ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 171

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
1. heinäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 621/2008, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 622/2008, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 773/2004 muuttamisesta kartelliasioissa toteutettavien sovintomenettelyjen osalta ( 1 )

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 623/2008, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

6

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/66/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bifenoksin, diflufenikaanin, fenoksaproppi-P:n, fenpropidiinin ja kinoklamiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

9

 

*

Komission direktiivi 2008/67/EY, annettu 30 päivänä kesäkuu 2008, laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta ( 1 )

16

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

AKT–EY-ministerineuvoston

 

 

2008/494/EY

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/2008, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2008, vientituloissa lyhyellä aikavälillä tapahtuvan vaihtelun rahoitukseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen tarkistamisesta

63

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 620/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 386/2008 oikaisemisesta (EUVL L 168, 28.6.2008)

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

1.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 621/2008,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 30 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 622/2008,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008,

asetuksen (EY) N:o 773/2004 muuttamisesta kartelliasioissa toteutettavien sovintomenettelyjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen (2),

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta 7 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 773/2004 (3) vahvistetaan asianomaisten osapuolten osallistumista kyseisiin menettelyihin koskevat säännöt.

(2)

Menettelyn osapuolet saattavat olla valmiit myöntämään osallisuutensa perustamissopimuksen 81 artiklan vastaiseen kartelliin ja osallisuudesta johtuvan vastuunsa, jos ne voivat kohtuullisesti ennakoida komission harkitsemat päätelmät niiden osallisuudesta rikkomiseen ja mahdollisten sakkojen määrän sekä myöntyä näihin päätelmiin. Soveltuvissa tapauksissa komission olisi voitava ilmoittaa kyseisille osapuolille väitteistä, joita se aikoo esittää niitä vastaan asiakirja-aineistossa olevien todisteiden perusteella, sekä todennäköisesti määrättävistä sakoista. Tällaisen tietojen varhaisen ilmoittamisen johdosta asianomaisilla osapuolilla pitäisi olla mahdollisuus esittää näkemyksensä väitteistä, joita komissio aikoo esittää niitä vastaan, samoin kuin niiden mahdollisesta vastuusta.

(3)

Kun komissio ottaa huomioon osapuolten sovintoehdotukset väitetiedoksiannossa ja osapuolten vastauksissa sekä vahvistaa, että väitetiedoksianto vastaa osapuolten sovintoehdotusten sisältöä, komission olisi voitava tehdä asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan mukainen päätös kuultuaan kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa asetuksen (EY) N:o 1/2003 14 artiklan mukaisesti.

(4)

Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön sovintomenettely, jotta komissio voi käsitellä kartelliasiat nopeammin ja tehokkaammin. Komissiolla on laaja harkintavalta määrittäessään, missä asioissa voidaan tunnustella, ovatko osapuolet halukkaita käymään sovintoon tähtääviä keskusteluja, sekä päättäessään keskustelujen aloittamisesta tai lopettamisesta taikka sovinnon lopullisesta saavuttamisesta. Tämän vuoksi komissio voi milloin tahansa menettelyn aikana lopettaa sovintoon tähtäävät keskustelut kyseisessä asiassa kokonaan tai jonkin osapuolen osalta. Tällöin voidaan ottaa huomioon todennäköisyys päästä kohtuullisessa ajassa osapuolten kanssa yhteisymmärrykseen mahdollisten väitteiden laajuudesta kiinnittäen huomiota esimerkiksi osapuolten lukumäärään ja siihen, onko vastuunjaosta ennakoitavissa eriäviä näkemyksiä sekä siihen, missä määrin tosiseikat ovat kiistanalaisia. Lisäksi otetaan huomioon mahdollisuus saavuttaa menettelyyn liittyviä tehokkuusetuja sen perusteella, miten sovintomenettely on kokonaisvaltaisesti edistynyt, mukaan lukien kohtuuton viivästyminen, joka aiheutuu asiakirja-aineistossa olevien ei-luottamuksellisten toisintojen saataville asettamisesta. Myös muita seikkoja, kuten mahdollisen ennakkotapauksen muodostaminen, voidaan ottaa huomioon.

(5)

Kantelijat ovat tiiviisti mukana sovintomenettelyssä ja niille ilmoitetaan kirjallisesti menettelyn luonteesta ja kohteesta, jotta ne voivat esittää oman näkemyksensä näistä ja siten tehdä yhteistyötä komission tutkimuksen aikana. Sovintomenettelyn yhteydessä väitetiedoksiannon ei-luottamuksellisen toisinnon antaminen kantelijoille ei kuitenkaan edistäisi kantelijoiden yhteistyötä komission tutkimuksen aikana, vaan se saattaisi estää menettelyn osapuolia tekemästä yhteistyötä komission kanssa. Tämän vuoksi komissiolla ei pitäisi olla velvollisuutta antaa kantelijoille ei-luottamuksellista toisintoa väitetiedoksiannosta.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 773/2004 olisi muutettava,.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 773/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio voi päättää päätöksen tekemistä koskevan menettelyn aloittamisesta asetuksen (EY) N:o 1/2003 III luvun mukaisesti milloin tahansa, mutta viimeistään sinä päivänä, jona se esittää mainitun asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ennakkoarvioinnin, antaa väitetiedoksiannon tai pyytää osapuolia ilmoittamaan halukkuudestaan sovintoon tähtääviin keskusteluihin, tai sinä päivänä, jona mainitun asetuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ilmoitus julkaistaan, riippuen siitä, kumpi päivämäärä on aikaisempi.”

