ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 307

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
18. marraskuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1135/2008, annettu 17 päivänä marraskuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1136/2008, annettu 17 päivänä marraskuuta 2008, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 810/2008 muuttamisesta

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/864/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 2008, luonnoksesta Tšekin tasavallan asetukseksi, jossa säädetään ravintolisiä ja elintarvikkeiden täydentämistä koskevista vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2008, kloraatin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 2008, kiireellisistä toimenpiteistä tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen simpukoiden Perusta tapahtuvan tuonnin keskeyttämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/867/EY

 

*

Komission suositus, annettu 3 päivänä lokakuuta 2008, työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5737)

11

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/868/YUTP, tehty 13 päivänä lokakuuta 2008, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR Tchad/RCA -operaatio)

15

Euroopan unionin ja Venäjän federaation sopimus Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR Tchad/RCA -operaatio)

16

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 807/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisesta (EYVL L 118, 27.4.2001)

21

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1182/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä sekä direktiivien 2001/112/EY ja 2001/113/EY, asetusten (ETY) N:o 827/68, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96, (EY) N:o 2826/2000, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2202/96 kumoamisesta (EUVL L 273, 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1135/2008,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä marraskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1136/2008,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2008,

korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 810/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 810/2008 (2) mukaisesti aitoustodistukset on myönnettävä ennen kuin naudanlihaa voidaan tuoda yhteisöön. Tämän asetuksen liitteenä on luettelo viejämaiden viranomaisista, joilla on valtuudet myöntää kyseisiä todistuksia.

(2)

Aitoustodistuksia myöntävän elimen nimi on muuttunut Paraguayssa. Asetuksen (EY) N:o 810/2008 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitun asetuksen liitteessä II olevaa luetteloa olisi sen vuoksi muutettava.

(3)

Sen välttämiseksi, että äskettäin myönnetyissä aitoustodistuksissa mainitun viranomaisen nimi ei vastaisi asetuksessa (EY) N:o 810/2008 mainitun viranomaisen nimeä, viimeksi mainitun asetuksen muutosta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2008, joka on nykyisen tariffikiintiövuoden alkamispäivä. Komissio ei ole saanut edellisen, 30 päivänä kesäkuuta 2008 päättyneen tariffikiintiövuoden osalta tietoja Paraguayn toimivaltaisten viranomaisten myöntämistä aitoustodistuksista.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 810/2008 liitteessä II Paraguayn todistuksen myöntävää viranomaista koskeva maininta seuraavasti:

”—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 219, 14.2.2008, s. 3.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/4


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä heinäkuuta 2008,

luonnoksesta Tšekin tasavallan asetukseksi, jossa säädetään ravintolisiä ja elintarvikkeiden täydentämistä koskevista vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3963)

(Ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/864/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetussa asetuksessa (EY) N:o 1925/2006 säädetään siinä tapauksessa, että yhteisön säännöksiä ei ole, sellaisten uusien kansallisten säännösten ilmoittamisesta ja arvioimisesta, jotka koskevat muun muassa tiettyjen muiden aineiden käytön kieltämistä tai rajoittamista tiettyjen elintarvikkeiden valmistuksessa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tulkittuna yhdessä asetuksen 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa Tšekin viranomaiset ilmoittivat komissiolle 30 päivänä marraskuuta 2007 luonnoksesta asetukseksi, jossa säädetään ravintolisiä ja elintarvikkeiden täydentämistä koskevista vaatimuksista, ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdasta ja 4 artiklasta sekä liitteistä 4 ja 5.

(3)

Asetusluonnoksen 2 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan asetusluonnoksen liitteen 4 avulla luettelo asetuksen (EY) N:o 1925/2006 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista muista aineista sekä vastaavat edellytykset, joiden mukaisesti näitä aineita voidaan käyttää ravintolisien valmistuksessa.

(4)

Asetusluonnoksen 2 artiklan 3 kohdassa ja 4 artiklassa vahvistetaan asetusluonnoksen liitteen 5 avulla luettelo kasveista ja muista aineista, joiden käyttö on kielletty ravintolisien ja yleensä elintarvikkeiden valmistuksessa.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 12 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissio on kuullut muita jäsenvaltioita elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa.

(6)

Asetusluonnoksessa ei nykymuodossaan kerrota, miksi liitteeseen 4 sisältyvien aineiden on oltava siinä ilmoitettujen kynnysarvojen mukaisia kansanterveyssyistä.

(7)

Koska asiasta ei ole yhdenmukaistettua yhteisön lainsäädäntöä, jäsenvaltioilla on toimivalta säännellä tavaroiden tuotantoa ja kaupan pitämistä alueellaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklan soveltamista.

(8)

Erityisesti asetusluonnoksen 2 artiklan 3 kohta tulkittuna yhdessä sen liitteen 4 kanssa näyttää tarkoittavan, että muiden kuin siinä lueteltujen aineiden käyttö ei ole sallittua ravintolisien valmistuksessa.

(9)

Vaikka osoitettaisiinkin, että liite 4 on perusteltu kansanterveyssyistä, asetusluonnoksessa ei kerrota, miten käsitellään sellaisia toisissa jäsenvaltioissa laillisesti tuotettuja ja/tai kaupan pidettyjä tuotteita, jotka eivät täytä asetusluonnoksen 2 artiklan 3 kohdassa ja 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

(10)

Asetusluonnos ei sisällä mitään säännöstä, jolla varmistettaisiin sellaisten toisissa jäsenvaltioissa laillisesti tuotettujen ja/tai kaupan pidettyjen ravintolisien vapaa liikkuvuus, jotka sisältävät liitteeseen 4 sisältyviä aineita mutta eivät siinä säädettyjen edellytysten mukaisesti tai jotka sisältävät muita kuin liitteeseen 4 sisältyviä aineita, joko vastavuoroista tunnustamista koskevan lausekkeen muodossa tai sellaisen hyväksymismenettelyn muodossa, joka antaa talouden toimijoille mahdollisuuden saada tällaiset aineet sisällytetyiksi kansalliseen sallittujen aineiden luetteloon.

(11)

Ilmoitetun asetuksen 2 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan nojalla yhdessä sen liitteen 5 kanssa tulkittuna ravintolisät ja yleensä elintarvikkeet eivät saa sisältää narkoottisia tai psykotrooppisia aineita, luokan 1 lähtöaineita eivätkä mitään muitakaan aineita, joilla on osoitettu olevan toksisia, genotoksisia, teratogeenisia, hallusinogeenisia, narkoottisia tai muita haitallisia vaikutuksia ihmiskehoon, eikä myöskään mitään liitteeseen 5 sisältyviä aineita. Tiettyjen muiden aineiden kieltäminen ravintolisien ja yleensä elintarvikkeiden valmistuksessa voi olla perusteltua ihmisten terveyden ja elämän suojelemiseksi siten kuin EY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitetaan.

