ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 73

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
19. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 210/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 211/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tuontitariffikiintiössä maaliskuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen tuontitodistusten myöntämisestä Sveitsistä peräisin olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuomiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 212/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 213/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja asetuksen (EY) N:o 1003/2005 muuttamisesta Gallus gallus -jalostusparvissa ja jalostuskalkkunoissa esiintyvän salmonellan valvonnan ja testauksen osalta ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 214/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 1800/2004 muuttamisesta rehun Cycostat 66G -nimisen lisäaineen hyväksynnän ehtojen osalta ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 215/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/246/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

19

 

 

Komissio

 

 

2009/247/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009, päätöksen 2003/322/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa Bulgariassa tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1670)  ( 1 )

20

 

 

2009/248/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2009, komission päätöksen 2008/185/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sikojen kaupassa Aujeszkyn taudista vapaiden jäsenvaltioiden tai niiden alueiden välillä (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1687)  ( 1 )

22

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 154/07/KOL, tehty 3 päivänä toukokuuta 2007, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 63. kerran

23

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 1/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

30

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 2/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

32

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 3/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

35

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 4/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

36

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 5/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

38

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 6/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

39

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 7/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

41

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 8/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

42

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 9/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

44

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 10/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

45

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 11/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

46

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 12/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

47

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 13/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

49

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 14/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

50

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 15/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

52

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 16/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja) muuttamisesta

53

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 17/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

55

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 18/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

57

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 19/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

58

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 20/2009, tehty 5 päivänä helmikuuta 2009, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (2009/176/EY, Euratom), tehty 25 päivänä helmikuuta 2009, tuomarien ja julkisasiamiesten nimittämisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen (EUVL L 63, 7.3.2009)

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 210/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

148,7

JO

80,4

MA

40,1

TN

134,4

TR

103,1

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

61,4

MK

118,9

TR

166,9

ZZ

129,0

0709 90 70

JO

249,0

MA

53,0

TR

92,1

ZZ

131,4

0709 90 80

EG

122,4

ZZ

122,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

51,4

MA

50,0

TN

59,0

TR

73,9

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

49,5

ZZ

49,5

0808 10 80

AR

99,0

BR

84,1

CA

95,8

CL

80,6

CN

70,9

MK

21,2

US

117,4

UY

63,2

ZA

82,7

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

80,4

CL

140,4

CN

35,6

US

104,6

ZA

89,6

ZZ

90,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 211/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tuontitariffikiintiössä maaliskuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen tuontitodistusten myöntämisestä Sveitsistä peräisin olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuomiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon Sveitsistä peräisin olevia makkaroita ja eräitä lihatuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 28 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1399/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avataan makkaroiden ja tiettyjen lihatuotteiden tuontia koskeva tariffikiintiö.

(2)

Maaliskuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2009, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4180, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1399/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2009 väliseen osakauteen, ovat 929 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 311, 29.11.2007, s. 7.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 212/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihan tuontijärjestelmän osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1382/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskeva tariffikiintiö.

(2)

Maaliskuun 2009 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2009, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4046, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1382/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2009 väliseen osakauteen, ovat 3 094 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 28.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 213/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja asetuksen (EY) N:o 1003/2005 muuttamisesta Gallus gallus -jalostusparvissa ja jalostuskalkkunoissa esiintyvän salmonellan valvonnan ja testauksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan ja 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2160/2003 pyritään varmistamaan asianmukaisten ja tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien toteamiseksi ja valvomiseksi kaikissa oleellisissa tuotanto-, prosessointi- sekä jakeluvaiheissa ja etenkin alkutuotantovaiheessa, jotta voidaan vähentää niiden esiintyvyyttä ja kansanterveydelle aiheuttamia riskejä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaan Gallus gallus -jalostusparvia koskevia erityisvaatimuksia sovelletaan aina, kun tietyn näyteanalyysin perusteella todetaan Salmonella enteritidis- tai Salmonella typhimurium -bakteerin esiintyminen tällaisessa parvessa. Vaatimusten tarkoituksena on estää tartunnan leviäminen muniin ja broilerinlihan tuotantoketjuun, erityisesti jalostuseläimeltä sen jälkeläisille. Samankaltaisia vaatimuksia olisi sovellettava kalkkunantuotantoon, jotta estetään tartunnan siirtyminen kalkkunanlihan tuotantoketjuun. Asetusta (EY) N:o 2160/2003 olisi sen vuoksi muutettava.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus -jalostusparvissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta ja asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1003/2005 (2) vahvistetaan yhteisön tavoite tiettyjen Salmonella spp. -bakteerien esiintyvyyden vähentämiseksi Gallus gallus -jalostusparvissa. Lisäksi asetuksen liitteessä vahvistetaan testausohjelma sen tarkistamiseksi, onko yhteisön tavoitteen saavuttamisessa edistytty.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1003/2005 2 artiklan mukaan komissio tarkastelee uudelleen yhteisön tavoitetta asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten valvontaohjelmien ensimmäisestä täytäntöönpanovuodesta saatujen tulosten perusteella. Vuosi 2007 oli ensimmäinen täytäntöönpanovuosi.

(5)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet vuotta 2007 koskevat seurantatuloksensa komissiolle tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/99/EY (3) mukaisesti. Tulosten perusteella ei näytä olevan tarpeen muuttaa yhteisön tavoitetta.

(6)

Jotta voimavarat kohdentuisivat tehokkaasti, yhteisön tavoitteen saavuttaneiden jäsenvaltioiden olisi saatava vähentää virallisten valvontakäyntien määrää. Asetusta (EY) N:o 1003/2005 olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1003/2005 liitteessä vahvistetun testausohjelman tarkastelussa tuli ilmi vaikeuksia näytteenotto-ohjeiden soveltamisessa, ja testausohjelmien herkkyydestä on saatu uutta tietoa. Testausohjelmaa olisi näin ollen muutettava.

(8)

Asetuksia (EY) N:o 2160/2003 ja (EY) N:o 1003/2005 olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä II olevan C osan otsikko ja 1 kohta seuraavasti:

”C.   Gallus gallus -jalostusparvia ja jalostuskalkkunoita koskevat erityisvaatimukset

1.

Jäljempänä 3–5 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava aina kun B osan tai komission asetusten (EY) N:o 1003/2005 (4) ja 584/2008 (5) liitteissä vahvistetun testausohjelman mukaisesti suoritetussa näyteanalyysin perusteella todetaan Salmonella enteritidis- tai Salmonella typhimurium -bakteerin esiintyminen Gallus gallus -jalostusparvissa tai jalostuskalkkunoissa 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1003/2005 liite tämän asetuksen liitteellä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kuitenkin 2 artiklaa sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2009 ja 1 artiklaa 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.

(4)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 12.

(5)  EUVL L 162, 21.6.2008, s. 3.”


LIITE

”LIITE

Testausohjelma, jolla tarkistetaan, onko täysikasvuisissa Gallus gallus -jalostusparvissa esiintyvien Salmonella enteritidis-, Salmonella hadar-, Salmonella infantis-, Salmonella typhimurium- ja Salmonella virchow -bakteerien vähentämistä koskeva yhteisön tavoite saavutettu

1.   OTANTAKEHIKKO

Otanta kattaa kaikki Gallus gallus -lajiin kuuluvien täysikasvuisten kanojen jalostusparvet, jotka käsittävät vähintään 250 lintua, jäljempänä ’jalostusparvet’.

2.   JALOSTUSPARVIEN SEURANTA

2.1   Näytteenottopaikka, -tiheys ja -tyyppi

Jalostusparvista otetaan näytteet toiminnanharjoittajan aloitteesta ja osana virallisia valvontakäyntejä.

2.1.1   Näytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta

Näytteet otetaan joka toinen viikko toimivaltaisen viranomaisen nimeämästä paikasta, joka on joko

a)

hautomo tai

b)

tila.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää käyttää yhtä a tai b alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa koko testausohjelman ajan broilerien kaikkien jalostusparvien osalta ja toista vaihtoehtoa munintakanojen jalostusparvien osalta. Näytteenotto tiloilla, jotka lähinnä vievät tai kauppaavat siitosmunia muihin jäsenvaltioihin, on joka tapauksessa suoritettava kyseisellä tilalla. Toimivaltainen viranomainen vahvistaa menettelyn, jolla analyysit tehnyt laboratorio voi viipymättä ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista Salmonellan serotyypeistä, jäljempänä ’salmonella’, joiden esiintyminen on todettu toiminnanharjoittajan aloitteesta suoritetussa näytteenotossa. Toiminnanharjoittajan ja analyysit tehneen laboratorion vastuulla on ilmoittaa nopeasti salmonellan ja sen serotyypin toteamisesta.

Jos yhteisön tavoite on saavutettu vähintään kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna, toimivaltainen viranomainen voi päättää, että näytteenotto tilalla voidaan poikkeuksellisesti harventaa suoritettavaksi joka kolmas viikko. Toimivaltainen viranomainen voi päättää palaamisesta kahden viikon testausväliin, jos tilalla todetaan positiivisia parvia ja/tai jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen muutoin aiheelliseksi.