2)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos komissio antaa väitetiedoksiannon asiasta, josta sille on tehty kantelu, se toimittaa kantelijalle jäljennöksen väitetiedoksiannon sellaisesta toisinnosta, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan sovintomenettelyä, jolloin komissio ilmoittaa kantelijalle kirjallisesti menettelyn luonteesta ja kohteesta. Komissio asettaa myös määräajan, jonka kuluessa kantelija voi esittää näkökantansa kirjallisesti.”

3)

Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio ilmoittaa asianomaisille osapuolille niitä vastaan esitetyistä väitteistä. Väitetiedoksianto annetaan kirjallisesti tiedoksi kullekin osapuolelle, jota vastaan väitteitä esitetään.”

4)

Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Sovintomenettely kartelliasioissa

1.   Kun asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohdan mukainen menettely on aloitettu, komissio voi asettaa määräajan, jonka kuluessa osapuolet voivat ilmoittaa kirjallisesti olevansa valmiit aloittamaan sovintoon tähtäävät keskustelut tehdäkseen mahdollisesti sovintoehdotuksia. Komissiolla ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen saatuja vastauksia.

Jos vähintään kaksi samaan yritykseen kuuluvaa osapuolta ilmoittaa halukkuudestaan aloittaa sovintoon tähtäävät keskustelut ensimmäisen alakohdan mukaisesti, kyseiset osapuolet nimittävät yhteiset edustajat, jotka käyvät keskusteluja komission kanssa niiden puolesta. Asettaessaan ensimmäisessä alakohdassa mainitun määräajan komissio ilmoittaa kyseisille osapuolille, että niiden katsotaan kuuluvan samaan yritykseen, ainoastaan sitä varten, että ne voivat noudattaa tätä säännöstä.

2.   Komissio voi ilmoittaa sovintoon tähtääviin keskusteluihin osallistuville osapuolille

a)

väitteistä, joiden esittämistä niitä vastaan se harkitsee;

b)

todisteista, joita on käytetty harkittavia väitteitä määritettäessä;

c)

minkä tahansa asiakirja-aineistossa tuolloin luetellun, saatavilla olevan asiakirjan ei-luottamuksellisista toisinnoista, siinä määrin kuin osapuolen pyyntö on perusteltu, jotta osapuolella on mahdollisuus varmistaa ajanjaksoa tai muuta kartelliin liittyvää tiettyä seikkaa koskeva kantansa;

d)

mahdollisten sakkojen määrän vaihteluvälistä.

Nämä tiedot ovat kolmansille osapuolille luottamuksellisia, paitsi silloin, kun komissio on antanut ennakkoon nimenomaisen luvan tietojen paljastamiseen.

Jos sovintoon tähtäävät keskustelut etenevät, komissio voi asettaa määräajan, jonka kuluessa osapuolet voivat sitoutua noudattamaan sovintomenettelyä tekemällä sovintoehdotuksia, jotka vastaavat sovintoon tähtäävien keskustelujen tuloksia ja joissa ne myöntävät osallisuutensa perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomiseen ja vastuunsa. Ennen kuin komissio asettaa määräajan sovintoehdotusten tekemiselle kyseisillä osapuolilla on oikeus saada pyynnöstä 10 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot viipymättä. Komissiolla ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja sovintoehdotuksia.

3.   Kun osapuolille toimitetuissa väitetiedoksiannoissa otetaan huomioon niiden sovintoehdotusten sisältö, osapuolten on väitetiedoksiantoon antamassaan kirjallisessa vastauksessa vahvistettava komission asettamassa määräajassa, että niille toimitetussa väitetiedoksiannossa otetaan huomioon niiden sovintoehdotusten sisältö. Komissio voi tämän jälkeen tehdä asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan mukaisen päätöksen kuultuaan kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa asetuksen (EY) N:o 1/2003 14 artiklan mukaisesti.

4.   Komissio voi päättää milloin tahansa menettelyn aikana sovintokeskustelujen lopettamisesta kyseisessä asiassa kokonaan tai jonkin osapuolen osalta, jos se katsoo, että on mahdollista, että menettelyyn liittyviä tehokkuusetuja ei saavuteta.”

5)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio antaa osapuolille, joille se osoittaa väitetiedoksiannon, tilaisuuden tulla kuulluksi, ennen kuin se kuulee asetuksen (EY) N:o 1/2003 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa komiteaa.”

6)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

1.   Komissio antaa osapuolille, joille se osoittaa väitetiedoksiannon, tilaisuuden esittää perustelunsa suullisessa kuulemisessa, jos ne pyytävät tätä kirjallisissa huomautuksissaan.

2.   Tehdessään sovintoehdotuksensa osapuolten on kuitenkin vahvistettava komissiolle haluavansa esittää näkemyksensä suullisessa kuulemisessa vain, jos väitetiedoksiannossa ei oteta huomioon niiden sovintoehdotusten sisältöä.”

