ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 25

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
29. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 85/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 86/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 87/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2009 osakaudella

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 88/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 19 ja 23 päivän tammikuuta 2009 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 89/2009, annettu 28 päivänä tammikuuta 2009, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2009 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

14

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/75/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston neljän jäsenen nimittämisestä

16

 

 

2009/76/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2009, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Bank Ċentrali ta’ Maltan/Central Bank of Maltan ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

17

 

 

Komissio

 

 

2009/77/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta ( 1 )

18

 

 

2009/78/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean perustamisesta ( 1 )

23

 

 

2009/79/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä 2009, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean perustamisesta ( 1 )

28

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 127/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen VII (Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen) muuttamisesta

33

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 128/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

35

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 129/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

36

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 130/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

38

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 131/2008, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 85/2009,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisiin finanssimarkkinoihin vaikuttava ennennäkemätön kriisi on tuonut yhteisölle mittavia haasteita, joihin on vastattava nopeasti, jotta kriisin talousvaikutukset olisi mahdollista torjua kattavasti ja jotta erityisesti voitaisiin tukea investointeja kasvun ja työllisyyden elvyttämiseksi.

(2)

Ohjelmakauden 2007–2013 sääntelypuitteet on hyväksytty tavoitteena edistää Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston ohjelmatyön ja hallinnon yksinkertaistamista, niiden tukitoimien tehokkuutta ja niiden täytäntöönpanon toissijaisuutta.

(3)

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (1) eräitä säännöksiä on tarpeen muuttaa, jotta voidaan edistää yhteisön määrärahojen käyttöön asettamista toimenpideohjelmien sekä niiden yhteydessä tuettujen hankkeiden käynnistysvaiheessa, mikä nopeuttaisi ohjelmien ja hankkeiden toteutusta sekä investointien vaikutuksia talouteen.

(4)

Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) mahdollisuuksia auttaa jäsenvaltioita toimenpideohjelmien valmistelussa ja toteuttamisessa on tarkoituksenmukaista lisätä.

(5)

Ottaen huomioon EIP:n ja EIR:n aseman perustamissopimuksen mukaisina yhteisön rahoituseliminä, niiden kanssa olisi oltava mahdollista tehdä suoraan sopimus silloin, kun ne osallistuvat rahoitusjärjestelyjä koskeviin toimiin, jotka järjestetään holding-tyyppisten rahastojen muodossa.

(6)

Rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden käytön helpottamiseksi erityisesti kaupunkialueiden kestävän kehityksen alalla olisi säädettävä mahdollisuudesta käsitellä luontoissuorituksia tukikelpoisina menoina rahastojen perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä.

(7)

Perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettujen valtiontukien tapauksessa olisi yritysten, ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten, tukemista varten kevennettävä edellytyksiä, jotka koskevat ennakoiden maksamista.

(8)

Suurhankkeiden toteuttamisen nopeuttamiseksi on tarpeellista sallia, että menoilmoituksiin voidaan sisällyttää sellaisten suurhankkeiden menoja, joita komissio ei ole vielä hyväksynyt.

(9)

Ennakkomaksuihin liittyviä säännöksiä olisi muutettava, jotta jäsenvaltioiden käytettävissä olisi enemmän varoja, mikä edistää toimenpideohjelmien nopeaa käynnistämistä vallitsevassa kriisissä.

(10)

Toimenpideohjelman alussa maksettavalla ennakkomaksulla pitäisi voida varmistaa säännöllinen kassavirta, joka helpottaa maksatusta tuensaajille toimenpideohjelman täytäntöönpanon aikana. Sen vuoksi olisi säädettävä, että rakennerahastoista maksetaan toimenpideohjelmien nopeamman täytäntöönpanon helpottamiseksi 7,5 prosentin (niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka kuuluivat Euroopan unioniin ennen 1 päivää toukokuuta 2004) ja 9 prosentin ennakko (niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen).

(11)

Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti 56 artiklan 2 kohtaa ja 78 artiklan 1 kohtaa koskevia muutoksia pitäisi voida soveltaa koko ohjelmakaudella 2007–2013. Takautuva soveltaminen on näin ollen tarpeen 1 päivästä elokuuta 2006 eli asetuksen (EY) N:o 1083/2006 voimaantulopäivästä. Koska kansainvälisiin finanssimarkkinoihin vaikuttava ennennäkemätön kriisi edellyttää nopeita vastatoimia talousvaikutusten kattavaksi torjumiseksi, muiden muutosten olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(12)

Asetusta (EY) N:o 1083/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1083/2006 seuraavasti:

1)

Muutetaan 44 artiklan toinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

kun sopimus ei ole julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus, myönnetään tukea, joka määritellään tässä yhteydessä lahjoituksen muodossa annettavana suorana rahoitusosuutena rahoituslaitokselle ilman tarjouspyyntöä, jos tämä tapahtuu sellaisen kansallisen lain nojalla, joka on perustamissopimuksen mukainen;”

b)

lisätään c alakohta seuraavasti:

”c)

tehdään sopimus suoraan EIP:n tai EIR:n kanssa.”

2)

Lisätään 46 artiklan 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”EIP ja EIR voivat jäsenvaltioiden pyynnöstä osallistua ensimmäisessä alakohdassa mainittuihin teknisen tuen toimiin.”

3)

Korvataan 56 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luontoissuoritukset, poistokustannukset ja yleiskustannukset voidaan käsitellä tuensaajien toimien täytäntöönpanossa maksamina menoina tämän kohdan kolmannessa alakohdassa vahvistetuin edellytyksin.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luontoissuoritukset voidaan78 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden osalta käsitellä rahastojen tai holding-tyyppisten rahastojen perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä maksettuina menoina tämän kohdan kolmannessa alakohdassa vahvistetuin edellytyksin.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa mainittujen menojen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

jäljempänä 4 kohdan mukaisesti vahvistetuissa tukikelpoisuussäännöissä säädetään tällaiset menot tukikelpoisiksi;

b)

menojen määrästä on näyttöarvoltaan laskuihin rinnastettavat kirjanpitotositteet, sanotun vaikuttamatta erityisasetuksissa esitettyjen säännösten soveltamiseen;

c)

luontoissuoritusten osalta rahastoista maksettava osarahoitus ei ylitä tukikelpoisten menojen kokonaismäärää tällaisten suoritusten arvo pois luettuna.”

4)

Muutetaan 78 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 78 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Tuensaajien maksamat menot on osoitettava maksukuittien tai todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla, jollei kutakin rahastoa koskevissa erityisasetuksissa toisin säädetä.”

b)

Kumotaan 78 artiklan 2 kohdan b alakohta;

c)

Korvataan 78 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos komissio päättää 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti olla osallistumatta suurhankkeen rahoitukseen, komission päätöstä seuraavaa menoilmoitusta on korjattava tämän mukaisesti.”

5)

Korvataan 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b ja c alakohta seuraavasti:

”a)

jäsenvaltioille, jotka kuuluivat Euroopan unioniin sellaisena kuin se oli ennen 1 päivää toukokuuta 2004, vuonna 2007 2 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan, vuonna 2008 3 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan ja vuonna 20092, 5 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan;

b)

jäsenvaltioille, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, vuonna 2007 2 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan, vuonna 2008 3 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan ja vuonna 2009 4 prosenttia rakennerahastojen rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan;

c)

jos toimenpideohjelma kuuluu Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen piiriin ja jos vähintään yksi osallistujista on jäsenvaltio, joka on liittynyt Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, vuonna 2007 2 prosenttia EAKR:n rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan, vuonna 2008 3 prosenttia EAKR:n rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan ja vuonna 2009 4 prosenttia EAKR:n rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 3 kohtaa ja 4 kohdan a alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GANDALOVIČ


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 86/2009,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

78,3

MA

48,5

TN

134,4

TR

97,0

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

116,0

TR

131,2

ZZ

138,1

0709 90 70

MA

146,2

TR

112,5

ZZ

129,4

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

50,5

IL

62,4

MA

63,7

TN

43,2

TR

55,0

ZZ

55,0

0805 20 10

IL

144,6

MA

85,8

TR

54,0

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,3

EG

88,5

IL

74,9

JM

93,7

PK

46,6

TR

61,0

ZZ

71,8

0805 50 10

EG

48,1

MA

67,1

TR

62,8

ZZ

59,3

0808 10 80

CA

84,9

CN

65,1

MK

32,6

US

101,9

ZZ

71,1

0808 20 50

CL

115,7

CN

34,8

TR

40,0

US

110,3

ZA

119,5

ZZ

84,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 87/2009,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2009,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2009 osakaudella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 10 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 327/98 avataan eräitä riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja osakausiin mainitun asetuksen liitteen IX mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa säädettyjen kiintiöiden ensimmäinen osakausi on tammikuu.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2009 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4148, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisissä kiintiöissä haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(4)

Edellä mainitusta ilmoituksesta käy myös ilmi, että asetuksen (EY) N:o 327/98 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2009 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 9.4149, 09.4150, 09.4152 ja 09.4153, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Sen vuoksi olisi vahvistettava seuraavalla kiintiöosakaudella kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166, käytettävissä olevat kokonaismäärät asetuksen (EY) N:o 327/98 5 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettuihin kiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4148, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166, kuuluvaa riisiä varten tammikuun 2009 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuihin määriin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja jakokertoimia.

2.   Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettujen kiintiöiden, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166, mukaisesti seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5.


