ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 260

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
30. syyskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 954/2008, annettu 25 päivänä syyskuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Thaimaasta peräisin olevien jyvinä tuotavien valmistettujen tai säilöttyjen sokerimaissien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 682/2007 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 955/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 956/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 957/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetusta asetuksesta (EY) N:o 616/2007 poikkeamisesta kiintiökaudella 2008/2009

12

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista ( 1 )

13

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/761/YUTP, hyväksytty 29 päivänä syyskuuta 2008, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta

60

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 954/2008,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2008,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Thaimaasta peräisin olevien jyvinä tuotavien valmistettujen tai säilöttyjen sokerimaissien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 682/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 682/2007 (2), jäljempänä ’lopullista tullia koskeva asetus’, käyttöön lopullisen polkumyyntitullin tiettyjen Thaimaasta peräisin olevien jyvinä tuotavien valmistettujen tai säilöttyjen sokerimaissien tuonnissa, jäljempänä ’tarkasteltavana olevana tuote’, joka luokitellaan yleensä CN-koodeihin ex 2001 90 30 ja ex 2005 80 00. Koska tutkimuksessa yhteistyössä toimineita osapuolia oli paljon, thaimaalaisista vientiä harjoittavista tuottajista valittiin toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneen tutkimuksen aikana otos.

(2)

Otokseen valituille yrityksille vahvistettiin tutkimuksen aikana määritetyt yksilölliset tullit. Kaikille muille yrityksille asetettiin otokseen valittujen osapuolten painotettuun keskimääräiseen polkumyyntimarginaaliin perustuva koko maata koskeva 12,9 prosentin tulli.

B.   TUTKIMUS

(3)

Sen jälkeen kun Thaimaasta peräisin olevien sokerimaissien tuonnissa otettiin käyttöön lopulliset toimenpiteet, Kuiburi Fruit Canning Co., Limited, jäljempänä ’Kuiburi’ tai ’yritys’, joka on vientiä harjoittava tuottaja, jota ei valittu otokseen mutta joka oli toimittanut komissiolle täydellisen täytetyn kyselylomakkeen ja pyytänyt yksilöllistä tarkastelua, nosti 30 päivänä elokuuta 2007 kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Kanteessaan yritys väitti, että sille olisi pitänyt myöntää yksilöllinen tarkastelu.

(4)

Rajoittamatta yhteisön toimielinten kantaa siinä tapauksessa, että kantaja jatkaa asian oikeuskäsittelyä, komissio päätti omasta aloitteestaan aloittaa polkumyyntitutkimuksen osittain uudestaan (3). Tarkastelu rajoittui polkumyynnin tarkasteluun Kuiburin osalta.

(5)

Komissio ilmoitti tutkimuksen osittaisesta uudelleenaloittamisesta virallisesti Kuiburille sekä viejämaan ja yhteisön tuotannonalan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi.

(6)

Komissio pyrki tarkistamaan kaikki Kuiburin toimittamat polkumyynnin määrittelemisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot, ja yrityksen toimitiloihin tehtiin tarkastuskäynti.

(7)

Kuten lopullista tullia koskevassa asetuksessa todetaan, polkumyyntitutkimus käsitti 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.

C.   TULOKSET

1.   Polkumyynti

(8)

Polkumyyntilaskelmissa käytetty menetelmä oli sama kuin otokseen kuuluvien yritysten tapauksessa, kuten komission asetuksen (EY) N:o 1888/2006 (4), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, johdanto-osan 21–36 kappaleessa kuvataan ja lopullista tullia koskevassa asetuksessa vahvistetaan.

(9)

Normaaliarvon määrittämiseksi komissio tutki ensin, oliko yrityksen samankaltaisen tuotteen kokonaismyynti kotimarkkinoilla edustavaa sen yhteisöön suuntautuneeseen kokonaisvientimyyntiin verrattuna. Samankaltaisen tuotteen kotimarkkinamyynti on perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti edustavaa, jos yrityksen kotimarkkinamyynnin määrä on yli 5 prosenttia sen yhteisöön suuntautuvan vientimyynnin kokonaismäärästä.

(10)

Todettiin, että samankaltaista tuotetta ei myyty kotimarkkinoilla lainkaan. Näin ollen normaaliarvo oli määritettävä laskennallisesti perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Normaaliarvo muodostettiin siten, että kunkin yhteisöön viedyn tuotetyypin tuotantokustannuksiin, joita oikaistiin tarvittaessa, lisättiin kohtuullinen määrä myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittoa. Kuten alkuperäisessä tutkimuksessa, päätettiin olla määrittämättä myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia ja voittoa perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti, koska ainoastaan yhdellä otokseen otetulla yrityksellä samankaltaisen tuotteen kotimarkkinamyynti oli edustavaa. Sen vuoksi ja johdonmukaisesti alkuperäisen tutkimuksen kanssa myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja voitto määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti, koska Kuiburin saman yleisen luokan tuotteiden myynti oli edustavaa tavanomaisessa kaupankäynnissä.

(11)

Ilmoitettujen tuotantokustannusten sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten havaittiin olevan liian alhaiset ja ne oikaistiin ennen niiden käyttämistä normaaliarvon määrittämisessä.

(12)

Tämän menettelyn tulosten perustan muodostavien olennaisten tosiseikkojen ja näkökohtien ilmoittamisen jälkeen Kuiburi väitti, että normaaliarvon määrittämisessä myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten ja voiton määrät olisi vahvistettava perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan c alakohdan nojalla. Yritys väitti, että 2 artiklan 6 kohdan b alakohtaa ei voitu käyttää, koska muiden tuotteiden kotimarkkinamyyntiin i) sisältyi muita kuin säilyketölkissä olevia tuotteita ja ii) se ei joka tapauksessa ollut edustavaa. Mitä tulee ensimmäiseen väitteeseen, tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään ei sisälly mitään tiettyä säiliötyyppiä, eikä se sen vuoksi rajoitu tuotteisiin, jotka on pakattu säilyketölkkeihin. Analogisesti sama koskee samaa yleistä tuoteluokkaa. Mitä tulee toiseen väitteeseen, on syytä huomata, että perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 5 prosentin kynnysmäärä on tarkoitettu määrittämään samankaltaisen tuotteen kotimarkkinamyynnin edustavuutta (verrattuna yhteisöön suuntautuvaan tarkasteltavana olevan tuotteen myyntiin). Kyseisen asetuksen 2 artiklan 6 kohdan b alakohdan soveltamiseksi ei vaadita, että saman yleisen tuoteluokan myynti olisi suurempaa kuin kyseinen 5 prosentin kynnysmäärä. Joka tapauksessa yrityksen saman yleisen tuoteluokan myynti verrattuna yhteisöön suuntautuvaan tarkasteltavana olevan tuotteen myyntiin on erittäin merkittävää, ja sen vuoksi edustavaa. Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen yrityksen väitteitä ei voida hyväksyä, ja näin ollen vahvistetaan, että myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja voitto määritetään perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan b alakohdan nojalla.

(13)

Kuiburi totesi lisäksi, että jos myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja voitto määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan b alakohdan nojalla, olisi tehtävä kaupan portaan oikaisu voitolle, jota käytettiin normaaliarvon määrittämiseen, koska Kuiburi myy vähittäismyyjien tuotemerkillä varustettuja tuotteita EY:hyn ja sekä omalla tavaramerkillä varustettuja että vähittäismyyjien tuotemerkillä varustettuja tuotteita kotimarkkinoilla. Tässä suhteessa on tärkeää huomata, että Kuiburi oli jakanut myytyjen hyödykkeiden kustannukset liikevaihdon perusteella. Sen vuoksi voitto ja myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset olivat yhteenlaskettuina samaa tasoa, kun oli kyse kaikkien tuotetyyppien myynnistä kaikille markkinoille, ja ilmoitetuissa voittoluvuissa näkyi vain hieman vaihtelua myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksissa. Sen vuoksi ei voitu vahvistaa, että ilmoitetut luvut heijastivat kaupan portaiden eroja. Sen vuoksi kaupan portaiden oikaisua voiton osalta ei myönnetä, ja Kuiburin väite hylätään.

(14)

Yrityksen koko myynti oli tapahtunut suoraan etuyhteydettömille asiakkaille yhteisössä. Tämän myynnin osalta vientihinta laskettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti näiden yhteisön riippumattomien asiakkaiden tosiasiassa maksamien tai maksettaviksi tulevien hintojen perusteella.

(15)

Normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla. Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat eroavuudet otettiin huomioon perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Oikaisuja tehtiin kuljetus- ja käsittelykustannusten, palkkioiden ja luottokustannusten erojen mukaisesti aina, kun se oli tarpeen ja perusteltua.

(16)

Edellä kuvatun menetelmän mukaisesti normaaliarvon määrittämisessä käytetyt myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sisälsivät palkkioista aiheutuvat kustannukset. Sen vuoksi normaaliarvoon tehtiin viran puolesta oikaisuja 2 artiklan 10 kohdan e alakohdan mukaisesti vähentämällä myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista palkkioiden osalta aiheutuneiden kustannusten määrä, vaikka sitä ei ollut vaadittu.

(17)

Kuiburin polkumyyntimarginaali määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisesti vertaamalla painotettua keskimääräistä normaaliarvoa vientihintojen painotettuun keskiarvoon.

(18)

Vertailu osoitti polkumyyntiä esiintyvän. Yritykselle määritetty painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali on 14,3 prosenttia CIF-hinnasta yhteisön rajalla.

2.   Vahingon korjaava taso

(19)

Perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti polkumyyntitoimenpiteiden tason olisi oltava riittävä poistamaan polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko ylittämättä kuitenkaan todettuja polkumyyntimarginaaleja. Vahinkoa aiheuttamattoman hinnan laskeminen on kuvattu väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 120–122 kappaleessa.

(20)

Tarvittava hinnankorotus määritettiin sitten vertaamalla tuotelajeittain hinnan alittavuuden laskemista varten määritettyä painotettua keskimääräistä tuontihintaa yhteisön tuotannonalan yhteisön markkinoilla myymän samankaltaisen tuotteen vahinkoa aiheuttamattomaan hintaan. Tästä vertailusta johtuvat mahdolliset erot ilmaistiin tämän jälkeen prosentteina CIF-kokonaishinnasta yhteisön rajalla.

(21)

Edellä olevan hintavertailun tuloksena saatiin 17,5 prosentin vahinkomarginaali.

D.   YKSILÖLLISTEN TULLIEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN YRITYSTEN LUETTELON MUUTTAMINEN

(22)

Tutkimuksen tulosten perusteella katsotaan, että yrityksen tarkasteltavana olevan tuotteen viennissä olisi otettava käyttöön lopullinen polkumyyntitulli todetun polkumyyntimarginaalin suuruisena, mutta perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti tullin ei kuitenkaan pitäisi olla korkeampi kuin Kuiburille vahvistettu ja johdanto-osan 21 kappaleessa mainittu vahinkomarginaali.

(23)

CIF-hintaan yhteisön rajalla sovellettava polkumyyntitulli on näin ollen 14,3 prosenttia. Koska asetuksen (EY) N:o 682/2007 johdanto-osan 57 kappaleen nojalla niille yrityksille, jotka eivät olleet tutkimuksessa yhteistyössä, tulli olisi asetettava sellaiselle tasolle, joka vastaa korkeinta yhteistyössä olleelle yritykselle määritettyä tullia, kyseinen tulli vahvistetaan näin ollen 14,3 prosentiksi. Koska tutkimuksen uudelleenaloittamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut Kuiburin sisällyttäminen otokseen, vaan Kuiburin yksilöllinen tarkastelu perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan perusteella, ei olisi asianmukaista laskea uudelleen tullia liitteessä I luetelluille valmistajille.

(24)

Kuiburille ja yhteisön tuotannonalalle on ilmoitettu tutkimuksen tuloksista, ja niillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 682/2007 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten tuottamien 1 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta seuraava:

Yritys

Polkumyyntitulli (%)

Taric-lisäkoodi

Karn Corn Co., Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thaimaa

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thaimaa

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thaimaa

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thaimaa

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Thaimaa 50120

11,1

A792

Liitteessä I mainitut valmistajat

12,9

A793

Kaikki muut yritykset

14,3

A999”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 682/2007 liite I seuraavasti:

”LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tutkimuksessa yhteistyössä toimineista valmistajista, joihin sovelletaan Taric-lisäkoodia A793:

Nimi

Osoite

Agro-on (Thailand) Co., Ltd.

50/499–500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Thailand

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6–7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Thailand

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,

Chomthong, Bangkok 10150, Thailand

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thailand

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Thailand

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd., Bangna,

Bangkok 10260, Thailand

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Thailand”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. HORTEFEUX


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 159, 20.6.2007, s. 14.

(3)  EUVL C 7, 12.1.2008, s. 21.

(4)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 68.


30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 955/2008,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

30,0

TR

95,0

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

69,9

EG

71,4

TR

110,6

UY

80,9

ZA

84,6

ZZ

83,5

0806 10 10

TR

122,8

US

159,1

ZZ

141,0

0808 10 80

CL

107,8

CN

71,3

NZ

106,0

US

115,6

ZA

91,6

ZZ

98,5

0808 20 50

CN

74,0

TR

137,4

ZA

92,5

ZZ

101,3

0809 30

TR

132,4

US

170,9

ZZ

151,7

0809 40 05

IL

102,9

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 956/2008,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 23 artiklan ensimmäisen kohdan ja 23 a artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Sitä sovelletaan sekä elävien eläinten että eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sekä tietyissä erityistapauksissa niiden vientiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että eläinvalkuaisen käyttö märehtijöiden ruokinnassa on kielletty. Asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään kuitenkin kieltoon sovellettavasta poikkeuksesta, joka mahdollistaa nuorten märehtijäeläinten ruokinnan kalaperäisellä valkuaisella tietyin edellytyksin. Edellytyksenä on nuorten märehtijöiden ravitsemustarpeiden tieteellinen arviointi ja poikkeuksen valvontanäkökohtien arviointi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevassa II osassa vahvistetaan poikkeukset 7 artiklan 1 kohdassa säädettyyn kieltoon ja erityisedellytykset näiden poikkeusten soveltamiselle.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 24 päivänä tammikuuta 2007 lausunnon, joka koski märehtijöiden ruokintaan kalajauholla liittyviä terveysriskejä TSE:n osalta. Lausunnossa todettiin, että sekä suorasta ruokinnasta että infektiivisyyden laajenemisesta johtuva TSE-riski kaloissa on vähäinen. Siinä todettiin myös, että kalajauhoon voi liittyä hyvin pieni TSE-riski silloin, jos kaloja on äskettäin ruokittu nisäkäsperäisellä rehulla tai jos kalajauho on lihaluujauhon saastuttamaa.

(5)

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston raportti, jonka se laati useiden tieteellisten asiantuntijoiden avustuksella, valmistui 19 päivänä maaliskuuta 2008. Raportissa todetaan, että kalajauho on erittäin hyvin sulava valkuaisen lähde, jonka sulavuus on huonompi kuin maidon mutta parempi kuin useimpien kasviperäisten valkuaisten ja jonka aminohappoprofiili on hyvä verrattuna maidonkorvikkeissa käytettäviin kasviperäisiin valkuaislähteisiin, ja että nuorten märehtijäeläinten ruokinta kalajauholla voidaan sallia.

(6)

Kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan 3 kohdan mukainen valvontanäkökohtien arviointia koskeva ehto, nuorten märehtijäeläinten kalajauholla ruokintaan liittyvää mahdollista riskiä pienentävät kalajauhon valmistukselle asetetut nykyiset tiukat säännöt sekä jokaiselle tuodulle kalajauholähetykselle tehtävät tarkastukset ennen niiden laskemista vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(7)

Koska kalajauhon käyttö on sallittua ainoastaan nuorille märehtijäeläimille, olisi lisäksi varmistettava, että sitä käytetään ainoastaan sellaisten maidonkorvikkeiden tuotantoon, jotka toimitetaan kuivassa muodossa ja annetaan sekoitettuna tiettyyn määrään nestettä ja on tarkoitettu nuorten märehtijäeläinten ruokintaan täydentämään tai korvaamaan ternimaitovaiheen jälkeistä maitoa ennen täydellistä vieroitusta. Lisäksi olisi asetettava kyseisille eläimille tarkoitettujen, kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden tuotantoa, pakkaamista, merkitsemistä ja kuljettamista koskevat tiukat soveltamissäännöt.

(8)

Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi olisi säädettävä samoista säännöistä, joita sovelletaan muille kuin märehtijöille tarkoitetun kalajauhoa sisältävän rehun saateasiakirjamerkintöihin.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan II osan E kohdan 1 alakohdassa säädetään, että märehtijöistä peräisin olevien prosessoitujen eläinproteiinien ja tällaisia prosessoituja eläinproteiineja sisältävien tuotteiden vienti kolmansiin maihin on kielletty.

(10)

Kyseisten proteiinien käyttö on kuitenkin nykyisin sallittua yhteisössä lemmikkieläinten ruuan valmistuksessa. Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden varmistamiseksi on aiheellista sallia märehtijöistä peräisin olevia prosessoituja eläinproteiineja sisältävän prosessoidun lemmikkieläinten ruuan, purkitettu lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna, vienti kolmansiin maihin.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 999/2001 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite IV seuraavasti:

1)

Muutetaan II osa seuraavasti:

a)

Lisätään A kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

märehtijöihin kuuluvien vieroittamattomien tuotantoeläinten ruokinta kalajauholla B A kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.”

b)

Muutetaan B kohta seuraavasti:

i)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

kalajauhoa sisältävien rehulähetysten mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa ja pakkauksissa, jotka sisältävät tällaisia lähetyksiä, on oltava selkeä merkintä ’Sisältää kalajauhoa – ei saa syöttää märehtijöille’;”

ii)

Lisätään B A kohta seuraavasti:

B A   A kohdan e alakohdassa tarkoitetun kalajauhon ja kalajauhoa sisältävän rehun käyttöön märehtijöihin kuuluvien vieroittamattomien tuotantoeläinten ruokinnassa sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

kalajauho on tuotettava käsittelylaitoksessa, jossa tuotetaan yksinomaan kalasta saatavia tuotteita;

b)

ennen kuin maahantuotu kalajauho voidaan päästää vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, jokainen lähetys on analysoitava mikroskopian avulla direktiivin 2003/126/EY mukaisesti;

c)

kalajauhon käyttö on sallittua ainoastaan märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille tarkoitettujen sellaisten maidonkorvikkeiden tuotannossa, jotka toimitetaan kuivassa muodossa ja annetaan sekoitettuna tiettyyn määrään nestettä ja on tarkoitettu vieroittamattomille märehtijöille täydentämään tai korvaamaan ternimaitovaiheen jälkeistä maitoa ennen täydellistä vieroitusta;

d)

kalajauhoa sisältävät maidonkorvikkeet, jotka on tarkoitettu märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille, on tuotettava laitoksessa, joka ei tuota muuta rehua märehtijöille ja jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tätä tarkoitusta varten.

