ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 286

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
29. lokakuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta

33

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

45

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja

46

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1005/2008,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (YK:n merioikeusyleissopimus) sopimuspuoli, ratifioinut hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien, 10 päivänä joulukuuta 1982 tehtyyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimukseen sisältyvien määräysten täytäntöönpanosta 4 päivänä elokuuta 1995 tehdyn sopimuksen (YK:n kalakantasopimus) sekä hyväksynyt aavan meren kalastusalusten kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä 24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön sopimuksen (FAO-sopimus). Näissä määräyksissä vahvistetaan ennen kaikkea periaate, jonka mukaan kaikilla valtioilla on velvollisuus hyväksyä tarvittavia toimenpiteitä meren luonnonvarojen kestävän hoidon varmistamiseksi sekä tehdä keskenään yhteistyötä tätä tarkoitusta varten.

(2)

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (3) mukaisesti varmistaa sellainen elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen, joka luo talouden, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden osalta kestävät olosuhteet.

(3)

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus) on vakavimpia elollisten vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen kohdistuvia uhkia, ja se vaarantaa yhteisen kalastuspolitiikan sekä valtamerten parempaa hallinnointia edistävien kansainvälisten pyrkimysten perustan. LIS-kalastus on suuri uhka myös merten biologiselle monimuotoisuudelle, ja siihen on puututtava komission tiedonannossa ”Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä — ja sen jälkeen” asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

(4)

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) hyväksyi vuonna 2001 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estämistä, vastustamista ja poistamista koskevan kansainvälisen toimintasuunnitelman, jolle yhteisö on antanut hyväksyntänsä. Lisäksi alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat yhteisön aktiivisella tuella vahvistaneet erilaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta.

(5)

Yhteisön olisi kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti sekä ongelman laajuus ja kiireellisyys huomioon ottaen tehostettava merkittävästi LIS-kalastuksen vastaisia toimiaan ja hyväksyttävä uusia sääntelytoimenpiteitä, joilla on tarkoitus kattaa ilmiön kaikki puolet.

(6)

Yhteisön toimet olisi kohdistettava etupäässä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu LIS-kalastuksen määritelmän piiriin, ja joka aiheuttaa vakavimmat vahingot meriympäristölle, kalakantojen kestävyydelle sekä kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia sääntöjä noudattavien kalastajien sosioekonomiselle tilanteelle.

(7)

LIS-kalastuksen määritelmän mukaisesti tämän asetuksen soveltamisala olisi ulotettava kalastustoimiin, jotka tapahtuvat aavalla merellä ja rannikkovaltioiden lainkäyttövaltaan tai suvereniteettiin kuuluvilla merivesillä, mukaan luettuina ne merivedet, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan tai suvereniteettiin.

(8)

Jotta LIS-kalastuksen sisäinen ulottuvuus otettaisiin asianmukaisesti huomioon, yhteisön on välttämätöntä hyväksyä tarvittavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamista. Tätä koskevat säännökset olisi sisällytettävä tähän asetukseen siihen asti kun yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2847/93 (4) on tarkistettu.

(9)

Yhteisön säännöissä ja erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2847/93 II osastossa säädetään kattavasta järjestelmästä, jolla on määrä valvoa yhteisön kalastusalusten saaliiden laillisuutta. Kolmansien maiden kalastusalusten pyytämiin ja yhteisöön tuotaviin kalastustuotteisiin sovellettava nykyinen järjestelmä ei takaa vastaavaa valvonnan tasoa. Tämä heikkous muodostaa LIS-kalastusta harjoittaville ulkomaisille toimijoille merkittävän houkuttimen myydä tuotteensa yhteisöön ja lisätä toimintansa kannattavuutta. Maailman suurimpana kalastustuotteiden markkina-alueena ja tuojana yhteisöllä on erityinen vastuu sen varmistamisessa, että sen alueelle tuotavat kalastustuotteet eivät ole peräisin LIS-kalastuksesta. Siksi olisi otettava käyttöön uusi järjestelmä, jolla varmistetaan yhteisöön tuotavien kalastustuotteiden toimitusketjun asianmukainen valvonta.

(10)

Kolmansien maiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsyä yhteisön satamiin koskevia yhteisön sääntöjä olisi parannettava sen varmistamiseksi, että kolmansien maiden lipun alla purjehtivista kalastusaluksista purettujen kalastustuotteiden laillisuuden valvonta on asianmukaista. Tästä syystä olisi erityisesti edellytettävä, että pääsy yhteisön satamiin sallitaan ainoastaan niille kolmansien maiden lipun alla purjehtiville aluksille, jotka pystyvät antamaan tarkat tiedot saaliidensa laillisuudesta ja joiden lippuvaltio voi varmentaa nämä tiedot.

(11)

Merellä tapahtuvalla jälleenlaivauksella vältetään asianmukainen lippu- tai rannikkovaltion suorittama valvonta, ja se on LIS-kalastusta harjoittavien toimijoiden tavanomainen tapa salata saaliidensa laittomuus. Tästä syystä on perusteltua, että yhteisö sallii jälleenlaivaustoimet ainoastaan silloin, kun ne tapahtuvat jäsenvaltioiden nimetyissä satamissa, kolmansien maiden satamissa yhteisön kalastusalusten välillä tai yhteisön vesien ulkopuolella yhteisön kalastusalusten ja alueellisen kalastusjärjestön puitteissa kuljetusalukseksi rekisteröityjen kalastusalusten välillä.

(12)

On aiheellista antaa säädökset niistä edellytyksistä, menettelystä ja tiheydestä, joita jäsenvaltioiden on sovellettava suorittaessaan riskinhallinnan pohjalta eri tarkastus- ja tarkistustoimia.

(13)

LIS-kalastuksesta peräisin olevilla kalastustuotteilla yhteisön kanssa käytävä kauppa olisi kiellettävä. On otettava käyttöön kaikkea kalastustuotteiden kauppaa yhteisön kanssa koskeva sertifiointijärjestelmä, jotta tämä kielto olisi tehokas ja jotta varmistetaan, että kaikkien kaupan kohteena olevien kalastustuotteiden, jotka tuodaan yhteisöön tai viedään yhteisöstä, pyynnissä on noudatettu kansainvälisiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä sekä tarvittaessa muita kyseiseen kalastusalukseen sovellettavia sääntöjä.

(14)

Yhteisön olisi otettava huomioon rajoitukset, jotka koskevat kehitysmaiden valmiuksia panna sertifiointijärjestelmä täytäntöön.

(15)

On aiheellista, että tämän järjestelmän nojalla vaaditaan todistus ennakkoehtona kalastustuotteiden yhteisöön tuonnille. Tässä todistuksessa olisi oltava tiedot, jotka osoittavat kyseisten tuotteiden laillisuuden. Kyseiset kalat pyytäneiden kalastusalusten lippuvaltion olisi varmennettava todistus, sillä kansainvälisen oikeuden mukaan lippuvaltion velvollisuus on varmistaa, että sen lipun alla purjehtivat kalastusalukset noudattavat kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia kansainvälisiä sääntöjä.

(16)

On erityisen tärkeää, että tätä sertifiointijärjestelmää sovelletaan kaikkeen merikalastustuotteiden tuontiin yhteisöön sekä vientiin yhteisöstä. Tätä järjestelmää olisi sovellettava myös ennen yhteisön alueelle saapumista muuhun maahan kuin lippuvaltioon kuljetettuihin tai tällaisessa maassa jalostettuihin kalastustuotteisiin. Näihin tuotteisiin olisi sen vuoksi sovellettava erityisvaatimuksia, jotta varmistetaan, että yhteisön alueelle saapuvat tuotteet eivät ole muita kuin ne, joiden laillisuuden lippuvaltio on varmentanut.

(17)

On tärkeää varmistaa yhtäläinen valvonnan taso kaikkien tuotujen kalastustuotteiden osalta ottamalla käyttöön erityismenettelyjä hyväksytyn talouden toimijan aseman myöntämiseksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta kaupan laajuutta tai määrää.

(18)

Sertifiointijärjestelmää olisi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa sovellettava myös jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten saaliiden vientiin.

(19)

Jäsenvaltioiden, joihin tuotteet on määrä tuoda, olisi voitava varmistaa lähetyksen mukana seuraavien saalistodistusten oikeellisuus ja niillä olisi oltava oikeus evätä tuonti, jos tässä asetuksessa saalistodistuksen osalta asetetut edellytykset eivät täyty.

(20)

On tärkeää, että kauttakuljetuksessa tai jälleenlaivattavina oleviin kalastustuotteisiin liittyvät eri tarkastukset ja tarkistukset tapahtuvat niiden tehokkuuden parantamiseksi ensisijaisesti lopullisten määräjäsenvaltioiden toimesta.

(21)

Jotta jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia voidaan avustaa niiden suorittamassa sellaisten kalastustuotteiden laillisuuden seurantatehtävässä, joilla käydään kauppaa yhteisön kanssa, ja varoittaa yhteisön toimijoita, olisi perustettava yhteisön ennakkovaroitusjärjestelmä, jonka avulla levitetään tarvittaessa tietoa perustelluista epäilyistä, jotka koskevat sovellettavia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevien sääntöjen noudattamista tiettyjen kolmansien maiden toimesta.

(22)

On erityisen tärkeää, että yhteisö hyväksyy varoittavia toimenpiteitä sellaisia kalastusaluksia vastaan, jotka harjoittavat LIS-kalastusta ja joihin niiden lippuvaltio ei kohdista asianmukaisia toimia tällaisen LIS-kalastuksen johdosta.

(23)

Tätä varten komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston, kolmansien valtioiden ja muiden elinten kanssa tunnistettava riskinhallinnan pohjalta kalastusalukset, joiden epäillään harjoittavan LIS-kalastusta, ja pyrittävä saamaan toimivaltaiselta lippuvaltiolta tietoja havaintojen todenperäisyydestä.

(24)

Jotta helpotetaan selvitysten tekemistä sellaisista kalastusaluksista, joiden oletetaan harjoittaneen LIS-kalastusta, ja estetään väitetyn rikkomisen jatkuminen, jäsenvaltioiden olisi sovellettava näihin kalastusaluksiin erityisiä valvontaa ja tarkastuksia koskevia vaatimuksia.

(25)

Jos saatujen tietojen perusteella on riittäviä perusteita katsoa, että kolmannen maan lipun alla purjehtivat kalastusalukset ovat harjoittaneet LIS-kalastusta eivätkä toimivaltaiset lippuvaltiot ole toteuttaneet tehokkaita toimia tällaisen LIS-kalastuksen johdosta, komission olisi merkittävä nämä alukset yhteisön LIS-alusluetteloon.

(26)

Jos saatujen tietojen perusteella on riittäviä perusteita katsoa, että yhteisön kalastusalukset ovat harjoittaneet LIS-kalastusta eivätkä toimivaltaiset lippujäsenvaltiot ole toteuttaneet tehokkaita toimia tällaisen LIS-kalastuksen johdosta tämän asetuksen ja asetuksen (ETY) N:o 2847/93 mukaisesti, komission olisi merkittävä nämä alukset yhteisön LIS-alusluetteloon.

(27)

Jos lippuvaltiot eivät ole toteuttaneet lippunsa alla purjehtiviin ja yhteisön LIS-alusluetteloon merkittyihin kalastusaluksiin kohdistuvia tehokkaita toimia, jäsenvaltioiden olisi tilanteen korjaamiseksi ja näiden alusten kalastustoiminnan jatkumisen rajoittamiseksi sovellettava asianmukaisia toimenpiteitä näitä aluksia vastaan.

(28)

Euroopan yhteisön LIS-alusluetteloon merkittyjen kalastusalusten ja niiden lippuvaltioiden oikeuksien turvaamiseksi lippuvaltiolle olisi luetteloon merkitsemistä koskevan menettelyn yhteydessä annettava mahdollisuus ilmoittaa komissiolle toteutetuista toimenpiteistä ja, jos se on mahdollista, asianomaiselle aluksen omistajalle tai käyttäjille mahdollisuus tulla kuulluksi kaikissa menettelyn vaiheissa sekä mahdollistettava kalastusaluksen poistaminen luettelosta, kun perusteita sen luettelossa pitämiselle ei enää ole.

(29)

Kalastusalukset, jotka on merkitty alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymiin LIS-luetteloihin, olisi ilman eri toimenpiteitä merkittävä komission laatimaan vastaavaan luetteloon, jotta yhteisöön luotaisiin vain yhdet puitteet ja vältettäisiin LIS-kalastusta harjoittavien kalastusalusten luettelojen määrän moninkertaistuminen.

(30)

LIS-kalastuksen tärkeimpiä syitä on se, että jotkin valtiot ovat laiminlyöneet niille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltioina kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvan velvoitteen toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden kalastusalukset tai kansalaiset noudattavat kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevia sääntöjä, ja yhteisön olisi puututtava tähän.

(31)

Tätä varten yhteisöllä olisi kansainvälisen ja alueellisen tason toimiensa lisäksi oltava oikeus kansainvälisiin standardeihin tukeutuvien avointen, selkeiden ja objektiivisten perusteiden mukaisesti tunnistaa valtiot, jotka eivät toimi yhteistyössä, ja hyväksyä näihin valtioihin nähden syrjimättömiä, oikeutettuja ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, kaupan toimenpiteet mukaan luettuina, annettuaan niille ensin riittävästi aikaa vastata ennakkoilmoitukseen.

(32)

Muita valtioita koskevien kaupan toimenpiteiden hyväksyminen on neuvoston tehtävä. Koska yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden luettelon laatimisen olisi johdettava kyseisiä valtioita koskeviin kaupan vastatoimenpiteisiin, neuvoston on aiheellista varata itselleen oikeus käyttää tässä erityisessä tapauksessa välitöntä täytäntöönpanovaltaa.

(33)

On erityisen tärkeää, että jäsenvaltioiden kansalaisia estetään tehokkaasti osallistumasta kolmansien maiden lipun alla purjehtivien ja yhteisön ulkopuolella toimivien kalastusalusten LIS-kalastukseen tai tukemasta sitä, vaikka vastuu tästä kuuluu ensisijaisesti lippuvaltiolle. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön tarvittavat toimenpiteet ja toimittava yhteistyössä keskenään ja kolmansien maiden kanssa tunnistaakseen LIS-kalastusta harjoittavat kansalaisensa ja varmistettava, että näitä rangaistaan asianmukaisesti, sekä tarkistettava kolmansien maiden kalastusalusten toimintaan yhteisön ulkopuolella osallistuvien kansalaistensa toiminta.

(34)

Yhteisön vesillä tai yhteisön toimijoiden toimesta rikotaan edelleen usein ja vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, mikä johtuu suurelta osin siitä, että jäsenvaltioiden lainsäädännössä näiden sääntöjen vakavista rikkomuksista säädetyt seuraamukset eivät ole varoittavia. Tätä epäkohtaa pahentaa vielä se, että seuraamusten taso eri jäsenvaltioissa vaihtelee suuresti, mikä kannustaa laittomia toimijoita toimimaan niiden jäsenvaltioiden merivesillä tai alueella, joissa seuraamukset ovat vähäisimmät. Tämän epäkohdan korjaamiseksi on tällä alalla asetuksissa (EY) N:o 2371/2002 ja (ETY) N:o 2847/93 aiemmin annettujen säännösten pohjalta aiheellista lähentää yhteisössä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen vakavien rikkomusten johdosta määrättäviä hallinnollisten seuraamusten enimmäistasoja, ottamalla huomioon vakavan rikkomuksen kautta saatujen kalastustuotteiden arvo, rikkomuksen toistuminen ja kyseisille kalavaroille tai meriympäristölle aiheutuneen vahingon arvo, sekä säätää välittömistä täytäntöönpanotoimenpiteistä ja täydentävistä toimenpiteistä.

(35)

Kalastustoimintaa koskevien sääntöjen vakavaksi rikkomiseksi luokiteltavien toimintatapojen lisäksi myös LIS-kalastukseen suoraan liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen, mukaan luettuina LIS-kalastuksesta saatavien kalastustuotteiden kauppa tai tuonti taikka asiakirjojen väärentäminen, olisi katsottava vakavaksi rikkomukseksi, joka edellyttää, että jäsenvaltiot hyväksyvät yhdenmukaistettuja hallinnollisia enimmäisseuraamuksia.

(36)

Tämän asetuksen vakavasta rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia olisi sovellettava myös oikeushenkilöihin, koska nämä rikkomukset suoritetaan usein oikeushenkilöiden lukuun tai eduksi.

(37)

Tiettyjen alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen puitteissa hyväksytyt merellä tehtäviä kalastusalushavaintoja koskevat määräykset olisi pantava yhteisössä täytäntöön yhdenmukaisesti.

(38)

Jäsenvaltioiden, komission ja kolmansien maiden yhteistyö on keskeistä sen varmistamiseksi, että LIS-kalastustapaukset tutkitaan asianmukaisesti ja että niistä määrätään seuraamuksia asianmukaisesti ja että tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa. Tällaisen yhteistyön tehostamiseksi olisi otettava käyttöön keskinäisen avunannon järjestelmä.

(39)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista vahvistaa tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä koskevat säännöt, jotta LIS-kalastuksen poistamista koskeva perustavoite saavutetaan. Tässä asetuksessa ei perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(40)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(41)

Tässä asetuksessa LIS-kalastus katsotaan erityisen vakavaksi sovellettavien lakien, sääntöjen tai asetusten rikkomiseksi, koska se heikentää huomattavasti rikotuille säännöille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja vaarantaa kyseessä olevien kantojen kestävyyden tai meriympäristön säilyttämisen. Rajoitetun soveltamisalansa vuoksi tämän asetuksen täytäntöönpanon on tukeuduttava yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten kalastustoimien valvonnan ja seurannan peruspuitteet vahvistavan asetuksen (ETY) N:o 2847/93 täytäntöönpanoon ja täydennettävä sitä. Tämän mukaisesti tällä asetuksella tehostetaan niitä asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 annettuja sääntöjä, jotka koskevat kolmansien maiden kalastusalusten tarkastuksia satamissa ja jotka nyt kumotaan ja korvataan tämän asetuksen II luvussa perustetulla satamatarkastusten järjestelmällä. Lisäksi tämän asetuksen IX luvussa säädetään erityisesti LIS-kalastukseen sovellettavasta seuraamusjärjestelmästä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 säännöksiä seuraamuksista sovelletaan siis edelleen muuhun kuin tässä asetuksessa käsiteltyjen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomiseen.

(42)

Yksilön suoja henkilötietojen käsittelyn osalta kuuluu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) soveltamisalaan, ja mainittua asetusta sovelletaan kokonaisuudessaan tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, erityisesti mitä tulee rekisteröityjen oikeuksiin päästä tietoihin, oikaista, lukita ja poistaa ne, sekä sivullisille ilmoittamiseen, eikä niitä siksi eritellä tarkemmin tässä asetuksessa.

(43)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1093/94 (7), (EY) N:o 1447/1999 (8), (EY) N:o 1936/2001 (9) ja (EY) N:o 601/2004 (10) soveltamisalaan kuuluvia seikkoja koskevien tämän asetuksen uusien säännösten voimaantulon vuoksi nämä asetukset olisi kumottava osittain tai kokonaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella perustetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeva yhteisön järjestelmä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyssä tarkoituksessa kunkin jäsenvaltion on toteutettava yhteisön lainsäädännön mukaisesti tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä tämän järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi. Sen on annettava toimivaltaisten viranomaistensa käyttöön riittävät keinot niille tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä järjestelmää sovelletaan kaikkeen LIS-kalastukseen ja siihen liittyvään toimintaan, jota harjoitetaan jäsenvaltioiden niillä alueilla, joihin sovelletaan perustamissopimusta, tai yhteisön vesillä, kolmansien maiden lainkäyttövaltaan tai suvereniteettiin kuuluvilla merivesillä sekä aavalla merellä. Perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettujen merentakaisten alueiden ja maiden merivesillä tapahtuvaa LIS-kalastusta käsitellään kolmansien maiden merivesillä tapahtuvana LIS-kalastuksena.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’laittomalla, ilmoittamattomalla ja sääntelemättömällä kalastuksella’ tai ’LIS-kalastuksella’ kalastustoimia, jotka ovat laittomia, ilmoittamattomia tai sääntelemättömiä;

2)

’laittomalla kalastuksella’ kalastustoimia,

a)

joita kansalliset tai vieraan vallan kalastusalukset harjoittavat jonkin valtion lainkäyttövaltaan kuuluvilla merivesillä ilman tuon valtion lupaa tai sen lakien ja asetusten vastaisesti;

b)

joita harjoittavat kalastusalukset, jotka purjehtivat asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sopimuspuolina olevien valtioiden lipun alla, mutta jotka toimivat tuon järjestön hyväksymien sellaisten säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastaisesti, joihin nuo valtiot ovat sitoutuneet, tai sovellettavan kansainvälisen oikeuden vastaisesti; tai

c)

joita harjoittavat kalastusalukset rikkoen kansallisia lakeja tai kansainvälisiä velvoitteita, myös niitä, joihin asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön kanssa yhteistyössä toimivat valtiot ovat sitoutuneet;

3)

’ilmoittamattomalla kalastuksella’ kalastustoimia,

a)

joita ei ole ilmoitettu tai joista on tehty väärä ilmoitus asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle kansallisten lakien ja asetusten vastaisesti; tai

b)

joita on harjoitettu asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön toimivaltaan kuuluvalla alueella ja joita ei ole ilmoitettu tai joista on tehty väärä ilmoitus tuon järjestön raportointimenettelyjen vastaisesti;

4)

’sääntelemättömällä kalastuksella’ kalastustoimia,

a)

joita harjoittavat asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön soveltamisalaan kuuluvalla alueella kansallisuudettomat kalastusalukset tai kalastusalukset, joiden lippuvaltio ei ole tuon järjestön osapuoli, tai joku muu kalastusyhteisö tavalla, joka ei ole tuon järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukainen tai joka on niiden vastainen; tai

b)

joita kalastusalukset harjoittavat sellaisella alueilla tai jotka kohdistuvat sellaisiin kalakantoihin, joihin ei sovelleta säilyttämis- tai hoitotoimenpiteitä, tavalla, joka ei ole meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevien, kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtiolle kuuluvien velvollisuuksien mukainen;

5)

’kalastusaluksella’ minkä tahansa kokoista alusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää kalavarojen kaupallisessa hyödyntämisessä. Niihin kuuluvat tukialukset, kalanjalostusalukset, jälleenlaivaukseen osallistuvat alukset sekä kalastustuotteiden kuljetukseen varustetut rahtialukset konttialuksia lukuun ottamatta;

6)

’yhteisön kalastusaluksella’ kalastusalusta, joka purjehtii jäsenvaltion lipun alla ja joka on rekisteröity yhteisössä;

7)

’kalastusluvalla’ oikeutta harjoittaa kalastustoimintaa määrättynä aikana, määrätyllä alueella tai määrätyn kalastuksen osalta;

8)

’kalastustuotteilla’ mitä tahansa tuotetta, joka kuuluu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (11) käyttöön otetun yhdistetyn nimikkeistön 3. ryhmään ja tariffinimikkeisiin 1604 ja 1605, lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita;

9)

’säilyttämis- ja hoitotoimenpiteillä’ yhden tai useamman meren elollisen luonnonvaran säilyttämiseksi ja hallinnoimiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, ja jotka on hyväksytty ja jotka ovat voimassa kansainvälisen ja/tai yhteisön oikeuden asianomaisten sääntöjen mukaisesti;

10)

’jälleenlaivauksella’ kaikkien tai joidenkin kalastusaluksella olevien kalastustuotteiden purkamista toiseen kalastusalukseen;

11)

’tuonnilla’ kalastustuotteiden tuomista yhteisön alueelle, myös sen alueella sijaitsevissa satamissa tapahtuvaa jälleenlaivausta varten;

12)

’välillisellä tuonnilla’ kalastustuotteiden tuontia yhteisöön jonkin muun kolmannen maan kuin saaliista vastaavan kalastusaluksen lippuvaltion alueelta;

13)

’viennillä’ jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten pyytämien, mukaan lukien yhteisön alueelta, kolmansista maista tai kalavesiltä olevien, kalastustuotteiden viemistä kolmanteen maahan;

14)

’jälleenviennillä’ yhteisön alueelle aiemmin tuotujen kalastustuotteiden viemistä yhteisön alueelta;

15)

’alueellisella kalastuksenhoitojärjestöllä’ osa-alueen tasolla toimivaa, alueellista tai vastaavaa järjestöä, jolla on kansainvälisen oikeuden nojalla tunnustettu toimivalta ottaa käyttöön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä meren elollisille luonnonvaroille, joista se vastaa sen yleissopimuksen tai sopimuksen nojalla, jolla se on perustettu;

16)

’sopimuspuolella’ alueellisen kalastuksenhoitojärjestön perustamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen tai sopimuksen sopimuspuolta sekä valtioita, kalastusyhteisöjä tai muita yhteisöjä, jotka toimivat yhteistyössä tällaisen järjestön kanssa ja joille on myönnetty tällaisessa järjestössä yhteistyötä tekevän muun kuin sopimuspuolen asema;

17)

’havainnolla’ jäsenvaltion merellä tehtävistä tarkastuksista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen taikka yhteisön tai kolmannen maan kalastusaluksen päällikön tekemää huomiota kalastusaluksesta, joka saattaa täyttää yhden tai useamman 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arviointiperusteen;

18)

’yhteisellä kalastustoimella’ kahden tai useamman kalastusaluksen välistä tointa, jolla saalis siirretään yhden kalastusaluksen pyydyksestä toiseen alukseen tai jossa näiden kalastusalusten käyttämä tekniikka edellyttää yhtä yhteistä pyydystä;

19)

’oikeushenkilöllä’ mitä tahansa oikeussubjektia, jolla on sovellettavan kansallisen lain mukaan oikeushenkilön asema, valtioita tai julkisia elimiä näiden käyttäessä julkista valtaa sekä julkisoikeudellisia järjestöjä lukuun ottamatta;

20)

’riskillä’ sellaisen tapahtuman todennäköisyyttä, joka estää yhteisön alueelle tuotujen tai sieltä vietyjen kalastustuotteiden osalta tämän asetuksen tai säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden asianmukaisen soveltamisen;

21)

’riskinhallinnalla’ riskin järjestelmällistä tunnistamista ja kaikkia riskitekijöiden rajoittamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Tämä sisältää muun muassa tietojen keräämisen, riskin analysoinnin ja arvioinnin, toimien määrittelemisen ja toteuttamisen sekä prosessin ja sen tulosten säännöllisen seurannan ja tarkastelun, mikä perustuu kansainvälisiin, yhteisön tai kansallisiin lähteisiin ja strategioihin;

22)

’aavalla merellä’ kaikkia Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 86 artiklassa määriteltyjä meren osia;

23)

’lähetyksellä’ tuotteita, jotka joko lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla viejältä vastaanottajalle.

