ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 300

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
11. marraskuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1110/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1111/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1112/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1731/2006 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1113/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIII a ja b

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1114/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2008, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla IIIa, IIIb (EY:n vedet), IIIc ja IIId

34

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/840/EY

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2008, hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6631)

36

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta

42

 

*

Neuvoston päätös 2008/842/YUTP, tehty 10 päivänä marraskuuta 2008, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP liitteiden III ja IV muuttamisesta

46

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/843/YUTP, tehty 10 päivänä marraskuuta 2008, Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/734/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

55

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/844/YUTP, hyväksytty 10 päivänä marraskuuta 2008, Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2006/276/YUTP muuttamisesta

56

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1110/2008,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2008,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/652/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisessä kannassa 2008/652/YUTP säädetään uusista rajoittavista toimista. Ne koskevat muun muassa henkilöitä ja yhteisöjä, joiden varat on jäädytettävä, pidättyväisyyttä julkista taloudellista tukea myönnettäessä, mukaan lukien vientiluotot, -takuut ja -vakuutukset – sen välttämiseksi, että taloudellinen tuki edistäisi joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavaa ydinalan toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä – sekä Iran Air Cargon ja Islamic Republic of Iran Shipping Linen omistamien tai käyttämien ilma-alusten ja alusten Iraniin menevien ja sieltä tulevien rahtien tarkastuksia, kun on perusteltua syytä olettaa ilma-aluksen tai aluksen kuljettavan mainitussa yhteisessä kannassa kiellettyjä tavaroita. Lisäksi yhteisessä kannassa 2008/652/YUTP kielletään eräiden sellaisten tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian toimitus, myynti tai siirto, joilla voitaisiin edistää joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavia ydinalan toimia tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.

(2)

Yhteisessä kannassa 2008/652/YUTP myös kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita tarkkailemaan niiden lainkäyttöalueella sijaitsevien rahoituslaitosten toimia kaikkien sellaisten pankkien kanssa, joiden kotipaikka on Iranissa, ja näiden pankkien ulkomailla sijaitsevien konttoreiden ja tytäryhtiöiden kanssa sen välttämiseksi, että tällaiset toimet edistäisivät joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavaa ydinalan toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä. Tätä varten eräät kyseisen yhteisen kannan säännökset liittyvät rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/60/EY (2).

(3)

Olisi täsmennettävä, että asetuksen (EY) N:o 423/2007 (3) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna varojen saataville asettamisena ei pidetä tarvittavien asiakirjojen esittämistä ja toimittamista pankille, kun tarkoituksena on näiden asiakirjojen lopullinen siirto luetteloon kuulumattomalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle kyseisen asetuksen 9 artiklan nojalla sallittujen maksujen suorittamisen käynnistämiseksi.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 423/2007 määrättiin tietyistä Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä yhteisen kannan 2007/140/YUTP mukaisesti. Tämän seurauksena talouden toimijat ovat joutuneet alttiiksi korvausvaateille, ja näitä toimijoita olisi suojattava pysyvästi vaateilta, jotka voivat liittyä sellaisiin sopimuksiin tai muihin liiketoimiin, joiden täytäntöönpanoon kyseisellä asetuksella määrätyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet.

(5)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan ja niiden täytäntöön panemiseksi yhteisössä tarvitaan sen vuoksi yhteisön lainsäädäntöä, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 423/2007 12 artiklan 2 kohdassa oleva viittaus 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaan olisi muutettava Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2007 annetulla asetuksella (EY) N:o 618/2007 (4) tehdyn muutoksen huomioon ottamiseksi.

(7)

Asetusta (EY) N:o 423/2007 olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Jotta tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet olisivat tehokkaita, asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 423/2007 seuraavasti:

a)

Lisätään 1 artiklaan kohdat seuraavasti:

”l)

’sopimuksella tai liiketoimella’ tarkoitetaan mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai siihen sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampia sopimuksia tai muita samojen tai eri osapuolten välisiä vastaavia velvoitteita; tätä tarkoitusta varten ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös mitä tahansa takausta, rahoitusvakuutta tai luottoa riippumatta siitä, ovatko ne siitä oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä säännöksiä, jotka johtuvat siitä tai ovat siihen yhteydessä;

m)

’vaateella’ tarkoitetaan mitä tahansa korvausvaadetta tai mitä tahansa muuta vastaavanlaista vaadetta, kuten kuittausvaatimusta tai vakuudellista vaatimusta, mukaan lukien vaateet, jotka koskevat missä tahansa muodossa annetun takauksen tai rahoitusvakuuden pidentämistä tai maksamista;

n)

’Iranissa olevalla luonnollisella henkilöllä, oikeushenkilöllä, yhteisöllä tai elimellä’ tarkoitetaan

i)

Iranin valtiota ja sen viranomaisia;

ii)

kaikkia Iranissa oleskelevia tai asuvia luonnollisia henkilöitä;

iii)

kaikkia oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, joiden kotipaikka sijaitsee Iranissa;

iv)

kaikkia oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat edellä mainittujen henkilöiden tai elimien suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa.”

b)

Lisätään 2 artiklan 1 kohdan a alakohtaan alakohta seuraavasti:

”iii)

muut tuotteet ja teknologia, joilla saatetaan edistää uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvää toimintaa, ydinasejärjestelmien kehittämistä, tai muihin sellaisiin aiheisiin liittyvän toiminnan harjoittamista, joita Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) on pitänyt huolestuttavina tai jotka ovat edelleen ratkaisematta. Nämä tuotteet ja teknologia luetellaan liitteessä IA.”

c)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”1a.   Tämän asetuksen nojalla luvanalaista vientiä varten luvan myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, noudattaen asetuksen (EY) N:o 1334/2000 7 artiklassa säädettyä menettelyä. Lupa on voimassa koko yhteisössä.”

d)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”Liitteissä I ja IA lueteltujen tuotteiden ja teknologian hankinta, tuonti tai kuljetus Iranista on kiellettyä riippumatta siitä, onko kyseinen tuote tai teknologia peräisin Iranista.”

e)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Liitteissä I ja I A lueteltujen tuotteiden ja teknologian siirron estämiseksi Iran Air Cargon ja Islamic Republic of Iran Shipping Linen omistamien tai käyttämien rahti-ilma-alusten ja kauppa-alusten on toimitettava kaikista yhteisöön tuotavista tai sieltä vietävistä tavaroista ennakkotiedot saapumisesta tai lähdöstä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille tulliviranomaisille.

Saapumista tai lähtöä koskevien ennakkotietojen toimittamisvelvollisuutta koskevat säännöt, erityisesti noudatettavat määräajat ja vaaditut tiedot, annetaan tuontia ja vientiä koskevista yleisilmoituksista sekä tulli-ilmoituksista annetuissa säännöksissä, jotka sisältyvät yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2005 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 648/2005 (5) sekä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1875/2006 (6).

Lisäksi Iran Air Cargon ja Iran Shipping Linen tai niiden edustajien on ilmoitettava, kuuluvatko tavarat asetuksen (EY) N:o 1334/2000 tai tämän asetuksen soveltamisalaan, ja, jos niihin sovelletaan vientilupavaatimuksia, annettava tarkemmat tiedot niitä varten myönnetystä vientiluvasta.

Tuontia ja vientiä koskevat yleisilmoitukset ja edellä tarkoitetut vaadittavat lisätiedot voidaan toimittaa 30 päivään kesäkuuta 2009 saakka kirjallisina käyttämällä kaupallisia tietoja tai satama- tai kuljetustietoja edellyttäen, että ne sisältävät vaadittavat yksityiskohdat. Vienti-ilmoitusten osalta asetuksen (EY) N:o 1875/2006 liitteen 30 A mukaisia tietoja ei edellytetä ennen 30 päivää kesäkuuta 2009.

Edellä tarkoitetut vaadittavat lisätiedot on 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen toimitettava joko kirjallisina tai käyttämällä tarvittaessa tuontia ja vientiä koskevia yleisilmoituksia.

f)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään

a)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

b)

liitteissä I ja IA lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja liitteissä I ja IA lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

c)

investointien tekeminen sellaisiin yrityksiin Iranissa, jotka osallistuvat Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteissä I ja IA lueteltujen tuotteiden ja teknologian valmistukseen;

d)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteissä I ja IA lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen kyseisten tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

e)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a–d alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.”

g)

Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäädytetään kaikki liitteessä IV luetelluille henkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä IV luetellaan henkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) 12 kohdan ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1803 (2008) 7 kohdan mukaisesti.”

h)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”11 a artikla

1.   Tämän asetuksen 18 artiklan soveltamisalaan kuuluvat luotto- ja rahoituslaitokset, 2 kohdassa tarkoitettujen, luotto- ja rahoituslaitosten kanssa toteuttamiensa toimien yhteydessä ja välttääkseen sitä, että nämä toimet edistäisivät joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavaa ydinalan toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä:

a)

tarkkailevat jatkuvasti tilitapahtumia erityisesti asiakkaan tunnistamista ja huolellisuusvelvollisuutta koskevien ohjelmiensa sekä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien velvoitteidensa mukaisesti;

b)

vaativat, että kaikki liiketoimiin liittyvät, maksajaa ja maksun saajaa koskevat maksumääräysten tietokentät on täytetty, ja kieltäytyvät liiketoimen toteuttamisesta, jos näitä tietoja ei anneta;

c)

säilyttävät kaikki liiketoimia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja antavat ne pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön;

d)

jos ne epäilevät tai niillä on perusteltua syytä epäillä, että varat liittyvät joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen, ilmoittavat viipymättä epäilyksistään rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, tämän kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 7 artiklan soveltamista. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu toimivaltainen viranomainen toimii kansallisena yhteyspisteenä, joka vastaanottaa ja analysoi ilmoitukset joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen mahdollisesti liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista. Rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla toimivaltaisella viranomaisella on oltava välittömästi tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä, mukaan lukien erityisesti epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten analysointi.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan luotto- ja rahoituslaitoksiin niiden toteuttaessa toimia seuraavien tahojen kanssa:

a)

luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka on Iranissa, erityisesti Bank Saderat,

b)

liitteessä VI luetellut 18 artiklan soveltamisalaan kuuluvat luotto- ja rahoituslaitosten konttorit ja tytäryhtiöt, joiden kotipaikka on Iranissa,

c)

liitteessä VI luetellut 18 artiklan soveltamisalan ulkopuolella olevat luotto- ja rahoituslaitosten konttorit ja tytäryhtiöt, joiden kotipaikka on Iranissa,

d)

liitteessä VI luetellut luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Iranissa ja jotka eivät kuulu 18 artiklan soveltamisalaan, mutta jotka kuuluvat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvaltaan, joiden kotipaikka on Iranissa.