2.1.2   Näytteenotto virallisten valvontakäyntien yhteydessä

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä II olevan C osan 2 kohdan soveltamista virallisen näytteenoton on käsitettävä seuraavat toimet:

2.1.2.1

Jos näytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta tapahtuu hautomossa:

a)

rutiininomainen näytteenotto joka 16. viikko hautomossa; ja

b)

kaksi kertaa tuotantovaiheen aikana tilalla suoritettava rutiininomainen näytteenotto, joista ensimmäinen suoritetaan neljän viikon kuluessa munituksen aloittamisesta tai siirrosta munitusyksikköön ja toinen munituksen loppuvaiheessa, kuitenkin aikaisintaan kahdeksan viikkoa ennen tuotantovaiheen päättymistä;

c)

tilalla suoritettava varmistava näytteenotto, kun hautomossa suoritetun näytteenoton perusteella on todettu salmonellan esiintyminen.

2.1.2.2

Jos näytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta tapahtuu tilalla, rutiininomainen näytteenotto suoritetaan kolme kertaa tuotantovaiheen aikana seuraavasti:

a)

neljän viikon kuluessa munituksen aloittamisesta tai munitusyksikköön siirtämisestä;

b)

munituksen loppuvaiheessa, kuitenkin aikaisintaan kahdeksan viikkoa ennen tuotantovaiheen päättymistä;

c)

tuotantokauden aikana sellaisena ajankohtana, jona a ja b kohdassa tarkoitetuista näytteenotoista on kulunut riittävän pitkä aika.

2.1.2.3

Poiketen siitä, mitä 2.1.2.1 ja 2.1.2.2 kohdassa säädetään, ja jos yhteisön tavoite on saavutettu vähintään kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna, toimivaltainen viranomainen voi päättää, että rutiininomaisesti suoritettava näytteenotto korvataan näytteenotolla, joka suoritetaan

a)

tilalla kerran milloin tahansa tuotantovaiheen aikana ja hautomossa kerran vuodessa; tai

b)

tilalla kaksi kertaa milloin tahansa tuotantovaiheen aikana, mutta ajankohtana, jona ensimmäisestä näytteenotosta on kulunut riittävän pitkä aika.

Toimivaltaisen viranomaisen suorittama näytteenotto voi korvata näytteenoton, joka suoritetaan elintarvikealan toimijan aloitteesta.

2.2   Näytteenottomenettely

2.2.1   Näytteenotto hautomossa

Kunkin näytteenoton yhteydessä kustakin jalostusparvesta on otettava vähintään yksi näyte. Näytteenotto olisi järjestettävä kuoriutumispäiväksi, jolloin näytteet kaikista jalostusparvista ovat saatavissa, ja kaikki materiaali kaikista kuorijakoneista, joista kuoriutuneet untuvikot poistetaan näytteenottopäivänä, on oikeasuhteisesti edustettuna näyte-erissä. Jos kuorijakoneissa on yli 50 000 munaa yhdestä parvesta, kyseisestä parvesta on otettava toinen näyte.

Kyseisessä näytteessä on oltava ainakin

a)

vähintään yksi yhteisnäyte selvästi eritteiden peittämistä kuorijalaatikoiden pohjapapereista, jotka on otettu satunnaisesti viidestä eri kuorijalaatikosta tai kuorijalaatikon kohdasta niin, että pohjapaperinäytteen yhteispinta-ala on vähintään 1 m2; jos yhden jalostusparven siitosmunia on useammassa kuin yhdessä kuorijakoneessa, tällainen yhteisnäyte otetaan kaikista, mutta kuitenkin enintään viidestä kuorijakoneesta tai

b)

yksi näyte, joka otetaan välittömästi untuvikkojen poistamisen jälkeen yhdellä tai useammalla kostutetulla kankaalla, joiden kokonaispinta-ala on vähintään 900 cm2, vähintään yhteensä viiden kuorijalaatikon koko pohjan alueelta tai viidestä paikasta (myös lattialta) peräisin olevasta nöyhdästä kaikissa, mutta kuitenkin enintään viidessä kuorijakoneessa, joissa on parvesta peräisin olevia siitosmunia; on varmistettava, että otetaan vähintään yksi näyte sitä parvea kohti, josta munat ovat peräisin tai

c)

10 grammaa rikkoontuneita munankuoria, jotka otetaan yhteensä 25:stä eri kuorijalaatikosta (250 gramman alustava näyte) enintään viidessä kuorijakoneessa, joissa on parvesta peräisin olevia siitosmunia; munankuoret murskataan hienoksi ja sekoitetaan, minkä jälkeen murskasta otetaan 25 gramman osanäyte testausta varten.

Edellä a, b ja c alakohdassa kuvattua menettelytapaa noudatetaan sekä toiminnanharjoittajan aloitteesta suoritettavan että virallisen näytteenoton yhteydessä. Ei ole pakollista ottaa mukaan kuorijakonetta, jossa on eri parvista peräisin olevia munia, jos vähintään 80 prosenttia munista on muissa kuorijakoneissa, joista otetaan näyte.

2.2.2   Näytteenotto tilalla

2.2.2.1   Rutiininomainen näytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta

Näytteet otetaan ensi sijassa ulosteesta, ja tavoitteena on todeta 1 prosentin esiintyvyys parvessa 95 prosentin luottamustasolla. Tämän vuoksi näytteiden on sisällettävä yksi seuraavista:

a)

Yhteisulostenäyte, joka koostuu erillisistä tuoreulostenäytteistä, joista kukin painaa vähintään 1 gramman ja jotka on otettu satunnaisesti eri puolilta rakennusta, jossa parvea pidetään, tai, jos parvi pääsee vapaasti useampaan kuin yhteen rakennukseen tietyllä tilalla, kustakin tilan rakennusryhmästä, jossa parvea pidetään. Ulostenäytteiden yhdistämiseksi analyysia varten tarvitaan vähintään kaksi yhteisnäytettä.

Yhteisnäytettä varten otetaan erillisiä ulostenäytteitä eri puolilta rakennuksia seuraavasti:

Parvessa pidettyjen lintujen lukumäärä

Parvesta otettavien ulostenäytteiden määrä

250–349

200

350–449

220

450–799

250

800–999

260

1 000 tai enemmän

300

b)

Tossu- ja/tai pölynäytteet

Tossujen on oltava riittävän imukykyisiä, jotta ne voivat imeä itseensä kosteutta. Myös harsokankaasta tehtyjä ’putkisukkia’ voi käyttää tähän tarkoitukseen.

Tossun pinta kostutetaan käyttäen sopivaa laimennusainetta (kuten 0,8 % natriumkloridia ja 0,1 % peptonia steriilissä deionisoidussa vedessä, steriiliä vettä tai muuta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää laimennusainetta).

Näytteet otetaan kävelemällä rakennuksessa reittiä, jolta saadaan edustavat näytteet rakennuksen tai sen sektorin jokaisesta osasta. Tähän kuuluu myös pehkujen peittämä alue ja ritiläalue, kunhan ritilän päällä on turvallista kävellä. Näytteitä otetaan rakennuksen kaikista erillisistä osista. Kun näytteenotto on saatu päätökseen valitulla sektorilla, tossut poistetaan varovaisesti, jotta niihin kiinnittynyt materiaali ei pääse irtoamaan.

Näytteiden on sisällettävä seuraavaa:

i)

viisi paria tossunäytteitä, joilla kullakin on kävelty läpi noin 20 prosenttia rakennuksen alasta; tossut voidaan yhdistää analyysia varten vähintään kahdeksi yhteisnäytteeksi tai

ii)

vähintään yksi pari tossunäytteitä, joilla on kävelty läpi koko rakennuksen ala, sekä lisäksi pölynäyte, joka kerätään useista paikoista eri puolilta rakennusta sellaisilta pinnoilta, joilla on silminnähtävästi pölyä. Pölynäyte on kerättävä yhdellä tai useammalla kostutetulla kankaalla, joiden kokonaispinta-ala on vähintään 900 cm2.

c)

Häkkikanojen jalostusparvien osalta näyte voidaan ottaa luonnollisesti sekoittuneesta ulosteesta lannankuljetusmatolta, raapasta tai lantakaivosta rakennuksen tyypin mukaan. Kaksi vähintään 150 gramman näytettä kerätään yksittäisiä testejä varten seuraavasti:

i)

kunkin häkkikerroksen alapuolella olevat lannankuljetusmatot, joita käytetään säännöllisesti ja jotka tyhjentävät lastinsa puristin- tai kuljetinjärjestelmään

ii)

lantakaivojärjestelmä, jossa häkkien alapuolella olevien ohjauslevyjen kuljettama lanta raapataan rakennuksen alapuolella olevaan lantakaivoon

iii)

lantakaivojärjestelmä porrastetussa häkkikanalassa, jossa häkit on porrastettu, jolloin uloste valuu suoraan kaivoon.

Yhdessä kanalassa on yleensä useita häkkikerroksia. Yhteisnäytteeseen on sisällyttävä yhteisulostetta kaikista kerroksista. Kustakin parvesta on otettava kaksi yhteisnäytettä seuraavissa kolmannessa–kuudennessa alakohdassa kuvatulla tavalla:

Järjestelmissä, joissa on mattoja tai raappoja, nämä pidetään käynnissä näytteenottopäivänä ennen näytteenottoa.

Järjestelmissä, joissa on ohjauslevyt häkkien alapuolella ja raappoja, kerätään yhteisnäyte ulosteesta, joka on tarttunut raappaan sen jälkeen, kun se on ollut käynnissä.

Porrastetuissa häkkikanaloissa, joissa ei ole matto- tai raappajärjestelmää, yhteisulostenäyte on kerättävä lantakaivosta.

Lannankuljetusmatot: yhteisulostenäyte kerätään mattojen loppupäästä.