3 artikla

LIS-kalastusta harjoittavat kalastusalukset

1.   Kalastusaluksen oletetaan harjoittavan LIS-kalastusta, jos sen osoitetaan kyseisellä kalastuksen harjoittamisalueella sovellettavien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastaisesti

a)

kalastaneen ilman lippuvaltion tai asianomaisen rannikkovaltion antamaa voimassa olevaa lisenssiä tai lupaa; tai

b)

jättäneen täyttämättä velvollisuutensa kirjata ja ilmoittaa saalistiedot tai saaliiseen liittyvät tiedot, mukaan luettuina alusten satelliittiseurantajärjestelmän avulla siirrettävät tiedot, tai laiminlyöneen 6 artiklan mukaiset ennakkoilmoitukset; tai

c)

kalastaneen kalastuskieltoalueella kieltoaikana taikka ilman kiintiötä tai kiintiön täyttymisen jälkeen ja/tai syvyydessä, jossa kalastus on kielletty; tai

d)

harjoittaneen sellaisen kannan kohdennettua pyyntiä, jonka kalastus on keskeytetty tai kielletty; tai

e)

käyttäneen kiellettyjä tai säännösten vastaisia pyydyksiä; tai

f)

väärentäneen tai salanneen sen merkintöjä taikka tunniste- tai rekisteröintitietoja; tai

g)

salanneen, vääristelleen tai hävittäneen tutkintaan liittyvää todistusaineistoa; tai

h)

estäneen virkamiesten työtä näiden hoitaessa velvollisuuksiaan tarkastaa sovellettavien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista, taikka tarkkailijoiden työtä näiden hoitaessa velvollisuuksiaan tarkkailla sovellettavien yhteisön säännösten noudattamista; tai

i)

ottaneen alukselle, jälleenlaivanneen tai purkaneen alamittaisia kaloja voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti; tai

j)

jälleenlaivanneen muita kalastusaluksia, joiden on tämän asetuksen nojalla todettu harjoittaneen LIS-kalastusta, taikka osallistuneen yhteisiin kalastustoimiin tällaisten alusten kanssa tai tukeneen tai huoltaneen tällaisia aluksia; tämä koskee erityisesti yhteisön LIS-alusluetteloon tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-alusluetteloihin kirjattuja aluksia; tai

k)

harjoittaneen kalastusta alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella tavalla, joka ei vastaa tuon järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai on niiden vastainen, eikä aluksen lippuvaltio ole tuon järjestön jäsen tai tee yhteistyötä tuon järjestön kanssa järjestön vahvistamalla tavalla; tai

l)

olevan kansalaisuudeton ja siten kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtioton alus.

2.   Edellä 1 kohdassa esitettyä toimintaa pidetään 42 artiklan mukaisena vakavana rikkomuksena riippuen kyseessä olevan rikkomisen vakavuudesta, minkä jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen arvioi ottaen huomioon perusteet, joita voivat olla aiheutettu vahinko, sen arvo, rikkomuksen laajuus tai sen toistuminen.

II LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN TARKASTUKSET JÄSENVALTIOIDEN SATAMISSA

1 JAKSO

Edellytykset kolmansien maiden kalastusalusten satamaan pääsylle

4 artikla

Satamatarkastusjärjestelmät

1.   LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi on pidettävä yllä tehokasta satamatarkastusjärjestelmää jäsenvaltioiden satamissa käyvien kolmansien maiden kalastusaluksia varten.

2.   Pääsy jäsenvaltioiden satamiin, satamapalvelujen käyttö sekä saaliin purkaminen tai jälleenlaivaus näissä satamissa on kolmansien maiden kalastusaluksilta kielletty, jolleivät ne täytä tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, paitsi jos on kyse YK:n merioikeusyleissopimuksen 18 artiklassa tarkoitetun ylivoimaisen esteen tai hätätilan korjaamiseksi välttämättömien palvelujen saamisesta.

3.   Kolmansien maiden kalastusalusten välinen tai niiden ja jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten välinen jälleenlaivaus on kielletty yhteisön vesillä, ja se voi tapahtua ainoastaan satamassa tämän luvun säännösten mukaisesti.

4.   Jäsenvaltion lipun alla purjehtivat kalastusalukset eivät saa jälleenlaivata merellä saaliita kolmansien maiden kalastusaluksista yhteisön vesien ulkopuolella, ellei kalastusaluksia ole alueellisessa kalastuksenhoitojärjestössä rekisteröity rahtialuksiksi.

5 artikla

Nimetyt satamat

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä satamat tai lähellä rantaa olevat paikat, joissa 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kalastustuotteiden purkamis- tai jälleenlaivaustoimet ja satamapalvelut ovat sallittuja.

2.   Kolmansien maiden kalastusalukset saavat käyttää satamapalveluja ja suorittaa purkamisen tai jälleenlaivauksen ainoastaan nimetyissä satamissa.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo nimetyistä satamista viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä tammikuuta. Kaikista luetteloon myöhemmin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava komissiolle vähintään 15 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

4.   Komissio julkaisee nimettyjen satamien luettelon viipymättä Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja verkkosivullaan.

6 artikla

Ennakkoilmoitus

1.   Kolmannen maan kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka nimettyä satamaa tai purkamislaitteita he haluavat käyttää, vähintään kolme työpäivää ennen arvioitua satamaantuloaikaa seuraavat seikat:

a)

aluksen tunnistetiedot;

b)

nimetyn määräsataman nimi ja siinä käynnin syy, purkaminen, jälleenlaivaus tai palvelujen käyttö;

c)

kalastuslupa tai tapauksen mukaan lupa kalastustoimien tukemiseen tai kalastustuotteiden jälleenlaivaukseen;

d)

kalastusmatkan ajankohta;

e)

arvioitu satamaan saapumispäivä ja -aika;

f)

kunkin aluksella pidetyn saalislajin määrät tai tarvittaessa kielteinen ilmoitus;

g)

pyynti- tai jälleenlaivausalue tai -alueet sekä onko kyse yhteisön vesistä, jonkin kolmannen maan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvista vesistä tai aavasta merestä;

h)

kunkin lajin purettavat tai jälleenlaivattavat määrät.

Kolmannen maan kalastusaluksen päälliköt tai heidän edustajansa vapautetaan a, c, d, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisesta, jos saalistodistus on varmennettu III luvun mukaisesti koko sen saaliin osalta, joka on määrä purkaa tai jälleenlaivata yhteisön alueella.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn ilmoituksen mukana on seurattava III luvun mukaisesti varmennettu saalistodistus, jos kolmannen maan kalastusaluksella on kalastustuotteita. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymään saaliiden dokumentointijärjestelyyn tai satamatarkastusten järjestelmään kuuluvista saalisasiakirjoista tai satamavaltion tarkastuslomakkeista 14 artiklassa annettuja säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

3.   Komissio voi 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vapauttaa tietyt kolmansien maiden kalastusalusluokat 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai asettaa toisen määräajan ilmoituksen tekemiselle ottamalla huomioon muun muassa kalastustuotetyypin sekä kalavesien, purkamispaikkojen ja niiden satamien välisen välimatkan, joissa kyseiset alukset on rekisteröity tai luetteloitu.

4.   Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita yhteisön ja kolmansien maiden välisten kalastussopimusten erityismääräysten soveltamista.

7 artikla

Luvat

1.   Rajoittamatta 37 artiklan 5 kohdan soveltamista kolmannen maan kalastusalukselle annetaan lupa tulla satamaan ainoastaan, jos 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot ovat täydellisiä ja, jos kolmannen maan aluksella on kalastustuotteita, niiden mukana seuraa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu saalistodistus.

2.   Lupa aloittaa saaliin purkaminen tai jälleenlaivaus satamassa annetaan ainoastaan, jos on suoritettu tarkastus 1 kohdassa säädetyin tavoin annettujen tietojen täydellisyyden toteamiseksi ja tarvittaessa on suoritettu 2 jakson mukainen tarkastus.

3.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, satamajäsenvaltio voi antaa luvan satamaan tuloon ja saaliin purkamiseen kokonaan tai osittain silloin, kun 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot eivät ole täydellisiä taikka niiden tarkastus tai tarkistus on kesken, mutta tällöin sen on pidettävä kyseiset kalastustuotteet varastoituina toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Kalastustuotteet voidaan vapauttaa myyntiin, ottaa haltuun tai kuljettaa vasta sen jälkeen kun 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot on saatu taikka niiden tarkastus- tai tarkistusmenettely on saatu päätökseen. Jos tätä menettelyä ei saada päätökseen 14 vuorokauden kuluessa purkamisesta, satamajäsenvaltio voi takavarikoida kalastustuotteet ja hävittää ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimijoiden on suoritettava varastointikustannukset.

8 artikla

Purku- ja jälleenlaivaustoimien kirjaaminen

1.   Kolmannen maan kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on, mahdollisuuksien mukaan sähköisesti ja ennen purku- tai jälleenlaivaustoimien suorittamista, ilmoitettava sen jäsenvaltion viranomaisille, jonka nimettyjä purkusatamia tai jälleenlaivauslaitteita ne käyttävät, purettavien tai jälleenlaivattavien kalastustuotteiden määrä lajeittain sekä kunkin saaliin päivämäärä ja pyyntipaikka. Päälliköt ja heidän edustajansa vastaavat näiden ilmoitusten paikkansapitävyydestä.

2.   Jäsenvaltioiden on säilytettävä 1 kohdassa säädettyjen ilmoitusten alkuperäiskappaleet tai, niitä sähköisesti toimitettaessa, paperituloste kolmen vuoden ajan tai kansallisten sääntöjen mukaisesti pitempään.

3.   Purkamista ja jälleenlaivausta koskevista ilmoitusmenettelyistä ja -lomakkeista päätetään 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Jäsenvaltioiden on ennen kunkin kalenterivuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden päättymistä ilmoitettava komissiolle tietokoneella tapahtuvaa tiedonsiirtoa käyttäen kolmansien maiden kalastusaluksista niiden satamissa edellisen vuosineljänneksen aikana puretut ja/tai jälleenlaivatut määrät.

2 JAKSO

Satamatarkastukset

9 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava nimetyissä satamissaan kunakin vuonna vähintään viisi prosenttia kolmansien maiden kalastusalusten purku- ja jälleenlaivaustoimista niiden ohjeiden mukaisesti, jotka 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annetaan riskinhallinnan pohjalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymien korkeampien kynnysarvojen soveltamista.

2.   Seuraavat kalastusalukset on aina tarkastettava:

a)

48 artiklan mukaisesti havaitut kalastusalukset;

b)

kalastusalukset, joista on tehty ilmoitus IV luvun mukaisessa yhteisön ennakkovaroitusjärjestelmässä;

c)

kalastusalukset, joiden komissio 25 artiklan mukaisesti olettaa harjoittaneen LIS-kalastusta;

d)

kalastusalukset, jotka ovat alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymässä LIS-alusten luettelossa, joka on 30 artiklan mukaisesti ilmoitettu jäsenvaltioille.

10 artikla

Tarkastusmenettely

1.   Tarkastuksista vastaavien virkamiesten, jäljempänä ’virkamiehet’, on voitava tarkastaa kalastusaluksen kaikki asiaan kuuluvat alueet, kannet ja tilat, jalostetut tai jalostamattomat saaliit, verkot tai muut pyydykset, välineet ja asiaan kuuluvat asiakirjat, joita virkamiehet pitävät tarpeellisina tarkistaa sovellettavien lakien, asetusten tai kansainvälisten hoito- ja säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti. Virkamiehet saavat myös pyytää tietoja henkilöiltä, joilla katsotaan olevan tietoa tarkastuksen kohteena olevasta asiasta.

2.   Tarkastusten on käsitettävä purkamis- tai jälleenlaivaustoimet kokonaisuudessaan, ja niihin on sisällyttävä ristiintarkastus purkamista koskevaan ennakkoilmoitukseen kirjattujen ja purettujen tai jälleenlaivattujen lajikohtaisten määrien välillä.

3.   Virkamiesten on allekirjoitettava tarkastusraporttinsa kalastusaluksen päällikön läsnä ollessa, ja päälliköllä on oikeus lisätä tai vaatia lisättäväksi raporttiin kaikki asiaankuuluvina pitämänsä tiedot. Virkamiesten on merkittävä kalastuspäiväkirjaan, että tarkastus on tehty.

4.   Tarkastusraportin jäljennös on luovutettava kalastusaluksen päällikölle, joka voi toimittaa sen aluksen omistajalle.

5.   Aluksen päällikön on toimittava yhteistyössä kalastusaluksen tarkastusten aikana ja avustettava niissä, eikä hän saa virkamiesten suorittaessa tehtäviään estää, uhkailla tai häiritä heitä.

11 artikla

Menettely rikkomustapauksissa

1.   Jos tarkastuksen aikana kerätyt tiedot antavat virkamiehelle näyttöä katsoa, että kalastusalus on harjoittanut 3 artiklassa säädettyjen perusteiden mukaista LIS-kalastusta, hänen on

a)

merkittävä epäilty rikkomus tarkastusraporttiin;

b)

toteutettava tarvittavat toimet, joilla varmistetaan epäiltyä rikkomusta koskevien todisteiden säilyminen;

c)

toimitettava tarkastusraportti viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Jos tarkastuksen tulokset antavat näyttöä siitä, että kolmannen maan kalastusalus on harjoittanut 3 artiklassa säädettyjen perusteiden mukaista LIS-kalastusta, satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa tällaisille aluksille lupaa saaliinsa purkamiseen tai jälleenlaivaukseen.

3.   Tarkastuksen tehneen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle 2 kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä evätä lupa purkamiseen tai jälleenlaivaukseen sekä toimitettava samalla tarkastusraportin jäljennös, ja nämä toimittavat ilmoituksen viipymättä tarkastetun kalastusaluksen lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja, jos tarkastettu kalastusalus on osallistunut jälleenlaivaukseen, myös sen jäljennöksen luovuttavien alusten lippuvaltiolle tai -valtioille. Tarvittaessa ilmoituksesta toimitetaan jäljennös myös sen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön pääsihteerille, jonka toimivaltaan kuuluvalla alueella saalis pyydettiin.

4.   Jos epäilty rikkomus on tapahtunut aavalla merellä, satamajäsenvaltion on toimittava yhteistyössä lippuvaltion sitä koskevassa tutkinnassa ja tarvittaessa sovellettava tuon satamajäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia edellyttäen, että kyseinen lippuvaltio on kansainvälisen oikeuden mukaisesti nimenomaisesti suostunut siirtämään tuomiovaltansa. Jos epäilty rikkomus on tapahtunut kolmannen maan merivesillä, satamajäsenvaltion on tutkintaa tehdessään lisäksi toimittava yhteistyössä myös rannikkovaltion kanssa ja tarvittaessa sovellettava tuon satamajäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia edellyttäen, että kyseinen rannikkovaltio on kansainvälisen oikeuden mukaisesti nimenomaisesti suostunut siirtämään tuomiovaltansa.

III LUKU

KALASTUSTUOTTEIDEN TUONTIA JA VIENTIÄ KOSKEVA SAALISTODISTUSJÄRJESTELMÄ

12 artikla

Saalistodistukset

1.   LIS-kalastuksesta peräisin olevien kalastustuotteiden tuonti yhteisöön on kielletty.

2.   Edellä 1 kohdassa asetetun kiellon tehokkuuden varmistamiseksi kalastustuotteita saa tuoda yhteisöön ainoastaan, jos niiden mukana seuraa tämän asetuksen mukainen saalistodistus.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu saalistodistus on varmennettava sen lippuvaltion toimesta, jonka yksi tai useampi kalastusalus on pyytänyt saaliin, josta kalastustuotteet on saatu. Todistuksella varmistetaan, että saaliit on pyydetty sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä kansainvälisiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä noudattaen.

4.   Saalistodistuksessa on oltava kaikki liitteessä II olevassa mallissa tarkemmin esitetyt tiedot, ja lippuvaltion sen julkisen viranomaisen, jolla on tietojen paikkansapitävyyden vahvistamiseen tarvittavat valtuudet, on varmennettava se. Jos asiasta sovitaan lippuvaltioiden kanssa 20 artiklan 4 kohdan mukaisen yhteistyöjärjestelyn puitteissa, saalistodistus voidaan laatia, varmentaa tai toimittaa sähköisesti tai se voidaan korvata sähköisillä jäljitysjärjestelmillä, joilla voidaan taata sama viranomaisten suorittaman valvonnan taso.

5.   Liitteessä I olevaa luetteloa tuotteista, jotka jäävät saalistodistuksen soveltamisalan ulkopuolelle, voidaan tarkastella vuosittain uudelleen niiden tietojen perusteella, joita on kerätty II, III, IV, V, VIII, X ja XII luvun nojalla, ja muuttaa 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

13 artikla

Alueellisessa kalastuksenhoitojärjestössä sovitut ja voimassa olevat saaliiden dokumentointijärjestelyt

1.   Saalisasiakirjat ja mitkä tahansa niihin liittyvät asiakirjat, jotka on varmennettu alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymän sellaisen dokumentointijärjestelyn mukaisesti, jonka katsotaan täyttävän tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, on hyväksyttävä saalistodistuksiksi sellaisista lajeista saatujen kalastustuotteiden osalta, joihin tällaisia dokumentointijärjestelyjä sovelletaan, ja niitä koskevat tuontijäsenvaltiolle 16 ja 17 artiklan mukaisesti kuuluvat tarkastus- ja tarkistusvaatimukset sekä 18 artiklassa annetut tuonnin epäämistä koskevat säännökset. Saaliiden dokumentointijärjestelyjä koskevasta luettelosta päätetään 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen ei rajoita niiden voimassa olevien erityisasetusten soveltamista, joilla tällaiset saaliiden dokumentointijärjestelyt on saatettu osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

14 artikla

Kalastustuotteiden välillinen tuonti

1.   Tuojan on yhden lähetyksen muodostavien kalastustuotteiden, jotka kuljetetaan samassa muodossa yhteisöön muusta kolmannesta maasta kuin lippuvaltiosta, tuomista varten toimitettava tuontijäsenvaltioiden viranomaisille

a)

yksi tai useampi lippuvaltion varmentama saalistodistus; ja

b)

asiakirjatodisteet, jotka osoittavat, ettei kalastustuotteille ole suoritettu muita toimenpiteitä kuin purkaminen, uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet ja että ne ovat olleet kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

Asiakirjatodisteet annetaan

i)

tarvittaessa yhdellä kuljetusasiakirjalla, joka on laadittu lippuvaltion alueelta tuon kolmannen maan kautta tehtävää matkaa varten; tai

ii)

tuon kolmannen maan viranomaisten laatimalla asiakirjalla, jossa

on tarkka kuvaus kalastustuotteista, tuotteiden purkamisen ja jälleenlaivauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet; ja

ilmoitetaan ne olosuhteet, joissa kalastustuotteita pidettiin tuossa kolmannessa maassa.

Jos kalastuksen kohteena oleviin lajeihin sovelletaan alueellisen kalastuksenhoitojärjestön saaliiden dokumentointijärjestelyä, joka on tunnustettu 13 artiklan mukaisesti, edellä tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata saaliiden dokumentointijärjestelyn mukaisella jälleenvientitodistuksella edellyttäen, että kolmas maa on täyttänyt sitä koskevat ilmoitusvaatimukset asianmukaisesti.

2.   Tuojan on yhden lähetyksen muodostavien kalastustuotteiden, jotka on jalostettu muussa kolmannessa maassa kuin lippuvaltiossa, tuomista varten toimitettava tuontijäsenvaltioiden viranomaisille ilmoitus, jonka kyseisessä kolmannessa maassa sijaitseva jalostuslaitos on laatinut ja maan toimivaltaiset viranomaiset vahvistaneet liitteessä IV olevan lomakkeen mukaisesti ja jossa

a)

on tarkka kuvaus jalostamattomista ja jalostetuista tuotteista ja kummankin määristä;

b)

ilmoitetaan, että jalostetut tuotteet on jalostettu tuossa kolmannessa maassa saaliista, joiden mukana on seurannut yksi tai useampi lippuvaltion varmentama saalistodistus; ja

c)

jossa on liitteenä

i)

yksi tai useampi alkuperäinen saalistodistus, jos kyseiset saaliit on kokonaisuudessaan käytetty yhtenä lähetyksenä vietyjen kalastustuotteiden jalostamiseen; tai

ii)

jäljennös alkuperäisestä yhdestä tai useammasta saalistodistuksesta, jos osa kyseisistä saaliista on käytetty yhtenä lähetyksenä vietyjen kalastustuotteiden jalostamiseen.

