ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 79

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
25. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 246/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (Kodifioitu toisinto)

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 247/2009, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 248/2009, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajajärjestöjen hyväksynnän tiedonannoista sekä hintojen ja interventioiden vahvistamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn osalta (uudelleenlaadittu)

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 249/2009, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon

34

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/289/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2009, keskinäisen avun myöntämisestä Latvialle

37

 

 

2009/290/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Latvialle

39

 

 

Komissio

 

 

2009/291/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2009, siipikarjan-, sian- ja lampaanlihan alkuperämaan merkitsemistä koskevista Irlannin asetusluonnoksista (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä maaliskuuta 2009, edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/293/YUTP, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan unionin ja Kenian välillä niistä edellytyksistä ja menettelyistä käytävästä kirjeenvaihdosta, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen

47

Euroopan unionin ja Kenian välinen kirjeenvaihto niistä edellytyksistä ja menettelyistä, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen

49

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/294/YUTP, hyväksytty 23 päivänä maaliskuuta 2009, Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota (EUMM Georgia) koskevan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP muuttamisesta

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 246/2009,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2009,

perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) 25 päivänä helmikuuta 1992 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 479/92 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Tämän takia mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti voidaan julistaa, ettei perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa sovelleta niihin sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, jotka täyttävät perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset.

(3)

Perustamissopimuksen 83 artiklan mukaisesti sen 81 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevat säännökset on annettava asetuksella tai direktiivillä. Perustamissopimuksen 83 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti kyseisissä säännöksissä on vahvistettava perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen huomioon yhtäältä tarve turvata tehokas valvonta ja toisaalta tarve yksinkertaistaa hallintoa niin paljon kuin mahdollista. Perustamissopimuksen 83 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti kyseisissä säännöksissä on määriteltävä komission ja yhteisön tuomioistuimen tehtävänjako.

(4)

Merenkulun linjaliikenne on pääomavaltainen ala. Konttikuljetukset ovat lisänneet yhteistyön ja rationalisoinnin tarvetta. Jäsenvaltioiden kauppalaivaston olisi saavutettava riittävät mittakaavaedut, jotta ne kykenisivät kilpailemaan linjaliikenteen maailman-laajuisilla markkinoilla.

(5)

Linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden välillä tehtävät yhteiset palvelusopimukset, joiden tarkoituksena on niiden toiminnan rationalisointi teknisten, toiminnallisten ja/tai kaupallisten järjestelyjen avulla (joita meriliikenteen alalla nimitetään ”konsortioiksi”), saattavat osaltaan auttaa hankkimaan tarvittavat voimavarat merenkulkualan linjaliikennepalvelujen tuottavuuden parantamiseksi ja teknisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi.

(6)

Meriliikenteellä on tärkeä merkitys yhteisön kaupan kehitykselle ja konsortiosopimuksilla saattaa olla merkitystä tässä suhteessa ottaen huomioon kansainvälisen merenkulun linjaliikenteen erityispiirteet. Näiden sopimusten laillistaminen on toimenpide, joka auttaa parantamaan yhteisön kilpailukykyä meriliikenteen alalla.

(7)

Konsortioiden tarjoamien meriliikenteen palvelujen käyttäjät voivat saada osan tuottavuuden ja palvelun paranemisesta koituvasta hyödystä erityisesti liikennöinnin säännöllisyyden, korkeammista kapasiteetin käyttöasteista aiheutuvan kustannusten alenemisen sekä alusten ja laitteiston paranemisesta johtuvan palvelun laadun paranemisen kautta.

(8)

Komissiolla olisi oltava oikeus julistaa asetuksella, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tiettyihin konsortioiden sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin sellaisen yritysten välisen yhteistyön helpottamiseksi, joka on taloudellisesti toivottavaa ja jolla ei ole kilpailupolitiikan kannalta haitallisia vaikutuksia. Komissiolla on oltava mahdollisuus tiiviissä ja jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa määritellä tarkasti näiden poikkeusten soveltamisala sekä niihin liittyvät edellytykset.

(9)

Merenkulkualan linjaliikenteen konsortiot ovat muodoltaan erityisiä ja moniulotteisia yhteisyrityksiä. Eri tilanteissa tehdyt konsortiosopimukset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Konsortiosopimusten osapuolet vaihtuvat usein ja näiden sopimusten soveltamisalaa, toimintaa ja määräyksiä muutetaan nopeassa tahdissa. Komission olisi tämän vuoksi vastattava niiden konsortioiden määrittelystä määräajoin, joihin ryhmäpoikkeusta on sovellettava.

(10)

Sen varmistamiseksi, että kaikki perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, ryhmäpoikkeuksiin olisi liitettävä ehtoja, joiden avulla taataan, että kohtuullinen osa hyödystä välittyy rahdinantajille ja ettei kilpailua poisteta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Komissio voi perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetuksella julistaa, ettei 81 artiklan 1 kohtaa sovelleta tiettyihin yritysten välisten sopimusten, yritysten yhteenliittymien päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, joiden tarkoituksena on edistää linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden välistä yhteistyötä tai aloittaa tällainen yhteistyö meriliikenteen palvelujen yhteisen järjestämisen alalla varustamoiden toiminnan rationalisoimiseksi teknisten, toiminnallisten tai kaupallisten järjestelyjen avulla, lukuun ottamatta hintojen vahvistamista (konsortiot).

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti annetussa asetuksessa määritellään, mihin sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin sitä sovelletaan, ja täsmennetään, millä edellytyksillä niille myönnetään poikkeus perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisesta mainitun artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2 artikla

1.   Edellä olevan 1 artiklan mukaisesti annettua asetusta sovelletaan viiden vuoden ajan sen voimaantulopäivästä alkaen.

2.   Edellä olevan 1 artiklan mukaisesti annettu asetus voidaan kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos jokin sen antamisen perusteena olleista olennaisista seikoista muuttuu.

3 artikla

Edellä olevan 1 artiklan mukaisesti annettuun asetukseen voi sisältyä säännös, jonka mukaan sitä sovelletaan taannehtivasti sen voimaantulopäivänä olemassa olleisiin sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jos ne täyttävät kyseisessä asetuksessa vahvistetut edellytykset.

4 artikla

Edellä olevan 1 artiklan nojalla annetulla asetuksella voidaan säätää, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaan sisältyvää kieltoa ei sovelleta kyseisessä asetuksessa säädetyn määräajan aikana sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka ovat olemassa 1 päivänä tammikuuta 1995 ja joihin sovelletaan Itävallan, Ruotsin ja Suomen liittymisen vuoksi perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja jotka eivät täytä 81 artiklan 3 kohdan edellytyksiä. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka 1 päivänä tammikuuta 1995 kuuluivat jo ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

5 artikla

Ennen 1 artiklassa tarkoitetun asetusehdotuksen julkaisemista ja ennen asetuksen antamista komissio julkaisee asetus-luonnoksen, jotta kaikki asianomaiset henkilöt ja järjestöt voivat esittää huomautuksensa komission vahvistamassa kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla lyhyempi kuin yksi kuukausi.

6 artikla

Ennen 1 artiklan mukaisesti annetun asetuksen antamista komissio kuulee perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (4) 14 artiklassa tarkoitettua kilpailurajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa.

7 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 479/92, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I tarkoitetuilla säädöksillä.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LANGER


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. huhtikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 55, 29.2.1992, s. 3.

(3)  Katso liite I.

(4)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.


LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen myöhemmistä muutoksista

(7 artiklassa tarkoitettu)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 479/92

(EYVL L 55, 29.2.1992, s. 3)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003

(EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1)

Ainoastaan 42 artikla

Vuoden 1994 liittymisasiakirja, 29 artikla ja liitteessä I oleva III.A.4 kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 56)

 


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 479/92

Tämä asetus

1, 2 ja 3 artikla

1, 2 ja 3 artikla

3 a artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

Liite I

Liite II


25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 247/2009,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 248/2009,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajajärjestöjen hyväksynnän tiedonannoista sekä hintojen ja interventioiden vahvistamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn osalta (uudelleenlaadittu)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 34 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuottajajärjestöjen hyväksynnän tiedonannoista sekä hintojen ja interventioiden vahvistamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn osalta 16 päivänä tammikuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 80/2001 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavin osin (3). Koska kyseiseen asetukseen on jäsenvaltioiden alueiden luettelon sekä tässä asetuksessa käytettyjen valuuttakoodien tarkistusten vuoksi tehtävä lisää muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 13 artiklan 6 kohdan mukaisesti komissio varmistaa, että vuosittain julkaistaan luettelo hyväksytyistä tuottajajärjestöistä ja niiden yhteenliittymistä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle asiaa koskevat tiedot.

(3)

Komission olisi pystyttävä seuraamaan, miten tuottajajärjestöt sääntelevät hintoja ja miten ne soveltavat taloudellisia korvausjärjestelmiä ja siirtotukea.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 21–26 artiklassa säädettyjen yhteisön interventiojärjestelyjen mukaan käytettävissä on oltava erityisesti määritellyillä alueilla säännöllisin väliajoin noteeratut hinnat.

(5)

Yhteisen kalastuspolitiikan hallinnoinnin yhteydessä on otettu käyttöön jäsenvaltioiden ja komission välinen järjestelmä tietojen toimittamiseksi sähköisessä muodossa (FIDES II -järjestelmä). Olisi käytettävä tätä järjestelmää tässä asetuksessa säädettyjen tietojen keräämiseksi.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

Tuottajajärjestöjen ja tuottajajärjestöjen yhteenliittymien hyväksyntää koskevat tiedonannot

1 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 104/2000 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 13 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot kahden kuukauden kuluessa kyseisen päätöksen tekemisestä.

Nämä tiedot sekä tiedonsiirtomuoto määritellään tämän asetuksen liitteessä I.

II   LUKU

Hinnat ja interventiot

2 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 104/2000 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot kahden kuukauden kuluessa kunkin kalastusvuoden alkamisesta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikki ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat muutokset.

Nämä tiedot sekä tiedonsiirtomuoto määritellään tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja IV tarkoitettujen lajien osalta koko alueellaan aluksista puretut, myydyt, markkinoilta vedetyt ja siirretyt määrät samoin kuin myytyjen määrien arvo neljännesvuosittain tämän asetuksen liitteen VIII taulukossa 1 määritellyillä eri alueilla seitsemän viikon kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Jos jonkin asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I tarkoitetun lajin tilanne kärjistyy, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle koko alueellaan aluksista puretut, myydyt, markkinoilta vedetyt ja siirretyt määrät samoin kuin myytyjen määrien arvo kunkin kahden viikon ajanjakson aikana tämän asetuksen liitteen VIII taulukossa 1 määritellyillä eri alueilla kahden viikon kuluessa kunkin viikon päättymisestä.

Nämä tiedot sekä tiedonsiirtomuoto määritellään tämän asetuksen liitteessä III.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I luetellun ja markkinoilta vedetyn tuotteen osalta myyntiin toimitetut arvot ja määrät neljännesvuosittain jaoteltuna asetuksen (EY) N:o 2493/2001 (4) 1 artiklassa vahvistettujen vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten mukaan kahdeksan viikon kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Nämä tiedot sekä tiedonsiirtomuoto määritellään tämän asetuksen liitteessä IV.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen tuotteiden osalta aluksista puretut, myydyt ja varastoidut määrät samoin kuin myytyjen määrien arvo neljännesvuosittain tämän asetuksen liitteen VIII taulukossa 1 määritellyillä eri alueilla kuuden viikon kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Nämä tiedot sekä tiedonsiirtomuoto määritellään tämän asetuksen liitteessä V.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä III lueteltujen tuotteiden osalta tuottajajärjestöjen aluksista purkamat, myymät ja teollisuudelle toimittamat määrät samoin kuin niiden arvo kuukausittain tämän asetuksen liitteen VIII taulukossa 1 määritellyillä eri alueilla kuuden viikon kuluessa kunkin kuukauden päättymisestä.

