ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
21. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 40/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009, gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkitsemisestä ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 42/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta

6

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2009/40/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2009, tanskalaisen jäsenen ja kahden tanskalaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

11

 

 

2009/41/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2009, alueiden komitean itävaltalaisen jäsenen nimeämisestä

12

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

21.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 40/2009,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkitsemisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan ja 4 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 89/398/ETY koskee erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka tietyn koostumuksensa tai valmistusprosessinsa vuoksi on tarkoitettu täyttämään erityisten väestöryhmien erityiset ravitsemukselliset tarpeet. Keliakiaa sairastavat ihmiset muodostavat erityisen väestöryhmän, joka on pysyvästi intolerantti gluteenille.

(2)

Elintarviketeollisuus on kehittänyt joukon tuotteita, joille on annettu nimitys ”gluteeniton” tai muita samankaltaisia nimityksiä. Tällaisten tuotenimitysten käytön edellytyksiin liittyvät erot kansallisten säännösten välillä saattavat estää kyseisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta ja aiheuttaa sen, ettei yhtenäistä korkeatasoista kuluttajansuojaa voida varmistaa. Selkeyden vuoksi ja jotta vältettäisiin sekaannusten syntyminen kuluttajien keskuudessa erilaisten kansallisella tasolla annettujen tuotenimitysten vuoksi olisi sellaisten nimitysten käyttöedellytyksistä, jotka liittyvät siihen, että tuote ei sisällä gluteenia, säädettävä yhteisön tasolla.

(3)

Vehnä (eli kaikki Triticum-sukuun kuuluvat lajit kuten durumvehnä, speltti ja kamut-vehnä), ruis ja ohra ovat viljoja, joiden on tieteellisesti todettu sisältävän gluteenia. Näiden viljojen sisältämä gluteeni voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia henkilöille, jotka ovat gluteenille intolerantteja, mistä syystä heidän olisi vältettävä niitä.

(4)

Gluteenin poistaminen gluteenia sisältävistä viljoista on teknisesti huomattavan vaikeaa, ja siihen on taloudellisesti vain rajalliset mahdollisuudet, minkä vuoksi täysin gluteenittomien elintarvikkeiden valmistaminen on vaikeaa. Tästä syystä markkinoilla olevat tällaiseksi erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet saattavat sisältää vähäisiä gluteenijäämiä.

(5)

Useimmat, eivät kuitenkaan kaikki, gluteenille intolerantit henkilöt voivat sisällyttää kauran ruokavalioonsa ilman että heidän terveydelleen aiheutuu haitallisia vaikutuksia. Tästä asiasta on parhaillaan käynnissä tieteellisiä tutkimuksia. Suurena ongelmana on kuitenkin se, että kaura voi joutua kosketuksiin vehnän, rukiin tai ohran kanssa viljan korjuun, kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Tämän vuoksi kauraa sisältävien tuotteiden gluteenikontaminaatioriski olisi otettava huomioon näiden tuotteiden merkitsemisessä.

(6)

Gluteenille intolerantit eri henkilöt saattavat rajallisesti sietää vaihtelevia pieniä määriä gluteenia. Jotta henkilöt voisivat löytää markkinoilta tarpeisiinsa ja herkkyystasoonsa sopivan valikoiman elintarvikkeita, olisi oltava mahdollista valita tasoltaan erilaisia pieniä gluteenimääriä sisältäviä tuotteita tällaisissa rajoissa. On kuitenkin tärkeää merkitä tuotteet asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että gluteenille intolerantit henkilöt käyttävät tuotteita tarkoituksenmukaisesti, sekä järjestää jäsenvaltioiden tuella asiaan liittyviä tiedotuskampanjoita.