Jos kalastuksen kohteena oleviin lajeihin sovelletaan alueellisen kalastuksenhoitojärjestön saaliiden dokumentointijärjestelyä, joka on tunnustettu 13 artiklan mukaisesti, ilmoitus voidaan korvata saaliiden dokumentointijärjestelyn mukaisella jälleenvientitodistuksella edellyttäen, että jalostajana oleva kolmas maa on täyttänyt sitä koskevat ilmoitusvaatimukset asianmukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja ilmoitus voidaan toimittaa sähköisesti 20 artiklan 4 kohdassa säädetyn yhteistyöjärjestelyn puitteissa.

15 artikla

Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten saaliiden vienti

1.   Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten saaliiden vienti edellyttää, että lippujäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset varmentavat saalistodistuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos sitä vaaditaan 20 artiklan 4 kohdassa säädetyn yhteistyöjärjestelyn puitteissa.

2.   Lippujäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa, jotka vastaavat 1 kohdassa tarkoitettujen saalistodistusten varmennuksesta.

16 artikla

Saalistodistusten toimittaminen ja niiden tarkastukset

1.   Tuojan on toimitettava varmennettu saalistodistus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon tuote on määrä tuoda, vähintään kolme työpäivää ennen arvioitua saapumista paikkaan, jossa tuote tulee yhteisön alueelle. Kolmen työpäivän määräaikaa voidaan mukauttaa kalastustuotteen tyypin, yhteisön alueelle saapumisen paikan etäisyyden tai kuljetukseen käytetyn välineen mukaan. Näiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava saalistodistuksen tarkastus riskinhallinnan pohjalta ja lippuvaltiolta 20 ja 22 artiklan mukaisesti saadussa ilmoituksessa olevat tiedot huomioiden.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuojat, joille on myönnetty hyväksytyn talouden toimijan asema, voivat ilmoittaa jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tuotteiden saapumisesta 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ja pitää varmennetun saalistodistuksen ja 14 artiklassa tarkoitetut siihen liittyvät asiakirjat viranomaisten saatavilla tämän artiklan 1 kohdan mukaisia tarkastuksia tai 17 artiklan mukaisia tarkistuksia varten.

3.   Myöntäessään tuojalle hyväksytyn talouden toimijan aseman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä perusteina seuraavia:

a)

tuoja on sijoittautunut tuon jäsenvaltion alueelle;

b)

tuontitapahtumia ja -määriä on riittävästi, jotta 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn käyttö on perusteltua;

c)

asianmukainen selvitys säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevien vaatimusten noudattamisesta;

d)

tyydyttävä kaupallisten ja tarvittaessa kuljetus- ja jalostustietojen hallinnointijärjestelmä, joka mahdollistaa tässä asetuksessa edellytettyjen tarkastusten ja tarkistusten toteuttaminen;

e)

näiden tarkastusten ja tarkistusten suorittamisen edellyttämät mahdollisuudet;

f)

tapauksen mukaan toimintaan suoraan liittyvä käytännön pätevyys tai ammattipätevyys; ja

g)

tarvittaessa selvitys taloudellisesta vakavaraisuudesta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle hyväksytyn talouden toimijan nimi ja osoite mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sille on myönnetty tämä asema. Komissio antaa nämä tiedot jäsenvaltioiden käyttöön sähköisesti.

Hyväksytyn talouden toimijan asemaan liittyvistä säännöistä voidaan päättää 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

17 artikla

Tarkistukset

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä kaikki tarpeellisina pitämänsä tarkistukset varmistaakseen, että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan moitteettomasti.

2.   Näihin tarkistuksiin voi II luvun mukaisten satamassa tehtävien kalastusalusten tarkastusten lisäksi kuulua erityisesti tuotteiden tarkastaminen, ilmoitukseen sisältyvien tietojen sekä asiakirjojen olemassaolon ja aitouden tarkistaminen, toimijoiden tilien ja muiden tietojen tarkastaminen, tuotteiden kuljetusvälineiden, mukaan lukien kontit, ja varastointipaikkojen tarkastaminen, virallisten selvitysten tekeminen sekä muut vastaavat toimet.

3.   Tarkistukset on riskinhallinnan mukaisesti kohdistettava kansallisella tai yhteisön tasolla laadittujen perusteiden mukaisesti tunnistetun riskin mukaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansalliset perusteensa komissiolle 30 työpäivän kuluessa 29 päivästä lokakuuta 2008 ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla. Yhteisön perusteista päätetään 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Tarkistuksia suoritetaan joka tapauksessa, jos

a)

tarkistuksen tekevällä jäsenvaltion viranomaisella on syytä epäillä itse saalistodistuksen, varmennussinetin tai lippuvaltion asianomaisen viranomaisen allekirjoituksen aitoutta; tai

b)

tarkistuksen tekevällä jäsenvaltion viranomaisella on hallussaan tietoja, jotka asettavat kyseenalaiseksi, onko kalastusalus noudattanut sovellettavia lakeja, asetuksia tai säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä taikka sen, täyttyvätkö muut tämän asetuksen vaatimukset; tai

c)

kalastusaluksista, kalastusyrityksistä tai mistä tahansa muista toimijoista on raportoitu oletetun LIS-kalastuksen yhteydessä, mukaan luettuina ne kalastusalukset, joista on raportoitu alueelliselle kalastuksenhoitojärjestölle sellaisen välineen mukaisesti, jonka tämä järjestö on hyväksynyt luetteloiden laatimiseksi aluksista, joiden oletetaan harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta; tai

d)

lippuvaltioista tai jälleenvientimaista on raportoitu alueelliselle kalastuksenhoitojärjestölle sellaisen välineen mukaisesti, jonka tämä järjestö on hyväksynyt lippuvaltioihin kohdistuvien kauppatoimenpiteiden täytäntöönpanoa varten; tai

e)

on julkaistu 23 artiklan 1 kohdan mukainen ennakkovaroitus.

5.   Jäsenvaltiot voivat päättää suorittaa sattumanvaraisia tarkistuksia 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tarkistusten lisäksi.

6.   Tarkistusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää apua lippuvaltion tai 14 artiklassa tarkoitetun kolmannen maan, joka ei ole lippuvaltio, toimivaltaisilta viranomaisilta, jolloin

a)

avunpyynnössä on mainittava syyt, joiden vuoksi kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä todistuksen ja siihen sisältyvien lausuntojen oikeellisuutta ja/tai säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista näiden tuotteiden osalta. Pyynnön tueksi on toimitettava jäljennös saalistodistuksesta ja kaikki tiedot tai asiakirjat, joiden perusteella todistuksen tietojen paikkansapitävyyttä epäillään. Pyyntö on lähetettävä viipymättä lippuvaltion tai 14 artiklassa tarkoitetun kolmannen maan, joka ei ole lippuvaltio, toimivaltaisille viranomaisille;

b)

tarkistusmenettely on saatava päätökseen 15 päivän kuluessa tarkistuspyynnön esittämispäivästä. Mikäli lippuvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty noudattamaan tätä määräaikaa, tarkistuksen tekevät jäsenvaltion viranomaiset voivat lippuvaltion tai 14 artiklassa tarkoitetun kolmannen maan, joka ei ole lippuvaltio, pyynnöstä myöntää vastaukselle lisäaikaa enintään 15 päivää.

7.   Tuotteiden luovuttaminen markkinoille on keskeytettävä, kunnes tulokset 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarkistusmenettelyistä on saatu. Varastointikustannuksista vastaa toimija.

8.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa, jotka vastaavat saalistodistusten tarkastuksista ja tarkistuksista 16 artiklan sekä tämän artiklan 1–6 kohdan mukaisesti.

18 artikla

Tuonnin epääminen

1.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa evättävä kalastustuotteiden tuonti yhteisöön ilman, että niiden tarvitsee pyytää lisätodisteita tai lähettää lippuvaltiolle avunpyyntöä, havaitessaan, että

a)

tuoja ei ole kyennyt toimittamaan saalistodistusta kyseisistä tuotteista tai täyttämään 16 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan;

b)

tuotaviksi aiotut tuotteet eivät ole samoja kuin ne, jotka on mainittu saalistodistuksessa;

c)

12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lippuvaltion julkinen viranomainen ei ole varmentanut saalistodistusta;

d)

saalistodistuksessa ei ole kaikkia tarvittavia tietoja;

e)

tuoja ei kykene todistamaan, että kalastustuotteet täyttävät 14 artiklan 1 tai 2 kohdan edellytykset;

f)

saalistodistuksessa saaliiden alkuperäalukseksi merkitty kalastusalus on yhteisön LIS-alusluettelossa tai 30 artiklassa tarkoitetuissa LIS-alusluetteloissa;

g)

saalistodistuksen ovat varmentaneet sellaisen lippuvaltion viranomaiset, joka on todettu 31 artiklan mukaisesti yhteistyöhön osallistumattomaksi.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on seuraavissa tapauksissa tarvittaessa evättävä kalastustuotteiden tuonti yhteisöön 17 artiklan 6 kohdan nojalla tehdyn avunpyynnön jälkeen:

a)

viejällä ei viranomaisten saaman vastauksen mukaan ollut oikeutta pyytää saalistodistuksen varmentamista; tai

b)

tuotteet eivät viranomaisten saaman vastauksen mukaan ole säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisia tai ne eivät täytä muita tässä luvussa asetettuja edellytyksiä; tai

c)

viranomaiset eivät ole saaneet vastausta säädetyssä määräajassa; tai

d)

viranomaisten saama vastaus ei anna asianmukaisia vastauksia pyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

3.   Jos kalastustuotteiden tuonti evätään 1 tai 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat takavarikoida kyseiset kalastustuotteet ja tuhota, hävittää tai myydä ne kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Myynnistä saatu tuotto voidaan käyttää hyväntekeväisyystarkoituksiin.

4.   Jokaisella henkilöllä on oikeus hakea muutosta itseään koskevaan päätökseen, jonka toimivaltaiset viranomaiset tekevät 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti. Muutoksenhakuoikeuteen sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevia sääntöjä.

5.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tuonnin epäämisestä lippuvaltiolle ja tarvittaessa 14 artiklassa tarkoitetulle kolmannelle maalle, joka ei ole lippuvaltio. Komissiolle on lähetettävä jäljennös ilmoituksesta.

19 artikla

Passitus ja jälleenlaivaus

1.   Jos kalastustuotteet asetetaan passitusmenettelyyn paikassa, jossa ne tulevat yhteisön alueelle, ja kuljetetaan toiseen jäsenvaltioon, jossa ne asetetaan toiseen tullimenettelyyn, tuossa jäsenvaltiossa sovelletaan 17 ja 18 artiklan säännöksiä.

2.   Jos kalastustuotteet asetetaan passitusmenettelyyn paikassa, jossa ne tulevat yhteisön alueelle, ja kuljetetaan samassa jäsenvaltiossa toiseen paikkaan, jossa ne asetetaan toiseen tullimenettelyyn, tämä jäsenvaltio voi soveltaa 16, 17 ja 18 artiklan säännöksiä ensin mainitussa paikassa tai määräpaikassa. Jäsenvaltioiden on mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle tämän kohdan täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla. Komissio julkaisee nämä ilmoitukset verkkosivuillaan.

3.   Jos kalastustuotteet jälleenlaivataan paikassa, jossa ne tulevat yhteisön alueelle, ja kuljetetaan meritse toiseen jäsenvaltioon, tuossa jäsenvaltiossa sovelletaan 17 ja 18 artiklan säännöksiä.

4.   Jälleenlaivausjäsenvaltioiden on ilmoitettava määräjäsenvaltioille ne kuljetusasiakirjan tiedot, jotka koskevat kalastustuotteiden laatua ja painoa, lastaussatamaa ja laivaajaa kolmannessa maassa, kuljetusalusten nimiä sekä jälleenlaivaus- ja määräsatamia, heti kun nämä ovat selvillä ja ennen arvioitua saapumispäivää määräsatamaan.

20 artikla

Lippuvaltioiden ilmoitukset ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa

1.   Tietyn lippuvaltion tämän asetuksen soveltamista varten varmentamat saalistodistukset hyväksytään sillä edellytyksellä, että komissio on saanut tuolta lippuvaltiolta ilmoituksen, jossa todistetaan, että

a)

sillä on käytössään kansalliset järjestelyt niiden lakien ja asetusten sekä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden soveltamista, valvontaa ja täytäntöönpanoa varten, joita sen kalastusalusten on noudatettava;

b)

sen julkisilla viranomaisilla on valtuudet vahvistaa saalistodistuksissa olevien tietojen todenmukaisuus ja tehdä tällaisten todistusten tarkistuksia jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ilmoituksen on sisällettävä myös tarvittavat tiedot näiden viranomaisten tunnistamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyssä ilmoituksessa oltavat tiedot on esitetty liitteessä III.

3.   Komissio ilmoittaa lippuvaltiolle 1 kohdan mukaisesti lähetetyn ilmoituksen vastaanottamisesta. Jollei lippuvaltio ole ilmoittanut kaikkia 1 kohdassa mainittuja seikkoja, komissio ilmoittaa lippuvaltiolle, mitkä seikat puuttuvat ja pyytää sitä toimittamaan uuden ilmoituksen.

4.   Komissio tekee tarvittaessa hallinnollista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa aloilla, jotka liittyvät saalistodistusta koskevien tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanoon, mukaan luettuna saalistodistusten ja tarvittaessa 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sähköinen laatiminen, varmentaminen tai toimittaminen.

Tällaisella yhteistyöllä on pyrittävä

a)

varmistamaan, että yhteisöön tuodut kalastustuotteet ovat peräisin saaliista, jotka on pyydetty sovellettavien lakien, asetusten tai säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti;

b)

helpottamaan II luvussa ja tässä luvussa vahvistettujen, kalastusalusten pääsyä satamiin, kalastustuotteiden tuontia ja saalistodistusten tarkistamista koskevia vaatimuksia koskevien muodollisuuksien hoitamista lippuvaltioissa;

c)

huolehtimaan komission tai sen nimeämän elimen paikan päällä suorittamista tarkastuksista, joiden tarkoituksena on tarkistaa yhteistyöjärjestelyn tosiasiallinen toteuttaminen;

d)

huolehtimaan puitteiden luomisesta osapuolten väliselle, yhteistyöjärjestelyn täytäntöönpanoa tukevalle tietojenvaihdolle.

5.   Edellä 4 kohdassa säädettyä yhteistyötä ei ole pidettävä ennakkoehtona tämän luvun soveltamiseksi tuontiin, joka on peräisin minkä tahansa valtion lipun alla purjehtivien kalastusalusten saaliista.

21 artikla

Jälleenvienti

1.   Tämän luvun mukaisen saalistodistuksen nojalla tuotujen tuotteiden jälleenvienti on sallittua, kun sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, josta jälleenviennin on määrä tapahtua, varmentavat saalistodistuksen jälleenvientiä koskevan osan tai, jos jälleenvietävät kalastustuotteet ovat osa tuoduista tuotteista, tämän osan jäljennöksen.

2.   Jos kalastustuotteiden jälleenviennin hoitaa hyväksytty talouden toimija, 16 artiklan 2 kohdassa määriteltyä menettelyä noudatetaan soveltuvin osin.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa, jotka huolehtivat saalistodistusten jälleenvientiä koskevan osan varmentamisesta ja tarkistamisesta 15 artiklassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

22 artikla

Tietojen säilyttäminen ja niiden levittäminen

1.   Komissio pitää luetteloa niistä valtioista ja niiden toimivaltaisista viranomaisista, jotka on ilmoitettu tämän luvun mukaisesti, säilyttäen siihen seuraavat tiedot:

a)

jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet viranomaisensa, joilla on toimivalta varmentaa, tarkastaa ja tarkistaa saalistodistukset ja jälleenvientitodistukset 15, 16, 17 ja 21 artiklan mukaisesti;

b)

lippuvaltiot, joilta on saatu 20 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset sekä merkintä niistä, joiden osalta on otettu käyttöön kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskeva järjestely 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.   Komissio julkaisee verkkosivullaan ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista valtioista ja niiden toimivaltaisista viranomaisista ja pitää tiedot säännöllisesti ajan tasalla. Komissio antaa saalistodistusten varmentamisesta ja tarkistamisesta vastaavien lippuvaltioiden viranomaisten yhteystiedot sähköisesti niiden jäsenvaltioiden viranomaisten käyttöön, jotka vastaavat saalistodistusten varmentamisesta ja tarkistamisesta.

3.   Komissio julkaisee verkkosivullaan ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon 13 artiklan mukaisesti tunnustetuista saaliiden dokumentointijärjestelyistä ja pitää luettelon säännöllisesti ajan tasalla.

4.   Jäsenvaltioiden on säilytettävä tuontia varten toimitettujen saalistodistusten, vientiä varten varmennettujen saalistodistusten sekä saalistodistusten varmennettujen jälleenvientiä koskevien osien alkuperäiskappaleet kolmen vuoden ajan tai kansallisten sääntöjen mukaisesti pitempään.

5.   Hyväksyttyjen talouden toimijoiden on säilytettävä 4 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen alkuperäiskappaleet kolmen vuoden ajan tai kansallisten sääntöjen mukaisesti pitempään.

IV LUKU

YHTEISÖN ENNAKKOVAROITUSJÄRJESTELMÄ

23 artikla

Ennakkovaroituksen antaminen

1.   Jos II, III, V, VI, VII, VIII, X tai XI luvun mukaisesti saatujen tietojen pohjalta on perusteltua aihetta epäillä, että tiettyjen kolmansien maiden kalastusalukset tai niistä tulevat kalastustuotteet eivät ole sovellettavien lakien tai asetusten, mukaan lukien ne sovellettavat lait ja asetukset, joista kolmannet maat ovat 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen yhteistyön perusteella ilmoittaneet, tai kansainvälisten säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisia, komissio julkaisee verkkosivullaan ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä ennakkovaroituksen varoittaakseen toimijoita ja varmistaakseen, että jäsenvaltiot toteuttavat kyseisten kolmansien maiden osalta tämän luvun mukaiset toimenpiteet.

2.   Komissio antaa välittömästi 1 kohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltioiden viranomaisille ja kyseiselle lippujäsenvaltiolle sekä tarvittaessa 14 artiklassa tarkoitetulle kolmannelle maalle, joka ei ole lippuvaltio.

24 artikla

Ennakkovaroituksen jälkeen toteutettavat toimet

1.   Jäsenvaltion on 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot saatuaan, tarvittaessa ja riskinhallinnan mukaisesti

a)

yksilöitävä ne kunakin ajankohtana tuontiin tarkoitetut kalastustuotelähetykset, joita ennakkovaroitus koskee, ja toteutettava saalistodistuksia sekä tarvittaessa myös 14 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja koskeva tarkistus 17 artiklan säännösten mukaisesti;

b)

toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niihin tuontiin tarkoitettuihin tuleviin kalastustuotelähetyksiin, joita ennakkovaroitus koskee, kohdistetaan saalistodistusten sekä tarvittaessa myös 14 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen tarkistus 17 artiklan säännösten mukaisesti;

c)

yksilöitävä aiemmat kalastustuotelähetykset, joita ennakkovaroitus koskee, ja suoritettava tarvittavat tarkistukset, aiemmin toimitettujen saalistodistusten tarkistus mukaan luettuna;

d)

kohdistettava kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti niihin kalastusaluksiin, joita ennakkovaroitus koskee, tarvittavat tiedustelut, tutkinnat tai tarkastukset merellä, satamissa tai muissa purkamispaikoissa.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian tarkistustensa ja tarkistuspyyntöjensä tulokset sekä toimet, jotka on toteutettu tapauksissa, joissa sovellettavia lakeja, asetuksia tai kansainvälisiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä ei ole noudatettu.

3.   Jos komissio päättää 1 kohdan mukaisesti tehtyjen tarkistusten tulosten perusteella, ettei ennakkovaroituksen aiheena ollutta perusteltua aihetta epäilyyn enää ole, se viipymättä

a)

julkaisee verkkosivullaan ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä tätä tarkoittavan ilmoituksen, jolla mitätöidään aikaisempi ennakkovaroitus;

b)

ilmoittaa mitätöimisestä lippuvaltiolle ja tarvittaessa 14 artiklassa tarkoitetulle kolmannelle maalle, joka ei ole lippuvaltio; ja

c)

ilmoittaa asiasta sopivia kanavia käyttäen jäsenvaltioille.

4.   Jos komissio päättää 1 kohdan mukaisesti tehtyjen tarkistusten tulosten perusteella, että ennakkovaroituksen aiheena ollut perusteltu epäily on edelleen olemassa, se viipymättä

a)

saattaa ennakkovaroituksen ajan tasalle julkaisemalla sen uudelleen verkkosivullaan ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

b)

ilmoittaa asiasta lippuvaltiolle ja tarvittaessa 14 artiklassa tarkoitetulle kolmannelle maalle, joka ei ole lippuvaltio;

c)

ilmoittaa asiasta sopivia kanavia käyttäen jäsenvaltioille; ja

d)

saattaa asian tarvittaessa sen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön käsiteltäväksi, jonka säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä on saatettu rikkoa.

5.   Jos komissio päättää 1 kohdan mukaisesti tehtyjen tarkistusten tulosten osoittavan, että todettujen seikkojen perusteella on riittävä syy katsoa, että sovellettavia lakeja, asetuksia tai kansainvälisiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä on saatettu jättää noudattamatta, se viipymättä

a)

julkaisee tätä tarkoittavan uuden varoituksen verkkosivullaan ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

b)

ilmoittaa asiasta lippujäsenvaltiolle ja aloittaa tarvittavat menettelyt ja toimenpiteet V ja VI luvun mukaisesti;

c)

ilmoittaa asiasta tarvittaessa 14 artiklassa tarkoitetulle kolmannelle maalle, joka ei ole lippuvaltio;

d)

ilmoittaa asiasta sopivia kanavia käyttäen jäsenvaltioille; ja

e)

saattaa asian tarvittaessa sen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön käsiteltäväksi, jonka säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä on saatettu rikkoa.

V LUKU

LIS-KALASTUSTA HARJOITTAVIEN KALASTUSALUSTEN YKSILÖIMINEN

25 artikla

Epäilty LIS-kalastus

1.   Komissio tai sen nimeämä elin kokoaa ja analysoi

a)

kaikki tiedot LIS-kalastuksesta, jotka on saatu II, III, IV, VIII, X ja XI luvun mukaisesti; ja/tai

b)

tarvittaessa muut asiaa koskevat tiedot, kuten

i)

saalistiedot;

ii)

kauppaa koskevat tiedot, jotka on saatu kansallisista tilastoista tai muusta luotettavasta lähteestä;

iii)

alusrekisterit ja -tietokannat;

iv)

alueellisen kalastuksenhoitojärjestön saalisasiakirjat tai tilastointiasiakirjaohjelmat;

v)

sellaisia kalastusaluksia, joiden oletetaan 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla harjoittaneen LIS-kalastusta, koskevia havaintoja tai niiden muuta toimintaa koskevat raportit sekä alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ilmoittamat tai hyväksymät LIS-alusluettelot;

vi)

asetuksen (ETY) N:o 2847/93 mukaiset raportit kalastusaluksista, joiden oletetaan 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla harjoittaneen LIS-kalastusta;

vii)

muut muun muassa satamissa ja kalavesillä saadut merkitykselliset tiedot.

