimerensinisimpukka

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Välimerenkampasimpukka

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Piikkikotilot

MUE

Murex spp.

Murex

Sydänsimpukka

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Venussimpukka

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Isomattosimpukka

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Pikkumattosimpukka

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Tapes-suvun simpukat e.m.l.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Donax-suvun simpukat

DON

Donax spp.

Donax clams

Huotrasimpukat

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Simpukat e.m.l.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Pääjalkaiset e.m.l.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seepia

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Seepiat, pikkuseepiat

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Varsinaiset kalmarit

SQC

Loligo spp.

Common squids

Liitokalmari

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Meritursas

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Eledone-suvun tursaat

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Myskitursaat

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmarit e.m.l.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Merikilpikonnat e.m.l.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Merituppi

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Kalliomerisiili

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Meduusat

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


LOUNAIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 41)

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

Kantasillit e.m.l.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Paralichthys-suvun kampelat

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Kielikampelat e.m.l.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Ruskomora

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Morat

MOR

Moridae

Moras

Brasilianturska

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Siniturska

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Argentiinankummeli

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Etelänkummeli

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Kummeliturskat e.m.l.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Patagonianhoki

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Hokit

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Lestikalat

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Turskakalat e.m.l.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Merimonnit e.m.l.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Isoliskokala

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Argentiinanmeriankerias

COS

Conger orbignianus

Argentine conger

Pohja-ahvenkalat e.m.l.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Robalot e.m.l.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i

Meriahvenet

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Punameriahven

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Meriahvenet e.m.l.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Brasilianmeriahven

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Meriahvenet e.m.l.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Purppuranapsija

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Keltapyrstönapsija

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Napsijat e.m.l.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Raitamurisija

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Murisijat e.m.l.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Raitaveltto

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Veltot e.m.l.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Aaltorummuttaja

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Amerikanrummuttaja

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Argentiinanrummuttaja

CKY

Umbrina canasai

Argentine croaker

Kuningasveltto

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Partarummuttaja

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Rummuttajat e.m.l.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Sargit e.m.l.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Hammasahvenet e.m.l.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pargo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Hammasahvenet e.m.l.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mullot

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Amerikannaamioahven

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Hieta-ahvenet

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Soukkalättäahven

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Jääahven

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Hammasjääahven

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Kyhmyjääahven

NOG

Gobiotothen gibbenfrons

Humped rockcod

Harmaajääahven

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Patagonianjääahven

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Jääahven

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Jääahvenet e.m.l.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Jääkala

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Makrillijääkala

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Jääkalat e.m.l.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Ahvenet e.m.l.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Partanilkka

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Meduusakalat e.m.l.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Sinisuusimppu

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpionisimput e.m.l.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Prionotus-suvun simput

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Brasiliannokkakala

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Liitokalat e.m.l.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudat

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Keltit e.m.l.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Hopeakyljet

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Pelagiset ahvenkalat e.m.l.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Sinikala

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Sinipiikkimakrilli

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Piikkimakrillit e.m.l.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Piikkimakrillit e.m.l.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Piikkimakrillit e.m.l.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Täpläharppoja

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Piikkimakrillit e.m.l.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Dolfiini

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Voikalat

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Voikalat

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Hopeakala

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Pikkutarponi

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Sardiini

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinella-suvun lajit e.m.l.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Brasilianmenhaden

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Argentiinanmenhaden

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Harengula-suvun lajit

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Kilohaili

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Argentiinansardelli

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Sardellit e.m.l.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sillinsukuiset e.m.l.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Sarda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Raitamakrilli

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Kuningasmakrilli

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Pilkkumakrilli

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Scomberomorus-suvun makrillit e.m.l.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Kuula- ja fregattimakrillit

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Pikkuboniitti

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Boniitti

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Mustaevätonnikala

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sinievätonnikala

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonnikalat e.m.l.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantinpurjekala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Sinimarliini

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Valkomarliini

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Purjekalat

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonnikalansukuiset e.m.l.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Valkokäärmemakrilli

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Huotrakala

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Japaninmakrilli

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Isosilmäkettuhai

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Makrillihai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Haukkahai

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kuparihai

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Vasarahai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Kampavasarahai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Harmaakoirahai

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Piikkihai

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Merienkelit e.m.l.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Keltakuonokitararausku

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Saharauskut

SAW

Pristidae

Sawfishes

Kärsäkuninkaat e.m.l.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Kuonokoirahai

