ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
13. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1241/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1242/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, yhteisön maatilatypologiasta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1243/2008, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, direktiivin 2006/141/EY liitteiden III ja VI muuttamisesta tiettyjen äidinmaidonkorvikkeiden koostumusvaatimusten osalta ( 1 )

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1244/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodžan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1614/2000 muuttamisesta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1245/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Nepalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1615/2000 muuttamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1246/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 479/2008 23 artiklan 2 kohdan ja liitteiden II ja III muuttamisesta viinialan yhteisen markkinajärjestelyn määrärahojen maaseudun kehittämiseen siirtämisen osalta

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1247/2008, annettu 11 päivänä joulukuuta 2008, asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1002/2007, (EY) N:o 27/2008 ja (EY) N:o 1067/2008 poikkeamisesta bataattien, maniokkitärkkelyksen, maniokin, viljan, riisin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2009 sekä asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, EY) N:o 596/2004 ja (EY) N:o 633/2004 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2009

35

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/939/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

39

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

41

 

 

Komissio

 

 

2008/940/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä lokakuuta 2008, yhteisön osarahoittamista tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisista hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmista laadittavia raportteja koskevista vakiovaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, palkkoihin 1 päivästä elokuuta 2007, 1 päivästä syyskuuta 2007, 1 päivästä lokakuuta 2007, 1 päivästä marraskuuta 2007, 1 päivästä joulukuuta 2007 ja 1 päivästä tammikuuta 2008 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

94

 

 

2008/943/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, luuöljyn jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä

99

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1241/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1242/2008,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2008,

yhteisön maatilatypologiasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 15 päivänä kesäkuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen 79/65/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisössä on hyvin erilaisia tuotantorakenteita ja -järjestelmiä. Maatilojen rakenneominaisuuksia ja taloudellisia tuloksia koskevien analyysien helpottamiseksi yhteisön maatilatypologian perustamisesta 7 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyllä komission päätöksellä 85/377/ETY (2) otettiin käyttöön yhtenäinen maatilaluokitus, joka perustuu tilan taloudelliseen kokoon ja tuotantosuuntaan.

(2)

Yhteisön typologia olisi laadittava siten, että yhtenäisiä tilaryhmiä voidaan muodostaa enemmän tai vähemmän aggregoidusti ja että maatilojen tilanteita voidaan verrata.

(3)

Koska suoraan maatilaan liittyvän muun ansiotoiminnan kuin maataloustoiminnan osuus viljelijöiden tuloista on yhä suurempi, yhteisön typologiaan olisi sisällytettävä suoraan maatilaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuutta kuvaava luokitusmuuttuja.

(4)

Asetuksen 79/65/ETY 4 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi vahvistettava yhteisön typologian soveltamista koskevat säännöt. Yhteisön typologiaa olisi sovellettava myös kirjapitotiloihin, joiden kirjanpitotiedot kerätään maatalouden kirjanpidon tietoverkon kautta.

(5)

Maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 (3) liitteen IV mukaan otantatutkimuksena tehtyjen maatilojen rakennetutkimusten on oltava tilastollisesti edustavia maatilan tyypin ja koon osalta yhteisön typologian mukaisesti. Sen vuoksi yhteisön typologiaa olisi sovellettava myös maatiloihin, joita koskevat tiedot kerätään maatilojen rakennetutkimuksen kautta.

(6)

Maatilan tuotantosuunta ja taloudellinen koko olisi määriteltävä aina positiivisina säilyvien taloudellisten kriteerien perusteella. Sen vuoksi on asianmukaista käyttää standardituotosta. Standardituotokset on vahvistettava tuotteittain. Luettelon tuotteista, joille lasketaan standardituotokset, olisi oltava yhdenmukainen asetuksen (EY) N:o 1166/2008 mukaisesti vahvistetun maatilojen rakennetutkimuksissa käytettävien ominaisuuksien luettelon kanssa. Jotta maatilatypologiaa voidaan soveltaa maatalouden kirjanpidon tietoverkossa, rakennetutkimusten ominaisuuksista ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon mukaisen maatilailmoituksen otsakkeista on tarpeen laatia vastaavuustaulukko.

(7)

Standardituotokset perustuvat viiden vuoden viitejakson keskiarvoihin, mutta niitä olisi päivitettävä säännöllisesti taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi, jotta typologian soveltamista voidaan tarkoituksenmukaisesti jatkaa. Päivitystiheyden olisi oltava yhteydessä maatilojen rakennetutkimusten tekemisvuosiin.

(8)

Jotta voitaisiin laatia vuoden 2010 maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon sisällytettävä kirjanpitotilojen valintasuunnitelma, olisi säädettävä, että tässä asetuksessa määriteltyä typologiaa sovelletaan maatilojen rakennetutkimukseen jo vuonna 2007. Tämän typologian mukaisesti luokiteltujen maatilojen tilanteita koskevien analyysien vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olisi lisäksi säädettävä, että typologiaa olisi sovellettava maatilojen rakennetutkimuksiin ja maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon ennen vuotta 2010. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa poikkeus, joka koskee standardituotosten laskemista viitekaudelle 2004.

(9)

Kunkin jäsenvaltion asetuksen 79/65/ETY 6 artiklan mukaisesti nimeämän yhdyselimen on annettava standardituotokset ja niiden laskennassa tarvittavat tiedot komissiolle tiedoksi. Olisi säädettävä, että yhdyselin voi toimittaa asianomaiset tiedot suoraan komissiolle komission vahvistaman tietojärjestelmän avulla. Lisäksi olisi säädettävä, että kyseisen järjestelmän on mahdollistettava tietojen sähköinen vaihto järjestelmässä yhdyselimen käytössä olevien mallien mukaisesti. Olisi myös säädettävä, että komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tietojärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat yleiset edellytykset maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön komitean kautta.

(10)

Selkeyden vuoksi ja ottaen huomioon, että yhteisön typologia on yleisesti sovellettava toimenpide eikä tietyille vastaanottajille osoitettu toimenpide, päätös 85/377/ETY olisi korvattava asetuksella.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan ’yhteisön maatilatypologia’, jäljempänä ’typologia’, eli yhteisön maatilojen yhtenäinen luokitus, joka perustuu tilan tuotantosuuntaan ja taloudelliseen kokoon sekä suoraan maatilaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuuteen.

2.   Typologiaa käytetään pääasiassa esittämään tilan tuotantosuunnan tai taloudellisen kokoluokan mukaan ryhmiteltyjä tietoja, jotka on kerätty yhteisön maatilojen rakennetutkimusten ja yhteisön maatilojen kirjanpidon tietoverkon avulla.

2 artikla

Tuotantosuunta

1.   Tässä asetuksessa tilan ’tuotantosuunta’ määritellään sen perusteella, mikä on eri ominaisuuksien standardituotoksen suhteellinen osuus maatilan kokonaisstandardituotoksesta. Standardituotos määritellään 5 artiklassa.

2.   Tuotantosuunnat jaotellaan tietojen yksityiskohtaisuuden mukaan seuraavasti:

a)

yleistuotantosuunta;

b)

päätuotantosuunta;

c)

erityistuotantosuunta.

Tilojen luokitus tuotantosuunnittain esitetään liitteessä I.

3 artikla

Tilan taloudellinen koko

Tilan taloudellinen koko määritellään tilan kokonaisstandardituotoksen perusteella. Se on ilmaistava euroina. Tilan taloudellisen koon laskentamenetelmä ja taloudelliset kokoluokat esitetään liitteessä II.

4 artikla

Suoraan tilan toimintaan liittyvä muu ansiotoiminta

Suoraan tilan toimintaan liittyvän muun ansiotoiminnan kuin maataloustoiminnan osuus määritellään sen perustella, mikä on kyseisen muun ansiotoiminnan prosenttiosuus tilan lopputuotoksesta. Suhde ilmaistaan prosenttiosuuksien luokkina. Kyseiset luokat esitetään liitteessä III olevassa C osassa.

Lopputuotos sekä mainitun suhteen määritelmä ja arviointimenetelmä esitetään liitteessä III olevassa A ja B osassa.

5 artikla

Standardituotos ja kokonaisstandardituotos

1.   Tässä asetuksessa ’standardituotoksella’ tarkoitetaan bruttotuotannon standardiarvoa.

Standardituotos määritellään kullekin tämän asetuksen liitteessä IV tarkoitetulle alueelle ja kullekin asetuksen (EY) N:o 1166/2008 liitteessä III tarkoitetulle maatilojen rakennetutkimukseen sisältyvälle kasveihin ja eläimiin liittyvälle ominaisuudelle.

Kuhunkin ominaisuuteen liittyvien standardituotosten määrittämiseksi käytettävä laskentamenetelmä ja tietojenkeruumenettelyt esitetään tämän asetuksen liitteessä IV.

2.   Tilan kokonaisstandardituotos on eri ominaisuuksien arvojen summa, joka on saatu kertomalla yksikkökohtainen standardituotos vastaavien yksiköiden määrällä ja laskemalla näin saadut arvot yhteen.

3.   Standardituotosten laskemiseksi maatilojen rakennetutkimusta varten vuodelle N, ’viitekaudella’ tarkoitetaan vuotta N–3 ja se kattaa viisi perättäistä vuotta vuodesta N–5 vuoteen N–1.

Standardituotokset määritetään käyttäen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun viiden vuoden viitekauden keskimääräisiä perustietoja. Niitä on taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi päivitettävä vähintään aina, kun maatilojen rakennetutkimus tehdään.

Ensimmäinen viitekausi, jolle on laskettava standardituotokset, on viitekausi 2007, joka kattaa kalenterivuodet 2005, 2006, 2007, 2008 ja 2009 tai maatalouden satovuodet 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ja 2009/2010.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on laskettava viitekauden 2004 standardituotokset vuoden 2007 maatilojen rakennetutkimuksessa luetelluille ominaisuuksille, jotka ovat komission asetuksen (EY) N:o 204/2006 (4) mukaiset. Tällöin viitekauden on katettava joko kalenterivuodet 2003, 2004 ja 2005 tai maatalouden satovuodet 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006.

6 artikla

Tietojen toimittaminen komissiolle

1.   Kunkin jäsenvaltion asetuksen 79/65/ETY 6 artiklan mukaisesti nimeämän yhdyselimen tai sellaisen laitoksen, jolle tämä tehtävä on siirretty, on annettava standardituotokset ja liitteessä IV olevassa 3 osassa tarkoitetut tiedot komissiolle (Eurostat) tiedoksi.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuoden N viitekauden standardituotokset ja liitteessä IV olevassa 3 osassa tarkoitetut tiedot viimeistään vuoden N+3 31 päivänä joulukuuta tai tarvittaessa viimeistään määräpäivänä, jonka komissio vahvistaa maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevää yhteisön komiteaa kuultuaan.

Viitekauden 2004 standardituotokset on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut standardituotokset ja tiedot komission (Eurostatin) saataville asettamilla tietojärjestelmillä, jotka mahdollistavat asiakirjojen ja tietojen sähköisen vaihdon komission ja jäsenvaltioiden välillä.