7)

Lisätään 15 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1a.   Kun asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohdan mukainen menettely on aloitettu ja jotta osapuolilla, jotka haluavat tehdä sovintoehdotuksia, olisi siihen mahdollisuus, komissio paljastaa pyynnöstä 10 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut todisteet ja asiakirjat, edellyttäen, että asianmukaisissa alakohdissa esitetyt edellytykset täyttyvät. Tämän vuoksi osapuolten on sovintoehdotuksia tehdessään vahvistettava komissiolle, että ne haluavat väitetiedoksiannon saatuaan tutustua asiakirja-aineistoon vain, jos väitetiedoksiannossa ei oteta huomioon niiden sovintoehdotusten sisältöä.”

8)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio ottaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 10 a artiklan 1 kohdassa, 10 a artiklan 2 kohdassa, 10 a artiklan 3 kohdassa ja 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja asettaessaan huomioon sekä huomautusten laatimiseen tarvittavan ajan että tapauksen kiireellisyyden.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 4 artiklan 3 kohdassa, 10 a artiklan 1 kohdassa, 10 a artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on vähintään kaksi viikkoa. Edellä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on vähintään kaksi viikkoa, lukuun ottamatta sovintoehdotuksia, joita koskevat muutokset on tehtävä yhden viikon kuluessa. Edellä 10 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on vähintään kaksi viikkoa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1419/2006 (EUVL L 269, 28.9.2006, s. 1).

(2)  EYVL C 50, 27.10.2007, s. 48.

(3)  EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).


1.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 623/2008,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008,

vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [korkealaatuinen tavallinen vehnä], 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivänä heinäkuuta 2008 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan.

(5)

Eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2008/2009 26 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 608/2008 (3) mukaisesti eräiden tällä asetuksella vahvistettujen tullien kantaminen kuitenkin keskeytetään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivänä heinäkuuta 2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1816/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  EUVL L 166, 27.6.2008, s. 19.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivänä heinäkuuta 2008 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00 (2)

keskilaatuinen

0,00 (2)

heikkolaatuinen

0,00 (2)

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00 (2)

1002 00 00

RUIS

0,00 (2)

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (3)

0,00 (2)

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00 (2)


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tämän tullin kantaminen on suspendoitu asetuksen (EY) N:o 608/2008 mukaisesti.

(3)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

16.6.2008-27.6.2008

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

259,01

187,53

FOB-hinta USA

282,92

272,92

252,92

157,14

Palkkio Meksikon-lahdella

8,73

Palkkio Suurilla järvillä

27,11

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

43,58 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

48,70 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


DIREKTIIVIT

1.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/9


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/66/EY,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bifenoksin, diflufenikaanin, fenoksaproppi-P:n, fenpropidiinin ja kinoklamiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 1490/2002 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon sisältyvät bifenoksi, diflufenikaani, fenoksaproppi-P, fenpropidiini ja kinoklamiini.

(2)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1490/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Bifenoksin osalta esittelevä jäsenvaltio on Belgia, ja kaikki asiaa koskevat tiedot on toimitettu 4 päivänä heinäkuuta 2005. Diflufenikaanin osalta esittelevä jäsenvaltio on Yhdistynyt kuningaskunta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot on toimitettu 1 päivänä elokuuta 2005. Fenoksaproppi-P:n osalta esittelevä jäsenvaltio on Itävalta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot on toimitettu 2 päivänä toukokuuta 2005. Fenpropidiinin ja kinoklamiinin osalta esittelevä jäsenvaltio on Ruotsi, ja kaikki asiaa koskevat tiedot on toimitettu 24 päivänä kesäkuuta 2005 ja 15 päivänä kesäkuuta 2005.

(3)

Arviointikertomuksia ovat tarkastelleet vertaistarkasteluna jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, ja ne on esitetty komissiolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten kertomusten (4) muodossa 14 päivänä marraskuuta 2007 kinoklamiinin osalta, 29 päivänä marraskuuta 2007 bifenoksin ja fenoksaproppi-P:n osalta sekä 17 päivänä joulukuuta 2007 diflufenikaanin ja fenpropidiinin osalta. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja 14 päivänä maaliskuuta 2008 valmistuivat bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia koskevat komission tarkastelukertomukset.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseiset tehoaineet liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat voidaan myöntää kaikissa jäsenvaltioissa kyseisessä direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin asianmukaista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on asianmukaista vaatia, että bifenoksille tehdään lisätestejä kuluttajia koskevan riskinarvioinnin ja kasvissyöjänisäkkäitä koskevan pitkän aikavälin riskinarvioinnin vahvistamiseksi, että fenpropidiinille tehdään lisätestejä kasveja ja hyönteisiä syöviä lintuja koskevan pitkän aikavälin riskinarvioinnin vahvistamiseksi ja että ilmoittajat esittelevät tällaiset tutkimukset.

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(8)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia selvitettäessä saattaa syntyä vaikeuksia tietojen saannissa. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(9)

Direktiiviä 91/414/ETY olisi tämän vuoksi muutettava.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 30 päivään kesäkuuta 2009 mennessä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat 30 päivään kesäkuuta 2009 mennessä.

