ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 11

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

52. vuosikerta
16. tammikuu 2009


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 26/2009, annettu 15 päivänä tammikuuta 2009, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 27/2009, annettu 15 päivänä tammikuuta 2009, vilja-alalla 16 päivästä tammikuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2009/2/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2009, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen ensimmäisen kerran ( 1 )

6

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2009/30/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 14 päivänä tammikuuta 2009, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämisestä

83

 

 

Komissio

 

 

2009/31/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä tammikuuta 2009, päätöksen 2007/716/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä liha- ja maitoalan laitoksista Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

16.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 26/2009,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2009,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 27/2009,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2009,

vilja-alalla 16 päivästä tammikuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [korkealaatuinen tavallinen vehnä], 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä tammikuuta 2009 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 16 päivästä tammikuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä tammikuuta 2009 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

21,27

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

19,25

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

19,25

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

21,27


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

2.1.2009-14.1.2009

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

192,81

116,44

FOB-hinta USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Palkkio Meksikon-lahdella

57,28

13,93

Palkkio Suurilla järvillä

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

9,55 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

6,91 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


DIREKTIIVIT

16.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/6


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/2/EY,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2009,

vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen ensimmäisen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (1) ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 67/548/ETY 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan aineiden luokituksessa ja merkinnöissä käytettävät perusteet ja menettelyt. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevan 4 kohdan 1 alakohdan 3, 4 ja 5 alakohdassa velvoitetaan teollisuus antamaan jäsenvaltioille tietoja ja jäsenvaltiot tekemään viipymättä ehdotuksia yhdenmukaiseksi luokitukseksi ja merkinnöiksi, kun saatavilla on tietoja, jotka osoittavat, että aine on perimää vaurioittava tai syöpää aiheuttava taikka lisääntymiselle vaarallinen kemikaali.

(2)

Direktiivin 67/548/ETY liite I sisältää vaarallisten aineiden luettelon sekä kunkin aineen luokitusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset. Kyseiseen luetteloon oli lisättävä uudet ilmoitetut aineet ja lisää olemassa olevia aineita, ja tiettyjä nimikkeitä olisi muutettava tekniikan kehityksen mukaisesti. Lisäksi mainitusta liitteestä olisi poistettava tiettyjä aineita koskevat nimikkeet.

(3)

Direktiivin 67/548/ETY liitteessä I on jo useita ryhmänimikkeitä, erityisesti metalliyhdisteille, jotka on arvioitu ryhmänä ja käyttäen aineiden samankaltaisuuksien vertailuun perustuvaa lähestymistapaa (read-across).

(4)

Direktiivin 67/548/ETY liitteessä I on myös tiettyjä ryhmiä, joihin kuuluvat aineet on tunnistettu ja joiden luokitus perustuu ryhmittelyyn ja aineiden samankaltaisuuksien vertailuun; tällaisia ryhmiä ovat erityisesti maaöljyhöyryt ja -kaasut.

(5)

Direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI säädetään, että luokitusta ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot voidaan saadaan useista eri lähteistä, joita ovat myös validoidut kemikaalin rakenneaktiivisuussuhteita koskevat tulokset sekä asiantuntija-arviointi.

(6)

Tässä direktiivissä lueteltujen nikkeliyhdisteiden luokitukset perustuvat Ni(2+)-ionin vaikutuksiin ja nikkeliyhdisteitä koskeviin käytettävissä oleviin tietoihin. Luokitukset muodostettiin ryhmittelemällä nikkeliyhdisteet luokkiin vesiliukoisuuden perusteella (ryhmiä voivat olla esimerkiksi veteen liukenemattomat, heikosti veteen liukenevat ja vesiliukoiset nikkeliyhdisteet). Vesiliukoisuutta käytettiin alustavana perusteena määriteltäessä näitä luokkia sillä perusteella, että saman vesiliukoisuuden omaavilla nikkeliyhdisteillä Ni(2+)-ionin biologinen käytettävyys ja systeeminen toksisuus ovat todennäköisesti myös samanlaisia. Tällä voidaan perustella aineiden samankaltaisuuden vertailun käyttö ryhmissä, joissa osalla aineista on käytettävissä olevien riittävien testitietojen mukaan todettu olevan erityisiä systeemisiä vaikutuksia, ja jossa osalle aineita ei testitietoja ole käytettävissä. Joidenkin vaikutusten osalta aineiden samankaltaisuuksien vertailu ryhmien välillä on perusteltua, koska samanlaisia vaikutuksia on havaittu koko vesiliukoisuuden vaihteluvälialueella. Esimerkiksi epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että sekä veteen liukenevilla että veteen liukenemattomilla nikkeliyhdisteillä (vesiliukoisuudeltaan täysin erilaiset aineet) on karsinogeenisiä vaikutuksia hengitysteihin. Näin ollen on hyvä syy tehdä päätelmä, että heikosti vesiliukoisilla nikkeliyhdisteillä (jotka ovat vesiliukoisuuden vaihteluvälin puolivälissä) on vastaavat syöpää aiheuttavat ominaisuudet.

(7)

Vesiliukoisuutta voidaan käyttää Ni(2+)-ionin biologisen käytettävyyden arviointiin useiden vaikutusten ja aineiden osalta osana kaikkien nikkeliyhdisteistä saatavilla olevien tietojen arviointia.

(8)

Tässä direktiivissä lueteltujen aineiden luokitusta ja merkintöjä olisi tarkasteltava uudelleen, jos saataville tulee uusia tieteellisiä tietoja. Tässä yhteydessä olisi erityisesti otettava huomioon, että nikkeliteollisuus on vastikään toimittanut alustavia ja osittaisia tietoja, joista ei ole tehty vertaisarviointia. Olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota keskusteluihin, joita tullaan käymään Maailman terveysjärjestön kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen puitteissa nikkelin syöpää aiheuttavista ominaisuuksista, tai kaikkiin asiaa koskeviin uusiin tieteellisiin tuloksiin taikka niiden tietojen tulkintaan, joita on käytetty laadittaessa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien nikkeliyhdisteiden luokitukset.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 67/548/ETY seuraavasti. Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan tämän direktiivin liitteessä 1A olevia nimikkeitä vastaavat nimikkeet kyseisen liitteen nimikkeillä.

b)

Lisätään tämän direktiivin liitteessä 1B olevat nimikkeet direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevien nimikkeiden järjestyksen mukaisesti.

c)

Poistetaan tämän direktiivin liitteessä 1C olevat nimekkeet.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.


LIITE 1A

Indeksi-nro

Kemikaalin nimi

Aineisiin liittyvät huomautukset

EY-nro

CAS-nro

Luokitus

Merkinnät

Pitoisuusrajat

Valmisteisiin liittyvät huomautukset

001-002-00-4

alumiinilitiumhydridi

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutyylitinavetyboraatti

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit ja elohopeaoksisyanidi

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuroni [ISO];

3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankotsebi [ISO];

mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti) (polymeerinen), kompleksi sinkkisuolan kanssa

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

manebi [ISO];

mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti) (polymeerinen)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfaani [ISO];

2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyyliamino)tio]metyylikarbamaatti

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarbi [ISO];

etyyli-N-[2,3-dihydro-2,2-dimetyylibentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli)aminotio]-N-isopropyyli-β-alaninaatti

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

typpidioksidi; [1]

dityppitetraoksidi [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malationi [ISO];

1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforoditioaatti;

[sisältää ≤ 0,03 % isomalationia]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foksiimi [ISO];

α-(dietoksifosfinotioyyli-imino)fenyyliasetonitriili

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinaatti-ammonium (ISO);

ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyylifosfinyyli)butyraatti

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatriumsulfidi;

natriumsulfidi

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

ammoniumperkloraatti;

[sisältää ≥ 80 % 0-30 μm:n hiukkasia]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natriumdikromaatti

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobolttioksidi

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobolttisulfidi

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikkelimonoksidi; [1]

nikkelioksidi; [2]

bunsenite [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikkelidioksidi

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikkelitrioksidi

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikkeli(II)sulfidi; [1]

nikkelisulfidi; [2]

milleriitti [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikkelidisulfidi;

nikkelisubsulfidi; [1]

heazlewoodiitti [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikkelidihydroksidi; [1]

nikkelihydroksidi [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrium-(2-(α-(3-(4-kloori-6-(2-(2-(vinyylisulfonyyli)etoksi)etyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-oksido-5-sulfonaattifenyyliatso)bentsylideenihydratsiini)-4-sulfonaattibentsoaatti)kupari(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arseenihappo ja sen suolat, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

seleeniyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi muualla tässä liitteessä mainitut

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

hopeanitraatti

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

syheksatina [ISO];

hydroksitrisykloheksyylistannaani;

tri(sykloheksyyli)tinahydroksidi

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentina-asetaatti (ISO);

trifenyylitina-asetaatti

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinahydroksidi (ISO);

trifenyylitinahydroksidi

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributyylitinayhdisteet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenyylitinayhdisteet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

tina(II)metaanisulfonaatti

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodoksibentseeni

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalsiumjodoksibentsoaatti

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

elohopea

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

elohopeadikloridi;

elohopeakloridi

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uraaniyhdisteet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Seos: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametyylispiro(1,3-dioksaani-5,2′-norkaraani);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametyylispiro(1,3-dioksaani-5,2′-norkaraani)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoformi;

tribromimetaani

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-diklooripropeeni; [1]