4.   Komissio vahvistaa toimitettavien asiakirjojen muodon ja sisällön 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien kautta käyttöön asetettavien mallien tai kyselylomakkeiden avulla. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen yksityiskohtia koskevat säännökset laaditaan maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön komitean puitteissa.

7 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan päätös 85/377/ETY.

Päätöstä 85/377/ETY sovelletaan kuitenkin edelleen maatilojen luokitteluun varainhoitovuoden 2009 loppuun, kun kyseessä on maatalouden kirjanpidon tietoverkko, ja vuoden 2007 tutkimukseen saakka, kun kyseessä on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 (5) tarkoitettu maatilojen rakennetutkimus.

2.   Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V esitetyn vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon varainhoitovuodesta 2010 ja maatilojen rakennetutkimukseen vuoden 2010 tutkimuksesta alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  EYVL L 220, 17.8.1985, s. 1.

(3)  EUVL L 321, 1.12.2008, s. 14.

(4)  EUVL L 34, 7.2.2006, s. 3.

(5)  EYVL L 56, 2.3.1988, s. 1.


LIITE I

MAATILOJEN LUOKITTELU TILAN TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN

A.   LUOKITTELUJÄRJESTELMÄ

Erikoistuneet tilat – Viljely

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuunta

1.

Peltoviljelyyn erikoistuneet

15.

Viljojen, öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

151.

Viljojen (ei kuitenkaan riisin), öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

152.

Riisin viljelyyn erikoistuneet

153.

Yhdistetty viljojen öljykasvien, valkuaiskasvien ja riisin viljely

16.

Yleinen peltoviljely

161.

Juurikasvien viljelyyn erikoistuneet

162.

Yhdistetty viljojen, öljykasvien, valkuaiskasvien ja juurikasvien viljely

163.

Peltovihannesten viljelyyn erikoistuneet

164.

Tupakan viljelyyn erikoistuneet

165.

Puuvillan viljelyyn erikoistuneet

166.

Erilaisten peltokasvien yhdistetty viljely

2.

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet

21.

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – kasvihuoneviljely

211.

Vihannesten kasvihuoneviljelyyn erikoistuneet

212.

Kukkien ja koristekasvien sisäviljelyyn erikoistuneet

213.

Kasvien sekatuotantoon kasvihuoneviljelyssä erikoistuneet

22.

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – avomaaviljely

221.

Vihannesten avomaaviljelyyn erikoistuneet

222.

Kukkien ja koristekasvien avomaaviljelyyn erikoistuneet

223.

Kasvien sekatuotantoon avomaaviljelyssä erikoistuneet

23.

Muu puutarhaviljely

231.

Sienten viljelyyn erikoistuneet

232.

Erikoistuneet taimitarhat

233.

Erilaisia puutarhaviljelymuotoja

3.

Monivuotisten kasvien viljelyyn erikoistuneet

35.

Erikoistuneet viinitarhat

351.

Laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

352.

Muiden kuin laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

353.

Syötäväksi tarkoitettujen rypäleiden viljelyyn erikoistuneet

354.

Muut viinitarhat

36.

Sitrushedelmien ja muiden hedelmien viljelyyn erikoistuneet

361.

Hedelmien viljelyyn erikoistuneet (muut kuin sitrushedelmät, trooppiset hedelmät ja pähkinät)

362.

Sitrushedelmien viljelyyn erikoistuneet

363.

Pähkinöiden viljelyyn erikoistuneet

364.

Trooppisten hedelmien viljelyyn erikoistuneet

365.

Hedelmien, sitrushedelmien, trooppisten hedelmien ja pähkinöiden sekatuotantoon erikoistuneet

37.

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

370.

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

38.

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely

380.

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely


Erikoistuneet tilat – Kotieläintuotanto

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuunta

4.

Laiduneläinten kasvatukseen erikoistuneet

45.

Maitotalouteen erikoistuneet

450.

Maitotalouteen erikoistuneet

46.

Nautakarjan kasvatukseen ja lihotukseen erikoistuneet

460.

Nautakarjan kasvatukseen ja lihotukseen erikoistuneet

47.

Nautakarja – yhdistetty maitotalous, nautakarjan kasvatus ja lihotus

470.

Nautakarja – yhdistetty maitotalous, nautakarjan kasvatus ja lihotus

48.

Lampaiden, vuohien ja muiden laiduneläinten kasvatus

481.

Lampaiden kasvatukseen erikoistuneet

482.

Yhdistetty lampaiden kasvatus ja nautakarjankasvatus

483.

Vuohien kasvatukseen erikoistuneet

484.

Erilaisten laiduneläinten kasvatus

5.

Yksimahaisten kasvatukseen erikoistuneet

51.

Sikatalouteen erikoistuneet

511.

Sikojen kasvatukseen erikoistuneet

512.

Sikojen lihotukseen erikoistuneet

513.

Yhdistetty sikojen kasvatus ja lihotus

52.

Siipikarjatalouteen erikoistuneet

521.

Munantuotantoon erikoistuneet

522.

Siipikarjanlihan tuotantoon erikoistuneet

523.

Yhdistetty munantuotanto ja siipikarjanlihan tuotanto

53.

Erilaisten yksimahaisten yhdistetty kasvatus

530.

Erilaisten yksimahaisten yhdistetty kasvatus


Sekatilat

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuunta

6.

Sekaviljely

61.

Sekaviljely

611.

Yhdistetty kauppapuutarhaviljely ja monivuotisten kasvien viljely

612.

Yhdistetty pelto- ja puutarhaviljely

613.

Yhdistetty pelto- ja viinitarhaviljely

614.

Yhdistetty peltoviljely ja monivuotisten kasvien viljely

615.

Sekaviljely, pääasiassa peltoviljely

616.

Muu sekaviljely

7.

Sekakarjatilat

73.

Sekakarjan, pääasiassa laiduneläinten kasvatus

731.

Sekakarjan, pääasiassa lypsykarjan kasvatus

732.

Sekakarjan, pääasiassa muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

74.

Sekakarjan, pääasiassa yksimahaisten kasvatus

741.

Sekakarjaa; yhdistetty yksimahaisten ja lypsykarjan kasvatus

742.

Sekakarjaa: yksimahaisten ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

8.

Sekaviljely ja sekakarjatilat

83.

Yhdistetty peltoviljely ja laiduneläinten kasvatus

831.

Yhdistetty peltoviljely ja maitokarjan kasvatus

832.

Yhdistetty maitokarjan kasvatus ja peltoviljely

833.

Yhdistetty peltoviljely ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

834.

Muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus ja peltoviljely

84.

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

841.

Yhdistetty peltoviljely ja yksimahaisten kasvatus

842.

Monivuotisten kasvien viljely ja laiduneläinten kasvatus

843.

Mehiläishoito

844.

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

9.

Luokittelemattomat tilat

90.

Luokittelemattomat tilat

900.

Luokittelemattomat tilat

B.   VASTAAVUUSTAULUKKO JA RYHMITTELYKOODIT

I.   Maatilojen rakennetutkimusten otsikoiden ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon maatilailmoitusten otsikoiden välinen vastaavuus

Vastaavat otsikot standardituotoksen soveltamista varten

Otsikosta käytettävä koodi

Maatilojen rakennetta koskevat vuosien 2010, 2013 ja 2016 yhteisötutkimukset

(Asetus (EY) N:o 1166/2008)

FADN:n maatilailmoitus

(Maatilailmoituksesta annettu asetus (EY) N:o 868/2008 (1))

I.   

Sadot

2.01.01.01.

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

120.

Vehnä ja spelttivehnä

2.01.01.02.

Durumvehnä

121.

Durumvehnä

2.01.01.03.

Ruis

122.

Ruis (myös vehnän ja rukiin sekavilja)

2.01.01.04.

Ohra

123.

Ohra

2.01.01.05.

Kaura

124.

Kaura

125.

Kesäviljasekoitukset

2.01.01.06.

Viljamaissi

126.

Viljamaissi (myös kostea viljamaissi)

2.01.01.07.

Riisi

127.

Riisi

2.01.01.99.

Muut viljakasvit

128.

Muut viljat

2.01.02.

Kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja siemenvihannesten seokset)

129.

Valkuaiskasvit

2.01.02.01.

joista herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

360.

Herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

361.

Linssit, kahviherneet ja virnat

330.

Muut valkuaiskasvit

2.01.03.

Perunat (mukaan lukien varhaisperuna ja siemenperuna)

130.

Perunat (mukaan lukien varhaisperunat ja siemenperunat)

2.01.04.

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

131.

Sokerijuurikkaat (lukuun ottamatta siemeniä)

2.01.05.

Rehujuurikasvit ja rehukaalit (lukuun ottamatta siementuotantoa)

144.

Rehujuurikasvit ja rehukaalit (lukuun ottamatta siemeniä)

2.01.06.01.

Tupakka

134.

Tupakka

2.01.06.02.

Humala

133.

Humala

2.01.06.03.

Puuvilla

347.

Puuvilla

2.01.06.04.

Rypsi ja rapsi

331.

Rypsi

2.01.06.05.

Auringonkukka

332.

Auringonkukka

2.01.06.06.

Soija

333.

Soija

2.01.06.07.

Öljypellava

364.

Pellava, ei kuitenkaan kuitupellava

2.01.06.08.

Muut öljykasvit

334.

Muut öljykasvien siemenet

2.01.06.09.

Pellava

373.

Pellava

2.01.06.10.

Hamppu

374.

Hamppu

2.01.06.11.

Muut kuitukasvit

 

2.01.06.12.

Mauste- ja lääkekasvit

345.

Lääke-, mauste- ja aromikasvit, myös tee, kahvi ja sikuri

2.01.06.99.

Muut teollisuuskasvit, joita ei ole mainittu muualla

346.

Sokeriruoko

348.

Muut teollisuuskasvit

2.01.07.

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, joista:

 

2.01.07.01.

Avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

 

2.01.07.01.01.

Peltoviljely

136.

Pellossa viljeltävät tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat

2.01.07.01.02.

Kaupallinen puutarhaviljely

137.

Puutarhassa avomaalla viljeltävät tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat

2.01.07.02.

Kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

138.

Tuoreiden vihannesten, melonien ja mansikoiden katteenalainen viljely

2.01.08.

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja):

 

2.01.08.01.

Avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

140.

Avomaan kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimia)

2.01.08.02.

Kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

141.

Katteen alla viljeltävät kukat ja koristekasvit

2.01.09.

Vihreänä korjattavat kasvit:

 

2.01.09.01.

Lyhytaikaiset nurmikasvit

147.

Lyhytikäiset nurmet

2.01.09.02.

Muut vihreänä korjattavat kasvit:

145.

Muut rehukasvit

2.01.09.02.01.

Rehumaissi

326.

Rehumaissi

2.01.09.02.02.

Palkokasvit

Sekä

327.

Muut säilörehuviljat

Sekä

2.01.09.02.99.

