ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 33

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
3. helmikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 95/2009, annettu 2 päivänä helmikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 96/2009, annettu 2 päivänä helmikuuta 2009, vilja-alalla 1 päivästä helmikuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 93/2009 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 97/2009, annettu 2 päivänä helmikuuta 2009, yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta joustavan moduulin käytön osalta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 98/2009, annettu 2 päivänä helmikuuta 2009, tiettyjen nimitysten rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Aceite de La Alcarria (SAN), Radicchio di Verona (SMM), Zafferano di Sardegna (SAN), Huîtres Marennes Oléron (SMM))

8

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta ( 1 )

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2009/85/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoihin liittyvien Viron maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 150)

31

 

 

2009/86/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien Itävallan, Belgian ja Saksan maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 420)

35

 

 

2009/87/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien Viron, Alankomaiden ja Portugalin eräiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 414)

38

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2009/88/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin ja Djiboutin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Djiboutin tasavallassa Euroopan unionin sotilasoperaation Atalantan puitteissa

41

Euroopan unionin ja Djiboutin tasavallan välinen Sopimus Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Djiboutin tasavallassa Euroopan unionin sotilasoperaation Atalantan puitteissa

43

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 85/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta (EUVL L 25, 29.1.2009)

49

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 95/2009,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 96/2009,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2009,

vilja-alalla 1 päivästä helmikuuta 2009 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 93/2009 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alalla 1 päivästä helmikuuta 2009 kannettavat tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 93/2009 (3).

(2)

Koska tuontitullien laskettu keskiarvo poikkeaa vahvistetusta tullista yli viisi euroa tonnilta, asetuksessa (EY) N:o 93/2009 vahvistettuja tuontitulleja olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 93/2009 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 93/2009 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivänä helmikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUVL L 29, 31.1.2009, s. 38.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 3 päivästä helmikuuta 2009 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

20,60

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

16,72

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

16,72

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

20,60


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

30.1.2009

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

198,21

116,02

FOB-hinta USA

240,07

230,07

210,07

128,75

Palkkio Meksikon-lahdella

58,31

17,18

Palkkio Suurilla järvillä

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

10,53 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

8,00 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 97/2009,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2009,

yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta joustavan moduulin käytön osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yritystoiminnan rakennetilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 295/2008 luotiin yhteinen järjestelmä yritystoiminnan rakennetta, toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen keruuta, laadintaa, toimittamista ja arviointia varten.

(2)

On tarpeen suunnitella asetuksen 3 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun joustavan moduulin käyttö tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja päättää sen soveltamisalasta, ominaisuustietojen luettelosta, viiteajanjaksosta, käsiteltävistä toimialoista sekä laatuvaatimuksista.

(3)

Rahoituksen saanti on merkittävä poliittinen vaatimus useimmissa jäsenvaltioissa ja myös yhteisössä. On erittäin ilmeistä, että Euroopan yritykset kärsivät rahoituksen puutteesta etenkin, jos ne ovat voimakkaasti kasvussa tai luonteeltaan nuoria yhtiöitä. Näin ollen tarvitaan tilastoja, jotta kyseisten yritysten tilanne voidaan arvioida pienten ja keskisuurten yritysten kokonaistilanteeseen nähden. Tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan poimittava nykyisistä lähteistä.

(4)

Kaikki tarvittavat tekniset lisätiedot vahvistetaan komission (Eurostat) antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuotettaessa tilastoja yritysten rahoitusmahdollisuuksista on käytettävä asetuksen (EY) N:o 295/2008 3 artiklan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitettua joustavaa moduulia. Tietojenkeruun soveltamisalan tulee kattaa muut kuin rahoitusalan yritykset, joiden palveluksessa oli 10–249 henkeä vuonna 2005 ja jotka olivat toiminnassa vielä vuonna 2008 ja joilla oli palveluksessaan vähintään 10 henkeä 6 artiklassa tarkoitettuna viiteajanjaksona sekä alaryhminään toimintansa vuonna 2003 tai 2004 aloittaneita nopeakasvuisia yrityksiä (joiden henkilöstön keskimääräinen vuotuinen kasvu oli yli 20 prosenttia vuosina 2005–2008) ja ”gaselleja” (enintään viiden vuoden ikäisiä nopeakasvuisia yrityksiä).

2 artikla

Yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenvaltioille aiheutuvien kustannusten rajoittamiseksi on mahdollisuuksien mukaan käytettävä hallinnollisista lähteistä saatavaa olemassa olevaa tietoa.

3 artikla

Tietojen keruussa selvitettävät ominaisuustiedot ovat seuraavat:

a)

omistusrakenteen merkitys yrityksen lähtötilanteessa ja rahoituksen saannin havainnointiaikana;

b)

erityyppisen sisäisen ja ulkoisen rahoituksen saantiyritysten onnistumisen taso ja osuus sekä saannin epäonnistumisen syyt;

c)

yrityksiltä vaadittavien lainatakuitten taso;

d)

yrityksen omistajan/johtajan näkemys yrityslainojen saannin kustannuksista ja aiheutuvasta rasitteesta sekä yrityksen taloudellisesta tilanteesta;

e)

rahoituslaitoksen valintaperusteiden tärkeys (sijainnin läheisyys erityisesti ylirajaisissa tilanteissa, ulkomainen tai kotimainen omistuspohja, vakioasiakassuhde jne.);

f)

velkojen ja liikevaihdon suhde sekä muut yrityksen taloudellisten ominaisuustietojen väliset suhteet ja niiden merkitys yrityksen tulevalle kasvulle;

g)

tiedossa olevat tulevat rahoitustarpeet sekä niiden muodot ja perusteet;

h)

näkemys rahoitustarpeiden ja rahoituksen saatavuuden yhteensovittamisesta sekä henkilöstön kasvusta;

i)

näkemys yrityksiin kokonaisuutena kohdistuvasta hallinnollisesta rasitteesta;

j)

rahoituksen saantia koskevaan (mahdolliseen) kyselyyn vastaamiseksi vaadittava valmius.

4 artikla

Katettavat toiminnot ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (2) perustetun Euroopan yhteisön yhteisen tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 2) mukaiset seuraavat aggregaatit siltä osin kuin ne ovat kaupallisia toimintoja:

a)

B–E (teollisuus);

b)

F (rakennustoiminta);

c)

G–N (palvelut, muut aggregaatit kuin J, K (rahoituspalvelut) ja M);

d)

J (TVT-alan palvelut);

e)

M (ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut).

5 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuja ominaisuustietoja koskevat tulokset, myös salassapidettävät tiedot, komissiolle (Eurostat) salassapidettävien tilastotietojen toimittamista koskevien yhteisön voimassa olevien säännösten, erityisesti salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (3), mukaisesti.

Kyseisiä yhteisön säännöksiä sovelletaan tulosten käsittelyyn siltä osin kuin niihin sisältyy salassapidettäviä tietoja. Tiedot on toimitettava sähköisesti. Tietojen toimitusmuodon on oltava komission (Eurostat) täsmentämien tiedonsiirtostandardien mukainen. Tiedot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti komission (Eurostat) ylläpitämään keskitettyyn tietojen vastaanottopisteeseen.

6 artikla

Viiteajanjakso on se vuoden 2010 ajanjakso, jonka kuluessa tiedot joko poimitaan olemassa olevista lähteistä tai kerätään yrityksistä.

7 artikla

Laatuvaatimuksena on, että annettavat tietokokonaisuudet kattavat seuraavan määrän tilastoyksikköjä kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta:

Saksa, Espanja, Ranska, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta: 1 800 vastaajayritystä kustakin valtiosta tai vastaavat tiedot olemassa olevista lähteistä,

Belgia, Bulgaria, Irlanti, Kreikka, Alankomaat, Puola, Slovakia ja Ruotsi: 900 vastaajayritystä kustakin valtiosta tai vastaavat tiedot olemassa olevista lähteistä,

Tanska ja Suomi: 500 vastaajayritystä kummastakin valtiosta tai vastaavat tiedot olemassa olevista lähteistä,

Latvia ja Liettua: 300 vastaajayritystä kummastakin valtiosta tai vastaavat tiedot olemassa olevista lähteistä,

Kypros ja Malta: 233 vastaajayritystä kummastakin valtiosta tai vastaavat tiedot olemassa olevista lähteistä.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  EUVL L 393, 30.12.2006, s.1.

(3)  EYVL L 151, 15.6.1990, s.1.


3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 98/2009,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2009,

tiettyjen nimitysten rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Aceite de La Alcarria (SAN), Radicchio di Verona (SMM), Zafferano di Sardegna (SAN), Huîtres Marennes Oléron (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanjan esittämä nimitystä ”Aceite de La Alcarria” koskeva rekisteröintihakemus, Italian esittämät nimityksiä ”Radicchio di Verona” ja ”Zafferano di Sardegna” koskevat rekisteröintihakemukset ja Ranskan esittämä nimitystä ”Huîtres Marennes Oléron” koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitykset on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä olevat nimitykset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 112, 7.5.2008, s. 39 (Aceite de La Alcarria), EUVL C 114, 9.5.2008, s. 11 (Radicchio di Verona), EUVL C 117, 14.5.2008, s. 39 (Zafferano di Sardegna), EUVL C 118, 15.5.2008, s. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.5.   Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

ESPANJA

Aceite de La Alcarria (SAN)

Luokka 1.6.   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Radicchio di Verona (SMM)

Luokka 1.7.   Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet

RANSKA

Huîtres Marennes Oléron (SMM)

Luokka 1.8.   Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

ITALIA

Zafferano di Sardegna (SAN)


DIREKTIIVIT

3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/10


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/122/EY,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2009,

kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ostajien suojaamisesta kiinteistöjen osa-aikaisen käyttöoikeuden ostosopimuksen tiettyihin osiin nähden 26 päivänä lokakuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/47/EY (3) antamisen jälkeen aikaosuuksien kauppa on kehittynyt ja markkinoille on tullut uusia samankaltaisia lomatuotteita. Direktiivi 94/47/EY ei kata näitä uusia lomatuotteita eikä tiettyjä aikaosuuksiin liittyviä liiketoimia, kuten jälleenmyyntisopimuksia ja vaihtosopimuksia. Lisäksi direktiivin 94/47/EY soveltamisesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että joitakin direktiivin piiriin jo kuuluvia aiheita on päivitettävä tai selkeytettävä, jotta estetään tämän direktiivin kiertämiseksi tarkoitettujen tuotteiden kehittäminen.

(2)

Nykyiset lainsäädännössä olevat puutteet aiheuttavat selvää kilpailun vääristymistä ja vakavia ongelmia kuluttajille ja estävät näin sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa. Tämän vuoksi direktiivi 94/47/EY olisi korvattava uudella ajantasaisella direktiivillä. Koska matkailulla on yhä merkittävämpi osuus jäsenvaltioiden taloudessa, aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden toimialaa olisi kannustettava suurempaan kasvuun ja tuottavuuteen päättämällä yhteisistä säännöistä.