(Z)-1,3-diklooripropeeni [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodipropeeni;

allyylijodidi

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metyylipropan-2-oli;

tert-butyylialkoholi

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfuryylialkoholi

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etyleenioksidi;

oksiraani

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-kloorietyyli)eetteri

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

selluloosanitraatti;

nitroselluloosa

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis-(kloorimetyyli)eetteri;

oksibis(kloorimetaani)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoksi-2-propanoli;

monopropyleeniglykolimetyylieetteri

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoksi-4-epoksietyylisykloheksaani;

4-vinyylisyklohekseenidiepoksidi

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetyyli-1,3,5-trioksaani;

paraldehydi

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametyyli-1,3,5,7-tetraoksasyklo-oktaani;

metaldehydi

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metyyli-2-pyrrolidoni;

1-metyyli-2-pyrrolidoni

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

Oksaalihapon suolat, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

bentsyylikloridi

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoksietyyliasetaatti;

etyyliglykoliasetaatti

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-kloori-o-tolyylioksietikkahappo

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

MCPA:n suolat ja esterit

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

bentsyylibentsoaatti

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleiinihappo

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

meripihkahappoanhydridi

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propyyliklooriformaatti;

kloorimuurahaishappopropyyliesteri;

n-propyylikloroformaatti

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutamiinihappo, reaktiotuotteet N-(C12-14-alkyyli)propyleenidiamiinin kanssa

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopyralidi (ISO);

3,6-diklooripyridiini-2-karboksyylihappo

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butyyliakrylaatti

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

Seos: Ca-salisylaatit (haaraketjuiset C10-14 ja C18-30 alkyloidut);

Ca-fenaatit (haaraketjuiset C10-14 ja C18-30 alkyloidut);

Ca-rikitetyt fenaatit (haaraketjuiset C10-14 ja C18-30 alkyloidut)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butyronitriili

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oksalonitriili;

syanogeeni

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-sykloheksylideeni-2-fenyyliasetonitriili

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotolueeni; [1]

dinitrotolueeni [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-atsodi(formamidi)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-[7-sulfonaatti-4-(5-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diasetyylibentsidiini

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

sykloheksyyliamiini

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etyylidimetyyliamiini

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metyyli-m-fenyleenidiamiini;

2,4-tolueenidiamiini

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

meteeniamiini;

heksametyleenitetramiini

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metyylifenyleenidiamiini;

diaminotolueeni;

[tekninen seos: 4-metyyli-m-fenyleenidiamiini (EC-nro 202-453-1) ja 2-metyyli-m-fenyleenidiamiini (EC-nro 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hydroksyyliammoniumvetysulfaatti; [1]

hydroksylamiinifosfaatti; [2]

hydroksylamiinidivetyfosfaatti; [3]

hydroksylamiini-4-metyylibentseenisulfonaatti [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolyylifluanidi [ISO];

dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaanisulfenamidi;

[sisältää ≥ 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metyyli-isosyanaatti

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

tiosyaanihapon suolat, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etyyli-2-(isosyanaattisulfonyyli)bentsoaatti

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

tiosyaanihapon alkali- ja maa-alkalisuolat, paitsi muualla tässä liitteessa mainitut

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

talliumtiosyanaatti

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

tiosyaanihapon metallisuolat, paitsi muualla tässä liitteessa mainitut

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

litiumbis(trifluorimetyylisulfonyyli)imidi

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

Seos: 2,2′-bis(tert-pentyyliperoksi)-p-di-isopropyylibentseeni;

2,2′-bis(tert-pentyyliperoksi)-m-di-isopropyylibentseeni

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;

[keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti-) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkaalioksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on yli 18 painoprosenttia]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

refraktoriset keraamiset kuidut, kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;

[keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti-) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


LIITE 1B

Indeksi-nro

Kemikaalin nimi

Aineisiin liittyvät huomautukset

EY-nro

CAS-nro

Luokitus

Merkinnät

Pitoisuusrajat

Valmisteisiin liittyvät huomautukset

003-003-00-5

(2-metyylipropyyli)litium;

isobutyylilitium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietyylimetoksiboraani

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formyylifenyyliboronihappo

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natriumperboraatti; [1]

perboorihappo, natriumsuola; [2]

perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3]

natriumperoksometaboraatti; [4]

perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5]

natriumperoksoboraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natriumperboraatti; [1]

perboorihappo, natriumsuola; [2]

perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3]

natriumperoksometaboraatti; [4]

perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5]

natriumperoksoboraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1]

perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2]

perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3]

natriumperoksoboraattiheksahydraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1]

perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2]

perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3]

natriumperoksoboraattiheksahydraatti;

[sisältää ≥ 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenyyli-3-(p-tolueenisulfonyyli)urea

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tert-butyyli(1R,5S)-3-atsabisyklo[3.1.0]heks-6-yylikarbamaatti

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-tolueenisulfonyyli)-N′-(3-(p-tolueenisulfonyloksi)fenyyli)urea;

3-({[(4-metyylifenyyli)sulfonyyli]karbamoyyli}amino)fenyyli-4-metyylibentseenisulfonaatti

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

Seos: N,N″-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N′-fenyyliurea];

N-(4-[[4-[[(fenyyliamino)karbonyyli]amino]fenyylimetyyli]fenyyli]-N′-sykloheksyyliurea;

N,N″-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N′-sykloheksyyliurea

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-heksyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N′-oktyyli]urea

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietyylidimetyyliammoniumhydroksidi

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

alumiinimagnesiumkarbonaattihydroksidiperkloraattihydraatti

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanoni-O,O′,O′′-(fenyylisilylidyyni)trioksiimi

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksisilyyli)propyyli)oktaanitioaatti

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetyylibut-2-yyli)-trimetoksisilaani

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetyylisilyyli)aminopropyylimetyylidietoksisilaani

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

Seos: O,O′,O″,O‴-silaanitetrayylitetrakis(4-metyyli-2-pentanonioksiimi) (3 stereoisomeeria)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

Reaktiotuote: amorfinen silika (50-85 %), butyyli(1-metyylipropyyli)magnesium (3-15 %), tetraetyyliortosilikaatti (5-15 %) ja titaanitetrakloridi (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-asetoksi-3′-metoksifenyyli)propyyli]trimetoksisilaani

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnesiumnatriumfluoridisilikaatti

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumyylifenyyli)neopentyylidifosfiitti;

3,9-bis[2,4-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli)fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodekyylidifenyylifosfaatti

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatti

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenyyli(fenyylimetyyli)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluori-N-metyyli-1-butaanisulfonamidi (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutyylifosfoniumnonafluoributaani-1-sulfonaatti

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

Seos: kalium-o-tolueenifosfonaatti;

kalium-m-tolueenifosfonaatti;

kalium-p-tolueenifosfonaatti

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

Seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti;

dietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti;

metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)ditiofosfonihappo

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenyylibutyyli)fosfiinihappo

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

rikki

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metyyli-2-propaanitiolihydrokloridi

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

ammoniumperkloraatti;

[sisältää < 80 % 0-30 μm:n hiukkasia]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kaliumtitaanioksidi (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetyylietyyli)-1,1-dimetyyli-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametyyli-2,4-syklopentadien-1-yyli]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadieeni]-titaani

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nikkelijauhe;

[hiukkasten halkaisija < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikkeli matte

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu, nikkelisulfaatti

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikkelidiperkloraatti;

perkloorihappo, nikkeli[II]-suola

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

nikkelidikaliumbis(sulfaatti); [1]

diammoniumnikkelibis(sulfaatti) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikkelibis(sulfamidaatti);

nikkelisulfamaatti

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikkelibis(tetrafluoriboraatti)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikkelidiformaatti; [1]

muurahaishappo, nikkelisuola; [2]

muurahaishappo, kuparinikkelisuola [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikkelidi(asetaatti); [1]

nikkeliasetaatti [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikkelidibentsoaatti

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikkelibis(4-sykloheksyylibutyraatti)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikkeli(II)stearaatti;

nikkeli(II)oktadekanoaatti

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikkelidilaktaatti

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikkeli(II)oktanoaatti

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikkelidifluoridi; [1]

nikkelidibromidi; [2]

nikkelidijodidi; [3]

nikkelikaliumfluoridi [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikkeliheksafluorisilikaatti

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikkeliselenaatti

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikkelivetyfosfaatti; [1]

nikkelibis(divetyfosfaatti); [2]

trinikkelibis(ortofosfaatti); [3]

dinikkelidifosfaatti; [4]

nikkelibis(fosfinaatti); [5]

nikkelifosfinaatti; [6]

fosforihappo, kalsiumnikkelisuola; [7]

difosforihappo, nikkeli[II]suola [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diammoniumnikkeliheksasyanoferraatti

