ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 348

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
24. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1340/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1341/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta eräiden tuloja tuottavien hankkeiden osalta

19

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1342/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1343/2008, annettu 23 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1344/2008, annettu 23 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2009

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1345/2008, annettu 23 päivänä joulukuuta 2008, sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä sardiinisäilykkeiden ja säilöttyjen sardiinityyppisten tuotteiden kauppanimityksistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2136/89 muuttamisesta

76

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1346/2008, annettu 23 päivänä joulukuuta 2008, eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 annetun asetuksen (EY) N:o 950/2006 muuttamisesta

79

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1347/2008, annettu 23 päivänä joulukuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

81

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/105/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta

84

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi

98

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1348/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 2-(2-metoksietoksi)etanolin, 2-(2-butoksietoksi)etanolin, metyleenidifenyylidi-isosyanaatin, sykloheksaanin ja ammoniumnitraatin markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten osalta ( 1 )

108

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1349/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 tehdyn päätöksen N:o 1719/2006/EY muuttamisesta ( 1 )

113

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009) ( 1 )

115

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1351/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, internetiä ja muuta viestintäteknologiaa käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta ( 1 )

118

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1352/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) tehdyn päätöksen N:o 1855/2006/EY muuttamisesta ( 1 )

128

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/976/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan oikeudellisesta verkostosta

130

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1340/2008,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (1) 17 artiklan 1 kohdassa määrätään, että tiettyjen terästuotteiden kauppaan sovelletaan erityistä määrällisiä järjestelyjä koskevaa sopimusta.

(2)

Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välisen tiettyjen terästuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (2), joka tehtiin 19 päivänä heinäkuuta 2005, voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2006. Vuosina 2007 ja 2008 Euroopan yhteisön ja Kazakstanin välistä tiettyjen terästuotteiden kauppaa on säännelty neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1870/2006 (3) ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1531/2007 (4) vahvistetuilla yksipuolisilla toimenpiteillä.

(3)

Siihen saakka, kunnes uusi sopimus allekirjoitetaan ja se tulee voimaan tai Kazakstan liittyy Maailman kauppajärjestöön (WTO), olisi vahvistettava määrälliset rajoitukset vuodesta 2009 alkaen.

(4)

Ottaen huomioon, että vuosien 2007 ja 2008 määrällisten rajoitusten vahvistamisessa käytetyt edellytykset ovat suurelta osin edelleen olemassa, on tarkoituksenmukaista vahvistaa vuoden 2009 määrälliset rajoitukset samalle tasolle kuin vuosina 2007 ja 2008.

(5)

Keinojen tarjoaminen on tarpeen tämän järjestelmän hallinnoimiseksi Euroopan yhteisön sisällä siten, että uuden sopimuksen täytäntöönpanoa helpotetaan käyttämällä mahdollisimman paljon samanlaisia määräyksiä.

(6)

On tarpeen varmistaa, että kyseisten tuotteiden alkuperä tarkastetaan ja että tätä varten otetaan käyttöön asianmukaiset hallinnollisen yhteistyön menetelmät.

(7)

Vapaa-alueelle siirrettyjä tuotteita tai tuotteita, jotka tuodaan tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä), ei pitäisi lukea kyseisille tuotteille vahvistettuihin rajoituksiin.

(8)

Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta on tarpeen, että kyseisiltä tuotteilta edellytetään yhteisön tuontilisenssiä niiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(9)

Sen varmistamiseksi, että määrällisiä rajoituksia ei ylitetä, on tarpeen vahvistaa hallintomenettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää tuontilisenssejä ennen kuin ne ovat saaneet komissiolta vahvistuksen siitä, että tarvittavat määrät ovat edelleen käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tätä asetusta sovelletaan Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin.

2.   Terästuotteet luokitellaan liitteen I mukaisiin tuoteryhmiin.

3.   Liitteessä I lueteltujen tuotteiden luokittelu perustuu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (5) käyttöön otettuun yhdistettyyn nimikkeistöön (CN).

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

1.   Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa on noudatettava liitteessä V vahvistettuja määrällisiä rajoituksia. Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää liitteessä II vahvistetun alkuperätodistuksen ja jäsenvaltioiden viranomaisten 4 artiklan mukaisesti myöntämän tuontilisenssin esittämistä.

2.   Sen varmistamiseksi, että määrät, joille tuontilisenssit myönnetään, eivät minään ajankohtana ylitä kullekin tuoteryhmälle asetettuja määrällisiä kokonaisrajoituksia, liitteessä IV luetellut toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontilisenssejä vasta saatuaan komissiolta vahvistuksen siitä, että määriä on edelleen käytettävissä niiden terästuotteiden tuoteryhmän ja toimittajamaan määrällisten rajoitusten puitteissa, joiden osalta yksi tai useampi tuoja on jättänyt hakemuksen kyseisille viranomaisille.

3.   Luvallinen tuonti luetaan kyseessä olevaan liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen. Tuotteiden lähetyksen katsotaan tapahtuneen päivänä, jona ne on lastattu vievään kuljetusvälineeseen.

3 artikla

1.   Liitteessä V tarkoitettuja määrällisiä rajoituksia ei sovelleta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siirrettyihin tuotteisiin eikä tuotteisiin, jotka on tuotu tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen tuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä).

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet luovutetaan myöhemmin vapaaseen liikkeeseen joko muuttumattomassa tilassa taikka käsittelyn tai jalostuksen jälkeen, sovelletaan 2 artiklan 2 kohtaa, ja tällä tavoin vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet luetaan niitä koskeviin liitteessä V esitettyihin määrällisiin rajoituksiin.

4 artikla

1.   Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa liitteessä IV lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten on ennen tuontilisenssien myöntämistä ilmoitettava komissiolle niiden vastaanottamiensa tuontilisenssihakemusten määrät, joiden tueksi on liitetty alkuperäiset vientilisenssit. Tämän jälkeen komissio ilmoittaa, ovatko haetut määrät käytettävissä tuontia varten, siinä aikajärjestyksessä, jossa jäsenvaltioiden ilmoitukset vastaanotetaan (ns. aikaprioriteettiperiaatteella).

2.   Komissiolle toimitettuihin ilmoituksiin sisältyvät hakemukset ovat hyväksyttävissä, jos niissä todetaan selvästi jokaisessa tapauksessa viejämaa, käytettävä tuotekoodi, tuotavat määrät, vientilisenssin numero, kiintiövuosi ja jäsenvaltio, jossa tuotteet on tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

3.   Komissio vahvistaa mahdollisuuksien mukaan viranomaisille hakemuksiin merkityn täydellisen määrän, joka on ilmoitettu kunkin tuoteryhmän osalta.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle, kun näille on ilmoitettu määristä, jotka on jätetty käyttämättä tuontilisenssin voimassaoloaikana. Kyseiset käyttämättömät määrät siirretään ilman eri toimenpiteitä kussakin tuoteryhmässä yhteisön yhteenlasketun määrällisen rajoituksen jäljellä oleviin määriin.

5.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava sähköisesti tätä varten perustetussa integroidussa verkossa, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää väliaikaisesti muuta toimitustapaa.

6.   Tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat myönnetään 12–16 artiklan mukaisesti.

7.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle jo myönnettyjen tuontilisenssien tai vastaavien asiakirjojen peruuttamisesta, jos Kazakstanin tasavallan viranomaiset ovat mitätöineet tai peruuttaneet vastaavat vientilisenssit. Jos Kazakstanin tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet komissiolle tai jonkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vientilisenssin mitätöimisestä tai peruuttamisesta sen jälkeen, kun sitä koskevat tuotteet on tuotu yhteisöön, kyseiset määrät luetaan asianomaiseen liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

5 artikla

1.   Jos komissiolla on tiedossa, että liitteessä I luetellut Kazakstanin tasavallasta peräisin olevat tuotteet on lastattu kuljetusvälineestä toiseen, niiden reittiä on muutettu tai ne on muulla tavalla tuotu yhteisöön kiertämällä 2 artiklan mukaisia määrällisiä rajoituksia, ja että välttämättömien tarkistusten tekeminen on tarpeen, komissio pyytää neuvottelujen aloittamista sopimukseen pääsemiseksi vastaavien määrällisten rajoitusten tarvittavasta tarkistamisesta.

2.   Siihen asti, kunnes 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulos on selvillä, komissio voi pyytää Kazakstanin tasavaltaa toteuttamaan tarvittavat varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten neuvottelujen perusteella sovitut määrällisiä rajoituksia koskevat tarkistukset voidaan toteuttaa.

3.   Jos yhteisö ja Kazakstanin tasavalta eivät pääse tyydyttävään ratkaisuun ja jos komissio toteaa, että on olemassa selvät todisteet kiertämisestä, komissio vähentää määrällisistä rajoituksista vastaavan määrän tuotteita, jotka ovat peräisin Kazakstanin tasavallasta.

6 artikla

1.   Vientilisenssiä, joka on Kazakstanin tasavallan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä, on edellytettävä liitteessä V vahvistettujen määrällisten rajoitusten alaisten terästuotteiden kaikilta lähetyksiltä mainittuihin rajoituksiin asti.

2.   Tuojan on esitettävä vientilisenssin alkuperäiskappale 12 artiklassa tarkoitetun tuontilisenssin myöntämistä varten.

7 artikla

1.   Määrällisiä rajoituksia varten tarvittavan vientilisenssin on oltava liitteessä II esitetyn mallin mukainen ja siinä on muun muassa vahvistettava, että kyseisten tavaroiden määrä on luettu asianomaiselle tuoteryhmälle vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

2.   Kukin vientilisenssi voi koskea ainoastaan yhtä liitteessä I mainittua tuoteryhmää.

8 artikla

Vientituotteet luetaan asianomaisiin liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin ja lähetetään 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 artikla

1.   Edellä 6 artiklassa tarkoitetussa vientilisenssissä voi olla lisäkappaleita, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi. Vientilisenssi lisäkappaleineen ja alkuperätodistus lisäkappaleineen on laadittava englannin kielellä.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat täytetään käsin, tiedot on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

3.   Vientilisenssien tai vastaavien asiakirjojen on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä. Paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä hiokkeetonta kirjoituspaperia, jonka paino on vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Jokaisessa osassa on oltava painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuneen väärentämisen silmin havaittavaksi.

4.   Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä ainoastaan alkuperäiskappaleen voimassa olevaksi tämän asetuksen säännösten mukaista tuontia varten.

5.   Kussakin vientilisenssissä tai vastaavassa asiakirjassa on oltava yhdenmukainen painettu tai muulla tavoin merkitty sarjanumero, jolla asiakirja voidaan yksilöidä.

6.   Tässä numerossa on oltava seuraavat osat:

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään viejämaa seuraavasti:

KZ

=

Kazakstanin tasavalta

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään aiottu määräjäsenvaltio seuraavasti:

BE

=

Belgia

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Tšekki

DK

=

Tanska

DE

=

Saksa

EE

=

Viro

IE

=

Irlanti

GR

=

Kreikka

ES

=

Espanja

FR

=

Ranska

IT

=

Italia

CY

=

Kypros

LV

=

Latvia

LT

=

Liettua

LU

=

Luxemburg

HU

=

Unkari

MT

=

Malta

NL

=

Alankomaat

AT

=

Itävalta

PL

=

Puola

PT

=

Portugali

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovakia

FI

=

Suomi

SE

=

Ruotsi

GB

=

Yhdistynyt kuningaskunta,

yksinumeroinen luku, jolla yksilöidään kiintiövuosi ja joka on asianomaisen vuosiluvun viimeinen numero, esimerkiksi ”9” vuoden 2009 osalta,

kaksinumeroinen luku, jolla yksilöidään asiakirjan myöntävä toimipaikka viejämaassa,

viisinumeroinen luku, joka on juokseva numero 00 001:n ja 99 999:n välillä ja joka on annettu kyseessä olevalle määräjäsenvaltiolle.

10 artikla

Vientilisenssi voidaan myöntää siinä tarkoitettujen tuotteiden lastaamisen jälkeen. Tällöin siinä on oltava maininta ”issued retrospectively” (myönnetty takautuvasti).

11 artikla

Jos vientilisenssi varastetaan, katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää asiakirjan antaneelta toimivaltaiselta viranomaiselta kaksoiskappaleen, joka laaditaan tämän hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

Tällä tavoin annetussa lisenssin kaksoiskappaleessa on oltava merkintä ”duplicate” (kaksoiskappale). Siinä on oltava sama päiväys kuin alkuperäisessä lisenssissä.

12 artikla

1.   Jos komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti, että haettu määrä on käytettävissä kyseessä olevan määrällisen rajoituksen puitteissa, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssi enintään viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tuoja on esittänyt vastaavan vientilisenssin alkuperäiskappaleen. Lisenssin esittämisen on tapahduttava viimeistään 31 päivänä maaliskuuta lisenssin mukaisten tavaroiden lähetysvuotta seuraavana vuonna. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on ilmoitettu määräpaikaksi vientilisenssissä, edellyttäen, että komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti sen, että haettu määrä on käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa.

2.   Tuontilisenssit ovat voimassa neljä kuukautta niiden myöntämisestä. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat jatkaa voimassaoloaikaa tuojan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään neljällä kuukaudella.

3.   Tuontilisenssit on laadittava liitteessä III esitetyssä muodossa, ja ne ovat voimassa kaikkialla yhteisön tullialueella.

4.   Tuojan esittämässä tuontilisenssiä koskevassa ilmoituksessa tai hakemuksessa on oltava

a)

viejän täydellinen nimi ja osoite;

b)

tuojan täydellinen nimi ja osoite;

c)

tavaroiden tarkka kuvaus ja Taric-koodi(t);

d)

tavaroiden alkuperämaa;

e)

lähetysmaa;

f)

kyseessä oleva tuoteryhmä ja tuotavien tuotteiden määrä;

g)

nettopaino Taric-nimikkeittäin;

h)

tuotteiden CIF-arvo yhteisön rajalla Taric-nimikkeittäin;

i)

maininta siitä, ovatko kyseiset tuotteet kakkoslaatua tai laatuvaatimuksia vastaamattomia;

j)

tarvittaessa maksu- ja toimituspäivämäärä sekä konossementin ja ostosopimuksen jäljennös;

k)

vientilisenssin päivämäärä ja numero;

l)

hallinnollisiin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävä sisäinen koodi;

m)

päiväys ja tuojan allekirjoitus.

5.   Tuojat eivät ole velvollisia tuomaan tuontilisenssin mukaista kokonaismäärää yhtenä lähetyksenä.

13 artikla

Jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämien tuontilisenssien voimassaolo riippuu toimivaltaisten Kazakstanin tasavallan viranomaisten myöntämien, tuontilisenssien myöntämisen perusteena olevien vientilisenssien voimassaoloajasta ja niissä mainituista määristä.

14 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti syrjimättä mitään yhteisön tuojaa riippumatta siitä, missä tämän sijoittautumispaikka on yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien sääntöjen mukaisten ehtojen noudattamista.

15 artikla

1.   Jos komissio toteaa, että Kazakstanin tasavallan tietyn tuoteryhmän osalta myöntämien vientilisenssien mukaiset kokonaismäärät ylittävät kyseiselle tuoteryhmälle vahvistetun määrällisen rajoituksen, jäsenvaltioiden toimivaltaisille lisenssiviranomaisille on ilmoitettava siitä viipymättä, jotta tuontilisenssien myöntäminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa komissio aloittaa neuvottelut viipymättä.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kieltäydyttävä myöntämästä tuontilisenssejä Kazakstanin tasavallasta peräisin oleville tuotteille, joilla ei ole 6–11 artiklan mukaisesti myönnettyjä vientilisenssejä.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 12 artiklassa tarkoitettujen tuontilisenssien myöntämiseen liitteessä III esitetyn tuontilisenssin mallin mukaisia lomakkeita.

2.   Tuontilisenssilomakkeet ja niiden otteet on laadittava kahtena kappaleena, joista yhdessä kappaleessa, joka annetaan hakijalle, on maininta ”Holder’s copy” (lisenssinhaltijan kappale) ja numero 1 ja joista toisessa, joka jää lisenssin myöntävälle viranomaiselle, on maininta ”Copy for the issuing authority” (lisenssin myöntävän viranomaisen kappale) ja numero 2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat hallinnollisia tarkoituksia varten liittää lisäkappaleita lomakkeeseen numero 2.

3.   Lomakkeet on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoituspaperille, jonka paino on 55–65 grammaa neliömetriltä. Niiden on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä; rivivälin on oltava 4,24 millimetriä (tuuman kuudesosa); lomakkeiden ulkoasua on noudatettava tarkasti. Varsinaisen lisenssin muodostavan kappaleen numero 1 molemmilla puolilla on lisäksi oltava punaisella painettu aaltomainen taustakuvio mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehtyjen väärennösten paljastamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava lomakkeiden painattamisesta. Ne voidaan myös painaa kirjapainossa, jonka on hyväksynyt jäsenvaltio, johon kirjapaino on sijoittautunut. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava viittaus jäsenvaltion antamaan hyväksyntään. Jokaisessa lomakkeessa on oltava painolaitoksen nimi- ja osoitetiedot tai merkki, jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa.

5.   Tuontilisensseille tai otteille on niitä myönnettäessä annettava myöntämisnumero, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat. Tuontilisenssin numero on ilmoitettava komissiolle sähköisesti 4 artiklan mukaisesti perustettua integroitua verkkoa käyttäen.

6.   Luvat ja otteet on laadittava asiakirjan myöntävän jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

7.   Toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät asianomaisen terästuoteryhmän kohtaan 10.

8.   Lupia myöntävien ja kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on tehtävä merkintänsä leimasimella. Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima voidaan kuitenkin korvata kirjaimia tai numeroita sisältävällä rei’itetyllä kohopainatuksella tai luvassa olevalla painatuksella. Asiakirjan myöntävien viranomaisten on käytettävä myönnetyn määrän merkitsemisessä väärentämisen estävää menetelmää siten, että numeroita tai merkintöjä on mahdotonta lisätä.

