ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 326

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
4. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1201/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1202/2008, annettu 2 päivänä joulukuuta 2008, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten luikeroturskien kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla VIII ja IX

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1203/2008, annettu 2 päivänä joulukuuta 2008, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, EY:n vesillä alueella IIa ja siinä alueen IIIa osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1204/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 509/2006 säädettyyn aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Kodifioitu toisinto) ( 1 )

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1205/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta ( 1 )

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1206/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 24 ja 28 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/902/EY

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2008, napropamidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6281)  ( 1 )

35

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1201/2008,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

254,9

MA

58,8

TR

71,4

ZZ

128,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

59,1

TR

82,7

ZZ

103,0

0709 90 70

JO

230,6

MA

71,6

TR

110,4

ZZ

137,5

0805 10 20

BR

44,6

MA

76,3

TR

79,0

UY

34,6

ZA

43,5

ZW

30,8

ZZ

51,5

0805 20 10

MA

61,9

TR

65,0

ZZ

63,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

HR

49,2

IL

74,6

TR

58,9

ZZ

61,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

62,8

ZA

79,4

ZZ

68,7

0808 10 80

CA

89,4

CL

64,2

CN

71,8

MK

33,4

US

109,3

ZA

113,0

ZZ

80,2

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

81,3

TR

103,0

US

142,2

ZZ

89,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1202/2008,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2008

Portugalin lipun alla purjehtivien alusten luikeroturskien kalastuksen kieltämisestä yhteisön vesillä ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla VIII ja IX

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 (3) vahvistetaan kiintiöt vuosiksi 2007 ja 2008.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen alusten kyseisessä liitteessä mainitun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2008 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2008 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Näiltä aluksilta kielletään pyydetyn kannan aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen kyseisen päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28.


LIITE

Nro

09/DSS

Jäsenvaltio

PRT

Kanta

GFB/89-

Laji

Luikeroturskat (Phycis blennoides)

Alue

VIII ja IX (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Päivämäärä

9.10.2008


4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1203/2008,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2008,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, EY:n vesillä alueella IIa ja siinä alueen IIIa osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2008.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2008 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2008 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Näiltä aluksilta kielletään kyseisen pyydetyn kannan aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1.


LIITE

Nro

61/T&Q

Jäsenvaltio

FRA

Kanta

COD/2A3AX4

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

IV; EY:n vedet alueella IIa; se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

Päivämäärä

7.10.2008


4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1204/2008,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2008,

tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 509/2006 säädettyyn aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan ja 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin 20 päivänä marraskuuta 1997 annettua komission asetusta (EY) N:o 2301/97 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle tiettyjen nimitysten perinteistä erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteröintihakemuksia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 (4) 7 artiklan mukaisesti.

(3)

Kyseiset nimitykset on voitu kirjata erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin ja näin suojata yhteisön tasolla aitoina perinteisinä tuotteina. Asetuksen (EY) N:o 509/2006 tultua voimaan kyseinen rekisteri on korvattu mainitun asetuksen 3 artiklassa säädetyllä aitojen perinteisten tuotteiden rekisterillä.

(4)

Rekisteröityjen nimitysten yhteydessä saa käyttää erityisesti niille varattua mainintaa ”aito perinteinen tuote”.

(5)

On syytä täsmentää, että ilmaisua ”Serrano” pidetään asetuksen (EY) N:o 509/2006 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna itsessään erityisenä ilmaisuna, jota ei siis voi kääntää. Sen vuoksi ilmaisua on käytettävä sellaisenaan. Lisäksi ilmaisu ”Serrano” on rekisteröity rajoittamatta ilmaisun ”vuori” käyttöä. Nämä ilmaisut eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa.

(6)

Nimitysten ”Leche certificada de Granja” ja ”Traditional Farmfresh Turkey” osalta nimitykselle ”Leche certificada de Granja” haetaan suojaa ainoastaan espanjan kielellä ja nimitykselle ”Traditional Farmfresh Turkey” ainoastaan englannin kielellä. Sen vuoksi myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (5) mukaisesti etiketissä on tuotetta kaupan pidettäessä oltava muilla kielillä joko ilmaisu ”espanjalaisia perinteitä noudattaen” tai ”brittiläisiä perinteitä noudattaen” kyseisen nimityksen läheisyydessä.

(7)

Nimityksen ”Traditional Farmfresh Turkey” osalta merkinnät ja erityisesti kuluttajille tarkoitetut merkinnät eivät saa direktiivin 2000/13/EY mukaisesti missään tapauksessa olla harhaanjohtavia siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 5 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1538/91 (6) tarkoitettujen tuotantotapojen merkitsemiseksi säädettyjen ilmaisujen suhteen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kirjataan liitteessä I olevat nimitykset aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin asetuksen (EY) N:o 509/2006 9 artiklan 4 kohdan ja 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Kun ”Leche certificada de Granja” -tuote pidetään kaupan muilla kielillä kuin espanjaksi, etiketissä on oltava ilmaisu ”espanjalaisia perinteitä noudattaen” tai vastaava ilmaisu muilla kielillä.

Kun ”Traditional Farmfresh Turkey” -tuote pidetään kaupan muilla kielillä kuin englanniksi, etiketissä on oltava ilmaisu ”brittiläisiä perinteitä noudattaen” tai vastaava ilmaisu muilla kielillä.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2301/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 319, 21.11.1997, s. 8.

(3)  Katso liite II.

(4)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 9.

(5)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  EYVL L 143, 7.6.1991, s. 11.


LIITE I

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (1)

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (2)

Faro (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (3)

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (4)

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (5)

Mozzarella (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (6)

Jamón Serrano (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (7)

Leche certificada de Granja (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (8)

Traditional Farmfresh Turkey (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (9)

Falukorv (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (10)

Sahti (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (11)

Panellets (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (12)

Kalakukko (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (13)

Karjalanpiirakka (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohta) (14)

Hushållsost (asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 1 kohta) (15)


(1)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(2)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(3)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(4)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(5)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 5).

(6)  Eritelmän pääkohdat esitetään asetuksen (EY) N:o 2527/98 (EYVL L 317, 26.11.1998, s. 14) liitteessä II. Ne korvaavat aiemmat pääkohdat (EYVL C 246, 24.8.1996, s. 9).

(7)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 371, 1.12.1998, s. 3).

(8)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 21, 21.1.1997, s. 15).

(9)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 405, 24.12.1998, s. 9).

(10)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 78, 10.3.2001, s. 16).

(11)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 125, 26.4.2001, s. 5).

(12)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 5, 9.1.2001, s. 3).

(13)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 235, 21.8.2001, s. 12).

(14)  Eritelmän pääkohdat (EYVL C 102, 27.4.2002, s. 14).

(15)  Eritelmän pääkohdat (EUVL C 110, 8.5.2003, s. 18).


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2301/97

(EYVL L 319, 21.11.1997, s. 8).

 

Komission asetus (EY) N:o 954/98

(EYVL L 133, 7.5.1998, s. 10).

 

Komission asetus (EY) N:o 2527/98

(EYVL L 317, 26.11.1998, s. 14).

Ainoastaan 1 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta ja liite I

Komission asetus (EY) N:o 2419/1999

(EYVL L 291, 13.11.1999, s. 25).

 

Komission asetus (EY) N:o 1482/2000

(EYVL L 167, 7.7.2000, s. 8).

 

Komission asetus (EY) N:o 2430/2001

(EYVL L 328, 13.12.2001, s. 29).

 

Komission asetus (EY) N:o 244/2002

(EYVL L 39, 9.2.2002, s. 11).