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Koirahait

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Galeorhinus-suvun hait

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Rauskukalat e.m.l.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Hait, rauskut jne.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Merikalat e.m.l.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Taskurapu

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Kivirapu

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Rapu

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Geryon-suvun ravut e.m.l.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Meriravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Karibianlangusti

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Panulirus-suvun langustit e.m.l.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Katkarapu

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Katkarapu

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Penaeus-suvun katkaravut e.m.l.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Katkarapu

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Katkarapu

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Katkarapu

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Uivat kymmenjalkaisäyriäiset e.m.l.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Etelänkrilli

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Kotilot e.m.l.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Crassostrea-suvun osterit e.m.l.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Platansinisimpukka

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Sinisimpukka

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Kampasimpukat e.m.l.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Donax-suvun simpukat

DON

Donax spp.

Donax clams

Simpukat e.m.l.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Seepiat, pikkuseepiat

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmari

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Varsinaiset kalmarit

SQC

Loligo spp.

Common squids

Argentiinankalmari

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Kalmari

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Myskitursaat

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmarit e.m.l.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Merikilpikonnat e.m.l.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


KAAKKOIS-ATLANTTI (pääkalastusalue 47)

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Pikkusuomuantura

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Muta-antura

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Austroglossus-suvun merianturat e.m.l.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Kielikampelat e.m.l.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Tummakummeli

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Rantakummeli

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Teräskummeli

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Ranta- ja teräskummelit

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Kummeliturskat

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Turskakalat e.m.l.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Lättäkalat

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Maurolicus-suvun lajit e.m.l.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Helmikylki

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Vihersilmät

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Kissamerimonni

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Turpamerimonni

SMC

Arius heudoloti

Smoothmouth sea catfish

Merimonnit e.m.l.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Isoliskokala

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Liskokalat e.m.l..

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Meriankeriaat e.m.l.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Torvikala

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Torvikalat

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Limapäät

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Limapäät e.m.l.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Pietarinkala

JOD

Zeus faber

John Dory

Hopeapietarinkala

JOS

Zenopsis conchifera

Silvery John Dory

Pietarinkalat e.m.l.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Karjukalat

BOR

Caproidae

Boarfishes

Karjukala

BOC

Capros aper

Boarfish

Pohja-ahvenkalat e.m.l.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Meriahvenet

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Hylkyahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Meriahvenet e.m.l.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Suurisilmät e.m.l.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Suurisilmät

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Kardinaaliahvenet e.m.l.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Lyhtyahvenet

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Japaninmeribassi

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Synagrops-suvun lajit e.m.l.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Rusovaeltaja

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Vaeltajat

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Napsijat e.m.l.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Nemipterus-suvun lajit

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Pennat

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Isosilmämurisija

GRB

Brachydeuterus auratus

Bigeye grunt

Kumihuulimurisija

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Pippurimurisija

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Murisijat e.m.l.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Hopeaveltto

KOB

Argyrosomus hololeipidotus

Southern meagre (= Kob)

Kapinrummuttaja

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Sapelihammasrummuttaja

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Rummuttajat

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Rummuttajat e.m.l.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Rummuttaja

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= Baardman)

Veltot e.m.l.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Pagelli

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Hammasahvenet e.m.l.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pagellit e.m.l.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sargit e.m.l.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Isosilmähammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Angolanhammasahven

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kanarianhammasahven

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Hammasahvenet e.m.l.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Tummasargi

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Natalinsargi

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Punaraitasargi

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Jättisargi

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Huulisargi

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Hammasahven

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Pargot e.m.l.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Boga

BOG

Boops boops

Bogue

Chrysoblephus-suvun lajit e.m.l.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Valkopagelli

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Lithognathus-suvun lajit

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Marmoripagelli

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Pachymetopon-suvun lajit

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Juovaboga

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Polysteganus-suvun lajit e.m.l.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Mosambikinsargi

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Aaltosargi

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Hammasahven

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Hammasahvenet e.m.l.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarellit

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mullot e.m.l.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Mullot

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Kaljuunakalat e.m.l.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Kaljuunakala

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Lepakkokalat

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Afrikanlevykala

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Partanilkat e.m.l.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Kapinpartanilkka

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Tokot e.m.l.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Valkotäpläsimppu

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Simput e.m.l.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Sinisuusimppu

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpionisimput e.m.l.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Piikkikurnusimppu

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Kapinkurnusimppu

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Kurnusimput e.m.l.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Kurnusimput

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Säppikalat

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Munkkikrotti

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Merikrotit e.m.l.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Ulappavalokala

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Valokalat

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Nokkakalat e.m.l.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Nokkakalat

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Makrillihauet e.m.l.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Makrillihauki

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barrakudat

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barrakudat

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Keltit e.m.l.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Siimaevät e.m.l.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Siimaevä

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Pelagiset ahvenkalat e.m.l.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Sinikalat e.m.l.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Oka-ahven

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Oka-ahvenet e.m.l.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Kapinpiikkimakrilli

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Kiilapiikkimakrilli

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Piikkimakrillit e.m.l.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Piikkimakrillit

SDX

Decapterus spp.

