ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 205

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
1. elokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 752/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 753/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2007 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 754/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 755/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta ( 1 )

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 756/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä elokuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 757/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 758/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 711/2008 muuttamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 759/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 712/2008 muuttamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 760/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kaseiinin ja kaseinaattien käyttöä juustojen valmistuksessa koskevien lupien osalta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 761/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

26

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (Kodifioitu toisinto) ( 1 )

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/628/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

40

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

42

 

 

Komissio

 

 

2008/629/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2008, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti annetun päätöksen 2005/56/EY muuttamisesta

47

 

 

2008/630/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Bangladeshista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3698)  ( 1 )

49

 

 

2008/631/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008, päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta tiettyjen liitteessä esitettyjen jäsenvaltioiden alueiden osalta ja päätöksen soveltamisen jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3964)  ( 1 )

51

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/632/YUTP, hyväksytty 31 päivänä heinäkuuta 2008, Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP muuttamisesta

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 752/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EYVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 590/2008 (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 24).


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

29,6

TR

74,2

XS

27,8

ZZ

43,9

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

83,1

US

47,0

UY

69,9

ZA

87,7

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

60,6

EG

134,7

IL

145,6

MK

76,7

TR

157,0

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

100,7

BR

102,2

CL

107,2

CN

82,9

NZ

121,6

US

100,6

ZA

91,1

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,0

TR

155,9

ZA

99,6

ZZ

102,1

0809 20 95

CA

344,6

TR

417,9

US

570,5

ZZ

444,3

0809 30

TR

160,6

ZZ

160,6

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

91,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 753/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 127 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1952/2005 (2) on määrä kumota 1 päivästä heinäkuuta 2008 maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 201 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(2)

Eräitä tuottajaryhmittymiä koskevia asetuksen (EY) N:o 1952/2005 säännöksiä ei ole sisällytetty maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevaan asetukseen. Humala-alan moitteettoman toiminnan jatkumisen varmistamiseksi kyseiset säännökset on tarpeen vahvistaa tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla 6 päivänä marraskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1299/2007 (3).

(3)

Maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 122 artiklassa vahvistetaan yleisedellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot hyväksyvät tuottajaorganisaatiot. Kyseisiä edellytyksiä olisi täsmennettävä humala-alan osalta. Johdonmukaisuuden vuoksi kyseisellä alalla olisi edelleen käytettävä ilmaisua ”tuottajaryhmittymät”.

(4)

Kaikenlaisen tuottajien välisen syrjinnän välttämiseksi ja yritystoiminnan yhtenäisyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava koko yhteisöä koskevat edellytykset, jotka tuottajaryhmittymien on jäsenvaltion hyväksynnän saadakseen täytettävä. Tarjonnan tehokkaan keskittymisen kannalta on erityisesti tarpeen, että ryhmittymät harjoittavat yhtäältä riittävän laajaa taloudellista toimintaa ja että ryhmittymä saattaa markkinoille tuottajien koko tuotannon joko suoraan tai tuottajien välityksellä yhteisiä sääntöjä noudattaen.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1299/2007 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1299/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (4) 122 artiklassa säädetty tuottajaorganisaatioiden, jäljempänä ’tuottajaryhmittymä’, hyväksymisestä vastaava toimivaltainen viranomainen on se jäsenvaltio, jonka alueella on tuottajaryhmittymän sääntömääräinen toimipaikka.

2.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä hyväksymistä pyytävät tuottajaryhmittymät, jotka ovat seuraavien yleisedellytysten mukaisia:

a)

ne ovat oikeushenkilöitä tai niillä on riittävä oikeuskelpoisuus, jotta niillä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

b)

ne soveltavat yhteisiä tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevia sääntöjä toisessa alakohdassa tarkoitetussa kaupan pitämisen ensimmäisessä vaihteessa;

c)

niiden sääntöjen mukaan ryhmittymien tuottajajäsenillä on velvollisuus:

i)

noudattaa yhteisiä tuotantosääntöjä ja tuotettavia lajikkeita koskevia päätöksiä;

ii)

saattaa markkinoille koko tuotantonsa ryhmittymän välityksellä;

d)

ne esittävät todisteet riittävän laajasta taloudellisesta toiminnasta;

e)

ne pidättäytyvät koko toimialallaan kaikesta yhteisön tuottajien tai ryhmittymien syrjinnästä erityisesti näiden kansallisuuden tai sijoittautumispaikan perusteella;

f)

ne varmistavat ilman syrjintää jokaisen sellaisen tuottajan oikeuden liittyä ryhmittymään, joka sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä;

g)

niiden säännöissä on määräykset sen varmistamiseksi, että ryhmittymästä eroa pyytävät jäsenet voivat erota oltuaan jäseninä vähintään kolme vuotta ja ilmoitettuaan ryhmittymälle tai liitolle eroaikeestaan vähintään vuotta ennen eroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten kansallisten lakien tai asetusten säännösten soveltamista, joiden päämääränä on joko suojata määrätyissä tapauksissa ryhmittymää tai sen velkojia jäsenen eroamisesta aiheutuvilta rahoitusvaikutuksilta tai estää jäsenen eroaminen varainhoitovuoden aikana;

h)

niiden sääntöihin sisältyy velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa toiminnoista, joita hyväksyminen koskee;

i)

ne eivät ole hallitsevassa asemassa yhteisössä.

Ensimmäisellä kaupan pitämisen vaiheella tarkoitetaan itse myyjän tai, silloin kun kyseessä on ryhmittymä, tämän jäsenten tuottaman humalan myyntiä tukkukaupalle tai humalaa käyttävälle teollisuudelle.

3.   Edellä 2 kohdan c alakohdassa säädetty velvollisuus ei kuitenkaan koske tuotteita, joista tuottajat ovat tehneet myyntisopimuksia ennen tuottajaryhmittymään liittymistä, jos kyseiselle ryhmittymälle on ilmoitettu tästä ja se on hyväksynyt sopimukset.

4.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädetään, jos tuottajaryhmittymä antaa luvan, sen jäseninä olevat tuottajat voivat kuitenkin tuottajaryhmittymän vahvistamin edellytyksin:

a)

korvata 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädetyn velvollisuuden pitää kaupan koko tuotanto tuottajaryhmittymän välityksellä sellaisella kaupan pitämisellä, jonka perusteena ovat ryhmittymien sääntöihin sisältyvät yhteiset säännöt, joilla varmistetaan, että tuottajaryhmittymällä on myyntihinnan tasoa koskeva tarkastusoikeus, koska myyntihinnalla on oltava ryhmittymän hyväksyntä; hyväksymättä jättäminen velvoittaa ryhmittymän ostamaan humalan takaisin korkeammalla hinnalla;

b)

pitää oman ryhmittymän valitseman muun tuottajaryhmittymän välityksellä kaupan tuotteita, jotka ominaisuuksiensa puolesta eivät perinteisesti kuulu oman tuottajaryhmittymän kaupalliseen toimintaan.

5.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut yhteiset säännöt on vahvistettava kirjallisina. Niissä on oltava vähintään:

a)

tuotannon osalta

i)

säännökset yhden tai useamman määritetyn lajikkeen käyttämisestä viljelmiä uudistettaessa tai uusia viljelmiä perustettaessa;

ii)

säännökset tiettyjen viljely- ja kasvinsuojelumenetelmien käytöstä;

iii)

säännökset poiminnasta, kuivauksesta ja tarvittaessa varastoinnista;

b)

markkinoille saattamisen osalta erityisesti tarjonnan keskittämistä ja tarjonnan edellytyksiä koskevat

i)

yleiset säännökset ryhmittymän myyntitoiminnasta;

ii)

säännökset niistä määristä, jotka tuottajilla on lupa itse myydä, sekä tätä myyntiä koskevat säännöt.

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltio voi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen pyynnöstä hyväksyä ryhmittymän, jonka kirjattu viljelyala on pienempi kuin 60 hehtaaria, jos tämä viljelyala sijaitsee vähemmän kuin 100 hehtaaria käsittävällä hyväksytyllä tuotantoalueella.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 314, 30.11.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 289, 7.11.2007, s. 4.

(4)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.”


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 754/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 318/2007 (3) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja yhteisöön sekä tällaisiin lintuihin tuonnin jälkeen sovellettavat karanteenivaatimukset.

(2)

Mainitun asetuksen liitteessä V esitetään luettelo niistä karanteenitiloista ja -asemista, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten.

(3)

Kypros, Unkari, Italia, Itävalta, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tarkastaneet hyväksytyt karanteenitilansa ja -asemansa ja toimittaneet komissiolle päivitetyn luettelon niistä. Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 318/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 318/2007 liite V tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 84, 24.3.2007, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 607/2008 (EUVL L 166, 27.6.2008, s. 18).