2.   Jäsenvaltiot voivat aina toimittaa komissiolle mitä tahansa lisätietoja, jotka saattavat olla yhteisön LIS-alusluettelon laatimisen kannalta merkityksellisiä. Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa tiedot ja mahdolliset todisteet edelleen jäsenvaltioille sekä asianomaisille lippuvaltioille.

3.   Komissio tai sen nimeämä elin pitää kirjaa kustakin ilmoitetusta kalastusaluksesta, jonka epäillään harjoittaneen LIS-kalastusta, ja päivittää sitä aina kun uutta tietoa saadaan.

26 artikla

Oletettu LIS-kalastus

1.   Komissio yksilöi kalastusalukset, joiden osalta on 25 artiklan mukaisesti saatujen tietojen perusteella riittävät perusteet olettaa, että ne saattavat harjoittaa LIS-kalastusta, mikä antaa aiheen suorittaa virallinen tiedustelu asianomaiselta lippuvaltiolta.

2.   Komissio ilmoittaa lippuvaltioille, joiden kalastusalukset on yksilöity 1 kohdan mukaisesti, virallisesta pyynnöstä suorittaa niiden lipun alla purjehtivien alusten epäiltyä LIS-toimintaa koskeva tiedustelu. Ilmoituksen on sisällettävä

a)

kaikki komission keräämät tiedot epäillystä LIS-kalastuksesta;

b)

lippuvaltiolle osoitettu virallinen pyyntö toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet väitetyn LIS-kalastuksen tutkimiseksi ja toimittaa tutkinnan tulokset viivytyksettä komissiolle;

c)

lippuvaltiolle osoitettu virallinen pyyntö toteuttaa välittömästi täytäntöönpanotoimia, jos asianomaista kalastusalusta koskeva epäily osoittautuu aiheelliseksi, ja ilmoittaa komissiolle toteutetuista toimenpiteistä;

d)

lippuvaltiolle osoitettu pyyntö ilmoittaa kyseisen kalastusaluksen omistajalle ja tarvittaessa sen käyttäjälle aiotun luetteloon merkitsemisen yksityiskohtaiset perustelut sekä seuraukset, joita aiheutuisi aluksen merkitsemisestä yhteisön LIS-alusluetteloon 37 artiklan mukaisesti. Lippuvaltioita pyydetään lisäksi toimittamaan komissiolle tietoja kalastusaluksen omistajista ja tarvittaessa sen käyttäjistä, jotta varmistetaan, että heitä voidaan kuulla 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

e)

lippuvaltiolle annettava ilmoitus VI ja VII luvun säännöksistä.

3.   Komissio ilmoittaa asiasta lippujäsenvaltioille, joiden alukset on yksilöity 1 kohdan mukaisesti, esittäen näille virallisen pyynnön suorittaa niiden lipun alla purjehtivien kyseessä olevien alusten väitettyä LIS-kalastusta koskeva selvitys. Ilmoituksen on sisällettävä

a)

kaikki komission keräämät tiedot epäillystä LIS-kalastuksesta;

b)

lippujäsenvaltiolle osoitettu virallinen pyyntö toteuttaa kaikki tarvittavat asetuksen (ETY) N:o 2847/93 mukaiset toimenpiteet epäillyn LIS-kalastuksen tutkimiseksi tai tarvittaessa toimittaa selvitys kaikista jo toteutetuista toimenpiteistä sen tutkimiseksi sekä tutkinnan tulokset viivytyksettä komissiolle;

c)

lippujäsenvaltiolle osoitettu virallinen pyyntö toteuttaa pikaisesti täytäntöönpanotoimia, jos asianomaista kalastusalusta koskeva epäily osoittautuu aiheelliseksi, ja ilmoittaa komissiolle toteutetuista toimenpiteistä;

d)

lippujäsenvaltiolle osoitettu pyyntö ilmoittaa kyseisen kalastusaluksen omistajalle ja tarvittaessa sen käyttäjälle aiotun luetteloon merkitsemisen yksityiskohtaiset perustelut sekä seuraukset, joita aiheutuisi aluksen merkitsemisestä yhteisön LIS-alusluetteloon 37 artiklan mukaisesti. Lippujäsenvaltiota pyydetään lisäksi toimittamaan komissiolle tietoja kalastusaluksen omistajista ja tarvittaessa sen käyttäjistä, jotta varmistetaan, että heitä voidaan kuulla 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.   Komissio toimittaa LIS-kalastuksesta epäiltyjä kalastusaluksia koskevat tiedot kaikille jäsenvaltioille helpottaakseen asetuksen (ETY) N:o 2847/93 täytäntöönpanoa.

27 artikla

Yhteisön LIS-alusluettelon laatiminen

1.   Komissio laatii 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteisön LIS-alusluettelon. Luettelo sisältää kalastusalukset, joiden on tämän asetuksen mukaisesti saatujen tietojen sekä 25 ja 26 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien perusteella todettu harjoittavan LIS-kalastusta ja joiden lippuvaltiot eivät ole noudattaneet 26 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa sekä 26 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja, tällaisen LIS-kalastuksen johdosta tehtyjä virallisia pyyntöjä.

2.   Ennen kalastusaluksen merkitsemistä yhteisön LIS-alusluetteloon komissio toimittaa kalastusaluksen omistajalle ja tarvittaessa sen käyttäjälle aiotun luetteloon merkitsemisen yksityiskohtaiset perustelut ja kaiken kalastusaluksen LIS-kalastuksen harjoittamista koskevaa epäilyä tukevan aineiston. Ilmoituksessa mainitaan oikeus pyytää tai toimittaa lisätietoja, ja siinä annetaan omistajalle ja tarvittaessa käyttäjälle mahdollisuus tulla kuulluksi ja puolustautua, mitä varten heille annetaan riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia.

3.   Jos kalastusalus päätetään merkitä yhteisön LIS-alusluetteloon, komissio ilmoittaa tästä päätöksestä ja sen perusteista kalastusaluksen omistajalle ja tarvittaessa sen käyttäjälle.

4.   Komissiolle 2 ja 3 kohdassa asetettuja velvoitteita sovelletaan rajoittamatta kalastusaluksen lippuvaltion ensisijaista vastuuta kalastusaluksesta ja vain sikäli kuin komissiolla on käytössään kalastusaluksen omistajan ja käyttäjän tunnistetiedot.

5.   Komissio ilmoittaa lippuvaltiolle kalastusaluksen merkitsemisestä yhteisön LIS-alusluetteloon ja toimittaa lippuvaltiolle luetteloon merkitsemisen yksityiskohtaiset perusteet.

6.   Komissio pyytää niitä lippuvaltioita, joiden kalastusaluksia on yhteisön LIS-alusluettelossa

a)

ilmoittamaan kalastusaluksen omistajalle aluksen merkitsemisestä yhteisön LIS-alusluetteloon, merkitsemisen perustelut sekä siitä aiheutuvat 37 artiklassa säädetyt seuraukset; ja

b)

toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet LIS-kalastuksen lopettamiseksi, mukaan luettuna tarvittaessa kyseisten kalastusalusten rekisteröinnin tai kalastuslisenssin peruuttaminen, ja ilmoittamaan komissiolle toteutetuista toimenpiteistä.

7.   Tätä artiklaa ei sovelleta yhteisön kalastusaluksiin, jos lippujäsenvaltio on toteuttanut toimia 8 kohdan mukaisesti.

8.   Yhteisön aluksia ei merkitä yhteisön LIS-alusluetteloon, jos lippujäsenvaltio on toteuttanut tämän asetuksen ja asetuksen (ETY) N:o 2847/93 mukaisia toimia sellaisia rikkomuksia vastaan, jotka muodostavat 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn vakavan rikkomuksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toteuttamia toimia.

28 artikla

Kalastusalusten poistaminen yhteisön LIS-alusluettelosta

1.   Komissio poistaa kalastusaluksen yhteisön alusluettelosta 54 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, jos kalastusaluksen lippuvaltio osoittaa, että

a)

alus ei ole harjoittanut sellaista LIS-kalastusta, jonka perusteella se on merkitty luetteloon; tai

b)

kyseisen LIS-kalastuksen osalta on sovellettu oikeasuhteisia, varoittavia ja tehokkaita seuraamuksia, erityisesti sellaisten kalastusalusten osalta, jotka purjehtivat jonkun jäsenvaltion lipun alla, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 mukaisesti.

2.   Yhteisön LIS-alusluetteloon merkityn kalastusaluksen omistaja tai tarvittaessa käyttäjä voi esittää komissiolle tämän kalastusaluksen aseman uudelleenarviointia koskevan pyynnön, jos lippuvaltio ei ole toteuttanut 1 kohdan mukaisia toimia.

Komissio harkitsee kalastusaluksen poistamista luettelosta vain, jos

a)

omistaja tai käyttäjä esittää todisteet siitä, että kalastusalus ei enää harjoita LIS-kalastusta; tai

b)

luetteloon merkitty kalastusalus on uponnut tai romutettu.

3.   Kaikissa muissa tapauksissa komissio harkitsee kalastusaluksen poistamista luettelosta vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kalastusaluksen luetteloon merkitsemisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, joiden aikana komissio ei ole saanut kalastusaluksen väitetystä LIS-kalastuksesta muita 25 artiklan mukaisia ilmoituksia; tai

b)

omistaja toimittaa kalastusaluksen nykyisestä toiminnasta tietoja, jotka osoittavat, että se toimii täysin niiden lakien, asetusten ja/tai säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti, joita sovelletaan siihen kalastustoimintaan, johon se osallistuu; tai

c)

kalastusaluksella, sen omistajalla tai käyttäjällä ei ole minkäänlaisia suoria tai epäsuoria toiminnallisia tai taloudellisia yhteyksiä mihinkään muihin aluksiin, omistajiin tai käyttäjiin, joiden oletetaan tai on todettu harjoittavan LIS-kalastusta.

29 artikla

Yhteisön LIS-alusluettelon sisältö, julkisuus ja ylläpito

1.   Yhteisön LIS-alusluettelossa on oltava kustakin kalastusaluksesta seuraavat tiedot:

a)

nimi ja aiemmat nimet;

b)

lippu ja aiemmat liput;

c)

omistaja ja tarvittaessa aiemmat omistajat, mukaan lukien tosiasialliset edunsaajat;

d)

käyttäjä ja tarvittaessa aiemmat käyttäjät;

e)

kutsutunnus ja aiemmat kutsutunnukset;

f)

Lloyds-/IMO-numero, jos saatavilla;

g)

valokuvia, jos saatavilla;

h)

päivä, jona se ensimmäisen kerran merkittiin luetteloon;

i)

tiivistelmä toimista, joiden perusteella alus on merkitty luetteloon, sekä viittaukset kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin, joissa on tietoa ja todisteita näistä toimista.

2.   Komissio julkaisee yhteisön LIS-alusluettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen sen julkisuuden, muun muassa asettamalla luettelon verkkosivulleen.

3.   Komissio päivittää yhteisön LIS-alusluettelon kolmen kuukauden välein, ja huolehtii järjestelmästä, jolla päivityksistä ilmoitetaan automaattisesti jäsenvaltioille, alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille sekä kenelle tahansa kansalaisyhteiskunnan jäsenelle, joka sitä pyytää. Lisäksi komissio toimittaa luettelon FAO:lle sekä alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille tehostaakseen yhteisön ja näiden järjestöjen välistä, LIS-kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen tähtäävää yhteistyötä.

30 artikla

Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laatimat LIS-alusluettelot

1.   Yhteisön LIS-alusluetteloon merkitään 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 27 artiklassa tarkoitettujen kalastusalusten lisäksi alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymissä LIS-alusluetteloissa olevat kalastusalukset. Tällaisten alusten poistamista yhteisön LIS-alusluettelosta säännellään asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön niiden osalta tekemillä päätöksillä.

2.   Komissio toimittaa vuosittain jäsenvaltioille alueellisilta kalastuksenhoitojärjestöiltä saamansa luettelot kalastusaluksista, joiden oletetaan tai on todettu osallistuvan LIS-kalastukseen.

3.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin tehdyistä lisäyksistä, poistoista ja/tai muista muutoksista aina, kun näitä muutoksia tapahtuu. Jäljempänä olevaa 37 artiklaa sovelletaan aluksiin, jotka ovat alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen näin muutetussa LIS-alusluetteloissa, siitä alkaen, kun niistä on ilmoitettu jäsenvaltioille.

VI LUKU

YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUMATTOMAT KOLMANNET MAAT

31 artikla

Yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi toteaminen

1.   Komissio yksilöi 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ne kolmannet maat, joiden se ei katso osallistuvan LIS-kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn yksilöinnin perustana on tarkastelu, joka koskee kaikkia II, III, IV, V, VIII, X ja XI luvun mukaisesti saatuja tietoja tai tarvittaessa mitä tahansa muita asian kannalta merkityksellisiä tietoja, joita voivat olla muun muassa saalistiedot, kansallisista tilastokeskuksista ja muista luotettavista lähteistä saadut kauppaa koskevat tiedot, alusrekisterit ja -tietokannat, alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymät saalisasiakirjat tai tilastointiasiakirjaohjelmat ja LIS-alusluettelot sekä muut satamissa ja kalavesillä saadut tiedot.

3.   Kolmas maa voidaan todeta yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi, jos se laiminlyö sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat LIS-kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevat velvollisuudet.

4.   Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi komissio tarkastelee ensisijaisesti toimenpiteitä, joita asianomainen kolmas maa on toteuttanut seuraavien näkökohtien osalta:

a)

sen lipun alla purjehtivien kalastusalusten tai sen kansalaisten taikka sen merivesillä toimivien tai sen satamaa käyttävien kalastusalusten harjoittama toistuva ja riittävästi dokumentoitu LIS-kalastus tai tällaisen toiminnan tukeminen; tai

b)

LIS-kalastuksesta peräisin olevien kalastustuotteiden pääsy sen markkinoille.

5.   Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi komissio ottaa huomioon seuraavat seikat:

a)

toimiiko asianomainen kolmas maa tosiasiallisesti yhteistyössä yhteisön kanssa vastaamalla komission esittämiin LIS-kalastuksen ja siihen liittyvän toiminnan tutkimista, siitä raportointia tai sen seurantaa koskeviin pyyntöihin;

b)

onko asianomainen kolmas maa tosiasiallisesti toteuttanut täytäntöönpanotoimenpiteitä LIS-kalastuksesta vastaavien toimijoiden osalta ja erityisesti, onko määrätty riittävän ankaria seuraamuksia, jotta rikkojat eivät saa hyväkseen tällaisesta toiminnasta aiheutuvaa hyötyä;

c)

kyseisen LIS-kalastuksen historia, tyyppi, olosuhteet, laajuus sekä vakavuus;

d)

kehitysmaiden osalta näiden toimivaltaisten viranomaisten valmiudet.

6.   Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi komissio ottaa huomioon myös seuraavat näkökohdat:

a)

onko asianomainen kolmas maa ratifioinut kansainvälisiä kalastussopimuksia tai liittynyt niihin; näitä ovat erityisesti YK:n merioikeusyleissopimus, YK:n kalakantasopimus sekä FAO-sopimus;

b)

asianomaisen kolmannen maan asema alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen sopimuspuolena tai sen sitoumus soveltaa niiden hyväksymiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä;

c)

asianomaisen kolmannen maan toimenpiteet tai laiminlyönnit, jotka ovat saattaneet vähentää sovellettavien lakien, asetusten tai kansainvälisten säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tehokkuutta.

7.   Tämän artiklan täytäntöönpanossa otetaan tarvittaessa asianmukaisesti huomioon kehitysmaiden erityiset rajoitukset erityisesti kalastustoimien seurannan, valvonnan ja tarkkailun osalta.

32 artikla

Toimenpiteet yhteistyöhön osallistumattomiin kolmansiin maihin nähden

1.   Komissio ilmoittaa viipymättä asianomaisille maille mahdollisuudesta, että ne 31 artiklan perusteiden mukaisesti todetaan yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

a)

toteamisen syy tai syyt ja saatavilla olevat tätä tukevat todisteet;

b)

mahdollisuus vastata komissiolle kirjallisesti niiden aseman toteamista koskevan päätöksen osalta ja toimittaa muita asian kannalta merkityksellisiä tietoja, esimerkiksi todisteita toteamisen kiistämiseksi, tai tarvittaessa tilanteen parantamiseksi laadittu toimintasuunnitelma ja toteutetut toimenpiteet;

c)

oikeus pyytää tai toimittaa lisätietoja;

d)

38 artiklassa säädetyt seuraukset, joita aiheutuu maan toteamisesta yhteistyöhön osallistumattomaksi.

2.   Komissio liittää 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen myös kolmannelle maalle osoitetun pyynnön toteuttaa tarvittavat toimenpiteet kyseisten LIS-kalastustoimien lopettamiseksi ja tällaisten toimien estämiseksi vastaisuudessa sekä korjata mahdolliset 31 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet tai laiminlyönnit.

3.   Komissio toimittaa ilmoituksensa ja pyyntönsä asianomaiselle kolmannelle maalle useammalla kuin yhdellä viestintävälineellä. Komissio pyytää asianomaista maata toimittamaan sille vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

4.   Komissio antaa asianomaiselle kolmannelle maalle riittävän ajan vastata ilmoitukseen sekä kohtuullisen ajan tilanteen korjaamiseen.

33 artikla

Yhteistyöhön osallistumattomien maiden luettelon laatiminen

1.   Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelosta.

2.   Komissio ilmoittaa viipymättä asianomaiselle kolmannelle maalle tämän toteamisesta yhteistyöhön osallistumattomaksi maaksi samoin kuin 38 artiklan mukaisesti sovellettavista toimenpiteistä ja esittää sille pyynnön korjata vallitseva tilanne sekä ilmoittaa toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että maan kalastusalukset noudattavat säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

3.   Sen jälkeen kuin tämän artiklan 1 kohdan mukainen päätös on tehty, komissio ilmoittaa siitä viipymättä jäsenvaltioille ja pyytää niitä varmistamaan 38 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden välittömän täytäntöönpanon. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tämän pyynnön perusteella.

34 artikla

Yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelosta poistaminen

1.   Neuvosto poistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta kolmannen maan yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelosta, jos kyseinen kolmas maa osoittaa, että sen luetteloon merkitsemiseen johtanut tilanne on korjattu. Luettelosta poistamista koskevassa päätöksessä otetaan huomioon myös, onko asianomainen kolmas maa toteuttanut konkreettisia toimenpiteitä, joilla tilannetta voidaan parantaa pysyvällä tavalla.

2.   Sen jälkeen kun tämän artiklan 1 kohdan mukainen päätös on tehty, komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioille 38 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden poistamisesta asianomaisen kolmannen maan osalta.

35 artikla

Yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelon julkisuus

Komissio julkaisee yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän luettelon julkisuuden, muun muassa asettamalla luettelon verkkosivulleen. Komissio päivittää luettelon säännöllisesti ja huolehtii järjestelmästä, jolla päivityksistä ilmoitetaan automaattisesti jäsenvaltioille, alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille sekä kenelle tahansa kansalaisyhteiskunnan jäsenelle, joka sitä pyytää. Lisäksi komissio toimittaa yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelon FAO:lle sekä alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille tehostaakseen yhteisön ja näiden järjestöjen välistä, LIS-kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen tähtäävää yhteistyötä.

36 artikla

Kiireelliset toimenpiteet

1.   Jos on todisteita siitä, että kolmannen maan toteuttamat toimenpiteet vaarantavat alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymät säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet, komissio voi toteuttaa kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti kiireellisiä toimenpiteitä, joiden kesto voi olla enintään kuusi kuukautta. Komissio voi tehdä uuden päätöksen näiden kiireellisten toimenpiteiden jatkamisesta enintään kuudella kuukaudella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kiireellisiin toimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa seuraavia toimia:

a)

asianomaisen kolmannen maan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille, joilla on lupa kalastaa, ei myönnetä pääsyä jäsenvaltioiden satamiin, ellei kyse ole 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ylivoimaisen esteen tai hätätilan korjaamiseksi välttämättömien palvelujen saamisesta;

b)

jäsenvaltion lipun alla purjehtiville kalastusaluksille ei anneta lupaa harjoittaa yhteisiä kalastustoimia asianomaisen kolmannen maan lipun alla purjehtivien alusten kanssa;

c)

jäsenvaltion lipun alla purjehtiville kalastusaluksille ei anneta lupaa kalastaa asianomaisen kolmannen maan lainkäyttövaltaan kuuluvilla merivesillä, tämän kuitenkaan rajoittamatta kahdenvälisten kalastussopimusten määräysten soveltamista;

d)

ei anneta lupaa elävän kalan toimittamiseen asianomaisen kolmannen maan lainkäyttövaltaan kuuluvilla merivesillä harjoitettavaan kalanviljelyyn;

e)

asianomaisen kolmannen maan lipun alla purjehtivien kalastusalusten pyytämiä eläviä kaloja ei saa hyväksyä jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla merivesillä harjoitettavaan kalanviljelyyn.

3.   Kiireellisiä toimenpiteitä sovelletaan välittömästi. Niistä ilmoitetaan jäsenvaltioille ja asianomaiselle kolmannelle maalle, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.   Asianomaiset jäsenvaltiot voivat saattaa 1 kohdassa säädetyn komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet sitä koskevan ilmoituksen.

5.   Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut asian käsiteltäväkseen.