Muut vihreänä korjattavat kasvit, joita ei ole mainittu muualla

328.

Muut rehukasvit

2.01.10.

Peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely

142.

Nurmikasvien siemenet

143.

Muut siemenet

2.01.11.

Muut peltokasvit

148.

Muut peltokasvit, jotka eivät kuulu otsakkeisiin 120–147

149.

Kylvämiseen valmiit muille vuokratut maat, mukaan lukien työntekijöiden käyttöön luontoisetuna annetut maat

2.01.12.01.

Kesanto, jolle ei myönnetä tukea

146.

Kesantomaa

Puuttuvat tiedot, koodi 3: Kesanto, jolle ei myönnetä rahallista tukea

2.01.12.02.

Kesanto, johon sovelletaan tukijärjestelmää ja jota ei käytetä taloudellisesti

146.

Kesantomaa

Puuttuvat tiedot, koodi 8: Viljelemätön maa, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on oikeutettu rahalliseen tukeen

2.03.01.

Nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta

150.

Niityt ja pysyvät laitumet

2.03.02.

Luonnonlaidun

151.

Hoitamaton laidun

2.03.03.

Pysyvä laidun, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on tukikelpoinen

314.

Pysyvä niitty, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on tukikelpoista

2.04.01.

Hedelmä- ja marjaviljelmät

152.

Hedelmäpuu- ja marjaviljelmät

2.04.01.01.

Hedelmälajit, joista:

 

2.04.01.01.01.

lauhkean ilmastovyöhykkeen hedelmät

349.

Omenamaiset hedelmät:

350.

Kivelliset hedelmät

2.04.01.01.02.

subtrooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmät

353.

Trooppiset ja subtrooppiset hedelmät

2.04.01.02.

Marjalajit

352.

Pienhedelmät ja marjat

2.04.01.03.

Pähkinät

351.

Pähkinät

2.04.02.

Sitrushedelmäviljelmät

153.

Sitrushedelmätarhat

2.04.03.

Oliiviviljelmät

154.

Oliivitarhat

2.04.03.01.

Tavallisesti ruokaoliiveja tuottavat

281.

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

2.04.03.02.

Tavallisesti oliiveja öljyntuotantoon tuottavat

282.

Öljyntuotantoon tarkoitetut oliivit

283.

Oliiviöljy

2.04.04.

Viinitarhat, joista tavallisesti:

155.

Viiniköynnökset

2.04.04.01.

Laatuviiniä tuottavat

286.

Suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) varustetun laatuviinin valmistukseen käytettävät rypäleet

292.

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) varustetun laatuviinin valmistukseen käytettävät rypäleet

289.

Suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) varustettu laatuviini

294.

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) varustettu laatuviini

2.04.04.02.

Muita viinejä tuottavat

293.

Muiden viinien valmistukseen käytettävät rypäleet

288.

Erilaiset viiniköynnöksistä saatavat tuotteet: rypäleen puristemehu, viinirypälemehu, brandy, viinietikka ja muut tilalla tuotetut tuotteet

295.

Muut viinit

2.04.04.03.

Syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä tuottavat

285.

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

2.04.04.04.

Rusinoita tuottavat

291.

Rusinat

2.04.05.

Taimitarhat

157.

Taimitarhat

2.04.06.

Muut monivuotiset kasvit

158.

Muut pysyvät viljelmät

2.04.07.

Monivuotiset kasvihuonekasvit

156.

Pysyvät katteenalaiset viljelmät

2.06.01.

Sienet

139.

Sienet

II.   

Kotieläimet

3.01.

Hevoseläimet

22.

Hevoseläimet (kaiken ikäiset)

3.02.01.

Nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat

23.

Teurasvasikat

24.

Muut alle 1-vuotiaat naudat

3.02.02.

Nautaeläimet, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, urospuoliset

25.

Vähintään 1- ja enintään 2-vuotiaat urospuoliset naudat

3.02.03.

Nautaeläimet, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, naaraat

26.

Vähintään 1- ja enintään 2-vuotiaat naaraspuoliset naudat

3.02.04.

Sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

27.

Vähintään 2-vuotiaat urospuoliset naudat

3.02.05.

Hiehot, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

28.

Siitoshiehot

29.

Teurashiehot

3.02.06.

Lypsylehmät

30.

Lypsylehmät

31.

Poistettavat lypsylehmät

3.02.99.

Muut lehmät

32.

Muut lehmät

3.03.01.

Lampaat (kaiken ikäiset)

 

3.03.01.01.

Siitosnaaraat

40.

Uuhet

3.03.01.99.

Muut lampaat

41.

Muut lampaat

3.03.02.

Vuohet (kaiken ikäiset)

 

3.03.02.01.

Siitosnaaraat

38.

Naaraspuoliset siitosvuohet

3.03.02.99.

Muut vuohet

39.

Muut vuohet

3.04.01.

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kiloa

43.

Porsaat

3.04.02.

Siitosemakot, jotka painavat 50 kg tai enemmän

44.

Siitosemakot

3.04.99.

Muut siat

45.

Lihasiat

46.

Muut siat

3.05.01.

Broilerit

47.

Lihakananpojat

3.05.02.

Munivat kanat

48.

Munivat kanat

3.05.03.

Muu siipikarja

49.

Muu siipikarja

3.05.03.01.

Kalkkunat

3.05.03.02.

Ankat

3.05.03.03.

Hanhet

3.05.03.04.

Strutsit

3.05.03.99.

Muu siipikarja, jota ei ole mainittu muualla

3.06.

Kaniinit, siitosnaaraat

34.

Naaraspuoliset siitoskanit

3.07.

Mehiläiset

33.

Mehiläiset

II.   Vuosien 2010, 2013 ja 2016 maatilojen rakennetutkimuksissa käytettäviä ominaisuuksia ryhmittelevät koodit

P45.

Lypsykarja = 3.02.01. (nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat) + 3.02.03. (nautaeläimet, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, naaraat) + 3.02.05. (hiehot, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat) + 3.02.06. (lypsylehmät).

P46.

Lypsykarja = P45 (lypsykarja) + 3.02.02. (nautaeläimet, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset, urospuoliset) + 3.02.04. (sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat) + 3.02.99. (muut lehmät).

GL

Laiduneläimet = 3.01. (hevoseläimet) + P46 (nautaeläimet) + 3.03.01.01. (siitosnaaraat) + 3.03.01.99 (muut lampaat) + 3.03.02.01. (siitosnaaraat) + 3.03.02.99. (muut vuohet)

Jos GL=0

FCP1

Myytäväksi tarkoitettu rehu = 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit) + 2.01.09 (vihreänä korjatut kasvit) + 2.03.01. (nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta) + 2.03.02. (luonnonlaidun)

FCP4

Laiduneläimille tarkoitettu rehu = 0

P17

Juurikasvit = 2.01.03. (perunat) + 2.01.04. (sokerijuurikas) + 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit)

Jos GL>0

FCP1

Myytäväksi tarkoitettu rehu = 0

FCP4

Laidunelämille tarkoitettu rehu = 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit) + 2.01.09. (vihreänä korjatut kasvit) + 2.03.01. (nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta) + 2.03.02. (luonnonlaidun)

P17

Juurikasvit = 2.01.03. (perunat) + 2.01.04. (sokerijuurikas)

P151.

Muu vilja kuin riisi = 2.01.01.01. (tavallinen vehnä tai spelttivehnä) + 2.01.01.02. (durumvehnä) + 2.01.01.03. (ruis) + 2.01.01.04. (ohra) + 2.01.01.05. (kaura) + 2.01.01.06. (viljamaissi) + 2.01.01.99. (muut viljakasvit)

P15.

Vilja = P151 (muu vilja kuin riisi) + 2.01.01.07. (riisi)

P16.

Öljykasvit = 2.01.06.04. (rypsi ja rapsi) + 2.01.06.05. (auringonkukka) + 2.01.06.06. (soija) + 2.01.06.07. (öljypellava) + 2.01.06.08. (muut öljykasvit)

P51.

Siat = 3.04.01. (porsaat, joiden elopaino on alle 20 kiloa) + 3.04.02. (siitosemakot, jotka painavat 50 kiloa tai enemmän) + 3.04.99. (muut siat).

P52.

Siipikarja = 3.05.01. (broilerit) + 3.05.02. (munivat kanat) + 3.05.03. (muu siipikarja).

P1.

Yleisviljely = P15 (viljat) + 2.01.02. (kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit) + 2.01.03. (perunat) + 2.01.04. (sokerijuurikas) + 2.01.06.01. (tupakka) + 2.01.06.02. (humala) + 2.01.06.03. (puuvilla) + P16 (öljykasvit) + 2.01.06.09. (pellava) + 2.01.06.10. (hamppu) + 2.01.06.11. (muut kuitukasvit) + 2.01.06.12. (mauste- ja lääkekasvit) + 2.01.06.99. (muut teollisuuskasvit, joita ei ole mainittu muualla) + 2.01.07.01.01. (tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat puutarhassa avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatoksen alla - peltoviljely) + 2.01.10. (peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely) + 2.01.11. (muut peltokasvit) + 2.01.12.01. (kesanto, jolle ei myönnetä tukea) + FCP1 (myytäväksi tarkoitettu rehu)

P2.

Puutarhaviljely = 2.01.07.01.02. (tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat puutarhassa avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatoksen alla - kaupallinen puutarhaviljely) + 2.01.07.02. (tuoreiden vihannesten, melonien ja mansikoiden katteenalainen viljely kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla) + 2.01.08.01. (kukat ja koristekasvit avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatoksen alla + 2.01.08.02. (kukat ja koristekasvit kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla + 2.06.01. (sienet) + 2.04.05. (taimitarhat)

P3.

Monivuotiset viljelykasvit = 2.04.01. (hedelmä- ja marjaviljelmät) + 2.04.02. (sitrushedelmäviljelmät) + 2.04.03. (oliiviviljelmät) + 2.04.04. (viinitarhat) + 2.04.06. (muut monivuotiset kasvit) + 2.04.07. (monivuotiset kasvihuonekasvit)

P4.

Laiduneläimet ja rehu = GL (laiduneläimet) + FCP4 (laiduneläimille tarkoitettu rehu)

P5.

Yksimahaiset = P51 (siat) + P52 (siipikarja) + 3.06. (kaniinit, siitosnaaraat)

C.   TUOTANTOSUUNTIEN MÄÄRITTELY

Tuotantosuunnat määritellään ottaen huomioon kaksi tekijää:

a)

Kyseessä olevien ominaisuuksien luonne

Nämä ominaisuudet viittaavat vuosien 2010, 2013 ja 2016 maatilojen rakennetutkimuksissa tutkittujen ominaisuuksien luetteloon. Ne ilmaistaan käyttämällä tämän liitteen B osan I kohdassa olevassa vastaavuustaulukossa esitettyjä koodeja tai tämän liitteen B osan II kohdassa esitettyjä koodeja, joihin on ryhmitelty useita ominaisuuksia (2).

b)

Rajat luokkarajojen määrittelyssä

Ellei toisin ole esitetty, nämä rajat ilmaistaan tilan kokonaisstandardituotoksen murto-osina.