LIITE

”LIITE V

LUETTELO 6 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA HYVÄKSYTYISTÄ TILOISTA JA ASEMISTA

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Karanteenitilan tai -aseman hyväksyntänumero

AT

ITÄVALTA

AT OP Q1

AT

ITÄVALTA

AT-KO-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-3-KO-Q2

AT

ITÄVALTA

AT-3-ME-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-3-HO-Q-1

AT

ITÄVALTA

AT3-KR-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-4-KI-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-4-VB-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 6 10 Q 1

AT

ITÄVALTA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CZ

TŠEKKI

21750016

CZ

TŠEKKI

21750027

CZ

TŠEKKI

21750050

CZ

TŠEKKI

61750009

DE

SAKSA

BB-1

DE

SAKSA

BW-1

DE

SAKSA

BY-1

DE

SAKSA

BY-2

DE

SAKSA

BY-3

DE

SAKSA

BY-4

DE

SAKSA

HE-1

DE

SAKSA

HE-2

DE

SAKSA

NI-1

DE

SAKSA

NI-2

DE

SAKSA

NI-3

DE

SAKSA

NW-1

DE

SAKSA

NW-2

DE

SAKSA

NW-3

DE

SAKSA

NW-4

DE

SAKSA

NW-5

DE

SAKSA

NW-6

DE

SAKSA

NW-7

DE

SAKSA

NW-8

DE

SAKSA

RP-1

DE

SAKSA

SN-1

DE

SAKSA

SN-2

DE

SAKSA

TH-1

DE

SAKSA

TH-2

ES

ESPANJA

ES/01/02/05

ES

ESPANJA

ES/05/02/12

ES

ESPANJA

ES/05/03/13

ES

ESPANJA

ES/09/02/10

ES

ESPANJA

ES/17/02/07

ES

ESPANJA

ES/04/03/11

ES

ESPANJA

ES/04/03/14

ES

ESPANJA

ES/09/03/15

ES

ESPANJA

ES/09/06/18

ES

ESPANJA

ES/10/07/20

FR

RANSKA

38.193.01

GR

KREIKKA

GR.1

GR

KREIKKA

GR.2

IE

IRLANTI

IRL-HBQ-1-2003 Yksikkö A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

IT

ITALIA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

ALANKOMAAT

NL-13000

NL

ALANKOMAAT

NL-13001

NL

ALANKOMAAT

NL-13002

NL

ALANKOMAAT

NL-13003

NL

ALANKOMAAT

NL-13004

NL

ALANKOMAAT

NL-13005

NL

ALANKOMAAT

NL-13006

NL

ALANKOMAAT

NL-13007

NL

ALANKOMAAT

NL-13008

NL

ALANKOMAAT

NL-13009

NL

ALANKOMAAT

NL-13010

PL

PUOLA

14084501

PT

PORTUGALI

05 01 CQA

PT

PORTUGALI

01 02 CQA

PT

PORTUGALI

03 01 CQAR

PT

PORTUGALI

05 07 CQAA

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/01

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/02

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

01/08/01

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/08/01”


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 755/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan c kohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2005/36/EY 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, ettei direktiivin 2005/36/EY säännöksiä sovelleta, jos vahvistetaan järjestelyjä, jotka suoraan koskevat ammattipätevyyden tunnustamista tietyn säännellyn ammatin osalta. Jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/45/EY (2) 3 artiklan 1 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustamisesta ilman eri toimenpiteitä merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/25/EY (3) vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Sen vuoksi direktiiviä 2005/36/EY ei pitäisi soveltaa direktiivin 2001/25/EY soveltamisalaan kuuluvilla aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ammattipätevyyden tunnustamisessa.

(2)

Tšekki, Tanska, Saksa, Italia, Romania ja Alankomaat ovat esittäneet perustellut pyynnöt direktiivin 2001/25/EY soveltamisalaan kuuluvien merenkulkualan ammattiensa poistamiseksi direktiivin 2005/36/EY liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdasta.

(3)

Tšekki, Tanska, Saksa, Italia ja Romania ovat pyytäneet, että kaikki ammatit ja niitä koskevan koulutuksen kuvaukset poistetaan kyseisten maitten osalta direktiivin 2005/36/EY liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdasta. Alankomaat on pyytänyt, että kaksi ammattia, ”perämies, rannikkoalus (sisältää täydennyskoulutuksen) (stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling))” ja ”koneenhoitaja (’diploma motordrijver’)” ja niitä koskevan koulutuksen kuvaukset, poistetaan direktiivin 2005/36/EY liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdasta.

(4)

Yhdistynyt kuningaskunta on esittänyt perustellun pyynnön, että sen direktiivin 2001/25/EY soveltamisalaan kuuluvat merenkulkualan ammatit poistetaan direktiivin 2005/36/EY liitteessä II olevasta 5 kohdasta.

(5)

Sen vuoksi direktiiviä 2005/36/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1430/2007 (EUVL L 320, 6.12.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 160.

(3)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/45/EY (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 160).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liite II seuraavasti:

1)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Merikuljetukset

 

Seuraava koulutus:

 

Latviassa:

laivan sähköinsinööri (’kuģu elektromehāniķis’)

jäähdytyskoneiston hoitaja (’kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists’).

 

Alankomaissa:

VTS-virkailija (’VTS-functionaris’)

 

koulutukseen sisältyy:

Latviassa:

i)

laivan sähköinsinöörin osalta (’kuģu elektromehāniķis’)

1.

Vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö.

2.

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12,5 vuotta, ja siihen sisältyy vähintään 9 vuotta peruskoulutusta ja vähintään 3 vuotta ammatillista koulutusta. Lisäksi vaaditaan meripalvelua vähintään 6 kuukautta laivansähkömiehenä tai laivan sähköinsinöörin avustajana laivoilla, joiden generaattorin teho on yli 750 kW. Ammatillisen koulutuksen päättää liikenneministeriön hyväksymän koulutusohjelman mukainen toimivaltaisen viranomaisen järjestämä erityiskoe.

ii)

jäähdytyskoneiston hoitajan osalta (’kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists’)

1.

Vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö.

2.

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, ja siihen sisältyy vähintään 9 vuotta peruskoulutusta ja vähintään 3 vuotta ammatillista koulutusta. Lisäksi vaaditaan meripalvelua vähintään 12 kuukautta jäähdytysinsinöörin avustajana. Ammatillisen koulutuksen päättää liikenneministeriön hyväksymän koulutusohjelman mukainen toimivaltaisen viranomaisen järjestämä erityiskoe.

Alankomaissa:

Yhteensä vähintään 15 vuoden koulutus, johon sisältyy vähintään kolmen vuoden korkeampi ammatillinen koulutus (’HBO’) tai opistotasoinen ammatillinen koulutus (’MBO’), joita seuraa kansallinen tai alueellinen erikoistumisjakso, johon sisältyy molemmissa tapauksissa vähintään 12 viikkoa teoreettista koulutusta, ja jotka molemmat päättyvät loppututkintoon.”

2)

Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

Poistetaan kymmenes, yhdestoista, kahdestoista, kolmastoista ja neljästoista luetelmakohta.


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 756/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

vilja-alalla 1 päivästä elokuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [korkealaatuinen tavallinen vehnä], 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivänä elokuuta 2008 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan.

(5)

Eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2008/2009 26 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 608/2008 (3) mukaisesti eräiden tällä asetuksella vahvistettujen tullien kantaminen kuitenkin keskeytetään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivänä elokuuta 2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1816/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  EUVL L 166, 27.6.2008, s. 19.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivänä elokuuta 2008 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00 (2)

keskilaatuinen

0,00 (2)

heikkolaatuinen

0,00 (2)

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00 (2)

1002 00 00

RUIS

0,00 (2)

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (3)

0,00 (2)

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00 (2)


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tämän tullin kantaminen on suspendoitu asetuksen (EY) N:o 608/2008 mukaisesti.

(3)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

16.7.2008-30.7.2008

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

218,19

148,57

FOB-hinta USA

272,91

262,91

242,91

130,27

Palkkio Meksikon-lahdella

8,62

Palkkio Suurilla järvillä

15,65

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

42,42 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

42,44 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 757/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 688/2008 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2007/2008 asetuksessa (EY) N:o 1109/2007, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008 (EUVL L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUVL L 192, 19.7.2008, s. 49.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2008 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 758/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 711/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientituet vahvistetaan 25 päivänä heinäkuuta 2008 alkaen komission asetuksessa (EY) N:o 711/2008 (2).

(2)

Komission käytössä olevien, erityisesti sisä- ja maailmanmarkkinahintojen välisen suhteen muuttumista koskevien lisätietojen perusteella on tarpeen mukauttaa nyt sovellettavia vientitukia.

(3)

Asetusta (EY) N:o 711/2008 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 711/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 197, 25.7.2008, s. 30.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 1 päivänä elokuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 759/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 712/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientituet vahvistetaan 25 päivänä heinäkuuta 2008 alkaen komission asetuksessa (EY) N:o 712/2008 (2).

(2)

Komission käytössä olevien, erityisesti sisä- ja maailmanmarkkinahintojen välisen suhteen muuttumista koskevien lisätietojen perusteella on tarpeen mukauttaa nyt sovellettavia vientitukia.

(3)

Asetusta (EY) N:o 712/2008 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 712/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  JO L 58 de 28.2.2006, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no 1260/2007 da Comissão (JO L 283 de 27.10.2007, p. 1). O Regulamento (CE) n.o 318/2006 será substituído pelo Regulamento (CE) n.o 1234/2007 (JO L 299 de 16.11.2007, p. 1) a partir de 1 de Outubro de 2008.

