ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
16. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1248/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1249/2008, annettu 10 päivänä joulukuuta 2008, naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1250/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koskevien todistusvaatimusten osalta ( 1 )

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 annettu 12 päivään joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi ( 1 )

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1252/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksesta (EY) N:o 1251/2008 poikkeamisesta ja tiettyjen vesiviljelyeläinten lähetysten Malesiasta yhteisöön suuntautuvan tuonnin keskeyttämisestä ( 1 )

76

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1253/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, metioniinin hydroksianalogin kuparikelaatin hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

78

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1254/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

80

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1255/2008, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

83

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/116/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta aklonifeenin, imidaklopridin ja metatsakloorin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

86

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/945/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

92

 

 

Komissio

 

 

2008/946/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7905)  ( 1 )

94

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2008/947/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi

102

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1248/2008,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1249/2008,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2008,

naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan m alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 204 artiklan 2 kohdan h alakohdan mukaisesti kyseistä asetusta sovelletaan yhteisön ruhojen luokitusasteikkoihin 1 päivästä tammikuuta 2009. Kyseisten yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja niihin perustuvia jäsenvaltioiden hintaselvityksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi sen vuoksi hyväksyttävä, ja sääntöjä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2009.

(2)

Yhteisön ruhojen luokitusasteikkojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä on tähän mennessä säädetty useissa säädöksissä ja erityisesti asetuksen (ETY) N:o 1208/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä täysikasvuisten nautojen markkinahintojen toteamiseksi yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon perusteella 10 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 563/82 (2), yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä lokakuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2967/85 (3), yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen laatuluokituksen soveltamisalan laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1186/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä helmikuuta 1991 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 344/91 (4), neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1892/87 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön ruhojen luokitteluasteikkoon perustuvan täysikasvuisten nautaeläinten markkinahintojen toteamisessa 16 päivänä helmikuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 295/96 (5), yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon soveltamista koskevista täydentävistä säännöksistä 20 päivänä tammikuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 103/2006 (6), yhteisön sianliha-alan edustavien markkinoiden luettelosta 20 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 908/2006 (7), kaupan pitämisen vaiheesta, johon teurastetun sian keskihinta viittaa 24 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1128/2006 (8), jäsenvaltioiden ja komission vastavuoroisista ilmoituksista sianliha-alalla 5 päivänä syyskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1319/2006 (9), teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävien painotuskertoimien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2008/2009 24 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 710/2008 (10), yhteisön lampaanruhojen luokitteluasteikkoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 22/2008 (11) ja täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon soveltamista käsittelevästä yhteisön tarkastuskomiteasta 7 päivänä syyskuuta 1983 tehdyssä komission päätöksessä 83/471/ETY (12). Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi mainitut asetukset ja mainittu päätös olisi korvattava yhdellä säädöksellä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdassa säädetään, että täysikasvuisten nautaeläinten ja sikojen ruhoja koskevia yhteisön luokitusasteikkoja olisi sovellettava eräiden mainitun asetuksen liitteessä V vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja että jäsenvaltiot voivat soveltaa yhteisön asteikkoa myös lampaanruhojen luokittelemiseksi.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että yhteisön ruhojen luokitusasteikkoa olisi sovellettava naudanliha-alalla täysikasvuisten nautaeläinten ruhoihin. Mainitun asetuksen liitteessä III olevan IV kohdan 2 kohdassa määritellään nautaeläin suhteessa eläimen elopainoon. Sen estämättä, mitä kyseisessä määritelmässä säädetään, ja jotta varmistettaisiin yhdenmukainen soveltaminen, on aiheellista sallia jäsenvaltioiden edellyttää, että yhteisön asteikon soveltaminen on pakollista tietyn ikäisiin nautaeläimiin, joiden ikä on määritetty nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 (13) säädetyn tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perusteella. Kyseistä tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää olisi käytettävä myös ruhojen jakamiseksi A- ja B-luokkaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan II kohdan mukaisesti.

(5)

Sen varmistamiseksi, että täysikasvuisten nautaeläinten ja lampaiden ruhot luokitellaan yhteisössä yhdenmukaisesti, on tarpeen määritellä tarkemmin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan III kohdassa ja C kohdan III kohdassa tarkoitetut lihakkuus- ja rasvaisuusluokat.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan III kohdassa säädetään lihakkuusluokasta S ruhoille, jotka on saatu kaksoislihatyyppisistä nautaeläimistä. Koska kyseinen lihakkuusluokka koskee nautakarjan erityisiä piirteitä joissakin jäsenvaltioissa, on aiheellista säätää, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää lihakkuusluokkaa S.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 43 artiklan m alakohdan iii alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti poikkeuksia yleisestä velvollisuudesta luokitella täysikasvuisten nautaeläinten ruhot voidaan myöntää jäsenvaltioille, jotka pyytävät sitä joidenkin pienimuotoisten laitosten osalta. Yhteisön luokitusasteikon soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella jäsenvaltiot katsovat, että tällainen poikkeus on aiheellinen teurastamoille, joissa teurastetaan vuosittain keskimäärin enintään 75 täysikasvuista nautaeläintä viikossa. Komissio pitää poikkeusta perusteltuna, kun otetaan huomioon kyseisten teurastamoiden vähäinen tuotanto. Samoista syistä tällaisesta poikkeuksesta säädetään myös asetuksen (ETY) N:o 344/91 2 artiklan 2 kohdassa. Sen vuoksi on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 43 artiklan m alakohdan iii alakohdan toisen luetelmakohdan soveltamisen yksinkertaistamiseksi aiheellista sallia, että jäsenvaltiot voivat myöntää kyseisen poikkeuksen itse.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 43 artiklan m alakohdan iv alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioille olisi annettava lupa olla soveltamatta luokitusasteikkoa sianruhojen luokitukseen. Kyseistä säännöstä olisi sovellettava erityisesti pienimuotoisiin teurastamoihin, joissa teurastetaan keskimäärin enintään 200 sikaa viikossa.

(9)

Sen varmistamiseksi, että yhteisön luokitusasteikkoja sovelletaan täsmällisesti, olisi markkinoiden avoimuuden parantamiseksi määriteltävä täysikasvuisten nautaeläinten, sikojen ja lampaiden ruhojen luokitusta, punnitsemista ja tunnistemerkitsemistä koskevat edellytykset ja käytännön menetelmät.

(10)

Olisi kuitenkin säädettävä joistakin edellä mainittuja seikkoja koskevista poikkeuksista, erityisesti ruhojen luokitusta ja punnitsemista koskevan aikarajan osalta silloin kun automatisoiduissa luokitustekniikoissa ilmenee teknisiä vikoja, sekä ruhojen luokituksen ilmaisevien leimojen tai ruhotunnistelappujen sijainnin sekä niiden teurastamoiden osalta, jotka poistavat luut ruhoista itse. Sianruhojen osalta painon tulisi koskea ruhon kylmäpainoa, joka on laskettu soveltamalla punnituksen tulokseen erikseen määriteltävää muuntokerrointa. Kertoimen olisi vaihdeltava sen mukaan, paljonko aikaa on kulunut sian punnituksen ja pistämisen välillä. Sen vuoksi kerrointa olisi voitava mukauttaa.

(11)

Nautaeläinten teurastuksen teettäville luonnollisille tai oikeushenkilöille olisi ilmoitettava teurastamoon toimitettujen eläinten luokituksen tuloksesta. Ilmoituksessa olisi oltava myös eräitä lisätietoja, jotta varmistettaisiin avoimuus toimittajien suuntaan.

(12)

Sen varmistamiseksi, että täysikasvuisten nautaeläinten ja lampaiden ruhot luokitellaan tarkasti ja luotettavasti, luokituksen voi tehdä vain sellainen henkilöstö, jolla on siihen asianmukaisen pätevyyden osoittava lupa tai hyväksyntä.

(13)

Jotta voitaisiin sallia vaihtoehtoisia menetelmiä arvioida suoraan silmämääräisesti täysikasvuisten nautaeläinten lihakkuutta ja rasvaisuutta, käyttöön voidaan ottaa tilastollisesti päteviin menetelmiin perustuvia automatisoituja luokitustekniikoita. Automatisoitujen luokitustekniikoiden sallimisen edellytyksenä olisi oltava tiettyjen edellytysten ja vaatimusten noudattaminen sekä luokituksen tilastollisen enimmäisvirhepoikkeaman, joka olisi määriteltävä, noudattaminen.

(14)

Olisi säädettävä mahdollisuudesta muuttaa täysikasvuisten nautaeläinten luokitusta koskevien ruhojen automatisoitujen luokitustekniikoiden teknisiä erittelyjä luvan myöntämisen jälkeen tarkkuuden parantamiseksi. Tällaisille muutoksille on kuitenkin saatava ennakkohyväksyntä toimivaltaisilta viranomaisilta, joiden on varmistettava, että muutosten ansiosta tarkkuus on vähintään vastaavaa tasoa.

(15)

Sianruhon arvo määritetään erityisesti sen vähärasvaisen lihan osuudella suhteessa ruhon painoon. Sen varmistamiseksi, että vähärasvaisen lihan osuus arvioidaan puolueettomin perustein, arviointi olisi tehtävä mittaamalla tietyt ruhon anatomiset osat sallituin ja tilastollisesti pätevin menetelmin. Vaikka sianruhon vähärasvaisen lihan osuuden arviointiin voidaan käyttää eri menetelmiä, on tarpeen varmistaa, että menetelmän valinta ei vaikuta arvioituun vähärasvaisen lihan osuuteen. Sianruhojen kaupallisen arvon määrittämiseksi olisi sallittava myös muiden arviointiperusteiden kuin painon ja arvioidun vähärasvaisen lihan osuuden käyttö.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan C kohdan III kohdassa säädetään, että lampaanruhot olisi luokiteltava eri luokkiin lihakkuuden ja rasvaisuuden perusteella. Alle 13 kilogrammaa painavien karitsoiden ruhoja varten voidaan käyttää kuitenkin muita perusteita, erityisesti ruhopainoa, lihan väriä ja rasvaisuutta.

(17)

Täysikasvuisten nautaeläinten, sikojen ja lampaiden ruhojen luokituksen luotettavuus olisi varmistettava säännöllisin paikalla tehtävin tarkastuksin sellaisten viranomaisten toimesta, jotka ovat riippumattomia tarkastamistaan laitoksista. Kyseisiä tarkastuksia koskevat edellytykset ja vähimmäisvaatimukset olisi vahvistettava, tehtyjä tarkastuksia koskevat kertomukset ja mahdolliset seurantatoimet mukaan luettuina. Jos täysikasvuiset nautaeläimet luokitellaan käyttämällä automatisoituja luokitustekniikoita, olisi vahvistettava eräitä paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevia täydentäviä säännöksiä, joihin olisi sisällyttävä myös se, että kyseisiä tarkastuksia tehdään enemmän alussa, kun lupa on myönnetty.

(18)

Jotta naudan-, sian- ja lampaanruhoista saadaan vertailukelpoiset hinnat yhteisössä, on tarpeen säätää, että hintojen toteamisessa olisi viitattava tarkoin määriteltyyn kaupan pitämisen vaiheeseen. Lisäksi olisi määriteltävä täysikasvuisten nautaeläinten ja lampaiden ruhojen EU:n viitetarjontamuoto. Olisi myös määriteltävä eräät korjaukset tietyissä jäsenvaltioissa käytettyjen tarjontamuotojen mukauttamiseksi EU:n viitetarjontamuotoon.

(19)

Sen varmistamiseksi, että todetut ruhojen hinnat ovat jäsenvaltioiden naudan-, sian- ja lampaanlihantuotannon edustavia hintoja, on tarpeen määritellä ruholajit ja luokat sekä eräät perusteet, joilla määritellään laitokset tai henkilöt, joiden osalta hintaselvitysten olisi oltava pakollisia.

(20)

Naudanruhojen hintaselvityksiä varten jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, onko niiden alue jaettu, ja jos on, niin kuinka moneen alueeseen. On aiheellista säätää, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaisi hinnat kahdelta alueelta, jotka ovat Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti.

(21)

Jos jäsenvaltiot ovat perustaneet alueellisia komiteoita täysikasvuisten nautaeläinten hintojen määrittämiseksi, olisi säädettävä, että komiteoiden jäsenyydellä varmistetaan tasapainoinen ja puolueeton lähestymistapa ja että kyseisten komiteoiden määrittämät hinnat otetaan huomioon hintojen laskennassa kansallisella tasolla.

(22)

Jos täysikasvuisten nautaeläinten toimittajille maksetaan lisämaksuja, laitosten tai henkilöiden, joiden on ilmoitettava hinnat, on korjattava hintoja vääristymien estämiseksi kansallisten keskihintojen laskennassa.

(23)

Olisi vahvistettava käytännön menetelmä, jota jäsenvaltioiden on käytettävä viikoittaisten keskihintojen laskemiseksi. Hinnat olisi ilmoitettava komissiolle viikoittain, ja kyseisten hintojen olisi oltava perustana painotettujen keskihintojen määrittämiselle yhteisön tasolla.

(24)

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava ilmoittamaan komissiolle määräajoin tietyt tiedot täysikasvuisten nautaeläinten, sikojen ja lampaiden ruhojen hintaselvityksiä koskevaa seurantaa varten.

(25)

Sen varmistamiseksi, että naudan- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkoja sovelletaan yhdenmukaisesti koko yhteisössä, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 2 kohdassa säädetään paikalla tapahtuvista tarkastuksista, jotka tekee komission asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden nimeämistä asiantuntijoista koostuva yhteisön tarkastuskomitea. Olisi vahvistettava komitean kokoonpanoa ja toimintaa koskevat täytäntöönpanosäännöt.

(26)

On tarpeen säätää, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava tiettyjä toimenpiteitä yhteisön luokitusasteikkojen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi, jotta hintaselvitykset olisivat tarkkoja ja jotta mahdollisista rikkomisista langetettaisiin seuraamukset. Lisäksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava ilmoittamaan komissiolle näistä toimenpiteistä.

(27)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 43 artiklan m kohdan mukaisesti naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja kyseisten ruhojen markkinahintaselvityksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

II   LUKU

NAUDANLIHA-ALA

2 artikla

Soveltamisala ja yleiset säännökset

1.   Yhteisön naudanliha-alan ruhojen luokitusasteikkoa on sovellettava täysikasvuisten nautaeläinten ruhoihin.

2.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä III olevan IV osan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitettua yhteisön asteikkoa on sovellettava teurastettaessa vähintään 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhoihin.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan II kohdan soveltamiseksi nuorempien kuin kaksivuotiaiden kuohitsemattomien sonnien ruhot (luokka A) ja muiden urospuolisten kuohitsemattomien eläinten ruhot (luokka B) on eroteltava eläimen iän perusteella.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu nautaeläimen ikä on varmistettava kussakin jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osaston mukaisesti käyttöön otetussa nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmässä olevien tietojen perusteella.

3 artikla

Lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia koskevat täydentävät säännökset

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan III kohdassa tarkoitettujen lihakkuus- ja rasvaisuusluokkien määritelmiä koskevat täydentävät yksityiskohtaiset säännökset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

4 artikla

Lihakkuusluokka S

Jäsenvaltiot voivat käyttää asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan III kohdassa tarkoitettua lihakkuusluokkaa S nautakarjansa erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

5 artikla

Poikkeaminen ruhojen pakollisesta luokituksesta

Jäsenvaltiot voivat päättää, että asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan V kohdassa tarkoitetut täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitusvaatimukset eivät ole pakollisia sellaisten hyväksyttyjen laitosten osalta, joissa teurastetaan vuodessa keskimäärin enintään 75 täysikasvuista nautaeläintä viikossa.

6 artikla

Luokitus ja tunnistemerkitseminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan V kohdassa tarkoitettu luokitus ja tunnistemerkitseminen on tehtävä teurastamossa.

2.   Ruhon luokitus, tunnistemerkitseminen ja punnitus on tehtävä viimeistään tunnin kuluttua eläimen pistämisestä.

Jos ruhojen luokitus ei kuitenkaan onnistu 9 artiklassa tarkoitetuilla automatisoiduilla luokitustekniikoilla, kyseiset ruhot on luokiteltava ja varustettava tunnistemerkinnällä teurastuspäivänä.

3.   Ruhojen tunnistemerkintä on tehtävä leimalla, josta käyvät ilmi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan II kohdassa tarkoitettu ruholaji ja III kohdassa tarkoitetut lihakkuus- ja rasvaisuusluokat.

Merkitseminen on tehtävä leimaamalla ruhon ulkopinnalle pysyvällä ja myrkyttömällä musteella toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hyväksymää menettelytapaa noudattaen. Kirjainten ja numeroiden on oltava vähintään kahden senttimetrin korkuisia.

Leimat on painettava takaneljänneksissä selkäfileeseen neljännen lannenikaman korkeudelle ja etuneljänneksissä rinnan leveämpään päähän 10–30 senttimetrin etäisyydelle rintalastan raosta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrittää eri sijaintipaikkoja kullekin neljännekselle edellyttäen, että ne ilmoittavat siitä komissiolle etukäteen.

4.   Rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 1669/2006 (14) 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja komission asetuksen (EY) N:o 826/2008 (15) liitteessä I olevan I kohdan a alakohdan soveltamista, jäsenvaltiot voivat antaa luvan merkinnän korvaamiseen ruhotunnistelapuilla seuraavin edellytyksin:

a)

ruhotunnistelappuja saa säilyttää ja kiinnittää ainoastaan hyväksytyissä laitoksissa, joissa eläimet teurastetaan; niiden on oltava kooltaan vähintään 50 neliösenttimetriä;

b)

edellä 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi ruhotunnistelapuista on käytävä ilmi teurastamon hyväksyntänumero, eläinten tunniste- tai teurastusnumero, teurastuspäivämäärä, ruhon paino sekä tarvittaessa maininta, että luokitus on tehty automatisoidulla luokitustekniikalla;

c)

edellä b alakohdassa mainittujen tietojen on oltava täysin luettavissa eikä niihin saa lisätä mitään, paitsi jos ne on merkitty selvästi ruhotunnistelappuun ja tehty toimivaltaisten viranomaisten valvomina ja näiden vahvistamien käytännön edellytysten mukaisesti;

d)

ruhotunnistelappujen on oltava sellaisia, ettei niitä voida luvattomasti muuttaa, etteivät ne repeä helposti, ja ne on kiinnitettävä lujasti kuhunkin neljännekseen 3 kohdan kolmannessa alakohdassa määriteltyihin paikkoihin.

Jos luokitus tehdään 11 artiklassa tarkoitetulla automatisoidulla luokitustekniikalla, ruhotunnistuslappujen käyttö on pakollista.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja leimoja ja ruhontunnistuslappuja ei saa poistaa ennen luiden poistamista neljänneksistä.

6.   Luokka on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan II kohdan ja tämän asetuksen 2 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti

Mahdollinen alaluokkien ilmoittaminen tai tarvittaessa luokan jaotteleminen iän perusteella on tehtävä tunnuksilla, jotka ovat erilaisia kuin luokitukseen käytetyt tunnukset.

7.   Edellä 3–6 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita varustaa ruhot tunnistemerkinnällä ei sovelleta hyväksyttyihin teurastamoihin, joissa poistetaan kaikkien hankittujen ruhojen luut.

7 artikla

Luokitustulosten ilmoittaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan V kohdan mukaisesti tehdyn luokituksen tulokset on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköisesti sille luonnolliselle ja oikeushenkilölle, joka teettää teurastuksen.

2.   Luokituksen tulosten ilmoittamista varten laskussa, tai siihen liitetyssä asiakirjassa, joka osoitetaan eläimen toimittajalle tai hänen asemestaan luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka on vastuussa teurastustoimista, on ilmoitettava ruhoa kohti

a)

ruholaji sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokka asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan II ja III kohdassa tarkoitetuin kirjaimin ja numeroin;

b)

tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu ruhopaino ja se, onko kyseessä lämmin- vai kylmäpaino;

c)

ruhon tarjontamuoto teurastamolla ruhoa koukussa punnittaessa ja luokiteltaessa;

d)

tarvittaessa maininta, että luokitus on tehty automatisoidulla luokitustekniikalla.

3.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen sisältyvät lihakkuutta ja rasvaisuutta koskevat alaluokat, jos tällainen tieto on saatavilla.

Edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu maininta ruhon tarjontamuodosta ei ole pakollinen, jos kansallisessa lainsäädännössä sallitaan ainoastaan yksi ruhon tarjontamuoto.

8 artikla

Luokitus pätevien luokittajien toimesta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luokituksen tekevät pätevät luokittajat, jotka ovat saaneet tätä tarkoitusta varten luvan. Luvan voi korvata jäsenvaltion myöntämä hyväksyntä, jos tämä vastaa ammatillisen pätevyyden tunnustamista.

9 artikla

Automatisoitujen luokitustekniikoiden salliminen

1.   Jäsenvaltiot voivat myöntää luvan käyttää automatisoituja luokitustekniikoita alueellaan tai alueensa osassa.

Luvan edellytyksenä on liitteessä II olevassa A osassa vahvistettujen, varmennustestiä koskevien edellytysten ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen varmennustestin alkua liitteessä II olevassa B osassa tarkoitetut tiedot. Jäsenvaltioiden on nimettävä riippumaton laitos varmennustestin tulosten tarkastelemiseksi. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa varmennustestin päättymisestä liitteessä II olevassa C osassa tarkoitetut tiedot.

2.   Jos lupa käyttää automatisoituja luokitustekniikoita perustuu varmennustestiin, jonka aikana käytettiin useita eri tarjontamuotoja, erot näiden tarjontamuotojen välillä eivät saa johtaa eroihin luokitustuloksissa.

3.   Komissiolle asiasta tiedotettuaan jäsenvaltiot voivat myöntää luvan käyttää automatisoituja luokitustekniikoita alueellaan tai alueensa osassa järjestämättä varmennustestiä, mikäli tällainen lupa on jo myönnetty samalle automatisoidulle luokitustekniikalle käytettäväksi kyseisen jäsenvaltion jossakin toisessa osassa tai jossakin toisessa jäsenvaltiossa sellaisen varmennustestin perusteella, jonka ruho-otantaa viranomaiset pitävät asianomaisessa jäsenvaltiossa tai sen osassa teurastettujen täysikasvuisten nautaeläinten osalta edustavana ruholajin sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokkien suhteen.

4.   Luvan saaneen automatisoidun luokitustekniikan teknisiä erittelyjä voidaan muuttaa ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja jos todistetaan, että tällaisten muutosten ansiosta saavutetaan vähintään sama tarkkuus kuin varmennustestissä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista hyväksymistään muutoksista.

10 artikla

Automatisoidulla luokitustekniikalla tehty luokitus

1.   Laitosten, joissa ruhoja luokitellaan automatisoiduilla luokitustekniikoilla, on

a)

osoitettava ruholaji; tarvittaessa on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitettua nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

b)

pidettävä päivittäistä kirjaa automatisoitujen luokitustekniikoiden toiminnasta, myös erityisesti havaituista puutteista ja tarpeen mukaan toteutetuista toimista.

2.   Automatisoidulla luokitustekniikalla tehty luokitus on pätevä ainoastaan, jos

a)

ruhon tarjontamuoto on sama kuin varmennustestin aikana käytetty tarjontamuoto; tai

b)

asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että muun tarjontamuodon käyttäminen ei vaikuta automatisoidulla luokitustekniikalla tehdyn luokituksen tulokseen.

11 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Edellä 8 artiklassa tarkoitettujen luokittajien toiminta ja ruhojen luokitus ja tunnistemerkinnällä varustaminen asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan V kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa on tarkastettava paikalla ilman ennakkovaroitusta luokituksesta vastaavista virastoista sekä laitoksista riippumattoman viranomaisen toimesta.

Riippumattomuutta luokituksesta vastaaviin virastoihin nähden ei kuitenkaan vaadita, jos toimivaltainen viranomainen toteuttaa itse mainitut tarkastukset.

2.   Tarkastuksia on tehtävä vähintään kahdesti vuosineljänneksen aikana kaikissa hyväksytyissä laitoksissa, jotka teurastavat vuodessa keskimäärin yli 75 täysikasvuista nautaeläintä viikossa. Jokaiseen tarkastukseen on sisällytettävä vähintään 40 sattumanvaraisesti valittua ruhoa.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin vahvistettava vuodessa keskimäärin 75 tai vähemmän täysikasvuista nautaeläintä viikossa teurastavia hyväksyttyjä laitoksia varten tarkastusten taajuus ja tarkastettavien ruhojen vähimmäismäärä riskinarvioinnin perusteella erityisesti ottaen huomioon täysikasvuisten nautaeläinten teurastusten määrä asianomaisissa teurastamoissa sekä kyseisissä teurastamoissa aiempien tarkastusten aikana tehdyt havainnot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toisessa alakohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamiseksi toteuttamansa toimenpiteet viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen jälkeen kuukauden kuluessa, jos ilmoitettaviin tietoihin tulee muutoksia.

3.   Kaikissa ruhoja automatisoiduilla luokitustekniikoilla luokittelevissa hyväksytyissä laitoksissa on tehtävä vähintään kuusi tarkastusta vuosineljänneksen aikana 12 ensimmäisen kuukauden kuluessa 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämisestä. Tämän jälkeen tarkastuksia on tehtävä vähintään kahdesti vuosineljänneksen aikana kaikissa ruhoja automatisoiduilla luokitustekniikoilla luokittelevissa hyväksytyissä laitoksissa. Jokaiseen tarkastukseen on sisällytettävä vähintään 40 sattumanvaraisesti valittua ruhoa. Tarkastuksissa on varmistettava erityisesti

a)

ruholaji;

b)

automatisoidun luokitustekniikan tarkkuus käyttämällä liitteessä II olevassa A3 osassa tarkoitettua piste- ja raja-arvojärjestelmää;

c)

ruhon tarjontamuoto;

d)

automatisoidun luokitustekniikan päivittäinen kalibrointi sekä muut tekniset yksityiskohdat, jotka ovat olennaisia varmistettaessa, että automatisoidulla luokitustekniikalla saavutettu tarkkuus vastaa vähintään varmennustestissä saavutettua tarkkuutta;

e)

edellä 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivittäinen kirjanpito.

4.   Jos tarkastuksista vastaava laitos ei kuulu julkisyhteisöön, julkisyhteisön on valvottava 2 ja 3 kohdassa säädettyjä tarkastuksia fyysisesti samoin edellytyksin vähintään vuosittain. Julkisyhteisölle on tiedotettava säännöllisesti tarkastuksista vastaavan viranomaisen työn tuloksista.

12 artikla

Tarkastuskertomukset ja seurantatoimet

1.   Edellä 11 artiklassa tarkoitettuja tarkastuksia koskevien kertomusten on oltava kansallisten valvontaelinten laatimia, ja näiden on säilytettävä ne. Kyseisissä kertomuksissa on ilmoitettava erityisesti tarkastettujen ruhojen lukumäärä sekä niiden ruhojen lukumäärä, joiden luokitus tai tunnistemerkintä on ollut virheellinen. Lisäksi kertomuksissa on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä ruhojen tarjontamuodoista ja tapauksen mukaan siitä, vastaavatko ne yhteisön sääntöjä.

2.   Jos 11 artiklassa säädettyjen tarkastusten yhteydessä todetaan merkittävä määrä virheellisiä luokituksia tai muita kuin sääntöjen mukaisia tunnistemerkintöjä,

a)

tarkastettavien ruhojen lukumäärää ja paikalla tehtävien tarkastusten taajuutta on lisättävä;

b)

edellä 8 artiklassa ja 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt luvat tai hyväksynnät voidaan peruuttaa.

13 artikla

Todettava markkinahinta

1.   Yhteisön luokitusasteikon perusteella todettava, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu markkinahinta on eläimen toimittajalle teurastamoon tuotaessa maksettava hinta vähennettynä arvonlisäverolla. Hinta ilmaistaan 100 teuraspainokilogrammalta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarjontamuodon mukaisesti, teurastamolla koukussa punnittuna ja luokiteltuna.

2.   Huomioon otettava paino on ruhon lämminpaino punnittuna viimeistään tunnin kuluttua eläimen pistämisestä.

Ruhon kylmäpainon on vastattava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua lämminpainoa vähennettynä kahdella prosentilla.

3.   Markkinahintojen toteamista varten ruhot on tarjottava pintarasvoineen, kaulan on oltava katkaistu eläinlääkinnällisten määräysten mukaisesti, ja

a)

ilman munuaisia;

b)

ilman munuaisrasvaa;

c)

ilman lantion rasvakasautumia;

d)

ilman kuvelihaa;

e)

ilman pallealihaa;

f)

ilman häntää;

g)

ilman selkäydintä;

h)

ilman lantiorasvaa;

i)

ilman sisäpaistin pintarasvaa;

j)

ilman kaulavaltimoa (suonirasvaa).

4.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan A kohdan V kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi ja poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 kohdassa säädetään, ulkoisen rasvan poistaminen sisältää yksinomaan pintarasvan osittaisen poiston

a)

lonkan, fileeselän ja keskimmäisten kylkiluiden kohdalta;

b)

rinnan leveän pään kohdalta, peräaukkoa ja sukuelimiä ympäröivältä uloimmalta alueelta sekä hännästä;

c)

sisäpaistin kohdalta.

5.   Jos ruhon tarjontamuoto eroaa koukussa punnittaessa ja luokiteltaessa 3 kohdassa säädetystä tarjontamuodosta, sen paino tarkistetaan käyttämällä liitteessä III vahvistettuja korjauksia tarjontamuodon sovittamiseksi viitetarjontamuotoon. Tällöin 100 teuraspainokilogramman hinta tarkistetaan vastaavasti.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut korjaukset ovat samat koko jäsenvaltion alueella, ne on laskettava kansallisella tasolla. Jos korjaukset vaihtelevat teurastamosta toiseen, ne on laskettava erillisinä.

