ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 57

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
28. helmikuu 2009


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/152/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen välinen ensivaiheen talouskumppanuussopimus

2

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

28.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2009/152/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 ja 181 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 12 päivänä kesäkuuta 2002 komission avaamaan neuvottelut talouskumppanuussopimuksista AKT-maiden kanssa.

(2)

Nämä neuvottelut on saatu päätökseen ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen ensivaiheen talouskumppanuussopimus (käsittää Kamerunin), jäljempänä ’ensivaiheen talouskumppanuussopimus’, on parafoitu 17 päivänä joulukuuta 2007.

(3)

Ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen 98 artiklan 4 kohdassa määrätään sen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(4)

Ensivaiheen talouskumppanuussopimus olisi allekirjoitettava yhteisön puolesta, ja sitä olisi sovellettava yhteisön toimivaltaan kuuluvien kysymysten osalta väliaikaisesti sillä varauksella, että sopimus myöhemmin tehdään,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittaminen sillä varauksella, että neuvosto tekee päätöksen mainitun sopimuksen tekemisestä.

Ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Ensivaiheen kumppanuussopimuksen 92 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi talouskumppanuussopimuskomitea muodostuu toisaalta neuvoston jäsenistä ja komission edustajista sekä toisaalta allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden hallitusten edustajista. Komissio tekee neuvoston päätettäväksi ehdotuksen Euroopan yhteisön kannaksi neuvotteluihin, jotka koskevat talouskumppanuussopimuskomitean toimintaa koskevia sääntöjä.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa ensivaiheen talouskumppanuussopimus yhteisön puolesta sillä varauksella, että sopimus tehdään.

4 artikla

Ensivaiheen talouskumppanuussopimusta sovelletaan yhteisön toimivaltaan kuuluvien kysymysten osalta väliaikaisesti siten kuin sen 98 artiklassa määrätään, kunnes sopimuksen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Komissio julkaisee ilmoituksen, jossa annetaan tieto väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LAPORTE


EUROOPAN YHTEISÖN JA

sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen välinen ensivaiheen talouskumppanuussopimus

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO

I OSASTO

TAVOITTEET

II OSASTO

KEHITYSKUMPPANUUS

III OSASTO

TUOTTEIDEN KAUPPAJÄRJESTELMÄ

1 LUKU

Tullit ja muut kuin tariffitoimenpiteet

2 LUKU

Kaupan suojaaminen

3 LUKU

Tullimenettelyt ja kauppaa koskevat helpotukset

4 LUKU

Kaupan tekniset esteet sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimet

5 LUKU

Metsätalouden hallinto sekä puun ja metsätuotteiden kauppa

IV OSASTO

SIJOITTAUTUMINEN, PALVELUKAUPPA JA SÄHKÖINEN KAUPPA

V OSASTO

KAUPPAAN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT

1 LUKU

Juoksevat maksut ja pääomanliikkeet

2 LUKU

Kilpailu

3 LUKU

Teollis- ja tekijänoikeudet

4 LUKU

Julkiset hankinnat

5 LUKU

Kestävä kehitys

6 LUKU

Henkilötietojen suojaaminen

VI OSASTO

RIITOJEN ESTÄMINEN JA RATKAISEMINEN

1 LUKU

Tarkoitus ja soveltamisala

2 LUKU

Neuvottelut ja sovittelu

3 LUKU

Riitojen ratkaisumenettelyt

4 LUKU

Yleiset määräykset

VII OSASTO

YLEISET POIKKEUKSET

VIII OSASTO

YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

’KESKI-AFRIKKA’, JONKA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA KATSOTAAN KOOSTUVAN SEURAAVISTA VALTIOISTA:

KAMERUNIN TASAVALTA,

sekä

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

sekä

EUROOPAN YHTEISÖ,

jotka

JOHDANTO

OTTAVAT HUOMIOON Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 tarkistetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’Cotonoun sopimus’;

OVAT VAKUUTTUNEET siitä, että talouskumppanuussopimuksella saadaan aikaan uusi ja entistä myönteisempi ympäristö niiden välisille suhteille talouden hallintomallin, kaupan ja investointien alalla sekä luodaan uusia dynaamisia kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia;

KATSOVAT, että osapuolten välisen kaupan, sijoittautumisen ja palvelukaupan vapauttamisen on perustuttava Keski-Afrikan valtioiden alueelliseen yhdentymiseen ja että sillä on pyrittävä edistämään niiden jouheaa ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen, ottaen huomioon niiden poliittiset valinnat ja kehittämispainopisteet sekä täyttämään Maailman kauppajärjestön sopimusten asettamat edellytykset;

KATSOVAT, ettei osapuolten pidä rohkaista suoria ulkomaisia sijoituksia lieventämällä omia ympäristö-, työvoima- tai työterveys- ja työturvallisuussäännöksiään ja -määräyksiään tai väljentämällä työelämää koskevia omia säännöksiään tai määräyksiään, joiden tavoitteena on suojata ja edistää kulttuurin monimuotoisuutta. Osapuolet vahvistavat näin ollen sitoumuksensa noudattaa näitä sisäisiä säännöksiä ja määräyksiä tai tarjoutua toimimaan näin kannustaakseen sijoitusten tai sijoittajien sijoittautumista, hankintaa, laajentamista tai ylläpitoa alueellaan;

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

I OSASTO

TAVOITTEET

1 artikla

Ensivaiheen sopimus

Tällä sopimuksella vahvistetaan ensivaiheen puitteet talouskumppanuussopimusta varten.

Käsitteellä ’ensivaiheen puitteet’ osapuolet tarkoittavat ensivaiheen sopimusta, jonka yhtenä osana ovat tämän sopimuksen määräysten mukaiset tosiasialliset ja täytäntöönpanoa koskevat sitoumukset ja toisena osana ovat neuvottelut, joiden avulla on mahdollista lisätä siihen uusia osia, jotta tuloksena on Cotonoun sopimuksen mukainen täysimääräinen talouskumppanuussopimus.

2 artikla

Yleiset tavoitteet ja soveltamisala

Tämän sopimuksen yleistavoitteet ovat

a)

edistää köyhyyden lievittämistä ja lopulta sen poistamista perustamalla kauppakumppanuus, joka on kestävän kehityksen tavoitteen, vuosituhannen kehitystavoitteiden ja Cotonoun sopimuksen mukainen;

b)

parantaa Keski-Afrikan alueen talouden kilpailukykyä ja monimuotoisuutta ja edistää kestävää kasvua;

c)

edistää alueellista yhdentymistä, taloudellista yhteistyötä ja hyvää hallintotapaa Keski-Afrikan alueella;

d)

edistää Keski-Afrikka-osapuolen asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen sen poliittisten valintojen ja kehittämispainopisteiden mukaisesti;

e)

parantaa Keski-Afrikka-osapuolen valmiuksia kauppapolitiikassa ja kauppaan liittyvissä kysymyksissä;

f)

laatia ja panna täytäntöön tehokkaat, ennakoitavat ja avoimet alueelliset sääntelykehykset kauppaa ja investointeja varten Keski-Afrikan alueella ja tukea siten edellytyksiä investointien ja yksityisen sektorin aloitteiden lisäämiseksi sekä tuotteiden ja palvelujen tarjontakapasiteetin, kilpailukyvyn ja talouskasvun tehostamiseksi alueella;

g)

vahvistaa osapuolten nykyisiä suhteita solidaarisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta. Tätä varten sopimuksella parannetaan, Maailman kauppajärjestön (WTO) asettamien velvoitteiden mukaisesti, kauppa- ja taloussuhteita, tuetaan osapuolten välisen kaupan uutta dynamiikkaa vapauttamalla niiden välistä kauppaa asteittain ja epäsymmetrisesti sekä vahvistetaan, laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä kaikilla kaupan kannalta merkittävillä aloilla;

h)

tukea yksityisen sektorin kehitystä ja parantaa työllisyyttä.

3 artikla

Erityistavoitteet

Cotonoun sopimuksen 34 ja 35 artiklan mukaisesti tämän sopimuksen erityistavoitteet ovat

a)

luoda perusta sellaisen talouskumppanuussopimuksen neuvottelemista varten, jonka avulla edistetään köyhyyden vähentämistä, alueellista yhdentymistä, taloudellista yhteistyötä ja hyvää hallintotapaa Keski-Afrikassa sekä, parannetaan Keski-Afrikan tuotanto-, vienti- ja toimitusvalmiuksia, sen edellytyksiä houkutella ulkomaisia investointeja sekä valmiuksia kauppapolitiikassa ja kauppaan liittyvissä kysymyksissä;

b)

edistää Keski-Afrikan jouheaa ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen sen poliittisten valintojen ja kehittämispainopisteiden mukaisesti;

c)

vahvistaa osapuolten nykyisiä suhteita solidaarisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta;

d)

luoda WTO:n sääntöjen mukainen sopimus;

e)

luoda pohja neuvotteluille, jotka koskevat tehokasta, ennakoitavaa ja avointa alueellista sääntelykehystä kauppaa, investointeja, kilpailua, teollis- ja tekijänoikeuksia, julkisia hankintoja ja kestävää kehitystä varten Keski-Afrikan alueella ja panna se täytäntöön, sekä tukea siten edellytyksiä investointien ja yksityisen sektorin aloitteiden lisäämiseksi sekä tuote- ja palvelutarjontakapasiteetin, kilpailukyvyn ja talouskasvun tehostamiseksi alueella;

f)

laatia neuvottelujen etenemissuunnitelma niitä edellisessä alakohdassa mainittuja aloja koskeville neuvotteluille, joiden osalta neuvotteluja ei voitu saada päätökseen vuonna 2007.

II OSASTO

KEHITYSKUMPPANUUS

4 artikla

Puitteet toimintaedellytysten kehittämiseksi Keski-Afrikassa

Osapuolet vahvistavat sitoutuvansa edistämään Keski-Afrikan talouksien toimintaedellytysten vahvistamista ja talouksien nykyaikaistamista soveltamalla käytettävissään olevia välineitä ja erityisesti ottamalla kansallisella ja aluetasolla käyttöön sellaiset taloudelliset ja institutionaaliset puitteet, jotka ovat omiaan edistämään kilpailukykyisen taloudellisen toiminnan kasvua Keski-Afrikassa, käyttämällä kauppapoliittisia välineitä sekä 7 artiklassa määriteltyjä kehitysyhteistyön välineitä.

5 artikla

Ensisijaiset alat toimintaedellytysten vahvistamisessa ja nykyaikaistamisessa

1.   Keski-Afrikka-osapuoli edistää, yhteistyössä EY-osapuolen kanssa ja 7 artiklassa määriteltyjen yhteistyövälineiden avulla, Keski-Afrikka-osapuolen alueen tuottamien ja viemien tavaroiden ja palveluiden määrällistä ja laadullista kasvua erityisesti seuraavilla aloilla:

a)

alueellisten perusinfrastruktuurien kehittäminen;

liikenne;

energia;

televiestintä;

b)

maanviljelys ja elintarviketurva;

maataloustuotanto;

maatalousteollisuus;

kalastus;

kotieläintalous;

vesiviljely ja kalavarat;

c)

teollisuus, talouksien monipuolistuminen ja kilpailukyky;

yritysten nykyaikaistaminen;

teollisuus;

standardit ja sertifiointi (terveys- ja kasvinsuojelutoimet (SPS), laatu, kotieläinjalostuksen standardit jne.);

d)

alueellisen yhdentymisen syventäminen;

alueen sisäisten yhteismarkkinoiden kehittäminen;

verotus ja tulli;

e)

liiketoimintaympäristön parantaminen;

kansallisten kauppapolitiikkojen yhdenmukaistaminen.

2.   Tämän kumppanuuden täytäntöönpanon yhteydessä osapuolet viittaavat liitteessä I olevaan ohjeasiakirjaan.

3.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä osapuolet vahvistavat olevansa halukkaita edistämään tämän sopimuksen kohteena olevien Keski-Afrikan tuotannonalojen nykyaikaistamista 7 artiklassa määriteltyjen yhteistyövälineiden avulla.

6 artikla

Liiketoimintaympäristö

Osapuolet katsovat, että liiketoimintaympäristö on talouskehityksen keskeinen osatekijä ja että tämän sopimuksen määräysten avulla pyritään myötävaikuttamaan tämän yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot, jotka ovat myös Afrikan kauppaoikeutta yhtenäistävän järjestön (OHADA) perussopimuksen allekirjoittajavaltioita, sitoutuvat panemaan täytäntöön mainitun perussopimuksen määräykset ja soveltamaan niitä syrjimättömästi ja tehokkaasti.

7 artikla

Kehitysrahoitusyhteistyö

1.   Taloudellista ja alueellista yhteistyötä ja yhdentymistä koskevat Cotonoun sopimuksen määräykset pannaan täytäntöön, jotta tästä sopimuksesta saatavat hyödyt voidaan maksimoida.

2.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa tukeva Euroopan yhteisön (1) rahoitus, joka liittyy Keski-Afrikka-osapuolen ja Euroopan yhteisön väliseen kehitysyhteistyöhön, toteutetaan Cotonoun sopimuksessa vahvistettujen asianomaisten sääntöjen ja menettelyjen, erityisesti Euroopan kehitysrahaston (EKR) ohjelmasuunnittelumenettelyjen, muodostamissa puitteissa ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavien soveltuvien välineiden puitteissa. Tässä yhteydessä yksi painopisteistä on tämän sopimuksen täytäntöönpanolle annettava tuki.

3.   Euroopan yhteisön jäsenvaltiot sitoutuvat yhteisesti tukemaan kukin oman kehityspolitiikkansa ja omien kehitysvälineidensä avulla, kauppaa tukeva apu mukaan luettuna, sekä avun tehokkuuden ja täydentävyyden periaatteiden mukaisesti kehitysyhteistyötä, joka koskee alueellista talousyhteistyötä ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoa sekä kansallisella että aluetasolla.

4.   Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen muiden sellaisten lahjoittajien osallistumista, jotka ovat valmiit tukemaan Keski-Afrikka-osapuolen pyrkimyksiä tämän sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

5.   Osapuolet tunnustavat alueellisten rahoitusjärjestelmien hyödyllisyyden tämän sopimuksen täytäntöönpanon tukena ja tukevat alueen tämänsuuntaisia pyrkimyksiä.

8 artikla

Kauppaan liittyvien sääntöjen täytäntöönpanon tukeminen

Osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista edistetään panemalla täytäntöön kauppaan liittyviä sääntöjä, joiden yhteistyöalat eritellään tämän sopimuksen asianomaisissa luvuissa. Tämän alan yhteistyö pannaan täytäntöön 7 artiklassa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

9 artikla

Kumppanuuden rahoitus

1.   Osapuolet sopivat ottavansa käyttöön talouskumppanuussopimukseen liittyvän alueellisen rahaston, jonka Keski-Afrikan alue perustaa kyseistä aluetta varten ja jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen tukia, joilla osallistutaan sellaisten ensisijaisten toimien, joiden tarkoituksena on parantaa Keski-Afrikan valtioiden tuotantovalmiuksia siten kuin 5 artiklassa on esitetty, sekä 10 artiklassa mainittuja toimenpiteiden rahoitukseen. Alue hyväksyy rahaston toimintaa ja hallintoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen vuoden 2008 loppua. EY-osapuoli hyödyntää tämän ajan mainittuja yksityiskohtaisia sääntöjä koskevan arviointinsa loppuun saattamiseen.

2.   Alueellinen rahasto rahoitetaan osapuolten käyttöön asettamin varoin, joita ovat erityisesti EKR-rahastojen rahoitusosuudet ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden rahoitusosuudet, sekä mahdollisin muiden lahjoittajien varoin.

3.   Sen estämättä, mitä edellä 1 ja 2 kohdassa määrätään, EY-osapuoli sitoutuu kanavoimaan tukensa joko alueen omien rahoitusjärjestelmien tai tämän ensivaiheen sopimuksen allekirjoittaneiden maiden valitsemien järjestelmien kautta sekä Cotonoun sopimuksessa määrättyjä sääntöjä ja menettelyjä noudattaen ja avun tehokkuuden periaatteiden mukaisesti.

4.   Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen muiden lahjoittajien osallistumista alueelliseen rahastoon.

10 artikla

Yhteistyö verotuksen sopeutusta koskevissa kysymyksissä

1.   Osapuolet tunnustavat haasteet, joita Keski-Afrikan valtioille voi aiheutua, kun tulleja poistetaan tai alennetaan merkittävästi tämän sopimuksen mukaisesti, ja sopivat aloittavansa vuoropuhelun ja yhteistyön tällä alalla.

2.   Tässä sopimuksessa sopimansa tullien poistamista koskevan aikataulun mukaisesti osapuolet sopivat aloittavansa perusteellisen vuoropuhelun niistä toteutettavista verotuksen mukauttamista koskevista toimenpiteistä, joiden avulla voidaan myöhemmin palauttaa julkistalouden tasapaino.

3.   Ottaen huomioon tämän artiklan 1 ja 2 kohdan osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä 7 artiklan määräysten puitteissa ja sitoutuvat toteuttamaan teknisen avun ja rahoitusavun toimenpiteitä seuraavilla aloilla:

a)

nettoverovaikutuksen kompensointiin annettava tuki, jolla täydennetään täysimääräisesti verouudistuksia;

b)

verouudistuksen tukeminen alalla käytävän vuoropuhelun yhteydessä.

4.   Osapuolet sopivat, että nettoverovaikutuksen arviointimenetelmät sovitaan mahdollisimman pian talouskumppanuussopimuskomiteassa. Osapuolet sopivat myöhemmin samassa komiteassa lisäselvityksistä ja -toimista, joita on tarpeen toteuttaa.

11 artikla

Yhteistyö kansainvälisillä foorumeilla

Osapuolet pyrkivät tekemään yhteistyötä kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, joilla käsitellään tämän kumppanuuden kannalta merkittäviä kysymyksiä.

12 artikla

Kehityskumppanuutta koskeva pohdinta

Osapuolet sopivat syventävänsä vuonna 2008 pohdintaa, joka koskee tässä osastossa perustettua kehityskumppanuutta, kumppanuuden täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt mukaan luettuina.

III OSASTO

TUOTTEIDEN KAUPPAJÄRJESTELMÄ

1 LUKU

Tullit ja muut kuin tariffitoimenpiteet

13 artikla

Alkuperäsäännöt

1.   Ilmauksella ’peräisin oleva’ tai ’alkuperäistuote’ tarkoitetaan tässä luvussa sellaisia tavaroita, jotka ovat 1 päivänä tammikuuta 2008 voimassa olevien alkuperäsääntöjen mukaiset osapuolten alueella.

2.   Talouskumppanuussopimuskomitea liittää tähän sopimukseen alkuperäsääntöjä koskevan yhteisen vastavuoroisen järjestelmän, ja sitä sovelletaan tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta alkaen.

3.   Viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä osapuolet tarkistavat alkuperäsääntöjä koskevat voimassa olevat määräykset, jotta alkuperän määrittämisessä käytettyjä käsitteitä ja menetelmiä voitaisiin yksinkertaistaa ottaen huomioon Keski-Afrikan kehitystavoitteet. Tämän tarkistuksen yhteydessä osapuolet ottavat huomioon teknologian kehittämisen, tuotantoprosessit ja kaikki muut tekijät, mukaan lukien käynnissä olevat alkuperäsääntöjä koskevat uudistukset, jotka voivat edellyttää muutoksia neuvoteltuun vastavuoroiseen järjestelmään. Kaikki muutokset tai korvaukset tehdään talouskumppanuussopimuskomitean päätöksellä.

14 artikla

Tullit

Tullilla tarkoitetaan mitä tahansa tuotteiden tuonnin tai viennin yhteydessä sovellettavaa veroa tai maksua, myös kaikkia tuonnin tai viennin yhteydessä kannettavia lisäveroja tai -maksuja. Tulleihin eivät kuulu seuraavat:

a)

sisäisiä veroja ja muita sisäisiä maksuja vastaavat maksut, jotka kannetaan 23 artiklan mukaisesti;

b)

polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteet tai suojatoimenpiteet, joita sovelletaan kaupan suojaamista käsittelevän luvun määräysten mukaisesti;

c)

palkkiot ja muut maksut, jotka kannetaan 18 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Tullien poistaminen vienniltä

1.   Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien osapuolten välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia vientitulleja eikä jo sovellettavia vientitulleja koroteta.

2.   Jos julkistaloudessa ilmenee huomattavia vaikeuksia tai jos ympäristönsuojelua on tarpeen tehostaa, Keski-Afrikka-osapuoli voi kuitenkin EY-osapuolta kuultuaan ottaa käyttöön vientitulleja rajalliselle määrälle ylimääräisiä tavaroita.

3.   Talouskumppanuussopimuskomiteassa suoritetaan määräajoin arviointi, jonka tarkoituksena on selvittää sovellettujen vientitullien vaikutukset ja tarkoituksenmukaisuus tämän artiklan yhteydessä.

16 artikla

Tuotteiden liikkuvuus

1.   Euroopan yhteisöstä tai Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin olevista tuotteista kannetaan toisen osapuolen alueella tulli vain yhden kerran.

2.   Euroopan yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden osalta tämän sopimuksen mukaisesti maksettava tulli kannetaan sen allekirjoittaneen Keski-Afrikan valtion lukuun, jonka alue on kulutuspaikka.

3.   Keski-Afrikka-osapuoli toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan tämän artiklan määräysten tosiasiallinen täytäntöönpano ja jotta edistetään tuotteiden vapaata liikkuvuutta allekirjoittaneissa Keski-Afrikan valtioissa. Molemmat osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä tässä kysymyksessä 7 ja 8 artiklan puitteissa. Yhteistyötä mukautetaan sen mukaan, minkä tyyppisen järjestelyn Keski-Afrikka-osapuoli lopulta päättää ottaa käyttöön.

4.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, jotta voidaan edistää tuotteiden liikkuvuutta ja yksinkertaistaa tullimenettelyjä, kuten III osaston 3 luvussa määrätään.

17 artikla

Tuotteiden luokittelu

Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden luokittelu on se, joka on kummankin osapuolen omassa tullinimikkeistössä, harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän (HS) mukaisesti.

18 artikla

Palkkiot ja muut maksut

1.   Edellä 14 artiklan c alakohdassa tarkoitetut palkkiot ja muut maksut eivät saa olla suurempia kuin tarjottujen palvelujen likimääräiset kustannukset, eivätkä ne saa merkitä kotimaisten tuotteiden välillistä suojelua taikka tuonnin tai viennin verotusta. Niihin sovelletaan erityisiä tariffeja, jotka vastaavat tarjottujen palvelujen likimääräisiä kustannuksia, eikä niitä lasketa arvon perusteella. Palkkioita ja muita maksuja ei peritä konsulin laskujen ja todistusten kaltaisista konsulipalveluista, joiden kattavan luettelon talouskumppanuussopimuskomitea vahvistaa.

2.   Jotta voidaan edistää alueellista yhdentymistä ja luettavuutta talouden toimijoihin nähden, Keski-Afrikka-osapuoli ottaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013 käyttöön vakioidut määräykset, jotka koskevat tämän artiklan koskemaa alaa.

19 artikla

Taloudellista yhdentymistä koskevista sopimuksista johtuva etuuskohtelu

1.   Tämän luvun piiriin kuuluvien alojen osalta EY-osapuoli myöntää Keski-Afrikka-osapuolelle sellaisen etuuskohtelun, joka mahdollisesti johtuu siitä, että EY-osapuolesta tulee kolmansien osapuolten kanssa tehdyn taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen osapuoli tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

2.   Tämän luvun piiriin kuuluvien alojen osalta Keski-Afrikka-osapuoli myöntää EY-osapuolelle sellaisen etuuskohtelun, joka mahdollisesti johtuu siitä, että Keski-Afrikka-osapuolesta tulee jonkin merkittävän kauppakumppanin kanssa tehdyn taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen osapuoli tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

3.   Jos Keski-Afrikka-osapuoli on saanut joltakin merkittävältä kauppakumppanilta kohtelun, joka on huomattavasti edullisempi kuin EY-osapuolen tarjoama taloudellista yhdentymistä koskevassa sopimuksessa, jonka Keski-Afrikka-osapuoli on tehnyt tämän saman kumppanin kanssa, osapuolet aloittavat neuvottelut ja päättävät yhdessä 2 kohdan määräysten täytäntöönpanosta.

4.   Tässä artiklassa tarkoitetaan ’taloudellista yhdentymistä koskevalla sopimuksella’ sellaista sopimusta, jolla vapautetaan kauppaa huomattavasti ja poistetaan osapuolten välinen syrjintä kokonaan tai vähennetään sitä huomattavassa määrin poistamalla esiintyvät syrjivät toimenpiteet ja/tai kieltämällä uusien syrjivien tai aiempaa syrjivämpien toimenpiteiden käyttöönotto joko tämän sopimuksen voimaan tullessa tai kohtuullisen aikataulun mukaisesti.

5.   Tässä määräyksessä tarkoitetaan ’merkittävällä kauppakumppanilla’ mitä tahansa kehittynyttä maata taikka sellaista maata, jonka osuus maailmankaupasta on enemmän kuin yksi (1) prosentti sinä vuonna, joka edeltää 2 kohdassa tarkoitetun taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen voimaantuloa, tai mitä tahansa sellaisten maiden ryhmää, joiden vuotuinen osuus maailmankaupasta erikseen tai yhdessä taikka taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen kautta on enemmän kuin puolitoista (1,5) prosenttia sinä vuonna, joka edeltää 2 kohdassa tarkoitetun taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen voimaantuloa (2).

6.   Tämän luvun määräyksiä ei voida tulkita siten, että ne velvoittaisivat osapuolia myöntämään vastavuoroisesti mahdollisia etuuskohteluja, joita sovelletaan siksi, että toinen osapuolista on kolmannen osapuolen kanssa tehdyn alueellisen taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen osapuoli tämän sopimuksen allekirjoittamispäivänä.

20 artikla

Allekirjoittaneista Keski-Afrikan valtioista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit

1.   Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin olevat tuotteet tuodaan EY-osapuoleen tulleitta, lukuun ottamatta liitteessä II esitettyjä tuotteita siinä määritellyin edellytyksin.

2.   Osapuolten välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tulleja eikä jo sovellettavia tulleja koroteta.

21 artikla

Euroopan yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit

1.   Kunkin tuotteen perustulli yksilöidään liitteessä III.

2.   Osapuolten välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tulleja eikä liitteessä III eriteltyjä tulleja koroteta.

3.   Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, Keski-Afrikka voi tarkistaa liitteessä III yksilöityjä Euroopan yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavia perustulleja, kun viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013 otetaan käyttöön yhteinen ulkoinen tullitariffi 2013, edellyttäen että näiden tullien yhteisvaikutus ei ole suurempi kuin liitteessä III yksilöityjen tullien yhteisvaikutus. Tässä tapauksessa talouskumppanuussopimuskomitea muuttaa liitettä III.