(12)

Koska viimeksi mainitussa artiklassa määrätään suppeasti tulkittavasta poikkeuksesta sääntöön, joka koskee tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä, on siihen viittaavien kansallisten viranomaisten osoitettava kussakin tapauksessa, että kansalliset ravitsemustottumukset ja kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tulokset huomioon ottaen heidän sääntönsä ovat tarpeen kyseisessä määräyksessä tarkoitettujen etujen tehokkaaksi suojaamiseksi ja erityisesti, että kyseisten tuotteiden kaupan pitäminen aiheuttaa todellisen vaaran kansanterveydelle.

(13)

Tšekin viranomaiset eivät ole esittäneet näyttöä, jolla voitaisiin perustella sellaisen luettelon laatiminen, joka sisältää ravintolisien ja yleensä elintarvikkeiden valmistuksessa kielletyt aineet.

(14)

Vaikka tällainen näyttö esitettäisiinkin, asetusluonnos ei sisällä mitään säännöstä, jolla varmistettaisiin sellaisten toisissa jäsenvaltioissa laillisesti tuotettujen ja/tai kaupan pidettyjen ravintolisien ja yleensä elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus, jotka sisältävät aineita, joita siinä ei sallita.

(15)

Sen vuoksi asetusluonnos ei tarjoa riittäviä takeita siitä, että EY:n perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklasta johtuvat talouden toimijoiden oikeudet on turvattu.

(16)

Komissio on näiden huomioiden perusteella antanut asetuksen (EY) N:o 1925/2006 12 artiklan 3 kohdan nojalla kielteisen lausunnon.

(17)

Tšekin viranomaisia olisi sen vuoksi pyydettävä olemaan hyväksymättä kyseistä asetusluonnosta ja muuttamaan sitä EY:n perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklan mukaisesti ottaen huomioon komission kielteisessä lausunnossaan esittämät huomiot.

(18)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tšekin tasavallan on pidättäydyttävä hyväksymästä luonnostaan asetukseksi, jossa säädetään ravintolisiä ja elintarvikkeiden täydentämistä koskevista vaatimuksista, ellei sitä muuteta 2 kohdan mukaisesti.

2.   Tšekin tasavallan on muutettava kyseistä asetusluonnosta, jotta siihen sisällytetään selvä viittaus sellaisten tuotteiden käsittelyyn, jotka eivät täytä ilmoitetun luonnoksen vaatimuksia mutta joita tuotetaan ja/tai pidetään kaupan laillisesti toisissa EU:n jäsenvaltioissa, Turkissa tai ETA-valtioissa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.


18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/7


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä marraskuuta 2008,

kloraatin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6587)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/865/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan vaiheittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava niiden mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon kuuluu kloraatti.

(3)

Kloraatin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) No 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Kyseisissä asetuksissa nimetään myös esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 451/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kloraatin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Ranska, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 26 päivänä heinäkuuta 2007.

(4)

Komissio tutki kloraatin asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 a artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä ainetta käsittelevää tarkastelukertomusluonnosta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja komission tarkastelukertomus valmistui 11 päivänä heinäkuuta 2008.

(5)

Komitean tästä tehoaineesta tekemässä tutkimuksessa otettiin huomioon jäsenvaltioilta saadut huomautukset ja tultiin siihen tulokseen, että on olemassa selviä merkkejä siitä, että aineella voidaan olettaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, erityisesti, kun tarkastellaan käyttäjien kohtuutonta altistumista ehdotetun altistumistason perusteella. Lisäksi tiedot eivät olleet riittäviä lopullisen altistumistason asettamiseksi eivätkä sen arvioimiseksi, minkä verran kyseistä metaboliittia huuhtoutuu pohjaveteen. Myös muut esittelevän jäsenvaltion arviointikertomuksessaan toteamat huolta aiheuttavat seikat sisältyvät ainetta koskevaan tarkastelukertomukseen.

(6)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan kloraattia koskevan tutkimuksen tuloksia koskevat huomautuksensa ja ilmoittamaan, aikooko se edelleen esittää tehoainetta koskevan hakemuksensa. Ilmoittajan toimittamat huomautukset on tutkittu huolellisesti. Edellä mainitut kysymykset ovat ilmoittajan esittämistä perusteluista huolimatta kuitenkin jääneet ratkaisematta, eivätkä toimitettujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit ole osoittaneet, että kloraattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(7)

Kloraattia ei pitäisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(8)

Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että voimassa olevat kloraattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä uusita ja että tällaisille tuotteille ei myönnetä enää uusia lupia.

(9)

Lisäaika, jonka jäsenvaltio voi myöntää kloraattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle, olisi rajattava 12 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin käyttää enää yhtenä kasvukautena, millä varmistetaan, että kloraattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita on saatavilla 18 kuukauden ajan tämän päätöksen hyväksymisestä.

(10)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/EY 6 artiklan 2 kohdan ja yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 mukainen hakemus kloraatin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kyseisen direktiivin liitteeseen I (4).

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kloraattia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

kloraattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 10 päivänä toukokuuta 2009;

b)

kloraattia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti mahdollisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 10 päivänä toukokuuta 2010.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.


18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä marraskuuta 2008,

kiireellisistä toimenpiteistä tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen simpukoiden Perusta tapahtuvan tuonnin keskeyttämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6732)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/866/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistetaan yleiset periaatteet, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja rehuja ja varsinkin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla. Siinä säädetään kiireellisistä toimenpiteistä silloin, kun kolmansista maista tuotavat elintarvikkeet tai rehut todennäköisesti aiheuttavat vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle ja jos tällaista vaaraa ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Yhteisössä on todettu Hepatitis A:n puhkeaminen ihmisillä. Taudin alkuperäksi on tunnistettu tiettyjen Perusta tuotujen, Hepatitis A viruksen (HAV) saastuttamien simpukoiden käyttö ravintona.

(3)

Saastuneet simpukat kuuluvat huotrasimpukoihin (Donax spp.), ja tartunnan syy on todennäköisesti tuotantoalueiden veden virussaastuminen. Muutkin simpukkalajit ovat näin ollen vaarassa saastua.

(4)

Koska kyseisten simpukoiden käyttö ravintona merkitsee vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle, simpukoiden tuonti Perusta yhteisöön on syytä keskeyttää.

