ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 285

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
29. lokakuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1061/2008, annettu 28 päivänä lokakuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1062/2008, annettu 28 päivänä lokakuuta 2008, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta kausitasoitusta koskevien menettelyjen ja laaturaporttien osalta ( 1 )

3

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/100/EY, annettu 28 päivänä lokakuuta 2008, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta suositeltavien päiväannosten, energiasisällön muuntokertoimien ja määritelmien osalta ( 1 )

9

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2008/818/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan nojalla

13

 

 

Komissio

 

 

2008/819/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2008, butraliinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6066)  ( 1 )

15

 

 

2008/820/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2008, tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Swazimaan erityistilanteen huomioon ottamiseksi kehrättyjen ydinlankojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6133)

17

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/821/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL AFGANISTAN/1/2008, tehty 3 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation (EUPOL AFGANISTAN) johtajan nimittämisestä

20

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/822/YUTP, hyväksytty 27 päivänä lokakuuta 2008, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston yhteinen kanta 2008/652/YUTP, hyväksytty 7 päivänä elokuuta 2008, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta (EUVL L 213, 8.8.2008)

22

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 732/2008, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2008, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta (EUVL L 211, 6.8.2008)

22

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1061/2008,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1062/2008,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2008,

yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta kausitasoitusta koskevien menettelyjen ja laaturaporttien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 453/2008 luotiin yhteiset puitteet yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevien neljännesvuosittaisten tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Kausitasoitus on olennaista lyhyen aikavälin tilastojen laadinnassa. Kausitasoitetut aikasarjat helpottavat tulosten vertaamista ja tulkitsemista pitkällä aikavälillä. Kausitasoitettujen aikasarjojen toimittaminen lisää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla levitettävien tietojen yhtenäisyyttä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 453/2008 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen laatumääritelmien noudattamiseksi olisi määriteltävä jäsenvaltioiden toimittamissa laaturaporteissa sovellettavat menettelyt, niiden rakenne ja jaksoittaisuus.

(4)

Euroopan keskuspankkia on kuultu.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kausitasoitusta koskevat menettelyt

Asetuksen (EY) N:o 453/2008 3 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi kausitasoitettujen tietojen toimittaminen on aloitettava viimeistään silloin kun käytettävissä on aikasarjoja, joihin sisältyy ainakin 16 havaintojaksoa liitteessä 1 määritellyllä NACE Rev. 2:n aggregointitasolla. Jaksojen lukumäärän laskeminen on aloitettava ensimmäisistä kausitasoittamattomista tiedoista, jotka vaaditaan asetuksen (EY) N:o 453/2008 mukaisesti.

2 artikla

Laaturaportit

1.   Asetuksen (EY) N:o 453/2008 6 artiklan 2 kohdassa säädettyihin laaturaportteihin sovellettavien menettelyjen ja niiden rakenteen on oltava liitteen 2 mukaisia.

2.   Laaturaportit on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä elokuuta ja niiden on liityttävä edelliseen kalenterivuoteen. Ensimmäinen laaturaportti on toimitettava viimeistään 31 päivänä elokuuta 2011.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 234.


LIITE 1

NACE Rev. 2:n aggregointitaso

NACE Rev. 2:n pääluokat

Kuvaus

A

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

B, C, D ja E

Kaivostoiminta ja louhinta, teollisuus, sähkö–, kaasu–, lämpö – ja ilmastointihuolto, vesihuolto, viemäri – ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

F

Rakentaminen

G, H ja I

Tukku – ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, kuljetus ja varastointi, majoitus – ja ravitsemistoiminta

J

Informaatio ja viestintä

K

Rahoitus – ja vakuutustoiminta

L

Kiinteistöalan toiminta

M ja N

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto – ja tukipalvelutoiminta

O, P ja Q

Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys – ja sosiaalipalvelut

R ja S

Taiteet, viihde, virkistys ja muu palvelutoiminta


LIITE 2

Jäsenvaltioiden toimittamia laaturaportteja koskevat menettelyt ja raporttien rakenne

JOHDANTO-OSA

Euroopan tilastojärjestelmässä, jonka tuotteiden ja palvelujen laatua pyritään jatkuvasti parantamaan, on otettu käyttöön yleinen laadun määritelmä, jonka mukaan laatu on ”niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, joihin perustuu tuotteen tai palvelun kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset”. Määritelmän soveltamiseksi käytäntöön on määritelty seuraavat kuusi tekijää, joista tilastotuotteiden ja -palvelujen laatu koostuu:

1.

relevanssi

2.

tarkkuus

3.

oikea-aikaisuus ja täsmällisyys

4.

saatavuus ja selkeys

5.

vertailukelpoisuus

6.

yhtenäisyys.

Laaturaportit ovat sopiva tapa kerätä tietoa eri tuotteiden ja palvelujen laadusta yhdenmukaisella tavalla. Niiden on sisällettävä tietoja kaikista Euroopan tilastojärjestelmän laatumääritelmän kuudesta tekijästä sekä yleiskatsaus avoimia työpaikkoja koskevien tietojen keruusta jäsenvaltioissa. Tietojen esittämisessä on noudatettava seuraavaa rakennetta:

YLEISKUVAUS

Yleiskuvauksen on tarpeen mukaan sisällettävä seuraavat asiat:

A.   Lähteet, kattavuus ja jaksoittaisuus

tietolähteen esittely

kattavuus (maantieteellinen, NACE, yrityskoko)

viitepäivämäärät

kansallisen julkaisemisen jaksoittaisuus

tilastoyksikön määritelmä

B.   Otantatutkimus

B.1.   Otanta-asetelma

otannassa käytetty perusjoukko

otanta-asetelma

otantayksiköiden säilyttäminen/uusiminen

otoskoko

ositus

B.2.   Painotus

painotusmenetelmän lyhyt kuvaus

painotustekijät

B.3.   Tietojenkeruu

tietojenkeruumenetelmän/menetelmien lyhyt kuvaus

C.   Muut lähteet

Lähteen/lähteiden lyhyt kuvaus, joka sisältää seuraavat tiedot:

ylläpidosta vastaava laitos

päivitystiheys

poistosäännöt (joita sovelletaan vanhentuneisiin tietoihin)

vapaaehtoinen/pakollinen raportointi ja seuraamukset

D.   Tietojen luovuttamista koskevat säännöt

Lyhyt kuvaus siitä, milloin tietoja on poistettava niiden luottamuksellisuuden vuoksi.