9.   Kappaleiden 1 ja 2 kääntöpuolella on oltava kohta, johon tuotteiden määriä voivat merkitä joko tulliviranomaiset, kun tuontimuodollisuudet on suoritettu, tai toimivaltaiset hallintoviranomaiset otteen antamisen yhteydessä. Jos kiintiöön luetuille määrille varattu tila luvassa tai sen otteessa ei ole riittävä, toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää asiakirjaan yhden tai useamman lisälehden, joissa on luvan tai otteen kappaleiden 1 ja 2 kääntöpuolen mukaiset kohdat. Kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on leimattava asiakirja siten, että sen toinen puolisko on lisenssissä tai sen otteessa ja toinen puolisko lisälehdellä. Jos asiakirjassa on useampi kuin yksi lisälehti, vastaava leima on lyötävä samalla tavoin kullekin lehdelle ja sitä edeltävälle lehdelle.

10.   Jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä näiden tekemillä merkinnöillä on sama oikeusvaikutus jokaisessa muussa jäsenvaltiossa kuin niiden omien viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja merkinnöillä.

11.   Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen mukaan vaatia, että lisenssien tai otteiden sisältö käännetään kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle jäsenvaltion virallisista kielistä.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009. Jos Kazakstan liittyy Maailman kauppajärjestöön, asetuksen voimassaolo päättyy liittymispäivänä (6).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EYVL L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  EUVL L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  EUVL L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 337, 21.12.2007, s. 2.

(5)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(6)  Euroopan komissio julkaisee voimassaolon päättymispäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


LIITE I

SA LEVYTUOTTEET

SA1. Kelat

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Raskaat levyt

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Muut levytuotteet

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


LIITE II

Image

Image

Image

Image


LIITE III

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


LIITE V

MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

Tuotteet

Tonnia vuodessa

SA Levytuotteet

SA1. Kelat

87 125

SA2. Raskaat levyt

0

SA3. Muut levytuotteet

117 875


24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/19


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1341/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta eräiden tuloja tuottavien hankkeiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ohjelmakauden 2007–2013 sääntelypuitteet on valmisteltu ja neuvoteltu tavoitteena edistää rahastojen ohjelmatyön ja hallinnon yksinkertaistamista, niiden tukitoimien tehokkuutta ja niiden täytäntöönpanon toissijaisuutta.

(2)

Tarkempi ja tiukempi toimintamalli, joka perustuu tukikelpoisten enimmäismenojen laskemiseen, on otettu käyttöön niiden tuloja tuottavien hankkeiden käsittelemiseksi, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (3) 55 artiklassa.

(3)

Asetuksen 55 artiklan säännösten soveltamisen yhteydessä on tuotu esiin useita ongelmia, mukaan lukien suhteeton hallinnollinen rasite erityisesti Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien toimien ja Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osarahoittamien pienten toimien osalta.

(4)

Näillä ongelmilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia, jotka liittyvät sekä toimien hallintoon – erityisesti yhteisön painopistealueisiin kuuluvilla ympäristön, sosiaalisen osallisuuden, tutkimuksen, innovoinnin ja energian aloilla toteutettavien hankkeiden osalta – että hallinnolliseen rasitteeseen. Sen vuoksi 55 artiklaa olisi yksinkertaistettava.

(5)

Yksinkertaistamisen olisi koskettava kaikkia rakennerahastoista tai koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 tukea saavia hankkeita. Sen vuoksi on tarpeen säätää takautuvasta soveltamisesta.

(6)

Asetusta (EY) N:o 1083/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tämän artiklan 1–4 kohtaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamiin toimiin, joiden kokonaiskustannukset ovat enemmän kuin 1 000 000 euroa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006 kaikkiin rakennerahastoista tai koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 tukea saaviin toimiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  Puoltava lausunto annettu 16. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.


24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/20


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1342/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Turskakantojen elvytystoimenpiteistä 26 päivänä helmikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2004 (2) tarkoituksena on varmistaa se, että Kattegatin, Pohjanmeren sekä Skagerrakin ja itäisen Englannin kanaalin, Skotlannin länsipuolisen alueen ja Irlanninmeren turskakannat elpyvät kooltaan tutkijoiden suosittelemille varovaisuusperiaatteen mukaisille turvallisille tasoille 5–10 vuoden aikavälillä.

(2)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) hiljattain antamasta tieteellisestä lausunnosta on käynyt ilmi, että turskasaaliiden vähennykset, jotka perustuvat suurimpien sallittujen saaliiden (TAC), teknisten toimenpiteiden ja pyyntiponnistuksen hallintaa koskevien täydentävien toimenpiteiden – seuranta ja valvonta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän turskan pyynnin ja saaliiden purkamisen ehkäisemiseksi mukaan luettuna – yhteisvaikutukseen, eivät ole alkuunkaan riittäneet vähentämään kalastuskuolevuutta turskakantojen elpymisen edellyttämille tasoille, eikä yksikään asetuksen (EY) N:o 423/2004 soveltamisalaan kuuluvasta neljästä turskakannasta ole osoittanut selviä merkkejä elpymisestä, vaikka Pohjanmeren kannat osoittavatkin joitakin kohentumisen merkkejä.

(3)

Järjestelmän tehostaminen ja pitkän aikavälin suunnitelman käyttöönotto on ilmeisesti tarpeen, jotta turskakantoja hyödynnettäisiin kestävästi kestävän enimmäistuoton pohjalta.

(4)

Erityisesti meriekosysteemien pitkän aikavälin suuntauksia koskevissa viimeaikaisissa tieteellisissä arvioissa todetaan, ettei suotavia pitkän aikavälin biomassatasoja pystytä vahvistamaan tarkasti. Tämän vuoksi pitkän aikavälin suunnitelman tavoite olisi muutettava biomassaperusteisesta tavoitteesta kalastuskuolevuuteen perustuvaksi tavoitteeksi, jota olisi sovellettava myös sallittuun pyyntiponnistukseen.

(5)

Pohjanmeren turskakanta jaetaan Norjan kanssa ja sitä hallinnoidaan yhteisesti. Tässä asetuksessa säädetyissä toimenpiteissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kalastussopimuksen (3) mukaisesti Norjan kanssa käydyt neuvottelut.

(6)

Siltä varalta, että tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) ei pysty antamaan TACia koskevaa lausuntoa, koska saatavilla ei ole riittävän tarkkoja ja edustavia tietoja, olisi vahvistettava säännökset sen varmistamiseksi, että TAC voidaan vahvistaa johdonmukaisesti silloinkin, kun tietoja on saatu puutteellisesti.

(7)

Kalastuskuolevuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja siihen vaikuttamiseksi, että poisheitetyt saaliit ovat mahdollisimman vähäiset, myös kalastusmahdollisuudet pyyntiponnistuksena ilmaistuna olisi vahvistettava monivuotisen strategian mukaisille tasoille. Tällaiset kalastusmahdollisuudet olisi mahdollisuuksien mukaan määriteltävä pyydystyypeittäin vallitsevien kalastuskäytänteiden perusteella. On tarkoituksenmukaista tarkastella määräajoin hallintajärjestelmän tehokkuutta ja varmistaa erityisesti se, että pyyntiponnistuksen sääntelyä koskevaa järjestelmää tarkistetaan, kun turskakannat saavuttavat tason, joka sallii kestävän enimmäistuoton mukaisen hyödyntämisen.

(8)

Käyttöön olisi otettava uusia mekanismeja, joilla kalastajia kannustetaan mukaan ohjelmiin, joilla pyritään välttämään turskan pyyntiä. Ohjelmat turskasaaliiden välttämiseksi tai poisheitetyn saaliin vähentämiseksi onnistuvat todennäköisesti paremmin, jos ne kehitetään yhteistyössä kalatalousalan kanssa. Näin ollen tällaisia jäsenvaltioiden kanssa kehitettäviä ohjelmia olisi pidettävä tehokkaana keinona edistää kestävyyttä ja niiden kehittämistä olisi edistettävä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi jaettava luvat turskakantojen pyyntiin siten, että se kannustaa kalastajia pyytämään tavalla, joka johtaa valikoivampaan kalastukseen ja joka on ympäristölle vaarattomampi.

(9)

Pyyntirajojen vahvistaminen ja jakaminen, kantojen vähimmäistasojen ja varovaisuusperiaatteen mukaisten tasojen sekä kalastuskuolevuuden tasojen vahvistaminen samoin kuin kunkin pyyntiponnistusryhmän suurimman sallitun pyyntiponnistuksen määrittäminen jäsenvaltiokohtaisesti ja tiettyjen alusryhmien jättäminen tässä asetuksessa säädetyn pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle ovat ensisijaisen tärkeitä yhteisen kalastuspolitiikan toimenpiteitä. On tarkoituksenmukaista, että neuvosto varaa itselleen oikeuden käyttää suoraan täytäntöönpanovaltaa näiden nimenomaisten asioiden osalta.

(10)

Tiettyjen tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanoa varten tarvittavista toimenpiteistä ja erityisesti niistä, jotka liittyvät pyyntiponnistusrajojen mukauttamiseen neuvoston vahvistaman suurimman sallitun pyyntiponnistuksen puitteissa, olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(11)

Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 (5) säädettyjen valvontatoimenpiteiden lisäksi olisi otettava käyttöön valvontatoimenpiteitä tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi.

(12)

Olisi vahvistettava säännöt tällä asetuksella käyttöön otetun pitkän aikavälin suunnitelman määrittelemiseksi elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (6) 5 artiklassa ja Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (7) 21 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetuksi elvytyssuunnitelmaksi tai vaihtoehtoisesti asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 1 artiklan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuksi hoitosuunnitelmaksi ottaen huomioon kyseessä olevien kantojen tilan.

(13)

Asetus (EY) N:o 423/2004 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan suunnitelma neljää, seuraavia maantieteellisiä alueita vastaavaa turskakantaa varten:

a)

Kattegat;

b)

Pohjanmeri, Skagerrak ja itäinen Englannin kanaali;

c)

Skotlannin länsipuolinen alue;

d)

Irlanninmeri;

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

a)

’pyyntiponnistusryhmällä’ tarkoitetaan jäsenvaltion hallinnollista yksikköä, jolle asetetaan suurin sallittu pyyntiponnistus. Se määritellään liitteessä I mainittuna pyydysryhmänä ja alueena;

b)

’yhdistetyllä pyyntiponnistusryhmällä’ tarkoitetaan jäsenvaltioiden kaikkien pyyntiponnistusryhmien yhdistelmää, jolla on sama pyydysryhmä ja alue;

c)

’saaliilla pyyntiponnistusyksikköä kohti’ tarkoitetaan elopainona ilmaistun turskan määrää, joka on pyydetty yhdellä kilowattipäivinä ilmaistulla pyyntiponnistusyksiköllä yhden vuoden aikana;

d)

’asianmukaisilla ikäryhmillä’ tarkoitetaan turskan ikää 3, 4 ja 5 Kattegatissa, turskan ikää 2, 3 ja 4 Irlanninmerellä, Pohjanmerellä, Skagerrakissa ja itäisessä Englannin kanaalissa, turskan ikää 2, 3, 4 ja 5 Skotlannin länsipuolisella alueella, tai muita STECF:n lausunnossaan asianmukaisina pitämiä ikäryhmiä.

3 artikla

Maantieteelliset määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia maantieteellisten alueiden maantieteellisiä määritelmiä:

a)

’Kattegat’ tarkoittaa sitä ICES:n rajaaman alueen III a osaa, joka rajoittuu pohjoisessa viivaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan ja tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla sekä etelässä viivoihin Hasenøresta Gnibens Spidsiin, Korshagesta Spodsbjergiin ja Gilbjerg Hovedista Kulleniin;

b)

’Pohjanmeri’ tarkoittaa ICES-suuraluetta IV ja sitä ICES-alueen III a osaa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin, sekä sitä ICES-alueen II a osaa, joka sijaitsee jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla;

c)

’Skagerrak’ tarkoittaa sitä ICES-alueen III a osaa, joka rajoittuu lännessä viivaan Hanstholmin majakasta Lindesnesin majakkaan ja etelässä viivaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan sekä tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla;

d)

’itäinen Englannin kanaali’ tarkoittaa ICES-aluetta VII d;

e)

’Irlanninmeri’ tarkoittaa ICES-aluetta VII a;

f)

’Skotlannin länsipuolinen alue’ tarkoittaa ICES-aluetta VI a ja sitä ICES-alueen V b osaa, joka sijaitsee jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla.

4 artikla

Pyyntiponnistuksen laskeminen

Tässä asetuksessa alusryhmän pyyntiponnistus lasketaan aluskohtaisten kilowatteina ilmaistujen kapasiteettilukujen tulojen ja kunkin aluksen liitteessä I mainitulla alueella viettämien päivien lukumäärän summana. Alueellaolopäivällä tarkoitetaan mitä tahansa yhtäjaksoista 24 tunnin ajanjaksoa (tai sen osaa), jonka aikana alus on kyseisellä alueella ja poissa satamasta.

5 artikla

Suunnitelman tarkoitus

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetulla suunnitelmalla varmistetaan turskakantojen kestävä hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton mukaisesti.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukainen tavoite saavutetaan, kun turskan kalastuskuolevuus pidetään asianmukaisissa ikäryhmissä seuraavana:

Kanta

Kalastuskuolevuus

Kattegatin turska

0,4

Skotlannin länsipuolisen alueen turska

0,4

Irlanninmeren turska

0,4

3.   Edellä olevan 1 kohdan mukainen tavoite saavutetaan Pohjanmeren, Skagerrakin ja itäisen Englannin kanaalin turskakantojen osalta, kun turskan kalastuskuolevuus pidetään 8 artiklassa tarkoitetulla tasolla asianmukaisissa ikäryhmissä.

II   LUKU

SUURIMMAT SALLITUT SAALIIT

6 artikla

Alin ja varovaisuusperiaatteen mukainen taso

Turskakantojen alin kutukannan biomassataso ja varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso ovat seuraavat:

Kanta

Alin kutukannan biomassataso

tonneina

Varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso

tonneina

Kattegatin turska

6 400

10 500

Pohjanmeren, Skagerrakin ja itäisen Englannin kanaalin turska

70 000

150 000

Skotlannin länsipuolisen alueen turska

14 000

22 000

Irlanninmeren turska

6 000

10 000

7 artikla

Kattegatin, Skotlannin länsipuolisen alueen ja Irlanninmeren turskakantojen TACien vahvistamismenettely

1.   Neuvosto päättää vuosittain seuraavan vuoden TACista jokaisen Kattegatin, Skotlannin länsipuolisen alueen ja Irlanninmeren turskakannan osalta. TAC lasketaan vähentämällä seuraavat määrät turskan kokonaispoistumasta, jonka STECF arvioi vastaavan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua kalastuskuolevuutta:

a)

kalamäärä, joka vastaa asianomaisen turskakannan arvioituja poisheitettyjä saaliita;

b)

tarvittaessa määrä, joka vastaa kalastuksen aiheuttaman turskan kuolevuuden muita syitä ja joka vahvistetaan komission ehdotuksen perusteella.

2.   STECF:n lausuntoon perustuvan TACin on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:

a)

jos STECF ennustaa, että kannan koko on 1 päivänä tammikuuta TACin soveltamisvuonna alle 6 artiklassa vahvistetun alimman kutukannan biomassatason, kalastuskuolevuutta on vähennettävä TACin soveltamisvuonna 25 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden kalastuskuolevuuteen;

b)

jos STECF ennustaa, että kannan koko on 1 päivänä tammikuuta TACin soveltamisvuonna alle 6 artiklassa säädetyn varovaisuusperiaatteen mukaisen kutukannan biomassatason ja vähintään yhtä suuri kuin 6 artiklassa vahvistettu alin kutukannan biomassataso, kalastuskuolevuutta on vähennettävä TACin soveltamisvuonna 15 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden kalastuskuolevuuteen; sekä

c)

jos STECF ennustaa, että jos kannan koko on 1 päivänä tammikuuta TACin soveltamisvuonna vähintään yhtä suuri kuin 6 artiklassa säädetty varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso, kalastuskuolevuutta on vähennettävä TACin soveltamisvuonna 10 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden kalastuskuolevuuteen.

3.   Jos 2 kohdan b ja c alakohdan soveltaminen johtaisi STECF:n lausunnon perusteella kalastuskuolevuuteen, joka on alhaisempi kuin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kalastuskuolevuus, neuvosto vahvistaa TACin tasolle, jonka seurauksena kalastuskuolevuus on 5 artiklan 2 kohdan mukainen.

4.   Antaessaan 2 ja 3 kohdan mukaisia lausuntojaan STECF olettaa, että kantaa kalastetaan TACin soveltamisvuotta edeltävänä vuonna siten, että kalastuskuolevuuden vähennys vastaa kyseisenä vuonna sovellettavaa suurimman sallitun pyyntiponnistuksen vähennystä.

5.   Sen estämättä, mitä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa sekä 3 kohdassa säädetään, neuvosto ei vahvista TACia tasolle, joka on yli 20 prosenttia pienempi tai suurempi kuin edellisvuoden TAC.

8 artikla

Pohjanmeren, Skagerrakin ja itäisen Englannin kanaalin turskakantojen TACien vahvistamismenettely

1.   Neuvosto päättää vuosittain seuraavan vuoden TACeista jokaisen Pohjanmeren, Skagerrakin ja itäisen Englannin kanaalin turskakannan osalta. TACit lasketaan soveltamalla 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä vähennyssääntöjä.