(7)

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet, jotka on erityisesti kehitetty, käsitelty tai valmistettu gluteenille intoleranttien henkilöiden ruokavalioon sopiviksi ja joita markkinoidaan sellaisina, olisi merkittävä joko nimityksellä ”erittäin vähägluteeninen” tai ”gluteeniton” tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Nämä edellytykset voidaan täyttää käyttämällä elintarvikkeita, jotka on erityisesti käsitelty yhden tai useamman gluteenia sisältävän ainesosan gluteenipitoisuuden vähentämiseksi, ja/tai elintarvikkeita, joissa gluteenia sisältävät ainesosat on korvattu muilla luontaisesti gluteenittomilla ainesosilla.

(8)

Direktiivin 89/398/ETY 2 artiklan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta ilmaista tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden, jotka soveltuvat erityisravinnoksi, osalta tällainen soveltuvuus. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista käyttää gluteenittomuudesta ilmoittavia nimityksiä sellaisissa tavanomaisissa elintarvikkeissa, jotka soveltuvat gluteenittomaan ruokavalioon sen ansiosta, ettei niissä ole gluteenia sisältävän viljan tai kauran ainesosia. Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY (2) edellytetään, että tällaisella tiedolla ei johdeta kuluttajaa harhaan esittämällä elintarvikkeella olevan erityisiä ominaisuuksia, kun tosiasiassa kaikilla samanlaisilla elintarvikkeilla on sellaisia ominaisuuksia.

(9)

Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/141/EY (3) kielletään gluteenia sisältävien ainesosien käyttö kyseisten elintarvikkeiden valmistuksessa. Näin ollen nimitysten ”erittäin vähägluteeninen” tai ”gluteeniton” käyttö tällaisten tuotteiden merkinnöissä olisi kiellettävä, koska tämän asetuksen mukaan kyseisiä merkintöjä käytetään ilmoittamaan gluteenipitoisuuksia, jotka ovat enintään 100 mg/kg ”erittäin vähägluteenisen” osalta ja enintään 20 mg/kg ”gluteenittoman” osalta.

(10)

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/125/EY (4) edellytetään merkintää siitä, sisältääkö valmiste gluteenia, jos valmistetta suositellaan annettavaksi alle kuuden kuukauden ikäisille vauvoille. Se, että kyseiset tuotteet eivät sisällä gluteenia, olisi ilmoitettava tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(11)

Codex Alimentarius -komissio hyväksyi 31. istunnossaan heinäkuussa 2008 gluteenille intoleranttien henkilöiden erityisruokavalioon kuuluvia elintarvikkeita koskevan Codex-standardin (5), ja tämän tarkoituksena on, että gluteenille intolerantit henkilöt voisivat löytää markkinoilta tarpeisiinsa ja herkkyystasoonsa sopivan valikoiman elintarvikkeita. Standardi olisi otettava asianmukaisesti huomioon tätä asetusta sovellettaessa.

(12)

Jotta talouden toimijat voisivat mukauttaa tuotantoprosessinsa, tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä olisi säädettävä siten, että tarvittava siirtymäkausi on mahdollinen. Tuotteita, jotka ovat tämän asetuksen voimaantulopäivänä jo sen mukaisia, voidaan kuitenkin markkinoida yhteisössä tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikkeisiin, lukuun ottamatta direktiivin 2006/141/EY soveltamisalaan kuuluvia äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitetuilla elintarvikkeilla’ erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka on erityisesti tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty gluteenille intoleranttien henkilöiden erityisruokavalioon sopiviksi;

b)

’gluteenilla’ vehnässä, rukiissa, ohrassa, kaurassa tai niiden risteytetyissä lajikkeissa ja niiden johdannaisissa esiintyvää valkuaisainetta, jolle jotkut henkilöt ovat intolerantteja ja joka on veteen ja 0,5 M natriumkloridiliuokseen liukenematon;

c)

’vehnällä’ kaikkia Triticum-sukuun kuuluvia lajeja.