14 artikla

Markkinahintojen toteamiseksi käytettävät ruholajit ja luokat

1.   Markkinahinnat todetaan kansallisella tasolla ja yhteisössä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yhteisön luokitusasteikon perusteella viikoittain, ja toteaminen koskee seuraavia lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia mainitun asetuksen liitteessä V olevan A kohdan II kohdassa täsmennetyissä viidessä ruholajissa:

a)

nuorempien kuin kaksivuotiaiden kuohitsemattomien sonnien ruhot: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

muiden urospuolisten kuohitsemattomien eläinten ruhot: R3;

c)

kuohittujen sonnien ruhot: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d)

lehmien ruhot: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e)

muiden naaraspuolisten nautojen ruhot: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2.   Jäsenvaltion on päätettävä, muodostaako sen kokonaisala yhden alueen vai jaetaanko se useampaan kuin yhteen alueeseen. Päätöksen on perustuttava seuraaviin seikkoihin:

a)

jäsenvaltion kokonaisalan suuruus;

b)

mahdollinen hallinnollinen jako;

c)

hintojen maantieteelliset erot.

Yhdistyneen kuningaskunnan on muodostettava kuitenkin vähintään kaksi aluetta: Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, jotka voidaan edelleen jakaa alueisiin ensimmäisessä alakohdassa esitettyjen seikkojen perusteella.

15 artikla

Edustavat hinnat

1.   Seuraavien tahojen on todettava hinnat:

a)

minkä tahansa teurastamon toimija, joka vuosittain teurastaa vähintään 20 000 täysikasvuista nautaeläintä, jotka se on itse kasvattanut tai jotka on kasvatettu sen toimeksiannosta ja/tai jotka se on ostanut;

b)

minkä tahansa teurastamon toimija, joka on jäsenvaltion tässä tarkoituksessa nimeämä ja joka vuosittain teurastaa alle 20 000 täysikasvuista nautaeläintä, jotka se on itse kasvattanut tai jotka on kasvatettu sen toimeksiannosta ja/tai jotka se on ostanut;

c)

kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka lähettää vuosittain teurastamoon teurastettavaksi vähintään 10 000 täysikasvuista nautaeläintä; ja

d)

kuka tahansa jäsenvaltion tässä tarkoituksessa nimeämä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka lähettää vuosittain teurastamoon teurastettavaksi alle 10 000 täysikasvuista nautaeläintä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hinnat todetaan vähintään

a)

25 prosentista teurastuksista niillä jäsenvaltion alueilla, jotka yhdessä kattavat vähintään 75 prosenttia kaikista teurastuksista kyseisessä jäsenvaltiossa; ja

b)

30 prosentista jäsenvaltion kokonaisalalla teurastetuista täysikasvuisista nautaeläimistä.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti todetut hinnat ovat kyseisenä toteamisajanjaksona teurastettuja täysikasvuisia nautaeläimiä koskevat hinnat 13 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ruhon kylmäpainon perusteella.

Jos kyseessä on sellaisia täysikasvuisia nautaeläimiä teurastava teurastamo, jotka se on itse kasvattanut tai jotka on kasvatettu sen toimeksiannosta, todetun hinnan on oltava vastaavaan ruholajiin ja luokkaan kuuluvista teurastetuista ruhoista samalla viikolla kyseisessä teurastamossa maksettu keskihinta.

Kussakin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luokassa todetuissa hinnoissa on ilmoitettava niihin liittyvä keskimääräinen ruhopaino ja se, onko näitä hintoja korjattu asetuksen 13 artiklassa tarkoitettujen tekijöiden huomioon ottamiseksi.

16 artikla

Viikoittaisten hintojen laskeminen

1.   Edellä olevan 15 artiklan mukaisesti maanantaista sunnuntaihin todetut hinnat

a)

on teurastamon toimijan tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön toimesta ilmoitettava kirjallisesti tai sähköisesti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltion vahvistamaan kellonaikaan mennessä; tai

b)

voidaan jäsenvaltion niin halutessa luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle teurastamossa tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tiloissa.

Kuitenkin silloin, kun jäsenvaltio on perustanut komitean jonkin alueen hintojen määrittämiseksi ja tällaisen komitean jäsenyys jakautuu tasaisesti täysikasvuisten nautaeläinten ja niiden ruhojen ostajien ja myyjien kesken ja puheenjohtaja on toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa, jäsenvaltio voi määrätä, että hinnat ja yksityiskohdat lähetetään suoraan kyseisen alueen komitean puheenjohtajalle. Jos jäsenvaltio ei näin määrää, toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä nämä tiedot kyseisen komitean puheenjohtajalle. Puheenjohtajan on varmistettava, että minkään hinnan alkuperää ei voida tunnistaa, kun se annetaan tiedoksi komitean jäsenille.

2.   Hinnat on ilmoitettava luokkakohtaisena keskihintana.

3.   Edellä 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun minkä tahansa ilmoitetuissa hinnoissa huomiotta jätettyjä lisämaksuja täysikasvuisten nautaeläinten tai niiden ruhojen toimittajille maksavan teurastamon tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeisin maksamansa lisämaksu ja siihen liittyvä ajanjakso. Tämän jälkeen sen on ilmoitettava jäsenvaltiolle tällaisen lisämaksun määrä aina, kun tällaisia maksuja suoritetaan.

4.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä alueelliset keskihinnat jokaiselle 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle luokalle sille tämän artiklan 1 kohdan nojalla ilmoitettujen hintojen perusteella.

Tämän artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen komiteoiden on määritettävä alueelliset keskihinnat jokaiselle 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle luokalle niille tämän artiklan 1 kohdan nojalla ilmoitettujen hintojen perusteella ja ilmoitettava ne jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.   Jos kyseessä ovat kiinteähintaiset ostot, joissa lähetyksessä olevat ruhot eivät kuulu useampaan kuin kolmeen peräkkäiseen lihakkuusluokkaan ja kolmeen peräkkäiseen rasvaisuusluokkaan samassa ruholajissa, hinta otetaan huomioon 4 kohdan mukaisessa hintojen määrityksessä sen lihakkuusluokan osalta, johon suurin osa ruhoista on luokiteltu, tai jos ruhot jakautuvat tasaisesti luokkien kesken, keskimmäisen luokan osalta, milloin sellainen on olemassa. Muissa tapauksissa hintaa ei oteta huomioon.

Kuitenkin silloin kun kiinteähintaiset ostot kattavat alle 35 prosenttia täysikasvuisten nautaeläinten kaikista teurastuksista jäsenvaltiossa, jäsenvaltio voi päättää, että se ei ota tällaisten ostojen hintoja huomioon 4 kohdan mukaisissa laskutoimituksissa.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen on laskettava alustava kansallinen hinta jokaiselle luokalle painottamalla alueelliset hinnat ottaakseen huomioon johonkin alueeseen liittyvien teurastusten merkityksen kyseisessä ruholajissa suhteessa teurastusten kokonaismäärään kyseisen ruholajin osalta asianomaisessa jäsenvaltiossa.

7.   Toimivaltaisen viranomaisen on korjattava luokkakohtaisesti 6 kohdassa tarkoitettu alustava kansallinen hinta

a)

ottaakseen huomioon kaikki 13 artiklassa tarkoitetut tekijät, milloin tällaista korjausta ei ole vielä tehty;

b)

varmistaakseen, että hinta on laskettu 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ruhon kylmäpainon perusteella;

c)

ottaakseen huomioon 3 kohdassa tarkoitetut maksetut lisämaksut, jos korjaus on vähintään yksi prosentti hinnasta kyseisessä luokassa.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehdessään c alakohdan mukaisia korjauksia jaettava kaikki naudanliha-alalla kyseisessä jäsenvaltiossa edellisenä varainhoitovuonna maksetut lisämaksut niiden täysikasvuisten nautaeläinten, joista hinnat on ilmoitettu, vuotuisella tuotantomäärällä tonneittain ilmoitettuna.

8.   Jos jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen mielestä sille ilmoitetut hinnat

a)

koskevat liian pientä ruhojen määrää, sen ei tule ottaa näitä hintoja huomioon;

b)

vaikuttavat epäluotettavilta, sen on otettava ne huomioon ainoastaan silloin, kun ja jos se vakuuttuu niiden luotettavuudesta.

17 artikla

Hintojen viikoittainen ilmoittaminen komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on annettava 16 artiklan 4–7 kohdan mukaisesti lasketut hinnat tiedoksi komissiolle 36 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät saa ilmoittaa näitä hintoja millekään muulle taholle ennen niiden ilmoittamista komissiolle.

2.   Jos poikkeuksellisten olosuhteiden tai tarjonnan kausiluonteisuuden vuoksi jossain jäsenvaltiossa tai alueella ei ole mahdollista todeta hintoja huomattavasta määrästä 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yhteen tai useampaan luokkaan kuuluvia ruhoja, komissio voi käyttää viimeisimpiä kyseiselle luokalle tai kyseisille luokille ennen kyseistä tilannetta todettuja hintoja; jos tällainen tilanne jatkuu kauemmin kuin kaksi peräkkäistä viikkoa, komissio voi päättää kyseisen luokan tai kyseisten luokkien väliaikaisesta poistamisesta hintojen ilmoittamisvelvollisuudesta ja kyseisille luokille annettujen painotusten väliaikaisesta uudelleenjakamisesta.

18 artikla

Yhteisön keskihinnat

1.   Tietyn ruholajin osalta

a)

yhteisön keskihinta kullekin 14 artiklan 1 kohdassa luetellulle lihakkuus- ja rasvaisuusluokalle on kyseiselle luokalle todettujen kansallisten markkinahintojen painotettu keskiarvo; painotus perustuu kussakin jäsenvaltiossa kyseisessä luokassa teurastettujen määrien suhteeseen kaikkiin yhteisön teurastuksiin kyseisessä luokassa;

b)

yhteisön keskihinta kullekin lihakkuusluokalle on sen muodostavien rasvaisuusluokkien yhteisön keskihintojen painotettu keskiarvo; painotus perustuu kunkin rasvaisuusluokan teurastusten suhteeseen kaikkiin yhteisön teurastuksiin kyseisessä lihakkuusluokassa;

c)

yhteisön keskihinta on a alakohdassa tarkoitettujen yhteisön keskihintojen painotettu keskiarvo; painotus perustuu kussakin a alakohdassa tarkoitetussa luokassa teurastettujen määrien suhteeseen kaikkiin yhteisön teurastuksiin kyseisessä ruholajissa.

2.   Yhteisön keskihinta kaikille ruholajeille yhteensä on 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen keskihintojen painotettu keskiarvo; painotus perustuu kunkin ruholajin suhteeseen kaikkiin täysikasvuisten nautojen teurastuksiin yhteisössä.

19 artikla

Jäsenvaltioiden vuosittaiset ilmoitukset komissiolle

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä huhtikuuta seuraavat asiakirjat:

a)

edellä olevan 15 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan perusteella hintoja toteavista teurastamoista laadittu luottamuksellinen luettelo, jossa ilmoitetaan kunkin teurastamon täysikasvuisten nautaeläinten tuotantomäärä edellisenä kalenterivuonna ilmaistuna numeroina ja mahdollisuuksien mukaan tonneina ruhopainoa;

b)

edellä olevan 15 artiklan 1 kohdan c tai d alakohdan perusteella hintoja toteavista luonnollisista tai oikeushenkilöistä laadittu luottamuksellinen luettelo, jossa ilmoitetaan heidän edellisenä kalenterivuonna teurastamoon lähettämiensä täysikasvuisten nautaeläinten lukumäärä ilmaistuna myös mahdollisuuksien mukaan tonneina kuollutta ruhopainoa;

c)

luettelo alueista, joilla hinnat todetaan, ja jokaiselle alueelle 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti annettu painotus.

III   LUKU

SIANLIHA-ALA

20 artikla

Ruhojen pakollinen luokitus ja siihen liittyvät poikkeukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sianruhojen luokitusasteikkoa on käytettävä kaikissa teurastamoissa kaikkien ruhojen luokitukseen, jotta taataan kohtuullinen maksu tuottajille näiden teurastamoon toimittamista sioista painon ja lihakkuuden perusteella.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, ettei tämän asteikon soveltaminen ole pakollista teurastamoissa,

a)

joissa suoritettujen teurastusten enimmäislukumäärän asianomaiset jäsenvaltiot vahvistavat siten, ettei sen vuosittainen keskiarvo ylitä 200:aa sikaa viikossa;

b)

jotka teurastavat ainoastaan niiden omissa laitoksissa syntyneitä ja lihotettuja sikoja ja jotka leikkaavat kaikki saadut ruhot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestään komissiolle täsmentäen teurastusten enimmäislukumäärän, joka voidaan suorittaa kussakin sellaisessa teurastamossa, jotka on vapautettu yhteisön asteikon soveltamisesta.

21 artikla

Punnitus, luokitus ja merkitseminen

1.   Sianruhot on luokiteltava punnitushetkellä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan II kohdassa määritellyn luokituksen mukaisesti.

Jäsenvaltioille voidaan antaa lupa sallia alueellaan teurastettujen sikojen luokitus ennen punnitusta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 43 artiklan m alakohdan iv alakohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan II kohdan ja tämän artiklan 1 kohdan säännösten ohella voidaan jäsenvaltion alueella teurastettujen sikojen osalta käyttää painon ja vähärasvaisen lihan osuuden lisäksi muita arviointiperusteita.

3.   Sianruhot on merkittävä heti luokituksen jälkeen luokkaa osoittavalla isolla alkukirjaimella tai vähärasvaisen lihan arvioidun osuuden ilmaisevalla prosenttimerkinnällä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan II kohdan mukaisesti.

Kirjaimien tai numeroiden on oltava vähintään kaksi senttimetriä korkeita. Merkintä voidaan tehdä myrkyttömällä, häviämättömällä ja lämmönkestävällä musteella tai millä tahansa muulla pysyvällä merkintätavalla, joka on ennakolta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä.

Ruhoon voidaan tehdä painon ilmaiseva merkintä tai muut asianmukaisiksi katsotut merkinnät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

Puoliruhoihin merkintä on tehtävä kamaraan takapotkan tai kinkun kohdalle.

Tyydyttävänä merkintänä pidetään myös ruhotunnistelappujen kiinnittämistä siten, ettei niitä voi siirtää vahingoittumattomina.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säätää, ettei sianruhoja tarvitse merkitä silloin kun laaditaan kunkin ruhon osalta vähintään seuraavat tiedot sisältävä seloste:

a)

ruhojen yksittäinen tunnistus siten, ettei tunnistus voi muuttua;

b)

ruhon lämminpaino; ja

c)

vähärasvaisen lihan arvioitu osuus.

Seloste on säilytettävä kuuden viikon ajan ja oltava laatimispäivämääränä alkuperäisasiakirjana asianmukaisesti vahvistettu valvonnasta vastaavan henkilön toimesta.

Kuitenkin, kun ruhoja markkinoidaan sellaisenaan toiseen jäsenvaltioon, ruhojen on oltava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan II kohdassa säädetyn asianmukaisen luokkanimityksen tai vähärasvaisen lihan osuuden ilmaisevan prosentin mukaan merkittyjä.

5.   Ruhon rasva- tai lihaskudosta tai muuta kudosta ei saa poistaa millään tavoin ennen punnitusta, luokitusta ja merkitsemistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan III kohdan soveltamista.

22 artikla

Ruhopaino

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi painoa sovelletaan mainitun asetuksen liitteessä V olevan B kohdan III kohdassa määriteltyyn kylmän ruhon tarjontamuotoon.

2.   Ruho on punnittava mahdollisimman pian teurastuksen jälkeen, mutta viimeistään 45 minuuttia sian pistämisestä.

Ruhon kylmäpainon on vastattava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua todettua lämminpainoa vähennettynä kahdella prosentilla.

Jos jossakin tietyssä teurastamossa teurastuksen ja punninnan välistä 45 minuutin määräaikaa ei pystytä tavallisesti noudattamaan, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tämän määräajan ylittämisen sillä edellytyksellä, että toisessa alakohdassa tarkoitettua 2 prosentin vähennystä pienennetään yhdellä kymmenyksellä kunkin ylitetyn neljännestunnin osalta, silloinkin kun koko tämä aika ei ole vielä kulunut.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ruhon kylmäpaino voidaan laskea ennalta vahvistetun, jäsenvaltioiden sikakarjojensa ominaispiirteiden mukaisesti vahvistaman komissiolle ilmoitetun vähennysasteikon kiinteiden arvojen mukaan. Tällaisen asteikon käyttö sallitaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos painoluokittain säädetyt vähennykset vastaavat mahdollisimman hyvin 1 ja 2 kohdasta aiheutuvaa vähennystä.

23 artikla

Sianruhojen vähärasvaisen lihan osuus

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan IV kohdan soveltamiseksi sianruhon vähärasvaisen lihan osuus muodostuu

punaisten poikkijuovaisten lihasten kokonaispainosta, jos ne voidaan erottaa puukolla, ja

ruhon painosta.

Punaisten poikkijuovaisten lihasten kokonaispaino saadaan ruhon kokonaisella tai osittaisella koeleikkuulla tai kokonaisen tai osittaisen koeleikkuun yhdistelmällä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyttyihin tilastollisesti testattuihin menetelmiin perustuvaan nopeaan kansalliseen menetelmään.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu koeleikkuu voidaan korvata myös arvioimalla vähärasvaisen lihan prosenttiosuus tietokonetomografialla tehdyllä koko ruhon koeleikkuulla edellyttäen, että käytettävissä on koeleikkuun vertailukelpoiset tulokset.

2.   Sianruhojen vähärasvaisen lihan osuuden arvioimiseksi käytettävä tilastollinen standardimenetelmä, joka sallitaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan IV kohdassa tarkoitetuksi luokitusmenetelmäksi, on joko tavanomainen pienimmän neliösumman tilastomenetelmä tai ”rank reduced” -menetelmä, mutta myös muita tilastollisesti testattuja menetelmiä voidaan käyttää.

Menetelmän on perustuttava kansallisen tai alueellisen sianlihantuotannon edustavaan otokseen, joka käsittää vähintään 120 ruhoa, joiden vähärasvaisen lihan osuus todetaan tämän asetuksen liitteessä IV säädetyn leikkuumenetelmän mukaisesti. Jos käytetään useampia otantamenetelmiä, viiteosuus lasketaan vähintään 50 ruhon otoksen perusteella, ja tulosten luotettavuuden on oltava vähintään sama kuin tilastollisen standardimenetelmän avulla 120 ruhon osalta liitteessä IV olevaa menetelmää käyttäen saatu tulos.

3.   Luokitusmenetelmät voidaan hyväksyä ainoastaan siinä tapauksessa, että kalibroinnin keskimääräinen neliövirhe (RMSEP) on alle 2,5 laskettuna kokonaiskoeleikkuumenetelmällä tai vähintään 60 koeruhon edustavan otoksen koejärjestelyn perusteella. RMSEP:n arvoa laskettaessa otetaan huomioon myös mahdolliset normaalista vaihteluvälistä poikkeavat arvot.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle pöytäkirjan muodossa luokitusmenetelmistä, joiden soveltamisen ne toivovat sallittavan alueellaan, ja esiteltävä leikkuukoe ja ilmoitettava ne periaatteet, joihin nämä menetelmät perustuvat, sekä käytetyt vähärasvaisen lihan prosentin arviointiyhtälöt. Pöytäkirjan on oltava kaksiosainen ja siinä on oltava liitteessä V säädetyt osat. Pöytäkirjan ensimmäinen osa on jätettävä komissiolle ennen leikkuukokeen alkua.

Luokitusmenetelmien soveltaminen yksittäisen jäsenvaltion alueella sallitaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pöytäkirjan perusteella.

5.   Luokitusmenetelmien soveltamisen on vastattava kaikilta osin yhteisön hyväksymispäätökseen sisällytettyä kuvausta.

24 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Edellä 20 artiklassa tarkoitettu sianruhojen punnitus, luokitus ja merkitseminen laitoksissa on tarkastettava paikalla ilman ennakkovaroitusta luokituksesta vastaavista virastoista sekä laitoksista riippumattoman viranomaisen toimesta.

Riippumattomuutta luokituksesta vastaaviin virastoihin nähden ei kuitenkaan vaadita, jos toimivaltainen viranomainen toteuttaa itse mainitut tarkastukset.

2.   Tarkastukset on tehtävä vähintään kahdesti vuosineljänneksen aikana kaikissa hyväksytyissä laitoksissa, jotka teurastavat vuodessa keskimäärin vähintään 200 sikaa viikossa.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin vahvistettava tarkastusten taajuus niiden hyväksyttyjen laitosten osalta, jotka teurastavat vuodessa keskimäärin alle 200 sikaa viikossa.

3.   Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on

a)

vahvistettava tarkastusten laajuus riskinarvioinnin perusteella, erityisesti ottaen huomioon sikojen teurastusten määrä asianomaisissa teurastamoissa sekä kyseisissä teurastamoissa aiempien tarkastusten aikana tehdyt havainnot;

b)

ilmoitettava komissiolle kyseisten säännösten soveltamiseksi toteuttamansa toimenpiteet viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen jälkeen kuukauden kuluessa, jos ilmoitettaviin tietoihin tulee muutoksia.

4.   Jos tarkastuksista vastaava laitos ei kuulu julkisyhteisöön, julkisyhteisön on valvottava 1 ja 2 kohdassa säädettyjä tarkastuksia fyysisesti samoin edellytyksin vähintään vuosittain. Julkisyhteisölle on tiedotettava säännöllisesti tarkastuksista vastaavan viranomaisen työn tuloksista.

25 artikla

Sianruhojen markkinahinta jäsenvaltioissa

1.   Sianruhon markkinahinnan jäsenvaltiossa on vastattava kyseisen jäsenvaltion edustavilla markkinoilla tai hintanoteerauskeskuksissa todettujen sianruhojen noteerausten keskiarvoa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hinta on määritettävä sellaisille ruhoille vahvistettujen noteerausten perusteella, joiden paino on

60 kilogrammasta alle 120 kilogrammaan luokassa E,

120 kilogrammasta alle 180 kilogrammaan luokassa R.

Painoluokkien valinta samoin kuin niiden mahdollinen painottaminen on jätettävä kyseiselle jäsenvaltiolle; jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetut edustavat markkinat tai hintanoteerauskeskukset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen jälkeen kuukauden kuluessa, jos ilmoitettaviin tietoihin tulee muutoksia.

Komissio toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset muille jäsenvaltioille.

26 artikla

Yhteisön keskihinta

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 17 ja 34 artiklassa tarkoitettu sianruhojen yhteisön markkinoiden keskihinta on määritettävä teurastamoon tuonnin yhteydessä, ilman arvonlisäveroa, elävien sikojen toimittajille maksettujen hintojen perusteella.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti määriteltyjen hintojen on käsitettävä jalostamattomat teurasjätteet ja muut osat, ja ne ilmaistaan 100:aa kilogrammaa kohden sellaiselle kylmälle sianruholle

joka on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan B kohdan III kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun viitetarjontamuodon mukainen; ja

jonka todettu paino on teuraskoukussa suoritetun punnituksen ja luokituksen jälkeen muunnettu ruhon kylmäpainoksi tämän asetuksen 22 artiklassa säädettyjen menetelmien mukaisesti.

3.   Edellä 1 kohdassa säädetyn yhteisön markkinahinnan laskemiseksi kussakin jäsenvaltiossa todetut hinnat painotetaan kunkin jäsenvaltion sikakannan suhteellista osuutta ilmaisevilla kertoimilla.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kertoimet määritetään kunkin vuoden joulukuun alussa lasketun sikojen lukumäärän perusteella neuvoston direktiivin 93/23/ETY (16) mukaisesti.

27 artikla

Hintanoteerausten viikoittainen ilmoittaminen komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 36 artiklan mukaisesti

a)

25 artiklan 1 kohdan sekä 26 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetyt noteeraukset;

b)

porsaiden, joiden keskimääräinen elopaino on noin 20 kilogrammaa, edustavat noteeraukset eläintä kohti.

2.   Jos komissio ei saa yhtä tai useampia noteerauksia, se käyttää viimeksi saatua noteerausta. Jos noteeraus tai noteeraukset puuttuvat kolmelta peräkkäiseltä viikolta, komissio ei enää kirjaa kyseistä noteerausta tai kyseisiä noteerauksia.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komission pyynnöstä seuraavat tiedot, jos ne ovat niiden käytettävissä, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevaan XVII osaan kuuluvista tuotteista:

a)

jäsenvaltioiden markkinahinnat kolmansista maista tuoduille tuotteille;

b)

kolmansien maiden edustavilla markkinoilla käytetyt hinnat.

IV   LUKU

LAMPAANLIHA-ALA

28 artikla

Kevyiden lampaiden ruhojen määrittelyperusteet

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan C kohdan III kohdan 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden soveltamiseksi sovelletaan tämän asetuksen liitteessä VI vahvistettuja sääntöjä.

2.   Liitteessä VI tarkoitettu lihan väri määritetään kuvelihasta vatsan keskiviivan kohdalta vakioidun värikartan avulla.

29 artikla

Lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia sekä ruhopainoa ja lihan väriä koskevat täydentävät säännökset

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan C kohdan III kohdassa tarkoitettujen lihakkuus- ja rasvaisuusluokkien määritelmiä koskevat täydentävät säännökset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

30 artikla

Luokitus ja tunnistemerkitseminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan C kohdan III kohdassa tarkoitettu luokitus ja V kohdassa tarkoitettu tunnistemerkitseminen on tehtävä teurastamossa.

2.   Ruhojen luokitus, tunnistemerkitseminen ja punnitus on tehtävä viimeistään tunnin kuluttua eläimen pistämisestä.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun asteikon mukaisesti luokiteltujen ruhojen tai puoliruhojen tunnistemerkitseminen on tehtävä osallistuvissa laitoksissa leimalla, josta käyvät ilmi ruholaji sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokka.

Merkintä on tehtävä häviämättömällä ja myrkyttömällä musteella leimaamalla toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hyväksymää menettelyä noudattaen.

Ruhotyypit nimetään seuraavasti:

a)

L: nuorempien kuin 12 kuukauden ikäisten lampaiden (karitsojen) ruhot;

b)

S: muiden lampaiden ruhot.

4.   Jäsenvaltiot voivat sallia merkinnän korvaamisen lujasti kiinnitetyllä ruhotunnistelapulla, jonka muuttaminen ei ole mahdollista.

31 artikla

Luokitus pätevien luokittajien toimesta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luokituksen tekevät riittävän pätevät luokittajat. Jäsenvaltiot määrittävät henkilöt sopimusmenettelyllä tai nimeämällä asiasta vastaavan laitoksen.

32 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Edellä 31 artiklassa tarkoitettujen luokittajien toiminta sekä ruhojen luokitus ja tunnistemerkitseminen on tarkastettava osallistuvissa laitoksissa paikalla ilman ennakkovaroitusta jäsenvaltion nimeämän, luokituksesta vastaavista virastoista sekä osallistuvasta laitoksesta riippumattoman viranomaisen toimesta.

Riippumattomuutta luokituksesta vastaaviin virastoihin nähden ei kuitenkaan vaadita, jos toimivaltainen viranomainen toteuttaa itse mainitut tarkastukset.

Jos tarkastuksista vastaava laitos ei kuulu julkisyhteisöön, julkisyhteisön on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä tarkastuksia fyysisesti samoin edellytyksin vähintään vuosittain. Julkisyhteisölle on tiedotettava säännöllisesti tarkastuksista vastaavan viranomaisen työn tuloksista.

2.   Tarkastukset on tehtävä vähintään kerran vuosineljänneksen aikana kaikissa osallistuvissa laitoksissa, jotka luokittelevat ja teurastavat vuodessa keskimäärin vähintään 80 lammasta viikossa. Jokaiseen tarkastukseen on sisällytettävä vähintään 40 sattumanvaraisesti valittua ruhoa.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin vahvistettava vuodessa keskimäärin alle 80 lammasta viikossa teurastavia osallistuvia laitoksia varten tarkastusten taajuus ja tarkastettavien ruhojen vähimmäismäärä riskinarvioinnin perusteella erityisesti ottaen huomioon lammasten teurastusten määrä asianomaisissa teurastamoissa sekä kyseisissä teurastamoissa aiempien tarkastusten aikana tehdyt havainnot.

33 artikla

Todettava markkinahinta

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun yhteisön lampaanruhojen luokitusasteikon perusteella vahvistettava markkinahinta on eläimen toimittajalle yhteisöstä peräisin olevasta karitsasta teurastamoon tuotaessa maksettava hinta vähennettynä arvonlisäverolla. Hinta ilmaistaan 100:aa teuraspainokilogrammaa kohden asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan C kohdan IV kohdassa tarkoitetun viitetarjontamuodon mukaisesti teurastamolla koukussa punnittuna ja luokiteltuna.

2.   Huomioon otettava paino on ruhon lämminpaino korjattuna jäähdytettäessä tapahtuvan painohäviön huomioimiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle käyttämänsä korjauskertoimet.

3.   Jos koukussa punnitun ja luokitellun ruhon tarjontamuoto eroaa viitetarjontamuodosta, jäsenvaltioiden on mukautettava ruhon paino käyttämällä asetuksen (EY) N:o 1234/ 2007 liitteessä V olevan C kohdan IV kohdan toisessa alakohdassa säädettyjä korjauskertoimia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle käyttämänsä korjauskertoimet.

34 artikla

Hintojen ilmoittaminen komissiolle

1.   Niiden jäsenvaltioiden, joiden lampaanlihan tuotanto on enemmän kuin 200 tonnia vuodessa, on toimitettava komissiolle luottamuksellinen luettelo teurastamoista tai muista laitoksista, jotka osallistuvat hintojen vahvistamiseen yhteisön luokitusasteikon perusteella, jäljempänä ’osallistuva laitos’, ja ilmoitettava näiden osallistuvien laitosten arvioidut vuosittaiset tuotantomäärät.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 36 artiklan mukaisesti annettava komissiolle tiedoksi kunkin karitsalaadun keskihinta, joka on todettu yhteisön luokitusasteikkojen mukaan kaikissa osallistuvissa laitoksissa, ja ilmoitettava kunkin laadun suhteellinen osuus. Jos jonkin laadun osuus kokonaismäärästä on kuitenkin vähemmän kuin yksi prosentti, hintaa ei tarvitse ilmoittaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myös kaikkien luokiteltujen karitsojen painonmukainen keskihinta kussakin hintaselvityksessä käytetyssä asteikossa.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin jakaa painon mukaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan C kohdan III kohdan 1 kohdassa säädetyn kunkin lihakkuus- ja rasvaisuusluokan hintaselvityksen. Ilmaisulla ’laatu’ tarkoitetaan lihaisuus- ja rasvaisuusluokkien yhdistelmää.

