ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 202

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
31. heinäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 744/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008, talouskriisistä kärsivien Euroopan yhteisön kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta väliaikaisesta erityistoimesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 745/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 746/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VII muuttamisesta ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 747/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 716/2007 muuttamisesta ominaisuustietojen määritelmien ja NACE Rev. 2 -luokituksen täytäntöönpanon osalta ( 1 )

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 748/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, CN-koodiin 02062991 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (uudelleenlaadittu)

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 749/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, useiden naudanliha-alan tuontitariffikiintiöitä koskevien asetusten muuttamisesta

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 750/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia varastointijaksolla 2008/2009 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 414/2008 muuttamisesta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 751/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

46

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/82/EY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta munuaistoiminnan tukemiseen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä tarkoitetun rehun osalta ( 1 )

48

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/625/EY

 

*

EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2007, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 sekä tiettyihin jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä tehdyn päätöksen N:o 1/97 soveltamisalaan kuuluvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevien tariffimyönnytysten muuttamisesta ja päätöksen N:o 1/97 kumoamisesta

50

 

 

Komissio

 

 

2008/626/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, Valtiontuki C 40/06 (ex NN 96/05) Yhdistyneessä kuningaskunnassa täytäntöönpannut lainatukijärjestelmät (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1612)  ( 1 )

62

 

 

2008/627/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3942)  ( 1 )

70

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 744/2008,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008,

talouskriisistä kärsivien Euroopan yhteisön kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta väliaikaisesta erityistoimesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1198/2006 (2) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kalastusalalla myönnettävää yhteisön rakennetukea. Kyseisen asetuksen IV osaston I luvussa vahvistetaan erityisesti edellytykset, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat saada Euroopan kalatalousrahastolta (EKTR) rahoitusta toimenpiteisiin yhteisön kalastuslaivaston mukauttamiseksi.

(2)

EKTR pyrkii tukemaan toimia, joita on vuonna 2002 toteutetusta yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuksesta alkaen toteutettu kalakantoihin kohdistuvan paineen alentamiseksi varmistaen samalla kestävät sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet kyseiselle alalle.

(3)

Viimeaikaisen taloudellisen tilanteen ja erityisesti polttoaineen hintojen jyrkän nousun perusteella on tarpeen alkaa toteuttaa lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on yhteisön kalastuslaivaston nopeampi mukauttaminen nykytilanteeseen ottaen huomioon tarve varmistaa kyseiselle alalle kestävät sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet. Tällaisilla toimenpiteillä pitäisi pyrkiä saavuttamaan perustamissopimuksen 33 artiklassa vahvistetut yleiset tavoitteet ja YKP:n tavoitteet, sellaisina kuin ne on vahvistettu elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (3). Sen vuoksi näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä ratkaisemaan alan kiireellisimmät taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat sekä korjaamaan järjestelmällinen liikakapasiteettiongelma.

(4)

On tärkeää varmistaa, että tällaiset toimenpiteet ovat tasapuolisesti kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä ja että vältetään jäsenvaltioiden tai laivastojen välisen kilpailun vääristyminen. Tämän vuoksi niitä on käsiteltävä ja koordinoitava yhteisön tasolla.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen toteuttaa yhteisön aloite, jolla voidaan täydentää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 tiettyjä säännöksiä sekä poiketa tilapäisesti asetuksen (EY) N:o 2371/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 tietyistä säännöksistä. Aloitteessa olisi näin ollen säädettävä yleisluonteisista erityistoimenpiteistä ja laivaston mukauttamisohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa sekä pyrittävä ratkaisemaan tehokkaasti nykyiset taloudelliset ongelmat varmistaen samalla kalastusalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus.

(6)

Ottaen huomioon kyseisten toimenpiteiden poikkeuksellinen luonne ja taloudelliset ongelmat, jotka niillä pyritään ratkaisemaan, niiden kesto olisi rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi ajanjaksoksi, joka riittää haluttujen tavoitteiden saavuttamiseen.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi pantava kyseiset toimenpiteet täytäntöön osana EKTR:n mukaista toimintaohjelmaansa, ja toimenpiteet olisi rahoitettava niille näissä puitteissa myönnetyistä varoista.

(8)

Jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi voida täydentää toimenpiteitä, joihin kyseisiä varoja myönnetään, rahoittamalla eräitä toimenpiteitä yksinomaan kansallisin varoin ilman yhteisön rahoitusvälineistä saatavaa rahoitusta. Ottaen huomioon tarve korjata nopeasti kalastusalan vakava tilanne, kyseisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on parantaa alan rakennetta ja pitkän aikavälin taloudellista elinkelpoisuutta, ei pitäisi soveltaa perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa. Mahdollisten kilpailun vääristymisten ja sisämarkkinoihin kohdistuvien vaikutusten rajoittamiseksi kyseisiin toimenpiteisiin olisi sovellettava eräitä rajoituksia.

(9)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä yhteisön rahoitusosuudesta toimenpiteisiin, jotka koskevat kalastustoiminnan pysyvää ja väliaikaista lopettamista, kalastusaluksiin tehtäviä polttoaineriippuvuuden vähentämiseen tähtääviä investointeja, sosioekonomisia korvauksia sekä eräitä muita yleisluonteisempia toimia. Jotta varmistetaan kyseisten toimenpiteiden tehokkuus ja se, että jäsenvaltiot voivat hyödyntää käytettävissä olevia varoja mahdollisimman tehokkaasti, toimenpiteiden rahoitukseen myönnettävien yksityisten rahoitusosuuksien vähimmäismääriä olisi alennettava.

(10)

Rakenneuudistuksen tukemiseksi olisi säädettävä kalastustoiminnan väliaikaisesta lopettamisesta. Kalastustoiminnan väliaikaisella lopettamisella olisi pyrittävä erityisesti taloudellisen hyödyn parantamiseen tukemalla kantojen elpymistä tai edistämällä suotuisampia kaupan pitämisen edellytyksiä. Jäsenvaltioita olisi tätä varten kannustettava yhdistämään kalastuksen väliaikainen lopettaminen biologista dynamiikkaa, kausittaisuutta ja markkinadynamiikkaa koskeviin näkökohtiin. Talouskriisin yhteydessä on lisäksi tarpeen helpottaa korvausten myöntämistä kalastajille, jotka ovat lopettaneet toimintansa väliaikaisesti ennen tämän asetuksen antamista.

(11)

Jotta kalastusalaa autettaisiin mukautumaan vähemmän polttoainetta kuluttaviin kalastusmenetelmiin, on aiheellista helpottaa kalastusaluksilla olevan laitteiston korvaamista uusilla vähemmän energiaa kuluttavilla kalastusmenetelmillä. Tämän vuoksi olisi tarjottava lisämahdollisuuksia kalastusaluksiin tehtävien investointien rahoittamiseen.

(12)

Yhteisön rahoitusta olisi myönnettävä myös kollektiivisiin toimiin, joiden tavoitteena on tarjota asiantuntija-apua alusten omistajille aluksia koskevissa energiakatselmuksissa sekä asiantuntijaneuvontaa rakenneuudistus- ja nykyaikaistamissuunnitelmien ja laivaston mukauttamisohjelmien laadinnassa. Rahoitusta olisi myönnettävä myös kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on vähentää alusten, moottorien, laitteiden tai pyydysten energiankulutusta.

(13)

Kalastusalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus huomioon ottaen olisi otettava käyttöön uusi väline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat alentaa laivastojen kapasiteettia ja lisätä niiden kannattavuutta. Tämä väline on laivaston mukauttamisohjelmat, jollaisia olisi sovellettava aluksiin, joiden energiakustannukset ovat keskimäärin vähintään 30 prosenttia tuotantokustannuksista. Tällaisten laivaston mukauttamisohjelmien myötä kyseisten laivastojen kapasiteetin olisi vähennyttävä vähintään 30 prosenttia bruttovetoisuutena (GT) ja konetehona (kW) ilmaistuna.

(14)

Toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot toteuttavat laivaston mukauttamisohjelmien puitteissa yhden tai useamman laivastonsa pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi kapasiteetin vähentämisen myötä, olisi sovellettava suotuisampia edellytyksiä.

(15)

On tarpeen kannustaa jäsenvaltioita laajentamaan kalastustoiminnan pysyvää lopettamista koskevia järjestelmiään mukauttaakseen laivastojaan käytettävissä oleviin resursseihin. Näin ollen on aiheellista sallia lisärahoitusmahdollisuuksia kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen. Rakenneuudistuksen helpottamiseksi kalastajille ja laivaston mukauttamisohjelmiin kuuluvien alusten omistajille olisi tarjottava lisämahdollisuuksia kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen.

(16)

Laivaston mukauttamisohjelman hyväksyneiden jäsenvaltioiden olisi lisäksi sallittava toteuttaa osittaista käytöstäpoistamista koskevia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kyseisen laivaston kapasiteetin ja energiankulutuksen vähentämiseen EKTR:stä käytettävissä olevat varat hyödynnetään aiempaa kustannustehokkaammin. Olisi sallittava, että alusten omistajat, jotka poistavat laivastosta yhden tai useamman aluksen, voivat tällaisten osittaista käytöstäpoistamista koskevien toimenpiteiden avulla käyttää osan poistetusta kapasiteetista uuden pienemmän ja vähemmän energiaa kuluttavan aluksen hankkimiseen. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava jakaa rajallinen määrä laivaston mukauttamisohjelman mukaisesti poistetusta kokonaiskapasiteetista uusille aluksille. Tällaisessa tapauksessa varoja olisi myönnettävä ainoastaan kalastuksesta pysyvästi poistetun kapasiteetin osaan.

(17)

Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 70 artiklan mukaisia jäsenvaltioiden hallintoon ja valvontaan liittyviä velvollisuuksia ja 97 artiklan mukaisia oikaisumenetelmiä sovelletaan tämän asetuksen yhteydessä asianmukaisesti.

(18)

Laivaston mukauttamisohjelman mukaisen vähintään 30 prosentin kapasiteetin vähentämisen laiminlyöminen tai väliaikaista lopettamista, pysyvää lopettamista tai osittaista käytöstäpoistamista koskevien sääntöjen noudattamatta jättämistä pidetään asetuksen (EY) N:o 1198/2006 97 artiklassa tarkoitettuina sääntöjenvastaisuuksina.

(19)

Ottaen huomioon tilanteen kiireellisyys ja välittömän toiminnan tarve kaikissa jäsenvaltioissa, on asianmukaista korottaa tämän aloitteen yhteydessä toteutettuja toimenpiteitä koskeva yhteisön yhteisrahoitusosuus EKTR:stä 95 prosenttiin. On myös tärkeää, että nämä varat ovat jäsenvaltioiden saatavilla tavanomaista lyhyemmässä määräajassa ja että menot ovat tukikelpoisia tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

(20)

Asian kiireellisyys huomioon ottaen on ehdottoman välttämätöntä myöntää poikkeus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osaston 3 artiklassa tarkoitetusta kuuden viikon määräajasta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

1.   Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteisön erityistoimi, jonka tarkoituksena on tarjota poikkeuksellista ja väliaikaista tukea vuoden 2008 öljyn hinnannousun aiheuttamasta talouskriisistä kärsivällä kalastusalalla toimiville henkilöille ja yrityksille. Tämä erityistoimi toteutetaan Euroopan kalatalousrahaston, jäljempänä ’EKTR’, mukaisena erityisjärjestelynä.

2.   Erityistoimi koostuu

a)

yleisistä toimenpiteistä, joilla täydennetään tiettyjä asetuksen (EY) N:o 1198/2006 säännöksiä tai poiketaan niistä; ja

b)

erityistoimenpiteistä, joilla täydennetään tiettyjä asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 1198/2006 säännöksiä tai poiketaan niistä ja jotka riippuvat 12 artiklassa tarkoitetun laivaston mukauttamisohjelman täytäntöönpanosta.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan julkiseen tukeen, josta asiaan kuuluvat kansalliset viranomaiset ovat tehneet hallinnollisen päätöksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010.

3 artikla

Rahoituskehys

1.   Tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin voidaan myöntää EKTR:n rahoitustukea kaudeksi 2007–2013 määriteltyjen maksusitoumusmäärärahojen puitteissa.

2.   Tämän toimen mukaisesti myönnettävää julkista tukea ei voida yhdistää toiseen julkiseen tukeen, jolla on sama tarkoitus, eikä varsinkaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), koheesiorahastosta, muista yhteisön rahoitusvälineistä ja kansallisista varoista myönnettyyn tukeen.

4 artikla

Valtiontukisääntöjen soveltaminen

1.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan ja perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamisalaan kuuluvaan tukeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa sovelletaan jäsenvaltioiden ilman yhteisön rahoitusvälineiden rahoitusta myöntämään tukeen, joka ylittää perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 736 (4) 1 artiklan 3 kohdassa vahvistetut enimmäismäärät.

3.   Jos jäsenvaltio myöntää tukea ilman yhteisön rahoitusvälineiden rahoitusta asetuksen (EY) N:o 736/2008 1 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa, sen on toimitettava komissiolle tiivistelmä tällaista tukea koskevista tiedoista ennen tuen täytäntöönpanoa. Lisäksi jäsenvaltion on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 1 päivänä heinäkuuta raportti tämän kohdan mukaisesti myönnetystä tuesta.

II   LUKU

YLEISET TOIMENPITEET

5 artikla

Yleiset toimenpiteet

Julkista tukea voidaan myöntää 1 artiklassa tarkoitetuille henkilöille ja yrityksille 31 päivään joulukuuta 2010 asti tässä luvussa vahvistetuin säännöin.

6 artikla

Kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 24 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi EKTR voi osallistua kalastajille ja kalastusalusten omistajille suunnattujen sellaisten tukitoimenpiteiden rahoitukseen, joilla kalastustoiminta lopetetaan väliaikaisesti enintään kolmen kuukauden ajaksi ja jotka pannaan täytäntöön 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana edellyttäen, että

a)

kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen aloitettiin ennen 31 päivää joulukuuta 2008; ja

b)

tuensaajayritykseen sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2009 saakka rakenneuudistustoimenpiteitä, kuten laivaston mukauttamisohjelmaa, pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmaa, kansallista käytöstäpoistamisohjelmaa, pyyntisuunnitelmia tai muita rakenneuudistus- tai nykyaikaistamistoimenpiteitä.

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 9 ja 10 artiklassa tarkoitetut hoitosuunnitelmat kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan, jos ne koskevat pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmia asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet voivat kattaa seuraavat kustannukset:

a)

osa kiinteistä kustannuksista, joista aluksen omistajan on vastattava aluksen ollessa satamassa, esim. satamamaksut, vakuutuskustannukset, ylläpitokustannukset ja lainoihin liittyvät rahoituskustannukset;

b)

osa kalastajien peruspalkasta.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyihin toimenpiteisiin myönnettävä julkinen tuki ei saa jäsenvaltiota kohden ylittää seuraavista kahdesta kynnysarvosta korkeampaa: kuusi miljoonaa euroa tai määrä, joka vastaa kahdeksaa prosenttia kalastusalalle kyseisessä jäsenvaltiossa myönnetystä EKTR:n rahoitustuesta.

7 artikla

Kalastusaluksiin tehtävät investoinnit ja valikoivuus

Jos tukea myönnetään sellaisen laitteen, apumoottorit mukaan luettuina, rahoitukseen, joka parantaa merkittävästi kalastusaluksen energiatehokkuutta, pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat alukset mukaan luettuina, sekä vähentää päästöjä ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, yksityisen rahoitusosuuden vähimmäismäärä on asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II olevasta a kohdasta poiketen 40 prosenttia.

8 artikla

Sosioekonomiset korvaukset

Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 27 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi EKTR voi osallistua sellaisten toimenpiteiden rahoitukseen, joiden tavoitteena on varhainen poistuminen kalastusalalta, mukaan luettuna kalastusalan työntekijöiden varhaiseläke, mutta joiden kohteena eivät kuitenkaan voi olla vesiviljelyalan taikka kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostusalan työntekijät.

9 artikla

Kollektiiviset toimet

1.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 37 artiklassa säädettyjen kollektiivisten toimien lisäksi EKTR voi osallistua sellaisten toimenpiteiden rahoitukseen, joilla tuetaan

a)

alusryhmiä koskevien energiakatselmusten laatimista; ja

b)

asiantuntijaneuvontaa rakenneuudistus- ja nykyaikaistamissuunnitelmien laatimiseen, 12 artiklassa tarkoitetut laivaston mukauttamisohjelmat mukaan luettuina.

2.   Jos tukea myönnetään 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoitukseen, julkisen rahoitusosuuden enimmäismäärä on asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II olevasta a kohdasta poiketen 100 prosenttia.

3.   EKTR voi osallistua tuottajajärjestöille, joille ei voida enää myöntää kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (5) 10 artiklan 1 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaista tukea, myönnettävän korvauksen rahoittamiseen korvatakseen näille tuottajajärjestöille mainitun asetuksen 9 artiklan nojalla asetetuista velvollisuuksista aiheutuneita kustannuksia kyseisen asetuksen 10 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

10 artikla

Kokeiluhankkeet

Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 41 artiklan 2 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi EKTR voi osallistua sellaisia teknisiä parannuksia testaavien kokeiluhankkeiden rahoitukseen, joiden tavoitteena on vähentää alusten, moottorien, laitteiden tai pyydysten energiankulutusta sekä vähentää päästöjä ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.

III   LUKU

AINOASTAAN LAIVASTON MUKAUTTAMISOHJELMIEN KOHTEENA OLEVIIN LAIVASTOIHIN SOVELLETTAVAT ERITYISTOIMENPITEET

11 artikla

Ainoastaan laivaston mukauttamisohjelmien kohteena oleviin laivastoihin sovellettavat erityistoimenpiteet

Julkista tukea voidaan myöntää 1 artiklassa tarkoitetuille henkilöille ja yrityksille 31 päivään joulukuuta 2010 asti tässä luvussa vahvistetuin säännöin ja edellyttäen, että näihin sovelletaan 12 artiklassa tarkoitettua laivaston tai laivastonosien mukauttamisohjelmaa.

12 artikla

Laivaston mukauttamisohjelmat

1.   Jäsenvaltiot voivat hyväksyä ja panna täytäntöön laivaston mukauttamisohjelmia, joiden tavoitteena on talouskriisistä kärsivien kalastuslaivastojen tai laivastonosien rakenneuudistus.

2.   Laivaston mukauttamisohjelmat voivat sisältää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 IV osaston I luvussa ja tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

3.   Laivaston mukauttamisohjelmaa on sovellettava ainoastaan laivastoihin tai laivastonosiin, joiden energiakustannukset ovat keskimäärin vähintään 30 prosenttia kyseisen ohjelman kohteena olevan laivaston tuotantokustannuksista laskettuna 1 päivää heinäkuuta 2008 edeltävien 12 kuukauden hyödyntämisen perusteella.

4.   Laivaston mukauttamisohjelman on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

sen myötä ohjelmaan sisältyvän laivaston tai laivastonosan kalastuskapasiteetin on vähennyttävä pysyvästi vähintään 30 prosenttia viimeistään 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä. Tätä kynnysarvoa voidaan komission hyväksynnän perusteella alentaa siten, että se on vähintään 20 prosenttia, jos laivaston tai laivastonosan mukauttamisohjelma koskee jäsenvaltiota, jonka laivastoon kuuluu alle 100 toimintaa harjoittavaa alusta, tai niiden bruttovetoisuus on alle 12 000 GT, taikka laivaston tai laivastonosan mukauttamisohjelmaan sisältyy vain alle 12 metrin pituisia aluksia, ja 30 prosentin alentaminen heikentäisi kohtuuttomasti laivastosta riippuvaisten kalastukseen liittyvien toimintojen elinkelpoisuutta; ja

b)

sen on sisällettävä ohjelmaan kuuluvien alusten luettelo, jossa ilmoitetaan kyseisten alusten nimet ja yhteisön kalastuslaivastorekisterin numerot.

5.   Kukin kalastusalus voi sisältyä ainoastaan yhteen laivaston mukauttamisohjelmaan. Edellytykset kalastusaluksen sisällyttämiseksi laivaston mukauttamisohjelmaan ovat seuraavat:

a)

alus on harjoittanut kalastustoimintaa merellä vähintään 120 päivää laivaston mukauttamisohjelman hyväksymistä edeltävien kahden vuoden aikana; ja

b)

alus on toimintakykyinen 31 päivänä heinäkuuta 2008.

6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava hyväksymänsä laivaston mukauttamisohjelmat komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

7.   Jos jäsenvaltio pyytää toimintaohjelmansa tarkistamista laivaston mukauttamisohjelman sisällyttämiseksi siihen, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1198/2006 18 artiklaa.

13 artikla

Laivaston mukauttamisohjelmien noudattaminen ja tarkastaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 67 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa on esitettävä laivaston mukauttamisohjelmien täytäntöönpanossa saavutetut tulokset.

