ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 82

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
28. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 259/2009, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/300/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2009, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi televisioille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1830)  ( 1 )

3

 

 

2009/301/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2009, digitaalisia kirjastoja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta

9

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

28.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 259/2009,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

52,9

TN

109,4

TR

84,4

ZZ

79,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,1

TR

143,3

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

46,1

TR

90,8

ZZ

68,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

40,9

IL

59,3

MA

45,4

TN

48,8

TR

69,1

ZZ

52,7

0805 50 10

TR

54,6

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,5

BR

79,3

CA

78,6

CL

81,1

CN

71,1

MK

23,7

US

108,1

UY

68,3

ZA

81,1

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

88,1

CL

122,0

CN

48,8

US

194,4

ZA

91,7

ZZ

109,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

28.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/3


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä maaliskuuta 2009,

tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi televisioille

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1830)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/300/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaan ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, jolla on ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi vaikuttaa merkittävästi keskeisten ympäristönäkökohtien parantamiseen.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1980/2000 säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet, jotka perustuvat Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan laatimaan myöntämisperusteita koskevaan ehdotukseen, vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Lisäksi siinä säädetään, että ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tarkistetaan hyvissä ajoin ennen kyseessä olevalle tuoteryhmälle vahvistetun myöntämisperusteiden voimassaoloajan päättymistä.

(4)

Ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi televisioille 25 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyllä komission päätöksellä 2002/255/EY (2) vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden ja niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten uudelleentarkastelu on asetuksen (EY) N:o 1980/2002 mukaisesti tehty hyvissä ajoin ennen niiden voimassaoloajan päättymistä.

(5)

Tämän uudelleentarkastelun perusteella sekä tieteellisen ja markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi on aiheellista vahvistaa uudet ekologiset arviointiperusteet.

(6)

Lisäksi on tarpeen muuttaa mainitussa päätöksessä vahvistettua tuoteryhmän määritelmää uusien teknologioiden huomioon ottamiseksi.

(7)

Päätös 2002/255/EY olisi selkeyden vuoksi kumottava. Koska mainitussa päätöksessä vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloa on jatkettu 31 päivään lokakuuta 2009 saakka, mainittu päätös olisi korvattava toisella 1 päivästä marraskuuta 2009 alkaen.

(8)

Ekologisten arviointiperusteiden, samoin kuin niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten, olisi oltava voimassa 31 päivään lokakuuta 2013.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuoteryhmään ”televisiot” kuuluvat:

”Verkkovirralla toimivat sähkölaitteet, joiden ensisijaisena tarkoituksena on vastaanottaa, purkaa ja näyttää TV-lähetyssignaaleja.”

2 artikla

Jotta televisiolle voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukainen yhteisön ympäristömerkki, sen on kuuluttava tuoteryhmään ”televisiot” ja täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt arviointiperusteet.

3 artikla

Tuoteryhmän ”televisiot” ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään lokakuuta 2013 saakka.

4 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten televisioille annetaan tunnusnumero ”022”.

5 artikla

Kumotaan päätös 2002/255/EY.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2009.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 87, 4.4.2002, s. 53.


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Saadakseen ympäristömerkin tuotteen on täytettävä tässä liitteessä esitetyt arviointiperusteet, joiden avulla pyritään:

vähentämään energiankäytöstä ympäristölle aiheutuvia vahinkoja tai vaaroja (ilmaston lämpeneminen, happamoituminen, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen) vähentämällä energian kulutusta,

vähentämään luonnonvarojen käytöstä ympäristölle aiheutuvia vahinkoja,

rajoittamaan vaarallisten aineiden käytöstä ympäristölle aiheutuvia vahinkoja vähentämällä kyseisten aineiden käyttöä.

Arviointiperusteilla edistetään myös parhaiden toimintatapojen (ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan käytön) toteuttamista ja lisätään kuluttajien ympäristötietoisuutta.

