ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
6. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1210/2008, annettu 20 päivänä marraskuuta 2008, yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1211/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1212/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1213/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, yhteensovitetusta monivuotisesta yhteisön valvontaohjelmasta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1214/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2008/2009

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1215/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta (Kodifioitu toisinto)

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1216/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 muuttamisesta

26

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ( 1 )

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/910/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, Schengenin konsultointiverkoston osien 1 ja 2 muuttamisesta (tekniset eritelmät)

38

 

 

Komissio

 

 

2008/911/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2008, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta, (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6933)  ( 1 )

42

 

 

2008/912/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7283)

49

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

55

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1210/2008,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2008,

yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008 (1), jäljempänä ’asetus’, tuli voimaan 31 päivänä tammikuuta 2008, ja sitä alettiin soveltaa 1 päivänä maaliskuuta 2008. Asetuksen mukaisesti kaikilla Moldovan tasavallasta, jäljempänä ’Moldova’, peräisin olevilla tuotteilla on vapaa pääsy yhteisön markkinoille lukuun ottamatta tiettyjä maataloustuotteita, jotka on lueteltu asetuksen liitteessä I ja joille annetaan rajoitettuja myönnytyksiä tullittomuutena tariffikiintiöiden rajoissa tai tullinalennuksina.

(2)

Asetuksen 14 artiklan sanamuoto aiheutti aukon yleisen tullietuusjärjestelmän, johon Moldova oli oikeutettu asetuksen (EY) N:o 55/2008 voimaantuloon saakka, ja yksipuolisten tullietuuksien soveltamisen välille, vaikka tarkoitus oli ollut varmistaa, että yleisiä tullietuuksia sovelletaan kaikkeen edellytykset täyttävään vientiin siihen saakka, kun yksipuolisia etuuksia aletaan soveltaa. Asetuksen 14 artiklan mukaan yleisen tullietuusjärjestelmän piiriin kuuluvat hyödykkeet, jotka on viety yhteisöön yksipuolisia tullietuuksia koskevan järjestelmän voimaantulon ja sen soveltamisen alkamisen välisenä aikana, eivät kuulu kummankaan järjestelmän piiriin, jos ostosopimusta ei ole tehty ennen 31 päivää tammikuuta 2008 ja voidaan osoittaa, että tavarat ovat lähteneet Moldovasta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2008. Tämän tilanteen korjaamiseksi 14 artiklan sanamuotoa olisi muutettava niin, että siinä viitataan asetuksen soveltamisen alkamispäivään eikä sen voimaantulopäivään.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 55/2008 soveltamisen ja sen liitteessä I lueteltujen tariffikiintiöiden hallinnoinnin valmisteluvaiheessa havaittiin joitakin epäjohdonmukaisuuksia kiintiöiden kuvausten ja sovellettavien CN-koodien välillä. Kyseisten virheiden korjaamiseksi kiintiön nro 09.0504 kuvauksesta olisi poistettava ilmaus ”kotieläimenä pidettävien”, kiintiön nro 09.0509 kuvaukseen olisi lisättävä CN-koodi 1001 90 99 ja kiintiön nro 09.0514 kuvauksesta olisi poistettava teksti ”todellinen alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia”. Ehdotetut tarkistukset eivät ole ristiriidassa kunkin tuoteryhmän kiintiöiden koon määrittelymenetelmän kanssa tai muuta sitä; tariffikiintiöiden koon määrittämiseksi käytetty menetelmä perustui parhaaseen vientitulokseen vuosina 2004–2006 niin, että vuotuinen lisääntyminen vastaa Moldovan tuotanto- ja vientikapasiteetin potentiaalista lisääntymistä vuoteen 2012 asti.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 55/2008 olisi vastaavasti muutettava.

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä voitaisiin soveltaa ilman tarpeetonta viivytystä, asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 55/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 14 artiklan 1 kohdan johdantovirkkeessä ilmaus ”voimaantuloa” ilmauksella ”soveltamisen alkamispäivää”;

b)

korvataan 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa ilmaus ”voimaantulopäivää” ilmauksella ”soveltamisen alkamispäivää” ja 1 kohdan b alakohdassa ilmaus ”voimaantulopäivänä” ilmauksella ”soveltamisen alkamispäivänä”.

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LAPORTE


(1)  EUVL L 20, 24.1.2008, s. 1.


LIITE

”LIITE I

TUOTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 3 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA MÄÄRÄLLISIÄ RAJOITUKSIA TAI HINTAKATTOJA

Sen estämättä, mitä yhteisen tullinimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien kattavuuden mukaan. Kun CN-koodin edessä on etuliite ’ex’, etuuskohtelu määritetään soveltamalla sekä CN-koodia että vastaavaa tuotteen kuvausta.

1.   Tuotteet, joihin sovelletaan vuotuisia tullittomia kiintiöitä

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201–0204

Nautojen, sikojen sekä lampaiden ja vuohien tuore, jäähdytetty ja jäädytetty liha

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan tuore, jäähdytetty tai jäädytetty liha ja muut syötävät osat, lukuun ottamatta alanimikkeeseen 0207 34 kuuluvia rasvamaksoja

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Kotieläimenä pidettävien sikojen ja nautojen suolattu, suolavedessä oleva, kuivattu tai savustettu liha ja muut syötävät osat; kotieläimenä pidettävien sikojen ja nautojen lihasta tai muista osista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401–0406

Maitotuotteet

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Kuorelliset linnunmunat

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuaiset, muut kuin ihmisravinnoksi soveltumattomat

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Muu speltti (muu kuin kylvämiseen tarkoitettu speltti), tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Ohra

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Maissi

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 ja 1601 00 99

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

kanan (Gallus domesticus) lihasta, keittämättömät,

kotieläimenä pidettävän sian lihasta,

naudan lihasta, keittämättömät

09.0513

1701 99 10

Valkoinen sokeri

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 ja 2204 29

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, muu kuin kuohuviini

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Tuotteet, jotka vapautetaan tuontitullin arvotulliosuudesta

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0702

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

0703 20

Tuoreet tai jäähdytetyt valkosipulit

0707

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

0709 90 80

Latva-artisokat

0806

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet

0808 10

Tuoreet omenat

0808 20

Päärynät ja kvittenit

0809 10

Aprikoosit

0809 20

Kirsikat

0809 30

Persikat, myös nektariinit

0809 40

Luumut ja oratuomenmarjat”


(1)  1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta, paitsi vuonna 2008 asetuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä 31 päivään joulukuuta.

(2)  Tonnia (nettopaino).

(3)  Miljoonaa yksikköä.

(4)  Hehtolitraa.


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1211/2008,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1212/2008,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1209/2008 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUVL L 327, 5.12.2008, s. 5.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 6 päivästä joulukuuta 2008

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1213/2008,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2008,

yhteensovitetusta monivuotisesta yhteisön valvontaohjelmasta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio antoi direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY mukaisesti suosituksia yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta viljoissa ja eräissä muissa kasviperäisissä tuotteissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien osalta. Kyseiset direktiivit korvattiin 1 päivänä syyskuuta 2008 asetuksella (EY) N:o 396/2005. Kyseisen asetuksen mukaan torjunta-ainejäämiä koskeva yhteisön valvontaohjelma kattaa kasviperäisten elintarvikkeiden lisäksi eläinperäiset elintarvikkeet ja valvontaohjelmasta annetaan sitova säädös. Tämän vuoksi se olisi annettava asetuksen muodossa. Tällä ei tulisi rajoittaa elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (2) soveltamista.

(2)

Ruokavalion perusta koostuu yhteisössä kolmestakymmenestä elintarvikkeesta. Koska torjunta-aineiden käytössä ilmenee merkittäviä muutoksia kolmen vuoden välein, torjunta-aineita olisi seurattava kyseisissä kolmessakymmenessä elintarvikkeessa kolmen vuoden jaksoissa kuluttajien altistumisen ja yhteisön lainsäädännön soveltamisen arvioimiseksi.

(3)

Binomiaalisen todennäköisyysjakauman avulla voidaan laskea, että yhteensä 642 näytteen tutkiminen antaa yli 99 prosentin luotettavuuden siitä, että todetaan ainakin yksi näyte, jonka torjunta-ainejäämät ylittävät määritysrajan (LOD), kun vähintään yksi prosentti tuotteista sisältää torjunta-ainejäämiä yli kyseisen rajan. Näytteiden keruu olisi suhteutettava jäsenvaltioiden kesken väestön määrän mukaisesti siten, että vuosittain otetaan kustakin tuotteesta vähintään 12 näytettä.

(4)

Jos torjunta-aineen jäämän määritelmä sisältää muita tehoaineita, aineenvaihduntatuotteita tai hajoamistuotteita, aineenvaihduntatuotteet olisi ilmoitettava erikseen.

(5)

Komission verkkosivustolla (3) on julkaistu menetelmän validointia ja laadunvalvontamenettelyjä elintarvikkeiden ja rehun torjunta-ainejäämien määrityksessä koskeva ohje (Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed).

(6)

Näytteenottomenettelyjen osalta olisi sovellettava yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2002 annettua komission direktiiviä 2002/63/EY (4), johon on sisällytetty Codex Alimentarius -komission suosittelemat näytteenottomenetelmät ja -menettelyt.

(7)

On myös tarpeen arvioida, noudatetaanko äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission direktiivin 2006/141/EY (5) 10 artiklassa sekä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission direktiivin 2006/125/EY (6) 7 artiklassa säädettyjä jäämien enimmäismääriä lastenruoissa.

(8)

On tarpeen arvioida torjunta-aineiden mahdolliset aggregoidut, kumulatiiviset ja synergiavaikutukset. Arviointi olisi aloitettava eräistä oganofosfaateista, karbamaateista, triatsoleista ja pyretroideista liitteen I mukaisesti.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava vuosittain 31 päivään elokuuta mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on vuosien 2009, 2010 ja 2011 aikana otettava näytteitä ja analysoitava tuotteiden ja torjunta-ainejäämien yhdistelmiä liitteen I mukaisesti.

Kunkin tuotteen näytteiden määrä on vahvistettu liitteessä II.

2 artikla

1.   Tutkittava erä on valittava satunnaisesti.

Näytteenottomenettelyn ja yksikköjen määrän on oltava direktiivin 2002/63/EY mukaisia.

2.   Otettuihin ja analysoituihin näytteisiin on sisällyttävä vähintään

a)

kymmenen näytettä lastenruoista, jotka on valmistettu pääasiassa vihanneksista, hedelmistä tai viljoista;

b)

yksi näyte saatavuuden mukaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista suhteessa luonnonmukaisten tuotteiden markkinaosuuteen kussakin jäsenvaltiossa.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosina 2009, 2010 ja 2011 testattujen näytteiden analyysitulokset vuosittain vastaavasti 31 päivään elokuuta 2010, 2011 ja 2012 mennessä.

