ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 340

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
19. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1286/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 193/2007 muuttamisesta sekä lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 192/2007 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1287/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1288/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1289/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1290/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen (Sorbiflore) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1291/2008, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja lintuinfluenssaa koskevien tiettyjen kolmansien maiden valvontaohjelmien luetteloimisesta sekä asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1292/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmisteen (Ecobiol ja Ecobiol plus) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1293/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, uuden käyttötavan hyväksymisestä Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmisteelle (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) rehun lisäaineena ( 1 )

38

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1294/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta ( 1 )

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1295/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kolmansista maista lähtöisin olevan humalan tuonnista (Kodifioitu toisinto)

45

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1296/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta (Kodifioitu toisinto)

57

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/123/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja VII mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

71

 

*

Komission direktiivi 2008/124/EY annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen rehu-, öljy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta siemeniin, jotka on virallisesti varmennettu perussiemeniksi tai varmennetuiksi siemeniksi (Kodifioitu toisinto) ( 1 )

73

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1297/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmasta (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1298/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Erasmus Mundus -toimintaohjelman 2009–2013 käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla ( 1 )

83

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/960/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden kansallisten tilinpäätösstandardien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöstä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden laatiessa konsolidoituja tilinpäätöksiään (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8218)  ( 1 )

112

 

 

2008/962/EY

 

*

Komission päätös, annattu 15 päivänä joulukuuta 2008, päätösten 2001/405/EY, 2002/255/EY, 2002/371/EY, 2002/740/EY, 2002/741/EY, 2005/341/EY ja 2005/343/EY muuttamisesta yhteisön ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8442)  ( 1 )

115

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1286/2008,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,

lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 193/2007 muuttamisesta sekä lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 192/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 15 ja 19 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

I   AIEMPI TUTKIMUS JA VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti 30 päivänä marraskuuta 2000 annetulla asetuksella (EY) N:o 2603/2000 (2) käyttöön lopullisen tasoitustullin muun muassa Intiasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET:n) tuonnissa, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’.

(2)

Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 193/2007 (3) käyttöön lopullisen tasoitustullin Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa, jäljempänä ’tukien vastainen asetus’, uuden viiden vuoden jakson ajaksi. Tarkasteltavana oleva tuote kuuluu CN-koodiin 3907 60 20. Kiinteän tullin taso on 0–106,5 euroa tonnilta tiettyjen nimeltä mainittujen viejien osalta, ja muiden viejien tuontiin sovelletaan jäännöstullia, joka on 41,3 euroa tonnilta.

(3)

Lisäksi neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 192/2007 (4) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Intiasta peräisin olevan saman tuotteen osalta, jäljempänä ’polkumyyntiä koskeva asetus’. Tämän asetuksen mukaan kiinteän tullin taso on 88,9–200,9 euroa tonnilta tiettyjen nimeltä mainittujen viejien osalta, ja muiden viejien tuontiin sovelletaan jäännöstullia, joka on 181,7 euroa tonnilta.

(4)

Johdonmukaisesti sen periaatteen kanssa, jonka mukaan mihinkään tuotteeseen ei saa samanaikaisesti soveltaa sekä polkumyynti- että tasoitustulleja polkumyynnistä tai vientituesta johtuneen saman tilanteen korjaamiseksi, polkumyyntiä koskevassa asetuksessa otetaan polkumyyntitullin tason osalta huomioon tukien vastaisessa asetuksessa vahvistettu tasoitustullin määrä perusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

II   OSITTAISEN VÄLIVAIHEEN TARKASTELUN VIREILLEPANO

(5)

Lopullisen tasoitustullin käyttöönoton jälkeen Intian viranomaiset ilmoittivat, että kahta tukijärjestelmää (Duty Entitlement Passbook Scheme ja Income Tax Exemption under Section 80 HHC of the Income Tax Act) koskevat olosuhteet olivat muuttuneet ja että nämä muutokset olivat luonteeltaan pysyviä. Tämän vuoksi väitettiin, että tuen taso oli todennäköisesti laskenut ja että näin ollen osittain näiden järjestelmien perusteella vahvistettuja toimenpiteitä olisi tarkistettava.

(6)

Komissio tutki Intian viranomaisten esittämän näytön ja katsoi sen riittäväksi perusteeksi panna vireille perusasetuksen 19 artiklan säännösten mukainen tarkastelu, joka rajattiin koskemaan Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuontiin sovellettavan tuen tasoa. Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio pani Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (5), jäljempänä ’menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus’, omasta aloitteestaan vireille asetuksen (EY) N:o 193/2007 osittaisen välivaiheen tarkastelun.

(7)

Osittaista välivaiheen tarkastelua koskevassa tutkimuksessa on tarkoitus arvioida, olisiko voimassa olevia toimenpiteitä jatkettava, olisiko ne poistettava tai olisiko niitä muutettava niiden yritysten osalta, jotka hyötyivät toisesta tai molemmista muutetuista tukijärjestelmistä, jos esitetään riittävä näyttö menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti. Osittaista välivaiheen tarkastelua koskevassa tutkimuksessa arvioitaisiin lisäksi, onko tarkastelun tulosten perusteella tarvetta tarkistaa toimenpiteitä, joita sovelletaan muihin yrityksiin, jotka toimivat yhteistyössä voimassa olevien toimenpiteiden tason määrittämiseen johtaneessa tutkimuksessa, ja/tai kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavia jäännöstoimenpiteitä.

III   TUTKIMUSAJANJAKSO

(8)

Tutkimus kattoi 1 päivän huhtikuuta 2006 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

IV   TUTKIMUKSEN OSAPUOLET

(9)

Komissio ilmoitti osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen vireillepanosta virallisesti Intian viranomaisille ja niille intialaisille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka tekivät yhteistyötä aiemmassa tutkimuksessa, jotka mainittiin asetuksessa (EY) N:o 193/2007 tuottajina, jotka saavat etua toisessa tai molemmissa kahdesta väitteen mukaan muutetusta tukijärjestelmästä ja jotka lueteltiin menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen liitteessä, sekä yhteisön tuottajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi. Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin ja otettiin tarvittaessa huomioon.

(10)

Koska tarkastelussa oli osallisena monia osapuolia, tukea koskevaa tutkimusta varten esitettiin otantamenetelmän käyttöä perusasetuksen 27 artiklan mukaisesti.

(11)

Kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa ilmoittautui ja toimitti otantaa varten pyydetyt tiedot. Näin ollen otantamenetelmän käyttöä ei katsottu tarpeelliseksi. Toinen kahdesta vientiä harjoittavasta tuottajasta, jotka olivat toimittaneet otantalomakkeen, ilmoitti kuitenkin myöhemmin komissiolle, ettei se aikonut täyttää koko kyselylomaketta eikä toimittaa tarvittavia tietoja tutkimusta varten.

(12)

Komissio lähetti sen vuoksi kyselylomakkeen ainoastaan yhdelle tuottajalle, joka soveltui tähän tarkasteluun, eli Pearl Engineering Polymers Ltd -nimiselle yritykselle, jäljempänä ’yritys’, ja sai siihen vastauksen. Kyselylomake osoitettiin myös Intian viranomaisille. Vastaukset saatiin sekä yritykseltä että Intian viranomaisilta.

(13)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki tuen määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien asianomaisten osapuolten toimitiloihin:

1.

Intian viranomaiset

Kauppaministeriö (Ministry of Commerce), New Delhi.

2.

Intialaiset vientiä harjoittavat tuottajat

Pearl Engineering Polymers Ltd, New Delhi.

V   TOIMENPITEISTÄ ILMOITTAMINEN JA MENETTELYÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

(14)

Intian viranomaisille ja muille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin keskeiset tosiasiat ja näkökohdat, joiden perusteella oli tarkoitus ehdottaa muutosta tulliin, jota sovelletaan ainoaan yhteistyössä toimineeseen intialaiseen tuottajaan ja yhteistyössä toimimattomaan vientiä harjoittavaan tuottajaan, joka myös mainitaan menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen liitteessä, sekä aikomus pitää voimassa olevat toimenpiteet edelleen voimassa kaikkien muiden yritysten osalta, jotka eivät toimineet yhteistyössä tässä osittaisessa välivaiheen tarkastelussa. Niille annettiin myös kohtuullisesti aikaa esittää huomautuksia. Kaikki näkökannat ja huomautukset otettiin asianmukaisesti huomioon jäljempänä esitetyllä tavalla.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(15)

Tässä tarkastelussa tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin se, josta on kyse asetuksessa (EY) N:o 193/2007, eli asianomaisesta maasta peräisin oleva polyeteenitereftalaatti, jonka viskositeettiluku on ISO-standardin 1628–5 mukaan vähintään 78 ml/g. Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin 3907 60 20.

C.   TUET

I   JOHDANTO

(16)

Komissio tutki Intian viranomaisten ja ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan toimittamien tietojen sekä komission kyselylomakkeeseen saatujen vastausten perusteella seuraavia järjestelmiä, joissa oli esitettyjen väitteiden mukaan myönnetty tukea:

a)

ennakkolupajärjestelmä (Advance Authorisation Scheme (aiemmin tunnettu nimellä Advance Licence Scheme), AAS);

b)

tuontitullien hyvitysjärjestelmä (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS);

c)

tuotantohyödykkeiden tuontia etuustullein koskeva järjestelmä (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);

d)

tuloverosta vapauttamista koskeva järjestelmä (Income Tax Exemption Scheme, ITES);

e)

Focus Market -järjestelmä (Focus Market Scheme, FMS);

f)

TARGET Plus -järjestelmä (TARGET Plus Scheme, TPS).

(17)

Edellä a, b, c, e ja f alakohdassa mainitut järjestelmät perustuvat 7 päivänä elokuuta 1992 voimaan tulleeseen ulkomaankaupan kehittämistä ja sääntelyä koskevaan lakiin (Foreign Trade Act 1992) nro 22/1992, jäljempänä ’ulkomaankauppalaki’. Ulkomaankauppalaissa Intian viranomaiset valtuutetaan antamaan vienti- ja tuontipolitiikkaa koskevia tiedonantoja. Nämä tiedonannot esitetään tiivistelmänä vienti- ja tuontipolitiikkaa koskevissa asiakirjoissa (EXIM-policy), jotka kauppaministeriö julkaisee viiden vuoden välein ja joita päivitetään säännöllisesti. Yksi tuonti- ja vientipolitiikkaa koskeva asiakirja koskee tämän tapauksen tarkastelua koskevaa tutkimusajanjaksoa: kyseessä on 1 päivän syyskuuta 2004 ja 31 päivän maaliskuuta 2009 välistä aikaa koskeva viisivuotissuunnitelma (”EXIM-policy 04–09”). Lisäksi Intian viranomaiset esittelevät kyseistä viisivuotissuunnitelmaa koskevia menettelyjä käsikirjassa ”Handbook of Procedures – 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I” (”HOP I 04–09”). Myös kyseinen menettelykäsikirja saatetaan ajan tasalle säännöllisesti.

(18)

Edellä d alakohdassa mainitut tuloverojärjestelmät perustuvat vuonna 1961 annettuun tuloverolakiin (Income Tax Act), jota muutetaan vuosittain varainhoitolailla (Finance Act).

(19)

Perusasetuksen 11 artiklan 10 kohdan mukaisesti komissio ehdotti Intian viranomaisille lisäneuvottelujen aloittamista sekä muutetuista että muuttamattomista järjestelmistä tosiasiallisen tilanteen selvittämiseksi väitettyjen järjestelmien osalta ja molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun pääsemiseksi. Neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen kyseisten järjestelmien suhteen, joten komissio sisällytti ne kaikki tukea koskevaan tutkimukseen.

(20)

Yksi asianomainen osapuoli, joka edusti yhteisön tuotannonalaa, väitti, että intialaisten viejien käytettävissä oli edelleen useita muita järjestelmiä ja tukia. Tiedoista ei kuitenkaan ole noussut esiin mitään varmaa näyttöä, joka osoittaisi, että yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja käytti näitä järjestelmiä. Tämän vuoksi näiden asioiden käsittelyä ei ole jatkettu tässä nimenomaisessa menettelyssä.

II   ERITYISET JÄRJESTELMÄT

1.   Ennakkolupajärjestelmä (Advance Authorisation Scheme, AAS)

a)   Oikeusperusta

(21)

Järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus on vienti- ja tuontipolitiikkaa koskevan asiakirjan (EXIM-policy 04–09) kohdissa 4.1.1–4.1.14 ja sitä täydentävän menetelmäkäsikirjan (HOP I 04–09) luvuissa 4.1–4.30. Järjestelmää kutsuttiin ennakkolisenssijärjestelmäksi (Advance Licence Scheme) aiemmassa tarkastelua koskevassa tutkimuksessa, jonka johdosta asetuksella (EY) N:o 193/2007 otettiin käyttöön nykyisin voimassa oleva lopullinen tasoitustulli.

b)   Tukikelpoisuus

(22)

AAS-järjestelmään kuuluu kuusi alajärjestelmää, joita kuvataan tarkemmin johdanto-osan 23 kappaleessa. Kyseiset alajärjestelmät eroavat toisistaan muun muassa tukikelpoisuusvaatimusten suhteen. Valmistajaviejät ja kauppiasviejät, jotka ovat ”sidoksissa” valmistajiin, voivat hakea tosiasiallisen maastaviennin AAS-tukea ja vuotuisten tarpeiden mukaista AAS-tukea. Lopulliselle viejälle tavaraa toimittavat valmistajaviejät voivat saada välituotetoimituksiin tarkoitettua AAS-tukea. Pääasialliset tavarantoimittajat, jotka toimittavat tavaraa EXIM-policy 04–09 -asiakirjan kohdassa 8.2 mainituille vientiin rinnastettavaa toimintaa harjoittaville tahoille, kuten vientiin suuntautuneille yksiköille, voivat saada vientiin rinnastettavan toiminnan AAS-tukea. Valmistajaviejille tavaraa toimittavat välitoimittajat voivat myös saada vientiin rinnastettavan toiminnan tukea ennakkoluovutusta sekä kotimaisia rembursseja ja vastarembursseja koskevien AAS-alajärjestelmien yhteydessä.

c)   Käytännön toteutus

(23)

Ennakkolupien myöntämisperusteita voivat olla seuraavat:

i)

Tosiasiallinen vienti: Tämä on alajärjestelmistä tärkein. Siinä voidaan tuoda tullitta tuotantopanoksia tietyn vientituotteen valmistukseen. Tosiasiallisella viennillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että vientituote on vietävä Intian alueelta. Lisenssissä mainitaan tuonnin tullihelpotukset ja vientivelvoitteet, myös vientituotteen tyyppi.

ii)

Vuotuiset tarpeet: Vuotuisia tarpeita koskevia lupia ei ole liitetty tiettyyn vientituotteeseen, vaan laajempaan tuoteryhmään (esimerkiksi kemialliset tuotteet ja jalosteet). Lisenssinhaltija voi (aiemman viennin mukaan määräytyvään tiettyyn enimmäisarvoon saakka) tuoda tullitta tuotantopanoksia, joita käytetään minkä tahansa kyseiseen tuoteryhmään kuuluvan tuotteen valmistukseen. Se voi viedä mitä tahansa kyseiseen tuoteryhmään kuuluvaa valmista tuotetta, jonka valmistukseen on käytetty kyseisiä tullitta tuotuja aineksia.

iii)

Välituotetoimitukset: Tämä alajärjestelmä kattaa tapaukset, joissa kaksi valmistajaa aikoo tuottaa yhtä vientituotetta jakaen tuotantoprosessin keskenään. Valmistajaviejä, joka tuottaa välituotetta, voi tuoda tuotantopanosmateriaaleja tullitta ja saada tähän tarkoitukseen välituotetoimituksiin tarkoitettua AAS-tukea. Lopullinen viejä saattaa valmistuksen loppuun, ja sillä on velvollisuus viedä valmis tuote.

iv)

Vientiin rinnastettava toiminta: Tässä alajärjestelmässä pääurakoitsija voi tuoda tullitta tuotantopanoksia, joita tarvitaan sellaisten tuotteiden valmistukseen, joita myydään vientitavaroihin rinnastettavina tuotteina EXIM-policy 04–09 -asiakirjan kohdan 8.2 alakohdissa b–f, g, i ja j mainituille asiakasryhmille. Intian viranomaisten mukaan vientiin rinnastettavalla toiminnalla tarkoitetaan sellaisia liiketoimia, joissa toimitetut tavarat eivät poistu maasta. Eräitä toimituksia pidetään vientiin rinnastettavina edellyttäen, että tavarat on valmistettu Intiassa, esimerkiksi tavaratoimituksia vientiin suuntautuneille yksiköille tai erityistalousalueille sijoittautuneille yrityksille.

v)

Ennakkoluovutusasiakirjat (Advance Release Orders, ARO): Ennakkoluvan haltija, joka aikoo suoran tuonnin sijasta hankkia tuotantopanokset kotimarkkinoilta, voi halutessaan käyttää niiden hankkimiseen ARO-asiakirjoja. Tällöin ennakkoluvat vahvistetaan ARO-asiakirjoiksi ja siirretään kotimaiselle toimittajalle niissä eriteltyjen tuotantopanosten toimituksen yhteydessä. ARO-asiakirjat oikeuttavat kotimaisen toimittajan tiettyihin vientiin rinnastettavassa toiminnassa myönnettäviin etuihin, joita selostetaan EXIM-policy 04–09 -asiakirjan kohdassa 8.3, ts. välitoimituksia / vientiin rinnastettavaa toimintaa koskevan AAS-järjestelmän soveltamiseen, vientiin rinnastettavan toiminnan palautusjärjestelyihin ja lopullisen valmisteveron palautukseen. ARO-järjestelmässä verot ja tullit palautetaan tuotteen toimittajalle eikä lopulliselle viejälle tullinpalautusjärjestelmässä. Verot/tullit voidaan palauttaa sekä kotimarkkinoilta hankittuja että tuotuja tuotantopanoksia käytettäessä.

vi)

Kotimaiset remburssit ja vastaremburssit: Myös tämä alajärjestelmä koskee kotimarkkinatoimituksia ennakkoluvan haltijalle. Ennakkoluvan haltija voi pyytää pankilta kotimaisen remburssin avaamista kotimaisen toimittajan hyväksi. Pankki kirjaa lupaan suorassa tuonnissa ainoastaan sellaisten tavaroiden arvon ja määrän, jotka on hankittu kotimarkkinoilta tuonnin sijaan. Kotimainen toimittaja on oikeutettu tiettyihin vientiin rinnastettavassa toiminnassa myönnettäviin etuihin, joita selostetaan EXIM-policy 04–09 -asiakirjan kohdassa 8.3, ts. välitoimituksiin tai vientiin rinnastettavaa toimintaa koskevan AAS-järjestelmän soveltamiseen, vientiin rinnastettavan toiminnan palautusjärjestelyihin ja lopullisen valmisteveron palautukseen.

(24)

Tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana vain yhteistyössä toiminut viejä sai etuja kahdesta alajärjestelmästä, jotka liittyivät tarkasteltavana olevaan tuotteeseen: nämä olivat i) tosiasiallisen maastaviennin AAS-tuki ja iv) vientiin rinnastettavaa toimintaa koskeva AAS-järjestelmä. Sen vuoksi ei ole tarpeen määrittää tasoitustoimenpiteiden soveltamisen mahdollisuutta muiden, käyttämättömien alajärjestelmien suhteen.

(25)

Sen jälkeen, kun asetuksella (EY) N:o 193/2007 otettiin käyttöön nykyisin voimassa oleva lopullinen tasoitustulli, Intian viranomaiset ovat muuttaneet AAS-järjestelmään sovellettavaa tarkastusjärjestelmää. Intian viranomaisten suorittamien tarkastusten helpottamiseksi ennakkoluvan haltija on laissa velvoitettu tekemään määrämuotoisen totuudenmukaisen ja asianmukaisen selvityksen tullitta tuotujen / kotimarkkinoilta hankittujen tuotteiden kulutuksesta ja käytöstä (HOP I 04–09 -käsikirjan luvut 4.26 ja 4.30 ja lisäys 23) eli pitämään rekisteriä todellisesta kulutuksesta. Tämä rekisteri on tarkastettava ulkopuolisen laillistetun tilintarkastajan / määrä- ja kustannuslaskijan toimesta, joka antaa todistuksen, jossa todetaan, että määrätyt rekisterit ja asiaankuuluva kirjanpito on tutkittu ja että lisäyksen 23 mukaisesti toimitetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja paikkansapitävät kaikissa suhteissa. Edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain niihin ennakkolupiin, jotka on myönnetty 13 päivänä toukokuuta 2005 tai sen jälkeen. Kaikkien ennen kyseistä päivää myönnettyjen ennakkolupien tai ennakkolisenssien osalta haltijoita pyydetään noudattamaan aiemmin sovellettuja tarkastussäännöksiä, eli tekemään lisäyksen 18 mukaisen määrämuotoisen totuudenmukaisen ja asianmukaisen selvityksen lisenssien mukaisesti tuotujen tuotteiden kulutuksesta ja käytöstä (HOP I 02–07 -käsikirjan luku 4.30 ja lisäys 18).

(26)

Niiden alajärjestelmien osalta, joita ainoa yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja käytti tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana, eli tosiasiallinen maastavienti ja vientiin rinnastettava toiminta, todettakoon, että Intian viranomaiset määräävät sekä tuonnin tullihelpotusten että vientivelvoitteiden määrästä ja arvosta ja että ne on kirjattu lupaan. Lisäksi vienti- ja tuontihetkellä viranomaiset kirjaavat vastaavat tapahtumat lupaan. Intian viranomaiset päättävät tämän järjestelmän mukaisesti tapahtuvan tuonnin määrän nk. SION-vakionormien perusteella. Useimmille tuotteille, tarkasteltavana oleva tuote mukaan luettuna, on olemassa SION-vakionormit, ja ne on julkaistu menetelmäkäsikirjassa HOP II 04–09.

(27)

SION-vakionormit tarkistetaan säännöllisesti. Koska ainoa yhteistyössä toiminut viejä käytti eri ajankohtina myönnettyjä lisenssejä, kyseinen yritys myös sovelsi erilaisia SION-vakionormeja tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(28)

Tuodut tuotantopanokset eivät ole siirrettävissä, ja ne on käytettävä tuloksena olevan vientituotteen valmistamiseen. Vientivelvoite on täytettävä lisenssin antamisen jälkeen ennalta määrätyssä määräajassa (24 kuukauden määräaika, jota voidaan pidentää kahdesti kuudella kuukaudella).

(29)

Tarkastelua koskevassa tutkimuksessa todettiin, että vaikka yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja voi määrittää raaka-aineiden kokonaiskulutuksen, tarkasteltavana olevan tuotteen osalta ei ollut rekisteriä todellisesta kulutuksesta. Kulutuksen ainoastaan oletettiin olevan SION-vakionormien mukaista. Sen vuoksi ei ollut mahdollista määrittää, ylittivätkö erityisissä luvissa/lisensseissä määrätyt SION-vaatimukset tullittomien tuotantopanosten osalta sen materiaalimäärän, joka tarvittiin tuloksena olevan vientituotteen viitemäärän tuottamiseen.

(30)

Lisäksi tarkastelua koskevassa tutkimuksessa todettiin, että raaka-aineita tuotiin kolmen eri luvan/lisenssin ja erilaisen SION-vakionormin mukaisesti ja sen jälkeen sekoitettiin ja sisällytettiin fyysisesti saman vientituotteen tuotantoprosessiin. Se seikka, että on kolme erilaista SION-vakionormia, joilla on erilaiset kulutusnormit kullekin raaka-aineelle, korostaa entisestään ongelmaa, joka liittyy yhteistyössä toimineen viejän todellisen kulutuksen määrittämiseen. Tässä suhteessa on selvää, että todellista kulutusta koskeva rekisteri on perusvaatimus, jotta voidaan tarkastaa, ylittääkö tullitta tuotujen tuotantopanosten määrä sen materiaalimäärän, joka tarvitaan tuloksena olevan vientituotteen viitemäärän tuottamiseen.