LIITE

Tammikuun 2009 osakaudeksi jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti:

a)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2009 osakauden jakokerroin

Huhtikuun 2009 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Amerikan yhdysvallat

09.4127

 (2)

22 545 000

Thaimaa

09.4128

 (2)

8 738 852

Australia

09.4129

 (3)

1 019 000

Muut alkuperät

09.4130

 (3)

1 805 000


b)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2009 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2009 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Kaikki maat

09.4148

1,690006 %

0


c)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 kuuluvien rikottujen riisinjyvien kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2009 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2009 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Thaimaa

09.4149

 (2)

31 370 790

Australia

09.4150

 (1)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (1)

11 000 000

Amerikan yhdysvallat

09.4153

 (2)

6 215 000

Muut alkuperät

09.4154

1,449194 %

6 000 010


d)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2009 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2009 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Thaimaa

09.4112

1,298370 %

0

Amerikan yhdysvallat

09.4116

2,081253 %

0

Intia

09.4117

1,315789 %

0

Pakistan

09.4118

1,072615 %

0

Muut alkuperät

09.4119

1,092084 %

0

Kaikki maat

09.4166

1,002539 %

17 011 012


(1)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(2)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(3)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 88/2009,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2009,

sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 19 ja 23 päivän tammikuuta 2009 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille on jätetty 19 ja 23 päivän tammikuuta 2009 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 950/2006 ja/tai puhdistamoiden hankintatarpeita varten markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamisesta 7 päivänä toukokuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 (3) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä on samansuuruinen tai suurempi kuin järjestysnumerolle 09.4332 (2008–2009) käytettävissä oleva määrä.

(2)

Sen vuoksi komission olisi vahvistettava jakokerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava jäsenvaltioille kyseisen määrän täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 950/2006 4 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 508/2007 3 artiklan mukaisesti 19 ja 23 päivän tammikuuta 2009 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 122, 11.5.2007, s. 1.


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

Saavutettu

09.4333

Norsunluurannikko

100

 

09.4334

Kongon tasavalta

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Intia

0

Saavutettu

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mosambik

0

Saavutettu

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

0

Saavutettu

09.4347

Tansania

100

 

09.4348

Trinidad ja Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Etuuskohteluun oikeutettu AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV luku

Markkinointivuosi heinäkuuta–syyskuuta 2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

 

09.4333

Norsunluurannikko

 

09.4334

Kongon tasavalta

 

09.4335

Fidži

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

Intia

0

Saavutettu

09.4338

Jamaika

 

09.4339

Kenia

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Mauritius

 

09.4343

Mosambik

100

 

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

100

 

09.4347

Tansania

 

09.4348

Trinidad ja Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Täydentävä sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 V luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4315

Intia

 

09.4316

AKT-pöytäkirjan allekirjoittajamaat

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VI luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4317

Australia

0

Saavutettu

09.4318

Brasilia

0

Saavutettu

09.4319

Kuuba

0

Saavutettu

09.4320

Muut kolmannet maat

0

Saavutettu


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

0

Saavutettu

09.4326

Serbia ja Kosovo (1)

100

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

100

 

09.4328

Kroatia

100

 


Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4380

Poikkeustuonnin alaisena

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

100

 


Talouskumppanuussopimuksen mukainen lisäsokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII a luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4431

Komorit, Madagaskar, Mauritius, Seychellit, Sambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda

100

 

09.4433

Swazimaa

100

 

09.4434

Mosambik

0

Saavutettu

09.4435

Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago

0

Saavutettu

09.4436

Dominikaaninen tasavalta

0

Saavutettu

09.4437

Fidži, Papua-Uusi-Guinea

100

 


Sokerin tuonti Bulgarialle ja Romanialle avatuissa siirtymäkauden tariffikiintiöissä

Asetuksen (EY) N:o 508/2007 1 artikla

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 19.1.2009-23.1.2009 välisellä viikolla

Raja

09.4365

Bulgaria

0

Saavutettu

09.4366

Romania

100

 


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 89/2009,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2009,

tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2009 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/859/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 (3) ja ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 (4) määrätään tiettyihin maataloustuotteisiin ja jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavista sopimuspuolten välisistä kauppajärjestelyistä.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 138/2004 (5), vahvistetaan tiettyihin CN-koodiin 2202 10 00 kuuluviin, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältäviin tai maustettuihin vesiin sekä CN-koodiin 2202 90 10 kuuluviin muihin alkoholittomiin, sokeria sisältäviin juomiin sovellettava tullittomuus.

(3)

Kyseisiin vesiin ja muihin juomiin sovellettava tullittomuus on Norjan osalta lakkautettu tilapäisesti Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevalla Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisellä kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, jäljempänä ’sopimus’, joka hyväksyttiin päätöksellä 2004/859/EY (6). Sopimuksen yhteydessä yhteisesti hyväksyttyjen pöytäkirjamerkintöjen IV kohdan nojalla CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvien, Norjasta peräisin olevien tavaroiden tullivapaa tuonti on sallittu vain tullittomien kiintiöiden rajoissa, ja kiintiömäärän ylittävästä tuonnista on maksettava tulli.

(4)

Komission asetuksella (EY) N:o 93/2008 (7) kumottiin tullivapausjärjestelmän tilapäinen lakkauttaminen tiettyjen CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvien, Norjasta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön tuonnissa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana.

(5)

On tarpeen avata kyseisiin virvoitusjuomiin sovellettava tariffikiintiö vuodeksi 2009. Vuotuinen kiintiö avattiin edellisen kerran kyseisille tuotteille vuodeksi 2007 komission asetuksella (EY) N:o 1795/2006 (8). Vuodeksi 2008 ei avattu vuotuista kiintiötä. Vuoden 2009 kiintiön olisi sen vuoksi oltava sama kuin vuonna 2007.

(6)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (9) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. On aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattua tariffikiintiötä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan liitteessä vahvistettu yhteisön tariffikiintiö Norjasta peräisin oleville, kyseisessä liitteessä luetelluille tavaroille siinä esitettyjen edellytysten mukaisesti 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2009.

2.   Liitteessä vahvistettujen tavaroiden osalta sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

3.   Kiintiön ylittäviin tuontimääriin sovelletaan tullia, joka on 0,047 euroa litralta.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EYVL L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  EYVL L 22, 24.1.2002, s. 34.

(5)  EUVL L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  EUVL L 28, 1.2.2008, s. 12.

(8)  EUVL L 341, 7.12.2006, s. 17.

(9)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Norjasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tariffikiintiöt vuodeksi 2009

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä vuodeksi 2009

Kiintiön rajoissa kannettava tulli

Kiintiön ylittävään määrään sovellettava tulli

09.0709

2202 10 00

vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

17,303 milj. litraa

Vapaa

0,047 euroa/litra

ex 2202 90 10

muut alkoholittomat juomat, jotka sisältävät sokeria (sakkaroosia tai inverttisokeria)


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston neljän jäsenen nimittämisestä

(2009/75/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (1) ja erityisesti sen 65 artiklan 1 kohdan sekä 65 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission 16 päivänä syyskuuta 2008 laatiman ehdokasluettelon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

 

Nimitetään Mary G. BAKER, syntynyt Lontoossa (Yhdistynyt kuningaskunta) 27 päivänä lokakuuta 1936,

 

Mike O'DONOVAN, syntynyt Lontoossa (Yhdistynyt kuningaskunta) 26 päivänä syyskuuta 1946,

 

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, syntynyt Amsterdamissa (Alankomaat) 25 päivänä kesäkuuta 1950,

ja

 

Henk VAARKAMP, syntynyt Terschuurissa (Alankomaat) 22 päivänä kesäkuuta 1950,

Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden kaudeksi.

2 artikla

Euroopan lääkeviraston hallintoneuvosto vahvistaa päivämäärän, jona 1 artiklassa tarkoitettu kolmivuotiskausi alkaa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä tammikuuta 2009,

kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Bank Ċentrali ta’ Maltan/Central Bank of Maltan ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

(2009/76/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvostolle Bank Ċentrali ta’ Maltan/Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista 5 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan keskuspankin suosituksen EKP/2008/19 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin neuvoston suosittelemat ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymät riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat Euroopan keskuspankin (EKP) ja eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien tilit.

(2)

Bank Ċentrali ta’ Maltan/Central Bank of Maltan nykyisten ulkopuolisten tilintarkastajien toimikausi päättyy tilikauden 2008 tilintarkastuksen jälkeen. Sen vuoksi on tarpeen nimittää uusi ulkopuolinen tilintarkastaja tilikaudesta 2009 alkaen.

(3)

Euroopan keskuspankin neuvosto on suositellut KPMG:n nimittämistä ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi 2009–2013.

(4)

On aiheellista noudattaa EKP:n neuvoston suositusta ja muuttaa neuvoston päätös 1999/70/EY (2) vastaavasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 1999/70/EY 1 artiklan 15 kohta seuraavasti:

”15.   KPMG hyväksytään Bank Ċentrali ta’ Maltan/Central Bank of Maltan ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi 2009–2013.”

2 artikla

Tämä päätös ilmoitetaan Euroopan keskuspankille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KALOUSEK


(1)  EUVL C 322, 17.12.2008, s. 1.

(2)  EYVL L 22, 29.1.1999, s. 69.


Komissio

29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/77/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi osana niin kutsuttua Lamfalussyn prosessia 6 päivänä kesäkuuta 2001 päätöksen 2004/527/EY (1) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, jäljempänä ’komitean’, perustamisesta. Komitea aloitti toimintansa 7 päivänä kesäkuuta 2001, ja se toimii riippumattomana elimenä, joka pohtii arvopaperialaan liittyviä asioita, keskustelee niistä ja antaa niitä koskevia neuvoja komissiolle.

(2)

Neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi 9 päivänä maaliskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/1/EY (2) mukaisesti komissio tarkasteli vuonna 2007 Lamfalussyn prosessia ja esitti arviointinsa 20 päivänä marraskuuta 2007 annetussa tiedonannossa ”Lamfalussy-prosessin uudelleentarkastelu – Valvonnan lähentäminen (3)”.