Kyseisten tulosten lisäksi jäsenvaltioiden on toimitettava seuraavat tiedot:

a)

käytetyt määritysmenetelmät ja toteutuneet ilmoitusten kynnysrajat menetelmän validointia ja laadunvalvontamenettelyjä elintarvikkeiden ja rehun torjunta-ainejäämien määrityksessä koskevan ohjeen mukaisesti;

b)

kansallisissa ja yhteisön valvontaohjelmissa käytetyt määritysrajat;

c)

yksityiskohtaiset tiedot valvontaan osallistuvien analyysilaboratorioiden hyväksynnän tilanteesta;

d)

jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii, toteutettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat tiedot;

e)

jäämien enimmäismäärän ylittymisen yhteydessä lausunto jäämien enimmäismäärien ylittymiseen mahdollisesti johtaneista syistä sekä mahdolliset huomiot riskinhallintaan liittyvistä vaihtoehdoista.

2.   Jos torjunta-aineen jäämän määritelmä sisältää tehoaineita, aineenvaihduntatuotteita ja/tai hajoamis- tai reaktiotuotteita, jäsenvaltioiden on raportoitava analyysitulokset jäämän oikeudellisen määritelmän mukaisesti. Tarvittaessa kunkin merkittävän, jäämän määritelmässä mainitun isomeerin tai aineenvaihduntatuotteen tulokset on toimitettava erikseen.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Asiakirja SANCO/3131/2007, 31. lokakuuta 2007,

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  EYVL L 187, 16.7.2002, s. 30.

(5)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16.


LIITE I

Valvottavat tuote/torjunta-aineyhdistelmät

 

2009

2010

2011

2,4-D (2,4-D:n ja sen estereiden summa ilmaistuna 2,4-D:nä)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Metoksikloori

 (4)

 (5)

 (6)

Abamektiini (avermektiini B1a:n, avermektiini B1b:n ja avermektiini B1a:n delta-8,9-isomeerin summa)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Asefaatti

 (2)

 (3)

 (1)

Asetamipridi

 (2)

 (3)

 (1)

Akrinatriini

 

 (3)

 (1)

Aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina)

 

 (3)

 (1)

Amitroli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Atsinfossietyyli (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Atsinfossimetyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Atsoksistrobiini

 (2)

 (3)

 (1)

Benfurakarbi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifentriini

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanoli

 

 (3)

 (1)

Boskalidi

 (2)

 (3)

 (1)

Bromidi-ioni

 

 (3)

 (1)

Bromopropylaatti

 (2)

 (3)

 (1)

Bromukonatsoli (diastereoisomeerien summa) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimaatti

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofetsiini

 (2)

 (3)

 (1)

Kadusafossi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Kamfekloori (Parlar 26:n, 50:n ja 62:n summa) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Kaptaani

 (2)

 (3)

 (1)

Karbaryyli

 (2)

 (3)

 (1)

Karbendatsiimi (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbofuraani (karbofuraanin ja 3-hydroksikarbofuraanin summa ilmaistuna karbofuraanina)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbosulfaani (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Klordaani (cis- ja trans-isomeerien ja oksiklordaanin summa ilmaistuna klordaanina)

 (4)

 (5)

 (6)

Klorfenapyri

 

 (3)

 (1)

Klorfenvinfossi

 (2)

 (3)

 (1)

Klormekvatti (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Klooribentsylaatti (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Klorotaloniili

 (2)

 (3)

 (1)

Klooriprofaami (klooriprofaami ja 3-kloorianiliini ilmaistuna klooriprofaamina)

 (2)

 (3)

 (1)

Klorpyrifossi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klorpyrifossi-metyyli

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klofentetsiini (kaikkien 2-klorobentsoyyliryhmän sisältävien yhdisteiden summa ilmaistuna klofentetsiininä)

 (2)

 (3)

 (1)

Klotianidi (tiametoksaamin ja klotianidin summa ilmaistuna tiametoksaamina)

 

 (3)

 (1)

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Kypermetriini (kypermetriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Syprokonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Syprodiniili

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (p,p′-DDT:n, o,p′-DDT:n, p-p′-DDE:n ja p,p′-DDD:n (TDE) summa ilmaistuna DDT:nä)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametriini (cis-deltametriini)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diatsinoni

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diklofluanidi

 (2)

 (3)

 (1)

Diklorvossi

 (2)

 (3)

 (1)

Dikloraani

 

 (3)

 (1)

Dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdistettynä ja ilmaistuna dieldriininä)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenokonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetomorfi

 (2)

 (3)

 (1)

Dinokappi (dinokapin isomeerien ja niiden vastaavien fenolien summa ilmaistuna dinokappina)

 

 (3)

 (1)

Difenyyliamiini

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfaani (alfa- ja beetaisomeerien ja endosulfaanisulfaatin summa ilmaistuna endosulfaanina)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endriini

 (4)

 (5)

 (6)

Epoksikonatsoli

 

 (3)

 (1)

Etioni

 (2)

 (3)

 (1)

Etoprofossi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifossi (fenamifossin ja sen sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna fenamifossina) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimoli

 (2)

 (3)

 (1)

Fenatsakiini

 

 (3)

 (1)

Fenbukonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenheksamidi

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrotioni

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoksikarbi

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropatriini (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorfi

 

 (3)

 (1)

Fentioni (fentionin ja sen happianalogin, näiden sulfoksidien ja sulfonin summa ilmaistuna fentionina)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvaleraati/Esfenvaleraati (summa) (RS/SR- ja RR/SS-isomeerien summa)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fiproniili (fiproniilin ja sulfonin metaboliitin (MB46136) summa ilmaistuna fiproniilina)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluatsifoppi (Fluatsifoppi-P-butyyli (fluatsifoppihappo (vapaana ja konjugaattina)))

 

 (3)

 (1)

Fludioksonili

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoksiuroni

 (2)

 (3)

 (1)

Flukvikonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpetti

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaattihydrokloridina)

 (2)

 (3)

 (1)

Fostiatsaatti (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glyfosaatti (8)

 

 (3)

 (1)

Haloksifoppi, mukaan luettuna haloksifoppi-R (haloksifoppi-R:n metyyliesteri, haloksifoppi-R ja haloksifoppi-R:n konjugaatit ilmaistuna haloksifoppi-R:nä) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptakloori (heptakloorin ja heptaklooriepoksidin summa ilmaistuna heptakloorina)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakloorisykloheksaani (HCH), alfa-isomeeri

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakloorisykloheksaani (HCH), beeta-isomeeri

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakloorisykloheksaani (HCH), gamma-isomeeri (lindaani)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Heksitiatsoksi

 (2)

 (3)

 (1)

Imatsaliili

 (2)

 (3)

 (1)

Imidaklopridi

 (2)

 (3)

 (1)

Indoksakarbi (indoksakarbi S- ja R-isomeerien yhteismääränä)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodioni

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalikarbi

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoksiimimetyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda-syhalotriini (lambda-syhalotriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuroni

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuroni

 

 (3)

 (1)

Malationi (malationin ja malaoksonin summa ilmaistuna malationina)

 (2)

 (3)

 (1)

Manebi-ryhmä (summa ilmaistuna CS2:na: manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami, tsiraami)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepikvatti (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaksyyli (metalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset metalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa))

 (2)

 (3)

 (1)

Metkonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Metamidofossi

 (2)

 (3)

 (1)

Metidationi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Metomyyli (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä)

 (2)

 (3)

 (1)

Metoksifenosidi

 

 (3)

 (1)

Monokrotofossi

 (2)

 (3)

 (1)

Myklobutaniili

 (2)

 (3)

 (1)

Oksadiksyyli

 

 (3)

 (1)

Oksamyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Oksidemetonimetyyli (oksidemetonimetyylin ja demetoni-S-metyylisulfonin summa ilmaistuna oksidemetonimetyylinä)

 (2)

 (3)

 (1)

Paklobutratsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Parationi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metyyliparationi (metyyliparationin ja metyyliparaoksonin summa ilmaistuna metyyliparationina)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penkonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimetaliini

 

 (3)

 (1)

Permetriini (cis- ja trans-permetriinin summa)

 (4)

 (5)

 (6)

Fentoaatti

 

 (3)

 (1)

Fosaloni

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmetti (fosmetti ja fosmettioksoni ilmaistuna fosmettina)

 (2)

 (3)

 (1)

Foksiimi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimikarbi (pirimikarbin ja desmetyylipirimikarbin summa ilmaistuna pirimikarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimifossimetyyli

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina)

 (2)

 (3)

 (1)

Prokymidoni

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofossi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamokarbi (propamokarbin ja sen suolan summa ilmaistuna propamokarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargiitti

 (2)

 (3)

 (1)

Propikonatsoli

 

 (3)

 (1)

Propytsamidi

 

 (3)

 (1)

Protiokonatsoli (protiokonatsoli-destio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyratsofossi

 (4)

 (5)

 (6)

Pyretriinit

 

 

 (1)

Pyridabeeni

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrimetaniili

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriproksifeeni

 (2)

 (3)

 (1)

Kinoksifeeni

 (2)

 (3)

 (1)

Kvintotseeni (kvintotseenin ja pentakloorianiliinin summa ilmaistuna kvintotseenina)

 

 (5)

 (6)

Resmetriini (isomeerien summa)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosadi (spinosyn A:n ja spinosyn D:n summa ilmaistuna spinosadina)

 

 (3)

 (1)

Spiroksamiini

 (2)

 (3)

 (1)

Tebukonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenotsidi

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpyradi

 (2)

 (3)

 (1)

Teknatseeni

 

 (5)

 (6)

Teflubentsuroni

 (2)

 (3)

 (1)

Teflutriini (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetrakonatsoli

 

 (3)

 (1)

Tetradifoni

 (2)

 (3)

 (1)

Tiabendatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Tiaklopridi

 (2)

 (3)

 (1)

Tiofanaattimetyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Tolklofossi-metyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidin ja dimetyyliaminosulfotoluididin summa ilmaistuna tolyylifluanidina)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefoni ja triadimenoli (triadimefonin ja triadimenolin summa)

 (2)

 (3)

 (1)

Triatsofossi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Triklorfoni (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloksistrobiini

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluraliini

 

 (3)

 (1)

Tritikonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinklotsoliini (vinklotsoliinin ja kaikkien 3,5-dikloorianiliinia sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna vinklotsoliinina)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Pavut (tuoreet tai jäädytetyt ilman palkoja), porkkanat, kurkut, appelsiinit tai mandariinit, päärynät, perunat, riisi ja pinaatti (tuore tai jäädytetty).

(2)  Munakoisot, banaanit, kukkakaali, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, appelsiinimehu (appelsiinimehun osalta jäsenvaltioiden on ilmoitettava, mistä mehu on valmistettu (tiivisteet vai tuoreet hedelmät)), herneet (tuoreet tai jäädytetyt ilman palkoja), paprikat (makea) ja vehnä.

