ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 290

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
31. lokakuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1066/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1067/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta (Kodifioitu toisinto)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1068/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Taureau de Camargue (SAN))

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1069/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Veau d’Aveyron et du Ségala (SMM))

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1070/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Rogal świętomarciński (SMM))

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1071/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1072/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, vilja-alalla 16 päivänä lokakuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1003/2008 muuttamisesta

20

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/825/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2008, päätöksen 2006/241/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen etanalajien tuonnista Madagaskarilta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6083)  ( 1 )

23

 

 

2008/826/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2008, päätöksen 2002/887/EY voimassaoloajan jatkamisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6269)

25

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1066/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1067/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 20 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/333/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen saattamista päätökseen koskevan sopimuksen tekemisestä 22 päivänä helmikuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/444/EY (3) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta 27 päivänä joulukuuta 2002 annettua komission asetusta (EY) N:o 2375/2002 (4) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (5). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Kauppaneuvottelujen seurauksena yhteisö muutti neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (6) liitteessä I määritellyn heikko- ja keskilaatuisen tavallisen vehnän, eli muun kuin korkealaatuisen tavallisen vehnän, tuontiedellytykset ottamalla käyttöön tuontikiintiön.

(3)

Tämä tariffikiintiö koskee 2 989 240 tonnin suuruista vuotuista enimmäismäärää, josta 572 000 tonnia varataan Yhdysvaltojen alkuperätuotteiden tuonnille ja 38 853 tonnia Kanadan alkuperätuotteiden tuonnille.

(4)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (7) sovelletaan tuontitodistuksiin 1 päivänä tammikuuta 2007 ja sen jälkeen alkavina tariffikiintiökausina.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan rajoittamatta tässä asetuksessa mahdollisesti säädettävien lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista.

(6)

Jotta tavallisen vehnän tuonti näissä tariffikiintiöissä tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinottelua, on syytä säätää, että tällainen tuonti edellyttää tuontitodistuksen myöntämistä.

(7)

Kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä todistushakemusten jättämisen määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa on oltava.

(8)

Toimitusedellytysten huomioon ottamiseksi on säädettävä poikkeuksesta todistusten voimassaoloajan osalta.

(9)

Kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin mahdollistamiseksi on tarpeen, että tuontitodistuksiin liittyvä vakuus vahvistetaan melko korkeaksi poiketen siitä, mitä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (8) 12 artiklassa säädetään.

(10)

On tärkeää varmistaa, että haettuja ja tuotuja määriä koskeva tietojenvaihto komission ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuu nopeasti ja vastavuoroisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 135 artiklassa ja 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvasta, asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä I määritellystä muusta kuin korkealaatuisesta tavallisesta vehnästä kannetaan tällä asetuksella avatun kiintiön mukainen tuontitulli.

Kun tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tuodaan enemmän kuin mitä tämän asetuksen 3 artiklassa säädetään, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 135 artiklaa.

2 artikla

1.   Avataan CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvalle muulle kuin korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 2 989 240 tonnin suuruinen tariffikiintiö kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä.

2.   Tariffikiintiössä kannettavan tuontitullin suuruus on 12 euroa tonnilta.

3.   Komission asetusta (EY) N:o 376/2008 (9) ja asetuksia (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 sovelletaan, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

3 artikla

1.   Tuontitariffikiintiön kokonaismäärä jaetaan kolmeen alakiintiöön:

alakiintiö I (järjestysnumero 09.4123): 572 000 tonnia Yhdysvalloille,

alakiintiö II (järjestysnumero 09.4124): 38 853 tonnia Kanadalle,

alakiintiö III (järjestysnumero 09.4125): 2 378 387 tonnia muille kolmansille maille.

2.   Jos jonakin vuonna havaitaan, että alakiintiöstä I tai II on jäänyt käyttämättä huomattavia määriä, komissio voi, saatuaan luvan kyseessä olevalta kolmannelta maalta, antaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen säännöksiä käyttämättömien määrien siirtämisestä muihin alakiintiöihin.

3.   Alakiintiö III on jaettu neljään kolmikuukautiseen osajaksoon, jotka kattavat seuraavat ajanjaksot ja määrät:

a)

osajakso nro 1: 1.1.–31.3.: 594 597 tonnia;

b)

osajakso nro 2: 1.4.–30.6.: 594 597 tonnia;

c)

osajakso nro 3: 1.7.–30.9.: 594 597 tonnia;

d)

osajakso nro 4: 1.10.–31.12.: 594 596 tonnia.