(5)

Kun otetaan huomioon tartunnan vakavuus, keskeytyksen tulisi koskea myös niitä simpukoita, jotka on lähetetty yhteisöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa mutta jotka saapuvat yhteisön rajatarkastusasemille kyseisen päivän jälkeen.

(6)

Tuonnin keskeytyksestä olisi säädettävä yhteisön tasolla, jotta varmistetaan kuluttajien terveyden tehokas ja yhtenäinen suoja kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Kampasimpukoiden (Pectinidae) vesiviljelytuotanto tapahtuu erillisillä tuotantoalueilla, joilla simpukkatiheys on alhainen ja jotka sijaitsevat kaukana mahdollisista tartuntalähteistä. Lisäksi Pectinidae-simpukoista poistetaan käsittelyn yhteydessä sisälmykset ja siten supistetaan virustartunnan riski tuotteen syötäväksi tarkoitetusta osasta. On siis syytä sallia tällä tavoin käsiteltyjen Pectinidae-simpukoiden tuonti Perusta.

(8)

Lisäksi lämpökäsittely lopettaa viruksen elinkelpoisuuden. Tämän vuoksi on aiheellista sallia sellaisten simpukoiden tuonti Perusta, jotka on lämpökäsitelty niiden vaatimusten mukaisesti, joista on säädetty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) liitteessä III olevan VII jakson II luvun A kohdan 5 alakohdan b alakohdassa.

(9)

Perun viranomaiset ovat sitoutuneet toteuttamaan välittömästi korjaavia toimenpiteitä ja tarvittaessa sallimaan komission suorittaman tarkastuksen lähikuukausina. On siis syytä rajoittaa tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden soveltaminen 31 päivään maaliskuuta 2009 tämän kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa muuttaa, kumota tai laajentaa kyseisiä toimenpiteitä, jos Perussa vallitsevan tilanteen kehityksestä saadaan uutta tietoa tai komission yksiköiden suorittamien tarkastusten tulokset niin edellyttävät.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevan 2 kohdan 1 alakohdassa määriteltyihin simpukoihin, jotka on tuotu Perusta ja tarkoitettu ihmisravinnoksi (”simpukat”).

2 artikla

Jäsenvaltiot eivät voi sallia simpukoiden tuontia Perusta yhteisöön.

Kielto koskee kaikkia yhteisön rajatarkastusasemille saapuvia simpukkalähetyksiä, vaikka lähetetyt tuotteet olisi valmistettu, varastoitu tai hyväksytty alkuperämaassa ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava seuraavien tuotteiden tuonti yhteisöön:

a)

vesiviljellyt Pectinidae-simpukat, joista on poistettu sisälmykset;

b)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VII jakson II luvun A kohdan 5 alakohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla lämpökäsitellyt simpukat.

4 artikla

Kaikki tämän päätöksen soveltamisesta aiheutuvat menot veloitetaan vastaanottajalta tai hänen edustajaltaan.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2009.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.


SUOSITUKSET

Komissio

18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/11


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 3 päivänä lokakuuta 2008,

työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5737)

(2008/867/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ihmisarvon kunnioittaminen on Euroopan unionin perusperiaatteita; unionin tavoitteisiin kuuluvat täystyöllisyyden ja sosiaalisen kehityksen edistäminen, sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän torjuminen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen suojelun edistäminen. EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti yhteisö tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroimiseksi. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 34 artiklassa määrätään oikeudesta sosiaalitukeen ja asumistukeen tai sosiaalisesti tuettuun asuntoon ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi jokaiselle, jolla ei ole riittäviä varoja.

(2)

Riittävistä resursseista ja sosiaaliavustuksesta sosiaalisen suojelun järjestelmissä koskevista yhteisistä kriteereistä 24 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston suositus 92/441/ETY (1) on edelleen keskeinen yhteisön politiikan väline köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen suhteen, eikä sen merkitys ole vähentynyt yhtään, vaikka sen täysimääräinen täytäntöönpano edellyttääkin lisätoimia.

(3)

Uusia politiikan välineitä on kehittynyt sitten vuoden 1992. Yksi tällainen väline on sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskeva avoin koordinointimenetelmä, jonka tavoitteisiin kuuluu kaikkien aktiivisen sosiaalisen osallisuuden varmistaminen edistämällä osallistumista työmarkkinoille ja torjumalla köyhyyttä ja syrjäytymistä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja ryhmien parissa. (2) Toinen väline on Euroopan työllisyysstrategia, jolla pyritään muun muassa lujittamaan sosiaalista osallisuutta, torjumaan köyhyyttä, ehkäisemään syrjäytymistä työmarkkinoilta ja tukemaan muita heikommassa asemassa olevien integroitumista työelämään. (3)

(4)

Pitkäkestoinen köyhyys ja työttömyys ja yhä monimuotoisemmaksi käyvä moniongelmaisuuden kokonaisuus edellyttävät kattavaa, kokonaisvaltaista politiikkaa. (4) Sosiaalisen suojelun järjestelmien uudenaikaistamiseksi riittävä tulotuki on yhdistettävä pääsyyn työmarkkinoille ja laadukkaiden palveluiden saantiin kokonaisvaltaisessa aktiivisen osallisuuden strategiassa. (5) Tämä strategia on täysin joustoturvaa koskevan toimintamallin linjoilla ja kohdistuu työmarkkinoilta syrjäytyneisiin. Se edistää Lissabonin strategian toteuttamista helpottamalla työvoiman aktivointia ja liikkeelle saamista ja on osa EU:n kestävän kehityksen strategian sosiaalista ulottuvuutta. (6)

(5)

Kun tätä suositusta pannaan asteittain täytäntöön, huomioon olisi otettava kansalliset painopisteet ja rahoitusvarojen saatavuus.

(6)

Tämä suositus ja siinä esitetyt yhteiset periaatteet pannaan täytäntöön rajoittamatta kuitenkaan yhteisön lainsäädännön soveltamista, mukaan luettuna valtiontukisäännöt ja yleinen ryhmäpoikkeusasetus (7) sekä julkisia hankintoja koskevat yhteisön säännöt.

(7)

Jäsenvaltiot ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti vastuussa tulotuen tason määrittämisestä ja asianmukaisen politiikkojen yhdistelmän valitsemisesta paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tason erilaisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan,

SUOSITTELEE, ETTÄ JÄSENVALTIOT TEKEVÄT SEURAAVAA:

1.   Suunnittelevat ja panevat täytäntöön kokonaisvaltaisen ja kattavan työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämistä koskevan strategian, jossa yhdistetään toisiinsa riittävä tulotuki, osallisuutta edistävät työmarkkinat ja laadukkaiden palvelujen saanti. Aktiivisen osallisuuden politiikoilla olisi helpotettava työkykyisten pysyvää integroitumista laadukkaisiin työpaikkoihin ja tarjottava ihmisarvoiseen elämään riittävät resurssit ja sosiaalista osallistumista edistävää tukea niille, jotka eivät voi tehdä työtä.