4.   Liitteessä III lueteltuihin, luokkiin ”1”, ”2” ja ”3” kuuluviin Euroopan yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tuontitullit poistetaan lopullisesti jäljempänä olevassa taulukossa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Jäljempänä olevassa taulukossa määriteltyjä tullien alennusprosentteja sovelletaan joko 1 kohdassa määriteltyihin tullitariffeihin tai mahdollisiin uusiin tullitariffeihin, jotka määritellään 3 kohdan mukaisin edellytyksin.

Luokka

1.1.2008

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

1

0 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

 

2

0 %

0 %

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

3

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

10 %


Luokka

1.1.2015

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2021

1

 

 

 

 

 

 

 

2

75 %

90 %

100 %

 

 

 

 

3

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %


Luokka

1.1.2022

1.1.2023

1

 

 

2

 

 

3

90 %

100 %

5.   Liitteessä III lueteltujen, luokkaan ”5” kuuluvien Euroopan yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tuonti muodostuu tuotteista, joihin sovellettava tulli määritellään 1 ja 3 kohdan määräysten mukaisesti; tämän luokan tulleja ei alenneta eikä poisteta.

6.   Jos jonkin tietyn tuotteen tuonnissa ilmenee vakavia vaikeuksia, talouskumppanuussopimuskomitea voi yhteisellä sopimuksella tarkastella uudelleen tullitariffien alentamisen ja poistamisen aikataulua, jotta alentamisen ja poistamisen ajanjaksoa voidaan mahdollisesti pidentää. Sitä aikataulun jaksoa, jonka osalta tällaista tarkastelua on pyydetty, ei voida tarkastelun aikana jatkaa kyseiselle tuotteelle tarkoitettua tullitariffien alentamisen tai poistamisen enimmäissiirtymäkautta pidemmäksi. Jos talouskumppanuussopimuskomitea ei ole tehnyt asiasta päätöstä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty tarkastelemaan uudelleen aikataulua, Keski-Afrikka-osapuoli voi keskeyttää aikataulun soveltamisen väliaikaisesti enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi.

22 artikla

Määrällisten rajoitusten kieltäminen

Tämän sopimuksen tullessa voimaan poistetaan kaikki molempien osapuolten väliseen kauppaan vaikuttavat tuontia tai vientiä koskevat kiellot tai rajoitukset, lukuun ottamatta 18 artiklassa tarkoitettuja tulleja, veroja, palkkioita ja muita maksuja, riippumatta siitä, onko ne saatettu voimaan kiintiöiden, tuonti- tai vientilisenssien tai muiden toimenpiteiden muodossa. Uusia toimenpiteitä ei saa ottaa käyttöön. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita kaupan suojaamista koskevan tämän sopimuksen luvun määräysten soveltamista.

23 artikla

Kansallinen kohtelu sisäisen verotuksen ja sääntelyn alalla

1.   Toisen osapuolen alueelta peräisin oleviin tuotaviin tuotteisiin ei saa soveltaa suoraan tai välillisesti sisäisiä veroja tai muita sisäisiä maksuja, jotka ylittävät vastaaviin kotimarkkinatuotteisiin suoraan tai välillisesti sovellettavat verot ja maksut. Lisäksi kumpikin osapuoli pidättyy soveltamasta millään muulla tavoin veroja tai muita sisäisiä maksuja kotimarkkinatuotannon suojaamiseksi.

2.   Toisen osapuolen alueelta peräisin oleville tuotaville tuotteille myönnetään kohtelu, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin se, joka myönnetään samankaltaisille kotimarkkinatuotteille niiden lakien, asetusten ja vaatimusten osalta, jotka koskevat niiden myyntiä, myyntiin tarjoamista, ostoa, kuljetusta, jakelua tai käyttöä kotimarkkinoilla. Tämän kohdan määräykset eivät estä soveltamasta erilaisia sisäisiä kuljetusmaksuja, jotka perustuvat yksinomaan kuljetusvälineiden taloudelliseen käyttöön eivätkä tuotteen alkuperään.

3.   Kumpikin osapuoli pidättyy asettamasta tai pitämästä voimassa tuotteiden sekoittamiseen, jalostamiseen tai käyttöön tiettyinä määrinä tai määräosuuksina liittyviä sisäisiä rajoituksia, jotka edellyttävät suoraan tai välillisesti, että tietty mainitun rajoituksen alaisen tuotteen määrä tai määräosuus hankitaan kotimarkkinoilla sijaitsevasta lähteestä. Lisäksi kumpikin osapuoli pidättyy soveltamasta millään muulla tavoin sisäisiä määrällisiä rajoituksia kotimarkkinatuotantonsa suojaamiseksi.

Mitään tuotteiden sekoittamiseen, jalostamiseen tai käyttöön tiettyinä määrinä tai määräosuuksina liittyviä sisäisiä määrällisiä rajoituksia ei saa soveltaa siten, että kyseiset määrät tai määräosuudet jaetaan ulkoisten hankintalähteiden kesken.

4.   Tullitariffeja ja kauppa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT 1994) III artiklan 8 kohdan b alakohdan mukaisesti tämän artiklan määräykset eivät estä yksinomaan kansallisille tuottajille tarkoitettujen tukien maksamista, mukaan luettuina niille suoritetut maksut, joihin käytetään tämän artiklan määräysten mukaisesti sovellettujen sisäisten verojen tai maksujen tuottoja, sekä tuet, jotka perustuvat siihen, että julkiset viranomaiset hankkivat kotimarkkinatuotteita.

5.   Tämän artiklan määräykset eivät koske julkisia hankintoja säänteleviä lakeja, määräyksiä, menettelyjä ja käytäntöjä.

6.   Tämän artiklan määräykset eivät rajoita kaupan suojaamista koskevan tämän sopimuksen luvun määräysten soveltamista.

24 artikla

Maataloustuotteiden vientituki

1.   EY-osapuoli ja Keski-Afrikka-osapuoli sekä allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot eivät saa ottaa käyttöön uusia tukia, joiden edellytyksenä on vienti, tai lisätä tällaista tällä hetkellä maksettavaa tukea toisen osapuolen alueelle tarkoitettujen maataloustuotteiden osalta. Voimassa olevien tukien osalta tämä kohta ei kiellä kyseisten tuotteiden maailmanmarkkinahinnan vaihteluista johtuvia lisäyksiä.

2.   EY-osapuoli sitoutuu vaiheittain poistamaan kaikki Keski-Afrikka-osapuolen alueelle suuntautuvaan vientiin myönnettävät nykyiset tuet kaikilta sellaisilta 3 kohdassa määritellyiltä tuotteilta, jotka saavat EY:n lainsäädännön mukaan vientitukea saman tätä vastaavan perushyödykkeen osalta ja joilta Keski-Afrikka-osapuoli on sitoutunut poistamaan soveltamansa tullitariffit. Tämän kohdan osalta osapuolet käyvät keskinäiset neuvottelut ennen 31 päivää joulukuuta 2008 määritelläkseen tätä poistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

3.   Tätä artiklaa sovelletaan tuotteisiin, jotka kuuluvat maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteen I piiriin.

4.   Tällä artiklalla ei rajoiteta maataloutta koskevan WTO-sopimuksen 9.4 artiklan eikä tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen 27 artiklan soveltamista Keski-Afrikka-osapuolen toimesta.

25 artikla

Elintarviketurva

Jos osoittautuu, että tämän sopimuksen täytäntöönpano johtaa ongelmiin elintarviketurvan takaamiseksi tarvittavien elintarvikkeiden saatavuudessa tai saavutettavuudessa ja jos tällainen tilanne aiheuttaa tai voi aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia Keski-Afrikka-osapuolelle tai allekirjoittaneelle Keski-Afrikan valtiolle, Keski-Afrikka-osapuoli tai kyseinen allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä 31 artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

26 artikla

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset

1.   Osapuolet sopivat, että hallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä tässä osastossa myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi, ja korostavat sitoutuvansa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullialalla ja siihen liittyvissä asioissa.

2.   Jos osapuoli saa puolueettomien tietojen perusteella todisteet siitä, että hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia ilmenee, asianomainen osapuoli voi tämän artiklan mukaisesti keskeyttää väliaikaisesti etuuskohtelun yhdeltä tai useammalta tuotteelta.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa

a)

toistuvaa tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamista koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämistä;

b)

toistuvaa kieltäytymistä tai aiheetonta viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksista;

c)

toistuvaa kieltäytymistä tai aiheetonta viivyttelyä luvan myöntämisessä hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi.

4.   Väliaikaisen keskeyttämisen soveltamisedellytykset ovat seuraavat:

a)

osapuolen, joka on saanut puolueettomien tietojen perusteella todisteet siitä, että hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia ilmenee, on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava talouskumppanuussopimuskomitealle näiden todisteiden saamisesta sekä puolueettomista tiedoista ja aloitettava talouskumppanuussopimuskomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon ja puolueettomiin todisteisiin perustuvat neuvottelut, jotta löydetään kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu;

b)

kun osapuolet ovat aloittaneet edellä tarkoitetut neuvottelut talouskumppanuussopimuskomiteassa eivätkä ole löytäneet hyväksyttävissä olevaa ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen yhden tai useamman tuotteen etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä talouskumppanuussopimuskomitealle;

c)

tässä artiklassa tarkoitettu väliaikainen keskeyttäminen ei saa kestää pidempään kuin asianomaisen osapuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Sen kesto on enintään kuusi kuukautta, mikä voidaan uusia. Etuuskohtelun väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava talouskumppanuussopimuskomitealle välittömästi sen hyväksymisen jälkeen. Keskeyttämisestä neuvotellaan talouskumppanuussopimuskomiteassa säännöllisin väliajoin, jolloin ensisijaisena tavoitteena on kumota se heti, kun sen soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

5.   Tehdessään 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen talouskumppanuussopimuskomitealle asianomaisen osapuolen on julkaistava virallisessa lehdessään ilmoitus maahantuojille. Maahantuojille osoitetussa ilmoituksessa mainitaan, että asianomaisen tuotteen osalta on saatu puolueettomien tietojen perusteella todisteet hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnistä ja/tai sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta.

27 artikla

Hallinnollisten virheiden käsittely

Jos toimivaltaiset viranomaiset tekevät virheen viennissä sovellettavien etuuskohtelujärjestelmien hallinnoinnissa ja varsinkin käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevien sääntöjen soveltamisessa ja virhe aiheuttaa vientiin ja tuontiin kohdistuvia seurauksia, seurauksista kärsivä osapuoli voi pyytää talouskumppanuussopimuskomiteaa tarkastelemaan mahdollisuuksia toteuttaa tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

28 artikla

Yhteistyö

Edellä olevan 7 artiklan määräysten mukaisesti osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä muun muassa seuraavilla aloilla:

tästä sopimuksista johtuvien kauppapoliittisten sitoumusten täytäntöönpanon tukeminen;

näiden sääntöjen tulkintaan ja soveltamiseen tarkoitettu tuki/koulutus.

2 LUKU

Kaupan suojaaminen

29 artikla

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet

1.   Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, mikään tässä sopimuksessa ei estä EY-osapuolta tai allekirjoittaneita Keski-Afrikan valtioita joko yksittäin tai yhdessä hyväksymästä polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä asiaankuuluvien WTO-sopimusten mukaisesti. Tämän artiklan soveltamista varten alkuperä määritetään osapuolten etuuskohteluun oikeuttamattomien alkuperäsääntöjen mukaisesti.

2.   Ennen lopullisten polkumyynti- tai tasoitustullien määräämistä allekirjoittaneista Keski-Afrikan valtioista peräisin oleville tuotteille EY-osapuoli harkitsee mahdollisuutta käyttää rakentavia keinoja, sellaisina kuin niistä määrätään asiaankuuluvissa WTO-sopimuksissa.

3.   Jos jonkin alueen tai pienalueen viranomainen on määrännyt kahden tai useamman allekirjoittaneen Keski-Afrikan valtion osalta polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä, asiaa voidaan tutkia oikeudellisesti vain yhden elimen toimesta, mukaan lukien muutoksenhakuasteessa tapahtuva käsittely.

4.   Jos polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä voidaan määrätä alueen tai pienalueen tasolla ja kansallisella tasolla, osapuolet takaavat, että toisaalta alueen tai pienalueen viranomaiset ja toisaalta kansalliset viranomaiset eivät sovella kyseisiä toimenpiteitä samanaikaisesti samaan tuotteeseen.

5.   EY-osapuoli ilmoittaa allekirjoittaneille Keski-Afrikan valtioille asianmukaisesti todisteilla tuetun valituksen vastaanottamisesta ennen minkään tutkimuksen käynnistämistä.

6.   Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan kaikkiin tutkimuksiin, jotka on käynnistetty tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

7.   Tämän artiklan määräyksiin ei sovelleta tämän sopimuksen riitojenratkaisumenettelyä koskevia määräyksiä.

30 artikla

Monenväliset suojatoimenpiteet

1.   Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, mikään tässä sopimuksessa ei estä allekirjoittaneita Keski-Afrikan valtioita ja EY-osapuolta hyväksymästä toimenpiteitä GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan, suojalausekkeista tehdyn sopimuksen ja maataloutta koskevan WTO-sopimuksen 5 artiklan mukaisesti. Tämän artiklan soveltamista varten alkuperä määritetään osapuolten etuuskohteluun oikeuttamattomien alkuperäsääntöjen mukaisesti.

2.   EY-osapuoli jättää tämän sopimuksen yleisen kehitystavoitteen ja allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden talouden pienen koon vuoksi kaikista allekirjoittaneista Keski-Afrikan valtioista tulevan tuonnin sellaisten toimenpiteiden ulkopuolelle, jotka toteutetaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan, suojalausekkeista tehdyn sopimuksen ja maataloutta koskevan WTO-sopimuksen 5 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan määräysten soveltamista.

3.   Edellä olevan 2 kohdan määräyksiä sovelletaan viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen. Viimeistään 120 päivää ennen tämän ajan päättymistä talouskumppanuussopimuskomitea tarkastelee allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden kehitystarpeet huomioon ottaen kyseisten määräysten täytäntöönpanoa, jotta voidaan selvittää, onko niiden soveltamista jatkettava lisäkaudella.

4.   Edellä olevan 1 kohdan määräyksiin ei sovelleta tämän sopimuksen riitojenratkaisumenettelyä koskevia määräyksiä.

31 artikla

Kahdenväliset suojatoimenpiteet

1.   Osapuoli voi tarkasteltuaan vaihtoehtoisia ratkaisuja toteuttaa tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyiden mukaisesti kestoltaan rajattuja suojatoimenpiteitä, joilla poiketaan 20 ja 21 artiklan määräyksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan määräysten soveltamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos yhden osapuolen tuotteen tuonti toisen osapuolen alueelle lisääntyy niin paljon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa:

a)

vakavaa vahinkoa samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen kotimaisille tuottajille tuovan osapuolen alueella; tai

b)

häiriöitä jollakin talouden alalla, varsinkin jos nämä häiriöt aiheuttavat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia tai vaikeuksia, jotka voivat johtaa tuovan osapuolen taloudellisen tilanteen huomattavaan heikentymiseen; tai

c)

häiriöitä kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisten tai sen kanssa suoraan kilpailevien maataloustuotteiden (3) markkinoilla tai näiden markkinoiden sääntelymekanismeissa.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetuilla suojatoimenpiteillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 2 kohdassa ja 5 kohdan b alakohdassa määritellyn vakavan vahingon tai häiriöiden korjaamiseksi tai estämiseksi. Tuovan osapuolen suojatoimenpiteitä voivat olla ainoastaan yksi tai useampi seuraavista:

a)

suspendoidaan kyseiseen tuotteeseen sovellettavan tuontitullin tässä sopimuksessa määrätty lisäalennus;

b)

korotetaan kyseiseen tuotteeseen sovellettava tulli enintään muihin WTO:n jäseniin sovelletun tullin suuruiseksi; ja

c)

otetaan käyttöön kyseistä tuotetta koskevat tariffikiintiöt.

4.   Rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan määräysten soveltamista, jos jotain yhdestä tai useammasta allekirjoittaneesta Keski-Afrikan valtiosta peräisin olevaa tuotetta tuodaan sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa jonkin edellä 2 kohdan a, b tai c alakohdassa mainituista tilanteista yhdellä tai useammalla Euroopan unionin syrjäisimmillä alueella, EY-osapuoli voi 6–9 kohdassa määriteltyjen menettelyjen mukaisesti toteuttaa valvonta- tai suojatoimenpiteitä, jotka rajoittuvat kyseiseen yhteen tai useampaan syrjäisimpään alueeseen.

5.

a)

Rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan määräysten soveltamista, jos jotain EY-osapuolesta peräisin olevaa tuotetta tuodaan sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa jonkin edellä 2 kohdan a, b tai c alakohdassa mainituista tilanteista jossakin allekirjoittaneessa Keski-Afrikan valtiossa, kyseinen allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio voi 6–9 kohdassa määriteltyjen menettelyjen mukaisesti toteuttaa valvonta- tai suojatoimenpiteitä, jotka rajoittuvat sen alueeseen.

b)

Allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio voi toteuttaa suojatoimenpiteitä, jos EY-osapuolesta peräisin olevaa tuotetta tuodaan sen alueelle sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisin edellytyksin, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa häiriötä kehityksensä alkuvaiheessa olevalle toimialalle, joka tuottaa kyseisen tuotteen kanssa samankaltaista tai sen kanssa suoraan kilpailevaa tuotetta. Tätä lauseketta voidaan soveltaa viidentoista vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä. Toimenpiteet on toteutettava 6–9 kohdan määräysten mukaisesti.

6.

a)

Tässä artiklassa tarkoitetut suojatoimenpiteet pidetään voimassa ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen 2, 4 ja 5 kohdassa määritellyn vakavan vahingon tai häiriöiden estämiseksi tai korjaamiseksi.

b)

Tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa enintään kahden vuoden ajan. Jos suojatoimenpiteiden käyttöönottoa edellyttävät olosuhteet vallitsevat tämän jälkeenkin, kyseisten toimenpiteiden kestoa voidaan jatkaa enintään kahden vuoden lisäjaksolla. Jos allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot tai jokin allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio soveltaa suojatoimenpidettä tai jos EY-osapuoli soveltaa suojatoimenpiteitä, jotka on rajattu koskemaan yhtä tai useampaa sen syrjäisimmistä alueista, tällaisia toimenpiteitä voidaan kuitenkin soveltaa enintään neljän vuoden ajan, ja jos suojatoimenpiteiden käyttöönottoa edellyttävät olosuhteet vallitsevat tämän jälkeenkin, toimenpiteitä voidaan jatkaa enintään neljän vuoden lisäjaksolla.

c)

Tässä artiklassa tarkoitettuihin suojatoimenpiteisiin, joiden kesto on enemmän kuin yksi vuosi, liitetään selkeä aikataulu niiden asteittaiseksi poistamiseksi tietyn ennalta määrätyn ajan kuluessa.

d)

Tuotteeseen, jonka tuonnissa on aiemmin sovellettu suojatoimenpiteitä, ei saa kohdistaa tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä ainakaan kolmeen vuoteen aiemman toimenpiteen voimassaolon päättymisestä.

7.   Edellä olevan 1–6 kohdan täytäntöön panemiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a)

jos osapuoli katsoo, että jokin 2, 4 ja/tai 5 kohdassa määritellyistä olosuhteista on voimassa, sen on välittömästi annettava asia talouskumppanuussopimuskomitean tarkasteltavaksi;

b)

talouskumppanuussopimuskomitea voi antaa suosituksia syntyneiden olosuhteiden korjaamiseksi. Jos talouskumppanuussopimuskomitea ei ole antanut suosituksia olosuhteiden korjaamiseksi tai mitään muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole löydetty 30 päivän kuluessa siitä, kun asia annettiin kyseisen komitean tarkasteltavaksi, tuova osapuoli voi päättää soveltuvista toimenpiteistä olosuhteiden korjaamiseksi tämän artiklan mukaisesti;

c)

asianomaisen osapuolen on ennen minkään tässä artiklassa säädetyn toimenpiteen toteuttamista tai, jos kyseessä 8 kohdan mukainen tapaus, mahdollisimman pian toimitettava talouskumppanuussopimuskomitealle kaikki asiaankuuluvat tiedot, joita tilanteen perusteellinen tarkastelu edellyttää, kun pyritään pääsemään asianomaisten osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun;

d)

suojatoimenpiteitä valittaessa etusijalle asetetaan ne, joiden avulla on mahdollista korjata esiin tullut ongelma tehokkaasti ja nopeasti ja joista on vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle;

e)

kaikista tämän artiklan mukaisesti toteutetuista suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä talouskumppanuussopimuskomitealle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisin väliajoin, jolloin tavoitteena on erityisesti vahvistaa aikataulu niiden lakkauttamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

8.   Jos poikkeusolosuhteet edellyttävät välitöntä toimenpiteiden toteuttamista, asianomainen tuova osapuoli, tapauksen mukaan joko EY-osapuoli, allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot tai jokin allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio, voi toteuttaa 3, 4 ja/tai 5 kohdassa määrätyt toimenpiteet väliaikaisesti ilman, että 7 kohdan vaatimuksia noudatetaan. Tällaisia toimia voidaan toteuttaa enintään 180 päivän ajan, jos toimenpiteitä toteuttaa EY-osapuoli, ja 200 päivän ajan, jos niitä toteuttavat allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot tai jokin allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio tai jos EY-osapuolen toteuttamat toimenpiteet rajoittuvat yhteen tai useampaan sen kyseisistä syrjäisimmistä alueista. Näiden väliaikaisten toimenpiteiden kesto lasketaan osaksi toimenpiteiden kestoa tai mahdollista 6 kohdassa määriteltyä lisäjaksoa. Näitä väliaikaisia toimenpiteitä toteutettaessa on otettava huomioon kaikkien osapuolten edut. Asianomaisen tuovan osapuolen on ilmoitettava niistä toiselle asianomaiselle osapuolelle ja sen on välittömästi annettava asia talouskumppanuussopimuskomitean tarkasteltavaksi.

9.   Jos tuova osapuoli määrää jollekin tuotteelle hallinnollisen menettelyn, jonka tarkoituksena on tarjota nopeasti tietoja kauppavirroista, jotka voivat aiheuttaa tässä artiklassa tarkoitettuja ongelmia, sen on viipymättä ilmoitettava tästä talouskumppanuussopimuskomitealle.

10.   WTO:n perustamissopimukseen ei voida vedota siinä tarkoituksessa, että estetään toista osapuolta toteuttamasta tämän artiklan määräysten mukaisia suojatoimenpiteitä.

3 LUKU

Tullimenettelyt ja kauppaa koskevat helpotukset

32 artikla

Tavoitteet

1.   Osapuolet tunnustavat tullitoiminnan sekä kauppaa koskevien helpotusten merkityksen kehittyvän globaalin kaupankäyntiympäristön kannalta. Osapuolet sopivat tämän alan yhteistyön vahvistamisesta, jotta voidaan varmistaa, että sovellettava lainsäädäntö ja menettelyt sekä asianomaisten viranomaisten hallinnolliset valmiudet vastaavat tehokkaan valvonnan ja kaupan helpottamisen tavoitteita ja että voidaan edistää talouskumppanuussopimuksen allekirjoittajamaiden kehitystä ja alueellista yhdentymistä.

2.   Osapuolet sopivat, että oikeutettuja poliittisia tavoitteita, turvallisuuteen ja petosten torjuntaan liittyvät tavoitteet mukaan luettuina, ei vaaranneta millään tavoin.

33 artikla

Tulli- ja hallintoyhteistyö

1.   Jotta varmistetaan tämän sopimuksen määräysten noudattaminen ja voidaan tehokkaasti vastata 32 artiklassa määriteltyihin tavoitteisiin, osapuolet:

a)

vaihtavat tietoja tullilainsäädännön, tullimääräysten ja tullimenettelyjen alalla;

b)

kehittävät yhteisiä aloitteita, jotka koskevat tuonti-, vienti- ja kauttakuljetusmenettelyjä sekä liike-elämän toimijoille tarjottavia tehokkaita palveluja;

c)

tekevät yhteistyötä tulli- ja kauppamenettelyjen automatisoinnin alalla ja ottavat tietojenvaihtoa varten käyttöön Maailman tullijärjestön (WCO) tullitietomallin;

d)

tekevät yhteistyötä avun suunnittelussa ja täytäntöönpanossa edistääkseen tulliuudistuksia ja kaupankäynnin helpottamiseen tähtääviä täytäntöönpanotoimia; ja

e)

edistävät kaikkien kansainvälisen kaupan alan elinten välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolten tullihallinnot antavat toisilleen hallinnollista apua tulliasioissa annettavaa keskinäistä hallinnollista apua koskevan pöytäkirjan säännösten mukaisesti. Vuodesta 2008 lähtien talouskumppanuussopimuskomitea tekee yhteisymmärryksessä kaikki tarpeelliseksi katsomansa muutokset tulliasioissa annettavaa keskinäistä hallinnollista apua koskevaan pöytäkirjaan.

34 artikla

Yhteistyömuodot

1.   Osapuolet tunnustavat, että tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten on tärkeää tehdä yhteistyötä tulliasioissa ja kauppavaihdon helpottamisen osalta.

2.   Edellä olevan 7 artiklan määräysten mukaisesti osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä muun muassa seuraavilla aloilla:

a)

nykyaikaisten tullimenetelmien soveltaminen, mihin sisältyvät muiden muassa riskinarviointi ja -hallinta, sitovat tiedot, yksinkertaistetut menettelyt tuotteiden maahantuontia ja vientiä varten, luovutuksen jälkeiset tarkastukset ja yritysten tarkastusmenettelyt;

b)

sellaisten menettelyiden ja käytäntöjen käyttöönotto, jotka kuvastavat niin pitkälti kuin on mahdollista kansainvälisiä tulli- ja kauppa-alalla sovellettavia välineitä ja standardeita, mukaan lukien tullausarvoa koskevat WTO:n säännöt ja WCO:n välineet ja standardit, erityisesti tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskeva 18 päivänä toukokuuta 1973 Kiotossa tehty yleissopimus, sellaisena kuin se on Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1999 tarkistettuna (tarkistettu Kioton yleissopimus), ja maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskeva WCO:n kehysnormisto;

c)

tulli- ja kauppamenettelyjen tietokoneistaminen.