Suositellaan, että toimivaltaiset elimet hakemuksia arvioidessaan ja tässä liitteessä vahvistettujen arviointiperusteiden noudattamista seuratessaan ottavat huomioon tunnustettujen ympäristönhallintojärjestelmien, kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASin tai EN ISO 14001 -standardin (Huomautus: näiden hallintajärjestelmien käyttö ei kuitenkaan ole pakollista).

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset on esitetty kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Testit olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava asianmukaisesti hyväksytyissä laboratorioissa tai laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt vaatimukset ja joilla on pätevyys asiaan kuuluvien testien suorittamiseen.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Suositellaan, että toimivaltaiset elimet hakemuksia arvioidessaan ja tässä liitteessä vahvistettujen arviointiperusteiden noudattamista seuratessaan ottavat huomioon tunnustettujen ympäristönhallintojärjestelmien, kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASin tai EN ISO 14001 -standardin (Huomautus: näiden hallintajärjestelmien käyttö ei kuitenkaan ole pakollista).

ARVIOINTIPERUSTEET

1.   Energiansäästö

a)   Passiivinen valmiustila

i)

Television virrankulutus passiivisessa valmiustilassa saa olla enintään 0,30 wattia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ii kohdan ehto täyttyy.

ii)

Jos televisiossa on selvästi näkyvissä oleva virtakytkin, television virrankulutus saa olla virran ollessa pois kytkettynä enintään 0,01 wattia, ja television virrankulutus passiivisessa valmiustilassa saa olla enintään 0,50 wattia.

b)   Suurin sallittu virrankulutus

Televisioiden virrankulutus virran ollessa kytkettynä päälle saa olla enintään 200 wattia.

c)   Energiatehokkuus

Joulukuun 31 päivään 2010 saakka markkinoille saatettavien yhteisön ympäristömerkillä varustettujen televisioiden virrankulutus päälle kytkettynä saa olla enintään 0,64 · (20W + A · 4,3224 W/dm2).

Tammikuun 1 päivän 2011 ja joulukuun 31 päivänä 2012 välisenä aikana markkinoille saatettavien yhteisön ympäristömerkillä varustettujen televisioiden virrankulutus päälle kytkettynä saa olla enintään 0,51 · (20W + A · 4,3224 W/dm2).

Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen markkinoille saatettavien yhteisön ympäristömerkillä varustettujen televisioiden virrankulutus päälle kytkettynä saa olla enintään 0,41 · (20W + A · 4,3224 W/dm2).

Tässä laskukaavassa A on näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala (1) ilmaistuna neliödesimetreinä.

Arviointi ja todentaminen (kohdat a–c): Television virrankulutus päälle kytkettynä on testattava laitteen ollessa sellaisena kuin se toimitetaan asiakkaalle. Testaus suoritetaan tarkistetun IEC62087-standardin mukaisesti käyttämällä dynaamisen lähetyksen kuvasignaalia (”Methods of measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment”) Jos televisiota ensi kertaa käynnistettäessä esiin tulee pakotettu valikko, on oletusasetukseksi valittava kuvatila, jota valmistaja suosittelee normaalia kotikäyttöä varten. Hakijan on toimitettava testiselostus ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle. Testiselostuksesta on käytävä ilmi, että televisio täyttää a–c kohdan vaatimukset.

Edellä olevan a kohdan ii alakohdan vaatimusten täyttämiseksi hakijan on ilmoitettava, että hakijan televisio täyttää vaatimuksen, ja toimitettava kuvallinen todiste virtakytkimestä.

Edellä olevan c kohdan vaatimusten täyttämiseksi hakijan on osoitettava, että kaikki hakijan ympäristömerkillä varustetut televisiot täyttävät asianmukaiset energiatehokkuusvaatimukset, kun ne saatetaan markkinoille ensimmäistä kertaa vaatimuksessa ilmoitettujen päivämäärien jälkeen. Jos tätä ei voida osoittaa, toimivaltainen viranomainen myöntää ympäristömerkin käyttöluvan ainoastaan sille ajanjaksolle, jonka osalta vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa.