(31)

Tarkastelua koskevassa tutkimuksessa todettiin myös, että Intian viranomaisten määräämiä tarkastusvaatimuksia ei joko noudatettu tai niitä ei ollut vielä testattu käytännössä. Ennen 13 päivää toukokuuta 2005 myönnettyjen ennakkolisenssien osalta tarpeellisia todellista kulutusta ja varastoja koskevia (eli lisäyksen 18 mukaisia) rekistereitä ei lähetetty asiaankuuluville viranomaisille, eivätkä Intian viranomaiset siten tarkastaneet niitä. Toukokuun 13 päivän 2005 jälkeen myönnettyjen ennakkolupien osalta vaaditaan tarpeelliset todellista kulutusta ja varastoja koskevat rekisterit, mutta Intian viranomaiset eivät vielä olleet tarkastaneet, olivatko nämä rekisterit vienti- ja tuontipolitiikan vaatimusten mukaiset. Erityisesti on mainittava, että ulkopuoliset laillistetut tilintarkastajat tarkastivat rekisterit siten kuin 25 kappaleessa mainitussa asiaankuuluvassa Intian lainsäädännössä vaaditaan, mutta yritys ja laillistettu tilintarkastaja eivät kumpikaan pitäneet kirjaa siitä, miten tämä tarkastamismenettely tapahtui. Tarkastussuunnitelmaa tai mitään muutakaan suoritetun tarkastuksen tukiaineistoa ei ollut eikä myöskään tallennettuja tietoja käytetyistä menetelmistä taikka erityisvaatimuksista, jotka ovat tarpeen tällaisessa hyvin tarkassa työssä, joka edellyttää teknistä tietoa tuotantoprosesseista, vienti- ja tuontipolitiikan vaatimuksista ja kirjanpitomenetelmistä. Tämä tilanne huomioon ottaen katsotaan, ettei tutkittu viejä kyennyt osoittamaan, että asiaankuuluvat vienti- ja tuontipolitiikan säännökset täyttyivät.

d)   Toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä esitetyt huomautukset

(32)

Yhteistyössä toimiva viejä kiisti edellä esitetyt huomiot erityisesti siltä osin kuin kyse on päätelmistä, jotka koskevat laillistettua tilintarkastajaa siten kuin 31 kappaleessa yksityiskohtaisesti selvitetään. Tässä suhteessa väitettiin, ettei ole mitään kansallista tai kansainvälistä oikeussäännöstä, jossa vaadittaisiin tarkastettavaa yhtiötä pitämään kirjaa siitä, miten tarkastus on suoritettu. Intian lainsäädännössä sitä vastoin säädetään, että työpaperit ovat tilintarkastajan omaisuutta. Näissä olosuhteissa ja ottaen huomioon, ettei ennen tarkastuskäyntiä ollut esitetty pyyntöä tavata laillistettu tilintarkastaja, sitä seikkaa, että tarkastetulla yrityksellä ei ollut hallussaan tällaisia perusteena olevia asiakirjoja tarkastuskäynnin ajankohtana, ei pitäisi pitää sen kannalta kielteisenä asiana. Lisäksi väitettiin, että perusasetus ei missään tapauksessa antaisi komission yksiköille lupaa tarkastaa asiakirjoja, joita pidetään tarkastetun yrityksen ulkopuolella, kuten asia olisi riippumattoman tilintarkastajan osalta. Vielä väitettiin, että ainoan yhteistyössä toimivan tuottajan todellinen kulutus oli ollut SION-vakionormeja suurempaa jokaisen tuotantopanoksen kohdalla ja että liiallista tullinpalautusta ei ollut.

(33)

Tässä suhteessa muistutetaan, että laillistetun tilintarkastajan suorittama tarkastusprosessi ja asiaankuuluvan todistuksen antaminen muodostavat osan tarkastusjärjestelmää, jonka Intian viranomaiset ovat ottaneet käyttöön EXIM policy -asiakirjallaan. Tätä varten EXIM policy -asiakirjaan on otettu laillistettu tilintarkastaja järjestelmän täytäntöönpanon toimijaksi, ja komission oli tutkittava, oliko edellä mainittua tarkastusjärjestelmää tosiasiallisesti sovellettu. Se seikka, että yritys ei kyennyt osoittamaan, että se itse tai nimetty laillistettu tilintarkastaja olisi pitänyt minkäänlaista kirjaa suoritetuista tarkastuksista EXIM policy -asiakirjassa määrätyn todistuksen antamiseksi, osoittaa, että yritys ei kyennyt todistamaan, että asiaankuuluvat EXIM policy -asiakirjan määräykset täyttyivät. Mitä tulee yrityksen väitteeseen siitä, että missään tapauksessa liiallista tullinpalautusta ei ollut, on muistettava, että odotettaessa sitä, että Intian viranomaiset saattavat loppuun tarvittavat lopulliset tarkastusvaiheet, paikan päällä todettu tosiasiallinen tilanne (eli tuotantopanosten ja tuotettujen tuotteiden sekoitus, erilaisten SION-normien käyttö ja EXIM policy -asiakirjassa määrättyjen todellista kulutusta koskevien rekisterien puuttuminen) osoitti, ettei ollut mahdollista laskea todellista kulutusta ja sen seurauksena liiallista tullinpalautusta lupaa/lisenssiä ja SION-normia kohden.

e)   Päätelmät

(34)

Vapautus tuontitulleista on perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja 2 artiklan 2 kohdan mukaista tukea eli Intian viranomaisten taloudellista tukea, josta on koitunut tutkitulle viejälle etua.

(35)

Lisäksi tosiasiallisen maastaviennin ennakkolupajärjestelmä (AAS) ja vientiin rinnastettavaa toimintaa koskeva ennakkolupajärjestelmä (AAS) ovat selkeästi oikeudellisesti vientituloksesta riippuvia, joten perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti ne ovat erityisiä ja tasoitustoimenpiteiden alaisia. Yritys ei voi saada tukia näistä järjestelmistä ilman vientisitoumusta.

(36)

Kumpaakaan tässä tapauksessa sovelletusta kahdesta alajärjestelmästä ei voida pitää perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna sallittuna tullinpalautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmänä. Kyseiset alajärjestelmät eivät ole perusasetuksen liitteessä I olevan i alakohdan, liitteen II (palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) ja liitteen III (korvaavien tuotantopanosten palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) edellytysten mukaisia. Intian viranomaiset eivät soveltaneet tarkastusjärjestelmää tai -menettelyä tehokkaasti varmistaakseen, käytettiinkö tuotantopanoksia vientituotteen tuotannossa ja missä määrin niitä siinä käytettiin (perusasetuksen liitteessä II olevan II luvun 4 kohta ja korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelyjen osalta perusasetuksen liitteessä III olevan II luvun 2 kohta). SION-vakionormeja itsessään ei voida pitää todellisen kulutuksen tarkastusjärjestelmänä, koska erilaisten SION-vakionormien mukaisten lupien/lisenssien nojalla tuodaan tullitta tuotantopanoksia, jotka sekoitetaan samaan vientituotteen tuotantoprosessiin. Tämäntyyppinen prosessi ei anna Intian viranomaisille mahdollisuutta tarkastaa riittävän tarkasti, mikä määrä tuotantopanoksia käytettiin vientituotantoon ja minkä SION-viitearvon mukaisesti niitä olisi verrattava. Lisäksi Intian viranomaiset eivät joko ole toteuttaneet asianmukaisesti pidettyyn todellista kulutusta koskevaan rekisteriin perustuvaa tehokasta tarkastusta tai eivät ole vielä saaneet sitä päätökseen. Intian viranomaiset eivät myöskään tehneet tosiasiallisesti käytettyihin tuotantopanoksiin perustuvaa lisätutkimusta, vaikka sellainen tavallisesti olisi tehtävä silloin, kun tehokasta tarkastusjärjestelmää ei ole käytetty (perusasetuksen liitteessä II olevan II kohdan 5 alakohta ja liitteessä III olevan II kohdan 3 alakohta). Lisäksi muistutetaan, että kyseisellä yrityksellä ei ollut kulutusta koskevaa rekisteriä, jonka avulla olisi ollut mahdollista tarkastaa raaka-aineen todellinen kulutus kutakin tuotetyyppiä kohti. Sen vuoksi, ja vaikka tehokas valvontajärjestelmä olisikin ollut käytössä, Intian viranomaisten ei olisi ollut mahdollista varmistaa, mitä määriä tuotantopanoksia käytettiin vientituotteen tuotannossa. Lopuksi on todettava, että laillistettujen tilintarkastajien mukanaolo tarkastusprosessissa ei ole johtanut tarkastusjärjestelmän paranemiseen, koska ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, miten laillistettujen tilintarkastajien olisi suoritettava heille uskotut tehtävät, eivätkä tutkimuksen aikana esitetyt tiedot voineet taata, että edellä mainittuja perusasetuksen mukaisesti annettuja sääntöjä on noudatettu.

(37)

Kyseiset kaksi alajärjestelmää mahdollistavat siis tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton.

f)   Tuen määrän laskeminen

(38)

Koska sallittua tullinpalautusjärjestelmää tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmää ei sovelleta, tasoitustoimenpiteiden alainen etu on tuotantopanosten tuonnista yleensä kannettavien tuontitullien koko palautettu määrä. Tässä suhteessa on huomattava, että perusasetuksessa ei säädetä ainoastaan liiallisesta tuontitullien palauttamisesta johtuvasta tasoitustoimenpiteiden käyttöönotosta. Perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja liitteessä I olevan i alakohdan mukaan ainoastaan liiallinen tullinpalautus voi oikeuttaa tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton edellyttäen, että perusasetuksen liitteen II ja III edellytykset täyttyvät. Kyseiset edellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet tässä tapauksessa. Jos siis todetaan, ettei asianmukaista valvontamenettelyä ole olemassa, edellä mainittua tullinpalautusjärjestelmiin sovellettavaa poikkeusta ei voida soveltaa, vaan sen sijaan sovelletaan tavanomaista sääntöä, jonka mukaan tasoitustullit määräytyvät maksamattomien tullien määrän (saamatta jääneen tulon) mukaan eivätkä oletetun liiallisen tullinpalautuksen mukaan. Kuten perusasetuksen liitteessä II olevassa II kohdassa ja liitteessä III olevassa II kohdassa säädetään, kyseisenlaisen liiallisen palautuksen laskeminen ei ole tutkijaviranomaisen tehtävä. Perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan päinvastoin riittää, että tutkijaviranomainen toteaa, että on olemassa riittävä näyttö siitä, että tietty tarkastusjärjestelmä ei ole asianmukainen.

(39)

AAS-järjestelmää käyttäneen viejän tuen määrä laskettiin kahden alajärjestelmän mukaisesti tarkasteltavana olevaa tuotetta varten tuotujen ainesten tuonnissa tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana kantamatta jääneiden tullien (perustulli ja erityinen lisätulli) perusteella (osoittaja). Perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tuen hankinnassa syntyneet välttämättömät kulut vähennettiin tuen määrästä, jos oli esitetty perusteltu pyyntö. Tuen määrä on jaettu perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastelua koskevana tutkimusajanjaksona tarkasteltavana olevasta tuotteesta syntyneelle viennin liikevaihdolle; se on nimittäjä, koska tuki on riippuvainen vientituloksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin.

(40)

Tämän järjestelmän mukainen tuki on tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla näin ollen ainoan yhteistyössä toimineen tuottajan osalta 12,8 prosenttia.

2.   Tuontitullien hyvitysjärjestelmä (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS)

a)   Oikeusperusta

(41)

DEPS-järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus on EXIM-policy 04–09 -asiakirjan kohdassa 4.3 ja HOP I 04–09 -käsikirjan luvussa 4.

(42)

Todettiin, että yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja ei saanut tasoitustoimenpiteiden alaista etua DEPS-järjestelmästä. Sen vuoksi ei pidetty tarpeellisena tutkia järjestelmää sen enempää tämän tutkimuksen puitteissa.

3.   Tuotantohyödykkeiden tuontia etuustullein koskeva järjestelmä (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)

a)   Oikeusperusta

(43)

EPCGS-järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus on EXIM-policy 04–09 -asiakirjan luvussa 5 ja HOP I 04–09 -käsikirjan luvussa 5.

b)   Tukikelpoisuus

(44)

Valmistajaviejät ja kauppiasviejät, jotka ovat ”sidoksissa” valmistajiin ja palveluntarjoajiin, voivat hakea tämän järjestelmän mukaista tukea.

c)   Käytännön toteutus

(45)

Edellytyksellä tiettyihin vientivelvoitteisiin sitoutumisesta yritys voi tuoda tuotantohyödykkeitä (uusia ja huhtikuusta 2003 lukien myös käytettyjä, enintään kymmenen vuotta vanhoja) alennetulla tullilla. Intian viranomaiset antavat tätä varten pyynnöstä maksullisen EPCGS-lisenssin. Huhtikuusta 2000 järjestelmässä on sovellettu kaikkiin sen mukaisesti tuotuihin tuotantohyödykkeisiin alennettua 5 prosentin tuontitullia. Maaliskuun 31 päivään 2000 saakka sovellettiin tosiasiallista 11 prosentin tullia (johon sisältyy 10 prosentin lisämaksu) ja erityisen arvokkaassa tuonnissa nollatullia. Maahantuotuja tuotantohyödykkeitä on vientivelvoitteen täyttämiseksi käytettävä tietyn vientituotteiden määrän tuottamiseen tiettynä aikana.

(46)

EPCGS-lisenssin haltija voi hankkia tuotantohyödykkeet myös kotimarkkinoilta. Tällöin tuotantohyödykkeiden kotimarkkinoilla toimiva valmistaja voi tuoda tullitta maahan kyseisten tuotantohyödykkeiden valmistuksessa tarvittavia aineksia. Vaihtoehtoisesti kotimarkkinoilla toimiva valmistaja voi saada vientiin rinnastettavassa toiminnassa saatavat edut toimittaessaan tuotantohyödykkeitä EPCGS-lisenssin haltijalle.

d)   Toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä esitetyt huomautukset

(47)

EPCGS-järjestelmästä ei esitetty huomautuksia toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä.

e)   EPCGS-järjestelmää koskevat päätelmät

(48)

EPCGS-järjestelmästä annetaan perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tukia. Tullinalennus on Intian viranomaisten taloudellista tukea, koska kyseinen etu vähentää Intian valtion tuloja tulleista, jotka muutoin kannettaisiin. Lisäksi tullinalennuksesta koituu etua viejälle, koska tullien kantamatta jättäminen tuonnin yhteydessä lisää tämän maksuvalmiutta.

(49)

EPCGS-järjestelmä on myös oikeudellisesti vientituloksesta riippuva, koska lisenssejä ei voi saada ilman sitoumusta viedä tuotteita. Tämän vuoksi sen katsotaan olevan perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti erityistä ja tasoitustoimenpiteiden alaista tukea.

(50)

Tätä järjestelmää ei voida pitää perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna sallittuna tullinpalautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmänä. Tuotantohyödykkeet eivät kuulu tällaisten sallittujen järjestelmien piiriin, kuten perusasetuksen liitteessä I olevassa i alakohdassa säädetään, koska niitä ei kuluteta vientituotteiden tuotannossa.

f)   Tuen määrän laskeminen

(51)

Ainoa yhteistyössä toiminut viejä ei ollut ostanut tuotantohyödykkeitä tutkimusajanjaksolla. Yritys sai kuitenkin edelleen etua sellaisten tuotantohyödykkeiden tullivapautuksista, jotka oli hankittu ennen tutkimusajanjaksoa alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistetun määrän mukaisesti. Kuten alkuperäisessä tutkimuksessa todettiin, tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla saatu tuen määrä laskettiin perusasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuotantohyödykkeiden tuonnissa kantamattomien tullien perusteella jakamalla ne ajanjaksolle, joka vastaa vientiä harjoittavan tuottajan näiden tuotantohyödykkeiden todellista poistoaikaa. Vakiintuneen käytännön mukaisesti näin laskettua tarkastelua koskevalle tutkimusajanjaksolle kohdennettua määrää on oikaistu lisäämällä siihen kyseisen ajanjakson korko, jotta määrä ilmentäisi ajan myötä saavutetun edun koko arvoa. Tuen saamiseksi väistämättä aiheutuvat kustannukset vähennettiin tästä määrästä perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jolloin saatiin tuen määrä (osoittaja). Tuen määrä on suhteutettu perusasetuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson viennin liikevaihtoon (nimittäjä), koska tuki on riippuvainen vientituloksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin. Yrityksen tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla saaman edun suhteen tuen tasoksi määritettiin 0,3 prosenttia.

4.   Tuloverosta vapauttamista koskeva järjestelmä (Income Tax Exemption Scheme, ITES)

a)   Oikeusperusta

(52)

Tässä järjestelmässä viejät voivat saada osittaisen vapautuksen tuloverosta vientimyynnin voittojen osalta. Tämän vapautuksen oikeusperusta on tuloverolain 80HHC §:ssä.

(53)

Tämä säännös poistettiin verovuodesta 2005–2006 (eli 1 päivän huhtikuuta 2004 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisestä tilikaudesta) alkaen, ja näin ollen tuloverolain 80HHC §:n perusteella ei saa etuja 31 päivän maaliskuuta 2004 jälkeen. Ainoa yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja ei saanut etua tästä järjestelmästä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Näin ollen perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti tasoitustoimenpiteisiin ei ole aihetta, koska järjestelmä on poistettu.

5.   Focus Market -järjestelmä (Focus Market Scheme, FMS)

a)   Oikeusperusta

(54)

FMS-järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus on EXIM-policy 04–09 -asiakirjan luvussa 3.9 ja HOP I 04–09 -käsikirjan luvussa 3.20. Vaikka yritys ilmoittikin tämän järjestelmän, tutkimuksessa kävi ilmi, ettei etua saatu tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Koska todettiin, ettei yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja saanut tasoitustoimenpiteiden alaista etua tästä järjestelmästä, ei pidetty tarpeellisena tutkia sitä sen enempää tämän tutkimuksen puitteissa.

6.   TARGET Plus -järjestelmä (TARGET Plus Scheme, TPS)

a)   Oikeusperusta

(55)

TPS-järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus on EXIM-policy 04–09 -asiakirjan luvussa 3.7 ja HOP I 04–09 -käsikirjan luvussa 3.2.

b)   Tukikelpoisuus

(56)

Kaikki valmistajaviejät voivat hakea tämän järjestelmän mukaista tukea.

c)   Käytännön toteutus

(57)

Tämän järjestelmän tarkoituksena on antaa palkkio yrityksille, jotka kasvattavat viennin liikevaihtoa. Tätä varten järjestelmä tarjoaa tukikelpoisille yrityksille mahdollisuuden saada tullihyvitys, joka on 5–15 prosenttia määrästä, joka perustuu kahden peräkkäisen tilikauden viennin FOB-arvojen erotukseen.

(58)

Yritysten, jotka haluavat hyödyntää tätä järjestelmää, on jätettävä hakemus kauppa- ja teollisuusministeriöön. Kun lupa on myönnetty, asianomaiset viranomaiset myöntävät lisenssin, jossa ilmoitetaan tullihyvityksen määrä.

(59)

Tämä järjestelmä lakkautettiin maaliskuussa 2006 ja korvattiin myöhemmin kahdella uudella järjestelmällä, jotka ovat Focus Market -järjestelmä ja Focus Product -järjestelmä. Oikeutta hakea TPS-lisenssiä jatkettiin kuitenkin maaliskuuhun 2007 asti, ja järjestelmää hyödyntävät yritykset voivat käyttää asianomaisia tullihyvitysoikeuksia maaliskuuhun 2009 asti.

d)   Toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä esitetyt huomautukset

(60)

Yhteistyössä toimiva tuottaja katsoi, ettei yritys ollut saanut etua tästä järjestelmästä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ja että koska järjestelmä oli lopetettu vuonna 2006, se ei saisi johtaa tasoitustoimenpiteiden käyttöönottoon. Kuten edellä yksityiskohtaisesti selvitetään, tutkimus paljasti kuitenkin, että yritys sai etua tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ja että vaikka järjestelmä todellakin on lopetettu, yritykset voivat saada siitä etua vuoteen 2009 asti.

e)   TARGET Plus -järjestelmää koskevat päätelmät

(61)

TPS-järjestelmästä annetaan perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tukia. TPS-tullihyvityksissä on kyse Intian viranomaisten taloudellisesta tuesta, sillä hyvitystä käytetään aikanaan tuontitullien maksamiseen, mikä vähentää Intian valtion tuloja tulleista, jotka muutoin kannettaisiin. Lisäksi TPS-tullihyvityksestä koituu etua viejälle, koska se lisää tämän maksuvalmiutta.

(62)

Lisäksi TPS-järjestelmä on oikeudellisesti vientituloksesta riippuva, joten perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti se on erityistä ja tasoitustoimenpiteiden alaista tukea.

(63)

Järjestelmää ei voida pitää perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna sallittuna tullinpalautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmänä. Se ei ole perusasetuksen liitteessä I olevan i alakohdan, liitteen II (palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) ja liitteen III (korvaavien tuotantopanosten palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) tarkkojen edellytysten mukainen. Viejää ei velvoiteta tosiasiallisesti käyttämään tullitta tuotuja tavaroita tuotantoprosessissa, eikä hyvityksen määrää lasketa tosiasiallisesti käytettyjen tuotantopanosten perusteella. Käytössä ei ole mitään järjestelmää tai menettelyä, jonka avulla voitaisiin tarkistaa, mitkä tuotantopanokset käytetään vientituotteen tuotannossa tai onko tuontitulleja palautettu liikaa perusasetuksen liitteessä I olevassa i alakohdassa ja liitteissä II ja III tarkoitetulla tavalla. Viejä voi saada TPS-järjestelmän edut, vaikkei se toisi maahan lainkaan tuotantopanoksia. Edun saamiseen riittää pelkästään se, että kyseinen viejä kasvattaa viennin liikevaihtoaan, eikä sen tarvitse osoittaa, että tuotantopanoksia on tuotu maahan. Näin ollen myös viejät, jotka hankkivat kaikki tuotantopanoksensa kotimarkkinoilta eivätkä tuo maahan mitään tuotantopanoksina käytettäviksi kelpaavia tuotteita, voivat saada TPS-järjestelmän mukaisia etuja.

f)   Tuen määrän laskeminen

(64)

Tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavan tuen määrä laskettiin sen edun mukaan, joka vastaanottajalle todettiin koituneen tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana, siten kuin yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja oli sen kirjannut suoritusperusteella tulona tileihin vientihetkellä. Tuen määrä (osoittaja) on suhteutettu perusasetuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson viennin liikevaihtoon nimittäjänä, koska tuki on riippuvainen vientituloksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin.

(65)

Tämän järjestelmän mukainen tuki on tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla näin ollen ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan osalta 0,7 prosenttia.

III   TASOITUSTOIMENPITEIDEN KÄYTTÖÖNOTON MAHDOLLISTAVIEN TUKIEN MÄÄRÄ

(66)

Alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettu tukimarginaali oli 5,8 prosenttia ainoan vientiä harjoittavan tuottajan osalta, joka toimi yhteistyössä tässä osittaisessa välivaiheen tarkastelussa.

(67)

Tässä osittaisessa välivaiheen tarkastelussa tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavien tukien määrän arvo-osuutena ilmaistuna todettiin olevan 13,8 prosenttia, kuten seuraavassa luetellaan:

Järjestelmä→

Yritys↓

ALS

DEPS

EPCGS

ITIRAD

FMS

TPS

Yht.

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Edellä esitetty huomioon ottaen päätelmänä on, että tuen taso on noussut ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan osalta.

D.   TASOITUSTOIMENPITEET JA POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

I   TASOITUSTOIMENPITEET

(69)

Perusasetuksen 19 artiklan säännösten ja menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen 3 kohdassa esitettyjen tämän osittaisen välivaiheen tarkastelun perusteiden mukaisesti vahvistetaan, että tukimarginaali on noussut ainoan yhteistyössä toimineen tuottajan osalta 5,8 prosentista 13,8 prosenttiin, ja sen vuoksi tälle vientiä harjoittavalle tuottajalle asetuksella (EY) N:o 193/2007 asetettua tasoitustullia on muutettava vastaavasti.

(70)

Toisella yrityksellä, jota tämä osittainen välivaiheen tarkastelu koski, eli Reliance Industries Ltd -yrityksellä oli korkein tukimarginaali alkuperäisessä tutkimuksessa, mutta se ei tehnyt yhteistyötä tässä tarkastelussa. Koska tämä yritys ei tehnyt yhteistyötä, arvio oli perustettava parhaisiin käytettävissä oleviin tietoihin perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti. Tässä suhteessa ja ottaen huomioon ainoaa yhteistyössä toiminutta viejää koskevat havainnot, on myös todennäköistä, että tämä yhteistyöhön osallistumaton vientiä harjoittava tuottaja saa edelleen etuja tutkimuksen kohteena olleista tukijärjestelmistä vähintään samantasoisesti kuin yhteistyössä toimineen tuottajan osalta vahvistettiin. Näin ollen on pääteltävä, että tarkastelun kohteena olleen yhteistyöhön osallistumattoman vientiä harjoittavan tuottajan osalta tuen taso on myös noussut 13,8 prosenttiin ja että sen vuoksi tälle vientiä harjoittavalle tuottajalle asetuksella (EY) N:o 193/2007 asetettua tasoitustullia on muutettava vastaavasti.

(71)

Niiden yritysten osalta, jotka toimivat yhteistyössä alkuperäisessä tutkimuksessa mutta joita ei menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen liitteessä mainittu tutkimuksen kohteena, ei tullut ilmi, että kyseisiin yrityksiin sovellettava tasoitustulli ja polkumyyntitulli olisi tarpeen laskea uudelleen. Näin ollen kaikkiin muihin osapuoliin paitsi Pearl Engineering -yritykseen ja Reliance Industries -yritykseen sovellettavat yksilölliset tullit, jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 193/2007 1 artiklan 2 kohdassa, pysyvät muuttumattomina.

(72)

Sen sijaan niiden yritysten, jotka eivät toimineet yhteistyössä tässä tarkastelussa eivätkä alkuperäisessä tutkimuksessa, on katsottava saavan edelleen etuja tutkimuksen kohteena olleista tukijärjestelmistä vähintään samantasoisesti kuin ainoan yhteistyössä toimineen tuottajan osalta vahvistettiin. Koska yhteistyöstä kieltäytymisen palkitseminen halutaan välttää, katsotaan aiheelliseksi vahvistaa ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettava tuen taso korkeimman alkuperäisessä tutkimuksessa yhteistyössä toimineelle yritykselle vahvistetun tason mukaisesti eli 13,8 prosentiksi.