35 artikla

Tulli- ja kauppasäännöt

1.   Osapuolet sopivat, että niiden tullialan ja kansainvälisen kaupan alan lainsäädännön, määräysten ja menettelyjen perustana ovat seuraavat osatekijät:

a)

kansainväliset välineet ja standardit, erityisesti tarkistettu Kioton yleissopimus, maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevaa WCO:n kehysnormisto ja harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmästä (HS) tehty yleissopimus;

b)

yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan tai sen sähköisen vastineen käyttöönotto tuotteiden tuonnin ja viennin yhteydessä tarvittavien ilmoitusten laadintaa varten;

c)

nykyaikaiset tullimenetelmät, mukaan lukien riskinarviointi ja -hallinta, yksinkertaistetut menettelyt tuotteiden maahantuontia ja vientiä varten, luovutuksen jälkeiset tarkastukset ja yritysten tarkastusmenettelyt. Menettelyjen on oltava avoimia, tehokkaita ja yksinkertaistettuja, jotta voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa ennustettavuutta talouden toimijoiden, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan luettuina, kannalta;

d)

syrjimättömien vaatimusten ja menettelyjen soveltaminen tuotaviin, vietäviin ja kauttakulkeviin tuotteisiin, vaikka hyväksytäänkin se, että lähetyksiä voidaan objektiivisten riskinhallintaperusteiden pohjalta käsitellä eri tavoin;

e)

asetukset ja menettelyt, joihin sisältyy sitovia tietoja muun muassa tariffiluokittelusta ja alkuperästä;

f)

valtuutetuille toimijoille tarkoitetut yksinkertaistetut menettelyt;

g)

sellaisten tietojärjestelmien asteittainen kehittäminen, joilla helpotetaan sähköistä tiedonvaihtoa talouden toimijoiden, tullihallintojen ja muiden alaan liittyvien tahojen välillä;

h)

kauttakuljetuksen helpottaminen;

i)

säännöt sen takaamiseksi, että tullimääräysten tai menettelyvaatimusten vähäisistä rikkomisista määrättävät seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja että niiden soveltaminen ei johda aiheettomiin viivytyksiin;

j)

pakollista tulliasioitsijoiden käyttöä koskevaan järjestelmään määräajoin kohdistettava arviointi, jonka tavoitteena on parantaa järjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta ja tarvittaessa pyrkiä poistamaan kyseinen järjestelmä.

2.   Kuljetusta edeltävien pakollisten tarkastusten käyttöä koskevasta järjestelmästä neuvotellaan siinä vaiheessa, kun käydään neuvottelut siirtymisestä täysimääräiseen talouskumppanuussopimukseen.

3.   Työskentelytapojen parantamiseksi sekä toiminnan syrjimättömyyden, avoimuuden, tehokkuuden, yhtenäisyyden ja vastuun periaatteen noudattamisen valvomiseksi osapuolet sitoutuvat:

a)

toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joiden tavoitteena on soveltuvien kansainvälisten suositusten pohjalta yksinkertaistaa ja standardoida tullin ja muiden kansainvälisen kaupan alalla toimivien laitosten vaatimia tietoja ja asiakirjoja;

b)

yksinkertaistamaan mahdollisuuksien mukaan hallinnollisia vaatimuksia ja muodollisuuksia, jotta voidaan lyhentää tuotteiden tulliselvitys-, luovutus- ja siirtoaikoja;

c)

ottamaan käyttöön tehokkaita, ripeitä ja syrjimättömiä menettelyjä, joilla turvataan muutoksenhakuoikeus sellaisiin tullin ja muiden viranomaisten toimiin ja päätöksiin, jotka vaikuttavat tuontiin, vientiin tai kauttakuljetukseen. Näiden menettelyjen on oltava pyynnön esittäjille helposti käytettävissä, ja niihin liittyvien maksujen on oltava kohtuullisia ja enintään pyynnön käsittelyn aiheuttamien kustannusten suuruisia;

d)

varmistamaan mahdollisimman korkeatasoisten rehellisyysvaatimusten noudattamisen soveltamalla tämän alan kansainvälisiin sopimuksiin ja välineisiin sisältyvien periaatteiden mukaisia toimenpiteitä.

36 artikla

Tuotteiden kauttakuljetus

1.   Osapuolet huolehtivat tuotteiden vapaasta kauttakuljetuksesta alueensa läpi käyttämällä reittiä, joka soveltuu parhaiten kauttakuljetukseen. Mahdollisten rajoitusten, tarkastusten ja vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja oikeasuhteisia, ja niitä on sovellettava yhdenmukaisesti.

2.   Osapuolet myöntävät toisen osapuolen alueelta peräisin oleville kauttakuljetettaville tuotteille yhtä edullisen kohtelun kuin kotimarkkinatuotteille erityisesti tuotteiden viennin, tuonnin ja liikkumisen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainmukaisten tullitarkastusten jatkamista.

3.   Osapuolet ottavat käyttöön tullivalvonnassa tapahtuvaa kuljetusta koskevia järjestelmiä, jotka mahdollistavat tuotteiden kauttakuljetuksen ilman tullien ja muiden maksujen suorittamisvelvollisuutta edellyttäen, että annetaan asianmukaiset vakuudet.

4.   Osapuolet pyrkivät edistämään ja panemaan täytäntöön alueellisia kauttakuljetusjärjestelyjä.

5.   Osapuolet käyttävät tuotteiden kauttakuljetukseen liittyviä kansainvälisiä standardeita ja välineitä.

6.   Osapuolet varmistavat kaikkien asiaankuuluvien tahojen yhteistyön ja koordinoinnin alueellaan, jotta helpotetaan kauttakulkuliikennettä ja edistetään rajatylittävää yhteistyötä.

37 artikla

Suhteet liike-elämän toimijoihin

Osapuolet sopivat:

a)

varmistavansa, että kaikki lainsäädäntöä, määräyksiä, menettelyjä, liitettäviä asiakirjoja, tulleja ja veroja, palkkioita ja muita maksuja koskevat tiedot ovat julkisesti saatavilla, mahdollisuuksien mukaan sähköisin keinoin;

b)

että on tarpeen neuvotella säännöllisin väliajoin liike-elämän toimijoiden kanssa tullialan ja kansainvälisen kaupan kysymyksiä käsittelevien asiakirjojen laadinnasta. Osapuolet ottavat tätä varten käyttöön säännölliseen neuvonpitoon tarkoitettuja asianmukaisia järjestelyjä;

c)

että kaikkien uusien tai muutettujen säännösten, menettelyjen, tullien tai maksujen julkaisemisen ja voimaantulon välillä on oltava riittävän pitkä aika;

Osapuolet julkaisevat hallinnollisia tiedotuksia, jotka koskevat erityisesti kyseisten tahojen vaatimuksia sekä saapumis- ja/tai poistumistullitoimipaikkojen ja yhteys- tai tiedotuspisteiden menettelyjä, aukioloaikoja ja toimintatapoja;

d)

rohkaisevansa yhteistyötä asianomaisten toimijoiden ja viranomaisten välillä käyttämällä ennustettavia ja saatavilla olevia menettelyjä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotka perustuvat Maailman tullijärjestön julkaisemiin pöytäkirjoihin;

e)

varmistavansa, että kansainvälistä kauppaa koskevat viranomaisten vaatimukset vastaavat edelleen liike-elämän toimijoiden tarpeita, ovat parhaiden toimintatapojen mukaisia ja rajoittavat kauppaa mahdollisimman vähän.

38 artikla

Tullausarvo

1.   Osapuolten väliseen vastavuoroiseen kauppaan sovellettavat tullausarvon määrittämisen säännöt noudattavat GATT 1994 -sopimuksen VII artiklaa ja GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehtyä WTO:n sopimusta.

2.   Osapuolet tekevät yhteistyötä, jotta päästään yhteiseen toimintatapaan tullausarvon määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä, siirtohintoihin liittyvät ongelmat mukaan luettuina.

39 artikla

Alueellinen yhdentyminen Keski-Afrikassa

Tulliuudistuksia vauhdittamalla ja kaupankäynnin helpottamiseksi osapuolet edistävät alueellista yhdentymistä laatimalla vakioituja määräyksiä, joiden aiheina ovat

vaatimukset,

dokumentointi,

esitettävät tiedot,

menettelyt,

valtuutettujen toimijoiden kannalta merkitykselliset järjestelmät,

rajanylitysmenettelyt ja aukioloajat,

kauttakuljetusta, kuljetusta tullivalvonnassa ja vakuuksien antamista koskevat vaatimukset.

Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien tahojen välillä, ja yhteistyössä on mahdollisimman suuressa määrin tukeuduttava soveltuviin kansainvälisiin standardeihin.

4 LUKU

Kaupan tekniset esteet sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteet

40 artikla

Tavoitteet

Tämän luvun tavoitteina on helpottaa tuotekauppaa osapuolten välillä parantamalla osapuolten valmiuksia tunnistaa, torjua ja poistaa kaupan esteitä, jotka ovat seurausta jommankumman osapuolen soveltamista teknisistä määräyksistä, standardeista tai vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, ja lisäämällä osapuolten valmiuksia suojella kasveja, eläimiä ja kansanterveyttä.

41 artikla

Monenväliset velvoitteet ja yleinen tausta

1.   Osapuolet vahvistavat WTO:n perustamissopimuksen ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen, jäljempänä ’terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeva sopimus’, ja kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen, jäljempänä ’kaupan teknisiä esteitä koskeva sopimus’, mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa. Myös ne osapuolet, jotka eivät ole WTO:n jäseniä, vahvistavat sitoutuvansa noudattamaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen ja kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen mukaisia velvoitteita kaikissa osapuolten välisiin suhteisiin vaikuttavissa kysymyksissä.

2.   Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa 47 artiklan puitteissa parantaa kansanterveyttä allekirjoittaneissa Keski-Afrikan valtioissa, erityisesti lisäämällä viimeksi mainittujen valmiuksia tunnistaa vaaralliset tuotteet.

3.   Nämä sitoumukset, oikeudet ja velvoitteet ohjaavat osapuolten toteuttamia tämän luvun mukaisia toimia.

42 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tätä lukua sovelletaan toimenpiteisiin, jotka kuuluvat terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen ja kaupan teknisiä esteitä koskevan WTO:n sopimuksen soveltamisalaan.

2.   Tähän lukuun sovelletaan, jollei toisin ilmoiteta, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen ja kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen, CODEX Alimentariuksen, kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen ja Maailman eläintautijärjestön määritelmiä mukaan lukien kaikki tässä luvussa olevat viittaukset ’tuotteisiin’.

43 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien osalta EY-osapuolen ja allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden viranomaiset, joilla on toimivalta soveltaa tässä luvussa tarkoitettuja toimenpiteitä, on kuvattu lisäyksessä II.

Osapuolet ilmoittavat hyvissä ajoin toisilleen kaikista merkittävistä muutoksista, joita on tehty lisäyksessä II lueteltuihin toimivaltaisiin viranomaisiin. Talouskumppanuussopimuskomitea hyväksyy kaikki lisäykseen II tarvittavat muutokset.

44 artikla

Alueellistaminen (vyöhykejako)

Kun tuontiedellytyksiä määritellään, osapuolet voivat ehdottaa ja yksilöidä tapauskohtaisesti vyöhykkeitä, joilla on määritetty terveystilanne tai kasvinterveydellinen asema, ottaen huomioon kansainväliset standardit.

45 artikla

Kaupan ehtojen ja tietojenvaihdon avoimuus

1.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen kaikista muutoksista oikeudellisiin säännöksiinsä ja hallinnollisiin määräyksiinsä, jotka koskevat tuotteiden (erityisesti eläin- ja/tai kasviperäisten tuotteiden) tuontia.

2.   Osapuolet vahvistavat uudelleen terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevasta WTO:n sopimuksesta ja kaupan teknisiä esteitä koskevasta WTO:n sopimuksesta johtuvan velvoitteen, jonka mukaan ne ilmoittavat toisilleen kaikista asiaankuuluviin teknisiin standardeihin tai määräyksiin tehdyistä muutoksista kyseisten sopimusten mukaan perustettujen mekanismien kautta.

3.   Lisäksi osapuolet vaihtavat tarpeen mukaan suoraan tietoja muista aiheista, joiden ne yhdessä katsovat voivan olla kauppasuhteidensa kannalta tärkeitä.

4.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä eläintautien epidemiologisen valvonnan alalla. Kasvinsuojelun alalla osapuolet vaihtavat myös tietoja sellaisten kasvintuhoojien esiintymisestä, jotka aiheuttavat tunnetun ja välittömän vaaran toiselle osapuolelle.

46 artikla

Alueellinen yhdentyminen

1.   Keski-Afrikka-osapuoli sitoutuu yhdenmukaistamaan tämän luvun soveltamisalaan kuuluvat standardit ja muut toimenpiteet aluetasolla neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

2.   Osapuolten välisen kaupan helpottamiseksi ja 40 artiklan mukaisesti allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot ovat yhtä mieltä tarpeesta yhdenmukaistaa tuontiedellytykset, joita sovelletaan EY-osapuolesta peräisin oleviin tuotteisiin, kun ne saapuvat johonkin allekirjoittaneeseen Keski-Afrikan valtioon. Jos kansallisia tuontiedellytyksiä on jo olemassa tämän sopimuksen tullessa voimaan, allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot soveltavat niitä yhdenmukaistettujen tuontiedellytysten käyttöönottoon asti sen periaatteen mukaisesti, että jonkin allekirjoittaneen Keski-Afrikan valtion markkinoille laillisesti saatettu EY-osapuolen tuote voidaan saattaa laillisesti kaikkien muiden allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden markkinoille ilman muita rajoituksia tai hallinnollisia vaatimuksia.

47 artikla

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

Edellä 7 artiklan määräysten mukaisesti osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä muun muassa seuraavilla aloilla:

a)

kun kyse on lisäyksessä I olevassa A kohdassa tarkoitetuista tuotteista, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, jotta voidaan edistää alueellista yhdentymistä allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden keskuudessa ja lisätä valvontavalmiuksia tämän sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden välisen kaupan helpottamiseksi;

b)

kun kyse on lisäyksessä I olevassa B kohdassa tarkoitetuista tuotteista, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä parantaakseen tuotteidensa kilpailukykyä ja laatua.

5 LUKU

Metsätalouden hallinto sekä puun ja metsätuotteiden kauppa

48 artikla

Määritelmät

Tätä lukua sovellettaessa nimitykseen ’metsätuotteet’ kuuluvat, jollei toisin ilmoiteta, myös muut kuin puuaineiset tuotteet ja niistä saadut tuotteet.

49 artikla

Soveltamisala

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan Keski-Afrikasta peräisin olevan puun ja metsätuotteiden kauppaan ja niiden metsien kestävään hoitoon, joista nämä tuotteet saadaan.

50 artikla

Puun ja muiden kuin puuaineisten tuotteiden ja niistä saatujen tuotteiden kauppa

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen laillisista ja objektiivisesti todennettavista lähteistä peräisin olevalla puulla ja metsätuotteilla käytävää, kestävän kehityksen tavoitetta tukevaa kauppaa EY-osapuolen ja Keski-Afrikka-osapuolen välillä. Osapuolet sopivat, että

a)

ne panevat täytäntöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa markkinoiden luottamusta metsätuotteiden alkuperään, erityisesti sen laillisuuteen ja/tai kestävän kehityksen mukaisuuteen. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua järjestelmiä, joiden avulla parannetaan Keski-Afrikan maiden välillä sekä Keski-Afrikka-osapuolen ja EY-osapuolen välillä myytävän puun ja myytävien metsätuotteiden jäljitettävyyttä;

b)

ne ottavat käyttöön valvontaketjusta riippumattoman tarkastus- ja valvontajärjestelmän.

2.   Osapuolet tutkivat mahdollisuuksia parantaa laillisista ja/tai kestävän kehityksen mukaisista lähteistä Keski-Afrikasta peräisin olevan puun ja metsätuotteiden kaupankäyntimahdollisuuksia EY-osapuolen markkinoilla. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua muun muassa tehostettuja toimintalinjoja julkisten hankintojen alalla, kuluttajien tietämyksen lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, metsätuotteiden Keski-Afrikassa tapahtuvaa jalostamista tukevia toimenpiteitä sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa toteutettavia yhteisiä toimia ja aloitteita.

3.   Osapuolet sitoutuvat kehittämään syrjimättömiä toimintalinjoja ja/tai säännöksiä tämän luvun soveltamisalalla; lisäksi osapuolet sitoutuvat varmistamaan näiden syrjimättömien toimintalinjojen ja/tai säännösten soveltamisen ja täytäntöönpanon WTO:n sääntöjen mukaisesti.

51 artikla

Alueellinen yhdentyminen

1.   Keski-Afrikka-osapuoli sitoutuu laatimaan ja panemaan täytäntöön alueelliset puitteet, jotka koskevat Keski-Afrikasta peräisin olevan puun ja metsätuotteiden kauppaa, mukaan lukien lainsäädäntö ja soveltuvat yhteistyömekanismit, joiden avulla voidaan varmistaa tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano.

2.   Keski-Afrikka-osapuoli laatii pöytäkirjoja ja/tai suuntaviivoja soveltamisesta vastaavien Keski-Afrikan toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä varten, jotta voidaan varmistaa, että puulla ja metsätuotteilla käytävä alueen sisäinen kauppa Keski-Afrikassa perustuu laillisiin ja objektiivisesti todennettaviin lähteisiin.

52 artikla

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

Edellä olevan 7 artiklan määräysten mukaisesti osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä seuraavilla aloilla muun muassa seuraavin toimin:

a)

ne helpottavat avun antamista, jotta voidaan edistää alueellista yhdentymistä tällä alalla, erityisesti Keski-Afrikan metsien suojelua ja kestävää hoitoa ja Keski-Afrikan metsäkomission perustamista (COMIFAC) koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa ja pienalueiden lähentymissuunnitelmaa, ja jotta voidaan saada aikaan toimintaedellytyksiä tässä luvussa vahvistettujen sitoumusten täytäntöönpanoa varten;

b)

ne tukevat sellaisia kaupallisiin tarkoituksiin tähtääviä julkisen ja yksityisen sektorin aloitteita, muun muassa EY-osapuolen markkinoille suuntautuvaa vientiä koskevia hankkeita, jotka koskevat Keski-Afrikasta peräisin olevan, laillisista ja objektiivisesti todennettavista lähteistä saadun puun ja metsätuotteiden paikallista jalostusta ja edistävät osaltaan kestävän kehityksen tavoitetta.

53 artikla

Muut sopimukset

Puun ja metsätuotteiden kaupan sääntelyn on oltava yhteensopiva uhanalaisten villieläinten ja kasvien kansainvälistä kauppaa sääntelevän (CITES) yleissopimuksen kanssa sekä sellaisten mahdollisten vapaaehtoisten kumppanuussopimusten kanssa, joita allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot yksittäin tai yhdessä tekevät Euroopan yhteisön kanssa Euroopan unionin FLEGT-toimintasuunnitelman (metsälainsäädännön noudattaminen, metsähallinto ja puukauppa) yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän luvun määräysten soveltamista.

IV OSASTO

SIJOITTAUTUMINEN, PALVELUKAUPPA JA SÄHKÖINEN KAUPPA

54 artikla

Puitteet

1.   Osapuolet vahvistavat palvelukaupan yleissopimuksen puitteissa tekemänsä sitoumukset.

2.   Osapuolet sitoutuvat viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009 laajentamaan tämän sopimuksen soveltamisalaa neuvottelemalla sijoittautumisen ja palvelukaupan asteittaisen, vastavuoroisen ja asymmetrisen vapauttamisen edellyttämät järjestelyt.

55 artikla

Yhteistyö

Osapuolet tunnustavat, että kaupankäyntivalmiuksia lisäämällä voidaan tukea taloudellisen toiminnan kehittämistä erityisesti palvelualoilla ja vahvistaa niiden sääntelypuitteita, ja vahvistavat uudelleen Cotonoun sopimuksen ja erityisesti 34–39, 41–43, 45 ja 74–78 artiklan mukaiset velvoitteensa.

V OSASTO

KAUPPAAN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT

1 LUKU

Juoksevat maksut ja pääomanliikkeet

56 artikla

Juoksevia maksuja ja pääomanliikkeitä koskevien neuvottelujen jatkaminen

1.   Osapuolet tunnustavat tarpeen taata sen, että kumpikaan osapuoli ei rajoita eikä estä rajatylittäviä rahavirtoja, joita tarvitaan tuote- ja palvelukaupan vapauttamista varten sekä sellaisia investointeja varten, joita toinen osapuoli tekee toisen osapuolen alueella. Kaikkinainen näiden virtojen rajoittaminen ja estäminen olisi ristiriidassa vapauttamistavoitteiden kanssa, sillä sinänsä sallittu kauppa tai investointi ei tuolloin voisi antaa aihetta ulkomailta tulevaan maksuun tai rahoitukseen.

2.   Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet sitoutuvat saattamaan ennen 1 päivää tammikuuta 2009 päätökseen neuvottelut useista aihealueista, jotka koskevat erityisesti seuraavia kohtia:

a)

tuote- ja palvelukauppaan liittyvien rahavirtojen, niin kutsuttujen ”juoksevien maksujen”, vapauttaminen;

b)

”investointeihin” liittyvien rahavirtojen, niin kutsuttujen ”investointeihin liittyvien pääomanliikkeiden”, vapauttaminen, mukaan lukien investointien ja voittojen kotiuttaminen;

c)

suojalauseke, joka sallii poiketa lyhytaikaisesti pääoman vapaasta liikkuvuudesta vakavien rahapoliittisten tai maksutaseeseen liittyvien vaikeuksien vuoksi;

d)

tulevaa kehitystä koskeva lauseke, jossa määrätään muun tyyppisten kuin investointeihin liittyvien pääomanliikkeiden vapauttamisesta.

2 LUKU

Kilpailu

57 artikla

Kilpailua käsittelevien neuvottelujen jatkaminen

1.   Osapuolet tunnustavat vapaan ja häiriöttömän kilpailun merkityksen kauppasuhteissaan ja toteavat, että tietyt kilpailunvastaiset toimintatavat voivat rajoittaa osapuolten välistä kauppaa ja siten hankaloittaa tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

2.   Osapuolet sopivat aloittavansa neuvottelut talouskumppanuussopimuksen kilpailua koskevasta luvusta, joka sisältää muun muassa seuraavat tekijät:

a)

kilpailunvastaiset toimintatavat, joita pidetään yhteensopimattomina tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan;

b)

kilpailupolitiikan ja -sääntöjen ja toimintalinjojen tehokasta täytäntöönpanoa aluetasolla Keski-Afrikassa koskevat määräykset, joilla säännellään 2 kohdan a alakohdan mukaisesti todettuja kilpailunvastaisia toimintatapoja;

c)

määräykset riippumattomien asiantuntijoiden antamasta teknisestä avusta, jonka tarkoituksena on varmistaa tämän luvun tavoitteiden saavuttaminen ja kilpailua koskevien toimintalinjojen tehokas soveltaminen aluetasolla Keski-Afrikassa.

3.   Neuvottelujen lähtökohtana on kaksivaiheinen lähestymistapa, jonka mukaan sääntöjä on määrä soveltaa ensin osana Keski-Afrikan alueellista yhdentymistä ja yhteisesti sovitun siirtymäkauden jälkeen kahdenvälisesti.

4.   Kilpailua koskevaa lukua käsittelevät neuvottelut saatetaan päätökseen ennen 1 päivää tammikuuta 2009.

3 LUKU

Teollis- ja tekijänoikeudet

58 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevien neuvottelujen jatkaminen

1.   Osapuolet vahvistavat teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (”TRIPS-sopimus”) mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa ja tunnustavat tarpeen taata asianmukainen ja tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien ja muiden TRIPS-sopimuksen mukaisten oikeuksien suojan taso kansainvälisten standardien mukaisesti, ja kahdenvälisen kaupan vääristymien ja kaupan esteiden vähentämiseksi.

2.   Osapuolet sitoutuvat saattamaan ennen 1 päivää tammikuuta 2009 päätökseen neuvottelut useista teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista sitoumuksista, jollei Afrikan henkisen omaisuuden järjestölle (OAPI) siirretystä toimivallasta muuta johdu.

3.   Osapuolet sopivat myös lisäävänsä yhteistyötään teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Tällaisessa yhteistyössä on pyrittävä tukemaan kummankin osapuolen sitoumusten täytäntöönpanoa, ja yhteistyön on ulotuttava seuraaville aloille:

a)

tehostetaan Keski-Afrikan alueellista yhdentymistä koskevia aloitteita, jotta parannetaan alueellisia sääntelyvalmiuksia ja alueellisia lakeja ja sääntöjä;

b)

estetään tapaukset, joissa haltijat väärinkäyttävät mainittuja oikeuksia ja kilpailijat rikkovat mainittuja oikeuksia;

c)

tuetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan ja soveltamiseen liittyvien kansallisten lakien ja sääntöjen laadintaa Keski-Afrikassa.

4.   Neuvottelujen lähtökohtana on kaksivaiheinen lähestymistapa, jonka mukaan sääntöjä on määrä soveltaa ensin osana Keski-Afrikan alueellista yhdentymistä ja yhteisesti sovitun siirtymäkauden jälkeen kahdenvälisesti.

5.   Neuvottelujen aikana on aiheellista ottaa huomioon allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden kehityserot.

4 LUKU

Julkiset hankinnat

59 artikla

Julkisia hankintoja käsittelevien neuvottelujen jatkaminen

1.   Osapuolet tunnustavat, että avoimet ja kilpailua edistävät tarjouskilpailusäännöt tukevat talouskehitystä. Näin ollen ne sopivat neuvottelevansa julkisten hankintojensa asteittaisesta ja keskinäisestä avaamisesta kehityseronsa tunnustaen, 3 kohdassa määritellyin edellytyksin.

2.   Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet saattavat ennen 1 päivää tammikuuta 2009 päätökseen neuvottelut useista mahdollisista julkisia hankintoja käsittelevistä sitoumuksista, jotka koskevat erityisesti seuraavia kohtia:

a)

avoimet ja syrjimättömät säännöt, sovellettavat menettelyt ja periaatteet;

b)

luettelot asianomaisista tuotteista sekä sovellettavat kynnysarvot;

c)

tehokkaat valitusmenettelyt;

d)

näiden sitoumusten täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia tukevat toimenpiteet, tietotekniikan tarjoamien mahdollisuuksien käyttö mukaan luettuna.

3.   Neuvottelujen lähtökohtana on kaksivaiheinen lähestymistapa, jonka mukaan sääntöjä on määrä soveltaa ensin osana Keski-Afrikan alueellista yhdentymistä ja yhteisesti sovitun siirtymäkauden jälkeen kahdenvälisesti.

4.   Neuvottelujen aikana EY-osapuoli ottaa huomioon allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden kehitystarpeet sekä rahoitukselliset ja kaupalliset tarpeet, mikä voi johtaa seuraaviin erityisen ja eriytetyn kohtelun edellyttämiin toimenpiteisiin:

a)

tarvittaessa sovelletaan asianmukaisia täytäntöönpanojaksoja, jotta julkisia hankintoja koskevat hallitusten toimenpiteet saatetaan kaikkia erityisiä menettelyvaatimuksia vastaaviksi;

b)

vahvistetaan tai pidetään voimassa siirtymätoimenpiteitä, esimerkiksi hintaetuus- tai korvausohjelmia, ottaen huomioon niiden lakkauttamista koskeva aikataulu.