2.   Loistelamppujen elohopeapitoisuus

Kuvaruudun lamppujen yhteenlaskettu elohopeapitoisuus ei saa ylittää 75 mg:aa sellaisten kuvaruutujen osalta, joiden näkyvissä olevan osan lävistäjä on enintään 40 tuumaa (101 cm).

Kaikkien kuvaruudun lamppujen yhteenlaskettu elohopeapitoisuus ei saa ylittää 99 mg:aa sellaisten kuvaruutujen osalta, joiden näkyvissä olevan osa lävistäjä on yli 40 tuumaa (101 cm).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus siitä, että hakijan televisio on näiden vaatimusten mukainen. Vakuutuksesta on käytävä selville käytettyjen lamppujen määrä ja siihen on liitettävä tavarantoimittajien asiakirjatodisteet lamppujen kokonaiselohopeapitoisuudesta.

3.   Käyttöiän pidentäminen

Valmistajan on annettava kaupallinen takuu siitä, että televisio toimii vähintään kahden vuoden ajan. Takuun voimassaolo alkaa siitä päivästä, jona tuote toimitetaan asiakkaalle.

Sopivien sähköisten varaosien saatavuus on taattava 7 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuotanto lopetetaan.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen.

4.   Purkaminen

Valmistajan on osoitettava, että ammattitaitoiset kierrättäjät voivat helposti purkaa television käytössään olevilla työkaluilla:

korjauksia ja loppuunkuluneiden osien vaihtamista varten,

vanhojen ja vanhentuneiden osien uusimista varten ja

kierrätettäväksi tarkoitettujen osien ja materiaalien erottamista varten.

Purkamisen helpottamiseksi

television kiinnittimien (kuten ruuvien ja pikakiinnittimien) on oltava irrotettavissa erityisesti vaarallisia aineita sisältävissä osissa,

muoviosien on koostuttava yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista polymeereistä kierrätystä varten, ja niillä on lisäksi oltava asianmukainen ISO11469-merkintä, jos niiden massa on yli 25 g,

televisiossa ei saa käyttää metalleja, jotka eivät ole erotettavissa,

televisiossa käytettävien vaarallisten aineiden ominaisuuksia ja määrää koskevat tiedot on koottava neuvoston direktiivin 2006/121/EY (2) ja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen: Hakemuksen mukana on toimitettava testiseloste, jossa on yksityiskohtaiset tiedot television purkamisesta. Selosteessa on oltava television irto-osakaavio, johon on merkitty television tärkeimmät sekä vaarallisia aineita sisältävät osat. Tiedot voivat olla kirjallisessa tai audiovisuaalisessa muodossa. Ympäristömerkinnän myöntävälle toimivaltaiselle elimelle on toimitettava vaarallisia aineita koskevat tiedot materiaaliluettelona, johon on merkitty materiaalityyppi, käytetty määrä ja käyttöpaikka.

5.   Raskasmetallit ja palonsuoja-aineet

a)

Televisioissa ei saa käyttää kadmiumia, lyijyä, elohopeaa, kuudenarvoista kromia tai polybromibifenyylejä (PBB) tai polybromidifenyylieettereiä (OOBDE) sisältäviä palonsuoja-aineita, sellaisina kuin ne on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (3) 4 artiklan 1 kohdassa, ellei mainitun direktiivin liitteessä ole vahvistettu, että näiden aineiden käytön osalta voidaan poiketa mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan vaatimuksista, tai ellei niiden suurin yhteispitoisuus ylitä samassa liitteessä mainittua pitoisuuden kynnysarvoa. Liitteessä on vahvistettu PBB:n ja PBDE:n enimmäispitoisuudeksi 0,1 painoprosenttia.

b)