(73)

Muutettavat tasoitustullit olisi määritettävä tässä tarkastelussa havaitulle uudelle tukitasolle, koska alkuperäisessä tukien vastaisessa tutkimuksessa määritetyt vahinkomarginaalit ovat edelleen suurempia.

(74)

Tässä asetuksessa eritellyt yksilölliset yrityskohtaiset tasoitustullit vastaavat osittaisessa välivaiheen tarkastelussa todettua tilannetta. Näin ollen niitä sovelletaan ainoastaan näiden yritysten tuottamien tarkasteltavana olevien tuotteiden tuontiin. Jos yritystä ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamien tarkasteltavana olevien tuotteiden tuontiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan siihen on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(75)

Jotta raakaöljyn hintavaihteluiden aiheuttama PET:n hintavaihtelu ei johtaisi korkeampien tullien kantamiseen, on todettava, että voimassa olevat toimenpiteet on otettu käyttöön tonnikohtaisesti kannettavina erityistulleina. Vahvistettu määrä perustuu tasoitustullin määrän soveltamiseen alkuperäisen tutkimuksen aikaista vahingon korjaavaa tasoa laskettaessa käytettyihin cif-vientihintoihin. Samaa menetelmää on käytetty muutettujen erityistullien vahvistamiseen tämän tarkastelun yhteydessä.

(76)

Sovellettavat marginaalit ja tullit olisi tämän vuoksi laskettava jäljempänä olevassa taulukossa osoitetulla tavalla.

 

Tasoitustulli

Ehdotettu tasoitustulli

(euroa/tonnia)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Kaikki muut yritykset

13,8 %

69,4

(77)

Kaikki näiden yksilöllisten tasoitustullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt) on toimitettava viipymättä komissiolle (6), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot ja erityisesti ne, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin uusiin tuotanto- tai myyntiyksiköihin liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Komissio muuttaa tarvittaessa tätä asetusta vastaavasti kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa ja saattaa yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelon ajan tasalle.

II   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(78)

Tasoitustullin muutos vaikuttaa asetuksella (EY) N:o 192/2007 intialaisille tuottajille asetettuun lopulliseen polkumyyntitulliin.

(79)

Alkuperäisessä polkumyyntiä koskevassa tutkimuksessa polkumyyntitullia oikaistiin, jotta vältettäisiin vientituista saatavien etujen vaikutusten mahdollinen kaksinkertainen laskenta. Tältä osin todettakoon, että polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (7) 14 artiklan 1 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaan mihinkään tuotteeseen ei saa samanaikaisesti soveltaa sekä polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä että tasoitustoimenpiteitä polkumyynnistä tai vientituesta johtuvan saman tilanteen korjaamiseksi. Alkuperäisessä tukien vastaisessa tutkimuksessa ja tässä osittaisessa välivaiheen tarkastelussa todettiin, että tietyt tutkituista tukijärjestelmistä, joiden todettiin mahdollistavan tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton, olivat tukien vastaisen perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua vientitukea. Tällaisina nämä tuet vaikuttivat intialaisten vientiä harjoittavien tuottajien vientihintaan polkumyyntimarginaalia suurentavasti. Toisin sanoen alkuperäisessä polkumyynnin vastaisessa tutkimuksessa määritetyt lopulliset polkumyyntimarginaalit johtuivat osittain vientituista.

(80)

Näin ollen asianomaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin sovellettavia lopullisia polkumyyntitulleja on nyt oikaistava, jotta vientituista tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla saadun edun tarkistettu taso otetaan huomioon tässä osittaisessa välivaiheen tarkastelussa siten, että se vastaa tosiasiallista polkumyyntimarginaalia, joka jää jäljelle, kun vientitukien vaikutuksen korjaava oikaistu lopullinen tasoitustulli on otettu käyttöön.

(81)

Toisin sanoen uudet tukitasot on otettava huomioon aiemmin vahvistettujen polkumyyntimarginaalien oikaisemista varten.

(82)

Asianomaisiin yrityksiin sovellettavat marginaalit ja tullit olisi tämän vuoksi laskettava jäljempänä olevassa taulukossa osoitetulla tavalla.

 

Tasoitustulli

(vientitukiin perustuva)

Vahingon korjaava taso

Polkumyyntitulli

Ehdotettu polkumyyntitulli

(euroa/tonni)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Kaikki muut yritykset

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

Tasoitustullin ja polkumyyntitullin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi jäännöstullia olisi sovellettava sekä yhteistyöstä kieltäytyneisiin viejiin että yrityksiin, jotka eivät harjoittaneet vientiä tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana. Viimeksi mainituilla yrityksillä, jos ne täyttävät perusasetuksen 20 artiklassa säädetyt vaatimukset, on kuitenkin mainitun artiklan nojalla mahdollisuus esittää tarkastelua koskeva pyyntö, jotta niiden tilannetta voidaan tutkia yksilöllisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 193/2007 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jollei 2 artiklasta muuta johdu, vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovelletaan taulukossa lueteltujen yritysten valmistamien tuotteiden osalta tasoitustullia seuraavasti:

Maa

Yritys

Tasoitustulli

(euroa/tonni)

Taric-lisäkoodi

Intia

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

Intia

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

Intia

Senpet Ltd

22,0

A183

Intia

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

Intia

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

Intia

Kaikki muut yritykset

69,4

A999”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 192/2007 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jollei 2 artiklasta muuta johdu, vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovelletaan taulukossa lueteltujen yritysten valmistamien tuotteiden osalta polkumyyntitullia seuraavasti:

Maa

Yritys

Polkumyyntitulli

(euroa/tonni)

Taric-lisäkoodi

Intia

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

Intia

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

Intia

Senpet Ltd

200,9

A183

Intia

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Intia

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Intia

Kaikki muut yritykset

153,6

A999

Indonesia

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonesia

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonesia

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonesia

Kaikki muut yritykset

187,7

A999

Malesia

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malesia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malesia

Kaikki muut yritykset

160,1

A999

Korean tasavalta

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Korean tasavalta

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Korean tasavalta

Kaikki muut yritykset

148,3

A999

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Taiwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Taiwan

Kaikki muut yritykset

143,4

A999

Thaimaa

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thaimaa

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Thaimaa

Kaikki muut yritykset

83,2

A999”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1.

(2)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 1.

(3)  EUVL L 59, 27.2.2007, s. 34.

(4)  EUVL L 59, 27.2.2007, s. 1.

(5)  EUVL C 227, 27.9.2007, s. 16.

(6)  European Commission, Directorate General for Trade, Directorate H, N-105, B-1049 Brussels.

(7)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1287/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1288/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1212/2008 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUVL L 328, 6.12.2008, s. 7.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 19 päivästä joulukuuta 2008

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1289/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 (2) edellytetään, että yhtiöt, jotka kuuluvat jonkin jäsenvaltion lainsäädännön piiriin ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä niiden hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, joita nykyisin yleisesti nimitetään IFRS-standardeiksi (jäljempänä ’hyväksytyt IFRS-standardit’), kullakin 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (3) edellytetään, että kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat esittävät yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettavien osakkeiden esitteissä historialliset taloudelliset tiedot hyväksyttyjen IFRS-standardien tai näitä standardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

(3)

Jotta kolmannen maan yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ja hyväksyttyjen IFRS-standardien vastaavuutta voitaisiin arvioida, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 (4) vahvistetaan vastaavuuden määritelmä ja perustetaan mekanismi, jonka avulla kolmannen maan tilinpäätösnormiston ja hyväksyttyjen IFRS-standardien välinen vastaavuus määritetään. Asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 edellytetään myös, että komission päätöksessä sallitaan se, että yhteisön liikkeeseenlaskijat käyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjä IFRS-standardeja asianomaisessa kolmannessa maassa.

(4)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen (International Accounting Standards Board, IASB) julkaisemien IFRS-standardien mukaisesti tehdyt tilinpäätökset antavat niiden käyttäjille riittävästi tietoja, joiden perusteella voi tehdä tietoon perustuvia arvioita liikkeeseenlaskijan varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja näkymistä. Näin ollen on tarpeen sallia kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden käyttää yhteisössä IASB:n julkaisemia IFRS-standardeja.

(5)

Joulukuussa 2007 komissio kuuli Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa (CESR) Yhdysvaltain, Kiinan ja Japanin tilinpäätösnormistojen vastaavuuden teknisestä arvioinnista. Maaliskuussa 2008 komissio laajensi tätä kuulemista koskemaan myös Etelä-Korean, Kanadan ja Intian tilinpäätösnormistoja.

(6)

Maaliskuussa, toukokuussa ja lokakuussa 2008 antamissaan lausunnoissa CESR suositteli, että Yhdysvaltain ja Japanin tilinpäätösnormistoja pidettäisiin yhteisössä IFRS-standardeja vastaavina. Lisäksi CESR suositteli, että Kiinan, Kanadan, Etelä-Korean ja Intian tilinpäätösnormistoja noudattaen laaditut tilinpäätökset hyväksytään yhteisössä väliaikaisesti enintään 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.

(7)

Vuonna 2006 Yhdysvaltain tilinpäätösstandardeista vastaava elin (United States Financial Accounting Standards Board) ja IASB laativat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa vahvistettiin niiden tavoite lähentää Yhdysvaltain tilinpäätösnormistoa (US GAAP) ja IFRS-standardeja toisiinsa ja luonnosteltiin tätä koskeva työohjelma. Tämän työohjelman tuloksena monia Yhdysvaltain tilinpäätösnormiston ja IFRS-standardien välisiä merkittäviä eroja on poistettu. Lisäksi komission ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen (US Securities and Exchange Commission) välisen vuoropuhelun tuloksena IASB:n julkaisemien IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöksensä laativilta yhteisön liikkeeseenlaskijoilta ei enää vaadita yhteensovittamista. Näin ollen Yhdysvaltain tilinpäätösnormistoa on syytä pitää hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

(8)

Japanin tilinpäätösstandardeista vastaava elin (Accounting Standards Board of Japan) ja IASB ilmoittivat elokuussa 2007 sopineensa nopeuttavansa Japanin tilinpäätösnormiston ja IFRS-standardien lähentämistä poistamalla suurimmat eroavaisuudet vuoteen 2008 mennessä ja muutkin erot ennen vuoden 2011 loppua. Japanin viranomaiset eivät vaadi yhteensovittamista yhteisön liikkeeseenlaskijoilta, jotka laativat tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Näin ollen Japanin tilinpäätösnormistoa on syytä pitää hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1569/2007 4 artiklan mukaan kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden voidaan sallia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 päättyvänä siirtymäaikana käyttää kolmannen maan tilinpäätösnormistoa, jos kyseistä normistoa lähennetään IFRS-standardeihin, jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut ottamaan käyttöön IFRS-standardit tai jos kyseinen kolmas maa on päässyt yhteisön kanssa sopimukseen vastavuoroisesta tunnustamisesta ennen 31 päivää joulukuuta 2008.

(10)

Kiinassa liikeyritysten tilinpäätösstandardeja (Accounting Standards for Business Enterprises) on huomattavassa määrin lähennetty IFRS-standardeihin, ja ne kattavat lähes kaikki nykyisissä IFRS-standardeissa käsitellyt aiheet. Koska kyseisiä liikeyritysten tilinpäätösstandardeja sovelletaan kuitenkin vasta vuodesta 2007, niiden asianmukaisesta käytöstä tarvitaan vielä lisänäyttöä.

(11)

Kanadan tilinpäätösstandardeista vastaava elin (Accounting Standards Board of Canada) antoi tammikuussa 2006 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, ja se toimii tehokkaasti varmistaakseen oikea-aikaisen ja täydellisen siirtymisen IFRS-standardeihin kyseiseen päivään mennessä.

(12)

Etelä-Korean finanssimarkkinoiden valvontakomissio (Korean Financial Supervisory Commission) ja kirjanpitoinstituutti (Korean Accounting Institute) antoivat maaliskuussa 2007 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, ja ne toimivat tehokkaasti varmistaakseen oikea-aikaisen ja täydellisen siirtymisen IFRS-standardeihin kyseiseen päivään mennessä.

(13)

Intian hallitus ja Intian valtuutettujen kirjanpitäjien instituutti (Institute of Chartered Accountants) antoivat heinäkuussa 2007 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, ja ne toimivat tehokkaasti varmistaakseen oikea-aikaisen ja täydellisen siirtymisen IFRS-standardeihin kyseiseen päivään mennessä.

(14)

Vaikka lopullista päätöstä IFRS-standardeihin lähentyvien tilinpäätösstandardien vastaavuudesta ei voida tehdä ennen kuin on arvioitu, kuinka yritykset ja tilintarkastajat soveltavat kyseisiä standardeja, on tärkeää tukea ponnisteluja maissa, jotka ovat ryhtyneet lähentämään standardejaan IFRS-standardeihin, ja myös maissa, joissa on päätetty siirtyä IFRS-standardeihin. Näin ollen on syytä sallia kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden laatia vuositilinpäätöksensä tai puolivuotiskatsauksensa Kiinan, Kanadan, Etelä-Korean tai Intian tilinpäätösnormistojen mukaisesti yhteisössä siirtymäaikana, joka on enintään kolmen vuoden pituinen. Tästä seuraa, että asetusta (EY) N:o 809/2004 olisi vastaavasti muutettava siten, että otetaan huomioon muutokset, jotka koskevat Yhdysvaltain, Japanin, Kiinan, Kanadan, Etelä-Korean ja Intian tilinpäätösnormistojen käyttöä esitettäessä kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden historiallisia taloudellisia tietoja, ja poistetaan joitakin vanhentuneita säännöksiä.

(15)

Komission olisi CESR:n teknisen avun turvin jatkettava sen seuraamista, kuinka kyseisten kolmansien maiden tilinpäätösnormistot kehittyvät hyväksyttyjen IFRS-standardien suhteen.

(16)

Maita olisi kannustettava ottamaan IFRS-standardit käyttöön. EU voi päättää, että kansallisia standardeja, jotka on määritelty vastaaviksi, ei enää voi käyttää direktiivin 2004/109/EY tai direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaisesti edellytettyjen tietojen valmistelussa, kun asianomaiset maat ovat ottaneet IFRS-standardit käyttöön ainoina tilinpäätösstandardeinaan.

(17)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 809/2004 35 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 5 ja 5 a kohta seuraavasti:

”5.   Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden on 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen esitettävä historialliset taloudelliset tietonsa noudattaen jotakin seuraavista tilinpäätösstandardeista:

a)

kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla;

b)

kansainväliset tilinpäätösstandardit edellyttäen, että osan historiallisista taloudellisista tiedoista muodostavat tarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot sisältävät nimenomaisen ja varauksettoman lausuman IFRS-standardien noudattamisesta IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen mukaisesti;

c)

Japanin tilinpäätösnormisto (Generally Accepted Accounting Principles of Japan);

d)

Amerikan yhdysvaltain tilinpäätösnormisto (Generally Accepted Accounting Principles of the United States of America).

5.a.   Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoilta ei vaadita liitteessä I olevan 20.1 kohdan, liitteessä IV olevan 13.1 kohdan, liitteessä VII olevan 8.2 kohdan, liitteessä X olevan 20.1 kohdan eikä liitteessä XI olevan 11.1 kohdan mukaisesti esittämään esitteeseen sisältyviä, 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen alkavia tilikausia aikaisempia tilikausia koskevia historiallisia taloudellisia tietoja oikaistuina; niitä ei myöskään vaadita esittämään liitteessä VII olevan 8.2 a kohdan, liitteessä IX olevan 11.1 kohdan, eikä liitteessä X olevan 20.1 a kohdan mukaisesti kuvausta eroista asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja tällaisten tietojen laatimisessa käytettyjen tilinpäätösnormistojen välillä 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen alkavia tilikausia aikaisemmilta tilikausilta sillä edellytyksellä, että kyseiset historialliset taloudelliset tiedot laaditaan Kiinan kansantasavallan, Kanadan, Korean tasavallan tai Intian yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen mukaisesti.”.

2)

Poistetaan kohdat 5 a – 5 e.

2 artikla

Komissio seuraa CESR:n teknisen avun turvin kolmansien maiden pyrkimyksiä siirtyä IFRS-standardeihin ja käy aktiivista vuoropuhelua viranomaisten kanssa lähentymisprosessin aikana. Komissio esittää asiassa tapahtuneesta kehityksestä kertomuksen Euroopan parlamentille ja Euroopan arvopaperikomitealle vuonna 2009. Komissio myös raportoi pikaisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille, jos syntyy tilanteita, joissa EU:n liikkeeseenlaskijoita tulevaisuudessa vaaditaan yhteensovittamaan tilinpäätöksensä kyseessä olevan vieraan lainkäyttöalueen kansalliseen tilinpäätösnormistoon.

3 artikla

Kolmansien maiden julkisesti ilmoittamat IFRS-standardeihin siirtymisen päivämäärät toimivat viitepäivämäärinä, joista alkaen mainittujen kolmansien maiden järjestelmien vastaavuuden tunnustaminen voidaan lopettaa.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66.


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1290/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen (Sorbiflore) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen (Sorbiflore) hyväksymistä porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 15 päivänä heinäkuuta 2008 antamasta lausunnosta (2) käy ilmi, että valmistajan toimittamien tietojen perusteella maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyllä valmisteella (Sorbiflore) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö kasvattaa painonlisäystä. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen johtopäätökseen, että valmiste voi olla hengitysteitä herkistävä aine. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the safety and efficacy of the product Sorbiflore, a preparation of Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus farciminis, as feed additive for piglets. The EFSA Journal (2008) 771, s. 1–13.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

FU/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (painonlisäystä kasvattavat)

”4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 ja Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Lisäaineen koostumus:

Maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 ja Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 tehty valmiste, vähimmäispitoisuus 1 × 108 FU (1)/g

(suhde 1:1)

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Maitohappobakteerien Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 ja Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 mikrobibiomassa ja maidon fermentointialusta

Analyysimenetelmä (2):

Suoraan epifluoresenssiin ja suodatukseen perustuva menetelmä (DEFT), jossa käytetään asianmukaista väriainetta osoittamaan metabolisesti aktiiviset solut fluoresoivina yksikköinä (FU)

Porsaat

5 × 108

9 × 108

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 5 g.

3.

Turvallisuusmääräykset: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

8.1.2019


(1)  FU: fluoresoivaa yksikköä.

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.”


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1291/2008,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2008,

salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja lintuinfluenssaa koskevien tiettyjen kolmansien maiden valvontaohjelmien luetteloimisesta sekä asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 23 artiklan, 24 artiklan 2 kohdan, 26 artiklan sekä 27 a artiklan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (4) säädetään, että kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön ja kuljettaa yhteisön kautta ainoastaan niistä kolmansista maista ja niiden sellaisilta alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka luetellaan asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukossa. Lisäksi asetuksessa vahvistetaan tällaisten hyödykkeiden osalta eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset, ja hyödykkeiden mukana seuraavien eläinlääkärintodistusten mallit esitetään kyseisen liitteen 2 osassa. Asetusta (EY) N:o 798/2008 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 10 artiklassa säädetään, että jos todistuksessa edellytetään lintuinfluenssan valvontaohjelmaa, hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai sellaisilta niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, joilla on ollut vähintään kuuden kuukauden ajan käytössä tällainen ohjelma, joka täyttää kyseisessä artiklassa tarkoitetut vaatimukset ja josta on maininta kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 7.

(3)

Amerikan yhdysvallat, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Kanada, Kroatia ja Sveitsi ovat toimittaneet lintuinfluenssan valvontaohjelmansa komission arvioitavaksi. Komissio on tutkinut kyseiset ohjelmat, ja ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 798/2008 10 artiklassa tarkoitetut vaatimukset. Näin ollen nämä ohjelmat olisi mainittava kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 7.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien valvontaa eri siipikarjapopulaatioissa yhteisössä. Siinä säädetään yhteisön tavoitteet kaikkien kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellan serotyyppien esiintyvyyden vähentämiseksi eri siipikarjapopulaatioissa Kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa sarakkeessa 5 mainituista päivämääristä alkaen yhteisön lainsäädännössä tarkoitettuun kolmansien maiden luetteloon hyväksyminen ja luettelossa pysyminen edellyttävät asianomaisen lajin tai luokan osalta, että kyseinen kolmas maa – josta jäsenvaltioiden sallitaan tuovan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia eläimiä tai siitosmunia – esittää komissiolle valvontaohjelman. Kyseisen ohjelman olisi vastattava jäsenvaltioiden toimittamia ohjelmia, ja sen on saatava komission hyväksyntä.

(5)

Kroatia on toimittanut komissiolle valvontaohjelmansa, jotka koskevat lajin Gallus gallus siitossiipikarjassa, sen siitosmunissa, lajin Gallus gallus munivissa kanoissa, sen syötäväksi tarkoitetuissa munissa ja jalostukseen tai munien tuotantoon tarkoitetuissa lajin Gallus gallus untuvikoissa esiintyvää salmonellaa. Näissä ohjelmissa tarjotaan asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädettyjä takeita vastaavat takeet. Ne olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(6)

Komission päätöksellä 2007/843/EY (5) hyväksyttiin Amerikan yhdysvaltojen, Israelin, Kanadan ja Tunisian toimittamat valvontaohjelmat siitoskanojen parvissa esiintyvän salmonellan osalta. Amerikan yhdysvallat on nyt toimittanut komissiolle lisävalvontaohjelmansa, joka koskee salmonellaa munien tai lihan tuotantoon tarkoitetuissa lajin Gallus gallus untuvikoissa. Tässä ohjelmassa tarjotaan asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädettyjä takeita vastaavat takeet. Se olisi sen vuoksi hyväksyttävä. Israel selvensi, että sen salmonellan valvontaohjelma koskee ainoastaan broilerinlihan tuotantoketjua.

(7)

Sveitsi on maataloustuotteiden kaupasta Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn sopimuksen (6) puitteissa toimittanut komissiolle valvontaohjelmansa, jotka koskevat lajin Gallus gallus siitossiipikarjassa, sen siitosmunissa, lajin Gallus gallus munivissa kanoissa, sen syötäväksi tarkoitetuissa munissa, lajin Gallus gallus jalostukseen tai munien tuotantoon tarkoitetuissa untuvikoissa sekä broilereissa esiintyvää salmonellaa. Näissä ohjelmissa tarjotaan asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädettyjä takeita vastaavat takeet. Selkeyden vuoksi tämä olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 9.

(8)

Eräät muut kolmannet maat, jotka sisältyvät tätä nykyä asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan luetteloon, eivät ole vielä toimittaneet komissiolle salmonellan valvontaohjelmia tai jo toimitetuissa ohjelmissa ei tarjota asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädettyjä takeita vastaavia takeita. Koska lajin Gallus gallus siitos- ja tuotantosiipikarjaa, sen munia ja lajin Gallus gallus untuvikkoja koskevia asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädettyjä vaatimuksia sovelletaan yhteisössä 1 päivästä tammikuuta 2009, kyseisen siipikarjan ja munien tuontia ei tulisi enää sallia asianomaisista kolmansista maista kyseisen päivämäärän jälkeen. Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa vahvistettua luetteloa kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista olisi tämän vuoksi muutettava.

(9)

Voidakseen tarjota asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädettyjä takeita vastaavat takeet kolmansien maiden, joista jäsenvaltioiden on sallittua tuoda lajin Gallus gallus teurassiipikarjaa, olisi todistettava, että salmonellan valvontaohjelmaa on sovellettu alkuperäparveen ja että kyseinen parvi on testattu kansanterveyden kannalta merkittävien salmonellan serotyyppien esiintymisen varalta.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse vaatimuksista, jotka koskevat erityisten valvontamenetelmien käyttöä siipikarjassa esiintyvän salmonellan kansallisissa valvontaohjelmissa, 1 päivänä elokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1177/2006 (7) vahvistetaan tietyt säännöt, jotka koskevat mikrobilääkkeiden ja rokotteiden käyttöä kansallisissa valvontaohjelmissa.

(11)

Kolmansien maiden, joista jäsenvaltioiden on sallittua tuoda lajin Gallus gallus teurassiipikarjaa, olisi todistettava, että asetuksessa (EY) N:o 1177/2006 säädettyjä mikrobilääkkeiden ja rokotteiden käyttöä koskevia erityisiä vaatimuksia sovelletaan. Eläinlääkärintodistuksessa olisi lisäksi ilmoitettava, jos mikrobilääkkeitä on käytetty muihin tarkoituksiin kuin salmonellan torjuntaan, sillä tällainen käyttö saattaa vaikuttaa tuonnin yhteydessä tapahtuvaan salmonellan testaukseen. Tämän vuoksi olisi muutettava sitä asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyä eläinlääkärintodistuksen mallia, jota on käytettävä tuotaessa muuta teurassiipikarjaa tai riistan istutukseen maastoon tarkoitettua siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Kroatian komissiolle 11 päivänä maaliskuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 2160/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamat valvontaohjelmat siltä osin kuin on kyse salmonellasta lajin Gallus gallus siitossiipikarjassa, sen siitosmunissa, lajin Gallus gallus munivissa kanoissa, sen syötäväksi tarkoitetuissa munissa sekä jalostukseen tai munien tuotantoon tarkoitetuissa lajin Gallus gallus untuvikoissa.

2 artikla

Hyväksytään Amerikan yhdysvaltojen komissiolle 6 päivänä kesäkuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 2160/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittama valvontaohjelma siltä osin kuin on kyse salmonellasta munien tai lihan tuotantoon tarkoitetuissa lajin Gallus gallus untuvikoissa.