Poiketen siitä, mitä d alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuottaa muuta märehtijöiden rehua laitoksissa, joissa tuotetaan myös märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille tarkoitettuja kalajauhoa sisältäviä maidonkorvikkeita, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

märehtijöille tarkoitettu muu irtorehu ja pakattu rehu säilytetään fyysisesti erillään tiloista, joissa irtotavarana oleva kalajauho ja kalajauhoa sisältävät irtotavarana olevat maidonkorvikkeet säilytetään varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan,

ii)

märehtijöille tarkoitettu muu rehu valmistetaan fyysisesti erillään tiloista, joissa valmistetaan kalajauhoa sisältäviä maidonkorvikkeita,

iii)

kalajauhon ostoa ja käyttöä sekä kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden myyntiä koskevat yksityiskohtaiset asiakirjat pidetään toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan, ja

iv)

märehtijöille tarkoitetuille muille rehuille tehdään säännöllisesti rutiinitestejä sen varmistamiseksi, että niissä ei esiinny kiellettyjä proteiineja, kalajauho mukaan luettuna. Tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan;

e)

kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden, jotka on tarkoitettu märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille, mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa ja pakkauksissa, jotka sisältävät tällaisia lähetyksiä, on oltava selkeä merkintä ’Sisältää kalajauhoa – saa syöttää ainoastaan vieroittamattomille märehtijöille’;

f)

irtotavarana olevat kalajauhoa sisältävät maidonkorvikkeet, jotka on tarkoitettu märehtijöihin kuuluville nuorille tuotantoeläimille, on kuljetettava ajoneuvoissa, joilla ei samanaikaisesti kuljeteta muuta märehtijöille tarkoitettua rehua. Jos ajoneuvoa myöhemmin käytetään muun märehtijöille tarkoitetun rehun kuljettamiseen, se on puhdistettava perusteellisesti toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän menetelmän mukaisesti, jotta vältetään ristikontaminaatio;

g)

tiloilla, joilla pidetään märehtijöitä, on toteutettava toimenpiteitä, joilla estetään kalajauhoa sisältävien maidonkorvikkeiden antaminen muille märehtijöille kuin niille, joita liitteessä IV olevan II osan A kohdan e alakohdassa säädetty poikkeus koskee. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo tiloista, joilla käytetään kalajauhoa sisältäviä maidonkorvikkeita, joko järjestelmällä jossa tilat ilmoittavat asiasta ennakolta tai jollakin toisella järjestelmällä, jolla varmistetaan tämän säännöksen noudattaminen.”

2)

Korvataan III osan E kohdan 1 alakohta seuraavasti:

E.1   Märehtijöistä peräisin olevien prosessoitujen eläinproteiinien ja tällaisia prosessoituja eläinproteiineja sisältävien tuotteiden vienti kolmansiin maihin on kielletty. Kieltoa ei kuitenkaan sovelleta prosessoituun lemmikkieläinten ruokaan, purkitettu lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna, joka sisältää märehtijöistä peräisin olevia prosessoituja eläinproteiineja ja joka on käsitelty sekä merkitty asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.”


30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 957/2008,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetusta asetuksesta (EY) N:o 616/2007 poikkeamisesta kiintiökaudella 2008/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon yhteisesti hyväksyttyinä pöytäkirjamerkintöinä tehtävistä sopimuksista Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 (GATT 1994 -sopimuksen) XXVIII artiklan nojalla siipikarjanlihaa koskevien myönnytysten muuttamisesta 29 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/360/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Brasilia julkaisi 5 päivänä elokuuta 2008 päätöksen (3), joka koskee alkuperätodistusten myöntämiskäytäntöjä 1 päivänä lokakuuta 2008 alkaen.

(2)

Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden alkuperätodistusten myöntämisedellytyksiä koskeva epävarmuus huomioon ottaen tässä vaiheessa olisi lykättävä kyseistä alkuperää olevan tuonnin osalta hakemusten jättöaikaa, joka koskee tuonnin osakautta 1 päivänä tammikuuta31 päivänä maaliskuuta 2009. Komission asetuksen (EY) N:o 616/2007 (4) 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti jättöaika on lokakuun 2008 ensimmäiset seitsemän päivää.

(3)

Kyseisen alkuperän osalta olisi poikettava asetuksen (EY) N:o 616/2007 5 artiklan 1 kohdan säännöksistä kiintiökaudella 2008/2009.

(4)

Koska seuraavan osakauden hakemusten jättöajan piti alkaa 1 päivänä lokakuuta 2008, on välttämätöntä, että tätä asetusta sovelletaan kyseisestä päivästä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä (EY) N:o 616/2007 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavan kiintiöosakauden osalta ryhmiin 1, 4 ja 7 kuuluvien tuotteiden todistushakemuksia voi jättää vasta marraskuun ensimmäisten seitsemän päivänä aikana.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008.

(4)  EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.


DIREKTIIVIT

30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/13


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/68/EY,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2008,

vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetukset aiheuttavat huomattavan onnettomuusriskin. Tästä syystä olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tällaiset kuljetukset suoritetaan turvallisuuden kannalta mahdollisimman hyvissä olosuhteissa.

(2)

Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia koskevat yhdenmukaiset säännöt on vahvistettu vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetulla neuvoston direktiivillä 94/55/EY (3) ja vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 96/49/EY (4).

(3)

Jotta voitaisiin perustaa yhteinen järjestelmä, joka käsittäisi kaikki vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskevat näkökohdat, direktiivit 94/55/EY ja 96/49/EY olisi korvattava yhdellä direktiivillä, jossa vahvistettaisiin myös sisävesiä koskevat säännökset.

(4)

Valtaosa jäsenvaltioista on vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (”ADR”), vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan ohjesäännön (”RID”) ja, sikäli kuin asia niitä koskee, vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn sopimuksen (”ADN”) sopimuspuolia.

(5)

ADR-sopimuksessa, RID-ohjesäännössä ja ADN-sopimuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt vaarallisten aineiden turvallisia kansainvälisiä kuljetuksia varten. Säännöt olisi ulotettava koskemaan myös kansallisia kuljetuksia vaarallisten aineiden kuljetusehtojen yhdenmukaistamiseksi koko yhteisössä sekä yhteisten kuljetusmarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

(6)

Tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tietyissä poikkeusoloissa, jotka liittyvät kyseisten ajoneuvojen tai alusten luonteeseen tai kyseisen kuljetuksen rajoittuneisuuteen.

(7)

Tämän direktiivin säännöksiä ei tulisi soveltaa myöskään vaarallisten aineiden kuljetukseen, joka tapahtuu suoraan ja fyysisesti asevoimien vastuulla tai valvonnassa. Vaarallisten aineiden kuljetukset, joita kaupalliset yritykset suorittavat asevoimien toimeksiannosta, olisi kuitenkin sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan, elleivät nämä toimeksisaajat täytä sopimusvelvoitteitaan suoraan ja fyysisesti asevoimien vastuulla tai valvonnassa.

(8)

Tämän direktiivin rautatiekuljetuksia koskevien säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöön paneminen muodostaisivat suhteettoman ja tarpeettoman velvoitteen jäsenvaltiolle, jolla ei ole rautatiejärjestelmää ja joka ei aio sellaista hankkia lähiaikoina. Tämän vuoksi tällainen jäsenvaltio olisi vapautettava velvoitteesta saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön rautatiekuljetusten osalta niin kauan kuin sillä ei ole rautatiejärjestelmää.

(9)

Jokaiselle jäsenvaltiolle olisi jäätävä oikeus vapauttaa tämän direktiivin soveltamisesta vaarallisten aineiden sisävesikuljetukset, jos jäsenvaltion alueella olevat sisävedet eivät ole sisävesien välityksellä yhteydessä muiden jäsenvaltioiden vesistöihin tai jos sen alueella olevilla sisävesillä ei kuljeteta vaarallisia aineita.

(10)

Jäsenvaltioilla olisi edelleen oikeus kuljetusturvallisuuteen liittyvistä syistä pitää voimassa tai antaa säännöksiä aloilla, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännön sekä liitteessä I olevan I.1 jakson (1.9), liitteessä II olevan II.1 jakson (1.9) ja liitteessä III olevan III.1 jakson (1.9) määräysten soveltamista. Näiden säännösten tulisi olla selkeitä erityissäännöksiä.

(11)

Kullakin jäsenvaltiolla olisi edelleen oltava oikeus säännellä vaarallisten aineiden kuljetusta alueellaan tai kieltää tällaiset kuljetukset muista kuin turvallisuuteen liittyvistä syistä, esimerkiksi kansallisiin turvatoimiin tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä.

(12)

Kolmansissa maissa rekisteröityjen kuljetusvälineiden käyttö vaarallisten aineiden kansainvälisiin kuljetuksiin jäsenvaltioiden alueella olisi sallittava edellyttäen, että niissä noudatetaan asiaa koskevia ADR-, RID- ja ADN-määräyksiä ja tämän direktiivin säännöksiä.

(13)

Jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava edelleen mahdollisuus soveltaa tiukempia sääntöjä kansallisiin kuljetuksiin, joissa käytetään sen alueella rekisteröityjä tai käyttöön otettuja kuljetusvälineitä.

(14)

Vaarallisten aineiden kansallisiin kuljetuksiin sovellettavien ehtojen yhdenmukaistaminen ei saisi estää kansallisten erityisolojen huomioon ottamista. Sen vuoksi tässä direktiivissä olisi sallittava, että jäsenvaltiot myöntävät tiettyjä poikkeuksia tietyillä määritellyillä ehdoilla. Poikkeukset olisi lueteltava tässä direktiivissä ”kansallisina poikkeuksina”.

(15)

Epätavallisten ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus antaa yksittäisiä lupia sellaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin alueellaan, jotka muutoin kiellettäisiin tällä direktiivillä.

(16)

Koska tällä alalla tarvitaan suuria investointeja, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus säilyttää väliaikaisesti tiettyjä kansallisia erityissäännöksiä, jotka koskevat kuljetusvälineiden ja -laitteistojen rakennevaatimuksia ja Kanaalitunnelin kautta tapahtuvia kuljetuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava pitää voimassa ja antaa säännöksiä, jotka koskevat vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia jäsenvaltioiden ja rautateiden yhteistyöelimeen (OSJD) kuuluvien valtioiden välillä, kunnes kansainvälisiä rautateiden rahtikuljetuksia koskevan sopimuksen (SMGS) liitteessä II olevat säännöt on yhdenmukaistettu tämän direktiivin liitteessä II olevan II.1 jakson säännösten ja siten myös vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan ohjesäännön (RID) kanssa. Komission olisi kymmenen vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta arvioitava näiden säännösten vaikutuksia ja esitettävä tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset. Säännökset olisi lueteltava tässä direktiivissä ”kansallisina siirtymäsäännöksinä”.

(17)

Tämän direktiivin liitteet on voitava mukauttaa nopeasti tieteen ja tekniikan kehitykseen, myös uusien seuranta- ja jäljitysteknologioiden kehitykseen, erityisesti niiden uusien määräysten huomioon ottamiseksi, jotka on sisällytetty ADR-sopimukseen, RID-ohjesääntöön ja ADN-sopimukseen. ADR-sopimukseen, RID-ohjesääntöön ja ADN-sopimukseen tehtyjen muutosten ja liitteisiin tehtävien vastaavien mukautusten olisi tultava voimaan samanaikaisesti. Komission olisi tarvittaessa annettava jäsenvaltioille taloudellista tukea ADR-sopimuksen, RID-ohjesäännön ja ADN-sopimuksen sekä niihin tehtyjen muutosten kääntämiseksi jäsenvaltioiden virallisille kielille.

(18)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(19)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa tämän direktiivin liitteet tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(20)

Komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus tarkistaa kansallisista poikkeuksista laadittuja luetteloja ja päättää hätätoimenpiteiden soveltamisesta ja täytäntöönpanosta onnettomuuden tai vaaratilanteen sattuessa.

(21)

Tehokkuussyistä olisi liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tehtäviä muutoksia hyväksyttäessä lyhennettävä valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja.

(22)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat yhdenmukaistettujen turvallisuussääntöjen yhtenäisen soveltamisen varmistaminen koko yhteisössä sekä kansallisten ja kansainvälisten kuljetusten korkean turvallisuustason varmistaminen, vaan ne voidaan tämän direktiivin laajuuden ja vaikutusten takia toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(23)

Tämän direktiivin säännöksillä ei rajoiteta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden Rio de Janeirossa kesäkuussa 1992 pidetyssä Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UNCED) vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti tekemää sitoumusta pyrkiä vaarallisten aineiden luokittelujärjestelmien yhdenmukaistamiseen.

(24)

Tämän direktiivin säännöksillä ei rajoiteta niitä turvallisuusvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamista, jotka on täytettävä kuljetettaessa geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetulla neuvoston direktiivillä 90/219/ETY (6), geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/18/EY (7) sekä työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä, 18 päivänä syyskuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/54/EY (8) säänneltyjä biologisia tekijöitä ja muuntogeenisiä organismeja.

(25)

Tämän direktiivin säännöksillä ei rajoiteta yhteisön muiden säännösten soveltamista työturvallisuuden ja -terveyden ja ympäristönsuojelun alalla. Tämä pätee erityisesti työturvallisuutta ja -terveyttä koskevaan puitedirektiiviin eli toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY (9) ja sen johdannaisdirektiiveihin.

(26)

Sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 12 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/87/EY (10) säädetään, että alukset, joilla on vaarallisten aineiden kuljetusta Reinillä koskevan säännön (ADN-R) mukaisesti annettu todistus, voivat kuljettaa vaarallisia aineita koko yhteisön alueella kyseisessä todistuksessa asetetuin ehdoin. Direktiiviä 2006/87/EY olisi tämän direktiivin hyväksymisen johdosta muutettava poistamalla kyseinen säännös.

(27)

Tämän direktiivin säännösten soveltamisessa vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksiin olisi sallittava enintään kahden vuoden siirtymäaika, jotta kansallisten säännösten mukauttamiselle, oikeudellisten puitteiden luomiselle ja henkilöstön koulutukselle olisi riittävästi aikaa. Kaikkien laivaa ja henkilöstöä koskevien todistusten osalta, jotka on annettu ennen tämän direktiivin säännösten soveltamista vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksiin koskevan siirtymäajan alkamista tai sen aikana, olisi säädettävä yleinen viiden vuoden siirtymäaika, ellei asianomaisessa todistuksessa osoiteta lyhyempää voimassaoloaikaa.

(28)

Näin ollen direktiivit 94/55/EY ja 96/49/EY olisi kumottava. Lisäksi on selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi tarpeen kumota vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ja ammatillisesta pätevyydestä 3 päivänä kesäkuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/35/EY (11), vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetusten turvallisuusneuvonantajan tutkintoa koskevista vähimmäisvaatimuksista 17 päivänä huhtikuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/18/EY (12), jäsenvaltioille direktiivin 94/55/EY mukaisesti annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia poikkeuksia 4 päivänä maaliskuuta 2005 tehty komission päätös 2005/263/EY (13) ja jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti 4 päivänä maaliskuuta 2005 tehty komission päätös 2005/180/EY (14).

(29)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (15) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksiin jäsenvaltioissa tai niiden välillä, mukaan luettuina kuormaaminen ja purkaminen, siirtäminen toisesta kuljetusmuodosta tai toiseen kuljetusmuotoon sekä kuljetusolosuhteiden edellyttämät pysähdykset.

Sitä ei sovelleta vaarallisten aineiden kuljetuksiin,

a)

joihin käytetään asevoimille kuuluvia tai niiden vastuulla olevia ajoneuvoja, vaunuja tai aluksia;

b)

joihin käytetään merialuksia sellaisilla meriväylillä, jotka ovat osa sisävesiväyliä;

c)

joihin käytetään lauttoja, jotka pelkästään ylittävät sisävesiväylän tai kulkevat sisävesisataman kautta; tai

d)

jotka suoritetaan kokonaan suljetulla alueella.

2.   Liitteessä II olevaa II.1 jaksoa ei sovelleta jäsenvaltioihin, joilla ei ole rautatiejärjestelmää, niin kauan kuin niiden alueelle ei perusteta sellaista.

3.   Jäsenvaltiot voivat vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta päättää olla soveltamatta liitteessä III olevaa III.1 jaksoa jostakin seuraavista syistä:

a)

niillä ei ole sisävesiä;

b)

niiden sisävedet eivät ole sisävesien välityksellä yhteydessä muiden jäsenvaltioiden vesistöihin; tai

c)

niiden sisävesillä ei kuljeteta vaarallisia aineita.

Jos jäsenvaltio päättää olla soveltamatta liitteessä III olevan III.1 jakson säännöksiä, sen on ilmoitettava kyseisestä päätöksestä komissiolle, joka tiedottaa siitä muille jäsenvaltioille.

4.   Jäsenvaltiot saavat vahvistaa vaarallisten aineiden kansallisiin tai kansainvälisiin kuljetuksiin niiden alueella sovellettavia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat:

a)

vaarallisten aineiden kuljettamista sellaisilla ajoneuvoilla, vaunuilla tai sisävesialuksilla, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan;

b)

perustelluissa tapauksissa määrättyjen kuljetusreittien käyttöä, mukaan lukien määrättyjen kuljetusmuotojen käyttö;

c)

erityisiä sääntöjä vaarallisten aineiden kuljetuksesta matkustajajunissa.