Erikoistuneet tilat – Vihannesten viljely

Tuotantosuunnat

Määritelmä

Ominaisuuksien koodit ja rajat

(viittaus tämän liitteen B kohtaan)

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuunta

Koodi

 

Koodi

 

Koodi

 

1

Peltoviljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

Yleisviljely eli viljat, siementen tuotantoon tarkoitetut kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit, öljykasvit, perunat, sokerijuurikas, teollisuuskasvit, peltoviljellyt tuoreet vihannekset, melonit, mansikat, peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely, muut peltokasvit, kesanto ja myytäväksi tarkoitettu rehu > 2/3

P1 > 2/3

15

Viljojen, öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

 

 

Viljat, öljykasvit, kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Viljojen (ei kuitenkaan riisin), öljykasvien ja valkuaiskasvien viljelyyn erikoistuneet

Viljat (ei kuitenkaan riisi), öljykasvit, kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Riisin viljelyyn erikoistuneet

Riisi > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Yhdistetty viljojen öljykasvien, valkuaiskasvien ja riisin viljely

Luokan 15 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 151 ja 152 kuuluvat tilat

 

16

Yleinen peltoviljely

 

 

Yleisviljely > 2/3; viljat, öljykasvit, kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Juurikasvien viljelyyn erikoistuneet

Peruna, sokerijuurikas, rehujuurikasvit ja rehukaalit > 2/3

P17 > 2/3

162

Yhdistetty viljojen, öljykasvien, valkuaiskasvien ja juurikasvien viljely

Viljat, öljykasvit, kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit > 1/3; juurikasvit > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Peltovihannesten viljelyyn erikoistuneet

Peltoviljellyt tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Tupakan viljelyyn erikoistuneet

Tupakka > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Puuvillan viljelyyn erikoistuneet

Puuvilla > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Erilaisten peltokasvien yhdistetty viljely

Luokan 16 tilat, eivät kuitenkaan luokkiin 161, 162, 163, 164 ja 165 kuuluvat tilat

 

2

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

Tuoreet vihannekset, melonit, mansikat, kaupallinen puutarhaviljely ja lasin alla, kukat ja koristekasvit avomaalla ja lasin alla, sienet ja taimitarhat > 2/3

P2 > 2/3

21

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – kasvihuoneviljely

 

 

Tuoreet vihannekset, melonit, mansikat ja kukat ja koristekasvit kasvihuoneessa > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Vihannesten kasvihuoneviljelyyn erikoistuneet

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat kasvihuoneessa > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Kukkien ja koristekasvien sisäviljelyyn erikoistuneet

Kukat ja koristekasvit kasvihuoneessa > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Kasvien sekatuotantoon kasvihuoneviljelyssä erikoistuneet

Luokan 21 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 211 ja 212 kuuluvat tilat

 

22

Puutarhaviljelyyn erikoistuneet – avomaaviljely

 

 

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, kaupallinen puutarhaviljely, kukat ja koristekasvit avomaalla > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Vihannesten avomaaviljelyyn erikoistuneet

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, kaupallinen puutarhaviljely > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Kukkien ja koristekasvien avomaaviljelyyn erikoistuneet

Kukat ja koristekasvit avomaalla > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Kasvien sekatuotantoon avomaaviljelyssä erikoistuneet

Luokan 22 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 221 ja 222 kuuluvat tilat

 

23

Muu puutarhaviljely

 

 

Puutarhatilat, joilla sisäviljelyä ≤ 2/3 ja avomaaviljelyä ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Sienten viljelyyn erikoistuneet

Sienet > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Erikoistuneet taimitarhat

Taimitarhat > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Erilaisia puutarhaviljelymuotoja

Luokan 23 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 231 ja 232 kuuluvat tilat

 

3

Monivuotisten kasvien viljelyyn erikoistuneet

 

 

 

 

Hedelmä- ja marjaviljelmät, sitrushedelmäviljelmät, oliivien viljely, viinitarhat, muut monivuotiset kasvit ja monivuotiset lasin alla viljeltävät kasvit > 2/3

P3 > 2/3

35

Erikoistuneet viinitarhat

 

 

Viinitarhat > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

Viinitarhat, jotka tavallisesti tuottavat laatuviiniä > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Muiden kuin laatuviinien tuotantoon erikoistuneet

Viinitarhat, jotka tavallisesti tuottavat muita viinejä > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Syötäväksi tarkoitettujen rypäleiden viljelyyn erikoistuneet

Viinitarhat, jotka tavallisesti tuottavat syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Muut viinitarhat

Luokan 35 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 351, 352 ja 353 kuuluvat tilat

 

36

Sitrushedelmien ja muiden hedelmien viljelyyn erikoistuneet

 

 

Hedelmät, marjat ja sitrushedelmät > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Hedelmien viljelyyn erikoistuneet (muut kuin sitrushedelmät, trooppiset hedelmät ja pähkinät)

Lauhkean ilmastovyöhykkeen hedelmät ja marjat > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Sitrushedelmien viljelyyn erikoistuneet

Sitrushedelmät > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Pähkinöiden viljelyyn erikoistuneet

Pähkinät > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Trooppisten hedelmien viljelyyn erikoistuneet

Trooppiset hedelmät > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Hedelmien, sitrushedelmien, trooppisten hedelmien ja pähkinöiden sekatuotantoon erikoistuneet

Luokan 36 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 361, 362, 363 ja 364 kuuluvat tilat

 

37

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

370

Oliivien viljelyyn erikoistuneet

Oliivit > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely

380

Erilaisten monivuotisten kasvien yhdistetty viljely

Luokan 3 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 35, 36 ja 37 kuuluvat tilat

 


Erikoistuneet tilat – Kotieläintuotanto

Tuotantosuunnat

Määritelmä

Ominaisuuksien koodit ja rajat

(viittaus tämän liitteen B kohtaan)

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuunta

Koodi

 

Koodi

 

Koodi

 

4

Laiduneläinten kasvatukseen erikoistuneet

 

 

 

 

Laiduneläimille tarkoitettu rehu (eli rehujuurikasvit ja rehukaalit, vihreänä korjatut kasvit, laidun ja niityt, luonnonlaidun) ja laiduneläimet (eli hevoseläimet, kaikentyyppiset naudat, lampaat ja vuohet) > 2/3

P4 > 2/3

45

Maitotalouteen erikoistuneet

 

 

Lypsylehmät > 3/4 kaikista laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/3 laiduneläimistä ja rehusta

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Nautakarjan kasvatukseen ja lihotukseen erikoistuneet

 

 

Kaikki nautaeläimet (eli alle vuoden ikäiset nautaeläimet, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset nautaeläimet ja vähintään kahden vuoden ikäisten nautaeläimet (urospuoliset, hiehot, lypsylehmät ja muut lehmät)) > 2/3 laiduneläimistä; lypsylehmät ≤ 1/10 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/3 laiduneläimistä ja rehusta

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Nautakarja – yhdistetty maitotalous, nautakarjan kasvatus ja lihotus

 

 

Kaikki nautaeläimet > 2/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/10 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/3 laiduneläimistä ja rehusta; pois luettuina luokkaan 45 kuuluvat tilat

P46 > 2/3 GL; 03.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; ei kuitenkaan 45

48

Lampaiden, vuohien ja muiden laiduneläinten kasvatus

 

 

Kaikki nautaeläimet ≤ 2/3 laiduneläimistä

P46 ≤ 2/3

481

Lampaiden kasvatukseen erikoistuneet

Lampaat > 2/3 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/3 laiduneläimistä ja rehusta

03.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Yhdistetty lampaiden kasvatus ja nautakarjankasvatus

Kaikki nautaeläimet > 1/3 laiduneläimistä, lampaat > 1/3 laidunelämistä ja laiduneläimet > 1/3 laiduneläimistä ja rehusta

P46 > 1/3 GL; 03.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Vuohien kasvatukseen erikoistuneet

Vuohet > 2/3 laiduneläimistä; laiduneläimet > 1/3 laiduneläimistä ja rehusta

03.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Erilaisten laiduneläinten kasvatus

Luokan 48 tilat, eivät kuitenkaan luokkiin 481, 482 ja 483 kuuluvat tilat

 

5

Yksimahaisten kasvatukseen erikoistuneet

 

 

 

 

Yksimahaiset eli siat (porsaat, siitosemakot, muut siat), siipikarja (broilerit, munivat kanat, muu siipikarja) ja naaraspuoliset siitoskaniinit > 2/3

P5 > 2/3

51

Sikatalouteen erikoistuneet

 

 

Siat > 2/3

P51 > 2/3

511

Sikojen kasvatukseen erikoistuneet

Siitosemakot > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Sikojen lihotukseen erikoistuneet

Porsaat ja muut siat > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Yhdistetty sikojen kasvatus ja lihotus

Luokan 51 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 511 ja 512 kuuluvat tilat

 

52

Siipikarjatalouteen erikoistuneet

 

 

Siipikarja > 2/3

P52 > 2/3

521

Munantuotantoon erikoistuneet

Munivat kanat > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Siipikarjanlihan tuotantoon erikoistuneet

Broilerit ja muu siipikarja > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Yhdistetty munantuotanto ja siipikarjanlihan tuotanto

Luokan 52 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 521 ja 522 kuuluvat tilat

 

53

Erilaisten yksimahaisten yhdistetty kasvatus

 

 

Luokan 5 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 51 ja 52 kuuluvat tilat

 


Sekatilat

Tuotantosuunnat

Määritelmä

Ominaisuuksien koodit ja rajat

(viittaus tämän liitteen B kohtaan)

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuunta

Koodi

 

Koodi

 

Koodi

 

6

Sekaviljely

61

Sekaviljely

 

 

Yleisviljely, puutarhaviljely ja monivuotiset kasvit > 2/3 mutta {yleisviljely ≤ 2/3 ja puutarhaviljely ≤ 2/3 ja monivuotiset kasvit ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Yhdistetty kauppapuutarhaviljely ja monivuotisten kasvien viljely

Puutarhaviljely > 1/3; monivuotiset kasvit > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Yhdistetty pelto- ja puutarhaviljely

Yleisviljely > 1/3; puutarhaviljely > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Yhdistetty pelto- ja viinitarhaviljely

Yleisviljely > 1/3; viinitarhat > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04. > 1/3

614

Yhdistetty peltoviljely ja monivuotisten kasvien viljely

Yleisviljely > 1/3; monivuotiset kasvit >1/3; viinitarhat > 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04. ≤ 1/3

615

Sekaviljely, pääasiassa peltoviljely

Yleisviljely > 1/3; ei muuta toimintaa > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Muu sekaviljely

Luokan 61 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 611, 612, 613, 614 ja 615 kuuluvat tilat

 

7

Sekakarjatilat

 

 

 

 

Laiduneläimet ja rehu ja yksimahaiset > 2/3; laiduneläimet ja rehu ≤ 2/3; yksimahaiset ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Sekakarjan, pääasiassa laiduneläinten kasvatus