(2)  JO L 197 de 25.7.2008, p. 32.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 1 päivästä elokuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1702 90 95 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1702 90 95 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 760/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kaseiinin ja kaseinaattien käyttöä juustojen valmistuksessa koskevien lupien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan i alakohdan sekä 192 ja 194 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista täydentävistä yleisistä säännöistä juustojen osalta 24 päivänä heinäkuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2204/90 (2) kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 asetuksella (EY) N:o 1234/2007.

(2)

Tiedonvaihtoa, tarkastuksia ja hallinnollisia toimenpiteitä koskevia asetuksen (ETY) N:o 2204/90 3 artiklan säännöksiä ei ole sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 192 ja 194 artiklan nojalla kyseiset säännökset olisi sisällytettävä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2204/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä lokakuuta 2006 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1547/2006 (3).

(3)

Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi asetus (EY) N:o 1547/2006 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 119 artiklassa säädetään, että kaseiinien ja kaseinaattien käyttö juuston valmistuksessa edellyttää ennakkolupaa. On tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt tällaisten lupien antamiseksi ottaen huomioon yritysten tarkastusvaatimukset. Asianomaisten poikkeusten täytäntöönpanon ja seurannan helpottamiseksi luvat olisi annettava määräajaksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan i alakohdassa säädetään, että kaseiinien ja kaseinaattien juustoihin sekoituksen enimmäisprosenttiosuudet on määritettävä objektiivisten perusteiden mukaisesti ottaen huomioon tekniseltä kannalta välttämättömät seikat. On aiheellista määrittää mainitut prosenttiosuudet yhteisön tasolla saatavilla olevien tietojen perusteella. Tämän säännöksen noudattamisen valvomisen helpottamiseksi on näitä prosenttiosuuksia sovellettava yleisesti eikä tuotekohtaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiukempien vaatimusten soveltamista kansallisella tasolla.

(6)

Kun kaseiineja ja/tai kaseinaatteja käytetään juustoissa, olisi noudatettava juustoa koskevia kansainvälisiä standardeja, erityisesti heraproteiini/kaseiini -suhteen (4) osalta.

(7)

On tarpeen säätää yksityiskohtaiset tarkastuksia ja seuraamuksia koskevat säännöt ottaen huomioon alan rakenne. Seuraamusten taso olisi määritettävä, kun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan mukainen tuki otetaan uudelleen käyttöön.

(8)

Kun juustojen valmistuksessa käytetään kaseiineja ja kaseinaatteja ilman lupaa ja tuen määrä on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan nojalla, on aiheellista määrätä seuraamus, joka on määritetty toisaalta kaseiinin ja kaseinaattien arvon perusteella ja toisaalta rasvattoman maitojauheen vastaavan määrän arvon perusteella, jotta neutraloidaan vähintään luvattomasta käytöstä saatava taloudellinen hyöty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten seuraamusten soveltamista. Sikäli kun kaseiinin ja kaseinaattien tuotantotuki on vahvistettu nollaan, on aiheellista olla vahvistamatta seuraamuksen tasoa.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 204 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetään, että asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 maito- ja maitotuotealalla, II osan I osaston III luvussa vahvistettuja säännöksiä lukuun ottamatta. Sillä kumotaan asetus (ETY) N:o 2204/90 kyseisestä päivästä alkaen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(10)

Jotta ala voisi mukautua uuteen sekoituksen enimmäisprosenttiosuuteen ja sen ulottamiseen koskemaan muita juustoja, olisi säädettävä kuudeksi kuukaudeksi myönnettävästä poikkeuksesta.

(11)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 119 artiklassa tarkoitetut luvat annetaan 12 kuukaudeksi asianomaisten yritysten pyynnöstä, jos ne sitoutuvat ennakolta kirjallisesti noudattamaan tämän asetuksen 3 artiklan säännöksiä.

2.   Luvissa on oltava järjestysnumero, ja ne annetaan yrityskohtaisesti kyseiselle yritykselle tai tarvittaessa kullekin tuotantoyksikölle.

3.   Lupa voi koskea yhtä tai useampaa juustotyyppiä asianomaisen yrityksen hakemuksen mukaan.

2 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan i alakohdan i alakohdassa tarkoitettu sekoituksen enimmäisprosenttiosuus CN-koodiin 0406 kuuluvissa tuotteissa on 10 prosenttia. Sitä sovelletaan asianomaisessa yrityksessä tai tuotantoyksikössä kuuden kuukauden kuluessa tuotetun juuston painoon.

Lisättyä kaseiinia tai lisättyjä kaseinaatteja sisältävät juustot eivät saa ylittää maidon heraproteiini/kaseiiniproteiini -suhdetta, ja niiden on noudatettava valmistusmaan kaseiinin ja kaseinaattien käyttöä koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisen kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu enimmäisprosenttiosuus on 31 päivään joulukuuta 2008 asti 5 prosenttia

a)

CN-koodiin 0406 30 kuuluvissa sulatejuustoissa;

b)

CN-koodiin ex 0406 20 kuuluvissa raastetuissa sulatejuustoissa, jotka on valmistettu jatkuvassa prosessissa lisäämättä valmista sulatejuustoa;

c)

CN-koodiin ex 0406 20 kuuluvissa juustojauheena olevissa sulatejuustoissa, jotka on valmistettu jatkuvassa prosessissa lisäämättä valmista sulatejuustoa.

3 artikla

1.   Yritysten on

a)

ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle valmistetut juustomäärät ja -tyypit sekä eri tuotteisiin lisätyt kaseiini- ja kaseinaattimäärät;

b)

pidettävä varastokirjanpitoa, josta voidaan todentaa valmistetut juustomäärät ja -tyypit, ostetut ja/tai valmistetut kaseiinien ja kaseinaattien määrät sekä niiden määräpaikka ja/tai käyttö.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu varastokirjanpito koskee erityisesti juustojen valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden alkuperää, koostumusta ja määrää. Jäsenvaltiot voivat vaatia näytteenottoa mainittujen tietojen tarkastamiseksi. Jäsenvaltioiden on valvottava laitoksista kerättyjen tietojen luotettavuutta.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava tämän asetuksen noudattamista hallinnollisin ja fyysisin tarkastuksin toteuttamalla erityisesti

a)

säännöllisiä ennalta ilmoittamattomia paikalla tehtäviä tarkastuksia toisaalta varastokirjanpidon ja toisaalta asiaankuuluvien kaupallisten asiakirjojen ja fyysisten varastojen vastaavuudesta; tällaisten tarkastusten on koskettava edustavaa määrää 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ilmoituksia;

b)

pistokokeita juustoa valmistaviin yrityksiin, joille ei ole annettu lupaa.

2.   Kukin luvan saanut yritys on tarkastettava vähintään kerran vuodessa.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on pidettävä kirjaa

a)

annettujen ja/tai peruttujen lupien määrästä;

b)

näiden lupien nojalla ilmoitetuista kaseiinin tai kaseinaattien määristä ja valmistetun juuston määrästä;

c)

tapauksista, joissa kaseiinia ja/tai kaseinaatteja on käytetty joko ilman lupaa tai säädettyjä prosenttiosuuksia noudattamatta käyttämällä luvattomia kaseiini- ja kaseinaattimääriä.

6 artikla

1.   Kaseiinin ja kaseinaattien luvattomaan käyttöön sovelletaan seuraamusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisten jäsenvaltioiden määräämien seuraamusten soveltamista. Kyseinen seuraamus on määritettävä, kun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 100 artiklan mukaisen tuen tasoa muutetaan.

2.   Edellä 1 kohdan nojalla kerätyt summat katsotaan komission asetuksen (EY) N:o 883/2006 (5) 12 artiklan mukaisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi, ja ne on ilmoitettava komissiolle kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

7 artikla

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1547/2006.

Asetuksen (EY) N:o 1547/2006 1 artiklan mukaisesti annetut luvat pysyvät kuitenkin voimassa niiden voimassaolon päättymiseen asti.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen ja asetuksen (ETY) N:o 2204/90 3 artiklaan pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008. Sen 2 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EYVL L 201, 31.7.1990, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2583/2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 6).

(3)  EUVL L 286, 17.10.2006, s. 8.

(4)  Codex Alimentariuksen yleinen juustoa koskeva standardi (CODEX STAN A-6, muutettu 2006).

(5)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.


LIITE

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1547/2006

Asetus (ETY) N:o 2204/90

Tämä asetus

1 ja 2 artikla

 

1 ja 2 artikla

 

3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

3 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

 

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

 

5 artiklan c alakohta

4 artiklan 1 kohta

 

6 artikla

4 artiklan 2 kohta

 

5 artikla

 

5 artiklan a ja b alakohta

6 artikla

 

 

7 artikla

7 artikla

 

8 artikla

Liite I

 

Liite II

 

Liite III

 


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 761/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 25 päivänä heinäkuuta 2008 sovellettavat tukien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 716/2008 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 716/2008 annettujen sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tukien määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 716/2008 vahvistetut tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 197, 25.7.2008, s. 52.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 1 päivästä elokuuta 2008 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

18,29

18,29


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta vientiin, joka suuntautuu

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.

(2)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.


DIREKTIIVIT

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/28


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/72/EY,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008,

vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/33/ETY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Mainittu direktiivi olisi sen vuoksi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Vihannestuotannolla on tärkeä asema yhteisön maataloudessa.