 

Komission asetus (EY) N:o 688/2002

(EYVL L 106, 23.4.2002, s. 7).

 

Komission asetus (EY) N:o 1285/2002

(EYVL L 187, 16.7.2002, s. 21).

 

Komission asetus (EY) N:o 317/2003

(EUVL L 46, 20.2.2003, s. 19).

 

Komission asetus (EY) N:o 223/2004

(EUVL L 37, 10.2.2004, s. 3).

 


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2301/97

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

2 artikla

4 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1205/2008,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2007/2/EY säädetään Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamista koskevista yleisistä säännöistä. Koska infrastruktuurin toimivuus edellyttää, että sen käyttäjän on voitava löytää tietyt paikkatietoaineistot ja -palvelut ja pystyttävä arvioimaan niiden soveltuvuus tiettyyn käyttötarkoitukseen, jäsenvaltioiden olisi laadittava metatietokuvaukset kyseisistä paikkatietoaineistoista ja -palveluista. Koska tällaisten metatietojen olisi oltava yhteensopivia ja käyttökelpoisia yhteisön tasolla ja maiden rajojen yli, on tarpeen vahvistaa säännöt metatiedoille, joita käytetään direktiivin 2007/2/EY liitteissä I, II ja III lueteltuja paikkatietoryhmiä vastaavien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvaamiseen.

(2)

Metatietoelementtien määrittely on tarpeen, jotta voidaan mahdollistaa metatiedon kohteena olevan tietoresurssin yksilöiminen, sen luokittelu ja maantieteellisen sijainnin ja ajankohdan osoittaminen, laadun ja käyttökelpoisuuden määrittely, paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuussääntöjen noudattamisen osoittaminen, saatavuuden ja käyttöoikeuksien rajoitusten ilmoittaminen ja resurssista vastaavan organisaation osoittaminen. Lisäksi tarvitaan metatietoelementtejä, jotka liittyvät metatietoon itseensä, jotta voidaan valvoa metatietojen ajantasaisuutta ja yksilöidä metatiedon luomisesta ja ylläpidosta vastaava organisaatio. Nämä ovat ne vähimmäismetatietoelementit, joita tarvitaan direktiivin 2007/2/EY noudattamiseen, mutta mikään ei estä organisaatioita kuvaamasta tietoresurssejaan laajemmin kansainvälisistä standardeista tai kulloisenkin aihealueen käytänteistä johdettujen lisäelementtien avulla. Myös komissio voi laatia ja ylläpitää lisäohjeita, varsinkin jos metatietojen yhteentoimivuus sitä edellyttää.

(3)

Ohjeita tarvitaan direktiivin 2007/2/EY mukaisten metatietojen kelpoisuuden toteamiseen kunkin metatietoelementin ehtojen ja oletetun esiintyvyyden suhteen eli sen määrittämiseksi, onko tietylle elementille aina löydyttävä metatietotietueessa ilmentymä, voiko ilmentymiä olla vain yksi tai voiko ilmentymiä olla useampi kuin yksi.

(4)

Kullekin metatietoelementille on määriteltävä arvoalue, jotta voidaan varmistaa metatietojen yhteentoimivuus monikielisessä toimintaympäristössä; arvoalueen olisi muodostuttava vapaasta tekstistä, päivämääristä, kansainvälisestä standardista johdetuista tunnuksista, kuten kielitunnuksista, rajatusta luettelosta tai sanastosta johdetuista avainsanoista taikka merkkijonoista.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2007/2/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään vaatimuksista, jotka koskevat direktiivin 2007/2/EY liitteessä I, II ja III lueteltuja tietoryhmiä vastaavia paikkatietoaineistoja, paikkatietoaineistosarjoja ja paikkatietopalveluja kuvaavan metatiedon luomista ja ylläpitoa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa käytetään direktiivin 2007/2/EY 3 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi tämän asetuksen liitteen osassa A säädettyjä määritelmiä.

3 artikla

Metatiedon luominen ja ylläpito

Paikkatietoaineistoa, paikkatietoaineistosarjaa tai paikkatietopalvelua kuvaavan metatiedon on koostuttava liitteen osassa B kuvatuista metatietoelementeistä tai metatietoelementtien ryhmistä ja metatietoa on luotava ja sitä on ylläpidettävä liitteen osassa C ja D säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.


LIITE

METATIEDON LAADINTASÄÄNNÖT

OSA A

Määritelmät

1.   Sovelletaan seuraavia määritelmiä:

’merkkijonolla’ tarkoitetaan yksikkönä käsiteltävänä merkkijoukkona ilmaistavien metatietoelementtien arvoaluetta,

’vapaalla tekstillä’ tarkoitetaan metatietoelementtien arvoaluetta, joka ilmaistaan yhdellä tai useammalla luonnollisella kielellä,

’historiatiedoilla’ tarkoitetaan tietoaineiston historiaa ja elinkaarta tiedon keruusta ja hankinnasta tietoaineiston koostamisen ja johtamisen kautta nykyiseen muotoonsa, standardin EN ISO 19101 mukaisesti,

’metatietoelementillä’ tarkoitetaan yksilöitävissä olevaa metatietoyksikköä, standardin EN ISO 19115 mukaisesti,

’nimiavaruudella’ tarkoitetaan URI-viittauksella (Uniform Resource Identifier) yksilöitävää sanastoa, jonka sisältämiä nimiä käytetään XML-asiakirjoissa (Extensible Markup Language) elementtien ja attribuuttien niminä,

’laadulla’ tarkoitetaan niistä tuotteen ominaisuuksista muodostuvaa kokonaisuutta, joihin perustuu tuotteen kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset, standardin EN ISO 19101 mukaisesti,

’resurssilla’ tarkoitetaan tietoresurssia, joka sisältää suoran tai epäsuoran viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen,

’paikkatietoaineistosarjalla’ tarkoitetaan sellaisten paikkatietoaineistojen joukkoa, joilla on sama tietotuoteseloste.

2.   Paikkatietoaineiston kelpoisuudella viitataan:

kohdealueeseen ja ajanjaksoon, jota tieto koskee,

siihen, onko tieto tarkastettu jonkin mittaus-, luotettavuus- tai muun vaatimusstandardin mukaisesti,

siihen, missä määrin tieto soveltuu kyseiseen käyttötarkoitukseen, tai

soveltuvin osin paikkatietoaineiston oikeudelliseen merkityksellisyyteen.

OSA B

Metatietoelementit

1.   YKSILÖIMINEN

Seuraavat metatietoelementit ovat pakollisia:

1.1   Resurssin nimi

Luonnehtiva ja usein yksilöivä nimi, jolla resurssi tunnetaan.

Tämä metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

1.2   Resurssin tiivistelmä

Resurssin sisältöä kuvaileva tiivistelmä.

Tämä metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

1.3   Resurssin tyyppi

Metatiedon kohteena olevan resurssin tyyppi.

Tämän metatietoelementin arvoalue määritellään kohdassa D.1.

1.4   Resurssin osoite

Ilmaisee linkin (linkit) resurssiin ja/tai resurssia koskevaan lisätietoon.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu merkkijonoista, yleensä URL-osoitteista (Uniform Resource Locator).

1.5   Yksilöivä resurssitunniste

Yksikäsitteinen tunniste, joka yksilöi resurssin.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu pakollisista merkkijonotunnuksista, jotka yleensä antaa tiedon omistaja, sekä merkkijonomuotoisesta nimiavaruudesta, joka yksilöi resurssitunnisteen asiayhteyden (esimerkiksi tiedon omistajan).

