ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 168

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
28. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 615/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1405/2006 sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 616/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 617/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 618/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien mukauttamisesta toimitusjaksolla 2007/2008

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 619/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 620/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 386/2008 oikaisemisesta

27

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/64/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–IV muuttamisesta

31

 

*

Komission direktiivi 2008/65/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta

36

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/489/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2008, väliaikaisista suojatoimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämistä vastaan Portugalissa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3312)

38

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/490/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUSEC/2/2008, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2008, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaation (EUSEC RD Congo) johtajan nimittämisestä

41

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/491/YUTP, hyväksytty 26 päivänä kesäkuuta 2008, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta (EUSEC RD Congo)

42

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 615/2008,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008,

Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1405/2006 sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 (2) 1 artiklassa vahvistetaan asetuksen soveltamisala ja määritellään pienet saaret. Asetuksen soveltamisesta saatu kokemus osoittaa, että sen soveltamisalaa olisi mukautettava.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1405/2006 3 artiklalla perustetaan erityinen hankintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ongelmia, jotka johtuvat eräiden Egeanmeren saarten erityisestä maantieteellisestä sijainnista aiheutuvista lisäkuljetuskustannuksista sellaisten tuotteiden toimittamiseksi, jotka ovat välttämättömiä ihmisravinnoksi, jalostettaviksi tai maatalouden tuotantopanoksina. Kyseiset välttämättömät tuotteet sisältyvät perustamissopimuksen liitteeseen I. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1405/2006 3 artiklaa olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään liitettä I koskeva viittaus, ja rajoittamalla kyseisen artiklan soveltamisala koskemaan ainoastaan kyseisessä liitteessä mainittuja tuotteita.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1405/2006 6 artiklassa säädetään kyseisen asetuksen II luvun soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen hyväksymismenettelystä. Koska asetuksen (EY) N:o 1405/2006 14 artiklaan sisältyy vastaava säännös, joka koskee koko asetuksen soveltamista, 6 artikla olisi poistettava.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1405/2007 7 artiklassa säädetään paikallisten maataloustuotteiden yleisluonteisista tukitoimenpiteistä ja sen soveltamisala on siten laajempi kuin 3 artiklan. Sen vuoksi kyseisen asetuksen 7 artiklaa olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään perustamissopimuksen kolmannen osan II osastoa koskeva viittaus, kattaen maanpinnan kasvutuotteet, kotieläintalouden tuotteet ja kalataloustuotteet sekä sellaiset ensimmäisen jalostusasteen tuotteet, jotka suoraan liittyvät näihin tuotteisiin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1405/2006 9 artiklan e alakohdassa viitataan tukiohjelmiin sisällytettävien muiden toimenpiteiden ohella tarkastuksia ja hallinnollisia seuraamuksia koskeviin säännöksiin. Tarkastuksia ja hallinnollisia seuraamuksia koskevat kansalliset säännökset eivät voi kuitenkaan olla hyväksymisen kohteena Egeanmeren pieniä saaria koskevassa yhteisön tukiohjelmassa. Kyseiset kansalliset toimenpiteet voidaan ainoastaan antaa komissiolle tiedoksi kyseisen asetuksen 16 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi 9 artiklan e alakohtaa olisi muutettava siten, että Kreikan toimivaltaisten viranomaisten toimittamaan ohjelmaan sisällytettävät tarkastuksia ja kansallisia seuraamuksia koskevat säännökset jätetään sen ulkopuolelle.

(6)

Asetusta (EY) N:o 1405/2006 olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Useimmat asetuksen (EY) N:o 1405/2006 III luvussa tarkoitetuista toimenpiteistä ovat suoria tukia, ja niihin olisi viitattava neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 (3). Virheestä johtuen Egeanmeren saaria koskeva kohta poistettiin asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteestä I asetuksen (EY) N:o 1405/2006 20 artiklan 3 kohdan perusteella. Sen vuoksi liite I olisi oikaistava, ja oikaisun olisi tultava voimaan asetuksen (EY) N:o 1405/2006 ensimmäisenä soveltamispäivänä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1405/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tässä asetuksessa säädetään maataloutta koskevista erityistoimenpiteistä sellaisten vaikeuksien lieventämiseksi, joita Egeanmeren pienille saarille, jäljempänä ’pienet saaret’, aiheutuu niiden syrjäisestä saariasemasta.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Otetaan käyttöön erityinen hankintajärjestelmä, joka koskee sellaisia perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja maataloustuotteita, jäljempänä ’maataloustuotteet’, jotka ovat välttämättömiä pienillä saarilla käytettäväksi ihmisravintona, muiden tuotteiden valmistukseen tai maatalouden tuotantopanoksina.”

3)

Kumotaan 6 artikla.

4)

Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tukiohjelma sisältää toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pienten saarten maatalouden paikallisten tuotantosuuntien jatkuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi ja jotka kuuluvat perustamissopimuksen kolmannen osan II osaston soveltamisalaan.”

5)

Korvataan 9 artiklan e alakohta seuraavasti:

”e)

järjestelyt tukiohjelman tehokkaan ja riittävän täytäntöönpanon varmistamiseksi, tiedotus, seuranta ja arviointi mukaan luettuina;”.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteeseen I Posei-ohjelmaa koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Egeanmeren saaret

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 III osasto (4)

2 artiklassa tarkoitetut suorat tuet, jotka maksetaan ohjelmissa vahvistettujen toimenpiteiden nojalla

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 2 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  Lausunto annettu 5. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 479/2008 (EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1).