(3)

Vihannesten viljelyssä tyydyttävät tulokset riippuvat paljolti paitsi vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (4) soveltamisalaan kuuluvien siementen, myös vihannesten taimien ja niiden lisäykseen käytettävän aineiston laadusta ja terveydestä.

(4)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston erilainen kohtelu eri jäsenvaltioissa voi lisätä kaupan esteitä ja siten estää näiden tuotteiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä.

(5)

Yhteisön tasolla yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla olisi varmistettava se, että ostajat saavat koko yhteisön alueella tervettä ja hyvälaatuista vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa.

(6)

Näiden yhdenmukaisten vaatimusten on kasvien terveyden osalta oltava kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (5) mukaiset.

(7)

Yhteisön sääntöjä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa vihannesten taimien ja lisäysaineiston pitämiseen kaupan, jos voidaan osoittaa, että nämä kasvit ja aineisto on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin, koska näissä maissa voimassa olevat säännökset voivat poiketa tämän direktiivin säännöksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY kasvien terveyttä koskevien säännösten soveltamista.

(8)

Kasvien terveyttä ja laatua koskevien vaatimusten vahvistaminen kullekin vihanneskasvisuvulle ja -lajille edellyttää pitkäjänteistä ja perusteellista teknistä ja tieteellistä tutkimusta. Tätä varten olisi vahvistettava menettely.

(9)

Vihannesten taimien tai lisäysaineiston toimittajien on ensisijaisesti varmistettava, että heidän tuotteensa ovat tämän direktiivin säännösten mukaiset.

(10)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi valvottava ja tarkastuksella varmistettava, että toimittajat noudattavat näitä säännöksiä.

(11)

Olisi säädettävä yhteisön valvontatoimenpiteistä tämän direktiivin vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

(12)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston ostajien edun mukaista on, että lajikkeiden nimet ovat tunnetut ja niiden tunnistettavuus turvataan.

(13)

Tätä tarkoitusta varten olisi säädettävä, jos mahdollista, vihannesten siementen kaupan pitämistä varten vahvistettujen lajikeasioita koskevien sääntöjen soveltamisesta.

(14)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tunnistettavuuden ja asianmukaisen kaupan pitämisen varmistamiseksi olisi tärkeää antaa yhteisön säännöt erien erottamisesta ja merkitsemisestä. Etiketeissä olisi ilmoitettava tarvittavat tiedot sekä virallista tarkastusta että käyttäjää varten.

(15)

Väliaikaisten saantivaikeuksien varalta olisi annettava sääntöjä, jotka mahdollistavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia lievemmät vaatimukset täyttävien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitämisen kaupan.

(16)

Jäsenvaltioita olisi kiellettävä asettamasta muita kuin tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä tai rajoituksia liitteessä II tarkoitettujen sukujen ja lajien, joista laaditaan liiteluettelo, pitämiselle kaupan.

(17)

Olisi säädettävä mahdollisuudesta saattaa kolmansissa maissa tuotettujen vihannesten lisäys- ja taimiaineistojen kaupan pitäminen yhteisössä luvanvaraiseksi, jos niistä kaikissa tapauksissa voidaan antaa samat takeet kuin yhteisössä tuotetuista vihannesten lisäys- ja taimiaineistoista, jotka ovat yhteisön säännösten mukaiset.

(18)

Jäsenvaltioissa käytettävien teknisten tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä yhteisössä ja kolmansissa maissa tuotettujen vihannesten lisäys- ja taimiaineistojen vertaamiseksi keskenään on syytä järjestää vertailukokeita, jotta voidaan todeta, ovatko nämä tuotteet tämän direktiivin säännösten mukaiset.

(19)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(20)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä III olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämä direktiivi koskee vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämistä kaupan yhteisössä.

2.   Liitteessä II lueteltuja sukuja ja lajeja sekä niiden hybridejä koskevat 2–20 ja 23 artikla.

Mainitut artiklat koskevat myös muiden sukujen, lajien tai niiden hybridien perusrunkoja ja muita kasvinosia, jos näiden sukujen, lajien tai niiden hybridien aineistoa on vartettu tai on tarkoitus varttaa niihin.

3.   Muutokset liitteen II sukujen ja lajien luetteloon tehdään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 artikla

Tämä direktiivi ei koske lisäys- ja taimiaineistoja, jotka todistetusti on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin, jos ne ovat asianmukaisesti sellaisiksi tunnistettavissa ja jos ne pidetään riittävästi erillään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 2000/29/EY vahvistettujen kasvien terveyttä koskevien sääntöjen noudattamista.

Erityisesti tunnistamista ja eristämistä koskevat toimenpiteet ensimmäisen kohdan soveltamiseksi toteutetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

”lisäysaineistolla” kasvin osia ja kaikkea kasviaineistoa, perusrungot mukaan luettuna, jotka on tarkoitettu vihannesten lisäykseen ja tuotantoon;

b)

”taimiaineistolla” sellaisia kokonaisia kasveja tai kasvinosia, vartetuilla kasveilla varttamisoksa mukaan lukien, jotka on tarkoitettu istutettaviksi vihannestuotantoa varten;

c)

”toimittajalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ammattimaisesti ainakin yhtä seuraavista vihannesten lisäys- tai taimiaineistoon liittyvistä toiminnoista: lisäys, tuotanto, ylläpito ja/tai käsittely sekä pitäminen kaupan;

d)

”pitämisellä kaupan” vihannesten lisäys- tai taimiaineiston pitämistä saatavilla tai varastossa, pitämistä myytävänä tai tarjoamista myytäväksi, varsinaista myyntiä ja/tai toimittamista toiselle henkilölle missä tahansa muodossa;

e)

”vastuussa olevalla virallisella toimielimellä”:

i)

jäsenvaltion asettamaa tai nimeämää kansallisen hallituksen valvonnassa olevaa yhtä keskusviranomaista, joka on vastuussa laatuun liittyvistä kysymyksistä;

ii)

mitä tahansa valtion viranomaista, joka on asetettu:

kansallisella tasolla tai

alueellisella tasolla kansallisten viranomaisten valvonnassa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Edellä i ja ii alakohdassa tarkoitetut toimielimet voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti siirtää tässä direktiivissä tarkoitetut tehtävänsä alaisenaan ja valvonnassaan suoritettaviksi jollekin julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joka virallisesti hyväksyttyjen sääntöjensä mukaisesti hoitaa yksinomaan erityisiä julkisia tehtäviä, jos tämä oikeushenkilö ja sen jäsenet eivät saa mitään henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että i ja ii alakohdassa tarkoitetut toimielimet toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Lisäksi voidaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä muu i ja ii alakohdassa tarkoitetun toimielimen puolesta asetettu mainitun toimielimen alaisena ja valvonnassa toimiva oikeushenkilö, jos tämä oikeushenkilö ei saa mitään henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vastuussa olevat viralliset toimielimensä. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille;

f)

”virallisilla toimenpiteillä” vastuussa olevien virallisten toimielimien toimenpiteitä;

g)

”virallisella tarkastuksella” vastuussa olevan virallisen toimielimen tarkastusta;

h)

”virallisella ilmoituksella” vastuussa olevan toimielimen tekemää tai sen vastuulla tehtyä ilmoitusta;

i)

”erällä” yhden tuotteen tiettyä yksikkömäärää, joka voidaan tunnistaa koostumuksensa ja alkuperänsä tasalaatuisuuden perusteella;

j)

”laboratoriolla” julkis- tai yksityisoikeudellista laitosta, joka suorittaa määrityksiä ja tekee asianmukaisen diagnoosin, joka mahdollistaa tuottajalle tuotteiden laadun valvonnan.

4 artikla

Kullekin liitteessä II mainitulle suvulle tai lajille sekä muiden sukujen tai lajien perusrungoille, jos näiden sukujen tai lajien aineistoa on vartettu tai on tarkoitus varttaa näihin, vahvistetaan 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä I liiteluettelo, jossa viitataan tähän sukuun ja/tai lajiin sovellettaviin, direktiivissä 2000/29/EY säädettyihin kasvien terveyttä koskeviin vaatimuksiin ja määritellään

a)

vaatimukset, jotka vihannesten taimiaineiston on täytettävä erityisesti sadon laadun ja puhtauden sekä tarvittaessa lajikeominaisuuksien osalta. Nämä vaatimukset on liitettävä liitteessä I olevaan A osaan;

b)

vaatimukset, jotka vihannesten lisäysaineiston on täytettävä erityisesti käytetyn lisäysmenetelmän, kasvuston puhtauden ja tarvittaessa lajikeominaisuuksien osalta. Nämä vaatimukset on liitettävä liitteessä I olevaan B osaan.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimittajat toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttyvät vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tuotannon ja kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa.

2.   Tätä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten toimittajien on joko itse suoritettava tai annettava hyväksytyn toisen toimittajan tai vastuussa olevan virallisen toimielimen suorittaa tarkastusta seuraavien periaatteiden mukaan:

tuotantoprosessin kriittisten kohtien tunnistaminen käytettävien tuotantomenetelmien osalta,

ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen kriittisten kohtien valvonta- ja tarkastusmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto,

näytteenotto vastuussa olevan virallisen toimielimen hyväksymän laboratorion suorittamaa määritystä varten tässä direktiivissä määriteltyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi,

kirjallisen tai muun pysyvän rekisterin pitäminen vastuussa olevaa virallista toimielintä varten ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tiedoista sekä lisäys- ja taimiaineiston tuotannosta ja pitämisestä kaupan. Nämä asiakirjat ja rekisterit on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan.