2.   Komissio voi tehdä laivaston mukauttamisohjelman täytäntöönpanoa koskevia tarkastuksia. Tätä tarkoitusta varten se voi käyttää apunaan EKTR:stä asetuksen (EY) N:o 1198/2006 46 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti rahoitettuja ulkopuolisia asiantuntijoita.

14 artikla

Kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 23 artiklan soveltamiseksi laivaston mukauttamisohjelmat rinnastetaan kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmiin.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 23 artiklan 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta laivaston mukauttamisohjelmien puitteissa toteutettaviin kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

3.   Alusten, jotka luetaan laivaston mukauttamisohjelmassa kalastustoimintansa pysyvästi lopettaviksi aluksiksi, on lopetettava kalastustoimintansa pysyvästi kuuden kuukauden kuluessa laivaston mukauttamisohjelman hyväksymisestä.

15 artikla

Kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 24 artiklassa ja tämän asetuksen 6 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi EKTR voi osallistua kalastajille ja laivaston mukauttamisohjelmaan kuuluvien kalastusalusten omistajille suunnattujen sellaisten tukitoimenpiteiden rahoitukseen, joilla kalastustoiminta lopetetaan väliaikaisesti, edellyttäen että väliaikainen lopettaminen pannaan täytäntöön 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välillä ja sen enimmäiskesto on

a)

kolme kuukautta ennen aluksen pysyvää poistamista tai moottorin uusimisen aikana; enintään kolmen kuukauden pituinen lisäaika voidaan myöntää, jos moottorin uusimista ei ole vielä saatettu päätökseen;

b)

kuusi viikkoa muiden laivaston mukauttamisohjelmaan sisältyvien alusten osalta, jos kyseisiin aluksiin sovelletaan jotakin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista muista toimenpiteistä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet voivat kattaa seuraavat kustannukset:

a)

kiinteät kustannukset, joista aluksen omistajan on vastattava aluksen ollessa satamassa, esim. satamamaksut, vakuutuskustannukset, ylläpitokustannukset ja lainoihin liittyvät rahoituskustannukset;

b)

osa kalastajien peruspalkasta.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyihin toimenpiteisiin myönnettävä julkinen tuki ei saa jäsenvaltiota kohden ylittää seuraavista kahdesta kynnysarvosta korkeampaa: kuusi miljoonaa euroa tai määrä, joka vastaa kahdeksaa prosenttia kalastusalalle kyseisessä jäsenvaltiossa myönnetystä EKTR:n rahoitustuesta.

16 artikla

Kalastusaluksiin tehtävät investoinnit ja valikoivuus

1.   Jos tukea myönnetään sellaisen laitteen, pyydyksen tai moottorin uusimisen rahoitukseen, joka parantaa merkittävästi kalastusaluksen energiatehokkuutta, pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat alukset mukaan luettuina, vähentää päästöjä ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, yksityisen rahoitusosuuden vähimmäismäärä on asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II olevasta a kohdasta poiketen 40 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä toimea kohden.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitettu yksityisen rahoitusosuuden vähimmäismäärä objektiivisten perusteiden kuten aluksen iän, energiatehokkuuden parannuksen tai laivaston mukauttamisohjelmaan sisältyvän kapasiteetin vähennyksen määrän nojalla.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ikärajoitusta ei sovelleta aluksiin, jotka saavat tämän artiklan mukaista laitteen tai pyydysten uusimiseen myönnettävää tukea.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1198/2006 25 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetään, EKTR:stä voidaan myöntää rahoitusta yhteen moottorin uusimiseen laivaston mukauttamisohjelmaan sisältyvää kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaista alusta kohden edellyttäen, että uuden moottorin teho on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin edellisen moottorin ja että se lisää energiatehokkuutta.

5.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1198/2006 25 artiklan 7 kohdassa säädetään, laivaston mukauttamisohjelmaan kuuluville aluksille on sallittava yksi ylimääräinen pyydysten korvaaminen edellyttäen, että uudet pyydykset parantavat energiatehokkuutta merkittävästi. Kyseisen kohdan a ja b alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta.

IV   LUKU

LAIVASTON MUKAUTTAMISOHJELMAN MUKAISET OSITTAISTA KÄYTÖSTÄPOISTAMISTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

17 artikla

Osittainen käytöstäpoistaminen

Alusten omistajille, jotka poistavat yhden tai useamman laivaston mukauttamisohjelmaan sisältyvän aluksen pysyvästi käytöstä rakentaakseen uuden, kalastuskapasiteetiltaan alhaisemman ja vähemmän energiaa kuluttavan aluksen, jäljempänä ’osittainen käytöstäpoistaminen’, voidaan myöntää 31 päivään joulukuuta 2010 asti julkista tukea tässä luvussa vahvistetuin säännöin ja edellyttäen, että laivaston mukauttamisohjelma täyttää seuraavat kaksi vaatimusta:

a)

sen sisältämät alukset käyttävät yhtä ja samaa pyydystyyppiä; ja

b)

sen sisältämien alusten kapasiteetti vastaa vähintään 70:tä prosenttia kyseistä pyydystyyppiä kyseisessä jäsenvaltiossa käyttävän laivaston kapasiteetista.

18 artikla

Julkinen tuki kalastuksen pysyvälle lopettamiselle osittaisen käytöstäpoistamisen yhteydessä

1.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 23 artiklan lisäksi osittaista käytöstäpoistamista soveltava aluksen omistaja on oikeutettu saamaan kalastustoiminnan pysyvästä lopettamisesta maksettavaa julkista tukea poistetun kapasiteetin ja uudelle alukselle uudelleen jaetun kapasiteetin välisen erotuksen osalta.

2.   Uuden aluksen kalastuskapasiteetti saa olla enintään 40 prosenttia aluksen omistajien poistamasta kapasiteetista.

3.   Jäsenvaltioiden on tarvittaessa mukautettava kalastuslisenssiä vastaavasti.

19 artikla

Kalastuskapasiteetin poistaminen ja uudelleen jakaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 3 ja 4 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat jakaa enintään 25 prosenttia laivaston mukauttamisohjelman mukaisesti pysyvästi poistetusta kapasiteetista uudelleen tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoitetuille uusille aluksille.

2.   Pysyvästi poistetun kapasiteetin ja uudelleen jaetun kapasiteetin välinen erotus vähennetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklassa tarkoitetuista viitetasoista.

3.   Tätä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti uudelleen jaettua kapasiteettia ei tarvitse ottaa huomioon jäsenvaltioiden vahvistaessa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklassa tarkoitettujen alusten laivastoon lisäämisten ja laivastosta poistojen tasapainon.

4.   Laivaston mukauttamisohjelmissa, joissa osittaista käytöstäpoistamista sovelletaan yli 33 prosenttiin alkuperäisestä laivastokapasiteetista, laivaston mukauttamisohjelman mukaisen kapasiteetin kokonaisvähennyksen on oltava vähintään 66 prosenttia.

V   LUKU

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Rahoitussäännökset

1.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 53 artiklasta poiketen EKTR:n rahoitusosuus tässä asetuksessa tarkoitetun erityistoimen puitteissa rahoitetuista toimenpiteistä on enintään 95 prosenttia julkisten menojen kokonaismäärästä, eikä sitä oteta huomioon kyseisen asetuksen 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa enimmäismäärissä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1198/2006 55 artiklan 1 kohdassa ja 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, näiden erityistoimen puitteissa rahoitetuista toimenpiteistä johtuvien menojen tukikelpoisuuspäivä on 31. heinäkuuta 2008.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 81 artiklan 1 kohdasta poiketen komissio maksaa jäsenvaltion pyynnöstä toisen ennakkomaksun, joka on 7 prosenttia EKTR:stä toimintaohjelmalle kaudeksi 2007–2013 myönnetystä tuesta. Vuonna 2007 hyväksyttyjen toimintaohjelmien osalta edellä mainittu pyyntö on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008. Vuonna 2008 hyväksyttyjen toimintaohjelmien osalta edellä mainittu pyyntö on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009. Se voidaan jakaa kahdelle varainhoitovuodelle EKTR:stä käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 81 artiklan 2 kohdasta poiketen silloin, kun kyseisen artiklan 2 kohdan mukaisesti maksetaan toinen ennakkomaksu, jäsenvaltion nimeämän elimen on maksettava komissiolle takaisin ennakkomaksuna maksettu määrä kokonaisuudessaan, jollei toimintaohjelmaa koskevaa maksupyyntöä ole lähetetty 24 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona komissio maksoi toisen ennakkomaksun ensimmäisen erän.

VI   LUKU

JÄSENVALTIOIDEN JA KOMISSION VELVOLLISUUDET

21 artikla

Rahoituksen seuranta ja rahoitusoikaisut

1.   Jäsenvaltiot valvovat, että tämän asetuksen lukujen II, III ja IV säännösten mukaisesti myönnetty tuki on asetuksen (EY) N:o 1198/2006 70 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaista.

2.   Komissio tekee asetuksen (EY) N:o 1198/2006 97 artiklan mukaisia rahoitusoikaisuja, jos jäsenvaltiot eivät noudata tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä kuten

a)

velvollisuus kohdistaa tukea saaneisiin henkilöihin tai yrityksiin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia rakenneuudistustoimenpiteitä;

b)

laivaston mukauttamisohjelmassa säädetty velvollisuus vähentää kalastuskapasiteettia ja kalastustoiminnan pysyvä tai väliaikainen lopettaminen 12, 14 ja 15 artiklan mukaisesti;

c)

osittaisen käytöstäpoistamisen yhteydessä toteutettu kalastuskapasiteetin vähentäminen 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 97 artiklassa vahvistettuja oikaisujen perusteita on sovellettava vastaavasti.

22 artikla

Kertomus

Komissio toimittaa 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta.

VII   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Täytäntöönpanosäännöt

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan antaa asetuksen (EY) N:o 1198/2006 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. HORTEFEUX


(1)  Lausunto annettu 10. heinäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(4)  EUVL L 201, 30.7.2008, s. 16.

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1759/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 3).


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 745/2008,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EYVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 590/2008 (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 24).


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

28,3

TR

71,9

XS

27,8

ZZ

42,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

91,4

US

47,0

UY

58,5

ZA

88,6

ZZ

71,4

0806 10 10

CL

52,1

EG

151,7

IL

145,6

TR

164,5

ZZ

128,5

0808 10 80

AR

101,8

BR

100,9

CL

102,7

CN

87,4

NZ

113,4

US

107,1

ZA

88,6

ZZ

100,3

0808 20 50

AR

69,0

CL

78,1

NZ

97,1

TR

159,5

ZA

91,6

ZZ

99,1

0809 10 00

TR

203,2

ZZ

203,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

417,7

US

324,1

ZZ

355,3

0809 30

TR

147,8

ZZ

147,8

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

93,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 746/2008,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008,

tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan säännöt nautaeläinten, lampaiden ja vuohien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurantaa varten sekä niitä hävittämistoimenpiteitä varten, jotka on toteutettava lampaiden ja vuohien tarttuvan spongiformisen enkefalopatian (TSE) toteamisen jälkeen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VII vahvistetaan hävittämistoimenpiteet, jotka on toteutettava lampaiden ja vuohien tarttuvan spongiformisen enkefalopatian (TSE) toteamisen jälkeen.

(3)

Vaikka TSE:n esiintymisestä lampaissa ja vuohissa on tiedetty jo yli 200 vuotta, ei ole mitään näyttöä kyseisissä eläimissä esiintyvän TSE:n ja ihmisissä esiintyvän TSE:n välisestä yhteydestä. Varmistaakseen, että lampaista ja vuohista peräisin olevan materiaalin hankinta on mahdollisimman turvallista, komissio otti kuitenkin vuonna 2000 käyttöön kattavan joukon toimenpiteitä, joilla seurataan, ehkäistään ja valvotaan TSE:n esiintymistä lampaissa ja vuohissa ja pyritään hävittämään se.

(4)

Toimenpiteillä on tarkoitus kerätä mahdollisimman paljon tietoa muiden TSE:iden kuin naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE:n) esiintyvyydestä lampaissa ja vuohissa sekä niiden mahdollisista yhteyksistä BSE:hen ja tarttuvuudesta ihmisiin. Toimenpiteillä on myös tarkoitus vähentää TSE-tautitapauksia niin paljon kuin mahdollista. Toimenpiteisiin sisältyy määriteltyjen riskiainesten poistaminen, laaja aktiivinen seurantaohjelma, TSE-tartunnan saaneisiin karjoihin sovellettavat toimenpiteet sekä vapaaehtoiset jalostusohjelmat, joilla lisätään lammaspopulaatioiden vastustuskykyä TSE:ille. Sen jälkeen, kun nämä toimenpiteet on otettu käyttöön ja on saatu tietoja jäsenvaltioissa toteutetuista aktiivisen seurannan ohjelmista, ei ole löydetty yhteyttä lampaissa ja vuohissa esiintyvien muiden TSE:iden kuin BSE:n ja ihmisissä esiintyvien TSE:iden välillä.

(5)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (2) säädetään, että jos tietyissä tapauksissa käytettävissä olevien tietojen arvioinnin perusteella terveyshaitan mahdollisuus tunnistetaan, mutta asiasta ei vielä ole tieteellistä varmuutta, voidaan toteuttaa yhteisön päättämän korkeatasoisen terveyden suojelun varmistamisen edellyttämiä väliaikaisia riskinhallintatoimenpiteitä, kunnes on saatu täydentävä tieteellinen tieto kattavampaa riskinarviointia varten. Asetuksessa säädetään myös, että toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia eivätkä ne saa rajoittaa kauppaa enemmän kuin on tarpeen tavoitteena olevan korkeatasoisen terveyden suojelun saavuttamiseksi, ja niissä on otettava huomioon tekninen ja taloudellinen toteutettavuus sekä muut tarkasteltavana olevan asian kannalta perustellut tekijät. Toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen kohtuullisen ajan kuluessa.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi 8 päivänä maaliskuuta 2007 lausunnon tietyistä lampaiden ja vuohien TSE-riskeihin liittyvistä näkökohdista (3). Kyseisessä EFSA:n lausunnossa todetaan, että ”epidemiologisesta tai molekyylitason yhteydestä klassisen ja/tai epätyypillisen scrapien ja ihmisissä esiintyvien TSE:iden välillä ei ole näyttöä. BSE-taudinaiheuttaja on ainoa zoonoosien aiheuttajaksi tunnistettu TSE-taudinaiheuttaja. Koska muita eläinten TSE-taudinaiheuttajia on kuitenkin hyvin monenlaisia, tällä hetkellä ei voida sulkea pois mahdollisuutta niiden tarttuvuudesta ihmiseen”. Viranomainen toteaa myös, että ”nykyiset EY:n lainsäädännön mukaiset erottelevat testit, jotka on tarkoitettu scrapien ja BSE:n erottelemiseen, näyttävät tähän asti saadun kokemuksen mukaan olevan luotettavia BSE:n erottamiseksi klassisesta ja epätyypillisestä scrapiesta. Tämänhetkisen tieteellisen tiedon mukaan niiden diagnostisen herkkyyden tai spesifisyyden ei kuitenkaan voida olettaa olevan täydellisiä”.

(7)

Kyseisen lausunnon perusteella, 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun TSE-suunnitelmaa koskevan komission tiedonannon (4) puitteissa ja 21 päivänä marraskuuta 2006 julkaistun ajanjaksoa 2006–2007 koskevan terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston TSE-työohjelman (5) mukaisesti annettiin 26 päivänä kesäkuuta 2007 komission asetus (EY) N:o 727/2007 (6) tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I, III, VII ja X muuttamisesta. Asetukseen (EY) N:o 999/2001 asetuksella (EY) N:o 727/2007 tehdyillä muutoksilla haluttiin mukauttaa lampaiden ja vuohien TSE:ihin liittyviä alun perin toteutettuja toimenpiteitä uusimman tieteellisen näytön huomioon ottamiseksi. Sen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 727/2007, ei enää velvoiteta koko karjan teurastamiseen tapauksissa, joissa lammas- tai vuohitilalla varmistuu TSE-tautitapaus ja naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) esiintyminen on suljettu pois, vaan asetuksessa säädetään tietyistä teurastamiselle vaihtoehtoisista toimenpiteistä. Koska lampaan- ja vuohenkasvatusaloilla eri puolilla yhteisöä on eroja, asetuksella (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 727/2007, annettiin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa asetuksessa (EY) N:o 727/2007 säädettyjä vaihtoehtoisia toimintatapoja sen mukaan, mitkä ovat alan erityispiirteet kussakin jäsenvaltiossa.

(8)

Ranska nosti 17 päivänä heinäkuuta 2007 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa Euroopan komissiota vastaan kanteen (asia T-257/07), jossa vaaditaan asetuksen (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 727/2007, osittaista kumoamista etenkin TSE-tartunnan saaneisiin karjoihin sovellettavien toimenpiteiden osalta (liitteessä VII olevan A luvun 2.3 kohdan b alakohdan iii alakohta, 2.3 kohdan d alakohta ja 4 kohta) tai vaihtoehtoisesti koko asetuksen kumoamista. Syyskuun 28 päivänä 2007 antamassaan määräyksessä (7) tuomioistuin keskeytti kyseisten säännösten soveltamisen väliaikaisena toimenpiteenä ennen lopullisen tuomion julistamista.

(9)

Syyskuun 28 päivänä 2007 annetussa määräyksessä kyseenalaistettiin komission arviointi mahdollisia riskejä koskevista käytettävissä olevista tieteellisistä tiedoista. Tämän jälkeen komissio pyysi EFSA:lta apua selventääkseen asetuksen (EY) N:o 727/2007 taustalla olevia kahta pääperustetta. Ensimmäinen peruste on se, että ei ole tieteellistä näyttöä sille, että muita TSE-taudinaiheuttajia kuin BSE-taudinaiheuttajaa voitaisiin pitää zoonoosien aiheuttajana. Toisena perusteena on mahdollisuus tehdä molekyylitestein ja biologisin testein ero BSE:n ja muiden lampaissa ja vuohissa esiintyvien eläinten TSE:iden välillä. EFSA antoi 24 päivänä tammikuuta 2008 tieteellisen ja teknisen selvennyksen (8), joka koskee sen 8 päivänä maaliskuuta 2007 antamassa lausunnossa esitettyjen päätelmien tiettyjen näkökantojen tulkintaa; lausunto oli otettu huomioon annettaessa asetus (EY) N:o 727/2007.

(10)

EFSA vahvisti seuraavat TSE:n tarttuvuutta koskevat päätelmät:

lampaissa ei ole tunnistettu muita TSE-taudinaiheuttajia kuin niitä, jotka aiheuttavat klassista ja epätyypillistä scrapieta;

vuohissa ei ole tunnistettu muita TSE-taudinaiheuttajia kuin niitä, jotka aiheuttavat BSE:tä sekä klassista ja epätyypillistä scrapieta;

käyttötermi ’BSE’ kattaa nautaeläinten TSE:n, jota voi aiheuttaa ainakin kolme eri TSE-taudinaiheuttajaa, joiden biologiset ominaisuudet poikkeavat toisistaan;

käyttötermi ’klassinen scrapie’ kattaa lampaiden ja vuohien TSE:n, jota aiheuttavat useat eri TSE-taudinaiheuttajat, joiden biologiset ominaisuudet poikkeavat toisistaan;

käyttötermi ’epätyypillinen scrapie’ kattaa lampaiden ja vuohien TSE:n, joka poikkeaa klassisesta scrapiesta. Toistaiseksi ei tiedetä varmasti, aiheuttaako sitä yksi vai useampi TSE-taudinaiheuttaja.

(11)

EFSA ei voi kuitenkaan sulkea pois muiden TSE-taudinaiheuttajien kuin BSE:n tarttuvuutta ihmisiin, sillä

TSE-taudinaiheuttajan mahdollista kykyä siirtyä muista lajeista ihmiseen arvioidaan tällä hetkellä kokein, joissa taudinaiheuttajaa siirretään kädellisiin ja ihmisen PrP-geeniä ilmentäviin muuntogeenisiin hiirimalleihin;

kolmessa esiintyneessä TSE-tapauksessa (kaksi klassista scrapietapausta ja yksi L-tyypin BSE-tapaus) kyseessä olleiden muiden TSE-taudinaiheuttajien kuin klassisen BSE:n taudinaiheuttajan on osoitettu ylittävän ihmisen mallinnetun lajirajan;

on otettava huomioon mallinnosten tietyt rajoitukset kuten epävarmuus siitä, kuinka hyvin ne edustavat ihmisen lajirajaa ja kuinka hyvin kokeissa käytetty inokulaatioreitti vastaa altistumista luonnollisissa olosuhteissa.

