ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 86

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
31. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EY) N:o 250/2009 annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta ominaisuustietojen määritelmien, toimitettavien tietojen teknisen muodon, NACE Rev.1.1:n ja NACE Rev.2:n mukaisen kaksinkertaisen ilmoitusvelvollisuuden sekä yritystoiminnan rakennetilastoista myönnettävien poikkeuksien osalta  ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 251/2009, 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta yritystoiminnan rakennetilastoja varten tuotettavien tietosarjojen osalta sekä tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) tarkistuksesta johtuvien mukautusten osalta  ( 1 )

170

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 250/2009

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta ominaisuustietojen määritelmien, toimitettavien tietojen teknisen muodon, NACE Rev.1.1:n ja NACE Rev.2:n mukaisen kaksinkertaisen ilmoitusvelvollisuuden sekä yritystoiminnan rakennetilastoista myönnettävien poikkeuksien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan a, c, d ja e alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY, Euratom) N:o 58/97 (2) luotiin yhteiset puitteet yhteisön yritysten rakennetta, toimintoja, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen tuottamista varten. Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi asetus on laadittu uudelleen, ja moniin sen säännöksiin on tehty merkittäviä muutoksia.

(2)

Yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä annettua komission asetusta (EY) N:o 2700/98 (3) ja yritystoiminnan rakennetilastojen toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta annettua komission asetusta (EY) N:o 2702/98 (4) olisi muutettava kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi. Selkeyden vuoksi ne olisi korvattava tällä asetuksella.

(3)

Yritystoiminnan rakennetilastoja varten kerättävät ominaisuustiedot on tarpeen määritellä, jotta voidaan tuottaa jäsenvaltioiden välillä vertailukelpoisia ja yhdenmukaistettuja tietoja.

(4)

Lisäksi on tarpeen määrittää asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteissä I–IX lueteltujen yritystoiminnan rakennetilastojen tekninen toimittamismuoto ja -menettely, jotta voitaisiin tuottaa jäsenvaltioiden kesken vertailukelpoisia ja yhdenmukaistettuja tietoja, pienentää tietojen toimittamisessa tapahtuvien virheiden riskiä ja nopeuttaa kerättyjen tietojen käsittelyä sekä niiden tarjoamista käyttäjille.

(5)

Lisäksi on tarpeen täsmentää niitä vaatimuksia, jotka liittyvät vuotta 2008 koskevien yritystoiminnan rakennetilastojen kaksinkertaiseen ilmoittamiseen NACE Rev.1.1:n mukaisesti NACE Rev.2:n mukaisina toimitettavien tilastojen ohella.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 10 artiklassa säädetään, että asetuksen liitteiden säännöksiin voidaan hyväksyä poikkeuksia siirtymäkausien aikana.

(7)

Jotkin jäsenvaltiot ovat pyytäneet poikkeuksia tietyistä asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteiden I, II, III, VIII ja IX säännöksistä siirtymäkausien aikana, jotta ne voivat luoda tarvittavat tiedonkeruujärjestelmät tai mukauttaa nykyiset järjestelmät siten, että asetuksen säännökset saadaan pantua täytäntöön siirtymäkauden loppuun mennessä.

(8)

Poikkeusten myöntäminen näyttää perustellulta, koska jäsenvaltioiden hakemukset perustuvat niiden oikeutettuun tarpeeseen mukauttaa tiedonkeruujärjestelmiään edelleen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ominaisuustiedot määritellään tämän asetuksen liitteessä I.

Kun kyseisissä määritelmissä viitataan yhtiön tilinpäätökseen, niitä pidetään viittauksina nimikkeisiin, joista säädetään yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neljännen neuvoston direktiivin 78/660/ETY (5) 9 artiklassa (tase), 23 artiklassa (tuloslaskelma) ja 43 artiklassa (liitetiedot), sekä nimikkeisiin, joista säädetään komission asetuksen (EY) N:o 1725/2003 (6) liitteessä.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 mukaisten tietojen tekninen toimittamismuoto säädetään tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten (kansallisten tilastolaitosten ja tiettyjä rahoituslaitoksia valvovien viranomaisten) on lähetettävä tämän asetuksen mukaisesti toimitettavat tiedot komissiolle (Eurostatille) elektronisessa muodossa. Tietojen toimitusmuodon on oltava komission (Eurostatin) täsmentämien tiedonsiirtostandardien mukainen. Tiedot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti komission (Eurostatin) ylläpitämään keskitettyyn tietojen vastaanottopisteeseen.

Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön komission (Eurostat) antamat tiedonsiirtostandardit ja -suuntaviivat tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä I olevan 9 jakson 2 kohdassa tarkoitettua kaksinkertaista ilmoittamista koskevista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen liitteessä III.

5 artikla

Poikkeukset asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä I olevan 11 jakson, liitteessä II olevan 10 jakson, liitteessä III olevan 9 jakson, liitteessä VIII olevan 8 jakson ja liitteessä IX olevan 13 jakson säännöksiin myönnetään tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

6 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 2700/98 ja (EY) N:o 2702/98.

Niitä kuitenkin sovelletaan edelleen viitevuotta 2007 ja sitä edeltäviä viitevuosia koskevien tietojen keruuseen, laatimiseen ja toimittamiseen.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2009

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13–59.

(2)  EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1.

(3)  EYVL L 344, 18.12.1998, s. 49.

(4)  EYVL L 344, 18.12.1998, s. 102.

(5)  EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

(6)  EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1.


LIITE I

OMINAISUUSTIETOJEN MÄÄRITELMÄT

Koodi

:

11 11 0

Nimike

:

Yritysten lukumäärä

Liite

:

I–VIII

Määritelmä

Yritysrekisteristä muodostettuun kulloiseenkin perusjoukkoon merkittyjen yritysten lukumäärä, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston asetuksessa N:o 696/93 (1), korjattuna etenkin otantakehikkoon liittyvien virheiden osalta. Mukaan luetaan ainoastaan sellaiset toiminnassa olevat yksiköt, joilla oli joko liikevaihtoa tai työpaikkoja milloin tahansa viitejakson aikana. Mukaan ei lueta toimimattomia tai väliaikaisesti toimimattomia yksiköitä. Tilastoon sisältyvät kaikki yksiköt, jotka ovat toiminnassa vähintään osan viitejaksoa. Siihen sisältyvät myös paikalliset yksiköt (sivukonttorit), jotka eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä ja jotka kuuluvat ulkomaisiin yrityksiin lukuun ottamatta asetuksen N:o 295/2008 liitteen V kattamia toimintoja. Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä V olevassa 2 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta tähän ominaisuustietoon sisältyvät vain raportoivan maan lainsäädännön mukaisesti perustetut yritykset ja sellaisten yritysten sivukonttorit, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolisessa valtiossa. Sellaisten jälleenvakuutukseen erikoistuneiden vakuutusyritysten sivukonttoreita, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolisessa valtiossa, ei kirjata. Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjen toimintojen osalta tähän ominaisuustietoon sisältyvät myös eläkerahastot, joilla ei ole palkattua henkilöstöä. Lisäksi siihen sisältyvät eläkerahastot, jotka eivät ole oikeushenkilöitä ja joita hallinnoivat eläkerahastojen hoitoon erikoistuneet yritykset, vakuutusyhtiöt tai muut rahoituslaitokset (ja joiden tilit eivät sisälly näiden laitosten vuositilinpäätökseen). Tähän ominaisuustietoon eivät kuitenkaan sisälly eläkerahastot, joita ei ole perustettu erilleen työnantajayrityksestä tai sen liiketoiminnasta (eli epäitsenäisiä eläkerahastoja ja työantajan yleensä aputoimintona hoitamia rahastoja).

Koodi

:

11 11 1

Nimike

:

Yritysten lukumäärä oikeudellisen muodon mukaan

Liite

:

V ja VI

Määritelmä

Yritysten lukumäärä (katso muuttuja 11 11 0) jaotellaan oikeudellisen muodon mukaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Yritysten lukumäärä jaoteltuna oikeudellisen muodon mukaan on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

11 11 2

Nimike

:

Yritysten lukumäärä bruttovakuutusmaksutulon suuruusluokan mukaan

Liite

:

V

Määritelmä

Yritysten lukumäärä (katso muuttuja 11 11 0) jaotellaan bruttovakuutusmaksutuloon perustuvan kokoluokan mukaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Yritysten lukumäärä jaoteltuna bruttovakuutusmaksutuloon perustuvan kokoluokan mukaan on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

11 11 3

Nimike

:

Yritysten lukumäärä vakuutusteknisen bruttovastuuvelan suuruusluokan mukaan

Liite

:

V

Määritelmä

Yritysten lukumäärä (katso muuttuja 11 11 0) jaotellaan vakuutustekniseen bruttovastuuvelkaan perustuvan kokoluokan mukaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Yritysten lukumäärä jaoteltuna vakuutustekniseen bruttovastuuvelkaan perustuvan kokoluokan mukaan on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

11 11 4

Nimike

:

Yritysten lukumäärä emoyhtiön kotipaikan mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä:

’Emoyhtiöllä’ tarkoitetaan perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 kesäkuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY (2) 1 ja 2 artiklassa määriteltyä emoyhtiötä ja mitä tahansa yritystä, jolla asianomaisen valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan on tosiasiallinen määräävä vaikutus luottolaitoksessa.

Emoyhtiöistä on käytettävä seuraavaa maantieteellistä jaottelua: emoyhtiö, jonka kotipaikka on kotijäsenvaltiossa (kyseisen yhtiön voidaan katsoa olevan kotimaisessa hallinnassa), emoyhtiö, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa (kyseisen yhtiön voidaan katsoa olevan ulkomaisessa hallinnassa). Niiden luottolaitosten sivukonttoreilla, joiden päätoimipaikka on muussa kuin raportoivassa maassa, ei ole emoyhtiötä. Näitä yrityksiä ei oteta huomioon tässä yhteydessä. Lopullista määräysvaltaa käyttävä institutionaalinen yksikkö, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 716/2007 (3), on tässä yhteydessä suositeltavin käsite, ja sitä olisi käytettävä mahdollisimman johdonmukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Yritysten lukumäärä emoyhtiön kotipaikan mukaan on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) osa.

Koodi

:

11 11 5

Nimike

:

Yritysten lukumäärä emoyhtiön kotipaikan mukaan

Liite

:

V

Määritelmä

’Emoyhtiöllä’ tarkoitetaan perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 kesäkuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua emoyhtiötä ja mitä tahansa yritystä, jolla asianomaisen valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan on tosiasiallinen määräävä vaikutus vakuutusyrityksessä.

Emoyhtiöistä on käytettävä seuraavaa maantieteellistä jaottelua: emoyhtiö, jonka kotipaikka on kotijäsenvaltiossa (kyseisen yhtiön voidaan katsoa olevan kotimaisessa hallinnassa), emoyhtiö, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa (kyseisen yhtiön voidaan katsoa olevan ulkomaisessa hallinnassa). Koska keskinäisillä yhtiöillä ja sellaisten vakuutusyritysten sivukonttoreilla, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolisessa valtiossa, ei ole emoyhtiötä, niitä ei oteta tässä yhteydessä huomioon. Lopullista määräysvaltaa käyttävä institutionaalinen yksikkö, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 716/2007, on tässä yhteydessä suositeltavin käsite, ja sitä olisi käytettävä mahdollisimman johdonmukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Yritysten lukumäärä emoyhtiön kotipaikan mukaan on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) osa.

Koodi

:

11 11 6

Nimike

:

Yritysten lukumäärä taseen loppusummaan perustuvan kokoluokan mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä:

Yritysten lukumäärä (katso muuttuja 11 11 0) jaotellaan taseen loppusummaan perustuvan kokoluokan mukaan. Taseen loppusumma tilivuoden lopussa (katso muuttuja 43 30 0) otetaan huomioon.

Yhteys muihin muuttujiin

Yritysten lukumäärä jaoteltuna taseen loppusummaan perustuvan kokoluokan mukaan on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

11 11 7

Nimike

:

Yritysten lukumäärä luottolaitosluokan mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Yritysten lukumäärä (katso muuttuja 11 11 0) jaotellaan luottolaitosluokan mukaan seuraavasti: toimiluvan saaneet pankit, erikoistuneet luottolaitokset, muut luottolaitokset.

Yhteys muihin muuttujiin

Yritysten lukumäärä jaoteltuna luottolaitosluokan mukaan on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

11 11 8

Nimike

:

Yritysten lukumäärä investointeihin perustuvien kokoluokkien mukaan

Liite

:

VII

Määritelmä

Yritysten lukumäärä sellaisena kuin se on muuttujassa 11 11 0 määriteltynä investointeihin perustuvien kokoluokkien mukaan, joita ovat muuttujissa 48 10 0 ja 48 10 4 tarkoitetut sijoitukset eli sijoitukset yhteensä markkina-arvoon.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Yritysten lukumäärä jaoteltuna investointeihin perustuvien kokoluokkien mukaan (11 11 8) on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

11 11 9

Nimike

:

Yritysten lukumäärä vakuutettujen määrään perustuvien kokoluokkien mukaan

Liite

:

VII

Määritelmä

Yritysten lukumäärä sellaisena kuin se on muuttujassa 11 11 0 määriteltynä vakuutettujen määrään perustuvien kokoluokkien mukaan; vakuutettuja ovat muuttujassa Vakuutettujen määrä (48 70 0) määritellyt vakuutetut.

Huomaa

:

Huomioon olisi otettava vakuutettujen määrä tilivuoden lopussa.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Yritysten lukumäärä jaoteltuna vakuutettujen määrään perustuvien kokoluokkien mukaan (11 11 9) on muuttujan Yritysten lukumäärä (11 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

11 15 0

Nimike

:

Niiden yritysten lukumäärä, joilla on epäitsenäisiä eläkerahastoja

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja liittyy niiden yritysten lukumäärän, jotka muodostavat kirjanpidollisia rahastoja maksaakseen eläkkeitä työntekijöilleen. Epäitsenäisten eläkerahastojen hoito katsotaan näiden yritysten aputoiminnoksi.

Koodi

:

11 21 0

Nimike

:

Paikallisten yksiköiden lukumäärä

Liite

:

I–IV ja VI

Määritelmä

Yritysrekisteristä muodostettuun kulloiseenkin perusjoukkoon merkittyjen paikallisten yksikköjen lukumäärä, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston asetuksessa N:o 696/93, korjattuna etenkin otantakehikkoon liittyvien virheiden osalta. Lukumäärän on sisällettävä myös ne paikalliset yksiköt, joilla ei ole lainkaan palkallisia työntekijöitä. Tähän tilastoon sisältyvät kaikki yksiköt, jotka ovat toiminnassa vähintään osan viitejaksoa.

Koodi

:

11 31 0

Nimike

:

Toimialayksiköiden lukumäärä

Liite

:

II ja IV

Määritelmä

Yritysrekisteristä muodostettuun kulloiseenkin perusjoukkoon merkittyjen toimialayksiköiden lukumäärä, sellaisena kuin ne on määritelty neuvoston asetuksessa N:o 696/93, korjattuna etenkin otantakehikkoon liittyvien virheiden osalta, tai arvio, jos kyseisiä yksiköitä ei merkitä rekisteriin. Tähän tilastoon sisältyvät kaikki yksiköt, jotka ovat toiminnassa vähintään osan viitejaksoa.

Koodi

:

11 41 0

Nimike

:

Sivukonttoreiden lukumäärä ja sijainti muissa maissa

Liite

:

V

Määritelmä

Sivukonttori sellaisena kuin se määritellään annetun neuvoston direktiivin 92/49/ETY (4) (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) 1 artiklassa ja annetun neuvoston direktiivin 92/96/ETY (5) (kolmas henkivakuutusdirektiivi) 1 artiklassa. Ulkomaisten sivukonttorien lukumäärän yhteydessä on käytettävä seuraavaa maantieteellistä jaottelua: jokainen yksittäinen muu jäsenvaltio, muu ETA-valtio, Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, muut kolmannet maat (muu maailma).

Koodi

:

11 41 1

Nimike

:

Muissa kuin ETA-maissa sijaitsevien sivuliikkeiden kokonaismäärä sijaintipaikan mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

’Sivukonttori’ määritellään direktiivin 89/646/ETY (6) 1 artiklassa ja määritelmää tarkennetaan palvelujen tarjoamisen vapaudesta ja yleisestä edusta toisessa pankkidirektiivissä annetussa komission tiedonannossa (95/C 291/06).

Ulkomaisten sivukonttorien lukumäärän yhteydessä on käytettävä seuraavaa maantieteellistä jaottelua: Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, kolmannet maat (muu maailma).

Huomaa

:

Huomioon otetaan kaikki ETA:n ulkopuolisissa maissa toiminnassa olevat sivukonttorit, jotka on ilmoitettu luottolaitoksen kotivaltiossa.

Koodi

:

11 51 0

Nimike

:

Ulkomailla sijaitsevien rahoitustytäryhtiöiden kokonaismäärä sijaintipaikan mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

’Tytäryhtiöllä’ tarkoitetaan perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa määriteltyä tytäryhtiötä. Kaikki rahoituspalveluyrityksinä pidettävät yritykset (sellaisina kuin ne on määritelty luottolaitoksia koskevan menetelmäkäsikirjan Methodological manual for statistics on credit institutions 1.3 luvussa) on sisällytettävä tähän kohtaan.

Huomaa

:

Tytäryhtiöiden yhteydessä on käytettävä seuraavaa maantieteellistä jaottelua: jokainen yksittäinen muu jäsenvaltio, muu ETA-valtio, Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, kolmannet maat (muu maailma). Ainoastaan emoyhtiön suorat tytäryhtiöt otetaan huomioon.

Koodi

:

11 61 0

Nimike

:

Eläkejärjestelmien lukumäärä

Liite

:

VII

Määritelmä

Muuttujaan sisältyy eläkerahastojen hallinnoimien eläkejärjestelmien kokonaismäärä. Eläkejärjestelmä perustuu sopimukseen, joka on yleensä työmarkkinaosapuolten välinen ja jossa määrätään eläke-etuuksien myöntämisestä ja myöntämisen edellytyksistä.

Koodi

:

11 91 0

Nimike

:

Toiminnassa olevien yritysten populaatio vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Niiden yritysten lukumäärä, joilla oli joko liikevaihtoa tai työpaikkoja milloin tahansa tietyn viitejakson aikana.

Koodi

:

11 92 0

Nimike

:

Aloitettujen yritysten lukumäärä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Yritysrekisteristä muodostettuun kulloiseenkin perusjoukkoon merkittyjen aloittaneiden yritysten lukumäärä korjattuna virheiden osalta. Toiminnan aloittamisella tarkoitetaan tuotannontekijöistä koostuvan kokonaisuuden muodostamista siten, ettei tapahtumaan osallistu muita yrityksiä. Aloittaneisiin yrityksiin eivät kuulu sellaiset perusjoukkoon merkityt uudet yritykset, jotka ovat syntyneet yritysten sulautumisen, purkautumisen tai yritystoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä tai jotka ovat irtautuneet itsenäisiksi yksiköiksi toisesta yrityksestä. Niihin eivät myöskään kuulu yritykset, jotka on merkitty tiettyyn osaperusjoukkoon vain siksi, että ne ovat vaihtaneet toimialaa.

Koodi

:

11 93 0

Nimike

:

Lopetettujen yritysten lukumäärä vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Yritysrekisteristä muodostettuun kulloiseenkin perusjoukkoon merkittyjen lopettaneiden yritysten lukumäärä korjattuna virheiden osalta. Toiminnan lopettamisella tarkoitetaan tuotannontekijöistä koostuvan kokonaisuuden purkamista siten, ettei tapahtumaan osallistu muita yrityksiä. Lopettaneisiin yrityksiin eivät kuulu sellaiset perusjoukosta poistetut yritykset, jotka ovat lopettaneet toimintansa yritysten sulautumisen, yritysvaltauksen, yrityksen purkautumisen tai yritystoiminnan uudelleenjärjestelyn takia. Niihin eivät myöskään kuulu yritykset, jotka on poistettu tietystä osaperusjoukosta vain siksi, että ne ovat vaihtaneet toimialaa.

Koodi

:

11 94 1

Nimike

:

Niiden vuonna t–1 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

11 94 2

Nimike

:

Niiden vuonna t–2 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

11 94 3

Nimike

:

Niiden vuonna t–3 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

11 94 4

Nimike

:

Niiden vuonna t–4 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

11 94 5

Nimike

:

Niiden vuonna t–5 aloitettujen yritysten lukumäärä, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Liite

:

IX

Määritelmä

Näissä ominaisuustiedoissa yrityksen eloonjäännillä tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on työpaikkoja ja/tai liikevaihtoa yrityksen aloitusvuonna ja sitä seuraavana vuonna (seuraavina vuosina). Eloonjääntiä on kahta eri tyyppiä:

1)

Vuonna t–1 aloitetun yrityksen katsotaan jääneen eloon vuoteen t, jos sillä on liikevaihtoa ja/tai työpaikkoja milloin tahansa vuonna t (= eloonjäänti ilman muutoksia).

2)

Yrityksen katsotaan jääneen eloon myös silloin, kun kyseinen oikeudellinen yksikkö on lakannut toimimasta, mutta toimintaa jatkaa uusi oikeudellinen yksikkö, joka on perustettu nimenomaisesti ottamaan haltuun kyseisen yrityksen tuotannontekijät (= eloonjäänti haltuunoton tuloksena).

Koodi

:

12 11 0

Nimike

:

Liikevaihto

Liite

:

I–V, VII ja VIII

Määritelmä

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV ja VIII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta — NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltavia toimialoja lukuun ottamatta — liikevaihto sisältää kaikki havaintoyksikön viitejakson aikana laskuttamat määrät, ja se vastaa ulkopuolisille tarjottavien tavaroiden ja palvelujen markkinaehtoista myyntiä. Tavaroiden myyntiin sisältyvät yrityksen valmistamat tuotteet ja vähittäiskauppiaan ostamat kauppatavarat tai myyntitarkoituksessa pidettävät maa-alueet ja muut kiinteistöt (jos maa-alueet ja muut kiinteistöt on alunalkaen hankittu investointitarkoituksessa, niitä ei pidä sisällyttää liikevaihtoon). Palvelujen tuottaminen tarkoittaa tyypillisesti, että yritys suorittaa sopimuksenmukaisen tehtävän sovittuna ajanjaksona. Pitkäaikaisista sopimuksista (kuten rakennusurakkasopimuksista) saatavat tuotot kirjataan hankkeen valmistusasteen eikä valmiin hankkeen perusteella. Omaan käyttöön tuotettuja tavaroita tai investointeja ei kirjata liikevaihtoon.

Liikevaihto sisältää kaikki yksikön laskuttamiin tavaroihin ja palveluihin liittyvät verot ja muut maksut lukuun ottamatta arvonlisäveron tyyppisiä maksuja. Yritys kerää arvonlisäverot vaiheittain, ja ne jäävät kokonaisuudessaan lopullisen ostajan maksettaviksi.

Liikevaihto sisältää myös kaikki muut asiakkaalta veloitettavat kulut (kuten kuljetus- ja pakkauskustannukset), vaikka nämä olisi eritelty laskussa. Liikevaihdosta on vähennettävä myönnetyt alennukset ja hyvitykset sekä palautettujen pakkausmateriaalien arvo.

Liikevaihtoon ei neljännen tilinpäätösdirektiivin mukaisesti sisälly tuotto, joka yhtiön tilinpäätöksessä luokitellaan muuksi varsinaisen toiminnan tuotoksi, rahoitustuotoksi tai muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoksi, eivätkä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS/IFRS) mukaisesti myöskään tuotot, jotka syntyvät muiden käyttäessä yrityksen varoja, jotka tuottavat korkoa, rojaltia, osinkoja tai muita tuloja. Siihen ei myöskään sisällytetä viranomaisilta tai EU:n toimielimiltä saatuja toimintatukipalkkioita.

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä V olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevissa tilastoissa tätä ominaisuustietoa vastaa nimike ”bruttovakuutusmaksutulo”. Tämä ominaisuustieto määritellään direktiivin 91/674/ETY (7) 35 artiklassa. Huomautus: Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.1 a kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.1 a kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevissa tilastoissa tätä ominaisuustietoa vastaa nimike ”eläkevakuutusmaksut yhteensä”. Tähän ominaisuustietoon sisältyvät kaikki varainhoitovuoden aikana maksettavat eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut, kuten pakolliset eläkevakuutusmaksut, muut säännölliset eläkevakuutusmaksut, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, saadut siirrot ja muut eläkevakuutusmaksut.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV ja VIII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltavia toimialoja

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Edellä tilastollisia tarkoituksia varten määritelty liikevaihto sisältää seuraavan tilinpäätöserän

Nettoliikevaihto mukaan lukien muut liikevaihtoon liittyvät tuoteverot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002  (8) ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Edellä tilastollisia tarkoituksia varten määritelty liikevaihto sisältää seuraavat tilinpäätöserät:

tuotot tavaroiden myynnistä ja palvelujen tuottamisesta (IAS 18.35). Jos tämä kohta sisältää tuottoja koroista, osingoista tai rojalteista, ne on vähennettävä.

Yhteys muihin muuttujiin

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV ja VIII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Liikevaihtoa käytetään laskettaessa muuttujaa Tuotannon arvo (12 12 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Liikevaihto voidaan jakaa toimialoittain: Liikevaihto i) pääasiallisesta toiminnasta, ii) teollisuuden toimialoilta, iii) kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnasta, iv) välitystoiminnasta (välitysliikkeet) ja v) muusta palvelutoiminnasta (18 11 0–18 16 0).

Liikevaihto voidaan jakaa tuotetyypeittäin: Liikevaihdon jakautuminen tuotteittain (18 21 0).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä V olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta bruttovakuutusmaksutulo (12 11 0) lasketaan seuraavasti:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

+

Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 2).

Bruttovakuutusmaksutuloa käytetään laskettaessa Vakuutusmaksutuottoja (brutto) (32 11 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta Liikevaihto (Eläkevakuutusmaksut yhteensä) lasketaan seuraavasti:

Eläkevakuutusmaksut vakuutetuilta (48 00 1)

+

Eläkevakuutusmaksut työnantajilta (48 00 2)

+

Saadut siirrot (48 00 3)

+

Muut eläkevakuutusmaksut (48 00 4)

tai:

Eläkevakuutusmaksut etuusperusteisiin järjestelmiin (48 00 5)

+

Eläkevakuutusmaksut maksuperusteisiin järjestelmiin (48 00 6)

+

Eläkevakuutusmaksut sekajärjestelmiin (48 00 7).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VIII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta Liikevaihto voidaan jakaa edelleen tuotteittain ja asiakkaan kotipaikan mukaan.

Koodi

:

12 11 1

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla. Ainoastaan ensivakuutusmaksut otetaan huomioon.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.1 a kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.1 a kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

+

Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 2).

=

Bruttovakuutusmaksutulo (12 11 0)

Koodi

:

12 11 2

Nimike

:

Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan. Ainoastaan tulevan liikkeen vakuutusmaksutulo otetaan huomioon.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.1 a kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.1 a kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

+

Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 2).

=

Bruttovakuutusmaksutulo (12 11 0)

Koodi

:

12 11 3

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), yksilölliset vakuutusmaksut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), yksilölliset vakuutusmaksut sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Yksilöllisten vakuutusmaksujen erittely: direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), yksilölliset vakuutusmaksut (12 11 3)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), ryhmävakuutusmaksut (12 11 4)

=

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

Koodi

:

12 11 4

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), ryhmävakuutusmaksut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), ryhmävakuutusmaksut sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Ryhmävakuutusmaksujen erittely: direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), yksilölliset vakuutusmaksut (12 11 3)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), ryhmävakuutusmaksut (12 11 4)

=

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

Koodi

:

12 11 5

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), jatkuvat maksut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), jatkuvat maksut sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Jatkuvien maksujen erittely: direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), jatkuvat maksut (12 11 5)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), kertamaksut (12 11 6)

=

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

Koodi

:

12 11 6

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), kertamaksut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), kertamaksut sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Kertamaksujen erittely: direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), jatkuvat maksut (12 11 5)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), kertamaksut (12 11 6)

=

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

Koodi

:

12 11 7

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen, sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Erittely: maksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen: direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen (12 11 7)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen (12 11 8)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin (12 11 9)

=

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

Koodi

:

12 11 8

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen, sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Erittely: maksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen: direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen (12 11 7)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen (12 11 8)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin (12 11 9)

=

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

Koodi

:

12 11 9

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla — ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin, sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Erittely: maksut sopimuksista, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin: direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen (12 11 7)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen (12 11 8)

+

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto), maksut sopimuksista, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin (12 11 9)

=

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1)

Koodi

:

12 12 0

Nimike

:

Tuotannon arvo

Liite

:

I–IV, VI ja VII

Määritelmä

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Tuotannon arvo mittaa yksikön tosiasiallista tuotantoa, ja se perustuu yksikön myyntiin, joka sisältää myös varastojen muutokset sekä tavaroiden ja palvelujen jälleenmyynnin.

Tuotannon arvo saadaan seuraavasta yhtälöstä: liikevaihto tai tulo tavaroiden myynnistä ja palvelujen tuottamisesta +/– valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden sekä jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastojen muutokset – jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot (ainoastaan raportointijaksolla myydyt tavarat ja palvelut, lukuun ottamatta jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden varastointi- ja kuljetuskustannuksia) + valmistus omaan käyttöön + muut (varsinaisen toiminnan ja muun kuin varsinaisen toiminnan) tuotot (tukipalkkioita lukuun ottamatta). Tuotannon arvoon ei sisällytetä niitä tuottoja ja kuluja, jotka yhtiön tilinpäätöksessä kirjataan rahoitustuotoiksi tai -kuluiksi, eikä korkoina ja osinkoina saatuja tuottoja. Jälleenmyytäviksi hankitut tavarat ja palvelut sisältävät sellaisten palvelujen ostot, jotka on tarkoitus myydä ulkopuolisille sellaisinaan.