2.   Varmistavat kokonaisvaltaisten aktiivisen osallisuuden politiikkojen tehokkuuden seuraavasti:

a)

Kattavassa politiikan suunnittelussa määritellään, miten aktiivisen osallisuuden strategian kolme osa-aluetta voidaan sopivalla tavalla yhdistää keskenään ottaen huomioon niiden yhteisvaikutus muita heikommassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliseen ja taloudelliseen integrointiin ja niiden mahdolliset keskinäiset suhteet sekä myös synergiat ja mahdolliset kompromissit.

b)

Kokonaisvaltainen täytäntöönpano aktiivisen osallisuuden strategian kolmella osa-alueella, jotta paneudutaan tehokkaasti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen moninaisiin syihin ja parannetaan aktiivisen osallisuuden politiikkoja toteuttavien julkisten elinten ja palveluiden välistä koordinointia.

c)

Politiikan koordinointi paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja EU:n tason viranomaisten välillä ottaen huomioon niiden erityiset roolit, toimivalta-alueet ja painopisteet.

d)

Kaikkien muiden asiaan liittyvien toimijoiden, kuten niiden, joita köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen koskettavat, työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen ja palveluntarjoajien, aktiivinen osallistuminen strategioiden kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin.

3.   Varmistavat, että aktiivisen osallisuuden politiikoilla/politiikoissa

a)

tuetaan perusoikeuksien toteuttamista;

b)

edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia;

c)

paneudutaan moniongelmaisuuden monitahoiseen kokonaisuuteen ja muita heikommassa asemassa olevien eri ryhmien erityistilanteisiin ja -tarpeisiin;

d)

otetaan asianmukaisesti huomioon paikalliset ja alueelliset olosuhteet ja parannetaan alueellista koheesiota;

e)

omaksutaan sosiaali- ja työllisyyspolitiikan osalta elinkaariajattelu, jotta niillä voidaan tukea sukupolvien välistä yhteisvastuullisuutta ja katkaista köyhyyden siirtyminen sukupolvesta toiseen.

4.   Organisoivat ja panevat täytäntöön kokonaisvaltaiset aktiivisen osallisuuden politiikat seuraavien kutakin osa-aluetta koskevien yhteisten periaatteiden ja suuntaviivojen mukaisesti pitäen mielessä toissijaisuusperiaatteen sekä jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet, tarpeet ja painopisteet rajoittamatta kuitenkaan yhteisön lainsäädännön soveltamista, mukaan luettuna valtiontukisäännöt ja julkisia hankintoja koskevat yhteisön säännöt.

a)   Riittävä tulotuki

Tunnustavat – osana kattavaa, johdonmukaista pyrkimystä torjua sosiaalista syrjäytymistä – ihmisten perusoikeuden ihmisarvoisen elämän mahdollistaviin resursseihin ja sosiaaliseen avustukseen.

i)

Tarkastelevat sosiaalisen suojelun järjestelmiään tarvittaessa suosituksen 92/441/ETY B kohdassa lueteltujen yhteisten periaatteiden valossa. Aktiivisen osallisuuden strategian puitteissa oikeus riittäviin resursseihin olisi

yhdistettävä aktiiviseen valmiuteen työntekoon tai ammattikoulutukseen, jotta ne, joilla on edellytykset aktiiviseen valmiuteen, voivat saada työtä, tai jotta muut henkilöt voivat tarpeen mukaan hyötyä taloudellisista ja sosiaalisista integrointitoimista;

yhdistettävä politiikkaan, jota pidetään jäsenvaltiotasolla tarpeellisena kyseisten henkilöiden taloudellista ja sosiaalista integrointia varten.

ii)

Varmistavat kyseisen oikeuden täytäntöönpanon suosituksen 92/441/ETY C(1), C(2) ja C(3) kohdassa esitettyjen käytännön suuntaviivojen mukaisesti. Erityisesti määritettäessä ihmisarvoiseen elämään tarvittavia resursseja kyseisen jäsenvaltion elintaso ja hintatasot kotitaloustyypeittäin ja kotitalouden koon mukaan olisi otettava huomioon käyttäen asianmukaisia kansallisia indikaattoreita. Aktiivista osallisuutta edistettäessä olisi turvattava työkykyisten kannustimet hakea työtä ja mukautettava tai täydennettävä määriä erityistarpeiden täyttämiseksi.

b)   Osallisuutta edistävät työmarkkinat

Hyväksyvät järjestelyjä, jotka kattavat työkykyiset henkilöt, jotta varmistetaan heidän saavan tehokasta apua työmarkkinoille pääsemisessä, niille palaamisessa ja niillä pysymisessä työkykynsä mukaisesti.

i)

Edistävät seuraavia yhteisiä periaatteita aktiivisen osallisuuden strategioiden yhteydessä:

Työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden tarpeet otetaan huomioon, jotta helpotettaisiin heidän asteittaista paluutaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoille ja parannettaisiin heidän työllistyvyyttään.

Ryhdytään osallistavia työmarkkinoita edistäviin toimiin, jotta varmistetaan, että työn saanti on kaikille avoin mahdollisuus.

Edistetään laadukkaita työpaikkoja erityisesti työssä käyvien köyhyyden ehkäisemiseksi – tähän kokonaisuuteen kuuluvat palkka ja etuudet, työolot, terveys ja turvallisuus sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen.

Puututaan työmarkkinoiden lohkoutumiseen edistämällä työssä pysymistä ja uralla etenemistä.

ii)

Panevat nämä periaatteet täytäntöön seuraavien käytännön suuntaviivojen mukaisesti:

Laajennetaan ja parannetaan sijoittamista osaamispääomaan osallisuutta edistävillä koulutuspolitiikoilla, joihin kuuluvat myös tehokkaat elinikäistä oppimista koskevat strategiat. Mukautetaan koulutusjärjestelmiä vastaamaan uusia taitovaatimuksia, ja otetaan huomioon tietotekniikan oppimisen tarve.

Edistetään aktiivisia ja ennalta ehkäiseviä työvoimapoliittisia toimenpiteitä, joihin kuuluvat myös räätälöidyt, yksilölliset, tarpeisiin kohdistetut palvelut ja tukitoimet, kuten tarpeiden kartoitus hyvissä ajoin, työnhaussa avustaminen, ohjaus ja koulutus sekä motivointi työn hakemiseen aktiivisesti.