(3)

Jotta parannettaisiin oikeusvarmuutta ja kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat saisivat kaikki sisämarkkinoiden tarjoamat edut, asiaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä olisi lähennettävä entisestään. Näin ollen aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden markkinointiin, myyntiin ja jälleenmyyntiin sekä aikaosuussopimuksista johtuvien oikeuksien vaihtoon liittyvät tietyt seikat olisi yhdenmukaistettava kokonaan. Jäsenvaltioilla ei tulisi olla mahdollisuutta pitää voimassa tai ottaa käyttöön tämän direktiivin säännöksistä poikkeavia kansallisia säännöksiä. Jos tällaisia yhdenmukaistettuja säännöksiä ei ole, jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti pitää voimassa tai ottaa käyttöön yhteisön oikeuden mukaisia kansallisia säännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi siten voitava esimerkiksi pitää voimassa tai ottaa käyttöön säännöksiä peruuttamisoikeuden vaikutuksista muihin kuin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin oikeussuhteisiin tai säännöksiä, joiden mukaan kuluttajan ja aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden elinkeinonharjoittajan välillä ei voida tehdä sitoumusta tai suorittaa maksua, ellei kuluttaja ole allekirjoittanut luottosopimusta palvelujen hankinnan rahoittamiseksi.

(4)

Tällä direktiivillä ei tulisi rajoittaa tämän direktiivin säännösten soveltamista jäsenvaltioissa yhteisön lainsäädännön mukaisesti aloihin, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Jäsenvaltio voisi näin ollen pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallista lainsäädäntöä, joka vastaa tämän direktiivin säännöksiä tai joitakin sen säännöksiä, joita sovelletaan muihin kuin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin liiketoimiin.

(5)

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat eri sopimukset olisi määriteltävä selkeästi siten, että sen säännösten kiertäminen estetään.

(6)

Tätä direktiiviä sovellettaessa aikaosuussopimuksella ei tarkoitettaisi moninkertaisia majoitusvarauksia, mukaan lukien hotellihuoneet, mikäli moninkertaiset varaukset eivät edellytä muita oikeuksia ja velvoitteita kuin ne, jotka johtuvat erillisistä varauksista. Aikaosuussopimuksella ei myöskään tarkoitettaisi tavanomaisia vuokrasopimuksia, sillä jälkimmäisiä ei tehdä useita käyttöjaksoja vaan yhtä yhtäjaksoista käyttöjaksoa varten.

(7)

Tätä direktiiviä sovellettaessa pitkäkestoista lomatuotetta koskevalla sopimuksella ei tarkoitettaisi tavanomaisia kanta-asiakasjärjestelmiä, jotka tarjoavat alennusta tulevasta oleskelusta hotelliketjun hotellissa, koska järjestelmään ei osallistuta korvausta vastaan tai koska kuluttajan suorittaman korvauksen tarkoituksena ei ole ensisijaisesti alennuksien tai muiden majoitusta koskevien etujen saaminen.

(8)

Tämän direktiivin ei tulisi vaikuttaa matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY (4) säännöksiin.

(9)

Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/29/EY (5) (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) kielletään harhaanjohtavat, aggressiiviset ja muut sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt. Tuotteiden luonteen sekä aikaosuuksiin ja pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvät kaupalliset menettelyt huomioon ottaen olisi tarkoituksenmukaista antaa yksityiskohtaisempia ja tarkempia säännöksiä tietovaatimuksista ja myyntitilaisuuksista. Myyntitilaisuuksiin esitettyjen kutsujen kaupallinen tarkoitus olisi tehtävä kuluttajille selväksi. Ennen sopimuksen tekoa annettavaa tietoa koskevia säännöksiä olisi selkeytettävä ja ajantasaistettava. Ennen sopimuksen tekoa kuluttajille olisi annettava mahdollisuus tutustua tietoon tavalla, joka on helposti heidän saatavillaan kyseisenä ajankohtana.

(10)

Kuluttajilla olisi oltava oikeus saada ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ja itse sopimus valitsemallaan osaamallansa kielellä, mistä elinkeinonharjoittajan ei pitäisi kieltäytyä. Sopimuksen tekemistä ja täyttämistä olisi lisäksi helpotettava siten, että jäsenvaltiot voivat päättää kuluttajille annettavista muista sopimuksen kielitoisinnoista.

(11)

Jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus ymmärtää täysin, mitkä ovat heidän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa, heille olisi myönnettävä määräaika, jona he voivat peruuttaa sopimuksen syytä ilmoittamatta ja kuluitta. Tällä hetkellä tämän määräajan pituus vaihtelee eri jäsenvaltioissa, ja kokemukset ovat osoittaneet, että direktiivissä 94/47/EY säädetty määräaika ei ole riittävän pitkä. Määräaikaa olisi sen vuoksi pidennettävä kuluttajansuojan korkean tason saavuttamiseksi sekä tilanteen selkeyttämiseksi kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. Määräajan pituus, peruuttamisoikeuden käyttöä koskevat säännöt ja sen vaikutukset olisi yhdenmukaistettava.

(12)

Kuluttajilla olisi oltava tehokkaita suojakeinoja sen varalta, että elinkeinonharjoittaja ei noudata ennen sopimusta annettavia tietoja tai sopimusta koskevia määräyksiä, erityisesti niitä, joissa vahvistetaan, että sopimuksessa olisi oltava kaikki vaadittavat tiedot ja että kuluttajan olisi saatava sopimuskappale, kun sopimus tehdään. Kuluttajien olisi voitava turvautua kansallisen lainsäädännön mukaisten suojakeinojen ohella jatkettuun peruuttamisaikaan, jos elinkeinonharjoittajat eivät ole toimittaneet tietoja. Peruuttamisoikeuteen turvautumisen olisi oltava jatkettuna peruuttamisaikana maksutonta riippumatta siitä, mitä palveluja kuluttajat ovat mahdollisesti käyttäneet. Peruuttamisajan päättyminen ei estä kuluttajia turvautumasta kansallisen lainsäädännön mukaisiin suojakeinoihin, jos tietojenantovaatimuksia on jätetty noudattamatta.

(13)

Tässä direktiivissä säädettyjen määräaikojen laskemiseen olisi sovellettava määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (6).

(14)

Kieltoa, joka koskee elinkeinonharjoittajalle tai kolmannelle osapuolelle ennen peruuttamiskauden päättymistä suoritettavaa ennakkomaksua, olisi selkeytettävä kuluttajansuojan parantamiseksi. Jälleenmyyntisopimuksissa ennakkomaksukieltoa olisi sovellettava, kunnes varsinainen myynti tapahtuu tai jälleenmyyntisopimus irtisanotaan, mutta jäsenvaltioiden olisi voitava säätää välittäjälle suoritettavan loppumaksun mahdollisuudesta ja sitä koskevista järjestelyistä, jos jälleenmyyntisopimus irtisanotaan.

(15)

Pitkäkestoisia lomatuotteita koskevissa sopimuksissa sovellettavan porrastetun erääntymisaikataulun maksujen osalta voitaisiin harkita mahdollisuutta mukauttaa ensimmäisen vuoden jälkeen suoritettavia maksuja, jotta varmistetaan kyseisten erien reaaliarvon säilyminen ennallaan esimerkiksi inflaation huomioon ottamiseksi.

(16)

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, kun hinta on kokonaan tai osittain katettu elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen – kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella – kuluttajalle myöntämällä luotolla, luottosopimuksen olisi lakattava ilman kuluttajalle aiheutuvia kustannuksia. Samaa olisi sovellettava sopimuksiin, jotka koskevat elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen suorittamia, elinkeinonharjoittajan ja kyseisen kolmannen osapuolen väliseen järjestelyyn perustuvia muita liitännäispalveluja.

(17)

Kuluttajien ei pitäisi jäädä vaille tämän direktiivin tarjoamaa suojaa tapauksissa, joissa sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion lainsäädäntöä. Sopimukseen sovellettavan lainsäädännön olisi määräydyttävä kansainvälistä yksityisoikeutta koskevien yhteisön sääntöjen ja erityisesti sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 (7) mukaisesti. Mainitun asetuksen mukaisesti kolmannen maan lainsäädäntöä voidaan soveltaa erityisesti tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittajat lähestyvät kuluttajia heidän lomaillessaan muussa kuin asuinmaassaan. Ottaen huomioon, että tällainen kaupallinen menettely on yleistä tämän direktiivin soveltamisalalla ja että asianomaiset sopimukset koskevat huomattavia rahasummia, olisi säädettävä lisäsuojasta sen varmistamiseksi, että kuluttaja ei tietyissä erityistilanteissa ja erityisesti silloin, kun sopimus kuuluu yhden ainoan jäsenvaltion tuomioistuinten lainkäyttövaltaan, jää ilman tämän direktiivin tarjoamaa suojaa. Edellä mainitusta käyvät ilmi kuluttajansuojan erityiset tarpeet, jotka syntyvät tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville sopimuksille ominaisesta monimutkaisuudesta, pitkäaikaisuudesta ja merkittävistä taloudellisista vaikutuksista.

(18)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asioiden käsittelyyn toimivaltaisen tuomioistuimen olisi määräydyttävä tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (8) mukaisesti.

(19)

Jotta voidaan varmistaa, että kuluttajille direktiivillä tarjottava suoja on täysin tehokas erityisesti sen kannalta, että elinkeinonharjoittajat noudattavat sopimuksen tekoa edeltävän vaiheen ja sopimuksen tietomääräyksiä, jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, jos direktiiviä ei noudateta.

(20)

On tarpeen varmistaa, että henkilöillä tai järjestöillä, joilla kansallisen lainsäädännön mukaisesti on oikeutettu etu asiassa, on käytössä oikeussuojakeinot, jotta ne voivat ryhtyä oikeustoimiin, jos direktiiviä ei noudateta.

(21)

On tarpeen kehittää jäsenvaltioissa sopivia ja tehokkaita menettelyitä, joilla voidaan ratkaista kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä kiistoja. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi edistettävä tuomioistuinten ulkopuolisten julkisten tai yksityisten riidanratkaisuelinten perustamista.

(22)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kuluttajille tiedotetaan tehokkaasti kansallisista säännöksistä, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, ja niiden olisi kannustettava elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen ylläpitäjiä tiedottamaan kuluttajille alalla sovellettavista käytännesäännöistä. Korkeatasoisen kuluttajansuojan varmistamiseksi kuluttajajärjestöille voitaisiin tiedottaa käytännesäännöistä ja niitä voitaisiin pyytää osallistumaan käytännesääntöjen laatimiseen.

(23)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sisämarkkinoiden esteiden poistamiseksi ja korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttamiseksi.

(24)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(25)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (9) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso lähentämällä jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden markkinointiin, myyntiin ja jälleenmyyntiin sekä aikaosuuksien vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin liiketoimiin.