2.   TACit lasketaan aluksi 3 ja 5 kohdan mukaisesti. Siitä vuodesta alkaen, jona 3 ja 5 kohtaa soveltamalla vahvistetut TACit alittavat 4 ja 5 kohtaa soveltamalla vahvistetut TACit, TACit lasketaan 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

3.   TACit eivät saa aluksi ylittää sitä kalastuskuolevuutta vastaavaa tasoa, joka on asianmukaisten ikäryhmien vuoden 2008 kalastuskuolevuutta koskevan arvion murto-osa seuraavasti: 75 prosenttia vuoden 2009 TACien osalta, 65 prosenttia vuoden 2010 TACien osalta, ja soveltaen seuraavina vuosina peräkkäin 10 prosentin vähennystä;

4.   Jos kannan koko myöhemmin on TACien soveltamisvuotta edeltävän vuoden 1 päivänä tammikuuta:

a)

suurempi kuin varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso, TACien on vastattava kalastuskuolevuutta 0,4 asianomaisilla ikäryhmillä;

b)

alimman kutukannan biomassatason ja varovaisuusperiaatteen mukaisen kutukannan biomassatason välillä, TACit eivät saa ylittää tasoa, joka vastaa kalastuskuolevuutta asianomaisilla ikäryhmillä seuraavaa kaavaa vastaavasti:

0,4 – (0,2 * (varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso – kutukannan biomassataso) / (varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso – alin kutukannan biomassataso);

c)

yhtä suuri tai pienempi kuin kutukannan biomassatason raja, TAC ei saa ylittää tasoa, joka vastaa kalastuskuolevuutta 0,2 asianomaisilla ikäryhmillä.

5.   Sen estämättä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, neuvosto ei vahvista vuoden 2010 ja sitä seuraavien vuosien TACeja tasolle, joka on yli 20 prosenttia pienempi tai suurempi kuin edellisvuoden TACit.

6.   Kun 1 kohdassa tarkoitettua turskakantaa on hyödynnetty kolmena peräkkäisenä vuotena lähellä kalastuskuolevuuden tasoa 0,4, komissio arvioi tämän artiklan soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä sen muuttamiseksi, jotta varmistetaan kestävän enimmäistuoton mukainen hyödyntäminen.

9 artikla

TACien vahvistamismenettely tietojen ollessa puutteelliset

Jos STECF ei pysty riittävän täsmällisten ja edustavien tietojen puuttuessa antamaan lausuntoa, jonka perusteella neuvosto voisi vahvistaa TACit 7 tai 8 artiklan mukaisesti, neuvosto päättää seuraavasti:

a)

jos STECF:n lausunnon mukaan turskasaaliit olisi vähennettävä mahdollisimman alhaiselle tasolle, TACit vahvistetaan tekemällä 25 prosentin vähennys edellisvuoden TACeihin verrattuna;

b)

kaikissa muissa tapauksissa TACit vahvistetaan tekemällä 15 prosentin vähennys edellisvuoden TACeihin, jollei STECF katso sitä tarpeettomaksi.

10 artikla

Toimien mukauttaminen

1.   Kun 5 artiklan 2 kohdan kalastuskuolevuustavoite on saavutettu tai jos tämä tavoite tai 6 artiklan alin ja varovaisuusperiaatteen mukainen kutukannan biomassataso taikka 7 artiklan 2 kohdassa annetut kalastuskuolevuusluvut eivät STECF:n lausunnon mukaan ole enää asianmukaisia kantojen ehtymisen riskin säilyttämiseksi vähäisenä ja enimmäistuoton säilyttämiseksi kestävänä, neuvosto päättää tasojen uusista arvoista.

2.   Jos jokin turskakanta ei STECF:n lausunnon mukaan ole asianmukaisesti elpymässä, neuvosto tekee päätöksen, jossa

a)

vahvistetaan asianomaisen kannan TAC pienemmäksi kuin 7, 8 ja 9 artiklassa säädetään;

b)

vahvistetaan suurin sallittu pyyntiponnistus pienemmäksi kuin 12 artiklassa säädetään;

c)

vahvistetaan tarvittaessa niihin liittyvät edellytykset.

III   LUKU

PYYNTIPONNISTUKSEN RAJOITTAMINEN

11 artikla

Pyyntiponnistusjärjestelmä

1.   Edellä 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja TACeja täydennetään pyyntiponnistusjärjestelmällä, jossa kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioille vuosittain pyyntiponnistuksena ilmaistuna.

2.   Neuvosto voi komission ehdotuksesta ja 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ja STECF:n antamien lausuntojen perusteella jättää tietyt alusryhmät pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle edellyttäen, että:

a)

turskasaaliista ja poisheitetyistä määristä on saatavilla asianmukaiset tiedot, jotta STECF voi arvioida kunkin asianomaisen alusryhmän saamien turskasaaliiden prosenttiosuuden;

b)

turskasaaliiden prosenttiosuus sellaisena kuin STECF on sen arvioinut, ei ylitä 1,5:tä prosenttia kunkin asianomaisen alusryhmän kokonaissaaliista; sekä

c)

kyseisten alusryhmien ottaminen pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin olisi kohtuuton hallinnollinen rasite verrattuna kokonaisvaikutukseen, joka niillä on turskakantoihin.

Jos STECF:n ei ole mahdollista arvioida, että nämä edellytykset täyttyvät, neuvosto ottaa kunkin asianomaisen alusryhmän pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain asianmukaiset tiedot komissiolle ja STECF:lle sen vahvistamiseksi, että edellä mainitut edellytykset on täytetty ja että ne täyttyvät komission hyväksymien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

12 artikla

Pyyntiponnistuksen jakaminen

1.   Neuvosto päättää vuosittain kunkin pyyntiponnistusryhmän suurimman sallitun pyyntiponnistuksen jäsenvaltiokohtaisesti.

2.   Suurin sallittu pyyntiponnistus lasketaan seuraavasti vahvistetun perustason avulla:

a)

tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna perustasoksi vahvistetaan STECF:n lausunnon perusteella kunkin pyyntiponnistusryhmän osalta vuosien 2004–2006 tai 2005–2007 keskimääräinen pyyntiponnistus ilmaistuna kilowattipäivinä sen mukaan, kummalle ajanjaksolle asianomainen jäsenvaltio antaa etusijan;

b)

tämän asetuksen seuraavina soveltamisvuosina perustasona on edellisvuoden suurin sallittu pyyntiponnistus.

3.   Pyyntiponnistusryhmistä, joihin sovelletaan suurimman sallitun pyyntiponnistuksen vuosittaista mukautusta, päätetään seuraavin perustein:

a)

Alusten kussakin pyyntiponnistusryhmässä pyytämät turskasaaliit arvioidaan niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltiot antavat kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta 25 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 18,19 ja 20 artiklan mukaisesti (8).

b)

Kunkin tämän asetuksen liitteessä I määritellyn alueen osalta on toimitettava luettelo yhdistetyistä pyyntiponnistusryhmistä ja niiden saamista turskasaaliista, mukaan lukien poisheitetyt saaliit. Kunkin pyyntiponnistusryhmän turskasaaliit luetteloidaan suuruusjärjestyksessä.

c)

Edellä olevan b alakohdan mukaan laadittujen luetteloiden kumulatiiviset turskasaaliit lasketaan seuraavasti. Summa lasketaan kunkin yhdistetyn pyyntiponnistusryhmän osalta kyseisen pyyntiponnistusryhmän turskasaaliista ja turskasaaliista, jotka kaikki yhdistetyt pyyntiponnistusryhmät ovat merkinneet luetteloon aikaisemmin.

d)

Edellä olevan c alakohdan mukaan lasketut kumulatiiviset saaliit lasketaan prosentteina saman alueen yhdistettyjen pyyntiponnistusryhmien kokonaisturskasaaliista.

4.   Jos 3 kohdan b alakohdan mukaan laskettujen kumulatiivisten saaliiden prosenttiosuus yhdistettyjen pyyntiponnistusryhmien osalta on vähintään 20 prosenttia, kyseisiin pyyntiponnistusryhmiin sovelletaan vuosittaisia mukautuksia. Kyseisten ryhmien suurin sallittu pyyntiponnistus lasketaan seuraavasti:

a)

jos sovelletaan 7 tai 8 artiklaa, perustasoon tehdään sama prosenttimukautus kuin mainituissa artikloissa tarkoitettu mukautus kalastuskuolevuuteen;

b)

jos sovelletaan 9 artiklaa, perustasoon tehdään sama pyyntiponnistuksen prosenttimukautus kuin TACin vähennys.

5.   Muiden kuin 4 kohdassa tarkoitettujen pyyntiponnistusryhmien suurin sallittu pyyntiponnistus säilytetään perustasolla.

13 artikla

Lisäpyyntiponnistuksen jakaminen erittäin valikoiville pyydyksille ja turskanpyyntiä välttäville kalastusmatkoille

1.   Jäsenvaltiot voivat lisätä suurinta sallittua pyyntiponnistusta niiden pyyntiponnistusryhmien osalta, joiden pyyntiponnistusta on mukautettu 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja joita koskevat 2–7 kohdassa säädetyt edellytykset.

2.   Suurinta sallittua pyyntiponnistusta voidaan lisätä pyyntiponnistusryhmissä, joissa yhden tai useamman aluksen kalastustoiminta:

a)

toteutetaan pitämällä aluksella vain yhtä säänneltyä pyydystä, jonka tekniset ominaisuudet STECF:n arvioiman tieteellisen tutkimuksen mukaisesti johtavat siihen, että saaliissa on alle 1 prosenttia turskaa (erittäin valikoiva pyydys); tai

b)

johtaa siihen, että saalissa on alle 5 prosenttia turskaa kalastusmatkaa kohden (turskanpyyntiä välttävä kalastusmatka);

c)

hoidetaan noudattaen suunnitelmaa turskasaaliiden välttämiseksi tai poisheitetyn saaliin vähentämiseksi niin, että turskan kalastuskuolevuus vähenee osallistuvien alusten parissa vähintään yhtä paljon kuin 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu pyyntiponnistuksen mukautus; tai

d)

toteutetaan Skotlannin länsipuoliselta alueelta länteen viivasta, jonka muodostavat liitteessä IV vahvistetut WGS84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti mitatut peräkkäisten pisteiden kautta kulkevat loksodromit, edellyttäen että osallistuvat alukset on varustettu alusten satelliittiseurantajärjestelmällä (VMS).

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen alusten tarkkailua lisätään, erityisesti mitä tulee:

a)

erittäin valikoivien pyydysten yksinomaiseen käyttöön kyseisillä kalastusmatkoilla 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

b)

poisheitettyihin saaliisiin 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c)

kalastuskuolevuuden vähenemiseen 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

d)

saaliisiin ja poisheitettyihin määriin alueella 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta viivasta länteen,

ja niiden on toimitettava säännöllisesti tietoja jäsenvaltiolleen mainituissa alakohdissa säädettyjen erityisedellytysten noudattamisen osalta.

4.   Pyyntiponnistuksen lisääminen tämän artiklan nojalla lasketaan jokaisen asianomaiseen pyyntiponnistusryhmään kuuluvan 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen erityisedellytysten nojalla toimivan aluksen osalta, eikä se saa olla suurempi kuin määrä, joka tarvitaan korvaamaan 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu pyyntiponnistuksen mukautus kyseisessä toiminnassa käytettyjen pyydysten osalta.

5   Kaikki jäsenvaltioiden tekemät lisäykset pyyntiponnistuksiin on ilmoitettava komissiolle huhtikuun 30 päivään mennessä sinä vuonna, jolloin korvaus pyyntiponnistuksen mukautuksesta suoritetaan. Ilmoitukseen on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot aluksista, jotka toimivat 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen erityisedellytysten nojalla, pyyntiponnistus, jonka jäsenvaltio odottaa alusten toteuttavan kyseisen vuoden aikana, sekä edellytykset, joiden nojalla alusten pyyntiponnistusta seurataan, valvontajärjestelyt mukaan lukien.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain viimeistään maaliskuun 1 päivään mennessä edellisen vuoden toiminnassa käytettyjen pyyntiponnistusten määrät.

7.   Komissio pyytää STECF:ia vertaamaan vuosittain 2 kohdan c alakohdan soveltamisesta mahdollisesti johtuvaa turskan kuolevuuden vähenemistä siihen vähenemiseen, jonka se olisi odottanut syntyvän 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta pyyntiponnistuksen mukautuksesta. Komissio voi tämän lausunnon perusteella ehdottaa pyyntiponnistuksen mukautuksia, joita voidaan soveltaa asianmukaiseen pyydysryhmään seuraavana vuonna.

14 artikla

Jäsenvaltioiden velvoitteet

1.   Jäsenvaltioiden on päätettävä lippunsa alla purjehtivien alusten osalta menetelmästä, jolla suurin sallittu pyyntiponnistus jaetaan yksittäisille aluksille tai alusryhmille, esimerkiksi seuraavien kriteerien perusteella:

a)

hyvien kalastuskäytänteiden edistäminen, mukaan lukien tiedonkeruun parantaminen, poisheitetyn saaliin vähentäminen ja nuoriin kaloihin kohdistuvan vaikutuksen saattaminen mahdollisimman vähäiseksi;

b)

osallistuminen yhteistyöohjelmiin turskan turhien sivusaaliiden välttämiseksi;

c)

vähäiset ympäristövaikutukset, mukaan lukien polttoaineen kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt;

d)

oikeasuhteisuus, kun kyseessä on kalastusmahdollisuuksien jakaminen saaliskiintiöinä.

2.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä kunkin tämän asetuksen liitteessä I mainitun alueen osalta erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1627/94 (9) mukainen erityiskalastuslupa niille lippunsa alla purjehtiville aluksille, jotka harjoittavat kalastustoimintaa kyseisellä alueella käyttäen pyydystä, joka kuuluu johonkin tämän asetuksen liitteessä I mainituista pyydysryhmistä.

3.   Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti erityiskalastusluvan saaneiden alusten kokonaiskapasiteetti konetehona (kW) ilmaistuna ei saa minkään liitteessä I mainitun alueen osalta ylittää niiden alusten enimmäiskapasiteettia, jotka olivat toiminnassa vuosina 2006 ja 2007 ja käyttivät säänneltyä pyydystä ja kalastivat kyseisellä maantieteellisellä alueella.

4.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo aluksista, joilla on 2 kohdassa tarkoitettu erityislupa, sekä saatettava se komission ja muiden jäsenvaltioiden saataville virallisella verkkosivustollaan.

15 artikla

Pyyntiponnistuksen sääteleminen

Jäsenvaltioiden on seurattava laivastonsa kapasiteettia ja toimintaa pyyntiponnistusryhmittäin ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos 12 artiklan mukaisesti vahvistettu pyyntiponnistuksen sallittu enimmäistaso on ylittymässä, jotta varmistetaan, ettei pyyntiponnistus ylitä asetettuja rajoja.

16 artikla

Suurimman sallitun pyyntiponnistuksen vaihtaminen jäsenvaltioiden kesken ja sen järjestäminen uudelleen

1.   Asianomaiset jäsenvaltiot voivat mukauttaa 11 artiklan mukaisesti vahvistettua suurinta sallittua pyyntiponnistusta, ottaen huomioon:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehdyt kiintiövaihdot; sekä

b)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 4 kohdan, 23 artiklan 1 kohdan ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt uudelleenjaot ja/tai vähennykset.

2.   Jäsenvaltio, joka luopuu kiintiön vaihdosta jollakin 3 artiklassa mainituista alueista, voi mukauttaa 12 artiklan mukaisesti vahvistettua suurinta sallittua pyyntiponnistusta siinä laajuudessa, jossa kyseinen jäsenvaltio suoritti vaihdot viiteajanjaksona 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustason asettamiseksi, ja sikäli kuin sen on toteutettava lisäponnistusta jossain asianomaisista pyyntiponnistusryhmistä käyttääkseen takaisin saamansa kiintiön. Jäsenvaltion, joka on palauttanut kiintiön kiintiön takaisin saavalle jäsenvaltiolle, on pyyntiponnistuksen uudelleen järjestämisen lisäksi vähennettävä suurinta sallittua pyyntiponnistusta määrällä, joka vastaa sitä alentunutta kiintiömäärää, joka sen pyyntiponnistusryhmillä on kalastukseen käytettävissä, jollei kiintiön palauttanut jäsenvaltio käyttänyt vastaavaa pyyntiponnistusta edellä mainitun perustason asettamiseksi.

3.   Sen estämättä, mitä 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat vuonna 2009 muuttaa pyyntiponnistusjakoaan siirtämällä pyyntiponnistusta ja kalastuskapasiteettia 3 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten alueiden välillä edellyttäen, että siirto koskee 13 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua kalastustoimintaa. Tällaiset siirrot on ilmoitettava komissiolle. Edellä 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua pyyntiponnistuksen sallittua enimmäistasoa on muutettava vastaavasti.

17 artikla

Suurimman sallitun pyyntiponnistuksen vaihtaminen pyyntiponnistusryhmien välillä

1.   Jäsenvaltio voi muuttaa pyyntiponnistusjakoaan siirtämällä kalastuskapasiteettia pyyntiponnistusryhmien välillä 2–5 kohdassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirto sallitaan pyydysryhmien mutta ei maantieteellisten alueiden välillä edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio antaa komissiolle tiedot luovuttavan ja vastaanottavan pyydysryhmänsä saaliista pyyntiponnistusyksikköä kohti (CPUE) kolmen viimeisen vuoden keskiarvona.

3.   Jos luovuttavan pyydysryhmän saalis pyyntiponnistusyksikköä kohti (CPUE) on suurempi kuin vastaanottavan pyydysryhmän, siirto on yleensä tehtävä sen mukaisesti, että yksi kilowattipäivä vastaa yhtä kilowattipäivää.

4.   Jos luovuttavan pyydysryhmän saalis pyyntiponnistusyksikköä kohti (CPUE) on pienempi kuin vastaanottavan pyydysryhmän, jäsenvaltion on sovellettava pyyntiponnistuksen määrään korjauskerrointa vastaanottavassa pyydysryhmässä niin, että viimeksi mainitun suurempi CPUE korvautuu.

5.   Komissio pyytää STECF:ia kehittämään vakiokorjauskertoimet, joita voidaan käyttää helpottamaan pyyntiponnistuksen siirtoja pyyntiponnistusryhmien välillä, joilla on eri CPUE.

IV   LUKU

SEURANTA, TARKASTUKSET JA VALVONTA

18 artikla

Suhde asetukseen (ETY) N:o 2847/93

Tässä luvussa säädettyjä valvontatoimenpiteitä sovelletaan asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 säädettyjen toimenpiteiden lisäksi.