(12)

EFSA:n selvityksistä käy ilmi, että lampaissa ja vuohissa esiintyvien taudinaiheuttajien biologinen monimuotoisuus on merkittävä seikka, jonka vuoksi tarttuvuus ihmiseen ei ole pois suljettu mahdollisuus, ja että tämä monimuotoisuus lisää jonkin TSE-taudinaiheuttajan tarttuvuuden todennäköisyyttä. Samalla EFSA myöntää, että lampaissa ja vuohissa esiintyvien muiden TSE:iden kuin BSE:n välittömästä yhteydestä ihmisissä esiintyvään TSE:hen ei ole tieteellistä näyttöä. EFSA:n näkemys, jonka mukaan lampaissa ja vuohissa esiintyvien TSE-taudinaiheuttajien ihmisiin tarttuvuuden mahdollisuutta ei voida sulkea pois, perustuu ihmisen lajirajaa koskeviin ja eläinmalleilla (kädelliset ja hiiret) tehtyihin kokeellisiin tutkimuksiin. Eläinmalleissa ei kuitenkaan oteta huomioon ihmisen geneettisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat huomattavasti suhteelliseen alttiuteen prionitaudeille. Niihin liittyy myös tiettyjä rajoituksia, jotka koskevat tulosten vastaavuutta luonnollisissa olosuhteissa ja etenkin sitä, kuinka hyvin ne edustavat ihmisen lajirajaa ja kuinka hyvin kokeissa käytettävä inokulaatioreitti vastaa altistumista luonnollisissa olosuhteissa. Tällä perusteella voidaan katsoa, että vaikka lampaissa ja vuohissa esiintyvien TSE-taudinaiheuttajien ihmisiin tarttuvuuden riskiä ei voida sulkea pois, riski on erittäin pieni, kun otetaan huomioon, että näyttö tarttuvuudesta perustuu kokeellisiin malleihin, jotka eivät edusta todelliseen ihmisen lajirajaan ja todellisiin tartuntareitteihin liittyviä luonnollisia olosuhteita.

(13)

EFSA vahvisti seuraavat erottelevia testejä koskevat päätelmät:

saatavilla olevien vähäisten tietojen perusteella Euroopan unionissa toteutettavat asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut erottelevat testit ovat käyttökelpoisia välineitä TSE-tapausten seulontaan kentällä ja ne täyttävät tavoitteen, joka koskee sellaisten TSE-tapausten nopeaa ja toistettavissa olevaa tunnistamista, joiden tunnusmerkit ovat yhdenmukaiset klassisen BSE-taudinaiheuttajan kanssa;

mainittuja erottelevia testejä ei voida pitää täydellisinä, koska lampaissa ja vuohissa esiintyvien TSE-taudinaiheuttajien todellisesta biologisesta monimuotoisuudesta ja taudinaiheuttajien yhteisvaikutuksesta samanaikaisissa infektioissa ei vielä ole riittävästi tietoa.

(14)

Komissio oli pyytänyt selvennystä siihen, korvaako käytössä oleva menettely testien suorituskykyä koskevien tilastollisesti riittävien tietojen puuttumisen – menettelyyn kuuluu eri laboratorioissa suoritettavia täydentäviä molekyylitestausmenetelmiä sisältävä yhteistesti ja yhteisön TSE-vertailulaboratorion puheenjohdolla toimivan asiantuntijaryhmän tekemä arviointi – mihin EFSA antoi seuraavan vastauksen:

huolimatta siitä että yhteistesteillä, joissa on käytetty lampaan BSE:n koetapauksista otettuja näytteitä, on saatu pysyvästi päteviä tuloksia, testien suorituskyvystä kentällä ei olla varmoja, koska lampaissa ja vuohissa ei ole havaittu luonnollista BSE:tä;

TSE-positiiviset tapaukset käyvät läpi koko erottelevan prosessin, biologinen määritys mukaan luettuna, ainoastaan silloin, kun biokemiallisen erottelutestin tulos sopii BSE:n tunnusmerkkeihin; sen vuoksi tästä prosessista saatuja tuloksia ei voida käyttää erottelutestien herkkyyden ja spesifisyyden arvioimiseen;

lampaiden ja vuohien TSE:tä koskevien erottelutestien negatiivisten tulosten lisääminen ei korvaa testien suorituskykyä koskevien tilastollisesti riittävien tietojen puuttumista.

(15)

EFSA on tunnustanut, että asetuksella (EY) N:o 999/2001 vakiinnutetut erottelevat testit ovat käyttökelpoisia välineitä täyttämään asetettu tavoite, joka on sellaisten TSE-tapausten nopea ja toistettavissa oleva tunnistaminen, joiden tunnusmerkit ovat yhdenmukaiset klassisen BSE-taudinaiheuttajan kanssa. Kun otetaan huomioon tieteellisen näytön puuttuminen BSE-taudinaiheuttajan ja muiden TSE-taudinaiheuttajien samanaikaisesti aiheuttamista infektioista vuohissa ja lampaissa luonnollisissa olosuhteissa sekä se, että BSE:n esiintyvyys lampaissa tai vuohissa – jos sitä yleensä esiintyy – on hyvin alhainen ja samanaikaisten tartuntojen mahdollisuus sen vuoksi sitäkin pienempi, voidaan todeta että lampaissa ja vuohissa huomaamatta jäävien BSE-tapausten määrä olisi erittäin pieni. Näin ollen erottelevien testien voidaan katsoa olevan sopiva tapa asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisiin TSE:n hävittämiseen liittyviin tavoitteisiin huolimatta siitä, että testejä ei voida pitää täydellisinä.

(16)

EFSA arvioi BSE:n todennäköistä esiintyvyyttä lampaissa 25 päivänä tammikuuta 2007 antamassaan lausunnossa (9). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että erittäin riskialttiissa maissa esiintymistiheys on alle 0,3–0,5 BSE-tapausta 10 000 teurastettua tervettä eläintä kohti. Lisäksi EFSA totesi, että Euroopan unionissa ”voidaan 95 prosentin luottamustasolla sanoa, että tapausten määrä on enintään 4 tapausta miljoonaa lammasta kohti; 99 prosentin luottamustasolla vastaava määrä on enintään 6 tapausta miljoonaa lammasta kohti. Koska lampaissa ei vielä ole varmistunut yhtään BSE-tapausta, todennäköisin esiintyvyys on nolla”. Sen jälkeen kun asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdassa säädetty erottelevien testien menetelmä otettiin käyttöön vuonna 2005, TSE-tartunnan saaneille lampaille on tehty 2 798 erottelevaa testiä ja TSE-tartunnan saaneille vuohille 265 erottelevaa testiä, eikä yksikään tapauksista ole osoittautunut BSE:n kaltaiseksi.

(17)

Yhteisön politiikan toteuttamisessa varmistetaan ihmisten elämän ja terveyden suojelun korkea taso. Elintarvike- ja rehualaa koskevien yhteisön toimenpiteiden on pohjauduttava asianmukaiseen arvioon ihmisten ja eläinten terveydelle mahdollisesti aiheutuvista riskeistä, ja niissä on tieteellinen näyttö huomioon ottaen säilytettävä yhteisössä taattu ihmisten ja eläinten terveyden suojelun taso tai – jos se on tieteellisesti perusteltua – parannettava kyseistä tasoa. On kuitenkin mahdotonta pitää riskin täydellistä poistamista riskinhallintaa koskevien päätösten realistisena tavoitteena elintarviketurvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, joissa on tarkasti punnittava riskiä vähentävien toimenpiteiden kustannukset ja hyöty, jotta toimenpiteen oikeasuhteisuus voidaan varmistaa. Riskinhallinnasta vastaavan tahon tehtävänä ja vastuulla on päättää hyväksyttävästä riskitasosta ottaen huomioon kaikki tieteelliseen riskinarviointiin kuuluvat tekijät.

(18)

Riskinhallinnasta vastaava taho EU:n tasolla on komissio, joten se vastaa hyväksyttävän riskitason määrittämisestä ja toimenpiteistä, joilla voidaan parhaiten ylläpitää kansanterveyden suojelun korkea taso. Komissio on tarkastellut ja arvioinut uusimmat tieteelliset tiedot, jotka koskevat TSE:n tarttuvuutta ihmiseen. Se on arvioinut tällä hetkellä mahdollisesti olemassa olevan riskin erittäin pieneksi.

(19)

Näin ollen asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VII vahvistettuja toimenpiteitä olisi arvioitava uudelleen sen varmistamiseksi, että ne eivät aiheuta jäsenvaltioille ja talouden toimijoille riskitasoon ja tavoitteeseen nähden suhteetonta rasitetta.

(20)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VII vahvistettuja toimenpiteitä olisi muutettava niin, että jäsenvaltiot voivat myöntää erivapauden vaatimukseen karjan teurastamisesta kokonaan tai osittain silloin, kun lampaissa tai vuohissa todetaan TSE-tartunta.

(21)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 999/2001 olisi muutettava.

(22)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite VII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 357/2008 (EUVL L 111, 23.4.2008, s. 3).

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 202/2008 (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 17).

(3)  The EFSA Journal (2007) 466, s. 1–10.

(4)  KOM(2005) 322 lopullinen.

(5)  SEC(2006) 1527.

(6)  EUVL L 165, 27.6.2007, s. 8.

(7)  EUVL C 283, 24.11.2007, s. 28.

(8)  Biologisia vaaroja käsittelevän lautakunnan Euroopan komission pyynnöstä antama tieteellinen kertomus ”Scientific and technical clarification in the interpretation and consideration of some facets of the conclusions of its Opinion of 8 March 2007 on certain aspects related to the risk of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) in ovine and caprine animals”. The EFSA Journal (2008) 626, s. 1–11.

(9)  ”Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Commission on the quantitative risk assessment on the residual BSE risk in sheep meat and meat products”, The EFSA Journal (2007) 442, s. 1–44.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VII oleva A luku seuraavasti:

”A   LUKU

Toimenpiteet TSE:n esiintymisen toteamisen jälkeen

1.

Asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa on selvitettävä:

a)

nautaeläimien osalta:

kaikki sairaaksi todetun eläimen kanssa samalla tilalla olevat muut märehtijät,

sairaaksi todetun naaraspuolisen eläimen jälkeläiset, jotka ovat syntyneet emän kliinisten oireiden toteamisen jälkeen tai kahden vuoden sisällä sitä ennen,

kaikki sairaaksi todetun eläimen kohortin eläimet,

sairauden mahdollinen alkuperä,

muut eläimet sairaaksi todetun eläimen tilalla tai muilla sellaisilla tiloilla, joille TSE:n taudinaiheuttaja on saattanut levitä tai jotka ovat saattaneet altistua samalle rehulle tai samalle saastuntalähteelle,

mahdollisesti saastuneen rehun tai muun materiaalin siirrot tai muut tartuntakeinot, jotka ovat voineet siirtää TSE:n taudinaiheuttajan kyseessä olevalle tilalle tai sieltä muualle;

b)

lampaiden ja vuohien osalta:

kaikki sairaaksi todetun eläimen kanssa samalla tilalla olevat muut märehtijät kuin lampaat ja vuohet,

sairaaksi todetun eläimen vanhemmat ja naaraspuolisen eläimen tapauksessa kaikki alkiot, munasolut ja viimeiset jälkeläiset, sikäli kuin ne ovat tunnistettavissa,

kaikki sairaaksi todetun eläimen kanssa samalla tilalla olevat muut lampaat ja vuohet toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen eläinten lisäksi,

taudin mahdollinen alkuperä ja muut tilat, joilla on TSE:n taudinaiheuttajan mahdollisesti tartuttamia eläimiä, alkioita tai munasoluja tai jotka ovat saaneet samaa rehua tai altistuneet samalle saastuntalähteelle,

mahdollisesti saastuneen rehun tai muun materiaalin siirrot tai muut tartuntakeinot, jotka ovat voineet siirtää TSE:n taudinaiheuttajan kyseessä olevalle tilalle tai sieltä muualle.

2.

Asetuksen 13 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyihin toimenpiteisiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

2.1

Jos nautaeläimessä on todettu BSE-tauti, 1 kohdan a alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut nautaeläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti; jäsenvaltio voi kuitenkin päättää

olla lopettamatta ja hävittämättä 1 kohdan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetun kohortin eläimiä, jos on esitetty todisteita siitä, että näillä eläimillä ei ollut mahdollisuutta syödä samaa rehua kuin tartunnan saanut eläin,

lykätä 1 kohdan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetun kohortin eläinten lopettamista ja hävittämistä niiden tuotantoiän loppuun, kun on kyse jatkuvasti keinosiemennysasemilla olevista sonneista ja voidaan varmistaa, että ne hävitetään täydellisesti kuoleman jälkeen.

2.2

Jos TSE:tä epäillään lampaassa tai vuohessa jäsenvaltiossa sijaitsevalla tilalla, kaikille tilan muille lampaille ja vuohille on määrättävä virallinen siirtämisrajoitus, kunnes tutkimustulokset ovat käytettävissä. Jos on näyttöä siitä, että tila, jolla eläin oli, kun TSE:tä alettiin epäillä, ei todennäköisesti ole tila, jolla eläin olisi voinut altistua TSE:lle, toimivaltainen viranomainen voi päättää, että muut tilat tai ainoastaan tila, jolla altistus tapahtui, asetetaan viralliseen valvontaan käytettävissä olevan epidemiologisen tiedon mukaan.

2.3

Jos lampaassa tai vuohessa on todettu TSE

a)

ja BSE:tä ei voida sulkea pois liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdyn yhteistestin tulosten perusteella, kaikki 1 kohdan b alakohdan toisesta viidenteen luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut eläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti sekä alkiot ja munasolut hävitetään täydellisesti;

b)

ja BSE voidaan sulkea pois liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä,

joko

i)

kaikki 1 kohdan b alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut eläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti sekä alkiot ja munasolut hävitetään täydellisesti. Tilaan sovelletaan 3 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä;

tai

ii)

kaikki 1 kohdan b alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut eläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti sekä alkiot ja munasolut hävitetään täydellisesti, lukuun ottamatta:

jalostuspässejä, jotka ovat ARR/ARR-genotyyppiä,

jalostusuuhia, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli mutta ei ainoatakaan VRQ-alleelia, ja, mikäli tällaiset jalostusuuhet ovat tiineinä tutkimuksen aikana, myöhemmin syntyviä karitsoja, jos niiden genotyyppi on tämän kohdan vaatimusten mukainen,

lampaita, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli ja jotka on tarkoitettu yksinomaan teurastettaviksi,

mikäli toimivaltainen viranomainen niin päättää, alle kolmen kuukauden ikäisiä lampaita ja vuohia, jotka on tarkoitettu yksinomaan teurastettaviksi.

Tilaan sovelletaan 3 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä;

tai

iii)

jäsenvaltio voi päättää, että 1 kohdan b alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistettuja eläimiä ei lopeteta ja hävitetä, jos tunnetun genotyypin lampaita on vaikea korvata tai jos ARR-alleelia esiintyy tietyssä rodussa tai koko tilalla vain vähän taikka jos sen katsotaan olevan tarpeellista sisäsiitoksen välttämiseksi tai ottaen aiheellisesti huomioon kaikki epidemiologiset tekijät. Tilaan sovelletaan 4 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä;

c)

poiketen edellä b alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä ja ainoastaan siinä tapauksessa, että tilalla vahvistunut TSE-tapaus on epätyypillinen scrapie-tapaus, jäsenvaltio voi päättää soveltaa jäljempänä 5 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä;

d)

jäsenvaltiot voivat päättää

i)

kaikkien b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen eläinten lopettamisen ja lopullisen hävittämisen sijaan teurastaa ne ihmisravinnoksi;

ii)

kaikkien b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen eläinten lopettamisen ja lopullisen hävittämisen sijaan teurastaa ne ihmisravinnoksi edellyttäen, että:

eläimet teurastetaan kyseisen jäsenvaltion alueella,

kaikki eläimet, jotka ovat yli 18 kk:n ikäisiä tai joiden ikenistä on puhjennut enemmän kuin kaksi pysyvää etuhammasta ja jotka teurastetaan ihmisravinnoksi, testataan TSE:n toteamiseksi liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan b alakohdassa säädettyjen laboratoriotutkimusmenetelmien mukaisesti;

e)

edellä olevan b alakohdan i ja iii alakohdan mukaisesti lopetettujen ja hävitettyjen tai ihmisravinnoksi teurastettujen enintään 50 lampaan prioniproteiinin genotyyppi on määriteltävä;

f)

jos ARR-alleelia esiintyy tietyssä rodussa tai koko tilalla vain vähän tai tämän toimenpiteen katsotaan olevan tarpeellinen sisäsiitoksen välttämiseksi, jäsenvaltio voi päättää lykätä enintään viidellä vuodella 2.3 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettua eläinten hävittämistä.

2.4

Jos tartunnan saanut eläin on tuotu kyseiselle tilalle muulta tilalta, jäsenvaltio voi päättää tapauksen mukaan, toteuttaako se hävittämistoimenpiteitä alkuperätilalla sen tilan lisäksi vai sijasta, jolla tartunta vahvistettiin; jos yhteislaidunta on käyttänyt useampi kuin yksi karja, jäsenvaltiot voivat kaikki epidemiologiset tekijät aiheellisesti huomioon otettuaan päättää rajoittaa kyseiset hävittämistoimenpiteet koskemaan vain yhtä karjaa; jos tilalla pidetään useampaa kuin yhtä karjaa, jäsenvaltiot voivat päättää rajoittaa toimenpiteiden soveltamisen siihen karjaan, jossa TSE on todettu, edellyttäen että on varmistettu, että karjat on pidetty erillään toisistaan ja tartunnan leviäminen karjojen välillä suoran tai epäsuoran kontaktin välityksellä on epätodennäköistä.

3.

Kun tilalla on toteutettu 2.3 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetut toimet:

3.1

Tilalle (tiloille) saa tuoda ainoastaan seuraavia eläimiä:

a)

urospuolisia lampaita, jotka ovat ARR/ARR-genotyyppiä;

b)

naaraspuolisia lampaita, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli mutta ei yhtään VRQ-alleelia;

c)

vuohia, jos

i)

tilalla ei ole muita kuin sellaisia jalostuslampaita, jotka ovat a tai b alakohdassa tarkoitettua genotyyppiä,

ii)

kaikki eläintilat on puhdistettu ja desinfioitu perusteellisesti karjan hävittämisen jälkeen.

3.2

Tilalla (tiloilla) saa käyttää ainoastaan seuraavanlaista lampaan siemennestettä ja seuraavanlaisia lampaan alkioita:

a)

ARR/ARR-genotyypin pässien siemennestettä;

b)

alkioita, joissa on vähintään yksi ARR-alleeli mutta ei yhtään VRQ-alleelia.

3.3

Eläinten siirtämiseen tilalta muualle sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

ARR/ARR-genotyypin lampaiden siirtämiseen tilalta muualle ei sovelleta mitään rajoituksia;

b)

lampaita, joilla on vain yksi ARR-alleeli, saa siirtää tilalta muualle ainoastaan suoraan teurastettaviksi ihmisravinnoksi tai hävittämistarkoituksessa; kuitenkin

uuhia, joilla on yksi ARR-alleeli mutta ei yhtään VRQ-alleelia, voidaan siirtää muille tiloille, joille on asetettu rajoitus 2.3 kohdan b alakohdan ii alakohdan tai 4 kohdan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden johdosta,

jos toimivaltainen viranomainen niin päättää, karitsoja ja vohlia voidaan siirtää yhdelle muulle tilalle yksinomaan teurastusta varten lihotettaviksi; määränpäänä olevalla tilalla ei saa olla muita kuin teurastusta varten lihotettavia lampaita tai vuohia, ja kyseinen tila saa lähettää eläviä lampaita tai vuohia muille tiloille ainoastaan suoraan teurastettaviksi kyseisen jäsenvaltion alueella;

c)

vuohia voidaan siirtää edellyttäen, että tilalla toteutetaan tehostettuja TSE:n seurantatoimia, mukaan luettuna kaikkien sellaisten vuohien testaus, jotka ovat yli 18 kuukauden ikäisiä ja

i)

jotka on teurastettu ihmisravinnoksi niiden tuotantoiän päättyessä, tai

ii)

jotka ovat kuolleet tai jotka on lopetettu tilalla ja jotka täyttävät liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdan edellytykset;

d)

mikäli jäsenvaltio niin päättää, alle kolmen kuukauden ikäisiä karitsoja ja vohlia voidaan siirtää tilalta suoraan ihmisravinnoksi teurastettaviksi.