1.6   Liitännäisresurssi

Jos resurssi on paikkatietopalvelu, tämä metatietoelementti yksilöi soveltuvin osin palvelun kohteena olevat paikkatietoaineistot niiden URI-tunnisteiden avulla.

Tämä metatietoelementin arvoalue koostuu pakollisista merkkijonotunnuksista, jotka yleensä antaa tiedon omistaja, sekä merkkijonomuotoisesta nimiavaruudesta, joka yksilöi tunnuksen asiayhteyden (esimerkiksi tiedon omistajan).

1.7   Resurssin kieli

Resurssissa esiintyvä kieli.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu standardissa ISO 639-2 määritellyistä kielistä.

2.   PAIKKATIETOJEN JA PAIKKATIETOPALVELUJEN LUOKITTELU

2.1   Aiheluokka

Aiheluokka ilmaisee ylätason luokittelun ja auttaa paikkatietoresurssien ryhmittelyssä ja aihehaussa.

Tämän metatietoelementin arvoalue määritellään kohdassa D.2.

2.2   Paikkatietopalvelutyyppi

Tämä luokittelu helpottaa paikkatietopalvelujen hakemista. Kukin palvelu luokitellaan ainoastaan yhteen luokkaan.

Tämän metatietoelementin arvoalue määritellään kohdassa D.3.

3.   AVAINSANA

Jos resurssi on paikkatietopalvelu, on ilmoitettava vähintään yksi avainsana kohdasta D.4.

Jos resurssi on paikkatietoaineisto tai paikkatietoaineistosarja, on ilmoitettava vähintään yksi GEMET-sanaston (General Environmental Multi-lingual Thesaurus) avainsana, joka kuvaa kyseistä paikkatiedon aihetta direktiivin 2007/2/EY liitteen I, II tai III mukaisesti.

Kustakin avainsanasta on annettava seuraavat metatietoelementit:

3.1   Avainsanan arvo

Avainsanan arvona toimii aihetta kuvaava yleinen sana, jäsennetty asiasana tai lause. Aiheluokkajaottelu on liian ylimalkainen tarkempiin hakuihin, joten avainsanojen avulla voi täsmentää tekstihakuja ja tehdä rakenteisia avainsanahakuja.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

3.2   Lähteenä oleva rajattu sanasto

Jos avainsanan arvo on peräisin rajatusta sanastosta (asiasanastosta, ontologiasta), esimerkiksi GEMETistä, on annettava viittaus kyseiseen sanastoon.

Viittauksen on sisällettävä ainakin sanaston nimi ja viitepäivämäärä (julkaisupäivä, viimeisimmän päivityksen ajankohta tai luomisajankohta).

4.   MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

Direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu maantieteellinen sijainti ilmaistaan metatietoelementtinä sijaintia rajaavalla suorakaiteella.

4.1   Sijaintia rajaava suorakaide

Tämä kuvaa rajaavan suorakaiteen avulla resurssin sijainnillista kattavuutta.

Rajaava suorakaide määritellään läntisen tai itäisen pituuspiirin sekä eteläisen tai pohjoisen leveyspiirin avulla desimaaliasteina vähintään kahden desimaalin tarkkuudella.

5.   AIKAVIITE

Tällä metatietoelementillä täytetään tiedon ajalliseen ulottuvuuteen liittyvä vaatimus, johon viitataan direktiivin 2007/2/EY 8 artiklan 2 kohdan d kohdassa. Aikaviitteenä on annettava ainakin yksi kohdissa 5.1–5.4 tarkoitetuista metatietoelementeistä.

Kohdissa 5.1–5.4 tarkoitettujen metatietoelementtien arvoalue koostuu päivämääristä. Kunkin päivämäärän on oltava sidoksissa tiettyyn aikaviitejärjestelmään ja se on ilmaistava kyseisen järjestelmän mukaisesti. Oletusviitejärjestelmänä käytetään gregoriaanista kalenteria, jossa päivämäärät ilmaistaan standardin ISO 8601 mukaisesti.

5.1   Ajallinen kattavuus

Ajallinen kattavuus tarkoittaa ajanjaksoa, jota resurssin sisältö koskee. Ajanjakso voidaan ilmaista jollakin seuraavista:

yksittäinen päivämäärä,

aikaväli ilmaistuna alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän avulla,

yhdistelmä yksittäisiä päivämääriä ja aikavälejä.

5.2   Julkaisupäivä

Resurssin julkaisupäivämäärä, jos se on tiedossa, tai voimaantulopäivä. Julkaisupäivämääriä voi olla useampia kuin yksi.

5.3   Viimeisin päivitysajankohta

Resurssin viimeisin päivitysajankohta, jos resurssia on päivitetty. Näitä ajankohtia voi olla vain yksi.

5.4   Luontiajankohta

Päivämäärä, jona resurssi on luotu. Luontiajankohtia voi olla vain yksi.

6.   LAATU JA KÄYTTÖKELPOISUUS

Direktiivin 2007/2/EY 5 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua paikkatiedon laatua ja käyttökelpoisuutta kuvataan seuraavilla metatietoelementeillä:

6.1   Historiatieto

Selitys paikkatietoaineiston luontiprosessista ja/tai yleisestä laadukkuudesta. Voi tarvittaessa sisältää maininnan tiedon käyttökelpoisuuden todentamisesta tai laadunvarmistuksesta, version virallisuudesta (jos versioita on olemassa useampia) tai oikeudellisesta merkitsevyydestä.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

6.2   Erotuskyky

Viittaa tietoaineiston sijainnilliseen yksityiskohtaisuuteen. Ilmaistaan joukkona (0…*) näytepisteiden välisiä etäisyyksiä (tyypillisesti hila- ja kuvamuotoisen tiedon yhteydessä) tai mittakaavavastaavuuksia (tyypillisesti kartoissa tai kartoista johdetun tiedon yhteydessä).

Mittakaava ilmaistaan yleensä mittakaavan nimittäjää ilmaisevalla kokonaisluvulla.

Näytepisteiden välinen etäisyys ilmaistaan pituusmittayksikköön liitetyllä numeerisella arvolla.

7.   SÄÄNTÖJENMUKAISUUS

Direktiivin 2007/2/EY 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua sääntöjenmukaisuutta ja sääntöjenmukaisuuden astetta suhteessa kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistettuihin sääntöihin kuvataan seuraavilla metatietoelementeillä:

7.1   Määrittely

Viittaus direktiivin 2007/2/EY 7 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistettuun säännöstöön tai muuhun eritelmään, jonka vaatimukset kyseinen resurssi täyttää.

Resurssi voi täyttää useamman kuin yhden direktiivin 2007/2/EY 7 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetun säännöstön tai muun eritelmän vaatimukset.

Viittauksen on sisällettävä ainakin direktiivin 2007/2/EY 7 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetun säännöstön tai muun eritelmän nimi ja viitepäivämäärä (julkaisupäivä, viimeisimmän päivityksen ajankohta tai luomisajankohta).

7.2   Sääntöjenmukaisuusaste

Kuvaa sitä, missä määrin resurssi täyttää direktiivin 2007/2/EY 7 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetun säännöstön tai muun spesifikaation vaatimukset.

Tämän metatietoelementin arvoalue määritellään kohdassa D.5.

8.   SAATAVUUS- JA KÄYTTÖRAJOITUKSET

Saatavuus- ja käyttörajoitukset ilmaistaan jommallakummalla tai molemmilla seuraavista:

saatavuus- ja käyttöehdot (8.1)

julkisen saatavuuden rajoitukset (8.2).