Komissiolle on ilmoitettava näistä säännöksistä ja niiden perusteluista.

Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

5.   Jäsenvaltiot voivat säännellä vaarallisten aineiden kuljetusta alueellaan tai kieltää tällaiset kuljetukset vain muista kuin kuljetusturvallisuuteen liittyvistä syistä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)

’ADR-sopimuksella’ Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 tehtyä eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista, sellaisena kuin se on muutettuna;

2)

’RID-ohjesäännöllä’ Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteenä C olevia vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevia määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina;

3)

’ADN-sopimuksella’ Genevessä 26 päivänä toukokuuta 2000 tehtyä eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista;

4)

’ajoneuvolla’ tieliikenteeseen tarkoitettua, vähintään nelipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, ja sen perävaunuja, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, liikkuvia koneita ja maa- ja metsätaloustraktoreita, jos ne vaarallisia aineita kuljetettaessa liikkuvat enintään nopeudella 40 km/h;

5)

’vaunulla’ ilman omaa konevoimaa olevaa rautatiekulkuneuvoa, joka liikkuu omilla pyörillään raiteistolla ja on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen;

6)

’aluksella’ sisävesi- tai merialusta.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.   Vaarallisia aineita ei saa kuljettaa, jos se on kielletty liitteessä I olevassa I.1 jaksossa, liitteessä II olevassa II.1 jaksossa tai liitteessä III olevassa III.1 jaksossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista.

2.   Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat sallittuja, jos noudatetaan liitteessä I olevassa I.1 jaksossa, liitteessä II olevassa II.1 jaksossa ja liitteessä III olevassa III.1 jaksossa vahvistettuja ehtoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisiä markkinoille pääsyä koskevia sääntöjä tai tavaroiden kuljetuksiin yleisesti sovellettavia sääntöjä.

4 artikla

Kolmannet maat

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset vaarallisten aineiden kuljetukset ovat sallittuja, jos ne suoritetaan ADR-sopimuksen, RID-ohjesäännön tai ADN-sopimuksen vaatimusten mukaisesti, ellei liitteissä toisin osoiteta.

5 artikla

Rajoitukset kuljetusturvallisuuteen liittyvistä syistä

1.   Jäsenvaltiot voivat kuljetusturvallisuuteen liittyvistä syistä soveltaa tiukempia säännöksiä, ei kuitenkaan rakennetta koskevia vaatimuksia, vaarallisten aineiden kansallisiin kuljetuksiin, joissa käytetään niiden alueella rekisteröityjä tai käyttöön otettuja ajoneuvoja, vaunuja ja sisävesialuksia.

2.   Jos jäsenvaltio toteaa onnettomuus- tai vaaratilanteessa, että sovellettavat turvallisuussäännökset eivät ole riittäneet rajoittamaan kuljetukseen liittyviä vaaroja, ja jos toimia on toteutettava kiireellisesti, sen on ilmoitettava komissiolle suunnitteluvaiheessa ne toimenpiteet, joita se ehdottaa toteutettaviksi.

Komissio päättää 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, antaako se luvan toteuttaa kyseiset toimenpiteet ja kuinka kauan lupa on voimassa.

6 artikla

Poikkeukset

1.   Jäsenvaltiot voivat sallia muiden kuin liitteessä määrättyjen kielten käytön alueellaan tapahtuvissa kuljetuksissa.

2.

a)

Jäsenvaltiot voivat sillä edellytyksellä, että turvallisuutta ei vaaranneta, pyytää alueellaan tapahtuvia tiettyjen vaarallisten aineiden pienien määrien kuljetuksia varten poikkeuksia liitteessä I olevasta I.1 jaksosta, liitteessä II olevasta II.1 jaksosta tai liitteessä III olevasta III.1 jaksosta, lukuun ottamatta keski- ja korkea-aktiivisia radioaktiivisia aineita, sillä edellytyksellä, että tällaisia kuljetuksia koskevat ehdot eivät ole tiukempia kuin mainituissa liitteissä asetetut ehdot.

b)

Jäsenvaltiot voivat myös sillä edellytyksellä, että turvallisuutta ei vaaranneta, pyytää alueellaan tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten poikkeuksia liitteessä I olevasta I.1 jaksosta, liitteessä II olevasta II.1 jaksosta tai liitteessä III olevasta III.1 jaksosta:

i)

lyhyen matkan paikallisten kuljetusten osalta tai

ii)

sellaisten määrätyillä reiteillä suoritettavien paikallisten rautatiekuljetusten osalta, jotka ovat osa tiettyä teollista prosessia ja joita valvotaan tarkasti selkeästi määritellyin edellytyksin.

Komissio tutkii kussakin tapauksessa, onko tämän kohdan a ja b alakohdassa asetetut ehdot täytetty, ja päättää 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, sallitaanko kyseinen poikkeus ja lisätäänkö se liitteessä I olevassa I.3 jaksossa, liitteessä II olevassa II.3 jaksossa ja liitteessä III olevassa III.3 jaksossa oleviin kansallisia poikkeuksia koskeviin luetteloihin.

3.   Edellä 2 kohdan mukaiset poikkeukset ovat voimassa enintään kuusi vuotta niiden hyväksymispäätöksessä määriteltävästä hyväksymispäivästä alkaen. Nykyisten, liitteessä I olevassa I.3 jaksossa, liitteessä II olevassa II.3 jaksossa ja liitteessä III olevassa III.3 jaksossa vahvistettujen poikkeusten osalta hyväksymispäivä on 30 päivä kesäkuuta 2009. Jos poikkeuksista ei muuta käy ilmi, ne ovat voimassa kuusi vuotta.

Poikkeuksia on sovellettava ketään syrjimättä.

4.   Jos jäsenvaltio pyytää poikkeusluvan pidentämistä, komissio tarkastelee kyseistä poikkeusta uudelleen.

Jos liitteessä I olevaan I.1 jaksoon, liitteessä II olevaan II.1 jaksoon tai liitteessä III olevaan III.1 jaksoon ei ole tehty muutoksia, jotka vaikuttavat poikkeuksen asiasisältöön, komissio uusii 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen luvan enintään kuudeksi vuodeksi hyväksymispäätöksessä määriteltävästä hyväksymispäivästä alkaen.

Jos liitteessä I olevaan I.1 jaksoon, liitteessä II olevaan II.1 jaksoon tai liitteessä III olevaan III.1 jaksoon on tehty poikkeuksen asiasisältöön vaikuttava muutos, komissio voi 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a)

ilmoittaa poikkeuksen olevan vanhentunut ja poistaa sen kyseisestä liitteestä;

b)

supistaa luvan soveltamisalaa ja muuttaa kyseistä liitettä vastaavasti;

c)

pidentää luvan voimassaoloa enintään kuuden vuoden pituiseksi määräajaksi, joka vahvistetaan tällaisessa hyväksymispäätöksessä.

5.   Kukin jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti ja turvallisuutta vaarantamatta myöntää yksittäisiä lupia tässä direktiivissä kiellettyihin omalla alueellaan tapahtuviin vaarallisten aineiden kuljetuksiin tai kuljetuksiin, jotka suoritetaan erilaisin edellytyksin kuin tässä direktiivissä säädetään, sillä ehdolla, että kyseiset kuljetukset ovat selkeästi määriteltyjä ja ajallisesti rajoitettuja.

7 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Jäsenvaltiot voivat omalla alueellaan pitää voimassa liitteessä I olevassa I.2 jaksossa, liitteessä II olevassa II.2 jaksossa ja liitteessä III olevassa III.2 jaksossa luetellut säännökset.

Jäsenvaltioiden, jotka pitävät voimassa tällaisia säännöksiä, on ilmoitettava siitä komissiolle. Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

2.   Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta liitteessä III olevassa III.1 jaksossa lueteltuja säännöksiä 30 päivään kesäkuuta 2011 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan soveltamista. Tässä tapauksessa kyseisen jäsenvaltion on sovellettava sisävesiväyliin edelleen direktiivien 96/35/EY ja 2000/18/EY säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat voimassa 30 päivänä kesäkuuta 2009.

8 artikla

Mukautukset

1.   Muutokset, jotka ovat tarpeen liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, kuten seuranta- ja jäljitysteknologioiden käyttöön, tämän direktiivin kattamilla aloilla erityisesti ADR-sopimukseen, RID-ohjesääntöön ja ADN-sopimukseen tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi, tehdään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio antaa tarvittaessa jäsenvaltioille taloudellista tukea ADR-sopimuksen, RID-ohjesäännön ja ADN-sopimuksen sekä niihin tehtyjen muutosten kääntämiseksi jäsenvaltioiden viralliselle kielelle.

9 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

10 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Muuttaminen

Kumotaan direktiivin 2006/87/EY 6 artikla.

12 artikla

Kumoamiset

1.   Kumotaan direktiivit 94/55/EY, 96/49/EY, 96/35/EY ja 2000/18/EY 30 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.

Kumottujen direktiivien säännösten nojalla annetut todistukset ovat voimassa niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka.

2.   Kumotaan päätökset 2005/263/EY ja 2005/180/EY.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 24 päivänä syyskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 256, 27.10.2007, s. 44.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. syyskuuta 2007 (EUVL C 187E, 24.7.2008, s. 148), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 7. huhtikuuta 2008 (EUVL C 117 E, 14.5.2008, s. 1), Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 19. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7.

(4)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1.

(7)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(8)  EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.

(9)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(10)  EUVL L 389, 30.12.2006, s. 1.

(11)  EYVL L 145, 19.6.1996, s. 10.

(12)  EYVL L 118, 19.5.2000, s. 41.

(13)  EUVL L 85, 2.4.2005, s. 58.

(14)  EUVL L 61, 8.3.2005, s. 41.

(15)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


LIITE I

TIEKULJETUKSET

I.1   ADR-sopimus

ADR-sopimuksen liitteet A ja B, sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009, siten, että ilmaisun ”sopimuspuoli” ymmärretään tarkoittavan ilmaisua ”jäsenvaltio”.

I.2   Siirtymäkauden lisäsäännökset

1.

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa direktiivin 94/55/EY 4 artiklan nojalla hyväksytyt poikkeukset 31 päivään joulukuuta 2010 tai siihen asti, kun liitteessä I oleva I.1 jakso on muutettu mainitussa artiklassa tarkoitettujen, vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten mukaiseksi, jos tämä tapahtuu aikaisemmin.

2.

Jäsenvaltiot voivat sallia alueellaan ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettujen säiliöiden ja ajoneuvojen käytön, vaikka ne eivät ole tämän direktiivin mukaisia, jos ne on valmistettu 31 päivänä joulukuuta 1996 voimassa olleiden kansallisten vaatimusten mukaisesti, sillä edellytyksellä, että ne täyttävät vaaditun turvallisuustason.

Tammikuun 1 päivänä 1997 tai sen jälkeen valmistettuja säiliöitä ja ajoneuvoja, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, mutta jotka on valmistettu niiden valmistuspäivänä voimassa olleiden direktiivin 94/55/EY vaatimusten mukaisesti, voidaan kuitenkin käyttää kansallisissa kuljetuksissa.

3.

Jäsenvaltiot, joissa ympäristön lämpötila on säännöllisesti alle –20 °C, saavat asettaa tiukemmat standardit sellaisten materiaalien käyttölämpötilalle, joita käytetään muovipakkauksissa, säiliöissä ja niiden varusteissa ja jotka on tarkoitettu jäsenvaltion alueella suoritettaviin vaarallisten aineiden kansallisiin tiekuljetuksiin, siihen asti, kun kullakin ilmastovyöhykkeellä sovellettavia viitelämpötiloja koskevat säännökset lisätään tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon.

4.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää muut kuin tässä direktiivissä vahvistetut kansalliset säännöksensä, jotka koskevat nesteytettyjen kaasujen tai niiden seosten kuljetuksen viitelämpötilaa, kunnes säännökset asianmukaisista viitelämpötiloista määrätyille ilmastoalueille on sisällytetty eurooppalaisiin standardeihin ja viittaukset näihin standardeihin on liitetty tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon.

5.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää alueellaan rekisteröidyillä ajoneuvoilla suoritettavien kuljetusten osalta 31 päivänä joulukuuta 1996 voimassa olleet kansalliset säännöksensä, jotka koskevat hätäkoodin tai vaarakortin käyttöä tai sijoittamista, tämän direktiivin liitteessä I olevassa I.1 jaksossa vahvistetun vaarantunnusnumeron asemesta.

6.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää 31 päivänä joulukuuta 1996 voimassa olleet dioksiinia ja furaaneja sisältävien aineiden kuljetuksia koskevat kansalliset rajoitukset.

I.3   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten tämän direktiivin 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = tie

a/bi/bii = 6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS = jäsenvaltion lyhenne

nn = järjestysnumero

Poikkeukset tämän direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

BE Belgia

RO–a–BE–1

Asia: Luokka 1 – Pienet määrät.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6

Direktiivin liitteen sisältö: 1.1.3.6 kohdassa rajoitetaan tavallisessa ajoneuvossa kuljetettavien kaivosräjähteiden määrä 20 kilogrammaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaukana toimituspaikoista sijaitsevien varastojen toiminnanharjoittajat voivat saada luvan kuljettaa enintään 25 kg dynamiittia tai voimakkaita räjähdysaineita ja 300 nallia tavallisella moottoriajoneuvolla räjähdysaineyksikön asettamin ehdoin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–BE–2

Asia: Eri luokkien aineita sisältäneiden puhdistamattomien tyhjien konttien kuljettaminen.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjassa on oltava maininta ”puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia, jotka ovat sisältäneet eri luokkien aineita”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Poikkeus 6–97.

Huomautuksia: Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 21 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–BE-3

Asia: Poikkeuksen RO–a–UK–4 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

DE Saksa

RO–a–DE–1

Asia: Autonosien, joiden luokitustunnus on 1.4G, yhteenpakkaaminen ja yhteenkuormaus eräiden vaarallisten aineiden kanssa (n4).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10 ja 7.5.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista ja yhteenkuormausta koskevat säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 0431 ja 0503 kuuluvia aineita voidaan kuormata yhteen tiettyjen vaarallisten esineiden kanssa (autonvalmistukseen liittyvät tuotteet) tiettyinä määrinä, jotka on lueteltu poikkeuksessa. Arvoa 1 000 (vastaa 1.1.3.6.4 kohtaa) ei saa ylittää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Huomautuksia: Poikkeusta tarvitaan autojen turvalaitteiden nopeiden toimitusten mahdollistamiseksi paikallisen kysynnän mukaisesti. Koska kyseessä oleva tuotevalikoima on laaja, näitä tuotteita ei yleensä varastoida paikallisissa autokorjaamoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DE-2

Asia: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen tiettyjen vaarallisten aineiden määrien mukana on oltava rahtikirja ja lähettäjän vakuutus (n1).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1 ja 5.4.1.1.6.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaikki luokat luokkaa 7 lukuun ottamatta: rahtikirjaa ei tarvita, jos kuljetettavien tavaroiden määrä ei ylitä 1.1.3.6 kohdassa annettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: Pakkausten merkinnöissä ja varoituslipukkeissa annettujen tietojen katsotaan riittävän kotimaisissa kuljetuksissa, sillä rahtikirja ei aina sovellu kuljetuksiin, joihin liittyy paikallista jakelua.

Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DE-3

Asia: Mittanormaalien ja polttoainepumppujen kuljettaminen (tyhjinä ja puhdistamattomina).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: YK-numeroita 1202, 1203 ja 1223 koskevat määräykset.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkaus, merkinnät, asiakirjat, kuljetus- ja käsittelyohjeet, ajoneuvon miehistön ohjeet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeuksen soveltamista varten määritellään sovellettavat määräykset ja lisäsäännökset; 1 000 litraan saakka: puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia vastaavat määräykset; yli 1 000 litraa: säiliöitä koskevien tiettyjen määräysten noudattaminen; kuljetus ainoastaan tyhjänä ja puhdistamattomana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Huomautuksia: Luettelo nro 7, 38 ja 38a.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DE–5

Asia: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30 g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

DK Tanska

RO–a–DK–1

Asia: Kotitalouksista ja tietyistä yrityksistä kerättyjen, vaarallisten aineiden jätteitä tai jäämiä sisältävien pakkausten tiekuljetus jätteistä huolehtimista varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 ja 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö:

Luokitusperiaatteet. Yhteenpakkaamista koskevat määräykset. Merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevat määräykset. Rahtikirja.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kotitalouksista tai tietyistä yrityksistä kerättyjä, kemikaalijätteitä tai -jäämiä sisältäviä sisäpakkauksia voidaan pakata yhteen tiettyihin UN-hyväksyttyihin ulkopakkauksiin. Kunkin sisäpakkausten sisältö saa olla enintään 5 kg tai 5 l. Poikkeukset luokitusta, merkintöjä ja varoituslipukkeita, asiakirjoja sekä koulutusta koskevista määräyksistä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Huomautuksia: Tarkka luokitus ja kaikkien ADR-määräysten soveltaminen on mahdotonta, kun kemikaalijätteitä tai -jäämiä kerätään kotitalouksista ja tietyistä yrityksistä jätteistä huolehtimista varten. Jätteet ovat tyypillisesti vähittäismyyntipakkauksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DK–2

Asia: Räjähde- ja sytytinpakkausten tiekuljetus samassa ajoneuvossa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa on noudatettava ADR-määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Huomautuksia: Käytännössä on tarpeellista, että räjähteet on voitava kuormata yhteen sytytinten kanssa samaan ajoneuvoon, kun näitä tavaroita kuljetetaan niiden varastointipaikalta työmaalle ja takaisin.

Kun vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa Tanskan lainsäädäntöä muutetaan, Tanskan viranomaiset sallivat tällaiset kuljetukset seuraavin ehdoin:

1)

Ryhmän D räjähteitä saa kuljettaa enintään 25 kg.

2)

Ryhmän B sytyttimiä saa kuljettaa enintään 200 kappaletta.

3)

Sytyttimet ja räjähteet on pakattava erikseen UN-sertifioituihin pakkauksiin direktiivin 94/55/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/61/EY, säännösten mukaisesti.