Tällä direktiivillä ei rajoiteta sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamista,

a)

jossa säädetään yleisistä sopimusoikeudellisista oikaisukeinoista;

b)

joka koskee kiinteän tai irtaimen omaisuuden rekisteröintiä sekä kiinteän omaisuuden luovutusta;

c)

joka koskee sijoittautumisedellytyksiä tai toimilupajärjestelmiä tai -vaatimuksia; ja

d)

joka koskee tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sopimusten kohteena olevien oikeuksien oikeudellisen luonteen määrittämistä.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

’aikaosuussopimuksella’ yli vuoden kestävää sopimusta, jonka nojalla kuluttaja korvausta vastaan saa oikeuden käyttää yhtä tai useampaa yöpymismajoitukseen tarkoitettua tilaa useamman kuin yhden käyttöjakson ajan;

b)

’pitkäkestoista lomatuotetta koskevalla sopimuksella’ yli vuoden kestävää sopimusta, jonka nojalla kuluttaja korvausta vastaan saa pääasiassa oikeuden majoitukseen liittyviin alennuksiin tai muihin etuuksiin joko ilman matkoja tai muita palveluita tai niiden kanssa;

c)

’jälleenmyyntisopimuksella’ sopimusta, jonka nojalla elinkeinonharjoittaja korvausta vastaan auttaa kuluttajaa myymään tai ostamaan aikaosuuden tai pitkäkestoisen lomatuotteen;

d)

’vaihtosopimuksella’ sopimusta, jonka nojalla kuluttaja korvausta vastaan liittyy vaihtojärjestelmään, joka antaa kyseiselle kuluttajalle oikeuden käyttää yöpymismajoitukseen tarkoitettua tilaa tai muita palveluja vastikkeena muille henkilöille annetusta väliaikaisesta oikeudesta käyttää kyseisen kuluttajan aikaosuussopimuksesta johtuvia etuuksia;

e)

’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimii omaan elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

f)

’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii omaan elinkeino-, liike, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa kuulumattomassa tarkoituksessa;

g)

’liitännäissopimuksella’ sopimusta, jonka nojalla kuluttaja hankkii aikaosuussopimukseen tai pitkäkestoista lomatuotetta koskevaan sopimukseen liittyviä palveluja, ja jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella;

h)

’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat helposti saatavissa myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta riittävän ajan verran, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen uudelleentuottamisen muuttumattomina;

i)

’käytännesäännöillä’ sopimusta tai jäsenvaltioiden laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä riippumatonta sääntökokonaisuutta, joka määrittelee sääntöjä noudattamaan sitoutuneiden elinkeinonharjoittajien käyttäytymisen yhden tai useamman erityisen kaupallisen menettelyn tai liiketoiminnan alan osalta;

j)

’käytännesääntöjen ylläpitäjällä’ tarkoitetaan tahoa, mukaan lukien elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien ryhmä, joka vastaa käytännesääntöjen laatimisesta ja tarkistamisesta ja/tai sen valvomisesta, että ne, jotka ovat sitoutuneet sääntöihin, noudattavat niitä.

2.   Laskettaessa 1 kohdan a ja b alakohdassa määritellyn aikaosuussopimuksen tai pitkäkestoista lomatuotetta koskevan sopimuksen kestoa on otettava huomioon kaikki ne sopimuksen määräykset, joiden nojalla sopimus jatkuu hiljaisen uusimisen tai jatkamisen kautta.

3 artikla

Mainonta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikessa mainonnassa tuodaan esiin mahdollisuus saada 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja ilmoitetaan, miten ja mistä ne voi saada.

2.   Jos myynninedistämis- tai myyntitilaisuudessa kuluttajalle aiotaan tarjota henkilökohtaisesti aikaosuussopimusta, pitkäkestoista lomatuotetta koskevaa sopimusta, jälleenmyyntisopimusta tai vaihtosopimusta, elinkeinonharjoittajan on selvästi ilmoitettava kutsussa tilaisuuden kaupallinen tarkoitus ja luonne.

3.   Jäljempänä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava kuluttajan saatavissa koko tilaisuuden ajan.

4.   Aikaosuutta tai pitkäkestoista lomatuotetta ei saa markkinoida tai myydä sijoituksena.

4 artikla

Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot

1.   Hyvissä ajoin ennen kuin kuluttaja sitoutuu sopimukseen tai tarjoukseen, elinkeinonharjoittajan on toimitettava kuluttajalle selvällä ja ymmärrettävällä tavalla tarkat ja riittävät tiedot seuraavasti:

a)

aikaosuussopimuksen osalta: liitteessä I oleva vakiomuotoinen tietolomake sekä lomakkeen 3 osassa vaaditut tiedot;

b)

pitkäkestoista lomatuotetta koskevan sopimuksen osalta: liitteessä II oleva vakiomuotoinen tietolomake sekä lomakkeen 3 osassa vaaditut tiedot;

c)

jälleenmyyntisopimuksen osalta: liitteessä III oleva vakiomuotoinen tietolomake sekä lomakkeen 3 osassa vaaditut tiedot;

d)

vaihtosopimuksen osalta: liitteessä IV oleva vakiomuotoinen tietolomake sekä lomakkeen 3 osassa vaaditut tiedot.

2.   Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot maksutta paperilla tai muulla kuluttajan helposti saatavissa olevalla pysyvällä välineellä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot laaditaan kuluttajan valinnan mukaan sen jäsenvaltion kielellä tai yhdellä sen kielistä, jossa kuluttaja oleskelee, tai jonka kansalainen kuluttaja on, edellyttäen, että kyseessä on yhteisön virallinen kieli.

5 artikla

Aikaosuussopimus, pitkäkestoista lomatuotetta koskeva sopimus, jälleenmyyntisopimus tai vaihtosopimus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimus on kirjallisena paperilla tai muulla pysyvällä välineellä ja että se on laadittu kuluttajan valinnan mukaan sen jäsenvaltion kielellä tai yhdellä sen kielistä, jossa kuluttaja asuu tai jonka kansalainen kuluttaja on, edellyttäen, että kyseessä on yhteisön virallinen kieli.

Jäsenvaltio, jossa kuluttaja asuu, voi kuitenkin lisäksi vaatia, että

a)

sopimus toimitetaan kaikissa tapauksissa kuluttajalle kyseisen jäsenvaltion kielellä tai yhdellä sen kielistä edellyttäen, että se on yhteisön virallinen kieli;

b)

yhtä erityistä kiinteistöä koskevan aikaosuussopimuksen osalta elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle sopimuksesta oikeaksi todistetun käännöksen sen jäsenvaltion kielellä tai yhdellä sen kielistä, jossa kiinteistö sijaitsee, edellyttäen, että kieli on yhteisön virallinen kieli.

Jäsenvaltio, jonka alueella elinkeinonharjoittaja harjoittaa myyntitoimintaa, voi vaatia, että sopimus toimitetaan kaikissa tapauksissa kuluttajalle kyseisen jäsenvaltion kielellä tai yhdellä sen kielistä edellyttäen, että se on yhteisön virallinen kieli.

2.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat olennainen osa sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät osapuolet nimenomaisesti sovi toisin tai elleivät muutokset johdu epätavallisista ja ennalta arvaamattomista olosuhteista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja joiden seurauksia ei edes kaikkea huolellisuutta noudattamalla olisi voinut välttää.

Näistä muutoksista on ilmoitettava kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä paperilla tai muulla pysyvällä välineellä, joka on helposti kuluttajan saatavissa.

Sopimuksessa on erityisesti mainittava nämä muutokset.

3.   Sopimuksessa on 4 artiklan 1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi oltava

a)

kunkin osapuolen henkilöllisyys, asuinpaikka ja allekirjoitus sekä

b)

sopimuksenteon paikka ja aika.

4.   Elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä nimenomaisesti kiinnitettävä kuluttajan huomio 6 artiklassa tarkoitettuun peruuttamisoikeuteen ja peruuttamisajan pituuteen sekä 9 artiklassa tarkoitettuun ennakkomaksujen suorittamiskieltoon peruuttamisaikana.

Kuluttajan on allekirjoitettava erikseen vastaavat sopimuslausekkeet.

Sopimuksessa on oltava liitteessä V esitetty erillinen vakiomuotoinen peruutuslomake, jonka tarkoituksena on helpottaa 6 artiklan mukaista peruuttamisoikeuden käyttöä.

5.   Kuluttajalle on annettava sopimuskappale tai -kappaleet, kun sopimus tehdään.

6 artikla

Peruuttamisoikeus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisen lainsäädännön mukaisten suojakeinojen lisäksi siltä varalta, että tämän direktiivin säännöksiä ei noudateta, kuluttaja voi neljäntoista kalenteripäivän kuluessa peruuttaa aikaosuussopimuksen, pitkäkestoista lomatuotetta koskevan sopimuksen, jälleenmyyntisopimuksen tai vaihtosopimuksen syytä ilmoittamatta.

2.   Peruuttamisaika lasketaan

a)

päivästä, jona sopimus tai mahdollinen sitova ennakkosopimus tehtiin, tai

b)

päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa sopimuksen tai mahdollisen sitovan ennakkosopimuksen, jos se on myöhempi kuin a alakohdassa tarkoitettu päivä.

3.   Peruuttamisaika päättyy

a)

vuoden ja neljäntoista kalenteripäivän kuluttua tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä, jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 5 artiklan 4 kohdan mukaista erillistä vakiomuotoista peruutuslomaketta ja toimittanut sitä kuluttajalle kirjallisena paperilla tai muulla pysyvällä välineellä.

b)

kolmen kuukauden ja neljäntoista kalenteripäivän kuluttua tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä, jos 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, liitteissä I–IV tarkoitetut sovellettavat vakiomuotoiset tietolomakkeet mukaan lukien, ei ole toimitettu kuluttajalle kirjallisena paperilla tai muulla pysyvällä välineellä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä 15 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista seuraamuksista erityisesti sen varalta, että peruuttamisajan päättyessä elinkeinonharjoittaja on jättänyt noudattamatta tässä direktiivissä tarkoitettuja tietojenantovaatimuksia.

4.   Jos elinkeinonharjoittaja on täyttänyt ja toimittanut kuluttajalle 5 artiklan 4 kohdassa edellytetyn vakiomuotoisen peruutuslomakkeen kirjallisena paperilla tai muulla pysyvällä välineellä yhden vuoden kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä, peruuttamisaikaa alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa kyseisen lomakkeen. Vastaavasti jos 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, liitteissä I-IV säädetty sovellettava vakiomuotoinen tietolomake mukaan lukien, on toimitettu kuluttajalle kirjallisena paperilla tai muulla pysyvällä välineellä kolmen kuukauden kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä, peruuttamisaika alkaa päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa kyseiset tiedot.

5.   Jos vaihtosopimusta tarjotaan kuluttajalle samanaikaisesti aikaosuussopimuksen yhteydessä, ainoastaan yhtä 1 kohdan mukaista peruuttamisaikaa sovelletaan molempiin sopimuksiin. Kummankin sopimuksen peruuttamisaika lasketaan aikaosuussopimuksiin sovellettavan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

7 artikla

Peruuttamisoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännökset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ennen peruuttamisajan päättymistä ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle paperilla tai muulla pysyvällä välineellä päätöksestään peruuttaa sopimus. Kuluttaja voi käyttää liitteessä V olevaa vakiomuotoista peruutuslomaketta, jonka elinkeinonharjoittaja on hänelle toimittanut 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Määräaikaa on noudatettu, jos ilmoitus on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

8 artikla

Peruuttamisoikeuden käytön vaikutukset

1.   Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeutta, sopimuspuolten sopimuksen mukaiset velvoitteet lakkaavat.