(3)

Tiedonannossa komissio korostaa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean, jäljempänä ’valvontaviranomaisten komiteat’, merkitystä Euroopan yhä yhdentyneemmillä rahoitusmarkkinoilla. Komissio katsoo tarpeelliseksi laatia selkeät puitteet komiteoiden yhteistyölle valvonnan lähentämisessä.

(4)

Neuvosto kehottaa Lamfalussyn prosessin toimivuuden uudelleentarkastelun yhteydessä komissiota selventämään valvontaviranomaisten komiteoiden roolia ja tarkastelemaan kaikkia eri vaihtoehtoja komiteoiden toiminnan tehostamiseksi, horjuttamatta kuitenkaan nykyistä toimielinjärjestelmän tasapainoa tai vähentämättä valvojien vastuuta (4).

(5)

Maaliskuun 13 ja 14 päivänä 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehottaa pikaisesti parantamaan valvontakomiteoiden toimintaa (5).

(6)

Neuvosto kehotti 14 päivänä toukokuuta 2008 (6) komissiota tarkistamaan komission päätöksiä valvontaviranomaisten komiteoiden perustamisesta, jotta se varmistaisi niiden toimeksiantojen ja tehtävien yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden sekä lisäisi niiden panosta valvontaviranomaisten yhteistyöhön ja valvontamenettelyjen lähentämiseen. Neuvosto totesi, että komiteoille voitaisiin antaa erityisiä tehtäviä valvontaviranomaisten yhteistyön ja valvontamenettelyjen lähentämiseksi ja niiden aseman vahvistamiseksi rahoitusalan vakauteen kohdistuvien riskien arvioinnissa. Komitean aseman ja tehtävien määrittelemiseksi tarvitaan siksi nykyistä tiukempi oikeudellinen kehys.

(7)

Komitean tehtävänä on toimia riippumattomana neuvonantajaryhmänä, joka avustaa komissiota arvopapereita koskevissa kysymyksissä.

(8)

Komitean olisi myös pyrittävä edistämään yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja varmistamaan, että valvontaviranomaiset soveltavat lainsäädäntöä johdonmukaisesti.

(9)

Komitealla ei ole sääntelyvaltuuksia yhteisön tasolla. Sen tehtävänä on suorittaa vertaisarviointeja, edistää parhaita käytänteitä ja antaa ohjeita, suosituksia ja normeja, joilla pyritään lisäämään alan toimintatapojen lähentymistä yhteisössä.

(10)

Kahden- ja monenvälisen valvontayhteistyön lujittaminen perustuu valvontaviranomaisten keskinäiseen ymmärrykseen ja luottamukseen. Komitean olisi myötävaikutettava tällaisen yhteistyön parantamiseen.

(11)

Komitean olisi myös edistettävä valvonnassa käytettyjen toimintatapojen lähentymistä yhteisössä. Tämän tavoitteen täsmentämiseksi olisi laadittava ohjeellinen ja avoin luettelo komitealle kuuluvista tehtävistä.

(12)

Valvontaviranomaisten ja erityisesti valvontakollegioiden jäsenten välisten mahdollisten useita valtioita koskevien riita-asioiden ratkaisemiseksi komitean välityksellä olisi oltava käytössä vapaaehtoinen ja ohjeellinen sovittelumenettely.

(13)

Komitean asiantuntemuksen hyödyntämiseksi valvontaviranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus saattaa komitean käsiteltäväksi kysymyksiä ohjeellista lausuntoa varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta valvontaviranomaisten valtuuksien soveltamista.

(14)

Valvontaviranomaisten välinen tietojenvaihto on olennainen osa niiden tehtäviä ja keskeinen tekijä arvopaperimarkkinoiden tehokkaan valvonnan ja rahoitusalan vakauden edistämisessä. Vaikka arvopaperialan lainsäädännössä asetetaan valvontaviranomaisten yhteistyölle ja tiedonvaihdolle selkeät oikeudelliset velvoitteet, komitean tulisi helpottaa päivittäistä tiedonvaihtoa näiden välillä, noudattaen kuitenkin sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.

(15)

Valvontatehtävien päällekkäisyyden välttämiseksi ja siten valvontaprosessin tehostamiseksi sekä markkinatoimijoille aiheutuvan rasituksen vähentämiseksi komitean olisi helpotettava valvontaviranomaisten välistä tehtävänjakoa erityisesti asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa.

(16)

Valvontakollegioiden lähentymisen ja johdonmukaisuuden edistämiseksi ja siten niiden tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi komitean olisi valvottava kollegioiden toimintaa rajoittamatta kuitenkaan kollegion jäsenten riippumattomuutta.

(17)

Valvontaraporttien laadukkuus, vertailukelpoisuus ja johdonmukaisuus ovat yhteisön valvontajärjestelyjen kustannustehokkuuden ja useissa maissa toimivien instituutioiden velvoitetaakan kannalta olennaisia. Komitean olisi myötävaikutettava päällekkäisyyksien ja kaksinkertaisen työn välttämiseen ja valvontatietojen vertailukelpoisuuden ja asianmukaisen laadun edistämiseen.

(18)

Yhteisön rahoitusjärjestelmät ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, ja yhden jäsenvaltion tapahtumilla saattaa olla huomattavia vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden rahoituslaitoksiin ja -markkinoihin. Rahoitusalan ryhmittymien lukumäärän kasvu ja pankki-, arvopaperi- ja vakuutusalalla toimivien yritysten toimintojen erojen hämärtyminen asettavat valvonnalle lisähaasteita niin kansallisella kuin yhteisön tasolla. Rahoitusalan vakauden turvaamiseksi tämän komitean, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean tasolla tarvitaan järjestelmä, jotta mahdolliset rajojen yli ja eri aloille ulottuvat riskit voitaisiin tunnistaa ajoissa ja jotta niistä voidaan tarvittaessa tiedottaa komissiolle ja muille komiteoille. Komitean olisi myös huolehdittava siitä, että jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöt ja kansalliset keskuspankit saavat tarvittavan tiedon. Komitealla on tärkeä tehtävä arvopaperialan riskien tunnistamisessa ja sen varmistamisessa, että komissio saa säännöllisesti tietoa tilanteesta. Myös neuvoston olisi saatava tietoa arvioinneista. Komitean olisi myös tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja annettava tälle säännöllisesti tietoa arvopaperialan tilanteesta. Komitea ei saisi tällaisissa tapauksissa ilmaista tietoja yksittäisistä valvonnanalaisista yrityksistä.

(19)

Sen varmistamiseksi, että monialaisia kysymyksiä käsitellään asiaankuuluvalla tavalla, komitean toimintaa olisi yhteensovitettava Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomitean toiminnan kanssa. Tämä on erityisen tärkeää mahdollisten rahoitusalan vakauteen kohdistuvien eri aloille ulottuvien riskien käsittelyssä.

(20)

Jotta voidaan välttää päällekkäinen työ ja epäjohdonmukaisuudet ja varmistaa, että komitealla on tuoreet tiedot alan viimeisimmästä kehityksestä ja mahdollisuus tietojenvaihtoon, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kanssa tehtävän, rahoitusalan ryhmittymien valvontaa koskevan yhteistyön olisi tapahduttava rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevässä sekakomiteassa.

(21)

Rahoituspalvelujen maailmanlaajuistuminen ja kansainvälisten standardien yhä suurempi merkitys huomioon ottaen komitean olisi myös edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa.

(22)

Komitean vastuu yhteisön toimielimiin nähden on erittäin tärkeää, ja sen pitäisi olla tarkkaan määritelty ja vakiintunut, tarkastajien riippumattomuutta kuitenkin kunnioittaen.

(23)

Komitean olisi laadittava oma työjärjestyksensä, kunnioitettava täysin toimielinten oikeuksia ja otettava huomioon perustamissopimuksessa määrätty toimielinten välinen tasapaino. Komitean toimintakehyksen vahvistaminen edellyttää myös työskentelymenetelmien parantamista. Jos komiteassa ei päästä yhteisymmärrykseen, päätökset olisi tehtävä määräenemmistöllä perustamissopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(24)

Oikeusvarmuuteen ja selkeyteen liittyvistä syistä päätös 2001/527/EY olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustetaan yhteisöön riippumaton arvopapereiden neuvoa-antava ryhmä, jonka nimi on Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea, jäljempänä ’komitea’.

2 artikla

Komitean tehtävänä on neuvoa joko omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä komissiota erityisesti arvopaperialan, mukaan lukien arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset), täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien ehdotusten valmistelussa.

Kysyessään komitean neuvoa komissio voi asettaa määräajan, johon mennessä komitean on annettava lausuntonsa. Määräaika vahvistetaan asian kiireellisyyden perusteella.

3 artikla

Komitea täyttää sille asetetut tehtävät ja pyrkii myös edistämään yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa antamalla ohjeita, suosituksia ja normeja.

4 artikla

1.   Komitea lujittaa kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä arvopaperialalla ja edistää jäsenvaltioiden valvontakäytänteiden ja lähestymistapojen lähentymistä yhteisössä. Tätä varten sillä on muun muassa seuraavat tehtävät:

a)

sovitella tai helpottaa sovittelua valvontaviranomaisten välillä asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa tai valvontaviranomaisen pyynnöstä;

b)

antaa lausuntoja valvontaviranomaisille asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa tai näiden pyynnöstä;

c)

edistää valvontaviranomaisten kahdenvälistä ja monenvälistä tehokasta tietojenvaihtoa noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä;

d)

helpottaa valvontaviranomaisten tehtävänjakoa erityisesti määrittelemällä siirrettäväksi sopivat tehtävät ja edistämällä parhaita käytänteitä;

e)

varmistaa valvontakollegioiden tehokas ja johdonmukainen toiminta erityisesti laatimalla suuntaviivoja kollegioiden operatiivista toimintaa varten, valvomalla eri kollegioiden käytänteiden yhtenäisyyttä ja jakamalla parhaita käytänteitä;

f)

edistää yhteisten korkealaatuisten standardien laatimista valvontaa koskeville kertomuksille;

g)

valvoa antamiensa ohjeiden, suositusten ja normien käytännön soveltamista.