Scads

Hevospiikkimakrilli

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Täpläeväpiikkimakrilli

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Piikkimakrillit e.m.l.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Afrikanmurjottaja

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanot

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Keltapyrstöpiikkimakrilli

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Piikkimakrillit e.m.l.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amiapompano

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Puskurikala

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Piikkimakrillit e.m.l.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Pomfretit e.m.l.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Pomfretti

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Dolfiini

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Dolfiinit e.m.l.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Sinivoikala

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Voikalat

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Naiskalat

ALU

Albulidae

Bonefishes

Atlantintrissa

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Kultasardiini

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Pilkkapyrstösardiini

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Silmäsardiini

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Pikkupyörösilli

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Sardelli

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Sardellit e.m.l.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sillit e.m.l.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardinella-suvun lajit e.m.l.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sillinsukuiset e.m.l.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Sarda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Raitamakrilli

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Fregattimakrilli

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Kuula- ja fregattimakrillit

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Seepramakrilli

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-banded Spanish mackerel

Pilkkumakrilli

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Afrikanmakrilli

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Juovamakrilli

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Scomberomorus-suvun makrillit e.m.l.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Pikkuboniitti

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Kiilaboniitti

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Boniitti

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sinievätonnikala

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Atlantinpurjekala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Sinimarliini

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Mustamarliini

BLM

Makaira indica

Black marlin

Valkomarliini

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Purjekalat

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Miekkakalat

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Tonnikalansukuiset e.m.l.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Käärmemakrillit e.m.l.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Kuta

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Huotrakala

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Huotrakalat e.m.l.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Hopeahuotrakala

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Japaninmakrilli

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrillit e.m.l.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Makrillinsukuiset e.m.l.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Makrillihai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Vasarahai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Koirahait e.m.l.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Harmaakoirahai

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Merienkelit e.m.l.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

Raja-suvun rauskut e.m.l.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Rauskukalat e.m.l.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Kapinkärsäkuningas

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Hait, rauskut jne. e.m.l.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Sillihait

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Kissahait

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Tiikerihait

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks

Vasarahait

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Silokoirahai

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Piikkihait e.m.l.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Piikkihai

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Töppöpiikkihai

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Kitararauskut

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Saharauskut

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rauskut e.m.l.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Raja-suvun rauskut e.m.l.

SKA

Raja spp.

Skates

Keihäsrauskut

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Kotkarauskut

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Paholaisrauskut

MAN

Mobulidae

Mantas

Sähkörauskut

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Kärsäkuninkaat e.m.l.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Rauskukalat e.m.l.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Erilaiset hait e.m.l.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Hait, rauskut jne.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc

Rustokalat e.m.l.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Koppapääkalat

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Merikalat e.m.l.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Isotaskurapu

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Isotaskuravut

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Ravut e.m.l.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Kuningasravut e.m.l.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Kivirapu

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Kuningasrapu

KCA

Lithodes ferox

King crab

Punataskurapu

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Ravut e.m.l.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Syvänmerentaskuravut

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Meriravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Panulirus-suvun langustit e.m.l.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langusti

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Transkeinlangusti

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Tyynenmerenlangusti

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Tristaninlangusti

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Natalinlangusti

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Langusti

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Palinuridae-heimon langustit e.m.l.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Tohveliravut

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Hummeri

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Hummerit

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Katkarapu

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Katkarapu

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Katkarapu

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Penaeus-suvun katkaravut e.m.l.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Syvänmerenkatkarapu

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Valkokatkaravut

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Katkarapu

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Aristeidae-heimon katkaravut

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Katkarapu

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Katkaravut

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Haliporoides-suvun katkaravut

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Katkarapu

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Katkarapu

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Uivat kymmenjalkaisäyriäiset e.m.l.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Abaloni

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Kotilo

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Ostrea-suvun osterit e.m.l.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Hammasosteri

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Tyynenmerenosteri

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Crassostrea-suvun osterit e.m.l.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Vihersimpukka

MSL

Perna perna

Rock mussel

Sinisimpukat e.m.l.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Kampasimpukka

PSU

Pecten sulcicostatus

Kampasimpukat e.m.l.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Vinohammassimpukka

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Mactridae-suvun simpukat

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Venussimpukat

CLV

Veneridae

Venus clams

Venussimpukka

DOR

Dosinia orbignyi

Donax-suvun simpukat

DON

Donax spp.