2.   Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeutta, hän ei ole vastuussa kustannuksista eikä ennen peruuttamista mahdollisesti suoritettujen palvelujen arvosta.

9 artikla

Ennakkomaksu

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aikaosuussopimuksista, pitkäkestoisia lomatuotteita koskevista sopimuksista ja vaihtosopimuksista kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai kolmannelle osapuolelle maksamat kaikenlaiset ennakkomaksut, takuut, tilille talletetut vakuusmaksut, velan nimenomainen tunnustaminen tai muut suoritukset ennen 6 artiklan mukaisen peruuttamisajan päättymistä on kielletty.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jälleenmyyntisopimusten osalta kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai kolmannelle osapuolelle maksamat kaikenlaiset ennakkomaksut, takuut, tilille talletetut vakuusmaksut, velan nimenomainen tunnustaminen tai muut suoritukset ennen kuin varsinainen myynti on tapahtunut tai jälleenmyyntisopimus muutoin irtisanottu on kielletty.

10 artikla

Pitkäkestoisia lomatuotteita koskeviin sopimuksiin sovellettavat erityissäännökset

1.   Pitkäkestoisia lomatuotteita koskevien sopimusten mukaiset maksut on suoritettava porrastetun erääntymisaikataulun mukaan. Sopimuksen mukaisesta hinnasta suoritettavat muut kuin porrastetun erääntymisaikataulun mukaiset maksut on kiellettävä. Maksut, mukaan lukien jäsenmaksut, on jaettava samansuuruisiin vuotuisiin eriin. Elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kirjallinen maksuvaatimus paperilla tai muulla pysyvällä välineellä vähintään neljätoista kalenteripäivää ennen kutakin eräpäivää.

2.   Toisen erän maksusta lähtien kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle neljäntoista kalenteripäivän kuluessa kutakin erää koskevan maksuvaatimuksen vastaanottamisesta. Tämä oikeus ei vaikuta voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin oikeuksiin irtisanoa sopimus.

11 artikla

Liitännäissopimusten lakkaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos kuluttaja käyttää oikeutta peruuttaa aikaosuutta tai pitkäkestoista lomatuotetta koskeva sopimus, kaikki siihen liittyvät vaihtosopimukset tai kaikki muut liitännäissopimukset lakkaavat automaattisesti ilman kuluttajalle aiheutuvia kuluja.

2.   Jos hinta katetaan kokonaan tai osittain elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen sen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella kuluttajalle myöntämällä luotolla, luottosopimuksen on lakattava ilman kuluttajalle aiheutuvia kuluja, jos kuluttaja käyttää oikeutta peruuttaa aikaosuussopimuksen tai pitkäkestoista lomatuotetta koskevan sopimuksen tai jälleenmyynti- tai vaihtosopimuksen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kulutusluottosopimuksista 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY (10) 15 artiklan soveltamiseen.

3.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tällaisten sopimusten lakkaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

12 artikla

Direktiivin säännösten pakottavuus ja soveltaminen kansainvälisissä tapauksissa

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion lainsäädäntöä, kuluttajat eivät voi luopua tämän direktiivin mukaisista oikeuksistaan.

2.   Jos sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä, kuluttajat eivät saa jäädä ilman tämän direktiivin, sellaisena kuin se pannaan täytäntöön tuomioistuinjäsenvaltiossa, tarjoamaa suojaa, jos:

joku asianomaisista kiinteistöistä sijaitsee jäsenvaltion alueella, tai

sopimus ei suoraan koske kiinteistöä ja jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa kaupallista tai ammatillista toimintaa jossakin jäsenvaltiossa tai suuntaa jollakin tavalla tätä toimintaa johonkin jäsenvaltioon ja sopimus kuuluu tämän toiminnan piiriin.

13 artikla

Riitojen ratkaiseminen tuomioistuimessa tai hallinnollisessa menettelyssä

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kuluttajien etujen mukaisesti käytössä on riittävät ja tehokkaat keinot, joilla varmistetaan, että elinkeinonharjoittajat noudattavat tätä direktiiviä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin keinoihin kuuluvat säännökset, joiden nojalla yhdellä tai useammalla seuraavista elimistä, sen mukaan kuin kansallisessa lainsäädännössä määritellään, on oikeus saattaa asia kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuomioistuimen tai toimivaltaisen hallinnollisen viranomaisen käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä noudatetaan:

a)

julkiset elimet ja viranomaiset tai niiden edustajat;

b)

kuluttajajärjestöt, joilla on oikeutettu etu suojella kuluttajia;

c)

elinkeinoelämän järjestöt, joilla on oikeutettua etua toimia asiassa.

14 artikla

Kuluttajille tiedottaminen ja riitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tiedottaakseen kuluttajille kansallisesta lainsäädännöstä, jolla tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja niiden on tarpeen mukaan kannustettava elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen ylläpitäjiä tiedottamaan kuluttajille käytännesäännöistään.

Komissio kannustaa erityisesti ammatillisia elimiä, järjestöjä ja yhdistyksiä laatimaan yhteisön tason käytännesääntöjä, joiden tavoitteena on helpottaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa yhteisön oikeuden mukaisesti. Lisäksi se kannustaa elinkeinonharjoittajia ja niiden alajärjestöjä tiedottamaan kuluttajille kaikista tällaisista säännöistä ja tarvittaessa omin merkinnöin.

2.   Jäsenvaltioiden on kannustettava riittävien ja toimivien tuomioistuinten ulkopuolisten menettelyiden perustamista tai kehittämistä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kuluttajavalitusten ja riitojen ratkaisuun ja niiden on myös tarvittaessa kannustettava elinkeinonharjoittajia ja niiden toimialajärjestöjä tiedottamaan kuluttajille tällaisten menettelyjen olemassaolosta.

15 artikla

Seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista seuraamuksista sen varalta, että elinkeinonharjoittaja ei noudata tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä.

2.   Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

16 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 23 päivään helmikuuta 2011 mennessä. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 23 päivästä helmikuuta 2011 lähtien.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä uudelleen ja laatii kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 23 päivänä helmikuuta 2014.

Se tekee tarvittaessa uusia ehdotuksia alalla tapahtuneeseen kehitykseen mukautumiseksi.

Komissio voi pyytää tietoja jäsenvaltioilta ja kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 94/47/EY.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

20 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä tammikuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EUVL C 44, 16.2.2008, s. 27.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 18. joulukuuta 2008.

(3)  EYVL L 280, 29.10.1994, s. 83.

(4)  EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

(5)  EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

(6)  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.

(7)  EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.

(8)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(9)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66.


LIITE I

AIKAOSUUSSOPIMUSTEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

Image

Image

Image


LIITE II

PITKÄKESTOISTA LOMATUOTETTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

Image

Image


LIITE III

JÄLLEENMYYNTISOPIMUKSEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

Image

Image


LIITE IV

VAIHTOSOPIMUKSEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

Image

Image


LIITE V

ERILLINEN VAKIOMUOTOINEN PERUUTTAMISLOMAKE PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTÖN HELPOTTAMISEKSI

Image


LIITE VI

VASTAAVUUSTAULUKKO TÄMÄN DIREKTIIVIN JA DIREKTIIVIN 94/47/EY SÄÄNNÖSTEN VÄLILLÄ

Direktiivi 94/47/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan toinen kohta

1 artiklan kolmas kohta

1 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta (uusi)

2 artiklan 1 kohdan c alakohta (uusi)

2 artiklan 1 kohdan d alakohta (uusi)

2 artiklan toinen luetelmakohta

2 artiklan kolmas luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan e alakohta

2 artiklan neljäs luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan f alakohta

2 artiklan 1 kohdan g alakohta (uusi)

2 artiklan 1 kohdan h alakohta (uusi)

2 artiklan 1 kohdan i alakohta (uusi)

2 artiklan 1 kohdan j alakohta (uusi)

2 artiklan 2 kohta (uusi)

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta (uusi)

3 artiklan 3 kohta (uusi)

3 artiklan 4 kohta (uusi)

4 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan toinen luetelmakohta

4 artiklan 3 kohta ja 5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta (uusi)

5 artiklan 4 kohta (uusi)

5 artiklan 5 kohta (uusi)

5 artiklan 1 kohdan johdantolause

6 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

6 artiklan 3 ja 4 kohta

5 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

6 artiklan 3 kohta

6 artiklan 5 kohta (uusi)

5 artiklan 2 kohta

7 artikla

8 artiklan 1 kohta (uusi)

5 artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

5 artiklan 4 kohta

8 artiklan 2 kohta

6 artikla

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta (uusi)

10 artiklan 1 kohta (uusi)

10 artiklan 2 kohta (uusi)

11 artiklan 1 kohta (uusi)

7 artiklan ensimmäinen kohta

11 artiklan 2 kohta

7 artiklan toinen kohta

11 artiklan 3 kohta

8 artikla

12 artiklan 1 kohta

9 artikla

12 artiklan 2 kohta

10 artikla

13 ja 15 artikla

11 artikla

14 artiklan 1 kohta (uusi)

14 artiklan 2 kohta (uusi)

12 artikla

16 artikla

17 artikla (uusi)

18 artikla (uusi)

19 artikla (uusi)

13 artikla

20 artikla

Liite

Liite I

Liitteessä oleva a kohta

5 artiklan 3 kohdan a alakohta ja liitteessä I olevan 1 osan ensimmäinen ruutu

Liitteessä oleva b kohta

Liitteessä I olevan 1 osan kolmas ruutu ja liitteessä I olevan 3 osan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä oleva c kohta

Liitteessä I olevan 1 osan toinen ruutu ja liitteessä I olevan 3 osan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä olevan d kohdan 1 alakohta

Liitteessä I olevan 3 osan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä olevan d kohdan 2 alakohta

Liitteessä I olevan 1 osan neljäs ruutu ja liitteessä I olevan 3 osan 3 kohdan toinen luetelmakohta

Liitteessä olevan d kohdan 3 alakohta

Liitteessä I olevan 3 osan 3 kohdan kolmas luetelmakohta

Liitteessä olevan d kohdan 4 alakohta

Liitteessä I olevan 3 osan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä olevan d kohdan 5 alakohta

Liitteessä I olevan 3 osan 3 kohdan neljäs luetelmakohta

Liitteessä oleva e kohta

Liitteessä I olevan 1 osan kuudes ruutu ja liitteessä I olevan 3 osan 2 kohdan toinen luetelmakohta

Liitteessä oleva f kohta

Liitteessä I olevan 1 osan kuudes ruutu ja liitteessä I olevan 3 osan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

Liitteessä oleva g kohta

Liitteessä I olevan 3 osan 6 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä oleva h kohta