35 artikla

Yhteisön keskihinnat

Yhteisön karitsanruhojen keskihinnan laskemiseksi 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hinnat painotetaan kunkin jäsenvaltion lampaanlihantuotannon suhteellista osuutta yhteisön lampaanlihantuotannosta ilmaisevilla kertoimilla.

V   LUKU

YHTEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

36 artikla

Hintojen viikoittainen ilmoittaminen komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut markkinahinnat tai hintanoteeraukset viimeistään kunkin viikon keskiviikkona kello 12.00 Brysselin aikaa.

Hintojen tai noteerausten on koskettava sitä viikkoa, jona tiedot ilmoitetaan, edeltävän viikon maanantaista sunnuntaihin ulottuvaa ajanjaksoa.

Hinnat tai noteeraukset on ilmoitettava euroina tai tarvittaessa kansallisessa valuutassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio toimittaa jäsenvaltioille tähän tarkoitukseen.

37 artikla

Painotuskertoimien säännöllinen tarkistaminen

1.   Tämän asetuksen 18 artiklassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 35 artiklassa tarkoitettuja painotuskertoimia on tarkistettava säännöllisin väliajoin, jotta voidaan ottaa huomioon kehityssuuntaukset kansallisella ja yhteisön tasolla.

2.   Kun kukin 1 kohdassa tarkoitettu tarkistus on tehty, komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarkistetut painotuskertoimet.

38 artikla

Yhteisön tarkastuskomitea

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön tarkastuskomitea, jäljempänä ’komitea’, tekee paikalla tarkastuksia, jotka koskevat

a)

yhteisön naudan- ja lampaanruhojen luokitusasteikkoa koskevien säännösten soveltamista;

b)

kyseisten luokitusasteikkojen mukaisesti tehtävää markkinahintojen toteamista;

c)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen naudanliha-alan julkisten interventio-ostojen mukaista tuotteiden luokitusta, tunnistamista ja merkitsemistä.

2.   Komitea saa koostua enintään

a)

kolmesta komission asiantuntijasta, joista yksi toimii komitean puheenjohtajana;

b)

yhdestä asianomaisen jäsenvaltion asiantuntijasta;

c)

yhdeksästä muiden jäsenvaltioiden asiantuntijasta.

Jäsenvaltioiden on nimettävä asiantuntijat heidän riippumattomuutensa ja erityisesti heidän ruhojen luokitusta, markkinahintojen toteamista ja tehtävän työn erityisluonnetta koskevan asiantuntemuksensa perusteella.

Asiantuntijat eivät saa missään tapauksessa käyttää omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa eivätkä paljastaa komitean työssä kerättyjä tietoja.

3.   Tarkastukset on tehtävä teurastamoissa, lihamarkkinoilla, interventiokeskuksissa, hintanoteerauskeskuksissa ja 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamisen suhteen toimivaltaisten alueellisten ja keskusviranomaisten toimipaikoissa.

4.   Tarkastukset on tehtävä säännöllisin väliajoin jäsenvaltioissa, ja niiden taajuus voi vaihdella erityisesti tarkastettavien jäsenvaltioiden naudan- ja lampaanlihatuotannon suhteellisen merkityksen tai luokitusasteikkojen soveltamiseen liittyvien ongelmien perusteella.

Komissio laatii tarkastuskäyntien ohjelman jäsenvaltioiden kanssa neuvoteltuaan. Tarkastuksiin saa osallistua sen jäsenvaltion edustajia, jossa tarkastus tapahtuu.

Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä sen alueella tehtävät tarkastuskäynnit komission esittämien vaatimusten perusteella. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltion on toimitettava 30 päivää ennen tarkastusta yksityiskohtainen ohjelma suunnitelluista tarkastuskäynneistä komissiolle, joka voi pyytää ohjelman muuttamista.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille hyvissä ajoin ennen kutakin tarkastusta tarkastuksen ohjelmasta ja toteuttamisesta.

5.   Kunkin tarkastuskäynnin lopuksi komitean jäsenet ja sen jäsenvaltion edustajat, jossa tarkastus tapahtui, kokoontuvat arvioimaan käynnin tuloksia. Komitean jäsenet tekevät tarkastuskäynnistä päätelmät 1 kohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta.

Komitean puheenjohtaja laatii tarkastuksista kertomuksen, johon otetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut päätelmät. Kertomus toimitetaan mahdollisimman pian sille jäsenvaltiolle, jossa tarkastus tehtiin, sekä tämän jälkeen muille jäsenvaltioille.

Jos toisessa alakohdassa tarkoitetussa kertomuksessa huomautetaan puutteista niillä eri toiminta-aloilla, joita tarkastukset koskivat, tai annetaan suosituksia toiminnan parantamiseksi, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista suunnitelluista tai jo tehdyistä muutoksista viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kertomuksen toimituspäivästä.

6.   Komissio vastaa komitean jäsenten matka- ja oleskelukuluista niiden säännösten mukaisesti, joita sovelletaan komission ulkopuolisten henkilöiden matka- ja oleskelukulujen korvaamiseen silloin, kun komissio on kutsunut heidät asiantuntijoiksi.

39 artikla

Jäsenvaltioiden toteuttamat toimet

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet

a)

varmistaakseen, että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan;

b)

varmistaakseen tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 1 kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettujen hintojen tarkkuuden;

c)

seuraamusten määräämiseksi rikkomisista, kuten leimojen ja ruhotunnistelappujen väärentämisestä ja petoksellisesta käytöstä tai siitä, että luokituksen tekee henkilöstö, jolla ei ole siihen lupaa.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä niin pian kuin mahdollista.

40 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 563/82, (ETY) N:o 2967/85, (ETY) N:o 344/91, (EY) N:o 295/96, (EY) N:o 103/2006, (EY) N:o 1128/2006, (EY) N:o 908/2006, (EY) N:o 1319/2006, (EY) N:o 710/2008, (EY) N:o 22/2008 ja päätös 83/471/ETY.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin ja kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

41 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 67, 11.3.1982, s. 23.

(3)  EYVL L 285, 25.10.1985, s. 39.

(4)  EYVL L 41, 14.2.1991, s. 15.

(5)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 1.

(6)  EUVL L 17, 21.1.2006, s. 6.

(7)  EUVL L 168, 21.6.2006, s. 11.

(8)  EUVL L 201, 25.7.2006, s. 6.

(9)  EUVL L 243, 6.9.2006, s. 3.

(10)  EUVL L 197, 25.7.2008, s. 28.

(11)  EUVL L 9, 12.1.2008, s. 6.

(12)  EYVL L 259, 20.9.1983, s. 30.

(13)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

(14)  EUVL L 312, 11.11.2006, s. 6.

(15)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3.

(16)  EYVL L 149, 21.6.1993, s. 1.


LIITE I

Asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia koskevat täydentävät säännökset

1.   LIHAKKUUS

Ruhon muotojen kehittyneisyys, erityisesti sen pääosien osalta (reisi, selkä, lapa)

Lihakkuusluokka

Täydentävät säännökset

S

Ylivertainen

Reisi

:

erittäin paljon ulospäin kaareva kaksoislihaksisto, uurteet selvästi erillään

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ulottuu erittäin selvästi yli lantioliitoksen (symphisis pelvis).

Selkä

:

hyvin leveä ja hyvin pyöreä, lavan korkeudelle

Lantion etuosa on hyvin pyöreä.

Lapa

:

hyvin voimakkaasti pyöreä

 

E

Erinomainen

Reisi

:

hyvin pyöreä

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ulottuu selvästi yli lantioliitoksen (symphisis pelvis).

Selkä

:

leveä ja hyvin pyöreä, lavan korkeudelle

Lantion etuosa on hyvin pyöreä.

Lapa

:

hyvin pyöreä

 

U

Erittäin hyvä

Reisi

:

pyöreä

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ulottuu yli lantioliitoksen (symphisis pelvis).

Selkä

:

leveä ja paksu, lavan korkeudelle

Lantion etuosa on pyöreä.

Lapa

:

pyöreä

 

R

Hyvä

Reisi

:

hyvin kehittynyt

Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ja lantion etuosa ovat hieman pyöreitä.

Selkä

:

vielä paksu, mutta kapeampi lavan korkeudella

 

Lapa

:

melko hyvin kehittynyt

 

O

Melko hyvä

Reisi

:

keskinkertaisesti kehittynyt

 

Selkä

:

keskipyöreä

Lantio: etuosa on suora.

Lapa

:

keskinkertaisesti kehittyneestä lähes tasaiseen

 

P

Heikko

Reisi

:

vähän kehittynyt

 

Selkä

:

kapea, luita näkyvissä

 

Lapa

:

tasainen, luita näkyvissä

 


2.   RASVAISUUS

Ulkoisen rasvan paksuus ruhon pinnassa ja rintaontelon sisäpinnassa

Rasvaisuusluokka

Täydentävät säännökset

1

Hyvin ohut

Ei rasvaa rintaontelon kalvon alla.

2

Ohut

Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihakset ovat selvästi näkyvissä.

3

Keskinkertainen

Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihakset ovat vielä näkyvissä.

4

Paksu

Reiden rasvajuonteet ovat silmäänpistäviä. Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihasten yhteydessä on rasvaa.

5

Hyvin paksu

Reisi on lähes täysin paksun rasvakerroksen peitossa siten, että rasvajuonteet ovat hyvin heikosti nähtävissä. Rintaontelon kalvon alla kylkivälilihasten yhteydessä on rasvaa.


LIITE II

ASETUKSEN 9 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN AUTOMATISOITUJEN LUOKITUSTEKNIIKOIDEN SALLIMINEN

OSA A

Sallimista koskevat edellytykset ja vähimmäisvaatimukset

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on järjestettävä varmennustesti. Testin arvioivassa varmennuslautakunnassa on oltava vähintään viisi asiantuntijaa, joilla on pätevyys luokitella täysikasvuisten nautaeläinten ruhoja. Kahden lautakunnan jäsenen on tultava testin tekevästä jäsenvaltiosta. Varmennuslautakunnan muiden jäsenten on kunkin tultava eri jäsenvaltiosta. Varmennuslautakunnassa on oltava pariton määrä asiantuntijoita. Komission yksiköt ja muiden jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat osallistua varmennustestiin havainnoijina.

Varmennuslautakunnan jäsenet työskentelevät riippumattomina ja nimettöminä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on nimettävä varmennustestiä varten koordinaattori, joka/jolla:

ei voi olla varmennuslautakunnan jäsen,

on riittävä tekninen tietämys ja täysi riippumattomuus,

seuraa varmennuslautakunnan jäsenten riippumattomuutta ja nimettömänä työskentelyä,

kerää varmennuslautakunnan jäsenten luokitustulokset ja automatisoiduilla luokitustekniikoilla saadut tulokset,

varmistaa, että automatisoiduilla luokitustekniikoilla saadut tulokset eivät ole koko varmennustestin aikana muiden varmennuslautakunnan jäsenten tai muiden osapuolten käytettävissä,

validoi kunkin ruhon luokituksen ja voi päättää myöhemmin täsmennettävin puolueettomin perustein hylätä ruhot otannasta.

2.   Varmennustestiä varten:

kukin lihakkuus- ja rasvaisuusluokka jaetaan kolmeen alaluokkaan,

tarvitaan vähintään 600 validoitua ruhoa,

ruhoista, jotka kelpaavat luokiteltaviksi automatisoiduilla luokitustekniikoilla, voidaan hylätä enintään viisi prosenttia.

3.   Kunkin validoidun ruhon osalta varmennuslautakunnan jäsenten saamien tulosten mediaania pidetään kyseisen ruhon oikeana luokkana.

Automatisoidun luokitustekniikan suorituskyvyn arvioimiseksi automatisoidun luokituslaitteen tuloksia verrataan kunkin validoidun ruhon osalta varmennuslautakunnan tulosten mediaaniin. Automatisoidulla luokitustekniikalla tehdyn luokituksen tarkkuus määritellään jäljempänä esitetyn pistejärjestelmän mukaisesti:

 

Lihakkuus

Rasvaisuus

Ei virheitä

10

10

Yhden yksikön virhe (eli yksi alaluokka enemmän tai vähemmän)

6

9

Kahden yksikön virhe (eli kaksi alaluokkaa enemmän tai vähemmän)

–9

0

Kolmen yksikön virhe (eli kolme alaluokkaa enemmän tai vähemmän)

–27

–13

Yli kolmen yksikön virhe (eli yli kolme alaluokkaa enemmän tai vähemmän)

–48

–30

Jotta automatisoitu luokitustekniikka voidaan hyväksyä, sen on saatava vähintään 60 prosenttia enimmäispisteistä lihakkuuden ja rasvaisuuden osalta.

Lisäksi automatisoidulla luokitustekniikalla tehdyn luokituksen on noudatettava seuraavia raja-arvoja:

 

Lihakkuus

Rasvaisuus

Hajonta

± 0,30

± 0,60

Regressiosuoran kulmakerroin

1 ± 0,15

1 ± 0,30

OSA B

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava varmennustestin järjestämisen osalta

päivämäärät, joina varmennustesti tehdään,

yksityiskohtainen kuvaus jäsenvaltiossa tai sen osassa luokitelluista täysikasvuisten nautaeläinten ruhoista,

ruhojen otannan valinnassa käytetyt tilastolliset menetelmät, joiden on oltava asianomaisessa jäsenvaltiossa tai sen osassa teurastettujen täysikasvuisten nautaeläinten osalta edustavia ruholajin sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokkien suhteen,

teurastamon/teurastamoiden, jossa/joissa varmennustesti tehdään, nimi/nimet ja osoite/osoitteet, selvitys prosessointilinjojen järjestelyistä ja suorituskyvystä, myös prosessointinopeus tunnissa,

varmennustestissä käytettävät ruhojen tarjontamuodot,

kuvaus automatisoidusta luokituslaitteesta ja sen teknisistä ominaisuuksista, erityisesti laitteen turvallisuus kaikenlaisessa käsittelyssä,

asianomaisten jäsenvaltioiden nimeämät pätevyyden omaavat asiantuntijat, jotka ottavat osaa varmennustestiin lautakunnan jäseninä,

varmennustestin koordinaattori, joka voi osoittaa riittävän teknisen tietämyksen ja täyden riippumattomuuden,

varmennustestin tulokset analysoivan, asianomaisen jäsenvaltion nimeämän riippumattoman laitoksen nimi ja osoite.

OSA C

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava varmennustestin tulosten osalta

jäljennökset luokituslomakkeista, jotka varmennuslautakunnan jäsenet ja koordinaattori ovat täyttäneet ja allekirjoittaneet varmennustestin aikana,

jäljennös automatisoidulla luokitustekniikalla saaduista luokitustuloksista, jotka koordinaattori on allekirjoittanut varmennustestin aikana,

koordinaattorin raportti varmennustestin järjestelyistä ottaen huomioon tässä liitteessä olevassa osassa B vahvistetut edellytykset ja vähimmäisvaatimukset,

komission hyväksymän metodologian mukainen määrällinen analyysi varmennustestin tuloksista, myös kunkin asiantuntijaluokittajan saamista luokitustuloksista ja automatisoidulla luokitustekniikalla saaduista tuloksista. Tässä analyysissa käytetyt tiedot on toimitettava komission hyväksymässä sähköisessä muodossa,

automatisoitujen luokitustekniikoiden tarkkuus tämän liitteen osassa A olevan 3 kohdan säännösten mukaisesti.


LIITE III

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut korjauskertoimet ruhopainon prosenttiosuutena ilmaistuina

Prosenttiosuus

Vähennys

Lisäys

Rasvapitoisuus

1–2

3

4–5

1

2

3

4

5

Munuaiset

–0,4

 

Munuaisrasva

–1,75

–2,5

–3,5

 

Lantion rasvakasautuma

–0,5

 

Maksa

–2,5

 

Kuveliha

–0,4

 

Pallealiha

–0,4

 

Häntä

–0,4

 

Selkäydin

–0,05

 

Utarerasva

–1,0

 

Kivekset

–0,3

 

Lantiorasva

–0,5

 

Sisäpaistin pintarasva

–0,3

 

Kaulavaltimo ja suonirasva

–0,3

 

Pintarasvojen poistaminen

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Rinnan leveän pään pintakerroksen poistaminen rasvakerroksen jäädessä jäljelle (lihaskudos ei saa näkyä)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Takaneljänneksen kuverasvan viereisen kupeen sisäpuolisen rasvan poistaminen

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


LIITE IV

Asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vähärasvaisen lihan osuus

1.   Vähärasvaisen lihan osuuden arvioiminen perustuu viitemenetelmän mukaisesti tehtyyn koeleikkuuseen.

2.   Jos tehdään osittainen koeleikkuu, vähärasvaisen lihan pitoisuuden arviointi perustuu neljän pääleikkuun (lavan, ulkofileen, kinkun ja kyljen) koeleikkuuseen. Vähärasvaisen lihan viiteosuus lasketaan seuraavasti:

Formula

Näiden neljän pääleikkuun (lavan, ulkofileen, kinkun ja kyljen) vähärasvaisen lihan paino lasketaan vähentämällä niiden muiden kuin vähärasvaisten osien kokonaispaino ruhon kokonaispainosta ennen koeleikkuuta.

3.   Jos tehdään koko ruhon koeleikkuu, vähärasvaisen lihan viiteosuus lasketaan seuraavasti:

Formula

Vähärasvaisen lihan paino lasketaan vähentämällä muiden kuin vähärasvaisten osien kokonaispaino ruhon kokonaispainosta ennen koeleikkuuta. Päätä (poskia lukuun ottamatta) ei koeleikellä.


LIITE V

Asetuksen 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu sianruhojen luokitusmenetelmiä koskeva pöytäkirja

1.

Pöytäkirjan ensimmäisessä osassa on oltava yksityiskohtainen kuvaus leikkuukokeesta ja erityisesti

koeaika ja suunniteltu aikataulu koko lupamenettelylle,

teurastamojen määrä ja sijainti,

kuvaus sikakannasta, jota asianomainen arviointimenetelmä koskee,

valittu koeleikkuumenetelmä (koko ruhon tai sen osan koeleikkuu),

jos käytetään 23 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua tietokoneohjattua tomografialaitetta, menetelmän kuvaus,

valitun otantamenetelmän yhteydessä käytettyjen tilastollisten menetelmien kuvaus,

kansallisen nopean menetelmän kuvaus,

käytettävien ruhojen täsmällinen tarjontamuoto.

2.

Pöytäkirjan toisessa osassa on oltava yksityiskohtainen kuvaus leikkuukokeen tuloksista ja erityisesti

valitun otantamenetelmän yhteydessä käytettyjen tilastollisten menetelmien kuvaus,

käytettävä tai muutettava yhtälö,

tulosten numeerinen ja graafinen kuvaus,

uuden laitteiston kuvaus,

sikojen enimmäispaino, johon uutta menetelmää voidaan käyttää, sekä kaikki muut menetelmän käytännön soveltamisessa noudatettavat rajat.


LIITE VI

Asetuksen 28 artiklassa tarkoitettujen alle 13 kilogramman painoisten karitsanruhojen luokitusasteikko

Luokka

A

B

C

Paino

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Laatu

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Lihan väri

kirkas vaaleanpunainen

muu väri tai muu rasvapitoisuus

kirkas vaaleanpunainen tai vaaleapunainen

muu väri tai muu rasvapitoisuus

kirkas vaaleanpunainen tai vaaleanpunainen

muu väri tai muu rasvapitoisuus

Rasvaisuusluokka (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä V olevan C kohdan III kohdan 1 kohdan mukaisesti.


LIITE VII

Asetuksen 29 artiklassa tarkoitetut lampaanruhojen lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia koskevat täydentävät säännökset

1.   LIHAKKUUS

Ruhon muotojen kehittyneisyys, erityisesti sen pääosien osalta (takaneljännes, selkä, lapa).

Lihakkuusluokka

Täydentävät säännökset

S

Ylivertainen

Takaneljännes

:

kaksoislihakset. Muodot äärimmäisen paljon ulospäin kaarevia.

Selkä

:

äärimmäisen paljon ulospäin kaareva, äärimmäisen leveä, äärimmäisen paksu.

Lapa

:

äärimmäisen paljon ulospäin kaareva ja äärimmäisen paksu.

E

Erinomainen

Takaneljännes

:

erittäin paksu. Muodot erittäin paljon ulospäin kaarevia.

Selkä

:

erittäin paljon ulospäin kaareva, erittäin leveä ja erittäin paksu lapoihin asti.

Lapa

:

äärimmäisen paljon ulospäin kaareva ja äärimmäisen paksu.

U

Erittäin hyvä

Takaneljännes

:

paksu. Muodot ulospäin kaarevia.

Selkä

:

leveä ja paksu lapoihin asti.

Lapa

:

paksu ja ulospäin kaareva.

R

Hyvä

Takaneljännes

:

enimmäkseen suorat muodot.

Selkä

:

paksu, mutta vähemmän leveä lapojen kohdalla.

Lapa

:

hyvin kehittynyt, mutta vähemmän paksu.

O

Melko hyvä

Takaneljännes

:

lievästi sisäänpäin kaarevat muodot.

Selkä

:

leveys ja paksuus riittämättömät.

Lapa

:

melko kapea. Paksuus riittämätön.

P

Heikko

Takaneljännes

:

sisäänpäin kaarevat tai erittäin paljon sisäänpäin kaarevat muodot.

Selkä

:

kapea ja sisäänpäin kaareva, ulkonevat luut.

Lapa

:

kapea, litteä, ulkonevat luut.

2.   RASVAISUUS

Rasvakerroksen paksuus ruhon ulko- ja sisäpuolella.

Rasvaisuusluokka

Täydentävät säännökset (1)

1.

Hyvin ohut

Ulkopuoli

Ei rasvaa tai ainoastaan joitakin näkyviä merkkejä rasvasta.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Ei rasvaa tai ainoastaan joitakin näkyviä merkkejä rasvasta munuaisissa.

Rintaontelo

Ei rasvaa tai ainoastaan joitakin näkyviä merkkejä rasvasta kylkiluiden välissä.

2.

Ohut

Ulkopuoli

Osaa ruhosta peittää erittäin ohut rasvakerros, joka kuitenkin voi olla raajoissa heikommin näkyvissä.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi osittain erittäin ohut rasvakerros tai joitakin merkkejä rasvasta.

Rintaontelo

Lihakset selvästi näkyvissä kylkiluiden välissä.

3.

Keskinkertainen

Ulkopuoli

Suurinta osaa ruhosta tai koko ruhoa peittää ohut rasvakerros. Rasvakerros on hieman paksumpi hännän tyvessä.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi osittain tai kokonaan ohut rasvakerros.

Rintaontelo

Lihakset edelleen näkyvissä kylkiluiden välissä.

4.

Paksu

Ulkopuoli

Suurinta osaa ruhosta tai koko ruhoa peittää paksu rasvakerros, joka voi kuitenkin olla ohuempi raajoissa ja paksumpi lapojen kohdalla.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi rasva.

Rintaontelo

Kylkiluiden välilihaksiin voi olla imeytynyt rasvaa. Kylkiluiden päällä näkyviä rasvakertymiä.

5.

Hyvin paksu

Ulkopuoli

Erittäin paksu rasvakerros.

Joskus huomattavia rasvakasautumia.

Sisäpuoli

Vatsaontelo

Munuaisia ympäröi paksu rasvakerros.

Rintaontelo

Kylkiluiden välilihaksiin on imeytynyt rasvaa. Kylkiluiden päällä näkyviä rasvakertymiä.


(1)  Vatsaonteloa koskevia täydentäviä säännöksiä ei sovelleta tämän asetuksen liitteen VI osalta.


LIITE VIII

Asetuksen 40 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

1.   ASETUS (ETY) N:o 563/82

Asetus (ETY) N:o 563/82

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

13 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 4 kohta

13 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

2 artikla

2 artiklan 3 ja 4 kohta

3 artikla

13 artiklan 4 kohta

4 artikla

41 artikla


2.   ASETUS (ETY) N:o 2967/85

Asetus (ETY) N:o 2967/85

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

22 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

2 artiklan 3 kohta

22 artiklan 3 kohta

3 artikla

23 artiklan 2–5 kohta

4 artiklan 1 kohta

21 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

4 artiklan 3 kohta

21 artiklan 3 kohdan viides alakohta

5 artikla

21 artiklan 4 kohdan a luetelmakohta

6 artikla

39 artikla

7 artikla

41 artikla


3.   ASETUS (ETY) N:o 344/91

Asetus (ETY) N:o 344/91

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

6 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

6 artiklan 4 kohta

1 artiklan 2 a kohta

6 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

6 artiklan 5 kohta

1 artiklan 4 kohta

6 artiklan 6 kohta

1 artiklan 5 kohta

7 artiklan 2 kohdan johdantolause ja a luetelmakohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan johdantolause ja ensimmäinen luetelmakohta

5 artikla

2 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 3 kohta

6 artiklan 7 kohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artikla

3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 1 a kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

9 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 a kohdan neljäs alakohta

9 artiklan 3 kohdan a luetelmakohta

3 artiklan 1 b kohta

9 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 c kohta

9 artiklan 4 kohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

11 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

11 artiklan 3 kohta

3 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

11 artiklan 4 kohta

3 artiklan 2 kohdan viides alakohta

12 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

12 artiklan 1 kohta

3 artiklan 3 kohta

39 artiklan 2 kohta

4 artikla

41 artikla

Liite I

Liitteessä II oleva A osa

Liite II

Liitteessä II olevat B ja C osa


4.   ASETUS (EY) N:o 295/96

Asetus (EY) N:o 295/96

Tämä asetus

1 artikla

14 artikla

2 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

15 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

16 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

16 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohdan a alakohta

16 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 4 kohdan b alakohta

16 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 4 kohdan c alakohta

16 artiklan 5 kohta

31 artiklan 4 kohdan d alakohta

16 artiklan 6 kohta

3 artiklan 4 kohdan e alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

16 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

3 artiklan 4 kohdan e alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

16 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan a luetelmakohta

3 artiklan 4 kohdan e alakohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

16 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan c luetelmakohta

3 artiklan 4 kohdan e alakohdan toinen alakohta

16 artiklan 7 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 5 kohta

16 artiklan 8 kohta

4 artikla

17 artikla

5 artiklan 1 kohta

18 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

18 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

37 artiklan 1 kohta

6 artikla

19 artikla

7 artikla

39 artiklan 1 kohta

8 artikla

9 artikla

41 artikla


5.   ASETUS (EY) N:o 103/2006

Asetus (EY) N:o 103/2006

Tämä asetus

1 artikla

3 artiklan 1 kohta

2 artikla

3 artikla

41 artikla

Liite I

Liite I

Liitteet II ja III


6.   ASETUS (EY) N:o 908/2006

Asetus (EY) N:o 908/2006

Tämä asetus

1 artikla

25 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artikla

3 artikla

41 artikla

Liitteet I, II ja III


7.   ASETUS (EY) N:o 1128/2006

Asetus (EY) N:o 1128/2006

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

26 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

26 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

25 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

25 artiklan 2 kohta

3 artikla

4 artikla

41 artikla

Liitteet I ja II


8.   ASETUS (EY) N:o 1319/2006

Asetus (EY) N:o 1319/2006

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

27 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

27 artiklan 2 kohta

2 artikla

3 artikla

27 artiklan 3 kohta

4 ja 5 artikla

6 artikla

41 artikla

Liitteet I ja II


9.   ASETUS (EY) N:o 22/2008

Asetus (EY) N:o 22/2008

Tämä asetus

1 artikla

33 artikla

2 artikla

34 artikla

3 artikla

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

30 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

30 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

30 artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta

31 artikla

5 artiklan 2 kohta

32 artikla

6 artikla

38 artiklan 1 kohdan johdantolause sekä a ja b luetelmakohta

7 artikla

38 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta

8 artikla

38 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

38 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 2 kohta

38 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 3 kohta

38 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

9 artiklan 4 kohta

38 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

9 artiklan 5 kohta

38 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 6 kohta

38 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

10 artikla

38 artiklan 6 kohta

11 artikla

12 artikla

41 artikla

Liite I

Liite VII

Liitteet II ja III


10.   ASETUS (EY) N:o 710/2008

Asetus (EY) N:o 710/2008

Tämä asetus

1 artikla

2 artikla

3 artikla

41 artikla

Liite


11.   PÄÄTÖS 83/471/ETY

Päätös 83/471/ETY

Tämä asetus

1 artikla

38 artiklan 1 kohta

2 artikla

38 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

38 artiklan 3 kohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

38 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

38 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

38 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 4 kohta

38 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

4 artikla

38 artiklan 5 kohta

5 artikla

38 artiklan 6 kohta

6 artikla


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1250/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koskevien todistusvaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan a ja d alakohdan,

ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (5) ja erityisesti sen 63 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 (6) liitteen VI lisäyksessä IV ja lisäyksessä V on terveystodistuksen mallit ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden ja simpukoiden tuontia varten.

(2)

Neuvoston direktiivissä 2006/88/EY sekä direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annettu 12 päivänä joulukuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 (7) säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamiseen ja tuontiin.

(3)

Nämä säännökset sisältävät direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa luetelluille vesieläintaudeille alttiisiin lajeihin kuuluvien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tiettyihin eriin sovellettavia tuontirajoituksia sekä kuljetusta koskevia vaatimuksia.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2074/2005 todistusmallit pitäisi muuttaa vastaamaan direktiivin 2006/88/EY ja asetuksen (EY) N:o 1251/2008 vaatimuksia.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VII jakson eläviä simpukoita koskevia erityisvaatimuksia sovelletaan myös eläviin piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin. Siksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien simpukoiden tuontitodistuksen soveltamisalaa on syytä laajentaa siten, että se kattaa myös elävät piikkinahkaiset, elävät vaippaeläimet ja elävät merikotilot.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2074/2005 olisi muutettava.