Jäsenvaltioiden on tähän päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseisiä tehoaineita koskevien tekstien B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja ottaen huomioon bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määriteltävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012; tai

b)

bifenoksia, diflufenikaania, fenoksaproppi-P:tä, fenpropidiinia ja kinoklamiinia yhtenä monista tehoaineistaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuun ajankohtaan mennessä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/45/EY (EUVL L 94, 5.4.2008, s. 21).

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2007 (EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 119, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenox (lopullinen versio 29. marraskuuta 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 122, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diflufenican (lopullinen versio 17. joulukuuta 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 121, 1-76, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenoxaprop-P (lopullinen versio 29. marraskuuta 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 124, 1-84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropidin (lopullinen versio 17. joulukuuta, tarkistuksessa 29. tammikuuta 2008 korjattu vesiympäristölle aiheutuvien riskien laskennassa tehdyt virheet).

EFSA Scientific Report (2007) 117, 1-70, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quinoclamine (lopullinen versio 14. marraskuuta 2007).

(5)  EUVL L 366, 15.12.1992, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 416/2008 (EUVL L 125, 9.5.2008, s. 25).


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

N:o

Yleisnimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaan-tulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”186

Bifenoksi

CAS-nro 42576-02-3

CIPAC-nro: 413

Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

≥ 970g/kg Epäpuhtaudet:

 

enintään 3 g/kg 2,4-dikloorifenolia

 

enintään 6 g/kg 2,4-dikloorianisolia

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun bifenoksia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen bifenoksin jäämille, joita on eläinperäisissä tuotteissa ja myöhemmissä kasvustoissa vuoroviljelyssä;

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

tiedot bifenoksin ja sen aineenvaihduntatuotteen hydroksibifenoksihapon jäämistä eläinperäisissä tuotteissa ja myöhemmissä vuoroviljelykasvustoissa;

tiedot bifenoksin käytöstä kasvissyöjänisäkkäille aiheutuvan pitkän aikavälin riskin jatkokäsittelyä varten.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

187

Diflufenikaani

CAS-nro 83164-33-4

CIPAC-nro: 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14 päivänä maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun diflufenikaania koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vesieliöiden suojeluun. Tarvittaessa otetaan käyttöön riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä;

muiden kuin kohdekasvien suojeluun. Tarvittaessa otetaan käyttöön riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeitä, joille ei saa levittää torjunta-ainetta.

188

Fenoksaproppi-P

CAS-nro 113158-40-0

CIPAC-nro: 484

(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoic acid

≥ 920 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun fenoksaproppi-P:tä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

muiden kuin kohdekasvien suojeluun;

mefenpyri-dietyyli –suoja-aineen esiintymiseen formuloiduissa tuotteissa käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten altistumisen varalta;

aineen ja sen joidenkin hajoamistuotteiden pysyvyys kylmillä vyöhykkeillä ja alueilla, joilla saattaa esiintyä anaerobisia olosuhteita.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

189

Fenpropidiini

CAS-nro 67306-00-7

CIPAC-nro: 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (rasemaatti)

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun fenpropidiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

vesieliöiden suojeluun ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhyke.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan

tiedot fenpropidiinin käytöstä kasveja ja hyönteisiä syöville linnuille aiheutuvan pitkän aikavälin riskin jatkokäsittelyä varten.

Niiden on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat nämä tiedot komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

190

Kinoklamiini

CAS-nro 2797-51-5

CIPAC-nro: 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg Epäpuhtaudet:

dikloni (2,3-dikloro-1,4-naftokinoni) enintään 15 g/kg

1. tammikuuta 2009

31. joulukuuta 2018

A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat kinoklamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin koristekasveihin tai taimiin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun kinoklamiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

vesieliöiden suojeluun;

lintujen ja pienten nisäkkäiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riittäviä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.”


1.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 171/16


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/67/EY,

annettu 30 päivänä kesäkuu 2008,

laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon laivavarusteista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä 96/98/EY sovellettaessa on kansainvälisiä yleissopimuksia ja testausstandardeja sovellettava sellaisina kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

(2)

Kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sovellettaviin testausstandardeihin on tehty muutoksia, jotka ovat tulleet voimaan sen jälkeen, kun direktiiviä 96/98/EY viimeksi muutettiin 1 päivänä heinäkuuta 2002. Muutokset olisi selkeyden vuoksi sisällytettävä kyseiseen direktiiviin.

(3)

Kansainvälinen merenkulkujärjestö ja Euroopan standardointijärjestöt ovat hyväksyneet standardeja, kuten yksityiskohtaisia testausstandardeja, useita sellaisia varusteita varten, jotka on mainittu direktiivin 96/98/EY liitteessä A.2 tai joita pidetään direktiivin tarkoituksen kannalta merkityksellisinä, vaikkei niitä ole mainittu kyseisessä liitteessä. Näin ollen kyseiset varusteet olisi sisällytettävä liitteeseen A.1 tai siirrettävä liitteestä A.2 liitteeseen A.1.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 96/98/EY olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY perustetun COSS-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 96/98/EY liite A tämän direktiivin liitteen tekstillä.