Liitteessä I olevan 1 osan neljäs ruutu

Liitteessä oleva i kohta

Liitteessä I olevan 1 osan viides ja kuudes ruutu ja liitteessä I olevan 3 osan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä oleva j kohta

Liitteessä I olevan 2 osan kolmas luetelmakohta

Liitteessä oleva k kohta

Liitteessä I olevan 2 osan seitsemäs ruutu ja liitteessä I olevan 3 osan 6 kohdan toinen luetelmakohta

Liitteessä oleva l kohta

Liitteessä I olevan 2 osan ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta, liitteessä I olevan 3 osan 5 kohdan ensimmäinen luetelmakohta ja liite V (uusi)

Liitteessä oleva m kohta

5 artiklan 3 kohdan b alakohta

Liitteessä I olevan 1 osan kahdeksas ruutu (uusi)

Liitteessä I olevan 2 osan toinen luetelmakohta (uusi)

Liitteessä I olevan 2 osan neljäs luetelmakohta (uusi)

Liitteessä I olevan 3 osan 1 kohdan toinen luetelmakohta (uusi)

Liitteessä I olevan 3 osan 4 kohdan toinen luetelmakohta (uusi)

Liitteessä I olevan 3 osan 5 kohdan toinen luetelmakohta (uusi)

Liitteessä I olevan 3 osan 6 kohdan kolmas luetelmakohta (uusi)

Liitteessä I olevan 3 osan 6 kohdan neljäs luetelmakohta (uusi)

Liitteet II–V (uusi)


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoihin liittyvien Viron maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 150)

(Ainoastaan vironkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2009/85/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 39 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio tarkasti ja hyväksyi päätöksellä 2008/395/EY (2) varainhoitovuoden 2007 osalta kaikkien maksajavirastojen tilit, lukuun ottamatta Viron maksajavirastoa PRIA:ta ja Maltan maksajavirastoa MRAE:ta.

(2)

Uusien tietojen toimittamisen ja lisätarkastusten perusteella komissio voi nyt tehdä maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoja koskevan päätöksen Viron maksajaviraston PRIA:n toimittamien tilien täydellisyydestä, tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisörahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yhteisön sääntöjen mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Viron maksajaviraston PRIA:n tilit Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) varainhoitovuonna 2007 rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden menojen osalta.

Virossa sovellettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta asianomaiselta jäsenvaltiolta tämän päätöksen mukaisesti perittävät tai sille maksettavat määrät vahvistetaan liitteissä I ja II.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Viron tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 29.5.2008, s. 25.


LIITE I

MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

VARAINHOITOVUOSI 2007 — MAATALOUSTUKIRAHASTON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MENOT UUSISSA JÄSENVALTIOISSA

JÄSENVALTIOLTA PERITTÄVÄ TAI SILLE MAKSETTAVA MÄÄRÄ

JV

 

2007 – Maksajavirastojen menot, joita koskevat tilit on

a + b yhteensä

Vähennykset

Yhteensä

Jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut

Jäsenvaltiolta perittävä (–) tai sille maksettava (+) määrä (1)

tarkastettu ja hyväksytty

jätetty tämän päätöksen ulkopuolelle

= vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut menot

= jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut yhteensä

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Koska tukimaksut ovat saavuttaneet 95 % rahoitussuunnitelmasta, EE:n jäännös vahvistetaan ohjelman päättämisen yhteydessä.


LIITE II

TARKASTETUT JA HYVÄKSYTYT MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOT MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMENPITEITTÄIN UUSISSA JÄSENVALTIOISSA VARAINHOITOVUONNA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN JA MENOILMOITUSTEN VÄLISET EROT

JV

Nro

Toimenpide

Menot 2007

Liite I sarake ”a”

Vähennykset

Liite I sarake ”d”

Tarkastettu ja hyväksytty määrä 2007

Liite I sarake ”e”

EE

Nro

Toimenpide

i

ii

iii = i + ii

 

1

Investointituki eläinjätehuoltoon

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Parannuksiin ja kehittämiseen kannustaminen

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Tuottajaryhmien perustamiseen kannustaminen

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Viljelijöiden ammattikoulutuksen edistäminen

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Tekninen apu ja neuvontapalvelut viljelijöille

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Varhaiseläke

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Nuorten viljelijöiden aloitustuki

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

EU:n vaatimusten täyttäminen

0,00

0,00

0,00

 

9

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden käyttöönotto

0,00

0,00

0,00

 

10

Maatalouden ympäristötoimenpiteet luonnonarvon säilyttämiseksi

0,00

0,00

0,00

 

11

Metsitys

0,00

0,00

0,00

 

12

Karjan jalostusinfrastruktuurin parantaminen

0,00

0,00

0,00

 

13

Epäsuotuisat alueet

0,00

0,00

0,00

 

14

Laatujärjestelmien tuki

0,00

0,00

0,00

 

15

Pienimuotoisen, perinteisen jalostuksen tuki

0,00

0,00

0,00

 

16

Maatalous- ja perinnemaisemien suojelu

0,00

0,00

0,00

 

17

Metsäpaloilta ja muilta luonnononnettomuuksilta suojautuminen

0,00

0,00

0,00

 

18

Muun kuin maatalousmaan metsitys

0,00

0,00

0,00

 

19

Sadonkorjuumenetelmien parantaminen

0,00

0,00

0,00

 

20

Tekninen apu täytäntöönpanoon ja seurantaan

0,00

0,00

0,00

 

21

Tekninen apu kollektiivisiin aloitteisiin paikallistasolla

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien Itävallan, Belgian ja Saksan maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 420)

(Ainoastaan hollannin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2009/86/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 33 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2008/397/EY (2) hyväksytään varainhoitovuoden 2007 osalta kaikkien maksajavirastojen tilit, lukuun ottamatta Itävallan maksajavirastoa ”AMA”, Belgian maksajavirastoja ”ALV” ja ”Région wallonne”, Saksan maksajavirastoja ”Baden-Württemberg” ja ”Bayern”, Kreikan maksajavirastoa ”OPEKEPE”, Suomen maksajavirastoa ”MAVI” ja Portugalin maksajavirastoa ”IFAP”.

(2)

Uusien tietojen ja lisätarkastusten perusteella komissio voi nyt tehdä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettavia menoja koskevan päätöksen Itävallan maksajaviraston ”AMA”, Belgian maksajavirastojen ”ALV” ja ”Région wallonne” ja Saksan maksajavirastojen ”Baden-Württemberg” ja ”Bayern” toimittamien tilien täydellisyydestä, tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisörahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yhteisön sääntöjen mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä hyväksytään Itävallan maksajaviraston ”AMA”, Belgian maksajavirastojen ”ALV” ja ”Région wallonne” ja Saksan maksajavirastojen ”Baden-Württemberg” ja ”Bayern” tilit Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettavien varainhoitovuoden 2007 menojen osalta.

Asianomaisilta jäsenvaltioilta tämän päätöksen nojalla kunkin maaseudun kehittämisohjelman osalta perittävät tai niille maksettavat määrät, asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 8 kohdan soveltamisesta johtuvat määrät mukaan luettuina, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle, Belgian kuningaskunnalle ja Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 29.5.2008, s. 40.


LIITE

TARKASTETUT JA HYVÄKSYTYT 1. PÄÄTÖKSESSÄ ULKOPUOLELLE JÄTETYT MAASEUTURAHASTON MENOT MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA JA TOIMENPIDETTÄ KOHDEN VARAINHOITOVUONNA 2007

JÄSENVALTIOLTA PERITTÄVÄ TAI SILLE MAKSETTAVA MÄÄRÄ OHJELMAA KOHDEN

euroa

CCI: ohjelma/toimenpide

Menot 2007

Oikaisut

Yhteensä

Määrät, joita ei voida käyttää uudelleen

Varainhoitovuodelta 2007 hyväksytty ja tarkastettu määrä

Jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut

Jäsenvaltiolta seuraavassa ilmoituksessa perittävä (-) tai sille maksettava (+) määrä

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Yhteensä

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Yhteensä

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Yhteensä

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Yhteensä

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Yhteensä

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien Viron, Alankomaiden ja Portugalin eräiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 414)

(Ainoastaan viron-, hollannin- ja portugalinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2009/87/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 32 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2008/396/EY (2) hyväksytään varainhoitovuoden 2007 osalta kaikkien maksajavirastojen menot, lukuun ottamatta Viron maksajavirastoa ”PRIA”, Kreikan maksajavirastoa ”OPEKEPE”, Suomen maksajavirastoa ”MAVI”, Italian maksajavirastoa ”ARBEA”, Maltan maksajavirastoa ”MRAE”, Alankomaiden maksajavirastoa ”Dienst Regelingen” ja Portugalin maksajavirastoja ”IFADAP”, ”INGA” ja ”IFAP”.

(2)

Uusien tietojen ja lisätarkastusten perusteella komissio voi nyt tehdä päätöksen Viron maksajaviraston ”PRIA”, Alankomaiden maksajaviraston ”Dienst Regelingen” ja Portugalin maksajaviraston ”INGA” toimittamien tilien täydellisyydestä, tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(3)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (3) 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitun tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen perusteella kultakin jäsenvaltiolta perittävät määrät tai sille maksettavat määrät vahvistetaan vähentämällä kyseisen varainhoitovuoden eli varainhoitovuoden 2007 osalta maksetut ennakkomaksut samalle vuodelle 1 kohdan mukaisesti hyväksytyistä menoista. Nämä summat vähennetään tilien tarkastus- ja hyväksymispäätöstä seuraavan toisen kuukauden menojen perusteella maksettavista ennakkomaksuista tai lisätään niihin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohdan mukaan siinä tapauksessa, että takaisinperintää ei toteuteta neljän vuoden kuluessa ensimmäisen asteen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tekemisestä, tai kahdeksan vuoden kuluessa, jos takaisinperintää käsitellään kansallisessa tuomioistuimessa, takaisinperinnän toteuttamatta jättämisestä aiheutuvista rahoituksellisista seurauksista vastaa 50-prosenttisesti kyseinen jäsenvaltio, ja 50-prosenttisesti ne katetaan yhteisön talousarviosta. Mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot toimittamaan komissiolle tilinpäätöksen yhteydessä yhteenveto väärinkäytösten vuoksi aloitetuista takaisinperintämenettelyistä. Jäsenvaltioiden takaisin perittävien määrien ilmoitusvelvollisuuden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan asetuksessa (EY) N:o 885/2006. Mainitun asetuksen liitteessä III esitetään taulukot 1 ja 2, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava vuonna 2008. Komissio päättää jäsenvaltioiden toimittamien taulukoiden perusteella rahoituksellisista seurauksista, joita sovelletaan, kun takaisinperintää ei ole toteutettu neljän tai vastaavasti kahdeksan vuoden kuluessa. Tämä päätös ei rajoita sääntöjenmukaisuutta koskevien myöhempien päätösten tekemistä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 6 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat päättää jättää takaisinperinnän suorittamatta. Tällainen päätös voidaan tehdä vain jos takaisinperinnästä aiheutuneet ja ennakoitavat kustannukset ovat yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä määrä tai jos takaisinperintä osoittautuu mahdottomaksi velallisen tai väärinkäytöksestä oikeudellisesti vastuussa olevien henkilöiden maksukyvyttömyyden vuoksi ja tämä on todettu ja hyväksytty asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos tällainen päätös on tehty neljän vuoden kuluessa ensimmäisen asteen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tekemisestä tai kahdeksan vuoden kuluessa, jos takaisinperintää käsitellään kansallisessa tuomioistuimessa, takaisinperinnän toteuttamatta jättämisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset olisi katettava 100-prosenttisesti yhteisön talousarviosta. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa yhteenvedossa ilmoitetaan määrät, joiden osalta jäsenvaltio on päättänyt olla toteuttamatta takaisinperintää, sekä päätöksen perustelut. Nämä määrät eivät jää asianomaisten jäsenvaltioiden vastattaviksi, vaan ne katetaan yhteisön talousarviosta. Tämä päätös ei rajoita sääntöjenmukaisuutta koskevien myöhempien päätösten tekemistä mainitun asetuksen 32 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(6)

Kyseisten maksajavirastojen tilejä tarkastaessaan ja hyväksyessään komissio ottaa huomioon kyseisiltä jäsenvaltioilta jo päätöksen 2008/396/EY perusteella pidätetyt määrät.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisörahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yhteisön sääntöjen mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä hyväksytään Viron maksajaviraston ”PRIA”, Alankomaiden maksajaviraston ”Dienst Regelingen” ja Portugalin maksajaviraston ”INGA” tilit Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettavien varainhoitovuoden 2007 menojen osalta.