(3)  Omenat, keräkaali, purjo, lehtisalaatti, tomaatit, persikat (myös nektariinit ja muut vastaavat hybridit); ruis tai kaura ja mansikat.

(4)  Voi, munat.

(5)  Maito, sianliha.

(6)  Siipikarjanliha, maksa (naudat ja muut märehtijät, siat ja siipikarja).

(7)  Klormekvatti ja mepikvatti on analysoitava viljakasveista (ei kuitenkaan riisistä), porkkanoista, hedelmävihanneksista ja päärynöistä.

(8)  Vain viljakasvit.

(9)  Analysoidaan vapaaehtoisuuteen perustuen vuonna 2009.


LIITE II

Näytemäärä, joka kunkin jäsenvaltion on otettava ja analysoitava kustakin tuotteesta.

Jäsenvaltio

Näytteet

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NÄYTTEIDEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ YHTEENSÄ: 642


(1)  Näytteiden vähimmäismäärä kutakin yhden jäämän menetelmää kohden.

(2)  Näytteiden vähimmäismäärä kutakin monijäämämenetelmää kohden.


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1214/2008,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2008,

irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2008/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 162 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 10 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1670/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki myönnetään niistä viljamääristä, jotka on tislattu ja tarkastutettu, korjattuna kertoimella, joka vahvistetaan vuosittain kullekin jäsenvaltiolle. Tämä kerroin ilmaisee kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä havaitun suuntauksen perusteella.

(2)

Irlannin toimittamien, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välistä jaksoa koskevien tietojen perusteella irlantilaisen viskin keskimääräinen ikääntymiskausi vuonna 2007 oli viisi vuotta.

(3)

Sen vuoksi on syytä vahvistaa kertoimet 1 päivän lokakuuta 2008 ja 30 päivän syyskuuta 2009 väliseksi ajaksi.

(4)

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevassa 10 artiklassa suljetaan vientitukien ulkopuolelle Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti. Yhteisö on lisäksi tehnyt joidenkin kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joihin sisältyy vientitukien poistaminen. Se olisi sen vuoksi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 1670/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettaessa kertoimia jaksoksi 2008/2009,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklassa säädetyt kertoimet, joita sovelletaan Irlannissa irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2008 ja 30 päivän syyskuuta 2009 väliseksi ajaksi tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 312, 11.11.2006, s. 33.


LIITE

Irlannissa sovellettavat kertoimet

Soveltamisjakso

Sovellettava kerroin

irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettävään ohraan, luokka B (1)

irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, luokka A

1.10.2008–30.9.2009

0,086

0,150


(1)  Myös maltaaksi jalostettu ohra.


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1215/2008,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2008,

kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 20 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/333/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen saattamista päätökseen koskevan sopimuksen tekemisestä 22 päivänä helmikuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/444/EY (3) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta 27 päivänä joulukuuta 2002 annettua komission asetusta (EY) N:o 2377/2002 (4) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (5). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Kauppaneuvottelujen seurauksena yhteisö muutti heikko- ja keskilaatuisen tavallisen vehnän ja ohran tuontiedellytykset ottamalla käyttöön tuontikiintiöt. Ohran osalta yhteisö päätti korvata etuusmarginaalijärjestelmän kahdella tariffikiintiöllä, joista toinen koskee 50 000:ta tonnia mallasohraa ja toinen 300 000:ta tonnia ohraa. Tämä asetus koskee mallasohran 50 000 tonnin tariffikiintiötä.

(3)

Tuotavan mallasohran on oltava tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen yhteisön kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Näin ollen olisi annettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 822/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja mallasohran kiintiön yhteydessä perittyjen tuontitullien osittaisesta palauttamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1234/2001 (6) säännöksiä vastaavia säännöksiä ohran laatuvaatimuksista ja siirtovelvoitteista.

(4)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (7) sovelletaan tuontitodistuksiin 1 päivänä tammikuuta 2007 ja sen jälkeen alkavina tariffikiintiökausina.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan rajoittamatta tässä asetuksessa mahdollisesti säädettävien lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista.

(6)

Jotta ohran tuonti tässä tariffikiintiössä tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinottelua, on syytä säätää, että tällainen tuonti edellyttää tuontitodistuksen myöntämistä.

(7)

Kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä todistushakemusten jättämisen määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa on oltava.

(8)

Toimitusedellytysten huomioon ottamiseksi on säädettävä poikkeuksesta todistusten voimassaoloajan osalta.

(9)

Kun otetaan huomioon velvoite asettaa korkea vakuus kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ja pitää tämä vakuus voimassa koko jalostuksen ajan, on syytä myöntää tästä velvoitteesta poikkeus tuojille, joiden mallasohralähetysten mukana seuraa vaatimustenmukaisuustodistus, joka hyväksyttiin Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (8) 63, 64 ja 65 artiklassa säädettyä hallinnollisen yhteistyön menettelyä noudattaen.

(10)

Kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi on tarpeen, että tuontitodistuksiin liittyvä vakuus vahvistetaan melko korkeaksi poiketen siitä, mitä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetussa komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (9) 12 artiklassa säädetään.

(11)

On tärkeää varmistaa, että haettuja ja tuotuja määriä koskeva tietojenvaihto komission ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuu nopeasti ja vastavuoroisesti.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 135 artiklassa säädetään, CN-koodiin 1003 00 kuuluvasta mallasohrasta kannetaan tällä asetuksella avatun kiintiön mukainen tuontitulli.

Kun tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tuodaan enemmän kuin mitä tämän asetuksen 2 artiklassa säädetään, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 135 artiklaa.

2 artikla

1.   Avataan kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä 50 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö CN-nimikkeeseen 1003 00 kuuluvalle mallasohralle, joka on tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen. Tuontitariffikiintiön järjestysnumero on 09.4061.

2.   Tariffikiintiössä kannettavan tuontitullin suuruus on 8 euroa tonnilta.

3.   Komission asetusta (EY) N:o 376/2008 (10) ja asetuksia (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 sovelletaan, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

3 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla

a)

’vahingoittuneet jyvät’ ohran, muun viljan tai hukkakauran jyviä, joissa on vaurioita, mukaan lukien taudeista, hallasta, kuumuudesta, hyönteisistä, sienistä tai huonosta säästä johtuvat vahingot, tai mitä tahansa muita vaurioita;

b)

’virheettömät, aidot ja myyntikelpoiset ohran jyvät’ ohran jyviä tai niiden paloja, jotka eivät ole a kohdan mukaisia vahingoittuneita jyviä, lukuun ottamatta hallan tai sienten vahingoittamia jyviä.

4 artikla

1.   Ohra voidaan lukea tariffikiintiöön, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

ominaispaino vähintään 60,5 kg/hl;

b)

vahingoittuneita jyviä enintään 1 prosentti;

c)

kosteuspitoisuus enintään 13,5 prosenttia;

d)

virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia ohran jyviä vähintään 96 prosenttia.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittujen laatuvaatimusten noudattaminen on osoitettava jollakin seuraavista asiakirjoista:

a)

vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen tehneen tullitoimipaikan tuojan pyynnöstä tekemää määritystä koskeva todistus; tai

b)

alkuperämaan viranomaisen myöntämä ja komission hyväksymä tuontiohraa koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.

5 artikla

1.   Kiintiötä voidaan käyttää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tuontiohra muunnetaan maltaiksi kuuden kuukauden kuluessa vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta; ja

b)

tällä tavoin saadut maltaat käytetään pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen 150 päivän kuluessa päivästä, jona ohra jalostettiin maltaiksi.

2.   Tariffikiintiössä tapahtuvaa tuontia koskeva todistushakemus hyväksytään ainoastaan, jos sen mukana seuraa:

a)

asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa tarkoitetut todisteet;

b)

todiste siitä, että hakija on asettanut vakuuden, jonka suuruus on 85 euroa tonnilta, toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltiossa, jossa vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen on tehty. Jos mallasohralähetysten mukana seuraa 7 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on myöntänyt Federal Grain Inspection Service (liittohallituksen viljantarkastusyksikkö), jäljempänä ’FGIS’, vakuuden määrä alennetaan 10 euroon tonnilta;

c)

hakijan kirjallinen sitoumus siitä, että kuuden kuukauden kuluessa vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivästä kaikki tuontituotteet jalostetaan maltaiksi, jotka on tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen 150 päivän kuluessa maltaiksi jalostamisesta. Hakijan on mainittava jalostuspaikka ilmoittamalla joko jalostusyritys ja jäsenvaltio tai enintään viisi jalostuslaitosta. Ennen kuin tuotteet lähetetään jalostettaviksi, T5-valvontakappale on laadittava tulliselvitystoimipaikassa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti. Tämän c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä edellytetyt tiedot sekä jalostuslaitoksen nimi ja sijainti on merkittävä T5-valvontakappaleen 104 kohtaan.

3.   Tuontiohran jalostamisen maltaiksi katsotaan tapahtuneen, kun mallasohra on liotettu. Lisäksi 150 päivän kuluessa tapahtuva maltaiden jalostus pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettäväksi olueksi edellyttää toimivaltaisen viranomaisen tekemää tarkastusta.

6 artikla

1.   Edellä 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

vaatimustenmukaisuustodistuksella tai määrittelyä koskevalla todistuksella osoitettava ohran laatu vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia,

b)

todistuksen hakija todistaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun erityisen loppukäytön ja sen, että käyttö on tapahtunut 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa kirjallisessa sitoumuksessa vahvistetussa määräajassa. Todisteesta, esimerkiksi T5-valvontakappaleesta, on käytävä ilmi tuojajäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että kaikki tuontimäärät on jalostettu 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi tuotteeksi.

2.   Jos tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut laatuvaatimukset ja/tai jalostusedellytykset eivät täyty, asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklan a alakohdassa tarkoitettu tuontitodistukseen liittyvä vakuus ja tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu lisävakuus menetetään.

7 artikla

Liitteessä I on malli todistuksesta, jonka myöntää FGIS. Komission on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 63, 64 ja 65 artiklassa säädettyä hallinnollisen yhteistyön menettelyä noudattaen tunnustettava virallisesti FGIS:n myöntämä todistus mallasohralle, joka on tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen. Kun FGIS:n myöntämän vaatimustenmukaisuustodistuksen analyyttiset parametrit osoittavat, että tämän asetuksen 4 artiklassa vahvistetut mallasohran laatuvaatimukset täyttyvät, näytteitä on otettava vähintään kolmesta prosentista kuhunkin satamaan markkinointivuoden aikana saapuvista eristä. Amerikan yhdysvaltojen hallituksen hyväksymä leima julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi jättää ainoastaan yhden todistushakemuksen kuukaudessa. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään, ja hakemuksia jätettäessä asetetut vakuudet pidätetään kyseisen jäsenvaltion hyväksi.