3 artikla

Gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja merkitseminen

1.   Gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitettujen elintarvikkeiden, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta ainesosasta, joka on tehty vehnästä, rukiista, ohrasta, kaurasta tai niiden risteytetyistä lajikkeista, jotka on erityisesti käsitelty gluteenin vähentämiseksi, tai sisältävät yhtä tai useampaa tällaista ainesosaa, gluteenipitoisuus ei saa ylittää 100:aa mg/kg kuluttajille myyntivalmiissa elintarvikkeissa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden merkitsemisessä, mainonnassa ja esillepanossa on käytettävä nimitystä ”erittäin vähägluteeninen”. Niissä voidaan käyttää nimitystä ”gluteeniton”, jos gluteenipitoisuus ei ylitä 20:tä mg/kg kuluttajille myyntivalmiissa elintarvikkeissa.

3.   Gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin sisältyvän kauran on oltava erityisesti tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty siten, että vältetään vehnän, rukiin, ohran tai niiden risteytettyjen lajikkeiden aiheuttama kontaminaatio, ja tällaisen kauran gluteenipitoisuus ei saa ylittää 20:tä mg/kg.

4.   Gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitettujen elintarvikkeiden, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta ainesosasta, joka korvaa vehnän, rukiin, ohran, kauran tai niiden risteytetyt lajikkeet, tai sisältävät yhtä tai useampaa tällaista ainesosaa, gluteenipitoisuus ei saa ylittää 20:tä mg/kg kuluttajille myyntivalmiissa elintarvikkeissa. Näiden tuotteiden merkitsemisessä, esillepanossa ja mainonnassa on käytettävä nimitystä ”gluteeniton”.

5.   Jos gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet sisältävät sekä ainesosia, jotka korvaavat vehnän, rukiin, ohran, kauran tai niiden risteytetyt lajikkeet, että ainesosia, jotka on tehty vehnästä, rukiista, ohrasta, kaurasta tai niiden risteytetyistä lajikkeista, jotka on erityisesti käsitelty gluteenin vähentämiseksi, sovelletaan 1, 2 ja 3 kohtaa, ja 4 kohtaa ei sovelleta.

6.   Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen nimitysten ”erittäin vähägluteeninen” tai ”gluteeniton” on oltava elintarvikkeen myyntinimen läheisyydessä.

4 artikla

Muiden gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvien elintarvikkeiden koostumus ja merkitseminen

1.   Rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan soveltamista voidaan seuraavien elintarvikkeiden merkitsemisessä, mainonnassa ja esillepanossa käyttää nimitystä ”gluteeniton” edellyttäen, että gluteenipitoisuus ei ylitä 20:tä mg/kg kuluttajille myyntivalmiissa elintarvikkeissa:

a)

tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetut elintarvikkeet;

b)

erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet, jotka on erityisesti kehitetty, käsitelty tai valmistettu muiden kuin gluteenille intoleranttien henkilöiden erityisruokavalioon sopiviksi, mutta jotka kuitenkin soveltuvat koostumuksensa perusteella gluteenille intoleranttien henkilöiden erityisruokavalioon.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden merkitsemisessä, mainonnassa ja esillepanossa ei saa käyttää nimitystä ”erittäin vähägluteeninen”.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Elintarvikkeita, jotka ovat tämän asetuksen voimaantulopäivänä jo asetuksen säännösten mukaisia, voidaan kuitenkin saattaa markkinoille yhteisössä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 42/2009,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (1) ja erityisesti sen 22, 84 ja 107 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinialan kilpailukyvyn lisäämistä varten potentiaalisesti käytettävissä olevien varojen käytön optimoimiseksi on aiheellista antaa jäsenvaltioiden hyödyntää niin paljon kuin mahdollista mahdollisuuksia, joita tarjoavat sekä viinintukiohjelmat, erityisesti asetuksen (EY) N:o 479/2008 11 artiklan mukainen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvä toimenpide ja saman asetuksen 15 artiklan mukaiset investoinnit, että maaseudun kehittämisvarat. Jotta varmistetaan, ettei samaan toimenpiteeseen myönnetä näistä kahdesta lähteestä kaksinkertaista rahoitusta, kuten asetuksen (EY) N:o 479/2008 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, toiminnan tasolla olisi määriteltävä selkeät rajat.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen mukaisesti tukea ei makseta tislattavissa sivutuotteissa olevalle alkoholimäärälle, joka ylittää 10 prosenttia tuotetun viinin sisältämästä alkoholimäärästä. Olisi selvennettävä, että jäsenvaltio voi varmistaa tämän rajoituksen noudattamisen yksittäisten tuottajien tasolla tai vaihtoehtoisesti kansallisella tasolla tehtävin tarkastuksin.