2.2.2.2   Virallinen näytteenotto

a)

Rutiininomainen näytteenotto on suoritettava 2.2.2.1 kohdassa kuvatulla tavalla.

b)

Varmistava näytteenotto, joka suoritetaan, kun hautomossa suoritetun näytteenoton perusteella on todettu salmonellan esiintyminen, tapahtuu 2.2.2.1 kohdassa kuvatulla tavalla. Lisänäytteitä voidaan kerätä mikrobilääkeherkkyyden tai bakteerikasvun estävän vaikutuksen varalta tehtävää mahdollista testausta varten seuraavasti: linnut valitaan satunnaisesti kustakin tilalla olevasta pitopaikasta, tavallisesti enintään viisi lintua pitopaikkaa kohti, paitsi jos viranomainen katsoo, että näytteen olisi käsitettävä suurempi lintumäärä. Jos tartuntalähdettä ei löydetä, on suoritettava mikrobilääkeherkkyyden testaus tai uusi bakteriologinen tutkimus salmonellan varalta parvessa tai sen jälkeläisissä ennen kuin kaupan rajoitukset poistetaan. Jos antimikrobisia tai bakteerikasvun estäviä aineita todetaan, salmonellatartunta katsotaan vahvistetuksi.

c)

Epäilyttävät tapaukset

Poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisella viranomaisella on aihetta epäillä tulosta (väärä positiivinen tai väärä negatiivinen tulos), se voi päättää toistaa testauksen b alakohdan mukaisesti.

3.   NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN

3.1   Näytteiden valmistelu

3.1.1   Kuorijalaatikoiden pohjapaperit:

a)

Pannaan näyte 1 litraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan, ja sekoitetaan kevyesti.

b)

Jatketaan näytteen viljelyä 3.2 kohdassa kuvattua toteamismenetelmää käyttäen.

3.1.2   Tossu- ja pölynäytteet:

a)

Tossu- tai sukkapar(e)ista ja pölynäytteestä (kangasnäyte) koostuva näyte on avattava varovaisesti siten, ettei siihen kiinnittynyt ulostemateriaali tai irtopöly irtoa, ja pantava 225 millilitraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan. Tossut tai sukat ja kangas on upotettava kokonaan puskuroituun peptoniveteen siten, että näytteen ympärille jää riittävästi vapaata nestettä Salmonella-bakteerien siirtymiseksi pois näytteestä, joten puskuroitua peptonivettä on tarvittaessa lisättävä. Tossu- ja kangasnäytteet on valmisteltava erikseen.

b)

Jos viisi paria tossu- tai sukkanäytteitä yhdistetään kahdeksi näytteeksi, jokainen yhteisnäyte pannaan 225 millilitraan tai tarvittaessa suurempaan määrään puskuroitua peptonivettä, jotta yhteisnäyte on kokonaan upoksissa ja sen ympärille jää riittävästi vapaata nestettä Salmonella-bakteerien siirtymiseksi pois näytteestä.

c)

Sekoitetaan näytettä, kunnes se on täysin kyllästetty, minkä jälkeen sitä viljellään 3.2 kohdassa kuvattua toteamismenetelmää käyttäen.

3.1.3   Muut ulostemateriaalinäytteet:

a)

Ulostenäytteet kootaan yhteen ja sekoitetaan huolellisesti, minkä jälkeen otetaan 25 gramman osanäyte viljelyä varten.

b)

Osanäyte pannaan 225 millilitraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan.

c)

Jatketaan näytteen viljelyä 3.2 kohdassa kuvattua toteamismenetelmää käyttäen.

Mikäli salmonellan toteamista varten kerättyjen näytteiden valmistelua koskevista ISO-standardeista on sovittu, niitä sovelletaan ja ne korvaavat edellä esitetyt määräykset näytteiden valmistelusta.

3.2   Toteamismenetelmä

Salmonella spp. -bakteerien toteaminen tehdään seuraavan standardin tarkistuksen 1 mukaisesti: EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 ’Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp. – Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage’.

Edellä 3.1 kohdassa tarkoitettujen tossunäytteiden, pölynäytteiden ja muiden ulostemateriaalinäytteiden osalta on mahdollista yhdistää inkuboitu rikastusliemi puskuroidun peptoniveden kanssa myöhempää viljelyä varten. Tällöin inkuboidaan molemmat näytteet puskuroidussa peptonivedessä tavalliseen tapaan. Otetaan 1 ml inkuboitua lientä kustakin näytteestä ja sekoitetaan hyvin. Sitten otetaan 0,1 ml sekoitusta ja inokuloidaan MSRV-maljat tavalliseen tapaan.

Näytteitä ei saa ravistella, sekoittaa eikä muutenkaan liikutella puskuroidussa peptonivedessä inkuboinnin jälkeen, sillä tällöin vapautuu partikkeleita, jotka haittaavat eristystä MSRV-menetelmällä.

3.3   Serotyypin määritys

Vähintään yksi isolaatti kustakin positiivisesta näytteestä on tyypattava Kaufmann-White menetelmällä.

4.   TULOKSET JA RAPORTOINTI

Tarkistettaessa yhteisön tavoitteen saavuttamista jalostusparvea pidetään tartunnan saaneena, jos salmonellan esiintyminen (lukuun ottamatta rokotekantaa) on todettu yhdessä tai useammassa tilalla otetussa näytteessä (tai uloste- tai elinnäytteessä, jos kyseessä on virallinen varmistava näytteenotto jäsenvaltiossa), vaikka salmonellan esiintyminen olisi todettu ainoastaan pölynäytteessä. Tämä ei koske poikkeustapauksia, joissa jalostusparven epäillään saaneen tartunnan, jos toiminnanharjoittajan aloitteesta tilalla suoritetun näytteenoton perusteella todettua salmonellan esiintymistä ei ole vahvistettu virallisessa näytteenotossa.

Tartunnan saanut parvi lasketaan tilastollisia tarkoituksia varten ainoastaan kerran riippumatta siitä, kuinka monta kertaa tuotantokaudella salmonellan esiintyminen on todettu kyseisessä parvessa.

Raportointiin on sisällyttävä

a)

yksityiskohtaisen kuvaus näytteenottojärjestelmässä käytetyistä menetelmistä ja otettujen näytteiden tyypit tarvittaessa;

b)

kaikkien jalostusparvien ja testattujen jalostusparvien lukumäärä;

c)

testitulokset;

d)

tulosten selitykset, erityisesti poikkeustapausten osalta.”


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 214/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

asetuksen (EY) N:o 1800/2004 muuttamisesta rehun Cycostat 66G -nimisen lisäaineen hyväksynnän ehtojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lisäaine robenidiinihydrokloridi 66 g/kg (Cycostat 66G), jäljempänä ’Cycostat 66G’, jonka hyväksynnän haltija on Alpharma (Belgium) BVBA ja joka kuuluu kokkidiostaattien ja muiden lääkeaineiden ryhmään, hyväksyttiin tietyin ehdoin neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti. Kyseinen lisäaine hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (3) kymmeneksi vuodeksi käytettäväksi broilerien, kalkkunoiden ja broilerikaniinien ruokinnassa. Se ilmoitettiin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan mukaisesti. Koska kaikki mainitun säännöksen nojalla vaaditut tiedot oli toimitettu, lisäaine kirjattiin rehun lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään mahdollisuudesta muuttaa lisäaineen hyväksyntää hyväksynnän haltijan pyynnöstä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella. Cycostat 66G:n hyväksynnän haltija Alpharma (Belgium) BVBA on jättänyt hakemuksen, jossa se pyytää hyväksynnän ehtojen muuttamista siten, että kauppanimi Cycostat 66G vaihdetaan kauppanimeksi Robenz 66G broilerien ja kalkkunoiden ruokinnan osalta ja kauppanimi Cycostat 66G jää ennalleen broilerikanien ruokinnan osalta.

(3)

Ehdotettu hyväksynnän ehtojen muutos on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen eikä vaadi kyseessä olevien lisäaineiden uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(4)

Jotta hakija voisi hyödyntää markkinoille saattamista koskevia oikeuksiaan uudella kauppanimellä Robenz 66G, on tarpeen muuttaa hyväksynnän ehtoja broilerien ja kalkkunoiden ruokinnan osalta.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1800/2004 olisi muutettava.

(6)

On aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1800/2004 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien säännösten mukaisia varastoja voidaan saattaa markkinoille ja käyttää 30 päivään kesäkuuta 2010 asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37.


LIITE

Lisäaineen rekisterinumero

Lisäaineen liikkeelle laskemisesta vastaavan henkilön nimi ja rekisterinumero

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Jäämien enimmäismäärät asianomaisessa eläinperäisessä elintarvikkeessa

mg tehoainetta/kg täysrehua

Kokkidiostaatit ja muut lääkeaineet

”E 758

Alpharma (Belgium) BVBA

Robenidiini-hydrokloridi 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Lisäaineen koostumus:

 

Robenidiinihydrokloridi: 66 g/kg

 

Lignosulfonaatti: 40 g/kg

 

Kalsiumsulfaattidihydraatti: 894 g/kg

 

Tehoaine:

 

Robenidiinihydrokloridi, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-klooribentsylideeni) amino]-guanidiinihydrokloridi,

 

CAS-numero: 25875-50-7,

 

Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-bensylideeni)amino]guanidiini: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-bensylideeni]hydratsiini: ≤ 0,5 %

Broilerit

30

36

Käyttö kielletty vähintään 5 vrk ennen teurastusta.