Tarkastellaan jatkuvasti verotus- ja etuusjärjestelmistä johtuvia kannustimia ja lannistimia, myös etuuksien hallinnointia ja niiden ehtoja, ja alennetaan merkittävästi korkeita efektiivisiä marginaaliveroasteita varsinkin pienituloisten osalta siten, että samalla varmistetaan riittävä sosiaalisen suojelun taso.

Tuetaan sosiaalitaloutta ja tuettua työllistymistä, koska niillä voidaan olennaisesti parantaa muita heikommassa asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, ja edistetään taloudellista osallisuutta ja mikrolainoja, työnantajille annettavia taloudellisia kannustimia palkata työntekijöitä sekä uusien työllistymismahdollisuuksien kehittämistä palvelualalla, erityisesti paikallistasolla, ja lisätään tietoisuutta työmarkkinoiden osallisuutta edistävästä vaikutuksesta.

Lisätään sopeutumiskykyä, tarjotaan tukea työssä ja järjestetään myönteinen ympäristö – tähän kokonaisuuteen kuuluvat terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, syrjimättömyys sekä työlainsäädännön soveltaminen työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun yhteydessä.

c)   Laadukkaiden palvelujen saanti

Toteuttavat kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta asianosaiset voivat alalla annettujen kansallisten säännösten mukaisesti saada asianmukaista sosiaalitukea saamalla käyttöönsä laadukkaita palveluja. Erityisesti olisi toteutettava toimenpiteitä, jotta

järjestetään sellaisia palveluja, jotka ovat välttämättömiä aktiivisten sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden politiikkojen tukena – näitä palveluja ovat muun muassa sosiaaliavustuspalvelut, työllisyys- ja koulutuspalvelut, asumistuki ja sosiaalinen asuntotuotanto, lastenhoito, pitkäaikaishoitopalvelut ja terveyspalvelut – seuraavien yhteisten periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten rooli, sovellettavat yhteisön säännökset sekä jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet, tarpeet ja mieltymykset:

Alueellinen ja fyysinen saatavuus, kohtuuhintaisuus

Yhteisvastuullisuus, palvelujen käyttäjien ja työntekijöiden yhdenvertaiset mahdollisuudet sekä käyttäjien monimuotoisuuden ottaminen asianmukaisesti huomioon

Sijoittaminen osaamispääomaan, työolot ja riittävä fyysinen infrastruktuuri

Kattavat ja koordinoidut palvelut, joiden suunnittelu ja toteutus on kokonaisvaltaista

Käyttäjien osallistuminen ja räätälöidyt toimintamallit ihmisten moninaisten yksilöllisten tarpeiden täyttämiseksi

Seuranta ja suorituksen arviointi sekä parhaiden toimintatapojen vaihto.

5.   Takaavat asiaan liittyvät resurssit ja etuudet sosiaalisen suojelun järjestelyjen puitteissa. Käyttävät rakennerahastojen ja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston säännöksiä ja resursseja aktiivista osallisuutta edistävien toimenpiteiden tukemiseen.

Vahvistavat yksityiskohtaiset järjestelyt ja rahoittavat kustannukset ja järjestävät niiden hallinnon ja täytäntöönpanon kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

Ottavat taloudelliset ja budjettirajoitukset, kansallisten viranomaisten asettamat painopisteet ja julkisen rahoitustilanteen huomioon, jotta työnteon kannustimet, köyhyyden lieventäminen ja kestävällä pohjalla olevat julkiset menot saadaan sopivaan tasapainoon.

Toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki – myös kaikkein heikko-osaisimmat – saavat tiedon oikeuksistaan ja saatavilla olevasta tuesta tarvittaessa tietotekniikkaa hyödyntäen.

Yksinkertaistavat mahdollisuuksien mukaan resurssien ja tilanteiden tarkastelussa käytettäviä hallintomenettelyjä ja -järjestelyjä.

Järjestävät tarvittaessa kansallisten säännösten mukaisesti muutoksenhakukeinot niin, että ne ovat helposti kaikkien käytettävissä, jotta asianosaiset voivat valittaa toimivaltaisille hallintoviranomaisille ja tarvittaessa riippumattomille elimille, kuten tuomioistuimille.

6.   Parantavat indikaattoreita ja tietojärjestelmiä, jotta lisätään valmiuksia tuottaa ajantasaista, vertailukelpoista tietoa kaikista aktiivisen osallisuuden edistämisen osa-alueista.

Seuraavat ja arvioivat aktiivisen osallisuuden politiikkoja osana avointa koordinointimenetelmää sosiaalisen suojelun komitean ja työllisyyskomitean välillä käydyn tiiviin yhteistyön pohjalta ja Progress-ohjelmasta saadulla tuella.

Varmistavat toiminnan vastaavan Lissabonin strategian yleisiä linjauksia sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden osalta.

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Vladimír ŠPIDLA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 245, 26.8.1992, s. 46.

(2)  Tiedonanto KOM(2005) 706 – Yhteistyöllä parempiin tuloksiin: uudet puitteet sosiaalista suojelua ja osallisuutta koskevan politiikan avointa koordinointia varten Euroopan unionissa.

(3)  Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 2008, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista, neuvoston asiakirja 10614/2/2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  Tiedonannot KOM(2007) 620 – Sosiaalisen suojelun nykyaikaistaminen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellinen koheesion lisäämiseksi: työmarkkinoilta kauimmas etääntyneiden ihmisten aktiivisen osallisuuden edistäminen ja KOM(2005) 33 Sosiaalipoliittinen ohjelma.

(5)  Tiedonanto KOM(2006) 44 – kuulemisesta, joka koskee EU:n tason toimia työmarkkinoilta pahiten syrjäytyneiden aktiivisen yhteiskuntaan sijoittumisen edistämiseksi.

(6)  Tiedonanto KOM(2007) 620, Brysselin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät 14 päivänä joulukuuta 2007 ja sosiaalisen suojelun komitean 3 päivänä heinäkuuta 2008 hyväksymä suuntaa-antava muistio aktiivisesta osallisuudesta. Ks. erityisesti myös: neuvoston päätelmät 5 päivänä joulukuuta 2007, asiakirja 16139/07; alueiden komitean lausunto 18 päivänä kesäkuuta 2008 aktiivisesta osallisuudesta (asiakirja CdR 344/2007); Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 27 päivänä lokakuuta 2007 sosiaalisista vähimmäisvaatimuksista (asiakirja CESE 892/2007).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (EUVL L 214, 9.8.2008, s. 3).