VII LUKU

LIS-KALASTUKSEEN OSALLISTUVIIN KALASTUSALUKSIIN JA VALTIOIHIN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET

37 artikla

Yhteisön LIS-alusluetteloon merkittyihin aluksiin kohdistuvat toimet

Yhteisön LIS-alusluetteloon merkittyihin kalastusaluksiin, jäljempänä ’LIS-kalastusalus’, sovelletaan seuraavia toimenpiteitä:

1)

lippujäsenvaltiot eivät saa esittää komissiolle kalastuslupahakemuksia LIS-kalastusalusten osalta;

2)

lippujäsenvaltioiden LIS-kalastusaluksille myöntämät voimassa olevat kalastusluvat tai erityisluvat on peruutettava;

3)

kolmannen maan lipun alla purjehtiville LIS-kalastusaluksille ei saa antaa lupaa kalastaa yhteisön vesillä, eikä niitä saa rahdata;

4)

jäsenvaltion lipun alla purjehtivat kalastusalukset eivät saa millään tavoin avustaa LIS-kalastusaluksia kalanjalostustoimissa tai osallistua niihin, eivätkä osallistua jälleenlaivaustoimiin tai yhteisiin kalastustoimiin tällaisten kalastusalusten kanssa;

5)

jäsenvaltion lipun alla purjehtiville LIS-kalastusaluksille sallitaan pääsy ainoastaan kotisatamiinsa eikä mihinkään muuhun yhteisön satamaan, ellei kyseessä ole ylivoimainen este tai hätätila. Kolmannen maan lipun alla purjehtivalle LIS-kalastusalukselle ei saa sallia pääsyä jäsenvaltion satamaan, ellei kyseessä ole ylivoimainen este tai hätätila. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltio voi sallia LIS-kalastusaluksen pääsyn satamaansa, jos aluksella olevat saaliit ja tarvittaessa pyydykset, jotka alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti ovat kiellettyjä, takavarikoidaan. Jäsenvaltioiden on takavarikoitava myös sellaisella LIS-kalastusaluksella, joka on ylivoimaisen esteen tai hätätilan vuoksi saanut luvan tulla jäsenvaltion satamaan, olevat saaliit ja tarvittaessa pyydykset, jotka ovat tuollaisten toimenpiteiden mukaisesti kiellettyjä;

6)

kolmannen maan lipun alla purjehtiville LIS-kalastusaluksille ei saa toimittaa satamissa elintarvikkeita, polttoainetta tai muita palveluja, ellei kyseessä ole ylivoimainen este tai hätätila;

7)

kolmannen maan lipun alla purjehtivilta LIS-kalastusaluksilta kielletään miehistön vaihtaminen, jollei tämä ole välttämätöntä, kun on kyse ylivoimaisesta esteestä tai hätätilasta;

8)

jäsenvaltioiden on kieltäydyttävä myöntämästä LIS-kalastusaluksille oikeutta purjehtia lippunsa alla;

9)

LIS-kalastusalusten pyytämien kalastustuotteiden tuonti on kielletty, eikä tällaisia tuotteita koskevia saalistodistuksia siten saa hyväksyä eikä varmentaa;

10)

LIS-kalastusalusten kalastustuotteiden vienti ja jälleenvienti jalostusta varten on kielletty;

11)

LIS-kalastusalukset, joilla ei ole kalaa eikä miehistöä, saavat tulla satamaan romutettaviksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseistä alusta ja asianomaista luonnollista tai oikeushenkilöä koskevia syytetoimia ja seuraamuksia.

38 artikla

Yhteistyöhön osallistumattomiin kolmansiin maihin kohdistuvat toimet

Yhteistyöhön osallistumattomiin kolmansiin maihin sovelletaan seuraavia toimenpiteitä:

1)

tällaisten kolmansien maiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten pyytämien kalastustuotteiden tuonti yhteisöön on kielletty, eikä tällaisia tuotteita seuraavia saalistodistuksia siten hyväksytä. Jos kolmas maa todetaan yhteistyöhön osallistumattomaksi 31 artiklan mukaisesti sillä perusteella, ettei se ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä tiettyä kantaa tai lajia koskevan LIS-kalastuksen osalta, tuontia koskevaa kieltoa saa soveltaa ainoastaan kyseiseen kantaan tai lajiin;

2)

yhteisön toimijat eivät saa ostaa tällaisten maiden lipun alla purjehtivaa kalastusalusta;

3)

jäsenvaltion lipun alla purjehtivan kalastusaluksen siirtyminen jonkin tällaisen maan lipun alle on kielletty;

4)

jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa tehdä tällaisten maiden kanssa rahtaussopimuksia, jotka koskevat niiden lipun alla purjehtivia kalastusaluksia;

5)

yhteisön kalastusalusten vienti tällaisiin maihin on kielletty;

6)

jäsenvaltion kansalaisten ja tällaisten maiden kansalaisten väliset yksityiset kauppajärjestelyt, joiden avulla kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiva alus voisi käyttää tällaisten valtioiden kalastusmahdollisuuksia, ovat kiellettyjä;

7)

jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten yhteiset kalastustoimet tällaisten maiden lipun alla purjehtivien alusten kanssa ovat kiellettyjä;

8)

komissio ehdottaa tällaisten maiden kanssa tehtyjen kahdenvälisten kalastussopimusten tai kalastuskumppanuussopimusten irtisanomista, jos niissä määrätään sopimuksen päättämisestä siinä tapauksessa, että kolmas maa jättää noudattamatta antamiaan sitoumuksia LIS-kalastuksen torjunnan osalta;

9)

komissio ei ryhdy neuvotteluihin kahdenvälisen kalastussopimuksen tai kalastuskumppanuussopimuksen tekemiseksi tällaisten maiden kanssa.

VIII LUKU

KANSALAISET

39 artikla

LIS-kalastusta tukevat tai sitä harjoittavat kansalaiset

1.   Jäsenvaltioiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat kansalaiset, jäljempänä ’kansalaiset’, eivät saa tukea eivätkä harjoittaa LIS-kalastusta, mukaan luettuna työskentely yhteisön LIS-alusluetteloon merkityillä kalastusaluksilla tai niiden käyttäjinä tai tosiasiallisina edunsaajina oleminen.

2.   Rajoittamatta aluksen lippuvaltion ensisijaista vastuuta jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä sekä keskenään että kolmansien maiden kanssa ja toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet kansallisen ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti tunnistaakseen kansalaiset, jotka tukevat LIS-kalastusta tai harjoittavat sitä.

3.   Rajoittamatta aluksen lippuvaltion ensisijaista vastuuta jäsenvaltioiden on sovellettavien lakiensa ja asetustensa mukaisesti toteutettava tarvittavat toimet sellaisten kansalaisten osalta, joiden on todettu tukevan LIS-kalastusta tai harjoittavan sitä.

4.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle niiden toimivaltaisten viranomaisten nimet, jotka vastaavat tässä luvussa tarkoitettujen kansalaisten toimintaa koskevien tietojen keräämisen ja tarkistamisen järjestämisestä, tietojen toimittamisesta komissiolle sekä yhteistyöstä komission kanssa.

40 artikla

Ennaltaehkäisy ja seuraamukset

1.   Jäsenvaltion on kannustettava kansalaisia toimittamaan kaikki heidän hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat kolmannen maan lipun alla purjehtiviin aluksiin liittyviä oikeudellisia, hyötyä tuottavia tai rahoituksellisia intressejä taikka tällaisiin aluksiin liittyvää määräysvaltaa, sekä kyseisten alusten nimet.

2.   Kansalaiset eivät saa myydä eivätkä viedä kalastusaluksia yhteisön LIS-alusluetteloon merkittyjen kalastusalusten toimintaan tai hallinnointiin osallistuville tai niihin omistussuhteessa oleville toimijoille.

3.   Jäsenvaltiot eivät saa myöntää valtiontukea kansallisesta tukiohjelmasta tai yhteisön varoista yhteisön LIS-alusluetteloon merkittyjen alusten toimintaan tai hallinnointiin osallistuville tai niihin omistussuhteessa oleville toimijoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännössä säädettyjen julkisia varoja koskevien muiden säännösten soveltamista.

4.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä selvittämään, onko kansalaisten ja jonkin kolmannen maan välillä järjestelyjä, joiden avulla jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset voivat siirtyä tällaisen kolmannen maan lipun alle. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle toimittamalla sille asianomaisten kalastusalusten luettelo.

IX LUKU

VÄLITTÖMÄT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET, SEURAAMUKSET JA OHEISSEURAAMUKSET

41 artikla

Soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan

1)

vakaviin rikkomuksiin, jotka ovat tapahtuneet jäsenvaltioiden sillä alueella, johon sovelletaan perustamissopimusta, tai jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan tai suvereniteettiin kuuluvilla merivesillä, lukuun ottamatta perustamissopimuksen liitteessä II mainittujen alueiden lähivesiä;

2)

vakaviin rikkomuksiin, joihin yhteisön kalastusalukset tai jäsenvaltioiden kansalaiset ovat syyllistyneet;

3)

vakaviin rikkomuksiin, jotka on todettu tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla alueella tai vesillä, mutta jotka on tehty aavalla merellä tai kolmannen maan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ja joihin kohdistetaan seuraamuksia 11 artiklan 4 kohdan nojalla.

42 artikla

Vakavat rikkomukset

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan vakavalla rikkomuksella

a)

toimia, joita pidetään LIS-kalastuksena 3 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti;

b)

LIS-kalastukseen suoraan liittyvän liiketoiminnan harjoittamista, mukaan luettuna kalastustuotteiden kauppa tai tuonti;

c)

tässä asetuksessa tarkoitettujen asiakirjojen väärentämistä tai tällaisten väärien tai mitättömien asiakirjojen käyttöä.

2.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen arvioi rikkomuksen vakavuuden ottaen huomioon 3 artiklan 2 kohdassa esitetyt perusteet.

43 artikla

Välittömät täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Jos luonnollisen henkilön epäillään syyllistyneen vakavaan rikkomukseen tai kun hänet tavataan itse teosta, tai jos oikeushenkilön epäillään syyllistyneen tällaiseen rikkomukseen, jäsenvaltioiden on aloitettava rikkomuksen perusteellinen tutkinta ja toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia ja rikkomuksen vakavuuteen suhteutettuja välittömiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joita ovat erityisesti seuraavat:

a)

kalastustoimien välitön lopettaminen;

b)

kalastusaluksen ohjaaminen satamaan;

c)

kuljetusvälineen ohjaaminen toiseen sijaintipaikkaan tarkastusta varten;

d)

vakuuden määrääminen;

e)

pyydysten, saaliiden tai kalastustuotteiden takavarikointi;

f)

asianomaisen kalastusaluksen tai kuljetusvälineen väliaikainen käytöstä poisto;

g)

kalastusluvan tilapäinen peruuttaminen.

2.   Täytäntöönpanotoimenpiteillä on voitava varmistaa, ettei kyseinen vakava rikkomus jatku ja että toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa päätökseen sitä koskevan tutkinnan.

44 artikla

Vakavista rikkomuksista määrättävät seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakavaan rikkomukseen syyllistyneelle luonnolliselle henkilölle tai vastuussa olevaksi katsotulle oikeushenkilölle voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on säädettävä enimmäisseuraamuksesta, joka on suuruudeltaan vähintään viisi kertaa vakavan rikkomuksen kautta saatujen kalastustuotteiden arvo.

Kun on kyse viiden vuoden kuluessa toistuneesta vakavasta rikkomuksesta, jäsenvaltioiden on säädettävä enimmäisseuraamuksesta, joka on suuruudeltaan vähintään kahdeksan kertaa vakavan rikkomuksen kautta saatujen kalastustuotteiden arvo.

Jäsenvaltioiden on näitä seuraamuksia soveltaessaan otettava huomioon myös kyseisille kalavaroille ja meriympäristölle aiheutuneen vahingon arvo.

3.   Jäsenvaltiot voivat lisäksi tai vaihtoehtoisesti käyttää tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

45 artikla

Oheisseuraamukset

Tässä luvussa säädettyihin seuraamuksiin voidaan liittää muita seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti

1)

rikkomuksessa osallisena olleen kalastusaluksen vakuustakavarikointi;

2)

kalastusaluksen väliaikainen käytöstä poisto;

3)

kiellettyjen pyydysten, saaliiden tai kalastustuotteiden takavarikointi;

4)

kalastusluvan tilapäinen tai pysyvä peruuttaminen;

5)

kalastusoikeuksien vähentäminen tai peruuttaminen;

6)

uusien kalastusoikeuksien saannin väliaikainen tai pysyvä epääminen;

7)

väliaikainen tai pysyvä oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettävään etuuteen tai tukeen;

8)

edellä olevan 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyn hyväksytyn taloudellisen toimijan aseman tilapäinen tai pysyvä peruuttaminen.

46 artikla

Seuraamusten ja oheisseuraamusten kokonaistaso

Seuraamusten ja oheisseuraamusten kokonaistaso on laskettava siten, että niillä tosiasiallisesti estetään vakavaan rikkomukseen syyllistyneitä saamasta rikkomuksen tuottamaa taloudellista hyötyä, tämän kuitenkaan rajoittamatta laillista ammatin harjoittamisen oikeutta. Tätä varten on otettava huomioon myös 43 artiklan nojalla toteutetut välittömät täytäntöönpanotoimenpiteet.

47 artikla

Oikeushenkilöiden vastuu

1.   Oikeushenkilön on katsottava olevan vastuussa vakavasta rikkomuksesta, jonka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön organisaation jäsenenä toimien luonnollinen henkilö, jolla on seuraavien perusteiden nojalla oikeushenkilössä määräävä asema:

a)

oikeus edustaa oikeushenkilöä; tai

b)

valtuus tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta; tai

c)

valtuus harjoittaa valvontaa oikeushenkilössä.

2.   Oikeushenkilön voidaan katsoa olevan vastuussa, jos 1 kohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön alaisena toimiva luonnollinen henkilö on voinut suorittaa kyseisen oikeushenkilön hyväksi vakavan rikkomuksen.

3.   Oikeushenkilön vastuu ei estä menettelyä sellaisia luonnollisia henkilöitä vastaan, jotka ovat tekijöinä, yllyttäjinä tai avunantajina kyseisessä rikkomuksessa.

X LUKU

TIETTYJEN ALUEELLISTEN KALASTUKSENHOITOJÄRJESTÖJEN HYVÄKSYMIEN KALASTUSALUSTEN HAVAINTOJA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

48 artikla

Merellä tehtävät havainnot

1.   Tämän luvun säännöksiä sovelletaan alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymien sellaisten merellä tehtäviä havaintoja koskevien sääntöjen alaisiin kalastustoimiin, jotka ovat yhteisöä sitovia.

2.   Jos merellä tehtävistä tarkastuksista vastaava jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen havaitsee LIS-kalastukseksi mahdollisesti katsottavaa toimintaa harjoittavan kalastusaluksen, sen on välittömästi tehtävä ilmoitus tällaisesta havainnosta. Tällaisia ilmoituksia ja kyseisen jäsenvaltioiden asianomaiseen alukseen kohdistaman tutkinnan tuloksia pidetään todisteina tässä asetuksessa säädettyjen eri tunnistus- ja täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisessa.

3.   Jos yhteisön tai kolmannen maan kalastusaluksen päällikkö havaitsee 2 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavan kalastusaluksen, hän voi kerätä tällaisesta havainnosta mahdollisimman paljon tietoja, esimerkiksi:

a)

kalastusaluksen nimi ja kuvaus;

b)

kalastusaluksen kutsutunnus;

c)

kalastusaluksen rekisterinumero ja mahdollinen Lloyds-/IMO-numero;

d)

kalastusaluksen lippuvaltio;

e)

aluksen sijainti (leveysaste, pituusaste), kun se ensimmäisen kerran havaittiin;

f)

päivämäärä/kellonaika (UTC), jolloin alus havaittiin ensimmäisen kerran;

g)

havaintoa tukeva yksi tai useampi valokuva kalastusaluksesta;

h)

asianomaisen kalastusaluksen tarkkailtuja toimia koskevat muut asian kannalta merkitykselliset tiedot.

4.   Havaintoilmoitukset on lähetettävä viipymättä havainnon tehneen kalastusaluksen lippujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka toimittaa ne mahdollisimman pian komissiolle tai sen nimeämälle elimelle. Komissio tai sen nimeämä elin ilmoittaa havainnosta välittömästi havaitun aluksen lippuvaltiolle. Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa tämän jälkeen havaintoilmoituksen kaikille jäsenvaltioille ja tarvittaessa asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön pääsihteerille kyseisen järjestön hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti toteutettavia jatkotoimia varten.

5.   Jäsenvaltion, joka saa alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sopimuspuolen toimivaltaiselta viranomaiselta tai sopimuspuolelta sen lipun alla purjehtivan kalastusaluksen toimintaa koskevan havaintoilmoituksen, on annettava tieto ilmoituksesta ja kaikista asiaa koskevista tiedoista mahdollisimman pian komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka välittää tiedot asianomaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön pääsihteerille kyseisen järjestön hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti toteutettavia mahdollisia jatkotoimia varten.

6.   Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta sellaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, joiden sopimuspuoli yhteisö on, hyväksymien tiukempien määräysten soveltamista.

49 artikla

Havaittuja kalastusaluksia koskevien tietojen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat saaneet asianmukaisesti dokumentoituja tietoja havaituista kalastusaluksista, on toimitettava nämä tiedot viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti määriteltyä mallia noudattaen.

2.   Komissio tai sen nimeämä elin tarkastelee myös kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, ympäristöjärjestöt mukaan luettuina, sekä kalastusalan tai kalakaupan sidosryhmien edustajien toimittamia asianmukaisesti dokumentoituja tietoja, jotka koskevat havaittuja kalastusaluksia.

50 artikla

Havaittuja kalastusaluksia koskeva tutkinta

1.   Jäsenvaltioiden on mahdollisimman pian aloitettava lippunsa alla purjehtivien ja 49 artiklan mukaisesti havaittujen kalastusalusten toimintaa koskeva tutkinta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, komissiolle tai sen nimeämälle elimelle yksityiskohtaiset tiedot tutkinnan aloittamisesta ja havaitun lippunsa alla purjehtivien kalastusalusten osalta toteutetuista tai suunnitelluista toimista niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa 48 artiklan 4 kohdan mukaisen havaintoilmoituksen saamisesta. Niiden on annettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle säännöllisin väliajoin tietoa havaittujen kalastusalusten toimintaa koskevan tutkinnan edistymisestä. Kun tutkinta on saatu päätökseen, sen tuloksista on toimitettava loppuraportti komissiolle tai sen nimeämälle elimelle.

3.   Muiden jäsenvaltioiden kuin asianomaisen lippujäsenvaltion on tarvittaessa tarkistettava, onko kalastusalus, jota havainto koskee, harjoittanut toimintaa niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla merivesillä tai onko tällaisesta aluksesta peräisin olevia kalastustuotteita purettu niiden alueella tai tuotu sinne, ja tutkittava miten alus on aiemmin noudattanut asiaa koskevia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tarkistustensa ja tutkimustensa tulokset viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä asianomaiselle lippujäsenvaltiolle.

4.   Komissio tai sen nimeämä elin ilmoittaa 2 ja 3 kohdan mukaisesti saadut tiedot kaikille jäsenvaltioille.

5.   Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2371/2002 V luvun säännösten sekä sellaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, joiden sopimuspuoli yhteisö on, hyväksymien määräysten soveltamista.

XI LUKU

KESKINÄINEN AVUNANTO

51 artikla

Keskinäinen avunanto

1.   Tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään samoin kuin kolmansien maiden hallintoviranomaisten ja komission kanssa tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi luodaan keskinäisen avunannon järjestelmä, johon sisältyy automatisoitu tietojärjestelmä, LIS-kalastustietojärjestelmä, jota hallinnoi komissio tai sen nimeämä elin, ja jonka tarkoituksena on avustaa toimivaltaisia viranomaisia LIS-kalastuksen estämisessä, tutkinnassa ja siihen liittyvissä syytetoimissa.

3.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän luvun soveltamisesta annetaan 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

XII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

52 artikla

Täytäntöönpano

Tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet hyväksytään 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

53 artikla

Rahoitustuki

Jäsenvaltiot voivat vaatia asianomaisia toimijoita osallistumaan kustannuksiin, jotka liittyvät tämän asetuksen täytäntöönpanoon.

54 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2371/2002 30 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

55 artikla

Kertomuksenantovelvoitteet

1.   Jäsenvaltioiden on joka toinen vuosi annettava komissiolle kertomus tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 30 päivänä.

2.   Komissio laatii jäsenvaltioiden kertomusten ja omien havaintojensa perusteella kolmen vuoden välein kertomuksen, joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissio arvioi 29 päivään lokakuuta 2013 mennessä tämän asetuksen vaikutuksia LIS-kalastukseen.

56 artikla

Kumoaminen

Asetuksen (EY) N:o 2847/93 28 b artiklan 2 kohta, 28 e artikla, 28 f artikla, 28 g artikla ja 31 artiklan 2 kohdan a alakohta, asetus (EY) N:o 1093/94, asetus (EY) N:o 1447/1999, asetuksen (EY) N:o 1936/2001 8 artikla, 19 a artikla, 19 b artikla, 19 c artikla, 21 artikla, 21 b artikla, 21 c artikla sekä asetuksen (EY) N:o 601/2004 26 a artikla, 28 artikla, 29 artikla, 30 artikla ja 31 artikla kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

57 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  Lausunto annettu 23. toukokuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 29. toukokuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Lausunto annettu muun kuin pakollisen kuulemisen perusteella.

(3)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1093/94, annettu 6 päivänä toukokuuta 1994, kolmansien maiden kalastusalusten saaliiden suoraan yhteisön satamissa purkamiseksi ja kaupan pitämiseksi oikeuttavien edellytysten vahvistamisesta (EYVL L 121, 12.5.1994, s. 3).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1447/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä (EYVL L 167, 2.7.1999, s. 5).

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1936/2001, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin sovellettavien valvontatoimenpiteiden vahvistamisesta (EYVL L 263, 3.10.2001, s. 1).

(10)  Neuvoston asetus (EY) N:o 601/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella (EUVL L 97, 1.4.2004, s. 16).

(11)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE I

Luettelo tuotteista, jotka eivät kuulu 2 artiklan 8 kohdassa säädetyn ”kalastustuotteiden” määritelmän piiriin

Makean veden kalastustuotteet

Kalanpoikasista tai toukista saadut vesiviljelytuotteet

Akvaariokalat

Osterit, elävät

Kampasimpukat mukaan lukien Pecten-, Chlamys- tai Placopecten-suvun simpukat, elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

Isokampasimpukat (Pecten maximus), jäädytetyt

Muut kampasimpukat, tuoreet tai jäähdytetyt

Sinisimpukat

Etanat, ei kuitenkaan merikotilot

Valmistetut tai säilötyt nilviäiset


LIITE II

Euroopan yhteisön saalistodistus ja jälleenvientitodistus

Image

Image

Image

Lisäys

Kuljetusta koskevat tiedot

Image


LIITE III

Lippuvaltion ilmoitukset

1.

Lippuvaltion 20 artiklan mukaisesti tekemien ilmoitusten sisältö

Komissio pyytää lippuvaltioita toimittamaan niiden alueella toimivien julkisten viranomaisten nimet, osoitteet ja viralliset leimat, joilla on seuraavat valtuudet:

a)

lippunsa alla purjehtivien kalastusalusten rekisteröinti;

b)

kalastuslisenssien myöntäminen kalastusaluksilleen ja niiden voimassaolon keskeyttäminen tai niiden peruuttaminen;

c)

13 artiklassa tarkoitetuissa saalistodistuksissa annettujen tietojen todenmukaisuuden todistaminen ja näiden todistusten varmentaminen;

d)

lakien, asetusten ja säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden, joita niiden kalastusalusten on noudatettava, täytäntöönpano, valvonta ja noudattamisen valvonta;

e)

saalistodistusten tarkistaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen yhteistyön kautta;

f)

liitteessä II olevan mallin mukaisten saalistodistuslomakkeiden toimittaminen; ja

g)

näiden tietojen ajan tasalle saattaminen.

2.

Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymät 13 artiklassa tarkoitetut saaliiden dokumentointijärjestelyt

Jos alueellisen kalastuksenhoitojärjestön hyväksymä saaliiden dokumentointijärjestely on tunnustettu tämän asetuksen mukaiseksi saaliiden sertifiointijärjestelmäksi, lippuvaltion tämän dokumentointijärjestelyn mukaisesti tekemät ilmoitukset katsotaan tehdyiksi tämän liitteen 1 kohdan säännösten mukaisesti, ja tämän liitteen säännösten katsotaan soveltuvan soveltuvin osin.