Nämä tiedot sekä tiedonsiirtomuoto määritellään tämän asetuksen liitteessä VI.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain tiedot, joita tarvitaan määritettäessä asetuksen (EY) N:o 104/2000 23 ja 25 artiklassa tarkoitettuihin välttämättömiin vakauttamis- ja varastointitoimiin liittyvät tekniset kulut, kolmen kuukauden kuluessa kunkin vuoden päättymisestä.

Nämä tiedot sekä tiedonsiirtomuoto määritellään tämän asetuksen liitteessä VII.

III   LUKU

Yleiset ja loppusäännökset

8 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot komissiolle sähköisessä muodossa käyttäen yhteisen kalastuspolitiikan hallinnoinnissa nykyisin käytettäviä tiedonsiirtojärjestelmiä (FIDES II -järjestelmä).

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 80/2001.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä X olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2009

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EYVL L 13, 17.1.2001, s. 3.

(3)  Ks. liite IX.

(4)  EYVL L 337, 20.12.2001, s. 20.


LIITE I

Tuottajajärjestöjä ja tuottajajärjestöjen yhteenliittymiä koskevat tiedot

Rekisterinumero

Kentän nimi

Tyyppi

Muoto

Koko

Koodi

1

Viestin tunniste

<REQUEST.NAME>

Teksti

 

MK-PO

2

Jäsenvaltio

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksti

3

Taulukko 1

3

Lähetyspäivä

<DSE>

VVVVKKPP

8

 

4

Viestityyppi

<TYP>

Teksti

3

INS = uusi

MOD = muutos

DEL = hyväksynnän peruuttaminen

5

Tuottajajärjestön tai tuottajajärjestöjen yhteenliittymän numero

<NOP>

Teksti

7

Ainoastaan ”MOD”- tai ”DEL”-tyyppisten viestien yhteydessä

6

Nimi

<NOM>

Teksti

 

 

7

Virallinen lyhenne

<ABB>

 

 

Jos on

8

Kansallinen numero

<NID>

 

 

Jos on

9

Toimivaltaan kuuluva alue

<ARE>

Teksti

 

 

10

Toiminta

<ACT>

Teksti

6

Taulukko 10

11

Perustamispäivä

<DCE>

VVVVKKPP

 

 

12

Sääntöjen päivämäärä

<DST>

VVVVKKPP

 

 

13

Hyväksynnän myöntämispäivä

<DRE>

VVVVKKPP

 

 

14

Hyväksynnän peruuttamispäivä

<DRA>

VVVVKKPP

 

Ainoastaan ”DEL”-tyyppisten viestien yhteydessä

15

Osoite 1

<ADR1>

Teksti

 

 

16

Osoite 2

<ADR2>

Teksti

 

 

17

Osoite 3

<ADR3>

 

 

 

18

Postinumero

<CPO>

Teksti

 

 

19

Postitoimipaikka

<LOC>

Teksti

 

 

20

Puhelinnumero 1

<TEL1>

Teksti

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Puhelinnumero 2

<TEL2>

Teksti

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Faksi

<FAX>

Teksti

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

Sähköpostiosoite

<MEL>

Teksti

 

 

24

www-sivut

<WEB>

Teksti

 

 

25 ja seuraavat

Jäsenenä olevan tuottajajärjestön numero

<ADH>

Teksti

 

Kun kyseessä on tuottajajärjestöjen yhteenliittymä, jäsenenä olevien tuottajajärjestöjen luettelo


LIITE II

Tuottajajärjestöjen soveltamat vetäytymishinnat

Lähetettävä kaksi kuukautta kalastusvuoden alkamisen jälkeen


Rekisterinumero

Asianomaiset tiedot

Tietojen tyyppi

Muoto

Koko

Koodi

1

Viestin tunniste

<REQUEST.NAME>

Teksti

 

MK-PO-WP

2

Jäsenvaltio

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksti

3

Taulukko 1

3

Lähetyksen järjestysnumero

<LOT>

Numero

4

Jäsenvaltion antama järjestysnumero

4

Viestityyppi

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Lähetyspäivä

<DSE>

VVVVKKPP

8

 

6

Jaksotyyppi

<PTYP>

Y

1

Y = vuotuinen

7

Jakson tunniste

<IDP>

JJJ/VVVV

8

JJJ = jakso

VVVV = vuosi

8

Käytetty valuutta

<MON>

Teksti

3

Taulukko 6

9 ja seuraavat

Tuottajajärjestön tunnistekoodi

<DAT>

Teksti

7

CCC-999

 

Lajikoodi

 

Teksti

3

Taulukko 7

 

Säilytystavan koodi

 

Teksti

3

Taulukko 4

 

Jalostusasteen koodi

 

Teksti

2

Taulukko 3

 

Tuoreuskoodi

 

Teksti

2

Taulukko 5

 

Koon koodi

 

Teksti

3

Taulukko 2

 

Vetäytymishinta

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8 per 1 000 kg

 

Alue, jolla sovelletaan alueellisella kertoimella kerrottua vetäytymishintaa

 

Teksti

 

Taulukko 8


LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja IV luetellut tuotteet

Lähetettävä neljännesvuosittain


Rekisterinumero

Asianomaiset tiedot

Tietojen tyyppi

Muoto

Koko

Koodi

1

Viestin tunniste

<REQUEST.NAME>

Teksti

 

MK-FRESH

2

Jäsenvaltio

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksti

3

Taulukko 1

3

Lähetyksen järjestysnumero

<LOT>

Numero

4

Jäsenvaltion antama järjestysnumero

4

Viestityyppi

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Lähetyspäivä

<DSE>

VVVVKKPP

8

 

6

Jaksotyyppi

<PTYP>

Q tai C

1

Q = neljännesvuosi

C = kriisi

7

Jakson tunniste

<IDP>

JJJ/VVVV

8

JJJ = jakso

neljännesvuosi: 1–4

kaksi viikkoa: 1–24

VVVV = vuosi

8

Käytetty valuutta

<MON>

Teksti

3

Taulukko 6

9 ja seuraavat

Alue, jolla saaliit puretaan aluksesta NUTS-koodi

<DAT>

Teksti

7

Taulukko 1

 

Lajikoodi

 

Teksti

3

Taulukko 7

 

Säilytystavan koodi

 

Teksti

3

Taulukko 4

 

Jalostusasteen koodi

 

Teksti

2

Taulukko 3

 

Tuoreuskoodi

 

Teksti

2

Taulukko 5

 

Koon koodi

 

Teksti

3

Taulukko 2

 

Myytyjen määrien arvo

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8

 

Myydyt määrät

 

Kokonaisluku

 

kg

 

Yhteisön hintaan pois vedetyt määrät

 

Kokonaisluku

 

kg

 

Autonomiseen hintaan pois vedetyt määrät

 

Kokonaisluku

 

kg

 

Siirretyt määrät

 

Kokonaisluku

 

kg


LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I luetellut tuotteet

Markkinoilta vedettyjen tuotteiden käyttö

Lähetettävä neljännesvuosittain


Rekisterinumero

Asianomaiset tiedot

Tietojen tyyppi

Muoto

Koko

Koodi

1

Viestin tunniste

<REQUEST.NAME>

Teksti

 

MK-STD-VAL

2

Jäsenvaltio

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksti

3

Taulukko 1

3

Lähetyksen järjestysnumero

<LOT>

Numero

4

Jäsenvaltion antama järjestysnumero

4

Viestityyppi

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Lähetyspäivä

<DSE>

VVVVKKPP

8

 

6

Jaksotyyppi

<PTYP>

Q

1

Q = neljännesvuosi

7

Jakson tunniste

<IDP>

JJJ/VVVV

8

JJJ = jakso

1–4

VVVV = vuosi

8

Käytetty valuutta

<MON>

Teksti

3

Taulukko 6

9 ja seuraavat

Lajikoodi

<DAT>

Teksti

3

Taulukko 7

 

Käyttötarkoituskoodi

 

Teksti

6

Taulukko 9

 

Myytyjen tai luovutettujen määrien arvo

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8

Luovutettujen määrien kohdalla hyväksytään arvo ”0”

 

Myydyt tai luovutetut määrät

 

Kokonaisluku

 

kg


LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II luetellut tuotteet (lähetettävä neljännesvuosittain)

Rekisterinumero

Asianomaiset tiedot

Tietojen tyyppi

Muoto

Koko

Koodi

1

Viestin tunniste

<REQUEST.NAME>

Teksti

 

MK-FROZEN

2

Jäsenvaltio

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksti

3

Taulukko 1

3

Lähetyksen järjestysnumero

<LOT>

Numero

4

Jäsenvaltion antama järjestysnumero

4

Viestityyppi

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Lähetyspäivä

<DSE>

VVVVKKPP

8

 

6

Jaksotyyppi

<PTYP>

Q

1

Q = neljännesvuosi

7

Jakson tunniste

<IDP>

JJJ/VVVV

8

JJJ = jakso 1–4

VVVV = vuosi

8

Käytetty valuutta

<MON>

Teksti

3

Taulukko 6

9 ja seuraavat

Alue, jolla saaliit puretaan aluksesta NUTS-koodi

<DAT>

Teksti

7

Taulukko 1

 

Lajikoodi

<DAT>

Teksti

3

Taulukko 7

 

Säilytystavan koodi

 

Teksti

3

Taulukko 4

 

Jalostusasteen koodi

 

Teksti

2

Taulukko 3

 

Tuoreuskoodi

 

Teksti

2

Taulukko 5

 

Koon koodi

 

Teksti

3

Taulukko 2

 

Myytyjen määrien arvo

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8

 

Ennen varastointia myydyt määrät

 

Kokonaisluku

 

kg

 

Varastoihin saapuneet määrät

 

Kokonaisluku

 

kg

 

Varastoista poistetut määrät

 

Kokonaisluku

 

kg


LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä III luetellut tuotteet

Lähetettävä kuukausittain


Rekisterinumero

Asianomaiset tiedot

Tietojen tyyppi

Muoto

Koko

Koodi

1

Viestin tunniste

<REQUEST.NAME>

Teksti

 

MK-TUNA

2

Jäsenvaltio

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksti

3

Taulukko 1

3

Lähetyksen järjestysnumero

<LOT>

Numero

4

Jäsenvaltion antama järjestysnumero

4

Viestityyppi

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Lähetyspäivä

<DSE>

VVVVKKPP

8

 

6

Jaksotyyppi

<PTYP>

M

1

M = kuukausittain

7

Jakson tunniste

<IDP>

JJJ/VVVV

7

JJJ = jakso 1–12

VVVV = vuosi

8

Käytetty valuutta

<MON>

Teksti

3

Taulukko 6

9 ja seuraavat

Tuottajaorganisaatio

<DAT>

Teksti

7

CCC-999

 

Lajikoodi

 

Teksti

3

Taulukko 7

 

Säilytystavan koodi

 

Teksti

3

Taulukko 4

 

Jalostusasteen koodi

 

Teksti

2

Taulukko 3

 

Koon koodi

 

Teksti

3

Taulukko 2

 

Myytyjen ja teollisuudelle toimitettujen määrien arvo

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8

 

Myydyt ja teollisuudelle toimitetut määrät

 

Kokonaisluku

 

kg


LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II luetellut tuotteet

Lähetettävä vuosittain


Rekisterinumero

Asianomaiset tiedot

Tietojen tyyppi

Muoto

Koko

Koodi

1

Viestin tunniste

<REQUEST.NAME>

Teksti

 