2 artikla

Jos varusteet, jotka on lueteltu ”uusina varusteina” liitteen A.1 sarakkeessa ”Varusteen nimi” tai jotka on siirretty liitteestä A.2 liitteeseen A.1, on valmistettu ennen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivää noudattaen kyseisen jäsenvaltion alueella jo ennen kyseistä päivää voimassa olleita tyyppihyväksyntämenettelyjä, kyseisiä varusteita voidaan saattaa markkinoille ja sijoittaa yhteisön aluksiin kahden vuoden ajan mainitusta päivästä.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava viimeistään 21 päivänä heinäkuuta 2009 tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 21 päivänä heinäkuuta 2009.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53).


LIITE

LIITE A

Lyhenneluettelo

 

Circ.: kiertokirje

 

COLREG: kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä

 

COMSAR: radioviestintää sekä etsintä- ja pelastustoimintaa käsittelevä IMO:n alakomitea

 

EN: eurooppalainen standardi

 

ETSI: Euroopan telealan standardointilaitos

 

FSS: kansainvälinen paloturvallisuusjärjestelmiä koskeva säännöstö

 

FTP: kansainvälinen palokoemenetelmiä koskeva säännöstö

 

HSC: suurnopeusaluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö

 

IBC: kansainvälinen kemikaalialuksia koskeva säännöstö

 

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

 

IEC: Sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö

 

IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö

 

ISO: Kansainvälinen standardisoimisjärjestö

 

ITU: Kansainvälinen televiestintäliitto

 

LSA: hengenpelastuslaite

 

MARPOL: kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

 

MEPC: meriympäristön suojelukomitea

 

MSC: meriturvallisuuskomitea

 

SOLAS: kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä

 

Reg.: sääntö

 

Res.: päätöslauselma

LIITE A.1

VARUSTEET, JOILLE KANSAINVÄLISISSÄ OIKEUDELLISISSA ASIAKIRJOISSA ON JO LUOTU YKSITYISKOHTAISET TESTAUSSTANDARDIT

Huomautukset, jotka koskevat koko liitettä A.1

a)

Yleistä: Erityisesti mainittujen testausstandardien lisäksi kansainvälisissä yleissopimuksissa ja asiaankuuluvissa IMO:n päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä on vaatimuksia, jotka on tarkistettava liitteessä B olevissa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävissä moduuleissa tarkoitettujen tyyppitarkastusten (tyyppihyväksynnän) yhteydessä.

b)

Sarake 5: IMO:n päätöslauselmiin viitattaessa tarkoitetaan ainoastaan päätöslauselmien liitteiden asiaankuuluvissa osissa esitettyjä testausstandardeja eikä itse päätöslauselmien määräyksiä.

c)

Sarake 5: Kansainvälisiä yleissopimuksia ja testausstandardeja sovelletaan niiden ajantasaistettuina versioina. Jotta asiaankuuluvat standardit ilmaistaisiin oikein, testiraporteissa, vaatimustenmukaisuustodistuksissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa on yksilöitävä sovellettu standardi ja sen versio.

d)

Sarake 5: Kun kahden standardisarjan välissä on sana ’tai’, kumpikin sarja täyttää kaikki testausvaatimukset IMO:n suoritusstandardien mukaisesti. Tällöin kumpikin testaussarja riittää osoittamaan, että varuste on testattu asiaankuuluvien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Vastaavasti käytettäessä välimerkkiä (pilkkua) ovat kaikki luetellut viitteet voimassa.

e)

Sarake 6: H-moduulin esiintyessä tarkoitetaan H-moduulia yhdessä suunnittelua koskevan tarkastustodistuksen kanssa.

f)

Tässä liitteessä vahvistetut vaatimukset eivät rajoita kansainvälisissä yleissopimuksissa olevia varustamista koskevia vaatimuksia.

1.   Hengenpelastuslaitteet

Varusteen numero

Varusteen nimi

SOLAS 74 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan

SOLAS 74 -säännöt ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävät moduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Pelastusrenkaat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ. 980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin,

pelastusrenkaisiin,

pelastusliiveihin.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ 885,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(Lukuun ottamatta standardissa EN 394 (1993) vahvistettuja, paristoja koskevia vaatimuksia, jotka koskevat ainoastaan pelastusliivivaloja.)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Automaattisin savumerkkilaittein varustetut pelastusrenkaat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Pelastusliivit

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(Lukuun ottamatta standardissa EN 394 (1993) vahvistettuja, paristoja koskevia vaatimuksia, jotka koskevat ainoastaan pelastusliivivaloja.)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, joita ei luokitella pelastusliiveiksi:

eristetyt tai eristämättömät

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka luokitellaan pelastusliiveiksi

eristetyt tai eristämättömät.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Lämpösuojaimet

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Laskuvarjoraketit (pyrotekniikka)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Käsisoihdut (pyrotekniikka)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Kelluvat savumerkkilaitteet (pyrotekniikka)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Nuoranheittolaitteet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Puhaltamalla täytettävät pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Jäykkärunkoiset pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automaattisesti itseoikaisevat pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809 mukaan luettuna lisäys 1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809 mukaan luettuna lisäys 1,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Katetut, käännettävät pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, liite 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, liite 11,

IMO MSC/Circ.809 mukaan luettuna lisäys1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809 mukaan luettuna lisäys 1,

IMO MSC/Circ.1006

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Pelastuslautat – vapaa kellunta (hydrostaattiset laukaisulaitteet)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Pelastusveneet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Jäykkärunkoiset valmiusveneet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Puhaltamalla täytettävät valmiusveneet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Nopeakulkuiset valmiusveneet

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

IMO MSC/Circ.809 mukaan luettuna lisäys 1,

IMO MSC/Circ.980,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Taljaköysin ja vintturein varustetut vesillelaskulaitteet (taavetit)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Pelastusveneiden tai -lauttojen vesillelaskutelineet –vapaa kellunta

Siirretty kohtaan A.2/1.3.