5 LUKU

Kestävä kehitys

60 artikla

Kestävää kehitystä käsittelevien neuvottelujen jatkaminen

1.   Osapuolet tunnustavat, että kestävä kehitys on talouskumppanuussopimuksen yleistavoite. Ne sopivat, että ne ottavat kestävää kehitystä koskevat näkökohdat huomioon kaikissa talouskumppanuussopimuksen osastoissa ja laativat ympäristö- ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä erityisiä lukuja.

2.   Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet saattavat ennen 1 päivää tammikuuta 2009 päätökseen neuvottelut useista mahdollisista kestävää kehitystä käsittelevistä sitoumuksista, jotka koskevat erityisesti seuraavia kohtia:

a)

suojelun taso ja oikeus sääntelyyn;

b)

alueellinen yhdentyminen Keski-Afrikassa, kansainvälisten ympäristöstandardien ja Kansainvälisen työjärjestön standardien käyttäminen sekä ihmisarvoisen työn edistäminen;

c)

suojelun tasojen säilyttäminen;

d)

kuulemis- ja seurantamenettelyt.

3.   Neuvottelujen aikana EY-osapuoli ottaa huomioon allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden kehitystarpeet, mikä voi johtaa tämän alan yhteistyötä käsitteleviin määräyksiin.

6 LUKU

Henkilötietojen suojaaminen

61 artikla

Yleinen tavoite

Osapuolet, jotka tunnustavat, että

a)

niiden yhteisten etujen mukaista on turvata henkilötietojen käsittelyssä luonnollisten henkilöiden perusoikeudet ja -vapaudet sekä erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen,

b)

on tärkeää ylläpitää tehokkaita tietosuojajärjestelmiä kuluttajien etujen turvaamiseksi, sijoittajien luottamuksen parantamiseksi ja rajatylittävien henkilötietovirtojen helpottamiseksi,

c)

henkilötietojen keruu ja käsittely olisi toteutettava avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla siten, että kunnioitetaan asianmukaisesti rekisteröidyn oikeuksia, sopivat soveltuvien oikeudellisten ja sääntelyjärjestelyjen aikaansaamisesta sekä niiden täytäntöönpanon edellyttämän hallinnollisen valmiuden luomisesta, mihin sisältyvät myös riippumattomat valvontaviranomaiset, jotta voidaan varmistaa asianmukainen yksilön suoja henkilötietojen käsittelyn osalta nykyisten korkeatasoisimpien kansainvälisten standardien mukaisesti (4)

62 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

’henkilötiedoilla’ kaikenlaisia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan yksilöön (’rekisteröity’) liittyviä tietoja;

b)

’henkilötietojen käsittelyllä’ kaikenlaisia henkilötietoihin kohdistettavia toimintoja tai toimintojen sarjoja, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muuttaminen, tiedon haku, kysely, käyttö, luovuttaminen, yhdistäminen sekä niiden suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen samoin kuin henkilötietojen siirtäminen kansallisten rajojen yli;

c)

’rekisterinpitäjällä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista tai mitä tahansa muuta elintä, joka päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista.

63 artikla

Periaatteet ja yleiset säännöt

Osapuolet hyväksyvät sen, että luotavien oikeudellisten ja sääntelyjärjestelyjen ja hallintovalmiuksien on katettava ainakin seuraavat perusperiaatteet ja täytäntöönpanon valvontaan tarkoitetut mekanismit:

a)

Perusperiaatteet:

i)

tarkoituksen rajoittamisen periaate – tietoja on käsiteltävä ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen ja sen jälkeen niitä saa käyttää tai välittää edelleen vain, mikäli se ei ole ristiriidassa tietojen siirron tarkoituksen kanssa. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön ovat ne, jotka on annettu lainsäädännössä ja jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen keskeisten yleisten etujen turvaamiseksi;

ii)

tietojen laatu ja suhteellisuusperiaate – tietojen on oltava täsmällisiä ja ne on tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tietojen on oltava riittäviä ja olennaisia eivätkä liiallisia siirron tai jatkokäsittelyn tarkoituksiin nähden;

iii)

avoimuusperiaate – yksityishenkilöille on ilmoitettava tietojen käsittelytarkoitus ja kolmannessa maassa sijaitsevan rekisterinpitäjän nimi sekä lisäksi muita tietoja, jotka ovat tarpeen oikeudenmukaisuuden periaatteen varmistamiseksi. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön ovat ne, jotka on annettu lainsäädännössä ja jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen keskeisten yleisten etujen turvaamiseksi;

iv)

turvallisuusperiaate – rekisterinpitäjän on toteutettava teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, jotka ovat tarkoituksenmukaisia tietojenkäsittelyyn liittyviin riskeihin nähden. Rekisterinpitäjän lukuun toimiva henkilö, mukaan luettuna henkilötietoja käsittelevä alihankkija, saa käsitellä tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määräyksestä;

v)

oikeus tietojen saantiin, oikaisuun ja poistamiseen – rekisteröidyllä on oltava oikeus saada jäljennös kaikista itseään koskevista käsiteltävistä tiedoista ja oikeus oikaista virheellisiksi todetut tiedot. Rekisteröidyn on tietyissä tapauksissa myös voitava vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön ovat ne, jotka on annettu lainsäädännössä ja jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen keskeisten yleisten etujen turvaamiseksi;

vi)

tietojen edelleen toimittamista koskevat rajoitukset – alkuperäisten siirrettyjen tietojen vastaanottajan on periaatteessa saatava toimittaa henkilötietoja edelleen ainoastaan silloin, kun riittävän suojatason takaavat säännöt koskevat myös toista vastaanottajaa (eli edelleen toimitettujen tietojen vastaanottajaa);

vii)

arkaluonteiset tiedot – jos käsittely koskee tietoja, joista ilmenevät rotu tai etninen alkuperä, poliittiset näkemykset, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliittoon kuuluminen, tai jos on kyse rekisteröidyn terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvistä tiedoista tai rikoksiin, rikosasioissa annettuihin tuomioihin tai turvaamistoimenpiteisiin liittyvistä tiedoista, on säädettävä ylimääräisistä suojatoimista.

b)

Täytäntöönpanon valvontaan tarkoitetut mekanismit.

Seuraavien tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi on luotava soveltuvat mekanismit:

i)

varmistetaan sääntöjen noudattamisen hyvä taso, mihin sisältyy se, että rekisterinpitäjät tuntevat hyvin velvollisuutensa ja rekisteröidyt puolestaan oikeutensa sekä keinot niiden käyttämiseksi samoin kuin tehokkaat ja varoittavat seuraamukset, ja luodaan järjestelmät, jotka perustuvat viranomaisten, tarkastajien tai riippumattomien tietosuojaviranomaisten harjoittamaan valvontaan;

ii)

yksittäisten rekisteröityjen tukeminen ja auttaminen oikeuksiensa käytössä; heidän on voitava käyttää oikeuksiaan nopeasti ja tehokkaasti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia, myös käyttämällä soveltuvaa institutionaalista mekanismia, joka mahdollistaa valitusten riippumattoman tutkimisen;

iii)

taataan riittävä korvaus sääntöjen laiminlyönnistä vahinkoa kärsineelle osapuolelle ja määrätään tarvittaessa seuraamusten soveltamisesta ja korvauksen maksamisesta.

64 artikla

Johdonmukaisuus kansainvälisiin sitoumuksiin nähden

1.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen talouskumppanuussopimuskomitean välityksellä monenvälisistä sitoumuksista ja kolmansien maiden kanssa mahdollisesti tekemistään sopimuksista tai muista velvoitteista, jotka niitä mahdollisesti koskevat ja jotka voivat olla merkityksellisiä tämän luvun täytäntöönpanon kannalta, ja erityisesti kaikista sopimuksista, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä, kuten kolmansien osapuolten toteuttamaa henkilötietojen keruuta tai varastointia tai niiden saantia tai siirtoja.

2.   Osapuolet voivat pyytää neuvotteluja mahdollisesti esiin tulevien kysymysten käsittelemiseksi.

65 artikla

Yhteistyö

Osapuolet tunnustavat yhteistyön merkityksen, jotta voidaan helpottaa soveltuvien lainsäädännöllisten, oikeudellisten ja institutionaalisten puitteiden kehitystä ja varmistaa tasoltaan riittävä ja tässä luvussa ilmaistujen tavoitteiden ja periaatteiden mukainen henkilötietojen suoja.

VI OSASTO

RIITOJEN ESTÄMINEN JA RATKAISEMINEN

1 LUKU

Tarkoitus ja soveltamisala

66 artikla

Tarkoitus

Tämän osaston tarkoituksena on estää ja ratkaista osapuolten väliset riidat, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

67 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä osastoa sovelletaan kaikkiin riitoihin, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista, jollei toisin ole nimenomaisesti määrätty.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, Cotonoun sopimuksen 98 artiklassa määrättyä menettelyä sovelletaan, kun kyseessä on riita, joka koskee Cotonoun sopimuksessa määritellyn kehitysyhteistyön rahoitusta.

2 LUKU

Neuvottelut ja sovittelu

68 artikla

Neuvottelut

1.   Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät riidat neuvottelemalla vilpittömässä mielessä ja siten, että tavoitteena on päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

2.   Osapuolen, joka haluaa aloittaa neuvottelut, on pyydettävä sitä esittämällä toiselle osapuolelle kirjallinen pyyntö, jossa nimetään kyseessä oleva toimenpide sekä ne sopimuksen määräykset, joiden vastaisia osapuoli katsoo toimenpiteen olevan, sekä jäljennös pyynnöstä talouskumppanuussopimuskomitealle.

3.   Neuvottelut on järjestettävä neljänkymmenen (40) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Ne katsotaan loppuun suoritetuiksi kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua pyynnön esittämisestä, jollei kumpikin osapuoli hyväksy niiden jatkamista. Kaikki neuvottelujen aikana annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

4.   Kiireellisissä tilanteissa, erityisesti niissä, jotka koskevat pilaantuvia tai kausitavaroita, on neuvottelut järjestettävä viidentoista (15) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä ja ne katsotaan loppuun suoritetuiksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua pyynnön esittämisestä.

5.   Jos neuvotteluja ei järjestetä edellä 3 tai 4 kohdassa määrätyissä määräajoissa tai jos neuvottelut on saatettu päätökseen, mutta yhteisesti molempia osapuolia tyydyttävästä ratkaisusta ei ole päästy sopimukseen, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin muodostamista 70 artiklan mukaisesti.

69 artikla

Sovittelu

1.   Jos neuvotteluissa ei päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, osapuolet voivat sopia sovittelijan käyttämisestä. Jolleivät osapuolet toisin sovi, sovittelun tehtävänä on sama kysymys kuin neuvotteluja koskevassa pyynnössä.

2.   Jolleivät riidan osapuolet pääse sovittelijasta sopimukseen viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun sovittelua on pyydetty, talouskumppanuussopimuskomitea valitsee sovittelijan arvalla 85 artiklassa tarkoitetusta sellaisten henkilöiden joukosta, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia. Valinta on tehtävä kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa siitä, kun sovittelua koskeva pyyntö on jätetty, ja kummankin osapuolen edustajan läsnä ollessa. Sovittelija kutsuu koolle osapuolten kokouksen viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa valinnastaan. Sovittelijan on saatava kunkin osapuolen selvitykset viimeistään viisitoista (15) päivää ennen kokousta ja annettava lausuntonsa viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää valintansa jälkeen.

3.   Sovittelijan lausuntoon voi sisältyä suosituksia siitä, miten riita olisi ratkaistava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. Sovittelijan lausunto ei ole sitova.

4.   Osapuolet voivat sopia 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen muuttamisesta. Myös sovittelija voi päättää näiden määräaikojen muuttamisesta joko jonkin osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, kyseisen osapuolen kohtaamien erityisten vaikeuksien tai tapauksen monimutkaisuuden mukaisesti.

5.   Sovittelumenettelyt ja erityisesti kaikki osapuolten näiden menettelyjen aikana antamat tiedot ja ottamat kannat ovat luottamuksellisia.

3 LUKU

Riitojen ratkaisumenettelyt

I Jasko

Välimiesmenettely

70 artikla

Välimiesmenettelyn aloittaminen

1.   Jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan riitaansa 68 artiklassa määrättyjen neuvottelujen avulla tai turvautumalla tarvittaessa 69 artiklassa tarkoitettuun sovitteluun, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin asettamista.

2.   Välimiespaneelin asettamista koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti valituksen kohteena olevalle osapuolelle sekä talouskumppanuussopimuskomitealle. Valituksen tehneen osapuolen on pyynnössään nimettävä kyseessä oleva erityinen toimenpide ja selitettävä, millä tavoin kyseinen toimenpide rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä.

71 artikla

Välimiespaneelin asettaminen

1.   Välimiespaneeli koostuu kolmesta välimiehestä.

2.   Osapuolet kuulevat toisiaan sopiakseen välimiespaneelin kokoonpanosta kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun välimiespaneelin asettamista koskeva pyyntö on esitetty.

3.   Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiespaneelin kokoonpanosta 2 kohdan mukaisessa määräajassa, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää talouskumppanuussopimuskomitean puheenjohtajaa tai tämän valtuuttamaa henkilöä valitsemaan arvalla kaikki kolme jäsentä 85 artiklan mukaisesti laaditusta luettelosta siten, että yksi valitaan valituksen tehneen osapuolen ehdokkaista, yksi valituksen kohteena olevan osapuolen ehdokkaista ja yksi osapuolten puheenjohtajiksi valitsemista välimiehistä. Jos osapuolet pääsevät sopimukseen yhdestä tai useammasta paneelin jäsenestä, jäljellä olevat jäsenet valitaan samalla menettelyllä.

4.   Talouskumppanuussopimuskomitean puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö valitsee välimiehet viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun jompikumpi osapuoli on esittänyt 3 kohdassa tarkoitetun pyynnön, ja kunkin osapuolen edustajan läsnä ollessa.

5.   Välimiespaneelin asettamispäivä on se, jona sen kolme välimiestä valitaan.

72 artikla

Paneelin väliraportti

Välimiespaneelin on annettava osapuolille väliraportti, johon sisältyvät sekä kuvailevia osuuksia että paneelin havainnot ja päätelmät, yleensä viimeistään sadankahdenkymmenen (120) päivän kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Osapuolet voivat esittää välimiespaneelille kirjallisia huomautuksia tiettyjen väliraportin sisältämien seikkojen johdosta viidentoista (15) päivän kuluessa raportin esittämisestä.

73 artikla

Välitystuomio

1.   Välimiespaneeli toimittaa tuomionsa talouskumppanuussopimuskomitealle sadanviidenkymmenen (150) päivän kuluessa välimiespaneelin asettamisesta. Jos paneeli katsoo, ettei tätä määräaikaa pystytä noudattamaan, paneelin puheenjohtaja ilmoittaa asiasta kirjallisesti talouskumppanuussopimuskomitealle ja mainitsee syyt viivästykseen sekä päivämäärän, jona paneeli aikoo saada työnsä päätökseen. Välitystuomio olisi joka tapauksessa toimitettava viimeistään sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluttua paneelin asettamisesta.

2.   Kiireellisissä tapauksissa, mukaan luettuina pilaantuvia ja kausitavaroita koskevat tapaukset, välimiespaneelin olisi kaikin keinoin pyrittävä antamaan tuomionsa seitsemänkymmenenviiden (75) päivän kuluessa paneelin asettamisesta. Välitystuomio olisi joka tapauksessa annettava viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua paneelin asettamispäivästä. Välimiespaneeli voi tehdä kymmenen (10) päivän kuluessa asettamispäivästään alustavan päätöksen siitä, katsotaanko asia kiireelliseksi.

3.   Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää välimiespaneelia antamaan suosituksia siitä, miten valituksen kohteena olevan osapuolen olisi toimittava noudattaakseen välitystuomiota.

II Jasko

Noudattaminen

74 artikla

Välitystuomion noudattaminen

Kummankin osapuolen tai, tapauksen mukaan, allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet välitystuomion täytäntöön panemiseksi, ja osapuolet pyrkivät sopimukseen välitystuomion täytäntöönpanoa koskevasta määräajasta.

75 artikla

Välitystuomioiden noudattamista koskeva kohtuullinen määräaika

1.   Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava valituksen tehneelle osapuolelle ja talouskumppanuussopimuskomitealle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun välitystuomio on annettu tiedoksi osapuolille, määräaika, joka on tarpeen sen noudattamiseksi, jäljempänä ’kohtuullinen määräaika’.

2.   Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä välitystuomion noudattamisen edellyttämästä kohtuullisesta määräajasta, valituksen tehneen osapuolen on kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa valituksen kohteena olevan osapuolen 1 kohdan mukaisesti tekemästä ilmoituksesta pyydettävä kirjallisesti paneelia määrittämään kohtuullisen määräajan pituus. Tästä pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti toiselle osapuolelle ja talouskumppanuussopimuskomitealle. Välimiespaneeli ilmoittaa ratkaisustaan osapuolille ja talouskumppanuussopimuskomitealle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

3.   Määrittäessään kohtuullisen määräajan pituutta välimiespaneelin on otettava huomioon aika, jonka valituksen kohteena oleva osapuoli tai, tapauksen mukaan, allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot, yleensä tarvitsevat niihin verrattavissa olevien vastaavien lainsäädäntö- tai hallintotoimenpiteiden antamiseen, jotka valituksen kohteena oleva osapuoli tai, tapauksen mukaan, allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot ovat katsoneet tarpeellisiksi tuomion noudattamista varten. Välimiespaneelin on myös otettava huomioon todennettavissa olevat kapasiteettirajoitukset, jotka voivat vaikuttaa valituksen kohteena olevan osapuolen mahdollisuuksiin hyväksyä tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 71 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika ratkaisun antamiselle on neljäkymmentäviisi (45) päivää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.

5.   Kohtuullista määräaikaa voidaan jatkaa osapuolten sopimuksella.

76 artikla

Välitystuomion noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu

1.   Valituksen kohteena olevan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle ja talouskumppanuussopimuskomitealle ennen kohtuullisen määräajan päättymistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi.

2.   Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta tämän sopimuksen määräysten kanssa, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Pyynnössä on mainittava kohteena olevat erityiset toimenpiteet ja selitettävä, miksi ne eivät ole yhteensopivia tämän sopimuksen määräysten kanssa. Välimiespaneelin on annettava ratkaisunsa tiedoksi yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Kiireellisissä tapauksissa, mukaan luettuina pilaantuvia ja kausitavaroita koskevat tapaukset, välimiespaneelin on annettava ratkaisunsa neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

3.   Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 71 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika välitystuomion tiedoksi antamiselle on sataviisi (105) päivää 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.

77 artikla

Välitystuomion noudattamatta jättämisestä seuraavat väliaikaiset toimenpiteet

1.   Jos valituksen kohteena oleva osapuoli ei ilmoita välitystuomion noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä ennen kohtuullisen määräajan päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, että 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut toimenpiteet eivät ole tämän sopimuksen määräyksistä johtuvien kyseisen osapuolen velvoitteiden mukaisia, valituksen kohteena olevan osapuolen tai, tapauksen mukaan, asianomaisen allekirjoittaneen Keski-Afrikan valtion on valituksen tehneen osapuolen tätä vaatiessa tarjottava väliaikaista korvausta. Korvaus voi muodostua rahallisesta korvauksesta tai sisältää sellaisen. Tämä sopimus ei kuitenkaan velvoita valituksen kohteena olevaa osapuolta tai, tapauksen mukaan, asianomaista allekirjoittanutta Keski-Afrikan valtiota tarjoamaan tällaista rahallista korvausta.

2.   Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kohtuullisen määräajan päättymisestä tai 76 artiklassa tarkoitetusta ratkaisusta, jonka mukaan välitystuomion noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet eivät ole tämän sopimuksen määräyksien mukaisia, valituksen tehneellä osapuolella on oikeus päättää asianmukaisista toimenpiteistä ilmoitettuaan tästä toiselle osapuolelle. Näistä toimenpiteistä voi päättää valituksen tehnyt osapuoli tai, tapauksen mukaan, asianomainen allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio.

3.   Päättäessään tällaisista toimenpiteistä valituksen tehneen osapuolen tai, tapauksen mukaan, asianomaisen allekirjoittaneen Keski-Afrikan valtion on pyrittävä valitsemaan sellaisia rikkomiseen nähden oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotka vähiten vaikuttavat tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja otettava huomioon niiden vaikutus valituksen kohteena olevan osapuolen ja allekirjoittaneiden Keski-Afrikan eri valtioiden talouteen.

4.   EY-osapuolen on harjoitettava asianmukaista pidättyväisyyttä pyytäessään korvausta tai päättäessään tämän artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla asianmukaisista toimenpiteistä.

5.   Korvauksen tai asianmukaisten toimenpiteiden on oltava tilapäisiä, ja niitä voidaan jatkaa ainoastaan siihen asti kun tämän sopimuksen määräysten vastaiseksi katsottu toimenpide peruutetaan tai sitä muutetaan sen saattamiseksi mainittujen määräysten mukaiseksi tai kun osapuolet ovat sopineet riidan ratkaisemisesta.

78 artikla

Välitystuomioiden noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu asianmukaisten toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen

1.   Valituksen kohteena oleva osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle ja talouskumppanuussopimuskomitealle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi, ja pyytää ilmoituksessaan valituksen tehneen osapuolen tai, tapauksen mukaan, asianomaisen allekirjoittaneen Keski-Afrikan valtion soveltamien asianmukaisten toimenpiteiden lopettamista.

2.   Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ilmoitettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta tämän sopimuksen määräysten kanssa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Pyynnöstä on ilmoitettava toiselle osapuolelle ja talouskumppanuussopimuskomitealle. Välimiespaneelin ratkaisusta ilmoitetaan osapuolille ja talouskumppanuussopimuskomitealle neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos välimiespaneeli päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide ei ole tämän sopimuksen määräysten mukainen, välimiespaneeli päättää, voiko valituksen tehnyt osapuoli tai, tapauksen mukaan, asianomainen allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio jatkaa näiden asianmukaisten toimenpiteiden soveltamista. Jos välimiespaneeli päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide on tämän sopimuksen määräysten mukainen, asianmukaiset toimenpiteet on lopetettava.

3.   Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 71 artiklan mukaisia menettelyjä. Määräaika ratkaisun tiedoksi antamiselle on kuusikymmentä (60) päivää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittämisestä.

III Jasko

Yhteiset Säännökset

79 artikla

Molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu

Osapuolet voivat milloin tahansa päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tähän osastoon liittyvässä riidassa. Niiden on ilmoitettava talouskumppanuussopimuskomitealle tällaista ratkaisua koskevasta sopimuksestaan. Kun molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu on hyväksytty, menettely on päätettävä.

80 artikla

Työjärjestys ja menettelysäännöt

1.   3 luvussa määrättyihin riitojenratkaisumenettelyihin sovelletaan työjärjestystä ja menettelysääntöjä, jotka talouskumppanuussopimuskomitea hyväksyy.

2.   Välimiespaneelin kaikki kokoukset ovat yleisölle avoimia työjärjestyksen mukaisesti, ja työjärjestyksessä on lisäksi määräyksiä luottamuksellisten kaupallisten tietojen suojelemisesta.

81 artikla

Yleiset ja tekniset tiedot

Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia kaikista lähteistä, myös riidan osapuolilta, tietoja, joita se pitää asianmukaisina välimiespaneelimenettelyn kannalta. Välimiespaneelilla on myös oikeus hankkia asianmukaiseksi katsomansa asiantuntijalausunnot. Kaikki tällä tavoin saadut tiedot on ilmoitettava molemmille osapuolille ja niiden johdosta on voitava esittää huomautuksia. Muut asiaan liittyvät tahot saavat toimittaa amicus curiae -lausumia välimiespaneelille työjärjestyksen mukaisesti.

82 artikla

Lausumien kieli

Keski-Afrikka-osapuolen kirjalliset ja suulliset lausumat voidaan esittää ranskaksi ja englanniksi ja Euroopan yhteisön lausumat millä tahansa Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä.

83 artikla

Tulkintasäännöt

Välimiespaneelien on tulkittava tämän sopimuksen määräyksiä yleisen kansainvälisen oikeuden tavanomaisten tulkintasääntöjen ja myös valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti. Välimiespaneelin tuomioilla ei voida lisätä eikä vähentää tämän sopimuksen määräysten mukaisia oikeuksia ja velvoitteita.

84 artikla

Välityspaneelin päätökset

1.   Välimiespaneelin on kaikin keinoin pyrittävä tekemään päätöksensä yhteisymmärryksessä. Jos päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yhteisymmärryksessä, asiasta on päätettävä annettujen äänten enemmistöllä. Välimiesten eriäviä mielipiteitä ei kuitenkaan missään tapauksessa julkaista.

2.   Päätöksessä esitetään tosiseikat, tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä havaintojen ja niihin pohjautuvien päätelmien syyt. Talouskumppanuussopimuskomitea asettaa välimiespaneelin päätökset yleisön saataville, jollei se toisin päätä.

4 LUKU

Yleiset määräykset

85 artikla

Välimiesten luettelo

1.   Talouskumppanuussopimuskomitea laatii viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta luettelon viidestätoista (15) henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä. Kumpikin osapuoli valitsee viisi (5) henkilöä toimimaan välimiehinä. Osapuolet sopivat myös viidestä (5) henkilöstä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia, ja jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajana. Talouskumppanuussopimuskomitea varmistaa, että luettelo on aina täysimääräinen.

2.   Välimiehillä on oltava erityistä asiantuntemusta tai kokemusta oikeudellisista kysymyksistä ja kansainvälisestä kaupasta. Välimiesten on oltava riippumattomia ja toimittava yksilöinä, he eivät saa ottaa ohjeita miltään organisaatiolta tai minkään osapuolen hallitukselta eikä heillä ei saa olla sidoksia näihin, ja heidän on noudatettava talouskumppanuussopimuskomitean hyväksymiä menettelysääntöjä.

3.   Talouskumppanuussopimuskomitea voi laatia lisäluettelon viidestätoista (15) henkilöstä, joilla on alakohtaista asiantuntemusta tämän sopimuksen piiriin kuuluvista kysymyksistä. Jos käytetään 71 artiklan 2 kohdan mukaista valintamenettelyä, talouskumppanuussopimuskomitean puheenjohtaja voi kummankin osapuolen suostumuksella käyttää tällaista alakohtaista luetteloa.

86 artikla

Suhde WTO:n asettamiin velvoitteisiin

1.   Tämän sopimuksen nojalla perustetut välityselimet eivät ota käsiteltäväkseen riitoja, jotka koskevat WTO:n perustamissopimuksesta johtuvia kummankin osapuolen oikeuksia ja velvoitteita.

