ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 37

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
6. helmikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 108/2009, annettu 5 päivänä helmikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 109/2009, annettu 5 päivänä helmikuuta 2009, 2 ja 3 päivän helmikuuta 2009 välisenä aikana Tunisian tariffikiintiössä jätettyihin oliiviöljyä koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja helmikuuta 2009 koskevien tuontitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 110/2009, annettu 5 päivänä helmikuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteessä I mainitun maiden luettelon muuttamisesta

4

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/102/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 2008, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Unkarille

5

 

 

2009/103/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 2008, keskinäisen avun antamisesta Unkarille

7

 

 

Komissio

 

 

2009/104/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteenä olevan viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksen V muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

8

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksen V muuttamisesta

9

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

6.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 108/2009,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

68,6

MA

46,2

TN

125,1

TR

95,5

ZZ

83,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

134,2

TR

168,4

ZZ

152,7

0709 90 70

MA

117,3

TR

106,3

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

84,3

ZZ

84,3

0805 10 20

EG

51,5

IL

54,1

MA

54,7

TN

41,4

TR

56,1

ZA

44,9

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

164,7

MA

98,6

TR

52,0

ZZ

105,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,9

IL

68,5

JM

101,6

MA

149,3

PK

40,0

TR

76,1

ZZ

84,6

0805 50 10

EG

48,0

MA

67,1

TR

66,9

ZZ

60,7

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

83,3

MK

32,6

US

114,6

ZZ

76,9

0808 20 50

AR

103,7

CL

73,7

CN

65,1

US

107,5

ZA

100,3

ZZ

90,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


6.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 109/2009,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2009,

2 ja 3 päivän helmikuuta 2009 välisenä aikana Tunisian tariffikiintiössä jätettyihin oliiviöljyä koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja helmikuuta 2009 koskevien tuontitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Euro-Välimeri-sopimuksen (3) pöytäkirjan N:o 1 (4) 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa avataan tulliton tariffikiintiö yhteisen nimikkeistön alanimikkeisiin 1509 10 10 ja 1509 10 90 kuuluvan, kokonaan Tunisiassa tuotetun ja sieltä suoraan yhteisöön kuljetetun käsittelemättömän oliiviöljyn yhteisöön tuontia varten kunkin vuoden osalta säädetyissä rajoissa.

(2)

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1918/2006 (5) 2 artiklan 2 kohdassa säädetään tuontitodistuksia myönnettäessä sovellettavista kuukausittaisista määrällisistä rajoituksista.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille jätettyjen tuontitodistushakemusten kokonaismäärä ylittää helmikuulle mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa vahvistetun kuukausimäärän.

(4)

Näissä olosuhteissa komission on vahvistettava jakokerroin, jonka avulla tuontitodistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään.

(5)

Koska helmikuun kuukausimäärä on täyttynyt, tuontitodistuksia ei voida myöntää kyseiselle kuukaudelle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 2 ja 3 päivän helmikuuta 2009 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovelletaan jakokerrointa, joka on 90,947950 prosenttia.

Tuontitodistusten myöntäminen 9 päivästä helmikuuta 2009 alkaen haetuille määrille keskeytetään helmikuun 2009 osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EYVL L 97, 30.3.1998, s. 2.

(4)  EYVL L 97, 30.3.1998, s. 57.

(5)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84.


6.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 110/2009,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteessä I mainitun maiden luettelon muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siirtymäkauden tuotekohtaisesta suojamekanismista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevalle tuonnille ja tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 519/94 muuttamisesta 3 päivänä maaliskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 427/2003 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi asetuksella (EY) N:o 519/94 (2) tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavan yhteisen menettelyn, johon sisältyy myös suojatoimenpiteitä koskevia säännöksiä.

(2)

Asetusta (EY) N:o 519/94 sovelletaan muun muassa Ukrainasta peräisin olevaan tuontiin.

(3)

Neuvosto hyväksyi asetuksella (EY) N:o 427/2003 yhteiset säännöt siirtymäkauden tuotekohtaisesta suojamekanismista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevalle tuonnille ja muutti tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annettua asetusta (EY) N:o 519/94.

