ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 68

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
13. maaliskuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 195/2009, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta ( 1 )

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/182/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä syyskuuta 2007, tukijärjestelmästä C 12/06 (ex N 132/05), jonka Tšekki Aikoo toteuttaa yhdistettyjen kuljetusten tukemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4134)  ( 1 )

8

 

 

2009/183/EY

 

*

Yhteisön ja Sveitsin tilastokomitean päätös N:o 2/2008, tehty 21 päivänä marraskuuta 2008, yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen A muuttamisesta

14

 

 

2009/184/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2009, muuntogeenisen rapsin T45 (ACS-BNØØ8-2) kolmansissa maissa vuoteen 2005 jatkuneen myynnin takia kyseistä rapsia sisältävien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1541)  ( 1 )

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

13.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 195/2009,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

56,2

TN

134,4

TR

96,6

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

147,3

JO

158,4

MA

78,7

MK

139,3

TR

165,6

ZZ

137,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,2

TR

96,9

ZZ

134,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,5

IL

56,5

MA

45,2

TN

57,1

TR

61,6

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,9

ZZ

54,4

0808 10 80

AR

102,3

BR

82,7

CA

86,3

CL

79,2

CN

85,6

MK

22,7

US

117,7

UY

68,9

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

77,7

CL

163,9

CN

44,9

US

104,6

ZA

92,9

ZZ

96,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

13.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/14/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvosto sopi 7 päivänä lokakuuta 2008, että on ensisijaista palauttaa rahoitussektorin luottamus ja asianmukainen toiminta ennalleen. Neuvosto päätti toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet yksittäisten säästäjien talletusten suojaamiseksi ja kehotti komissiota tekemään pikaisesti asianmukaisen ehdotuksen talletusten vakuusjärjestelmien lähentämiseksi.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/19/EY (3) säädetään jo tallettajien perussuojasta. Käynnissä oleva rahoitusmarkkinoiden myllerrys tekee talletussuojan parantamisen kuitenkin välttämättömäksi.

(3)

Direktiivissä 94/19/EY säädetty talletussuojan nykyinen vähimmäistaso on 20 000 euroa, ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus päättää korkeammasta tasosta. Tämä on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi suurelle joukolle talletuksia yhteisössä. Jotta tallettajien luottamus säilyisi ja jotta rahoitusmarkkinoiden vakautta voitaisiin parantaa, talletussuojan vähimmäistaso olisi nostettava 50 000 euroon. Saman tallettajan yhteenlaskettujen talletusten suoja olisi nostettava 100 000 euroon 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä, ellei komission 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimittamassa vaikutustenarvioinnissa päädytä katsomaan, että tällainen korotus ja tällainen yhdenmukaistaminen eivät ole tarkoituksenmukaisia eivätkä kaikille jäsenvaltioille taloudellisesti toteuttamiskelpoisia kuluttajansuojan ja rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi yhteisössä ja jäsenvaltioiden välisten rajat ylittävien vääristymien estämiseksi. Jos vaikutustenarviointi osoittaa, että talletussuojaa ei ole syytä nostaa eikä yhdenmukaistaa, komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaiset ehdotukset.

(4)

Talletussuojan tason pitäisi olla sama kaikille tallettajille riippumatta siitä, onko jäsenvaltion valuutta euro vai ei. Euroalueeseen kuulumattomilla jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyöristää muuntamisen tuloksena saadut määrät, kunhan tämä ei vaaranna tallettajien samantasoista suojaa.

(5)

Kertomuksessa, joka komission on määrä antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, olisi analysoitava kaikkia asiaan liittyviä kysymyksiä, kuten korvauksia ja korvattavia velkoja, vakuusjärjestelmiin maksettavien osuuksien määrittämistä, suojattavien tuotteiden ja tallettajien piiriä sekä talletusten vakuusjärjestelmien välisen rajat ylittävän yhteistyön tehokkuutta sekä talletusten vakuusjärjestelmien ja vaihtoehtoisten korvaustapojen, kuten korvausten maksamisen tallettajille hätätilanteessa turvaavien järjestelmien, välisiä yhteyksiä. Tätä kertomusta varten jäsenvaltioiden olisi kerättävä asiaankuuluvat tiedot ja toimitettava ne pyynnöstä komissiolle.

(6)

Jotkin jäsenvaltiot ovat perustaneet direktiivin 94/19/EY mukaisia talletusten vakuusjärjestelmiä, jotka antavat täyden talletussuojan tietyntyyppisille pitkäaikaistalletuksille, kuten eläkesaataville. Tällaisiin järjestelmiin tallettavien oikeuksia ja odotuksia on kunnioitettava.

(7)

Jotkin jäsenvaltiot ovat perustaneet tai aikovat perustaa direktiivin 94/19/EY mukaisia talletusten vakuusjärjestelmiä, jotka antavat täyden talletussuojan tietyille väliaikaisesti korotetuille tilien saldoille. Komission olisi arvioitava 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä, onko asianmukaista säilyttää tai ottaa käyttöön täysi talletussuoja tietyille väliaikaisesti korotetuille tilien saldoille.

(8)

Tällä direktiivillä ei olisi vaikutusta niiden järjestelmien toimintaan, jotka turvaavat itse luottolaitoksen ja erityisesti sen maksuvalmiuden ja -kyvyn varmistaen näin tallettajille turvan, joka on vähintään vastaava kuin talletusten vakuusjärjestelmän tarjoama turva, eikä niiden tallettajille maksettavia korvauksia koskevien vapaaehtoisten järjestelmien toimintaan, joita jäsenvaltio ei ole perustanut tai virallisesti hyväksynyt.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi kannustettava talletusten vakuusjärjestelmiä tekemään sopimuksia tai parantamaan nykyisiä sopimuksia keskinäisistä velvoitteistaan.

(10)

Nykyisin voimassa oleva kolmen kuukauden pituinen korvausten maksuaika, jota voidaan pidentää yhdeksään kuukauteen, on tallettajien luottamuksen ylläpidon kannalta vahingollinen eikä vastaa tallettajien tarpeita. Korvausten maksuaika olisi näin ollen lyhennettävä 20 työpäivään. Tätä aikaa olisi pidennettävä vain poikkeuksellisissa olosuhteissa toimivaltaisten viranomaisten annettua hyväksyntänsä. Komission olisi annettava kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle korvausmenettelyjen toimivuutta ja maksuaikoja koskeva kertomus, jossa se arvioi, olisiko maksuajan lyhentäminen edelleen kymmeneen työpäivään tarkoituksenmukaista.

(11)

Lisäksi tapauksissa, joissa korvausten maksaminen on käynnistetty toimivaltaisten viranomaisten päätöksellä, päätöksenteolle varattu nykyinen 21 päivän määräaika olisi lyhennettävä viiteen työpäivään, jotta ei haitattaisi korvausten nopeaa maksamista. Toimivaltaisten viranomaisten olisi kuitenkin ensin todettava, että luottolaitos ei ole maksanut erääntyneitä ja maksettavaksi langenneita talletuksia. Tämän arvioimiseen olisi sovellettava jäsenvaltioiden tuomioistuin- tai hallintomenettelyjä.

(12)

Talletukset voidaan katsoa talletuksiksi, joita ei kyetä maksamaan, kun varhaisessa vaiheessa toteutettavat toimet tai uudelleenjärjestelytoimet ovat osoittautuneet tuloksettomiksi. Tämä ei kuitenkaan saisi estää toimivaltaisia viranomaisia pyrkimästä uudelleenjärjestelyihin korvauksen maksuaikana.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan pankkipalveluiden jatkuvuus ja pankkien likviditeetin saatavuus erityisesti rahoitusmarkkinoiden myllerrysaikoina. Tätä varten jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan mahdollisimman pian järjestelyjä, joilla varmistetaan, että tallettajan hakemuksesta hätätilanteissa maksetaan korvauksia asianmukainen määrä kolmen päivän kuluessa tällaisen hakemuksen tekemisestä. Korvausten nykyisen kolmen kuukauden maksuajan lyhentäminen vaikuttaa myönteisesti tallettajien luottamukseen ja rahoitusmarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan, joten jäsenvaltioiden ja niiden talletusten vakuusjärjestelmien olisi varmistettava, että maksuaika on mahdollisimman lyhyt.

(14)

Direktiivissä 94/19/EY säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa talletussuoja tiettyyn prosenttiosuuteen. Tämä mahdollisuus on osoittautunut tallettajien luottamusta heikentäväksi, ja se olisi poistettava.

(15)

Direktiivin 94/19/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(16)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa talletussuojan tasoa Euroopan unionin inflaatioon komission julkaiseman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella. Koska tämä toimenpide on laajakantoinen ja sen tarkoituksena on muuttaa direktiivin 94/19/EY muita kuin keskeisiä osia, se on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(17)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli talletussuojan tason ja korvausten maksuajan yhdenmukaistamista, koska eri jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin sisältyy lukuisia erilaisia sääntöjä, vaan se voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(18)

Direktiivi 94/19/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(19)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (5) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 94/19/EY

Muutetaan direktiivi 94/19/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohdan i alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaiset viranomaiset tekevät määrityksen heti, kun se mahdollista, ja viimeistään viisi työpäivää sen jälkeen, kun ne ovat ensimmäisen kerran todenneet, että luottolaitos ei ole maksanut erääntyneitä ja maksettavaksi langenneita talletuksia; tai”.

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että talletusten vakuusjärjestelmät toimivat keskinäisessä yhteistyössä.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Komissio tarkastelee tämän artiklan toimivuutta vähintään kerran kahdessa vuodessa ja ehdottaa siihen tarvittaessa muutoksia.”

3)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että saman tallettajan yhteenlaskettujen talletusten suoja on vähintään 50 000 euroa, jos talletuksia ei kyetä maksamaan.

1 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 saman tallettajan yhteenlaskettujen talletusten suoja nostetaan 100 000 euroon, jos talletuksia ei kyetä maksamaan.

Jos komissio päätyy 12 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessaan katsomaan, että tällainen korotus ja yhdenmukaistaminen eivät ole tarkoituksenmukaisia eivätkä kaikille jäsenvaltioille taloudellisesti toteuttamiskelpoisia kuluttajansuojan ja yhteisön rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi sekä jäsenvaltioiden välisten rajat ylittävien vääristymien estämiseksi, se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen ensimmäisen alakohdan muuttamisesta.

1 b.   Euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden, jotka muuntavat 1 ja 1 a kohdassa euroina ilmaistut määrät kansallisiksi valuutoikseen, on varmistettava, että tallettajille kansallisena valuuttana tosiasiallisesti maksetut määrät vastaavat tässä direktiivissä säädettyjä määriä.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä oleva 1 a kohta ei estä sellaisten säännösten soveltamisen jatkamista, jotka ennen 1 päivää tammikuuta 2008 turvasivat erityisesti sosiaalisista syistä täyden talletussuojan tietyntyyppisille talletuksille.”;

c)

poistetaan 4 kohta;

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”7.   Komissio voi mukauttaa 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja määriä Euroopan unionissa vallitsevan inflaatiotason mukaan komission julkaiseman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella.

Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”7 a artikla

1.   Komissiota avustaa komission päätöksellä 2004/10/EY (6) perustettu Euroopan pankkikomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luottolaitokset tarjoavat nykyisille ja mahdollisille tallettajille tietoja, joita nämä tarvitsevat sen talletusten vakuusjärjestelmän, johon laitos ja sen sivukonttorit kuuluvat yhteisössä, tai muiden 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tai 3 artiklan 4 kohdassa säädettyjen järjestelyjen yksilöimiseksi. Tallettajille on ilmoitettava talletusten vakuusjärjestelmiä tai muita sovellettavia järjestelyjä koskevista säännöksistä ja erityisesti talletusten vakuusjärjestelmän korvaaman summan määrästä ja turvan laajuudesta. Jos talletusta ei taata talletusten vakuusjärjestelmällä 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, luottolaitoksen on ilmoitettava tästä tallettajalle. Kaikki tiedot on esitettävä helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tietoa, joka koskee korvausedellytyksiä ja muodollisuuksia, jotka on täytettävä korvauksen saamiseksi, on annettava pyynnöstä.”

6)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Talletusten vakuusjärjestelmistä on voitava maksaa maksamatta jääneitä talletuksia koskevat tallettajien asianmukaisesti varmistetut korvausvaatimukset 20 työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona toimivaltaiset viranomaiset tekevät 1 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitetun määrityksen tai jona oikeusviranomainen antaa 1 artiklan 3 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun päätöksen. Tämä määräaika sisältää korvausvaatimusten varmistamiseksi tarvittavien tallettajia ja talletuksia koskevien täsmällisten tietojen keräämisen ja toimittamisen.

Täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa talletusten vakuusjärjestelmä voi pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta määräajan pidentämistä. Tämä pidennys voi olla enintään kymmenen työpäivää.

Komissio antaa 16 päivään maaliskuuta 2011 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle korvausmenettelyjen toimivuutta ja maksuaikoja koskevan kertomuksen, jossa se arvioi, olisiko ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun maksuajan lyhentäminen 10 työpäivään tarkoituksenmukaista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että talletusten vakuusjärjestelmissä suoritetaan säännöllisesti järjestelmän testejä ja että vakuusjärjestelmille tiedotetaan tarvittaessa, jos toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat jonkin luottolaitoksen toiminnassa ongelmia, jotka saattavat edellyttää talletusten vakuusjärjestelmän toimintaa.”;

b)

poistetaan 2 kohta.

7)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

1.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä kertomuksen:

a)

talletusten vakuusjärjestelmien rahoitusmekanismien yhdenmukaistamisesta ja kiinnittää siinä erityistä huomiota vaikutuksiin, joita yhdenmukaistamisen puuttumisella on rajat ylittävässä kriisitilanteessa talletusten korvausmaksujen saatavuuteen ja oikeudenmukaiseen kilpailuun, sekä yhdenmukaistamisen etuihin ja kustannuksiin;

b)

tietyille väliaikaisesti korotetuille tilien saldoille myönnettävän täyden talletussuojan tarkoituksenmukaisuudesta ja menettelyistä;

c)

mahdollisista malleista riskiperusteisten maksujen ottamiseksi käyttöön;

d)

yhteisön tasolla toimivan talletusten vakuusjärjestelmän mahdollisesta käyttöönotosta koituvista eduista ja kustannuksista;

e)

kuittausta koskevan toisistaan poikkeavan lainsäädännön vaikutuksista, kun tallettajan saatavat kuitataan hänen veloillaan, järjestelmän tehokkuuteen ja mahdollisiin vääristymiin, ottaen huomioon rajat ylittävät selvitystilat;

f)

suojattavien tuotteiden ja tallettajien piirin yhdenmukaistamisesta mukaan lukien pienten ja keskisuurten yritysten sekä paikallisviranomaisten erityistarpeet;

g)

talletusten vakuusjärjestelmien ja vaihtoehtoisten tallettajille suunnattujen korvaustapojen, kuten korvausten maksamisen hätätilanteessa turvaavien järjestelmien, välisistä yhteyksistä.

Komissio esittää tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan pankkikomitealle aikomuksistaan muuttaa talletussuojan kattavuutta tai tasoa sekä kaikista kohtaamistaan vaikeuksista muiden jäsenvaltioiden kanssa tekemässään yhteistyössä.”

8)

Poistetaan liite III.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin 94/19/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 1 artiklan 3 kohdan i alakohdan toisen alakohdan, 7 artiklan 1 a ja 3 kohdan sekä 10 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EUVL C 314, 9.12.2008, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätökset, tehty 26. helmikuuta 2009 ja 5. maaliskuuta 2009.

(3)  EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(6)  EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

13.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/8


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä syyskuuta 2007,

tukijärjestelmästä C 12/06 (ex N 132/05), jonka Tšekki Aikoo toteuttaa yhdistettyjen kuljetusten tukemiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4134)

(Ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/182/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on mainittujen määräysten mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1),

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Tšekin pysyvä edustusto ilmoitti komissiolle yhdistettyjen kuljetusten tukijärjestelmästä 16 päivänä maaliskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Komissio kirjasi tukijärjestelmän ilmoitettujen tukien rekisteriin numerolla N 132/05. Se pyysi 19 päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjeellä lisätietoja järjestelmästä. Tšekin viranomaiset vastasivat kirjeellä, joka kirjattiin energian liikenteen ja pääosastossa 11 päivänä heinäkuuta 2005. Asiasta järjestettiin Tšekin viranomaisten ja komission yksiköiden välinen tekninen kokous 14 päivänä kesäkuuta 2005. Lisätietoja pyydettiin jälleen 5 päivänä syyskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Tšekin viranomaiset vastasivat 5 päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Tämän jälkeen pyydettiin edelleen lisätietoja 1 päivänä joulukuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Tšekin viranomaiset vastasivat 9 päivänä tammikuuta 2006 päivätyllä kirjeellä.

(2)

Komissio ilmoitti Tšekille 4 päivänä huhtikuuta 2006 päivätyllä kirjeellä päättäneensä aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn koskien yhtä toimenpidettä, jolla tuetaan tietyntyyppisten vaunujen hankintaa yhdistettyjä kuljetuksia varten. Komissio päätti olla vastustamatta muita tukijärjestelmään sisältyviä toimenpiteitä.

(3)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa.

(4)

Komissio ei ole saanut huomautuksia asianomaisilta.

(5)

Tšekin viranomaiset toimittivat komissiolle 9 päivänä toukokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä huomautuksensa komission 4 päivänä huhtikuuta 2006 tekemästä päätöksestä.

(6)

Tšekin viranomaiset ilmoittivat komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä tukijärjestelmään tehdyistä muutoksista, jotka koskivat tietyntyyppisten vaunujen hankintaa yhdistettyjä kuljetuksia varten. Komissiolle toimitettiin lisätietoja 27 päivänä huhtikuuta 2007. Myöhemmin Tšekin viranomaiset ilmoittivat komissiolle 28 päivänä kesäkuuta 2007 päivätyllä kirjeellä tukijärjestelmään tehdyistä uusista muutoksista, jotka koskivat tietyntyyppisten vaunujen hankintaa yhdistettyjä kuljetuksia varten.

2.   TUKIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

2.1   tavoite

(7)

Järjestelmän tavoitteena on kehittää yhdistettyjä kuljetuksia, jotta rahtikuljetuksia saataisiin siirtymään maantieliikenteestä muihin liikennemuotoihin. Järjestelmä jakaantuu osaohjelmiin seuraavasti:

a)

Osaohjelma 1: Yhdistettyjen kuljetusten terminaalien rakentamisen, laajennusten ja parannusten tukeminen.

b)

Osaohjelma 2: Yhdistetyissä kuljetuksissa tarvittavan kaluston hankintojen tukeminen – investointituet.

c)

Osaohjelma 3: Yhdistettyjen kuljetusten uusien reittien käyttöönottovaiheen tukeminen.

(8)

Järjestelmän on määrä lisätä lähinnä miehittämättömien yhdistettyjen kuljetusten käyttöä parantamalla niiden kilpailukykyä.

2.2   Oikeusperusta

(9)

Oikeusperustana on Tšekin tasavallan hallituksen päätös yhdistettyjen kuljetusten kehittämisen ja tukemisen puitteista vuosina 2006–2010.

2.3   Tuensaajat

(10)

Tuensaajia ovat yhdistettyjä kuljetuksia suorittavat yritykset, rautatierahtiyritykset ja terminaalioperaattorit.

(11)

Tukea voivat saada kaikki EU:n yritykset, joilla on rekisteröity toimipaikka, toimipiste, haaraliike tai tytäryhtiö Tšekin tasavallassa.

2.4   Tukimuodot ja -intensiteetti

(12)

Tuki myönnetään avustuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Osaohjelmasta 2 tuetaan investointitukien muodossa yhdistetyissä kuljetuksissa tarvittavan kaluston hankintoja, muun muassa tietyntyyppisten vaunujen hankintaa yhdistettyjä kuljetuksia varten.

(13)

Osaohjelmiin 1 ja 3 sisältyvistä toimenpiteistä samoin kuin niistä osaohjelmaan 2 sisältyvistä toimenpiteistä, jotka eivät koske tietyntyyppisten vaunujen hankintaa yhdistettyjä kuljetuksia varten, tehtiin 4 päivänä huhtikuuta 2006 tehty komission päätös, jolla avattiin myös tämän päätöksen kohteena oleva tutkintamenettely. Komissio päätti olla vastustamatta kaikkia muita toimenpiteitä paitsi tukea, joka on tarkoitettu tietyntyyppisten vaunujen hankintaan yhdistettyjä kuljetuksia varten. Tämä päätös koskee ainoastaan viimeksi mainittua tukea.

(14)

Ilmoituksessaan Tšekin viranomaiset katsovat, että tällaisia erityisvaunuja ei voida käyttää perinteisessä rautatieliikenteessä, vaan ainoastaan intermodaalisten kuljetusyksiköiden kuljettamiseen. Vaunut ovat erikoisrakenteisia ja muokattuja ainoastaan intermodaalisten kuljetusyksiköiden kuljettamiseen. Tästä syystä niitä on mahdotonta käyttää perinteisissä junavaunuissa kuljetettavien tavaroiden kuljettamiseen. Niissä ei esimerkiksi ole lattiaa, sivuseiniä eikä perälevyjä, vaan niissä käytetään erityisiä kiinnityspaloja (kiertolukituslaitteita). Tukea myönnetään vain näitä erityisrakenteisia rautatievaunuja varten, ja hakijan on toimitettava tarkat tekniset eritelmät vaunuista ja käytettävä niitä ainoastaan tietyllä uudella yhdistettyjen kuljetusten reitillä. Tuen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että kullakin yhdistettyjen kuljetusten reitillä on riittävästi rautatievaunuja tai että vaunuja on riittävästi myös ”uusia” yhdistettyjen kuljetusten järjestelmiä varten (esim. rekkojen perävaunujen muuntaminen), jollaisia Tšekissä ei vielä ole ollut. Samaa periaatetta sovelletaan myös yhdistettyjen kuljetusten erityisajoneuvoihin maantieliikenteessä, ja tukea laajennetaan myös intermodaalisiin kuljetusyksiköihin, lukuun ottamatta ISO-kontteja.