E.   Kausitasoitus

Kausitasoitusta koskevien menettelyjen lyhyt kuvaus, jossa on erityisesti otettu huomioon Euroopan tilastojärjestelmän kausitasoitusta koskevat ohjeet, jotka tilasto-ohjelmakomitea on hyväksynyt ja joiden noudattamista se tukee.

1.   RELEVANSSI

’Relevanssi’ liittyy siihen, tuotetaanko kaikkia tarvittavia tilastoja ja missä määrin käytetyt lähestymistavat (mm. määritelmät, luokitukset) vastaavat käyttäjien tarpeita.

Laaturaportissa on oltava

selvitys puuttuvista muuttujista ja muuttujien puuttuvista jaotteluista

seurantaraportti avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanotoimista sekä yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulu täytäntöönpanon loppuun saattamiseksi ja yhteenveto lopuista EU:n käsitteistöstä poikkeavista käsitteistä.

Raportti voi lisäksi sisältää

yhteenvedon, jossa kuvataan kansallisia käyttäjiä, heidän pääasiallisia tarpeitaan sekä sitä, kuinka hyvin tarpeisiin on vastattu.

2.   TARKKUUS

’Tarkkuudella’ tarkoitetaan yleisessä tilastomerkityksessä sitä, miten läheisesti estimaatit vastaavat tarkasteltavan muuttujan tuntemattomia todellisia arvoja.

2.1   Otantavirheet

Tarkkuuden osoituksena variaatiokerroin lasketaan ja toimitetaan otanta-asetelma huomioon ottaen avointen työpaikkojen määrälle voimassa olevan NACE-luokituksen pääluokan tasolla ja kokoluokkiin jaoteltuna (1–9/10+ työntekijää).

Jos variaatiokerrointa ei voida laskea, sen asemesta esitetään arvioitu otantavirhe avoimien työpaikkojen absoluuttisena määränä ilmaistuna.

2.2   Muut kuin otantavirheet

2.2.1   Kattavuusvirheet

Laaturaporteissa on tarpeen mukaan esitettävä seuraavat kattavuutta koskevat tiedot:

taulukko, jossa on esitetty kokoluokittain (poimintaluokat) jaoteltuna otokseen kuuluvien yritysten määrä ja yritysten prosenttiosuus otoksesta/otoksista tai rekisteristä/rekistereistä

kuvaus mahdollisista viiteperusjoukon ja tutkimusperusjoukon välisistä eroista

kuvaus luokitteluvirheistä

kuvaus mahdollisista viitepäivämäärien ja viitevuosineljännesten eroista

muut tarkoituksenmukaiset tiedot.

Huom. Jos käytetään yksittäistä hallinnollista tietoa, on toimitettava samanlainen hallinnollisiin viiteasiakirjoihin perustuva selvitys, joka sisältää myös raportointiin ja rekisteristä poistamiseen liittyvät virheet.

2.2.2   Mittaus- ja käsittelyvirheet

Laaturaporteissa on oltava

tiedot muuttujista, joihin liittyy merkityksellisiä mittaus- ja käsittelyvirheitä

tiedot tärkeimmistä (merkityksellisten) mittaus- ja käsittelyvirheiden lähteistä ja mahdollisista käytetyistä korjausmenetelmistä.

2.2.3   Vastauskadon aiheuttamat virheet

Laaturaporteissa on tarpeen mukaan esitettävä seuraavat tiedot vastauskadon aiheuttamista virheistä:

yksikkövastausprosentti

erän imputointiaste ja menetelmät sekä mahdollisuuksien mukaan imputoinnin vaikutus toimitettujen muuttujien estimaatteihin.

Huom. Jos käytetään yksittäistä hallinnollista tietoa, vastaamatta jättämisen sijasta merkitään hallinnollisen rekisterin tai tiedon puuttuminen.

2.2.4   Malleista johtuvat virheet

Jos käytetään mallintamista, laaturaporttien on sisällettävä käytettyjen mallien kuvaus. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota muiden kuin otantavirheiden korjausmalleihin, kuten kaikkien vaadittujen kokoluokkien tai NACE-jaottelujen kattavuuden korjaukseen, sekä yksikkökadon korjauksessa käytettyyn imputointiin tai korotukseen.

Huom. Jos käytetään yksittäistä hallinnollista tietoa, on annettava selvitys hallinnollisten käsitteiden ja teoreettisten tilastokäsitteiden välisistä vastaavuuksista. Kaikki kansallisen lainsäädännön muutokset, jotka johtavat muutoksiin käytettävissä määritelmissä, sekä mahdollisuuksien mukaan niiden vaikutukset tuloksiin on ilmoitettava.

2.2.5   Tarkistukset

Jäsenvaltiot voivat toimittaa tarkistustiedot, jotka sisältävät julkaistujen avoimien työpaikkojen määrään tehdyt tarkistukset ja yhteenvedon tarkistusten syistä.

2.2.6   Vinoutuman arviointi

Arvio otantavaihtelusta johtumattomista virheistä avoimien työpaikkojen absoluuttisessa määrässä toimitetaan avointen työpaikkojen kokonaismäärän osalta ja mahdollisuuksien mukaan tämän asetuksen liitteessä 1 määritellyn NACE Rev. 2:n aggregointitason osalta kokoluokittain (1–9/10+ työntekijää).

3.   OIKEA-AIKAISUUS JA TÄSMÄLLISYYS

3.1   Oikea-aikaisuus

’Tietojen oikea-aikaisuus’ kuvaa aikaa, joka kuluu tietojen kuvaamasta tapahtumasta tai ilmiöstä siihen, kun tiedot ovat saatavilla.