(4)  EUVL L 265, 26.9.2006, s. 3.”


28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 616/2008,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 617/2008,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan f alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan 29 päivänä lokakuuta 1975 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2782/75 (2) kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen asetuksella (EY) N:o 1234/2007.

(2)

Eräitä asetuksen (ETY) N:o 2782/75 säännöksiä ja velvollisuuksia ei ole sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007.

(3)

Sen vuoksi tietyt aiheelliset säännökset ja velvollisuudet on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettavassa asetuksessa, jotta varmistetaan yhteisen markkinajärjestelyn ja erityisesti kaupan pitämistä koskevien vaatimusten jatkuvuus ja moitteeton toiminta.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan vähimmäisedellytykset, jotka yhteisössä kaupan pidettävien siitosmunien ja siipikarjan poikasten on täytettävä. Selvyyden vuoksi olisi vahvistettava kyseisten vaatimusten soveltamista koskevat uudet yksityiskohtaiset säännöt. Sen vuoksi olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella komission asetus (ETY) N:o 1868/77 (3), jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt neuvoston (ETY) N:o 2782/75 soveltamiseksi.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan tiettyjä siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevia sääntöjä. Kyseisten sääntöjen täytäntöönpano edellyttää soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamista, jotta vältetään muun muassa hautomakoneesta poistettujen munien pitäminen kaupan ilman erityistä tunnusmerkintää, vahvistetaan muniin sekä siitosmunia ja poikasia sisältäviin pakkauksiin painettavat merkinnät ja säädetään tarvittavista ilmoituksista.

(6)

Kullekin laitokselle on tarpeen antaa yksilöivä rekisteröintinumero, joka perustuu kussakin jäsenvaltiossa vahvistettavaan koodiin, joka mahdollistaa laitoksen toimialan määrittämisen.

(7)

Olisi säilytettävä yhteisön sisäistä poikasten ja siitosmunien kauppaa ja tuotantoa koskeva riittävän tarkka tiedonkeruujärjestelmä, jotta lyhyen aikavälin tuotantoennusteiden laatiminen olisi mahdollista. Jokaisen jäsenvaltion on säädettävä säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’siitosmunilla’ tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvia poikastuotantoon tarkoitettuja yhteisössä tuotettuja tai kolmansista maista tuotuja siipikarjan munia lajin, luokan ja tyypin mukaan eriteltyinä ja tämän asetuksen mukaisesti tunnusmerkinnällä varustettuina;

2)

’poikasilla’ tarkoitetaan enintään 185 gramman painoisia yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin 0105 11 ja 0105 19 kuuluvia yhteisössä tuotettuja tai kolmansista maista tuotuja eläviä lintuja, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

a)

’tuotantopoikaset’: poikaset, jotka kuuluvat yhteen seuraavista tyypeistä:

i)

’broilerpoikaset’: ennen sukukypsyyttä lihotettaviksi ja teurastettaviksi tarkoitetut poikaset;

ii)

’kanapoikaset’: kulutukseen tarkoitettujen munien tuottamista varten kasvatettaviksi tarkoitetut poikaset;

iii)

’yhdistelmäpoikaset’: joko munantuotantoon tai lihaksi tarkoitetut poikaset;

b)

’vanhempaispoikaset’: tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitetut poikaset;

c)

’jalostuspoikaset’: vanhempaispoikasten tuottamiseen tarkoitetut poikaset;

3)

’laitoksella’ tarkoitetaan jokaista seuraavien toimialojen laitosta tai laitoksen osaa:

a)

’jalostuslaitos’: laitos, joka tuottaa jalostus-, vanhempais- tai tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitettuja siitosmunia;

b)

’vanhempaispolven tuotantolaitos’: laitos, joka tuottaa tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitettuja siitosmunia;

c)

’hautomo’: laitos, joka asettaa haudottavaksi ja haudottaa siitosmunia sekä toimittaa poikasia;

4)

’suorituskyvyllä’ tarkoitetaan munien enimmäismäärää, joka voidaan asettaa yhtä aikaa hautomakoneisiin, lukuun ottamatta kuorijoita.

2 artikla

Laitosten rekisteröinti

1.   Jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen elin rekisteröi pyynnöstä jokaisen laitoksen, ja sille annetaan tunnusnumero.

Tunnusnumero voidaan poistaa laitoksilta, jotka eivät noudata tämän asetuksen säännöksiä.

2.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten rekisteröintipyynnöt on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Tämä viranomainen antaa rekisteröidylle laitokselle tunnusnumeron, joka koostuu yhdestä liitteessä I esitetyistä koodeista ja sekä tunnusluvusta, joka annetaan siten, että sen perusteella on mahdollista määrittää laitoksen toimiala.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi kaikki tunnusnumeroiden antamisessa käytettävien, laitoksen toimialojen määrittämisen mahdollistavien koodien muutokset.

3 artikla

Siitosmunien ja niiden pakkausten merkitseminen

1.   Poikasten tuotantoon tarkoitetut siitosmunat on merkittävä yksittäin.

2.   Poikastuotantoon käytettyjen siitosmunien yksilöivä merkintä tehdään tuotantolaitoksessa, jonka tunnusnumero leimataan muniin. Kirjaimet ja numerot merkitään häviämättömällä mustalla musteella; niiden korkeuden on oltava vähintään kaksi millimetriä ja leveyden yksi millimetri.