29.10.2014

800 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta maksaa

350 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta munuaista

200 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta lihasta

1 300 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta nahkaa/rasvaa

Robenidiini-hydrokloridi 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Lisäaineen koostumus:

 

Robenidiinihydrokloridi: 66 g/kg

 

Lignosulfonaatti: 40 g/kg

 

Kalsiumsulfaattidihydraatti: 894 g/kg

 

Tehoaine:

 

Robenidiinihydrokloridi, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-klooribentsylideeni) amino]-guanidiinihydrokloridi,

 

CAS-numero: 25875-50-7,

 

Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-bensylideeni)amino]guanidiini: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-bensylideeni]hydratsiini: ≤ 0,5 %

Kalkkunat

30

36

Käyttö kielletty vähintään 5 vrk ennen teurastusta.

29.10.2014

400 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta nahkaa/rasvaa

400 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta maksaa

200 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta munuaista

200 μg robenidiinihydrokloridia/kg tuoretta lihasta

Robenidiini-hydrokloridi 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Lisäaineen koostumus:

 

Robenidiinihydrokloridi: 66 g/kg

 

Lignosulfonaatti: 40 g/kg

 

Kalsiumsulfaattidihydraatti: 894 g/kg

 

Tehoaine:

 

Robenidiinihydrokloridi, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-klooribentsylideeni) amino]-guanidiinihydrokloridi,

 

CAS-numero: 25875-50-7,

 

Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-bensylideeni)amino]guanidiini: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-bensylideeni]hydratsiini: ≤ 0,5 %

Broilerikanit

50

66

Käyttö kielletty vähintään 5 vrk ennen teurastusta.

29.10.2014

—”


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 215/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tavaroiden luokittelemiseksi.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön tai joilla lisätään siihen alanimikkeitä ja jotka otetaan käyttöön erityisillä yhteisön säännöksillä tullien ja muiden tavarakauppaan liittyvien toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Yleisten tulkintasääntöjen nojalla tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara olisi luokiteltava sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin mainitun taulukon sarakkeessa 3 mainittavista syistä.

(4)

On aiheellista säätää, että tiedon saaja voi soveltaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelemisesta yhteiseen nimikkeistöön antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, vielä kolmen kuukauden ajan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön kyseisen taulukon sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, voidaan soveltaa vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen (EY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Ns. radioviritinmoduuli (”radio tuner module”), joka on tarkoitettu sisällytettäväksi moottoriajoneuvoissa käytettävään yleisradiovastaanottimeen yhdessä muiden komponenttien, kuten virtalähteen, signaaliprosessoreiden, äänenvahvistimien ja kanavamuistipiirien, kanssa.

Moduuli koostuu radiotaajuuslohkosta, välitaajuuslohkosta ja AM/FM-demodulointipiireistä.

Moduuli erottaa radiotaajuuden ja demoduloi audiosignaalin ilman muunlaista lisäprosessointia.

8527 29 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8527 ja 8527 29 00 nimiketekstien mukaan.

Koska moduulissa on kaikki yleisradiolähetysten vastaanottamiseen ja prosessointiin tarvittavat komponentit (radiotaajuuslohko, välitaajuuslohko ja AM/FM-demodulointipiirit), sillä on katsottava olevan 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan mukaiset nimikkeeseen 8521 kuuluvan täydellisen tai valmiin tuotteen olennaiset ominaisuudet. Moduuli on näin ollen luokiteltava mainittuun nimikkeeseen.

Luokittelu nimikkeeseen 8529 osana, joka soveltuu ainoastaan tai pääasiallisesti käytettäväksi nimikkeen 8527 laitteessa, ei siis tule kyseeseen.

Näin ollen moduuli on luokiteltava nimikkeeseen 8527 yleisradiovastaanottimena, joka ei pysty toimimaan ilman ulkoista voimanlähdettä ja jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä helmikuuta 2009,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

(2009/246/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, on neuvoston päätöksen 2008/881/EY (2) mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 2008 sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(2)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tallettaa pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitetut asiakirjat yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. LIŠKA


(1)  Puoltava lausunto annettu 16. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 324, 3.12.2008, s. 1.

(3)  Ks. EUVL L 324, 3.12.2008, s. 3.


Komissio

19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009,

päätöksen 2003/322/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa Bulgariassa tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1670)

(Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, italian-, kreikan-, portugalin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/247/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella 12 päivänä toukokuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/322/EY (2) säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä tietyt jäsenvaltiot voivat sallia tiettyjen uhanalaisten tai suojeltujen haaskalintulajien ruokinnan.

(2)

Kyseisessä päätöksessä luetellaan ne jäsenvaltiot, joilla on lupa käyttää tätä mahdollisuutta, ne haaskalintulajit, joita saa ruokkia luokkaan 1 kuuluvalla aineksella, sekä ruokintaa koskevat täytäntöönpanosäännöt.

(3)

Bulgaria on pyytänyt saada ruokkia tiettyjä haaskalintulajeja tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella ja on toimittanut riittävät tiedot näiden lajien esiintymisestä alueellaan sekä niistä turvallisuustoimenpiteistä, joita on sovellettava ruokittaessa kyseisiä lintuja luokkaan 1 kuuluvilla eläimistä saatavilla sivutuotteilla.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2003/322/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/322/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Haaskalintujen ruokintaa luokkaan 1 kuuluvalla aineksella koskevat täytäntöönpanosäännöt

Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros ja Portugali voivat asetuksen (EY) N:o 1774/2002 23 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla sallia kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen erikseen määriteltyä riskiainesta mahdollisesti sisältävien kuolleiden eläinten kokoruhojen käytön uhanalaisten tai suojeltujen haaskalintulajien ruokintaan tämän päätöksen liitteessä olevassa A osassa vahvistetulla tavalla.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Noudattaminen kyseisissä jäsenvaltioissa

Kyseisten jäsenvaltioiden on välittömästi toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.”

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle ja Portugalin tasavallalle.”

4)

Lisätään liitteessä olevaan A osaan g alakohta seuraavasti:

”g)

Bulgarian osalta seuraaviin lajeihin: munkkikorppikotka (Aegypius monachus), partakorppikotka (Gypaetus barbatus), hanhikorppikotka (Gyps fulvus), pikkukorppikotka (Neophron percnopterus), maakotka (Aquila chrysaetos), keisarikotka (Aquila heliaca), merikotka (Haliaeetus albicilla), haarahaukka (Milvus migrans) ja isohaarahaukka (Milvus milvus).”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle ja Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 32.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/22


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä maaliskuuta 2009,

komission päätöksen 2008/185/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sikojen kaupassa Aujeszkyn taudista vapaiden jäsenvaltioiden tai niiden alueiden välillä

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1687)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/248/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY säädetään perusteet jäsenvaltion tai sen alueen hyväksymiseksi tietystä tartuntataudista, kuten Aujeszkyn taudista, vapaaksi. Kyseisessä direktiivissä säädetään myös, että yleiset tai erityiset lisätakeet, joita voidaan edellyttää yhteisön sisäisessä kaupassa kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden kohdalla, vahvistetaan siinä säädettyä menettelyä noudattaen.

(2)

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista 21 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/185/EY liitteessä I (2) on luettelo Aujeszkyn taudista vapaista jäsenvaltioista tai niiden alueista, joissa rokottaminen on kiellettyä.

(3)

Päätöksessä 2008/185/EY vahvistetaan myös kyseiseen tautiin liittyvät lisätakeet sikojen siirroille jäsenvaltioiden välillä. Nämä lisätakeet liittyvät kyseisen jäsenvaltion tai sen alueen tautiasemaan.

(4)

Kyseisten takeiden soveltamisesta saatujen kokemusten myötä on tarpeen selventää, että sikojen siirto Aujeszkyn taudista vapaiden jäsenvaltioiden tai niiden alueiden välillä, joissa rokottaminen on kiellettyä ja jotka on lueteltu päätöksen 2008/185/EY liitteessä I, ei edellytä mitään lisätakeita.

(5)

Päätöstä 2008/185/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2008/185/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa johdantovirke seuraavasti:

”Siitos- tai tuotantosikojen, jotka lähetetään liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai niiden taudista vapaille alueille, on oltava lähtöisin kyseisessä liitteessä mainitusta jäsenvaltiosta tai sen alueelta tai niiden osalta on noudatettava seuraavia lisäedellytyksiä:”

2)

Korvataan 2 artiklassa johdantovirke seuraavasti:

”Teurassikojen, jotka lähetetään liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai niiden taudista vapaille alueille, on oltava lähtöisin kyseisessä liitteessä mainitusta jäsenvaltiosta tai sen alueelta tai niiden osalta on noudatettava seuraavia lisäedellytyksiä:”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19.


IV Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

EFTAn valvontaviranomainen

19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/23


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 154/07/KOL,

tehty 3 päivänä toukokuuta 2007,

valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 63. kerran

EFTAn VALVONTAVIRANOMAINEN (1), joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (2) ja erityisesti sen 61–63 artiklan sekä pöytäkirjan 26,

OTTAA HUOMIOON valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen (3) ja erityisesti sen 24 artiklan ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA:

Valvontaviranomainen varmistaa valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 24 artiklan nojalla ETA-sopimuksen valtiontukea koskevien määräysten soveltamisen.