Asianomaisilta jäsenvaltioilta tämän päätöksen nojalla perittävät tai niille maksettavat määrät, asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohdan soveltamisesta johtuvat määrät mukaan luettuina, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Viron tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle ja Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 29.5.2008, s. 33.

(3)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90.


LIITE

MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

VARAINHOITOVUOSI 2007

JÄSENVALTIOILTA PERITTÄVÄT TAI NIILLE MAKSETTAVAT MÄÄRÄT

Huom. Nimikkeistö 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

JV

 

2007 - Maksajavirastojen menot/käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, joita koskevat tilit on

a + b yhteensä

Maksujen vähennykset ja keskeytykset koko varainhoitovuodelta (1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan mukaiset vähennykset

Määrä yhteensä, vähennykset ja keskeytykset mukaan luettuina

Jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta suoritetut maksut (2)

Jäsenvaltiolta perittävä (–) tai sille maksettava (+) määrä

Jäsenvaltiolta päätöksen 2008/396/EY mukaisesti perittävä (–) tai sille maksettava (+) määrä

Jäsenvaltiolta tämän päätöksen mukaisesti perittävä (–) tai sille maksettava (+) määrä (3)

tarkastettu ja hyväksytty

jätetty päätöksen ulkopuolelle

= vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen menojen/käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä

= kuukausi-ilmoituksissa ilmoitettujen/käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä

 

 

a = xxxxx – A (sarake i)

b = xxxxx – A (sarake h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (sarake e)

e = xxxxx – 32 artikla

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


JV

 

Menot (4)

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (4)

Sokerirahasto

32 artikla (= e)

Yhteensä (= j)

Menot (5)

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  Alankomaiden osalta muihin vähennyksiin liittyvät vähennykset (–1 338,54 euroa) on jo kirjattu jäsenvaltion tileihin. Huomioon otettavia ovat maksujärjestelmän mukaiset vähennykset ja keskeytykset, joihin lisätään erityisesti elo-, syys- ja lokakuussa 2007 todetuista maksumääräaikojen noudattamatta jättämisistä johtuvat oikaisut.

(2)  Euromääräiset maksut on eritelty ilmoituksissa käytettyjen valuuttojen mukaan. Kohdassa EE kokonaismenot on jaoteltu euromääräisiin ja kansallisen valuutan osioihin (komission asetuksen (EY) N:o 883/2006 2 artikla).

(3)  Jäsenvaltiolta perittävää tai sille maksettavaa määrää laskettaessa otetaan huomioon joko vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut tarkastetut ja hyväksytyt menot yhteensä (sarake a) tai kuukausi-ilmoituksissa ilmoitetut, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen ulkopuolelle jätetyt menot yhteensä (sarake b). Sovellettava valuuttakurssi: asetuksen (EY) N:o 883/2006 7 artiklan 2 kohta.

(4)  Jos käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osuus on jäsenvaltion eduksi, se on ilmoitettava nimikkeeseen 05 07 01 06.

(5)  Jos käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen sokerirahasto-osuus on jäsenvaltion eduksi, se on ilmoitettava nimikkeeseen 05 02 16 02.

Huom. Nimikkeistö 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/41


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/88/YUTP,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan unionin ja Djiboutin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Djiboutin tasavallassa Euroopan unionin sotilasoperaation Atalantan puitteissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, jäljempänä ’turvallisuusneuvosto’, hyväksyi 15 päivänä toukokuuta 2008 päätöslauselman 1814 (2008), jossa se pyysi valtioita ja alueellisia järjestöjä toteuttamaan toimenpiteitä Somaliaan lähetetyn humanitaarisen avun kuljettamiseen ja perille toimittamiseen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) valtuuttamiin toimiin osallistuvien alusten suojelemiseksi.

(2)

Turvallisuusneuvosto hyväksyi 2 päivänä kesäkuuta 2008 päätöslauselman 1816 (2008), jossa se antoi niille valtioille, jotka tekevät yhteistyötä Somalian siirtymäkauden liittohallituksen kanssa, luvan kuuden kuukauden ajan päätöslauselman hyväksymisestä mennä Somalian aluevesille ja käyttää kaikkia tarvittavia keinoja merirosvouksen ja merellä tapahtuvien aseellisten ryöstöjen estämiseksi sovellettavan kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Näiden määräysten voimassaoloa jatkettiin 12 kuukaudella 2 päivänä joulukuuta 2008 hyväksytyllä turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1846 (2008).

(3)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä marraskuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (1) Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta).

(4)

Yhteisen toiminnan 11 artiklassa säädetään, että sellaisten EU-johtoisten joukkojen ja niiden henkilöstön asemasta, jotka ovat sijoitettuina tai läsnä kolmansien valtioiden maa-alueella taikka toimivat kolmansien valtioiden aluevesillä tai sisävesillä, sovitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille osoitetulla, 1 päivänä joulukuuta 2008 päivätyllä kirjeellä Djiboutin tasavallan hallitus ilmaisi hyväksyvänsä EU:n joukkojen toimimisen alueellaan ja ilmaisi aikomuksensa tehdä tätä varten sopimus joukkojen asemasta.

(5)

Neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisesti 18 päivänä syyskuuta 2007 antaman valtuutuksen nojalla puheenjohtajavaltio neuvotteli korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustuksella Euroopan unionin ja Djiboutin tasavallan välisen sopimuksen Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Djiboutin tasavallassa.

(6)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Djiboutin tasavallan välinen sopimus Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Djiboutin tasavallassa Euroopan unionin sotilasoperaation Atalantan puitteissa.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Djiboutin tasavallan välinen

SOPIMUS

Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Djiboutin tasavallassa Euroopan unionin sotilasoperaation Atalantan puitteissa

EUROOPAN UNIONI (EU)

ja

DJIBOUTIN TASAVALTA, jäljempänä ’isäntävaltio’,

yhdessä jäljempänä ’osapuolet’, jotka

ovat huolestuneita lisääntyneestä merirosvouksesta ja aseellisista ryöstöistä, jotka kohdistuvat humanitaarista apua kuljettaviin aluksiin ja Somalian rannikkovesillä liikkuviin aluksiin,

OTTAVAT HUOMIOON:

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1814 (2008), 1838 (2008) ja 1846 (2008),

Djiboutin tasavallan kirjeen 1 päivältä joulukuuta 2008, jossa Djiboutin tasavalta hyväksyy erityisesti EU:n merivoimien yksiköiden läsnäolon alueellaan,

Euroopan unionin neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP, hyväksytty 10 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta),

sen, että tämä sopimus ei vaikuta osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat kansainvälisten tuomioistuinten perustamista koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja muista kansainvälisistä asiakirjoista, mukaan lukien Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Euroopan unionin johtamiin joukkoihin ja niiden henkilöstöön.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ainoastaan isäntävaltion alueella, mukaan lukien sen sisävedet, aluemeri ja ilmatila.

3.   Tässä sopimuksessa

a)

’Euroopan unionin johtamat joukot’ (EUNAVFOR) tarkoittaa EU:n sotilasesikuntia ja operaatioon osallistuvia kansallisia joukko-osastoja, niiden aluksia, ilma-aluksia, varusteita ja kulkuvälineitä;

b)

’operaatio’ tarkoittaa sotilasoperaation valmistelemista, perustamista, toteuttamista ja tukemista YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin 1814 (2008) ja 1816 (2008) sekä samaa asiaa koskeviin YK:n turvallisuusneuvoston tuleviin päätöslauselmiin ja 10 päivänä joulukuuta 1982 allekirjoitettuun YK:n merioikeusyleissopimukseen sisältyvän valtuutuksen mukaisesti;

c)

’operaation komentaja’ tarkoittaa operaation komentajaa;

d)

’EU:n joukkojen komentaja’ tarkoittaa komentajaa operatiivisella tasolla;

e)

’EU:n sotilasesikunta’ tarkoittaa operaation sotilaallisesta johdosta ja valvonnasta vastaavan EU:n sotilasjohdon alaisia sotilasesikuntia ja niiden osia niiden sijainnista riippumatta;

f)

’kansalliset joukko-osastot’ tarkoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioille tai muille operaatioon osallistuville valtioille kuuluvia yksiköitä, aluksia, ilma-aluksia ja joukkoja, mukaan lukien aluksia suojelevat vartiot ja kauppa-aluksille sijoitetut sotilasjoukot;

g)

’EUNAVFORin henkilöstö’ tarkoittaa EUNAVFORiin määrättyä siviili- ja sotilashenkilöstöä, operaatiota valmistelemaan lähetettyä henkilöstöä ja virkamatkalla olevaa henkilöstöä sekä EUNAVFORin kiinni ottamien henkilöiden saattajina toimivia poliiseja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen operaatioon liittyvässä tehtävässä paikan päällä isäntävaltion alueella, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, lukuun ottamatta paikalta palkattua henkilöstöä ja kansainvälisten kaupallisten toimeksisaajien palkkaamaa henkilöstöä;

h)

’paikalta palkattu henkilöstö’ tarkoittaa niitä henkilöstön jäseniä, jotka ovat isäntävaltion kansalaisia tai joiden kotipaikka on isäntävaltiossa;

i)

’tilat’ tarkoittaa kaikkia rakennuksia, majoitustiloja ja maa-alueita, joita EUNAVFOR ja EUNAVFORin henkilöstö tarvitsevat;

j)

’lähettäjävaltio’ tarkoittaa valtiota, joka asettaa kansallisen joukko-osaston EUNAVFORin käyttöön;

k)

’vedet’ tarkoittaa isäntävaltion sisävesiä ja aluemerta sekä ilmatilaa näiden vesien yläpuolella;

l)

’virallinen kirjeenvaihto’ tarkoittaa kaikkea operaatioon ja sen tehtäviin liittyvää kirjeenvaihtoa.