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikkelidisyanidi

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikkelikromaatti

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikkeli(II)silikaatti; [1]

dinikkeliortosilikaatti; [2]

nikkelisilikaatti (3:4); [3]

piihappo, nikkelisuola; [4]

trivetyhydroksibis[ortosilikaatti(4-)]trinikkelaatti(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikkeliheksasyanoferraatti

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikkelibis(arsenaatti);

nikkeli(II)arsenaatti

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikkelioksalaatti; [1]

oksaalihappo, nikkelisuola [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikkelitelluridi

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikkelitetrasulfidi

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikkelibis(arsenaatti)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobolttinikkeliharmaaperiklaasi;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

kobolttinikkelidioksidi; [2]

kobolttinikkelioksidi [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikkelitinatrioksidi;

nikkelistannaatti

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikkelitriuraanidekaoksidi

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikkeliditiosyanaatti

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikkelidikromaatti

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikkeli(II)seleniitti

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikkeliselenidi

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

piihappo, lyijynikkelisuola

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikkelidiarsenidi; [1]

nikkeliarsenidi [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikkelibariumtitaaniesikkoprideriitti;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikkelidikloraatti; [1]

nikkelidibromaatti; [2]

etyylivetysulfaatti, nikkeli(II)suola [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikkeli(II)trifluoriasetaatti; [1]

nikkeli(II)propionaatti; [2]

nikkelibis(bentseenisulfonaatti); [3]

nikkeli(II)vetysitraatti; [4]

sitruunahappo, ammoniumnikkelisuola; [5]

sitruunahappo, nikkelisuola; [6]

nikkelibis(2-etyyliheksanoaatti); [7]

2-etyyliheksaanihappo, nikkelisuola; [8]

dimetyyliheksaanihappo, nikkelisuola; [9]

nikkeli(II)iso-oktanoaatti; [10]

nikkeli-iso-oktanoaatti; [11]

nikkelibis(isononaoaatti); [12]

nikkeli(II)neononanoaatti; [13]

nikkeli(II)isodekanoaatti; [14]

nikkeli(II)neodekanoaatti; [15]

neodekaanihappo, nikkelisuola; [16]

nikkeli(II)neoundekanoaatti; [17]

bis(D-glukonaatti-O 1,O 2)nikkeli; [18]

nikkeli-3,5-bis(tert-butyyli)-4-hydroksibentsoaatti (1:2); [19]

nikkeli(II)palmitaatti; [20]

(2-etyyliheksanoaatti-O)(isononanoaatti-O)nikkeli; [21]

(isononanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [22]

(iso-oktanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [23]

(2-etyyliheksanoaatti-O)(isodekanoaatti-O)nikkeli; [24]

(2-etyyliheksanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [25]

(isodekanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [26]

(isodekanoaatti-O)(isononanoaatti-O)nikkeli; [27]

(isononanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [28]

rasvahapot, C6-19, haaraketjuiset, nikkelisuolat; [29]

rasvahapot, C8-18, tyydyttymättömät, nikkelisuolat; [30]

2,7-naftaleenidisulfonihappo, nikkeli(II)suola; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikkeli(II)sulfiitti; [1]

nikkelitelluriumtrioksidi; [2]

nikkelitelluriumtetroksidi; [3]

molybdeeninikkelihydroksidioksidifosfaatti [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikkeliboridi (NiB); [1]

dinikkeliboridi; [2]

trinikkeliboridi; [3]

nikkeliboridi; [4]

dinikkelisilisidi; [5]

nikkelidisilisidi; [6]

dinikkelifosfidi; [7]

nikkeliboorifosfidi [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialumiininikkelitetroksidi; [1]

nikkelititaanitrioksidi; [2]

nikkelititaanioksidi; [3]

nikkelidivanadiiniheksaoksidi; [4]

kobolttidimolybdeeninikkelioktaoksidi; [5]

nikkelisirkonitrioksidi; [6]

molybdeeninikkelitetroksidi; [7]

nikkelivolframitetroksidi; [8]

oliviini, nikkelivihreä; [9]

litiumnikkelidioksidi; [10]

molybdeeninikkelioksidi; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobolttilitiumnikkelioksidi

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

Seos: 2,2′-[[cis-1,2-sykloheksaanidiyylibis(nitrilometylideeni)]bis[fenolaatti]](2-)N,N′,O,O′-kuparikompleksi;

2,2′-[[trans-1,2-sykloheksaanidiyylibis(nitrilometylidyyni)]bis[fenolaatti]](2-)N,N′,O,O′-kuparikompleksi

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

alumiinimagnesiumsinkkikarbonaattihydroksidi

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrasinkki(2+)bis(heksasyaanikoboltti(3+))diasetaatti

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

Seos: canolaöljyn mono-ja diglyserolit;

haaraketjuisen 1,3-propaanidiamiinin, N-[3-(tridekyloksi)-propyyli-, canolaöljyhappoamidi;

N,N-diorganoditiokarbamaattimolybdeenikompleksi

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

Seos: bis[(2-etyyli-1-oksoheksyyli)oksi]dioktyylistannaani;

bis[((2-etyyli-1-oksoheksyyli)oksi)dioktyylistannyyli]oksidi;

bis(1-fenyyli-1,3-dekaanidionyyli)dioktyylistannaani;

((2-etyyli-1-oksoheksyyli)oksi)-(1-fenyyli-1,3-dekaanidionyyli)dioktyylistannaani

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

Seos: tri-p-tolyylitinahydroksidi;

heksa-p-tolyylidistannoksaani

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinium(III)sulfiittitrihydraatti

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hydroksidisulfiittoplatina(II)happo

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platina(IV)nitraatti/typpihappoliuos

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bariumkalsiumkesiumlyijysamariumstrontiumbromidikloridifluoridijodidi, europium-seostettu

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

Seos: sec-butyylifenyyli(fenyyli)metaani, isomeerien seos;

1-(sec-butyylifenyyli(fenyyli)-2-fenyylietaani, isomeerien seos;

1-(sec-butyylifenyyli-1-fenyylietaani, isomeerien seos

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

sykloheksadeka-1,9-dieeni

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

Seos: endo-2-metyyli-ekso-3-metyyli-ekso-2-[(ekso-3-metyylibisyklo[2.2.1]hept-ekso-2-yyli)metyyli]bisyklo[2.2.1]heptaani;

ekso-2-metyyli-ekso-3-metyyli-endo-2-[(endo-3-metyylibisyklo[2.2.1]hept-ekso-2-yyli)metyyli]bisyklo[2.2.1]heptaani

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endoheksyylibisyklo[2.2.1]hept-2-eeni

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

Seos: 5-endobutyylibisyklo[2.2.1]hept-2-eeni;

5-eksobutyylibisyklo[2.2.1]hept-2-eeni (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluori-1-butaanisulfinaatti

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromi-4,6-difluorianiliini

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluori-4-jodi-1-buteeni

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorifenyyli)metanoli

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi …%;

glysidyylitrimetyyliammoniumkloridi …%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeeni[5,6-c]pyraani;

galaksolidi;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoksi-2-metyylibutaani;

tert-amyylimetyylieetteri

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-di-isopropoksisykloheksaani

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hydroksi-4-fluori-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-oli

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tert-butyylifenyyli-2-butyyli-2-etyyli-1,3-propandiolifosfiitti

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{bentsyyli[2-(2-metoksifenoksi)etyyli]amino}-3-(9H-karbatsol-4-yloksi)propan-2-oli

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-kloorifenyyli)-2,2,2-trifluori-1,1-etaanidioli, hydrokloridi;

[sisältää < 0,1 % 4-kloorianiliinia (EC-nro 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-kloorifenyyli)-2,2,2-trifluori-1,1-etaanidioli, hydrokloridi;

[sisältää ≥ 0,1 % 4-kloorianiliinia (EC-nro 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S, 12S,13R)10-[(4-dimetyyliamino-3-hydroksi-6-metyylitetrahydropyran-2-yyli)oksi]-2-etyyli-3,4,12-trihydroksi-9-metoksi-3,5,7,9,11,13-heksametyyli-6,14-okso-1-oksasyklotetradekaani

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-syklopentylideenisyklopentanoli;

1,1′-bi(syklopentyliden)-2-oli

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluori-2-(trifluorimetyyli)-heksaani

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erytromysiini-A9-oksiimi (E);

(3R,4S,5S,6R, 7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didesoksi-3-C-metyyli-3-O-metyyli-α-L-ribo-heksopyranosyyli)oksi)-14-etyyli-7,12,13-trihydroksi-3,5,7,9,11,13-heksametyyli-6-((3,4,6-tridesoksi-3-dimetyyliamino-β-D-ksyloheksapyranosyyli)oksi)oksasyklotetradekan-2-ona-10-oksiimi (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoksifenyyli)-1,3,5-triatsin-2,4-diyyli)bisbentseeni-1,3-dioli