 

 

Laiduneläimet ja rehu > yksimahaiset

P4 > P5

731

Sekakarjan, pääasiassa lypsykarjan kasvatus

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta

P45 > 1/3 GL; 03.02.06.> 1/2 P45;

732

Sekakarjan, pääasiassa muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

Luokan 73 tilat, ei kuitenkaan luokkaan 731 kuuluvat tilat

 

74

Sekakarjan, pääasiassa yksimahaisten kasvatus

 

 

Laiduneläimet ja rehu > yksimahaiset

P4 ≤ P5

741

Sekakarjaa: yksimahaisten ja lypsykarjan kasvatus

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; yksimahaiset > 1/3, lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Sekakarjaa: yksimahaisten ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

Luokan 74 tilat, ei kuitenkaan luokkaan 741 kuuluvat tilat

 

8

Sekaviljely ja sekakarjatilat

 

 

 

 

Tilat, joita ei lueta luokkiin 1-7

 

83

Yhdistetty peltoviljely ja laiduneläinten kasvatus

 

 

Yleisviljely > 1/3; laiduneläimet ja rehu > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Yhdistetty peltoviljely ja maitokarjan kasvatus

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta; lypsykarja < yleisviljely

P45 > 1/3 GL; 03.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Yhdistetty maitokarjan kasvatus ja peltoviljely

Lypsykarja > 1/3 laiduneläimistä; lypsylehmät > 1/2 lypsykarjasta; lypsykarja ≥ yleisviljely

P45 > 1/3 GL; 03.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Yhdistetty peltoviljely ja muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus

Yleisviljely > laiduneläimet ja rehu, ei kuitenkaan luokkaan 831 kuuluvat tilat

P1 > P4; ei kuitenkaan 831

834

Muiden laiduneläinten kuin lypsykarjan kasvatus ja peltoviljely

Luokan 83 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 831, 832 ja 833 kuuluvat tilat

 

84

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

 

 

Luokan 8 tilat, ei kuitenkaan luokkaan 83 kuuluvat tilat

 

841

Yhdistetty peltoviljely ja yksimahaisten kasvatus

Yleisviljely > 1/3; yksimahaiset > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Monivuotisten kasvien viljely ja laiduneläinten kasvatus

Monivuotiset kasvit > 1/3; laiduneläimet ja rehu > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Mehiläishoito

Mehiläiset > 2/3

3.7. > 2/3

844

Erilaisten kasvien viljely ja karjankasvatus

Luokan 84 tilat, ei kuitenkaan luokkiin 841, 842 ja 843 kuuluvat tilat

 


Luokittelemattomat tilat

Tuotantosuunnat

Määritelmä

Ominaisuuksien koodit ja rajat

(viittaus tämän liitteen B kohtaan)

Yleistuotantosuunta

Päätuotantosuunta

Erityistuotantosuunta

Koodi

 

Koodi

 

Koodi

 

9

Luokittelemattomat tilat

 

 

 

 

Luokittelemattomat tilat

Kokonaisstandardituotos = 0


(1)  EUVL L 237, 4.9.2008, s. 18.

(2)  Ominaisuuksia 2.01.05. (rehujuurikasvit ja rehukaalit), 2.01.09. (vihreänä korjattavat kasvit), 2.01.12.01. (kesanto, jolle ei myönnetä tukea), 2.01.12.02. (kesanto, johon sovelletaan tukijärjestelmää ja jota ei käytetä taloudellisesti), 2.02. (kotipuutarhat), 2.03.01. (nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta), 2.03.02. (luonnonlaidun), 2.03.03. (pysyvä laidun, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on tukikelpoinen), 3.02.01. (nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat), 3.03.01.99. (muut lampaat), 3.03.02.99. (muut vuohet) ja 3.04.01. (porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg) käytetään vain tietyin edellytyksin (ks. liitteessä IV oleva 5 kohta).


LIITE II

MAATILOJEN TALOUDELLINEN KOKO

A.   MAATILAN TALOUDELLINEN KOKO

Tilan taloudellinen koko mitataan tilan kokonaisstandardituotoksena ja ilmaistaan euroina.

B.   MAATILOJEN TALOUDELLISET KOKOLUOKAT

Maatilat luokitellaan kokoluokkiin, joiden rajat ovat seuraavat:

Luokka

Rajat euroina

I

alle 2 000 euroa

II

2 000–4 000 euroa

III

4 000–8 000 euroa

IV

8 000–15 000 euroa

V

15 000–25 000 euroa

VI

25 000–50 000 euroa

VII

50 000–100 000 euroa

VIII

100 000–250 000 euroa

IX

250 000–500 000 euroa

X

500 000–750 000 euroa

XI

750 000–1 000 000 euroa

XII

1 000 000–1 500 000 euroa

XIII

1 500 000–3 000 000 euroa

XIV

vähintään 3 000 000 euroa

Maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa ja maatiloja koskevien yhteisön tilastotietojen keruuta koskevissa säännöissä voidaan täsmentää, että edellä olevat kokoluokat IV ja V, VIII ja IX, X ja XI, XII–XIV tai X–XIV yhdistetään.

Jäsenvaltioiden olisi asetuksen 79/65/ETY 4 artiklan 1 kohtaa soveltaessaan vahvistettava maatilan taloudellisen koon rajat maatalouden kirjanpidon tietoverkon seuranta-alaa varten siten, että ne vastaavat edellä olevia kokoluokkia.


LIITE III

SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄ MUU ANSIOTOIMINTA

A.   SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄN MUUN ANSIOTOIMINNAN MÄÄRITELMÄ

Suoraan tilan toimintaan liittyvä muu ansiotoiminta kuin maataloustoiminta pitää sisällään maataloustyötä lukuun ottamatta kaikki toimet, jotka liittyvät suoraan maatilaan ja joilla on taloudellista vaikutusta maatilaan. Ne ovat toimia, joihin käytetään joko maatilan resursseja (aluetta, rakennuksia, koneita, maataloustuotteita jne.) tai tuotteita.

B.   SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄN MUUN ANSIOTOIMINNAN OSUUDEN ARVIOIMINEN

Suoraan tilan toimintaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuus tilan lopputuotoksesta arvioidaan muun ansiotoiminnan osuutena tilan kokonaisliikevaihdosta (suorat tuet mukaan luettuina) seuraavasti:

Formula

C.   SUORAAN TILAN TOIMINTAAN LIITTYVÄN MUUN ANSIOTOIMINNAN OSUUTTA KUVASTAVAT LUOKAT

Tilat luokitellaan sen mukaan, mikä on suoraan tilan toimintaan liittyvän muun ansiotoiminnan osuus lopputuotoksesta, seuraavasti:

Luokka

Raja prosenttiosuutena

I

0–10 %

II

yli 10 % – 50 %

III

yli 50 % – 100 %


LIITE IV

STANDARDITUOTOKSET

1.   STANDARDITUOTOKSEN MÄÄRITELMÄ JA LASKENTAPERIAATTEET

a)   Maatalousominaisuuden tuotos tarkoittaa maatalouden bruttotuotannon rahallista arvoa tuottajahintoina.

Standardituotoksella tarkoitetaan tuotoksen arvoa, joka vastaa kunkin maatalousominaisuuden keskimääräistä tilannetta tietyllä alueella.

b)   Tuotos on päätuotteen/päätuotteiden ja sivutuotteen/sivutuotteiden arvojen summa.

Arvot lasketaan kertomalla yksikkökohtainen tuotanto tuottajahinnalla. Alv:a, tuoteveroja ja suoria tukia ei oteta lukuun.

c)   Tuotantojakso

Standardituotokset vastaavat 12 kuukauden tuotantojaksoa (kalenterivuosi tai maatalouden satovuosi).

Viljely- ja karjataloustuotteille, joiden tuotantojakso on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, lasketaan 12 kuukauden kasvua tai tuotantoa vastaava standardituotos.

d)   Perustiedot ja viitejakso

Standardituotokset määritellään b alakohdassa esitettyjen tekijöiden avulla. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioissa kerätään perustiedot viitejaksolta, joka kattaa viisi perättäistä kalenterivuotta tai maatalouden satovuotta. Viitejakso on sama kaikille jäsenvaltioille ja komissio vahvistaa sen. Esimerkiksi viitejaksoa ”2007” vastaavat standardituotokset liittyvät kalenterivuosiin 2005, 2006, 2007, 2008 ja 2009 tai maatalouden satovuosiin 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ja 2009/2010.

e)   Yksiköt

1.   Fyysiset yksiköt:

a)

Standardituotokset viljelykasvien ominaisuuksille määritellään hehtaareissa ilmaistun alan perusteella.

Sienille standardituotokset kuitenkin määritellään kaikkien perättäisten vuotuisten satojen bruttotuotoksen perusteella ja ilmaistaan viljelyalan 100 m2:ä kohti. Kun näitä tietoja käytetään maatilojen kirjanpidon tietoverkon yhteydessä, siten määritelty standardituotos jaetaan perättäisten vuotuisten satojen lukumäärällä, jonka jäsenvaltiot ilmoittavat.

b)

Karjaa koskevien ominaisuuksien standardituotos määritellään pääluvun mukaan, lukuun ottamatta siipikarjaa, joille se määritellään 100 eläimen mukaan, ja mehiläisiä, joilla yksikkönä on mehiläispesä.

2)   Rahayksiköt ja pyöristäminen

Standardituotoksen määrittämisessä käytettävät perustiedot ja lasketut standardituotokset ilmaistaan euroina. Talous- ja rahaliittoon kuulumattomien jäsenvaltioiden standardituotokset muunnetaan euroiksi tämän liitteen 1 kohdan d alakohdassa määritetyn viitejakson keskimääräisiä valuuttakursseja käyttäen. Komissio ilmoittaa nämä kurssit kyseessä oleville jäsenvaltioille.

Standardituotokset voidaan tarvittaessa pyöristää lähimpään viiteen euroon.

2.   STANDARDITUOTOSTEN JAOTTELU

a)   Viljelykasvien ja karjan ominaisuuksien mukaan

Standardituotokset määritellään kaikille yhteisön maatalouden rakennetutkimuksen otsikoita vastaaville maatalousominaisuuksille kyseisissä tutkimuksissa vahvistetulla tavalla.

b)   Maantieteellinen jaottelu

Standardituotokset määritellään ainakin sellaisten maantieteellisten yksiköiden perusteella, jotka vastaavat maatalouden rakennetutkimuksissa ja maatilojen kirjanpidon tietoverkossa käytettyjä maantieteellisiä yksiköitä. Epäsuotuisia alueita ja vuoristoalueita ei pidetä maantieteellisinä yksiköinä.

Standardituotosta ei määritellä ominaisuudelle, joka ei esiinny kyseisellä alueella.