4)

Sytyttimiä sisältävän pakkauksen ja räjähteitä sisältävän pakkauksen välisen etäisyyden on oltava vähintään yksi metri. Etäisyyden on säilyttävä myös äkillisessä jarrutuksessa. Sytyttimiä sisältävät pakkaukset ja räjähteitä sisältävät pakkaukset on sijoitettava siten, että ne voidaan poistaa nopeasti ajoneuvosta.

5)

Kaikkia muita vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia sääntöjä on noudatettava.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

FI Suomi

RO–a–FI–1

Asia: Vaarallisten aineiden tiettyjen määrien kuljettaminen linja-autoissa ja vähäaktiivisten radioaktiivisten aineiden pienten määrien kuljettaminen terveydenhuoltoa ja tutkimusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1, 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausmääräykset, asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Linja-autoissa saa kuljettaa ilman rahtikirjaa vaarallisia aineita 1.1.3.6 kohdassa tarkoitettuja määriä pienempinä määrinä siten, että suurin kokonaismassa on enintään 200 kg, eikä kaikkia pakkausvaatimuksia tarvitse noudattaa. Kuljetettaessa vähäaktiivisia radioaktiivisia aineita enintään 50 kg:n määrinä terveydenhoitoa ja tutkimusta varten, ajoneuvoa ei tarvitse merkitä ja varustaa ADR-määräysten mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003, 312/2005).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FI-2

Asia: Tyhjiä säiliöitä koskeva merkintä rahtikirjassa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6

Direktiivin liitteen sisältö: Erityismääräykset tyhjille, puhdistamattomille pakkauksille, ajoneuvoille, konteille, säiliöille, monisäiliöajoneuvoille ja monisäiliökonteille (MEG-kontit).

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaisten tyhjien puhdistamattomien säiliöajoneuvojen osalta, joissa on kuljetettu kahta tai useampaa YK-numeroon 1202, 1203 tai 1223 kuuluvaa ainetta, rahtikirjassa olevaa merkintää voidaan täydentää sanoilla ”viimeisin kuorma” ja ilmoittamalla sen tuotteen nimi, jonka syttymispiste on alhaisin: ”Tyhjä säiliöajoneuvo, 3, viimeisin kuorma: UN 1203 Moottoripolttoaine, II”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FI–3

Asia: Räjähteiden kuljettamiseen käytettävän kuljetusyksikön varoituslipukkeet ja merkinnät

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.2.1.1

Direktiivin liitteen sisältö: Oranssikilpeä koskevat yleiset määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetusyksiköihin (yleensä pakettiautoihin), joissa kuljetetaan pieniä määriä räjähteitä (suurin nettopaino 1 000 kg) louhoksille ja työmaille, voidaan kiinnittää eteen ja taakse mallin nro 1 mukainen suurlipuke.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

FR Ranska

RO–a–FR–1

Asia: Kannettavien ja siirrettävien gammaradiografialaitteiden kuljettaminen (18).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö:

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Laitteiden käyttäjien suorittamille gammaradiografialaitteiden kuljetuksille erityisajoneuvoissa myönnetään poikkeus, mutta näihin kuljetuksiin sovelletaan erityismääräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, 28 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FR-2

Asia: Sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy infektiovaara ja jota käsitellään YK-numeroon 3291 kuuluvina anatomisina osina ja jonka massa on enintään 15 kg.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: ADR-määräysten vaatimuksista vapautetaan sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy infektiovaara ja jota käsitellään YK-numeroon 3291 kuuluvina anatomisina osina ja jonka massa on enintään 15 kg.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, 12 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FR–3

Asia: Vaarallisten aineiden kuljettaminen julkisissa matkustaja-ajoneuvoissa (18).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Matkustajien ja vaarallisten aineiden kuljettaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuljettaminen käsimatkatavarana julkisissa kulkuneuvoissa sallitaan: ainoastaan kollien pakkauksia, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia 4.1, 5.2 ja 3.4 luvun määräyksiä sovelletaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, 21 artikla.

Huomautuksia: Vaarallisia tavaroita saa kuljettaa käsimatkatavarana ainoastaan henkilökohtaiseen tai omaan ammattikäyttöön. Hengitysongelmista kärsivät potilaat voivat kuljettaa kannettavia kaasuastioita, joissa on yhteen matkaan riittävä määrä kaasua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FR-4

Asia: Vaarallisten aineiden pienten määrien kuljettaminen omaan lukuun (18).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: 5.4.1 kohdassa määrättyä rahtikirjaa ei tarvita, jos omaan lukuun kuljetetaan vaarallisten aineiden pieniä määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, 23–2 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

IE Irlanti

RO–a–IE–1

Asia: Poikkeus ADR-määräysten 5.4.0 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan kuljetuksen mukana on oltava rahtikirja; poikkeus koskee luokan 3 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.3.3 kohdassa FT2 torjunta-aineina (syttymispiste < 23 °C), ja luokan 6.1 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.61.3 kohdassa T6 nestemäisinä torjunta-aineina (syttymispiste vähintään 23 °C), kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjaa ei vaadita ADR-määräysten luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvien torjunta-aineiden kuljetuksissa, kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Vaatimus olisi tarpeettoman työläs näiden torjunta-aineiden paikallisissa kuljetuksissa ja toimituksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE–2

Asia: Poikkeus joistain pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevista ADR-määräysten vaatimuksista, kun kuljetetaan pieniä määriä (pienempiä kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) luokkaan 1 kuuluvia vanhentuneita pyroteknisiä esineitä, joiden luokituskoodi on 1.3G, 1.4G tai 1.4S ja joiden YK-numero on 0092, 0093, 0403 tai 0404, lähimpään varuskuntaan lopullista huolehtimista varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 ja 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vanhentuneista pyroteknisistä aineista huolehtiminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia ADR-määräyksiä ei sovelleta YK-numeroon 0092, 0093, 0403 tai 0404 kuuluvien vanhentuneiden pyroteknisten esineiden kuljetuksiin lähimpään varuskuntaan sillä edellytyksellä, että ADR-määräysten yleisiä pakkausmääräyksiä noudatetaan ja rahtikirjassa annetaan lisätietoja. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan näiden vanhentuneiden pyroteknisten esineiden paikallisiin kuljetuksiin lähimpään varuskuntaan, jossa niistä voidaan huolehtia turvallisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Vanhentuneiden hätärakettien pienten määrien kuljettaminen varuskuntiin turvallista huolehtimista varten on aiheuttanut huviveneiden omistajille ja alusten tavarantoimittajille erityisesti pakkausvaatimuksiin liittyviä vaikeuksia. Poikkeus koskee ainoastaan pienten määrien (pienempien kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) paikallisia kuljetuksia.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE-3

Asia: Poikkeus 6.7 ja 6.8 kohdan vaatimuksista, kun nimellisesti tyhjiä puhdistamattomia varastosäiliöitä (joita käytetään varastointiin tietyssä paikassa) kuljetaan teitse puhdistusta, korjausta, testausta tai romutusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.7 ja 6.8.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden suunnittelua, rakennetta, tarkastamista ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeus ADR-määräysten 6.7 ja 6.8 kohdan vaatimuksista, kun nimellisesti tyhjiä puhdistamattomia varastosäiliöitä (joita käytetään varastointiin tietyssä paikassa) kuljetaan teitse puhdistusta, korjausta, testausta tai romutusta varten. Poikkeusta sovelletaan seuraavin ehdoin: a) säiliöstä on poistettu niin suuri osa siihen liittyvistä putkistoista kuin on käytännössä mahdollista; b) säiliöön on asennettu sopiva paineenalennusventtiili, joka on käytössä koko kuljetuksen ajan; ja c) rajoittamatta b kohdan soveltamista kaikki säiliössä olevat aukot ja siihen mahdollisesti liittyvät putkistot on tukittu niin hyvin kuin se on käytännössä mahdollista vaarallisten aineiden vuotojen estämiseksi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Huomautuksia: Näitä säiliöitä ei käytetä aineiden kuljetuksiin vaan niiden varastointiin tietyissä paikoissa. Ne sisältävät pieniä määriä vaarallisia aineita, kun niitä kuljetetaan toiseen paikkaan esim. puhdistusta tai korjausta varten. Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE–4

Asia: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3 ja 5.4 kohta, 7 kohta ja liite B.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon merkinnät, kuljetuksen mukana seuraavat asiakirjat sekä kuljetusvälineitä ja kuljetuksia koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Huomautuksia: Pääasiallisena toimintana on sellaisten juomien pakkausten jakelu, jotka eivät ole ADR-määräysten alaisia aineita; niiden ohella kuljetetaan pieniä määriä pieniä pulloja, joissa on juomien annosteluaineita.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE–5

Asia: Irlannin sisäisiä kuljetuksia koskeva poikkeus astioiden rakennetta ja testausta sekä käyttöä koskevista vaatimuksista, jotka sisältyvät ADR-määräysten 6.2 ja 4.1 kohtaan; poikkeus koskee luokan 2 kaasuja sisältäviä kaasupulloja ja -astioita, joita on kuljetettu multimodaalisessa kuljetusketjussa, johon sisältyy merikuljetus, kun i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu ja niitä käytetään IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannissa vaan ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalisen kuljetusketjun lähtömaahan ja iii) pulloja ja astioita jaellaan paikallisesti pieninä määrinä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.4.2, 4.1 ja 6.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Multimodaalikuljetuksia koskevat määräykset, merikuljetukset mukaan luettuina, pullojen ja astioiden käyttö luokan 2 kaasuille ja näiden pullojen ja astioiden rakenne ja testaus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: 4.1 ja 6.2 kohdan määräyksiä ei sovelleta luokan 2 kaasuille tarkoitettuihin pulloihin ja astioihin seuraavin ehdoin: i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita käytetään IMDG-koodin mukaisesti, iii) pullot ja astiat on toimitettu lähettäjälle multimodaalikuljetuksena, johon sisältyy merikuljetus, iv) pullojen ja astioiden kuljetus multimodaalikuljetuksen vastaanottajalta (johon viitataan iii alakohdassa) loppukäyttäjälle koostuu yhdestä saman päivän aikana toteutettavasta kuljetustapahtumasta, v) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannin alueella ja ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalikuljetuksen lähtömaahan (johon viitataan iii alakohdassa) ja vi) pulloja ja astioita jaellaan Irlannin alueella paikallisesti pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Huomautuksia: Tällaiset pullot ja astiat sisältävät loppukäyttäjien laatimien eritelmien mukaisia kaasuja, minkä vuoksi niitä on tuotava ADR-alueen ulkopuolelta. Käytön jälkeen nämä nimellisesti tyhjät pullot ja astiat on palautettava alkuperämaahan täytettäviksi uudelleen erityisten eritelmien mukaisilla kaasuilla; niitä ei saa täyttää uudelleen Irlannin alueella tai missään ADR-alueella. Vaikka pullot ja astiat eivät olekaan ADR-määräysten mukaisia, ne ovat IMDG-koodin mukaisia ja sen nojalla hyväksyttyjä. ADR-alueen ulkopuolelta alkavan multimodaalikuljetuksen on määrä päättyä maahantuojan tiloihin, josta näitä pulloja ja astioita on tarkoitus jaella paikallisesti pieninä määrinä Irlannissa sijaitseville loppukäyttäjille. Tällainen Irlannin alueella tapahtuva kuljetus kuuluu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 9 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna, soveltamisalaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

LT Liettua

RO–a–LT–1

Asia: Poikkeuksen RO–a–UK-6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Liettuan hallituksen 23 päivänä maaliskuuta 2000 tekemä päätös N:o 337 vaarallisten aineiden tiekuljetuksista Liettuan tasavallassa).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RO–a–UK–1

Asia: Vähäistä vaaraa aiheuttavien radioaktiivisten esineiden, kuten kellojen, rannekellojen, savunilmaisimien ja kompassineulojen, kuljettaminen (E1).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Useimmat ADR-määräysten vaatimukset

Direktiivin liitteen sisältö: Luokkaan 7 kuuluvien aineiden kuljettamista koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tiettyjen kaupallisten tuotteiden, jotka sisältävät vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, täydellinen vapauttaminen kansallisten säädösten vaatimuksista. (Valaiseva laite, joka on tarkoitettu kulkemaan henkilön mukana; yhdessä ajoneuvossa tai rautatievaunussa saa kuljettaa enintään 500 kotitalouskäyttöön tarkoitettua savunilmaisinta, joiden kunkin aktiivisuus on enintään 40 kBq; tai yhdessä ajoneuvossa tai rautatievaunussa saa kuljettaa enintään viittä valaisinta, jotka sisältävät kaasumaista tritiumia ja joiden kunkin aktiivisuus on enintään 10 GBq).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Huomautuksia: Tämä poikkeus on lyhytaikainen toimenpide, jota ei enää tarvita sen jälkeen kun Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) määräysten vastaavat muutokset sisällytetään ADR-määräyksiin

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–2

Asia: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen vaarallisten aineiden (muiden kuin luokan 7 aineiden) tiettyjen määrien mukana on oltava rahtikirja (E2).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.2 ja 1.1.3.6.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Poikkeukset tietyistä vaatimuksista, kun kuljetetaan tiettyjä määriä kuljetusyksikköä kohden.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiä määriä kuljetettaessa ei tarvita rahtikirjaa, paitsi jos nämä määrät ovat osa suurempaa kuormaa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Huomautuksia: Tämä poikkeus sopii kotimaanliikenteeseen, sillä rahtikirja ei aina sovellu kuljetuksiin, joihin liittyy paikallista jakelua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–3

Asia: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan matala-aktiivisia radioaktiivisia aineita kuljettavissa ajoneuvoissa on oltava sammuttimet (E4).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaatimus, jonka mukaan ajoneuvoissa on oltava sammuttimet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poistetaan sammuttimia koskeva vaatimus ajoneuvoilta, joissa kuljetetaan ainoastaan poikkeuksen piiriin kuuluvia kolleja (YK-numerot 2908, 2909, 2910 ja 2911).

Vaatimusta lievennetään tapauksissa, joissa kuljetetaan ainoastaan pieni määrä kolleja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Huomautuksia: Sammuttimien kuljettaminen on käytännössä merkityksetöntä kuljetettaessa YK-numeroihin 2908, 2909, 2910 tai 2911 kuuluvia tavaroita, sillä niitä kuljetetaan usein pienissä ajoneuvoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–4

Asia: Tavaroiden (lukuun ottamatta luokkien 1, 4.2, 6.2 ja 7 aineita) jakelu sisäpakkauksissa jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle (N1).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkauksissa ei tarvitse olla RID/ADR- tai UN-merkintää tai muita merkintöjä, jos ne sisältävät vähäisiä määriä tavaroita luettelon 3 mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Huomautuksia: ADR-määräysten vaatimukset eivät sovellu kuljetusten loppuvaiheisiin, jotka suuntautuvat jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle. Poikkeuksen tarkoituksena on sallia se, että vähittäismyyntiin tarkoitettujen tavaroiden sisäpakkauksia voidaan kuljettaa ilman ulkopakkauksia paikallisten jakelukuljetusten viimeisessä vaiheessa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–5

Asia: Sallitaan erilainen ”enimmäismäärä kuljetusyksikössä” luokan 1 tavaroille 1.1.3.6.3 kohdassa olevan taulukon kuljetuskategorioissa 1 ja 2 (N10).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.3 ja 1.1.3.6.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikköä kohden kuljetettaviin määriin liittyvät poikkeukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset enimmäismäärät, eli ”50” kuljetuskategoriassa 1 ja ”500” kuljetuskategoriassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetuskategorialle 1 kerrointa ”20” ja kuljetuskategorialle 2 kerrointa ”2”.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 artiklan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–6

Asia: EX/II-tyypin ajoneuvoissa kuljetettavien räjähteitä sisältävien esineiden suurimman sallitun nettomassan suurentaminen (N13).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.5.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetettavien räjähteiden ja räjähteitä sisältävien esineiden määriä koskevat rajoitukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetettavien räjähteiden ja räjähteitä sisältävien esineiden määriä koskevat rajoitukset.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Huomautuksia: Yhdistyneen kuningaskunnan säännöksissä sallitaan II-tyypin ajoneuvoissa 5 000 kg:n suurin nettomassa yhteensopivuusryhmille 1.1C, 1.1D, 1.1E ja 1.1J.

Monet Euroopassa kuljetettavat luokkien 1.1C, 1.1D, 1.1E ja 1.1J esineet ovat suurikokoisia tai tilaa vieviä ja yli 2,5 metriä pitkiä. Ne ovat pääasiassa sotilaskäyttöön tarkoitettuja räjähdysaineita sisältäviä esineitä. EX/III-ajoneuvojen rakenteeseen liittyvien rajoitusten vuoksi (ajoneuvojen on oltava suljettuja) tällaisia esineitä on erittäin vaikea lastata ja purkaa. Eräiden esineiden lastaukseen ja purkamiseen tarvittaisiin erikoislaitteita reitin molemmissa päissä. Käytännössä tällaisia laitteita on saatavilla vain harvoin. Isossa-Britanniassa on käytössä vain muutamia EX/III-ajoneuvoja, ja teollisuuden kannalta olisi erittäin työlästä vaatia useampien EX/III-erikoisajoneuvojen rakentamista tämäntyyppisten räjähteiden kuljettamista varten.

Isossa-Britanniassa sotilasräjähteitä kuljettavat pääasiassa kaupalliset liikenteenharjoittajat, jotka eivät voi hyödyntää puitedirektiivissä säädettyä, sotilasajoneuvoja koskevaa poikkeusta. Tämän ongelman poistamiseksi Isossa-Britanniassa on ollut aina sallittua, että EX/II-tyypin ajoneuvoissa kuljetetaan enintään 5 000 kg tällaisia esineitä. Nykyinen raja ei aina riitä, koska yksi esine voi sisältää yli 1 000 kg räjähdettä.

Vuoden 1950 jälkeen on sattunut vain kaksi vaaratilannetta (molemmat 1950-luvulla), joissa on ollut mukana yli 5 000 kg räjähdysaineita. Vaaratilanteiden syinä olivat rengaspalo ja kuuman pakokaasujärjestelmän sytyttämät peitteet. Tulipalot olisivat voineet sattua myös pienemmällä kuormalla. Vaaratilanteet eivät aiheuttaneet kuolonuhreja tai vammoja.

