ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 220

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
15. elokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 812/2008, annettu 11 päivänä elokuuta 2008, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta muun muassa Venäjältä peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 954/2006 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 813/2008, annettu 11 päivänä elokuuta 2008, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 814/2008, annettu 14 päivänä elokuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 815/2008, annettu 14 päivänä elokuuta 2008, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kap Verden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien kalastustuotteiden osalta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 816/2008, annettu 14 päivänä elokuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 817/2008, annettu 14 päivänä elokuuta 2008, vilja-alalla 16 päivästä elokuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

16

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/670/YOS

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, varainhoitoasetuksesta, joka koskee talousarviomenettelyä neuvoston varapääsihteerin hallinnoimien, hänen tiettyjen jäsenvaltioiden puolesta tekemiensä Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin (Sisnet) perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten osalta, tehdyn neuvoston päätöksen 2000/265/EY muuttamisesta

19

 

 

Komissio

 

 

2008/671/EY

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä elokuuta 2008, radiotaajuuksien 5875–5905 MHz yhdenmukaistetusta käytöstä älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksissa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4145)  ( 1 )

24

 

 

2008/672/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä elokuuta 2008, Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VI lisäyksen muuttamisesta tiettyjen Bulgariassa sijaitsevien maidonjalostamoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4269)  ( 1 )

27

 

 

2008/673/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yhteisössä tehdyn päätöksen 2005/928/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4311)  ( 1 )

29

 

 

2008/674/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Unkarin alueilla tehdyn päätöksen 2007/683/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4321)

30

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 479/2008, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta (EUVL L 148, 6.6.2008)

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 812/2008,

annettu 11 päivänä elokuuta 2008,

lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta muun muassa Venäjältä peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 954/2006 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan ja 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta muun muassa Venäjältä peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa 27 päivänä kesäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 954/2006 (2),

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Asiasta tehdyn tutkimuksen, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, jälkeen neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 954/2006 käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Venäjältä peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa.

2.   Erityiset seurantatoimet

(2)

Asetuksen (EY) N:o 954/2006 tultua voimaan komissio teki ilmoituksen neuvoa-antavalle komitealle ja valvoi sen jälkeen tarkasti, miten menettelyn kohteena olevista maista peräisin oleva raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonti edistyy. Valvonnassa kävi ilmi, että venäläisen vientiä harjoittavan tuottajaryhmän, OAO TMK:n (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant, OAO Seversky Tube Works ja muut samaan ryhmään kuuluvat yhtiöt), jäljempänä ’TMK’, ’yhtiö’ tai ’ryhmä’, vienti yhteisöön kuuden kuukauden aikana toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen oli voimakkaasti vähentynyt. Se myös osoitti, että TMK:n tullin tasoa olisi tarkasteltava uudelleen. TMK:n valvontakyselylomakkeessa antamat kustannus- ja hintatiedot osoittivatkin, että yhtiön polkumyyntimarginaali on alhaisempi kuin nykyinen 35,8 prosenttia.

3.   Välivaiheen tarkastelun vireillepano

(3)

Komission aloitteesta pantiin vireille edellä mainitun asetuksen mukainen TMK:ta koskeva osittainen välivaiheen tarkastelu sen näytön perusteella, mitä komissio oli vastaanottanut kyseiseltä viejältä. Yhtiö väitti, että ne olosuhteet, jotka olivat johtaneet voimassa olleiden toimenpiteiden käyttöönottoon, olivat muuttuneet ja että kyseiset muutokset olivat luonteeltaan pysyviä. TMK ei ollut täysin mukana yhteistyössä alkuperäisessä tutkimuksessa, ja sen vuoksi sen polkumyyntimarginaali laskettiin saatavilla olleiden tietojen perusteella eli käyttäen perusteena toisen, tutkimuksessa kanssa yhteistyötä tehneen venäläisen tuottajaryhmän normaaliarvoa ja Eurostatin tietoja. TMK:n mukaan se epäonnistui yhteistyössä alkuperäisen tutkimuksen aikana pääasiassa merkittävien sisäisten muutostensa vuoksi. Kyseiset muutokset olivat alkaneet ryhmässä jo alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana. Näiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttivat yhtiön hallinnointijärjestelmään sekä kirjanpito- ja tilintarkastuskäytäntöihin, TMK ei voinut toimittaa asianmukaista näyttöä hinnoista ja kustannuksistaan alkuperäisen tutkimuksen aikana. Yhtiön mukaan alkuperäisen tutkimuksen jälkeen tehdyt organisaatiomuutokset ovat johtaneet siihen, että yhtiörakenteesta on tullut yksinkertaisempi, hallinnointijärjestelmä on kohentunut ja yhtiö on siirtynyt IFRS-kirjanpidon käyttöön, minkä vuoksi se olisi yhteistyökykyinen. Lisäksi se toimitti alustavan näytön siitä, että jos sen omien kotimarkkinahintojen tai kustannusten perusteella määritettyä normaaliarvoa vertailtaisiin yhteisöön suuntautuvan viennin hintoihin, polkumyyntimarginaali olisi huomattavasti alhaisempi kuin voimassa olevien toimenpiteiden taso. Se väitti, että polkumyynnin vaikutusten tasaaminen ei tästä syystä enää edellytä nykyisen tasoisten, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvien toimenpiteiden soveltamista.

(4)

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan komissio päätti, että osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemista varten oli olemassa riittävä näyttö, joten komissio pani perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti vireille ainoastaan polkumyyntiä koskevan tarkastelun vientiä harjoittavien tuottajien / TMK-ryhmän jäsenten osalta. Komissio julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä22 päivänä kesäkuuta 2007 menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen (3) ja aloitti tutkimuksen.

(5)

Komissio ilmoitti välivaiheen tarkastelun vireillepanosta virallisesti TMK:lle, siihen etuyhteydessä oleville yrityksille ja viejämaan edustajille. Asiaan liittyville osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää kuulemista.

(6)

Lisäksi komissio lähetti TMK:lle ja siihen etuyhteydessä oleville yrityksille kyselylomakkeet, jotka ne palauttivat asetetussa määräajassa. Komissio hankki ja tarkisti kaikki polkumyynnin määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja teki tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:

OAO Volzhsky Pipe Plant, Venäjä

OAO Taganrog Metallurgical Works, Venäjä

OAO Sinarsky Pipe Plant, Venäjä

OAO Seversky Tube Works, Venäjä

ZAO TMK Trade House, Venäjä

TMK Europe GmbH, Saksa

TMK Global AG, Sveitsi

TMK Italia s.r.l., Italia

4.   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(7)

Polkumyyntiä koskeva tutkimus kattoi 1 päivän huhtikuuta 2006 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välisen ajan, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

B.   TARKASTELUA KOSKEVA TUTKIMUS

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(8)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa eli Venäjältä peräisin olevat tietyt, tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 luokiteltavat raudasta tai teräksestä valmistetut poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoiset saumattomat putket, joiden ulkoläpimitta on enintään 406,4 mm ja joiden hiiliekvivalenttiarvo on IIW-instituutin (International Institute of Welding) kaavan ja kemiallisen analyysin (4) mukaan enintään 0,86 (5).

2.   Samankaltainen tuote

(9)

Venäjällä valmistettu ja maan kotimarkkinoilla myytävä tuote sekä yhteisöön vietävä tuote ovat fyysisiltä ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksiltaan samanlaisia, minkä vuoksi niitä on pidettävä perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

C.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

1.   Normaaliarvo

(10)

Myynti kotimarkkinoilla suoritetaan etuyhteydessä olevan yhtiön ZAO TMK Trade Housen kautta, joka jälleenmyy tarkasteltavana olevaa tuotetta riippumattomille asiakkaille Venäjällä.

(11)

Aluksi tutkittiin perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, olivatko ryhmän neljä yhteistyössä toimivaa vientiä harjoittavaa tuottajaa myyneet samankaltaista tuotetta edustavassa määrin riippumattomille asiakkaille eli oliko kyseisen myynnin kokonaismäärä vähintään 5 prosenttia vastaavasta vientimyynnistä yhteisöön. Samankaltaisen tuotteen kotimaan myynnin kokonaismäärän havaittiin olevan edustavaa. Tämän jälkeen komissio yksilöi ne kotimarkkinoilla myydyt samankaltaisen tuotteen lajit, jotka ovat samanlaisia kuin yhteisöön viedyt lajit tai suoraan niihin verrattavissa.

(12)

Kunkin tuotelajin osalta, jota vientiä harjoittavat tuottajat olivat myyneet kotimarkkinoillaan ja jonka oli todettu olevan suoraan verrattavissa yhteisöön suuntautuneen viennin tarkasteltavana olevan tuotteen lajiin, määritettiin, oliko kotimarkkinamyynti ollut riittävän edustavaa perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tarkasteltavana olevan tuotteen lajin kotimarkkinamyyntiä pidettiin edustavana, jos kyseisen lajin kotimarkkinoiden kokonaismyynnin määrä oli tutkimusajanjakson aikana vähintään 5 prosenttia siihen verrattavissa olevan yhteisöön viedyn lajin koko myyntimäärästä.

(13)

Sen jälkeen selvitettiin, voidaanko tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin tuotelajin kotimarkkinamyyntiä pitää tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneena perusasetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti määrittämällä, kuinka suuri osuus kyseisen tuotelajin riippumattomille asiakkaille suuntautuneesta myynnistä oli ollut kannattavaa.

(14)

Kun vähintään määritettyjä tuotantokustannuksia vastaavilla nettomyyntihinnoilla tapahtuneen tarkasteltavana olevan tuotteen lajin myynnin osuus oli yli 80 prosenttia kyseisen lajin kokonaismyyntimäärästä ja kun kyseisen tuotelajin painotettu keskihinta oli vähintään tuotantokustannusten tasoinen, normaaliarvon perustana käytettiin tosiasiallista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin määrittämällä kyseisen tuotelajin kaiken tutkimusajanjakson aikana tapahtuneen kotimarkkinamyynnin hintojen painotettu keskiarvo riippumatta siitä, oliko myynti ollut kannattavaa. Jos tuotelajin kokonaismyyntimäärästä enintään 80 prosenttia oli kannattavaa tai jos kyseisen tuotelajin painotettu keskihinta oli tuotantokustannuksia alempi, normaaliarvon perustana käytettiin tosiasiallista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin määrittämällä yksinomaan kyseisen tuotelajin kannattavan myynnin painotettu keskiarvo edellyttäen, että kannattavan myynnin osuus kyseisen lajin kokonaismyyntimäärästä oli vähintään 10 prosenttia. Tapauksissa, joissa tuotelajin kannattavan myynnin määrä oli alle 10 prosenttia kokonaismyynnin määrästä, kyseisen lajin myyntiä pidettiin riittämättömänä eikä kotimarkkinahinnan katsottu soveltuvan normaaliarvon määrittämisen perustaksi.

(15)

Kun normaaliarvon määrittämiseen ei voitu käyttää vientiä harjoittavan tuottajan myymän tuotelajin kotimarkkinahintoja, oli sovellettava toista menetelmää. Tällöin komissio käytti laskennallista normaaliarvoa. Normaaliarvo määritettiin laskennallisesti perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti lisäämällä kohtuullinen määrä myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä kohtuullinen voittomarginaali vientiä harjoittavan tuottajan viemien tuotelajien valmistuskustannuksiin, joita tarvittaessa oikaistiin. Perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten osuus ja voittomarginaali perustuivat samankaltaisen tuotteen tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneen myynnin keskimääräisiin myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksiin ja voittomarginaaliin.

(16)

Valmistus- ja etenkin energiakustannusten osalta tutkittiin, vastasivatko vientiä harjoittavien tuottajien maksamat kaasun hinnat kaasun tuotanto- ja jakelukustannuksia.

(17)

Havaittiin, että vientiä harjoittavien tuottajien kaasusta maksama kotimarkkinahinta oli noin neljännes Venäjältä viedyn maakaasun hinnasta. Tässä suhteessa kaikki saatavilla olevat tiedot osoittavat, että kaasun hinnat Venäjän kotimarkkinoilla ovat säänneltyjä hintoja, jotka ovat selvästi sääntelemättömillä maakaasumarkkinoilla maksettuja markkinahintoja alemmat. Koska kaasun kustannuksia ei ollut merkitty todellisuutta vastaavasti vientiä harjoittavan tuottajan kirjanpitoon perusasetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti, niitä oli oikaistava. Koska riittävän edustavia, vääristymättömiä kaasun kotimarkkinahintoja ei ollut Venäjän osalta saatavilla, katsottiin aiheelliseksi tehdä oikaisu perusasetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti muilta edustavilta markkinoilta saatujen tietojen perusteella. Oikaistu hinta perustui Saksan ja Tšekin rajalla (Waidhaus) vietäväksi myydyn venäläisen maakaasun keskihintaan paikallisilla jakelukustannuksilla mukautettuna. Waidhaus on tärkein venäläisen kaasun myyntikanava EU:hun, joka on venäläisen kaasun suurin markkina-alue ja jossa hinnat antavat kohtuullisen hyvän käsityksen kustannuksista, joten sitä voidaan pitää perusasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna edustavana markkina-alueena.

(18)

Niiden tuotelajien osalta, joille muodostettiin normaaliarvo edellä kuvatulla tavalla, muodostamisen perustana käytettiin vietyjen tuotelajien kaasukustannuksilla oikaistuja valmistuskustannuksia.

2.   Vientihinta

(19)

TMK:n koko vientimyynti tapahtuu etuyhteydessä olevien yhteisössä tai Sveitsissä sijaitsevien yritysten kautta. Vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan perusteella eli käyttämällä jälleenmyyntihintoja, jotka ensimmäinen riippumaton ostaja yhteisössä tutkimusajanjaksolla tosiasiallisesti maksaa tai jotka sen on maksettava etuyhteydessä olevalle yritykselle ja jotka on oikaistu tuonnin ja jälleenmyynnin välisten kaikenlaisten kustannusten ja voittomarginaalin huomioon ottamiseksi.

(20)

Niiden vientihintojen osalta, jotka sveitsiläinen etuyhteydessä oleva yritys TMK Global AG perii yhteisössä olevilta asiakkailta, TMK ilmoitti että olisi perusteetonta vähentää vientihinnasta voittoa, myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia ja palkkioita tai maksuja, koska TMK Global toimii yhteisön ulkopuolisena täysin integroituneena vientimyyntiosastona. TMK:n mukaan kyseiset vähennykset olisivat perusteltuja vain niille yrityksille, jotka sijaitsevat yhteisössä ja muodostavat osan ryhmän tuontiverkostoa perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(21)

Edellä esitetty väite hyväksyttiin, koska todettiin, että TMK Globalin rooli ryhmässä oli kehittynyt organisaatiomuutoksessa niin, että se on vientiosasto, joka vastaa yhteisön ulkopuolisesta viennistä ja vientimyynnistä yhteisössä, joskin määrät olivat laskeneet merkittävästi tutkimusjaksoa ennen ja sen aikana. TMK Global toimiikin myyntikeskuksena, joka yksinkertaistaa keskeisillä markkinoilla suoraan sijaitsevien asiakaskonttoreiden, kuten TMK North American ja TMK Middle-Eastin, osto- ja dokumentaatiomenettelyjä. Sen tehtäviin kuuluvat myös muut vientiosaston tehtävät, jotka liittyvät vientimyyntiin sen keskeisille markkinoille sekä yhteisöön, kuten sisäinen laskentatoimi ja tavaroiden seurantaa koskevien sääntöjen noudattamisen valvonta. Aikaisemmin kunkin tehtaan paikalliset vientiosastot suorittivat nämä tehtävät, mutta nyt ne kuuluvat TMK Globalille keskittämisen ja yhdenmukaisuuden varmistamisen vuoksi.

3.   Vertailu

(22)

Painotetun normaaliarvon ja painotetun vientihinnan vertailu tehtiin noudettuna lähettäjältä -hinnoin samassa kaupan portaassa. Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon sellaisten tekijöiden erot, joiden osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tämän perusteella tehtiin tarvittaessa ja perustelluissa tapauksissa oikaisuja fyysisten ominaisuuksien, kuljetus-, vakuutus-, käsittely- ja luottokustannuksissa ja tullimaksuissa todettujen erojen huomioon ottamiseksi.

4.   Polkumyyntimarginaali

(23)

Perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti verrattiin normaaliarvon painotettua keskiarvoa lajikohtaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen vastaavan lajin vientihintojen painotettuun keskiarvoon. Vertailu osoitti polkumyyntiä tapahtuneen.

(24)

TMK:n painotetun keskimääräisen polkumyyntimarginaalin ilmaistuna prosentteina vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnasta havaittiin olevan 27,2 prosenttia.

D.   MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN PYSYVYYS

(25)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tutkittiin myös, voidaanko muuttuneita olosuhteita pitää perustellusti pysyvinä.

(26)

TMK ei ollut täysin mukana yhteistyössä alkuperäisessä tutkimuksessa. Tämän vuoksi polkumyyntimarginaali, joka on nyt sovellettavan 35,8 prosentin tullin perustana, määritettiin käytettävissä olleiden tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Saatavilla olleiden tietojen osalta komissio käytti toisen, yhteistyötä tehneen venäläisen tuottajaryhmän normaaliarvoa ja Eurostatin tietoja.

(27)

Saatavilla olleiden tietojen käyttöön johtanut riittämätön yhteistyö aiheutui pääasiassa merkittävistä sisäisistä muutoksista. Kyseiset muutokset olivat alkaneet ryhmässä jo alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana. Näiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttivat yhtiön hallinnointijärjestelmään sekä kirjanpito- ja tilintarkastuskäytäntöihin, TMK ei voinut toimittaa asianmukaista näyttöä hinnoista ja kustannuksistaan alkuperäisen tutkimuksen aikana.

(28)

Tässä tutkimuksessa TMK oli täysin yhteistyössä. Vastoin alkuperäistä tutkimusta, jolloin ryhmä oli vielä käymistilassa, tässä tutkimuksessa kyselylomakkeisiin annetuissa vastauksissa olevat tiedot voitiin tarkistaa tyydyttävällä tavalla. Koska ryhmä toimitti luotettavaa normaaliarvoa ja vientihintaa koskevaa tietoa, polkumyyntimarginaali voitiin laskea sen omiin tietoihin perustuen.

(29)

Tutkimuksen aikana saadut tiedot osoittavat, että TMK:n yritysrakenteessa ja kirjapitokäytännöissä tapahtuneita muutoksia, joiden ansiosta yritys kykeni toimimaan yhteistyössä tässä tutkimuksessa, voidaan pitää pysyvinä, koska ne koskevat ryhmän pitkän aikavälin rakennetta.

(30)

Sen vuoksi katsotaan, että tämän tarkastelun käynnistämiseen johtaneet olosuhteet eivät todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa tavalla, joka vaikuttaisi tämän tarkastelun päätelmiin. Sen vuoksi nämä muutokset katsotaan luonteeltaan pysyviksi.

E.   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(31)

Tutkimuksen tulosten perusteella katsotaan, että TMK:n tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia koskevan polkumyyntitullin muuttaminen 27,2 prosentiksi on tarkoituksenmukaista. Muutettu polkumyyntitulli olisi asetettava todetun polkumyyntimarginaalin tasoiseksi, koska se on alhaisempi kuin alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettu vahinkomarginaali.

(32)

Asiaan liittyville osapuolille tiedotettiin niistä seikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suosittaa asetuksen (EY) N:o 954/2006 muuttamista, ja niille annettiin tilaisuus huomautusten esittämiseen.

F.   SITOUMUKSET

(33)

Sen jälkeen kun olennaiset tosiasiat ja huomiot, joiden perusteella lopullisten TMK:n tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavien polkumyyntitullien muuttamista aiottiin suositella, oli annettu tiedoksi, kyseinen ryhmä tarjosi perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaista hintasitoumusta. TMK:n tarjoama hintasitoumus ei muuttanut komission alkuperäistä päätelmää, jonka mukaan hintasitoumusta ei voida soveltaa tarkasteltavana olevaan tuotteeseen asetuksen (EY) N:o 954/2006 johdanto-osan 248–250 kappaleen mukaisesti. Komissio katsookin, että TMK:n nyt esittämä hintasitoumustarjous ei vaikuta tarkasteltavana olevan tuotteen teknisiin vaikeuksiin kyseisen asetuksen johdanto-osan 248 kappaleen mukaisesti niin, että tarjottu hintasitoumus olisi käytettävissä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 954/2006 1 artiklan 2 kohdassa olevaan taulukkoon rivi seuraavasti:

Maa

Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

”Venäjä

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant ja OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 175, 29.6.2006, s. 4.

(3)  EUVL C 138, 22.6.2007, s. 37.

(4)  Siten kuin se tällä hetkellä määritellään tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1214/2007 (EUVL L 286, 31.10.2007, s. 1). Tuotteen määritelmän soveltamisala määritetään yhdistämällä asetuksen (EY) N:o 954/2006 1 artiklan 1 kohdassa oleva kuvaus ja vastaavien CN-koodien tuotekuvaus.

(5)  Hiiliekvivalenttiarvo vahvistetaan International Institute of Welding (IIW) -instituutin julkaiseman teknisen raportin mukaisesti (Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535–67).


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/6


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 813/2008,

annettu 11 päivänä elokuuta 2008,

lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (1),

ottaa huomioon lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa 13 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 (2) 2 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 74/2004, jäljempänä ’alkuperäistä tullia koskeva asetus’ käyttöön lopullisen tasoitustullin Intiasta peräisin olevien, CN-koodeihin ex 6302 21 00 (Taric-koodit 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (Taric-koodi 6302229019), ex 6302 31 00 (Taric-koodi 6302310090) ja ex 6302 32 90 (Taric-koodi 6302329019) kuuluvien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa yhteisöön. Koska tutkimuksessa yhteistyössä toimineita Intiasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia oli paljon, valittiin asetuksen (EY) N:o 2026/97, jäljempänä ’perusasetus’, 27 artiklan mukaisesti otos, johon kuuluneille yrityksille määrättiin 4,4–10,4 prosentin suuruiset yksilölliset tullit, kun taas muille yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille määrättiin 7,6 prosentin suuruinen tulli. Kaikkiin muihin yrityksiin sovelletaan 10,4 prosentin suuruista jäännöstullia.

(2)

Alkuperäistä tullia koskevan asetuksen 2 artiklassa säädetään, että jos uusi intialainen vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävät tiedot siitä, että se ei ole vienyt yhteisöön kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson eli 1 päivän lokakuuta 2001 ja 30 päivän syyskuuta 2002 välisenä aikana (ensimmäinen edellytys), että se ei ole etuyhteydessä yhteenkään intialaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja tukien vastaisia toimenpiteitä (toinen edellytys) ja että se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite viedä yhteisöön merkittävä määrä tarkasteltavana olevia tuotteita (kolmas edellytys), kyseisen asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa voidaan muuttaa vahvistamalla asianomaisille uusille vientiä harjoittaville tuottajille sama tulli kuin se, jota sovelletaan tutkimuksessa yhteistyössä toimineisiin mutta otokseen kuulumattomiin yrityksiin, eli 7,6 prosentin tulli.

(3)

Alkuperäistä tullia koskevaa asetusta on muutettu kolme kertaa neuvoston asetuksilla (EY) N:o 2143/2004 (3), (EY) N:o 122/2006 (4) ja (EY) N:o 1840/2006. Kaikilla kolmella asetuksella lisättiin alkuperäistä tullia koskevan asetuksen liitteeseen niiden tarkasteltavana olevaa tuotetta vievien yritysten nimet, jotka täyttivät kyseisen asetuksen vaatimukset.

B.   UUSIEN VIEJIEN/TUOTTAJIEN PYYNNÖT

(4)

Edellisen asetusmuutoksen julkaisemisen jälkeen kaksikymmentä intialaista yritystä on pyytänyt, että niille myönnettäisiin sama asema, jäljempänä ’uuden viejän asema’, kuin tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille.

(5)

Kyseiset 20 hakijaa olivat:

Hakijayritys

Paikkakunta

K.K.P. Textiles Limited

Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD

Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited

Coimbatore

Home Fashions International

Kerala

Y.J. Enterprises

Mumbai

KaLaM Designs

Ahmedabad

Himatsingka Linens

Bangalore

S.K.T. Textile Mills

Coimbatore

Shetty Garments Private Ltd.

Mumbai

TAVOY Workwear

Mumbai

Orient Craft Limited

Haryana

GHCL Limited

Gujarat

Indo Count Industries Limited

Mumbai

Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nest Exim

Mumbai

Prakash Textiles

Coimbatore

Prakash Woven Private Limited

Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd

Coimbatore

JDA Textiles

Chennai

(6)

Edellä mainituista yrityksistä yksitoista ei vastannut kyselyyn, jonka avulla pyrittiin varmistamaan, että ne täyttivät alkuperäistä tullia koskevan asetuksen 2 artiklassa asetetut edellytykset, ja niiden pyynnöt oli sen vuoksi hylättävä.

(7)

Muut yhdeksän yritystä palauttivat kyselylomakkeen asianmukaisesti täytettynä, ja uuden viejän aseman myöntämistä niille harkittiin.

(8)

Edellä mainituista intialaisista viejistä/tuottajista kaksi toimitti riittäväksi katsotun näytön siitä, että ne täyttävät alkuperäistä tullia koskevassa asetuksessa vahvistetut edellytykset ja niille voitiin sen vuoksi vahvistaa sama tulli kuin tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille (7,6 prosenttia), minkä vuoksi nämä yritykset voitiin lisätä alkuperäistä tullia koskevan asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 2143/2004, (EY) N:o 122/2006 ja (EY) N:o 1840/2006, liitteessä olevaan vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon.

(9)

Muiden seitsemän yrityksen pyynnöt, jotka koskivat uuden vientiä harjoittavan tuottajan asemaa, hylättiin jäljempänä esitettävistä syistä.

(10)

Kaksi yritystä ei pystynyt esittämään näyttöä siitä, että ne olivat vieneet tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön tutkimusajanjakson jälkeen tai että niillä oli peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön. Näin ollen ne eivät täyttäneet kolmatta edellytystä.

(11)

Yksi yritys ei pystynyt toimittamaan myyntireskontraa tarkasteltavana olevalta ajanjaksolta eikä siis pystynyt osoittamaan, ettei se ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta tutkimusajanjakson aikana. Toisen yrityksen todettiin vieneen tarkasteltavana olevaa tuotetta tutkimusajanjakson aikana. Nämä yritykset eivät sen vuoksi täyttäneet ensimmäistä edellytystä.

(12)

Yksi yritys vastasi kyselyyn määräajan jälkeen, ja sen esittämästä pyynnöstä puuttui keskeisiä asiakirjoja. Eräs toinen yritys ei vastannut puutteista ilmoittavaan kirjeeseen, jossa pyydettiin lisätietoja. Nämä kaksi yritystä eivät näin ollen toimittaneet riittävää näyttöä alkuperäistä tullia koskevassa asetuksessa vahvistettujen edellytysten täyttämisestä.

(13)

Yhden yrityksen todettiin olevan etuyhteydessä yritykseen, jonka nimi on alkuperäistä tullia koskevassa asetuksessa, ja sen esittämä uuden viejän asemaa koskeva pyyntö oli hylättävä, koska se ei täyttänyt toista edellytystä.

(14)

Yrityksille, joille ei myönnetty uuden viejän asemaa, ilmoitettiin tähän päätökseen johtaneet syyt, ja niille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti.

(15)

Kaikki asianomaisten osapuolten esittämät väitteet ja kannanotot tutkittiin ja otettiin asianmukaisesti huomioon aina, kun se oli perusteltua,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään seuraavat yritykset asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä olevaan intialaisten tuottajien luetteloon:

Yritys

Paikkakunta

Home Fashions International

Kerala

GHCL Ltd.

Gujarat

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 12, 17.1.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1840/2006 (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 4).

(3)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 22, 26.1.2006, s. 3.


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 814/2008,

annettu 14 päivänä elokuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EYVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 590/2008 (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 24).


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

28,3

XS

27,8

ZZ

28,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

72,3

ZZ

49,9

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

69,5

UY

59,6

ZA

86,6

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,8

MK

68,7

TR

122,9

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

66,9

BR

93,0

CL

96,5

CN

88,3

NZ

100,2

US

94,8

ZA

81,5

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

148,5

ZA

87,1

ZZ

111,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

ZZ

96,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 815/2008,

annettu 14 päivänä elokuuta 2008,

asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kap Verden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien kalastustuotteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 76 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö myönsi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 980/2005 (3) yleisiä tullietuuksia Kap Verdelle.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitun asetuksen 76 artiklassa säädetään mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia tästä määritelmästä yleisen tullietuusjärjestelmän vähiten kehittyneille edunsaajamaille, jos nämä esittävät siitä hakemuksen yhteisölle.

(3)

Kap Verde on hyötynyt 1 päivästä maaliskuuta 2005 alkaen alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä poikkeamisesta AKT-valtioiden erityistilanteen huomioonottamiseksi tonnikalasäilykkeiden ja tonnikalafileiden (HS-nimike ex 1604) tuotannon osalta 1 päivänä maaliskuuta 2005 tehdystä AKT–EY-tulliyhteistyökomitean päätöksestä N:o 2/2005 (4).

(4)

Näiden menettelyjen soveltaminen kuitenkin lopetettiin 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen eikä Kap Verde ole vielä tehnyt talouskumppanuussopimusta yhteisön kanssa. Tästä syystä ainoa Kap Verdeen sovellettava etuuskohteluun oikeutettua kauppavaihtoa koskeva menettely 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen on yleinen tullietuusjärjestelmä.

(5)

Kap Verde toimitti 27 päivänä marraskuuta 2007 päivätyllä kirjeellä hakemuksen saada poiketa yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsäännöistä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 76 artiklan mukaisesti. Se toimitti hakemuksensa tueksi täydentäviä tietoja asiasta 27 päivänä helmikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Poikkeushakemus koskee kolmen lajin kalavalmisteiden ja -säilykkeiden 1 561 tonnin vuotuista kokonaismäärää. Lajeista kaksi ei kuulunut päätöksellä N:o 2/2005 myönnetyn poikkeuksen soveltamisalaan. Kyseiset lajit ovat auksidi, makrilli ja tonnikala.

(7)

Komissio on tarkastellut poikkeushakemusta ja todennut sen olevan asianmukaisesti perusteltu.

(8)

Poikkeusta haetaan, jotta voitaisiin varmistaa toimitukset koko vuoden ajan ja tällä tavoin turvata huomattava investointi yritykseltä, joka on jo osoittanut olevansa sitoutunut tukemaan kyseisen toiminnan kehittämistä Kap Verdessä.

(9)

Kyseinen investointi ei pelkästään vaikuttaisi suoraan Kap Verden kalastusteollisuuteen niiden lajien osalta, joille poikkeusta haetaan, vaan sillä olisi myös huomattava välillinen suotuisa vaikutus Kap Verden kalastuslaivaston yleiseen elpymiseen. Kun Kap Verden aluksia on enemmän toiminnassa, valmiudet toimittaa alkuperäkaloja lisääntyvät asteittain.

(10)

Poikkeuksen olisi kestettävä riittävän pitkään, jotta investointi voidaan varmistaa ja taata yleisesti toimijoille ennustettavissa oleva toimintaympäristö, mutta se ei saa kuitenkaan kestää pidempään kuin 31 päivään joulukuuta 2010, jolloin Kap Verde ei ole enää vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaa. Tämän jälkeen Kap Verden säilyketeollisuuden elinvoimaisuus olisi varmistettava talouskumppanuussopimuksen puitteissa.

(11)

Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Kap Verden viranomaisten, yhteisön tulliviranomaisten ja komission yhteistyönä toteutettavan tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi kyseisiä sääntöjä olisi soveltuvin osin sovellettava tällä asetuksella myönnettävien poikkeuksien turvin tuotaviin määriin.

(12)

Poikkeuksen vaikutusten tehokkaamman seurannan mahdollistamiseksi Kap Verden viranomaisten olisi säännöllisesti toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot antamistaan alkuperätodistuksista.

(13)

Kap Verden viranomaiset ilmoittivat hakemuksessaan, ettei kyseisellä yrityksellä ole todennäköisesti tuotantokykyä käyttää hakemukseen sisältyvää koko kiintiömäärää investoinnin tekemistä seuraavana ensimmäisenä toimintavuotena. Tästä syystä vaikka haetut määrät olisi myönnettävä täysimääräisinä vuosina 2009 ja 2010, niitä olisi vähennettävä suhteellisesti sen ajanjakson osalta, jona poikkeusta sovelletaan vuonna 2008.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67–97 artiklassa säädetään, CN-koodeihin ex 1604 15, ex 1604 19 ja ex 1604 14 kuuluvista, ei-alkuperäainesta olevista makrillista, auksidista ja tonnikalasta Kap Verdessä tuotettujen valmisteiden ja säilykkeiden on katsottava olevan peräisin Kap Verdestä 2, 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty poikkeus koskee Kap Verdestä 1 päivän syyskuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä aikana suoraan kuljetettuja ja yhteisöön tuotuja tuotteita kullekin tuotteelle liitteessä ilmoitettujen vuotuisten määrien mukaisesti.

3 artikla

Liitteessä vahvistettuja määriä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

1.   Kap Verden tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

2.   Tämän asetuksen soveltamiseksi esitettävän Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten antaman A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa on oltava seuraava maininta: ”Derogation — Regulation (EC) No 815/2008.”

3.   Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein ilmoitus niistä määristä, joille on annettu A-alkuperätodistukset tämän asetuksen mukaisesti, sekä näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 55/2008 (EUVL L 20, 24.1.2008, s. 1).

(4)  EUVL L 61, 8.3.2005, s. 48.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrä (tonnia)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Makrilli (Scomber colias, Scomber japonicus, Scomber scombrus), fileinä, valmistettuna tai säilöttynä

1.9.2008–31.12.2008

333

1.1.2009–31.12.2009

1 000

1.1.2010–31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Auksidi (Auxis thazard, Auxis rochei), fileinä, valmistettuna tai säilöttynä

1.9.2008–31.12.2008

116

1.1.2009–31.12.2009

350

1.1.2010–31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Keltaevätonnikala, boniitti (Tunnus albacares, Katsuwonus pelamis) fileinä, valmistettuna tai säilöttynä

1.9.2008–31.12.2008

70

1.1.2009–31.12.2009

211

1.1.2010–31.12.2010

211


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 816/2008,

annettu 14 päivänä elokuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 801/2008 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2007/2008 asetuksessa (EY) N:o 1109/2007, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008 (EUVL L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUVL L 214, 9.8.2008, s. 48.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 15 päivänä elokuuta 2008 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 817/2008,

annettu 14 päivänä elokuuta 2008,

vilja-alalla 16 päivästä elokuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [korkealaatuinen tavallinen vehnä], 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivänä elokuuta 2008 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan.

(5)

Eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2008/2009 26 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 608/2008 (3) mukaisesti eräiden tällä asetuksella vahvistettujen tullien kantaminen kuitenkin keskeytetään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 16 päivänä elokuuta 2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1816/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  EUVL L 166, 27.6.2008, s. 19.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivänä elokuuta 2008 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00 (2)

keskilaatuinen

0,00 (2)

heikkolaatuinen

0,00 (2)

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00 (2)

1002 00 00

RUIS

0,59 (2)

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (3)

0,00 (2)

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

5,58 (2)


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tämän tullin kantaminen on suspendoitu asetuksen (EY) N:o 608/2008 mukaisesti.

(3)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

31.7.2008-13.8.2008

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

224,74

135,95

FOB-hinta USA

296,57

286,57

266,57

116,20

Palkkio Meksikon-lahdella

11,96

Palkkio Suurilla järvillä

12,94

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

39,58 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

40,23 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008,

varainhoitoasetuksesta, joka koskee talousarviomenettelyä neuvoston varapääsihteerin hallinnoimien, hänen tiettyjen jäsenvaltioiden puolesta tekemiensä Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin (Sisnet) perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten osalta, tehdyn neuvoston päätöksen 2000/265/EY muuttamisesta

(2008/670/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston varapääsihteeri on päätöksellä 1999/870/EY (1) ja päätöksellä 2007/149/EY (2) valtuutettu toimimaan Schengenin säännöstön Euroopan unioniin sisällyttämisen yhteydessä tiettyjen jäsenvaltioiden edustajana Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin, jäljempänä ’SISNET’, perustamista ja toimintaa koskevia sopimuksia tehtäessä sekä hallinnoimaan kyseisiä sopimuksia ennen siirtymistä Euroopan unionin vastuulla olevaan tietoliikenneinfrastruktuuriin.

(2)

Näistä sopimuksista johtuvia taloudellisia velvoitteita hoidetaan erityisestä talousarviosta, jäljempänä ’Sisnetin talousarvio’, josta rahoitetaan mainituissa neuvoston päätöksissä tarkoitettu tietoliikenneinfrastruktuuri.

(3)

Sisnetin talousarvioon sovelletaan erityistä, neuvoston päätöksellä 2000/265/EY (3) käyttöön otettua varainhoitoasetusta, jäljempänä ’Sisnetin varainhoitoasetus’, jossa säädetään erilaisista menettelyistä kuin menettelyt, joista on säädetty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4).

(4)

Sisnetin varainhoitoasetus on syytä mukauttaa siten, että se vastaa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta, samalla yksinkertaistaen neuvoston pääsihteeristön sisäisiä menettelyjä erityisesti lakkauttamalla varainhoidon valvojan tehtävä ja tarvittaessa korvaamalla hänen toimintansa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 85 artiklan mukaisen sisäisen tarkastajan toiminnalla.

(5)

Nykyisistä menettelyistä olisi myös tehtävä sujuvampia ja paremmin käytäntöön soveltuvia esimerkiksi mukauttamalla rahoituspyyntöihin ja maksuihin liittyviä määräaikoja ja saattamalla ajan tasalle joitakin nykyisten menettely- tai sääntelykehysten säännöksiä.

(6)

Sisnetin varainhoitoasetusta muutettiin neuvoston päätöksellä 2007/155/EY (5) ja neuvoston päätöksellä 2008/319/EY, jotta Sveitsi voisi osallistua Sisnetin talousarvioon. Myös Sveitsin osallistuminen neuvoa-antavan komitean mahdolliseen tulevaan toimintaan olisi sallittava.

(7)

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden Sisnetin talousarvioon suorittamiin rahoitusosuuksiin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös 2000/265/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Varainhoitovuoden menot kirjataan kyseisen varainhoitovuoden tileille niiden menojen perusteella, jotka on hyväksytty viimeistään joulukuun 31 päivänä ja jotka tilinpitäjä on maksanut seuraavan tammikuun 15 päivään mennessä.”

2)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan

i)

ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, neuvoston varapääsihteeri voi ennen 31 päivää tammikuuta toimittaa SIS/Sirene-työryhmässä (sekakomitea), jäljempänä ’SIS/Sirene-työryhmä’, kokoontuville 25 artiklassa tarkoitettujen valtioiden edustajille asianmukaisesti perustellut pyynnöt sellaisten määrärahojen siirtämisestä seuraavalle varainhoitovuodelle, joita ei ollut sidottu 15 päivänä joulukuuta, kun seuraavan varainhoitovuoden kyseisiin budjettikohtiin otetut määrärahat eivät riitä kattamaan rahoitustarvetta.”

ii)

neljäs alakohta seuraavasti:

”SIS/Sirene-työryhmä päättää siirtämistä koskevista pyynnöistä viimeistään 1 päivänä maaliskuuta.”

b)

poistetaan 4 kohta.

3)

Korvataan 8 artiklan 2–4 kohta seuraavasti:

”2.   Varapääsihteeri antaa 15 päivään lokakuuta mennessä SIS/Sirene-työryhmän käsiteltäväksi alustavan talousarvioesityksen perusteluineen.

3.   SIS/Sirene-työryhmä antaa alustavasta esityksestä lausuntonsa.

4.   Varapääsihteeri laatii talousarvioesityksen ja toimittaa sen 25 artiklassa tarkoitetuille valtioille viimeistään 15 päivänä marraskuuta.”

4)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Korjaava lisätalousarvio on esitettävä joka vuosi 46 artiklan 1 kohdassa säädettyä tilinpäätöstä seuraavan kolmen kuukauden kuluessa, ja sen tarkoituksena on kirjata edellisen varainhoitovuoden toteutunut saldo tulopuolelle, jos se on positiivinen, ja menopuolelle, jos se on negatiivinen.”

5)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Talousarvio toteutetaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan tulojen ja menojen hyväksyjä ja tilinpitäjä ovat eri henkilöitä. Tulojen ja menojen hyväksyjän, tilinpitäjän ja sisäisen tarkastajan tehtäviä ei saa yhdistää.”

6)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tulojen ja menojen hyväksyjä voi päättää siirroista kunkin luvun momentista toiseen. Hän voi SIS/Sirene-työryhmän suostumuksella päättää siirroista luvusta toiseen samassa osastossa. SIS/Sirene-työryhmä antaa suostumuksensa samoin edellytyksin kuin se antaa lausuntonsa talousarviosta.”

7)

Kumotaan 14 artikla.

8)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäljempänä 25 artiklassa tarkoitettujen saatavien tai kaikkien Sisnetin perustamista ja toimintaa koskevien saatavien, jotka kolmas osapuoli on velkaa kyseisille valtioille, perimiseen vaaditaan tulojen ja menojen hyväksyjän antama perintämääräys. Perintämääräykset toimitetaan tilinpitäjälle.”

b)

poistetaan 2 kohta.

9)

Poistetaan 18 artiklan 1 kohdan viimeinen virke sekä 18 artiklan 2 kohta, 20 artiklan 2 kohdan g alakohta, 20 artiklan 4 kohta, 20 artiklan 5 kohta ja 22 artikla.

10)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Jos tulojen ja menojen hyväksyjä ja tilinpitäjä eivät ole noudattaneet tämän varainhoitoasetuksen säännöksiä, heihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöissä tarkoitettua kurinpitomenettelyä.”

11)

Lisätään luku seuraavasti:

”III A   LUKU

Sisäinen tarkastaja

24 a artikla

Sisäinen tarkastaja vastaa tässä asetuksessa säädettyjen talousarvion toteuttamisjärjestelmien ja -menettelyjen moitteettoman toiminnan tarkastamisesta. Sisäisellä tarkastajalla on vastaavasti käytettävissään kaikki valtuudet, hän suorittaa kaikki tehtävät ja häneen sovelletaan kaikkia sääntöjä, joista säädetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6), erityisesti sen I osan IV osaston 8 luvussa.

12)

Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 25 artiklassa tarkoitettujen valtioiden on 31 päivään joulukuuta 2008 saakka maksettava 25 prosenttia rahoitusosuuksistaan 15 päivään helmikuuta, 1 päivään huhtikuuta, 1 päivään heinäkuuta ja 1 päivään lokakuuta mennessä.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Edellä 25 artiklassa tarkoitettujen valtioiden on 1 päivästä tammikuuta 2009 lähtien maksettava rahoitusosuuksistaan 70 prosenttia 1 päivään huhtikuuta ja 30 prosenttia 1 päivään lokakuuta mennessä.”

13)

Korvataan 29 artiklan 6 kohdan h alakohta seuraavasti:

”h)

yhteydenottojen kieltämisestä varapääsihteerin ja hänen henkilökuntansa, 25 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Islannin, Norjan ja Sveitsin hallitusten edustajien ja tarjoajien välillä kyseiseen tarjouspyyntöön liittyvien asioiden osalta seuraavia poikkeustapauksia lukuun ottamatta:

ennen tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymistä:

i)

tarjoajien aloitteesta:

kaikille tarjoajille voidaan toimittaa tiedoksi sellaisia lisätietoja, joiden tarkoituksena on ainoastaan selventää tarjouspyynnön laatua;

ii)

varapääsihteerin aloitteesta:

jos 25 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiot tai Islanti, Norja taikka Sveitsi taikka neuvoston pääsihteeristö havaitsevat tarjouspyyntöä koskevassa tekstissä virheen, epätäsmällisyyden tai puutteen tai että kyseinen teksti on muuten sisällöltään vaillinainen, pääsihteeristö voi ilmoittaa siitä niille, joita asia koskee, tarjouspyynnön esittämistä koskevia ehtoja täysin vastaavien ehtojen mukaisesti;

iii)

tarjousten avaamisen jälkeen ja 25 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan tai Sveitsin taikka neuvoston pääsihteeristön aloitteesta pääsihteeristö voi ottaa yhteyden tarjoajaan, jos tarjous antaa aihetta selvennysten pyytämiseen tai jos tarjoustekstissä olevia ilmeisiä kirjoitusvirheitä on korjattava.”

14)

Korvataan 31 artikla seuraavasti:

”31 artikla

Varapääsihteeri ei 25 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden puolesta sopimuksia tehdessään saa syrjiä jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan eikä Sveitsin kansalaisia näiden kansalaisuuden perusteella.”

15)

Korvataan 34 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tarjoukset avaa varapääsihteerin tätä tarkoitusta varten nimittämä lautakunta. Lautakunta koostuu neuvoston pääsihteeristön eri pääosastojen kolmesta korkean tason virkamiehestä.”

16)

Korvataan 35 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Edellä 25 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiot arvioivat jokaisen tarjouksen yhdessä Islannin, Norjan ja Sveitsin kanssa. Tulojen ja menojen hyväksyjän määräämä toimivaltainen neuvoston pääsihteeristön virkamies tai mainitun hyväksyjän määräämä varamies esittää näiden valtioiden yksimielisesti hyväksymän kertomuksen 36 artiklassa tarkoitetulle neuvoa-antavalle komitealle.”

17)

Korvataan 36 artikla seuraavasti:

”36 artikla

Sopimukset, jotka varapääsihteeri 25 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden puolesta sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin asianomaiset edustajat tekevät sen jälkeen, kun tarjouspyyntö on esitetty, toimitetaan ensin hankintoja ja sopimuksia käsittelevälle neuvoa-antavalle komitealle lausunnon antamista varten.”

18)

Korvataan 37 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Edellä 36 artiklassa tarkoitettuun neuvoa-antavaan komiteaan kuuluu kustakin 25 artiklassa tarkoitetusta jäsenvaltiosta yksi edustaja sekä Islannista, Norjasta ja Sveitsistä kustakin yksi edustaja. Edellä 25 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on yhdessä Islannin, Norjan ja Sveitsin kanssa varmistettava, että valituilla edustajilla on riittävä tietotekniikan ja/tai raha-asioiden ja/tai oikeudellisten kysymysten asiantuntemus. Edustajat eivät saa olla osallistuneet neuvoa-antavalle komitealle toimitettavien asiakirjojen arviointiin. Sisäisen tarkastajan edustaja on läsnä tarkkailijana.”

19)

Korvataan 39 artiklan e alakohta seuraavasti:

”e)

sopimushankkeista, joiden arvo on alhaisempi kuin a alakohdassa vahvistettu määrä, silloin kun jokin 25 artiklassa tarkoitetuista jäsenvaltioista tai Islanti, Norja tai Sveitsi taikka neuvoa-antavan komitean jäsen taikka varapääsihteeri sitä pyytää katsoessaan, että kyseisiin sopimuksiin liittyy periaatteellisia kysymyksiä tai että ne ovat erityislaatuisia.”

20)

Korvataan 40 artikla seuraavasti:

”40 artikla

Neuvoa-antavalle komitealle 39 artiklan b–e alakohdan mukaisesti lausunnon antamista varten toimitettaviin asiakirjoihin liitetään 25 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin yksimielisesti hyväksymä kertomus.”

21)

Korvataan 41 artikla seuraavasti:

”41 artikla

Puheenjohtaja allekirjoittaa neuvoa-antavan komitean lausunnot. Viivästysten välttämiseksi neuvoa-antavan komitean kannanoton yhteydessä 25 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiot ja Islanti, Norja ja Sveitsi voivat, mikäli katsovat tarpeelliseksi, määrätä kohtuullisen määräajan, johon mennessä lausunto on annettava. Lausunnot toimitetaan tiedoksi varapääsihteerille ja 25 artiklassa tarkoitetuille jäsenvaltioille sekä Islannille, Norjalle ja Sveitsille. Lausunnon asianmukaisesti käsiteltyään 25 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Sveitsi tekevät yksimielisesti lopullisen päätöksen tapauksesta. Kun päätös on tehty, varapääsihteeri, 25 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden puolesta, sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin asianomaiset edustajat tekevät sopimuksen tai sopimukset kustakin käsiteltävänä olevasta tapauksesta.”

22)

Korvataan 43 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Jos sopimus ei johda suoritukseen tai sen suoritus viivästyy, varapääsihteerin on varmistettava, että 25 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Sveitsi saavat riittävän korvauksen kaikista vahingoista, koroista ja kuluista siten, että niiden määrä vähennetään vakuudesta siitä riippumatta, onko vakuuden antanut toimittaja itse vai kolmas osapuoli.”

23)

Korvataan 46 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Varapääsihteeri laatii tulostilin ja taseen kolmen kuukauden kuluessa talousarvion toteuttamiskauden päätyttyä ja toimittaa ne SIS/Sirene-työryhmälle.”

24)

Korvataan 50 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä mitä 8 artiklassa säädetään, neuvoston varapääsihteeri toimittaa 1 kohdassa tarkoitettua talousarviota koskevan alustavan talousarvioesityksen SIS/Sirene-työryhmälle mahdollisimman pian tämän varainhoitoasetuksen antamisen jälkeen. SIS/Sirene-työryhmän lausunnon antamisen ja talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen 25 artiklassa tarkoitetut neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltiot vahvistavat talousarvion viipymättä.”

2 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

2.   Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. HORTEFEUX


(1)  EYVL L 337, 30.12.1999, s. 41.

(2)  EUVL L 66, 6.3.2007, s. 19.

(3)  EYVL L 85, 6.4.2000, s. 12. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/319/EY (EUVL L 109, 19.4.2008, s. 30).

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  EUVL L 68, 8.3.2007, s. 5.

(6)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).”


Komissio

15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä elokuuta 2008,

radiotaajuuksien 5 875–5 905 MHz yhdenmukaistetusta käytöstä älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4145)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/671/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (1), jäljempänä ’radiotaajuuspäätös’, ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto (2) ja Euroopan parlamentti (3) ovat korostaneet tarvetta parantaa tieturvallisuutta Euroopassa. Älykkäät liikennejärjestelmät ovat keskeisellä sijalla kokonaisvaltaisessa suhtautumisessa tieturvallisuuteen (4), koska ne lisäävät liikenteen infrastruktuurin ja ajoneuvojen tieto- ja viestintätekniikkaa vaaratilanteiden välttämiseksi ja onnettomuuksien vähentämiseksi.

(2)

Radiotaajuuksien tehokas ja yhdenmukainen käyttö on olennainen edellytys uusien langattomien laitteiden kehitykselle yhteisössä (5).

(3)

Älykkäisiin liikennejärjestelmiin kuuluu ajoneuvojen välillä, ajoneuvosta infrastruktuuriin ja infrastruktuurista ajoneuvoon tietoa reaaliaikaisesti siirtäviä ja yhteistoiminnallisia järjestelmiä. Järjestelmillä voidaan merkittävästi parantaa liikennejärjestelmän tehokkuutta ja kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta sekä tehdä liikenteessä olemisesta miellyttävämpää. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on ajoneuvojen ja tieinfrastruktuurin välisen tiedonsiirron oltava luotettavaa ja nopeaa.

(4)

Kun otetaan huomioon ajoneuvojen laaja liikkuvuus yhteisössä, tarve varmistaa sisämarkkinoiden syntyminen ja tarve parantaa tieturvallisuutta koko Euroopassa, olisi älykkäissä yhteistoiminnallisissa liikennejärjestelmissä tarvittavat taajuudet asetettava saataville yhdenmukaisesti koko Euroopan unionissa.

(5)

Komissio antoi 5 päivänä heinäkuuta 2006 päätöksen 676/2002/EY 4 artiklan 2 kohdan nojalla Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssille (jäljempänä ’CEPT’) toimeksiannon selvittää älykkäiden liikennejärjestelmien ja yhteistoiminnallisten järjestelmien turvallisuuden kannalta kriittisten sovellusten taajuusvaatimukset ja suorittaa tekniset yhteensopivuusselvitykset tällaisten sovellusten ja niiden toiminnasta mahdollisesti häiriintyvän radioviestinnän välillä kyseisellä taajuusalueella. Lisäksi CEPT:tä pyydettiin laatimaan optimaaliset kanavasuunnitelmat älykkäille liikennejärjestelmille osoitetuilla taajuuksilla.

(6)

CEPT:n työn tulokset muodostavat tämän päätöksen teknisen perustan.

(7)

CEPT totesi raportissaan 21 päivänä joulukuuta 2007 (CEPT:n raportti 20), että 5 GHz taajuusalue ja erityisesti väli 5 875–5 905 MHz soveltuu älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksille, jotka parantavat tieturvallisuutta lisäämällä ajoneuvon tietojärjestelmän ja kuljettajan käytettävissä olevaa tietoa ympäristöstä, muista ajoneuvoista ja muista tienkäyttäjistä. Lisäksi älykkäiden liikennejärjestelmien toiminta kyseisellä taajuusalueella sopii yhteen samalla taajuusalueella toimivien kaikkien muiden selvityksessä tarkasteltujen käyttötapojen kanssa sekä kaikkien selvityksessä tarkasteltujen alle 5 850 MHz ja yli 5 925 MHz taajuuksilla toimivien liikennetyyppien kanssa, kunhan ne noudattavat tiettyjä CEPT:n raportissa määriteltyjä säteilyrajoja. Tämän taajuusalueen valitseminen olisi linjassa myös muualla maailmassa valittujen taajuuksien kanssa ja edistäisi näin maailmanlaajuista yhdenmukaistamista. Lisäksi raportissa todetaan, että älykkäille liikennejärjestelmille ei voida taata suojaa kiinteän satelliittiliikenteen (fixed-satellite service, FSS) maa-asemien aiheuttamilta häiriöiltä ja että älykkäiden liikennejärjestelmien laitteiden tahattomia säteilypäästöjä on rajoitettava kiinteän satelliittiliikenteen suojaamiseksi.

(8)

Euroopan telealan standardointilaitoksessa (ETSI) ollaan CEPT:n yhteensopivuusselvitysten mukaisesti viimeistelemässä yhdenmukaistettua standardia EN 302 571 siten, että standardin noudattaminen tullaan katsomaan osoitukseksi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY (6) 3 artiklan 2 kohdan noudattamisesta, jolloin voidaan varmistaa, että standardin mukaiset älykkäiden liikennejärjestelmien laitteet eivät aiheuta haitallisia häiriöitä. Älykkäissä liikennejärjestelmissä käytettävien lähettimien odotetaan maksimoivan taajuuksien käytön ja pitävän lähetystehon pienimmällä mahdollisella niille osoitettujen taajuuksien käytön sallimalla tasolla haitallisten häiriöiden välttämiseksi.

(9)

Edellä mainitusta syystä standardissa edellytetään, että lähettimen tehoa rajoitetaan alueella, joka on vähintään 30 dB suhteessa suurimpaan mahdolliseen kokonaislähetystehoon (keskimääräinen EIRP 33 dBm). Jos laitevalmistaja ei halua käyttää standardissa esitettyjä tekniikoita, sen käyttämien muiden menetelmien on taattava vähintään samantasoinen häiriösuoja.

(10)

Tämän päätöksen nojalla tapahtuvan yhdenmukaistamisen ei pitäisi estää jäsenvaltiota pyytämästä perustelluissa tapauksissa siirtymäkautta tai lupaa taajuuksien yhteiskäyttöjärjestelyihin.

(11)

Jäsenvaltioiden odotetaan varaavan tämän päätöksen mukaisesti taajuusalueen 5 875–5 905 MHz ajoneuvojen väliselle tiedonsiirrolle älykkäissä liikennejärjestelmissä kuuden kuukauden kuluessa. Infrastruktuurista ajoneuvoon ja ajoneuvosta infrastruktuuriin tapahtuvan tiedonsiirron osalta joissain jäsenvaltioissa voi kuitenkin esiintyä vaikeuksia saada tässä aikataulussa valmiiksi tarvittava lupajärjestelmä tai koordinointimekanismi älykkäiden liikennejärjestelmien eri operaattoreiden tienvarsi-infrastruktuurin rakentamiselle. Tästä taajuuksien varaamisaikataulusta myöhästyminen saattaa vaikeuttaa älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovellusten laajaa käyttöönottoa Euroopan unionissa, joten mahdollisten viivästysten olisi oltava rajallisia ja asianmukaisesti perusteltuja.

(12)

Tulevaisuudessa voi olla syytä tarkistaa tämän päätöksen laajuutta ja soveltamistapaa markkinoiden ja teknologian kehityksen sekä varsinkin jäsenvaltioilta saatujen tietojen perusteella.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä yhdenmukaistetaan ehdot, jotka koskevat taajuusalueen 5 875–5 905 MHz saatavuutta ja tehokasta käyttöä yhteisössä älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksia varten.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’älykkäillä liikennejärjestelmillä’ erilaisia tieliikennejärjestelmässä käytettäviä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia järjestelmiä ja palveluja, mukaan luettuina prosessointi, ohjaus, paikannus, tiedonsiirto ja elektroniikka,

2)

’keskimääräisellä ekvivalenttisella isotrooppisella säteilyteholla (EIRP)’ keskimääräistä EIRP:tä korkeinta tehoa vastaavan lähetyspurskeen aikana, kun lähetystehon hallintamenetelmä on käytössä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta varattava taajuusalue 5 875–5 905 MHz älykkäille liikennejärjestelmille ja varaamisen jälkeen, niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista, asetettava kyseinen taajuusalue saataville ilman yksinoikeutta.

Varauksen on vastattava liitteessä esitettyjä parametriarvoja.

2.   Edellä 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat pyytää radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirtymäaikaa ja/tai lupaa radiotaajuuksien yhteiskäyttöjärjestelyyn.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava taajuusalueen 5 875–5 905 MHz käyttöä ja ilmoitettava havainnoistaan komissiolle, jotta tätä päätöstä voidaan tarvittaessa tarkistaa.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EUVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Neuvoston päätelmät 15101/03 5. joulukuuta 2003 ja Verona 2 -kokouksen päätelmät 26. lokakuuta 2004.

(3)  EUVL C 244 E, 18.10.2007, s. 220.

(4)  KOM(2006) 314.

(5)  Neuvoston päätelmät 15530/04 ja 15533/04, 3.12.2004.

(6)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Tekniset parametrit älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksille taajuusalueella 5 875–5 905 MHz

Parametri

Arvo

Tehon enimmäisspektritiheys (keskimääräinen EIRP)

23 dBm/MHz

Suurin kokonaislähetysteho (keskimääräinen EIRP)

33 dBm

Kanavanvarausmenettelyjä koskevat säännöt

Häiriönlieventämiseen on käytettävä tekniikkaa, joka vastaa suorituskyvyltään vähintään direktiivin 1999/5/EY mukaisesti vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa kuvattuja tekniikoita. Nämä edellyttävät lähetystehon hallintaa alueella, joka on vähintään 30 dB.


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä elokuuta 2008,

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VI lisäyksen muuttamisesta tiettyjen Bulgariassa sijaitsevien maidonjalostamoiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4269)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/672/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä VI olevan 4 luvun B jakson f kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjassa Bulgarialle on myönnetty siirtymäkausi, jotta se voi sopeuttaa tietyt maidonjalostamot eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) vaatimusten mukaisiksi.

(2)

Liittymisasiakirjan liitteen VI lisäystä on muutettu komission päätöksillä 2007/26/EY (2), 2007/689/EY (3), 2008/209/EY (4), 2008/331/EY (5) ja 2008/547/EY (6). Bulgaria on esittänyt takeet siitä, että viisi maidonjalostamoa on saattanut päätökseen uudenaikaistamisprosessin ja että ne ovat nyt yhteisön lainsäädännön mukaiset. Näillä maidonjalostamoilla on lupa vastaanottaa ja jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista raakamaitoa. Sen vuoksi ne olisi lisättävä liitteen VI lisäyksessä olevassa I luvussa olevaan luetteloon.

(3)

Yksi vaatimustenmukaisten laitosten luetteloon nykyisin kuuluva maidonjalostamo vastaanottaa ja jalostaa jatkossa kahdella erillisellä tuotantolinjalla vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista raakamaitoa. Sen vuoksi kyseinen jalostamo olisi lisättävä II luvussa olevaan luetteloon. Eräs toinen jalostamo, joka nykyisin sisältyy II luvussa olevaan luetteloon, vastaanottaa ja jalostaa jatkossa ainoastaan vaatimustenmukaista maitoa. Kyseinen jalostamo olisi sen vuoksi poistettava liitteen VI lisäyksessä olevan II luvun luettelosta.

(4)

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VI lisäystä olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä VI oleva lisäys tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).

(2)  EUVL L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  EUVL L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  EUVL L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  EUVL L 176, 4.7.2008, s. 11.


LIITE

Muutetaan Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä VI oleva lisäys seuraavasti:

1)

Lisätään I lukuun seuraavat kohdat:

”N:o

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

2.

BG 2012022

’Bratya Zafirovi’ OOD

gr.Sliven

Promishlena zona Zapad

3.

0112014

ET ’Veles-Kostadin Velev’

gr.Razlog

ul. ’Golak’ 14

4.

1512003

’Mandra-1’ OOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

5.

2312041

’Danim-D.Stoyanov’ EOOD

gr.Elin Pelin

m-st Mansarovo

6.

2712010

’Kamadzhiev-milk’ EOOD

s.Kriva reka

obsht.N.Kozlevo”

2)

Muutetaan II luku seuraavasti:

a)

poistetaan seuraava kohta:

”6.

BG 1612011

’Em Dzhey Deriz’ EOOD

gr. Karlovo

bul. ’Osvobozhdenie’ 69”

b)

lisätään seuraava kohta:

”14.

BG 1212001

’S i S – 7’ EOOD

gr.Montana

’Vrachansko shose’ 1”


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä elokuuta 2008,

taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yhteisössä tehdyn päätöksen 2005/928/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4311)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/673/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2005/928/EY (2) yhdenmukaistetaan taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käyttö yhteisössä.

(2)

Päätöksen 2005/928/EY liitteessä olevassa taajuussuunnitelmassa määritetään, mitä kanavarasteria on käytettävä sovelluksissa, jotka toimivat kyseisessä päätöksessä asetettujen edellytysten mukaisesti. Kanavarasterin tarkoituksena on mahdollistaa kyseisillä taajuusalueilla sallittujen sovellusten yhteensopivuus ja helpottaa niiden rinnakkaista toimintaa.

(3)

Taajuussuunnitelman mukaan 169,4000–169,4750 MHz:n taajuusalueella on käytettävä 12,5 kHz:n kanavarasteria ja 169,4875–169,5875 MHz:n taajuusalueella 50 kHz:n kanavarasteria.

(4)

Kun päätös 2005/928/EY oli tehty, siinä määritellyistä teknisistä parametreista tehtiin jatkoselvityksiä, jotka osoittivat, että 169,4000–169,4750 MHz:n ja 169,4875–169,5875 MHz:n taajuusalueita koskevia kanavarasterijärjestelyjä pidetään tekniikan kehityksen perusteella tarpeettoman rajoittavina. Sallimalla useampia kanavarasterivaihtoehtoja annetaan käyttäjille joustavammat mahdollisuudet valita optimaalinen kaistanleveys aina 50 kHz:iin saakka kulloistakin sovellusta koskevien laatuvaatimusten mukaisesti.

(5)

Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi (CEPT) on vahvistanut, että kanavarasterivaihtoehtojen lisääminen näillä taajuusalueilla voidaan sallia ja olisi sallittava.

(6)

Päätös 2005/928/EY olisi sen vuoksi muutettava. Sen muuttaminen mahdollistaa kanavien käytön 50 kHz:iin saakka 169,4000–169,4750 MHz:n ja 169,4875–169,5875 MHz:n taajuusalueilla.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/928/EY seuraavasti:

1.

Korvataan liitteessä olevan taajuussuunnitelman neljännellä rivillä kanavia 1a, 1b, 2a, 2b, 3a ja 3b koskeva (kHz:inä ilmaistu) kanavarasterin arvo ”12,5” ilmaisulla ”enintään 50 kHz”.

2.

Korvataan liitteessä olevan taajuussuunnitelman neljännellä rivillä kanavia 4b+5+6a ja 6b+7+8a koskeva (kHz:inä ilmaistu) kanavarasterin arvo ”50” ilmaisulla ”enintään 50 kHz”.

2 artikla

Sovelletaan 1 artiklaa 31 päivästä lokakuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 47.


15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä elokuuta 2008,

suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Unkarin alueilla tehdyn päätöksen 2007/683/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4321)

(Ainoastaan unkarinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2008/674/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2007/683/EY (2) hyväksyttiin Unkarin 11 päivänä heinäkuuta 2007 esittämä suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista mainitun päätöksen liitteessä tarkoitetuilla kyseisen jäsenvaltion alueilla.

(2)

Unkari on ilmoittanut komissiolle klassisen sikaruton viimeaikaisesta kehityksestä luonnonvaraisissa sioissa kyseisessä jäsenvaltiossa. Saatavilla olevan epidemiologisen tiedon perusteella toimenpiteet, jotka sisältyvät klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista esitettyyn suunnitelmaan, olisi laajennettava koskemaan eräitä alueita Hevesin läänissä ja Borsod-Abaúj-Zemplénin läänissä.

(3)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi päätöksen 2007/683/EY liite olisi korvattava tämän päätöksen liitteellä.

(4)

Päätöstä 2007/683/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/683/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUVL L 281, 25.10.2007, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/159/EY (EUVL L 51, 26.2.2008, s. 21).


LIITE

”LIITE

Alueet, joilla suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista pannaan täytäntöön

Nógrádin läänin alue ja Pestin läänin alue pohjoiseen ja itään Tonavasta, etelään Slovakian rajasta, länteen Nógrádin läänin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä, Hevesin läänin alue itään Nógrádin läänin rajasta, etelään ja länteen Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä, ja Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin alue etelään Slovakian rajasta, itään Hevesin läänin rajasta, pohjoiseen ja länteen E71-moottoritiestä, etelään päätiestä nro 37 (E71-moottoritien ja päätien nro 26 välinen osuus) ja länteen päätiestä nro 26.”


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/32


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2008/675/YOS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008,

Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on, että jäsenvaltioissa annettuja tuomioita koskevat tiedot voidaan ottaa huomioon tuomion antaneen jäsenvaltion ulkopuolella uusien rikosten ehkäisemiseksi ja uudessa rikosprosessissa.

(2)

Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 toimenpideohjelman rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi (2), jonka mukaan olisi hyväksyttävä ”yksi tai useampia välineitä, joilla vakiinnutetaan periaate siitä, että jäsenvaltion tuomioistuimen on voitava ottaa huomioon muissa jäsenvaltioissa annetut lopulliset rikostuomiot arvioidessaan rikoksentekijän rikoshistoriaa, todetessaan mahdolliset uusimistapaukset ja määrittäessään sovellettavat rangaistuksen tyypit ja täytäntöönpanomenettelyt”.

(3)

Tämän puitepäätöksen tarkoituksena on asettaa jäsenvaltioille vähimmäisvelvoite ottaa huomioon toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot. Näin ollen tällä puitepäätöksellä ei estetä jäsenvaltioita ottamasta huomioon, oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja kun niillä on käytössään tietoja asiasta, esimerkiksi sellaisen hallintoviranomaisen lopullisia päätöksiä, jonka päätös voidaan saattaa rikosasiassa toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi, henkilön toteamisesta syylliseksi rikokseen tai tekoon, joka on kansallisen lainsäädännön nojalla lainrikkomuksena rangaistava teko.

(4)

Jotkin jäsenvaltiot liittävät vaikutuksia toisessa jäsenvaltiossa annettuun rikostuomioon, kun taas toiset ottavat huomioon vain niiden omien tuomioistuinten antamat tuomiot.

(5)

Olisi vahvistettava periaate, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa annetuilla tuomioilla olisi oltava vastaavat vaikutukset kuin jäsenvaltioiden omien tuomioistuinten kansallisen lainsäädännön mukaisesti antamilla tuomioilla riippumatta siitä, ovatko vaikutukset kansallisen lainsäädännön mukaan tosiseikkoja taikka prosessioikeudellisia tai aineellisoikeudellisia seikkoja. Tämän puitepäätöksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole yhdenmukaistaa vaikutuksia, joita aiempien tuomioiden olemassaololla on kansallisen lainsäädännön mukaan, ja toisessa jäsenvaltiossa annetut aiemmat tuomiot on otettava huomioon ainoastaan siinä määrin, kuin aiemmat kansalliset tuomiot otetaan kansallisen lainsäädännön mukaan huomioon.

(6)

Muista välineistä poiketen tämän puitepäätöksen tarkoituksena ei ole yhdessä jäsenvaltiossa annettujen tuomioistuinten päätösten täytäntöönpano muissa jäsenvaltioissa, vaan sen mahdollistaminen, että yhdessä jäsenvaltiossa annetulla aiemmalla tuomiolla voi olla vaikutuksia toisessa jäsenvaltiossa meneillään olevassa uudessa rikosprosessissa edellyttäen, että aiemmilla kansallisilla tuomioilla on tällaisia vaikutuksia kyseisen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

Sen vuoksi tässä puitepäätöksessä ei velvoiteta ottamaan huomioon tällaisia aiempia tuomioita esimerkiksi tapauksissa, joissa sovellettavien välineiden nojalla saadut tiedot ovat riittämättömiä tai joissa kansallinen tuomio ei olisi ollut mahdollinen teosta, josta aiempi tuomio on annettu, tai joissa aiemmin määrättyä seuraamusta ei tunneta kansallisessa oikeusjärjestelmässä.

(7)

Toisessa jäsenvaltiossa annetulla tuomiolla olisi oltava vastaavat vaikutukset kuin kansallisen tuomioistuimen antamalla tuomiolla niin rikosoikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, itse rikosoikeudenkäynnissä kuin tuomion täytäntöönpanovaiheessa.

(8)

Jos jossain jäsenvaltiossa meneillään olevassa rikosprosessissa on saatavilla tietoja toisessa jäsenvaltiossa annetusta aiemmasta tuomiosta, olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä välttämään asianomaisen henkilön kohtelua epäedullisemmin kuin jos aiempi tuomio olisi ollut kansallinen tuomio.

(9)

Puitepäätöksen 3 artiklan 5 kohta olisi tulkittava, muun muassa johdanto-osan 8 kappaleen mukaisesti, siten, että jos kansallinen tuomioistuin katsoo uudessa rikosprosessissa otettuaan huomioon toisessa jäsenvaltiossa määrätyn aiemman tuomion, että tietyn asteisen rangaistuksen määrääminen kansallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa olisi kohtuuttoman ankaraa rikoksentekijää kohtaan hänen olosuhteensa huomioon ottaen, ja jos rangaistuksen tarkoitus voidaan saavuttaa lievemmällä rangaistuksella, kansallinen tuomioistuin saa alentaa rangaistuksen tasoa tämän mukaisesti, jos näin olisi voitu toimia myös puhtaasti kansallisessa tapauksessa.

(10)

Tämä puitepäätös korvaa rikosoikeudellisten tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä 28 päivänä toukokuuta 1970 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 56 artiklan rikostuomioiden huomioon ottamista koskevat määräykset tämän yleissopimuksen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden välisissä suhteissa.

(11)

Tässä puitepäätöksessä noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitettua toissijaisuusperiaatetta siltä osin kuin tavoitteena on jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentäminen, jota ei voida riittävästi toteuttaa jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin vaan joka edellyttää yhteistoimintaa Euroopan unionin tasolla. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(12)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattuja periaatteita.

(13)

Tässä puitepäätöksessä otetaan huomioon erilaiset kansalliset ratkaisut ja menettelyt, joita sovelletaan toisessa jäsenvaltiossa annetun aiemman tuomion huomioon ottamiseksi. Sen, että aiempaa tuomiota ei ole mahdollista tarkistaa, ei saisi estää jäsenvaltiota tekemästä tarvittaessa päätöstä, jonka seurauksena kyseisellä aiemmalla tuomiolla on vastaavat oikeusvaikutukset. Tällaisen päätöksen tekemisen edellyttämät menettelyt eivät kuitenkaan saisi niihin tarvittavan ajan ja menettelyjen tai muodollisuuksien osalta tehdä mahdottomaksi sitä, että toisessa jäsenvaltiossa annetulla aiemmalla tuomiolla on vastaavat vaikutukset.

(14)

Puuttuminen tuomioon tai sen täytäntöönpanoon kattaa muun muassa tilanteet, joissa aiemmassa tuomiossa määrätty seuraamus on toisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan sulautettava tai sisällytettävä toiseen seuraamukseen, joka puolestaan on tämän jälkeen tosiasiallisesti pantava täytäntöön, mikäli ensimmäistä tuomiota ei ole jo pantu täytäntöön tai sen täytäntöönpanoa ei ole siirretty toiseen jäsenvaltioon,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tämän puitepäätöksen tarkoituksena on määritellä edellytykset, joiden täyttyessä henkilöön kohdistuvassa rikosprosessissa yhdessä jäsenvaltiossa otetaan huomioon samalle henkilölle toisissa jäsenvaltioissa eri tosiseikkojen perusteella annetut aiemmat tuomiot.

2.   Tämä puitepäätös ei saa vaikuttaa velvoitteeseen kunnioittaa perustamissopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita.

2 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan ’tuomiolla’ rikostuomioistuimen lopullista päätöstä henkilön toteamisesta syylliseksi rikokseen.

3 artikla

Toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion huomioon ottaminen uudessa rikosprosessissa

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että henkilöön kohdistuvassa rikosprosessissa samalle henkilölle toisissa jäsenvaltioissa eri tosiseikkojen perusteella annetut aiemmat tuomiot, joista on saatu tietoa keskinäiseen oikeusapuun tai rikosrekisteritietojen vaihtoon sovellettavien sopimusten mukaisesti, otetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti huomioon samassa määrin kuin vastaavat kansalliset tuomiot otetaan huomioon ja että niihin liitetään vastaavat oikeusvaikutukset kuin aiempiin kansallisiin tuomioihin.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan rikosoikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, itse rikosoikeudenkäynnin aikana ja tuomion täytäntöönpanovaiheessa erityisesti rikosprosessissa sovellettavien menettelysääntöjen osalta, joihin kuuluvat tutkintavankeutta, rikoksen määrittelyä ja rangaistuksen tyyppiä ja tasoa sekä tuomion täytäntöönpanoa koskevat säännöt.

3.   Toisissa jäsenvaltioissa annettujen aiempien tuomioiden huomioon ottamisesta 1 kohdan mukaisesti ei ole seurauksena, että uutta prosessia hoitava jäsenvaltio puuttuisi aiempiin tuomioihin tai niiden täytäntöönpanoon liittyviin päätöksiin taikka kumoaisi tai tarkistaisi niitä.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 3 kohdan mukaisesti siinä tapauksessa, että jos aiempi tuomio olisi ollut uutta prosessia hoitavan jäsenvaltion antama kansallinen tuomio, aiemman tuomion huomioon ottamisen seurauksena olisi ollut kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan puututtava aiempiin tuomioihin tai niiden täytäntöönpanoon liittyviin päätöksiin taikka kumottava ne tai tarkistettava niitä.

5.   Jos rikos, jota uusi prosessi koskee, oli tehty ennen kuin aiempi tuomio oli määrätty tai pantu täysimääräisesti täytäntöön, 1 ja 2 kohdan seurauksena ei saa olla se, että jäsenvaltiot ovat velvollisia soveltamaan rangaistusten määräämistä koskevia kansallisia sääntöjään, jos niiden soveltaminen sellaisenaan ulkomailla annettuihin tuomioihin rajoittaisi tuomaria tämän määrätessä rangaistuksen uudessa prosessissa.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että niiden tuomioistuimet voivat tällaisissa tapauksissa muulla tavoin ottaa huomioon toisessa jäsenvaltiossa annetut aiemmat tuomiot.

4 artikla

Suhde muihin säädöksiin

Tämä puitepäätös korvaa rikosoikeudellisten tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä 28 päivänä toukokuuta 1970 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 56 artiklan määräykset, kun kyse on jäsenvaltioiden välisistä suhteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta artiklan soveltamista yleissopimuksen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin.

5 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet viimeistään 15 päivänä elokuuta 2010.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla jäsenvaltioiden tästä puitepäätöksestä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.   Kyseisten tietojen perusteella komissio toimittaa viimeistään 15 päivänä elokuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta ja esittää tarvittaessa säädösehdotuksia.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. HORTEFEUX


(1)  Lausunto annettu 27. syyskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL C 12, 15.1.2001, s. 10.


Oikaisuja

15.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 220/35


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 479/2008, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 148, 6. kesäkuuta 2008 )

Sivulla 40, 128 artiklan 2 kohdassa:

korvataan:

”2.   Jatketaan asetuksen (ETY) N:o 2392/86 sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 V osaston I ja II luvun, VI osaston, 24 ja 80 artiklan ja …”,

seuraavasti:

”2.   Jatketaan asetuksen (ETY) N:o 2392/86 sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 V osaston I ja II luvun, VI osaston, 18 ja 70 artiklan ja …”.