3.4

Edellä 3.1, 3.2 ja 3.3 kohdassa vahvistettujen rajoitusten soveltamista jatketaan tilalla kahden vuoden ajan siitä päivämäärästä, kun

a)

tilan kaikki lampaat on luokiteltu ARR/ARR-genotyypiksi; tai

b)

eläintiloissa viimeksi on pidetty lampaita tai vuohia; tai

c)

3.3 kohdan c alakohdassa säädetty tehostettu TSE:n seuranta alkoi; tai

d)

tilan kaikki jalostuspässit ovat ARR/ARR-genotyyppiä ja kaikilla jalostusuuhilla on vähintään yksi ARR-alleeli mutta ei yhtään VRQ-alleelia, edellyttäen että näiden kahden vuoden aikana seuraavien yli 18 kuukauden ikäisten eläinten TSE-testauksen tulokset ovat negatiivisia:

vuotuinen otos ihmisravinnoksi tuotantoikänsä päättyessä teurastetuista lampaista liitteessä III olevan A luvun II osan 5 kohdan taulukossa esitetyn otoskoon mukaisesti, ja

kaikki liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdassa tarkoitetut lampaat, jotka ovat kuolleet tai jotka on lopetettu tilalla.

4.

Kun tilalla on toteutettu 2.3 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädetyt toimet ja kahden vuoden ajan viimeisen TSE-tapauksen toteamisen jälkeen

a)

tilan kaikki lampaat ja vuohet on tunnistettava;

b)

tilan kaikkia lampaita ja vuohia saa siirtää ainoastaan kyseisen jäsenvaltion alueella ihmisravinnoksi teurastettavaksi tai hävittämistarkoituksessa; kaikki yli 18 kuukauden ikäiset ihmisravinnoksi teurastettavat eläimet on testattava TSE:n toteamiseksi liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan b alakohdassa säädettyjen laboratoriotutkimusmenetelmien mukaisesti;

c)

toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että alkioita ja munasoluja ei lähetetä tilalta muualle;

d)

tilalla saa käyttää ainoastaan ARR/ARR-genotyypin pässien siemennestettä sekä alkioita, joissa on vähintään yksi ARR-alleeli mutta ei yhtään VRQ-alleelia;

e)

kaikki lampaat ja vuohet, jotka ovat yli 18 kuukauden ikäisiä ja jotka ovat kuolleet tai jotka on lopetettu tilalla, on testattava TSE:n toteamiseksi;

f)

tilalle saa tuoda ainoastaan urospuolisia lampaita, jotka ovat ARR/ARR-genotyyppiä, sekä naaraspuolisia lampaita tiloilta, joilla ei ole todettu TSE-tapauksia, tai karjoista, jotka täyttävät 3.4 kohdassa vahvistetut edellytykset;

g)

tilalle saa tuoda vuohia ainoastaan tiloilta, joilla ei ole todettu TSE-tapauksia, tai karjoista, jotka täyttävät 3.4 kohdassa vahvistetut edellytykset;

h)

tilan kaikkiin lampaisiin ja vuohiin sovelletaan yhteislaiduntamisrajoituksia, jotka toimivaltainen viranomainen määrittelee ottaen aiheellisesti huomioon kaikki epidemiologiset tekijät;

i)

b alakohdasta poiketen, jos toimivaltainen viranomainen niin päättää, karitsoja ja vohlia voidaan siirtää muulle tilalle samassa jäsenvaltiossa yksinomaan teurastusta varten lihotettaviksi; määränpäänä olevalla tilalla ei saa olla muita kuin teurastusta varten lihotettavia lampaita tai vuohia, ja kyseinen tila saa lähettää eläviä lampaita tai vuohia muille tiloille ainoastaan suoraan teurastettaviksi kyseisen jäsenvaltion alueella.

5.

Kun sovelletaan 2.3 kohdan c alakohdassa säädettyä poikkeusta, on sovellettava seuraavia toimenpiteitä:

a)

kaikki 1 kohdan b alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut eläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti sekä alkiot ja munasolut hävitetään täydellisesti. Jäsenvaltiot voivat päättää määritellä lopetettujen ja tuhottujen lampaiden prioniproteiinin genotyypin; tai

b)

toteutetaan kahden vuoden ajan viimeisen TSE-tapauksen toteamisesta vähintään seuraavat toimenpiteet:

i)

tilan kaikki lampaat ja vuohet on tunnistettava;

ii)

tilalla on toteutettava kahden vuoden ajan tehostettua TSE:n seurantaa, johon sisältyy kaikkien yli 18 kuukauden ikäisten ja ihmisravinnoksi teurastettujen lampaiden ja vuohien sekä kaikkien yli 18 kuukauden ikäisten tilalla kuolleiden tai lopetettujen lampaiden ja vuohien testaaminen;

iii)

toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että eläviä lampaita ja vuohia tai alkioita ja munasoluja ei lähetetä tilalta muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin.

6.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 2.3 kohdan b alakohdan iii alakohdassa vahvistettuja toimenpiteitä tai 2.3 kohdan c ja d alakohdassa säädettyjä poikkeuksia, on annettava komissiolle selvitys niiden myöntämiselle asettamistaan ehdoista ja perusteista. Jos uusia TSE-tapauksia todetaan karjoissa, joihin sovelletaan poikkeuksia, poikkeusten myöntämisehdot on arvioitava uudelleen.”


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 747/2008,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 716/2007 muuttamisesta ominaisuustietojen määritelmien ja NACE Rev. 2 -luokituksen täytäntöönpanon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 716/2007 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 716/2007 vahvistetaan yhteinen kehys ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintoja koskevien yhteisön tilastojen tuottamista varten.

(2)

On tarpeen sopeuttaa tutkimus- ja kehitysmuuttujien ominaisuustietojen määritelmiä ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden liiketoimintaa koskevan yhteisen moduulin osalta.

(3)

On myös tarpeen sopeuttaa toiminnan jaottelutasoja, sillä tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta on 20 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006 (2).

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 716/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 716/2007 seuraavasti:

1.

Korvataan liitteessä I oleva 2 jakso tämän asetuksen liitteellä I.

2.

Korvataan liitteessä III oleva toiminnan jaottelutasoja 1 ja 2 kuvaava taulukko tämän asetuksen liitteessä II olevalla taulukolla.

3.

Korvataan liitteessä III oleva toiminnan jaottelutasoa 3 kuvaava taulukko tämän asetuksen liitteessä III olevalla taulukolla.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on sovellettava asetuksen (EY) N:o 716/2007 liitettä III, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella

tasojen 1 ja 2 osalta 1 päivästä tammikuuta 2010 (viitevuodelta 2010 ja sitä seuraavilta vuosilta),

tason 3 osalta 1 päivästä tammikuuta 2008 (viitevuodelta 2008 ja sitä seuraavilta vuosilta).

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 17.

(2)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1. Αsetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 295/2008 (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13).


LIITE I

”2   JAKSO

Ominaisuustiedot

Kerätään seuraavat, yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä 17 päivänä joulukuuta 1998 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2700/98 (1) määritellyt ominaisuustiedot:

Koodi

Nimi

11 11 0

Yritysten lukumäärä

12 11 0

Liikevaihto

12 12 0

Tuotannon arvo

12 15 0

Arvonlisäys tuotannontekijähintaan

13 11 0

Tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 12 0

Sellaisinaan jälleenmyytäviksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostot yhteensä

13 31 0

Henkilöstökulut

15 11 0

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

16 11 0

Työllisten lukumäärä

Jäsenvaltiot keräävät myös seuraavat ominaisuustiedot viitevuodelta 2009 ja sitä seuraavilta vuosilta:

Koodi

Nimi ja määritelmä

22 11 0

Yrityksen sisäiset tutkimus- ja kehittämiskustannukset yhteensä (2)

Tutkimukseen ja kehittämiseen kuuluu luova työ, jota tehdään järjestelmällisesti muun muassa ihmistä, kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevan tietämyksen lisäämiseksi, sekä tällaisen tietämyksen käyttö uusien sovellusten kehittämiseen.

Yksikön sisäisiin kuluihin kuuluvat kaikki yksikössä tehtävästä T&K:sta (tutkimuksesta ja kehittämisestä) aiheutuneet kulut rahoituslähteestä riippumatta.

T&K-kustannukset on pidettävä erillään muista T&K:hon liittyvien toimien kustannuksista. Seuraavat kustannuserät eivät kuulu T&K-kustannuksiin:

koulutuskustannukset,

muun tieteellisen ja teknisen toiminnan kustannukset (kuten tietopalvelujen, testauksen ja standardoinnin sekä toteutettavuustutkimusten kustannukset),

muun teollisen toiminnan kustannukset (kuten muualle luokittelemattomat teollisuuden innovaatiot),

puhtaasti rahoitustoimintaan liittyvät kustannukset (muu hallinto ja muut välilliset tukitoimet sisällytetään nimikkeeseen).

Tutkimus- ja kehittämiskustannukset voidaan kirjata kolmeen nimikkeeseen sen mukaan, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään: aineettomien oikeuksien muutoksiksi, aineellisten hyödykkeiden muutoksiksi tai toimintakuluiksi.

Jos kustannukset voidaan kansallisen lainsäädännön mukaan osittain tai kokonaisuudessaan aktivoida, ne ilmoitetaan yhtiön tilinpäätöksessä aineettomien oikeuksien muutoksina kohdassa Käyttöomaisuus – Aineettomat oikeudet – Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot.

Jos näitä kustannuksia ei kansallisen lainsäädännön mukaan voida aktivoida tai ne voidaan aktivoida vain osittain, juoksevat menot ilmoitetaan kohdissa Aineet ja tarvikkeet, Muut vieraille suoritetut kulut, Henkilöstökulut ja Muut varsinaisen toiminnan kulut ja pääomamenot aineellisten hyödykkeiden muutoksina kohdassa Käyttöomaisuus – Aineelliset hyödykkeet.

22 12 0

Tutkimus- ja kehittämishenkilöstön lukumäärä yhteensä (2)

Tutkimukseen ja kehittämiseen kuuluu luova työ, jota tehdään järjestelmällisesti muun muassa ihmistä, kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevan tietämyksen lisäämiseksi, sekä tällaisen tietämyksen käyttö uusien sovellusten kehittämiseen.

Nimikkeeseen olisi sisällytettävä kaikki välittömästi tutkimus- ja kehitystehtävissä toimivat sekä suoraan näihin tehtäviin liittyviä palveluja tuottavat työntekijät kuten T&K-johtajat ja T&K-hallinto sekä T&K-toimistohenkilökunta. Nimikkeeseen ei pitäisi sisällyttää välillisiä palveluja tuottavaa henkilökuntaa, kuten työpaikkaruokalan henkilökuntaa tai turvatoimista vastaavaa henkilökuntaa, vaikka näiden henkilöstöryhmien palkat otetaan huomioon yleiskustannuksina T&K:n kustannuksia laskettaessa.

T&K-henkilöstö on pidettävä erillään muusta T&K:hon liittyviä tehtäviä hoitavasta henkilöstöstä. Seuraavat henkilöstöryhmät eivät kuulu T&K-henkilöstöön:

koulutushenkilöstö,

muusta tieteellisestä ja teknisestä toiminnasta vastaava henkilöstö (kuten tietopalveluista, testauksesta ja standardoinnista sekä toteutettavuustutkimuksista vastaava henkilöstö),

muuhun teolliseen toimintaan liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö (kuten muualle luokittelemattomat teollisuuden innovaatiot),

hallintohenkilöstö ja muista välillisistä tukitoimista huolehtiva henkilöstö.

Yhteys yhtiön tilinpäätökseen

Tutkimus- ja kehittämishenkilöstön lukumäärää ei ilmoiteta erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Se sisältyy työhön osallistuvien lukumäärään, joka on ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa (43 artiklan 8 kohta).

Yhteydet muihin muuttujiin

Muodostaa osan nimikkeestä Työhön osallistuvien lukumäärä (16 11 0).

Jos ’Työhön osallistuvien lukumäärä’ ei ole saatavilla, kerätään sen sijaan ’Palkatun henkilöstön lukumäärä’ (koodi 16 13 0).

Ominaisuustiedot ’Yrityksen sisäiset tutkimus- ja kehittämiskustannukset yhteensä’ (Koodi 22 11 0) ja ’Tutkimus- ja kehittämishenkilöstön lukumäärä yhteensä’ (Koodi 22 12 0) kerätään ainoastaan NACE:n pääluokista B, C, D, E ja F. Viitevuoteen 2009 asti jäsenvaltiot keräävät nämä ominaisuustiedot sellaisina kuin ne on määritelty 17 päivänä joulukuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2700/98 liitteessä.

NACE:n pääluokasta K kerätään ainoastaan ’Yritysten lukumäärä’, ’Liikevaihto’ (3) sekä ’Työhön osallistuvien lukumäärä’ (tai vaihtoehtoisesti ’Palkatun henkilöstön lukumäärä’).


(1)  EYVL L 344, 18.12.1998, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2003 (EUVL L 244, 29.9.2003, s. 74).

(2)  Muuttujat 22 11 0 ja 22 12 0 ilmoitetaan joka toinen vuosi. Jos kokonaisliikevaihto tai palkatun henkilöstön lukumäärä NACE Rev 2:n pääluokkien B–F jollain kaksinumerotasolla on jossain jäsenvaltiossa alle yksi prosentti yhteisön kokonaismäärästä, ominaisuustietoihin 22 11 0 ja 22 12 0 liittyviä tämän asetuksen edellyttämiä tilastoja varten tarvittavia tietoja ei tarvitse kerätä.

(3)  NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 64 liikevaihto korvataan tuotannon arvolla.”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 716/2007 liitteessä III oleva toiminnan jaottelun tasoja 1 ja 2 kuvaava taulukko seuraavasti:

”Kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevien tilastojen toiminnan jaottelun tasot 1 ja 2

Taso 1

Taso 2

NACE Rev. 2

KOKONAISTOIMINTA

KOKONAISTOIMINTA

Pääluokat B–S (O poisluettuna)

KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA

KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA

Pääluokka B

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto ja kaivostoimintaa palveleva toiminta

Kaksinumerotasot 06, 09

TEOLLISUUS

TEOLLISUUS

Pääluokka C

Elintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteet

Kaksinumerotasot 10, 11, 12

Tekstiilit + puutavaran tuottaminen YHTEENSÄ

Kaksinumerotasot 13, 14, 16, 17, 18

Tekstiilit ja vaatteet

Kaksinumerotasot 13, 14

Puu, paperi, painaminen ja jäljentäminen

Kaksinumerotasot 16, 17, 18

Öljy, kemikaalit, farmaseuttiset tuotteet, kumi- ja muovituotteet

Öljy, kemikaalit, farmaseuttiset tuotteet, kumi- ja muovituotteet YHTEENSÄ

Kaksinumerotasot 19, 20, 21, 22

Koksi ja jalostetut öljytuotteet

Kaksinumerotaso 19

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet

Kaksinumerotaso 20

Kumi- ja muovituotteet

Kaksinumerotaso 22

Metallituotteet sekä koneet ja laitteet YHTEENSÄ

Kaksinumerotasot 24, 25, 26, 28

Perusmetallit ja metallituotteet

Kaksinumerotasot 24, 25

Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet

Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet

Kaksinumerotaso 26

Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat

Kaksinumerotaso 28

Ajoneuvot, muut kulkuneuvot

Ajoneuvot + muut kulkuneuvot YHTEENSÄ

Kaksinumerotasot 29, 30

Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut

Kaksinumerotaso 29

Muut kulkuneuvot

Kaksinumerotaso 30

Muu teollisuus YHTEENSÄ

Kaksinumerotasot 15, 23, 27, 31, 32, 33

SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO

SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO

Pääluokka D

VESIHUOLTO; VIEMÄRI- JA JÄTEHUOLTO SEKÄ PUHDISTUSTOIMINTA

VESIHUOLTO; VIEMÄRI- JA JÄTEHUOLTO SEKÄ PUHDISTUSTOIMINTA

Pääluokka E

Veden otto, puhdistus ja jakelu

Kaksinumerotaso 36

Viemäri- ja jätehuolto sekä puhdistustoiminta

Kaksinumerotasot 37, 38, 39

RAKENTAMINEN

RAKENTAMINEN

Pääluokka F

PALVELUT YHTEENSÄ

PALVELUT YHTEENSÄ

Pääluokat G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS

TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS

Pääluokka G

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa ja korjauspalvelut

Kaksinumerotaso 45

Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

Kaksinumerotaso 46

Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

Kaksinumerotaso 47

KULJETUS JA VARASTOINTI

KULJETUS JA VARASTOINTI

Pääluokka H

Kuljetus- ja varastointi YHTEENSÄ

Kaksinumerotasot 49, 50, 51, 52

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

Kaksinumerotaso 49

Vesiliikenne

Kaksinumerotaso 50

Ilmaliikenne

Kaksinumerotaso 51

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

Kaksinumerotaso 52

Posti- ja kuriiritoiminta

Kaksinumerotaso 53

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT

Pääluokka I

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Pääluokka J

Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto, muu viihdetoiminta

Kaksinumerotasot 59, 60

Televiestintä

Kaksinumerotaso 61

Muu tiedotus ja viestintä

Kaksinumerotasot 58, 62, 63

RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA

RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA

Pääluokka K

Rahoituksen välitys, pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta

Kaksinumerotaso 64

Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta

Kolminumerotaso 64.2

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

Kaksinumerotaso 65

Muu rahoitustoiminta

Kaksinumerotaso 66

KIINTEISTÖALAN TOIMINTA

Pääluokka L

AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA

AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA

Pääluokka M

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut

Kaksinumerotaso 69

Lakiasiainpalvelut

Kolminumerotaso 69.1

Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta

Kolminumerotaso 69.2

Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi

Kaksinumerotaso 70

Pääkonttorien toiminta

Kolminumerotaso 70.1

Liikkeenjohdon konsultointi

Kolminumerotaso 70.2

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Kaksinumerotaso 71

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Kaksinumerotaso 72

Mainostoiminta ja markkinatutkimus

Kaksinumerotaso 73

Mainostoiminta

Kolminumerotaso 73.1

Markkina- ja mielipidetutkimukset

Kolminumerotaso 73.2

Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, eläinlääkintäpalvelut

Kaksinumerotasot 74, 75

HALLINNOLLISET PALVELUT JA TUKIPALVELUT

Pääluokka N

Vuokraus- ja leasingtoiminta

Kaksinumerotaso 77

Muu hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Kaksinumerotasot 78, 79, 80, 81, 82

KOULUTUS

Pääluokka P

TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT

Pääluokka Q

TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSTOIMINTA

TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Pääluokka R

Kulttuuri- ja viihdetoiminta

Kaksinumerotaso 90

Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta

Kaksinumerotaso 91

Urheilu- ja muu virkistystoiminta; rahapeli- ja vedonlyöntitoiminta

Kaksinumerotasot 92, 93

MUU PALVELUTOIMINTA

Pääluokka S

Järjestöjen toiminta

Kaksinumerotaso 94

Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus, muut henkilökohtaiset palvelut

Kaksinumerotasot 95, 96

Ei ole”

 


LIITE III

Korvataan asetuksen (EY) N:o 716/2007 liitteessä III oleva toiminnan jaottelun tasoa 3 kuvaava taulukko seuraavasti:

”Ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden liiketoimintaa koskevien tilastojen toiminnan jaottelun taso 3

Taso 3 (NACE Rev. 2)

Otsikko

Pyydetty yksityiskohtainen taso

Yritystoiminta

Pääluokat B–N, poisluettuna K

KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA

Pääluokka B

TEOLLISUUS

Pääluokka C

Kaikki kaksinumerotasot 10–33

SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO

Pääluokka D

Kaksinumerotaso 35

VESIHUOLTO; VIEMÄRI- JA JÄTEHUOLTO SEKÄ PUHDISTUSTOIMINTA

Pääluokka E

Kaikki kaksinumerotasot 36–39

RAKENTAMINEN

Pääluokka F

Kaikki kaksinumerotasot 41–43

Kaikki kolminumerotasot 41.1 ja 41.2, 42.1–42.9, 43.1–43.9

TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS

Pääluokka G

Kaikki kaksinumerotasot 45–47

Kaikki kolminumerotasot 45.1–45.2, 46.1–46.9, 47.1–47.9

KULJETUS JA VARASTOINTI

Pääluokka H

Kaikki kaksinumerotasot 49–53

Kolminumerotasot 49.1–49.5

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT

Pääluokka I

Kaikki kaksinumerotasot 55–56

Kaikki kolminumerotasot 55.1–55.9, 56.1–56.3

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Pääluokka J

Kaikki kaksinumerotasot 58–63

Kolminumerotasot 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA

Pääluokka K

Kaikki kaksinumerotasot 64–66

KIINTEISTÖALAN TOIMINTA

Pääluokka L

Kaksinumerotaso 68

AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA

Pääluokka M

Kaikki kaksinumerotasot 69–75

HALLINNOLLISET PALVELUT JA TUKIPALVELUT

Pääluokka N

Kaikki kaksinumerotasot 77–82

Kolminumerotasot 77.1–77.4”


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 748/2008,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 3 päivänä kesäkuuta 1997 annettua komission asetusta (EY) N:o 996/97 (2) on muutettu useita kertoja (3) olennaisesti. Koska on tarpeen tehdä uusia muutoksia, kyseinen asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvan nautaeläinten jäädytetyn kuvelihan osalta yhteisö on sitoutunut luettelon CXL mukaisesti avaamaan yhteisön tariffikiintiön, jonka vuotuiseksi kokonaismääräksi on vahvistettu 1 500 tonnia. On tarpeen avata kyseinen monivuotinen kiintiö 1 päivänä heinäkuuta alkaviksi kahdentoista kuukauden jaksoiksi ja antaa kiintiön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 376/2008 (4) annetaan yksityiskohtaiset säännöt maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistuksia koskevan järjestelmän soveltamisesta. Komission asetuksessa (EY) N:o 382/2008 (5) vahvistetaan naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(4)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (6) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavien tuontitariffikiintiökausien tuontitodistuksiin.