(7)

On aiheellista ottaa käyttöön siirtymäkausi, jotta jäsenvaltiot ja teollisuus voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet voidakseen noudattaa tässä asetuksessa vahvistettuja uusia vaatimuksia.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2074/2005 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymäkauden toimenpiteet

1.   Siirtymäkautena 30 päivään kesäkuuta 2009 asti yhteisöön saa tuoda eriä, joille on myönnetty asetuksessa (EY) N:o 2074/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1664/2006, vahvistetun mallin mukainen terveystodistus.

2.   Siirtymäkautena 31 päivään heinäkuuta 2010 asti yhteisöön saa tuoda seuraavia eriä, joille on myönnetty asetuksessa (EY) N:o 2074/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1664/2006, vahvistetun mallin mukainen terveystodistus:

a)

kalastustuotteiden eriä, joihin ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 2074/2005, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteen VI lisäyksen IV mukaisen terveystodistuksen mallin II osassa olevaa eläinten terveyttä koskevaa vakuutusta, kuten kyseisen II osan huomautuksessa 2 todetaan;

b)

elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden eriä, joihin ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 2074/2005, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteen VI lisäyksen V mukaisen terveystodistuksen mallin II osassa olevaa eläinten terveyttä koskevaa vakuutusta, kuten kyseisen II osan huomautuksessa 2 todetaan.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27.

(7)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 41.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liite VI seuraavasti:

1)

Korvataan lisäys IV seuraavasti:

”Liitteen VI lisäys IV

TERVEYSTODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN KALASTUSTUOTTEIDEN TUONTIA VARTEN

Image

Image

Image

2)

Korvataan lisäyksessä V oleva A osa seuraavasti:

”Liitteen VI lisäys V

A   OSA

TERVEYSTODISTUSMALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN ELÄVIEN SIMPUKOIDEN, PIIKKINAHKAISTEN, VAIPPAELÄINTEN JA MERIKOTILOIDEN TUONTIA VARTEN

Image

Image

Image


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1251/2008

annettu 12 päivään joulukuuta 2008,

neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan, 22 ja 25 artiklan sekä 61 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2006/88/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden saattamiseen markkinoille, kuljettamiseen yhteisön kautta ja tuontiin yhteisön alueelle. Direktiivillä 2006/88/EY kumotaan ja korvataan eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY (2)1 päivästä elokuuta 2008 alkaen.

(2)

Direktiivin 2006/88/EY mukaan vesiviljelyeläimellä tarkoitetaan kaikkia viljelylaitoksessa tai nilviäisten viljelyalueella kasvatettavia vesieläimiä, myös koristevesieläimiä, niiden kehitysvaiheesta riippumatta, mätimunat ja maiti/sukusolut mukaan luettuina, myös kaikkia vastaavia luonnosta saatavia vesieläimiä, jotka on tarkoitettu viljelylaitokselle tai nilviäisten viljelyalueelle. Vesieläimillä tarkoitetaan kaloja, nilviäisiä ja äyriäisiä.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/67/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen mallista 27 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyssä komission päätöksessä 1999/567/EY (3) sekä vesiviljeltyjen eläinlajien, jotka eivät ole alttiita tietyille taudeille, sekä niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen erityisedellytyksistä 23 päivänä toukokuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/390/EY (4) vahvistetaan tietyt säännöt vesiviljelyeläinten saattamisesta markkinoille, myös todistusvaatimukset. Nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 14 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/804/EY (5), viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 21 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/858/EY (6) ja koristekalojen tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 20 päivänä syyskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/656/EY (7) vahvistetaan ehdot, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten tuontiin yhteisön alueelle. Näillä päätöksillä direktiivi 91/67/ETY pannaan täytäntöön.

(4)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään, että vesiviljelyeläinten markkinoille saattaminen edellyttää eläinten terveystodistuksia silloin, kun eläimet tuodaan sellaiseen jäsenvaltioon, vyöhykkeeseen tai osastoon, joka on julistettu taudista vapaaksi kyseisen direktiivin mukaisesti tai johon sovelletaan seurantaa tai hävittämisohjelmaa. Siksi direktiivissä 91/67/ETY ja sen täytäntöönpanevissa päätöksissä säädetyt todistusvaatimukset on syytä korvata säätämällä tässä asetuksessa todistusvaatimuksista ja yhtenäistetyistä eläinterveystodistusten malleista.

(5)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (8) vahvistetaan elintarvikealan toimijoita varten eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat erityiset hygieniasäännöt, pakkaamista ja merkitsemistä koskevat vaatimukset mukaan luettuina. Tässä asetuksessa säädettyjä eläinten terveystodistusvaatimuksia, jotka koskevat ennen ihmisravinnoksi käyttämistä jatkojalostukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja tuontia, ei pitäisi soveltaa eläimiin ja tuotteisiin, jotka on pakattu ja merkitty asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti, tietyin edellytyksin.

(6)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei koristevesieläinten markkinoille saattaminen vaaranna vesieläinten terveystilannetta kyseisen direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa lueteltujen muiden kuin eksoottisten tautien osalta.

(7)

Yhteisön markkinoille saatetut koristevesieläimet, jotka on tarkoitettu tiloihin, jotka eivät ole suorassa yhteydessä luonnonvesiin, eli suljettuihin koristetiloihin, eivät aiheuta yhteisön muille vesiviljelyaloille tai luonnonvaraisille kannoille samanlaisia riskejä. Siksi tässä asetuksessa ei ole aiheellista vaatia tällaisilta eläimiltä eläinten terveystodistusta.

(8)

Jotta jäsenvaltiot, joiden koko alue tai tietyt vyöhykkeet tai osastot on vahvistettu vapaiksi yhdestä tai useammasta muusta kuin eksoottisesta taudista, joille koristevesieläimet ovat alttiita, saisivat tietoa suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristevesieläinten liikkumisesta niiden alueella, tällaisesta liikkumisesta on aiheellista ilmoittaa Traces-järjestelmällä, josta säädetään eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY (9) ja joka otettiin käyttöön Traces-järjestelmän käyttöönotosta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/292/EY (10).

(9)

Liikkuminen yhteisössä suljetuista koristetiloista avoimiin koristetiloihin tai luontoon saattaa aiheuttaa vakavan riskin yhteisön muille vesiviljelyaloille, eikä sitä pitäisi sallia ilman jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten lupaa.

(10)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava vähimmäistorjuntatoimenpiteitä, kun kyseisen direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa mainitun eksoottisen tai muun kuin eksoottisen taudin esiintyminen vesiviljelyeläimissä tai luonnonvaraisissa eläimissä on vahvistettu tai kun kyse on uusista taudeista. Lisäksi kyseisessä direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että vesiviljelyeläinten markkinoille saattaminen edellyttää eläinten terveystodistuksia silloin, kun eläimiä saa viedä pois alueelta, johon sovelletaan kyseisiä torjuntatoimenpiteitä.

(11)

Näin ollen tässä asetuksessa pitäisi vahvistaa eläinten terveyttä koskevat edellytykset ja todistusvaatimukset, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eriin, jotka lähtevät jäsenvaltioista, vyöhykkeiltä tai osastoista, joissa/joilla toteutetaan taudinvalvontatoimenpiteitä.

(12)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita tuodaan yhteisöön ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, jotka mainitaan kyseisen direktiivin mukaisesti laaditussa luettelossa.

(13)

Vesiviljelyeläinten tuonti yhteisöön pitäisi sallia vain sellaisista kolmansista maista, joilla on vastaavat eläinten terveyttä koskevat lait ja valvontajärjestelmät kuin yhteisössä. Siksi tässä asetuksessa pitäisi vahvistaa luettelo kolmansista maista, alueista, vyöhykkeistä tai osastoista, joista/joilta jäsenvaltiot saavat tuoda vesiviljelyeläimiä yhteisöön viljely- ja uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin. Tiettyjen suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristekalojen, -simpukoiden ja -äyriäisten tuonti yhteisöön pitäisi kuitenkin sallia Maailman eläintautijärjestöön (OIE) kuuluvista kolmansista maista.

(14)

Kolmansille maille ja alueille, jotka saavat viedä yhteisöön ihmisravinnoksi tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä kansanterveysnäkökohtien perusteella, pitäisi sallia vienti yhteisöön myös tämän asetuksen eläinten terveyttä koskevien säännösten nojalla. Näin ollen ihmisravinnoksi tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita pitäisi tuoda yhteisöön vain sellaisista kolmansista maista tai sellaisten kolmansien maiden alueilta, vyöhykkeiltä tai osastoista, jotka mainitaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (11) 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa.

(15)

Tällaiset luettelot vahvistetaan sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/766/EY (12) liitteissä I ja II ja siirtymäkautena 31 päivään joulukuuta 2009 asti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (13). Yhteisön lainsäädännön yhtenäisyyden varmistamiseksi nämä luettelot olisi otettava huomioon tässä asetuksessa.

(16)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään, että vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden lähetysten mukana on niiden saapuessa yhteisöön oltava asiakirja, joka sisältää eläinten terveystodistuksen. Tässä asetuksessa on vahvistettava yksityiskohtaisesti eläinten terveyttä koskevat edellytykset, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten tuontiin yhteisön alueelle, myös eläinten terveystodistuksen malli, ja joiden pitäisi korvata direktiivissä 91/67/ETY säädetyt tuontiehdot.

(17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2074/2005 (14) on terveystodistuksen mallit ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden ja simpukoiden tuontia varten. Yhteisön lainsäädännön yhtenäisyyden varmistamiseksi tässä asetuksessa pitäisi säätää, että kyseisiä terveystodistusmalleja käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuonnissa.

(18)

Koristevesieläimiä, kalat, nilviäiset ja äyriäiset mukaan luettuina, tuodaan laajalti yhteisöön kolmansista maista ja niiden alueilta. Jotta yhteisössä koristetiloissa elävien eläinten terveydentilaa voidaan suojella, tällaisten eläinten tuonnille on asetettava tiettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia.

(19)

On tärkeää varmistaa, ettei yhteisöön tuotavien vesiviljelyeläinten terveydentila vaarannu yhteisöön kuljettamisen aikana.

(20)

Tuotujen vesiviljelyeläinten vapauttaminen luontoon yhteisössä aiheuttaa yhteisön eläinten terveydentilalle erityisen suuren riskin, sillä luonnonvesissä tautien valvonta ja hävittäminen on vaikeaa. Siksi tällaisen vapauttamisen pitäisi tapahtua vain toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla, ja se pitäisi sallia vain, jos vapautuspaikan eläinten terveydentilan suojelemiseksi on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet.

(21)

Yhteisön kautta kuljetettavaksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten pitäisi täyttää samat vaatimukset kuin yhteisöön tuotavaksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten.

(22)

Kaliningradin maantieteellisen sijainnin vuoksi pitäisi säätää yhteisön kautta Venäjälle ja Venäjältä kulkeviin eriin sovellettavista erityisehdoista vain Latviaan, Liettuaan ja Puolaan vaikuttavina. Yhteisön lainsäädännön yhtenäisyyden varmistamiseksi tässä asetuksessa pitäisi ottaa huomioon kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle 7 päivänä joulukuuta 2001 tehty komission päätös 2001/881/EY (15) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annettu neuvoston direktiivi 97/78/EY (16).

(23)

Tämän asetuksen nojalla myönnettäviin eläinten terveystodistuksiin pitäisi soveltaa eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta 17 päivänä joulukuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/93/EY (17), jossa vahvistetaan eläinlääkärintodistuksia myönnettäessä noudatettavat säännöt.

(24)

Direktiivin 2006/88/EY 17 artiklassa säädetään, että jos tieteellinen tieto tai käytännön kokemus osoittaa, että muut kuin kyseisen direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa mainitut lajit voivat levittää tiettyä tautia toimimalla tartunnanlevittäjälajeina, jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tartunnanlevittäjälajeja tuodaan viljelyä tai istutusta varten jäsenvaltioon, vyöhykkeeseen tai osastoon, joka on julistettu kyseisestä taudista vapaaksi, tiettyjä kyseisessä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia on noudatettava. Direktiivin 2006/88/EY 17 artiklassa säädetään myös taudinlevittäjälajien luettelon laatimisesta. Näin ollen pitäisi hyväksyä taudinlevittäjälajien luettelo.

(25)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut kyseisestä aiheesta kolme seuraavaa lausuntoa: eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan Euroopan komission pyynnöstä laatima tieteellinen lausunto tiettyjen kalatautien mahdollisista levittäjälajeista sekä niitä levittämättömien mutta niille alttiiden lajien kehitysvaiheista (18), eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan Euroopan komission pyynnöstä laatima tieteellinen lausunto tiettyjen nilviäistautien mahdollisista levittäjälajeista sekä niitä levittämättömien mutta niille alttiiden lajien kehitysvaiheista (19) ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan Euroopan komission pyynnöstä laatima tieteellinen lausunto tiettyjen äyriäistautien mahdollisista levittäjälajeista sekä niitä levittämättömien mutta niille alttiiden lajien kehitysvaiheista (20).

(26)

Kyseisissä tieteellisissä lausunnoissa todennäköisyys, että arvioinnin kohteena olleet mahdolliset taudinlevittäjälajit tai niiden ryhmät aiheuttaisivat direktiivissä 2006/88/EY lueteltujen tautien leviämistä ja vakiintumista, on arvioitu merkityksettömästä tai erittäin pienestä kohtalaiseen tietyin edellytyksin. Tämä arviointi koski vesieläinlajeja, joita käytetään vesiviljelyssä ja joilla käydään kauppaa viljelytarkoituksissa.

(27)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnot pitäisi ottaa huomioon taudinlevittäjälajien luetteloa laadittaessa. Päätettäessä, mitkä lajit luetteloon pitäisi sisällyttää, olisi varmistettava vesiviljelyeläinten terveydentilan asianmukainen suojelu yhteisössä ja vältettävä samalla tarpeettomien kaupan rajoitteiden ottamista käyttöön. Näin ollen lajit, jotka aiheuttavat kyseisten lausuntojen mukaan taudin leviämistä koskevan kohtalaisen riskin, pitäisi sisällyttää luetteloon.

(28)

Monia niistä lajeista, jotka on määritelty Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnoissa tiettyjen tautien mahdollisiksi levittäjälajeiksi, pitäisi pitää sellaisina vain, kun ne ovat peräisin alueelta, jolla elää kyseiselle taudille alttiita lajeja, ja kun ne on tarkoitettu alueelle, jolla elää samoja kyseiselle taudille alttiita lajeja. Näin ollen mahdollisiin taudinlevittäjälajeihin kuuluvia vesiviljelyeläimiä pitäisi pitää direktiivin 2006/88/EY 17 artiklassa tarkoitettuina taudinlevittäjälajeina ainoastaan tällaisissa olosuhteissa.

(29)

Yhteisön lainsäädännön selvyyden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi tällä asetuksella pitäisi kumota ja korvata päätökset 1999/567/EY, 2003/390/EY, 2003/804/EY, 2003/858/EY ja 2006/656/EY.

(30)

On aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jotta jäsenvaltiot ja teollisuus voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet voidakseen noudattaa tässä asetuksessa vahvistettuja uusia vaatimuksia.

(31)

Koska epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle (EUS) alttiisiin lajeihin kuuluvilla koristevesieläimillä käydään runsaasti kauppaa ja koska vaarasta, jonka kyseinen tauti aiheuttaa koristevesieläinalalle, on tehtävä lisätutkimuksia, mukaan luettuna taudille alttiiden lajien luettelon uudelleenarviointi, EUS:lle alttiisiin lajeihin kuuluvien, vain suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristekalojen tuonnin välitöntä keskeyttämistä pitäisi välttää. Siksi on aiheellista ottaa käyttöön kyseiseen tautiin liittyviä vaatimuksia koskeva siirtymäkausi kyseisten erien osalta. Lisäksi tarvitaan siirtymäkausi, jotta kolmannet maat saavat riittävästi aikaa todistaakseen olevansa vapaita kyseisestä taudista.

(32)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään

a)

taudinlevittäjälajien luettelosta;

b)

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä joko suljetuista koristetiloista peräisin olevien tai niihin tarkoitettujen koristevesieläinten markkinoille saattamista varten;

c)

eläinten terveystodistusvaatimuksista seuraavien eläinten/tuotteiden markkinoille saattamista varten:

i)

vesiviljelyeläimet, jotka on tarkoitettu viljelyyn, myös uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin, sekä istutukseen, ja

ii)

ihmisravinnoksi tarkoitetut vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet;

d)

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusvaatimuksista yhteisöön tuontia varten ja yhteisön kautta tapahtuvaa kuljetusta varten, mukaan luettuna seuraavien eläinten/tuotteiden varastointi kauttakuljetuksen aikana:

i)

vesiviljelyeläimet, jotka on tarkoitettu viljelyyn, myös uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin;

ii)

ihmisravinnoksi tarkoitetut vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet;

iii)

suljettuihin koristetiloihin tarkoitetut koristevesieläimet.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’suljetuilla koristetiloilla’ eläinkauppoja, puutarhamyymälöitä, puutarhalampia, kaupallisia akvaarioita taikka koristevesieläimiä pitäviä tukkukauppiaita,

i)

jotka eivät ole millään tavalla suorassa yhteydessä yhteisön luonnonvesiin; tai

ii)

jotka on varustettu jätevedenkäsittelyjärjestelmällä, jolla riski tautien leviämisestä luonnonvesiin alennetaan hyväksyttävälle tasolle;

b)

’avoimella koristetilalla’ muuta koristetilaa kuin suljettua koristetilaa;

c)

’istutuksella’ vesiviljelyeläinten vapauttamista luontoon.

II   LUKU

TAUDINLEVITTÄJÄLAJIT

3 artikla

Taudinlevittäjälajien luettelo

Tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesiviljelyeläimiä pidetään direktiivin 2006/88/EY 17 artiklassa tarkoitettuina taudinlevittäjälajeina vain silloin, kun kyseiset eläimet täyttävät kyseisen taulukon sarakkeissa 3 ja 4 asetetut ehdot.

III   LUKU

VESIVILJELYELÄINTEN SAATTAMINEN MARKKINOILLE

4 artikla

Koristetiloista peräisin olevat tai niihin tarkoitetut koristevesieläimet

1.   Koristevesieläinten liikkumisesta on ilmoitettava direktiivin 90/425/ETY 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tietokonejärjestelmällä (Traces), kun eläimet

a)

ovat peräisin jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevasta koristetilasta;

b)

on tarkoitettu suljettuun koristetilaan, joka sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa, jonka

i)

koko alue tai tietyt vyöhykkeet tai osastot on vahvistettu vapaaksi/vapaiksi yhdestä tai useammasta muusta kuin eksoottisesta taudista, joka mainitaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa, kyseisen direktiivin 48 tai 50 artiklan mukaisesti; tai

ii)

koko alueella tai tietyillä vyöhykkeillä tai tietyissä osastoissa toteutetaan seuranta- tai hävittämisohjelmaa kyseisen direktiivin 44 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti; ja

c)

ovat lajia, joka on altis yhdelle tai useammalle sellaiselle taudille, josta kyseinen jäsenvaltio tai sen vyöhyke tai osasto on vahvistettu vapaaksi tai johon sovelletaan b alakohdassa tarkoitettua seuranta- tai hävittämisohjelmaa.

2.   Suljetuissa koristetiloissa pidettyjä koristevesieläimiä ei saa päästää avoimiin koristetiloihin, viljelyalueille, uudelleensijoitusalueille eikä istuta ja ongi -kalastuspaikoille, nilviäisten viljelyalueille tai luontoon ilman toimivaltaisen viranomaisen lupaa.

Toimivaltainen viranomainen myöntää luvan vain, jos vapauttaminen ei vaaranna vapautuspaikassa elävien vesieläinten terveydentilaa, ja varmistaa, että riskin pienentämiseksi on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet.

5 artikla

Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin ja istutukseen tarkoitetut vesiviljelyeläimet

Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin tai istutukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetysten mukana on oltava liitteessä II olevassa A osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus, kun kyseiset eläimet

a)

tuodaan jäsenvaltioihin, vyöhykkeille tai osastoihin,

i)

jotka on vahvistettu vapaiksi yhdestä tai useammasta muusta kuin eksoottisesta taudista, joka mainitaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa, kyseisen direktiivin 49 tai 50 artiklan mukaisesti; tai

ii)

joilla toteutetaan seuranta- tai hävittämisohjelmaa kyseisen direktiivin 44 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti;

b)

ovat yhdelle tai useammalle sellaiselle taudille altista lajia tai yhden tai useamman sellaisen taudin levittäjälajia, josta kyseinen jäsenvaltio tai sen vyöhyke tai osasto on vahvistettu vapaaksi tai johon sovelletaan a alakohdassa tarkoitettua seuranta- tai hävittämisohjelmaa.

6 artikla

Ennen ihmisravinnoksi käyttämistä jatkojalostettaviksi tarkoitetut vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet

1.   Ennen ihmisravinnoksi käyttämistä jatkojalostettavien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden lähetysten mukana on oltava liitteessä II olevassa B osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus, kun ne

a)

tuodaan jäsenvaltioihin, vyöhykkeille tai osastoihin,

i)

jotka on vahvistettu vapaiksi yhdestä tai useammasta muusta kuin eksoottisesta taudista, joka mainitaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa, kyseisen direktiivin 49 tai 50 artiklan mukaisesti; tai

ii)

joilla toteutetaan seuranta- tai hävittämisohjelmaa kyseisen direktiivin 44 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti;

b)

ovat lajia, joka on altis yhdelle tai useammalle sellaiselle taudille, josta kyseinen jäsenvaltio, vyöhyke tai osasto on vahvistettu vapaaksi tai johon sovelletaan a alakohdassa tarkoitettua seuranta- tai hävittämisohjelmaa.

2.   Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta

a)

kaloihin, jotka on teurastettu ja suolistettu ennen lähettämistä;

b)

ihmisravinnoksi tarkoitettuihin nilviäisiin tai äyriäisiin, jotka on pakattu ja merkitty tätä käyttötarkoitusta varten asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka

i)

ovat elinkelvottomia, mikä tarkoittaa, etteivät ne kykene enää selviytymään elävinä, jos ne palautetaan ympäristöön, josta ne ovat peräisin; tai

ii)

on tarkoitettu jatkojalostukseen ilman väliaikaista varastointia jalostuspaikassa;

c)

ihmisravinnoksi tarkoitettuihin vesiviljelyeläimiin tai niistä saataviin tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ilman jatkojalostusta, mikäli ne on pakattu vähittäismyyntipakkauksiin, jotka täyttävät tällaisiin pakkauksiin sovellettavat asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännökset.

7 artikla

Ennen ihmisravinnoksi käyttämistä puhdistuslaitoksiin, lähettämöihin ja vastaaviin laitoksiin tarkoitetut elävät nilviäiset ja äyriäiset

Ennen ihmisravinnoksi käyttämistä puhdistuslaitoksiin, lähettämöihin ja vastaaviin laitoksiin tarkoitettujen elävien nilviäisten ja äyriäisten lähetysten mukana on oltava liitteessä II olevassa B osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus, kun ne

a)

tuodaan jäsenvaltioihin, vyöhykkeille tai osastoihin,

i)

jotka on vahvistettu vapaiksi yhdestä tai useammasta muusta kuin eksoottisesta taudista, joka mainitaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa, kyseisen direktiivin 48 tai 50 artiklan mukaisesti; tai

ii)

joilla toteutetaan seuranta- tai hävittämisohjelmaa kyseisen direktiivin 44 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti;

b)

ovat lajia, joka on altis yhdelle tai useammalle sellaiselle taudille, josta kyseinen jäsenvaltio, vyöhyke tai osasto on vahvistettu vapaaksi tai johon sovelletaan a alakohdassa tarkoitettua seuranta- tai hävittämisohjelmaa.

8 artikla

Vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet, jotka lähtevät jäsenvaltioista, vyöhykkeiltä tai osastoista, joissa/joilla toteutetaan taudinvalvontatoimenpiteitä, myös hävittämisohjelmia

1.   Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden lähetyksissä, jotka lähtevät jäsenvaltioista, vyöhykkeiltä tai osastoista, joissa/joilla toteutetaan direktiivin 2006/88/EY V luvun 3–6 jaksossa tarkoitettuja taudinvalvontatoimenpiteitä, mutta joille toimivaltainen viranomainen on myöntänyt kyseisiä taudinvalvontatoimenpiteitä koskevan vapautuksen, on oltava mukana eläinten terveystodistus, joka on täytetty seuraavissa kohdissa vahvistetun mallin mukaisesti:

a)

liitteessä II oleva A osa ja liitteen V perustelut, kun lähetykset sisältävät viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin tai istutukseen tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä; ja

b)

liitteessä II oleva B osa ja liitteen V perustelut, kun lähetykset sisältävät ennen ihmisravinnoksi käyttämistä jatkojalostukseen, puhdistuslaitoksiin, lähettämöihin tai vastaaviin laitoksiin tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita.

2.   Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin tai istutukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetysten mukana on oltava liitteessä II olevassa A osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus, kun ne

a)

lähtevät jäsenvaltiosta, vyöhykkeeltä tai osastosta, jonka hävittämisohjelma on hyväksytty direktiivin 2006/88/EY 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

ovat yhdelle tai useammalle sellaiselle taudille altista lajia tai yhden tai useamman sellaisen taudin levittäjälajia, johon sovelletaan a alakohdassa tarkoitettua hävittämisohjelmaa.

3.   Ennen ihmisravinnoksi käyttämistä jatkojalostukseen, puhdistuslaitoksiin, lähettämöihin tai vastaaviin laitoksiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden lähetysten mukana on oltava liitteessä II olevassa B osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus, kun ne

a)

lähtevät jäsenvaltiosta, vyöhykkeeltä tai osastosta, jonka hävittämisohjelma on hyväksytty direktiivin 2006/88/EY 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

ovat lajia, joka on altis yhdelle tai useammalle sellaiselle taudille, johon sovelletaan a alakohdassa tarkoitettua hävittämisohjelmaa.

4.   Tätä artiklaa ei sovelleta

a)

kaloihin, jotka on teurastettu ja suolistettu ennen lähettämistä;

b)

ihmisravinnoksi tarkoitettuihin nilviäisiin tai äyriäisiin, jotka on pakattu ja merkitty tätä käyttötarkoitusta varten asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka

i)

ovat elinkelvottomia, mikä tarkoittaa, etteivät ne kykene enää selviytymään elävinä, jos ne palautetaan ympäristöön, josta ne ovat peräisin; tai

ii)

on tarkoitettu jatkojalostukseen ilman väliaikaista varastointia jalostuspaikassa;

c)

ihmisravinnoksi tarkoitettuihin vesiviljelyeläimiin tai niistä saataviin tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ilman jatkojalostusta, mikäli ne on pakattu vähittäismyyntipakkauksiin, jotka täyttävät tällaisiin pakkauksiin sovellettavat asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännökset.

9 artikla

Vesiviljelyeläinten tuonti tarkastuksen jälkeen

Kun tässä luvussa säädetään, että ennen eläinten terveystodistuksen myöntämistä on tehtävä tarkastus, eläviä vesiviljelyeläimiä, jotka kuuluvat kyseisessä todistuksessa tarkoitettuun yhdelle tai useammalle taudille alttiiseen lajiin tai yhden tai useamman taudin levittäjälajiin, ei saa tuoda viljelylaitokseen tai nilviäisten viljelyalueelle tällaisen tarkastuksen ja erän lastauksen välisenä aikana.

IV   LUKU

TUONTIEHDOT

10 artikla

Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitetut vesiviljelyeläimet

1.   Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä saa tuoda yhteisöön vain kolmansista maista tai niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai osastoista, jotka mainitaan liitteessä III.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetysten on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden mukana on oltava liitteessä IV olevassa A osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus;

b)

niiden on täytettävä a alakohdassa tarkoitetuissa todistusmallissa ja perusteluissa asetetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

11 artikla

Suljettuihin koristetiloihin tarkoitetut koristevesieläimet

1.   Koristekaloja, jotka ovat yhdelle tai useammalle direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia ja jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin, saa tuoda yhteisöön vain kolmansista maista tai niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai osastoista, jotka mainitaan tämän asetuksen liitteessä III.

2.   Koristekaloja, jotka eivät ole millekään 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia, ja koristenilviäisiä ja koristeäyriäisiä, jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin, saa tuoda yhteisöön vain kolmansista maista tai alueilta, jotka kuuluvat Maailman eläintautijärjestöön (OIE).

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen eläinten lähetysten on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden mukana on oltava liitteessä IV olevassa B osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus; ja

b)

niiden on täytettävä a alakohdassa tarkoitetuissa todistusmallissa ja perusteluissa asetetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

12 artikla

Ihmisravinnoksi tarkoitetut vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet

1.   Ihmisravinnoksi tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita saa tuoda yhteisöön vain kolmansista maista ja niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai osastoista, jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa.

2.   Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen eläinten ja tuotteiden lähetysten on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden mukana on oltava asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäysten IV ja V asiaankuuluvien mallien mukaisesti täytetty kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskeva todistus; ja

b)

niiden on täytettävä a alakohdassa tarkoitetuissa todistus- ja vakuutusmalleissa asetetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja huomautukset.

3.   Tätä artiklaa ei sovelleta, jos vesiviljelyeläimet on tarkoitus sijoittaa tai istuttaa uudelleen yhteisön vesiin, jolloin sovelletaan 10 artiklaa.

13 artikla

Sähköinen todistus

Tässä luvussa tarkoitettujen todistusten ja vakuutusten antamiseen voidaan käyttää sähköistä todistusjärjestelmää ja muita sovittuja, yhteisössä yhdenmukaistettuja järjestelmiä.

14 artikla

Vesiviljelyeläinten kuljettaminen

1.   Yhteisöön tuotavia vesiviljelyeläimiä ei saa kuljettaa olosuhteissa, jotka voivat muuttaa niiden terveydentilaa. Niitä ei saa varsinkaan kuljettaa samassa vedessä tai säiliössä kuin vesieläimiä, joiden terveydentila on heikompi tai joita ei ole tarkoitettu tuotavaksi yhteisöön.