2.   Komitea tarkastelee jäsenvaltioiden valvontakäytänteitä ja arvioi säännöllisesti niiden lähentymistä. Komitea raportoi vuosittain saavutetusta edistyksestä ja yksilöi jäljellä olevat esteet.

3.   Komitea laatii uusia käytännön työvälineitä yhteisten valvontakäytänteiden lähentämiseen.

5 artikla

1.   Komissio seuraa ja arvioi arvopaperialan kehitystä ja tarvittaessa tiedottaa siihen liittyvistä näkökohdista Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitealle, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitealle sekä komissiolle. Komitea huolehtii siitä, että jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöt ja kansalliset keskuspankit saavat tietoa mahdollisista tai lähestyvistä ongelmista.

2.   Komitea toimittaa komissiolle vähintään kahdesti vuodessa arvioinnit mikrotason vakavaraisuusvalvonnan kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä sekä arvopaperialan haavoittuvuudesta.

Komitea esittää arvioinneissa merkittävimpien riski- ja haavoittuvuustekijöiden luokittelun, arvioi missä määrin tällaiset riski- ja haavoittuvuustekijät uhkaavat rahoitusalan vakautta ja ehdottaa tarvittaessa ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimia.

Arvioinneista tiedotetaan neuvostolle.

3.   Komitealla on oltava käytössään menettelyt, joilla varmistetaan, että valvontaviranomaiset voivat toimia nopeasti tilanteen vaatimalla tavalla. Tarvittaessa komitea avustaa yhteisön valvontaviranomaisia yhteisen arvioinnin laatimisessa sellaisista riski- ja haavoittuvuustekijöistä, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia yhteisön rahoitusjärjestelmän vakauteen.

4.   Komitea varmistaa Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomitean kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä, että eri alojen kehityssuuntaukset sekä riski- ja haavoittuvuustekijät otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

6 artikla

1.   Komitea edistää yhteisten valvontakäytänteiden kehittämistä arvopaperialalla ja muilla aloilla tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kanssa.

2.   Komitea laatii tätä varten alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin henkilöstön väliaikaista siirtoa koskevia järjestelyjä, yhteisiä tutkimusryhmiä ja valvontakäyntejä sekä muita olemassa olevia työvälineitä.

3.   Komitea kehittää tarvittaessa uusia välineitä yhteisten valvontakäytänteiden edistämiseksi.

4.   Komitea lujittaa yhteistyötä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa erityisesti kehottamalla näitä osallistumaan yhteisiin koulutusohjelmiin.

7 artikla

1.   Komitean jäsenet ovat arvopaperialan, mukaan lukien yhteissijoitusyritykset, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten korkean tason edustajia. Kukin jäsenvaltio nimeää arvopaperialan toimivaltaisen viranomaisen korkean tason edustajan, joka osallistuu komitean kokouksiin.

2.   Komissio on läsnä komitean kokouksissa ja nimeää korkean tason edustajan osallistumaan sen keskusteluihin.

3.   Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

4.   Komitea voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja tarkkailijoita.

8 artikla

1.   Komitean jäsenet eivät saa ilmaista tietoja, joita koskee salassapitovelvollisuus. Kaikkien keskusteluihin osallistuvien on noudatettava sovellettavia salassapitoa koskevia sääntöjä.

2.   Kun jotakin esityslistan kohtaa koskevassa keskustelussa vaihdetaan luottamuksellisia tietoja valvonnanalaisesta laitoksesta, keskusteluun osallistuminen voidaan rajoittaa valvontaan suoraan osallistuviin jäseniin.

9 artikla

1.   Komitea antaa komissiolle säännöllisesti tietoa toimintansa tuloksista. Se on säännöllisesti yhteydessä komission päätöksellä 2001/528/EY (7) perustettuun Euroopan arvopaperikomiteaan sekä Euroopan parlamentin toimivaltaiseen komiteaan.

2.   Komitea varmistaa rahoituspalvelualoilla tehtävän monialaisen työn johdonmukaisuuden tekemällä säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean sekä Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kanssa.

3.   Komitean puheenjohtaja tapaa Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean puheenjohtajat vähintään kerran kuussa.

10 artikla

Komitea voi perustaa työryhmiä. Komissio kutsutaan työryhmien kokouksiin tarkkailijaksi.

11 artikla

Komitea voi osallistua rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevään sekakomiteaan.

12 artikla

Ennen kuin komitea antaa lausuntonsa komissiolle, komitea kuulee laajasti, avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja varhaisessa vaiheessa markkinatoimijoita, kuluttajia ja loppukäyttäjiä. Komitea julkistaa kuulemistensa tulokset, ellei vastaaja toisin pyydä.

13 artikla

Komitea laatii vuotuisen työohjelman ja toimittaa sen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. Komitea tiedottaa säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa neuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle työohjelmassa määriteltyjen toimien toteutumisesta.

14 artikla

Komitea tekee päätöksensä yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, päätökset on tehtävä määräenemmistöllä. Komitean jäsenten edustajien äänet painotetaan perustamissopimuksen 205 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti samalla tavalla kuin jäsenvaltioiden äänet.

Jos komitean jäsen ei noudata komitean sopimia ohjeita, suosituksia, normeja ja muita komitean toimenpiteitä, hänen on perusteltava valintansa.

15 artikla

Komitea hyväksyy oman työjärjestyksensä ja vahvistaa omat toimintajärjestelynsä.

Työjärjestyksen muutoksia sekä komitean jäsenten valitsemista ja irtisanomista koskevien päätösten osalta työjärjestykseen voi sisältyä päätöksentekomenettelyjä, jotka poikkeavat 14 artiklassa säädetystä menettelystä.

16 artikla

Kumotaan päätös 2001/527/EY.

17 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 43.

(2)  EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 lopullinen.

(4)  Neuvoston päätelmät 15698/07, 4.12.2007.

(5)  Neuvoston päätelmät 7652/1/08 Rev. 1.

(6)  Neuvoston päätelmät 8515/3/08 Rev. 3.

(7)  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/78/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi osana niin kutsuttua Lamfalussyn prosessia 5 päivänä marraskuuta 2003 päätöksen 2004/5/EY (1) Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean, jäljempänä ’komitean’, perustamisesta. Komitea aloitti toimintansa 1 päivänä tammikuuta 2004, ja se toimii riippumattomana elimenä, joka pohtii pankkitoiminnan sääntelyyn ja valvontaan liittyviä asioita, keskustelee niistä ja antaa niitä koskevia neuvoja komissiolle.

(2)

Neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi 9 päivänä maaliskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/1/EY (2) mukaisesti komissio tarkasteli vuonna 2007 Lamfalussyn prosessia ja esitti arviointinsa 20 päivänä marraskuuta 2007 annetussa tiedonannossa (3)”Lamfalussy-prosessin uudelleentarkastelu – Valvonnan lähentäminen”.

(3)

Tiedonannossa komissio korostaa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean, jäljempänä ’valvontaviranomaisten komiteat’, merkitystä Euroopan yhä yhdentyneemmillä rahoitusmarkkinoilla. Komissio katsoo tarpeelliseksi laatia selkeät puitteet komiteoiden yhteistyölle valvonnan lähentämisessä.

(4)

Neuvosto kehottaa Lamfalussyn prosessin toimivuuden uudelleentarkastelun yhteydessä komissiota selventämään valvontaviranomaisten komiteoiden roolia ja tarkastelemaan kaikkia eri vaihtoehtoja komiteoiden toiminnan tehostamiseksi, horjuttamatta kuitenkaan nykyistä toimielinjärjestelmän tasapainoa tai vähentämättä valvojien vastuuta (4).

(5)

Maaliskuun 13 ja 14 päivänä 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehottaa pikaisesti parantamaan valvontakomiteoiden toimintaa (5).

(6)

Neuvosto kehotti 14 päivänä toukokuuta 2008 (6) komissiota tarkistamaan komission päätöksiä valvontaviranomaisten komiteoiden perustamisesta, jotta se varmistaisi niiden toimeksiantojen ja tehtävien yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden sekä lisäisi niiden panosta valvontaviranomaisten yhteistyöhön ja valvontamenettelyjen lähentämiseen. Neuvosto totesi, että komiteoille voitaisiin antaa erityisiä tehtäviä valvontaviranomaisten yhteistyön ja valvontamenettelyjen lähentämiseksi ja niiden aseman vahvistamiseksi rahoitusalan vakauteen kohdistuvien riskien arvioinnissa. Komitean aseman ja tehtävien määrittelemiseksi tarvitaan siksi nykyistä tiukempi oikeudellinen kehys.

(7)

Komitean kokoonpanon olisi heijastettava pankkivalvonnan järjestämistä, ja siinä olisi otettava huomioon myös keskuspankkien merkitys pankkialan yleiselle vakaudelle kansallisella ja yhteisön tasolla. Eri osallistujaryhmien oikeudet olisi määriteltävä selkeästi. Erityisesti kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille valvontaviranomaisille olisi varattava oikeus toimia puheenjohtajana ja oikeus äänestää. Yksittäisiä valvottuja laitoksia koskeviin luottamuksellisiin keskusteluihin osallistuminen olisi tarvittaessa rajoitettava toimivaltaisiin valvontaviranomaisiin ja keskuspankkeihin, joille on annettu erityinen toiminnallinen vastuu kyseisten yksittäisten valvonnanalaisten laitosten valvonnasta.