Valvontaviranomainen antaa valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tiedonantoja ja suuntaviivoja asioista, joita ETA-sopimus koskee, jos kyseisessä sopimuksessa tai valvonta- ja tuomioistuinsopimuksessa nimenomaisesti näin määrätään tai jos valvontaviranomainen pitää sitä tarpeellisena.

Valvontaviranomainen palauttaa mieleen valtiontukea koskevat menettelysäännöt ja aineelliset säännöt, jotka se hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 1994 (4).

Valtiontuen suuntaviivojen 9 luku ”Päätösten julkaiseminen” ei ole enää ajankohtainen sen jälkeen kun valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjaa 3 muutettiin (5).

Valvontaviranomaisen tekemän päätöksen N:o 195/04/KOL (6) johdosta seuraavia valtiontuen suuntaviivojen menettelysääntöjä ei enää voida soveltaa olemassa olevan tuen ja uusia tukia koskevien suunnitelmien arvioinnissa:

valtiontuen suuntaviivojen 11 luku ”Nopeutetun hyväksymismenettelyn soveltamisen perusteet”,

valtiontuen suuntaviivojen 13 luku ”Eri tarkoituksiin myönnettävien tukien kasautumista koskevat säännöt”,

valtiontuen suuntaviivojen liite I ”Tarkistuslista: EFTAn valvontaviranomaiselle tehtävissä valtiontuki-ilmoituksissa annettavat tiedot”, (7)

valtiontuen suuntaviivojen liite II ”Ilmoitus nopeutettua hyväksymismenettelyä varten”,

valtiontuen suuntaviivojen liite III ”Yksityiskohtaisen vuosikertomuksen malli”,

valtiontuen suuntaviivojen liite IV ”Yksinkertaistetun vuosikertomuksen malli”,

valtiontuen suuntaviivojen liite XIII ”Suurille investointihankkeille myönnettävää alueellista tukea koskevien monialaisten puitteiden mukainen ilmoituslomakkeen malli”, (8)

valtiontuen suuntaviivojen liite XIV ”Kaava tapauskohtaisen rakenneuudistustuen ilmoittamista varten”,

valtiontuen suuntaviivojen liite XV ”Kaava pelastamistukien ilmoittamista varten”,

valtiontuen suuntaviivojen liite XVI ”Lisätiedot, jotka yleensä on toimitettava ilmoitettaessa valvontaviranomaisesta ja tuomioistuimesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti ympäristönsuojeluun myönnettävästä valtiontuesta”.

Sen jälkeen kun uudet aluetuen suuntaviivat hyväksyttiin valvontaviranomaisen päätöksellä N:o 85/06/KOL (9), seuraavia valtiontuen suuntaviivojen lukuja ei enää voida soveltaa uusien valtiontukiohjelmien arvioinnissa:

valtiontuen suuntaviivojen 25 luku ”Kansallinen aluetuki”,

valtiontuen suuntaviivojen 25A luku ”Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen tarkistaminen – soveltaminen 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen”,

valtiontuen suuntaviivojen 26A luku ”Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille”, joka on sisällytetty uusiin alueellista valtiontukea koskeviin suuntaviivoihin,

valtiontuen suuntaviivojen liite X ”Investointituen nettoavustusekvivalentti”,

valtiontuen suuntaviivojen liite XI ”Lisäkuljetuskustannusten tasaustuet niillä alueilla, jotka väestötiheyden perusteella kuuluvat 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeuksen soveltamisalaan”,

valtiontuen suuntaviivojen liite XII ”61 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeuksen kattaman väestönosuuden enimmäismäärän määritysmenetelmä”.

Seuraavia valtiontukea koskevia aineellisia määräyksiä on tarkistettava: (10)

10A luku ”Valtiontuki ja riskipääoma” on korvattu 10B luvulla ”Valtiontuki pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi”, sen jälkeen kun valvontaviranomainen teki päätöksen N:o 313/06/KOL (11),

valtiontuen suuntaviivojen 24 luku ”Tuki EHTYn soveltamisalan ulkopuolisille terästeollisuuden aloille” menetti merkityksensä sen jälkeen kun valvontaviranomainen teki päätöksen N:o 263/02/KOL (12), jolla valtiontuen suuntaviivoihin lisättiin 26A luku ”Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille”,

valtiontuen suuntaviivojen 29 lukua ”Yleiset investointitukiohjelmat” (13) on sovellettu ainoastaan ETA-sopimuksen hyväksymisen yhteydessä,

valtiontuen suuntaviivojen liite V ”Pk-yrityksille myönnettävät tuet, jotka voidaan hyväksyä, yrityksen koon ja sijainnin mukaan eriteltynä” on vanhentunut, eikä sitä enää sovelleta.

Valtiontuen suuntaviivojen tarkistamisen yhteydessä on suotavaa sisällyttää niihin Euroopan yhteisöjen komission ilmoitus valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavien sääntöjen määräytymisestä (14), vaikka valvontaviranomainen on jo useaan otteeseen viitannut kyseisiin sääntöihin.

Kyseinen ilmoitus on merkityksellinen myös Euroopan talousalueen kannalta.

Euroopan talousalueen valtiontukisääntöjen yhtenäinen soveltaminen on taattava koko Euroopan talousalueella.

ETA-sopimuksen liitteen XV lopussa olevan luvun ”Yleistä” II kohdan mukaan valvontaviranomaisen on komissiota kuultuaan annettava säädökset, jotka vastaavat Euroopan komission antamia säädöksiä.

Valvontaviranomainen on kuullut Euroopan komissiota.

Valvontaviranomainen on kuullut asiasta EFTA-valtioita Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa 29 päivänä maaliskuuta 2007,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtiontuen suuntaviivoja muutetaan poistamalla luvut 9, 10A, 11, 13, 24, 25, 25A, 26A ja 29 sekä liitteet I (lukuun ottamatta kanteluja koskevaa osaa III) –V ja X–XVI.

Liitteen I osa III liitetään valtiontuen suuntaviivojen luvun ”Kantelut – Lomake oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevien kantelujen tekemiseksi” loppuun, liite VIII liitetään meriliikenteen tukea koskevan luvun loppuun ja liite IX lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskevan luvun loppuun.

Tämän päätöksen liitteessä I luetellaan kaikki poistetut luvut ja liitteet.

2 artikla

Lisäksi valtiontuen suuntaviivoihin lisätään uusi luku valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavista säännöistä. Uusi luku on tämän päätöksen liitteenä II.

3 artikla

Valtiontuen suuntaviivojen lukuja ei numeroida. Suuntaviivojen uusi rakenne esitetään tämän päätöksen liitteessä III.

Valtiontuen suuntaviivojen teksti päivitetään vastaavasti. Jäljellä olevia lukuja koskevien ristiviittausten osalta tekstissä ei enää viitata lukujen numeroihin vaan otsikoihin. Kun on kyse ristiviittauksista poistettuihin lukuihin, luvun numero säilytetään. (15)

4 artikla

Päätös annetaan tiedoksi EFTA-valtioille lähettämällä niille kirjeitse jäljennös tästä päätöksestä ja sen liitteistä.

5 artikla

Päätös annetaan tiedoksi Euroopan komissiolle ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 27 olevan d kohdan mukaisesti lähettämällä sille jäljennös tästä päätöksestä ja sen liitteistä.

6 artikla

Tämä päätös ja liitteet I–III julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

7 artikla

Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2007.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Bjørn T. GRYDELAND

Puheenjohtaja

Kurt JAEGER

Kollegion jäsen


(1)  Jäljempänä ’valvontaviranomainen’.

(2)  Jäljempänä ’ETA-sopimus’.

(3)  Jäljempänä ’valvonta- ja tuomioistuinsopimus’.

(4)  Suuntaviivat ETA-sopimuksen 61 ja 62 artiklan sekä valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan 1 artiklan soveltamista ja tulkitsemista varten, jäljempänä ’valtiontuen suuntaviivat’, jotka EFTAn valvontaviranomainen antoi 19 päivänä tammikuuta 1994 (EYVL L 231, 3.9.1994, s. 1, ja ETA-täydennysosa N:o 32). Suuntaviivoja muutettiin viimeksi 7 päivänä helmikuuta 2007 päätöksellä N:o 14/07/KOL, jota ei ole vielä julkaistu. Valtiontuen suuntaviivoihin voi tutustua EFTAn valvontaviranomaisen verkkosivuilla.

(5)  EFTA-valtioiden 10 päivänä joulukuuta 2001 allekirjoittama sopimus pöytäkirjan 3 muuttamisesta (sopimus tuli voimaan 28 päivänä elokuuta 2003).

(6)  Päätös N:o 195/04/KOL, tehty 14 päivänä heinäkuuta 2004, valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanosäännöksistä (EUVL L 139, 25.5.2006, s. 37).

(7)  Lukuun ottamatta III jaksoa, joka sisältää lomakkeen kantelua varten.

(8)  Aluetukea koskevat uudet ilmoituslomakkeet on hyväksytty valvontaviranomaisen päätöksellä N:o 387/06/KOL, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 27 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanosäännöksistä tehdyn kollegion päätöksen N:o 195/04/KOL muuttamisesta valtiontuen vakioilmoituslomakkeiden osalta (ei vielä julkaistu EUVL:n ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa).

(9)  EFTAn valvontaviranomaisen päätös, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2006, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 56. kerran lisäämällä uusi luku 25.B: Alueelliset valtiontuet 2007–2013 (ei vielä julkaistu). Päätökseen voi tutustua valvontaviranomaisen verkkosivuilla.