On olemassa empiiristä näyttöä siitä, että oikein pakatut räjähteitä sisältävät esineet eivät todennäköisesti laukea iskun, esimerkiksi ajoneuvojen törmäyksen, seurauksena. Sotilasraporteista ja ohjusten iskukokeiden testitiedoista saatu näyttö osoittaa, että ammusten laukeaminen edellyttää iskunopeutta, joka on suurempi kuin 12 metrin pudotuskokeessa saavutettu nopeus.

Poikkeus ei vaikuttaisi voimassa oleviin turvallisuusnormeihin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–7

Asia: Tiettyjen luokan 1 tavaroiden pieniä määriä koskeva poikkeus valvontavaatimuksesta (N12).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.4 ja 8.5 S1(6)

Direktiivin liitteen sisältö: Valvontavaatimukset ajoneuvoille, joissa kuljetetaan tiettyjä määriä vaarallisia aineita.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä säädetään turvallisista pysäköinti- ja valvontajärjestelyistä, mutta siinä ei edellytetä, että tiettyjen luokan 1 tavaroiden kuormia olisi valvottava kaiken aikaa, kuten edellytetään ADR-määräysten 8.5 kohdan S1(6) kohdassa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Huomautuksia: ADR-määräyksiin sisältyviä valvontavaatimuksia ei voida aina toteuttaa kansallisella tasolla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–8

Asia: Lievennetään rajoituksia, jotka koskevat räjähteiden kuljettamista yhteenkuormattuina ja yhdessä muiden vaarallisten aineiden kanssa rautatievaunuissa, ajoneuvoissa ja säiliöissä (N4/5/6).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.1 ja 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Tietyntyyppisten yhteenkuormausten rajoittaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallinen lainsäädäntö on räjähteiden yhteenkuormauksen osalta vähemmän rajoittava sillä edellytyksellä, että tällainen kuljetus voidaan toteuttaa ilman riskejä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Huomautuksia: Yhdistynyt kuningaskunta haluaa sallia joitain muunnelmia säännöistä, jotka koskevat räjähteiden yhteenkuormausta toisten räjähteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa. Kaikkiin muunnelmiin liittyy yhtä tai useampaa kuorman osatekijää koskevia määrällisiä rajoituksia, ja nämä muunnelmat sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että on toteutettu kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat käytännön toimenpiteet, joilla estetään räjähteiden joutuminen kosketuksiin tällaisten aineiden kanssa tai se, että ne jollain muulla tavalla vaarantavat nämä aineet tai että nämä aineet vaarantavat räjähteet.

Esimerkkejä muunnelmista, jotka Yhdistynyt kuningaskunta saattaa haluta sallia:

1.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 tai 0361, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa sellaisten vaarallisten aineiden kanssa, joille on annettu YK-numero 1942. YK-numeroon 1942 kuuluvan kuljetettavan aineen määrää rajoitetaan siten, että sen katsotaan olevan räjähde, jonka luokitustunnus on 1.1D.

2.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 tai 0453, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokan 2 vaarallisia aineita (lukuun ottamatta helposti syttyviä kaasuja, tartuntavaarallisia aineita ja myrkyllisiä aineita) tai kuljetusluokan 3 vaarallisia aineita tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos kuljetusluokkaan 2 kuuluvien vaarallisten aineiden kokonaismassa on enintään 500 kg tai kokonaistilavuus enintään 500 l ja mainittujen räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 500 kg.

3.

Räjähteitä, joiden luokitustunnus on 1.4G, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokkaan 2 kuuluvia helposti syttyviä nesteitä ja helposti syttyviä kaasuja tai kuljetusluokkaan 3 kuuluvia huonosti syttyviä, ei-myrkyllisiä kaasuja tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos vaarallisten aineiden yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 200 kg tai kokonaistilavuus enintään 200 l ja räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 20 kg.

4.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0106, 0107 tai 0257, voidaan kuljettaa yhdessä sellaisten yhteensopivuusryhmään D, E tai F kuuluvien räjähdysainetta sisältävien esineiden kanssa, joiden osia ne ovat. YK-numeroon 0106, 0107 tai 0257 kuuluvien räjähteiden kokonaismäärä saa olla enintään 20 kg.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–9

Asia: Vaihtoehto oranssikilville radioaktiivisten aineiden pienten määrien kuljetuksissa pienissä ajoneuvoissa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Radioaktiivisia aineita kuljettavat pienet ajoneuvot on varustettava oransseilla kilvillä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sallitaan kaikki tässä prosessissa hyväksytyt poikkeukset. Pyydetty poikkeus on seuraava:

1.

Ajoneuvot on joko:

a)

varustettava kilvillä ADR-määräysten 5.3.2 kohdan sovellettavien sääntöjen mukaisesti; tai

b)

niissä voi vaihtoehtoisesti olla 2 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen varoituskyltti, kun kyse on ajoneuvoista, joiden paino on alle 3 500 kg ja joissa kuljetetaan alle kymmentä pakkausta, jotka sisältävät poikkeuksen piiriin kuuluvia halkeamiskelvottomia tai halkeamiskelpoisia radioaktiivisia aineita, ja kun näiden pakkausten kuljetusindeksien summa on korkeintaan 3.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun varoituskyltin, jonka on oltava näkyvillä ajoneuvossa sen kuljettaessa radioaktiivisia aineita, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

Sen on oltava neliön muotoinen ja leveydeltään vähintään 12 cm. Kaikkien varoituskyltissä käytettyjen kirjainten on oltava mustia, lihavoituja ja selvästi luettavia. Kirjainten on oltava korkopainettuja tai stanssattuja. Sanassa ”RADIOACTIVE” käytettyjen suuraakkosten on oltava vähintään 12 mm korkeita, ja kaikkien suuraakkosten on oltava vähintään 5 mm korkeita.

b)

Sen on oltava tulenkestävä siten, että kyltissä olevat sanat ovat edelleen luettavissa, jos kyltti altistuu tulelle ajoneuvon syttyessä tuleen.

c)

Sen on oltava tukevasti kiinnitetty ajoneuvoon sellaiseen kohtaan, jossa se on selvästi kuljettajan nähtävissä mutta ei peitä hänen näkyvyyttään tielle, ja sen on oltava esillä ainoastaan silloin kun ajoneuvossa kuljetetaan radioaktiivisia aineita.

d)

Sen on oltava hyväksytyn muotoinen ja siinä on ilmoitettava nimi, osoite ja puhelinnumero hätätapauksia varten.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5 (4) (d).

Huomautuksia: Poikkeusta tarvitaan radioaktiivisten aineiden pienten määrien rajallisissa kuljetuksissa, mikä pääasiassa tarkoittaa radioaktiivisten aineiden yksittäisten potilasannosten kuljettamista paikallisten sairaalayksiköiden välillä, kun käytetään pieniä ajoneuvoja ja jopa pienen oranssikilven kiinnittäminen on vaikeaa. Kokemus on osoittanut, että oranssikilpien kiinnittäminen tällaisiin ajoneuvoihin on ongelmallista ja niitä on vaikea pitää kiinnitettyinä tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa. Ajoneuvot varustetaan kilvillä, joissa ilmoitetaan pakkausten sisältö ADR-määräysten 5.3.1.5.2 kohdan (ja tavallisesti 5.3.1.7.4 kohdan) mukaisesti sekä yksilöidään selkeästi vaara. Lisäksi selvästi näkyvään paikkaan kiinnitetään tulenkestävä kyltti, jossa annetaan tarvittavat tiedot hätätapauksia varten. Käytännössä annetaan enemmän turvallisuuteen liittyviä tietoja kuin mitä ADR-määräysten 5.3.2 kohdassa vaaditaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

Poikkeukset tämän direktiivin 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla.

BE Belgia

RO–bi–BE–1

Asia: Kuljetukset teollisuuslaitosten välittömässä läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset koskevat asiakirjoja, kollien varoituslipukkeita ja merkintöjä sekä kuljettajan todistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Dérogations 2–89, 4–97 et 2–2000.

Huomautuksia: Vaarallisia aineita siirretään tuotantotilojen välillä.

poikkeus 2–89: yleisen maantien ylittäminen (pakkauksissa olevat kemikaalit);

poikkeus 4–97: etäisyys 2 km (raakarautaharkot, joiden lämpötila on 600 °C);

poikkeus 2–2000: etäisyys noin 500 m (IBC-pakkaukset, pakkausryhmät II ja III, luokat 3, 5.1, 6.1, 8 ja 9).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–2

Asia: Sellaisten varastosäiliöiden siirtäminen, joita ei ole tarkoitettu kuljetusvälineiksi.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.2. (f).

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Nimellisesti tyhjien varastosäiliöiden siirtäminen sallitaan puhdistamista tai kunnostusta varten.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Poikkeus 6–82, 2–85.

Huomautuksia: Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 7 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–3

Asia: Kuljettajien koulutus.

Kolleissa ja säiliöissä kuljetettavien tunnusnumeroihin UN 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden paikalliset kuljetukset (Belgian alueella 75 kilometrin säteellä rekisteröidystä toimipaikasta).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö:

Koulutuksen rakenne:

1.

pakkauksia koskeva koulutus;

2.

säiliöitä koskeva koulutus;

3.

luokan 1 aineita koskeva erikoiskoulutus;

4.

luokan 7 aineita koskeva erikoiskoulutus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Määritelmät – todistus – todistuksen myöntäminen – jäljennökset – voimassaolo ja voimassaolon jatkaminen – kurssien ja kokeiden järjestäminen – poikkeukset – seuraamukset – loppusäännökset.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tarkennetaan tulevissa määräyksissä.

Huomautuksia: Tarkoituksena on antaa peruskurssi, jonka päätteeksi suoritetaan koe, jossa rajoitutaan pakkauksissa ja säiliöissä kuljetettavien YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden kuljettamiseen 75 kilometrin säteellä rekisteröidystä toimipaikasta. Koulutuksen pituuden on vastattava ADR-määräysten vaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua kuljettajan on suoritettava täydennyskurssi ja läpäistävä koe. Todistuksessa on maininta ”YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden kotimaiset kuljetukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti”.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–4

Asia: Vaarallisten aineiden kuljettaminen säiliöissä polttamalla tapahtuvaa hävittämistä varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.2.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Toisin kuin 3.2 kohdassa olevassa taulukossa määrätään, säiliötunnuksella L4BH varustettua säiliökonttia voidaan käyttää säiliötunnuksella L4DH varustetun säiliökontin sijasta, kun kuljetaan veden kanssa reagoivaa nestemäistä ainetta (myrkyllinen, III, n.o.s) tietyissä olosuhteissa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Poikkeus 01–2002.

Huomautuksia: Tätä säännöstä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin lyhyillä matkoilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–5

Asia: Jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.2, 5.4, 6.1 (vanhat määräykset: A5, 2X14, 2X12)

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja pakkauksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sen sijaan, että jätteet luokiteltaisiin ADR-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin (syttyvät liuottimet, maalit, hapot, akut jne.) vaarallisten reaktioiden välttämiseksi tietyn ryhmän sisällä. Pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset ovat vähemmän tiukat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Huomautuksia: Määräystä voidaan soveltaa pienten jätemäärien kuljetuksiin ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–6

Asia: Poikkeuksen RO–bi–SE–5 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–7

Asia: Poikkeuksen RO–bi–SE–6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–8

Asia: Poikkeuksen RO–bi–UK–2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

DE Saksa

RO–bi–DE–1

Asia: Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa tiettyjä tietoja (n2).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Koskee kaikkia luokkia lukuun ottamatta luokkia 1 (paitsi 1.4S), 5.2 ja 7:

Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa

a)

vastaanottajaa, kun on kyse paikallisista jakelukuljetuksista (lukuun ottamatta täysiä kuormia ja kuljetuksia, joita suoritetaan tietyillä reiteillä);

b)

pakkausten määrää ja tyyppiä, jos 1.1.3.6 kohtaa ei sovelleta ja jos ajoneuvo on liitteiden A ja B kaikkien säännösten mukainen;

c)

tyhjien puhdistamattomien säiliöiden osalta riittää viimeisen kuorman rahtikirja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: Kaikkien säännösten soveltaminen ei olisi käytännöllistä tällaisissa kuljetuksissa.

Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DE–2

Asia: Luokkaan 9 kuuluvien PCB-kontaminoitujen aineiden kuljettaminen irtotavarana.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetus irtotavarana.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljettaminen irtotavarana sallitaan vaihtokoreissa tai säiliöissä, jotka on tiivistetty nestettä tai pölyä läpäisemättömiksi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Huomautuksia: Poikkeuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2004; vuodesta 2005 alkaen ADR- ja RID-määräykset ovat samat.

Ks. myös monenvälinen sopimus M137.

Luettelo nro 4*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DE–3

Asia: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1–5 kohta.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9; vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksissa (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

DK Tanska

RO–bi–DK–1

Asia: YK-numerot 1202, 1203, 1223 ja luokka 2 – ei rahtikirjaa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun kuljetetaan luokkaan 3 kuuluvia mineraaliöljytuotteita, YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvia aineita sekä luokkaan 2 kuuluvia kaasuja jakelun yhteydessä (tavaroita toimitetaan kahdelle tai useammalle vastaanottajalle ja palautetut tavarat kootaan samalla tavoin), rahtikirjaa ei tarvita, jos kirjallisissa ohjeissa mainitaan ADR-määräyksissä edellytettyjen tietojen lisäksi YK-numero, nimi ja luokka.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Huomautuksia: Edellä kuvatun kansallisen poikkeuksen syynä on sellaisten sähköisten laitteiden kehittäminen, joiden avulla esim. öljy-yhtiöt voivat jatkuvasti välittää asiakkaita koskevia tietoja ajoneuvoille. Koska nämä tiedot eivät ole saatavilla kuljetuksen alussa ja ne välitetään ajoneuvolle kuljetuksen aikana, rahtikirjaa ei voida laatia ennen kuljetuksen alkua. Tällaisia kuljetuksia suoritetaan rajatuilla alueilla.

Vastaavaa säännöstä koskeva Tanskan poikkeus on kirjattu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

EL Kreikka

RO–bi–EL–1

Asia: Poikkeus ennen 31 päivää joulukuuta 2001 rekisteröityjen kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) turvallisuusvaatimuksiin tiettyjen vaarallisten aineiden luokkien paikallisia kuljetuksia tai pieniä määriä varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rakennetta, varusteita, tyyppihyväksyntää, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset sekä merkintävaatimukset kiinteille säiliöille (säiliöajoneuvoille), irrotettaville säiliöille, säiliökonteille ja säiliövaihtokoreille, joiden säiliöt on valmistettu metallista, sekä monisäiliöajoneuvoille ja MEG-konteille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Siirtymäsäännös: Kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja), irrotettavia säiliöitä ja säiliökontteja, jotka on ensimmäisen kerran rekisteröity Kreikassa 1 päivän tammikuuta 1985 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana, saa käyttää 31 päivään joulukuuta 2010 saakka. Tämä siirtymäsäännös koskee ajoneuvoja, joita käytetään seuraavien vaarallisten aineiden kuljetuksiin: YK-numerot 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ja 3257. Sen on tarkoitus koskea pieniä määriä tai paikallisia kuljetuksia edellä mainittuna ajanjaksona rekisteröidyillä ajoneuvoilla. Siirtymäkautta sovelletaan säiliöajoneuvoihin, jotka vastaavat seuraavia vaatimuksia:

1.

ADR-määräysten tarkastuksia ja testejä koskevat vaatimukset 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Rakenneteräksestä valmistetun säiliön seinämän paksuuden on oltava vähintään 3 mm säiliöissä, joiden tilavuus on enintään 3 500 litraa, ja 4 mm säiliöissä, joiden tilavuus on enintään 6 000 litraa, väliseinien tyypistä tai paksuudesta riippumatta.

3.

Jos käytetään alumiinia tai muita metalleja, säiliöiden on täytettävä seinämän paksuutta ja muita teknisiä eritelmiä koskevat vaatimukset, jotka on esitetty sen maan kansallisten viranomaisten hyväksymissä teknisissä piirustuksissa, jossa säiliöt on alun perin rekisteröity. Jos teknisiä piirustuksia ei ole, säiliöiden on täytettävä 6.8.2.1.17 kohdan (211.127) vaatimukset.

4.

Säiliöiden on täytettävä seuraavien reunanumeroiden tai kohtien vaatimukset: 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 ja 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Tarkemmin sanottuna säiliöajoneuvoja, joiden paino on alle 4 tonnia, joita käytetään pelkästään kaasuöljyn (UN 1202) paikallisiin kuljetuksiin, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 31 päivää joulukuuta 2002 ja joiden säiliön seinämän paksuus on alle 3 mm, saa käyttää ainoastaan, jos ne muutetaan reunanumeron 211.127 (5)(b)4 kohdan (6.8.2.1.20 kohdan) mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Liikenteessä olevien kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) ja irrotettavien säiliöiden rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset tiettyjä vaarallisten aineiden luokkia varten).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO-bi–EL–2

Asia: Poikkeus perusajoneuvon rakennetta koskeviin vaatimuksiin vaarallisten aineiden paikallisiin kuljetuksiin tarkoitetuille ajoneuvoille, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 31 päivää joulukuuta 2001.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Perusajoneuvon rakennetta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeusta sovelletaan ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu vaarallisten aineiden paikallisiin kuljetuksiin (YK-numerot 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ja 3257) ja jotka on rekisteröity ensimmäisen kerran ennen 31 päivää joulukuuta 2001.

Edellä mainittujen ajoneuvojen on täytettävä direktiivin 94/55/EY liitteessä B olevan 9 kohdan (9.2.1–9.2.6 kohdan) vaatimukset seuraavin poikkeuksin.

Kohdan 9.2.3.2 vaatimuksia on noudatettava ainoastaan silloin, kun ajoneuvossa on sen valmistajan asentama lukkiutumaton jarrujärjestelmä; ajoneuvoihin on asennettava 9.2.3.3.1 kohdassa määritelty lisäjarrujärjestelmä, mutta niiden ei tarvitse välttämättä täyttää 9.2.3.3.2 ja 9.2.3.3.3 kohdan vaatimuksia.

Ajopiirturin sähkönsyötössä on käytettävä suoraan akkuun kytkettyä turvajohdinta (reunanumero 220 514), ja teliakselin nostoon tarkoitetun laitteen sähkövarusteet on asennettava paikkaan, johon ajoneuvon valmistaja on ne alun perin asentanut, ja ne on suojattava asianmukaiseen tiiviiseen koteloon (reunanumero 220 517).

Lämmitysöljyn (UN 1202) paikallisiin kuljetuksiin tarkoitettujen erityisten säiliöajoneuvojen, joiden enimmäispaino on alle 4 tonnia, on täytettävä 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 ja 9.2.4.5 kohdan vaatimukset, muttei välttämättä muita vaatimuksia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tiettyjen vaarallisten aineiden luokkien paikallisiin kuljetuksiin tarkoitettuja, jo käytössä olevia ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset.)

Huomautuksia: Edellä tarkoitettujen ajoneuvojen lukumäärä on pieni jo rekisteröityjen ajoneuvojen kokonaismäärään verrattuna, ja lisäksi ne on tarkoitettu ainoastaan paikallisiin kuljetuksiin. Pyydetyn poikkeuksen muoto, kyseessä olevan ajoneuvokannan koko ja kuljetettavien aineiden tyyppi eivät aiheuta liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

ES Espanja

RO–bi–ES–1

Asia: Erikoislaitteet vedettömän ammoniakin jakelua varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Jotta ulkopuolisten varusteiden (putket, sivuilla olevat suljinlaitteet) vahingoittuessa ei aiheutuisi vuotoja, on sisäpuolinen sulkuventtiili ja sen istukka suojattava ulkoisten voimien aiheuttamalta repeytymiseltä tai ne on suunniteltava siten, että ne kestävät nämä voimat. Täyttö- ja tyhjennyslaitteet (mukaan lukien laipat tai kierresulkimet) ja mahdolliset suojakuvut on voitava varmistaa tahatonta aukeamista vastaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säiliöt, joita käytetään maataloudessa vedettömän ammoniakin jakeluun ja levittämiseen ja jotka on otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1992, voidaan sisäpuolisten turvavarusteiden sijasta varustaa ulkopuolisilla turvavarusteilla sillä edellytyksellä, että ne tarjoavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin säiliön seinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Huomautuksia: Ennen 1 päivää tammikuuta 1992 maataloudessa käytettiin ainoastaan ulkoisilla turvavarusteilla varustettua säiliötyyppiä vedettömän ammoniakin suoraan levittämiseen maaperään. Tämäntyyppisiä säiliöitä on edelleen käytössä. Niitä ajetaan harvoin kuormattuina teillä, ja niitä käytetään ainoastaan lannoitteita varten suurtiloilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

FI Suomi

RO–bi–FI–1

Asia: Rahtikirjassa annettavien tietojen muuttaminen räjähteiden osalta.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.2.1 a.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokan 1 erityismääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjassa voidaan räjähteiden nettomassan sijasta käyttää nallien lukumäärää (1 000 nallia vastaa yhtä kilogrammaa räjähdettä).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Huomautuksia: Näiden tietojen katsotaan riittävän kotimaankuljetuksissa. Poikkeusta soveltaa pääasiassa louhinta-ala pienten määrien paikallisissa kuljetuksissa.

Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 31.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

FR Ranska

RO–bi–FR–1

Asia: Merirahtikirjaa voidaan käyttää rahtikirjana aluksen purkamisen jälkeen tehtävillä lyhyillä matkoilla.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa rahtikirjana käytettävässä asiakirjassa ilmoitettavat tiedot.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Merirahtikirjaa käytetään rahtikirjana 15 kilometrin säteellä satamasta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, 23–4 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–FR–2

Asia: Luokan 1 esineiden kuljettaminen yhdessä muihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden kanssa (91).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Erilaisilla varoituslipukkeilla varustettuja kolleja ei saa kuormata yhteen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Yksinkertaisia sytyttimiä tai koottuja sytytysvälineitä ja luokkaan 1 kuulumattomia tavaroita voidaan kuormata yhteen tietyin edellytyksin ja enintään 200 kilometrin matkoja varten Ranskan alueella.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, 26 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–FR–3

Asia: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettaminen (18).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettamiseen sovelletaan erityissääntöjä. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan lyhyillä matkoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, 30 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–FR–4

Asia: Kuljettajien koulutusta ja maatalouskuljetuksissa (lyhyillä matkoilla) käytettävien ajoneuvojen hyväksymistä koskevat erityisvaatimukset.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.8.3.2; 8.2.1 ja 8.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden varusteet ja kuljettajien koulutus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Ajoneuvojen hyväksyntää koskevat erityismääräykset.

Kuljettajien erityiskoulutus.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, 29–2 artikla, liite D4.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

IE Irlanti

RO-bi–IE–1

Asia: Poikkeus 5.4.1.1.1 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan rahtikirjassa on mainittava i) vastaanottajien nimet ja osoitteet, ii) kollien määrä ja kuvaus ja iii) vaarallisten aineiden kokonaismäärä, kun kerosiinia, dieselöljyä ja nestekaasua (YK-numerot 1223, 1202 ja 1965) kuljetetaan loppukäyttäjille.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun kerosiinia, dieselöljyä tai nestekaasua, joiden YK-numerot ovat 1223, 1202 ja 1965, siten kuin ne on määritelty ADR-määräysten liitteen B lisäyksessä B.5, kuljetetaan loppukäyttäjille, rahtikirjassa ei tarvitse mainita vastaanottajan nimeä ja osoitetta, kollien, IBC-pakkausten tai astioiden määrää ja kuvausta eikä kuljetettavan aineen kokonaismäärää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Kun lämmitysöljyä toimitetaan kotitalousasiakkaille, asiakkaan säiliö täytetään tarpeen mukaan, joten todellista toimitettavaa määrää ja asiakkaiden määrää (yhdessä kuljetustapahtumassa) ei tunneta kuormatun säiliöajoneuvon lähtiessä matkaan. Kun nestekaasupulloja toimitetaan kotitalouksiin, tyhjät pullot korvataan täysillä, joten asiakkaiden määrää ja heidän yksittäisiä lähetyksiään ei tunneta kuljetustapahtuman alussa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–2

Asia: Poikkeus, jonka mukaan 5.4.1.1.1 kohdassa vaadittu rahtikirja voi olla viimeisimmän kuorman rahtikirja, kun kuljetetaan puhdistamattomia tyhjiä säiliöitä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Viimeisimmän kuorman rahtikirja riittää, kun kuljetetaan puhdistamattomia tyhjiä säiliöitä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Erityisesti kun toimitetaan bensiiniä ja/tai dieselöljyä huoltoasemille, säiliöajoneuvo palaa suoraan polttoainevarastoon (kuormattavaksi uudelleen seuraavia toimituksia varten) heti viimeisen kuorman toimittamisen jälkeen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–3

Asia: Poikkeus, jolla sallitaan sellaisten vaarallisten aineiden, joita koskee 7.5.11 kohdassa vahvistettu erityismääräys CV1 tai 8.5 kohdassa vahvistettu erityismääräys S1, kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla ilman toimivaltaisten viranomaisten erityistä lupaa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5 ja 8.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevat lisämääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla sallitaan ilman toimivaltaisen viranomaisen erityistä lupaa 7.5.11 ja 8.5 kohdan vaatimuksista poiketen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Kotimaisissa kuljetuksissa tämä vaatimus aiheuttaa erittäin suuren työtaakan toimivaltaisille viranomaisille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–4

Asia: Poikkeus, jolla sallitaan emulsioräjähdysaineen perusmassan, jonka YK-numero on 3375, kuljettaminen säiliöissä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden käyttö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Emulsioräjähdysaineen perusmassan, jonka YK-numero on 3375, kuljettaminen säiliöissä sallitaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Perusmassa ei ole jauhemaisessa tai raemaisessa muodossa, vaikka se onkin luokiteltu kiinteäksi aineeksi.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–5

Asia: Poikkeus 7.5.2.1 kohdassa määrättyyn yhteenkuormauskieltoon, kun yhteensopivuusryhmän B esineitä ja yhteensopivuusryhmän D aineita ja esineitä kuormataan samaan ajoneuvoon säiliöissä kuljetettavien luokkien 3, 5.1 ja 8 vaarallisten aineiden kanssa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevat lisämääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Yhteensopivuusryhmään B kuuluvia luokan 1 esineitä sisältäviä kolleja ja yhteensopivuusryhmään D kuuluvia luokan 1 aineita ja esineitä sisältäviä kolleja voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa luokkiin 3, 5.1 ja 8 kuuluvien vaarallisten aineiden kanssa sillä edellytyksellä, että a) mainittuja luokan 1 kolleja kuljetetaan erillisissä konteissa/osastoissa, joiden rakenteen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ja kuljetus tapahtuu toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti ja b) mainittuja luokkien 3, 5.1 ja 8 aineita kuljetetaan astioissa, jotka täyttävät toimivaltaisen viranomaisen asettamat vaatimukset niiden suunnittelun, rakenteen, testauksen, tarkastuksen ja käytön osalta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Tarkoituksena on sallia toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä olosuhteissa yhteensopivuusryhmiin B ja D kuuluvien luokan 1 aineiden ja esineiden kuormaaminen samaan ajoneuvoon säiliöissä kuljetettavien luokkien 3, 5.1 ja 8 vaarallisten aineiden kanssa esim. pumppausajoneuvoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE-6

Asia: Poikkeus 4.3.4.2.2 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan taipuisat täyttö- ja tyhjennysputket/-letkut, joita ei ole kytketty kiinteästi säiliöajoneuvon säiliöihin, on pidettävä kuljetuksen aikana tyhjinä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöajoneuvojen käyttö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 1202, 1223, 1011 ja 1978 kuuluvien öljytuotteiden vähittäisjakelua suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkukelojen (mukaan luettuina niihin liittyvät kiinteät putket) ei tarvitse olla tyhjiä tiekuljetuksen aikana sillä edellytyksellä, että vuotojen estämiseksi on toteutettu riittävät toimenpiteet.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Huomautuksia: Kotiintoimituksia suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkujen on pysyttävä täysinä myös kuljetuksen aikana. Purkujärjestelmä (wet-line-järjestelmä) edellyttää, että säiliöajoneuvon mittarissa ja letkussa on öljyä, jotta asiakas saa oikean määrän tuotetta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–7

Asia: Poikkeus eräistä 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11 kohdan vaatimuksista, kun YK-numeroon 2067 kuuluvaa ammoniumnitraattilannoitetta kuljetetaan irtotavarana satamista vastaanottajille

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaatimus, jonka mukaan jokaisella kuljetuksella on oltava erillinen rahtikirja, jossa ilmoitetaan kuljetettavan kuorman oikea kokonaismäärä, sekä vaatimus, jonka mukaan ajoneuvo on puhdistettava ennen kuljetusta ja sen jälkeen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ehdotettu poikkeus, joka mahdollistaa rahtikirjaa ja ajoneuvon puhdistamista koskevien ADR-vaatimusten muuttamisen, jotta voidaan ottaa huomioon satamista vastaanottajille tapahtuvien irtotavarakuljetusten käytännön näkökohdat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Huomautuksia: ADR-määräyksissä edellytetään a) erillistä rahtikirjaa, joka sisältää tietyssä kuormassa kuljetettujen vaarallisten aineiden kokonaismassan, ja b) erityismääräyksen CV24 soveltamista, jonka mukaan ajoneuvo olisi irtolastialuksen purkamisen aikana puhdistettava jokaisen sataman ja vastaanottajan välisen kuljetuksen jälkeen. Koska kuljetukset ovat paikallisia ja niissä on kyse irtolastialuksen purkamisesta, johon sisältyy useita saman aineen kuljetuksia (samana tai peräkkäisinä päivinä) irtolastialuksen ja vastaanottajan välillä, yhden rahtikirjan, jossa ilmoitetaan kunkin kuorman likimääräinen kokonaismassa, pitäisi riittää, eikä erityismääräyksen CV24 soveltamisen pitäisi olla tarpeellista.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

LT Liettua

RO–bi–LT–1

Asia: Poikkeuksen RO–bi–EL–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Liettuan hallituksen 23 päivänä maaliskuuta 2000 tekemä päätös N:o 337 vaarallisten aineiden tiekuljetuksista Liettuan tasavallassa).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–LT–2

Asia: Poikkeuksen RO–bi–EL–2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Liettuan hallituksen 23 päivänä maaliskuuta 2000 tekemä päätös N:o 337 vaarallisten aineiden tiekuljetuksista Liettuan tasavallassa).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

NL Alankomaat

RO–bi–NL–1

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1, a ja b; 8.1.5, c; 8.3.6.

Direktiivin liitteen sisältö:

1.1.3.6: Kuljetusyksikössä kuljettavaan määrään liittyvät vapautukset.

3.3: Tiettyihin aineisiin tai esineisiin sovellettavat erityissäännökset.

4.1.4: Luettelo pakkausohjeista; 4.1.6: Luokan 2 aineita koskevat erityiset pakkausmääräykset;

4.1.8: Tartuntavaarallisia aineita koskevat erityispakkausmääräykset; 4.1.10: Kokoomapakkauksia koskevat erityisvaatimukset.

5.2.2: Kollien varoituslipukkeet; 5.4.0: ADR-määräysten mukaisesti kuljetettavien aineiden mukana on oltava tässä luvussa edellytetyt asiakirjat, ellei kuljetusta ole vapautettu 1.1.3.1–1.1.3.5 kohdan mukaisesti; 5.4.1: Vaarallisten aineiden rahtikirjat ja niihin liittyvät tiedot; 5.4.3: Kirjalliset ohjeet.

7.5.4: Elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja rehujen suojaaminen; 7.5.7: Käsittely ja kuormaus.

8.1.2.1: Muiden määräysten nojalla kuljetuksessa mukana pidettävien asiakirjojen lisäksi on vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä oltava: a) kaikkia kuljetettavia vaarallisia aineita koskeva kohdassa 5.4.1 tarkoitettu rahtikirja ja, jos sovellettavissa, 5.4.2 kohdassa määritelty kontin pakkaustodistus; b) 5.4.3 kohdassa tarkoitetut kaikkia kuljetettavia vaarallisia aineita koskevat kirjalliset turvallisuusohjeet; 8.1.5: Vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava: c) tarvittavat varusteet, joilla voidaan ryhtyä 5.4.3 kohdan mukaisten kirjallisten turvallisuusohjeiden lisä- ja erityistoimenpiteisiin.

8.3.6: Moottorin käyttäminen kuormauksen ja purkamisen aikana.

Seuraavia ADR-määräysten kohtia ei sovelleta:

a)

1.1.3.6;

b)

3.3;

c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e)

7.5.4; 7.5.7;

f)

8.1.2.1. a ja b; 8.1.5. c; 8.3.6.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Järjestelmä on suunniteltu siten, että yksityiset kansalaiset voivat tuoda yhteen paikkaan pieniä määriä kemikaalijätettä. Järjestelmää sovelletaan aineiden jäämiin, kuten väriainejätteisiin. Vaaran tasoa minimoidaan kuljetusmuodon valinnalla, johon sisältyy muun muassa erityisten kuljetusyksiköiden käyttäminen ja selvästi näkyvillä olevat tupakointikieltokyltit.

Koska kuljetettavat määrät ovat pieniä ja pakkaukset erityislaatuisia, tässä artiklassa annetaan vapautus useiden ADR-määräysten osien noudattamisesta. Järjestelmässä on määrätty täydentävistä toimenpiteistä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–2

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikössä kuljettavaan määrään liittyvät vapautukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Todistus kuljettajan ammatillisesta pätevyydestä ja 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ovat molemmat ajoneuvon mukana. Ajoneuvon kuljettajalla on CCV:n (Kuljettajien todistuslautakunta) myöntämä pätevyystodistus vaarallisten jätteiden kuljettamista varten.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Koska kuljetettavat kotitalouksien vaaralliset jätteet voivat olla hyvin monenlaisia, kuljetuksen suorittajalla on oltava todistus ammatillisesta pätevyydestä huolimatta siitä, että kuljetettavat jätemäärät ovat pieniä. Lisävaatimuksena on se, että kuljetuksen suorittajalle on myönnetty vaarallisten jätteiden kuljettamista koskeva pätevyystodistus.

Tällä tavalla pyritään varmistamaan, ettei kuljetuksen suorittaja esimerkiksi pakkaa happoja ja emäksiä yhteen ja että hän tietää, kuinka toimia vaaratilanteissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–3

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikössä kuljettavaan määrään liittyvät vapautukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Ajoneuvossa on oltava mukana kirjalliset turvallisuusohjeet ja järjestelmän perustamisesta annetun säädöksen liitteen mukaisesti kootut tiedot.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Koska järjestelmässä ei voida poiketa ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdasta, kirjallisten turvallisuusohjeiden on oltava myös pienten määrien mukana. Tämä on katsottu tarpeelliseksi, koska kuljetettavat vaaralliset jätteet voivat olla hyvin monenlaisia, eivätkä jätteitä kuljetettavaksi antavat henkilöt (yksityiset kansalaiset) tunne niihin liittyvän vaaran tasoa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–4

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

1.

Kotitalouksien vaaralliset jätteet on annettava kuljetettavaksi ilmatiiviisti suljetussa pakkauksessa, joka soveltuu kyseiselle aineelle, ja

a)

luokkaan 6.2 kuuluvien esineiden osalta: pakkauksen on oltava sellainen, ettei se voi aiheuttaa vammoja kuljetettavaksi tuotaessa;

b)

teollista alkuperää olevien kotitalouksien vaarallisten jätteiden osalta: laatikko, jonka tilavuus on enintään 60 litraa ja jossa jäteaineet on eroteltu vaaraluokan mukaan (kiloa laatikkoa kohden).

2.

Pakkauksen on oltava ulkopuolelta puhdas kotitalouksien vaarallisista jätteistä.

3.

Pakkauksessa on ilmoitettava aineen nimi.

4.

Kuhunkin keräykseen hyväksytään ainoastaan yksi 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu laatikko.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Tämä artikla seuraa 3 artiklasta, jonka mukaan ADR-määräysten tiettyjä osia ei sovelleta. Tässä järjestelmässä ei tarvita ADR-määräysten 6.1 kohdan mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. Tämä johtuu kuljetettavien vaarallisten aineiden pienistä määristä. Sen sijaan 6 artiklassa vahvistetaan joukko sääntöjä muun muassa siitä, että vaaralliset aineet on toimitettava tiiviisti suljetuissa astioissa vuotojen estämiseksi.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–5

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Ajoneuvossa on oltava kuormatila, joka on erotettu kuljettajan tilasta paksulla yhtenäisellä seinällä, tai vaihtoehtoisesti kuormatila, joka ei ole erottamaton osa ajoneuvoa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Tässä järjestelmässä ei tarvita ADR-määräysten 6.1 kohdan mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. Tämä johtuu kuljetettavan vaarallisen aineen pienistä määristä. Tästä syystä tässä artiklassa säädetään lisävaatimuksista, joiden tarkoituksena on estää myrkyllisten kaasujen vuotaminen kuljettajan tilaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–6

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Suljetun ajoneuvon kuormatilan päällä on oltava jatkuvatoiminen tuuletin, jonka alapuolella on tuuletusaukot.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Tässä järjestelmässä ei tarvita ADR-määräysten 6.1 kohdan mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. Tämä johtuu kuljetettavan vaarallisen aineen pienistä määristä. Tästä syystä tässä artiklassa säädetään lisävaatimuksista, joiden tarkoituksena on estää myrkyllisten kaasujen kertyminen kuormatilaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–7

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

1.

Ajoneuvo on varustettava yksiköillä, jotka on kuljetuksen aikana

a)

suojattu vahingossa tapahtuvalta siirtymiseltä; ja

b)

suljettu kannella ja suojattu vahingossa tapahtuvalta avautumiselta.

2.

1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta keräystä varten suoritettavissa siirtymäkuljetuksissa tai silloin, kun ajoneuvo on pysäköitynä keräysreitillään.

3.

Ajoneuvoon on varattava riittävän suuri järjestelyalue, jotta kotitalouksien vaaralliset jätteet voidaan lajitella ja pakata eri yksiköihin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Tässä järjestelmässä ei tarvita ADR-määräysten 6.1 kohdan mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. Tämä johtuu kuljetettavan vaarallisen aineen pienistä määristä. Tässä artiklassa pyritään takaaman pakkausten varastointiyksiköiden avulla kunkin vaarallisten aineiden luokan asianmukainen varastointimenetelmä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–8

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

1.

Kotitalouksien vaarallisia jätteitä kuljetetaan ainoastaan keräysastioissa.

2.

Kunkin luokan aineille ja esineille on oltava erillinen astia.

3.

Luokan 8 aineille ja esineille on oltava erilliset astiat hapoille, emäksille ja akuille.

4.

Suihkepullot voidaan pakata suljettaviin pahvilaatikoihin sillä edellytyksellä, että näitä laatikoita kuljetetaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.

Jos on kerätty luokan 2 sammuttimia, ne voidaan pakata samaan astiaan sellaisten suihkepullojen kanssa, joita ei ole pakattu pahvilaatikoihin.

6.

Poiketen siitä, mitä 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, akkujen kuljetusastiassa ei tarvitse olla kantta, jos akut on asetettu astiaan siten, että akkujen kaikki aukot on suljettu ja ne on suunnattu ylöspäin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Tämä artikla seuraa 3 artiklasta, jonka mukaan ADR-määräysten tiettyjä osia ei sovelleta. Tässä järjestelmässä ei tarvita ADR-määräysten 6.1 kohdan mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. 14 artiklassa vahvistetaan vaatimukset kotitalouksien vaarallisten jätteiden tilapäisessä säilytyksessä käytettäville astioille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–9

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

1.

Keräysastiat tai suihkepullojen kuljetukseen tarkoitetut laatikot on merkittävä selvästi seuraavasti:

a)

pahvilaatikoihin kerätyt luokan 2 suihkepullot: sana ”SPUITBUSSEN” (suihkepulloja);

b)

luokan 2 sammuttimet ja suihkepullot: lipuke nro 2.2;

c)

luokan 3 sammuttimet ja suihkepullot: lipuke nro 3;

d)

luokan 4.1 maalijäte: lipuke nro 4.1;

e)

luokan 6.1 myrkylliset aineet: lipuke nro 6.1;

f)

luokan 6.2 esineet: lipuke nro 6.2;

g)

luokan 8 syövyttävät aineet ja esineet: lipuke nro 8; ja lisäksi:

h)

emäksiset aineet: sana ”BASEN” (emäkset);

i)

happamat aineet: sana ”ZUREN” (hapot);

j)

akut: sana ”ACCU’S” (akut).

2.

Samojen lipukkeiden ja merkintöjen on oltava selvästi näkyvillä ajoneuvossa olevissa suljettavissa tiloissa, joihin keräysastiat asetetaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Tämä artikla seuraa 3 artiklasta, jonka mukaan ADR-määräysten tiettyjä osia ei sovelleta. Tässä järjestelmässä ei tarvita ADR-määräysten 6.1 kohdan mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. 15 artiklassa vahvistetaan vaatimukset kotitalouksien vaarallisten jätteiden tilapäisessä säilytyksessä käytettävien astioiden tunnistamista varten.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–10

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Ravinto- ja nautintoaineiden sekä eläinrehun käsittelyssä huomioon otettavat varotoimenpiteet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

1.

Elintarvikkeiden ja rehujen kuljettaminen yhtä aikaa kotitalouksien vaarallisten jätteiden kanssa on kielletty.

2.

Ajoneuvon on oltava pysäköitynä keräyksen aikana.

3.

Ajoneuvossa on oltava keltainen vilkkuvalo sen liikkuessa tai ollessa pysäköitynä keräystä varten.

4.

Kun keräystä suoritetaan tätä tarkoitusta varten määrätyssä paikassa, moottorin on oltava sammutettuna ja vilkkuvalo voidaan 3 kohdasta poiketen kääntää pois päältä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: ADR-määräysten 7.5.4 kohdassa esitettyä kieltoa on tässä laajennettu, koska kuljetettavia aineita on niin monenlaisia, että kuormassa on lähes aina luokan 6.1 aineita.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–11

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.9.

Direktiivin liitteen sisältö: Tupakointikielto.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ajoneuvon sivuilla ja takaosassa on oltava selvästi näkyvät tupakointikieltokyltit.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Koska tässä järjestelmässä vaarallisia aineita tuovat kuljetettavaksi yksityiset kansalaiset, 9 artiklan 4 kohdassa määrätään, että tupakointikieltokylttien on oltava selvästi näkyvillä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–NL–12

Asia: Vuonna 2002 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Muut varusteet.

Vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava:

a)

kutakin ajoneuvoa kohti vähintään yksi pyöräkiila, jonka koko on riittävä ajoneuvon massaan ja renkaiden halkaisijaan nähden;

b)

tarvittavat varusteet, joilla voidaan ryhtyä 5.4.3 kohdan mukaisten kirjallisten turvallisuusohjeiden yleisiin toimenpiteisiin, erityisesti:

i)

kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä (esim. heijastavat kartiot tai kolmiot taikka ajoneuvon sähköjärjestelmästä riippumattomat vilkkuvat keltaista tai oranssia valoa antavat merkkilamput);

ii)

sopiva varoitusliivi tai varoitusvaate (esim. kuten standardissa EN 471 on kuvattu) jokaiselle ajoneuvon miehistöön kuuluvalle;

iii)

yksi taskulamppu (ks. myös 8.3.4) jokaiselle ajoneuvon miehistöön kuuluvalle;

iv)

lisämääräyksen S7 (ks. 8.5) mukainen hengityksen suojalaite, jos tämä lisämääräys on merkitty 3.2 kohdan taulukon A sarakkeessa (19);

c)

tarvittavat varusteet, joilla voidaan ryhtyä 5.4.3 kohdanmukaisten kirjallisten turvallisuusohjeiden lisä- ja erityistoimenpiteisiin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ajoneuvossa on oltava kunkin miehistön jäsenen ulottuvilla turvapakkaus, joka sisältää:

a)

tiiviit suojalasit;

b)

hengityssuojaimen;

c)

haponkestävät haalarit tai esiliinan;

d)

synteettiset kumikäsineet;

e)

haponkestävät saappaat tai turvakengät; ja

f)

tislattua vettä sisältävän silmähuuhtelupullon.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Huomautuksia: Koska kuljetettavat vaaralliset aineet voivat olla hyvin monenlaisia, pakollisista turvavarusteista on annettu lisävaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin ADR-määräysten 8.1.5 kohdassa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

SE Ruotsi

RO–bi–SE–1

Asia: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 2, 5.2 ja 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja varoituslipukkeet sekä pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säädöksessä on yksinkertaistetut luokitusperusteet, lievemmät pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset sekä lipukkeita ja merkintöjä koskevat muutetut vaatimukset.

Sen sijaan, että vaaralliset jätteet luokiteltaisiin ADR-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin. Kuhunkin jäteryhmään sisältyy aineita, jotka ADR-määräysten mukaisesti voidaan pakata yhteen (yhteenkuormaus).

Kuhunkin kolliin on YK-numeron sijaan merkittävä asianmukainen jäteryhmän koodi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä säännöksiä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisten jätteiden kuljettamiseen julkisista kierrätyskeskuksista ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–2

Asia: Lähettäjän nimi ja osoite rahtikirjassa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset tiedot, joiden edellytetään olevan rahtikirjassa.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallisen lainsäädännön mukaan lähettäjän nimeä ja osoitetta ei tarvita, jos tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia palautetaan osana jakelujärjestelmää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset, jotka palautetaan, sisältävät useimmiten vielä pieniä määriä vaarallisia aineita.

Tätä poikkeusta käytetään pääasiassa teollisuudessa, kun tyhjiä puhdistamattomia kaasuastioita palautetaan täysiä astioita vastaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–3

Asia: Vaarallisten aineiden kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä. Poikkeus koskee kollien varoituslipukkeita ja merkintöjä, rahtikirjoja, kuljettajan todistusta sekä 9 kohdan mukaista hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: On olemassa lukuisia tilanteita, joissa vaarallisia aineita siirretään yleisen tien eri puolilla sijaitsevien tuotantotilojen välillä. Tällaiset kuljetukset eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yksityisteillä, ja niihin pitäisi sen vuoksi soveltaa asianmukaisia vaatimuksia. Vertaa myös direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–4

Asia: Viranomaisten takavarikoimien vaarallisten aineiden kuljetukset.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset määräyksistä voidaan sallia, jos niiden syynä on työntekijöiden suojelu, purkamiseen liittyvät vaarat, aineiden käyttäminen todisteina jne.

Poikkeukset määräyksistä sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa saavutetaan tyydyttävä turvallisuustaso.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä poikkeuksia voivat soveltaa ainoastaan viranomaiset, jotka ovat takavarikoineet vaarallisia aineita.

Poikkeus on tarkoitettu paikallisiin kuljetuksiin, esimerkiksi poliisin takavarikoimien räjähteiden tai varastetun omaisuuden kuljettamiseen. Tämäntyyppiset tavarat ovat ongelmallisia, koska niiden luokituksesta ei voi koskaan olla varma. Lisäksi tavaroita ei useinkaan ole pakattu ADR-määräysten mukaisesti eikä niissä ole määräysten mukaisia merkintöjä tai varoituslipukkeita. Poliisi tekee vuosittain useita satoja tällaisia kuljetuksia. Salakuljetettu alkoholi on puolestaan kuljetettava takavarikointipaikalta tullivarastoon ja sieltä edelleen hävitettäväksi; nämä paikat voivat sijaita varsin kaukana toisistaan. Sallitut poikkeukset ovat seuraavat: a) jokaista pakkausta ei tarvitse merkitä ja b) hyväksyttyjä pakkauksia ei tarvitse käyttää. Jokainen tällaisia pakkauksia sisältävä lava on kuitenkin merkittävä asianmukaisesti. Kaikkia muita vaatimuksia on noudatettava. Kunakin vuonna tehdään noin 20 tällaista kuljetusta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–5

Asia: Vaarallisten aineiden kuljettaminen satamissa ja niiden läheisyydessä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikössä mukana pidettävät asiakirjat; jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava määrätyt varusteet; ajoneuvojen hyväksyntä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Asiakirjoja (kuljettajan todistusta lukuun ottamatta) ei tarvitse kuljettaa kuljetusyksikön mukana.

Kuljetusyksikössä ei tarvitse olla 8.1.5 kohdassa määrättyjä varusteita.

Traktoreille ei tarvita hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Vertaa direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–6

Asia: Tarkastajien ADR-koulutustodistus.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava koulutukseen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ajoneuvojen vuosikatsastuksia suorittavien tarkastajien ei tarvitse osallistua 8.2 luvussa mainituille kursseille eikä heillä tarvitse olla ADR-koulutustodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Joissain tapauksissa katsastuksessa testattavissa ajoneuvoissa saattaa olla kuormana vaarallisia aineita, esimerkiksi tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä.

1.3 ja 8.2.3 kohdan vaatimuksia sovelletaan kuitenkin edelleen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–7

Asia: Säiliöajoneuvoissa kuljetettavien YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden paikallinen jakelu.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Tyhjät puhdistamattomat säiliöt ja säiliökontit on merkittävä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti. Jos vastaanottajia on useita, näiden nimet ja osoitteet voidaan merkitä muihin asiakirjoihin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä tai säiliökontteja ei tarvitse merkitä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti, jos aineen määräksi on lastaussuunnitelmassa merkitty nolla. Vastaanottajien nimiä ja osoitteita ei tarvitse merkitä ajoneuvon mukana seuraaviin asiakirjoihin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–9

Asia: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvät paikalliset kuljetukset.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4, 6.8 ja 9.1.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja; säiliöiden rakenne; hyväksymistodistus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvissä paikallisissa kuljetuksissa ei tarvitse noudattaa tiettyjä määräyksiä:

a)

vaarallisia aineita koskevaa vakuutusta ei tarvita;

b)

kuljetuksissa voidaan edelleen käyttää vanhempia säiliöitä tai säiliökontteja, joita ei ole rakennettu 6.8 luvun vaatimusten vaan vanhemman kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja jotka on asennettu henkilövaunuihin;

c)

paikallisiin kuljetuksiin tietyömaan läheisyydessä voidaan edelleen käyttää vanhoja säiliöajoneuvoja, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla ja jotka on tarkoitettu YK-numeroihin 1268, 1999, 3256 ja 3257 kuuluvien aineiden kuljettamiseen, mutta jotka eivät täytä 6.7 tai 6.8 luvun vaatimuksia;

d)

henkilövaunuilla sekä säiliöajoneuvoilla, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla, ei tarvitse olla hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Henkilövaunu on eräänlainen asuntovaunu, jossa on tilat työntekijöille ja johon on asennettu hyväksymätön säiliö tai säiliökontti metsätraktoreiden käyttämää dieselpolttoainetta varten.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–10

Asia: Räjähteiden kuljetus säiliöissä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Räjähteitä voidaan pakata ainoastaan 4.1.4 kohdan vaatimusten mukaisiin pakkauksiin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Toimivaltainen kansallinen viranomainen hyväksyy ajoneuvot, jotka on tarkoitettu räjähteiden kuljettamiseen säiliöissä. Kuljetus säiliöissä on sallittu ainoastaan määräyksessä luetelluille räjähteille tai toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla.

Säiliöissä olevilla räjähteillä kuormattu ajoneuvo on merkittävä ja varustettava varoituslipukkeilla 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 ja 5.3.1.4 kohdan mukaisesti. Vain yksi ajoneuvo kuljetusyksikössä saa sisältää vaarallisia aineita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg, ja Ruotsin asetus SÄIFS 1993:4.

Huomautuksia: Poikkeusta sovelletaan ainoastaan kotimaanliikenteessä, ja kuljetukset ovat useimmiten paikallisia. Kyseiset määräykset olivat voimassa ennen Ruotsin liittymistä Euroopan unioniin.

Vain kaksi yritystä suorittaa räjähteiden kuljetuksia säiliöajoneuvoilla. Lähitulevaisuudessa siirryttäneen emulsioräjähdysaineiden käyttöön.

Vanha poikkeus nro 84.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–11

Asia: Kuljettajan todistus.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon miehistön koulutusta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljettajien koulutusta ei tarvita 8.2.1.1 kohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Paikalliset kuljetukset.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–12

Asia: Ilotulitusvälineiden (UN 0335) kuljettaminen.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liite B, 7.2.4 kohta, V2 (1).

Direktiivin liitteen sisältö: EX/II- ja EX/III-ajoneuvojen käyttöä koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kohdassa 7.2.4 olevan erityismääräyksen V2 kohtaa 1 sovelletaan ilotulitusvälineiden (UN 0335) kuljettamiseen ainoastaan, jos ilotulitusvälineiden sisältämän räjähdysaineen nettomäärä on yli 3 000 kg (4 000 kg perävaunun kanssa), sillä edellytyksellä, että ilotulitusvälineet on luokiteltu YK-numeroon UN 0335 vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten 14. uudistetun laitoksen kohdassa 2.1.3.5.5 olevassa ilotulitusvälineiden perusluokitustaulukossa.

Luokitus edellyttää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Luokitustodistus on kuljetettava kuljetusyksikön mukana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Ilotulitusvälineitä kuljetetaan vain kahtena lyhyenä aikana vuodesta: vuodenvaihteessa ja huhti-toukokuun vaihteessa. Kuljetus tavarantoimittajilta terminaaleihin voidaan suorittaa nykyisillä EX-hyväksytyillä ajoneuvoilla ilman suurempia ongelmia. EX-hyväksyttyjen ajoneuvojen puute haittaa kuitenkin ilotulitusvälineiden jakelua terminaaleista jälleenmyyjille ja ylijäämän toimittamista takaisin terminaaleihin. Liikenteenharjoittajat eivät halua investoida hyväksyttyihin ajoneuvoihin, koska ne eivät voi kattaa kustannuksiaan. Tämä vaarantaa koko ilotulitusvälineiden toimittajien olemassaolon, koska ne eivät voi saada tuotteitaan markkinoille.

Tätä poikkeusta sovellettaessa ilotulitusvälineiden on oltava luokiteltuja YK:n suosituksissa annetun perusluettelon mukaisesti, jotta käytetty luokitus olisi mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

ADR 2005 -määräysten 3.3.1 kohdassa olevaan erityismääräykseen 651 sisältyy samantyyppinen poikkeus YK-numeroon UN 0336 luokitelluille ilotulitusvälineille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RO–bi–UK–1

Asia: Yleisten teiden ylitys vaarallisia aineita kuljettavilla ajoneuvoilla (N8).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä ei sovelleta kuljetuksiin, jotka tehdään tien jakamalla yksityisalueella. Luokan 7 osalta tätä poikkeusta ei sovelleta mihinkään radioaktiivisten aineiden maantiekuljetuksista vuonna 2002 annettuun sääntöön (Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Huomautuksia: Tällainen tilanne syntyy helposti, kun tavaroita siirretään tien molemmilla puolilla sijaitsevalla yksityisalueella. Tällaiset siirrot eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä käsitteen tavanomaisessa merkityksessä, eikä niihin pitäisi soveltaa mitään vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–UK–2

Asia: Poikkeus kieltoon, jonka mukaan kuljettaja tai kuljettajan apulainen ei saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia, paikallisessa jakeluketjussa, joka ulottuu paikallisesta jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai loppukäyttäjälle ja vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle (ei koske luokan 7 aineita) (N11).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljettaja tai kuljettajan apulainen eivät saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkausten avaamista koskevaa kieltoa lievennetään seuraavalla varauksella: ”Paitsi jos liikenteenharjoittaja on antanut siihen luvan.”

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.12 (3).

Huomautuksia: Jos liitteessä asetetun kiellon sanamuoto ymmärretään kirjaimellisesti, se voi aiheuttaa vakavia ongelmia vähittäiskaupan jakelukuljetuksille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–UK–3

Asia: Vaihtoehtoiset kuljetusmääräykset, jotka koskevat pakkausryhmässä III YK-numeroon 3065 kuuluvaa ainetta sisältäviä puutynnyreitä.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.4, 4.1, 5.2 ja 5.3 kohta.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkaus- ja merkintävaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 mutta enintään 70 tilavuusprosenttia (pakkausryhmä III), voidaan kuljettaa muissa kuin UN-hyväksytyissä puutynnyreissä ilman varoitusmerkintöjä, kun sovelletaan tiukempia kuormausta ja ajoneuvoja koskevia vaatimuksia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Huomautuksia: Kyseessä on arvokas, valmisteveron alainen tuote, joka on kuljetettava tislaamosta tullivarastoon sinetöidyissä ajoneuvoissa, joissa on viranomaisten turvasinetit. Pakkaus- ja merkintäsääntöjen lieventäminen otetaan huomioon täydentävissä turvallisuusvaatimuksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.


LIITE II

RAUTATIEKULJETUKSET

II.1   RID-ohjesääntö

Liite COTIF-yleissopimuksen liitteenä C olevaan RID-ohjesääntöön, sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

II.2   Siirtymäkauden lisäsäännökset

1.

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa direktiivin 96/49/EY 4 artiklan nojalla hyväksytyt poikkeukset 31 päivään joulukuuta 2010 tai siihen asti, kun liitteessä II oleva II.1 jakso on muutettu mainitussa artiklassa tarkoitettujen, vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten mukaiseksi, jos tämä tapahtuu aikaisemmin.

2.

Jäsenvaltiot voivat sallia alueellaan ennen 1 päivää heinäkuuta 2005 valmistettujen, raideleveydeltään 1 520/1 524 mm:n vaunujen ja säiliövaunujen käytön, vaikka ne eivät ole tämän direktiivin mukaisia, jos ne on valmistettu kansainvälisen rautateiden rahtikuljetuksia koskevan sopimuksen liitteen II tai 30 päivänä kesäkuuta 2005 voimassa olleiden kyseisen jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti, sillä edellytyksellä, että kyseiset vaunut täyttävät vaaditun turvallisuustason.

3.

Jäsenvaltiot voivat sallia alueellaan ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettujen säiliöiden ja vaunujen käytön, vaikka ne eivät ole tämän direktiivin mukaisia, jos ne on valmistettu 31 päivänä joulukuuta 1996 voimassa olleiden kansallisten vaatimusten mukaisesti, sillä edellytyksellä, että kyseiset säiliöt ja vaunut täyttävät vaaditun turvallisuustason.

Tammikuun 1 päivänä 1997 tai sen jälkeen valmistettuja säiliöitä ja vaunuja, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, mutta jotka on valmistettu niiden valmistuspäivänä voimassa olleiden direktiivin 96/49/EY vaatimusten mukaisesti, voidaan kuitenkin käyttää kansallisissa kuljetuksissa.

4.

Jäsenvaltiot, joissa ympäristön lämpötila on säännöllisesti alle –20 °C, saavat asettaa tiukemmat standardit sellaisten materiaalien käyttölämpötilalle, joita käytetään muovipakkauksissa, säiliöissä ja niiden varusteissa ja jotka on tarkoitettu jäsenvaltion alueella suoritettaviin vaarallisten aineiden kansallisiin rautatiekuljetuksiin, siihen asti kun kullakin ilmastovyöhykkeellä sovellettavia viitelämpötiloja koskevat säännökset lisätään tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon.

5.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää muut kuin tässä direktiivissä vahvistetut kansalliset säännöksensä, jotka koskevat nesteytettyjen kaasujen tai niiden seosten kuljetuksen viitelämpötilaa, kunnes säännökset asianmukaisista viitelämpötiloista määrätyille ilmastoalueille on sisällytetty eurooppalaisiin standardeihin ja viittaukset näihin standardeihin on liitetty tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon.

6.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää alueellaan rekisteröidyillä vaunuilla suoritettavien kuljetusten osalta 31 päivänä joulukuuta 1996 voimassa olleet kansalliset säännöksensä, jotka koskevat hätäkoodin tai vaarakortin käyttöä tai sijoittamista tämän direktiivin liitteessä II olevassa II.1 jaksossa vahvistetun vaarantunnusnumeron asemesta.

7.

Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat soveltaa Kanaalitunnelin kautta tapahtuviin kuljetuksiin tiukempia säännöksiä kuin tässä direktiivissä säädetään.

8.

Jäsenvaltio voi alueensa osalta pitää voimassa ja antaa säännöksiä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista, joiden lähtö- tai määräpaikkana on rautateiden yhteistyöelimen OSJD:n sopimuspuoli. Näiden jäsenvaltioiden on asianmukaisilla toimenpiteillä ja velvoitteilla taattava vastaavan turvallisuustason ylläpito kuin liitteessä II olevassa II.1 jaksossa määrätään.

Komissiolle on ilmoitettava tällaisista säännöksistä, ja komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

Komissio arvioi kymmenen vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta tässä kohdassa mainittujen säännösten vaikutuksia. Komissio toimittaa kertomuksen ohessa tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia.

9.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää 31 päivänä joulukuuta 1996 voimassa olleet dioksiinia ja furaaneja sisältävien aineiden kuljetuksia koskevat kansalliset rajoitukset.

II.3   Kansalliset lisäsäännökset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten tämän direktiivin 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = rautatie

a/bi/bii = 6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS = jäsenvaltion lyhenne

nn = järjestysnumero

Poikkeukset tämän direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla.

DE Saksa

RA–a–DE–2

Asia: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30 g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

FR Ranska

RA–a–FR–1

Asia: Kirjattujen matkatavaroiden kuljettaminen matkustajajunissa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.7.

Direktiivin liitteen sisältö: RID-määräysten alaiset aineet ja esineet, joiden kuljettaminen matkatavarana on kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: RID-määräysten alaisia aineita ja esineitä, joita voidaan kuljettaa kiitotavarana, voidaan kuljettaa matkatavaroina matkustajajunissa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, 18 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–FR–2

Asia: Matkustajien junissa kuljettamat kollit, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.7.

Direktiivin liitteen sisältö: RID-määräysten alaiset aineet ja esineet, joiden kuljettaminen käsimatkatavarana on kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Matkustajien henkilökohtaiseen tai ammattikäyttöön tarkoitettuja vaarallisia aineita sisältävien kollien kuljettaminen käsimatkatavarana sallitaan tietyin edellytyksin: ainoastaan kollien pakkauksia, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia 4.1, 5.2 ja 3.4 kohdan määräyksiä sovelletaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, 19 artikla.

Huomautuksia: Hengitysongelmista kärsivät potilaat voivat kuljettaa kannettavia kaasuastioita, joissa on yhteen matkaan riittävä määrä kaasua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–FR–3

Asia: Kuljetukset rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjassa ilmoitettavat tiedot vaarallisista aineista.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuormaa ei tarvitse ilmoittaa, jos rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin kuljetetaan määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, 20.2 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–FR–4

Asia: Tiettyjen postivaunujen vapauttaminen varoituslipukkeita koskevasta vaatimuksesta.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Velvollisuus kiinnittää varoituslipukkeet vaunujen sivuille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeet on kiinnitettävä ainoastaan sellaisiin postivaunuihin, joissa kuljetetaan yli 3 tonnia samaan luokkaan kuuluvaa ainetta (lukuun ottamatta luokkia 1, 6.2 ja 7).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, 21.1 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–FR–5

Asia: Pienkontteja kuljettavien vaunujen vapauttaminen varoituslipukkeita koskevasta vaatimuksesta.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Velvollisuus kiinnittää varoituslipukkeet vaunujen sivuille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Jos pienkontteihin kiinnitetyt varoituslipukkeet ovat selvästi näkyvillä, vaunuun ei tarvitse kiinnittää varoituslipukkeita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, 21.2 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–FR–6

Asia: Kolleilla kuormattuja maantieajoneuvoja kuljettavien vaunujen vapauttaminen varoituslipukkeita koskevasta vaatimuksesta.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1

Direktiivin liitteen sisältö: Velvollisuus kiinnittää varoituslipukkeet vaunujen sivuille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Jos maantieajoneuvoissa on niissä kuljetettavien kollien varoituslipukkeet, vaunuun ei tarvitse kiinnittää varoituslipukkeita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, 21.3 artikla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

SE Ruotsi

RA–a–SE–1

Asia: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisia aineita kuljettavat vaunut on merkittävä varoituslipukkeilla.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: RID-määräyksissä kiitotavaroille on asetettu määrällisiä rajoituksia. Kysymys on siis pienistä määristä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RA–a–UK–1

Asia: Vähäistä vaaraa aiheuttavien radioaktiivisten esineiden, kuten kellojen, rannekellojen, savunilmaisimien ja kompassineulojen, kuljettaminen.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: Useimmat RID-määräysten vaatimukset.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokkaan 7 kuuluvien aineiden kuljettamista koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tiettyjen kaupallisten tuotteiden, jotka sisältävät vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, täydellinen vapauttaminen kansallisten säädösten vaatimuksista.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Huomautuksia: Tämä poikkeus on lyhytaikainen toimenpide, jota ei enää tarvita sen jälkeen kun IAEA:n määräysten vastaavat muutokset sisällytetään RID-määräyksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–UK–2

Asia: Lievennetään rajoituksia, jotka koskevat räjähteiden kuljettamista yhteenkuormattuina ja yhdessä muiden vaarallisten aineiden kanssa rautatievaunuissa, ajoneuvoissa ja säiliöissä (N4/5/6).

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5.2.1 ja 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Tietyntyyppisten yhteenkuormausten rajoittaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallinen lainsäädäntö on räjähteiden yhteenkuormauksen osalta vähemmän rajoittava sillä edellytyksellä, että tällainen kuljetus voidaan toteuttaa ilman riskejä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Huomautuksia: Yhdistynyt kuningaskunta haluaa sallia joitain muunnelmia säännöistä, jotka koskevat räjähteiden yhteenkuormausta toisten räjähteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa. Kaikkiin muunnelmiin liittyy yhtä tai useampaa kuorman osatekijää koskevia määrällisiä rajoituksia, ja nämä muunnelmat sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että on toteutettu kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat käytännön toimenpiteet, joilla estetään räjähteiden joutuminen kosketuksiin tällaisten aineiden kanssa tai se, että ne jollain muulla tavalla vaarantavat nämä aineet tai että nämä aineet vaarantavat räjähteet.

Esimerkkejä muunnelmista, jotka Yhdistynyt kuningaskunta saattaa haluta sallia:

1.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 tai 0361, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa sellaisten vaarallisten aineiden kanssa, joille on annettu YK-numero 1942. YK-numeroon 1942 kuuluvan kuljetettavan aineen määrää rajoitetaan siten, että sen katsotaan olevan räjähde, jonka luokitustunnus on 1.1D.

2.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 tai 0453, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokan 2 vaarallisia aineita (lukuun ottamatta helposti syttyviä kaasuja, tartuntavaarallisia aineita ja myrkyllisiä aineita) tai kuljetusluokan 3 vaarallisia aineita tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos kuljetusluokkaan 2 kuuluvien vaarallisten aineiden kokonaismassa on enintään 500 kg tai kokonaistilavuus enintään 500 l ja mainittujen räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 500 kg.

3.

Räjähteitä, joiden luokitustunnus on 1.4G, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokkaan 2 kuuluvia helposti syttyviä nesteitä ja helposti syttyviä kaasuja tai kuljetusluokkaan 3 kuuluvia huonosti syttyviä, ei-myrkyllisiä kaasuja tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos vaarallisten aineiden yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 200 kg tai kokonaistilavuus enintään 200 l ja räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 20 kg.

4.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0106, 0107 tai 0257, voidaan kuljettaa yhdessä sellaisten yhteensopivuusryhmään D, E tai F kuuluvien räjähdysainetta sisältävien esineiden kanssa, joiden osia ne ovat. YK-numeroon 0106, 0107 tai 0257 kuuluvien räjähteiden kokonaismäärä saa olla enintään 20 kg.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–UK–3

Asia: Sallitaan erilainen ”enimmäismäärä kuljetusyksikössä” luokan 1 tavaroille 1.1.3.1 kohdassa olevan taulukon kuljetuskategorioissa 1 ja 2.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 1.1.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät poikkeukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset enimmäismäärät, eli ”50” kuljetuskategoriassa 1 ja ”500” kuljetuskategoriassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetuskategorialle 1 kerrointa ”20” ja kuljetuskategorialle 2 kerrointa ”2”.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–UK–4

Asia: Poikkeuksen RA–a–FR–6 hyväksyminen.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.3.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Varoituslipukkeita koskevien vaatimusten lieventäminen, kun junissa kuljetetaan maantieajoneuvoja.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeita koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos ajoneuvon varoituslipukkeet ovat selvästi näkyvillä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Huomautuksia: Tämä on aina ollut kansallinen säännös Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

Poikkeukset tämän direktiivin 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla.

DE Saksa

RA–bi–DE–1

Asia: Luokkaan 9 kuuluvien PCB-kontaminoitujen aineiden kuljettaminen irtotavarana.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetus irtotavarana.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljettaminen irtotavarana sallitaan vaihtokoreissa tai säiliöissä, jotka on tiivistetty nestettä tai pölyä läpäisemättömiksi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Huomautuksia: Poikkeuksen 11 voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2004; vuodesta 2005 alkaen ADR- ja RID-määräykset ovat samat.

Ks. myös monenvälinen sopimus M137.

Luettelo nro 4*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–bi–DE–2

Asia: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9; vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksissa (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

SE Ruotsi

RA–bi–SE–1

Asia: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 2, 5.2 ja 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja varoituslipukkeet sekä pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säädöksessä on yksinkertaistetut luokitusperusteet, lievemmät pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset sekä lipukkeita ja merkintöjä koskevat muutetut vaatimukset. Sen sijaan, että vaaralliset jätteet luokiteltaisiin RID-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin. Kuhunkin jäteryhmään sisältyy aineita, jotka RID-määräysten mukaisesti voidaan pakata yhteen (yhteenkuormaus). Kuhunkin kolliin on YK-numeron sijaan merkittävä asianmukainen jäteryhmän koodi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä säännöksiä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisten jätteiden kuljettamiseen julkisista kierrätyskeskuksista ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.


LIITE III

SISÄVESIKULJETUKSET

III.1   ADN

ADN-sopimuksen liitteenä olevat määräykset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009, sekä ADN-sopimuksen 3 artiklan f) ja h) alakohta ja 8 artiklan 1 ja 3 kohta siten, että ilmaisun ”sopimuspuoli” ymmärretään tarkoittavan ilmaisua ”jäsenvaltio”.

III.2   Siirtymäkauden lisäsäännökset

1.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää 30 päivänä kesäkuuta 2009 voimassa olleet dioksiineja ja furaaneja sisältävien aineiden kuljetuksia koskevat rajoitukset.

2.

Liitteessä III olevan III.1 jakson (8.1) mukaiset todistukset, jotka on myönnetty ennen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden alkua tai sen aikana, ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2016 saakka, jollei itse todistuksessa osoiteta sen voimassaoloajan olevan tätä lyhyempi.

III.3   Kansalliset poikkeukset


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/60


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/761/YUTP,

hyväksytty 29 päivänä syyskuuta 2008,

entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä lokakuuta 2004 yhteisen kannan 2004/694/YUTP (1) kaikkien niille henkilöille kuuluvien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämiseksi, jotka entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on julkisesti asettanut syytteeseen sotarikoksista, mutta joita se ei ole saanut vangituksi.

(2)

Yhteistä kantaa 2004/694/YUTP sovelletaan 10 päivään lokakuuta 2008.

(3)

Neuvosto katsoo, että on välttämätöntä jatkaa yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaoloa vielä 12 kuukaudella.

(4)

Yhteisön täytäntöönpanotoimista on säädetty tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi 11 päivänä lokakuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1763/2004 (2),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaoloa jatketaan 10 päivään lokakuuta 2009.

2 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 52.

(2)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14.


30.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.