19 artikla

Kalastuspäiväkirjan tarkastukset

1.   Satelliittiseurantajärjestelmällä (VMS) varustettujen alusten osalta jäsenvaltioiden on tarkistettava, että kalastuksen seurantakeskuksen saamat tiedot vastaavat kalastuspäiväkirjaan kalastuksesta VMS-tietoja käyttäen kirjattuja tietoja. Nämä ristiintarkastukset on säilytettävä sähköisessä muodossa kolmen vuoden ajan.

2.   Kunkin jäsenvaltion on pidettävä ajan tasalla yhteystiedot kalastuspäiväkirjojen ja purkamisilmoitusten toimittamista varten ja julkaistava ne virallisilla verkkosivuillaan.

20 artikla

Ensi kerran puretun turskan punnitseminen

1.   Kalastusaluksen päällikön on varmistettava, että kaikki yli 300 kilogramman turskamäärät, jotka on pyydetty 3 artiklassa mainituilla alueilla ja purettu yhteisön satamassa, punnitaan aluksella tai purkaussatamassa ennen myyntiä tai kuljettamista muualle. Punnitsemiseen käytettävien vaakojen on oltava jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä. Punnitustulos on merkittävä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 8 artiklassa tarkoitettuun ilmoitukseen.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia turskan punnitsemisen jäsenvaltion alueella tapahtuvassa kalahuutokaupassa edellyttäen, että purettu saalis on tarkastettu ja että kala on sinetöity ennen sen kuljettamista suoraan kalahuutokauppaan ja että se pysyy sinetöitynä punnitsemiseen asti. Siirtoasiakirjassa on ilmoitettava saalista purettaessa tehdyn tarkastuksen yksityiskohdat.

21 artikla

Tarkastusten vertailuarvot

Kunkin jäsenvaltion, jolla on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia aluksia, on vahvistettava erityiset tarkastusten vertailuarvot. Vertailuarvoja on tarkistettava määräajoin saavutettujen tulosten analysoinnin jälkeen. Tarkastusten vertailuarvojen on kehityttävä asteittain, kunnes liitteessä II määritetyt vertailuarvot on saavutettu.

22 artikla

Jälleenlaivauskielto

Kielletään turskan jälleenlaivaus 3 artiklassa mainituilla maantieteellisillä alueilla.

23 artikla

Kansalliset valvontaohjelmat

1.   Niiden jäsenvaltioiden, joilla on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kalastusaluksia, on määriteltävä liitteen III mukainen kansallinen valvontaohjelma.

2.   Niiden jäsenvaltioiden, joilla on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kalastusaluksia, on vuosittain ennen 31 päivää tammikuuta saatettava virallisilla verkkosivuillaan komission ja muiden jäsenvaltioiden, joita tämä asetus koskee, saataville kansalliset valvontaohjelmansa ja niiden täytäntöönpanoaikataulu.

3.   Komissio järjestää vähintään kerran vuodessa yhden kalastus- ja vesiviljelyalan komitean kokouksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia turskakantoja koskevien kansallisten valvontaohjelmien noudattamisen ja niiden tulosten arvioimiseksi.

24 artikla

Ennakkoilmoitus

1.   Yhteisön kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa, jolla on enemmän kuin yksi tonni turskaa aluksellaan, on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vähintään neljä tuntia ennen jäsenvaltion satamaan tai purkamispaikkaan saapumistaan seuraavat tiedot:

a)

sataman tai purkamispaikan nimi;

b)

arvioitu saapumisaika kyseiseen satamaan tai purkamispaikkaan;

c)

määrät kilogrammoina elopainoa niiden lajien osalta, joita pidetään aluksella yli 50 kilogrammaa.

2.   Sellaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa aiotaan purkaa enemmän kuin yksi tonni turskaa, voivat vaatia, ettei aluksella pidetyn saaliin purkamista saada aloittaa ennen kuin kyseiset viranomaiset antavat siihen luvan.

3.   Yhteisön kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa, joka haluaa jälleenlaivata tai purkaa merellä tai kolmannen maan satamassa tai purkamispaikassa aluksella pidettyä turskaa, on ilmoitettava lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 1 kohdassa tarkoitetut tiedot vähintään 24 tuntia ennen merellä tapahtuvaa jälleenlaivausta tai purkamista tai kolmannessa maassa tapahtuvaa purkamista.

25 artikla

Nimetyt satamat

1.   Jos yhteisön kalastusaluksesta aiotaan purkaa yhteisön alueella yli kaksi tonnia turskaa, aluksen päällikön on varmistettava, että purkaminen tapahtuu ainoastaan nimetyissä satamissa.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä satamat, joissa turskan yli kahden tonnin suuruisten aluksesta purkamisten on tapahduttava.

3.   Kunkin jäsenvaltion on julkaistava julkisilla verkkosivuillaan luettelo nimetyistä satamista ja kyseisiä satamia koskevista tarkastus- ja valvontamenettelyistä sekä ehdoista ja edellytyksistä turskan määrien kirjaamiseksi ja raportoimiseksi kunkin purkamisen yhteydessä.

Komissio välittää nämä tiedot kaikille jäsenvaltioille.

26 artikla

Kalastuspäiväkirjaan merkittyjen arvioitujen määrien sallitut poikkeamat

Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 (10) 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, aluksella pidettyjen määrien arviot kilogrammoina saavat poiketa kahdeksan prosenttia kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta.

27 artikla

Turskan erillissäilytys

Yhteisön kalastusaluksella on kiellettyä pitää missään säiliössä minkäänlaista määrää turskaa sekaisin muiden mereneliölajien kanssa. Turskaa sisältävät säiliöt on lastattava ruumaan siten, että ne ovat erillään muista säiliöistä.

28 artikla

Turskan kuljetus

1.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kaikki jollakin 3 artiklassa määritellyllä maantieteellisellä alueella pyydetyt turskamäärät, jotka on ensi kerran purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan tarkastajien läsnä ollessa ennen niiden kuljettamista ensimmäisestä purkamissatamasta muualle. Turskista, jotka on purettu ensin 24 artiklan mukaisesti nimetyssä satamassa, on punnittava jäsenvaltioiden valtuuttamien tarkastajien läsnä ollessa edustavat näytteet, joiden määrä on vähintään 20 prosenttia purkamisten määrästä, ennen kuin ne tarjotaan ensimyyntiin ja myydään. Jäsenvaltioiden on tätä varten toimitettava komissiolle yhden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta käytettävän näytteenottojärjestelmän yksityiskohdat.

2.   Poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa edellytetään, kaikkien turskan yli 50 kilogramman suuruisten määrien, jotka kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on ensi kerran purettu tai mihin ne on tuotu, mukana on oltava jäljennös jostakin kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, joka koskee turskan kuljetettuja määriä. Kyseisen asetuksen 13 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta.

29 artikla

Erityinen seurantaohjelma

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 34 c artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseessä olevien turskakantojen erityiset valvontaohjelmat voivat jatkua kauemmin kuin kahden vuoden ajan niiden voimaantulosta.

V   LUKU

PÄÄTÖKSENTEKO JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

30 artikla

Päätöksentekomenettely

Kun tässä asetuksessa säädetään neuvoston tekemistä päätöksistä, neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

31 artikla

Liitteen I muutokset

Komissio voi STECF:n lausunnon perusteella muuttaa tämän asetuksen liitettä I asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen ja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a)

pyyntiponnistusryhmät on vahvistettava mahdollisimman yhtenäisesti suhteessa saaliiksi saatuihin biologisiin kantoihin, kohde- tai sivulajina saadun kalan kokoon ja pyyntiponnistusryhmiin liittyvän kalastustoiminnan ympäristövaikutuksiin;

b)

pyyntiponnistusryhmien määrän ja koon on oltava kustannustehokkaita suojelutarpeisiin liittyvän hallintorasitteen kannalta.

32 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen 11 artiklan 3 kohdan sekä 14, 16 ja 17 artiklan soveltamisesta voidaan antaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

33 artikla

Euroopan kalatalousrahaston tukitoimet

1.   Kunkin 1 artiklassa tarkoitetun neljän turskakannan osalta niinä vuosina, jolloin kanta on 6 artiklassa säädetyn asianmukaisen varovaisuusperiaatteen mukaisen kutukannan biomassatason alapuolella, monivuotisena suunnitelmana pidetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua elvytyssuunnitelmaa.

2.   Kunkin 1 artiklassa tarkoitetun neljän turskakannan osalta muina kuin 1 kohdassa tarkoitettuina vuosina, monivuotisena suunnitelmana pidetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettua hoitosuunnitelmaa.

34 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio arvioi STECF:n lausunnon perusteella ja kuultuaan asianmukaista alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa hoitotoimenpiteiden vaikutusta kyseisiin turskakantoihin ja näiden kantojen kalastukseen viimeistään tämän asetuksen kolmantena soveltamisvuonna ja tämän asetuksen jokaisena sitä seuraavana kolmantena soveltamisvuonna, ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä sen muuttamiseksi.

35 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 423/2004.

36 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  Lausunto annettu 21. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  EYVL L 226, 29.8.1980, s. 48.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(6)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(7)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.

(8)  EUVL L 60, 5.2.2008, s. 1.

(9)  EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

(10)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1.


LIITE I

Pyyntiponnistusryhmät määritellään yhdellä 1 kohdassa mainitulla pyydysryhmällä ja yhdellä 2 kohdassa mainitulla maantieteellisten alueiden ryhmällä.

1.   Pyydysryhmät

a)

Pohjatroolit ja nuotat (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR), joiden silmäkoko on:

 

TR1 vähintään 100 mm

 

TR2 vähintään 70 mm ja alle 100 mm

 

TR3 vähintään 16 mm ja alle 32 mm

b)

Puomitroolit (TBB), joiden silmäkoko on:

 

BT1 vähintään 120 mm

 

BT2 vähintään 80 mm ja alle 120 mm

c)

Verkot, pussiverkot (GN)

d)

Riimuverkot (GT)

e)

Pitkätsiimat (LL)

2.   Maantieteellisten alueiden ryhmät:

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia maantieteellisiä ryhmiä:

a)

Kattegat;

b)

i)

Skagerrak;

ii)

se ICES-alueen III a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin;

ICES-alue IV ja EY:n vedet ICES-alueella II a;

iii)

ICES-alue VII d;

c)

ICES-alue VII a;

d)

ICES-alue VI a.


LIITE II

TARKASTUKSIA KOSKEVAT ERITYISET VERTAILUARVOT

Tarkoitus

1.

Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tarkastuksille erityiset vertailuarvot tämän liitteen mukaisesti.

Strategia

2.

Kalastustoimien tarkastukset ja valvonta on keskitettävä aluksiin, jotka pyytävät todennäköisesti turskaa. Turskan kuljetuksia ja kaupan pitämistä koskevia satunnaistarkastuksia käytetään lisäksi ristiintarkastusmekanismina, jolla testataan tarkastusten ja valvonnan tehokkuutta.

Tärkeysjärjestys

3.

Eri pyydystyypit asetetaan erilaiseen tärkeysjärjestykseen riippuen siitä laajuudesta, jolla kalastusmahdollisuuksia koskevia rajoituksia laivastoihin sovelletaan. Sen vuoksi kunkin jäsenvaltion on vahvistettava omat tärkeysjärjestyksensä.

Tavoitteena olevat vertailuarvot

4.

Jäsenvaltioiden on pantava tarkastussuunnitelmansa täytäntöön kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ottaen huomioon jäljempänä asetetut tavoitteet.

Jäsenvaltioiden on eriteltävä ja kuvattava, mitä näytteenottostrategiaa sovelletaan.

Komissio saa pyynnöstä jäsenvaltion käyttämän näytteenottosuunnitelman.

a)

Tarkastusten taso satamissa

Pääsääntöisesti olisi saavutettava vähintään sellainen tarkkuus, joka saataisiin yksinkertaisella satunnaisotannalla, kun tarkastukset kattavat 20 prosenttia kaikista turskan purkamiskerroista jäsenvaltioissa.

b)

Kaupan pitämistä koskevien tarkastusten taso

Huutokaupassa myytäväksi tarjotuista turskamääristä on tarkastettava 5 prosenttia.

c)

Merellä tehtävien tarkastusten taso

Joustava vertailuarvo: vahvistetaan kunkin alueen kalastustoiminnan yksityiskohtaisen analysoinnin jälkeen. Merellä käytettävien vertailuarvojen on viitattava valvontapäivien lukumäärään merellä turskanhoitoalueella; erityisalueiden valvontapäiville voidaan vahvistaa erillinen vertailuarvo.

d)

Ilmavalvonnan taso

Joustava vertailuarvo: vahvistetaan kunkin alueen kalastustoiminnan yksityiskohtaisen analysoinnin jälkeen ottaen huomioon jäsenvaltion käytettävissä olevat resurssit.


LIITE III

KANSALLISTEN VALVONTAOHJELMIEN SISÄLTÖ

Kansallisissa valvontaohjelmissa on pyrittävä muun muassa määrittelemään seuraavat tekijät.

1.   Valvontaresurssit

Henkilöresurssit

a)

Maissa ja merellä toimivien tarkastajien lukumäärä sekä näiden toiminta-ajankohdat ja -alueet.

Tekniset resurssit

b)

Valvonta-alusten ja ilma-alusten lukumäärä sekä niiden toiminta-ajankohdat ja -alueet.

Taloudelliset resurssit

c)

Henkilöresursseihin, valvonta-aluksiin ja ilma-aluksiin osoitettava talousarviomääräraha.

2.   Kalastustoiminnan kirjaaminen ja ilmoitusten tekeminen sähköisesti

Kuvaus käyttöönotetuista järjestelmistä, joilla varmistetaan 19, 23, 24 ja 25 artiklan noudattaminen.

3.   Satamien nimeäminen

Tarvittaessa luettelo nimetyistä satamista turskan purkamiseen 25 artiklan mukaisesti.

4.   Ilmoitus ennen purkamista

Kuvaus käyttöönotetuista järjestelmistä, joilla varmistetaan 24 artiklan noudattaminen.

5.   Saaliiden purkamisen valvonta

Kuvaus välineistä ja tai toteutetuista järjestelmistä, joilla varmistetaan 19, 20, 21 ja 28 artiklan säännösten noudattaminen.

6.   Tarkastusmenettelyt

Kansallisissa valvontaohjelmissa määritellään menettelyt, joita noudatetaan:

a)

suoritettaessa tarkastuksia maissa ja merellä;

b)

oltaessa yhteydessä muiden jäsenvaltioiden nimeämiin toimivaltaisiin viranomaisiin, jotka vastaavat turskaa koskevasta kansallisesta valvontaohjelmasta;

c)

toteutettaessa yhteistä valvontaa ja tarkastajien vaihtoa, mukaan lukien toisten jäsenvaltioiden vesialueilla toimivien tarkastajien valtuuksia ja toimivaltaa koskevat määrittelyt.


LIITE IV

13 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu viiva

Tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu viiva määritetään seuraavien peräkkäisten pisteiden kautta kulkevana loksodromina WGS84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti:

 

54 °30′N, 10 °35′W

 

55 °20′N, 9 °50′W

 

55 °30′N, 9 °20′W

 

56 °40′N, 8 °55′W

 

57 °0′N, 9 °0′W

 

57 °20′N, 9 °20′W

 

57 °50′N, 9 °20′W

 

58 °10′N, 9 °0′W

 

58 °40′N, 7 °40′W

 

59 °0′N, 7 °30′W

 

59 °20′N, 6 °30′W

 

59 °40′N, 6 °5′W

 

59 °40′N, 5 °30′W

 

60 °0′N, 4 °50′W

 

60 °15′N, 4 °0′W.


24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1343/2008,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008

annettu 23 päivänä joulukuuta 2008

asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön julkaisemisesta vuodeksi 2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten 17 päivänä joulukuuta 1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan neljännen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Olisi julkaistava 1 päivänä tammikuuta 2009 voimassa oleva täydellinen vientitukinimikkeistö, sellaisena kuin se vahvistetaan maataloustuotteiden vientijärjestelmiä koskevissa säännöksissä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3846/87 seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.