(3)

Komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 (2) 41 artiklan c alakohdan vi alakohdassa tuottajat velvoitetaan sisällyttämään määritysselosteeseen tiedot lajien välisistä risteytyksistä saaduista rypälelajikkeista (suorat tuottavat hybridit tai muut Vitis vinifera -lajiin kuulumattomat lajikkeet). Teknisistä syistä ei kuitenkaan pitäisi vaatia näiden tietojen ilmoittamista, ja ne olisi sen vuoksi poistettava mainitusta säännöksestä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 555/2008 103 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että komission asetuksen (EY) N:o 1227/2000 (3) liitteessä olevaa taulukkoa 10 sovelletaan edelleen, jollei asetuksen (EY) N:o 479/2008 63 artiklan perusteella annettavassa viinien merkintöjä ja esittelyä koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa muutoin säädetä. Olisi kuitenkin viitattava asetuksen (EY) N:o 1227/2000 liitteessä olevaan taulukkoon 9.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 555/2008 5 artiklan 8 kohdassa, 16 artiklan kolmannessa kohdassa ja 20 artiklan toisessa kohdassa säädetään, että jos jäsenvaltiot myöntävät kansallisia tukia, niiden on ilmoitettava näistä tuista kyseisen asetuksen liitteessä VII esitettyjen mallien asianmukaisissa kohdissa. Sen vuoksi liitettä VII olisi muutettava näiden tietojen sisällyttämiseksi siihen.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 555/2008 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 555/2008 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Tämän asetuksen II osaston soveltamiseksi ’toimella’ tarkoitetaan hanketta, sopimusta, järjestelyä tai tiettyyn tukiohjelmaan sisältyvää muuta toimea, joka vastaa mitä tahansa asetuksen (EY) N:o 479/2008 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaista ja yhden tai useamman tuensaajan toteuttamaa toimea.”

2)

Lisätään II osaston II luvun 2 jaksoon 10 artiklan jälkeen 10a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Yhteensopivuus ja johdonmukaisuus

1.   Asetuksen (EY) N:o 479/2008 11 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tuki rakenneuudistuksesta ja uusiin lajikkeisiin siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin ei kata maatalousajoneuvojen hankintakustannuksia.

2.   Asetuksen (EY) N:o 479/2008 11 artiklassa tarkoitettua tukea ei saa myöntää kyseisen asetuksen II osaston mukaisessa kansallisessa tukiohjelmassa tiettyä jäsenvaltiota tai aluetta koskevaan toimeen, joka saa tukea kyseisen jäsenvaltion tai alueen maaseudun kehittämisohjelmassa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskeviin tukiohjelmiinsa sisällyttämänsä toimet liitteen I asianmukaisessa kohdassa niin yksityiskohtaisesti, että voidaan varmistaa, ettei kyseinen toimi saa tukea jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmista.”

3)

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Yhteensopivuus ja johdonmukaisuus

1.   Tukea ei saa myöntää markkinatoimiin, jotka saavat tukea asetuksen (EY) N:o 479/2008 10 artiklan mukaisesti.

Jos jäsenvaltio myöntää investointeihin kansallista tukea, sen on ilmoitettava siitä tämän asetuksen liitteissä I, V ja VII esitettyjen mallien asianmukaisissa kohdissa.