Huomaa

:

Valmistus omaan käyttöön kattaa kaikkien sellaisten tavaroiden valmistuksen, jotka tuottajat valmistavat omaan lukuunsa ja pitävät itsellään investointeina. Se sisältää sekä aineellisen käyttöomaisuuden (kuten rakennusten) että aineettoman käyttöomaisuuden valmistuksen (kuten tietokoneohjelmistojen kehittämisen). Valmistus omaan käyttöön on myymätöntä tuotantoa, joka arvotetaan tuotantokustannuksiin. Nämä pääomahyödykkeet on sisällytettävä investointeihin.

Huomaa

:

Muut (varsinaisen toiminnan ja muun kuin varsinaisen toiminnan) tuotot on yhtiön tilinpäätökseen sisältyvä nimike. Sen sisältö voi vaihdella eri aloilla ja eri aikoina, eikä sitä voida sellaisenaan määritellä riittävän tarkasti tilastollisia tarkoituksia varten.

NACE Rev.2:n kolminumerotasoihin 65.1 ja 65.2 kuuluvia toimialoja koskevien tilastojen osalta tuotannonarvo saadaan seuraavasta yhtälöstä: bruttovakuutusmaksutuotot + kaikkien arvopaperisijoitusten tulot + muut tuotetut palvelut – bruttokorvauskulut (vahingonselvittelykuluja lukuun ottamatta) + pääomatulot ja palkkiot.

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VI olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevia tilastoja varten tuotannon arvo saadaan seuraavasta yhtälöstä: korkotuotot ja muut vastaavat tuotot – korkokulut ja muut vastaavat kulut + saadut palkkiot + tulo osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista + rahoitustoiminnan nettovoitto tai nettotappio + muun varsinaisen toiminnan tuotot.

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevia tilastoja varten tuotannon arvo saadaan seuraavasta yhtälöstä: liikevaihto – maksetut vakuutusmaksut + sijoitustoiminnan tuotot + muut tuotot + saadut vakuutuskorvaukset – eläkemenot yhteensä – vakuutusteknisen vastuuvelan muutos (netto).

NACE Rev.2:n nelinumerotasolle 64.11 (keskuspankit) kuuluvilla yrityksillä tuotannon arvo saadaan seuraavasta yhtälöstä: korkotuotot ja muut vastaavat tuotot – korkokulut ja muut vastaavat kulut + saadut palkkiot + tulo osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista + rahoitustoiminnan nettovoitto tai nettotappio + muun varsinaisen toiminnan tuotot.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Tuotannon arvon osatekijät sisältyvät seuraaviin tilinpäätöksen eriin:

Nettoliikevaihto

Muut varsinaisen toiminnan tuotot osittain — lukuun ottamatta tukipalkkioita

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot osittain — lukuun ottamatta tukipalkkioita

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Aineet ja tarvikkeet siltä osin kuin ne liittyvät jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ostoihin ja varastojen muutoksiin

Valmistus omaan käyttöön

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Tuotannon arvon osatekijät sisältyvät seuraaviin tilinpäätöksen eriin (toimintokohtainen erittely):

Tulo tavaroiden myynnistä ja palvelujen tuottamisesta, tuotto rojalteista (lukuun ottamatta tuottoihin mahdollisesti sisältyviä korko- ja osinkotuottoja)

Muut tuotot — tukipalkkioita lukuun ottamatta

+

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö siltä osin kuin se liittyy jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ostoihin ja varastojen muutoksiin

+

Valmistus omaan käyttöön (sisältyy muihin tuottoihin)

Tuotannon arvon osatekijät sisältyvät seuraaviin tilinpäätöksen eriin (kululajikohtainen erittely):

Tulo tavaroiden myynnistä ja palvelujen tuottamisesta, tuotto rojalteista (lukuun ottamatta tuottoihin mahdollisesti sisältyviä korko- ja osinkotuottoja)

Muut tuotot — tukipalkkioita lukuun ottamatta

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut lukuun ottamatta poistoja

+

Valmistus omaan käyttöön (sisältyy muihin tuottoihin)

Yhteys muihin muuttujiin

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä tuotannon arvo lasketaan seuraavasti:

Liikevaihto (12 11 0)

+/–

Valmisvaraston ja keskeneräisten töiden muutos (13 21 3)

+/–

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos (13 21 1)

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 12 0)

+

Valmistus omaan käyttöön

+

Muut varsinaisen toiminnan tuotot (tukipalkkioita lukuun ottamatta)

Tuotannon arvoa käytetään laskettaessa muuttujaa Arvonlisäys tuotannontekijähintaan (12 15 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

NACE Rev.2:n kolminumerotasoihin 65.1 ja 65.2 kuuluvia toimialoja koskevien tilastojen osalta tuotannon arvo lasketaan seuraavasti:

Henkivakuutus:

Bruttovakuutusmaksutulo (12 11 0)

+

Vakuutusmaksun siirtovastuun muutos (brutto) (32 11 2)

+

Sijoitustoiminnan tuotot (32 22 0)

Sijoitusten palautuneet arvonalennukset (32 71 5)

Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6)

Tuotot merkittävistä omistusyhteyksistä (32 71 1)

+

[(Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0) – Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1)) / Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1)] × (Sijoitustoiminnan tuotot (32 22 0) – Sijoitusten palautuneet arvonalennukset (32 71 5) – Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6) – Tuotot omistusyhteyksistä (32 71 1))

+

Muut vakuutustekniset tuotot (netto) (32 16 1)

+

Muut tuotot (32 46 0)

Bruttokorvauskulut (32 13 1)

Korvausvastuun muutos (brutto) (32 13 4)

+

Ulkoiset ja sisäiset vahingonselvittelykulut (32 61 5)

+

Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6)

+

Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut (32 23 0)

Sijoitusten myyntitappiot (32 72 3)

Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut (32 28 0)

Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos (brutto) (32 25 0)

Hyvitykset ja alennukset (netto) (32 16 3)

Tulevia varauksia koskeva rahastomuutos (muuttujan 32 29 0 osa)

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset (netto), jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa (32 16 2).

Jälleenvakuutus sekä muu kuin henkivakuutus:

Bruttovakuutusmaksutulo (12 11 0)

+

Vakuutusmaksun siirtovastuun muutos (brutto) (32 11 2)

+

Sijoitustoiminnan tuotot (32 42 0)

Sijoitusten palautuneet arvonalennukset (32 71 5)

Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6)

Tuotot merkittävistä omistusyhteyksistä (32 71 1)

+

[(Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0) – Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1) / Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1)] × (Sijoitustoiminnan tuotot (32 42 0) – Sijoitusten palautuneet arvonalennukset (32 71 5) – Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6) – Tuotot omistusyhteyksistä (32 71 1))

+

Muut vakuutustekniset tuotot (netto) (32 16 1)

+

Muut tuotot (32 46 0)

Bruttokorvauskulut (32 13 1)

Korvausvastuun muutos (brutto) (32 13 4)

+

Ulkoiset ja sisäiset vahingonselvittelykulut (32 61 5)

+

Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6)

Sijoitusten myyntitappiot (32 72 3)

Hyvitykset ja alennukset (netto) (32 16 3)

Tasoitusvastuun muutos (32 15 0)

-

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset (netto), jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa (32 16 2).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VI olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta tuotannon arvo lasketaan seuraavasti:

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot (42 11 0)

Korkokulut ja muut vastaavat kulut (42 12 0)

+

Saadut palkkiot (42 14 0)

+

Tulo osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista (42 13 1)

+

Rahoitustoiminnan nettovoitto tai nettotappio (42 20 0)

+

Muut varsinaisen toiminnan tuotot (42 31 0).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta tuotannon arvo lasketaan seuraavasti:

Liikevaihto (12 11 0)

Maksetut vakuutusmaksut (48 05 0)

+

Sijoitustoiminnan tuotot (48 01 0)

+

Muut tuotot (48 02 2)

+

Saadut vakuutuskorvaukset (48 02 1)

Eläkemenot yhteensä (48 03 0)

Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos (netto) (48 04 0).

Koodi

:

12 13 0

Nimike

:

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Nimike ilmoittaa sellaisen osto- ja jälleenmyyntitoiminnan tuoton, johon ei liity jatkojalostusta. Sen laskenta perustuu liikevaihtoon ja sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostoihin ja varastojen muutoksiin.

Liikevaihto sekä sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot ja varastojen muutokset sisältävät myös sellaisinaan jälleenmyytäviksi tarkoitettujen palvelujen myynnin, ostot ja varastojen muutokset.

Myös nimitystä jälleenmyyntikate käytetään.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Näitä lukuja ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät neljännen tilipäätösdirektiivin (78/660) mukaisessa tilinpäätöksessä nettoliikevaihtoon sekä aineisiin ja tarvikkeisiin.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Näitä lukuja ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Kululajikohtaisessa erittelyssä ne sisältyvät tuottoihin ja aineiden ja tarvikkeiden käyttöön. Toimintokohtaisessa erittelyssä ne sisältyvät tuottoihin ja myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate saadaan seuraavasta yhtälöstä:

Liikevaihto kaupan osto- ja jälleenmyyntitoiminnasta (18 16 0)

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 12 0)

+/–

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos (13 21 1)

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate muodostaa osan muuttujasta Tuotannon arvo (12 12 0).

Koodi

:

12 15 0

Nimike

:

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

Liite

:

I–IV, VI ja VII

Määritelmä

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä tuotannontekijähintainen arvonlisäys saadaan varsinaisen toiminnan bruttotuotosta, jota mukautetaan toimintatukipalkkioiden ja välillisten verojen osalta.

Se voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla: liikevaihto + valmistus omaan käyttöön + muut varsinaisen toiminnan tuotot (toimintatukipalkkiot mukaan luettuina) +/– varastojen muutokset – tavaroiden ja palvelujen ostot – muut liikevaihtoon liittyvät vähennyskelvottomat tuoteverot – tuotantoverot. Tuotantoverot ovat julkisyhteisöjen tai Euroopan unionin toimielinten keräämiä pakollisia, vastikkeettomia maksuja, jotka ovat joko rahamääräisiä tai luontoismuotoisia ja jotka kannetaan tavaroiden ja palvelujen tuotannosta ja tuonnista, työvoiman käytöstä ja maan, rakennusten ja muiden tuotannossa käytettyjen varojen omistuksesta tai käytöstä riippumatta tuotettujen tai myytyjen tavaroiden tai palvelujen määrästä tai arvosta. Se voidaan myös laskea lisäämällä bruttotoimintaylijäämään henkilöstökustannukset.

Arvonlisäykseen ei sisällytetä tuottoja eikä kuluja, jotka yhtiön tilinpäätöksessä kirjataan rahoitustuotoiksi tai -kuluiksi neljännen tilinpäätösdirektiivin (78/660) mukaisesti. Arvonlisäykseen ei sisällytetä myöskään tuottoja eikä kuluja, jotka kirjataan komission asetuksen (EY) 1725/2003 mukaisesti korkotuotoiksi, osinkotuotoiksi, korkomenoihin liittyviksi kurssivoitoiksi ulkomaan rahan määräisistä lainoista, lunastusvoitoiksi ja velan kuoletukseksi tai rahoitusmenoiksi.

Tuotannontekijähintainen arvonlisäys lasketaan ”bruttoperiaatteella”, koska arvostuseriä (kuten poistoja ja arvonalentumistappioita) ei vähennetä.

NACE Rev.2:n kolminumerotasoihin 65.1 ja 65.2 kuuluvia toimialoja koskevien tilastojen osalta arvonlisäys tuotannontekijähintaan saadaan seuraavasta yhtälöstä: tuotannon arvo – saatujen jälleenvakuutuspalvelujen bruttoarvo – palkkiot – muut vieraille suoritetut tavaroita ja palveluja koskevat kulut.

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VI olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta arvonlisäys tuotannontekijähintaan saadaan seuraavasta yhtälöstä: tuotannon arvo – tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä.

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta arvonlisäys tuotannontekijähintaan saadaan seuraavasta yhtälöstä: tuotannon arvo – tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä.

NACE Rev.2:n nelinumerotasolle 64.11 kuuluvilla yrityksillä Arvonlisäys tuotannontekijähintaan saadaan seuraavasta yhtälöstä: tuotannon arvo – tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Tuotannontekijähintainen arvonlisäys saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä:

Nettoliikevaihto

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Valmistus omaan käyttöön

Aineet ja tarvikkeet

Muut vieraille suoritetut kulut

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Muut varsinaisen toiminnan tuotot

Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Tuotannontekijähintainen arvonlisäys saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä kululajikohtaisen erittelyn pohjalta:

Tuotot (lukuun ottamatta tuottoihin mahdollisesti sisältyviä korko- ja osinkotuottoja)

+/–

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

Muut kulut

+

Muut tuotot

Tuotannontekijähintainen arvonlisäys saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä toimintokohtaisen erittelyn pohjalta:

Tuotot (lukuun ottamatta tuottoihin mahdollisesti sisältyviä korko- ja osinkotuottoja)

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut (lukuun ottamatta työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja, poistoja ja kuoletuskustannuksia)

Myynnin ja markkinoinnin kulut (lukuun ottamatta työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja)

Hallinnon kulut (lukuun ottamatta työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja)

Muut kulut

+

Muut tuotot

Yhteys muihin muuttujiin

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Tuotannontekijähintainen arvonlisäys saadaan seuraavasta yhtälöstä:

Liikevaihto (12 11 0)

+/-

Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos (13 21 0)

+

Valmistus omaan käyttöön

+

Muut varsinaisen toiminnan tuotot

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0)

Muut liikevaihtoon liittyvät tuoteverot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia

Tuotantoverot

Tuotannontekijähintaista arvonlisäystä käytetään Käyttökatteen (12 17 0) sekä muiden aggregaattien ja tasapainoerien laskennassa.

NACE Rev.2:n kolminumerotasoihin 65.1 ja 65.2 kuuluvia toimialoja koskevien tilastojen osalta tuotannontekijähintainen arvonlisäys lasketaan seuraavasti:

Tuotannon arvo (12 12 0)

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VI olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta tuotannontekijähintainen arvonlisäys lasketaan seuraavasti:

Tuotannon arvo (12 12 0),

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta tuotannontekijähintainen arvonlisäys lasketaan seuraavasti:

Tuotannon arvo (12 12 0)

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0).

Koodi

:

12 17 0

Nimike

:

Käyttökate

Liite

:

I–IV

Määritelmä

Käyttökate on varsinaisen toiminnan kate sen jälkeen, kun työvoimapanos on korvattu. Se voidaan laskea vähentämällä tuotannontekijähintaisesta arvonlisäyksestä henkilöstökulut. Yksikkö voi käyttää käyttökatetta maksaakseen takaisin tahoille, joilta se on saanut omia varoja tai velkaa, tai maksaakseen veronsa tai rahoittaakseen investointinsa joko kokonaan tai osittain.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Käyttökate voidaan laskea seuraavien tilinpäätökseen erien avulla:

Nettoliikevaihto

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Valmistus omaan käyttöön

Aineet ja tarvikkeet

Muut vieraille suoritetut kulut

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Muut varsinaisen toiminnan tuotot

Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot

Henkilöstökulut

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Käyttökate saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä kululajikohtaisen erittelyn pohjalta:

Tuotot (lukuun ottamatta tuottoihin mahdollisesti sisältyviä korko- ja osinkotuottoja)

+/–

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

Muut kulut

+

Muut tuotot

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Käyttökate saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä toimintokohtaisen erittelyn pohjalta:

Tuotot (lukuun ottamatta tuottoihin mahdollisesti sisältyviä korko- ja osinkotuottoja)

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut (lukuun ottamatta poistoja)

Myynnin ja markkinoinnin kulut (lukuun ottamatta poistoja)

Hallinnon kulut (lukuun ottamatta poistoja)

Muut kulut (lukuun ottamatta poistoja)

+

Muut tuotot

Yhteys muihin muuttujiin

Käyttökate saadaan seuraavasta yhtälöstä:

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan (12 15 0)

Henkilöstömenot (13 31 0)

Koodi

:

13 11 0

Nimike

:

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

Liite

:

I–IV, VI ja VII

Määritelmä

Tavaroiden ja palvelujen ostot sisältävät kaikkien tilikauden aikana jälleenmyytäviksi ja tuotantoprosessissa käytettäviksi ostettujen tavaroiden ja palvelujen arvon, lukuun ottamatta pääomahyödykkeitä, joiden kulutus kirjataan kiinteän pääoman kulumisena. Kyseiset tavarat ja palvelut voidaan myydä edelleen joko jalostettuina tai jalostamattomina, käyttää kokonaisuudessaan tuotantoprosessissa tai siirtää varastoon.

Näihin ostoihin sisältyvät myös materiaalit, jotka käytetään tuotettuihin tavaroihin sellaisinaan (raaka-aineet, välituotteet, tuotekomponentit), sekä pientyökalujen ja laitteiden aktivoimattomat ostot. Ostot sisältävät myös tuotantoon liittyvien oheismateriaalien (kuten voiteluaineiden, veden, pakkausmateriaalien, huolto- ja korjausmateriaalien ja toimistotarvikkeiden) sekä energiatuotteiden arvon. Tämä muuttuja sisältää lisäksi niiden materiaalien ostot, jotka yksikkö on hankkinut pääomatavaroiden tuottamista varten.

Ostoihin sisältyvät myös viiteajanjaksolla maksetut palvelut, jotka voivat olla sekä teollisuuden että muita palveluja. Niihin sisältyvät myös maksut, jotka yksikkö suorittaa kaikesta ulkopuolisten yksikön puolesta tekemästä työstä, kuten huolto- ja korjaustöistä, asennuksesta tai teknisistä tutkimuksista. Se ei kuitenkaan sisällä pääomatavaroiden asennuskustannuksia eikä aktivoitujen tavaroiden arvoa.

Nimike sisältää myös muista kuin teollisuuden palveluista suoritetut maksut, kuten lakiasiain- ja kirjanpitopalveluista aiheutuneet kulut, patentti- ja käyttöoikeusmaksut (jos niitä ei ole aktivoitu), vakuutusmaksut, yhtiön hallituksen kokouksista ja yhtiökokouksista aiheutuvat kulut, toimialajärjestöille ja yrittäjien yhdistyksille suoritetut maksut, posti- ja puhelinkulut, sähköisen viestinnän kulut, teleksi- ja faksikulut, tavaroiden ja henkilöstön kuljetuskustannukset, mainoskulut, komissiot (jos ne eivät sisälly palkkoihin), vuokrat, pankkien veloittamat kulut (lukuun ottamatta korkokuluja) sekä kaikista muista ulkopuolisilta hankituista yrityspalveluista aiheutuneet kulut. Nimike sisältää lisäksi palvelut, jotka yksikkö muuntaa omaan käyttöön tarkoitetuksi valmistukseksi ja aktivoi.

Tavaroiden ja palvelujen kokonaisostot eivät sisällä kuluja, jotka on yhtiön tilinpäätöksessä kirjattu rahoituskuluiksi, tai korkoina ja osinkoina saatuja tuottoja.

Tavaroiden ja palvelujen ostot arvotetaan hankintahintaan, toisin sanoen ostajan tuotteista todellisuudessa maksamaan hintaan, joka sisältää verot muttei ostetun tavaran tuotetukipalkkioita eikä arvonlisäveron tyyppisiä maksuja.

Muita tuoteveroja ei siis vähennetä tavaroiden ja palvelujen ostojen arvottamisen yhteydessä. Tuotantoveroja ei tarvitse ottaa huomioon näiden ostojen arvottamisessa.

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä tavaroiden ja palvelujen ostoihin yhteensä ei sisällytetä kuluja, jotka yhtiön tilinpäätöksessä kirjataan rahoituskuluiksi:

NACE Rev.2:n kolminumerotasoihin 65.1 ja 65.2 kuuluvia toimialoja koskevien tilastojen osalta tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä saadaan yhtälöstä: saatujen jälleenvakuutuspalvelujen bruttoarvo + palkkiot yhteensä siten kuin ne on määritelty neuvoston direktiivin 91/674 64 artiklassa + muut ulkoiset tavaroihin ja palveluihin liittyvät kulut (henkilöstömenoja lukuun ottamatta).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VI olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä saadaan yhtälöstä: maksetut palkkiot + muut hallintokulut + muut varsinaisen toiminnan kulut.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Tavaroiden ja palvelujen ostot voidaan laskea seuraavien tilinpäätöksen erien avulla:

Aineet ja tarvikkeet (ennen kuin tavaroiden ja palvelujen varastojen muutokset on otettu huomioon)

Muut vieraille suoritetut kulut (ennen kuin tavaroiden ja palvelujen varastojen muutokset on otettu huomioon)

Muut varsinaisen toiminnan kulut osittain. Huomioon otetaan se osa, joka ei sisälly kahteen edellä mainittuun erään (aineet ja tarvikkeet, muut vieraille suoritetut kulut). Toista osaa, joka kattaa tuotantoverot, ei sisällytetä tavaroiden ja palvelujen ostoihin.

Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Tavaroiden ja palvelujen ostot saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä kululajikohtaisen erittelyn pohjalta:

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

Muut kulut (ennen kuin tavaroiden ja palvelujen varastojen muutokset on otettu huomioon)

Tavaroiden ja palvelujen ostot saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä toimintokohtaisen erittelyn pohjalta:

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut (ennen kuin tavaroiden ja palvelujen varastojen muutokset on otettu huomioon ja lukuun ottamatta työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja ja poistoja)

Myynnin ja markkinoinnin kulut (tilikauden ajalta, lukuun ottamatta työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja ja poistoja)

Myynnin ja markkinoinnin kulut (tilikauden ajalta, lukuun ottamatta työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja ja poistoja)

Muut kulut

Yhteys muihin muuttujiin

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä tavaroiden ja palvelujen ostoja yhteensä käytetään laskettaessa tuotannontekijähintaista arvonlisäystä (12 15 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä sisältävät useita erillisiä eriä:

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 12 0)

Maksut työvoiman vuokraamisesta (13 13 1)

Maksut tavaroiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta ja käyttöleasingistä (13 41 1)

Energiatuotteiden ostot (20 11 0)

NACE Rev.2:n kolminumerotasoihin 65.1 ja 65.2 kuuluvia toimialoja koskevien tilastojen osalta tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä lasketaan seuraavasti:

Henkivakuutus:

Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0)

+

[(Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0) – Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1)) / Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1)] × (Sijoitustoiminnan tuotot (32 22 0) – Sijoitusten palautuneet arvonalennukset (32 71 5) – Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6) – Tuotot omistusyhteyksistä (32 71 1)),

+

Palkkiot (32 61 1),

+

Ulkoiset kulut tavaroiden ja palveluiden hankinnasta (32 61 4)

Jälleenvakuutus sekä muu kuin henkivakuutus:

Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0)

+

[(Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0) – Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1)) / Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (netto) (37 30 1)] × (Sijoitustoiminnan tuotot (32 42 0) – Sijoitusten palautuneet arvonalennukset (32 71 5) – Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6) – Tuotot omistusyhteyksistä (32 71 1)),

+

Palkkiot (32 61 1),

+

Ulkoiset kulut tavaroiden ja palveluiden hankinnasta (32 61 4)

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VI olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä lasketaan seuraavasti:

Maksetut palkkiot (42 15 0),

+

Muut hallintokulut (42 32 2),

+

Muut varsinaisen toiminnan kulut (42 33 0).

Asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevissa tilastoissa muuttujaa Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0) käytetään laskettaessa muuttujaa Toimintamenot yhteensä (48 06 0).

Koodi

:

13 12 0

Nimike

:

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

Liite

:

I–IV

Määritelmä

Jälleenmyytäviksi hankitut tavarat ovat tavaroita, jotka ostetaan myytäviksi edelleen kolmansille ilman jatkojalostusta. Nimike sisältää myös laskuttajina toimivien palveluyritysten tekemät palveluostot. Näiden yhtiöiden liikevaihto koostuu paitsi palvelusta veloitettavista välityspalkkioista (joita veloittavat mm. kiinteistövälittäjät) myös varsinaisesta myytävän palvelun arvosta, kuten matkatoimistoilla kuljetuspalvelujen ostoista. Nimike ei sisällä niiden tavaroiden ja palvelujen arvoa, jotka myydään kolmansille komissiokauppana, koska välittäjä, jolle komissio maksetaan, ei tosiasiassa osta eikä myy kyseisiä tuotteita.

Jälleenmyytävillä palveluilla tarkoitetaan tässä palvelutoiminnan tuotosta, oikeutta käyttää ennalta määriteltyjä palveluja sekä palvelujen fyysisiä tukirakenteita. Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot arvotetaan hankintahintaan, josta on vähennetty vähennyskelpoinen alv sekä muut välittömästi liikevaihtoon liittyvät vähennyskelpoiset verot. Muita tuoteveroja ei siis vähennetä tavaroiden ja palvelujen ostojen arvottamisen yhteydessä.

Tuotantoveroja ei tarvitse ottaa huomioon näiden ostojen arvottamisessa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostoja ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät seuraaviin eriin:

Aineet ja tarvikkeet

Muut vieraille suoritetut kulut

Muut varsinaisen toiminnan kulut

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostoja ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Se sisältyy seuraaviin tilinpäätöksen eriin kululajikohtaisen erittelyn pohjalta

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (ennen kuin tavaroiden ja palvelujen varastojen muutokset on otettu huomioon)

Muut kulut

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostoja ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Se sisältyy seuraaviin tilinpäätöksen eriin toimintakohtaisen erittelyn pohjalta

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut (ennen kuin tavaroiden ja palvelujen varastojen muutokset on otettu huomioon ja lukuun ottamatta työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja ja poistoja)

Muut kulut

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0)

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostoja käytetään jälleenmyytävien tavaroiden myyntikatteen (12 13 0) ja tuotannon arvon (12 12 0) sekä muiden aggregaattien ja tasapainoerien laskennassa.

Koodi

:

13 13 1

Nimike

:

Maksut työvoiman vuokraamisesta

Liite

:

I–IV

Määritelmä

Tämä luku sisältää maksut vuokratyövoimasta työntekijöitä vuokraaville yrityksille ja vastaaville organisaatioille, jotka välittävät asiakasyrityksiin määräaikaisia työntekijöitä täydentämään tai korvaamaan väliaikaisesti asiakasyrityksen työvoimaa, kun kyseiset henkilöt ovat tilapäistä apua välittävän palveluyksikön palkattua henkilöstöä. Kyseiset yritykset ja organisaatiot eivät kuitenkaan suoraan valvo työntekijöitään asiakasyrityksissä. Se sisältää vain sellaisen henkilöstön vuokraamisesta suoritetut maksut, joka ei liity tietyn teollisen tai muun palvelun tuottamiseen.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Asetuksen (EY) 295/2008 liitteissä I–IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta lukuun ottamatta NACE Rev.2:n pääluokkaan K luokiteltaviin toimialoihin kuuluvia yrityksiä

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Maksuja työvoiman vuokraamisesta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät muihin vieraille suoritettuihin kuluihin ja muihin varsinaisen toiminnan kuluihin.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Maksuja työvoiman vuokraamisesta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät eriin Muut kustannukset tai Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (siinä tapauksessa että vuokratyövoima liittyy tuotantotoimintaan) kululajikohtaisen erittelyn pohjalta:

Maksuja työvoiman vuokraamisesta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät eriin Myytyjä suoritteita vastaavat kulut, Myynnin ja markkinoinnin kulut, Hallinnon kulut ja/tai Muut kulut toimintokohtaisen erittelyn pohjalta.

Tilastot NACE Rev. 2:n kolminumerotasoille 65.1 ja 65.2 kuuluvista toimialoista

Maksuja työvoiman vuokraamisesta ei ilmoiteta erikseen neuvoston direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.16 kohdassa tarkoitetussa yhtiön tilikauden tuloksessa.

Tilastot NACE Rev.2:n nelinumerotasoille 64.19 ja 64.92 kuuluvien luottolaitosten toiminnoista

Maksuja työvoiman vuokraamisesta ei ilmoiteta erikseen direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 8 b kohdassa ja 28 artiklan A 4 b kohdassa tarkoitetuissa muissa hallintokuluissa.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0)

Koodi

:

13 21 0

Nimike

:

Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos

Liite

:

III

Määritelmä

Varastojen muutos (lisäys tai vähennys) on viitejakson lopun ja viitejakson alun varastojen arvojen erotus. Varaston muutos saadaan vähentämällä varastoon saapuneiksi kirjattujen erien arvosta varastosta poistuneiden erien arvo sekä varastossa olevien tuotteiden hävikistä aiheutuva tappio. Toiselta yksiköltä ostetut varastot arvotetaan hankintahintaan, josta on vähennetty alv. Muissa tapauksissa varastot arvotetaan tuotantokustannuksiin.

Varastot (ja varastojen muutokset) voidaan jakaa seuraaviin eriin:

valmisvarastot

keskeneräiset työt

sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastot

aineiden ja tarvikkeiden varastot.

Varastot sisältävät valmiit ja valmistusvaiheessa olevat tuotteet, jotka yksikkö on tuottanut tai joita se tuottaa parhaillaan, mutta joita ei vielä ole myyty. Näihin tuotteisiin kuuluvat yksikön keskeneräiset tuotteet siinäkin tapauksessa, että kyseiset tuotteet ovat ulkopuolisten hallussa. Vastaavasti kyseisen yksikön hallussa olevat ulkopuolisille kuuluvat tuotteet eivät sisälly tähän muuttujaan.