2.   Yhteisöön kuljettamisen aikana vesiviljelyeläinlastia ei saa purkaa säiliöstä eikä vettä, jossa eläimiä kuljetetaan, saa vaihtaa sellaisen kolmannen maan alueella, josta tällaisia eläimiä ei saa tuoda yhteisöön tai jolla eläinten terveydentila on heikompi kuin määräpaikassa.

3.   Kun vesiviljelyeläinten eriä kuljetetaan meriteitse yhteisön rajalle, asiaankuuluvaan eläinten terveystodistukseen on liitettävä liitteessä IV olevan D osan mallin mukaisesti täytetty liite elävien vesiviljelyeläinten kuljettamisesta meriteitse.

15 artikla

Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden vapauttamista sekä kuljetusvettä koskevat vaatimukset

1.   Yhteisöön tuotuja ja ihmisravinnoksi tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita on käsiteltävä asianmukaisesti, jotta yhteisön luonnonvesiin ei leviä tauteja.

2.   Yhteisöön tuotuja vesiviljelyeläimiä ei saa päästää yhteisön alueella luontoon ilman määräpaikan toimivaltaisen viranomaisen lupaa.

Toimivaltainen viranomainen myöntää luvan vain, jos vapauttaminen ei vaaranna vapautuspaikassa elävien vesieläinten terveydentilaa, ja varmistaa, että riskin pienentämiseksi on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet.

3.   Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuontierien kuljetusvesi on käsiteltävä asianmukaisesti, jotta yhteisön luonnonvesiin ei leviä tauteja.

V   LUKU

KAUTTAKULJETUSTA KOSKEVAT EHDOT

16 artikla

Kauttakuljetus ja varastointi

Eläviä vesiviljelyeläimiä, mätimunia ja suolistamattomia kaloja sisältävien erien, jotka on tuotu yhteisöön mutta tarkoitettu kuljetettavaksi kolmanteen maahan joko suoraan yhteisön kautta tai yhteisössä tapahtuvan varastoinnin jälkeen, on täytettävä IV luvussa asetetut vaatimukset. Lähetysten mukana olevassa todistuksessa on oltava ilmaisu ”For transit through the EC” (kuljetettavaksi EY:n kautta). Lähetyksissä on oltava mukana myös yhteisön ulkopuolisen kohdemaan edellyttämä todistus.

Jos kyseiset erät on tarkoitettu ihmisravinnoksi, niiden mukana on kuitenkin oltava liitteessä IV olevassa C osassa olevan mallin ja liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus.

17 artikla

Latvian, Liettuan ja Puolan kautta kulkevia kuljetuksia koskeva poikkeus

1.   Poikkeuksena 16 artiklaan sallitaan Venäjältä tulevien ja Venäjälle menevien erien kauttakuljetus maanteitse tai rautateitse päätöksen 2001/881/EY liitteessä lueteltujen Latvian, Liettuan ja Puolan rajatarkastusasemien välillä suoraan tai muun kolmannen maan kautta, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt erän sarjanumeroidulla sinetillä saapumisrajatarkastusasemalla;

b)

erän mukana olevissa, direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusaseman virallisen tarkastajan leima ”Only for transit to Russia via the EC” (vain kauttakuljetettavaksi EY:n läpi Venäjälle);

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan; ja

d)

saapumisrajatarkastusaseman virallinen tarkastaja on yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että erä on hyväksytty kauttakuljetettavaksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja eriä ei saa purkaa eikä varastoida yhteisön alueella direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

3.   Toimivaltainen viranomainen tekee säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että yhteisöstä lähtevien, 1 kohdassa tarkoitettujen erien ja niiden sisältämien tuotteiden määrä vastaa yhteisöön tulevien erien ja tuotteiden määrää.

VI   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET, SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Muun yhteisön lainsäädännön mukaiset todistusvaatimukset

Tämän asetuksen III, IV ja V luvussa edellytetyissä eläinten terveystodistuksissa on otettava tarvittaessa huomioon eläinten terveystodistusta koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan

a)

toimenpiteissä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä, kyseisen direktiivin liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitsemattomien tautien tuonnin ehkäisemiseksi tai niiden valvomiseksi; tai

b)

komission päätöksen 2004/453/EY (21) 5 artiklassa.

19 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset 1999/567/EY, 2003/390/EY, 2003/804/EY, 2003/858/EY ja 2006/656/EY 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

Viittauksia kumottuihin päätöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

20 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Siirtymäkautena 30 päivään kesäkuuta 2009 asti 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja koristevesieläimiä saa saattaa markkinoille tekemättä ilmoitusta direktiivin 90/425/ETY (Traces) 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tietokonejärjestelmällä, jos koristevesieläimet saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa ennen kyseistä päivämäärää.

2.   Siirtymäkautena 30 päivään kesäkuuta 2009 asti vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden lähetykset, joissa on mukana direktiivin 91/67/ETY liitteen E tai päätösten 1999/567/EY ja 2003/390/EY mukainen liikkumista koskeva asiakirja tai eläinten terveystodistus, voidaan saattaa markkinoille, jos ne saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa ennen kyseistä päivämäärää.

3.   Siirtymäkautena 30 päivään kesäkuuta 2009 asti yhteisöön saa tuoda tai yhteisön kautta saa kuljettaa vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden seuraavia eriä:

a)

erät, joissa on mukana päätösten 2003/804/EY, 2003/858/EY ja 2006/656/EY mukainen eläinten terveystodistus;

b)

tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut erät, jotka eivät kuitenkaan kuulu päätösten 2003/804/EY, 2003/858/EY ja 2006/656/EY soveltamisalaan.

Siirtymäkauden aikana a ja b alakohdassa tarkoitettuihin eriin ei sovelleta 14 artiklan 3 kohtaa.

4.   Siirtymäkautena 31 päivään joulukuuta 2009 asti jäsenvaltiot voivat sallia ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuonnin kolmansista maista ja niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai osastoista, jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 2076/2005 liitteissä I ja II.

5.   Siirtymäkautena 31 päivään joulukuuta 2010 asti jäsenvaltiot voivat sallia ainoastaan suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen, epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle (EUS) altista lajia olevien koristevesieläinten tuonnin Maailman eläintautijärjestöön (OIE) kuuluvista kolmansista maista tai niiden alueilta.

Kyseisen siirtymäkauden aikana EUS:ää koskevia vaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteessä IV olevassa B osassa olevan eläinten terveystodistuksen osassa II.2, ei sovelleta koristevesieläimiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan suljettuihin koristetiloihin.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.

(3)  EYVL L 216, 14.8.1999, s. 13.

(4)  EUVL L 135, 3.6.2003, s. 19.

(5)  EUVL L 302, 20.11.2003, s. 22.

(6)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 37.

(7)  EUVL L 271, 30.9.2006, s. 71.

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(9)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(10)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63.

(11)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(12)  EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53.

(13)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.

(14)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27.

(15)  EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44.

(16)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.

(18)  The EFSA Journal (2007) 584, s. 1–163.

(19)  The EFSA Journal (2007) 597, s. 1–116.

(20)  The EFSA Journal (2007) 598, s. 1–91.

(21)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 5.


LIITE I

Luettelo mahdollisista taudinlevittäjälajeista ja olosuhteista, joissa kyseisiä lajeja pidetään levittäjälajeina

Taudit

Levittäjät

 

Lajit, joita pidetään 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuina levittäjälajeina tämän taulukon sarakkeissa 3 ja 4 asetettujen lisäehtojen täyttyessä

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvien vesieläinten alkuperäpaikkaan liittyvät lisäehdot

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvien vesieläinten määräpaikkaan liittyvät lisäehdot

Sarake 1

Sarake 2

Sarake 3

Sarake 4

Epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio (EHN)

Marmoripaksuotsa (Aristichthys nobilis), kultakala (Carassius auratus), ruutana (C. carassius), karppi ja koikarppi (Cyprinus carpio), hopeapaksuotsa (Hypophtalmichthys molitrix), Leuciscus-suvun lajit (Leuciscus spp.), särki (Rutilus rutilus), sorva (Scardinius erythrophthalmus), suutari (Tinca tinca)

Ei lisäehtoja

Ei lisäehtoja

Epitsoottinen ulseratiivinen syndrooma (EUS)

Marmoripaksuotsa (Aristichthys nobilis), kultakala (Carassius auratus), ruutana (C. carassius), karppi ja koikarppi (Cyprinus carpio), hopeapaksuotsa (Hypophtalmichthys molitrix), Leuciscus-suvun lajit (Leuciscus spp.), särki (Rutilus rutilus), sorva (Scardinius erythrophthalmus), suutari (Tinca tinca)

Isojärvisimpukka (Anodonta cygnea), jokirapu (Astacus astacus), täplärapu (Pacifastacus leniusculus), punarapu (Procambarus clarcii)

Ei lisäehtoja

Ei lisäehtoja

Bonamia exitiosa -loistartunta

Portugalinosteri (Crassostrea angulata), tyynenmerenosteri (Crassostrea gigas), amerikanosteri (Crassostrea virginica)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta tai nilviäisten viljelyalueelta, jossa/jolla elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen tai nilviäisten viljelyalueelle, jossa/jolla kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Perkinsus marinus -loistartunta

Euroopanhummeri (Homarus gammarus), taskuravut (Brachyura spp.), jappirapu (Cherax destructor), jättikatkarapu (Macrobrachium rosenbergii), langustit (Palinurus spp.), uimataskurapu (Portunus puber), mutataskurapu (Scylla serrata), Penaeus indicus -katkarapu (Penaeus indicus), Penaeus japonicus -katkarapu (Penaeus japonicus), Penaeus kerathurus -katkarapu (Penaeus kerathurus), Penaeus stylirostris -katkarapu (Penaeus stylirostris), Penaeus vannamei -katkarapu (Penaeus vannamei)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta tai nilviäisten viljelyalueelta, jossa/jolla elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen tai nilviäisten viljelyalueelle, jossa/jolla kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Microcytos mackini -loistartunta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Taura-syndrooma

Atrina-suvun simpukat (Atrina spp.), torvikotilo (Buccinum undatum), portugalinosteri (Crassostrea angulata), sydänsimpukka (Cerastoderma edule), tyynenmerenosteri (Crassostrea gigas), amerikanosteri (Crassostrea virginica), liemisimpukka (Donax trunculus), Haliotis discus hannai -simpukka (Haliotis discus hannai), merikorva (Haliotis tuberculata), rantasimpukka (Littorina littorea), kotilo (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria -simpukka (Meretrix lusoria), hietasimpukka (Mya arenaria), sinisimpukka (Mytilus edulis), välimerensinisimpukka (Mytilus galloprovincialis), mustekala (Octopus vulgaris), osteri (Ostrea edulis), iso kampasimpukka (Pecten maximus), mattosimpukka (Ruditapes decussatus), japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum), seepia (Sepia officinalis), siipikotilot (Strombus spp.), kultamattosimpukka (Venerupis aurea), pikkumattosimpukka (Venerupis pullastra), venussimpukka (Venus verrucosa)

Euroopanhummeri (Homarus gammarus), taskuravut (Brachyura spp.), jappirapu (Cherax destructor), jättikatkarapu (Macrobrachium rosenbergii), langustit (Palinurus spp.), uimataskurapu (Portunus puber), mutataskurapu (Scylla serrata), Penaeus indicus -katkarapu (Penaeus indicus), Penaeus japonicus -katkarapu (Penaeus japonicus), Penaeus kerathurus -katkarapu (Penaeus kerathurus)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta, jossa elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen, jossa kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Yellowhead-tauti

Atrina-suvun simpukat (Atrina spp.), torvikotilo (Buccinum undatum), portugalinosteri (Crassostrea angulata), sydänsimpukka (Cerastoderma edule), tyynenmerenosteri (Crassostrea gigas), amerikanosteri (Crassostrea virginica), liemisimpukka (Donax trunculus), Haliotis discus hannai -simpukka (Haliotis discus hannai), merikorva (Haliotis tuberculata), rantasimpukka (Littorina littorea), kotilo (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria -simpukka (Meretrix lusoria), hietasimpukka (Mya arenaria), sinisimpukka (Mytilus edulis), välimerensimpukka (Mytilus galloprovincialis), mustekala (Octopus vulgaris), osteri (Ostrea edulis), iso kampasimpukka (Pecten maximus), mattosimpukka (Ruditapes decussatus), japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum), seepia (Sepia officinalis), siipikotilot (Strombus spp.), kultamattosimpukka (Venerupis aurea), pikkumattosimpukka (Venerupis pullastra), venussimpukka (Venus verrucosa)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta, jossa elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Määräpaikkaan liittyviä lisäehtoja ei sovelleta.

Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS)

Kitasampi (Huso huso), venäjänsampi (Acipenser gueldenstaedtii), sterletti (Acipenser ruthenus), tähtisampi (Acipenser stellatus), sampi (Acipenser sturio), siperiansampi (Acipenser Baerii)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta tai joen valuma-alueelta, jossa/jolla elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen, jossa kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Marmoripaksuotsa (Aristichthys nobilis), kultakala (Carassius auratus), ruutana (C. carassius), karppi ja koikarppi (Cyprinus carpio), hopeapaksuotsa (Hypophtalmichthys molitrix), Leuciscus-suvun lajit (Leuciscus spp.), särki (Rutilus rutilus), sorva (Scardinius erythrophthalmus), suutari (Tinca tinca)

Hammasankeriasmonni (Clarias gariepinus), hauki (Esox lucius), piikkimonnit (Ictalurus spp.), mustapiikkimonni (Ameiurus melas), pilkkupiikkimonni (Ictalurus punctatus), Pangasius-suvun kissakalat (Pangasius pangasius), kuha (Sander lucioperca), monni (Silurus glanis)

Meribassi (Dicentrarchus labrax), valkobassi (Morone chrysops x M. saxatilis), juovakeltti (Mugil cephalus), punarumpukala (Sciaenops ocellatus), kotkakala (Argyrosomus regius), partarumpukala (Umbrina cirrosa), tonnikalat (Thunnus spp.), tonnikala (Thunnus thynnus), valkomeriahven (Epinephelus aeneus), tummameriahven (Epinephelus marginatus), senegalinkielikampela (Solea senegalensis), meriantura (Solea solea), punapagelli (Pagellus erythrinus), hammasahven (Dentex dentex), kultaotsa-ahven (Sparus aurata), isosargi (Diplodus sargus), pilkkupagelli (Pagellus bogaraveo), punahammasahven (Pagrus major), Diplodus vulgaris, nokkasargi (Diplodus puntazzo), kaulussargi (Diplodus vulgaris), pargo (Pagrus pagrus)

Tilapia spp. (Oreochromis)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta, jossa elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen, jossa kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Tarttuva verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN)

Kitasampi (Huso huso), venäjänsampi (Acipenser gueldenstaedtii), sterletti (Acipenser ruthenus), tähtisampi (Acipenser stellatus), sampi (Acipenser sturio), siperiansampi (Acipenser Baerii)

Marmoripaksuotsa (Aristichthys nobilis), kultakala (Carassius auratus), ruutana (C. carassius), karppi ja koikarppi (Cyprinus carpio), hopeapaksuotsa (Hypophtalmichthys molitrix), Leuciscus-suvun lajit (Leuciscus spp.), särki (Rutilus rutilus), sorva (Scardinius erythrophthalmus), suutari (Tinca tinca)

Hammasankeriasmonni (Clarias gariepinus), piikkimonnit (Ictalurus spp.), mustapiikkimonni (Ameiurus melas), pilkkupiikkimonni (Ictalurus punctatus), Pangasius-suvun kissakalat (Pangasius pangasius), kuha (Sander lucioperca), monni (Silurus glanis)

Ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus), kampela (Platichthys flesus), turska (Gadus morhua), kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Jokirapu (Astacus astacus), täplärapu (Pacifastacus leniusculus), punarapu (Procambarus clarkii)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta, jossa elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen, jossa kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Lohen tarttuva anemia (ISA)

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Marteilia refringens -loistartunta

Sydänsimpukka (Cerastoderma edule), liemisimpukka (Donax trunculus), hietasimpukka (Mya arenaria), kotilo (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria -simpukka (Meretrix lusoria), mattosimpukka (Ruditapes decussatus), japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum), kultamattosimpukka (Venerupis aurea), pikkumattosimpukka (Venerupis pullastra), venussimpukka (Venus verrucosa)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta tai nilviäisten viljelyalueelta, jossa/jolla elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen, jossa kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Bonamia ostreae -loistartunta

Sydänsimpukka (Cerastoderma edule), liemisimpukka (Donax trunculus), hietasimpukka (Mya arenaria), kotilo (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria -simpukka (Meretrix lusoria), mattosimpukka (Ruditapes decussatus), japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum), kultamattosimpukka (Venerupis aurea), pikkumattosimpukka (Venerupis pullastra), venussimpukka (Venus verrucosa)

Iso kampasimpukka (Pecten maximus)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta tai nilviäisten viljelyalueelta, jossa/jolla elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen tai nilviäisten viljelyalueelle, jossa/jolla kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Valkopilkkutauti

Atrina-suvun simpukat (Atrina spp.), torvikotilo (Buccinum undatum), portugalinosteri (Crassostrea angulata), sydänsimpukka (Cerastoderma edule), tyynenmerenosteri (Crassostrea gigas), amerikanosteri (Crassostrea virginica), liemisimpukka (Donax trunculus), Haliotis discus hannai -simpukka (Haliotis discus hannai), merikorva (Haliotis tuberculata), rantasimpukka (Littorina littorea), kotilo (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria -simpukka (Meretrix lusoria), hietasimpukka (Mya arenaria), sinisimpukka (Mytilus edulis), välimerensimpukka (Mytilus galloprovincialis), mustekala (Octopus vulgaris), osteri (Ostrea edulis), iso kampasimpukka (Pecten maximus), mattosimpukka (Ruditapes decussatus), japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum), seepia (Sepia officinalis), siipikotilot (Strombus spp.), kultamattosimpukka (Venerupis aurea), pikkumattosimpukka (Venerupis pullastra), venussimpukka (Venus verrucosa)

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne ovat peräisin viljelylaitoksesta, jossa elää kyseiselle taudille alttiita lajeja.

Sarakkeessa 2 lueteltuihin lajeihin kuuluvia vesieläimiä pidetään sarakkeessa 1 mainitun taudin levittäjinä vain, jos ne on tarkoitettu viljelylaitokseen, jossa kasvatetaan kyseiselle taudille alttiita lajeja.


LIITE II

A   OSA

Eläinten terveystodistusmalli viljelyyn, uudelleensijoitukseen, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin ja istutukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten markkinoille saattamista varten

Image

Image

Image

Image

B   OSA

Eläinten terveystodistusmalli ennen ihmisravinnoksi käyttämistä jatkojalostukseen, lähettämöihin, puhdistuslaitoksiin tai vastaaviin laitoksiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten tai niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista varten

Image

Image

Image


LIITE III

Kolmannet maat, alueet, vyöhykkeet tai osastot, joista viljelyyn, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten sekä yhdelle tai useammalle direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa luetellulle taudille alttiiden ja suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristekalojen tuonti sallitaan (1)

Maa/alue

Vesiviljelylaji

Vyöhyke/osasto

ISO-koodi

Nimi

Kalat

Nilviäiset

Äyriäiset

Koodi

Kuvaus

AU

Australia

X (2)

 

 

 

 

BR

Brasilia

X (3)

 

 

 

 

CA

Kanada

X

 

 

CA 0 (5)

Koko alue

CA 1 (6)

Brittiläinen Kolumbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

New Brunswick

CA 6 (6)

Nova Scotia

CA 7 (6)

Prinssi Edwardin saari

CA 8 (6)

Newfoundland ja Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Luoteisterritoriot

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chile

X (2)

 

 

 

Koko maa

CN

Kiina

X (3)

 

 

 

Koko maa

CO

Kolumbia

X (3)

 

 

 

Koko maa

CG

Kongo

X (3)

 

 

 

Koko maa

HR

Kroatia

X (2)

 

 

 

Koko maa

HK

Hongkong

X (3)

 

 

 

Koko maa

IN

Intia

X (4)

 

 

 

Koko maa

ID

Indonesia

X (2)

 

 

 

Koko maa

IL

Israel

X (2)

 

 

 

Koko maa

JM

Jamaika

X (3)

 

 

 

Koko maa

JP

Japani

X (3)

 

 

 

Koko maa

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Koko maa

MK (7)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

X (3)

 

 

 

Koko maa

MY

Malesia

X (3)

 

 

 

Niemimaa, Länsi-Malesia

NZ

Uusi-Seelanti

X (2)

 

 

 

Koko maa

RU

Venäjä

X (2)

 

 

 

Koko maa

SG

Singapore

X (3)

 

 

 

Koko maa

ZA

Etelä-Afrikka

X (2)

 

 

 

Koko maa

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

Koko maa

TH

Thaimaa

X (3)

 

 

 

Koko maa

TR

Turkki

X (2)

 

 

 

Koko maa

US

Yhdysvallat

X

 

 

US 0 (5)

Koko maa

X

 

 

US 1 (6)

Koko maa seuraavia osavaltioita lukuun ottamatta: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota ja Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Kalifornia)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay ja Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Havaiji)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 


(1)  11 artiklan mukaan koristekaloja, jotka eivät ole millekään direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia, ja koristenilviäisiä ja koristeäyriäisiä, jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin, saa tuoda yhteisöön kolmansista maista tai alueilta, jotka kuuluvat Maailman eläintautijärjestöön (OIE).

(2)  Koskee kaikkia kalalajeja.

(3)  Koskee ainoastaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle alttiita, suljettuihin koristetiloihin tarkoitettuja kaloja sekä särkikaloja (Cyprinidae).

(4)  Koskee ainoastaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle alttiita, suljettuihin koristetiloihin tarkoitettuja kaloja.

(5)  Ei koske kalalajeja, jotka ovat direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan alttiita virusperäiselle verenvuotoseptikemialle, tai sen levittäjälajeja.

(6)  Koskee ainoastaan kalalajeja, jotka ovat direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan alttiita virusperäiselle verenvuotoseptikemialle, tai sen levittäjälajeja.

(7)  Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta lopulliseen nimeen, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta parhaillaan käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.


LIITE IV

A   OSA

Eläinten terveystodistusmalli viljelyyn, uudelleensijoitukseen, istuta ja ongi kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten Euroopan yhteisöön tuontia varten

Image

Image

Image

Image

Image

B   OSA

Eläinten terveystodistusmalli suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristevesieläimien Euroopan yhteisöön tuontia varten

Image

Image

Image

C   OSA

Eläinten terveystodistusmalli ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien vesiviljelyeläinten, mätimunien ja suolistamattomien kalojen kauttakuljetusta/varastointia varten

Image

Image

D   OSA

Liite elävien vesiviljelyeläinten kuljettamisesta meriteitse

(Täytetään ja liitetään eläinten terveystodistukseen, kun kuljetus Euroopan yhteisön rajalle tapahtuu vaikka vain osittainkin laivalla.)

Image


LIITE V

Perustelut

a)

Todistuksen laativat alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset tämän asetuksen liitteessä II tai IV olevan mallin mukaisesti ottaen huomioon erän määräpaikan ja käyttötarkoituksen sen saavuttua määräpaikkaan.

b)

Ottaen huomioon EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevan määräpaikan tautitilan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa tarkoitettujen muiden kuin eksoottisten tautien osalta taikka sellaisten tautien osalta, joista määräpaikalla on lisätakeet päätöksen 2004/453/EY mukaisesti tai joita koskevia toimenpiteitä on hyväksytty direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti, todistukseen on sisällytettävä asianomaiset erityisvaatimukset ja täytettävä niitä koskevat kohdat.

c)

”Lähtöpaikan” on oltava sen viljelylaitoksen tai nilviäisten viljelyalueen sijaintipaikka, jossa vesiviljelyeläimet kasvatettiin siihen myyntikokoon asti, joka on merkityksellinen tämän todistuksen kattavan lähetyksen osalta. Luonnonvaraisten vesieläinten tapauksessa ”lähtöpaikalla” tarkoitetaan korjuupaikkaa.

d)

Todistuksen alkuperäiskappaleen on oltava yksisivuinen ja kaksipuolinen, tai jos tarvitaan enemmän kuin yksi sivu, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus siten, että sivut eivät ole erillisiä.

e)

Kun kyse on kolmansista maista yhteisöön suuntautuvasta tuonnista, todistuksen alkuperäiskappale ja mallitodistuksessa tarkoitetut etiketit on laadittava vähintään yhdellä sen EU:n jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka rajatarkastusasemalla tarkastus tehdään, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan EU:n jäsenvaltion virallisista kielistä. Kyseiset jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia EU:n muiden jäsenvaltioiden virallisten kielten käytön, jos mukaan liitetään tarvittaessa virallinen käännös.

f)

Jos todistukseen liitetään lisäsivuja lähetyksen osien tunnistamista varten, kyseisten lisäsivujen katsotaan olevan osa alkuperäiskappaletta, jos jokainen näistä sivuista on varustettu todistuksen myöntävän virallisen tarkastajan allekirjoituksella ja leimalla.

g)

Kun todistus, kaikki f kohdan mukaiset lisäsivut mukaan luettuina, muodostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, kunkin sivun alareunassa on oltava sivunumerointi muodossa ”sivunumero/kokonaissivumäärä” ja yläreunassa toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

h)

Virallisen tarkastajan on täytettävä ja allekirjoitettava alkuperäinen todistus enintään 72 tuntia ennen erän lastausta. Mikäli vesiviljelyeläimet on tarkistettava lastausta edeltävien 24 tunnin aikana, todistus on täytettävä ja allekirjoitettava enintään 24 tuntia ennen erän lastausta. Alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että todistusta laadittaessa noudatetaan periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja periaatteita.

i)

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Sama sääntö koskee muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

j)

Kun kyse on kolmansista maista yhteisöön suuntautuvasta tuonnista, alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana EU:n rajatarkastusasemalle asti. Kun kyse on yhteisössä markkinoille saatettavista eristä, todistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan asti.

k)

Eläville vesiviljelyeläimille myönnettävä todistus on voimassa 10 päivää sen myöntämispäivästä. Jos kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa pidennetään merimatkan keston mukaan. Tätä varten eläinten terveystodistukseen liitetään aluksen päällikön ilmoituksen alkuperäiskappale, joka laaditaan liitteessä IV olevan D osan liitemallin mukaisesti.

l)

On huomattava, että eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 vahvistetut eläinkuljetuksia koskevat yleiset edellytykset saattavat tarvittaessa edellyttää toimenpiteiden toteuttamista yhteisöön saapumisen jälkeen, elleivät kyseisen asetuksen vaatimukset täyty.


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/76


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1252/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksesta (EY) N:o 1251/2008 poikkeamisesta ja tiettyjen vesiviljelyeläinten lähetysten Malesiasta yhteisöön suuntautuvan tuonnin keskeyttämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2006/88/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamiseen, kauttakuljetukseen ja tuontiin yhteisössä. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita tuodaan yhteisöön ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden osista, jotka on mainittu kyseisen direktiivin säännösten mukaisesti laaditussa luettelossa.

(2)

Viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 21 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/858/EY (2) luetellaan alueet, joilta tiettyjen elävien kalojen ja niiden mätimunien ja sukusolujen tuonti yhteisöön on sallittu.

(3)

Koristekalojen tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 20 päivänä syyskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/656/EY (3) luetellaan alueet, joilta tiettyjen koristekalojen tuonti yhteisöön on sallittu.

(4)

Yhteisön Malesiaan suorittaman tarkastuskäynnin tulokset ovat paljastaneet vakavia puutteita vesiviljelyeläinten ja koristekalojen tuotantoketjun kaikissa osissa. Tällaiset puutteet johtavat todennäköisesti tautien leviämiseen, mikä aiheuttaa vakavan uhan eläinten terveydelle yhteisössä.

(5)

Näiden puutteiden perusteella viljeltäviksi tarkoitettujen elävien Cyprinidae-heimoon kuuluvien kalojen ja niiden mätimunien ja sukusolujen, istuta ja ongi -kalastuspaikoille istutukseen tarkoitettujen Cyprinidae-heimoon kuuluvien elävien kalojen ja niiden mätimunien ja sukusolujen sekä kyseiseen heimoon kuuluvien tiettyjen koristekalojen tuonti Malesiasta keskeytettiin päätöksistä 2003/858/EY ja 2006/656/EY poikkeamisesta ja Malesiasta yhteisöön suuntautuvan tiettyjen elävien kalojen ja tiettyjen vesiviljelytuotteiden lähetysten tuonnin keskeyttämisestä tehdyllä komission päätöksellä 2008/641/EY (4).

(6)

Päätökset 2003/858/EY ja 2006/656/EY kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1251/2008 (5) annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

(7)

Kyseisen asetuksen liitteessä III vahvistetaan luettelo kolmansista maista, alueista, vyöhykkeistä tai osastoista, joista viljelyyn, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten sekä suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen yhdelle tai useammalle direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa luetellulle taudille alttiiden koristekalojen tuonti sallitaan.

(8)

Malesia mainitaan kyseisessä luettelossa maana, josta Cyprinidae-heimoon kuuluvien kalojen ja suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle alttiiden kalalajien tuonti yhteisöön on sallittu. Asetusta (EY) N:o 1251/2008 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

(9)

Päätöksen 2008/641/EY tekemiseen johtaneet olosuhteet eivät ole muuttuneet. Sen vuoksi tällä asetuksella on aiheellista säätää asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä III vahvistetuista vastaavista säännöksistä poikkeamisesta Malesian osalta. Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi päätös 2008/641/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1251/2008 10 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on keskeytettävä Cyprinidae-heimoon kuuluvien kalojen ja niiden mätimunien ja sukusolujen seuraavien lähetysten tuonti alueelleen Malesiasta:

a)

viljeltäviksi, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen lähetykset ja

b)

suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristekalojen lähetysten osalta ainoastaan Cyprinidae-heimoon kuuluvat seuraavat lajit: Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius ja Tinca tinca.

2 artikla

Kaikki tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvat menot veloitetaan vastaanottajalta tai hänen edustajaltaan.

3 artikla

Kumotaan päätös 2008/641/EY 1 päivästä tammikuuta 2009.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 37.

(3)  EUVL L 271, 30.9.2006, s. 71.