LIITE I

”LIITE I

MAATALOUSTUOTTEIDEN VIENTITUKINIMIKKEISTÖ

1.   Vilja, jauhot, viljarouheet sekä vehnä- ja ruisjauhot

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

1001

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

1001 10 00

– makaroni- eli durumvehnä:

 

– – siemenvilja

1001 10 00 9200

– – muu:

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– muu:

 

– – muu speltti, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

1001 90 91

– – – tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – muu

1001 90 99 9000

1002 00 00

Ruis

1002 00 00 9000

1003 00

Ohra:

 

1003 00 10

– siemenvilja

1003 00 10 9000

1003 00 90

– muu

1003 00 90 9000

1004 00 00

Kaura:

 

– siemenvilja

1004 00 00 9200

– muu

1004 00 00 9400

1005

Maissi:

 

ex 1005 10

– siemenvilja:

 

1005 10 90

– – muu

1005 10 90 9000

1005 90 00

– muu

1005 90 00 9000

1007 00

Durra:

 

1007 00 90

– muu

1007 00 90 9000

ex 1008

Tattari, hirssi ja kanariansiemenet, muut vilja:

 

1008 20 00

– hirssi

1008 20 00 9000

1101 00

Hienot vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

– hienot vehnäjauhot:

 

1101 00 11

– – makaroni- eli durumvehnää

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – tavallista vehnää ja spelttivehnää:

 

– – – tuhkapitoisuus 0–600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – tuhkapitoisuus 601–900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – tuhkapitoisuus 901–1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – tuhkapitoisuus 1 101–1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – tuhkapitoisuus 1 651–1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – tuhkapitoisuus suurempi kuin 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– vehnän ja rukiin sekajauhot

1101 00 90 9000

ex 1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

1102 10 00

– ruisjauho:

 

– – tuhkapitoisuus 0–1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – tuhkapitoisuus 1 400–2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – tuhkapitoisuus suurempi kuin 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit:

 

– rouheet ja karkeat jauhot:

 

1103 11

– – vehnää:

 

1103 11 10

– – – makaroni- eli durumvehnää:

 

– – – – tuhkapitoisuus 0–1 300 mg/100 g

 

– – – – – karkeat viljajauhot, joista vähemmän kuin 10 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – muu

1103 11 10 9400

– – – – tuhkapitoisuus suurempi kuin 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – tavallista vehnää ja spelttivehnää:

 

– – – – tuhkapitoisuus 0–600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – tuhkapitoisuus suurempi kuin 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riisi ja rikkoutuneet riisinjyvät

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

1006

Riisi:

 

1006 20

– esikuorittu riisi (cargo- eli ruskeariisi):

 

– – kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 20 11

– – – lyhytjyväinen

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – keskipitkäjyväinen

1006 20 13 9000

– – – pitkäjyväinen:

 

1006 20 15

– – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 20 17 9000

– – muu:

 

1006 20 92

– – – lyhytjyväinen

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – keskipitkäjyväinen

1006 20 94 9000

– – – pitkäjyväinen:

 

1006 20 96

– – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 20 98 9000

1006 30

– osittain tai kokonaan hiottu riisi, myös kiillotettu tai lasitettu:

 

– – osittain hiottu riisi:

 

– – – kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 30 21

– – – – lyhytjyväinen

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – keskipitkäjyväinen

1006 30 23 9000

– – – – pitkäjyväinen:

 

1006 30 25

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 30 27 9000

– – – muu:

 

1006 30 42

– – – – lyhytjyväinen

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – keskipitkäjyväinen

1006 30 44 9000

– – – – pitkäjyväinen:

 

1006 30 46

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3

1006 30 48 9000

– – kokonaan hiottu riisi:

 

– – – kiehautettu (parboiled) riisi:

 

1006 30 61

– – – – lyhytjyväinen:

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – muu

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – keskipitkäjyväinen:

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – muu

1006 30 63 9900

– – – – pitkäjyväinen:

 

1006 30 65

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3:

 

– – – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – muu

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3:

 

– – – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – muu

1006 30 67 9900

– – – muu:

 

1006 30 92

– – – – lyhytjyväinen:

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – muu

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – keskipitkäjyväinen:

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – muu

1006 30 94 9900

– – – – pitkäjyväinen:

 

1006 30 96

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku suurempi kuin 2, mutta pienempi kuin 3:

 

– – – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – muu

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – jyvän pituuden ja leveyden välinen suhdeluku vähintään 3:

 

– – – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – muu

1006 30 98 9900

1006 40 00

– rikkoutuneet riisinjyvät

1006 40 00 9000


3.   Vilja- ja riisipohjaiset tuotteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot:

 

ex 1102 20

– maissijauho:

 

ex 1102 20 10

– – rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – – rasvapitoisuus enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (2)

1102 20 10 9200

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 1,3 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – muu

 

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 1,7 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– muut:

 

1102 90 10

– – ohrajauho:

 

– – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1102 90 10 9100

– – – muu

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – kaurajauho:

 

– – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1,8 painoprosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1102 90 30 9100

ex 1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit:

 

– rouheet ja karkeat jauhot:

 

ex 1103 13

– – maissia:

 

ex 1103 13 10

– – – rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – – – rasvapitoisuus enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,6 painoprosenttia, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9100

– – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9300

– – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 1,3 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – muu:

 

– – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 1,7 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti, joista enintään 30 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 315 mikrometriä ja vähemmän kuin 5 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 150 mikrometriä (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – muuta viljaa:

 

1103 19 10

– – – ruista

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – ohraa:

 

– – – – dtuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – kauraa:

 

– – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– viljapelletit:

 

1103 20 20

– – ohraa

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – vehnää

1103 20 60 9000

ex 1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:

 

– valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät:

 

ex 1104 12

– – kauraa:

 

ex 1104 12 90

– – – hiutaleiksi valmistetut:

 

– – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 12 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1104 12 90 9100

– – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus suurempi kuin 0,1 prosenttia mutta enintään 1,5 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 12 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – muuta viljaa:

 

1104 19 10

– – – vehnää

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – maissia:

 

– – – – hiutaleiksi valmistetut:

 

– – – – – rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,7 painoprosenttia (3)

1104 19 50 9110

– – – – – rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen suurempi kuin 0,9 painoprosenttia mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (3)

1104 19 50 9130

– – – ohraa:

 

ex 1104 19 69

– – – – hiutaleiksi valmistetut:

 

– – – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia

1104 19 69 9100

– muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut):

 

ex 1104 22

– – kauraa:

 

ex 1104 22 20

– – – kuoritut:

 

– – – – dtuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,5 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut (”Grütze” tai ”grutten”):

 

– – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 2,3 painoprosenttia ja kuoripitoisuus enintään 0,1 prosenttia, kosteuspitoisuus enintään 11 prosenttia ja peroksidaasi käytännössä inaktiivinen; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – maissia:

 

ex 1104 23 10

– – – kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

– – – – rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,6 painoprosenttia (”Grütze” tai ”grutten”); tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessäesitettyä määritelmää (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – rasvapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen suurempi kuin 0,9 mutta enintään 1,3 painoprosenttia ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,8 painoprosenttia (”Grütze” tai ”grutten”); tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – muuta viljaa:

 

– – – ohraa:

 

ex 1104 29 01

– – – – kuoritut:

 

– – – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – kuoritut ja leikatut tai karkeasti rouhitut (”Grütze” tai ”grutten”):

 

– – – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti ja raakakuitupitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 0,9 painoprosenttia; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – pyöristetyt:

 

– – – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (ilman talkkia):

 

– – – – – – I luokka; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 05 9100

– – – – – tuhkapitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen enintään 1 painoprosentti (ilman talkkia):

 

– – – – – – II luokka; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 05 9300

– – – muut:

 

– – – – kuoritut, myös leikatut tai karkeasti rouhitut:

 

ex 1104 29 11

– – – – – vehnää, ei leikatut eikä karkeasti rouhitut; tuotteiden on vastattava komission asetuksen (ETY) N:o 821/68 liitteessä esitettyä määritelmää (1)

1104 29 11 9000

– – – – ainoastaan karkeasti rouhitut:

 

1104 29 51

– – – – – vehnää

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – ruista

1104 29 55 9000

1104 30

– viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:

 

1104 30 10

– – vehnää

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – muuta viljaa

1104 30 90 9000

1107

Maltaat, myös paahdetut:

 

1107 10

– paahtamattomat:

 

– – vehnää:

 

1107 10 11

– – – jauhona

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – muussa muodossa

1107 10 19 9000

– – muut:

 

1107 10 91

– – – jauhona

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – muussa muodossa

1107 10 99 9000

1107 20 00

– paahdetut

1107 20 00 9000

ex 1108

Tärkkelys; inuliini:

 

– tärkkelys (4):

 

ex 1108 11 00

– – vehnätärkkelys:

 

– – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 11 00 9200

– – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – maissitärkkelys:

 

– – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 12 00 9200

– – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – perunatärkkelys:

 

– – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 80 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 13 00 9200

– – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 77 prosenttia mutta pienempi kuin 80 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – muu tärkkelys:

 

ex 1108 19 10

– – – riisitärkkelys:

 

– – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 87 prosenttia ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia

1108 19 10 9200

– – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 84 prosenttia mutta pienempi kuin 87 prosenttia, ja kuiva-aineen puhtausaste vähintään 97 prosenttia (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Vehnägluteeni, myös kuivattu:

 

– kuivattuna, proteiinipitoisuus suhteessa kuiva-aineeseen vähintään 82 painoprosenttia (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

ex 1702 30

– glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta:

 

– – muut:

 

1702 30 50

– – – valkoisena kiteisenä jauheena, myös yhteenpuristettuna

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – muut (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia fruktoosia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri:

 

1702 40 90

– – muut (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta:

 

1702 90 50

– – maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi:

 

– – – maltodekstriini, valkoisena kiinteänä aineena, myös yhteenpuristettuna

1702 90 50 9100

– – – muut (6)

1702 90 50 9900

– – sokeriväri:

 

– – – muut:

 

1702 90 75

– – – – jauheena, myös yhteenpuristettuna

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – muut

1702 90 79 9000

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

 

ex 2106 90

– muut:

 

– – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit:

 

– – – muut:

 

2106 90 55

– – – – glukoosi- ja maltodekstriinisiirappi (6)

2106 90 55 9000


4.   Viljaan perustuvat eläinten rehuseokset

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan (7):

 

ex 2309 10

– koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa:

 

– – jossa on tärkkelystä tai alanimikkeisiin 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvaa glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka jossa on maitotuotteita:

 

– – – jossa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia:

 

– – – – jossa ei ole lainkaan tärkkelystä tai jossa sitä on enintään 10 painoprosenttia (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 13 9000

– – – – jossa on tärkkelystä enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 10 31

– – – – – jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 33 9000

– – – – jossa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 10 51

– – – – – jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– muut:

 

– – muut, myös esiseokset:

 

– – – jossa on tärkkelystä tai alanimikkeisiin 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvaa glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia taikka jossa on maitotuotteita:

 

– – – – jossa on tärkkelystä, glukoosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia:

 

– – – – – jossa ei ole lainkaan tärkkelystä tai jossa sitä on enintään 10 painoprosenttia (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 33 9000

– – – – – jossa on tärkkelystä enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 30 painoprosenttia (8):

 

2309 90 41

– – – – – – jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 43 9000

– – – – – jossa on tärkkelystä enemmän kuin 30 painoprosenttia (8):

 

2309 90 51

– – – – – – jossa ei ole lainkaan maitotuotteita tai jossa niitä on vähemmän kuin 10 painoprosenttia

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – jossa on maitotuotteita vähintään 10 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia

2309 90 53 9000


5.   Naudanliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0102

Elävät nautaeläimet:

 

ex 0102 10

– puhdasrotuiset siitoseläimet:

 

ex 0102 10 10

– – hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

– – – elopaino vähintään 250 kg:

 

– – – – enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 10 10 9140

– – – – muut

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – lehmät::

 

– – – elopaino vähintään 250 kg:

 

– – – – enintään 30 kuukauden ikäiset

0102 10 30 9140

– – – – muut

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – muut:

 

– – – elopaino vähintään 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– muut:

 

– – kotieläinlajit:

 

– – – paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – teuraseläimet:

 

– – – – – paino suurempi kuin 220 kg

0102 90 41 9100

– – – paino suurempi kuin 300 kg:

 

– – – – hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet):

 

0102 90 51

– – – – – teuraseläimet:

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – muut

0102 90 59 9000

– – – – lehmät:

 

0102 90 61

– – – – – teuraseläimet:

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – muut

0102 90 69 9000

– – – – muut:

 

0102 90 71

– – – – – teuraseläimet:

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – muut

0102 90 79 9000

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:

 

0201 10 00

– ruhot ja puoliruhot:

 

– – ruhon tai puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut sekä niska ja lapa, jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta:

 

– – – täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 10 00 9110

– – – muut

0201 10 00 9120

– – muut:

 

– – – täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 10 00 9130

– – – muut

0201 10 00 9140

0201 20

– muut palat, luulliset:

 

0201 20 20

– – saman ruhon neljännekset:

 

– – – täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 20 9110

– – – muut

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – erottamattomat tai erotetut etuneljännekset:

 

– – – täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 30 9110

– – – muut

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

– – – joissa on enintään 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia:

 

– – – – täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 50 9110

– – – – muut

0201 20 50 9120

– – – joissa enemmän kuin 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia:

 

– – – – täysikasvuisista urospuolisista nautaeläimistä (10)

0201 20 50 9130

– – – – muut

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – muut:

 

– – – luiden paino vähemmän kuin kolmannes palan painosta

0201 20 90 9700

0201 30 00

– luuton liha:

 

– – Amerikan yhdysvaltoihin komission asetuksessa (EY) N:o 1643/2006 (12) säädetyin edellytyksin tai Kanadaan asetuksessa (EY) N:o 1041/2008 (13) säädetyin edellytyksin vietävät luuttomat palat

0201 30 00 9050

– – luuttomat palat, myös jauhettu liha, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 78 prosenttia (15)

0201 30 00 9060

– – muut, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 55 prosenttia, kukin pala yksittäin pakattuna (15):

 

– – – täysikasvuisten urospuolisten nautojen takaneljänneksistä, joissa on enintään 8 kylkiluuta tai kylkiluuparia, leikattuna suoraan tai ”pistoolileikkuulla” (11)

0201 30 00 9100

– – – täysikasvuisten urospuolisten nautojen erottamattomista tai erotetuista etuneljänneksistä, jotka on leikattu suoraan tai ”pistoolileikkuulla” (11)

0201 30 00 9120

– – muut

0201 30 00 9140

ex 0202

Naudanliha, jäädytetty:

 

0202 10 00

– ruhot ja puoliruhot:

 

– – ruhon tai puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut sekä niska ja lapa, jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta

0202 10 00 9100

– – muut

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– muut palat, luulliset:

 

0202 20 10

– – saman ruhon neljännekset

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset:

 

– – – joissa on enintään 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia

0202 20 50 9100

– – – joissa enemmän kuin 8 kylkiluuta tai 8 kylkiluuparia

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – muut:

 

– – – luiden paino vähemmän kuin kolmannes palan painosta

0202 20 90 9100

0202 30

– luuton liha:

 

0202 30 90

– – muut:

 

– – – Amerikan yhdysvaltoihin asetuksessa (EY) N:o 1643/2006 (12) säädetyin edellytyksin tai Kanadaan asetuksessa (EY) N:o 1041/2008 (13) säädetyin edellytyksin vietävät luuttomat palat

0202 30 90 9100

– – – muut, myös jauhettu liha, joissa keskimääräinen vähärasvaisen naudanlihan osuus (rasvaa lukuun ottamatta) on vähintään 78 prosenttia (15)

0202 30 90 9200

– – – muut

0202 30 90 9900

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

 

0206 10

– nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt:

 

– – muut:

 

0206 10 95

– – – pallealiha ja kuveliha

0206 10 95 9000

– nautaa, jäädytetyt:

 

0206 29

– – muut:

 

– – – muut:

 

0206 29 91

– – – – pallealiha ja kuveliha

0206 29 91 9000

ex 0210

Liha ja muut syötävät eläimen osat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho tai jauhe:

 

ex 0210 20

– naudanliha:

 

ex 0210 20 90

– – luuton:

 

– – – suolattu ja kuivattu

0210 20 90 9100

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

 

ex 1602 50

– naudasta valmistetut:

 

– – muut:

 

ex 1602 50 31

– – – säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä pakkauksissa; ainoastaan nautaeläinten lihaa sisältävä:

 

– – – – jossa kollageenin ja proteiinin välinen suhdeluku on enintään 0,35 (16) ja joka sisältää naudanlihaa (lukuun ottamatta muita eläimenosia tai rasvaa):

 

– – – – – vähintään 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 31 9125

– – – – – vähintään 80 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – muut; ilmanpitävissä pakkauksissa:

 

– – – – ainoastaan nautaeläinten lihaa sisältävät:

 

– – – – – jossa kollageenin ja proteiinin välinen suhdeluku on enintään 0,35 (16) ja joka sisältää naudanlihaa (lukuun ottamatta muita eläimenosia tai rasvaa):

 

– – – – – – vähintään 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – – tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 95 9125

– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 90 painoprosenttia:

 

– – – – – – – tuotteet, jotka täyttävät komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (14) säädetyt edellytykset

1602 50 95 9325


6.   Sianliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0103

Elävät siat:

 

– muut:

 

ex 0103 91

– – paino pienempi kuin 50 kg:

 

0103 91 10

– – – kotieläinlajit:

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – paino vähintään 50 kg:

 

– – – kotieläinlajit:

 

0103 92 19

– – – – muut

0103 92 19 9000

ex 0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

 

– tuore tai jäähdytetty:

 

ex 0203 11

– – ruhot ja puoliruhot:

 

0203 11 10

– – – kesyä sikaa (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

– – – kesyä sikaa:

 

ex 0203 12 11

– – – – kinkku ja sen palat:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – lapa ja sen palat (29):

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – muut:

 

– – – kesyä sikaa:

 

ex 0203 19 11

– – – – etuosa ja sen palat (30):

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – selkä ja sen palat, luulliset:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0203 19 15 9100

– – – – muut:

 

ex 0203 19 55

– – – – – luuttomat:

 

– – – – – – kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – kylki ja sen palat, joissa rustojen kokonaismäärä on pienempi kuin 15 prosenttia painosta (17)  (27)

0203 19 55 9310

– jäädytetty::

 

ex 0203 21

– – ruhot ja puoliruhot:

 

0203 21 10

– – – kesyä sikaa (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

– – – kesyä sikaa:

 

ex 0203 22 11

– – – – kinkku ja sen palat:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – lapa ja sen palat (29):

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – muut:

 

– – – kesyä sikaa:

 

ex 0203 29 11

– – – – etuosa ja sen palat (30):

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – selkä ja sen palat, luulliset:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0203 29 15 9100

– – – – muut:

 

ex 0203 29 55

– – – – – luuttomat:

 

– – – – – – kinkku, etuosa, lapa ja niiden palat (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Liha ja muut syötävät eläimen osat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho tai jauhe:

 

– sianliha:

 

ex 0210 11

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset:

 

– – – kesyä sikaa:

 

– – – – suolattu tai suolavedessä:

 

ex 0210 11 11

– – – – – kinkku ja sen palat:

 

– – – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 11 9100

– – – – kuivattu tai savustettu

 

ex 0210 11 31

– – – – – kinkku ja sen palat:

 

– – – – – – ”Prosciutto di Parma”, ”Prosciutto di San Daniele” (18):

 

– – – – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 31 9110

– – – – – – muut

 

– – – – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat:

 

– – – kesyä sikaa:

 

ex 0210 12 11

– – – – suolattu tai suolavedessä:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – kuivattu tai savustettu:

 

– – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – muut:

 

– – – kesyä sikaa:

 

– – – – suolattu tai suolavedessä:

 

ex 0210 19 40

– – – – – selkä ja sen palat:

 