(4)

Neuvosto uskoi asetuksella (EY) N:o 427/2003 komission vastuulle asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteen I saattamisen ajan tasalle.

(5)

Ukrainan liityttyä Maailman kauppajärjestöön se olisi nyt poistettava asetuksen (EY) N:o 519/94 soveltamisalan piiristä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Ainoa artikla

Poistetaan Ukraina asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteestä I.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Catherine ASHTON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 65, 8.3.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 67, 10.3.1994, s. 89.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

6.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä marraskuuta 2008,

yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Unkarille

(2009/102/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti antaa Unkarille keskinäistä apua päätöksellä 2009/103/EY (2).

(2)

Vaihtotaseen odotetusta parantumisesta huolimatta Unkarin ulkoisten rahoitustarpeiden vuosina 2008 ja 2009 arvioidaan olevan 20 miljardia euroa, sillä rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisen kehityksen perusteella näyttää siltä, että pääoma- ja rahoitustase voivat heikentyä merkittävästi ja nettomääräiset arvopaperisijoitukset ulkomaille kiihtyä.

(3)

On tarkoituksenmukaista antaa Unkarille yhteisön tukea enintään 6,5 miljardia euroa osana asetuksella (EY) N:o 332/2002 käyttöönotettua järjestelyä, jolla jäsenvaltioiden maksutaseille myönnetään keskipitkän ajan rahoitustukea. Tuki olisi yhdistettävä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) valmiusluottojärjestelyllä myöntämään 10,5 miljardin erityisnosto-oikeuden (noin 12,5 miljardia euroa) lainaan, joka on tarkoitus hyväksyä 6 päivänä marraskuuta 2008. Lisäksi Maailmanpankki on luvannut myöntää Unkarille 1 miljardin euron lainan.

(4)

Rahoitustuen hallinnointi olisi annettava komissiolle, jonka olisi sovittava Unkarin viranomaisten kanssa tukeen liittyvistä erityisistä talouspoliittisista ehdoista talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan. Ehdot olisi vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa. Komission olisi vahvistettava yksityiskohtaiset rahoitusehdot lainasopimuksessa.

(5)

Myönnettävän tuen tavoitteena olisi oltava maksutaseen kestävyyden tukeminen Unkarissa ja tällä tavoin hallituksen hyväksymän talouspoliittisen ohjelman menestyksekkään toteuttamisen edistäminen tämänhetkisessä taloudellisessa ja rahoituksellisessa tilanteessa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Yhteisö myöntää Unkarille keskipitkän ajan lainan, jonka määrä on enintään 6,5 miljardia euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään viisi vuotta.

2.   Yhteisön rahoitustuki on saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä tämän päätöksen voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen.

2 artikla

1.   Komissio hallinnoi tukea ottaen huomioon Unkarin sitoumukset ja neuvoston suositukset, jotka liittyvät erityisesti kansallisen uudistusohjelman ja lähentymisohjelman täytäntöönpanoon sekä liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn.

2.   Komissio sopii Unkarin viranomaisten kanssa rahoitustukeen liittyvistä erityisistä talouspoliittisista ehdoista 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti kuultuaan talous- ja rahoituskomiteaa. Ehdot on vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa, ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitetut sitoumukset ja suositukset. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset rahoitusehdot lainasopimuksessa.

3.   Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa, että tukeen liittyvät talouspoliittiset ehdot täyttyvät. Komissio ilmoittaa talous- ja rahoituskomitealle lainanoton mahdollisesta jälleenrahoituksesta tai rahoitusehtojen muuttamisesta.

3 artikla

1.   Komissio asettaa yhteisön rahoitustuen Unkarin käyttöön enintään viidessä erässä, joiden suuruus vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa.

2.   Ensimmäinen erä annetaan käyttöön lainasopimuksen ja yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeen, ottaen myös huomioon vuoden 2009 budjettilakiehdotukseen tehtävät parlamentille annettavat muutokset, joiden tavoitteena on saavuttaa 2,6 prosentin alijäämä suhteessa BKT:een.