4.   Kun osajakson nro 1, 2 tai 3 määrät on käytetty loppuun, komissio voi säätää seuraavan osajakson varhennetusta avaamisesta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi jättää ainoastaan yhden todistushakemuksen viikossa yhtä järjestysnumeroa kohden. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään ja hakemuksia jätettäessä asetetut vakuudet pidätetään kyseisen jäsenvaltion hyväksi.

Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viikoittain perjantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

2.   Kussakin todistushakemuksessa on mainittava ilman desimaaleja määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin

kyseiselle vuodelle avattu kokonaismäärä alakiintiöissä I ja II,

kyseiselle osajaksolle avattu määrä alakiintiössä III.

Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa voidaan mainita vain yksi alkuperämaa.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle sähköisesti viimeistään todistushakemusten jättöpäivää seuraavan viikon maanantaina kello 18.00 Brysselin aikaa tiedonanto, jossa mainitaan järjestysnumeroittain kaikki hakemukset, tuotteen alkuperä ja haettu määrä tai se, ettei hakemuksia ole jätetty.

4.   Todistukset myönnetään 3 kohdassa tarkoitetun tiedonannon toimittamista seuraavana neljäntenä työpäivänä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tuontitodistusten myöntämispäivänä sähköisesti asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista ja kokonaismääristä, joille tuontitodistukset on myönnetty.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen.

6 artikla

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 8 kohdassa on mainittava tuotteen alkuperämaa ja kohtaan ”kyllä” on merkittävä rasti. Todistukset koskevat ainoastaan 8 kohdassa mainitun maan alkuperätuotteita.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklan a ja b alakohdassa säädetään, tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 30 euroa tonnilta.

8 artikla

Kolmannesta maasta peräisin olevan muun kuin korkealaatuisen tavallisen vehnän luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä tariffikiintiön puitteissa edellyttää kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän alkuperätodistuksen esittämistä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (10) 47 artiklan mukaisesti.

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2375/2002.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 88.

(5)  Katso liite I.

(6)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(7)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

(9)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(10)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2375/2002

(EYVL L 358, 31.12.2002, s. 88).

 

Komission asetus (EY) N:o 531/2003

(EUVL L 79, 26.3.2003, s. 3).

 

Komission asetus (EY) N:o 1111/2003

(EUVL L 158, 27.6.2003, s. 21).

 

Komission asetus (EY) N:o 777/2004

(EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

ainoastaan 12 artikla

Komission asetus (EY) N:o 491/2006

(EUVL L 89, 28.3.2006, s. 3).

 

Komission asetus (EY) N:o 971/2006

(EUVL L 176, 30.6.2006, s. 51).

 

Komission asetus (EY) N:o 2022/2006

(EUVL L 384, 29.12.2006, s. 70).

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 932/2007

(EUVL L 204, 4.8.2007, s. 3).

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1456/2007

(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 76).

ainoastaan 2 artikla


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2375/2002

Tämä asetus

1, 2 ja 3 artikla

1, 2 ja 3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

9 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

9 artikla

12 artiklan ensimmäinen alakohta

10 artikla

12 artiklan toinen alakohta

Liite I

Liite II


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1068/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Taureau de Camargue (SAN))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Ranskan pyynnön muuttaa komission asetuksella (EY) N:o 2036/2001 (2) rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Taureau de Camargue” eritelmää.

(2)

Hakemuksen tarkoituksena on muuttaa eritelmän niitä osia, jotka koskevat alkuperätodisteita ja valmistusmenetelmää. Tuotteen jäljitettävyyden parantamiseksi ja nimityksen käytön valvomiseksi ja tehostamiseksi tuotantotilojen on täytettävä ilmoitus, jonka mukaan ne soveltuvat kyseisellä nimityksellä varustettujen tuotteiden tuotantoon. Tuotantomenetelmän suhteen on käynyt ilmi, että nimitykseen oikeutetun rodun hiehot, joita kasvatetaan nimityksen eritelmää noudattaen, eivät saavuta 100 kilogramman painoa, vaikka kyseiset ruhot ovatkin eritelmän mukaisia ja sen vuoksi nimitykseen oikeutettuja. On osoittautunut tarpeelliseksi tunnustaa, että 18–30 kuukauden ikäisten hiehojen ruhon paino saa olla vähintään 85 kilogrammaa.

