ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 269

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
10. lokakuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 990/2008, annettu 9 päivänä lokakuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 991/2008, annettu 9 päivänä lokakuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 992/2008, annettu 9 päivänä lokakuuta 2008, vilja-alalla 1 päivänä lokakuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 959/2008 muuttamisesta

5

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/784/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2008, erillisen vastuun määrittämisestä Montenegrolle ja Serbian vastuun alentamisesta vastaavasti yhteisön Serbian ja Montenegron valtioliitolle (aikaisemmin Jugoslavian liittotasavalta) päätösten 2001/549/EY ja 2002/882/EY nojalla myöntämien pitkäaikaisten lainojen osalta

8

 

 

Komissio

 

 

2008/785/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2008, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/56/EY muuttamisesta

11

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

10.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 990/2008,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

88,3

MK

57,1

TR

64,0

ZZ

69,8

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

100,9

ZZ

108,9

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

65,9

BR

51,8

TR

98,8

UY

95,7

ZA

85,6

ZZ

79,6

0806 10 10

BR

224,6

TR

90,6

US

224,7

ZZ

180,0

0808 10 80

AR

70,6

BR

145,7

CL

157,7

CN

64,0

CR

67,4

MK

37,6

NZ

116,2

US

120,8

ZA

82,8

ZZ

95,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

84,7

TR

136,5

ZA

108,8

ZZ

93,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 991/2008,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 980/2008 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUVL L 267, 8.10.2008, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 10 päivästä lokakuuta 2008

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

23,14

4,73

1701 11 90 (1)

23,14

9,96

1701 12 10 (1)

23,14

4,54

1701 12 90 (1)

23,14

9,53

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


10.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 992/2008,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2008,

vilja-alalla 1 päivänä lokakuuta 2008 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 959/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alalla 1 päivänä lokakuuta 2008 kannettavat tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 959/2008 (3).

(2)

Koska tuontitullien laskettu keskiarvo poikkeaa vahvistetusta tullista yli viisi euroa tonnilta, asetuksessa (EY) N:o 959/2008 vahvistettuja tuontitulleja olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 959/2008 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 959/2008 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUVL L 262, 1.10.2008, s. 3.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 10 päivästä lokakuuta 2008 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00 (2)

keskilaatuinen

0,00 (2)

heikkolaatuinen

0,00 (2)

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00 (2)

1002 00 00

RUIS

14,05 (2)

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (3)

0,00 (2)

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

14,05 (2)


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tämän tullin kantaminen on suspendoitu asetuksen (EY) N:o 608/2008 mukaisesti.

(3)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

30.9.2008-8.10.2008

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

212,82

148,11

FOB-hinta USA

308,39

298,39

278,39

119,98

Palkkio Meksikon-lahdella

13,44

Palkkio Suurilla järvillä

3,63

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

23,46 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

23,00 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

10.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä lokakuuta 2008,

erillisen vastuun määrittämisestä Montenegrolle ja Serbian vastuun alentamisesta vastaavasti yhteisön Serbian ja Montenegron valtioliitolle (aikaisemmin Jugoslavian liittotasavalta) päätösten 2001/549/EY ja 2002/882/EY nojalla myöntämien pitkäaikaisten lainojen osalta

(2008/784/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle 16 päivänä heinäkuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/549/EY (2) nojalla yhteisö myönsi Jugoslavian liittotasavallalle pitkäaikaisen enintään 225 miljoonan euron lainan kestävän maksutasetilanteen varmistamiseksi ja maan valuuttavarannon vahvistamiseksi. Komissio suoritti lainan kokonaisuudessaan yhtenä eränä lokakuussa 2001.

(2)

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle 5 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/882/EY (3) nojalla yhteisö myönsi Jugoslavian liittotasavallalle pitkäaikaisen enintään 55 miljoonan euron lainan kestävän maksutasetilanteen varmistamiseksi ja maan valuuttavarannon vahvistamiseksi. Komissio suoritti lainan kokonaisuudessaan kolmessa erässä eli 10 miljoonaa euroa helmikuussa 2003, 30 miljoonaa euroa syyskuussa 2003 ja 15 miljoonaa euroa huhtikuussa 2005.

(3)

Helmikuun 4 päivänä 2003 hyväksytyn Serbian ja Montenegron valtioliiton perustuslain mukaan Jugoslavian liittotasavallasta tuli Serbian ja Montenegron valtioliitto.