Varastoihin kuuluvat lisäksi ulkopuolisille sellaisinaan jälleenmyytävien tavaroiden ja palvelujen varastot, mutta ne eivät sisällä tuotteita eivätkä palveluja, jotka toimitetaan ulkopuolisille komissiokauppana. Palveluyritysten varastot voivat sisältää sekä jälleenmyytäviksi hankittuja tuotteita (kuten teollisuuden laitteita, kun kysymyksessä on käyttövalmiin laitteen toimitussopimus, tai rakennuksia, kun kysymyksessä on rakennuttaminen) että palveluja (kuten oikeuksia mainostilan käyttöön tai kuljetus- ja majoituspalveluja).

Varastossa olevilla palveluilla tarkoitetaan palvelutoiminnan tuotosta, oikeutta käyttää ennalta määriteltyjä palveluja sekä palvelujen fyysisiä tukirakenteita.

Varastot sisältävät myös yksikölle kuuluvat raaka-aineet, oheismateriaalit, välituotteet, komponentit, energian sekä aktivoimattomat pientyökalut ja palvelut.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos voidaan laskea seuraavien tilinpäätöksen erien avulla:

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Aineet ja tarvikkeet osittain

Muut vieraille suoritetut kulut osittain

Muut varsinaisen toiminnan kulut osittain

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos voidaan laskea seuraavien tuloslaskelman erien avulla kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti:

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö osittain

Muut kulut osittain

Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos voidaan laskea seuraavista tuloslaskelman eristä toimintokohtaisen erittelyn pohjalta:

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut osittain

Myynnin ja markkinoinnin kulut osittain

Hallinnon kulut osittain

Muut kulut osittain

Yhteys muihin muuttujiin

Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutosta käytetään laskettaessa tuotannontekijähintaista arvonlisäystä (12 15 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Varastojen muutos voidaan jakaa varaston tyypin mukaan: i) sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos (13 21 1), ii) valmisvaraston ja keskeneräisten töiden muutos (13 21 3) ja iii) aineiden ja tarvikkeiden varaston muutos.

Koodi

:

13 21 1

Nimike

:

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos

Liite

:

III

Määritelmä

Tämä muuttuja määritellään viitekauden lopun ja sen alun välisenä varastojen muutoksena. Muutos arvotetaan hankintahintaan, josta on vähennetty alv. Varaston muutos saadaan vähentämällä varastoon kirjattujen, jälleenmyytäviksi hankittujen tuotteiden arvosta varastosta poistuneiden erien arvo sekä varastossa olevien tuotteiden hävikistä aiheutuneet tappiot.

Varastoihin kuuluvat lisäksi sellaisinaan myytäviksi hankitut tavarat ja palvelut, mutta ne eivät sisällä tuotteita ja palveluita, jotka toimitetaan ulkopuolisille komissiokauppana.

Palveluyritysten varastot voivat sisältää sekä jälleenmyytäviksi hankittuja tuotteita (kuten teollisuuden laitteita, kun kysymyksessä on käyttövalmiin laitteen toimitussopimus, tai rakennuksia, kun kysymyksessä on rakennuttaminen) että palveluja (kuten oikeuksia mainostilan käyttöön tai kuljetus- ja majoituspalveluja).

Varastossa olevilla palveluilla tarkoitetaan palvelutoiminnan tuotosta, oikeutta käyttää ennalta määriteltyjä palveluja sekä palvelujen fyysisiä tukirakenteita.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden varastojen muutosta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä, vaan ne sisältyvät eriin Aineet ja tarvikkeet, Muut vieraille suoritetut kulut ja Muut varsinaisen toiminnan kulut.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastojen muutosta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä, vaan ne sisältyvät tuloslaskelman eriin Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ja Muut kulut kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti.

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen varastojen muutosta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä, vaan ne sisältyvät tuloslaskelman eriin Myytyjä suoritteita vastaavat kulut ja Muut kulut toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden varastojen muutosta käytetään muuttujien Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate (12 13 0) ja Tuotannon arvon (12 12 0) sekä muiden aggregaattien ja tasapainoerien laskennassa.

Muodostaa osan muuttujasta Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos (13 21 0)

Koodi

:

13 21 3

Nimike

:

Valmisvaraston ja keskeneräisten töiden muutos

Liite

:

II ja IV

Määritelmä

Muuttuja määritellään yksikön tuottamien valmiiden ja valmistusvaiheessa olevien myymättömien tuotteiden varastojen arvon muutokseksi viitejakson ensimmäisen ja viimeisen päivän välillä.

Näihin tuotteisiin kuuluvat yksikön keskeneräiset tuotteet siinäkin tapauksessa, että kyseiset tuotteet ovat ulkopuolisten hallussa. Vastaavasti kyseisen yksikön hallussa olevat ulkopuolisille kuuluvat tuotteet eivät sisälly tähän muuttujaan.

Varastot arvotetaan tuotantokustannuksiin ennen arvostuserien (kuten poistojen) huomioon ottamista.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Valmisvaraston ja keskeneräisten töiden muutos kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä erään Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Valmisvaraston ja keskeneräisten töiden muutos kirjataan yhtiön tuloslaskelmassa kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti erään Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos.

Valmisvaraston ja keskeneräisten töiden muutos sisältyy tuloslaskelman erään Myytyjä suoritteita vastaavat kulut toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Valmisvaraston ja yksikön valmistamien keskeneräisten töiden muutosta käytetään laskettaessa tuotannon arvoa (12 12 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Muodostaa osan muuttujasta Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos (13 21 0)

Koodi

:

13 31 0

Nimike

:

Henkilöstömenot

Liite

:

I–VII

Määritelmä

Henkilöstömenot määritellään työnantajan työntekijälle maksamiksi rahamääräisiksi tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi työntekijän (sisältää vakinaiset, tilapäiset ja kotona työskentelevät työntekijät) tilinpitojakson aikana tekemästä työstä. Henkilöstömenoihin sisältyvät myös yksikön työntekijöiltä pidättämät verot ja sosiaaliturvamaksut sekä työnantajan vapaaehtoiset ja pakolliset sosiaaliturvamaksut.

Henkilöstömenoihin sisältyvät

palkat

työnantajan sosiaaliturvamaksut

Nimike sisältää kaikki viitejakson aikana maksetut korvaukset riippumatta siitä, maksetaanko korvaus työajan vai tuotoksen perusteella, tai siitä, maksetaanko se säännöllisesti vai epäsäännöllisesti. Se sisältää kaikki ylimääräiset palkkiot, työolosuhteiden ja tuloksen perusteella maksettavat palkanlisät, vapaaehtoiset maksut, kolmannentoista kuukauden palkat (ja muut vastaavat kiinteät lisät), erorahat, majoitus-, matkustus- ja elinkustannuksista maksettavat korvaukset, perheavustukset, komissiot, osallistumismaksujen korvaukset, ylityökorvaukset, yötyökorvaukset, jne. sekä työntekijöiltä kannettavat verot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksut, jotka työnantaja pidättää työntekijän palkasta.

Henkilöstömenot sisältävät myös työnantajan sosiaaliturvamaksut. Näihin kuuluvat työnantajan sellaisiin järjestelmiin suorittamat maksut, jotka on tarkoitettu muun muassa vanhuuseläkettä, sairautta, äitiyttä, työkyvyttömyyttä, työttömyyttä, työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia sekä perhe-etuuksia varten. Nämä kustannukset sisältyvät henkilöstömenoihin siitä riippumatta, ovatko ne lakisääteisiä, työehtosopimukseen perustuvia, sopimusperusteisia vai vapaaehtoisia.

Vuokratyövoiman kustannukset eivät sisälly henkilöstömenoihin.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Henkilöstömenot saadaan suoraan seuraavista tilinpäätöksen eristä:

Henkilöstökulut, joka on erien Palkat ja palkkiot ja Sosiaaliturvamaksut summa.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Henkilöstömenot voidaan laskea tilinpäätöksen erästä Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ilmoitetaan tuloslaskelman lisäksi toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Henkilöstömenot saadaan seuraavasta yhtälöstä:

Palkat (13 32 0)

+

Sosiaaliturvamaksut (13 33 0)

Henkilöstömenoja käytetään laskettaessa muuttujaa Käyttökate (12 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

13 32 0

Nimike

:

Palkat

Liite

:

I–IV

Määritelmä

Palkat määritellään kaikille yksikön palveluksessa oleville työntekijöille (kotona työskentelevät työntekijät mukaan luettuna) maksetuiksi rahamääräisiksi tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi työntekijän tilikauden aikana tekemästä työstä riippumatta siitä, maksetaanko korvaus työajan vai tuotoksen perusteella, tai siitä, maksetaanko se säännöllisesti vai epäsäännöllisesti.

Palkat sisältävät kaikki työntekijöiltä kannettavat tuloverot ja sosiaaliturvamaksut siinäkin tapauksessa, että työnantaja pidättää maksut ja suorittaa ne työntekijän puolesta edelleen sosiaalivakuutusjärjestelmille ja veroviranomaisille. Palkat eivät sisällä työnantajalta kannettavia sosiaaliturvamaksuja.

Palkat sisältävät: kaikki työntekijöiden saamat ylimääräiset palkkiot, palkanlisät, vapaaehtoiset maksut, kolmannentoista kuukauden palkat, erorahat, majoitus-, matkustus- ja elinkustannuksista maksettavat korvaukset, perheavustukset, palvelurahat, komissiot, osallistumismaksujen korvaukset jne. sekä työntekijöiltä kannettavat verot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksut, jotka työnantaja pidättää työntekijän palkasta. Palkat ja palkkiot, joiden maksamista työnantaja jatkaa työntekijän sairauden, työtapaturman, äitiysloman tai lyhennetyn työajan yhteydessä, voidaan kirjata tähän muuttujaan tai sosiaaliturvamaksuihin yksikön noudattaman kirjanpitokäytännön mukaan.

Vuokratyövoiman kustannukset eivät sisälly palkkoihin.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Palkat kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä erään Palkat ja palkkiot.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Palkat ja palkkiot sisältyvät tuloslaskelmassa erään Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti.

Palkat ja palkkiot sisältyvät erään Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, jotka ilmoitetaan tuloslaskelman lisäksi toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Palkkoja käytetään laskettaessa henkilöstömenoja (13 31 0)

Koodi

:

13 33 0

Nimike

:

Sosiaaliturvamaksut

Liite

:

I–IV

Määritelmä

Työnantajan sosiaaliturvamaksut koostuvat niistä maksuista, jotka työnantajat suorittavat varmistaakseen työntekijöilleen oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin.

Niihin kuuluvat työnantajan sellaisiin järjestelmiin suorittamat sosiaaliturvamaksut, jotka on tarkoitettu muun muassa vanhuuseläkettä, sairautta, äitiyttä, työkyvyttömyyttä, työttömyyttä, työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia sekä perhe-etuuksia varten.

Työnantajan sosiaaliturvamaksut sisältävät kaikista, myös kotona työskentelevistä ja oppisopimuskoulutuksessa olevista työntekijöistä maksettavat maksut.

Sosiaaliturvamaksuihin sisältyvät kaikkiin järjestelmiin suoritetut maksut siitä riippumatta, ovatko ne lakisääteisiä, työehtosopimukseen perustuvia, sopimusperusteisia vai vapaaehtoisia. Palkat ja palkkiot, joiden maksamista työnantaja jatkaa työntekijän sairauden, työtapaturman, äitiysloman tai lyhennetyn työajan yhteydessä, voidaan kirjata tähän muuttujaan tai palkkoihin ja palkkioihin yksikön noudattaman kirjanpitokäytännön mukaan.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Sosiaaliturvamaksut kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä erään Sosiaaliturvamaksut.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Sosiaaliturvamaksut sisältyvät tuloslaskelmassa erään Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti.

Sosiaaliturvamaksut sisältyvät erään Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, jotka ilmoitetaan tuloslaskelman lisäksi toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Sosiaaliturvamaksuja käytetään laskettaessa henkilöstömenoja (13 31 0)

Koodi

:

13 41 1

Nimike

:

Maksut tavaroiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta ja käyttöleasingistä

Liite

:

II ja IV

Määritelmä

Tavaroiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta suoritettaviin maksuihin kuuluvat kaikki kulut, jotka aiheutuvat aineellisen käyttöomaisuuden vuokraamisesta yli vuoden pituiseksi jaksoksi.

Käyttöleasing puolestaan kattaa ne tapaukset, joissa lailliseen omistusoikeuteen liittyvät riskit ja edut eivät kokonaisuudessaan siirry vuokralleottajalle. Käyttöleasingissä vuokralleottaja saa käyttöoikeuden kestokulutustavaraan joko pitkäksi tai lyhyeksi ja toisinaan myös ennalta määräämättömäksi ajaksi. Kun vuokra-aika päättyy, vuokralleantaja olettaa saavansa tavaran takaisin jokseenkin samassa kunnossa kuin silloin, kun tavara vuokrattiin, lukuun ottamatta normaalia kulumista. Vuokra-aika ei siis kata tavaran taloudellista elinkaarta kokonaan tai edes pääosin. Tavaroiden käyttöleasingmaksut ovat leasingsopimuksen mukaisesti yksikön käytössä olevasta aineellisesta käyttöomaisuudesta veloitettavia maksuja.

Jos kaikki omistusoikeuteen liittyvät riskit ja edut siirtyvät tosiasiallisesti, joskaan eivät lain mukaan, vuokralleantajalta vuokralleottajalle, on kyse rahoitusleasingistä. Rahoitusleasingissä vuokra-aika kattaa kestokulutustavaran koko taloudellisen käyttöiän tai suurimman osan siitä. Vuokra-ajan päättyessä vuokralleottajalle tarjotaan yleensä mahdollisuus ostaa tavara nimelliseen hintaan. Vuokralleantajalla ei tarvitse olla kyseiseen tavaraan liittyvää asiantuntemusta. Hän ei tarjoa vuokralleottajalle korjaus- tai kunnossapitopalveluja. Tavallisesti vuokralleottajan valitsema tavara toimitetaan hänelle suoraan valmistajalta tai myyjältä. Vuokralleantaja toimii näin ollen ainoastaan rahoittajana. Muuttujaan 13 41 1 ei kirjata rahoitusleasingiin liittyviä maksuja. Tavaran hankintahinta kirjataan bruttoinvestointeihin tavaran hankinta-ajankohtana.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Maksuja tavaroiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta ja käyttöleasingistä ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät muihin vieraille suoritettuihin kuluihin ja muihin varsinaisen toiminnan kuluihin.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Maksuja tavaroiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta ja käyttöleasingistä ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät tuloslaskelmassa muihin kuluihin kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti.

Maksuja tavaroiden pitkäaikaisesta vuokrauksesta ja käyttöleasingistä ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Ne sisältyvät tuloslaskelmassa muihin kuluihin toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0)

Koodi

:

15 11 0

Nimike

:

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

Liite

:

I–IV, VI ja VII

Määritelmä

Nimike kattaa kaikkeen aineelliseen käyttöomaisuuteen viitejaksolla tehdyt investoinnit. Se sisältää uudet ja jo olemassa olevat aineelliset pääomahyödykkeet, jotka on voitu ostaa ulkopuolisilta, hankkia rahoitusleasingsopimuksella (eli saada ennalta määrätyksi pitkäksi ajaksi käyttöoikeus kestokulutustavaraan vastineeksi maksetusta vuokrasta) tai valmistaa omaa käyttöä varten (eli aineellisten pääomahyödykkeiden valmistuksen omaa käyttöä varten) ja joiden käyttöikä on yli vuoden, mukaan luettuna valmistamaton aineellinen käyttöomaisuus, kuten maa-alueet. Aktivointikelpoiselta tavaralta vaadittavaa käyttöikää voidaan yhtiön tilinpitokäytännön mukaisesti pidentää, jos tavaran käyttöiän on yhtiön käytännön mukaan oltava pidempi kuin edellä mainittu yksi vuosi.

Kaikki investoinnit arvotetaan ennen arvostuserien huomioon ottamista (ne ovat siis bruttomääräisiä) ja ennen luovutuksesta saatujen tulojen vähentämistä. Ostetut tavarat arvotetaan hankintahintaan, joten hinta sisältää kuljetus- ja asennuskustannukset, maksut, verot ja muut omistajanvaihdoksen yhteydessä syntyvät kustannukset. Rahoitusleasingillä hankitun aineellisen käyttöomaisuuden arvo vastaa kyseisen tavaran markkina-arvoa vain, jos se on ostettu hankintavuonna. Tämä arvo merkitään yleensä leasingsopimukseen tai se voidaan arvioida laskemalla yhteen ne osamaksuerät, joilla katetaan pääomasta maksettava korvaus. Osamaksueriin sisältyvää korkoa ei oteta huomioon. Yksikön itse tuottama aineellinen käyttöomaisuus arvotetaan tuotantokustannuksiin. Nimike ei sisällä omaisuutta, jotka saadaan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä (kuten yritysten sulautuessa, yritysvaltausten yhteydessä, yritysten purkautuessa tai itsenäisten yksiköiden irtautuessa yrityksestä). Pientyökalujen ostot, joita ei aktivoida, kirjataan juokseviin menoihin.

Nimike sisältää myös kaikki lisäykset, muutokset, parannukset ja uudistukset, jotka pidentävät pääomatavaran käyttöikää tai lisäävät sen tuottavuutta.

Siihen eivät sisälly juoksevat huoltokustannukset eivätkä sellaisten pääomatavaroiden arvo ja juoksevat kustannukset, joiden käyttö perustuu vuokra- tai käyttöleasingsopimukseen. Mukaan ei lueta rahoitusleasingsopimusten perusteella käytettävään omaisuuteen liittyviä vuosimaksuja. Se ei myöskään sisällä investointeja aineettomaan omaisuuteen eikä rahoitusomaisuuteen.

Lisäksi rahoitusleasingille on ominaista, että kaikki omistusoikeuteen liittyvät riskit ja edut siirtyvät tosiasiallisesti, joskaan eivät lain mukaan, vuokralleantajalta vuokralleottajalle. Vuokra-aika kattaa kestokulutustavaran koko taloudellisen käyttöiän tai suurimman osan siitä. Vuokra-ajan päättyessä vuokralleottajalle tarjotaan yleensä mahdollisuus ostaa tavara nimelliseen hintaan. Vuokralleantaja toimii ainoastaan rahoittajana.

Jos investointihyödykkeen laskutus, toimitus, maksu ja ensimmäinen käyttöönotto voivat ajoittua eri viitejaksoille, investoinnin kirjaamisessa olisi pyrittävä noudattamaan seuraavia periaatteita:

Investointi kirjataan, kun omistusoikeus siirtyy yksikölle, joka aikoo käyttää investointikohdetta. Rahoitusleasingillä hankitun omaisuuden arvo on kirjattava silloin, kun tavara toimitetaan vuokralleottajalle. Omaan käyttöön tarkoitettu tuotanto kirjataan tuotantohetkellä. Jos investointi koostuu yksilöitävissä olevista vaiheittaisista osainvestoinneista, kukin osa olisi kirjattava sille viitejaksolle, jolla se tehdään.

Käytännössä tämä ei aina ole mahdollista, ja yhtiön tilinpitokäytäntö saattaa vaatia tämän menetelmän mukauttamista seuraavilla tavoilla:

i)

investoinnit kirjataan sille viitejaksolle, jolla ne toimitetaan

ii)

investoinnit kirjataan sille viitejaksolle, jolla ne otetaan käyttöön tuotantoprosessissa

iii)

investoinnit kirjataan sille viitejaksolle, jolla ne laskutetaan

iv)

investoinnit kirjataan sille viitejaksolle, jolla ne maksetaan.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Investointeja ei kirjata yhtiön taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset, siirrot ja arvostuserät.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Aineellinen käyttöomaisuus sisältyy yhtiön tilinpäätöksessä erään Käyttöomaisuus – aineelliset hyödykkeet. Neljännessä tilinpäätösdirektiivissä ei viitata rahoitusleasingillä hankitun aineellisen käyttöomaisuuden arvoon. Se voidaan kuitenkin tietyissä maissa aktivoida voimassa olevan kirjanpitokäytännön mukaan taseessa.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Aineellinen käyttöomaisuus sisältyy yhtiön tilinpäätöksessä kohtaan Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvät tiedot on eriteltävä yhtiön kirjanpidossa.

Yhteys muihin muuttujiin

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen saadaan seuraavasta yhtälöstä:

Bruttoinvestoinnit maahan (15 12 0)

+

Bruttoinvestoinnit olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin (15 13 0)

+

Bruttoinvestoinnit uudisrakentamiseen ja rakennusten muutostöihin (15 14 0)

+

Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin (15 15 0)

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen voivat olla suuremmat kuin muuttujien 15 12 0, 15 13 0, 15 14 0 ja 15 15 0 summa, koska on olemassa sellaisia vastaavaa-eriä, kuten metsät, hedelmätarhat ja karja, joita ei voida osoittaa kumpaankaan aineellisen käyttöomaisuuden luokkaan.

Koodi

:

15 12 0

Nimike

:

Bruttoinvestoinnit maahan

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Tähän muuttujaan kuuluvat maan lisäksi maanalaiset esiintymät, metsät ja sisävedet. Jos maakauppaan kuuluvat myös kyseisellä maa-alueella sijaitsevat rakennukset, eikä maan ja rakennusten arvoa voida erikseen määrittää, koko kauppasumma kirjataan tähän muuttujaan, jos maan arvo arvioidaan suuremmaksi kuin rakennusten arvo. Jos taas maalla sijaitsevien rakennusten arvo arvioidaan suuremmaksi kuin maan arvo, kokonaissumma kirjataan muuttujaan Bruttoinvestoinnit olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin (15 13 10). Nimike 15 12 0 sisältää myös maanparannustyöt, joihin kuuluvat maan tasoittaminen, putkien asentaminen sekä teiden rakentaminen. Nimike ei sisällä maata, joka saadaan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä (kuten yritysten sulautuessa, yritysvaltausten yhteydessä, yritysten purkautuessa tai itsenäisten yksiköiden irtautuessa yrityksestä).

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Investointeja ei kirjata yhtiön taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset, siirrot ja arvostuserät.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Maa-alueita ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätökseen sisältyvän aineellisen omaisuuden luettelon kohdassa Käyttöomaisuus – Aineelliset hyödykkeet – Maa-alueet ja rakennukset. Tähän ei kirjata tilinpäätöserään sisältyvää rakennusten osuutta. Ennakkomaksut ja rakenteilla olevat aineelliset hyödykkeet olisi sisällytettävä siltä osin kuin kysymyksessä ovat maa-alueet.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Bruttoinvestointeja maahan ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä, vaan ne sisältyvät erään Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (15 11 0)

Koodi

:

15 13 0

Nimike

:

Bruttoinvestoinnit olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Nämä investoinnit kattavat viitejakson aikana hankittujen (jo käytössä olleiden) rakennusten ja rakennelmien kustannukset. Jos maakauppaan kuuluvat myös kyseisellä maa-alueella sijaitsevat rakennukset, eikä maan ja rakennusten arvoa voida erikseen määrittää, koko kauppasumma kirjataan tähän muuttujaan, jos rakennusten arvo arvioidaan suuremmaksi kuin maan arvo. Jos taas maa-alueen arvo arvioidaan suuremmaksi kuin rakennusten arvo, kokonaissumma kirjataan muuttujaan Bruttoinvestoinnit maahan (15 12 10). Muuttujaan ei sisällytetä sellaisten uusien rakennusten ostoja, joita ei vielä ole otettu käyttöön. Muuttuja ei sisällä rakennuksia eikä rakennelmia, jotka saadaan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä (kuten yritysten sulautuessa, yritysvaltausten yhteydessä, yritysten purkautuessa tai itsenäisten yksiköiden irtautuessa yrityksestä).

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Investointeja ei kirjata yhtiön taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset, siirrot ja arvostuserät.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Bruttoinvestointeja olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätökseen sisältyvän aineellisen omaisuuden luettelon kohdassa Käyttöomaisuus – Aineelliset hyödykkeet – Maa-alueet ja rakennukset. Muuttujaan ei sisällytetä tilinpäätöserän sitä osuutta, joka liittyy maahan, rakennusten rakentamiseen ja niiden muutostöihin. Ennakkomaksut ja rakenteilla olevat aineelliset hyödykkeet olisi sisällytettävä siltä osin kuin kysymyksessä ovat olemassa olevat rakennukset ja rakenteet.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Bruttoinvestointeja olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilipäätöksessä, vaan se sisältyy kohtaan Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (15 11 0)

Koodi

:

15 14 0

Nimike

:

Bruttoinvestoinnit uudisrakentamiseen ja rakennusten muutostöihin

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Nimike kattaa rakennusten rakentamisesta ja muutostöistä viitejakson aikana aiheutuneet kustannukset. Se sisältää myös sellaisten uusien rakennusten ostot, joita ei vielä ole otettu käyttöön. Nimike kattaa myös kaikki lisäykset, muutokset, parannukset ja uudistukset, jotka pidentävät rakennuksen käyttöikää tai lisäävät sen tuottavuutta.

Näitä ovat muun muassa pysyvät rakenteet, kuten vedenjakelujärjestelmät, keskuslämmitys, ilmastointi, valaistus, sekä öljylähteisiin (öljynporaukseen), toiminnassa oleviin kaivoksiin, putkiverkkoihin, voimansiirtojohtoihin, kaasuputkiin, rautateihin, satamalaitteisiin, teihin, siltoihin, maasiltoihin, viemäreihin ja muihin työmaalla tehtäviin parannuksiin liittyvät rakennuskustannukset. Mukaan ei lueta juoksevia huoltokustannuksia.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Investointeja ei kirjata yhtiön taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset, siirrot ja arvostuserät.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Bruttoinvestointeja uudisrakentamiseen ja rakennusten muutostöihin ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätökseen sisältyvän aineellisen omaisuuden luettelon kohdassa Käyttöomaisuus – Aineelliset hyödykkeet – Maa-alueet ja rakennukset. Tähän ei sisällytetä tilinpäätöserän sitä osuutta, joka liittyy maahan ja olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Ennakkomaksut ja rakenteilla olevat aineelliset hyödykkeet olisi sisällytettävä siltä osin kuin kysymyksessä ovat olemassa olevat rakennukset ja rakennusten muutostyöt.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Bruttoinvestointeja uudisrakentamiseen ja rakennusten muutostöihin ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilipäätöksessä, vaan se sisältyy erään Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (15 11 0)

Koodi

:

15 15 0

Nimike

:

Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Tämä muuttuja kattaa viitejaksolla uusina tai käytettyinä hankitut koneet (mm. konttorikoneet), yksikön alueella käytettävät erityisajoneuvot, muut koneet ja laitteet, kaikki yksikön alueen ulkopuolella käytettävät ajoneuvot ja veneet, kuten moottoriajoneuvot, liiketoimintaan liittyvät ajoneuvot, kuorma-autot, kaikentyyppiset erityisajoneuvot, veneet, junanvaunut, jne. Muuttuja ei sisällä koneita eikä laitteita, jotka saadaan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä (kuten yritysten sulautuessa, yritysvaltausten yhteydessä, yritysten purkautuessa tai itsenäisten yksiköiden irtautuessa yrityksestä). Muuttuja sisältää kaikki lisäykset, muutokset, parannukset ja uudistukset, jotka pidentävät pääomatavaran käyttöikää tai lisäävät sen tuottavuutta. Mukaan ei lueta juoksevia huoltokustannuksia.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Investointeja ei kirjata yhtiön taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset, siirrot ja arvostuserät.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin sisältyvät yhtiön tilinpäätöksen kohdan Käyttöomaisuus – Aineelliset hyödykkeet alakohtiin Kalusto ja koneet sekä Muut hyödykkeet, työkalut ja laitteet. Ennakkomaksut ja rakenteilla olevat aineelliset hyödykkeet olisi sisällytettävä siltä osin kuin kysymyksessä ovat koneet ja laitteet.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Bruttoinvestointeja koneisiin ja laitteisiin ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilipäätöksessä, vaan se sisältyy kohtaan Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Nimike Ennakkomaksut ja rakenteilla olevat aineelliset hyödykkeet olisi sisällytettävä siltä osin kuin kysymyksessä ovat koneet ja laitteet.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (15 11 0)

Koodi

:

15 21 0

Nimike

:

Aineellisen käyttöomaisuuden myynnit

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Aineellisen käyttöomaisuuden myynti sisältää ulkopuolisille myytyjen, olemassa olevien aineellisten pääomahyödykkeiden arvon. Aineellisen käyttöomaisuuden myynti arvotetaan kirjanpitoarvon sijasta todelliseen kauppahintaan (ilman alv:a), josta on vähennetty myyjälle omistusoikeuden siirrosta aiheutuneet kustannukset. Nimike ei sisällä arvostuseriä eikä muita luovutuksia kuin kauppaa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Käyttöomaisuuden myyntiä ei merkitä taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset ja siirrot.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Aineellisella käyttöomaisuudella tarkoitetaan yhtiön tilinpäätöksen kohdassa Käyttöomaisuus – Aineelliset hyödykkeet lueteltua omaisuutta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Aineellisella käyttöomaisuudella tarkoitetaan yhtiön tilinpäätöksen kohdassa Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet lueteltua omaisuutta.