A.1/1.23

Pelastusveneiden vesillelaskulaitteet –vapaa pudotus

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Pelastuslauttojen vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Nopeakulkuisten valmiusveneiden vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO MSC/Circ.809 mukaan luettuna lisäys 1,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Laukaisumekanismit:

pelastusveneisiin ja valmiusveneisiin ja

pelastuslauttoihin.

Lasketaan vesille taljaköydellä tai -köysillä

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

MES-järjestelmät (Marine evacuation systems)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Pelastusvälineet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Siirtymiseen tarvittavat tikkaat

Siirretty kohtaan A.2/1.4.

A.1/1.30

Heijastinmateriaalit

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Pelastusveneiden tai -lauttojen kaksisuuntainen VHF-radiopuhelin

Siirretty kohtiin A.1/5.17 ja A.1/5.18.

A.1/1.32

9 GHz:n SAR-vastain (SART)

Siirretty kohtaan A.1/4.18.

A.1/1.33

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden tutkaheijastin

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78),

IMO MSC/Circ.980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden kompassi

Siirretty kohtaan A.1/4.23.

A.1/1.35

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden käsisammuttimet

Siirretty kohtaan A.1/4.23.

A.1/1.36

Pelastusveneen/valmiusveneen moottori

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Valmiusveneen moottoriperämoottori

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pelastusveneissä ja valmiusveneissä käytettävät valonheittimet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Avoimet, käännettävät pelastuslautat

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, liite 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, liite 11,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), liite 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), liite 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekaaninen luotsinostolaite

Reg. V/23.

Reg. V/23,

IMO Res. A.889(21),

IMO MSC/Circ.773,

IMO MSC/Circ.980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(Uusi varuste)

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(Uusi varuste)

Luotsitikkaat

Reg. V/23,

Reg. X/3.

Reg. V/23

IMO Res. A.889(21)

IMO MSC/Circ.528/rev.1.

IMO Res. A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Meren pilaantumisen ehkäiseminen

Varusteen numero

Varusteen nimi

MARPOL 73/78 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan

MARPOL 73/78 -säännöt ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävät moduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Öljyisen (pilssi)veden suodatuslaitteet (suodatetun jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)

liite I, Reg. 16(4),

liite I, Reg. 16(5),

tarkistettu liite I, Reg. 14.6,

tarkistettu liite I, Reg. 14.7.

liite I, Reg. 16(1),

liite I, Reg. 16(2),

tarkistettu liite I, Reg. 14.1,

tarkistettu liite I, Reg. 14.2,

tarkistettu liite I, Reg. 14.3.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Öljyn ja veden rajapinnan ilmaisin

liite I, Reg. 15(3)(b),

tarkistettu liite I, Reg. 32.

liite I, Reg. 15(3)(b),

tarkistettu liite I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Öljypitoisuusmittarit

liite I, Reg. 16(5),

tarkistettu liite I, Reg. 14.7,

tarkistettu liite I, Reg. 14.7.

liite I, Reg. 16(1) ja (2),

tarkistettu liite I, Reg. 14.1 ja 14.2.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Öljyisen (pilssi)veden käsittelylaitteet, jotka liitetään olemassa olevaan öljyisen veden separointilaitteistoon (käsitellyn jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)

Varuste poistettu.

A.1/2.5

Öljysäiliöaluksen öljypäästöjen tarkkailu- ja säätöjärjestelmä

liite I, Reg. 15(3)(a),

tarkistettu liite I, Reg. 31.2,

tarkistettu liite I, Reg. 31.3.

liite I, Reg. 15(3),

tarkistettu liite I, Reg. 31.2,

tarkistettu liite I, Reg. 31.3,

tarkistettu liite I, Reg. 31.4.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Jäteveden käsittelylaitteistot

liite IV, Reg. 9.

tarkistettu liite IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Laivassa sijaitsevat jätteenpolttouunit

liite VI, Reg. 16(2)(a),

liite VI, Reg. 16.

liite VI, Reg. 16(2)(a),

liite VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Palosuojeluvarusteet

Varusteen numero

Varusteen nimi

SOLAS 74 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan

SOLAS 74 -säännöt ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävät moduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Kansimassa

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7

IMO Res. A.653(16),

IMO Res. A.687(17),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004.

B + D

A.1/3.2

Käsisammuttimet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995) mukaan luettuna A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

Tai,

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Palomiehenvarusteet: saappaat

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Palomiehenvarusteet: käsineet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (vain johtavuuden osalta).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Palomiehenvarusteet: kypärä

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Paineilmahengityslaite

Huomautus: Käyttö vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa vaatii ylipainetyyppisen kasvo-osan.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Raitisilmalaite, jota käytetään savukypärän tai savunaamarin kanssa

Huomautus: Käyttö vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa vaatii ylipainetyyppisen kasvo-osan.