2.   Turvautuminen tämän sopimuksen riitojenratkaisua koskeviin määräyksiin ei rajoita mahdollisia WTO:n puitteissa toteutettavia toimia, riitojen ratkaisu mukaan luettuna. Jos osapuoli tai, tapauksen mukaan, allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot kuitenkin ovat aloittaneet tiettyä toimenpidettä koskevan riitojenratkaisumenettelyn joko 70 artiklan 1 kohdan tai WTO:n perustamissopimuksen mukaisesti, ne eivät voi aloittaa samaa toimenpidettä koskevaa riitojenratkaisumenettelyä toisella foorumilla ennen ensimmäisen menettelyn päättymistä. Osapuolen tai, tapauksen mukaan, allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden katsotaan aloittaneen tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla WTO:n perustamissopimuksen mukaisen riitojenratkaisumenettelyn, jos ne ovat pyytäneet paneelin perustamista WTO:n riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta tai, tapauksen mukaan, allekirjoittaneita Keski-Afrikan valtioita soveltamasta WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymää velvoitteiden keskeyttämistä.

87 artikla

Määräajat

1.   Tässä osastossa vahvistetut määräajat, myös välimiespaneelille välitystuomion ilmoittamista varten asetetut määräajat, lasketaan kalenteripäivinä alkaen sitä toimea tai tosiseikkaa seuraavasta päivästä, johon ne viittaavat.

2.   Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella pidentää mitä tahansa tässä osastossa mainittua määräaikaa.

88 artikla

VI osaston muuttaminen

Talouskumppanuussopimuskomitea voi päättää tämän osaston ja sen liitteiden muuttamisesta.

VII OSASTO

YLEISET POIKKEUKSET

89 artikla

Yleinen poikkeuslauseke

Edellyttäen, ettei toimenpiteitä sovelleta tavalla, joka merkitsisi mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää osapuolten kesken silloin kun olosuhteiden olisi oltava samanlaiset, tai tuote- ja palvelukaupan tai sijoittautumisen peiteltyä rajoittamista, tämän sopimuksen määräysten ei voida katsoa estävän osapuolia ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa toimenpiteitä, jotka

a)

ovat tarpeen yleisen turvallisuuden ja yleisen moraalin suojelemiseksi tai yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi;

b)

ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;

c)

ovat välttämättömiä sellaisten lakien tai määräysten noudattamisen turvaamiseksi, jotka eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa, mukaan lukien

i)

harhaanjohtavien ja petoksellisten toimintatapojen ehkäiseminen ja sopimuksiin liittyvien maksujen laiminlyöntien seurauksista huolehtiminen;

ii)

henkilöiden yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyssä ja levittämisessä sekä henkilöä koskevien tiedostojen ja tilitietojen luottamuksellisuuden turvaaminen;

iii)

turvallisuus;

iv)

tullisäädösten ja -menettelyjen soveltaminen; tai

v)

teollis- ja tekijänoikeuksien suoja;

d)

koskevat kullan tai hopean tuontia tai vientiä;

e)

ovat tarpeen taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi;

f)

koskevat uusiutumattomien luonnonvarojen suojelua, jos kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen ohella kotimarkkinoilla rajoitetaan tavaroiden tuotantoa tai kulutusta, palveluiden tuotantoa tai kulutusta ja kotimaisia sijoituksia;

g)

koskevat vankityönä valmistettuja tuotteita; tai

h)

eivät ole yhteensopivia kansallista kohtelua koskevien tämän sopimuksen artiklojen kanssa, edellyttäen, että erilaisen kohtelun tarkoituksena on varmistaa välittömien verojen tehokas tai tasapuolinen määrääminen tai kantaminen toisen osapuolen sijoittajien tai palvelujen tarjoajien taloudellisen toiminnan osalta (5).

90 artikla

Turvallisuuteen perustuvat poikkeukset

1.   Mikään tässä sopimuksessa ei

a)

vaadi osapuolia toimittamaan sellaisia tietoja, joiden paljastamisen ne katsovat olevan vastoin niiden keskeisiä turvallisuusetuja;

b)

estä osapuolia toteuttamasta toimenpiteitä, jos ne katsovat ne välttämättömiksi suojellessaan keskeisiä turvallisuusetujaan, jotka

i)

liittyvät halkeavaan ja yhtyvään ydinmateriaaliin tai materiaaleihin, joista edellä mainitut ovat peräisin;

ii)

liittyvät taloudelliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on suoraan tai välillisesti sotilaskohteen varustaminen;

iii)

liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotantoon;

iv)

liittyvät kansallisen turvallisuuden tai kansallisen puolustuksen kannalta välttämättömiin julkisiin hankintoihin;

v)

joista päätetään sodan tai muun kansainvälisissä suhteissa ilmenevän hätätilanteen aikana, tai

c)

estä osapuolia toteuttamasta toimia täyttääkseen velvoitteet, joihin ne ovat sitoutuneet rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

2.   Talouskumppanuussopimuskomitealle on toimitettava mahdollisimman kattavat tiedot 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä ja niiden soveltamisen päättymisestä.

91 artikla

Verotus

1.   Mikään tässä sopimuksessa tai sen yhteydessä hyväksytyssä järjestelyssä ei voi estää osapuolia tekemästä eroa eri tilanteessa olevien veronmaksajien välillä erityisesti näiden asuinpaikan osalta tai sen osalta, minne niiden pääoma on sijoitettu, kun ne soveltavat verolainsäädäntönsä asiaa koskevia säännöksiä.

2.   Tämän sopimuksen tai sitä sovellettaessa hyväksytyn järjestelyn määräyksiä ei voida tulkita niin, että ne estävät sellaisen toimenpiteen käyttöönoton tai täytäntöönpanon, jonka tarkoituksena on kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten tai muiden verotusjärjestelyjen tai osapuolen sisäisen verolainsäädännön säännösten mukaisesti estää verojen kiertäminen kokonaan tai osittain.

3.   Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta minkään verotussopimuksen nojalla osapuolille kuuluviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Jos tämä sopimus ja tällainen verotussopimus ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan siltä osin verotussopimusta.

VIII OSASTO

YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

92 artikla

Talouskumppanuussopimuskomitea

1.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten perustetaan talouskumppanuussopimuskomitea kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta.

2.   Osapuolet sopivat talouskumppanuussopimuskomitean kokoonpanosta, organisaatiosta ja toiminnasta.

3.   Talouskumppanuussopimuskomitea vastaa kaikkien tähän sopimukseen kuuluvien alojen hallinnoinnista ja kaikkien tässä sopimuksessa mainittujen tehtävien toteuttamisesta.

4.   Talouskumppanuussopimuskomitea tekee päätöksensä yhteisymmärryksessä.

5.   Jotta helpotetaan tiedonvaihtoa ja varmistetaan tämän sopimuksen tehokas täytäntöönpano, kumpikin osapuoli nimeää yhteyspisteen.

93 artikla

Alueelliset järjestöt

Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisön (CEMAC) komitea ja Keski-Afrikan talousyhteisön (CEEAC) pääsihteeristö kutsutaan kaikkiin talouskumppanuussopimuskomitean kokouksiin.

94 artikla

Neuvottelujen jatkaminen ja sopimuksen täytäntöönpano

1.   Osapuolet jatkavat neuvotteluja tässä sopimuksessa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti ja olemassa olevien neuvottelurakenteiden puitteissa.

2.   Kun neuvottelut on saatu päätökseen, niistä johtuvat muutosesitykset saatetaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hyväksyttäväksi.

3.   Ennen talouskumppanuussopimuskomitean ja 1 artiklassa määritellyn täysimääräisen talouskumppanuussopimuksen mukaisten muiden asiaankuuluvien elinten ja komiteoiden perustamista osapuolet toteuttavat tarvittavat järjestelyt tämän sopimuksen hallinnointia ja täytäntöönpanoa varten ja toteuttavat talouskumppanuussopimuskomitean tehtävät aina kun tässä sopimuksessa viitataan kyseiseen komiteaan.

95 artikla

Osapuolten määritelmä ja velvoitteiden täyttäminen

1.   Tämän sopimuksen osapuolet ovat yhtäältä Kamerunin tasavalta, jäljempänä ’Keski-Afrikka-osapuoli’, ja toisaalta Euroopan yhteisö tai sen jäsenvaltiot taikka Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot omilla, Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrätyillä toimivaltaansa kuuluvilla aloilla, jäljempänä ’EY-osapuoli’.

2.   Keski-Afrikka-osapuoli sopii yhteisestä toiminnasta tämän sopimuksen soveltamiseksi.

3.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’osapuolella’ tapauksen mukaan yhteisesti toimivia Keski-Afrikan valtioita tai EY-osapuolta. Käsitteellä ’osapuolet’ tarkoitetaan yhteisesti toimivia Keski-Afrikan valtioita ja EY-osapuolta.

4.   Kun tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämiseksi tai velvoitteiden noudattamiseksi on määrätty erillisestä toiminnasta tai edellytetään erillistä toimintaa, viitataan ’allekirjoittaneisiin Keski-Afrikan valtioihin’.

5.   Tapauksen mukaan osapuolet tai allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot toteuttavat kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet ja varmistavat, että ne toimivat tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

96 artikla

Koordinaattorit ja tiedonvaihto

1.   Jotta helpotetaan tiedonvaihtoa ja varmistetaan tämän sopimuksen tehokas täytäntöönpano, kumpikin osapuoli nimeää koordinaattorin heti tämän sopimuksen tultua voimaan. Koordinaattoreiden nimeäminen ei vaikuta tämän sopimuksen osastojen ja lukujen mukaiseen toimivaltaisten viranomaisten nimenomaiseen nimeämiseen.

2.   Osapuolen pyynnöstä toisen osapuolen koordinaattori ilmoittaa kaikista tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista vastaavan viraston tai virkailijan ja antaa tarvittavaa apua helpottaakseen yhteydenpitoa pyynnön esittäneen osapuolen kanssa.

3.   Osapuolen pyynnöstä ja siinä määrin kuin se on laillisesti mahdollista kukin osapuoli toimittaa koordinaattorinsa välityksellä tietoja ja vastaa viipymättä kaikkiin toisen osapuolen kysymyksiin, jotka liittyvät toteutettavaan tai ehdotettuun toimenpiteeseen tai kansainväliseen sopimukseen, joka saattaa vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan.

4.   Kukin osapuoli pyrkii varmistamaan, että kaikki yleisesti sovellettavat tämän sopimuksen piiriin kuuluvia kauppa-asioita koskevat lait, asetukset, menettelyt ja hallinnolliset päätökset julkaistaan viipymättä tai tarjotaan yleisesti saataville ja saatetaan toisen osapuolen tietoon.

5.   Rajoittamatta avoimuutta koskevien tämän sopimuksen määräysten soveltamista tässä artiklassa tarkoitetut tiedot katsotaan saataville tarjotuiksi, kun ne on saatettu käytettäväksi ilmoittamalla ne asianmukaisesti WTO:lle tai kun ne on saatettu nähtäville kyseisen osapuolen virallisilla verkkosivuilla, joille pääsy on avoin ja maksuton.

97 artikla

Alueellinen etusija

1.   Mikään tässä sopimuksessa ei velvoita osapuolta myöntämään toiselle tämän sopimuksen osapuolelle kohtelua, joka on millään tavoin suotuisampi kuin sellainen kohtelu, jota kussakin osapuolessa sovelletaan osana sen omaa alueellista yhdentymisprosessia.

2.   Sellainen mahdollisesti suotuisampi kohtelu ja etu, jonka jokin allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio voi tämän sopimuksen nojalla myöntää Euroopan yhteisölle, on myönnettävä myös jokaiselle allekirjoittaneelle Keski-Afrikan valtiolle viipymättä ja ehdoitta.

98 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus allekirjoitetaan, ratifioidaan tai hyväksytään valtiosäännön asettamien vaatimusten tai sisäisten sääntöjen mukaisesti ja soveltuvia menettelyjä noudattaen.

2.   Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka kuluessa viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on ilmoitettu sopimuksen tallettajille.

3.   Ilmoitukset lähetetään Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille ja Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisön (CEMAC) komitean puheenjohtajalle, jotka ovat tämän sopimuksen tallettajia.

4.   Sopimuksen voimaantuloon asti EY-osapuoli ja Keski-Afrikka-osapuoli sopivat soveltavansa tämän sopimuksen määräyksiä toimivaltansa mukaisesti (”väliaikainen soveltaminen”). Tämä voidaan toteuttaa väliaikaisella soveltamisella, jos sellainen soveltaminen on mahdollista, tai ratifioimalla sopimus.

5.   Väliaikaisesta soveltamisesta ilmoitetaan sopimuksen tallettajille. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun Euroopan yhteisöltä on saatu ilmoitus väliaikaisesta soveltamisesta ja kun kaikilta allekirjoittaneilta Keski-Afrikan valtioilta on saatu ilmoitus ratifioinnista tai väliaikaisesta soveltamisesta.

6.   Sen estämättä, mitä 4 kohdassa määrätään, EY-osapuoli ja allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot voivat mahdollisuuksien mukaan toteuttaa yksipuolisesti toimia sopimuksen soveltamiseksi ennen sen väliaikaista soveltamista.

99 artikla

Kesto

1.   Tämä sopimus on voimassa määrittelemättömän ajan.

2.   Kumpi tahansa osapuoli tai allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio voi ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

3.   Irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta toiselle osapuolelle ilmoittamisen jälkeen.

100 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin Euroopan yhteisön perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyin edellytyksin, sekä sopimuksen allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden alueisiin.

101 artikla

Keski-Afrikan valtioiden tai alueellisten järjestöjen liittyminen

1.   Tähän sopimukseen voi liittyä mikä tahansa Keski-Afrikan valtio tai alueellinen järjestö. Liittymispyyntö esitetään talouskumppanuussopimuskomitealle. Liittymispyynnön esittänyt valtio osallistuu talouskumppanuussopimuskomitean kokouksiin tarkkailijana.

2.   Pyyntö käsitellään ja neuvottelut käynnistetään, jotta voidaan esittää sopimukseen tarvittavat muutokset. Liittymispöytäkirja saatetaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hyväksyttäväksi.

3.   Osapuolet tarkastelevat tähän sopimukseen liittymisen vaikutuksia. Talouskumppanuussopimuskomitea voi tarvittaessa päättää siirtymävaiheen toimista tai muutosten tekemisestä.

102 artikla

Uusien Euroopan unionin jäsenvaltioiden liittyminen

1.   Talouskumppanuussopimuskomitealle ilmoitetaan kaikista kolmansien maiden hakemuksista, jotka koskevat liittymistä jäseneksi Euroopan unioniin. Euroopan unionin ja hakijavaltion välisten neuvottelujen aikana EY-osapuoli ilmoittaa Keski-Afrikka-osapuolelle kaikki asiaankuuluvat tiedot, ja Keski-Afrikka-osapuoli puolestaan ilmoittaa EY-osapuolelle omat näkökantansa, jotta ne voidaan ottaa täysin huomioon. EY-osapuoli ilmoittaa Keski-Afrikka-osapuolelle kaikki liittymiset Euroopan unioniin.

2.   Euroopan unionin uudet jäsenvaltiot liittyvät tähän sopimukseen liittymisasiakirjaan sisältyvän lausekkeen perusteella siitä päivästä alkaen, jona ne liittyvät Euroopan unioniin. Jos Euroopan unioniin liittymistä koskevassa liittymisasiakirjassa ei määrätä Euroopan unionin uuden jäsenvaltion ilman eri toimenpiteitä tapahtuvasta liittymisestä tähän sopimukseen, kyseinen jäsenvaltio liittyy siihen tallettamalla liittymisasiakirjan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset Keski-Afrikka-osapuolelle.

3.   Osapuolet tarkastelevat uusien Euroopan unionin jäsenvaltioiden sopimukseen liittymisen vaikutuksia. Talouskumppanuussopimuskomitea voi tarvittaessa päättää siirtymävaiheen toimista tai muutosten tekemisestä.

103 artikla

Euroopan yhteisön syrjäisimmät alueet

Mikään tässä sopimuksessa ei estä EY-osapuolta soveltamasta olemassa olevia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat syrjäisimpien alueiden rakenteelliseen, sosiaalisen ja taloudelliseen tilanteeseen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

104 artikla

Rahoituskysymyksiä koskeva vuoropuhelu

Osapuolet ja allekirjoittaneet Keski-Afrikan valtiot sopivat vuoropuhelun ja avoimuuden edistämisestä ja parhaiden toimintatapojen jakamisesta veropolitiikan ja -hallinnon alalla.

105 artikla

Yhteistyö laittomien rahoitustoimien torjunnassa

Osapuolet sitoutuvat estämään ja torjumaan laittomia ja vilpillisiä toimia ja korruptiota, rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, ja ne toteuttavat tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet, jotta voidaan noudattaa kansainvälisiä normeja, mukaan lukien ne, joista on määrätty korruption vastaisessa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa, valtioiden rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa, terrorismin rahoituksen vastaisessa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa sekä rahoitusalan rahanpesutyöryhmän antamissa suosituksissa. Osapuolet sopivat tietojen vaihdosta ja yhteistyöstä näillä aloilla.

106 artikla

Suhde muihin sopimuksiin

1.   Cotonoun sopimuksen 3. osan II osastoon sisältyviä kehitysyhteistyötä koskevia artikloja lukuun ottamatta kaikissa tapauksissa, joissa tämän sopimuksen ja Cotonoun sopimuksen 3. osan II osaston määräykset ovat ristiriidassa, sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä.

2.   Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita estävän Euroopan yhteisöä tai jotakin tämän sopimuksen allekirjoittanutta Etelä-Afrikan valtiota ottamasta käyttöön aiheellisiksi katsottavia toimenpiteitä, tämän sopimuksen mukaiset kauppaan liittyvät toimenpiteet mukaan luettuina, siten kuin Cotonoun sopimuksen 11 b, 96 ja 97 artiklassa on määrätty.

3.   Osapuolet sopivat, että mikään tässä sopimuksessa ei edellytä, että ne toimivat tavalla, joka ei olisi yhteensopiva niiden WTO-velvoitteiden kanssa.

4.   Osapuolet sopivat tarkastelevansa vuonna 2008 tämän sopimuksen määräysten johdonmukaisuutta niihin tulliliittoihin nähden, joihin tämän sopimuksen allekirjoittaneet valtiot ovat liittyneet.

107 artikla

Todistusvoimaiset kielet

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

108 artikla

Liitteet ja pöytäkirja

Tämän sopimuksen liitteet ja pöytäkirja ovat sen erottamaton osa.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Съставено съответно в Яунде на петнадесети януари две хиляди и девета година и в Брюксел на двадесет и втори януари две хиляди и девета година.

Hecho en Yaundé el quince de enero de dos mil nueve, y en Bruselas el veintidós de enero de dos mil nueve.

V Yaoundé dne patnáctého ledna dva tisíce devět a v Bruselu dne dvacátého druhého ledna dva tisíce devět.

Udfærdiget henholdsvis i Yaoundé, den femtende januar to tusind og ni, og i Bruxelles, den toogtyvende januar to tusind og ni.

Geschehen zu Jaunde am fünfzehnten Januar zweitausendneun und zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar zweitausendneun.

Sõlmitud vastavalt viieteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Yaoundés ja kahekümne teisel jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Brüsselis.

Έγινε στο Γιαουντέ στις δεκαπέντε Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά και στις Βρυξέλλες στις είκοσι δύο Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Yaoundé on the fifteenth day of January, two thousand and nine and at Brussels on the twenty-second day of January, two thousand and nine, respectively.

Fait respectivement à Yaoundé le quinze janvier deux mille neuf et à Bruxelles le vingt-deux janvier deux mille neuf.

Fatto a Yaoundé, il quindici gennaio duemilanove, e a Bruxelles, il ventidue gennaio duemilanove, rispettivamente.

Jaundē, divtūkstoš devītā gada piecpadsmitajā janvārī, un Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit otrajā janvārī.

Pasirašyta atitinkamai Jaundėje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 15 d. ir Briuselyje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 22 d.

Kelt Yaoundéban, a kettőezerkilencedik év január havának tizenötödik napján, illetve Brüsszelben, a kettőezerkilencedik év január havának huszonkettedik napján.

Magħmul f'Yaoundé fil-ħmistax-il jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa u fi Brussell fit-tnejn u għoxrin jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa, rispettivament.

Gedaan te Yaoundé, vijftien januari tweeduizend negen, respectievelijk te Brussel, tweeëntwintig januari tweeduizend negen.

Sporządzono, odpowiednio, w Jaunde dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku i w Brukseli dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Iaundé, em quinze de Janeiro de dois mil e nove, e em Bruxelas, em vinte e dois de Janeiro de dois mil e nove.

Încheiat la Yaoundé în a cincisprezecea zi a lunii ianuarie două mii nouă şi, respectiv, la Bruxelles în a douăzeci şi doua zi a lunii ianuarie două mii nouă.

V Yaoundé pätnásteho januára dvetisícdeväť a v Bruseli dvadsiateho druhého januára dvetisícdeväť.

V Yaoundeju, petnajstega januarja dva tisoč devet, in v Bruslju, dvaindvajsetega januarja dva tisoč devet.

Tehty Yaoundéssa viidentenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän ja Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Utfärdat i Yaoundé den femtonde januari tjugohundranio samt i Bryssel den tjugoandra januari tjugohundranio.

Pour la République du Cameroun

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Jäsenvaltioita lukuun ottamatta.

(2)  Tämän laskemiseen käytetään WTO:n virallisia tietoja maailman johtavista tuotteiden viejistä (lukuun ottamatta EU:n sisäistä kauppaa).

(3)  Tätä artiklaa sovellettaessa maataloustuotteilla tarkoitetaan WTO:n maataloussopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita.

(4)  Huomioon otettaviin standardeihin sisältyvät seuraavat kansainväliset välineet:

i)

Henkilötietoja sisältävien sähköisten tiedostojen sääntelyä koskevat suuntaviivat, joita Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on muuttanut 20 päivänä marraskuuta 1990.

ii)

OECD:n neuvoston suositus, annettu 23 päivänä syyskuuta 1980, suuntaviivoista, jotka koskevat yksityiselämän suojaa ja henkilötietojen siirtämistä maiden välillä.

(5)  Toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on turvata välittömien verojen tehokas tai oikeudenmukainen määrääminen tai kantaminen, kuuluvat jommankumman osapuolen verojärjestelmänsä mukaisesti suorittamat toimenpiteet,

i)

joita sovelletaan sellaisiin sijoittajiin ja palveluntarjoajiin, jotka eivät asu kyseisellä alueella, ottamalla huomioon sen, että sellaisten henkilöiden, jotka eivät asu kyseisellä alueella, verotukselliset velvoitteet määritetään sellaisten verotuksellisten yksiköiden perusteella, jotka sijaitsevat toisen osapuolen alueella tai harjoittavat sieltä käsin alihankintaa;

ii)

joita sovelletaan muualla kuin kyseisellä alueella asuviin siten, että turvataan verojen määrääminen tai kantaminen jommankumman osapuolen alueella;

iii)

joita sovelletaan sellaisiin henkilöihin, jotka asuvat tai eivät asu kyseisellä alueella, siten, että estetään verojen välttäminen tai kiertäminen, mukaan luettuina menettelyyn liittyvien määräysten noudattaminen;

iv)

joita sovelletaan toisen osapuolen alueella tai alueelta hankittujen palvelujen kuluttajiin siten, että turvataan jommankumman alueella olevista lähteistä olevien verojen määrääminen sellaisille kuluttajille tai kantaminen sellaisilta kuluttajilta;

v)

joilla erotetaan toisistaan maailmanlaajuisesti veronalaisilta osiltaan verovelvolliset sijoittajat ja palvelujen tarjoajat ja muut sijoittajat ja palvelujen tarjoajat tunnustaen heidän veropohjansa välisen erilaisuuden; tai

vi)

joilla määrätään, kohdennetaan tai jaetaan alueella asuvien henkilöiden tai siellä sijaitsevien sivukonttoreiden taikka etuyhteydessä keskenään olevien henkilöiden tai saman henkilön sivukonttoreiden välinen tulo, voitto, tappio, vähennys tai hyvitys siten, että turvataan osapuolten veropohja.

LISÄYS

LISÄYS I

A.   Allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden toteuttaman alueellisen yhdenmukaistamisen ensisijaisina kohteina olevat tuotteet

Elävät eläimet, erityisesti pienet märehtijät, tuore liha ja lihavalmisteet

Kalat, meren tuotteet, vesiviljelytuotteet, tuoreet tai jalostetut

Kukkamukulat, juurikasvit (erityisesti maapähkinät, maniokki, taaro, perunat)

B.   Keski-Afrikka-osapuolesta EY-osapuolen alueelle suuntautuvan viennin ensisijaisina kohteina olevat tuotteet

Kahvi, kaakao

Mausteet (vanilja, pippuri)

Hedelmät ja pähkinät

Kasvikset

Kalat, meren tuotteet ja vesiviljelytuotteet, tuoreet tai jalostetut

Puu

LISÄYS II

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

A.   EY-osapuolen toimivaltaiset viranomaiset

Valvonta kuuluu sekä jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille että Euroopan yhteisöjen komissiolle. Toiminnassa sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Allekirjoittaneisiin Keski-Afrikan valtioihin suuntautuvan viennin osalta Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat vastuussa tuotanto-olosuhteiden ja -vaatimusten valvonnasta, lakisääteiset tarkastukset ja hyväksyttyjen standardien ja vaatimusten noudattamista osoittavien terveystodistusten (tai eläinten terveyttä koskevien todistusten) antaminen mukaan lukien.

Allekirjoittaneista Keski-Afrikan valtioista peräisin olevan tuonnin osalta Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat vastuussa valvonnasta, jolla varmistetaan, että tuonti on EY-osapuolen tuontiedellytysten mukaista.

Euroopan yhteisöjen komissio on vastuussa yleisestä yhteensovittamisesta, tarkastuksista tai tarkastusjärjestelmien tarkastuksesta ja tarvittavista lainsäädännöllisistä toimenpiteistä standardien ja vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

B.   Allekirjoittaneiden Keski-Afrikan valtioiden toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävät kuuluvat allekirjoittaneille Keski-Afrikan valtioille, kun kyseessä on tuonti niiden alueelle ja vienti niiden alueelta.


LIITE I

Keski-Afrikan talouksien toimintakyvyn vahvistaminen ja nykyaikaistaminen talouskumppanuussopimuksen puitteissa

Keski-Afrikan ja Euroopan unionin yhteinen ohjeasiakirja

Sao Tome, 15 päivänä kesäkuuta 2007

A.   Ohjeiden yleispuitteet

Koska eräs talouskumppanuussopimuksen perusperiaatteista on edistää alueellista yhdentymistä ja helpottaa AKT-valtioiden taloudellista ja sosiaalista kehittymistä, molemmat osapuolet odottavat, että tämän sopimuksen avulla voidaan saavuttaa seuraavat tavoitteet: kestävä kehitys, köyhyyden hävittäminen ja Keski-Afrikan valtioiden asteittainen yhdentyminen maailmantalouteen.

Päämääränä on saavuttaa talouskumppanuussopimuksessa sovittujen yhteisten sitoumusten ja yhteistyövälineiden yhteisvaikutus, jotta ”voidaan tukea Keski-Afrikan tuottamien ja viemien tavaroiden ja palvelujen määrällistä ja laadullista kasvua” (1). Keski-Afrikan toimijat edistävät EU:n kumppanina toimien tämän tavoitteen saavuttamista seuraavilla aloilla:

1.