2.5   Tuen intensiteetti, budjetti ja kesto

(15)

Tuen intensiteetti on 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

(16)

Arvioitu budjetti vuosina 2006–2010 on 1 580 miljoonaa Tšekin kruunua (55 702 450 euroa).

2.6   Menettely

(17)

Tuen myöntämismenettely, hankkeen arviointi, kumulaatio ja valvontatoimenpiteet ovat kaikilta osin samat kuin ne, jotka komissio hyväksyi 4 päivänä huhtikuuta 2006 tekemässään päätöksessä.

3.   SYYT MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN ALOITTAMISEEN: KOMISSION EPÄILYT SIITÄ, ONKO YHDISTETYISSÄ KULJETUKSISSA KÄYTETTÄVIIN ERITYISVAUNUIHIN MYÖNNETTÄVÄ TUKI PERUSTAMISSOPIMUKSEN MUKAISTA

(18)

Mitä tulee siihen tukijärjestelmän osaan, joka koskee tietyntyyppisten vaunujen hankintaa yhdistettyjä kuljetuksia varten, komissio esitti epäilyksiä siitä, voidaanko sitä pitää perustamissopimuksen mukaisena.

(19)

Kun otetaan huomioon yhdistettyjä kuljetuksia tukeva komission politiikka, toimenpide voitaisiin katsoa perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiseksi, varsinkin jos voidaan varmistaa, että vaunuja, joiden hankintaan tuki myönnetään, voidaan käyttää ainoastaan yhdistetyissä kuljetuksissa. Menettelyä aloittaessaan komissiolla ei ollut riittävästi tietoa, jotta se olisi voinut lopullisesti varmistua siitä, että kyseisenlaisia vaunuja voidaan käyttää ainoastaan yhdistetyissä kuljetuksissa.

(20)

Vaihtoehtoisesti perustamissopimuksen mukaiseksi voitaisiin todeta myös sellainen muihinkin kuin yhdistettyihin kuljetuksiin soveltuvan liikkuvan kaluston hankintatuki, jossa edunsaajat ovat ainoastaan pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 (3) 4 artiklan 5 kohdassa sallitaan investointituen myöntäminen pk-yrityksille rautatievaunuja varten. Kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan tuen intensiteetti voi pienillä yrityksillä olla 15 prosenttia ja keskisuurilla yrityksillä 7,5 prosenttia. Jotta näitä säännöksiä voitaisiin soveltaa tässä yhteydessä, komissio pyysi varmistuksen siitä, että aiottu toimenpide hyödyttää ainoastaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tukea myönnetään näiden enimmäismäärien rajoissa.

4.   TŠEKIN TASAVALLAN HUOMAUTUKSET

A.   Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamispäätöstä koskevat huomautukset

(21)

Tšekin viranomaiset esittivät 9 päivänä toukokuuta 2006 päivätyssä kirjeessään seuraavat huomautukset.

(22)

Aiottu tuki on tarkoitettu sellaisten erityisrakenteisten rautatievaunujen hankintaan, jotka on tarkoitettu käytettäväksi pelkästään yhdistetyissä kuljetuksissa ja joita ei niiden erityissuunnittelun vuoksi voida käyttää muihin rautatiekuljetuksiin.

(23)

Kyseiset vaunut kuuluvat UIC:n kansainvälisen kirjainmerkintäjärjestelmän mukaan luokkaan S tai mahdollisesti luokkaan L. ”S” tarkoittaa erityisrakenteisia laidattomia telivaunuja ja ”L” erityisrakenteisia laidattomia kaksiakselivaunuja. Näiden luokkien vaunujen suunnittelu (rakenne) on erityinen, minkä vuoksi ne soveltuvat yksinomaan intermodaalisten kuljetusyksiköiden kuljettamiseen. Niitä on siksi mahdotonta käyttää tavaroiden kuljettamiseen samalla tavoin kuin muita junavaunuja. Kyseisiin luokkiin kuuluvien vaunujen kuormatila käsittää kehysrakenteen sekä kiinnitystapit tai muut erityisosat tai -laitteet, jotka tarvitaan intermodaalisten kuljetusyksiköiden kiinnitykseen tai käsittelyyn. Niissä ei ole täyttä lattiaa, sivuseiniä, pystytukia eikä perälevyjä, minkä vuoksi niihin ei voida kiinnittää muunlaisia kuormia kuin intermodaalisia kuljetusyksiköitä. Euroopassa on käytössä noin 100 näihin luokkiin kuuluvaa vaunutyyppiä.

(24)

Kyseisten vaunujen hankintatuen tarkoituksena on taata, että uusilla yhdistettyjen kuljetusten reiteillä voidaan käyttää näitä erityisrakenteisia rautatievaunuja tai että vaunuja on riittävästi ”uusia” yhdistettyjen kuljetusten järjestelmiä varten, joita Tšekissä ei toistaiseksi ole käytetty joko lainkaan (esim. puoliperävaunujen kuljetus) tai laajassa mitassa (esim. vaihtokuormatilojen kuljetus).

(25)

Näitä erityisrakenteisia vaunuja, joiden hankinta rahoitettaisiin julkisista varoista, voitaisiin käyttää ainoastaan uudella yhdistettyjen kuljetusten reitillä ja johdanto-osan 9 kappaleessa mainitussa hallituksen päätöksessä ennakolta vahvistetuin ehdoin. Tuki voi olla enintään 30 prosenttia kokonaishankintakustannuksista. Arviointikomitea arvioi hankittujen vaunujen lukumäärän, tuen määrän, ohjelman mukaisten ehtojen täyttymisen sekä liiketoimintasuunnitelman laadun.

(26)

Tuensaajan on määrätyn ajanjakson ajan toimitettava liikenneministeriöön kolmen kuukauden välein muun muassa tiedot uuden reitin liikennöimisestä ja (tuen avulla hankittujen) rautatievaunujen käytöstä. Lisäksi liikenneministeriö seuraa kirjanpitoa ja inventaareja. Kyseisiin vaunuihin tehdään myös satunnaisia fyysisiä tarkastuksia.

(27)

Näiden vaunujen muuntaminen muuhun käyttöön on teknisesti vaikeaa ja hyvin kallista. Muuntamisen seurauksena myös vaunujen merkintä pitäisi muuttaa, mikä vaatisi Tšekin rautatieviranomaisen (valtion viranomaisen) hyväksyntää. Vaunujen muuntaminen näkyisi myös vaunuinventaareista, jotka ovat liikenneministeriön valvonnan alaisia.

(28)

Tšekki katsoo, että luokkien S tai L rautatievaunujen hankinta on sopusoinnussa EY:n perustamissopimuksen kanssa, koska näitä vaunuja on niiden suunnittelun vuoksi mahdoton käyttää tavanomaisessa rautatieliikenteessä ja koska niiden muuntaminen muuhun käyttöön olisi teknisesti vaikeaa ja hyvin kallista. Taloudellisten resurssien käytön valvonta perustuu tietoihin, jotka tuensaajan on toimitettava liikenneministeriöön muun muassa uuden reitin liikennöinnistä ja tuen avulla hankittujen rautatievaunujen käytöstä, sekä toisaalta tuensaajan kirjanpidon ja inventaarien tarkastuksiin. Näihin tarkastuksiin sisältyy myös kyseisten vaunujen satunnaisia fyysisiä tarkastuksia.

B.   Tukijärjestelmään tehdyt muutokset

(29)

Tšekin viranomaiset ilmoittivat 1 päivänä helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellään komissiolle tukijärjestelmään tehdyistä muutoksista, jotka koskevat yhdistetyissä kuljetuksissa käytettävien tietyntyyppisten vaunujen hankintaan myönnettävän tuen intensiteettiä. Muutosten tarkoituksena oli saattaa tukijärjestelmä asetuksen (EY) N:o 70/2001 vaatimusten mukaiseksi. Tšekin viranomaiset ilmoittivat kuitenkin komissiolle 28 päivänä kesäkuuta 2007 päivätyllä kirjeellä tukijärjestelmään tehdyistä uusista muutoksista, jotka koskivat tietyntyyppisten vaunujen hankintaa yhdistettyjä kuljetuksia varten. Näiden muutosten tarkoituksena oli säilyttää alkuperäiseen ilmoitukseen sisältyneet ehdot.

5.   TOIMENPITEEN ARVIOINTI

(30)

Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa: ”Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.”

(31)

Valtion varojen käyttöä koskevaan ehtoon liittyen voidaan todeta, että suunnitellun toimenpiteen myötä valikoidut tuensaajat saavat valtion rahoitusosuuden. Näiden rahoitusosuuksien tarjoamisesta vastaa valtio. Sen vuoksi komissio katsoo, että toimenpide on valtion varojen käyttöä.

(32)

Valikoivaa taloudellista etua koskevaan ehtoon liittyen voidaan todeta, että toimenpide koskee ainoastaan rautatieyrityksiä, jotka suorittavat yhdistettyjä kuljetuksia Tšekin tasavallassa. Näin ollen tuki suosii tiettyjä yrityksiä tai tuotannonalaa.

(33)

Kilpailun vääristymistä ja vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan koskevaan ehtoon liittyen voidaan todeta, että kun jäsenvaltion taloudellinen tuki vahvistaa yrityksen asemaa jäsenvaltioiden välisessä kaupassa muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna, tuen on katsottava vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (4)

(34)

Tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä 7 päivänä joulukuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/106/ETY (5) vapautettiin sen 1 artiklassa tarkoitetut yhdistetyt kuljetukset kaikista kiintiö- ja lupajärjestelmistä 1 päivästä heinäkuuta 1993 alkaen. Tämän jälkeen yritykset ovat yhä enemmän alkaneet harjoittaa toimintaa useissa jäsenvaltioissa ja yhteisön sisäinen kauppa on alkanut kehittyä. Tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia suorittavien taloudellisten yksiköiden välinen kilpailu kehittyy siksi jäsenvaltioiden rajojen yli. Tšekissä ja sen naapurimaissa yhdistettyjä kuljetuksia suorittavien yritysten välinen kilpailu kehittyy Tšekin maantieteellisen sijainnin vuoksi voimakkaammin kuin yhteisön muissa osissa. Suunniteltu toimenpide on tukea yhdistettyjä kuljetuksia suorittaville yrityksille, jotka kehittävät toimintaansa Tšekissä ja kilpailevat muiden yritysten kanssa, jotka kehittävät toimintaansa naapurijäsenvaltioissa. Tämän vuoksi se todennäköisesti vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(35)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että ilmoitetussa tukijärjestelmässä on kyse perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tuesta. Näin ollen tukijärjestelmää ei periaatteessa voida hyväksyä, ellei sen voida katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksessa tai johdetussa oikeudessa tarkoitettujen poikkeusten nojalla.