Niiden toimittajien, joiden toiminta tällä alalla rajoittuu oman yrityksen ulkopuolella tuotettujen ja pakattujen vihannesten lisäys- ja taimiaineiston välittämiseen, on kuitenkin ainoastaan pidettävä kirjallista tai muuta pysyvää rekisteriä näiden tuotteiden ostoista ja myynneistä ja/tai toimituksista.

Tämä kohta ei koske toimittajia, joiden toiminta rajoittuu vihannesten lisäys- ja taimiaineiston vähäisten määrien toimittamiseen muille kuin ammattimaisille lopullisille käyttäjille.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen toimittajien itsensä suorittaman tarkastuksen tulokset tai heidän käytettävissään olevat tiedot osoittavat, että vähintään yhtä direktiivin 2000/29/EY tarkoittamaa haitallista organismia esiintyy tai että tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa eriteltyjä organismeja on enemmän kuin vaatimuksissa sallitaan, toimittajien on viipymättä ilmoitettava tästä vastuussa olevalle viralliselle toimielimelle ja toteutettava tämän osoittamat tai mitkä tahansa muut tarvittavat toimenpiteet kyseisten haitallisten organismien leviämisvaaran vähentämiseksi. Toimittajien on pidettävä kirjaa kaikista haitallisten organismien esiintymisistä tiloissaan sekä asiaa koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta.

4.   Yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi vahvistetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

1.   Vastuussa olevan virallisen toimielimen on hyväksyttävä toimittajat todettuaan niiden tuotantomenetelmien ja laitosten olevan niiden harjoittamia toimintoja koskevilta osiltaan tämän direktiivin vaatimusten mukaiset. Hyväksyminen on uusittava, jos toimittaja päättää harjoittaa muita kuin hyväksyttyjä toimintoja.

2.   Vastuussa olevan virallisen toimielimen on hyväksyttävä laboratoriot todettuaan näiden laboratorioiden, käytettävien menetelmien ja laitosten olevan harjoitettavan tarkastustoiminnan osalta tämän direktiivin 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen eriteltyjen vaatimuksien mukaisia. Hyväksyminen on uusittava, jos laboratorio päättää harjoittaa muuta kuin hyväksyttyjä toimintoja.

3.   Vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei noudateta. Sen on tämän vuoksi otettava huomioon erityisesti 7 artiklan mukaisesti suoritetun tarkastuksen tulokset.

4.   Toimittajien, laitosten ja laboratorioiden säännöllisestä valvonnasta ja tarkastuksesta vastaa joko välittömästi tai välillisesti vastuussa oleva virallinen toimielin, jolla on aina oltava esteetön pääsy kaikkiin laitosten tiloihin tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Valvonnan ja tarkastuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Jos nämä valvonta ja tarkastus osoittavat, että tämän direktiivin vaatimuksia ei noudateta, vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

7 artikla

1.   Komission asiantuntijat voivat yhteistyössä jäsenvaltioiden vastuussa olevien virallisten toimielinten kanssa tarvittaessa suorittaa tarkastuksia paikalla tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja erityisesti sen tarkistamiseksi, täyttävätkö toimittajat tosiasiallisesti tämän direktiivin vaatimukset. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on annettava asiantuntijalle kaikki tehtävän suorittamisessa tarvittava apu. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarkastuksen tulokset.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan soveltamiseksi annetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

8 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa saavat pitää kaupan ainoastaan hyväksytyt toimittajat sillä edellytyksellä, että tuotteet täyttävät 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa esitetyt vaatimukset.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei koske vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka on tarkoitettu:

a)

kokeisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin, tai

b)

valintatyöhön, taikka

c)

toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on säilyttää geneettinen monimuotoisuus,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY säännösten soveltamista.

3.   Yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdan a, b ja c alakohdan soveltamiseksi vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka kuuluvat liitteessä II lueteltuihin sukuihin ja lajeihin sekä direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaan, saa pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat mainitun direktiivin mukaisesti hyväksyttyä lajiketta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

2.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka kuuluvat liitteessä II lueteltuihin sukuihin ja lajeihin mutta eivät direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaan, saa pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat lajiketta, joka on virallisesti hyväksytty vähintään yhdessä jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan ja tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

Hyväksymisen edellytyksiin sovelletaan direktiivin 2002/55/EY 4 ja 5 artiklan ja 9 artiklan 3 kohdan säännöksiä.

Hyväksymiseen ja ylläpitoon liittyviin menettelyihin ja muodollisuuksiin sovelletaan soveltuvin osin mainitun direktiivin 3 artiklan 2 ja 4 kohtaa, 6, 7, 8 artiklaa, 9 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa sekä 10–15 artiklaa.

Kasvuvaiheessa kertyneet epävirallisten kokeiden tulokset sekä käytännön tiedot voidaan ottaa huomioon kaikissa tapauksissa.

3.   Lajikkeet, jotka on virallisesti hyväksytty 2 kohdan mukaisesti, on lisättävä direktiivin 2002/55/EY 17 artiklassa tarkoitettuun vihanneslajien yleiseen lajikeluetteloon. Mainitun direktiivin 16 artiklan 2 kohtaa sekä 17, 18 ja 19 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

10 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineisto on pidettävä toisistaan erillään sekä kasvu- että nostovaiheessa samoin kuin otettaessa emoaineistosta varttamisoksia.

2.   Jos eri alkuperää olevia vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja yhdistetään tai sekoitetaan keskenään pakkaamisen, varastoinnin, kuljetuksen tai toimitusten aikana, toimittajan on pidettävä kirjaa seuraavista tiedoista: erän kokoonpano sekä kunkin sen osan alkuperä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava virallisin tarkastuksin, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudatetaan.

11 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa saa pitää kaupan ainoastaan riittävän tasalaatuisina erinä ja jos sen todetaan olevan tämän direktiivin säännösten mukaista ja se varustetaan asiakirjalla, jonka toimittaja on laatinut 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan soveltamista. Jos asiakirja sisältää virallisen lausunnon, sen on erotuttava selvästi asiakirjan muusta sisällöstä.

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston merkitsemistä ja/tai sulkemista sekä pakkaamista koskevat vaatimukset on esitettävä 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa.

2.   Vaadituksi päällysmerkinnäksi riittävät asianmukaiset tiedot tuotteesta, kun kyseessä on vihannesten lisäys- ja taimiaineiston vähittäismyynti muille kuin ammattimaisille lopullisille käyttäjille.

12 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa:

a)

noudattamasta 11 artiklaa ne pientuottajat, joiden vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tuotannon ja myynnin on tarkoitus palvella paikallisilla markkinoilla sellaisten henkilöiden lopullista käyttöä, jotka eivät ammattimaisesti toimi kasvintuotannossa (paikallinen kauppa);

b)

jäljempänä 18 artiklassa tarkoitetuista valvonnasta ja virallisesta tarkastuksesta vapautuksen saaneiden henkilöiden tuottamien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston paikallisen kaupan.

2.   Täytäntöönpanosta on annettava 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vapautusten muita, erityisesti pienten tuottajien ja paikallisten markkinoiden käsitteisiin liittyviä edellytyksiä sekä näihin edellytyksiin liittyviä menettelyjä.

13 artikla

Jos tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttävien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston saannissa on väliaikaisia vaikeuksia, voidaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toteuttaa toimenpiteet lievemmät vaatimukset täyttävien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitämisestä kaupan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY kasvien terveyttä koskevien sääntöjen soveltamista.

14 artikla

1.   Tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttävää vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa eivät koske muut kuin tässä direktiivissä säädetyt toimittajaa, kasvien terveyttä, kasvualustaa ja tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä koskevat kaupan pitämisen rajoitukset.

2.   Sellaisen vihanneslajikkeen lisäys- ja taimiaineistoa, joka sisältyy vihanneslajien yleiseen lajikeluetteloon, eivät koske mitkään muut kuin tässä direktiivissä säädetyt tai tarkoitetut lajiketta koskevat kaupan pitämisen rajoitukset.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta liitteessä II tarkoitettujen tuotteiden pitämiselle kaupan tiukempia edellytyksiä tai rajoituksia kuin 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa määrätään tai niiden puuttuessa tiukempia kuin ne, jotka ovat voimassa 28 päivänä huhtikuuta 1992.

16 artikla

1.   Noudattaen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä päätetään, vastaavatko vihannesten lisäys- ja taimiaineistot, jotka tuotetaan kolmannessa maassa ja joista on samat takeet toimittajan velvoitteita, tunnistettavuutta, ominaisuuksia, kasvien terveyttä, kasvualustaa, pakkaamista, tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä, merkitsemistä ja sulkemista koskevilta osin, yhteisössä tuotettuja tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja kaikilta näiltä osin.