Tuontitodistushakemukset jätetään jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kunkin kuukauden toisena perjantaina kello 13.00 Brysselin aikaa.

2.   Kussakin todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina ilman desimaaleja.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle sähköisesti viimeistään todistushakemusten jättöpäivää seuraavana maanantaina klo 18.00 Brysselin aikaa tiedonanto, jossa mainitaan kaikki hakemukset, haettu määrä tai se, ettei hakemuksia ole jätetty.

4.   Todistukset myönnetään 3 kohdassa tarkoitetun tiedonannon toimittamista seuraavana neljäntenä työpäivänä.

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tuontitodistusten myöntämispäivänä sähköisesti asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista ja kokonaismääristä, joille tuontitodistukset on myönnetty.

9 artikla

Tuontitodistukset ovat voimassa 60 päivää todistuksen myöntämispäivästä alkaen. Asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen.

10 artikla

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 20 kohdassa on mainittava sen jalosteen nimi, joka valmistetaan kyseessä olevasta viljasta.

11 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2377/2002.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 95.

(5)  Katso liite II.

(6)  EYVL L 168, 23.6.2001, s. 12.

(7)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

(10)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.


LIITE I

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen hyväksymän vaatimustenmukaisuustodistuksen malli mallasohralle, joka on tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen

Image


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2377/2002

(EYVL L 358, 31.12.2002, s. 95)

 

Komission asetus (EY) N:o 159/2003

(EUVL L 25, 30.1.2003, s. 37)

 

Komission asetus (EY) N:o 626/2003

(EUVL L 90, 8.4.2003, s. 32)

 

Komission asetus (EY) N:o 1112/2003

(EUVL L 158, 27.6.2003, s. 23)

 

Komission asetus (EY) N:o 777/2004

(EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50)

ainoastaan 13 artikla

Komission asetus (EY) N:o 2022/2006

(EUVL L 384, 29.12.2006, s. 70)

ainoastaan 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1456/2007

(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 76)

ainoastaan 3 artikla


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2377/2002

Tämä asetus

1 ja 2 artikla

1 ja 2 artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

9 artikla

13 artikla

10 artikla

11 artikla

14 artiklan ensimmäinen kohta

12 artikla

14 artiklan toinen kohta

Liite I

Liite I

Liite II

Liite III


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1216/2008,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2008,

uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 872/2004 liitteessä I luetellaan ne luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 2 päivänä lokakuuta, 24 päivänä lokakuuta ja 10 päivänä marraskuuta 2008 muuttaa luetteloa niistä luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, elimistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Liitettä I olisi tästä syystä muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 872/2004 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 32.


LIITE

Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 liite I seuraavasti:

(1)

Poistetaan luettelosta seuraava luonnollinen henkilö:

”Charles R. Bright. Syntymäaika: 29.8.1948. Muita tietoja: entinen valtiovarainministeri.”

(2)

Korvataan kohta ”Ali Kleilat. Syntymäaika: 10.7.1970. Syntymäpaikka: Beirut. Kansalaisuus: libanonilainen” seuraavasti:

”Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Syntymäaika: 10.7.1970. Syntymäpaikka: Beirut. Kansalaisuus: libanonilainen. Passin numero: 0508734. Kansallisen rekisterin numero: 2016, Mazraa. Muita tietoja: Liikemies, oli osallisena asetoimituksessa Charles Taylorille vuonna 2003. Edelleen yhteydessä entiseen Liberian presidenttiin Charles Tayloriin.”

(3)

Korvataan kohta ”Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Syntymäaika: 27.9.1965. Kansalaisuus: liberialainen. Muita tietoja: entisen presidentin Charles Taylorin entinen vaimo. Entinen Liberian pysyvä edustaja Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). Entinen Liberian hallituksen korkea-arvoinen jäsen” seuraavasti:

”Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Syntymäaika: 27.9.1965. Kansalaisuus: liberialainen. Muita tietoja: a) entisen presidentin Charles Taylorin entinen vaimo, edelleen yhteydessä Charles Tayloriin, b) entinen Liberian pysyvä edustaja Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO); entinen Liberian hallituksen korkea-arvoinen jäsen, c) asuu tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”

(4)

Korvataan kohta ”Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Syntymäaika: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Muita tietoja: entinen Liberian presidentti” seuraavasti:

”Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Syntymäaika: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Muita tietoja: a) entinen Liberian presidentti, b) tällä hetkellä vastaa syytteisiin Haagin tuomioistuimessa.”

(5)

Korvataan kohta ”Charles ’Chuckie’ Taylor (Junior). Muita tietoja: entisen presidentin Charles Taylorin poika” seuraavasti:

”Charles Taylor (Junior) (alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II). Muita tietoja: a) entisen Liberian presidentin Charles Taylorin liittolainen, neuvonantaja ja poika, edelleen yhteydessä isäänsä, b) tällä hetkellä vastaa syytteisiin yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa.”


DIREKTIIVIT

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/28


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/99/EY,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2008,

ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön ympäristöpolitiikalla on pyrittävä suojelun korkeaan tasoon.

(2)

Yhteisö on huolestunut ympäristörikosten lisääntymisestä ja niiden vaikutuksista, jotka ulottuvat yhä useammin niiden valtioiden rajojen ulkopuolelle, joissa rikokset tehdään. Tällaiset rikokset ovat uhka ympäristölle ja niihin on sen vuoksi puututtava asianmukaisesti.

(3)

Kokemus on osoittanut, että nykyisillä seuraamusjärjestelmillä ei ole voitu riittävästi varmistaa ympäristönsuojelulainsäädännön täysimääräistä noudattamista. Lainsäädännön noudattamista voidaan ja sitä pitäisi parantaa sillä, että käytettävissä on rikosoikeudelliset rangaistukset, jotka ovat luonteeltaan aivan erilainen osoitus yhteiskunnan paheksunnasta kuin hallinnolliset seuraamukset tai yksityisoikeudellinen korvausjärjestelmä.

(4)

Rikoksia koskevat yhteiset säännöt antaisivat mahdollisuuden käyttää jäsenvaltioissa ja niiden välillä tehokkaita tutkinta- ja virka-apumenetelmiä.

(5)

Jotta ympäristöä voitaisiin suojella tehokkaasti, tarvitaan erityisesti varoitusvaikutukseltaan tehokkaampia seuraamuksia sellaisesta ympäristölle haitallisesta toiminnasta, joka tavallisesti aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa ilmalle, ilmakehä mukaan luettuna, maaperälle, vesistöille, eläimille tai kasveille, ja myös lajien suojelulle.

(6)

Lakisääteisen toimimisvelvollisuuden laiminlyömisellä voi olla sama vaikutus kuin aktiivisella toiminnalla, joten siitä määrättävien rangaistusten olisi oltava vastaavat.

(7)

Tällainen toiminta olisi sen vuoksi katsottava rikokseksi koko yhteisön alueella silloin, kun se on tahallista tai tapahtuu törkeästä tuottamuksesta.

(8)

Tämän direktiivin liitteissä luetellut säädökset sisältävät säännöksiä, joihin olisi liityttävä rikosoikeudellisia toimenpiteitä ympäristönsuojelua koskevien sääntöjen täyden tehokkuuden varmistamiseksi.

(9)

Tämän direktiivin mukaiset velvoitteet koskevat vain niitä sen liitteissä lueteltujen säädösten säännöksiä, jotka velvoittavat jäsenvaltioita säätämään kieltotoimenpiteistä kyseisten säädösten täytäntöönpanon yhteydessä.

(10)

Tämä direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään kansallisessa lainsäädännössään rikosoikeudellisia rangaistuksia yhteisön ympäristönsuojelulainsäädännön vakavasta rikkomisesta. Tällä direktiivillä ei luoda velvoitteita, jotka koskisivat kyseisten seuraamusten tai muun käytössä olevan lainvalvontajärjestelmän soveltamista yksittäistapauksissa.

(11)

Tällä direktiivillä ei rajoiteta muiden sellaisten ympäristövahinkoja koskevien vastuujärjestelmien soveltamista, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä.

(12)

Koska tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat vapaasti toteuttaa tai pitää voimassa tiukempia toimenpiteitä tehokkaasta ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Tällaisten toimenpiteiden on oltava yhteensopivia perustamissopimuksen kanssa.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta, jotta komissio voi arvioida direktiivin vaikutuksia.

(14)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli tehokkaamman ympäristönsuojelun varmistamista, vaan se voidaan tämän direktiivin laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(15)

Kun ympäristökysymyksiä koskevaa myöhempää lainsäädäntöä hyväksytään, siinä olisi aina tarpeen mukaan tarkennettava, että tätä direktiiviä sovelletaan. Tarvittaessa olisi muutettava 3 artiklaa.

(16)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä säädetään rikosoikeudellisista toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi entistä tehokkaammin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’laittomalla’ toiminnalla

i)

EY:n perustamissopimuksen perusteella annettujen, liitteessä A lueteltujen säädösten rikkomista, tai

ii)

Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan osalta Euratomin perustamissopimuksen perusteella annettujen, liitteessä B lueteltujen säädösten rikkomista, tai

iii)

sellaisen jäsenvaltion lain, hallinnollisen määräyksen tai toimivaltaisen viranomaisen tekemän päätöksen rikkomista, jolla pannaan täytäntöön i tai ii alakohdassa tarkoitettua yhteisön lainsäädäntöä;

b)

’suojelluilla luonnonvaraisilla eläin- ja kasvilajeilla’

i)

3 artiklan f alakohtaa sovellettaessa:

lajeja, jotka luetellaan luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (3) liitteessä IV; ja

lajeja, jotka luetellaan luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY (4) liitteessä I, sekä lajeja, joita tarkoitetaan kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa;

ii)

3 artiklan g alakohtaa sovellettaessa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (5) liitteessä A tai B lueteltuja lajeja;

c)

’suojelualueella olevalla elinympäristöllä’ lajin elinympäristöä, jonka osalta jokin alue on osoitettu direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti erityiseksi suojelualueeksi, tai mitä tahansa luontotyyppiä tai lajin elinympäristöä, jonka osalta jokin esiintymispaikka on määritetty direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan nojalla erityiseksi suojelualueeksi;

d)

’oikeushenkilöllä’ oikeussubjektia, jolla on tämä asema sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella, ei kuitenkaan valtioita tai julkisyhteisöjä niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä oikeuksia eikä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

3 artikla

Rikokset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraava toiminta säädetään rikoksena rangaistavaksi silloin, kun se on lainvastaista ja se tehdään tahallaan tai ainakin törkeästä tuottamuksesta:

a)

sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn saattaminen, päästäminen tai johtaminen ilmaan, maaperään tai veteen, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

b)

sellainen jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely, mukaan luettuna tällaisten toimien valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet (jätehuolto), joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

c)

jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (6) 2 artiklan 35 kohdan soveltamisalaan kuuluva jätteiden siirto huomattavissa määrin riippumatta siitä, onko kyseessä erillinen siirto vai monta ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevaa siirtoa;

d)

sellaisen laitoksen, jossa harjoitetaan vaarallista toimintaa tai jossa varastoidaan tai käytetään vaarallisia aineita tai valmisteita, käyttäminen, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan laitoksen ulkopuolella kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

e)

sellainen ydinmateriaalin tai muun vaarallisen radioaktiivisen aineen tuotanto, jalostus, käsittely, käyttö, varastointi, kuljettaminen, tuonti, vienti tai loppusijoitus, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

f)

suojeltujen luonnonvaraisten eläin- tai kasvilajien yksilöiden tappaminen, tuhoaminen, hallussapito tai ottaminen, paitsi jos menettely kohdistuu tällaisten yksilöiden merkityksettömään määrään ja sen vaikutus lajin säilymiseen on merkityksetön;

g)

suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien tai johdannaisten kauppaaminen lukuun ottamatta tapauksia, joissa teko koskee merkityksetöntä määrää yksilöitä ja sillä on merkityksetön vaikutus lajien säilyttämiseen;

h)

menettely, joka aiheuttaa suojelualueella olevan elinympäristön merkittävää heikentymistä;

i)

otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotanto, tuonti, vienti, markkinoille saattaminen tai käyttö.