(8)

Komitean tehtävänä on toimia riippumattomana neuvonantajaryhmänä, joka avustaa komissiota pankkivalvonnassa.

(9)

Komitean toimeksiantoon pitäisi kuulua rahoitusalan ryhmittymien valvonta. Jotta voidaan välttää päällekkäinen työ ja epäjohdonmukaisuudet ja varmistaa, että komitealla on tuoreet tiedot alan viimeisimmästä kehityksestä ja mahdollisuus tiedonvaihtoon, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kanssa tehtävän, rahoitusalan ryhmittymien valvontaa koskevan yhteistyön olisi tapahduttava rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevässä sekakomiteassa.

(10)

Komitean olisi myös pyrittävä edistämään yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja varmistamaan, että valvontaviranomaiset soveltavat lainsäädäntöä johdonmukaisesti.

(11)

Komitealla ei ole sääntelyvaltuuksia yhteisön tasolla. Sen tehtävänä on suorittaa vertaisarviointeja, edistää parhaita käytänteitä ja antaa ohjeita, suosituksia ja normeja, joilla pyritään lisäämään alan toimintatapojen lähentymistä yhteisössä.

(12)

Kahden- ja monenvälisen valvontayhteistyön lujittaminen perustuu valvontaviranomaisten keskinäiseen ymmärrykseen ja luottamukseen. Komitean olisi myötävaikutettava tällaisen yhteistyön parantamiseen.

(13)

Komitean olisi myös edistettävä valvonnassa käytettyjen toimintatapojen lähentymistä yhteisössä. Tämän tavoitteen täsmentämiseksi olisi laadittava ohjeellinen ja avoin luettelo komitealle kuuluvista tehtävistä.

(14)

Valvontaviranomaisten ja erityisesti valvontakollegioiden jäsenten välisten mahdollisten useita valtioita koskevien riita-asioiden ratkaisemiseksi komitean välityksellä olisi oltava käytössä vapaaehtoinen ja ohjeellinen sovittelumenettely.

(15)

Komitean asiantuntemuksen hyödyntämiseksi valvontaviranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus saattaa komitean käsiteltäväksi kysymyksiä ohjeellista lausuntoa varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta valvontaviranomaisten valtuuksien soveltamista.

(16)

Valvontaviranomaisten välinen tietojenvaihto on olennainen osa niiden tehtäviä ja keskeinen tekijä pankkiryhmien tehokkaan valvonnan ja rahoitusalan vakauden edistämisessä. Vaikka pankkialan lainsäädännössä asetetaan valvontaviranomaisten yhteistyölle ja tiedonvaihdolle selkeät oikeudelliset velvoitteet, komitean tulisi helpottaa päivittäistä tiedonvaihtoa näiden välillä, noudattaen kuitenkin sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.

(17)

Valvontatehtävien päällekkäisyyden välttämiseksi ja siten valvontaprosessin tehostamiseksi sekä pankkiryhmille aiheutuvan rasituksen vähentämiseksi komitean olisi helpotettava valvontaviranomaisten välistä tehtävänjakoa erityisesti asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa.

(18)

Valvontaviranomaisten kollegioiden lähentymisen ja johdonmukaisuuden edistämiseksi ja siten niiden tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi komitean olisi valvottava kollegioiden toimintaa rajoittamatta kuitenkaan kollegion jäsenten riippumattomuutta.

(19)

Valvontaraporttien laadukkuus, vertailukelpoisuus ja johdonmukaisuus ovat yhteisön valvontajärjestelyjen kustannustehokkuuden ja useissa maissa toimivien instituutioiden velvoitetaakan kannalta olennaisia. Komitean olisi myötävaikutettava päällekkäisyyksien ja kaksinkertaisen työn välttämiseen ja valvontatietojen vertailukelpoisuuden ja asianmukaisen laadun edistämiseen.

(20)

Yhteisön rahoitusjärjestelmät ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, ja yhden jäsenvaltion tapahtumilla saattaa olla huomattavia vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden rahoituslaitoksiin ja -markkinoihin. Rahoitusalan ryhmittymien lukumäärän kasvu ja pankki-, arvopaperi- ja vakuutusalalla toimivien yritysten toimintojen erojen hämärtyminen asettavat valvonnalle lisähaasteita niin kansallisella kuin yhteisön tasolla. Rahoitusalan vakauden turvaamiseksi tämän komitean, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean tasolla tarvitaan järjestelmä, jotta mahdolliset rajojen yli ja eri aloille ulottuvat riskit voitaisiin tunnistaa ajoissa ja niistä voidaan tarvittaessa tiedottaa komissiolle ja muille komiteoille. Komitean olisi myös huolehdittava siitä, että jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöt ja kansalliset keskuspankit saavat tarvittavan tiedon. Komitealla on tärkeä tehtävä pankkialan riskien tunnistamisessa ja sen varmistamisessa, että komissio saa tilanteesta säännöllisesti tietoa. Myös neuvoston olisi saatava tietoa arvioinneista. Komitean olisi myös tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja annettava tälle säännöllisesti tietoa pankkialan tilanteesta. Komitea ei saisi tällaisissa tapauksissa ilmaista tietoja yksittäisistä valvonnanalaisista yrityksistä.

(21)

Sen varmistamiseksi, että monialaisia kysymyksiä käsitellään asiaankuuluvalla tavalla, komitean toimintaa olisi yhteensovitettava Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomitean toiminnan kanssa. Tämä on erityisen tärkeää mahdollisten rahoitusalan vakauteen kohdistuvien eri aloille ulottuvien riskien käsittelyssä.

(22)

Rahoituspalvelujen maailmanlaajuistuminen ja kansainvälisten standardien yhä suurempi merkitys huomioon ottaen komitean olisi myös edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa.

(23)

Komitean vastuu yhteisön toimielimiin nähden on erittäin tärkeää, ja sen pitäisi olla tarkkaan määritelty ja vakiintunut, tarkastajien riippumattomuutta kuitenkin kunnioittaen.

(24)

Komitean olisi laadittava oma työjärjestyksensä, kunnioitettava täysin toimielinten oikeuksia ja otettava huomioon perustamissopimuksessa määrätty toimielinten välinen tasapaino. Komitean toimintakehyksen vahvistaminen edellyttää myös työskentelymenetelmien parantamista. Jos komiteassa ei päästä yhteisymmärrykseen, päätökset olisi tehtävä määräenemmistöllä perustamissopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(25)

Oikeusvarmuuteen ja selkeyteen liittyvistä syistä päätös 2004/5/EY olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustetaan riippumaton neuvoa-antava ryhmä, jonka hoitaa pankkivalvontaa yhteisössä ja jonka nimi on Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea, jäljempänä ’komitea’.

2 artikla

Komitean tehtävänä on neuvoa komissiota erityisesti pankkialaan ja rahoitusalan ryhmittymiin sovellettavia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien ehdotusten valmistelussa joko omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä.

Kysyessään komitean neuvoa komissio voi asettaa määräajan, johon mennessä komitean on annettava lausuntonsa. Määräaika vahvistetaan asian kiireellisyyden perusteella.

3 artikla

Komitea täyttää sille asetetut tehtävät ja pyrkii myös edistämään yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa antamalla ohjeita, suosituksia ja normeja.

4 artikla

1.   Komitea lujittaa kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä pankkialalla ja edistää jäsenvaltioiden valvontakäytänteiden ja lähestymistapojen lähentymistä yhteisössä. Tätä varten sillä on muun muassa seuraavat tehtävät:

a)

sovitella tai helpottaa sovittelua valvontaviranomaisten välillä asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa tai valvontaviranomaisen pyynnöstä;

b)

antaa lausuntoja valvontaviranomaisille asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa tai näiden pyynnöstä;

c)

edistää valvontaviranomaisten kahdenvälistä ja monenvälistä tehokasta tietojenvaihtoa noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä;

d)

helpottaa valvontaviranomaisten tehtävänjakoa erityisesti määrittelemällä siirrettäväksi sopivat tehtävät ja edistämällä parhaita käytänteitä;

e)

varmistaa valvontaviranomaisten kollegioiden tehokas ja johdonmukainen toiminta erityisesti laatimalla suuntaviivoja kollegioiden operatiivista toimintaa varten, valvomalla eri kollegioiden käytänteiden yhtenäisyyttä ja jakamalla parhaita käytänteitä;

f)

edistää yhteisten korkealaatuisten standardien laatimista valvontaa koskeville kertomuksille;

g)

valvoa antamiensa ohjeiden, suositusten ja normien käytännön soveltamista.

2.   Komitea tarkastelee jäsenvaltioiden valvontakäytänteitä ja arvioi säännöllisesti niiden lähentymistä. Komitea raportoi vuosittain saavutetusta edistyksestä ja yksilöi jäljellä olevat esteet.

3.   Komitea laatii uusia käytännön työvälineitä yhteisten valvontakäytänteiden lähentämiseen.

5 artikla

1.   Komissio seuraa ja arvioi pankkialan kehitystä ja tarvittaessa tiedottaa siihen liittyvistä näkökohdista Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitealle sekä komissiolle. Komitea huolehtii siitä, että jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöt ja kansalliset keskuspankit saavat tietoa mahdollisista tai lähestyvistä ongelmista.

2.   Komitea toimittaa komissiolle vähintään kahdesti vuodessa arvioinnit mikrotason vakavaraisuusvalvonnan kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä sekä pankkialan haavoittuvuudesta.

Komitea esittää arvioinneissa merkittävimpien riski- ja haavoittuvuustekijöiden luokittelun, arvioi missä määrin tällaiset riski- ja haavoittuvuustekijät uhkaavat rahoitusalan vakautta ja ehdottaa tarvittaessa ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimia.