3 artikla

Hyväksytään Sveitsin komissiolle 6 päivänä lokakuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 2160/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamat valvontaohjelmat siltä osin kuin on kyse salmonellasta lajin Gallus gallus siitossiipikarjassa, sen siitosmunissa, lajin Gallus gallus munivissa kanoissa, sen syötäväksi tarkoitetuissa munissa, jalostukseen tai munien tuotantoon tarkoitetuissa lajin Gallus gallus untuvikoissa sekä broilereissa.

4 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6.

(2)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 332, 18.12.2007, s. 81.

(6)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(7)  EUVL L 212, 2.8.2006, s. 3.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan 1 osa seuraavasti:

”1   OSA

Luettelo kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta (1)

Alkamisajankohta (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albania

AL-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentiina

AR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australia

AU-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brasilia

BR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Seuraavat osavaltiot:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

Seuraavat osavaltiot:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal ja seuraavat osavaltiot:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Sveitsi

CH-0

Koko maa

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chile

CL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN – Kiina

CN-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandongin maakunta

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grönlanti

GL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Koko Hongkongin erityishallintoalue

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatia

HR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN – Intia

IN-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islanti

IS-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korean tasavalta

KR-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Montenegro

ME-O

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malesia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Länsi-Malesia

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK – entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

MK-0 (4)

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksiko

MX-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Uusi-Kaledonia

NC-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Uusi-Seelanti

NZ-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint Pierre ja Miquelon

PM-0

Koko alue

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0 (5)

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Venäjän federaatio

RU-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapore

SG-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thaimaa

TH-0

Koko maa

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisia

TN-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turkki

TR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US – Yhdysvallat

US-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Etelä-Afrikka

ZA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Koko maa

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Poistetaan jaksosta ”Lisätakeet” IV kohta.

b)

Korvataan jakso ”Salmonellan valvontaohjelma” seuraavasti:

”Salmonellan valvontaohjelma:

’S0’

Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP), lajin Gallus gallus untuvikkojen (DOC), lajin Gallus gallus teurassiipikarjan ja riistan istutukseen tarkoitetun siipikarjan (SRP) ja lajin Gallus gallus siitosmunien (HEP) tuonti yhteisöön kielletään, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa.

’S1’

Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP), lajin Gallus gallus untuvikkojen (DOC) ja lajin Gallus gallus teurassiipikarjan ja riistan istutukseen tarkoitetun siipikarjan (SRP) tuonti yhteisöön kielletään muuhun tarkoitukseen kuin jalostukseen, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa.

’S2’

Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP), lajin Gallus gallus untuvikkojen (DOC) ja lajin Gallus gallus teurassiipikarjan ja riistan istutukseen tarkoitetun siipikarjan (SRP) tuonti yhteisöön kielletään muuhun tarkoitukseen kuin jalostukseen tai munien tuotantoon, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa.

’S3’

Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP) ja lajin Gallus gallus teurassiipikarjan ja riistan istutukseen tarkoitetun siipikarjan (SRP) tuonti yhteisöön kielletään muuhun tarkoitukseen kuin jalostukseen, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa.

’S4’

Muiden kuin B-luokan muniksi asetuksen (EY) N:o 557/2007 mukaisesti luokiteltujen lajin Gallus gallus munien (E) tuonti yhteisöön kielletään, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa.”

c)

Korvataan muuta teurassiipikarjaa tai riistan istutukseen maastoon tarkoitettua siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (SRP) seuraavasti:

”Muuta teurassiipikarjaa tai riistan istutukseen maastoon tarkoitettua siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Ennen tätä päivämäärää tuotettuja hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön, merikuljetukset mukaan luettuina, 90 päivän ajan kyseisestä päivämäärästä.

(2)  Yhteisöön saa tuoda ainoastaan tämän päivämäärän jälkeen tuotettuja hyödykkeitä.

(3)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; väliaikainen koodi, joka ei millään tavalla vaikuta maan lopulliseen, Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi hyväksyttävään nimeen.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa siten kuin 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 on määritelty.”


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1292/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmisteen (Ecobiol ja Ecobiol plus) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmisteen (Ecobiol ja Ecobiol plus) hyväksymistä broilerien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 16 päivänä heinäkuuta 2008 antamasta lausunnosta (2) käy ilmi, ettei Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmisteella (Ecobiol ja Ecobiol plus) ole valmistajan toimittamien tietojen perusteella haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö stabiloi suolistoflooraa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, ettei Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmiste (Ecobiol ja Ecobiol plus) aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia broilereihin. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the safety and efficacy of Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) as feed additives for chickens for fattening. The EFSA Journal (2008) 773, s. 1–13.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

”4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ja Ecobiol plus)

Lisäaineen koostumus:

Ecobiol:

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 109 PMY/g

Ecobiol plus:

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 1010 PMY/g

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940:n itiöt

Analyysimenetelmä (1):

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä tryptoni-soija-agarilla lämpökäsittelyn jälkeen

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigeno-tyypityksellä (PFGE)

Broilerit

1 × 109

1 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Turvallisuuden vuoksi: sekoittamisen aikana on suositeltavaa käyttää suojamaskia.

3.

Kokkidiostaattien samanaikainen käyttö ei ole sallittua.

8.1.2019


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1293/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

uuden käyttötavan hyväksymisestä Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmisteelle (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmisteen (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) uutta käyttötapaa karitsoiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmisteen käyttö hyväksyttiin ilman määräaikaa lypsylehmien ja lihanautojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (2) ja 22 päivään maaliskuuta 2017 saakka lypsävien kuttujen ja lypsävien uuhien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 226/2007 (3).

(5)

On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi karitsoiden rehussa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 16 päivänä heinäkuuta 2008 antamassaan lausunnossa (4), että Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmisteella (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmiste (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kyseisen lausunnon mukaan tämän valmisteen käyttö on karitsojen kannalta turvallista. Lausunnossa todetaan lisäksi, että valmisteella voi olla suotuisa vaikutus lopulliseen painoon ja keskimääräiseen päivittäiseen painonlisäykseen. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  EUVL L 64, 2.3.2007, s. 26.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the safety and efficacy of Levucell SC20/Levucell SC10ME, a preparation of Saccharomyces cerevisiae, as feed additive for lambs for fattening. The EFSA Journal (2008) 772, 1–11.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

”4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Lisäaineen koostumus:

 

kiinteänä:

Elinkelpoisista kuivatuista soluista tehty Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmiste, jonka taattu vähimmäispitoisuus on 2 × 1010 PMY/g.

 

päällystettynä:

Elinkelpoisista kuivatuista soluista tehty Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmiste, jonka taattu vähimmäispitoisuus on 1 × 1010 PMY/g.

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % elinkelpoisia kuivattuja soluja ja 14 % elinkelvottomia soluja.

 

Analyysimenetelmä (1):

Maljavalumenetelmä ja molekyylitunnistus (PRC).

Karitsat

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Täydennysrehuissa lämpötila ei saa olla yli 50 °C Levucell SC20:n osalta eikä yli 80 °C Levucell SC10ME:n osalta.

3.

Voidaan käyttää päällystetyssä muodossa ainoastaan rakeistetun rehun yhteydessä.

4.

Suositeltu annostus: 7,3 × 109 PMY/kg täysrehua

5.

Jos tuotetta käsitellään tai sekoitetaan suljetussa tilassa, suositetaan turvalasien ja suojamaskien käyttöä sekoituksen ajaksi, jos sekoittimia ei ole varustettu poistoilmajärjestelmällä.

8.1.2019


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1294/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 318/2007 (3) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja yhteisöön sekä tällaisiin lintuihin tuonnin jälkeen sovellettavat karanteenivaatimukset.

(2)

Mainitun asetuksen liitteessä V esitetään luettelo niistä karanteenitiloista ja -asemista, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten.

(3)

Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tarkastaneet hyväksytyt karanteenitilansa ja -asemansa ja toimittaneet komissiolle päivitetyn luettelon niistä. Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 318/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 318/2007 liite V tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUVL L 84, 24.3.2007, s. 7.


LIITE

”LIITE V

Luettelo 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä tiloista ja asemista

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Karanteenitilan tai -aseman hyväksyntänumero

AT

ITÄVALTA

AT OP Q1

AT

ITÄVALTA

AT-KO-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-3-KO-Q2

AT

ITÄVALTA

AT-3-ME-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-3-HO-Q-1

AT

ITÄVALTA

AT3-KR-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-4-KI-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-4-VB-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 6 10 Q 1

AT

ITÄVALTA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CZ

TŠEKKI

21750016

CZ

TŠEKKI

21750027

CZ

TŠEKKI

21750050

CZ

TŠEKKI

61750009

DE

SAKSA

BB-1

DE

SAKSA

BW-1

DE

SAKSA

BY-1

DE

SAKSA

BY-2

DE

SAKSA

BY-3

DE

SAKSA

BY-4

DE

SAKSA

HE-2

DE

SAKSA

NI-1

DE

SAKSA

NI-2

DE

SAKSA

NI-3

DE

SAKSA

NW-1

DE

SAKSA

NW-2

DE

SAKSA

NW-3

DE

SAKSA

NW-4

DE

SAKSA

NW-5

DE

SAKSA

NW-6

DE

SAKSA

NW-7

DE

SAKSA

NW-8

DE

SAKSA

NW-9

DE

SAKSA

RP-1

DE

SAKSA

SN-1

DE

SAKSA

SN-2

DE

SAKSA

TH-1

DE

SAKSA

TH-2

ES

ESPANJA

ES/01/02/05

ES

ESPANJA

ES/05/02/12

ES

ESPANJA

ES/05/03/13

ES

ESPANJA

ES/09/02/10

ES

ESPANJA

ES/17/02/07

ES

ESPANJA

ES/04/03/11

ES

ESPANJA

ES/04/03/14

ES

ESPANJA

ES/09/03/15

ES

ESPANJA

ES/09/06/18

ES

ESPANJA

ES/10/07/20

FR

RANSKA

38.193.01

FR

RANSKA

32.162.004

GR

KREIKKA

GR.1

GR

KREIKKA

GR.2

IE

IRLANTI

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

IT

ITALIA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

ALANKOMAAT

NL-13000

NL

ALANKOMAAT

NL-13001

NL

ALANKOMAAT

NL-13002

NL

ALANKOMAAT

NL-13003

NL

ALANKOMAAT

NL-13004

NL

ALANKOMAAT

NL-13005

NL

ALANKOMAAT

NL-13006

NL

ALANKOMAAT

NL-13007

NL

ALANKOMAAT

NL-13008

NL

ALANKOMAAT

NL-13009

NL

ALANKOMAAT

NL-13010

PL

PUOLA

14084501

PT

PORTUGALI

05 01 CQA

PT

PORTUGALI

01 02 CQA

PT

PORTUGALI

03 01 CQAR

PT

PORTUGALI

05 07 CQAA

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/01

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/02

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

01/08/01

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/08/01

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

24/08/01”


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1295/2008

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008

kolmansista maista lähtöisin olevan humalan tuonnista

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 192 artiklan 2 kohdan ja 195 artiklan 2 kohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista lähtöisin olevan humalan tuonnista 21 päivänä joulukuuta 1978 annettua komission asetusta (ETY) N:o 3076/78 (2) ja kolmansista maista tuotavan humalan mukana seuraavien todistusten ja yhteisön todistusten vastaavuudesta 21 päivänä joulukuuta 1978 annettua komission asetusta (ETY) N:o 3077/78 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainitut asetukset saattamalla ne yhtenäiseksi tekstiksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 158 artiklan 1 kohdassa säädetään, että humalaa ja humalatuotteita voidaan tuoda kolmansista maista ainoastaan, jos niiden laatuominaisuudet vastaavat vähintään yhteisössä korjatuille ja yhteisössä korjatuista tuotteista valmistetuille tuotteille vahvistettujavaatimuksia. Mainitun artiklan 2 kohdassa säädetään kuitenkin, että näiden tuotteiden katsotaan täyttävän kyseiset vaatimukset, jos niiden mukana on alkuperämaan viranomaisten antama todistus, joka on hyväksytty yhteisöstä peräisin olevien humalan ja humalatuotteiden kaupan pitämisessä vaadittavaa todistusta vastaavaksi.

(3)

Humalan ja humalatuotteiden varmentamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EC) N:o 1850/2006 (5) humalatuotteiden kaupan pitämiselle asetetaan erittäin tiukat vaatimukset erityisesti seosten osalta. Tällä hetkellä rajoilla ei ole valvontamenetelmiä, joilla voitaisiin valvoa tehokkaasti näiden vaatimusten noudattamista. Ainoastaan viejämaiden sitoumus noudattaa yhteisön vaatimuksia näiden tuotteiden kaupan pitämisessä voi korvata valvonnan. On siis tarpeen vaatia, että näiden kolmansista maista lähtöisin olevien tuotteiden mukana on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 158 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus.

(4)

Sen takaamiseksi, että yhteisön varmentamista koskevia sääntöjä noudatetaan, jäsenvaltioiden on suoritettava tarkastuksia varmistaakseen, että tuotu humala on asetuksen (EY) N:o 1850/2006 kaupan pitämisen vähimmäisvaatimusten mukaista.

(5)

Tietyt kolmannet maat ovat sitoutuneet noudattamaan humalan ja humalatuotteiden kaupan pitämiselle säädettyjä vaatimuksia ja valtuuttaneet tietyt laitokset laatimaan vastaavuustodistuksia. Sen vuoksi nämä todistukset olisi hyväksyttävä yhteisön todistuksia vastaaviksi ja niihin liittyvät tuotteet olisi laskettava vapaaseen liikkeeseen.

(6)

Kyseisien kolmansien maiden laitosten tehtäviin kuuluu ajantasaistaa liitteessä I olevat tiedot ja antaa ne tiedoksi komissiolle tiiviin yhteistyön hengessä.

(7)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten työn helpottamiseksi olisi säädettävä todistusten ja otteiden muodosta ja tarpeen mukaan niiden sisällöstä sekä käytön edellytyksistä.

(8)

Kaupan käytäntöjen huomioon ottamiseksi on tarpeen antaa toimivaltaisille viranomaisille valtuus valvonnassaan teettää lähetyksen jakamisen yhteydessä todistuksesta ote jokaista jaetusta lähetyksestä peräisin olevaa uutta lähetystä varten.

(9)

Samoin kuin yhteisön varmentamisjärjestelmässä ei tietyistä tuotteista tarvitsisi esittää tässä asetuksessa säädettyä todistusta niiden käyttötarkoituksen vuoksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kolmansista maista lähtöisin olevia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan f alakohdassa tarkoitettuja tuotteita saa saattaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä ainoastaan, jos on todiste siitä, että ne täyttävät mainitun asetuksen 158 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

2.   Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistaminen suoritetaan esittämällä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 158 artiklan 2 kohdassa säädetty todistus, jäljempänä ’vastaavuustodistus’.

2 artikla

Tässä asetuksessa ’lähetyksellä’ tarkoitetaan tuotemäärää, jolla on samat ominaisuudet ja jonka yksi ja sama lähettäjä lähettää samanaikaisesti yhdelle ja samalle vastaanottajalle.

3 artikla

Kolmansista maista tuotujen humalan ja humalasta valmistettujen tuotteiden mukana seuraavat liitteessä I mainitun kolmannen maan, josta humala tai tuote on peräisin, virallisen valtuutetun laitoksen antamat todistukset, hyväksytään vastaavuustodistuksiksi.

Liite I tarkistetaan kolmansien maiden toimittamien tiedonantojen perusteella.

4 artikla

1.   Vastaavuustodistus on laadittava kullekin lähetykselle liitteessä II olevan mallin mukaiselle lomakkeelle yhtenä alkuperäiskappaleena ja kahtena jäljennöksenä liitteen IV säännösten mukaisesti.

2.   Vastaavuustodistus on pätevä ainoastaan, jos se on asianmukaisesti täytetty ja jonkin liitteessä I mainitun laitoksen oikeaksi todistama.

3.   Vastaavuustodistus on asianmukaisesti oikeaksi todistettu, kun siihen on merkitty lähetyspaikka ja -päivä ja kun siinä on sen lähettäneen laitoksen allekirjoitus ja leima.

5 artikla

1.   Jokaisessa yksittäisessä pakkauksessa, jonka vastaavuus todistetaan, on oltava seuraavat merkinnät yhdellä yhteisön virallisella kielellä:

a)

tuotteen kuvaus;

b)

lajike tai lajikkeet;

c)

alkuperämaa;

d)

vastaavuustodistuksen tai sen otteen 9 kohdassa esitetyt merkit ja numerot.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyt merkinnät on tehtävä pakkauksen ulkopintaan luettavin, samankokoisin ja pysyvin kirjaimin.

6 artikla

1.   Kun lähetys, jonka vastaavuus on todistettu, lähetetään edelleen lähetyksen jakamisen jälkeen ennen kuin se on saatettu vapaaseen liikkeeseen, jokaiselle jaetusta lähetyksestä peräisin olevalle lähetykselle on laadittava todistusote.

Todistus korvataan tarpeellisella määrällä otteita.

Asianomaisen on laadittava ote liitteessä III olevan mallin mukaiselle lomakkeelle yhtenä alkuperäiskappaleena ja kahtena jäljennöksenä liitteen IV säännösten mukaisesti.

2.   Tulliviranomaisen on tehtävä merkintä vastaavuustodistuksen alkuperäiskappaleeseen, sen kahteen jäljennökseen ja todistettava oikeaksi jokainen alkuperäinen ote ja sen kaksi jäljennöstä.

Tulliviranomaisen on säilytettävä alkuperäinen vastaavuustodistus, lähetettävä sen kaksi jäljennöstä asetuksen (EY) N:o 1850/2006 21 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle ja lähetettävä alkuperäinen ote ja sen kaksi jäljennöstä asianomaiselle.

7 artikla

Vastaavuustodistuksen tai sen otteen alkuperäiskappale ja sen kaksi jäljennöstä on esitettävä tulliviranomaisille niiden tullimuodollisuuksien yhteydessä, jotka on täytettävä todistukseen liittyvän tuotteen saattamiseksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä; tämän tulliviranomaisen on todistettava oikeaksi todistus tai sen ote jäljennöksineen ja säilytettävä alkuperäiskappale. Tulliviranomaiset lähettävät yhden jäljennöksen asetuksen (EY) N:o 1850/2006 21 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltioon, jossa tuote on saatettu vapaaseen liikkeeseen. Toinen jäljennös lähetetään takaisin maahantuojalle, jonka on säilytettävä sitä vähintään kolme vuotta.

8 artikla

Jälleenmyynnissä tai jaettaessa lähetys sen jälkeen, kun se on saatettu vapaaseen liikkeeseen, tuotteen mukana on seurattava myyjän laatima kauppalasku tai kaupallinen asiakirja, johon on merkitty vastaavuustodistuksen tai otteen numero sekä nämä todistukset tai otteet antaneen laitoksen nimi.

Kaupallisessa asiakirjassa tai laskussa on lisäksi oltava vastaavuustodistuksesta tai sen otteesta ilmenevät seuraavat tiedot:

a)

kun kyseessä on humalantähkät:

i)

tuotteen kuvaus;

ii)

bruttopaino;

iii)

tuotantopaikka;

iv)

satovuosi;

v)

lajike;

vi)

alkuperämaa;

vii)

todistuksen 9 kohdassa esitetyt merkit ja numerot;

b)

kun kyseessä ovat humalasta valmistetut tuotteet, a alakohdan tietojen lisäksi jalostuspaikka ja -päivä.

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä säännöllisesti satunnaistarkastuksia sen tutkimiseksi, täyttääkö asetuksen (EY) N:o 1234/2007 158 artiklan mukaisesti tuotu humala asetuksen (EY) N:o 1850/2006 liitteessä I vahvistetut kaupan pitämisen vähimmäisvaatimukset.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä kesäkuuta kertomus, jossa kerrotaan mainittua päivämäärää edeltävän vuoden aikana tehtyjen tarkastusten tiheys, tyyppi ja tulokset. Tarkastusten on katettava vähintään viisi prosenttia humalalähetysten määrästä, joka arvioidaan tuotavan vuoden aikana kolmansista maista kyseiseen jäsenvaltioon.

3.   Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että tutkitut näytteet eivät täytä 1 kohdassa tarkoitettuja kaupan pitämisen vähimmäisvaatimuksia, vastaavia lähetyksiä ei saa pitää kaupan yhteisössä.

4.   Kun jäsenvaltio toteaa, että jonkin tuotteen ominaisuudet eivät ole tuotteen mukana seuraavan vastaavuustodistuksen mukaisia, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Tällaiselle tuotteelle vastaavuustodistuksen antanut laitos voidaan päättää poistaa tämän asetuksen liitteenä I olevasta luettelosta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

10 artikla

Tästä asetuksesta poiketen seuraaviin tarkoituksiin tarkoitettujen humalan ja humalasta saatujen tuotteiden saattaminen vapaaseen liikkeeseen ei edellytä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen esittämistä eikä 5 artiklan säännösten noudattamista, jos humalantähkiä tai humalajauhetta sisältävän pakkauksen paino ei ole enemmän kuin 1 kilogrammaa eikä humalauutetta sisältävän pakkauksen paino ole enemmän kuin 300 grammaa:

a)

yksityishenkilöiden omaan käyttöön myytäviksi tarkoitetuissa pienissä pakkauksissa olevat tuotteet;

b)

tieteellisiin ja teknisiin kokeisiin tarkoitetut tuotteet;

c)

messuille tarkoitetut tuotteet, joihin sovelletaan tähän tarkoitukseen säädettyä tullijärjestelmää.

Pakkaukseen on merkittävä tuotteen kuvaus, paino ja lopullinen käyttötarkoitus.

11 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3076/78 ja (ETY) N:o 3077/78.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 367, 28.12.1978, s. 17.

(3)  EYVL L 367, 28.12.1978, s. 28.

(4)  Katso liite V.

(5)  EUVL L 355, 15.12.2006, s. 72.


LIITE I

LAITOKSET, JOILLA ON VALTUUDET ANTAA TODISTUKSIA

Humalantähkät, CN-koodi: ex 1210

Jauhettu humala, CN-koodi: ex 1210

Humalasta saadut kasvimehut ja -uutteet, CN-koodi: 1302 13 00

Alkuperämaa

Valtuutetut laitokset

Osoite

Koodi

Puhelin

Faksi

Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)

Australia

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Kiina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Uusi-Seelanti

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Serbia

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Etelä-Afrikka

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Sveitsi

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Yhdysvallat

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 tai 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


LIITE II

VASTAAVUUSTODISTUSLOMAKE

Image


LIITE III

VASTAAVUUSTODISTUSLOMAKKEEN OTE

Image


LIITE IV

4 JA 6 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA LOMAKKEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

I.   PAPERI

Käytettävän paperin on oltava valkoista ja sen painon on oltava vähintään 40 g/m2.

II.   KOKO

Koon on oltava 210 × 297 mm.

III.   KIELET

A.

Vastaavuustodistus on laadittava yhdellä yhteisön virallisella kielellä. Se voidaan laatia myös lähettäjämaan virallisella kielellä tai yhdellä lähettäjämaan virallisella kielellä.

B.

Vastaavuustodistuksen ote on laadittava yhdellä yhteisön virallisella kielellä, jonka lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen on nimennyt.

IV.   LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN

A.

Lomakkeet on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Viimeksi mainitussa tapauksessa ne on täytettävä selvästi musteella painokirjaimin.

B.

Kukin lomake on yksilöitävä lähettäjäviranomaisen antamalla numerolla. Tämän numeron on oltava sama alkuperäisessä lomakkeessa ja sen kahdessa jäljennöksessä.

C.

Kun kyseessä ovat vastaavuustodistus ja sen otteet:

1.

humalaseoksista valmistettujen humalatuotteiden osalta 5 kohtaa ei täytetä;

2.

kaikkien humalasta valmistettujen tuotteiden osalta 7 ja 8 kohta on täytettävä;

3.

tuotteen kuvauksen (9 kohta) on oltava tapauksen mukaan yksi seuraavista:

a)

”käsittelemätön humala”, jos humala on kuivattu ja pakattu ainoastaan kerran;

b)

”käsitelty humala”, jos humala on kuivattu ja pakattu lopullisesti;

c)

”humalajauhe” (mukaan lukien rakeistettu humala ja lupuliinipitoinen humala);

d)

”isomerisoitu humalauute”, jos uutteen alfahapot on isomerisoitu lähes täysin;

e)

”humalauute”, jos on kyseessä on muu kuin isomerisoitu humalauute;

f)

”humalatuotteiden seos”, jos kyseessä on c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden seos lukuun ottamatta humalaa;

4.

kuvauksen ”käsittelemätön humala” tai ”käsitelty humala” yhteydessä on oltava ilmaisu ”ilman siemeniä”, jos siementen osuus on vähemmän kuin 2 % humalan painosta, ja ilmaisu ”siemenineen’ muissa tapauksissa;

5.

kun humalatuote on saatu eri humalalajikkeista ja/tai eri tuotantopaikoista, 9 kohdassa on mainittava nämä eri lajikkeet ja/tai tuotantopaikat ja niiden jälkeen kunkin seokseen kuuluvan lajikkeen tai humalan tuotantopaikan prosenttiosuus tuotteen painosta.