2.   Asetuksen (EY) N:o 479/2008 15 artiklassa tarkoitettua tukea ei saa myöntää kyseisen asetuksen II osaston mukaisessa kansallisessa tukiohjelmassa tiettyä jäsenvaltiota tai aluetta koskevaan toimeen, joka saa tukea kyseisen jäsenvaltion tai alueen maaseudun kehittämisohjelmassa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava investointitoimenpiteitä koskeviin tukiohjelmiinsa sisällyttämänsä toimet liitteen I asianmukaisessa kohdassa niin yksityiskohtaisesti, että voidaan varmistaa, ettei kyseinen toimi saa tukea jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmista.”

4)

Lisätään II osaston II luvun 7 jaksoon 25 artiklan jälkeen 25a artikla seuraavasti:

”25 a artikla

Edellytysten täyttymisen tarkastaminen

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että tämän asetuksen 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ja rajoitusta sekä asetuksen (EY) N:o 479/2008 16 artiklan 3 kohtaa noudatetaan. Jäsenvaltiot voivat tarkistaa kyseisen rajoituksen noudattamisen kunkin tuottajan tasolla tai kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot, joka päättävät toteuttaa tarkistuksen kansallisella tasolla, eivät saa sisällyttää alkoholitilastoihin määriä, joita ei ole tarkoitettu tislattavaksi (poistaminen valvonnan alaisena) eikä määriä, jotka on tarkoitettu muiden tuotteiden kuin teollisuusalkoholin kehittämiseen.”

5)

Poistetaan 41 artiklan c alakohdan vi alakohta.

6)

Korvataan 103 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 liitteessä olevaa taulukkoa 9 sovelletaan edelleen, jollei asetuksen (EY) N:o 479/2008 63 artiklan perusteella annettavassa viinien merkintöjä ja esittelyä koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa muutoin säädetä;”.

7)

Korvataan liite VII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 143, 16.6.2000, s. 1.


LIITE

”LIITE VII

Kansallista tukiohjelmaa koskevat tekniset tiedot – asetuksen (EY) N:o 479/2008 6 artiklan c alakohta

(määrät tuhansina euroina)

Jäsenvaltio (1):

Toimituspäivä (2):

Aiemman taulukon toimituspäivä:

Tämän muutetun taulukon numero:

 

Varainhoitovuosi

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Yht.

Toimenpide

Asetus (EY) N:o 479/2008

 

Ennuste

Toteuttaminen

Ennuste

Toteuttaminen

Ennuste

Toteuttaminen

Ennuste

Toteuttaminen

Ennuste

Toteuttaminen

Toteuttaminen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Tilatukijärjestelmä

9 artikla

Pinta-ala

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen määrä

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Menekinedistäminen kolmansien maiden markkinoilla

10 artikla

Hankkeiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräi-nen yhteisön tuki (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

3a.

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

11 artikla

Pinta-ala

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimää-räinen määrä

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Käynnissä olevat suunnitelmat

Asetus (EY) N:o 1493/1999

Pinta-ala

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimää-räinen määrä

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rypäleiden korjaaminen raakana

12 artikla

Pinta-ala

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimää-räinen määrä

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sijoitusrahastot

13 artikla

Uusien rahastojen määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräi-nen yhteisön tuki (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Satovakuutus

14 artikla

Tuottajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investoinnit yrityksiin