(4)  EUVL L 207, 5.8.2008, s. 34.

(5)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 41.


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/78


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1253/2008,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2008,

metioniinin hydroksianalogin kuparikelaatin hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Liitteessä esitetyn valmisteen hyväksymistä koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee metioniinin hydroksianalogin kuparikelaatin hyväksymistä broilerien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 16 päivänä huhtikuuta 2008 antamasta lausunnosta (2) käy ilmi, ettei metioniinin hydroksianalogin kuparikelaatilla ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön broilerien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, ettei tämän tuotteen käyttö broilerien ruokinnassa lisäaineena aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö voidaan katsoa hyväksikäytettävissä olevan kuparin lähteeksi, ja se täyttää ravitsemuksellisen lisäaineen vaatimukset broilerien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen antamassa lausunnossa suositellaan myös asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”hivenaineyhdisteet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the safety and efficacy of Mintrex®Cu (Copper chelate of hydroxy analogue of methionine) as feed additive for all species. The EFSA Journal (2008) 693, 1–19.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Alkuaineen (Cu) pitoisuus mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: hivenaineyhdisteet

”3b410

Metioniinin hydroksianalogin kuparikelaatti

 

Lisäaineen kuvaus:

 

Metioniinin hydroksianalogin kuparikelaatti, joka sisältää vähintään 17 % kuparia ja 78 % (2-hydroksi-4-metyylitio)butaanihappoa

 

Mineraaliöljy: ≤ 1 %

 

CAS: 292140–30–8

 

Analyysimenetelmä (1):

Atomiabsorptiospektrometria (AAS)

Broilerit

25 (yhteensä)

Lisäaine sekoitetaan rehuseokseen esiseoksena.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

5.1.2019


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives”


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/80


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1254/2008,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2008,

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 2 kohdan ja 38 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja erityisesti sen 20 artiklassa säädetään luonnonmukaisen hiivan tuotantoa koskevista perusvaatimuksista. Kyseisten vaatimusten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008 (2).

(2)

Koska olisi otettava käyttöön luonnonmukaisen hiivan tuotantoa koskevat säännökset, asetuksen (EY) N:o 889/2008 soveltamisalaan olisi nyt kuuluttava myös elintarvikkeina ja rehuina käytettävät hiivat.

(3)

Jotta autettaisiin luonnonmukaisia viljelijöitä hankkimaan riittävästi rehua eläimilleen ja helpotettaisiin siirtymistä luonnonmukaiseen tuotantoon, on kuluttajien kasvavan luonnonmukaisten tuotteiden kysynnän vuoksi aiheellista sallia viljelijän tilalla tuotettujen siirtymävaiheen rehujen käyttö 100 prosenttiin asti luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten annoksesta.

(4)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (3) liitteessä VI olevan B osan mukaisesti luonnonmukaisessa jalostuksessa sallittiin ainoastaan tavallisesti valmistuksen apuaineina käytettävien entsyymien käyttö, ja elintarvikelisäaineina käytettävien entsyymien olisi sisällyttävä mainitun asetuksen liitteessä VI olevan A osan A.1 kohdassa tarkoitettujen sallittujen elintarvikelisäaineiden luetteloon. Kyseinen säännös on tarpeen ottaa käyttöön uudelleen uusissa täytäntöönpanosäännöissä.

(5)

Koska hiivaa ei pidetä perustamissopimuksen 32 artiklan 3 kohdan mukaisena maataloustuotteena ja jotta luonnonmukaisen hiivan pakkausmerkinnöissä voitaisiin ilmoittaa, että hiiva on luonnonmukaista, on tarpeen muuttaa ainesosien laskentaa koskevaa säännöstä. Hiivan ja hiivatuotteiden laskeminen maatalousperäisiksi ainesosiksi tulee kuitenkin pakolliseksi 31 päivästä joulukuuta 2013. Tämä ajanjakso on välttämätön, jotta teollisuus voisi mukautua tilanteeseen.

(6)

Keitettyjen munien koristelu väreillä kuuluu eräiden Euroopan unionin alueiden perinteisiin tiettyinä vuodenaikoina, ja koska myös luonnonmukaisia munia voidaan värjätä ja saattaa markkinoille, eräät jäsenvaltiot jättivät pyynnön, joka koskee värien käyttöä tähän tarkoitukseen. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva työryhmä tutki eräitä värejä ja muita keitettyjen munien desinfiointiin ja säilyttämiseen tarkoitettuja aineita (4) ja totesi, että useita luonnonvärejä sekä rautaoksidien ja -hydroksidien synteettisiä muotoja voidaan sallia tilapäisesti. Koska tuotanto on paikallista ja kausiluonteista, on kuitenkin tarpeen antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus myöntää asiaankuuluvia lupia.

(7)

Luonnonmukaista hiivaa käsittelevän asiantuntijaryhmän suositusten (5) mukaan olisi sallittava asetuksen (EY) N:o 834/2007 21 artiklan nojalla useiden sellaisten tuotteiden ja aineiden käyttö, jotka ovat välttämättömiä luonnonmukaisen hiivan ja hiivavalmisteiden tuotannossa. Mainitun asetuksen 20 artiklassa säädetään, että luonnonmukaisen hiivan tuotannossa saa käyttää vain luonnonmukaisesti tuotettuja kasvualustoja, eikä luonnonmukaisessa elintarvikkeessa tai rehussa saa olla luonnonmukaista hiivaa yhdessä muun kuin luonnonmukaisen hiivan kanssa. Asiantuntijaryhmä on kuitenkin suositellut päätelmissään 10 päivänä heinäkuuta 2008, että luonnonmukaisen hiivan tuotannossa sallittaisiin tilapäisesti 5 prosenttia muuta kuin luonnonmukaista hiivauutetta, kunnes luonnonmukaista hiivauutetta on saatavilla, lisäkasvualustana typen, fosforin, vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteenä. Mainitun asetuksen 22 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisten joustavuutta koskevien sääntöjen mukaisesti muu kuin luonnonmukainen hiiva olisi sallittava luonnonmukaisen hiivan tuottamiseksi.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(9)

Muutoksia olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 889/2008 soveltamispäivästä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan d alakohta.

2)

Korvataan 21 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rehuannos voi sisältää keskimäärin enintään 30 prosenttia siirtymävaiheen rehuja. Jos siirtymävaiheen rehut ovat peräisin omaan tilaan kuuluvasta yksiköstä, prosenttilukua voidaan korottaa 100 prosenttiin.”

3)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan b alakohtaan virke seuraavasti:

”elintarvikelisäaineina käytettävät entsyymit on kuitenkin lueteltava liitteessä VIII olevassa A jaksossa.”

b)

Lisätään 2 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

hiiva ja hiivatuotteet lasketaan maatalousperäisiksi ainesosiksi 31 päivästä joulukuuta 2013 alkaen.”

c)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan käyttää edellä mainittuna aikana luonnonvärejä ja luonnollisia päällysaineita sellaisten keitettyjen munien kuorien perinteistä koristevärjäämistä varten, joita tuotetaan niiden saattamiseksi markkinoille tiettynä vuodenaikana. Lupa voi koskea rautaoksidien ja -hydroksidien synteettisiä muotoja 31 päivään joulukuuta 2013. Luvat on ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille.”

4)

Lisätään 27 a artikla seuraavasti:

”27 a artikla

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 20 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi seuraavia aineita voidaan käyttää hiivan tuotannossa ja hiivavalmisteissa:

a)

tämän asetuksen liitteessä VIII olevassa C jaksossa luetellut aineet;

b)

tämän asetuksen 27 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdassa tarkoitetut tuotteet ja aineet.”

5)

Lisätään II osaston 6 lukuun 3 a jakso seuraavasti:

”3 a   jakso

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 22 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen erityisten tuotteiden ja aineiden käyttämistä jalostuksessa koskevat poikkeukselliset tuotantosäännöt

46 a artikla

Muun kuin luonnonmukaisen hiivauutteen lisääminen

Jos asetuksen (EY) N:o 834/2007 22 artiklan 2 kohdan e alakohdan säännöksiä sovelletaan, luonnonmukaisen hiivan tuotannossa sallitaan, että kasvualustaan lisätään enintään 5 prosenttia muuta kuin luonnonmukaista hiivauutetta tai autolysaattia (kuiva-aineena laskettuna), jos toimijat eivät voi saada luonnonmukaisesti tuotettua hiivauutetta tai autolysaattia.

Luonnonmukaisen hiivauutteen tai autolysaatin saatavuutta tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 tämän säännöksen poistamiseksi.”

6)

Muutetaan liite VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus (ETY) N:o 2092/91 kumotaan asetuksella (EY) N:o 834/2007 1 päivästä tammikuuta 2009 lähtien.

(4)  Riippumattoman asiantuntijaryhmän suositukset, jotka koskevat väriaineiden käyttöä luonnonmukaisten pääsiäismunien kuorissa, on saatavilla osoitteessa: www.organic-farming.europa.eu

(5)  Riippumattoman asiantuntijaryhmän suositukset luonnonmukaista hiivaa koskevista säännöksistä ovat saatavilla osoitteessa: www.organic-farming.europa.eu


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 889/2008 liite VIII seuraavasti:

1)

Korvataan liitteen VIII otsikko seuraavasti:

2)

Lisätään C jakso seuraavasti:

”C JAKSO –   HIIVAN JA HIIVATUOTTEIDEN TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT VALMISTUKSEN APUAINEET

Nimi

Perushiiva

Hiivavalmisteet

Erityisedellytykset

Kalsiumkloridi

X

 

 

Hiilidioksidi

X

X

 

Sitruunahappo

X

 

Hiivantuotannon pH-arvon säätelemiseen

Maitohappo

X

 

Hiivantuotannon pH-arvon säätelemiseen

Typpi

X

X

 

Happi

X

X

 

Perunatärkkelys

X

X

Suodatukseen

Natriumkarbonaatti

X

X

PH-arvon säätelemiseen

Kasviöljyt

X

X

Rasvaus-, voitelu- tai vaahdonestoaineena”


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/83


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1255/2008,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2008,

vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [korkealaatuinen tavallinen vehnä], 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä joulukuuta 2008 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 16 päivästä joulukuuta 2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä joulukuuta 2008 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

44,57

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

33,31

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

33,31

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

44,57


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

1.12.2008-12.12.2008

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

179,80

104,63

FOB-hinta USA

233,65

223,65

203,65

105,29

Palkkio Meksikon-lahdella

10,13

Palkkio Suurilla järvillä

26,95

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

10,39 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

8,59 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


DIREKTIIVIT

16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/86


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/116/EY,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta aklonifeenin, imidaklopridin ja metatsakloorin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Aklonifeeni, imidaklopridi ja metatsakloori sisältyvät kyseiseen luetteloon.

(2)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1490/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Aklonifeenin ja imidaklopridin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Saksa, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 11 päivänä syyskuuta 2006 ja 13 päivänä kesäkuuta 2006. Metatsakloorin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Yhdistynyt kuningaskunta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 30 päivänä syyskuuta 2005.

(3)

Arviointikertomuksia ovat tarkastelleet vertaistarkasteluna jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, ja ne on esitetty komissiolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten kertomusten (4) muodossa 31 päivänä heinäkuuta 2008 aklonifeenin osalta, 29 päivänä toukokuuta 2008 imidaklopridin osalta ja 14 päivänä huhtikuuta 2008 metatsakloorin osalta. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseisiä kertomuksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja 26 päivänä syyskuuta 2008 valmistuivat komission tarkastelukertomukset aklonifeenista, imidaklopridista ja metatsakloorista.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksissa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseiset tehoaineet liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin asianmukaista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen suoksi on aiheellista vaatia, että aklonifeenille tehdään lisätestejä vuoroviljelykasvustojen sisältämien jäämien arvioimiseksi sekä lintuja, nisäkkäitä, vesieliöitä ja muita kuin kohdekasveja koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi, että imidaklopridille tehdään lisätestejä käyttäjiä ja työntekijöitä koskevan riskinarvioinnin sekä linnuille ja nisäkkäille aiheutuvan riskin vahvistamiseksi ja että ilmoittaja esittelee tällaiset tutkimukset. Lisäksi metatsakloorin osalta on aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 5 kohdassa säädetään, että sisällyttämistä voidaan tarkistaa milloin tahansa, jos on syytä epäillä, etteivät 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset enää täyty. Ilmoittaja on esittänyt tietoja, joita pidetään tässä vaiheessa riittävinä tiettyjen metaboliittien merkityksellisyyttä tarkasteltaessa. Päätöstä metatsakloorin luokittelemisesta vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (5) mukaisesti ei ole kuitenkaan vielä tehty. Tällaisen päätöksen tekeminen saattaa edellyttää lisätietoja metaboliiteista. Tietoja, jotka ilmoittaja on antanut metaboliiteista 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ja 479M12 ja niiden merkityksellisyydestä syövän syntyyn, pidetään tässä vaiheessa riittävinä. Jos kuitenkin direktiivin 67/548/ETY nojalla tehdään päätös, jossa metatsakloori luokitellaan aineeksi, jonka ”epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa”, tarvitaan lisätietoja näiden metaboliittien merkityksellisyydestä syövän syntyyn. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Metatsakloorin sisällyttämiselle olisi täten asetettava ehto, joka edellyttää lisätietojen esittämistä, jos direktiivin 67/548/ETY nojalla tehty luokitus sitä edellyttää.

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua uusiin vaatimuksiin, jotka johtuvat aineen sisällyttämisestä liitteeseen I.

(7)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava kuusi kuukautta aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien voimassa olevien lupien tarkistamiseksi, jotta varmistetaan, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa ja liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteessä III tarkoitetun asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(8)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (6) nojalla arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia selvitettäessä saattaa syntyä vaikeuksia tietojen saannissa. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(9)

Sen vuoksi direktiiviä 91/414/ETY olisi muutettava.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä helmikuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevia voimassa olevia lupia tai peruutettava ne 31 päivään tammikuuta 2010 mennessä.

Jäsenvaltioiden on mainittuun päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että mainitun direktiivin liitteessä I säädetyt aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria koskevat edellytykset täyttyvät, kyseisiä tehoaineita koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria joko ainoana tehoaineenaan tai yhtenä monista tehoaineistaan, jotka kaikki on 31 päivään heinäkuuta 2009 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja ottaen huomioon aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

tarvittaessa muutettava aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden lupa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014; tai

b)

tarvittaessa muutettava aklonifeenia, imidaklopridia ja metatsaklooria yhtenä monista tehoaineistaan sisältävien tuotteiden lupa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet sisällytetään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuun ajankohtaan mennessä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 149, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aclonifen (finalised 31 July 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 148, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imidacloprid (finalised 29 May 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 145, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metazachlor (finalised 14 April 2008).

(5)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(6)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”221

Aklonifeeni

CAS-nro: 74070–46–5

CIPAC-nro: 498

2-kloori-6-nitro-fenoksianiliini

≥ 970 g/kg

Fenolia pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen enimmäismääräksi vahvistetaan 5 g/kg.

1.8.2009

31.7.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat aklonifeenia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin auringonkukkiin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26 päivänä syyskuuta 2008 valmiiksi saadun aklonifeenia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

siihen, että kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmä on vahvistettava, ja siitä on esitettävä tarvittavat analyysitulokset. Toksisuuskokeissa käytettyä testimateriaalia on verrattava teknisen materiaalin eritelmään, ja se on todennettava siihen nähden,

käyttäjien turvallisuuteen. Luvassa on edellytettävä muun muassa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttöä ja riskinhallintatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi,

jäämiin vuoroviljelykasvustoissa, ja on arvioitava ravinnon kautta tapahtuva kuluttajien altistuminen,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien suojeluun. Näihin tunnistettuihin riskeihin olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä, esimerkiksi puskurivyöhykkeitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia vuoroviljelykasvustoissa olevista jäämistä ja asiaa koskevia tietoja lintuja, nisäkkäitä, vesieliöitä ja muita kuin kohdekasveja koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

222

Imidaklopridi

CAS-nro: 138261–41–3

CIPAC-nro: 582

(E)-1-(6-kloori-3-pyridinyylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-ylideeniamiini

≥ 970 g/kg

1.8.2009

31.7.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

Muiden kuin kohdelajina olevien organismien, erityisesti mehiläisten ja lintujen suojelemiseksi siementen käsittelyssä:

siementen peittauksen saa suorittaa ainoastaan ammattimaisissa siementenkäsittelylaitoksissa. Laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa sen varmistamiseksi, että pölypilvien vapautuminen varastoinnin, kuljetuksen ja käytön aikana estetään,

on käytettävä asianmukaisia laitteita sen varmistamiseksi, että tuote sekoittuu hyvin maaperään ja että läikkyminen ja pölypilvien vapautuminen minimoidaan käytön aikana. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käsiteltyjen siementen merkinnöissä mainitaan, että siemenet on käsitelty imidaklopridilla ja vahvistetaan luvassa edellytetyt riskinhallintatoimenpiteet.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat imidaklopridia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kasvihuonetomaatteihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26 päivänä syyskuuta 2008 valmiiksi saadun imidaklopridia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöihin, muihin kuin torjuttaviin niveljalkaisiin, kastematoihin ja muihin maaperän makro-organismeihin kohdistuviin vaikutuksiin sekä varmistettava, että lupaehdoissa edellytetään tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

mehiläisten suojeluun erityisesti ainetta ruiskutettaessa sekä varmistettava, että lupaehdoissa edellytetään tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

lisätietoa käyttäjiä ja työntekijöitä koskevaa riskinarviointia varten,

lisätietoa lintuja ja nisäkkäitä koskevan riskin tarkastelua varten.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

223

Metatsakloori

CAS-nro: 67129–08–2

CIPAC-nro: 411

2-kloori-N-(pyratsol-1-yylimetyyli)aset-2′,6′-ksylididi

≥ 940 g/kg

Tolueenia, joka on valmistusprosessista peräisin oleva epäpuhtaus, pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen enimmäismääräksi vahvistetaan 0,01 %.

1.8.2009

31.7.2019

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten siten, että ainetta käytetään enintään 1,0 kg/ha vain joka kolmas vuosi samalla pellolla.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 26 päivänä syyskuuta 2008 valmiiksi saadun metatsaklooria koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

vesieliöiden suojeluun,

pohjavesien suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Tarvittaessa lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, ja metaboliittien 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ja 479M12 aiheuttaman pohjavesien mahdollisen saastumisen todentamiseksi on pilaantumiselle alttiilla alueilla käynnistettävä seurantaohjelmia.

Jos metatsakloori luokitellaan direktiivin 67/548/ETY nojalla aineeksi, jonka ’epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa’, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja metaboliittien 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ja 479M12 merkityksellisyydestä syövän syntyyn.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tällaisen luokittelupäätöksen tiedoksiantamisesta.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/92


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

(2008/945/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen (1) liitteessä III olevan 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston työjärjestyksen, jäljempänä ’työjärjestys’, 11 artiklan 5 kohdassa määrätään, että kun neuvosto tekee päätöksen, joka edellyttää määräenemmistöä, ja jos joku neuvoston jäsen sitä pyytää, tarkistetaan työjärjestyksen liitteessä III olevassa 1 artiklassa olevien väestölukujen mukaisesti laskemalla, että tämän enemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia Euroopan unionin koko väestöstä.

(2)

Äänten painotusta neuvostossa koskevien säännösten soveltamisen yksityiskohtaisia sääntöjä koskevassa työjärjestyksen liitteessä III olevan 2 artiklan 2 kohdassa määrätään, että neuvosto muuttaa sanotun liitteen 1 artiklassa olevia lukuja joka vuosi ensimmäisestä päivästä tammikuuta alkaen niiden tietojen mukaisesti, jotka Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolla oli käytössään edellisen vuoden syyskuun 30 päivänä.

(3)

Sen vuoksi työjärjestystä olisi mukautettava tämän mukaisesti vuoden 2009 osalta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan työjärjestyksen liitteessä III oleva 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Kunkin jäsenvaltion väkiluku Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 4 kohdan, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 118 artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan ja 34 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana on:

Jäsenvaltio

Väkiluku

(× 1 000)

Saksa

82 217,8

Ranska

63 753,1

Yhdistynyt kuningaskunta

61 224,1

Italia

59 619,3

Espanja

45 283,3

Puola

38 115,6

Romania

21 528,6

Alankomaat

16 405,4

Kreikka

11 213,8

Belgia

10 666,9

Portugali

10 617,6

Tšekki

10 381,1

Unkari

10 045,4

Ruotsi

9 182,9

Itävalta

8 331,9

Bulgaria

7 640,2

Tanska

5 475,8

Slovakia

5 401,0

Suomi

5 300,5

Irlanti

4 401,3

Liettua

3 366,4

Latvia

2 270,9

Slovenia

2 025,9

Viro

1 340,9

Kypros

789,3

Luxemburg

483,8

Malta

410,3

Yhteensä

497 493,1

Raja-arvo (62 %)

308 445,7”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  Neuvoston päätös 2006/683/EY, Euratom, tehty 15 päivänä syyskuuta 2006, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 285, 16.10.2006, s. 47).


Komissio

16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/94


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7905)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/946/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (2) ja erityisesti sen 25 artiklan ja 61 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/88/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisen direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa luetelluille taudeille alttiisiin lajeihin kuuluvien vesiviljelyeläinten, joita on tarkoitus tuoda viljelyä tai istutuksia varten jäsenvaltioon, vyöhykkeeseen tai osastoon, joka on julistettu tietystä taudista vapaaksi, on oltava peräisin toisesta jäsenvaltiosta, vyöhykkeestä tai osastosta, joka on myös julistettu kyseisestä taudista vapaaksi. Kyseisen direktiivin 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti samoja vaatimuksia ja toimenpiteitä sovelletaan tietyn taudin seuranta- tai hävittämisohjelman kattamiin alueisiin.

(2)

Direktiivin 2006/88/EY 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti saman direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa lueteltujen tautien tartunnanlevittäjälajien, joita on tarkoitus tuoda viljelyä tai istutusta varten jäsenvaltioon, vyöhykkeeseen tai osastoon, joka on julistettu tietystä taudista vapaaksi, on oltava peräisin toisesta jäsenvaltiosta, vyöhykkeestä tai osastosta, joka on myös julistettu asianomaisesta taudista vapaaksi, tai kyseisiä lajeja on pidettävä karanteenissa kyseisestä taudinaiheuttajasta vapaassa vedessä asiaankuuluvan ajan, jos tämä osoittautuu toimitetun tieteellisen tiedon tai käytännön kokemuksen perusteella riittäväksi, jotta kyseisen taudin levittämisen riski alenee hyväksyttävälle tasolle taudin leviämisen ehkäisemisen kannalta. Direktiivin 2006/88/EY 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti samoja vaatimuksia ja toimenpiteitä sovelletaan tietyn taudin seuranta- tai hävittämisohjelman kattamiin alueisiin.

(3)

Neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi 12 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 (3) liitteessä I vahvistetaan luettelo direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa lueteltujen tautien mahdollisista tartunnanlevittäjälajeista sekä edellytykset, joiden täyttyessä kyseiset lajit on katsottava kyseisen direktiivin 17 artiklassa tarkoitetuiksi tartunnanlevittäjiksi.

(4)

Direktiivin 2006/88/EY 20 artiklan 1 kohdassa säädetään poiketen siitä, mitä kyseisen direktiivin 16 artiklassa säädetään, että luonnonvaraiset vesieläimet, jotka kuuluvat lajeihin, jotka ovat alttiita mainitun direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa luetelluille taudeille, ja jotka on pyydystetty jäsenvaltiossa, vyöhykkeessä tai osastossa, jota ei ole julistettu tietystä taudista vapaaksi, on asetettava toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa luonnonvaraisten vesieläinten karanteeniin sopiviin tiloihin riittävän pituiseksi ajaksi, jotta kyseisen taudin leviämisen riski alenee hyväksyttävälle tasolle, ennen kuin kyseiset eläimet voidaan päästää jäsenvaltioon, vyöhykkeelle tai osastoon, joka on julistettu kyseisestä taudista vapaaksi. Direktiivin 2006/88/EY 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti samoja vaatimuksia ja toimenpiteitä sovelletaan tietyn taudin seuranta- tai hävittämisohjelman kattamiin alueisiin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1251/2008 10 ja 11 artiklan mukaisesti tartunnanlevittäjälajeihin kuuluvia eläimiä ja viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettuja luonnonvaraisia vesieläimiä sekä suljettuihin koristetiloihin tarkoitettuja taudeille alttiisiin lajeihin kuuluvia koristevesieläimiä voidaan tuoda jäsenvaltioon, vyöhykkeeseen tai osastoon, joka on julistettu tietystä taudista vapaaksi, tai tietyn taudin seuranta- tai hävittämisohjelman kattamille alueille, ilman että niiden olisi oltava peräisin taudista vapailta alueilta, jos niitä on pidetty karanteenissa asiaankuuluvan ajan direktiivin 2006/88/EY mukaisesti. Direktiivin 91/496/ETY 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti karanteeni voidaan toteuttaa kolmannessa maassa.

(6)

Sen varmistamiseksi, että karanteeni toteutetaan siten, että direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa lueteltujen tautien leviämisen riski alenee hyväksyttävälle tasolle, karanteenista olisi säädettävä yksityiskohtaiset säännöt.

(7)

Yhteisössä sijaitsevat karanteenitilat kuuluvat direktiivin 2006/88/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyihin ”vesiviljelyn tuotantoyrityksiin”. Eläinten terveystilanteen edistämiseksi yhteisössä kolmansien maiden karanteenitilojen olisi täytettävä vastaavat vaatimukset kuin direktiivillä 2006/88/EY on asetettu vesiviljelyn tuotantoyrityksille.

(8)

Jos karanteeni toteutetaan yhteisössä, on erittäin tärkeää valvoa vesiviljelyeläinten kuljetuslähetyksiä karanteenitiloihin sen varmistamiseksi, että karanteeniin joutuvat eläimet kuljetetaan turvallisesti suoraan karanteenitiloihin.

(9)

Karanteenitilat olisi rakennettava ja niitä olisi hoidettava siten, että estetään tautien leviäminen karanteeniyksiköiden välillä sekä karanteenitilojen ja muiden vesiviljelyn tuotantoyritysten välillä.

(10)

Tietyt karanteeniin yhteisössä liittyvät toimet kuuluvat rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (4) 2 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun ”virallisen valvonnan” määritelmään. Tämän vuoksi karanteenista yhteisössä aiheutuviin kuluihin olisi sovellettava kyseisen asetuksen 27 artiklaa, jossa säädetään, että jäsenvaltiot voivat periä maksuja virallisesta valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

AIHE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan vaatimukset karanteenille, josta on säädetty

a)

direktiivin 2006/88/EY 17 ja 20 artiklassa sekä

b)

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 IV luvussa ja kyseisen asetuksen liitteessä IV olevissa todistusmalleissa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1.

’karanteenitiloilla’ tiloja,

a)

joissa vesiviljelyeläinten karanteeni toteutetaan;

b)

joihin kuuluu yksi tai useampi karanteeniyksikkö; ja

c)

joille asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan, jotka se on rekisteröinyt direktiivin 2006/88/EY 4 ja 6 artiklan mukaisina karanteenitiloina ja jotka täyttävät tämän päätöksen liitteessä I karanteenitiloille vahvistetut vähimmäisvaatimukset;

2.

’karanteeniyksiköllä’ toiminnallisesti ja fyysisesti erillisenä tilana toimivaa karanteenitilojen yksikköä, jossa pidetään ainoastaan samasta lähetyksestä peräisin olevia, terveydentilaltaan samanlaisia vesiviljelyeläimiä, ja tarvittaessa sentinellivesiviljelyeläimiä;

3.

’sentinellivesiviljelyeläimillä’ vesiviljelyeläimiä, joita käytetään apuna diagnosoinnissa karanteenin aikana;

4.

’luetteloon merkityillä taudeilla’ direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa lueteltuja tauteja;

5.

’hyväksytyillä pätevillä vesieläinlääkinnän ammattilaisilla’ päteviä vesieläinlääkinnän ammattilaisia, jotka toimivaltainen viranomainen on nimennyt suorittamaan puolestaan erityistä virallista valvontaa karanteenitiloissa.

II   LUKU

VESIVILJELYELÄINTEN KARANTEENI KOLMANSISSA MAISSA

3 artikla

Tuontia koskevat vaatimukset

Jos vesiviljelyeläinten lähetysten yhteisöön tuonnin edellytyksenä on karanteeni asetuksen (EY) N:o 1251/2008 IV luvun mukaisesti, tällaisia lähetyksiä saa tuoda yhteisöön ainoastaan, jos ne ovat tässä luvussa säädettyjen edellytysten mukaisia.

4 artikla

Karanteenivaatimukset kolmansissa maissa

1.   Karanteenin on oltava toteutettu edellä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa karanteenitiloissa.

2.   Karanteenitilojen on oltava toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja kyseisen viranomaisen on

a)

käytävä karanteenitiloissa vähintään kerran vuodessa;

b)

varmistettava, että karanteenitilat täyttävät tässä päätöksessä asetetut vaatimukset;

c)

valvottava hyväksytyn pätevän vesieläinlääkinnän ammattilaisen toimintaa; ja

d)

todennettava, että edellytykset, joilla lupa on annettu, täyttyvät edelleen.

3.   Vesiviljelyeläinten karanteeniin on oltava sovellettu seuraavia artikloja:

a)

taudille alttiiden lajien osalta 13, 14 ja 15 artikla;

b)

tartunnanlevittäjälajien osalta 16 ja 17 artikla.

4.   Vesiviljelyeläimet saa päästää karanteenista ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen kirjallisella luvalla.

5 artikla

Karanteenitiloille kolmansissa maissa annettava lupa

1.   Saadakseen toimivaltaisen viranomaisen luvan karanteenitilojen on täytettävä

a)

vähintään direktiivin 2006/88/EY 5 artiklassa säädettyjä luvan antamisen edellytyksiä vastaavat säännökset;

b)

karanteenitiloille tämän päätöksen liitteessä I asetetut vähimmäisvaatimukset.