3.   Lainan rahoittamiseksi taloudellisesti edullisimmin ehdoin on tarvittaessa sallittua käyttää harkitusti koronvaihtosopimuksia korkeinta luottoluokkaa olevien vastapuolten kanssa.

4.   Komissio päättää seuraavien erien käyttöön antamisesta talous- ja rahoituskomitean lausunnon saatuaan. Kukin seuraava erä maksetaan sillä edellytyksellä, että Unkarin lähentymisohjelmaan sisältyvä Unkarin hallituksen hyväksymä uusi talousohjelma, jota IMF:n järjestely tukee, on toteutettu tyydyttävästi, ja erityisesti että yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettuja erityisiä talouspoliittisia ehtoja noudatetaan.

Näihin talouspoliittisiin ehtoihin sisältyvät muun muassa:

a)

Unkarin hallituksen sen uuden ohjelman puitteissa suunnitteleman julkisen talouden vakauttamisen edistyminen liiallista alijäämää koskevan menettelyn yhteydessä 10 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston suosituksen ja tarkistetusta lähentymisohjelmasta marraskuussa 2007 annetun neuvoston lausunnon mukaisesti, erityisesti vuoden 2009 alijäämätavoitteen osalta;

b)

erityiset toimenpiteet menojen rajoittamiseksi suunnitellun vakauttamisprosessin yhteydessä;

c)

julkisen talouden ohjausjärjestelmää koskevan uudistuksen edistyminen institutionaalisen kehyksen vahvistamisen ja keskipitkän ajan rahoitussääntöjen antamisen avulla Unkarin parlamentin käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen linjausten mukaisesti;

d)

rahoitussektorin sääntelyn ja valvonnan uudistukset sekä viranomaisten valmiuksien tukeminen maksukykyyn ja likviditeettiin liittyvien ongelmien käsittelyssä; sekä

e)

muut Lissabonin strategian mukaiset rakenneuudistustoimenpiteet, kuten työnteon kannustimien lisääminen työllisyyden tukemiseksi ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden edistämiseksi.

Tämä päätös on osoitettu Unkarin tasavallalle. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 7.


6.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä marraskuuta 2008,

keskinäisen avun antamisesta Unkarille

(2009/103/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 119 artiklan,

ottaa huomioon komission suosituksen, jonka tämä on tehnyt talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkarin viranomaiset ovat vuoden 2006 puolivälistä alkaen merkittävästi pyrkineet korjaamaan maan talouden kasvanutta ulkoista ja sisäistä epätasapainoa. Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana saaduista konkreettisista tuloksista, kuten julkisen talouden alijäämän huomattavasta supistumisesta ja vaihtotaseen alijäämän asteittaisesta supistumisesta huolimatta Unkarin rahoitusmarkkinat ovat kärsineet huomattavista paineista lokakuun 2008 alusta alkaen.

(2)

Unkarin viranomaiset hyväksyivät lokakuussa 2008 kattavan talouspoliittisen ohjelman, jonka tavoitteena on palauttaa investoijien luottamus ja lieventää Unkarin rahoitusmarkkinoilla viime viikkoina vallinneita paineita. Ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä pankkijärjestelmän riittävän likviditeetin ja rahoituksen turvaamiseksi, toimia pankkien riittävän pääoman varmistamiseksi sekä suunnitelmia julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi ja rahoitustarpeiden hillitsemiseksi. Erityisesti Unkarin hallitus tarkisti vuoden 2008 alijäämätavoitettaan budjetoidusta 4 prosentista suhteessa BKT:hen 3,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja vuoden 2009 alijäämätavoitettaan 3,2 prosentista suhteessa BKT:hen 2,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tämä talousohjelma ja erityisesti julkisen talouden tavoitteet otetaan huomioon valtion talousarviossa ja lähentymisohjelmassa, joka sisältää myös muita poliittisia toimenpiteitä ja rakenneuudistuksia.