3.   Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti sallia siitosmunien merkinnän muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan sillä edellytyksellä, että merkintä tehdään häviämättömällä mustalla värillä, se on selvästi nähtävissä ja se peittää vähintään 10 neliömillimetrin suuruisen alan. Tämä merkintä on tehtävä ennen hautomakoneeseen asettamista joko tuotantolaitoksessa tai hautomossa. Tätä mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä annettava näille tieto asiasta annetuista säännöksistä.

4.   Siitosmunat on kuljetettava moitteettoman puhtaissa, yksinomaan samasta laitoksesta lähtöisin olevia saman siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin siitosmunia sisältävissä pakkauksissa, joissa on jokin liitteessä II olevista maininnoista.

5.   Tietyissä kolmansissa tuojamaissa voimassa oleviin säännöksiin mukautumiseksi vientiin tarkoitetut siitosmunat ja niiden pakkaukset voidaan varustaa muilla kuin tässä asetuksessa säädetyillä merkinnöillä, jos ne eivät ole vaarassa sekoittua viimeksi mainittuihin tai asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan d alakohdassa ja sen soveltamista koskevissa asetuksissa säädettyihin merkintöihin.

6.   Pakkauksissa ja kaikentyyppisissä astioissa, joissa näitä munia kuljetetaan, on oltava tuotantolaitoksen tunnusnumero.

7.   Ainoastaan tämän artiklan mukaisesti merkittyjä siitosmunia voidaan kuljettaa tai pitää kaupan jäsenvaltioiden välillä.

8.   Kolmansista maista lähtöisin olevia siitosmunia voidaan tuoda ainoastaan, jos niihin on vähintään 3 millimetrin korkuisin kirjaimin merkitty alkuperämaa ja leimattu merkintä ”à couver”, ”broedei”, ”rugeaeg”, ”Bruteier”, ”προς εκκόλαψιν”, ”para incubar”, ”hatching”, ”cova”, ”para incubação”, ”haudottavaksi”, ”för kläckning”, ”líhnutí”, ”haue”, ”inkubācija”, ”perinimas”, ”keltetésre”, ”tifqis”, ”do wylęgu”, ”valjenje”, ”liahnutie”, ”за люпене” tai ”incubare”. Niiden pakkausten on sisällettävä yksinomaan saman siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin sekä saman alkuperämaan ja lähettäjän siitosmunia, ja niissä on oltava vähintään seuraavat merkinnät:

a)

munissa olevat merkinnät;

b)

munat tuottanut siipikarjalaji;

c)

toimittajan nimi tai toiminimi ja osoite.

4 artikla

Poikasia sisältävien pakkausten merkitseminen

1.   Poikaset on pakattava siipikarjalajeittain, -tyypeittäin ja -luokittain.

2.   Laatikot saavat sisältää yksinomaan saman hautomon poikasia, ja niihin on merkittävä vähintään hautomon tunnusnumero.

3.   Kolmansista maista lähtöisin olevia poikasia voidaan tuoda ainoastaan, jos ne jaotellaan 1 kohdan mukaisesti. Laatikoiden on sisällettävä yksinomaan saman alkuperämaan ja saman lähettäjän poikasia, ja niissä on oltava vähintään seuraavat merkinnät:

a)

alkuperämaa;

b)

siipikarjalaji, johon poikaset kuuluvat;

c)

toimittajan nimi tai toiminimi ja osoite.

Pakkauksien merkinnät on tehtävä häviämättömällä mustalla musteella käyttäen vähintään 20 millimetrin korkuisia ja 10 millimetrin levyisiä merkkejä; viivojen on oltava yhden millimetrin paksuisia.

5 artikla

Saateasiakirjat

1.   On laadittava saateasiakirja, jossa on oltava kunkin toimitettavan siitosmuna- tai poikaserän osalta vähintään seuraavat merkinnät:

a)

laitoksen nimi tai toiminimi ja osoite sekä sen tunnusnumero;

b)

siitosmunien tai poikasten lukumäärä siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin mukaan;

c)

lähetyspäivä;

d)

vastaanottajan nimi ja osoite.

2.   Kolmansista maista tuotavien siitosmuna- ja poikaserien osalta laitoksen tunnusnumero on korvattava alkuperämaan nimellä.

6 artikla

Rekisteröinnit

Kunkin hautomon on merkittävä rekisteriin lajeittain, luokittain (kantavanhemmuus, jalostus tai tuotanto) ja tyypeittäin (broileri, munantuotanto tai yhdistelmä)

a)

haudottavaksi asettamispäivä ja haudottavaksi asetettujen siitosmunien lukumäärä sekä sen laitoksen tunnusnumero, jossa siitosmunat on tuotettu;

b)

kuoriutumispäivä ja tosiasiallisesti käytettäviksi tarkoitettujen kuoriutuneiden poikasten lukumäärä;

c)

hautomakoneesta poistettujen siitosmunien lukumäärä ja ostajan henkilöllisyys.

7 artikla

Hautomakoneesta poistettujen munien käyttö

Hautomakoneesta poistetut haudotut munat on käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin ihmisravinnoksi. Niitä voidaan käyttää teollisuuden käyttöön tarkoitettuina munina komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 (4) 1 artiklan toisen alakohdan h alakohdan mukaisesti.

8 artikla

Ilmoitukset

1.   Jokaisen hautomon on toimitettava kuukausittain jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle lajeittain, luokittain ja tyypeittäin eritelty tieto haudottavaksi asetettujen siitosmunien ja tosiasiallisesti käytettäviksi tarkoitettujen kuoriutuneiden poikasten lukumäärästä.