Koodi

:

15 42 0

Nimike

:

Bruttoinvestoinnit toimilupiin, patentteihin, lisensseihin, tavaramerkkeihin ja vastaaviin oikeuksiin

Liite

:

II

Määritelmä

Investoinnit toimilupiin, patentteihin, lisensseihin, tavaramerkkeihin ja vastaaviin oikeuksiin katsotaan aineettomiksi hyödykkeiksi, jos ja vain jos on todennäköistä, että kyseisen hyödykkeen tuottama vastainen taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi ja jos hyödykkeen aiheuttama meno on luotettavasti määritettävissä. Tämä vaatimus pätee riippumatta siitä, onko aineeton hyödyke hankittu ulkopuolelta vai aikaansaatu sisäisesti.

Toimilupayritys toimii sellaisen luvan varassa tai lisenssillä, johon liittyy tietynasteista yritystoiminnan yksinoikeudellisuutta tietyllä maantieteellisellä alueella. Esimerkiksi urheilukentillä ja yleisissä puistoissa voi olla toimiluvan varaisia myyntipisteitä, ja julkisia palveluja, kuten vedenjakelu, voidaan järjestää toimilupaan perustuen. Toimiluvan haltijalla on itsenäinen liikeyritys ja hän maksaa toimiluvan myöntäjälle kiinteän maksun, prosenttiosuuden tuloista tai voitosta tai molemmat ja käyttää yksinoikeutta tiettyyn alueeseen tai laitokseen. Toimiluvan puitteissa toimiluvan haltijalle voidaan siirtää oikeus käyttää sellaista olemassaolevaa infrastruktuuria (kuten kaupungin vedenjakelujärjestelmää), jota tarvitaan liiketoiminnan harjoittamiseen.

Patentti on teollisoikeuksien lakiin perustuva omistusoikeus, joka antaa haltijalleen yksinoikeuden keksinnön hyödyntämiseen rajallisella alueella ja rajattuna aikana. Patentti antaa haltijalleen oikeuden estää muita muun muassa valmistamasta, käyttämästä tai myymästä kyseistä keksintöä ilman lupaa. Hyödyntämistä koskevan yksinoikeuden vastineena keksinnön tekniset tiedot on julkaistava. Patentoitavuus edellyttää, että keksintö on uusi, innovatiivinen ja teollisesti käyttökelpoinen.

Lisenssin antaja voi myöntää teollis- ja tekijänoikeuden nojalla lisenssin johonkin tiettyyn toimintaan (kuten tietokoneohjelmiston kopiointiin tai patentoidun keksinnön käyttöön); tällöin ei ole pelkoa, että lisenssin antaja väittäisi teollis- ja tekijänoikeuksiaan rikotun. Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvä lisenssi sisältää useita osia, kuten kesto, maantieteellinen alue, uusiminen ja muut lisenssinantajan kannalta olennaisiksi katsotut rajoitukset.

Tavaramerkki on selvästi muista erottuva merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkki on kilpailun väline, jolla yritykset merkitsevät tavaransa ja palvelunsa erotukseksi kilpailijan tuotteista uusien ja vanhojen asiakkaiden huomion kiinnittämiseksi.

Tavaramerkkiä käytetään tekemään ero tuotteiden tai palvelujen välillä. Tavaramerkki voi olla kaksi- tai kolmiulotteinen ja se voi koostua esimerkiksi sanoista, kuvista, väreistä ja/tai äänistä.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Investointeja ei kirjata yhtiön taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset, siirrot ja arvostuserät.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Toimiluvilla, patenteilla, lisensseillä, tavaramerkeillä ja vastaavilla oikeuksilla tarkoitetaan yhtiön tilinpäätöksen kohdassa Käyttöomaisuus – Aineettomat oikeudet lueteltua omaisuutta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Toimiluvilla, patenteilla, lisensseillä, tavaramerkeillä ja vastaavilla oikeuksilla tarkoitetaan yhtiön tilinpäätöksen kohdassa Aineeton käyttöomaisuus lueteltua omaisuutta.

Koodi

:

15 44 1

Nimike

:

Investoinnit hankittuihin tietokoneohjelmistoihin

Liite

:

II, IV

Määritelmä

Investoinnit hankittuihin tietokoneohjelmistoihin katsotaan aineettomaksi hyödykkeeksi, jos ja vain jos on todennäköistä, että kyseisen hyödykkeen tuottama vastainen taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi ja jos hyödykkeen aiheuttama meno on luotettavasti määritettävissä. Jos ohjelmistojen hankinta ei täytä näitä vaatimuksia, se kirjataan kuluksi hankintahetkellä ja sisällytetään muuttujaan 13 11 0 Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä.

Investointi hankittuun tietokoneohjelmistoon käsittää hankintahinnan, joka sisältää tuontitullit ja sellaiset ostoihin liittyvät verot, jotka eivät ole saatavissa takaisin, sekä menot, jotka välittömästi johtuvat hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Välittömästi hyödykkeestä johtuviin menoihin kuuluvat esimerkiksi sen asentamisesta maksetut asiantuntijapalkkiot. Paljous- ja muut alennukset vähennetään hankintamenoa määritettäessä.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Investointeja ei kirjata yhtiön taseeseen. Sen sijaan taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan kaiken käyttöomaisuuden lisäykset, vähennykset, siirrot ja arvostuserät.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Investoinnit hankittuihin tietokoneohjelmistoihin sisältyvät yhtiön tilinpäätöksessä erään Käyttöomaisuus – Aineettomat oikeudet.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Investoinnit hankittuihin tietokoneohjelmistoihin sisältyvät yhtiön tilinpäätöksessä erään Käyttöomaisuus – Aineettomat oikeudet.

Koodi

:

16 11 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä

Liite

:

I–VII

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä sisältää kaikki tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä työskentelevät henkilöt (joihin kuuluvat myös yksikössään työskentelevät omistajat, yksikössä säännöllisesti työskentelevät yhtiökumppanit sekä palkatonta työtä yksikössä säännöllisesti tekevät perheenjäsenet) sekä ne yksikön ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yksikköön ja saavat palkkansa siltä (kuten myyntiedustajat, lähetit sekä korjaus- ja huoltoyksiköt). Se sisältää myös lyhytaikaisesti työstä poissa olevat työntekijät (kuten sairauslomalla, vuosilomalla tai erityislomalla olevat työntekijät) ja lakossa olevat työntekijät, mutta se ei sisällä työntekijöitä, joiden poissaolon kesto on määrittelemätön. Se sisältää myös kyseisen maan lainsäädännössä osa-aikaisiksi määritellyt, yrityksen palveluksessa olevat työntekijät ja sen palveluksessa olevat kausityöntekijät, oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät ja kotona työskentelevät työntekijät.

Työhön osallistuvien lukumäärään eivät sisälly työntekijät, jotka yksikkö on saanut käyttöönsä muilta yrityksiltä, yksikössä korjaus- ja huoltotöitä tekevät ulkopuolisen yrityksen työntekijät eivätkä asevelvollisuuttaan suorittavat henkilöt.

Palkatonta työtä tekevillä perheenjäsenillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat yksikön omistajan kanssa samassa taloudessa ja työskentelevät säännöllisesti yksikössä, mutta joilla ei ole työsopimusta ja jotka eivät saa kiinteämääräistä korvausta tekemästään työstä. Määritelmän piiriin kuuluvat vain ne henkilöt, jotka eivät ole päätoimisesti jonkin toisen yrityksen palveluksessa.

Huomaa

:

Jotta tietojen vertailukelpoisuus voidaan varmistaa, on ilmoitettava, sisältääkö nimike vapaaehtoistyöntekijät.

Työhön osallistuvien lukumäärällä tarkoitetaan henkilöiden lukumäärää, joka mitataan vuotuisena keskimääränä käyttäen vähintään kunkin vuosineljänneksen tietoja, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä V, VI ja VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevia tilastoja, joiden osalta luku voidaan laskea pidemmin väliajoin kerättyjen tietojen pohjalta.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Työhön osallistuvien lukumäärä on ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa (43 artiklan 9 kohta).

Yhteys muihin muuttujiin

Työhön osallistuvien lukumäärä voidaan jakaa palkatun henkilöstön lukumäärään (16 13 0) ja työhön osallistuvien palkattomien työntekijöiden lukumäärään (16 20 0).

Koodi

:

16 11 1

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä luottolaitosluokan mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä (katso muuttuja 16 11 0) jaotellaan luottolaitosluokan mukaan seuraavasti: toimiluvan saaneet pankit, erikoistuneet luottolaitokset, muut luottolaitokset. Tämä jaottelu mahdollistaa luottolaitosten eri luokkien kohdentamisen vastaaviin NACE Rev.2:n luokkiin.

Yhteys muihin muuttujiin

Työhön osallistuvien lukumäärä jaoteltuna luottolaitosluokan mukaan on muuttujan Työhön osallistuvien lukumäärä (16 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

16 11 2

Nimike

:

Työhön osallistuvien naisten lukumäärä

Liite

:

VI

Määritelmä

Naispuolisten työhön osallistuvien lukumäärä (katso muuttuja 16 11 0).

Yhteys muihin muuttujiin

Työhön osallistuvien naisten lukumäärä muodostaa osan muuttujasta Työhön osallistuvien lukumäärä (16 11 0).

Koodi

:

16 12 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien palkattomien työntekijöiden lukumäärä

Liite

:

I–IV ja VI

Määritelmä

Työhön osallistuvien palkattomien työntekijöiden lukumäärä sisältää ne henkilöt, jotka työskentelevät säännöllisesti tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä ja jotka eivät saa työstä palkkaa, joka olisi kuukausi-, tunti-, urakka- tai muu palkka, muu korvaus tai palkkio tai luontoismuotoinen korvaus (palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet, työtä tekevät omistajat, jotka eivät saa työstä palkkaa).

Yhteys muihin muuttujiin

Työhön osallistuvien palkattomien työntekijöiden lukumäärä (16 20 0) on muuttujien Työhön osallistuvien lukumäärä (16 11 0) ja Palkatun henkilöstön lukumäärä (16 13 0) erotus.

Koodi

:

16 13 0

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä

Liite

:

I–IV ja VI

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä sisältää ne työnantajan palveluksessa olevat työntekijät, joilla on työsopimus ja jotka saavat työstä palkkaa. Palkka voi olla kuukausi-, tunti-, urakka- tai muu palkka, muu korvaus tai palkkio tai luontoismuotoinen korvaus. (Lukuun sisältyvät kaikki henkilöt, joille suoritettavat maksut kirjataan yrityksen tuloslaskelman kohtaan henkilöstömenot, vaikka kaikissa tapauksissa ei olisikaan työsopimusta.)

Työsuhde on olemassa silloin, kun henkilön ja yrityksen välillä on molempien osapuolten tavallisesti vapaaehtoisesti tekemä määrä- tai vapaamuotoinen sopimus siitä, että henkilö tekee työtä yritykselle luontoismuotoista tai rahamääräistä korvausta vastaan.

Työntekijää pidetään tietyn yksikön palkallisena työntekijänä, jos hän saa yksiköltä palkkaa riippumatta siitä, missä työ tehdään (työ voidaan tehdä tuotantoyksikössä tai sen ulkopuolella). Tilapäistyövoimaa välittävän toimiston kautta hankittua työntekijää pidetään välitystoimiston eikä yksikön (asiakkaan) työntekijänä.

Palkattua henkilöstöä ovat:

yrityksessään palkkaa vastaan työskentelevät omistajat

opiskelijat, jotka ovat tehneet muodollisen sitoumuksen osallistumisesta yksikön tuotantoprosessiin korvausta ja/tai koulutusta vastaan

työntekijät, jotka yritys on ottanut palvelukseensa erityisen työttömien työllistämiseen kannustavan sopimuksen perusteella

kotona työskentelevät työntekijät, joiden kanssa on tehty nimenomainen sopimus siitä, että palkka maksetaan tehdyn työn perusteella, ja jotka ovat yrityksen palkkalistalla.

Palkatun henkilöstön lukumäärä sisältää osa-aikatyöntekijät, kausityöntekijät, lakossa olevat työntekijät sekä lyhyellä lomalla olevat työntekijät mutta ei pitkällä lomalla olevia työntekijöitä.

Palkansaajien lukumäärä ei sisällä vapaaehtoistyöntekijöitä.

Palkatun henkilöstön lukumäärä lasketaan samalla tavalla kuin työhön osallistuvien lukumäärä, toisien sanoen kyseessä on henkilöiden lukumäärä, joka mitataan vuotuisena keskimääränä käyttäen vähintään kunkin vuosineljänneksen tietoja, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 295/2008 liitteessä V, VI ja VII olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevia tilastoja, joiden osalta luku voidaan laskea pidemmin väliajoin kerättyjen tietojen pohjalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Työhön osallistuvien lukumäärä (16 11 0)

Koodi

:

16 13 6

Nimike

:

Naispuolisen palkatun henkilöstön lukumäärä

Liite

:

VI

Määritelmä

Naispuolisten palkattujen henkilöiden lukumäärä (katso muuttuja 16 13 0).

Yhteys muihin muuttujiin

Naispuolisten palkattujen henkilöiden lukumäärä muodostaa osan muuttujasta Palkatun henkilöstön lukumäärä (16 13 0).

Koodi

:

16 14 0

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana

Liite

:

I–IV ja VI

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa henkilöstön määrän kokoaikavastaavuudeksi muunnettuna.

Niiden työntekijöiden lukumäärä, joiden työaika on kokoaikaisen ja -vuotisen työntekijän normaalityöaikaa lyhyempi, olisi ilmoitettava kokoaikavastaavuutena suhteessa yksikön kokoaikaisten ja -vuotisten työntekijöiden normaalityöaikaan. Se on työtuntien kokonaismäärä jaettuna talousalueella sijaitsevissa kokoaikaisissa työpaikoissa tehtyjen työtuntien vuotuisella keskiarvolla. Koska kokoaikaisten työpaikkojen työajan pituus on muuttunut aikojen kuluessa ja vaihtelee toimialoittain, kunkin työpaikkaryhmän osalta on käytettävä laskentamenetelmiä, jotka määrittävät osa-aikaisten työpaikkojen keskimääräisen osuuden sekä niissä keskimäärin tehdyt työtunnit. Kullekin työpaikkaryhmälle on ensiksi arvioitava kokoaikaisen työpaikan normaali työviikko. Mikäli mahdollista, työpaikkaryhmä voidaan määritellä toimialan sisällä sukupuolen ja (tai) sen mukaan, millaista työ on. Palkansaajien työpaikkojen osalta näiden lukujen määrittämisen lähtökohtana pidetään sopimusperusteisia työtunteja. Kokoaikavastaavuus lasketaan erikseen kussakin työpaikkaryhmässä ja saadut tulokset summataan.

Nimike sisältää myös työntekijät, jotka tekevät normaalia lyhyempää työpäivää, tai työviikkoa, jossa on normaalia vähemmän työpäiviä, tai työvuotta, jossa on normaalia vähemmän työviikkoja tai -kuukausia. Muunnos olisi tehtävä käyttämällä tehtyjen työtuntien, työpäivien, työviikkojen tai työkuukausien määrää.

Yhteys muihin muuttujiin

Palkatun henkilöstön työtuntien määrää (16 15 0) voidaan käyttää muunnettaessa muuttujaa Palkatun henkilöstön lukumäärää (16 13 0) kokoaikavastavuudeksi.

Koodi

:

16 15 0

Nimike

:

Palkatun henkilöstön työtuntien määrä

Liite

:

II ja IV

Määritelmä

Palkatun henkilöstön työtuntien kokonaismäärä ilmoittaa viitejaksolla todellisuudessa tehtyjen, tutkimuksen kohteena olevan yksikön tuotoksen aikaansaamiseen käytettyjen työtuntien yhteismäärän.

Tämä muuttuja ei sisällä palkallisia työtunteja, joita työntekijä ei todellisuudessa ole tehnyt, kuten vuosilomaa tai sairauslomaa. Se ei myöskään sisällä lounastaukoja eikä kodin ja työpaikan välisiin matkoihin käytettyä aikaa.

Muuttuja sisältää siis vain normaalityöaikana todellisuudessa tehdyt työtunnit, normaalityöajan lisäksi tehdyt työtunnit ja työpaikalla vietetyn ajan, joka käytetään työtilan tai työmaan valmistelun kaltaisiin tehtäviin, sekä työpaikalla pidetyt lyhyet lepotauot.

Jos todellisuudessa tehtyjen työtuntien tarkkaa määrää ei tiedetä, se voidaan arvioida laskennallisten työtuntien ja keskimääräisten poissaolojen (mm. sairaus- ja äitiyslomat) avulla.

Yhteys muihin muuttujiin

Palkatun henkilöstön työtuntien määrää voidaan käyttää muunnettaessa muuttujaa Palkatun henkilöstön lukumäärä (16 13 0) muuttujaksi Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana (16 14 0).

Koodi

:

16 91 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä toiminnassa olevien yritysten populaatiossa vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä sisältää kaikki tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä työskentelevät henkilöt (joihin kuuluvat myös yksikössään työskentelevät omistajat, yksikössä säännöllisesti työskentelevät yhtiökumppanit sekä palkatonta työtä tekevät perheenjäsenet) sekä ne yksikön ulkopuolella työskentelevät henkilöt, jotka kuuluvat yksikköön ja saavat palkkansa siltä (kuten myyntiedustajat, lähetit sekä korjaus- ja huoltoyksiköt). Se sisältää myös lyhytaikaisesti työstä poissa olevat työntekijät (kuten sairauslomalla, vuosilomalla tai erityislomalla olevat työntekijät) ja lakossa olevat työntekijät, mutta se ei sisällä työntekijöitä, joiden poissaolon kesto on määrittelemätön. Se sisältää myös kyseisen maan lainsäädännössä osa-aikaisiksi määritellyt, yrityksen palveluksessa olevat työntekijät ja sen palveluksessa olevat kausityöntekijät, oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät ja kotona työskentelevät työntekijät.

Työhön osallistuvien lukumäärään eivät sisälly työntekijät, jotka yksikkö on saanut käyttöönsä muilta yrityksiltä, yksikössä korjaus- ja huoltotöitä tekevät ulkopuolisen yrityksen työntekijät eivätkä asevelvollisuuttaan suorittavat henkilöt.

Palkatonta työtä tekevillä perheenjäsenillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat yksikön omistajan kanssa samassa taloudessa ja työskentelevät säännöllisesti yksikössä, mutta joilla ei ole työsopimusta ja jotka eivät saa kiinteämääräistä korvausta tekemästään työstä. Määritelmän piiriin kuuluvat vain ne henkilöt, jotka eivät ole päätoimisesti jonkin toisen yrityksen palveluksessa.

Huomaa

:

Jotta tietojen vertailukelpoisuus voidaan varmistaa, on ilmoitettava, sisältääkö nimike vapaaehtoistyöntekijät.

Koodi

:

16 91 1

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä toiminnassa olevien yritysten populaatiossa vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä sisältää ne työnantajan palveluksessa olevat työntekijät, joilla on työsopimus ja jotka saavat työstä palkkaa. Palkka voi olla kuukausi-, tunti-, urakka- tai muu palkka, muu korvaus tai palkkio tai luontoismuotoinen korvaus.

Työsuhde on olemassa silloin, kun henkilön ja yrityksen välillä on molempien osapuolten tavallisesti vapaaehtoisesti tekemä määrä- tai vapaamuotoinen sopimus siitä, että henkilö tekee työtä yritykselle luontoismuotoista tai rahamääräistä korvausta vastaan.

Työntekijää pidetään tietyn yksikön palkallisena työntekijänä, jos hän saa yksiköltä palkkaa riippumatta siitä, missä työ tehdään (työ voidaan tehdä tuotantoyksikössä tai sen ulkopuolella). Tilapäistyövoimaa välittävän toimiston kautta hankittua työntekijää pidetään välitystoimiston eikä yksikön (asiakkaan) työntekijänä.

Palkattua henkilöstöä ovat:

yrityksessään palkkaa vastaan työskentelevät omistajat

opiskelijat, jotka ovat tehneet muodollisen sitoumuksen osallistumisesta yksikön tuotantoprosessiin korvausta ja/tai koulutusta vastaan

työntekijät, jotka yritys on ottanut palvelukseensa erityisen työttömien työllistämiseen kannustavan sopimuksen perusteella

kotona työskentelevät työntekijät, joiden kanssa on tehty nimenomainen sopimus siitä, että palkka maksetaan tehdyn työn perusteella, ja jotka ovat yrityksen palkkalistalla.

Palkatun henkilöstön lukumäärä sisältää osa-aikatyöntekijät, kausityöntekijät, lakossa olevat työntekijät sekä lyhyellä lomalla olevat työntekijät mutta ei pitkällä lomalla olevia työntekijöitä.

Palkansaajien lukumäärä ei sisällä vapaaehtoistyöntekijöitä.

Palkatun henkilöstön lukumäärä lasketaan samaan tapaan kuin työhön osallistuvien lukumäärä, eli se vastaa työpaikkojen vuosittaista keskimäärää.

Koodi

:

16 92 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä aloitettujen yritysten populaatiossa vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Aloittaneiden yritysten populaatio määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 92 0.

Koodi

:

16 92 1

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä aloitettujen yritysten populaatiossa vuonna t

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 1. Aloittaneiden yritysten populaatio määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 92 0.

Koodi

:

16 93 0

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä lopetettujen yritysten populaatiossa vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Lopetettujen yritysten populaatio määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 93 0.

Koodi

:

16 93 1

Nimike

:

Palkatun henkilöstön lukumäärä lopetettujen yritysten populaatiossa vuonna t

Liite

:

IX

Määritelmä

Palkatun henkilöstön lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 1. Lopetettujen yritysten populaatio määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 93 0.

Koodi

:

16 94 1

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t–1 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 94 2

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t–2 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 94 3

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t–3 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 94 4

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t–4 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 94 5

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä niiden vuonna t–5 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Aloittaneiden yritysten populaatio määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 92 0. Eloonjäänti määritellään samalla tavalla kuin muuttujissa 11 94 1–11 94 5.

Koodi

:

16 95 1

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna niiden vuonna t–1 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 95 2

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna niiden vuonna t–2 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 95 3

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna niiden vuonna t–3 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 95 4

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna niiden vuonna t–4 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Koodi

:

16 95 5

Nimike

:

Työhön osallistuvien lukumäärä yrityksen aloitusvuonna niiden vuonna t–5 aloitettujen yritysten populaatiossa, jotka ovat jääneet eloon vuoteen t

Liite

:

IX

Määritelmä

Työhön osallistuvien lukumäärä määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 16 91 0. Aloittaneiden yritysten populaatio määritellään samalla tavalla kuin muuttujassa 11 92 0. Eloonjäänti määritellään samalla tavalla kuin muuttujissa 11 94 1–11 94 5.

Koodi

:

17 32 0

Nimike

:

Vähittäismyymälöiden määrä

Liite

:

III

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa tietyn yrityksen hoitamien, sekä yrityksen omistamien että sen vuokraamien vähittäismyymälöiden määrän. Myymälä määritellään kiinteäksi liiketilaksi, johon asiakkaat tulevat tekemään ostoksia. Vähittäismyymälät luokitellaan NACE Rev.2:n kolminumerotasoille 47.1–47.7.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Paikallisten yksiköiden lukumäärä (11 21 0)

Koodi

:

17 33 1

Nimike

:

Myyntipinta-ala

Liite

:

III

Määritelmä

Myyntipinta-ala (m2 on arvioitu myyntiä ja tavaroiden esillepanoa varten varattu lattiapinta-ala, johon kuuluvat

asiakkaiden käytössä oleva kokonaisala, sovitustilat mukaan luettuna

myyntitiskit ja näyteikkunat

myyntitiskien takana oleva myyjiä varten varattu tila.

Myyntipinta-alaan eivät kuulu toimistotilat, varastot ja muut työtilat, työpajat, portaikot, vaatesäilöt ja muut henkilökunnan tilat.

Koodi

:

18 10 0

Nimike

:

Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta

Liite

:

III

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa NACE Rev.2:n pääluokkien A–F toimialoihin liittyvän liikevaihdon.

Se ei sisällä sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen jälleenmyyntiin liittyvää liikevaihtoa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Koodi

:

18 11 0

Nimike

:

Liikevaihto pääasiallisesta toiminnasta NACE Rev. 2:n kolminumerotasolla

Liite

:

II ja IV

Määritelmä

Nimike ilmoittaa yksikön pääasialliseen toimintaan liittyvän liikevaihdon. Yksikön pääasiallinen toiminta määritetään 15 päivänä maaliskuuta 1993 tilastoyksiköistä annetun neuvoston asetuksen N:o 696/93 mukaisesti.

Nimike sisältää myös alihankinnan kohteena olleiden tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvän liikevaihdon. Se ei sisällä sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen jälleenmyyntiin liittyvää liikevaihtoa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa pääasiallisesta toiminnasta NACE Rev.2:n kolminumerotasolla ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Koodi

:

18 12 0

Nimike

:

Liikevaihto teollisuuden toimialoilta

Liite

:

II

Määritelmä

Nimike ilmoittaa NACE Rev.2:n pääluokkien B–F toimialoihin liittyvän liikevaihdon.

Nimike sisältää myös alihankinnan kohteena olleiden tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvän liikevaihdon. Se ei sisällä sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen jälleenmyyntiin liittyvää liikevaihtoa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa teollisuuden toimialoilta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta (18 10 0)

Koodi

:

18 12 1

Nimike

:

Liikevaihto teollisuustoiminnasta rakennustoimintaa lukuun ottamatta

Liite

:

IV

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa NACE Rev.2:n pääluokkien B–E toimialoihin liittyvän liikevaihdon.

Muuttuja sisältää myös alihankinnan kohteena olleiden tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvän liikevaihdon. Se ei sisällä sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen jälleenmyyntiin liittyvää liikevaihtoa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa teollisuustoiminnasta rakennustoimintaa lukuun ottamatta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta (18 10 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto teollisuuden toimialoilta (18 12 0)

Koodi

:

18 12 2

Nimike

:

Liikevaihto rakennustoiminnasta

Liite

:

IV

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa NACE Rev.2:n pääluokan F toimialoihin liittyvän liikevaihdon.

Muuttuja sisältää myös alihankinnan kohteena olleiden tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvän liikevaihdon. Se ei sisällä sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen jälleenmyyntiin liittyvää liikevaihtoa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa rakennustoiminnasta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta (18 10 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto teollisuuden toimialoilta (18 12 0)

Koodi

:

18 15 0

Nimike

:

Liikevaihto palvelutoiminnasta

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa palvelujen kokonaistuotantoon liittyvän liikevaihdon (pankki- ja vakuutuspalvelut, yrityspalvelut sekä henkilökohtaiset palvelut).

Muuttuja sisältää sekä pääasiallisena toimintana että sivutoimintana tuotettujen palvelujen liikevaihdon. Tiettyjä palveluja voivat tuottaa myös teollisuuden yksiköt. Muuttujan kattamat palvelut luokitellaan NACE Rev.2:n pääluokkiin H–N ja P–S sekä pääluokan G huoltoa ja korjausta koskeville kolminumerotasoille 45.2 ja 45.4.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa palvelutoiminnasta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Koodi

:

18 16 0

Nimike

:

Liikevaihto kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnasta

Liite

:

II–IV

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa liikevaihdon yksikön kaupallisesta osto- ja jälleenmyyntitoiminnasta sekä yksikön harjoittamasta välitystoiminnasta. Se kattaa yksikön omissa nimissään ja omaan lukuunsa ostamien ja sellaisinaan tai yksikön kaupan yrityksille tyypillisellä tavalla pakkaamina ja merkitseminä jälleenmyymien tavaroiden myynnin ja kaikki välityspalkkiot, jotka perustuvat yksikön kolmansien puolesta ja lukuun harjoittamaan osto- ja myyntitoimintaan sekä muuhun vastaavaan toimintaan.

Jälleenmyynti voidaan jakaa kahteen ryhmään:

jälleenmyynti muille kauppiaille tai ammattimaisille käyttäjille (tukkumyynti)

jälleenmyynti kotitalouksille tai pieniä määriä kuluttaville yksiköille (vähittäismyynti)

Tämäntyyppinen toiminta luokitellaan NACE Rev.2:n pääluokkaan G (lukuun ottamatta kolminumerotasojen 45.2 ja 45.4 mukaista huoltoa ja korjausta).

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnasta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Koodi

:

18 21 0

Nimike

:

Liikevaihdon jakautuminen tuotteittain (CPA:n pääluokan G mukaisesti)

Liite

:

III

Määritelmä

Jaoteltava liikevaihto on yksikön liikevaihto kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnasta (siten kuin se on määritelty muuttujan 18 16 0 osalta).

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihdon jakautumista tuotteittain ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Kaikkiin tuotteisiin liittyvän liikevaihdon summan on oltava yhtä suuri kuin Liikevaihto kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnasta (18 16 0).

Koodi

:

18 31 0

Nimike

:

Liikevaihto rakennusten rakentamisesta

Liite

:

IV

Määritelmä

Nimike ilmoittaa NACE Rev.2:n pääluokan F toimintoihin ja rakennusluokituksessa rakennuksiksi luokiteltuihin rakenteisiin liittyvän liikevaihdon.

Nimike sisältää myös alihankinnan kohteena olleiden tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvän liikevaihdon. Se ei sisällä sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen jälleenmyyntiin liittyvää liikevaihtoa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa rakennusten rakentamisesta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta (18 10 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto teollisuuden toimialoilta (18 12 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto rakennustoiminnasta (18 12 2)

Koodi

:

18 32 0

Nimike

:

Liikevaihto tie- ja vesirakentamisesta

Liite

:

IV

Määritelmä

Muuttuja ilmoittaa NACE Rev.2:n pääluokan F toimintoihin ja rakennusluokituksessa maa- ja vesirakennusalan rakenteiksi luokiteltuihin rakenteisiin liittyvän liikevaihdon.