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hydro-ω-[[[(1,1-dimetyylietyyli)dioksi]karbonyyli]oksi]-poly[oksi(metyyli-1,2-etaanidiyyli)], eetteri 2,2-bis(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidiolin (4:1) kanssa;

reaktiotuote: α-hydro-ω-((kloorikarbonyyli)oksi)-poly(oksi(metyyli-1,2-etaanidiyyli)), eetteri 2,2-bis(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli ja kalium-1,1-dimetyylietyyliperoksalaatti

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsopyraani;

6-fluori-2-(2-oksiranyyli)kromaani

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrium (Z)-3-kloori-3-(4-kloorifenyyli)-1-hydroksi-2-propeeni-1-sulfonaatti

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-heksametyylidekahydro-2H-indeno[4,5-b]furaani

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenyyli-1,2-propaanidioli

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-heksametyyli-9-[1-(4-oksiranyylimetoksifenyyli)-etoksi]-1,5-dioksa-9-atsa-spiro[5.5]undekaani

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

Seos: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideeni)-3-metyylibutan-2-oli;

4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideeni)-3-metyylibutan-2-oli;

1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideeni)pentan-3-oli;

1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideeni)pentan-3-oli;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-1H-4,7-metanoinden-5-yl)-3-metyylibut-3-en-2-oli;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-3H-4,7-metanoinden-5-yyli)-3-metyylibut-3-en-2-oli

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoksi-2,2,7,7-tetrametyylitrisyklo(6.2.1.0(1,6))undek-5-eeni

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabromibisfenoli-A;2,2′,6,6′-tetrabromi-4,4′-isopropylideenidifenoli

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli;

4-tert-oktyylifenoli

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenoliftaleiini

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-bentsotriatsol-2-yyli-4-metyyli-6-(2-metyyliallyyli)fenoli

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenyleenibis(1-metyylietylideeni))bisfenoli

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluori-3-trifluorimetyylifenoli

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hydroksifenyyli)-1-fenyylietaani

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-kloori-6-fluorifenoli

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonyylibisfenoli, polymeeri ammoniumkloridin (NH4Cl), pentakloorifosforaanin ja fenolin kanssa

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoksi-2,3-difluoribentseeni

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

Seos: 1,2-naftokinonidiatsidi-5-sulfonyylikloridi (tai sulfonihappo), monoesteri 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroksifenyyli)-1-metyylietyyli)fenyyli)etylideeni)bisfenolin kanssa;

1,2-naftokinonidiatsidi-5-sulfonyylikloridi (tai sulfonihappo), diesteri 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroksifenyyli)-1-metyylietyyli)fenyyli)etylideeni)bisfenolin kanssa;

1,2-naftokinonidiatsidi-5-sulfonyylikloridi (tai sulfonihappo), triesteri 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroksifenyyli)-1-metyylietyyli)fenyyli)etylideeni)bisfenolin kanssa

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metyyli-5-tert-butyylitiofenoli

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-kloori-2-kinolinyyli)vinyyli]bentsaldehydi;

3-[(E)-2-(7-kloori-2-kinolinyyli)vinyyli]bentsaldehydi

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metyyli-5-fenyylipentan-1-aali

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroksi-5-nitrobentsaldehydi

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-syklopropyyli-3-(2-metyylitio-4-trifluorimetyylifenyyli)-1,3-propaanidioni

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-bentsylimidatsolidiini-2,4-dioni

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihydroksipropyyliamino)antrakinoni

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenyleeni)bis[5-kloori-1H-isoindoli]-1,3(2H)-dioni

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metyylifenyyli)amino]-1,6-difenyyli-4Z-heksen-3-oni;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibentsyyliamino)-1,6-difenyyliheks-4-en-3-oni

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioksa-spiro[4.5]dek-8-yyli)-sykloheksanoni

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

syklinen 3-(1,2-etaanidiyyliasetaali)-estra-5(10),9(11)-dieeni-3,17-dioni

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoksiandrost-4-eeni-3,17-dioni

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trieeni-3,17-dioni

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

sykloheksadekanoni

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-dibentsyyli-3,9,15,21-tetraisobutyyli-4,10,12,16,22,24-heksametyyli-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetra-atsasyklotetrakosaani-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaoni

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetyyli-(4H,4H′)-(2,2′)bi[bentso[1,4]tiatsinylideeni]-3,3′-dioni

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butyyli-5-nitrobentsofuran-3-yyli)[4-(3-dibutyyliaminopropoksi)fenyyli]metanoni

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dikloorifenyyli)-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-oni

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroksi-1-(4-(4-(2-hydroksi-2-metyylipropionyyli)bentsyyli)fenyyli)-2-metyylipropan-1-oni

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrium-3-(metoksikarbonyyli)-4-okso-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolaatti

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

Seos: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9-ja 10-etylideeni-3-oksatrisyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-oni;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etylideeni-3-oksatrisyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-oni;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etylideeni-3-oksatrisyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-oni

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etyyli-7-kloori-1-(2,4-difluorifenyyli)-6-fluori-1,4-dihydro-4-okso-1,8-naftyridiini-3-karboksylaatti

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadioninatriumbisulfiitti;

2-naftaleenisulfonihappo,1,2,3,4-tetrahydro-2-metyyli-1,4-diokso-, natriumsuola

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadioninikotinamidibisulfiitti;

1,2,3,4-tetrahydro-2-metyyli-1,4-dioksonaftaleeni-2-sulfonihapon yhdiste nikotin-3-amidin kanssa (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatriumnitrilotriasetaatti

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektiini (ISO);

seos: milbemysiini A3 (CAS-nro 51596-10-2) ja milbemysiini A4 (CAS-nro 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etyyliheksyyli-2-etyyliheksanoaatti

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

di-isobutyyliftalaatti

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluorioktaanisulfonihappo;

heptadekafluorioktaani-1-sulfonihappo; [1]

kaliumperfluorioktaanisulfonaatti;

kaliumheptadekafluorioktaani-1-sulfonaatti; [2]

dietanolamiiniperfluorioktaanisulfonaatti; [3]

ammoniumperfluorioktaanisulfonaatti;

ammoniumheptadekafluorioktaanisulfonaatti; [4]

litiumperfluorioktaanisulfonaatti;

litiumheptadekafluorioktaanisulfonaatti [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafoppi-propargyyli (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etyyli-1-(2,4-dikloorifenyyli)-5-(trikloorimetyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-3-karboksylaatti

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-bentsyl-2-okso-5-oksatsolidinyyli]metyyli-4-nitrobentseenisulfonaatti

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-okso-4-(p-tolyyli)voihappo, addukti 4-etyylimorfoliinin kanssa

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi](4-fenyylibutyyli)fosfinyyli]etikkahappo

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akryylihappo, 3-(trimetoksisilyyli)propyyliesteri

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

Seos: 2-(2-((okso(fenyyli)asetyyli)oksi)etoksi)etyyliokso(fenyyli)asetaatti;

(2-(2-hydroksietoksietyyli)okso(fenyyli)asetaatti

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetyylipropyyli)fenoksi)propyyli]-1-hydroksi-5-(2-metyylipropyyli-oksikarbonylamino)-naftamidi

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrium-5-{[4-kloori-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino}-4-hydroksi-3-[(E)-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyli)diatsenyyli]-2,7-naftaleenidisulfonaatti

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-asetoksipropionyylikloridi;

(1S)-2-kloori-1-metyyli-2-oksoetyyliasetaatti

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrium-N-(3-propionaatti)-L-aspartaatti

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-bromi-2-metyylipropyylipropionaatti

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrium-8-amino-5-{4-[2-(sulfonaattietoksi)sulfonyyli]fenylatso}naftaleeni-2-sulfonaatti

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hydroksibentsoehappo-2-butyylioktyyliesteri

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)-2,3-dihydro-1-bentsofuran-3-yyli)-4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenyyliasetaatti

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formylamino)-3-tiofeenikarboksyylihappo;

2-formamido-3-tiofeenikarboksyylihappo

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametyleeni-1,11-dimetakrylaatti

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetyyli (2S)-2-hydroksisukkinaatti

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metyyli-2,2-dimetyyli-6-metyleenisykloheksaanikarboksylaatti

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrium 2-(4-fluori-6-(metyyli-(2-(sulfaattietyylisulfonyyli)etyyli)amino)-1,3,5-triatsin-2-ylamino)-5-hydroksi-6-(4-metyyli-2-sulfonaattifenylatso)naftaleeni-1,7-disulfonaatti

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-erytroheksaanihappo-2,4-dideoksi-3,5-O-(1-metyylietylideeni)-1,1-dimetyylietyyliesteri;

tert-butyyli-2-[(4R,6S)-6-(hydroksidimetyyli)-2,2-dimetyyli-1,3-dioksan-4-yyli]asetaatti

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-asetoksi-2-(R,S)butyryylioksimetyyli-1,3-oksatiolaani

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(kloorikarbonyyli)-2-metyylifenyyli]asetaatti

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metyyli-1,5-pentaanidiamiini-1,3-bentseenidikarboksylaatti