2 artikla

Yleiset määräykset

1.   EUNAVFORin ja sen henkilöstön on noudatettava isäntävaltion lakeja ja määräyksiä ja pidätyttävä kaikesta toiminnasta, joka ei sovi yhteen operaation tavoitteiden kanssa.

2.   EUNAVFORin on ilmoitettava etukäteen ja säännöllisesti isäntävaltion hallitukselle niiden henkilöstönsä jäsenten lukumäärä, jotka kulkevat isäntävaltion alueen kautta tai ovat sijoitettuina isäntävaltion alueelle, sekä tiedot aluksista, ilma-aluksista ja yksiköistä, jotka toimivat isäntävaltion vesillä tai käyvät isäntävaltion satamissa.

3 artikla

Tunnistus

1.   EUNAVFORin henkilöstön on pidettävä aina mukanaan passi tai sotilashenkilökortti isäntävaltion maa-alueella.

2.   EUNAVFORin ajoneuvoissa, ilma-aluksissa, aluksissa ja muissa kulkuvälineissä on oltava selvästi erottuva EUNAVFOR-tunnusmerkki ja/tai rekisterikilvet, jotka annetaan edeltä käsin tiedoksi isäntävaltion toimivaltaisille viranomaisille.

3.   EUNAVFORilla on oikeus käyttää tiloissaan, ajoneuvoissaan ja muissa kulkuvälineissään Euroopan unionin lippua ja muita tunnuksia kuten sotilasarvomerkkejä, arvonimiä ja virallisia symboleja. EUNAVFORin henkilöstön virkapuvuissa on oltava selvästi erottuva EUNAVFOR-tunnus. Operaatioon osallistuvien kansallisten joukko-osastojen kansallisia lippuja tai arvomerkkejä voidaan käyttää EUNAVFORin tiloissa, ajoneuvoissa ja muissa kulkuvälineissä EU:n joukkojen komentajan päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Rajanylitys ja liikkuminen isäntävaltion alueella

1.   EUNAVFORin henkilöstön jäsenten, lukuun ottamatta EUNAVFORin alusten ja ilma-alusten miehistöä, on isäntävaltion alueelle saapuessaan aina esitettävä voimassa oleva passi sekä ensimmäisen maahantulon yhteydessä EUNAVFORin antama henkilökohtainen tai yhteinen matkamääräys. Heidät on vapautettu maahantulo- ja tullitarkastuksista isäntävaltion alueelle saapuessaan, sieltä poistuessaan tai siellä oleskellessaan. EUNAVFORin alusten ja ilma-alusten miehistö on vapautettu viisumisäännöksistä.

2.   EUNAVFORin henkilöstö on vapautettu ulkomaalaisten rekisteröintiä ja valvontaa koskevista isäntävaltion säännöksistä, mutta he eivät saa oikeutta pysyvään oleskeluun eivätkä kotipaikkaan isäntävaltion alueella.

3.   Isäntävaltiolle toimitetaan tiedoksi yleisluettelo isäntävaltion alueelle saapuvasta EUNAVFORin omaisuudesta. Omaisuudessa on oltava selvästi erottuva EUNAVFOR-tunnusmerkki. EUNAVFOR on vapautettu tulliasiakirjojen esittämistä koskevasta vaatimuksesta ja kaikista tarkastuksista.

4.   EUNAVFORin henkilöstö saa kuljettaa moottoriajoneuvoja ja ohjata aluksia ja ilma-aluksia isäntävaltion alueella edellyttäen, että kyseisillä henkilöstön jäsenillä on jossakin lähettäjävaltiossa myönnetty voimassa oleva kansallinen, kansainvälinen tai asevoimien myöntämä ajokortti, päällikön pätevyyskirja tai ohjaajan lupakirja.

5.   Isäntävaltion on operaation sitä edellyttäessä myönnettävä EUNAVFORille ja sen henkilöstölle vapaa liikkuvuus ja matkustusoikeus alueellaan, vesillään ja ilmatilassaan. Vapaa liikkuvuus isäntävaltion aluemerellä käsittää pysähtymisen ja ankkuroimisen kaikissa olosuhteissa.

6.   EUNAVFOR voi operaation sitä edellyttäessä toteuttaa isäntävaltion vesillä ilma-alusten nousun tai sotilaslaitteiden laukaisun taikka niiden laskeutumisen tai alukselle ottamisen.

7.   EUNAVFOR ja sen käyttöön rahdatut kulkuvälineet voivat operaation sitä edellyttäessä käyttää yleisiä teitä, siltoja, lauttoja, lentoasemia ja satamia suorittamatta veroja ja muita vastaavia maksuja. EUNAVFOR ei ole vapautettu pyydettyjen ja suoritettujen palvelujen rahallisesta korvaamisesta.

5 artikla

Isäntävaltion EUNAVFORille myöntämät erioikeudet ja vapaudet

1.   EUNAVFORin tilat, alukset ja ilma-alukset ovat loukkaamattomat. Isäntävaltion edustajat voivat kuitenkin päästä niihin EU:n joukkojen komentajan luvalla.

2.   EUNAVFORiin, sen omaisuuteen ja varoihin, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, ei voida kohdistaa oikeustoimia.

3.   EUNAVFORin tiloihin, niiden kalustukseen ja muuhun niissä olevaan omaisuuteen ja EUNAVFORin kulkuvälineisiin ei voida kohdistaa etsintää, pakkoluovutusta, takavarikointia eikä täytäntöönpanotoimia.

4.   EUNAVFORin arkistot ja asiakirjat ovat aina loukkaamattomat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat.

5.   EUNAVFORin virallinen kirjeenvaihto on loukkaamaton.

6.   Isäntävaltion on sallittava operaatioon tarvittavien tavaroiden maahantuonti ja vapautettava ne kaikista tulleista, veroista ja vastaavista maksuista, lukuun ottamatta varastoinnista, kuljetuksista ja muista suoritetuista palveluista perittäviä maksuja.

7.   EUNAVFOR on vapautettu kaikista valtiollisista, alueellisista ja kunnallisista maksuista, veroista ja vastaavista suorituksista operaation tarkoituksia varten hankittujen tai maahantuotujen tavaroiden, EUNAVFORin tuottamien palvelujen ja käyttämien tilojen osalta. EUNAVFOR ei ole vapautettu maksuista eikä muista suorituksista, joita peritään suoritetuista palveluista.

6 artikla

Isäntävaltion EUNAVFORin henkilöstölle myöntämät erioikeudet ja vapaudet

1.   EUNAVFORin henkilöstön jäsentä ei saa pidättää eikä hänen vapauttaan muutoin riistää. Mikäli isäntävaltion poliisiviranomainen toteaa julkisella paikalla tehdyn rikoksen, kyseisellä poliisiviranomaisella on lupa, kun rikoksentekijä on loukannut isäntävaltion kansalaisen fyysistä koskemattomuutta, ottaa tekijä kiinni tämän suojelemiseksi siihen asti, kun EUNAVFORin toimivaltaiset viranomaiset saapuvat paikalle.

2.   EUNAVFORin henkilöstön asiakirjat, kirjeenvaihto ja omaisuus ovat loukkaamattomat, lukuun ottamatta 6 kohdan nojalla sallittujen täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamista.

3.   EUNAVFORin henkilöstöllä on rikosoikeudellinen koskemattomuus isäntävaltiossa.

Lähettäjävaltio tai asianomainen EU:n toimielin, tapauksesta riippuen, voi poistaa EUNAVFORin henkilöstön rikosoikeudellisen koskemattomuuden. Koskemattomuus on aina poistettava kirjallisesti.

4.   EUNAVFORin henkilöstöllä on siviilioikeudellinen ja hallinto-oikeudellinen koskemattomuus isäntävaltiossa virkatehtävissä suullisesti tai kirjallisesti esittämiensä lausumien ja suorittamiensa kaikkien tekojen osalta.

Jos EUNAVFORin henkilöstön jäsentä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne jossain isäntävaltion tuomioistuimessa, asiasta on annettava välittömästi tieto EU:n joukkojen komentajalle ja lähettäjävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai asianomaiselle EU:n toimielimelle. Ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa EU:n joukkojen komentaja ja lähettäjävaltion toimivaltainen viranomainen tai asianomainen EU:n toimielin antavat tuomioistuimelle lausunnon siitä, suorittiko EUNAVFORin henkilöstön jäsen kyseessä olevan toimenpiteen hoitaessaan virkatehtäviään.

Jos toimenpide suoritettiin virkatehtäviä hoidettaessa, oikeudenkäyntiä ei panna vireille vaan sovelletaan 15 artiklan määräyksiä. Jos toimenpidettä ei suoritettu virkatehtäviä hoidettaessa, asian käsittely voi jatkua. Isäntävaltion on huolehdittava siitä, että toimivaltainen tuomioistuin tunnustaa EU:n joukkojen komentajan ja lähettäjävaltion toimivaltaisen viranomaisen tai asianomaisen EU:n toimielimen antaman todistajanlausunnon.

Jos EUNAVFORin henkilöstön jäsen nostaa siviilioikeudellisen kanteen, hän ei pääkanteeseen välittömästi liittyvän vastakanteen osalta voi vedota oikeudelliseen koskemattomuuteen.

5.   EUNAVFORin henkilöstön jäsen ei ole velvollinen esiintymään todistajana.

6.   EUNAVFORin henkilöstön jäsentä kohtaan ei saa ryhtyä minkäänlaisiin täytäntöönpanotoimiin, paitsi jos häntä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne, joka ei liity hänen virkatehtäviinsä. EUNAVFORin henkilöstön jäsenen omaisuuteen, joka EU:n joukkojen komentajan lausunnon mukaan on välttämätön virkatehtävien hoitamiseksi, ei saa kohdistaa tuomion, päätöksen tai määräyksen täytäntöönpanon edellyttämää takavarikkoa. Siviilioikeudellisessa menettelyssä EUNAVFORin henkilöstön jäsenen henkilökohtaista vapautta ei saa rajoittaa eikä häneen saa kohdistaa muita pakkokeinoja.

7.   EUNAVFORin henkilöstön vapaus isäntävaltion tuomiovallasta ei vapauta henkilöstön jäsentä lähettäjävaltion tuomiovallasta.

8.   EUNAVFORin henkilöstö on vapautettu isäntävaltiossa kannettavista veroista heille EUNAVFORin tai lähettäjävaltioiden maksamien palkkojen ja isäntävaltion ulkopuolelta saatujen tulojen osalta.

9.   Isäntävaltio sallii säätämiensä lakien ja antamiensa määräysten mukaisesti EUNAVFORin henkilöstön jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden maahantuonnin ja vapauttaa ne kaikista tulleista, veroista ja muista vastaavista maksuista, lukuun ottamatta varastoinnista, kuljetuksista ja vastaavista palveluista perittäviä maksuja.