(4)

Serbian ja Montenegron valtioliiton perustuslain 60 pykälän nojalla ja Montenegrossa 21 päivänä toukokuuta 2006 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen Montenegron parlamentti antoi 3 päivänä kesäkuuta 2006 maan itsenäisyysjulistuksen, jonka mukaan Montenegro on itsenäinen valtio, jolla on kansallisen oikeuden mukainen täydellisen oikeushenkilön asema.

(5)

Serbian parlamentti teki 5 päivänä kesäkuuta 2006 päätöksen, jonka mukaan Serbia on Serbian ja Montenegron valtioliiton seuraajavaltio.

(6)

Neuvosto pani 12 päivänä kesäkuuta 2006 antamissaan päätelmissä merkille Montenegron parlamentin julistuksen ja Serbian parlamentin päätöksen sekä totesi, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot olivat päättäneet kehittää suhteitaan Montenegroon itsenäisenä ja riippumattomana valtiona.

(7)

Montenegro ja Serbia tekivät 10 päivänä heinäkuuta 2006 kansainvälisten rahoituslaitosten jäsenyyskysymysten ratkaisemisesta ja rahoitusvarojen ja -vastuiden jakamisesta sopimuksen, jonka mukaan Jugoslavian liittotasavallalle tai Serbian ja Montenegron valtioliitolle myönnetyt makrotaloudellisen rahoitusavun lainat hoidettaisiin jatkossa niin, että Serbia hoitaa lainoista 90 prosenttia ja Montenegro 10 prosenttia, jollei lopullisen tuensaajan periaatteen mukaan ole käytettävä jotakin muuta prosenttiosuutta.

(8)

Keskuspankkiensa välityksellä Montenegro ja Serbia jatkavat yhteisön lainanantotoimista aiheutuneiden velanhoitovelvoitteittensa täysimääräistä hoitamista.

(9)

Montenegron ja Serbian 10 päivänä heinäkuuta 2006 tekemän sopimuksen lisäyksen 4 mukaisesti makrotaloudellisen rahoitusavun lainoista on osoitettu kokonaisuudessaan 6 703 388,62 euron suuruinen velka Montenegrolle.

(10)

Kyseiset kaksi maata hoitavat velanhoitovelvoitteitaan keskenään sopimassaan suhteessa 90:10, lukuun ottamatta erästä toimea, jota hoidetaan lopullisen tuensaajan periaatteen mukaisesti (Serbia 99,47 prosenttia ja Montenegro 0,53 prosenttia).

(11)

Kun otetaan huomioon Euroopan unionin ja itsenäisen valtion asemassa olevan Montenegron välille kehittyneet suhteet, erityisesti Montenegron Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista 22 päivänä tammikuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/49/EY (4) perustettu Eurooppa-kumppanuus, ja pitkä takaisinmaksuaika, komissiolla olisi oltava valtuudet toteuttaa asianmukaiset toimet sen varmistamiseksi, että päätösten 2001/549/EY ja 2002/882/EY nojalla myönnetyistä lainoista aiheutuvat vastuut jaetaan Montenegron ja Serbian kesken suhteessa, josta kyseiset kaksi maata ovat sopineet kahdenvälisesti.

(12)

Montenegro tai Serbia eivät ole oikeutettuja makrotaloudellisen rahoitusavun lisäsuorituksiin tämän päätöksen nojalla.

(13)

Komissio on ennen ehdotuksensa esittämistä kuullut talous- ja rahoituskomiteaa.

(14)

Perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän päätöksen tekemiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Montenegro ottaa erillisen vastuun pääoma- ja korkomenoista sekä kaikista muista mahdollisista kustannuksista ja menoista, jotka aiheutuvat 6 703 388,62 euron osuudesta niiden pitkäaikaisten lainojen hoidossa, jotka yhteisö on myöntänyt päätösten 2001/549/EY ja 2002/882/EY nojalla Serbian ja Montenegron valtioliitolle (aikaisemmin Jugoslavian liittotasavalta) ja joiden suuruus on yhteensä 280 miljoonaa euroa.