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrium 2-(nonanyylioksi)bentseenisulfonaatti

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etyyli-N 2-dodekanoyyli-L-argininaattihydrokloridi

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hydroksietyyli)metyyliammonium)-3-(4-(7-asetyyliamino-1-hydroksi-3-sulfonaattinaftalen-2-yyliatso)-5-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)-7-(4-amino-3-sulfonaattifenyyliamino)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hydroksi-γ-butyrolaktoni

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etyyli-6,8-dikloorioktanoaatti

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

4-amino-3,6-bis[[5-[[4-kloori-6-[(2-metyyli-4-sulfofenyyli)amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-2-sulfofenyyli]atso]-5-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonihapon natriumsuola

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfaattietaanisulfonyyli)fenylamino)-6-(4-(2-sulfaattietaanisulfonyyli)fenylamino)-1,3,5-triatsin-2-ylamino)-2-ureidofenylatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dikloori-2-((6-(((4-(1,1-dimetyylietyyli)fenyyli)sulfonyyli)amino)-2-naftalenyyli)sulfonyyli)-4,11-trifenodioksatsiinidisulfonihappo, litiumkaliumnatriumsuola

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonyyli)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonaattinaftalen-2-yyli)atso]fenyyli]amino]-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-2-sulfonaatti-4-[[4-[[-2-(oksisulfonaatti)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]fenyyli]-3-aminopropaanihappo

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluori-6-(2-(2-vinyylisulfonyylietoksi)etyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]fenyyliatso]fenyyliatso}naftaleeni-4,6,8-trisulfonaatti, trinatriumsuola

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetyylietyyli-4′-(bromimetyyli)bifenyyli-2-karboksylaatti

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metyyli-2-(asetyyliamino)-3-klooripropionaatti

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etyyliheksyyli)naftaleeni-2,6-dikarboksylaatti

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metyyli-2-kloorisulfonyyli-4-(metaanisulfonyyliaminometyyli)bentsoaatti

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metyyli-2-etyylibut-2-enoaatti

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(bentsyloksi)-2-(1,3-diokso-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yyli)-5-oksopentaanihappo

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

kloori-1-etyylisykloheksyylikarbonaatti

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-isopropyyli-5-karboksi-1,3-dioksaani

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metyyli-(9-asetoksi-3,8,10-trietyyli-7,8,10-trimetyyli-1,5-dioksa-9-atsaspiro[5.5]undek-3-yyli)oktadekanoaatti

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutyyli-3-(4-(5-ammonio-2-butyyli)bentsofuran-3-yyli)karbonyyli)fenoksi)propyyliammoniumoksalaatti;

(5-amino-2-butyylibentsofuran-3-yyli) [4-(3-dibutyyliaminopropoksi)fenyyli]metanon, dioksalaatti

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietyyli-1,4-sykloheksaanidikarboksylaatti

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

Seos: 2-hydroksi-3-(metakrylyylioksi)propyyli-(2-bentsyyli)bentsoaatti;

1-hydroksimetyyli-2-(metakrylyylioksi)etyyli(2-bentsyyli)bentsoaatti;

x-hydroksi-y-(metakrylyylioksi)propyyli(tai-etyyli)(2-bentsyyli)bentsoaatti

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etyyli-5,6,7,8-tetrahydrokinoliniumtosylaatti

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

Seos: cis-9-oktadekeenidikarboksyylihappo;

cis-9-cis-12-oktadekadieenidikarboksyylihappo;

heksadekaanidikarboksyylihappo;

oktadekaanidikarboksyylihappo

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

Seos: 2-metyylinonaanidikarboksyylihappo;

2,4-dimetyyli-4-metoksikarbonyyliundekaanidikarboksyylihappo;

2,4,6-trimetyyli-4,6-dimetoksikarbonyylitridekaanidikarboksyylihappo;

8,9-dimetyyli-8,9-dimetoksikarbonyyliheksadekaanidikarboksyylihappo

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioksopyrrolidin-1-yyli-N-{[metyyli[[2-(1-metyylietyyli)-4-tiatsolyyli]metyyli]amino]karbonyyli}-L-valinaatti

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

Seos: etyyli(2R,3R)-3-isopropyylibisyklo[2.2.1]hept-5-eeni-2-karboksylaatti;

etyyli-(2S,3S)-3-isopropyylibisyklo[2.2.1]hept-5-eeni-2-karboksylaatti

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

Seos: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-1-[3-(metyyliammonio)propyyli]-6-okso-3-pyridylatso}bentsamido)fenylatso]-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridyyli}propyyli(metyyli)ammoniumdi(asetaatti);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-1-[3-(metyyliammonio)propyyli]-6-okso-3-pyridylatso}bentsamido]fenylatso]-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridyyli}propyyli(dimetyyli)ammoniumdi(asetaatti);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetyyliammonio)propyyli]-1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-3-pyridylatso}bentsamido)fenylatso]-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridyyli}propyyli(dimetyyli)ammoniumdi(asetaatti)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butyyli(6-{2-[4-(4-fluorifenyyli)-6-isopropyyli-2-[metyyli(metyylisulfonyyli)amino]pyrimidin-5-yyli]vinyyli}(4S,6S)-2,2-dimetyyli[1,3]dioksan-4-yyli)asetaatti

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

Seos: 9-nonyyli-10-oktyyli-19-karbonyloksiheksadekyylinonadekaanihappo;

9-nonyyli-10-oktyyli-19-karbonyloksioktadekyylinonadekaanihappo;

diheksadekyyli-9-nonyyli-10-oktyylinonadekaanidikarboksylaatti;

1-oktadekyyli,19-heksadekyyli-9-nonyyli-10-oktyylinonadekaanidikarboksylaatti;

dioktadekyyli-9-nonyyli-10-oktyylinonadekaanidikarboksylaatti

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

Monimutkainen seos, jossa kiinalaista kumihartsia on käsitelty akryylihapolla

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

Seos: metyyli-3-((1E)-2-metyyliprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti;

metyyli 3-((1Z)-2-metyyliprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

Alkeenit, C12-14, hydroformylaatiotuotteet, tislausjäännökset, C-(vetysulfobutaanidikarboksylaatit), dinatriumsuolat

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

ammonium-2-kokoyylioksietaanisulfonaatti

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diatso-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioksometyleenibis(5-(6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftyylisulfonyylioksi)-6-metyyli-2-fenyleeni]di(naftaleeni-1-sulfonaatti)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

Seos: 2-{3,6-bis-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (2-10%);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2,4-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2,5-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2,5-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantylium-9-yyli}-bentseenisulfonaatti (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-sykloheksa-1,4-dienyyli-1-metoksikarbonyylimetyyliammoniumkloridi

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

Seos: metyyli-1,4-dimetyylisykloheksaanikarboksylaatti (”para-isomeeri”, johon sisältyvät cis-ja trans-isomeerit);

metyyli-1,3-dimetyylisykloheksaanikarboksylaatti (”meta-isomeeri”, johon sisältyvät cis-ja trans-isomeerit)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetyyli[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoksi-2,2′-[N,N′-bis(trifluoriasetyyli)-S,S′-bi(L-homokysteinyyli)di-imino]diheksanoaatti

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnesiumsuolat, rasvahapot, C16-18 ja C18 , tyydyttämättömät, haara-ja suoraketjuiset

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

sinkkisuolat, rasvahapot, C16-18 and C18 tyydyttämättömät, haara-ja suoraketjuiset

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

heksyyli-2-(1-(dietyyliaminohydroksifenyyli)metanyyli)bentsoaatti

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etyyli-5,5-difenyyli-2-isoksatsoliini-3-karboksylaatti

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenyyli-2(3-pyrrolidinyyli)asetonitriilihydrobromidi

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)-1H-pyratsoli-3-karbonitriili

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metyyli-2-[(2-nitrofenyyli)amino]-3-tiofeenikarbonitriili

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluori-4-hydroksibentsonitriili

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hydroksi-3-fenoksibentseeniasetonitriili

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

syaanimetyylitrimetyyliammoniummetyylisulfaatti

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

myskiketoni;

3,5-dinitro-2,6-dimetyyli-4-tert-butyyliasetofenoni;

4′-tert-butyyli-2′,6′-dimetyyli-3′,5′-dinitroasetofenoni

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrium-5-bentsamido-4-hydroksi-3-(4-metyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oksibis(bentseenisulfonyyliatsidi)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triammonium-4-[4-[7-(4-karboksylaattianiliino)-1-hydroksi-3-sulfonaatti-2-naftyyliatso]-2,5-dimetoksifenyyliatso]bentsoaatti

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

bentseenisulfonihappo, 3,3′-(metyleenibis((dihydroksifenyleeni)atso))bis-, kaliumnatriumsuola;

kaliumnatrium-3-[(E)-(6-{3,4-dihydroksi-2-[(Z)-(3-sulfonaattifenyyli)diatsenyyli]bentsyyli}-2,3-dihydroksifenyyli)diatsenyyli]bentseenisulfonaatti