EUNAVFORin henkilöstön jäsenen henkilökohtaiset matkatavarat on vapautettu tarkastuksesta, ellei ole vakavia perusteita olettaa, että niissä on muita kuin EUNAVFORin henkilöstön jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita tai tavaroita, joiden maahantuonti tai maastavienti on lailla kielletty tai jotka ovat isäntävaltion karanteenisäännösten alaisia. Tarkastus saadaan suorittaa vain asianomaisen EUNAVFORin henkilöstön jäsenen tai EUNAVFORin valtuutetun edustajan läsnä ollessa.

7 artikla

Paikalta palkattu henkilöstö

Paikalta palkattu henkilöstö ei nauti erioikeuksia ja vapauksia. Isäntävaltion on kuitenkin käytettävä tähän henkilöstöön kohdistuvaa lainkäyttövaltaansa siten, ettei operaation tehtävien suorittamiseen tarpeettomasti puututa.

8 artikla

Rikosoikeudellinen toimivalta

Lähettäjävaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää isäntävaltion alueella yhteistyössä isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa kaikkea lähettäjävaltion lainsäädännön mukaista rikosoikeudellista toimivaltaa ja kurinpitovaltaa kaikkiin niihin EUNAVFORin henkilöstön jäseniin, jotka ovat lähettäjävaltion asiaa koskevan lainsäädännön alaisia.

9 artikla

Virkapuku ja aseet

1.   Virkapuvun käyttöön sovelletaan EU:n joukkojen komentajan antamia määräyksiä.

2.   EUNAVFORin sotilashenkilöstö ja EUNAVFORin kiinni ottamien henkilöiden saattajina toimivat poliisit saavat operaation sitä edellyttäessä kantaa tai kuljettaa aseita ja ampumatarvikkeita sillä edellytyksellä, että heillä on siihen määräystensä nojalla oikeus.

10 artikla

Isäntävaltion tuki ja hankinnat

1.   Isäntävaltio suostuu pyydettäessä avustamaan EUNAVFORia sopivien tilojen löytämisessä.

2.   Isäntävaltio avustaa käytettävissään olevin keinoin ja voimavaroin operaation valmistelussa, perustamisessa, toteutuksessa ja tukemisessa.

3.   EUNAVFORin isäntävaltiossa tekemiin sopimuksiin sovellettava laki määritellään kussakin sopimuksessa.

4.   Sopimuksessa voidaan määrätä, että 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä sovelletaan sopimuksen soveltamisesta aiheutuviin riitoihin.

5.   Isäntävaltio helpottaa niiden sopimusten täytäntöönpanoa, joita EUNAVFOR tekee yritysten kanssa operaation toteuttamista varten.

11 artikla

Tilojen muuttaminen

EUNAVFOR saa rakentaa, muuttaa tai muuten mukauttaa tiloja operatiivisten vaatimustensa mukaisesti isäntävaltion annettua tähän etukäteen suostumuksensa.

12 artikla

EUNAVFORin henkilöstön jäsenen kuolema

1.   EU:n joukkojen komentajalla on oikeus huolehtia EUNAVFORin henkilöstön kuolleen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen omaisuutensa palauttamisesta tämän kotimaahan ja tehdä tarvittavat järjestelyt.

2.   EUNAVFORin henkilöstön kuolleelle jäsenelle ei saa suorittaa ruumiinavausta ilman asianomaisen valtion suostumusta eikä ilman EUNAVFORin ja/tai asianomaisen valtion edustajan läsnäoloa.

3.   Isäntävaltio ja EUNAVFOR toimivat täysin yhteistyössä, jotta EUNAVFORin henkilöstön kuollut jäsen voidaan viipymättä palauttaa kotimaahansa.

13 artikla

EUNAVFORin turvallisuus ja sotilaspoliisi

1.   Isäntävaltio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet EUNAVFORin ja sen henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi EUNAVFORin tilojen ulkopuolella.

2.   EUNAVFOR saa tarvittaessa toteuttaa yhteistyössä isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa isäntävaltion maa-alueella ja sen vesillä toimenpiteitä tilojensa, alustensa, ilma-alustensa sekä suojeluksessaan olevien alusten suojelemiseksi ulkoisilta hyökkäyksiltä tai asiattomalta tunkeutumiselta.

3.   EU:n joukkojen komentaja voi perustaa sotilaspoliisiyksikön järjestyksen ylläpitämiseksi EUNAVFORin tiloissa.

4.   Sotilaspoliisiyksikkö voi toimia myös näiden tilojen ulkopuolella neuvotellen ja yhteistyössä isäntävaltion sotilaspoliisin tai poliisin kanssa yleisen järjestyksen ja kurin ylläpitämiseksi EUNAVFORin henkilöstön keskuudessa.

5.   Djiboutin alueen kautta kulkevat EUNAVFORin henkilöstön jäsenet, jotka toimivat EUNAVFORin kiinni ottamien henkilöiden saattajina, saavat käyttää tarvittavia vapautta rajoittavia toimenpiteitä näitä henkilöitä kohtaan.

14 artikla

Viestintä

1.   EUNAVFOR voi asentaa ja hoitaa lähettäviä ja vastaanottavia radioasemia sekä satelliittijärjestelmiä. Se neuvottelee isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa asianmukaisten taajuuksien käytöstä asiaa koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. Isäntävaltio antaa taajuudet käyttöön voimassa olevan lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.   EUNAVFORilla on oikeus rajoittamattomaan viestintään radiolla (satelliittiradio, kannettava radio ja käsiradio mukaan luettuina), puhelimella, lennättimellä, telefaksilla ja muilla välineillä sekä oikeus asentaa EUNAVFORin tiloihin ja niiden välille tarvittavat välineet tällaisen viestinnän ylläpitämiseksi, mukaan luettuna oikeus asentaa kaapeleita ja maalinjoja operaatiota varten.

3.   EUNAVFOR voi toteuttaa omissa tiloissaan tarvittavat järjestelyt EUNAVFORin ja/tai EUNAVFORin henkilöstön saapuvan ja lähtevän postin toimittamiseksi eteenpäin.

4.   Tätä artiklaa koskevista täytäntöönpanojärjestelyistä sovitaan isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

15 artikla

Korvausvaatimukset kuolemantapauksen, henkilövahingon, vahingon ja menetyksen johdosta

1.   Korvausvaatimukset, jotka koskevat yksityisen tai valtion omaisuuden vahinkoa tai menetystä, samoin kuin korvausvaatimukset, jotka koskevat kuolemantapausta tai henkilövahinkoa taikka EUNAVFORin omaisuuden vahinkoa tai menetystä, ratkaistaan sovintoteitse.

2.   Mainitut vaatimukset toimitetaan isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kautta EUNAVFORille, kun kyse on isäntävaltion oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden esittämistä vaatimuksista, tai isäntävaltion toimivaltaisille viranomaisille, kun kyse on EUNAVFORin esittämistä vaatimuksista.

3.   Jos sovintoratkaisuun ei päästä, korvausvaatimus toimitetaan korvausvaatimuskomissiolle, joka muodostuu yhtä suuresta määrästä EUNAVFORin edustajia ja isäntävaltion edustajia. Vaatimukset ratkaistaan yhteisellä sopimuksella.

4.   Jos korvausvaatimuskomissiossa ei päästä ratkaisuun, riidat ratkaistaan seuraavasti:

a)

enintään 80 000 euron suuruisia vaatimuksia koskevat riidat ratkaistaan isäntävaltion ja EU:n edustajien välisin diplomaattisin keinoin;

b)

a alakohdassa mainittua summaa suurempia vaatimuksia koskevat riidat saatetaan välimiesoikeuden käsiteltäviksi, ja tämän päätökset ovat sitovia.

5.   Välimiesoikeus muodostuu kolmesta välimiehestä, joista yhden nimittää isäntävaltio, toisen EUNAVFOR ja kolmannen isäntävaltio ja EUNAVFOR yhdessä. Jos jokin osapuoli ei nimitä välimiestä kahden kuukauden kuluessa tai jos isäntävaltio ja EUNAVFOR eivät pääse yhteisymmärrykseen kolmannen välimiehen nimityksestä, kyseisen välimiehen nimittää Djiboutin tasavallan korkeimman oikeuden presidentti.

6.   EUNAVFOR ja isäntävaltion hallintoviranomaiset sopivat hallinnollisesta järjestelystä, jossa määritellään korvausvaatimuskomission ja välimiesoikeuden ohjesääntö, näissä elimissä noudatettava menettely ja vaatimuksen esittämistä koskevat edellytykset.

16 artikla

Yhteydenpito ja riitojenratkaisu

1.   Kaikki tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvät asiat käsitellään EUNAVFORin edustajien ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken.

2.   Jos ratkaisuun ei päästä aikaisemmassa vaiheessa, tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan isäntävaltion ja EU:n edustajien välisin diplomaattisin keinoin.

17 artikla

Muut määräykset

1.   Kun tässä sopimuksessa viitataan EUNAVFORin ja EUNAVFORin henkilöstön erioikeuksiin, vapauksiin ja muihin oikeuksiin, isäntävaltion hallitus vastaa siitä, että sen toimivaltaiset paikalliset viranomaiset panevat täytäntöön nämä erioikeudet, vapaudet ja muut oikeudet ja noudattavat niitä.

2.   Tämän sopimuksen tarkoituksena ei ole poiketa oikeuksista, joita EU:n jäsenvaltiolla tai EUNAVFORiin osallistuvalla muulla valtiolla on muiden sopimusten perusteella, eikä sitä pidä tällä tavoin tulkita.

18 artikla

Täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen soveltamisen edellyttämistä operatiivisista, hallinnollisista, rahoitukseen liittyvistä ja teknisistä asioista voidaan tehdä erillisiä järjestelyjä EU:n joukkojen komentajan ja isäntävaltion hallintoviranomaisten kesken.

19 artikla

Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan, ja se on voimassa kahdentoista kuukauden ajan. Sen voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kumpikin osapuoli ilmoittaa vähintään kuukautta aiemmin toiselle osapuolelle, mikäli se ei aio jatkaa sopimuksen soveltamista.

2.   Edellä 1 kohdasta poiketen 4 artiklan 7 kohdan, 5 artiklan 1–3 kohdan, 5 artiklan 6 ja 7 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan, 3 kohdan, 4 kohdan, 6 kohdan, 8 kohdan ja 9 kohdan, 11 artiklan ja 15 artiklan määräyksiä katsotaan sovelletun päivästä, jona EUNAVFORin henkilöstön ensimmäinen jäsen lähetettiin, jos tämä päivä on aikaisempi kuin tämän sopimuksen voimaantulopäivä.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

4.   Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta sopimuksen täytäntöönpanosta ennen sen päättymistä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Tehty Djiboutissa 5 päivänä tammikuuta 2009 kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena.

Euroopan unionin puolesta

Isäntävaltion puolesta


Oikaisuja

3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/49


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 85/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 25, 29. tammikuuta 2009 )

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 85/2009, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 25, 29. tammikuuta 2009, sivulla 1, julkaiseminen mitätöidään.


3.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.