Laaturaporttien olisi sisällettävä tiedot ajasta, joka kuluu tietojen viitejaksosta tietojen julkaisuun kansallisella tasolla.

3.2   Täsmällisyys

’Täsmällisyydellä’ tarkoitetaan tietojen toimitusajankohdan ja toimituksen tavoiteajankohdan välillä olevaa viivettä. Tämä koskee esimerkiksi virallisissa tietojen toimituskalentereissa ilmoitettuja, asetuksilla säädettyjä tai aikaisemmin sopimuspuolten välillä sovittuja päivämääriä.

Jotta täsmällisyyteen liittyvät ongelmat tunnettaisiin ja voitaisiin poistaa, on toimitettava seuraavia tietoja tutkimuksen toteutuksesta kansallisella tasolla neljän viimeisimmän vuosineljänneksen osalta ja kiinnitettävä erityistä huomiota suunniteltujen ja toteutuneiden päivämäärien vastaavuuteen:

vastaajille asetetut määräajat, myös muistutusten ja seurannan osalta

kenttätyön suoritusajanjakso

tietojen käsittelyajanjakso

ensimmäisten tulosten julkaisupäivämäärät.

4.   SAATAVUUS JA SELKEYS

4.1   Saatavuus

’Saatavuus’ tarkoittaa käyttäjän fyysisiä mahdollisuuksia saada tietoja muun muassa seuraavista seikoista: mistä ja miten tietoja saa, toimitusaika, asianmukaiset kauppaehdot (tekijänoikeus ym.), mikro- ja makrotason tietojen saatavuus sekä erilaiset esitysmuodot (paperilla, tiedostoina, cd-rom- tai dvd-levyillä, internetin välityksellä).

Laaturaportteihin olisi sisällytettävä seuraavat tiedot tulosten jakelumenetelmistä:

tietojen levittämissuunnitelma, esimerkiksi kenelle tulokset lähetetään

viittaukset tärkeimpiin tulosjulkaisuihin, mukaan luettuna sellaiset, joissa on esimerkiksi teksti-, kuvio- tai karttamuotoisia selityksiä

tiedot siitä, lähetetäänkö tuloksia otokseen kuuluville vastaajayksiköille, ja mitä tuloksia mahdollisesti lähetetään.

4.2   Selkeys

’Selkeydellä’ tarkoitetaan tietojen ymmärrettävyyden astetta, mukaan luettuna tiedon käsittely-ympäristö eli se, liittyykö tietoihin sopivia metatietoja tai kuvitusta, kuten graafisia esityksiä ja karttoja, onko tietojen laadusta (käyttörajoitukset mukaan luettuina) saatavissa tietoja sekä missä määrin tarjotaan täydentävää apua.

Laaturaportteihin olisi sisällytettävä seuraavat tiedot tulosten ymmärrettävyydestä ja metatietojen saatavuudesta:

tarjolla olevan metatiedon kuvaus ja viitetiedot

viittaukset tilastoihin liittyviin keskeisiin menetelmäasiakirjoihin

kuvaus tärkeimmistä kansallisten tilastolaitosten toimista, joilla käyttäjille tiedotetaan tiedonsaantimahdollisuuksista.

5.   VERTAILUKELPOISUUS

5.1   Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Laaturaporttien on sisällettävä tietoja kansallisten ja eurooppalaisten käsitteiden eroista ja mahdollisuuksien mukaan näiden erojen vaikutuksista estimointiin.

5.2   Ajallinen vertailukelpoisuus

Laaturaporttien on sisällettävä tietoja kaikissa kahdessa peräkkäisessä vuosineljänneksessä tapahtuneista määritelmien, kattavuuden ja menetelmien muutoksista ja niiden vaikutuksista estimointiin.

6.   YHTENÄISYYS

Tilastojen ’yhtenäisyydellä’ tarkoitetaan sitä, voidaanko niitä luotettavasti yhdistellä eri tavoin ja eri käyttötarkoituksia varten. Yleensä on kuitenkin helpompaa osoittaa yhtenäisyyden puutteita kuin esittää näyttöä yhtenäisyyden toteutumisesta.

Laaturaportteihin on sisällytettävä muista lähteistä saatuja avoimien työpaikkojen määrää koskevia vertailutietoja, kun niitä on saatavilla. Tiedot on esitettävä kokonaismäärinä ja NACE-luokituksen pääluokan tasolla jaoteltuina, kun tämä on tarkoituksenmukaista. Jos arvot eroavat toisistaan huomattavasti, syy tähän on ilmoitettava.

Ensimmäiseen laaturaporttiin on sisällytettävä myös seuraavat takautuvia tietoja koskevat yksityiskohdat:

kuvaus takautuvien tietojen hankintaan käytetyistä lähteistä ja menetelmistä

kuvaus takautuvien tietojen ja nykyisten tietojen kattavuuden välisistä eroista (toimialat, työntekijät, muuttujat)

kuvaus takautuvien tietojen ja nykyisten tietojen verrattavuudesta.


DIREKTIIVIT

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/9


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/100/EY,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2008,

elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta suositeltavien päiväannosten, energiasisällön muuntokertoimien ja määritelmien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 24 päivänä syyskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan a ja j alakohdan sekä 5 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarvikeviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 90/496/ETY todetaan, että ravintokuidut olisi määriteltävä.

(2)

Ravitsemusväitteisiin, kuten ”kuidun lähde” tai ”runsaskuituinen”, liittyvistä ehdoista säädetään elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (2) liitteessä.

(3)

Olisi säädettävä ’ravintokuidun’ määritelmästä, jotta saavutetaan selkeys ja johdonmukaisuus muun yhteisön lainsäädännön kanssa, jossa viitataan kyseiseen käsitteeseen.

(4)

Ravintokuidun määritelmässä olisi otettava huomioon Codex Alimentarius -komitean asiaan liittyvät toimet ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevän tiedelautakunnan 6 päivänä heinäkuuta 2007 antama ravintokuituihin liittyvä lausunto.

