ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
13. marraskuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1119/2008, annettu 12 päivänä marraskuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1120/2008, annettu 12 päivänä marraskuuta 2008, sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 3 ja 7 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/853/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2008, Kyproksen viranomaisten valtion hätäavun myöntämisestä vuosien 2007–2008 kuivuuden seurauksista selviytymiseksi maatalousalalla

7

 

 

Komissio

 

 

2008/854/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2008, tukiohjelmasta Vuoden 1998 aluelaki nro 9 – Tuen N 272/98 väärinkäyttö C 1/04 (ent. NN 158/03 ja CP 15/03) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2997)  ( 1 )

9

 

 

2008/855/EY

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2008, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6349)  ( 1 )

19

 

 

2008/856/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2008, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen hyväksyttyjen sian keinosiemennysasemien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6473)  ( 1 )

26

 

 

2008/857/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2008, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2004/4/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6583)

28

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/858/YUTP, hyväksytty 10 päivänä marraskuuta 2008, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa

29

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1119/2008,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

34,6

MA

55,8

MK

46,2

TR

75,9

ZZ

53,1

0707 00 05

JO

175,9

MA

38,9

TR

90,4

ZZ

101,7

0709 90 70

MA

62,9

TR

112,6

ZZ

87,8

0805 20 10

MA

76,7

ZZ

76,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

26,6

MA

75,0

TR

73,6

ZZ

58,4

0805 50 10

MA

60,4

TR

97,0

ZA

87,0

ZZ

81,5

0806 10 10

BR

221,0

TR

117,5

US

272,9

ZA

197,4

ZZ

202,2

0808 10 80

AL

32,1

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

US

116,4

ZA

85,7

ZZ

72,0

0808 20 50

CN

85,3

ZZ

85,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1120/2008,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2008,

sokerialan tuotteille tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti 3 ja 7 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille on jätetty 3 ja 7 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 950/2006 ja/tai puhdistamoiden hankintatarpeita varten markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamisesta 7 päivänä toukokuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 (3) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 508/2007 mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä on samansuuruinen tai suurempi kuin järjestysnumerolle 09.4434 käytettävissä oleva määrä.

(2)

Sen vuoksi komission olisi vahvistettava jakokerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava jäsenvaltioille kyseisen määrän täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 950/2006 4 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 508/2007 3 artiklan mukaisesti 3 ja 7 päivän marraskuuta 2008 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 122, 11.5.2007, s. 1.


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 3.11.2008-7.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Norsunluurannikko

100

 

09.4334

Kongon tasavalta

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Intia

0

Saavutettu

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mosambik

100

 

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

100

 

09.4347

Tansania

100

 

09.4348

Trinidad ja Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Täydentävä sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 V luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 3.11.2008-7.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4315

Intia

 

09.4316

AKT-pöytäkirjan allekirjoittajamaat

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VI luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 3.11.2008-7.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4317

Australia

0

Saavutettu

09.4318

Brasilia

0

Saavutettu

09.4319

Kuuba

0

Saavutettu

09.4320

Muut kolmannet maat

0

Saavutettu


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 3.11.2008-7.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

0

Saavutettu

09.4326

Serbia ja Kosovo

100

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

100

 

09.4328

Kroatia

100

 


Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 3.11.2008-7.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4380

Poikkeustuonnin alaisena

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

100

 


Talouskumppanuussopimuksen mukainen lisäsokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII a luku

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 3.11.2008-7.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4431

Komorit, Madagaskar, Mauritius, Seychellit, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda

100

 

09.4433

Swazimaa

100

 

09.4434

Mosambik

100

Saavutettu

09.4435

Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago

100

 

09.4436

Dominikaaninen tasavalta

0

Saavutettu

09.4437

Fidži, Papua-Uusi-Guinea

100

 


Sokerin tuonti Bulgarialle ja Romanialle avatuissa siirtymäkauden tariffikiintiöissä

Asetuksen (EY) N:o 508/2007 1 artikla

Markkinointivuosi 2008/2009

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 3.11.2008-7.11.2008 välisellä viikolla

Raja

09.4365

Bulgaria

0

Saavutettu

09.4366

Romania

100

 


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä lokakuuta 2008,

Kyproksen viranomaisten valtion hätäavun myöntämisestä vuosien 2007–2008 kuivuuden seurauksista selviytymiseksi maatalousalalla

(2008/853/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon Kyproksen hallituksen 19 päivänä syyskuuta 2008 esittämän pyynnön,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kypros esitti 19. syyskuuta 2008 neuvostolle pyynnön, että neuvosto tekisi perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti päätöksen, jonka mukaan Kyproksen suunnitelma myöntää äärimmäisestä kuivuudesta kärsineille kyproslaisille maanviljelijöille kansallista tukea, jotta he voisivat aloittaa seuraavan tuotantokierroksen, soveltuu yhteismarkkinoille.

(2)

Kyprosta on kohdannut toiseksi pahin ja pisin kuivuus vuoden 1900 jälkeen, mikä johtuu vähäisistä sateista vuosina 2007 ja 2008. Vuoden 2008 elokuu osoittautui viime vuosikymmenen kuumimmaksi kuukaudeksi, ja sademäärä tammikuusta elokuuhun 2008 oli ainoastaan 50 prosenttia normaalitasosta.

(3)

Vuoden 2008 satoa koskevien alustavien tietojen mukaan 95 prosenttia viljan viljelyalasta ei ole tuottanut satoa lainkaan, kun taas rehun tuotanto on laskenut niin merkittävästi, että sillä ei ole pystytty kattamaan edes märehtijöiden vähimmäisruokintatarpeita.

(4)

Kyproksen patoverkosto, joka sisälsi noin 150 miljoonaa kuutiometriä eli 54,7 prosenttia kapasiteetista vuoden 2005 lopulla, käsittää tällä hetkellä ainoastaan 11 miljoonaa kuutiometriä eli 4 prosenttia kapasiteetista, minkä vuoksi viranomaisten oli tiukasti säännösteltävä kasteluun tarkoitetun vedenjakelua vuoden 2007 alussa ja lopetettava se kokonaan vuonna 2008.

(5)

Näitä vahinkoja on pidettävä sitä vakavampina ja tavallista poikkeuksellisempina, kun Kypros on ottanut käyttöön tehokkaat riskin- ja kriisinhallintavälineet. Erityisesti todettakoon, että Kypros soveltaa entistä parempia kastelutekniikoita melkein 95 prosenttiin alueesta, joka on kastelun piirissä, ja se on ottanut käyttöön vesitariffeja koskevan politiikan ja rangaistustoimenpiteet, joilla estetään liiallinen vedenkulutus ja -hukka, sekä tukenut ja kannustanut vedenkierrätysjärjestelmien asentamista koteihin. Lisäksi Kyproksen kansalliseen maaseudunkehittämisohjelmaan (2007–2013) sisältyy jo monia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa veden käyttöä.

(6)

Koska kuivuudesta kärsineiden kyproslaisten maanviljelijöiden tulot ovat romahtaneet, vakavana uhkana on se, että heillä ei ole taloudellisia resursseja perheittensä välittömien tarpeiden tyydyttämiseen ja uuden kauden aloittamiseen, mistä välittömänä uhkana on viljelysmaiden autioituminen, maaperän eroosio ja aavikoituminen.

(7)

Myönnettävän valtionavun määrä on 67 500 000 euroa, ja siitä hyötyy 34 000 tukiperusteet täyttävää maanviljelijää ja 3 000 karjanpitäjää.

(8)

Jotta valtionapu olisi tehokasta, se on myönnettävä ja sen on oltava maanviljelijöiden käytettävissä mahdollisimman pian.

(9)

Komissio ei ole tässä vaiheessa antanut lausuntoa avun luonteesta ja soveltuvuudesta.

(10)

Tavallisesta poikkeavien olosuhteiden vuoksi avun voidaan siten poikkeuksellisesti, ja siinä määrin kuin se on syntyneen hätätilanteen korjaamiseksi ehdottoman välttämätöntä, katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kyproksen viranomaisten maatalousalalle myöntämä poikkeuksellinen lisäapu, jonka määrä on enintään 67 500 000 euroa, katsotaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä lokakuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-L. BORLOO


Komissio

13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä heinäkuuta 2008,

tukiohjelmasta ”Vuoden 1998 aluelaki nro 9 – Tuen N 272/98 väärinkäyttö” C 1/04 (ent. NN 158/03 ja CP 15/03)

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2997)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/854/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen säännösten mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1) ja ottaa huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Komissio vastaanotti 21 päivänä helmikuuta 2003 kantelun (joka kirjattiin numerolla CP 15/2003), jossa ilmoitettiin Sardinian hotellialan tueksi tarkoitetun alueellisen tukiohjelman väärinkäytöstä. Komissio hyväksyi tukiohjelman vuonna 1998 (N 272/98).

(2)

Komissio pyysi Italian viranomaisilta selvitystä 26 päivänä helmikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (D/51355). Komissio hyväksyi 28 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä Italian viranomaisten pyynnön tietojen toimittamisajan jatkamisesta, ja tiedot toimitettiin 22 päivänä huhtikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (A/33012).

(3)

Komissio teki 3 päivänä helmikuuta 2004 muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevan päätöksen ”Tuen N 272/98 väärinkäyttö – Päätös EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta”. Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa.

(4)

Komissio hyväksyi 10 maaliskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä (D/5172) Italian viranomaisten pyynnön, joka koski huomautusten esittämiselle asetetun määräajan jatkamista. Italian viranomaiset esittivät huomautuksensa 19 päivänä huhtikuuta 2004 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi komissioon 26 päivänä huhtikuuta 2004 (A/32956).

(5)

Komissio sai 30 päivänä huhtikuuta 2004 päivätyllä ja samana päivänä komissioon saapuneeksi kirjatulla kirjeellä huomautuksia yhdeltä asianomaiselta eli tukiohjelman mukaista tukea saavalta taholta. Komissio ei saanut kantelun tekijältä enää muita huomautuksia.

(6)

Komissio toimitti 13 päivänä toukokuuta 2004 saamansa huomautukset kirjeellä D/53359 Italian viranomaisille kommentointia varten.

(7)

Italian viranomaiset eivät reagoineet toimitettuihin huomautuksiin.

(8)

Italian viranomaisten kanssa pidettiin kokous Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2004.

(9)

Italian viranomaiset toimittivat lisätietoja 28 päivänä kesäkuuta 2005 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi komissioon 30 päivänä kesäkuuta 2005 (A/35257).

(10)

Komissio teki 22 päivänä marraskuuta 2006 menettelyn oikaisemisesta ja laajentamisesta päätöksen, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3). Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa.

(11)

Italian viranomaiset tai kolmannet eivät toimittaneet menettelyn jatkamista ja laajentamista koskevia huomautuksia.

2.   TOIMENPITEEN KUVAUS

(12)

Tukiohjelmasta N 272/98 myönnetään avustuksia hotellialan alkuinvestointeihin Sardiniassa. Aluetukiohjelma hyväksyttiin vuonna 1998 (4), ja komissio katsoi sen soveltuvan yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen mukaisesti.

(13)

Tukiohjelma koostuu kahdesta toimenpiteestä:

a)

toisella toimenpiteellä tuetaan alkuinvestointeja avustuksin ja korkotuetuin lainoin,

b)

toinen toimenpide sisältyy 11 päivänä maaliskuuta 1998 annetun aluelain nro 9 9 pykälään, joka koskee de minimis -säännön mukaisia, korkotuen muodossa annettavia toimintatukia.

Tämä päätös ei koske tukiohjelman toista osaa, joka mainitaan ainoastaan yleiskuvan antamiseksi.

(14)

Italian viranomaiset ilmoittivat aluetukiohjelmasta vuonna 1998 annetusta aluelaista nro 9 ja toimittivat komissiolle lakitekstin mutta eivät toimittaneet samalla täytäntöönpanoasetuksia.

(15)

Komissio kuvasi toimenpidettä ohjelman hyväksymisestä tekemässään päätöksessä seuraavasti:

a)

Tukiohjelman tarkoituksena on avustusten myöntäminen alkuinvestointeihin matkailualalla.

b)

Tuet myönnetään avustuksina, joiden intensiteetti on enintään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, sekä korkotukilainoina, jotka kattavat enintään 35 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (korkotuki saattaa alentaa korkoa jopa 60 prosenttia suhteessa viitekorkoon).

c)

Päätöksessä vahvistetaan yksiselitteisesti Italian viranomaisten sitoumus mukauttaa tuki-intensiteettiä heti, kun Italian aluetukikartta vuosiksi 2000–2006 on hyväksytty.

d)

Tukiohjelma on voimassa toistaiseksi ja sen määrärahat ovat toimenpiteen ensimmäisenä toteuttamisvuotena 2,6 miljoonaa euroa.

e)

Rahoitushakemukset on täytynyt tehdä ennen hankkeiden toteuttamisen aloittamista.

f)

Korkotukena annettavaa tukea voidaan kuitenkin tietyissä olosuhteissa myöntää jo ennen vuonna 1993 annetun aluelain nro 40 täytäntöönpanoa tehtyihin investointeihin. Italian viranomaisten antaman sitoumuksen mukaan tämäntyyppinen tuki on rajattu koskemaan ainoastaan de minimis -tukia.