– – – – – – yhteenlaskettu luu- ja rustosisältö pienempi kuin 25 painoprosenttia

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – muut:

 

– – – – – – luuttomat:

 

– – – – – – – kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – kylki ja vatsa sekä niiden palat, joista kamara on poistettu (17):

 

– – – – – – – – yhteenlaskettu rustosisältö pienempi kuin 15 painoprosenttia

0210 19 50 9310

– – – – kuivattu tai savustettu:

 

– – – – – muut:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – luuttomat:

 

– – – – – – – ”Prosciutto di Parma”, ”Prosciutto di San Daniele” ja niiden palat (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – kinkku, etuosa, lapa tai kyljysrivi ja niiden palat (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

 

– muut (24):

 

1601 00 91

– – makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät (20)  (22):

 

– – – siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät

1601 00 91 9120

– – – muut

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – muut (19)  (22):

 

– – – siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät

1601 00 99 9110

– – – muut

1601 00 99 9190

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

 

– siasta valmistetut:

 

ex 1602 41

– – kinkku ja sen palat:

 

ex 1602 41 10

– – – kesyä sikaa (23):

 

– – – – kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (24)  (25):

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähemmän kuin 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – lapa ja sen palat:

 

ex 1602 42 10

– – – kesyä sikaa (23):

 

– – – – kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (24)  (25):

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähemmän kuin 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – muut, myös sekoitukset:

 

– – – kesyä sikaa:

 

– – – – joissa on vähintään 80 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta):

 

ex 1602 49 19

– – – – – muut (23)  (26):

 

– – – – – – kypsennetyt, vähintään 80 painoprosenttia lihaa ja rasvaa sisältävät (24)  (25):

 

– – – – – – – siipikarjanlihaa tai muita siipikarjanosia sisältämättömät:

 

– – – – – – – – jotka sisältävät tuotteen, joka koostuu lihapaloista, jotka on tunnistettavasti saatu lihaksesta mutta joita ei kokonsa perusteella voida määritellä saaduiksi kinkusta, lavasta, selästä tai niskasta, ja joissa on pieniä hiukkasia näkyvää rasvaa ja pieni määrä hyytymäjäämiä

1602 49 19 9130


7.   Siipikarjanliha

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0105

Elävä siipikarja, eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat:

 

– paino enintään 185 g:

 

0105 11

– – kanat:

 

– – – naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi

 

0105 11 11

– – – – munijarotuiset

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – muut

0105 11 19 9000

– – – muut:

 

0105 11 91

– – – – munijarotuiset

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – muut

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – kalkkunat:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – muut:

 

0105 19 20

– – – hanhet

0105 19 20 9000

ex 0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:

 

– kanaa:

 

ex 0207 12

– – paloittelematon, jäädytetty:

 

ex 0207 12 10

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kera (ns. 70-prosenttista kanaa):

 

– – – – kanaa, jonka rintalastan pää, reisiluu ja koipiluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – muut

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa) tai muussa muodossa:

 

– – – – ns. 65-prosenttista kanaa:

 

– – – – – kanaa, jonka rintalastan pää, reisiluu ja koipiluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – muut

0207 12 90 9190

– – – – kanaa, kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia mutta siten, että mukana on kaula, sydän, maksa ja kivipiira:

 

– – – – – kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – muut

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt:

 

– – – palat:

 

– – – – luulliset:

 

ex 0207 14 20

– – – – – puolikkaat ja neljännekset:

 

– – – – – – kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – – muut

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat:

 

– – – – – – kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – – muut

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – muut:

 

– – – – – – puolikkaat ja neljännekset ilman pyrstöjä:

 

– – – – – – – kanaa, jonka rintalastan kärki, reisiluu ja sääriluu ovat täysin luutuneet

 

– – – – – – – muut

0207 14 70 9190

– – – – – – palat, joissa on kokonainen koipi-reisipala tai koipi-reisipalan pala ja selän pala ja joiden paino on enintään 25 prosenttia kokonaispainosta

 

– – – – – – – kanaa, jonka reisiluu on täysin luutunut

 

– – – – – – – muut

0207 14 70 9290

– kalkkunaa:

 

0207 25

– – paloittelematon, jäädytetty:

 

0207 25 10

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kera (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa) tai muussa muodossa:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt:

 

– – – palat:

 

ex 0207 27 10

– – – – luuttomat:

 

– – – – – homogenoitu liha, mukaan luettuna mekaanisesti erotettu liha

 

– – – – – muut:

 

– – – – – – muut kuin pyrstöt

0207 27 10 9990

– – – – luulliset:

 

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat:

 

0207 27 60

– – – – – – koivet ja koipien palat

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – muut

0207 27 70 9000


8.   Munat

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

– siipikarjan munat:

 

– – haudottaviksi tarkoitetut (35):

 

0407 00 11

– – – kalkkunan- tai hanhenmunat

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – muut

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – muut

0407 00 30 9000

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

– munankeltuainen:

 

ex 0408 11

– – kuivattu:

 

ex 0408 11 80

– – – muu:

 

– – – – ihmisravinnoksi soveltuva

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – muu:

 

– – – muu:

 

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:

 

– – – – – ihmisravinnoksi soveltuva

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – muu, myös jäädytetty:

 

– – – – – ihmisravinnoksi soveltuva

0408 19 89 9100

– muu

 

ex 0408 91

– – kuivattu:

 

ex 0408 91 80

– – – muu:

 

– – – – ihmisravinnoksi soveltuva

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – muu:

 

ex 0408 99 80

– – – muu:

 

– – – – ihmisravinnoksi soveltuva

0408 99 80 9100

9.   Maito ja maitotuotteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (50):

 

0401 10

– rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti:

 

0401 10 10

– – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – muu

0401 10 90 9000

0401 20

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 painoprosenttia:

 

– – enintään 3 painoprosenttia:

 

0401 20 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – – rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9100

– – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – muu:

 

– – – – rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9100

– – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9500

– – suurempi kuin 3 painoprosenttia:

 

0401 20 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – muu

0401 20 99 9000

0401 30

– rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia:

 

– – enintään 21 painoprosenttia:

 

0401 30 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – suurempi kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0401 30 11 9400

– – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – muu:

 

– – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 17 painoprosenttia:

0401 30 19 9700

– – suurempi kuin 21 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

 

0401 30 31

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – enintään 35 painoprosenttia

0401 30 31 9100

– – – – – suurempi kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 39 painoprosenttia

0401 30 31 9400

– – – – – suurempi kuin 39 painoprosenttia

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – muu:

 

– – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – enintään 35 painoprosenttia

0401 30 39 9100

– – – – – suurempi kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 39 painoprosenttia

0401 30 39 9400

– – – – – suurempi kuin 39 painoprosenttia

0401 30 39 9700

– – suurempi kuin 45 painoprosenttia:

 

0401 30 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

 

– – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – enintään 68 painoprosenttia

0401 30 91 9100

– – – – – suurempi kuin 68 painoprosenttia

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – muu:

 

– – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – enintään 68 painoprosenttia

0401 30 99 9100

– – – – – suurempi kuin 68 painoprosenttia

0401 30 99 9500

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (43):

 

ex 0402 10

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (46):

 

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (48):

 

0402 10 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – muu

0402 10 19 9000

– – muu (49):

 

0402 10 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – muu

0402 10 99 9000

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muoossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia (46):

 

ex 0402 21

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (48):

 

– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia:

 

0402 21 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – enintään 11 painoprosenttia

0402 21 11 9200

– – – – – – suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0402 21 11 9300

– – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 21 11 9500

– – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 21 11 9900

– – – – muu:

 

0402 21 17

– – – – – rasvapitoisuus enintään 11 painoprosenttia

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 27 painoprosenttia:

 

– – – – – – enintään 17 painoprosenttia

0402 21 19 9300

– – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 21 19 9500

– – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 21 19 9900

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia:

 

0402 21 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – enintään 28 painoprosenttia

0402 21 91 9100

– – – – – – suurempi kuin 28 painoprosenttia mutta enintään 29 painoprosenttia

0402 21 91 9200

– – – – – – suurempi kuin 29 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

0402 21 91 9350

– – – – – – suurempi kuin 45 painoprosenttia

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – muu:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – enintään 28 painoprosenttia

0402 21 99 9100

– – – – – – suurempi kuin 28 painoprosenttia mutta enintään 29 painoprosenttia

0402 21 99 9200

– – – – – – suurempi kuin 29 painoprosenttia mutta enintään 41 painoprosenttia

0402 21 99 9300

– – – – – – suurempi kuin 41 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

0402 21 99 9400

– – – – – – suurempi kuin 45 painoprosenttia mutta enintään 59 painoprosenttia

0402 21 99 9500

– – – – – – suurempi kuin 59 painoprosenttia mutta enintään 69 painoprosenttia

0402 21 99 9600

– – – – – – suurempi kuin 69 painoprosenttia mutta enintään 79 painoprosenttia

0402 21 99 9700

– – – – – – suurempi kuin 79 painoprosenttia

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – muu (49):

 

– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia:

 

– – – – muu:

 

0402 29 15

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – – enintään 11 painoprosenttia

0402 29 15 9200

– – – – – – – suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0402 29 15 9300

– – – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 29 15 9500

– – – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – muu:

 

– – – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – – suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0402 29 19 9300

– – – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 29 19 9500

– – – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 29 19 9900

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia:

 

0402 29 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – muu:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – enintään 41 painoprosenttia

0402 29 99 9100

– – – – – – suurempi kuin 41 painoprosenttia

0402 29 99 9500

– muu:

 

0402 91

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (48):

 

0402 91 10

– – – rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia:

 

– – – – maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 7,4 painoprosenttia

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 8 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia:

 

– – – – maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia

0402 91 30 9300

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia:

 

0402 91 99

– – – – muu

0402 91 99 9000

0402 99

– – muu (49):

 

0402 99 10

– – – rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia:

 

– – – – sakkaroosipitoisuus vähintään 40 painoprosenttia, maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 6,9 painoprosenttia

0402 99 10 9350

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia:

 

0402 99 31

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:

 

– – – – – rasvapitoisuus enintään 21 painoprosenttia:

 

– – – – – – sakkaroosipitoisuus vähintään 40 painoprosenttia ja maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia

0402 99 31 9150

– – – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia mutta enintään 39 painoprosenttia

0402 99 31 9300

– – – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 39 painoprosenttia

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – muu:

 

– – – – – rasvapitoisuus enintään 21 painoprosenttia, sakkaroosipitoisuus vähintään 40 painoprosenttia ja maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia

0402 99 39 9150

ex 0403

Kirnupiimä, juoksutettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

ex 0403 90

– muu:

 

– – maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön:

 

– – – jauheena, rakeina, tai muussa kiinteässä muodossa (43)  (47):

 

– – – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus (36):

 

0403 90 11

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 27 painoprosenttia:

 

– – – – – – enintään 11 painoprosenttia

0403 90 13 9200

– – – – – – suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0403 90 13 9300

– – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0403 90 13 9500

– – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

0403 90 19 9000

– – – – muu, rasvapitoisuus (39):

 

0403 90 33

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 27 painoprosenttia:

 

– – – – – – suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0403 90 33 9400

– – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0403 90 33 9900

– – – muu:

 

– – – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus (36):

 

0403 90 51

– – – – – enintään 3 painoprosenttia:

 

– – – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia:

 

– – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 21 painoprosenttia

0403 90 59 9170

– – – – – – suurempi kuin 21 painoprosenttia mutta enintään 35 painoprosenttia

0403 90 59 9310

– – – – – – suurempi kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 39 painoprosenttia

0403 90 59 9340

– – – – – – suurempi kuin 39 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

0403 90 59 9370

– – – – – – suurempi kuin 45 painoprosenttia

0403 90 59 9510

ex 0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

0404 90

– muu:

 

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus (36):

 

ex 0404 90 21

– – – enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – – – jauheena tai rakeina, vesipitoisuus enintään 5 prosenttia ja maitoproteiinipitoisuus rasvattoman maidon kuiva-aineessa on:

 

– – – – – vähintään 29 prosenttia mutta alle 34 prosenttia

0404 90 21 9120

– – – – – vähintään 34 painoprosenttia

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 27 painoprosenttia (43):

 

– – – – jauheena tai rakeina:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – enintään 11 painoprosenttia

0404 90 23 9120

– – – – – – suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0404 90 23 9130

– – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0404 90 23 9140

– – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – suurempi kuin 27 painoprosenttia (43):

 

– – – – jauheena tai rakeina, rasvapitoisuus:

 

– – – – – enintään 28 painoprosenttia

0404 90 29 9110

– – – – – suurempi kuin 28 painoprosenttia mutta enintään 29 painoprosenttia

0404 90 29 9115

– – – – – suurempi kuin 29 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

0404 90 29 9125

– – – – – suurempi kuin 45 painoprosenttia

0404 90 29 9140

– – muu, rasvapitoisuus (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – enintään 1,5 painoprosenttia:

 

– – – – jauheena tai rakeina

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 27 painoprosenttia:

 

– – – – jauheena tai rakeina:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – enintään 11 painoprosenttia

0404 90 83 9110

– – – – – – suurempi kuin 11 painoprosenttia mutta enintään 17 painoprosenttia

0404 90 83 9130

– – – – – – suurempi kuin 17 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia

0404 90 83 9150

– – – – – – suurempi kuin 25 painoprosenttia

0404 90 83 9170

– – – – muussa muodossa kuin jauheena tai rakeina:

 

– – – – – sakkaroosipitoisuus vähintään 40 painoprosenttia, maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus suurempi kuin 6,9 painoprosenttia

0404 90 83 9936

ex 0405

Voi ja muut maitorasvat, maidosta valmistetut levitteet:

 

0405 10

– Voi:

 

– – rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia:

 

– – – luonnollinen voi:

 

0405 10 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – vähintään 80 mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 11 9500

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – muut:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – vähintään 80 mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 19 9500

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – uudelleen yhdistetty (recombined) voi:

 

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – vähintään 80 mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 30 9100

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 30 9300

– – – – muut:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – heravoi:

 

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 50 9300

– – – – muut:

 

– – – – – rasvapitoisuus:

 

– – – – – – vähintään 80 mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 50 9500

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – muut

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– maidosta valmistetut levitteet:

 

0405 20 90

– – rasvapitoisuus suurempi kuin 75 mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia:

 

– – – rasvapitoisuus:

 

– – – – suurempi kuin 75 mutta pienempi kuin 78 painoprosenttia

0405 20 90 9500

– – – – vähintään 78 painoprosenttia

0405 20 90 9700

0405 90

– muut:

 

0405 90 10

– – rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – muut

0405 90 90 9000


CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodin käyttöä koskevat lisävaatimukset

Tuotekoodi

Veden enimmäispitoisuus tuotteen painosta

(%)

Rasvan vähimmäispitoisuus tuotteen kuivaaineen painosta

(%)

ex 0406

Juusto ja juustoaine (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia:

 

 

 

– – – herajuustot, ei kuitenkaan suolattu Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – muu:

 

 

 

– – – – muun kuin rasvan vesipitoisuus yli 47 painoprosenttia, ei kuitenkaan yli 72 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – suolattu Ricotta:

 

 

 

– – – – – – valmistettu yksinomaan lampaanmaidosta

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – muu

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – raejuusto (Cottage cheese)

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – pienempi kuin 5 painoprosenttia

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – vähintään 5 mutta pienempi kuin 19 painoprosenttia

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – vähintään 19 mutta pienempi kuin 39 painoprosenttia

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – muut, muun kuin rasva-aineen vesipitoisuus:

 

 

 

– – – – – – – – suurempi kuin 47 painoprosenttia mutta enintään 52 painoprosenttia

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – suurempi kuin 52 painoprosenttia mutta enintään 62 painoprosenttia

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – suurempi kuin 62 painoprosenttia

 

 

0406 10 20 9660

– – – – muun kuin rasvan vesipitoisuus yli 72 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – kermajuustot, muun kuin rasvan vesipitoisuus yli 77 painoprosenttia, ei kuitenkaan yli 83 painoprosenttia, ja rasvapitoisuus kuiva-aineesta:

 

 

 

– – – – – – vähintään 60 mutta pienempi kuin 69 painoprosenttia

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – vähintään 69 painoprosenttia

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – muut

 

 

0406 10 20 9870

– – – – muut

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta :

 

 

 

ex 0406 20 90

– – muu:

 

 

 

– – – herasta valmistettu juusto

 

 

0406 20 90 9100

– – – muu:

 

 

 

– – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 20 painoprosenttia, laktoosipitoisuus pienempi kuin 5 painoprosenttia ja kuiva-ainepitoisuus:

 

 

 

– – – – – vähintään 60 prosenttia mutta pienempi kuin 80 prosenttia

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – vähintään 80 prosenttia mutta pienempi kuin 85 prosenttia

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – vähintään 85 prosenttia mutta pienempi kuin 95 prosenttia

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – vähintään 95 prosenttia

5

30

0406 20 90 9919

– – – – muu

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Sulatejuusto, muu kuin juustoraaste tai juustojauhe:

 

 

 

– – muu:

 

 

 

– – – rasvapitoisuus enintään 36 painoprosenttia, ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – enintään 48 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – kuiva-ainepitoisuus:

 

 

 

– – – – – – vähintään 40 painoprosenttia mutta pienempi kuin 43 painoprosenttia, ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – pienempi kuin 20 painoprosenttia

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – vähintään 20 painoprosenttia

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – vähintään 43 painoprosenttia, ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – pienempi kuin 20 painoprosenttia

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – vähintään 20 mutta pienempi kuin 40 painoprosenttia

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – vähintään 40 painoprosenttia

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – suurempi kuin 48 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – kuiva-ainepitoisuus:

 

 

 

– – – – – – vähintään 40 mutta pienempi kuin 43 painoprosenttia

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – vähintään 43 mutta pienempi kuin 46 painoprosenttia

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – vähintään 46 painoprosenttia, ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – pienempi kuin 55 painoprosenttia

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – vähintään 55 painoprosenttia