(5)

Ravintokuidut on perinteisesti nautittu kasviaineksena, ja niillä on fysiologisesti myönteisiä vaikutuksia: ne esimerkiksi lyhentävät läpikulkuaikaa suolistossa, lisäävät ulostemassaa, ovat käymiskykyisiä suoliston mikroflooran vaikutuksesta sekä alentavat veren kokonaiskolesterolipitoisuutta, veren LDL-kolesterolin pitoisuutta, aterianjälkeistä veren glukoositasoa ja veren insuliinitasoa. Tuore tieteellinen näyttö on osoittanut, että samanlaisia myönteisiä fysiologisia vaikutuksia voi olla muillakin hiilihydraattipolymeereillä, jotka ovat sulamattomia ja joita ei esiinny luonnollisesti nautintavalmiissa elintarvikkeessa. Sen vuoksi on aiheellista, että ravintokuidun määritelmään sisällytetään hiilihydraattipolymeerit, joilla on myönteisiä fysiologisia vaikutuksia.

(6)

Kasviperäiset hiilihydraattipolymeerit, jotka täyttävät ravintokuidun määritelmän, voivat liittyä läheisesti kasvin ligniiniin tai muihin ei-hiilihydraatteihin kuten fenoliyhdisteisiin, vahoihin, saponiineihin, fytaatteihin, kutiiniin ja fytosteroleihin. Jos nämä aineet liittyvät läheisesti kasviperäisiin hiilihydraattipolymeereihin ja ne uutetaan hiilihydraattipolymeereillä kuituanalyysiä varten, niitä voidaan pitää ravintokuituina. Jos nämä aineet on erotettu hiilihydraattipolymeeristä ja lisätty elintarvikkeeseen, niitä ei kuitenkaan pitäisi pitää ravintokuituina.

(7)

Uuden tieteellisen ja teknisen tiedon huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa luetteloa energiasisällön muuntokertoimista.

(8)

FAO:n raportissa teknisestä seminaarista, jossa käsiteltiin elintarvikkeiden energiapitoisuuteen liittyviä analyysimenetelmiä ja muuntokertoimia, todettiin, että perinteisissä elintarvikkeissa olevista ravintokuiduista 70 prosentin oletetaan olevan käymiskelpoisia. Sen vuoksi on aiheellista, että ravintokuidun keskimääräinen energiasisältö on 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Erytritolia voidaan käyttää erittäin monenlaisissa elintarvikkeissa, ja sitä käytetään muun muassa korvaamaan ravintoaineita, kuten sokeria, kun energiasisältöä halutaan vähentää.

(10)

Erytritoli on polyoli, ja direktiivin 90/496/ETY 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjen, voimassa olevien sääntöjen mukaan sen energiasisältö lasketaan käyttäen polyolien muuntokerrointa, joka on 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Tämän muuntokertoimen käyttö ei antaisi kuluttajalle todellista tietoa tuotteen alhaisemmasta energiasisällöstä, johon on päästy käyttämällä erytritolia valmistuksessa. Elintarvikealan tiedekomitea totesi erytritolista 5 päivänä maaliskuuta 2003 antamassaan lausunnossa, että erytritolista saatava energia on alle 0,9 kJ/g (alle 0,2 kcal/g). Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa erytritolille asianmukainen energiasisällön muuntokerroin.

(11)

Direktiivin 90/496/ETY liitteessä luetellaan vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka voidaan ilmoittaa osana ravintoainemerkintöjä, säädetään niiden suositeltavat päiväannokset (RDA) ja annetaan säännöt siitä, mikä muodostaa merkitsevän määrän. RDA-luettelon tarkoituksena on antaa arvot ravintoarvomerkintöjä varten sekä merkitsevän määrän laskemista varten.

(12)

Merkitsevää määrää koskevaan sääntöön, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 90/496/ETY liitteessä, viitataan muussakin yhteisön lainsäädännössä, erityisesti ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (3) 8 artiklan 3 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä sekä vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (4) 6 artiklan 6 kohdassa.

(13)

Direktiivin 90/496/ETY liitteessä luetellut suositeltavat päiväannokset perustuvat suosituksiin, jotka annettiin FAO:n ja WHO:n asiantuntijakomitean kokouksessa Helsingissä vuonna 1988.

(14)

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus muun yhteisön lainsäädännön kanssa, nykyistä luetteloa vitamiineista ja kivennäisaineista ja niiden suositeltavista päiväannoksista olisi päivitettävä vuoden 1988 jälkeisen tieteellisen kehityksen perusteella.

(15)

Elintarvikealan tiedekomitean 5 päivänä maaliskuuta 2003 antamaan ravintoarvomerkintöjen vertailuarvojen tarkistamista koskevaan lausuntoon sisältyivät vertailuarvot aikuisia varten. Lausunto kattaa direktiivin 2002/46/EY liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä I luetellut vitamiinit ja kivennäisaineet.

(16)

Tämän vuoksi direktiivin 90/496/ETY liitettä olisi muutettava.

(17)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 90/496/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 4 kohdan j alakohtaan virke seuraavasti:

”aineen määritelmä ja tarvittaessa analyysimenetelmät esitetään liitteessä II;”

2)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan seuraavat luetelmakohdat:

”—

ravintokuitu 2 kcal/g – 8 kJ/g

erytritoli 0 kcal/g – 0 kJ/g.”

3)

Korvataan liite tämän direktiivin liitteellä I.

4)

Lisätään tämän direktiivin liitteessä II oleva teksti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisena nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä siten, että 31 päivästä lokakuuta 2012 lähtien kielletään kaupankäynti tuotteilla, jotka eivät ole direktiivin 90/496/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säännösten mukaisia.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.

(2)  EUVL L 12, 18.1.2007, s. 3.

(3)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(4)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.


LIITE I

Korvataan direktiivin 90/496/ETY liite seuraavasti.