6.   TUKITOIMENPITEEN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI

(36)

Ilmoitettu tukijärjestelmä voidaan erityisen lainsäädännön puuttuessa arvioida ainoastaan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella.

(37)

Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan yhteismarkkinoille soveltuvana voidaan pitää tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

6.1   Yhteisen edun mukainen tavoite

(38)

Yhteisössä on jo jonkin aikaa noudatettu politiikkaa, jonka tarkoituksena on pyrkiä kohti tasapainoista intermodaaliliikennejärjestelmää. Olennainen osa tätä politiikkaa on yhdistettyjen kuljetusten kilpailukyvyn vaaliminen suhteessa maantieliikenteeseen. Yhdistettyihin kuljetuksiin liittyvän EY-politiikan tavoitteena on saada aikaan liikennemuotosiirtymä maantieliikenteestä muihin liikennemuotoihin.

(39)

Yhteisö on antanut direktiivin 92/106/ETY kaltaisia säädöksiä, joiden nimenomaisena tavoitteena on edesauttaa yhdistettyjen kuljetusten kehitystä, kuten mainitun direktiivin johdanto-osan 4 kappaleessa vahvistetaan. Eurooppalaista liikennepolitiikkaa koskeva valkoinen kirja (6) kannustaa käyttämään rautateitä ja muita ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja, jotta niistä tulisi kilpailukykyisiä vaihtoehtoja maantiekuljetuksille.

(40)

Intermodaalipolitiikka on aloite maanteiden rahtiliikenteen paineiden vähentämiseksi. Se on linjassa Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien kanssa, joiden mukaan toimenpiteet, joilla edistetään siirtymistä tieliikenteestä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin, ovat keskeisellä sijalla kestävässä liikennepolitiikassa (7).

(41)

Lisäksi Euroopan teollisuus voi nykyään ennen kaikkea kehittyneen logistiikan ansiosta säilyttää Euroopassa olevan tuotantonsa kilpailukyvyn tai lisätä sitä optimoimalla tuotannon ja jakelun ja luomalla samassa prosessissa lisäarvoa. Pitkälle kehittyneitä toimitusketjuja haittaavat kuitenkin yhä enemmän maantiekuljetusten epäluotettavuus ja kustannukset, jotka ovat lisääntymässä. Sen vuoksi Euroopan tuotantoteollisuuden on panostettava intermodaalilogistiikkaan, jos se haluaa säilyttää tuotantoresurssit ja -prosessit Euroopassa.

6.2   Tuen tarpeellisuus ja suhteellisuus

(42)

Intermodaaliliikenne on monimutkainen liikenneratkaisu, johon osallistuu useita eri toimijoita eri liiketoimintamallien mukaisesti hajanaisessa ja pienimuotoisessa toimintaympäristössä. Lisäksi nämä toimijat edustavat usein eri kansallisuuksia ja erilaisia liikennemuotokulttuureja. Komissio toteaakin, että on ensi sijassa markkinatoimijoiden asia kehittää intermodaaliliikennettä markkinoilla, joille on vapaa pääsy ja joilla noudatetaan vapaan kilpailun sekä kysynnän ja tarjonnan lakeja. Jotta intermodaaliliikenteen mahdollisuudet saataisiin mahdollisimman hyvin käyttöön, on kuitenkin syytä lisätä valmiutta ottaa riskejä, joita liittyy siirtymiseen tieliikenteestä vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin.

(43)

Monet kuljetusyritykset toimivat nykyisin markkinoilla, joilla on käynnissä rakenneuudistus. Näiden yritysten marginaalit ovat vähäisiä, suunnittelu on vaikeaa ja tulevaisuus epävarma. Sen vuoksi on laadittava käytännöllisiä ja markkinasuuntautuneita tukiohjelmia, joilla edistetään intermodaaliliikenteen alan riskinottoa ja autetaan sitä toteuttamaan kestävä ja laaja liikennemuotosiirtymä vuonna 2001 julkaistun komission valkoisen kirjan tavoitteiden mukaisesti.

(44)

Aiottu tuki on sellaisten erityisrakenteisten rautatievaunujen hankintatukea, joita on tarkoitus käyttää vain yhdistetyissä kuljetuksissa ja joita ei niiden erityissuunnittelun vuoksi voida käyttää muihin rautatiekuljetuksiin.

(45)

Niiden huomautusten perusteella, jotka Tšekin viranomaiset esittivät 9 päivänä toukokuuta 2006 päivätyssä kirjeessään ja joihin viitataan tämän päätöksen johdanto-osan 20–27 kappaleessa, komissio katsoo olevan selvää, että kyseiset erityisrakenteiset vaunut on tarkoitettu yksinomaan yhdistettyihin kuljetuksiin niiden erityisen suunnittelun (erityisrakenteen) vuoksi, joka soveltuu pelkästään intermodaalisten kuljetusyksiköiden kuljettamiseen. Tästä syystä niitä on vaikea käyttää tavaroiden kuljettamiseen samalla tavoin kuin muita junavaunuja.

(46)

Komission vakiintuneena käytäntönä on ollut katsoa perussopimuksen mukaisiksi tuet, jotka on tarkoitettu yksinomaan yhdistettyjä kuljetuksia varten suunnitellun kaluston hankintaan (8), erityisesti kun on kyse erityisrakenteisista vaunuista (9). Lisäksi komissio katsoo (10), että rautateiden liikkuvan kaluston parantaminen tai uudistaminen on tarpeen, jotta voidaan välttää rautatiekuljetusten markkinaosuuden supistuminen entisestäänkin verrattuna muihin liikennemuotoihin, jotka eivät ole yhtä kestäviä ja vahingoittavat enemmän ympäristöä.

6.3   Kaupankäynnin edellytysten muuttuminen yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla

(47)

Komissio katsoo vakiintuneen käytännön perusteella (11), että suunnitellun tuen intensiteetin rajaaminen 30 prosenttiin takaa, etteivät kaupan edellytykset muutu yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

6.4   Päätelmät: yhteensopivuus perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan kanssa

(48)

Komissio katsoo, että tarkasteltavana oleva tuki, joka on tarkoitettu tietyntyyppisten vaunujen hankintaan yhdistettyjä kuljetuksia varten, voidaan katsoa perustamissopimuksen mukaiseksi sen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla sikäli kuin kyseinen tuki ei vääristä kilpailua yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtiontuki, jonka Tšekki aikoo myöntää tietyntyyppisten vaunujen hankintaan yhdistettyjä kuljetuksia varten, soveltuu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tämän vuoksi tuen toteuttaminen hyväksytään.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL C 150, 28.6.2006, s. 35.

(2)  Katso alaviite 1.

(3)  EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33.

(4)  Ks. erityisesti asia 730/79, Philip Morris v. komissio, Kok. 1980, s. 2671, 11 kohta; asia C-53/00, Ferring, Kok. 2001, s. I-9067, 21 kohta; ja asia C-372/97, Italia v. komissio, Kok. 2004, s. I-3679, 44 kohta.

(5)  EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38.

(6)  Valkoinen kirja Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika. KOM(2001) 370.

(7)  Päätelmät ovat saatavilla internet-osoitteesta, http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf (kohta 29).

(8)  Päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006 asiassa N 575/06 – Italia (EUVL C 139, 23.6.2007, s. 11); päätös, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2006 asiassa N 132/05 – Tšekki (EUVL C 150, 28.6.2006, s. 35); päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 2004 asiassa N 140/04 – Itävalta (EUVL C 126, 25.5.2005, s. 10); päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002 asiassa N 566/02 – Belgia (EUVL C 248, 16.10.2003, s. 3); päätös, tehty 11 päivänä marraskuuta 2003 asiassa N 134/01 – Italia (EUVL C 311, 20.12.2003, s. 18); päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2002 asiassa N 833/01 – Italia (EYVL C 242, 8.10.2002, s. 8); päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 1997 asiassa N 79/97 – Alankomaat (EYVL C 377, 12.12.1997, s. 3); päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 1999 asiassa C 21/98 – Italia (EYVL L 227, 28.8.1999, s. 12); päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2000 asiassa N 508/99 – Italia (EYVL C 71, 3.3.2001, s. 21); päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 1999 asiassa N 121/99 – Itävalta (EYVL C 245, 28.8.1999, s. 2).

(9)  Päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2002 asiassa C 644/2001 – Itävalta (EYVL C 88, 12.4.2002, s. 16). Ks. myös päätös, tehty 12 päivänä syyskuuta 2007 asiassa N 76/07 – Itävalta (ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallinen lehti).

(10)  Päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006 asiassa C 46/2004 (ex NN 65/2004) – Ranska, johdanto-osan 176 ja 177 kappale (EUVL L 112, 30.4.2007, s. 41).

(11)  Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, asia N 575/06 – Italia (Friuli-Venezia Giulian alue) – olemassa olevan hyväksytyn tukijärjestelmän N 134/01 – Italia (Friuli-Venezia Giulian alue) – jatkaminen – Lakiluonnos N:o 106/1-A – Tuki tavarankuljetusalan infrastruktuurin ja palvelujen luomista, maantiekuljetusten rakenneuudistusta ja yhdistettyjen kuljetusten kehittämistä varten (ei vielä julkaistu EUVL:ssä); komission päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2006, asia N 196/06 – Itävalta – Suositukset yhdistettyjen kuljetusten lastausjärjestelmien tuista (EUVL C 280, 18.11.2006); päätös, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2006, valtiontuesta N 132/05 – Tšekki (EUVL C 150, 28.6.2006, s. 35); komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 2006, asia N 247/04 – Belgia – Vallonian alueen yhdistetyille kuljetuksille myönnettävä tuki (EUVL C 136, 3.6.2005, s. 43); komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 2006, asia N 160/05 – Puola – Tukiohjelma intermodaalijärjestelmien kehittämistä varten (EUVL C 272, 9.11.2006, s. 10); komission päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005, asia N 238/04 – Saksa – Tukiohjelma uudenlaisten yhdistelmäkuljetusten rahoittamiseksi (EUVL C 136, 3.6.2005, s. 43); komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, asia N 566/02 – Belgia – Flanderin hallituksen päätös tuesta yhdistetyille kuljetuksille taloudellista laajentumista koskevan lainsäädännön puitteissa (EUVL C 248, 16.10.2003); komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, asia N 598/98 – Alankomaat (EYVL C 29, 4.2.1999, s. 13); komission päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 1999, asia N 121/99 – Itävalta (EYVL C 245, 28.8.1999, s. 2); komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 1999, asia N 508/99 – Italia (Bolzanon maakunta – Alto Adige) – Laki N:o 4/97 (EYVL C 71, 3.3.2001, s. 21); komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2000, asia N 755/99 – Italia (Bolzanon maakunta – Alto Adige) – Laki N:o 8/98 (EYVL C 71, 3.3.2001, s. 19).