Arvioinneista tiedotetaan neuvostolle.

3.   Komitealla on oltava käytössään menettelyt, joilla varmistetaan, että valvontaviranomaiset voivat toimia nopeasti tilanteen vaatimalla tavalla. Tarvittaessa komitea avustaa yhteisön valvontaviranomaisia yhteisen arvioinnin laatimisessa sellaisista riski- ja haavoittuvuustekijöistä, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia yhteisön rahoitusjärjestelmän vakauteen.

4.   Komitea varmistaa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomitean kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä, että eri alojen kehityssuuntaukset sekä riski- ja haavoittuvuustekijät otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

6 artikla

1.   Komitea edistää yhteisten valvontakäytänteiden kehittämistä pankkialalla ja muilla aloilla tiiviissä yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kanssa.

2.   Komitea laatii tätä varten alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin henkilöstön väliaikaista siirtoa koskevia järjestelyjä, yhteisiä tutkimusryhmiä ja valvontakäyntejä sekä muita olemassa olevia työvälineitä.

3.   Komitea kehittää tarvittaessa uusia välineitä yhteisten valvontakäytänteiden edistämiseksi.

4.   Komitea lujittaa yhteistyötä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa erityisesti kehottamalla näitä osallistumaan yhteisiin koulutusohjelmiin.

7 artikla

1.   Komitean jäsenet ovat seuraavien organisaatioiden korkean tason edustajia:

a)

luottolaitosten valvonnasta vastaavat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, jäljempänä ’toimivaltaiset valvontaviranomaiset’;

b)

kansalliset keskuspankit, joille on annettu erityinen toiminnallinen vastuu yksittäisten luottolaitosten valvonnasta yhdessä toimivaltaisten valvontaviranomaisten kanssa;

c)

keskuspankit, jotka eivät ole suoraan mukana yksittäisten luottolaitosten valvonnassa, mukaan lukien Euroopan keskuspankki.

2.   Kukin jäsenvaltio nimeää korkean tason edustajat, jotka osallistuvat komitean kokouksiin. Euroopan keskuspankki nimeää korkean tason edustajan, joka osallistuu komitean kokouksiin.

3.   Komissio on läsnä komitean kokouksissa ja nimeää korkean tason edustajan osallistumaan sen keskusteluihin.

4.   Komitea valitsee puheenjohtajan toimivaltaisten valvontaviranomaisten edustajista.

5.   Komitea voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja tarkkailijoita.

8 artikla

1.   Komitean jäsenet eivät saa ilmaista tietoja, joita koskee salassapitovelvollisuus. Kaikkien keskusteluihin osallistuvien on noudatettava sovellettavia salassapitoa koskevia sääntöjä.

2.   Kun jotakin esityslistan kohtaa koskevassa keskustelussa vaihdetaan luottamuksellisia tietoja valvotusta laitoksesta, keskusteluun osallistuminen voidaan rajoittaa valvontaan suoraan osallistuviin toimivaltaisiin valvontaviranomaisiin ja niihin kansallisiin keskuspankkeihin, joille on annettu erityinen toiminnallinen vastuu kyseessä olevien yksittäisten luottolaitosten valvonnasta.

9 artikla

1.   Komitea antaa komissiolle säännöllisesti tietoa toimintansa tuloksista. Se on säännöllisesti yhteydessä komission päätöksellä 2004/10/EY (7) perustettuun Euroopan pankkikomiteaan sekä Euroopan parlamentin toimivaltaiseen komiteaan.

2.   Komitea varmistaa rahoituspalvelualoilla tehtävän monialaisen työn johdonmukaisuuden tekemällä säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean sekä Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kanssa.

3.   Komitean puheenjohtaja tapaa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean puheenjohtajat vähintään kerran kuussa.

10 artikla

Komitea voi perustaa työryhmiä. Komissio kutsutaan työryhmien kokouksiin tarkkailijaksi.

11 artikla

Komitea tekee rahoitusalan ryhmittymien valvonnan alalla yhteistyötä Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean kanssa rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevässä sekakomiteassa.

Komissio ja Euroopan keskuspankki kutsutaan rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevän sekakomitean kokouksiin tarkkailijoiksi.

12 artikla

Ennen kuin komitea antaa lausuntonsa komissiolle, komitea kuulee laajasti, avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja varhaisessa vaiheessa markkinatoimijoita, kuluttajia ja loppukäyttäjiä. Komitea julkistaa kuulemistensa tulokset, ellei vastaaja toisin pyydä.

Kun komitea antaa neuvoja sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin sovellettavista säännöksistä, sen on kuultava kaikkia viranomaisia, joilla on toimivalta valvoa sijoituspalveluyrityksiä ja jotka eivät ole jo edustettuina komiteassa.

13 artikla

Komitea laatii vuotuisen työohjelman ja toimittaa sen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. Komitea tiedottaa säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa neuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle työohjelmassa määriteltyjen toimien toteutumisesta.

14 artikla

Komitea tekee päätöksensä yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, päätökset on tehtävä määräenemmistöllä. Komitean jäsenten edustajien äänet painotetaan perustamissopimuksen 205 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti samalla tavalla kuin jäsenvaltioiden äänet.

Jos komitean jäsen ei noudata komitean sopimia ohjeita, suosituksia, normeja ja muita komitean toimenpiteitä, hänen on perusteltava valintansa.

15 artikla

Komitea hyväksyy oman työjärjestyksensä ja vahvistaa omat toimintajärjestelynsä.

Työjärjestyksen muutoksia sekä komitean jäsenten valitsemista ja irtisanomista koskevien päätösten osalta työjärjestykseen voi sisältyä päätöksentekomenettelyjä, jotka poikkeavat 14 artiklassa säädetystä menettelystä.

16 artikla

Kumotaan päätös 2004/5/EY.

17 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 3, 7.1.2004, s. 28.

(2)  EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 lopullinen.

(4)  Neuvoston päätelmät 15698/07, 4.12.2007.

(5)  Neuvoston päätelmät 7652/1/08 Rev. 1.

(6)  Neuvoston päätelmät 8515/3/08 Rev. 3.

(7)  EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä 2009,

Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/79/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi osana niin kutsuttua Lamfalussyn prosessia 5 päivänä marraskuuta 2003 päätöksen 2004/6/EY (1) Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean, jäljempänä ’komitean’, perustamisesta. Komitea aloitti toimintansa 24 päivänä marraskuuta 2003, ja se toimii riippumattomana elimenä, joka pohtii vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealoihin liittyviä asioita, keskustelee niistä ja antaa niitä koskevia neuvoja komissiolle.

(2)

Neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi 9 päivänä maaliskuuta annetun 2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/1/EY (2) mukaisesti komissio tarkasteli vuonna 2007 Lamfalussyn prosessia ja esitti arviointinsa 20 päivänä marraskuuta 2007 annetussa tiedonannossa ”Lamfalussy-prosessin uudelleentarkastelu – Valvonnan lähentäminen” (3).

(3)

Tiedonannossa komissio korostaa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean, jäljempänä ’valvontaviranomaisten komiteat’, merkitystä Euroopan yhä yhdentyneemmillä rahoitusmarkkinoilla. Komissio katsoo tarpeelliseksi laatia selkeät puitteet komiteoiden yhteistyölle valvonnan lähentämisessä.

(4)

Neuvosto kehottaa Lamfalussyn prosessin toimivuuden uudelleentarkastelun yhteydessä komissiota selventämään valvontaviranomaisten komiteoiden roolia ja tarkastelemaan kaikkia eri vaihtoehtoja komiteoiden toiminnan tehostamiseksi, horjuttamatta kuitenkaan nykyistä toimielinjärjestelmän tasapainoa tai vähentämättä valvojien vastuuta (4).

(5)

Maaliskuun 13 ja 14 päivänä 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehottaa pikaisesti parantamaan valvontakomiteoiden toimintaa (5).

(6)

Neuvosto kehotti 14 päivänä toukokuuta 2008 (6) komissiota tarkistamaan komission päätöksiä valvontaviranomaisten komiteoiden perustamisesta, jotta se varmistaisi niiden toimeksiantojen ja tehtävien yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden sekä lisäisi niiden panosta valvontaviranomaisten yhteistyöhön ja valvontamenettelyjen lähentämiseen. Neuvosto totesi, että komiteoille voitaisiin antaa erityisiä tehtäviä valvontaviranomaisten yhteistyön ja valvontamenettelyjen lähentämiseksi ja niiden aseman vahvistamiseksi rahoitusalan vakauteen kohdistuvien riskien arvioinnissa. Komitean aseman ja tehtävien määrittelemiseksi tarvitaan siksi nykyistä tiukempi oikeudellinen kehys.

(7)

Komitean tehtävänä on toimia riippumattomana neuvonantajaryhmänä, joka avustaa komissiota vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealoihin liittyvissä asioissa. Vaikka komitea tarkastelee työeläkealan osalta tällaisiin järjestelyihin liittyviä sääntely- ja valvontaseikkoja, se ei kuitenkaan käsittele työ- ja sosiaalilainsäädäntöön liittyviä asioita, kuten työeläkejärjestelmiä, eikä varsinkaan pakolliseen jäsenyyteen liittyviä seikkoja tai työehtosopimuksia.

(8)

Komitean toimeksiantoon pitäisi kuulua rahoitusalan ryhmittymien valvonta. Jotta voidaan välttää päällekkäinen työ ja epäjohdonmukaisuudet ja varmistaa, että komitealla on tuoreet tiedot alan viimeisimmästä kehityksestä ja mahdollisuus tiedonvaihtoon, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kanssa tehtävän, rahoitusalan ryhmittymien valvontaa koskevan yhteistyön olisi tapahduttava rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevässä sekakomiteassa.