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/868/YUTP,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2008,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR Tchad/RCA -operaatio)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/677/YUTP Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (1) (EUFOR Tchad/RCA -operaatio).

(2)

Yhteisen toiminnan 10 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt edellyttävät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaista sopimusta.

(3)

Neuvoston annettua 13 päivänä syyskuuta 2004 valtuutuksen puheenjohtajavaltio neuvotteli yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin avustamana Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen sopimuksen Venäjän federaation osallistumisesta EUFOR Tchad/RCA -operaatioon, jäljempänä ’sopimus’.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Venäjän federaation sopimus Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR Tchad/RCA -operaatio).

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 279, 23.10.2007, s. 21.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Venäjän federaation

SOPIMUS

Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR Tchad/RCA -operaatio)

EUROOPAN UNIONI (EU)

sekä

VENÄJÄN FEDERAATIO,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON:

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 25 päivänä syyskuuta 2007 antaman päätöslauselman 1778 (2007), jossa EU:lle annettiin lupa sijoittaa joukkoja Tšadin tasavaltaan ja Keski-Afrikan tasavaltaan,

Euroopan unionin neuvoston 15 päivänä lokakuuta 2007 hyväksymän yhteisen toiminnan 2007/677/YUTP Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUFOR Tchad/RCA -operaatio),

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen CHAD/1/2008 kolmansien valtioiden osallistumisen Euroopan unionin sotilasoperaatioon Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa hyväksymisestä ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen CHAD/2/2008 osallistujien komitean perustamisesta Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten, sellaisina kuin ne ovat muutettuina poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 14 päivänä toukokuuta 2008 tekemällä päätöksellä CHAD/3/2008,

SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA:

(1)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva EU:n neuvoston pääsihteeri pyysi 7 päivänä joulukuuta 2007 päivätyllä kirjeellä Venäjän federaatiota harkitsemaan mahdollista osallistumista EU:n operaatioon Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

(2)

Venäjän federaatio ilmaisi 23 päivänä huhtikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä halukkuutensa harkita mahdollista osallistumista.

(3)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva EU:n neuvoston pääsihteeri ja Venäjän federaation ulkoasiainministeri antoivat 29 päivänä huhtikuuta 2008 yhteisen lausuman vastavuoroisesta yhteistyöstä kriisinhallintaoperaatioissa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Operaatioon osallistuminen

1.   Sopimuspuoli Venäjä osallistuu operaatioon, jonka Euroopan unioni toteuttaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1778 (2007) nojalla ja Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUFOR Tchad/RCA -operaatio, jäljempänä ’EU:n operaatio’) 15 päivänä lokakuuta 2007 hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/677/YUTP sekä 18 päivänä tammikuuta 2008 hyväksytyn operaatiosuunnitelman mukaisesti, lähettämällä Venäjän federaation puolustusvoimien sotilasosaston (jäljempänä ’Venäjän sotilasosasto’) antamaan ilmakuljetusten muodossa tukea EU:n operaatiolle tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanojärjestelyissä vahvistetuin täytäntöönpanoehdoin. Ilmakuljetukset suoritetaan käyttäen Venäjän sotilasosaston ilma-aluksia EU-johtoisten joukkojen (EUFOR) ja Yhdistyneiden Kansakuntien Keski-Afrikan tasavallassa ja Tšadin tasavallassa toteuttaman operaation (MINURCAT) henkilöstön hengen ja turvallisuuden turvaamiseksi, ja niihin sisältyvät EUFOR- ja MINURCAT-operaatioiden henkilöstön kuljetukset, rahdin kuljettaminen sekä EUFOR- ja MINURCAT-operaatioiden henkilöstöä koskevat etsintä- ja pelastustehtävät.

2.   Sopimuspuoli Venäjän osallistuminen EU:n operaatioon ei vaikuta Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuuteen.

3.   Sopimuspuoli Venäjä varmistaa, että Venäjän sotilasosasto noudattaa tehtävänsä suorittamisessa:

tämän artiklan 1 kohdassa mainittua yhteistä toimintaa 2007/677/YUTP,

molempien sopimuspuolten sopimia täytäntöönpanojärjestelyjä.

4.   Venäjän sotilasosastoon kuuluva henkilöstö soveltaa EU:n operaation voimankäyttövaltuuksia niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Venäjän lainsäädännön kanssa. EU:n operaation komentajalle ilmoitetaan yksityiskohtaisesti mahdollisista esteistä/rajoituksista, joita sopimuspuoli Venäjä asettaa voimankäyttövaltuuksille.

5.   Venäjän sotilasosasto suorittaa tehtävänsä ja toimii EU:n operaation tavoitteiden ja toimeksiannon mukaisesti, jotka on esitetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1778 (2007).

6.   Sopimuspuoli Venäjä voi milloin tahansa joko EU:n operaation komentajan pyynnöstä tai sopimuspuoli Venäjän päätöksellä sopimuspuolten välisten neuvottelujen jälkeen vetäytyä osallisuudestaan. Sopimuspuoli Venäjä antaa EU:n operaation komentajalle ajoissa tiedon kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista EU:n operaatioon.

2 artikla

Joukkojen asema

1.   Venäjän sotilasosaston asemaan sovelletaan heti sen saavuttua operaatioalueelle Euroopan unionin ja Tšadin tasavallan, Keski-Afrikan tasavallan ja Kamerunin tasavallan välillä voimassa olevia sopimuksia joukkojen asemasta.

2.   Sopimuspuoli Venäjä käyttää lainkäyttövaltaansa Venäjän sotilasosastoon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, joukkojen asemaa koskevien sopimusten soveltamista.

3.   Sopimuspuoli Venäjän edustaja osallistuu tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa joukkojen asemaa koskevissa sopimuksissa määriteltyihin ratkaisumenettelyihin, jotka koskevat korvausvaatimuksia, joissa Venäjän sotilasosasto on osallisena.

4.   Sopimuspuoli Venäjä vastaa Venäjän sotilasosaston EU:n operaatioon osallistumiseen liittyvien, Venäjän sotilasosaston sotilashenkilöstön jäsenten esittämien tai heitä koskevien korvausvaatimusten ratkaisemisesta. Sopimuspuoli Venäjä vastaa lakiensa ja asetustensa mukaisesti sellaisten, erityisesti oikeudellisten tai kurinpidollisten, menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään Venäjän sotilasosaston sotilashenkilöstön jäsentä vastaan.