4 artikla

Yllyttäminen ja avunanto

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yllyttäminen ja avunanto 3 artiklassa tarkoitettuun tahalliseen toimintaan ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja.

5 artikla

Rangaistukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista on säädetty rangaistukseksi tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset.

6 artikla

Oikeushenkilöiden vastuu

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, jotka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimeen kuuluvana oikeushenkilössä johtavassa asemassa oleva henkilö, jonka asema perustuu

a)

toimivaltaan edustaa oikeushenkilöä,

b)

valtuuksiin tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta, tai

c)

valtuuksiin harjoittaa valvontaa oikeushenkilössä.

2.   Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön alaisena toimiva henkilö on voinut tehdä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia kyseisen oikeushenkilön hyväksi.

3.   Se, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään oikeushenkilön vastuusta, ei estä rikosoikeudenkäyntiä sellaisia luonnollisia henkilöitä vastaan, jotka ovat tekijöinä, yllyttäjinä tai avunantajina 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuissa rikoksissa.

7 artikla

Oikeushenkilöille määrättävät seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan mukaisessa vastuussa olevaa oikeushenkilöä voidaan rangaista tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla seuraamuksilla.

8 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 26 päivää joulukuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä marraskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 10, 15.1.2008, s. 47.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. toukokuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 24. lokakuuta 2008.

(3)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.

(5)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.


LIITE A

Luettelo EY:n perustamissopimuksen nojalla annetusta yhteisön lainsäädännöstä, jonka rikkominen katsotaan lainvastaiseksi menettelyksi tämän direktiivin 2 artiklan a kohdan i alakohdan nojalla

Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, (1) annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 72/306/ETY (2), annettu 2 päivänä elokuuta 1972, ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 75/439/ETY (3), annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäteöljyhuollosta;

neuvoston direktiivi 76/160/ETY (4), annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden laadusta;

neuvoston direktiivi 76/769/ETY (5), annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 77/537/ETY (6), annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 78/176/ETY (7), annettu 20 päivänä helmikuuta 1978, titaanidioksiditeollisuuden jätteistä;

neuvoston direktiivi 79/117/ETY (8), annettu 21 päivänä joulukuuta 1978, tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä;

neuvoston direktiivi 79/409/ETY (9), annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta;

neuvoston direktiivi 82/176/ETY (10), annettu 22 päivänä maaliskuuta 1982, kloorialkalielektrolyysiteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 83/513/ETY (11), annettu 26 päivänä syyskuuta 1983, kadmiumpäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 84/156/ETY (12), annettu 8 päivänä maaliskuuta 1984, muiden kuin kloorialkalielektrolyysiteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 84/360/ETY (13), annettu 28 päivänä kesäkuuta 1984, teollisuuslaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen estämisestä;

neuvoston direktiivi 84/491/ETY (14), annettu 9 päivänä lokakuuta 1984, heksakloorisykloheksaanipäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 85/203/ETY (15), annettu 7 päivänä maaliskuuta 1985, ilmanlaatustandardeista typpidioksidille;

neuvoston direktiivi 86/278/ETY (16), annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maataloudessa;

neuvoston direktiivi 86/280/ETY (17), annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, direktiivin 76/464/ETY liitteen luetteloon I sisältyvien tiettyjen vaarallisten aineiden päästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 87/217/ETY (18), annettu 19 päivänä maaliskuuta 1987, asbestin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä;

neuvoston direktiivi 90/219/ETY (19), annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa;

neuvoston direktiivi 91/271/ETY (20), annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä;

neuvoston direktiivi 91/414/ETY (21), annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta;

neuvoston direktiivi 91/676/ETY (22), annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta;

neuvoston direktiivi 91/689/ETY (23), annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vaarallisista jätteistä;

neuvoston direktiivi 92/43/ETY (24), annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta;

neuvoston direktiivi 92/112/ETY (25), annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä: direktiivillä 2003/44/EY (26) muutetut säännökset;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (27), annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY (28), annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta;

neuvoston direktiivi 96/49/EY (29), annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 96/59/EY (30), annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT);

neuvoston direktiivi 96/62/EY (31), annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta;

neuvoston direktiivi 96/82/EY (32), annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY (33), annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996 (34), luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY (35), annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY (36), annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta;

neuvoston direktiivi 98/83/EY (37), annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta;

neuvoston direktiivi 1999/13/EY (38), annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta;

neuvoston direktiivi 1999/30/EY (39), annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista;

neuvoston direktiivi 1999/31/EY (40), annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista;

neuvoston direktiivi 1999/32/EY (41), annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (42), annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (43), annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/69/EY (44), annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY (45), annettu 4 päivänä joulukuuta 2000, jätteenpoltosta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000 (46), annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY (47), annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY (48), annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/3/EY (49), annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, ilman otsonista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY (50), annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY (51), annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY (52), annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (53), annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004 (54), annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/55/EY (55), annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

komission direktiivi 2005/78/EY (56), annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/55/EY täytäntöönpanosta sekä sen liitteiden I–IV ja VI muuttamisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY (57), annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, uimaveden laadun hallinnasta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/11/EY (58), annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/12/EY (59), annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, jätteistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (60), annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY (61), annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/44/EY (62), annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY (63), annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY (64), annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006 (65), annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (66), annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (67), annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta;

Komission asetus (EY) N:o 1418/2007 (68), annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY (69), annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi.


(1)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1.

(2)  EYVL L 190, 20.8.1972, s. 1.

(3)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 23.

(4)  EYVL L 31, 5.2.1976, s. 1.

(5)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 38.

(7)  EYVL L 54, 25.2.1978, s. 19.

(8)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.

(10)  EYVL L 81, 27.3.1982, s. 29.

(11)  EYVL L 291, 24.10.1983, s. 1.

(12)  EYVL L 74, 17.3.1984, s. 49.

(13)  EYVL L 188, 16.7.1984, s. 20.

(14)  EYVL L 274, 17.10.1984, s. 11.

(15)  EYVL L 87, 27.3.1985, s. 1.

(16)  EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6.

(17)  EYVL L 181, 4.7.1986, s. 16.

(18)  EYVL L 85, 28.3.1987, s. 40.

(19)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1.

(20)  EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.

(21)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(22)  EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.

(23)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.

(24)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

(25)  EYVL L 409, 31.12.1992, s. 11.

(26)  EUVL L 214, 26.8.2003, s. 18.

(27)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

(28)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24.

(29)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25.

(30)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.

(31)  EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.

(32)  EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.

(33)  EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1.

(34)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(35)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(36)  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

(37)  EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

(38)  EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1.

(39)  EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41.

(40)  EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.

(41)  EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13.

(42)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(43)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

(44)  EYVL L 313, 13.12.2000, s. 12.

(45)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.

(46)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.

(47)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(48)  EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1.

(49)  EYVL L 67, 9.3.2002, s. 14.

(50)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(51)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

(52)  EUVL L 23, 26.1.2005, s. 3.

(53)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(54)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(55)  EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1.

(56)  EUVL L 313, 29.11.2005, s. 1.

(57)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37.

(58)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 52.

(59)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

(60)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.

(61)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12.

(62)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 20.

(63)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(64)  EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19.

(65)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(66)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(67)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(68)  EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6.

(69)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.


LIITE B

Luettelo Euratomin perustamissopimuksen nojalla annetusta yhteisön lainsäädännöstä, jonka rikkominen katsotaan lainvastaiseksi menettelyksi tämän direktiivin 2 artiklan a kohdan ii alakohdan nojalla

Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom (1), annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta;

neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom (2), annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta;

neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom (3), annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta.


(1)  EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 346, 31.12.2003, s. 57.

(3)  EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/38


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä marraskuuta 2008,

Schengenin konsultointiverkoston osien 1 ja 2 muuttamisesta (tekniset eritelmät)

(2008/910/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 789/2001 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Slovenian tasavallan aloitteen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vision-verkosto on perustettu, jotta kumppanivaltioiden keskusviranomaiset voivat neuvotella keskenään ongelmallisten maiden kansalaisten esittämien viisumihakemusten osalta.

(2)

Jotta saadaan aikaan käytännönläheinen menettely ja vältetään Schengenin konsultointiverkoston ylikuormittaminen lähetettäessä suuri määrä virhesanomia jäsenvaltion sanomansiirtosuorittimen tilapäisen käyttökatkon aikana, uudelleenlähetysmenettelyä olisi muutettava.

(3)

Jotta vältetään viisumilajeja koskevien erilaisten koodien epäjohdonmukainen käyttö, mikä voi johtaa vääriin tulkintoihin Schengenin konsultointimenettelyssä, tarvitaan yhteinen toimintatapa niitä tilanteita varten, joissa viisumilajit D + C edellyttävät konsultointimenettelyä.

(4)

Eri jäsenvaltioiden huomautukset huomioon ottaen ja Schengenin konsultointimenettelyn yksinkertaistamiseksi kullekin viisumilajille olisi käytettävä vain yhtä koodia.