2.   Tätä varten komissiolla on talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan valtuudet allekirjoittaa Montenegron viranomaisten kanssa erillinen lainasopimus Montenegrolle osoitetuista määristä olennaisilta osin samoin ehdoin ja edellytyksin kuin on määrätty seuraavissa lainasopimuksissa:

Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan välillä 17 päivänä syyskuuta 2001 tehty lainasopimus,

Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan välillä 13 päivänä joulukuuta 2002 tehty lainasopimus,

Euroopan yhteisön ja Serbian ja Montenegron valtioliiton välillä 25 päivänä heinäkuuta 2003 tehty lisälainasopimus, ja

Euroopan yhteisön sekä Serbian ja Montenegron valtioliiton välillä 7 päivänä huhtikuuta 2005 tehty lisälainasopimus.

Varsinkin korko sekä koron ja pääoman takaisinmaksupäivät ovat samat kuin tässä kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin liitetyissä lainanottosopimuksissa määrätään.

3.   Tämä päätös ei oikeuta Montenegroa yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun lisäsuorituksiin.

2 artikla

1.   Kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön ja Montenegron välinen erillinen lainasopimus on allekirjoitettu, vastuita, jotka Serbialla on yhteisöä kohtaan Serbian ja Montenegron valtioliiton seuraajavaltiona, alennetaan vastaavasti.

2.   Komissiolla on valtuudet sopia Serbian kanssa järjestelyistä, joilla muutetaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja voimassa olevia lainasopimuksia.

3.   Tämä päätös ei oikeuta Serbiaa yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun lisäsuorituksiin.

3 artikla

1.   Montenegro vastaa kaikista kustannuksista ja menoista, joita yhteisölle aiheutuu 1 artiklassa säädettyjen järjestelyjen sopimisesta ja toteuttamisesta.

2.   Serbia vastaa kaikista kustannuksista ja menoista, joita yhteisölle aiheutuu 2 artiklassa säädettyjen järjestelyjen sopimisesta ja toteuttamisesta.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 2 päivänä lokakuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

X. BERTRAND


(1)  Lausunto annettu 2. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 197, 21.7.2001, s. 38.

(3)  EYVL L 308, 9.11.2002, s. 25.

(4)  EUVL L 20, 27.1.2007, s. 16.


Komissio

10.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/11


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä lokakuuta 2008,

koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/56/EY muuttamisesta

(2008/785/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, jäljempänä ’virasto’, perustettiin komission päätöksellä 2005/56/EY (2). Se hallinnoi koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyviä yhteisön toimia, mukaan luettuina hankkeet, joita rahoitetaan ulkoisen avun alalla toteutettavista Euroopan politiikan välineistä, yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta sekä tiettyjen sellaisten sopimusten nojalla, joita yhteisö on tehnyt Amerikan yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa.

(2)

Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmas vaihe (Tempus III) päättyi 31 päivänä joulukuuta 2006. Komissio päätti jatkaa tätä toimea vuosiksi 2007–2013 (Tempus IV) ja rahoittaa sitä ulkoisen avun alaan liittyvän Euroopan politiikan kolmen välineen avulla eli liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä sekä kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä.

(3)

Euroopan yhteisön yhdessä Amerikan yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa toteuttamien aloitteiden pohjalta komissio päätti lisäksi vahvistaa koulutus- ja nuorisoalan yhteistyötä teollistuneiden maiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa.

(4)

Komission teettämä huhtikuussa 2008 päätökseen saatu ulkoinen arviointi on osoittanut, että virasto on paras vaihtoehto hallinnoimaan Tempus-ohjelmaa (ohjelman neljäs vaihe sekä kolmannen vaiheen päättäminen) sekä niitä hankkeita, jotka rahoitetaan teollistuneiden maiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa toteutettavasta yhteistyövälineestä. Arvioinnissa suositeltiin ulottamaan viraston tehtävät näiden ohjelmien ja hankkeiden hallinnointiin.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2005/56/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan päätöksen 2005/56/EY 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Viraston tehtävänä on seuraavien yhteisön ohjelmien tiettyjen ohjelmalohkojen hallinnointi:

1)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa tietyille Keski- ja Itä-Euroopan maille annettavasta taloudellisesta tuesta (Phare) annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 (3) säännösten nojalla;

2)

Euroopan audiovisuaalisten teosten kehittämisen ja levityksen edistämistä koskeva ohjelma (Media II – Kehittäminen ja levitys) (1996–2000), hyväksytty neuvoston päätöksellä 95/563/EY (4);

3)

Euroopan audiovisuaalisen ohjelmateollisuuden ammattilaisten koulutusohjelma (Media II – Koulutus) (1996–2000), hyväksytty neuvoston päätöksellä 95/564/EY (5);