MK-TECH

2

Jäsenvaltio

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksti

3

Taulukko 1

3

Lähetyksen järjestysnumero

<LOT>

Numero

4

Jäsenvaltion antama järjestysnumero

4

Viestityyppi

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Lähetyspäivä

<DSE>

VVVVKKPP

8

 

6

Jaksotyyppi

<PTYP>

Y

1

Y = vuotuinen

7

Jakson tunniste

<IDP>

JJJ/VVVV

7

JJJ = 1

VVVV = vuosi

8

Käytetty valuutta

<MON>

Teksti

3

Taulukko 6

9 ja seuraavat

Tuotekoodi

<DAT>

Teksti

3

1AB = liitteeseen I, AB kuuluva tuote

I C = liitteeseen I, C kuuluva tuote

2 = liitteeseen II kuuluva tuote

 

Teknisten kulujen koodi

 

Teksti

2

Taulukko 11

 

Työvoimakustannukset

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8

 

Energiakustannukset

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8

 

Kuljetuskustannukset

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8

 

Muut kustannukset (Pakkaus, marinadi, välitön pakkaaminen)

 

Kokonaisluku

 

Samana valuuttana kuin kohdassa 8


LIITE VIII

Taulukko 1

NUTS-koodi ”ISO-A3-koodi”

MAA

NUTS-alueet

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Taulukko 2

Kokokoodi

Koodi

Nimitys

1

Koko 1

2

Koko 2

3

Koko 3

4

Koko 4

5

Koko 5

6

Koko 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Ei ole

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Taulukko 3

Jalostusasteen koodi

Koodi

Jalostusaste

1

Kokonaiset

12

Pää poistettu

3

Peratut, pää mukana

31

Peratut, ilman kiduksia

32

Peratut, pää poistettu

61

Puhdistetut

25

Sivut

2

Fileet

62

Sylinterit

63

Putket

21

Ruotoineen (”standard”)

22

Ruodottomat

23

Nahkoineen

24

Nahattomat

51

Teollisuusharkot

5

Palat ja muu liha

11

Ilman päätä tai päineen

9

Kaikki käyvät jalostusmuodot paitsi kokonaiset ja peratut kiduksineen

26

Fileet teollisuusharkkoina < 4 kg

70

Puhdistetut päineen tai kokonaisina

71

Kaikki kyseisen lajin osalta käyvät jalostusmuodot

72

Kaikki käyvät jalostusmuodot paitsi fileet, palat ja muu liha

6

Puhdistetut, sylinterit, putket

7

Muut jalostusmuodot

SO

Ei ole


Taulukko 4

Säilytystavan koodi

Koodi

Säilyttäminen

SO

Ei ole

V

Elävä

C

Jäädytetty

CU

Vedessä keitetty

S

Suolattu

FC

Tuore tai jäädytetty

FR

Tuore tai jäähdytetty

PRE

Valmistettu

CSR

Kalasäilyke

F

Tuore

R

Jäähdytetty


Taulukko 5

Tuoreuskoodi

Koodi

Tuoreus

E

Extra

A

A

B

B

V

Elävä

SO

Ei ole


Taulukko 6

Valuuttakoodit

Koodi

Valuutta

EUR

Euro

BGN

Bulgarian lev

CZK

Tšekin koruna

DKK

Tanskan kruunu

EEK

Viron kruunu

GBP

Englannin punta

HUF

Unkarin forintti

LTL

Liettuan liti

LVL

Latvian lati

PLN

Puolan złoty

RON

Romanian uusi leu

SEK

Ruotsin kruunu


Taulukko 7

Koodi

Laji

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. ja Euthynnus spp. lukuun ottamatta Thunnus thunnus ja T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Taulukko 8

Alueet, joilla sovelletaan alueellisella kertoimella kerrottua vetäytymishintaa

Koodi

Alue

Alueen kuvaus

MADER

Azorit ja Madeira

Azorien ja Madeiran saaret

BALNOR

Pohjoinen Itämeri

Itämeri linjan 59° 30′ pohjoispuolella

CANA

Kanariansaaret

Kanariansaaret

CORN

Cornwall

Cornwallin ja Devonin kreivikuntien rannikkoalueet ja saaret Yhdistyneessä kuningaskunnassa

ECOS

Skotlanti

Rannikkoalueet Wickin ja Aberdeenin välillä Koillis-Skotlannissa

ECOIRL

Skotlanti ja Pohjois-Irlanti

Rannikkoalueet Portpartickista (Lounais-Skotlanti) Wickiin (Koillis-Skotlanti) sekä näiden alueiden länsi ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret. Pohjois-Irlannin rannikkoalueet ja saaret

ESTECO

Skotlanti (itä)

Skotlannin rannikkoalueet Portpartickista Eyemouthiin sekä näiden alueiden länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret

ESPATL

Espanja (Atlantti)

Espanjan Atlantin rannikolla sijaitsevat alueet (Kanariansaaria lukuun ottamatta)

ESTANG

Itä-Englanti

Itä-Englannin rannikkoalueet Berwickistä Doveriin. Skotlannin rannikkoalueet Portpartickista Eyemouthiin sekä näiden alueiden länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret. Downing kreivikunnan rannikkoalueet

FRAATL

Ranska (Atlantti, Englannin kanaali, Pohjanmeri)

Ranskan Atlantin, Englannin kanaalin ja Pohjanmeren rannikoilla sijaitsevat alueet

IRL

Irlanti

Irlannin rannikkoalueet ja saaret

NIRL

Pohjois-Irlanti

Downing kreivikunnan rannikkoalueet (Pohjois-irlanti)

PRT

Portugali

Portugalin Atlantin rannikolla sijaitsevat alueet

UER

Muu Euroopan unioni

Euroopan unioni, lukuun ottamatta alueita, joilla sovelletaan alueellista kerrointa

EU

Euroopan unioni

Koko Euroopan unioni

WECO

Skotlanti (länsi)

Rannikkoalueet Troonista (Lounais-Skotlanti) Wickiin (Koillis-Skotlanti) sekä näiden alueiden länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret

BALSUD

Itämeri

Itämeri linjan 59° 30′ eteläpuolella


Taulukko 9

Markkinoilta vedettyjen määrien käyttö

Koodi

Markkinoilta vedettyjen määrien käyttö

FMEAL

Käyttö jauhoksi jalostamisen jälkeen (rehuksi)

OTHER

Käyttö tuoreena tai säilöttynä (rehuksi)

NOALIM

Käyttö muihin tarkoituksiin kuin ravinnoksi

DIST

Ilmaisjakelu

BAIT

Käyttö syöttinä


Taulukko 10

Pyyntimuoto

Koodi

Pyyntimuoto

D

Syvänmerenkalastus

H

Avomerikalastus

C

Rannikkokalastus

L

Lähivesikalastus

O

Muu kalastus

A

Vesiviljely


Taulukko 11

Teknisten kustannusten tyyppi

Koodi

Teknisten kustannusten tyyppi

CO

Jäädyttäminen

ST

Varastointi

FL

Fileointi

SL

Suolaus ja kuivaaminen

MA

Marinointi

CU

Keittäminen ja pastörointi

VV

Elävänä säilyttäminen


LIITE IX

Kumottu asetus ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset

Komission asetus (EY) N:o 80/2001 (EYVL L 13, 17.1.2001, s. 3)

 

Komission asetus (EY) N:o 2494/2001 (EYVL L 337, 20.12.2001, s. 22)

Vuoden 2003 liittymisasiakirja (Liitteessä II oleva 7.4 kohta, s. 445)

 

Komission asetus (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1)

Muutos koskee yksinomaan komission asetuksen (EY) N:o 80/2001 1 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa olevaa viitettä sekä liitteessä olevan 5 kohdan 1 alakohtaa


LIITE X

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 80/2001

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite V

Liite VI

Liite VI

Liite VII

Liite VII

Liite VIII

Liite VIII

Liite IX

Liite X


25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 249/2009,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (2) 67 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, tulot koostuvat yhteisön rahoitusosuudesta ja yritysten virastolle suorittamista maksuista. Asetuksessa (EY) N:o 297/95 vahvistetaan kyseisten maksujen luokat ja määrät.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 297/95 12 artiklassa säädetään, että komissio tarkistaa viraston perimät maksut inflaatioasteen perusteella ja saattaa ne ajan tasalle vuosittain 1 päivänä huhtikuuta.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen tarkistaa kyseiset maksut vuoden 2008 inflaatioasteen perusteella. Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) mukaan yhteisön inflaatioaste oli 3,7 prosenttia vuonna 2008.

(4)

Yksinkertaisuuden vuoksi mukautetut maksujen määrät olisi pyöristettävä lähimpään 100 euroon.

(5)

Asetusta (EY) N:o 297/95 olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on 1 päivänä huhtikuuta 2009 kesken.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 297/95 12 artiklan mukaan maksut on saatettava ajan tasalle 1 päivästä huhtikuuta 2009. Sen vuoksi on aiheellista, että tämä asetus saatetaan voimaan kiireellisesti ja sitä sovelletaan kyseisestä päivämäärästä alkaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 297/95 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

muutetaan a alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”242 600 euron” ilmaisulla ”251 600 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”24 300 eurolla” ilmaisulla ”25 200 eurolla”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”6 100 eurolla” ilmaisulla ”6 300 eurolla”;

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”94 100 euron” ilmaisulla ”97 600 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”156 800 euron” ilmaisulla ”162 600 euron”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”9 400 eurolla” ilmaisulla ”9 700 eurolla”,

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”6 100 eurolla” ilmaisulla ”6 300 eurolla”;

iii)

muutetaan c alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”72 800 euron” ilmaisulla ”75 500 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”18 200–54 600 euroa” ilmaisulla ”18 900–56 600 euroa”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”6 100 eurolla” ilmaisulla ”6 300 eurolla”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

muutetaan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

korvataan ilmaisu ”2 600 euron” ilmaisulla ”2 700 euron”,

korvataan ilmaisu ”6 100 euron” ilmaisulla ”6 300 euron”;

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”72 800 euron” ilmaisulla ”75 500 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”18 200–54 600 euroa” ilmaisulla ”18 900–56 600 euroa”.

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”12 100 euron” ilmaisulla ”12 500 euron”.

d)

Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”18 200 euron” ilmaisulla ”18 900 euron”.

e)

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”6 100 euron” ilmaisulla ”6 300 euron”.

f)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”87 000 euron” ilmaisulla ”90 200 euron”;

ii)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”21 700–65 200 euroa” ilmaisulla ”22 500–67 600 euroa”.

2)

Korvataan 4 artiklassa ilmaisu ”60 600 euron” ilmaisulla ”62 800 euron”.

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

muutetaan a alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”121 300 euron” ilmaisulla ”125 800 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”12 100 eurolla” ilmaisulla ”12 500 eurolla”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”6 100 eurolla” ilmaisulla ”6 300 eurolla”,

muutetaan neljäs alakohta seuraavasti:

korvataan ilmaisu ”60 600 euroon” ilmaisulla ”62 800 euroon”,

korvataan ilmaisu ”6 100 euroa” ilmaisulla ”6 300 euroa”;

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”60 600 euron” ilmaisulla ”62 800 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”102 500 euron” ilmaisulla ”106 300 euron”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”12 100 eurolla” ilmaisulla ”12 500 eurolla”,

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”6 100 eurolla” ilmaisulla ”6 300” eurolla,

muutetaan viides alakohta seuraavasti:

korvataan ilmaisu ”30 300 euroon” ilmaisulla ”31 400 euroon”,

korvataan ilmaisu ”6 100 euroa” ilmaisulla ”6 300 euroa”;

iii)

muutetaan c alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”30 300 euron” ilmaisulla ”31 400 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”7 500–22 700 euroa” ilmaisulla ”7 800–23 500 euroa”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”6 100 eurolla” ilmaisulla ”6 300 eurolla”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”2 600 euron” ilmaisulla ”2 700 euron” ja ilmaisu ”6 100 euron” ilmaisulla ”6 300 euron”;

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”36 400 euron” ilmaisulla ”37 700 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”9 100–27 300 euroa” ilmaisulla ”9 400–28 300 euroa”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”6 100 euroa” ilmaisulla ”6 300 euroa”.