8.1   Saatavuus- ja käyttöehdot

Tämä metatietoelementti ilmaisee paikkatietoaineiston tai -palvelun saatavuus- ja käyttöehdot ja tarvittaessa vastaavat maksut direktiivin 2007/2/EY 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdan f alakohdassa edellytetyn mukaisesti.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

Elementille on annettava arvo. Jos resurssin saatavuuteen ja käyttöön ei sovelleta ehtoja, arvoksi annetaan ”ei käyttöehtoja”. Jos ehdot eivät ole tiedossa, arvoksi annetaan ”käyttöehdot tuntemattomat”.

Elementin on sisällettävä tietoa myös mahdollisista resurssin käytöstä perittävistä maksuista tai viittaus URL-osoitteeseen, josta saa tietoa maksuista.

8.2   Julkisen saatavuuden rajoitukset

Jos jäsenvaltio on rajoittanut paikkatietoaineiston tai -palvelun julkista saatavuutta direktiivin 2007/2/EY 13 artiklan nojalla, tässä metatietoelementissä annetaan tietoa rajoituksista ja niiden syistä.

Ellei julkista saatavuutta ole rajoitettu, metatietoelementissä on mainittava myös tästä.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

9.   PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA -PALVELUJEN TUOTTAMISESTA, HALLINNASTA, YLLÄPIDOSTA JA JAKELUSTA VASTAAVAT ORGANISAATIOT

Direktiivin 2007/2/EY 5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdan g alakohdassa asetettujen vaatimusten täyttämiseksi ilmoitetaan seuraavat kaksi metatietoelementtiä:

9.1   Vastuutaho

Resurssin tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavan tahon kuvaus.

Kuvauksen on sisällettävä:

organisaation nimi vapaan tekstin muodossa,

sähköpostiosoite merkkijonona.

9.2   Vastuutahon rooli

Vastuullisen organisaation rooli resurssin suhteen.

Tämän metatietoelementin arvoalue määritellään kohdassa D.6.

10.   METATIETOA KOSKEVAT METATIEDOT

Direktiivin 2007/2/EY 5 artiklan 1 kohdassa asetettujen vaatimusten täyttämiseksi ilmoitetaan seuraavat metatietoelementit:

10.1   Metatiedosta vastaava taho

Metatiedon luomisesta ja ylläpidosta vastaavan tahon kuvaus.

Kuvauksen on sisällettävä:

organisaation nimi vapaan tekstin muodossa,

sähköpostiosoite merkkijonona.

10.2   Metatiedon päiväys

Ajankohta, jona metatietotietue on luotu tai jona sitä on päivitetty.

Päivämäärä ilmaistaan standardin ISO 8601 mukaisesti.

10.3   Metatiedon kieli

Luonnollinen kieli, jolla metatietoelementit on ilmaistu.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu yhteisön virallisista kielistä ilmaistuina standardin ISO 639-2 mukaisesti.

OSA C

Ohjeet metatietoelementtien kerrannaisuudesta ja ehdollisuuksista

Resurssia kuvaavan metatiedon on sisällettävä paikkatietoaineiston tai paikkatietoaineistosarjan osalta taulukossa 1 luetellut metatietoelementit ja metatietoelementtien ryhmät sekä paikkatietopalvelun osalta taulukossa 2 luetellut metatietoelementit ja metatietoelementtien ryhmät.

Metatietoelementtien ja niiden ryhmien on täytettävä taulukoissa 1 ja 2 asetetut kerrannaisuusehdot ja niiden ehdollisuudet.

Ellei tietty metatietoelementti ole ehdollinen, se on pakollinen.

Taulukot sisältävät seuraavat tiedot:

ensimmäinen sarake sisältää viittauksen liitteen osassa B olevaan kohtaan, jossa metatietoelementti tai metatietoelementtien ryhmä määritellään,

toinen sarake sisältää metatietoelementin tai metatietoelementtien ryhmän nimen,

kolmas sarake osoittaa metatietoelementin kerrannaisuuden. Kerrannaisuus ilmaistaan UML-merkintätavan mukaisesti:

1 tarkoittaa, että tulosjoukossa saa esiintyä ainoastaan yksi tämän metatietoelementin ilmentymä,

1..* tarkoittaa, että tulosjoukossa on esiinnyttävä ainakin yksi tämän metatietoelementin ilmentymä,

0..1 tarkoittaa, että metatietoelementin esiintyminen tulosjoukossa on ehdollista ja ilmentymiä voi olla vain yksi,

0..* tarkoittaa, että metatietoelementin esiintyminen tulosjoukossa on ehdollista ja ilmentymiä voi olla yksi tai useampia,

kun kerrannaisuus on 0..1 tai 0..*, esitetty ehto määrittelee sen, milloin metatietoelementti on pakollinen,

neljäs sarake sisältää ehdon, jos elementin kerrannaisuus ei koske kaikkia resurssityyppejä. Muissa tapauksissa kaikki elementit ovat pakollisia.

Taulukko 1

Paikkatietoaineiston tai paikkatietoaineistosarjan metatiedot

Viite

Metatietoelementti

Kerrannaisuus

Ehto

1.1

Resurssin nimi

1

 

1.2

Resurssin tiivistelmä

1

 

1.3

Resurssin tyyppi

1

 

1.4

Resurssin osoite

0..*

Pakollinen, jos käytössä on URL-osoite, josta saa lisätietoa resurssista ja/tai sen saatavuuteen liittyviä palveluja.

1.5

Yksilöivä resurssitunniste

1..*

 

1.7

Resurssin kieli

0..*

Pakollinen, jos resurssi sisältää tekstimuotoista informaatiota.

2.1

Aiheluokka

1..*

 

3

Avainsana

1..*

 

4.1

Sijaintia rajaava suorakaide

1..*

 

5

Aikaviite

1..*

 

6.1

Historiatieto

1

 

6.2

Erotuskyky

0..*

Pakollinen, jos tietoaineistolle tai tietoaineistosarjalle voidaan määritellä mittakaava tai näytetiheys.

7

Sääntöjenmukaisuus

1..*

 

8.1

Saatavuus- ja käyttöehdot

1..*

 

8.2

Julkisen saatavuuden rajoitukset

1..*

 

9

Vastuutaho

1..*

 

10.1

Metatiedosta vastaava taho

1..*

 

10.2

Metatiedon päiväys

1

 

10.3

Metatiedon kieli

1

 


Taulukko 2

Paikkatietopalvelujen metatiedot

Viite

Metatietoelementti

Kerrannaisuus

Ehto

1.1

Resurssin nimi

1

 

1.2

Resurssin tiivistelmä

1

 

1.3

Resurssin tyyppi

1

 

1.4

Resurssin osoite

0..*

Pakollinen, jos palveluun on olemassa linkki.

1.6

Liitännäisresurssi

0..*

Pakollinen, jos palvelun käyttämiin tietoaineistoihin on olemassa linkki.

2.2

Paikkatietopalvelutyyppi

1

 

3

Avainsana

1..*

 

4.1

Sijaintia rajaava suorakaide

0…*

Pakollinen palveluille, joilla on selkeä sijainnillinen kattavuus.

5

Aikaviite

1..*

 

6.2

Erotuskyky

0..*

Pakollinen, jos sijaintitiedon erotuskykyä on palvelussa rajoitettu.

7

Sääntöjenmukaisuus

1..*

 

8.1

Saatavuus- ja käyttöehdot

1..*

 

8.2

Julkisen saatavuuden rajoitukset

1..*

 

9

Vastuutaho

1..*

 

10.1

Metatiedoista vastaava taho

1..*

 

10.2

Metatiedon päiväys

1

 

10.3

Metatiedon kieli

1

 

OSA D

Arvoalueet

Kohdissa D.1–D.6 kuvattuja arvoalueita on käytettävä osassa B olevan metatietoelementtien kuvauksen mukaisesti ja noudattaen osan C taulukoissa 1 ja 2 esitettyjä kerrannaisuussääntöjä.