Donax clams

Kapinveitsisimpukka

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Huotrasimpukat, veitsisimpukat

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Simpukat e.m.l.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Seepiat, pikkuseepiat

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kapinkalmari

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Angolanliitokalmari

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Varsinaiset kalmarit

SQC

Loligo spp.

Common squids

Myskitursaat

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmarit e.m.l.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Afrikanmerikarhu

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Merituppi

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

Merisiili

URR

Parechinus angulosus

Varsinaiset merimakkarat e.m.l.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Vesiselkärangattomat e.m.l.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


LÄNTINEN INTIAN VALTAMERI (pääkalastusalue 51)

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

Juomuhilsa

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Hilsa

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Maitokala

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Barramundi

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Alkukampela

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Kielikampelat e.m.l.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Täpläantenniturska

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Turskakalat e.m.l.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Bummalo

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Merimonnit e.m.l.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Isoliskokala

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Sahaliskokala

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Liskokalat e.m.l.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Muraenesox-suvun haukiankeriaat e.m.l.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Meriankeriaat e.m.l.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Limapäät

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Pietarinkala

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Pohja-ahvenkalat e.m.l.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Meriahvenet e.m.l.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Meriahvenet e.m.l.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Suurisilmät e.m.l.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Kuoreahvenet

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Valkoahven

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Vaeltajat

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Mangrovenapsija

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Napsijat e.m.l.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Napsijat e.m.l.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Nemipterus-suvun lajit

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Pennat

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Lima-ahvenet e.m.l.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Murisijat e.m.l.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Hopeaveltto

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Kapinrummuttaja

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Rummuttajat e.m.l.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Putsarit

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pagellit e.m.l.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Hammasahvenet e.m.l.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Hammasahven

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Punaraitasargi

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Jättisargi

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Chrysoblephus-suvun lajit e.m.l.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Hammasahvenet e.m.l.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mullot

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Upeneus-suvun mullot

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Mullot e.m.l.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Pilkkulevykala

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Huulikalat

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Mojarat

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Ahvenet e.m.l.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Siganus-suvun lajit

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Skorpionisimput e.m.l.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Lättäsimput

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Säppikalat

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Valokalat

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Nokkakalat

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Hemiramphus-suvun nokkakalat e.m.l.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Liitokalat e.m.l.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barrakudat

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Juovakeltti

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Keltit e.m.l.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Jättisiimaevä

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Siimaevät e.m.l.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelagiset ahvenkalat e.m.l.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Oka-ahven

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Oka-ahvenet e.m.l.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Piikkimakrillit e.m.l.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Intianpiikkimakrilli

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Piikkimakrillit

SDX

Decapterus spp.

Scads

Piikkimakrillit e.m.l.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Pompanot

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Keltapyrstöpiikkimakrilli

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Piikkimakrillit e.m.l.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Sateenkaariharppoja

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Kultapiikkimakrilli

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Torpedopiikkimakrilli

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Piikkimakrilli

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Isosilmäpiikkimakrilli

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Keltajuovatrevalli

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Piikkimakrillit e.m.l.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Kiekkopompano

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Dolfiini

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Hopeavoikala

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Voikalat

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Sardiini

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Intiansardiini

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardinella-suvun lajit e.m.l.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Silmäsardiini

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Pyörösilli

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Stolephorus-suvun lajit

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Sardellit e.m.l.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sillinsukuiset e.m.l.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pilkkasusisilli

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Susisillit

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Raitamakrilli

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Seepramakrilli

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Intiankuningasmakrilli

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Viirumakrilli

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Scomberomorus-suvun makrillit e.m.l.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Kuula- ja fregattimakrillit

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Kiilaboniitti

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Boniitti

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Pitkäpyrstötonnikala

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sinievätonnikala

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Purjekala

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Idänmarliini

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Mustamarliini

BLM

Makaira indica

Black marlin

Raitamarliini

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Purjekalat

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Tonnikalansukuiset e.m.l.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Kuta

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Huotrakala

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Hopeahuotrakala

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Huotrakalat e.m.l.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Japaninmakrilli