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”6 100 euron” ilmaisulla ”6 300 euron”.

d)

Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”18 200 euron” ilmaisulla ”18 900 euron”.

e)

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”6 100 euron” ilmaisulla ”6 300 euron”.

f)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”29 000 euron” ilmaisulla ”30 100 euron”;

ii)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”7 200–21 700 euroa” ilmaisulla ”7 500–22 500 euroa”.

4)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”36 400 euron” ilmaisulla ”37 700 euron”.

5)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”60 600 euron” ilmaisulla ”62 800 euron”;

b)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”18 200 euron” ilmaisulla ”18 900 euron”.

6)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”72 800 euroa” ilmaisulla ”75 500 euroa”;

ii)

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”36 400 euroa” ilmaisulla ”37 700 euroa”;

iii)

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”18 200–54 600 euroa” ilmaisulla ”18 900–56 600 euroa”;

iv)

korvataan viidennessä alakohdassa ilmaisu ”9 100–27 300 euroa” ilmaisulla ”9 400–28 300 euroa”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”242 600 euroa” ilmaisulla ”251 600 euroa”;

ii)

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”121 300 euroa” ilmaisulla ”125 800 euroa”;

iii)

korvataan viidennessä alakohdassa ilmaisu ”2 600–209 100 euroa” ilmaisulla ”2 700–216 800 euroa”;

iv)

korvataan kuudennessa alakohdassa ilmaisu ”104 600 euroa” ilmaisulla ”108 500 euroa”.

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”6 100 euron” ilmaisulla ”6 300 euron”.

2 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on 1 päivänä huhtikuuta 2009 kesken.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä tammikuuta 2009,

keskinäisen avun myöntämisestä Latvialle

(2009/289/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 119 artiklan,

ottaa huomioon komission suosituksen, jonka tämä on tehnyt talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tilanteessa, jossa ulkoisen rahoituksen tarve on hyvin suuri, Latvian pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin on viime aikoina kohdistunut painetta, mikä heijastaa markkinoiden asenteiden yleistä kovenemista ja kasvavaa huolta Latvian talouden tilasta, jonka taustalla on huomattava epätasapaino eli suuri ulkoinen vaje ja erittäin suuri ulkomaan velka, julkisen talouden heikentyminen sekä nopea kustannus- ja hintainflaatio. Latvian pankkiala on kokenut vakavia likviditeetti- ja luottamusongelmia. Ulkomaan valuuttavarannot ovat pienentyneet, sillä keskuspankki on toteuttanut toimia valuuttakurssikiinnityksen säilyttämiseksi.

(2)

Neuvosto tarkastelee säännöllisesti Latvian harjoittamaa talouspolitiikkaa erityisesti Latvian lähentymisohjelman, kansallisen uudistusohjelman sekä lähentymiskehityksen arvioinnin yhteydessä.

(3)

Latvian arvioidaan tarvitsevan ulkoista rahoitusta vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen saakka 7,5 miljardia euroa.

(4)

Latvian viranomaiset ovat pyytäneet huomattavaa rahoitustukea EU:lta ja muilta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja mailta maksutaseen kestävyyden tukemiseksi.

(5)

Latvian maksutase on vakavasti uhattuna, minkä vuoksi on perusteltua, että yhteisö antaa keskinäistä apua kiireellisesti yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden avustajien kanssa. Lisäksi, ottaen huomioon asian kiireellisyyden, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimukseen liitetyn kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan I jakson 3 kohdassa tarkoitettuun kuuden viikon määräaikaan on myönnettävä poikkeus.

(6)

Rahoitustukipaketin edellytyksenä on Latvian viranomaisten luja sitoumus soveltaa kunnianhimoista julkisen talouden ja rahoituksen järjestelmää ja rakenneuudistusohjelmaa tarpeellisten ulkoisten ja sisäisten sopeutusten helpottamiseksi, talouden vakauttamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi talouspolitiikkaan. Komissio tarkistaa säännöllisesti ja tiiviissä yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa, että tukeen liittyvät talouspoliittiset ehdot täyttyvät kokonaisuudessaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisö myöntää keskinäistä apua Latvialle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KALOUSEK


25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä tammikuuta 2009,

yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Latvialle

(2009/290/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti antaa Latvialle keskinäistä apua päätöksellään 2009/289/EY (2).

(2)

Tilanteessa, jossa ulkoisen rahoituksen tarve on erittäin suuri, Latvian pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin on viime aikoina kohdistunut painetta, mikä heijastaa markkinoiden asenteiden yleistä kovenemista ja kasvavaa huolta Latvian talouden tilasta, jonka taustalla on huomattava epätasapaino eli suuri ulkoinen vaje, julkisen talouden heikentyminen sekä nopea kustannus- ja hintainflaatio. Latvian pankkiala on kokenut vakavia likviditeetti- ja luottamusongelmia. Ulkomaan valuuttavarannot ovat pienentyneet, sillä keskuspankki on toteuttanut toimia valuuttakurssikiinnityksen säilyttämiseksi.

(3)

Latvian arvioidaan tarvitsevan ulkoista rahoitusta vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen saakka 7,5 miljardia euroa.

(4)

On tarkoituksenmukaista antaa Latvialle yhteisön tukea enintään 3,1 miljardia euroa asetuksella (EY) N:o 332/2002 käyttöönotetun, keskipitkän ajan rahoitustukea myöntämistä jäsenvaltioiden maksutaseille koskevan järjestelyn mukaisesti. Tämä tuki olisi yhdistettävä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) valmiusluottojärjestelyllä myöntämään 1,5 miljardin erityisnosto-oikeuden (1 200 prosenttia Latvian IMF-kiintiöstä, noin 1,7 miljardia euroa) lainaan, joka hyväksyttiin 23 päivänä joulukuuta 2008. Pohjoismaat (Ruotsi, Tanska, Suomi, Viro ja Norja) osallistuvat yhteensä 1,9 miljardilla eurolla, Maailmanpankki 0,4 miljardilla eurolla sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Tšekki ja Puola yhteensä 0,4 miljardilla eurolla, mikä nostaa kokonaissumman 7,5 miljardiin euroon vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen kestävällä ajanjaksolla.

(5)

Yhteisön tuen hoitaminen olisi annettava komission tehtäväksi. Latvian viranomaisten kanssa talous- ja rahoituskomitean kuulemisen jälkeen sovitut erityiset talouspoliittiset ehdot olisi vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa. Niihin olisi sisällyttävä muun muassa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hillitä välittömiä likviditeettipaineita, palauttaa pitkän aikavälin vakaus lujittamalla pankkialaa, korjata julkisen talouden epätasapaino ja harjoittaa kilpailukykyä lisäävää kansallista politiikkaa. Toimenpiteisiin olisi sisällyttävä viipymätön ja kestävä julkisen talouden vakauttaminen, kattava strategia pankkialan ongelmien ratkaisemiseksi, sääntelyviranomaisten kriisinhallintavalmiuksien vahvistaminen, laajoja rakenneuudistuksia sekä muita merkittäviä toimenpiteitä. Komission olisi vahvistettava yksityiskohtaiset rahoitusehdot lainasopimuksessa.

(6)

Tuki olisi myönnettävä välittömien likviditeettipaineiden hillitsemiseksi, ja sen edellytyksenä olisi oltava politiikka, jolla palautetaan pitkän aikavälin vakaus vahvistamalla pankkialaa, korjaamalla julkisen talouden epätasapaino ja harjoittamalla kilpailukykyä lisäävää kansallista politiikkaa säilyttäen samalla valuuttakurssin kapean vaihteluvälin nykyisellä keskuskurssilla,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Yhteisö myöntää Latvialle keskipitkän aikavälin lainan, jonka määrä on enintään 3,1 miljardia euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään seitsemän vuotta.

2.   Yhteisön rahoitustuki on saatavilla kolmen vuoden ajan ensimmäisestä tämän päätöksen voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen.

2 artikla

1.   Komissio hallinnoi tukea tavalla, joka vastaa Latvian tekemiä sitoumuksia ja neuvoston suosituksia. Kyseiset ehdot vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset rahoitusehdot lainasopimuksessa.

2.   Komissio tarkastaa yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa säännöllisin väliajoin, että tukeen liittyvät talouspoliittiset ehdot täyttyvät. Komissio tiedottaa talous- ja rahoituskomitealle lainanoton mahdollisesta jälleenrahoituksesta tai rahoitusehtojen muuttamisesta.

3.   Latvian on oltava valmiina hyväksymään ja toteuttamaan talouden vakauttamiseksi lisätoimenpiteitä, jos tällaiset toimenpiteet ovat tarpeen tukiohjelman voimassaoloaikana. Latvian viranomaisten on kuultava komissiota ennen tällaisten lisätoimenpiteiden hyväksymistä.

3 artikla

1.   Komissio asettaa yhteisön rahoitustuen Latvian käyttöön enintään kuudessa erässä, joiden suuruus vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa.

2.   Ensimmäinen erä annetaan käyttöön sillä edellytyksellä, että lainasopimus ja yhteisymmärryspöytäkirja tulevat voimaan.

3.   Lainan rahoittamiseksi on tarvittaessa sallittua käyttää harkitusti koronvaihtosopimuksia korkeinta luottoluokkaa olevien vastapuolten kanssa.

4.   Komissio päättää seuraavien erien käyttöön antamisesta talous- ja rahoituskomitean lausunnon saatuaan.

5.   Kukin seuraava erä maksetaan sillä edellytyksellä, että Latvian lähentymisohjelmaan sisältyvä Latvian hallituksen hyväksymä uusi talousohjelma (talouden vakauttamiseen ja kasvun elvyttämiseen tähtäävä ohjelma) on toteutettu tyydyttävästi, ja erityisesti että yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettuja erityisiä talouspoliittisia ehtoja noudatetaan. Näihin ehtoihin kuuluvat muun muassa:

a)

Sellaisen julkisen talouden selkeän keskipitkän aikavälin ohjelman hyväksyminen, jonka tavoitteena on supistaa julkisen talouden alijäämä enintään perustamissopimuksen 3 prosentin viitearvoon suhteessa BKT:hen vuoteen 2011 mennessä.

b)

Vuoden 2009 talousarvion toteuttaminen sellaisena kuin se on tarkistettuna 12 päivänä joulukuuta 2008 hyväksytyllä lisätalousarviolla (yksityiskohtainen talousarvio on tarkoitus antaa maaliskuun loppuun 2009 mennessä), jonka tavoitteena on julkisen talouden enintään 5 prosentin maksualijäämä suhteessa BKT:hen tai EKT 95-järjestelmän mukaisesti 5,3 prosentin alijäämä.

c)

Julkisen sektorin keskimääräisten palkkojen alentaminen vuonna 2009 nimellismääräisesti vähintään 15 prosenttia verrattuna alkuperäiseen, 14 päivänä marraskuuta 2008 hyväksyttyyn talousarvioon, ja edelleen 2 prosenttia vuosina 2010–2011.

d)

Vuonna 2008 aloitetun valtionhallinnon työpaikkojen vähentämisen jatkaminen varmistaen vähintään 5 prosentin vähennyksen vuoden 2008 loppuun mennessä ja 10 prosentin kokonaisvähennyksen 30 päivään kesäkuuta 2009 mennessä.

e)