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 36 painoprosenttia

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– sinihomejuusto ja muut juustot, joissa on Penicillium roqueforti —homeitiöillä tuotettuja juovia:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – muu

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– muu juusto:

 

 

 

– – muu:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – ainoastaan uuhenmaidosta tai uuhen- ja vuohenmaidosta valmistettu:

 

 

 

– – – – – rasvattoman aineen vesipitoisuus enintään 72 painoprosenttia

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – valmistettu yksinomaan lampaan- ja/tai vuohenmaidosta

38

40

0406 90 35 9190

– – – – muu

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – muu:

 

 

 

– – – – muu:

 

 

 

– – – – – rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen vesipitoisuus:

 

 

 

– – – – – – enintään 47 painoprosenttia:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – valmistettu yksinomaan lampaanmaidosta

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – muu

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – – – herasta valmistettu juusto

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – muu

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – suurempi kuin 47 painoprosenttia mutta enintään 72 painoprosenttia:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta vähintään 45 painoprosenttia mutta pienempi kuin 55 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 50 painoprosenttia mutta pienempi kuin 56 painoprosenttia

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 56 painoprosenttia

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta vähintään 55 painoprosenttia

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta pienempi kuin 48 painoprosenttia

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta vähintään 48 painoprosenttia mutta pienempi kuin 55 painoprosenttia

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – muu:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – vesipitoisuus enintään 40 painoprosenttia

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – vesipitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 45 painoprosenttia

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – muu

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – muu juusto, rasvattoman aineen vesipitoisuus:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – suurempi kuin 47 painoprosenttia mutta enintään 52 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – muu, rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – – – – pienempi kuin 5 painoprosenttia

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – vähintään 5 painoprosenttia mutta pienempi kuin 19 painoprosenttia

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – vähintään 19 painoprosenttia mutta pienempi kuin 39 painoprosenttia

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – vähintään 39 painoprosenttia

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – suurempi kuin 52 painoprosenttia mutta enintään 62 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto, ei kuitenkaan Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – muu, rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – – – – pienempi kuin 5 painoprosenttia

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – vähintään 5 painoprosenttia mutta pienempi kuin 19 painoprosenttia

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – vähintään 19 painoprosenttia mutta pienempi kuin 40 painoprosenttia

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – vähintään 40 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – – – ainoastaan uuhenmaidosta valmistettu Idiazabal, manchego ja roncal

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – muu

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – suurempi kuin 62 painoprosenttia mutta enintään 72 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – – – – – vähintään 10 painoprosenttia mutta pienempi kuin 19 painoprosenttia

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – vähintään 40 prosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Valmistamaton valkoinen sokeri ja raakasokeri

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät:

 

– lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri:

 

ex 1701 11

– – ruokosokeri:

 

ex 1701 11 90

– – – muu:

 

– – – – kandisokeri

1701 11 90 9100

– – – – muu raakasokeri:

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – juurikassokeri:

 

ex 1701 12 90

– – – muu:

 

– – – – kandisokeri

1701 12 90 9100

– – – – muu raakasokeri:

 

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 5 kg

1701 12 90 9910

– muu:

 

1701 91 00

– – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – muu:

 

1701 99 10

– – – valkoinen sokeri:

 

– – – – kandisokeri

1701 99 10 9100

– – – – muu:

 

– – – – – kokonaismäärä enintään 10 tonnia

1701 99 10 9910

– – – – – muu

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – muu:

 

– – – – alisättyä muuta ainetta kuin maku- tai väriainetta sisältävä

1701 99 90 9100


11.   Siirapit ja tietyt muut sokerituotteet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

ex 1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

ex 1702 40

– glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia fruktoosia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri:

 

ex 1702 40 10

– – isoglukoosi:

 

– – – joissa on fruktoosia vähintään 41 prosenttia kuivapainosta:

1702 40 10 9100

1702 60

– muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri:

 

1702 60 10

– – soglukoosi

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – muu

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri -ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta:

 

1702 90 30

– – isoglukoosi

1702 90 30 9000

– – sokeriväri:

 

1702 90 71

– – – jossa on sakkaroosia vähintään 50 prosenttia kuivapainosta

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – muu:

 

– – – keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna

1702 90 95 9100

– – – muu, ei kuitenkaan sorboosi

1702 90 95 9900

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

 

ex 2106 90

– muut:

 

– – lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit:

 

2106 90 30

– – – isoglukoosisiirappi:

2106 90 30 9000

– – – muut:

 

2106 90 59

– – – – muut

2106 90 59 9000”


(1)  EYVL L 149, 29.6.1968, s. 46.

(2)  Rasvapitoisuuden määritykseen käytetään komission direktiivin 84/4/ETY (EYVL L 15, 18.1.1984, s. 28) liitteessä I esitettyä määritysmenetelmää (A menetelmä).

(3)  Rasvapitoisuuden määritykseen käytetään seuraavaa menetelmää:

näyte on jauhettava siten, että enemmän kuin 90 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 500 mikrometriä, ja 100 prosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 1 000 mikrometriä,

tämän jälkeen noudatetaan direktiivin 84/4/ETY liitteessä I esitettyä määritysmenetelmää (A menetelmä).

(4)  Tärkkelyksen kuiva-ainepitoisuus määritetään komission asetuksen (EY) N:o 687/2008 (EYVL L 192, 19.7.2008, s. 20) liitteessä II esitetyllä menetelmällä. Tärkkelyksen puhtausaste määritetään Ewersin polarimetrisellä menetelmällä, sellaisena kuin se on julkaistuna kolmannen komission direktiivin 72/199/ETY (EYVL L 123, 29.5.1972, s. 6) liitteessä I.

(5)  Tärkkelykselle maksettavaa vientitukea on tarkistettava seuraavaa kaavaa käyttäen:

1.

Perunatärkkelys: ((kuiva-aineen todellinen prosenttiosuus)/80) × vientituki.

2.

Muu tärkkelys: ((kuiva-aineen todellinen prosenttiosuus)/87) × vientituki.

Hakijan on tullauksen yhteydessä ilmoitettava tuotteen kuiva-ainepitoisuus tätä tarkoitusta varten laadittavassa ilmoituksessa.

(6)  Vientitukea maksetaan tuotteille, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 78 prosenttia. Tuotteille, joiden kuiva-ainepitoisuus on pienempi kuin 78 prosenttia, maksettavaa vientitukea on tarkistettava seuraavaa kaavaa käyttäen:

((kuiva-aineen tosiasiallinen osuus)/78) × vientituki

Kuiva-ainepitoisuus määritetään komission direktiivin 79/796/ETY (EYVL L 239, 22.9.1979, s. 24) liitteessä II esitetyllä menetelmällä tai muulla soveltuvalla, vähintään saman varmuuden antavalla analysointimenetelmällä.

(7)  Komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 soveltamisalaan kuuluvat (EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51).

(8)  Tukea varten otetaan huomioon ainoastaan viljatuotteista lähtöisin oleva tärkkelys. Viljatuotteiksi katsotaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 0709 90 60 ja 0712 90 19, 10 ryhmään, nimikkeisiin 1101, 1102, 1103 ja 1104 (sellaisenaan ja ilman ennalleen saattamista), lukuun ottamatta alanimikettä 1104 30, kuuluvat tuotteet sekä alanimikkeisiin 1904 10 10 ja 1904 10 90 kuuluvien tuotteiden viljapitoisuus. Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1904 10 10 ja 1904 10 90 kuuluvien tuotteiden viljapitoisuuden katsotaan olevan yhtä suuri kuin näiden lopullisten tuotteiden paino. Tukea ei myönnetä viljatuotteille joiden tärkkelyksen alkuperää ei yksiselitteisesti voida todeta analyysilla.

(9)  Tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä.

(10)  Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on esitettävä komission asetuksen (EY) N:o 433/2007 (EYVL L 104, 21.4.2007, s. 3).

(11)  Tukea myönnettäessä on noudatettava komission asetuksessa (EY) N:o 1359/2007 (EYVL L 304, 22.11.2007, s. 21).

(12)  EYVL L 308, 8.11.2006, s. 7.

(13)  EYVL L 281, 24.10.2008, s. 3.

(14)  EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12.

(15)  Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus (rasvaa lukuun ottamatta) määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 liitteessä kuvatulla menetelmällä (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39). Keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan näytteen määrää sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 765/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 6) 2 artiklan 1 kohdassa. Näyte on otettava asianomaisen erän siitä osasta, jossa riski on suurin.

(16)  Kollageenipitoisuuden määrittäminen:

Kollageenipitoisuudella tarkoitetaan kertoimella 8 kerrottua hydroksiproliinipitoisuutta. Hydroksiproliinipitoisuus on määritettävä ISO-menetelmällä 3496-1978.

(17)  Tuotteet voidaan luokitella tähän alanimikkeeseen vain, jos niiden yhtenäisen lihaskudoksen koon ja tunnuspiirteiden perusteella voidaan tunnistaa olevan peräisin mainituista ensimmäisistä paloista. Ilmaisua ”niiden palat” sovelletaan tuotteisiin, joiden yksikkönettopaino on vähintään 100 grammaa, tai samasta ensimmäisestä palasta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka on leikattu yhdenmukaisiksi viipaleiksi ja pakattu yhdessä kokonaisnettopainoltaan vähintään 100 gramman pakkauksiin.

(18)  Tätä tukea saavat vain tuotteet, joiden nimitys on tuottajajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten varmentama.

(19)  Makkaroihin, jotka tuodaan säiliöissä, jotka sisältävät myös säilöntäliuosta, sovellettava tuki myönnetään nettopainon perusteella, eli vähennettynä kyseisen liuoksen painolla.

(20)  Kauppatavan mukaisesti parafiinikerroksen painoa pidetään makkaroiden nettopainoon kuuluvana.

(21)  Poistettu komission asetuksella (EY) N:o 2333/97 (EYVL L 323, 26.11.1997, s. 25).

(22)  Jos makkaroita sisältäviä sekavalmisteita (myös valmisateriat) luokitellaan niiden ainesosien vuoksi nimikkeeseen 1601, tukea myönnetään vain kyseisten valmisteiden sisältämien makkaroiden, lihan tai eläimenosien, mukaan lukien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta, nettopainon perusteella.

(23)  Luita sisältäviin tuotteisiin sovellettava tuki myönnetään nettopainon perusteella, eli vähennettynä luiden painolla.

(24)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 903/2008 (EYVL L 249, 18.9.2008, s. 3) vahvistettujen edellytysten noudattamista. Vientiä koskevia tullimuodollisuuksia täyttäessään viejän on ilmoitettava kirjallisesti, että kyseiset tuotteet täyttävät nämä edellytykset.

(25)  Liha- ja rasvapitoisuus on määritettävä komission asetuksen (EY) N:o 2004/2002 (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 22) liitteessä esitettyä määritysmenetelmää noudattaen.

(26)  Lihan tai minkä tahansa muiden eläimenosien osuus, mukaan luettuna ihra tai rasva lajista tai alkuperästä riippumatta, on määritettävä komission asetuksen (ETY) N:o 226/89 (EYVL L 29, 31.1.1989, s. 11) liitteessä esitettyä määritysmenetelmää noudattaen.

(27)  Tuotteiden jäädyttäminen asetuksen (EY) N:o 800/1999 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 29 artiklan 4 kohdan g alakohdan nojalla ei ole sallittua.

(28)  Ruhot ja puoliruhot voidaan esittää tullille joko leukalihan kanssa tai ilman sitä.

(29)  Lavat voidaan esittää tullille joko leukalihan kanssa tai ilman sitä.

(30)  Etuosat voidaan esittää tullille joko leukalihan kanssa tai ilman sitä.

(31)  Yksittäin tullille esitettävälle kaulapalalle, leukalihalle tai osille, jotka sisältävät sekä leukalihan että kaulapalan, ei voida myöntää tätä tukea.

(32)  Yksittäin tullille esitettävälle luuttomalle niskalle ei voida myöntää tätä tukea.

(33)  Jos yhdistetyn nimikkeistön 16 ryhmän 2 lisähuomautuksen mukaan tuotteita ei voida luokitella nimikkeeseen 1602 41 10 91 10 kuuluviksi kinkuiksi tai kinkunpaloiksi, niille voidaan myöntää koodiin 1602 42 10 91 10 tai tarvittaessa koodiin 1602 49 19 91 30 kuuluville tuotteille vahvistettua tukea, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 51 artiklan soveltamista.

(34)  Jos yhdistetyn nimikkeistön 16 ryhmän 2 lisähuomautuksen mukaan tuotteita ei voida luokitella nimikkeeseen 1602 42 10 91 10 kuuluviksi lavoiksi tai lavanpaloiksi, niille voidaan myöntää koodiin 1602 49 19 91 30 kuuluville tuotteille vahvistettua tukea, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 800/1999 51 artiklan soveltamista.

(35)  Tähän alanimikkeeseen voidaan luokitella ainoastaan sellaisia siipikarjan munia, jotka täyttävät Euroopan yhteisöjen toimivaltaisten viranomaisten vahvistamat edellytykset ja joissa on tuotantolaitoksen tunnusnumero ja/tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/2008 (EYVL L 168, 28.6.2008, s. 5) 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut muut merkinnät.

(36)  Kun kyseessä on tähän alanimikkeeseen kuuluva tuote, jossa on lisättyä heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, tukea laskettaessa ei oteta huomioon lisätyn heran ja/tai heran johdannaisten ja/tai laktoosin ja/tai kaseiinin ja/tai kaseinaatin ja/tai permeaatin ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden osuutta.

Lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta välttämättömiä lisättyjä aineita. Jos näiden lisättyjen aineiden määrä ei ylitä 0,5:tä painoprosenttia valmiista tuotteesta, sitä ei vähennetä tukea laskettaessa. Jos niiden kokonaismäärä sitä vastoin on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia valmiista tuotteesta, se vähennetään kokonaisuudessaan tukea laskettaessa.

Jos tähän alanimikkeeseen kuuluva tuote koostuu permeaatista, tukea ei myönnetä.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, koostuuko tuote permeaatista tai onko muita kuin maitoa sisältäviä aineita ja/tai heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita lisätty, ja jos niitä on lisätty, on ilmoitettava:

muiden kuin maitoa sisältävien aineiden ja/tai heran ja/tai heran johdannaisten ja/tai laktoosin ja/tai kaseiinin ja/tai kaseinaatin ja/tai permeaatin ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden tosiasiallinen pitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa valmista tuotetta,

ja erityisesti,

(37)  Poistettu komission asetuksella (EY) N:o 2287/2000 (EYVL L 260, 14.10.2000, s. 22).

(38)  Jos tuote sisältää ennen valmistusta tai valmistuksen aikana lisättyä kaseiinia ja/tai kaseinaattia, tukea ei myönnetä. Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, onko kaseiinia ja/tai kaseinaattia lisätty.

(39)  Tähän alanimikkeeseen kuuluvalle tuotteelle 100:aa kilogrammaa kohti myönnettävä tuki on suuruudeltaan seuraavien osien summa:

a)

annettu määrä 100:aa kilogrammaa kohti kerrottuna 100 kilogrammaan tuotetta sisältyvän maidon prosenttiosuudella. Lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta välttämättömiä lisättyjä aineita. Jos näiden lisättyjen aineiden määrä ei ylitä 0,5:tä painoprosenttia valmiista tuotteesta, sitä ei vähennetä tukea laskettaessa. Jos niiden kokonaismäärä sitä vastoin on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia valmiista tuotteesta, se vähennetään kokonaisuudessaan tukea laskettaessa.

Kuitenkin, jos tuotteeseen on lisätty heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, kilogrammaa kohti annettu määrä kerrotaan 100 kilogrammassa tuotetta olevan maito-osuuden painolla, jossa ei oteta huomioon lisättyä heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita;

b)

komission asetuksen (EY) N:o 1282/2006 (EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4) 16 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti laskettu osa.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, koostuuko tuote permeaatista tai onko muita kuin maitoa sisältäviä aineita ja/tai heraa ja/tai laktoosia ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaattia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita ja/tai heran johdannaisia lisätty, ja jos niitä on lisätty, on ilmoitettava:

 

sakkaroosin ja/tai muiden kuin maitoa sisältävien aineiden ja/tai heran ja/tai laktoosin ja/tai kaseiinin ja/tai kaseinaatin ja/tai permeaatin ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden ja/tai heran johdannaisten tosiasiallinen pitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa valmista tuotetta,

ja erityisesti,

 

lisätyn heran laktoosipitoisuus.

Jos tuotteen maito-osuus koostuu permeaatista, tukea ei myönnetä.

(40)  Poistettu komission asetuksella (EY) N:o 707/98 (EYVL L 98, 31.3.1998, s. 11).

(41)  Poistettu komission asetuksella (EY) N:o 823/96 (EYVL L 111, 4.5.1996, s. 9).

(42)  

a)

Myös säilöntäliuosta, erityisesti suolavettä, sisältävissä vähittäispakkauksissa myytäviin juustoihin sovellettava tuki myönnetään nettopainon perusteella, eli vähennettynä kyseisen liuoksen painolla.

b)

Pakkausmateriaalina käytettävän muovikelmun, parafiinin, tuhkan ja vahan ei katsota sisältyvän tuotteen nettopainoon tuen määrää laskettaessa.

c)

Jos juusto on pakattu muovikelmuun ja ilmoitettu nettopaino sisältää muovikelmun painon, tuen määrää on alennettava 0,5 prosenttia.

Hakijan on tullimuodollisuuksia täyttäessään ilmoitettava, että juusto on pakattu muovikelmuun ja selvitettävä, sisältyykö muovikelmun paino ilmoitettuun nettopainoon.

d)

Jos juusto on pakattu parafiiniin tai tuhkaan ja ilmoitettu nettopaino sisältää parafiinin tai tuhkan painon, tuen määrää on alennettava 2 prosenttia.

Hakijan on tullimuodollisuuksia täyttäessään ilmoitettava, että juusto on pakattu parafiiniin tai tuhkaan ja selvitettävä, sisältyykö parafiinin tai tuhkan paino ilmoitettuun nettopainoon.

e)

Jos juusto on pakattu vahaan, hakijan on tullimuodollisuuksia täyttäessään merkittävä ilmoitukseen juuston paino, joka ei sisällä vahan painoa.