LIITE V

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (ETY) N:o 3076/78

(EYVL L 367, 28.12.1978, s. 17)

 

Komission asetus (ETY) N:o 1465/79

(EYVL L 177, 14.7.1979, s. 35)

ainoastaan 2 artikla ja 3 artiklassa asetukseen (ETY) N:o 3076/78 tehtyjen viittausten osalta

Komission asetus (ETY) N:o 4060/88

(EYVL L 356, 24.12.1988, s. 42)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (ETY) N:o 2264/91

(EYVL L 208, 30.7.1991, s. 20)

 

Komission asetus (ETY) N:o 2940/92

(EYVL L 294, 10.10.1992, s. 8)

 

Komission asetus (ETY) N:o 717/93

(EYVL L 74, 27.3.1993, s. 45)

 

Komission asetus (ETY) N:o 2918/93

(EYVL L 264, 23.10.1993, s. 37)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3077/78

(EYVL L 367, 28.12.1978, s. 28)

 

Komission asetus (ETY) N:o 673/79

(EYVL L 85, 5.4.1979, s. 25)

 

Komission asetus (ETY) N:o 1105/79

(EYVL L 138, 6.6.1979, s. 9)

 

Komission asetus (ETY) N:o 1466/79

(EYVL L 177, 14.7.1979, s. 37)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3042/79

(EYVL L 343, 31.12.1979, s. 5)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3093/81

(EYVL L 310, 30.10.1981, s. 17)

 

Komission asetus (ETY) N:o 541/85

(EYVL L 62, 1.3.1985, s. 57)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3261/85

(EYVL L 311, 22.11.1985, s. 20)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3589/85

(EYVL L 343, 20.12.1985, s. 19)

ainoastaan 1 artiklan 2 kohta

Komission asetus (ETY) N:o 1835/87

(EYVL L 174, 1.7.1987, s. 14)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3975/88

(EYVL L 351, 21.12.1988, s. 23)

 

Komission asetus (ETY) N:o 4060/88

(EYVL L 356, 24.12.1988, s. 42)

ainoastaan 2 artikla

Komission asetus (ETY) N:o 2835/90

(EYVL L 268, 29.9.1990, s. 88)

 

Komission asetus (ETY) N:o 2238/91

(EYVL L 204, 27.7.1991, s. 13)

 

Komission asetus (ETY) N:o 2915/93

(EYVL L 264, 23.10.1993, s. 29)

 

Komission asetus (EY) N:o 812/94

(EYVL L 94, 13.4.1994, s. 4)

 

Komission asetus (EY) N:o 1757/94

(EYVL L 183, 19.7.1994, s. 11)

 

Komission asetus (EY) N:o 201/95

(EYVL L 24, 1.2.1995, s. 121)

 

Komission asetus (EY) N:o 972/95

(EYVL L 97, 29.4.1995, s. 62)

 

Komission asetus (EY) N:o 2132/95

(EYVL L 214, 8.9.1995, s. 7)

 

Komission asetus (EY) N:o 539/98

(EYVL L 70, 10.3.1998, s. 3)

 

Komission asetus (EY) N:o 81/2005

(EUVL L 16, 20.1.2005, s. 52)

 

Komission asetus (EY) N:o 495/2007

(EUVL L 117, 5.5.2007, s. 6)

 


LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 3076/78

Asetus (ETY) N:o 3077/78

Tämä asetus

1 artiklan 1 ja 2 kohta

 

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

 

2 artikla

 

1 artiklan ensimmäinen virke

3 artiklan ensimmäinen kohta

 

1 artiklan toinen virke

3 artiklan toinen kohta

2 artikla

 

4 artikla

3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

 

5 artiklan 1 kohdan johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen-neljäs luetelmakohta

 

5 artiklan 1 kohdan a-d alakohta

3 artiklan 2 kohta

 

5 artiklan 2 kohta

4 artikla

 

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

 

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohdan toinen virke

 

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 1 kohdan kolmas virke

 

6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

 

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 2 kohdan toinen virke

 

6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

6 artikla

 

7 artikla

7 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen johdantokappale

 

8 artiklan ensimmäinen kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan toinen johdantokappale ja 1 alakohta

 

8 artiklan toisen kohdan johdantokappale

7 artiklan 1 a alakohdan johdantokappale

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan johdantokappale

7 artiklan 1 a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan i alakohta

7 artiklan 1 a alakohdan toinen luetelmakohta

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan ii alakohta

7 artiklan 1 a alakohdan kolmas luetelmakohta

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan iii alakohta

7 artiklan 1 a alakohdan neljäs luetelmakohta

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan iv alakohta

7 artiklan 1 a alakohdan viides luetelmakohta

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan v alakohta

7 artiklan 1 a alakohdan kuudes luetelmakohta

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan vi alakohta

7 artiklan 1 a alakohdan seitsemäs luetelmakohta

 

8 artiklan toisen kohdan a alakohdan vii alakohta

7 artiklan 1 b alakohta

 

8 artiklan toisen kohdan b alakohta

7 artiklan 2 alakohta

 

7a artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen virke

 

9 artiklan 1 kohta

7a artiklan ensimmäisen kohdan toinen virke

 

9 artiklan 2 kohta

7a artiklan toinen kohta

 

9 artiklan 3 kohta

7a artiklan kolmannen kohdan ensimmäinen virke

 

9 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

7a artiklan kolmannen kohdan toinen virke

 

9 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

8 artikla

 

10 artikla

9 artikla

 

10 artikla

 

11 artikla

12 artikla

 

Liite

Liite I

Liite I

 

Liite II

Liite II

 

Liite III

Liite III

 

 

Liite IV

 

Liite IV

Liite V

Liite VI


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/57


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1296/2008

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008

tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 1839/95 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten mukaan yhteisö on sitoutunut markkinointivuodesta 1995/96 alkaen avaamaan alennetuin tariffein kiintiöitä toisaalta Portugalille 500 000 maissitonnin osalta ja toisaalta Espanjalle kahden miljoonan maissitonnin ja 300 000 durratonnin osalta. Espanjaa koskevan tuontikiintiön kohdalla Espanjaan tuotavat tiettyjen viljaa korvaavien tuotteiden määrät vähennetään suhteellisesti tuotavista kokonaismääristä; Portugalin kohdalla avatun maissin tuontikiintiön osalta tosiasiallisesti maksettava tuontitulli ei saisi ylittää 50 euroa tonnia kohden.

(3)

Kyseisten kiintiöiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi säädettävä Espanjaan tai Portugaliin tuotujen maissi- tai durramäärien huomioon ottamista koskevista vastaavanlaisista menetelmistä.

(4)

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja jotta komissio voi tehokkaasti valvoa järjestelmää ja yhteisön kansainvälisiä sitoumuksia olisi sen vuoksi määritettävä tarkasti kyseisten kiintiöiden mukaisesti kirjanpitoon merkittävät tuontimäärät ja säädettävä, että Espanjan ja Portugalin on ilmoitettava komissiolle kuukausittain kyseisten tuotteiden tosiasiallisesti toteutuneet tuontimäärät ja täsmennettävä laskentamenetelmä, jota on käytetty.

(5)

Portugaliin tuotavan maissin ja Espanjaan tuotavan maissin ja durran tuontikiintiöille säädetty tuontikausi sekä mahdollisten korvaavien tuotteiden tuonti perustuvat kalenterivuoteen.

(6)

Portugaliin vuosittain tuotavan maissin ja Espanjaan vuosittain tuotavan maissin ja durran määrästä vähennettävän eräiden samana vuonna Espanjaan tuotavien korvaavien viljatuotteiden määrän perusteella ei ole mahdollista määrittää kunkin vuoden lopussa maissin tai durran kyseisen vuoden osalta vielä tuotavaa määrää. Sen vuoksi ajanjaksoa, jonka aikana tuonti voidaan merkitä kirjanpitoon kunkin vuoden osalta, on voitava pidentää tarvittaessa seuraavan vuoden toukokuuhun saakka.

(7)

Yhteisön toimijoiden edun mukaista on varmistaa, että asianomaisia tuotteita on yhteisön markkinoilla saatavilla riittävästi vakain hinnoin, ja samalla välttää suurina hintojen vaihteluina esiintyvät tarpeettomat ja liialliset riskit tai jopa markkinahäiriöt. Komission olisi kehittyvät kansainväliset markkinat, Espanjan ja Portugalin toimitusedellytykset ja yhteisön kansainväliset sitoumukset huomioon ottaen päätettävä, onko tarpeen toteuttaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (4) mukaisesti vahvistettavien vientitullien alennus, jotta asianomaisten tuotteiden tuontikiintiöiden täyttyminen voitaisiin varmistaa.

(8)

Näiden kiintiöiden täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi säädettävä säännöksistä, joissa pyritään joko suoraan maailmanmarkkinoilta tapahtuviin ostoihin tai asetuksen (EY) N:o 1249/96 mukaisesti vahvistetun tuontitullin alennusmenettelyn soveltamiseen.

(9)

Toisaalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1528/2007 (5) vahvistetussa järjestelmässä, jota sovelletaan tietyistä Afrikan, Karibian tai Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot) peräisin olevaan durran ja maissin tuontiin yhteisöön, ja toisaalta tässä asetuksessa säädettyjen etujen kasautuminen on luonteeltaan omiaan aiheuttamaan häiriöitä Espanjan ja Portugalin viljamarkkinoille. Tämä epäkohta voidaan korjata vahvistamalla tämän asetuksen mukaisesti tuotavan maissin ja durran osalta sovellettava erityinen tullin maksunalennus.

(10)

Maailmanmarkkinoilla tapahtuvien suorien ostojen osalta ja toimien toteuttamisen mahdollistamiseksi mahdollisimman hyvissä olosuhteissa ja erityisesti alhaisemmin osto- ja kuljetuskustannuksin olisi säädettävä kyseisen maksajaviraston tai interventioelimen nimeämien varastojen toimitusten varmistamisesta tarjouskilpailun avulla. Olisi säädettävä, että tarjouksen tekijöiden tarjoukset on tehtävä yksilöidyistä eristä kyseisen jäsenvaltion tietyillä alueilla käytettävissä olevia ja tarjouskilpailuilmoituksessa julkaistuja varastointimahdollisuuksia noudattaen.

(11)

Olisi toisaalta hyväksyttävä yksityiskohtaiset säännöt tarjouskilpailun järjestämiseksi sekä tullinalennuksen osalta että maailmanmarkkinoilla suoritettavien ostojen toteuttamiseksi ja toisaalta määriteltävä tarjousten tekemistä sekä vakuuden antamista ja vapauttamista koskevat edellytykset, jotka takaavat tarjouskilpailuun osallistujan velvoitteiden noudattamisen.

(12)

Kyseisten ostotoimien moitteettoman taloudellisen ja rahoituksellisen hallinnan varmistamiseksi ja erityisesti toimijaan kohdistuvien suhteettomien ja liiallisten vaarojen välttämiseksi ottaen huomioon Espanjan ja Portugalin markkinoilla ennakoitavissa olevat hinnat, olisi säädettävä mahdollisuudesta tuoda markkinoille alennetuin tullein sellaista viljaa, joka ei täytä tarjouskilpailussa vaadittavia laatuvaatimuksia. Tällöin tullinalennus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin mainitun alennuksen osalta viimeksi vahvistettu summa.

(13)

Olisi annettava säännökset tästä asetuksesta aiheutuvien toimien merkitsemisestä kirjanpitoon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 (6) säädettyjen järjestelyjen mukaisesti.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISTÄ

1 artikla

1.   Kolmansista maista tulevat enintään kahden miljoonan maissitonnin ja enintään 0,3 miljoonan durratonnin tuontikiintiöt avataan vuosittain kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta Espanjassa tapahtuvaa vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Näiden kiintiöiden mukaiseen tuontiin sovelletaan tässä asetuksessa määriteltyjä edellytyksiä.

2.   Enimmäismäärältään 0,5 miljoonaa maissitonnia oleva tuontikiintiö avataan vuosittain kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta Portugalissa tapahtuvaa vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Kyseisen kiintiön mukaan tapahtuva tuonti on suoritettava vuosittain tässä asetuksessa määritellyin edellytyksin.

3.   Asianmukaisesti todettujen teknisten vaikeuksien ilmetessä voidaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa markkinointivuoden päättymisen ylittävä tuontikausi.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädettyä lasimaisen maissin tuontitullin alennusta ei sovelleta tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyissä kiintiöissä.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa Espanjaan tuotavaksi säädetyistä määristä vähennetään suhteellisesti kunkin vuoden osalta CN-koodeihin 2303 10 19 ja 2309 90 20 kuuluvien maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden, CN-koodiin 2303 30 00 kuuluvan rankin ja CN-koodiin ex 2308 00 40 kuuluvien sitrushedelmien hedelmälihan jätetuotteiden kyseisen vuoden aikana kolmansista maista Espanjaan tuodut määrät.

2.   Komissio merkitsee kirjanpitoon 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden mukaisesti

a)

maissimäärät (CN-koodi 1005 90 00) ja durramäärät (CN-koodi 1007 00 90), jotka on tuotu Espanjaan, ja maissimäärät (CN-koodi 1005 90 00), jotka on tuotu Portugaliin kunkin kalenterivuoden aikana ja tarvittaessa seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä;

b)

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut, Espanjaan kunkin kalenterivuoden aikana tuodut maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden, rankin ja sitrushedelmien hedelmälihan jätetuotteiden määrät;

Jos kirjanpitoon merkitään viitevuotena olevaa kalenterivuotta seuraavien kuukausien määrät ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, kyseisiä määriä ei voida enää merkitä kirjanpitoon seuraavana kalenterivuotena.

3.   Edellä 2 kohdassa säädettyä kirjanpitoon merkitsemistä varten Espanjaan ja Portugaliin seuraavien säädösten mukaisesti tuotuja maissimääriä ei oteta huomioon:

a)

neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2000 (7);

b)

neuvoston ja komission päätös 2005/40/EY, Euratom (8);

c)

neuvoston päätös 2006/580/EY (9);

d)

komission asetus (EY) N:o 969/2006 (10).

3 artikla

Espanjan ja Portugalin toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle sähköisesti viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden viimeksi edellisen kuukauden aikana tuodut määrät liitteessä I olevan mallin mukaisesti.

4 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa säädetyt maissi- ja durramäärät on tarkoitettu jalostettaviksi tai käytettäviksi Espanjassa.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa säädetyt maissimäärät on tarkoitettu jalostettaviksi tai käytettäviksi Portugalissa.

5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tuontikiintiöiden mukaan ja 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja määrällisiä rajoituksia noudattaen tuonnin on tapahduttava Espanjaan ja Portugaliin joko 6 artiklassa säädettyä tuontitullin alennusjärjestelmää soveltamalla tai maailmanmarkkinoilla suoritettavien suorien ostojen avulla.

II   LUKU

TUONTI, JOHON LIITTYY TUONTITULLIN ALENTAMINEN

6 artikla

1.   Jäljempänä 15 artiklan säännösten soveltamista rajoittamatta Espanjaan suuntautuvassa maissin ja durran tuonnissa tai Portugaliin suuntautuvassa maissin tuonnissa, joka noudattaa 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja määrällisiä rajoituksia, asetuksen (EY) N:o 1249/96 mukaisesti vahvistettuun tuontitulliin voidaan soveltaa alennusta.

2.   Komissio päättää vallitsevat markkinaolosuhteet huomioon ottaen, onko 1 kohdassa tarkoitettua alennusta sovellettava tuontikiintiöiden täyttymisen varmistamiseksi.

3.   Jos komissio päättää soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua alennusta, sen määrä vahvistetaan joko kiinteästi tai tarjouskilpailun avulla tasolle, jolla voidaan välttää Espanjaan suuntautuvan tuonnin haitalliset vaikutukset Espanjan markkinoille ja Portugaliin suuntautuvan tuonnin haitalliset vaikutukset Portugalin markkinoille sekä varmistaa 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen määrien tuonnin toteutuminen.

4.   Kiinteän alennuksen määrä, ja jos alennus vahvistetaan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tarjouskilpailumenettelyä noudattaen, on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Portugaliin suuntautuvassa tuonnissa 3 kohdassa tarkoitettu alennus on vahvistettava siten, että tosiasiallisesti maksettava tulli ei ole suurempi kuin 50 euroa tonnia kohden.

Alennus voi olla erilainen sen mukaan, tuodaanko maissia ja/tai durraa asetuksen (EY) N:o 1528/2007 mukaisesti.

5.   Edellä 1 kohdassa säädettyä tuontitullin alennusta sovelletaan Espanjaan tulevaan CN-koodiin 1005 90 00 kuuluvan maissin ja CN-koodiin 1007 00 90 kuuluvan durran tuontiin sekä Portugaliin tulevaan CN-koodiin 1005 90 00 kuuluvan maissin tuontiin, joka suoritetaan Espanjan ja Portugalin toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen säännösten mukaisesti ja komission suostumuksella antamien todistusten perusteella. Nämä todistukset ovat voimassa ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa ne on annettu.

7 artikla

1.   Tuontitullin alennuksesta voidaan järjestää tarjouskilpailu. Tällöin asianosaisten on osallistuttava tarjouskilpailuun joko jättämällä tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallinen tarjous vastaanottotodistusta vastaan tai ottamalla tähän yhteyttä kirjatun kirjeen, teleksin, faksin tai sähkeen muodossa.

2.   Tarjouksesta on ilmettävä:

a)

viittaus tarjouskilpailuun;

b)

tarjouksen tekijän nimi ja täsmällinen osoite teleksi- ja telekopionumeroin varustettuna;

c)

tuotava tuotteen luonne ja määrä;

d)

tuontitullin alennuksen osalta ehdotettava summa tonnia kohden euroina ilmaistuna;

e)

tuotavan viljan alkuperämaa.

3.   Kaikkiin tarjouksiin on liitettävä:

a)

todiste siitä, että tarjouksen tekijä on antanut vakuuden, jonka suuruus on 20 euroa tonnia kohden, ja

b)

kirjallinen sitoumus tuontitodistushakemuksen jättämisestä kyseiselle toimivaltaiselle elimelle myönnetyn määrän osalta tarjouksen hyväksymistä koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivää seuraavien kahden päivän kuluessa sekä sitoumus tarjouksessa ilmoitetusta alkuperämaasta tapahtuvan tuonnin toteuttamisesta.

4.   Tarjouksessa ilmoitetaan ainoastaan yksi alkuperämaa; tarjous ei voi olla suurempi kuin kunkin määräajan osalta tarjousten jättämiselle varattuna määräaikana saatavissa oleva enimmäismäärä.

5.   Tarjous, jota ei ole tehty 1 - 4 kohdan säännösten mukaisesti tai johon sisältyy muita kuin tarjouskilpailuilmoituksessa määrättyjä edellytyksiä, ei ole voimassa.

6.   Tarjousta ei voi vetää takaisin.

7.   Jätetyt tarjoukset on toimitettava toimivaltaisen elimen välityksellä komissiolle viimeistään kahden tunnin kuluessa tarjouskilpailuilmoituksessa määrätyn tarjousten tekemiselle varatun määräajan päättymisestä. Tarjoukset on tehtävä liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

8 artikla

1.   Jätettyjen tarjousten, jotka on tehty tuontitullin alennusta koskevan tarjouskilpailun mukaan, perusteella komissio päättää asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a)

joko vahvistaa tuontitullin enimmäisalennuksen;

b)

tai päättää olla jatkamatta tarjouskilpailua.

Tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisen jälkeen tarjouskilpailun voittajaksi valitaan tarjoaja(t), jonka/joiden tarjous sijoittuu kyseisen alennuksen tai sitä alhaisemmalle tasolle. Jos tarjouskilpailussa tietyn viikon osalta vahvistettu enimmäisalennus johtaa kuitenkin tuomatta olevat määrät ylittävien määrien hyväksymiseen, hyväksyttyä enimmäisalennusta vastaavan tarjouksen tekijä valitaan tarjouskilpailun voittajaksi sen määrän osalta, joka vastaa hyväksytyissä tarjouksissa haettujen lisämäärien ja saatavissa olevien määrien välistä erotusta. Jos vahvistettu enimmäisalennus vastaa useita tarjouksia, myönnettävä määrä jaetaan näiden tarjousten välillä suhteessa tarjouksissa esitettyihin määriin.

2.   Espanjan tai Portugalin toimivaltaisen elimen on kirjallisesti annettava kaikille tarjouksen tekijöille tiedoksi tulokset heidän tarjouskilpailuun osallistumisensa osalta heti, kun 1 kohdassa säädetty komission päätös on tehty.

9 artikla

1.   Todistushakemukset on tehtävä painetuille lomakkeille ja/tai komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (11) 17 artiklan säännösten mukaisesti laadituille lomakkeille. Kun komissio päättää kiinteästä alennuksesta, hakemukset on jätettävä kunkin viikon kahden ensimmäisen työpäivän aikana. Kun tullinalennusta koskeva tarjous on hyväksytty tarjouskilpailussa, hakemukset on jätettävä myönnetyn määrän osalta tarjouksen hyväksymistä koskevan ilmoituksen vastaanottamisilmoituspäivää seuraavien kahden päivän kuluessa tarjouksessa ehdotettu alennus ilmoittaen.

2.   Todistushakemuksen ja todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin tämän asetuksen liitteessä III olevista maininnoista.

3.   Kiinteää alennusta sovellettaessa todistushakemukset otetaan huomioon ainoastaan silloin, kun esitetään todiste, että 20 euron vakuus tonnia kohden on annettu kyseiselle toimivaltaiselle elimelle.

10 artikla

1.   Todistushakemuksiin on liitettävä hakijan kirjallinen sitoumus antaa viimeistään todistusta annettaessa kohtuullinen vakuus, jonka suuruus tonnia kohden on yhtä suuri kuin myönnetty kiinteä alennus tai tarjouksessa esitetty alennus.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (12) 12 artiklan a alakohdassa säädettyä vakuutta sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti annettuihin tuontitodistuksiin.

3.   Kun komissio on hyväksynyt kiinteän alennuksen sovellettavina alennuksina ja tuontitulleina käytetään tullin vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen osalta suorittaman hyväksymisen päivänä voimassa olevaa alennusta ja tullia.

4.   Alennusta koskevassa tarjouskilpailussa sovellettavana tullina käytetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen osalta tullin suorittaman hyväksymisen päivänä voimassa olevaa tullia. Lisäksi myönnetty alennus on ilmoitettava todistuksen 24 kohdassa.

Jos tuontitodistus kuitenkin annetaan lokakuun ja toukokuun välisenä aikana nämä kuukaudet mukaan lukien ja maahantuonnin tapahtuessa todistuksen antamiskuukauden jälkeen, myönnetyn alennuksen määrään lisätään todistuksen antamiskuukautena voimassa olevan, 55 prosentilla korotetun interventiohinnan ja samalla prosenttimäärällä korotetun vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen hyväksymiskuukauden välistä eroa vastaava määrä. Ennen 1 päivää lokakuuta annettujen ja tästä päivästä käytettävien todistusten osalta myönnettävän alennuksen määrästä vähennetään samalla tavalla laskettu määrä.

5.   Hakemus voidaan hyväksyä ainoastaan:

a)

jos se ei ylitä kunkin hakemustenjättöä koskevan määräajan osalta saatavissa olevaa enimmäismäärää;

b)

jos siihen on liitetty todiste tuontijäsenvaltiossa tapahtuneesta vilja-alan kaupan kansainvälisestä toiminnasta. Todiste käsittää tämän artiklan mukaisesti toisaalta kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtunutta arvonlisäveron maksamista koskevan tositejäljennöksen esittämisen toimivaltaiselle elimelle, ja toisaalta jäljennöksen joko kyseisessä jäsenvaltiossa tuonti- tai vientitodistukseen liittyvää vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevasta todisteesta tai kaupallisesta laskusta, joka koskee yhteisön sisäistä, hakijan nimissä edellisen kolmen vuoden aikana tapahtunutta kauppaan liittyvää toimintaa.

6.   Tuontijäsenvaltion tulliviranomaisten on otettava edustavat näytteet kustakin tuonnista komission direktiivin 76/371/ETY (13) liitteessä olevien säännösten mukaisesti, jotta lasimaisten jyvien pitoisuus voidaan määrittää asetuksen (EY) N:o 1249/96 6 artiklan 2 kohdassa esitetyn menettelyn ja esitettyjen perusteiden mukaisesti.

11 artikla

1.   Jos komissio on hyväksynyt kiinteän alennuksen, todistukset on tosiasiallisesti annettava saatavissa olevia määriä noudattaen viimeistään 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakuajan päättymistä seuraavana perjantaina. Jos kyseinen perjantai ei ole työpäivä, todistukset on annettava kyseistä päivää seuraavana työpäivänä.

Jos jonkin tietyn viikon osalta toimitetut hakemukset koskevat määriä, jotka ylittävät Espanjassa maissin ja durran sekä Portugalissa maissin tuomatta olevan tariffikiintiöihin kuuluvan osuuden, todistuksia saavat määrät muodostetaan soveltamalla todistushakemuksissa esitettyihin määriin yhdenmukaista vähennysprosenttia.

2.   Alennusta koskevassa tarjouskilpailussa todistukset annetaan tosiasiallisesti, sikäli kuin tarjouskilpailun voittaja on jättänyt 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tuontitodistushakemuksen määrätyssä määräajassa, niistä määristä, joiden osalta tarjouksen tekijä on ratkaistu voittajaksi, viimeistään kolmantena 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitodistushakemuksen tekemiselle varattua viimeistä päivää seuraavana työpäivänä.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on annettava komissiolle tiedoksi määrät, joista todistuksia on annettu viikon aikana viimeistään seuraavan viikon kolmantena työpäivänä.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, annettuja tuontitodistuksia pidetään voimassaoloajan määrittämiseksi annettuina tarjouksen tai hakemuksen jättämiselle vahvistetun määräajan viimeisenä päivänä.