”LIITE I

Vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka voidaan ilmoittaa, ja niiden suositeltavat päiväannokset (RDA:t)

A-vitamiini (μg)

800

D-vitamiini (μg)

5

E-vitamiini (mg)

12

K-vitamiini (μg)

75

C-vitamiini (mg)

80

Tiamiini (mg)

1,1

Riboflaviini (mg)

1,4

Niasiini (mg)

16

B6-vitamiini (mg)

1,4

Foolihappo (μg)

200

B12-vitamiini (μg)

2,5

Biotiini (μg)

50

Pantoteenihappo (mg)

6

Kalium (mg)

2 000

Kloridi (mg)

800

Kalsium (mg)

800

Fosfori (mg)

700

Magnesium (mg)

375

Rauta (mg)

14

Sinkki (mg)

10

Kupari (mg)

1

Mangaani (mg)

2

Fluoridi (mg)

3,5

Seleeni (μg)

55

Kromi (μg)

40

Molybdeeni (μg)

50

Jodi (μg)

150

Päätettäessä siitä, mikä on merkitsevä määrä, tulisi yleensä ottaa huomioon 15 prosenttia tässä liitteessä määritellystä suositeltavasta annoksesta, joka saadaan 100 grammasta tai 100 millilitrasta tai pakkauksesta, jos pakkaus sisältää vain yhden annoksen.”


LIITE II

Lisätään direktiiviin 90/496/ETY liite II seuraavasti:

”LIITE II

1 artiklan 4 kohdan j alakohdassa tarkoitettuna ravintokuituna pidettävän aineen ja analyysimenetelmien määritelmä

Ravintokuituna pidettävän aineen määritelmä

Tässä direktiivissä ’ravintokuidulla’ tarkoitetaan hiilihydraattipolymeerejä, joissa on vähintään kolme monomeeristä yksikköä ja jotka eivät sula tai imeydy ihmisen ohutsuolessa ja jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

syötävät hiilihydraattipolymeerit, joita esiintyy luonnollisesti nautintavalmiissa elintarvikkeessa,

syötävät hiilihydraattipolymeerit, jotka on saatu elintarvikkeen raaka-aineesta fysikaalisella, entsymaattisella tai kemiallisella keinolla ja joilla on yleisesti hyväksytyn tieteellisen näytön osoittamia myönteisiä fysiologisia vaikutuksia,

syötävät synteettiset hiilihydraattipolymeerit, joilla on yleisesti hyväksytyn tieteellisen näytön osoittamia myönteisiä fysiologisia vaikutuksia.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Euroopan parlamentti ja neuvosto

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/13


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä lokakuuta 2008,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan nojalla

(2008/818/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’rahasto’, perustettiin lisätuen tarjoamiseksi työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaa heitä palaamaan työmarkkinoille.

(2)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(3)

Espanja on 6 päivänä helmikuuta 2008 esittänyt rahaston käyttöönottamiseksi hakemuksen autoteollisuuden irtisanomisten vuoksi ja erityisesti niiden työntekijöiden tukemiseksi, jotka Delphi Automotive Systems España, S.L.U. on irtisanonut. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)

Liettua on 8 päivänä toukokuuta 2008 esittänyt rahaston käyttöönottamiseksi hakemuksen tekstiiliteollisuuden irtisanomisten vuoksi ja erityisesti Alytaus Tekstilen irtisanomien työntekijöiden tukemiseksi. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Rahastosta olisi näin ollen otettava käyttöön varoja hakemusten mukaisesti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2008 otetaan käyttöön Euroopan globalisaatiorahaston varoja 10 770 772 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


Komissio

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä lokakuuta 2008,

butraliinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6066)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/819/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan vaiheittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa on mukana butraliini.

(3)

Butraliinin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 451/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Butraliinin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Ranska, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 20 päivänä helmikuuta 2006.

(4)

Komissio tutki butraliinin asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 a artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä ainetta käsittelevää tarkastelukertomusluonnosta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja komission tarkastelukertomus valmistui 20 päivänä toukokuuta 2008.

(5)

Komitean tästä tehoaineesta tekemässä tutkimuksessa otettiin huomioon jäsenvaltioilta saadut huomautukset ja tultiin siihen tulokseen, että on olemassa selviä merkkejä siitä, että aineella voidaan olettaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja erityisesti käyttäjiin, koska altistuminen on enemmän kuin 100 prosenttia hyväksyttävästä työntekijän altistumistasosta. Ainetta koskevaan tarkastelukertomukseen sisällytettiin lisäksi muut esittelijänä toimivan jäsenvaltion arviointikertomuksessaan toteamat huolta aiheuttavat kysymykset.

(6)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan butraliinia koskevan tutkimuksen tuloksia koskevat huomautuksensa ja ilmoittamaan, aikooko se edelleen esittää tehoainetta koskevan hakemuksensa. Ilmoittajan toimittamat huomautukset on tutkittu huolellisesti. Edellä mainitut kysymykset ovat ilmoittajan esittämistä perusteluista huolimatta kuitenkin jääneet ratkaisematta, eivätkä toimitettujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit ole osoittaneet, että butraliinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(7)

Butraliinia ei saisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(8)

Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että voimassa olevat butraliinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä uusita ja että tällaisille tuotteille ei myönnetä enää uusia lupia.

(9)

Lisäaika, jonka jäsenvaltio voi myöntää butraliinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle, olisi rajattava 12 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin käyttää enää yhtenä kasvukautena, millä varmistetaan, että butraliinia sisältäviä kasvinsuojeluaineita on saatavilla 18 kuukauden ajan tämän päätöksen hyväksymisestä.

(10)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan ja yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (4) mukainen hakemus butraliinin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Butraliinia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a)

butraliinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 20 päivänä huhtikuuta 2009;

b)

butraliinia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja määräajan on päätyttävä viimeistään 20 päivänä huhtikuuta 2010.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.


29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä lokakuuta 2008,

tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Swazimaan erityistilanteen huomioon ottamiseksi kehrättyjen ydinlankojen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6133)

(2008/820/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (1) ja erityisesti sen liitteessä II olevan 36 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EY-tulliyhteistyökomitea teki 13 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen N:o 3/2005 (2) alkuperätuotteiden käsitteen määrittelystä poikkeamisesta Swazimaan kuningaskunnan erityistilanteen huomioon ottamiseksi kyseisen maan kehrättyjen ydinlankojen tuotannon osalta. Mainitun päätöksen mukaisesti poiketen siitä, mitä AKT–EY-kumppanuussopimuksen (3) liitteen V pöytäkirjan 1 liitteessä II olevan luettelon erityismääräyksissä määrätään, Swazimaalle myönnettiin kehrättyjen ydinlankojen osalta 1 300 tonnin vuotuinen määrä 1 päivästä huhtikuuta 200631 päivään joulukuuta 2007.