(5)

Argentiinasta peräisin olevan ja sieltä tulevan lihan tuonnin tehokkaaksi hallinnoimiseksi kyseisen valtion on annettava tuotteiden alkuperän takaava aitoustodistus. On tarpeen määritellä näiden todistusten malli ja laatia yksityiskohtaiset säännöt niiden käytöstä.

(6)

Aitoustodistuksen on oltava Argentiinassa sijaitsevan toimielimen antama. Tämän toimielimen on annettava tarvittavat takeet kyseisen järjestelmän moitteettomasta toiminnasta.

(7)

Argentiinasta peräisin olevan ja sieltä tulevan jäädytetyn kuvelihan tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista tarvittaessa säätää, että tuontitodistusten antaminen edellyttää tarkistuksia ja erityisesti aitoustodistuksissa olevien tietojen tarkistamista.

(8)

Muiden maiden osalta kiintiötä olisi hallinnoitava ainoastaan yhteisön tuontitodistusten perusteella poiketen kuitenkin tietyissä erityistapauksissa alalla sovellettavista säännöistä.

(9)

Olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden on huolehdittava kyseiseen tuontiin liittyvien tietojen välittämisestä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan yhteisön monivuotinen tuontitariffikiintiö, joka koskee vuosittain yhteensä 1 500:aa tonnia CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa, 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta välisiksi ajanjaksoiksi, jäljempänä ’tuontitariffikiintiökausi’.

Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4020.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tariffikiintiön sovellettavaksi arvotulliksi vahvistetaan neljä prosenttia.

3.   Kiintiön vuotuinen määrä jakautuu seuraavasti:

a)

700 tonnia peräisin ja lähtöisin Argentiinasta;

b)

800 tonnia peräisin ja lähtöisin muista kolmansista maista.

4.   Kiintiön puitteissa saadaan tuoda ainoastaan kokonaisia kuvelihoja.

5.   Tässä asetuksessa ’jäädytetyllä kuvelihalla’ tarkoitetaan kuvelihaa, joka yhteisön tullialueelle tuotaessa on jäädytettyä ja jonka sisälämpötila on enintään – 12 °C.

6.   Tämän artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tuontijärjestelmään sovelletaan asetuksen (EY) N:o 376/2008, asetuksen (EY) N:o 1301/2006 III luvun ja asetuksen (EY) N:o 382/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Tämän artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tuontijärjestelmään sovelletaan asetusten (EY) N:o 376/2008, (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 382/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

1.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava

a)

niiden 8 kohdassa maininta alkuperämaasta, ja silloin kun kyse on 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnista, ”kyllä”-kohdassa on oltava rasti;

b)

20 kohdassa vähintään yksi liitteessä I luetelluista maininnoista.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 382/2008 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistukset ovat voimassa tuontitariffikiintiökauden loppuun asti.

3 artikla

1.   Argentiinan antamasta aitoustodistuksesta laaditaan alkuperäiskappale ja vähintään yksi jäljennös lomakkeelle, jonka malli on liitteessä II.

Lomakkeen koko on noin 210 × 297 millimetriä. Käytettävän paperin on oltava painoltaan vähintään 40 grammaa neliömetriä kohti.

2.   Lomakkeet on painettava ja täytettävä yhdellä yhteisön virallisista kielistä; lisäksi ne voidaan painaa ja täyttää Argentiinan virallisella kielellä.

3.   Liitteessä III mainitun todistuksen antavan toimielimen, jäljempänä ’todistuksen antava toimielin’, määräämällä toimitusnumerolla yksilöidään kaikki aitoustodistukset. Jäljennöksissä on sama toimitusnumero kuin alkuperäiskappaleissa.

4.   Alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa on käytettävä mustaa mustetta ja kirjoitettava suuraakkosin.

4 artikla

1.   Aitoustodistus on voimassa ainoastaan, jos todistuksen antava toimielin on sen asianmukaisesti täyttänyt ja hyväksynyt liitteessä II olevien ohjeiden mukaisesti.

2.   Aitoustodistus on asianmukaisesti hyväksytty, jos siinä mainitaan antopaikka ja -aika ja jos siinä on todistuksen antavan toimielimen leima ja sellaisen henkilön allekirjoitus tai sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, jolla tai joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

Leima voidaan korvata sekä alkuperäiskappaleessa että jäljennöksessä painetulla sinetillä.

5 artikla

1.   Aitoustodistus on voimassa kolme kuukautta sen antopäivästä.

Todistusta ei kuitenkaan voida esittää toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle enää sen antamispäivää seuraavan 30 päivän kesäkuuta jälkeen.

2.   Edellä 3, 4 ja 6 artiklan säännösten mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja yksi jäljennös esitetään toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle samanaikaisesti aitoustodistusta koskevan ensimmäisen tuontitodistushakemuksen kanssa.

Aitoustodistusta voidaan käyttää osoittamansa määrän rajoissa useamman tuontitodistuksen antamiseen. Tällöin toimivaltainen viranomainen merkitsee aitoustodistukseen myönnetyn määrän.

Toimivaltainen kansallinen viranomainen ei saa antaa tuontitodistusta ennen kuin se on varmistunut, että kaikki aitoustodistuksessa olevat tiedot vastaavat komission tästä aiheesta antamia viikoittaisia tiedonantoja. Tuontitodistus annetaan tällöin välittömästi.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen saa poikkeustapauksessa ja hakijan perustellusta pyynnöstä antaa tuontitodistuksen sitä koskevan aitoustodistuksen perusteella ennen komission tietojen saamista. Tällöin tuontitodistuksia koskeva takuu vahvistetaan 50 euroksi 100 kilogrammalta nettopainoa. Todistukseen liittyvän tiedon saatuaan jäsenvaltioiden on korvattava tämä vakuus vakuudella, joka on 12 euroa 100 kilogrammalta nettopainoa.

6 artikla

1.   Todistuksen antavan toimielimen on:

a)

oltava sellaiseksi hyväksytty Argentiinassa;

b)

sitouduttava todistamaan aitoustodistuksessa olevat tiedot;

c)

sitouduttava pyynnöstä toimittamaan komissiolle ja jäsenvaltioille aitoustodistuksessa olevien tietojen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

2.   Komissio tarkistaa liitettä III, jos todistusta antavaa toimielintä ei enää hyväksytä, se ei täytä jotain sille asetetuista velvollisuuksista tai nimetään uusi toimielin.

7 artikla

Jos hakija haluaa osallistua 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tuontijärjestelmään, hänen todistushakemuksensa voi koskea enintään 80:tä tonnia lihaa.

8 artikla

1.   Edellä 7 artiklassa tarkoitetut todistushakemukset voi jättää ainoastaan kunkin tuontitariffikiintiökauden ensimmäisten kymmenen päivän aikana.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hakemusten sisältämä kokonaismäärä alkuperämaittain eriteltynä viimeistään hakemusten esittämisjakson päättymistä seuraavana seitsemäntenä työpäivänä klo 16:00 (Brysselin aikaa).

3.   Tuontitodistukset myönnetään aikaisintaan seitsemäntenä ja viimeistään kuudentenatoista työpäivänä 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantamisen määräajan päättymisestä.

9 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä elokuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa ja tuoteluokkaa kohti asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukaisesti.

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja määriä koskevat ilmoitukset on annettava tämän asetuksen liitteiden IV, V ja VI mukaisesti.

10 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 996/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII esitetyn vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 144, 4.6.1997, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 962/2007 (EUVL L 213, 15.8.2007, s. 6).

(3)  Ks. liite VII.

(4)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008 (EUVL L 150, 10.6.2008, s. 7).

(5)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008.

(6)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).


LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

:

espanjaksi

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

:

tšekiksi

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

:

tanskaksi

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

:

saksaksi

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

:

viroksi

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

:

kreikaksi

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

:

englanniksi

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

:

ranskaksi

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

:

italiaksi

:

Pezzi detti ”hampes” [regolamento (CE) n. 748/2008],

:

latviaksi

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

:

liettuaksi

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

:

unkariksi

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

:

maltaksi

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

:

hollanniksi

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

:

puolaksi

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

:

portugaliksi

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

:

romaniaksi

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

:

slovakiksi

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

:

sloveeniksi

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

:

suomeksi

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

:

ruotsiksi

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


LIITE II

Image


LIITE III

ARGENTIINAN TOIMIELIN, JOLLA ON VALTUUDET ANTAA AITOUSTODISTUKSIA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA):

1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua Argentiinasta peräisin olevaa kuvelihaa varten.


LIITE IV

Ilmoitus tuontitodistuksista (myönnetyt todistukset) – asetus (EY) N:o 748/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 748/2008 9 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joille on myönnetty tuontitodistus

Ajanjakso: … – …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4020

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai –luokat.


LIITE V

Ilmoitus tuontitodistuksista (käyttämättömät määrät) – asetus (EY) N:o 748/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 748/2008 9 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joiden tuontitodistuksia ei käytetty

Ajanjakso: … – …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Käyttämätön määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4020

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat.


LIITE VI

Ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä – asetus (EY) N:o 748/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 748/2008 9 artiklan soveltaminen

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät:

Ajanjakso: … – … (tuontitariffikiintiökausi).


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4020

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai –luokat.


LIITE VII

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (EY) N:o 996/97

(EYVL L 144, 4.6.1997, s. 6)

 

Komission asetus (EY) N:o 2048/97

(EYVL L 287, 21.10.1997, s. 10)

Vain asetuksen (EY) N:o 996/97 1 artiklaan tehdyn viittauksen osalta

Komission asetus (EY) N:o 260/98

(EYVL L 25, 31.1.1998, s. 42)

Vain 6 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1266/98

(EYVL L 175, 19.6.1998, s. 9)

 

Komission asetus (EY) N:o 649/2003

(EUVL L 95, 11.4.2003, s. 13)

Vain 3 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1118/2004

(EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10)

Vain 3 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1965/2006

(EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27)

Vain 3 artikla ja liite III

Komission asetus (EY) N:o 568/2007

(EUVL L 133, 25.5.2007, s. 15)

 

Komission asetus (EY) N:o 962/2007

(EUVL L 213, 15.8.2007, s. 6)

 


LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 996/97

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

3–8 artikla

3–8 artikla

9 artikla

10 artikla

12 artikla

11 artikla

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite I

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite VII

Liite VIII


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 749/2008,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

useiden naudanliha-alan tuontitariffikiintiöitä koskevien asetusten muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisistä markkinajärjestelyistä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) 11 artiklan 1 kohdassa säädetään eräistä jäsenvaltioiden komissiolle toimittamia ilmoituksia koskevista säännöistä. Asetusta (EY) N:o 1301/2006 sovelletaan rajoittamatta alakohtaisissa asetuksissa mahdollisesti säädettävien lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Eräitä naudanliha-alan kiintiöitä koskevissa komission asetuksissa on aiheellista säätää kyseisen alan tuontitodistuksia koskeviin ilmoituksiin liittyvistä yksityiskohtaisemmista säännöistä. Jotta voidaan erityisesti selventää tuontitodistusten kattamia määriä koskevien ilmoitusten määräaikaan liittyvistä velvollisuuksista, kyseiset velvollisuudet olisi vahvistettava kunkin asianomaisen tuontitariffikiintiön osalta, ja sen vuoksi on tarpeen poiketa siitä, mitä kyseisestä asiasta säädetään asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdassa. Sen vuoksi seuraavia asetuksia olisi muutettava:

komission asetus (EY) N:o 297/2003 (3), annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, Chilestä peräisin olevan naudanlihan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,

komission asetus (EY) N:o 2092/2004 (4), annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,

komission asetus (EY) N:o 2172/2005 (5), annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,

komission asetus (EY) N:o 529/2007 (6), annettu 11 päivänä toukokuuta 2007, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana),

komission asetus (EY) N:o 545/2007 (7), annettu 16 päivänä toukokuuta 2007, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana),

komission asetus (EY) N:o 558/2007 (8), annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, lihotettavaksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista, ja

komission asetus (EY) N:o 659/2007 (9), annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 2092/2004 avattuja tuontitariffikiintiöitä hallinnoidaan asianomaisen kolmannen maan myöntämien asiakirjojen perusteella. Sen vuoksi on tarpeen selventää, että asetuksen (EY) N:o 1301/2006 III luvun säännöksiä olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2092/2004 nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisessä asetuksessa säädettyjen lisäedellytysten soveltamista.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 297/2003 seuraavasti:

1)

Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä elokuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä tämän asetuksen liitteiden IV, V ja VI mukaisesti, ja on käytettävä komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (10) liitteessä V ilmoitettuja tuoteluokkia.

2)

Lisätään uudet liitteet IV, V ja VI, joiden teksti vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2092/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (11), komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (12) III luvun ja komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (13) säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2)

Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 28 päivänä helmikuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä tämän asetuksen liitteiden IV, V ja VI mukaisesti, ja on käytettävä asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteessä V ilmoitettuja tuoteluokkia.”

3)

Lisätään uudet liitteet IV, V ja VI, joiden teksti vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 2172/2005 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 28 päivänä helmikuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava eläintä ja tuoteluokkaa kohti komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (14) liitteen V mukaisesti.

4 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 529/2007 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008 tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008 tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa järjestysnumeroa ja tuoteluokkaa kohti komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (15) liitteen V mukaisesti.

5 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 545/2007 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008 tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008 tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa, järjestysnumeroa ja tuoteluokkaa kohti komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (16) liitteen V mukaisesti.

6 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 558/2007 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä elokuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava eläintä ja tuoteluokkaa kohti komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (17) liitteen V mukaisesti.

7 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 659/2007 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä elokuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava eläintä ja tuoteluokkaa kohti komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (18) liitteen V mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 43, 18.2.2003, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 332/2008 (EUVL L 102, 12.4.2008, s. 17).

(4)  EUVL L 362, 9.12.2004, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2006 (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27); oikaisu EUVL L 47, 16.2.2007, s. 21.

(5)  EUVL L 346, 29.12.2005, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2006.

(6)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 26.

(7)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 98/2008 (EUVL L 29, 2.2.2008, s. 5).

(8)  EUVL L 132, 24.5.2007, s. 21.

(9)  EUVL L 155, 15.6.2007, s. 20.

(10)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(11)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(12)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(13)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(14)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(15)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(16)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(17)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.”

(18)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.”


LIITE I

LIITE IV

Ilmoitus tuontitodistuksista (myönnetyt todistukset) – asetus (EY) N:o 297/2003

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 297/2003 9 a artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joille on myönnetty tuontitodistus

Mistä alkaen: … Mihin asti: …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4181

 

 

LIITE V

Ilmoitus tuontitodistuksista (käyttämättömät määrät) – asetus (EY) N:o 297/2003

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 297/2003 9 a artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joiden tuontitodistuksia ei käytetty

Mistä alkaen: … Mihin asti: …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (2)

Käyttämättömät määrät

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4181

 

 

LIITE VI

Ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä – asetus (EY) N:o 297/2003

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 297/2003 9 a artiklan soveltaminen

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät:

Mistä alkaen: … Mihin asti: … (tuontitariffikiintiökausi).


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (3)

Vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4181

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai tuoteluokat.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai tuoteluokat.

(3)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai tuoteluokat.


LIITE II

LIITE IV

Ilmoitus tuontitodistuksista (myönnetyt todistukset) – asetus (EY) N:o 2092/2004

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 2092/2004 7 a artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joille on myönnetty tuontitodistus

Mistä alkaen: … Mihin asti: …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4202

 

 

LIITE V

Ilmoitus tuontitodistuksista (käyttämättömät määrät) – asetus (EY) N:o 2092/2004

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 2092/2004 7 a artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joiden tuontitodistuksia ei käytetty

Mistä alkaen: … Mihin asti: …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (2)

Käyttämättömät määrät

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4202

 

 

LIITE VI

Ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä – asetus (EY) N:o 2092/2004

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 2092/2004 7 a artiklan soveltaminen

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät:

Mistä alkaen: … Mihin asti: … (tuontitariffikiintiökausi).


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (3)

Vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4202

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai tuoteluokat

(2)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai mukaiset tuoteluokat

(3)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai tuoteluokat


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/44


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 750/2008,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia varastointijaksolla 2008/2009 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 414/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 414/2008 (2) liitteessä vahvistetaan luettelo juustoista, joille voidaan myöntää yksityisen varastoinnin tukea varastointijaksolla 2008/2009.

(2)

Romanian viranomaiset pyysivät tiettyjen juustojen lisäämistä yksityisen varastoinnin tukijärjestelmään varastointijaksolla 2008/2009.

(3)

Romanian esittämän pyynnön ja varastointia kestävien juustojen nykyisen markkinatilanteen perusteella asetuksen (EY) N:o 414/2008 liitteeseen olisi lisättävä juustomarkkinoiden tasapainottamiseksi tarvittava määrä sellaisia romanialaisia juustoja, joiden markkinatilannetta voitaisiin parantaa yksityisellä varastoinnilla.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 414/2008 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 414/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 125, 9.5.2008, s. 17.


LIITE

”LIITE

Juustoluokat

Määrät, joille tukea voidaan myöntää

Juustojen vähimmäisikä

Varastoon viemisjakso

Varastosta poistamisjakso

Ranskalaiset varastointia kestävät juustot:

suojattu alkuperänimitys beaufort- tai comté-tyyppisten juustojen osalta

’Label Rouge’ emmental grand cru -tyyppisten juustojen osalta

luokka A tai B emmental- tai gruyère-tyyppisten juustojen osalta

16 000 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta–31. maaliskuuta 2009

Saksalaiset varastointia kestävät juustot:

Markenkäse tai Klasse fein Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Irlantilaiset varastointia kestävät juustot:

 

Irish long keeping cheese

 

Emmental, special grade

900 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Itävaltalaiset varastointia kestävät juustot:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Suomalaiset varastointia kestävät juustot:

I luokka

1 700 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Ruotsalaiset varastointia kestävät juustot:

Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé

1 700 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Puolalaiset varastointia kestävät juustot:

Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/ Wielkopolski

3 000 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Slovenialaiset varastointia kestävät juustot:

Ementalec/Zbrinc

200 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Liettualaiset varastointia kestävät juustot:

Goja/Džiugas

700 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Latvialaiset varastointia kestävät juustot:

Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers

500 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Unkarilaiset varastointia kestävät juustot:

Hajdú

300 t

10 päivää

1. kesäkuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 päivää ja valmistettu 1. lokakuuta 2007 jälkeen

1. kesäkuuta–31. joulukuuta 2008

ennen 31. maaliskuuta 2009

Lampaan- tai vuohenmaidosta tai niiden seoksesta valmistettu Kefalotyri ja Kasseri

2 500 t

90 päivää ja valmistettu 30. marraskuuta 2007 jälkeen

1. kesäkuuta–30. marraskuuta 2008

ennen 31. maaliskuuta 2009

Romanialaiset varastointia kestävät juustot:

Cașcaval Dobrogea, Cașcaval Rucăr, Cașcaval Dalia, Brânza Trapist, Brânza Cedar ja Emmental

500 t

10 päivää

1. elokuuta–30. syyskuuta 2008

1. lokakuuta 2008–31. maaliskuuta 2009”


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 751/2008,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2008.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2008 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2008 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kielletään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, uudelleenlastaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1098/2007 (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).

(3)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 697/2008 (EUVL L 195, 24.7.2008, s. 9).


LIITE

Nro

22/T&Q

Jäsenvaltio

SWE

Kanta

POK/04-N.

Laji

Seiti (Pollachius virens)

Alue

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

Päivämäärä

19.6.2008


DIREKTIIVIT

31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/48


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/82/EY,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta munuaistoiminnan tukemiseen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä tarkoitetun rehun osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 13 päivänä syyskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/74/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta 5 päivänä maaliskuuta 2008 annettu komission direktiivi 2008/38/EY (2) käsittää erityisen ravitsemuksellisen käyttötarkoituksen ”munuaistoiminnan tukeminen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä”.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 163/2008 (3) komissio hyväksyi lantaanikarbonaattioktahydraattivalmisteen eläintuotantoon vaikuttavana rehun lisäaineena kissoille. Hyväksyminen perustui Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 18 päivänä syyskuuta 2007 antamaan lausuntoon (4). Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen toteaa, että ruokavalion täydentäminen kyseisellä valmisteella vähentää fosforin erittymistä virtsan kautta ja lisää sen erittymistä ulosteiden kautta ilmeiseen fosforin sulavuuden vähenemiseen liittyen. Elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmänä on, että valmiste voi vähentää fosforin imeytymistä täysikasvuisilla kissoilla.