Budjettimenettelyjen suunnittelun ja toteutuksen vahvistaminen hyväksymällä julkisen talouden kehys ja talousarviouudistus, mikä toteutetaan muuttamalla nykyistä talousarviota ja varainhoitoa koskevaa lakia.

f)

Selkeän ja avoimen palkkajärjestelmän käyttöönotto julkishallinnon suoraan työllistämille työntekijöille ja yhden yhtenäisen henkilöresurssien suunnittelu- ja hallintojärjestelmän luominen julkishallinnon laitoksia varten.

g)

Mekanismit, joilla varmistetaan pankkialan laajempi vakaus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mukaan lukien useat vakavaraisuuteen, valvontaan ja rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet. Näiden mekanismien olisi rajattava luotonannon kasvu kestävälle tasolle ja vältettävä liiallinen turvautuminen vakuudettomaan ulkomaiseen rahoitukseen. Pankkijärjestelmää tarkastellaan kohdennetusti sen varmistamiseksi, että kaikki pankit ovat vakavaraisia ja niillä on riittävästi pääomaa.

h)

Tarkoituksenmukaiset yksityisen sektorin velkojen uudelleenjärjestelyä koskevat toimenpiteet. Samalla on vahvistettava sovellettavaa oikeusperustaa olemassa olevan velan juoksuaikojen ja valuuttayksiköiden uudelleenjärjestämiseksi. Etusijalle on asetettava myös maksukyvyttömyysmenettelyjen helpottaminen ja tervehdyttämissuunnitelmien nopea täytäntöönpano.

i)

Sen varmistaminen, etteivät Parex-pankin jäljellä olevat vähemmistöosakkeenomistajat hyödy pankin ongelmien ratkaisemisesta ja rahoitusvakauden lisäämiseen tähtäävistä toimenpiteistä, kansallistamalla Parex-pankki kokonaan.

j)

Lissabonin strategian mukaiset, Latvian kansallisen uudistusohjelman yhteydessä toteutettavat rakenneuudistustoimenpiteet, mukaan lukien aktiivinen työmarkkinapolitiikka ja elinikäinen oppiminen, yksityisen sektorin toimijoiden laajempi osallistuminen T&K:een ja innovointitoimintaan, vienninedistämistoimenpiteet ja yritysten hallinnollisen rasitteen vähentäminen.

k)

EU-rahoitteisten hankkeiden toteuttaminen suunnitellulla tasolla, jotta avoin sektori voisi paremmin myötävaikuttaa talouskasvuun.

l)

Toimenpiteet, joilla parannetaan sellaisten yritysten ja yrittäjien rahoituksen saantia, joiden rakennerahastoille esittämät tukihakemukset on hyväksytty tai jotka ehkä aikovat hakea rakennerahastojen tukea.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Latvian tasavallalle.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KALOUSEK


(1)  EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 37.


Komissio

25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä maaliskuuta 2009,

siipikarjan-, sian- ja lampaanlihan alkuperämaan merkitsemistä koskevista Irlannin asetusluonnoksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1931)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/291/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (2), ja erityisesti sen 19 ja 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlannin viranomaiset ilmoittivat komissiolle 25 päivänä kesäkuuta 2008 direktiivin 2000/13/EY 19 artiklan toisessa kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti terveysasioihin liittyvistä asetusluonnoksista, jotka koskevat siipikarjan-, sian- ja lampaanlihan alkuperämaan pakollista merkitsemistä.

(2)

Asetusluonnoksissa vaaditaan, että kaikkeen siipikarjan-, sian- ja lampaanlihaan sekä elintarvikkeisiin, jotka sisältävät vähintään 70 painoprosenttia kyseistä lihaa, on lisättävä selkein ja helppolukuisin kirjasimin iirin- ja/tai englanninkielinen merkintä, josta käy ilmi elintarvikkeiden alkuperämaa. ”Alkuperä” on määritelmän mukaan maa, jossa eläin kasvatettiin suurimman osan elämäänsä ja, jos kyseessä on eri maa, se jossa eläin teurastettiin.

(3)

Direktiivillä 2000/13/EY yhdenmukaistetaan elintarvikkeiden merkintöjä koskevat säännöt säätämällä toisaalta tiettyjen kansallisten säännösten yhdenmukaistamisesta ja toisaalta järjestelyistä, jotka koskevat yhdenmukaistamattomia kansallisia säännöksiä. Yhdenmukaistamisen laajuus määritellään 3 artiklan 1 kohdassa, jossa luetellaan tiedot, jotka on pakollisesti merkittävä elintarvikkeisiin ”edellytyksin, joista säädetään 4–17 artiklassa, ja jollei sanotuista artikloista muuta johdu”. Lisäksi 4 artiklan 2 kohdassa säädetään mahdollisuudesta vaatia erityiselintarvikkeita koskevissa yhteisön säännöksissä, tai jos yhteisön säännöksiä ei ole, kansallisissa säännöksissä merkintöihin sisällytettäviksi 3 artiklan 1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi muita tietoja.

(4)

Direktiivin 2000/13/EY 18 artiklan 2 kohdan mukaan on mahdollista hyväksyä yhdenmukaistamattomia kansallisia säännöksiä, jos niille on jokin kyseisessä kohdassa lueteltu peruste, kuten petollisten toimien torjuminen tai kansanterveyden suojeleminen, ja jos ne eivät ole omiaan estämään direktiivissä 2000/13/EY annettujen määritelmien ja sääntöjen soveltamista; näin ollen, jos jäsenvaltio on ehdottanut kansallisten merkintäsäännösten antamista, on syytä tarkastella, ovatko ne edellä mainittujen vaatimusten ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sääntöjen mukaisia.

(5)

Direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan mukaan elintarvikkeen alkuperän tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, ”jos sen ilmoittamatta jättäminen saattaisi johtaa kuluttajaa olennaisesti harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperästä tai lähtöpaikasta”. Tämä säännös, jonka mukaan elintarvikkeen alkuperän tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, jos tietyn tuotteen merkinnöissä olevien muiden tietojen perusteella tuotteen voisi luulla olevan peräisin jostakin muualta, antaa riittävät keinot kuluttajien harhaanjohtamisen vaaran torjumiseksi.

(6)

Perustelut, jotka Irlannin viranomaiset esittävät siipikarjan-, sian- ja lampaanlihan osalta, eivät anna aihetta päätellä, että irlantilaiset kuluttajat pääsääntöisesti erehtyisivät luulemaan kyseisten tuotteiden olevan peräisin jostakin nimenomaisesta paikasta.

(7)

Irlannin viranomaiset eivät ole toimittaneet näyttöä siitä, että asetusluonnokset olisivat tarpeen minkään edellä mainitun direktiivin 18 artiklassa luetellun tavoitteen saavuttamiseksi tai että näin aiheutuva haitta ei olisi suhteeton. Tavoitteeksi mainitaan ainoastaan tiedon antaminen kuluttajille kyseisten tuotteiden alkuperästä. Tämä syy yksinään ei riitä asetusluonnosten perusteluksi.

(8)

Komissio on näiden huomioiden perusteella antanut direktiivin 2000/13/EY 19 artiklan kolmannen kohdan nojalla kielteisen lausunnon.

(9)

Irlannin viranomaisia olisi näin ollen kehotettava jättämään kyseiset asetusluonnokset hyväksymättä.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Irlanti ei saa hyväksyä terveysasioihin liittyviä (siipikarjan-, sian- ja lampaanlihan alkuperämaa) asetusluonnoksia.

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15.


25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä maaliskuuta 2009,

edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1959)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/292/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Edellytyksistä, joilla muovisille laatikoille ja kuormalavoille voidaan myöntää pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY säädettyjä raskasmetallien pitoisuustasoja koskeva poikkeus, 8 päivänä helmikuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/177/EY (2) voimassaoloaika päättyi 9 päivänä helmikuuta 2009.

(2)

Päätöksen 1999/177/EY voimassaolon päättyessä markkinoilla oli edelleen huomattava määrä muovisia laatikoita ja muovisia kuormalavoja, joissa raskasmetallien pitoisuustasot ylittävät direktiivissä 94/62/EY säädetyt tasot. Koska teollisuus ei voi korvata kaikkia kyseisiä laatikoita ja kuormalavoja, on olemassa suuri vaara, että kyseiset laatikot ja kuormalavat hävitetään sijoittamalla ne kaatopaikalle tai polttamalla ne. Molemmilla ratkaisuilla olisi haitallisia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle.

(3)

Direktiivillä 94/62/EY pyritään rajoittamaan raskasmetallien esiintymistä pakkauksissa sekä saavuttamaan ympäristönsuojelun korkea taso muun muassa uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla.

(4)

Jotta annettaisiin teollisuudelle aikaa korvata kyseiset muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, on aiheellista vahvistaa edellytykset poikkeukselle sellaisia kyseisiä laatikoita ja kuormalavoja varten, jotka ovat suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvassa tuotekierrossa. Komissiolle toimitetuissa tieteellisissä kertomuksissa suositellaan, että poikkeus myönnettäisiin.

(5)

Koska komission tarkoituksena on tarkastella uudelleen viiden vuoden kuluttua sitä, miten tässä päätöksessä säädetty järjestelmä toimii ja miten raskasmetalleja sisältävien muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen käytöstä poistamisessa on edistytty, jäsenvaltioiden olisi toimitettava asiaa koskevat tiedot. Jotta ei lisättäisi olemassa olevaa hallinnollista taakkaa asettamalla jäsenvaltioille erityinen raportointivelvoite, kyseiset tiedot voidaan sisällyttää kertomuksiin, jotka on toimitettava komissiolle direktiivin 94/62/EY 17 artiklan mukaisesti.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä päätöstä olisi sovellettava seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun päätöksen 1999/177/EY voimassaolo päättyi voimassaolon päättymisestä mahdollisesti aiheutuvien kielteisten vaikutusten välttämiseksi.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/62/EY 21 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’raskasmetalleilla’ lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja kuudenarvoista kromia;

2)

’raskasmetallien tarkoituksellisella käytöllä’ raskasmetalleja sisältävän aineen tietoista käyttöä pakkauksen tai pakkauksen osan formuloinnissa siten, että sen jatkuva läsnäolo on tarpeen jonkin lopullisen pakkauksen tai sen osan erityisen ominaisuuden, ulkonäön tai laadun aikaansaamiseksi;

3)

’raskasmetallien tahattomalla esiintymisellä’ raskasmetallien esiintymistä pakkauksen tai pakkauksen osan ainesosana silloin, kun tätä metallia ei ole käytetty tarkoituksellisesti.

2 artikla

Raskasmetallien yhteispitoisuus muovisissa laatikoissa ja muovisissa kuormalavoissa voi ylittää direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdassa säädetyn sovellettavan raja-arvon edellyttäen, että kyseiset laatikot ja kuormalavat otetaan käyttöön ja pidetään suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvassa tuotekierrossa 3, 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

3 artikla

1.   Muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka sisältävät liian suuren määrän raskasmetalleja 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, on valmistettava tai korjattava valvotussa kierrätysprosessissa tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Kierrätettävän materiaalin on oltava peräisin ainoastaan muista muovisista laatikoista tai muovisista kuormalavoista.

Muuta materiaalia on käytettävä niin vähän kuin on teknisesti mahdollista, eikä se missään tapauksessa saa ylittää 20:tä prosenttia painosta.

3.   Raskasmetallien tarkoituksellinen käyttö kierrätyksen aikana, toisin kuin raskasmetallien tahaton esiintyminen, ei ole sallittu.

Kierrätettyjen materiaalien käyttöä raaka-aineena pakkausmateriaalien korjauksissa ei pidetä raskasmetallien tarkoituksellisena käyttönä, vaikka kierrätetyt materiaalit voivat sisältää raskasmetalleja.