Kunkin alueen kukin arvo on määritelty seuraavin tiedoin:

numerotunnus,

luonnollisella kielellä oleva nimi, joka voidaan kääntää Euroopan yhteisön eri kielille,

kielineutraali nimi tietokonekäyttöön (sulkeissa oleva merkkijono),

mahdollinen kuvaus tai määritelmä.

1.   RESURSSIN TYYPPI

1.1   Paikkatietoaineistosarja (series)

1.2   Paikkatietoaineisto (dataset)

1.3   Paikkatietopalvelu (services)

2.   AIHELUOKKA STANDARDIN EN ISO 19115 MUKAISESTI

2.1   Maatalous (farming)

Kotieläinten kasvatus ja/tai kasvinviljely.

Luokka koskee direktiivin 2007/2/EY liitteen III kohdan 9 paikkatietoaihetta ”Maatalous- ja vesiviljelylaitokset”.

2.2   Eläin- ja kasvikunta (biota)

Kasvisto ja eläimistö luonnonympäristössä.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 17 ”Biomaantieteelliset alueet”, kohta 18 ”Elinympäristöt ja biotoopit”, kohta 19 ”Lajien levinneisyys”.

2.3   Rajat (boundaries)

Lakisääteiset maan alueiden kuvaukset.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteiden paikkatietoaiheita: liitteen I kohta 4 ”Hallinnolliset yksiköt”, liitteen III kohta 1 ”Tilastoyksiköt”.

2.4   Ilmastotiede/meteorologia/ilmakehä (climatologyMeteorologyAtmosphere)

Ilmakehän prosessit ja ilmiöt.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 13 ”Ilmakehän tila”, kohta 14 ”Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet”.

2.5   Talous (economy)

Taloudellinen toimeliaisuus, taloudelliset olot ja työllisyys.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 20 ”Energiavarat”, kohta 21 ”Mineraalivarat”.

2.6   Korkeus (elevation)

Korkeus tai syvyys merenpinnasta.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen II paikkatietoaiheita: kohta 1 ”Korkeus”.

2.7   Ympäristö (environment)

Luonnonvarat, luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen I paikkatietoaiheita: kohta 9 ”Suojellut alueet”.

2.8   Geotieteet (geoscientificInformation)

Geotieteisiin liittyvää informaatiota.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY paikkatietoaiheita: liitteen III kohta 3 ”Maaperä”, liitteen II kohta 4 ”Geologia”, liitteen III kohta 12 ”Luonnonriskialueet”.

2.9   Terveys (health)

Terveys, terveyspalvelut, sosiaaliekologia ja turvallisuus.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 5 ”Väestön terveys ja turvallisuus”.

2.10   Kuvat/peruskartat/maanpeite (imageryBaseMapsEarthCover)

Peruskartat.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen II paikkatietoaiheita: kohta 3 ”Ortoilmakuvat”, kohta 2 ”Maanpeite”.

2.11   Tiedustelu/puolustus (intelligenceMilitary)

Sotilastukikohdat, puolustusrakenteet, sotilastoiminta.

Ei koske erityisesti mitään direktiivin 2007/2/EY paikkatietoaiheita.

2.12   Sisävedet (inlandWaters)

Sisävesikohteet, valumajärjestelmät ja niiden ominaispiirteet.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen I paikkatietoaiheita: kohta 8 ”Hydrografia”.

2.13   Sijainti (location)

Paikantamiseen liittyvä tieto tai palvelu.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen I paikkatietoaiheita: kohta 3 ”Paikannimet”, kohta 5 ”Osoitteet”.

2.14   Valtameret (oceans)

Suolaisten vesimassojen (lukuun ottamatta sisävesiä) ominaispiirteet.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 16 ”Merialueet”, kohta 15 ”Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet”.

2.15   Aluesuunnittelu/kiinteistöjärjestelmä (planningCadastre)

Maan käyttöön ja suunnitteluun liittyvää informaatiota.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY paikkatietoaiheita: liitteen I kohta 6 ”Kiinteistöt”, liitteen III kohta 4 ”Maankäyttö”, liitteen III kohta 11 ”Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt”.

2.16   Yhteiskunta (society)

Yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavat ominaispiirteet.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 10 ”Väestöjakauma – demografia”.

2.17   Rakennelma (structure)

Keinotekoiset rakenteet.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 2 ”Rakennukset”, kohta 8 ”Tuotanto- ja teollisuuslaitokset”, kohta 7 ”Ympäristön tilan seurantalaitteet”.

2.18   Liikenne (transportation)

Ihmisten ja tavaroiden kuljetukseen käytetyt tavat.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen I paikkatietoaiheita: kohta 7 ”Liikenneverkot”.

2.19   Johtoverkot/viestintä (utilitiesCommunication)

Energia-, vesi- ja jätejärjestelmät sekä viestintäinfrastruktuuri ja -palvelut.

Luokka koskee seuraavia direktiivin 2007/2/EY liitteen III paikkatietoaiheita: kohta 6 ”Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut”.

3.   PAIKKATIETOPALVELUTYYPPI

3.1   Hakupalvelu (discovery)

Palvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen etsimisen niiden metatietojen perusteella sekä metatiedon sisällön tarkastelun.

3.2   Katselupalvelu (view)

Palvelu, joka mahdollistaa vähintään paikkatietoaineistojen tarkastelun, liikkumisen aineistossa, katselumittakaavan muuttamisen, panoroinnin tai peittokuvat sekä selitetiedon ja metatietoon sisältyvän kaikenlaisen merkityksellisen tiedon katselun näytöllä.

3.3   Latauspalvelu (download)

Palvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle ja, mahdollisuuksien mukaan, suoran pääsyn niihin.

3.4   Muunnospalvelu (transformation)

Palvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen muuntamisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi.

3.5   Prosessigenerointipalvelu (invoke)

Palvelu, joka mahdollistaa sekä paikkatietopalvelun edellyttämien syötteiden ja tulosteiden että useampia palveluja yhdistävien prosessien tai palveluketjujen määrittämisen. Se mahdollistaa myös prosessin tai palveluketjun ulkoisen verkkopalvelurajapinnan määrittämisen.

3.6   Muu palvelu (other)

4.   PAIKKATIETOPALVELUJEN LUOKITTELU

Avainsanat perustuvat standardin EN ISO 19119 mukaiseen maantieteellisten palvelujen luokitteluun. Luokittelussa luokat jakautuvat alaluokkiin, joilla määritellään paikkatietopalvelujen luokittelun arvoalue.

100   Käyttöliittymäpalvelut (humanInteractionService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

101.

Hakemistoselain (humanCatalogueViewer)

Selainpalvelu, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella hakemistoa ja paikantaa, selailla ja hallita metatietoa paikkatiedosta tai paikkatietopalveluista.

102.

Paikkatietoselain (humanGeographicViewer)

Selainpalvelu, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella yhä tai useampaa tietokohdekokoelmaa tai paikkatietojakaumaa.

103.

Maantieteellinen taulukkolaskentaselain (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Selainpalvelu, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella kerrallaan useita dataobjekteja ja teettää paikkatiedolla laskelmia, jotka muistuttavat taulukkolaskentaohjelmalla tehtäviä laskelmia.

104.

Palvelueditori (humanServiceEditor)

Editoripalvelu, jonka avulla käyttäjä voi hallita paikkatiedon prosessointipalveluja.