2.   Jäsenvaltiot voivat ennen 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä 31 päivään joulukuuta 2012 soveltaa kolmansista maista tapahtuvaan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tuontiin edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa joko väliaikaisesti tai pysyvästi määriteltyjä edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY säännösten soveltamista. Jos näitä edellytyksiä ei ole vahvistettu mainituissa liiteluetteloissa, tuontiin on sovellettava edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvaan tuotantoon sovellettavia edellytyksiä.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päivää voidaan ennen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä siirtää myöhäisemmäksi kolmansien maiden osalta 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka jäsenvaltio tuo maahan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tekemänsä päätöksen perusteella, eivät koske 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevat rajoitukset pidettäessä niitä kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa tuotettaessa ja pidettäessä kaupan ne tarkastetaan virallisesti ainakin pistokokein, jotta varmistetaan tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten noudattaminen.

18 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt 5 artiklassa säädetyn tarkastuksen sekä 10 ja 17 artiklassa säädetyn virallisen tarkastuksen, näytteenottomenetelmät mukaan lukien, täytäntöönpanosta vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

19 artikla

1.   Jos 6 artiklan 4 kohdassa säädetyissä valvonnassa ja tarkastuksessa, 17 artiklassa säädetyssä virallisessa tarkastuksessa tai 20 artiklassa tarkoitetuissa kokeissa todetaan, että vihannesten lisäys- ja taimiaineisto ei täytä tämän direktiivin vaatimuksia, jäsenvaltion vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne ovat tämän direktiivin säännösten mukaiset tai jos se ei ole mahdollista, kiellettävä kyseisen vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitäminen kaupan yhteisössä.

2.   Jos todetaan, että tietyn toimittajan kaupan pitämä vihannesten lisäys- ja taimiaineisto ei ole tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten mukaista, kyseisen jäsenvaltion on huolehdittava, että tätä toimittajaa vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet. Jos toimittajaa kielletään pitämästä kaupan vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, jäsenvaltion on annettava tästä tieto komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille toimielimille.

3.   Toimenpiteet, jotka toteutetaan 2 kohdan mukaisesti, on peruutettava heti, kun riittävällä varmuudella voidaan osoittaa, että toimittajan kaupan pidettäväksi tarkoitettu vihannesten lisäys- tai taimiaineisto täyttää tulevaisuudessa tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset.

20 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, myös kasvien terveyttä, koskevien tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa on suoritettava näytteiden perusteella testejä tai tarvittaessa kokeita. Komissio voi pyytää jäsenvaltioiden ja komission edustajia tarkastamaan kokeet.

2.   Yhteisössä on tämän direktiivin pakollisten tai valinnaisten säännösten mukaisesti, mukaan lukien kasvien terveyttä koskevat säännökset, markkinoille saatettujen vihannesten lisäys- ja taimiaineistosta otettujen näytteiden jälkitarkastusta varten suoritettava pistokokein yhteisön vertailutestejä ja -kokeita. Vertailutestit ja -kokeet voivat koskea seuraavia:

kolmansissa maissa tuotettu vihannesten lisäys- ja taimiaineisto,

luonnonmukaiseen maatalouteen soveltuva vihannesten lisäys- ja taimiaineisto,

geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistoimenpiteiden yhteydessä kaupan pidettyjen vihannesten lisäys- ja taimiaineisto.

3.   Vertailutestejä ja -kokeita on käytettävä vihannesten lisäys- ja taimiaineiston teknisten tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä niiden edellytysten täyttymisen tarkistamiseksi, joiden mukaista aineiston on oltava.

4.   Vertailutestien ja -kokeiden suorittamiseksi tarvittavat järjestelyt on suoritettava 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle testien ja kokeiden ja niiden tulosten teknisistä järjestelyistä. Mahdollisista kasvien terveyteen liittyvistä ongelmista komissio ilmoittaa pysyvälle kasvinsuojelukomitealle.

5.   Yhteisö voi myöntää rahoitusta 2 ja 3 kohdassa säädettyjen vertailutestien ja -kokeiden toteuttamiseksi.

Yhteisön rahoitus toteutetaan budjettivallan käyttäjän päättämien vuosittaisten määrärahojen rajoissa.

6.   Vertailutestit ja -kokeet, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta, ja kyseisen rahoituksen myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7.   Ainoastaan valtion viranomaiset tai valtion vastuulla toimivat oikeushenkilöt voivat suorittaa 2 ja 3 kohdassa säädettyjä vertailutestejä ja -kokeita.

21 artikla

1.   Komissiota avustaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä ”komitea”.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

22 artikla

Muutokset 4 artiklassa tarkoitettuihin liiteluetteloihin sekä tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten annettuihin vaatimuksiin ja yksityiskohtaisiin sääntöihin tehdään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

23 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden alueella tuotetut, kaupan pidettäviksi tarkoitetut vihannesten lisäys- ja taimiaineistot ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaiset.

2.   Jos virallisessa tarkastuksessa todetaan, että vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa ei voida pitää kaupan, koska kasvien terveyttä koskeva vaatimus ei täyty, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset viralliset toimenpiteet tästä kasvien terveydelle aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.

24 artikla

Kun 4 artiklassa tarkoitettua liiteluetteloa laaditaan, on kullekin liitteessä II tarkoitetulle suvulle tai lajille vahvistettava 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päivä, jona 5–11, 14, 15, 17, 19 ja 23 artikla pannaan täytäntöön.

25 artikla

Kumotaan direktiivi 92/33/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä III olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä III olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

26 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

27 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  Lausunto annettu 11. maaliskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/699/EY (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 33).

(3)  Katso liitteessä III oleva A osa.

(4)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/124/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12).

(5)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/64/EY (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 31).

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).


LIITE I

Vaatimukset, jotka vahvistetaan 4 artiklan mukaisesti

A   OSA

Vaatimukset, jotka vihannesten taimiaineiston on täytettävä.

B   OSA

Direktiivissä 2002/55/EY luettelemattomia sukuja ja lajeja koskevat liiteluettelot, joissa esitetään vaatimukset, jotka lisäysaineiston on täytettävä.


LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista suvuista ja lajeista

Allium cepa L.

Cepa-ryhmä

Ruokasipuli

Aggregatum-ryhmä

Salottisipuli

Allium fistulosum L.

Pillisipuli

Allium porrum L.

Purjo

Allium sativum L.

Valkosipuli

Allium schoenoprasum L.

Ruohosipuli

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kirveli

Apium graveolens L.

Lehtiselleri

Mukulaselleri

Asparagus officinalis L.

Parsa

Beta vulgaris L.

Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas

Lehtijuurikas tai lehtimangoldi

Brassica oleracea L.

Lehtikaali

Kukkakaali

Parsakaali

Ruusukaali

Kurttukaali

Valkokaali

Punakaali

Kyssäkaali

Brassica rapa L.

Kiinankaali

Nauris

Capsicum annuum L.

Paprika, chilipaprika

Chicorium endivia L.

Kähäräendiivi

Siloendiivi

Chicorium intybus L.

Salaattisikuri eli suppusikuri

Isolehtisikuri tai italiansikuri

Teollisuussikuri

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vesimeloni

Cucumis melo L.

Meloni

Cucumis sativus L.

Kurkku

Avomaankurkku

Cucurbita maxima Duchesne

Jättikurpitsa

Cucurbita pepo L.

Kesäkurpitsa

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka

Kardoni

Daucus carota L.

Porkkana

Porkkana

Foeniculum vulgare Mill.

Fenkoli

Lactuca sativa L.

Salaatti

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomaatti

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

Phaseolus coccineus L.

Ruusupapu

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu

Salkopapu

Pisum sativum L. (partim)

Silpoydinherne

Silpoherne

Sokeriherne

Raphanus sativus L.

Retiisi

Retikka

Rheum rhabarbarum L.

Raparperi

Scorzonera hispanica L.

Kaurajuuri tai mustajuuri

Solanum melongena L.

Munakoiso

Spinacia oleracea L.

Pinaatti

Valerianelle locusta (L.) Laterr.

Vuonankaali

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

Zea mays L. (partim)

Sokerimaissi

Paukkumaissi


LIITE III

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(25 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 92/33/ETY

(EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1)

 

Komission päätös 93/400/ETY

(EYVL L 177, 21.7.1993, s. 27)

 

Komission päätös 94/152/EY

(EYVL L 66, 10.3.1994, s. 33)

 

Komission päätös 95/25/EY

(EYVL L 36, 16.2.1995, s. 34)

 

Komission päätös 97/109/EY

(EYVL L 39, 8.2.1997, s. 21)

 

Komission päätös 1999/29/EY

(EYVL L 8, 14.1.1999, s. 29)

 

Komission päätös 2002/111/EY

(EYVL L 41, 13.2.2002, s. 43)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003

(EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä II oleva 6 kohta ja liitteessä III oleva 27 kohta

Neuvoston direktiivi 2003/61/EY

(EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23)

Ainoastaan 1 artiklan 4 kohta

Komission päätös 2005/55/EY

(EUVL L 22, 26.1.2005, s. 17)

 

Komission direktiivi 2006/124/EY

(EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12)

Ainoastaan 1 artikla ja liite

Komission päätös 2007/699/EY

(EUVL L 284, 30.10.2007, s. 33)

 

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(25 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

92/33/ETY

31 päivä joulukuuta 1992

2003/61/EY

10 päivä lokakuuta 2003

2006/124/EY

30 päivä kesäkuuta 2007

1 päivä heinäkuuta 2007 (1)


(1)  Direktiivin 2006/124/EY 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään seuraavaa: ”Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2007. Ne voivat kuitenkin lykätä säännösten soveltamista Allium cepa L.- (aggregatum-ryhmä), Allium fistulosum L.-, Allium sativum L.-, Allium schoenoprasum L.-, Rheum rhabarbarum L.- ja Zea mays L.- lajien lajikkeiden virallisen hyväksymisen osalta 31 päivään joulukuuta 2009 asti.”