(10)  Näitä sääntöjä ei enää sovelleta valtiontuen myöntämistä koskevien uusien suunnitelmien arviointiin.

(11)  EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 313/06/KOL valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 59. kerran lisäämällä uusi luku 10.B: Valtiontuki pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi (ei vielä julkaistu). Päätökseen voi tutustua valvontaviranomaisen verkkosivuilla.

(12)  EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 263/02/KOL, tehty 18 päivänä joulukuuta 2002, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 36. kerran lisäämällä uusi luku 26A: Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille (EUVL L 139, 25.5.2006, s. 8).

(13)  Kyseinen luku on vuodelta 1994, ja siinä todetaan, että yleiset investointitukiohjelmat eivät sovellu ETA-sopimuksen toimintaan. Vaikka EFTA-valtioiden olisi pitänyt saattaa kyseiset tukiohjelmat ETA-sopimuksen mukaisiksi, sillä niillä on velvollisuus toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ETA-sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi (3 artikla), eräät EFTA-valtiot saattavat edelleen soveltaa tällaisia ohjelmia. Kyseiseen lukuun sisältyvien sääntöjen nojalla yksittäisistä tapauksista, joissa tällaisia tukiohjelmia sovelletaan, on tehtävä ilmoitus. Siinä viitataan komission jäsenvaltioille 14. syyskuuta 1979 lähettämään kirjeeseen (SG(79) D/10478), joka muodostaa ETA-sopimuksen liitteessä XV olevan 32 kohdan.

(14)  EYVL C 119, 22.5.2002, s. 22.

(15)  Valtiontuen suuntaviivojen ajantasaistettu versio on saatavilla valvontaviranomaisen verkkosivuilla: http://www.eftasurv.int/


LIITE I

OSA A –   POISTETUT VALTIONTUEN SUUNTAVIIVOJEN LUVUT

Otsikko

Luvun numero

Päätösten julkaiseminen

9

Valtiontuki ja riskipääoma

10A (1)

Nopeutetun hyväksymismenettelyn soveltamisen perusteet

11

Eri tarkoituksiin myönnettävien tukien kasautumista koskevat säännöt

13

Tuki EHTYn soveltamisalan ulkopuolisille terästeollisuuden aloille

24

Kansallinen aluetuki

25 (1)

Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen tarkistaminen – soveltaminen 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen

25A (1)

Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille

26A (1)

Yleiset investointitukiohjelmat

29

OSA B –   POISTETUT VALTIONTUEN SUUNTAVIIVOJEN LIITTEET

Liitteet I (lukuun ottamatta kanteluja koskevaa osaa III) – V ja X–XVI on poistettu.

Poistetun liitteen I osa III sekä liitteet VIII ja IX liitetään asianomaisten lukujen (”Kantelut – Lomake oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevien kantelujen tekemiseksi”, meriliikenteen tukea koskeva luku ja lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskeva luku) loppuun.


(1)  Näitä lukuja saatetaan edelleen tarvita sääntöjenvastaisen tuen arvioinnissa, ja niihin voi jatkossakin tutustua valvontaviranomaisen verkkosivuilla (luettelo poistetuista luvuista).


LIITE II

VALTIONTUEN SUUNTAVIIVOJEN UUSI LUKU

VALTIONTUEN SÄÄNTÖJENVASTAISUUDEN ARVIOINNISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

EFTAn valvontaviranomainen, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, on vuosien mittaan hyväksynyt useita asiakirjoja, joiden määräyksissä todetaan, että sääntöjenvastaista valtiontukea, joka on toteutettu vastoin valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen (1) pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 3 kohtaa, on arvioitava tuen myöntämishetkellä voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti. Tämä pätee esimerkiksi valvontaviranomaisen valtiontuen suuntaviivojen sisältämään, ympäristönsuojeluun myönnettävää tukea koskevaan lukuun.

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi valvontaviranomainen ilmoittaa EFTA-valtioille ja kolmansille osapuolille, että se on päättänyt jatkaa saman säännön soveltamista kaikkiin asiakirjoihin, joissa määritellään, miten valvontaviranomainen arvioi valtiontuen soveltuvuutta ETA-sopimuksen toimintaan. Valvontaviranomainen siis arvioi sääntöjenvastaisen valtiontuen soveltuvuutta ETA-sopimuksen toimintaan aina niiden sääntöjen perusteella, jotka sisältyvät tuen myöntämishetkellä voimassa olleisiin asiakirjoihin.

Sanotusta huolimatta valvontaviranomainen voi myös soveltaa tarkempia sääntöjä, jotka sisältyvät valtiontuen suuntaviivojen lukuun ”Tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi”.

Edellä sanottu ei myöskään vaikuta ETA-sopimukseen sisällytettyjen, valtiontukea koskevien säädösten tulkintaan.


(1)  EFTA-valtioiden sopimus valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta, lyhyesti ’valvonta- ja tuomioistuinsopimus’.


LIITE III

VALTIONTUEN SUUNTAVIIVOJEN UUSI RAKENNE

Otsikko

Entinen luku

Muutokset

Sisällysluettelo

I osa:   

Esipuhe

Johdanto

1

Oikeusperusta ja yleiset määräykset

2

II osa:   

Menettelysäännöt

Valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavat säännöt

 

Kansallisten tuomioistuinten ja EFTAn valvontaviranomaisen yhteistyö valtiontukien alalla

9A

Kantelut – Lomake oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevien kantelujen tekemiseksi

9B

Salassapitovelvollisuus valtiontukipäätöksissä

9C

III osa:   

Horisontaalista tukea koskevat säännöt

Tuki mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille

10

Alueelliset valtiontuet 2007–2013

25B

Valtiontuki pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi

10B

Tuki tutkimus-ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan

14

Tuki ympäristönsuojeluun

15

Tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi

16

IV osa:   

Alakohtaiset säännöt

Hukkakustannuksiin liittyvien valtiontukien analysointimenetelmät

21

Pelastamis-ja rakenneuudistustuki sekä sulkemistuki terästeollisuudelle

22

Meriliikenteen tuki

24A

Laivanrakennusteollisuuden valtiontuki

24B

Valtiontukisääntöjen soveltaminen julkiseen yleisradiotoimintaan

24C

Tuki ilmailualalle

30

Lentoasemien rahoittaminen ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskeva valtiontuki

30A

Kehitysmaalle annettavana kehitysapuna myönnettävä tuki laivanrakennusteollisuudelle

31

V osa:   

Erityiset tukimuodot

Valtiontakaukset

17

Lyhytaikaiset vientiluottovakuutukset

17A

Valtiontukisääntöjen soveltaminen yritysten välittömään verotukseen

17B

Viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvät tuet

18B

VI osa:   

Valtion omistusosuuksia yrityksissä, julkisille yrityksille myönnettävää tukea sekä yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat säännöt

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävä valtiontuki

18C

Julkisviranomaisten osakkuudet

19

Valtiontukisääntöjen soveltaminen julkisiin teollisuusyrityksiin

20

VII osa:   

Muut

Muuntaminen kansallisten valuuttojen ja euron välillä

33

Sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperinnässä sovellettavat viite-ja diskonttokorot sekä korkokanta

34


ETA:n sekakomitea

19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/30


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 1/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite I muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 43/2008 (1).

(2)

Uuden käyttötavan hyväksymisestä 6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmisteelle (Ronozyme) rehun lisäaineena 18 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1500/2007 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Endo-1,4-beetaksylanaasi EC 3.2.1.8 -valmisteen (Safizym X) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena 18 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1501/2007 (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 418/2001 ja (EY) N:o 162/2003 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluville tietyille rehun lisäaineille annettavan hyväksynnän ehtojen osalta 19 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1519/2007 (4) olisi otettava osaksi sopimusta.

(5)

Tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä 19 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1520/2007 (5) olisi otettava osaksi sopimusta.

(6)

Uuden käyttötavan hyväksymisestä Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteelle (Bonvital) rehun lisäaineena 19 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1521/2007 (6) olisi otettava osaksi sopimusta.

(7)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä I oleva II luku seuraavasti:

1.

Lisätään 1 k kohtaan (komission asetus (EY) N:o 2430/1999) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32007 R 1519: komission asetus (EY) N:o 1519/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007 (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 15)”.

2.

Lisätään 1 t kohtaan (komission asetus (EY) N:o 418/2001) ja 37 kohtaan (komission asetus (EY) N:o 162/2003) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32007 R 1519: komission asetus (EY) N:o 1519/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007 (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 15)”.

3.

Lisätään 1zzzze kohdan (komission asetus (EY) N:o 1380/2007) jälkeen kohdat seuraavasti:

”1zzzzf.

32007 R 1500: komission asetus (EY) N:o 1500/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, uuden käyttötavan hyväksymisestä 6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmisteelle (Ronozyme) rehun lisäaineena (EUVL L 333, 19.12.2007, s. 54).

1zzzzg.

32007 R 1501: komission asetus (EY) N:o 1501/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, endo-1,4-beetaksylanaasi EC 3.2.1.8 -valmisteen (Safizym X) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 333, 19.12.2007, s. 57).

1zzzzh.

32007 R 1520: komission asetus (EY) N:o 1520/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 17).

1zzzzi.

32007 R 1521: komission asetus (EY) N:o 1521/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, uuden käyttötavan hyväksymisestä Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteelle (Bonvital) rehun lisäaineena (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 24)”.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1500/2007, (EY) N:o 1501/2007, (EY) N:o 1519/2007, (EY) N:o 1520/2007 ja (EY) N:o 1521/2007 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (7).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 36.