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

Reaktioseos: 2,3,4,2′,3′,4′-heksahydroksi-5,5′-diasetyylidifenyylimetaani ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftaleenisulfonyylikloridi ja 3-diatso-3,4-dihydro-6-metoksi-4-okso-1-naftaleenisulfonyylikloridi

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyyli)atso)fenyylisulfamoyyli)fenyyli)atso)-5-hydroksi-3-((4-nitrofenyyli)atso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

Seos: 1,1,1-tris(fenyyli-4′-(3″-diatso-3″,4″-dihydro-4″-oksonaftaleeni-1″-sulfonaatti)etaani;

1,1,1-tris(fenyyli-4′-(6″-diatso-5″,6″-dihydro-5″-oksonaftaleeni-1″-sulfonaatti)etaani;

reaktiotuote: 1,1,1-tris(p-hydroksifenyyli)etaani sekä 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftyylisulfonyylikloridi ja 3-diatso-3,4-dihydro-4-okso-1-naftyylisulfonyylikloridi (2:1);

reaktiotuote: 1,1,1-tris(p-hydroksifenyyli)etaani sekä 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftyylisulfonyylikloridi ja 3-diatso-3,4-dihydro-4-okso-1-naftyylisulfonyylikloridi (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrium-[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonaattinaftaleeni)atso)-(4′-nitrobentseeni)diolaatti-O,O,N][(Z)-2,2-((fenyylikarbamyyliprop-1′-enyyli)atso)-5-sulfamyylibentseeni)diolaatti-O,O,N]kromaatti(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetyyliammonio)etyylioksi)karbonyyli)fen-2-yyliatso)bentseeni-1,3-diolibis(metaanisulfonaatti)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetyyliammonio)etyylioksi)karbonyyli)fen-2-yyliatso)bentseeni-1,3-diolisulfaatti

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

Seos: 2,2′-dimetyyli-2,2′-atsobutaaninitriili;

2-metyylipentaaninitriili-2-atso-2′-(2′-metyylipropaaninitriili);

2,2′-dimetyyli-2,2′-atsoheptaaninitriili;

2-metyyliheptaaninitriili-2-atso-2′-(2′-metyylipropaaninitriili);

2-metyyliheptaaninitriili-2-atso-2′-(2′-metyylibutaaninitriili)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

Seos: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(sulfaattietyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluoripyrimidin-2-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfaattietyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

Seos: pentanatrium-4-amino-5-hydroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}-6-{(E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-6-{(E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}-3-[(E)-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natriumbis[tris(2-hydroksietyyli)ammonium][6-aniliini-4′-(4,8-disulfonaatti-2-naftyyliatso)-5′-metyyli-3-sulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2′-diolaatti]kupraatti(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

Seos: 3-[[4-kloori-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyyli)atso]-8-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-5-[[4-kloori-6-[[8-hydroksi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyyli)atso]-1-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]bentsoehappo;

3,5-bis[[4-kloori-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyyli)atso]-8-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]bentsoehappo

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrium-5-(2-karboksifenyyliatso)-6-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

Seos: trinatrium-2-((1-(2-hydroksi-κ-O-5-(2-sulfonaattietaanisulfonyyli)fenyyliatso-κ-N 2)-1-fenyylimetyyli)atso-κ-N 1)-4-sulfonaattibentsoaatti(5-)-κ-O)kupraatti(II);

dinatrium 2-((1-(5-eteenisulfonyyli-2-hydroksi-κ-O-fenyyliatso-κ-N 2)-1-fenyylimetyyli)atso-κ-N 1)-4-sulfonaattibentsoaatti-κ-O-(5-))kupraatti(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

Seos: trinatrium 3-(5-(2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-(4-fluori-6-morfolin-4-yyli-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonaatti;

trinatrium-3-(5-(4,6-difluoripyrimidin-2-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-(4-fluori-6-morfolin-4-yyli-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonaatti

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

Seos: triammonium-6-amino-3-((2,5-dietoksi-4-(3-fosfonofenyyli)atso)fenyyli)atso-4-hydroksi-2-naftaleenisulfonaatti;

diammonium-3-((4-((7-amino-1-hydroksi-3-sulfonaftalen-2-yyli)atso)-2,5-dietoksifenyyli)atso)bentsoaatti

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

Seos: 3-[3-karbamyyli-5-(5-{4-kloori-6-[4-(2-sulfonaattioksietyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-2-sulfonaattifenyyliatso-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridyyli]propaanihappo, trinatriumsuola;

3-[3-karbamyyli-5-(5-{4-kloori-6-[4-(vinyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-2-sulfonaattifenyyliatso)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridyyli]propaanihappo, dinatriumsuola

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

Seos: 3-[5-(4-eteenisulfonyylibutyryyliamino)-2-sulfofenyyliatso]-5-{4-kloori-[6-(4-(3-amino-5-hydroksi-2,7-disulfonaftalen-4-yyliatso)-3-sulfofenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo, natriumsuola;

3-[5-(4-(2-kloorietaanisulfonyyli)butyryyliamino)-2-sulfofenyyliatso]-5-{4-kloori-[6-(4-(3-amino-5-hydroksi-2,7-disulfonaftalen-4-yyliatso)-3-sulfofenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo, natriumsuola

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

Seos: trinatrium-5-{4-kloori-6-[N-etyyli-(3-(2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksi-3-[4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

trinatrium-5-{4-kloori-6-[N-etyyli-3-(vinyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksi-3-[4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

dinatrium-5-{4-kloori-6-[N-etyyli-3-(vinyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksi-3-[(4-vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

tetranatrium-5-{4-kloori-6-[N-etyyli-3-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-3-[4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihydroksibentsyyli)-p-kresoli, esteri 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftaleenisulfonaatin kanssa

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

Seos: pentanatriumbis[6-aniliini-3,5′-disulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2′-diolaatti]koboltaatti(III);

tetranatrium-[6-aniliini-3,5′-disulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2′-diolaatti][6-aniliini-5′-sulfamoyyli-3-sulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2′-diolaatti]koboltaatti(III);

trinatriumbis[6-aniliini-5′-sulfamyyli-3-sulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2′-diolaatti]koboltaatti(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

Seos: pentanatrium-4-amino-5-hydroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}-6-{(E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso}-3-[(E)-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

trinatrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(E)-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

trinatrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(2-hydroksietyylisulfonyyli)-fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti;

trinatrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(E)-4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliatso]-6-[-2-sulfonaatti-4-(2-hydroksietyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

Seos: pentanatrium-2-[[8-[[4-kloori-6-[[4-(2-sulfonaattietyylisulfonyyli)]fenyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino-1-hydroksi-3,6-disulfonaatti-2-naftalenyyli]atso]naftaleeni-1,5-disulfonaatti;

2-[[8-[[4-kloori-6-[[4-[[2-etenyyli]sulfonyyli]fenyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaatti-2-naftalenyyli]atso]naftaleeni-1,5-disulfonaatti

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

Raudan kompleksit seuraavien yhdisteiden kanssa: diatsotisoitu 4-aminobentseenisulfonamidi, diatsotisoitu 3-aminobentseenisulfonihappo, diatsotisoitu 3-amino-4-hydroksibentseenisulfonamidi, diatsotisoitu 3-amino-4-hydroksi-N-fenyylibentseenisulfonamidi, diatsotisoitu 5-amino-2-(fenyyliamino)bentseenisulfonihappo ja resorsinoli; natriumsuolat

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-kloori-2-hydroksipropyyli)trimetyyliammoniumkloridi …%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenyyli-3,3′,4,4′-tetrayylitetramiini

diaminobentsidiini

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pyrimetaniili (ISO);

N-(4,6-dimetyylipyrimidin-2-yyli)aniliini

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperatsiinihydrokloridi; [1]

piperatsiinidihydrokloridi; [2]

piperatsiinifosfaatti [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

syprodiniili [ISO];

4-syklopropyyli-6-metyyli-N-fenyylipyrimidiini-2-amiini

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-dikloorifenyyli)-1,2,3,4-tetrahydro-N-metyyli-1-naftalenamiini-2-hydroksi-2-fenyyliasetaatti

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperatsin-1-yyli)-bentso[d]isotiatsolihydrokloridi

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etyylifenyylihydratsiinihydrokloridi

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-kloorietyyli)(3-hydroksipropyyli)ammoniumkloridi

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-pyratsol-5-yyli]-N′-hydroksi-4-nitrobentseenikarboksimidamidi

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

Reaktiotuote: difenyyliamiini, fenotiatsiini ja alkeenit, haaraketjuiset (C8-10, runsaasti C9:ä)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-kloorifenyyli)(1H-imidatsol-1-yyli)metyyli]-1,2-bentseenidiamiinidihydrokloridi

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

kloori-N,N-dimetyyliformiminiumkloridi

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-klooriallyyli)-3,5,7-triatsa-1-atsonia-adamantaanikloridi

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidaklopridi (ISO);

1-(6-klooripyridin-3-yylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-ylidenamiini

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-yyli-propoksi)-3H-kinatsolin-4-oni;