LIITE IV

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 92/33/ETY

Tämä direktiivi

1, 2 ja 3 artikla

1, 2 ja 3 artikla

4 artiklan johdantokappale

4 artiklan johdantokappale

4 artiklan i ja ii alakohta

4 artiklan a ja b alakohta

5, 6 ja 7 artikla

5, 6 ja 7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

10 ja 11 artikla

10 ja 11 artikla

12 artiklan ensimmäisen kohdan johdantokappale

12 artiklan 1 kohdan johdantokappale

12 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

12 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

12 artiklan toinen kohta

12 artiklan 2 kohta

13–20 artikla

13–20 artikla

21 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

21 artiklan 4 kohta

22 artiklan 1 kohta

22 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

23 artikla

22 artikla

24 artikla

23 artikla

25 artiklan 1 kohta

25 artiklan 2 kohta

24 artikla

25 artikla

26 artikla

26 artikla

27 artikla

Liitteet I ja II

Liitteet I ja II

Liitteet III ja IV


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/40


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä helmikuuta 2008,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(2008/628/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan sekä 93, 94, 133 ja 181 a artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 23 päivänä lokakuuta 2006 neuvottelemaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kirgisian tasavallan kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

(2)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin.

(3)

Siihen asti, kun pöytäkirjan virallisen tekemisen edellyttämät menettelyt on saatu päätökseen, pöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi, sillä varauksella, että pöytäkirja tehdään lopullisesti myöhemmin.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä (1).

2 artikla

Pöytäkirjan voimaantuloon asti sitä sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 42.


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustavan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen

PÖYTÄKIRJA

Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto,

ja

EUROOPAN YHTEISÖ JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisöt’, joita edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio,

sekä

KIRGISIAN TASAVALTA,

tässä pöytäkirjassa jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn, Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 allekirjoitetun ja 1 päivästä tammikuuta 2007 sovelletun sopimuksen määräykset,

KATSOVAT, että kahden uuden jäsenvaltion liityttyä Euroopan unioniin Kirgisian tasavallan ja Euroopan unionin väliset suhteet ovat uudessa tilanteessa, mikä merkitsee Kirgisian tasavallan ja Euroopan unionin väliselle yhteistyölle sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten halun varmistaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden saavuttaminen ja niiden mukaisesti toimiminen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Bulgarian tasavalta ja Romania ovat 9 päivänä helmikuuta 1995 Brysselissä allekirjoitetun ja 1 päivänä heinäkuuta 1999 voimaan tulleen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustamisesta tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, osapuolia, ja kumpikin niistä hyväksyy ja ottaa muiden yhteisön jäsenvaltioiden tavoin huomioon sopimuksen sekä sopimuksen kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitettyjen yhteisten julistusten, kirjeenvaihtojen ja Kirgisian tasavallan julistuksen tekstin sekä 30 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn ja 1 päivänä kesäkuuta 2006 voimaan tulleen sopimuksen pöytäkirjan.

2 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

3 artikla

1.   Yhteisöt, Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioiden puolesta ja Kirgisian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen edellisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

4 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymisasiakirjan talletuspäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan sen voimaantuloon asti väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

5 artikla

1.   Sopimuksen, päätösasiakirjan ja kaikkien sen liitteenä olevien asiakirjojen sekä sopimuksen 30 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan tekstit on laadittu bulgarian ja romanian kielellä.

2.   Ne ovat tämän pöytäkirjan liitteinä, ja ne ovat yhtä todistusvoimaisia kuin sopimuksen, päätösasiakirjan ja sen liitteenä olevien asiakirjojen sekä sopimuksen 30 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan muilla kielillä laaditut tekstit.

6 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja kirgiisin kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Komissio

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä kesäkuuta 2008,

koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti annetun päätöksen 2005/56/EY muuttamisesta

(2008/629/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2005/56/EY (2) 4 artiklan 1 kohdan nojalla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle (jäljempänä ’virasto’) on annettu hoidettavaksi tiettyjen yhteisön ohjelmalohkojen hallinnointi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin osalta ja erityisesti eurooppalaisen audiovisuaalialan MEDIA 2007 (2007–2013) -tukiohjelman hallinnointi, josta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1718/2006/EY (3). Ohjelman tarkoituksena on tukea eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämistä MEDIA Plus – Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen (2001–2005) -ohjelman avulla, josta on säädetty neuvoston päätöksessä 2000/821/EY (4), ja MEDIA Koulutus -ohjelman (2001–2005) avulla, joka on Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelma, josta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 163/2001/EY (5).

(2)

Päätöksen 2005/56/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio voi valtuuttaa viraston, saatuaan lausunnon toimeenpanovirastojen komitealta, hoitamaan vastaavanlaisia tehtäviä koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvien yhteisön ohjelmien yhteydessä.

(3)

Viraston mandaattiin kuuluu johtaa ja saattaa loppuun projektit, jotka liittyvät Euroopan audiovisuaalisen ohjelmateollisuuden ammattilaisten koulutusohjelmaan MEDIA II – Koulutus (1996–2000), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 95/564/EY (6); ja eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen ja levityksen edistämistä koskevaan ohjelmaan MEDIA II – Kehittäminen ja levitys (1996–2000), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 95/563/EY (7).

(4)

Päätöstä 2005/56/EY on näin ollen muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Päätöksen 2005/56/EY 4 artiklan 1 kohtaan lisätään kohdat 29 ja 30:

”29.

Euroopan audiovisuaalisen ohjelmateollisuuden ammattilaisten koulutusohjelma (MEDIA II – Koulutus) (1996–2000), josta säädetään neuvoston päätöksessä 95/564/EY (8).

30.

Eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen ja levityksen edistämistä koskeva ohjelma (MEDIA II – Kehittäminen ja levitys) (1996–2000), josta säädetään neuvoston päätöksessä 95/563/EY (9).

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä (EY) N:o 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

(3)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.

(4)  EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 885/2004.

(6)  EYVL L 321, 30.12.1995, s. 33.

(7)  EYVL L 321, 30.12.1995, s. 25.

(8)  EYVL L 321, 30.12.1995, s. 33.

(9)  EYVL L 321, 30.12.1995, s. 25.”


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008,

Bangladeshista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3698)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/630/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistetaan yleiset periaatteet, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja rehuja ja varsinkin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Siinä säädetään kiireellisistä toimenpiteistä silloin, kun kolmansista maista tuotavat elintarvikkeet tai rehut todennäköisesti aiheuttavat vakavan vaaran ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle ja jos tällaista vaaraa ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/23/EY (2) säädetään, että eläinten ja eläinperäisten alkutuotteiden tuotantoketjua on valvottava eräiden jäämien ja ainesten havaitsemiseksi elävissä eläimissä, niiden ulosteissa, biologisissa nesteissä sekä kudoksissa, eläintuotteissa, rehussa ja juomavedessä.

(3)

Bangladeshista tuoduissa ihmisravinnoksi tarkoitetuissa äyriäisissä on todettu eläinlääkejäämiä ja kiellettyjä aineita. Näiden tuotteiden ja aineiden esiintyminen elintarvikkeissa voi vaarantaa ihmisten terveyden.

(4)

Yhteisön viimeisimmän Bangladeshiin tehdyn tarkastuskäynnin tulokset osoittavat, että elävien eläinten ja eläintuotteiden jäämien valvontajärjestelmässä on vakavia puutteita ja elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden testaamiseen tiettyjen eläinlääkejäämien varalta soveltuva laboratoriokapasiteetti ei ole riittävä.

(5)

Bangladesh on hiljattain ryhtynyt toimenpiteisiin kyseisten puutteiden korjaamiseksi kalastustuotteiden käsittelyn ja testauksen osalta.

(6)

Koska kyseiset toimenpiteet eivät ole riittäviä, yhteisössä on syytä ottaa käyttöön tiettyjä Bangladeshista tuotaviin äyriäisiin sovellettavia kiireellisiä toimenpiteitä, jotta varmistetaan ihmisten terveyden tehokas ja yhdenmukainen suojelu kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi vastaavasti sallittava äyriäisten tuonti Bangladeshista ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että äyriäiset on alkuperäpaikassa testattu analyyttisesti sen varmistamiseksi, että ne eivät sisällä mitään kiellettyjä aineita ja että tiettyjen eläinlääkejäämien määrät eivät ylitä yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä.

(8)

On kuitenkin aiheellista sallia kyseisten lähetysten tuonti, vaikka niiden mukana ei ole alkuperäpaikassa suoritettujen analyyttisten testien tuloksia, jos tuojajäsenvaltiot takaavat, että kyseisille lähetyksille tehdään asianmukaiset tarkastukset niiden saapuessa yhteisön rajalle.