Alueellisten perusinfrastruktuurien kehittäminen

Liikenne

Energia

Televiestintä

2.

Maatalous ja elintarviketurva alueellisella tasolla

Maatilatuotanto

Maatalousteollisuus

Kalastus

Karjanhoito

Vesiviljely ja kalavarat

3.

Kilpailukyky ja talouksien monipuolistuminen

Yritysten nykyaikaistaminen

Teollisuus

Normit ja sertifiointi (terveys- ja kasvinsuojelutoimet, laatu, kotieläinjalostuksen standardit jne.)

4.

Alueellisen yhdentymisen syventäminen

Alueellisten yhteismarkkinoiden kehittäminen

Verotus ja tulli

5.

Liiketoimintaympäristön parantaminen

Kansallisten kauppapolitiikkojen yhdenmukaistaminen

6.

Talouskumppanuussopimuksen mukaisten elinten perustaminen

7.

Kumppanuuden rahoitus (etenemissuunnitelma ja ministerikokousten suositukset)

Havaitut tarpeet ilmoitetaan alueelliselle valmistelutyöryhmälle tai muille toimivaltaisille elimille tukiohjelmien, niiden mahdollisten rahoituslähteiden ja talouskumppanuussopimuksen liitännäistoimenpiteiden toteuttamisjärjestelyjen hahmottamiseksi. Tätä varten voidaan tapauksesta riippuen käyttää asiantuntijoita tukiohjelmien tunnistamiseksi, niiden toteutettavuuden arvioimiseksi ja asianmukaisten toteuttamismenetelmien ehdottamiseksi. Tutkimusten perusteella laaditaan kehitysohjelmat ja niihin liittyvät talousarviot.

Tavoiteaikatauluna on saavuttaa nämä tulokset syyskuussa 2007. Alueellinen valmistelutyöryhmä laatii aikataulun, jonka se ilmoittaa neuvotteluelimille, jotta niillä on tiedossaan, miten Keski-Afrikan talouksien kapasiteetin lisäämistä ja kehittämistä varten valitut toimet ovat edistyneet.

Tässä asiakirjassa kuvattujen toimenpiteiden on tietenkin oltava ministerikokouksen 6 päivänä helmikuuta 2007 antamien suuntaviivojen (ks. liite) mukaiset.

B.   Talouskumppanuussopimuksen alueellisen rahaston toiminta-alat

Talouskumppanuussopimuksen alueellinen rahasto on väline, jonka Keski-Afrikka on perustanut itseään varten, joten se myös tekee päätökset sen käytöstä ja organisaatiosta sekä keskeisistä toiminta-aloista, jotka esitetään seuraavassa taulukossa.

Kaikkien jäljempänä esitettyjen toimien on oltava 3 ja 4 kohdassa esitettyjen tavoitteiden mukaisia.

Keskeiset alat

Viitteelliset toimintatyypit

1 –

Alueellisten perusinfrastruktuurien kehittäminen

1.1.

Pienaluetta koskevan yhdennetyn kulkuverkoston parantamisen tukeminen (tiet, sisävesiväylät, rautatiet sekä satamien, kuivasatamien ja lentokenttien kunnostaminen)

1.2.

Alueen vesivoimainfrastruktuurien kehittämisen tukeminen, sähköverkkojen yhdistäminen toisiinsa

1.3.

Jäsenmaiden puhelinverkostojen yhdistäminen toisiinsa erityisesti kohentamalla tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria

1.4.

Perusinfrastruktuurin kustannusten arvioimisen tukeminen

2 –

Maatalous ja elintarviketurva alueellisella tasolla

2.1.

Tuottavuuden parantamisen tukeminen (siemenohjelma, tutkimus ja kansantajuistaminen)

2.2.

Maatalousteollisuuden kehittäminen

2.3.

Maataloustuotteiden vaihdannan kehittäminen

2.4.

Yhteisen alueellisen maatalouspolitiikan toteuttamisen tukeminen

3 –

Teollisuus, alueelliseen kehitykseen liittyvä talouksien monipuolistuminen ja kilpailukyky

3.1.

Jalostusteollisuudenalojen kehittämisen tukeminen (puu, puuvilla, nahka, liha, kala, muut maataloustuotteet, hiilivedyt, kaivostoiminta jne.)

3.2.

Tarjontaan liittyvien ongelmien vähentämisen tukeminen

3.3.

Matkailun kehittämisen tukeminen

3.4.

Tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus

3.4.1.

Asianmukaisten tekniikoiden arviointi ja käyttö

3.4.2.

Tutkimus- ja innovointipolitiikkojen yhdenmukaistaminen (yliopistot, julkiset ja yksityiset tutkimuslaitokset ja -keskukset, tekniset instituutit, ammattikoulut jne.)

3.4.3.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttökapasiteetin vahvistamisen tukeminen

3.4.4.

Tutkimuslaitosten tukeminen

3.4.5.

Farmakopean ja farmaseuttisen teollisuuden kehittämisen tukeminen

3.4.6.

Teknologian siirron tukeminen erityisesti teollisen kisällitoiminnan kautta

3.5.

Taloudellisten mahdollisuuksien tunnistamista koskevan ohjelman tukeminen

3.5.1.

Alueellisten tuotteiden ja palveluiden tunnistaminen ja markkinoiminen (maatalouselintarvikeala, matkailu, kaivokset, yrityksille suunnatut palvelut: hallinto, kirjanpito, tulkkaus, pankit, tietotekniikka, vakuutukset jne.)

3.5.2.

Sellaisten koulutuskeskusten luominen, jotka ovat erikoistuneet uusiin ammatteihin ja korkean arvonlisän ammatteihin (puun jatkokäsittely, tekstiilit ja vaatteet)

3.5.3.

Yrityshautomoiden kehittämisen tukeminen

3.6.

Lupaavien yritysten kilpailukykyä ja nykyaikaistamista koskeva ohjelma

3.6.1.

Kansallisten ja alueellisten kilpailukykyä koskevien edistämis- ja vahvistamisstrategioiden laatimisen ja toteuttamisen tukeminen

3.6.2.

Alueellisen nykyaikaistamisohjelman parantamisen tukeminen: yritysten kilpailukyvyn tuki- ja vahvistamisohjelma (PARCE), tuki aineettomille sijoituksille (esimerkiksi markkinointistrategiat), yritystutkimusta ja markkina-analyysia koskeva ohjelma (nykyaikaistamissuunnitelmat ja niiden rahoitus), tekninen ja teknologinen tuki, tuki laatusertifikaattien hankkimiseksi (esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000), Keski-Afrikan viennin helpottamisen tuki yksityiset normit huomioon ottaen (EUREPGAP jne.)

3.6.3.

Keski-Afrikan teollisuuden osatekijöiden kustannuksia koskevan tutkimuksen toteuttamisen tukeminen

3.6.4

Hyvät vientimahdollisuudet omaavien maataloustuotteiden ja luonnonvarojen jalostamisen tukeminen

3.6.5.

Vientiä tukevien laadunvarmistusinfrastruktuurien (laboratoriot) vahvistaminen

Alueellisen akkreditointi- ja metrologiajärjestelmän käyttöönoton tukeminen

Kansallisten standardien yhdenmukaistaminen alueellisella tasolla

3.6.6.

Pakkaamis-, jäljitettävyys- ja varastointitoimien parantaminen

3.6.7

Kansallisten ja alueellisten ammattien teknisten keskusten perustaminen

3.6.8.

Tarkastajien verkon kehittäminen yritysten tukemiseksi sertifiointimenettelyissä ja laboratorioiden tukemiseksi akkreditointimenettelyissä

3.6.9.

Tuotantokoneiston mukauttamiseen suunnatut lainat (EIB, ADB, CASDB)

3.7.

Immateriaalioikeuksien suojan tukeminen, esimerkiksi (2):

Tavaramerkit ja alkuperänimityksen omaavat tuotteet sisältävän rekisterin kehittäminen ja kyseisten tuotteiden myynninedistäminen

Alkuperämerkinnän kehittämisen tukeminen

3.8.

Alihankintapörssin ja alueellisen talouskumppanuuden luomisen tukeminen

3.9.

Pk-yritysten tukeminen

Harkittavat toimintatyypit:

a.

Asiantuntijapalvelut, joilla tarjotaan pk-yrityksille erilaisia palveluja niiden tukemiseksi markkinoinnissa, kirjanpidossa, oikeusasioissa, liiketoimintasuunnittelussa ja rahoituksen saamisessa

b.

Ammattikoulutus

c.

Pk-yritysten luotonsaannin helpottaminen ja luotonsaannin ehtojen parantaminen (3)

d.

Luottoja koskevan tiedon tarjoaminen alueellisella tasolla (4)

e.

Kiinnitysehtojen helpottaminen (5)

f.

Keski-Afrikan rahoituslaitosten kapasiteetin vahvistaminen (6)

g.

CASBD:n mahdollisen osuuden selvittäminen

h.

Keski-Afrikan rahoituspalveluja koskevassa tutkimuksessa olevien suositusten analyysi

i.

Epävirallisesta viralliseen talouteen siirtymisen tukeminen yhdessä viranomaisten kanssa, esimerkiksi kannustintoimien avulla

3.10.

Naisyrittäjyyden edistäminen

4 –

Alueellisen yhdentymisen syventäminen

4.1.

Alueellisten markkinoiden kehittäminen (verotuksen ja tullin välineiden yhdenmukaistaminen, vero- ja tullihallinnon vahvistaminen, rajaturvallisuuskeinojen määritteleminen)

4.2.

Yhteisön sääntöjen käyttöönotto (kilpailu, kilpailukyky, immateriaalioikeudet, laittoman kaupan torjunta, piratismi, julkiset hankinnat, palvelut, sijoitukset)

4.3.

Vero- ja tullihallinnon kapasiteetin vahvistaminen

4.4.

Alueellisen normeja ja sertifiointia koskevan ohjelman tukeminen

4.5.

Alueellisten talousyhteisöjen tukeminen (ohjelmien järkeistäminen ja yhdenmukaistaminen)

4.6.

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden tukeminen

4.7.

Nykyisten ja tulevien aluepolitiikkojen tukeminen

a.

Alueille annettu etusija talouskumppanuussopimuksessa alueellisen yhdentymisen eduksi

b.

Yhteisen kauppapolitiikan luomisen tukeminen

c.

Alueen muiden esteiden kuin tullin alentaminen – esimerkki: annetaan alueellisia terveysnormeja (ohjelmointia varten tätä käsitellään jäljempänä 3 kohdassa)

d.

Kongon demokraattisen tasavallan sekä São Tomé ja Príncipen sisällyttäminen alueen taloudelliseen yhdentymissuunnitelmaan (90 miljoonaa kuluttajaa)

e.

Sisäisiä uudistuksia koskevat virikkeet: vapaaseen liikkeeseen luovutus / kaksoisverotus; kauttakulku; alkuperäsäännöt; alueellisten kaupallisten säännösten noudattaminen

Esimerkki: tullien tietokoneistamisen ja yhteenliittämisen tukeminen

Esimerkki: standardeja ja laatua koskeva alueellinen ohjelma, olennaiset infrastruktuurit mukaan luettuina (valvontalaboratoriot jne.)

Esimerkki: hallinnon tukeminen Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisön / Kongon demokraattisen tasavallan / São Tomé ja Príncipen tariffien yhdenmukaistamiseksi

Esimerkki: vero- ja tullihallinnon kapasiteetin vahvistaminen

Esimerkki: alueellisten talousyhteisöjen tukeminen

Esimerkki: kaksinkertaisen verotuksen poistamismekanismin määrittelemisen ja käyttöönoton tukeminen

4.8.

Veropohja ja alueellinen rahoitusväline

a.

Alueellisen rahoitusvälineen suunnittelu. Koheesiorahasto tukemassa julkista rahoitusta ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden kehitysvälineenä

b.

Verouudistusten tukeminen (veropohjan tervehdyttäminen, kotimaisten verojärjestelmien yhdenmukaistaminen jne.) ja verohallinnon kapasiteetin vahvistaminen

c.

Tilastoja koskevien töiden jatkaminen erityisesti PAIRAC-ohjelman osalta

5 –

Liiketoimintaympäristön parantaminen ja yritysten tukeminen

5.1.

Yksityisten sijoitusten oikeusturvan kohentamisen tukeminen

5.2.

Yhteisön sijoituksia koskevan peruskirjan ja alakohtaisten säännöstöjen kehittämisen tukeminen

5.3.

Takuurahastojen ja riskipääomarahastojen perustamisen tukeminen

5.4.

Alueen välittäjäelinten institutionaalinen tukeminen

Alueen välittäjäelinten tukitoimet

Esimerkki: kauppakamarien tukeminen

Esimerkki: ammatti- ja työnantajajärjestöjen tukeminen

Esimerkki: vienninedistämiselinten tukeminen – APEX

Esimerkki: sijoittamista edistävien elinten tukeminen – API

Esimerkki: alueellisen yksityissektorin ja eurooppalaisen yksityissektorin välisen vuoropuhelun rakentamisen tukeminen

Esimerkki: Keski-Afrikan alueellisten talousyhteisöjen tukeminen talouskumppanuussopimukseen liittyvillä aloilla

5.5.

Liiketoimintaympäristön parantaminen

Nykyisten ja tulevien aluepolitiikoiden tukeminen:

kilpailupolitiikka

OHADA-oikeus

yritysten sijoittautumisoikeus

työelämää koskevat säännökset

julkiset hankinnat

immateriaalioikeudet (laittoman kaupan torjunta, piratismi, maantieteelliset merkinnät jne.)

Merkittävä tuki kansalliselle ja alueelliselle hallinnolle alueellisten ja kansallisten uudistusten toteuttamiseksi:

teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva esimerkki: alueellisen normeja, patentteja ja sertifiointia koskevan ohjelman tukeminen

esimerkki: yhteisön sijoituksia koskevan peruskirjan ja alakohtaisten säännöstöjen kehittämisen tukeminen

Mekanismien tutkiminen yksityisten sijoitusten oikeusturvan kohentamiseksi, esimerkiksi sijoittamista ja teknologian siirtoa edistävien takuujärjestelmien avulla (parhaat käytännöt, Keski-Afrikan nykyiset käytännöt, suositukset jne.)

On myös suositeltavaa edistää yritysverotusta koskevien parhaiden käytäntöjen alueellista vaihtoa. Suoritetaan ensimmäinen tämän alan kansallisten lähestymistapojen vertaileva tutkimus keskustelun virittämiseksi.

6 -

Talouskumppanuussopimuksen elinten järjestäytymisen helpottaminen

Kaupallisia kysymyksiä ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä varten tarpeellisen toimielinjärjestelmän tukeminen, jotta voidaan varmistaa sopimuksen tehokas täytäntöönpano ja talouskumppanuussopimuksen sekä alueellisen uudistusprosessin oikeudellinen luotettavuus kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä yksityissektorilla.

C.   Kumppanuuden rahoitus

Talouskumppanuussopimuksen rahoittamisen osalta varten Keski-Afrikka arvioi muiden alueiden tapaan, että toimintaedellytysten kehittämistä koskevat toimet ja muu tuki, jota tarvitaan paitsi mukautumiskustannuksia myös muita tasoitustoimenpiteitä varten, on rahoitettava erityisistä lähteistä, jotka ovat muita kuin tavanomaiset kansallisen maaohjelman ja alueellisen toimeenpano-ohjelman puitteissa perinteisessä AKT-EY-yhteistyössä käytettävät lähteet. Talouskumppanuussopimuksen alueellinen rahasto on tarkoitettu välineeksi, jonka avulla voidaan koordinoida EU:n (EY ja sen jäsenvaltiot) ja muiden lainanantajien tukea, ja alueellisen tai alueiden välisen infrastruktuurin rahoitus suoritetaan talouskumppanuussopimuksen alueellisen rahaston kautta.

EY-osapuolen ehdottama rahoituskehys sisältää seuraavat osatekijät:

i.

Euroopan kehitysrahaston alueellisen toimeenpano-ohjelman 9/10 kasvattaminen, kansallisen maaohjelman ja alueellisen toimeenpano-ohjelman yhteensovittaminen, 10. Euroopan kehitysrahasto vuoden 2013 lopussa, mutta Cotonou vuoden 2020 loppuun (sen jälkeen kun Kongon demokraattinen tasavalta on kytketty Keski-Afrikan alueeseen)

ii.

Yhteys infrastruktuurikumppanuuteen (kaikkien AKT-maiden rahasto)

iii.

Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston lokakuussa 2006 kauppaa tukevasta avusta tekemät päätelmät

iv.

Talouskumppanuussopimuksen oikeudelliset sitoumukset

v.

Alueen maiden vapaaehtoisesti maksamat suoritukset

vi.

Muiden kehityskumppaneiden tukeminen

Perusinfrastruktuuria ja muita aloja, jotka eivät suoraan kuulu talouskumppanuussopimuksen soveltamisalaan, tuetaan asianmukaisilla välineillä, myös Cotonoun sopimuksen kautta.

Euroopan komissio täsmentää, että talouskumppanuussopimuksen alueellista rahastoa olisi käytettävä ensisijaisesti seuraavilla aloilla:

i.

Talouskumppanuussopimuksessa tarkoitettujen tuotannonalojen kilpailukyvyn tai monipuolistumisen tukeminen alkutuotannossa, teollisuussektorilla ja palvelusektorilla (esimerkkejä: laatuun liittyvän infrastruktuurin vahvistaminen viennin tukemiseksi, yrityksille suunnatut asiantuntijapalvelut, yrityshautomoiden kehittäminen, alueen yritysten luotonsaannin helpottaminen erityisesti pk-yritysten osalta, alueellisten tuotteiden ja palveluiden tunnistaminen ja markkinoiminen (maatalouselintarvikeala, matkailu, kaivokset, yrityksille suunnatut palvelut).

ii.

Tuki talouskumppanuussopimuksen nettoverovaikutuksen kompensointiin ja verouudistuksia täydentäen.

iii.

Talouskumppanuussopimuksessa tarkoitettujen sääntöjen täytäntöönpanon tukeminen (esimerkiksi: talouskumppanuussopimuksen elinten tukeminen, aluepolitiikkojen tukeminen talouskumppanuussopimuksen kattamilla aloilla ja muut liiketoimintaympäristöä parantavat toimet, vero- ja tullihallinnon tukeminen sekä muut toimet, joiden avulla voidaan luoda Keski-Afrikan alueelliset markkinat).

D.   Aikataulu

Laaditaan Keski-Afrikan talouksien kapasiteetin lisäämistä ja ajantasaistamista varten valittujen toimien toteuttamista koskeva aikataulu.

Liite

Ministerikokouksen yhteinen lopputiedonanto 6 päivänä helmikuuta 2007.


(1)  Ote Keski-Afrikkaa koskevasta kapasiteetin lisäämistä ja kehittämistä käsittelevän teknisen ryhmän N:o 5 hankkeen hankekuvauksesta (toukokuu 2006).

(2)  Keski-Afrikka ilmoittaa, että se aikoo kuulla AIPO:n asiantuntijaa tarvitsemiensa tukityyppien määrittelemiseksi.

(3)  Keski-Afrikka ilmoittaa, että se aikoo kuulla AIPO:n asiantuntijaa tarvitsemiensa tukityyppien määrittelemiseksi.

(4)  Helpotetaan mahdollisten luotonantajien tietojen saantia nykyisen pankkitoiminnan riskin alentamiseksi. Esimerkki: asiakasriskejä koskevien yhteisten tietokantojen perustaminen.

(5)  Tutkitaan keinoja laajentaa kiinnitysehtoja, jotta lainoja olisi helpompi saada, ottaen huomioon talouden epävirallisen sektorin laajuus.

(6)  Lainaa myöntävien laitosten riskianalyysikapasiteetin parantaminen. Luottolaitosten nykyaikaistaminen ja koulutus.


LIITE II

Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit

1.

Jollei 2, 4, 5, 6 ja 7 kohdasta muuta johdu, EY-osapuolen tuontitullit. jäljempänä ’EY-tullit’, poistetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kokonaan kaikilta Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin olevilta harmonoidun järjestelmän 1–97 ryhmään kuuluvilta tuotteilta 93 ryhmää lukuun ottamatta. EY-osapuoli jatkaa 93 ryhmään kuuluvien tuotteiden osalta suosituimmuuskohtelun soveltamista.

2.

Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin olevilta tariffinimikkeeseen 1006 kuuluvilta tuotteilta poistetaan EY-tullit 1. tammikuuta 2010 lukien, lukuun ottamatta alanimikkeeseen 1006 10 10 kuuluvien tuotteiden EY-tulleja, jotka poistetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

3.

Osapuolet sopivat, että Cotonoun sopimuksen sokeria koskevan pöytäkirjan 3 määräyksiä sovelletaan 30. syyskuuta 2009 saakka. Mainitun päivämäärän jälkeen EY-osapuoli ja asianomainen allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio sopivat, että sokeripöytäkirja ei ole enää voimassa niiden välillä. Sokeripöytäkirjan 4 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa toimitusjakso 2008/9 on 1. heinäkuuta 2008 – 30. syyskuuta 2009. Ajanjakson 1. heinäkuuta 2008 – 30. syyskuuta 2009 takuuhinta päätetään sokeria koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa.

4.

Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin olevilta tariffinimikkeeseen 1701 kuuluvilta tuotteilta poistetaan EY-tullit 1. lokakuuta 2009 lukien. Sokeripöytäkirjassa määriteltyjen verovapaiden kiintiöiden lisäksi avataan 0 tonnin suuruinen (valkoisena sokerina ilmaistuna) verovapaa kiintiö markkinointivuodeksi (1) 2008/2009 Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin olevia tariffinimikkeeseen 1701 kuuluvia tuotteita varten siihen asti kun EY-tullit on kokonaan poistettu.

5.

a)

EY-osapuoli voi soveltaa 1. lokakuuta 2009 – 30. syyskuuta 2015 suosituimmuuskohtelua Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin oleviin tariffinimikkeeseen 1701 kuuluviin tuotteisiin, joiden tuonti ylittää seuraavat valkoisena sokerina ilmaistut tasot ja joiden katsotaan aiheuttavan häiriötä EY-osapuolen sokerimarkkinoilla:

i)

yhden markkinointivuoden aikana 3,5 miljoonaa tonnia Cotonou-sopimuksen allekirjoittaneista Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren ryhmän valtioista (AKT-valtiot), ja

ii)

markkinointivuoden 2009/2010 aikana 1,38 miljoonaa tonnia tuotteita, jotka ovat peräisin AKT-valtioista, joita Yhdistyneet Kansakunnat ei pidä vähiten kehittyneinä. Kyseistä 1,38 miljoonan tonnin määrää kasvatetaan 1,45 miljoonaan tonniin markkinointivuotena 2010/2011 ja 1,6 miljoonaan tonniin seuraavina neljänä markkinointivuotena.

b)

Edellä olevan a alakohdan määräyksiä ei sovelleta niiden nimikkeeseen 1701 kuuluvien tuotteiden tuontiin, jotka ovat peräisin niistä Keski-Afrikan valtioista, joille Yhdistyneet Kansakunnat on myöntänyt vähiten kehittyneen valtion aseman. Kyseiseen tuontiin sovelletaan kuitenkin 31 artiklan määräyksiä (2).

c)

Suosituimmuuskohtelun soveltaminen päättyy sen markkinointivuoden päättyessä, jonka aikana sitä on alettiin soveltaa.

d)

Kaikista tämän kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä talouskumppanuussopimuskomitealle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisin väliajoin.

6.

Nimikkeeseen 1701 kuuluvien tuotteiden markkinahäiriön voidaan 1. lokakuuta 2015 lukien 31 artiklan määräyksiä sovellettaessa katsoa aiheutuneen, jos valkoisen sokerin yhteisön keskihinta on kahden peräkkäisen kuukauden ajan alle 80 prosenttia valkoisen sokerin edellisen markkinointivuoden yhteisön keskihinnasta.

7.

Ajanjaksolla 1. tammikuuta 2008 – 30. syyskuuta 2015 tariffinimikkeisiin 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ja 2106 90 98 kuuluviin tuotteisiin sovelletaan erityistä valvontamekanismia sen varmistamiseksi, ettei 4 ja 5 kohdassa olevia määräyksiä kierretä. Jos 12 peräkkäisen kuukauden ajanjakson aikana yhden tai useamman Keski-Afrikka-osapuolesta peräisin olevan asianomaisen tuotteen tuonnin määrä kasvaa 20 prosentilla verrattuna keskimääräiseen vuosituontiin kolmen viimeksi kuluneen 12 kuukauden ajanjaksolla, EY-osapuoli tutkii kaupan rakennetta, sen taloudellista perustetta ja tuonnin sokeripitoisuutta, ja jos se toteaa, että tuontia on käytetty 4 ja 5 kohdassa olevien määräysten kiertämiseksi, se voi keskeyttää etuuskohtelun soveltamisen ja ottaa käyttöön suosituimmuuskohtelun tullit, joita sovelletaan yhteisen tullitariffin mukaisesti Euroopan yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa tariffinimikkeisiin 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ja 2106 90 98 kuuluviin tuotteisiin, jotka ovat peräisin Keski-Afrikka-osapuolelta. Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin sovelletaan 5 kohdan b, c ja d alakohtaa soveltuvin osin.

8.

Ajanjaksolla 1. lokakuuta 2009 – 30. syyskuuta 2012 ei myönnetä tuontilisenssejä nimikkeeseen 1701 kuuluville tuotteille, jollei tuoja sitoudu ostamaan kyseisiä tuotteita hintaan, joka ei ole alempi kuin 90 prosenttia EY-osapuolen vahvistamasta viitehinnasta kyseisenä markkinointivuotena.

9.

1 kohtaa ei sovelleta tariffinimikkeeseen 0803 00 19 kuuluviin tuotteisiin, jotka ovat peräisin Keski-Afrikka-osapuolelta ja jotka EY-osapuoli on luovuttanut vapaaseen liikkeeseen syrjäisimmillä alueilla. 1, 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta tariffinimikkeeseen 1701 kuuluviin tuotteisiin, jotka ovat peräisin Keski-Afrikka-osapuolelta ja jotka EY-osapuoli on luovuttanut vapaaseen liikkeeseen Ranskan merentakaisissa departementeissa. Näitä määräyksiä sovelletaan 10 vuoden ajan. Kyseistä ajanjaksoa jatketaan uudella 10 vuoden ajanjaksolla, jos osapuolet eivät muuta sovi.


(1)  ”Markkinointivuodella” tarkoitetaan 4, 5, 6 ja 7 kohdassa 1. lokakuuta ja 30. syyskuuta välistä ajanjaksoa.

(2)  Tätä varten ja poiketen siitä, mitä 31 artiklassa määrätään, allekirjoittanut Keski-Afrikan valtio, jolle Yhdistyneet Kansakunnat on myöntänyt vähiten kehittyneen valtion aseman, voi joutua suojatoimenpiteen kohteeksi.