5.   Euroopan unioni sitoutuu varmistamaan, että sen jäsenvaltiot antavat tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, joka koskee luopumista korvausten vaatimisesta Venäjän federaatiolta Venäjän federaation EU:n operaatioon osallistumisen osalta. Kyseinen lausuma on tämän sopimuksen liitteessä.

6.   Sopimuspuoli Venäjä sitoutuu antamaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, joka koskee luopumista korvausten vaatimisesta EU:n operaatioon osallistuvilta valtioilta. Kyseinen lausuma on tämän sopimuksen liitteessä.

7.   Pariisissa (Ranskassa) sijaitsevaan EU:n operaatioesikuntaan lähetetyn henkilöstön asemaan sovelletaan Ranskan tasavallan ja Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten välisiä järjestelyjä.

3 artikla

Turvaluokitellut tiedot

1.   Sopimuspuoli Venäjä suojaa kaikki EU:n turvaluokitellut tiedot, jotka sille on toimitettu EU:n operaation puitteissa, Venäjän federaation lainsäädännössä turvaluokiteltujen tietojen suojaamisesta annettujen vaatimusten mukaisesti. Sopimuspuolten turvaluokkien vastaavuustaulukko on tätä varten seuraava:

EU

Venäjän federaatio

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Venäjän federaation rajoittava merkintä ”ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” vastaa EU:n turvaluokitusta RESTREINT UE.

2.   Sopimuspuoli Venäjä toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sille EU:n operaation yhteydessä toimitetut EU:n turvaluokitellut tiedot suojataan samantasoisesti kuin mitä edellytetään EU:ssa sovellettavissa EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojaamista koskevissa perusperiaatteissa ja vähimmäisvaatimuksissa; erityisesti sopimuspuoli Venäjä:

ei käytä sille annettuja turvaluokiteltuja tietoja muihin tarkoituksiin kuin mihin EU on kyseiset turvaluokitellut tiedot antanut käytettäviksi,

ei luovuta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille ilman EU:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta,

varmistaa, että pääsy sille luovutettuihin turvaluokiteltuihin tietoihin annetaan ainoastaan henkilöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja virkatehtäviensä hoitamisessa, ja jos kyseiset tiedot on luokiteltu CONFIDENTIEL UE tai sitä korkeammalle tasolle, henkilöille, joista on tehty luotettavuusselvitys,

varmistaa, että ennen turvaluokiteltuihin tietoihin pääsyä kaikille henkilöille, joiden on saatava niihin pääsy, selvitetään heille luovutettavien tietojen turvaluokitusta koskevien turvallisuussääntöjen vaatimukset, ja varmistaa, että kyseiset henkilöt noudattavat vaatimuksia,

varmistaa, että kaikki tilat, alueet, kiinteistöt, toimistot, huoneet, tietoliikenne- ja tietojärjestelmät, joissa turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja säilytetään ja/tai käsitellään, on suojattu asianmukaisin fyysisin turvatoimin,

varmistaa, että sille luovutetut turvaluokitellut asiakirjat kirjataan vastaanotettaessa erityiseen rekisteriin,

ilmoittaa EU:lle todellisista tai epäillyistä tapauksista, joissa sille luovutettuja turvaluokiteltuja tietoja koskevia turvamääräyksiä on rikottu tai niiden turvallisuus on vaarannettu. Tällaisissa tapauksissa sopimuspuoli Venäjä käynnistää tutkimukset ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet tapahtuman toistumisen estämiseksi.

3.   Turvaluokitellut tiedot toimitetaan niiden turvaluokituksen mukaisesti diplomaattisia kanavia tai suojattuja postipalveluja käyttäen taikka henkilökohtaisesti kuljetettuina.

4.   Jos EU ja Venäjän federaatio ovat tehneet sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen suojaamisesta, kyseisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan EU:n operaation yhteydessä.

4 artikla

Johtamisjärjestelyt

1.   Venäjän sotilasosasto toimii sopimuspuoli Venäjän alaisena.

2.   Venäjän toimivaltaiset viranomaiset valtuuttavat operaation komentajan määräämään Venäjän sotilasosastolle tehtäviä tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määritellyn tehtävän suorittamiseksi sotilasosaston saapuessa operaatioalueelle. Suunniteltaessa ilmatehtävää koskevaa käskyä tai muuta päätöstä, joka vaikuttaa Venäjän sotilasosastoon, varmistetaan täysimääräinen koordinointi Venäjän sotilasosaston johtavan sotilasedustajan kanssa. Venäjän federaatiolla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatioon osallistuvilla EU:n jäsenvaltioilla operaation päivittäisessä toteuttamisessa.

3.   Sopimuspuoli Venäjä nimeää johtavia sotilasedustajia, jotka edustavat Venäjän sotilasosastoa EUFORissa, sekä EU:n operaatioesikunnassa Pariisissa (Ranskassa) että EU-joukkojen esikunnassa Abéchéssa (Tšadissa). Kullakin johtavalla sotilasedustajalla voi olla avustaja. Johtavat sotilasedustajat neuvottelevat EU:n komentoketjun kanssa kaikista EUFORiin vaikuttavista asioista. Osaston päivittäisestä kurinpidosta vastaa Venäjän sotilasosaston komentava upseeri.

5 artikla

Rahoitusnäkökohdat

1.   Sopimuspuoli Venäjä vastaa kaikista sen EU:n operaatioon osallistumiseen liittyvistä kustannuksista, elleivät ne kuulu tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanojärjestelyissä määriteltyihin yhteisiin kustannuksiin.

2.   EUFOR Tchad/RCA -operaatio antaa logistiikkatukea Venäjän sotilasosastolle kulukorvausperiaatteella tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanojärjestelyissä määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

3.   EU vapauttaa sopimuspuoli Venäjän kaikista yhteisiä kustannuksia koskevista rahoitusosuuksista.

4.   Korvaus kuoleman, loukkaantumisen, menetyksen tai vahingon sattuessa siitä valtiosta tai niistä valtioista peräisin oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, jossa tai joissa EU:n operaatio toteutetaan, käsitellään tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, joukkojen asemaa koskevien sopimusten määräysten mukaisesti.

5.   Tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanojärjestelyissä määritellystä menojen hallinnoinnista vastaa EU:n mekanismi, joka hallinnoi operaation yhteisiä kustannuksia ja kansallisia kustannuksia.

6 artikla

Sopimuksen täytäntöönpanojärjestelyt

Sopimuspuoli Venäjän osallistuminen EU:n operaatioon pannaan täytäntöön niiden teknisten ja hallinnollisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka sisältyvät tämän sopimuksen täytäntöönpanojärjestelyihin, joista sovitaan Venäjän federaation puolustusministeriön ja EU:n operaation komentajan välillä.