Reg. X/3.

Huomautus: Tämä varuste ei sisälly luvun II-2 uusiin sääntöihin (IMO Res. MSC.99(73)) tai FSS-säännöstöön (IMO Res. MSC.98(73)).

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Asuntotiloja, työskentelytiloja ja tarkkailuasemia suojaavien, SOLAS 74 -yleissopimuksen säännön II-2/12 kanssa samanarvoisten sprinklerilaitosten komponentit (rajoitettu suuttimiin ja niiden toimintaan)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Koneistotilojen kiinteiden hajasuihkusammutuslaitosten suuttimet

Siirretty kohtaan A.2/3.11.

A.1/3.11

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys

A-luokan rajapinnat

B-luokan rajapinnat

A-luokka:

Reg. II-2/3.2.

B-luokka:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, ja,

A-luokka:

Reg. II-2/3.2.

B-luokka:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

IMO MSC/Circ.677

IMO MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Palamattomat aineet

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Muusta kuin teräksestä valmistetut A- tai B-luokan rajapinnan putkiläpiviennit

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Muusta kuin teräksestä valmistetut putket, jotka kuljettavat öljyä tai polttoöljyä

putket ja putkivarustimet

venttiilit,

joustavat putki-asennukset

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Palo-ovet

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Palo-ovien hallintalaitteiden komponentit

Huomautus: Jos sarakkeessa 2 on käytetty termiä ’komponentit’, saattaa olla tarpeen testata yksi komponentti, komponentti-ryhmä tai koko laitteisto sen varmistamiseksi, että kansainväliset vaatimukset täyttyvät.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Pintamateriaalit ja lattiapäällysteet, jotka ovat huonosti paloa levittäviä

koristepinnoitteet,

maalipinnat,

lattiapäällysteet,

putkieristeiden pinnoitteet,

B- ja C-luokan rajapintojen rakentamisessa käytetyt liimat,

palavat kanavat.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Huomautus: Jos pintamateriaalilta edellytetään tiettyä enimmäislämpöarvoa, se mitataan standardin ISO 1716 mukaisesti.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Verhot sekä muut riippuvat tekstiilimateriaalit ja kalvot

(Nimi viittaa SOLAS- vaatimuksiin.)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Pehmustetut huonekalut

(Nimi viittaa SOLAS-vaatimuksiin.)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Vuodevaatteet

(Nimi viittaa SOLAS-vaatimuksiin.)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Palopellit

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Palamattomat A-luokan rajapinnan kanavaläpiviennit

Siirretty kohtaan A.1/3.26.

A.1/3.24

A-luokan rajapinnan kaapeliläpiviennit

Siirretty kohtaan A.1/3.26.

A.1/3.25

A- ja B-luokan tulenkestävät ikkunat ja valoventtiilit

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.847,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036.

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

A-luokan rajapintojen läpiviennit

kaapeliläpiviennit,

putki-, kanava-, kuilu- ja muut läpiviennit

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

B-luokan rajapintojen läpiviennit

kaapeliläpiviennit,

putki-, kanava-, kuilu- ja muut läpiviennit

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklerilaitokset (rajoitettu sprinklerisuuttimiin)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

ISO 6182-1 (2004).

Tai,

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Paloletkut

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Kannettavat happi- ja kaasumittauslaitteet

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

ja soveltuvin osin:

a)

Kategoria 1: (turvallinen alue):

EN 50104 (2002) mukaan luettuna muutos vuodelta 2004, Happi,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategoria 2: (räjähdysvaaralliset tilat):

EN 50104 (2002) mukaan luettuna muutos vuodelta 2004, Happi,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Suurnopeusalusten kiinteiden sprinklerilaitosten suuttimet

Reg. X/3.

IMO MSC/Circ.912,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Suurnopeusalusten rajoitetusti palavat materiaalit (paitsi huonekalut)

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Suurnopeusalusten huonekalujen rajoitetusti palavat materiaalit

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Suurnopeusalusten paloa kestävät rakenteet

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Suurnopeusalusten palo-ovet

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Suurnopeusalusten palopellit

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Suurnopeusalusten paloa kestävien rakenteiden läpiviennit

kaapeliläpiviennit,

putki-, kanava-, kuilu- ja muut läpiviennit

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden käsisammuttimet

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Kategorian A koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden samanarvoisten vesipohjaisten sammutuslaitosten suuttimet

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Savuhätävalaistuslaitteet (vain komponentit)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

Tai,

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Hätäpoistumishengityslaitteet (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13.3.4,

Reg. II-2/13.4.3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

EN 402(2003),

EN 1146(2005),

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Suojakaasulaitosten komponentit

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.847 Corr.1,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Rasvakeittimien (automaattisten tai käsikäyttöisten) sammutuslaitosten suuttimet

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1.2.2.3,

Reg. II-2/10.6.4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Palomiehen varusteet – turvaköysi

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden samanarvoisten kiinteiden kaasusammutuslaitosten komponentit (sammutusaine, pääventtiilit ja suuttimet)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848.