11 b artikla

1.   Tämän asetuksen 18 artiklan soveltamisalaan kuuluvat Bank Saderatin konttorit ja tytäryhtiöt ilmoittavat liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainituille sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikki toteuttamansa tai vastaanottamansa varojen siirrot, osapuolten nimet, siirron määrät ja päivämäärät viiden työpäivän kuluessa varainsiirron toteuttamisesta tai vastaanottamisesta. Jos tiedot ovat saatavilla, ilmoituksessa on täsmennettävä liiketoimen laatu ja tarvittaessa sen kohteena olevien tavaroiden laatu ja mainittava erityisesti, kuuluvatko tavarat asetuksen (EY) N:o 1334/2000 tai tämän asetuksen soveltamisalaan, ja vientiluvanvaraisten tavaroiden kohdalla on ilmoitettava myönnetyn luvan numero.

2.   Tiedot saaneiden toimivaltaisten viranomaisten on tietojen jakamista koskevien järjestelyjen mukaisesti tarvittaessa välitettävä tiedot viipymättä niiden muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joihin näiden liiketoimien toiset osapuolet ovat sijoittautuneet, sen välttämiseksi, että liiketoimet edistäisivät joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavaa ydinalan toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.”

i)

Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevan 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa asetetut kiellot eivät johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai yhteisön osalta, jos se ei tiennyt tai sillä ei ollut perusteltua syytä epäillä, että toimet rikkoisivat kyseisiä kieltoja.”

j)

Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Edellä olevien 11 a ja 11 b artiklan mukainen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan laitoksen tai henkilön taikka tällaisen laitoksen tai henkilön työntekijän tai johtajan vilpittömässä mielessä tekemä, 11 a ja 11 b artiklassa tarkoitettuja tietoja koskeva ilmoitus ei aiheuta laitokselle tai henkilölle taikka sen johtajille tai työntekijöille minkäänlaista vastuuta.”

k)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12 a artikla

1.   Korvausvaateita tai muita vastaavanlaisia vaateita, kuten kuittausvaatimusta tai vakuudellista vaatimusta, mukaan lukien vaateet, jotka koskevat missä tahansa muodossa annetun takauksen tai rahoitusvakuuden pidentämistä tai maksamista, jotka seuraavat tahot ovat esittäneet:

a)

liitteissä IV, V ja VI luetellut nimetyt henkilöt, yhteisöt ja elimet;

b)

muu Iranissa oleva henkilö, yhteisö tai elin, Iranin hallitus mukaan luettuna;

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii yhden näistä henkilöistä, yhteisöistä tai elimistä välityksellä tai niiden puolesta;

ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden täytäntöönpanoon tällä asetuksella määrätyt toimenpiteet ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain vaikuttaneet.

2.   Tällä asetuksella määrättyjen toimenpiteiden katsotaan vaikuttaneen sopimuksen tai liiketoimen täytäntöönpanoon silloin kun vaateiden olemassaolo tai sisältö johtuu suoraan tai välillisesti kyseisistä toimenpiteistä.

3.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että 1 kohdan soveltaminen ei estä vaateen täyttämistä, kuuluu sille, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.”

l)

Lisätään 15 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

muuttaa liitettä VI yhteisen kannan 2008/652/YUTP liitteiden III ja IV osalta tehtyjen päätösten perusteella.”

m)

Lisätään tämän asetuksen liitteen I teksti liitteeksi IA.

n)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

o)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

p)

Lisätään tämän asetuksen liitteen IV teksti liitteeksi VI.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 213, 8.8.2008, s. 58.

(2)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

(3)  EUVL L 103, 20.4.2007, s. 1.

(4)  EUVL L 143, 6.6.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13.

(6)  EUVL L 360, 19.12.2006, s. 64.”


LIITE I

"LIITE IA

"2 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia"

ALKUHUOMAUTUKSET

1.

Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa "Kuvaus" käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian kuvauksiin.

2.

Jäljempänä sarakkeessa "Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I" oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa "Kuvaus" kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

3.

‧Yksinkertaisissa lainausmerkeissä‧ olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4.

"Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I.

Yleishuomautukset

1.

Tähän liitteeseen sisältyvää kieltoa ei saa kiertää sellaisten ei-kiellettyjen tuotteiden (tuotantolaitos mukaan luettuna) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia kiellettyjä komponentteja, kun kielletty komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom:

Arvioitaessa sitä, onko kiellettyä komponenttia tai kiellettyjä komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen tietotaitoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa kielletyn komponentin tai kiellettyjen komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2.

Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

Yleinen teknologiahuomautus (Yth)

(Sovelletaan IA.B osan yhteydessä.)

1.

Sellaisen "teknologian" myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti, jota "tarvitaan" sellaisten tuotteiden "kehittämiseen", "tuotantoon" tai "käyttöön", joiden myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti on kielletty jäljempänä A osassa (Tuotteet), on kielletty IA.B osan säännösten mukaisesti.

2.

"Teknologia", jota "tarvitaan" kiellettyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" ja "käyttöä" varten, on kielletty myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

3.

Kiellot eivät koske sitä vähimmäis "teknologiaa", joka on välttämätön käyttöönottoa, toimintaa, huoltoa (tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivät ole kiellettyjä tai joiden vienti on sallittu asetuksen (EY) N:o 423/2007 mukaisesti.

4.

"Teknologian" siirtokielto ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" tai välttämätöntä patenttihakemuksiin tarvittavaa vähimmäistietoa.

IA.A.   TUOTTEET

A0.   Ydinaineet, laitteistot ja laitteet

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

IA.A0.001

Onttokatodilamput seuraavasti:

a.

Jodionttokatodilamput, joiden ikkunat ovat puhtaasta piistä tai kvartsista

b.

Uraanionttokatodilamput

IA.A0.005

Seuraavat muut kuin 0A001 kohdassa määritellyt ydinreaktorin astian komponentit ja testauslaitteet:

1.

Tiivisteet

2.

Sisäiset komponentit

3.

Tiivistys-, testaus- ja mittauslaitteet

0A001

IA.A0.006

Muut kuin 0A001.j tai 1A004.c kohdassa määritellyt ydinalan ilmaisinjärjestelmät, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden ja ydinperäisen säteilyn ilmaisemiseen, tunnistamiseen tai määrän määrittämiseen ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Alumiiniseoksesta tai 304-, 304 L- tai 316 L-lajin ruostumattomasta teräksestä valmistetut paljetiivistetyt venttiilit

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.c.6 ja 2A226 kohdassa määriteltyjä paljetiivisteillä varustettuja venttiilejä

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Suojatut tilat, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin (kuumakammiot)

0B006

IA.A0.013

Muu kuin 0C001 kohdassa määritelty "luonnonuraani" tai "köyhdytetty uraani" tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista

0C001


A1.   Materiaalit, kemikaalit, ”mikro-organismit” ja ”toksiinit”

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

IA.A1.001

Mikä tahansa määrä bis(2-etyyliheksyyli)fosforihappoliuosta (HDEHP tai D2HPA, CAS 298-07-7), jonka puhtausprosentti on yli 90

IA.A1.002

Fluorikaasu (CAS 7782-41-4), jonka puhtausprosentti on yli 95

IA.A1.005

Fluorin tuotannossa käytettävät elektrolyysikennot, joiden tuotantokapasiteetti on yli 100 g fluoria tunnissa

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1B225 kohdassa määriteltyjä elektrolyysikennoja

1B225

IA.A1.008

Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joiden suhteellinen alkupermeabiliteetti on vähintään 120 000 ja paksuus 0,05–0,1 mm

1C003.a

IA.A1.009

Seuraavat "kuitu- tai säiemateriaalit" tai prepregit:

a.

Hiili- tai aramidi "kuitu- ja -säiemateriaalit", joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.

"ominaiskimmokerroin" ylittää 10 × 106 m; tai

2.

"ominaismurtovetolujuus" ylittää 17 × 104 m;

b.

Lasikuitupitoiset "kuitu- ja -säiemateriaalit", joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.

"Ominaiskimmokerroin" ylittää 3,18 × 106 m; tai

2.

"Ominaismurtovetolujuus" ylittää 76,2 × 103 m;

c.

Muista kuin IIA1.010.a tai b kohdassa määritellyistä hiili- tai lasi "kuitu- tai säiemateriaaleista" valmistetut enintään 15 mm:n levyiset kertamuovikyllästetyt yhtäjaksoiset "langat", "esilangat", "rohtimet" tai "teipit" (prepregit).

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ja 1C210.b kohdassa määriteltyjä kuitu- tai säiemateriaaleja

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Seuraavat muovi- tai hartsikyllästetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset kuidut (preformit) tai "hiilikuitu-preformit":

a.

valmistettu IIA1.009 kohdassa määritellyistä "kuitu- tai säiemateriaaleista";

b.

kohdassa 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c määritellyt epoksimuovi "matriisilla" kyllästetyt hiili "kuitu- tai säiemateriaalit" (prepregit), jotka on tarkoitettu lentokoneiden rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen ja joissa yksittäisten prepegiarkkien koko ei ole enemmän kuin 50 cm × 90 cm;

c.

kohdassa 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c määritellyt prepregit, jotka on kyllästetty fenoli- tai epoksimuoveilla, joiden lasittumislämpötila (Tg) on vähemmän kuin 433 K (160 °C) ja kovettumislämpötila alempi kuin lasittumislämpötila.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1C010.e kohdassa määriteltyjä kuitu- tai säiemateriaaleja

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Muut kuin 1C107 kohdassa määritellyt piikarbidivahvisteiset keraamiset komposiittimateriaalit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" käytettävissä kärkikartioissa, ilmakehään palaamaan suunnitelluissa aluksissa ja suuttimen virtauksen ohjaimissa.

1C107

IA.A1.012

Muut kuin 1C116 tai 1C216 kohdassa määritellyt maraging-teräkset, joiden murtovetolujuus voi 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa ylittää arvon 2 050 Mpa.

Tekninen huomautus: Lujuusmääritelmä kattaa maraging-teräkset sekä lämpökäsittelemättöminä että lämpökäsiteltyinä.

1C216

IA.A1.013

Volframi, tantaali, volframikarbidi, tantaalikarbidi ja seokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

ne ovat onttoja sylinterin muotoisia tai pallomaisia kappaleita (mukaan lukien sylinterisegmentit), joiden sisäläpimitta on 50–300 mm; ja

b.

niiden massa on suurempi kuin 5 kg.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1C226 kohdassa määriteltyjä volframia, volframikarbidia ja seoksia

1C226


A2.   Materiaalin käsittely

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

IA.A2.001

Muut kuin 2B116 kohdassa määritellyt tärinätestausjärjestelmät sekä laitteet ja komponentit niitä varten:

a.

Tärinäntestausjärjestelmät, joissa käytetään takaisinkytkentä- tai suljetun silmukan tekniikkaa, joissa on digitaalinen ohjain, jolla koejärjestelmää voidaan tärisyttää 0,1g:n rms tai suuremmalla kiihdytysarvolla 0,1 Hz–2 kHz:n taajuusalueella ja tuottaa 50 kN:n tai sitä suurempia voimia ’paljaalla alustalla’ mitattuna;

b.

Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tärinäntestaus ”ohjelmistot”, joiden tosiaikainen kaistanleveys on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu a kohdassa mainittujen tärinäntestausjärjestelmien käyttöä varten;

c.

Täristimet (täristinyksiköt), vahvistimien kanssa tai ilman, joilla voidaan tuottaa 50 kN:n tai suurempi tärinävoima ‧paljaalla alustalla‧ mitattuna ja joita voidaan käyttää a. kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä;

d.

Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksiköt, jotka on suunniteltu yhdistämään useita erillisiä täristinyksiköitä järjestelmäksi, joka pystyy tuottamaan 50 kN:n tai suuremman yhdistetyn tehollisen voiman ‧paljaalla alustalla‧ mitattuna ja joita voidaan käyttää a. kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä.

Tekninen huomautus: ‧paljaalla alustalla‧ tarkoitetaan tasaista pöytää tai pintaa ilman varusteita.

2B116

IA.A2.004

Muut kuin 2B225 kohdassa määritellyt kaukokäsittelylaitteet, joita voidaan käyttää kaukotyöskentelyyn radiokemiallisessa erotuksessa tai kuumakammioissa ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.

Ne pystyvät läpäisemään 0,3 m paksun tai paksumman kuumakammion seinän (seinän läpi työskentely); tai

b.

Ne pystyvät kurottamaan 0,3 m paksun tai paksumman kammion seinän yli (seinän yli työskentely).

Tekninen huomautus: Kaukokäsittelylaitteilla välitetään operaattorin liikkeet käyttövarteen ja päätetyökaluun. Ne voivat olla isäntä/orja tyyppisiä tai niitä käytetään ohjaimella tai näppäimistöltä.

2B225

IA.A2.011

Keskipakoerottimet, jotka pystyvät jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta ja jotka on valmistettu seuraavista:

1.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.

fluoripolymeerit;

3.

lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5.

tantaali tai tantaaliseokset;

6.

titaani tai titaaniseokset; tai

7.

zirkonium tai zirkoniumseokset.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kohdassa 2B352.c määriteltyjä keskipakoerottimia

2B352.c

IA.A2.012

Sintratut metallisuodattimet, jotka on valmistettu nikkelistä tai nikkeliseoksesta, jossa on yli 40 painoprosenttia nikkeliä

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kohdassa 2B352.d määriteltyjä suodattimia

2B352.d


A3.   Elektroniikka

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

IA.A3.001

Suurjännitetasavirtalähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.

ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan vähintään 10 kV:n jännitteen vähintään 5 kW:n lähtöteholla pyyhkäisyllä tai ilman; ja

b.

Niiden jännitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 4 tunnin jakson aikana.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.j.5 ja 3A227 kohdassa määriteltyjä teholähteitä

3A227

IA.A3.002

Seuraavat, muut kuin 3A233 tai 0B002g kohdassa määritellyt massaspektrometrit, jotka kykenevät mittaamaan ioneja, joiden atomipaino on 200 tai enemmän ja joiden resoluutio on parempi kuin 2 osaa 200:sta ja niiden ionilähteet:

a.

Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (ICP/MS = inductively coupled plasma mass spectrometers);

b.

Hehkupurkausmassaspektrometrit (GMDS = glow discharge mass spectrometers);

c.

Termistä ionisaatiota käyttävät massaspektrometrit (TIMS = thermal ionization mass spectrometers);

d.

Elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lähdekammio on valmistettu "UF6-korroosiota kestävistä materiaaleista" tai vuorattu tai päällystetty niillä;

e.

Molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Lähdekammio on valmistettu, vuorattu tai päällystetty ruostumattomalla teräksellä tai molybdeenillä ja varustettu kylmäloukulla, joka kykenee jäähtymään 193 K (– 80 °C) asteeseen tai sen alle; tai

2.

lähdekammio on valmistettu "UF6-korroosiota kestävistä materiaaleista" tai vuorattu tai päällystetty niillä;

f.

Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten käytettäväksi suunnitellulla mikrofluorausionilähteellä.

3A233


A6.   Anturit ja laserit

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

IA.A6.001

Yttrium-alumiini-granaatti (YAG) -tangot

IA.A6.003

Aaltorintaman korjausjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäväksi halkaisijaltaan yli 4 mm:n lasersäteen kanssa, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit, mukaan lukien valvontajärjestelmät, vaiherintama-anturit ja muotoaan muuttavat peilit, myös bimorfiset peilit

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A004.a, 6A005.e ja 6A005.f kohdassa määriteltyjä peilejä

6A003

IA.A6.004

Argonioni "laserit", joiden keskimääräinen lähtöteho on vähintään 5 W

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.g.5, 6A005 ja 6A205.a kohdassa määriteltyjä argonioni "lasereita"

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Viritettävät puolijohde "laserit" ja viritettävien puolijohde "laserien" ryhmät, joiden aallonpituus on 9–17 μm, ja puolijohde "laserien" ryhmien kerrokset, jotka sisältävät vähintään yhden viritettävän puolijohde "laserryhmän", jolla on mainittu aallonpituus

1.

Puolijohde "lasereita" kutsutaan yleisesti "laser" diodeiksi

2.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.h.6 ja 6A005.b kohdassa määriteltyjä puolijohde "lasereita"

6A005.b

IA.A6.008

Neodyymiseostetut (muut kuin lasi-)"laserit", joiden lähtöaallonpituus on yli 1 000 nm mutta ei enemmän kuin 1 100 nm ja lähtöenergia on yli 10 J pulssia kohden

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A005.c.2.b kohdassa määriteltyjä neodyymiseostettuja (muita kuin lasi-)"lasereita"

6A005.c.2

IA.A6.010

Muut kuin 6A203.c kohdassa määritellyt säteilyä kestävät kamerat tai niissä käytetyt linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestämään yli 50 × 103 Gy:n (pii) (5 × 106 radin (pii)) säteilyn kokonaisannosta toiminnallisuuden siitä kärsimättä.

Tekninen huomautus: Termillä Gy (Pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka suojaamaton silikonitestikappale imee itseensä altistuessaan ionisoivalle säteilylle.

6A203.c

IA.A6.011

Viritettävät pulssitoimiset väriaine "laser" vahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2.

niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 10 W mutta enintään 30 W;

3.

niiden toistotaajuus on yli 1 kHz; ja

4.

niiden pulssin leveys on alle 100 ns.

1.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yksimuoto-oskillaattoreita

2.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A205.c, 0B001.g.5 ja 6A005 kohdassa määriteltyjä pulssitoimisia väriainelaservahvistimia ja oskillaattoreita

6A205.c

IA.A6.012

Pulssitoimiset hiilidioksidi "laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

ne toimivat 9 000 nm:n ja 11 000 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2.

toistotaajuus suurempi kuin 250 Hz;

3.

niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 100 W mutta enintään 500 W; ja

4.

pulssin leveys alle 200 ns.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A205.d, 0B001.h.6 ja 6A005.d kohdassa määriteltyjä pulssitoimisia hiilidioksidilaservahvistimia ja oskillaattoreita

6A205.d

IA.B.   TEKNOLOGIA

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

IA.B.001

Teknologia, jota tarvitaan edellä IA.A osassa (Tuotteet) lueteltujen tuotteiden kehittämisessä, tuotannossa tai käytössä.

–"


LIITE II

"LIITE II

3 artiklassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia

ALKUHUOMAUTUKSET

1.

Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa "Kuvaus" käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian kuvauksiin.

2.

Jäljempänä olevassa sarakkeessa "Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I" oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa "Kuvaus" kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

3.

‧Yksinkertaisissa lainausmerkeissä‧ olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4.

"Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I.

Yleishuomautukset

1.

Tähän liitteeseen sisältyvän valvontaa ei saa kiertää sellaisten ei-valvonnanalaisten tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun valvonnanalainen komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom:

Arvioitaessa sitä onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen tietotaitoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2.

Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

Yleinen teknologiahuomautus (Ylth)

Yleinen teknologiahuomautus (Ylth)

1.

Sellaisen "teknologian" myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä, jota "tarvitaan" sellaisten tuotteiden "kehittämiseen", "tuotantoon" tai "käyttöön", joiden myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä valvotaan jäljempänä olevan A osan (Tuotteet) nojalla, valvotaan II.B osan säännösten mukaisesti.

2.

"Teknologia", jota "tarvitaan" valvonnanalaisten tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" ja "käyttöä" varten, on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

3.

Valvonta ei koske sitä vähimmäis"teknologiaa", joka on välttämätön käyttöönottoa, toimintaa, huoltoa (tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivät ole valvonnanalaisia tai joiden vienti on sallittu asetuksen (EY) N:o 423/2007 mukaisesti.

4.

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" tai välttämätöntä patenttihakemuksiin tarvittavaa vähimmäistietoa.

II.A.   TUOTTEET

A0.   Ydinaineet, laitteistot ja laitteet

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

II.A0.002

Faraday-isolaattorit, joiden aallonpituus on 500–650 nm

II.A0.003

Optiset hilat, joiden aallonpituus on 500–650 nm

II.A0.004

Optiset kuidut, joiden aallonpituus on 500–650 nm ja jotka on pinnoitettu heijastuksen estävillä, aallonpituudeltaan 500–650 nm:ä olevilla kerroksilla ja joiden sisähalkaisija on yli 0,4 mm mutta enintään 2 mm

II.A0.008

Taso-, kuperat ja koverat peilit, jotka on pinnoitettu aallonpituudeltaan 500–650 nm:ä olevilla voimakkaasti heijastavilla tai säädettävillä monikerroslevyillä

0B001.g.5

II.A0.009

Linssit, polarisaattorit, puoliaaltolevyt (λ/2-levyt), neljännesaaltolevyt (λ/4-levyt), laserikkunat piistä tai kvartsista ja rotaattorit, joka on pinnoitettu aallonpituudeltaan 500–650 nm:ä olevilla heijastamattomilla kerroksilla

0B001.g

II.A0.010

Muut kuin 2B350.h.1 kohdassa määritellyt putket, putkistot, laipat ja liittimet, jotka on tehty nikkelistä tai nikkeliseoksesta, joka sisältää enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä, tai jotka on vuorattu sillä

2B350

II.A0.011

Seuraavat muut kuin 0B002 f 2. tai 2B231 kohdassa määritellyt tyhjöpumput:

Turbomolekyylipumput, joiden teho on vähintään 400 l/s

Roots-tyyppiset esityhjennyspumput, joiden volymetrinen imuteho on yli 200 m3/h.

Paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät kompressoripumput ja paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät tyhjöpumput

0B002.f.2

2B231


A1.   Materiaalit, kemikaalit, "mikro-organismit" ja "toksiinit"

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

II.A1.003

Tiivisteet ja tiivisterenkaat, jotka on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:

a.

vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystä on 75 % tai enemmän betakiderakennetta;

b.

fluoratut polyimidit, jotka sisältävät 10 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria;

c.

fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisältävät 30 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria;

d.

polyklooritrifluorieteeni (PCTFE, esim. Kel-F ®);

e.