Muuttuja sisältää myös alihankinnan kohteena olleiden tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvän liikevaihdon. Se ei sisällä sellaisinaan myytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen jälleenmyyntiin liittyvää liikevaihtoa.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Liikevaihtoa tie- ja vesirakentamisesta ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se muodostaa osan nettoliikevaihdosta.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se muodostaa osan tuotoista.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta (18 10 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto teollisuuden toimialoilta (18 12 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto rakennustoiminnasta (18 12 2)

Koodi

:

20 11 0

Nimike

:

Energiatuotteiden ostot (arvo)

Liite

:

II ja IV

Määritelmä

Muuttujaan sisältyvät vain niiden viitejakson aikana hankittujen energiatuotteiden ostot, jotka on tarkoitettu polttoaineiksi. Siihen ei sisällytetä raaka-aineiksi tai jalostamattomina jälleenmyytäviksi hankittuja energiatuotteita. Luku ilmaisee ainoastaan energiatuotteiden arvon.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Energiatuotteiden ostoja ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Ne sisältyvät aineisiin ja tarvikkeisiin.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Ne sisältyvät eriin Aineiden ja tarvikkeiden käyttö kululajikohtaisen erittelyn pohjalta.

Ne sisältyvät eriin Myytyjä suoritteita vastaavat kulut, Myynnin ja markkinoinnin kulut ja Hallinnon kulut toimintokohtaisen erittelyn pohjalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostavat osan muuttujasta Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0)

Koodi

:

21 11 0

Nimike

:

Investoinnit laitteisiin ja laitoksiin, jotka on tarkoitettu päästöjen vähentämiseen, sekä erityisiin päästöjen vähentämislaitteisiin (pääasiassa putkien suulle asennettavat)

Liite

:

II

Määritelmä

Pääomamenot sellaisia menetelmiä, tekniikoita, prosesseja tai laitteita varten, jotka on suunniteltu jo syntyneiden saasteiden ja päästöjen (esim. päästöt ilmaan ja veteen sekä kiinteät jätteet) keruuta ja poistamista varten, niiden leviämisen estämistä ja päästötason mittaamista varten sekä yrityksen varsinaisesta toiminnasta syntyneiden päästöjen käsittelyä ja hävittämistä varten.

Kyseessä on seuraavien ympäristöalan osa-alueiden kustannusten yhteenlaskettu summa: ilmanlaadun ja ilmaston suojelu, jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristönsuojelu. Muuhun ympäristönsuojeluun sisältyvät: maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu ja parantaminen, melun ja tärinän torjunta, biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu, säteilysuojelu, tutkimus ja kehitys, yleinen ympäristönhoito ja -hallinto, koulutus ja tiedotus, erillismenoihin johtava toiminta ja muualla luokittelematon toiminta.

Tähän sisältyvät:

investoinnit nykyisiä laitteita täydentäviin erillisiin, yksilöitävissä oleviin osiin, jotka otetaan käyttöön tuotantolinjan loppupäässä tai kokonaan tuotantolinjan ulkopuolella (”piipunpääteknologia”),

investoinnit laitteisiin (esim. suodattimiin tai erillisiin puhdistusvaiheisiin), jotka keräävät tai erottavat päästöjä tuotantolinjalla, sikäli kuin näiden lisälaitteiden mahdollisella poistamisella ei ole vaikutusta tuotantolinjan pääasialliseen toimintaan.

Tällaisen pääomamenon pääasiallisena tarkoituksena tai tehtävänä on ympäristönsuojelu, ja siitä ilmoitetaan sitä koskevat kokonaismenot.

Menot on ilmoitettava bruttomääräisinä, ilman että niistä vähennetään markkinoitavien sivutuotteiden tuotannosta ja myynnistä, saavutetuista säästöistä tai saaduista tukipalkkioista saatua tuloa.

Ostetut tavarat ja palvelut arvotetaan hankintahintaan, josta on vähennetty alv ja muut välittömästi liikevaihtoon liittyvät, vähennyskelpoiset verot.

Tähän eivät sisälly:

ympäristön kannalta myönteiset toimet, jotka olisi toteutettu ympäristönsuojeluun liittyvistä perusteista huolimatta, mukaan luettuna ensisijaisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä tuotannon turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet,

päästöjä vähentävät toimenpiteet, kun tuotteet käytetään tai romutetaan, paitsi jos noudatettavan ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön mukaan tuottajan oikeudellinen vastuu ulottuu koskemaan myös tuotteiden käytön yhteydessä muodostuvia päästöjä tai tuotteista huolehtimista siinä vaiheessa, kun niistä tulee jätettä,

luonnonvarojen käyttöön ja säästöön liittyvät toimet (esim. vesihuolto ja energian tai raaka-aineiden säästötoimet), paitsi jos niiden ensisijaisena tarkoituksena on ympäristönsuojelu, esimerkiksi toteutettaessa toimia kansallisen tai kansainvälisen ympäristöpolitiikan noudattamiseksi eikä kustannuksiin liittyvistä syistä.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Määritelmä perustuu yhtiön kirjanpitokäytäntöön, jossa noudatetaan EU:n tilinpäätösstandardeja, toisien sanoen kyse on menoista, jotka voidaan kirjata omaisuuseriksi.

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä saatetaan hankkia turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä. Vaikka tällaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta ei välittömästi lisää minkään tietyn olemassa olevan aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen tuottamaa vastaista taloudellista hyötyä, ne saattavat olla välttämättömiä, jotta yritys pystyisi saamaan vastaista taloudellista hyötyä muista varoistaan. Tällaisessa tapauksessa kyseiset aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat ovat merkittävissä varoiksi taseeseen, sillä yritys voi niiden ansioista saada suuremman taloudellisen hyödyn niihin liittyvistä hyödykkeistä kuin se voisi saada, jos niitä ei olisi hankittu. Tällaiset hyödykkeet merkitään kuitenkin taseeseen vain sellaiseen arvoon, että kyseisen hyödykkeen ja siihen liittyvien hyödykkeiden kirjanpitoarvo ei ylitä niistä yhteensä tulevaisuudessa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Esimerkiksi kemian teollisuutta harjoittava yritys saattaa joutua asentamaan tietyn uuden kemikaalien käsittelyprosessin noudattaakseen vaarallisten kemikaalien tuotantoa ja varastointia koskevia ympäristönsuojeluvaatimuksia; tähän liittyvät tehtaan parannustyöt merkitään taseeseen varoiksi siltä osin, kuin vähintään niitä vastaava määrä on kerrytettävissä, koska yritys ei pysty valmistamaan eikä myymään kemikaaleja ilman niitä.

Yhteys muihin muuttujiin

Investoinnit ympäristönsuojeluun yhteensä on muuttujien 21 11 0 ja 21 12 0 summa. Ympäristönsuojelumenot yhteensä on muuttujien 21 11 0, 21 12 0 ja 21 14 0 summa.

Muodostaa osan muuttujista:

15 11 0 Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

Koodi

:

21 12 0

Nimike

:

Investoinnit laitteisiin ja laitoksiin, jotka liittyvät ympäristöä säästävään teknologiaan (”yhdennetty teknologia”)

Liite

:

II

Määritelmä

Pääomamenot sellaisia uusia menetelmiä, tekniikoita, prosesseja ja laitteistoja (tai niiden osia) tai edellä tarkoitettujen nykyisten menetelmien, tekniikoiden, prosessien ja laitteistojen (tai niiden osien) mukauttamista varten, jotka on suunniteltu estämään tai vähentämään päästöjä niiden syntypaikalla (esim. päästöt ilmaan ja veteen sekä kiinteät jätteet) ja joilla vähennetään päästöihin ja/tai saastuttavaan toimintaan liittyviä ympäristövaikutuksia.

Kyseessä on seuraavien ympäristöalan osa-alueiden kustannusten yhteenlaskettu summa: ilmanlaadun ja ilmaston suojelu, jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristönsuojelu. Muuhun ympäristönsuojeluun sisältyvät: maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu ja parantaminen, melun ja tärinän torjunta, biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu, säteilysuojelu, tutkimus ja kehitys, yleinen ympäristönhoito ja -hallinto, koulutus ja tiedotus, erillismenoihin johtava toiminta ja muualla luokittelematon toiminta.

Tähän sisältyvät:

pääomamenot erillisistä, erikseen yksilöitävissä olevista (ympäristönsuojeluun liittyvistä) menetelmistä, tekniikoista ja laitteista, joiden pääasiallisena tarkoituksena tai tehtävänä on määritelmän mukainen ympäristönsuojelu. Edellä tarkoitetuista (ympäristönsuojeluun liittyvistä) menetelmistä, tekniikoista ja laitteista on ilmoitettava kokonaiskustannukset,

pääomamenot menetelmistä, prosesseista, tekniikoista ja laitteista, jotka on yhdennetty varsinaiseen toimintaan (tuotantoprosessiin/laiteasennukseen) siten, että päästöjen estoon liittyvää osaa on vaikea yksilöidä erikseen. Tällaisissa tapauksissa (”yhdennetyt toimenpiteet”) kokonaisinvestoinneista ilmoitetaan ainoastaan ympäristönsuojeluun liittyvä osuus.

Tämä osuus vastaa sitä lisäinvestointia suhteessa pääomamenoihin, jotka olisi toteutettu siinä tapauksessa, että ympäristönsuojeluun liittyviä perusteita ei olisi otettu huomioon. Sen vuoksi vertailuvaihtoehtona käytetään yhtiölle halvinta mahdollista vaihtoehtoa, joka tarjoaa vastaavat toiminnot ja ominaisuudet, lukuun ottamatta ympäristönsuojeluun liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia.

Jos valittu vaihtoehto perustuu vakiotekniikkaan, eikä yhtiöllä ole halvempaa, ympäristön kannalta heikompaa saatavilla olevaa vaihtoehtoa, toimenpidettä ei pidetä määritelmän mukaisena ympäristönsuojeluun liittyvänä toimena, eikä siihen liittyviä menoja ilmoiteta.

Menot on ilmoitettava bruttomääräisinä, ilman että niistä vähennetään markkinoitavien sivutuotteiden tuotannosta ja myynnistä, saavutetuista säästöistä tai saaduista tukipalkkioista saatua tuloa.

Ostetut tavarat ja palvelut arvotetaan hankintahintaan, josta on vähennetty alv ja muut välittömästi liikevaihtoon liittyvät, vähennyskelpoiset verot.

Tähän eivät sisälly:

ympäristön kannalta myönteinen toiminta (myönteiset toimet), joka (jotka) olisi toteutettu ympäristönsuojeluun liittyvistä perusteista huolimatta, mukaan luettuna ensisijaisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä tuotannon turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet,

päästöjä vähentävät toimenpiteet, kun tuotteet käytetään tai romutetaan, paitsi jos noudatettavan ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön mukaan tuottajan oikeudellinen vastuu ulottuu koskemaan myös tuotteiden käytön yhteydessä muodostuvia päästöjä tai tuotteista huolehtimista siinä vaiheessa, kun niistä tulee jätettä,

luonnonvarojen käyttöön ja säästöön liittyvät toimet (esim. vesihuolto ja energian tai raaka-aineiden säästötoimet), paitsi jos niiden ensisijaisena tarkoituksena on ympäristönsuojelu, esimerkiksi toteutettaessa toimia kansallisen tai kansainvälisen ympäristöpolitiikan noudattamiseksi eikä kustannuksiin liittyvistä syistä.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Määritelmä perustuu yhtiön kirjanpitokäytäntöön, jossa noudatetaan EU:n tilinpäätösstandardeja, toisien sanoen kyse on menoista, jotka voidaan kirjata omaisuuseriksi.

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä saatetaan hankkia turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä. Vaikka tällaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta ei välittömästi lisää minkään tietyn olemassa olevan aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen tuottamaa vastaista taloudellista hyötyä, ne saattavat olla välttämättömiä, jotta yritys pystyisi saamaan vastaista taloudellista hyötyä muista varoistaan. Tällaisessa tapauksessa kyseiset aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat ovat merkittävissä varoiksi taseeseen, sillä yritys voi niiden ansioista saada suuremman taloudellisen hyödyn niihin liittyvistä hyödykkeistä kuin se voisi saada, jos niitä ei olisi hankittu. Tällaiset hyödykkeet merkitään kuitenkin taseeseen vain sellaiseen arvoon, että kyseisen hyödykkeen ja siihen liittyvien hyödykkeiden kirjanpitoarvo ei ylitä niistä yhteensä tulevaisuudessa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Esimerkiksi kemian teollisuutta harjoittava yritys saattaa joutua asentamaan tietyn uuden kemikaalien käsittelyprosessin noudattaakseen vaarallisten kemikaalien tuotantoa ja varastointia koskevia ympäristönsuojeluvaatimuksia; tähän liittyvät tehtaan parannustyöt merkitään taseeseen varoiksi siltä osin, kuin vähintään niitä vastaava määrä on kerrytettävissä, koska yritys ei pysty valmistamaan eikä myymään kemikaaleja ilman niitä.

Yhteys muihin muuttujiin

Investoinnit ympäristönsuojeluun yhteensä on muuttujien 21 11 0 ja 21 12 0 summa. Ympäristönsuojelumenot yhteensä on muuttujien 21 11 0, 21 12 0 ja 21 14 0 summa.

Muodostaa osan muuttujista:

15 11 0 Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

Koodi

:

21 14 0

Nimike

:

Ympäristönsuojelun toimintamenot yhteensä

Liite

:

II

Määritelmä

Ympäristönsuojelun toimintamenoilla yhteensä tarkoitetaan sellaisen toiminnan, tekniikan, prosessin tai laitteiston (tai sen osan) toiminnasta ja ylläpidosta johtuvia kuluja, jotka on suunniteltu estämään, vähentämään, käsittelemään tai poistamaan saasteita ja päästöjä (esim. päästöt ilmaan ja veteen sekä kiinteät jätteet) tai muuta yrityksen varsinaisesta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Kyseessä on seuraavien ympäristöalan osa-alueiden kustannusten yhteenlaskettu summa: ilmanlaadun ja ilmaston suojelu, jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristönsuojelu. Muuhun ympäristönsuojeluun sisältyvät: maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu ja parantaminen, melun ja tärinän torjunta, biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu, säteilysuojelu, tutkimus ja kehitys, yleinen ympäristönhoito ja -hallinto, koulutus ja tiedotus, erillismenoihin johtava toiminta ja muualla luokittelematon toiminta.

Menot olisi ilmoitettava bruttomääräisinä, ilman että niistä vähennetään markkinoitavien sivutuotteiden tuotannosta ja myynnistä, saavutetuista säästöistä tai saaduista tukipalkkioista saatua tuloa.

Toimintamenot ovat sisäisten menojen ja ympäristönsuojelupalvelujen ostojen summa.

Sisäiset menot sisältävät kaikki juoksevat ympäristönsuojelumenot, lukuun ottamatta muilta yksiköiltä ostettuja ympäristönsuojelupalveluja. Kyseessä on työvoimakustannusten, aineiden ja tarvikkeiden käytön (energiakustannukset mukaan luettuina) sekä käyttöleasingmaksujen summa. Sisäiset menot liittyvät esimerkiksi seuraaviin: ympäristölaitteistojen toiminta ja ylläpito, päästötasojen mittaus ja valvonta, ympäristönhallinta, tiedotus ja koulutus, ympäristötutkimus- ja kehitys.

Ympäristönsuojelupalvelujen ostot sisältävät kaikki muille julkisille tai yksityisille organisaatioille (ilmoittavan yksikön ulkopuolisille) yhtiön varsinaisesta toiminnasta johtuviin ympäristövaikutuksiin liittyvistä ympäristönsuojelupalveluista maksetut maksut. Näitä ovat esimerkiksi jätteen ja jäteveden keruu- ja käsittelymaksut, maaperän puhdistamiseen liittyvät maksut, lakisääteiset maksut sekä ympäristöasiantuntijoille esimerkiksi ympäristötiedoista tai laitteiden toiminnasta tai sertifioinnista maksetut maksut.

Ostetut tavarat ja palvelut arvotetaan hankintahintaan, josta on vähennetty alv ja muut välittömästi liikevaihtoon liittyvät, vähennyskelpoiset verot. Työvoimakustannuksiin sisältyvät bruttopalkat, myös työnantajamaksut ja sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta yleiskuluja.

Tähän eivät sisälly:

ympäristön kannalta myönteinen toiminta (myönteiset toimet), joka (jotka) olisi toteutettu ympäristönsuojeluun liittyvistä perusteista huolimatta, mukaan luettuna ensisijaisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä tuotannon turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet,

päästöjä vähentävät toimenpiteet, kun tuotteet käytetään tai romutetaan, paitsi jos noudatettavan ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön mukaan tuottajan oikeudellinen vastuu ulottuu koskemaan myös tuotteiden käytön yhteydessä muodostuvia päästöjä tai tuotteista huolehtimista siinä vaiheessa, kun niistä tulee jätettä,

luonnonvarojen käyttöön ja säästöön liittyvät toimet (esim. vesihuolto ja energian tai raaka-aineiden säästötoimet), paitsi jos niiden ensisijaisena tarkoituksena on ympäristönsuojelu, esimerkiksi toteutettaessa toimia kansallisen tai kansainvälisen ympäristöpolitiikan noudattamiseksi eikä kustannuksiin liittyvistä syistä.

verot ja muut ilmoittavan yksikön maksamat maksut, jotka eivät liity yhtiön varsinaisesta toiminnasta johtuviin ympäristövaikutuksiin liittyvien ympäristöpalvelujen ostoon, vaikka valtion viranomaiset olisivat osoittaneet tulon ympäristönsuojelutoimien rahoitukseen liittyväksi tuloksi (esim. päästövero),

laskennalliset kustannuserät, kuten ympäristölaitteiden poistot, välttämättömästä korvaamisesta johtuva pääomatappio sekä yleiskulut,

tulonmenetykset, maksetut korvaukset, sakot, seuraamusmaksut ja muut vastaavat kulut, jotka eivät liity ympäristönsuojelutoimiin.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Määritelmä perustuu yhtiön kirjanpitokäytäntöön, jossa noudatetaan EU:n tilinpäätösstandardeja, toisien sanoen kyse on menoista, jotka voidaan kirjata omaisuuseriksi. Toimintamenoihin sisältyvät siis kaikki kustannukset, joita ei ole pääomitettu vaan jotka on merkitty tuloslaskelmaan.

Se on aineiden ja tarvikkeiden oston, työvoimakustannusten, julkisten maksujen, ulkoisista palveluista johtuvien kulujen ja ympäristönsuojelutoimien vuokraamisesta ja leasingistä johtuvien kulujen summa.

Yhteys muihin muuttujiin

Investoinnit ympäristönsuojeluun yhteensä on muuttujien 21 11 0 ja 21 12 0 summa. Ympäristönsuojelumenot yhteensä on muuttujien 21 11 0, 21 12 0 ja 21 14 0 summa.

Muodostaa osan muuttujista:

13 11 0 Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 31 0 Henkilöstömenot

Koodi

:

23 11 0

Nimike

:

Maksut alihankkijoille

Liite

:

II ja IV

Määritelmä

Liitteessä II olevassa 3 jaksossa tarkoitettuja toimialoja koskevien tilastojen osalta alihankkijoille suoritetut maksut ovat maksuja, jotka yksikkö suorittaa ulkopuolisille näiden alihankintana toimittamista teollisista tavaroista tai palveluista. Alihankinta määritellään seuraavalla tavalla:

Kahden yrityksen välillä on alihankintasuhde aina, kun A ja B kohdan ehdot täyttyvät samanaikaisesti:

A.

asiakasyritys, jota kutsutaan myös päähankkijaksi, osallistuu tuotteen tuottamiseen toimittamalla vähintään osittaiset tekniset ohjeet alihankkijayritykselle, jota kutsutaan myös alihankkijaksi, ja/tai toimittaa kyseiselle yritykselle käsiteltävät materiaalit

B.

asiakasyritys myy alihankinnan kohteena olleen tuotteen joko sellaisenaan tai moniosaisen tuotteen osana ja ottaa kaupan jälkeisen vastuun tuotteesta.

Huomaa

:

Teknisiksi ohjeiksi ei katsota yksinomaan väriä, kokoa tai luettelonumeroa koskevaa ohjetta. Räätälöidyn tuotteen valmistaminen ei välttämättä aina merkitse sitä, että kyseessä on alihankinta.

Liitteessä IV olevassa 3 jaksossa tarkoitettuja toimialoja koskevien tilastojen osalta alihankkijoille suoritetut maksut ovat maksuja, jotka yksikkö suorittaa ulkopuolisille näiden alihankintana toimittamista rakennustöistä.

Kahden yrityksen välillä on alihankintasuhde aina, kun A, B, C ja D kohdan ehdot täyttyvät samanaikaisesti:

A.

asiakasyritys tekee sopimuksen alihankkijayrityksen kanssa, jäljempänä ’alihankkija’, sellaisten tehtävien tai palvelujen toteuttamiseksi, jotka ovat kiinteä osa rakennusprosessia

B.

asiakasyritys vastaa rakennusprosessin lopputuotteesta, ja vastuu kattaa myös alihankkijan toteuttamat osat siitä; joissain tapauksissa osa vastuusta voi olla alihankkijalla.

C.

Asiakasyritys antaa alihankkijalle tekniset ohjeet esimerkiksi tehtävistä tai palveluista, jotka alihankkijan on räätälöitävä tiettyyn projektiin ja jotka eivät siksi voi olla standardoituja tai tavanomaisia tehtäviä tai palveluja.

D.

molempia velvoittavaa sopimusta ei muutoin sido mikään assosiaatiotyyppinen sopimus, kuten yhteinen vastaus tarjouskilpailuun, yhteenliittymä tai yhteisyritys.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Alihankkijoille suoritettuja maksuja ei välttämättä eritellä yhtiön kirjanpidossa.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Ne voidaan sisällyttää muihin vieraille suoritettuihin kuluihin tai muihin varsinaisen toiminnan kuluihin.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Ne voidaan sisällyttää tuloslaskelmassa muihin kuluihin kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti.

Ne voidaan sisällyttää tuloslaskelmassa muihin kuluihin toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0)

Koodi

:

23 12 0

Nimike

:

Tulot alihankinnasta

Liite

:

IV

Määritelmä

Liitteessä IV olevassa 3 jaksossa määriteltyjä toimintoja koskevien tilastojen osalta tulot alihankinnasta tarkoittavat liikevaihtoa, joka on syntynyt yksikön omista rakennustöistä, joita se on toteuttanut alihankintasuhteessa kolmannelle osapuolelle.

Kahden yrityksen välillä on alihankintasuhde aina, kun A, B, C ja D kohdan ehdot täyttyvät samanaikaisesti:

A.

Asiakasyritys tekee sopimuksen alihankkijayrityksen kanssa, jäljempänä ’alihankkija’, sellaisten tehtävien tai palvelujen toteuttamiseksi, jotka ovat kiinteä osa rakennusprosessia.

B.

Asiakasyritys vastaa rakennusprosessin lopputuotteesta, ja vastuu kattaa myös alihankkijan toteuttamat osat siitä; joissain tapauksissa osa vastuusta voi olla alihankkijalla.

C.

Asiakasyritys antaa alihankkijalle tekniset ohjeet esimerkiksi tehtävistä tai palveluista, jotka alihankkijan on räätälöitävä tiettyyn projektiin ja jotka eivät siksi voi olla standardoituja tai tavanomaisia tehtäviä tai palveluja.

D.

Molempia velvoittavaa sopimusta ei muutoin sido mikään assosiatiotyyppinen sopimus, kuten yhteinen vastaus tarjouskilpailuun, yhteenliittymä tai yhteisyritys.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Tuloja alihankinnasta ei välttämättä eritellä yhtiön kirjanpidossa.

Neljäs tilinpäätösdirektiivi: neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Se sisältyy nettoliikevaihtoon.

IAS-asetukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 ja komission asetus (EY) N:o 1725/2003

Se sisältyy tuloslaskelmassa tuottoihin kululajikohtaisen erittelyn mukaisesti.

Se sisältyy tuloslaskelmassa tuottoihin toimintokohtaisen erittelyn mukaisesti.

Yhteys muihin muuttujiin

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto (12 11 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnasta (18 10 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto teollisuuden toimialoilta (18 12 0)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto rakennustoiminnasta (18 12 2)

Muodostaa osan muuttujasta Liikevaihto rakennusten rakentamisesta (18 31 0) tai Liikevaihto tie- ja vesirakentamisesta (18 32 0)

Koodi

:

32 11 2

Nimike

:

Vakuutusmaksun siirtovastuun muutos (brutto) (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 25 ja 37 artikla – vakuutusmaksun siirtovastuun muutos (brutto) sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.1 c kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.1 c kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Vakuutusmaksun siirtovastuun muutosta (brutto) käytetään laskettaessa Vakuutusmaksutuottoja (brutto), Vakuutusteknistä bruttotulosta (32 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

32 11 4

Nimike

:

Bruttovakuutusmaksutulo oikeudellisen muodon mukaan

Liite

:

V

Määritelmä

Bruttovakuutusmaksutulo (katso muuttuja 12 11 0) jaotellaan oikeudellisen muodon mukaan seuraavasti: osakeyhtiömuotoiset yritykset, keskinäiset yhtiöt, julkisoikeudelliset yritykset, sellaisten vakuutusyritysten sivukonttorit, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolisessa valtiossa, muut.

Huomaa:

Sellaisten jälleenvakuutukseen erikoistuneiden vakuutusyritysten sivukonttoreita, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolisessa valtiossa, ei kirjata.

Yhteys muihin muuttujiin

Bruttovakuutusmaksutulo jaoteltuna oikeudellisen muodon mukaan on muuttujan Bruttovakuutusmaksutulo (12 11 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

32 11 5

Nimike

:

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) emoyhtiön kotipaikan mukaan

Liite

:

V

Määritelmä

Muuttujan 11 11 5 jaottelun mukaisesti ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) jaotellaan kotimaisessa hallinnassa olevien yritysten osuuteen ja ulkomaisessa hallinnassa olevien yritysten osuuteen.

Koodi

:

32 11 6

Nimike

:

Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) emoyhtiön kotipaikan mukaan

Liite

:

V

Määritelmä

Muuttujan 11 11 5 jaottelun mukaisesti jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) jaotellaan kotimaisessa hallinnassa olevien yritysten osuuteen ja ulkomaisessa hallinnassa olevien yritysten osuuteen.

Koodi

:

32 12 0

Nimike

:

Osuus sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muualta kuin vakuutusteknisestä laskelmasta

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 ja 43 artikla – Osuus sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muualta kuin vakuutusteknisestä laskelmasta sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.2 kohta. Tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan. Niiden maiden osalta, joissa käytetään direktiivin 91/674/ETY 42 artiklan 4 kohdassa säädettyjä mahdollisuuksia, tämä kohta voidaan korvata muilla kohdilla, jotka perustuvat kyseiseen artiklaan perustuviin vaihtoehtoihin.

Yhteys muihin muuttujiin

Osuutta sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muualta kuin vakuutusteknisestä laskelmasta, käytetään laskettaessa Vakuutusteknistä bruttotulosta (32 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

32 13 1

Nimike

:

Maksetut korvaukset (brutto)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 38 artikla – maksetut korvaukset (brutto) sisältyvät tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.4 a aa kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.5 a aa kohta henkivakuutusliikkeen osalta. Kaikki varainhoitovuoden aikana maksetut korvaukset (brutto) otetaan huomioon.

Yhteys muihin muuttujiin

Maksettuja korvauksia (brutto) käytetään laskettaessa Bruttokorvauskuluja ja Vakuutusteknistä bruttotulosta (32 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

32 13 2

Nimike

:

Kyseisen tilivuoden bruttokorvauskulut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 38 artikla – kyseisen tilivuoden bruttokorvauskulut sisältyvät tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Huomioon otetaan kaikki varainhoitovuoden aikana maksetut bruttokorvaukset, jotka liittyvät kyseisen tilivuoden bruttokorvauskuluihin.

Yhteys muihin muuttujiin

Kyseisen tilivuoden bruttokorvauskulut sisältyvät muuttujaan Maksetut korvaukset (brutto) (32 13 1).

Koodi

:

32 13 4

Nimike

:

Korvausvastuun muutos (brutto) (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 38 artikla – korvausvastuun muutos (brutto) sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.4 b aa kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.5 b aa kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Korvausvastuun muutosta (brutto) käytetään laskettaessa Bruttokorvauskuluja ja Vakuutusteknistä bruttotulosta (32 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

32 14 0

Nimike

:

Liiketoiminnan bruttokulut

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on hankintamenojen, aktivoitujen hankintamenojen muutoksen ja hallintokulujen summa.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.7 kohdan a, b ja c alakohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.8 kohdan a, b ja c alakohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Liiketoiminnan bruttokuluja käytetään laskettaessa Vakuutusteknistä bruttotulosta (32 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

32 15 0

Nimike

:

Tasoitusvastuun muutos (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 30 artikla – tasoitusvastuun muutos sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.9 kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Tasoitusvastuun muutosta käytetään laskettaessa Vakuutusteknistä bruttotulosta (32 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

32 16 0

Nimike

:

Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä (+/-)

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien erien summa: muut vakuutustekniset tuotot (brutto), muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset (brutto), jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa, hyvitykset ja alennukset (brutto) sekä muut vakuutustekniset kulut (brutto)

Jos tämän muuttujan brutto- ja nettomäärien erotus on vähäinen, muuttuja voidaan korvata muuttujalla Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat (netto). Tällöin tämä muuttuja on seuraavien summa: muut vakuutustekniset tuotot (netto) (32 16 1), muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset (netto), jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa (32 16 2), hyvitykset ja alennukset (netto) (32 16 3) muut vakuutustekniset kulut (netto) (32 16 4). Jos jäsenvaltio käyttää nettomääriä, siitä on ilmoitettava.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä, käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen bruttotulos (32 17 0) sekä muita aggregaatteja ja tasapainoeriä.