(2)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen voimassaolon päätyttyä 31 päivänä joulukuuta 2007 Swazimaa haki 24 päivänä huhtikuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan mukaisesti poikkeusta mainitussa liitteessä säädetyistä alkuperäsäännöistä viideksi vuodeksi. Swazimaa toimitti hakemuksensa tueksi lisätietoja 25 päivänä kesäkuuta 2008. Hakemus koskee 1 300 tonnin vuotuista kokonaismäärää kehrättyjä ydinlankoja, jotka kuuluvat Harmonoidun järjestelmän nimikkeisiin 5206 22, 5206 42, 5402 52 ja 5402 62.

(3)

Swazimaa on pieni sisämaassa sijaitseva kehitysmaa. Swazimaan toimittamien tietojen mukaan sen talous on voimakkaasti riippuvainen kaupasta ja sen työttömyysaste on jo nyt korkea. Nykyisen alkuperäsäännön soveltaminen vaikuttaisi voimakkaasti Swazimaan mahdollisuuksiin jatkaa vientiä yhteisöön. Swazimaan on hankittava lopputuotteen valmistuksessa käytettävä ei-alkuperäaines eikä se pysty tällä hetkellä noudattamaan asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II vahvistettuja alkuperäkumulaatiosääntöjä. Tästä syystä lopputuote ei ole liitteessä vahvistettujen sääntöjen mukainen. Swazimaa on kuitenkin tehnyt huomattavia investointeja päästäkseen yhteisön markkinoille pääasiassa käyttäen kumulaatiota Etelä-Afrikan kanssa, mikä poistaa riippuvuuden väliaikaisesta poikkeuksesta. Tilapäistä poikkeusta koskeva hakemus on sen vuoksi perusteltu asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)

Uusi poikkeus olisi myönnettävä, jotta varmistettaisiin, että Swazimaa voi jatkaa vientiään yhteisöön sen jälkeen, kun AKT–EY-tulliyhteistyökomitean päätöksellä N:o 3/2005, jonka voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2007, myönnetty poikkeus päättyy.

(5)

Jotta varmistetaan, että siirtyminen AKT–EY-kumppanuussopimuksesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n (eteläisen Afrikan kehitysyhteisön) talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen (jäljempänä ’SADC:n ja EU:n välinen väliaikainen kumppanuussopimus’) tapahtuu moitteettomasti, uuden poikkeuksen olisi tultava voimaan taannehtivasti 1 päivänä tammikuuta 2008.

(6)

Asianomaiset tuontimäärät huomioon ottaen voidaan todeta, että tilapäisestä poikkeamisesta asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä ei aiheutuisi vakavaa haittaa vakiintuneelle yhteisössä harjoitettavalle elinkeinolle, jos tiettyjä määriin, valvontaan ja kestoon liittyviä edellytyksiä noudatetaan.

(7)

Sen vuoksi on perusteltua myöntää tilapäinen poikkeus asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(8)

Swazimaa voi hakea poikkeusta alkuperäsäännöistä SADC:n ja EU:n väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen liitetyn alkuperäpöytäkirjan 39 artiklan nojalla, kun kyseinen sopimus tulee voimaan tai sitä aletaan tilapäisesti soveltaa.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1528/2007 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitun asetuksen liitteessä II säädetyt alkuperäsäännöt ja niiden poikkeukset on korvattava SADC:n ja EU:n välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen säännöillä, joiden odotetaan tulevan voimaan tai joiden tilapäisen soveltamisen odotetaan alkavan vuonna 2008. Tästä syystä poikkeusta ei tulisi myöntää pyydetyksi viideksi vuodeksi, vaan se olisi myönnettävä 1 päivästä tammikuusta31 päivään joulukuuta 2008.

(10)

Swazimaalle olisi täten myönnettävä yhden vuoden ajaksi poikkeus, joka koskee 1 300 tonnia kehrättyä ydinlankaa.

(11)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) säädetään tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Swazimaan viranomaisten, jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja komission välisenä yhteistyönä toteutettavan tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi mainittuja sääntöjä olisi soveltuvin osin sovellettava tällä päätöksellä myönnettävän poikkeuksen nojalla tuotaviin määriin.

(12)

Poikkeuksen vaikutusten tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi Swazimaan viranomaisten olisi säännöllisesti toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot antamistaan EUR.1-tavaratodistuksista.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetään, ja mainitun liitteen 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti Harmonoidun järjestelmän nimikkeisiin 5206 22, 5206 42, 5402 52 ja 5402 62 kuuluvat, ei-alkuperäaineksista valmistetut kehrätyt ydinlangat katsotaan Swazimaan alkuperätuotteiksi tämän päätöksen 2–6 artiklassa säädetyin ehdoin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan liitteessä lueteltuihin tuotteisiin ja määriin, jotka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi Swazimaasta yhteisöön 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana.

3 artikla

Tämän päätöksen liitteessä säädettyjä määriä on hallinnoitava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

Swazimaan tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

Sen vuoksi kaikissa niiden mainittujen tuotteiden osalta antamissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

Swazimaan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle neljännesvuosittain ilmoitus määristä, joille on annettu EUR.1-tavaratodistukset tämän päätöksen nojalla, ja näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen nojalla annettujen EUR.1-todistusten 7 kohdassa on oltava seuraava maininta:

”Derogation — Decision 2008/820/EC”.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Sitä sovelletaan, kunnes asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyt alkuperäsäännöt korvataan säännöillä, jotka on liitetty Swazimaan kanssa mahdollisesti tehtävään sopimuksen, kun mainittua sopimusta aletaan joko soveltaa tilapäisesti tai kun se tulee voimaan, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, mutta joka tapauksessa tätä päätöstä sovelletaan ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2008.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 26, 31.1.2006, s. 14.