7 artikla

Määräysten noudattamatta jättäminen

Mikäli toinen sopimuspuoli ei noudata tämän sopimuksen 1–6 artiklassa määrättyjä velvoitteitaan, toisella sopimuspuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

8 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset ratkaisevat asianmukaisella tasolla tämän sopimuksen ja sen täytäntöönpanojärjestelyjen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät sopimuspuolten riidat, tai ne ratkaistaan diplomaattisin keinoin.

2.   Taloudelliset vaatimukset tai riidat, joita ei ole ratkaistu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan esittää yhteisesti valitulle sovittelijalle tai välittäjälle.

Kumpi tahansa sopimuspuoli voi viedä välimiesoikeuteen vaatimukset tai riidat, joita ei ole onnistuttu ratkaisemaan tällaisella välitys- tai sovittelumenettelyllä. Kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen välimiesoikeuteen. Nämä näin nimetyt kaksi välimiestä nimeävät kolmannen välimiehen, josta tulee puheenjohtaja. Jos sopimuspuoli ei nimeä välimiestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut toiselta sopimuspuolelta ilmoituksen riidan viemisestä välimiesoikeuteen, tai jos nimetyt kaksi välimiestä eivät pääse kahden kuukauden kuluessa nimeämisestään sopimukseen kolmannen välimiehen nimeämisestä, voi kumpi tahansa sopimuspuoli pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa suorittamaan nimeämisen. Jos Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja on jommankumman sopimuspuolen kansalainen tai ei muusta syystä voi hoitaa kyseistä tehtävää, tarvittavat nimeämiset tekee Kansainvälisen tuomioistuimen seuraavaksi vanhin jäsen, joka ei ole kummankaan sopimuspuolen kansalainen. Välimiesoikeus tekee päätöksensä ex aequo et bono. Välimiehet eivät saa määrätä rankaisevia vahingonkorvauksia. Välimiehet sopivat välitysmenettelyistä. Välimiesoikeus sijaitsee Brysselissä, ja sen kielenä on englanti. Välimiesoikeuden ratkaisussa on esitettävä perustelut ratkaisulle, ja sopimuspuolten on hyväksyttävä ratkaisu riitaa koskevana lopullisena päätöksenä. Kukin sopimuspuoli vastaa omista kuluistaan, ja kaikki yhteiset kustannukset jaetaan tasan sopimuspuolten kesken.

9 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sopimuspuolten toisilleen antamaa ilmoitusta siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelyt.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä.

3.   Tämä sopimus on voimassa Venäjän EU:n operaatioon osallistumisen ajan. Tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta sopimuksen täytäntöönpanosta ennen sen päättymistä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2008 englannin ja venäjän kielellä kahtena kappaleena, ja molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia

Euroopan unionin puolesta

Venäjän federaation puolesta

LIITE

LAUSUMAT

(sopimuksen 2 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut)

EU:n jäsenvaltioiden lausuma:

”Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta 15 päivänä lokakuuta 2007 hyväksyttyä yhteistä toimintaa 2007/677/YUTP (EUFOR Tchad/RCA -operaatio) soveltavat EU:n jäsenvaltiot pyrkivät omien oikeusjärjestelmiensä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan Venäjän federaatiolle esitettävistä korvausvaatimuksista ja vastaamaan niistä itse niiden henkilöstön jäsenen loukkaantumisen tai kuoleman takia taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumisen tai menetyksen takia, jonka ne omistavat ja jota EU:n operaatio käyttää, jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys

johtui Venäjän federaation lähettämän henkilöstön jäsenestä hänen suorittaessaan tehtäviään EU:n operaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

aiheutui Venäjän federaation omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin EU:n operaation yhteydessä ja että kyse ei ole kyseistä omaisuutta käyttävän Venäjän federaation lähettämän EU:n operaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”

Venäjän federaation lausuma:

”15 päivänä lokakuuta 2007 hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/677/YUTP mukaisesti Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUFOR Tchad/RCA -operaatio) osallistuva Venäjän federaatio pyrkii oman oikeusjärjestelmänsä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan muille EU:n operaatioon osallistuville valtioille esitettävistä korvausvaatimuksista sen lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumisen tai kuoleman takia taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumisen tai menetyksen takia, jonka se omistaa ja jota EU:n operaatio käyttää, jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys

johtui henkilöstön jäsenestä hänen suorittaessaan tehtäviään EU:n operaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

aiheutui EU:n operaatioon osallistuvien valtioiden omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä ja että kyse ei ole kyseistä omaisuutta käyttävän EU:n operaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”


Oikaisuja

18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/21


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 807/2001, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisesta

( Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 118, 27. huhtikuuta 2001 )

Sivulla 10, liitteessä, kohdassa A, jolla muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite I, taulukon kohdassa 2.2.3 ”Pyretniini ja pyretroidit” syflutriinia koskeva kohta korvataan seuraavasti:

Farmalologisesti vaikuttava/t aine/et

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Muut määräykset

”Syflutriini

Syflutriini (isomeerit yhteensä)

Nauta, vuohi

50 μg/kg

Rasva

 

10 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito

Neuvoston direktiivin 94/29/EY muut ehdot on otettava huomioon”


18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/22


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1182/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä sekä direktiivien 2001/112/EY ja 2001/113/EY, asetusten (ETY) N:o 827/68, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96, (EY) N:o 2826/2000, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2202/96 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 273, 17. lokakuuta 2007 )

Sivu 25, 53 artikla (asetuksen (EY) N:o 318/2006 muuttaminen):

korvataan:

”Muutetaan asetus (EY) N:o 318/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 32 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaan sanojen ”liitteessä VII” jälkeen sanat ”tai liitteessä VIII”.

2)

Lisätään liitteen VII jälkeen liite seuraavasti:

seuraavasti:

”Muutetaan asetus (EY) N:o 318/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 32 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaan sanojen ”liitteessä VII” jälkeen sanat ”tai liitteessä VII a”.

2)

Lisätään liitteen VII jälkeen liite seuraavasti:

Sivu 25, 55 artiklan (siirtymäsäännökset) 4 kohdan viimeinen virke:

korvataan:

”Siltä osin kuin on kyse sellaisten jäsenvaltioiden tuottajaryhmittymistä, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa esitettyjä tukitasoja on sovellettava hyväksymissuunnitelmiin tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.”

seuraavasti:

”Siltä osin kuin on kyse sellaisten jäsenvaltioiden tuottajaryhmittymistä, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa esitettyjä tukitasoja on sovellettava hyväksymissuunnitelmiin tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.”


18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.