[sisältää < 0,5 % formamidia (EC-nro 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-yyli-propoksi)-3H-kinatsolin-4-oni;

[sisältää < 0,5 % formamidia (EC-nro 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

Reaktiotuotteet: di-isopropanolamiini ja formaldehydi (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoksipropyyli)-4-piperidinamiini

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

bentsyyli(S)-2-[(2-syaanibifenyl-4-yylimetyyli)pentanylamino]-3-metyylibutyraatti

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropyyliammoniumdivetyfosfaatti

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etyyli-3-trimetoksisilyyli-2-metyylipropanamiini

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dikloori-2-fluori-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)aniliini

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hydroksietyyli)-(2-hydroksipropyyli)ammoniumasetaatti

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-kloori-4-(3-fluoribentsyloksi)aniliini

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(vedytetty tali-C16-18-alkyyli)hydroksylamiini

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

Seos: 1-[di(4-oktyylifenyyli)aminometyyli]-5-metyyli-1H-bentsotriatsoli;

1-[di(4-oktyylifenyyli)aminometyyli]-4-metyyli-1H-bentsotriatsoli;

Seos: N-[(5-metyyli-1H-bentsotriatsol-1-yyli)metyyli]-4-oktyyli-N-(4-oktyylifenyyli)aniliini;

N-[(4-metyyli-1H-bentsotriatsol-1-yyli)metyyli]-4-oktyyli-N-(4-oktyylifenyyli)aniliini

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-atsetidiini-2-karboksyylihappo-4-syaanibentsylamidihydrokloridi

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

Seos: etyyli-2-((4-(5,6-diklooribentsotiatsol-2-ylatso)fenyyli)etylamino)bentsoaatti;

etyyli-2-((4-(6,7-diklooribentsotiatsol-2-ylatso)fenyyli)etylamino)bentsoaatti

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

ammonium(η-6-2-(2-(1,2-dikarboksylaattietylamino)etylamino)butaani-1,4-dikarboksylaatti(4-))rauta(3+) monohydraatti

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkyyli(rapsiöjy)-, bis(2-hydroksietyyli)ammoniumfluoridi

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksifenyyli)etyyli]sykloheksanoliasetaatti

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

Rasvahapot, C18-tyydyttämättömät, dimeerit, reaktiotuotteet 1-piperatsiinietanamiinin ja mäntyöljyn kanssa

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenyyli)amino]-9,10-dihydro-9,10-diokso-2-antraseenisulfonihappo, dinatriumsuola, reaktiotuotteet 2-[[3-[(4,6-dikloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)etyyliamino]fenyyli]sulfonyyli]etyylivetysulfaatin kanssa, natriumsuolat

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

Seos: 4-amino-3-(4-eteenisulfonyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-6-(5-{4-kloori-6-[4-(2-sulfonaattioksietaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti-kalium/natrium;

4-amino-5-hydroksi-6-(5-{4-kloori-6-[4-(2-sulfonaattioksietaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-2-sulfonaattifenyyliatso)-3-(2-sulfonaatti-4-(2-sulfonaattioksietaanisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti-kalium/natrium

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etidiumbromidi;

3,8-diamino-1-etyyli-6-fenyylifenantridiumbromidi

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetyylibutaaniamidi

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etyylikarbatsoli;

9-etyylikarbatsol-3-yyliamiini

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolyylifluanidi [ISO];

dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaanisulfenamidi;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahydro-1,3-dimetyyil-1H-pyrimidin-2-oni;

dimetyylipropyleeniurea

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kinoliini

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonatsoli [ISO];

(RS)-(E)-5-(4-klooribentsylideeni)-2,2-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsoli-1-metyyli)syklopentanoli

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonatsoli;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dikloorifenyyli)-2-(imidatsol-1-yylimetyyli)-1,3-dioksolan-4-yyli]metoksi]fenyyli]piperatsin-1-yyli]etanoni

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonatsoli (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klooribentsyyli)-2,2-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)syklopentanoli

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroksibentsotriatsoli, vedetön; [1]

1-hydroksibentsotriatsoli, monohydraatti [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalium-1-metyyli-3-morfoliinikarbonyyli-4-[3-(1-metyyli-3-morfoliinikarbonyyli-5-okso-2-pyratsolin-4-ylideeni)-1-propenyyli]pyratsol-5-olaatti;

[sisältää < 0,5 % N,N-dimetyyliformamidia (EC-nro 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalium-1-metyyli-3-morfoliinikarbonyyli-4-[3-(1-metyyli-3-morfoliinikarbonyyli-5-okso-2-pyratsolin-4-ylideeni)-1-propenyyli]pyratsol-5-olaatti;

[sisältää ≥ 0,5 % N,N-dimetyyliformamidia (EC-nro 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodi-4-aminobentsyyli)-1H-1,2,4-triatsoli

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetyylikarbamyyli)-imidatsoliumkloridi

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-kloori-2-fluori-5-metyylifenyyli)-1-metyyli-5-(trifluorimetyyli)-1H-pyratsoli

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hydroksi-7-(2-aminoetyyli)-1,3-bentsotiatsol-2(3H)-onihydrokloridi

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroksifenyyli)-1-piperatsinyyli)fenyyli)-2-(1-metyylipropyyli)-3H-1,2,4-triatsol-3-oni

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metyyli-2,3-epoksipropyyli)-perhydro-2,4,6-okso-1,3,5-triatsiini

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tert-butyylifenyyli)-6-syaani-5-[bis(etoksikarbonyylimetyyli)karbamyylioksi]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triatsoli-7-karboksyylihappo-2,6-di-tert-butyyli-4-metyylisykloheksyyliesteri

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-heksyylidekaanihappo[4-(6-tert-butyyli-7-kloori-1H-pyratsolo[1,5-b][1,2,4]triatsol-2-yyli)fenyylikarbamoyyli]metyyliesteri

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-kloori-6,11-dihydro-5,5-diokso-6-metyylidibentso[c,f][1,2]tiatsepiinihydrokloridi

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonaattifenyyli)-4,5-dihydro-3-metyylikarbamoyyli-5-oksopyratsol-4-ylideeni]-3-metyyli-1,3-pentadienyyli)-3-metyylikarbamoyyli-5-oksidopyratsol-1-yyli)bentseeni-1,4-disulfonaatti

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromifenyyli)-2-tert-butyyli-2H-tetratsoli

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-hydroksi-4-metyyli-5-(3-metylimidatsolium-1-yyli)-3-(4-fenyyliatso)-1H-pyridin-2-oni)etyleenidilaktaatti

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

Pääkomponentti 1 (isomeeri 1): 2-{6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatso)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-3-{6-fluori-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-yyliatso)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-propaaninatriumsuola;

pääkomponentti 1 (isomeeri 2): 2-{6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatso)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-3-{6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatso)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-propaaninatriumsuola;

pääkomponentti 2: 2,3-bis-{6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatso)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-propaaninatriumsuola;

pääkomponentti 3: 2,3-bis-{6-fluori-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-yyliatso)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-propaaninatriumsuola

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidatsol-1-yylioktadekan-2-oli

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetyyli-1-{[2-metoksi-5-(2-metyylibutoksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli]-[2-oktadekyyli-1,1-diokso-1,2,4-bentsotiadiatsin-3-yyli]metyyli}imidatsoli-4,5-dikarboksylaatti

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrium-2-(5-karbamoyyli-1-etyyli-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-1,6-dihydropyridin-3-yyliatso)-4-(4-fluori-6-(4-(2-sulfonyloksietyylisulfonyyli)-fenylamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)bentseenisulfonaatti

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metyyli-2-(4-fenoksifenoksi)etoksi)pyridiini

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihydroksi-2,3-dihydro-1H-indoliumbromidi

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hydroksi-4-oktyloksifenyyli)-2H-bentsotriatsoli

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yylimetyylikarbonaatti

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidiini [ISO];

3-[(2-kloori-1,3-tiatsol-5-yyli)metyyli]-2-metyyli-1-nitroguanidiini

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metyylitiatsoli

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metyyli-3-fenyyli-1-piperatsiini

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorifenyyli)-3-(3,4-metyleenidioksifenoksimetyyli)-N-bentsyylipiperidiinihydrokloridi

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metyyli-5-nitrofenyyliguanidiini

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metyyli-2-fenyyli-1-piperatsinyyli)bentseenimetanolimonohydrokloridi

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-pyridinyyli)-1H-imidatsol-1-yyli)butyyli)-1H-isoindoli-1,3(2H)-dioni

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-dekyylioksatsolidin-2-oni;

4-dekyyli-1,3-oksatsolidin-2-oni

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalium-4-[5-[3-karboksylaatti-4,5-dihydro-5-okso-1-(4-sulfonaattifenyyli)pyratsol-4-ylideeni]-3-(piperidiinikarbonyyli)penta-1,3-dienylideeni]-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyyli)pyratsoli-3-karboksylaatti

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetylolpropaanitris(3-atsiridinyylipropanoaatti;