105.

Palveluketjueditori (humanChainDefinitionEditor)

Editoripalvelu, jonka avulla käyttäjä voi hallita palveluketjupalvelua.

106.

Prosessinsäätöohjain (humanWorkflowEnactmentManager)

Palvelu, jonka avulla käyttäjä voi hallita prosessinohjauspalvelua.

107.

Kohdetietoeditori (humanGeographicFeatureEditor)

Paikkatietoeditori, jonka avulla käyttäjä voi käsitellä kohdetietoa.

108.

Symbolieditori (humanGeographicSymbolEditor)

Editoripalvelu, jonka avulla käyttäjä voi valita ja hallinnoida symbolikirjastoja.

109.

Yleistyseditori (humanFeatureGeneralizationEditor)

Editoripalvelu, jonka avulla käyttäjä voi muokata tietokohteen tai tietokohdekokoelman kartografista ilmentymää yksinkertaistamalla sen visualisointia menettämättä kuitenkaan sen pääpiirteitä.

110.

Paikkatiedon tietorakenteen selain (humanGeographicDataStructureViewer)

Selainpalvelu, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella osaa tietoaineistosta nähdäkseen sen sisäisen rakenteen.

200   Tiedonhallintapalvelut (infoManagementService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

201.

Tietokohdepalvelu (infoFeatureAccessService)

Palvelu, jonka avulla asiakassovellus voi tarkastella ja hallinnoida tietokohdekokonaisuutta.

202.

Karttakuvapalvelu (infoMapAccessService)

Palvelu, jonka avulla asiakassovellus voi käyttää maantieteellistä grafiikkaa eli kuvia paikkatiedosta.

203.

Jatkumotietopalvelu (infoCoverageAccessService)

Palvelu, jonka avulla asiakassovellus voi tarkastella ja hallinnoida jatkumomuotoisen tiedon kokonaisuutta.

204.

Havaintolaitetietopalvelu (infoSensorDescriptionService)

Palvelu, joka antaa tiedot havaintolaitteesta, muun muassa tiedot sen sijainnista ja suuntauksesta sekä geometrisistä, dynaamisista ja radiometrisistä ominaisuuksista geoprosessointitarkoituksiin.

205.

Tietotuotepalvelu (infoProductAccessService)

Palvelu, jonka avulla voi saada käyttöönsä paikkatietotuotevalikoiman ja hallinnoida sitä.

206.

Tietokohdetyyppipalvelu (infoFeatureTypeService)

Palvelu, jonka avulla asiakassovellus voi tarkastella ja hallinnoida tietokohdetyyppien määritelmien valikoimaa.

207.

Luettelopalvelu (infoCatalogueService)

Palvelu, jonka avulla voi tehdä hakuja ilmentymiä koskevaan metadatakokonaisuuteen ja hallinnoida sitä.

208.

Rekisteripalvelu (infoRegistryService)

Palvelu, jonka avulla pääsee tarkastelemaan tietokohteiden tyyppejä koskevaa metatietoa.

209.

Maantieteellinen hakemistopalvelu (infoGazetteerService)

Palvelu, joka tarjoaa luettelon reaalimaailman ilmiöluokan tai -luokkien ilmentymistä, joihin sisältyy jonkinlaista sijaintia koskevaa tietoa.

210.

Tilaamispalvelu (infoOrderHandlingService)

Palvelu, jonka avulla asiakas voi tilata tuotteita palveluntarjoajalta.

211.

Kestotilauspalvelu (infoStandingOrderService)

Tilaamispalvelu, jonka kautta käyttäjä voi pyytää, että tiettyä maantieteellistä aluetta koskeva tuote toimitetaan aina sen tullessa saataville.

300   Prosessinhallintapalvelut (taskManagementService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

301.

Palveluketjun määrittelypalvelu (chainDefinitionService)

Palvelu, jonka avulla määritetään käsittelyketju ja mahdollistetaan sen suorittaminen prosessinohjauspalvelussa.

302.

Prosessinohjauspalvelu (workflowEnactmentService)

Prosessinohjauspalvelu tulkitsee ketjun sekä ohjaa palvelujen ilmentymien tuottamista ja toimintojen jaksottamista.

303.

Tilauspalvelu (subscriptionService)

Palvelu, jonka avulla asiakassovellus voi rekisteröityä tilaajaksi tietynlaista tapahtumaa koskeville ilmoituksille.

400   Paikkatiedon sijaintiprosessointipalvelut (spatialProcessingService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

401.

Koordinaattikonversiopalvelu (spatialCoordinateConversionService)

Palvelu, jolla muunnetaan koordinaatteja kahden samaan datumiin perustuvan koordinaattijärjestelmän välillä.

402.

Koordinaattimuunnospalvelu (spatialCoordinateTransformationService)

Palvelu, jolla muunnetaan koordinaatteja kahden eri datumiin perustuvan koordinaattijärjestelmän välillä.

403.

Jatkumo/vektorikonversiopalvelu (spatialCoverageVectorConversionService)

Palvelu, jolla paikkatiedon kuvaus muutetaan jatkumomuotoisesta skeemasta vektoriskeemaan tai päinvastoin.

404.

Kuvakoordinaattikonversiopalvelu (spatialImageCoordinateConversionService)

Koordinaattien muunnos- tai konversiopalvelu, jolla muutetaan kuvan koordinaattijärjestelmä.

405.

Oikaisupalvelu (spatialRectificationService)

Palvelu, jolla kuva muunnetaan kohtisuoraan yhdensuuntaisprojektioon ja näin ollen vakiomittakaavaan.

406.

Ortokorjauspalvelu (spatialOrthorectificationService)

Oikaisupalvelu, joka poistaa kuvasta maankohoumista johtuvan vinoutuman ja vääristymisen.

407.

Havaintolaitegeometriamallia käyttävä oikaisupalvelu (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)

Palvelu, joka käyttää havaintolaitteen geometriamallia kuvan sovittamiseksi paremmin muihin kuviin ja/tai tunnettuihin sijaintipisteisiin maassa.

408.

Kuvageometrian konversiopalvelu (spatialImageGeometryModelConversionService)

Palvelu, joka muuntaa kuvauslaitteen geometriamallin toiseksi mutta vastaavaksi geometriamalliksi.

409.

Alueperusteinen osittamispalvelu (spatialSubsettingService)

Palvelu, joka seuloo osan yhtenäistä aluetta koskevasta lähtötiedosta joko maantieteellisen sijainnin tai ruudustokoordinaattien perusteella.

410.

Näytteenottopalvelu (spatialSamplingService)

Palvelu, joka seuloo lähtötietoa jatkuvana otantana joko maantieteellisen sijainnin tai ruudustokoordinaattien perusteella.

411.

Aluejakopalvelu (spatialTilingChangeService)

Palvelu, joka muuttaa paikkatiedon ruutumaista aluejakoa.

412.

Ulottuvuuksienmittauspalvelu (spatialDimensionMeasurementService)

Palvelu, jonka avulla voidaan määrittää kuvassa tai muussa paikkatiedossa esiintyvän kohteen ulottuvuudet.

413.

Tietokohteen muokkauspalvelu (spatialFeatureManipulationService)

Rekisteröi tietokohteen toiseksi tietokohteeksi, kuvaksi tai muuksi tietoaineistoksi tai koordinaattikokonaisuudeksi; korjaa suhteellisen muunnoksen vääristymiä, kierrosta aiheutuvia eroja, mittakaavaeroja ja perspektiivieroja. Tarkastaa, että tietokohdekokoelman kaikki kohteet ovat topologisesti eheitä tietokohdekokoelman topologiasääntöjen mukaisesti sekä tunnistaa tai korjaa todetut epäjohdonmukaisuudet.