(3)

Neuvosto tarkastelee säännöllisesti Unkarin talouspolitiikkaa erityisesti Unkarin lähentymisohjelman tarkistuksen, kansallisen uudistusohjelman toteuttamisen vuosittaisten tarkastelujen ja Unkarin liiallista alijäämää koskevasta menettelystä annetun neuvoston suosituksen noudattamisessa saavutetun edistyksen säännöllisen tarkastelun yhteydessä sekä lähentymiskehityksen arvioinnin yhteydessä.

(4)

Vaihtotaseen odotetusta parantumisesta huolimatta Unkarilla on huomattavia rahoitustarpeita vuosina 2008 ja 2009 (arviolta noin 20 miljardia euroa), sillä rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisen kehityksen perusteella näyttää siltä, että pääoma- ja rahoitustase voivat heikentyä merkittävästi ja nettomääräiset arvopaperisijoitukset ulkomaille kiihtyä.

(5)

Unkarin viranomaiset ovat pyytäneet huomattavaa rahoitustukea yhteisöltä, kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja muilta mailta maksutaseen kestävyyden tukemiseksi ja kansainvälisten valuuttavarantojen saamiseksi maltilliselle tasolle.

(6)

Unkarin maksutase on vakavasti uhattuna, minkä vuoksi on perusteltua, että yhteisö antaa keskinäistä apua kiireellisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Yhteisö antaa keskinäistä apua Unkarille.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


Komissio

6.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/8


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä marraskuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteenä olevan viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksen V muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2009/104/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 18 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/979/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisössä hyväksytyt uudet viininvalmistusmenetelmät ja -käytännöt annettiin tiedoksi Chilen tasavallalle 11 päivänä lokakuuta 2006 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen viinikauppaa koskevan sopimuksen, jäljempänä ’viinikauppaa koskeva sopimus’ 18 artiklan mukaisesti.

(2)

Santiago de Chilessä 10 päivänä tammikuuta 2008 pidetyn EU:n ja Chilen välisen viinikauppaa koskevan sopimuksen sekakomitean kolmannen kokouksen päätelmien mukaisesti viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäystä V olisi muutettava ja siihen olisi lisättävä uudet yhteisössä hyväksytyt viininvalmistusmenetelmät ja -käytännöt.

(3)

Yhteisö ja Chilen tasavalta ovat neuvotelleet viinikauppaa koskevan sopimuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta sopimuksen lisäyksen V muuttamiseksi.

(4)

Kyseinen kirjeenvaihto olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteenä olevan viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksen V muuttamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen valtuutetaan allekirjoittamaan kirjeenvaihto yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 352, 30.12.2002, s. 1.


KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksen V muuttamisesta

Bryssel 4. tammikuuta 2009

Arvoisa Herra

Minulla on kunnia viitata 18 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen viinikauppaa koskevan sopimuksen 29 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan sopimuspuolet voivat keskinäisellä suostumuksella muuttaa kyseisen sopimuksen lisäyksiä.

Ottaen huomioon yhteisössä hyväksytyt uudet viininvalmistusmenetelmät ja -käytännöt tai niitä koskevat muutokset, jotka annettiin tiedoksi Chilen tasavallalle 11 päivänä lokakuuta 2006, sekä Santiago de Chilessä 10 päivänä tammikuuta 2008 pidetyn EU:n ja Chilen välisen viinikauppaa koskevan sopimuksen kolmannen sekakomitean kokouksen päätelmät, on tarpeen muuttaa viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksessä V olevaa 2 kohtaa (Viininvalmistusmenetelmät ja -käytännöt sekä tuotevaatimukset).

Minulla on sen vuoksi kunnia ehdottaa, että viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksessä V oleva 2 kohta korvataan tämän kirjeen liitteenä olevalla tekstillä siitä päivästä alkaen, jona vahvistatte hyväksyvänne tämän kirjeen sisällön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että hallituksenne hyväksyy tämän kirjeen sisällön.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan yhteisön puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Bryssel 8. tammikuuta 2009

Arvoisa Rouva

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan 4. tammikuuta päivätyn kirjeenne:

”Minulla on kunnia viitata 18 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen viinikauppaa koskevan sopimuksen 29 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan sopimuspuolet voivat keskinäisellä suostumuksella muuttaa kyseisen sopimuksen lisäyksiä.