12 artikla

1.   Todistusten voimassaoloaika on:

a)

asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklassa säädetty aika, jos komissio on hyväksynyt kiinteän alennuksen;

b)

alennusta koskevan tarjouskilpailun avaamisesta annetussa asetuksessa säädetty aika niiden todistusten osalta, jotka on annettu tullinalennusta koskevassa tarjouskilpailussa.

2.   Tuontitodistuksen 8 kohtaan on merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä saa olla enintään 5 prosenttia suurempi, mutta voi olla kuitenkin 5 prosenttia pienempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettu määrä. Mainitun todistuksen 19 kohtaan on tällöin merkittävä luku ”0”.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 8 artiklan säännöksissä säädetään, tässä asetuksessa tarkoitetuista tuontitodistuksista syntyviä oikeuksia ei voida siirtää toiselle.

13 artikla

1.   Rajoittamatta kuitenkaan 14 artiklan mukaan toteutettavia valvontatoimenpiteitä, 7 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava:

a)

välittömästi, jos tarjouskilpailussa esitettyä tarjousta ei ole käytetty;

b)

kun tarjouskilpailussa esitettyä tarjousta on käytetty tuontitodistusta annettaessa. Kun 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sitoumusta ei kuitenkaan ole noudatettu, vakuus pidätetään.

2.   Rajoittamatta kuitenkaan 14 artiklan mukaan toteutettavia valvontatoimenpiteitä, 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava:

a)

välittömästi niiden määrien osalta, joille todistusta ei ole annettu;

b)

tuontitodistus annettaessa niiden määrien osalta, joille todistus on annettu.

3.   Rajoittamatta 14 artiklan mukaisesti toteutettavien valvontatoimenpiteiden soveltamista 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava, kun tarjouskilpailun voittaja toimittaa todisteet siitä, että

a)

tuotu maissi, jonka 10 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti tehdyssä määrityksessä saatu lasimaisten jyvien pitoisuus on yli 60 prosenttia, on jalostettu jäsenvaltiossa, jossa vapaaseen liikkeeseen luovutus tapahtuu, miksi tahansa tuotteeksi, lukuun ottamatta CN-koodeihin 1904 10 10, 1103 13 tai 1104 23 kuuluvia tuotteita. Tämä voidaan todistaa T5-valvontakappaleella, jonka tulliselvitystoimipaikka laatii komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (14) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti ennen kuin tavarat lähtevät jalostettaviksi;

b)

tuotu maissi, jonka 10 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti tehdyssä määrityksessä saatu lasimaisten jyvien pitoisuus on 60 prosenttia tai alle, ja tuotu durra on jalostettu tai käytetty jäsenvaltiossa, jossa vapaaseen liikkeeseen luovutus tapahtuu. Tämä voidaan todistaa sellaiselle jalostajalle tai kuluttajalle annetulla myyntilaskulla, jonka toimipaikka on jäsenvaltiossa, jossa vapaaseen liikkeeseen luovutus tapahtuu;

c)

tuontia, jalostusta tai käyttöä ei ole voitu toteuttaa ylivoimaisen esteen vuoksi;

d)

tuotu tuote on muuttunut käyttökelvottomaksi.

Niiden määrien osalta, joista tällaista todistetta ei ole toimitettu kahdeksantoista kuukauden määräajassa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen hyväksymispäivästä, vakuus pidätetään tullina.

Tämän artiklan soveltamiseksi tuodun tuotteen jalostamista tai käyttöä pidetään suoritettuna, kun 95 prosenttia vapaaseen liikkeeseen luovutetusta määrästä on jalostettu tai käytetty.

4.   Asetuksen (EY) N:o 376/2008 34 artiklan säännöksiä, lukuun ottamatta kyseisen artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kahden kuukauden määräaikaa, sovelletaan vakuuksien osalta.

14 artikla

1.   Tullinalennuksin vapaaseen liikkeeseen luovutettu maissi ja durra pysyvät tullivalvonnassa tai vaikutukseltaan vastaavassa hallinnollisessa valvonnassa siihen asti, kunnes ne on käytetty tai jalostettu.

2.   Kyseisen jäsenvaltion on tarvittaessa toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 kohdassa säädetyn valvonnan varmistamiseksi. Näissä toimenpiteissä erityisesti tuojat velvoitetaan kaikkiin tarvittaviksi arvioituihin tarkastuksiin ja pitämään erityistä kirjanpitoa, jonka avulla toimivaltaisten viranomaisten on mahdollista suorittaa tarvittavia tarkastuksia.

3.   Kyseisen jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi 2 kohdan mukaan toteutettavat toimenpiteet heti, kun niistä on päätetty.

III   LUKU

SUORAT OSTOT MAAILMANMARKKINOILTA

15 artikla

1.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuonnin toteuttamiseksi voidaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää, että Espanjan tai Portugalin maksajavirasto tai interventioelin, jäljempänä ”interventioelin”, ostaa maailmanmarkkinoilta määritettäviä määriä maissia ja/tai durraa ja sijoittaa ne kyseisessä jäsenvaltiossa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (15) ja mainitun järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 98–113 artiklassa säädettyyn tullivarastomenettelyyn.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti ostetut määrät on saatettava myyntiin kyseisen jäsenvaltion kotimarkkinoilla asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen niillä edellytyksillä, että markkinoihin ei vaikuteta häiritsevästi ja tämän asetuksen 14 artiklaa noudattaen.

Kotimarkkinoilla tapahtuvassa myyntiin saattamisessa ostajan on tuotteen maksuhetkellä jätettävä kyseisen jäsenvaltion interventioelimelle 15 euron vakuus tonnia kohden. Vakuus on vapautettava, kun 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todiste on toimitettu. Kyseisen vakuuden vapauttamiseksi on sovellettava 13 artiklan 3 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan sekä 4 kohdan säännöksiä.

3.   Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä on perittävä tuontitulli, joka vastaa suuruudeltaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen hyväksymispäivää edeltävänä kuukautena kyseisen viljan osalta asetuksen (EY) N:o 1249/96 mukaan vahvistettujen tullien keskiarvoa, josta on vähennetty 55 prosenttia kyseisen kuukauden aikana voimassa olevasta interventiohinnasta.

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen suorittaa kyseisen jäsenvaltion interventioelin.

Kun tavaroiden ostajat suorittavat maksun interventioelimelle, myyntihinnan, josta on vähennetty ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tulli, on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 884/2006 (16) 5 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettua perittyä rahamäärää.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua ostoa pidetään asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna maatalousmarkkinoiden sääntelemiseksi tehtävänä interventiona.

5.   Yhteisö vastaa kokonaisuudessaan maksuista, jotka interventioelin on suorittanut 1 kohdassa säädettyjä ostoja varten, ja niitä pidetään asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisina interventioina. Kyseisen jäsenvaltion interventioelin merkitsee hinnalla ”nolla” ostetun tavaran arvon kirjanpitoon asetuksen (EY) N:o 884/2006 5 artiklassa tarkoitetulle tilille.

16 artikla

1.   Espanjan ja Portugalin interventioelin suorittaa kyseisen tuotteen maailmanmarkkinoilta tapahtuvat ostot jakamalla toimitukset tarjouskilpailun avulla. Toimituksiin on sisällyttävä tuotteen osto maailmanmarkkinoilta ja sen toimittaminen purkamattomana mainitun interventioelimen nimeämiin varastoihin, jotta se voidaan sijoittaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 98–113 artiklassa säädettyyn tullivarastomenettelyyn.

Edellä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa maailmanmarkkinoilta tapahtuvia ostoja koskevassa päätöksessä määritetään erityisesti tuotavan viljan määrä, laatu, tarjouskilpailun alkamis- ja päättymispäivämäärät ja viimeinen toimituspäivä.

2.   Liitteen IV mukaisesti laadittu tarjouskilpailuilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Tarjouskilpailuilmoitus koskee yhtä tai useampaa erää. Erällä tarkoitetaan ilmoituksen tietojen mukaan toimitettavia määriä.

3.   Jäsenvaltion interventioelin hyväksyy tarvittaessa täydentävät toimenpiteet ostotoimenpiteiden toteuttamiseksi kyseisiltä maailmanmarkkinoilta.

Interventioelimen on annettava komissiolle välittömästi tiedoksi näistä toimenpiteistä ja toimitettava niistä tiedot toimijoille.

17 artikla

1.   Asianosaisten on osallistuttava tarjouskilpailuun joko jättämällä tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitetulle kyseiselle interventioelimelle kirjallinen tarjous tai ottamalla tähän yhteyttä kirjatun kirjeen, teleksin, faksin tai sähkeen muodossa.

Tarjousten on saavuttava kyseiselle interventioelimelle tarjouskilpailuilmoituksessa tarjousten tekemiselle varatun määräajan päättymispäivänä ennen kello 12 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjous voidaan tehdä ainoastaan koko erästä. Siitä on ilmettävä:

a)

viittaus tarjouskilpailuun;

b)

tarjoajan nimi ja täsmällinen osoite teleksi- ja telekopionumeroin varustettuna;

c)

tiedot erästä, jota se koskee;

d)

ehdotettu tarjous tuotetonnia kohden euroina ilmaistuna;

e)

tuotavan viljan alkuperämaa;

f)

erikseen cif-hinta tarjouksen koskemaa tuotetonnia kohden euroina.

3.   Kaikkiin tarjouksiin on liitettävä todiste siitä, että 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vakuus on annettu ennen tarjousten tekemiselle vahvistetun määräajan päättymistä.

4.   Tarjous, jota ei ole tehty tämän asetuksen säännösten mukaisesti tai johon sisältyy muita kuin tarjouskilpailuilmoituksessa määrättyjä edellytyksiä, ei ole voimassa.

5.   Tarjousta ei voi vetää takaisin.

18 artikla

1.   Tehdyt tarjoukset otetaan huomioon ainoastaan, jos todiste 20 euron suuruisen vakuuden antamisesta tonnia kohden on esitetty.

2.   Kyseisen jäsenvaltion on annettava vakuus 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen perusteiden mukaan komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (17) säännösten mukaan.

3.   Vakuus on vapautettava välittömästi, kun:

a)

tarjouskilpailussa tehtyä tarjousta ei ole käytetty;

b)

tarjouskilpailun voittaja toimittaa todisteen toimituksen toteuttamisesta hyväksytyn tarjouksen osalta 16 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti;

c)

tarjouskilpailun voittaja toimittaa todisteen siitä, että tuontia ei ole voitu toteuttaa ylivoimaisen esteen vuoksi.

19 artikla

Tarjousten käsittely ja tarkastelu tapahtuvat julkisesti. Interventioelimen on suoritettava ne välittömästi tarjousten tekemiselle vahvistetun määräajan päättymisen jälkeen.

20 artikla

1.   Rajoittamatta kuitenkaan 2 ja 3 kohdan säännösten soveltamista tarjouskilpailussa edullisimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa koskeva ratkaisupäätös on annettava kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille viimeistään toisena tarjouksen käsittelyä ja tarkastelua seuraavana työpäivänä.

2.   Jos edullisimman tarjouksen ovat samanaikaisesti esittäneet useat tarjoajat, interventioelin päättää tarjouskilpailun ratkaisemisesta arvalla.

3.   Jos tehdyt tarjoukset eivät vastaa markkinoilla tavanomaisesti noudatettuja edellytyksiä, interventioelin voi olla jatkamatta tarjouskilpailua. Tarjouskilpailu voidaan uusia viimeistään viikon kuluttua, kunnes toimitukset on ratkaistu kaikkien erien osalta.

21 artikla

1.   Toimitushetkellä interventioelimen on valvottava tavaran määrää ja laatua.

Toimitus hylätään, jos laatu ei vastaa vaadittua vähimmäislaatua. Tavara voidaan kuitenkin tuoda tarvittaessa alennetuin tullein soveltamalla sen osalta kiinteää alennusta II luvun mukaisesti, jollei tarjouskilpailuilmoituksessa määrättyjen vähennysten soveltamisesta muuta johdu.

2.   Jos toimituksia ei ole toteutettu 1 kohdan mukaisesti, 18 artiklassa tarkoitettu vakuus pidätetään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimitusta koskevan sopimuksen rikkomisesta seuraavien muiden taloudellisten vaikutusten soveltamista.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1839/95.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

23 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4.

(3)  Katso liite V.

(4)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(5)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(6)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1.

(8)  EUVL L 26, 28.1.2005, s. 1.

(9)  EUVL L 239, 1.9.2006, s. 1.

(10)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44.

(11)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(12)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

(13)  EYVL L 102, 15.4.1976, s. 1.

(14)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(16)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 35.

(17)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.


LIITE I

Maissin (CN-koodi 1005 90 00), durran (CN-koodi 1007 00 90) ja korvaavien tuotteiden (CN-koodit 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 ja ex 2308 00 40) tuontimäärät

(lomake toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Luovutettu vapaaseen liikkeeseen [kuukausi/vuosi]

 

Jäsenvaltio: [MAA/Toimivaltainen kansallinen viranomainen]


Asetus

CN-koodi

Alkuperämaa

Määrä

(tonnia)

Kannettava tulli

 

 

 

 

 


LIITE II

Kolmansista maista tulevassa …:n tuonnissa sovellettavan tullin alennusta koskeva viikoittainen tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tarjousten tekemiselle varatun määräajan päättyminen (päivämäärä/kellonaika)

1

2

3

4

5

Tarjoajien numerointi

Määrä

(tonnia)

Kertynyt määrä

(tonnia)

Tuontitullin alennus

Viljan alkuperä

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 


LIITE III

9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

espanjaksi

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

tšekiksi

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

tanskaksi

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

saksaksi

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

viroksi

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

kreikaksi

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

englanniksi

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

ranskaksi

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

italiaksi

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

latviaksi

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

liettuaksi

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

unkariksi

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

maltaksi

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

hollanniksi

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

puolaksi

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

portugaliksi

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

romaniaksi

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

slovakiksi

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

sloveeniksi

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

suomeksi

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

ruotsiksi

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


LIITE IV

TARJOUSKILPAILUN ESITTÄMISTAPA

Tarjouskilpailuilmoitus interventioelimen maailmanmarkkinoilta osalta suorittamista määrältään tonnin ostoista

(asetuksen (EY) N:o 1296/2008 16 artiklan 2 kohta)

1.

Toimitettava tuote: …

2.

Kokonaismäärä: …

3.

Luettelo erään liittyvistä varastoista: …

4.

Tavaran ominaispiirteet (mukaan lukien haetun laadun, vähimmäislaadun sekä alennusten määritelmä): …

5.

Pakkaus (irtotavara): …

6.

Toimitusaika: …

7.

Tarjousten esittämiselle varatun määräajan päättyminen: …


LIITE V

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 1839/95

(EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4)

 

Komission asetus (EY) N:o 1963/95

(EYVL L 189, 10.8.1995, s. 22)

 

Komission asetus (EY) N:o 2235/2000

(EYVL L 256, 10.10.2000, s. 13)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 777/2004

(EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50)

ainoastaan 4 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1558/2005

(EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6)

 

Komission asetus (EY) N:o 1996/2006

(EUVL L 398, 30.12.2006, s. 1)

ainoastaan 6 artikla ja liite V

Komission asetus (EY) N:o 583/2007

(EUVL L 138, 30.5.2007, s. 7)

 


LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1839/95

Tämä asetus

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 2a kohta

1 artiklan 3 ja 4 kohta

1 artiklan 3 ja 4 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale ja a alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ii alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan toisen kohdan toinen alakohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 a artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 a kohta

6 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

5 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

5 artiklan 4 kohta

6 artiklan 5 kohta

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohdan johdantokappale

7 artiklan 2 kohdan johdantokappale

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan a alakohta

6 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan b alakohta

6 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan c alakohta

6 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan d alakohta

6 artiklan 2 kohdan viides luetelmakohta

7 artiklan 2 kohdan e alakohta

6 artiklan 3-7 kohta

7 artiklan 3-7 kohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artikla

9 artikla

9 artiklan 1-4 kohta

10 artiklan 1-4 kohta

9 artiklan 5 kohdan johdantokappale

10 artiklan 5 kohdan johdantokappale

9 artiklan 5 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 5 kohdan a alakohta

9 artiklan 5 kohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 5 kohdan b alakohta

9 artiklan 6 kohta

10 artiklan 6 kohta

10 artikla

11 artikla

11 artiklan 1 kohdan johdantokappale

12 artiklan 1 kohdan johdantokappale

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

12 artiklan 1 kohdan a alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

12 artiklan 1 kohdan b alakohta

11 artiklan 2 ja 3 kohta

12 artiklan 2 ja 3 kohta

12 artiklan 1 ja 2 kohta

13 artiklan 1 ja 2 kohta

12 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

12 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

12 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

12 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

12 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan neljäs luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohta

12 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta

13 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta

12 artiklan 4 kohta

13 artiklan 4 kohta

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohdan johdantokappale

17 artiklan 2 kohdan johdantokappale

16 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan a alakohta

16 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan b alakohta

16 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan c alakohta

16 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan d alakohta

16 artiklan 2 kohdan viides luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan e alakohta

16 artiklan 2 kohdan kuudes luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan f alakohta

16 artiklan 3, 4 ja 5 kohta

17 artiklan 3, 4 ja 5 kohta

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

19 artikla

20 artikla

20 artikla

21 artikla

21 artikla

22 artikla

22 artikla

23 artikla

Liite I

Liite II

Liite I A

Liite III

Liite II

Liite IV

Liite III

Liite I

Liite V

Liite VI


DIREKTIIVIT

19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/71


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/123/EY,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja VII mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut kulutustavaroita käsittelevää tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea totesi 20 päivänä kesäkuuta 2006 antamassaan lausunnossa, että vaikka 4-aminobentsoehappo (PABA) on nykyisin sallittu ja sitä käytetään aurinkosuoja-aineena, asiakirja-aineistoa arvioitaessa kävi ilmeiseksi, että suuri osa tiedoista ei vastaa voimassa olevia standardeja ja ohjeita. 4-aminobentsoehapon asianmukaisen riskinarvioinnin suorittamiseksi kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea vaati, että kosmetiikka-alan on toimitettava viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2007 uusi asiakirja-aineisto, joka sisältää voimassa olevien standardien ja kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean ohjeiden mukaiset turvallisuutta koskevat lisätiedot.

(2)

Kosmetiikka-ala ei toimittanut kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean 20 päivänä kesäkuuta 2006 antamassa lausunnossa edellytettyjä turvallisuutta koskevia lisätietoja.

(3)

Ilman asianmukaista riskinarviointia 4-aminobentsoehapon käyttöä UV-suodattimena kosmeettisissa valmisteissa ei voida pitää turvallisena, ja siksi se olisi poistettava direktiivin 76/768/ETY liitteestä VII ja mainittava liitteen II luettelossa.

(4)

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI) -nimisen aineen osalta kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea totesi 15 päivänä huhtikuuta 2008 antamassaan lausunnossa, että kyseisen aineen käyttö kosmeettisissa valmisteissa enimmäispitoisuuden ollessa 10 prosenttia ei aiheuta riskiä kuluttajalle. Kyseisen aineen sallitun käytön soveltamisalan laajentamiseksi direktiivin 76/768/ETY liitteessä VII olevan 28 kohdan c saraketta olisi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/768/ETY liitteet II ja VII tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 8 päivänä heinäkuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava tämän direktiivin liitteessä olevassa 3 kohdassa vahvistettuja säännöksiä 8 päivästä heinäkuuta 2009.

Niiden on sovellettava tämän direktiivin liitteessä olevassa 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja säännöksiä 8 päivästä lokakuuta 2009.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.


LIITE

Muutetaan direktiivi 76/768/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II oleva 167 kohta ”4-aminobentsoehapon esterit, joissa vapaa aminoryhmä, paitsi liitteessä VII olevassa 2 osassa mainitut” ilmaisulla ”4-aminobentsoehappo ja sen esterit, joissa vapaa aminoryhmä”.

2)

Poistetaan liitteessä VII oleva 1 kohta.

3)

Poistetaan liitteessä VII olevan 28 kohdan c sarakkeessa oleva ilmaus ”aurinkosuojavalmisteissa”.


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/73


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/124/EY

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

tiettyjen rehu-, öljy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta siemeniin, jotka on virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi”

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen rehu-, öljy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta siemeniin, jotka on virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi”27 päivänä helmikuuta 1986 annettua komission direktiiviä 86/109/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi sekä niittynurmikan (Poa pratensis L.) siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta virallisesti varmennettuihin ”perussiemeniin” ja ”varmennettuihin siemeniin”25 päivänä heinäkuuta 1975 annettu komission direktiivi 75/502/ETY (5) saattamalla direktiivit yhtenäiseksi tekstiksi.

(2)

Direktiivillä 66/401/ETY sallitaan tiettyjen rehukasvilajien perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pitäminen kaupan.

(3)

Direktiivillä 2002/57/EY sallitaan tiettyjen öljy- ja kuitukasvilajien perussiementen, kaikenlaisten varmennettujen siementen ja kauppasiementen pitäminen kaupan.

(4)

Molempien direktiivien mukaan komissiolla on oikeus kieltää siementen pitäminen kaupan, jollei niitä ole virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi”.

(5)

Jäsenvaltiot kykenevät tuottamaan riittävästi joidenkin edellä tarkoitettujen lajien perussiemeniä ja varmennettuja siemeniä yhteisön näiden luokkien kysyntää vastaavat määrät.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(7)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ei saa pitää kaupan:

Poa pratensis L.

Niittynurmikka

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

Papaver somniferum L.

Oopiumunikko

Agrostis gigantea Roth

Isorölli

Agrostis stolonifera L.

Rönsyrölli

Phleum bertolonii DC

Ketotähkiö

Poa palustris L.

Rantanurmikka

Poa trivialis L.

Karheanurmikka

Lupinus albus L.

Valkolupiini

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

Sareptansinappi

Agrostis capillaris L.

Nurmirölli

Lotus corniculatus L.

Keltamaite

Medicago lupulina L.

Nurmimailanen

Trifolium hybridum L.

Alsikeapila

Alopecurus pratensis L.

Nurmipuntarpää

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

Heinäkaura

Bromus catharticus Vahl

Litteäkattara

Bromus sitchensis Trin.

Kattara

Lupinus luteus L.

Keltalupiini

Lupinus angustifolius L.

Sinilupiini

Poa nemoralis L.

Lehtonurmikka

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

Keltakaura

Phacelia tanacetifolia Benth.

Hunajakukka

Sinapis alba L.

Keltasinappi

Agrostis canina L.

Luhtarölli

Festuca ovina L.

Lampaannata

Trifolium alexandrinum L.

Egyptin apila

Trifolium incarnatum L.

Veriapila

Trifolium resupinatum L.

Persianapila

Vicia sativa L.

Rehuvirna

Vicia villosa Roth

Ruisvirna

siemeniä, ellei niitä ole virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi”.

2.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ei saa pitää kaupan:

Glycine max (L.) Merr.

Soija

Linum usitatissimum L.

Pellava

siemeniä, ellei niitä ole virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi”, ”ensimmäisen sukupolven varmennetuiksi siemeniksi” tai ”toisen sukupolven varmennetuiksi siemeniksi”.

2 artikla

Kumotaan direktiivi 75/502/ETY ja direktiivi 86/109/ETY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina liitteessä I olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä I olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74.

(3)  EYVL L 93, 8.4.1986, s. 21.

(4)  Katso liitteessä I oleva A osa.

(5)  EYVL L 228, 29.8.1975, s. 26.


LIITE I

A   OSA

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

(2 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 75/502/ETY

(EYVL L 228, 29.8.1975, s. 26).

Komission direktiivi 86/109/ETY

(EYVL L 93, 8.4.1986, s. 21).

Komission direktiivi 89/424/ETY

(EYVL L 196, 12.7.1989, s. 50).

Komission direktiivi 91/376/ETY

(EYVL L 203, 26.7.1991, s. 108).

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(2 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

75/502/ETY

1 päivä heinäkuuta 1976

86/109/ETY

1 päivä heinäkuuta 1987 (1 artikla)

1 päivä heinäkuuta 1989 (2 artikla)

1 päivä heinäkuuta 1990 (2 a artikla)

1 päivä heinäkuuta 1991 (3 ja 3 a artikla)

89/424/ETY

1 päivä heinäkuuta 1990

91/376/ETY

1 päivä heinäkuuta 1991


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 75/502/ETY

Direktiivi 86/109/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

 

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

 

2 artikla

1 artiklan 1 kohta

 

2 a artikla

1 artiklan 1 kohta

 

3 artikla

1 artiklan 1 kohta

 

3 a artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

 

3 a artiklan 2–6 kohta

2 artikla

4 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

Liite I

Liite II


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/76


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1297/2008/EY,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmasta (MEETS)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio sitoutui 16 päivänä maaliskuuta 2005 antamassaan tiedonannossa ”Parempaa sääntelyä kasvun ja työllisyyden edistämiseksi Euroopan unionissa” ja 24 päivänä tammikuuta 2007 antamassaan tiedonannossa ”Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen keventämiseksi Euroopan unionissa” huolehtimaan, että noudatetaan parempaa sääntelypolitiikkaa sekä vähennetään turhaa byrokratiaa ja liiallista sääntelyä.