414.

Tietokohteiden vastaavuuspalvelu (spatialFeatureMatchingService)

Palvelu, joka määrittelee, mitkä eri tietolähteistä peräisin olevat tietokohteet tai niiden osat liittyvät samaan reaalimaailman kohteeseen (esim. reunavertailussa ja rajoitetussa koostamisessa).

415.

Tietokohteiden yleistämispalvelu (spatialFeatureGeneralizationService)

Palvelu, joka vähentää spatiaalista variaatiota tietokohdekokoelmassa sen havainnollisuuden parantamiseksi samalla ehkäisten datan vähentämisen kielteisiä vaikutuksia.

416.

Reitinmäärityspalvelu (spatialRouteDeterminationService)

Palvelu, joka määrittelee optimaalisen reitin kahden pisteen välillä syöteparametrien ja tietokohdekokoelman sisältämien ominaisuuksien perusteella.

417.

Paikantamispalvelu (spatialPositioningService)

Paikantamista tarjoavan laitteen tarjoama palvelu, jonka avulla voi käyttää, hankkia ja yksiselitteisesti tulkita sijaintitietoa, sekä päätellä, vastaavatko tulokset käyttötarkoituksen vaatimuksia.

418.

Läheisyysanalyysipalvelu (spatialProximityAnalysisService)

Etsii kaikki tietyt attribuutit omaavat objektit, jotka sijaitsevat käyttäjän määrittelemän etäisyyden sisällä tietystä sijaintipisteestä tai paikkatietokohteesta.

500   Paikkatiedon temaattiset prosessointipalvelut (thematicProcessingService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

501.

Maantieteellisten muuttujien laskentapalvelu (thematicGoparameterCalculationService)

Palvelu, joka tuottaa sovelluskohtaisia kvantitatiivisia tuloksia, joita ei voi saada suoraan raakadatasta.

502.

Teemaperusteinen luokittelupalvelu (thematicClassificationService)

Palvelu, joka luokittelee paikkatietoa alueittain temaattisten attribuuttien perusteella.

503.

Tietokohteiden yleistämispalvelu (thematicFeatureGeneralizationService)

Palvelu, joka yleistää tietokohteita tietokohdekokoelmassa sen havainnollisuuden parantamiseksi samalla ehkäisten datan vähentämisen kielteisiä vaikutuksia.

504.

Teemaperusteinen osittamispalvelu (thematicSubsettingService)

Palvelu, joka seuloo osan yhtenäistä aluetta koskevasta lähtötiedosta temaattisten parametriarvojen perusteella.

505.

Lukumäärälaskentapalvelu (thematicSpatialCountingService)

Palvelu, joka laskee teemaperusteisesti paikkatietokohteiden määriä.

506.

Muutosjäljityspalvelu (thematicChangeDetectionService)

Palvelu, jolla etsitään eroja samaa maantieteellistä aluetta eri aikoina kuvaavan kahden tietoaineiston välillä.

507.

Paikkatietokohteiden tunnistuspalvelu (thematicGeographicInformationExtractionService)

Palvelu, joka tukee tietokohteiden ja maaston tunnistamista kaukokartoitusaineistosta ja skannatuista kuvista.

508.

Kuvankäsittelypalvelu (thematicImageProcessingService)

Palvelu, jolla voidaan muuttaa kuvan temaattisia attribuutteja matemaattisen mallin avulla.

509.

Erotuskyvyn alentamispalvelu (thematicReducedResolutionGenerationService)

Palvelu, joka heikentää kuvan erotuskykyä.

510.

Kuvansäätöpalvelu (thematicImageManipulationService)

Palvelut, joilla muokataan kuvadatan ominaisuuksia: väri- ja kontrastiarvojen muuttaminen, erilaisten suotimien käyttö, kuvan resoluution muokkaaminen, häiriönpoisto, raitaisuuden vähentäminen, systemaattis-radiometriset korjaukset, ilmakehän aiheuttama heikentyminen, muutokset valoisuusolosuhteissa jne.

511.

Kuvatulkintapalvelut (thematicImageUnderstandingService)

Palvelut, jotka mahdollistavat automaattisen kuvaerojen jäljityksen, kuvaerojen rekisteröinnin, erojen merkityksen analysoinnin ja esittämisen sekä aluepohjaisen ja mallipohjaisen differentioinnin.

512.

Kuvasynteesipalvelut (thematicImageSynthesisService)

Palvelut, joita käytetään kuvien luontiin tai muokkaamiseen tietokonepohjaisten tilamallien avulla, perspektiivimuunnoksiin sekä kuvan ominaisuuksien muokkaamiseen näkyvyyden parantamiseksi, erotuskyvyn lisäämiseksi ja/tai pilvipeitteen tai sumuisuuden vaikutusten vähentämiseksi.

513.

Monikanavakuvan muokkauspalvelu (thematicMultibandImageManipulationService)

Palvelut, jotka muokkaavat kuvaa käyttämällä sen eri kanavia.

514.

Kohdetunnistuspalvelu (thematicObjectDetectionService)

Palvelut, joilla kuvasta etsitään reaalimaailman kohteita.

515.

Geoseulontapalvelu (thematicGeoparsingService)

Palvelu, joka seuloo tekstistä sijaintiviittauksia, kuten paikannimiä, osoitteita, postinumeroita jne. geokoodauspalvelussa käytettäviksi.

516.

Geokoodauspalvelu (thematicGeocodingService)

Palvelu, jolla liitetään tekstimuotoisiin sijaintiviittauksiin maantieteelliset koordinaatit (tai joku muu sijaintiviite).

600   Paikkatiedon ajalliset prosessointipalvelut (temporalProcessingService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

601.

Aikaviitejärjestelmän muuntopalvelu (temporalReferenceSystemTransformationService)

Palvelu, jolla muutetaan aikamääreilmentymä yhdestä aikaviitejärjestelmästä toiseen aikaviitejärjestelmään.

602.

Aikajaksotuspalvelu (temporalSubsettingService)

Palvelu, joka seuloo dataa syötteestä jatkuvaan aikajaksotukseen ajallisen sijoittumisen perusteella.

603.

Näytteenottopalvelu (temporalSamplingService)

Palvelu, joka seuloo lähtötietoa jatkuvana otantana ajallisen sijoittumisen perusteella.

604.

Aikaperusteinen läheisyysanalyysipalvelu (temporalProximityAnalysisService)

Etsii kaikki tietyt attribuutit omaavat objektit, jotka sijaitsevat käyttäjän määrittelemän aikavälin sisällä tietystä aikavälistä tai ajankohdasta.

700   Paikkatiedon metatietoa koskevat prosessointipalvelut (metadataProcessingService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

701.

Tilastonlaskentapalvelu (metadataStatisticalCalculationService)

Palvelu, jolla luodaan tilasto tietystä tietoaineistosta.

702.

Maantieteelliset annotointipalvelut (metadataGeographicAnnotationService)

Palvelut, joilla liitetään lisätietoa kuvaan tai tietokohdekokoelman tietokohteeseen.

800   Paikkatietoa koskevat tiedonvälityspalvelut (comService)

Tähän luokkaan kuuluvat seuraavat alaluokat:

801.

Koodauspalvelu (comEncodingService)

Palvelu, joka soveltaa koodaussääntöä ja tarjoaa rajapinnan koodaus- ja koodauksenpurkutoimintoihin.

802.