3.   STANDARDITUOTOSTEN MÄÄRITTÄMISEEN KÄYTETTÄVIEN TIETOJEN KERÄÄMINEN

a)

Standardituotosten määrittämiseen käytettävät perustiedot on uudistettava vähintään aina, kun maatilojen rakennetutkimus tehdään laskentana.

b)

Kahden laskentana tehtävän yhteisön maatilojen rakennetutkimuksen välisenä aikana standardituotoksia on päivitettävä aina, kun suoritetaan maatilojen rakennetutkimus. Päivitys tehdään

joko uudistamalla perustiedot a alakohdassa määritellyllä tavalla;

tai käyttämällä laskentamenetelmää, jolla standardituotokset voidaan ajanmukaistaa. Tällaiseen menetelmään sovellettavat periaatteet vahvistetaan yhteisön tasolla.

4.   TÄYTÄNTÖÖNPANO

Jäsenvaltiot vastaavat tämän liitteen säännösten mukaisesti standardituotosten laskemiseen tarvittavien perustietojen keräämisestä ja niiden muuntamisesta euroiksi sekä tapauksen mukaan päivitysmenetelmien soveltamiseen tarvittavien tietojen keräämisestä.

5.   ERITYISTAPAUSTEN KÄSITTELY

Standardituotosten laskemiseksi tietyntyyppisille ominaisuuksille sovelletaan seuraavia erityissääntöjä:

a)   Kesanto, jolle ei myönnetä tukea

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa kesantoja, joille ei myönnetä tukea, koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla on muita positiivisia standardituotoksia.

b)   Kesanto, johon sovelletaan tukijärjestelmää ja jota ei käytetä taloudellisesti, sekä pysyvä laidun, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on tukikelpoinen

Koska tukikelpoisesta maasta, jota ei käytetä taloudellisesti, saatava tuotanto rajoittuu suoriin tukiin, standardituotokseksi katsotaan nolla.

c)   Kotipuutarhat

Koska kotipuutarhan tuotanto on tavallisesti tarkoitettu sen pitäjän omaan kulutukseen eikä myyntiin, standardituotokseksi katsotaan nolla.

d)   Kotieläimet

Karjaa koskevat ominaisuudet jaotellaan ikäluokittain. Tuotos vastaa eläimen kasvun arvoa sinä aikana, kun se kuuluu tiettyyn luokkaan. Toisin sanoen tuotos vastaa erotusta niiden arvojen välillä, jotka eläimellä on sen poistuessa luokasta ja siirtyessä luokkaan (sitä kutsutaan myös jälleenhankinta-arvoksi).

e)   Nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa alle vuoden ikäisiä nautaeläimiä koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla on enemmän alle vuoden ikäisiä nautaeläimiä kuin lehmiä. Huomioon otetaan ainoastaan se standardituotos, joka liittyy lehmien lukumäärän ylittävään alle vuoden ikäisten nautaeläinten määrään.

f)   Muut lampaat ja muut vuohet

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa muita lampaita koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla ei ole siitosuuhia.

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa muita vuohia koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla ei ole siitoskuttuja.

g)   Porsaat

Tilan kokonaisstandardituotosta laskettaessa porsaita koskeva standardituotos otetaan huomioon vain, jos tilalla ei ole siitosemakkoja.

h)   Rehu

Jos tilalla ei ole laidunkarjaa (hevoseläimiä, nautaeläimiä, lampaita tai vuohia), rehun (juurikasvit, rehukaalit, vihreänä korjattavat kasvit, laitumet ja niityt) katsotaan olevan tarkoitettu myytäväksi ja olevan osa yleisviljelyn tuotosta.

Jos tilalla on laiduneläimiä, rehun katsotaan olevan laiduneläimille tarkoitettua ja olevan osa laiduneläinten ja rehun tuotosta.


LIITE V

Vastaavuustaulukko

Päätös 85/377/ETY

Tämä asetus

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan toinen kohta

2 artiklan 1 ja 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

3–5 artikla

6 artikla

2 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan johdantokappale

7 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c alakohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan neljäs luetelmakohta

7 artiklan toinen kohta

7 artiklan kolmas kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8 ja 9 artikla

3 artikla

4, 2 ja 7 artikla

10 artikla

11 artikla

12 artikla

8 artikla

Liite I

Liite IV

Liite II

Liite I

Liite III

Liite II

Liite III

Liite V


13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1243/2008,

tehty 12 päivänä joulukuuta 2008,

direktiivin 2006/141/EY liitteiden III ja VI muuttamisesta tiettyjen äidinmaidonkorvikkeiden koostumusvaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta (2)22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/141/EY määritellään muun muassa äidinmaidonkorvikkeiden koostumusta koskevat vaatimukset.

(2)

Direktiivissä 2006/141/EY säädetään, että ainoastaan sen liitteessä III lueteltuja aineita voidaan käyttää äidinmaidonkorvikkeen valmistukseen muun muassa aminohappojen ja muiden typpiyhdisteiden saannin turvaamiseksi.

(3)

Kyseisen direktiivin liite III olisi muutettava niin, että L-arginiinin ja sen hydrokloridin käyttö olisi sallittua äidinmaidonkorvikkeissa.

(4)

Lisäksi direktiivissä 2006/141/EY säädetään, että äidinmaidonkorvikkeiden, jotka on valmistettu liitteessä I olevassa 2.2 kohdassa määritellyistä proteiinihydrolysaateista, joiden proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) välillä, on oltava liitteessä VI esitettyjen soveltuvien eritelmien mukaisia. Kyseisessä liitteessä eritellään lehmänmaidon proteiinista saatujen heraproteiinien hydrolysaateista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden proteiinipitoisuutta ja proteiininlähdettä sekä valmistuksessa käytetyn proteiinin käsittelyä koskevat vaatimukset.

(5)

Lehmänmaidon proteiinista saatuihin heraproteiinihydrolysaatteihin perustuvien äidinmaidonkorvikkeiden markkinoille saattamisen sallimisesta kahden vuoden ajaksi (3)27 päivänä lokakuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1609/2006 annetaan lupa lehmänmaidon proteiinista saatujen heraproteiinihydrolysaatteihin perustuvien äidinmaidonkorvikkeiden markkinoille saattamiselle liitteessä esitettyjen proteiinipitoisuutta, proteiinilähdettä, proteiinin käsittelyä ja laatua koskevien vaatimusten mukaisesti. Luvan voimassaolo päättyy 27 päivänä lokakuuta 2008.

(6)

Direktiivissä 2006/141/EY annetaan pysyvä perusta asetuksessa (EY) N:o 1609/2006 säädetylle luvalle. Direktiivin 2006/141/EY liitteessä VI eritellään kyseisten äidinmaidonkorvikkeiden proteiinipitoisuutta ja proteiinilähdettä sekä proteiinin käsittelyä koskevat vaatimukset. Liitteessä ei kuitenkaan mainittu erityisiä proteiinin laatuun liittyviä koostumusvaatimuksia. Näiden vaatimusten puuttuminen estäisi sellaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamisen, joka on valmistettu proteiinihydrolysaateista asetuksen (EY) N:o 1609/2006 voimassaolon päättymisen jälkeen.

(7)

Proteiinin laatua koskevat puuttuvat vaatimukset, jotka sisältyivät asetuksessa (EY) N:o 1609/2006 säädettyyn lupaan, olisi lisättävä direktiivin 2006/141/EY liitteeseen VI. Sen vuoksi kyseistä liitettä olisi muutettava.

(8)

Jotta äidinmaidonkorvikkeiden markkinoiden häiriintyminen voidaan välttää, tätä asetusta olisi sovellettava 28 päivästä lokakuuta 2008.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/141/EY liitteet III ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 28.10.2006, s. 9.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2006/141/EY liitteet III ja VI seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä III olevaan 3 kohtaan luettelon Aminohapot ja muut typpiyhdisteet alkuun seuraava aine:

”L-arginiini ja sen hydrokloridi (1)

2)

Lisätään liitteeseen VI 4 kohta seuraavasti:

”4.   Proteiinin laatu

Rintamaidon välttämättömät ja ehdollisesti välttämättömät aminohapot, ilmoitettuna milligrammoina 100 kJ:a ja 100 kcal:a kohti, ovat seuraavat:

 

100 kJ:a kohti (2)

100 kcal:a kohti

Arginiini

16

69

Kystiini

6

24

Histidiini

11

45

Isoleusiini

17

72

Leusiini

37

156

Lysiini

29

122

Metioniini

7

29

Fenylalaniini

15

62

Treoniini

19

80

Tryptofaani

7

30

Tyrosiini

14

59

Valiini

19

80


(1)  L-arginiinia ja sen hydrokloridia käytetään ainoastaan 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen äidinmaidonkorvikkeiden valmistuksessa.”

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1244/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodžan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1614/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 76 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö myönsi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 980/2005 (3) yleisiä tullietuuksia Kambodžalle. Asetuksen (EY) N:o 980/2005 voimassaolon on määrä päättyä 31 päivänä joulukuuta 2008, mutta se korvataan 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen neuvoston asetuksella (EY) 732/2008 (4), jossa vahvistetaan, että yhteisö myöntää mainitut tullietuudet Kambodžalle.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädetään myös kyseisen määritelmän poikkeuksesta niiden vähiten kehittyneiden edunsaajamaiden hyväksi, joihin sovelletaan yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) ja jotka esittävät asiaa koskevan pyynnön yhteisölle.

(3)

Kambodžalle on myönnetty tällainen poikkeus eräiden tekstiilituotteiden osalta komission asetuksella (EY) N:o 1614/2000 (5), jonka voimassaoloa on pidennetty monta kertaa; poikkeuksen voimassaolon on määrä päättyä 31 päivänä joulukuuta 2008.

(4)

Kambodža toimitti 31 päivänä heinäkuuta ja 15 päivänä lokakuuta 2008 päivätyillä kirjeillä pyynnön poikkeuksen voimassaolon jatkamisesta asetuksen (ETY) N:o 2454/93 76 artiklan mukaisesti.

(5)

Kun asetuksen (EY) N:o 1614/2000 voimassaoloaikaa jatkettiin edellisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1807/2006 (6), oletuksena oli, että uusia, yksinkertaisempia ja kehitystä paremmin edistäviä GSP-alkuperäsääntöjä voitaisiin soveltaa ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä. Uusia GSP-alkuperäsääntöjä ei ole kuitenkaan vielä annettu eikä niitä todennäköisesti anneta ennen vuoden 2009 loppua.

(6)

Hakemuksessa osoitetaan, että alkuperäsääntöjen soveltaminen riittävään valmistukseen ja käsittelyyn sekä alueelliseen kumulaatioon vaikuttaisi huomattavasti Kambodžan vaatetusteollisuuden valmiuteen jatkaa vientiään yhteisöön ja vaikeuttaisi investointeja. Tämän johdosta yhä useampi yritys lopettaisi toimintansa ja työttömyys kasvaisi Kambodžassa. Lisäksi näyttää siltä, että nykyisin sovellettavien GSP-alkuperäsääntöjen soveltaminen jopa lyhytaikaisesti voi aiheuttaa edellä mainitut seuraukset.