2.   Luvan saaneille karanteenitiloille on annettava rekisteröintinumero.

3.   Luvan saaneista karanteenitiloista on laadittava luettelo, joka on toimitettava komissiolle.

6 artikla

Karanteenitiloille kolmansissa maissa annetun luvan keskeyttäminen ja peruuttaminen

1.   Jos toimivaltainen viranomainen saa ilmoituksen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) esiintymisepäilystä karanteenitiloissa, sen on

a)

välittömästi keskeytettävä kyseisten tilojen lupa;

b)

varmistettava, että välttämättömät toimenpiteet tautiepäilyn vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi toteutetaan liitteessä II olevan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua luvan keskeyttämistä on jatkettava, kunnes

a)

epäilyt kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) esiintymisestä on virallisesti suljettu pois; tai

b)

kyseinen luetteloon merkitty tauti (merkityt taudit) on hävitetty onnistuneesti karanteenitiloista ja asianomaiset karanteeniyksiköt on puhdistettu ja desinfioitu.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava karanteenitiloille annettu lupa välittömästi, jos tilat eivät enää täytä 5 artiklan 1 kohdassa asetettuja edellytyksiä.

Asiasta on välittömästi ilmoitettava komissiolle.

7 artikla

Karanteenitilojen luettelo

Komissio toimittaa jäsenvaltioille uudet ja päivitetyt karanteenitilojen luettelot, jotka sille on toimitettu 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja saattaa ne yleisön saataville.

III   LUKU

VESIVILJELYELÄINTEN KARANTEENI YHTEISÖSSÄ

8 artikla

Vakuutus

1.   Jos yhteisöön tuotavat vesiviljelyeläinten lähetykset on tarkoitettu karanteeniin yhteisössä, maahantuojan tai hänen edustajansa on annettava karanteenitiloista vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus siitä, että kyseiset vesiviljelyeläimet hyväksytään karanteeniin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen

a)

on oltava laadittu vähintään yhdellä sen rajatarkastuspisteen sijaintipaikkana olevan jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa eläinlääkärintarkastukset suoritetaan; kyseinen jäsenvaltio voi kuitenkin hyväksyä myös yhteisön toisen virallisen kielen käytön, kun mukana on tarvittaessa virallinen käännös yhdelle kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle;

b)

on sisällettävä karanteenitilojen rekisteröintinumero.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen on oltava seuraavien edellytysten mukainen:

a)

sen on oltava rajatarkastuspisteessä ennen lähetyksen saapumista; tai

b)

maahantuojan tai hänen edustajansa on esitettävä se rajatarkastuspisteessä ennen kuin vesiviljelyeläimet on päästetty kyseisestä pisteestä.

9 artikla

Vesiviljelyeläinten suora kuljetus karanteenitiloihin

Jos yhteisöön tuotavien vesiviljelyeläinten lähetykset on tarkoitettu karanteeniin yhteisössä, ne on kuljetettava rajatarkastuspisteestä suoraan karanteenitiloihin.

Jos kyseisessä kuljetuksessa käytetään ajoneuvoja, rajatarkastuspisteen virallisen eläinlääkärin on sinetöitävä ne väärinkäytöltä suojatulla sinetillä.

10 artikla

Vesiviljelyeläinten kuljetusten valvonta

1.   Jos yhteisöön tuotavat vesiviljelyeläinten lähetykset on tarkoitettu karanteeniin yhteisössä,

a)

rajatarkastuspisteen virallisen eläinlääkärin on ilmoitettava lähetyksen alkuperäpaikka ja määräpaikka karanteenitilojen toimivaltaiselle viranomaiselle yhden työpäivän kuluessa lähetyksen saapumispäivästä rajatarkastuspisteeseen käyttäen neuvoston direktiivin 90/425/ETY (5) 20 artiklan 1 kohdassa säädettyä tietokonejärjestelmää, jäljempänä ’Traces-järjestelmä’;

b)

karanteenitiloista vastaavan henkilön on ilmoitettava lähetyksen saapumisesta kyseisten tilojen toimivaltaiselle viranomaiselle yhden työpäivän kuluessa lähetyksen saapumispäivästä karanteenitiloihin;

c)

karanteenitilojen toimivaltaisen viranomaisen on Traces-järjestelmää käyttäen ilmoitettava lähetyksen saapumisesta kyseisiin karanteenitiloihin kolmen työpäivän kuluessa saapumispäivästä sen rajatarkastuspisteen viralliselle eläinlääkärille, joka on ilmoittanut lähetyksen kuljetuksesta a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

2.   Jos rajatarkastuspisteen toimivaltaiselle viranomaiselle on vahvistettu, etteivät karanteenitiloihin yhteisössä tarkoitetut vesiviljelyeläimet ole saapuneet määräpaikkaansa kolmen työpäivän kuluessa arvioidusta saapumispäivästä, toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

11 artikla

Karanteenivaatimukset yhteisössä

Jos vesiviljelyeläinlähetysten yhteisön markkinoille saattamisen edellytyksenä on karanteeni direktiivin 2006/88/EY 17 artiklan tai 20 artiklan mukaisesti tai jos tällaisten lähetysten yhteisöön tuonnin edellytyksenä on karanteeni asetuksen (EY) N:o 1251/2008 IV luvun mukaisesti, näiden lähetysten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

karanteeniaika on täytettävä samoissa yhteisön karanteenitiloissa;

b)

vesiviljelyeläimiin on sovellettava seuraavissa artikloissa säädettyjä karanteenivaatimuksia:

i)

taudille alttiiden lajien osalta 13, 14 ja 15 artikla;

ii)

tartunnanlevittäjälajien osalta 16 ja 17 artikla;

c)

vesiviljelyeläimet saa päästää karanteenista ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen kirjallisella luvalla.

12 artikla

Toimenpiteet epäiltäessä luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) esiintymistä tai vahvistettaessa tällaisen taudin (tällaisten tautien) esiintyminen

1.   Jos karanteenitiloissa epäillään taudin (tautien) esiintymistä karanteenin aikana, toimivaltaisen viranomaisen on

a)

otettava ja analysoitava asianmukaiset näytteet liitteessä II olevan 3 kohdan mukaisesti;

b)

varmistettava, että vesiviljelyeläimiä ei siirretä karanteenitiloihin tai niistä pois, ennen kuin laboratoriotulokset on saatu.

2.   Jos luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) esiintyminen vahvistetaan karanteeniaikana, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että

a)

kaikki kyseisissä karanteeniyksiköissä olevat vesiviljelyeläimet poistetaan ja hävitetään ottaen huomioon luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) leviämisriski;

b)

kyseiset karanteeniyksiköt puhdistetaan ja desinfioidaan;

c)

kyseisiin karanteeniyksiköihin ei siirretä yhtäkään vesiviljelyeläintä, ennen kuin loppupuhdistuksesta ja -desinfioinnista on kulunut 15 päivää;

d)

karanteeniyksiköiden vesi käsitellään siten, että siitä inaktivoidaan tehokkaasti kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) tartunnanaiheuttajat.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan a alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan karanteenitiloissa pidettyjen vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamiselle edellyttäen, ettei määräpaikan vesieläinten terveystilannetta luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) osalta vaaranneta.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan perusteella toteuttamistaan toimenpiteistä.

IV   LUKU

KARANTEENISÄÄNNÖKSET

1   JAKSO

Taudille alttiit lajit

13 artikla

Taudille alttiiden lajien karanteenin kesto

1.   Kalat on pidettävä karanteenissa vähintään 60 päivää.

2.   Äyriäiset on pidettävä karanteenissa vähintään 40 päivää.

3.   Nilviäiset on pidettävä karanteenissa vähintään 90 päivää.

14 artikla

Tutkiminen, näytteenotto, testaus ja diagnosointi

1.   Sen osoittamiseksi, ettei kyseistä luetteloon merkittyä tautia (merkittyjä tauteja) esiinny, liitteessä II tarkoitetuista tutkimisesta, näytteenotosta, testauksesta ja diagnosoinnista on saatava negatiiviset tulokset.

2.   Sentinellivesiviljelyeläimiä voidaan käyttää tutkimisessa, näytteenotossa, testauksessa ja diagnosoinnissa, lukuun ottamatta marteilioosi-nilviäistaudille (Marteilia refringens) alttiiden lajien karanteenia.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä käytettävien sentinellivesiviljelyeläinten määrä ottaen huomioon karanteenissa pidettävien vesiviljelyeläinten määrä, karanteeniyksikön koko sekä kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) ja lajien ominaispiirteet.

4.   Sentinellivesiviljelyeläinten on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

a)

niiden on oltava alttiita kyseiselle luetteloon merkitylle taudille (merkityille taudeille) ja mahdollisuuksien mukaan taudille altteimmissa kehitysvaiheissa ottaen huomioon niiden elinolot;

b)

niiden on oltava peräisin jäsenvaltiosta, vyöhykkeestä, osastosta tai kolmannesta maasta tai sen osasta, joka on julistettu vapaaksi kyseisestä luetteloon merkitystä taudista (merkityistä taudeista);

c)

niitä ei ole rokotettu kyseistä luetteloon merkittyä tautia (merkittyjä tauteja) vastaan;

d)

ne on sijoitettu karanteeniyksikköön välittömästi ennen karanteeniin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten saapumista tai niiden saapuessa, ja niitä on pidetty kosketuksissa kyseisiin eläimiin samoissa hoito- ja ympäristöoloissa.

15 artikla

Tarkastukset

Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava karanteeniolot vähintään kunkin vesieläinlähetyksen karanteenikauden alussa ja lopussa.

Tehdessään tällaisia tarkastuksia toimivaltaisen viranomaisen on

a)

varmistettava, että ympäristöolosuhteet edistävät kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) havaitsemista laboratoriossa;

b)

tarkastettava kuolleisuutta karanteenin aikana koskeva kirjaamisjärjestelmä;

c)

tarvittaessa tarkastettava karanteeniyksiköissä olevat vesiviljelyeläimet.

2   JAKSO

Tartunnanlevittäjälajit

16 artikla

Tartunnanlevittäjälajeihin sovellettavat karanteenisäännökset

1.   Tartunnanlevittäjälajit on pidettävä karanteenissa vähintään 30 päivää.

2.   Karanteeniyksikön vesi on vaihdettava vähintään kerran päivässä.

17 artikla

Tarkastukset

Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava karanteeniolot vähintään kunkin vesiviljelyeläinlähetyksen karanteeniajan alussa ja lopussa.

Tehdessään tällaisia tarkastuksia toimivaltaisen viranomaisen on

a)

tarkastettava kuolleisuutta karanteenin aikana koskeva kirjaamisjärjestelmä;

b)

tarvittaessa tarkastettava karanteeniyksiköissä olevat vesiviljelyeläimet.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Siirtymäsäännös

Kunnes direktiivin 2006/88/EY 49 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettavat diagnostiset menetelmät on hyväksytty, kyseisen luetteloon merkityn taudin (tautien) poissulkemista osoittavien näytteiden testaus karanteeniaikana on tehtävä Maailman eläintautijärjestön (OIE) vesieläinten diagnosointia koskevan käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals) viimeisimmän version kutakin luetteloon merkittyä tautia (merkittyjä tauteja) koskevassa luvussa vahvistettujen diagnostisten menetelmien mukaisesti.

19 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

20 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 41

(4)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(5)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.


LIITE I

Karanteenitilojen vähimmäisvaatimukset

A   OSA

Rakennus- ja laitevaatimukset

1)

Karanteenitilojen on oltava erillään muista karanteenitiloista, viljelylaitoksista tai nilviäisten viljelyalueista etäisyydellä, jonka toimivaltainen viranomainen on määrittänyt sellaisen riskianalyysin perusteella, jossa otetaan huomioon kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) epidemiologia. Karanteenitilat voivat kuitenkin sijaita viljelylaitoksessa tai nilviäisten viljelyalueella.

2)

Karanteeniyksiköt on rakennettava siten, ettei vesi pääse vaihtumaan niiden välillä. Lisäksi kunkin karanteeniyksikön vedenpoistojärjestelmä on suunniteltava estämään kaikki mahdolliset ristikontaminaatiot karanteeniyksiköiden välillä tai saman viljelylaitoksen tai nilviäisten viljelyalueen muiden yksiköiden välillä.

3)

Karanteeniyksiköiden vesilähteen on oltava vapaa kyseisestä luetteloon merkitystä taudista (merkityistä taudeista).

4)

Jos karanteeniyksiköiden vedenpoistojärjestelmä sijaitsee jäsenvaltiossa, vyöhykkeessä, osastossa tai kolmannessa maassa tai sen osassa, joka on julistettu luetteloon merkitystä taudista (merkityistä taudeista) vapaaksi tai joka kuuluu luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) seuranta- tai hävittämisohjelmaan, sillä on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Jätevedenkäsittelyjärjestelmässä on

a)

käsiteltävä kaikki karanteeniyksikön tuottamat jätevedet ja jätteet siten, että kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) tartunnanaiheuttajat inaktivoidaan tehokkaasti;

b)

oltava vikaturvallinen varajärjestelmä, jolla varmistetaan jatkuva toiminta ja täydellinen leviämisen estäminen.

5)

Karanteeniyksiköt on rakennettava siten, että estetään joutuminen kosketuksiin muiden sellaisten eläinten kanssa, jotka mahdollisesti levittävät kyseistä luetteloon merkittyä tautia (merkittyjä tauteja).

6)

Kaikki laitteet on rakennettava siten, että ne voidaan puhdistaa ja desinfioida, ja käytettävissä on oltava puhdistukseen ja desinfiointiin tarvittavat asianmukaiset laitteet.

7)

Karanteenitilojen ja niiden jokaisen yksikön sisään- ja uloskäyntioville on asennettava hygieniaesteet.

8)

Karanteenitilojen kullakin karanteeniyksiköllä on oltava omat laitteet eri karanteeniyksiköiden välisen ristikontaminaation estämiseksi.

B   OSA

Hoito-olosuhteita koskevat vaatimukset

1)

Vesiviljelyn tuotantoyrittäjän, jolla karanteenitilat ovat, on sopimuksen tai lainsäädäntövälineen puitteissa varmistettava palvelujen saanti hyväksytyltä pätevältä vesieläinlääkinnän ammattilaiselta.

2)

Kunkin karanteeniin asetetun vesiviljelyeläinlähetyksen osalta on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

karanteeniyksikkö on puhdistettava ja desinfioitava ja pidettävä tämän jälkeen vesiviljelyeläimistä vapaana vähintään seitsemän päivää ennen uuden lähetyksen vastaanottamista;

b)

karanteeniaika alkaa vasta, kun lähetyksen viimeisetkin vesiviljelyeläimet on tuotu.

3)

Varotoimenpiteitä on toteutettava ristikontaminaation estämiseksi saapuvien ja lähtevien lähetyserien välillä.

4)

Karanteenitiloihin ei saa tulla ilman lupaa.

5)

Karanteenitiloihin tulevien ihmisten on käytettävä suojavaatteita, suojajalkineet mukaan luettuina.

6)

Henkilöstön tai laitteiden välillä ei saa olla sellaista kosketusta, josta voi aiheutua tartuntoja karanteenitilojen tai karanteeniyksiköiden välillä tai karanteenitilojen ja viljelylaitosten tai nilviäisten viljelyalueiden välillä.

7)

Karanteenitiloihin saapuvat ajoneuvot ja laitteet, mukaan lukien säiliöt, astiat ja vesi, on käsiteltävä siten, että niistä inaktivoidaan tehokkaasti kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) tartunnanaiheuttajat.

8)

Hyväksytyn pätevän vesieläinten terveydenhuollon ammattilaisen on kliinisesti tarkastettava kuolleet vesiviljelyeläimet ja kliinisiä taudinoireita osoittavat vesiviljelyeläimet, ja edustava otos kuolleita vesiviljelyeläimiä ja kliinisiä taudinoireita osoittavia vesiviljelyeläimiä on tarkastettava toimivaltaisen viranomaisen nimeämässä laboratoriossa.

9)

Tarvittava tutkiminen, näytteenotto ja diagnostisten menetelmien käyttö on toteutettava toimivaltaista viranomaista kuullen ja sen valvonnassa.

10)

Direktiivin 2006/88/EY 8 artiklassa säädettyjen kirjaamisvelvoitteiden lisäksi karanteenitiloissa on pidettävä kirjaa seuraavista seikoista:

a)

henkilöstön sisääntulo- ja poistumisajat;

b)

tulevan veden käsittely ja jäteveden käsittely tarpeen mukaan;

c)

kaikki karanteenin toimintaan vaikuttavat epätavalliset tapahtumat (sähkökatkokset, rakennuksen vauriot tai vaikeat sääolot);

d)

testattavaksi toimitettujen näytteiden päivämäärät ja tulokset.


LIITE II

Vesiviljelyeläinten tutkiminen, näytteenotto, testaus ja diagnosointi

1)

Vesiviljelyeläinten tutkiminen, näytteenotto, testaus ja diagnosointi on tehtävä varmistaen, että karanteenitilat täyttävät kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) laboratoriossa havaitsemisen edellyttämät ympäristöolosuhteet koko karanteeniajan.

2)

Karanteeniaikana seuraavista vesiviljelyeläimistä on otettava näytteet 15 päivää ennen karanteeniajan päättymistä:

a)

jos käytetään sentinellivesiviljelyeläimiä, kaikista on otettava näytteet;

b)

jos sentinellivesiviljelyeläimiä ei käytetä, näytteet on otettava sellaisesta määrästä vesiviljelyeläimiä, jolla varmistetaan kyseisen luetteloon merkityn taudin (merkittyjen tautien) havaitseminen 95-prosenttisella varmuudella, jos oletettu esiintyvyys on 10 prosenttia (eläimiä on aina oltava vähintään 10).

3)

Edellä olevan 18 artiklan mukaisesti karanteeniaikana otettujen näytteiden testaus on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen nimeämissä laboratorioissa käyttäen direktiivin 2006/88/EY 49 artiklan 3 kohdan mukaisia diagnostisia menetelmiä.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/102


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2008/947/YOS,

tehty 27 päivänä marraskuuta 2008,

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan aloitteen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen. Tämä edellyttää, että jäsenvaltioilla on vapaudesta, turvallisuudesta ja oikeudesta käsitys, joka on olennaisilta osiltaan sama ja perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin.

(2)

Euroopan unionissa tehtävällä poliisiyhteistyöllä ja oikeudellisella yhteistyöllä on tarkoitus tarjota kaikille kansalaisille korkea turvallisuuden taso. Eräs sen kulmakivi on oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaate, joka on vahvistettu Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä sekä uudelleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamisesta Euroopan unionissa 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 annetussa Haagin ohjelmassa (3). Rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi 29 päivänä marraskuuta 2000 hyväksytyssä toimenpideohjelmassa neuvosto kannatti yhteistyötä lykättyjen rangaistusten ja ehdonalaisen vapauden alalla.

(3)

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa 27 päivänä marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS (4) koskee vapausrangaistusten tai vapauden menetyksen käsittävien toimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa. Tarvitaan lisää yhteisiä sääntöjä erityisesti sellaisia tapauksia varten, joissa on annettu rangaistus, joka on muu kuin vapausrangaistus, ja johon liittyy valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonta ja joka kohdistuu henkilöön, jonka laillinen ja vakinainen asuinpaikka ei ole tuomiovaltiossa.

(4)

Vain 12 jäsenvaltiota on ratifioinut 30 päivänä marraskuuta 1964 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen tai ehdonalaisesti vapautettujen valvonnasta, eräät jäsenvaltiot lukuisin varaumin. Tämä puitepäätös on tehokkaampi väline, koska se perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen ja koska kaikki jäsenvaltiot osallistuvat siihen.

(5)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja periaatteita, jotka on ilmaistu myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen VI luvussa. Minkään tämän puitepäätöksen säännöksen ei olisi tulkittava estävän kieltäytymästä tuomion tunnustamisesta ja/tai valvontatoimenpiteen taikka vaihtoehtoisen seuraamuksen valvomisesta, jos objektiivisin perustein voidaan katsoa, että valvontatoimenpide tai vaihtoehtoinen seuraamus on määrätty henkilön rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa, uskontonsa, etnisen alkuperänsä, kansallisuutensa, kielensä, poliittisten mielipiteidensä tai sukupuolisen suuntautumisensa perusteella tai että jokin mainituista syistä voi vaikuttaa haitallisesti hänen asemaansa.

(6)

Tämä puitepäätös ei saisi estää jäsenvaltiota soveltamasta perustuslaillisia säännöksiään, jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta, ilmaisunvapautta muissa tiedotusvälineissä ja uskonnonvapautta.

(7)

Tämän puitepäätöksen säännöksiä olisi sovellettava yhdenmukaisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätyn oikeuden kanssa, jonka mukaan unionin kansalaiset voivat liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella.

(8)

Lykättyjen rangaistusten, ehdollisten rangaistusten, vaihtoehtoisten seuraamusten sekä valvontapäätösten vastavuoroisella tunnustamisella ja valvonnalla on tarkoitus parantaa mahdollisuuksia sopeuttaa tuomittu uudelleen yhteiskuntaan antamalla hänelle mahdollisuus säilyttää perhe-, kieli- ja kulttuurisiteet sekä muut siteet, mutta myös parantaa valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten noudattamisen valvontaa tavoitteena torjua uusintarikollisuutta ja ottaa näin huomioon uhrien ja suuren yleisön suojelu.

(9)

On olemassa useantyyppisiä valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia, jotka ovat yleisiä jäsenvaltioissa ja joita kaikki jäsenvaltiot ovat periaatteessa valmiita valvomaan. Tämäntyyppisten toimenpiteiden ja seuraamusten valvonnan olisi oltava pakollista tietyin tässä puitepäätöksessä säädetyin poikkeuksin. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa, että ne ovat lisäksi halukkaita valvomaan muuntyyppisiä valvontatoimenpiteitä ja/tai muuntyyppisiä vaihtoehtoisia seuraamuksia.

(10)

Valvontatoimenpiteisiin ja vaihtoehtoisiin seuraamuksiin, joiden valvonta on periaatteessa pakollista, kuuluvat muun muassa määräykset, jotka koskevat käyttäytymistä (kuten velvollisuus lopettaa alkoholin käyttö), asumista (kuten velvollisuus vaihtaa asuinpaikkaa perheväkivaltasyitä), koulutusta (kuten velvollisuus suorittaa turvallisen ajotaidon kurssi), vapaa-ajanviettoa (kuten velvollisuus lakata harrastamasta tai seuraamasta jotain tiettyä urheilulajia) sekä ammatillisen toiminnan harjoittamista koskevia rajoituksia tai sääntöjä (kuten velvollisuus etsiä ammattiin kuuluvaa työtä eri työympäristössä; tähän velvollisuuteen ei sisälly sen valvonta, noudattaako henkilö osana seuraamusta mahdollisesti langetettuja ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksia).

(11)

Valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnassa voidaan, kun se on asianmukaista, käyttää sähköistä valvontaa kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti.

(12)

Jäsenvaltio, jossa asianomainen henkilö on tuomittu, voi lähettää tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen sille jäsenvaltiolle, jossa tuomitun laillinen vakinainen asuinpaikka sijaitsee, niiden tunnustamiseksi ja niihin sisältyvien valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi.

(13)

Tuomion antaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi tehtävä tapauskohtaisesti päätös tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen toimittamisesta toiseen jäsenvaltioon ottamalla huomioon muun muassa 5 artiklan 4 kohdan sekä 10 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetut ilmoitukset.

(14)

Tuomio ja soveltuvin osin valvontapäätös voidaan lähettää myös muulle jäsenvaltiolle kuin sille, jossa tuomittu asuu, jos tämän täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen antaa lähettämiseen suostumuksen ottaen huomioon asianomaisen valtion tämän puitepäätöksen mukaisesti antamassa asiaankuuluvassa lausumassa asetetut edellytykset. Suostumus voidaan antaa erityisesti pitäen silmällä sosiaalista kuntoutusta, jos tuomittu aikoo oleskeluoikeuttaan menettämättä yhteisön lainsäädännön mukaisesti muuttaa toiseen jäsenvaltioon, koska hänelle on tarjottu työsopimusta, jos hän on sellaisen henkilön perheenjäsen, jonka laillinen vakinainen asuinpaikka sijaitsee mainitussa jäsenvaltiossa, tai jos hän aikoo opiskella tai osallistua koulutukseen tuossa jäsenvaltiossa.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen tunnustamiseen kansallista lainsäädäntöään ja menettelyjään. Jos kyseessä on ehdollinen rangaistus tai vaihtoehtoinen seuraamus, jossa tuomioon ei sisälly vapausrangaistusta tai muuta vapauden menetyksen käsittävää toimenpidettä, joka olisi pantava täytäntöön siinä tapauksessa, että asianomaisia velvollisuuksia tai määräyksiä ei ole noudatettu, tämä voi tarkoittaa sitä, että päättäessään tunnustaa asianomaiset valvontatoimenpiteet tai vaihtoehtoiset seuraamukset, tämän puitepäätöksen mukaisen asianomaisen lausuman antaneet jäsenvaltiot suostuvat valvomaan niitä ja ottamaan vastuulleen ainoastaan myöhempien päätösten tekemisen, johon kuuluu valvontatoimenpiteeseen tai vaihtoehtoiseen seuraamukseen sisältyvien velvollisuuksien tai määräysten muuttaminen tai koeajan keston muuttaminen. Tämän vuoksi tunnustamisella ei tällaisissa tapauksissa ole muuta vaikutusta kuin se, että täytäntöönpanovaltio voi tehdä mainitunlaisia myöhempiä päätöksiä.

(16)

Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta tuomiota ja soveltuvin osin valvontapäätöstä, jos tuomio koskee henkilöä, jota ei ole todettu syylliseksi, esimerkiksi kun kyseessä on psyykkisesti sairas henkilö, ja jos tuomio tai soveltuvin osin valvontapäätös edellyttää lääketieteellisiä tai hoitotoimenpiteitä, joita täytäntöönpanovaltio ei kansallisen lainsäädäntönsä nojalla voi valvoa tällaisten henkilöiden osalta.

(17)

Alueellisuuteen liittyvää kieltäytymisperustetta olisi sovellettava ainoastaan poikkeustapauksissa ja niin, että pyritään tämän puitepäätöksen säännösten mukaiseen mahdollisimman laajaan yhteistyöhön ja otetaan samalla huomioon sen tavoitteet. Tämän kieltäytymisperusteen soveltamista koskevan päätöksen olisi perustuttava tapauskohtaiseen analyysiin sekä tuomion antaneen jäsenvaltion ja täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välisiin neuvotteluihin.

(18)

Jos valvontatoimenpiteisiin tai vaihtoehtoisiin seuraamuksiin kuuluu yhdyskuntapalvelu, täytäntöönpanovaltion olisi voitava kieltäytyä tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen tunnustamisesta, jos yhdyskuntapalvelu olisi normaalisti suoritettu loppuun alle kuudessa kuukaudessa.

(19)

Todistuslomake on laadittu siten, että tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen olennaiset osat sisältyvät todistukseen, joka olisi käännettävä täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä. Todistuksen olisi oltava apuna täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten tehdessä tämän puitepäätöksen nojalla päätöksiä, mukaan lukien päätökset valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten tunnustamisesta ja niiden valvontaa koskevan vastuun ottamisesta, päätökset valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten mukauttamisesta ja myöhemmät, etenkin valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen noudattamatta jättämisen johdosta tehtävät päätökset.

(20)

Kun otetaan huomioon vastavuoroisen tunnustamisen periaate, johon tämä puitepäätös perustuu, tuomion antaneiden ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden olisi edistettävä toimivaltaisten viranomaistensa välisiä suoria yhteyksiä tätä puitepäätöstä sovellettaessa.

(21)

Kaikkien jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että tuomittuihin, joita koskevia päätöksiä tehdään tämän puitepäätöksen nojalla, sovelletaan tiettyjä laillisia oikeuksia ja oikeussuojakeinoja niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti riippumatta siitä, ovatko tämän puitepäätöksen mukaisten päätösten tekemistä varten nimetyt toimivaltaiset viranomaiset oikeus- vai muita viranomaisia.

(22)

Oikeusviranomaisen olisi tehtävä kaikki myöhemmät päätökset, jotka liittyvät lykättyyn rangaistukseen, ehdolliseen rangaistukseen tai vaihtoehtoiseen seuraamukseen, ja joiden johdosta määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide.

(23)

Koska kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot olisi suojattava mainitun yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti.

(24)

Jäsenvaltiot eivät voi tilanteiden rajatylittävän luonteen vuoksi riittävällä tavalla toteuttaa tämän puitepäätöksen tavoitteita, jotka ovat tuomittujen sosiaalisen uudelleensopeuttamisen helpottaminen, rikosten uhrien ja suuren yleisön suojelun parantaminen sekä sopivien valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten soveltamisen helpottaminen sellaisten rikoksentekijöiden osalta, jotka eivät asu tuomiovaltiossa, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa määritellyn ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan toisen kohdan nojalla sovelletun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tavoitteet ja soveltamisala

1.   Tämän puitepäätöksen tavoitteena on tuomittujen sosiaalisen uudelleensopeuttamisen helpottaminen, rikosten uhrien ja suuren yleisön suojelun parantaminen sekä sopivien valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten soveltamisen helpottaminen sellaisten rikoksentekijöiden osalta, jotka eivät asu tuomiovaltiossa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tässä puitepäätöksessä vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti muu jäsenvaltio kuin se, jossa asianomainen henkilö on tuomittu, tunnustaa tuomiot ja soveltuvin osin valvontapäätökset, valvoo tällaisen tuomion perusteella määrättyjä valvontatoimenpiteitä tai siihen sisältyviä vaihtoehtoisia seuraamuksia sekä tekee kaikki muut kyseiseen tuomioon liittyvät päätökset, jollei tässä puitepäätöksessä toisin säädetä.

2.   Tätä puitepäätöstä sovelletaan ainoastaan

a)

tuomioiden ja soveltuvin osin valvontapäätösten tunnustamiseen,

b)

valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaa koskevan vastuun siirtämiseen,

c)

kaikkiin muihin päätöksiin, jotka liittyvät niihin, joista säädetään a ja b alakohdassa,

tässä puitepäätöksessä määritellyn ja säädetyn mukaisesti.