Tiedonsiirtopalvelu (comTransferService)

Palvelu, joka yhtä tai useampaa yhteyskäytäntöä käyttäen toteuttaa tiedonsiirron hajautettujen tietojärjestelmien välillä verkon välityksellä tai tallennusvälineellä.

803.

Tiivistyspalvelu (comGeographicCompressionService)

Palvelu, joka muuttaa tietokohdekokoelman tiivistettyyn muotoon ja takaisin.

804.

Formaatinmuuntopalvelu (comGeographicFormatConversionService)

Palvelu, joka muuntaa tietoa yhdestä paikkatietoformaatista toiseen.

805.

Viestintäpalvelu (comMessagingService)

Palvelu, jonka avulla useat käyttäjät voivat samanaikaisesti tarkastella ja kommentoida tietokohdekokoelmia ja tehdä niitä koskevia muutospyyntöjä.

806.

Ulkoisten tiedostojen ja ohjelmien hallinta (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Palvelu, joka mahdollistaa paikkatietokohteita sisältävän ulkoisen aineistopalvelimen käytön niin, että se näkyy asiakassovellukselle paikallisena.

5.   SÄÄNTÖJENMUKAISUUS

5.1   Sääntöjen mukainen (conformant)

Resurssi on kaikilta osin mainitun eritelmän mukainen.

5.2   Ei sääntöjen mukainen (notConformant)

Resurssi ei ole mainitun eritelmän mukainen.

5.3   Ei arvioitu (notEvaluated)

Sääntöjenmukaisuutta ei ole arvioitu.

6.   VASTUUTAHON ROOLI

6.1   Resurssin tarjoaja (resourceProvider)

Taho, jolta resurssi on saatavissa.

6.2   Haltija (custodian)

Taho, joka on vastuussa tiedosta ja varmistaa resurssin asianmukaisen hoidon ja ylläpidon.

6.3   Omistaja (owner)

Taho, joka omistaa resurssin.

6.4   Käyttäjä (user)

Taho, joka käyttää resurssia.

6.5   Jakelija (distributor)

Taho, joka jakelee resurssia.

6.6   Tuottaja (originator)

Taho, joka on luonut resurssin.

6.7   Yhteystaho (pointOfContact)

Taho, jolta saa tietoa resurssista tai sen hankinnasta.

6.8   Päähankkija (principalInvestigator)

Taho, joka suurimmalta osin vastaa tiedon keruusta ja tutkimuksesta.

6.9   Käsittelijä (processor)

Taho, joka on muokannut tietoa niin, että resurssi on muuttunut.

6.10   Julkaisija (publisher)

Taho, joka on julkaissut resurssin.

6.11   Laatija (author)

Taho, joka on laatinut resurssin.


4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1206/2008,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2008,

sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 24 ja 28 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille on jätetty 24 ja 28 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 950/2006 ja/tai puhdistamoiden hankintatarpeita varten markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamisesta 7 päivänä toukokuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 (3) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä on samansuuruinen tai suurempi kuin järjestysnumeroille 09.4343 ja 09.4435 käytettävissä oleva määrä.

(2)

Sen vuoksi komission olisi vahvistettava jakokerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava jäsenvaltioille kyseisen määrän täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 950/2006 4 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 508/2007 3 artiklan mukaisesti 24 ja 28 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 122, 11.5.2007, s. 1.


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 24.11.2008-28.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Norsunluurannikko

100

 

09.4334

Kongon tasavalta

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Intia

0

Saavutettu

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mosambik

100

Saavutettu

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

100

 

09.4347

Tansania

100

 

09.4348

Trinidad ja Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Täydentävä sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 V luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 24.11.2008-28.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4315

Intia

 

09.4316

AKT-pöytäkirjan allekirjoittajamaat

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VI luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 24.11.2008-28.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4317

Australia

0

Saavutettu

09.4318

Brasilia

0

Saavutettu

09.4319

Kuuba

0

Saavutettu

09.4320

Muut kolmannet maat

0

Saavutettu


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 24.11.2008-28.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

0

Saavutettu

09.4326

Serbia ja Kosovo (1)

100

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

100

 

09.4328

Kroatia

100

 


Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 24.11.2008-28.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4380

Poikkeustuonnin alaisena

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

100

 


Talouskumppanuussopimuksen mukainen lisäsokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII a luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 24.11.2008-28.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4431

Komorit, Madagaskar, Mauritius, Seychellit, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda

100

 

09.4433

Swazimaa

100

 

09.4434

Mosambik

0

Saavutettu

09.4435

Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago

24

Saavutettu

09.4436

Dominikaaninen tasavalta

0

Saavutettu

09.4437

Fidži, Papua-Uusi-Guinea

100

 


Sokerin tuonti Bulgarialle ja Romanialle avatuissa siirtymäkauden tariffikiintiöissä

Asetuksen (EY) N:o 508/2007 1 artikla

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 24.11.2008-28.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4365

Bulgaria

0

Saavutettu

09.4366

Romania

100

 


(1)  Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2008,

napropamidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6281)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/902/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan asteittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava niiden mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa on mukana napropamidi.

(3)

Napropamidin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) No 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Kyseisissä asetuksissa nimetään myös esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1490/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Napropamidin osalta esittelevä jäsenvaltio on Tanska, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 6 päivänä syyskuuta 2005.

(4)

Kyseistä arviointikertomusta ovat tarkastelleet jäsenvaltiot vertaistarkasteluna ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arviointia koskevassa työryhmässään, ja se on esitetty komissiolle 26 päivänä maaliskuuta 2008 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen napropamidia koskevan tieteellisen kertomuksen muodossa (4). Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja 11 päivänä heinäkuuta 2008 on valmistunut komission tarkastelukertomus napropamidista.

(5)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa on havaittu joitakin huolenaiheita. Etenkään NOPA-metaboliitiin huuhtoutumisen riskiä pohjavesiin ei ole voitu luotettavasti arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella. Lisäksi käytettävissä olevista tiedoista ei käy ilmi, että vesieliöille, kalaa syöville linnuille tai nisäkkäille aiheutuva vaara olisi hyväksyttävissä rajoissa. Edellä mainitun vuoksi käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ollut mahdollista määrittää, täyttyvätkö kriteerit napropamidin sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(6)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan vertaisarvioinnin tuloksia koskevat huomautuksensa ja ilmoittamaan, aikooko se edelleen esittää tehoainetta koskevan hakemuksensa. Ilmoittajan toimittamat huomautukset on tutkittu huolellisesti. Edellä mainitut kysymykset ovat ilmoittajan esittämistä perusteluista huolimatta kuitenkin jääneet ratkaisematta, ja toimitettujen tietojen perusteella EFSAn asiantuntijakokouksissa tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että napropamidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(7)

Napropamidia ei pitäisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(8)

Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että napropamidia sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnetyt luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä uusita ja että tällaisille tuotteille ei myönnetä enää uusia lupia.

(9)

Lisäaika, jonka jäsenvaltio voi myöntää napropamidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle, olisi rajattava 12 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin käyttää enää yhtenä kasvukautena, millä varmistetaan, että napropamidia sisältäviä kasvinsuojeluaineita on saatavilla maanviljelijöille 18 kuukauden ajan tämän päätöksen hyväksymisestä.

(10)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti napropamidia koskeva hakemus sen mahdollisesta sisällyttämisestä liitteeseen I. Hakemusta koskevista täytäntöönpanosäännöistä on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 33/2008 (5).

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Napropamidia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

napropamidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 7 päivänä toukokuuta 2009,

b)

napropamidia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti mahdollisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 7 päivänä toukokuuta 2010.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 140, 1-72. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide finalised 26 March 2008.

(5)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.


4.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.