(2)

Komissio julkaisi 14 päivänä marraskuuta 2006 tiedonannon vastaustaakan vähentämisestä, yksinkertaistamisesta ja priorisoinnista yhteisön tilastojen alalla; siinä määritetään strateginen lähestymistapa, jonka mukaan voidaan edelleen vähentää yrityksille aiheutuvaa tilastotaakkaa.

(3)

Viimeksi kuluneiden viidentoista vuoden aikana on yhteisön tilastotietotarpeiden täyttämiseksi annettu lukuisia tilastoihin liittyviä säännöksiä, joilla pyritään kuvaamaan yritysten toimintaa ja jotka sisältävät yrityksille asetettuja tietojen toimittamista koskevia velvoitteita. Alan uudelleentarkastelu on tarpeen sen varmistamiseksi, että muun muassa näiden tilastosäännösten soveltamisalat, käsitteet ja määritelmät ovat yhdenmukaiset. Kaikissa näissä säännöksissä olisi otettava mahdollisimman hyvin huomioon yksinkertaistaminen ja painopisteiden asettaminen.

(4)

Yritys- ja kauppatilastoihin kohdistuu tulevina vuosina merkittäviä haasteita. Jotta tilastot tukisivat yhteisön poliittisia aloitteita, niiden täytyy pystyä kuvaamaan sellaisia yhteisön muuttuvassa taloudessa vaikuttavia ilmiöitä kuin globalisaatio, yritystoiminnan uudet suuntaukset, tietoyhteiskunta, palvelujen kauppa, innovaatiotoiminta, muuttuvat kaupan suuntaukset sekä kilpailukyky uudistetun Lissabonin strategian valossa.

(5)

Uudistettu Lissabonin strategia, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä ja saavuttaa nopea ja kestävä kasvu, lisää ennen muuta yritys- ja kauppatilastojen tarvetta.

(6)

Euroopan yhdentyminen monilla talouden aloilla, kuten Euroopan rahaliiton ja yhteisön tullijärjestelmän alalla, aiheuttaa uusia euron asemaan kansainvälisenä maksuvälineenä liittyviä tilastotarpeita sekä tarpeen mukauttaa tilastojärjestelmää. Yritys- ja kauppatilastojen olisi vastattava näihin tarpeisiin asianmukaisesti ja tuotettava oikea-aikaista ja korkealaatuista tilastotietoa Euroopan talouden ja sen yrityssektorin rakennemuutoksista.

(7)

Yritys- ja kauppatilastoihin kuuluu monta alaa, joilla tarvitaan parannuksia, kuten yritystoiminnan rakennetilastot, lyhyen aikavälin tilastot, Prodcom-tilastot, tieto- ja viestintätekniikkaa koskevat tilastot ja jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot (Intrastat).

(8)

Yritystoimintaa ja kauppaa koskevista tilastoista vastaavien viranomaisten olisi kehitettävä uusia tilastojen tuotantomenetelmiä, jotta yrityksille koituvaa rasitetta voidaan keventää ja kaikkia käytettävissä olevia lähteitä ja uutta teknologiaa hyödyntää täysimääräisesti.

(9)

Uudentyyppisten indikaattorien tarve voi syntyä tilastotuotannon uudenaikaistamispyrkimysten seurauksena. Tarvittavia tietoja tuottavia uudentyyppisiä indikaattoreita voitaisiin luoda yhdistämällä nykyisentyyppiset yritystilastot tarvitsematta kasvattaa yritysten raportointitaakkaa. Uudet tietolähteet ja sähköinen tiedonsaanti tekevät tiedonkeruusta todennäköisesti helpompaa, ja ne tuottavat samalla enemmän tietoa. Yritystilastojen potentiaalia olisi hyödynnettävä tehokkaammin, ja tilastotiedon laatua olisi parannettava.

(10)

Kansalliset tilastolaitokset olisi päällekkäisten kustannusten ja byrokratian välttämiseksi otettava tiiviisti mukaan tilastotuotannon nykyaikaistamiseen.

(11)

Intrastat-järjestelmän yksinkertaistaminen on osa pyrkimyksiä karsia tilastovaatimuksia ja minimoida yrityksille aiheutuva taakka. Äskettäinen päätös kattavuuden vähentämisestä edistää tämän tavoitteen saavuttamista lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä olisi tutkittava muita yksinkertaistamiskeinoja, kuten yksisuuntaista järjestelmää. Näiden keinojen mahdollinen toteuttaminen pitkällä aikavälillä riippuu toteutettavuustutkimuksista ja muista tämän päätöksen mukaisesti toteutettavista toimista. Tilastojen laatua ja siirtymisestä aiheutuvia merkittäviä kustannuksia koskevat kysymykset olisi kuitenkin otettava huomioon.

(12)

Moitteettoman varainhoitotavan periaatteen mukaisesti on suoritettu ennakkoarviointi, jotta tällä päätöksellä perustettavassa ohjelmassa keskityttäisiin tarpeeseen saavuttaa tavoitteet tehokkaasti ja jotta ohjelmaan sisällytettäisiin talousarvioon liittyvät rajoitukset jo sen suunnitteluvaiheessa.

(13)

Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2) 37 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(14)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta, joka on Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamista koskevan ohjelman perustaminen, koska yhteensovittamaton uudenaikaistaminen aiheuttaisi päällekkäistä toimintaa, virheiden toistumista ja suurempia kustannuksia, vaan se voidaan kyseisten tilastojen laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)

Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (3) perustettua tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu mainitun päätöksen 3 artiklan mukaisesti.

(16)

Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 322/97 (4) on luotu viitekehys tämän päätöksen säännöksille.

(17)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

1.   Tällä päätöksellä perustetaan Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelma, jäljempänä ’MEETS-ohjelma’.

2.   MEETS-ohjelman toteuttaminen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2009 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

2 artikla

Soveltamisala ja yleiset tavoitteet

1.   MEETS-ohjelmassa vahvistetut toimenpiteet koskevat yhteisössä tuotettavia ja levitettäviä yritys- ja kauppatilastoja.

2.   MEETS-ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

a)

tarkastellaan uudelleen painopistealueita ja laaditaan tavoiteindikaattoreita uusia alueita varten (tavoite 1);

b)

yhdenmukaistetaan yritystoimintatilastojen puitteet (tavoite 2);

c)

tuetaan tehokkaamman yritys- ja kauppatilastojen tuottamisjärjestelmän käyttöä (tavoite 3); ja

d)

uudenaikaistetaan jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevaa tietojenkeruujärjestelmää, jäljempänä ’Intrastat-järjestelmä’ (tavoite 4).

3 artikla

Toimet

Toteutetaan seuraavat toimet 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi:

a)

tarkastellaan uudelleen painopistealueita ja laaditaan tavoiteindikaattoreita uusia alueita varten (tavoite 1):

Toimi 1.1: kartoitetaan merkitykseltään vähäisemmät alueet;

Toimi 1.2: kehitetään uusia alueita;

b)

yhdenmukaistetaan yritystoimintatilastojen puitteet (tavoite 2):

Toimi 2.1: sisällytetään käsitteet ja menetelmät oikeudelliseen kehykseen;

Toimi 2.2: kehitetään konserneja koskevia tilastoja;

Toimi 2.3: toteutetaan eurooppalaisia tutkimuksia yrityksille aiheutuvan taakan pienentämiseksi;

c)

tuetaan tehokkaamman yritys- ja kauppatilastojen tuottamisjärjestelmän käyttöä (tavoite 3):

Toimi 3.1: hyödynnetään entistä paremmin tietoja, joita on jo saatavilla tilastojärjestelmässä, ottaen huomioon myös estimointimahdollisuus;

Toimi 3.2: hyödynnetään entistä paremmin tietoja, joita on jo saatavilla taloussektorilla;

Toimi 3.3: kehitetään tietojen poimintaa, siirtämistä ja käsittelyä tehostavia välineitä;

d)

uudenaikaistetaan Intrastat-järjestelmää (tavoite 4):

Toimi 4.1: yhdenmukaistetaan laadunparantamiseen tähtääviä menetelmiä yksinkertaistetussa Intrastat-järjestelmässä;

Toimi 4.2: hyödynnetään entistä paremmin hallinnollisia tietoja;

Toimi 4.3: parannetaan ja helpotetaan tiedonvaihtoa Intrastat-järjestelmässä.

Tässä artiklassa tarkoitetut toimet eritellään liitteessä ja esitetään yksityiskohtaisemmin 4 artiklan mukaisissa vuosittaisissa työohjelmissa.

4 artikla

Vuosittaiset työohjelmat

Vuosittaiset työohjelmat, jotka sisältävät kuhunkin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen kuuluvien toimien painotusalueet ja tämän päätöksen mukaiset talousarviomäärärahat, hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

6 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi säännöllisesti MEETS-ohjelman mukaisesti toteutetut toimet yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tavoitteet on saavutettu, ja antaakseen ohjeita tulevien toimien tehostamiseksi.

2.   Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja sen jälkeen vuosittain vuoden 2013 loppuun saakka Euroopan parlamentille ja neuvostolle MEETS-ohjelman toteuttamista koskevan kertomuksen.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle MEETS-ohjelman toteuttamista koskevan loppukertomuksen. Kertomuksessa arvioidaan yhteisölle aiheutuneiden kustannusten perusteella edut, jotka yhteisö, jäsenvaltiot sekä tilastotiedon toimittajat ja käyttäjät ovat saaneet toimista, jotta voidaan kartoittaa mahdolliset tehostamista edellyttävät alueet.

7 artikla

Rahoitus

1.   Rahoituspuitteet MEETS-ohjelman toteuttamiseksi kaudella 2009–2013 ovat 42 500 000 euroa.

2.   Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. heinäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 18. marraskuuta 2008.

(2)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE

3 ARTIKLASSA LUETELTUJEN TOIMIEN ERITTELY

Tavoite 1

:

Tarkastellaan uudelleen painopistealueita ja laaditaan tavoiteindikaattoreita uusia alueita varten

Toimi 1.1: Kartoitetaan merkitykseltään vähäisemmät alueet

Tilastotarpeita tarkastellaan muuttuvassa maailmassa määräajoin uudelleen, ei vain siksi, että uusia tilastotarpeita saattaa ilmetä, vaan myös sen vuoksi, että muista tarpeista saattaa tulla vähemmän merkittäviä tai jopa turhia. Tästä syystä painopistealueita tarkastellaan säännöllisesti tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta löydetään tilastoalueet ja ominaisuudet, joiden merkitys on vähentynyt ja jotka voidaan siksi poistaa lakisääteisistä vaatimuksista. Näillä tarkasteluilla pyritään yksinkertaistamaan tilastovaatimuksia ja keventämään vastaustaakkaa. Komissio voi suorituttaa tältä osin ulkoisia tutkimuksia.

Toimi 1.2: Kehitetään uusia alueita

Muuttuvassa talousympäristössä on tärkeää kartoittaa tilastojen painopistealueet, kuten palvelujen kauppa, globalisaatio ja yrittäjyys, sekä sopia yhteisön tasolla kunkin painopistealueen tavoiteindikaattoreista. Nämä indikaattorit on yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälle kansainvälisten tilastojen kanssa.

Tilastot on koottava tehokkaasti, ja niiden on oltava vertailukelpoisia. Siksi Euroopan tilastojen nykyaikaistaminen on toteutettava noudattaen tinkimättä yhdenmukaisuuden ja tietojen vertailukelpoisuuden periaatetta kunakin ajanjaksona. Euroopan tilastojärjestelmässä on siten sovittava yhdenmukaistetuista määritelmistä vasta kartoitetuille ominaisuuksille ja indikaattoreille.

Kun tavoiteindikaattoreista ja niiden yhdenmukaistetuista määritelmistä on sovittu, tarvitaan lisää työtä tilastojentuottamisjärjestelmien kehittämiseksi ja testaamiseksi painopistealueilla.

Uusien alueiden ja tavoiteindikaattoreiden kehittämisen edistämiseksi komissio käynnistää selvityksiä, järjestää seminaareja ja antaa rahoitustukea metodien ja uusien tilastojen keräämistapojen kehittämiseen.

Tavoite 2

:

Yhdenmukaistetaan yritystoimintatilastojen puitteet

Toimi 2.1: Sisällytetään käsitteet ja menetelmät oikeudelliseen kehykseen

Eurooppalaiset tilastot kootaan vuosien varrella kehittyneen yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Lainsäädäntöä on tarkistettava yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Komissio voi tästä syystä suorituttaa ulkoisia tutkimuksia, joissa pyritään tarkastelemaan uudelleen voimassa olevaa lainsäädäntöä, jotta saadaan aikaan yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys yritys- ja kauppatilastojen eri aloille.

Tilastoihin liittyy useita alueita koskevia kysymyksiä. Useat tilastoalueet sisältävät esimerkiksi työllisyystietoja ja saattavat tarkastella samaa ilmiötä eri näkökulmista. Komissio suorituttaa tästä syystä ulkoisia tutkimuksia asiaankuuluvien tilastoalojen menetelmien yhdenmukaistamiseksi. Jäsenvaltioiden hankkeille myönnetään tältä osin taloudellista tukea.

On tärkeää taata yritys- ja kauppatilastojen eri alojen yhdenmukaisuus. Yhdenmukaisuus voi koskea tavarakauppatilastojen ja maksutasetilastojen välistä suhdetta samoin kuin yritystoiminnan rakennetilastojen ja kauppatilastojen välistä suhdetta. Komissio suorituttaa ulkoisia tutkimuksia ja jäsenvaltioiden hankkeille myönnetään tältä osin taloudellista tukea.

Toimi 2.2: Kehitetään konserneja koskevia tilastoja

Komissio on käynnistänyt aloitteen, jonka tarkoituksena on perustaa monikansallisia konserneja koskeva yhteisön rekisteri. Rekisteri on olennaisen tärkeä perusta talouden globalisaatiota koskevien yhdenmukaistettujen tilastojen laadinnalle. Tässä toimessa keskitytään konsernirekisterin valmiiksi saattamiseen. Komissio suorituttaa tältä osin ulkoisia tutkimuksia.

Pelkkä tällaisen rekisterin perustaminen ei riitä, vaan jäsenvaltioille annetaan taloudellista tukea tehokkaampien konserneja koskevien tiedonkeruumenetelmien kehittämiseksi ja niiden merkityksen osoittamiseksi kansainvälisen kaupan kannalta.

Monikansallisia konserneja koskevan yhteisön rekisterin käytön osalta Euroopan tilastoissa on sovellettava uutta näkökulmaa, ja siksi on tärkeää käynnistää yhteisötason konserniselvityksiä. Komissio suorituttaa ulkoisia tutkimuksia ja jäsenvaltioiden hankkeille myönnetään tältä osin taloudellista tukea.

Toimi 2.3: Toteutetaan eurooppalaisia tutkimuksia yrityksille aiheutuvan taakan pienentämiseksi

Yhteisön uusien tilastotarpeiden tarkastelemiseksi voidaan toteuttaa tapauskohtaisesti erityisiä yhteisön tutkimuksia. Ne toteutetaan komission suorituttamilla ulkoisilla tutkimuksilla ja jäsenvaltioille annettavan taloudellisen tuen avulla.

Jotta voidaan hyödyntää yhteisön säännöllisten tilastojen otanta-asetelmien mahdollisia säästöjä, komissio suorituttaa ulkoisia tutkimuksia sellaisten alueiden tunnistamiseksi, joilla yhteisön aggregaatit ovat riittäviä, ja uusien tiedonkeruujärjestelmien kehittämiseksi näille alueille. Jäsenvaltioille annetaan myös taloudellista tukea niiden tiedonkeruujärjestelmien mukauttamista varten. Yhteisöllä ei kuitenkaan ole vakiomuotoisia otanta-asetelmia, ja siksi niitä on mukautettava olosuhteiden mukaan.

Tavoite 3

:

Tuetaan entistä tehokkaamman yritys- ja kauppatilastojen tuottamisjärjestelmän käyttöönottoa

Toimi 3.1: Hyödynnetään entistä paremmin tietoja, joita on jo saatavilla tilastojärjestelmässä, ottaen huomioon myös estimointimahdollisuus

Tämän toimen perimmäisenä tavoitteena on laatia täysin integroituja tiedostoja mikrotason yritys- ja kauppatilastoja varten (nk. tietovarasto). Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioille annetaan taloudellista tukea, jotta ne voivat yhdistää keskenään yritys- ja kauppatilastojen eri alueita koskevia makro- tai mikrotason tiedostoja, kuten kauppa- ja yritysrekistereitä, ja yhdistää yritystoiminnan rakennetilastoja tutkimusta ja kehittämistä sekä tietoyhteiskuntaa koskeviin tilastoihin.

Uusia työprosesseja koskevia menetelmätutkimuksia toteutetaan, jotta meneillään olevia tiedonkeruita voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin esimerkiksi sen arvioimiseksi, mikä on tieto- ja viestintätekniikan vaikutus yritysten tulokseen, yhdistämällä eri lähteistä peräisin olevia tietoja.

Tehokkaamman tiedonkeruun tavoitteena on vähentää yrityksille koituvaa taakkaa. On varmistettava, että tilastolaitokset käyttävät kerättyjä tietoja mahdollisimman tehokkaasti. Tämän vuoksi annetaan taloudellista tukea sellaisia menetelmätutkimuksia varten, joilla selvitetään otoskokojen optimaalista allokointia ja niiden käytön yhdistämistä muihin lähteisiin ja niihin liittyviin estimointimenetelmiin. Tätä taloudellista tukea voidaan antaa laatua koskeviin tutkimuksiin tapauksissa, joissa jotkin yritykset (esimerkiksi pienet ja keskisuuret yritykset) ovat jääneet tilastotutkimusten ulkopuolelle sekä asianmukaisten ja yhdenmukaistettujen estimointimenetelmien kehittämiseen.

Toimi 3.2: Hyödynnetään entistä paremmin tietoja, joita on jo saatavilla taloussektorilla

Samaa tilastotietoa saatetaan joskus kerätä kahdesti: ensin hallinnon tarpeisiin, kuten verotusta varten, ja sen jälkeen tilastotarkoituksiin. Tällaista kaksinkertaista taakkaa vältetään mahdollisimman pitkälle. Siksi MEETS-ohjelmasta annetaan taloudellista tukea hankkeille, joissa tarkastellaan hallinnollisten tietojen, kuten yritysten tilinpäätöstietojen, käyttöä tilastointiin. Näin jäsenvaltioita autetaan siirtymään tilastotutkimusten käytöstä hallinnollisten tietojen käyttöön varmistaen samalla tietojen korkean laadun.

Yrityksissä on järkevää integroida kirjanpitojärjestelmät ja tilastotietojen antaminen, jotta tietoja voidaan toimittaa tilastointiin yksinkertaisemmalla tavalla. Komissio suorituttaa ulkoisia tutkimuksia ja jäsenvaltioiden hankkeille myönnetään tältä osin taloudellista tukea.

Toimi 3.3: Kehitetään tietojen poimintaa, siirtämistä ja käsittelyä tehostavia välineitä

Uuden tietotekniikan avulla on mahdollista yksinkertaistaa tietojen toimittamista. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä yrityksen kirjanpitoa ja muita kansainvälisten kirjanpitostandardien mukaisesti laadittuja tilinpäätöstietoja sekä niitä koskevia teknisiä standardeja, kuten elektronista XBRL-formaattia (eXtensible Business Reporting Language). Toteutetaan toimenpiteitä sellaisten toimien tukemiseksi, jotka helpottavat tiedonsiirtoa yrityksiltä kansallisille tilastoviranomaisille.

Tuetaan tietoteknisten työkalujen tehokkaampaa käyttöä tietojenvaihdon helpottamiseksi komission ja jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi on tarpeen kehittää edelleen validointiin, virheiden havaitsemiseen ja korjaamiseen, analysointiin ja editointiin käytettäviä työkaluja. Jäsenvaltioiden hankkeille annetaan tältä osin taloudellista tukea.

Kun otetaan huomioon käynnissä oleva vientiä ja tuontia koskevien tullimuodollisuuksien yksinkertaistaminen, on tarpeen tukea taloudellisesti toimia, joilla helpotetaan korkealaatuisten ja yksityiskohtaisten kauppatilastojen vaihtoa, käsittelyä ja jakelua.

Tavoite 4

:

Uudenaikaistetaan Intrastat-järjestelmää

Toimi 4.1: Yhdenmukaistetaan laadunparantamiseen tähtääviä menetelmiä yksinkertaistetussa Intrastat-järjestelmässä

Annetaan taloudellista tukea jäsenvaltioiden toimille, joiden tarkoituksena on kehittää välineitä ja menetelmiä tietojen laadun ja tiedonkeruujärjestelmän parantamiseksi.

Jäsenvaltioille annetaan taloudellista tukea toimiin, joiden tarkoituksena on vähentää epäsymmetrioita välttämällä luokitusvirheitä ja yhdenmukaistamalla estimointi-, keruu- ja käsittelyjärjestelmät, luottamuksellisten tietojen käsittelysäännöt, kynnysarvot ja oikaisumenetelmät.

Toimi 4.2: Hallinnollisten tietojen tehokkaampi käyttö

Edistetään yritysten nykyisin muihin tarkoituksiin toimittamien hallinnollisten tietojen (etenkin alv-ilmoitusten ja kirjanpitotietojen) uudelleenkäyttöä. Annetaan tältä osin taloudellista tukea toimille, myös tietoteknisten työkalujen ja menettelyjen kehittämiseksi.

Toimi 4.3: Parannetaan ja helpotetaan tiedonvaihtoa Intrastat-järjestelmässä

On olennaisen tärkeää kehittää edelleen keskitetyssä järjestelmässä käytettäviä tiedonvaihtovälineitä ja -menetelmiä. On tarpeen kehittää yhteisön sisäisen kaupan tilastojen validointiin, virheiden havaitsemiseen ja korjaamiseen, analysointiin ja editointiin käytettäviä työkaluja. Annetaan taloudellista tukea toimille, jotka kohdistuvat jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon oikeudellisiin ja teknisiin näkökohtiin.


19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/83


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1298/2008/EY,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2008,

Erasmus Mundus -toimintaohjelman 2009–2013 käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2317/2003/EY (3) käynnistettiin ohjelma korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2004–2008).

(2)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1085/2006 (4) perustettiin liittymistä valmisteleva tukiväline, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1638/2006 (5) perustettiin eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1905/2006 (6) perustettiin kehitysyhteistyön rahoitusväline, neuvoston asetuksella (EY) N:o 1934/2006 (7) perustettiin teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline, ja Euroopan kehitysrahastoa säännellään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetulla kumppanuussopimuksella (8), jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimus’, ja sisäisellä sopimuksella vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (9), jäljempänä ’AKT:n ja EY:n sisäinen sopimus’.

(3)

Vuosien 2004–2008 ohjelman mukaisesti Erasmus Mundus -ohjelma tähtää huippuosaamiseen. Tarjottavien opintojen ja opiskelijoiden vastaanoton laadun sekä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen apurahajärjestelmänsä ansiosta ohjelma mahdollistaa kolmansien maiden parhaiden opiskelijoiden houkuttelun.

(4)

Ulkoisen avun välineistä sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdystä toimielinten sopimuksesta (10) neuvoteltaessa Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio saavuttivat yhteisymmärryksen demokraattisesta valvonnasta ja ulkoisten toimien johdonmukaisuudesta, kuten on vahvistettu toimielinten sopimuksen liitteenä olevassa julistuksessa nro 4.

(5)

Bolognan julistuksella, jonka 29 eurooppalaisen valtion opetusministerit allekirjoittivat 19 päivänä kesäkuuta 1999, käynnistettiin hallitustenvälinen prosessi, jonka tarkoituksena on saada aikaan eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä; prosessia tuetaan aktiivisesti yhteisön tasolla. Kokouksessaan Lontoossa 17 ja 18 päivänä toukokuuta 2007 Bolognan prosessiin osallistuvien 45 maan korkeakouluopetuksesta vastaavat ministerit hyväksyivät eurooppalaista korkeakoulualuetta maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä koskevan strategian (”The European Higher Education Area in a Global Setting”) ja nimesivät samalla vuoden 2009 painopisteiksi tehokkaamman tiedottamisen eurooppalaisesta korkeakoulualueesta ja paremman korkeakoulututkintojen tunnustamisen muualla maailmassa.

(6)

Ylimääräisessä kokouksessaan Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 Eurooppa-neuvosto asetti unionille strategisen tavoitteen yhteisön kehittämisestä maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi osaamistaloudeksi. Se kehotti koulutus-, nuoriso ja kulttuuriasioiden neuvostoa pohtimaan yleisesti koulutusjärjestelmien konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita ja keskittymään yhteisiin huolenaiheisiin ja prioriteetteihin sekä ottamaan huomioon kansalliset erityispiirteet. Neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2001 koulutusjärjestelmien konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita koskevan selvityksen. Lisäksi se hyväksyi 14 päivänä kesäkuuta 2002 näiden tavoitteiden seurantaa koskevan yksityiskohtaisen työohjelman, jolle yhteisön olisi annettava tukensa. Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi, että Euroopan unionin koulutusjärjestelmistä tulee vuoteen 2010 mennessä laatunsa osalta maailmanlaajuisia esikuvia.