3.   Tätä puitepäätöstä ei sovelleta, kun kyse on

a)

sellaisten rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide ja jotka kuuluvat neuvoston puitepäätöksen 2008/909/YOS soveltamisalaan;

b)

sellaisten taloudellisten rangaistusten ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, jotka kuuluvat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2005/214/YOS (5) ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin 6 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2006/783/YOS (6) soveltamisalaan.

4.   Tämä puitepäätös ei aiheuta muutoksia velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

2 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan

1)

’tuomiolla’ tuomion antaneen valtion tuomioistuimen antamaa lainvoimaista päätöstä tai määräystä, jossa todetaan luonnollisen henkilön tehneen rikoksen ja määrätään

a)

vapausrangaistus tai muu vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, jos tuomittu on kyseisen tuomion tai myöhemmän valvontapäätöksen nojalla päästetty ehdonalaiseen vapauteen;

b)

lykätty rangaistus;

c)

ehdollinen rangaistus;

d)

vaihtoehtoinen seuraamus;

2)

’lykätyllä rangaistuksella’ vapausrangaistusta tai muuta vapauden menetyksen käsittävää toimenpidettä, jonka täytäntöönpano lykätään ehdollisesti kokonaan tai osittain määräämällä yksi tai useampi valvontatoimenpide. Tällaiset valvontatoimenpiteet voidaan sisällyttää itse tuomioon tai määrätä toimivaltaisen viranomaisen tekemässä erillisessä valvontapäätöksessä;

3)

’ehdollisella rangaistuksella’ tuomiota, jossa rangaistuksen määräämistä lykätään ehdollisesti määräämällä yksi tai useampi valvontatoimenpide tai jossa määrätään vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen asemasta yksi tai useampi valvontatoimenpide. Tällaiset valvontatoimenpiteet voidaan sisällyttää itse tuomioon tai määrätä toimivaltaisen viranomaisen tekemässä erillisessä valvontapäätöksessä;

4)

’vaihtoehtoisella seuraamuksella’ muuta seuraamusta kuin vapausrangaistusta, vapauden menetyksen käsittävää toimenpidettä tai taloudellista rangaistusta, jolla asetetaan velvollisuus tai annetaan määräys;

5)

’valvontapäätöksellä’ tuomiota tai tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen tällaisen tuomion nojalla tekemää lopullista päätöstä

a)

ehdonalaisesta vapauttamisesta; tai

b)

valvontatoimenpiteiden määräämisestä;

6)

’ehdonalaisella vapauttamisella’ toimivaltaisen viranomaisen tekemää tai kansallisesta laista johtuvaa lopullista päätöstä tuomitun ennenaikaisesta vapauttamisesta, kun osa vapausrangaistuksesta tai muusta vapauden menetyksen käsittävästä toimenpiteestä on kärsitty, siten, että määrätään yksi tai useampi valvontatoimenpide;

7)

’valvontatoimenpiteillä’ velvollisuuksia ja määräyksiä, jotka toimivaltainen viranomainen tuomion antaneen valtion lainsäädännön nojalla asettaa ja antaa luonnolliselle henkilölle lykätyn rangaistuksen, ehdollisen rangaistuksen tai ehdonalaisen vapauttamisen yhteydessä;

8)

’tuomion antaneella valtiolla’ jäsenvaltiota, jossa tuomio on annettu;

9)

’täytäntöönpanovaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia valvotaan 8 artiklassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti.

3 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mikä yksi tai useampi viranomainen on toimivaltainen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla toimimaan tämän puitepäätöksen mukaisesti silloin, kun tämä jäsenvaltio on tuomion antanut valtio tai täytäntöönpanovaltio.

2.   Jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin oikeusviranomaisia tämän puitepäätöksen mukaisten päätösten tekemistä varten toimivaltaisiksi viranomaisiksi edellyttäen, että näillä viranomaisilla on niiden kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen nojalla toimivalta tehdä vastaavanluonteisia päätöksiä.

3.   Jos 14 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisen päätöksen tekee muu toimivaltainen viranomainen kuin tuomioistuin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuomioistuin tai muu riippumaton tuomioistuimen kaltainen elin voi asianomaisen henkilön pyynnöstä tarkistaa päätöksen.

4.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

4 artikla

Valvontatoimenpiteet ja vaihtoehtoiset seuraamukset

1.   Tätä puitepäätöstä sovelletaan seuraaviin valvontatoimenpiteisiin tai vaihtoehtoisiin seuraamuksiin:

a)

tuomitun velvollisuus ilmoittaa asuinpaikan tai työpaikan muutokset tietylle viranomaiselle;

b)

velvollisuus olla saapumatta tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille tuomion antaneessa tai täytäntöönpanovaltiossa;

c)

velvollisuus, joka sisältää rajoituksia täytäntöönpanovaltion alueelta poistumiseen;

d)

käyttäytymistä, oleskelua, koulutusta tai vapaa-ajanviettoa tai ammatillisen toiminnan harjoittamiseen liittyviä rajoituksia tai sääntöjä koskevat määräykset;

e)

velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle;

f)

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin henkilöihin;

g)

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin esineisiin, joita tuomittu on käyttänyt tai todennäköisesti käyttää rikoksen tekemiseksi;

h)

velvollisuus hyvittää taloudellisesti rikoksesta aiheutunut haitta ja/tai velvollisuus esittää selvitys tällaisen velvollisuuden täyttämisestä;

i)

velvollisuus suorittaa yhdyskuntapalvelua;

j)

velvollisuus toimia yhteistyössä valvojan tai sosiaalipalvelun edustajan kanssa, jolla on tuomittuihin liittyviä tehtäviä;

k)

velvollisuus osallistua hoitoon tai vieroitukseen.

2.   Kunkin jäsenvaltion on pannessaan tämän puitepäätöksen täytäntöön ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mitä valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia se on 1 kohdassa tarkoitettujen lisäksi valmis valvomaan. Neuvoston pääsihteeristö saattaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

5 artikla

Perusteet tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen lähettämiselle

1.   Tapauksissa, joissa tuomittu on palannut tai haluaa palata jäsenvaltioon, jossa on tuomitun laillinen vakinainen asuinpaikka, tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen voi lähettää tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen voi tuomitun pyynnöstä lähettää tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen jonkin muun kuin sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa on tuomitun laillinen vakinainen asuinpaikka, edellyttäen että viimeksi mainittu viranomainen on antanut lähettämiseen suostumuksensa.

3.   Jäsenvaltioiden on pannessaan tämän puitepäätöksen täytäntöön määritettävä, millä edellytyksillä niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa suostumuksensa tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen lähettämiseen 2 kohdan mukaisesti.

4.   Kunkin jäsenvaltion on tehtävä ilmoitus neuvoston pääsihteeristölle 3 kohdan nojalla tehdystä määrityksestä. Jäsenvaltiot voivat muuttaa ilmoitusta milloin tahansa. Neuvoston pääsihteeristö saattaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

6 artikla

Tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen lähettämismenettely

1.   Kun tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen 5 artiklan 1 tai 2 kohtaa soveltaessaan lähettää tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen toiselle jäsenvaltiolle, sen on varmistettava, että sen mukana on todistus, jonka vakiomalli on liitteessä I.

2.   Tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen lähettää tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen sekä 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen suoraan täytäntöönpanovaltion viranomaiselle tavalla, josta jää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanovaltio voi todeta niiden aitouden. Tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen alkuperäiskappale tai niiden oikeaksi todistettu jäljennös ja alkuperäinen todistus on lähetettävä täytäntöönpanovaltiolle tämän sitä vaatiessa. Kaikki virallinen yhteydenpito tapahtuu niin ikään suoraan mainittujen toimivaltaisten viranomaisten välillä.

3.   Tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on allekirjoitettava todistus ja vahvistettava sen sisältö oikeaksi.

4.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden ja seuraamusten lisäksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus saa sisältää vain sellaisia toimenpiteitä tai seuraamuksia, jotka täytäntöönpanovaltio on 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut.

5.   Tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen saa lähettää tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen yhdessä 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen kanssa vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

6.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei ole tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen tiedossa, viimeksi mainitun on suoritettava kaikki tarvittavat tiedustelut, myös neuvoston yhteisellä toiminnalla 98/428/YOS perustetun Euroopan oikeudellisen verkoston (7) yhteysviranomaisten kautta, saadakseen tiedot täytäntöönpanovaltiolta.

7.   Jos tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen sekä 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa sitä ja toteuttaa siitä johtuvat valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen valvontaa varten tarpeelliset toimenpiteet, sen on viran puolesta lähetettävä se toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava asiasta viipymättä tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

7 artikla

Tuomion antaneelle valtiolle aiheutuvat seuraukset

1.   Sen jälkeen kun täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on tunnustanut sille lähetetyn tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen ja ilmoittanut tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle tunnustamisesta, tuomion antaneella valtiolla ei ole enää määrättyjen valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaan liittyvää toimivaltaa eikä toimivaltaa toteuttaa 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja myöhempiä toimenpiteitä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivalta palautuu tuomion antaneelle valtiolle

a)

heti, kun sen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen pois vetämisestä 9 artiklan 4 kohdan nojalla;

b)

jäljempänä 14 artiklan 3 kohdassa yhdessä 14 artiklan 5 kohdan kanssa tarkoitetuissa tapauksissa; ja

c)

jäljempänä 20 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

8 artikla

Täytäntöönpanovaltion päätös

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on 5 artiklan mukaisesti ja 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tunnustettava lähetetty tuomio ja soveltuvin osin valvontapäätös sekä toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat toimenpiteet valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaa varten, jollei se päätä vedota johonkin 11 artiklassa tarkoitettuun perusteeseen kieltäytyä tunnustamisesta ja valvonnasta.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi lykätä tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen tunnustamista koskevan päätöksen tekoa tilanteessa, jossa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on puutteellinen tai jos se ei selvästikään vastaa tuomiota tai soveltuvin osin valvontapäätöstä, siihen asti, kun todistuksen täydentämistä tai oikaisua varten asetettu kohtuullinen määräaika on päättynyt.

9 artikla

Valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten mukauttaminen

1.   Jos asianomaisen valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen luonne tai kesto tai koeajan kesto ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen, tämän valtion toimivaltainen viranomainen voi mukauttaa sen vastaaviin rikoksiin täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla sovellettavien valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten luonnetta ja kestoa tai koeajan kestoa vastaaviksi. Mukautetun valvontatoimenpiteen, vaihtoehtoisen seuraamuksen tai koeajan keston on mahdollisimman pitkälti vastattava tuomion antaneessa valtiossa määrättyä valvontatoimenpidettä, vaihtoehtoista seuraamusta tai koeaikaa.

2.   Jos valvontatoimenpidettä, vaihtoehtoista seuraamusta tai koeaikaa on mukautettu sen vuoksi, että sen kesto ylittää täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä säädetyn enimmäiskeston, ei mukautettu valvontatoimenpide, vaihtoehtoinen seuraamus tai koeaika saa olla kestoltaan lyhyempi kuin vastaavista rikoksista täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla määrättyjen seuraamusten enimmäiskesto.

3.   Mukautettu valvontatoimenpide, vaihtoehtoinen seuraamus tai koeaika ei saa olla ankarampi tai pitempi kuin alun perin määrätty valvontatoimenpide, vaihtoehtoinen seuraamus tai koeaika.

4.   Tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen voi 16 artiklan 2 kohdassa tai 18 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetun tiedon saatuaan päättää vetää pois 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen, jollei valvonta ole vielä alkanut täytäntöönpanovaltiossa. Päätös on tällöin tehtävä ja annettava tiedoksi mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa tiedon saamisesta.

10 artikla

Kaksoisrangaistavuus

1.   Seuraavien rikosten, sellaisina kuin ne määritellään tuomion antaneen valtion lainsäädännössä, jos niistä voi tuomion antaneessa valtiossa seurata vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta, johdosta annettu tuomio tai soveltuvin osin valvontapäätös on tunnustettava sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvonta on suoritettava tämän puitepäätöksen mukaisesti ilman, että teon kaksoisrangaistavuus tutkitaan:

rikollisjärjestöön osallistuminen,

terrorismi,

ihmiskauppa,

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

lahjonta,

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa (8) tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

rahanpesu,

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

tietoverkkorikollisuus,

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

rasismi ja muukalaisviha,

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

petollinen menettely,

ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

maksuvälineväärennykset,

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

varastettujen ajoneuvojen kauppa,

raiskaus,

murhapoltto,

kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

tuhotyö.

2.   Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin päättää milloin hyvänsä lisätä muita rikosten lajeja tämän artiklan 1 kohdassa säädettyyn luetteloon. Neuvosto tarkastelee sille tämän puitepäätöksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetun kertomuksen perusteella, onko luetteloa laajennettava tai muutettava.

3.   Muiden kuin 1 kohdassa mainittujen rikosten osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen tunnustamisen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnan edellytykseksi, että tuomio liittyy tekoihin, jotka myös täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti katsotaan rikoksiksi niiden tunnusmerkistöstä tai kuvauksesta riippumatta.

4.   Kukin jäsenvaltio voi puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle antamassaan ilmoituksessa, ettei sovella 1 kohtaa. Tällainen ilmoitus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tällaiset ilmoitukset tai niitä koskevat peruutukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Perusteet tunnustamisesta sekä valvonnasta kieltäytymiselle

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta tuomiota tai soveltuvin osin valvontapäätöstä ja ottamasta vastuuta valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnasta, jos

a)

edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on puutteellinen tai se ei selvästikään vastaa tuomiota tai valvontapäätöstä eikä sitä ole täydennetty tai oikaistu täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa;

b)

edellä 5 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa tai 6 artiklan 4 kohdassa esitetyt perusteet eivät täyty;

c)

tuomion tunnustaminen ja vastuun ottaminen valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnasta olisi ne bis in idem -periaatteen vastaista;

d)

tuomio liittyy 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja, jos täytäntöönpanovaltio on antanut 10 artiklan 4 kohdan mukaisen ilmoituksen, 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tekoihin, jotka eivät täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan olisi rikoksia. Vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta tuomion tai soveltuvin osin ehdonalaisen vapauttamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin tuomion antaneen valtion lainsäädäntö;

e)

oikeus panna määrätty rangaistus täytäntöön on täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan vanhentunut ja liittyy tekoon, joka sen mainitun lainsäädännön mukaan kuuluu täytäntöönpanovaltion toimivaltaan;

f)

täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan on olemassa koskemattomuus, joka estää valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnan;

g)

tuomittua ei täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan voida ikänsä johdosta asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teosta, josta tuomio on annettu;

h)

tuomio on annettu asianosaisen poissa ollessa, paitsi jos todistuksessa todetaan, että asianosainen oli haastettu henkilökohtaisesti tai että hänelle oli annettu tuomion antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen edustajan kautta tieto sen käsittelyn ajankohdasta ja paikasta, jossa tuomio annettiin asianosaisen poissa ollessa, tai että henkilö on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei hän riitauta asiaa;

i)

tuomioon tai soveltuvin osin valvontapäätökseen sisältyy lääketieteellisiä tai hoitotoimenpiteitä, joita, sen estämättä, mitä 9 artiklassa säädetään, täytäntöönpanovaltio ei oikeus- tai terveydenhoitojärjestelmänsä huomioiden kykene valvomaan;

j)

valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen kesto on alle kuusi kuukautta; tai

k)

tuomio liittyy rikoksiin, jotka katsotaan täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan tehdyiksi kokonaan tai huomattavalta tai olennaiselta osaltaan täytäntöönpanovaltion alueella tai sen alueeseen rinnastettavassa paikassa.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen tekee 1 kohdan k alakohdan mukaisen päätöksen, joka koskee osittain täytäntöönpanovaltion alueella tai sen alueeseen rinnastettavassa paikassa tehtyjä rikoksia, ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tapauskohtaisesti ottaen huomioon tapauksen erityiset olosuhteet ja erityisesti sen, onko kyseessä olevan menettelyn huomattava tai olennainen osa tapahtunut tuomion antaneessa valtiossa.

3.   Ennen kuin täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen tekee 1 kohdan a, b, c, h, i, j ja k alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päätöksen olla tunnustamatta tuomiota tai soveltuvin osin valvontapäätöstä ja olla ottamatta vastuuta valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnasta, sen on oltava yhteydessä tuomion antaneen valtion toimivaltaiseen viranomaiseen asianmukaisella tavalla ja tarvittaessa pyydettävä sitä toimittamaan viipymättä kaikki tarvittavat lisätiedot.

4.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on päättänyt vedota johonkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun kieltäytymisperusteeseen, erityisesti 1 kohdan d tai k alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen, se voi kuitenkin yhteisymmärryksessä tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa päättää valvoa sille lähetetyssä tuomiossa ja soveltuvin osin valvontapäätöksessä määrättyjä valvontatoimenpiteitä tai vaihtoehtoisia seuraamuksia, ilman että se vastaa 14 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen päätösten tekemisestä.

12 artikla

Määräaika

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä mahdollisimman pian ja 60 päivän kuluessa tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen sekä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen vastaanottamisesta, tunnustaako se tuomion sekä soveltuvin osin valvontapäätöksen ja ottaako se vastuun valvontatoimenpiteiden ja/tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnasta. Sen on ilmoitettava päätöksestään välittömästi tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

2.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei pysty poikkeuksellisissa olosuhteissa noudattamaan 1 kohdassa säädettyä määräaikaa, sen on välittömästi ilmoitettava siitä tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle mitä tahansa keinoa käyttäen sekä esitettävä viivästyksen syyt ja arvio lopullisen päätöksen tekemiseen tarvittavasta ajasta.

13 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

1.   Valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaan ja soveltamiseen sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi valvoa 4 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettua velvollisuutta vaatimalla, että tuomittu esittää selvityksen rikoksesta aiheutuneen haitan korvaamista koskevan velvollisuuden täyttämisestä.

14 artikla

Toimivalta kaikkien myöhempien päätösten tekemiseen ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta tehdä kaikki myöhemmät päätökset, jotka liittyvät lykättyyn rangaistukseen, ehdonalaiseen vapauttamiseen, ehdolliseen rangaistukseen ja vaihtoehtoiseen seuraamukseen, erityisesti siinä tapauksessa, että valvontatoimenpidettä tai vaihtoehtoista seuraamusta ei ole noudatettu tai jos tuomittu tekee uuden rikoksen.

Tällaisiin myöhempiin päätöksiin kuuluvat erityisesti

a)

valvontatoimenpiteeseen tai vaihtoehtoiseen seuraamukseen sisältyvien velvollisuuksien tai määräysten muuttaminen tai koeajan keston muuttaminen;

b)

tuomion täytäntöönpanon lykkäämisen tai valvontapäätöksen kumoaminen; ja

c)

vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen määrääminen, kun kyse on vaihtoehtoisesta seuraamuksesta tai ehdollisesta rangaistuksesta.

2.   Edellä 1 kohdan nojalla tehtyihin päätöksiin ja kaikkiin myöhempiin tuomiosta johtuviin seurauksiin, soveltuvin osin vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen täytäntöönpano ja tarvittaessa sen mukauttaminen mukaan luettuna, sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä.

3.   Kukin jäsenvaltio voi tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä tai myöhemmin ilmoittaa, että se täytäntöönpanovaltiona kieltäytyy määrittämissään tapauksissa tai tapausten luokissa ottamasta 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyä vastuuta, erityisesti

a)

vaihtoehtoiseen seuraamukseen liittyvissä tapauksissa, joissa tuomio ei sisällä vapausrangaistusta eikä vapauden menetyksen käsittävää toimenpidettä, joka on pantava täytäntöön siinä tapauksessa, että asianomaisia velvollisuuksia tai määräyksiä ei ole noudatettu;

b)

ehdolliseen rangaistukseen liittyvissä tapauksissa;

c)

tapauksissa, joissa tuomio liittyy tekoihin, jotka eivät ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rikoksia, niiden tunnusmerkistöstä tai kuvauksesta riippumatta.

4.   Jos jäsenvaltio käyttää mitä tahansa 3 kohdassa tarkoitetuista mahdollisuuksista, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on siirrettävä toimivalta takaisin tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle siinä tapauksessa, että valvontatoimenpidettä tai vaihtoehtoista seuraamusta ei noudateta, jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että on tarpeen tehdä 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettu myöhempi päätös.

5.   Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tapaukset eivät vaikuta 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun velvollisuuteen tunnustaa tuomio ja soveltuvin osin valvontapäätös ja velvollisuuteen toteuttaa viipymättä kaikki tarvittavat toimenpiteet valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaa varten.

6.   Edellä 3 kohdassa mainitut ilmoitukset on annettava tiedoksi neuvoston pääsihteeristölle. Tällainen ilmoitus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tässä artiklassa mainitut ilmoitukset ja peruutukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten keskinäinen kuuleminen

Tuomion antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat aina tarpeelliseksi katsottaessa kuulla toisiaan tämän puitepäätöksen sujuvan ja tehokkaan soveltamisen edistämiseksi.

16 artikla

Asianomaisten viranomaisten velvollisuudet silloin, kun täytäntöönpanovaltiolla on toimivalta myöhempien päätösten tekemiseen

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste, kaikista päätöksistä, jotka koskevat

a)

valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen muuttamista;

b)

tuomion täytäntöönpanon lykkäämisen kumoamista tai valvontapäätöksen kumoamista;

c)

vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen täytäntöönpanoa valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen noudattamatta jättämisen vuoksi;

d)

valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen raukeamista.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ilmoitettava sille, mikä on tuomion perusteena olevan rikoksen johdosta täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuomitulle määrättävissä olevan vapauden menetyksen enimmäiskesto siinä tapauksessa, että tuomittu rikkoo valvontatoimenpiteitä tai vaihtoehtoisia seuraamuksia. Nämä tiedot on toimitettava välittömästi tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen sekä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen vastaanottamisen jälkeen.

3.   Tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste, kaikista seikoista tai tiedoista, jotka sen käsityksen mukaan voivat aiheuttaa yhden tai useamman 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisen.

17 artikla

Asianomaisten viranomaisten velvollisuudet silloin, kun tuomion antaneella valtiolla on toimivalta myöhempien päätösten tekemiseen

1.   Jos tuomion antaneen valtion toimivaltaisella viranomaisella on 14 artiklan 3 kohdan soveltamisen nojalla toimivalta 14 artiklan 1 kohdassa mainittujen myöhempien päätösten tekemiseen, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava sille

a)

havainnoista, jotka todennäköisesti johtavat tuomion täytäntöönpanon lykkäämisen tai valvontapäätöksen kumoamiseen;

b)

havainnoista, jotka todennäköisesti johtavat vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen määräämiseen;

c)

kaikki tarkemmat tiedot tosiseikoista ja olosuhteista, jotka tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen pyytää saada tietoonsa ja jotka ovat sille välttämättömiä myöhempien päätösten tekemiseksi sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Jos jäsenvaltio on käyttänyt 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, tämän valtion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tuomion antaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus siinä tapauksessa, että tuomittu ei noudata valvontatoimenpidettä tai vaihtoehtoista seuraamusta.

3.   Ilmoitus 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetuista havainnoista on tehtävä käyttäen liitteessä II olevaa vakiolomaketta. Ilmoitus 1 kohdan c alakohdassa mainituista tosiseikoista ja olosuhteista on tehtävä tavalla, josta jää kirjallinen todiste ja mahdollisuuksien mukaan käyttäen liitteessä II olevaa lomaketta.

4.   Jos tuomitulle on tuomion antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaan annettava mahdollisuus tulla kuulluksi oikeusviranomaisen toimesta ennen rangaistuksen määräämistä koskevan päätöksen tekemistä, tämä edellytys voidaan täyttää noudattaen tarvittavin muutoksin sellaisten kansainvälisen ja Euroopan unionin oikeuden välineiden, jotka mahdollistavat videoyhteyksien käytön henkilöiden kuulemisessa, mukaista menettelyä.

5.   Tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista päätöksistä, jotka koskevat

a)

tuomion täytäntöönpanon lykkäämisen tai valvontapäätöksen kumoamista;

b)

vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen täytäntöönpanoa, jos tuomio sisältää tällaisen toimenpiteen;

c)

vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen määräämistä, jos tuomio ei sisällä tällaista toimenpidettä;

d)

valvontatoimenpiteen tai vaihtoehtoisen seuraamuksen raukeamista.

18 artikla

Täytäntöönpanovaltion kaikissa tapauksissa toimitettavat tiedot

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste,

1)

tuomion ja soveltuvin osin valvontapäätöksen sekä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen toimittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka vastaa sen tunnustamisesta ja siitä johtuvien toimenpiteiden toteuttamisesta valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

2)

siitä, että valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonta on käytännössä mahdotonta siksi, että tuomittua ei tavoiteta täytäntöönpanovaltion alueelta sen jälkeen, kun tuomio ja soveltuvin osin valvontapäätös sekä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on toimitettu täytäntöönpanovaltiolle, jolloin täytäntöönpanovaltiolla ei ole velvollisuutta valvoa valvontatoimenpiteitä tai vaihtoehtoisia seuraamuksia;

3)

lopullisesta päätöksestä tunnustaa tuomio ja soveltuvin osin valvontapäätös ja ottaa vastuu valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnasta;

4)

päätöksestä olla 11 artiklan mukaisesti tunnustamatta tuomiota ja soveltuvin osin valvontapäätöstä ja ottamatta vastuuta valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnasta päätöstä koskevine perusteluineen;

5)

päätöksestä mukauttaa valvontatoimenpiteitä tai vaihtoehtoisia seuraamuksia 9 artiklan mukaisesti päätöstä koskevine perusteluineen;

6)

yleistä armahdusta tai armahdusta koskevasta päätöksestä, jonka johdosta valvontatoimenpiteitä tai vaihtoehtoisia seuraamuksia ei valvota 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista syistä, tarvittaessa päätöstä koskevine perusteluineen.

19 artikla

Yleinen armahdus, armahdus, tuomion uudelleenkäsittely

1.   Sekä tuomion antanut valtio että täytäntöönpanovaltio voivat myöntää yleisen armahduksen tai armahduksen.

2.   Vain tuomion antanut valtio voi tehdä päätöksen sellaisen tuomion uudelleenkäsittelyä koskevien hakemusten johdosta, johon tämän puitepäätöksen nojalla valvottavat valvontatoimenpiteet tai vaihtoehtoiset seuraamukset perustuvat.

20 artikla

Täytäntöönpanovaltion toimivallan päättyminen

1.   Jos tuomittu piileskelee tai jos hänellä ei enää ole laillista ja vakinaista asuinpaikkaa täytäntöönpanovaltiossa, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi siirtää valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaa sekä kaikkia myöhempiä tuomioon liittyviä päätöksiä koskevan toimivallan takaisin tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Jos henkilöä vastaan on käynnissä uusi rikosoikeudellinen menettely tuomion antaneessa valtiossa, tuomion antaneen valtion toimivaltainen viranomainen voi pyytää täytäntöönpanovaltion toimivaltaista viranomaista siirtämään valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaa ja kaikkia tuomioon liittyviä myöhempiä päätöksiä koskevan toimivallan takaisin tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällöin täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi siirtää toimivallan takaisin tuomion antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.   Kun toimivalta tätä artiklaa sovellettaessa siirretään takaisin tuomion antaneelle valtiolle, tämän valtion toimivaltaisen viranomaisen on otettava toimivalta takaisin. Tuomion antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten valvonnan jatkamista varten otettava huomioon valvontatoimenpiteiden tai vaihtoehtoisten seuraamusten kesto ja se, missä määrin niitä on noudatettu täytäntöönpanovaltiossa, sekä täytäntöönpanovaltion 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisesti tekemät päätökset.

21 artikla

Kielet

Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on käännettävä täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä. Jäsenvaltio voi tätä puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristöön talletettavassa ilmoituksessa, että se hyväksyy yhdelle tai useammalle muulle Euroopan unionin toimielinten viralliselle kielelle tehdyn käännöksen.

22 artikla

Kulut

Tämän puitepäätöksen soveltamisesta aiheutuvista kuluista vastaa täytäntöönpanovaltio, lukuun ottamatta kuluja, jotka syntyvät pelkästään tuomion antaneen valtion alueella.

23 artikla

Suhde muihin sopimuksiin ja järjestelyihin

1.   Tällä puitepäätöksellä korvataan jäsenvaltioiden välisissä suhteissa 6 päivästä joulukuuta 2011 alkaen ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen tai ehdonalaisesti vapautettujen valvonnasta 30 päivänä marraskuuta 1964 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen vastaavat määräykset.

2.   Jäsenvaltiot voivat jatkaa 6 päivän joulukuuta 2008 jälkeen voimassa olevien kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista sikäli kuin niiden avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän puitepäätöksen tavoitteita ja sikäli kuin ne edelleen yksinkertaistavat tai helpottavat valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaan liittyviä menettelyjä.

3.   Jäsenvaltiot voivat 6 päivän joulukuuta 2008 jälkeen tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä sikäli kuin niiden avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän puitepäätöksen säännöksiä ja sikäli kuin ne edelleen yksinkertaistavat tai helpottavat valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvontaan liittyviä menettelyjä.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle 6 päivään maaliskuuta 2009 mennessä niistä 2 kohdassa tarkoitetuista voimassa olevista sopimuksista ja järjestelyistä, joiden soveltamista ne haluavat jatkaa. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle kaikista 3 kohdassa tarkoitetuista uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

24 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä puitepäätöstä sovelletaan Gibraltariin.

25 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet 6 päivään joulukuuta 2011 mennessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla jäsenvaltioiden tästä puitepäätöksestä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

26 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio laatii jäsenvaltioilta 25 artiklan 2 kohdan nojalla saamiensa tietojen perusteella 6 päivään joulukuuta 2014 mennessä kertomuksen.

2.   Tämän kertomuksen pohjalta neuvosto arvioi

a)

sitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet; ja

b)

tämän puitepäätöksen soveltamista.

3.   Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotuksia.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  EUVL C 147, 30.6.2007, s. 1.

(2)  Lausunto annettu 25. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 327, 5.12.2008, s. 27.

(5)  EUVL L 76, 22.3.2005, s. 16.

(6)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59.

(7)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 4.

(8)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.


LIITE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image


16.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.