13.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/14


YHTEISÖN JA SVEITSIN TILASTOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2008,

tehty 21 päivänä marraskuuta 2008,

yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen A muuttamisesta

(2009/183/EY)

YHTEISÖN JA SVEITSIN TILASTOKOMITEA, joka

ottaa huomioon yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, ja siihen sisältyy tilastoalan säädöksiä koskeva liite A.

(2)

Uusia tilastoalan säädöksiä on hyväksytty, ja ne olisi sisällytettävä liitteeseen A. Tämän vuoksi liitettä A olisi tarkistettava.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liite A tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä marraskuuta 2008.

Sekakomitean puolesta

EY:n valtuuskunnan johtaja

Walter RADERMACHER

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ


(1)  EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2.


LIITE

”LIITE A

2 ARTIKLASSA TARKOITETUT TILASTOALAN SÄÄDÖKSET

ALAKOHTAINEN MUKAUTTAMINEN

1.

Tässä liitteessä viitatuissa säädöksissä olevalla termillä ’jäsenvaltio’ tarkoitetaan sen lisäksi, mitä sillä tarkoitetaan asianomaisissa yhteisön säädöksissä, myös Sveitsiä.

2.

Säännöksiä, jotka koskevat kyselyistä ja vastaavista toimista koituvien kustannusten maksamista, ei sovelleta tähän sopimukseen.

SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN

YRITYSTOIMINNAN TILASTOT

397 R 0058: neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 58/97, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, yritystoiminnan rakennetilastoista (EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

398 R 0410: neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 410/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998 (EYVL L 52, 21.2.1998, s. 1),

32002 R 2056: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2056/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002 (EYVL L 317, 21.11.2002, s. 1),

32002 R 1614: komission asetus (EY) N:o 1614/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sveitsiä ei sido asetuksessa vaadittu tietojen alueellinen erittely.

b)

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja NACE REV 1:n 4-numerotasolla.

c)

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tässä asetuksessa vaadittuja tietoja toimialayksiköittäin.

398 R 2700: komission asetus (EY) N:o 2700/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä (EYVL L 344, 18.12.1998, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna:

32002 R 1614: komission asetus (EY) N:o 1614/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7),

32003 R 1670: komission asetus (EY) N:o 1670/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003 (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 74).

398 R 2701: komission asetus (EY) N:o 2701/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, yritystoiminnan rakennetilastoja varten tuotettavista tietosarjoista (EYVL L 344, 18.12.1998, s. 81), sellaisena kuin se on muutettuna:

32002 R 1614: komission asetus (EY) N:o 1614/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7),

32003 R 1669: komission asetus (EY) N:o 1669/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003 (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 57).

398 R 2702: komission asetus (EY) N:o 2702/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, yritystoiminnan rakennetilastojen toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta (EYVL L 344, 18.12.1998, s. 102), sellaisena kuin se on muutettuna:

32002 R 1614: komission asetus (EY) N:o 1614/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7),

32003 R 1668: komission asetus (EY) N:o 1668/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003 (EYVL L 244, 29.9.2003, s. 32),

32006 R 1792: komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

399 R 1618: komission asetus (EY) N:o 1618/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, yritysten rakennetilastojen laadun arviointiperusteista (EYVL L 192, 24.7.1999, s. 11).

399 R 1225: komission asetus (EY) N:o 1225/1999, annettu 27 päivänä toukokuuta 1999, ominaisuustietojen määritelmistä vakuutuspalvelutilastoja varten (EYVL L 154, 19.6.1999, s. 1).

399 R 1227: komission asetus (EY) N:o 1227/1999, annettu 28 päivänä toukokuuta 1999, vakuutuspalvelutilastojen toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta (EYVL L 154, 19.6.1999, s. 75), sellaisena kuin se on muutettuna:

32006 R 1792: komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

399 R 1228: komission asetus (EY) N:o 1228/1999, annettu 28 päivänä toukokuuta 1999, vakuutuspalvelutilastoja varten tuotettavista tietosarjoista (EYVL L 154, 19.6.1999, s. 91), sellaisena kuin se on muutettuna:

32006 R 1792: komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

32003 R 1668: komission asetus (EY) N:o 1668/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastojen toimittamisessa noudatettavan teknisen muodon osalta sekä yritystoiminnan rakennetilastojen toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta annetun asetuksen (EY) N:o 2702/98 muuttamisesta (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna:

32006 R 1792: komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

32003 R 1669: komission asetus (EY) N:o 1669/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastoja varten tuotettavien tietosarjojen osalta sekä yritystoiminnan rakennetilastoja varten tuotettavista tietosarjoista annetun asetuksen (EY) N:o 2701/98 muuttamisesta (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 57).

32003 R 1670: komission asetus (EY) N:o 1670/2003, annettu 1 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistettujen ominaisuustietojen määritelmien osalta ja yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 2700/98 muuttamisesta (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 74).

398 R 1165: neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista (EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32005 R 1158: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1158/2005, annettu 6 heinäkuuta 2005 (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 1).

32006 R 1503: komission asetus (EY) N:o 1503/2006, annettu 28 päivänä syyskuuta 2006 (EUVL L 281, 12.10.2006, s. 15).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja NACE REV 1:n 4-numerotasolla.

32001 R 0586: komission asetus (EY) N:o 586/2001, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2001, lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta teollisuuden koontiryhmien määritelmän osalta (EYVL L 86, 27.3.2001, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna:

32006 R 1503: komission asetus (EY) N:o 1503/2006, annettu 28 päivänä syyskuuta 2006 (EUVL L 281, 12.10.2006, s. 15),

32007 R 0656: komission asetus (EY) N:o 656/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007 (EUVL L 155, 15.6.2007, s. 3).

393 R 2186: neuvoston asetus (ETY) N:o 2186/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimisen yhteensovittamisesta yhteisössä (EYVL L 196, 5.8.1993, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsiin ei sovelleta asetuksen liitteessä II olevan 1 kohdan k alakohtaa.

LIIKENNE- JA MATKAILUTILASTOT

398 R 1172: neuvoston asetus (EY) N:o 1172/98, annettu 25 päivänä toukokuuta 1998, maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (EYVL L 163, 6.6.1998, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

399 R 2691: komission asetus (EY) N:o 2691/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999 (EYVL L 326, 18.12.1999, s. 39).

32006 R 1792: komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

32001 R 2163: komission asetus (EY) N:o 2163/2001, annettu 7 päivänä marraskuuta 2001, teknisistä menettelyistä maanteiden tavarankuljetuksia koskevien tilastojen toimittamista varten (EYVL L 291, 8.11.2001, s. 13).

32004 R 0642: komission asetus (EY) N:o 642/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, alueellisten tilastojen osana olevista maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 nojalla kerättyihin tietoihin sovellettavista tarkkuusvaatimuksista (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 26).

32007 R 0833: komission asetus (EY) N:o 833/2007, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2007, maanteiden tavarakuljetusten tilastoista annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1172/98 säädetyn siirtymävaiheen päättymisestä (EUVL L 185, 17.7.2007, s. 9).

32003 R 0006: komission asetus (EY) N:o 6/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, maanteiden tavarakuljetuksia koskevien tilastotietojen levittämisestä (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 45).

393 D 0704: neuvoston päätös 93/704/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 1993, tieliikenneonnettomuuksia koskevan yhteisön tietokannan perustamisesta (EYVL L 329, 30.12.1993, s. 63).

32003 R 0091: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rautatieliikenteen tilastoista (EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32003 R 1192: komission asetus (EY) N:o 1192/2003, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2003 (EUVL L 167, 4.7.2003, s. 13).

32007 R 0332: komission asetus (EY) N:o 332/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, teknisistä menettelyistä rautatieliikenteen tilastojen toimittamista varten (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 16).

32007 R 1304: komission asetus (EY) N:o 1304/2007, annettu 7 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston direktiivin 95/64/EY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 91/2003 ja (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse NST 2007 -luokituksen vahvistamisesta käytettäväksi yksinomaisesti tiettyjen liikennemuotojen tavarakuljetuksissa (EUVL L 290, 8.11.2007, s. 14).

32003 R 0437: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista (EUVL L 66, 11.3.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32003 R 1358: komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9),

32005 R 0546: komission asetus (EY) N:o 546/2005, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005 (EUVL L 91, 9.4.2005, s. 5).

32003 R 1358: komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna:

32005 R 0546: komission asetus (EY) N:o 546/2005, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005 (EUVL L 91, 9.4.2005, s. 5),

32007 R 0158: komission asetus (EY) N:o 158/2007, annettu 16 päivänä helmikuuta 2007 (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 9),

32006 R 1792: komission asetus (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

380 L 1119: neuvoston direktiivi 80/1119/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1980, sisävesiväylien tavarakuljetusten tilastotiedoista (EYVL L 339, 15.12.1980, s. 30).

395 L 0064: neuvoston direktiivi 95/64/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1995, tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista (EYVL L 320, 30.12.1995, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna:

398 D 0385: komission päätös 98/385/EY, tehty 13 päivänä toukokuuta 1998 (EYVL L 174, 18.6.1998, s. 1),

32000 D 0363: komission päätös 2000/363/EY, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2000 (EYVL L 132, 5.6.2000, s. 1).

32001 D 0423: komission päätös 2001/423/EY, tehty 22 päivänä toukokuuta 2001, tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin 95/64/EY nojalla kerättyjen tilastotietojen julkaisemisen tai levittämisen yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 151, 7.6.2001, s. 41).

32005 D 0366: komission päätös 2005/366/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2005, tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin 95/64/EY täytäntöönpanosta ja sen liitteiden muuttamisesta (EUVL L 123, 17.5.2005, s. 1).

395 L 0057: neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä (EYVL L 291, 6.12.1995, s. 32).

399 D 0035: komission päätös 1999/35/EY, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä annetun neuvoston direktiivin 95/57/EY täytäntöönpanomenettelyistä (EYVL L 9, 15.1.1999, s. 23).

32007 R 0973: komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 täytäntöönpanosta annettujen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

ULKOMAANKAUPPATILASTOT

395 R 1172: neuvoston asetus (EY) N:o 1172/95, annettu 22 päivänä toukokuuta 1995, yhteisön ja sen jäsenmaiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista (EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna:

397 R 0476: neuvoston asetus (EY) N:o 476/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997 (EYVL L 75, 15.3.1997, s. 1),

398 R 0374: neuvoston asetus (EY) N:o 374/98, annettu 12 päivänä helmikuuta 1998 (EYVL L 48, 19.2.1998, s. 6).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sveitsin tilastoalueen muodostaa tullialue.

b)

Sveitsin ei tarvitse laatia tilastoja Sveitsin ja Liechtensteinin välisestä kaupasta.

c)

Asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta koodista on ilmoitettava vähintään kuusi ensimmäistä numeroa.

d)

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan h ja j alakohtaa ei sovelleta.

e)

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan i alakohta: rajan ylittävän kuljetusvälineen kansallisuus on annettava vain maantieliikenteen osalta.