(7)

Komission 20 päivänä huhtikuuta 2005 ja 10 päivänä toukokuuta 2006 antamissa tiedonannoissa ”Euroopan aivokapasiteetti liikkeelle: miten yliopistot saadaan hyödyntämään koko potentiaaliaan Lissabonin strategian edistämiseksi” ja ”Tuloksia korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: koulutus, tutkimus ja innovaatiot”, yliopistojen nykyaikaistamisesta Euroopan kilpailukyvyn edistämiseksi globaalissa osaamistaloudessa 23 päivänä marraskuuta 2007 annetussa neuvoston päätöslauselmassa sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 294/2008 (11) korostetaan Euroopan korkeakoulujen tarvetta päästä eroon hajanaisuudesta ja yhdistää voimansa, jotta opetuksen ja tutkimuksen laatu paranevat ja työmarkkinoiden muuttuvat tarpeet otetaan paremmin huomioon. Eurooppa-neuvosto painotti 15 ja 16 päivänä kesäkuuta 2006 Brysselissä pitämässään kokouksessa Euroopan korkeakoulutuksen uudistamistarvetta.

(8)

Nykyisen Erasmus Mundus -ohjelman väliarvioinnissa ja ohjelman tulevaisuutta koskeneessa avoimessa konsultoinnissa korostettiin nykyisen ohjelman tavoitteiden ja toimien merkittävyyttä ja toivottiin ohjelman jatkamista eräin muutoksin, esimerkiksi ohjelman laajentamista tohtoritasolle, kolmansissa maissa toimivien korkeakoulujen ja näiden maiden tarpeiden parempaa integrointia ohjelmaan ja varojen lisäämistä ohjelman eurooppalaisille osallistujille.

(9)

Euroopan korkeakoulutuksen laadun parantaminen, kansojen välisen ymmärtämyksen edistäminen, kolmansien maiden korkeakoulutuksen kestävään kehitykseen panostaminen sekä aivovuodon ehkäiseminen ja heikoimmassa asemassa olevien tukeminen ovat kolmansiin maihin suuntautuvan korkeakoulutusalan yhteistyöohjelman tavoitteet. Tehokkaimpia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi laadukkaan ohjelman puitteissa ovat tehokkaasti integroidut jatko-opiskeluohjelmat sekä Erasmus Mundus -kumppanuuksia koskevan toimen (toimi 2) osalta kumppanuudet kolmansien maiden kanssa kaikissa opintojen vaiheissa, apurahat lahjakkaimmille opiskelijoille ja hankkeet Euroopan korkeakoulutuksen vetovoiman lisäämiseksi maailmanlaajuisesti. Huippulaatua koskeviin tavoitteisiin olisi pyrittävä Erasmus Mundus -yhteistyöohjelmia koskevalla toimella (toimi 1) ja toimella 2, kun taas kehitystavoitteiden olisi kuuluttava yksinomaan toimen 2 piiriin. Komission olisi ohjelmaa arvioidessaan kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin aivovuotovaikutuksiin.

(10)

Ohjelman edunsaajien vastaanoton ja oleskelun laadun takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi pyrittävä saamaan viisumimenettelynsä mahdollisimman yksinkertaisiksi. Komission olisi varmistettava, että kaikki jäsenvaltioiden asiaa koskevat verkkosivustot ja yhteyshenkilöitä koskevat tiedot ovat esillä Erasmus Mundus -verkkosivustolla.

(11)

On torjuttava voimakkaammin kaikenlaista syrjäytymistä, myös rasismia, muukalaisvihaa ja kaikenlaista syrjintää, ja yhteisön on tehostettava toimiaan edistääkseen maailmanlaajuisesti kulttuurien välistä vuoropuhelua ja ymmärtämystä. Kun otetaan huomioon korkea-asteen koulutuksen sosiaalinen ulottuvuus sekä demokratian ihanteet ja ihmisoikeuksien kunnioitus, miesten ja naisten välinen tasa-arvo mukaan lukien, joita se edistää, tämän alan liikkuvuus antaa ihmisille mahdollisuuden kokeilla uusia yhteiskunnallisia ja kulttuuriympäristöjä ja helpottaa niiden ymmärtämistä. Näihin tavoitteisiin pyrittäessä kunnioitetaan oikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka esitetään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (12) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdassa.

(12)

Kielten opettamisen ja oppimisen sekä kielellisen monimuotoisuuden edistämisen olisi oltava yhteisön toiminnan painopistealue korkeakoulutuksen alalla. Kielten opetus ja oppiminen on erityisen merkittävää suhteessa kolmansiin maihin sekä yhteisön opiskelijoille, jotka lähtevät kyseisiin maihin.

(13)

Erasmus Mundus -apurahoja täydennettiin kaudella 2004–2008 komission ulkoisen yhteistyön välineestä rahoitetuilla maakohtaisilla apurahoilla, jotta Euroopassa opiskelevien, tietyistä kolmansista maista, esimerkiksi Kiinasta, Intiasta, Länsi-Balkanin maista tai AKT-maista, tulevien stipendiaattien määrää voitiin lisätä. Samantapaisia mahdollisuuksia voitaisiin suunnitella kaudeksi 2009–2013 asianomaisten ulkoisen yhteistyön välineiden poliittisia painopisteitä, sääntöjä ja menettelyjä noudattaen, tällä päätöksellä käynnistetyn ohjelman akateemista huippuosaamista koskevien tavoitteiden mukaisesti ja ottaen huomioon edunsaajien mahdollisimman tasapainoinen maantieteellinen edustus.

(14)

Komission on kaikissa toimissaan pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä ja edistettävä sukupuolten tasa-arvoa perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(15)

Ohjelman kaikkien osien täytäntöönpanossa olisi laajennettava heikossa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien osallistumismahdollisuuksia ja aktiivisesti paneuduttava vammaisten erityistarpeisiin oppimisen yhteydessä myös myöntämällä suurempia avustuksia vammaisten osallistujien lisäkustannusten kattamiseksi.

(16)

Perustamissopimuksen 149 artiklan mukaisesti tämä päätös ei vaikuta kansallisiin oikeudellisiin kehyksiin ja menettelyihin, jotka koskevat etenkin korkeakoulujen perustamista ja tunnustamista.

(17)

Ohjelman saaman julkisuuden lisäämiseksi sekä Euroopan unionin sisällä että sen rajojen ulkopuolella, tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi ja ohjelman tulosten levittämiseksi on tarpeen noudattaa yhtenäistä julkista tiedotuspolitiikkaa, jonka avulla kansalaisille tarjotaan kaikista toimista ja ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ajantasaista ja kattavaa tietoa sekä selvennetään noudatettavia menettelyjä. Tiedotustoimet, jotka jäisivät pääasiassa ohjelmaan osallistuvien korkeakoulujen vastuulle, ovat erityisen tärkeitä varsinkin maissa, joissa ohjelmaan osallistuminen on vähäistä.

(18)

Olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (13) ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annettua komission asetusta (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (14), joilla turvataan yhteisön taloudelliset edut, ja otettava huomioon yksinkertaisuuden ja johdonmukaisuuden periaatteet budjettivälineiden valinnassa, ohjelman akateemista huippuosaamista koskevat tavoitteet ja resurssien määrän säilyminen oikeasuhtaisena verrattuna resurssien käytöstä johtuvaan hallinnolliseen kuormitukseen.

(19)

Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjän on talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (15) 37 kohdan mukaisesti käytettävä ensisijaisena ohjeena vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(20)

Ohjelman akateemista huippuosaamista koskevien tavoitteiden mukaisesti toimen 1 ja Euroopan korkea-asteen koulutuksen vetovoiman lisäämistä koskevan toimen (toimi 3) täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (16) mukaisesti. Toimen 2 täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä noudattaen asetuksia (EY) N:o 1085/2006, (EY) N:o 1638/2006, (EY) N:o 1905/2006 ja (EY) N:o 1934/2006 sekä AKT–EY-kumppanuussopimusta ja AKT:n ja EY:n sisäistä sopimusta.

(21)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotetun toiminnan tavoitteita, koska siihen tarvitaan monenvälisiä kumppanuuksia ja monenvälistä liikkuvuutta sekä yhteisön ja kolmansien maiden välistä tietojenvaihtoa, vaan ne voidaan tarvittavien toimien luonteen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

1.   Tällä päätöksellä perustetaan Erasmus Mundus -ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, toisaalta korkea-asteen koulutuksen laadun edistämiseksi Euroopassa ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla ja toisaalta kolmansien maiden korkeakoulutusalan kehittämiseksi. Ohjelman täytäntöönpanossa olisi noudatettava akateemista huippuosaamista koskevia tavoitteita ottaen kuitenkin samalla huomioon edunsaajien mahdollisimman tasapainoinen maantieteellinen edustus.

2.   Ohjelma toteutetaan 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvänä ajanjaksona. Valmistelevia toimenpiteitä, 7 artiklan mukaiset komission päätökset mukaan luettuina, voidaan kuitenkin toteuttaa tämän päätöksen voimaantulosta lähtien.

3.   Ohjelmalla tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden toteuttamaa ja jäsenvaltioissa toteutettavaa toimintaa, ja siinä otetaan täysin huomioon jäsenvaltioiden vastuu opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmien organisoinnista sekä niiden kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)

’korkeakoulutuksella’ kaikenlaisia opintoja tai opintokokonaisuuksia, keskiasteen jälkeistä koulutusta tai tutkijakoulutusta, jotka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset hyväksyvät korkeakoulujärjestelmään;

2)

’korkeakoululla’ korkea-asteen koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, jonka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset hyväksyvät korkeakoulujärjestelmään;

3)

’alemman korkea-asteen opiskelijalla’ henkilöä, joka on kirjoittautunut alemman korkea-asteen koulutusohjelmaan ja joka saa ohjelman suoritettuaan alemman korkeakoulututkinnon (bachelor);

4)

’ylemmän korkea-asteen opiskelijalla’ henkilöä, joka on kirjoittautunut ylemmän korkea-asteen koulutusohjelmaan (master) ja joka on jo suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai jonka vastaava opintojen taso on tunnustettu kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti;

5)

’jatko-opiskelijalla’ tieteellistä jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa (doctoral candidate) eli väitöskirjaa valmistelevaa tutkijaa uransa alkuvaiheessa tohtoriopintoihin virallisesti oikeuttavan tutkinnon suorituspäivästä;

6)

’tohtoritason tutkijalla’ (post-doctoral researcher) kokenutta tutkijaa, joka on suorittanut tohtorintutkinnon tai jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus kokopäivätoimisena tutkijana kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti perustetussa tutkimuskeskuksessa, tutkijankoulutus mukaan luettuna, korkeakoulun tarjoamaan tohtoriopintoihin virallisesti oikeuttavan tutkinnon suorituspäivästä;

7)

’tutkijalla’ henkilöä, jolla on huomattava akateeminen ja/tai ammatillinen kokemus ja joka luennoi tai tekee tutkimustyötä korkeakoulussa tai kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti perustetussa tutkimuskeskuksessa;

8)

’korkeakoulujen henkilöstöllä’ henkilöryhmiä, jotka ovat työtehtäviensä vuoksi suoraan osallisina korkea-asteen koulutuksessa;

9)

’Euroopan maalla’ maata, joka on jäsenvaltio tai joka osallistuu ohjelmaan 9 artiklan mukaisesti; ’eurooppalaisella’ henkilöihin viitattaessa henkilöä, joka on jonkin Euroopan maan kansalainen tai vakituinen asukas; ’eurooppalaisella’ oppilaitoksiin viitattaessa oppilaitosta, joka sijaitsee jossakin Euroopan maassa;

10)

’kolmannella maalla’ maata, joka ei ole Euroopan maa; ’kolmannella maalla’ henkilöihin viitattaessa henkilöä, joka ei ole minkään Euroopan maan kansalainen eikä vakituinen asukas; ’kolmannella maala’ oppilaitoksiin viitattaessa oppilaitosta, joka ei sijaitse missään Euroopan maassa; Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1720/2006/EY (17) perustettuun elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan osallistuvia maita ei katsota kolmansiksi maiksi toimen 2 täytäntöönpanossa;

11)

’ylemmän korkea-asteen koulutusohjelmalla’ ylemmän korkea-asteen koulutusohjelmaa, joka seuraa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa opintojen tasoa ja johtaa korkeakoulun tarjoamaan ylemmän korkea-asteen tutkintoon (master);

12)

’tohtoriohjelmalla’ opiskelua tutkimukseen liittyvässä korkea-asteen koulutusohjelmassa, joka seuraa korkeakoulututkintoa ja johtaa korkeakoulun tai niissä jäsenvaltioissa, joissa se on kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaista, tutkimuskeskuksen tarjoamaan tohtorintutkintoon;

13)

’liikkuvuudella’ muuttamista toiseen maahan sellaista opiskelua, työkokemuksen hankkimista, tutkimusta, muuta oppimis-, opetus- tai tutkimustoimintaa tai asiaan liittyvää hallinnollista toimintaa varten, jota tuetaan mahdollisuuksien mukaan isäntämaan kieltä koskevilla valmennuskursseilla;

14)

’kaksoistutkinnoilla tai usean tutkinnon yhdistelmillä’ kahta tai useampaa korkeakoulun kansallista tutkintoa, jotka on suoritettu kahdessa tai useammassa korkea-asteen oppilaitoksessa ja tunnustettu virallisesti maissa, joissa tutkintotodistuksen myöntävät oppilaitokset sijaitsevat;

15)

’yhteistutkinnolla’ yhtä tutkintoa, joka on suoritettu vähintään kahdessa integroitua koulutusohjelmaa toteuttavassa korkea-asteen oppilaitoksessa ja joka tunnustetaan virallisesti maissa, joissa tutkintotodistuksen myöntävät oppilaitokset sijaitsevat;

16)

’yrityksellä’ julkisen ja yksityisen sektorin taloudellista toimintaa harjoittavaa yritystä riippumatta yrityksen koosta, juridisesta asemasta tai toimialasta, osuus- ja yhteisötalous mukaan luettuna.

3 artikla

Ohjelman yleis- ja erityistavoitteet

1.   Ohjelman tavoitteena on edistää Euroopan korkea-asteen koulutusta, laajentaa ja parantaa opiskelijoiden uranäkymiä ja edistää kulttuurien välistä ymmärtämystä kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta Euroopan unionin ulkopoliittisten tavoitteiden mukaisesti, jotta voidaan edistää kolmansien maiden kestävää kehitystä korkeakoulutuksen alalla.

2.   Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

a)

edistää korkeakoulujen jäsenneltyä yhteistyötä ja edistää korkealaatuista tarjontaa korkea-asteen koulutuksessa, jolla on erityistä eurooppalaista lisäarvoa ja joka on vetovoimainen sekä Euroopan unionin sisällä että sen rajojen ulkopuolella, tavoitteena kehittää osaamisen huippuyksiköitä;

b)

rikastuttaa eri yhteiskuntia kehittämällä miesten ja naisten pätevyyksiä, jotta heillä olisi etenkin työelämään soveltuva ammattitaito ja jotta he olisivat avarakatseisia ja kansainvälisiä, edistämällä sekä kolmansista maista olevien lahjakkaimpien opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihto-opiskelua, jotta he voivat hankkia tutkintotodistuksen ja/tai kokemusta Euroopan unionissa, että lahjakkaimpien eurooppalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihto-opiskelua kolmansissa maissa;

c)

kehittää kolmansien maiden korkeakoulujen henkilöresursseja ja kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia lisäämällä vaihto-opiskelumahdollisuuksia Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä;

d)

helpottaa osallistumista korkeakoulutukseen Euroopassa, parantaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen profiilia ja näkyvyyttä maailmanlaajuisesti ja lisätä sen kiinnostavuutta kolmansien maiden ja Euroopan kansalaisten kannalta.

3.   Komissio varmistaa, että mitään kolmansien maiden tai Euroopan kansalaisryhmää ei suljeta ohjelman ulkopuolelle tai saateta muita epäedullisempaan asemaan.

4 artikla

Ohjelmaan sisältyvät toimet

1.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettuihin ohjelman yleis- ja erityistavoitteisiin pyritään seuraavin toimin:

a)

Toimi 1: laadukkaat yhteiset Erasmus Mundus -ohjelmat (master- ja tohtoriohjelmat), joihin kuuluu myös apurahajärjestelmä,

b)

Toimi 2: Euroopan ja kolmansien maiden korkeakoulujen Erasmus Mundus -kumppanuudet jäsennellyn yhteistyön perustana, vaihdot ja liikkuvuus kaikilla korkea-asteen koulutustasoilla, joihin kuuluu myös apurahajärjestelmä,

c)

Toimi 3: eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen edistäminen toimenpiteillä Euroopan maiden vetovoiman lisäämiseksi opiskelupaikkana ja osaamiskeskuksena maailmanlaajuisesti.

Näitä toimia koskevat yksityiskohdat esitetään liitteessä.

2.   Tämän päätöksen säännöksiä sovelletaan toimeen 2 vain siinä määrin kuin ne ovat sen säädöksen säännösten mukaisia, jonka nojalla kyseistä tointa rahoitetaan 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Voidaan käyttää seuraavan tyyppisiä toimintatapoja, joita voidaan tarvittaessa yhdistellä:

a)

Tuetaan kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa helpottavien laadukkaiden yhteisten koulutusohjelmien ja yhteistyöverkkojen kehittämistä.

b)

Tuetaan tehokkaammin akateemisen huippuosaamisen perusteella valittujen korkea-asteen koulutuksen alalla toimivien henkilöiden liikkuvuutta etenkin kolmansista maista Euroopan maihin ottaen huomioon miesten ja naisten tasa-arvon periaatteet ja tavoitteena oleva mahdollisimman tasapainoinen maantieteellinen edustus ja helpottaen mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan yhtäläisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaisesti.

c)

Edistetään kielitaitoa mahdollisuuksien mukaan siten, että opiskelijoille annetaan mahdollisuus oppia vähintään kahta asianomaisten korkeakoulujen sijaintimaissa käytettyä kieltä, ja edistetään erilaisten kulttuurien tuntemusta.

d)

Tuetaan ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvään yhteistyökumppanuuteen perustuvia pilottihankkeita, joilla kehitetään korkea-asteen koulutuksen innovointia ja laatua, ja erityisesti mahdollisuutta kannustaa akateemisten ja taloudellisten toimijoiden välisiin kumppanuuksiin.

e)

Tuetaan korkea-asteen koulutuksen suuntausten ja kehityksen analyysi- ja seurantamenetelmien kehittämistä kansainvälisestä näkökulmasta.

4.   Ohjelmaan sisältyy teknisiä tukitoimia, joihin kuuluvat myös tutkimukset, asiantuntijoiden kokoukset sekä tiedot ja julkaisut, jotka liittyvät suoraan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

5.   Komissio varmistaa ohjelman puitteissa toteutettuja toimia ja sen kehitystä koskevan tiedon levittämisen mahdollisimman laajalti etenkin Erasmus Mundus -verkkosivuston kautta.

6.   Komissio voi tukea tässä artiklassa tarkoitettuja toimia tutkittuaan ehdotus- ja/tai tarjouspyyntöihin annetut vastaukset. Komissio voi tarvittaessa toteuttaa 4 kohdan nojalla toteutettavat toimet suoraan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti. Komissio ilmoittaa asiasta järjestelmällisesti Euroopan parlamentille ja tämän päätöksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

5 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

Liitteessä eriteltyjen täytäntöönpanoehtojen ja -järjestelyjen mukaisesti ja pitäen mielessä 2 artiklassa olevat määritelmät ohjelman kohderyhmiä ovat:

a)

korkeakoulut

b)

korkeakouluopiskelijat kaikilla tasoilla, jatko-opiskelijat mukaan luettuina

c)

tohtoritason tutkijat

d)

tutkijat

e)

korkeakoulujen henkilöstö

f)

muut korkea-asteen koulutuksen alalla kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti toimivat julkiset tai yksityiset organisaatiot

g)

yritykset

h)

tutkimuskeskukset.

6 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden tehtävät

1.   Komissio

a)

varmistaa ohjelmaan kuuluvien yhteisön toimien tehokkaan ja avoimen täytäntöönpanon liitteessä esitetyllä tavalla ja toimen 2 osalta menettelyillä, joista säädetään 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä sekä noudattamalla akateemista huippuosaamista koskevia ohjelman tavoitteita ohjelman edunsaajien valinnassa;

b)

ottaa huomioon jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa harjoittaman kahdenvälisen yhteistyön;

c)

pyrkii yhteisvaikutuksiin ja kehittää tarvittaessa yhteisiä toimia muiden korkeakoulutus- ja tutkimusalaa koskevien yhteisön ohjelmien ja toimien kanssa;

d)

ottaa kiinteämääräisten apurahojen määrittelyssä huomioon lukukausimaksut ja arvioidut opiskelukustannukset;

e)

kuulee kyseeseen tulevia Euroopan tasolla toimivia eurooppalaisia korkea-asteen koulutuksen alan yhteenliittymiä ja organisaatioita ohjelman täytäntöönpanon aikana esiin tuoduista asioista ja tiedottaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle niiden lausunnoista;

f)

tiedottaa säännöllisesti lähetystöilleen asianomaisissa kolmansissa maissa ohjelmaan liittyvistä yleisön kannalta merkittävistä tiedoista.

2.   Jäsenvaltiot

a)

ryhtyvät tarvittaviin toimiin taatakseen ohjelman tehokkaan toiminnan jäsenvaltiotasolla ja kaikkien asianomaisten korkea-asteen koulutusalan osapuolten osallistumisen kansallisen käytännön mukaisesti sekä pyrkivät toteuttamaan asianmukaisiksi katsottavat toimenpiteet kaikkien lainsäädännöllisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi, jotka liittyvät nimenomaisesti Euroopan maiden ja kolmansien maiden välisiin vaihto-ohjelmiin. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että opiskelijoille ja laitoksille annetaan tarkkoja ja selkeitä tietoja, joilla helpotetaan ohjelmaan osallistumista;

b)

osoittavat asianmukaiset tahot, joiden tulee olla tiiviissä yhteistyössä komission kanssa;

c)

edistävät mahdollista yhteisvaikutusta jäsenvaltiotasolla toteuttavien muiden yhteisön ohjelmien ja mahdollisten vastaavien kansallisten aloitteiden kanssa.

3.   Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

a)

ohjelmasta tuettavista toimista tiedottamisen, niitä koskevan julkisuuden ja jatkotoimet tarkoituksenmukaisella tavalla;

b)

ohjelman puitteissa toteutettujen toimien tulosten levittämisen;

c)

Euroopan maista mahdollisesti kiinnostuneelle yleisölle tarkoitetun viestintästrategian tehostamisen ja yliopistojen ja työmarkkinaosapuolten sekä kansalaisjärjestöjen välisiin kumppanuuksiin rohkaisemisen ohjelman kehittämistarkoituksessa.

7 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Kaikkiin toimen 2 täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksissa (EY) N:o 1085/2006, (EY) N:o 1638/2006, (EY) N:o 1905/2006 ja (EY) N:o 1934/2006 sekä AKT–EY-kumppanuussopimuksessa ja AKT:n ja EY:n sisäisessä sopimuksessa säädettyjä menettelyjä. Komissio ilmoittaa toteutetuista toimenpiteistä säännöllisesti 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

2.   Komissio päättää seuraavista ohjelman täytäntöönpanemiseksi ja tämän päätöksen muiden toimien täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen tämän päätöksen liitteessä vahvistettujen periaatteiden, yleisten suuntaviivojen ja valintaperusteiden mukaisesti:

a)

vuosittainen toimintasuunnitelma ja siihen liittyvät painopisteet,

b)

vuosittainen talousarvio, varojen jakautuminen ohjelman eri toimien kesken ja tuen ohjeelliset määrät,

c)

ohjelman täytäntöönpanoa koskevien yleisten suuntaviivojen, myös liitteessä kuvattujen valintaperusteiden, soveltaminen,

d)

valintamenettelyt sekä valintalautakunnan kokoonpano ja työjärjestys,

e)

ohjelman seuranta- ja arviointimenettelyt sekä tulosten levitykseen ja siirtoon liittyvät järjestelyt.

3.   Komissio tekee valintapäätökset. Se tiedottaa niistä Euroopan parlamentille ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle kahden työpäivän kuluessa.

8 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

9 artikla

Muiden maiden osallistuminen ohjelmaan tasavertaisina jäsenvaltioiden kanssa

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

a)

ETA:an kuuluvat EFTA-maat ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti,

b)

ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia, kunkin maan osalta tehdyssä puitesopimuksessa vahvistettujen yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevien yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen ja sääntöjen mukaisesti,

c)

Länsi-Balkanin maat kunkin maan osalta tehdyssä puitesopimuksessa vahvistettujen yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevien yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen ja sääntöjen mukaisesti,

d)

Sveitsin valaliitto edellyttäen, että tämän maan kanssa tehdään sen osallistumista koskeva kahdenvälinen sopimus.

10 artikla

Horisontaaliset kysymykset

Ohjelman täytäntöönpanossa on kiinnitettävä asianmukaista huomiota sen varmistamiseen, että ohjelma tukee kaikin tavoin yhteisön horisontaalisen politiikan aloja, erityisesti

a)

lujittamalla Euroopan tietopohjaista taloutta ja yhteiskuntaa, edistämällä uusien työpaikkojen luomista Lissabonin strategian tavoitteiden mukaisesti sekä vahvistamalla osaltaan Euroopan unionin kilpailukykyä, sen kestävää talouskasvua ja suurempaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta,

b)