Ottaen huomioon yhteisössä hyväksytyt uudet viininvalmistusmenetelmät ja –käytännöt tai niitä koskevat muutokset, jotka annettiin tiedoksi Chilen tasavallalle 11 päivänä lokakuuta 2006, sekä Santiago de Chilessä 10 päivänä tammikuuta 2008 pidetyn EU:n ja Chilen välisen viinikauppaa koskevan sopimuksen kolmannen sekakomitean kokouksen päätelmät, on tarpeen muuttaa viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksessä V olevaa 2 kohtaa (Viininvalmistusmenetelmät ja -käytännöt sekä tuotevaatimukset).

Minulla on sen vuoksi kunnia ehdottaa, että viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksessä V oleva 2 kohta korvataan tämän kirjeen liitteenä olevalla tekstillä siitä päivästä alkaen, jona vahvistatte hyväksyvänne tämän kirjeen sisällön.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että hallituksenne hyväksyy tämän kirjeen sisällön.”

Minulla on kunnia ilmoittaa teille, että Chilen tasavalta hyväksyy kirjeenne sisällön.

Vastaanottakaa, Arvoisa Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Chilen tasavallan puolesta

Juan SALAZAR SPARKS

LIITE

Korvataan viinikauppaa koskevan sopimuksen lisäyksessä V oleva 2 kohta seuraavasti:

”2.

Luettelo viininvalmistusmenetelmistä ja -käytännöistä, jotka ovat sallittuja yhteisöstä peräisin oleville viineille seuraavien rajoitusten mukaisesti tai niiden puuttuessa yhteisön lainsäädännössä säädetyin edellytyksin:

(1)

Ilmaus tai kuplittaminen argonin, typen tai hapen avulla

(2)

Lämpökäsittely

(3)

Kuivan viinin äskettäisestä viiniyttämisestä saadun hiivoja sisältävän tuoreen, terveen ja laimentamattoman sakan käyttö kuivissa viineissä

(4)

Sentrifugointi ja suodattaminen joko inertin suodatusapuaineen kanssa tai ilman sitä, edellyttäen että näin käsiteltyyn tuotteeseen ei jää epätoivottuja jäännöksiä

(5)

Viinihiivojen käyttö

(6)

Pintahiivavalmisteiden käyttö

(7)

Polyvinyylipolypyrrolidonin lisääminen

(8)

Maitohappobakteerin käyttö viinisuspensiossa

(9)

Seuraavien aineiden (yhden tai useamman) lisääminen hiivojen kasvun parantamiseksi:

i)

lisätään:

diammoniumfosfaattia tai ammoniumsulfaattia

ammoniumsulfiittia tai ammoniumbisulfiittia

ii)

tiamiinihydrokloridin lisääminen

(10)

Hiilidioksidin, argonin tai typen käyttö joko yksin tai keskenään sekoitettuina, yksinomaan inertin ympäristön aikaansaamiseksi, ja jotta tuotetta voidaan käsitellä ilmalta suojassa

(11)

Hiilidioksidin lisääminen

(12)

Rikkidioksidin, kaliumbisulfiitin (kaliumdisulfiitin) tai kaliummetabisulfiitin (kaliumpyrosulfaatin) käyttö

(13)

Sorbiinihapon ja kaliumsorbaatin lisääminen

(14)

L-askorbiinihapon lisääminen

(15)

Sitruunahapon lisääminen viinin stabiloimiseksi, edellyttäen että sitruunahappopitoisuus käsitellyssä viinissä ei ylitä arvoa 1 g/l

(16)

Viinihapon käyttö happamuuden lisäämiseksi, edellyttäen että viinin alkuperäinen happopitoisuus ei lisäänny yli 2,5 grammaa litraa kohden viinihappona ilmaistuna

(17)