Viton-fluoroelastomeerit;

f.

polytetrafluorieteeni (PTFE)

 

II.A1.004

Henkilökohtaiset laitteet ydinperäisen säteilyn ilmaisemista varten, mukaan lukien henkilökohtaiset säteilyannosmittarit

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1A004.c kohdassa määriteltyjä ydinalan ilmaisinjärjestelmiä

1A004.c

II.A1.006

Muut kuin 1A225 kohdassa määritellyt platinoidut katalyytit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmisteltu edistämään vedyn ja veden välistä isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestä tai raskaan veden tuottamiseksi, ja niiden korvikkeet

1B231, 1A225

II.A1.007

Muut kuin 1C002.b.4 tai 1C202.a kohdassa määritellyt alumiini ja alumiiniseokset raaka-aineina tai puolivalmisteina, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.

murtovetolujuus vähintään 460 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C); tai

b.

vetolujuus vähintään 415 MPa lämpötilassa 298 K (25 °C)

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Materiaalin käsittely

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

II.A2.002

Työstökoneet hiontaa varten, joiden paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen" on enintään (parempi) kuin 15 μm ISO 230/2:n (1988) (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 2B201.b ja 2B001.c kohdassa määriteltyjä työstökoneita hiontaa varten

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Komponentit ja numeeriset ohjaimet, jotka on erityisesti suunniteltu 2B001 ja 2B201 kohdassa tai edellä II.A2.002 kohdassa määriteltyjä työstökoneita varten

 

II.A2.003

Seuraavat tasapainotuskoneet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

a.

Tasapainotuskoneet, jotka on suunniteltu tai muunnettu hammashoitolaitteita tai muita lääkinnällisiä laitteita varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Niillä ei voi tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja, joiden massa on suurempi kuin 3 kg;

2.

Niillä on voitava tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat suurempia kuin 12 500 kierrosta minuutissa;

3.

Niillä on voitava korjata epätasapaino kahdessa tai useammassa tasossa; ja

4.

Niillä on voitava tasapainottaa siten, että jäännösepätasapaino on 0,2 g mm roottorin massan kutakin kiloa kohden;

b.

Edellä a kohdassa määriteltyjen koneiden kanssa käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut ilmaisinpäät.

Tekninen huomautus: Ilmaisinpäät tunnetaan toisinaan nimellä tasapainotuslaitteisto.

2B119

II.A2.005

Seuraavat kontrolloidun ympäristön lämpökäsittelyuunit:

Uunit, joita voidaan käyttää yli 400 oC:n lämpötiloissa.

2B226, 2B227

II.A2.006

Hapetusuunit, joita voidaan käyttää yli 400 oC:n lämpötiloissa.

2B226, 2B227

II.A2.007

Muut kuin 2B230 kohdassa määritellyt "painelähettimet", jotka pystyvät mittaamaan absoluuttista painetta alueella 0–200 kPa ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.

Kaasudiffuusioyksikön kotelot, jotka on valmistettu "UF6-korroosiota kestävistä aineista" tai suojattu niillä; ja

b.

joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Mitta-alue enintään 200 kPa ja ‧tarkkuus‧ parempi kuin ±1 % täydestä mitta-alueesta; tai

2.

Kokonaismitta-alue 200 kPa tai suurempi ja ‧tarkkuus‧ parempi kuin ±2 Pa.

Tekninen huomautus: 2B230 kohdassa ‧tarkkuuteen‧ sisältyy epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus ympäristön lämpötilassa.

2B230

II.A2.008

Neste-neste-kontaktorit (sekoitussaostimet, pulsoidut pylväät ja sentrifugaaliuuttimet) ja nesteen jakolaitteet, höyryn jakolaitteet ja nesteen kerääjät, jotka on suunniteltu tällaisia laitteita varten, joissa kaikki käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.

fluoripolymeerit;

3.

lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.

grafiitti tai ‧grafiittihiili‧;

5.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.

tantaali tai tantaaliseokset;

7.

titaani tai titaaniseokset;

8.

zirkonium tai zirkoniumseokset; tai

9.

ruostumaton teräs.

Tekninen huomautus: ‧Grafiittihiili‧ on amorfisesta hiilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

2B350.e

II.A2.009

Seuraavat muut kuin 2B350.d kohdassa määritellyt teollisuuden laitteet ja komponentit:

Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on pinta-alaltaan yli 0,05 m2 ja alle 30 m2, ja putket, levyt, kelat tai lohkot, jotka on suunniteltu tällaisia vaihtimia tai lauhduttimia varten, joissa kaikki nesteen (nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.

fluoripolymeerit;

3.

lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.

grafiitti tai ‧grafiittihiili‧;

5.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.

tantaali tai tantaaliseokset;

7.

titaani tai titaaniseokset;

8.

zirkonium tai zirkoniumseokset;

9.

piikarbidi;

10.

titaanikarbidi; tai

11.

ruostumaton teräs

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ajoneuvojen jäähdyttimiä. Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ajoneuvojen jäähdyttimiä.

2B350.d

II.A2.010

Muut kuin 2B350.i kohdassa määritellyt monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, jotka kestävät syövyttäviä nesteitä ja joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h, tai tyhjöpumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 5 m3/h [mitattuna vakiolämpötilassa (273 K (0 °C) ja -ilmanpaineessa (101,3 kPa)), ja rungot (pumppujen rungot)], muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet tällaisia pumppuja varten, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen käsiteltävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.

ruostumaton teräs

2.

alumiiniseos

 


A6.   Anturit ja laserit

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

II.A6.002

Infrapunaoptiikka, jonka aallonpituus on 9–17 μm, ja sen komponentit, mukaan lukien kadmiumtelluridikomponentit (CdTe)

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A003 kohdassa määriteltyjä kameroita ja komponentteja

6A003

II.A6.005

Seuraavat puolijohde"laserit" ja niiden komponentit:

a.

Erilliset puolijohde "laserit", joista kunkin lähtöteho on suurempi kuin 200 mW ja joita on enemmän kuin 100

b.

Puolijohde "laserien" ryhmät, joiden lähtöteho on suurempi kuin 20 mW

1.

Puolijohde "lasereita" kutsutaan yleisesti "laser" diodeiksi

2.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.b kohdassa määriteltyjä "lasereita"

3.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "laser" diodeja, joiden aallonpituus on 1 200–2 000 nm

6A005.b

II.A6.007

Seuraavat "viritettävät" solid-state-"laserit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Titaanisafiirilaserit

b.

Aleksandriittilaserit.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.c.1 kohdassa määriteltyjä titaanisafiiri- ja alexandriittilasereita

6A005.c.1

II.A6.009

Seuraavat optoakustiset komponentit:

a.

Erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joiden toistotiheys on vähintään 1 kHz

b.

Toistotiheystarvikkeet

c.

Pockel-kennot

6A203.b.4.c


A7.   Navigointi ja ilmailu

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

II.A7.001

Seuraavat inertiasuunnistusjärjestelmät (INS) ja erityisesti suunnitellut komponentit:

I.

Seuraavat inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka Wassenaarin järjestelyyn osallistuvan valtion siviiliviranomaiset ovat sertifioineet käytettäväksi "siviili-ilma-aluksissa" ja erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Inertiasuunnistusjärjestelmät (INS) (kardaaniset ja sidotut) sekä inertialaitteet, jotka on suunniteltu "ilma-aluksen", maakulkuneuvon, aluksen (pinta- tai vedenalaisen) tai "avaruusaluksen" asentoa, ohjausta tai valvontaa varten ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

(Vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jälkeen on 0,8 merimailin tunnissa ‧todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe‧ tai vähemmän (parempi); tai

2.

Ne on määritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla

b.

Hybridi-inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka on yhdistetty maailmanlaajuisen (-sten) satelliittinavigointijärjestelmän (-mien) (GNSS) kanssa tai "DBRN (Data-Based Referenced Navigation)"-järjestelmän (-mien) kanssa asentoa, ohjausta tai valvontaa varten tavanomaisen linjauksen jälkeen ja joiden INS-suunnistuspaikannustarkkuus GNSS:n tai "DBRN":n menetyksen jälkeen aina neljän minuutin ajan on vähemmän (parempi) kuin 10 metrin "yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä" (CEP).

c.

Inertialaitteet suuntakulman, ohjaussuunnan tai pohjoisen osoittamista varten, joilla on jokin seuraavista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45 leveysasteessa; tai

2.

Suunniteltu siten, että niillä on 900 g:n tai sitä suurempi iskutaso toimimattomana 1 ms:n tai sitä pidemmän keston ajan.

Huom: I.a ja I.b kohdan parametrejä sovelletaan kaikissa seuraavissa ympäristöolosuhteissa:

1.

Satunnainen syötevärähtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms ensimmäisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestiaika puolitoista tuntia akselia kohti kussakin kolmessa toisiinsa nähden kohtisuoraan olevassa akselissa, kun satunnainen värähtely täyttää seuraavat vaatimukset:

a.

Vakio voiman spektritiheyden (PSD) arvo on 0,04 g2/Hz taajuusvälillä 15–1 000 Hz; ja

b.

PSD vaimenee taajuuden mukana 0,04 g2/Hz stä 0,01 g2/Hz iin taajuusvälillä 1 000–2 000 Hz;

2.

Kallistus ja kääntymisnopeus on vähintään + 2,62 radiaania/s (150 astetta/s); tai

3.

Edellä 1 tai 2 kohdan vastaavien kansallisten standardien mukaisesti

1.

I.b koskee järjestelmiä, joissa inertiasuunnistusjärjestelmä ja muut riippumattomat suunnistuksen apujärjestelmät on rakennettu yhdeksi yksiköksi (yhdistetty) suorituskyvyn parantamiseksi.

2.

‧Todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe‧ (CEP) – Tavanomaisessa ympyräjakelussa, ympyrän säde sisältää 50 prosenttia tehdyistä yksittäisistä mittauksista, tai sellaisen ympyrän säde, jossa on 50 prosentin todennäköisyys sijoittua.

II.

Teodoliittijärjestelmät, joihin sisältyy erityisesti siviilimittaustehtäviin suunniteltuja inertialaitteita, jotka on suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi kuin 6 kaariminuuttia RMS 45:ssä leveysasteessa, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit

III.