4.   Raskasmetallien yhteispitoisuus muovisissa laatikoissa ja muovisissa kuormalavoissa saa ylittää direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdassa säädetyn sovellettavan raja-arvon vain silloin, kun raskasmetalleja sisältäviä materiaaleja on käytetty kierrätysprosessissa.

4 artikla

1.   Muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka sisältävät liian suuren määrän raskasmetalleja 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, on merkittävä kestävällä ja näkyvällä tavalla.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen elinkaaren aikana vähintään 90 prosenttia toimitetuista muovisista laatikoista ja muovisista kuormalavoista, jotka sisältävät liian suuren määrän raskasmetalleja 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, palautetaan valmistajalle, pakkaajalle tai täyttäjälle taikka valtuutetulle edustajalle.

3.   Kaikki tämän artiklan mukaisesti palautetut muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka eivät enää sovellu tai joita ei tarkoiteta uudelleen käytettäviksi, on joko hävitettävä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten erityisesti hyväksymän menettelyn mukaisesti tai kierrätettävä valvotussa kierrätysprosessissa 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä kirjaamis- ja seurantajärjestelmästä sekä taloudellisen ja sääntelyä koskevan vastuun määrittämiseksi käytettävästä menetelmästä, joiden avulla voidaan dokumentoida tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten noudattaminen.

Järjestelmässä on otettava huomioon kaikki 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla liian suuren määrän raskasmetalleja sisältävät muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä.

2.   Ellei vapaaehtoisessa sopimuksessa muuta määrätä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja laatii vuosittain kirjallisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja vuotuisen selvityksen siitä, miten tässä päätöksessä säädettyjä edellytyksiä on noudatettu. Selvityksessä on oltava myös tiedot käytettävän järjestelmän tai valtuutettujen edustajien mahdollisista muutoksista.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja pitää asiaa koskevat tekniset asiakirjat vähintään neljä vuotta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten.

Jos valmistaja tai tämän edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, velvoite asiaa koskevien teknisten asiakirjojen saatavilla pitämisestä on sillä, joka saattaa tuotteen yhteisön markkinoille.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla rohkaistaan valmistajia tutkimaan menetelmiä, mukaan lukien raskasmetallien uuttamista koskeva paras käytettävissä oleva tekniikka, joiden avulla muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen sisältämät raskasmetallit voidaan vähitellen saada direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdassa säädetyn sovellettavan raja-arvon mukaiseksi.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä komissiolle direktiivin 94/62/EY 17 artiklan mukaisesti toimitettaviin kertomuksiin yksityiskohtainen kertomus, jossa käsitellään tässä päätöksessä säädetyn järjestelmän toimintaa sekä sitä, miten on edistytty niiden muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen käytöstä poistamisessa, jotka eivät ole direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaisia.

8 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 10 päivästä helmikuuta 2009.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  EYVL L 56, 4.3.1999, s. 47.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/293/YUTP,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2009,

Euroopan unionin ja Kenian välillä niistä edellytyksistä ja menettelyistä käytävästä kirjeenvaihdosta, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 2 päivänä kesäkuuta 2008 päätöslauselman 1816 (2008), jossa se kehotti kaikkia valtioita toimimaan yhteistyössä Somalian rannikolla merirosvoukseen ja asellisiin ryöstöihin syyllistyneitä henkilöitä koskevan tuomiovallan määrittelyssä sekä näiden henkilöiden tutkinnassa ja syytteeseen panossa. Nämä määräykset vahvistettiin uudelleen 2 päivänä joulukuuta 2008 hyväksytyllä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1846 (2008).

(2)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä marraskuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (1) (”Atalanta”-operaatio).

(3)

Yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP mukaan syytteeseen panoa varten kiinni ja säilöön otetut henkilöt, jotka ovat syyllistyneet tai joiden epäillään syyllistyneen merirosvoukseen tai aseellisiin ryöstöihin, sekä näiden tekojen toteuttamiseen käytetty omaisuus voidaan siirtää kolmanteen valtioon, joka haluaa käyttää lainkäyttövaltaansa kyseessä oleviin henkilöihin ja omaisuuteen nähden, jos siirron ehdoista on sovittu tämän kolmannen valtion kanssa sovellettavan kansainvälisen oikeuden mukaisesti, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus, erityisesti sen takaamiseksi, että kehenkään ei kohdisteta kuolemanrangaistusta, kidutusta tai muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua.

(4)

Perustamissopimuksen 24 artiklan mukaisesti puheenjohtajavaltio on korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustuksella neuvotellut Euroopan unionin ja Kenian hallituksen välisen kirjeenvaihdon niistä edellytyksistä ja menettelyistä, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen.

(5)

Kirjeenvaihto olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Kenian hallituksen välillä niistä edellytyksistä ja menettelyistä käytävä kirjeenvaihto, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen.

Kirjeenvaihdon teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa asianomainen kirje Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LANGER


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Kenian välinen kirjeenvaihto niistä edellytyksistä ja menettelyistä, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen

Nairobissa 6 päivänä maaliskuuta 2009, 10.15,

Arvoisa Herra,

Viitaten 14 päivänä marraskuuta 2008 päivättyyn kirjeeseeni ja 5 päivänä joulukuuta 2008 päivättyyn kirjeeseenne minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan unioni aikoo tehdä Kenian hallituksen kanssa kirjeenvaihdon niiden edellytysten ja menettelyjen määrittelemiseksi, jotka koskevat aavalla merellä tapahtuneesta merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen.

Tämä kirjeenvaihto käydään Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn Euroopan unionin neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (”Atalanta”-operaatio) puitteissa.

Tämä kirjeenvaihto ei myöskään vaikuta osallistujien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat kansainvälisten tuomioistuimien perustamista koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja muista välineistä ja asiaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, ja se käydään noudattaen täysin

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ja niiden jälkeen hyväksyttyjä päätöslauselmia,

Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimusta ja erityisesti sen 100–107 artiklaa,

ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien vuonna 1966 tehtyä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta ja vuonna 1984 tehtyä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista yleissopimusta.

Näin ollen minulla on kunnia ehdottaa tämän kirjeen liitteen mukaisesti sellaisia määräyksiä, joissa määritellään edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hyväksyvänne nämä määräykset Kenian hallituksen puolesta.

Tätä välinettä sovelletaan väliaikaisesti siitä päivästä, jona se allekirjoitetaan, ja se tulee voimaan, kun kumpikin osallistuja on saattanut päätökseen omat sisäiset menettelynsä. Tämä väline on edelleen voimassa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun jompikumpi osallistuja on antanut toiselle allekirjoittajalle kirjallisen ilmoituksen päätöksestä päättää tämän välineen voimassaolo. Tätä välinettä voidaan muuttaa allekirjoittajien välisellä keskinäisellä järjestelyllä. Tämän välineen voimassaolon päättyminen ei vaikuta mihinkään sen soveltamisesta ennen sen päättymistä johtuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, mukaan lukien siirrettyjen henkilöiden oikeudet niin kauan kuin he ovat Keniassa vapautensa menettäneinä tai syytteeseen asetettuina.

Kun operaatio on saatettu päätökseen tämän kirjeen liitteen mukaisesti, jokainen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivan valtion nimeämä henkilö tai taho voi käyttää kaikkia tämän välineen mukaisia liitteessä määriteltyjä EUNAVFORin oikeuksia. Nimetty henkilö tai taho voi muun ohessa olla tämän valtion Keniaan akkreditoitu diplomaattinen edustaja tai konsulivirkamies. Operaation päättymisen jälkeen kaikki ilmoitukset, jotka oli tämän välineen mukaisesti määrä antaa EUNAVFORille, annetaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivalle valtiolle.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus

Euroopan unionin neuvoston puolesta

LIITE

MÄÄRÄYKSET EDELLYTYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT EPÄILTYJEN MERIROSVOJEN JA TAKAVARIKOIDUN OMAISUUDEN SIIRTÄMISTÄ EUROOPAN UNIONIN JOHTAMILTA MERIVOIMILTA KENIAN TASAVALLAN HUOSTAAN

1.   Määritelmät

Tässä kirjeenvaihdossa tarkoitetaan

a)

’Euroopan unionin johtamilla merivoimilla (EUNAVFOR)’ Euroopan unionin ”Atalanta” -operaatioon osallistuvia Euroopan unionin sotilasesikuntia ja kansallisia joukko-osastoja, niiden aluksia, ilma-aluksia ja omaisuutta;

b)

’operaatiolla’ Euroopan unionin neuvoston yhteisellä kannalla 2008/851/YUTP perustetun sotilasoperaation ja/tai sen jatkona toteutettavien operaatioiden valmistelua, perustamista, toteuttamista ja tukemista;

c)

’EU:n operaation komentajalla’ operaation komentajaa;

d)

’EU:n joukkojen komentajalla’ Euroopan unionin komentajaa operaatioalueella, joka on määritelty Euroopan unionin neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 1 artiklan 2 kohdassa;

e)

’kansallisilla joukko-osastoilla’ Euroopan unionin jäsenvaltioille tai muille operaatioon osallistuville valtioille kuuluvia yksiköitä ja aluksia;

f)

’lähettäjävaltiolla’ valtiota, joka asettaa kansallisen joukko-osaston EUNAVFORin käyttöön;

g)

’merirosvouksella’ merirosvousta sellaisena kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 101 artiklassa;

h)

’siirretyllä henkilöllä’ EUNAVFORin tämän kirjeenvaihdon perusteella Keniaan siirtämää henkilöä, jonka epäillään aikovan syyllistyä, syyllistyvän tai syyllistyneen merirosvoukseen.

2.   Yleiset periaatteet

a)

Kenia hyväksyy EUNAVFORin pyynnöstä EUNAVFORin merirosvouksen yhteydessä säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin tässä yhteydessä takavarikoiman omaisuuden siirtämisen huostaansa ja toimittaa nämä henkilöt ja omaisuuden toimivaltaisille viranomaisilleen tutkinta- ja syytetoimia varten.

b)

Tämän kirjeenvaihdon nojalla toimiessaan EUNAVFOR luovuttaa henkilöt tai omaisuuden ainoastaan Kenian toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille.

c)

Allekirjoittajat vahvistavat, että ne kohtelevat tämän kirjeenvaihdon nojalla siirrettyjä henkilöitä sekä ennen siirtoa että sen jälkeen ihmisarvoa kunnioittaen ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti, mihin kuuluvat kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto sekä mielivaltaisen vangitsemisen ja pidättämisen kielto, sekä noudattaen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaa vaatimusta.