2.   Kantavanhempais- ja vanhempaispolven siipikarjakantaa koskevia tilastotietoja pyydetään muilta kuin 1 kohdassa tarkoitetuilta laitoksilta tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettavien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen saannin ja tutkimisen jälkeen kuukausittain niiden perusteella koottu yhteenveto edelliseltä kuukaudelta.

Jäsenvaltion esittämään yhteenvetoon on merkittävä lisäksi saman kuukauden kuluessa tuotujen ja vietyjen poikasten lukumäärä siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin mukaan.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun yhteenvedon malli on liitteessä III. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämä yhteenveto komissiolle kalenterivuoden kunkin kuukauden osalta viimeistään neljän viikon kuluttua kyseisen kuukauden päättymisestä.

5.   Jäsenvaltiot voivat käyttää liitteessä III olevaa yhteenvedon mallia (I osa) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen keruuseen hautomoilta.

6.   Jäsenvaltiot voivat määrätä 5 artiklassa tarkoitetun saateasiakirjan laadittavaksi poikasten osalta useana kappaleena. Tällöin yksi tämän asiakirjan kappale lähetetään 9 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle elimelle sekä tuonnin ja viennin että yhteisön sisäisen kaupan yhteydessä.

7.   Edellä 6 kohdassa tarkoitettua menettelyä käyttävien jäsenvaltioiden on annettava siitä tieto muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

9 artikla

Tarkastuslaitokset

Tämän asetuksen säännösten noudattamista valvovat kunkin jäsenvaltion nimeämät laitokset. Näiden laitosten luettelo on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään kuukautta ennen tämän asetuksen soveltamispäivää. Kaikista mainitun luettelon muutoksista on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kuukauden kuluessa muutoksesta.

10 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet seuraamuksien määräämiseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien asetusten säännösten rikkomisesta.

11 artikla

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä tammikuuta liitteessä IV olevan mallin mukaan laadittu hautomoiden rakennetta ja toimintaa koskeva tilasto.

12 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1868/77 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen ja asetukseen (ETY) N:o 2782/75 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 209, 17.8.1977, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6.


LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut koodit

BE

Belgia

BG

Bulgaria

CZ

Tšekki

DK

Tanska

DE

Saksa

EE

Viro

IE

Irlanti

EL

Kreikka

ES

Espanja

FR

Ranska

IT

Italia

CY

Kypros

LV

Latvia

LT

Liettua

LU

Luxemburg

HU

Unkari

MT

Malta

NL

Alankomaat

AT

Itävalta

PL

Puola

PT

Portugali

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Suomi

SE

Ruotsi

UK

Yhdistynyt kuningaskunta


LIITE II

Asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaks

:

яйца за люпене

:

espanjaksi

:

huevos para incubar

:

tšekiksi

:

násadová vejce

:

tanskaksi

:

Rugeæg

:

saksaksi

:

Bruteier

:

viroksi

:

Haudemunad

:

kreikaksi

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

englanniksi

:

eggs for hatching

:

ranskaksi

:

œufs à couver

:

italiaksi

:

uova da cova

:

latviaksi

:

inkubējamas olas

:

liettuaksi

:

kiaušiniai perinimui

:

unkariksi

:

Keltetőtojás

:

maltaksi

:

bajd tat-tifqis

:

hollanniksi

:

Broedeieren

:

puolaksi

:

jaja wylęgowe

:

portugaliksi

:

ovos para incubação

:

romaniaksi

:

ouă puse la incubat

:

slovakiksi

:

násadové vajcia

:

sloveeniksi

:

valilna jajca

:

suomeksi

:

munia haudottavaksi

:

ruotsiksi

:

Kläckägg


LIITE III

SIITOSMUNIEN JA SIIPIKARJAN POIKASTEN TUOTANTOA JA KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVA KUUKAUSITTAINEN YHTEENVETO

I   OSA

Maa:

Vuosi:

1 000 kappaletta


Kuvaus

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

A.

Haudottavaksi asetetut siitosmunat

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Kantavanhempais- ja vanhempaispolvi

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotanto

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantavanhempais- ja vanhempaispolvi

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotanto

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankat

Tuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkkunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmikanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Poikasten käyttötarkoitus

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munantuotantoon tarkoitetut kananpoikaset

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broilerpoikaset, molemmat sukupuolet

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankat

Broilerpoikaset, molemmat sukupuolet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkkunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmikanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Siitoskukonpojat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIIPIKARJAN POIKASTEN ULKOMAANKAUPPA

II   OSA

Maa:

Vuosi:

1 000 kappaletta


Yhteisön sisäinen kauppa

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

TUONTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmikanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmikanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tuonti … sta ja vienti kolmansiin maihin

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

TUONTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmikanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmikanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaanottajat

:

1.

Directorate-General for Agriculture, Division for Poultry Products, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels.

2.

Statistical Office of the European Communities, Agricultural Statistics, Luxembourg 1, European Centre, PO Box 1907, Luxembourg.


LIITE IV

HAUTOMOIDEN RAKENNE JA TUOTANTO

Image

Image


LIITE V

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 2782/75

Asetus (ETY) N:o 1868/77

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

3 artikla

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta ja liite I

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 6 kohta

2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

3 artiklan 4 kohta ja liite II

5 artiklan 3 kohta

3 artiklan 5 kohta

6 artikla

3 artiklan 8 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artiklan 7 kohta

11 artikla

4 artiklan 1 ja 2 kohta

12 artikla

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artikla

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

13 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artiklan 1 ja 2 kohta

10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohta

8 artiklan 4 kohta

4 artiklan 2 kohta

8 artiklan 5 kohta

4 artiklan 3 kohta

8 artiklan 6 kohta

4 artiklan 4 kohta

8 artiklan 7 kohta

16 artikla

9 artikla

5 artikla

10 artikla

6 artikla

11 artikla

7 artikla

12 artiklan ensimmäinen kohta

8 artikla

13 artikla

Liite I

Liite III

Liite II

Liite IV


28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 618/2008,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien mukauttamisesta toimitusjaksolla 2007/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (2) 12 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullivapaiden toimitusvelvoitteiden määrittämistä.