(5)

Schengenin konsultointiverkoston teknisiä eritelmiä on päivitettävä sen varmistamiseksi, että nämä muutokset otetaan huomioon.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tämän päätöksen tarkoituksena on Schengenin säännöstön kehittäminen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tekemisestä, saattaako se päätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(7)

Islannin ja Norjan osalta tämä päätös merkitsee sellaisten Schengenin säännöstön määräysten kehittämistä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä, viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (2) ja jotka kuuluvat mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (3) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(8)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (4) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (5) 3 artiklan kanssa.

(9)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön sekä Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A alakohdassa tarkoitettuun alaan, tarkasteltuna yhdessä pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 28 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/261/EY (6) 3 artiklan kanssa.

(10)

Tämä päätös merkitsee sellaisten Schengenin säännöstön määräysten kehittämistä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (7) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei siten osallistu päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(11)

Tämä päätös merkitsee sellaisten Schengenin säännöstön määräysten kehittämistä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (8) mukaisesti. Irlanti ei siten osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(12)

Kyproksen osalta tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöä kehittävä tai muuten siihen liittyvä säädös.

(13)

Tämä päätös on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) 1 osa liitteessä I esitetyllä tavalla.

2 artikla

Muutetaan Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) 2 osa liitteessä II esitetyllä tavalla.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2009.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(5)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(6)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.

(7)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.


LIITE I

Muutetaan Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) 1 osa seuraavasti:

1)

korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle VISION is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.”;

2)

korvataan 1.2.1 kohta seuraavasti:

”1.2.1   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between ’retransmitting’ and ’resending as a new message’. The term ’re-send’ in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

’retransmitting’ means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

’resending as a new message’ means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.”


LIITE II

Muutetaan Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) 2 osa seuraavasti:

1)

korvataan 2.1.4. kohdassa oleva otsikko N:o 026 seuraavasti:

”Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

’B’

transit visas

’C’

short -stay visas

’DC’

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas”;

2)

korvataan 2.1.4 kohdassa (Form A), 2.1.6 kohdassa (Form C) ja 2.1.7 kohdassa (Form F) rivin 026 sisältö taulukon viidennessä sarakkeessa (”Examples/Comments”) seuraavasti:

”C {′B|′C′|′DC′}”.


Komissio

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä marraskuuta 2008,

perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta,

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6933)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/911/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (1) ja erityisesti sen 16 f artiklan,

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean 7 päivänä syyskuuta 2007 valmistelemat Euroopan lääkeviraston lausunnot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare ja Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung ovat direktiivin 2001/83/EY vaatimusten mukaisia. Foeniculum Vulgare Miller Subsp. Vulgare Var. Vulgarea ja Foeniculum Vulgare Miller Subsp. Vulgare Var. Dulce (Miller) Thellungia voidaan pitää kasviperäisenä aineena, kasvirohdostuotteena ja/tai niiden yhdistelmänä.

(2)

Sen vuoksi on asianmukaista laatia luettelo perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettävistä kasviperäisistä aineista, kasvirohdostuotteista ja niiden yhdistelmistä ja sisällyttää siihen Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare ja Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I vahvistetaan luettelo perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettävistä kasviperäisistä aineista ja kasvirohdostuotteista ja niiden yhdistelmistä, johon sisältyvät Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare ja Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

2 artikla

Käyttöaiheista, määritellyistä vahvuuksista ja annostuksesta, antoreitistä ja muista tarpeellisista tiedoista, jotka koskevat Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgaren ja Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellungin käyttämistä turvallisesti perinteisenä lääkevalmisteena, säädetään tämän päätöksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.


LIITE I

Direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/24/EY, 16 f artiklan mukainen luettelo perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettävistä kasviperäisistä aineista, kasvirohdostuotteista ja niiden yhdistelmistä

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Karvasfenkoli, hedelmä)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Makea fenkoli, hedelmä)


LIITE II

A.   MERKINTÄ YHTEISÖN LUETTELOON FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Kasvin tieteellinen nimi

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Heimo

Apiaceae

Kasviperäinen aine

Karvasfenkoli

Kasviperäisen aineen nimi kaikilla EU:n virallisilla kielillä

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Kasvirohdostuote

Karvasfenkolin kuivattu, hienonnettu (1) hedelmä

Euroopan farmakopean monografiaviite

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Käyttöaihe(et)

a)

Perinteinen kasvirohdosvalmiste oireenmukaiseen hoitoon lievissä kouristuksenomaisissa ruoansulatuskanavan vaivoissa kuten turvotus ja ilmavaivat.

b)

Perinteinen kasvirohdosvalmiste lievien kouristuksenomaisten kuukautiskipujen oireenmukaiseen hoitoon.

c)

Perinteinen kasvirohdosvalmiste käytettäväksi limaa irrottavana yskänlääkkeenä vilustumisen yhteydessä.

Tämä valmiste on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jonka käyttö määritetyissä käyttöaiheissa perustuu yksinomaan sen pitkään jatkuneeseen käyttöön.

Käyttöperinne

Eurooppalainen, kiinalainen

Määritelty vahvuus

Ks. ”Määritelty annostus”.

Määritelty annostus

Aikuiset

Kerta-annos

Sekoitetaan 1,5–2,5 g (äskettäin (2)) hienonnettua karvasfenkolia 0,25 litraan kiehuvaa vettä (haudutetaan 15 minuuttia) ja käytetään rohdosteenä kolmesti päivässä.

Yli 12-vuotiaat nuoret, Käyttöaihe a)

Aikuisten annos.

4–12-vuotiaat lapset, Käyttöaihe a)

Keskimääräinen päivittäinen annos

3–5 g (äskettäin) hienonnettua karvasfenkolia rohdosteenä kolmeen annokseen jaettuna. Käytetään lyhytaikaisesti (enintään viikon ajan) vain lieviin ohimeneviin oireisiin.

Käyttöä ei suositella alle 4-vuotiaille lapsille (ks. ”Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet”).

Antoreitti

Suun kautta.

Käyttöajan kesto tai sen mahdolliset rajoitukset

Aikuiset

Yli 12-vuotiaat nuoret, Käyttöaihe a)

Enintään 2 viikon ajan.

4–12-vuotiaat lapset, Käyttöaihe a)

Lyhytaikaiseen käyttöön ja ainoastaan lieviin ohimeneviin oireisiin (enintään viikon ajan).

Jos oireet jatkuvat valmisteen käytön aikana, käänny lääkärin puoleen.

Muut tuotteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai Apiaceae- (Umbelliferae-)heimon kasveille (aniksensiemen, kumina, selleri, korianteri ja tilli) tai anetolille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Käyttöä ei suositella alle 4-vuotiaille lapsille, koska käytöstä ei ole riittävästi tietoa. Kysy neuvoa lastenlääkäriltä ennen käyttöä.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksista ei ole ilmoitettu.

Raskaus ja imetys

Fenkolin hedelmän käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tietoja.

Ei tiedetä, erittyykö fenkolin aineosia rintamaitoon.

Koska tietoja ei ole riittävästi, valmisteen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Fenkolia käytettäessä voi ilmetä allergisia reaktioita iholla tai hengityselimissä. Niiden yleisyys ei ole tiedossa.

Jos muita haittavaikutuksia ilmenee, on käännyttävä lääkärin puoleen.

Yliannostus

Yliannostustapauksista ei ole ilmoitettu.

Farmaseuttiset tiedot [jos tarpeen]

Ei sovelleta.

Farmakologiset vaikutukset tai todennäköinen tehokkuus pitkäaikaisen käytön ja kokemuksen perusteella [jos tarpeen valmisteen turvallisen käytön kannalta]

Ei sovelleta.

B.   MERKINTÄ YHTEISÖN LUETTELOON FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Kasvin tieteellinen nimi

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Heimo

Apiaceae

Kasviperäinen aine

Makea fenkoli

Kasviperäisen aineen nimi kaikilla EU:n virallisilla kielillä

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Kasvirohdostuote

Makean fenkolin kuivattu hienonnettu (3) tai jauhettu hedelmä

Euroopan farmakopean monografiaviite

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Käyttöaihe(et)

a)

Perinteinen kasvirohdosvalmiste oireenmukaiseen hoitoon lievissä kouristuksenomaisissa ruoansulatuskanavan vaivoissa kuten turvotus ja ilmavaivat.

b)

Perinteinen kasvirohdosvalmiste lievien kouristuksenomaisten kuukautiskipujen oireenmukaiseen hoitoon.

c)

Perinteinen kasvirohdosvalmiste käytettäväksi limaa irrottavana yskänlääkkeenä vilustumisen yhteydessä.

Tämä valmiste on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jonka käyttö määritetyissä käyttöaiheissa perustuu yksinomaan sen pitkään jatkuneeseen käyttöön.

Käyttöperinne

Eurooppalainen, kiinalainen

Määritelty vahvuus

Ks. ”Määritelty annostus”

Määritelty annostus

Aikuiset

Kerta-annos

Sekoitetaan 1,5–2,5 g (äskettäin (4) hienonnettua makeaa fenkolia 0,25 litraan kiehuvaa vettä (haudutetaan 15 minuuttia) ja käytetään rohdosteenä kolmesti päivässä.

Fenkolijauhe: 400 mg kolmesti päivässä (enintään 2 g päivässä)

Yli 12-vuotiaat nuoret, Käyttöaihe a)

Aikuisten annostus

4–12-vuotiaat lapset, Käyttöaihe a)

Keskimääräinen päivittäinen annos

3–5 g (äskettäin) hienonnettua makeaa fenkolia rohdosteenä kolmeen annokseen jaettuna. Käytetään lyhytaikaisesti (enintään viikon ajan) vain lieviin ohimeneviin oireisiin.

Käyttöä ei suositella alle 4-vuotiaille lapsille (ks. ”Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet”)

Antoreitti

Suun kautta

Käyttöajan kesto tai sen mahdolliset rajoitukset

Aikuiset

Yli 12-vuotiaat nuoret, Käyttöaihe a)

Enintään 2 viikon ajan.

4–12-vuotiaat lapset, Käyttöaihe a)

Lyhytaikaiseen käyttöön ja ainoastaan lieviin ohimeneviin oireisiin (enintään viikon ajan).

Jos oireet jatkuvat valmisteen käytön aikana, käänny lääkärin puoleen.

Muut tuotteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai Apiaceae- (Umbelliferae-)heimon kasveille (aniksensiemen, kumina, selleri, korianteri ja tilli) tai anetolille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Käyttöä ei suositella alle 4-vuotiaille lapsille, koska käytöstä ei ole riittävästi tietoa. Kysy neuvoa lastenlääkäriltä ennen käyttöä.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksista ei ole ilmoitettu.

Raskaus ja imetys

Fenkolin hedelmän käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tietoja.

Ei tiedetä, erittyykö fenkolin aineosia rintamaitoon.