(16)

Komission annettua hyväksyntänsä Sardinian alue hyväksyi tukiohjelman täytäntöönpanoa koskevan asetuksen ja useita päätöksiä. Asetus nro 285 (5) annettiin huhtikuussa 1999, ja tämän jälkeen hyväksyttiin useita hallinnollisia päätöksiä, muun muassa 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyt päätökset nro 33/4 ja 33/6. Päätöstä nro 33/6 sovelletaan rinnakkain päätöksen nro 33/4 kanssa, ja sen mukaan eräissä poikkeustapauksissa tukia voidaan myöntää myös, jos työt ovat alkaneet ennen hakemuksen esittämistä.

(17)

Tukiohjelmaa mukautettiin tuki-intensiteettien osalta sen jälkeen, kun Italian aluetukikartta vuosiksi 2000–2006 (6) oli hyväksytty. Italian viranomaiset ilmoittivat 2 päivänä marraskuuta 2000 päivätyllä kirjeellä (A/39177) komissiolle seuraavista aiheellisiin toimenpiteisiin kuuluvista täytäntöönpanotoimenpiteistä:

a)

tuki-intensiteettien mukauttaminen vuosia 2000–2006 koskevan Italian aluetukikartan mukaisesti (ks. erityisesti 8 päivänä elokuuta 2000 tehty päätös nro 34/73);

b)

tuen välttämättömyyttä koskevan periaatteen noudattaminen (ks. erityisesti 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn päätöksen nro 33/4 6 pykälä, jossa todetaan yksiselitteisesti, että kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne ovat aiheutuneet rahoituspyynnön jälkeen) (7).

(18)

Komissio totesi Italian viranomaisten toimittamien tietojen perusteella 17 päivänä toukokuuta 2001 päivätyssä kirjeessä, että Italia oli hyväksynyt aiheellisia toimenpiteitä koskevan ehdotuksen ja vahvisti, että tukiohjelma oli muutettu vuonna 1998 annettujen alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (8), jäljempänä vuoden 1998 suuntaviivat, mukaiseksi.

(19)

Käytännön tasolla tukiohjelma toteutettiin hakemusmenettelyllä, jossa julkaistiin pyyntö esittää edellä mainittujen päätösten mukaisesti laadittuja asiaa koskevia hakemuksia.

(20)

Italian viranomaisten mukaan vuonna 2001 julkaistiin ensimmäinen haku (niin kutsuttu vuoden 2000 haku), jossa asianomaisia kehotettiin esittämään virallinen tukiohjelmaa koskeva rahoituspyyntö.

(21)

Saatavilla olevien tietojen mukaan ensimmäinen haku johti seuraavien päätösten tekemiseen:

Sardinian alue teki 31 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen nro 3/24, jossa oli ehdotus ensimmäiseksi luetteloksi tuensaajista kullakin alalla. Valintaperusteina käytettiin päätöksessä nro 33/4 esitettyjä perusteita, joita oli tarkennettu myöhemmin 21 päivänä marraskuuta 2000 annetulla tiedotteella.

Sardinian alue teki 16 päivänä huhtikuuta 2002 päätöksen nro 12/17, jossa muutettiin mainittua tuensaajia koskevaa luetteloa ja ehdotettiin uutta luetteloa.

Sardinian alue teki 18 päivänä heinäkuuta 2002 päätöksen nro 23/40, jossa hyväksyttiin vuoden 2000 hakuun liittyvä tukikelpoisten hankkeiden luettelo.

Sardinian aluehallitus hyväksyi 7 päivänä helmikuuta 2003 päätöksen nro 5/38, jossa oikaistiin tiettyjä päätöksessä nro 23/40 mainittuja tuensaajia koskevia virheitä.

(22)

Italian viranomaiset totesivat 22 päivänä huhtikuuta 2003 toimittamien tietojensa (kirje A/33012, joka kirjattiin saapuneeksi komissioon 28 päivänä huhtikuuta 2003) sivulla 13, että tiettyjä ”kriittisiä” hankkeita (eli hankkeita, joita koskevat työt oli aloitettu ennen tukihakemuksen tekemistä mutta 5 päivänä huhtikuuta 1998 annetun lain voimaantulon jälkeen) oli päätetty ottaa mukaan alueen edun nimissä. Viranomaisten mukaan tämän vuoksi vuonna 2002 tukea oli annettu ainakin 28 investointihankkeelle, jotka oli aloitettu ennen tukihakemuksen tekemistä, ja joihin liittyvien tukien kokonaismäärä oli noin 24 miljoonaa euroa.

3.   PERUSTEET MENETTELYN ALOITTAMISELLE

(23)

Komissio muistutti muodollista tutkintamenettelyä käynnistäessään, että vuoden 1998 suuntaviivojen 4.2 kohdan mukaan tukihakemus on jätettävä ennen kuin hanketta aletaan toteuttaa.

(24)

Komissio totesi myös, että velvoite toistettiin sen vuonna 1998 tekemässä päätöksessä olla vastustamatta aluetukiohjelmaa, joka oli tarkoitettu Italian hotellialan tukemiseen Sardiniassa (N 272/98).

(25)

Vaikka komission päätöksessä oli vahvistettu tuensaajille velvoite esittää tukihakemus ennen hankkeen käynnistämistä ja Italian viranomaiset olivat yksiselitteisesti vahvistaneet (9) noudattaneensa näitä velvoitteita vuoden 1998 suuntaviivojen voimaantuloon liittyneiden aiheellisten toimenpiteiden yhteydessä, Italian viranomaiset olivat kuitenkin hyväksyneet useita toimeenpanoasetuksia, joita ei toimitettu komissiolle (muun muassa 22 päivänä joulukuuta 1998 tehty päätös ja 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehty päätös 33/6). Kyseisissä täytäntöönpanoasetuksissa säädettiin mahdollisuudesta myöntää tukea poikkeuksellisesti ja ainoastaan tukiohjelman ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna ensimmäisen haun perusteella investointihankkeille, jotka oli aloitettu ennen tukihakemuksen esittämistä. Komissio katsoi näiden seikkojen vuoksi, että Italian viranomaiset eivät olleet noudattaneet tukiohjelman hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen mukaisia velvoitteita eivätkä alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa vahvistettuja edellytyksiä.

(26)

Komissio katsoi tämän vuoksi, että tuen kannustava vaikutus saattaisi kyseenalaistua, jos tukea ei tarvitse hakea ennen hankkeen töiden tosiasiallista alkamista. Komission mukaan tämä tilanne saattaa aiheuttaa tuen N 272/98 osalta asetuksen 659/1999 (10), jäljempänä menettelyasetus, 16 artiklassa tarkoitetun väärinkäytön, ja se epäili ennen tukihakemuksen esittämistä aloitetuille investointihankkeille annetun tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

4.   PERUSTELUT MENETTELYN OIKAISEMISELLE JA JATKAMISELLE

(27)

Komissio keskitti ensimmäisessä menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä analyysinsä siihen, ettei sille ollut ilmoitettu edellä mainituista tukiohjelman täytäntöönpanoasetuksista. Lisäksi muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä ei mainittu päätöstä nro 33/6.

(28)

Edellä 22 kappaleessa mainittujen tukien myöntäminen perustuu kuitenkin päätökseen nro 33/6 eikä päätökseen 33/4, johon 3 päivänä helmikuuta 2004 tehdyssä muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä virheellisesti viitattiin.

(29)

Ensimmäisessä muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä myös mainitaan menettelyasetuksen 16 artiklassa tarkoitettu hyväksytyn tukiohjelman väärinkäyttö. Kyseisen 16 artiklan ymmärretään yleensä viittaavan tilanteisiin, joissa hyväksytyn tuen saaja soveltaa tukea tuen myöntämistä koskevan yksittäisen päätöksen tai tukisopimuksen vastaisesti, eikä tilanteisiin, joissa tietty jäsenvaltio muuttaa voimassa olevaa tukiohjelmaa ja luo näin uusia, sääntöjenvastaisia tukia (menettelyasetuksen 1 artiklan c ja f kohta).

(30)

Näistä syistä ja väärinkäsitysten välttämiseksi komissio katsoi, että menettelyä on tarpeen oikaista ja laajentaa, ja pyysi kansallisia viranomaisia ja kolmansia toimittamaan mahdolliset huomautuksensa.

5.   ASIANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(31)

Vastauksena muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevan päätöksen julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä komissio sai huomautuksia seuraavilta asianomaisilta:

Grand Hotel Abi d'Oru S.p.a.

Huomautusten tarkoituksena oli perustella tuen kannustavaa vaikutusta ja tuen välttämättömyyttä koskevan periaatteen noudattamista.

(32)

Asianomainen perustelee näkemystään, että kannustava vaikutus ja tuen välttämättömyyden periaate toteutuvat täysin, seuraavin argumentein:

Asianomainen kertoo esittäneensä tukihakemuksen ennen töiden aloittamista osana toista aluetukiohjelmaa eli ohjelmaa N 715/99 (11) (laki nro 488 vuodelta 1992). Hakemus hyväksyttiin kahdesti, mutta rahoitusta ei ollut saatu varojen riittämättömyyden vuoksi.

Koska asianomainen ei saanut tukea edellä mainitusta ohjelmasta ja samaan aikaan (toukokuussa 1999) julkaistiin vuoden 1998 aluelain nro 9 täytäntöönpanoasetukset, se päätti hakea tukea tutkinnan kohteena olevasta ohjelmasta. Asianomainen uskoi, että hakemus hyväksyttäisiin, vaikka hankkeet oli jo aloitettu. Tämä käsitys perustui siihen, että toimenpiteen ensimmäisessä täytäntöönpanoasetuksessa (nro 285/99) annettiin mahdollisuus myöntää tukea myös jo aloitetuille hankkeille, kunhan ne oli aloitettu vuoden 1998 aluelain nro 9 voimaantulon eli 5 päivän huhtikuuta 1998 jälkeen.

Asianomainen lisää, että tutkinnan kohteena olevan ohjelman puitteissa esitetty tukihakemus koski pelkästään yhtä osaa laajemmasta investointihankkeesta (alkuperäisen investointihankkeen tukikelpoiset kustannukset olivat 10 500 000 euroa ja tutkinnan kohteena olevan ohjelman puitteissa tehdyssä tukihakemuksessa esitetyt tukikelpoiset kustannukset 9 039 028 euroa).

Asianomaisen mukaan sillä ei ole merkitystä, että tutkinnan kohteena olevan ohjelman puitteissa esitetty tukihakemus tehtiin töiden aloittamisen jälkeen, koska kyseessä on yksinkertaisesti toisen aluetukiohjelman puitteissa jo esitetyn, samaa investointihanketta koskevan hakemuksen toisinto.

(33)

Asianomainen perustelee tuen välttämättömyyttä korostaen muun muassa sitä, että se ei olisi toteuttanut kyseistä investointia ilman julkista rahoitusta. Käynnistääkseen investoinnin asianomainen oli turvautunut lyhytaikaiseen pankkilainaan ennen tuen myöntämistä.

(34)

Komissio ei saanut menettelyn oikaisemisesta ja laajentamisesta tehdyn päätöksen (12) seurauksena muita huomautuksia.

6.   ITALIAN VIRANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(35)

Vastauksessaan arvioihin, joita komissio teki menettelyn aloittamista koskevassa kirjeessään, Italian viranomaiset esittivät seuraavat kolme pääväitettä: perustellut odotukset, kannustava vaikutus ja tuen määrittely de minimis -tueksi.

(36)

Italian viranomaiset vetosivat komissiolle toimittamissaan huomautuksissa perusteltuihin odotuksiin ja oikeusvarmuuden periaatteeseen. Viranomaisten mukaan tuensaajat pitivät vuoden 1998 aluelakia nro 9 jossain mielessä jatkona vuoden 1993 aluelaissa nro 40 säädetylle aiemmalle ”yhden luukun” järjestelmään perustuvalle ohjelmalle (ohjelma N 611/93, jota muutettu ohjelmalla N 250/01), joka oli tarkasteluajankohtana (ja on edelleen) voimassa. Italian viranomaiset katsovat, että kyseinen järjestelmä on osaltaan saanut tuensaajat perustellusti odottamaan, että niillä on oikeus tukeen tukihakemuksen perusteella, siitä riippumatta, onko hankkeita aloitettu vai ei.

(37)

Lisäksi Italian viranomaiset toteavat, että aluetukiohjelman täytäntöönpanoasetukset annettiin vasta sen jälkeen, kun komissio oli hyväksynyt ohjelman. Ensimmäinen täytäntöönpanoasetus annettiin 29 päivänä huhtikuuta 1999 (asetus nro 285/99). Asetuksen 17 pykälän (siirtymäsäännös) mukaan lain voimaantulon (5 päivä huhtikuuta 1998) jälkeen aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia. Asetus nro 285/99 julkaistiin Sardinian alueen virallisessa lehdessä 8 päivänä toukokuuta 1999 (13).

(38)

Italian viranomaiset mainitsevat lisäksi, että asetus nro 285/99 kumottiin 27 päivänä heinäkuuta 2000 päätöksellä nro 33/3, koska se oli puutteellinen. Sardinian alue antoi samalla uudet täytäntöönpano-ohjeet, jotka ilmoitettiin komissiolle 20 päivänä syyskuuta 2000.