(3)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 94.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrä

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Kehrätty ydinlanka

1.1.2008–31.12.2008

1 300 tonnia


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/20


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUPOL AFGANISTAN/1/2008,

tehty 3 päivänä lokakuuta 2008,

Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation (EUPOL AFGANISTAN) johtajan nimittämisestä

(2008/821/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 25 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon 30 päivänä toukokuuta 2007 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation perustamisesta (EUPOL AFGANISTAN) (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, että neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti asiaankuuluvat EUPOL AFGANISTAN -operaation poliittista valvontaa ja strategista johtamista koskevat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Nykyinen operaation johtaja on 14 päivänä elokuuta 2008 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut komissiolle päätöksestään päättää sopimuksensa 30 päivänä syyskuuta 2008.

(3)

Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri on ehdottanut, että Kai VITTRUP nimitetään EUPOL AFGANISTAN -operaation johtajaksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Kai VITTRUP Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation (EUPOL AFGANISTAN) johtajaksi 16 päivästä lokakuuta 2008.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 3 päivänä lokakuuta 2008.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

C. ROGER


(1)  EUVL L 139, 31.5.2007, s. 33.


29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/21


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/822/YUTP,

hyväksytty 27 päivänä lokakuuta 2008,

tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä lokakuuta 2007 yhteisen kannan 2007/705/YUTP (1) tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa, jolla jatkettiin näiden yhteisessä kannassa 2002/400/YUTP (2) tarkoitettujen palestiinalaisten jäsenvaltioiden alueelle saapumista ja siellä oleskelua koskevien kansallisten lupien voimassaoloaikaa 12 kuukaudella.

(2)

Neuvosto katsoo yhteisen kannan 2002/400/YUTP soveltamisen arvioinnin perusteella, että kyseisten lupien voimassaoloaikaa on tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen 12 kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2002/400/YUTP 2 artiklassa mainitut jäsenvaltiot jatkavat kyseisen yhteisen kannan 3 artiklan mukaisesti alueelleen saapumista ja siellä oleskelua varten myönnettyjen kansallisten lupien voimassaoloaikaa 12 kuukaudella.

2 artikla

Neuvosto arvioi yhteisen kannan 2002/400/YUTP soveltamista kuuden kuukauden kuluessa tämän yhteisen kannan hyväksymisestä.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä lokakuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EUVL L 285, 31.10.2007, s. 54.

(2)  EYVL L 138, 28.5.2002, s. 33.


Oikaisuja

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/22


Oikaistaan neuvoston yhteinen kanta 2008/652/YUTP, hyväksytty 7 päivänä elokuuta 2008, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 213, 8. elokuuta 2008 )

Sivu 58, johdanto-osan 10 kappale:

korvataan:

”(10)

Tarvittavat toimenpiteet olisi toteutettava myös sen varmistamiseksi, että korvauksia ei makseta Iranin hallitukselle tai Iranissa olevalle henkilölle tai yhteisölle taikka YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti nimetylle henkilölle tai yhteisölle tällaisen henkilön taikka tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta …”

seuraavasti:

”(10)

Tarvittavat toimenpiteet olisi toteutettava myös sen varmistamiseksi, että korvauksia ei makseta Iranin hallitukselle tai Iranissa olevalle henkilölle tai yhteisölle taikka YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti nimetylle henkilölle tai yhteisölle tällaisen henkilön tai yhteisön taikka tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta …”

Sivu 60, 1 artiklan 4 kohta, uuden 3 c artiklan 3 kohdan lisääminen:

korvataan:

”3.   Iran Air Cargon ja Islamic Republic of Iran Shipping Linen omistamilta tai määräysvallassa olevilta rahdin kuljettamiseen tarkoitetuilta ilma-aluksilta sekä kauppa-aluksilta …”

seuraavasti:

”3.   Iran Air Cargon ja Islamic Republic of Iran Shipping Linen omistamilta tai niiden käyttämiltä rahdin kuljettamiseen tarkoitetuilta ilma-aluksilta sekä kauppa-aluksilta …”


29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/22


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 732/2008, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2008, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 211, 6. elokuuta 2008 )

Sivulla 3, 3 artiklan 1 kohta

korvataan:

”1.   Edunsaajamaa poistetaan GSP-järjestelmästä, kun Maailmanpankki on kolmena peräkkäisenä vuotena luokitellut sen korkean tulotason maaksi ja kun sieltä yhteisöön suuntautuvan, viiteen suurimpaan tariffijaksoon kuuluvan GSP-tuonnin arvo on alle 75 prosenttia kyseisestä maasta yhteisöön tulevasta koko GSP-tuonnista.”

seuraavasti:

”1.   Edunsaajamaa poistetaan GSP-järjestelmästä, kun Maailmanpankki on kolmena peräkkäisenä vuotena luokitellut sen korkean tulotason maaksi ja kun sen yhteisöön suuntautuvan GSP-tuonnin arvo tämän tuonnin viiden suurimman tariffijakson osalta on alle 75 prosenttia kyseisestä maasta yhteisöön tulevasta koko GSP-tuonnista.”

Sivulla 4, 6 artiklan 5 kohta

korvataan:

”5.   Jos liitteessä II lueteltujen arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaisiin tulleihin sisältyy arvo- ja paljoustulleja, paljoustullien määrää ei alenneta.”

seuraavasti:

”5.   Jos liitteessä II lueteltujen arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaisiin tulleihin sisältyy arvo- ja paljoustulleja, paljoustulleja ei alenneta.”

Sivulla 5, 10 artiklan 3 kohdan b alakohta

korvataan:

”b)

15 päivään joulukuuta 2010 mennessä 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisen pyynnön osalta.”

seuraavasti:

”b)

15 päivään kesäkuuta 2010 mennessä 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisen pyynnön osalta.”

Sivulla 6, 12 artiklassa

korvataan:

”… ja jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskan merentakaisissa departementeissa.”

seuraavasti:

”… ja jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Ranskan merentakaisissa departementeissa.”