Koska tietoa ei ole riittävästi, valmisteen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Fenkolia käytettäessä voi ilmetä allergisia reaktioita iholla tai hengityselimissä. Niiden yleisyys ei ole tiedossa.

Jos muita haittavaikutuksia ilmenee, on käännyttävä lääkärin puoleen.

Yliannostus

Yliannostustapauksista ei ole ilmoitettu.

Farmaseuttiset tiedot [jos tarpeen]

Ei sovelleta.

Farmakologiset vaikutukset tai todennäköinen tehokkuus pitkäaikaisen käytön ja kokemuksen perusteella [jos tarpeen valmisteen turvallisen käytön kannalta]

Ei sovelleta.


(1)  ”Hienonnetulla hedelmällä” tarkoitetaan myös ”murskattua hedelmää”.

(2)  Hienonnetusta fenkolista valmistettavaa kaupallista tuotetta varten hakijan on suoritettava asianmukaiset säilyvyyskokeet, jotka koskevat valmisteen sisältämien haihtuvien öljyjen pitoisuutta.

(3)  ”Hienonnetulla hedelmällä” tarkoitetaan myös ”murskattua hedelmää”.

(4)  Hienonnetuista tai jauhetuista fenkolin hedelmistä valmistettua kaupallista tuotetta varten hakijan on suoritettava asianmukaiset säilyvyyskokeet, jotka koskevat valmisteen sisältämien haihtuvien öljyjen pitoisuutta.


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä marraskuuta 2008,

rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2009

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7283)

(Ainoastaan espanjan-, tanskan-, saksan-, englannin-, ranskan-, italian-, hollannin- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2008/912/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvike- ja rehuvalvonnan alalla toimiville yhteisön vertailulaboratorioille voidaan myöntää yhteisön taloudellista tukea tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (2) 28 artiklan mukaisesti.

(2)

Yhteisön taloudellisen tuen myöntämisestä yhteisön vertailulaboratorioille rehuja, elintarvikkeita ja eläinten terveyttä koskevilta osin 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 (3) säädetään, että yhteisö myöntää taloudellista tukea edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tehokkaasti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tiettyjä määräaikoja noudattaen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1754/2006 2 artiklan mukaan komission ja kunkin vertailulaboratorion välisistä suhteista määrätään yhteistyösopimuksella, johon liitetään monivuotinen työohjelma.

(4)

Komissio on arvioinut yhteisön vertailulaboratorioiden toimittamat vuotta 2009 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(5)

Yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädettyjen tehtävien suorittamiseen nimetyille yhteisön vertailulaboratorioille niiden toimien yhteisrahoittamiseksi. Yhteisön taloudellisen tuen olisi oltava 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, sellaisina kuin ne on asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritelty.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 vahvistetaan yhteisön vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Siinä myös rajoitetaan taloudellinen tuki enintään 32:een seminaarin osanottajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti joidenkin yhteisön vertailulaboratorioiden osalta, jotka tarvitsevat tukea yli 32 osanottajan osallistumista varten, jotta seminaareista saataisiin paras mahdollinen tulos.

(7)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti eläintautien hävittämistä ja seurantaa koskevat ohjelmat (eläinlääkintätoimenpiteet) rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Lisäksi kyseisen asetuksen 13 artiklan toisessa kohdassa säädetään, että asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettujen toimenpiteiden ja ohjelmien ollessa kyseessä jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston tukea saaville tuensaajille hallinto- ja henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot rahoitetaan maataloustukirahastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9, 36 ja 37 artiklaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti maidon ja maitotuotteiden määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 223 031 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 23 000 euroa.

2 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti zoonoosien (salmonellan) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 337 509 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 31 072 euroa.

3 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Espanja, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti merellisten biotoksiinien valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 325 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 42 560 euroa.

4 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 304 772 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 36 505 euroa.

5 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti Listeria monocytogenes -bakteerin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 277 377 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 23 000 euroa.

6 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti koagulaasipositiivisten stafylokokkien, mukaan lukien Staphylococccus aureus, määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 245 406 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 23 000 euroa.

7 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti Escherichia coli -bakteerin, mukaan lukien verosytotoksinen E. coli (VTEC), määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 235 891 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 32 000 euroa.

8 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Ruotsi, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti kampylobakteerin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 278 570 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 40 000 euroa.

9 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti loisten (etenkin Trichinella, Echinococcus ja Anisakis) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 299 584 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 32 000 euroa.

10 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti mikrobilääkeresistenssin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 436 345 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 24 000 euroa.

11 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti rehuissa esiintyvän eläinproteiinin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 566 999 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

12 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen neuvoston direktiivin 96/23/EY (5) liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 447 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

13 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants, Fougères, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 447 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

14 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berliini, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 447 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

15 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità, Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 260 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 26 000 euroa.

16 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (6) liitteessä X olevassa B luvussa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 605 608 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 68 995 euroa.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu vaatimaan taloudellista tukea yhteen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista seminaareistaan enintään 50 osanottajan osalta.

17 artikla

Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen eläinperäisissä elintarvikkeissa ja erittäin rasvapitoisissa tuotteissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 198 900 euroa.

18 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen viljoissa ja rehuissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 198 900 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 110 000 euroa.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu vaatimaan taloudellista tukea tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin seminaareihinsa enintään 110 osanottajan osalta.

19 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espanja, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen hedelmissä ja vihanneksissa, mukaan lukien erittäin vesi- ja happopitoiset tuotteet.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 440 840 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 10 000 euroa.

20 artikla

Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen yhden jäämän määritysmenetelmillä.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 332 000 euroa.

21 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti dioksiinien ja PCB:iden määritykseen ja testaukseen rehuissa ja elintarvikkeissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 432 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 55 410 euroa.

22 artikla

Edellä 1–21 artiklassa tarkoitettu yhteisön taloudellinen tuki on 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, sellaisina kuin ne on asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritelty.

23 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville laboratorioille:

Maito ja maitotuotteet: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Zoonoosien (salmonellan) määritys ja testaus: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat;

Merellisten biotoksiinien valvonta: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Espanja;

Simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonta: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Yhdistynyt kuningaskunta;

Listeria monocytogenes: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Koagulaasipositiiviset stafylokokit, mukaan luettuna Staphylococcus aureus: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Escherichia coli -bakteeri, mukaan luettuna verosytotoksinen E. coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Kampylobakteeri: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Ruotsi;

Loiset (erityisesti Trichinella, Echinococcus ja Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Mikrobilääkeresistenssi: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Tanska;

Rehuissa esiintyvät eläinproteiinit: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgia;

Jäämät: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat;

Jäämät: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants, Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Ranska;

Jäämät: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39–42, 10562 Berlin, Saksa;

Jäämät: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Yhdistynyt kuningaskunta;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus eläinperäisissä elintarvikkeissa: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus viljoissa: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Tanska;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus hedelmissä ja vihanneksissa: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Espanja;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus yhden jäämän määritysmenetelmillä: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Saksa;

Dioksiinien ja PCB:iden määritys ja testaus rehuissa ja elintarvikkeissa: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3)  EUVL L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(6)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/55


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2008/913/YOS,

tehty 28 päivänä marraskuuta 2008,

rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 ja 31 artiklan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rasismilla ja muukalaisvihalla rikotaan suoraan vapauden ja kansanvallan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteita, joille Euroopan unioni perustuu ja jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille.

(2)

Neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa, joka koskee parhaita tapoja panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta (2), Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä, Euroopan unionin kannasta maailmanlaajuisessa rasismin vastaisessa konferenssissa ja unionin nykytilanteesta 20 päivänä syyskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (3) sekä komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassa tiedonannossa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutumisen seuraamiseksi Euroopan unionissa laadittavasta tulostaulusta (vuoden 2000 jälkipuoliskoa koskeva puolivuotispäivitys) edellytetään toimenpiteitä tällä alalla. Neuvosto palautti 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 hyväksymässään Haagin ohjelmassa mieleen Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2003 antaman vakaan sitoumuksen torjua rasismia, antisemitismiä ja muukalaisvihaa.

(3)

Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta 15 päivänä heinäkuuta 1996 hyväksyttyä neuvoston yhteistä toimintaa 96/443/YOS (4) olisi täydennettävä lainsäädäntötoimilla, joilla vastataan tarpeeseen lähentää jäsenvaltioiden lakeja ja asetuksia sekä poistaa pääasiassa jäsenvaltioiden oikeudellisten lähestymistapojen eroavuuksiin perustuvia esteitä tehokkaalle oikeudelliselle yhteistyölle.

(4)

Yhteiseen toimintaan 96/443/YOS ja muilla kansainvälisillä foorumeilla, esimerkiksi Euroopan neuvostossa, suoritettuun työhön kohdistuneen arvioinnin mukaan oikeudellisessa yhteistyössä on edelleen joitakin ongelmia, minkä vuoksi jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöjä on lähennettävä edelleen, jotta varmistetaan kattavan ja selkeän lainsäädännön tehokas täytäntöönpano rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi.

(5)

Rasismi ja muukalaisviha ovat uhka henkilöryhmille, joihin tällainen käytös kohdistuu. Tämän ilmiön osalta on määritettävä yhteinen rikoslainsäädännöllinen lähestymistapa Euroopan unionissa sen varmistamiseksi, että tietyntyyppinen käyttäytyminen säädetään rangaistavaksi kaikissa jäsenvaltioissa ja että näihin rikoksiin syyllistyneille tai niistä vastuussa oleville luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

(6)

Jäsenvaltiot toteavat, että rasismin ja muukalaisvihan torjuminen edellyttää kattavan kehyksen puitteissa toteutettavia erilaisia toimenpiteitä, eikä sitä voi rajata rikosasioihin. Tämä puitepäätös rajoittuu rasismin ja muukalaisvihan erityisen vakavien muotojen torjumiseen rikosoikeudellisin keinoin. Koska jäsenvaltioiden kulttuuriset ja oikeudelliset perinteet eroavat jossain määrin erityisesti tällä alalla, rikoslainsäädännön täydellinen yhdenmukaistaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista.

(7)

Tässä puitepäätöksessä olisi ”syntyperällä” ymmärrettävä viittausta pääosin henkilöihin tai henkilöryhmiin, jotka polveutuvat henkilöistä, jotka voitaisiin tunnistaa tietyistä piirteistä (kuten rotu tai ihonväri), vaikka kaikkia näitä piirteitä ei välttämättä enää ole olemassa. Tällaiset henkilöt tai henkilöryhmät voivat siitä huolimatta joutua vihan tai väkivallan kohteeksi syntyperänsä vuoksi.

(8)

”Uskonnolla” olisi ymmärrettävä viittausta yleisesti henkilöihin, jotka määritellään heidän uskonnollisen vakaumuksensa tai maailmankatsomuksensa perusteella.