Koodi

:

32 16 1

Nimike

:

Muut vakuutustekniset tuotot (netto)

Liite

:

V

Määritelmä

Vakuutustekniset tuotot (netto), joita ei ole otettu muissa nimikkeissä huomioon.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.3 kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.4 kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muita vakuutusteknisiä tuottoja (netto) käytetään laskettaessa muuttujaa Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä (32 16 0).

Koodi

:

32 16 2

Nimike

:

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset (netto), jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa (+/–).

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 26 artikla – muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset (netto), jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa, sisältyvät tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.5 kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.6 b kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksia (netto), jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa, käytetään laskettaessa muuttujaa Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä (32 16 0).

Koodi

:

32 16 3

Nimike

:

Hyvitykset ja alennukset, netto

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 29 ja 39 artikla – hyvitykset ja alennukset, netto, sisältyvät tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.6 kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.7 kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Hyvityksiä ja alennuksia, netto, käytetään laskettaessa muuttujaa Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä (32 16 0).

Koodi

:

32 16 4

Nimike

:

Muut vakuutustekniset kulut (netto)

Liite

:

V

Määritelmä

Vakuutustekniset kulut (netto), joita ei ole otettu muissa nimikkeissä huomioon.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.8 kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.11 kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muita vakuutusteknisiä kuluja (netto) käytetään laskettaessa muuttujaa Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä (32 16 0).

Koodi

:

32 17 0

Nimike

:

Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Tuloslaskelman vakuutustekninen bruttotulos.

Huomaa:

Direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.10 kohta (vakuutustekninen laskelma) muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.13 kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Yhteensä I lasketaan muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta seuraavasti:

Vakuutusmaksutuotot (brutto)[12 11 0 + 32 11 2 (+/–)]

+

Osuus sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muualta kuin vakuutusteknisestä laskelmasta (32 12 0)

Bruttokorvauskulut [32 13 1 + 32 13 4 (+/–)]

Liiketoiminnan bruttokulut (32 14 0)

+

Tasoitusvastuun muutos (32 15 0) (+/–)

+

Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä (32 16 0) (+/–).

Jos Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat (32 16 0) on kirjattu vain nettomääräisenä, kyseinen nettomäärä otetaan huomioon laskettaessa muuttujaa Yhteensä I – Vakuutustekninen bruttotulos.

Yhteensä I lasketaan henkivakuutusliikkeen osalta seuraavasti:

Vakuutusmaksutuotot (brutto)[12 11 0 + 32 11 2 (+/–)]

+

Sijoitustoiminnan tuotot (32 22 0)

+

Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut (32 23 0)

Bruttokorvauskulut [32 13 1 + 32 13 4 (+/–)]

+

Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos (brutto) (32 25 0) (+/–)

Liiketoiminnan bruttokulut (32 14 0)

Sijoitustoiminnan kulut (32 27 0)

Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut (32 28 0)

Osuus sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan (32 29 0)

+

Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat, bruttomääräisenä (32 16 0) (+/–).

Jos Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat (32 16 0) on kirjattu vain nettomääräisenä, kyseinen nettomäärä otetaan huomioon laskettaessa muuttujaa Yhteensä I – Vakuutustekninen bruttotulos.

Muuttujaa Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä II (= vakuutustekninen nettotulos) (32 19 0).

Koodi

:

32 18 0

Nimike

:

Jälleenvakuutuksen osuus (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Tuloslaskelman vakuutustekninen jälleenvakuutuksen osuus.

Huomaa:

Direktiivin 91/674/ETY 63 artikla.

Yhteys muihin muuttujiin

Tämä muuttuja lasketaan seuraavasti:

Jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta (32 18 1)

+

Jälleenvakuuttajan osuus vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutoksesta (32 18 3) (+/–)

Jälleenvakuuttajan osuus bruttokorvauskuluista [32 18 5 + 32 18 6 (+/–)]

Jälleenvakuutuspalkkiot ja voitto-osuudet (32 18 7)

+

Jälleenvakuuttajan osuus muiden vakuutusteknisen laskelman kohtien bruttomäärästä (32 18 8) (+/–)

+

Jälleenvakuuttajan osuus henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun bruttomääräisestä muutoksesta (32 33 4) (+/–)

Jälleenvakuutuksen osuutta käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä II (= vakuutustekninen nettotulos) (32 19 0) (+/–).

Koodi

:

32 18 1

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 36 artikla – jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.1 b kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.1 b kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta on osa muuttujaa Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0).

Koodi

:

32 18 2

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta emoyhtiön kotipaikan mukaan

Liite

:

V

Määritelmä

Muuttujan 11 11 5 jaottelun mukaisesti jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta jaotellaan kotimaisessa hallinnassa olevien yritysten osuuteen ja ulkomaisessa hallinnassa olevien yritysten osuuteen.

Koodi

:

32 18 3

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutoksesta (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 25 ja 37 artikla – jälleenvakuuttajan osuus vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutoksesta sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.1 d kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.1 c kohta henkivakuutusliikkeen osalta. Tähän kirjataan jälleenvakuuttajan osuus bruttomäärästä.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan osuus vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärän muutoksesta on osa muuttujaa Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0).

Koodi

:

32 18 5

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus maksettujen korvausten bruttomäärästä

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 38 artikla – jälleenvakuuttajan osuus maksettujen korvausten bruttomäärästä sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.4 a bb kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.5 a bb kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan osuus maksettujen korvausten bruttomäärästä on osa muuttujaa Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0).

Koodi

:

32 18 6

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus korvausvastuun bruttomääräisestä muutoksesta (+/-)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 38 artikla – jälleenvakuuttajan osuus korvausvastuun bruttomääräisestä muutoksesta sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.4 b bb kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.5 b bb kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan osuus maksettujen korvausten bruttomäärästä on osa muuttujaa Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0).

Koodi

:

32 18 7

Nimike

:

Jälleenvakuutuspalkkiot ja voitto-osuudet

Liite

:

V

Määritelmä

Vakuutusliikkeen luovutuksesta aiheutuvat jälleenvakuutuspalkkiot ja voitto-osuudet.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.7 d kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.8 d kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuutuspalkkiot ja voitto-osuudet ovat osa muuttujaa Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0).

Koodi

:

32 18 8

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus muiden vakuutusteknisen laskelman kohtien bruttomäärästä (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on jälleenvakuuttajan osuus ja vastaa muuttujaa 32 16 0 (kattaa seuraavat osatekijät: muut vakuutustekniset tuotot; muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset, jos niitä ei ole esitetty muissa kohdissa; hyvitykset ja alennukset; muut vakuutustekniset kulut).

Huomaa:

Jos Muut vakuutusteknisen laskelman kohdat (32 16 0) on kirjattu vain nettomääräisenä, tätä muuttujaa ei tarvitse toimittaa.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan osuus muiden vakuutusteknisen laskelman kohtien bruttomäärästä on osa muuttujaa Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0).

Koodi

:

32 19 0

Nimike

:

Yhteensä II (= vakuutustekninen nettotulos) (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Tuloslaskelman vakuutustekninen nettotulos – omalla vastuulla.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.10 kohta (vakuutustekninen laskelma) muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta, direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.13 kohta (vakuutustekninen laskelma) henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III kohdan 1 ja 2 alakohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Tämä muuttuja lasketaan seuraavasti:

Vakuutustekninen bruttotulos (32 17 0) (+/–)

Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0) (+/–).

Koodi

:

32 22 0

Nimike

:

Sijoitustoiminnan tuotot

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan sisältyviä sijoitustoiminnan tuottoja.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.2 kohta henkivakuutusliikkeen osalta. Tämän muuttujan tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Sijoitustoiminnan tuottoja käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) (32 17 0).

Koodi

:

32 23 0

Nimike

:

Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 44 artikla – koskee tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan sisältyviä sijoitusten realisoitumattomia arvonnousuja.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.3 kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Sijoitusten realisoitumattomia arvonnousuja käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) (32 17 0).

Koodi

:

32 25 0

Nimike

:

Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos (brutto) (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 27 artikla – henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos (brutto) sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.6 a aa kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutosta (brutto) käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) (32 17 0).

Koodi

:

32 27 0

Nimike

:

Sijoitustoiminnan kulut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan sisältyviä sijoitustoiminnan kuluja.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.9 kohta henkivakuutusliikkeen osalta. Tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Sijoitustoiminnan kuluja käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) (32 17 0).

Koodi

:

32 28 0

Nimike

:

Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 44 artikla – koskee tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan sisältyviä sijoitusten realisoitumattomia arvonlaskuja.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.10 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Sijoitusten realisoitumattomia arvonlaskuja käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) (32 17 0).

Koodi

:

32 29 0

Nimike

:

Osuus sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 43 artikla – osuus sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.12 kohta. Tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Osuutta sijoitustoiminnan tuotosta, siirrettynä muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan käytetään laskettaessa muuttujaa Yhteensä I (= vakuutustekninen bruttotulos) (32 17 0).

Koodi

:

32 33 4

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun bruttomääräisestä muutoksesta (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 27 artikla – jälleenvakuuttajan osuus henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun bruttomääräisestä muutoksesta sisältyy tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.6 a bb kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan osuus henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun bruttomääräisestä muutoksesta on osa muuttujaa Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0).

Koodi

:

32 42 0

Nimike

:

Sijoitustoiminnan tuotot

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan sisältyviä sijoitustoiminnan tuottoja.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.3 kohta. Tämän muuttujan tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan.

Koodi

:

32 43 0

Nimike

:

Osuus sijoitustoiminnan tuotosta siirrettynä henkivakuutuksen vakuutusteknisestä laskelmasta

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 43 artikla – koskee tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan sisältyvää osuutta sijoitustoiminnan tuotosta siirrettynä henkivakuutuksen vakuutusteknisestä laskelmasta.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.4 kohta. Tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan.

Koodi

:

32 44 0

Nimike

:

Sijoitustoiminnan kulut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan sisältyviä sijoitustoiminnan kuluja.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.5 kohta. Tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan.

Koodi

:

32 45 0

Nimike

:

Osuus sijoitustoiminnan tuotosta siirrettynä muun vakuutuksen kuin henkivakuutuksen vakuutustekniseen laskelmaan

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan sisältyvää osuutta sijoitustoiminnan tuotosta siirrettynä muun vakuutuksen kuin henkivakuutuksen vakuutustekniseen laskelmaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.6 kohta. Tiedot kerätään eri menetelmillä, joilla sijoitustoiminnan tuotot osoitetaan vakuutustekniseen ja muuhun kuin vakuutustekniseen laskelmaan.

Koodi

:

32 46 0

Nimike

:

Muut tuotot

Liite

:

V

Määritelmä

Muut tuotot, joita ei ole otettu muissa nimikkeissä huomioon.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.7 kohta muun vakuutusteknisen laskelman osalta.

Koodi

:

32 47 0

Nimike

:

Muut kulut, myös arvonalennukset

Liite

:

V

Määritelmä

Muut kulut, joita ei ole otettu muissa nimikkeissä huomioon (myös arvonalennukset).

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.8 kohta.

Koodi

:

32 48 0

Nimike

:

Varsinaisen toiminnan tulos (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa. IAS/IFRS-standardien mukaan muun kuin varsinaisen toiminnan tulosta ei voida esittää erillisenä yhtiön tilinpäätöksessä. Niistä maista, joissa IAS/IFRS-standardeja sovelletaan yksittäisten vakuutusyritysten tilinpäätöksiin, ei enää toimiteta tätä muuttujaa.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.9 ja III.10 kohta.

Koodi

:

32 49 0

Nimike

:

Muun kuin varsinaisen toiminnan tulos (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa. IAS/IFRS-standardien mukaan muun kuin varsinaisen toiminnan tulosta ei voida esittää erillisenä yhtiön tilinpäätöksessä. Niistä maista, joissa IAS/IFRS-standardeja sovelletaan yksittäisten vakuutusyritysten tilinpäätöksiin, ei enää toimiteta tätä muuttujaa.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.13 kohta.

Koodi

:

32 50 0

Nimike

:

Verot yhteensä (verot varsinaisen toiminnan tuloksesta, verot muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta, muut verot)

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.9, III.14 ja III.15 kohta.

Koodi

:

32 51 0

Nimike

:

Tilikauden tulos (+/–)

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava (muu kuin vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.16 kohta.

Koodi

:

32 61 0

Nimike

:

Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien summa: Palkkiot koko vakuutusliikkeestä (32 61 1), Ulkoiset kulut tavaroiden ja palveluiden hankinnasta (32 61 4) ja Henkilöstömenot (13 31 0).

Koodi

:

32 61 1

Nimike

:

Palkkiot koko vakuutusliikkeestä

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien summa: Palkkiot ensivakuutusliikkeestä (32 61 2) ja tulevasta liikkeestä (katso myös neuvoston direktiivin 91/674/ETY 64 artikla).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Palkkiot koko vakuutusliikkeestä käytetään laskettaessa muuttujaa Ulkoiset kulut tavaroiden ja palveluiden hankinnasta (32 61 4).

Koodi

:

32 61 2

Nimike

:

Palkkiot ensivakuutusliikkeestä

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 64 artikla. Tämä muuttuja sisältää ensivakuutusliikkeen palkkioiden kokonaismäärän.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Palkkiot ensivakuutusliikkeestä on osa muuttujaa Palkkiot koko vakuutusliikkeestä (32 61 1).

Koodi

:

32 61 3

Nimike

:

Palkkiot tulevasta liikkeestä

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää tulevan liikkeen palkkioiden kokonaismäärän. Tämä muuttuja lasketaan seuraavasti: Palkkiot koko vakuutusliikkeestä (32 61 1) – Palkkiot ensivakuutusliikkeestä (32 61 2) (katso myös neuvoston direktiivin 91/674/ETY 64 artikla).

Koodi

:

32 61 4

Nimike

:

Ulkoiset kulut tavaroiden ja palveluiden hankinnasta

Liite

:

V

Määritelmä

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0) miinus Palkkiot koko vakuutusliikkeestä (32 61 1) miinus Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0) ja jälleenvakuuttajien arvopaperisijoitusten tulot niiden osuudesta yrityksen vakuutustekniseen bruttovastuuvelkaan.

Huomaa:

Jos kyseessä on yritysryhmä, jaottelu yritysten tasolla on varmistettava tietyn jakoperusteen avulla.

Koodi

:

32 61 5

Nimike

:

Ulkoiset ja sisäiset vahingonselvittelykulut

Liite

:

V

Määritelmä

Ulkoiset ja sisäiset vahingonselvittelykulut

Huomaa:

Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) on jaettava toiminnoittain. Näin ollen se on jaoteltava muuttujiin 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ja 32 61 9 (katso myös direktiivin 91/674/ETY 38 artikla).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Ulkoiset ja sisäiset vahingonselvittelykulut on osa muuttujaa Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 0).

Koodi

:

32 61 6

Nimike

:

Hankintamenot

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 40 artikla – koskee tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan sisältyviä hankintamenoja.

Huomaa:

Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) on jaettava toiminnoittain ja näin ollen jaoteltava muuttujiin 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ja 32 61 9.

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.7 a kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.8 a kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Hankintamenot on osa muuttujaa Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 0).

Koodi

:

32 61 7

Nimike

:

Hallintokulut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 41 artikla – koskee tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan sisältyviä hallintokuluja.

Huomaa:

Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) on jaettava toiminnoittain ja näin ollen jaoteltava muuttujiin 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ja 32 61 9.

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.7 c kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.8 c kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Hallintokulut on osa muuttujaa Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 0).

Koodi

:

32 61 8

Nimike

:

Muut vakuutustekniset kulut, brutto

Liite

:

V

Määritelmä

Muut vakuutustekniset kulut, brutto.

Huomaa:

Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) on jaettava toiminnoittain ja näin ollen jaoteltava muuttujiin 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ja 32 61 9.

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan I.8 kohta muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.11 kohta henkivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Muut vakuutustekniset kulut, brutto, on osa muuttujaa Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 0).

Koodi

:

32 61 9

Nimike

:

Sijoitusten hoitokulut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan sisältyviä sijoitusten hoitokuluja.

Huomaa:

Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) on jaettava toiminnoittain ja näin ollen jaoteltava muuttujiin 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ja 32 61 9.

Tuloslaskelman kaava (vakuutustekninen laskelma): direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.9 a kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan III.5 a kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Sijoitusten hoitokulut on osa muuttujaa Palkkioiden, tavaroista ja palveluista aiheutuvien ulkoisten kulujen ja henkilöstömenojen kokonaismäärä (32 61 0).

Koodi

:

32 71 0

Nimike

:

Sijoitustoiminnan tuotot

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee sijoitustoiminnan tuottoja, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Tämä muuttuja on seuraavien summa: Tuotot merkittävistä omistusyhteyksistä (32 71 1), Tuotot maa-alueista, rakennuksista ja muista sijoituksista (32 71 2), Sijoitusten palautuneet arvonalennukset sekä Sijoitusten myyntivoitot (32 71 6).

Koodi

:

32 71 1

Nimike

:

Tuotot merkittävistä omistusyhteyksistä

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuottoja merkittävistä omistusyhteyksistä, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.2 a kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.3 a kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Tuotot merkittävistä omistusyhteyksistä käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitustoiminnan tuotot (32 71 0).

Koodi

:

32 71 2

Nimike

:

Tuotot maa-alueista, rakennuksista ja muista sijoituksista

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuottoja muista sijoituksista, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Tämä muuttuja on seuraavien summa: Tuotot maa-alueista ja rakennuksista (32 71 3) ja Tuotot muista sijoituksista (32 71 4).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Tuotot maa-alueista, rakennuksista ja muista sijoituksista käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitustoiminnan tuotot (32 71 0).

Koodi

:

32 71 3

Nimike

:

Tuotot maa-alueista ja rakennuksista

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuottoja maa-alueista ja rakennuksista, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.2 b aa kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.3 b aa kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Tuotot maa-alueista, rakennuksista ja muista sijoituksista käytetään laskettaessa muuttujia Sijoitustoiminnan tuotot (32 71 0) ja Tuotot maa-alueista, rakennuksista ja muista sijoituksista (32 71 2).

Koodi

:

32 71 4

Nimike

:

Tuotot muista sijoituksista

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee tuottoja muista sijoituksista, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.2 b bb kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.3 b bb kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Tuotot muista sijoituksista käytetään laskettaessa muuttujia Sijoitustoiminnan tuotot (32 71 0) ja Tuotot maa-alueista, rakennuksista ja muista sijoituksista (32 71 2).

Koodi

:

32 71 5

Nimike

:

Sijoitusten palautuneet arvonalennukset

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee sijoitusten palautuneita arvonalennuksia, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.2 c kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.3 c kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sijoitusten palautuneet arvonalennukset käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitustoiminnan tuotot (32 71 0).

Koodi

:

32 71 6

Nimike

:

Sijoitusten myyntivoitot

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee sijoitusten myyntivoittoja, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.2 d kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.3 d kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sijoitusten myyntivoitot käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitustoiminnan tuotot (32 71 0).

Koodi

:

32 72 0

Nimike

:

Sijoitustoiminnan kulut

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee sijoitustoiminnan kuluja, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan. Tämä muuttuja on seuraavien summa: Sijoitusten hoitokulut, korot mukaan lukien (32 72 1), Sijoituksista tehdyt arvonalennukset (32 72 2) ja Sijoitusten myyntitappiot (32 72 3).

Koodi

:

32 72 1

Nimike

:

Sijoitusten hoitokulut, korot mukaan lukien

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee sijoitusten hoitokuluja, korot mukaan lukien, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.9 a kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.5 a kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sijoitusten hoitokulut, korot mukaan lukien, käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitustoiminnan kulut (32 72 0).

Koodi

:

32 72 2

Nimike

:

Sijoituksista tehdyt arvonalennukset

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee sijoituksista tehtyjä arvonalennuksia, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.9 b kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.5 b kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sijoituksista tehdyt arvonalennukset käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitustoiminnan kulut (32 72 0).

Koodi

:

32 72 3

Nimike

:

Sijoitusten myyntitappiot

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 42 artikla – koskee sijoitusten myyntitappioita, jotka sisältyvät henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman vakuutustekniseen osaan ja muun vakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen osalta tuloslaskelman muuhun kuin vakuutustekniseen osaan.

Huomaa:

Tuloslaskelman kaava: direktiivin 91/674/ETY 34 artiklan II.9 c kohta henkivakuutusliikkeen osalta (vakuutustekninen laskelma) ja III.5 c kohta (muu kuin vakuutustekninen laskelma).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sijoitusten myyntitappiot käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitustoiminnan kulut (32 72 0).

Koodi

:

33 11 1

Nimike

:

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo tuotteittain (CPA-luokan mukaan)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla ja vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukainen tuotteiden luokitus.

Huomaa:

Tuotteiden jaottelu: katso direktiivin 91/674/ETY 63 artiklan I kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo tuotteittain (CPA-luokan mukaan) on muuttujan Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1) lisäjaottelu.

Koodi

:

33 12 1

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan osuus ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulosta tuotteittain (CPA-luokan mukaan)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla ja vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukainen tuotteiden luokitus.

Huomaa:

Tuotteiden jaottelu: katso direktiivin 91/674/ETY 63 artiklan I kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan osuus ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulosta tuotteittain (CPA-luokan mukaan) on muuttujan Jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta (32 18 1) lisäjaottelu.

Koodi

:

33 13 1

Nimike

:

Tilivuoden bruttokorvauskulut, ensivakuutusliike tuotteittain (CPA-luokan mukaan)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 38 artikla ja vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukainen tuotteiden luokitus.

Huomaa:

Tuotteiden jaottelu: katso direktiivin 91/674/ETY 63 artiklan I kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Tilivuoden bruttokorvauskulut, ensivakuutusliike tuotteittain (CPA-luokan mukaan) on muuttujan Bruttokorvauskulut (32 13 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

33 14 1

Nimike

:

Liiketoiminnan bruttokulut, ensivakuutusliike tuotteittain (CPA-luokan mukaan)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 40 ja 41 artikla ja vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukainen tuotteiden luokitus.

Huomaa:

Tuotteiden jaottelu: katso direktiivin 91/674/ETY 63 artiklan I kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Liiketoiminnan bruttokulut, ensivakuutusliike tuotteittain (CPA-luokan mukaan) on muuttujan Liiketoiminnan bruttokulut (32 14 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

33 15 1

Nimike

:

Jälleenvakuutuksen osuus, ensivakuutusliike tuotteittain (CPA-luokan mukaan)

Liite

:

V

Määritelmä

Katso muuttuja 32 18 0 ja vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukainen tuotteiden luokitus.

Huomaa:

Tuotteiden jaottelu: katso direktiivin 91/674/ETY 63 artiklan I kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuutuksen osuus, ensivakuutusliike tuotteittain (CPA-luokan mukaan) on muuttujan Jälleenvakuutuksen osuus (32 18 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

34 11 0

Nimike

:

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulon maantieteellinen jakauma yleisesti

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla. Bruttovakuutusmaksutulo jaotellaan seuraavasti kotijäsenvaltion näkökulmasta tarkasteltuna: päätoimipaikan sijaintijäsenvaltio, muut jäsenvaltiot, muut ETA-maat, Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, muut kolmannet maat (muu maailma).

Huomaa:

Maantieteellinen jaottelu: katso direktiivin 91/674/ETY 63 artiklan IV kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulon maantieteellinen jakauma yleisesti on muuttujan Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1) lisäjaottelu.

Koodi

:

34 12 0

Nimike

:

Jälleenvakuutuksen bruttovakuutusmaksutulon maantieteellinen jakauma yleisesti

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla. Jälleenvakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo jaotellaan seuraavasti kotijäsenvaltion näkökulmasta tarkasteltuna: päätoimipaikan sijaintijäsenvaltio, muut jäsenvaltiot, muut ETA-maat, Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, muut kolmannet maat (muu maailma).

Huomaa:

Jaottelu perustuu vakuutuksenantajan maantieteelliseen jakaumaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuutuksen bruttovakuutusmaksutulon maantieteellinen jakautuma yleisesti on muuttujan Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 2) lisäjaottelu.

Koodi

:

34 13 0

Nimike

:

Jälleenvakuuttajan bruttovakuutusmaksutulo-osuuden maantieteellinen jakauma yleisesti

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 36 artikla. Jälleenvakuuttajan bruttovakuutusmaksutulo-osuus jaotellaan seuraavasti kotijäsenvaltion näkökulmasta tarkasteltuna: päätoimipaikan sijaintijäsenvaltio, muut jäsenvaltiot, muut ETA-maat, Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, muut kolmannet maat (muu maailma).

Huomaa:

Jaottelu perustuu vakuutuksen- tai jälleenvakuutuksenantajan maantieteelliseen jakaumaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Jälleenvakuuttajan bruttovakuutusmaksutulo-osuuden maantieteellinen jakauma yleisesti on muuttujan Jälleenvakuuttajan osuus bruttovakuutusmaksutulosta (32 18 1) lisäjaottelu.

Koodi

:

34 31 1

Nimike

:

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo tuotteittain (CPA-luokan mukaan) ja jäsenvaltioittain, sijoittautumisoikeuden piiriin kuuluvan vakuutustoiminnan maantieteellinen jakauma

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla. Kotijäsenvaltion (= jäsenvaltio, jossa päätoimipaikka sijaitsee) näkökulmasta muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien sivukonttoreiden bruttovakuutusmaksutulo eritellään kunkin muun yksittäisen ETA-maan ja vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukaisen tuotteiden luokituksen mukaisesti.

Huomaa:

Viittaus kolmannen henkivakuutusdirektiivin 43 artiklaan ja kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 44 artiklaan. CPA-luokkia ja kotijäsenvaltion ulkopuolisia jäsenvaltioita yhdistelemällä luodun matriisin avulla voidaan saada käsitys kansallisten vakuutusmarkkinoiden laajuudesta ensivakuutusliikkeen osalta.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo tuotteittain (CPA-luokan mukaan) ja jäsenvaltioittain, sijoittautumisoikeuden piiriin kuuluvan vakuutustoiminnan maantieteellinen jakauma on osa muuttujaa Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1).

Koodi

:

34 32 1

Nimike

:

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo tuotteittain (CPA-luokan mukaan) ja jäsenvaltioittain, palveluiden vapaan tarjoamisen piiriin kuuluvan vakuutustoiminnan maantieteellinen jakauma

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 35 artikla. Kotijäsenvaltion (= jäsenvaltio, jossa päätoimipaikka sijaitsee) näkökulmasta palveluiden vapaan tarjoamisen piiriin kuuluva bruttovakuutusmaksutulo muissa jäsenvaltioissa eritellään kunkin muun yksittäisen ETA-maan ja vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukaisen tuotteiden luokituksen mukaisesti.

Huomaa:

Viittaus kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 44 artiklaan ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 43 artiklaan. Yhdistämällä CPA-luokat ja muut jäsenvaltiot matriisiksi saadaan käsitys kansallisten vakuutusmarkkinoiden laajuudesta ensivakuutusliikkeessä.

Yhteys muihin muuttujiin

Ensivakuutuksen bruttovakuutusmaksutulo tuotteittain (CPA-luokan mukaan) ja jäsenvaltioittain, palveluiden vapaan tarjoamisen piiriin kuuluvan vakuutustoiminnan maantieteellinen jakauma on osa muuttujaa Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo (brutto) (12 11 1).

Koodi

:

36 10 0

Nimike

:

Sijoitukset yhteensä

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien summa: Maa-alueet ja rakennukset (36 11 0), Sijoitukset sidosyrityksiin sekä merkittävät omistusyhteydet (36 12 0), Muut sijoitukset (36 13 0) ja Jälleenvakuutustalletteet (36 14 0).

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.I kohta. Direktiivissä 91/674/ETY säädettyjen arvostussääntöjen mukaan sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava, mitä arvostussääntöä sovelletaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Sijoitukset yhteensä (36 10 0) =

Maa-alueet ja rakennukset (36 11 0)

+

Sijoitukset sidosyrityksiin sekä merkittävät omistusyhteydet (36 12 0)

+

Muut sijoitukset (36 13 0)

+

Jälleenvakuutustalletteet (36 14 0)

Koodi

:

36 11 0

Nimike

:

Maa-alueet ja rakennukset

Liite

:

V

Määritelmä

Muuttujaa koskevia tietoja on perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Maa-alueet ja rakennukset käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 11 1

Nimike

:

Maa-alueet ja rakennukset, joita vakuutusyritys käyttää omaan toimintaansa

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on muuttujan 36 11 0 osa. Huomioon otetaan ainoastaan vakuutusyrityksen omaan toimintaansa käyttämät maa-alueet ja rakennukset.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.I kohta. Direktiivissä 91/674/ETY säädettyjen arvostussääntöjen mukaan sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava, mitä arvostussääntöä sovelletaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Maa-alueet ja rakennukset, joita vakuutusyritys käyttää omaan toimintaansa, on osa muuttujaa Maa-alueet ja rakennukset (36 11 0).

Koodi

:

36 11 2

Nimike

:

Maa-alueet ja rakennukset (käypä arvo)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 89/646/ETY 45 artikla ja sitä seuraavat artiklat (näiden artiklojen mukaisesti sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen).