Inertia- tai muut laitteet, joissa käytetään 7A001 tai 7A101 kohdassa määriteltyjä kiihtyvyysmittareita, jotka on erityisesti suunniteltu ja kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa käytettäviksi MWD-antureiksi (Measurement While Drilling)

7A003, 7A103

II.B.   TEKNOLOGIA

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 1183/2007 liitteessä I

II.B.001

Teknologia, jota tarvitaan edellä II.A osassa (Tuotteet) lueteltujen tuotteiden kehittämisessä, tuotannossa tai käytössä"

 


LIITE III

”LIITE III

Verkkosivut, joilla on tiedot 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 4 a artiklassa, 5 artiklan 3 kohdassa sekä 6, 8 ja 9 artiklassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 11 a artiklassa, 11 b artiklassa, 13 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja osoite, johon Euroopan komissiolle annettavat ilmoitukset toimitetaan

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite Euroopan komissiolle annettavia ilmoituksia varten:

European Commission

DG External Relations

Directorate A Crisis Platform – Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2 Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

S-posti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: (+32-2) 295 55 85

Faksi: (+32-2) 299 08 73”


LIITE IV

”LIITE VI

Luettelo 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rahoitus- ja luottolaitoksista

Tämän asetuksen 11 a artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut sellaisten rahoitus- ja luottolaitosten 18 artiklan soveltamisalaan kuuluvat konttorit ja tytäryhtiöt, joiden kotipaikka on Iranissa (1)

1.   BANK MELLI IRAN *

Ranska

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-koodi: MELIFRPP

Saksa

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-koodi: MELIDEHH

Yhdistynyt kuningaskunta

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-koodi: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH *

Ranska

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-koodi: SEPBFRPP

Saksa

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-koodi: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-koodi: SEPBITR1

Yhdistynyt kuningaskunta

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-koodi: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Ranska

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-koodi: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Saksa

Hampurin konttori

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-koodi: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurtin konttori

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-koodi: BSIRDEFF

Kreikka

Ateenan konttori

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-koodi: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Yhdistynyt kuningaskunta

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-koodi: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Ranska

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC-koodi: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Yhdistynyt kuningaskunta

Kotipaikka ja pääkonttori

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-koodi: PIBPGB2L

TX: 885426

Tämän asetuksen 11 a artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten 18 artiklan soveltamisalan ulkopuolella olevat konttorit ja tytäryhtiöt, joiden kotipaikka on Iranissa, sekä luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Iranissa ja jotka eivät kuulu 18 artiklan soveltamisalaan, mutta jotka kuuluvat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvaltaan, joiden kotipaikka on Iranissa (2)

1.   BANK MELLI *

Azerbaidžan

Bank Melli Iran Baku Branch, Bakun konttori

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-koodi: MELIAZ22

Irak

No.111—27 Alley—929 District—Arasat street, Baghdad

BIC-koodi: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch, Muscatin konttori

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-koodi: MELIOMR

Kiina

Melli Bank HK (Melli Bank PLC:n konttori)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-koodi: MELIHKHH

Egypti

Edustajan toimisto

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tél.: 2700605 / Fax: 92633

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Aluetoimisto

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC-koodi: MELIAEAD

Abu Dhabin konttori

Post box no. 2656 Katuosoite: Hamdan Street

BIC-koodi: MELIAEADADH

Al Ainin konttori

Post box no. 1888 Katuosoite: Clock Tower, Industrial Road

BIC-koodi: MELIAEADALN

Bur Dubain konttori

Adresse: Post box no. 3093 Katuosoite: Khalid Bin Waleed Street

BIC-koodi: MELIAEADBR2

Dubain pääkonttori

Post box no. 1894 Katuosoite: Beniyas Street

BIC-koodi: MELIAEAD

Fujairahin konttori

Post box no. 248 Katuosoite: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-koodi: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimahin konttori

Post box no. 5270 Katuosoite: Oman Street, Al Nakheel

BIC-koodi: MELIAEADRAK

Sharjahin konttori

Post box no. 459 Katuosoite: Al Burj Street

BIC-koodi: MELIAEADSHJ

Venäjän federaatio

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-koodi: MELIRUMM

Japani

Edustajan toimisto

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tél.: 332162631. Fax (3)32162638. Télex: J296687

2.   BANK MELLAT

Etelä-Korea

Soulin konttori

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC-koodi: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turkki

Istanbulin konttori

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-koodi: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankaran konttori

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-koodi: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmirin konttori

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-koodi: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Jerevanin konttori

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-koodi: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Dubain konttori

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-koodi: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Aluetoimisto

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-koodi: BSIRLBBE

Beirutin pääkonttori

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC-koodi: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeirin konttori

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-koodi: BSIRLBBE

Baalbakin konttori

NO . 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-koodi: BSIRLBBE

Borj al Barajnehin konttori

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

BIC-koodi: BSIRLBBE

Saidan konttori

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-koodi: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-koodi: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Dohan konttori

NO . 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-koodi: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Dubain aluetoimisto

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazarin konttori

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubain konttori

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajmanin konttori

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed -kadun konttori

Shaykh Road, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX : 45456 SADERBANK

Abu Dhabin konttori

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Einin konttori

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjahin konttori

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Bahrainin konttori

106 Government Road ; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

Télex : 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-koodi: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-koodi: BTEJTJ22XXX

TX : 201135 BTDIR TJ

Kiina

Kiinan edustajan toimisto

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (tunnetaan myös nimellä Aryan Bank)

Afganistan

Pääkonttori

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-koodi: AFABAFKA

Haratin konttori

NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-koodi: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC-koodi: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-koodi: IDUNVECAXXX”


(1)  Lisäksi asteriskilla (*) merkittyjen yhteisöjen omaisuus jäädytetään yhteisen kannan 2007/140/YUTP 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

(2)  Katso alaviite 1.


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1111/2008,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1112/2008,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2008,

tiettyjen naudanlihasäilykkeiden vientituen soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1731/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (2) säädetään tarvittavista toimenpiteistä ja edellytyksistä sen takaamiseksi, että vientitukiedellytykset täyttävät säilykkeet valmistetaan yksinomaan naudanlihasta ja että tämä liha on peräisin yhteisöstä.

(2)

On käynyt ilmi, että asetuksella (EY) N:o 1731/2006 käyttöön otetut, lihan tulliviranomaisille esittämistä koskevat rajoitukset aiheuttavat kyseisille toimijoille tarpeettomia käytännön ongelmia. Lisäksi asetuksella käyttöön otetut, vientimuodollisuuksien täyttämistä koskevat rajoitukset monimutkaistavat tulliviranomaisten tehtäviä niissä jäsenvaltioissa, joissa jo käytetään sähköisiä tullijärjestelmiä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1731/2006 täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi yksinkertaistettava lihan tulliviranomaisille esittämistä ja vientimuodollisuuksia koskevia edellytyksiä ja varmistettava samalla, että tulliviranomaisten valvonta on tehokasta ja avointa.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1731/2006 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1731/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Liha on pakattava ja merkittävä siten, että se voidaan helposti tunnistaa ja yhdistää sen mukana olevaan ilmoitukseen.”

2)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Toimijoiden on merkittävä tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen / tarkoitettujen ilmoitusten viitenumero sekä kuhunkin ilmoitukseen liittyvien vietyjen säilykkeiden määrät ja tunnistetiedot asetuksen (EY) N:o 800/1999 5 artiklassa tarkoitettuun vienti-ilmoitukseen / tarkoitettuihin vienti-ilmoituksiin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12.


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1113/2008,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2008,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIII a ja b

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2008.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2008 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2008 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Näiltä aluksilta kielletään kyseisen pyydetyn kannan aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1.


LIITE

Nro

55/T&Q

Jäsenvaltio

ESP

Kanta

SOL/8AB.

Laji

Meriantura (Solea solea)

Alue

VIII a ja b

Päivämäärä

2.9.2008


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1114/2008,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2008,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla IIIa, IIIb (EY:n vedet), IIIc ja IIId

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2008.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2008 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2008 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kielletään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, uudelleenlastaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1.


LIITE

Nro

56/T&Q

Jäsenvaltio

SWE

Kanta

SOL/3A/BCD

Laji

Meriantura (Solea solea)

Alue

IIIa, IIIb (EY:n vedet), IIIc ja IIId

Päivämäärä

22.9.2008


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/36


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2008,

hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6631)

(2008/840/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksossa olevassa luettelossa mainitaan Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis (Thomson). Tuoreissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että nuo kaksi nimitystä tarkoittavat itse asiassa yhtä ainoaa haitallisen organismin lajia. Tässä päätöksessä on näin ollen asianmukaista käyttää yhtä ainoaa tarkistettua tieteellistä nimitystä Anoplophora chinensis (Forster) organismeista, joista käytetään kyseisessä liitteessä nimityksiä Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Direktiivin 2000/29/EY mukaan jäsenvaltio, joka katsoo kyseisen direktiivin liitteeseen I tai II kuuluvan tai kuulumattoman haitallisen organismin olevan vaarassa kulkeutua alueelleen tai levitä siellä, voi toteuttaa kyseiseltä vaaralta suojautumiseen tarvittavia väliaikaisia lisätoimenpiteitä.

(3)

Koska Anoplophora chinensis (Forster) -organismia esiintyy Lombardian alueella Italiassa useissa isäntäkasveissa, Italia ilmoitti 23 päivänä marraskuuta 2007 komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttaneensa 9 päivänä marraskuuta 2007 lisätoimenpiteitä estääkseen sen, että kyseistä organismia saapuu sen alueelle lisää ja leviää siellä.

(4)

Koska Anoplophora chinensis (Forster) -organismia on löytynyt useista isäntäkasveista Alankomaissa, komissiolle ja muille jäsenvaltioille ilmoitettiin 21 päivänä tammikuuta 2008 tämän organismin hävittämiseksi Alankomaissa toteutetuista toimenpiteistä.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) -organismia on vastikään löydetty useista lähetyksistä, jotka ovat sisältäneet kolmansista maista peräisin olevia istutettaviksi tarkoitettuja Acer-lajien kasveja. Tällä hetkellä kolmansista maista tai yhteisöstä peräisin olevia Acer-lajien kasveja tai muita taudille altteimpiin isäntäkasveihin kuuluvia kasveja eivät koske mitkään erityiset vaatimukset tämän haitallisen organismin osalta.

(6)

Alankomaat julkaisi vuonna 2008 Anoplophora chinensis (Forster) organismia koskevan tuholaisriskianalyysin, jossa todettiin, että organismin pysyvä asettuminen yhteisöön on erittäin todennäköistä ja että useille isäntäkasveille voi aiheutua huomattavaa taloudellista vahinkoa.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen toteuttaa hätätoimenpiteet Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi. Toimenpiteitä olisi sovellettava mitä tahansa alkuperää oleviin kasveihin, jäljempänä ’mainitut kasvit’, joiden tiedetään olevan Anoplophora chinensis (Forster) -organismin isäntäkasveja ja joiden saastuntariski on suurin.

(8)

Olisi määriteltävä toimenpiteet mainittujen kasvien tuontia varten niiden kolmansissa maissa tapahtuvan tuotannon ja yhteisöön saapumisen yhteydessä tehtävien tarkastusten osalta. Lisäksi olisi määriteltävät toimenpiteet sellaisilta yhteisön alueilta peräisin olevien mainittujen kasvien tuotantoa, siirtämistä ja valvontaa varten, joilla Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen on vahvistettu.