(3)

Direktiivi 2008/38/EY sisältää jo rehun, jonka fosforipitoisuus on alhainen, kohdassa ”munuaistoiminnan tukeminen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä”. Sama myönteinen vaikutus voidaan saavuttaa, jos rehun sisältämän fosforin imeytymistä vähennetään. Lantaanikarbonaattioktahydraattivalmiste olisi siksi sisällytettävä direktiivin 2008/38/EY liitteessä I olevan B osan käyttötarkoitusten luettelon kohtaan ”munuaistoiminnan tukeminen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä”.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 2008/38/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2008/38/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä helmikuuta 2009. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 237, 22.9.1993, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 62, 6.3.2008, s. 9.

(3)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 3.

(4)  The EFSA Journal (2007) 542, s. 1–15.


LIITE

Korvataan direktiivin 2008/38/EY liitteessä I olevassa B osassa erityisen ravitsemuksellisen käyttötarkoituksen kohta ”munuaistoiminnan tukeminen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä” seuraavasti:

Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus

Tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet

Eläinlaji tai -ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat tiedot

Suositeltava käyttöaika

Muut tiedot

”Munuaisten toiminnan tukeminen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä (1)

Alhainen fosforipitoisuus ja alennettu proteiinipitoisuus; proteiinit kuitenkin korkealaatuisia

Koirat ja kissat

Proteiinin lähde (lähteet)

Kalsium

Fosfori

Kalium

Natrium

Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty)

Aluksi enintään 6 kuukautta (2)

Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: ’Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä.’

Käyttöohjeessa on oltava merkintä: ’Vettä oltava jatkuvasti saatavilla.’

tai

 

 

 

 

Fosforin imeytymisen vähentyminen lantaanikarbonaattiokta-hydraattia lisäämällä

Täysikasvuiset kissat

Proteiinin lähde (lähteet)

Kalsium

Fosfori

Kalium

Natrium

Lantaanikarbonaattiokta-hydraatti

Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty)

Aluksi enintään 6 kuukautta (2)

Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: ’Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä.’

Käyttöohjeessa on oltava merkintä: ’Vettä oltava jatkuvasti saatavilla.’


(1)  Valmistaja voi tarvittaessa suosittaa tuotteen käyttöä myös tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

(2)  Jos rehua suositetaan käytettäväksi tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, suositeltavan käyttöajan on oltava 2–4 viikkoa.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/50


EY–TURKKI-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2007,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 sekä tiettyihin jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä tehdyn päätöksen N:o 1/97 soveltamisalaan kuuluvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevien tariffimyönnytysten muuttamisesta ja päätöksen N:o 1/97 kumoamisesta

(2008/625/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 (2) I luvun V jaksossa vahvistetaan jalostettuja maataloustuotteita koskevat kauppajärjestelyt.

(2)

Tiettyihin jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä 29 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyssä EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/97 (3) vahvistetaan tiettyjä tuotteita koskevat vuotuiset kiintiöt.

(3)

Hiljattain on neuvoteltu uusista kauppaa koskevista parannuksista, joiden tarkoituksena on syventää ja laajentaa tulliliittoa sekä edistää taloudellista lähentymistä Euroopan unionin laajennuttua 1 päivänä toukokuuta 2004. Näihin parannuksiin sisältyy myönnytyksiä, jotka tehdään tullittomien tariffikiintiöiden muodossa (erityisesti päätöksen N:o 1/97 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta). Mainittu päätös olisi sen vuoksi kumottava.

(4)

Kiintiöiden ulkopuoliseen tuontiin olisi edelleen sovellettava voimassa olevia kauppaa koskevia määräyksiä, jotka on vahvistettu EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/95,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Avataan liitteessä I ja liitteessä II olevat tariffikiintiöt 1 päivästä tammikuuta 2007 ja 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta seuraavina vuosina liitteissä säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Liitteissä I ja II olevat tullittomat tariffikiintiöt ylittävään tuontiin sovelletaan edelleen EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 I luvun V jaksoa.

3 artikla

Kumotaan EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/97.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen tekemistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. GÜL


(1)  EYVL 217, 29.12.1964, s. 3687/64.

(2)  EYVL L 35, 13.2.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 126, 17.5.1997, s. 26.


LIITE I

Tullittomat tariffikiintiöt, joita sovelletaan Turkista Euroopan unioniin tuotaviin jalostettuihin maataloustuotteisiin

CN-koodi

Tuotteen kuvaus

Vuotuinen tulliton tariffikiintiö

(nettopainotonneina)

(1)

(2)

(3)

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

5 000

1704 10

– purukumi, myös sokerilla kuorrutettu:

– – jossa on vähemmän kuin 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):

1704 10 11

– – – levypurukumi

1704 10 19

– – – muut

– – joissa on vähintään 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):

1704 10 91

– – – levypurukumi

1704 10 99

– – – muut

1704 90

– muut:

10 000 (1)

1704 90 30

– – valkoinen suklaa

– – muut:

1704 90 51

– – – pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg

1704 90 55

– – – kurkkupastillit ja yskänkaramellit

1704 90 61

– – – valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuorrutuskerros

– – – muut:

1704 90 65

– – – – viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset sekä hedelmäpastat, jotka ovat sokerimakeisina

1704 90 71

– – – – keitetyt makeiset, myös täytetyt

1704 90 75

– – – – toffeet ja niiden kaltaiset makeiset

– – – – muut:

1704 90 81

– – – – – tabletit, jotka on valmistettu puristamalla

1704 90 99

– – – – – muut

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet:

5 000 (2)

1806 10

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä:

1806 10 20

– – jossa on vähintään 5 mutta enintään 65 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 20

– muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg:

1806 20 10

– – joissa on vähintään 31 painoprosenttia kaakaovoita tai jotka sisältävät kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä vähintään 31 painoprosenttia

1806 20 30

– – joissa on yhteensä vähintään 25 painoprosenttia mutta enintään 31 painoprosenttia kaakaovoita ja maitorasvaa

– – muut:

1806 20 50

– – – joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita

1806 20 70

– – – ”chocolate milk crumb” -valmisteet

1806 20 80

– – – suklaakuorrutteet

1806 20 95

– – – muut

– muut, levyinä, tankoina tai patukoina:

1806 31 00

– – täytetyt

1806 32

– – täyttämättömät

1806 32 10

– – – lisättyä viljaa, hedelmää tai pähkinää sisältävät

1806 32 90

– – – muut

1806 90

– muut:

– – suklaa ja suklaatuotteet:

– – – konvehdit, myös täytetyt:

1806 90 11

– – – – alkoholia sisältävät

1806 90 19

– – – – muut

– – – muut:

1806 90 31

– – – – täytetyt

1806 90 39

– – – – täyttämättömät

1806 90 50

– – sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, jotka perustuvat muihin makeutusaineisiin kuin sokeriin, kaakaota sisältävät

1806 90 60

– – kaakaota sisältävät levitteet

1806 90 70

– – kaakaota sisältävät valmisteet juomien valmistukseen

1806 90 90

– – muut

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

900

1901 20 00

– seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

20 000

– Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu

1902 11 00

– – munaa sisältävät

1902 19

– – muut:

1902 19 10

– – – jotka eivät sisällä tavallisia vehnäjauhoja

1902 19 90

– – – muut

1902 20

– Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut

– – muut:

1902 20 91

– – – kypsennetyt

1902 20 99

– – – muut

1902 30

– muut makaronivalmisteet:

1902 30 10

– – kuivatut

1902 30 90

– – muut

1902 40

– couscous:

1902 40 10

– – valmistamaton

1902 40 90

– – muut

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat:

500

1904 10

– viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet:

1904 10 10

– – maissista tehdyt

1904 10 30

– – riisistä tehdyt

1904 10 90

– – muut

1904 20

– paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamattomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet:

100

1904 20 10

– – myslin kaltaiset valmisteet, jotka perustuvat paahtamattomiin viljahiutaleisiin

– – muut:

1904 20 91

– – – maissista tehdyt

1904 20 95

– – – riisistä tehdyt

1904 20 99

– – – muut

1904 30 00

– bulgurvehnä

10 000

1904 90

– muut:

2 500

1904 90 10

– – riisi

1904 90 80

– – muut

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:

10 000

– makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit:

1905 31

– – makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits):

– – – kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt:

1905 31 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 85 g

1905 31 19

– – – – muut

– – – muut:

1905 31 30

– – – – joissa on maitorasvaa vähintään 8 painoprosenttia

– – – – muut:

1905 31 91

– – – – – täytekeksit

1905 31 99

– – – – – muut

1905 32

– – vohvelit ja vohvelikeksit:

3 000

1905 32 05

– – – joissa on vettä enemmän kuin 10 painoprosenttia

– – – muut

– – – – kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt:

1905 32 11

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 85 g

1905 32 19

– – – – – muut

– – – – muut:

1905 32 91

– – – – – suolatut, myös täytetyt

1905 32 99

– – – – – muut

1905 40

– korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet:

120

1905 40 10

– – korput

1905 40 90

– – muut

1905 90

– muut:

10 000

1905 90 10

– – happamaton leipä (matzos)

1905 90 20

– – ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

– – muut:

1905 90 30

– – – ruokaleipä, jossa ei ole lisättyä hunajaa, munaa, juustoa tai hedelmää ja jossa on sokeria enintään 5 prosenttia ja/tai rasvaa enintään 5 prosenttia kuivapainosta:

1905 90 45

– – – keksit ja pikkuleivät (biscuits)

1905 90 55

– – – puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut

– – – muut:

1905 90 60

– – – – lisättyä makeutusainetta sisältävät

2105 00

Jäätelö, mehujää ja muiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät:

3 000 (3)

2105 00 10

– joissa ei ole lainkaan maitorasvaa tai joissa sitä on vähemmän kuin 3 painoprosenttia

– joissa on maitorasvaa:

2105 00 91

– – vähintään 3 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 7 painoprosenttia

2105 00 99

– – vähintään 7 painoprosenttia

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

4 000

2106 10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

2106 10 80

– – muut

2106 90

– muut:

2106 90 98

– – – muut


(1)  Tuotteet, jotka eivät sisälly tullittomaan kiintiöön: 1704 90 99 9080; Halva ja Lokoum kuitenkin sisältyvät siihen.

(2)  Tuotteet, jotka eivät sisälly tullittomaan kiintiöön: 1806 20 80 9080, 1806 20 95 9080, 1806 90 90 1980, 1806 90 90 9980.

(3)  Soveltaminen aloitetaan vasta kun on ratkaistu ongelmat, jotka liittyvät Turkista peräisin olevan maidon ja maitotuotteiden tuontiin Euroopan unioniin.


LIITE II

Tullittomat tariffikiintiöt, joita sovelletaan Euroopan unionista Turkkiin vietäviin jalostettuihin maataloustuotteisiin

CN-koodi

Tuotteen kuvaus

Vuotuinen tulliton tariffikiintiö

(nettopainotonneina)

(1)

(2)

(3)

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

1 000

1704 10

– purukumi, myös sokerilla kuorrutettu:

– – jossa on vähemmän kuin 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):

1704 10 11

– – – levypurukumi

1704 10 19

– – – muut

– – jossa on vähintään 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):

1704 10 91

– – – levypurukumi

1704 10 99

– – – muut

1704 90

– muut:

2 500

1704 90 30

– – – valkoinen suklaa

– – muut:

1704 90 51

– – – pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg

1704 90 55

– – – kurkkupastillit ja yskänkaramellit

1704 90 61

– – – valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuorrutuskerros

– – – muut:

1704 90 65

– – – – viini- ja hedelmäkumit, geleemakeiset sekä hedelmäpastat, jotka ovat sokerimakeisina

1704 90 71

– – – – keitetyt makeiset, myös täytetyt

1704 90 75

– – – – toffeet ja niiden kaltaiset makeiset

– – – muut:

1704 90 81

– – – – – tabletit, jotka on valmistettu puristamalla

1704 90 99

– – – – – muut

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet:

7 000

1806 10

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä:

1806 10 20

– – jossa on vähintään 5 mutta enintään 65 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 10 30

– – jossa on vähintään 65 mutta enintään 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 10 90

– – jossa on vähintään 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 20

– muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg:

1806 20 10

– – joissa on vähintään 31 painoprosenttia kaakaovoita tai jotka sisältävät kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä vähintään 31 painoprosenttia

1806 20 30

– – joissa on yhteensä vähintään 25 painoprosenttia mutta enintään 31 painoprosenttia kaakaovoita ja maitorasvaa

– – muut:

1806 20 50

– – – joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita

1806 20 70

– – – ”chocolate milk crumb” -valmisteet

1806 20 80

– – – suklaakuorrutteet

1806 20 95

– – – muut

– muut, levyinä, tankoina tai patukoina:

1806 31

– – täytetyt

1806 32

– – täyttämättömät

1806 32 10

– – – lisättyä viljaa, hedelmää tai pähkinää sisältävät

1806 32 90

– – – muut

1806 90

– muut:

– – suklaa ja suklaatuotteet:

– – – konvehdit, myös täytetyt:

1806 90 11

– – – – alkoholia sisältävät

1806 90 19

– – – – muut

– – – muut:

1806 90 31

– – – – täytetyt

1806 90 39

– – – – täyttämättömät

1806 90 50

– – sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, jotka perustuvat muihin makeutusaineisiin kuin sokeriin, kaakaota sisältävät

1806 90 60

– – kaakaota sisältävät levitteet

1806 90 70

– – kaakaota sisältävät valmisteet juomien valmistukseen

1806 90 90

– – muut

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

500

1901 10 00

– pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

1901 20

– seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

300

1901 90

– muut:

2 000

– – mallasuute:

1901 90 11

– – – kuivauutteen määrä vähintään 90 painoprosenttia

1901 90 19

– – – muut

– – muut:

1901 90 99

– – – muut

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

20 000

– Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu

1902 11

– – munaa sisältävät

1902 19

– – muut:

1902 19 10

– – – jotka eivät sisällä tavallisia vehnäjauhoja

1902 19 90

– – – muut

1902 20

– Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut

– – muut:

1902 20 91

– – – kypsennetyt

1902 20 99

– – – muut

1902 30

– muut makaronivalmisteet:

1902 30 10

– – kuivatut

1902 30 90

– – muut

1902 40

– couscous:

1902 40 10

– – valmistamaton

1902 40 90

– – muu

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat:

5 000

1904 10

– viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet:

1904 10 10

– – maissista tehdyt

1904 10 30

– – riisistä tehdyt

1904 10 90

– – muut

1904 20

– paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamattomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet:

500

1904 20 10

– – myslin kaltaiset valmisteet, jotka perustuvat paahtamattomiin viljahiutaleisiin

– – muut:

1904 20 91

– – – maissista tehdyt

1904 20 95

– – – riisistä tehdyt

1904 20 99

– – – muut

1904 90

– muut:

300

1904 90 10

– – riisi

1904 90 80

– – muut

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:

1 000

– makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit:

1905 31

– – makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits):

– – – kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt:

1905 31 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 85 g

1905 31 19

– – – – muut

– – – muut:

1905 31 30

– – – – joissa on maitorasvaa vähintään 8 painoprosenttia

– – – – muut:

1905 31 91

– – – – – täytekeksit

1905 31 99

– – – – – muut

1905 32

– – vohvelit ja vohvelikeksit:

600

1905 32 05

– – – joissa on vettä enemmän kuin 10 painoprosenttia

– – – muut

– – – – kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai peitetyt:

1905 32 11

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 85 g

1905 32 19

– – – – – muut

– – – – muut:

1905 32 91

– – – – – suolatut, myös täytetyt

1905 32 99

– – – – – muut

1905 40

– korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet:

200

1905 40 10

– – korput

1905 40 90

– – muut

1905 90

– muut:

1 500

1905 90 10

– – happamaton leipä (matzos)

1905 90 20

– – ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

– – muut:

1905 90 30

– – – ruokaleipä, jossa ei ole lisättyä hunajaa, munaa, juustoa tai hedelmää ja jossa on sokeria enintään 5 prosenttia ja/tai rasvaa enintään 5 prosenttia kuivapainosta:

1905 90 45

– – – keksit ja pikkuleivät (biscuits)

1905 90 55

– – – puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut

– – – muut:

1905 90 60

– – – – lisättyä makeutusainetta sisältävät

1905 90 90

– – – – muut

2105 00

Jäätelö, mehujää ja muiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät:

3 000 (1)

2105 00 10

– joissa ei ole lainkaan maitorasvaa tai joissa sitä on vähemmän kuin 3 painoprosenttia

– joissa on maitorasvaa:

2105 00 91

– – vähintään 3 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 7 painoprosenttia

2105 00 99

– – vähintään 7 painoprosenttia

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

4 000

2106 10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

2106 10 80

– – muut

2106 90

– muut:

2106 90 98

– – – muut


(1)  Soveltaminen aloitetaan vasta kun on ratkaistu ongelmat, jotka liittyvät Turkista peräisin olevan maidon ja maitotuotteiden tuontiin Euroopan unioniin.


Komissio

31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/62


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008,

Valtiontuki C 40/06 (ex NN 96/05)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa täytäntöönpannut lainatukijärjestelmät

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1612)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/626/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 ja 3 kohdan,

on kehottanut edellä mainittujen määräysten mukaisesti asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa (2),

sekä katsoo seuraavaa:

I.   MENETTELY

(1)

Eräs Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ilmoitti komissiolle 15 päivänä kesäkuuta 2004 päivätyllä kirjeellä, että Shetlandinsaarten valtuusto, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan Shetlandinsaarista vastaava viranomainen, oli myöntänyt kalastusalalla tukea, joka mahdollisesti oli laitonta valtiontukea. Komissio pyysi Yhdistyneeltä kuningaskunnalta tietoja tästä tuesta 24 päivänä elokuuta 2004, 4 päivänä helmikuuta 2005, 11 päivänä toukokuuta 2005 ja 16 päivänä joulukuuta 2005 päivätyillä kirjeillä. Yhdistynyt kuningaskunta toimitti komissiolle lisätietoja 10 päivänä joulukuuta 2004, 6 päivänä huhtikuuta 2005, 8 päivänä syyskuuta 2005 ja 31 päivänä tammikuuta 2006 päivätyillä kirjeillä.

(2)

Komissio ilmoitti Yhdistyneelle kuningaskunnalle 13 päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa tuen osalta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely. Yhdistynyt kuningaskunta esitti huomautuksensa kyseisestä tuesta 16 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä. Komission esittämien, 31 päivänä tammikuuta 2007 ja 5 päivänä helmikuuta 2008 päivättyjen pyyntöjen perusteella toimitettiin lisätietoja 4 päivänä syyskuuta 2007 ja 27 päivänä helmikuuta 2008 päivätyillä kirjeillä.

(3)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä30 päivänä marraskuuta 2006 (3). Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa kyseisestä tuesta. Komissio ei saanut asianomaisilta huomautuksia.

II.   YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS

(4)

Shetlandinsaarten valtuusto maksoi kahtena yleisenä tukitoimenpiteenä kalastusalalla tukia kalanpyynti- ja jalostusteollisuudelle sekä kalanviljelyteollisuudelle. Toimenpiteet muodostuivat itse asiassa useista erilaisista tukijärjestelmistä. Niin kutsutut lainatukijärjestelmät, jäljempänä ’järjestelmä’, olivat näiden järjestelmien joukossa.

(5)

Tukea on myönnetty lohenkasvattajille kalanviljelyjärjestön (Fish Farming Association) välityksellä myönnetyn lainatuen muodossa ja kalanjalostajille kalanjalostajajärjestön (Fish Processors' Association) välityksellä myönnetyn lainatuen muodossa.

(6)

Lohenviljelyyn myönnettävä lainatuki otettiin käyttöön vuonna 2000 käyttöpääomalainojen tarjoamiseksi yksittäisille lohenkasvattamoille, jotta nämä voisivat kasvattaa kalat teurastuskokoisiksi. Järjestelmässä myönnetyt lainat vaihtelevat 87 000 Englannin punnasta 250 000 Englannin puntaan, ja kyseiset määrät vastaavat enintään 75:tä prosenttia smolttien (lohenpoikasten) ostokuluista. Myönnettyjen lainojen kokonaismäärä on 3 477 130 Englannin puntaa.