(2)  EUVL L 333, 19.12.2007, s. 54.

(3)  EUVL L 333, 19.12.2007, s. 57.

(4)  EUVL L 335, 20.12.2007, s. 15.

(5)  EUVL L 335, 20.12.2007, s. 17.

(6)  EUVL L 335, 20.12.2007, s. 24.

(7)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/32


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 2/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite I muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 43/2008 (1).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 109/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen monensiininatriumin (Coxidin) vähimmäispitoisuuden osalta 21 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 156/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmisteen (Lantharenol) hyväksymisestä rehun lisäaineena 22 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 163/2008 (3) sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 92, 3.4.2008, s. 40, olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1444/2006 muuttamisesta rehun lisäaineen Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) vähimmäispitoisuuden osalta 22 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 164/2008 (4) olisi otettava osaksi sopimusta.

(5)

Uuden käyttötavan hyväksymisestä 3-fytaasille (Natuphos) rehun lisäaineena 22 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 165/2008 (5) olisi otettava osaksi sopimusta.

(6)

Uuden käyttötavan hyväksymisestä Bacillus cereus var. toyoi -valmisteelle (Toyocerin) rehun lisäaineena 22 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 166/2008 (6) olisi otettava osaksi sopimusta.

(7)

Erään kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehujen lisäaineena 22 päivänä helmikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 167/2008 (7) olisi otettava osaksi sopimusta.

(8)

Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena 6 päivänä maaliskuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 209/2008 (8) olisi otettava osaksi sopimusta.

(9)

Erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta 5 päivänä maaliskuuta 2008 annettu komission direktiivi 2008/38/EY (9) (kodifioitu toisinto) olisi otettava osaksi sopimusta.

(10)

Direktiivillä 2008/38/EY kumotaan 31 päivästä heinäkuuta 2008 komission direktiivi 94/39/EY (10), joka on osa sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(11)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä I oleva II luku seuraavasti:

1.

Lisätään 1zzz kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1444/2006) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32008 R 0164: komission asetus (EY) N:o 164/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 50, 23.2.2008, s. 6)”.

2.

Lisätään 1zzzg kohtaan (komission asetus (EY) N:o 109/2007) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32008 R 0156: komission asetus (EY) N:o 156/2008, annettu 21 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 48, 22.2.2008, s. 14)”.

3.

Lisätään 1zzzzi kohdan (komission asetus (EY) N:o 1521/2007) jälkeen kohdat seuraavasti:

”1zzzzj.

32008 R 0163: komission asetus (EY) N:o 163/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmisteen (Lantharenol) hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 50, 23.2.2008, s. 3), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 92, 3.4.2008, s. 40.

1zzzzk.

32008 R 0165: komission asetus (EY) N:o 165/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, uuden käyttötavan hyväksymisestä 3-fytaasille (Natuphos) rehun lisäaineena (EUVL L 50, 23.2.2008, s. 8).

1zzzzl.

32008 R 0166: komission asetus (EY) N:o 166/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, uuden käyttötavan hyväksymisestä Bacillus cereus var. toyoi -valmisteelle (Toyocerin) rehun lisäaineena (EUVL L 50, 23.2.2008, s. 11).

1zzzzm.

32008 R 0167: komission asetus (EY) N:o 167/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, erään kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehujen lisäaineena (EUVL L 50, 23.2.2008, s. 14).

1zzzzn.

32008 R 0209: komission asetus (EY) N:o 209/2008, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2008, Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 63, 7.3.2008, s. 3)”.

4.

Poistetaan 9 kohdan (komission direktiivi 94/39/EY) teksti.

5.

Lisätään 14b kohdan (komission päätös 2004/217/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”14c.

32008 L 0038: komission direktiivi 2008/38/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2008, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta (EUVL L 62, 6.3.2008, s. 9)”.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 156/2008, (EY) N:o 163/2008, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 92, 3.4.2008, s. 40, (EY) N:o 164/2008, (EY) N:o 165/2008, (EY) N:o 166/2008, (EY) N:o 167/2008 ja (EY) N:o 209/2008 sekä direktiivin 2008/38/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (11)

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 36.

(2)  EUVL L 48, 22.2.2008, s. 14.

(3)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 3.

(4)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 6.

(5)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 8.

(6)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 11.

(7)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 14.

(8)  EUVL L 63, 7.3.2008, s. 3.

(9)  EUVL L 62, 6.3.2008, s. 9.

(10)  EYVL L 207, 10.8.1994, s. 20.

(11)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/35


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 3/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 26 päivänä syyskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 96/2008 (1).

(2)

Moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan neuvoston direktiivin 74/483/ETY liitteen I muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 14 päivänä maaliskuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/15/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 17 kohtaan (neuvoston direktiivi 74/483/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32007 L 0015: komission direktiivi 2007/15/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007 (EUVL L 75, 15.3.2007, s. 21)”.

2 artikla

Direktiivin 2007/15/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 309, 20.11.2008, s. 15.

(2)  EUVL L 75, 15.3.2007, s. 21.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/36


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 4/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 26 päivänä syyskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 98/2008 (1).

(2)

Muiden kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin (kodifioitu toisinto) 30 päivänä tammikuuta 2008 annettu komission direktiivi 2008/5/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Päätöksen 2002/840/EY muuttamisesta elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon osalta 4 päivänä joulukuuta 2007 tehty komission päätös 2007/802/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurannasta 28 päivänä maaliskuuta 2007 annettu komission suositus 2007/196/EY (4) olisi otettava osaksi sopimusta.

(5)

Direktiivillä 2008/5/EY kumotaan komission direktiivi 94/54/EY (5), joka on otettu osaksi sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(6)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1.

Poistetaan 54zc kohdan (komission direktiivi 94/54/EY) teksti.

2.

Lisätään 54zze kohtaan (komission päätös 2002/840/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32007 D 0802: komission päätös 2007/802/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2007 (EUVL L 323, 8.12.2007, s. 40)”.

3.

Lisätään 54zzzv kohdan (komission direktiivi 2006/141/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”54zzzw.

32008 L 0005: komission direktiivi 2008/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2008, muiden kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin (kodifioitu toisinto) (EUVL L 27, 31.1.2008, s. 12)”.

4.

Lisätään 63 kohdan (komission suositus 2007/331/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”64.

32007 H 0196: komission suositus 2007/196/EY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurannasta (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 56)”.

2 artikla

Direktiivin 2008/5/EY, päätöksen 2007/802/EY ja suosituksen 2007/196/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6)

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 309, 20.11.2008, s. 19.

(2)  EUVL L 27, 31.1.2008, s. 12.

(3)  EUVL L 323, 8.12.2007, s. 40.

(4)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 56.

(5)  EUVL L 300, 23.11.1994, s. 14.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/38


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 5/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 26 päivänä syyskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 98/2008 (1).

(2)

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta 6 päivänä maaliskuuta 2008 annettu komission direktiivi 2008/39/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzb kohtaan (neuvoston direktiivi 2002/72/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 L 0039: komission direktiivi 2008/39/EY, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2008 (EUVL L 63, 7.3.2008, s. 6)”.

2 artikla

Direktiivin 2008/39/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 309, 20.11.2008, s. 19.

(2)  EUVL L 63, 7.3.2008, s. 6.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/39


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 6/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 26 päivänä syyskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 99/2008 (1).

(2)

Yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta gamitromysiinin osalta 4 päivänä maaliskuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 203/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta syflutriinin ja tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saadun lektiinin osalta 16 päivänä kesäkuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 542/2008 (3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 14 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32008 R 0203: komission asetus (EY) N:o 203/2008, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2008 (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 18).

32008 R 0542: komission asetus (EY) N:o 542/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008 (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 43)”.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 203/2008 ja (EY) N:o 542/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 309, 20.11.2008, s. 21.

(2)  EUVL L 60, 5.3.2008, s. 18.

(3)  EUVL L 157, 17.6.2008, s. 43.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/41


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 7/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 49/2008 (1).

(2)

Kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 22 päivänä marraskuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/67/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XVI luvun 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/768/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32007 L 0067: komission direktiivi 2007/67/EY, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007 (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 22)”.

2 artikla

Direktiivin 2007/67/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 45.

(2)  EUVL L 305, 23.11.2007, s. 22.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/42


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 8/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 112/2008 (1).

(2)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 129/2008 (2).

(3)

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista 10 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004 (3), lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa 10 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004 (4), yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä 10 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004 (5) ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004 (6) otettiin osaksi sopimusta maakohtaisin mukautuksin 2 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 67/2006 (7).

(4)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilta vaadittavasta ohjelmistojen turvallisuuden varmistusjärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 liitteen II muuttamisesta 30 päivänä toukokuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 482/2008 (8) olisi otettava osaksi sopimusta.

(5)

Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (9), joka otettiin osaksi sopimusta 9 päivänä joulukuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 179/2004 (10), kumottiin direktiivi 80/51/ETY (11) ja asetuksen (ETY) No 3922/91 (12) liite II, jotka on otettu osaksi sopimusta ja jotka olisi näin ollen poistettava sopimuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Poistetaan sopimuksen liitteessä II olevan XVII luvun 2 kohdan (neuvoston direktiivi 80/51/ETY) teksti.

2 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1.

Lisätään 66a kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32002 R 1592: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002 (EUVL L 240, 7.9.2002, s. 1)”.

2.