(39)

Italian viranomaiset korostavat, että tehdessään päätöksen 27 päivänä heinäkuuta 2000 Sardinian alueen on täytynyt ottaa huomioon, että asetuksen nro 285/99 julkaiseminen virallisessa lehdessä oli luonut tuensaajien keskuudessa perusteltuja odotuksia. Tästä syystä päätettiin, että ensimmäiseen hakuun hyväksyttäisiin vuoden 1998 aluelain nro 9 9 pykälän perusteella tukihakemuksia, jotka koskevat jo aloitettuja investointihankkeita. Tämän vuoksi ensimmäistä hakua koskevasta siirtymäsäännöksestä tehdyssä päätöksessä nro 33/6 todetaan, että 5 päivän huhtikuuta 1998 (vuoden 1998 aluelain nro 9 voimaantulopäivä) jälkeen aiheutuneet kustannukset ovat ensimmäiseen hakuun esitettyjen hakemusten osalta poikkeuksellisesti tukikelpoisia.

(40)

Italian viranomaiset muistuttavat lisäksi, että komissio oli aiheellisia toimenpiteitä koskevan menettelyn yhteydessä todennut 17 päivänä toukokuuta 2001 päivätyssä kirjeessä (D/52027) ohjelman soveltuvan yhteismarkkinoille, edellyttäen että kansalliset viranomaiset soveltavat vuoden 1998 aluelain nro 9 9 pykälää de miminis -asetusta (EY) N:o 69/2001 noudattaen.

(41)

Viranomaiset kertovat myös, että ohjelman konkreettinen täytäntöönpano 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn päätöksen voimaantulon jälkeen edellytti ennen ensimmäisen haun julkaisemista esitettyjen tukihakemusten tekemistä uudelleen uusia lomakkeita käyttäen.

(42)

Italian viranomaiset vakuuttavat lisäksi tuen olevan kannustavaa, koska avustukset ovat välttämättömiä kustannusten syntymisen ja tuen maksamisen välisen ajan kattavien pankkilainojen maksamiseen.

(43)

Lopuksi Italian viranomaiset toteavat, että tuensaajien oli täytynyt tehdä valinta aluetukiohjelmien välillä, sillä ne eivät voineet hakea samaan hankkeeseen tukea eri ohjelmista. Lisäksi ne korostavat, että vuoden 1998 aluelakiin nro 9 sisältyvä alueellinen aluetukiohjelma (N 272/98) ja vuoden 1992 lakiin nro 488 sisältyvä valtakunnallinen aluetukiohjelma (N 715/99) ovat toisensa poissulkevia.

(44)

Italian viranomaiset katsovat, että vuoden 1998 aluelain nro 9 9 pykälän perusteella kannustavaa vaikutusta koskevaa periaatetta on noudatettu, vaikka työt olisi aloitettu ennen tukihakemuksen esittämistä. Viranomaisten mukaan ennen hakemuksen esittämistä myönnettyyn tuen osaan sovelletaan de minimis -sääntöä. Ennen hakemuksen esittämistä myönnettyä 100 000 euron kynnyksen alittavaa tuen osaa täytyisi käsitellä erikseen ottaen huomioon ainoastaan ennen kyseistä ajankohtaa aiheutuneet kustannukset eikä kaikkia hankkeen kustannuksia. Tämä koskee 12:ta hanketta 28:sta.

(45)

Komissio ei saanut menettelyn oikaisemisesta ja laajentamisesta tehdyn päätöksen seurauksena muita huomautuksia.

7.   TOIMENPITEEN ARVIOINTI

(46)

Tukiohjelmaa N 272/98 arvioitaessa todettiin, että toimenpide oli EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, sillä se täytti kaikki kyseisessä artiklassa vahvistetut kriteerit.

(47)

Toimenpiteellä annetaan tietylle tuensaajien ryhmälle taloudellista etua vähentämällä kyseisten tuensaajien tavanomaisia kuluja. Etu myönnetään valtion varoista ja se uhkaa vääristää kilpailua, sillä se vahvistaa tiettyjen yritysten taloudellista asemaa niiden kilpailijoihin verrattuna. Koska hotellialalla eri jäsenvaltioiden toimijat kilpailevat keskenään, matkailualan tukeminen saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (14).

(48)

Ilmoitettu tukiohjelma, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 659/99 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(49)

Päätöksessä nro 34/73 varmistettiin aiheellisten toimenpiteiden yhteydessä, että tuen enimmäisintensiteetit vastaavat uusien aluetukikarttojen enimmäisintensiteettejä ja ovat näin vuoden 1998 suuntaviivojen mukaiset, kun taas päätöksellä nro 33/4 varmistettiin kannustavaa vaikutusta koskevan periaatteen noudattaminen. Tästä syystä komissio saattoi todeta, että mainittuihin päätöksiin sisältyvät säännöt eivät lisänneet uusia elementtejä alun perin hyväksyttyyn tukiohjelmaan N 272/98.

(50)

Komissio katsoo kuitenkin, että vuonna 1999 annetulla asetuksella nro 285 käyttöön otetuilla siirtymäsäännöillä on saatettu muuttaa sen alun perin hyväksymää tukiohjelmaa. Komissio toteaa, ettei se ole tähän mennessä ottanut kantaa kyseisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin, mutta ottaa huomioon, ettei vuonna 1999 annettu asetus nro 285 tullut lainkaan voimaan, sillä se kumottiin päätöksellä nro 33/3.

(51)

Tukiohjelmaa N 272/98 muutettiin jälleen 27 päivänä heinäkuuta 2000, kun päätökset nro 33/4 ja 33/6 hyväksyttiin. Kuten edellä (16–21 kappaleissa) on kuvattu, päätöksellä nro 33/6 tehtiin ilmoitettuun toimenpiteeseen muutoksia, jotka eivät olleet komission hyväksymän ohjelman mukaisia.

(52)

Kuten 38 kappaleessa todettiin, Italian viranomaiset esittävät ilmoittaneensa komissiolle mainituista täytäntöönpanoasetuksista aiheellisten toimenpiteiden yhteydessä.

(53)

Komissio toteaa Italian viranomaisten jättäneen ilmoittamatta mainitut päätökset ja ilmoittaneen komissiolle aiheellisten toimenpiteiden yhteydessä, että päätöksellä nro 33/4 varmistettiin kannustavaa vaikutusta koskevan periaatteen noudattaminen. Viranomaiset eivät kuitenkaan ilmoittaneet aiheellisten toimenpiteiden yhteydessä komissiolle päätöksestä nro 33/6, mikä on vastoin EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa ja viranomaisille EY:n perustamissopimuksen 10 artiklan (15) nojalla kuuluvaa yhteistyövelvollisuutta.

(54)

Näin ollen edellä mainittujen täytäntöönpanosäännösten mukaisesti sovellettu tukiohjelma ei ole komission alkuperäisen hyväksymispäätöksen mukainen.

(55)

Tämän vuoksi tukihankkeet, joiden täytäntöönpano aloitettiin ennen tukihakemuksen tekemistä, on katsottava sääntöjenvastaisiksi.

(56)

Italian viranomaiset tai asianomainen eivät ole suoraan kyseenalaistaneet epäilyjä, joita komissio esitti 3 päivänä helmikuuta 2004 ja 22 päivänä marraskuuta 2006 päivätyissä, muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskeneissa kirjeissään. Näin ollen komissio vahvistaa arvionsa, joka esitetään seuraavassa.

(57)

Kuten todettua, ainakin 28 investointihanketta on aloitettu vaiheessa, jossa ne eivät ole voineet saada tukea kyseisestä tukiohjelmasta.

(58)

Vuoden 1998 suuntaviivoissa edellytetään, että kaikki tukihakemukset esitetään ennen kuin hankkeiden toteuttaminen aloitetaan.

(59)

Edellä mainittu vaatimus toistettiin komission vuonna 1998 tekemässä päätöksessä olla vastustamatta aluetukiohjelmaa, joka oli tarkoitettu Italian hotellialan tukemiseen Sardiniassa (N 272/98). Päätöksessä vahvistetaan yksiselitteisesti, että tuensaajien on tehtävä tukihakemus ennen hankkeiden toteuttamisen aloittamista.

(60)

Lisäksi Italian viranomaiset toimittivat vuoden 1998 suuntaviivojen voimaantuloon liittyneiden aiheellisten toimenpiteiden yhteydessä 27 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn päätöksen nro 33/4, jonka 6 pykälässä vahvistetaan yksiselitteisesti, että rahoituspyynnön jälkeen aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia.

(61)

Komissio muistuttaa, että tuen välttämättömyyden periaate on perusperiaate, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut Philip Morris -tuomiossaan (16) ja joka on selvästi olennainen peruste, kun määritetään, ovatko yritysten tekemät investoinnit vuoden 1998 suuntaviivojen perusteella tukikelpoisia. Sekä edellä mainitussa komission päätöksessä että suuntaviivoissa vahvistetaan, että rahoitushakemus on tehtävä ennen hankkeen aloittamista.

(62)

Italian viranomaiset totesivat, että kansallinen järjestelmä on luonut perusteltuja odotuksia siitä, että avustuksen saa yksinkertaisesti tekemällä tukihakemuksen riippumatta siitä, ovatko hankkeet jo alkaneet.

(63)

Komissio ei hyväksy tätä väitettä, sillä aluetukiohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä edellytetään yksiselitteisesti, että tukihakemus on esitetty ennen hankkeen toteuttamisen aloittamista.

(64)

Lisäksi päätös nro 33/4 toimitettiin komissiolle vasta kantelun jälkeen. Se toimitettiin vasta 22 päivänä huhtikuuta 2003 laaditun muistion nro 5245 kanssa kantelua seuranneen menettelyn (CP 15/2003) yhteydessä. Italian viranomaisten esittämää perusteltuja odotuksia koskevaa väitettä ei näin ollen voida hyväksyä, sillä komissio ei ole antanut niille tai muille osapuolille erityisiä takuita, joiden perusteella voitaisiin järkiperustein pitää yllä perusteltuja odotuksia siitä, ettei kyseisiä edellytyksiä tarvitsisi noudattaa. ”Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan luottamuksensuojaansa saa vedota oikeussubjekti, joka on tilanteessa, josta käy ilmi, että yhteisön viranomaiset ovat luoneet hänelle perusteltuja odotuksia […]. Sitä vastoin kukaan ei voi väittää luottamuksensuojan periaatetta loukatun, jos viranomaiset eivät ole antaneet täsmällisiä vakuutuksia asiassa.” (17)

(65)

Komissio ei voi myöskään hyväksyä Italian viranomaisten käsitystä, että kannustava vaikutus olisi toteutunut tapauksessa, jossa tuensaaja esitti tukihakemuksen ennen töiden alkamista osana toista aluetukiohjelmaa.

(66)

Komissio katsoo, että kannustavaa vaikutusta ei ole mahdollista siirtää tukiohjelmasta toiseen. Tämän vuoksi sitä, että yritys on päättänyt esittää hakemuksen osana eri tukiohjelmaa, ei voida pitää osoituksena kannustavaa vaikutusta koskevan periaatteen noudattamisesta. Lisäksi Italian viranomaiset ovat korostaneet (ks. 43 kappale), ettei tuensaaja voi esittää samaa hanketta koskevaa hakemusta useaan tukiohjelmaan, ja että vuonna 1998 annettuun aluelakiin nro 9 sisältyvä aluetukiohjelma (valtiontuki N 272/98) ja vuonna 1992 annettuun valtakunnalliseen lakiin nro 488 sisältyvä aluetukiohjelma (aluetuki N 715/99) ovat toisensa poissulkevia.

(67)

Komissio ei myöskään voi hyväksyä Italian viranomaisten väitteitä, joiden mukaan kannustava vaikutus näkyy siinä, että avustukset ovat välttämättömiä kustannusten aiheutumisajankohdan ja tuen maksamisen välisen ajankohdan kattavien pankkilainojen maksamiseksi. Talouden toimijan valmius hankkeen käynnistämiseen ja lainanottoon kustannusten rahoittamiseksi ei millään tavoin osoita, että tuet olisivat välttämättömiä hankkeen eteenpäin viemiseksi, tai takaa, että tuki kannustaisi toteuttamaan hankkeen, jota ei olisi muuten toteutettu. Talouden toimijan valmius käynnistää työt ja kantaa hankkeeseen liittyvät riskit hakematta tukea kyseisestä tukiohjelmasta osoittaa pikemminkin, että tuet eivät ole välttämättömiä kannustimia.

(68)

Komissio ei voi myöskään hyväksyä väitteitä, jotka Italia on esittänyt de minimis -säännöstä. Säännöllä ei voida kiertää suuntaviivoissa asetettua velvoitetta, jonka mukaan tukihakemus on esitettävä ennen hankkeen toteutuksen käynnistämistä, jotta kannustavaa vaikutusta koskeva periaate toteutuisi. Koko hankkeeseen myönnetty tukisumma on otettava huomioon, eikä pelkästään ennen tukihakemusta myönnettyä tuen osaa. Siksi komissio ei voi hyväksyä alkuvaiheen töiden pitämistä tukikelpoisina de minimis -säännön perusteella suuntaviivojen säännöksistä poiketen. Sen lisäksi, että laskiessaan de minimis -kynnyksen ylittymistä Italian viranomaiset eivät ole ottaneet huomioon hankkeita kokonaisuudessaan, sama tuensaaja on voinut saada de minimis -tukea muista lähteistä, mitä Italian viranomaiset eivät ilmeisesti ole ottaneet huomioon.