(43)  Jos maidon rasvattoman kuiva-aineen maitoproteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38) on tähän nimikkeeseen kuuluvassa tuotteessa alle 34 prosenttia, vientitukea ei myönnetä. Jos tähän nimikkeeseen kuuluvan jauheen vesipitoisuus on yli 5 painoprosenttia, vientitukea ei myönnetä.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen maidon rasvattoman kuiva-aineen maitoproteiinin vähimmäispitoisuus ja jauheiden osalta veden enimmäispitoisuus.

(44)  Poistettu komission asetuksella (EY) N:o 2287/2000 (EYVL L 260, 14.10.2000, s. 22).

(45)  

a)

Jos tuote sisältää muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia, kuten kinkkua, pähkinöitä, katkarapua, lohta, oliiveja ja rusinoita, ei kuitenkaan mausteita tai yrttejä, tuen määrää on alennettava 10 prosenttia.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään hakijan on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, että tuotteeseen on lisätty tällaisia muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia.

b)

Jos tuote sisältää yrttejä tai mausteita, kuten sinappia, basilikaa, valkosipulia tai oreganoa, tuen määrää on alennettava 1 prosentti.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään hakijan on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, että tuotteeseen on lisätty yrttejä tai mausteita.

c)

Jos tuote sisältää kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, lisättyjä kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran johdannaisia (CN-koodiin 0405 10 50 kuuluvaa heravoita lukuun ottamatta) ja/tai laktoosia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita ei oteta huomioon tuen määrää laskettaessa.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään hakijan on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, onko tuotteeseen lisätty kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, ja jos niitä on lisätty, on ilmoitettava kaseiinin ja/tai kaseinaattien ja/tai heran ja/tai heran johdannaisten (tarvittaessa tarkennettava heravoin osuus) ja/tai laktoosin ja/tai permeaatin ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden enimmäispitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa lopputuotetta.

d)

Lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta välttämättömiä lisättyjä aineita, kuten suolaa, juoksetetta tai hometta.

(46)  Jäädytetylle tiivistetylle maidolle maksettava tuki on sama kuin CN-alanimikkeisiin 0402 91 ja 0402 99 sovellettava tuki.

(47)  CN-alanimikkeisiin 0403 90 11–0403 90 39 kuuluville jäädytetyille tuotteille maksettava tuki on sama kuin CN-alanimikkeisiin 0403 90 51–0403 90 69 sovellettava tuki.

(48)  Lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta välttämättömiä lisättyjä aineita. Jos näiden lisättyjen aineiden määrä ei ylitä 0,5:tä painoprosenttia valmiista tuotteesta, sitä ei vähennetä tukea laskettaessa. Jos niiden kokonaismäärä sitä vastoin on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia valmiista tuotteesta, se vähennetään kokonaisuudessaan tukea laskettaessa. Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, onko muita kuin maitoa sisältäviä aineita lisätty ja jos niitä on lisätty, on ilmoitettava lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden enimmäispitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa valmista tuotetta.

(49)  Tähän alanimikkeeseen kuuluvalle tuotteelle 100:aa kilogrammaa kohti myönnettävä tuki on suuruudeltaan seuraavien osien summa:

a)

annettu määrä 100:aa kilogrammaa kohti kerrottuna 100 kilogrammaan tuotetta sisältyvän maidon prosenttiosuudella. Lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta välttämättömiä lisättyjä aineita. Jos näiden lisättyjen aineiden määrä ei ylitä 0,5:tä painoprosenttia valmiista tuotteesta, sitä ei vähennetä tukea laskettaessa. Jos niiden kokonaismäärä sitä vastoin on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia valmiista tuotteesta, se vähennetään kokonaisuudessaan tukea laskettaessa.

b)

komission asetuksen (EY) N:o 1282/2006 (EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4) 16 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti laskettu osa.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen lisätyn sakkaroosin enimmäispitoisuus painoprosentteina, ja jos muita kuin maitoa sisältäviä aineita on lisätty, näiden lisättyjen aineiden enimmäispitoisuus 100 kilogrammassa valmista tuotetta.

(50)  Kyseiset tuotteet voivat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta välttämättömiä lisättyjä aineita. Jos näiden lisättyjen aineiden määrä ei ylitä 0,5:tä painoprosenttia valmiista tuotteesta, sitä ei vähennetä tukea laskettaessa. Jos niiden kokonaismäärä sitä vastoin on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia valmiista tuotteesta, se vähennetään kokonaisuudessaan tukea laskettaessa. Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, onko tuotteita lisätty, ja jos niitä on lisätty, ilmoitettava kyseisten lisättyjen aineiden enimmäispitoisuus.


LIITE II

”LIITE II

MÄÄRÄPAIKKOJEN KOODIT VIENTITUKIA VARTEN

A00

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle).

A01

Muut määräpaikat.

A02

Kaikki määräpaikat, Yhdysvallat pois luettuna.

A03

Kaikki määräpaikat, Sveitsi pois luettuna.

A04

Kaikki kolmannet maat.

A05

Muut kolmannet maat.

A10

EFTA (Euroopan vapaakauppaliitto)

Islanti, Norja, Liechtenstein, Sveitsi.

A11

AKT-maat (Lomén sopimuksen osapuolia olevat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat)

Angola, Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Keski-Afrikka, Komorit (Mayotte pois luettuna), Kongon tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Djibouti, Dominica, Etiopia, Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Päiväntasaajan Guinea, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Uusi-Guinea, Dominikaaninen tasavalta, Ruanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent ja Grenadiinit, Saint Lucia, Salomonsaaret, Samoa, São Tomé ja Principe, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swazimaa, Tansania, Tšad, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Sambia, Zimbabwe.

A12

Välimeren maat ja alueet

Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Turkki, Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia sekä Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypti, Libanon, Syyria, Israel, Länsiranta/Gazan alue, Jordania.

A13

OPEC (öljynviejämaiden järjestö)

Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Saudi-Arabia, Kuwait, Qatar, Arabiemiirikunnat, Indonesia.

A14

ASEAN (Kaakkois-Aasian maiden liitto)

Myanmar, Thaimaa, Laos, Vietnam, Indonesia, Malesia, Brunei, Singapore, Filippiinit.

A15

Latinalainen Amerikka

Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Dominikaaninen tasavalta, Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brasilia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentiina.

A16

SAARC (Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liitto)

Pakistan, Intia, Bangladesh, Malediivit, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

ETA (Euroopan talousalue), Euroopan unioni pois luettuna

Islanti, Norja, Liechtenstein.

A18

KIE-maat ja alueet (Keski- ja Itä-Euroopan maat ja alueet)

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia sekä Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

A19

Nafta (Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus)

Yhdysvallat, Kanada, Meksiko.

A20

Mercosur (Etelä-Amerikan yhteismarkkinat)

Brasilia, Paraguay, Uruguay, Argentiina.

A21

NPI/NIC (Aasian vasta teollistuneet maat)

Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Hongkong.

A22

EDA (Voimakkaasti kasvavat Aasian taloudet)

Thaimaa, Malesia, Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Hongkong.

A23

APEC (Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön foorumi)

Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Chile, Thaimaa, Indonesia, Malesia, Brunei, Singapore, Filippiinit, Kiina, Etelä-Korea, Japani, Taiwan, Hongkong, Australia, Papua-Uusi-Guinea, Uusi-Seelanti.

A24

IVY (Itsenäisten valtioiden yhteisö)

Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia.

A25

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö), EU pois luettuna

Islanti, Norja, Sveitsi, Turkki, Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Etelä-Korea, Japani, Australia, Australian Oseania, Uusi-Seelanti, Uuden-Seelannin Oseania.

A26

Euroopan unioniin kuulumattomat Euroopan maat ja alueet

Islanti, Norja, Liechtenstein, Sveitsi, Färsaaret, Andorra, Gibraltar, Pyhä istuin, Turkki, Albania, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia sekä Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti), Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

A27

Afrikka (A28) (A29)

Pohjois-Afrikan maat ja alueet, muut Afrikan maat.

A28

Pohjois-Afrikan maat ja alueet

Ceuta ja Melilla, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypti.

A29

Muut Afrikan maat

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikka, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Principe, Gabon, Kongon tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, Brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Madagaskar, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Zimbabwe, Malawi, Etelä-Afrikka, Namibia, Botswana, Swazimaa, Lesotho.

A30

Amerikka (A31) (A32) (A33)

Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka ja Antillit, Etelä-Amerikka.

A31

Pohjois-Amerikka

Yhdysvallat, Kanada, Grönlanti, Saint-Pierre ja Miquelon.

A32

Keski-Amerikka ja Antillit

Meksiko, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Kuuba, Saint Kitts ja Nevis, Haiti, Bahama, Turks- ja Caicossaaret, Dominikaaninen tasavalta, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Antigua ja Barbuda, Dominica, Caymansaaret, Jamaika, Saint Lucia, Saint Vincent, Brittiläiset Neitsytsaaret, Barbados, Montserrat, Trinidad ja Tobago, Grenada, Aruba, Alankomaiden Antillit.

A33

Etelä-Amerikka

Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peru, Brasilia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentiina, Falklandinsaaret.

A34

Aasia (A35) (A36)

Lähi- ja Keski-itä, muut Aasian maat.

A35

Lähi- ja Keski-itä

Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta/Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabiemiirikunnat, Oman, Jemen.

A36

Muut Aasian maat

Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Afganistan, Pakistan, Intia, Bangladesh, Malediivit, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thaimaa, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonesia, Malesia, Brunei, Singapore, Filippiinit, Mongolia, Kiina, Pohjois-Korea, Etelä-Korea, Japani, Taiwan, Hongkong, Macao.

A37

Oseania ja napa-alueet (A38) (A39)

Australia ja Uusi-Seelanti, muut Oseanian maat ja napa-alueet.

A38

Australia ja Uusi-Seelanti

Australia, Australian Oseania, Uusi-Seelanti, Uuden-Seelannin Oseania.

A39

Muut Oseanian maat ja napa-alueet

Papua-Uusi-Guinea, Nauru, Salomonsaaret, Tuvalu, Uusi-Kaledonia ja siihen kuuluvat alueet, Amerikan Oseania, Wallis- ja Futunasaaret, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Pohjois-Mariaanit, Ranskan Polynesia, Mikronesian liittovaltio (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Marshallinsaaret, Palau, napa-alueet.

A40

Merentakaiset maat ja alueet

Ranskan Polynesia, Uusi-Kaledonia ja siihen kuuluvat alueet, Wallis- ja Futunasaaret, Ranskan etelämantereen alueet, Saint-Pierre ja Miquelon, Mayotte, Alankomaan Antillit, Aruba, Grönlanti, Anguilla, Caymansaaret, Falklandinsaaret, Eteläiset Sandwichsaaret ja siihen kuuluvat alueet, Turks- ja Caicossaaret, Brittiläiset Neitsytsaaret, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Britannian etelämantereen alueet, Brittiläinen Intian valtameren alue.

A96

Livignon ja Campione d'Italian alue, Helgolandin saari.

A97

Muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 36, 44 ja 45 artiklassa tarkoitetut määräpaikat (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11).”


24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/76


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1345/2008,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2008,

sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä sardiinisäilykkeiden ja säilöttyjen sardiinityyppisten tuotteiden kauppanimityksistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2136/89 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään mahdollisuudesta vahvistaa kaupan pitämistä koskevia yhteisiä vaatimuksia kalastustuotteille yhteisössä erityisesti terveeseen kilpailuun perustuvan kaupan edistämiseksi. Nämä vaatimukset voivat liittyä erityisesti pakkausmerkintöihin.

(2)

Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2136/89 (2) vahvistetaan sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset sekä sardiinisäilykkeiden ja säilöttyjen sardiinityyppisten tuotteiden kauppanimitykset yhteisössä.

(3)

Koska yhteisössä on yhä laajempi valikoima säilöttyjä tuotteita, joita pidetään kaupan samalla tavoin kuin sardiinisäilykkeitä ja joilla on sama tarjontamuoto, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa tällaisista tuotteista ja niiden tärkeimmistä ominaispiirteistä. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa sellaisten säilöttyjen tuotteiden, joita pidetään yhteisössä kaupan samalla tavoin kuin sardiinisäilykkeitä ja joilla on sama tarjontamuoto, kauppanimityksiä koskevia nykyisiä sääntöjä.

(4)

Tällaisia sääntöjä laadittaessa olisi otettava huomioon vuonna 2007 tarkistettu Codex Alimentariuksen standardi Codex STAN94 sekä yhteisön markkinoilla sovellettavat erityiset edellytykset.

(5)

Markkinoiden avoimuuden, terveen kilpailun ja laajan tuotevalikoiman vuoksi on tarpeen lisätä Strangomera bentincki -laji säilöttyjen sardiinityyppisten tuotteiden valmistukseen sallittuihin lajeihin.

(6)

Jotta kunkin sardiinityyppisen tuotteen yksilöimistä voitaisiin parantaa, määrittävänä ilmaisuna olisi käytettävä lajin tieteellistä nimeä ja maantieteellistä aluetta, jolta laji on pyydetty.

(7)

Tämän asetuksen vaatimuksia olisi sovellettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (3) soveltamista.

(8)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2136/89 olisi muutettava.

(9)

Jotta toimijat voisivat mukautua uusiin vaatimuksiin, olisi säädettävä asetuksen (ETY) N:o 2136/89 voimassa olevan toisinnon vaatimukset täyttävien tuotteiden markkinoille saattamista koskevasta siirtymäkaudesta.

(10)

Kalastustuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2136/89 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 a artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”k)

Strangomera bentincki”.

2)

Korvataan 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

1.   Säilöttyjä sardiinityyppisiä tuotteita voi pitää yhteisössä kaupan kauppanimityksellä, johon sisältyy ilmaisu ’sardiineja’ sekä siihen liitettynä lajin tieteellinen nimi ja maantieteellinen alue, jolta laji on pyydetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY soveltamista.

2.   Jos 1 kohdassa säädetty kauppanimitys merkitään säilöttyjen sardiinityyppisten tuotteiden säiliöön, merkinnän on oltava selkeä ja helposti erottuva.

3.   Tieteellisessä nimessä on kaikissa tapauksissa ilmoitettava suku ja laji latinankielisinä.

4.   Maantieteellinen alue on ilmoitettava jollakin liitteen ensimmäisessä sarakkeessa luetelluista nimistä ottaen huomioon liitteen toisessa sarakkeessa vahvistettu vastaava aluetunniste.

5.   Yhdellä kauppanimityksellä saa pitää kaupan vain yhtä lajia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tuotteita, jotka täyttivät asetuksen (ETY) N:o 2136/89 vaatimukset ennen sen muuttamista tällä asetuksella, voidaan kuitenkin saattaa markkinoille 1 päivään marraskuuta 2010 asti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EYVL L 212, 22.7.1989, s. 79.

(3)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.


LIITE

Maantieteellisten alueiden nimet ja tunnisteet

Asetuksen 7 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu maantieteellinen alue

Aluetunniste (1)

Luoteis-Atlantti

FAO-alue 21

Koillis-Atlantti (2)

FAO-alue 27

Itämeri

FAO-alue 27.IIId

Läntinen Keski-Atlantti

FAO-alue 31

Itäinen Keski-Atlantti

FAO-alue 34

Lounais-Atlantti

FAO-alue 41

Kaakkois-Atlantti

FAO-alue 47

Välimeri

FAO-alueet 37.1, 37.2 ja 37.3

Mustameri

FAO-alue 37.4

Intian valtameri

FAO-alueet 51 ja 57

Tyyni valtameri

FAO-alueet 61, 67, 71, 77, 81 ja 87

Etelämanner

FAO-alueet 48, 58 ja 88

Pohjoinen jäämeri

FAO-alue 18


(1)  FAO:n vuosikirja. Kalataloustilastot. Saaliit. Osa 86/1. 2000.

(2)  Itämerta lukuun ottamatta.


24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/79


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1346/2008,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2008,

eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 annetun asetuksen (EY) N:o 950/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 148 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen (2), joka hyväksytään neuvoston päätöksellä 2008/870/EY (3), mukaisesti yhteisö on sitoutunut lisäämään markkinointivuonna 2008/2009 Kuuban maakohtaista kiintiötä 20 000 tonnilla puhdistettavaksi tarkoitettua raakaa ruokosokeria, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia.

(2)

Kyseinen kiintiö olisi avattava ja sitä olisi hallinnoitava komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (4) mukaisesti CXL-myönnytyksiin oikeutettuna sokerina.

(3)

Jotta vältettäisiin keinottelu maakohtaisten tuontikiintiöiden tuontitodistuksilla, olisi annettava säännöksiä tuontioikeuksien hakemisen rajoittamiseksi niihin toimijoihin, jotka voivat esittää vientimaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän vientitodistuksen.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 950/2006 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 950/2006 seuraavasti:

1.

Korvataan 24 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan markkinointivuonna 2008/2009 CXL-myönnytyksiin oikeutetun sokerin osalta tariffikiintiöt, joihin sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia, 126 925 tonnille puhdistettavaksi tarkoitettua CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvaa raakaa ruokosokeria.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät jaetaan alkuperämaittain seuraavasti:

Kuuba

78 969 tonnia,

Brasilia

34 054 tonnia,

Australia

9 925 tonnia,

muut kolmannet maat

3 977 tonnia.”

2.

Lisätään 25 artiklaan kohta seuraavasti:

”Kuubaan, Brasiliaan ja Australiaan liittyviin tuontitodistushakemuksiin on liitettävä vientimaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä liitteessä II esitetyn mallin mukaisen vientitodistuksen alkuperäiskappale, joka koskee todistushakemuksessa esitettyä määrää vastaavaa määrää.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 29.

(3)  EUVL L 308, 19.11.2008, s. 27.

(4)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1.


24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/81


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1347/2008,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2008,

vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [korkealaatuinen tavallinen vehnä], 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä tammikuuta 2009 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivästä tammikuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2008.