(7)

Lainat myönnettiin yrityksille, jotka pystyivät osoittamaan elinkelpoisuutensa esittämällä hyväksyttävän liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelmat vähintään kolmeksi vuodeksi. Lainojen korkotaso vastasi yleisesti ottaen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavaa peruskorkotasoa korotettuna kahdella prosentilla. Lainojen vakuudeksi niiden myöntämisehtona oli se, että smoltit olivat lainanantajan omaisuutta, jolloin lainan vakuus perustui täysikasvuisten kalojen myyntiarvoon.

(8)

Kalanjalostusta koskevassa lainajärjestelmässä myönnettiin viisi lainaa vuosina 1996–2002. Lainamäärät vaihtelevat 73 000 Englannin punnasta 200 000 Englannin puntaan, ja niiden kokonaismäärä oli 698 300 Englannin puntaa. Lainat myönnettiin yrityksille, jotka sitoutuivat laina-aikana toimittamaan ammattimaisesti tarkastetut tilinpäätökset, noudattamaan toiminnassaan asiaan kuuluvia kansallisia ja yhteisön vaatimuksia hygienian, terveyden ja turvallisuuden alalla, sekä olemaan Shetlandinsaarten kalanjalostajajärjestön jäsen.

(9)

Komissio katsoi, ettei se voinut käytettävissä olevien tietojen perusteella päätellä, että järjestelmän mukaiset lainat oli myönnetty edellytyksin, jotka olisivat markkinoilla toimivien tavanomaisten yksityisten lainanantajien kannalta hyväksyttäviä. Koska vaikutti siltä, että lainat oli myönnetty suotuisammissa olosuhteissa tai suotuisammin ehdoin kuin mikä olisi tavanomaisen yksityisen lainanantajan kannalta hyväksyttävää, tuensaajat näyttivät saaneen etuuden, jota ne eivät olisi saaneet tavanomaisin liiketaloudellisin perustein. Lisäksi koska asianomaisten yritysten katsottiin kilpailevan suoraan muiden kalastusalan yritysten kanssa, lainat vaikuttivat olevan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.

(10)

Komissio tarkasteli lainojen yhdenmukaisuutta (valtiontukena) kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien, tuen myöntämishetkellä voimassa olleiden suuntaviivojen kanssa ja epäili, ettei lainoja voitu pitää kaupallisina lainoina, minkä vuoksi se katsoi niiden olevan valtiontukea. Tarkastellessaan lainojen soveltuvuutta yhteismarkkinoille komissio epäili lisäksi, ettei lainojen voitu saatavilla olevien tietojen perusteella katsoa noudattavan kulloisellakin tuen myöntämishetkellä voimassa olleiden kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien suuntaviivojen edellytyksiä.

III.   YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HUOMAUTUKSET

(11)

Yhdistynyt kuningaskunta toimitti 16 päivänä lokakuuta 2006, 4 päivänä syyskuuta 2007 ja 27 päivänä helmikuuta 2008 päivätyillä kirjeillä lisätietoja järjestelmissä myönnetyistä lainoista.

(12)

Yhdistynyt kuningaskunta totesi, että lainat oli myönnetty tavanomaisen yksityisen lainanantajan kannalta hyväksyttävissä olosuhteissa ja etteivät ne siitä syystä olleet perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(13)

Yhdistynyt kuningaskunta toimitti tältä osin kuvauksen lainojen myöntämisen yhteydessä sovelletusta korkopolitiikasta. Korot oli vahvistettu ottaen huomioon EY:n (UK) peruskoron kanssa yhdenmukainen pääomasta saatu tuotto ja riskianalyysi. Tämän johdosta sovellettiin ohjeellisia korkoja, jotka vastasivat Yhdistyneen kuningaskunnan peruskorkoa korotettuna kahdella prosentilla alhaisen riskin lainojen tapauksessa, kolmella prosentilla keskisuuren riskin lainojen tapauksessa ja neljällä prosentilla riskilainojen tapauksessa. Yhdistynyt kuningaskunta katsoi tämän politiikan olevan markkinataloussijoittajaa koskevan periaatteen mukaista.

(14)

Lohenkasvattajille myönnettiin lohenviljelyyn tarkoitettuina lainatukina 15 lainaa syyskuun 2000 ja tammikuun 2003 välisenä aikana. Lainojen ehdot ja korot vaihtelivat seuraavasti:

Tuensaaja

Ajan-kohta

Määrä (GBP)

Lainan osuus (%) koko hankkeesta

Laina-aika

Korko- %

Johnson Seawell Ltd

06-2000

250 000

24

20 kuukautta

8,0

North Atlantic Salmon Ltd

06-2000

211 500

71,8

2 vuotta

8,0

Hoove Salmon Ltd

06-2000

87 000

51,1

21 kuukautta

8,0

Dury Salmon Ltd

06-2000

250 000

64,3

2 vuotta

8,0

Hoganess Salmon Ltd

09-2000

213 000

72

2 vuotta

8,0

North Isles Seafood Ltd

08-2000

250 000

74,7

2 vuotta

8,0

Bressay Salmon Ltd

06-2000

156 300

74,9

2 vuotta

8,0

Wester Sound Salmon Ltd

10-2000

250 000

56,8

2 vuotta

8,0

Scord Salmon (Shetland) Ltd

02-2001

107 100

72,6

2 vuotta

7,5

Hoove Salmon Ltd

07-2001

226 481

73,2

2 vuotta

7,5

Skerries Salmon Ltd

07-2001

249 750

75,7

2 vuotta

7,5

Unst Salmon Ltd

08-2001

250 000

28,9

2 vuotta

7,5

SSG Seafoods Ltd

04-2002

250 000

30,2

2 vuotta

6,5

Cro Lax Ltd

05-2002

250 000

49,6

2 vuotta

6,5

Aqua Farm Ltd

09-2002

250 000

34,8

15 kuukautta

6,5

(15)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että suurin osa näistä lainoista oli myönnetty soveltamalla Englannin keskuspankin peruskorkoa korotettuna kahdella ja joskus kolmella prosentilla. Takaisinmaksuajat oli suunniteltu vastaamaan smolttien kasvusykliä. Tavanomainen laina-aika oli noin kaksi vuotta, korkoa maksettiin kuukausittain ja pääoma maksettiin takaisin laina-ajan päätyttyä. Takaisinmaksu oli suunniteltu ajoittuvan kalojen nostoon. Lainan ja arvon suhde vaihteli 24 prosentista 75 prosenttiin.

(16)

Lainojen vakuudeksi niiden myöntämisehtona oli se, että smoltit olivat lainanantajan omaisuutta, jolloin lainan vakuus perustui täysikasvuisten kalojen myyntiarvoon. Yhdistynyt kuningaskunta väitti, että smolttien arvon odotettaisiin tavanomaisilla markkinoilla nousevan kasvukauden aikana, minkä johdosta lainan ja arvon välinen suhde paranisi kyseisellä kaudella. Lisäksi lainojen vakuudet oli annettu yrityskiinnityksinä, mikä tarjosi takeet paitsi kalojen arvon perusteella, myös yrityksen aineellisen käyttöomaisuuden, kuten kalahäkkien ja lisenssien perusteella.

(17)

Lopuksi Yhdistynyt kuningaskunta toimitti yksityiskohtaiset tiedot lainoja saaneista yrityksistä, niiden merkitystä pääomasta, menetetyn pääoman prosenttiosuudesta investointien aikana ja investointeja edeltäneiden 12 kuukauden aikana, tiedot, joista käy ilmi, ettei yksikään yrityksistä ollut lainan myöntämisen aikaan maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena sekä yritysten toimittamat rahoitussuunnitelmat, jotka osoittavat niiden olleen taloudellisesti elinkelpoisia hakemuksia jättäessään, samoin kuin tiedot erityisistä vakuuksista ja kunkin lainan luokitusjärjestelyistä.

(18)

Kalanjalostajille myönnettiin kalanjalostukseen tarkoitettuja lainoja seuraavasti:

Tuensaaja

Ajan-kohta

Lainan määrä

(GBP)

Lainan osuus (%) koko hankkeesta

Laina-aika

Korko- %

Lerwick Fish Traders Ltd

05-1996

200 000

24,4

10 vuotta

7,75

Shetland Seafood Specialities Ltd

10-1996

73 000

39,2

10 vuotta

9,0

Whalsay Fish Processing Ltd

08-1997

173 000

36,6

10 vuotta

8,0

D Watt (Shetland) Ltd

12-1998

110 000

21,6

10 vuotta

8,0/5,0 (4)

D Watt (Shetland) Ltd

05-2002

142 002

39,1

7 vuotta

6,5

(19)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että yhtä lukuun ottamatta kaikkien lainojen korko ylitti sekä Englannin keskuspankin peruskoron että EY:n (UK) viitekoron ja että lainat oli tavallisesti myönnetty laitteistoa varten ja yleensä 10 vuoden ajaksi. Laina-aikojen katsottiin olevan johdonmukaisia tavanomaisten kaupallisten lainanantajien tarjoamien laina-aikojen kanssa, eikä lainan ja arvon välinen suhde ollut yli 40 prosenttia. Lainoille asetettiin vakuudet tavanomaisina vakuuksina ja yrityskiinnityksinä.

(20)

Yhdistynyt kuningaskunta toimitti yksityiskohtaiset tiedot lainoja saaneista yrityksistä, niiden merkitystä pääomasta, menetetyn pääoman prosenttiosuudesta investointien aikana ja investointeja edeltäneiden 12 kuukauden aikana, tiedot, joista käy ilmi, ettei yksikään yrityksistä ollut lainan myöntämisen aikaan maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena sekä yritysten toimittamat rahoitussuunnitelmat, jotka osoittavat niiden olleen taloudellisesti elinkelpoisia hakemuksia jättäessään, samoin kuin tiedot erityisistä vakuuksista ja kunkin lainan luokitusjärjestelyistä.

(21)

D Watt (Shetland) Ltd:lle vuonna 1998 myönnetyn lainan osalta Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että vaikka tämän lainan alkuperäinen korko oli 8 prosenttia, se oli alennettu 5 prosenttiin Shetlandinsaarten valtuuston suoraan lainanantajalle maksaman 20 000 Englannin punnan suuruisen koronalennusavustuksen johdosta. Yhdistynyt kuningaskunta totesi, että avustusosuus olisi voitu maksaa suoraan lainanottajalle, sillä tämä oli oikeutettu avustukseen. Hallinnon helpottamiseksi avustus oli kuitenkin maksettu lainanantajalle ja lainan korkoa alennettu.

(22)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että jos lainat eivät ole komission näkemyksen mukaan kaupallisia, ne ovat valtiontukisääntöjen mukaisia.

(23)

Lopuksi Yhdistynyt kuningaskunta totesi, ettei ennen 3 päivää kesäkuuta 2003 myönnetyn tuen takaisinmaksamista tulisi vaatia, jos komissio tekee kielteisen päätöksen, koska se olisi vastoin luottamuksensuojan periaatetta. Tältä osin Yhdistynyt kuningaskunta viittasi kiintiöiden ostoa varten Shetlandinsaarilla (Yhdistynyt kuningaskunta) myönnettävistä lainoista 3 päivänä kesäkuuta 2003 tehtyyn komission päätökseen 2003/612/EY (5) ja Shetland Leasing and Property Developments Ltd:n investoinneista Shetlandinsaarilla (Yhdistynyt kuningaskunta) 7 päivänä joulukuuta 2005 tehtyyn komission päätökseen 2006/226/EY (6) sekä totesi, että Shetlandinsaarten valtuusto katsoi 3 päivään kesäkuuta 2003 saakka käytettyjen varojen perustellusti olleen pikemminkin yksityisiä kuin julkisia.

IV.   ARVIOINTI

(24)

Ensiksi on määriteltävä, voidaanko toimenpide katsoa valtiontueksi ja jos voidaan, soveltuuko kyseinen tuki yhteismarkkinoille.

(25)

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavasti: ”Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”.

(26)

Vahvistetun oikeuskäytännön (7) mukaan valtion tai valtion valvomien laitosten yrityksille myöntämät lainat voivat suosia kyseistä yritystä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska lainansaaja saa lainaa pääomamarkkinoilla vallitsevia ehtoja suotuisammilla ehdoilla.

(27)

Paras tapa vahvistaa, onko laina valtiontukea, on määrittää, missä määrin yritys voisi saada tarvitsemansa summat vastaavin ehdoin yksityisiltä pääomamarkkinoilta.

(28)

Merkityksellisiä seikkoja, jotka on otettava huomioon arvioitaessa lainaa suhteessa yksityisiin pääomamarkkinoihin, ovat erityisesti laina-aika ja lainan määrä, lainanottajan maksulaiminlyöntien riski, korko, asetetun vakuuden luonne ja luokitusjärjestely.

(29)

Tällaisten lainojen koron osalta markkinakorkona on vertailua tehtäessä pidettävä viitekorkoa, jonka komissio vahvistaa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta annetun komission tiedonannon mukaisesti (8). Viitekorko, joka on tällä tavoin määritelty, on alin käytetty korko ja sitä voidaan korottaa tilanteissa, joissa on erityinen riski (jos kyseessä on esimerkiksi vaikeuksissa oleva yritys tai jos pankkien yleensä vaatimat vakuudet puuttuvat). Tällaisissa tapauksissa preemio voi olla 400 peruspistettä tai enemmän, jos mikään yksityinen pankki ei myöntäisi kyseessä olevaa lainaa.

(30)

Seuraavassa taulukossa vertaillaan järjestelmissä sovellettuja korkoja kulloisellakin tuen myöntämishetkellä sovellettuun yhteisön viitekorkoon.

Tuensaaja

Ajankohta

Sovellettu korko-%

EU:n viitekorko-%

Kalanjalostusta koskeva lainajärjestelmä

Lerwick Fish Traders Ltd

05-1996

7,75

11,18

Shetland Seafood Specialities Ltd

10-1996

9,0

10,26

Whalsay Fish Processing Ltd

08-1997

8,0

8,15

D Watt (Shetland) Ltd

12-1998

8,0/5,0 (9)

7,77

D Watt (Shetland) Ltd

05-2002

6,5

6,01

Lohenviljelyyn myönnettävä lainatuki

Johnson Seawell Ltd

06-2000

8,0

7,64

North Atlantic Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,64

Hoove Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,64

Dury Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,64

Hoganess Salmon Ltd

09-2000

8,0

7,64

North Isles Seafood Ltd

08-2000

8,0

7,64

Bressay Salmon Ltd

06-2000

8,0

7,06

Wester Sound Salmon Ltd

10-2000

8,0

7,06

Scord Salmon (Shetland) Ltd

02-2001

7,5

7,06

Hoove Salmon Ltd

07-2001

7,5

7,06

Skerries Salmon Ltd

07-2001

7,5

7,06

Unst Salmon Ltd

08-2001

7,5

6,01

SSG Seafoods Ltd

04-2002

6,5

6,01

Cro Lax Ltd

05-2002

6,5

6,01

Aqua Farm Ltd

09-2002

6,5

6,01

(31)

Kolmeen lainaan, jotka myönnettiin kalanjalostusta koskevassa lainajärjestelmässä toukokuussa 1996 Lerwick Fish Traders Ltd:lle, lokakuussa 1996 Shetland Seafood Specialities Ltd:lle ja elokuussa 1997 Whalsay Fish Processing Ltd:lle, sovelletut korot olivat alle yhteisön viitekoron. Tämän lisäksi D Watt (Shetland) Ltd:lle vuonna 1998 myönnetyn lainan korko, joka oli alun perin vahvistettu yhteisön viitekoron yläpuolelle, laskettiin korkotukiavustuksella yhteisön viitekoron alapuolelle. Nämä lainat olisi sen vuoksi katsottava myönnetyn ehdoin, jotka ovat pääomamarkkinoilla vallitsevia ehtoja suotuisammat, minkä vuoksi ne suosivat kyseisiä yrityksiä.

(32)

Voidaan kuitenkin todeta, että kalanjalostusta koskevassa lainajärjestelmässä ja lohenviljelyä koskevassa lainatukijärjestelmässä syyskuusta 2000 alkaen myönnettyjen kaikkien muiden lainojen korot olivat kulloisellakin lainan myöntämishetkellä sovelletun yhteisön viitekoron yläpuolella, ja näin ollen ne on saatettu myöntää pääomamarkkinoilla sovellettavin tavanomaisin markkinaehdoin. Sen vuoksi on aiheellista määritellä, miten kaikki muut kyseisiin lainoihin liittyvät seikat ovat verrattavissa tavanomaisin markkinaehdoin myönnettäviin lainoihin.

(33)

Yhdistyneen kuningaskunnan kunkin yrityksen taloudellisesta tilanteesta toimittamat tiedot osoittavat, että lainat myönnettiin johdanto-osan 13 kappaleessa tarkoitetun korkopolitiikan mukaisesti ja että niistä on laadittu tapauskohtainen riskinarviointi, jonka ansiosta lainan myöntävä viranomainen pystyi vahvistamaan laina-ajan, koron sekä vakuudet ja luokittelujärjestelyt kunkin lainan osalta tapauskohtaisesti riippuen lainaan liittyvästä tosiasiallisesta riskistä tavanomaisia kaupallisia ehtoja noudattaen.

(34)

Tältä osin todetaan erityisesti, etteivät mitkään tuensaajista olleet lainan myöntämishetkellä vaikeuksissa olevia yrityksiä, sellaisina kuin ne määritellään vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa (10). Tämä huomioon ottaen todetaan myös, että vaikka joidenkin yritysten maksulaiminlyöntien riski näytti suuremmalta kuin muiden, kyseinen riski on tällaisissa tapauksessa kompensoitu korkeammalla korolla, johon on yhdistetty lisävakuus tavalla, joka on verrattavissa tämän alan yksityisillä lainamarkkinoilla sovellettaviin tavanomaisiin ehtoihin.

(35)

Sen vuoksi voidaan todeta, että syyskuusta 2000 alkaen myönnetyt lainat voidaan katsoa vertailukelpoisiksi sellaisten lainojen kanssa, joita markkinataloudessa toimiva yksityinen lainanantaja olisi ollut valmis myöntämään samoin ehdoin. Näin ollen kyseiset lainat myönnettiin ehdoin, jotka eivät olleet tavanomaisia markkinaehtoja suotuisampia.

(36)

Tavanomaisia markkinaedellytyksiä vastaavin ehdoin myönnetyt lainat eivät tarjoa lainansaajille etua muihin markkinatoimijoihin verrattuna, ja koska kyseisille yrityksille ei ole aiheutunut etua, lainoja ei pidetä perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena.

(37)

Asianomaiset yritykset kilpailevat suoraan muiden kalastusalan ja erityisesti kalanjalostusalalla toimivien, niin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuin muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten kanssa, ja kyseiset lainat vääristävät tai voivat uhata vääristää tätä kilpailua. Tästä seuraa, että lainat on katsottava perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi.

(38)

Valtiontuki voidaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi, jos siihen voidaan soveltaa jotakin EY:n perustamissopimuksessa määrättyä poikkeusta. Kalatalousalan valtiontuen osalta valtiontukitoimenpiteitä pidetään yhteismarkkinoille soveltuvina, jos ne täyttävät sovellettavissa kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevissa suuntaviivoissa vahvistetut edellytykset.

(39)

Voimassa olevien kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien suuntaviivojen (11) 5.3 kohdan toisen kohdan mukaan asetuksen (EY) N:o 659/1999 1 artiklan f alakohdassa tarkoitettua sääntöjenvastaista tukea arvioidaan niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita sovelletaan sillä hetkellä, kun tuen myöntämistä koskeva hallinnollinen toimi on tullut voimaan. Koska tämä arviointi koskee neljää vuosina 1996, 1997 ja 1998 myönnettyä lainaa, tuen arvioinnin on kohdistuttava siihen, onko se vuonna 1994 annettujen kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien suuntaviivojen (”vuoden 1994 suuntaviivat”) (12) ja vuonna 1997 annettujen vastaavien suuntaviivojen (”vuoden 1997 suuntaviivat”) (13) mukaista.

(40)

Vuoden 1994 suuntaviivojen 2.3 kohdan mukaan kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen myönnettävää investointitukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana edellyttäen, että sen myöntämisedellytykset vastaavat yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (EY) N:o 3699/93 (14) säädettyjä edellytyksiä ja ovat vähintään yhtä tiukat ja että tuen taso tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä mainitun asetuksen liitteen IV mukaista kansallisen ja yhteisön tukien sallittua enimmäistasoa.

(41)

Asetuksen (EY) N:o 3699/93 11 artiklan ja sen liitteessä III olevan 2.4 kohdan mukaan tukikelpoisten investointien on liityttävä erityisesti rakennusten ja laitteistojen rakentamiseen ja hankintaan, tarvittavien uusien välineiden ja laitteistojen hankintaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamiseksi ja pitämiseksi kaupan aluksesta purkamisesta lopulliseen tuotteeseen asti tai uuden teknologian käyttöön erityisesti kilpailukyvyn parantamiseksi. Tukitoimien piiriin ei kelpuuteta investointeja, jotka koskevat muuhun kuin ihmisravinnoksi käytettäviksi ja jalostettaviksi tarkoitettuja kalatalous- ja vesiviljelytuotteita, paitsi jos kyseessä ovat investoinnit, jotka on suunnattu yksinomaan kalatalous- ja vesiviljelytuotteista syntyvien jätteiden käsittelyyn, jalostamiseen ja kaupan pitämiseen.