32000 R 1917: komission asetus (EY) N:o 1917/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 soveltamissäännöksistä ulkomaankauppatilastojen osalta (EYVL L 229, 9.9.2000, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna:

32001 R 1669: komission asetus (EY) N:o 1669/2001, annettu 20 päivänä elokuuta 2001 (EYVL L 224, 21.8.2001, s. 3),

32005 R 0179: komission asetus (EY) N:o 179/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005 (EUVL L 30, 3.2.2005, s. 6).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa olevaa viittausta asetukseen (EY) N:o 2454/96 ei sovelleta.

b)

Lisätään 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaan alakohta seuraavasti:

’Sveitsin osalta ’alkuperämaalla’ tarkoitetaan maata, josta tavarat ovat peräisin kansallisten alkuperäsääntöjen mukaisesti’.

c)

Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

’Sveitsin osalta ’tullausarvo’ määritetään asiaa koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti.’

d)

Asetuksen 11 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

e)

Asetuksen II osaston 2 lukua (16–19 artikla) ei sovelleta.

32002 R 1779: komission asetus (EY) N:o 1779/2002, annettu 4 päivänä lokakuuta 2002, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta (EYVL L 269, 5.10.2002, s. 6).

32006 R 1833: komission asetus (EY) N:o 1833/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

TILASTOINTIPERIAATTEET JA TILASTOSALAISUUS

390 R 1588: neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1990, salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle (EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

’11.

EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimiston henkilöstö: Eurostatin tiloissa työskentelevä EFTAn sihteeristö’.

b)

Korvataan 5 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä ilmaisu ’Eurostatin’ sanoilla ’Eurostatin ja EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimiston’.

c)

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

’EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimiston Eurostatille toimittamat luottamukselliset tilastotiedot ovat myös kyseisen toimiston henkilöstön käytettävissä.’

d)

Asetuksen 6 artiklassa olevan termin ’Eurostat’ katsotaan tarkoittavan myös EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toimistoa.

397 R 0322: neuvoston asetus (EY) N:o 322/97, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön tilastoista (EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1).

32002 R 0831: komission asetus (EY) N:o 831/2002, annettu 17 päivänä toukokuuta 2002, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta (EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna:

32006 R 1104: komission asetus (EY) N:o 1104/2006, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2006 (EUVL L 197, 19.7.2006, s. 3).

32008 D 0234: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 234/2008/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta ja neuvoston päätöksen 91/116/ETY kumoamisesta (EUVL L 73, 15.3.2008, s. 13).

32008 D 0235: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 235/2008/EY, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta (EUVL L 73, 15.3.2008, s. 17).

SÄÄDÖKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA

Sopimuspuolten on kiinnitettävä huomiota seuraavan säädöksen sisältöön:

52005 PC 0217: komission suositus KOM(2005) 217, annettu 25 päivänä toukokuuta 2005, kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta (EUVL C 172, 12.7.2005, s. 22).

VÄESTÖ- JA SOSIAALITILASTOT

2007 R 0833: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23).

398 R 0577: neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna:

32002 R 1991: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1991/2002, annettu 8 päivänä lokakuuta 2002 (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 1),

32002 R 2104: komission asetus (EY) N:o 2104/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002 (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 14).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Sen estämättä, mitä asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa säädetään, Sveitsin osalta otantayksikkö on yksityishenkilö ja kotitalouden muita jäseniä koskevat tiedot voivat sisältää vähintään 4 artiklan 1 kohdassa luetellut tekijät.

32000 R 1575: komission asetus (EY) N:o 1575/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämistä koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2001 lähtien siirrettävien tietojen koodauksen osalta (EYVL L 181, 20.7.2000, s. 16).

32000 R 1897: komission asetus (EY) N:o 1897/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta työttömyyden määritelmän osalta (EYVL L 228, 8.9.2000, s. 18).

32002 R 2104: komission asetus (EY) N:o 2104/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1575/2000 mukauttamisesta koulutusta koskevien muuttujien luettelon ja vuodesta 2003 lähtien toimitettavien kyseisiä muuttujia koskevien tietojen koodauksen osalta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna:

32003 R 0246: komission asetus (EY) N:o 246/2003, annettu 10 päivänä helmikuuta 2003, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2004–2006 ohjelmasta (EYVL L 34, 11.2.2003, s. 3).

399 R 0530: neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista (EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna:

399 R 1726: komission asetus (EY) N:o 1726/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999 (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 28),

32005 R 1737: komission asetus (EY) N:o 1737/2005, annettu 21 päivänä lokakuuta 2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 11),

32007 R 0973: komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32000 R 1916: komission asetus (EY) N:o 1916/2000, annettu 8 päivänä syyskuuta 2000, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta (EYVL L 229, 9.9.2000, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna:

32005 R 1738: komission asetus (EY) N:o 1738/2005, annettu 21 päivänä lokakuuta 2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 32),

32007 R 0973: komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32006 R 0698: komission asetus (EY) N:o 698/2006, annettu 5 päivänä toukokuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta työvoimakustannuksia ja ansioita koskevien rakennetilastojen laadunarvioinnin osalta (EUVL L 121, 6.5.2006, s. 30).

32003 R 0450: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä (EUVL L 69, 13.3.2003, s. 1), sellaisena kuin se on pantuna täytäntöön:

32003 R 1216: komission asetus (EY) N:o 1216/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/2003 täytäntöönpanosta (EUVL L 169, 8.7.2003, s. 37),

32007 R 0973: komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 täytäntöönpanosta annettujen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32003 R 1177: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) (EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32005 R 1553: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1553/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005 (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 6).

32003 R 1980: komission asetus (EY) N:o 1980/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta määritelmien ja määritelmien päivittämisen osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32006 R 0676: komission asetus (EY) N:o 676/2006, annettu 2 päivänä toukokuuta 2006 (EUVL L 118, 3.5.2006, s. 3).

32003 R 1981: komission asetus (EY) N:o 1981/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta kenttätyöhön liittyvien kysymysten ja imputointimenetelmien osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 23).

32003 R 1982: komission asetus (EY) N:o 1982/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta otannan ominaisuuksien ja seurannan osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 29).

32003 R 1983: komission asetus (EY) N:o 1983/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna:

32007 R 0973: komission asetus (EY) N:o 973/2007, annettu 20 päivänä elokuuta 2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 10).

32004 R 0028: komission asetus (EY) N:o 28/2004, annettu 5 päivänä tammikuuta 2004, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta väliaikaisten ja lopullisten laatukertomusten yksityiskohtaisen sisällön osalta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 42).

32006 R 0315: komission asetus (EY) N:o 315/2006, annettu 22 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta asuinoloja koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (EUVL L 52, 23.2.2006, s. 16).

TALOUSTILASTOT

395 R 2494: neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1).

Sveitsin osalta asetusta sovelletaan kuluttajahintaindeksien yhdenmukaistamiseen kansainvälisiä vertailuja varten.

Se ei koske yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien laskemista nimenomaisesti talous- ja rahaliiton tarpeisiin.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Asetuksen 2 artiklan c alakohtaa sekä 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa esitettyjä viittauksia rahaliiton kuluttajahintaindeksiin ei sovelleta.

b)

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta.

c)

Asetuksen 5 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

d)

Asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädettyä velvoitetta kuulla Euroopan rahapoliittista instituuttia ei sovelleta.

396 R 1749: komission asetus (EY) N:o 1749/96, annettu 9 päivänä syyskuuta 1996, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 toimeenpanon alkutoimenpiteistä (EYVL L 229, 10.9.1996, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna:

398 R 1687: neuvoston asetus (EY) N:o 1687/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998 (EYVL L 214, 31.7.1998, s. 12),

398 R 1688: neuvoston asetus (EY) N:o 1688/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998 (EYVL L 214, 31.7.1998, s. 23),

32007 R 1334: komission asetus (EY) N:o 1334/2007, annettu 14 päivänä marraskuuta 2007 (EYVL L 296, 15.11.2007, s. 22).

396 R 2214: komission asetus (EY) N:o 2214/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä: YKHI:en alaindeksien ilmoittaminen ja levittäminen (EYVL L 296, 21.11.1996, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna:

399 R 1617: komission asetus (EY) N:o 1617/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999 (EYVL L 192, 24.7.1999, s. 9),

399 R 1749: komission asetus (EY) N:o 1749/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999 (EYVL L 214, 13.8.1999, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 267, 15.10.1999, s. 59),

32001 R 1920: komission asetus (EY) N:o 1920/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001 (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 46), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34),

32005 R 1708: komission asetus (EY) N:o 1708/2005, annettu 19 päivänä lokakuuta 2005 (EUVL L 274, 20.10.2005, s. 9).

397 R 2454: komission asetus (EY) N:o 2454/97, annettu 10 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamisen tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI) painotusten laadun vähimmäisstandardeista (EYVL L 340, 11.12.1997, s. 24).

398 R 2646: komission asetus (EY) N:o 2646/98, annettu 9 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin tariffien käsittelyyn liittyvien vähimmäisstandardien osalta (EYVL L 335, 10.12.1998, s. 30).

399 R 1617: komission asetus (EY) N:o 1617/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan vakuutuksen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (EYVL L 192, 24.7.1999, s. 9).

399 R 2166: neuvoston asetus (EY) N:o 2166/1999, annettu 8 päivänä lokakuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (EYVL L 266, 14.10.1999, s. 1).

32000 R 2601: komission asetus (EY) N:o 2601/2000, annettu 17 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ostajan hintojen yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin sisällyttämisen ajankohdan osalta (EYVL L 300, 29.11.2000, s. 14).

32000 R 2602: komission asetus (EY) N:o 2602/2000, annettu 17 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan hinnanalennusten käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (EYVL L 300, 29.11.2000, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna:

32001 R 1921: komission asetus (EY) N:o 1921/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001 (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 49), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34).

32001 R 1920: komission asetus (EY) N:o 1920/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä prosentuaalisten palvelumaksujen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 46), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34).

32001 R 1921: komission asetus (EY) N:o 1921/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien tarkistusta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 2602/2000 muuttamisesta (EYVL L 261, 29.9.2001, s. 49), sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 295, 13.11.2001, s. 34).

32005 R 1708: komission asetus (EY) N:o 1708/2005, annettu 19 päivänä lokakuuta 2005, yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (EUVL L 274, 20.10.2005, s. 9).

32006 R 0701: neuvoston asetus (EY) N:o 701/2006, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien hintatietojen keruun ajallisen kattavuuden osalta (EUVL L 122, 9.5.2006, s. 3).

32007 R 1445: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, yhteisten sääntöjen antamisesta ostovoimapariteetteja koskevan perusaineiston hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä (EUVL L 336, 20.12.2007, s. 1).