(7)

Poikkeuksen voimassaoloa olisi jatkettava siihen asti, kun uudet GSP-alkuperäsäännöt on annettu ja pantu täytäntöön. Koska mainittua poikkeusta soveltaen tehtävät pitkän aikavälin sopimukset ovat erityisen tärkeitä Kambodžan tuotannonalan vakaudelle ja kasvulle, myönnettävän voimassaolon pidennyksen olisi oltava riittävän pitkä, jotta talouden toimijat voivat tehdä tällaisia sopimuksia.

(8)

Tulevien uusien alkuperäsääntöjen mukaisesti sellaisille kambodžalaisille tuotteille, joille voidaan tällä hetkellä myöntää tullietuuskohtelu ainoastaan poikkeusta soveltamalla, olisi tulevaisuudessa voitava myöntää tullietuuskohtelu uusia alkuperäsääntöjä soveltamalla. Poikkeuksesta tulee tuolloin tarpeeton. Jotta tilanne olisi toimijoiden kannalta selkeä, on tarpeen kumota asetus (EY) N:o 1614/2000 siitä päivästä alkaen, jona uusia alkuperäsääntöjä aletaan soveltaa.

(9)

Poikkeuksen olisi sen vuoksi oltava voimassa siihen päivään asti, jona asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädettäviä uusia alkuperäsääntöjä aletaan soveltaa, mutta sen voimassaolon olisi joka tapauksessa päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2010.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1614/2000 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1614/2000 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan tuotteisiin, jotka kuljetetaan suoraan Kambodžasta ja tuodaan yhteisöön kullekin tuotteelle liitteessä lueteltujen vuotuisten määrien rajoissa 15 päivästä heinäkuuta 2000 alkaen siihen päivään saakka, jona yleisessä tullietuusjärjestelmässä sovellettavan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää koskevaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muutosta aletaan soveltaa, mutta mainitun poikkeuksen voimassaolon on joka tapauksessa päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2010.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  EYVL L 185, 25.7.2000, s. 46.

(6)  EUVL L 343, 8.12.2006, s. 71.


13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1245/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Nepalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1615/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 76 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö myönsi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 980/2005 (3) yleisiä tullietuuksia Nepalille. Asetuksen (EY) N:o 980/2005 voimassaolon on määrä päättyä 31 päivänä joulukuuta 2008, mutta se korvataan 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen neuvoston asetuksella (EY) N:o 732/2008 (4), jossa vahvistetaan, että yhteisö myöntää mainitut tullietuudet Nepalille.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädetään myös kyseisen määritelmän poikkeuksesta niiden vähiten kehittyneiden edunsaajamaiden hyväksi, joihin sovelletaan yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) ja jotka esittävät asiaa koskevan pyynnön yhteisölle.

(3)

Nepalille on myönnetty tällainen poikkeus eräiden tekstiilituotteiden osalta komission asetuksella (EY) N:o 1615/2000 (5), jonka voimassaoloa on pidennetty monta kertaa; poikkeuksen voimassaolon on määrä päättyä 31 päivänä joulukuuta 2008.

(4)

Nepal toimitti 9 päivänä heinäkuuta ja 3 päivänä lokakuuta 2008 päivätyillä kirjeillä pyynnön poikkeuksen voimassaolon jatkamisesta asetuksen (ETY) N:o 2454/93 76 artiklan mukaisesti.

(5)

Kun asetuksen (EY) N:o 1615/2000 voimassaoloaikaa jatkettiin edellisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1808/2006 (6), oletuksena oli, että uusia, yksinkertaisempia ja kehitystä paremmin edistäviä GSP-alkuperäsääntöjä voitaisiin soveltaa ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä. Uusia GSP-alkuperäsääntöjä ei ole kuitenkaan vielä annettu eikä niitä todennäköisesti anneta ennen vuoden 2009 loppua.

(6)

Hakemuksessa osoitetaan, että alkuperäsääntöjen soveltaminen riittävään valmistukseen ja käsittelyyn sekä alueelliseen kumulaatioon vaikuttaisi huomattavasti Nepalin vaatetusteollisuuden valmiuteen jatkaa vientiään yhteisöön ja vaikeuttaisi investointeja. Tämän johdosta yhä useampi yritys lopettaisi toimintansa ja työttömyys kasvaisi Nepalissa. Lisäksi näyttää siltä, että nykyisin sovellettavien GSP-alkuperäsääntöjen soveltaminen jopa lyhytaikaisesti voi aiheuttaa edellä mainitut seuraukset.

(7)

Poikkeuksen voimassaoloa olisi jatkettava siihen asti, kun uudet GSP-alkuperäsäännöt on annettu ja pantu täytäntöön. Koska mainittua poikkeusta soveltaen tehtävät pitkän aikavälin sopimukset ovat erityisen tärkeitä Nepalin tuotannonalan vakaudelle ja kasvulle, myönnettävän voimassaolon pidennyksen olisi oltava riittävän pitkä, jotta talouden toimijat voivat tehdä tällaisia sopimuksia.

(8)

Tulevien uusien alkuperäsääntöjen mukaisesti sellaisille nepalilaisille tuotteille, joille voidaan tällä hetkellä myöntää tullietuuskohtelu ainoastaan poikkeusta soveltamalla, olisi tulevaisuudessa voitava myöntää tullietuuskohtelu uusia alkuperäsääntöjä soveltamalla. Poikkeuksesta tulee tuolloin tarpeeton. Jotta tilanne olisi toimijoiden kannalta selkeä, on tarpeen kumota asetus (EY) N:o 1615/2000 siitä päivästä alkaen, jona uusia alkuperäsääntöjä aletaan soveltaa.

(9)

Poikkeuksen olisi sen vuoksi oltava voimassa siihen päivään asti, jona asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädettäviä uusia alkuperäsääntöjä aletaan soveltaa, mutta sen voimassaolon olisi joka tapauksessa päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2010.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1615/2000 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1615/2000 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan tuotteisiin, jotka kuljetetaan suoraan Nepalista ja tuodaan yhteisöön kullekin tuotteelle liitteessä lueteltujen vuotuisten määrien rajoissa 15 päivästä heinäkuuta 2000 alkaen siihen päivään saakka, jona yleisessä tullietuusjärjestelmässä sovellettavan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää koskevaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muutosta aletaan soveltaa, mutta mainitun poikkeuksen voimassaolon on joka tapauksessa päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2010.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  EYVL L 185, 25.7.2000, s. 54.

(6)  EUVL L 343, 8.12.2006, s. 73.


13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1246/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksen (EY) N:o 479/2008 23 artiklan 2 kohdan ja liitteiden II ja III muuttamisesta viinialan yhteisen markkinajärjestelyn määrärahojen maaseudun kehittämiseen siirtämisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet komissiolle tukiohjelmien määrärahojen siirtämisestä maaseudun kehittämisen määrärahoihin.

(2)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 479/2008 23 artiklan 2 kohtaa sekä liitteitä II ja III olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 479/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 23 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Seuraavina kalenterivuosina käytettävissä ovat seuraavat määrät:

2009: 40,66 miljoonaa euroa,

2010: 82,11 miljoonaa euroa,

vuodesta 2011: 122,61 miljoonaa euroa.”

2)

Korvataan liitteet II ja III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.


LIITE III

LIITE II

TUKIOHJELMIEN MÄÄRÄRAHAT

(8 artiklan 1 kohta)

(tuhatta euroa)

Varainhoitovuosi

2009

2010

2011

2012

2013

Vuodesta 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

LIITE III

MÄÄRÄRAHAT MAASEUDUN KEHITTÄMISEEN

(23 artiklan 3 kohta)

(tuhatta euroa)

Varainhoitovuosi

2009

2010

Vuodesta 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII olevia kansallisia enimmäismääriä, jotka vastaavat vuosia 2008, 2009 ja 2010, vähennetään Italian osalta 20 miljoonalla eurolla, ja määrät on sisällytetty tässä taulukossa vahvistettuihin Italian määrärahoihin varainhoitovuosien 2009, 2010 ja 2011 osalta.


13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1247/2008,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1002/2007, (EY) N:o 27/2008 ja (EY) N:o 1067/2008 poikkeamisesta bataattien, maniokkitärkkelyksen, maniokin, viljan, riisin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2009 sekä asetuksista (EY) N:o 382/2008, (EY) N:o 1518/2003, EY) N:o 596/2004 ja (EY) N:o 633/2004 poikkeamisesta naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Thaimaan kanssa käytyjen GATT-sopimuksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten hyväksymisestä 13 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/317/EY (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (3) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan, 148 artiklan ja 161 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bataattien ja maniokkitärkkelyksen vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2402/96 (4) säädetään bataattien kiintiöitä 09.4013 ja 09.4014 sekä maniokkitärkkelyksen kiintiöitä 09.4064 ja 09.4065 koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien erityissäännöistä.

(2)

Muista kolmansista maista kuin Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 ja 0714 90 19 kuuluvien tuotteiden yhteisön vuotuisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 15 päivänä tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 27/2008 (5) säädetään kiintiöitä 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien erityissäännöksistä niiden tuotteiden osalta, jota asetus koskee.

(3)

Kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta 30 päivänä lokakuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1067/2008 (6), kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 (7) ja kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 969/2006 (8) säädetään muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124 ja 09.4125, ohran kiintiötä 09.4126 ja maissin kiintiötä 09.4131 koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien erityissäännöksistä.

(4)

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi 28 päivänä lokakuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2058/96 (9), Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1964/2006 (10), Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2184/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä elokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2007 (11) ja Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 955/2005 (12) säädetään rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiötä 09.4079, Bangladeshista peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517, Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin kiintiötä 09.4094 ja Egyptistä peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4097 koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien erityissäännöksistä.

(5)

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1918/2006 (13) säädetään oliiviöljyn kiintiötä 09.4032 koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien erityissäännöksistä.

(6)

Kun otetaan huomioon vuodeksi 2009 vahvistetut vapaapäivät, olisi poikettava tiettyinä jaksoina asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2375/2002, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 1002/2007 ja (EY) N:o 27/2008 tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja kyseisten todistusten myöntämispäivien osalta, jotta voitaisiin varmistaa, että asianomaisten kiintiöiden määriä noudatetaan.