(3)

Komissio on tutkinut kyseessä olevan muutoksen ja katsonut sen olevan perusteltu. Koska muutos on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan mukaisesti vähäinen, komissio voi hyväksyä sen ilman kyseisen asetuksen 5, 6 ja 7 artiklassa kuvattua menettelyä,

(4)

Eritelmästä olisi julkaistava yhteenveto komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 (3) 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 510/2006 17 artiklan 2 kohdan nojalla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan suojatun alkuperänimityksen ”Taureau de Camargue” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Yhteenveto, joka sisältää eritelmän tärkeimmät kohdat, on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 275, 18.10.2001, s. 9.

(3)  EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.


LIITE I

Hyväksytään suojatun alkuperänimityksen ”Taureau de Camargue” eritelmän muutokset seuraavasti:

 

Alkuperätodisteet

Lisätään toisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

”Tuotantotilojen (’manade’ tai ’ganadería’), joilla kyseisellä nimityksellä suojatun lihan tuotantoon tarkoitettujen eläinten on synnyttävä ja joilla ne on kasvatettava, on täytettävä ilmoitus, jonka mukaan ne soveltuvat kyseisellä nimityksellä varustettujen tuotteiden tuotantoon”.

 

Tuotantomenetelmä

Lisätään virkkeen ”Ruhojen on painettava vähintään 100 kilogrammaa” jälkeen virke seuraavasti:

”lukuun ottamatta 18–30 kuukauden ikäisiä hiehoja, joiden vähimmäispainoksi on vahvistettu 85 kilogrammaa.”


LIITE II

YHTEENVETO

Neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006

”TAUREAU DE CAMARGUE”

EY-numero: FR-PDO-105–0041/30.3.2006

SAN (X) SMM ( )

Tässä yhteenvedossa esitetään eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi

:

Institut National des Appellations d’Origine

Osoite

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Puhelin

:

(33) 1 53 89 80 00

Faksi

:

(33) 1 42 25 57 97

Sähköposti

:

info@inao.gouv.fr

2.   Ryhmittymä

Nimi

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Osoite

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Puhelin

:

(33) 4 90 97 10 40

Faksi

:

(33) 4 90 97 12 07

Sähköposti

:

Kokoonpano

:

tuottaja/jalostaja (X) muu ( )

3.   Tuotelaji

Luokka 1.1 –

Tuore liha (ja muut eläimenosat)

4.   Eritelmä [yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista]

4.1   Nimi

”Taureau de Camargue”

4.2   Kuvaus

Maantieteellisellä alueella syntyneiden, kasvatettujen, teurastettujen ja paloiteltujen, paikallista rotua olevien uros- tai naaraspuolisten eläinten tuore liha. Camarguen härän lihalle on ominaista syvän punainen väri, se on mureaa ja vähärasvaista.

4.3   Maantieteellinen alue

Camarguen alue ulottuu seuraavien kolmen departementin alueelle: les Bouches du Rhône, le Gard ja l’Hérault. Alueen keskeltä on rajattu ”kostea vyöhyke”, jossa eläinten on oltava vähintään kuusi kuukautta.

4.4   Alkuperätodisteet

Senèsin piispa Quiqueran de Beaujeu on ensimmäinen, joka on maininnut Camarguen härän kirjoituksissaan vuodelta 1551. Sittemmin tämän nautakarjan ainutlaatuisuudesta ja sen pääasiassa härkätaisteluihin tähtäävästä kasvatuksesta on kirjoitettu paljon. Tuotantotilojen (”manade” tai ”ganadería”), joilla kyseisellä nimityksellä suojatun lihan tuotantoon tarkoitettujen eläinten on synnyttävä ja joilla ne on kasvatettava, on täytettävä ilmoitus, jonka mukaan ne soveltuvat kyseisellä nimityksellä varustettujen tuotteiden tuotantoon. Kaikki eläimet on tunnistettava ja niistä on tehtävä merkintä karjaa koskevaan rekisteriin. Teurastamoilla ja leikkaamoilla on velvollisuus pitää tulo- ja lähtörekisteriä, jotta eläinten vaiheet voidaan jäljittää kuluttajalle siirtymiseen saakka.