IMO MSC/Circ.848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Koneistotilojen samanarvoiset kiinteät kaasusammutuslaitokset (aerosoli-laitteistot)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

IMO MSC/Circ.1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Vaahtoneste koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden kiinteisiin kevytvaahtopalonsammutuslaitoksiin

Huomautus: Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden kiinteät kevytvaahtopalonsammutuslaitokset on vielä testattava käyttäen hyväksyttyä vaahtonestettä hallintoa tyydyttävällä tavalla.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

A-kategorian koneistotilojen kiinteiden vesipohjaisten kohdesammutuslaitosten komponentit

(Suuttimet ja suoritustestit).

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ. 913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Erityistilojen, ro-ro-lastitilojen, ro-ro-tilojen ja ajoneuvotilojen kiinteiden hajasuihkusammutuslaitosten suuttimet

Siirretty kohtaan A.2/3.2.

A.1/3.50

Kemikaalisuojapuku

Siirretty kohtaan A.2/3.9.

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Ex A.2/3.6

Ex A.2/3.7

Ex A.2/3.16

Ex A.2/3.17

Tarkkailuasemien, työskentelytilojen, asuntotilojen, koneistotilojen ja miehittämättömien koneistotilojen kiinteiden palonhavaitsemis- ja palohälytyslaitosten komponentit

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7.2.2,-Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Valvonta- ja osoitinlaitteet. Aluksessa olevat sähkölaitteet:

EN 54-2 (1997), mukaan luettuina AC(1999) ja A1(2006).

Teholähteet:

EN 54-4 (1997), mukaan luettuina AC(1999), A1(2002) ja A2(2006).

Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet:

EN 54-5 (2000), mukaan luettuna A1(2002).

Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkevaa valoa tai ionisaatiota:

EN 54-7 (2000), mukaan luettuina A1(2002) ja A2(2006).

Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit:

EN 54-10 (2002), mukaan luettuna A1(2005).

Palopainikkeet:

EN 54-11 (2001), mukaan luettuna A1(2005).

Lisäksi aluksissa olevat sähkö- ja elektroniikkalaitteet soveltuvin osin:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ex A.2/3.1

Kiinteät ja siirrettävät sammuttimet

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 1866 (1998).

Tai,

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ex A.2/3.18

Hälytyslaitteet

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Korvin kuultavat palohälytyslaitteet

EN 54-3 (2001), mukaan luettuina A1(2002) ja A2(2006),

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(Uusi varuste)

Kiinteät happi- ja kaasumittauslaitteet

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

ja soveltuvin osin:

a)

Kategoria 4 (turvallinen alue):

EN 50104 (2002), mukaan luettuna muutos vuodelta 2004, Happi,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategoria 3 (räjähdysvaaralliset tilat):

EN 50104 (2002), mukaan luettuna muutos vuodelta 2004, Happi,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Navigointilaitteet

Liitteessä A.1 olevaa 4 kohtaa (Navigointilaitteet) koskevat huomautukset:

Sarake 5: Aina viitattaessa EN 61162 -sarjaan tai IEC 61162 -sarjaan on otettava huomioon varusteen suunnittelu, jotta voidaan päättää, mitä EN 61162 -sarjan tai IEC 61162 -sarjan standardia siihen sovelletaan.


Varusteen numero

Varusteen nimi

SOLAS 74 -sääntö, jossa tyyppihyväksyntä vaaditaan

SOLAS 74 -säännöt ja asiaankuuluvat IMO:n päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävät moduulit

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magneettikompassi

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

Tai,

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Lähettimellä varustettu kurssinohjauslaite THD (magneettimenetelmä)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

EN 61162 -sarja;

ISO 22090-2 (2004), mukaan luettuna oikaisu vuodelta 2005.

Tai,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 -sarja.

ISO 22090-2 (2004), mukaan luettuna oikaisu vuodelta 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Hyrräkompassi

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162 -sarja.

Tai,

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 -sarja.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Tutka

Siirretty kohtiin A.1/4.34, A.1/4.35 ja A.1/4.36.

A.1/4.5

Automaattinen tutkamerkintälaite (ARPA)

Siirretty kohtaan A.1/4.34.

A.1/4.6

Kaikuluotain

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162 -sarja.

Tai,

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 -sarja.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Nopeuden ja matkan mittauslaite (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

EN 61162 -sarja.

Tai,

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

IEC 61162 -sarja.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Peräsinkulman, kierrosluvun ja potkurin nousun osoitin

Siirretty kohtiin A.1/4.20, A.1/4.21 ja A.1/4.22.

A.1/4.9

Kääntymisnopeuden osoitin

Siirretty kohtaan A.2/4.26.

A.1/4.10

Radiosuuntimalaite

Varuste poistettu.

A.1/4.11

Loran-C-navigointilaite

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 -sarja.

Tai,

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 -sarja.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-navigointilaite

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 -sarja.

Tai,

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 -sarja

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca-navigointilaite

Varuste poistettu.

A.1/4.14

GPS-navigointilaite

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.819(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162 -sarja.

Tai,

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162 -sarja.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-laitteisto

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162 -sarja.

Tai,

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),