(7)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 383/2008 (14) 12 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla 28 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/2003 (15) 3 artiklan 3 kohdassa, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 596/2004 (16) 3 artiklan 3 kohdassa ja yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi siipikarjanliha-alalla 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 633/2004 (17) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, seuraavana keskiviikkona, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(8)

Kun otetaan huomioon vuoden 2009 yleiset vapaapäivät ja Euroopan unionin virallisen lehden epäsäännöllinen julkaiseminen kyseisinä päivinä, hakemusten jättöpäivän ja todistusten myöntämispäivän välinen aika on liian lyhyt markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi. Sen vuoksi kyseistä määräaikaa on syytä pidentää.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Bataatti

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 3 artiklassa säädetään, bataattien kiintiöitä 09.4013 ja 09.4014 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2009 jättää ennen tiistaita 6 päivää tammikuuta 2009 eikä tiistain 15 päivän joulukuuta 2009 jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, bataattien kiintiöitä 09.4013 ja 09.4014 koskevat tuontitodistukset, joita on haettu tämän asetuksen liitteessä I ilmoitettuna päivänä, myönnetään mainitussa liitteessä I ilmoitettuna päivänä, jollei toteuteta komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (18) 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

2 artikla

Maniokkitärkkelys

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, maniokkitärkkelyksen kiintiöitä 09.4064 ja 09.4065 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2009 jättää ennen tiistaita 6 päivää tammikuuta 2009 eikä tiistain 15 päivän joulukuuta 2009 jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2402/96 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, maniokkitärkkelyksen kiintiöitä 09.4064 ja 09.4065 koskevat tuontitodistukset, joita on haettu liitteessä II ilmoitettuna päivänä, myönnetään mainitussa liitteessä II ilmoitettuna päivänä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

3 artikla

Maniokki

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 27/2008 8 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, maniokin kiintiöitä 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2009 jättää ennen maanantaita 5 päivää tammikuuta 2009 eikä keskiviikon 16 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 27/2008 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, maniokin kiintiöitä 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 koskevat tuontitodistukset, joita on haettu liitteessä III ilmoitettuina päivinä, myönnetään mainitussa liitteessä III ilmoitettuna päivänä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

4 artikla

Vilja

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124 ja 09.4125 koskevien vuoden 2009 tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättämiskausi alkaa vasta 1 päivänä tammikuuta 2009. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 11 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ohran kiintiötä 09.4126 koskevien vuoden 2009 tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättämiskausi alkaa vasta 1 päivänä tammikuuta 2009. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 11 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, maissin kiintiötä 09.4131 koskevien vuoden 2009 tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättämiskausi alkaa vasta 1 päivänä tammikuuta 2009. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 11 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

5 artikla

Riisi

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2058/96 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiötä 09.4079 koskevien vuoden 2009 tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättämiskausi alkaa vasta 1 päivänä tammikuuta 2009. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 11 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1964/2006 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Bangladeshistä peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 koskevien vuoden 2009 tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättämiskausi alkaa vasta 1 päivänä tammikuuta 2009. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 11 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1002/2007 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin kiintiötä 09.4094 koskevien vuoden 2009 tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättämiskausi alkaa vasta 1 päivänä tammikuuta 2009. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 11 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 955/2005 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, Egyptistä peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4097 koskevien vuoden 2009 tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättämiskausi alkaa vasta 1 päivänä tammikuuta 2009. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 11 päivän joulukuuta 2009 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

6 artikla

Oliiviöljy

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, oliiviöljyn kiintiötä 09.4032 koskevat tuontitodistukset, joita haetaan maanantaina 6 päivänä huhtikuuta tai tiistaina 7 päivänä huhtikuuta 2009, myönnetään perjantaina 17 päivänä huhtikuuta 2009, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

7 artikla

Naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-alojen tuen sisältävät vientitodistukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 382/2008 12 artiklan 1 kohdassa toisessa alakohdassa, asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 3 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 596/2004 3 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 633/2004 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, vientitodistukset, joita koskevat hakemukset jätetään tämän asetuksen liitteessä IV mainittuina ajanjaksoina, myönnetään kyseisessä asetuksessa mainittuina päivinä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan vain, jos mitään asetuksen (EY) N:o 382/2007 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 4 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 596/2004 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 633/2004 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole toteutettu ennen mainittuja myöntämispäiviä.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 14.

(5)  EUVL L 13, 16.1.2008, s. 3.

(6)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3.

(7)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7.

(8)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44.

(9)  EYVL L 276, 29.10.1996, s. 7.

(10)  EUVL L 408, 30.12.2006, s. 19.

(11)  EUVL L 226, 30.8.2007, s. 15.

(12)  EUVL L 164, 24.6.2005, s. 5.

(13)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  EUVL L 217, 29.8.2003, s. 35.

(16)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 33.

(17)  EUVL L 100, 6.4.2004, s. 8.

(18)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


LIITE I

Bataatteja koskevien tuontitodistusten myöntäminen kiintiöille 09.4013 ja 09.4014 vuoden 2009 tiettyinä jaksoina

Hakemusten jättöajat

Todistusten myöntämispäivät

tiistai 7.4.2009

perjantai 17.4.2009


LIITE II

Maniokkitärkkelystä koskevien tuontitodistusten myöntäminen kiintiöille 09.4064 ja 09.4065 vuoden 2009 tiettyinä jaksoina

Hakemusten jättöajat

Todistusten myöntämispäivät

tiistai 7.4.2009

perjantai 17.4.2009


LIITE III

Maniokkia koskevien tuontitodistusten myöntäminen kiintiöille 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 vuoden 2009 tiettyinä jaksoina

Hakemusten jättöajat

Todistusten myöntämispäivät

maanantai 6.4. tiistai 7.4. ja keskiviikko 8.4.2009

perjantai 17.4.2009


LIITE IV

Vientitodistushakemusten jättämiskaudet naudanliha-, sianliha-, muna- ja siipikarjanliha-aloilla

Myöntämispäivät

6.–10.4.2009

16.4.2009

25.–29.5.2009

4.6.2009

13.–17.7.2009

23.7.2009

26.–30.10.2009

5.11.2009


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

(2008/939/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen ja sen pöytäkirjojen voimassaolon jatkamisesta yhdellä vuodella siten, että määrällisiin rajoituksiin tehdään joitakin tarkistuksia.

(2)

Tätä kirjeenvaihtona tehtävää sopimusta olisi sovellettava väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2009 edellyttäen, että Valko-Venäjän tasavalta soveltaa sitä vastavuoroisesti väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(3)

Kirjeenvaihtona tehtävä sopimus olisi allekirjoitettava yhteisön puolesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus yhteisön puolesta allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehtävä Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan sopimus, jolla muutetaan 1 päivänä huhtikuuta 1993 parafoitua Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevaa sopimusta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja jatkettuna 19 päivänä lokakuuta 2007 parafoidulla kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, sillä varauksella, että mainittu sopimus myöhemmin tehdään.

Kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Tätä kirjeenvaihtona tehtävää sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2009 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sopimus on tehty.

3 artikla

1.   Jos Valko-Venäjän tasavalta ei noudata kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen 2.4 kohtaa, vuoden 2009 kiintiötä alennetaan vuonna 2008 sovelletulle tasolle.

2.   Päätös 1 kohdan täytäntöönpanosta tehdään tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (1) 17 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.


Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävä

SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

Arvoisa Herra,

1.   Minulla on kunnia viitata 1 päivänä huhtikuuta 1993 parafoituun Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevaan sopimukseen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja jatkettuna 19 päivänä lokakuuta 2007 parafoidulla kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, jäljempänä ’sopimus’.

2.   Koska sopimuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisö ja Valko-Venäjän tasavalta sopivat sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti sen voimassaoloajan jatkamisesta yhdellä vuodella seuraavin tarkistuksin ja edellytyksin:

2.1

Muutetaan sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan teksti seuraavasti:

”Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen. Sopimusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009 asti.”

2.2

Korvataan liite II, jossa luetellaan Valko-Venäjän tasavallasta Euroopan yhteisöön suuntautuvaa vientiä koskevat määrälliset rajoitukset, tämän kirjeen lisäyksellä 1.

2.3

Pöytäkirjassa C oleva liite, jossa esitetään Valko-Venäjän tasavallasta siellä suoritetun ulkoisen jalostuksen jälkeen Euroopan yhteisöön vietäviä tuotteita koskevat määrälliset rajoitukset, korvataan 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona tämän kirjeen lisäyksellä 2.

2.4

Euroopan yhteisöstä peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuonnissa Valko-Venäjälle sovelletaan vuonna 2009 tulleja, jotka eivät saa ylittää vuoden 2003 tulleja, jotka on vahvistettu 11 päivänä marraskuuta 1999 parafoidun Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen lisäyksessä 4, jota muutetaan tässä kirjeessä olevalla lisäyksellä 3. Muutos koskee ainoastaan tullinimikkeitä 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 ja 6310 90. Vuonna 2009 Valko-Venäjä soveltaa näihin tuotteisiin seuraavia tulleja: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

Jos näitä tulleja ei sovelleta, yhteisöllä on oikeus ottaa uudelleen käyttöön sopimuksen voimassaolon jäljellä olevaksi ajaksi suhteellisuusperustetta noudattaen määrällisten rajoitusten vuoden 2008 määrät, sellaisina kuin ne on eritelty 19 päivänä lokakuuta 2007 parafoidussa kirjeenvaihdossa.

3.   Euroopan yhteisö ja Valko-Venäjä vahvistavat sopimuksensa aloittaa viimeistään kuusi kuukautta ennen tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä neuvottelut mahdollisen uuden sopimuksen tekemiseksi.

4.   Jos Valko-Venäjän tasavallasta tulee Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsen ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä, sovelletaan Maailman kauppajärjestön sopimuksia ja sääntöjä siitä päivästä, kun Valko-Venäjän tasavalta liittyy Maailman kauppajärjestöön.

5.   Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän edellä esitetyn. Jos hallituksenne hyväksyy edellä esitetyn, tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta. Siihen saakka sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2009 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan yhteisön puolesta

Lisäys 1

”LIITE II

Valko-Venäjä

Luokka

Yksikkö

Kiintiö 1. tammikuuta 2009 alkaen

Ryhmä IA

1

tonnia

1 586

2

tonnia

6 643

3

tonnia

242

Ryhmä IB

4

T kappaletta

1 839

5

T kappaletta

1 105

6

T kappaletta

1 705

7

T kappaletta

1 377

8

T kappaletta

1 160

Ryhmä IIA

20

tonnia

329

22

tonnia

524

Ryhmä IIB

15

T kappaletta

1 726

21

T kappaletta

930

24

T kappaletta

844

26/27

T kappaletta

1 117

29

T kappaletta

468

73

T kappaletta

329

Ryhmä IIIB

67

tonnia

359

Ryhmä IV

115

tonnia

420

117

tonnia

2 312

118

tonnia

471

T kappaletta

:

tuhatta kappaletta.”

Lisäys 2

”LIITE PÖYTÄKIRJAAN C

Luokka

Yksikkö

1. tammikuuta 2009 alkaen

4

1 000 kpl

6 610

5

1 000 kpl

9 215

6

1 000 kpl

12 290

7

1 000 kpl

9 225

8

1 000 kpl

3 140

15

1 000 kpl

5 387

21

1 000 kpl

3 584

24

1 000 kpl

922

26/27

1 000 kpl

4 492

29

1 000 kpl

1 820

73

1 000 kpl

6 979”

Lisäys 3

”Lisäys 4

Euroopan yhteisöstä peräisin olevien tekstiilituotteiden maahantuonnissa Valko-Venäjän tasavaltaan sovellettavat enimmäistullit

CN-koodi

Tulli %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10

8

8