(2)

Toimitusjaksolle 2007/2008 nämä määrät asetettiin AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2007/2008 28 päivänä tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 77/2008 (3).

(3)

AKT-pöytäkirjan 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan silloin, kun AKT-valtio ei toimita sovittua määrää.

(4)

Barbadosin, Kenian, Kongon, Madagaskarin sekä Trinidad ja Tobagon toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät kyseiset maat pysty toimittamaan sovittua määrää eivätkä ne halua lisätoimitusaikaa.

(5)

Asianomaisten AKT-valtioiden kanssa on sen vuoksi käyty neuvotteluja, ja toimittamatta jäävä määrä olisi jaettava uudelleen toimitusjaksolla 2007/2008 toimitettavaksi.

(6)

Asetus (EY) N:o 77/2008 olisi sen vuoksi kumottava, ja toimitusjakson 2007/2008 toimitusvelvollisuuden alaisia määriä olisi mukautettava asetuksen (EY) N:o 950/2006 12 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 14 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisen artiklan 1 kohtaa ei sovelleta määrään, joka on jaettu uudelleen AKT-pöytäkirjan 7 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti. Tämän asetuksen nojalla uudelleenjaettu määrä olisi sen vuoksi tuotava ennen 30 päivää kesäkuuta 2008. Koska uudelleenjakoa koskeva päätös on kuitenkin tehty myöhään ja kun otetaan huomioon tuontitodistusten hakemiseen kuluva aika, tätä määräaikaa on mahdotonta noudattaa. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 950/2006 14 artiklan 1 kohtaa olisi sovellettava myös tämän asetuksen nojalla uudelleenjaettuun määrään.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Valkoisen sokerin ekvivalenttitonneina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin toimitusvelvollisuuden alaisia määriä toimitusjaksolle 2007/2008 ja kullekin asianomaiselle viejämaalle mukautetaan liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 950/2006 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa sovelletaan tämän asetuksen nojalla uudelleenjaettuun, 30 päivän kesäkuuta 2008 jälkeen tuotuun määrään.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 77/2008.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 371/2007 (EUVL L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 6.


LIITE

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuontia koskevat toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolla 2007/2008 valkoisen sokerin ekvivalenttitonneina ilmaistuina

AKT-pöytäkirjan/Intia-sopimuksen allekirjoittajamaa

Toimitusvelvoite 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Norsunluurannikko

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

191 368,87

Intia

9 999,83

Jamaika

148 003,16

Kenia

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Mosambik

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Kitts ja Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swazimaa

126 027,92

Tansania

9 672,60

Trinidad ja Tobago

0,00

Sambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

YHTEENSÄ

1 319 875,62


28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 619/2008,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 161 artiklan 3 kohdan, 164 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 170 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan mukaan eräiden maitotuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituilla siinä määrin kuin on tarpeen kyseisten tuotteiden viemiseksi perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvissa rajoissa.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 580/2004 (2) säädetään koodiin ex ex 0402 10 19 9000 kuuluvan rasvattoman maitojauheen, koodiin ex ex 0405 10 19 9700 kuuluvan kimpaleina olevan luonnollisen voin ja koodiin ex ex 0405 90 10 9000 kuuluvan astioissa olevan voiöljyn vientitukia koskevan tarjouskilpailumenettelyn säännöistä. Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä 10 päivänä joulukuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1454/2007 (3) kumotaan asetus (EY) N:o 580/2004 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1454/2007 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti olisi avattava mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita koskeva pysyvä tarjouskilpailu. Koska asetus (EY) N:o 1454/2007 ei sisällä kaikkia tähän asti asetukseen (EY) N:o 580/2004 sisältyneitä maitoalan erityissääntöjä, on tarpeen vahvistaa kyseiset säännöt mainitun asetuksen kumoamispäivästä alkaen. Käytännön syistä sekä selkeyden ja yksinkertaistamisen vuoksi on aiheellista antaa yksi asetus, joka sisältää myös eräiden voilaatujen vientitukia koskevaan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 581/2004 (4) ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 582/2004 (5) sisältyvät erityissäännökset.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta 17 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1282/2006 (6) sovelletaan kaikkiin maitoalan vientitodistuksiin ja -tukiin. Koska tällä asetuksella avattavan tarjouskilpailun yhteydessä myönnettävät todistukset koskevat erityistuotteita, on aiheellista säätää asetuksessa (EY) N:o 1282/2006 säädetyistä vientitodistuksia koskevista yleisistä säännöistä poikkeavia erityissääntöjä. Asetuksen (EY) N:o 1454/2007 7 artiklassa säädetään, että kansallisten viranomaisten on myönnettävä todistukset viiden työpäivän kuluessa enimmäistuen vahvistamista koskevan komission päätöksen voimaantulosta ja että todistuksen on tultava voimaan sen myöntämispäivänä. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa, että voimassaolojakso poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1282/2006 8 artiklassa säädetystä jaksosta, jotta kaikille myönnetyille todistuksille varmistettaisiin sama voimassaolojakso.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Avataan pysyvä tarjouskilpailu seuraavien komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (7) liitteessä I olevassa 9 jaksossa tarkoitettujen seuraavien maitotuotteiden vientituen määrittämiseksi ja taataan kaikille yhteisöön sijoittuneille henkilöille pääsy yhtäläisin edellytyksin:

a)

tuotekoodiin ex ex 0405 10 19 9700 kuuluva luonnollinen voi vähintään 20 kilogrammaa nettopainoltaan olevina kimpaleina;

b)

tuotekoodiin ex ex 0405 90 10 9000 kuuluva voiöljy vähintään 20 kilogrammaa nettopainoltaan olevissa astioissa;

c)

tuotekoodiin ex ex 0402 10 19 9000 kuuluva rasvaton maitojauhe, joka sisältää enintään 0,5 prosenttia painosta muita kuin maitoa sisältäviä lisättyjä aineita, vähintään 25 kilogrammaa nettopainoltaan olevissa säkeissä.

2 artikla

Määritelmät

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet on tarkoitettu vietäviksi kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta

a)

kolmansia maita: Andorra, Liechtenstein, Amerikan yhdysvallat ja Pyhä Istuin (Vatikaanivaltio);

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian alueet, ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

3 artikla

Sovellettavat säännöt

Komission asetusten (EY) N:o 1291/2000 (8), (EY) N:o 1282/2006 ja (EY) N:o 1454/2007 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

4 artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Tarjouksia voidaan jättää ainoastaan tarjouskilpailujaksojen aikana, ja tarjoukset ovat voimassa ainoastaan sen tarjouskilpailujakson ajan, jona ne on jätetty.

2.   Kukin tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden toisena tiistaina, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

a)

elokuussa tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden kolmantena tiistaina;

b)

joulukuussa tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, jakso alkaa seuraavana työpäivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa).

Kukin tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden kolmantena tiistaina, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

a)

elokuussa tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden neljäntenä tiistaina;

b)

joulukuussa tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden toisena tiistaina.

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, jakso päättyy edellisenä työpäivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa).

3.   Kukin tarjouskilpailujakso numeroidaan ensimmäisestä säädetystä tarjouskilpailujaksosta alkavassa järjestyksessä.

4.   Tarjoukset on jätettävä liitteessä II luetelluille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5.   Tarjoukset on jätettävä erikseen määräpaikkaa ja yhtä 1 artiklassa tarkoitettua tuotekoodia kohti.

6.   Asetuksen (EY) N:o 1454/2007 3 artiklan 5 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen lisäksi tarjouksessa on ilmoitettava todistushakemuksen 16 jaksossa tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettu vientituen tuotekoodi, jota edeltää ilmaisu ”ex”.

5 artikla

Haettavat määrät

Tarjouksen on koskettava 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta vähintään 10 tonnin määrää.

6 artikla

Vakuudet

Tarjouskilpailun osallistumisvakuus on 15 prosenttia tuotekoodeille ja määräpaikoille tarjouskilpailussa viimeksi vahvistetun vientituen enimmäismäärästä. Osallistumisvakuuden määrä ei saa kuitenkaan olla pienempi kuin 5 euroa 100:aa kilogrammaa kohti.

7 artikla

Tarjousten ilmoittaminen komissiolle

Asetuksen (EY) N:o 1454/2007 5 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen tunnin kuluessa kunkin tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarjouskilpailujakson päättymisestä erikseen kaikki asianmukaiset tarjoukset tämän asetuksen liitteessä I vahvistetussa muodossa.

8 artikla

Vientitodistukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 1282/2006 7 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1282/2006 8 artiklassa säädetään, vientitodistuksen voimassaolojakso alkaa sen myöntämispäivänä ja päättyy tarjouskilpailujakson päättymistä seuraavan neljännen kuukauden lopussa tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 581/2004 ja (EY) N:o 582/2004.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 128/2007 (EUVL L 41, 13.2.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.

(4)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1543/2007 (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 62).

(5)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1543/2007.

(6)  EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 532/2007 (EUVL L 125, 15.5.2007, s. 7).

(7)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


LIITE I

JÄSENVALTIO:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Faksi:

Sähköposti:

A.   82-prosenttinen voi

Jäsenvaltio:

Vientituen myöntäminen tuotekoodiin ex ex 0405 10 19 9700 kuuluvan 82-prosenttisen voin eräisiin kolmansiin maihin vientiä varten (asetus (EY) N:o 619/2008) Tarjouskilpailun numero: …/R/200. Tarjouskilpailujakson päättymispäivä:


1

2

3

4

5

Tarjouksen numero

Tarjouksentekijä nro (1)

Määrä (tonnia)

Määräpaikka

Vientituki (euroa/100 kg)

(suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Voiöljy

Jäsenvaltio:

Vientituen myöntäminen tuotekoodiin ex ex 0405 90 10 9000 kuuluvan voiöljyn eräisiin kolmansiin maihin vientiä varten (asetus (EY) N:o 619/2008) Tarjouskilpailun numero: …/R/200. Tarjouskilpailujakson päättymispäivä:


1

2

3

4

5

Tarjouksen numero

Tarjouksentekijä nro (2)

Määrä (tonnia)

Määräpaikka

Vientituki (euroa/100 kg)

(suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Rasvaton maitojauhe

Jäsenvaltio:

Vientituen myöntäminen tuotekoodiin ex ex 0402 10 19 9000 kuuluvan rasvattoman maitojauheen eräisiin kolmansiin maihin vientiä varten (asetus (EY) N:o 619/2008) Tarjouskilpailun numero: …/R/200. Tarjouskilpailujakson päättymispäivä:


1

2

3

4

5

Tarjouksen numero

Tarjouksentekijä nro (3)

Määrä (tonnia)

Määräpaikka

Vientituki (euroa/100 kg)

(suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kullekin tarjouksentekijälle on annettava numero jokaista tarjouskilpailujaksoa varten.