(9)

Komitean olisi myös pyrittävä edistämään yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja varmistamaan, että valvontaviranomaiset soveltavat lainsäädäntöä johdonmukaisesti.

(10)

Komitealla ei ole sääntelyvaltuuksia yhteisön tasolla. Sen tehtävänä on suorittaa vertaisarviointeja, edistää parhaita käytänteitä ja antaa ohjeita, suosituksia ja normeja, joilla pyritään lisäämään alan toimintatapojen lähentymistä yhteisössä.

(11)

Kahden- ja monenvälisen valvontayhteistyön lujittaminen perustuu valvontaviranomaisten keskinäiseen ymmärrykseen ja luottamukseen. Komitean olisi myötävaikutettava tällaisen yhteistyön parantamiseen.

(12)

Komitean olisi myös edistettävä valvonnassa käytettyjen toimintatapojen lähentymistä yhteisössä. Tämän tavoitteen täsmentämiseksi olisi laadittava ohjeellinen ja avoin luettelo komitealle kuuluvista tehtävistä.

(13)

Valvontaviranomaisten ja erityisesti valvontakollegioiden jäsenten välisten mahdollisten useita valtioita koskevien riita-asioiden ratkaisemiseksi komitean välityksellä olisi oltava käytössä vapaaehtoinen ja ohjeellinen sovittelumenettely.

(14)

Komitean asiantuntemuksen hyödyntämiseksi valvontaviranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus saattaa komitean käsiteltäväksi kysymyksiä ohjeellista lausuntoa varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta valvontaviranomaisten valtuuksien soveltamista.

(15)

Valvontaviranomaisten välinen tietojenvaihto on olennainen osa niiden tehtäviä ja keskeinen tekijä vakuutusyritysryhmien tehokkaan valvonnan ja rahoitusalan vakauden edistämisessä. Vaikka vakuutuslainsäädännössä asetetaan valvontaviranomaisten yhteistyölle ja tiedonvaihdolle selkeät oikeudelliset velvoitteet, komitean tulisi helpottaa päivittäistä tiedonvaihtoa näiden välillä, noudattaen kuitenkin sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.

(16)

Valvontatehtävien päällekkäisyyden välttämiseksi ja siten valvontaprosessin tehostamiseksi sekä vakuutusyritysryhmille aiheutuvan rasituksen vähentämiseksi komitean olisi helpotettava valvontaviranomaisten välistä tehtävänjakoa erityisesti asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa.

(17)

Valvontakollegioiden lähentymisen ja johdonmukaisuuden edistämiseksi ja siten niiden tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi komitean olisi valvottava kollegioiden toimintaa rajoittamatta kuitenkaan kollegion jäsenten riippumattomuutta.

(18)

Valvontaraporttien laadukkuus, vertailukelpoisuus ja johdonmukaisuus ovat yhteisön valvontajärjestelyjen kustannustehokkuuden ja useissa maissa toimivien instituutioiden velvoitetaakan kannalta olennaisia. Komitean olisi myötävaikutettava päällekkäisyyksien ja kaksinkertaisen työn välttämiseen ja valvontatietojen vertailukelpoisuuden ja asianmukaisen laadun edistämiseen.

(19)

Yhteisön rahoitusjärjestelmät ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, ja yhden jäsenvaltion tapahtumilla saattaa olla huomattavia vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden rahoituslaitoksiin ja -markkinoihin. Rahoitusalan ryhmittymien lukumäärän kasvu ja pankki-, arvopaperi- ja vakuutusalalla toimivien yritysten toimintojen erojen hämärtyminen asettavat valvonnalle lisähaasteita niin kansallisella kuin yhteisön tasolla. Rahoitusalan vakauden turvaamiseksi tämän komitean, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tasolla tarvitaan järjestelmä, jotta mahdolliset rajojen yli ja eri aloille ulottuvat riskit voitaisiin tunnistaa ajoissa ja jotta niistä voidaan tarvittaessa tiedottaa komissiolle ja muille komiteoille. Komitean olisi myös huolehdittava siitä, että jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöt ja kansalliset keskuspankit saavat tarvittavan tiedon. Komitealla on tärkeä tehtävä vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealojen riskien tunnistamisessa ja sen varmistamisessa, että komissio saa tilanteesta säännöllisesti tietoa. Myös neuvoston olisi saatava tietoa arvioinneista. Komitean olisi myös tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja annettava tälle säännöllisesti tietoa pankkialan tilanteesta. Komitea ei saisi tällaisissa tapauksissa ilmaista tietoja yksittäisistä valvonnanalaisista yrityksistä.

(20)

Sen varmistamiseksi, että monialaisia kysymyksiä käsitellään asiaankuuluvalla tavalla, komitean toimintaa olisi yhteensovitettava Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomitean toiminnan kanssa. Tämä on erityisen tärkeää mahdollisten rahoitusalan vakauteen kohdistuvien eri aloille ulottuvien riskien käsittelyssä.

(21)

Rahoituspalvelujen maailmanlaajuistuminen ja kansainvälisten standardien yhä suurempi merkitys huomioon ottaen komitean olisi myös edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa.

(22)

Komitean vastuu yhteisön toimielimiin nähden on erittäin tärkeää, ja sen pitäisi olla tarkkaan määritelty ja vakiintunut, tarkastajien riippumattomuutta kuitenkin kunnioittaen.

(23)

Komitean olisi laadittava oma työjärjestyksensä, kunnioitettava täysin toimielinten oikeuksia ja otettava huomioon perustamissopimuksessa määrätty toimielinten välinen tasapaino. Komitean toimintakehyksen vahvistaminen edellyttää myös työskentelymenetelmien parantamista. Jos komiteassa ei päästä yhteisymmärrykseen, päätökset olisi tehtävä määräenemmistöllä perustamissopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(24)

Oikeusvarmuuteen ja selkeyteen liittyvistä syistä päätös 2004/6/ETY olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustetaan yhteisöön riippumaton vakuutusten ja työeläkkeiden neuvoa-antava ryhmä, jonka nimi on Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea, jäljempänä ’komitea’.

2 artikla

Komitean tehtävänä on neuvoa komissiota erityisesti vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealoilla sekä rahoitusalan ryhmittymiin sovellettavien täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien ehdotusten valmistelussa joko omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä.

Kysyessään komitean neuvoa komissio voi asettaa määräajan, johon mennessä komitean on annettava lausuntonsa. Määräaika vahvistetaan asian kiireellisyyden perusteella.

3 artikla

Komitea täyttää sille asetetut tehtävät ja pyrkii myös edistämään yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa antamalla ohjeita, suosituksia ja normeja.

4 artikla

1.   Komitea lujittaa kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealoilla ja edistää jäsenvaltioiden valvontakäytänteiden ja lähestymistapojen lähentymistä yhteisössä. Tätä varten sillä on muun muassa seuraavat tehtävät:

a)

sovitella tai helpottaa sovittelua valvontaviranomaisten välillä asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa tai valvontaviranomaisen pyynnöstä;

b)

antaa lausuntoja valvontaviranomaisille asiaa koskevassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa tai näiden pyynnöstä;

c)

edistää valvontaviranomaisten kahdenvälistä ja monenvälistä tehokasta tiedonvaihtoa noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä;

d)

helpottaa valvontaviranomaisten tehtävänjakoa erityisesti määrittelemällä siirrettäväksi sopivat tehtävät ja edistämällä parhaita käytänteitä;

e)

varmistaa valvontakollegioiden tehokas ja johdonmukainen toiminta erityisesti laatimalla suuntaviivoja kollegioiden operatiivista toimintaa varten, valvomalla eri kollegioiden käytänteiden yhtenäisyyttä ja jakamalla parhaita käytänteitä;

f)

edistää yhteisten korkealaatuisten standardien laatimista valvontaa koskeville kertomuksille;

g)

valvoa antamiensa ohjeiden, suositusten ja normien käytännön soveltamista.

2.   Komitea tarkastelee jäsenvaltioiden valvontakäytänteitä ja arvioi säännöllisesti niiden lähentymistä. Komitea raportoi vuosittain saavutetusta edistyksestä ja yksilöi jäljellä olevat esteet.

3.   Komitea laatii uusia yhteisten valvontakäytänteiden lähentämiseen tähtääviä käytännön työvälineitä.

5 artikla

1.   Komissio seuraa ja arvioi vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealojen kehitystä ja tarvittaessa tiedottaa siihen liittyvistä näkökohdista Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitealle sekä komissiolle. Komitea huolehtii siitä, että jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöt ja kansalliset keskuspankit saavat tietoa mahdollisista tai lähestyvistä ongelmista.

2.   Komitea toimittaa komissiolle vähintään kahdesti vuodessa arvioinnit mikrotason vakavaraisuusvalvonnan kehityssuuntauksista sekä vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealojen mahdollisista riski- ja haavoittuvuustekijöistä.

Komitea esittää arvioinneissa merkittävimpien riski- ja haavoittuvuustekijöiden luokittelun, arvioi missä määrin tällaiset riski- ja haavoittuvuustekijät uhkaavat rahoitusalan vakautta ja ehdottaa tarvittaessa ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimia.

Arvioinneista tiedotetaan neuvostolle.

3.   Komitealla on oltava käytössään menettelyt, joilla varmistetaan, että valvontaviranomaiset voivat toimia nopeasti tilanteen vaatimalla tavalla. Tarvittaessa komitea avustaa yhteisön yhteisen kannan laatimisessa sellaisista riski- ja haavoittuvuustekijöistä, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia yhteisön rahoitusjärjestelmän vakauteen.