Lisätään 66we kohdan (komission asetus (EY) N:o 1265/2007) jälkeen kohta seuraavasti:

”66wf.

32008 R 0482: komission asetus (EY) N:o 482/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilta vaadittavasta ohjelmistojen turvallisuuden varmistusjärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 141, 31.5.2008, s. 5)”.

3.

Lisätään 66x kohtaan (komission asetus (EY) N:o 2096/2005) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 R 0482: komission asetus (EY) N:o 482/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008 (EUVL L 141, 31.5.2008, s. 5)”.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 482/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (13).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 100.

(2)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 36.

(3)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.

(5)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.

(6)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

(7)  EUVL L 245, 7.9.2006, s. 18.

(8)  EUVL L 141, 31.5.2008, s. 5.

(9)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(10)  EUVL L 133, 26.5.2005, s. 37.

(11)  EYVL L 18, 24.1.1980, s. 26.

(12)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.

(13)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/44


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 9/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite VI muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 113/2008 (1).

(2)

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 592/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä VI olevaan 1 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 R 0592: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 592/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 1)”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 592/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 102.

(2)  EUVL L 177, 4.7.2008, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/45


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 10/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite VI muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 113/2008 (1).

(2)

Yhteisten puitteiden vahvistamisesta eläkehakemuksista päättämistä koskevien tietojen keräämiselle 11 päivänä maaliskuuta 2008 tehty Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätös N:o 208 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä VI olevan 3.82 kohdan (päätös N:o 207) jälkeen kohta seuraavasti:

”3.83

32008 D 0683: Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätös N:o 208, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisten puitteiden vahvistamisesta eläkehakemuksista päättämistä koskevien tietojen keräämiselle (EUVL L 223, 21.8.2008, s. 25)”.

2 artikla

Päätöksen N:o 208 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 102.

(2)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 25.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/46


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 11/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 129/2008 (1).

(2)

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/679/EY liitteen A ja Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/860/EY liitteen A muuttamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2008 tehty komission päätös 2008/386/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevaan 37i kohtaan (komission päätös 2006/679/EY) ja 37j kohtaan (komission päätös 2006/860/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 D 0386: komission päätös 2008/386/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2008 (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 11)”.

2 artikla

Päätöksen 2008/386/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUVL L 136, 24.5.2008, s. 11.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/47


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 12/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 129/2008 (1).

(2)

Vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevan 42f kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004) jälkeen kohta seuraavasti:

”42g.

32007 L 0059: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51).

Sopimusta sovellettaessa direktiivin tekstiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Direktiivin 22 artiklan 6 kohtaa ei sovelleta.

b)

Korvataan liitteessä I olevan 2 kohdan c alakohdan teksti seuraavasti:

’lupakirjan myöntävän EFTA-valtion tunnus mustalla painettuna ja mustan ellipsin ympäröimänä. Jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

IS

:

Islanti

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norja’.

c)

Korvataan liitteessä I olevan 2 kohdan e alakohdassa ilmaisu ’Euroopan yhteisöjen malli’ ilmaisulla ’ETA:n malli’.”

2 artikla

Direktiivin 2007/59/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51.

(3)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/49


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 13/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 129/2008 (1).

(2)

Sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2008 annettu komission direktiivi 2008/87/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevaan 47a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 L 0087: komission direktiivi 2008/87/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2008 (EUVL L 255, 23.9.2008, s. 5)”.

2 artikla

Direktiivin 2008/87/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUVL L 255, 23.9.2008, s. 5.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/50


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 14/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 129/2008 (1).

(2)

Yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY (2) otettiin osaksi sopimusta maakohtaisin mukautuksin 2 päivänä joulukuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 152/2005 (3).

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY liitteen II muuttamisesta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten asematasotarkastusten suorittamisperusteiden osalta 16 päivänä huhtikuuta 2008 annettu komission direktiivi 2008/49/EY (4) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten asematasotarkastusten ensisijaisen kohdentamisen osalta 16 päivänä huhtikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 351/2008 (5) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1.

Lisätään 66r kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 L 0049: komission direktiivi 2008/49/EY, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008 (EUVL L 109, 19.4.2008, s. 17)”.

2.

Lisätään 66ra kohdan (komission asetus (EY) N:o 768/2006) jälkeen kohta seuraavasti:

”66rb.

32008 R 0351: komission asetus (EY) N:o 351/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten asematasotarkastusten ensisijaisen kohdentamisen osalta”.

2 artikla

Direktiivin 2008/49/EY ja asetuksen (EY) N:o 351/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76.

(3)  EUVL L 53, 23.2.2006, s. 53.

(4)  EUVL L 109, 19.4.2008, s. 17.

(5)  EUVL L 109, 19.4.2008, s. 7.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/52


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 15/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 5 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 129/2008 (1).

(2)

Yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta 14 päivänä marraskuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 1131/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevaan 66zab kohtaan (komission asetus (EY) N:o 474/2006) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 R 1131: komission asetus (EY) N:o 1131/2008, annettu 14 päivänä marraskuuta 2008 (EUVL L 306, 15.11.2008, s. 47)”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1131/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUVL L 306, 15.11.2008, s. 47.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/53


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 16/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIX muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 114/2008 (1).

(2)

Kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Direktiivillä 2008/48/EY kumotaan 12 päivästä toukokuuta 2010 neuvoston direktiivi 87/102/ETY (3), joka on otettu osaksi sopimusta ja joka olisi näin ollen poistettava sopimuksesta 12 päivästä toukokuuta 2010 lukien,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIX seuraavasti:

1.

Lisätään 7 g kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”7h.

32008 L 0048: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66)”.

2.

Poistetaan 4 kohdan (neuvoston direktiivi 87/102/ETY) teksti 12 päivästä toukokuuta 2010 lukien.

2 artikla

Direktiivin 2008/48/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 103.

(2)  EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66.

(3)  EYVL L 42, 12.2.1987, s. 48.

(4)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/55


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 17/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XX muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 122/2008 (1).

(2)

Ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Direktiiviä 2004/35/EY olisi tulkittava sopimuksen soveltamisalan mukaisesti ottaen erityisesti huomioon, että luonnonsuojelu ei kuulu sopimuksen soveltamisalaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XX olevan 1h kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006) jälkeen kohta seuraavasti:

”1i.

32004 L 0035: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56).

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiivin säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

On huomattava, ettei seuraavia yhteisön säädöksiä ole sisällytetty ETA-sopimukseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ETA:n sekakomitean myöhempiä päätöksiä:

i)

neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (lintudirektiivi),

ii)

neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (luontotyyppidirektiivi).

Sen vuoksi viittauksia näihin säädöksiin ei sovelleta EFTA-valtioihin.

b)

Direktiivin 2 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta EFTA-valtioihin.

c)

EFTA-valtioiden osalta ’suojeltavilla lajeilla ja luontotyypeillä’ tarkoitetaan:

EFTA-valtion päätöksen mukaisesti mitä tahansa luontotyyppiä tai lajia tai luontotyyppien tai lajien luokkaa, jonka EFTA-valtio osoittaa vastaaviin tarkoituksiin kuin ne, joista säädetään 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa kahdessa direktiivissä.”.

2 artikla

Direktiivin 2004/35/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä annettu 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 114.

(2)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.

(3)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/57


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 18/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XX muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 122/2008 (1).

(2)

Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XX seuraavasti:

1.

Lisätään 32fd kohdan (komission päätös 2006/329/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”32fe.

32006 L 0021: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15)”.

2.

Lisätään 1i kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32006 L 0021: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006 (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15).”

2 artikla

Direktiivin 2006/21/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 114.

(2)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.

(3)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/58


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 19/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXII muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 59/2008 (1).

(2)

Tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 39 ja kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 7 osalta 15 päivänä lokakuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 1004/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXII olevaan 10ba kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1725/2003) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 R 1004: komission asetus (EY) N:o 1004/2008, annettu 15 päivänä lokakuuta 2008 (EUVL L 275, 16.10.2008, s. 37)”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1004/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 60.

(2)  EUVL L 275, 16.10.2008, s. 37.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/59


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 20/2009,

tehty 5 päivänä helmikuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXII muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 59/2008 (1).

(2)

Tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta 29 päivänä heinäkuuta 2008 tehty komission päätös 2008/627/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXII olevan 10f kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”10fa.

32008 D 0627: komission päätös 2008/627/EY, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta (EUVL L 202, 31.7.2008, s. 70)”.

2 artikla

Päätöksen 2008/627/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 60.

(2)  EUVL L 202, 31.7.2008, s. 70.

(3)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


Sopimuspuolten yhteinen julistus liitettäväksi päätökseen N:o 20/2009, jolla komission päätös 2008/627/EY otetaan osaksi sopimusta

”Tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta 29 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/627/EY useissa artikloissa käsitellään kolmansia maita koskevia alustavia vastaavuuspäätöksiä. Tämän päätöksen ottaminen osaksi ETA-sopimusta ei vaikuta ETA-sopimuksen soveltamisalaan.”


Oikaisuja

19.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/61


Oikaistaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (2009/176/EY, Euratom), tehty 25 päivänä helmikuuta 2009, tuomarien ja julkisasiamiesten nimittämisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen

( Euroopan unionin virallinen lehti L 63, 7. maaliskuuta 2009 )

Sivulla 14, 1 artiklan 2 kohdassa:

korvataan:

 

”Niiloj ÄÄSKINEN”

seuraavasti:

 

”Niilo JÄÄSKINEN”.