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Kitamakrilli

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Rastrelliger-suvun makrillit e.m.l.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Makrillinsukuiset e.m.l.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makrillihai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Valkopilkkahai

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Pilkkapyrstöhai

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Sumuhai

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Haukkahai

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Maitohai

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Tiikerihait e.m.l.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Vasarahait e.m.l.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Kitararauskut e.m.l.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Saharauskut

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rauskukalat e.m.l.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Hait, rauskut jne. e.m.l.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Merikalat e.m.l.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Uimataskuravut

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Mutataskurapu

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Ravut e.m.l.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Meriravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Panulirus-suvun langustit e.m.l.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Natalinlangusti

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Tohveliravut

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Hummeri

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Tiikerikatkarapu

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Vihreä tiikerikatkarapu

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Katkarapu

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Penaeus-suvun katkaravut e.m.l.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Katkarapu

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Katkarapu

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Haliporoides-suvun katkaravut e.m.l.

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Uivat kymmenjalkaisäyriäiset e.m.l.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Merikorvat e.m.l.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Osteri

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Crassostrea-suvun osterit e.m.l.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Pääjalkaiset e.m.l.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seepiat, pikkuseepiat

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Varsinaiset kalmarit

SQC

Loligo spp.

Common squids

Myskitursaat

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmarit e.m.l.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Liemikilpikonna

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Merikilpikonnat e.m.l.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Varsinaiset merimakkarat e.m.l.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Vesiselkärangattomat e.m.l.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


LIITE V

MUITA ALUEITA KUIN POHJOIS-ATLANTTIA KOSKEVIEN SAALISTIETOJEN TOIMITTAMISMUOTO

Magneettiset tietovälineet

Tietokonenauhat: Yhdeksän uraa, joiden tiheys 1 600 tai 6 250 BPI; ja EBCDIC- tai ASCII-koodaus, mieluiten nimiöimätön. Mikäli nimiöity, tulisi myös tiedoston loppumerkistä ilmoittaa.

Levykkeet: MS-DOS-formatoidut 3,5″ 720 Kb tai 1,4 MB:n levykkeet tai 5,25″ 360 K tai 1,2 MB:n levykkeet.

Tietueen rakenne

Tavut n:ot

Tiedot

Huomautukset

1–4

Maa (ISO 3-numerokoodi)

Esim. FRA = RANSKA

5–6

Vuosi

Esim. 93 = 1993

7–8

Pääkalastusalue

34 = Keski-Atlantin itäosat

9–15

Alue

3.3 = alue 3.3

16–18

Laji

3-numeroinen tunnus

19–26

Saalis

tonnia

Huomautukset:

a)

Saaliin ilmaisevat kentät (tavut 19–26) tulisi tasata oikealle ja aloittaa tyhjämerkillä. Kaikki muut kentät tulisi tasata vasemmalle ja osoittaa loppuun tulevalla tyhjämerkillä.

b)

Saalis tulee ilmoittaa maihintuotuna elopainona pyöristettynä lähimpään tonniin.

c)

Määrät (tavut 19–26), jotka ovat alle puolen yksikön on merkittävä ”-1”.

d)

Tuntemattomat määrät (bitit 19–26) on merkittävä ”-2”.


LIITE VI

MUITA ALUEITA KUIN POHJOIS-ATLANTTIA KOSKEVIEN SAALISTIETOJEN TOIMITTAMINEN MAGNEETTISILLA TIETOVÄLINEILLÄ

A.   KOODAUSMUOTO

Tiedot olisi toimitettava vaihtelevan pituisina tietueina siten, että tietueen kenttien välissä on kaksoispiste (:). Jokaiseen tietueeseen olisi sisällytettävä seuraavat kentät:

Kenttä

Huomautukset

Maa

3-kirjaiminen koodi, esim. FRA = Ranska

Vuosi

Esimerkiksi 2001 tai 01

FAO-pääkalastusalue

Esimerkiksi 34 = Keski-Atlantin itäosat

Alue

Esimerkiksi 3.3 = alue 3.3

Laji

3-kirjaiminen tunnus

Saalis

Tonnia

a)

Saalis on ilmoitettava maihintuotuna elopainona, joka on pyöristetty lähimpään tonniin.

b)

Määriin, jotka ovat alle puolen yksikön, liitetään merkintä ”–1”.

c)

Maakoodit:

Itävalta

AUT

Belgia

BEL

Bulgaria

BGR

Kypros

CYP

Tšekki

CZE

Saksa

DEU

Tanska

DNK

Espanja

ESP

Viro

EST

Suomi

FIN

Ranska

FRA

Yhdistynyt kuningaskunta

GBR

Englanti ja Wales

GBRA

Skotlanti

GBRB

Pohjois-Irlanti

GBRC

Kreikka

GRC

Unkari

HUN

Irlanti

IRL

Islanti

ISL

Italia

ITA

Liettua

LTU

Luxemburg

LUX

Latvia

LVA

Malta

MLT

Alankomaat

NLD

Norja

NOR

Puola

POL

Portugali

PRT

Romania

ROU

Slovakia

SVK

Slovenia

SVN

Ruotsi

SWE

Turkki

TUR

B.   TAPA, JOLLA TIEDOT TOIMITETAAN EUROOPAN KOMISSIOLLE

Tiedot olisi toimitettava sähköisessä muodossa (esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona), mikäli mahdollista. Jos tämä ei ole mahdollista, hyväksytään tietojen toimittaminen 3,5” HD-levykkeellä.


LIITE VII

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 2597/95

(EYVL L 270, 13.11.1995, s. 1)

 

Komission asetus (EY) N:o 1638/2001

(EYVL L 222, 17.8.2001, s. 29)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä III oleva 57 kohta


LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2597/95

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan ensimmäinen kohta

4 artiklan ensimmäinen kohta

4 artiklan toinen kohta

4 artiklan toinen kohta

4 artiklan kolmas kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artikla

7 artikla

8 artikla

Liite 1

Liite I

Liite 2

Liite II

Liite 3

Liite III

Liite 4

Liite IV

Liite 5

Liite V

Liite VI

Liite VII

Liite VIII


31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 217/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2018/93 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Nyt kun mainittuun asetukseen tehdään uusia muutoksia, kyseiset säännökset olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa, joka hyväksyttiin neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3179/78 (4) ja jolla perustettiin Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO), määrätään yhteisö toimittamaan NAFOn tieteelliselle neuvostolle kaikki sen pyytämät ja tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat saatavissa olevat tilastolliset ja tieteelliset tiedot.

(3)

NAFOn tieteellinen neuvosto pitää keskeisenä tehtäviensä hoitamisen kannalta, että sille toimitetaan ajoissa tilastot saaliiden määristä ja kalastustoiminnasta, jotta Luoteis-Atlantin kalakantojen tila voidaan arvioida.

(4)

Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet saada toimittaa tiedot muussa kuin liitteessä V määritetyssä muodossa tai muulla kuin siinä määritellyllä välineellä (vastaa Statlant-kyselylomaketta).

(5)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(6)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa lajien ja tilastollisten kalastusalueiden luetteloja sekä kalastusalueiden kuvauksia samoin kuin säännöksiä, koodeja ja määritelmiä, jotka koskevat kalastustoimintaa, pyydyksiä, alusten kokoa ja kalastusmenetelmiä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot niiden Koillis-Atlantin alueella kalastavien alusten saaliista, jotka on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai purjehtivat sen lipun alla, noudattaen asianmukaisesti salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annettua neuvoston asetusta (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (6).

Nimellissaaliita koskevissa tiedoissa on oltava kaikki kalastustuotteet, jotka on tuotu maihin tai jälleenlaivattu merellä missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta eriä, jotka on pyynnin jälkeen heitetty takaisin mereen, kulutettu laivassa tai käytetty syöttinä laivalla. Vesiviljelyn tuotanto ei sisälly tietoihin. Tiedot on kirjattava aluksesta puretun tai jälleenlaivatun saaliin elopainona ilmaistuna, lähimpään tonniin pyöristettynä.

2 artikla

1.   Toimitettavat tiedot ovat kahdenlaisia:

a)

liitteessä I lueteltujen lajien vuotuiset nimellissaaliit, aluksesta puretun saaliin elopainona ilmaistuna, niillä Luoteis-Atlantin tilastollisilla kalastusalueilla, jotka luetellaan liitteessä II ja määritellään liitteessä III;

b)

edellä a alakohdassa määritellyt saaliit ja vastaava kalastustoiminta jaoteltuna pyyntiajankohdan (kalenterikuukausi), pyydyksen, aluksen koon ja tärkeimmän pyydettävän lajin mukaan.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava vertailuvuotta seuraavan vuoden 31 päivään toukokuuta mennessä; tiedot voivat olla alustavia lukuja. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava vertailuvuotta seuraavan vuoden 31 päivään elokuuta mennessä ja niiden on oltava lopullisia lukuja.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on selvästi osoitettava, jos kysymys on alustavista luvuista.