Sivulla 7, 16 artiklan 2 kohdan b alakohta

korvataan:

”b)

avustaa yhteisöä toteuttamalla jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä alkuperän jälkitarkastuksia ja ilmoittaa niiden tulokset hyvissä ajoin;”

seuraavasti:

”b)

avustaa yhteisöä toteuttamalla jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä tavaran alkuperän jälkitarkastuksia ja ilmoittaa niiden tulokset hyvissä ajoin;”.

Sivulla 7, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

korvataan:

”… sellaisten asiakirjojen aitouden tai tietojen tarkistamiseksi, jotka ovat merkityksellisiä …”

seuraavasti:

”… sellaisten asiakirjojen aitouden tai tietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi, jotka ovat merkityksellisiä …”.

Sivulla 7, 16 artiklan 2 kohdan d alakohta

korvataan:

”d)

toteuttaa itse tai teettää tarvittavat tutkimukset alkuperäsääntöjen rikkomisen kartoittamiseksi ja estämiseksi;”

seuraavasti:

”d)

toteuttaa itse tai teettää tarvittavat tutkimukset alkuperäsääntöjen rikkomisen toteamiseksi ja estämiseksi;”.

Sivulla 7, 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappaleessa

korvataan:

”… riittävä näyttö siitä, että väliaikainen peruutus olisi perusteltua 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetuista syistä …”

seuraavasti:

”… riittävä näyttö siitä, että väliaikainen peruutus olisi perusteltua 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista syistä …”.

Sivulla 9, 20 artiklan 8 kohdan a alakohta

korvataan:

”a)

kasvaa määrältään (tilavuus) vähintään 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen; tai”

seuraavasti:

”a)

kasvaa määrältään (tilavuus) vähintään 20 prosenttia verrattuna edelliseen kalenterivuoteen; tai”.

Sivulla 9, 20 artiklan 8 kohdan b alakohta

korvataan:

”b)

ylittää samojen tuotteiden kaikista liitteessä I luetelluista maista ja alueilta yhteisöön minä tahansa 12 kuukauden ajanjaksona tapahtuvan XI b tariffijaksoon kuuluvien tuotteiden tuonnin arvon 12,5 prosentilla.”

seuraavasti:

”b)

minä tahansa 12 kuukauden ajanjaksona on yli 12,5 prosenttia kaikista liitteessä I luetelluista maista ja alueilta yhteisöön tapahtuvan, XI b tariffijaksoon kuuluvien tuotteiden tuonnin arvosta.”

Sivulla 10, 26 artiklan 1 kohdassa

korvataan:

”1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavien kuuden viikon kuluessa Eurostatille sellaisia tuotteita koskevat tilastotiedot, jotka on …”

seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavien kuuden viikon kuluessa Eurostatille tilastotiedot sellaisista tuotteista, jotka on …”.

Sivulla 14, liitteessä I, Kiinan kansantasavaltaa koskevalla taulukkorivillä, kohdat S-XI a ja S-XI b

korvataan:

”S–XI a

Tekstiilit S–XI b Tekstiilituotteet”

seuraavasti:

”S–XI a

Tekstiiliaineet S–XI b Tekstiilitavarat”.

Sivulla 15, liitteessä I, Intiaa koskevalla taulukkorivillä, kohta S-XI a

korvataan:

”S–XI a

Tekstiilit”

seuraavasti:

”S–XI a

Tekstiiliaineet”.

Sivulla 21, liitteessä II, taulukon toisessa sarakkeessa, CN-koodiin ”0802 90 50” kuuluvien tuotteiden kuvaus

korvataan:

”Tuoreet tai kuivatut männynsiemenet, myös kuorettomat”

seuraavasti:

”Tuoreet tai kuivatut pinjansiemenet, myös kuorettomat”.

Sivulla 22, liitteessä II, taulukon toisessa sarakkeessa, CN-koodiin ”0810 20” kuuluvien tuotteiden kuvaus

korvataan:

”Tuoreet vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat”

seuraavasti:

”Tuoreet vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat”.

Sivulla 22, liitteessä II, taulukon toisessa sarakkeessa, CN-koodeihin ”0811 10” ja ”0811 20” kuuluvien tuotteiden kuvaus

korvataan:

”Vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset”

seuraavasti:

”Mansikat, vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset”.

Sivulla 23, liitteessä II, taulukon toisessa sarakkeessa, CN-koodiin ”ex 9 ryhmä” kuuluvien tuotteiden kuvaus

korvataan:

”Kahvi, tee, mate ja mausteet, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ja 0904 20 10, nimikkeiden 0905 00 00 ja 0907 00 00, ja alanimikkeiden 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ja 0910 99 99 tuotteet”

seuraavasti:

”Kahvi, tee, mate ja mausteet, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ja 0904 20 10, nimikkeiden 0905 00 00 ja 0907 00 00, eikä alanimikkeiden 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ja 0910 99 99 tuotteet”.

Sivulla 31, liitteessä II, taulukon toisessa sarakkeessa, CN-koodiin ”ex 32 ryhmä” kuuluvien tuotteiden kuvauksessa

korvataan:

”Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; painovärit, muste ja tussi; painovärit, muste ja tussi; ei kuitenkaan …”

seuraavasti:

”Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi; ei kuitenkaan …”.

Sivulla 33, liitteessä II, taulukon toisessa sarakkeessa, CN-koodiin ”ex 4113” kuuluvien tuotteiden kuvaus

korvataan:

”Muiden eläinten nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin alanimikkeen 4113 nahka, ei kuitenkaan alanimikkeen 4113 10 00 tuotteet”

seuraavasti:

”Muiden eläinten nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin alanimikkeen 4114 nahka, ei kuitenkaan alanimikkeen 4113 10 00 tuotteet”.

Sivulla 35, liitteessä II, taulukon toisessa sarakkeessa, CN-koodeihin ”8519 20” ja ”8519 30” kuuluvien tuotteiden kuvaus

korvataan:

”Kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat laitteet; levysoittimet (ilman sähkövahvistinta)”

seuraavasti:

”Kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat laitteet; muut levysoittimet (turntables)”.


29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.