(9)

Olisi vahvistettava yksityiskohtaiset toimenpiteet niillä yhteisön alueilla, joilla Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen on vahvistettu, eli saastuneilla vyöhykkeillä. Noilla vyöhykkeillä olisi sovellettava asianmukaisia toimenpiteitä organismin hävittämiseksi ja sen esiintymisen seuraamiseksi tiiviisti. Näitä alueita ympäröivillä alueilla eli puskurivyöhykkeillä olisi tiiviisti seurattava organismin esiintymistä. Jos organismia havaitaan yhteisössä sijaitsevalla alueella ensimmäisen kerran, kyseisen puskurivyöhykkeen kokoa voitaisiin pienentää rajallisen leviämisriskin ottamiseksi paremmin huomioon.

(10)

Kaikissa jäsenvaltioissa olisi tutkittava isäntäkasveista sitä, esiintyykö niissä Anoplophora chinensis (Forster) -organismia vai onko se edelleen pysynyt poissa.

(11)

Toimenpiteitä on aiheellista tarkastella uudelleen 31 päivään toukokuuta 2009 mennessä ottaen huomioon se, miten yhden kasvukauden jälkeen on saatavilla jäsenvaltioiden hätätoimenpiteiden nojalla maahantuoduille ja yhteisössä siirretyille mainituille kasveille suorittamien virallisten tutkimusten ja tarkastusten tuloksia.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa mukautettava lainsäädäntöään tämän päätöksen mukaiseksi.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’mainituilla kasveilla’ tarkoitetaan seuraavia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. ja Ulmus spp., siemeniä lukuun ottamatta;

b)

’tuotantopaikalla’ tarkoitetaan tuotantopaikkaa siten kuin se määritellään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa kansainvälisessä standardissa nro 5 (2).

2 artikla

Mainittujen kasvien tuonti

Sellaisista kolmansista maista, joissa Anoplophora chinensis (Forster) -organismia tiedetään esiintyvän, maahantuotuja mainittuja kasveja saa tuoda yhteisöön vain, jos

a)

ne ovat liitteessä I olevan I jakson 1 kohdassa vahvistettujen erityisten tuontivaatimusten mukaisia;

b)

vastuussa oleva virallinen elin tarkastaa yhteisöön tuonnin yhteydessä tämän päätöksen liitteessä I olevan I jakson 2 kohdan mukaisesti, esiintyykö niissä Anoplophora chinensis (Forster) -organismia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 1 kohdan soveltamista, eikä merkkejä kyseisestä organismista löydy.

3 artikla

Mainittujen kasvien siirtäminen yhteisössä

Mainittuja kasveja, jotka ovat peräisin 5 artiklan mukaisesti yhteisöön perustetuilta rajatuilta alueilta, saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan II jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittuja kasveja, jotka on tuotu 2 artiklan mukaisesti kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän Anoplophora chinensis (Forster) -organismia, saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä I olevan II jakson 2 kohdassa asetetut edellytykset.

4 artikla

Tutkimukset

Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain alueellaan virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen varalta tai saadakseen näyttöä organismin aiheuttamasta isäntäkasvien saastumisesta alueellaan.

Tutkimusten tulokset ja tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitettujen rajattujen alueiden luettelo ja määrittely on annettava tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain 30 päivään huhtikuuta mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

5 artikla

Rajatut alueet

Kun 4 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset vahvistavat Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen alueella tai kyseisen organismin esiintymisestä saadaan näyttöä muulla tavoin, jäsenvaltioiden on liitteessä II olevan 1 jakson mukaisesti määritettävä rajatut alueet, joiden on muodostuttava saastuneesta vyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava virallisia toimenpiteitä rajatuilla alueilla liitteessä II olevan 2 jakson mukaisesti.

6 artikla

Direktiivin noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet päätöksen noudattamiseksi ja tarvittaessa mukautettava Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2009.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5. Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.


LIITE I

2 JA 3 ARTIKLASSA TARKOITETUT HÄTÄTOIMENPITEET

I   Tuontia koskevat erityisvaatimukset

(1)

Rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa (9, 16, 18) ja liitteessä IV olevan A osan I jaksossa (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) olevien säännösten soveltamista, sellaisista kolmansista maista peräisin olevien mainittujen kasvien, joissa Anoplophora chinensis (Forster) -organismia tiedetään esiintyvän, mukana on oltava kyseisen direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”lisäilmoitus” todetaan, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut kasvintuhoojista vapaaksi asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojista vapaan alueen nimi; tai

b)

kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tuotantopaikassa, joka on vahvistettu Anoplophora chinensis (Forster) -organismista vapaaksi kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja

i)

joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma; ja

ii)

jossa on vuosittain tehty kaksi virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina Anoplophora chinensis (Forster) -organismin merkkien varalta, eikä organismista ole havaittu mitään merkkejä; ja

iii)

jossa kasvit on kasvatettu paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä ja jonka ympärillä on vähintään kahden kilometrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen tai merkkien varalta. Jos löytyy merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, toteutetaan välittömästi hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi; ja

iv)

jossa välittömästi ennen vientiä kasvilähetyksille tehdään virallisesti huolellinen tarkastus Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen varalta; tämä koskee erityisesti kasvien juuria ja varsia. Tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä destruktiivinen näytteenottomenetelmä.

(2)

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tuodut mainitut kasvit on tarkastettava huolellisesti maahantulopaikassa tai määräpaikassa, jotka on vahvistettu komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti. Käytetyillä tarkastusmenetelmillä on varmistettava, että kaikki merkit Anoplophora chinensis (Forster) -organismista havaitaan erityisesti kasvien juurissa ja varsissa. Tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä destruktiivinen näytteenottomenetelmä.

II   Siirtoja koskevat edellytykset

(1)

Yhteisössä sijaitsevilta rajatuilta alueilta peräisin olevia mainittuja kasveja saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (2) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos niitä on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtämistä tuotantopaikassa,

i)

joka on rekisteröity komission direktiivin 92/90/ETY (3) mukaisesti; ja

ii)

jossa on vuosittain tehty kaksi virallista huolellista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina Anoplophora chinensis (Forster) -organismin varalta, eikä organismista ole havaittu mitään merkkejä; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä destruktiivinen näytteenottomenetelmä, ja

iii)

jossa kasvit on sijoitettu paikkaan,

joka on fyysisesti täysin suojattu Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumiselta; tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä ja jonka ympärillä on vähintään kahden kilometrin säteelle saastuneen vyöhykkeen rajojen ulkopuolelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen tai merkkien varalta. Jos löytyy merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, toteutetaan välittömästi hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi.

(2)

Sellaisista kolmansista maista tuotuja mainittuja kasveja, joissa Anoplophora chinensis (Forster) -organismia tiedetään esiintyvän I jakson mukaisesti, saa siirtää yhteisössä ainoastaan, jos niiden mukana on 1 kohdassa tarkoitettu kasvipassi.


(1)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38.


LIITE II

5 ARTIKLASSA TARKOITETUT HÄTÄTOIMENPITEET

1.   Rajattujen alueiden muodostaminen

a)

Tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitettujen rajattujen alueiden on muodostuttava seuraavista osista:

i)

saastunut vyöhyke, jolla Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen on vahvistettu ja johon sisältyvät kaikki kasvit, joissa on Anoplophora chinensis (Forster) -organismin aiheuttamia oireita, sekä tarvittaessa kaikki samaan istutuserään kuuluvat kasvit,

ii)

puskurivyöhyke, jonka raja ulottuu vähintään kaksi kilometriä saastuneen vyöhykkeen rajaa edemmäs.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen vyöhykkeiden täsmällisen määrittelyn on perustuttava luotettaviin tieteellisiin periaatteisiin, Anoplophora chinensis (Forster) -organismin biologiaan, saastumisasteeseen, mainittujen kasvien levinneisyyteen kyseisellä alueella sekä näyttöön haitallisen organismin asettumisesta. Jos organismia havaitaan alueella ensimmäisen kerran – ja kun on tehty määrittelytutkimus – puskurivyöhykettä voidaan pienentää siten, että se ulottuu kuitenkin vähintään kilometrin etäisyydelle saastuneen vyöhykkeen rajan ulkopuolella.

c)

Jos Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintyminen varmistuu saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella, rajattujen alueiden määrittelyä on muutettava vastaavasti tai on välittömästi toteutettava hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi.

d)

Jos Anoplophora chinensis (Forster) -organismia ei 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vuositutkimusten perusteella havaita rajatulla alueella neljän vuoden aikana, alue lakkaa olemasta eikä 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä enää sovelleta.

2.   Toimenpiteet rajatuilla alueilla

Rajatuilla alueilla toteutettaviin 5 artiklassa tarkoitettuihin virallisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä vähintään seuraavaa:

a)

saastuneella vyöhykkeellä vuosittain ennen 30 päivää huhtikuuta asianmukaiset Anoplophora chinensis (Forster) -organismin hävittämiseen tähtäävät toimenpiteet, mukaan luettuina saastuneiden kasvien ja niiden kasvien hakkuu ja hävittäminen, joissa on merkkejä Anoplophora chinensis (Forster) -organismista, juuret mukaan luettuina;

b)

saastuneella vyöhykkeellä ja puskurivyöhykkeellä asianmukaisina ajankohtina tiivis Anoplophora chinensis (Forster) -organismin esiintymisen seuranta vuosittain organismin isäntäkasveille tehdyissä tarkastuksissa.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/42


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2008/841/YOS,

tehty 24 päivänä lokakuuta 2008,

järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan, 31 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Haagin ohjelman tavoitteena on parantaa unionin ja jäsenvaltioiden yhteistä kykyä muun muassa torjua järjestäytynyttä rajat ylittävää rikollisuutta. Tämä tavoite on määrä saavuttaa muun muassa lainsäädäntöä lähentämällä. Tarvitaan tiiviimpää Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan torjua rikollisjärjestöjen aiheuttamat vaarat ja niiden leviäminen sekä vastata tehokkaasti kansalaisten odotuksiin ja jäsenvaltioiden tarpeisiin. Brysselissä 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 14 kohdassa todetaan tältä osin Euroopan kansalaisten odottavan, että samalla kun Euroopan unioni takaa perusvapauksien ja -oikeuksien kunnioittamisen, se myös omaksuu tehokkaamman yhteisen lähestymistavan rajat ylittäviin ongelmiin, kuten järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

(2)

Komissio arvioi toimien toteuttamisesta terrorismin ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen torjumisen alalla 29 päivänä maaliskuuta 2004 antamassaan tiedonannossa, että Euroopan unionissa olevia järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevia voimavaroja olisi tehostettava, ja totesi laativansa puitepäätöksen, jolla korvataan rikollisjärjestöön osallistumisen kriminalisoinnista Euroopan unionin jäsenvaltioissa 21 päivänä joulukuuta 1998 hyväksytty yhteinen toiminta 98/733/YOS (2).