4.5   Tuotantomenetelmä

Paikallista rotua (”raço di biou”, ”de combat” tai näiden risteytys) olevien eläinten on oltava maantieteellisellä alueella syntyneitä, kasvatettuja, teurastettuja ja paloiteltuja. Eläimet laiduntavat ulkona vapaasti laajalla alueella, jotta ne säilyttävät villin luonteensa. Eläimet saavat pääasiallisen ravintonsa laitumelta. Eläimet ovat kostealla alueella vähintään kuusi kuukautta. Ne teurastetaan heti kun ne saapuvat teurastuspaikalle. Ruhojen on painettava vähintään 100 kilogrammaa lukuun ottamatta 18–30 kuukauden ikäisiä hiehoja, joiden vähimmäispainoksi on vahvistettu 85 kilogrammaa. Ruhojen värin on oltava syvän punainen. Ruhot kuivatetaan kevyesti. Ruhoja riiputetaan teurastamolla vähintään 48 tuntia ja enintään viisi päivää.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Carmarguen härät ovat perinteistä paikallista, erityisen hyvin Camarguen tasaiselle ja tasaisen kostealle alueelle sopeutuvaa rotua. Vapaina laiduntavat Camarguen härät saavat ravintonsa laitumelta ja ovat kuusi kuukautta alueella, jolla on erityinen ekosysteemi. Näiden rotujen hermostunut ja aggressiivinen luonne sopii hyvin eläinten käyttötarkoitukseen ja antaa lihalle sen ominaismaun.

4.7   Valvontaelin

Nimi

:

Institut National des Appellations d’Origine

Osoite

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Puhelin

:

(33) 1 53 89 80 00

Faksi

:

(33) 1 42 25 57 97

Sähköposti

:

info@inao.gouv.fr

Nimi

:

DGCCRF

Osoite

:

59, Bd V.Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Puhelin

:

(33) 1 44 87 17 17

Faksi

:

(33) 1 44 97 30 37

DGCCRF on talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriön yksikkö.

4.8   Merkinnät

Ruhossa ja leikatuissa paloissa on tunnistamisen mahdollistava täsmällinen päällysmerkintä, jossa on nimitys, teurastusnumero, kasvattajan nimi selkeästi sekä paloittelijan tai teurastajan nimi ja osoite.


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1069/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisten muutosten hyväksymisestä (Veau d’Aveyron et du Ségala (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Ranskan pyynnön muuttaa komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 (2) rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Veau d’Aveyron et du Ségala” eritelmää.

(2)

Hakemuksen tarkoituksena on muuttaa eritelmää nostamalla sonnivasikoiden ruhojen enimmäispaino 250 kilogrammasta 270 kilogrammaan ja lehmävasikoiden ruhojen enimmäispaino 220 kilogrammasta 250 kilogrammaan. Tällä muutoksella korjataan ruhojen enimmäispainoon liittyvä arviointivirhe, joka tehtiin alkuperäistä hakemusta laadittaessa teurastuotosta koskevan virheellisen arvioinnin vuoksi.

(3)

Komissio on tutkinut kyseessä olevan muutoksen ja katsonut sen olevan perusteltu. Koska muutos on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan mukaisesti vähäinen, komissio voi hyväksyä sen ilman kyseisen asetuksen 5, 6 ja 7 artiklassa kuvattua menettelyä,

(4)

Eritelmästä olisi julkaistava yhteenveto komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 (3) 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 510/2006 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(5)

Komissio ottaa lisäksi huomioon, että nimitys on ”Veau d’Aveyron et du Ségala” eikä ”Veau de l’Aveyron et du Ségala”, kuten se alun perin rekisteröitiin. Sen vuoksi rekisteröityä nimitystä olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan maantieteellisen merkinnän ”Veau d’Aveyron et du Ségala” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Yhteenveto, joka sisältää eritelmän tärkeimmät kohdat, on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Korvataan komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan A osan sivulla 4

ilmaisu

:

”Veau de l’Aveyron et du Ségala”,

ilmaisulla

:

”Veau d’Aveyron et du Ségala”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.


LIITE I

Hyväksytään maantieteellisen merkinnän ”Veau d’Aveyron et du Ségala” eritelmän muutokset seuraavasti:

Tuotteen kuvaus

Muutetaan seuraava kohta:

korvataan ilmaisu

:

”Veau d’Aveyron et du Ségala -tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

suuri vasikka (250–420 kg elopainoa eli 170–250 kg teuraspainoa),”

ilmaisulla

:

”Veau d’Aveyron et du Ségala -tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

suuri vasikka: 250–420 kg elopainoa eli 170–270 kg teuraspainoa (lehmävasikat 170–250 kg, sonnivasikat 190–270 kg).”