Tietoja ei tarvitse toimittaa niistä laji/kalastusalueyhdistelmistä, joista ei ole ollut saaliita kyseisen vertailukauden aikana.

Jäsenvaltion on ilmoitettava seuraavan vuoden 31 päivään toukokuuta mennessä komissiolle, jos se ei edellisen kalenterivuoden aikana ole kalastanut Luoteis-Atlantilla.

3.   Kalastustoimintaa, pyydyksiä, kalastusmenetelmiä ja alusten kokoa koskevissa selostuksissa käytettävät määritelmät ja koodit on esitetty liitteessä IV.

4.   Komissio voi muuttaa lajien ja tilastollisten kalastusalueiden luetteloja sekä kalastusalueiden kuvauksia samoin kuin säännöksiä, koodeja ja määritelmiä, jotka koskevat kalastustoimintaa, pyydyksiä, alusten kokoa ja kalastusmenetelmiä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3 artikla

Jollei yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä toisin säädetä, jäsenvaltio saa käyttää otantatekniikkaa tietojen keräämiseksi sellaisten kalastuslaivaston osien saaliista, joiden osalta täydellinen tietojen kerääminen aiheuttaisi kohtuuttomia hallinnollisia toimenpiteitä. Jäsenvaltion on esitettävä 7 artiklan 1 kohdan mukaan laaditussa selostuksessa yksityiskohtaisesti otantamenetelmät sekä otantamenetelmällä saatujen tietojen suhteellinen osuus.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on täytettävä 1 ja 2 artiklan mukaiset velvoitteensa komissiota kohtaan toimittamalla tiedot liitteessä V esitetyssä muodossa.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa tiedot liitteessä VI tarkemmin määritellyssä muodossa.

Jäsenvaltiot voivat, komission annettua siihen ennalta luvan, toimittaa tiedot myös muussa muodossa tai muulla välineellä.

5 artikla

Komissio toimittaa selostuksissa olevat tiedot NAFOn pääsihteerille 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on saanut ne, jos se on mahdollista.

6 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (7) perustettu pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 28 päivään heinäkuuta 1994 mennessä komissiolle yksityiskohtainen selostus menetelmistä, joilla tiedot saaliista ja kalastustoiminnasta on saatu ja josta käy ilmi tietojen edustavuus ja luotettavuus. Komissio laatii jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä yhteenvedon selostuksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista 1 kohdan nojalla annettuihin tietoihin kolmen kuukauden kuluessa siitä kun muutos toteutettiin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut menetelmäselostukset, tietojen saatavuus ja tietojen luotettavuus ja muut tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät merkitykselliset seikat tutkitaan kerran vuodessa komitean toimivaltaisessa työryhmässä.

8 artikla

1.   Kumotaan asetus (ETY) N:o 2018/93.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. helmikuuta 2009.

(2)  EYVL L 186, 28.7.1993, s. 1.

(3)  Katso liite VI.

(4)  EYVL L 378, 30.12.1978, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1.

(7)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


LIITE I

NIIDEN LAJIEN LUETTELO, JOISTA ON ILMOITETTU LUOTEIS-ATLANTIN KAUPALLISISSA SAALISTILASTOISSA

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tähdellä (*) merkittyjen lajien nimellissaaliit. Muiden lajien nimellissaaliiden ilmoittaminen on vapaaehtoista yksittäisten lajien osalta. Kuitenkin silloin kun yksittäisiä lajeja koskevia tietoja ei ilmoiteta, tietojen on sisällyttävä koottuihin ryhmiin. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa tiedot myös sellaisista lajeista, joita luettelossa ei ole, jos lajit on selvästi yksilöity.

Huom.

:

e.m.l. on lyhenne, joka tarkoittaa ’ei muualla luokiteltu’.