(9)

”Vihalla” olisi ymmärrettävä viittausta rotuun, ihonväriin, uskontoon, syntyperään taikka kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaan vihaan.

(10)

Tämä puitepäätös ei estä jäsenvaltiota antamasta kansallisessa lainsäädännössään säännöksiä, jotka laajentavat 1 artiklan 1 kohdan c ja d kohdan koskemaan rikoksia, jotka kohdistuvat jonkin muun perusteen kuin rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määriteltyyn ihmisryhmään; tällaisia perusteita voivat olla esimerkiksi yhteiskunnallinen asema tai poliittiset vakaumukset.

(11)

Olisi varmistettava, että rikoksia, joihin liittyy rasismia ja muukalaisvihaa, koskeva tutkinta ja syytetoimet eivät edellytä tekojen uhrien tekemää rikosilmoitusta tai heidän vireille panemaansa syytettä, sillä he ovat usein erityisen haavoittuvaisia ja haluttomia oikeustoimiin.

(12)

Rikoslainsäädännön lähentämisen pitäisi johtaa rasismia ja muukalaisvihaa käsittävien rikosten torjumiseen tehokkaammin edistämällä täysimittaista ja tehokasta oikeudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Neuvoston olisi otettava huomioon alalla mahdollisesti esiintyvät vaikeudet tarkastellessaan tätä puitepäätöstä sen arvioimiseksi, ovatko lisätoimenpiteet tarpeen tällä alalla.

(13)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän puitepäätöksen tavoitetta, joka on tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien rikosoikeudellisten vähimmäisseuraamusten määrääminen rasismia ja muukalaisvihaa käsittävistä rikoksista kaikissa jäsenvaltioissa, koska tätä koskevien sääntöjen on oltava yhteiset ja yhteensopivat, joten tämä tavoite voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Viimeksi mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(14)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 ja 11 artiklassa tunnustetut sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan II ja VI luvussa huomioon otetut periaatteet.

(15)

Yhdistymisvapauden ja sananvapauden, erityisesti lehdistönvapauden ja muiden tiedotusvälineiden sananvapauden kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat ovat johtaneet useissa jäsenvaltioissa menettelyyn liittyviin takeisiin sekä vastuun määrittämistä tai rajaamista koskevien erityissääntöjen antamiseen kansallisessa lainsäädännössä.

(16)

Yhteinen toiminta 96/443/YOS olisi kumottava, koska se on vanhentunut Amsterdamin sopimuksen, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (5) ja tämän puitepäätöksen voimaantulon myötä,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rasismia ja muukalaisvihaa koskevat rikokset

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että seuraavat tahalliset teot säädetään rangaistaviksi:

a)

julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitetun teon suorittaminen levittämällä tai jakamalla julkisesti kirjoituksia, kuvia tai muuta aineistoa;

c)

sellainen kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 6, 7 ja 8 artiklassa määriteltyjen joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten ja sotarikosten julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määriteltyyn ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen, jos teko on suoritettu tavalla, joka on omiaan yllyttämään väkivaltaan tai vihaan tällaista ryhmää tai tällaisen ryhmän jäsentä kohtaan;

d)

sellainen 8 päivänä elokuuta 1945 tehdyn Lontoon sopimuksen liitteenä olevan kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perussäännön 6 artiklassa määriteltyjen rikosten julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määriteltyyn ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen, jos teko suoritetaan tavalla, joka on omiaan yllyttämään väkivaltaan tai vihaan tällaista ryhmää tai tällaisen ryhmän jäsentä kohtaan.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat säätää, että rangaistavaa on ainoastaan teko, joka joko suoritetaan tavalla, joka on omiaan häiritsemään yleistä järjestystä, tai on uhkaavaa, alentavaa tai loukkaavaa.

3.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi viittauksen uskontoon tarkoitetaan kattavan ainakin menettelyn, jota käytetään tekosyynä tällaisten tekojen kohdistamiseen rodun, ihonvärin, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määriteltyyn ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen.

4.   Tätä puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin jäsenvaltio voi antaa lausuman siitä, että se säätää 1 kohdan c alakohdassa ja/tai d alakohdassa mainittujen rikosten kieltämisen ja vakavan vähättelemisen rangaistavaksi vain siinä tapauksessa, että näissä kohdissa tarkoitetut rikokset on todettu kyseisen jäsenvaltion kansallisen tuomioistuimen ja/tai kansainvälisen tuomioistuimen tai yksinomaan kansainvälisen tuomioistuimen lopullisella päätöksellä.

2 artikla

Yllytys ja avunanto

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että yllytys johonkin 1 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuun tekoon säädetään rangaistavaksi.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että avunanto johonkin 1 artiklassa tarkoitettuun tekoon säädetään rangaistavaksi.

3 artikla

Rikosoikeudelliset seuraamukset

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista teoista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 artiklassa tarkoitetuista teoista määrätään rikosoikeudellisia seuraamuksia, joiden enimmäispituus on vähintään yhdestä kolmeen vuotta vankeutta.

4 artikla

Rasistiset ja muukalaisvihamieliset vaikuttimet

Jäsenvaltioiden on muiden kuin 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen tekojen osalta toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että rasistisia ja muukalaisvihamielisiä vaikuttimia pidetään raskauttavina asianhaaroina, tai vaihtoehtoisesti, että tuomioistuimet ottavat tällaiset vaikuttimet huomioon määrätessään rangaistuksia.

5 artikla

Oikeushenkilöiden vastuu

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että oikeushenkilöt saatetaan vastuuseen sellaisesta 1 ja 2 artiklassa tarkoitetusta teosta, jonka on oikeushenkilön hyväksi suorittanut joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen osana henkilö, jonka johtava asema oikeushenkilössä perustuu

a)

toimivaltaan edustaa oikeushenkilöä;

b)

valtuuksiin tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta; tai

c)

valtuuksiin harjoittaa oikeushenkilön sisäistä valvontaa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen tapausten lisäksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen, jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön alaisena toimiva henkilö on voinut suorittaa kyseisen oikeushenkilön hyväksi 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja tekoja.

3.   Se, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään oikeushenkilön vastuusta, ei estä rikosoikeudenkäyntiä sellaisia luonnollisia henkilöitä vastaan, jotka ovat tekijöinä tai osallisina 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuissa teoissa.

4.   ”Oikeushenkilöllä” tarkoitetaan oikeussubjektia, jolla on oikeushenkilön asema sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan, lukuun ottamatta valtioita tai muita julkisia elimiä niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä oikeuksia ja julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

6 artikla

Oikeushenkilöihin kohdistuvat seuraamukset

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastuulliseksi todettua oikeushenkilöä rangaistaan tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin, joihin kuuluu rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja joihin voi kuulua muita seuraamuksia, kuten

a)

oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettyjen etuisuuksien tai tuen saamiseen;

b)

väliaikainen tai pysyvä liiketoimintakielto;

c)

oikeudelliseen valvontaan asettaminen;

d)

oikeudellinen määräys lopettaa toiminta.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastuulliseksi todettua oikeushenkilöä rangaistaan tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin tai toimenpitein.

7 artikla

Valtiosääntöön sisältyvät säännökset ja perusperiaatteet

1.   Tämä puitepäätös ei vaikuta velvollisuuteen kunnioittaa perusoikeuksia ja noudattaa oikeudellisia perusperiaatteita, sananvapaus ja yhdistymisvapaus mukaan lukien, sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa.

2.   Tämä puitepäätös ei velvoita jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa niiden yhdistymisvapautta ja sananvapautta, erityisesti lehdistönvapautta ja muiden tiedotusvälineiden sananvapautta koskevien perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin ne ilmenevät valtiosääntöperinteessä tai lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden oikeuksia ja vastuuta sekä menettelyyn liittyviä takeita koskevissa säännöissä, jos nämä säännöt koskevat vastuun määrittämistä tai rajaamista.

8 artikla

Tutkinnan tai syytetoimien aloittaminen

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua tekoa koskeva tutkinta tai syytetoimet eivät edellytä tekojen uhrien tekemää rikosilmoitusta tai heidän nostamaansa syytettä ainakaan kaikkein vakavimmissa tapauksissa, joissa teot on suoritettu kyseisen jäsenvaltion alueella.

9 artikla

Lainkäyttövalta

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen lainkäyttövaltansa 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuihin tekoihin, jos

a)

rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella;

b)

rikoksen on tehnyt sen kansalainen; tai

c)

rikos on tehty sellaisen oikeushenkilön hyväksi, jonka päätoimipaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella.

2.   Vahvistaessaan, että sillä on 1 kohdan a alakohdan mukainen lainkäyttövalta, kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tapaukset, joissa teot suoritetaan tietojärjestelmän avulla ja

a)

rikoksentekijä suorittaa teon ollessaan fyysisesti sen alueella, jolloin asiaan ei vaikuta se, liittyykö tekoon sen alueella sijaitsevan tietojärjestelmän sisältämää aineistoa,

b)

tekoon liittyy sen alueella sijaitsevan tietojärjestelmän sisältämää aineistoa, jolloin asiaan ei vaikuta se, suorittaako rikoksentekijä teon ollessaan fyysisesti kyseisen jäsenvaltion alueella.

3.   Jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettua lainkäyttövaltasääntöä tai että se soveltaa sitä vain tietyissä tapauksissa tai tilanteissa.

10 artikla

Täytäntöönpano ja tarkastelu

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen säännösten noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 28 päivänä marraskuuta 2010.

2.   Samaan päivään mennessä jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle kirjallisina antamansa säännökset, joilla saatetaan niille tällä puitepäätöksellä asetetut velvoitteet osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Neuvosto tutkii näitä tietoja käyttäen laaditun kertomuksen ja komission kirjallisen kertomuksen perusteella 28 päivään marraskuuta 2013 mennessä, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet tämän puitepäätöksen säännöksiä.

3.   Neuvosto tarkastelee tätä puitepäätöstä ennen 28 päivää marraskuuta 2013. Tämän tarkastelun valmistelemiseksi neuvosto pyytää jäsenvaltioita ilmoittamaan, ovatko ne todenneet, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tekoihin liittyvässä oikeudellisessa yhteistyössä on ilmennyt vaikeuksia. Lisäksi neuvosto voi pyytää Eurojustia toimittamaan raportin siitä, ovatko kansallisten lainsäädäntöjen erot aiheuttaneet alalla ongelmia jäsenvaltioiden välisessä oikeudellisessa yhteistyössä.

11 artikla

Yhteisen toiminnan 96/443/YOS kumoaminen

Kumotaan yhteinen toiminta 96/443/YOS.

12 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä puitepäätöstä sovelletaan Gibraltariin.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Lausunto annettu 29. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1.

(3)  EYVL C 146, 17.5.2001, s. 110.

(4)  EYVL L 185, 24.7.1996, s. 5.

(5)  EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.


6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.