Tuotantomenetelmä

Muutetaan seuraava kohta:

korvataan ilmaisu

:

”Vasikan elopaino on 250–420 kg. Teuraspaino: lehmävasikoiden osalta 170–220 kg ja sonnivasikoiden osalta 190–250 kg; tämä ero selittyy sukupuolten välisellä kokoerolla ja kullekin sukupuolelle ominaisella kasvunopeudella,”

ilmaisulla

:

”Vasikan elopaino on 250–420 kg. Teuraspaino: lehmävasikoiden osalta 170–250 kg ja sonnivasikoiden osalta 190–270 kg; tämä ero selittyy sukupuolten välisellä kokoerolla ja kullekin sukupuolelle ominaisella kasvunopeudella.”

Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Muutetaan seuraava kohta:

korvataan ilmaisu

:

”Veau d’Aveyron et du Ségala on suuri vasikka. Se teurastetaan keskimäärin 8 kuukauden ikäisenä, jolloin sen paino on 170–250 kg (normaalin vasikan paino 130 kg).”

ilmaisulla

:

”Veau d’Aveyron et du Ségala on suuri vasikka. Se teurastetaan keskimäärin 8 kuukauden ikäisenä, jolloin sen paino on 170–270 kg (normaalin vasikan paino 130 kg).”


LIITE II

YHTEENVETO

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006

”VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA”

N:o EY: FR-PGI-0117–0187/27.3.2006

SAN ( ) SMM (X)

Tässä yhteenvedossa esitetään eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi

:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Osoite

:

51, Rue d’Anjou F-75008 Paris

Puhelin

:

(33) 153 89 80 00

Faksi

:

(33) 142 25 57 97

Sähköposti

:

info@inao.gouv.fr

2.   Ryhmittymä

Nimi

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Osoite

:

Carrefour de l’Agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Puhelin

:

(33) 565 73 78 04

Faksi

:

(33) 565 73 77 16

Sähköposti

:

irva@wanadoo.fr

Kokoonpano

:

tuottaja/jalostaja (x) muu ( )

3.   Tuotelaji

Luokka 1.1 –

Liha ja muut tuoreet eläimenosat

4.   Eritelmä

(yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1   Nimi

”Veau d’Aveyron et du Ségala”

4.2   Kuvaus

Maatiloilla kasvatettujen suurten vasikoiden ruhot (170–270 kg); eläimet teurastetaan enintään 10 kuukauden ikäisinä ja niistä saatava liha on vaaleanpunaista, mureaa ja maukasta.

4.3   Maantieteellinen alue

Vasikat syntyvät ja niitä kasvatetaan seuraavissa 75 kantonissa, jotka sijaitsevat Aveyronin, Tarnin, Lotin, Tarn-et-Garonnen ja Cantalin departementeissa:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4   Alkuperätodisteet

Syntyneet vasikat rekisteröidään ja merkitään kahdella korvamerkillä, joista toisessa on yksilöllinen tunnistenumero ja toisessa merkintä ”Veau d’Aveyron et du Ségala”.

Teurastamossa ruhoon tehdään merkintä, josta käy ilmi kasvattajan nimi.

Kaikissa tuotantovaiheissa tehdyt rekisteröinnit täydentävät näitä määräyksiä.

4.5   Tuotantomenetelmä

Vasikat on saatu liharotua olevan sonnin ja perinteistä rotua olevan emolehmän välisestä risteytyksestä. Emot imettävät vasikoitaan, ja vasikoiden saatavilla on koko ajan myös viljapohjaista täydentävää ravintoa.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Historiallinen yhteys: suurten vasikoiden kasvatus on sidoksissa alueella perinteisesti harjoitettuun nautakarjan kasvatukseen ja viljantuotantoon. Jopa alueen nimi Ségala juontaa juurensa ruista tarkoittavasta ranskan kielen sanasta ”seigle”.

Yhteys maantieteelliseen alueeseen: yhteys maantieteelliseen alkuperään syntyy seuraavista tekijöistä:

Ominaispiirre: kasvatustapa, jossa vasikka kasvaa ”emänsä huomassa” ja saa syntymästään alkaen syödä vapaasti myös viljarehua, tuottaa suuria vasikoita.

Laatuun perustuva maine, joka tuotteella on 1800-luvulta lähtien ollut Kaakkois-Ranskan ja Pariisin alueen kuluttajien keskuudessa ja 1900-luvun puolivälistä alkaen Italian ja Espanjan kuluttajien keskuudessa.