4.   Komitea varmistaa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomitean kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä, että eri alojen kehityssuuntaukset sekä riski- ja haavoittuvuustekijät otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

6 artikla

1.   Komitea edistää yhteisten valvontakäytänteiden kehittämistä vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealoilla ja muilla aloilla tiiviissä yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kanssa.

2.   Komitea laatii tätä varten alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin henkilöstön väliaikaista siirtoa koskevia järjestelyjä, yhteisiä tutkimusryhmiä ja valvontakäyntejä sekä muita olemassa olevia työvälineitä.

3.   Komitea kehittää tarvittaessa uusia välineitä yhteisten valvontakäytänteiden edistämiseksi.

4.   Komitea lujittaa yhteistyötä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa erityisesti kehottamalla näitä osallistumaan yhteisiin koulutusohjelmiin.

7 artikla

1.   Komitean jäsenet ovat vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealojen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten korkean tason edustajia. Kukin jäsenvaltio nimeää toimivaltaisen viranomaisen korkean tason edustajan, joka osallistuu komitean kokouksiin.

2.   Komissio on läsnä kaikissa komitean kokouksissa ja nimeää korkean tason edustajan osallistumaan sen keskusteluihin.

3.   Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

4.   Komitea voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja tarkkailijoita.

5.   Komitea ei käsittele työ- ja sosiaalilainsäädäntöön liittyviä asioita, kuten työeläkejärjestelmiä, eikä varsinkaan pakollista jäsenyyttä ja työehtosopimuksia.

8 artikla

1.   Komitean jäsenet eivät saa ilmaista tietoja, joita koskee salassapitovelvollisuus. Kaikkien keskusteluihin osallistuvien on noudatettava sovellettavia salassapitoa koskevia sääntöjä.

2.   Kun jotakin esityslistan kohtaa koskevassa keskustelussa vaihdetaan luottamuksellisia tietoja valvonnanalaisesta laitoksesta, keskusteluun osallistuminen voidaan rajoittaa valvontaan suoraan osallistuviin jäseniin.

9 artikla

1.   Komitea antaa komissiolle säännöllisesti tietoa toimintansa tuloksista. Se on säännöllisesti yhteydessä komission päätöksellä 2004/9/EY (7) perustettuun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomiteaan sekä Euroopan parlamentin toimivaltaiseen komiteaan.

2.   Komitea varmistaa rahoituspalvelualoilla tehtävän monialaisen työn johdonmukaisuuden tekemällä säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean sekä Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kanssa.

3.   Komitean puheenjohtaja on säännöllisesti ja vähintään kerran kuussa yhteydessä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean puheenjohtajiin.

10 artikla

Komitea voi perustaa työryhmiä. Komissio kutsutaan työryhmien kokouksiin tarkkailijaksi.

11 artikla

Komitea tekee rahoitusalan ryhmittymien valvonnan alalla yhteistyötä Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kanssa rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevässä sekakomiteassa.

Komissio ja Euroopan keskuspankki kutsutaan rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevän sekakomitean kokouksiin tarkkailijoiksi.

12 artikla

Ennen kuin komitea antaa lausuntonsa komissiolle, komitea kuulee laajasti, avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja varhaisessa vaiheessa markkinatoimijoita, kuluttajia ja loppukäyttäjiä. Komitea julkistaa kuulemistensa tulokset, ellei vastaaja toisin pyydä.

13 artikla

Komitea laatii vuotuisen työohjelman ja toimittaa sen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. Komitea tiedottaa säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa neuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle työohjelmassa määriteltyjen toimien toteutumisesta.

14 artikla

Komitea tekee päätöksensä yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, päätökset on tehtävä määräenemmistöllä. Komitean jäsenten edustajien äänet painotetaan perustamissopimuksen 205 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti samalla tavalla kuin jäsenvaltioiden äänet.

Jos komitean jäsen ei noudata komitean sopimia ohjeita, suosituksia, normeja ja muita komitean toimenpiteitä, hänen on perusteltava valintansa.

15 artikla

Komitea hyväksyy oman työjärjestyksensä ja vahvistaa omat toimintajärjestelynsä.

Työjärjestyksen muutoksia sekä komitean jäsenten valitsemista ja irtisanomista koskevien päätösten osalta työjärjestykseen voi sisältyä päätöksentekomenettelyjä, jotka poikkeavat 14 artiklassa säädetystä menettelystä.

16 artikla

Kumotaan päätös 2004/6/EY.

17 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 3, 7.1.2004, s. 30.

(2)  EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 lopullinen.

(4)  Neuvoston päätelmät 15698/07, 4.12.2007.

(5)  Neuvoston päätelmät 7652/1/08 Rev. 1.

(6)  Neuvoston päätelmät 8515/3/08 Rev. 3.

(7)  EUVL L 3, 7.1.2004, s. 34.


IV Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

ETA:n sekakomitea

29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/33


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 127/2008,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2008,

ETA-sopimuksen liitteen VII (Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite VII muutettiin 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 50/2008 (1).

(2)

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 755/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä VII olevaan 1 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 R 0755: komission asetus (EY) N:o 755/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008 (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 10)”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 755/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2008, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3), tai päivänä, jona 26 päivänä lokakuuta 2007 tehty ETA:n sekakomitean päätös N:o 142/2007 tulee voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

S.D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 47.

(2)  EUVL L 205, 1.8.2008, s. 10.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/35


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 128/2008,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2008,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 119/2008 (1).

(2)

Yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annettu komission direktiivi 2008/65/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevaan 24 a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/439/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32008 L 0065: komission direktiivi 2008/65/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008 (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 36)”.

2 artikla

Direktiivin 2008/65/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2008, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

S.D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 110.

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 36.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/36


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 129/2008,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2008,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 119/2008 (1).

(2)

Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 20 päivänä joulukuuta 2007 tehty komission päätös 2008/217/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Neuvoston direktiivin 96/48/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän käyttötoimintaosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2002/734/EY kumoamisesta 1 päivänä helmikuuta 2008 tehty komission päätös 2008/231/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Päätöksellä 2008/217/EY kumotaan komission päätös 2002/732/EY (4), joka on osa sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(5)

Päätöksellä 2008/231/EY kumotaan komission päätös 2002/734/EY (5), joka on osa sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1)

Korvataan 37 ac kohdan (komission päätös 2002/732/EY) teksti seuraavasti:

32008 D 0217: komission päätös 2008/217/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 77, 19.3.2008, s. 1)”.

2)

Korvataan 37 ae kohdan (komission päätös 2002/734/EY) teksti seuraavasti:

32008 D 0231: komission päätös 2008/231/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2008, neuvoston direktiivin 96/48/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän käyttötoimintaosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2002/734/EY kumoamisesta (EUVL L 84, 26.3.2008, s. 1)”.

2 artikla

Päätösten 2008/217/EY ja 2008/231/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2008, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

S.D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 110.

(2)  EUVL L 77, 19.3.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 84, 26.3.2008, s. 1.

(4)  EYVL L 245, 12.9.2002, s. 143.

(5)  EYVL L 245, 12.9.2002, s. 370.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/38


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 130/2008,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2008,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXI muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 126/2008 (1).

(2)

Yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU–SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta aineellista puutetta koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2009 luettelon osalta 14 päivänä huhtikuuta 2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 362/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2010, 2011 ja 2012 ohjelmasta 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 365/2008 (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2009 lähtien toimitettavien tietojen koodauksen, rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen ja tarkasteluvuosineljänneksen määritelmän osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 komission asetus (EY) N:o 377/2008 (4) olisi otettava osaksi sopimusta.

(5)

Maahanmuuttajien ja heidän suoraan alenevassa polvessa olevien jälkeläistensä työmarkkinatilannetta koskevien vuoden 2008 lisäkysymysten määrittelystä annetun asetuksen (EY) N:o 102/2007 muuttamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 391/2008 (5) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XXI seuraavasti:

1)

Lisätään 18 w kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 452/2008) jälkeen kohta seuraavasti:

”18 x.

32008 R 0362: neuvoston asetus (EY) N:o 362/2008, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU–SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta aineellista puutetta koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2009 luettelon osalta (EUVL L 112, 24.4.2008, s. 1).”

2)

Lisätään 18 al kohdan (komission asetus (EY) N:o 207/2008) jälkeen kohdat seuraavasti:

”18 am.

32008 R 0365: komission asetus (EY) N:o 365/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2010, 2011 ja 2012 ohjelmasta (EUVL L 112, 24.4.2008, s. 22).

18 an.

32008 R 0377: komission asetus (EY) N:o 377/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2009 lähtien toimitettavien tietojen koodauksen, rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen ja tarkasteluvuosineljänneksen määritelmän osalta (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 57).”

3)

Lisätään 18 ak kohtaan (komission asetus (EY) N:o 102/2007) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32008 R 0391: komission asetus (EY) N:o 391/2008, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2008 (EUVL L 117, 1.5.2008, s. 15).”

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 362/2008, N:o 365/2008, N:o 377/2008 ja N:o 391/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2008, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

S.D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 119.

(2)  EUVL L 112, 24.4.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 112, 24.4.2008, s. 22.

(4)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 57.

(5)  EUVL L 117, 1.5.2008, s. 15.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


29.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/40


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 131/2008,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2008,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXI muutettiin 7 päivänä marraskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 126/2008 (1).

(2)

Ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 716/2007 muuttamisesta ominaisuustietojen määritelmien ja NACE Rev. 2 -luokituksen täytäntöönpanon osalta 30 päivänä heinäkuuta 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 747/2008 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXI olevaan 19 x kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32008 R 0747: komission asetus (EY) N:o 747/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008 (EUVL L 202, 31.7.2008, s. 20)”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 747/2008 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2008, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

S.D. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 119.

(2)  EUVL L 202, 31.7.2008, s. 20.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.