15 artikla

Tuensaajien määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.1

Investoinnit yrityksiin lähentymistavoitealueilla

15 artiklan 4 kohdan a alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.2

Investoinnit yrityksiin muilla kuin lähentymistavoitealueilla

15 artiklan 4 kohdan b alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.3

Investoinnit yrityksiin syrjäisimmillä alueilla

15 artiklan 4 kohdan c alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.4

Investoinnit yrityksiin Egeanmeren pienillä saarilla

15 artiklan 4 kohdan d alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.5

Investoinnit yrityksiin lähentymistavoitealueilla

15 artiklan 4 kohdan a alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.6

Investoinnit yrityksiin muilla kuin lähentymistavoitealueilla

15 artiklan 4 kohdan b alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.7

Investoinnit yrityksiin syrjäisimmillä alueilla

15 artiklan 4 kohdan c alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.8

Investoinnit yrityksiin Egeanmeren pienillä saarilla

15 artiklan 4 kohdan d alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

8.

Sivutuotteiden tislaus

16 artikla

Enimmäistuen vaihteluväli

(EUR/til-%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen yhteisön tuki (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Viinin tislaaminen alkoholijuomaksi – pinta-alatuki

17 artikla

Tuen vaihteluväli

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen tuki (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Erityinen tislaustoimenpide

18 artikla

Tuen vaihteluväli

(EUR/til-%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vähimmäis-tuottajahinta

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen yhteisön tuki (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tiivistetyn rypäleen puristemehun käyttäminen väkevöimiseen

19 artikla

Tuen vaihteluväli

(EUR/til-%/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen yhteisön tuki (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Käytetään OPOCE:n lyhenteitä.

(2)  Tiedonannon määräpäivä: ennusteiden osalta ensimmäisen kerran 30. kesäkuuta 2008 ja sitten vuosittain 1. maaliskuuta ja 30. kesäkuuta; toteutuksen osalta 1. maaliskuuta (ensimmäisen kerran vuonna 2010).

(3)  Lasketaan jakamalla liitteessä II (ennuste) ja liitteessä VI (toteutus) ilmoitettu määrä / ilmoitetut määrät tässä liitteessä ilmoitetulla alalla.

(4)  Lasketaan jakamalla liitteessä II (ennuste) ja liitteessä VI (toteutus) ilmoitettu määrä / ilmoitetut määrät tässä liitteessä ilmoitetulla hankkeiden lukumäärällä.

(5)  Lasketaan jakamalla liitteessä II (ennuste) ja liitteessä VI (toteutus) ilmoitettu määrä / ilmoitetut määrät tässä liitteessä ilmoitettujen rahastojen lukumäärällä.

(6)  Lasketaan jakamalla liitteessä II (ennuste) ja liitteessä VI (toteutus) ilmoitettu määrä / ilmoitetut määrät tässä liitteessä ilmoitetulla tuottajien lukumäärällä.

(7)  Lasketaan jakamalla liitteessä II (ennuste) ja liitteessä VI (toteutus) ilmoitettu määrä / ilmoitetut määrät tässä liitteessä ilmoitettujen tuensaajien lukumäärällä.

(8)  Tarkemmat tiedot annetaan liitteissä I ja V.

(9)  Lasketaan jakamalla liitteessä II (ennuste) ja liitteessä VI (toteutus) ilmoitettu määrä / ilmoitetut määrät tässä liitteessä ilmoitetulla hehtolitrojen lukumäärällä.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

21.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä tammikuuta 2009,

tanskalaisen jäsenen ja kahden tanskalaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

(2009/40/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut jäsenen paikka Eva NEJSTGAARDin erottua. Alueiden komiteassa on vapautunut kaksi varajäsenen paikkaa Bjørn DAHLin erottua ja Anna Margrethe KAALUNDin toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

a)

jäseneksi

Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgemester, Egedal Kommune;

b)

varajäseniksi

Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (toimikauden muutos),

Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GANDALOVIČ


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä tammikuuta 2009,

alueiden komitean itävaltalaisen jäsenen nimeämisestä

(2009/41/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Itävallan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivästä tammikuuta 2006 alkavaksi ja 25 päivään tammikuuta 2010 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut jäsenen paikka Jörg HAIDERin kuoltua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GANDALOVIČ


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.