Huomaa:

Nämä tiedot on toimitettava ainoastaan siinä tapauksessa, että muuttujassa 36 10 0 ilmoitetaan maa-alueet ja rakennuksen niiden kirjanpitoarvon mukaisesti.

Koodi

:

36 12 0

Nimike

:

Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa. Tämä muuttuja on muuttujien 36 12 1 ja 36 12 2 summa.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.II kohta. Direktiivissä 91/674/ETY säädettyjen arvostussääntöjen mukaan sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava, mitä arvostussääntöä sovelletaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 12 1

Nimike

:

Osuudet sidosyrityksissä sekä merkittävät omistusyhteydet

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Viittaus direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.II.1 ja C.II.3 kohtaan. Direktiivissä 91/674/ETY säädettyjen arvostussääntöjen mukaan sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava, mitä arvostussääntöä sovelletaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Osuudet sidosyrityksissä sekä merkittävät omistusyhteydet käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet (36 12 0).

Koodi

:

36 12 2

Nimike

:

Sidosyritysten ja sellaisten yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat ja muut arvopaperit, joihin vakuutusyritys on sidoksissa merkittävän omistusyhteyden kautta, ja sidosyrityksille ja edellä mainitun kaltaisille yrityksille myönnetyt lainat

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.II.2 kohdan ja C.II.4 kohta. Direktiivissä 91/674/ETY säädettyjen arvostussääntöjen mukaan sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava, mitä arvostussääntöä sovelletaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sidosyritysten ja sellaisten yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat ja muut arvopaperit, joihin vakuutusyritys on sidoksissa merkittävän omistusyhteyden kautta, ja sidosyrityksille ja edellä mainitun kaltaisille yrityksille myönnetyt lainat käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet (36 12 0).

Koodi

:

36 12 3

Nimike

:

Sijoitukset sidosyrityksiin sekä merkittävät omistusyhteydet (käypä arvo)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 89/646/ETY 45 artikla ja sitä seuraavat artiklat (näiden artiklojen mukaisesti sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen).

Huomaa:

Nämä tiedot on toimitettava ainoastaan siinä tapauksessa, että muuttujassa 36 12 0 ilmoitetaan sijoitukset sidosyrityksiin sekä merkittävät omistusyhteydet niiden kirjanpitoarvon mukaisesti.

Koodi

:

36 13 0

Nimike

:

Muut sijoitukset

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien summa: 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. Direktiivissä 91/674/ETY säädettyjen arvostussääntöjen mukaan sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava, mitä arvostussääntöä sovelletaan.

Huomaa:

Taseen kaava: neuvoston direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.III kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Muut sijoitukset käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 13 1

Nimike

:

Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit sekä osuudet sijoitusrahastoissa

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.III.1 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit sekä osuudet sijoitusrahastoissa ovat osa muuttujaa Muut sijoitukset (36 13 0).

Muuttujaa Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit sekä osuudet sijoitusrahastoissa käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 13 2

Nimike

:

Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit

Liite

:

V

Määritelmä

neuvoston direktiivin 91/674/ETY 9 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.III.2 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit ovat osa muuttujaa Muut sijoitukset (36 13 0).

Muuttujaa Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 13 3

Nimike

:

Osuudet yhteissijoituksista

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 10 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.III.3 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Osuudet yhteissijoituksista on osa muuttujaa Muut sijoitukset (36 13 0).

Muuttujaa Osuudet yhteissijoituksista käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 13 4

Nimike

:

Kiinnelainat

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 11 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.III.4 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Kiinnelainat on osa muuttujaa Muut sijoitukset (36 13 0).

Muuttujaa Kiinnelainat käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 13 5

Nimike

:

Muut lainat

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 11 artikla ja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.III.5 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Muut lainat on osa muuttujaa Muut sijoitukset (36 13 0).

Muuttujaa Muut lainat käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 13 6

Nimike

:

Muut (mukaan lukien talletukset luottolaitoksissa)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 12 ja 13 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.III.6 ja C.III.7 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Muut (mukaan lukien talletukset luottolaitoksissa) on osa muuttujaa Muut sijoitukset (36 13 0).

Muuttujaa Maa-alueet ja rakennukset käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 13 8

Nimike

:

Muut sijoitukset (käypä arvo)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 89/646/ETY 45 artikla ja sitä seuraavat artiklat (näiden artiklojen mukaisesti sijoitusten arvo voi perustua hankintamenon tai käyvän arvon periaatteeseen).

Huomaa:

Nämä tiedot on toimitettava ainoastaan siinä tapauksessa, että muuttujassa 36 13 0 ilmoitetaan sijoitukset niiden kirjanpitoarvon mukaisesti.

Koodi

:

36 14 0

Nimike

:

Jälleenvakuutustalletteet

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 14 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastaavaa) C.IV kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Jälleenvakuutustalletteet käytetään laskettaessa muuttujaa Sijoitukset yhteensä (36 10 0).

Koodi

:

36 20 0

Nimike

:

Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksenottajien hyväksi, jotka kantavat sijoitusriskin

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 15 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan D kohta.

Koodi

:

36 21 0

Nimike

:

Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksen ottajien hyväksi, jotka kantavat sijoitusriskin – maa-alueet ja rakennukset

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa. Tämä muuttuja on muuttujan 36 20 0 osa.

Huomaa:

Muuttujaa 36 11 0 vastaava summa on ilmoitettava tässä.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksen ottajien hyväksi, jotka kantavat sijoitusriskin – maa-alueet ja rakennukset, on osa muuttujaa Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksenottajien hyväksi, jotka kantavat sijoitusriskin (36 20 0).

Koodi

:

36 22 0

Nimike

:

Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksen ottajien hyväksi, jotka kantavat sijoitusriskin – muut sijoitukset

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on muuttujan 36 20 0 osa.

Huomaa:

Muuttujaa 36 13 0 vastaava summa on ilmoitettava tässä.

Yhteys muihin muuttujiin

Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksen ottajien hyväksi, jotka kantavat sijoitusriskin – muut sijoitukset, on osa muuttujaa Sijoitukset sellaisten henkivakuutuksenottajien hyväksi, jotka kantavat sijoitusriskin (36 20 0).

Koodi

:

36 30 0

Nimike

:

Taseen loppusumma

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja koostuu neuvoston direktiiviin 91/674/ETY 6 artiklassa esitetyn taseen kaavan vastaavaa-puolen kohtien A, B, C, D, E, F, G ja H summasta tai vastattavaa-puolen kohtien A, B, C, D, E, F, G, H ja I summasta. Joka tapauksessa on ilmoitettava, onko tilikauden tappio ilmoitettu taseen vastaavaa- vai vastattavaa-puolella.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artikla.

Koodi

:

37 10 0

Nimike

:

Oman pääoman kokonaismäärä

Liite

:

V

Määritelmä

Tähän merkitään oman pääoman kaikkien osien summa (= neuvoston direktiivin 91/674/ETY 6 artiklassa esitetyn taseen kaavan vastattavaa-puolen A kohta). Tilikauden tappio on sisällytettävä tähän (jos näin ei ole tehty, asiasta on ilmoitettava).

Koodi

:

37 10 1

Nimike

:

Kokonaispääoma ja varaukset, oikeudellisen muodon mukaan jaoteltuna

Liite

:

V

Määritelmä

Oman pääoman kokonaismäärä (katso muuttuja 37 10 0) jaotellaan oikeudellisen muodon mukaan seuraavasti: osakeyhtiömuotoiset yritykset, keskinäiset yhtiöt, julkisoikeudelliset yritykset, sellaisten vakuutusyritysten sivukonttorit, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolisessa valtiossa, muut.

Yhteys muihin muuttujiin

Kokonaispääoma ja varaukset, oikeudellisen muodon mukaan jaoteltuna on muuttujan Oman pääoman kokonaismäärä (37 10 0) lisäjaottelu.

Koodi

:

37 11 0

Nimike

:

Merkitty pääoma tai vastaavat varat

Liite

:

V

Määritelmä

Direktiivin 91/674/ETY 19 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) A.I kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Merkitty pääoma tai vastaavat varat on osa muuttujaa Oman pääoman kokonaismäärä (37 10 0).

Koodi

:

37 12 0

Nimike

:

Ylikurssi, arvonkorotusrahasto, rahastot

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) A.II, A.III ja A.IV kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Ylikurssi, arvonkorotusrahasto, rahastot on osa muuttujaa Oman pääoman kokonaismäärä (37 10 0).

Koodi

:

37 20 0

Nimike

:

Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat lainat

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 21 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) B kohta.

Koodi

:

37 30 0

Nimike

:

Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto)

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien muuttujien summa: Vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärä (37 31 0), Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun bruttomäärä (37 32 0), Varsinainen korvausvastuu, brutto (37 33 0), Hyvityksiä ja alennuksia koskevan vastuun bruttomäärä (37 34 0), Tasoitusvastuu (37 35 0), Muu vakuutustekninen vastuuvelka (brutto) (37 36 0) ja Niitä henkivakuutuksia koskeva vakuutustekninen vastuuvelka, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin, brutto (37 37 0).

Koodi

:

37 30 1

Nimike

:

Vakuutusteknisten varausten kokonaismäärä, netto

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien muuttujien summa 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 ja 37 37 0 nettomääräisinä (= sen jälkeen, kun jälleenvakuuttajan osuus on vähennetty).

Huomaa:

Tätä muuttujaa tarvitaan tuotantotilin makroekonomisten muuttujien yksityiskohtaisiin laskelmiin.

Koodi

:

37 31 0

Nimike

:

Vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärä

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 25 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.1 a kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Vakuutusmaksun siirtovastuun bruttomäärä käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koodi

:

37 32 0

Nimike

:

Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun bruttomäärä

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 27 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.2 a kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun bruttomäärä käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koodi

:

37 33 0

Nimike

:

Varsinainen korvausvastuu, brutto

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 28 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.3 a kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Varsinainen korvausvastuu, brutto, käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koodi

:

37 33 1

Nimike

:

Ensivakuutukseen liittyvät korvausvastuuvaraukset, brutto

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on osa muuttujaa 37 33 0 (katso myös neuvoston direktiivin 91/674/ETY 28 artikla).

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.3 a kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Ensivakuutukseen liittyvät korvausvastuuvaraukset, brutto, on osa muuttujaa Varsinainen korvausvastuu, brutto (37 33 0).

Koodi

:

37 33 2

Nimike

:

Bruttovaraukset tulevaan liikkeeseen liittyviä korvausvastuita varten

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on osa muuttujaa Varsinainen korvausvastuu, brutto (37 33 0) (katso myös neuvoston direktiivin 91/674/ETY 28 artikla).

Koodi

:

37 33 3

Nimike

:

Bruttovaraukset ensivakuutukseen liittyviä korvausvastuita varten tuotteittain (CPA-luokan mukaan)

Liite

:

V

Määritelmä

Tämä muuttuja on muuttujan 37 33 1 lisäjaottelu (katso myös neuvoston direktiivin 91/674/ETY 28 artikla). Bruttovaraukset ensivakuutukseen liittyviä korvausvastuita varten jaotellaan tuotteittain CPA-luokan mukaan.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.3 a kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Bruttovaraukset ensivakuutukseen liittyviä korvausvastuita varten tuotteittain (CPA-luokan mukaan) on muuttujan Ensivakuutukseen liittyvät korvausvastuuvaraukset, brutto (37 33 1) lisäjaottelu.

Koodi

:

37 34 0

Nimike

:

Hyvityksiä ja alennuksia koskevan vastuun bruttomäärä

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 29 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.4 a kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Hyvityksiä ja alennuksia koskevan vastuun bruttomäärä käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koodi

:

37 35 0

Nimike

:

Tasoitusvastuu

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 30 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.5 kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Tasoitusvastuu käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koodi

:

37 36 0

Nimike

:

Muu vakuutustekninen vastuuvelka (brutto)

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 26 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) C.6 a kohta. Tämän muuttujan yksityiskohtainen erittely on ilmoitettava.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Muu vakuutustekninen vastuuvelka (brutto) käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koodi

:

37 37 0

Nimike

:

Niitä henkivakuutuksia koskeva vakuutustekninen vastuuvelka, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin, brutto

Liite

:

V

Määritelmä

Neuvoston direktiivin 91/674/ETY 31 artikla.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) D.a kohta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Niitä henkivakuutuksia koskeva vakuutustekninen vastuuvelka, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin, brutto, käytetään laskettaessa muuttujaa Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä (brutto) (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koodi

:

37 41 0

Nimike

:

Debentuurilainat

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) G.III kohta. Tämä muuttuja sisältää vaihtovelkakirjalainat.

Koodi

:

37 42 0

Nimike

:

Lainat luottolaitoksilta

Liite

:

V

Määritelmä

Joitakin tietoja neuvoston direktiivin 78/660/ETY 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa:

Taseen kaava: direktiivin 91/674/ETY 6 artiklan (vastattavaa) G.IV kohta.

Koodi

:

39 10 0

Nimike

:

Sopimusten määrä tilivuoden lopussa; ensivakuutustoiminnan kaikki yksilölliset henkivakuutussopimukset sekä seuraavat tuotteet: yhdistämättömät henkivakuutuspalvelut ja CPA-luokat 65.12.1, 65.12.4 sekä 65.12.5

Liite

:

V

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisällytetään ensivakuutusliikkeeseen liittyvien, voimassa olevien sopimusten määrä tilivuoden lopussa kaikkien yksilöllisten henkivakuutussopimusten sekä seuraavien tuotteiden osalta: yhdistämättömät henkivakuutuspalvelut ja CPA-luokat 65.12.1, 65.12.4 sekä 65.12.5

Huomaa:

Huomioon otetaan vain ne sopimukset, jotka ovat voimassa tilivuoden lopussa. Yksilöllisten henkivakuutussopimusten osalta tässä esitetyt tiedot vastaavat muuttujan 12 11 3 sisältöä.

Koodi

:

39 20 0

Nimike

:

Vakuutettujen määrä tilivuoden lopussa; ensivakuutustoiminnan ryhmähenkivakuutukset sekä seuraava tuote: CPA-luokka 65.12.1

Liite

:

V

Määritelmä

Tähän kohtaan sisällytetään ensivakuutusliikkeeseen liittyvä vakuutettujen määrä tilivuoden lopussa kaikkien ryhmähenkivakuutussopimusten osalta sekä ryhmävakuutussopimusten osalta seuraavassa vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevaa toimintaa koskevan tuotteiden luokituksen alaluokassa: 65.12.1.

Huomaa:

Huomioon otetaan vain ne henkilöt, joita koskevat sopimukset ovat voimassa tilivuoden lopussa. Ryhmähenkivakuutusten osalta tässä esitetyt tiedot vastaavat muuttujan 12 11 4 sisältöä.

Koodi

:

39 30 0

Nimike

:

Vakuutettujen ajoneuvojen määrä tilivuoden lopussa ensivakuutustoiminnassa seuraavassa tuotteessa: CPA-luokka 65.12.2.

Liite

:

V

Määritelmä

Tähän kohtaan sisällytetään ensivakuutusliikkeeseen liittyvä vakuutettujen ajoneuvojen määrä tilivuoden lopussa vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevaa toimintaa koskevan tuotteiden luokituksen seuraavan alaluokan osalta: 65.12.2.

Huomaa:

Vain ajoneuvot, joita koskevat sopimukset ovat voimassa vielä tilivuoden lopussa, otetaan huomioon. Kaikki ryhmävakuutusten kattamat yksittäiset ajoneuvot otetaan myös huomioon.

Koodi

:

39 40 0

Nimike

:

Vakuutusten bruttosumma tilivuoden lopussa ensivakuutustoiminnassa seuraavissa tuotteissa: yhdistämättömät henkivakuutuspalvelut ja pääoman takaisinmaksuvakuutukset

Liite

:

V

Määritelmä

Tähän kohtaan sisällytetään ensivakuutusliikkeeseen liittyvä vakuutusten bruttosumma kokonaisuudessaan tilivuoden lopussa seuraavien tuotteiden osalta: yhdistämättömät henkivakuutuspalvelut ja pääoman takaisinmaksuvakuutukset.

Huomaa:

Vain summat, jotka liittyvät tilivuoden lopussa vielä voimassa oleviin sopimuksiin, otetaan huomioon. Eläkesopimusten osalta sovelletaan vakuutetun summan kansallisia vasta-arvoja.

Koodi

:

39 50 0

Nimike

:

Vahinkojen lukumäärä tilivuoden aikana ensivakuutustoiminnassa seuraavassa tuotteessa: CPA-luokka 65.12.2

Liite

:

V

Määritelmä

Ensivakuutusliikkeeseen liittyvien vahinkojen lukumäärä kokonaisuudessaan tilivuoden aikana esitetään vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa palvelevan toiminnan mukaisen tuotteiden luokituksen seuraavan alaluokan osalta: 65.12.2.

Huomaa:

Viittaus direktiivin 92/49/ETY 44 artiklaan. Tässä kohdassa otetaan huomioon kaikkien sellaisten vahinkojen lukumäärä, jotka ovat tapahtuneet ja joista on ilmoitettu tilivuoden aikana ja jotka oikeuttavat korvausvaatimukseen (tähän kohtaan eivät sisälly arvioidut vahingot, joista ei ole ilmoitettu).

Koodi

:

42 11 0

Nimike

:

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät

1)

kaikki tuotot seuraavista: Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset, Valtion velkasitoumukset ja muut sitoumukset, jotka keskuspankit lunastavat takaisin, Luotot ja ennakot luottolaitoksille, Luotot ja ennakot asiakkaille, Joukkovelkakirjat, mukaan luettuna kiinteätuottoiset arvopaperit, laskutavasta riippumatta. Tällaisiin tuottoihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastattavien diskonttauksen aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuva tuotto.

2)

johdannaisista aiheutuvat luonteeltaan koron kaltaiset tuotot ja kulut jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY (9) 27 artiklan 1 kohtaan ja 28 artiklan B 1 kohtaan. Viittaus IAS 18 -standardin kappaleeseen 35 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003 (korkotuotot ja muut vastaavat tuotot) sekä IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006 (10).

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään muuttujan Tuotannon arvo (12 12 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 11 1

Nimike

:

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot kiinteätuottoisista arvopapereista

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät

1)

kaikki tuotot kiinteätuottoisista arvopapereista. Tällaisiin tuottoihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastattavien diskonttauksen aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuva tuotto.

2)

johdannaisista aiheutuvat luonteeltaan koron kaltaiset tuotot ja kulut jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 1 kohtaan ja 28 artiklan B 1 kohtaan. Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IAS 18 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003, eikä IFRS 7 -standardin kappaleen 20 vaatimuksissa, sellaisina kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tämä muuttuja on muuttujan 42 11 0 osa.

Koodi

:

42 12 0

Nimike

:

Korkokulut ja muut vastaavat kulut

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät

1)

kaikki kulut, jotka aiheutuvat seuraavista: lainat luottolaitoksilta, lainat asiakkailta, velkatodistukset ja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat lainat, laskutavasta riippumatta. Tällaisiin kuluihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastattavien preemion aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuvat kulut.

2)

johdannaisista aiheutuvat luonteeltaan koron kaltaiset tuotot ja kulut jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 2 kohtaan ja 28 artiklan A 1 kohtaan. Viittaus IAS 18 -standardin kappaleeseen 35 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003 sekä IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään muuttujan Tuotannon arvo (12 12 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 12 1

Nimike

:

Korkokulut ja muut vastaavat kulut liikkeelle lasketuista joukkovelkakirjoista

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät

1)

kaikki kulut, jotka aiheutuvat liikkeelle lasketuista joukkovelkakirjoista, laskutavasta riippumatta. Tällaisiin kuluihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastattavien preemion aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuvat kulut. Joukkovelkakirjat sisältävät siirrettävät joukkovelkakirjat mukaan lukien luottolaitosten liikkeelle laskemat kiinteätuottoiset arvopaperit. Myös sellaisten arvopapereiden, joiden korkotaso vaihtelee erityisten tekijöiden, esimerkiksi pankkien välisten markkinoiden tai euromarkkinoiden koron mukaan, katsotaan kuuluvan kohtaan joukkovelkakirjat.

2)

johdannaisista aiheutuvat luonteeltaan koron kaltaiset tuotot ja kulut jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 4 artiklan 3a kohtaan (Vastattavaa). Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IAS 18 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003, eikä IFRS 7 -standardin kappaleen 20 vaatimuksissa, sellaisina kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tämä muuttuja on muuttujan 42 12 0 osa.

Koodi

:

42 13 0

Nimike

:

Tuotot arvopapereista

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan kuuluvat kaikki vaihtuvatuottoisten arvopapereiden, omistusyhteyksien sekä sidosyhtiöiden osakkeiden osingot ja muut tuotot. Sijoitusyhtiöiden osakkeista saadut tuotot on myös sisällytettävä tähän kohtaan. IFRS 7 -standardin mukaista tuloslaskelmaa käyttävien luottolaitosten osalta muuttuja voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan osinkotuottoja. Tästä on ilmoitettava Eurostatille.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 3a, 3b ja 3c kohtaan yhdistettynä ja 28 artiklan B 2a, 2b ja 2c kohtaan yhdistettynä. Viittaus IAS 18 -standardin kappaleeseen 35 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003 sekä IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 a sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Koodi

:

42 13 1

Nimike

:

Tuotot osakkeista ja muista vaihtuvatuottoisista arvopapereista

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki osakkeiden ja muiden vaihtuvatuottoisten arvopapereiden osingot ja muut tuotot lukuun ottamatta tuottoja omistusyhteyksistä ja sidosyhtiöiden osakkeista. IAS 30 -standardin mukaista tuloslaskelmaa käyttävien luottolaitosten osalta muuttuja voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan osinkotuottoja. Tästä on ilmoitettava Eurostatille.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 3a kohtaan ja 28 artiklan B 2a kohtaan. Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IFRS 7 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tämä muuttuja on muuttujan 42 13 0 osa, ja sitä käytetään muuttujan Tuotannon arvo (12 12 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 14 0

Nimike

:

Saadut palkkiot

Liite

:

VI

Määritelmä

Saatuihin palkkioihin sisältyvät tulot kaikista ulkopuolisille tarjotuista palveluista, erityisesti

palkkiot takauksista, muiden luotonantajien lukuun tapahtuneesta luoton hoidosta ja kolmansien lukuun tehdyistä arvopaperikaupoista,

palkkiot sekä muut kulut ja tuotot maksuliikkeen hoidosta, tilinhoitomaksut ja palkkiot arvopapereiden säilytyksestä ja hoidosta,

palkkiot ulkomaan valuuttatoimista ja kolmansien lukuun tapahtuvasta kolikkojen ja jalometallien myynnistä ja ostosta,

välityspalkkiot säästö- ja vakuutussopimuksista ja luotoista.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 4 kohtaan ja 28 artiklan B 3 kohtaan. Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään muuttujan Tuotannon arvo (12 12 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 15 0

Nimike

:

Maksetut palkkiot

Liite

:

VI

Määritelmä

Maksettuihin palkkioihin sisältyvät ulkopuolisten suorittamista palveluista aiheutuneet kulut, erityisesti

palkkiot takauksista, muiden luotonantajien lukuun tapahtuneesta luoton hoidosta ja kolmansien lukuun tehdyistä arvopaperikaupoista,

palkkiot sekä muut kulut ja tuotot maksuliikkeen hoidosta, tilinhoitomaksut ja palkkiot arvopapereiden säilytyksestä ja hoidosta,

palkkiot ulkomaan valuuttatoimista ja kolmansien lukuun tapahtuvasta kolikkojen ja jalometallien myynnistä ja ostosta,

välityspalkkiot säästö- ja vakuutussopimuksista ja luotoista.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 5 kohtaan ja 28 artiklan A 2 kohtaan. Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään muuttujan Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 20 0

Nimike

:

Rahoitustoiminnan nettovoitto tai nettotappio

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät

1.

sellaisten arvopapereiden, jotka eivät kuulu arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen, kaupasta syntynyt nettotulos sekä tällaisten arvopapereiden arvonmuutokset ja arvonmuutosten palautukset, kun tapauksissa, joissa direktiivin 86/635 36 artiklan 2 kohtaa on sovellettu, otetaan huomioon kyseisen artiklan soveltamisesta aiheutuva ero; niissä jäsenvaltioissa, jotka käyttävät direktiivin 86/635 37 artiklassa säädettyä valinnan mahdollisuutta, nämä nettovoitot tai nettotappiot sekä arvonmuutokset ja arvonmuutosten palautukset sisällytetään kuitenkin vain sikäli kuin ne liittyvät kaupankäyntisalkkuun sisältyviin arvopapereihin. Lisäksi on sisällytettävä IAS 32 -standardin ja IAS 39 -standardin soveltamisesta aiheutuneet arvonmuutokset ja arvonmuutosten palautukset, sellaisena kuin standardit sisältyvät komission asetukseen (EC) N:o 1725/2003.

2.

valuutanvaihdon nettovoitto tai nettotappio lukuun ottamatta katetuista termiinisopimuksista aiheutuvia luonteeltaan koron kaltaisia tuottoja ja kuluja jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle;

3.

muiden rahoitusvälineiden, mukaan lukien jalometallit, osto- ja myyntitoiminnasta syntyneet nettovoitot tai nettotappiot.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 6 kohtaan ja 28 artiklan A 3 kohtaan tai B 4 kohtaan. Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 a sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään muuttujan Tuotannon arvo (12 12 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 31 0

Nimike

:

Muut varsinaisen toiminnan tuotot

Liite

:

VI

Määritelmä

Varsinaisen toiminnan tuotot, joita ei ole otettu muissa nimikkeissä huomioon. Tähän muuttujaan ei kirjata muun kuin varsinaisen toiminnan tuottoja.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 7 kohtaan ja 28 artiklan B 7 kohtaan. Viittaus IAS 1 -standardin kappaleeseen 86 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003 (muut tuotot).

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään muuttujan Tuotannon arvo (12 12 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 32 0

Nimike

:

Yleiset hallintokulut

Liite

:

VI

Määritelmä

Tämä muuttuja on muuttujien Henkilöstömenot (13 31 0) ja Muut hallintokulut (42 32 2) summa.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 8a ja 8b kohtaan yhdistettynä ja 28 artiklan A 4a ja 4b kohtaan yhdistettynä. Ei viittausta IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Koodi

:

42 32 2

Nimike

:

Muut hallintokulut

Liite

:

VI

Määritelmä

Muut hallintokulut, jotka eivät sisälly muuttujaan 13 31 0.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 8b kohtaan ja 28 artiklan A 4b kohtaan. Ei viittausta IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään laskettaessa muuttujia Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0) ja Yleiset hallintokulut (42 32 0).

Koodi

:

42 33 0

Nimike

:

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Liite

:

VI

Määritelmä

Varsinaisen toiminnan kulut, jotka eivät sisälly muihin nimikkeisiin. Tähän muuttujaan ei kirjata veroja eikä muun kuin varsinaisen toiminnan kuluja.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 10 kohtaan ja 28 artiklan A 6 kohtaan. Viittaus IAS 1 -standardin kappaleeseen 91 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003.

Yhteys muihin muuttujiin

Tätä muuttujaa käytetään muuttujan Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

42 35 0

Nimike

:

Luottojen ja ennakkojen arvonmuutokset ja arvonmuutosten palautukset sekä taseen ulkopuolisia vastuita ja sitoumuksia varten tehtyjen varausten muutokset

Liite

:

VI

Määritelmä

1.

Tähän muuttujaan sisältyvät toisaalta luotoista ja ennakoista tehdyt poistot sekä varaukset taseen ulkopuolisten erien mukaisia sitoumuksia varten, sekä toisaalta kuluiksi kirjattujen luottojen ja ennakkojen palautuksesta saadut luotot ja aikaisempien poistojen ja varausten jälkeen takaisin kirjatut määrät.

2.

Niissä jäsenvaltioissa, jotka käyttävät direktiivin 86/635 37 artiklassa säädettyä valinnan mahdollisuutta, tähän kohtaan sisältyy myös nettovoitto tai nettotappio kaupoista, jotka on käyty arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen ja kaupankäyntisalkkuun kuulumattomilla joukkovelkakirjoilla ja osakkeilla sekä tällaisista arvopapereista tehdyt poistot ja niiden palautukset, kun tapauksissa, joissa on sovellettu direktiivin 86/635 36 artiklan 2 kohtaa, otetaan huomioon tuon artiklan soveltamisesta aiheutuva ero.

3.

Näihin kohtiin kuuluvien kulujen ja tuottojen kesken tehty kuittaus voidaan tehdä siten, että vain nettoerä (tuotto tai kulu) esitetään.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 11 ja 12 kohtaan sekä 28 artiklan A 7 kohtaan ja B 5 kohtaan. Viittaus IAS 37 -standardin kappaleeseen 84 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003 (taseen ulkopuolisia vastuita ja sitoumuksia varten tehtyjen varausten muutokset).

Koodi

:

42 36 0

Nimike

:

Muut arvonmuutokset ja arvonmuutosten palautukset

Liite

:

VI

Määritelmä

1.

Tähän muuttujaan sisältyvät toisaalta joukkovelkakirjoista, myös kiinteätuottoisista arvopapereista ja osakkeista, tehdyt poistot ja toisaalta kaikki aikaisempien poistojen jälkeen takaisin kirjatut summat sikäli kuin kulut ja tuotot liittyvät arvonsa säilyttävään käyttöomaisuuteen kuuluviin arvopapereihin, tai omistusyhteyksiin sekä sidosyhtiöosakkeisiin.

2.

Näihin kohtiin kuuluvien kulujen ja tuottojen kesken tehty kuittaus voidaan tehdä siten, että vain nettoerä (tuotto tai kulu) esitetään.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 9, 13 ja 14 kohtaan sekä 28 artiklan A 5, A 8 ja B 6 kohtaan. Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IAS 30 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003.