LIITE III

position SH 2002

Désignation des produits

Tarifs maximum appliqués au 31/12/2007

Catégorie

CEMAC

010110

CHEVAUX ET ÂNES, REPRODUCTEURS DE RACE PURE

30 %

1

010190

CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010210

BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

5 %

1

010290

BOVINS VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010310

PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

5 %

1

010391

PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS < 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010392

PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS >= 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010410

OVINS, VIVANTS

30 %

3

010420

CAPRINS, VIVANTS

30 %

3

010511

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

5 %

1

010512

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

5 %

1

010519

CANARDS, OIES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 185 G

5 %

1

010592

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 2 KG

30 %

3

010593

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 2 KG

30 %

3

010599

CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G

30 %

3

010611

PRIMATES, VIVANTS

30 %

1

010612

BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], VIVANTS

30 %

1

010619

MAMMIFÈRES, VIVANTS (À L'EXCL. DES PRIMATES, DES BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DES LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] AINSI QUE DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE, MULASSIÈRE, BOVINE, PORCINE, OVINE OU CAPRINE)

30 %

1

010620

REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS], VIVANTS

30 %

1

010631

OISEAUX DE PROIE, VIVANTS

30 %

3

010632

PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS], VIVANTS

30 %

3

010639

OISEAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES OISEAUX DE PROIE ET DES PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS])

30 %

3

010690

ANIMAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMIL.)

30 %

3

020110

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020120

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020130

VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020210

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, CONGELÉES

20 %

5

020220

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020230

VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, CONGELÉES

20 %

5

020311

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020312

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020319

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DEMI-CARCASSES AINSI QUE DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS)

20 %

5

020321

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, CONGELÉES

20 %

5

020322

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, CONGELÉS

20 %

5

020329

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, CONGELÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES ET DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS)

20 %

5

020410

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020421

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX)

20 %

5

020422

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020423

VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020430

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELÉES

20 %

5

020441

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX), CONGELÉES

20 %

5

020442

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020443

VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, CONGELÉES

20 %

5

020450

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE CAPRINE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

5

020500

VIANDES DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

5

020610

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020621

LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES

20 %

5

020622

FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

20 %

5

020629

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES LANGUES ET DES FOIES)

20 %

5

020630

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020641

FOIES DE PORCINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

20 %

5

020649

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES)

20 %

5

020680

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020690

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, CONGELÉS

20 %

5

020711

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020712

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020713

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020714

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS

20 %

5

020724

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉES EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020725

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020726

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020727

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS

20 %

5

020732

CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020733

CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020734

FOIES GRAS DE CANARDS OU D'OIES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

020735

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS)

20 %

5

020736

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS)

20 %

5

020810

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS OU DE LIÈVRES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

5

020820

CUISSES DE GRENOUILLES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

3

020830

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020840

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020850

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, CROCODILES], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020890

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS, DE PHOQUES, DE GIBIER, DE RENNES ET D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS (À L'EXCL. DES VIANDES ET ABATS D'ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D'OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE LAPIN ET DE LIÈVRE, VIANDES DE PRIMATE, DE BALEINE, DE DAUPHIN ET MARSOUIN [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTIN ET DUGONG [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], DE REPTILE AINSI QUE DES CUISSES DE GRENOUILLE)

20 %

3

020900

LARD SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON-FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021011

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021012

POITRINES [ENTRELARDÉS] ET MORCEAUX DE POITRINES, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021019

VIANDES DE PORCINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES (À L'EXCL. DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, AINSI QUE DES POITRINES [ENTRELARDÉS] ET LEURS MORCEAUX)

20 %

5

021020

VIANDES DE BOVINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES

20 %

5

021091

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE PRIMATES

20 %

3

021092

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET DE MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE VIANDES DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS]

20 %

3

021093

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS]

20 %

3

021099

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS, ET FARINES ET POUDRES COMESTIBLES DE VIANDES ET D'ABATS (À L'EXCL. DES VIANDES DES ESPÈCES PORCINE ET BOVINE AINSI QUE DES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] ET DE REPTILES)

20 %

5

030110

POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS

30 %

3

030191

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], VIVANTES

30 %

3

030192

ANGUILLES «ANGUILLA SPP.», VIVANTES

30 %

3

030193

CARPES, VIVANTES

30 %

3

030199

POISSONS, VIVANTS (À L'EXCL. DES POISSONS D'ORNEMENT, DES TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], DES ANGUILLES [ANGUILLA SPP.] ET DES CARPES)

30 %

3

030211

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

3

030212

SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030219

SALMONIDÉS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES TRUITES ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE)

20 %

5

030221

FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030222

PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030223

SOLES [SOLEA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030229

POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES)

20 %

5

030231

THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030232

THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030233

LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ [EUTHYNNUS -KATSUWONUS- PELAMIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030234

THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030235

THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030236

THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030239

THONS DU GENRE «THUNNUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII»)

20 %

5

030240

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030250

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030261

SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES «SARDINELLA SPP.», SPRATS OU ESPROTS «SPRATTUS SPRATTUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030262

EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030263

LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030264

MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030265

SQUALES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030266

ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030269

POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES ET DES ANGUILLES)

20 %

5

030270

FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

030311

SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA], CONGELÉS

20 %

5

030319

SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA])

20 %

5

030321

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], CONGELÉES

20 %

5

030322

SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], CONGELÉS

30 %

5

030329

SALMONIDÉS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE AINSI QUE DES TRUITES)

20 %

5

030331

FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], CONGELÉS

20 %

5

030332

PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], CONGELÉS

20 %

5

030333

SOLES [SOLEA SPP.], CONGELÉES

20 %

5

030339

POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES)

20 %

5

030341

THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], CONGELÉS

20 %

5

030342

THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], CONGELÉS

20 %

5

030343

LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, CONGELÉS

20 %

5

030344

THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], CONGELÉS

20 %

5

030345

THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], CONGELÉS

20 %

5

030346

THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], CONGELÉS

20 %

5

030349

THONS DU GENRE «THUNNUS», CONGELÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII»)

20 %

5

030350

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], CONGELÉS

20 %

5

030360

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], CONGELÉES

20 %

5

030371

SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES [SARDINELLA SPP.], SPRATS OU ESPROTS [SPRATTUS SPRATTUS], CONGELÉS

20 %

3

030372

EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], CONGELÉS

20 %

5

030373

LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], CONGELÉS

20 %

5

030374

MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], CONGELÉS

20 %

3

030375

SQUALES, CONGELÉS

20 %

5

030376

ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], CONGELÉES

20 %

5

030377

BARS [LOUPS] «DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS», CONGELÉS

20 %

5

030378

MERLUS [MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.], CONGELÉS

20 %

3

030379

POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES MERLUS)

20 %

5

030380

FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, CONGELÉS

30 %

3

030410

FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSONS — MÊME HACHÉE — FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

5

030420

FILETS DE POISSONS, CONGELÉS

30 %

5

030490

CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), MÊME HACHÉE, CONGELÉE

30 %

5

030510

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE POISSON, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

20 %

5

030520

FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SÉCHÉS, FUMÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

20 %

5

030530

FILETS DE POISSONS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, MAIS NON-FUMÉS

20 %

5

030541

FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS SPP.], DE SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET DE SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

030542

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FUMÉS, Y.C. LES FILETS

20 %

5

030549

POISSONS FUMÉS, Y.C. LES FILETS (À L'EXCL. DES HARENGS ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE)

20 %

5

030551

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], SÉCHÉES, MÊME SALÉES, MAIS NON-FUMÉES (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

3

030559

POISSONS SÉCHÉS, MÊME SALÉS, MAIS NON-FUMÉS (À L'EXCL. DES MORUES ET DE TOUS LES FILETS DE POISSONS)

20 %

3

030561

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030562

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], UNIQUEMENT SALÉES OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030563

ANCHOIS [ENGRAULIS SPP.], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030569

POISSONS, UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES HARENGS, DES MORUES, DES ANCHOIS AINSI QUE DE TOUS LES FILETS DE POISSONS)

20 %

5

030611

LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP]', MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES LANGOUSTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030612

HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030613

CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030614

CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030619

CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES OU DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, CONGELÉS

30 %

5

030621

LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030622

HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030623

CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030624

CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030629

CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES ET DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS CONGELÉS)

30 %

3

030710

HUÎTRES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE

30 %

3

030721

COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030729

COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030731

MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, VIVANTES, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

30 %

3

030739

MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE

30 %

3

030741

SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030749

SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030751

POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030759

POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030760

ESCARGOTS, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DE MER)

30 %

3

030791

MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUX, DES MOULES, DES SEICHES ET SÉPIOLES, DES CALMARS, DES POULPES OU PIEUVRES ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER)

30 %

3

030799

MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS AINSI QUE DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUXET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», DES MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], DES SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], DES SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], DES CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], DES POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.] ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER)

30 %

3

040110

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1 %

5 %

5

040120

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1 % MAIS <= 6 %

5 %

5

040130

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 6 %

5 %

5

040210

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

5 %

5

040221

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

5 %

5

040229

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

5 %

5

040291

LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

5 %

5

040299

LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

5 %

5

040310

YOGHOURTS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO

30 %

5

040390

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS OU ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO (À L'EXCL. DES YOGHOURTS)

30 %

5

040410

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ OU ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

040490

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, N.D.A.

30 %

5

040510

BEURRE (SAUF BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE)

30 %

5

040520

PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES LAITIÈRES >= 39 % MAIS < 80 % EN POIDS

30 %

5

040590

MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (À L'EXCL. DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM)

30 %

5

040610

FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTTE

30 %

5

040620

FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES

30 %

5

040630

FROMAGES FONDUS (À L'EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE)

30 %

5

040640

FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE

30 %

5

040690

FROMAGES (À L'EXCL. DES FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, NON-FERMENTÉS, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE)

30 %

5

040700

OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVÉS OU CUITS

30 %

3

040811

JAUNES D'OEUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

040819

JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS SÉCHÉS)

30 %

3

040891

OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS)

30 %

3

040899

OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES OEUFS SÉCHÉS)

30 %

3

040900

MIEL NATUREL

30 %

5

041000

OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.

30 %

3

050100

CHEVEUX BRUTS, MÊME LAVÉS OU DÉGRAISSÉS; DÉCHETS DE CHEVEUX

10 %

1

050210

SOIES DE PORC OU DE SANGLIER ET DÉCHETS DE CES SOIES

10 %

1

050290

POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE ET DÉCHETS DE CES POILS

10 %

1

050300

CRINS ET DÉCHETS DE CRINS, MÊME EN NAPPES, AVEC OU SANS SUPPORT

10 %

1

050400

BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX, À L'ÉTAT FRAIS, RÉFRIGÉRÉ, CONGELÉ, SALÉ OU EN SAUMURE, SÉCHÉ OU FUMÉ

30 %

3

050510

PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, ET DUVET, BRUTS OU SIMPL. NETTOYÉS, DÉSINFECTÉS OU TRAITÉS EN VUE DE LEUR CONSERVATION

10 %

1

050590

PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVÊTUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES ET PARTIES DE PLUMES — MÊME ROGNÉES —, BRUTES OU SIMPLEMENT NETTOYÉES, DÉSINFECTÉES OU TRAITÉES EN VUE DE LEUR CONSERVATION, POUDRES ET DÉCHETS DE PLUMES OU DE PARTIES DE PLUMES (À L'EXCL. DES PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE AINSI QUE DU DUVET)

30 %

3

050610

OSSÉINE ET OS ACIDULÉS

30 %

3

050690

OS ET CORNILLONS, BRUTS, DÉGRAISSÉS, DÉGÉLATINÉS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DE L'OSSÉINE ET DES OS ACIDULÉS OU DÉCOUPÉS EN FORME)

30 %

3

050710

IVOIRE, BRUT OU SIMPLEMENT PRÉPARÉ, ET POUDRES ET DÉCHETS D'IVOIRE (À L'EXCL. DE L'IVOIRE DÉCOUPÉ EN FORME)

30 %

3

050790

ECAILLE DE TORTUE, FANONS — Y.C. LES BARBES — DE BALEINE OU D'AUTRES MAMMIFÈRES MARINS, CORNES, BOIS, SABOTS, ONGLES, GRIFFES ET BECS, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DES PRODUITS DÉCOUPÉS EN FORME AINSI QUE DE L'IVOIRE)

30 %

3

050800

CORAIL ET MATIÈRES SIMIL., BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS; COQUILLES ET CARAPACES DE MOLLUSQUES, DE CRUSTACÉS OU D'ÉCHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON DÉCOUPÉS EN FORME, LEURS POUDRES ET LEURS DÉCHETS

30 %

3

050900

ÉPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE

30 %

3

051000

AMBRE GRIS, CASTORÉUM, CIVETTE ET MUSC; CANTHARIDES; BILE, MÊME SÉCHÉE; GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGINE ANIMALE UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES DE FAÇON PROVISOIRE

30 %

3

051110

SPERME DE TAUREAUX

30 %

1

051191

PRODUITS DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES; POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

30 %

5

051199

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACÉS, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES)

30 %

3

060110

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE)

5 %

1

060120

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE); PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L'EXCL. DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM»)

5 %

1

060210

BOUTURES NON-RACINÉES ET GREFFONS

5 %

1

060220

ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, À FRUITS COMESTIBLES, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060230

RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060240

ROSIERS, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060290

PLANTES VIVANTES, Y.C. LEURS RACINES, ET BLANC DE CHAMPIGNONS (À L'EXCL. DES BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES — Y.C. LES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE —, DES BOUTURES NON-RACINÉES, DES GREFFONS, DES ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS À FRUITS COMESTIBLES, DES RHODODENDRONS, AZALÉES AINSI QUE LES ROSIERS)

5 %

1

060310

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

30 %

5

060390

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

3

060410

MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

2

060491

FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS

30 %

3

060499

FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS

30 %

3

070110

POMMES DE TERRE DE SEMENCE

5 %

1

070190

POMMES DE TERRE, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE)

30 %

5

070200

TOMATES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070310

OIGNONS ET ÉCHALOTES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070320

AULX, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070390

POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX)

30 %

5

070410

CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070420

CHOUX DE BRUXELLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070490

CHOUX, CHOUX FRISÉS, CHOUX-RAVES ET PRODUITS COMESTIBLES SIMIL. DU GENRE «BRASSICA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHOUX-FLEURS, DES CHOUX-FLEURS BROCOLIS ET DES CHOUX DE BRUXELLES)

30 %

5

070511

LAITUES POMMÉES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070519

LAITUES «LACTUCA SATIVA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES LAITUES POMMÉES)

30 %

5

070521

WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070529

CHICORÉES «CICHORIUM SPP.», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM»)

30 %

5

070610

CAROTTES ET NAVETS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070690

BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS-RAVES, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CAROTTES ET DES NAVETS)

30 %

5

070700

CONCOMBRES ET CORNICHONS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070810

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070820

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070890

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

30 %

5

070910

ARTICHAUTS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070920

ASPERGES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070930

AUBERGINES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070940

CÉLERIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CÉLERIS-RAVES)

30 %

5

070951

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070952

TRUFFES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070959

CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS» ET DES TRUFFES)

30 %

5

070960

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070970

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070990

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA] ET CHICORÉES [CICHORIUM SPP.], CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS])

30 %

5

071010

POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

30 %

5

071021

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071022

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071029

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

30 %

5

071030

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071040

MAÏS DOUX, NON CUIT OU CUIT À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉ

30 %

5

071080

LÉGUMES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES, DES ARROCHES ET DU MAÏS DOUX)

30 %

5

071090

MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071120

OLIVES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071130

CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071140

CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

5

071151

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071159

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

30 %

3

071190

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. U MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES OLIVES, DES CÂPRES, DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS)

30 %

5

071220

OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

5

071231

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

3

071232

OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

3

071233

TRÉMELLES «TREMELLA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

3

071239

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», DES OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.» ET DES TRÉMELLES «TREMELLA SPP.»)

30 %

3

071290

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS ET DES TRUFFES, NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

071310

POIS «PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071320

POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071331

HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071332

HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] «PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071333

HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071339

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», DES HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS)

30 %

5

071340

LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

30 %

3

071350

FÈVES «VICIA FABA VAR. MAJOR» ET FÉVEROLES «VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR», SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

30 %

3

071390

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES)

30 %

3

071410

RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

30 %

1

071420

PATATES DOUCES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

30 %

1

071490

RACINES D'ARROW-ROOT OU DE SALEP, TOPINAMBOURS ET RACINES ET TUBERCULES SIMIL. À HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU SÉCHÉS, MÊME DÉBITÉS EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET MOELLE DE SAGOUTIER (À L'EXCL. DES RACINES DE MANIOC ET PATATES DOUCES)

30 %

1

080111

NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES

30 %

3

080119

NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080121

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080122

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

30 %

3

080131

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080132

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

30 %

3

080211

AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080212

AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080221

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080222

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080231

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080232

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080240

CHÂTAIGNES ET MARRONS «CASTANEA SPP.», FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS

30 %

3

080250

PISTACHES, FRAICHES OU SECHES, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUEES

30 %

5

080290

FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L'EXCL. DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL OU DE CAJOU AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS ET DES PISTACHES)

30 %

3

080300

BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

2

080410

DATTES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

3

080420

FIGUES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

3

080430

ANANAS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080440

AVOCATS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080450

GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080510

ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

5

080520

MANDARINES, Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS; CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, FRAIS OU SECS

30 %

5

080540

PAMPLEMOUSSES ET POMÉLOS, FRAIS OU SECS

30 %

5

080550

CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM» ET LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», FRAIS OU SECS

30 %

5

080590

AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L'EXCL. DES ORANGES, DES CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM», DES LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», DES PAMPLEMOUSSES, DES POMÉLOS, DES MANDARINES — Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS —, DES CLÉMENTINES, DES WILKINGS ET DES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES)

30 %

5

080610

RAISINS, FRAIS

30 %

3

080620

RAISINS, SECS

30 %

3

080711

PASTÈQUES, FRAÎCHES

30 %

3

080719

MELONS, FRAIS (À L'EXCL. DES PASTÈQUES)

30 %

3

080720

PAPAYES, FRAÎCHES

30 %

2

080810

POMMES, FRAÎCHES

30 %

5

080820

POIRES ET COINGS, FRAIS

30 %

3

080910

ABRICOTS, FRAIS

30 %

3

080920

CERISES, FRAÎCHES

30 %

3

080930

PÊCHES, Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES, FRAÎCHES

30 %

3

080940

PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES

30 %

3

081010

FRAISES, FRAÎCHES

30 %

3

081020

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES

30 %

3

081030

GROSEILLES À GRAPPES, Y.C. LES CASSIS ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES

30 %

3

081040

AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE «VACCINIUM», FRAIS

30 %

3

081050

KIWIS, FRAIS

30 %

3

081060

DURIANS, FRAIS

30 %

3

081090

TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES ET PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MURIER, MÛRES-FRAMBOISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L'ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS)

30 %

3

081110

FRAISES, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

081120

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

081190

FRUITS COMESTIBLES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, DES MÛRES-FRAMBOISES ET DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU)

30 %

3

081210

CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

081290

FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CERISES)

30 %

3

081310

ABRICOTS, SÉCHÉS

30 %

3

081320

PRUNEAUX, SÉCHÉS

30 %

3

081330

POMMES, SÉCHÉES

30 %

3

081340

PÊCHES, POIRES, PAPAYES, TAMARINS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MAGOUSTANS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES ET POMMES, NON-MÉLANGÉS)

30 %

3

081350

MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS COMESTIBLES OU DE FRUITS À COQUES COMESTIBLES

30 %

3

081400

ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS — Y.C. DE PASTÈQUES —, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES

30 %

3

090111

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090112

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090121

CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090122

CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090190

COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ; SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ, QUELLES QUE SOIENT LES PROPORTIONS DU MÉLANGE

30 %

5

090210

THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG

30 %

5

090220

THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG

30 %

5

090230

THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG

30 %

5

090240

THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG

30 %

5

090300

MATÉ

30 %

5

090411

POIVRE DU GENRE «PIPER», NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ

30 %

3

090412

POIVRE DU GENRE «PIPER», BROYÉ OU PULVÉRISÉ

30 %

3

090420

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», SÉCHÉS OU BROYÉS OU PULVÉRISÉS

30 %

3

090500

VANILLE

30 %

5

090610

CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES

30 %

5

090620

CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, BROYÉES OU PULVÉRISÉES

30 %

5

090700

GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES]

30 %

5

090810

NOIX MUSCADES

30 %

3

090820

MACIS

30 %

3

090830

AMOMES ET CARDAMOMES

30 %

3

090910

GRAINES D'ANIS OU DE BADIANE

30 %

3

090920

GRAINES DE CORIANDRE

30 %

3

090930

GRAINES DE CUMIN

30 %

3

090940

GRAINES DE CARVI

30 %

3

090950

GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE

30 %

3

091010

GINGEMBRE

30 %

5

091020

SAFRAN

30 %

5

091030

CURCUMA

30 %

5

091040

THYM ET FEUILLES DE LAURIER

30 %

3

091050

CURRY

30 %

5

091091

MÉLANGES D'ÉPICES

30 %

5

091099

ÉPICES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, THYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY ET ÉPICES EN MÉLANGES)

30 %

5

100110

FROMENT [BLÉ] DUR

5 %

3

100190

FROMENT [BLÉ] ET MÉTEIL (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ] DUR)

10 %

3

100200

SEIGLE

10 %

3

100300

ORGE

10 %

3

100400

AVOINE

10 %

1

100510

MAÏS DE SEMENCE

5 %

1

100590

MAÏS (AUTRE QUE DE SEMENCE)

30 %

5

100610

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY]

20 %

5

100620

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN]

20 %

3

100630

RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, MÊME POLI OU GLACÉ

20 %

3

100640

RIZ EN BRISURES

5 %

3

100700

SORGHO À GRAINS

30 %

3

100810

SARRASIN

30 %

3

100820

MILLET

30 %

3

100830

ALPISTE

30 %

3

100890

CÉRÉALES (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L'ORGE, DE L'AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L'ALPISTE)

30 %

5

110100

FARINES DE FROMENT [BLÉ] OU DE MÉTEIL

30 %

5

110210

FARINE DE SEIGLE

30 %

5

110220

FARINE DE MAÏS

30 %

5

110230

FARINE DE RIZ

30 %

5

110290

FARINES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS ET DE RIZ)

30 %

5

110311

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ]

10 %

5

110313

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS

10 %

5

110319

GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] ET DE MAÏS)

20 %

5

110320

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES

30 %

5

110412

GRAINS D'AVOINE, APLATIS OU EN FLOCONS

20 %

5

110419

GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L'EXCL. DES GRAINS D'ORGE ET D'AVOINE)

20 %

5

110422

GRAINS D'AVOINE, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE D'AVOINE)

20 %

5

110423

GRAINS DE MAÏS, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE DE MAÏS)

20 %

5

110429

GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DES GRAINS D'AVOINE ET DE MAÏS, DES FARINES DE GRAINS DE CÉRÉALES AINSI QUE DU RIZ DÉCORTIQUÉ, DU RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI ET DU RIZ EN BRISURES)

20 %

5

110430

GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS

20 %

5

110510

FARINE, SEMOULE ET POUDRE DE POMMES DE TERRE

30 %

5

110520

FLOCONS, GRANULÉS ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE

30 %

5

110610

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No0713

30 %

5

110620

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE SAGOU OU DES RACINES OU TUBERCULES DU No0714

30 %

5

110630

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 «FRUITS COMESTIBLES, ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS»

30 %

5

110710

MALT, NON-TORRÉFIÉ

10 %

5

110720

MALT, TORRÉFIÉ

10 %

5

110811

AMIDON DE FROMENT [BLÉ]

30 %

5

110812

AMIDON DE MAÏS

10 %

5

110813

FÉCULE DE POMMES DE TERRE

10 %

5

110814

FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE]

30 %

5

110819

AMIDONS ET FÉCULES (À L'EXCL. DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE ET DE MANIOC)

30 %

5

110820

INULINE

10 %

1

110900

GLUTEN DE FROMENT [BLÉ], MÊME À L'ÉTAT SEC

10 %

3

120100

FÈVES DE SOJA, MÊME CONCASSÉES

10 %

3

120210

ARACHIDES, EN COQUES, NON-GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

30 %

5

120220

ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

30 %

5

120300

COPRAH

30 %

3

120400

GRAINES DE LIN, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120510

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

10 %

1

120590

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120600

GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120710

NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120720

GRAINES DE COTON, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120730

GRAINES DE RICIN, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120740

GRAINES DE SÉSAME, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120750

GRAINES DE MOUTARDE, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120760

GRAINES DE CARTHAME, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120791

GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120799

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L'EXCL. DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME, D'OEILLETTE OU DE PAVOT)

10 %

1

120810

FARINE DE FÈVES DE SOJA

10 %

5

120890

FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L'EXCL. DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA)

10 %

5

120910

GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER

5 %

1

120921

GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER

5 %

1

120922

GRAINES DE TRÈFLE «TRIFOLIUM SPP.», À ENSEMENCER

5 %

1

120923

GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER

5 %

1

120924

GRAINES DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], À ENSEMENCER

5 %

1

120925

GRAINES DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.], À ENSEMENCER

5 %

1

120926

GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER

5 %

1

120929

GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES GRAINES DE CÉRÉALES, DE BETTERAVES À SUCRE, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.] ET DE FLÉOLE DES PRÉS)

5 %

1

120930

GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER

5 %

1

120991

GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER

5 %

1

120999

GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATÉ, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES AINSI QUE DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS OU DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL.)

5 %

1

121010

CONES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS)

10 %

3

121020

CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS; LUPULINE

10 %

3

121110

RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

1

121120

RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

1

121130

FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

5

121140

PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

5

121190

PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL., FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L'EXCL. DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT)

10 %

1

121210

CAROUBES, Y.C. LEURS GRAINES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

10 %

1

121220

ALGUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

10 %

1

121230

NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PÊCHES [Y.C. DES BRUGNONS ET NECTARINES] OU DE PRUNES

10 %

1

121291

BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE

10 %

2

121299

NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX — Y.C. LES RACINES DE CHICORÉE NON-TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM» —, SERVANT PRINCIPALEMENT À L'ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A.