4.7   Valvontaelin

Nimi

:

Qualisud

Osoite

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Puhelin

:

(33) 558 06 15 21

Faksi

:

(33) 558 75 13 36

Sähköposti

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8   Merkintä

Le Veau d’Aveyron et du Ségala.


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1070/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Rogal świętomarciński (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolan hakemus nimityksen ”Rogal świętomarciński” rekisteröimisestä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 62, 7.3.2008, s. 6.


LIITE

Asetuksen liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet:

Luokka 2.4   Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

PUOLA

Rogal świętomarciński (SMM)


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1071/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 996/2008 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUVL L 272, 14.10.2008, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2008

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1072/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

vilja-alalla 16 päivänä lokakuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1003/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alalla 16 päivänä lokakuuta 2008 kannettavat tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1003/2008 (3).

(2)

Koska tuontitullien laskettu keskiarvo poikkeaa vahvistetusta tullista yli viisi euroa tonnilta, asetuksessa (EY) N:o 1003/2008 vahvistettuja tuontitulleja olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1003/2008 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1003/2008 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUVL L 275, 16.10.2008, s. 34.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 31 päivästä lokakuuta 2008 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00 (2)

keskilaatuinen

0,00 (2)

heikkolaatuinen

0,00 (2)

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00 (2)

1002 00 00

RUIS

24,16 (2)

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

2,87

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (3)

2,87 (2)

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

24,16 (2)


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tämän tullin kantaminen on suspendoitu asetuksen (EY) N:o 608/2008 mukaisesti.

(3)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

16.10.2008-29.10.2008

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

195,25

120,46

FOB-hinta USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Palkkio Meksikon-lahdella

17,42

Palkkio Suurilla järvillä

4,76

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

16,28 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

13,41 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2008,

päätöksen 2006/241/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen etanalajien tuonnista Madagaskarilta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6083)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/825/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräitä Madagaskarilta peräisin olevia muita eläinperäisiä tuotteita kuin kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä 24 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/241/EY (2) kielletään Madagaskarilta peräisin olevien muiden eläintuotteiden kuin kalastustuotteiden tuonti.

(2)

Madagaskarilla tehtiin maaliskuussa 2007 yhteisön tarkastus tarkoituksena arvioida kansanterveyttä koskevaa valvontaa ja kalastustuotteiden tuotantoedellytyksiä kyseisessä kolmannessa maassa. Tarkastuksen tuloksista ja Madagaskarin toimittamista seurantatiedoista ilmenee, että kyseinen maa antaa riittävät takeet, jotta sieltä voidaan tuoda yhteisöön myös tiettyjä etanalajeja ihmisravinnoksi.

(3)

Päätöstä 2006/241/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/241/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan Madagaskarilta peräisin oleviin muihin eläinperäisiin tuotteisiin kuin kalastustuotteisiin ja etanoihin.”

2)

Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Tässä päätöksessä ’etanoilla’ tarkoitetaan lajeihin Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum ja heimon Achatinidae lajeihin kuuluvia jäähdytettyjä, jäädytettyjä, kuorittuja, keitettyjä, valmistettuja tai säilöttyjä maakotiloita.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  EUVL L 88, 25.3.2006, s. 63.


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä lokakuuta 2008,

päätöksen 2002/887/EY voimassaoloajan jatkamisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6269)

(2008/826/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä poikkeamisen sallimisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta 8 päivänä marraskuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/887/EY (2) annetaan jäsenvaltioille lupa säätää direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä poikkeamisesta rajoitetun ajan ja erityisedellytyksin Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen kasvien osalta.

(2)

Koska kyseisen luvan perusteena olevat olosuhteet vallitsevat edelleen eikä ole saatu uusia tietoja, joiden vuoksi erityisedellytyksiä olisi syytä tarkistaa, luvan voimassaoloa olisi jatkettava.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt poikkeuksen jatkamista.

(4)

Päätöstä 2002/887/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/887/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa oleva ilmaisu ”1 päivää elokuuta 2007 ja 1 päivää elokuuta 2008” ilmaisulla ”1 päivää elokuuta 2009 ja 1 päivää elokuuta 2010”.

2)

Korvataan 4 artiklassa oleva taulukko seuraavalla taulukolla:

”Kasvi

Ajanjakso

Chamaecyparis

1.11.2008–31.12.2010

Juniperus

1.11.2008–31.3.2009 ja 1.11.2009–31.3.2010

Pinus

1.11.2008–31.12.2010”

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 309, 12.11.2002, s. 8.


31.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.