Muoviosat eivät saa sisältää sellaisia aineita sisältäviä palonsuoja-aineita tai -yhdisteitä, joihin voidaan liittää hakemusta esitettäessä jokin seuraavista vaaraa osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä):

R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa),

R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa),

R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita),

R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille),

R51 (myrkyllistä vesieliöille),

R52 (haitallista vesieliöille),

R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä),

R61 (vaarallista sikiöille),

R62 (voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä),

R63 (voi olla vaarallista sikiöille),

sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2006/121/ETY. Tätä vaatimusta ei sovelleta reaktiivisiin palonsuoja-aineisiin, eli aineisiin, joiden ominaisuudet muuttuvat niitä käytettäessä (eli niiden pitoisuus lopputuotteessa ei todellisuudessa olekaan yli 0,1 painoprosenttia), jolloin yksilöityä R-lauseketta ei voida enää käyttää.

Arviointi ja todentaminen: Television valmistajan on toimitettava ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle allekirjoitettu vakuutus siitä, että televisio täyttää nämä vaatimukset. Ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle on toimitettava myös muovien ja palonestoaineiden toimittajien vakuutus vaatimusten noudattamisesta sekä materiaaleja ja aineita koskevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedotteet. Kaikki käytetyt palonestoaineet on ilmoitettava selkeästi.

6.   Käyttöohjeet

Television ostajalle on annettava asianmukaiset tiedot, joissa annetaan ohjeita ympäristöä säästävästä käytöstä. Tietojen on oltava yhdessä, helposti löydettävässä paikassa käyttöohjeissa sekä valmistajan verkkosivuilla. Tietoja on annettava erityisesti seuraavista asioista:

a)

television virrankulutuksesta eri toimintatiloissa (virran ollessa kytkettynä päälle, virran ollessa kytkettynä pois päältä ja passiivisessa valmiustilassa). Lisäksi on annettava tiedot mahdollisuuksista säästää energiaa eri toimintatiloissa;

b)

television keskimääräisestä vuosittaisesta virrankulutuksesta kWh:na ilmaistuna. Virrankulutus lasketaan päällekytketyn television virrankulutuksen mukaan olettaen, että televisiota käytetään neljä tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa;

c)

siitä, että television energiatehokkuus vähentää virrankulutusta ja näin ollen alentaa sähkölaskuja;

d)

siitä, miten television virrankulutusta voidaan alentaa, kun televisiota ei katsella:

television sammuttaminen sen verkkovirtalähteen kytkimestä tai irrottamalla sähköjohto pistorasiasta vähentää kaikkien televisioiden virrankulutuksen nollaan; tämä olisi suositeltavaa, kun televisiota ei katsella pitkään aikaan esimerkiksi loma-aikoina,

television sammuttaminen virtakytkimestä (jos sellainen on asennettu) vähentää energiankulutuksen lähelle nollaa,

television asettaminen valmiustilaan vähentää virrankulutusta, ei kuitenkaan kokonaan,

kuvan kirkkauden vähentäminen vähentää virrankulutusta;

e)

virtakytkimen sijainnista (jos sellainen on asennettu).

f)

valtuutetuista korjaajista sekä tarvittaessa heidän yhteystietonsa;

g)

televisioiden asianmukaista käytöstä poistoa koskevat ohjeet, joissa neuvotaan toimittamaan televisiot kansalaisille tarkoitetuille jäteasemille tai vähittäismyyjien järjestämään kierrätysjärjestelmään, jonka on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY (4) mukainen;

h)

siitä, että tuotteelle on myönnetty kukkatunnus (EU:n ympäristömerkki), ja lyhyt selitys sen merkityksestä, sekä ilmoitus, että lisätietoja ympäristömerkistä on saatavilla internetistä osoitteesta http://europa.eu.int/ecolabel

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen. Hakijan on toimitettava hakemuksen arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle elimelle jäljennös käyttöoppaasta.