(42)

Lerwick Fish Traders Ltd:lle toukokuussa 1996 myönnetyn 200 000 Englannin punnan suuruisen lainan tarkoituksena oli avustaa lohen pakkaus- ja jalostustehtaan perustamisen rahoittamista. Tällainen hanke kuuluu johdanto-osan 40 ja 41 kappaleessa esitettyjen vaatimusten soveltamisalaan. Erityisesti laina liittyy kiinteistön rakentamiseen ja uusien laitteiden asentamiseen ja hankintaan tehdyn investoinnin avustamiseen. Lisäksi voidaan todeta, että investoinnit eivät koskeneet kalastus- ja vesiviljelytuotteita, jotka oli tarkoitettu käytettäviksi ja jalostettaviksi muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi.

(43)

Shetland Seafood Specialities Ltd:lle lokakuussa 1996 myönnetty 73 000 Englannin punnan laina käytettiin keittotuotantolinjan hankintaan, asentamiseen ja käyttöönottoon. Tällainen hanke kuuluu johdanto-osan 40 ja 41 kappaleessa esitettyjen vaatimusten soveltamisalaan. Erityisesti laina liittyy sellaisten uusien välineiden ja laitteistojen hankintaan, joita tarvitaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamiseksi ja kaupan pitämiseksi aluksesta purkamisesta lopulliseen tuotteeseen asti. Investoinnit eivät myöskään koskeneet kalastus- ja vesiviljelytuotteita, jotka oli tarkoitettu käytettäviksi ja jalostettaviksi muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi.

(44)

Vuosina 1997 ja 1998 myönnettyjen lainojen osalta voidaan todeta, että vuoden 1997 suuntaviivojen 2.3 kohdassa toistetaan aiemmin vuoden 1994 suuntaviivoissa vahvistetut, johdanto-osan 39 kappaleessa tarkoitetut vaatimukset. Tukea on näin ollen tarkasteltava asetuksen (EY) N:o 3699/93 vaatimusten perusteella.

(45)

Whalsay Fish Processors Ltd:lle elokuussa 1997 myönnetty 173 000 Englannin punnan laina koski kalanjalostuslinjan ja jäähdytyslaitteiston asentamista olemassa olevaan tehtaaseen. Tällainen hanke kuuluu johdanto-osan 40 ja 41 kappaleissa esitettyjen vaatimusten soveltamisalaan. Erityisesti laina liittyy sellaisten uusien välineiden ja laitteistojen hankintaan, joita tarvitaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamiseksi ja kaupan pitämiseksi aluksesta purkamisesta lopulliseen tuotteeseen asti. Lisäksi voidaan todeta, että investoinnit eivät koskeneet kalastus- ja vesiviljelytuotteita, jotka oli tarkoitettu käytettäviksi ja jalostettaviksi muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi.

(46)

D Watt (Shetland) Ltd:lle joulukuussa 1998 myönnetyn tuen osalta voidaan todeta, että asetus (EY) N:o 3699/93 korvattiin yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2468/98 (15). Asetuksen (EY) N:o 2468/98 20 artiklan mukaan viittauksia asetukseen (EY) N:o 3699/93 pidetään viittauksina kyseiseen uuteen asetukseen. Kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen myönnettävää investointitukea koskevat säännökset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2468/98 11 artiklassa ja sen liitteessä II olevassa 2.4 kohdassa.

(47)

Asetuksen (EY) N:o 2468/98 11 artiklan ja sen liitteessä II olevan 2.4 kohdan mukaan tukikelpoisten investointien on liityttävä erityisesti rakennusten ja laitteistojen rakentamiseen ja hankintaan, tarvittavien uusien välineiden ja laitteistojen hankintaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamiseksi ja pitämiseksi kaupan aluksesta purkamisesta lopulliseen tuotteeseen asti (mukaan lukien erityisesti tietojenkäsittelylaitteet ja sähköiset viestintävälineet). Tukitoimien piiriin ei kelpuuteta investointeja, jotka koskevat muuhun kuin ihmisravinnoksi käytettäviksi ja jalostettaviksi tarkoitettuja kalatalous- ja vesiviljelytuotteita, paitsi jos kyseessä ovat investoinnit, jotka on suunnattu yksinomaan kalatalous- ja vesiviljelytuotteista syntyvien jätteiden käsittelyyn, jalostamiseen ja kaupan pitämiseen.

(48)

D Watt (Shetland) Ltd:lle joulukuussa 1998 myönnetty 110 000 Englannin punnan laina myönnettiin uuden äyriäisten jalostustehtaan rakentamiseen ja varusteluun. Tällainen hanke kuuluu johdanto-osan 47 kappaleessa esitettyjen vaatimusten soveltamisalaan. Erityisesti laina liittyy sellaisten uusien välineiden ja laitteistojen hankintaan, joita tarvitaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamiseksi ja kaupan pitämiseksi aluksesta purkamisesta lopulliseen tuotteeseen asti. Investoinnit eivät myöskään koskeneet kalastus- ja vesiviljelytuotteita, jotka oli tarkoitettu käytettäviksi ja jalostettaviksi muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi.

(49)

Asetuksen (EY) N:o 3699/93 liitteen IV ja asetuksen (EY) N:o 2468/98 liitteen III mukaan tukea voidaan myöntää 50 prosenttiin asti tukikelpoisista kustannuksista.

(50)

Lerwick Fish Traders Ltd:lle myönnetty 200 000 Englannin punnan laina käytettiin kokonaiskustannuksiltaan 819 672 Englannin punnan suuruiseen hankkeeseen, eli sillä katettiin noin 24,4 prosenttia tosiasiallisista hankekustannuksista. Laina oli tarkoitus maksaa takaisin 108 kuukausittaisen tasaerän muodossa, joista kunkin suuruus oli 2 784,94 Englannin puntaa. Sovellettu korko oli 7,75 prosenttia, kun yhteisön viitekorko oli 11,18 prosenttia.

(51)

Shetland Seafood Specialities Ltd:lle myönnetty 73 000 Englannin punnan laina käytettiin kokonaiskustannuksiltaan 186 000 Englannin punnan suuruiseen hankkeeseen, eli sillä katettiin noin 39,2 prosenttia tosiasiallisista hankekustannuksista. Laina oli tarkoitus maksaa takaisin 120 kuukausittaisen tasaerän muodossa. Sovellettu korko oli 9 prosenttia, kun yhteisön viitekorko oli 10,26 prosenttia.

(52)

Whalsay Fish Processors Ltd:lle myönnetty 173 000 Englannin punnan laina käytettiin kokonaiskustannuksiltaan 473 150 Englannin punnan suuruiseen hankkeeseen, eli sillä katettiin noin 36,6 prosenttia tosiasiallisista hankekustannuksista. Laina oli tarkoitus maksaa takaisin 96 kuukausittaisen tasaerän muodossa, ja ensimmäinen erä oli määrä maksaa aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua lainan tai ensimmäisen ennakkoerän maksamisesta. Sovellettu korko oli 8 prosenttia, kun yhteisön viitekorko oli 8,15 prosenttia.

(53)

D Watt (Shetland) Ltd:lle myönnetty 110 000 Englannin punnan laina käytettiin kokonaiskustannuksiltaan 510 000 Englannin punnan suuruiseen hankkeeseen, eli sillä katettiin noin 21,6 prosenttia tosiasiallisista hankekustannuksista. Laina oli tarkoitus maksaa takaisin 120 kuukausittaisen tasaerän muodossa. Sovellettu korko oli 5 prosenttia, kun yhteisön viitekorko oli 7,77 prosenttia.

(54)

Tuen osuuden laskemiseksi kuhunkin lainaan liittyviä hankekustannuksia on tarpeen verrata kyseisen lainan bruttoavustusekvivalenttiin. Johdanto-osan 50–53 kappaleessa tarkoitettujen numerotietojen perusteella kunkin lainan osuus oli alle 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, jopa ennen bruttoavustusekvivalentin laskentaa.

(55)

Sen vuoksi lainojen tukitason voidaan katsoa täyttävän johdanto-osan 49 kappaleessa tarkoitetut asetuksen (EY) N:o 3699/93 liitteen IV ja asetuksen (EY) N:o 2468/98 liitteen III edellytykset.

V.   PÄÄTELMÄ

(56)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että lohenviljelyä koskevassa lainatukijärjestelmässä myönnetty tuki samoin kuin D Watt (Shetland) Ltd:lle kalanjalostusta koskevassa lainajärjestelmässä vuonna 2002 myönnetty tuki ei ole perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(57)

Komissio katsoo, että kalanjalostusta koskevan lainajärjestelmän mukainen tuki, joka myönnettiin toukokuussa 1996 Lerwick Fish Traders Ltd:lle, lokakuussa 1996 Shetland Seafood Specialities Ltd:lle, elokuussa 1997 Whalsay Fish Processors Ltd:lle ja joulukuussa 1998 D Watt (Shetland) Ltd:lle, on perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Kyseinen tuki täyttää kuitenkin kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien suuntaviivojen edellytykset, minkä vuoksi se katsotaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuki, jonka Yhdistynyt kuningaskunta myönsi kaudella 2000–2002 lohenviljelyä koskevassa lainatukijärjestelmässä, ei ole perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea.

2.   Tuki, jonka Yhdistynyt kuningaskunta myönsi D Watt (Shetland) Ltd:lle vuonna 2002 kalanjalostusta koskevassa lainajärjestelmässä, ei ole perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea.

3.   Tuki, jonka Yhdistynyt kuningaskunta myönsi kalanjalostusta koskevassa lainajärjestelmässä kaudella 1996–1998 Lerwick Fish Traders Ltd:lle, Shetland Seafood Specialities Ltd:lle, Whalsay Fish Processors Ltd:lle ja D Watt (Shetland) Ltd:lle, soveltuu yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL C 292, 1.12.2006, s. 6.

(3)  EUVL C 292, 1.12.2006, s. 6.

(4)  Tämän lainan saajalle myönnettiin 20 000 Englannin punnan suuruinen korkotukiavustus, jonka ansiosta kyseisen yrityksen oli maksettava lainasta ainoastaan 5 prosentin korko.

(5)  EUVL L 211, 21.8.2003, s. 63.

(6)  EUVL L 81, 18.3.2006, s. 36.

(7)  Asia C-142/87, Belgia v. komissio, Kok. 1986, s. 231.

(8)  EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6.

(9)  Tämän lainan saajalle myönnettiin 20 000 Englannin punnan suuruinen korkotukiavustus, jonka ansiosta korko aleni 5 prosenttiin.

(10)  EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2.

(11)  EUVL C 84, 3.4.2008, s. 10.

(12)  EYVL C 260, 17.9.1994, s. 3.

(13)  EYVL C 100, 27.3.1997, s. 12.

(14)  EYVL L 346, 31.12.1993, s. 1.

(15)  EYVL L 312, 20.11.1998, s. 19.


31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/70


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä heinäkuuta 2008,

tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3942)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/627/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/43/EY 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä kolmansien maiden tilintarkastajat ja tilintarkastusyksiköt, jotka tekevät lakisääteisen tilintarkastuksen sellaiselle yhtiölle, joka on perustettu yhteisön ulkopuolella ja jonka siirtokelpoisia arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhteisössä. Direktiivin 2006/43/EY 45 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että jäsenvaltioiden on sovellettava tällaisiin rekisteröityihin kolmansien maiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmiään.

(2)

Komission on direktiivin 2006/43/EY 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvioitava kolmansien maiden valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmien vastaavuutta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja päätettävä asiasta. Jos tällaisten järjestelmien katsotaan olevan vastaavia, jäsenvaltiot voivat vastavuoroisuuteen perustuen vapauttaa kolmansien maiden tilintarkastajat ja tilintarkastusyksiköt direktiivin 45 artiklan vaatimuksista.

(3)

Komissio on suorittanut Euroopan tilintarkastajien valvontaelinten asiantuntijaryhmän (European Group of Auditors’ Oversight Bodies, EGAOB) avustuksella relevanttien kolmansien maiden tilintarkastussääntelyn alustavan arvioinnin. Näiden arviointien perusteella ei kuitenkaan ole voitu tehdä lopullisia vastaavuuspäätöksiä, vaan ne ovat antaneet alustavan kuvan kyseisten kolmansien maiden tilintarkastussääntelystä. Joissakin kolmansissa maissa on julkinen valvontajärjestelmä, mutta toistaiseksi näitä järjestelmiä koskevat tiedot eivät riitä lopullisten vastaavuuspäätösten tekemiseen. Muissa maissa ei tällaisia julkisia valvontajärjestelmiä vielä ole, mutta niillä on tilintarkastusta koskevat sääntelykehykset, joihin voidaan myöhemmin liittää julkisen valvonnan järjestelmä.

(4)

Lopullisten vastaavuuspäätösten tekeminen kolmansien maiden tilintarkastussääntelystä edellyttää jatkoarviointeja, joten on tarkoituksenmukaista päättää kyseisten kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden suhteen siirtymäajoista, jotta tällaiset jatkoarvioinnit voitaisiin tehdä. Tällaisena siirtymäaikana jäsenvaltioiden ei pitäisi tehdä vastaavuuspäätöksiä kansallisella tasolla.

(5)

Sijoittajien suojelemiseksi kyseisten kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tulisi tällaisena siirtymäaikana voida jatkaa tilintarkastustoimiaan ilman direktiivin 2006/43/EY 45 artiklan mukaista rekisteröintiä ainoastaan, jos ne antavat tietoja itsestään, tilintarkastusstandardeistaan ja tilintarkastustensa tekemiseen sovellettavista riippumattomuusvaatimuksista. Tätä tarkoitusta varten myös yksittäisten laaduntarkastusten tuloksia koskevat tiedot ovat hyödyksi.

(6)

Kyseisten kolmansien maiden tilintarkastajat ja tilintarkastusyksiköt voisivat näitä ehtoja noudattaen jatkaa tilintarkastuskertomusten laatimista 29 päivän kesäkuuta 2008 ja 1 päivän heinäkuuta 2010 välisenä aikana alkavia tilikausia koskevista tilinpäätöksistä tai konsolidoiduista tilinpäätöksistä. Samana siirtymäaikana direktiivin 2006/43/EY 45 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vastaavasti rekisteröidä kyseiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyksiköt. Tällä päätöksellä ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuksiin soveltaa omia tutkintaa ja seuraamuksia koskevia järjestelmiään.

(7)

Sen, että kolmansien maiden tilintarkastajat ja tilintarkastusyksiköt voivat tämän päätöksen nojalla jatkaa direktiivin 2006/43/EY 45 artiklassa tarkoitettujen yhtiöiden tilintarkastuskertomusten laatimista, ei pitäisi estää jäsenvaltioita ryhtymästä yksittäisiä laaduntarkastuksia koskeviin yhteistyöjärjestelyihin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välillä.

(8)

Komission olisi tarkasteltava siirtymäaikajärjestelyjä uudelleen soveltuvan ajan kuluessa. Jos kyseisillä kolmansilla mailla ei tällöin ole julkista valvontajärjestelmää, olisi selvitettävä, ovatko tällaisten maiden toimivaltaiset viranomaiset antaneet komissiolle julkisen sitoumuksen noudattaa direktiivin 2006/43/EY 29, 30 ja 32 artiklaan perustuvia vastaavuusperusteita ja onko lisäsiirtymäaika tarpeen. Siirtymäajan päättyessä komissio voi tehdä kyseisten kolmansien maiden tilintarkastussääntelyä koskevat vastaavuuspäätökset. Komission olisi lisäksi tarkasteltava, tunnustivatko kyseiset kolmannet maat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ongelmitta. Tämän jälkeen jäsenvaltiot voivat päättää direktiivin 2006/43/EY 46 artiklan mukaisesti vastavuoroisuuden pohjalta, poikkeavatko ne vastaaviksi arvioiduille kolmansien maiden tilintarkastajille ja tilintarkastusyksiköille direktiivin 45 artiklan 1 ja 3 kohdassa asetetuista vaatimuksista tai muuttavatko ne niitä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tilintarkastusalan sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 2006/43/EY 45 artiklaa saman direktiivin 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin, 29 päivän kesäkuuta 2008 ja 1 päivän heinäkuuta 2010 välisenä aikana alkavista tilikausista laadittuihin vuotuisia tilinpäätöksiä tai konsolidoituja tilinpäätöksiä koskeviin tilintarkastuskertomuksiin, jotka on laatinut tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen kolmansien maiden tilintarkastaja tai tilintarkastusyksikkö, jos kyseinen kolmannen maan tilintarkastaja tai tilintarkastusyksikkö antaa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki seuraavat tiedot:

a)

kyseisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyksikön nimi ja osoite sekä sen oikeudellista rakennetta koskevat tiedot;

b)

jos kyseinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyksikkö kuuluu johonkin verkostoon, kyseisen verkoston kuvaus;

c)

kyseiseen tilintarkastukseen sovelletut tilintarkastusstandardit ja riippumattomuusvaatimukset;

d)

tilintarkastusyksikön sisäisten laadunvarmistusjärjestelmien kuvaus;

e)

tieto siitä, onko kyseisestä tilintarkastajasta tai tilintarkastusyksiköstä suoritettu laaduntarkastus, ja viimeisimmän tällaisen tarkastuksen ajankohta sekä tarpeelliset tiedot kyseisen tarkastuksen tuloksista. Jos tällaisen viimeisimmän laaduntarkastuksen tulokset eivät ole julkisia eivätkä kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset voi suoraan niitä toimittaa, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät kyseisiä tietoja luottamuksellisina.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suurelle yleisölle annetaan tiedoksi tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen kolmansien maiden asianomaisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyksikköjen nimi ja osoite, ja se, että kyseisten kolmansien maiden järjestelmien ei vielä katsota olevan direktiivissä 2006/43/EY tarkoitetulla tavalla vastaavia. Tätä tarkoitusta varten direktiivin 2006/43/EY 45 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myös rekisteröidä liitteessä tarkoitettujen kolmansien maiden tilintarkastajat ja tilintarkastusyksiköt.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioilla on oikeus soveltaa omia tutkintaa ja seuraamuksia koskevia sääntöjään liitteessä tarkoitettujen kolmansien maiden tilintarkastajiin tai tilintarkastusyksiköihin.

4.   Edellä 1 kohdassa sanottu ei rajoita laaduntarkastuksia koskevia yhteistyöjärjestelyjä jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja liitteessä tarkoitetun kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten välillä edellyttäen, että tällainen järjestely täyttää kaikki seuraavat perusteet:

a)

siihen sisältyy laaduntarkastuksia, ja se perustuu tasavertaiseen kohteluun;

b)

siitä on tiedotettu etukäteen komissiolle;

c)

se ei pyri ennakoimaan direktiivin 2006/43/EY 47 artiklan nojalla tehtyjä komission päätöksiä.

2 artikla

Komissio tarkastelee viimeistään kahden vuoden kuluessa liitteessä tarkoitettujen kolmansien maiden tilannetta uudelleen. Komissio erityisesti todentaa, ovatko niiden liitteessä tarkoitettujen kolmansien maiden, joiden osalta komissio ei vielä ole tehnyt vastaavuuspäätöksiä, toimivaltaiset hallintoviranomaiset antaneet komissiolle julkisen sitoumuksen perustaa julkinen valvonta- ja laadunvarmistusjärjestelmä, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

a)

järjestelmä on riippumaton tilintarkastajien ammattikunnasta;

b)

järjestelmässä varmistetaan pörssiyhtiöiden tilintarkastusten riittävä valvonta;

c)

järjestelmän toiminta on avointa, ja sillä varmistetaan, että laaduntarkastusten tulokset ovat luotettavia;

d)

järjestelmän tukena on toimivalla tavalla varmistetut tutkinnat ja seuraamukset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/30/EY (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 53).


LIITE

KOLMANSIEN MAIDEN LUETTELO

 

Argentiina

 

Australia

 

Bahama

 

Bermuda

 

Brasilia

 

Cayman-saaret

 

Chile

 

Etelä-Afrikka

 

Etelä-Korea

 

Guernsey, Jersey, Mansaari

 

Hongkong

 

Indonesia

 

Intia

 

Israel

 

Japani

 

Kanada

 

Kazakstan

 

Kiina

 

Kroatia

 

Malesia

 

Marokko

 

Mauritius

 

Meksiko

 

Pakistan

 

Singapore

 

Sveitsi

 

Taiwan

 

Thaimaa

 

Turkki

 

Ukraina

 

Uusi-Seelanti

 

Venäjä

 

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

Yhdysvallat