(9)

Tätä päätöstä olisi tarkasteltava uudelleen Bangladeshin antamien takeiden ja jäsenvaltioiden tekemien analyyttisten testien tulosten perusteella.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan lähetyksiin, jotka sisältävät Bangladeshista tuotavia ihmisravinnoksi tarkoitettuja äyriäisiä, jäljempänä ”tuotteet”.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava kyseisten tuotteiden tuonti yhteisöön edellyttäen, että niiden mukana on tulokset alkuperäpaikassa suoritetusta analyyttisestä testistä, jolla varmistetaan, että tuotteet eivät aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle, jäljempänä ”analyyttinen testi”.

Analyyttisiä testejä on suoritettava etenkin klooriamfenikolin, nitrofuraanien aineenvaihduntatuotteiden, tetrasykliinin, malakiittivihreän ja kristallivioletin toteamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (3) ja komission päätöksen 2002/675/EY (4) mukaisesti.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten tuotteiden tuonti, joiden mukana ei ole analyyttisen testin tuloksia, jos tuojajäsenvaltio takaa, että jokaiselle kyseisen tuotteen lähetykselle tehdään yhteisön rajalle saapuessa kaikki asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät vaaranna ihmisten terveyttä.

Kyseiset lähetykset on kuitenkin pidettävä yhteisön rajalla siihen asti, kun laboratoriotestein on osoitettu, että ne eivät sisällä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisön lainsäädännössä kiellettyjä aineita tai että mainitussa artiklassa tarkoitetut yhteisön lainsäädännön mukaiset eläinlääkejäämien enimmäismäärät eivät ylity.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle, jos analyyttiset testit osoittavat

a)

sellaisen aineen esiintymisen, jota ei sallita yhteisön lainsäädännössä; tai

b)

eläinlääkejäämiä, jotka ylittävät yhteisön lainsäädännössä vahvistetut enimmäismäärät.

Jäsenvaltioiden on käytettävä kyseisten tietojen toimittamiseen asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustettua elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein raportti kaikista analyyttisten testien tuloksista.

Raportit on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana (huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja tammikuu).

5 artikla

Kaikista tämän päätöksen soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai jommankumman edustaja.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.

7 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen Bangladeshin antamien takeiden ja jäsenvaltioiden tekemien analyyttisten testien tulosten perusteella.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 202/2008 (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 17).

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 562/2008 (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 43).

(4)  EYVL L 221, 17.8.2002, s. 8. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/25/EY (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 38).


1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008,

päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta tiettyjen liitteessä esitettyjen jäsenvaltioiden alueiden osalta ja päätöksen soveltamisen jatkamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3964)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/631/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräissä jäsenvaltioissa esiintyneiden klassisen sikaruton taudinpurkausten vuoksi komissio teki 24 päivänä marraskuuta 2006 päätöksen 2006/805/EY (3) eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa. Päätöksessä vahvistetaan tietyt klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteet kyseisissä jäsenvaltioissa.

(2)

Päätöstä 2006/805/EY sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2008. Kun otetaan huomioon klassisen sikaruton tautitilanne tietyillä Bulgarian, Saksan, Ranskan, Unkarin ja Slovakian alueilla, on aiheellista jatkaa päätöksen soveltamisaikaa 31 päivään heinäkuuta 2009.

(3)

Bulgaria on toimittanut komissiolle tietoja siitä, miten sen alueella luonnonvaraisissa sioissa ja sikatiloilla esiintyvän klassisen sikaruton tilanne on hiljattain kehittynyt. Tietojen mukaan tautitilanne on Bulgariassa parantunut merkittävästi luonnonvaraisten sikojen osalta. Klassisen sikaruton ei myöskään enää oleteta olevan endeemistä sikatiloilla. Bulgaria on lisäksi ilmoittanut komissiolle toteuttaneensa lisätoimenpiteitä, joilla suljetaan pois klassisen sikaruton aiheuttavan viruksen tartunta kaupallisilla sikatiloilla pidetyissä sioissa, jotka lähetetään teurastettaviksi. Päätöksessä 2006/805/EY säädettyä kieltoa, jonka mukaan Bulgaria ei saa lähettää tuoretta sianlihaa taikka sianlihasta koostuvia tai sitä sisältäviä raakalihavalmisteita tai lihavalmisteita muihin jäsenvaltioihin, ei sen vuoksi pitäisi enää soveltaa.

(4)

Vaikka tautitilanne on luonnonvaraisten sikojen osalta Bulgariassa parantunut, maassa on edelleen klassisen sikaruton taudinpurkausten riski. Elävien sikojen lähettämistä muihin jäsenvaltioihin koskevaa kieltoa olisi siksi edelleen sovellettava Bulgarian koko alueeseen. Maan koko alue olisi sisällytettävä päätöksen 2006/805/EY liitteessä olevaan II osaan.

(5)

Myös Unkari ja Slovakia ovat toimittaneet komissiolle tietoja luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton tilanteen hiljattaisesta kehittymisestä alueellaan. Käytettävissä olevien epidemiologisten tietojen perusteella olisi niiden alueiden joukkoon, joilla kyseisissä jäsenvaltioissa sovelletaan klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteitä, sisällytettävä myös tietyt Hevesin ja Borsod-Abaúj-Zemplénin läänien alueet Unkarissa sekä Slovakian Rimavská Sobotan, Nové Zámkyn, Levicen ja Komárnon piirikunnat kokonaisuudessaan. Päätöstä 2006/805/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/805/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 14 artiklassa päivämäärä ”31 päivään heinäkuuta 2008” päivämäärällä ”31 päivään heinäkuuta 2009”.

2)

Korvataan liitteessä olevat II ja III osa tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33, oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 329, 25.11.2006, s. 67. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/225/EY (EUVL L 73, 15.3.2008, s. 32).


LIITE

”II   OSA

1.   Bulgaria

Koko Bulgarian alue.

2.   Unkari

Nógrádin lääni ja Pestin lääni pohjoiseen ja itään Tonavasta, etelään Slovakian rajasta, länteen Nógrádin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä, Hevesin läänin alue itään Nógrádin läänin rajasta, etelään ja länteen Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin rajasta ja pohjoiseen E71-moottoritiestä sekä Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin alue etelään Slovakian rajasta, itään Hevesin läänin rajasta, pohjoiseen ja länteen E71-moottoritiestä, etelään päätiestä 37 (E71-moottorien ja päätien 26 välinen osuus) ja länteen päätiestä 26.

3.   Slovakia

Seuraavien eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiirien alue: Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirikunnat), Zvolen (Zvolenin, Krupinan ja Detvan piirikunnat), Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirikunnat), Veľký Krtíš (Veľký Krtíšin piirikunta), Komárno (Komárnon piirikunta), Nové Zámky (Nové Zámkyn piirikunta), Levice (Levicen piirikunta) ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobotan piirikunta).

III   OSA”


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/53


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/632/YUTP,

hyväksytty 31 päivänä heinäkuuta 2008,

Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisellä kannalla 2004/161/YUTP (1) neuvosto jatkoi Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa, tavoitteena erityisesti rohkaista toimenpiteiden kohteena olevia henkilöitä torjumaan politiikat, jotka johtavat ihmisoikeuksien, sananvapauden ja hyvän hallintotavan tukahduttamiseen.

(2)

Koska Zimbabwen viranomaiset järjestivät ja suorittivat väkivaltaisuuksia vuoden 2008 presidentinvaalikampanjan aikana, minkä johdosta demokratia jäi vaalissa toteutumatta, neuvosto päätti lisätä eräät henkilöt ja yhteisöt yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteessä olevaan luetteloon 22 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyllä päätöksellä 2008/605/YUTP.

(3)

Myös niitä rajoittavia toimenpiteitä, joilla kielletään yhteisen kannan 2004/161/YUTP liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden pääsy jäsenvaltioiden alueelle ja näiden henkilöiden kauttakulku jäsenvaltioiden alueen kautta, on tarpeen tehostaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2004/161/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen Zimbabwen hallituksen jäsenten ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden sekä muiden demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvien luonnollisten henkilöiden pääsyn alueelleen ja näiden henkilöiden kauttakulun alueensa kautta. Tässä kohdassa tarkoitetut henkilöt on lueteltu liitteessä.”

2)

Lisätään 4 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.”

3)

Korvataan 4 artiklan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltiot voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin poikkeuksia, jos henkilön matkustaminen on perusteltua kiireellisistä ja pakottavista humanitaarisista syistä, tai poikkeuksellisesti, jos henkilö matkustaa osallistuakseen sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, Euroopan unionin aloitteesta järjestettävät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään poliittista vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on suoraan, välittömästi ja merkittävällä tavalla edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Zimbabwessa.

6.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 5 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksikään neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta 48 tunnin kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, poikkeusta ei myönnetä, paitsi jos jäsenvaltio haluaa myöntää poikkeuksen kiireellisistä ja pakottavista humanitaarisista syistä. Siinä tapauksessa neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.”

4)

Korvataan 4 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3–6 kohdan perusteella sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai näiden henkilöiden kauttakulun alueensa kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja ainoastaan asianomaisia henkilöitä.”

5)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäädytetään kaikki Zimbabwen hallituksen jäsenille ja heitä lähellä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai muille elimille taikka muille demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit. Kyseiset henkilöt ja yhteisöt on lueteltu liitteessä.”

2 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 50, 20.2.2004, s. 66. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/605/YUTP (EUVL L 194, 23.7.2008, s. 34).