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

POHJAKALAT

Turska

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Kolja

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Punasimput e.m.l.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Hopeaturska

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Punaturska

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Seiti

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Punasimppu eli puna-ahven

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Pohjolanpunasimppu

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Liejukampela

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Mustaeväkampela

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Ruostekampela

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Grönlanninpallas eli sinipallas

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ruijanpallas

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Mustaselkäkampela

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Kesäkampela

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Lehtikampela

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikankrotti

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Kurnusimppu

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Jääturska

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Sinimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Mustakitaturska

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Kuparihuulikala

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Keila

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Grönlanninturska

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Tylppäpyrstömolva

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Molva

LIN (*)

Molva molva

Ling

Rasvakala

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Pohjanrumpukala

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Pohjanpallokala

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Kivinilkat e.m.l.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Amerikankivinilkka

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Jäämerenseiti

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Lestikala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Jäälestikala

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Tuulenkalat

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Simput e.m.l.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Amerikanhammasahven

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Isotorpedoahven

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Oliiviturska

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Merikissat e.m.l.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Merikissa

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Täplämerikissa

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Luukalat e.m.l.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGISET KALAT

Silli

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makrilli

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Amerikanvoikala

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makrillihauki

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Lahtisardelli

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Hevospiikkimakrilli

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Fregattimakrilli

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Kuningasmakrilli

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Pilkkumakrilli

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Purjekala

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Valkomarliini

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Sinimarliini

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Sarda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Pikkuboniitti

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Boniitti

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonnikalat e.m.l.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pelagiset kalat e.m.l.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

MUUT KALAT

Harmaasilli

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Piikkimakrillit e.m.l.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikanmeriankerias

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikanankerias

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikansilli

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Hopeakuoreet e.m.l.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Aaltorummuttaja

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlantinnokkakala

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Siimasilli

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Atlantinsilokuore

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Partarummuttaja

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Kalliomeriahven

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Sinisilli

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Villakuore

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Nieriät e.m.l.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Oka-ahven

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Pompano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Kupusilli

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Murisijat e.m.l.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Hikkorisilli

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Lyhtykala

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Keltit e.m.l.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Voikala

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Porsasmurisija

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Amerikankuore

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Punarummuttaja

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Pargo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Suomupiikkimakrilli

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Hietameriahven

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Seeprahammasahven

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Puoliraitarummuttaja

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Pikkuveltto

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Veltto

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Juovabassi

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Sammet e.m.l.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Pikkutarponi

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Lohen suvun kalat e.m.l.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Amerikanbassi

PEW

Morone americana

White perch

Limapää

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Piikkihai

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Piikkihait e.m.l.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Sillihai

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Piikkihaikalat e.m.l.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Makrillihai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Atlantinnokkahai

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Tummavalohai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Holkeri

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Jättiläishai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Siloselkärausku

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Rausku

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Täplärausku

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Kynsirausku

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Rausku

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Piikkipyrstörausku

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Jäärausku

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Rauskut e.m.l.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Luukalat e.m.l.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

SELKÄRANGATTOMAT

Pitkäeväkalmari

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Lyhyteväkalmari

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Nuolikalmarit, kalmarit e.m.l.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Huotrasimpukka

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Venussimpukka

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Islanninsimpukka

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Hietasimpukka

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Vinohammassimpukka

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Simpukat e.m.l.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Kampasimpukka

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Kampasimpukka

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Islanninkampasimpukka

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Kampasimpukka

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Kampasimpukat e.m.l.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikanosteri

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Sinisimpukka

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Torvisimpukat e.m.l.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Rantakotilot e.m.l.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Taskurapu

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Sinitaskurapu

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Rantataskurapu

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Taskurapu

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Lumitaskurapu

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Taskurapu

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Piikikäs kivirapu

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Ryömivät ravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikanhummeri

LBA

Homarus americanus

American lobster

Pohjankatkarapu

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Katkarapu

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Penaeus-suvun katkaravut e.m.l.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Pandalus-suvun katkaravut e.m.l.

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Pyöreät merisiilit

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Merisukasmadot e.m.l.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Amerikanmolukkirapu

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Vesiselkärangattomat e.m.l.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

MERILEVÄT

Ruskolevät

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Punalevät

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Merilevät e.m.l.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

HYLKEET

Grönlanninhylje

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Kuplahylje

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


LIITE II

LUOTEIS-ATLANTIN TILASTOLLISET KALASTUSALUEET, JOITA KOSKEVAT TIEDOT ON TOIMITETTAVA

Suuralue 0

 

Alue 0 A

 

Alue 0 B

Suuralue 1

 

Alue 1 A

 

Alue 1 B

 

Alue 1 C

 

Alue 1 D

 

Alue 1 E

 

Alue 1 F

 

Alue 1 NK (tuntematon)

Suuralue 2

 

Alue 2 G

 

Alue 2 H

 

Alue 2 J

 

Alue 2 NK (tuntematon)

Suuralue 3

 

Alue 3 K

 

Alue 3 L

 

Alue 3 M