(69)

Yhteenvetona voidaan todeta, että Italian viranomaiset eivät ole komission mielestä osoittaneet tukea myönnetyn hyväksymispäätöksessä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Vaikka oletettaisiin, että tukea voitaisiin pitää toimintatukena, sitä ei voitaisi pitää yhteismarkkinoille soveltuvana. Vuoden 1998 suuntaviivojen mukaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan poikkeuksen perusteella tukiin oikeutetuilla alueilla voidaan poikkeuksellisesti myöntää toimintatukia. Sardinia kuului vuosina 1998–2006 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tukeen oikeutettuihin alueisiin. Tarkasteltavana olevan tukiohjelman puitteissa ei kuitenkaan myönnetty toimintatukia de minimis -tukia lukuun ottamatta. Italian viranomaiset eivät myöskään ole tässä menettelyssä toimittaneet näyttöä siitä, että tukia voitaisiin perustella alueellisen kehityksen edistämisellä tai tuen luonteella, eivätkä ne ole osoittaneet, että ne olisivat oikeassa suhteessa haittoihin, jotka sillä pyritään korjaamaan.

(70)

Italian viranomaiset eivät ole myöskään väittäneet, että kyseiset tuet olisivat EY:n perustamissopimuksen muiden määräysten, muiden valtiontukisääntöjen tai muiden säännösten, suuntaviivojen tai puitteiden mukaisia.

(71)

Komissio ei myöskään katso tukien hyväksymiselle olevan muita oikeusperustoja. Kuten edellä on esitetty, toimenpiteeseen ei voida soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeusta, jonka nojalla tuki, jolla edistetään tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehitystä, on hyväksyttävää, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Asiaan ei voida soveltaa myöskään EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan mukaisia poikkeuksia, jotka koskevat yksittäisille kuluttajille myönnettävää sosiaalista tukea, tukea luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi ja tukea Saksan liittotasavallan alueille jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi. Toimenpidettä ei myöskään voida katsoa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi Euroopan yhteistä etua koskevaksi tärkeäksi hankkeeksi eikä sitä ole tarkoitettu jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen. Tukea ei myöskään ole tarkoitettu edistämään kulttuuria tai kulttuuriperintöä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

(72)

Näin ollen komissio pitää tukea, jota on oletettavasti myönnetty hankkeisiin, jotka on käynnistetty ennen tuen hakemista Sardinian hotellialan tukemiseksi tarkoitetusta, komission vuonna 1998 hyväksymästä aluetukiohjelmasta (asia N 272/1998), jota on toteutettu päätöksen nro 33/6 ja ensimmäisen haun perusteella, yhteismarkkinoille soveltumattomana.

(73)

Yhteismarkkinoille soveltumattomuus koskee kaikkia tukihakemuksen esittämisajankohtana voimassa olleiden täytäntöönpanoasetusten perusteella sellaisiin hankkeisiin myönnettyjä tukia, joiden tukikelpoiset kustannukset ovat aiheutuneet ennen tukihakemuksen esittämistä ja jotka ylittävät asetuksen (EY) N:o 69/2001 2 artiklan mukaisesti lasketun de minimis -määrän, johon tuensaaja olisi ollut oikeutettu kyseisenä ajankohtana.

8.   PÄÄTELMÄT

(74)

Komissio katsoo, että Italia on toteuttanut kyseessä olevan tuen sääntöjenvastaisesti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan määräyksiä rikkoen.

(75)

Arviointinsa perusteella komissio päättelee, että kyseisiin hankkeisiin ohjelman ”Vuoden 1998 aluelaki nro 9 – Tuen N 272/98 väärinkäyttö” puitteissa ensimmäisen haun ja päätöksen nro 33/6 perusteella myönnetty tuki ei täytä vuonna 1998 annetuissa alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa määritettyjä ehtoja. Tuki on myönnetty sääntöjenvastaisesti, eikä se sovellu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan eikä 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella.

(76)

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklaan liittyvän vakiintuneen käytännön mukaan komissio määrää EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan nojalla tuensaajan maksamaan takaisin sääntöjenvastaiset ja yhteismarkkinoille soveltumattomat tuet. Käytäntö on vahvistettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/99 14 artiklassa.

(77)

Italian on sen vuoksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet tuen perimiseksi takaisin tuensaajilta. Italian on tätä varten vaadittava tuensaajia maksamaan tuki takaisin neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta.

(78)

Takaisinperintäpäätöksen nojalla takaisin perittävään tukeen lisätään asetuksen (EY) N:o 659/99 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti korko, jonka suuruuden komissio vahvistaa. Korkoa maksetaan siitä päivästä alkaen, jolloin sääntöjenvastainen tuki on ollut tuensaajan käytössä, sen takaisinperimispäivään asti.

(79)

Korko lasketaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (18) V luvun säännösten mukaisesti. Komissio pyytää Italiaa määräämään mahdolliset tuensaajat maksamaan tuet takaisin korkoineen jäljempänä esitetyllä tavalla neljän kuukauden kuluessa tästä päätöksestä.

(80)

Italian on toimitettava pyydetyt tiedot komissiolle tämän päätöksen liitteessä olevalla lomakkeella, jossa on lueteltava asianomaiset tuensaajat ja ilmoitettava toimenpiteet, joista on päätetty tai jotka on jo toteutettu, jotta sääntöjenvastaiset valtiontuet voidaan välittömästi periä tosiasiallisesti takaisin. Komissio kehottaa Italiaa toimittamaan kahden kuukauden kuluessa tästä päätöksestä kaikki sellaiset asiakirjat (yleisohjeet, perintämääräykset yms.), joilla osoitetaan, että sääntöjenvastaisen tuen takaisinperintä tuensaajilta on aloitettu,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuonna 1998 annetun aluelain nro 9 nojalla myönnetyt valtiontuet, jotka Italia on toteuttanut päätöksellä nro 33/6 ja ensimmäisellä hakumenettelyllä, eivät sovellu yhteismarkkinoille, ellei tuensaaja ole esittänyt tukihakemusta kyseisen ohjelman perusteella ennen alkuperäiseen investointihankkeeseen liittyvien töiden aloittamista.

2 artikla

1.   Italian tasavallan on perittävä 1 artiklassa tarkoitetun ohjelman puitteissa myönnetty sääntöjenvastainen tuki tuensaajilta takaisin.

2.   Takaisinperittävästä tuesta on maksettava korkoa siitä lähtien, kun tuki saatettiin tuensaajien käyttöön, sen tosiasialliseen takaisinperintään asti.

3.   Korot on laskettava asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvun ja asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 271/2008 mukaisesti.

4.   Italian tasavallan on peruutettava kaikki 1 artiklassa tarkoitetun tukiohjelman mukaisten tukien suorittamatta olevat maksut tämän päätöksen tekopäivästä alkaen.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun tukiohjelman nojalla myönnetty tuki on perittävä välittömästi tosiasiallisesti takaisin.

2.   Italian tasavallan on varmistettava, että tämä päätös pannaan täytäntöön neljän kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta.

4 artikla

1.   Italian tasavallan on toimitettava kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta komissiolle seuraavat tiedot:

a)

Luettelo tuensaajista, jotka ovat saaneet tukea 1 artiklassa tarkoitetun tukiohjelman nojalla, ja tuen kokonaismäärä, jonka kukin niistä on tukiohjelman nojalla saanut. Pyydetyt tiedot on annettava tämän päätöksen liitteessä olevalla lomakkeella.

b)

Kultakin tuensaajalta takaisinperittävän tuen kokonaismäärä (tuki ja takaisin perittävä korko).

c)

Tarkka kuvaus toimenpiteistä, jotka on jo toteutettu tai joita suunnitellaan tämän päätöksen noudattamiseksi.

d)

Asiakirjat, jotka osoittavat, että tuensaajat on määrätty maksamaan tuki takaisin.

2.   Italian tasavallan on ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavien kansallisten toimenpiteiden edistymisestä siihen saakka, kunnes 1 artiklassa tarkoitetun tukiohjelman nojalla myönnetyn tuen takaisinperintä on saatettu loppuun. Sen on annettava viipymättä komission pyynnöstä tiedot toimenpiteistä, jotka on jo toteutettu tai joita suunnitellaan tämän päätöksen noudattamiseksi. Italian tasavallan on annettava myös tarkat tiedot tuensaajilta jo perityistä tukimääristä ja koroista.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EUVL C 79, 30.3.2004, s. 4 ja EUVL C 32, 14.2.2007, s. 2.

(2)  EUVL C 79, 30.3.2004, s. 4.

(3)  EUVL C 32, 14.2.2007, s. 2.

(4)  Komission kirje 12.11.1998, SG(98) D/9547.

(5)  Decreto dell'assessore del turismo, artigianato e commercio del 29.4.1999, n. 285 ”Esecutività della Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/60 del 22.12.1998 come modificata dalla Deliberazione n. 16/20 del 16.3.1999 che approva la direttiva di Attuazione prevista dall'Art. 2 della L.R. 11 marzo 1998 n. 9 disciplinante: incentivi per la riqualificazione delle strutture alberghiere e norme modificative della L.R. 14.9.1993 n. 40”. Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 8.5.1999.

(6)  EYVL C 175, 24.6.2000, s. 11.

(7)  27.7.2000 tehdyn päätöksen nro 33/4 liitteen ”Direttive di attuazione della L.R. 11 marzo 1998, n. 9” tukikelpoisia kustannuksia koskevassa 6 pykäläs todetaan, että asiakirjassa mainitut kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne ovat aiheutuneet kyseisiä tukia koskevien hakemusten tekemisen jälkeen.

(8)  EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9.

(9)  Kirje nro 5368 (A/33473) 25.4.2001. Ks. myös 17 kappale.

(10)  Neuvoston asetus (EY) N:o 659/99 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.

(11)  Kirje jäsenvaltiolle 2.8.2000, SG(2000) D/105754.

(12)  EUVL C 32, 14.2.2007, s. 2.

(13)  Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (Suppl. Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 14 dell 8 maggio 1999).

(14)  Komissio on todennut internethakujen perusteella, että esimerkiksi Grand Hotel Abi d'Oru on neljän tähden hotelli, jossa on 177 huonetta ja jolla on italialainen ja kansainvälinen asiakaskunta.

(15)  ”Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia tästä sopimuksesta tai yhteisön toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. Ne helpottavat yhteisön päämäärän toteuttamista. Ne pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.”

(16)  Asia 730/79, Philip Morris Holland BV v. komissio (Kok. 1980, s. 2671). Tuomion 17 kohdassa todetaan, että ”… jäsenvaltiot voivat sen perusteella suorittaa maksuja, joilla tuensaajayritysten taloudellinen tilanne paranee, vaikka ne eivät olisi välttämättömiä 92 artiklan 3 kohdassa määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi”.

(17)  Yhdistetyt asiat T-132/96 ja T-143/96, Freistaat Sachsen ym. v. komissio (Kok. 1999, s. II-3663, 300 kohta).

(18)  EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

Komission päätöksen C 1/2004 täytäntöönpanoa koskevat tiedot

1.   Tuensaajien määrä ja takaisinperittävän tuen kokonaismäärä

1.1

Miten yksittäisiltä tuensaajilta takaisinperittävän tuen määrä lasketaan

pääoman osalta?

korkojen osalta?

1.2

Mikä on kyseisestä ohjelmasta sääntöjenvastaisesti myönnetyn ja takaisinperittävän tuen kokonaismäärä (bruttoavustusekvivalenttina, vuoden … hintoina)?

1.3

Kuinka monelta tuensaajalta kyseisen ohjelman puitteissa myönnettyä sääntöjenvastaista tukea on perittävä takaisin?

2.   Tuen takaisinperimiseksi suunnitellut ja jo toteutetut toimenpiteet

2.1

Mitä toimenpiteitä on jo toteutettu ja mitä toimenpiteitä on suunnitteilla tuen välitöntä ja tehokasta takaisinperintää varten? Täsmentäkää tarvittaessa myös toimenpiteiden oikeusperusta.

2.2

Mihin mennessä tuen takaisinperintä saadaan päätöksen?

3.   Yksittäisiä tuensaajia koskevat tiedot

Ilmoittakaa taulukossa seuraavat tiedot erikseen kustakin tuensaajasta, jolta tukiohjelman puitteissa myönnettyä sääntöjenvastaista tukea on perittävä takaisin.

Tuensaaja

Tukiohjelman nojalla saadun tuen kokonaismäärä (1)

Takaisinperittävän tuen kokonaismäärä (1)

(pääoma)

Jo palautetun tuen kokonaismäärä (1)

Pääoma

Korko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

miljoonaa (maan valuuttana).


13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2008,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6349)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/855/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/89/EY (3) vahvistetaan yhteisön vähimmäistoimenpiteet kyseisen taudin torjumiseksi. Siinä säädetään toimenpiteistä, jotka on toteutettava klassisen sikaruton taudinpurkauksen yhteydessä. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät jäsenvaltioiden suunnitelmat, jotka koskevat klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista sekä luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia tietyin edellytyksin.

(2)

Komissio teki 24 päivänä marraskuuta 2006 eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa koskevan päätöksen 2006/805/EY (4) näissä jäsenvaltioissa esiintyneiden sikaruton taudinpurkausten vuoksi. Päätöksessä vahvistetaan klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteet niiden jäsenvaltioiden alueilla, joilla tautia esiintyy luonnonvaraisissa sioissa, jotta estetään taudin leviäminen yhteisön muille alueille.

(3)

Kyseisiä jäsenvaltioita vaaditaan toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet klassisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Sen vuoksi ne toimittivat komissiolle tautia koskevat hävittämis- ja hätärokotussuunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä, joilla tauti saadaan hävitettyä suunnitelmissa mainituilta alueilta, joilla tartuntoja esiintyy, ja joita on sovellettava kyseisillä alueilla sijaitsevilla sikatiloilla.