LIITE IV

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 14 artiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus

Vahvistan, että jalostetut kalastustuotteet: … (tuotteen kuvaus ja yhdistetyn nimikkeistön koodi) on saatu saaliista, jotka on tuotu seuraavalla saalistodistuksella / seuraavilla saalistodistuksilla:

Image

Jalostuslaitoksen nimi ja osoite:

Viejän nimi ja osoite (jos eri kuin jalostuslaitos):

Jalostuslaitoksen hyväksymisnumero:

Terveystodistuksen numero ja päivämäärä:

Image

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä:

Image


29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/33


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1006/2008,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kalastussopimuksen mukaisesti kolmannen maan vesialueilla harjoitettavan kalastuksen hyväksymistä koskevista yleisistä säännöistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3317/94 (1) vahvistetaan yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä yhteisön ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten nojalla harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva lupamenettely. Mainitussa asetuksessa vahvistetun menettelyn ei enää katsota olevan tarkoituksenmukainen, kun otetaan huomioon ne kansainväliset velvoitteet, jotka johtuvat kahdenvälisistä kalastussopimuksista sekä monenvälisistä sopimuksista ja yleissopimuksista, jotka on tehty alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä tai vastaavissa järjestelyissä. Mainittua asetusta ei myöskään katsota enää riittäväksi, kun on kyse yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteista ja erityisesti kestävästä kalastuksesta ja valvonnasta.

(2)

Yhteisen kalastuspolitiikan yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi vuosina 2006–2008 laaditun toimintasuunnitelman (komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, 8.12.2005 KOM(2005) lopullinen) mukaisesti ja ottaen huomioon olosuhteiden muuttuminen yhteisön ulkopuolisilla vesillä asetuksen (EY) N:o 3317/94 antamisen jälkeen sekä kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön yhteisön yleinen lupajärjestelmä, joka koskee kaikkea yhteisön kalastusalusten harjoittamaa kalastustoimintaa yhteisön vesien ulkopuolella. Lisäksi kolmannen maan lipun alla purjehtivien kalastusalusten yhteisön vesille pääsyä koskevat säännöt, joista tällä hetkellä on säädetty muissa eri oikeudellisissa välineissä, olisi myös määriteltävä uudelleen ja yhdenmukaistettava yhteisön kalastusaluksiin sovellettavien sääntöjen kanssa siinä määrin kuin se on aiheellista.

(3)

Yhteisön kalastusalusten tulisi saada harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön vesien ulkopuolella ainoastaan, jos ne ovat saaneet siihen luvan toimivaltaiselta viranomaiselta, joka vastaa kyseistä kalastustoimintaa koskevista luvista; tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi sen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen, jonka vesillä kalastustoimintaa harjoitetaan, tai viranomainen, jolla on toimivalta myöntää lupia jonkin alueellisen kalastuksenhoitojärjestön tai vastaavan järjestelyn puitteissa hyväksyttyjen määräysten kattamilla kansainvälisillä vesillä harjoitettavaan kalastustoimintaan, taikka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset silloin kun on kyse aavalla merellä harjoitetusta kalastustoiminnasta, jota ei säännellä millään sopimuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aavalla merellä harjoitettua kalastustoimintaa koskevan yhteisön erityislainsäädännön soveltamista.

(4)

On tärkeätä määritellä selkeästi komission ja jäsenvaltioiden vastuut, jotka koskevat yhteisön kalastusalusten yhteisön vesien ulkopuolella harjoittaman kalastustoiminnan lupamenettelyä. Tältä osin komission pitäisi voida varmistaa, että kansainvälisiä velvoitteita ja YKP:n säännöksiä noudatetaan, ettei hakemusten edelleen toimittamista koskevissa pyynnöissä ole puutteita ja että ne toimitetaan asianomaisissa sopimuksissa vahvistetuissa määräajoissa.

(5)

Yhteisön kalastusaluksille olisi voitava myöntää lupa harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön vesien ulkopuolella vain, jos tietyt yhteisön hyväksymiin kansainvälisiin velvoitteisiin ja YKP:n sääntöihin ja tavoitteisiin liittyvät vaatimukset täyttyvät.

(6)

Jos neuvoston menettelyä sellaisen päätöksen tekemiseksi, joka koskee kolmannen maan kanssa tehtyyn kahdenväliseen kalastussopimukseen liitetyn sellaisen uuden pöytäkirjan väliaikaista soveltamista, jossa määrätään jäsenvaltioiden välisistä kalastusmahdollisuuksista, ei voida saattaa päätökseen ennen tämän väliaikaisen soveltamisen päivämäärää, komission olisi tilapäisesti sallittava toimittaa kalastuslupahakemukset edelleen kolmannelle maalle edellisen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä seuraavien kuuden kuukauden ajan, jotta vältetään yhteisön alusten kalastustoiminnan keskeytyminen.

(7)

Sen varmistamiseksi, että kalastuskumppanuussopimusten nojalla käytettävissä olevat yhteisön kalastusmahdollisuudet käytetään kokonaisuudessaan, on tarpeen valtuuttaa komissio jakamaan yhden jäsenvaltion käyttämättä jääneet kalastusmahdollisuudet tilapäisesti uudelleen toiselle jäsenvaltiolle, ilman että tämä kuitenkaan vaikuttaa kyseessä olevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamiseen tai vaihtamiseen jäsenvaltioiden kesken.

(8)

Kalastuskumppanuussopimukset ovat 15 päivänä heinäkuuta 2004 annetuissa neuvoston päätelmissä tarkoitettuja sopimuksia, jotka neuvosto niiden tekemisen tai väliaikaisen soveltamisen yhteydessä on määritellyt sellaisiksi.

(9)

Yhteisön kalastusaluksille yhteisön vesien ulkopuolelle myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien ja kolmansien maiden kalastusaluksille yhteisön vesille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien käytön valvontaa koskevat säännökset olisi yhdenmukaistettava, ja niiden olisi mahdollistettava toiminta, jolla jäsenvaltioita ja kolmansia maita estetään ajoissa ylittämästä myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia.

(10)

Jotta rikkomiset johtaisivat yhdenmukaisiin ja tehokkaisiin syytetoimiin, olisi säädettävä mahdollisuudesta käyttää täysin hyväksi komission tarkastajien, yhteisön tarkastajien, jäsenvaltioiden tarkastajien ja kolmansien maiden tarkastajien laatimat tarkastus- ja valvontakertomukset.

(11)

Kaikkien tietojen, jotka liittyvät yhteisön kalastusalusten yhteisön vesien ulkopuolella kalastussopimusten nojalla harjoittamaan kalastustoimintaan, olisi oltava ajan tasalla ja, siltä osin kuin se on aiheellista, asianomaisten jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden saatavissa. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen perustaa yhteisön kalastuslupatietojärjestelmä.

(12)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti (2). Mainituissa säännöissä voidaan säätää myös poikkeuksista tässä asetuksessa säädettyihin velvoitteisiin, jos nämä velvoitteet aiheuttaisivat suhteettoman rasitteen toiminnan taloudelliseen merkitykseen verrattuna; tehokkuussyistä tällaisista poikkeuksista olisi säädettävä päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

(13)

Asetus (EY) N:o 3317/94 sekä erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1627/94 (3) ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 (4) säädetyt säännökset, jotka liittyvät kolmansien maiden kalastusalusten yhteisön vesille pääsyyn, olisi kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Soveltamisala ja tavoitteet

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, jotka koskevat:

a)

yhteisön kalastusaluksille myönnettävää lupaa harjoittaa kalastustoimintaa

i)

jonkin kolmannen maan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä yhteisön ja kyseisen maan välillä tehdyn kalastussopimuksen nojalla; tai

ii)

joka kuuluu jonkin sellaisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön tai vastaavan järjestelyn puitteissa toteutettujen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden soveltamisalaan, jonka sopimuspuoli yhteisö on tai jonka kanssa yhteisö tekee yhteistyötä vaikka ei ole sopimuspuoli; tai

iii)

yhteisön ulkopuolisilla vesillä, jotka eivät kuulu minkään kalastussopimuksen soveltamisalaan tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestelyn piiriin;

b)

kolmansien maiden kalastusaluksille myönnettävää lupaa harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön vesillä;

sekä ilmoitusvelvollisuuksia, jotka liittyvät toimintaan, johon lupa on myönnetty.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuksella’ kalastussopimusta, joka on tehty tai jonka väliaikaisesta soveltamista on tehty päätös perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti;

b)

’alueellisella kalastuksenhoitojärjestöllä’ osa-alueen tasolla toimivaa tai alueellista järjestöä tai vastaavaa järjestelyä, jolla on kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu toimivalta ottaa käyttöön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä meren elollisille luonnonvaroille, joista se perustamistaan koskevan yleissopimuksen tai sopimuksen nojalla vastaa;

c)

’kalastustoiminnalla’ kalan pyytämistä, aluksella pitämistä, jalostamista tai siirtämistä;

d)

’yhteisön kalastusaluksella’ elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (5) 3 artiklan d kohdassa tarkoitettua yhteisön kalastusalusta;

e)

’yhteisön kalastusalusrekisterillä’ asetuksen (EY) N:o 2371/2002 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua yhteisön kalastusalusrekisteriä;

f)

’kalastusmahdollisuuksilla’ asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklan q kohdassa määriteltyjä kalastusmahdollisuuksia;

g)

’lupaviranomaisella’ viranomaista, joka on vastuussa luvan myöntämisestä yhteisön kalastusaluksille kalastustoiminnan harjoittamiseen sopimuksen nojalla tai kolmansien maiden kalastusaluksille yhteisön vesillä;

h)

’kalastusluvalla’ oikeutta harjoittaa määrättynä aikana, määrätyllä alueella tai määrättyä kalastusta koskevaa kalastustoimintaa;

i)

’pyyntiponnistuksella’ asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklan h kohdassa määriteltyjä pyyntiponnistuksia;

j)

’sähköisellä toimittamisella’ tietojen toimittamista sähköisessä muodossa siten, että niiden sisältö, muoto ja yhteyskäytäntö ovat komission vahvistamia tai sopimuspuolten sopimia;

k)

’kalastusluokalla’ laivaston luokitusta, jonka perustana ovat erityisesti alustyyppi, kalastustoiminnan tyyppi ja käytettävä pyydys;

l)

’vakavalla rikkomisella’ vakavaa rikkomista sellaisena kuin se on määritelty sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, 24 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1447/1999 (6), tai kyseessä olevan sopimuksen vakavaa rikkomista;

m)

’LIS-luettelolla’ luetteloa aluksista, joiden on jonkin alueellisen kalastuksenhoitojärjestön puitteissa tai yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla todettu harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (7);

n)

’yhteisön kalastuslupatietojärjestelmällä’ komission 12 artiklan mukaisesti perustamaa tietojärjestelmää;

o)

’kolmannen maan kalastusaluksilla’

kaiken kokoisia aluksia, joilla harjoitetaan kalastustuotteiden pyyntiä pää- tai sivutoimisesti,

aluksia, joille jälleenlaivataan kalastustuotteita toisilta aluksilta, vaikka niillä itsellään ei pyyntiä harjoitettaisikaan,

aluksia, joilla kalastustuotteille tehdään yksi tai useampia seuraavista toimenpiteistä ennen pakkaamista: fileoiminen tai viipaloiminen, nahan poistaminen, pilkkominen, jäädyttäminen ja/tai jalostus,

ja jotka purjehtivat kolmannen maan lipun alla ja/tai on rekisteröity kolmanteen maahan.

II LUKU

YHTEISÖN KALASTUSALUSTEN KALASTUSTOIMINTA YHTEISÖN VESIEN ULKOPUOLELLA

I JAKSO

Yleiset määräykset

3 artikla

Yleinen määräys

Ainoastaan yhteisön kalastusaluksilla, joille on myönnetty kalastuslupa tämän asetuksen mukaisesti, on oikeus harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön vesien ulkopuolella.

II JAKSO

Sopimusten nojalla harjoitettavaa kalastustoimintaa koskevat luvat

4 artikla

Hakemusten jättäminen

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti kyseessä olevia kalastusaluksia koskevat kalastuslupahakemukset viimeistään viisi työpäivää ennen hakemusten toimittamiselle kyseisessä sopimuksessa vahvistettua määräaikaa, tai jos sopimuksessa ei ole vahvistettu määräaikaa, viimeistään sopimuksessa vahvistetun järjestelyn mukaisesti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta yhteisön lainsäädännön erityissäännösten soveltamiseen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa hakemuksissa on oltava yhteisön kalastusalusrekisterissä oleva aluksen tunnistenumero ja kansainvälinen radiokutsutunnus sekä kaikki muut kyseisessä sopimuksessa vaaditut tai 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määrätyt tiedot.

5 artikla

Kelpoisuusvaatimukset

1.   Jäsenvaltiot saavat jättää komissiolle ainoastaan kalastuslupahakemuksia, jotka koskevat sellaisia niiden lipun alla purjehtivia aluksia:

a)

jotka jo harjoittavat kalastustoimintaa ja jotka ovat edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa tai, jos on kyse uudesta sopimuksesta, sitä edeltäneen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa, täyttäneet sopimuksen mukaiset kyseistä aikaa koskevat edellytykset;

b)

joihin on kalastuslupaa koskevaa hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana kohdistettu seuraamusmenettelyjä vakavista rikkomisista tai joita on epäilty tällaisista rikkomisista jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti ja/tai jos aluksen omistaja on vaihtunut ja uusi omistaja takaa, että edellytykset täytetään;

c)

jotka eivät sisälly LIS-luetteloon;

d)

joita koskevat yhteisön alusrekisteriin ja yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään sisältyvät tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät;

e)

joilla on kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista 3 päivänä elokuuta 2005 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1281/2005 (8) tarkoitettu kalastuslisenssi;

f)

joita koskevat, kyseisessä sopimuksessa vaadittavat tiedot ovat saatavissa ja lupaviranomaisen käytettävissä; ja

g)

joita koskevat kalastuslupahakemukset ovat kyseessä olevan sopimuksen ja tämän asetuksen mukaisia.

2.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen edelleen toimitettaviksi jättämät kalastuslupahakemukset ovat oikeassa suhteessa sen käytettävissä kyseisen sopimuksen nojalla oleviin kalastusmahdollisuuksiin.

6 artikla

Hakemusten toimittaminen edelleen

1.   Komissio toimittaa hakemukset asianomaiselle lupaviranomaiselle viiden työpäivän kuluessa jäsenvaltion pyynnön saamisesta tämän artiklana mukaisesti.

2.   Komissio tutkii hakemusten edelleen toimittamista koskevat pyynnöt ottaen huomioon:

a)

neuvoston kullekin jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan perusteella myöntämät kalastusmahdollisuudet; ja

b)

kyseisessä sopimuksessa ja tässä asetuksessa määrätyt edellytykset.

3.   Komissio tarkistaa, että:

a)

tämän asetuksen 5 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä noudatetaan; ja

b)

ne kalastuslupahakemukset, joiden edelleen toimittamista jäsenvaltio pyytää, ovat oikeassa suhteessa kyseisen sopimuksen nojalla käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin, kun otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden hakemukset.

7 artikla

Hakemusten jättäminen edelleen toimittamatta

1.   Komissio ei toimita edelleen lupaviranomaiselle hakemuksia, joita koskevat:

a)

jäsenvaltioiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot ovat puutteellisia kyseisen aluksen osalta;

b)

asianomaisen jäsenvaltion kalastusmahdollisuudet ovat kyseisen sopimuksen tekniset eritelmät ja jäsenvaltion jättämät hakemukset huomioon ottaen riittämättömät;

c)

kyseisessä sopimuksessa määrätyt ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty.

2.   Jos komissio jättää yhden tai useamman hakemuksen toimittamatta edelleen, se ilmoittaa siitä viipymättä asianomaiselle jäsenvaltiolle ja esittää syyt menettelylleen.

Jos jäsenvaltio ei hyväksy komission esittämiä syitä, sen on toimitettava komissiolle vastalausettaan tukevat tiedot ja asiakirjat viiden työpäivän kuluessa. Komissio tarkastelee hakemusta uudelleen näiden tietojen valossa.

8 artikla

Tiedottaminen

1.   Komissio ilmoittaa lippujäsenvaltiolle viipymättä sähköisesti lupaviranomaisen myöntämästä kalastusluvasta tai lupaviranomaisen päätöksestä olla myöntämättä lupaa tietylle kalastusalukselle.

Jos kyseisessä sopimuksessa niin vaaditaan, paperiset liite- ja alkuperäisasiakirjat toimitetaan paperisina ja/tai sähköisinä.

2.   Lippujäsenvaltioiden on toimitettava viipymättä asianomaisten kalastusalusten omistajille 1 kohdan mukaisesti saamansa tiedot.

3.   Jos lupaviranomainen ilmoittaa komissiolle, että se on päättänyt keskeyttää tai peruuttaa jonkin sopimuksen nojalla jollekin yhteisön kalastusalukselle myönnetyn kalastusluvan, komissio ilmoittaa siitä viipymättä sähköisesti kyseisen aluksen lippujäsenvaltiolle. Lippujäsenvaltion on toimitettava tieto viipymättä aluksen omistajalle.

4.   Komissio tekee tarkastuksia yhteistyössä asianomaisen lippujäsenvaltion ja lupaviranomaisen kanssa varmistuakseen siitä, että kalastusluvan epäämistä tai väliaikaista peruuttamista koskevat päätökset ovat kyseisen sopimuksen mukaiset ja ilmoittaa molemmille tarkastusten tuloksista.

9 artikla

Kalastustoiminnan jatkuvuus

1.   Jos:

kolmannen maan kanssa tehtyyn kahdenväliseen kalastussopimukseen liitetyn pöytäkirjan, jossa vahvistetaan kyseisessä sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet, voimassaolo on päättynyt, ja

komissio on parafoinut uuden pöytäkirjan, mutta päätöstä sen tekemisestä tai väliaikaisesta soveltamisesta ei vielä ole tehty,

komissio voi kuuden kuukauden aikana edellisen pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä toimittaa kolmannelle maalle kalastuslupahakemukset tämän asetuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston toimivaltaa päättää uuden pöytäkirjan tekemisestä tai väliaikaisesta soveltamisesta.

2.   Kalastussopimuksessa asetettujen sääntöjen mukaisesti ne yhteisön alukset, jotka ovat saaneet luvan harjoittaa kalastustoimintaa kyseisen sopimuksen nojalla, voivat jatkaa kalastusta kalastuslupien voimassaolon päätyttyä kyseisen sopimuksen nojalla enintään kuuden kuukauden ajan voimassaoloajan päättymispäivästä edellyttäen, että se on tieteellisten lausuntojen mukaista.

3.   Komissio soveltaa tässä yhteydessä 1 kohdan osalta edellisessä pöytäkirjassa voimassa olleita kalastusmahdollisuuksien jakoperusteita ja 2 kohdan osalta nykyisessä pöytäkirjassa olevia jakoperusteita.

10 artikla

Kalastusmahdollisuuksien vajaakäyttö kalastuskumppanuussopimusten yhteydessä

1.   Kalastuskumppanuussopimuksien yhteydessä, jos tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen hakemusten edelleen toimittamista koskevien pyyntöjen perusteella käy ilmi, että yhteisölle jonkin sopimuksen nojalla myönnettyjen kalastuslupien tai kalastusmahdollisuuksien määrää ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa siitä asianomaisille jäsenvaltioille ja pyytää niitä vahvistamaan, etteivät ne käytä kyseisiä kalastusmahdollisuuksia täysimääräisesti. Jos jäsenvaltio ei vastaa määräajassa, josta neuvosto päättää tehtyään kalastuskumppanuussopimuksen, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisenä aikana.

2.   Sen jälkeen kun kyseinen jäsenvaltio on vahvistanut asian, komissio arvioi käyttämättä jääneiden kalastusmahdollisuuksien kokonaismäärän ja antaa arvion jäsenvaltioiden käyttöön.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää 2 kohdassa tarkoitettuja käyttämättä jääneitä kalastusmahdollisuuksia, on toimitettava komissiolle luettelo kaikista aluksista, joille ne aikovat hakea kalastuslupaa, sekä kunkin aluksen osalta hakemusten edelleen toimittamista koskeva pyyntö 4 artiklan mukaisesti.

4.   Komissio päättää uudelleenjakamisesta läheisessä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

Jos asianomainen jäsenvaltio vastustaa uudelleenjakamista, komissio päättää uudelleenjakamisesta 27 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ottaen huomioon liitteessä I vahvistetut perusteet sekä ilmoittaa siitä asianomaisille jäsenvaltioille.

5.   Hakemusten toimittaminen tämän artiklan mukaisesti ei vaikuta millään tavoin kalastusmahdollisuuksien tulevaan jakamiseen tai vaihtamiseen jäsenvaltioiden kesken asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan mukaisesti.

6.   Komissiota ei voida estää käyttämästä 1–4 kohdassa esitettyä järjestelyä edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen vahvistamiseen saakka.

PÄÄLUOKKA III

Kalastustoiminta, joka ei kuulu minkään sopimuksen soveltamisalaan

11 artikla

Yleiset määräykset

1.   Yhteisön kalastusaluksen haltijan, joka aikoo harjoittaa kalastustoimintaa aavalla merellä vesillä, jotka eivät kuulu minkään sopimuksen soveltamisalaan tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin, on ilmoitettava lippujäsenvaltion viranomaisille tällaisesta toiminnasta.

Yhteisön kalastusaluksilla on oikeus harjoittaa kalastustoimintaa aavalla merellä vesillä, jotka eivät kuulu minkään sopimuksen soveltamisalaan tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin, jos ne ovat saaneet lippujäsenvaltioltaan luvan kansallisten säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aavalla merellä harjoitettua kalastustoimintaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 10 päivää ennen 1 alakohdassa tarkoitetun kalastustoiminnan aloittamista alukset, joilla on lupa harjoittaa kalastusta 1 alakohdan mukaisesti; ilmoituksessa on mainittava luvan kattamat lajit, pyydykset, aika ja alue.

2.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä saamaan tieto kaikista kansalaistensa ja kolmannen maan välisistä järjestelyistä, joiden nojalla niiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa kolmannen maan lainsäädäntövaltaan tai suvereniteettiin kuuluvilla vesillä, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle toimittamalla sähköisesti luettelo asianomaisista aluksista.

3.   Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan kokonaispituudeltaan yli 24 metriä pitkiin aluksiin.

IV JAKSO

Ilmoitusvelvollisuudet ja kalastustoiminnan lopettaminen

12 artikla

Yhteisön kalastuslupatietojärjestelmä

1.   Komissio perustaa yhteisön kalastuslupatietojärjestelmän, joka sisältää tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä lupia koskevat tiedot. Komissio perustaa tätä tarkoitusta varten suojatut verkkosivut.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimuksen tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestön puitteissa edellytetyt kalastuslupaa koskevat tiedot sisältyvät yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään ja niiden on päivitettävä näitä tietoja jatkuvasti.

13 artikla

Saaliiden ja pyyntiponnistuksen ilmoittaminen

1.   Yhteisön kalastusalusten, joille on myönnetty kalastuslupa II tai III jakson nojalla, on toimitettava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselleen viikoittain saaliitaan ja, jos niin vaaditaan, pyyntiponnistustaan koskevat tiedot. Tiedot saatetaan komission saataville pyynnöstä.

Sen estämättä, mitä edellä olevassa 1 alakohdassa säädetään, kokonaispituudeltaan yli 24 metriä pitkien yhteisön kalastusalusten on 1 päivästä tammikuuta 2010 toimitettava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselleen päivittäin saaliitaan ja, tarvittaessa, pyyntiponnistustaan koskevat tiedot, kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1966/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1566/2007 (9) mukaisesti. Sama pätee kokonaispituudeltaan yli 15 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä tammikuuta 2011.