(2)  Kullekin tarjouksentekijälle on annettava numero jokaista tarjouskilpailujaksoa varten.

(3)  Kullekin tarjouksentekijälle on annettava numero jokaista tarjouskilpailujaksoa varten.


LIITE II

Asetuksessa (EY) N:o 1454/2007 ja tässä asetuksessa tarkoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joille tarjoukset on jätettävä:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 620/2008,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 386/2008 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 386/2008 (2) vahvistetaan maidon ja maitotuotteiden vientituet.

(2)

Olisi otettava huomioon muutokset, jotka maitoa ja maitotuotteita koskevaan maataloustuotteiden vientitukinimikkeistöön on tehty komission asetuksella (EY) N:o 1499/2007, jossa julkaistaan asetuksella (ETY) N:o 3846/87 (3) käyttöön otettu maataloustuotteiden vientitukinimikkeistö vuodeksi 2008. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 386/2008 liite olisi oikaistava. Selvyyden vuoksi kyseisiä oikaisuja olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 386/2008 voimaantulopäivästä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 386/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 386/2008 voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1152/2007 (EUVL L 258, 4.10.2007, s. 3). Asetus (EY) N:o 1255/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 116, 30.4.2008, s. 17.

(3)  EUVL L 333, 19.12.2007, s. 10.


LIITE

”LIITE

Maitoon ja maitotuotteisiin 27 päivänä kesäkuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L20

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein ja Amerikan yhdysvallat;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian alueet, ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: L04, Andorra, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi Seelanti ja Etelä-Afrikka;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian alueet, ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.


(1)  Dominikaaniseen tasavaltaan päätöksessä 98/486/EY tarkoitetussa vuoden 2008/2009 kiintiössä vietävien ja asetuksen (EY) N:o 1282/2009 III luvun 3 jaksossa vahvistetut edellytykset täyttävien tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia määriä:

a)

CN-koodeihin 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 kuuluvat tuotteet

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodeihin 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 kuuluvat tuotteet

0,00 EUR/100 kg

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L20

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein ja Amerikan yhdysvallat;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian alueet, ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: L04, Andorra, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Amerikan yhdysvallat, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi Seelanti ja Etelä-Afrikka;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian alueet, ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

(2)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.”


DIREKTIIVIT

28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/31


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/64/EY,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–IV muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c ja d alakohdan,

on kuullut asianomaisia jäsenvaltioita,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2000/29/EY säädetään suojatoimenpiteistä, joilla estetään kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien kulkeutuminen jäsenvaltioihin toisista jäsenvaltioista tai kolmansista maista. Siinä säädetään myös tiettyjen alueiden määrittelemisestä suojelluiksi alueiksi.

(2)

Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella on todettu, että ainoastaan tietyt lajien Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. ja Solanaceae istutettaviksi tarkoitetut kasvit aiheuttavat Heliothis armigera Hübner -kasvintuhoojan leviämisen riskin. Koska kyseisen kasvintuhoojan leviämisen riski rajoittuu vain mainittuihin kasveihin, kasvintuhooja olisi poistettava direktiivin 2000/29/EY liitteestä I, jossa asetetaan yleiskielto, ja sisällytettävä sen sijaan kyseisen direktiivin liitteeseen II, jossa asetettu kielto koskee ainoastaan riskin aiheuttavia kasveja. Heliothis armigera Hübner -kasvintuhoojan tieteellistä nimeä on lisäksi hiljattain tarkistettu, minkä vuoksi se olisi muutettava muotoon Helicoverpa armigera (Hübner).

(3)

Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella on käynyt ilmi, että Colletotrichum acutatum Simmonds -kasvintuhoojaa esiintyy laajasti yhteisössä. Kyseistä organismia ei sen vuoksi enää pitäisi luetella haitallisena organismina direktiivissä 2000/29/EY, eikä organismin osalta pitäisi enää toteuttaa suojatoimenpiteitä. Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitettä II olisi muutettava.

(4)

Portugalin toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että sitruspuun suruvirusta (eurooppalaiset isolaatit) esiintyy nyt Madeiralla. Kyseistä Portugalin aluetta ei sen vuoksi enää pitäisi tunnustaa kyseisen haitallisen organismin suhteen suojelluksi alueeksi, ja siksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä II ja IV olisi muutettava.

(5)

Espanjan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) -kasvintuhoojaa esiintyy nyt Ibizalla. Kyseistä Espanjan aluetta ei sen vuoksi enää pitäisi tunnustaa kyseisen haitallisen organismin suhteen suojelluksi alueeksi, ja siksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä II ja IV olisi muutettava.

(6)

Slovenian toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojaa esiintyy nyt Koroškan ja Notranjskan alueilla. Näitä alueita ei sen vuoksi enää pitäisi tunnustaa Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan suhteen suojelluiksi alueiksi, ja siksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä II, III ja IV olisi muutettava.

(7)

Italian toimittamat tiedot osoittavat, että Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojaa esiintyy nykyään joissakin osissa Emilia-Romagnan, Lombardian ja Veneton alueita. Näitä Italian alueen osia ei sen vuoksi enää pitäisi tunnustaa Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan suhteen suojelluiksi alueiksi, ja siksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä II, III ja IV olisi muutettava.