(4)

Jäsenvaltioissa ja niiden alueilla on erilaisia klassisen sikaruton epidemiologisia tilanteita. Yhteisön lainsäädännön selkeyttämiseksi on sen vuoksi aiheellista säätää kolmesta erillisestä alueiden luettelosta kunkin alueen epidemiologisen tilanteen mukaan.

(5)

Yleisenä sääntönä on, että koska elävien sikojen siirtäminen alueilta, joilla tautia esiintyy, aiheuttaa suuremman riskin kuin lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden siirtäminen, elävien sikojen siirtäminen asianomaisista jäsenvaltioista olisi kiellettävä.

(6)

Tartunnan saaneista eläimistä peräisin oleva siemenneste, munasolut ja alkiot voivat edistää klassista sikaruttoa aiheuttavan viruksen leviämistä. Jotta estetään klassisen sikaruton leviäminen yhteisön muille aluille, on aiheellista kieltää siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähettäminen tämän päätöksen liitteessä luetelluilta alueilta.

(7)

Näistä kolmesta luettelosta ensimmäisessä olisi esitettävä ne jäsenvaltiot ja alueet, joilla klassisen sikaruton epidemiologinen tilanne on suotuisin, ja sen vuoksi yleisestä kiellosta poiketen eläviä sikoja voidaan lähettää muille rajoitetuille alueille, tietyt suojatoimenpiteet huomioon ottaen. Lisäksi näillä alueilla sijaitsevilta tiloilta voidaan lähettää muihin jäsenvaltioihin tuoretta sianlihaa ja sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita.

(8)

Tiettyjä alueita, joilla klassista sikaruttoa esiintyy luonnonvaraisissa sioissa, jakavat valtioiden rajat, ja niihin sisältyy siis kahden jäsenvaltion toisiinsa rajoittuvia alueita. Olisikin säädettävä taudinvalvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät elävien sikojen lähettämistä koskeviin rajoituksiin kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevilla toisiinsa rajoittuvilla alueilla, joilla tautia esiintyy.

(9)

Kun otetaan huomioon epidemiologinen tilanne tietyillä Unkarin ja Slovakian alueilla, on aiheellista sisällyttää ne tähän ensimmäiseen alueiden luetteloon.

(10)

Toisessa luettelossa olisi esitettävä alueet, joilla epidemiologinen tilanne luonnonvaraisessa villisikapopulaatiossa tai sikatiloilla on vähemmän suotuisa satunnaisten taudinpurkausten vuoksi. Näiltä alueilta ei saa lähettää muihin jäsenvaltioihin eläviä sikoja, mutta tiloilta, joita pidetään turvallisina, voidaan lähettää tuoretta sianlihaa ja sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita tietyin lisäsuojatoimenpitein, joista olisi säädettävä tässä päätöksessä.

(11)

Kolmanteen luetteloon olisi sisällytettävä alueet, joilta ei saa lähettää muihin jäsenvaltioihin eläviä sikoja eikä tuoretta sianlihaa eikä lihavalmisteita. On kuitenkin asianmukaista, että tällaisia sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita voidaan lähettää muihin jäsenvaltioihin, jos ne käsitellään niin, että klassisen sikaruton aiheuttava virus tuhoutuu.

(12)

Lisäksi on asianmukaista säätää, että tuoreen sianlihan ja sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettämiseen jäsenvaltioista, joilla on kolmanteen luetteloon sisältyviä alueita, sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, jotta estetään klassisen sikaruton leviäminen yhteisön muille alueille. Tällainen sianliha sekä sianlihavalmisteet ja -raakalihavalmisteet olisi merkittävä erityismerkeillä, joita ei voi sekoittaa ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (5) säädettyyn sianlihan terveysmerkkiin eikä eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (6) säädettyyn sianlihan tunnistusmerkkiin.

(13)

Jos jäsenvaltioon sovelletaan kieltoa, jonka mukaan se ei saa lähettää alueensa tietyistä osista tuoretta sianlihaa ja sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita, olisi säädettävä tietyistä vaatimuksista, erityisesti todistusten antamisesta, jos halutaan lähettää tällaista lihaa, lihavalmisteita tai raakalihavalmisteita kyseisen jäsenvaltion muilta alueilta, joihin kieltoa ei sovelleta, jotta estetään klassisen sikaruton leviäminen yhteisön muille alueille.

(14)

Päätöstä 2006/805/EY on muutettu monta kertaa. Sen vuoksi on asianmukaista kumota kyseinen päätös ja korvata se tällä päätöksellä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään tietyistä klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteistä liitteessä esitetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’.

Sitä sovelletaan rajoittamatta komission hyväksymien klassisen sikaruton hävittämissuunnitelmien ja tautia koskevien hätärokotussuunnitelmien soveltamista.

2 artikla

Kielto lähettää eläviä sikoja liitteessä luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläviä sikoja lähetetään niiden alueelta muihin jäsenvaltioihin vain jos siat tulevat

a)

muilta kuin liitteessä luetelluilta alueilta ja

b)

tilalta, jonne ei ole tuotu eläviä sikoja liitteessä luetelluilta alueilta lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana.

3 artikla

Liitteessä olevassa I osassa luetelluilta alueilta tulevien elävien sikojen lähetyksiä jäsenvaltioiden välillä koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, lähetysjäsenvaltio voi sallia liitteessä olevassa I osassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta tulevien elävien sikojen lähetykset toiselle jäsenvaltiolle kuuluvilla muilla kyseisessä liitteen osassa luetelluilla alueilla sijaitseville tiloille tai teurastamoihin, jos siat tulevat tiloilta,

a)

jonne ei ole tuotu eläviä sikoja lähetyspäivää välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana;

b)

joilla virkaeläinlääkäri on tehnyt kliinisen tutkimuksen klassisen sikaruton varalta komission päätöksen 2002/106/EY (7) liitteessä olevan IV luvun A osassa ja D osan 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenettelyjen mukaisesti; ja

c)

joilla on tehty negatiivisin tuloksin päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan VI luvun C osan mukaiset polymeraasiketjureaktiotestit klassisen sikaruton varalta verinäytteistä, jotka on kerätty lähetettävistä sioista lähetyspäivää välittömästi edeltäneiden seitsemän päivän aikana; tutkittavien sikojen vähimmäismäärän lähetettävien sikojen ryhmässä on oltava riittävä, jotta 5 prosentin esiintyvyys voidaan osoittaa 95 prosentin varmuudella.

Edellä c alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta

i)

sikoihin, jotka lähetetään suoraan teurastamoon välitöntä teurastusta varten

ii)

sikoihin, jotka lähetetään liitteessä olevan I osan luetteloon sisältyvän jäsenvaltion viereiselle alueelle

iii)

jos määränpäänä oleva jäsenvaltio antaa siirrolle ennakolta suostumuksensa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sikojen lähettämisen yhteydessä asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettu terveystodistus sisältää lisätiedot tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn kliinisen tutkimuksen päivämääristä ja tarpeen mukaan testattujen eläinten lukumäärästä sekä polymeraasiketjureaktiotestin tuloksista.

4 artikla

Elävien sikojen siirrot ja kauttakulku asianomaisissa jäsenvaltioissa

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläviä sikoja ei lähetetä liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta saman jäsenvaltion muille alueille; tämä ei koske

a)

sikoja, jotka siirretään suoraan teurastamoon välitöntä teurastusta varten;

b)

lähetyksiä tiloilta,

i)

joilla on tehty negatiivisin tuloksin kliininen tarkastus ja polymeraasiketjureaktiotestejä klassisen sikaruton varalta 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, tai

ii)

joilla on tehty negatiivisin tuloksin kliininen tarkastus edellyttäen, että määräpaikan toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen antaa ennalta hyväksynnän.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden, jotka lähettävät liitteessä olevassa I osassa luetelluilta alueilta sikoja muille kyseisessä liitteen osassa luetelluille alueille, on varmistettava, että sikojen kuljetus tapahtuu ainoastaan pääteitä tai rautateitä pitkin ja sikoja kuljettavia ajoneuvoja pysäyttämättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 (8) soveltamista.

5 artikla

Kielto lähettää sian siemennestettä, munasoluja ja alkioita liitteessä luetelluilta alueilta

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavia ei lähetetä niiden alueelta muiden jäsenvaltioiden alueelle:

a)

sikojen siemenneste, paitsi jos se on peräisin karjuista, joita on pidetty neuvoston direktiivin 90/429/ETY (9) 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla ja tämän päätöksen liitteessä lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla hyväksytyllä keinosiemennysasemalla;

b)

sikojen munasolut ja alkiot, paitsi jos ne ovat peräisin liitteessä lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla tilalla pidetyistä sioista.

6 artikla

Tuoreen sianlihan ja tiettyjen raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen liitteessä olevassa II osassa luetelluilta alueilta

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden, joilla on liitteessä olevassa II osassa lueteltuja alueita, on varmistettava, että tuoretta sianlihaa kyseisillä alueilla sijaitsevilta tiloilta ja tästä sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita lähetetään muihin jäsenvaltioihin vain, jos

a)

kyseisellä tilalla ei ole rekisteröity klassisen sikaruton tapauksia edeltävien 12 kuukauden aikana ja tila sijaitsee suoja- tai valvontavyöhykkeen ulkopuolella;

b)

siat ovat olleet tilalla vähintään 90 päivää eikä tilalle ole tuotu eläviä sikoja teurastamoon lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana;

c)

tilalla on tehty vähintään kahdesti vuodessa toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen suorittama tarkastus,

i)

jossa noudatetaan päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevassa III luvussa säädettyjä ohjeita,

ii)

johon sisältyy kliininen tutkimus päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun A osassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenetelmien mukaisesti,

iii)

jossa tarkastetaan direktiivin 2001/89/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisen, neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen luetelmakohdan säännösten tosiasiallinen soveltaminen;

d)

ennen sikojen lähettämistä teurastamoon koskevan luvan antamista virkaeläinlääkäri on tehnyt kliinisen tutkimuksen klassisen sikaruton varalta päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun D osan 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenettelyjen mukaisesti.

2.   Jos tila muodostuu kahdesta tai useammasta erillisestä tuotantoyksiköstä, joiden rakenne, koko ja etäisyys toisistaan sekä niissä harjoitettu toiminta ovat sellaisia, että tuotantoyksiköissä on eläimille täysin erilliset sijoitus-, pito- ja ruokintapaikat, toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen voi päättää sallia tuoreen sianlihan, raakalihavalmisteiden sekä lihavalmisteiden lähettämisen vain tietyistä tuotantoyksiköistä, jotka täyttävät 6 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

7 artikla

Kielto lähettää tuoretta sianlihaa ja tiettyjä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden, joilla on liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, on varmistettava, että muihin jäsenvaltioihin ei lähetetä tuoretta sianlihaa liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta ja tästä sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita ei lähetetä muihin jäsenvaltioihin.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, voivat sallia 1 kohdassa tarkoitetun tuoreen sianlihan sekä sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettämisen muihin jäsenvaltioihin, jos

a)

valmisteet on saatu ja käsitelty neuvoston direktiivin 2002/99/EY (10) 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

valmisteille on annettu eläinlääkärintodistus direktiivin 2002/99/EY 5 artiklan mukaisesti; ja

c)

valmisteiden mukana on komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 (11) säädetty asianmukainen yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettu terveystodistus, jonka II osa on täytettävä seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/855/EY (12) mukainen valmiste.

8 artikla

Erityiset terveysmerkit ja todistusvaatimukset tuoreelle lihalle, raakalihavalmisteille ja lihavalmisteille, joihin sovelletaan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa

Asianomaisten jäsenvaltioiden, joilla on liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, on varmistettava, että tuore liha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet, joihin sovelletaan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa, merkitään erityisellä terveysmerkillä, joka ei saa olla soikean muotoinen ja jota ei saa sekoittaa

asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa säädettyyn sianlihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden tunnistusmerkkiin, ja

asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa säädettyyn tuoreen sianlihan terveysmerkkiin.

9 artikla

Asianomaisia jäsenvaltioita koskevat terveystodistusvaatimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

neuvoston direktiivin 64/432/ETY (13) 5 artiklan 1 kohdassa säädetty jäsenvaltioiden alueelta lähetettyjen sikojen mukaan liitettävä terveystodistus täytetään seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/855/EY (14) mukaisia eläimiä.

b)

direktiivin 90/429/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetty jäsenvaltioiden alueelta lähetetyn sikojen siemennesteen mukaan liitettävä terveystodistus täytetään seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/855/EY (15) mukaista siemennestettä.

c)

komission päätöksen 95/483/EY (16) 1 artiklassa säädetty sian alkioiden ja munasolujen mukaan liitettävä terveystodistus täytetään seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/855/EY (17) mukaisia alkioita/munasoluja (18).

10 artikla

Niitä jäsenvaltioita koskevat todistusvaatimukset, joilla on liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita

Jäsenvaltioiden, joilla on tämän päätöksen liitteessä olevassa III osassa lueteltuja alueita, on varmistettava, että tuoreella sianlihalla, joka on peräisin liitteessä olevassa III osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta, sekä tästä sianlihasta koostuvilla tai sitä sisältävillä raakalihavalmisteilla ja lihavalmisteilla, joihin ei sovelleta 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä kieltoa ja joita lähetetään muihin jäsenvaltioihin,

a)

on direktiivin 2002/99/EY 5 artiklan 1 kohdan mukainen eläinlääkärintodistus; ja

b)

on mukana asetuksen (EY) N:o 599/2004 1 artiklassa säädetty asianmukainen yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettu terveystodistus, jonka II osa on täytettävä seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/855/EY mukaista tuoretta sianlihaa sekä sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita (19).

11 artikla

Tiloja ja kuljetusvälineitä koskevat vaatimukset liitteessä luetelluilla alueilla

Asianomaisten jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että

a)

direktiivin 2001/89/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisen, neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen luetelmakohdan säännöksiä sovelletaan tämän päätöksen liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilla sikatiloilla;

b)

ajoneuvot, joita on käytetty tämän päätöksen liitteessä luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta tulevien sikojen kuljetukseen, puhdistetaan ja desinfioidaan välittömästi kunkin kuljetuksen jälkeen, ja että liikenteenharjoittaja toimittaa tästä puhdistuksesta ja desinfioinnista todisteet.

12 artikla

Asianomaisia jäsenvaltioita koskevat tiedotusvaatimukset

Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean puitteissa komissiolle ja jäsenvaltioille tuloksista, jotka ne ovat saaneet liitteessä luetelluilla alueilla toteutetusta klassisen sikaruton valvonnasta, josta säädetään komission hyväksymissä ja 1 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa klassisen sikaruton hävittämissuunnitelmissa tai hätärokotussuunnitelmissa.

13 artikla

Direktiivin noudattaminen

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi, ja niiden on viipymättä tiedotettava toteutetuista toimenpiteistä sopivalla tavalla. Niiden on ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle.

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2006/805/EY.

15 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.

16 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5.

(4)  EUVL L 329, 25.11.2006, s. 67.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(7)  EYVL L 39, 9.2.2002, s. 71.

(8)  EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.

(9)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

(10)  EUVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(11)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 44.

(12)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.”

(13)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(14)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.”

(15)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.”

(16)  EYVL L 275, 18.11.1995, s. 30.

(17)  Tarpeeton viivataan yli.

(18)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.”

(19)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.”


LIITE

I   OSA

1.   Saksa

A.   Rheinland-Pfalz

a)

Ahrweiler: kunnat Adenau ja Altenahr;

b)

Vulkaneifel: kunnat Obere Kyll ja Hillesheim, Daunin kunnassa paikkakunnat Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ja Kirchweiler, Kelbergin kunnassa paikkakunnat Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ja Welcherath, Gerolsteinin kunnassa paikkakunnat Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ja Rockeskyll sekä Gerolsteinin kaupunki;

c)

Bitburg-Prüm: Prümin kunnassa paikkakunnat Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ja Weinsheim.

B.   Nordhein-Westfalen:

a)

Euskirchen: Bad Münstereifel, Mechernich ja Schleiden; Euskirchenin kaupungin alueella paikkakunnat Billig, Euenheim, Euskirchen (keskusta), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim ja Wißkirchen; ja seuraavat kunnat: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall ja Nettersheim;

b)

Rhein-Sieg: Meckenheimin kaupungin alueella paikkakunnat Ersdorf ja Altendorf; Rheinbachin kaupungin alueella paikkakunnat Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen ja Kurtenberg; Swisttalin kunnan alueella paikkakunnat Miel ja Odendorf.

2.   Ranska

Bas-Rhinin ja Mosellen departementtien alue, joka sijaitsee länteen Reinistä ja Rein–Marne-kanavasta, pohjoiseen A4-moottoritiestä, itään Sarrejoesta ja etelään Saksan rajasta, sekä Holtzheimin, Lingolsheimin ja Eckbolsheimin kunnat.

3.   Unkari

Nógrádin läänin alue ja Pestin läänin alue pohjoiseen ja itään Tonavasta, etelään Slovakian rajasta, länteen Nógrádin läänin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä, Hevesin läänin alue itään Nógrádin läänin rajasta, etelään ja länteen Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä, ja Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin alue etelään Slovakian rajasta, itään Hevesin läänin rajasta, pohjoiseen ja länteen E71-moottoritiestä, etelään päätiestä nro 37 (E71-moottoritien ja päätien nro 26 välinen osuus) ja länteen päätiestä nro 26.

4.   Slovakia

Seuraavien eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiirien alue: Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirikunnat), Zvolen (Zvolenin, Krupinan ja Detvan piirikunnat), Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirikunnat), Veľký Krtíš (Veľký Krtíšin piirikunta), Komárno (Komárnon piirikunta), Nové Zámky (Nové Zámkyn piirikunta), Levice (Levicen piirikunta) ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobotan piirikunta).

II   OSA

Bulgaria

Koko Bulgarian alue.

III   OSA


13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä marraskuuta 2008,

päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen hyväksyttyjen sian keinosiemennysasemien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6473)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/856/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa komission päätöksessä 2002/613/EY (2) vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti, ja luettelo kyseisissä kolmansissa maissa yhteisöön vientiä varten hyväksytyistä keinosiemennysasemista.

(2)

Kanada ja Amerikan yhdysvallat ovat pyytäneet, että päätöksen 2002/613/EY nojalla hyväksyttyjen keinosiemennysasemien luetteloon tehdään tiettyjä muutoksia kyseisten maiden tietojen osalta.

(3)

Päätöstä 2002/613/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2002/613/EY liite V tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

(2)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 45.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2002/613/EY liite V seuraavasti:

1)

Poistetaan seuraavat Kanadaa koskevat tiedot:

CA

4-AI-05

Centre d' insémination génétiporc

77 rang des Bois-Francs sud

Sainte-Christine-de-Port-neuf,

Québec

CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0

CA

5-AI-01

Ontario Swine Improvement Inc

Box 400

Innerkip, Ontario

CA

6-AI-70

Costwold Western Kanada Ltd

17 Speers Road

Winnipeg, Manitoba

Location SW 27–18–2 EPM

2)

Poistetaan seuraavat Amerikan yhdysvaltoja koskevat tiedot:

US

94OK001

Pig Improvement Company – Oklahoma Boar Stud

Rt. 1, 121 N Main St.

Hennessey, OK

US

95IL001

United Swine Genetics

RR # 2

Roanoke, IL

US

96AI002

International Boar Semen

30355 260th St.

Eldora IA 50627

US

96WI001

Pig Improvement Company – Wisconsin Aid Stud

Route # 2

Spring Green, WI


13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä marraskuuta 2008,

luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2004/4/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6583)

(2008/857/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2004/4/EY (2) mukaisesti Egyptistä peräisin olevia Solanum tuberosum L. -perunan mukuloita ei periaatteessa saa tuoda yhteisöön. Tuontikautena 2007/2008 ja sitä edeltävinä vuosina oli kuitenkin erityisedellytyksin sallittua tuoda yhteisöön sellaisia mukuloita, jotka ovat peräisin ”kasvintuhoojista vapailta” alueilta.

(2)

Tuontikaudella 2007/2008 ei ilmoitettu yhdestäkään Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan löydöksestä.

(3)

Tehdyn selvityspyynnön ja Egyptin ilmoittamien teknisten tietojen perusteella komissio on todennut, ettei ole vaaraa Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisestä tuotaessa yhteisöön Solanum tuberosum L. -perunan mukuloita ”kasvintuhoojista vapailta” Egyptin alueilta edellyttäen, että tiettyjä edellytyksiä noudatetaan.

(4)

Jotta yhteisöön voidaan tuoda Solanum tuberosum L. -perunan mukuloita, jotka ovat peräisin ”kasvintuhoojista vapailta” Egyptin alueilta, mukulat olisi tämän vuoksi sallittava tuontikaudeksi 2008/2009.

(5)

Päätöstä 2004/4/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2004/4/EY seuraavasti:

1.

korvataan 2 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”2007/2008” ilmaisulla ”2008/2009”;

2.

korvataan 4 artiklassa ilmaisu ”31 päivää elokuuta 2008” ilmaisulla ”31 päivää elokuuta 2009”;

3.

korvataan 7 artiklassa ilmaisu ”30 päivää syyskuuta 2008” ilmaisulla ”30 päivää syyskuuta 2009”;

4.

muutetaan liite seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa ilmaisu ”2007/2008” ilmaisulla ”2008/2009”;

b)

korvataan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa ilmaisu ”1 päivää tammikuuta 2008” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2009”;

c)

korvataan 1 kohdan b alakohdan xii alakohdassa ilmaisu ”1 päivää tammikuuta 2008” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2009”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUVL L 2, 6.1.2004, s. 50.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/29


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2008/858/YUTP,

hyväksytty 10 päivänä marraskuuta 2008,

biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian (jäljempänä ’EU:n strategia’), jonka III luku käsittää luettelon toimenpiteistä joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

(2)

Euroopan unioni (EU) panee aktiivisesti täytäntöön tätä EU:n strategiaa ja toteuttaa sen III luvussa lueteltuja toimenpiteitä, erityisesti niitä, jotka liittyvät bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä ’biologisten aseiden kieltosopimus’) vahvistamiseen, täytäntöönpanoon ja maailmanlaajuisen soveltamiseen.

(3)

Tämän osalta neuvoston yhteisellä toiminnalla 2006/184/YUTP, joka hyväksyttiin 27 päivänä helmikuuta 2006 biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa (1), on saavutettu merkittäviä tuloksia maailmanlaajuisen soveltamisen ja kansallisen täytäntöönpanon osalta, koska sen hyväksymisen jälkeen seitsemän uutta valtiota on tullut biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimuspuoliksi ja kaksi valtiota on saanut EU:n asiantuntijoilta oikeudellista apua.

(4)

Biologisten aseiden kieltosopimuksen tarkistuskonferenssista vuonna 2006 20 päivänä maaliskuuta 2006 hyväksytyssä neuvoston yhteisessä kannassa 2006/242/YUTP (2) esitetyt ensisijaiset tavoitteet ja toimenpiteet, erityisesti tuki kokoontumisten väliselle prosessille, kansallinen täytäntöönpano, luottamusta lisäävät toimet (LLT) ja maailmanlaajuinen soveltaminen, ohjaavat myös edelleen EU:n toimia, avustaminen ja tiedotushankkeet mukaan lukien. Kyseisen yhteisen kannan ne näkökohdat, joista biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltiot (jäljempänä ’sopimusvaltiot’) olivat yhtä mieltä ja jotka otetaan huomioon biologisten aseiden kieltosopimuksen kuudennen tarkistuskonferenssin (jäljempänä ’kuudes tarkistuskonferenssi’) päätösasiakirjassa, ovat erityisen tärkeitä biologisten aseiden kieltosopimusta tukevien EU:n aloitteiden kannalta.

(5)

EU:n olisi myös autettava sopimusvaltioita hyödyntämään asiantuntemusta, jota jäsenvaltiot ovat saaneet luottamusta lisäävän prosessin ja avoimuuden osalta biologisten aseiden kieltosopimuksen puitteissa, erityisesti neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2006 hyväksymällä biologisia ja toksiiniaseita koskevalla toimintasuunnitelmalla, jossa esitetään, että jäsenvaltiot toimittavat säännöllisesti luottamusta lisääviä toimia koskevat ilmoitukset (LLT-ilmoitukset) ja että ajantasaistetaan luettelot nimetyistä asiantuntijoista ja laboratorioista, jotka voivat avustaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin toimissa, joissa tutkitaan kemiallisten ja biologisten aseiden väitettyä käyttöä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

1.   Jotta EU:n strategian tietyt osat voidaan panna välittömästi ja tosiasiallisesti täytäntöön ja jotta voidaan lujittaa edistymistä, jota on saavutettu yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP avulla biologisten aseiden kieltosopimuksen maailmanlaajuisessa soveltamisessa ja kansallisessa täytäntöönpanossa, EU tukee edelleen biologisten aseiden kieltosopimusta seuraaviin yleisiin tavoitteisiin pyrkien:

biologisten aseiden kieltosopimuksen maailmanlaajuisen soveltamisen edistäminen,

biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioiden tukeminen sopimuksen täytäntöönpanossa,

sopimusvaltioiden LLT-ilmoitusten toimittamisen edistäminen,

biologisten aseiden kieltosopimuksen kokoontumisten välisen prosessin tukeminen.

2.   EU:n tukemien hankkeiden erityisenä tavoitteena on:

a)

Sellaisten keinojen tarjoaminen valtioille, jotka eivät vielä ole biologisten aseiden kieltosopimuksen osapuolia, joilla toteutetaan kansallisen tai osa-alueellisen tason aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi biologisten aseiden kieltosopimuksesta, antamalla oikeudellisia neuvoja biologisten aseiden kieltosopimuksen ratifioinnista ja siihen liittymisestä sekä antamalla koulutusta tai muuta apua, jotta kansalliset viranomaiset voisivat täyttää biologisten aseiden kieltosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

b)

Sopimusvaltioiden avustaminen biologisten aseiden kieltosopimuksen täytäntöönpanossa kansallisella tasolla, jotta voitaisiin varmistaa, että sopimusvaltiot panevat täytäntöön biologisten aseiden kieltosopimuksen mukaiset velvoitteensa kansallisen lainsäädännön ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla sekä luovat toimivat yhteydet kaikkien kansallisten sidosryhmien kesken, mukaan lukien kansalliset lainsäätäjät ja yksityinen sektori.

c)

Sopimusvaltioiden LLT-ilmoitusten säännöllisen toimittamisen helpottaminen laatimalla LLT-prosessiin liittyvää selittävää aineistoa ja parantamalla olemassa olevien LLT-ilmoitusten sähköisen toimittamisen teknisiä näkökohtia sekä parantamalla suojatun www-sivuston turvallisuutta ja ylläpitoa, helpottamalla kansallisten yhteyspisteiden perustamista ja ensimmäisten LLT-ilmoitusten toimittamista sekä järjestämällä LLT-yhteyspisteiden konferenssi biologisten aseiden kieltosopimuksen kokousten yhteydessä vuosina 2008 ja 2009.

d)

Kohdennetun keskustelun edistäminen kansallisella tasolla hallituksen, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden edustajien välillä biologisten aseiden kieltosopimuksen kokoontumisten välisistä aiheista, erityisesti tieteen ja koulutuksen valvonnasta.

Yksityiskohtainen kuvaus edellä tarkoitetuista hankkeista on esitetty liitteessä.

2 artikla

1.   Puheenjohtajavaltio, jota avustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri, jäljempänä ’korkeana edustajana toimiva pääsihteeri’, vastaa tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta. Komissio osallistuu näihin tehtäviin täysimääräisesti.

2.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen toimien tekninen toteuttaminen annetaan Genevessä toimivan YK:n aseistariisunta-asioista vastaavan yksikön, jäljempänä ’UNODA’, tehtäväksi. Se suorittaa tehtävänsä puheenjohtajavaltiota avustavan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin valvonnassa. Tätä varten korkeana edustajana toimiva pääsihteeri sopii tarvittavista järjestelyistä UNODAn kanssa.

3.   Puheenjohtajavaltio, korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ja komissio tiedottavat toisilleen säännöllisesti tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta, kukin toimivaltansa mukaisesti.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi on 1 400 000 euroa, joka rahoitetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettujen menojen hallinnointiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavia menettelyjä ja sääntöjä.

3.   Komissio valvoo, että 2 kohdassa tarkoitettuja, avustuksiin käytettäviä menoja hallinnoidaan asianmukaisesti. Tätä tarkoitusta varten komissio tekee UNODAn kanssa rahoitussopimuksen. Tässä rahoitussopimuksessa määrätään, että UNODAn on varmistettava Euroopan unionin osuuden näkyvyys sen suuruuden mukaisesti.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen kolmen kuukauden kuluessa tämän yhteisen toiminnan voimaantulosta. Se ilmoittaa neuvostolle kyseisessä prosessissa mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja rahoitussopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

Puheenjohtajavaltio, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri, raportoi neuvostolle tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta UNODAn laatimien säännöllisten raporttien perusteella. Nämä raportit ovat perustana neuvoston suorittamalle arvioinnille. Komissio osallistuu näihin tehtäviin täysimääräisesti. Se toimittaa tietoja tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanon rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 24 kuukauden kuluttua 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen tekemisestä, tai kuuden kuukauden kuluttua yhteisen toiminnan hyväksymisestä, ellei siihen mennessä ole tehty rahoitussopimusta.

6 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 65, 7.3.2006, s. 51.

(2)  EUVL L 88, 25.3.2006, s. 65.


LIITE

1.   Yleinen toimintakehys

Tämä yhteinen toiminta, joka perustuu yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP onnistuneeseen täytäntöönpanoon, toimii operatiivisena politiikan välineenä yhteisen kannan 2006/242/YUTP tavoitteiden edistämiseksi, ja siinä keskitytään erityisesti näkökohtiin, joista kuudennessa tarkistuskonferenssissa päästiin yleiseen yhteisymmärrykseen sen päätösasiakirjassa esitetyn mukaisesti.

Tässä yhteisessä toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

yhteisestä toiminnasta 2006/184/YUTP saatujen kokemusten paras mahdollinen hyödyntäminen;

b)

niiden erityistarpeiden pohtiminen, joita biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltiot sekä sen ulkopuoliset valtiot tuovat esiin sopimuksen paremman täytäntöönpanon ja maailmanlaajuisen soveltamisen osalta;

c)

hankkeiden paikallisen ja alueellisen omavastuullisuuden edistäminen niiden pitkän aikavälin kestävyyden varmistamiseksi sekä kumppanuuden luomiseksi EU:n ja kolmansien osapuolten välille biologisten aseiden kieltosopimuksen puitteissa;

d)

sellaisiin toimiin keskittyminen, joilla saadaan konkreettisia tuloksia ja/tai edistetään biologisten aseiden kieltosopimuksen vuoden 2011 tarkistusprosessin kannalta merkityksellisen yhteisymmärryksen varhaista muodostamista;

e)

sopimusvaltioiden kokousten puheenjohtajan tukeminen ja täytäntöönpanon tukiyksikön (Implementing Support Unit), jäljempänä ’ISU’ kuudennessa tarkistuskonferenssissa sovitun toimeksiannon paras mahdollinen hyödyntäminen.

2.   Tavoite

Tämän yhteisen toiminnan kokonaistavoitteena on tukea biologisten aseiden kieltosopimuksen maailmanlaajuista soveltamista, tehostaa biologisten aseiden kieltosopimuksen täytäntöönpanoa, myös LLT-ilmoitusten toimittamista, sekä tukea kokoontumisten välisen prosessin 2007–2010 parasta mahdollista hyödyntämistä seuraavan tarkistuskonferenssin valmistelemiseksi.

EU ottaa biologisten aseiden kieltosopimukselle antamassaan tuessa täysin huomioon päätökset ja suositukset, jotka sopimusvaltiot tekivät kuudennessa tarkistuskonferenssissa, joka pidettiin Genevessä 20 päivänä marraskuuta – 8 päivänä joulukuuta 2006.

3.   Hankkeet

3.1   Hanke 1: Biologisten aseiden kieltosopimuksen maailmanlaajuisen täytäntöönpanon edistäminen

Hankkeen tarkoitus

Tarkoituksena on lisätä liittymistä biologisten aseiden kieltosopimukseen ja lisätä tietoisuutta biologisten aseiden kieltosopimuksen mukaisista sopimusvaltioiden velvoitteista joko maakohtaisin avustustoimin tai jäsennellyin osa-alueellisin aloittein käyttäen hyväksi yhteisestä toiminnasta 2006/184/YUTP johtuvia kokemuksia ja yhteyksiä.

Tällä hankkeella edistetään sopimusvaltioiden kuudennessa tarkistuskonferenssissa tekemiä päätöksiä maailmanlaajuistamistoimien tyypeistä, tietojenvaihdosta ja maailmanlaajuistamistoimien raportoinnista sekä sopimusvaltioiden kokousten puheenjohtajalle annettavaa tukea hänen toimiessaan maailmanlaajuistamistoimien koordinaattorina.

Hankkeen tulokset

a)

Biologisten aseiden kieltosopimukseen liittymisen lisääntyminen kaikilla maantieteellisillä alueilla;

b)

Lisääntynyt ymmärrys biologisten aseiden kieltosopimuksesta asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten keskuudessa ja/tai tehostettu biologisten aseiden kieltosopimukseen liittyvä osa-alueellinen verkostoituminen kieltosopimukseen liittymisen edistämiseksi;

c)

Sen edistäminen, että valtiot panevat biologisten aseiden kieltosopimuksen vapaaehtoisesti täytäntöön ennen kuin ovat liittyneet siihen.

Hankkeen kuvaus

EU toteutti vuosina 2006 ja 2007 alueellisen tiedotuskampanjan lähes kaikissa niissä valtioissa, jotka eivät ole biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimuspuolia, aikomuksenaan edistää kieltosopimuksen ratifiointia tai siihen liittymistä. Sen jälkeen seitsemän uutta valtiota on liittynyt kieltosopimukseen. Seuraavassa vaiheessa tässä hankkeessa on tarkoitus antaa tietoa jopa seitsemälle uudelle kieltosopimuksen ulkopuoliselle valtiolle joko maakohtaisen avun tai osa-alueellisten workshop-kokoontumisten kautta, jotta tämän hankkeen tavoitteet ja tulokset voitaisiin saavuttaa.

Hankkeen toteutus:

ISU:n avustamaa sopimusvaltioiden kokousten puheenjohtajaa pyydetään antamaan biologisten aseiden kieltosopimuksen ulkopuolisille valtioille tietoja maailmanlaajuisen soveltamisen edistämistä varten tarkoitetusta EU:n avusta, jota voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

a)

Maakohtainen tai osa-alueellinen (enintään viisi maata) oikeudellinen apu, joka liittyy biologisten aseiden kieltosopimuksen ratifiointiin tai siihen liittymiseen. Jos liittyminen kieltosopimukseen tai sen ratifointi edellyttää sen täytäntöönpanoon liittyvien lainsäädännöllisten tai hallinnollisten toimenpiteiden toteuttamista apua hakevassa maassa, oikeudellinen apu voi kattaa myös nämä toimet;

b)

Maakohtainen tai osa-alueellinen (enintään viisi maata) oikeudellinen apu, jolla lisätään tietoisuutta biologisten aseiden kieltosopimuksesta ja sen tukemista poliittisten ja mielipidejohtajien keskuudessa ja kannustetaan sopimuksen ulkopuolisia valtioita toteuttamaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimet, joita ovat esimerkiksi yhteyspisteiden perustaminen, keskeisten kansallisten sidosryhmien verkostoituminen sekä koulutuksen tarjoaminen;

c)

Maakohtainen rahoitusapu, joka mahdollistaa asiaankuuluvien kansallisten sidosryhmien, erityisesti biologisten aseiden kieltosopimuksen ratifioinnista vastaavien viranomaisten, osallistumisen kieltosopimusta koskevaan prosessiin (esimerkiksi osallistuminen tarkkailijoina asiantuntijoiden ja/tai sopimusvaltioiden kokouksiin). Tällaista apua annetaan tapauskohtaisesti ja ainoastaan silloin, kun sillä voidaan realistisesti vaikuttaa kieltosopimukseen liittyvän valtion liittymismahdollisuuksiin;

d)

Rahalliset avustukset koulutukseen ja asiaankuuluvien kansallisten sidosryhmien valistusvierailuihin kieltosopimuksen täytäntöönpanosta vastaavien EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten luo.

Tämä hanke mahdollistaa kumppanuudet EU:n jäsenvaltioiden ja tuensaajamaiden välillä tarkoituksena varmistaa EU:n maailmanlaajuistamispyrkimysten jatkuvuus ja tarjota tuensaajamaille pysyvä viitekohta kieltosopimuksen ratifiointia ja siihen liittymistä koskevan prosessin ajan. Osallistuvat EU:n jäsenvaltiot voivat tarjoutua joko yksittäin tai ryhmissä vapaaehtoisesti avustamaan valittuja tuensaajia ratifiointi- tai liittymisprosessin ajan.

3.2   Hanke 2: Sopimusvaltioiden avustaminen biologisten aseiden kieltosopimuksen kansallisessa täytäntöönpanossa

Hankkeen tarkoitus

Tarkoituksena on varmistaa, että sopimusvaltiot panevat täytäntöön biologisten aseiden kieltosopimuksen mukaiset velvoitteensa kansallisella lainsäädännöllä ja hallinnollisilla toimenpiteillä ja valvovat tehokkaasti niiden toteuttamista ottaen huomioon kuudennen tarkistuskonferenssin päätösasiakirjan, sopimusvaltioiden asiaankuuluvissa kokouksissa saavutetun yhteisymmärryksen sekä asiantuntijoiden ja sopimusvaltioiden kokouksessa käydyistä keskusteluista tehdyn yhteenvedon.

Hankkeen tulokset

a)

Asianmukaisten lainsäädännöllisten tai hallinnollisten toimenpiteiden toteuttaminen, mukaan lukien rikosoikeudelliset säännökset, jotka kattavat kaikki biologisten aseiden kieltosopimuksessa määrätyt kiellot ja ehkäisevät toimenpiteet;

b)

Tehokas täytäntöönpano ja sen valvominen kieltosopimuksen rikkomusten estämiseksi ja niistä rankaisemiseksi;

c)

Parempi koordinointi ja verkostoituminen kaikkien kieltosopimusprosessiin osallistuvien sidosryhmien keskuudessa, yksityinen sektori mukaan lukien, jotta voitaisiin edistää tehokasta täytäntöönpanoa.

Hankkeen kuvaus

Perustuen myönteisiin kokemuksiin yhteistyöstä, jota on saatu kieltosopimuksen toteuttamista Perussa ja Nigeriassa koskevan lainsäädännöllisen avun alalla, EU jatkaa oikeudellisen neuvonnan antamista enintään seitsemälle kiinnostuneelle sopimusvaltiolle.

ISU:a pyydetään antamaan sopimusvaltioille tietoja kieltosopimuksen täytäntöönpanoa varten tarkoitetusta EU:n avusta, jota voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

a)

oikeudellinen neuvonta ja apu, joka liittyy sellaisten lainsäädännöllisten ja hallinnollisten toimenpiteiden laatimiseen, jotka ovat merkityksellisiä niiden kieltojen ja ehkäisevien toimenpiteiden täytäntöönpanon kannalta, joista määrätään kieltosopimuksessa tai joista on sovittu yhteisymmärryksessä;

b)

tietoisuutta lisäävät workshop-kokoontumiset, jotka koskevat kieltosopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja kansallisten toimenpiteiden noudattamisen valvomista ja joiden kohteina voivat olla:

päätöksiä tekevät viranomaiset ja kansalliset lainsäätäjät, jotta voitaisiin helpottaa asiaa koskevan poliittisen konsensuksen syntymistä,

kieltosopimuksen täytäntöönpanoon osallistuvat hallituksen sidosryhmät, jotta voitaisiin luoda verkostoja ja nimetä yhteyspisteet / toimivaltaiset kansalliset viranomaiset,

teollisuus, yliopistot ja tutkimuslaitokset ja valtioista riippumattomat järjestöt, jotta voitaisiin luoda julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

Etusijalla ovat kahdenväliset hankkeet, joissa keskitytään oikeudellisten tekstien laadintaan.

3.3   Hanke 3: Biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioiden LLT-ilmoitusten säännöllisen toimittamisen edistäminen

Hankkeen tarkoitus

Tarkoituksena on edistää ja lisätä sitä, että sopimusvaltiot toimittavat LLT-ilmoitukset säännöllisesti, kannustamalla ja helpottamalla vaadittavien tietojen laatimista, keräämistä ja toimittamista vuosittain, myös edistämällä LLT-ilmoitusten sähköisen toimittamisen parantamista ja tehostamalla LLT-ilmoituksia koskevan www-sivuston turvallisuutta ja antamalla apua erityisesti yhteyspisteiden osalta.

Hankkeen tulokset

a)

Kansallisten yhteyspisteiden nimeäminen LLT-ilmoitusten toimittamista varten;

b)

Kansallisten järjestelyjen luominen tai tehostaminen LLT-ilmoituksissa vaadittavien tietojen laatimista ja keräämistä varten;

c)

LLT-ilmoitusten säännöllinen toimittaminen kansallisilta yhteyspisteiltä ISU:lle;

d)

LLT-ilmoitusten sähköisen toimittamisen teknisten näkökohtien sekä LLT-ilmoituksia koskevan www-sivuston turvallisuuden ja ylläpidon parantaminen.

Hankkeen kuvaus

Kuudennessa tarkistuskonferenssissa todettiin, että on kiireellisesti tarpeen lisätä LLT-toimiin osallistuvien sopimusvaltioiden määrää. Tässä yhteydessä pantiin merkille myös tekniset vaikeudet, joita joillain sopimusvaltioilla on ollut ilmoitusten antamisessa täydellisinä ja ajoissa. Jotta sopimusvaltioiden osallistumista LLT-prosessiin voitaisiin lisätä, EU antaa sopimusvaltioille apua kolmen erilaisen toimen avulla:

a)

Laaditaan LLT-tietojen kansallisen laatimisen ja keräämisen menetelmät käsittävä kattava asiakirja-aineisto, mukaan lukien esite ja aikataulu LLT-ilmoitusten jättämiseksi, jonka tarkoituksena on antaa esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ottaen samalla huomioon kansallisten menettelyjen eroavaisuudet. Asiakirja-aineistossa kuvataan myös ISU:n tästä aiheesta käyttöön antamia välineitä ja tietoja sekä otetaan huomioon muiden instituutioiden ja sopimusvaltioiden vastaavat aloitteet. Esite laaditaan YK:n kaikilla virallisilla kielillä.

Esitteen laatimisen yleisen koordinoinnin toteuttaa UNODA. Esitteen laatimiseen osallistuneiden EU:n asiantuntijoiden kokous voidaan kutsua koolle keskustelemaan siitä ja viimeistelemään se. Esite jaetaan sopimusvaltioille.

b)

Annetaan tukea LLT-ilmoitusten toimittamisen valmistelusta vastaavien kansallisten yhteyspisteiden luomiselle ja toiminnalle, mukaan lukien maansisäinen apu enintään seitsemälle sopimusvaltiolle ensimmäisten LLT-ilmoitusten laatimisessa. Etusijalla ovat ne valtiot, joissa on merkittävän paljon biotutkimusta tai joissa esiintyy paljon endeemisiä sairauksia.

ISU:a pyydetään antamaan sopimusvaltioille tietoja avusta, jota EU tarjoaa LLT:n alalla.

c)

Järjestetään asiantuntijoiden tai sopimusvaltioiden kokousten yhteydessä kaksi workshop-kokoontumista, joihin osallistuu olemassa olevia ja uusia LLT-yhteyspisteitä, jotta voidaan jakaa LLT-prosessista ja tietojen keruusta saatuja kokemuksia ja kannustaa kaikkia sopimusvaltioita nimeämään yhteyspiste.

Workshop-kokoontumisten kutsuissa mainitaan, että kyseiset kokoontumiset ovat osa EU:n aloitetta. ISU tiedottaa sopimusvaltioille, että EU voi kussakin konferenssissa kattaa tarvittaessa enintään kymmenen sellaisesta EU:n ulkopuolisesta sopimusvaltiosta tulevan osallistujan kustannukset, jotka ovat hiljattain tehneet päätöksen yhteyspisteen nimeämisestä. Mahdollisen tapauskohtaisen rahoituksen osalta etusijalla ovat ne valtiot, joissa on merkittävän paljon biotutkimusta tai joissa esiintyy paljon endeemisiä sairauksia.

d)

Annetaan rahoitusta UNODAlle, jotta voitaisiin helpottaa olemassa olevan suojatun LLT-webbisivuston parantamista ja ylläpitoa ja parantaa olemassa olevien LLT-ilmoitusten sähköisen toimittamisen teknisiä näkökohtia sopimusvaltioiden kuudennessa tarkistuskonferenssissa tekemän päätöksen mukaisesti.

3.4   Hanke 4: Biologisten aseiden kieltosopimuksen kokoontumisten välisen prosessin tukeminen

Hankkeen tarkoitus

Tarkoituksena on tukea biologisten aseiden kieltosopimuksen kokoontumisten välistä prosessia ja erityisesti keskustelua vuoden 2008 ja 2009 kokoontumisten välisistä aiheista EU:ssa ja sen ulkopuolella konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisen edistämiseksi.

Hankkeen tulokset

a)

Keskustelun käynnistäminen yksityisen ja julkisen sektorin välillä EU:ssa turvallisuushaasteista, jotka liittyvät biotieteiden ja bioteknologisen tutkimuksen edistymiseen, ja asianmukaisista toimenpiteistä, joita on toteutettava kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla näihin haasteisiin vastaamiseksi ja erityisesti mitä tulee tieteen valvomiseen, koulutukseen, tietoisuuden lisäämiseen ja käytännesääntöjen kehittämiseen biotieteiden ja bioteknologisen teollisuuden alalla, sekä keskustelun edistäminen kansainvälisen yhteistyön ja avunannon tehostamisesta tautien seurannan, havaitsemisen ja diagnosoinnin alalla, jotta voitaisiin määrittää konkreettiset avunannon tarpeet;

b)

Raportin toimittaminen kokoontumisten välisille kokouksille tuloksista ja suosituksista, joita on saatu EU:n puitteissa käydyistä keskusteluista;

c)

Kokoontumisten välisistä aiheista käytyjen keskustelujen edistäminen maailman eri alueilla, erityisesti niillä, jotka eivät ole riittävästi edustettuina kokoontumisten välisissä kokouksissa.

Hankkeen kuvaus

Tässä hankkeessa järjestetään EU:n tasolla kaksi workshop-kokoontumista, joissa kokoontuvat hallituksen, teollisuuden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä valtioista riippumattomien järjestöjen edustajat vaihtamaan kokemuksia ja pohtimaan vuosien 2008 ja 2009 kokoontumisten välisiä aiheita. Workshop-kokoontumiset järjestetään mieluiten ennen asiantuntijoiden tai sopimusvaltioiden kokouksia. Sopimusvaltioille toimitetaan raportti kokoontumisista.

Näitä kysymyksiä koskevan maailmanlaajuisen käsittelyn edistämiseksi annetaan käyttöön varoja kahdentyyppistä toimintaa varten:

a)

Enintään seitsemän EU:n ulkopuolisen edustajan osallistuminen kuhunkin EU:n alueelliseen workshop-kokoontumiseen, erityisesti sitoutumattomien maiden liikkeestä;

b)

Enintään neljän kansallisen workshop-kokoontumisen järjestäminen, jotta voidaan keskustella vuoden 2008 ja 2009 kokoontumisten välisistä aiheista maailman eri alueilla. Odotetaan, että EU:n alueellisiin workshop-kokoontumisiin osallistuneet EU:n ulkopuoliset sopimusvaltiot saattavat haluta järjestää vastaavia kansallisia kokoontumisia omissa maissaan ja pyytää EU:n apua sitä varten.

4.   Menettelyyn liittyvät näkökohdat, koordinointi ja ohjauskomitea

Kolmansien valtioiden hakemukset, jotka koskevat tämän yhteisen toiminnan mukaista apua ja yhteistyötä, on periaatteessa toimitettava puheenjohtajavaltiota avustavalle korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille sekä UNODAlle. UNODA tarkastaa ja arvioi hakemukset tarvittaessa ja toimittaa ohjauskomitealle suosituksia. Ohjauskomitea käsittelee apua koskevat hakemukset sekä toimintasuunnitelmat ja niiden täytäntöönpanon. Ohjauskomitea esittää tuensaajamaiden lopullisen luettelon, jonka korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustama puheenjohtajavaltio sen jälkeen hyväksyy kuullen toimivaltaista neuvoston työryhmää.

Ohjauskomitea muodostuu puheenjohtajavaltion edustajasta, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri, tulevan puheenjohtajavaltion edustajasta sekä UNODAn edustajasta. Komissio osallistuu näihin tehtäviin täysimääräisesti. Ohjauskomitea tarkastelee yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa säännöllisesti, vähintään kuuden kuukauden välein, myös sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

Jotta voidaan varmistaa EU:n käynnistämien toimien vahva omavastuullisuus ja kestävyys tuensaajamaissa, on suunniteltu, että aina kun on mahdollista ja asianmukaista, valittuja tuensaajia pyydetään laatimaan toimintasuunnitelmat, joissa esitetään muun muassa aikataulu rahoitettujen toimien toteuttamiseksi (myös kansallisten varojen avulla), hankkeen soveltamisala ja kesto sekä tärkeimmät sidosryhmät. UNODA tai jäsenvaltiot osallistuvat tarvittaessa toimintasuunnitelmien laatimiseen. Hankkeet pannaan täytäntöön toimintasuunnitelmien mukaisesti.

5.   Raportointi ja arviointi

UNODA toimittaa korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamalle puheenjohtajavaltiolle säännöllisesti kahden kuukauden välein tilannekatsaukset hankkeiden täytäntöönpanosta. Raportti toimitetaan neuvoston asiaankuuluvalle työryhmälle, jotta se voi arvioida edistymistä ja tehdä hankkeista kokonaisarvion sekä esittää mahdollisia jatkotoimia.

Sopimusvaltioille annetaan tietoja tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta aina kun se on mahdollista.

6.   Järjestelmä tiedonhallintaa ja yhteistyön hallinnointia varten

Yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP nojalla kehitettyä järjestelmää tiedonhallintaa ja yhteistyön hallinnointia varten pidetään yllä ja käytetään tietojen, tekstien ja muiden viestien vaihtamiseksi EU:n asiantuntijoiden, UNODAn ja kolmansien maiden kesken tarvittaessa sekä asiaankuuluvien avustusvierailujen valmistelemiseksi.

7.   EU:n asiantuntijoiden osallistuminen

EU:n asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen on tarpeen tämän yhteisen toiminnan onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Heidän kulunsa, jotka liittyvät hankkeiden toteuttamiseen, katetaan tämän yhteisen toiminnan määrärahoista. UNODAa kannustetaan käyttämään olemassa olevaa luetteloa EU:n oikeudellisista asiantuntijoista sekä kehittämään tarvittaessa vastaavia välineitä LLT-toimia ja muita täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja varten.

On todennäköistä, että suunnitelluissa avustusvierailuissa (esimerkiksi oikeudellinen apu, LLT-apu) pidetään tavanomaisena käytäntönä enintään kolmen asiantuntijan ryhmää ja enintään viiden päivän kestoa.

8.   Voimassaoloaika

Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanon arvioitu kokonaiskesto on 24 kuukautta.

9.   Tuensaajat

Maailmanlaajuistamistoimien tuensaajat ovat biologisten aseiden kieltosopimuksen ulkopuolisia valtioita (allekirjoittajavaltioita ja myös muita valtioita).

Täytäntöönpano- ja LLT-toimien tuensaajat ovat sopimusvaltioita.

Kokoontumisten väliseen prosessiin liittyvien toimien tuensaajat ovat jäsenvaltioiden ja muiden sopimusvaltioiden hallitusten edustajia sekä yksityisen sektorin, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä valtioista riippumattomien järjestöjen edustajia.

10.   Kolmansien osapuolten edustajat

Hankkeiden alueellisen omavastuullisuuden ja kestävyyden edistämiseksi tästä yhteisestä toiminnasta voidaan rahoittaa EU:n ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumista, mukaan lukien alueellisten ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen asiantuntijat. Sopimusvaltioiden kokousten puheenjohtajan sekä ISU:n henkilöstön osallistumista voidaan rahoittaa tapauskohtaisesti.

11.   Täytäntöönpanosta vastaava elin

Tämän yhteisen toiminnan tekninen täytäntöönpano annetaan tehtäväksi Genevessä toimivalle UNODAlle, joka hoitaa tehtävänsä puheenjohtajavaltiota avustavan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin valvonnassa.

Tehtäviään hoitaessaan UNODA toimii tarvittaessa yhteistyössä korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustaman puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden sekä muiden sopimusvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

12.   Täytäntöönpanosta vastaava elin – henkilöstökysymykset

Koska tässä yhteisessä toiminnassa UNODAlle annetut tehtävät ovat luonteeltaan talousarvion ulkopuolisia, tarvitaan lisähenkilöstöä suunniteltujen hankkeiden täytäntöön panemiseksi.


13.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.