4)

yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toinen vaihe (2000–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 253/2000/EY (6);

5)

yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toinen vaihe (2000–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 1999/382/EY (7);

6)

yhteisön Nuoriso-toimintaohjelma (2000–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1031/2000/EY (8);

7)

Kulttuuri 2000 -ohjelma (2000–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 508/2000/EY (9);

8)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa avun toimittamisesta Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanivaltioille (2000–2006) annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 99/2000 (10) säännösten nojalla;

9)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle, entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, Montenegrolle, Serbialle ja Kosovolle (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244) annettavasta avusta (2000–2006) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2666/2000 (11) säännösten nojalla;

10)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (MEDA) taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro–Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2698/2000 (12) säännösten nojalla;

11)

Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmas vaihe (Tempus III) (2000–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 1999/311/EY (13);

12)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2001/196/EY (14) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen (2001–2005) määräysten nojalla;

13)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2001/197/EY (15) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen (2001–2005) määräysten nojalla;

14)

eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma (Media Plus – Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 2000/821/EY (16);

15)

Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelma (Media-koulutus, 2001–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 163/2001/EY (17);

16)

monivuotinen ohjelma tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (eLearning-ohjelma) (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2318/2003/EY (18);

17)

yhteisön toimintaohjelma unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (kansalaisosallistuminen) (2004–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 2004/100/EY (19);

18)

yhteisön toimintaohjelma nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 790/2004/EY (20);

19)

yhteisön toimintaohjelma Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 791/2004/EY (21);

20)

yhteisön toimintaohjelma kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 792/2004/EY (22);

21)

ohjelma korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2004–2008), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2317/2003/EY (23);

22)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2006/910/EY (24) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen (2006–2013) määräysten nojalla;

23)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2006/964/EY (25) hyväksytyn korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alan yhteistyöpuitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (2006–2013) määräysten nojalla;

24)

elinikäisen oppimisen toimintaohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1720/2006/EY (26);

25)

Kulttuuri-ohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1855/2006/EY (27);

26)

unionin aktiivista kansalaisuutta edistävä ’Kansalaisten Eurooppa’ -ohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY (28);

27)

nuorisotoimintaohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1719/2006/EY (29);

28)

Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma (Media 2007) (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1718/2006/EY (30);

29)

korkea-asteen koulutukseen liittyvät hankkeet, joita voidaan rahoittaa avusta Aasian kehitysmaille sekä taloudellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 443/92 (31) säännösten nojalla;

30)

korkea-asteen koulutuksen ja nuorisoalan hankkeet, joita voidaan rahoittaa liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (2007–2013) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (32) säännösten nojalla;

31)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa naapuruuspoliittisesta kumppanuusvälineestä, perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1638/2006 (33);

32)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1905/2006 (34);

33)

korkea-asteen koulutuksen ja nuorisoalan hankkeet, joita voidaan rahoittaa teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineestä, perustettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1934/2006 (35);

34)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston varoin (2000–2007) (36).

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Ján FIGEĽ

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35.

(3)  EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11.

(4)  EYVL L 321, 30.12.1995, s. 25.

(5)  EYVL L 321, 30.12.1995, s. 33.

(6)  EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1.

(7)  EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33.

(8)  EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1.

(9)  EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1.

(10)  EYVL L 12, 18.1.2000, s. 1.

(11)  EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1.

(12)  EYVL L 311, 12.12.2000, s. 1.

(13)  EYVL L 120, 8.5.1999, s. 30.

(14)  EYVL L 71, 13.3.2001, s. 7.

(15)  EYVL L 71, 13.3.2001, s. 15.

(16)  EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82.

(17)  EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1.

(18)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 9.

(19)  EUVL L 30, 4.2.2004, s. 6.

(20)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 24.

(21)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31.

(22)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 40.

(23)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 1.

(24)  EUVL L 346, 9.12.2006, s. 33.

(25)  EUVL L 397, 30.12.2006, s. 14.

(26)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.

(27)  EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1.

(28)  EUVL L 378, 27.12.2006, s. 32.

(29)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.

(30)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.

(31)  EYVL L 52, 27.2.1992, s. 1.

(32)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.

(33)  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.

(34)  EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.

(35)  EUVL L 405, 3.12.2006, s. 37.

(36)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.”


10.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.