Koodi

:

42 40 0

Nimike

:

Varsinaisen toiminnan tulos

Liite

:

VI

Määritelmä

Tämä muuttuja määritellään perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa. IAS/IFRS-standardien mukaan muun kuin varsinaisen toiminnan tulosta ei voida esittää erillisenä yhtiön tilinpäätöksessä. Niistä maista, joissa IAS/IFRS-standardeja sovelletaan yksittäisten luottolaitosten tilinpäätöksiin, ei enää toimiteta tätä muuttujaa.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 15 ja 16 kohtaan sekä 28 artiklan A 9, A 10 ja B 8 kohtaan. Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IFRS 7 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Koodi

:

42 50 0

Nimike

:

Muun kuin varsinaisen toiminnan tulos

Liite

:

VI

Määritelmä

Tämä muuttuja määritellään perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa. IAS/IFRS-standardien mukaan muun kuin varsinaisen toiminnan tulosta ei voida esittää erillisenä yhtiön tilinpäätöksessä. Niistä maista, joissa IAS/IFRS-standardeja sovelletaan yksittäisten luottolaitosten tilinpäätöksiin, ei enää toimiteta tätä muuttujaa.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 19 kohtaan ja 28 artiklan A 13 kohtaan ja B 10 kohtaan. Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IFRS 7 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Koodi

:

42 51 0

Nimike

:

Verot yhteensä (verot varsinaisen toiminnan tuloksesta, verot muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta, muut verot)

Liite

:

VI

Määritelmä

Tämä muuttuja määritellään perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 15, 20 ja 22 kohtaan sekä 28 artiklan A 9, A 12 ja A 14 kohtaan. Viittaus IAS 1 -standardin kappaleeseen 81 e sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003.

Koodi

:

42 60 0

Nimike

:

Tilikauden tulos

Liite

:

VI

Määritelmä

Tämä muuttuja määritellään perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun direktiivin 78/660/ETY 22 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa.

Huomaa

:

viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 23 kohtaan ja 28 artiklan A 15 kohtaan ja B 11 kohtaan. Viittaus IAS 1 -standardin kappaleeseen 81 f sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1725/2003.

Koodi

:

43 11 0

Nimike

:

Luotot ja ennakot asiakkaille

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikentyyppiset saamiset muilta koti- ja ulkomaisilta asiakkailta kuin luottolaitoksilta riippumatta siitä, minkä nimisinä ne itse asiassa on annettu.

Ainoan poikkeuksen muodostavat luotot velkakirjoina tai muina arvopapereina ja ennakot.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 4 artiklan 4 kohtaan (Vastaavaa) ja 16 artiklaan (Vastaavaa: 4 kohta). Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 8 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Koodi

:

43 21 0

Nimike

:

Lainat asiakkailta

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan kuuluvat kaikki erät, jotka ovat velkoja muille velkojille kuin luottolaitoksille, riippumatta siitä, minkä nimisiä ne ovat.

Ainoan poikkeuksen muodostavat velat velkakirjoina tai muina arvopapereina.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 4 artiklan 2 a ja 2 b kohtaan yhdistettynä (Vastattavaa) sekä 19 artiklaan (Vastattavaa: 2 kohta). Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 8 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.43 29 0

Koodi

:

43 29 0

Nimike

:

Pääoma ja rahastot yhteensä

Liite

:

VI

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät merkitty pääoma ja rahastot. Merkitty pääoma sisältää kaikki erät – riippumatta siitä, minkä nimisiä ne ovat – joita kansallisen lainsäädännön mukaan pidetään kyseisen laitoksen oikeudellisen rakenteen mukaisesti osakkeenomistajien tai muiden omistajien merkitsemänä peruspääomana ja vastaavana. Rahastoihin sisältyvät kaikki direktiivin 78/660/ETY 9 artiklassa vastattavaa-kohdassa A IV luetellut rahastojen lajit sellaisina kuin ne on siinä kohdassa määritelty. Jäsenvaltiot voivat myös tarvittaessa säätää muunlaisista rahastoista sellaisia luottolaitoksia varten, joiden oikeudellista muotoa direktiivi 78/660/ETY ei koske.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 4 artiklan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 kohtaan (Vastattavaa) ja 16 kohtaan (Vastattavaa) yhdistettynä. Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IFRS 7 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Koodi

:

43 30 0

Nimike

:

Taseen loppusumma

Liite

:

VI

Määritelmä

Tämä muuttuja muodostuu direktiivin 86/635 4 artiklan mukaisen taseen vastaavaa-puolen 1–15 kohdan tai vastattavaa-puolen 1–14 kohdan yhteenlasketusta summasta. Yleensä taseen loppusumma on sama kuin taseen vastaavaa-puolen taikka taseen vastattavaa-puolen kaikkien erien summa.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 4 artiklaan. Tätä kohtaa ei mainita erikseen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevissa IFRS 7 -standardin vaatimuksissa, sellaisena kuin ne sisältyvät komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Koodi

:

43 31 0

Nimike

:

Taseen loppusumma emoyhtiön kotipaikan mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Taseen loppusumma (katso muuttuja 43 30 0) eritellään emoyhtiön kotipaikan mukaan.

Taseen loppusumma on muuttujan 11 11 4 jaottelun mukaisesti eriteltävä osaan, joka koskee kotimaisessa hallinnassa olevia luottolaitoksia sekä osaan, joka koskee ulkomaisessa hallinnassa olevia yrityksiä. Emoyhtiöksi kirjataan lopullista määräysvaltaa käyttävä institutionaalinen yksikkö, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 716/2007.

Yhteys muihin muuttujiin

Taseen loppusumma emoyhtiön kotipaikan mukaan on muuttujaan Taseen loppusumma (43 30 0) liittyvä lisäjaottelu.

Koodi

:

43 32 0

Nimike

:

Taseen loppusumma oikeudellisen muodon mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Taseen loppusumma (katso muuttuja 43 30 0) eritellään oikeudellisen muodon mukaan seuraavasti: osakeyhtiömuotoiset yritykset, osuuskuntamuotoiset yritykset, julkisoikeudelliset yritykset, niiden yritysten sivukonttorit, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolisessa valtiossa, muut.

Yhteys muihin muuttujiin

Taseen loppusumma oikeudellisen muodon mukaan on taseen loppusummaan (43 30 0) liittyvä lisäjaottelu.

Koodi

:

44 11 0

Nimike

:

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot CPA:n (ala)luokkien mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot muodostuvat seuraavista:

1)

kaikki kiinteätuottoisista arvopapereista saadut tuotot laskutavasta riippumatta. Tällaisiin tuottoihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastattavien diskonttauksen aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuva tuotto.

2)

johdannaisista aiheutuvat luonteeltaan koron kaltaiset tuotot ja kulut jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle.

Tuotekohtainen erittely perustuu rahoituksenvälityksen sekä rahoitusta palvelevan toiminnan mukaiseen tuotteiden luokitukseen. Muuttuja on jaoteltava asianmukaiselle tasolle CPA:n (ala)luokkien mukaan.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 1 kohtaan ja 28 artiklan B kohdan 1 alakohtaan. Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot CPA:n (ala)luokkien mukaan on muuttujaan Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot (42 11 0) liittyvä lisäjaottelu.

Koodi

:

44 12 0

Nimike

:

Korkokulut ja muut vastaavat kulut CPA:n (ala)luokkien mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Korkokulut ja muut vastaavat kulut muodostuvat seuraavista:

1)

kaikki kulut, jotka aiheutuvat seuraavista: lainat luottolaitoksilta, lainat asiakkailta, velkatodistukset ja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat lainat, laskutavasta riippumatta. Tällaisiin kuluihin on myös sisällyttävä erääntyessä maksettavaa summaa suuremmalla määrällä hankittujen vastaavien ja tuota summaa pienemmällä määrällä hankittujen vastattavien preemion aikaperusteisesta jakautumisesta muodostuvat kulut.

2)

johdannaisista aiheutuvat luonteeltaan koron kaltaiset tuotot ja kulut jaettuna sopimuksen todellisen keston ajalle.

Tuotekohtainen erittely perustuu rahoituksenvälityksen sekä rahoitusta palvelevan toiminnan mukaiseen tuotteiden luokitukseen. Muuttuja on jaoteltava asianmukaiselle tasolle CPA:n (ala)luokkien mukaan.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 2 kohtaan ja 28 artiklan A kohdan 1 alakohtaan. Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Korkokulut ja muut vastaavat kulut CPA:n (ala)luokkien mukaan on muuttujaan Korkokulut ja muut vastaavat kulut (42 12 0) liittyvä lisäjaottelu.

Koodi

:

44 13 0

Nimike

:

Saadut palkkiot CPA:n (ala)luokkien mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Saadut palkkiot sisältää tulot kaikista ulkopuolisille tarjotuista palveluista. Tuotekohtainen erittely perustuu rahoituksenvälityksen sekä rahoitusta palvelevan toiminnan mukaiseen tuotteiden luokitukseen. Muuttuja on jaoteltava asianmukaiselle tasolle CPA:n (ala)luokkien mukaan.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 4 kohtaan ja 28 artiklan B kohdan 3 alakohtaan. Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Saadut palkkiot CPA:n (ala)luokkien mukaan on muuttujaan Saadut palkkiot (42 14 0) liittyvä lisäjaottelu.

Koodi

:

44 14 0

Nimike

:

Maksetut palkkiot CPA:n (ala)luokkien mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Maksetut palkkiot määritellään direktiivin 86/635/ETY 31 artiklassa. Tuotekohtainen erittely perustuu rahoituksenvälityksen sekä rahoitusta palvelevan toiminnan mukaiseen tuotteiden luokitukseen. Muuttuja on jaoteltava asianmukaiselle tasolle CPA:n (ala)luokkien mukaan.

Huomaa

:

Viittaus direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 5 kohtaan ja 28 artiklan A kohdan 2 alakohtaan. Viittaus IFRS 7 -standardin kappaleeseen 20 sellaisena kuin se sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 108/2006.

Yhteys muihin muuttujiin

Maksetut palkkiot CPA:n (ala)luokkien mukaan on muuttujaan Maksetut palkkiot (42 15 0) liittyvä lisäjaottelu.

Koodi

:

45 11 0

Nimike

:

ETA-maissa sijaitsevien sivuliikkeiden maantieteellinen jakautuminen

Liite

:

VI

Määritelmä

’Sivukonttori’ määritellään direktiivin 89/646/ETY 1 artiklassa ja määritelmää tarkennetaan palvelujen tarjoamisen vapaudesta ja yleisestä edusta toisessa pankkidirektiivissä annetussa komission tiedonannossa (95/C 291/06).

Huomaa

:

ETA-maissa sijaitsevien sivukonttorien lukumäärä yhteensä on jaoteltava kunkin muun yksittäisen ETA-maan mukaan vastaanottavan jäsenvaltion näkökulmasta tarkasteltuna.

Koodi

:

45 21 0

Nimike

:

Korkotuottojen ja muiden vastaavien tuottojen maantieteellinen jakautuminen

Liite

:

VI

Määritelmä

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa kirjatut korkotuotot ja muut vastaavat tuotot (katso muuttuja 42 11 0), jaoteltuina niiden sivukonttorien mukaan, joiden päätoimipaikka on kussakin muussa yksittäisessä ETA-maassa.

Koodi

:

45 22 0

Nimike

:

Taseen loppusumman maantieteellinen jakautuminen

Liite

:

VI

Määritelmä

Niiden vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden sivukonttorien taseen loppusumma (katso muuttuja 43 30 0), joiden päätoimipaikka on kussakin muussa yksittäisessä ETA-maassa.

Koodi

:

45 31 0

Nimike

:

Palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvan toiminnan korkotuottojen ja muiden vastaavien tuottojen maantieteellinen jakautuminen (muut ETA-maat)

Liite

:

VI

Määritelmä

Palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvasta liiketoiminnasta kirjatut korkotuotot ja muut vastaavat tuotot (katso muuttuja 42 11 0), jaoteltuna kotivaltiossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten mukaan, kaikkien muiden yksittäisten ETA-maiden osalta.

Koodi

:

45 41 0

Nimike

:

Sivuliikkeiden toimintaan perustuvien korkotuottojen ja muiden vastaavien tuottojen maantieteellinen jakautuminen (muut kuin ETA-maat)

Liite

:

VI

Määritelmä

Kotivaltiossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten sivukonttoreiden mukaan kirjatut korkotuotot ja muut vastaavat tuotot (katso muuttuja 42 11 0), muissa kuin ETA-maissa.

Seuraavaa jaottelua on käytettävä: Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, kolmannet maat (muu maailma).

Koodi

:

45 42 0

Nimike

:

Palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvan toiminnan korkotuottojen ja muiden vastaavien tuottojen maantieteellinen jakautuminen (muut kuin ETA-maat)

Liite

:

VI

Määritelmä

Palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvasta liiketoiminnasta kirjatut korkotuotot ja muut vastaavat tuotot (katso muuttuja 42 11 0), jaoteltuna kotivaltiossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten mukaan, kaikkien muiden kuin ETA-maiden osalta.

Seuraavaa jaottelua on käytettävä: Sveitsi, Yhdysvallat, Japani, kolmannet maat (muu maailma).

Koodi

:

47 11 0

Nimike

:

Tilien lukumäärä CPA:n (ala)luokkien mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Luottolaitosten hallussa olevien tilien lukumäärä tilivuoden lopussa sisältyy tähän kohtaan. Tuotekohtainen erittely perustuu rahoituksenvälityksen sekä rahoitusta palvelevan toiminnan mukaiseen tuotteiden luokitukseen. Tilien lukumäärä liittyy CPA:n (ala)luokkiin asianomaisella tasolla.

Koodi

:

47 12 0

Nimike

:

Asiakkaille myönnettyjen luottojen ja ennakkojen lukumäärä CPA:n (ala)luokkien mukaan

Liite

:

VI

Määritelmä

Asiakkaille myönnettyjen luottojen ja ennakkojen lukumäärä tilivuoden lopussa sisältyy tähän kohtaan. Tuotekohtainen erittely perustuu rahoituksenvälityksen sekä rahoitusta palvelevan toiminnan mukaiseen tuotteiden luokitukseen. Asiakkaille myönnettyjen luottojen ja ennakkojen lukumäärä liittyy CPA:n (ala)luokkiin asianomaisella tasolla.

Koodi

:

47 13 0

Nimike

:

Luottolaitoksen omistamien pankkiautomaattien määrä

Liite

:

VI

Määritelmä

Ilmaisuun ’pankkiautomaatti’ sisältyvät erilaiset sähköisiä pankkipalveluja tarjoavat koneet, esimerkiksi rahan nostoa varten (seteliautomaatit), maksusuorituksia ja tilitapahtumien kyselyä varten, rahanvaihtoa varten sekä monikäyttökorttien latausta varten jne.

Koodi

:

48 00 1

Nimike

:

Eläkevakuutusmaksut vakuutetuilta

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki varainhoitovuoden aikana vakuutetuilta perittävät eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut, mukaan luettuina kaikki pakolliset eläkevakuutusmaksut, muut säännölliset eläkevakuutusmaksut sekä vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Eläkevakuutusmaksut vakuutetuilta (48 00 1) käytetään muuttujan Liikevaihto (12 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 00 2

Nimike

:

Eläkevakuutusmaksut työnantajilta

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki varainhoitovuoden aikana työnantajilta perittävät eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut, mukaan luettuina kaikki pakolliset eläkevakuutusmaksut, muut säännölliset eläkevakuutusmaksut sekä vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Eläkevakuutusmaksut työnantajilta (48 00 2) käytetään muuttujan Liikevaihto (12 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 00 3

Nimike

:

Saadut siirrot

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki saadut siirrot. Kyseiset siirrot saadaan yleensä muista eläkerahastoista tai muilta vakuutusyhtiöiltä. Kun työntekijä vaihtaa työnantajaa, hänellä on usein mahdollisuus siirtää aikaisemman työnantajan eläkevakuutusjärjestelmässä tai eläkerahastossa kertynyt eläkekertymä uuden työnantajan eläkerahastoon.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Saadut siirrot (48 00 3) käytetään muuttujan Liikevaihto (12 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 00 4

Nimike

:

Muut eläkevakuutusmaksut

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki muut varainhoitovuoden aikana maksettavat eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut (esimerkiksi maksut valtion tai paikallishallinnon eläkejärjestelmistä, yksityisiltä henkilöiltä ja liitoilta).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Muut eläkevakuutusmaksut (48 00 4) käytetään muuttujan Liikevaihto (12 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 00 5

Nimike

:

Eläkevakuutusmaksut etuusperusteisiin järjestelmiin

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki varainhoitovuoden aikana etuusperusteisiin järjestelmiin maksettavat eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut, mukaan luettuina kaikki säännölliset, vapaaehtoiset ja muut eläkevakuutusmaksut.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Eläkevakuutusmaksut etuusperusteisiin järjestelmiin (48 00 5) käytetään muuttujan Liikevaihto (12 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 00 6

Nimike

:

Eläkevakuutusmaksut maksuperusteisiin järjestelmiin

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki varainhoitovuoden aikana maksuperusteisiin järjestelmiin maksettavat eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut, mukaan luettuina kaikki säännölliset, vapaaehtoiset ja muut eläkevakuutusmaksut.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Eläkevakuutusmaksut maksuperusteisiin järjestelmiin (48 00 6) käytetään muuttujan Liikevaihto (12 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 00 7

Nimike

:

Eläkevakuutusmaksut sekajärjestelmiin

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät kaikki varainhoitovuoden aikana sekajärjestelmiin maksettavat eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut, mukaan luettuina kaikki säännölliset, vapaaehtoiset ja muut eläkevakuutusmaksut.

Huomaa

:

Sekajärjestelmillä tarkoitetaan järjestelmiä, joissa on piirteitä sekä etuusperusteisista että maksuperusteisista järjestelmistä.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Eläkevakuutusmaksut sekajärjestelmiin (48 00 7) käytetään muuttujan Liikevaihto (12 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 01 0

Nimike

:

Sijoitustoiminnan tuotot (eläkerahastot)

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää sijoitustoiminnasta, sijoitusten palautuneista arvonalennuksista sekä realisoituneista ja realisoitumattomista pääomavoitoista ja -tappioista saadun tulon. Siihen sisältyvät vuokrasaatavat, korkotuotot, osingot sekä realisoituneet ja realisoitumattomat pääomavoitot ja -tappiot.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Sijoitustoiminnan tuotot (eläkerahastot) (48 01 0) sisältää muuttujan Pääomavoitot ja -tappiot (48 01 1).

Koodi

:

48 01 1

Nimike

:

Pääomavoitot ja -tappiot

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää realisoituneista ja realisoitumattomista pääomavoitoista ja -tappioista saadun tulon, joka viedään tuloslaskelmaan. Pääomavoitot ja -tappiot syntyvät tilikauden alussa (tai sen jälkeen tapahtuneen oston yhteydessä) ja tilikauden lopussa (tai sitä ennen tapahtuneen myynnin yhteydessä) suoritettavan sijoitusten arvottamisen erosta.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Pääomavoitot ja -tappiot (48 01 1) käytetään muuttujan Sijoitustoiminnan tuotot (eläkerahastot) (48 11 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 02 1

Nimike

:

Saadut vakuutuskorvaukset

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää vakuutusyhtiöiltä tai jälleenvakuutusyhtiöiltä niille siirrettyjen riskien johdosta saadut vakuutuskorvaukset.

Koodi

:

48 02 2

Nimike

:

Muut tulot (eläkerahastot)

Liite

:

VII

Määritelmä

Muut tulot sisältävät kaikki muut eläkerahastoista saadut tulot, lukuun ottamatta eläkevakuutusmaksuja ja eläkerahastojen sijoitustuottoja, kuten välityspalkkiotulot ja muut tulot.

Koodi

:

48 03 0

Nimike

:

Eläkemenot yhteensä

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää eläkejärjestelmässä vakuutettuihin ja heidän huollettaviinsa liittyvät menot, suoritetut siirrot jne. Menot, jotka voidaan katsoa myös vakuutusyhtiöille siirrettyihin riskeihin liittyviksi tuloiksi, kuuluvat myös tähän kohtaan.

Yhteys muihin muuttujiin

Eläkemenot yhteensä (48 03 0) lasketaan seuraavasti:

Maksetut jatkuvamaksuiset eläkkeet (48 03 1)

+

Maksetut kertamaksuiset eläkkeet (48 03 2)

+

Suoritetut siirrot (48 00 3).

Koodi

:

48 03 1

Nimike

:

Maksetut jatkuvamaksuiset eläkkeet

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki säännöllisesti maksettavat eläkkeet (annuiteetti).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Maksetut jatkuvamaksuiset eläkkeet (48 03 1) käytetään muuttujan Eläkemenot yhteensä (48 03 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 03 2

Nimike

:

Maksetut kertamaksuiset eläkkeet

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki kertamaksuna maksettavat eläkkeet.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Maksetut kertamaksuiset eläkkeet (48 03 2) käytetään muuttujan Eläkemenot yhteensä (48 03 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 03 3

Nimike

:

Suoritetut siirrot

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki suoritetut siirrot (yleensä eläkeoikeuksia vastaavan eläkekertymän siirrot muihin eläkejärjestelmiin tai vakuutusyhtiöihin työntekijän vaihtaessa työpaikkaa ja liittyessä uuden työnantajan eläkerahastoon tai eläkevakuutusjärjestelmään).

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Suoritetut siirrot (48 03 3) käytetään muuttujan Eläkemenot yhteensä (48 03 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 04 0

Nimike

:

Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos, netto

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki jälleenvakuutukseen liittyvän vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset nettona. Eläkerahastojen välillä saadut ja suoritetut vakuutusteknisen vastuuvelan siirrot sisältyvät tähän kohtaan.

Koodi

:

48 05 0

Nimike

:

Maksetut vakuutusmaksut

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikista vakuutus- tai jälleenvakuutusyhtiöille siirretyistä riskeistä maksetut vakuutusmaksut yhteensä.

Koodi

:

48 06 0

Nimike

:

Toimintamenot yhteensä

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki eläkemaksujen keruusta, arvopaperisalkun hoidosta ja eläkkeiden käsittelystä johtuvat kustannukset sekä välityspalkkiot, muut ulkoiset tavaroihin ja palveluihin liittyvät kulut ja henkilöstömenot.

Yhteys muihin muuttujiin

Toimintamenot yhteensä (48 06 0) lasketaan seuraavasti:

Henkilöstömenot (13 31 0)

+

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä (13 11 0).

Koodi

:

48 07 0

Nimike

:

Verot yhteensä

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki eläkerahastolta kannettavat välittömät verot (esim. sijoitustoiminnan tuotoista jne.), jotka eivät sisälly ulkoisiin tavaroita ja palveluja koskeviin kuluihin tai henkilöstömenoihin.

Koodi

:

48 08 0

Nimike

:

Epäitsenäisten eläkerahastojen liikevaihto

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki kirjanpidollisiin rahastoihin varainhoitovuoden aikana maksettavat eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut.

Koodi

:

48 10 0

Nimike

:

Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja on seuraavien muuttujien yhteenlaskettu summa: Maa-alueet ja rakennukset (eläkerahastot) (48 11 0) + Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet (eläkerahastot) (48 12 0) + Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 0) + Osuudet yhteissijoitusyrityksissä (48 14 0) + Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit (48 15 0) + Osuudet yhteissijoituksista (48 16 0) + Kiinnelainat ja muualle luokittelemattomat muut lainasaamiset (48 17 0) + Muut sijoitukset (48 18 0).

Koodi

:

48 10 1

Nimike

:

Sijoitukset työnantajayritykseen yhteensä

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää työnantajayrityksiin tehdyt sijoitukset, kuten työnantajayrityksen osakkeet ja työnantajayrityksen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat sekä sille myönnetyt lainat jne. Työnantajayrityksillä tarkoitetaan työnantajia, jotka maksavat työntekijöitään koskevat eläkevakuutusmaksut eläkerahastoon.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Sijoitukset työnantajayritykseen yhteensä on muuttujan Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä (48 10 0) osa.

Koodi

:

48 10 4

Nimike

:

Sijoitukset yhteensä markkina-arvoon

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää sijoitukset markkina-arvoon yhteensä [= seuraavien muuttujien yhteenlaskettu summa: Maa-alueet ja rakennukset (eläkerahastot) (48 11 0) + Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet (eläkerahastot) (48 12 0) + Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 0) + Osuudet yhteissijoitusyrityksissä (48 14 0) + Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit (48 15 0) + Osuudet yhteissijoituksista (48 16 0) + Kiinnelainat ja muualle luokittelemattomat muut lainasaamiset (48 17 0) + Muut sijoitukset (48 18 0)].

Huomaa

:

Muuttuja Sijoitukset yhteensä markkina-arvoon (48 10 4) on toimitettava ainoastaan siinä tapauksessa, että muuttujaa Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä (48 10 0) ei toimiteta markkina-arvoisena.

Koodi

:

48 11 0

Nimike

:

Maa-alueet ja rakennukset (eläkerahastot)

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki eläkerahaston omistamat maa-alueet ja rakennukset.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Maa-alueet ja rakennukset (eläkerahastot) (48 11 0) käytetään muuttujan Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä (48 10 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 12 0

Nimike

:

Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet (eläkerahastot)

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää sidosyritysten osakkeet, sidosyritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat ja sidosyrityksille myönnetyt lainat sekä niiden yritysten, joihin eläkerahastolla on omistusyhteyksiä, omistusyhteydet, liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat ja niille myönnetyt lainat. Tähän muuttujaan eivät sisälly kohtaan 48 10 1 kuuluvat sijoitukset.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Sijoitukset sidosyrityksiin ja merkittävät omistusyhteydet (eläkerahastot) (48 12 0) käytetään muuttujan Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä (48 10 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 13 0

Nimike

:

Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki noteeratut ja noteeraamattomat osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat muuttujiin 48 12 0 ja 48 14 0.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 0) käytetään muuttujan Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä (48 10 0) laskemisessa, ja se perustuu seuraavaan:

Säännellyillä markkinoilla myydyt osakkeet (48 13 1)

+

Muilla kuin julkisilla markkinoilla myydyt osakkeet (48 13 3)

+

Muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 4).

Koodi

:

48 13 1

Nimike

:

Säännellyillä markkinoilla myydyt osakkeet

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki arvopaperimarkkinoilla noteeratut osakkeet.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Säännellyillä markkinoilla myydyt osakkeet (48 13 1) on muuttujan Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 0) osa.

Koodi

:

48 13 2

Nimike

:

Pk-yrityksiin erikoistuneilla säännellyillä markkinoilla myydyt osakkeet

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki innovatiivisiin ja nopeasti kasvaviin yrityksiin sekä pk-yrityksiin erikoistuneilla säännellyillä markkinoilla noteeratut osakkeet. Edellä tarkoitettuja markkinoita kutsutaan myös pienten ja keskisuurten yritysten markkinoiksi (Small and Medium Size Business Markets (SMB-markets)) tai rinnakkaismarkkinoiksi (Parallel Markets). Nämä markkinat tarjoavat tehokkaan ja kilpailukykyisen paikan pienten ja keskisuurten yritysten noteerattujen arvopapereiden myyntiä varten.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Pk-yrityksiin erikoistuneilla säännellyillä markkinoilla myydyt osakkeet (48 13 2) on muuttujan Säännellyillä markkinoilla myydyt osakkeet (48 13 1) osa.

Koodi

:

48 13 3

Nimike

:

Muilla kuin julkisilla markkinoilla myydyt osakkeet

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki muut kuin arvopaperimarkkinoilla noteeratut osakkeet.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Muilla kuin julkisilla markkinoilla myydyt osakkeet (48 13 3) on muuttujan Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 0) osa.

Koodi

:

48 13 4

Nimike

:

Muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikki ne vaihtuvatuottoiset arvopaperit, joita ei ole merkitty muihin kohtiin.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttuja Muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 4) on muuttujan Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit (48 13 0) osa.

Koodi

:

48 14 0

Nimike

:

Osuudet yhteissijoitusyrityksissä

Liite

:

VII

Määritelmä

Tämä muuttuja sisältää kaikenlaiset osuudet neuvoston direktiivissä 85/611/ETY (11) määritellyistä yhteissijoitusyrityksistä. Tähän kohtaan sisältyvät myös avoimet sijoitusrahastot ja muut vastaavat yhteissijoitusyritykset.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Osuudet yhteissijoitusyrityksissä (48 14 0) käytetään muuttujan Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä (48 10 0) laskemisessa.

Koodi

:

48 15 0

Nimike

:

Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit

Liite

:

VII

Määritelmä

Tähän muuttujaan sisältyvät siirrettävät joukkovelkakirjat ja muut luottolaitosten, muiden yritysten tai julkisten viranomaisten tai laitosten liikkeelle laskemat kiinteätuottoiset arvopaperit, lukuun ottamatta niitä, jotka sisältyvät kohtaan 48 12 0. Arvopapereiden, joiden korkotaso vaihtelee erityisten tekijöiden, esimerkiksi pankkien välisten markkinoiden tai euromarkkinoiden koron mukaan, katsotaan myös kuuluvan kohtaan Joukkovelkakirjat, mukaan luettuna kiinteätuottoiset arvopaperit.

Yhteys muihin muuttujiin

Muuttujaa Joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit (48 15 0) käytetään muuttujan Eläkerahastojen sijoitukset yhteensä (48 10 0) laskemisessa, ja se perustuu seuraavaan:

Julkishallinnon liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit (48 15 1)

+

Muut joukkovelkakirjat ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit (48 15 2)

Koodi