396 R 2223: neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

398 R 0448: neuvoston asetus (EY) N:o 448/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998 (EYVL L 58, 27.2.1998, s. 1),

32000 R 1500: komission asetus (EY) N:o 1500/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000 (EYVL L 172, 12.7.2000, s. 3),

32000 R 2516: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2516/2000, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000 (EYVL L 290, 17.11.2000, s. 1),

32001 R 0995: komission asetus (EY) N:o 995/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001 (EYVL L 139, 23.5.2001, s. 3),

32001 R 2558: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2558/2001, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001 (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 1),

32002 R 0113: komission asetus (EY) N:o 113/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002 (EYVL L 21, 24.1.2002, s. 3),

32002 R 1889: komission asetus (EY) N:o 1889/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta 2002 (EYVL L 286, 24.10.2002, s. 1),

32003 R 1267: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1267/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sveitsi saa kerätä tietoja institutionaalisten yksiköiden perusteella, kun asetuksen säännöksissä viitataan toimialaan.

b)

Sveitsiä ei sido asetuksessa vaadittu tietojen alueellinen erittely.

c)

Sveitsiä ei sido asetuksessa vaadittu palveluiden viennin ja tuonnin jaottelu EU-maiden ja kolmansien maiden perusteella.

d)

Lisätään liitteessä B ’EKT 95 -kyselylomakkeen taulukoiden toimittamiseen liittyvät poikkeukset maittain’ olevan 15 kohdan (Islanti) jälkeen kohta seuraavasti:

’16.   SVEITSI

16.1   Taulukkoja koskevat poikkeukset

Taulukko N:o

Taulukko

Poikkeus

Voimassa

1

Pääaggregaatit, vuosittaiset ja neljännesvuosittaiset

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

2

Julkisyhtdeisöjen pääaggregaatit

Viive: t + 8 kuukautta

Rajoittamaton

Mittausjakso: Vuosi

Rajoittamaton

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

3

Toimialoittaiset taulukot

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

4

Vienti ja tuonti EU-maiden / kolmansien maiden kanssa

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

 

5

Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen mukaan

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

 

6

Rahoitustilit sektoreittain

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

Vuoteen 2006 asti

7

Rahoitusvarojen ja velkojen taseet

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

Vuoteen 2006 asti

8

Sektoreittaiset muut kuin rahoitustilit

Viive: t + 18 kuukautta

Toimitetaan vuodesta 1990 lähtien

Rajoittamaton

9

Verotulojen erittelyt saajasektoreittain

Viive: t + 18 kuukautta

Toimitetaan vuodesta 1998 lähtien

Rajoittamaton

10

Toimialoittaiset aluetaulukot, NUTS II, A17

Ei alueellista jakoa

 

11

Julkiset menot tehtävittäin

Toimitetaan vuodesta 2005 lähtien

Ei takautuvia laskelmia

Vuoteen 2007 asti

12

Toimialoittaiset aluetaulukot, NUTS III, A3

Ei alueellista jakoa

 

13

Kotitalouksien alueittaiset tilit, NUTS II

Ei alueellista jakoa

 

14-22

Tätä asetusta koskevan poikkeuksen a mukaisesti Sveitsin ei tarvitse toimittaa tietoja taulukkoja 14–22 varten.’

 

397 D 0178: komission päätös 97/178/EY, Euratom, tehty 10 päivänä helmikuuta 1997, menettelytapojen määrittelemisestä siirryttäessä Euroopan koottujen tilien järjestelmästä (EKT:n toinen painos) Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmään (EKT 1995) (EYVL L 75, 15.3.1997, s. 44).

398 D 0715: komission päätös 98/715/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteen A selventämisestä hintojen ja volyymien mittausta koskevien periaatteiden osalta (EYVL L 340, 16.12.1998, s. 33).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Päätöksen 3 artiklaa (menetelmien luokitus tuotteittain) ei sovelleta Sveitsiin.

32002 R 1889: komission asetus (EY) N:o 1889/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 2223/96 täydentämisestä ja muuttamisesta Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmässä (EKT) suoritettavan välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 448/98 täytäntöönpanosta (EYVL L 286, 24.10.2002, s. 11).

32003 R 1287: neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (’BKTL-asetus’) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

32005 R 0116: komission asetus (EY, Euratom) N:o 116/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, arvonlisäveron palautuksista verovelvollisuuden ulkopuolella oleville ja verovelvollisille arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 6).

32005 R 1722: komission asetus (EY) N:o 1722/2005, annettu 20 päivänä lokakuuta 2005, asuntopalvelujen arvioimista koskevista periaatteista markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi (EUVL L 276, 21.10.2005, s. 5).

399 D 0622: komission päätös 1999/622/EY, Euratom, tehty 8 päivänä syyskuuta 1999, arvonlisäveron palautuksista verovelvollisuuden ulkopuolella oleville yksiköille ja verovelvollisille yksiköille niiden arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom panemiseksi täytäntöön (EYVL L 245, 17.9.1999, s. 51).

32006 R 0601: komission asetus (EY) N:o 601/2006, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpanosta tietojen toimittamismuodon ja -menettelyn osalta (EUVL L 106, 19.4.2006, s. 7).

NIMIKKEISTÖT

390 R 3037: neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

393 R 0761: komission asetus (ETY) N:o 761/93, annettu 24 päivänä maaliskuuta 1993 (EYVL L 83, 3.4.1993, s. 1),

32002 R 0029: komission asetus (EY) N:o 29/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001 (EYVL L 6, 10.1.2002, s. 3).

393 R 0696: neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysiä varten (EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1).

393 R 3696: neuvoston asetus (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, Euroopan talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA) (EYVL L 342, 31.12.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

398 R 1232: komission asetus (EY) N:o 1232/98, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1998 (EYVL L 177, 22.6.1998, s. 1),

32002 R 0204: komission asetus (EY) N:o 204/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001 (EYVL L 36, 6.2.2002, s. 1).

32003 R 1059: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

MAATALOUSTILASTOT

396 L 0016: neuvoston direktiivi 96/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta (EYVL L 78, 28.3.1996, s. 27), sellaisena kuin se on muutettuna:

32003 L 0107: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/107/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003 (EUVL L 7, 13.1.2004, s. 40).

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiivin säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Sveitsiä ei sido direktiivissä vaadittu tietojen alueellinen erittely.

397 D 0080: komission päätös 97/80/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, neuvoston direktiivin 96/16/EY soveltamissäännöksistä maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruussa (EYVL L 24, 25.1.1997, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna:

398 D 0582: neuvoston päätös 98/582/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 1998 (EYVL L 281, 17.10.1998, s. 36).

388 R 0571: neuvoston asetus (ETY) N:o 571/88, annettu 29 päivänä helmikuuta 1988, maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä (EYVL L 56, 2.3.1988, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

396 R 2467: neuvoston asetus (EY) N:o 2467/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996 (EYVL L 335, 24.12.1996, s. 3),

398 D 0377: komission päätös 98/377/EY, tehty 18 päivänä toukokuuta 1998 (EYVL L 168, 13.6.1998, s. 29),

32002 R 143: komission asetus (EY) N:o 143/2002, annettu 24 päivänä tammikuuta 2002 (EYVL L 24, 26.1.2002, s. 16),

32004 R 2139: komission asetus (EY) N:o 2139/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004 (EUVL L 369, 16.12.2004, s. 26),

32006 R 0204: komission asetus (EY) N:o 204/2006, annettu 6 päivänä helmikuuta 2006 (EUVL L 34, 7.2.2006, s. 3).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Asetuksen 4 artiklan tekstiä, joka alkaa sanoilla ’ja seuraavanlaisia, mikäli ne ovat tärkeitä paikallisesti’ ja päättyy sanoihin ’maatalouden erityistyypit, joita tarkoitetaan samassa päätöksessä’, ei sovelleta.

b)

Asetuksen 6 artiklan toisessa kohdassa oleva teksti ’päätöksessä 85/377/ETY tarkoitetusta standardibruttomarginaalista (SBM)’ korvataan seuraavasti:

’päätöksessä 85/377/ETY tarkoitetusta standardibruttomarginaalista (SBM) tai koko maataloustuotannon arvosta’.

c)

Asetuksen 10, 12 ja 13 artiklaa ja liitettä II ei sovelleta.

d)

Asetuksen 6, 7, 8 ja 9 artiklassa ja liitteessä I tarkoitettua luokittelua ei sovelleta Sveitsiin. Sveitsin on kuitenkin toimitettava lisätiedot, joita tarvitaan luokittelun mukaisen uudelleenluokittelun tekemiseen.

e)

Sen estämättä, mitä asetuksessa säädetään, Sveitsi saa tehdä kyselyn toukokuussa ja toimittaa tiedot viimeistään 18 kuukautta sen jälkeen.

32000 D 0115: komission päätös 2000/115/EY, tehty 24 päivänä marraskuuta 1999, ominaisuuksien määritelmistä, maataloustuoteluettelosta, määritelmäluettelon poikkeuksista ja maatilojen rakennetta koskevien tilastotietojen keruuseen kuuluvista alueista ja tutkimusalueista (EYVL L 38, 12.2.2000, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32002 R 1444: komission asetus (EY) N:o 1444/2002, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2002 (EYVL L 216, 12.8.2002, s. 1),

32004 R 2139: komission asetus (EY) N:o 2139/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004 (EUVL L 369, 16.12.2004, s. 26),

32006 R 0204: komission asetus (EY) N:o 204/2006, annettu 6 päivänä helmikuuta 2006 (EUVL L 34, 7.2.2006, s. 3).

390 R 0837: neuvoston asetus (ETY) N:o 837/90, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, jäsenvaltioiden toimitettavista viljantuotantoa koskevista tilastotiedoista (EYVL L 88, 3.4.1990, s. 1).

393 R 0959: neuvoston asetus (ETY) N:o 959/93, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, jäsenvaltioiden toimittamista muita kasvituotteita kuin viljoja koskevista tilastotiedoista (EYVL L 98, 24.4.1993, s. 1).

32004 R 0138: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 138/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maatalouden taloustileistä yhteisössä (EUVL L 33, 5.2.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32005 R 0306: komission asetus (EY) N:o 306/2005, annettu 24 päivänä helmikuuta 2005 (EUVL L 52, 25.2.2005, s. 9),

32006 R 0909: komission asetus (EY) N:o 909/2006, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2006 (EUVL L 168, 21.6.2006, s. 14),

32008 R 0212: komission asetus (EY) N:o 212/2008, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2008 (EUVL L 65, 8.3.2008, s. 5).

KALATALOUSTILASTOT

391 R 1382: neuvoston asetus (ETY) N:o 1382/91, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta (EYVL L 133, 28.5.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

393 R 2104: neuvoston asetus (EY) N:o 2104/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993 (EYVL L 191, 31.7.1993, s. 1).

391 R 3880: neuvoston asetus (ETY) N:o 3880/91, annettu 17 päivänä joulukuuta 1991, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32001 R 1637: komission asetus (EY) N:o 1637/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001 (EYVL L 222, 17.8.2001, s. 20).