7.   Ympäristömerkin tiedot

Ympäristömerkin kentässä 2 on oltava seuraava teksti:

hyvä energiatehokkuus,

vähäisemmät CO2-päästöt,

tuotteen suunnittelussa on otettu huomioon korjaukset ja kierrätys.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen. Hakijan on toimitettava hakemuksen arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle elimelle jäljennös pakkauksessa ja/tai tuotteessa ja/tai sen mukana seuraavissa asiakirjoissa olevasta ympäristömerkistä.


(1)  Kuvaruudun pinta-ala: Kuvaruudun pinta-ala neliödesimetreinä. Se on vakiokuvaruudulle (kuvasuhde 4:3) [kuvaruudun koko × kuvaruudun koko × 0,480] ja laajakuvatelevisioille (kuvasuhde 16:9) [kuvaruudun koko × kuvaruudun koko × 0,427].

(2)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 850, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 281.

(3)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.


28.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä maaliskuuta 2009,

digitaalisia kirjastoja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2009/301/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 157 artiklassa yhteisölle ja jäsenvaltioille annetaan tehtäväksi huolehtia siitä, että yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan. Perustamissopimuksen 151 artiklan mukaan yhteisö myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä.

(2)

Komission tiedonannossa ”i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” (1) julkistettiin digitaalisia kirjastoja koskeva lippulaiva-aloite.

(3)

Komission tiedonannossa ”i2010: digitaaliset kirjastot” (2) ilmoitettiin puolestaan digitaalisia kirjastoja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta. Ryhmän tehtävä on antaa komissiolle neuvoja siitä, miten EU:n tason organisatorisiin, oikeudellisiin ja teknisiin haasteisiin pystytään vastaamaan parhaiten.

(4)

Asiantuntijaryhmä perustettiin komission päätöksellä 2006/178/EY (3), jonka voimassaoloaika päättyi 31 päivänä joulukuuta 2008. Tämän päätöksen tarkoituksena on mahdollistaa ryhmän työn jatkuminen vuonna 2009, sillä siihen on vielä tarvetta.

(5)

Ryhmän on määrä osallistua työhön, jossa laaditaan yhteinen strateginen visio eurooppalaisista digitaalisista kirjastoista.

(6)

Ryhmän pitäisi koostua erittäin pätevistä asiantuntijoista, joilla on digitaalisia kirjastoja koskevaa asiantuntemusta. Ryhmän jäsenet nimetään yksityishenkilöinä.

(7)

Vuonna 2009 ryhmän on määrä käsitellä digitaalisiin kirjastoihin liittyviä tekijänoikeus- ja säilytyskysymyksiä sekä tieteellisen tiedon saatavuutta. Tällaisia aiheita ovat erityisesti poikkeukset ja rajoitukset, tekijänoikeuksilla suojatun sisällön verkkosaatavuutta parantavat vapaaehtoiset sopimukset, käyttäjien luoma sisältö, tieteellisen tiedon vapaa saatavuus sekä tutkimustiedon saatavuus ja säilyttäminen.

(8)

Ryhmän pitäisi myös seurata aiemmissa raporteissa ehdotettujen, erityisesti tekijänoikeudettomiin ja loppuunmyytyihin teoksiin liittyvien ratkaisujen käyttöönottoa.

(9)

Olisi vahvistettava ryhmän jäseniä sitovat säännöt tietojen luovuttamisesta, rajoittamatta kuitenkaan komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (4) liitteessä vahvistettujen komission turvallisuussääntöjen soveltamista.

(10)

Asiantuntijaryhmän jäseniin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) säännöksiä.

(11)

On aiheellista vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Digitaalisia kirjastoja käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä

Perustetaan ”digitaalisia kirjastoja käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä”, jäljempänä ’ryhmä’.

2 artikla

Tehtävät

Ryhmän tehtävänä on

a)

antaa komissiolle neuvoja siitä, miten EU:n tason organisatorisiin, oikeudellisiin ja teknisiin haasteisiin pystytään vastaamaan parhaiten;

b)

osallistua työhön, jossa laaditaan yhteinen strateginen visio eurooppalaisista digitaalisista kirjastoista.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla ryhmää kaikissa digitaalisia kirjastoja koskevan aloitteen täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa.