10 %

1

121300

PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HACHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

10 %

1

121410

FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE

10 %

5

121490

RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRES, FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMIL., MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L'EXCL. DE LA FARINE ET DES AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE)

10 %

1

130110

GOMME LAQUE

10 %

5

130120

GOMME ARABIQUE

10 %

5

130190

GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES, BAUMES ET AUTRES OLÉORÉSINES, NATURELLES (À L'EXCL. DE LA GOMME ARABIQUE)

10 %

2

130211

OPIUM

10 %

5

130212

EXTRAITS DE RÉGLISSE (À L'EXCL. DES EXTRAITS CONTENANT > 10 % EN POIDS DE SACCHAROSE OU PRÉSENTÉS COMME SUCRERIES)

10 %

5

130213

EXTRAITS DE HOUBLON

10 %

2

130214

EXTRAITS DE PYRTHÈRE OU DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE

10 %

1

130219

SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L'EXCL. DE L'OPIUM ET DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE ET DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE)

10 %

5

130220

MATIÈRES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES

10 %

1

130231

AGAR-AGAR, MÊME MODIFIÉ

10 %

1

130232

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS

10 %

1

130239

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L'EXCL. DE L'AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE)

10 %

1

140110

BAMBOUS

10 %

1

140120

ROTINS

10 %

1

140190

ROSEAUX, JONCS, OSIERS, RAPHIA, PAILLES DE CÉRÉALES NETTOYÉES, BLANCHIES OU TEINTES, ÉCORCES DE TILLEUL ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES EN VANNERIE OU EN SPARTERIE (À L'EXCL. DES BAMBOUS ET DES ROTINS)

10 %

1

140200

KAPOK, CRIN VÉGÉTAL, CRIN MARIN ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, MÊME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIÈRES

10 %

1

140300

SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT, ISTLE ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES BALAIS OU DES BROSSES, MÊME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX

10 %

5

140410

MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA TEINTURE OU LE TANNAGE, N.D.A.

10 %

1

140420

LINTERS DE COTON

10 %

3

140490

PRODUITS VÉGÉTAUX, N.D.A.

10 %

5

150100

GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (À L'EXCL. DE LA STÉARINE SOLAIRE ET L'HUILE DE SAINDOUX)

30 %

5

150200

GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE (SAUF STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES, NI AUTREMENT PRÉPARÉES)

30 %

5

150300

STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES

10 %

1

150410

HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

3

150420

GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE FOIES)

10 %

1

150430

GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

3

150500

GRAISSE DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES, Y.C. LA LANOLINE

30 %

3

150600

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES GRAISSES ET HUILES DE PORCINS, DE VOLAILLES, DE BOVINS, D'OVINS, DE CAPRINS, DE POISSONS ET DE MAMMIFÈRES MARINS AINSI QUE DE LA STÉARINE SOLAIRE, DE L'HUILE DE SAINDOUX, DE L'OLÉOSTÉARINE, DE L'OLÉOMARGARINE, DE L'HUILE DE SUIF, DE LA GRAISSE DE SUINT ET DES SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES)

30 %

5

150710

HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE

30 %

5

150790

HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE SOJA BRUTE)

30 %

5

150810

HUILE D'ARACHIDE, BRUTE

30 %

5

150890

HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE D'ARACHIDE BRUTE)

30 %

5

150910

HUILE D'OLIVE VIERGE ET SES FRACTIONS, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE

30 %

5

150990

HUILE D'OLIVE ET SES FRACTIONS, TRAITÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE

30 %

5

151000

HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D'OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU No 1509, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU No1509

30 %

5

151110

HUILE DE PALME, BRUTE

30 %

5

151190

HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE PALME BRUTE)

30 %

5

151211

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES

30 %

5

151219

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151221

HUILE DE COTON, BRUTE, MÊME DÉPOURVUE DE GOSSIPOL

30 %

5

151229

HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME DÉPOURVUES DE GOSSIPOL OU RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COTON BRUTE)

30 %

5

151311

HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE

30 %

5

151319

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COCO BRUTE)

30 %

5

151321

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES

10 %

5

151329

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151411

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES

30 %

5

151419

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %» ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151491

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES

30 %

5

151499

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151511

HUILE DE LIN, BRUTE

10 %

1

151519

HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE)

30 %

5

151521

HUILE DE MAÏS, BRUTE

30 %

5

151529

HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE)

30 %

5

151530

HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

10 %

1

151540

HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

5

151550

HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

5

151590

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, FIXES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO [COPRAH], DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA, DE MOUTARDE, DE LIN, DE MAÏS, DE RICIN, DE TUNG [ABRASIN] OU DE SÉSAME)

30 %

5

151610

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

151620

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

151710

MARGARINE (À L'EXCL. DE LA MARGARINE LIQUIDE)

30 %

5

151790

MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES (SAUF GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, MÉLANGES D'HUILES D'OLIVE OU LEURS FRACTIONS AINSI QUE LA MARGARINE À L'ÉTAT SOLIDE)

10 %

5

151800

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDÉES, DÉSHYDRATÉES, SULFURÉES, SOUFFLÉES, STANDOLISÉES OU AUTREMENT MODIFIÉES CHIMIQUEMENT; MÉLANGES OU PRÉPARATIONS NON-ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS NON-COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, N.D.A.

10 %

2

152000

GLYCÉROL BRUT; EAUX ET LESSIVES GLYCÉRINEUSES

10 %

3

152110

CIRES VÉGÉTALES, MÊME RAFFINÉES OU COLORÉES (À L'EXCL. DES TRIGLYCÉRIDES)

10 %

1

152190

CIRES D'ABEILLES OU D'AUTRES INSECTES ET SPERMACETI, MÊME RAFFINÉS OU COLORÉS

10 %

1

152200

DÉGRAS; RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES

10 %

1

160100

SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE CES PRODUITS

30 %

5

160210

PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

160220

PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE DE DIFFÉRENTES ESPÈCES ANIMALES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G)

30 %

5

160231

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160232

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160239

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE CANARD, D'OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160241

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE

30 %

5

160242

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ÉPAULES ET DE MORCEAUX D'ÉPAULES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE

30 %

5

160249

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONSTITUÉES UNIQUEMENT DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D'ÉPAULE ET DE MORCEAUX D'ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160250

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160290

PRÉPARATIONS ET CONSERVES À BASE DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE VOLAILLES, DE PORCINS ET DE BOVINS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160300

EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

30 %

5

160411

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS HACHÉS)

30 %

3

160412

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS HACHÉS)

30 %

3

160413

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS)

30 %

5

160414

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES «SARDA SPP.», ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES HACHÉS)

30 %

5

160415

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX HACHÉS)

30 %

5

160416

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS HACHÉS)

30 %

3

160419

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS, DE SAUMONS, DE HARENGS, DE SARDINES, DE SARDINELLES, DE SPRATS OU ESPROTS, DE THONS, DE LISTAOS, DE BONITES «SARDA SPP.», DE MAQUEREAUX ET D'ANCHOIS)

30 %

5

160420

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX)

30 %

5

160430

CAVIAR ET SES SUCCÉDANÉS, PRÉPARÉS À PARTIR D'OEUFS DE POISSONS

30 %

5

160510

CRABES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

160520

CREVETTES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES

30 %

5

160530

HOMARDS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

160540

CRUSTACÉS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (À L'EXCL. DES CRABES, DES CREVETTES ET DES HOMARDS)

30 %

5

160590

MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

170111

SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170112

SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170191

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L'ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170199

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE (À L'EXCL. DES SUCRES BRUTS ET DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS)

30 %

5

170211

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

10 %

3

170219

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

10 %

3

170220

SUCRE D'ÉRABLE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D'ÉRABLE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

10 %

5

170230

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE

10 %

3

170240

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI])

10 %

3

170250

FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR

10 %

3

170260

FRUCTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR ET DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI])

10 %

5

170290

SUCRES, Y.C. LE SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI] ET LE MALTOSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE, SUCRES ET SIROPS DE SUCRES CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL, ET SUCRES ET MÉLASSES CARAMÉLISÉS (À L'EXCL. DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, DU LACTOSE, DU SUCRE D'ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE ET DE LEURS SIROPS)

10 %

5

170310

MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE

30 %

3

170390

MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE

30 %

3

170410

GOMMES À MÂCHER [CHEWING-GUM], MÊME ENROBÉES DE SUCRE

30 %

5

170490

SUCRERIES SANS CACAO, Y.C. LE CHOCOLAT BLANC (À L'EXCL. DES GOMMES À MÂCHER)

30 %

5

180100

CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS

30 %

3

180200

COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO

30 %

5

180310

PÂTE DE CACAO, NON DÉGRAISSÉE

30 %

5

180320

PÂTE DE CACAO, COMPLÈTEMENT OU PARTIELLEMENT DÉGRAISSÉE

30 %

5

180400

BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO

30 %

5

180500

POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

180610

POUDRE DE CACAO, ADDITIONNÉE DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

180620

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS SOIT EN BLOCS OU EN BARRES D'UN POIDS > 2 KG, SOIT À L'ÉTAT LIQUIDE OU PÂTEUX OU EN POUDRES, GRANULÉS OU FORMES SIMIL., EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS, D'UN CONTENU > 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO)

30 %

5

180631

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, FOURRÉS

30 %

5

180632

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, NON-FOURRÉS

30 %

5

180690

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO ET DES PRODUITS PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS)

30 %

5

190110

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL

5 %

3

190120

MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905

30 %

5

190190

EXTRAITS DE MALT; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A. (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL AINSI QUE LES MÉLANGES ET PÂTES POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905)

30 %

5

190211

PÂTES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT DES OEUFS

30 %

5

190219

PÂTES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, NE CONTENANT PAS D'OEUFS

30 %

5

190220

PÂTES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

190230

PÂTES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES (À L'EXCL. DES PÂTES ALIMENTAIRES FARCIES)

30 %

5

190240

COUSCOUS, MÊME PRÉPARÉ

30 %

3

190300

TAPIOCA ET SES SUCCÉDANÉS PRÉPARÉS À PARTIR DE FÉCULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLÉS, CRIBLURES OU FORMES SIMIL.

30 %

5

190410

PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE [CORN FLAKES, P.EX.]

30 %

5

190420

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES OBTENUES À PARTIR DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS ET DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉS

30 %

5

190430

BULGUR DE BLÉ SOUS FORME DE GRAINS TRAVAILLÉS, OBTENU PAR CUISSON DES GRAINS DE BLÉ DUR

30 %

5

190490

CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS) EN GRAINS OU SOUS FORME DE FLOCONS OU DE GRAINS AUTREMENT TRAVAILLÉS, PRÉCUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA FARINE, DU GRUAU ET DE LA SEMOULE, DES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS ET NON-GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉES ET DU BULGUR DE BLÉ)

30 %

5

190510

PAIN CROUSTILLANT DIT KNÕCKEBROT

30 %

5

190520

PAIN D'ÉPICES, MÊME ADDITIONNÉ DE CACAO

30 %

5

190531

BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS

30 %

5

190532

GAUFRES ET GAUFRETTES

30 %

5

190540

BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET PRODUITS SIMIL. GRILLÉS

30 %

3

190590

PRODUITS DE LA BOULANGERIE, PÂTISSERIE OU BISCUITERIE, MÊME ADDITIONNÉS DE CACAO, HOSTIES, CACHETS VIDES DES TYPES UTILISÉS POUR MÉDICAMENTS, PAINS À CACHETER, PÂTES SÉCHÉES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FÉCULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMIL. (SAUF PAIN CROUSTILLANT DIT KNÄCKEBROT, PAIN D'ÉPICES, BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU <= 10 %, BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET SIMIL.)

30 %

5

200110

CONCOMBRES ET CORNICHONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200190

LÉGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS)

30 %

5

200210

TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200290

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

30 %

5

200310

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200320

TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

3

200390

CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

30 %

3

200410

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES

30 %

3

200490

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CONFITS AU SUCRE AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES ET DES POMMES DE TERRE, NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

200510

LÉGUMES, PRÉSENTÉS SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

200520

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES

30 %

3

200540

POIS [PISUM SATIVUM], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS

30 %

5

200551

HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], EN GRAINS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS

30 %

5

200559

HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS EN GRAINS)

30 %

5

200560

ASPERGES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES

30 %

3

200570

OLIVES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES

30 %

3

200580

MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], PRÉPARÉ OU CONSERVÉ AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉ

30 %

5

200590

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉS (À L'EXCL. DES LÉGUMES CONFITS AU SUCRE, DES LÉGUMES HOMOGÉNÉISÉS DU No2005.10, AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DES POMMES DE TERRE, DES POIS [PISUM SATIVUM], DES HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], DES ASPERGES, DES OLIVES ET DU MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

200600

LÉGUMES, FRUITS, ÉCORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, CONFITS AU SUCRE [ÉGOUTTÉS, GLACÉS OU CRISTALLISÉS]

30 %

5

200710

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

200791

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No2007.10)

30 %

5

200799

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No 2007.10 AINSI QUE DES CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES)

30 %

5

200811

ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES (SAUF CONFITES AU SUCRE)

30 %

5

200819

FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES)

30 %

5

200820

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

5

200830

AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

5

200840

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

3

200850

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200860

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200870

PÊCHES — Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES —, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200880

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

5

200891

COEURS DE PALMIER, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE)

30 %

3

200892

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (À L'EXCL. DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, D'ARACHIDES ET D'AUTRES GRAINES, DES PRÉPARATIONS DU TYPE «MÜSLI» À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS VISÉES AU No 1904.20.10, DES PRODUITS PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

5

200899

FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, DES FRUITS À COQUE, DES ARACHIDES ET AUTRES GRAINES, DES ANANAS, DES AGRUMES, DES POIRES, DES ABRICOTS, DES CERISES, DES PÊCHES ET DES FRAISES)

30 %

5

200911

JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS

30 %

5

200912

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS)

30 %

5

200919

JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS ET DES JUS D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC)

30 %

5

200921

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200929

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200931

JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES, DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

30 %

5

200939

JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

30 %

5

200941

JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200949

JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200950

JUS DE TOMATE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

200961

JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 30 À 20 oC

30 %

5

200969

JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 30 À 20 oC

30 %

5

200971

JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200979

JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200980

JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'AGRUMES, D'ANANAS, DE TOMATE, DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS — ET DE POMME)

30 %

5

200990

MÉLANGES DE JUS DE FRUITS — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN — ET DE JUS DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

210111

EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE CAFÉ

30 %

5

210112

PRÉPARATIONS À BASE D'EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRÉS DE CAFÉ OU À BASE DE CAFÉ

30 %

5

210120

EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE THÉ OU DE MATÉ ET PRÉPARATIONS À BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS OU À BASE DE THÉ OU DE MATÉ

30 %

5

210130

CHICORÉE TORRÉFIÉE ET AUTRES SUCCÉDANÉS TORRÉFIÉS DU CAFÉ ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS

30 %

5

210210

LEVURES VIVANTES

10 %

2

210220

LEVURES MORTES; AUTRES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES MORTS (À L'EXCL. DES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES CONDITIONNÉS COMME MÉDICAMENTS)

10 %

2

210230

POUDRES À LEVER PRÉPARÉES

10 %

2

210310

SAUCE DE SOJA

30 %

5

210320

TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES

30 %

3

210330

FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PRÉPARÉE

30 %

3

210390

PRÉPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PRÉPARÉES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSÉS (À L'EXCL. DE LA SAUCE DE SOJA, DU TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES, DE LA FARINE DE MOUTARDE ET DE LA MOUTARDE PRÉPARÉE)

30 %

5

210410

PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PRÉPARÉS

30 %

3

210420

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGÉNÉISÉES CONSISTANT EN UN MÉLANGE FINEMENT HOMOGÉNÉISÉ DE PLUSIEURS SUBSTANCES DE BASE, TELLES QUE VIANDE, POISSON, LÉGUMES, FRUITS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

210500

GLACES DE CONSOMMATION, MÊME CONTENANT DU CACAO

30 %

3

210610

CONCENTRATS DE PROTÉINES ET SUBSTANCES PROTÉIQUES TEXTURÉES

10 %

2

210690

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES, N.D.A.

30 %

5

220110

EAUX MINÉRALES ET EAUX GAZÉIFIÉES, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES

30 %

5

220190

EAUX, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES (À L'EXCL. DES EAUX MINÉRALES, DES EAUX GAZÉIFIÉES, DE L'EAU DE MER AINSI QUE DES EAUX DISTILLÉES, DE CONDUCTIBILITÉ OU DE MÊME DEGRÉ DE PURETÉ); GLACE ET NEIGE

30 %

5

220210

EAUX, Y.C. LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX GAZÉIFIÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉES, DIRECTEMENT CONSOMMABLES EN L'ÉTAT EN TANT QUE BOISSONS

30 %

5

220290

BOISSONS NON-ALCOOLIQUES (À L'EXCL. DES EAUX, DES JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES AINSI QUE DU LAIT)

30 %

5

220300

BIÈRES DE MALT

30 %

5

220410

VINS MOUSSEUX PRODUITS À PARTIR DE RAISINS FRAIS

30 %

5

220421

VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL (À L'EXCL. DES VINS MOUSSEUX); MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L

30 %

5

220429

VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL, ET MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L

30 %

5

220430

MOÛTS DE RAISINS, PARTIELLEMENT FERMENTÉS, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS > 0,5 % VOL (À L'EXCL. DES MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL)

30 %

3

220510

VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L

30 %

5

220590

VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L

30 %

5

220600

CIDRE, POIRÉ, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES; MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET DE BOISSONS NON-ALCOOLIQUES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA BIÈRE, DES VINS DE RAISINS FRAIS, DES MOÛTS DE RAISINS AINSI QUE DES VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES)

30 %

5

220710

ALCOOL ÉTHYLIQUE NON DÉNATURÉ D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE >= 80 % VOL

20 %

5

220720

ALCOOL ÉTHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DÉNATURÉS DE TOUS TITRES

20 %

5

220820

EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS

30 %

5

220830

WHISKIES

30 %

5

220840

RHUM ET TAFIA

30 %

5

220850

GIN ET GENIÈVRE

30 %

5

220860

VODKA

30 %

5

220870

LIQUEURS

30 %

5

220890

ALCOOL ÉTHYLIQUE D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE < 80 % VOL, NON-DÉNATURÉ; EAUX-DE-VIE ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES (À L'EXCL. DES EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS, DES WHISKIES, DU RHUM, DU TAFIA, DU GIN, DU GENIÈVRE, DE LA VODKA, DES LIQUEURS AINSI QUE DES PRÉPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSÉES DES TYPES UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES BOISSONS)

30 %

5

220900

VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCÉDANÉS DE VINAIGRE COMESTIBLES OBTENUS À PARTIR D'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

230110

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES OU D'ABATS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE; CRETONS

5 %

1

230120

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

5 %

1

230210

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU MAÏS

10 %

1

230220

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU RIZ

5 %

1

230230

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU FROMENT

5 %

1

230240

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS, DU RIZ OU DU FROMENT)

5 %

1

230250

RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES

5 %

1

230310

RÉSIDUS D'AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMIL.

10 %

1

230320

PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE

10 %

1

230330

DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE

10 %

1

230400

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DE SOJA

5 %

3

230500

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'ARACHIDE

10 %

1

230610

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON

10 %

1

230620

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN

5 %

1

230630

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL

5 %

1

230641

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

5 %

1

230649

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

5 %

1

230650

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH

5 %

1

230660

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE

10 %

1

230670

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS

10 %

1

230690

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L'EXCL. DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE AINSI QUE DE GERMES DE MAÏS)

5 %

1

230700

LIES DE VIN; TARTRE BRUT

10 %

1

230800

GLANDS DE CHÊNE, MARRONS D'INDE, MARCS DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A.

10 %

1

230910

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL

30 %

5

230990

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L'EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

30 %

3

240110

TABACS NON-ÉCOTÉS

10 %

5

240120

TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

10 %

5

240130

DÉCHETS DE TABAC

10 %

5

240210

CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC

30 %

5

240220

CIGARETTES CONTENANT DU TABAC

30 %

5

240290

CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCÉDANÉS DU TABAC

30 %

5

240310

TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION

10 %

5

240391

TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», OBTENUS PAR AGGLOMÉRATION DE PARTICULES PROVENANT DE FEUILLES, DE DÉBRIS OU DE POUSSIÈRE DE TABAC

10 %

5

240399

TABAC À MÂCHER, TABAC À PRISER ET AUTRES TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC, FABRIQUÉS, ET POUDRE, EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC (SAUF CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, CIGARILLOS, CIGARETTES, TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION, TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», LA NICOTINE EXTRAITE DU TABAC AINSI QUE PRODUITS INSECTICIDES FABRIQUÉS À PARTIR D'EXTRAITS OU DE SAUCES DE TABAC)

30 %

5

250100

SEL, Y.C. LE SEL PRÉPARÉ POUR LA TABLE ET LE SEL DÉNATURÉ, ET CHLORURE DE SODIUM PUR, MÊME EN SOLUTION AQUEUSE OU ADDITIONNÉS D'AGENTS ANTIAGGLOMÉRANTS OU D'AGENTS ASSURANT UNE BONNE FLUIDITÉ; EAU DE MER

20 %

5

250200

PYRITES DE FER NON GRILLÉES

10 %

1

250300

SOUFRES DE TOUTE ESPÈCE (À L'EXCL. DU SOUFRE SUBLIMÉ, DU SOUFRE PRÉCIPITÉ OU DU SOUFRE COLLOÏDAL)

10 %

1

250410

GRAPHITE NATUREL, EN POUDRE OU EN PAILLETTES

10 %

1

250490

GRAPHITE NATUREL (AUTRE QU'EN POUDRE OU EN PAILLETTES)

10 %

1

250510

SABLES SILICEUX ET SABLES QUARTZEUX, MÊME COLORÉS

10 %

1

250590

SABLES NATURELS DE TOUTE ESPÈCE, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DES SABLES AURIFÈRES, PLATINIFÈRES, MONAZITÉS, BITUMINEUX, ASPHALTIQUES, SILICEUX OU QUARTZEUX AINSI QUE DES SABLES DE ZIRCON, DE RUTILE OU D'ILMÉNITE)

10 %

1

250610

QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS)

10 %

1

250621

QUARTZITES, BRUTS OU DÉGROSSIS

10 %

1

250629

QUARTZITES, DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES QUARTZITES DÉGROSSIS)

10 %

1

250700

KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, MÊME CALCINÉS

10 %

1

250810

BENTONITE

10 %

1

250820

TERRES DÉCOLORANTES ET TERRES À FOULON

10 %

1

250830

ARGILES RÉFRACTAIRES (À L'EXCL. DES ARGILES EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES)

10 %

1

250840

ARGILES (À L'EXCL. DES ARGILES RÉFRACTAIRES OU EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES)

10 %

1

250850

ANDALOUSITE, CYANITE ET SILLIMANITE

10 %

1

250860

MULLITE

10 %

1

250870

TERRES DE CHAMOTTE OU DE DINAS

10 %

1

250900

CRAIE

10 %

1

251010

PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS ET CRAIES PHOSPHATÉES, NON MOULUS

10 %

1

251020

PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS, ET CRAIES PHOSPHATÉES, MOULUS

10 %

1

251110

SULFATE DE BARYUM NATUREL [BARYTINE]

5 %

1

251120

CARBONATE DE BARYUM NATUREL [WITHÉRITE], MÊME CALCINÉ

10 %

1

251200

FARINES SILICEUSES FOSSILES [KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EXEMPLE] ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE DENSITÉ APPARENTE <= 1, MÊME CALCINÉES

10 %

1

251311

PIERRE PONCE BRUTE OU EN MORCEAUX IRRÉGULIERS, Y.C. LA PIERRE PONCE CONCASSÉE [GRAVIERS DE PIERRE PONCE OU «BIMSKIES»]

10 %

1

251319

PIERRE PONCE, BROYÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

1

251320

EMERI, CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

1

251400

ARDOISE, MÊME DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE; POUDRE D'ARDOISE ET DÉCHETS D'ARDOISE

10 %

1

251511

MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS OU DÉGROSSIS

10 %

2

251512

MARBRES ET TRAVERTINS, SIMPL. DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE

10 %

5

251520

ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5, ET ALBÂTRE, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES MARBRES ET TRAVERTINS AINSI QUE DES PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES)

10 %

2

251611

GRANIT, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251612

GRANIT, SIMPL. DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251621

GRÈS, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251622

GRÈS, SIMPLEMENT DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251690

PORPHYRE, BASALTE ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (SAUF GRANIT, GRÈS, PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES, PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE AINSI QUE PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5)

10 %

2

251710

CAILLOUX, GRAVIERS, PIERRES CONCASSÉES, DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS, GALETS ET SILEX, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

2

251720

MACADAM DE LAITIER, DE SCORIES OU DE DÉCHETS INDUSTRIELS SIMIL., MÊME COMPRENANT DES MATIÈRES CITÉES DANS LE No2517.10

10 %

2

251730

TARMACADAM

10 %

2

251741

GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

1

251749

GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT, DE TRAVERTINS, D'ÉCAUSSINES, D'ALBÂTRE, DE GRANIT, DE GRÈS, DE PORPHYRE, DE SYÉNITE, DE LAVE, DE BASALTE, DE GNEISS, DE TRACHYTE ET AUTRES PIERRES DU No2515 ET 2516 (À L'EXCL. DES GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE)

10 %

1

251810

DOLOMIE, NON CALCINÉE NI FRITTÉE, DITE «CRUE [À L'ÉTAT BRUT]», Y.C. LA DOLOMIE DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS)

10 %

2

251820

DOLOMIE, CALCINÉE OU FRITTÉE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS)

10 %

2

251830

PISÉ DE DOLOMIE

10 %

2

251910

CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE]

10 %

1

251990

MAGNÉSIE ÉLECTROFONDUE; MAGNÉSIE CALCINÉE À MORT [FRITTÉE], MÊME CONTENANT DE FAIBLES QUANTITÉS D'AUTRES OXYDES AJOUTÉS AVANT LE FRITTAGE; AUTRE OXYDE DE MAGNÉSIUM (À L'EXCL. DU CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE])

10 %

1

252010

GYPSE; ANHYDRITE

10 %

1

252020

PLÂTRES, MÊME COLORÉS OU ADDITIONNÉS DE FAIBLES QUANTITÉS D'ACCÉLÉRATEURS OU DE RETARDATEURS

10 %

2

252100

CASTINES; PIERRES À CHAUX OU À CIMENT

10 %

1

252210

CHAUX VIVE

5 %

1

252220

CHAUX ÉTEINTE

5 %

1

252230

CHAUX HYDRAULIQUE (À L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM)

10 %

2

252310

CIMENTS NON PULVÉRISÉS DITS «CLINKERS»

10 %

2

252321

CIMENTS PORTLAND BLANCS, MÊME COLORÉS ARTIFICIELLEMENT

20 %

3

252329

CIMENT PORTLAND NORMAL OU MODÉRÉ (À L'EXCL. DES CIMENTS PORTLAND BLANCS, MÊME COLORÉS ARTIFICIELLEMENT)

20 %

3

252330

CIMENTS ALUMINEUX OU FONDUS

20 %

3

252390

CIMENTS, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DES CIMENTS PORTLAND ET DES CIMENTS ALUMINEUX)

20 %

3

252400

AMIANTE [ASBESTE] (À L'EXCL. DES OUVRAGES EN CETTE MATIÈRE)

10 %

5

252510

MICA BRUT OU CLIVÉ EN FEUILLES OU LAMELLES IRRÉGULIÈRES [«SPLITTINGS»]

10 %

2

252520