3.   Siirrettyjen henkilöiden kohtelu, syytetoimet ja oikeudenkäynti

a)

Siirrettyä henkilöä on kohdeltava ihmisarvoa kunnioittaen eikä häntä saa saattaa kidutuksen tai julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, hänelle on taattava asianmukainen majoitus ja ravinto sekä sairaanhoito ja hänellä on oltava mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen.

b)

Siirretty henkilö on välittömästi saatettava tuomarin tai muun sellaisen viranomaisen tutkittavaksi, jolla lain mukaan on oikeus käyttää tuomiovaltaa ja joka päättää viipymättä henkilön pidättämisen laillisuudesta ja määrää hänen vapauttamisestaan, jos pidättäminen ei ole laillinen.

c)

Siirretyllä henkilöllä on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa tai oikeus tulla vapautetuksi.

d)

Siirretyllä henkilöllä on oikeus siihen, että häneen kohdistetun, rikosta koskevan syytteen ratkaisee kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaisessa ja julkisessa oikeudenkäynnissä laillisesti perustettu toimivaltainen, riippumaton ja puolueeton tuomioistuin.

e)

Rikoksesta syytettyä siirrettyä henkilöä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

f)

Siirretyllä henkilöllä on tutkittaessa häneen kohdistettua, rikosta koskevaa syytettä oikeus täysin yhdenvertaisena seuraaviin vähimmäistakeisiin:

1)

oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häntä vastaan nostetun syytteen sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

2)

oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan ja olla yhteydessä valitsemaansa oikeudenkäyntiavustajaan;

3)

oikeus oikeudenkäyntiin ilman aiheetonta viivytystä;

4)

oikeus olla läsnä oikeudenkäynnissä ja puolustautua itse tai valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä; jos hänellä ei ole oikeudenkäyntiavustajaa, oikeus saada tietää tästä oikeudesta; sekä oikeus saada jokaisessa asiassa, jossa oikeudenmukaisuus sitä vaatii, itselleen oikeudenkäyntiavustaja korvauksetta, jos hänellä ei ole riittävästi varoja maksaa siitä;

5)

oikeus tarkastella tai tarkasteluttaa kaikkia häntä vastaan esitettyjä todisteita, pidätyksen suorittaneiden todistajien kirjalliset valaehtoiset todistukset mukaan luettuina, ja oikeus saada puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoin edellytyksin kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

6)

oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä;

7)

oikeus olla joutumatta pakotetuksi todistamaan itseään vastaan tai tunnustamaan syyllisyytensä.

g)

Rikoksesta tuomitulla siirretyllä henkilöllä on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi tai muutoksenhakuun ylemmässä tuomioistuimessa Kenian lainsäädännön mukaisesti.

h)

Kenia ei siirrä ketään huostaansa siirrettyä henkilöä mihinkään muuhun valtioon tutkintaa tai syytetoimia varten ilman EUNAVFORin ennakolta antamaa kirjallista suostumusta.

4.   Kuolemanrangaistus

Siirretty henkilö ei joudu kärsimään kuolemanrangaistusta. Kenia toteuttaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että mahdollinen kuolemanrangaistus muutetaan vapausrangaistukseksi.

5.   Aineisto ja tiedoksiannot

a)

Jokaisesta siirrosta laaditaan asianmukainen asiakirja, jonka EUNAVFORin edustaja ja Kenian toimivaltaisen lainvalvontaviranomaisen edustaja allekirjoittavat.

b)

EUNAVFOR toimittaa Kenialle pidätykseen liittyvän aineiston jokaisen siirretyn henkilön osalta. Aineistoon sisältyvät mahdollisuuksien mukaan tiedot siirrettävän henkilön fyysisestä tilasta pidätettynä olon aikana, Kenian viranomaisille siirron ajankohta, syy henkilön pidättämiseen, pidätyksen alkamisen paikka ja ajankohta sekä mahdolliset pidätykseen liittyvät päätökset.

c)

Kenia vastaa siitä, että se pitää asianmukaisesti kirjaa kaikista siirretyistä henkilöistä, mihin kuuluvat vähintään takavarikoidun omaisuuden, henkilön fyysisen tilan, paikkojen, joissa hän on ollut pidätettynä, mahdollisten häntä vastaan nostettujen syytteiden sekä häneen kohdistuneiden syytetointen ja oikeudenkäynnin aikana tehtyjen merkittävien päätösten kirjaaminen.

d)

Euroopan unionin ja EUNAVFORin edustajilla on Kenian ulkoasiainministeriölle osoitettavasta kirjallisesta pyynnöstä oikeus tutustua kirjattuun aineistoon.

e)

Kenia ilmoittaa lisäksi EUNAVFORille paikan, jossa tämän kirjeenvaihdon nojalla siirretty henkilö on pidätettynä, hänen fyysisen tilansa heikkenemisestä ja väitteistä, jotka koskevat oletettua epäasianmukaista kohtelua. Euroopan unionin ja EUNAVFORin edustajilla on oikeus päästä tapaamaan ja kuulustella tämän kirjeenvaihdon nojalla siirrettyjä henkilöitä näiden pidätettyinä olon aikana.

f)

Kansalliset ja kansainväliset humanitaariset järjestöt saavat pyynnöstään käydä tapaamassa tämän kirjeenvaihdon nojalla siirrettyjä henkilöitä.

g)

Sen varmistamiseksi, että EUNAVFOR pystyy antamaan Kenialle oikeaan aikaan apua EUNAVFORin todistajien läsnäolon ja asiaan liittyvien todisteiden toimittamisen osalta, Kenia ilmoittaa EUNAVFORille aikomuksestaan aloittaa rikosoikeudenkäynti siirrettyä henkilöä vastaan sekä todisteiden toimittamiselle ja todistajien kuulemisen aikataulun.

6.   EUNAVFORin antama apu

a)

EUNAVFOR antaa käytettävissä olevien keinojensa ja voimavarojensa puitteissa Kenialle apua siirrettyjen henkilöiden tutkinnassa ja syytetoimissa.

b)

Erityisesti EUNAVFOR

1)

luovuttaa tämän kirjeenvaihdon 5 kohdan b alakohdan mukaisesti laaditun pidätystä koskevan aineiston;

2)

käsittelee mahdollisia todisteita Kenian toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti 9 kohdassa kuvatuissa täytäntöönpanojärjestelyissä sovitulla tavalla;

3)

pyrkii toimittamaan tämän kirjeenvaihdon nojalla tehtyihin henkilöiden siirtoihin liittyviin tapahtumiin osallistuneen EUNAVFORin henkilöstön todistajanlausunnot tai kirjalliset valaehtoiset todistukset;

4)

luovuttaa kaiken EUNAVFORin hallussa olevan asiaan liittyvän takavarikoidun omaisuuden.

7.   Suhde siirrettyjen henkilöiden muihin oikeuksiin

Tämän kirjeenvaihdon tarkoituksena ei ole poiketa oikeuksista, joita siirretyllä henkilöllä saattaa olla voimassa olevan kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön nojalla, eikä sitä ole tulkittava tällä tavoin.

8.   Yhteydenpito ja riidat

a)

Kenian ja Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät yhdessä kaikki näiden määräysten soveltamiseen liittyvät kysymykset.

b)

Jollei ratkaisuun päästä aikaisemmassa vaiheessa, kaikki näiden määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan Kenian ja Euroopan unionin edustajien kesken yksinomaan diplomaattisin keinoin.

9.   Täytäntöönpanojärjestelyt

a)

Tämän sopimuksen soveltamisen edellyttämistä operatiivisista, hallinnollisista ja teknisistä asioista voidaan laatia täytäntöönpanojärjestelyjä, jotka toisaalta Kenian toimivaltaiset viranomaiset ja toisaalta Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset sekä lähettäjävaltiot hyväksyvät.

b)

Täytäntöönpanojärjestelyihin voivat kuulua muun muassa seuraavat:

1)

niiden Kenian toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten nimeäminen, joille EUNAVFOR voi siirtää henkilöitä,

2)

tilat, joissa siirretyt henkilöt ovat pidätettyinä,

3)

asiakirjojen käsittely, mukaan lukien todisteiden keruuseen liittyvät asiakirjat, jotka luovutetaan Kenian toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille henkilön siirron yhteydessä,

4)

yhteyspisteet ilmoitusten tekoa varten,

5)

siirroissa käytettävät lomakkeet,

6)

teknisen avun, asiantuntemuksen, koulutuksen ja muun avun antaminen Kenian pyynnöstä tämän kirjeenvaihdon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nairobissa 6 päivänä maaliskuuta 2009, 10.15,

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 6 päivänä maaliskuuta 2009 päivätyn niitä edellytyksiä ja menettelyjä koskevan kirjeenne, joita sovelletaan aavalla merellä tapahtuneesta merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) pidättämien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoon EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohteluun siirron jälkeen, sekä sen liitteen, jotka kuuluvat seuraavasti:

”Viitaten 14 päivänä marraskuuta 2008 päivättyyn kirjeeseeni ja 5 päivänä joulukuuta 2008 päivättyyn kirjeeseenne minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan unioni aikoo tehdä Kenian hallituksen kanssa kirjeenvaihdon niiden edellytysten ja menettelyjen määrittelemiseksi, jotka koskevat aavalla merellä tapahtuneesta merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen.

Tämä kirjeenvaihto käydään Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn Euroopan unionin neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (’Atalanta’-operaatio) puitteissa.

Tämä kirjeenvaihto ei myöskään vaikuta osallistujien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat kansainvälisten tuomioistuimien perustamista koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja muista välineistä ja asiaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, ja se käydään noudattaen täysin

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ja niiden jälkeen hyväksyttyjä päätöslauselmia,

Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimusta ja erityisesti sen 100–107 artiklaa,

ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien vuonna 1966 tehtyä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta ja vuonna 1984 tehtyä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista yleissopimusta.

Näin ollen minulla on kunnia ehdottaa tämän kirjeen liitteen mukaisesti sellaisia määräyksiä, joissa määritellään edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat merirosvouksesta epäiltyjen, Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin takavarikoiman omaisuuden siirtoa EUNAVFORilta Kenian huostaan sekä näiden henkilöiden kohtelua siirron jälkeen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hyväksyvänne nämä määräykset Kenian hallituksen puolesta.

Tätä välinettä sovelletaan väliaikaisesti siitä päivästä, jona se allekirjoitetaan, ja se tulee voimaan, kun kumpikin osallistuja on saattanut päätökseen omat sisäiset menettelynsä. Tämä väline on edelleen voimassa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun jompikumpi osallistuja on antanut toiselle allekirjoittajalle kirjallisen ilmoituksen päätöksestä päättää tämän välineen voimassaolo. Tätä välinettä voidaan muuttaa allekirjoittajien välisellä keskinäisellä järjestelyllä. Tämän välineen voimassaolon päättyminen ei vaikuta mihinkään sen soveltamisesta ennen sen päättymistä johtuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, mukaan lukien siirrettyjen henkilöiden oikeudet niin kauan kuin he ovat Keniassa vapautensa menettäneinä tai syytteeseen asetettuina.

Kun operaatio on saatettu päätökseen tämän kirjeen liitteen mukaisesti, jokainen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivan valtion nimeämä henkilö tai taho voi käyttää kaikkia tämän välineen mukaisia liitteessä määriteltyjä EUNAVFORin oikeuksia. Nimetty henkilö tai taho voi muun ohessa olla tämän valtion Keniaan akkreditoitu diplomaattinen edustaja tai konsulivirkamies. Operaation päättymisen jälkeen kaikki ilmoitukset, jotka oli tämän välineen mukaisesti määrä antaa EUNAVFORille, annetaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivalle valtiolle.

LIITE

MÄÄRÄYKSET EDELLYTYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT EPÄILTYJEN MERIROSVOJEN JA TAKAVARIKOIDUN OMAISUUDEN SIIRTÄMISTÄ EUROOPAN UNIONIN JOHTAMILTA MERIVOIMILTA KENIAN TASAVALLAN HUOSTAAN

1.   Määritelmät

Tässä kirjeenvaihdossa tarkoitetaan

a)

’Euroopan unionin johtamilla merivoimilla (EUNAVFOR)’ Euroopan unionin ’Atalanta’-operaatioon osallistuvia Euroopan unionin sotilasesikuntia ja kansallisia joukko-osastoja, niiden aluksia, ilma-aluksia ja omaisuutta;

b)

’operaatiolla’ Euroopan unionin neuvoston yhteisellä kannalla 2008/851/YUTP perustetun sotilasoperaation ja/tai sen jatkona toteutettavien operaatioiden valmistelua, perustamista, toteuttamista ja tukemista;

c)

’EU:n operaation komentajalla’ operaation komentajaa;

d)

’EU:n joukkojen komentajalla’ Euroopan unionin komentajaa operaatioalueella, joka on määritelty Euroopan unionin neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 1 artiklan 2 kohdassa;

e)

’kansallisilla joukko-osastoilla’ Euroopan unionin jäsenvaltioille tai muille operaatioon osallistuville valtioille kuuluvia yksiköitä ja aluksia;

f)

’lähettäjävaltiolla’ valtiota, joka asettaa kansallisen joukko-osaston EUNAVFORin käyttöön;

g)

’merirosvouksella’ merirosvousta sellaisena kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 101 artiklassa;

h)

’siirretyllä henkilöllä’ EUNAVFORin tämän kirjeenvaihdon perusteella Keniaan siirtämää henkilöä, jonka epäillään aikovan syyllistyä, syyllistyvän tai syyllistyneen merirosvoukseen.