4 artikla

Kokoonpano – jäsenten nimittäminen

1.   Ryhmässä saa olla enintään 20 jäsentä.

2.   Tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosaston pääjohtaja nimittää ryhmän jäsenet, joiden on oltava 2 ja 3 artiklassa mainittujen alojen asiantuntijoita.

3.   Jäsenet nimetään yksityisinä digitaalisten kirjastojen korkean tason asiantuntijoina, ja heidän on komissiolle neuvoja antaessaan oltava ulkopuolisesta vaikutuksesta riippumattomia.

4.   Jäsenten valinnassa pyritään varmistamaan eri asiantuntemusalojen, maantieteellisten alkuperien ja sukupuolten mahdollisimman tasainen jakautuminen.

5.   Ryhmään nimetään asiantuntijoita seuraavilta aloilta:

talleorganisaatiot (kirjastot, arkistot, museot),

kirjoittajat, kustantajat ja sisällöntuottajat,

tieto- ja viestintäteknologia-ala (esim. hakukoneet, teknologian tarjoajat),

tiede- ja tutkimusorganisaatiot sekä korkeakoulut.

6.   Jäsenet eivät voi nimetä itselleen sijaista.

7.   Jäsenet nimitetään 31 päivänä joulukuuta 2009 päättyväksi toimikaudeksi.

8.   Jäsenille, jotka eivät enää pysty tosiasiallisesti osallistumaan ryhmän työhön, jotka eroavat tai jotka eivät täytä tämän artiklan 3 kohdassa tai perustamissopimuksen 287 artiklassa asetettuja edellytyksiä, voidaan nimetä seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9.   Jäsenten on allekirjoitettava sitoumus toimimisesta yleisen edun hyväksi sekä ilmoitus sellaisista sidonnaisuuksista, jotka voisivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa, tai siitä, ettei niitä ole.

10.   Jäsenten nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Jäsenten nimet julkaistaan digitaalisia kirjastoja koskevan i2010-hankkeen verkkosivulla.

5 artikla

Toiminta

1.   Työryhmän puheenjohtajana toimii komissio.

2.   Ryhmä voi komission kanssa asiasta sovittuaan perustaa alaryhmiä, jotka tarkastelevat tiettyjä erityiskysymyksiä ryhmältä saamansa toimeksiannon mukaisesti. Alaryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

3.   Komission edustaja voi kutsua tarkkailijoita tai asiantuntijoita, erityisesti käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita, osallistumaan ryhmän tai alaryhmän työhön, jos tämä on hyödyllistä ja/tai tarpeen.

4.   Ryhmän tai alaryhmän työhön osallistuttaessa saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio katsoo niiden liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

5.   Ryhmä ja sen alaryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission vahvistamien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti. Komissio huolehtii sihteeripalveluista. Työryhmän ja sen alaryhmien kokouksissa voi olla läsnä muita komission virkamiehiä, joita asia koskee.

6.   Työryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestysmallin pohjalta.

7.   Komissio voi julkistaa ryhmän laatimia yhteenvetoja, päätelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asiakirjan alkukielellä.

6 artikla

Kokouskulut

Komissio korvaa ryhmän työskentelystä aiheutuvat jäsenten, asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matkakulut ja tarvittaessa oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

Jäsenet, asiantuntijat ja tarkkailijat eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

Kokouskulut korvataan asiasta vastaavien komission yksiköiden ryhmälle varaaman vuositalousarvion rajoissa.

7 artikla

Voimassaolon päättyminen

Tämä päätös on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  KOM(2005) 229 lopullinen.

(2)  KOM(2005) 465 lopullinen.

(3)  EUVL L 63, 4.3.2006, s. 25.

(4)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.