2.   Jäsenvaltioiden on kerättävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja toimitettava ennen kunkin kalenterikuukauden 15 päivää sähköisesti komissiolle tai komission nimeämälle elimelle tiedot pyydetyistä määristä kannoittain, kantaryhmittäin ja kalastusluokittain, ja jos jossakin sopimuksessa niin määrätään tai sopimuksen täytäntöönpanoa koskevassa asetuksessa niin säädetään, toteutetuista pyyntiponnistuksista edellisen kuukauden aikana, kun kyse on niiden lipun alla purjehtivista aluksista jonkin sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla vesillä ja edellisen kuuden kuukauden aikana, kun kyse on aluksista, jotka harjoittavat kalastusta yhteisön vesien ulkopuolisilla vesillä, jotka eivät kuulu minkään sopimuksen soveltamisalaan.

3.   Komissio päättää 27 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen siitä, missä muodossa edellä mainitut tiedot on toimitettava.

14 artikla

Saaliiden ja pyyntiponnistuksen valvonta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisessä sopimuksessa määrättyjä saaliiden ja, jos niin vaaditaan, pyyntiponnistuksen ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2371/2002 V luvun säännösten soveltamista.

15 artikla

Kalastuksen lopettaminen

1.   Kun jäsenvaltio katsoo, että sen käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet on katsottava kokonaan käytetyksi, sen on viipymättä kiellettävä kyseistä aluetta, pyydystä, kantaa tai kantaryhmää koskeva kalastustoiminta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2371/2002 26 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (ETY) 2847/93 21 artiklan 3 kohdan soveltamista. Tätä säännöstä sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen sopimuksen erityismääräysten soveltamista.

2.   Jos jäsenvaltion käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet on ilmaistu sekä saalis- että pyyntiponnistusrajoituksina, jäsenvaltion on kiellettävä kyseistä aluetta, pyydystä, kantaa tai kantaryhmää koskeva kalastustoiminta heti kun joku näistä kalastusmahdollisuuksista tai rajoituksista on katsottava kokonaan käytetyksi. Jotta kalastusta voitaisiin jatkaa käyttämättä jääneiden kalastusmahdollisuuksien osalta myös silloin, kun se kohdistuu kokonaan käytettyihin kalastusmahdollisuuksiin, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle sellaisista teknisistä toimenpiteistä, jotka eivät vaikuta kielteisesti kokonaan käytettyihin kalastusmahdollisuuksiin. Tätä säännöstä sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen sopimuksen erityismääräysten soveltamista.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista tämän artiklan mukaisesti tekemistään kalastuksen kieltämistä koskevista päätöksistä.

4.   Jos komissio katsoo yhteisön tai jonkin jäsenvaltion käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet kokonaan käytetyiksi, komissio ilmoittaa siitä asianomaisille jäsenvaltioille ja pyytää niitä kieltämään kalastustoiminnan 1, 2 ja3 kohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti.

5.   Heti kun kalastustoiminta kielletään 1 tai 2 kohdan mukaisesti, kyseessä olevan kalakannan tai kalakantaryhmän osalta määritetyt kalastusluvat keskeytetään.

16 artikla

Kalastuslupien väliaikainen peruuttaminen

1.   Jos lupaviranomainen ilmoittaa komissiolle asianomaisen sopimuksen mukaisesti, että se on päättänyt peruuttaa väliaikaisesti tai lopullisesti jonkun jäsenvaltion lipun alla purjehtivan kalastusaluksen kalastusluvan, komissio ilmoittaa välittömästi siitä kyseiselle lippujäsenvaltiolle. Komissio tekee tarvittavat tarkistukset tarvittaessa kyseisessä sopimuksessa määrättyjen menettelyjen mukaisesti lippujäsenvaltiota ja kyseisen kolmannen maan lupaviranomaista kuullen sekä ilmoittaa tuloksen lippujäsenvaltiolle ja tarvittaessa kolmannen maan lupaviranomaiselle.

2.   Jos kolmannen maan lupaviranomainen peruuttaa väliaikaisesti kyseiselle yhteisön kalastusalukselle myöntämänsä kalastusluvan, lippujäsenvaltion on keskeytettävä kalastussopimuksen nojalla myönnetty kalastuslupa koko kalastusluvan väliaikaisen peruuttamisen ajaksi.

Jos kolmannen maan lupaviranomainen peruuttaa kalastusluvan lopullisesti, lippujäsenvaltion on välittömästi peruutettava kyseiselle alukselle kyseisen sopimuksen nojalla myönnetty kalastuslupa.

3.   Komission tarkastajien, yhteisön tarkastajien, jäsenvaltioiden tarkastajien tai kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan kolmannen maan tarkastajien tarkastus- ja valvontakertomukset ovat hyväksyttäviä todisteita minkä tahansa jäsenvaltion hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä. Niitä on tapahtumia todennettaessa pidettävä yhdenvertaisina jäsenvaltion tarkastus- ja valvontakertomusten kanssa.

V JAKSO

Tietojen saatavuus

17 artikla

Tietojen saatavuus

1.   Ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (10) mukaisten velvollisuuksien täyttämistä rajoittamatta jäsenvaltioiden tämän luvun mukaisesti komissiolle tai komission nimeämälle elimelle toimittamat tiedot on asetettava suojatuille verkkosivuille, joihin pääsee komission kalastuslupatietojärjestelmän sivuston kautta, kaikkien niiden käyttäjien saataville, joita asia koskee ja jotka ovat saaneet tähän luvan:

a)

jäsenvaltioilta

b)

komissiolta tai komission nimeämältä elimeltä valvontaa ja tarkastustoimintaa varten.

Näiden henkilöiden saatavissa olevat tiedot on rajattava heitä koskevassa kalastuslupamenettelyssä ja/tai tarkastustoiminnassa tarvittaviin tietoihin ja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä on noudatettava.

2.   Yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään rekisteröityjen alusten omistajat tai edustajat voivat saada sähköisen kopion rekisterissä olevista tiedoista toimittamalla virallisen pyynnön komissiolle kansallisen hallintonsa välityksellä.

III LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN KALASTUSTOIMINTA YHTEISÖN VESILLÄ

18 artikla

Yleiset määräykset

1.   Kolmansien maiden kalastusaluksilla on oikeus:

a)

harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön vesillä edellyttäen, että niille on myönnetty kalastuslupa tämän luvun mukaisesti;

b)

purkaa, jälleenlaivata satamissa tai jalostaa kalaa edellyttäen, että jäsenvaltio, jonka vesillä toimenpide toteutetaan, on myöntänyt niille etukäteen luvan.

2.   Kolmannen maan kalastusalukset, joilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa sopimuksen nojalla minkä tahansa kalenterivuoden 31 päivänä joulukuuta, voivat jatkaa kalastusta kyseisen sopimuksen nojalla seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta, kunnes komissio päättää kalastusluvan myöntämisestä kyseisille aluksille viimeksi mainituksi vuodeksi 20 artiklan mukaisesti.

19 artikla

Kolmansien maiden hakemusten lähettäminen

1.   Asianomaisen kolmannen maan on sille yhteisön vesillä kalastusmahdollisuuksia tarjoavan sopimuksen voimaantulopäivänä toimitettava komissiolle sähköisesti luettelo sen lipun alla purjehtivista ja/tai siinä rekisteröidyistä aluksista, jotka aikovat käyttää mainittuja kalastusmahdollisuuksia.

2.   Kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle sähköisesti kyseisessä sopimuksessa vahvistetussa tai komission vahvistamassa määräajassa sen lipun alla purjehtivia kalastusaluksia koskevat kalastuslupahakemukset, jotka sisältävät aluksen kansainvälisen radiokutsutunnuksen sekä kaikki muut sopimuksessa vaaditut tai 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätetyt tiedot.

20 artikla

Kalastuslupien myöntäminen

1.   Komissio tutkii hakemukset ottaen huomioon kolmannelle maalle myönnetyt kalastusmahdollisuudet ja myöntää kalastuslupia neuvoston hyväksymien toimenpiteiden ja kyseiseen sopimukseen sisältyvien määräysten mukaisesti.

2.   Komissio ilmoittaa myönnetyistä kalastusluvista kolmannen maan ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

21 artikla

Kelpoisuusvaatimukset

Komissio myöntää kalastusluvan ainoastaan sellaisille kolmansien maiden kalastusaluksille:

a)

jotka ovat kyseisen sopimuksen nojalla kalastuslupakelpoisia ja jotka tarvittaessa sisältyvät tiedoksi annettuun luetteloon aluksista, jotka kalastavat sopimuksen nojalla;

b)

jotka ovat edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa tai, jos on kyse uudesta sopimuksesta, sitä edeltäneen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa tarvittaessa täyttäneet sopimuksen mukaiset kyseistä aikaa koskevat edellytykset;

c)

joihin on kalastuslupaa koskevaa hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana kohdistettu seuraamusmenettelyjä vakavista rikkomisista tai joita on epäilty tällaisista rikkomisista jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti ja/tai jos aluksen omistaja on vaihtunut ja uusi omistaja takaa, että edellytykset täytetään;

d)

jotka eivät sisälly LIS-luetteloon;

e)

joita koskevat kyseisessä sopimuksessa vaaditut tiedot ovat käytettävissä; ja

f)

joita koskevat hakemukset ovat kyseisen sopimuksen ja tämän luvun mukaiset.

22 artikla

Yleiset velvoitteet

Kolmansien maiden kalastusalusten, joille on myönnetty kalastuslupa tämän luvun mukaisesti, on noudatettava YKP:n säilyttämis- ja valvontatoimenpiteitä koskevia säännöksiä ja muita säännöksiä, joilla säännellään yhteisön kalastusalusten kalastusta kalastusvyöhykkeellä, jolla ne toimivat, sekä kyseisessä sopimuksessa vahvistettuja määräyksiä.

23 artikla

Saaliiden ja pyyntiponnistuksen valvonta

1.   Yhteisön vesillä kalastustoimintaa harjoittavien kolmansien maiden kalastusalusten on toimitettava viikoittain kansallisille viranomaisilleen ja komissiolle taikka komission tähän tarkoitukseen nimeämälle elimelle tiedot, jotka:

a)

kyseisessä sopimuksessa vaaditaan;

b)

komissio on vahvistanut kyseisessä sopimuksessa määrättyä menettelyä noudattaen;

c)

on vahvistettu 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Sen estämättä, mitä 1 alakohdassa säädetään, kokonaispituudeltaan yli 24 metriä pitkien kolmansien maiden kalastusalusten on toimitettava nämä tiedot sähköisesti päivittäin 1 päivästä tammikuuta 2010. Sama pätee kokonaispituudeltaan yli 15 metriä pitkiin kolmansien maiden kalastusaluksiin 1 päivästä tammikuuta 2011.

2.   Jos kyseisessä sopimuksessa niin määrätään, kolmansien maiden on kerättävä alustensa 1 kohdan mukaisesti toimittamat saalistiedot ja toimitettava ennen kunkin kalenterikuukauden 15 päivää sähköisesti komissiolle tai komission nimeämälle elimelle kutakin kantaa, kantaryhmää tai kalastusluokkaa koskevat tiedot kaikkien lippunsa alla purjehtivien alusten edellisen kuukauden aikana yhteisön vesillä pyytämistä määristä.

3.   2 kohdassa tarkoitettujen saalistietojen on pyynnöstä oltava jäsenvaltioiden saatavilla ja tietosuojaa on noudatettava.

24 artikla

Kalastuksen lopettaminen

1.   Jos kolmannelle maalle myönnetyt kalastusmahdollisuudet katsotaan kokonaan käytetyiksi, komissio ilmoittaa siitä viipymättä asianomaiselle kolmannelle maalle ja jäsenvaltion toimivaltaisille valvontaviranomaisille. Jotta kalastusta voitaisiin jatkaa käyttämättä jääneiden kalastusmahdollisuuksien osalta myös silloin, kun se kohdistuu kokonaan käytettyihin kalastusmahdollisuuksiin, kolmannen maan on toimitettava komission hyväksyttäväksi sellaisia teknisiä toimenpiteitä, jotka eivät vaikuta kielteisesti kokonaan käytettyihin kalastusmahdollisuuksiin. Tätä säännöstä sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen sopimuksen erityismääräysten soveltamista.

2.   Komission ilmoituspäivästä lähtien asianomaisen maan lipun alla purjehtiville aluksille myönnetyt kalastusluvat katsotaan keskeytetyiksi kyseessä olevan kalastustoiminnan osalta, eikä aluksilla ole enää lupaa harjoittaa kyseessä olevaa kalastustoimintaa.

3.   Jos 1 kohdan mukaisesti sovellettava kalastustoiminnan keskeytys koskee kaikkea toimintaa, johon kalastusluvat on myönnetty, kalastusluvat katsotaan peruutetuiksi.

4.   Kolmannen maan on varmistettava, että asianomaisille kalastusaluksille ilmoitetaan viipymättä tämän artiklan soveltamisesta ja että ne lopettavat kaiken kyseessä olevan kalastustoiminnan.

5.   Kalakannoittain tai kalakantaryhmittäin määritellyt kalastusluvat on peruutettava heti, kun kalastustoiminta on kielletty 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

25 artikla

Sääntöjen noudattamatta jättäminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista kirjatuista jonkin kolmannen maan kalastusalusta koskevista rikkomisista, jotka liittyvät yhteisön vesillä kyseisen sopimuksen nojalla harjoitettavaan kalastustoimintaan, tämän vaikuttamatta kansallisen lainsäädännön mukaisiin oikeuskäsittelyihin.

2.   Kolmannen maan kalastusalukselle, joka ei noudata kyseisessä sopimuksessa määrättyjä velvoitteita, ei myönnetä lisenssiä eikä erityiskalastuslupaa enintään 12 kuukauteen.

Komissio toimittaa asianomaisen kolmannen maan viranomaisille niiden kolmannen maan kalastusalusten nimet ja tiedot, joilla ei ole yhtenä tai useampana seuraavana kuukautena lupaa kalastaa yhteisön kalastusvyöhykkeellä kyseisen sopimuksen mukaisten sääntöjen rikkomisen vuoksi.

3.   Komissio antaa jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille tiedoksi 2 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet.

IV LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

26 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Säännöissä voidaan säätää myös poikkeuksista tässä asetuksessa säädettyihin velvoitteisiin, jos nämä velvoitteet aiheuttaisivat suhteettoman rasitteen toiminnan taloudelliseen merkitykseen verrattuna.

27 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan mukainen kalastus- ja vesiviljelyalan komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan 20 työpäiväksi.

V LUKU

YHTEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

28 artikla

Kansainväliset velvoitteet

Tämä asetus ei rajoita kyseisissä sopimuksissa vahvistettujen määräysten eikä näiden määräysten täytäntöön panemiseksi annettujen yhteisön säännösten soveltamista.

29 artikla

Kumoaminen

1.   Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 2847/93 18, 28 b, 28 c ja 28 d artikla.

2.   Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1627/94 3 artiklan 2 kohta, 4 artiklan 2 kohta, 9 artikla ja 10 artikla.

3.   Kumotaan asetus (EY) N:o 3317/94.

4.   Viittauksia poistettuihin säännöksiin pidetään viittauksina tämän asetuksen säännöksiin, ja niitä luetaan liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

30 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Asetuksen (ETY) 2847/93 18 artiklaa sovelletaan edelleen kunnes tämän asetuksen 13 artiklassa tarkoitettu yksityiskohtaisia sääntöjä koskeva asetus on tullut voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EYVL L 350, 31.12.1994, s. 13.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(6)  EYVL L 167, 2.7.1999, s. 5.

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(8)  EUVL L 203, 4.8.2005, s. 3.

(9)  EUVL L 340, 22.12.2007, s. 46.

(10)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.


LIITE I

Perusteet 10 artiklassa tarkoitetulle uudelleenjakamiselle

Kalastusmahdollisuuksia uudelleen jakaessaan komissio ottaa erityisesti huomioon:

kunkin vastaanotetun hakemuksen päivämäärän,

uudelleenjakamista varten käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet,

vastaanotettujen hakemusten lukumäärän,

hakijoina olevien jäsenvaltioiden lukumäärän,

jos kalastusmahdollisuudet perustuvat kokonaan tai osittain pyyntiponnistus- tai saalismäärään: kunkin kyseessä olevan aluksen käytettäväksi aiotun pyyntiponnistusmäärän tai odotettavissa olevan saalismäärän.


LIITE II

Asetus (EY) N:o 1627/94

Vastaava säännös tässä asetuksessa

3 artiklan 2 kohta

III luku

4 artiklan 2 kohta

III luku

9 artikla

19–21 artikla

10 artikla

25 artikla

Asetus (ETY) N:o 2847/93

Vastaava säännös tässä asetuksessa

18 artikla

13 artikla

28 b artikla

18 artikla

28 c artikla

22 artikla

28 d artikla

24 artikla


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä heinäkuuta 2008,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2008/800/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 23 päivänä lokakuuta 2006 komission aloittamaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta neuvottelut Kroatian tasavallan kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä.

(2)

Neuvottelut on viety menestyksekkäästi päätökseen ja pöytäkirja olisi allekirjoitettava yhteisön puolesta sillä varauksella, että se tehdään mahdollisesti myöhemmin.

(3)

Pöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti 1 päivästä elokuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja sillä varauksella, että se tehdään mahdollisesti myöhemmin.

2 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2007 väliaikaisesti sen voimaantuloon asti.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. LAGARDE


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä

PÖYTÄKIRJA

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOAVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja

EUROOPAN YHTEISÖ ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisöt’, joita edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio,

sekä

KROATIAN TASAVALTA,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin Luxemburgissa 29 päivänä lokakuuta 2001, ja se tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

(2)

Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus, jäljempänä ’liittymissopimus’, allekirjoitettiin Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005.

(3)

Bulgarian tasavalta ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007.

(4)

Liittymissopimuksen liitteenä olevan liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uusien jäsenvaltioiden liittymisestä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen on sovittava tekemällä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja.

(5)

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 36 artiklan 3 kohdan mukainen kuuleminen on toteutettu sen varmistamiseksi, että kyseisessä sopimuksessa mainitut yhteisön ja Kroatian yhteiset edut otetaan huomioon,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I JAKSO

SOPIMUSPUOLET

1 artikla

Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tulee 29 päivänä lokakuuta 2001 Luxemburgissa allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen osapuolia, ja kumpikin niistä hyväksyy ja ottaa muiden yhteisön jäsenvaltioiden tavoin huomioon sopimuksen ja sopimuksen kanssa samana päivänä allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitetyt yhteiset ja yksipuoliset julistukset.

VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN SEKÄ SEN LIITTEIDEN JA PÖYTÄKIRJOJEN MUKAUTUKSET

II JAKSO

MAATALOUSTUOTTEET

2 artikla

Maataloustuotteet suppeassa merkityksessä

1.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteet IV a ja IV c tämän pöytäkirjan liitteellä I.

2.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteet IV b ja IV d tämän pöytäkirjan liitteellä II.

3.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV e tämän pöytäkirjan liitteellä III.

4.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV f tämän pöytäkirjan liitteellä IV.

5.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV g tämän pöytäkirjan liitteellä V.

3 artikla

Kalastustuotteet

1.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite V a tämän pöytäkirjan liitteellä VI.

2.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite V b tämän pöytäkirjan liitteellä VII.

4 artikla

Jalostetut maataloustuotteet

Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevat liitteet I ja II tämän pöytäkirjan liitteellä VIII.

5 artikla

Viinejä koskeva sopimus

Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien sopimuspuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn lisäpöytäkirjan liite I (vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan sopimus eräiden viinien etuuskaupassa sovellettavista vastavuoroisista myönnytyksistä) tämän pöytäkirjan liitteellä IX.

III JAKSO

ALKUPERÄSÄÄNNÖT

6 artikla

Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirja nro 4 tämän pöytäkirjan liitteellä X.

SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

IV JAKSO

7 artikla

Maailman kauppajärjestö (WTO)

Kroatia sitoutuu siihen, ettei se esitä vuonna 2007 tapahtuneen yhteisön laajentumisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä tai aloita riitojenratkaisumenettelyä eikä muuta tai peruuta vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisia myönnytyksiä.

8 artikla

Alkuperäselvitys ja hallinnollinen yhteistyö

1.   Kroatian tasavallan ja uuden jäsenvaltion välillään sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti antamat alkuperäselvitykset hyväksytään edellyttäen, että:

a)

asianomaisen alkuperän saaminen oikeuttaa tullietuuskohteluun vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sisältyvien, tullietuuskohtelua koskevien toimenpiteiden perusteella;

b)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä;

c)

alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Jos tavarat on ilmoitettu tuotaviksi ennen liittymispäivää joko Kroatian tasavallassa tai uudessa jäsenvaltiossa Kroatian tasavallan ja asianomaisen uuden jäsenvaltion kyseisenä ajankohtana soveltamien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti, näiden sopimusten tai järjestelyjen mukaisesti jälkikäteen annettu alkuperäselvitys voidaan myös hyväksyä sillä edellytyksellä, että se esitetään tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

2.   Kroatian tasavallalle ja uusille jäsenvaltioille annetaan lupa säilyttää voimassa luvat, joilla on myönnetty valtuutettujen viejien asema näiden valtioiden välillä sovellettujen etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti edellyttäen, että:

a)

tällainen määräys sisältyy myös Kroatian tasavallan ja yhteisön ennen liittymispäivää tekemään sopimukseen; sekä

b)

valtuutetut viejät soveltavat alkuperäsääntöjä, jotka ovat voimassa mainitun sopimuksen mukaisesti.

Nämä luvat on korvattava vuoden kuluessa liittymispäivästä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen edellytysten mukaisesti myönnetyillä uusilla luvilla.

3.   Kroatian tasavallan tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset tulliviranomaiset hyväksyvät 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti annettujen alkuperäselvitysten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan asianomaisen alkuperäselvityksen antamisesta, ja nämä viranomaiset voivat pyytää jälkitarkastusta kolmen vuoden ajan näille viranomaisille tuonti-ilmoituksen tueksi esitetyn alkuperäselvityksen vastaanottamisesta.

9 artikla

Passitustavarat

1.   Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa sellaisiin joko Kroatian tasavallasta jompaankumpaan uuteen jäsenvaltioon tai jommastakummasta uudesta jäsenvaltiosta Kroatian tasavaltaan vietäviin tavaroihin, jotka ovat vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan nro 4 määräysten mukaisia ja jotka ovat liittymispäivänä joko matkalla tai väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella Kroatian tasavallassa tai asianomaisessa uudessa jäsenvaltiossa.

2.   Etuuskohtelu voidaan myöntää tällaisissa tapauksissa edellyttäen, että tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

10 artikla

Vuoden 2007 kiintiöt

Vuoden 2007 uusien tariffikiintiöiden määrät ja jo käytössä olevien tariffikiintiöiden määrien lisäykset lasketaan suhteessa perusmääriin ottamalla huomioon ennen 1 päivää elokuuta 2007 kulunut aika.

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

V JAKSO

11 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.

12 artikla

1.   Yhteisö, Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioiden puolesta ja Kroatian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

13 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan talletuspäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2.   Jos pöytäkirjan kaikkia hyväksymiskirjoja ei ole talletettu 1 päivään elokuuta 2007 mennessä, pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä elokuuta 2007.