(3)

Haagin ohjelman kohdassa 3.3.2 todetaan, että aineellisen rikosoikeuden lähentäminen helpottaa tuomioiden ja oikeudellisten päätösten vastavuoroista tunnustamista sekä rikosasioita koskevaa poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä sekä koskee rajat ylittävän, erityisen vakavan rikollisuuden eri aloja, ja että etusija olisi annettava perussopimuksissa erityisesti mainituille rikollisuuden aloille. Rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyvien rikosten määritelmiä olisi sen vuoksi lähennettävä kaikissa jäsenvaltioissa. Näin ollen tämän puitepäätöksen soveltamisalaan olisi kuuluttava ne rikokset, jotka ovat rikollisjärjestöille tunnusomaisia. Lisäksi siinä olisi säädettävä rikoksiin syyllistyneiden tai niiden tekemisestä vastuussa oleviin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin kohdistuvien sellaisten seuraamusten määräämisestä, jotka ovat oikeassa suhteessa tehtyjen rikosten vakavuuteen.

(4)

Velvoitteet, jotka aiheutuvat 2 artiklan a alakohdasta, eivät saisi rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta luokitella rikollisjärjestöiksi muitakin ryhmiä, esimerkiksi sellaisia, joiden tarkoituksena ei ole saada taloudellista tai muuta aineellista hyötyä.

(5)

Velvoitteet, jotka aiheutuvat 2 artiklan a alakohdasta, eivät saisi rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta tulkita ilmaisua ”rikollinen toiminta” siten, että se merkitsee varsinaisten tekojen suorittamista.

(6)

Euroopan unionin olisi täydennettävä kansainvälisten järjestöjen tekemää merkittävää työtä, johon kuuluu muun muassa Yhdistyneissä Kansakunnissa tehty kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus, jäljempänä ’Palermon yleissopimus’, joka on yhteisön puolesta tehty neuvoston päätöksellä 2004/579/EY (3).

(7)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän puitepäätöksen tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden johdosta saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, sellaisena kuin sitä on sovellettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan toisen kohdassa. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(8)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 6 ja 49 artiklassa tunnustettuja periaatteita. Minkään tämän puitepäätökseen sisältyvän tarkoituksena ei ole rajoittaa tai estää kansallisia määräyksiä, jotka koskevat perusoikeuksia ja -vapauksia, kuten oikeusturvaa, lakko-oikeutta, kokoontumisvapautta, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta, sananvapautta, mukaan lukien oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa turvaamiseksi, sekä niihin liittyvää oikeutta osoittaa mieltään.

(9)

Yhteinen toiminta 98/733/YOS olisi siten kumottava,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tätä puitepäätöstä sovellettaessa tarkoitetaan

1)

’rikollisjärjestöllä’ rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka on ollut olemassa jonkin aikaa ja joka koostuu useammasta kuin kahdesta henkilöstä, jotka toimivat yhdessä tehdäkseen rikoksia, joista voi enimmillään seurata vähintään neljän vuoden pituinen tai sitä ankarampi vankeusrangaistus tai vapaudenriiston käsittävä turvaamistoimenpide, saadakseen niistä suoraan tai välillisesti taloudellista tai muuta aineellista hyötyä;

2)

’rakenteeltaan jäsentyneellä yhteenliittymällä’ yhteenliittymää, jota ei ole satunnaisesti muodostettu rikoksen välitöntä tekemistä varten, jonka jäsenillä ei tarvitse olla nimenomaisesti määriteltyjä tehtäviä, jonka jäsenyyden ei tarvitse olla jatkuvaa ja jolla ei tarvitse olla kehittynyttä rakennetta.

2 artikla

Rikollisjärjestön toimintaan osallistumiseen liittyvät rikokset

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toinen tai molemmat seuraavan tyyppisistä rikollisjärjestöön liittyvistä menettelyistä säädetään rangaistavaksi:

a)

sellaisen henkilön menettely, joka tahallisesti ja tietoisena joko rikollisjärjestön tavoitteesta ja yleisestä toiminnasta tai sen aikomuksesta tehdä kyseessä olevat rikokset, osallistuu aktiivisesti järjestön rikolliseen toimintaan, esimerkiksi tietojen tai välineiden tai uusien jäsenten hankintaan sekä sen toiminnan kaikenlaiseen rahoittamiseen, tietoisena siitä, että tällainen osallistuminen edistää järjestön rikollisen toiminnan toteutumista;

b)

sellaisen henkilön menettely, joka käsittää yhden tai useamman henkilön kanssa tehtävän sopimuksen toiminnasta, joka toteutuessaan johtaisi 1 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekemiseen, silloinkin kun tämä henkilö ei osallistu toiminnan varsinaiseen suorittamiseen.

3 artikla

Seuraamukset

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

a)

2 artiklan a alakohdassa tarkoitetusta rikoksesta voidaan määrätä vapausrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdesta viiteen vuotta; tai

b)

2 artiklan b alakohdassa tarkoitetusta rikoksesta voidaan määrätä vapausrangaistus, jonka enimmäiskesto on sama kuin sopimuksen kohteena olevasta rikoksesta määrättävä, tai vapausrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kahdesta viiteen vuotta.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sitä seikkaa, että 2 artiklassa tarkoitetut, kyseisen jäsenvaltion määrittelemät rikokset on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa, voidaan pitää koventamisperusteena.

4 artikla

Erityiset olosuhteet

Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitettuja rangaistuksia voidaan lieventää tai että rikoksentekijä voidaan jättää rangaistukseen tuomitsematta, jos hän esimerkiksi:

a)

sanoutuu irti rikollisesta toiminnasta; ja

b)

antaa hallinto- tai oikeusviranomaisille tietoja, joita nämä eivät olisi muutoin voineet saada ja joiden ansiosta nämä voivat:

i)

estää rikoksen vaikutukset tai lieventää niitä;

ii)

tunnistaa tai tuoda oikeuden eteen muut rikoksentekijät;

iii)

löytää todisteita;

iv)

riistää rikollisjärjestöltä laittomat varat tai sen rikollisesta toiminnasta saaman hyödyn; tai

v)

estää muiden 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekemisen.

5 artikla

Oikeushenkilön vastuu

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen 2 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, jotka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jonka johtava asema oikeushenkilössä perustuu:

a)

valtaan edustaa oikeushenkilöä;

b)

valtuuksiin tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta; tai

c)

valtuuksiin harjoittaa valvontaa oikeushenkilön sisällä.

2.   Kunkin jäsenvaltion on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on laiminlyönyt ohjaus- tai valvontatehtävänsä siten, että kyseisen henkilön alaisena toimiva henkilö on voinut syyllistyä 2 artiklassa tarkoitettuun rikokseen oikeushenkilön hyväksi.

3.   Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään oikeushenkilön vastuusta, ei rajoita rikosoikeudellisten menettelyjen soveltamista sellaisia luonnollisia henkilöitä vastaan, jotka ovat tekijöitä, avunantajia tai yllyttäjiä jossakin 2 artiklassa tarkoitetussa rikoksessa.

4.   Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan ’oikeushenkilöllä’ mitä tahansa yhteisöä, jolla on oikeushenkilön asema sovellettavan lain nojalla, lukuun ottamatta valtioita tai julkisia elimiä niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

6 artikla

Oikeushenkilöihin kohdistuvat seuraamukset

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 5 artiklan 1 kohdan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joihin kuuluvat rikosoikeudelliset tai muut sakot ja joihin voi kuulua myös muita seuraamuksia, kuten:

a)

oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin etuisuuksiin tai tukiin;

b)

väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa;

c)

tuomioistuimen valvontaan asettaminen;

d)

tuomioistuimen määräys purkaa oikeushenkilö;

e)

rikoksen tekemiseen käytettyjen laitosten sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 5 artiklan 2 kohdan nojalla vastuussa olevaksi todettua oikeushenkilöä voidaan rangaista tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin tai toimenpitein.

7 artikla

Tuomiovalta ja syytetoimien yhteensovittaminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen tuomiovalta kattaa ainakin ne tapaukset, joissa jokin 2 artiklassa tarkoitettu rikos:

a)

on tehty kokonaan tai osittain sen alueella, riippumatta siitä, mihin rikollisjärjestö on sijoittunut tai missä se harjoittaa rikollista toimintaansa;

b)

rikoksen on tehnyt asianomaisen jäsenvaltion kansalainen; tai

c)

rikos on tehty kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta tai soveltaa ainoastaan erityistapauksissa tai -olosuhteissa b ja c alakohdassa olevia tuomiovaltaa koskevia sääntöjä, jos 2 artiklassa tarkoitetut rikokset on tehty sen alueen ulkopuolella.

2.   Jos jokin 2 artiklassa tarkoitettu rikos kuuluu useamman jäsenvaltion tuomiovaltaan ja mikä tahansa näistä valtioista voi pätevästi ryhtyä syytetoimiin samojen tosiseikkojen perusteella, asianomaisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen, mikä niistä ryhtyy syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan, pyrkien mahdollisuuksien mukaan keskittämään syytetoimet yhteen jäsenvaltioon. Tätä varten jäsenvaltiot voivat käyttää Eurojustia tai mitä tahansa muuta Euroopan unionin alueelle sijoittautunutta elintä tai järjestelyä oikeusviranomaistensa välisen yhteistyön helpottamiseksi ja niiden toimien yhteensovittamiseksi. Erityisesti on otettava huomioon seuraavat näkökohdat:

a)

jäsenvaltio, jonka alueella teko on tehty;

b)

jäsenvaltio, jonka kansalainen tekijä on tai jossa hän asuu;

c)

jäsenvaltio, josta uhrit ovat peräisin;

d)

jäsenvaltio, jonka alueelta tekijä on tavoitettu.

3.   Jäsenvaltion, joka ei lainsäädäntönsä nojalla toistaiseksi luovuta omia kansalaisiaan, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen tuomiovaltansa 2 artiklassa tarkoitettuun tekoon ja ryhtyäkseen tarvittaessa sitä koskeviin syytetoimiin, kun teon on suorittanut kyseisen jäsenvaltion kansalainen sen alueen ulkopuolella.

4.   Tämä artikla ei estä käyttämästä rikosoikeudellista tuomiovaltaa, joka perustuu jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön.

8 artikla

Uhrien ilmoitusta tai syytettä koskevan vaatimuksen puuttuminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai syytteeseenpano ei edellytä rikoksen uhrin ilmoitusta tai syytettä ainakaan silloin kun teot on tehty kyseisen jäsenvaltion alueella.

9 artikla

Voimassa olevien säännösten kumoaminen

Kumotaan yhteinen toiminta 98/733/YOS.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla annetuissa säädöksissä olevia viittauksia yhteisessä toiminnassa 98/733/YOS tarkoitettuun rikollisjärjestöön osallistumiseen pidetään viittauksina tässä puitepäätöksessä tarkoitettuun rikollisjärjestöön osallistumiseen.

10 artikla

Täytäntöönpano ja kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen säännösten noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ennen 11 päivää toukokuuta 2010.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle ennen 11 päivää toukokuuta 2010 kirjallisina ne säännökset, joilla jäsenvaltioiden tästä puitepäätöksestä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näihin tietoihin perustuvan kertomuksen ja komission kirjallisen kertomuksen perusteella neuvosto arvioi ennen 11 päivää marraskuuta 2012, missä määrin jäsenvaltiot ovat noudattaneet tämän puitepäätöksen säännöksiä.

11 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä puitepäätöstä sovelletaan Gibraltariin.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä lokakuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Muun kuin pakollisen kuulemisen johdosta annettu lausunto (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 351, 29.12.1998, s. 1.

(3)  EUVL L 261, 6.8.2004, s. 69.


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/842/YUTP,

tehty 10 päivänä marraskuuta 2008,

Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP liitteiden III ja IV muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon yhteisen kannan 2007/140/YUTP (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/140/YUTP, jolla pantiin täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1737 (2006).

(2)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä elokuuta 2008 Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta yhteisen kannan 2008/652/YUTP (2), jolla pantiin täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1803 (2008).

(3)

Yhteisessä kannassa 2008/652/YUTP kehotetaan jäsenvaltioita muun muassa tarkkailemaan lainkäyttövaltaansa kuuluvien rahoituslaitosten toimia kaikkien pankkien kanssa, joiden kotipaikka on Iranissa, sekä tällaisten pankkien ulkomailla olevien konttoreiden ja tytäryhtiöiden kanssa sen välttämiseksi, että tällaiset toimet edistäisivät joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavaa ydinalan toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.

(4)

Neuvosto on määrittänyt niiden pankkien, joiden kotipaikka on Iranissa, ulkomailla olevat konttorit ja tytäryhtiöt, joihin sovelletaan yhteistä kantaa 2008/652/YUTP. On pantava merkille, että osa kyseisistä yksiköistä on varojen jäädyttämisen kohteena yhteisen kannan 2007/140/YUTP 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

(5)

Sen seurauksena on muutettava yhteisen kannan 2007/140/YUTP liitteitä III ja IV,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan yhteisen kannan 2007/140/YUTP liitteet III ja IV tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  EUVL L 213, 8.8.2008, s. 58.


LIITE

LIITE III

Jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvat sellaisten 3 b artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen pankkien konttorit ja tytäryhtiöt, joiden kotipaikka on Iranissa (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Ranska

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-koodi: MELIFRPP

Saksa

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-koodi: MELIDEHH

Yhdistynyt kuningaskunta

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-koodi: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Ranska

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-koodi: SEPBFRPP

Saksa

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-koodi: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-koodi: SEPBITR1

Yhdistynyt kuningaskunta

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-koodi: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Ranska

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-koodi: BSIRFRPP

TÉLEX: 220287 SADER A / SADER B

Saksa

Hampurin konttori

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-koodi: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurtin konttori

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-koodi: BSIRDEFF

Kreikka

Ateenan konttori

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-koodi: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Yhdistynyt kuningaskunta

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-koodi: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Ranska

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC-koodi: BTEJFRPP

TÉLEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Yhdistynyt kuningaskunta

Kotipaikka ja pääkonttori

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-koodi: PIBPGB2L

TX: 885426

LIITE IV

Jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat sellaisten pankkien konttorit ja tytäryhtiöt, joiden kotipaikka on Iranissa, sekä rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Iranissa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, mutta joita valvovat 3 b artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut henkilöt ja yhteisöt, joiden kotipaikka on Iranissa (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaidžan

Bank Melli Iran Baku Branch, Bakun konttori

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-koodi: MELIAZ22

Irak

No.111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

BIC-koodi: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch, Muscatin konttori

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-koodi: MELIOMR

Kiina

Melli Bank HK (Melli Bank PLC:n tytäryhtiö)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-koodi: MELIHKHH

Egypti

Edustajan toimisto

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tél.: 2700605 / Fax: 92633

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Aluetoimisto

P.O. Box:1894, Dubai

BIC-koodi: MELIAEAD

Abu Dhabin konttori

Post box no. 2656 Katuosoite: Hamdan Street

BIC-koodi: MELIAEADADH

Al Ainin konttori

Post box no. 1888 Katuosoite: Clock Tower, Industrial Road

BIC-koodi: MELIAEADALN

Bur Dubain konttori

Adresse: Post box no. 3093 Katuosoite: Khalid Bin Waleed Street

BIC-koodi: MELIAEADBR2

Dubain pääkonttori

Post box no. 1894 Katuosoite: Beniyas Street

BIC-koodi: MELIAEAD

Fujairahin konttori

Post box no. 248 Katuosoite: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-koodi: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimahin konttori

Post box no. 5270 Katuosoite: Oman Street, Al Nakheel

BIC-koodi: MELIAEADRAK

Sharjahin konttori

Post box no. 459 Katuosoite: Al Burj Street

BIC-koodi: MELIAEADSHJ

Venäjän federaatio

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-koodi: MELIRUMM

Japani

Edustajan toimisto

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tél.: 332162631. Fax (3)32162638. Télex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Etelä-Korea

Soulin konttori

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC-koodi: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turkki

Istanbulin konttori

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-koodi: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankaran konttori

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-koodi: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmirin konttori

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-koodi: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Jerevanin konttori

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-koodi: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Dubain konttori

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-koodi: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Aluetoimisto

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-koodi: BSIRLBBE

Beirutin pääkonttori

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC-koodi: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeirin konttori

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-koodi: BSIRLBBE

Baalbakin konttori

NO . 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-koodi: BSIRLBBE

Borj al Barajnehin konttori

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-koodi: BSIRLBBE

Saidan konttori

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-koodi: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-koodi: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Dohan konttori

NO . 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-koodi: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Dubain aluetoimisto

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazarin konttori

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubain konttori

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajmanin konttori

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed -kadun konttori

Shaykh Road, Dubai

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX : 45456 SADERBANK

Abu Dhabin konttori

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Einin konttori

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjahin konttori

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-koodi: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Bahrainin konttori

106 Government Road ; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

Télex : 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-koodi: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-koodi: BTEJTJ22XXX

TX : 201135 BTDIR TJ

Kiina

Kiinan edustajan toimisto

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (tunnetaan myös nimellä Aryan Bank)

Afganistan

Pääkonttori

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-koodi: AFABAFKA

Haratin konttori

NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-koodi: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC-koodi: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-koodi: IDUNVECAXXX


(1)  Asteriskilla (*) merkityt yksiköt ovat lisäksi varojen jäädyttämisen kohteena yhteisen kannan 2007/140/YUTP 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

(2)  Asteriskilla (*) merkityt yksiköt ovat lisäksi varojen jäädyttämisen kohteena yhteisen kannan 2007/140/YUTP 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/55


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/843/YUTP,

tehty 10 päivänä marraskuuta 2008,

Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/734/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä marraskuuta 2007 yhteisen kannan 2007/734/YUTP Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1).

(2)

Neuvosto ilmaisi 13. lokakuuta 2008 antamissaan päätelmissä tyytyväisyytensä siihen, että Uzbekistan on edistynyt vuoden aikana oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien noudattamisessa. Se kannusti Uzbekistania edistämään edelleen ihmisoikeuksia, demokratisoitumista ja oikeusvaltioperiaatetta ja ilmaisi tyytyväisyytensä myös siihen, että Uzbekistan on sitoutunut käsittelemään Euroopan unionin kanssa useita ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Neuvosto päätti olla uusimatta oleskelukieltoja, jotka koskivat tiettyjä yhteisessä kannassa 2007/734/YUTP mainittuja henkilöitä.

(3)

Neuvosto on kuitenkin todennut olevansa edelleen huolestunut Uzbekistanin ihmisoikeustilanteesta useilla aloilla ja on kehottanut maan viranomaisia täyttämään täysimääräisesti tähän asiaan liittyvät kansainväliset velvoitteensa. Tässä tilanteessa neuvosto katsoo, että yhteisessä kannassa 2007/734/YUTP määrättyä aseidenvientikieltoa olisi jatkettava 12 kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Jatketaan yhteisen kannan 2007/734/YUTP voimassaoloa 13 päivään marraskuuta 2009.

2 artikla

Kumotaan yhteisen kannan 2007/734/YUTP 3 ja 4 artikla sekä liite II.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 295, 14.11.2007, s. 34.


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/56


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/844/YUTP,

hyväksytty 10 päivänä marraskuuta 2008,

Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2006/276/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä huhtikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/276/YUTP Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2004/661/YUTP kumoamisesta (1).

(2)

Neuvosto päätti 13 päivänä lokakuuta 2008, että yhteisen kannan 2006/276/YUTP mukaisten rajoittavien toimenpiteiden soveltamista olisi jatkettava 12 kuukaudella. Valko-Venäjän viranomaisten kanssa käytävän vuoropuhelun kannustamiseksi sekä demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamista koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi neuvosto päätti myös, että tiettyjä Valko-Venäjän vastuuhenkilöitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka olivat osallisina vuosina 1999 ja 2000 sattuneissa katoamistapauksissa sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa, koskevia oleskelukieltoja ei sovelleta kuuden kuukauden määräaikana, jota voidaan jatkaa.

(3)

Edellä mainitun kuuden kuukauden määräajan päättyessä neuvosto tarkastelee uudelleen Valko-Venäjän tilannetta ja arvioi, ovatko Valko-Venäjän viranomaiset edistyneet vaalilain uudistamisessa sen saattamiseksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puitteissa tehtyjen sitoumusten ja muiden demokraattisia vaaleja koskevien kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi. Neuvosto arvioi myös muita konkreettisia toimia demokraattisten arvojen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä kokoontumisvapaus ja poliittinen yhdistymisvapaus, ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen tehostamiseksi. Neuvosto voi tarvittaessa päättää soveltaa oleskelukieltoja aiemmin sen mukaan, miten Valko-Venäjän viranomaiset ovat toimineet demokratian ja ihmisoikeuksien alalla.

(4)

Neuvoston 7 päivänä huhtikuuta 2008 hyväksytty yhteinen kanta 2008/288/YUTP Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta on kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2006/276/YUTP voimassaoloa jatketaan 13 päivään lokakuuta 2009.

2 artikla

1.   Yhteisen kannan 2006/276/YUTP 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen Juri Nikolajevitš Podobedin osalta keskeytetään 13 päivään huhtikuuta 2009 saakka.

2.   Yhteisen kannan 2006/276/YUTP 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen keskeytetään 13 päivään huhtikuuta 2009 saakka.

3 artikla

Tämän yhteistä toimintaa tarkastellaan uudelleen 13 päivään huhtikuuta 2009 mennessä Valko-Venäjän tilanteen perusteella.

4 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2008/288/YUTP.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 101, 11.4.2006, s. 5.


11.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.