Yhden tai useamman seuraavan aineen käyttö happamuuden vähentämiseksi:

neutraali kaliumtartraatti,

kaliumbikarbonaatti

kalsiumkarbonaatti, joka voi sisältää pieniä määriä (L+) viinihapon ja (L–) omenahapon kaksoissuoloja

viinihapon ja kalsiumkarbonaatin homogeeninen seos, yhtä suurina ekvivalenttimäärinä ja hienoksi jauhettuna

kalsiumtartraatti tai viinihappo

(18)

Kirkastaminen yhdellä tai useammalla seuraavista aineista enologista käyttöä varten:

ravinnoksi kelpaava gelatiini

kasviproteiini

bentoniitti

kalaliima

kaseiini ja kaliumkaseinaatti

muna-albumiini, maitoalbumiini

kaoliini

pektolyyttiset entsyymit

piidioksidi geelin tai kolloidisen liuoksen muodossa

tanniini

beetaglukanaasientsyymivalmiste

(19)

Tanniinin lisäys

(20)

Rypäleen puristemehun ja käymistilassa olevien uusien viinien käsitteleminen viininvalmistuskäyttöön tarkoitetulla hiilellä, tietyissä rajoissa

(21)

Seuraavat käsittelyt:

valko- ja roseeviinien käsittely kaliumferrosyanidilla

punaviinien käsittely kaliumferrosyanidilla tai kalsiumfytaatilla, edellyttäen että näin käsitellyt viinit sisältävät jäännösrautaa

(22)

Metaviinihapon lisääminen

(23)

Arabiakumihapon käyttö käymisen päätyttyä

(24)

DL-viinihapon, jota kutsutaan myös raseemiseksi hapoksi, tai sen neutraalin kaliumsuolan käyttö ylimääräisen kalsiumin saostamiseksi

(25)

Pullokäymisellä saadun kuohuviinin, josta sakka on poistettu aukaisemalla pullo, valmistamiseen käytetty:

kalsiumalginaatti tai

kaliumalginaatti

(26)

Kuparisulfaatin käyttö

(27)

Kaliumbitartraatin tai kalsiumtartraatin lisääminen viinikiven sakkauttamisen nopeuttamiseksi

(28)

Karamellivärin lisääminen väkevien viinien värin voimistamiseksi

(29)

Kalsiumsulfaatin käyttö tiettyjen väkevien tma-laatuviinien valmistamiseksi

(30)

Aleppo-mäntypihkan käyttö ainoastaan Kreikassa retsina-pöytäviinin valmistuksessa yhteisön säännöissä vahvistetuin edellytyksin

(31)

Lysotsyymin lisääminen

(32)

Elektrodialyysikäsittely viinikiven stabilisoinnin varmistamiseksi

(33)

Ureaasin käyttö viinin ureapitoisuuden vähentämiseksi

(34)

Rypäleen puristemehun tai puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun lisääminen viinin makeuttamiseksi yhteisön säännöissä esitetyin edellytyksin

(35)

Osittainen väkevöiminen fyysisillä käsittelyillä, käänteisosmoosi mukaan luettuna, rypäleen puristemehun tai viinin luonnollisen alkoholipitoisuuden nostamiseksi

(36)

Sakkaroosin, tiivistetyn rypäleen puristemehun tai puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun lisääminen rypäleen, rypäleen puristemehun tai viinin luonnollisen alkoholipitoisuuden nostamiseksi yhteisön sääntöjen mukaisesti

(37)

Viinitisleen tai rypäletisleen tai viinistä valmistetun neutraalin alkoholin lisääminen väkevän viinin valmistamiseksi

(38)

L-askorbiinihapon lisääminen tiettyyn rajaan asti

(39)

Dimetyylidikarbonaatin (DMDC) lisääminen viineihin niiden mikrobiologisen stabiloinnin varmistamiseksi tietyissä rajoissa ja erikseen määriteltävin edellytyksin

(40)

Hiivan mannoproteiinien lisääminen viinien sakka- ja proteiinipitoisuuden stabiloimiseksi

(41)

Tammipuun palasten käyttö viininvalmistuksessa”.


6.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.