2.   Yleiset periaatteet

a)

Kenia hyväksyy EUNAVFORin pyynnöstä EUNAVFORin merirosvouksen yhteydessä säilöön ottamien henkilöiden ja EUNAVFORin tässä yhteydessä takavarikoiman omaisuuden siirtämisen huostaansa ja toimittaa nämä henkilöt ja omaisuuden toimivaltaisille viranomaisilleen tutkinta- ja syytetoimia varten.

b)

Tämän kirjeenvaihdon nojalla toimiessaan EUNAVFOR luovuttaa henkilöt tai omaisuuden ainoastaan Kenian toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille.

c)

Allekirjoittajat vahvistavat, että ne kohtelevat tämän kirjeenvaihdon nojalla siirrettyjä henkilöitä sekä ennen siirtoa että sen jälkeen ihmisarvoa kunnioittaen ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti, mihin kuuluvat kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto sekä mielivaltaisen vangitsemisen ja pidättämisen kielto, sekä noudattaen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaa vaatimusta.

3.   Siirrettyjen henkilöiden kohtelu, syytetoimet ja oikeudenkäynti

a)

Siirrettyä henkilöä on kohdeltava ihmisarvoa kunnioittaen eikä häntä saa saattaa kidutuksen tai julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, hänelle on taattava asianmukainen majoitus ja ravinto sekä sairaanhoito ja hänellä on oltava mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen.

b)

Siirretty henkilö on välittömästi saatettava tuomarin tai muun sellaisen viranomaisen tutkittavaksi, jolla lain mukaan on oikeus käyttää tuomiovaltaa ja joka päättää viipymättä henkilön pidättämisen laillisuudesta ja määrää hänen vapauttamisestaan, jos pidättäminen ei ole laillinen.

c)

Siirretyllä henkilöllä on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa tai oikeus tulla vapautetuksi.

d)

Siirretyllä henkilöllä on oikeus siihen, että häneen kohdistetun, rikosta koskevan syytteen ratkaisee kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaisessa ja julkisessa oikeudenkäynnissä laillisesti perustettu toimivaltainen, riippumaton ja puolueeton tuomioistuin.

e)

Rikoksesta syytettyä siirrettyä henkilöä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

f)

Siirretyllä henkilöllä on tutkittaessa häneen kohdistettua, rikosta koskevaa syytettä oikeus täysin yhdenvertaisena seuraaviin vähimmäistakeisiin:

1)

oikeus saada viipymättä yksityiskohdittainen tieto häntä vastaan nostetun syytteen sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

2)

oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan ja olla yhteydessä valitsemaansa oikeudenkäyntiavustajaan;

3)

oikeus oikeudenkäyntiin ilman aiheetonta viivytystä;

4)

oikeus olla läsnä oikeudenkäynnissä ja puolustautua itse tai valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä; jos hänellä ei ole oikeudenkäyntiavustajaa, oikeus saada tietää tästä oikeudesta; sekä oikeus saada jokaisessa asiassa, jossa oikeudenmukaisuus sitä vaatii, itselleen oikeudenkäyntiavustaja korvauksetta, jos hänellä ei ole riittävästi varoja maksaa siitä;

5)

oikeus tarkastella tai tarkasteluttaa kaikkia häntä vastaan esitettyjä todisteita, pidätyksen suorittaneiden todistajien kirjalliset valaehtoiset todistukset mukaan luettuina, ja oikeus saada puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoin edellytyksin kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

6)

oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä;

7)

oikeus olla joutumatta pakotetuksi todistamaan itseään vastaan tai tunnustamaan syyllisyytensä.

g)

Rikoksesta tuomitulla siirretyllä henkilöllä on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi tai muutoksenhakuun ylemmässä tuomioistuimessa Kenian lainsäädännön mukaisesti.

h)

Kenia ei siirrä ketään huostaansa siirrettyä henkilöä mihinkään muuhun valtioon tutkintaa tai syytetoimia varten ilman EUNAVFORin ennakolta antamaa kirjallista suostumusta.

4.   Kuolemanrangaistus

Siirretty henkilö ei joudu kärsimään kuolemanrangaistusta. Kenia toteuttaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että mahdollinen kuolemanrangaistus muutetaan vapausrangaistukseksi.

5.   Aineisto ja tiedoksiannot

a)

Jokaisesta siirrosta laaditaan asianmukainen asiakirja, jonka EUNAVFORin edustaja ja Kenian toimivaltaisen lainvalvontaviranomaisen edustaja allekirjoittavat.

b)

EUNAVFOR toimittaa Kenialle pidätykseen liittyvän aineiston jokaisen siirretyn henkilön osalta. Aineistoon sisältyvät mahdollisuuksien mukaan tiedot siirrettävän henkilön fyysisestä tilasta pidätettynä olon aikana, Kenian viranomaisille siirron ajankohta, syy henkilön pidättämiseen, pidätyksen alkamisen paikka ja ajankohta sekä mahdolliset pidätykseen liittyvät päätökset.

c)

Kenia vastaa siitä, että se pitää asianmukaisesti kirjaa kaikista siirretyistä henkilöistä, mihin kuuluvat vähintään takavarikoidun omaisuuden, henkilön fyysisen tilan, paikkojen, joissa hän on ollut pidätettynä, mahdollisten häntä vastaan nostettujen syytteiden sekä häneen kohdistuneiden syytetointen ja oikeudenkäynnin aikana tehtyjen merkittävien päätösten kirjaaminen.

d)

Euroopan unionin ja EUNAVFORin edustajilla on Kenian ulkoasiainministeriölle osoitettavasta kirjallisesta pyynnöstä oikeus tutustua kirjattuun aineistoon.

e)

Kenia ilmoittaa lisäksi EUNAVFORille paikan, jossa tämän kirjeenvaihdon nojalla siirretty henkilö on pidätettynä, hänen fyysisen tilansa heikkenemisestä ja väitteistä, jotka koskevat oletettua epäasianmukaista kohtelua. Euroopan unionin ja EUNAVFORin edustajilla on oikeus päästä tapaamaan ja kuulustella tämän kirjeenvaihdon nojalla siirrettyjä henkilöitä näiden pidätettyinä olon aikana.

f)

Kansalliset ja kansainväliset humanitaariset järjestöt saavat pyynnöstään käydä tapaamassa tämän kirjeenvaihdon nojalla siirrettyjä henkilöitä.

g)

Sen varmistamiseksi, että EUNAVFOR pystyy antamaan Kenialle oikeaan aikaan apua EUNAVFORin todistajien läsnäolon ja asiaan liittyvien todisteiden toimittamisen osalta, Kenia ilmoittaa EUNAVFORille aikomuksestaan aloittaa rikosoikeudenkäynti siirrettyä henkilöä vastaan sekä todisteiden toimittamiselle ja todistajien kuulemisen aikataulun.

6.   EUNAVFORin antama apu

a)

EUNAVFOR antaa käytettävissä olevien keinojensa ja voimavarojensa puitteissa Kenialle apua siirrettyjen henkilöiden tutkinnassa ja syytetoimissa.

b)

Erityisesti EUNAVFOR

1)

luovuttaa tämän kirjeenvaihdon 5 kohdan b alakohdan mukaisesti laaditun pidätystä koskevan aineiston;

2)

käsittelee mahdollisia todisteita Kenian toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti 9 kohdassa kuvatuissa täytäntöönpanojärjestelyissä sovitulla tavalla;

3)

pyrkii toimittamaan tämän kirjeenvaihdon nojalla tehtyihin henkilöiden siirtoihin liittyviin tapahtumiin osallistuneen EUNAVFORin henkilöstön todistajanlausunnot tai kirjalliset valaehtoiset todistukset;

4)

luovuttaa kaiken EUNAVFORin hallussa olevan asiaan liittyvän takavarikoidun omaisuuden.

7.   Suhde siirrettyjen henkilöiden muihin oikeuksiin

Tämän kirjeenvaihdon tarkoituksena ei ole poiketa oikeuksista, joita siirretyllä henkilöllä saattaa olla voimassa olevan kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön nojalla, eikä sitä ole tulkittava tällä tavoin.

8.   Yhteydenpito ja riidat

a)

Kenian ja Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät yhdessä kaikki näiden määräysten soveltamiseen liittyvät kysymykset.

b)

Jollei ratkaisuun päästä aikaisemmassa vaiheessa, kaikki näiden määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan Kenian ja Euroopan unionin edustajien kesken yksinomaan diplomaattisin keinoin.

9.   Täytäntöönpanojärjestelyt

a)

Tämän sopimuksen soveltamisen edellyttämistä operatiivisista, hallinnollisista ja teknisistä asioista voidaan laatia täytäntöönpanojärjestelyjä, jotka toisaalta Kenian toimivaltaiset viranomaiset ja toisaalta Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset sekä lähettäjävaltiot hyväksyvät.

b)

Täytäntöönpanojärjestelyihin voivat kuulua muun muassa seuraavat:

1)

niiden Kenian toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten nimeäminen, joille EUNAVFOR voi siirtää henkilöitä;

2)

tilat, joissa siirretyt henkilöt ovat pidätettyinä;

3)

asiakirjojen käsittely, mukaan lukien todisteiden keruuseen liittyvät asiakirjat, jotka luovutetaan Kenian toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille henkilön siirron yhteydessä;

4)

yhteyspisteet ilmoitusten tekoa varten;

5)

siirroissa käytettävät lomakkeet;

6)

teknisen avun, asiantuntemuksen, koulutuksen ja muun avun antaminen Kenian pyynnöstä tämän kirjeenvaihdon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Minulla on kunnia vahvistaa Kenian tasavallan puolesta, että kirjeenne sisältö ja sen liite ovat Kenian tasavallan hallituksen hyväksyttävissä. Kuten kirjeessänne on todettu, tämä väline tulee voimaan väliaikaisesti siitä päivästä, jona tämä kirje allekirjoitetaan, ja se tulee voimaan, kun kumpikin allekirjoittaja on saattanut päätökseen omat sisäiset menettelynsä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Kenian tasavallan hallituksen puolesta


25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/60


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/294/YUTP,

hyväksytty 23 päivänä maaliskuuta 2009,

Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota (EUMM Georgia) koskevan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä syyskuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta (EUMM Georgia) (1), johon sisältyvä rahoitusohje on 31 000 000 euroa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä syyskuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/759/YUTP Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota (EUMM Georgia) koskevan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP muuttamisesta (2) rahoitusohjeen korottamiseksi 35 000 000 euroon.

(3)

EUMM Georgiaa koskevaa rahoitusohjetta olisi korotettava edelleen 1 päivästä helmikuuta 2009 alkaen operaation operatiivisten lisätarpeiden huomioon ottamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Korvataan yhteisen toiminnan 2008/736/YUTP 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Operaatioon liittyvien menojen kattamiseen tarkoitettu rahoitusohje on 37 100 000 euroa.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2009 alkaen.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GANDALOVIČ


(1)  EUVL L 248, 17.9.2008, s. 26.

(2)  EUVL L 259, 27.9.2008, s. 15.