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-kloorifenyyli-isosyanaatti

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-methyleenibis(3-kloori-2,6-dietyylifenyyli-isosyanaatti)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metyyli-4-nitro-3-propyyli-1H-pyratsoli-5-karboksamidi

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoksistrobiini [ISO];

(E)-2-(metoksi-imino)-N-metyyli-2-[α-(2,5-ksylyloksi)-o-tolyyli]asetamidi

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamidi (ISO);

(RS)-N-bentsyyli-2-(α,α,α,4-tetrafluori-m-tolyoksi)butyramidi

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

syatsofamidi [ISO];

4-kloori-2-syaani-N,N-dimetyyli-5-p-tolyyli-imidatsoli-1-sulfonamidi

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutyyli-(2,5-dihydro-5-tiokso-1H-tetratsol-1-yyli)asetamidi

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetyylikarbamyyli-4-(2-sulfonaattietyyli)pyridinium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetyylipropanamido)]fenyyliatso-3-(2-kloori-5-(2-(3-pentadekyylifenoksi)butylamido)aniliini)-1-(2,4,6-trikloorifenyyli)-2-pyratsolin-5-oni

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenyyliasetamidi

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(p-kloorifenyyli)glysinamidi

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetrametyyli-1-oksyylipiperidin-4-yyli)asetamidi;

(4-asetamido-2,2,6,6-tetrametyyli-1-piperidinyyli)oksidanyyli

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butyyli-1,3-diatsaspiro[4.4]non-1-en-4-onihydrokloridi

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-heksyylidekyylioksi)bentsamidi

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoksietyyli)aminoasetanilidi

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butyyli-(4-metyylifenyylisulfonyyli)-amino)-fenyylitio)-5-okso-(2,4,6-trikloorifenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsole-3-yyliamino)-4-kloorifenyyli)tetradekanamidi;

N-[3-({4-[(2-{butyyli[(4-metyylifenyyli)sulfonyyli]amino}fenyyli)tio]-5-okso-1-(2,4,6-trikloorifenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsol-3-yyli}amino)-4-kloorifenyyli]tetradekanamidi

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(Bis(2-metoksietyyli)amino)-2-((2-syaani-4,6-dinitrofenyyli)-atso)fenyyli)asetamidi

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-kloori-N-(4-metyylifenyyli)asetamidi

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetyyliamino)tioasetamidihydrokloridi

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metyylidodekaani-1-sulfonanilidi

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetyylibutylideeni)-3-hydroksi-2-naftohydratsidi

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

Ndodekyyli-4-metoksibentsamidi

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metyyli-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioksonaft[2,3-c]akridin-6-yyli)bentsamidi

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-kloori-1,4-fenyleeni)bis(3-oksobutanamidi)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimetyyli-2,4-diokso-oksatsolidin-3-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-N-(2-metoksi-5-oktadekanoyyliaminofenyyli)pentaanihappoamidi

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoksietyyli)-amino]-2-(6-bromi-2-metyyli-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yyliatso)-fenyyli]asetamidi

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-dekyyli-4-nitrobentsamidi

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etyyli-N-metyyli-N-(3-metyylifenyyli)butanamidi

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoksipropyyli)-1,1-diokso-1,2,4-bentsotiadiatsin-3-yyli]-5′-tert-butyyli-2-(5,5-dimetyyli-2,4-diokso-1,3-oksatsolidin-3-yyli)-2′-[(2-etyyliheksyyli)tio]asetanilidi

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butyyli-4,6-disyaani-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yyliatso)-5-dietyyliamino-fenyyli]asetamidi

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoksi-N,N-dimetyyliasetamidi

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

1-hydroksi-4-(β-(4-(1-hydroksi-3,6-disulfo-8-asetylamino-2-naftyyliatso)fenoksi)etoksi)-N-dodekyyli-2-naftamidin natriumsuola

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

Seos: kalium-N-[3-(dimetyylioksidoamino)propyyli]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorioktaanisulfonamidaatti;

N-[3-(dimetyylioksidoamino)propyyli]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorioktaanisulfonamidi

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hydroksioktadekamidi-N-metyleeni]-bentseeni

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

Seos: N,N′-etaani-1,2-diyylibis(heksanamidi);

12-hydroksi-N-[2-[(1-oksiheksyyli)amino]etyyli]oktadekanamidi;

N,N′-etaani-1,2-diyylibis(12-hydroksioktadekanamidi)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

Seos: 2,2′-[(3,3′-dikloori[1,1′-bifenyyli]-4,4′-diyyli)bis(atso)]bis[N-(2,4-dimetyylifenyyli)]-3-okso-butanamidi;

2-[[3,3′-dikloori-4′-[[1[[(2,4-dimetyylifenyyli)amino]karbonyyli]-2-oksopropyyli]atso][1,1′-bifenyl]-4-yyli]atso]-N-(2-metyylifenyyli)-3-oksobutanamidi;

2-[[3,3′-dikloori-4′-[[1[[(2,4-dimetyylifenyyli)amino]karbonyyli]-2-oksopropyyli]atso][1,1′-bifenyl]-4-yyli]atso]-N-(2-karboksyylifenyyli)-3-oksobutanamidi

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

Seos: N-[5-[bis-(2-metoksietyyli)-amino]-2-(2-butyyli-4,6-disyaani-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yyliatso)-fenyyli]-asetamidi;

N-[2-(2-butyyli-4,6-disyaani-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yyliatso)-5-dietyyliamino-fenyyli]asetamidi

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N′-oktyyliurea]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

Seos: 1,2-dimetyylipropylideenidihydroperoksidi;

dimetyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakkaasi

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


LIITE 1C

Poistetaan liitteestä I seuraavat kohdat:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Euroopan parlamentti ja neuvosto

16.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/83


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämisestä

(2009/30/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission asetuksen (EY) N:o 45/2001 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti julkisen hakumenettelyn perusteella 21 päivänä lokakuuta 2008 laatiman ehdotuksen hakijoita koskevaksi luetteloksi Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämistä varten,

katsovat, että Euroopan parlamentin ja neuvoston on aiheellista yhteisellä sopimuksella nimittää Euroopan tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutettu 17 päivänä tammikuuta 2009 alkavaksi viiden vuoden toimikaudeksi,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään 17 päivänä tammikuuta 2009 alkavaksi ja 16 päivänä tammikuuta 2014 päättyväksi kaudeksi

Euroopan tietosuojavaltuutetuksi: Peter HUSTINX,

Apulaistietosuojavaltuutetuksi: Giovanni BUTTARELLI.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä tammikuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


Komissio

16.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/84


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä tammikuuta 2009,

päätöksen 2007/716/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä liha- ja maitoalan laitoksista Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8988)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/31/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätös 2007/716/EY (2) koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 (3) ja (EY) N:o 853/2004 (4) säädettyjä rakenteellisia vaatimuksia koskevia siirtymätoimenpiteitä tietyissä liha- ja maitoalan laitoksissa Bulgariassa. Laitosten siirtymävaiheen aikana niistä peräisin olevia tuotteita saisi saattaa ainoastaan kotimaan markkinoille tai käyttää jatkojalostukseen siirtymävaiheessa olevissa Bulgarian laitoksissa.

(2)

Päätöstä 2007/716/EY on muutettu komission päätöksillä 2008/290/EY (5), 2008/330/EY (6), 2008/552/EY (7), 2008/678/EY (8) ja 2008/828/EY (9).

(3)

Bulgarian toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan tietyt liha- ja maitoalan laitokset ovat lopettaneet toimintansa tai ovat saattaneet päätökseen uudenaikaistamisprosessinsa ja ovat nyt täysin yhteisön lainsäädännön mukaisia. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Päätöksen 2007/716/EY liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/716/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EUVL L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(5)  EUVL L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  EUVL L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  EUVL L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  EUVL L 294, 1.11.2008, s. 11.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2007/716/EY liite seuraavasti:

1)

Poistetaan seuraavat lihantuotantolaitoksia koskevat kohdat:

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

”1.

BG 0101001

’Melnichen kombinat Rila STH’ AD

gr. Blagoevgrad

ul. ’V. Levski’ 56

19.

BG 0401012

’Polikomers-SG’ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

’Z i K’ OOD

gr. Vratsa

ul. ’Vasil Kanchov’ 25

126.

BG 2202025

ET ’Takt-Asia Milanova’

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. ’Obelsko shose’ 11

260.

BG 1204008

ET ’Petar Parvanov – Demetra’

gr. Lom

ul. ’Belogradchishko shose’ 1

283.

BG 1604014

’Elko’ OOD

gr. Plovdiv

ul. ’Brezovsko shose’ 170

355.

BG 2504001

ET ’Stezis’

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2)

Poistetaan seuraavat maidontuotantolaitoksia koskevat kohdat:

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

”16.

BG 1512033

ET ’Voynov-Ventsislav Hristakiev’

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET ’Rosen Deyanski-DEYA’

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ’Bor – Chvor’

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

’Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

’Polidey – 2’ OOD

s. Domlyan

171.

2412019

’Dekada’ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

’El-Em-Impeks’ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


16.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.