14 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja krotian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

15 artikla

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sekä sen erottamattoman osan muodostavien liitteiden ja pöytäkirjojen sekä päätösasiakirjan ja siihen liitettyjen julistusten tekstit laaditaan bulgarian ja romanian kielellä, ja nämä tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit (1). Vakautus- ja assosiaationeuvosto hyväksyy nämä tekstit.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Sopimuksen bulgarian- ja romaniankieliset toisinnot julkaistaan myöhemmin Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa.

LIITE I

LIITTEET IV a ja IV c

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (tullitta ilman määrällisiä rajoituksia) 27 artiklan 3 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja 27 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Sellaisena kuin se on määritelty Kroatian tullitariffissa (julkaistu NN nro 134/2006), sellaisena kuin se on muutettuna.

LIITE II

LIITTEET IV b JA IV d

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (tullitta kiintiöiden rajoissa 1 päivästä elokuuta 2007) 27 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja 27 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

Vuotuinen lisäys (tonnia)

0103 91

0103 92

Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

625

25

0104

Elävät lampaat ja vuohet

1 500

-

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

200

-

0204

Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

1 325

5

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

870

30

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno tai karkea jauho

545

15

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

17 250

150

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

17 750

700

0405 10

Voi

330

10

0406

Juusto ja juustoaine

2 500

100

0406, pl. 0406 90 78

Juusto ja juustoaine, muu kuin Gouda

800

-

0406 90 78

Gouda

350

-

0409 00 00

Luonnonhunaja

20

-

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

12

-

0602 90 10

Sienirihmasto

9 400

-

0701 90 10

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat, tärkkelyksen valmistamiseen tarkoitetut

1 000

-

0702 00 00

Tuoreet ta jäähdytetyt tomaatit

9 375

375

0703 20 00

Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty

1 250

50

0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

1 050

-

0805 10

Tuoreet tai kuivatut appelsiinit

31 250

1 250

0805 20

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit, tuoreet tai kuivatut

3 000

120

0806 10

Tuoreet viinirypäleet

10 000

400

0808 10 (1)

Tuoreet omenat

5 800

 

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

1 250

50

0810 10 00

Tuoreet mansikat

250

10

1002 00 00

Ruis

1 000

100

1101 00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot

250

1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit

100

-

1206 00

Auringonkukansiemenet, myös murskatut

125

5

1507

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1 230

10

1509

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

450

20

1514 19

1514 99

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muut kuin raaka öljy

100

-

1602 41

1602 42

1602 49

Muut valmisteet ja säilykkeet sianlihasta, muista sianosista tai verestä

375

15

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä

7 125

285

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

6 150

240

2004 90

Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt

125

5

2005 91 00

2005 99

Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät

200

-

2007 99

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muut kuin homogenoidut tai sitrushedelmävalmisteet

130

-

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Appelsiinimehu, jäädyttämätön, Brix-arvo enintään 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Omenamehu, muun hedelmän tai kasviksen mehu, sekamehut

200

-

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Muun hedelmän tai kasviksen mehu, Brix-arvo enintään 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit

550

-

2302 30

Leseet, lesejauhot ja muut vehnän seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut

6 200

-

2309 90

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa

1 350

-


(1)  Kiintiö jaetaan 21 päivän helmikuuta ja 14 päivän syyskuuta välisenä aikana.

LIITE III

LIITE IV e

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (50 prosenttia suosituimmuus- eli MFN-tulleista ilman määrällisiä rajoituksia) 27 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

0104

Elävät lampaat ja vuohet

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat:

 

paino enintään 185 g:

0105 12 00

– –

kalkkunat

 

muut:

0105 94 00

– –

kanat:

0105 94 00 30

– – –

kevyen linjan kananpoika

0105 94 00 40

– – –

kevyen linjan muniva kana

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

siipikarjan munat:

0407 00 30

– –

muut:

0407 00 30 40

– – –

kalkkunanmunat

0601

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

0603

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut

0708

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt)

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

0713

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta:

 

paahdettu kahvi:

0901 21 00

– –

kofeiinipitoinen

0901 22 00

– –

kofeiiniton

1003 00

Ohra:

1003 00 90

muut:

1003 00 90 10

– –

mallasohra

1004 00 00

Kaura

1005

Maissi:

1005 90 00

muu

1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

1105

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

1702 30

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta

1702 40

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 40 00

herneet (Pisum sativum)

 

pavut (Vigna spp ja Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

silvityt pavut

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

2008 50

aprikoosit

2008 70

persikat, myös nektariinit

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

ananasmehu:

2009 41

– –

Brix-arvo enintään 20:

2009 41 10

– – –

arvo suurempi kuin 30 euroa/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä

 

viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”):

2009 69

– –

muu

2206 00

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat

2302

Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut:

2302 30

vehnästä peräisin olevat

2306

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, muut kuin nimikkeisiin 2304 ja 2305 kuuluvat:

2306 90

muut

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

2309 90

muut

LIITE IV

Liite IV f

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (50 prosenttia suosituimmuus- eli MFN-tulleista kiinitiöiden rajoissa 1 päivästä elokuuta 2007) 27 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

(tonnia)

Vuotuinen lisäys

(tonnia)

0102 90

Elävät nautaeläimet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

250

10

0202

Naudanliha, jäädytetty

3 750

150

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

9 125

365

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Kepa-, salotti-, ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

12 790

500

0704 90 10

Valkokaalit ja punakaalit, tuoreet tai jäähdytetyt

160

0706 10 00

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat ja nauriit

140

0706 90 30

0706 90 90

Piparjuuret (Cochlearia armoracia), punajuuret, kaurajuuret, sellerit (muut kuin mukulasellerit), retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, tuoreet tai jäähdytetyt

110

0807 11 00

0807 19 00

Tuoreet melonit (myös vesimelonit)

7 035

275

0808 10

Tuoreet omenat

6 900

300

1101 00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot

1 025

45

1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit

9 750

390

1107

Maltaat, myös paahdetut

19 750

750

1517 10 90

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, muu kuin margariini, jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

150

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

2 250

90

1602 10–

1602 39,

1602 50–

1602 90

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä, eivät kuitenkaan siasta valmistetut

650

30

2009 50

2009 90

Tomaattimehu; sekamehut

100

2401

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet

250

10

LIITE V

LIITE IV g

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille

Tässä liitteessä lueteltuihin tavaroihin sovelletaan taulukon mukaisia tulleja 1 päivästä elokuuta 2007 (27 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitetut tuotteet)

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

Tullit, joita sovelletaan kiintiöiden rajoissa

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden paino on enintään 300 kg, ja teurassonnit, joiden paino on yli 300 kg, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Elävät kanat, paino yli 185 g, mutta enintään 2 000 g

90

10 %

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

3 570

25 %

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

12 600

4,2 euroa / 100 kg

0707 00

Kurkut, tuoreet tai jäähdytetyt

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Sienet, tuoreet tai jäähdytetyt

400

10 %

0709 60 10

Makeat ja miedot paprikat, tuoreet tai jäähdytetyt

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Herneet (Pisum sativum), pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.) ja kasvissekoitukset, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, jäädytetyt

1 500

7 %

1001 90 99

Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu

20 800

15 %

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenviljaksi tarkoitettu

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Auringonkukansiemenet, myös murskatut, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut

2 160

6 %

1517 10 90

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, muu kuin margariini, jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1 200

20 %

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

1 900

10 %

1602 10 00–1602 39

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

homogenoidut valmisteet;

eläimenmaksasta valmistetut;

nimikkeen 0105 siipikarjasta valmistetut

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Muut valmisteet ja säilykkeet sianlihasta, muista sianosista tai verestä

180

10 %

1702 40

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

1 000

5 %

1703 90 00

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi, muu kuin ruokosokerimelassi

14 500

14 %

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Aprikoosit, kirsikat ja persikat, myös nektariinit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät

22

6 %

LIITE VI

LIITE V a

Sopimuksen 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Seuraavien Kroatian alkuperätuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä (TK = tariffikiintiö):

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Onchorhynchus chrysogaster): elävät; tuoreet tai jäähdytetyt; jäädytetyt; kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat, savustetut; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 30 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Elävä karppi: tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 210 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 35 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Meribassi (Dicentrarchus labrax): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 650 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

1604

Kalavalmisteet- ja säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

TK: 1 585 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: alennettu tulli, ks. jäljempänä

Kaikkien nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden paitsi sardiinivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli on 50 prosenttia suosituimmuustullista (MFN-tullista). Sardiini- ja sardellivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöiden ylittäviin määriin sovelletaan täyttä MFN-tullia.

LIITE VII

LIITE V b

Sopimuksen 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Seuraavien Euroopan yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Kroatiaan sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä (TK = tariffikiintiö):

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Onchorhynchus chrysogaster): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 25 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Elävä karppi; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 30 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 35 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Meribassi (Dicentrarchus labrax): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 60 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

1604

Kalavalmisteet- ja säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

TK: 315 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: alennettu tulli, ks. jäljempänä

Kaikkien nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden paitsi sardiinivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli on 50 prosenttia suosituimmuustullista (MFN-tullista). Sardiini- ja sardellivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöiden ylittäviin määriin sovelletaan täyttä MFN-tullia.

LIITE VIII

LIITE I

Kroatiasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tullit

(Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 25 artiklassa tarkoitetut tuotteet)

Tullit ovat nollatulleja tuotaessa yhteisöön Kroatiasta peräisin olevia, jäljempänä lueteltuja jalostettuja maataloustuotteita.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

0403 10

jogurtti:

 

– –

maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

– – –

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 10 51

– – – –

enintään 1,5 painoprosenttia

0403 10 53

– – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0403 10 59

– – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

– – –

muu, maitorasvapitoisuus:

0403 10 91

– – – –

enintään 3 painoprosenttia

0403 10 93

– – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0403 10 99

– – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

0403 90

muu:

 

– –

maustettu ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

– – –

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 90 71

– – – –

enintään 1,5 painoprosenttia

0403 90 73

– – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0403 90 79

– – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

– – –

muu, maitorasvapitoisuus:

0403 90 91

– – – –

enintään 3 painoprosenttia

0403 90 93

– – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0403 90 99

– – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

0405 20

maidosta valmistetut levitteet:

0405 20 10

– –

rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

0405 20 30

– –

rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet:

 

muut:

0511 99

– –

muut:

 

– – –

pesusienet, eläinperäiset:

0511 99 39

– – – –

muut

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710 40 00

sokerimaissi

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

0711 90

muut kasvikset; kasvissekoitukset:

 

– –

kasvikset:

0711 90 30

– – –

sokerimaissi

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

kasvimehut ja -uutteet:

1302 12 00

– –

lakritsista saadut

1302 13 00

– –

humalasta saadut

1302 20

pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

1302 20 10

– –

kuivassa muodossa

1302 20 90

– –

muut

1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

1505 00 10

villarasva, raaka

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:

1516 20

kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

1516 20 10

– –

hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

1517 10

margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini:

1517 10 10

– –

jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 90

muut:

1517 90 10

– –

jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

 

– –

muut:

1517 90 93

– – –

muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

1518 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

1518 00 10

linoksiini

 

muut:

1518 00 91

– –

eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet;

 

– –

muut:

1518 00 95

– – –

syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

1518 00 99

– – –

muut

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt:

1521 90

muut:

 

– –

mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt:

1521 90 99

– – –

muut

1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet:

1522 00 10

degras

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu

1902 11 00

– –

munaa sisältävät

1902 19

– –

muut

1902 20

täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut:

 

– –

muut:

1902 20 91

– – –

kypsennetyt

1902 20 99

– – –

muut

1902 30

muut makaronivalmisteet

1902 40

couscous

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

2001 90

muut:

2001 90 30

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2001 90 60

– –

palmunsydämet

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2004 10

perunat:

 

– –

muut:

2004 10 91

– – –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2004 90

muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2004 90 10

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 20

perunat:

2005 20 10

– – –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005 80 00

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

 

pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

2008 11

– –

maapähkinät:

2008 11 10

– – –

maapähkinävoi

 

muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

2008 91 00

– –

palmunsydämet

2008 99

– –

muut:

 

– – –

lisättyä alkoholia sisältämättömät:

 

– – – –

lisättyä sokeria sisältämättömät:

2008 99 85

– – – – –

maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

2102 10

elävä eli aktiivinen hiiva

2102 20

kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit:

 

– –

kuollut eli inaktiivinen hiiva:

2102 20 11

– – –

tabletteina, kuutioina tai niiden kaltaisessa muodossa taikka nettopainoltaan enintään 1 kg:n tuotetta lähinnä olevissa pakkauksissa

2102 20 19

– – –

muu

2102 30 00

valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

2103 10 00

soijakastike

2103 20 00

tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

2103 30

sinappijauho ja valmistettu sinappi:

2103 30 90

– –

valmistettu sinappi

2103 90

muut:

2103 90 90

– –

muut

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

2106 10

proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

2106 90

muut

2106 90 20

– –

alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat

 

– –

muut:

2106 90 92

– – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

2106 90 98

– – –

muut

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut

2203 00

Mallasjuomat

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

2208 40

rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo’osta saatuja tuotteita

2208 90

muut

 

– –

denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia:

2208 90 91

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 99

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

 

muut moniarvoiset alkoholit:

2905 43 00

– –

mannitoli

2905 44

– –

D-glusitoli (sorbitoli)

2905 45 00

– –

glyseroli

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset); myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset:

3301 90

muut:

 

– –

uutetut oleohartsit:

3301 90 21

– – –

lakritsista ja humalasta saadut

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302 10

jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:

 

– –

jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

 

– – –

valmisteet, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet:

3302 10 10

– – – –

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia

 

– – – –

muut:

3302 10 21

– – – – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

3302 10 29

– – – – –

muut

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat:

3501 10

kaseiini:

3501 10 50

– –

teollisuuskäyttöön, ei kuitenkaan elintarvikkeiden tai rehun valmistukseen tarkoitettu

3501 10 90

– –

muut

3501 90

muut:

3501 90 90

– –

muut

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

3505 10

dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 10

– –

dekstriini

 

– –

muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 90

– – –

muut

3505 20

liimat ja liisterit

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3809 10

tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

 

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:

3823 11 00

– –

steariinihappo

3823 12 00

– –

öljyhappo

3823 13 00

– –

mäntyöljyrasvahapot

3823 19

– –

muut:

3823 70 00

teolliset rasva-alkoholit

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

3824 60

sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

LIITE II

Luettelo 1: Yhteisöstä peräisin olevat tavarat, joiden tuonnissa Kroatia poistaa tullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0501 00 00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksikertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten tai piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet:

 

muut:

0511 99

– –

muut:

 

– – –

pesusienet, eläinperäiset:

0511 99 31

– – – –

valmistamattomat

0511 99 39

– – – –

muut

0511 99 85

– – –

muut:

ex 0511 99 85

– – – –

jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710 40 00

sokerimaissi

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

0711 90

muut kasvikset; kasvissekoitukset:

 

– –

kasvikset:

0711 90 30

– – –

sokerimaissi

0903 00 00

Mate

1212

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat:

1212 20 00

merilevät ja muut levät

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

kasvimehut ja -uutteet:

1302 12 00

– –

lakritsista saadut

1302 13 00

– –

humalasta saadut

1302 19

– –

muut

1302 20

pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

 

kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar-siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 32 10

– – –

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini)

1404

Muualle kuulumattomat kasvituotteet

1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

1515 90

muut:

1515 90 11

– –

kiinanpuuöljy (tung-öljy); jojoba- ja oiticicaöljy; myrttivaha ja japaninvaha; niiden jakeet

ex 1515 90 11

– – –

jojobaöljy ja sen jakeet

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:

1516 20

kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

1516 20 10

– –

hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1518 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

1518 00 10

linoksiini

 

muut:

1518 00 91

– –

eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

 

– –

muut:

1518 00 95

– – –

syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

1518 00 99

– – –

muut

1520 00 00

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt

1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet:

1522 00 10

degras

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

1702 50 00

kemiallisesti puhdas fruktoosi

1702 90

muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta:

1702 90 10

– –

kemiallisesti puhdas maltoosi

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

1704 10

purukumi, myös sokerilla kuorrutettu

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

1901 10 00

pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

1901 20 00

seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

1901 90

muut

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu

1902 11 00

– –

munaa sisältävät

1902 19

– –

muut

1902 20

täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut:

 

– –

muut:

1902 20 91

– – –

kypsennetyt

1902 20 99

– – –

muut

1902 30

muut makaronivalmisteet

1902 40

couscous

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

2001 90

muut:

2001 90 30

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2001 90 60

– –

palmunsydämet

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2004 10

perunat:

 

– –

muut:

2004 10 91

– – –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2004 90

muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2004 90 10

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 20

perunat:

2005 20 10

– –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005 80 00

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

 

pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

2008 11

– –

maapähkinät:

2008 11 10

– – –

maapähkinävoi

 

muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

2008 91 00

– –

palmunsydämet

2008 99

– –

muut:

 

– – –

lisättyä alkoholia sisältämättömät:

 

– – – –

lisättyä sokeria sisältämättömät:

2008 99 85

– – – – –

maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

2106 10

proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

2106 90

muut:

2106 90 20

– –

alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat

 

– –

muut:

2106 90 92

– – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

2106 90 98

– – –

muut

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi:

2201 90 00

muut

2203 00

Mallasjuomat

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

2208 20

väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut

2208 30

viski

2208 40

rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo’osta saatuja tuotteita

2208 50

gini ja genever

2208 60

votka

2208 70

liköörit

2208 90

muut:

 

– –

arrakki:

2208 90 11

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 19

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

 

– –

luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina (ei kuitenkaan liköörit):

2208 90 33

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

ex 2208 90 33

– – – –

päärynä- ja kirsikkaviina paitsi luumuviina (slivovitsh)

2208 90 38

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

ex 2208 90 38

– – – –

päärynä- ja kirsikkaviina paitsi luumuviina (slivovitsh)

 

– –

muut väkevät alkoholijuomat ja muut alkoholipitoiset juomat:

 

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

muut:

 

– – – – –

väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan liköörit):

 

– – – – – –

hedelmistä tislatut:

2208 90 45

– – – – – – –

calvados

2208 90 48

– – – – – – –

muut

 

– – – – – –

muut:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

muut

2208 90 69

– – – – –

muut alkoholipitoiset juomat

 

– – –

enemmän kuin 2 litraa:

 

– – – –

väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan liköörit):

2208 90 71

– – – – –

hedelmistä tislatut

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

muut

2208 90 78

– – – –

muut alkoholipitoiset juomat

 

– –

denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia:

2208 90 91

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 99

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet:

2402 10 00

tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit:

 

muut:

2403 91 00

– –

”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka;

2403 99

– –

muut

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

 

muut moniarvoiset alkoholit:

2905 43 00

– –

mannitoli

2905 44

– –

D-glusitoli (sorbitoli)

2905 45 00

– –

glyseroli

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset); myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset:

3301 90

muut:

 

– –

uutetut oleohartsit:

3301 90 21

– – –

lakritsista ja humalasta saadut

3301 90 30

– – –

muut

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302 10

jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:

 

– –

jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

 

– – –

valmisteet, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet:

3302 10 10

– – – –

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia

 

– – – –

muut:

3302 10 21

– – – – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

3302 10 29

– – – – –

muut

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat:

3501 10

kaseiini:

3501 90

muut:

3501 90 90

– –

muut

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

3505 10

dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 10

– –

dekstriini

 

– –

muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 90

– – –

muut

3505 20

liimat ja liisterit

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3809 10

tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

 

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:

3823 11 00

– –

steariinihappo

3823 12 00

– –

öljyhappo

3823 13 00

– –

mäntyöljyrasvahapot

3823 19

– –

muut

3823 70 00

teolliset rasva-alkoholit

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

3824 60

sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

Luettelo 2: Yhteisöstä peräisin olevien tavaroiden Kroatiaan tuonnissa sovellettavat kiintiöt ja tullit

Huomautus: Tässä taulukossa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan jäljempänä lueteltujen tariffikiintiöiden osalta nollatullia. Nämä määrät ylittäviin määriin sovellettava tulli on 50 prosenttia suosituimmuustullista.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

2 390 tonnia

0405 20 10

0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on vähintään 39 mutta enintään 75 painoprosenttia

68 tonnia

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä taikka jakeista, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa; muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

700 tonnia

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi

16 907 tonnia

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Luumuviina (slivovitsh), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Tupakkaa sisältävät savukkeet; tupakanvastikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

35 tonnia

2403 10 10

2403 10 90

Piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen määrästä riippumatta

42 tonnia

Luettelo 3: Yhteisöstä peräisin olevien tavaroiden Kroatiaan tuonnissa sovellettavat kiintiöt ja tullit

Huomautus: Tässä taulukossa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan jäljempänä lueteltujen tariffikiintiöiden osalta nollatullia. Nämä määrät ylittäviin määriin sovellettava tulli on 40 prosenttia suosituimmuustullista.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa), muu kuin purukumi

1 250

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

2 410

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

4 390

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

1 430

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut

18 100

Luettelo 4: Yhteisöstä peräisin olevien tavaroiden Kroatiaan tuonnissa sovellettavat kiintiöt ja tullit

Huomautus: Tässä taulukossa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan jäljempänä lueteltujen vuotuisten tariffikiintiöiden osalta nollatullia. Kiintiön ylittäviin määriin sovelletaan pöytäkirjan nro 3 liitteessä II olevassa luettelossa 1 vahvistettuja edellytyksiä.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

2103 90 30

2103 90 90

Aromaattiset katkerot, alkoholipitoisuus 44,2–49,2 tilavuusprosenttia, katkeroa, mausteita ja erilaisia aineksia 1,5–6 painoprosenttia sekä sokeria 4–10 painoprosenttia sisältävät, enintään 0,5 litraa vetävissä astioissa; muut kastikkeet ja niistä tehdyt valmisteet, maustamisvalmisteita olevat sekoitukset, ei kuitenkaan soijakastike, tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet sekä nestemäinen mango-chutney

300

LIITE IX

LIITE I

EUROOPAN YHTEISÖN

JA KROATIAN TASAVALLAN VÄLILLÄ TEHTY SOPIMUS ERÄIDEN VIINIEN ETUUSKAUPASSA SOVELLETTAVISTA VASTAVUOROISISTA MYÖNNYTYKSISTÄ

1.

Seuraavien Kroatian tasavallan alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä 1 päivästä elokuuta 2007:

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kannettava tulli

Vuotuinen määrä (hl)

Vuotuinen lisäys (hl)

Erityis-määräykset

ex 2204 10

ex 2204 21

Laatukuohuviini

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini

vapaa

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini

vapaa

29 000

0

(2)

(1)

Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuonna, vuotuista lisäystä sovelletaan, kunnes nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevan kiintiön ja nimikettä ex 2204 29 koskevan kiintiön yhteenlaskettu määrä saavuttaa 98 000 hehtolitran rajan.

(2)

Jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä voidaan käydä neuvotteluja kiintiöiden mukauttamisesta siirtämällä määriä nimikettä ex 2204 29 koskevasta kiintiöstä nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevaan kiintiöön.

2.

Yhteisö myöntää etuuskohtelun mukaisesti tullittomuuden 1 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille edellyttäen, että Kroatian tasavalta ei maksa näille tuotemäärille vientitukea.

3.

Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Kroatian tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä 1 päivästä elokuuta 2007:

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Kannettava tulli

Vuotuiset määrät (hl)

Vuotuinen lisäys (hl)

Erityis-määräykset

ex 2204 10

ex 2204 21

Laatukuohuviini

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini

vapaa

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini