ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 219

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
14. elokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 809/2008, annettu 13 päivänä elokuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 810/2008, annettu 11 päivänä elokuuta 2008, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (Uudelleenlaadittu)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 811/2008, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

17

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/73/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta ( 1 )

40

 

*

Komission direktiivi 2008/83/EY, annettu 13 päivänä elokuuta 2008, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta annetun direktiivin 2003/91/EY muuttamisesta ( 1 )

55

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/667/YOS

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välisen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista ja vaihtoa koskevan sopimuksen tekemisestä

58

Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta ja vaihdosta

59

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

 

2008/668/EY, Euratom

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2008, tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimeen

63

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen voimaantulopäivästä

64

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/669/YUTP, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

65

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen sopimus Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

66

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 72/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 30, 4.2.2008)

72

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 74/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008)

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2008,

annettu 13 päivänä elokuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EYVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 590/2008 (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 24).


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

29,1

XS

27,8

ZZ

28,5

0707 00 05

MK

31,0

TR

89,6

ZZ

60,3

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

70,2

UY

59,6

ZA

81,5

ZZ

70,4

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,5

MK

68,7

TR

120,5

ZZ

100,0

0808 10 80

AR

87,4

BR

86,3

CL

92,4

CN

80,2

NZ

108,2

US

96,6

UY

148,0

ZA

83,2

ZZ

97,8

0808 20 50

AR

75,6

CL

83,0

TR

161,7

ZA

91,7

ZZ

103,0

0809 30

TR

154,7

ZZ

154,7

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

XS

62,1

ZZ

87,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 810/2008,

annettu 11 päivänä elokuuta 2008,

korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

(Uudelleenlaadittu)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annettua komission asetusta (EY) N:o 936/97 (2) on muutettu useita kertoja oleellisesti (3). Koska muutoksia on tehtävä lisää, asetus olisi selvyyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tuloksena syntyneen maataloutta koskevan sopimuksen (4) mukaan yhteisö on sitoutunut avaamaan korkealaatuista naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevat tariffikiintiöt. Nämä monivuotiset kiintiöt olisi avattava 1 päivänä heinäkuuta alkaviksi kahdentoista kuukauden jaksoiksi ja olisi vahvistettava niiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Vievät kolmannet maat ovat sitoutuneet antamaan näille tuotteille niiden alkuperän takaavan aitoustodistuksen. Olisi määriteltävä näiden todistusten malli ja laadittava niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Aitoustodistusten olisi oltava kolmansissa maissa sijaitsevien toimielinten antamia; tämän toimielimen on annettava tarvittavat takeet kyseisen järjestelmän moitteettomasta toiminnasta.

(4)

Kyseistä järjestelmää olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tätä varten olisi säädettävä hakemusten esittämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä hakemuksissa ja todistuksissa annettavista tiedoista poiketen tarvittaessa maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten sekä ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (5) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (6) tietyistä säännöksistä.

(5)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 (7) vahvistetaan tuontitodistushakemuksia, hakijoiden asemaa ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Mainitussa asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä olisi sovellettava kyseisessä kiintiössä myönnettyihin tuontitodistuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen muiden edellytysten soveltamista.

(6)

Näiden lihojen tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä tarvittaessa, että tuontitodistusten antaminen edellyttää erityisesti aitoustodistuksissa olevien tietojen tarkistamista.

(7)

Kokemus on osoittanut, että tuojat eivät aina ilmoita kyseisen kiintiön osana tuodun naudanlihan määriä ja alkuperää tuontitodistuksen antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle. Nämä tiedot ovat tärkeitä markkinatilanteen arvioimisessa. Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön tämän ilmoituksen tekemistä koskeva vakuus.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan seuraavat tariffikiintiöt joka vuosi 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajanjaksoksi, jäljempänä ’tuontitariffikiintiökausi’:

a)

60 250 tonnia CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvaa korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa sekä CN-koodeihin 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvia tuotteita. Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4002;

b)

2 250 tonnia CN-koodiin 0202 30 90 kuuluvaa jäädytettyä luutonta puhvelinlihaa luuttoman lihan painona ilmaistuna. Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4001.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogrammaa luullista lihaa vastaa 77:ää kilogrammaa luutonta lihaa.

2.   Tässä asetuksessa ’jäädytetyllä lihalla’ tarkoitetaan lihaa, jonka sisälämpötila sen saapuessa yhteisön tullialueelle on enintään – 12 oC.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kiintiöihin sovellettavaksi arvotulliksi vahvistetaan 20 prosenttia.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan tariffikiintiö jakautuu seuraavasti:

a)

28 000 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00 ja 0206 10 95 kuuluvaa luutonta naudanlihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella kasvatetuista sonneista, sonnimulleista tai hiehoista. Sonnien ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin ’JJ’, ’J’, ’U’ tai ’U2’ ja sonnimullien ja hiehojen ruhojen laatuluokkiin ’AA’, ’A’ tai ’B’ Argentiinan maatalous-, kotieläintuotanto-, kalastus- ja elintarvikeviraston (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA) laatiman virallisen naudanlihaluokituksen mukaisesti”.

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (8) 13 artiklan mukaisesti.

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ”High Quality Beef”.

b)

7 150 tuotepainotonnia CN-koodeihin 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvaa lihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Sonnimullien tai hiehojen ruhoista saadut valikoidut lihapalat, jotka on luokiteltu yhteen seuraavista AUS-MEAT Australian määritelmien mukaisista virallisista luokista: ’Y’, ’YS’, ’YG’, ’YGS’, ’YP’ ja ’YPS’. Naudanlihan värin on vastattava AUS-MEAT:n lihan väriä koskevia vertailustandardeja 1 B–4, rasvan värin AUS-MEAT:n rasvan väriä koskevia vertailustandardeja 0–4 ja rasvan paksuuden (P8-kohdasta mitattuna) AUS-MEAT:n rasvaluokkia 2–5”.

Lihapalat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti.

Päällysmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ”High Quality Beef”.

c)

6 300 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00 ja 0206 10 95 kuuluvaa luutonta naudanlihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Naudanlihapaloja, jotka on saatu sonneista (’novillo’) tai hiehoista (’vaquillona’), sellaisina kuin ne on määritelty Uruguayn kansallisen lihainstituutin (Instituto Nacional de Carnes – INAC) laatimassa virallisessa naudanruhojen luokitusjärjestelmässä. Korkealaatuisen naudanlihan tuotantoon tarkoitetut eläimet on kasvatettu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin ’I’, ’N’ tai ’A’ ja edelleen rasvaisuusastetta osoittaviin luokkiin ’1’, ’2’ tai ’3’ edellä mainitun luokitusjärjestelmän mukaisesti.”

Lihapalat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti.

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ”High Quality Beef”.

d)

5 000 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00 ja 0206 10 95 kuuluvaa luutonta naudanlihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Valikoituja lihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laidunruoholla ruokituista sonneista tai hiehoista. Ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkaan ’B’ ja edelleen rasvaisuusastetta osoittaviin luokkiin ’2’ tai ’3’ Brasilian maataloudesta, kotieläintuotannosta ja maataloustuotteiden tarjonnasta vastaavan ministeriön (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) laatiman virallisen naudanruhojen luokitusjärjestelmän mukaisesti”.

Lihapalat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti.

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ”High Quality Beef”.

e)

1 300 tuotepainotonnia CN-koodeihin 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvaa lihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Valikoitu paloiteltu jäähdytetty tai jäädytetty ensiluokkainen naudanliha, joka on saatu yksinomaan laitumella kasvatetuista naudoista, joilla on enintään neljä pysyvää etuhammasta, ruhon paino ei saa ylittää 325:tä kilogrammaa, ulkonäöltään kiinteää, leikkausjälki siisti, liha väriltään vaalea ja yhtenäinen, sekä riittävä, muttei liian paksu rasvakerros. Kaikki palat pakataan tyhjiöpakkauksiin ja niistä käytetään luokittelunimeä ’high quality beef’ ”.

f)

11 500 tuotepainotonnia CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvaa lihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Ruhoja tai alle 30 kuukauden ikäisistä naudoista saatuja paloja; eläimiä on ruokittu vähintään sata päivää vähintään 20 naulan päiväannoksella tasapainotettua, energia-arvoltaan korkeaa, vähintään 70 prosenttia jyviä sisältävää ravintoa. United States Department of Agriculturen (USDA) vaatimusten mukaisesti luokkiin ’choice’ tai ’prime’ kuuluva liha vastaa edellä esitettyä määritelmää. Agence Canadienne d'inspection des aliments du Gouvernement du Canadan vaatimusten mukaisesti luokkiin ’Canada A’, ’Canada AA’, ’Canada AAA’, ’Canada Choice’ ja ’Canada Prime’ sekä ’A1’, ’A2’ ja ’A3’ kuuluva liha vastaa edellä esitettyä määritelmää”.

g)

1 000 tonnia CN-koodeihin NC 0201 30 00 ja 0202 30 90 kuuluvaa luutonta lihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Fillet (lomito), Striploin ja/tai Cube Roll (lomo), Rump (rabadilla), Topside (carnaza negra), jotka on saatu valituista risteytetyistä eläimistä, joista vähemmän kuin 50 prosenttia on zebú-tyypin roduista ja joita on ruokittu ainoastaan laidunruoholla tai heinällä. Teurastettujen eläinten on oltava Vacuno-ruhonluokitusjärjestelmän luokkaan ’V’ kuuluvia härkiä tai hiehoja, joiden ruhot painavat enintään 260 kilogrammaa”.

Lihapalojen on oltava asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklan mukaisesti merkittyjä.

Päällysmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ”high-quality beef”.

3 artikla

1.   Edellä 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen määrien tuonnin edellytyksenä on niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa

a)

4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti annetun tuontitodistuksen esittäminen; ja

b)

6 artiklan säännösten mukaisesti annetun aitoustodistuksen esittäminen.

2.   Edellä 2 artiklan f alakohdassa vahvistetussa tuonnissa tuontitariffikiintiökausi jaetaan kahteentoista yhden kuukauden pituiseen osakauteen. Kullakin osakaudella käytettävissä oleva määrä vastaa yhtä kahdestoistaosaa kokonaismäärästä.

4 artikla

Edellä 3 artiklassa tarkoitetun tuontitodistuksen saamiseksi on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a)

todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa ja ”kyllä”-kohdassa on oltava rasti. Todistus velvoittaa tuomaan ilmoitetusta maasta;

b)

todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä III luetelluista maininnoista.

5 artikla

1.   Edellä 4 artiklassa tarkoitetun todistushakemuksen voi jättää ainoastaan kunkin tuontitariffikiintiökauden kunkin kuukauden viiden ensimmäisen päivän aikana.

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 382/2008 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakemukset voivat koskea saman kiintiön järjestysnumeron osalta yhtä tai useampaa mainitun asetuksen liitteessä I lueteltuihin CN-koodeihin tai CN-koodiryhmiin kuuluvia tuotteita. Jos hakemukset koskevat useita CN-koodeja, on ilmoitettava kunkin CN-koodin tai CN-koodiryhmän osalta haettu määrä. Kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset 15 kohtaan.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hakemusten sisältämä kokonaismäärä alkuperämaittain eriteltynä hakemusten esittämisjakson päättymistä seuraavana toisena työpäivänä viimeistään klo 16.00 (Brysselin aikaa).

3.   Tuontitodistukset myönnetään kunkin kuukauden viidentenätoista päivänä.

Kussakin todistuksessa täsmennetään kutakin CN-koodia tai CN-koodiryhmää koskeva määrä.

6 artikla

1.   Aitoustodistuksesta laaditaan alkuperäiskappale ja vähintään yksi jäljennös lomakkeelle, jonka malli on liitteessä I.

Lomakkeen koko on noin 210 × 297 millimetriä, ja käytettävän paperin painon on oltava vähintään 40 grammaa neliömetriä kohti.

2.   Lomakkeet on painettava ja täytettävä yhdellä yhteisön virallisista kielistä; lisäksi ne voidaan painaa ja täyttää viejämaan virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä.

Lomakkeen kääntöpuolella on oltava viejämaasta peräisin olevaan lihaan sovellettava 2 artiklassa tarkoitettu määritelmä.

3.   Jokainen aitoustodistus yksilöidään käyttämällä 7 artiklassa tarkoitetun todistuksen antavan toimielimen antamaa toimitusnumeroa. Jäljennösten ja alkuperäiskappaleen toimitusnumerot ovat samat.

4.   Alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa on käytettävä mustaa mustetta ja kirjoitettava suuraakkosin.

5.   Aitoustodistus on voimassa ainoastaan, jos liitteessä II olevassa luettelossa mainittu todistuksen antava toimielin on sen asianmukaisesti täyttänyt ja hyväksynyt liitteissä I ja II olevien ohjeiden mukaisesti.

6.   Aitoustodistus on asianmukaisesti hyväksytty, jos siinä mainitaan antopaikka ja -aika ja jos siinä on todistuksen antavan toimielimen leima ja sellaisen henkilön allekirjoitus tai sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, jolla tai joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

Leima voidaan korvata sekä alkuperäiskappaleessa että jäljennöksissä painetulla sinetillä.

7 artikla

1.   Liitteessä II mainitun toimielimen on:

a)

oltava sellaiseksi hyväksytty viejämaassa;

b)

sitouduttava todistamaan aitoustodistuksissa olevat tiedot;

c)

sitouduttava toimittamaan komissiolle jokaisen viikon keskiviikkona aitoustodistuksissa olevien tietojen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

2.   Komissio tarkistaa liitteessä II olevan luettelon, jos toimielintä ei enää hyväksytä, se ei täytä jotain sille asetetuista velvollisuuksista tai nimetään uusi toimielin.

8 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 artiklan a–e ja g alakohdassa tarkoitettujen määrien tuonti edellyttää 4 artiklan a ja b alakohdan sekä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti annettavan tuontitodistuksen esittämistä vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä.

2.   Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava samanaikaisesti 6 ja 7 artiklan mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja sen jäljennös sekä siihen liittyvä ensimmäinen tuontitodistushakemus.

Aitoustodistusta voidaan käyttää sen osoittaman määrän rajoissa useamman kuin yhden tuontitodistuksen antamiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin tehtävä aitoustodistukseen merkintä, josta ilmenee myönnetty määrä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tuontitodistuksia vasta varmistettuaan, että kaikki aitoustodistuksessa annetut tiedot vastaavat komission viikoittain saamia vastaavia tietoja. Todistukset annetaan välittömästi varmistuksen jälkeen.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan ensimmäisessä ja kolmannessa alakohdassa säädetään, ja jos 4, 5 ja 6 kohdan säännöksiä noudatetaan, toimivaltainen viranomainen voi antaa tuontitodistuksen, kun:

a)

aitoustodistuksen alkuperäiskappale on esitetty, mutta siihen liittyviä komission tietoja ei ole vielä saatu, tai

b)

aitoustodistuksen alkuperäiskappaletta ei ole esitetty, tai

c)

aitoustodistuksen alkuperäiskappale on esitetty, ja siihen liittyvät komission tiedot on saatu, mutta jotkin tiedot eivät ole vaatimusten mukaisia.

4.   Asetuksen (EY) N:o 382/2008 4 artiklan toisesta luetelmakohdasta poiketen tuontitodistukseen liittyvän vakuuden suuruus on 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yhtä suuri kuin kyseisten tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaisen täyden tullin määrä, jota sovelletaan tuontitodistuksen hakupäivänä.

Aitoustodistuksen alkuperäiskappaleen ja todistukseen liittyvät komission tiedot saatuaan ja tietojen vaatimustenmukaisuuden tarkastettuaan jäsenvaltioiden on vapautettava tämä vakuus edellyttäen, että samalle tuontitodistukselle on asetettu asetuksen (EY) N:o 382/2008 4 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu vakuus.

5.   Vaatimustenmukaisen aitoustodistuksen alkuperäiskappaleen esittäminen toimivaltaiselle viranomaiselle ennen tuontitodistuksen kelpoisuusajan umpeutumista muodostaa komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (9) 20 artiklassa tarkoitetun ensisijaisen vaatimuksen 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulle poikkeusvakuudelle.

6.   Edellä 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vakuuden niitä määriä, joita ei vapauteta, on pidettävä menetettyinä, ja ne pidätetään kannettuina tulleina.

9 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä. Aitoustodistusten voimassaoloaika päättyy kuitenkin viimeistään myöntämispäivää seuraavana 30 päivänä kesäkuuta.

10 artikla

Tämän asetuksen 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettuihin määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 376/2008, asetuksen (EY) N:o 1301/2006 ja asetuksen (EY) N:o 382/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 artiklan a–e ja g alakohdassa tarkoitettuihin määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 376/2008, asetuksen (EY) N:o 1301/2006 III luvun ja asetuksen (EY) N:o 382/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä.

11 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

tuontitariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4002, osalta viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia on myönnetty edellisessä kuussa;

b)

tuontitariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4001, osalta viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä elokuuta tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia on myönnetty edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

c)

tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta:

i)

yhdessä tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten kanssa tuontitariffikiintiökauden viimeisellä osakaudella jätettyjen hakemusten osalta;

ii)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa, alkuperämaata ja tuoteluokkaa kohti asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukaisesti.

Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 artiklan a–e ja g alakohdassa tarkoitettuja määriä koskevat ilmoitukset on annettava tämän asetuksen liitteiden IV, V ja VI mukaisesti.

12 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 936/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10., Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 317/2007 (EUVL L 84, 24.3.2007, s. 4).

(3)  Ks. liite VII.

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

(5)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008 (EUVL L 150, 10.6.2008, s. 7).

(6)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008.

(7)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

(9)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.


LIITE I

Image

Määritelmä

… peräisin olevaa korkealaatuista lihaa

(asianmukainen määritelmä)

Australiasta peräisin olevaa puhvelinlihaa


LIITE II

Luettelo aitoustodistuksen myöntämiseen valtuutetuista viejämaiden toimielimistä

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA):

Argentiinasta peräisin olevan lihan osalta, joka vastaa 2 artiklan a kohdan määritelmää.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA:

Australiasta peräisin olevan lihan osalta:

a)

joka vastaa 2 artiklan b kohdan määritelmää;

b)

joka vastaa 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan määritelmää.

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

Uruguaysta peräisin olevan lihan osalta, joka vastaa 2 artiklan c kohdan määritelmää.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):

Brasiliasta peräisin olevan lihan osalta, joka vastaa 2 artiklan d kohdan määritelmää.

NEW ZEALAND MEAT BOARD:

Uudesta-Seelannista peräisin olevan lihan osalta, joka vastaa 2 artiklan e kohdan määritelmää.

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan lihan osalta, joka vastaa 2 artiklan f kohdan määritelmää.

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:

Kanadasta peräisin olevan lihan osalta, joka vastaa 2 artiklan f kohdan määritelmää.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTROL DE ALIMENTOS:

Paraguaysta peräisin olevan lihan osalta, joka vastaa 2 artiklan g kohdan määritelmää.


LIITE III

Asetuksen 4 artiklan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 810/2008)

:

espanjaksi

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 810/2008]

:

tšekiksi

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 810/2008)

:

tanskaksi

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 810/2008)

:

saksaksi

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008)

:

viroksi

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 810/2008)

:

kreikaksi

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008]

:

englanniksi

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 810/2008)

:

ranskaksi

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 810/2008]

:

italiaksi

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 810/2008]

:

latviaksi

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 810/2008)

:

liettuaksi

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008)

:

unkariksi

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (810/2008/EK rendelet)

:

maltaksi

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 810/2008)

:

hollanniksi

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 810/2008)

:

puolaksi

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 810/2008)

:

portugaliksi

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 810/2008]

:

romaniaksi

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 810/2008]

:

slovakiksi

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 810/2008)

:

sloveeniksi

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 810/2008)

:

suomeksi

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 810/2008)

:

ruotsiksi

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 810/2008)


LIITE IV

Ilmoitus tuontitodistuksista (myönnetyt todistukset) – Asetus (EY) N:o 810/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 810/2008 11 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joille on myönnetty tuontitodistus

Ajanjakso: … – …


Järjestysnro

Tuoteluokka tai –luokat (1)

Määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

Alkuperämaa

09.4001

 

 

Australia

09.4002

 

 

Argentiina

Australia

Uruguay

Brasilia

Uusi-Seelanti

Paraguay


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat.


LIITE V

Ilmoitus tuontitodistuksista (käyttämättömät määrät) – Asetus (EY) N:o 810/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 810/2008 11 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joiden tuontitodistuksia ei käytetty

Ajanjakso: … – …


Järjestysnro

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Käyttämätön määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

Alkuperämaa

09.4001

 

 

Australia

09.4002

 

 

Argentiina

Australia

Uruguay

Brasilia

Uusi-Seelanti

Paraguay


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat


LIITE VI

Ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä – Asetus (EY) N:o 810/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 810/2008 11 artiklan soveltaminen

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät:

Ajanjakso: … – … (tuontitariffikiintiökausi).


Järjestysnro

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

Alkuperämaa

09.4001

 

 

Australia

09.4002

 

 

Argentiina

Australia

Uruguay

Brasilia

Uusi-Seelanti

Paraguay


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat


LIITE VII

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (EY) N:o 936/97

(EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10)

 

Komission asetus (EY) N:o 2048/97

(EYVL L 287, 21.10.1997, s. 10)

Ainoastaan 1 artiklassa asetukseen (EY) N:o 936/97 tehdyn viittauksen osalta

Komission asetus (EY) N:o 31/98

(EYVL L 5, 9.1.1998, s. 3)

 

Komission asetus (EY) N:o 260/98

(EYVL L 25, 31.1.1998, s. 42)

Ainoastaan 4 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1299/98

(EYVL L 180, 24.6.1998, s. 6)

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1680/98

(EYVL L 212, 30.7.1998, s. 36)

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 134/1999

(EYVL L 17, 22.1.1999, s. 22)

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 361/2002

(EYVL L 58, 28.2.2002, s. 5)

 

Komission asetus (EY) N:o 1524/2002

(EYVL L 229, 27.8.2002, s. 7)

 

Komission asetus (EY) N:o 1781/2002

(EYVL L 270, 8.10.2002, s. 3)

 

Komission asetus (EY) N:o 649/2003

(EUVL L 95, 11.4.2003, s. 13)

Ainoastaan 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1118/2004

(EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10)

Ainoastaan 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 2186/2005

(EUVL L 347, 30.12.2005, s. 74)

 

Komission asetus (EY) N:o 408/2006

(EUVL L 71, 10.3.2006, s. 3)

 

Komission asetus (EY) N:o 1745/2006

(EUVL L 329, 25.11.2006, s. 22)

 

Komission asetus (EY) N:o 1965/2006

(EUVL L 408, 30.12.2006, s. 26)

Ainoastaan 2 artikla ja liite II

Komission asetus (EY) N:o 317/2007

(EUVL L 84, 24.3.2007, s. 4)

 


LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 936/97

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 2 ja 3 kohta

1 artiklan 2 ja 3 kohta

2 artikla

2 artikla

3 artiklan 1 kohdan johdantolause

3 artiklan 1 kohdan johdantolause

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan johdantolause

4 artiklan johdantolause

4 artiklan c alakohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan d alakohta

4 artiklan b alakohta

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan a alakohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 2 kohdan b alakohta

8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 2 kohdan c alakohta

8 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

8 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta

8 artiklan 4 kohta

8 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

8 artiklan 5 kohta

8 artiklan 3 kohdan viides alakohta

8 artiklan 6 kohta

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite VII

Liite VIII


14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 811/2008,

tehty 13 päivänä elokuuta 2008,

tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan,

on kuullut tieteellistä tarkasteluryhmää,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio voi asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan 6 kohdan nojalla rajoittaa tiettyjen lajien tuontia yhteisöön kyseisen kohdan a–d alakohdassa säädetyin edellytyksin. Lisäksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä toukokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 865/2006 (2) säädetään kyseisten rajoitusten täytäntöönpanotoimenpiteistä.

(2)

Luettelo lajeista, joiden tuonti yhteisöön on kielletty toistaiseksi, on viimeksi vahvistettu tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi 29 päivänä elokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1037/2007 (3).

(3)

Viimeaikaisten tietojen perusteella tieteellinen tarkasteluryhmä on todennut, että tiettyjen neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A ja B lueteltujen lajien suojelun taso on vakavasti uhattuna, mikäli niiden tuontia tietyistä maista yhteisöön ei kielletä toistaiseksi. Tämän vuoksi olisi kiellettävä toistaiseksi seuraavien lajien tuonti yhteisöön:

Falco cherrug Armeniasta, Bahrainista, Irakista, Mauritaniasta ja Tadžikistanista, Ovis vignei bocharensis Uzbekistanista,

Odobenus rosmarus Grönlannista,

Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus, Lophaetus occipitalis ja Poicephalus gulielmi Guineasta,

Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus bellicosus, Falco chicquera, Varanus ornatus (luonnonvaraiset ja tarhatut yksilöt) sekä Calabaria reinhardtii (luonnonvaraiset yksilöt) Togosta,

Agapornis pullarius ja Poicephalus robustus Norsunluurannikolta,

Stephanoaetus coronatus Norsunluurannikolta ja Togosta,

Pyrrhura caeruleiceps Kolumbiasta; Pyrrhura pfrimeri Brasiliasta,

Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis, Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae, Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia razafindratsirae, Euphorbia suzannae-manieri ja Euphorbia waringiae Madagaskarilta,

Varanus niloticus ja Kinixys homeana (luonnonvaraiset yksilöt Togosta, tarhatut yksilöt Beninistä) Beninistä ja Togosta,

Python regius, Geochelone sulcata (tarhatut yksilöt) ja Pandinus imperator (tarhatut yksilöt) Beninistä,

Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus, Hippocampus kelloggi ja Seriatopora stellata Indonesiasta,

Peltocephalus dumerilianus Guyanasta,

Chitra chitra Malesiasta; Cryptophyllobates azureiventris, Dendrobates variabilis ja Dendrobates ventrimaculatus Perusta,

Hippocampus kuda Indonesiasta ja Vietnamista,

Ornithoptera urvillianus (tarhatut yksilöt), Ornithoptera victoriae (tarhatut yksilöt), Tridacna gigas ja Heliopora coerulea Salomonsaarilta,

Tridacna derasa Vietnamista; Tridacna rosewateri Mosambikista,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi ja Trachyphyllia geoffroyi Fidžiltä,

Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea spp., Cynarina lacrymalis ja Scolymia vitiensis Tongalta,

Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. ja Zamiaceae spp. Madagaskarilta, Mosambikilta ja Vietnamista.

(4)

Kaikkien niiden lajien alkuperämaita, joita tässä asetuksessa säädettävät uudet yhteisöön tuontia koskevat rajoitukset koskevat, on kuultu asiasta.

(5)

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) neljännessätoista osapuolikokouksessa tehtiin päätös nimistöviitteiden muuttamisesta sekä päätös liitteiden eläinlajien uudelleenjärjestämisestä siten, että lahkot, heimot ja suvut esitetään aakkosjärjestyksessä. Tämän seurauksena asetuksen (EY) N:o 1037/2007 liitteessä luetellut lajit olisi nimettävä ja järjestettävä uudelleen.

(6)

Edellä mainitun vuoksi olisi muutettava luetteloa lajeista, joiden tuonti yhteisöön on kielletty toistaiseksi, ja selkeyden vuoksi olisi korvattava asetus (EY) N:o 1037/2007.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei asetuksen (EY) N:o 865/2006 71 artiklan säännöksistä muuta johdu, kielletään toistaiseksi tämän asetuksen liitteessä lueteltujen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden tuonti yhteisöön.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1037/2007.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 318/2008 (EUVL L 95, 8.4.2008, s. 3).

(2)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 100/2008 (EUVL L 31, 5.2.2008, s. 3).

(3)  EUVL L 238, 11.9.2007, s. 3.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti yhteisöön kielletään toistaiseksi

Laji

Alkuperä(t)

Yksilö(t)

Alkuperämaat

Oikeusperustana oleva 4 artiklan 6 kohdan alakohta

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Uzbekistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Kazakstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Valko-Venäjä, Kirgisia, Turkki

a

Felidae

Lynx lynx

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Azerbaidžan, Moldova, Ukraina

a

Ursidae

Ursus arctos

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Brittiläinen Kolumbia

a

Ursus thibetanus

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Venäjä

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

Luonnonvarainen

Kaikki

Armenia, Bahrain, Irak, Mauritania, Tadžikistan

a


Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti yhteisöön kielletään toistaiseksi

Laji

Alkuperä(t)

Yksilö(t)

Alkuperämaat

Oikeusperustana oleva 4 artiklan 6 kohdan alakohta

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Uzbekistan

b

Saiga borealis

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

b

Saiga tatarica

Luonnonvarainen

Kaikki

Kazakstan, Venäjä

b

Camelidae

Lama guanicoe

Luonnonvarainen

Kaikki, paitsi:

yksilöt, jotka kuuluvat Argentiinassa rekisteröityyn eläinkantaan, edellyttäen, että sihteeristö vahvistaa luvat ennen kuin tuontijäsenvaltio hyväksyy ne,

tuotteet, jotka on saatu hyväksytyn hoitosuunnitelman mukaisesti kerittyjen elävien eläinten villasta ja jotka on asianmukaisesti merkitty ja rekisteröity,

ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen enintään 500 kg:n villaerien vienti teollisia kokeita varten.

Argentiina

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Uzbekistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyymi Choeropsis liberiensis)

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus berezovskii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus chrysogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus fuscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus moschiferus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Venäjä

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Luonnonvarainen

Kaikki

Bolivia, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Eupleres goudotii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Fossa fossana

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Luonnonvarainen

Kaikki

Chile

b

Leopardus pajeros

Luonnonvarainen

Kaikki

Chile

b

Leptailurus serval

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria

b

Panthera leo

Luonnonvarainen

Kaikki

Etiopia

b

Prionailurus bengalensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Macao

b

Profelis aurata

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Luonnonvarainen

Kaikki

Grönlanti

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Luonnonvarainen

Kaikki

Brunei, Kiina, Indonesia, Malesia, Thaimaa

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Papua-Uusi-Guinea

b

Zaglossus bruijni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Luonnonvarainen

Kaikki

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Alouatta macconnelli

Luonnonvarainen

Kaikki

Trinidad ja Tobago

b

Ateles belzebuth

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles fusciceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles hybridus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles paniscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Lagothrix cana

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lagothrix lagotricha

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lagothrix lugens

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lagothrix poeppigii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonyymi C. jacchus geoffroyi)

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Cebus capucinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Luonnonvarainen

Kaikki

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Luonnonvarainen

Kaikki

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Luonnonvarainen

Kaikki

Keski-Afrikan tasavalta

b

Cercopithecus dryas mukaan luettuna C. salongo)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta

b

Cercopithecus erythrogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cercopithecus erythrotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cercopithecus hamlyni

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cercopithecus mona

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Päiväntasaajan Guinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonyymi C. lhoesti preussi)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Päiväntasaajan Guinea, Nigeria

b

Colobus polykomos

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko

b

Colobus vellerosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonyymi Cercocebus albigena)

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

b

Macaca arctoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Intia, Malesia, Thaimaa

b

Macaca assamensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Nepal

b

Macaca cyclopis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Macaca fascicularis

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Intia

b

Macaca maura

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca leonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Macaca nemestrina pagensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca nigrescens

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca ochreata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca sylvanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria, Marokko

b

Papio anubis

Luonnonvarainen

Kaikki

Libya

b

Papio papio

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea-Bissau

b

Procolobus badius (synonyymi Colobus badius)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Procolobus verus (synonyymi Colobus verus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Norsunluurannikko, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonyymi Presbytis phayrei)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kambodža, Kiina, Intia

b

Trachypithecus vetulus (synonyymi Presbytis senex)

Luonnonvarainen

Kaikki

Sri Lanka

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonyymi Galago elegantulus pallidus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

b

Galago demidoff (synonyymi Galago demidovii)

Luonnonvarainen

Kaikki

Burkina Faso, Keski-Afrikan tasavalta

b

Galago granti

Luonnonvarainen

Kaikki

Malawi

b

Galago matschiei (synonyymi G. inustus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Ruanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Luonnonvarainen

Kaikki

Keski-Afrikan tasavalta, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kambodža, Laos

b

Perodicticus potto

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia, Guyana

b

Chiropotes israelita

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Chiropotes satanas

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Chiropotes utahickae

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pithecia pithecia

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Luonnonvarainen

Kaikki

Singapore

b

Ratufa bicolor

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Luonnonvarainen

Kaikki

Belize, Uruguay

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania, Sambia

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Goura scheepmakeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Goura victoria

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Luonnonvarainen

Kaikki

Thaimaa

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Tauraco fischeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Tauraco macrorhynchus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Tauraco porphyreolopha

Luonnonvarainen

Kaikki

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Accipiter erythropus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Accipiter gundlachi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kuuba

b

Accipiter imitator

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret

b

Accipiter melanoleucus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Aquila rapax

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Buteo albonotatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Buteo galapagoensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Buteo platypterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Buteo ridgwayi

Luonnonvarainen

Kaikki

Dominikaaninen tasavalta, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Gyps africanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Gyps bengalensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gyps coprotheres

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik, Namibia, Swazimaa

b

Gyps indicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gyps rueppellii

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Gyps tenuirostris

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Harpyopsis novaeguineae

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Papua-Uusi-Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Lophaetus occipitalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Lophoictinia isura

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Macheiramphus alcinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

b

Spizaetus africanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Stephanoaetus coronatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Torgos tracheliotus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Sudan

b

Trigonoceps occipitalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Togo

b

Falco deiroleucus

Luonnonvarainen

Kaikki

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Luonnonvarainen

Kaikki

Botswana, Etiopia, Kenia, Malawi, Mosambik, Etelä-Afrikka, Sudan, Tansania, Sambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia, Papua-Uusi-Guinea

b

Micrastur plumbeus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

b

GALLEIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Malesia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Luonnonvarainen

Kaikki

Sudan

b

Balearica pavonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Luonnonvarainen

Kaikki

Angola, Botswana, Burundi, Kongon demokraattinen tasavalta, Kenia, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Ruanda, Etelä-Afrikka, Swazimaa, Uganda, Sambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Etelä-Afrikka, Tansania

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki, Vietnamia lukuun ottamatta

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Malesia

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

b

Charmosyna diadema

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lorius domicella

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Trichoglossus johnstoniae

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Tarhattu

Kaikki

Mosambik

b

Agapornis lilianae

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Agapornis nigrigenis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Agapornis pullarius

Luonnonvarainen

Kaikki

Angola, Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Guinea, Kenia, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Amazona agilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Jamaika

b

Amazona autumnalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Amazona collaria

Luonnonvarainen

Kaikki

Jamaika

b

Amazona mercenaria

Luonnonvarainen

Kaikki

Venezuela

b

Amazona xanthops

Luonnonvarainen

Kaikki

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloropterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina, Panama

b

Ara severus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Luonnonvarainen

Kaikki

Uruguay

b

Aratinga aurea

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina

b

Aratinga auricapillus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Aratinga erythrogenys

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Aratinga euops

Luonnonvarainen

Kaikki

Kuuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Coracopsis vasa

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Cyanoliseus patagonus

Luonnonvarainen

Kaikki

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru, Suriname

b

Eclectus roratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Forpus xanthops

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Hapalopsittaca fuertesi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Leptosittaca branickii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Nannopsittaca panychlora

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pionus chalcopterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Poicephalus gulielmi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Norsunluurannikko, Kongo, Guinea

b

Poicephalus meyeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Poicephalus robustus

Luonnonvarainen

Kaikki

Botswana, Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Etelä-Afrikka, Swazimaa, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Polytelis alexandrae

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Prioniturus luconensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Psittacula alexandri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Psittacula finschii

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Kambodža

b

Psittacula roseata

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Psittacus erithacus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Pyrrhura albipectus

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Pyrrhura caeruleiceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Pyrrhura calliptera

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Pyrrhura leucotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pyrrhura orcesi

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Pyrrhura pfrimeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pyrrhura subandina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Pyrrhura viridicata

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Tanygnathus gramineus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Touit melanonotus

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Touit surdus

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Triclaria malachitacea

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina, Brasilia

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Bubo blakistoni

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Japani, Venäjä

b

Bubo lacteus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Bubo philippensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Bubo poensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Bubo vosseleri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Glaucidium capense

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea

b

Ketupa ketupu

Luonnonvarainen

Kaikki

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret

b

Ninox affinis

Luonnonvarainen

Kaikki

Intia

b

Ninox rudolfi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Otus angelinae

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Otus capnodes

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Otus fuliginosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus insularis

Luonnonvarainen

Kaikki

Seychellit

b

Otus leucotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Otus longicornis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus mindorensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus mirus

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus pauliani

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Otus roboratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Pseudoscops clamator

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Pulsatrix melanota

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Scotopelia bouvieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Scotopelia peli

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Strix woodfordii

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta

b

Tyto aurantia

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Tyto inexspectata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Tyto manusi

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Tyto sororcula

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador, Guatemala, Meksiko

b

Palaeosuchus trigonatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Alkuperä ”F” (1)

Kaikki

Egypti

b

Uromastyx dispar

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Luonnonvarainen

Kaikki

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma boettgeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma fallax

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma gallus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma globifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma guibei

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma linota

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma malthe

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Chamaeleo eisentrauti

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Luonnonvarainen

Kaikki

Burundi

b

Chamaeleo feae

Luonnonvarainen

Kaikki

Päiväntasaajan Guinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Chamaeleo gracilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin

b

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

Tarhattu

Pituus kuonosta peräaukkoon yli 8 cm

Togo

b

Chamaeleo montium

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Chamaeleo pfefferi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Chamaeleo senegalensis

Tarhattu

Pituus kuonosta peräaukkoon yli 6 cm

Togo

b

Chamaeleo werneri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Furcifer angeli

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer campani

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer minor

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Cordylus tropidosternum

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Cordylus vittifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Phelsuma dubia

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Phelsuma modesta

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Uroplatus ebenaui

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus fimbriatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus guentheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus henkeli

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus lineatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus malama

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus phantasticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus pietschmanni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus sikorae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Luonnonvarainen

Kaikki

Guatemala, Meksiko

b

Heloderma suspectum

Luonnonvarainen

Kaikki

Meksiko, Yhdysvallat

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Iguana iguana

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

Varanidae

Varanus bogerti

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Varanus dumerilii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus exanthematicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Togo

b

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

Tarhattu

Pituus yli 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (synonyymi V. karlschmidti)

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus niloticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Burundi, Mosambik, Togo

b

Tarhattu

Kaikki

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Tarhattu

Kaikki

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus salvadorii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus salvator

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Intia, Singapore

b

Varanus telenesetes

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Varanus teriae

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Varanus yemenensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Tarhattu

Kaikki

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Eunectes murinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Elapidae

Naja atra

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

b

Naja kaouthia

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

b

Naja siamensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Morelia boeleni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Python molurus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Python regius

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Guinea

b

Python reticulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Intia, Malesia (manner), Singapore

b

Python sebae

Luonnonvarainen

Kaikki

Mauritania, Mosambik

b

Tarhattu

Kaikki

Mosambik

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

Trachemys scripta elegans

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cuora amboinensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Malesia

b

Cuora galbinifrons

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Heosemys spinosa

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Leucocephalon yuwonoi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Malayemys subtrijuga

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Notochelys platynota

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Siebenrockiella crassicollis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad ja Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Podocnemis sextuberculata

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Podocnemis unifilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Suriname

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Luonnonvarainen

Kaikki

Seychellit

b

Chelonoidis denticulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Luonnonvarainen

Kaikki

Pakistan

b

Geochelone platynota

Luonnonvarainen

Kaikki

Myanmar

b

Geochelone sulcata

Tarhattu

Kaikki

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gopherus berlandieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gopherus polyphemus

Luonnonvarainen

Kaikki

Yhdysvallat

b

Indotestudo elongata

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Kiina, Intia

b

Indotestudo forstenii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Indotestudo travancorica

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Kinixys belliana

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

Kinixys homeana

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Togo

b

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

Kinixys spekii

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Manouria emys

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Intia, Indonesia, Myanmar ja Thaimaa

b

Manouria impressa

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Mosambik, Uganda, Tansania

b

Tarhattu

Kaikki

Mosambik, Sambia

b

Alkuperä ”F” (1)

Kaikki

Sambia

b

Testudo horsfieldii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Kazakstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Chitra chitra

Luonnonvarainen

Kaikki

Malesia

b

Pelochelys cantorii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Dendrobates auratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Luonnonvarainen

Kaikki

Nicaragua

b

Tarhattu

Kaikki

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Luonnonvarainen

Kaikki

Suriname

b

Dendrobates variabilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella baroni (synonyymi Phrynomantis maculatus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella cowani

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella crocea

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella expectata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synonyymi M. madagascariensis haraldmeieri)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella manery

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synonyymi M. aurantiaca milotympanum)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synonyymi M. cowani nigricans)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella viridis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus comes

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus histrix

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus kelloggi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus kuda

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Luonnonvarainen

Kaikki

Nicaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Ornithoptera tithonus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Ornithoptera urvillianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

Tarhattu

Kaikki

Salomonsaaret

b

Ornithoptera victoriae

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

Tarhattu

Kaikki

Salomonsaaret

b

Troides andromache

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Tarhattu

Kaikki

Indonesia

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Luonnonvarainen

Kaikki

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Luonnonvarainen

Kaikki

Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Uusi-Kaledonia, Filippiinit, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Indonesia, Marshallinsaaret, Mikronesia, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Luonnonvarainen

Kaikki

Mikronesia, Fidži, Marshallinsaaret, Mosambik, Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Tridacna squamosa

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Mosambik, Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Luonnonvarainen

Kaikki

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Catalaphyllia jardinei

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

Euphyllia cristata

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Euphyllia divisa

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Euphyllia fimbriata

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Plerogyra spp.

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Plerogyra simplex

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

b

Plerogyra sinuosa

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Faviidae

Favites halicora

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Platygyra sinensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Hydnophora rigida

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

b

Mussidae

Acanthastrea spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Blastomussa spp.

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Blastomussa wellsi

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

b

Cynarina lacrymalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Scolymia vitiensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

b

Trachyphyllia geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvialustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Bosnia ja Hertsegovina, Sveitsi, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia banae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia fiananantsoae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

b

Barlia robertiana

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cephalanthera rubra

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Cypripedium japonicum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Pohjois-Korea, Japani, Etelä-Korea

b

Cypripedium macranthos

Luonnonvarainen

Kaikki

Etelä-Korea, Venäjä

b

Cypripedium margaritaceum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Cypripedium micranthum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Dactylorhiza latifolia

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Dactylorhiza romana

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Dactylorhiza russowii

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Dactylorhiza traunsteineri

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein

b

Dendrobium bellatulum

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Nigritella nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Ophrys holoserica

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Ophrys insectifera

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein, Norja

b

Ophrys pallida

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria

b

Ophrys sphegodes

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Ophrys tenthredinifera

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Ophrys umbilicata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis coriophora

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä, Sveitsi

b

Orchis italica

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis laxiflora

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Orchis mascula

Luonnonvarainen/Tarhattu

Kaikki

Albania

b

Orchis morio

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis pallens

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

b

Orchis provincialis

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Orchis punctulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis purpurea

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

b

Orchis simia

Luonnonvarainen

Kaikki

Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Sveitsi, Turkki

b

Orchis tridentata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis ustulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

b

Phalaenopsis parishii

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Serapias cordigera

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Serapias parviflora

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Serapias vomeracea

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

b

Spiranthes spiralis

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein, Sveitsi

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cyclamen mirabile

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cyclamen pseudibericum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cyclamen trochopteranthum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b


(1)  Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun säännösten edellytykset eivät kuitenkaan täyty, ja niiden osat ja niistä peräisin olevat osat ja johdannaiset.


DIREKTIIVIT

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/40


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/73/EY,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008,

tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön eläinlääkintäalan lainsäädännössä säädetään, että naudan-, sian-, vuohen- ja lampaansukuisten eläinten keräyskeskusten sekä hevosten keräilykeskusten, kyseisten eläinten välittäjien, siipikarjantuotantolaitosten, keinosiemennysasemien tai siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmien ja tiettyjen elinten, laitosten ja keskusten, jäljempänä ’eläinterveydenhuollon laitokset’, on täytettävä tietyt edellytykset ja jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ne virallisesti tiettyjen eläinten ja niistä saatavien tuotteiden yhteisön sisäistä kauppaa varten, erityisesti eläingeneettisen materiaalin, kuten siementen, munasolujen ja alkioiden osalta.

(2)

Yhteisön lainsäädäntöön sisältyy näiden eläinterveydenhuollon laitosten rekisteröintiä, tietojen kirjaamista, päivittämistä, siirtoa ja julkaisemista koskevia erilaisia menettelyjä. Menettelyissä olevien erojen vuoksi tietojen kirjaaminen ja päivittäminen on kuitenkin monimutkaista ja toimivaltaisten valvontaviranomaisten ja alan toimijoiden on hyvin vaikea käyttää näitä luetteloja.

(3)

Menettelyt olisi sen vuoksi yhdenmukaistettava ja viidelle menettelyjen keskeiselle osalle eli tietojen rekisteröinnille, kirjaamiselle, päivittämiselle, siirrolle ja luettelojen julkaisemiselle olisi vahvistettava yhdenmukaiset ja yhtenäiset säännöt.

(4)

Lisäksi luettelojen laatimista koskeva vastuu olisi oltava jäsenvaltioilla, eikä komissiolla, koska jäsenvaltioiden tehtävänä on valvoa, että eläinterveydenhuollon laitokset täyttävät kirjaamista koskevat edellytykset.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi laadittava kyseisiä eläinterveydenhuollon laitoksia koskevat luettelot, päivitettävä ne ja toimitettava muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville. Jotta kyseisiä luetteloita koskevat mallit ja yksinkertainen pääsy yhteisön päivitettyihin luetteloihin voidaan yhdenmukaistaa, on tarpeen vahvistaa yhteiset perusteet komiteamenettelyä noudattaen.

(6)

Yhteisön sääntöjen selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi uutta menettelyä olisi sovellettava myös kotieläinjalostuksen alalla, erityisesti jalostusyhdistyksiin, jotka on hyväksytty pitämään tai laatimaan kantakirjoja jäsenvaltioissa sekä tietoihin, joita jäsenvaltioiden on toimitettava hevoskilpailuista kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/428/ETY (1) mukaisesti.

(7)

Yhteisön sisäiseen kauppaan sovellettavien sääntöjen tapaan siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa säännellään niin, että eläinten terveyttä koskevien riskien minimoimiseksi kolmannessa maassa sijaitsevien eläinterveydenhuollon alkuperälaitosten on täytettävä tietyt edellytykset. Tällaisen geneettisen materiaalin tuonti yhteisöön olisi vastaavasti sallittava niiltä keinosiemennysasemilta tai siemennesteen varastointiasemilta ja alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmiltä, jotka kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteisön vaatimusten mukaisesti virallisesti hyväksyneet yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten yhteisön tarpeen mukaan suorittamien eläinlääkärintarkastusten jälkeen.

(8)

Eläinterveydenhuollon laitosten kirjaamista ja asianomaisten luetteloiden päivittämistä koskevat nykyiset menettelyt ovat geneettisen materiaalin tyypistä ja kyseisestä lajista riippuen erilaisia ja voivat vaihdella menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti komiteamenettelyä noudattaen tehdyistä päätöksistä pelkkään jäsenvaltion kuulemiseen.

(9)

Erilaisten menettelyjen rinnakkaisuus voi aiheuttaa kolmansien maiden viranomaisten, viljelyalan tuottajien ja elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa epätietoisuutta ja epävarmuutta. Koska kolmansien maiden tehtävänä on tarkistaa, että eri eläinterveydenhuollon laitokset täyttävät tarvittavat edellytykset, jotta ne voidaan lisätä yhteisöön suuntautuvaan vientiin yhteisön vaatimusten mukaisesti hyväksyttyjen laitosten luetteloon, nykyistä sääntelyä olisi yhdenmukaistettava ja yksinkertaistettava niin, että vastuu luettelojen laatimisesta ja päivittämisestä on kolmansilla mailla, eikä komissiolla. On tärkeää varmistaa, ettei tämä vaikuta kyseisen kolmannen maan antamiin eläinten terveyttä koskeviin takeisiin. Yksinkertaistamistoimenpiteet eivät rajoita komission oikeutta toteuttaa tarvittaessa suojatoimenpiteitä.

(10)

Nykyiset erilaiset menettelyt olisi sen vuoksi korvattava yhdellä menettelyllä, jota noudattaen tuonti yhteisöön sallitaan ainoastaan niistä kolmansista maista, joiden toimivaltaiset viranomaiset laativat luettelot, päivittävät ne ja toimittavat ne komissiolle. Komission olisi ilmoitettava näistä luetteloista jäsenvaltioille ja toimitettava ne yleisön saataville. Jos kolmansien maiden toimittamiin luetteloihin liittyy ongelmia, toteutetaan suojatoimenpiteitä kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) mukaisesti.

(11)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi menettelyä olisi sovellettava myös niihin kolmansien maiden viranomaisiin, jotka on yhteisön kotieläinjalostusta koskevan lainsäädännön mukaisesti hyväksytty pitämään kantakirjoja.

(12)

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/496/ETY (4) säädetään, että jos kolmansista maista tuodut eläimet sijoitetaan yhteisön alueella sijaitsevalle karanteeniasemalle, kyseisen karanteeniaseman on oltava hyväksytty ja luettelo karanteeniasemista on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Yhteisön sääntöjen selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi yksinkertaistettua menettelyä olisi sovellettava myös karanteeniasemien luettelon päivittämiseen jäsenvaltioissa.

(13)

Eläinlääkintäalalla komissio vastaa kansallisia vertailulaboratorioita ja muita laboratorioita koskevien luetteloiden laatimisesta ja päivittämisestä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

(14)

Yhteisön lainsäädännön mukaan muutokset näihin luetteloihin tehdään jäsenvaltion pyynnöstä ja päätöksen 1999/468/EY mukaista komiteamenettelyä noudattaen tehdyn päätöksen jälkeen tai neuvosto tekee muutokset komission ehdotuksesta.

(15)

Luetteloihin tehtävät muutokset ovat kuitenkin usein puhtaasti muodollisia, esimerkiksi muutoksia kyseisten kansallisten vertailulaboratorioiden ja muiden hyväksyttyjen laboratorioiden yhteystietoihin.

(16)

Nykyisen käytännön mukaan kyseisten laboratorioiden luettelot päivitetään tietyin väliajoin, jotta vähennetään komission päätösten määrää. Tämä käytäntö ei kuitenkaan takaa nopeita luettelopäivityksiä. Tämä voisi kyseenalaistaa kansallisten vertailulaboratorioiden ja muiden hyväksyttyjen laboratorioiden oikeudellisen aseman.

(17)

Koska jäsenvaltiot nimeävät kansalliset vertailulaboratoriot ja toimittavat kaikki tarvittavat yksityiskohdat ja päivitykset, vastuu tällaisia laboratorioita koskevien luettelojen laatimisesta olisi oltava jäsenvaltioilla eikä komissiolla. Vastaavasti vastuu muita hyväksyttyjä laboratorioita koskevien luettelojen laatimisesta olisi oltava jäsenvaltioilla.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi laadittava kyseisiä kansallisia vertailulaboratorioita koskevat luettelot, päivitettävä ne ja toimitettava muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville. Jotta kyseisiä luetteloita koskeva malli ja yksinkertainen pääsy yhteisön päivitettyihin luetteloihin voidaan yhdenmukaistaa, olisi vahvistettava yhteiset perusteet komiteamenettelyä noudattaen.

(19)

Jos luettelot kuitenkin koskevat kolmansissa maissa sijaitsevia hyväksyttyjä laboratorioita, kyseisten laboratorioluetteloiden laatiminen ja julkaiseminen olisi edelleen oltava komission vastuulla.

(20)

Tässä direktiivissä olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, jotta ei aiheuteta ongelmia niille laboratorioiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, joita jäsenvaltiot ovat jättäneet raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY (5) nojalla.

(21)

Eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (6) 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen jalostus- ja tuotantonautaeläinten on oltava peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta karjasta ja silloin, kun on kyse kuusi viikkoa vanhemmista eläimistä, eläinten on täytynyt reagoida negatiivisesti eläinten lähtöä alkuperäkarjasta edeltävän 30 päivän kuluessa tehdyssä nahan sisäisessä tuberkuliinitutkimuksessa. Perinteisistä viljelyalan ja elinkeinoelämän käytännöistä johtuen joillakin jäsenvaltioilla on ollut vaikeuksia noudattaa tätä vaatimusta ennen siirtoa tehtävästä testauksesta. Näin ollen on tarpeen säätää komiteamenettelyä noudattaen mahdollisuudesta tehdä nahan sisäinen tuberkuliinikoe muualla kuin alkuperätilalla.

(22)

Lisäksi direktiivin 64/432/ETY tiettyjä puhtaasti teknisiä liitteitä, jotka liittyvät muun muassa eläinten terveyttä koskeviin testeihin, luetteloon taudeista, joita ilmoitusvelvollisuus koskee, tai eläinten terveystodistuksiin, olisi muutettava komiteamenettelyä noudattaen, jotta voidaan ottaa nopeasti huomioon tieteen uusi kehitys. Kuitenkin sellaisten liitteiden muuttaminen, joissa vahvistetaan taudista vapaata asemaa koskevat yksityiskohtaiset edellytykset ja joilla voi olla vaikutusta yhteisön sisäiseen kauppaan, olisi jätettävä neuvoston tehtäväksi.

(23)

Geneettisen materiaalin keräämisessä ja tuotannossa on tapahtunut tekniikan ja tieteen kehitystä 1990-luvun alusta lähtien. Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/65/ETY (7) ei ole päivitetty tämän kehityksen ja kansainvälisen eläintautiviraston OIE:n uusien standardien huomioon ottamiseksi. Näin ollen on syytä muuttaa mainittua direktiiviä ja ottaa sen soveltamisalaan säännöksiä, jotka koskevat muista kuin lampaan, vuohen, hevosen ja sian sukuisista eläimistä saadun geneettisen materiaalin kauppaa ja tuontia. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi voida soveltaa kansallisia sääntöjä, kunnes tämän alan yksityiskohtaiset ja yhdenmukaistetut säännökset on annettu. Vastaavasti jäsenvaltioiden pitäisi voida soveltaa kansallisia sääntöjä, kunnes yksityiskohtaiset ja yhdenmukaistetut säännökset kyseisen direktiivin piiriin kuuluvasta eläinten tuonnista on annettu.

(24)

Neuvoston olisi paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen (8) 34 kohdan mukaisesti kannustettava jäsenvaltioita laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(25)

Sen vuoksi neuvoston direktiivit 64/432/ETY, 77/504/ETY (9), 88/407/ETY (10), 88/661/ETY (11), 89/361/ETY (12), 89/556/ETY (13), 90/426/ETY (14), 90/427/ETY (15), 90/428/ETY, 90/429/ETY (16), 90/539/ETY (17), 91/68/ETY (18), 91/496/ETY, 92/35/ETY (19), 92/65/ETY, 92/66/ETY (20), 92/119/ETY (21), 94/28/EY (22) ja 2000/75/EY (23), päätös 2000/258/EY sekä neuvoston direktiivit 2001/89/EY (24), 2002/60/EY (25) ja 2005/94/EY (26) olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 64/432/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 64/432/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”oltava peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta ja silloin, kun on kyse kuusi viikkoa vanhemmista eläimistä, eläinten on täytynyt reagoida negatiivisesti nahan sisäisessä tuberkuliinitutkimuksessa, joka on tehty liitteessä B olevan 2.2 kohdan säännösten mukaisesti joko eläinten siirtoa alkuperäkarjasta edeltävien 30 päivän kuluessa tai 17 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritellyssä paikassa ja edellytyksin.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Jäsenvaltioiden on nimettävä valtion laitokset, kansalliset vertailulaboratoriot tai viralliset laitokset, jotka vastaavat liitteessä A–D tarkoitettujen diagnosointistandardien ja -menetelmien koordinoinnista. Niiden on päivitettävä luettelot niistä ja toimitettava ne muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Edellä tarkoitettujen valtion laitosten, kansallisten vertailulaboratorioiden ja virallisten laitosten tehtävät ja vastuut vahvistetaan liitteessä B ja C sekä liitteessä D olevassa II luvussa.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava jokaiselle hyväksytylle keräyskeskukselle hyväksymisnumero. Keräyskeskusten hyväksymiset voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä lajia tai jalostus- ja tuotantoeläimiä tai teuraseläimiä.

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä keräyskeskuksia ja niiden hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

4)

Lisätään 13 artiklaan seuraavat kohdat:

”5.   Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä välittäjiä ja kauppiaiden liiketoiminnassaan käyttämiä rekisteröityjä tiloja ja niiden hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

6.   Edellä 5 kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Neuvosto muuttaa liitettä A ja liitteessä D olevaa I lukua määräenemmistöllä komission ehdotuksesta erityisesti niiden mukauttamiseksi teknologian ja tieteen kehitykseen.

Komissio muuttaa liitteitä B ja C, liitteessä D olevaa II lukua sekä liitettä E ja F 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan liite B seuraavasti:

a)

Korvataan 4.1 kohta seuraavasti:

”4.1   Tehtävät ja vastuut

Valtion laitoksille, kansallisille vertailulaboratorioille tai virallisille laitoksille, jotka on 6 a artiklan mukaisesti nimetty, on annettava vastuu 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tuberkuliinien tai reagenssien virallisesta testaamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa, jotta jokainen edellä tarkoitetuista tuberkuliineista tai reagensseista olisi riittävä suhteessa 2.1 kohdassa tarkoitettuihin standardeihin ja vastaavasti 3 kohtaan.”

b)

Poistetaan 4.2 kohta.

7)

Muutetaan liite C seuraavasti:

a)

korvataan 4.1 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”Edellä olevan 6 a artiklan mukaisesti nimetyt kansalliset vertailulaboratoriot vastaavat:”;

b)

poistetaan 4.2 kohta.

8)

Korvataan liitteessä D olevan II.A luvun 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.

Valtion laitoksille, kansallisille vertailulaboratorioille tai virallisille laitoksille, jotka on 6 a artiklan mukaisesti nimetty koordinoimaan naudan tarttuvan leukoosin diagnosointistandardeja ja -menetelmiä, on annettava vastuu laboratorion antigeenikäyttöstandardien kalibroinnista EY:n virallista standardiseerumia (E I -seerumi) vastaan, jonka toimittaa Tanskan teknisen yliopiston kansallinen vertailulaboratorio.

3.

Laboratoriossa käytetyt standardiantigeenit on toimitettava vähintään kerran vuodessa 6 a artiklan mukaisesti nimetyille valtion laitoksille, kansallisille vertailulaboratorioille tai virallisille laitoksille virallista EY:n standardiseerumia vastaan testaamista varten. Tällaisen standardoinnin lisäksi käytettävä antigeeni voidaan kalibroida B kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti.”

2 artikla

Direktiivin 77/504/ETY muuttaminen

Lisätään artikla direktiiviin 77/504/ETY seuraavasti:

”4 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 1 artiklan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, jotka on virallisesti tunnustettu pitämään ja perustamaan kantakirjoja, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

2.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3 artikla

Direktiivin 88/407/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 88/407/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikki hyväksytyt keinosiemennysasemat tai siemennesteen varastointiasemat on rekisteröitävä ja kullekin on annettava eläinlääkinnällinen rekisterinumero. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä keinosiemennysasemista tai siemennesteen varastointiasemista ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisterinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ainoastaan sellaisen siemennesteen tuonti, joka on lähetetty kolmannessa maassa sijaitsevalta keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta, joka on merkitty 8 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ja jonka osalta kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi antaa takeet siitä, että

a)

se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

liitteessä A olevassa I luvussa vahvistetut keinosiemennysasemien tai siemennesteen varastointiasemien hyväksymistä koskevat edellytykset;

ii)

sen luvussa II vahvistetut tällaisten asemien valvontaa koskevat vaatimukset;

b)

kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt sen yhteisöön tapahtuvaa vientiä varten;

c)

se on asemaeläinlääkärin valvonnassa;

d)

kyseisen kolmannen maan virkaeläinlääkäri tarkastaa sen vähintään kahdesti vuodessa.

2.   Luettelo keinosiemennysasemista tai siemennesteen varastointiasemista, jotka 8 artiklassa tarkoitetussa luettelossa olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja joilta siemennestettä voidaan lähettää yhteisöön, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava keinosiemennysaseman tai siemennesteen varastointiaseman hyväksyntä, jos se ei enää täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta tämän kohdan mukaisesti ja se toimittaa luettelon yleisölle tiedoksi.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

4 artikla

Direktiivin 88/661/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 88/661/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 1 artiklan c kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 1 artiklan d kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

5 artikla

Direktiivin 89/361/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 89/361/ETY 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 2 artiklan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, jotka on virallisesti tunnustettu pitämään tai perustamaan kantakirjoja ja jotka täyttävät 4 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti määritellyt perusteet, ja toimitettava luettelo muille jäsenvaltioille ja yleisölle.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

6 artikla

Direktiivin 89/556/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 89/556/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä alkionsiirtoryhmät ja annettava kullekin ryhmälle eläinlääkinnällinen rekisterinumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo alkionsiirtoryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisteröintinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ainoastaan sellaisten alkioiden tuonti, jotka on lähetetty sellaisessa kolmannessa maassa sijaitsevalta alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä, joka on merkitty 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ja jonka osalta kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi antaa takeet siitä, että

a)

se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmille liitteessä A olevassa I luvussa vahvistetut hyväksymisen edellytykset;

ii)

hyväksytyn alkionsiirtoryhmän suorittamaa alkioiden keräystä, käsittelyä, varastointia ja kuljetusta koskevat edellä mainitussa liitteessä olevassa II luvussa vahvistetut edellytykset;

b)

kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt sen yhteisöön tapahtuvaa vientiä varten;

c)

kyseisen kolmannen maan virkaeläinlääkäri tarkastaa sen vähintään kahdesti vuodessa.

2.   Luettelo alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmistä, jotka 7 artiklassa tarkoitetussa luettelossa olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja joilta alkioita voidaan lähettää yhteisöön, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmän hyväksyntä, jos se ei enää täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kyseisen kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta tämän kohdan mukaisesti ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

7 artikla

Direktiivin 90/426/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 90/426/ETY 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Hevoseläimet on kuljetettava mahdollisimman pian alkuperätilalta joko suoraan tai direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan 2 kohdan o alakohdassa määritellyn hyväksytyn markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta määräpaikkaan ajoneuvoissa tai konteissa, jotka on puhdistettu säännöllisesti ja desinfioitu desinfiointiaineella lähettävän jäsenvaltion vahvistamin säännöllisin määräajoin. Ajoneuvojen on oltava siten suunniteltuja, ettei hevoseläinten lantaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana. Kuljetus on suoritettava siten, että hevoseläinten terveyttä ja hyvinvointia voidaan suojella tehokkaasti.”

8 artikla

Direktiivin 90/427/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 90/427/ETY 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo elimistä, jotka on virallisesti tunnustettu pitämään tai perustamaan 2 artiklan c alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja kantakirjoja ja jotka täyttävät 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyt perusteet, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

9 artikla

Direktiivin 90/428/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 90/428/ETY 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kuitenkin

edellä 3 artiklassa tarkoitetut velvoitteet eivät koske seuraavien tapahtumien järjestämistä:

a)

kilpailuja, jotka on varattu rodun parantamiseksi tarkoitetussa määrätyssä kantakirjassa rekisteröidyille hevoseläimille;

b)

alueellisia kilpailuja, joiden tarkoituksena on hevoseläinten valikointi;

c)

historiallisia tai perinteisiä tapahtumia.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyödyntää kyseisiä mahdollisuuksia, on ilmoitettava aikeensa ja perustelunsa muille jäsenvaltioille ja yleisölle etukäteen.

kunkin kilpailun tai kilpailulajin osalta jäsenvaltiot saavat virallisesti hyväksyttyjen tai tunnustettujen elinten välityksellä kyseistä tarkoitusta varten varata tietyn prosenttiosuuden 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista palkintorahoista tai voitoista jalostustoiminnan turvaamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen.

Prosenttiosuus ei saa ylittää 20:tä prosenttia vuodesta 1993 alkaen.

Varojen jakoperusteet kyseisessä jäsenvaltiossa on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja yleisölle.”

10 artikla

Direktiivin 90/429/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 90/429/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikki keinosiemennysasemat on rekisteröitävä ja kullekin on annettava eläinlääkinnällinen rekisterinumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo keinosiemennysasemista ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisterinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ainoastaan sellaisen siemennesteen tuonti, joka on lähetetty kolmannessa maassa sijaitsevalta keinosiemennysasemalta, joka on merkitty 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ja jonka osalta kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi antaa takeet siitä, että

a)

se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

liitteessä A olevassa I luvussa vahvistetut keinosiemennysasemien hyväksymisiä koskevat vaatimukset;

ii)

sen luvussa II vahvistetut tällaisten asemien valvontaa koskevat vaatimukset;

b)

kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt sen yhteisöön tapahtuvaa vientiä varten;

c)

se on asemaeläinlääkärin valvonnassa;

d)

kyseisen kolmannen maan virkaeläinlääkäri tarkastaa sen vähintään kahdesti vuodessa.

2.   Luettelo keinosiemennysasemista, jotka 7 artiklassa tarkoitetussa luettelossa olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja joista siemennestettä voidaan lähettää yhteisöön, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava keinosiemennysaseman hyväksyntä, jos se ei enää täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kyseisen kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta tämän kohdan mukaisesti ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

11 artikla

Direktiivin 90/539/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 90/539/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen vertailulaboratorio, joka vastaa tässä direktiivissä tarkoitettavien diagnostisten menetelmien yhteensovittamisesta ja niiden käytöstä jäsenvaltion alueella olevissa hyväksytyissä laboratorioissa.

Kunkin jäsenvaltion on annettava sen kansallista vertailulaboratoriota koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti hyväksytyistä laitoksista ja niiden tunnusnumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

poistetaan 1 kohta;

ii)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Edellä 4 artiklan mukaisesti nimetyt kansalliset lintujen sairauksien vertailulaboratoriot vastaavat kussakin jäsenvaltiossa tässä direktiivissä tarkoitettujen diagnostisten menetelmien yhteensovittamisesta. Tätä varten ne:

a)

voivat toimittaa hyväksytyille laboratorioille diagnostisiin kokeisiin tarvittavia reagensseja;

b)

valvovat tässä direktiivissä säädettyjen diagnostisten testien suorittamista varten hyväksyttyjen laboratorioiden käyttämien reagenssien laatua;

c)

järjestävät säännöllisiä vertailukokeita.”

12 artikla

Direktiivin 91/68/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 91/68/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 8 a artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava jokaiselle hyväksytylle keräyskeskukselle hyväksymisnumero. Hyväksymiset voidaan rajoittaa koskemaan yhtä tai useampaa tässä direktiivissä tarkoitetuista lajeista tai jalostus- ja lihotuseläimiä tai teuraseläimiä.

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä keräyskeskuksia ja niiden omia hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Lisätään 8 b artiklaan kohta seuraavasti:

”5)   Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä välittäjiä ja välittäjien liiketoiminnassaan käyttämiä rekisteröityjä tiloja ja niiden hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

13 artikla

Direktiivin 91/496/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 91/496/ETY 10 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.

a)

Edellä 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen karanteeniasemien luetteloiden hyväksyminen ja mahdollinen päivittäminen on tehtävä 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon näistä karanteeniasemista sekä sen mahdolliset päivitykset.

b)

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut karanteeniasemat, jotka täyttävät liitteessä B vahvistetut edellytykset, ja annettava kullekin keskukselle hyväksymisnumero. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä karanteeniasemista ja niiden hyväksymisnumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville. Karanteeniasemat tarkastetaan 19 artiklassa säädetyllä tavalla.

Tämän alakohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 22 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

14 artikla

Direktiivin 92/35/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/35/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen laboratorio suorittamaan tässä direktiivissä säädettyjä laboratoriotutkimuksia ja toimitettava kyseistä laboratoriota koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja kaikki niitä koskevat muutokset muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 19 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten laboratorioiden tehtävät ja velvollisuudet luetellaan liitteessä I.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyt kansalliset laboratoriot toimivat yhteistyössä 15 artiklassa tarkoitetun yhteisön vertailulaboratorion kanssa.”

2)

Poistetaan liitteessä I oleva A jakso.

15 artikla

Direktiivin 92/65/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/65/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kauppaa käydään ainoastaan 2, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävillä siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 ja 23 artiklan soveltamiseksi tehtyjen päätösten soveltamista.

2.   Lampaan, vuohen ja hevosen sukuisten eläinten siemennesteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hevoseläinten kantakirjoihin rekisteröintiä varten täytettäviä perusteita:

on oltava kerätty, käsitelty ja varastoitu keinosiemennystä varten liitteessä D olevan I luvun mukaisesti terveysolojen osalta hyväksytyllä asemalla tai hyväksytyssä keskuksessa, tai edellä esitetystä poiketen, jos on kyse lampaista tai vuohista, direktiivin 91/68/ETY vaatimusten mukaiselta tilalta,

on oltava kerätty liitteessä D olevassa II luvussa vahvistetut edellytykset täyttävistä eläimistä,

on oltava kerätty, käsitelty, säilytetty, varastoitu ja kuljetettu liitteessä D olevan III luvun mukaisesti,

mukana toiseen jäsenvaltioon kuljetettaessa on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävän mallin mukainen terveystodistus.

3.   Lampaan, vuohen, hevosen ja sian sukuisten eläinten munasolujen ja alkioiden:

on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän, 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä D olevassa I luvussa vahvistettavat edellytykset täyttävän alkionsiirtoryhmän keräämiä tai alkiontuotantoryhmän tuottamia, ja naaraspuolisten luovuttajien, joista ne ovat peräisin, on täytettävä liitteessä D olevassa IV luvussa vahvistetut edellytykset,

on oltava kerätty, käsitelty ja säilytetty asianmukaisessa laboratoriossa sekä varastoitu ja kuljetettu liitteessä D olevan III luvun mukaisesti,

mukana toiseen jäsenvaltioon kuljetettaessa on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävän mallin mukainen terveystodistus.

Siemennykseen käytettävän lampaiden, vuohien ja hevoseläinten siemennesteen on oltava 2 kohdan säännösten mukaista ja sikojen siemennesteen direktiivin 90/429/ETY säännösten mukaista.

Lisätakeita voidaan määrittää 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä edellä 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut hyväksytyt asemat ja 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut hyväksytyt ryhmät ja annettava kullekin keskukselle, asemalle ja ryhmälle eläinlääkinnällinen rekisterinumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä asemista ja keskuksista ja hyväksytyistä ryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisteröintinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.   Muiden kuin 2 ja 3 kohdassa mainittujen eläinlajien siemennesteeseen, munasoloihin ja alkioihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli laaditaan 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Kansallisia sääntöjä sovelletaan, kunnes tällaisiin siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli on laadittu.”

2)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä kaikki hyväksytyt yhteisöt, laitokset ja keskukset ja annettava niille hyväksymisnumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista ja keskuksista ja niiden hyväksymisnumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 17 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Yhteisöön saa tuoda vain sellaista 1 artiklassa tarkoitettua siemennestettä ja sellaisia siinä tarkoitettuja eläimiä, munasoluja ja alkioita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

sen tai niiden on oltava lähtöisin kolmannesta maasta, joka sisältyy 3 kohdan a alakohdan mukaisesti laadittavaan luetteloon,

b)

sen tai niiden mukana on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen terveystodistus, jonka viejämaan toimivaltainen viranomainen on allekirjoittanut ja jossa todistetaan, että

i)

eläimet

täyttävät lisäedellytykset tai tarjoavat 4 kohdassa tarkoitetut vastaavat takeet ja

ovat lähtöisin hyväksytystä keskuksesta, yhteisöstä, laitoksesta tai asemasta, joka tarjoaa vähintään liitteessä C olevat vastaavat takeet;

ii)

siemenneste, alkiot ja munasolut tulevat hyväksytyistä keinosiemennysasemista ja siemennesteen varastointiasemista tai alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmistä, jotka tarjoavat takeet, jotka vastaavat vähintään 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä D olevassa I luvussa vahvistettavia takeita.

Kansallisia sääntöjä sovelletaan edellyttäen, että ne eivät ole II luvussa vahvistettuja sääntöjä suotuisampia, kunnes kolmansien maiden luettelot, b alakohdassa luetellut hyväksytyt laitokset sekä a ja b alakohdassa tarkoitetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli on vahvistettu.

3.   On laadittava

a)

26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen luettelo kolmansista maista tai niiden osista, jotka voivat toimittaa jäsenvaltioille ja komissiolle II luvussa eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden osalta säädettyjä takeita vastaavat takeet;

b)

tämän kohdan mukaisesti luettelo 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja mainitun artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä keinosiemennysasemista tai ryhmistä, jotka sijaitsevat jossakin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituista kolmansista maista ja joille toimivaltainen viranomainen voi antaa 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut takeet.

Luettelo ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä keinosiemennysasemista ja ryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisterinumeroista on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava aseman tai ryhmän hyväksyntä, jos se ei enää täytä 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;

c)

jäljempänä 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, erityisesti ne, joiden on tarkoitus suojata yhteisöä tietyiltä eksoottisilta taudeilta, tai tässä direktiivissä säädettyjä takeita vastaavat takeet.

Kolmansille maille vahvistetut erityiset edellytykset ja vastaavat takeet eivät saa olla suotuisampia kuin II luvussa säädetyt edellytykset ja takeet.”

4)

Korvataan 20 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

16 artikla

Direktiivin 92/66/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/66/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset laboratoriot vastaavat standardien ja taudinmääritysmenetelmien, reagenssien käytön ja rokotteiden testauksen yhteensovittamisesta.”;

b)

korvataan 3 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset laboratoriot vastaavat jäsenvaltion yksittäisten Newcastlen taudin diagnostisten laboratorioiden käyttämien standardien ja taudinmääritysmenetelmien yhteensovittamisesta. Tätä varten ne:”;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten laboratorioiden on toimittava yhteistyössä 15 artiklassa tarkoitetun yhteisön vertailulaboratorion kanssa.

5.   Jäsenvaltioiden on päivitettävä luettelot 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista laboratorioista ja laitoksista ja toimitettava luettelot muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Poistetaan liite IV.

17 artikla

Direktiivin 92/119/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/119/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 17 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on päivitettävä luettelot 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista laboratorioista ja toimitettava luettelot muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Poistetaan liitteessä II oleva 5 kohta.

18 artikla

Direktiivin 94/28/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 94/28/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Luettelo laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän direktiivin soveltamista varten kyseisten lajien ja/tai rotujen osalta, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava laitosta koskeva hyväksyntä, jos se ei enää täytä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa toisen alakohdan mukaisesti kyseisen kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta, ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.”

b)

Poistetaan 2 kohdan a alakohta.

c)

Poistetaan 3 kohta.

2)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 12 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin keskeyttämiseksi, jos 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten vakava rikkominen antaa siihen aihetta, erityisesti tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut paikalla tehdyn tarkastukset.”

19 artikla

Direktiivin 2000/75/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/75/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen laboratorio, joka vastaa tässä direktiivissä säädettyjen laboratoriotutkimusten suorittamisesta, ja toimitettava kyseistä laboratoriota koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja kaikki niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten laboratorioiden tehtävät luetellaan liitteessä I.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyt kansalliset laboratoriot toimivat yhteistyössä 16 artiklassa tarkoitetun yhteisön vertailulaboratorion kanssa.”

2)

Poistetaan liitteessä I oleva A jakso.

20 artikla

Päätöksen 2000/258/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/258/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jos hakijalaboratorio on saanut jäsenvaltiossa myönteisen arvioinnin, jonka AFSSA, Nancy, on dokumentoinut, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä hakijalaboratorion tekemään raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

Jäsenvaltioiden on sen vuoksi laadittava ja päivitettävä luettelot kyseisistä laboratorioista ja toimitettava ne muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

2.   Jos hakijalaboratorio on saanut kolmannessa maassa myönteisen arvioinnin, jonka AFSSA, Nancy, on dokumentoinut, tällainen laboratorio on kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hyväksyttävä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tekemään raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti

”5 a artikla

Laboratorioiden hyväksyntää koskeviin hakemuksiin, jotka jäsenvaltio on jättänyt ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan ja sen liitteen II mukaisesti, sovelletaan mainittua päätöstä sellaisena kuin se on ennen 3 päivää syyskuuta 2008.”

3)

Korvataan liitteet I ja II tämän direktiivin liitteellä.

21 artikla

Direktiivin 2001/89/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2001/89/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 17 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kansallinen laboratorio vastaa vaatimuksien ja diagnosointimenetelmien yhteensovittamisesta kussakin jäsenvaltiossa liitteessä III annettujen säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kansallisista laboratorioistaan ja niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset toisten jäsenvaltioiden ja yleisön saataville tavalla, joka voidaan määritellä 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Klassiseen sikaruttoon erikoistuneiden kansallisten laboratorioiden tehtävät”.

b)

Poistetaan 1 kohta.

22 artikla

Direktiivin 2002/60/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/60/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 18 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kansallinen laboratorio vastaa vaatimuksien yhteensovittamisesta kussakin jäsenvaltiossa liitteessä IV annettujen säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kansallisista laboratorioistaan ja niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset toisten jäsenvaltioiden ja yleisön saataville tavalla, joka voidaan määritellä 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Afrikkalaiseen sikaruttoon erikoistuneiden kansallisten laboratorioiden tehtävät”.

b)

Poistetaan 1 kohta.

23 artikla

Direktiivin 2005/94/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2005/94/EY 51 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen vertailulaboratorio ja ilmoitettava sitä koskevat tiedot sekä tietoihin myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät muutokset toisten jäsenvaltioiden ja yleisön saataville tavalla, joka voidaan määritellä 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

24 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010. Niiden on toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

25 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

26 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 60.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(4)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(5)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2003/60/EY (EYVL L 23, 28.1.2003, s. 30).

(6)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(7)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(8)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1, oikaisu EUVL C 4, 8.1.2004, s. 7.

(9)  EYVL L 206, 12.8.1977, s. 8. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(10)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2008/120/EY (EUVL L 42, 16.2.2008, s. 63).

(11)  EYVL L 382, 31.12.1988, s. 36. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(12)  EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30.

(13)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(14)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(15)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 55.

(16)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(17)  EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY.

(18)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(19)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/729/EY.

(20)  EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(21)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/10/EY (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 24).

(22)  EYVL L 178, 12.7.1994, s. 66.

(23)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY.

(24)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY.

(25)  EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/729/EY.

(26)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.


LIITE

LIITE I

AFSSA, Nancy

Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

Ranska

LIITE II

Raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavat arviointiperusteet vahvistava vertailulaboratorio

koordinoi raivotautia vastaan rokotettujen lihansyöjien serologisen titrauksen menetelmien kehittämistä, parantamista, ja standardointia,

arvioi ne jäsenvaltioiden laboratoriot, jotka ovat jättäneet ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun hakemuksen serologisten titrausten suorittamisesta; edellä tarkoitetun arvioinnin tulos on lähetettävä kyseisen jäsenvaltion hakijalaboratoriolle ja toimivaltaisille viranomaisille, jos tulos on hyväksymisen kannalta myönteinen,

arvioi ne kolmansien maiden laboratoriot, jotka ovat jättäneet ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun hakemuksen serologisten titrausten suorittamisesta; edellä tarkoitetun arvioinnin tulos on lähetettävä komissiolle, jos tulos on hyväksymisen kannalta myönteinen,

antaa tietoja kaikista analyysimenetelmistä ja vertailevista kokeista näille laboratorioille ja järjestää koulutus- ja täydennyskoulutuskursseja näiden laboratorioiden henkilökunnalle,

järjestää laboratorioiden välisiä soveltuvuustestejä (pätevyystestejä),

tarjoaa tieteellistä ja teknistä apua komissiolle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tässä liitteessä tarkoitetuista kysymyksistä, erityisesti serologisiin titraustuloksiin liittyvistä erimielisyyksistä.


14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/55


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/83/EY,

annettu 13 päivänä elokuuta 2008,

täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta annetun direktiivin 2003/91/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivi 2003/91/EY (2) annettiin sen varmistamiseksi, että lajikkeet, jotka jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin luetteloihinsa, ovat yhteisön kasvilajikeviraston antamien yleisohjeiden mukaiset lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta, niiltä osin kuin tällaiset yleisohjeet on laadittu. Direktiivin mukaan muihin lajikkeisiin sovelletaan kansainvälisen uusia kasvilajikkeita suojaavan liiton (UPOV) yleisohjeita.

(2)

Yhteisön kasvilajikevirasto ja UPOV ovat sittemmin laatineet useita muita lajeja koskevia yleisohjeita sekä päivittäneet voimassa olevia yleisohjeita.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2003/91/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/91/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Ennen 1 päivää marraskuuta 2008 aloitettuihin tarkastuksiin jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiiviä 2003/91/EY siinä muodossa, joka on voimassa, kunnes se muutetaan tällä direktiivillä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä marraskuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/124/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUVL L 254, 8.10.2003, s. 11. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/49/EY (EUVL L 195, 27.7.2007, s. 33).


LIITE

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston testiprotokollia

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Yhteisön kasvilajikeviraston protokolla

Allium cepa L. (Cepa-ryhmä)

Kepasipuli, ruokasipuli

TP 46/1, 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum-ryhmä)

Salottisipuli

TP 46/1, 14.6.2005

Allium porrum L.

Purjo

TP 85/1, 15.11.2001

Allium sativum L.

Valkosipuli

TP 162/1, 25.3.2004

Apium graveolens L.

Ruotisellerit

TP 82/1, 13.3.2008

Apium graveolens L. L.

Mukulasellerit

TP 74/1, 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Parsa

TP 130/1, 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Kukkakaali

TP 45/1, 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Parsakaali

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Ruusukaali

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kyssäkaali

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kurttukaali, valkokaali ja punakaali

TP 48/2, 1.12.2005

Brassica rapa L.

Kiinankaali

TP 105/1, 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Paprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Kähäräendiivi ja siloendiivi

TP 118/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Teollisuussikuri

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Salaattisikuri eli suppusikuri

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vesimeloni

TP 142/1, 21.3.2007

Cucumis melo L.

Meloni

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Kurkku ja avomaankurkku

TP 61/2, 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Kesäkurpitsa

TP 119/1, 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka ja kardoni

TP 184/1, 25.3.2004

Daucus carota L.

Porkkana

TP 49/3, 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenkoli

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Lehtisalaatti

TP 13/3, 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomaatti

TP 44/3, 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Ruusupapu

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu ja salkopapu

TP 12/2, 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Silpoydinherne, silpoherne ja sokeriherne

TP 7/1, 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Retiisi

TP 64/1, 27.3.2002

Solanum melongena L.

Munakoiso

TP 117/1, 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Pinaatti

TP 55/2, 13.3.2008

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vuonankaali

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

TP Härkäpapu/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sokerimaissi ja paukkumaissi

TP 2/2, 15.11.2001

Nämä protokollat ovat saatavilla CPVO:n internetsivuilla (www.cpvo.europa.eu).

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

UPOV:n yleisohjeet

Allium fistulosum L.

Pillisipuli

TG/161/3, 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Ruohosipuli

TG/198/1, 9.4.2003

Beta vulgaris L.

Lehtijuurikas tai lehtimangoldi

TG/106/4, 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas

TG/60/7, 9.4.2008

Brassica oleracea L.

Lehtikaali

TG/90/6, 31.3.2004

Brassica rapa L.

Nauris

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Isolehtisikuri tai italiansikuri

TG/154/3, 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Jättikurpitsa

TG/155/4, 28.3.2007

Raphanus sativus L.

Retikka

TG/63/6, 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Raparperi

TG/62/6, 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Kaurajuuri tai mustajuuri

TG/116/3, 21.10.1988

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n internetsivuilla (www.upov.int).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/58


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008,

Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välisen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista ja vaihtoa koskevan sopimuksen tekemisestä

(2008/667/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti istunnossaan 14 päivänä toukokuuta 2007 valtuuttaa puheenjohtajavaltion aloittamaan, korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana ja komission kanssa yhteistyössä, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaiset neuvottelut Euroopan avaruusjärjestön kanssa, laaja-alaisen turvallisuussopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja järjestön välillä.

(2)

Saatuaan nämä neuvotteluvaltuudet puheenjohtajavaltio neuvotteli korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana Euroopan avaruusjärjestön kanssa sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta ja vaihdosta.

(3)

Tämä sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta ja vaihdosta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŽERJAV


KÄÄNNÖS

Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välinen

SOPIMUS

turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta ja vaihdosta

EUROOPAN AVARUUSJÄRJESTÖ,

jäljempänä ’ESA’, jota edustaa sen pääjohtaja,

sekä

EUROOPAN UNIONI,

jäljempänä ’EU’, jota edustaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen, joka allekirjoitettiin Pariisissa 30 päivänä toukokuuta 1975 ja joka tuli voimaan 30 päivänä lokakuuta 1980,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen, joka allekirjoitettiin Pariisissa 19 päivänä elokuuta 2002 ja joka tuli voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2003,

OTTAVAT HUOMIOON, että ESA:n ja EU:n yhteisenä tavoitteena on parantaa kaikin tavoin omaa turvallisuuttaan,

OTTAVAT HUOMIOON, että ESA ja EU ovat yhtä mieltä siitä, että niiden välistä yhteistyötä olisi kehitettävä yhteistä etua koskevissa turvallisuuskysymyksissä, ja että sekä Euroopan unionin neuvosto että ESA:n neuvosto hyväksyivät 22 päivänä toukokuuta 2007 Euroopan avaruuspolitiikkaa koskevan päätöslauselman, jossa korostetaan muun muassa tarvetta tehostaa synergiaa turvallisuusalalla,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän vuoksi on olemassa jatkuva tarve vaihtaa turvaluokiteltuja tietoja ESA:n ja EU:n välillä,

TUNNUSTAVAT, että täysipainoinen ja tehokas neuvonpito ja yhteistyö voivat edellyttää ESA:n ja EU:n turvaluokiteltujen tietojen saamista käyttöön sekä niiden vaihtoa ESA:n ja EU:n kesken,

OVAT TIETOISIA siitä, että tämä turvaluokiteltujen tietojen käyttöön saaminen ja niiden vaihto edellyttävät asianmukaisia turvatoimia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kummankin osapuolen turvallisuuden kaikinpuolista parantamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi tätä Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välistä sopimusta turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta ja vaihdosta sovelletaan 2 artiklassa määriteltyihin turvaluokiteltuihin tietoihin, joita osapuolet toimittavat toisilleen tai vaihtavat keskenään.

2 artikla

Tässä sopimuksessa turvaluokitelluilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja (jotka voidaan välittää missä tahansa muodossa) ja aineistoa, asiakirjat mukaan luettuina, jotka jompikumpi osapuoli on määritellyt sellaisiksi, että ne on suojattava luvatonta ilmaisemista vastaan ja joille on annettu tätä tarkoittava turvaluokitus, jäljempänä ’turvaluokitellut tiedot’.

3 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’ESA:lla’ Euroopan avaruusjärjestöä;

b)

’EU:lla’ Euroopan unionin neuvostoa, jäljempänä ’neuvosto’, sen korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä ja neuvoston pääsihteeristöä sekä Euroopan yhteisöjen komissiota, jäljempänä ’Euroopan komissio’.

4 artikla

Kumpikin osapuoli

a)

suojaa ja turvaa osapuolen toiselle osapuolelle toimittamat tai niiden välillä vaihdetut tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat turvaluokitellut tiedot;

b)

varmistaa, että tämän sopimuksen nojalla toimitetut tai vaihdetut turvaluokitellut tiedot säilyttävät sen turvaluokituksen, jonka tiedot luovuttanut osapuoli on niille antanut. Vastaanottava osapuoli suojaa ja turvaa tällaiset turvaluokitellut tiedot 11 artiklan mukaisesti luotavissa turvajärjestelyissä kuvatulla tavalla noudattaen niitä omien turvallisuussääntöjensä määräyksiä, jotka koskevat tietoja, joilla on vastaava turvaluokitus;

c)

ei käytä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja muihin kuin tiedot toimittaneen osapuolen määrittelemiin tarkoituksiin;

d)

ei ilman tiedot luovuttavan osapuolen etukäteissuostumusta ilmaise tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja kolmansille osapuolille eikä sellaiselle EU:n toimielimelle tai taholle, jota ei ole mainittu 3 artiklassa;

e)

kieltää pääsyn tällaisiin turvaluokiteltuihin tietoihin yksittäisiltä henkilöiltä, jollei heillä ole tehtävien mukaista valtuutusta, ja jollei heistä ole tehty luotettavuusselvitystä tarvittavalla tasolla silloin kuin tällainen selvitys tarvitaan.

5 artikla

1.   Osapuoli, ”luovuttava osapuoli”, voi ilmaista tai luovuttaa turvaluokiteltuja tietoja toiselle osapuolelle, ”vastaanottava osapuoli”, ”toimittaja valvoo” -periaatteen (originator control) mukaisesti.

2.   Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen tai ilmaiseminen muille kuin tämän sopimuksen 3 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille edellyttää vastaanottavan osapuolen päätöstä, joka tehdään luovuttavan osapuolen annettua kirjallisen suostumuksensa luovuttavan osapuolen turvallisuussäännöissä määritellyn ”toimittaja valvoo” -periaatteen (originator control) mukaisesti.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa tietojen automaattinen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan, jos osapuolet sopivat menettelyistä tiettyjen sellaisten tietojen osalta, jotka ovat olennaisia niiden operatiivisten vaatimusten kannalta.

6 artikla

Kumpikin osapuoli sekä niiden tämän sopimuksen 3 artiklassa määritellyt tahot varmistavat, että niillä on käytössä turvajärjestelmä ja turvatoimia, jotka perustuvat kunkin osapuolen säännöissä tai säädöksissä määrättyihin perusperiaatteisiin ja turvallisuutta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin, ja jotka otetaan huomioon 11 artiklan mukaisesti luotavissa järjestelyissä, jotta varmistetaan, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin turvaluokiteltuihin tietoihin sovelletaan samantasoista suojaa.

7 artikla

1.   Osapuolet varmistavat, että tarvittaessa selvitetään asianmukaisella tavalla kaikkien sellaisten henkilöiden luotettavuus, joiden on virkatehtäviensä hoitamiseksi saatava käyttöönsä tämän sopimuksen mukaisesti toimitettuja tai vaihdettuja turvaluokiteltuja tietoja tai joilla voi tehtävänsä tai asemansa perusteella olla oikeus saada kyseisiä tietoja käyttöönsä, ennen kuin turvaluokitellut tiedot annetaan heidän käyttöönsä.

2.   Luotettavuusselvitystä koskevien menettelyjen on oltava sellaiset, että niillä voidaan selvittää, voidaanko tietylle henkilölle antaa oikeus saada turvaluokiteltuja tietoja käyttöönsä, hänen uskollisuutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.

8 artikla

Osapuolet antavat toisilleen apua tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen turvaamista sekä yhteisiä turvallisuusetuja koskevissa asioissa. Turvajärjestelyjen tehokkuuden arvioimiseksi tämän sopimuksen 11 artiklassa tarkoitetut viranomaiset kuulevat toisiaan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja suorittavat vastavuoroisesti turvatarkastuksia kyseisessä artiklassa määriteltyjen vastuualueidensa puitteissa.

9 artikla

1.   Tätä sopimusta sovellettaessa

a)

EU:n osalta

kaikki kirjeenvaihto osoitetaan neuvostolle seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan unionin neuvosto

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels.

Neuvoston ylikirjaaja (Chief Registry Officer) toimittaa kaiken kirjeenvaihdon edelleen jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle, jollei 2 kohdasta muuta johdu.

b)

ESA:n osalta

kaikki kirjeenvaihto osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

ESA Security Office

Via Galileo Galilei

I-00044 Frascati.

2.   Poikkeuksellisesti voidaan toisen osapuolen kirjeenvaihto, joka vain tietyillä kyseisen osapuolen toimivaltaisilla virkamiehillä, elimillä tai yksiköillä on oikeus saada käyttöönsä, operatiivisista syistä osoittaa tietyille toisen osapuolen toimivaltaisille virkamiehille, elimille tai yksiköille, jotka on erikseen nimetty vastaanottajiksi, ja antaa se vain näiden yksinomaiseen käyttöön, ottaen huomioon näiden toimivaltuudet ja tehtävien mukainen valtuutus. Euroopan unionin osalta tällainen kirjeenvaihto toimitetaan neuvoston ylikirjaajan välityksellä tai Euroopan komission turvallisuusasioiden pääosaston ylikirjaajan välityksellä, kun tiedot osoitetaan Euroopan komissiolle. ESA:n osalta tällainen kirjeenvaihto toimitetaan ESA:n turvallisuusyksikön välityksellä.

10 artikla

ESA:n pääjohtaja sekä neuvoston pääsihteeri ja turvallisuusasioista vastaava komission jäsen valvovat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

11 artikla

1.   Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi 2, 3 ja 4 kohdassa nimetyt kolme viranomaista sopivat turvajärjestelyistä tämän sopimuksen nojalla toimitettujen tai vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen vastavuoroista turvaamista ja suojaamista koskevien normien vahvistamiseksi.

2.   ESA:n turvallisuusyksikkö kehittää ESA:n pääjohtajan alaisuudessa turvajärjestelyt tämän sopimuksen nojalla ESA:lle toimitettujen tai sen kanssa vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen turvaamiseksi ja suojaamiseksi.

3.   Neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö kehittää neuvoston pääsihteerin johdolla ja puolesta sekä neuvoston nimissä ja alaisuudessa turvajärjestelyt tämän sopimuksen nojalla Euroopan unionille toimitettujen tai sen kanssa vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi.

4.   Euroopan komission turvallisuusasioiden pääosasto, joka toimii turvallisuusasioista vastaavan Euroopan komission jäsenen alaisuudessa, kehittää turvajärjestelyt tämän sopimuksen nojalla toimitettujen tai vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi Euroopan komissiossa ja sen tiloissa.

5.   ESA:n osalta 1 kohdassa tarkoitetut turvajärjestelyt hyväksyy ESA:n neuvosto.

6.   EU:n osalta 1 kohdassa tarkoitetut turvajärjestelyt hyväksyy neuvoston turvakomitea.

12 artikla

Edellä 11 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ottavat käyttöön menettelyt, joita noudatetaan silloin, kun tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja on todistettavasti vaarannettu tai kun näin epäillään tapahtuneen. Menettelyihin kuuluu olosuhteista ja toteutetuista toimista ilmoittaminen toiselle osapuolelle.

13 artikla

Kumpikin sopimuspuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

14 artikla

Ennen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen toimittamista tai vaihtamista on 11 artiklassa tarkoitettujen asiasta vastaavien turvallisuusviranomaisten oltava yhtä mieltä siitä, että vastaanottava osapuoli kykenee suojaamaan ja turvaamaan saamansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tiedot tavalla, joka on kyseisen artiklan mukaisesti luotavien järjestelyjen mukainen.

15 artikla

Tämä sopimus ei estä osapuolia tekemästä muita tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen toimittamista tai vaihtoa koskevia sopimuksia, edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

16 artikla

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset riidat ESA:n ja EU:n välillä ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin.

17 artikla

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa osapuolten toisilleen antamaa ilmoitusta siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen tarvittavat sisäiset menettelyt.

2.   Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kaikista mahdollisista sääntöjään ja säädöksiään koskevista muutoksista, jotka voisivat vaikuttaa tässä sopimuksessa tarkoitettuun turvaluokiteltujen tietojen suojaan.

3.   Tätä sopimusta voidaan jommankumman osapuolen pyynnöstä tarkastella uudelleen mahdollisten muutosten harkitsemiseksi.

4.   Tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti osapuolten yhteisellä sopimuksella. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun osapuolet ovat toimittaneet toisilleen 1 kohdassa määrätyt kirjalliset ilmoitukset.

18 artikla

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen osapuoli on ottanut ilmoituksen vastaan, mutta se ei vaikuta niihin velvoitteisiin, joihin osapuolet jo ovat tämän sopimuksen määräysten mukaisesti sitoutuneet. Erityisesti kaikki turvaluokitellut tiedot, jotka on toimitettu tai vaihdettu tämän sopimuksen nojalla, on edelleen suojattava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2008 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Euroopan unionin puolesta

Pääsihteeri

J. SOLANA MADARIAGA

Euroopan avaruusjärjestön puolesta

Pääjohtaja

J.-J. DORDAIN


Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/63


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä heinäkuuta 2008,

tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimeen

(2008/668/EY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 224 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 artiklan,

sekä katsovat seuraavaa:

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 ja 7 artiklan samoin kuin sen 47 artiklan nojalla ja John D. COOKEn eroamisen johdosta olisi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen nimitettävä tuomari hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen eli 31 päivään elokuuta 2013,

PÄÄTTÄVÄT SEURAAVAA:

1 artikla

Kevin O’HIGGINS nimitetään Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi 1 päivänä syyskuuta 2008 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2013 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2008.

Puheenjohtaja

P. SELLAL


SOPIMUKSET

Neuvosto

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/64


Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen voimaantulopäivästä

Euroopan yhteisö ja Seychellien tasavallan hallitus ovat ilmoittaneet toisilleen, edellinen 28 päivänä helmikuuta ja jälkimmäinen 24 päivänä heinäkuuta, sopimuksen (1) voimaantulon edellyttämien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Näin ollen sopimus tuli voimaan sen 16 artiklan mukaisesti 24 päivänä heinäkuuta 2008.


(1)  EUVL L 290, 20.10.2006, s. 1.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/65


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/669/YUTP,

tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto katsoi 19 päivänä marraskuuta 2007, että Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) toimi Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistuksen alalla olisi asianmukainen ja johdonmukainen Euroopan kehitysrahaston ja muiden yhteisön toimien kanssa ja täydentäisi niitä.

(2)

Lokakuussa 2007 toteutetun toisen EU:n tiedonkeruumatkan jälkeen neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2007 toiminta-ajatuksen mahdollisesta ETPP:n toimesta Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistusprosessin tukemiseksi.

(3)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/112/YUTP Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevasta Euroopan unionin operaatiosta (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1).

(4)

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä on neuvoteltu sopimus Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen sopimus Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö(t), jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa sopimus (3) Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EUVL L 40, 14.2.2008, s. 11.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 66.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen

SOPIMUS

Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’EU’,

ja

GUINEA-BISSAUN TASAVALTA, jäljempänä ’isäntävaltio’,

yhdessä jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON:

Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevaa mahdollista Euroopan unionin operaatiota koskevan kirjeenvaihdon pääsihteerin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Javier Solanan sekä Guinea-Bissaun tasavallan presidentin João Bernardo Vieiran välillä,

12 päivänä helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/112/YUTP Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevasta Euroopan unionin operaatiosta (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1),

että tämä sopimus ei vaikuta osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat kansainvälisten tuomioistuinten perustamista koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja muista välineistä, Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö mukaan luettuna,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Euroopan unionin operaatioon ja sen henkilöstöön.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ainoastaan isäntävaltion alueella.

3.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolla’ yhteisellä toiminnalla 2008/112/YUTP perustettua EU:n operaatiota isäntävaltiossa, mukaan lukien sen isäntävaltion alueelle sijoitetut ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle osoitetut komponentit, joukot, yksiköt, esikunnat ja henkilöstö;

b)

’operaation johtajalla’ Euroopan unionin neuvoston nimittämää EU SSR Guinea-Bissau -operaation johtajaa;

c)

’EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstöllä’ operaation johtajaa, EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten sekä niiden kolmansien valtioiden lähettämää henkilöstöä, jotka EU on kutsunut osallistumaan EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon, EU SSR Guinea-Bissau -operaation sopimuksen nojalla operaatiota valmistelemaan, tukemaan ja toteuttamaan palvelukseen ottamaa kansainvälistä henkilöstöä sekä lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen operaatioon liittyvälle virkamatkalle lähettämää henkilöstöä. Sillä ei tarkoiteta kaupallisia toimeksisaajia eikä paikalta palkattua henkilöstöä;

d)

’esikunnalla’EU SSR Guinea-Bissau -operaation pääesikuntaa Bissaussa;

e)

’lähettäjävaltiolla’ EU:n jäsenvaltiota tai kolmatta valtiota, joka on lähettänyt henkilöstöä EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon;

f)

’tiloilla’ kaikkia rakennuksia, tiloja ja maa-alueita, joita tarvitaan EU SSR Guinea-Bissau -operaation toiminnan toteuttamiseen ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön majoittamiseen;

g)

’paikalta palkatulla henkilöstöllä’ niitä henkilöstön jäseniä, jotka ovat isäntävaltion kansalaisia tai joiden vakinainen asuinpaikka on isäntävaltiossa.

2 artikla

Yleiset määräykset

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja sen henkilöstön on noudatettava isäntävaltion lakeja ja asetuksia ja pidätyttävä kaikesta toiminnasta, joka ei sovi yhteen operaation tavoitteiden kanssa.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio suorittaa tämän sopimuksen mukaiset tehtävänsä itsenäisesti. Isäntävaltio kunnioittaa EU SSR Guinea-Bissau -operaation yhtenäistä ja kansainvälistä luonnetta.

3.   Operaation johtajan on annettava isäntävaltion hallitukselle säännöllisesti tietoja isäntävaltion alueella olevan EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön lukumäärästä.

3 artikla

Tunnistus

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenille annetaan EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilökortti, jonka avulla heidät voidaan tunnistaa ja jota heidän on pidettävä aina mukanaan. Asiaankuuluville isäntävaltion viranomaisille toimitetaan malli EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilökortista.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation ajoneuvoissa ja muissa kulkuvälineissä on oltava selvästi erottuva EU SSR Guinea-Bissau -operaation tunnusmerkki ja/tai rekisterikilvet, joista tiedotetaan isäntävaltion asiaankuuluville viranomaisille.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolla on oikeus käyttää Euroopan unionin lippua pääesikunnassaan ja muualla yksin tai yhdessä isäntävaltion lipun kanssa operaation johtajan päätöksen mukaisesti. EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon osallistuvien kansallisten yksiköiden kansallisia lippuja tai arvomerkkejä voidaan käyttää EU SSR Guinea-Bissau -operaation tiloissa, ajoneuvoissa ja virkapuvuissa operaation johtajan päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Rajanylitys ja liikkuminen isäntävaltion alueella

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön, omaisuuden ja kulkuvälineiden on ylitettävä isäntävaltion raja virallisten rajanylityspaikkojen ja merisatamien kautta ja kansainvälisiä ilmakäytäviä käyttäen.

2.   Isäntävaltio helpottaa EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja sen henkilöstön saapumista isäntävaltion alueelle ja poistumista sieltä. Lukuun ottamatta passintarkastuksia isäntävaltion alueelle saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa passi-, tulli-, viisumi- ja maahantulosäännöksiä ja maahantulotarkastuksia ei sovelleta isäntävaltion alueella EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstöön, joka voi todistaa jäsenyytensä operaatiossa.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenet on vapautettu isäntävaltion säännöksistä, jotka koskevat ulkomaalaisten rekisteröintiä ja valvontaa, mutta he eivät saa oikeutta pysyvään oleskeluun eivätkä kotipaikkaan isäntävaltion alueella.

4.   Isäntävaltion alueelle saapuvista, sen kautta kulkevista tai sieltä poistuvista operaation tukemiseen tarkoitetuista EU SSR Guinea-Bissau -operaation omaisuudesta ja kulkuneuvoista ei vaadita tulliluetteloita eikä muita tulliasiakirjoja eikä niitä tarkasteta.

5.   Operaation tukena käytettäviin ajoneuvoihin ja ilma-aluksiin ei sovelleta paikallisia lupa- tai rekisteröintivaatimuksia. Asiaankuuluvia kansainvälisiä vaatimuksia ja määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen. Tarvittaessa tehdään lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenet saavat kuljettaa moottoriajoneuvoja ja ohjata aluksia ja ilma-aluksia isäntävaltion alueella edellyttäen, että heillä on tapauksen mukaan voimassa oleva kansallinen tai kansainvälinen ajokortti, aluksen päällikön pätevyyskirja tai ohjaajan lupakirja. Isäntävaltio hyväksyy veroitta ja maksuitta päteviksi kaikki EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön ajokortit ja lupakirjat.

7.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja sen henkilöstö sekä näiden käyttämät ajoneuvot, ilma-alukset tai muut kulkuneuvot, välineet ja varusteet voivat liikkua vapaasti ja rajoituksetta isäntävaltion koko alueella, mukaan lukien sen aluemeri ja ilmatila. Tarvittaessa voidaan tehdä lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

8.   Matkustaessaan virkatehtävissä EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation palveluksessa oleva paikallinen henkilöstö voivat operaation niin edellyttäessä käyttää yleisiä teitä, siltoja, lauttoja, lentoasemia ja satamia maksamatta tulleja, maksuja, tietulleja, veroja tai muita veloituksia. EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota ei ole vapautettu pyydettyjen ja suoritettujen palvelujen kohtuullisesta korvaamisesta, mihin sovelletaan samoja ehtoja kuin isäntävaltion henkilöstölle suoritettujen palvelujen korvaamiseen.

5 artikla

Isäntävaltion myöntämät EU SSR Guinea-Bissau -operaation erioikeudet ja vapaudet

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation tilat ovat loukkaamattomat. Isäntävaltion edustajilla ei ole pääsyä niihin ilman operaation johtajan lupaa.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation tiloihin, niiden kalustukseen ja muuhun niissä olevaan omaisuuteen ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation kulkuvälineisiin ei voida kohdistaa etsintää, pakko-ottoa, takavarikointia eikä ulosmittausta.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon, sen omaisuuteen ja varoihin, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, ei voida kohdistaa oikeustoimia.

4.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation arkistot ja asiakirjat ovat aina loukkaamattomat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat.

5.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation virallinen kirjeenvaihto on loukkaamaton. Virallisella kirjeenvaihdolla tarkoitetaan kaikkea operaatioon ja sen tehtäviin liittyvää kirjeenvaihtoa.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio on vapautettu kaikista valtiollisista, alueellisista ja kunnallisista maksuista, veroista ja vastaavista veloituksista operaation tarkoituksia varten hankittujen tai maahantuotujen tavaroiden, EU SSR Guinea-Bissau -operaation tuottamien palvelujen ja käyttämien tilojen osalta. EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota ei ole vapautettu maksuista, veroista eikä veloituksista, joita peritään suoritetuista palveluista.

7.   Isäntävaltion on sallittava tavaroiden maahantuonti operaatiota varten ja vapautettava ne kaikista tulleista, maksuista, tietulleista, veroista ja vastaavista veloituksista, lukuun ottamatta varastoinnista, kuljetuksista ja muista suoritetuista palveluista perittäviä maksuja.

6 artikla

Isäntävaltion myöntämät EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsentä ei saa pidättää eikä ottaa kiinni.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön asiakirjat, kirjeenvaihto ja omaisuus ovat loukkaamattomat, lukuun ottamatta 6 kohdan nojalla sallittuja ulosottotoimia.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on kaikissa olosuhteissa vapautettu isäntävaltion rikosoikeudellisesta tuomiovallasta. Lähettäjävaltio tai tapauksen mukaan asianomainen EU:n toimielin voi luopua EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön rikosoikeudellisesta koskemattomuudesta. Luopumisen on aina oltava nimenomainen.

4.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu isäntävaltion siviilioikeudellisesta ja hallinnollisesta tuomiovallasta virkatehtäviään suorittaessaan suullisesti tai kirjallisesti esittämiensä lausumien ja suorittamiensa kaikkien tekojen osalta. Jos EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsentä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne jossain isäntävaltion tuomioistuimessa, asiasta on annettava välittömästi tieto operaation johtajalle ja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen toimivaltaiselle viranomaiselle. Ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa operaation johtaja ja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen toimivaltainen viranomainen todistavat tuomioistuimelle, tekikö EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsen kyseisen teon suorittaessaan virkatehtäviään. Jos teko tehtiin virkatehtäviä suoritettaessa, oikeudenkäyntiä ei panna vireille vaan sovelletaan 16 artiklan määräyksiä. Jos tekoa ei tehty virkatehtäviä suoritettaessa, oikeuskäsittely voi jatkua. Operaation johtajan ja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen toimivaltaisen viranomaisen todistuslausunto sitoo isäntävaltion tuomioistuinta, joka ei saa kiistää sitä.

Jos EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsen panee vireille oikeudenkäynnin, hän ei pääkanteeseen välittömästi liittyvän vaatimuksen osalta voi vedota vapautukseen tuomiovallasta.

5.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsen ei ole velvollinen esiintymään todistajana.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsentä kohtaan ei saa ryhtyä minkäänlaisiin ulosottotoimiin, paitsi jos häntä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne, joka ei liity hänen virkatehtäviinsä. EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen omaisuuteen, jonka operaation johtaja todistaa olevan välttämätön tämän virkatehtävien hoitamiseksi, ei saa kohdistaa tuomion, päätöksen tai määräyksen täytäntöönpanon edellyttämää takavarikkoa. Siviilioikeudellisessa menettelyssä EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaista vapautta ei saa rajoittaa eikä häneen saa kohdistaa mitään muita pakkokeinoja.

7.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön vapautus isäntävaltion tuomiovallasta ei vapauta henkilöstön jäsentä lähettäjävaltion tuomiovallasta.

8.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu isäntävaltiossa mahdollisesti voimassa olevista sosiaaliturvaa koskevista määräyksistä EU SSR Guinea-Bissau -operaation hyväksi tekemiensä palvelusten osalta.

9.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu isäntävaltiossa kannettavista veroista EU SSR Guinea-Bissau -operaation tai lähettäjävaltioiden sille maksamien palkkojen ja isäntävaltion ulkopuolelta saatujen tulojen osalta.

10.   Isäntävaltio sallii säätämiensä lakien ja asetusten mukaisesti EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden maahantuonnin ja vapauttaa ne kaikista tulleista, veroista ja vastaavista maksuista, lukuun ottamatta varastoinnista, kuljetuksista ja vastaavista palveluista perittäviä maksuja. Isäntävaltio sallii myös kyseisten tavaroiden maastaviennin. EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö on vapautettu kotimaisilta markkinoilta hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen osalta isäntävaltion lainsäädännön mukaisesti perittävistä arvonlisäveroista ja muista veroista.

11.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaiset matkatavarat ovat vapautetut tarkastuksesta, ellei ole vakavia perusteita olettaa, että niissä on muita kuin EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita tai tavaroita, joiden maahantuonti tai maastavienti on isäntävaltion lailla kielletty tai jotka ovat isäntävaltion karanteenisäännösten alaisia. Tarkastus saadaan suorittaa vain asianomaisen EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen tai EU SSR Guinea-Bissau -operaation valtuutetun edustajan läsnä ollessa.

7 artikla

Paikalta palkattu henkilöstö

Paikalta palkattu henkilöstö nauttii erioikeuksia ja vapauksia vain siinä määrin kuin isäntävaltio sallii. Isäntävaltion on kuitenkin käytettävä tähän henkilöstöön kohdistuvaa tuomiovaltaansa siten, ettei operaation tehtävien suorittamista aiheettomasti häiritä.

8 artikla

Rikosoikeudellinen tuomiovalta

Lähettäjävaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus harjoittaa isäntävaltion alueella kaikkea lähettäjävaltion lainsäädännön mukaista rikosoikeudellista tuomiovaltaa ja kurinpitovaltaa kaikkiin niihin EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäseniin, jotka ovat lähettäjävaltion asiaa koskevan lainsäädännön alaisia.

9 artikla

Turvallisuus

1.   Isäntävaltio ottaa omin voimavaroinsa täyden vastuun EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön turvallisuudesta.

2.   Tässä tarkoituksessa isäntävaltio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja sen henkilöstön turvallisuuden ja suojelun takaamiseksi. Kaikista isäntävaltion ehdottamista erityisjärjestelyistä sovitaan operaation johtajan kanssa ennen niiden täytäntöönpanoa. Isäntävaltio sallii EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön lääkinnällisistä syistä tapahtuvaan evakuointiin liittyvät toimet ja tukee niitä korvauksetta. Tarvittaessa tehdään lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Virkapuku

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö käyttää kansallista univormua tai siviiliasua, jossa on EU SSR Guinea-Bissau -operaation tunnus.

2.   Virkapuvun käyttöön sovelletaan operaation johtajan antamia sääntöjä.

11 artikla

Yhteistyö ja tiedonsaanti

1.   Isäntävaltio tarjoaa täyttä yhteistyötä EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle ja sen henkilöstölle ja antaa niille täyden tukensa.

2.   Isäntävaltio antaa pyydettäessä ja jos se on EU SSR Guinea-Bissau -operaation toteuttamiseksi tarpeen EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstölle:

a)

tosiasiallisen pääsyn isäntävaltion valvonnassa oleviin rakennuksiin, tiloihin, sijoituspaikkoihin ja virka-ajoneuvoihin;

b)

tosiasiallisen mahdollisuuden saada sen valvonnassa olevia ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation toimeksiannon kannalta merkityksellisiä asiakirjoja, aineistoja ja tietoja.

Tarvittaessa tehdään lisäjärjestelyjä 19 artiklan mukaisesti.

3.   Operaation johtaja ja isäntävaltio neuvottelevat säännöllisesti ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet tiiviin ja molemminpuolisen yhteydenpidon varmistamiseksi kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla. Isäntävaltio voi nimetä yhteyshenkilön EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota varten.

12 artikla

Isäntävaltion tuki ja hankinnat

1.   Isäntävaltio suostuu pyydettäessä avustamaan EU SSR Guinea-Bissau -operaatiota sopivien tilojen löytämisessä.

2.   Isäntävaltio antaa korvauksetta käyttöön omistamiaan tiloja ja yksityisten oikeushenkilöiden omistamia tiloja, mikäli tiloja pyydetään ja ne ovat saatavilla ja mikäli ne ovat tarpeen EU SSR Guinea-Bissau -operaation hallinnollisten ja operatiivisten toimien suorittamista varten.

3.   Isäntävaltio avustaa käytettävissään olevin keinoin ja voimavaroin operaation valmistelussa, perustamisessa, toteutuksessa ja tukemisessa, mukaan lukien EU SSR Guinea-Bissau -operaation asiantuntijoiden sijoittaminen paikallisten viranomaisten yhteyteen ja heidän tarvitsemansa laitteet.

4.   Isäntävaltio antaa EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle apua ja tukea samoin edellytyksin kuin niitä annetaan isäntävaltion henkilöstölle.

5.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation isäntävaltiossa tekemiin sopimuksiin sovellettava laki määritellään kussakin sopimuksessa.

6.   Sopimuksessa voidaan määrätä, että 16 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä sovelletaan sopimuksen soveltamisesta aiheutuviin riitoihin.

13 artikla

Tilojen muuttaminen

EU SSR Guinea-Bissau -operaatio saa rakentaa, muuttaa tai muuten mukauttaa tiloja operatiivisten vaatimustensa mukaisesti.

Isäntävaltio ei pyydä EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolta korvausta rakentamisen, muutosten tai mukauttamisten johdosta.

14 artikla

EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön jäsenen kuolema

1.   Operaation johtajalla on oikeus huolehtia EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön kuolleen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen omaisuutensa palauttamisesta tämän kotimaahan ja tehdä tarvittavat järjestelyt.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön kuolleelle jäsenelle ei saa suorittaa ruumiinavausta ilman lähettäjävaltion suostumusta eikä ilman EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja/tai asianomaisen valtion edustajan läsnäoloa.

3.   Isäntävaltio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatio toimivat mahdollisimman täydessä yhteistyössä, jotta EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön kuollut jäsen voidaan viipymättä palauttaa kotimaahansa.

15 artikla

Viestintä

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio voi asentaa ja hoitaa lähettäviä ja vastaanottavia radioasemia sekä satelliittijärjestelmiä. Se tekee yhteistyötä isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa erimielisyyksien välttämiseksi asianmukaisten taajuuksien käytössä. Isäntävaltio antaa taajuudet käyttöön maksutta.

2.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolla on oikeus rajoittamattomaan viestintään radiolla (satelliittiradio, kannettava radio ja käsiradio mukaan luettuina), puhelimella, lennättimellä, telefaksilla ja muilla välineillä sekä oikeus asentaa EU SSR Guinea-Bissau -operaation tiloihin ja niiden välille tarvittavat välineet tällaisen viestinnän ylläpitämiseksi, mukaan luettuna oikeus asentaa kaapeleita ja maalinjoja operaatiota varten.

3.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio voi toteuttaa omissa tiloissaan tarvittavat järjestelyt EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja/tai EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön saapuvan ja lähtevän postin välittämiseksi.

16 artikla

Korvausvaatimukset kuolemantapauksen, henkilövahingon, vahingon ja menetyksen johdosta

1.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstö eivät ole vastuussa yksityisen tai valtion omaisuuden vahingosta tai menetyksestä, joka liittyy operatiivisiin vaatimuksiin tai joka aiheutui toimista kansalaislevottomuuksien tai EU SSR Guinea-Bissau -operaation suojaamisen yhteydessä.

2.   Sovintoratkaisuun pääsemiseksi korvausvaatimukset, jotka koskevat muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun yksityisen tai valtion omaisuuden vahinkoa tai menetystä, samoin kuin korvausvaatimukset, jotka koskevat kuolemantapausta tai henkilövahinkoa taikka EU SSR Guinea-Bissau -operaation omaisuuden vahinkoa tai menetystä, toimitetaan isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kautta EU SSR Guinea-Bissau -operaatiolle, siltä osin kuin kyse on isäntävaltion oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden esittämistä vaatimuksista, tai isäntävaltion toimivaltaisille viranomaisille, siltä osin kuin kyse on EU SSR Guinea-Bissau -operaation esittämistä vaatimuksista.

3.   Jos sovintoratkaisuun ei päästä, korvausvaatimus toimitetaan korvausvaatimuskomissiolle, joka muodostuu yhtäläisestä määrästä EU SSR Guinea-Bissau -operaation edustajia ja isäntävaltion edustajia. Vaatimukset ratkaistaan yhteisellä sopimuksella.

4.   Jos korvausvaatimuskomissiossa ei päästä ratkaisuun, riidat ratkaistaan seuraavasti:

a)

enintään 40 000 euron suuruisia vaatimuksia koskevat riidat ratkaistaan isäntävaltion ja EU:n edustajien välisin diplomaattisin keinoin;

b)

a alakohdassa mainittua summaa suurempia vaatimuksia koskevat riidat saatetaan välimiesoikeudelle, jonka päätökset ovat sitovia.

5.   Välimiesoikeus muodostuu kolmesta välimiehestä, joista yhden nimittää isäntävaltio, toisen EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja kolmannen isäntävaltio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatio yhdessä. Jos jokin osapuoli ei nimitä välimiestä kahden kuukauden kuluessa tai jos isäntävaltio ja EU SSR Guinea-Bissau -operaatio eivät pääse yhteisymmärrykseen kolmannen välimiehen nimityksestä, kyseisen välimiehen nimittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti.

6.   EU SSR Guinea-Bissau -operaatio ja isäntävaltion hallintoviranomaiset sopivat hallinnollisesta järjestelystä korvausvaatimuskomission ja välimiesoikeuden ohjesäännön, näissä elimissä noudatettavan menettelyn ja vaatimuksen esittämistä koskevien edellytysten määrittelemiseksi.

17 artikla

Yhteydenpito ja riitojen ratkaisu

1.   Kaikki tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvät asiat käsitellään yhdessä EU SSR Guinea-Bissau -operaation edustajien ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken.

2.   Jos ratkaisuun ei päästä aiemmin, tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan diplomaattisin keinoin isäntävaltion ja EU:n edustajien kesken.

18 artikla

Muut määräykset

1.   Kun tässä sopimuksessa viitataan EU SSR Guinea-Bissau -operaation ja EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön erioikeuksiin, vapauksiin ja oikeuksiin, isäntävaltion hallitus vastaa näiden erioikeuksien, vapauksien ja oikeuksien panemisesta täytäntöön ja noudattamisesta isäntävaltion asianmukaisten paikallisten viranomaisten osalta.

2.   Tämän sopimuksen tarkoituksena ei ole poiketa oikeuksista, joita EU:n jäsenvaltiolle tai EU SSR Guinea-Bissau -operaatioon osallistuvalle muulle valtiolle muissa sopimuksissa annetaan, eikä sitä pidä tällä tavoin tulkita.

19 artikla

Täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen soveltamisen edellyttämistä operatiivisista, hallinnollisista ja teknisistä asioista voidaan tehdä erillisiä järjestelyjä, joista sovitaan operaation johtajan ja isäntävaltion hallintoviranomaisten kesken.

20 artikla

Voimaantulo ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan, ja se on voimassa siihen päivään asti, jona EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön viimeinen jäsen on EU SSR Guinea-Bissau -operaation antaman ilmoituksen mukaan poistunut maasta.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, 4 artiklan 8 kohdan, 5 artiklan 1–3 kohdan, 5 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 7 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 6 kohdan, 6 artiklan 8–10 kohdan, 13 artiklan ja 16 artiklan määräyksiä katsotaan sovelletun päivästä, jona EU SSR Guinea-Bissau -operaation henkilöstön ensimmäinen jäsen lähetettiin, jos tämä päivä on aikaisempi kuin tämän sopimuksen voimaantulopäivä.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.

4.   Tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta sopimuksen täytäntöönpanosta ennen sen päättymistä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tehty Bissaussa 11 päivänä heinäkuuta 2008 kahtena portugalinkielisenä alkuperäiskappaleena.

Euroopan unionin puolesta

J.-F. PAROT

Guinea-Bissaun tasavallan puolesta

M.-C. NOBRE CABRAL


(1)  EUVL L 40, 14.2.2008, s. 11.


Oikaisuja

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/72


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 72/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 30, 4. helmikuuta 2008 )

Sivu 35, liite, ENIAC-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys, 19 artiklan 3 kohta:

korvataan:

”3.   Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa ehdotuspyyntöjen kautta. (…)”

seuraavasti:

”3.   Vuotuisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ENIAC-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. (…)”

Sivu 37, liite, ENIAC-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys, 23 artikla (3.4.2):

korvataan:

”3.4.2

Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on – jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu – ilmoitettava suunnitellusta siirrosta muille osallistujille…”

seuraavasti:

”3.4.2

Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on – jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu – ilmoitettava suunnitellusta siirrosta (1) muille osallistujille…”.


(1)  Osallistujat voivat kuitenkin kirjallisella sopimuksella sopia muusta määräajasta tai luopua oikeudestaan etukäteisilmoitukseen tapauksissa, joissa omistusoikeus siirretään yhdeltä osallistujalta erikseen nimetylle kolmannelle osapuolelle.


14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/73


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 74/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 30, 4. helmikuuta 2008 )

Sivulla 66, liitteessä olevan ARTEMIS-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen 19 artiklan 3 kohdassa:

korvataan:

”3.   Vuosittaisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa ehdotuspyyntöjen kautta. (…)”

seuraavasti:

”3.   Vuosittaisessa toteutussuunnitelmassa määritetään suunnitelmat ARTEMIS-yhteisyrityksen kaikkien toimien toteuttamiseksi kyseisenä vuonna, mukaan luettuina kaavaillut ehdotuspyynnöt ja toimet, jotka on tarpeen toteuttaa tarjouspyyntöjen kautta. (…)”

Sivulla 68, liitteessä olevan ARTEMIS-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen 23 artiklan 3.2.4 kohdassa:

korvataan:

”3.4.2

Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on — jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu — ilmoitettava suunnitellusta siirrosta muille osallistujille…”

seuraavasti:

”3.4.2

Jos hankkeen osallistujan on siirrettävä käyttöoikeuksien myöntämistä koskevat velvoitteensa, sen on – jollei sen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista muuta johdu – ilmoitettava suunnitellusta siirrosta (1) muille osallistujille…


(1)  Osallistujat voivat kuitenkin kirjallisella sopimuksella sopia muusta määräajasta tai luopua oikeudestaan etukäteisilmoitukseen tapauksissa, joissa omistusoikeus siirretään yhdeltä osallistujalta erikseen nimetylle kolmannelle osapuolelle.”