393 R 2018: neuvoston asetus (ETY) N:o 2018/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993, Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimia koskevien tilastojen toimittamisesta (EYVL L 186, 28.7.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32001 R 1636: komission asetus (EY) N:o 1636/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001 (EYVL L 222, 17.8.2001, s. 1).

395 R 2597: neuvoston asetus (EY) N:o 2597/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EYVL L 270, 13.11.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32001 R 1638: komission asetus (EY) N:o 1638/2001, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2001 (EYVL L 222, 17.8.2001, s. 29).

396 R 0788: neuvoston asetus (EY) N:o 788/96, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996, jäsenvaltioiden vesiviljelytuotantoa koskevien tilastojen toimittamisesta (EYVL L 108, 1.5.1996, s. 1).

ENERGIATILASTOT

390 L 0377: neuvoston direktiivi 90/377/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (EYVL L 185, 17.7.1990, s. 16).”


13.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä maaliskuuta 2009,

muuntogeenisen rapsin T45 (ACS-BNØØ8-2) kolmansissa maissa vuoteen 2005 jatkuneen myynnin takia kyseistä rapsia sisältävien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1541)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/184/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bayer CropScience AG toimitti 28 päivänä lokakuuta 2005 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen T45-rapsia sisältävien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille.

(2)

Hakemus kattaa myös sellaisten muiden T45-rapsia sisältävien tuotteiden saattamisen markkinoille, joita viljelyä lukuun ottamatta käytetään samoihin käyttötarkoituksiin kuin mitä tahansa muutakin rapsia. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdan ja 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti hakemus sisältää geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (2) liitteissä III ja IV vaaditut tiedot sekä direktiivin 2001/18/EY liitteessä II säädettyjen periaatteiden mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja päätelmät.

(3)

Bayer CropScience AG toimitti 17 päivänä huhtikuuta 2007 komissiolle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 8 artiklan 4 kohdan ja 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti hakemuksen luvan saamiseksi T45-rapsista valmistetuille olemassa oleville tuotteille (T45-rapsista valmistetut elintarvikelisäaineet ja rehuaineet).

(4)

Hakija ilmoitti hakemuksissaan ja komissiolle toimittamassaan kirjeenvaihdossa, että T45-rapsin siemenien myynti lopetettiin vuoden 2005 istutuskauden jälkeen.

(5)

Siksi hakemusten ainoa tarkoitus on kattaa aikaisemmasta viljelystä kolmansissa maissa johtuva T45-rapsin esiintyvyys.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuus-viranomainen’, antoi 5 päivänä maaliskuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti myönteisen lausunnon (3) kummastakin hakemuksesta ja esitti päätelmänään, ettei hakemuksessa kuvattua T45-rapsia sisältävien tai siitä valmistettujen tuotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, saattamisesta markkinoille todennäköisesti aiheudu haittavaikutuksia ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle, kun tuotteita käytetään esitetyissä käyttötarkoituksissa. Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen tarkasteli kaikkia niitä erityisiä kysymyksiä ja huolenaiheita, joita jäsenvaltiot olivat tuoneet esiin lausunnoissa, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset olivat esittäneet kyseisen asetuksen 6 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että koska T45-rapsin siemenissä ei havaittu merkkejä biologisesti merkittävistä koostumukseen tai viljelyominaisuuksiin liittyvistä muutoksista PAT-proteiinien esiintymistä lukuun ottamatta, ei tarvita muita, koe-eläimillä tehtäviä koko elintarviketta/rehua koskevia turvallisuustutkimuksia (esimerkiksi 90 päivän toksisuuskoe rotalla).

(8)

Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että hakijan toimittama ympäristönseurantasuunnitelma, joka koostuu yleisestä seurantasuunnitelmasta, on tuotteiden esitetyn käyttötarkoituksen mukainen. Rapsinsiementen fysikaalisten ominaisuuksien ja kuljetusmenetelmien vuoksi elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli kuitenkin, että käyttöön olisi otettava asianmukaiset hallintojärjestelmät, joilla minimoidaan siirtogeenisen rapsin satunnainen hävikki ja varina kuljetuksen, varastoinnin, käsittelyn ja jalostuksen aikana. Hakijan toimittama seurantasuunnitelma on muutettu elintarviketurvallisuusviranomaisen suosituksen mukaiseksi.

(9)

T45-rapsin asteittaisen poistamisen valvomiseksi sen esiintymisestä tuontituotteissa olisi raportoitava säännöllisesti.

(10)

Nämä näkökohdat huomioon ottaen on aiheellista myöntää lupa, joka kattaa T45-rapsin sellaisen esiintymisen tuotteissa, joka johtuu siitä, että T45-rapsin siemeniä myytiin kolmansissa maissa vuoteen 2005 asti.

(11)

Jokaiselle muuntogeeniselle organismille olisi osoitettava yksilöllinen tunniste järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (4) mukaisesti.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon perusteella T45-rapsia sisältävien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun osalta ei näytä olevan tarpeen esittää muita erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa. Jotta kuitenkin varmistetaan tuotteiden käyttö tässä päätöksessä säädetyn luvan rajoissa, niiden muuntogeenistä organismia sisältävien rehujen sekä elintarvikkeisiin ja rehuihin kuulumattomien tuotteiden, joille haetaan lupaa, merkintöjä olisi täydennettävä selkeällä maininnalla, että kyseisiä tuotteita ei saa käyttää viljelyyn.

(13)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella ei ole tarpeen asettaa markkinoille saattamista koskevia erityisiä ehtoja tai rajoituksia ja/tai käyttöä ja käsittelyä koskevia erityisiä ehtoja tai rajoituksia, markkinoille saattamisen jälkeen toteutettavaa seurantaa koskevat vaatimukset mukaan luettuina, eikä asettaa tiettyjen ekosysteemien tai ympäristöjen ja/tai maantieteellisten alueiden suojelua koskevia erityisiä ehtoja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan e alakohdan mukaisesti.

(14)

Kaikki tuotteiden lupaa koskevat oleelliset tiedot olisi kirjattava yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti.

(15)

Muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (5) 4 artiklan 6 kohdassa vahvistetaan muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden merkitsemisvaatimukset.

(16)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan sopimuspuolille muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (6) 9 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(17)

Hakijaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä.

(18)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa, minkä vuoksi komissio toimitti neuvostolle 30 päivänä lokakuuta 2008 neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) 5 artiklan mukaisesti ehdotuksen, johon neuvostolla oli kolme kuukautta aikaa vastata.

(19)

Neuvosto ei kuitenkaan vastannut vaaditussa määräajassa, joten komission olisi nyt tehtävä asiaa koskeva päätös,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste

Tämän päätöksen liitteessä olevassa b kohdassa määritellylle muuntogeeniselle rapsille (Brassica napus L.) T45 osoitetaan yksilöllinen tunniste ACS-BNØØ8-2 asetuksen (EY) N:o 65/2004 mukaisesti.

2 artikla

Lupa

1.   Tämän päätöksen tarkoituksena on myöntää lupa, joka kattaa rapsin ACS-BNØØ8-2 sellaisen esiintymisen 2 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa, joka johtuu suoraan tai välillisesti siitä, että rapsia ACS-BNØØ8-2 myytiin kolmansissa maissa vuoteen 2005 asti.

2.   Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 kohtaa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:

a)

rapsia ACS-BNØØ8-2 sisältävät tai siitä valmistetut elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat;

b)

rapsia ACS-BNØØ8-2 sisältävä tai siitä valmistettu rehu;

c)

muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehu, jotka sisältävät rapsia ACS-BNØØ8-2, samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu rapsi viljelyä lukuun ottamatta.

3 artikla

Merkitseminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”rapsi”.

2.   Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen rapsia ACS-BNØØ8-2 sisältävien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.

4 artikla

Ympäristövaikutusten seuranta

1.   Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma on käytössä ja että se pannaan täytäntöön.

2.   Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuosittain raportit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista.

5 artikla

Asteittaisen poistamisen seuranta

1.   Luvanhaltijan on varmistettava, että rapsilähetyksistä, jotka tuodaan Euroopan unioniin kolmannesta maasta, jossa rapsin ACS-BNØØ8-2 siemeniä myytiin vuoteen 2005 asti, otetaan näyte, joka testataan rapsin ACS-BNØØ8-2 esiintymisen varalta.

2.   Rapsin näytteenotossa käytetyn menetelmän on oltava kansainvälisesti tunnustettu. Testaus on suoritettava asianmukaisesti hyväksytyssä laboratoriossa tämän päätöksen liitteessä vahvistetun validoidun havaitsemismenetelmän mukaisesti.

3.   Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen raporttien lisäksi vuosiraportit rapsin ACS-BNØØ8-2 esiintymistä koskevista seurantatoimista.

6 artikla

Yhteisön rekisteri

Tämän päätöksen liitteessä esitetyt tiedot on kirjattava asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklassa säädettyyn yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

7 artikla

Luvanhaltija

Luvanhaltija on Bayer CropScience AG.

8 artikla

Voimassaolo

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksiantamispäivästä.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Saksa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005–278

(4)  EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE

a)   Hakija ja luvanhaltija

Nimi

:

Bayer CropScience AG

Osoite

:

Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Saksa

b)   Tuotteiden nimet ja määritelmät

1.

Rapsia ACS-BNØØ8-2 sisältävät tai siitä valmistetut elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat;

2.

Rapsia ACS-BNØØ8-2 sisältävä tai siitä valmistettu rehu;

3.

Muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät rapsia ACS-BNØØ8-2, samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu rapsi viljelyä lukuun ottamatta.

Hakemuksessa kuvattu muuntogeeninen rapsi ACS-BNØØ8-2 ilmentää PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia.

c)   Merkitseminen

1.

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä erityisiä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ’organismin nimi’ on ’rapsi’.

2.

Sanat ’ei viljelyyn’ on mainittava tämän päätöksen 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen rapsia ACS-BNØØ8-2 sisältävien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.

d)   Havaitsemismenetelmä

Tapahtumakohtainen reaaliaikainen PCR-tekniikkaan perustuva menetelmä rapsin ACS-BNØØ8-2 kvantifiointia varten.

Validoitu siemenillä asetuksella (EY) N:o 1829/2003 perustetussa yhteisön vertailulaboratoriossa, julkaistu osoitteessa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Viiteaineisto: AOCS 0208-A, saatavilla American Oil Chemists Societyn kautta osoitteessa http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_canola.cfm

e)   Yksilöllinen tunniste

ACS-BNØØ8-2

f)   Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mukaisesti vaadittavat tiedot

Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjaustunnus: ks. (täydennetään ilmoitettaessa)

g)   Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset

Ei tarpeen.

h)   Seurantasuunnitelma

Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma

(Linkki: internetissä julkaistu suunnitelma)

i)   Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden käytön osalta

Ei tarpeen.

Huom. Linkkejä asianmukaisiin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.