(8)

Sveitsin kasvinsuojelulainsäädännön mukaan Bernin ja Graubündenin kantoneita ei enää tunnusteta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan suojelluksi alueeksi. Sen vuoksi olisi poistettava poikkeus, jolla erityisvaatimusten täyttyessä sallitaan tiettyjen tuotteitten tuonti kyseisiltä alueilta tietyille suojelluille alueille, ja muutettava direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevaa B osaa.

(9)

Direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–IV olisi siksi muutettava.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I–IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä elokuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä syyskuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I–IV seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteessä I olevan A osan II jakson a kohdasta 3 kohta.

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Muutetaan A osan II jakso seuraavasti:

i)

Lisätään otsikon a alle 6.1 kohdan jälkeen seuraava 6.2 kohta:

”6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L. ja Pelargonium l’Hérit. ex Ait. sekä suvun Solanaceae kasvit lukuun ottamatta siemeniä”

ii)

Poistetaan otsikon c alla oleva 2 kohta.

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Poistetaan otsikon a alla oleva 10 kohta.

ii)

Korvataan otsakkeen b alla 2 kohdassa kolmannessa sarakkeessa Suojattu alue (Suojatut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan maakunta), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (paitsi Rovigon maakunta, Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli (Lienzin hallinnollinen alue), Steiermark ja Wien), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan ja Mariborin alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

iii)

Korvataan otsakkeen d alla 1 kohdassa kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”EL, F (Korsika), M, P (paitsi Madeira)”.

3)

Muutetaan liitteessä III oleva B osa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa toisessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan maakunta), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (paitsi Rovigon maakunta, Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli (Lienzin hallinnollinen alue), Steiermark ja Wien), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan ja Mariborin alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

b)

Korvataan 2 kohdassa toisessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan maakunta), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (paitsi Rovigon maakunta, Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli (Lienzin hallinnollinen alue), Steiermark ja Wien), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan ja Mariborin alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

4)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Korvataan I jakson 27.1 kohdassa toisessa sarakkeessa Erityisvaatimukset oleva ilmaisu ”Heliothis armigera Hübner” ilmaisulla ”Helicoverpa armigera (Hübner)”.

ii)

Korvataan II jakson 20 kohdassa toisessa sarakkeessa Erityisvaatimukset oleva ilmaisu ”Heliothis armigera Hübner” ilmaisulla ”Helicoverpa armigera (Hübner)”.

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Poistetaan 17 kohta.

ii)

Muutetaan 21 kohta seuraavasti:

Korvataan toisessa sarakkeessa Erityisvaatimukset oleva c kohta seuraavasti:

”c)

kasvit ovat peräisin yhdestä seuraavista Sveitsin kantoneista: Fribourg, Vaud, Valais, tai”.

Korvataan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan maakunta), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (paitsi Rovigon maakunta, Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli (Lienzin hallinnollinen alue), Steiermark ja Wien), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan ja Mariborin alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

iii)

Muutetaan 21.3 kohta seuraavasti:

Korvataan toisessa sarakkeessa Erityisvaatimukset oleva b kohta seuraavasti:

”b)

ovat peräisin yhdestä seuraavista Sveitsin kantoneista: Fribourg, Vaud, Valais, tai”.

Korvataan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan maakunta), Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (paitsi Rovigon maakunta, Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi sekä Veronan maakunnan alue etelään valtatiestä A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli (Lienzin hallinnollinen alue), Steiermark ja Wien), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Notranjskan ja Mariborin alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

iv)

Muutetaan 31 kohta seuraavasti:

Korvataan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”EL, F (Korsika), M, P (paitsi Madeira)”.


28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/36


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/65/EY,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön ajokortista 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY (1) ja erityisesti sen 7 a artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/439/ETY liitteissä I ja I a oleva koodiluettelo olisi saatettava ajan tasalle.

(2)

Yhteisön koodi 78, jolla oikeus ajaa tietyn ajokorttiluokan ajoneuvoja rajoitetaan ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto, olisi muutettava vastaamaan alan tieteellistä ja teknistä kehitystä.

(3)

Direktiivin 91/439/ETY liitteessä II säädetyt ajokokeiden vähimmäisvaatimukset olisi tarpeen muuttaa vastaamaan yhteisön koodin 78 muutettua määritelmää.

(4)

Direktiivin 91/439/ETY liitteessä II säädettyjä teoreettisen ja käytännön kokeen vähimmäisvaatimuksia olisi tarkistettava, jotta koevaatimukset voidaan saattaa vastaamaan päivittäisen liikenteen vaatimuksia tunneleiden käytön osalta ja siten parantaa tämän erityisen tieinfrastruktuurin osan liikenneturvallisuutta.

(5)

Direktiivin 91/439/ETY liitteessä II olevassa 5.2 ja 6.2.5. kohdassa säädetyt määräajat ovat osoittautuneet riittämättömiksi tarvittavien toimien asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta. Olisi säädettävä pidemmästä määräajasta.

(6)

Sen vuoksi direktiivi 91/439/ETY olisi muutettava.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat ajokortteja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 91/439/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 4 osalta ja liitteessä I a olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 2 osalta a alakohdan 12 alakohdassa yhteisön koodi 10.02 seuraavasti:

”10.02.

Ajoneuvot, joissa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo)”.

2)

Korvataan liitteessä I olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 4 osalta ja liitteessä I a olevassa 2 kohdassa ajokortin sivun 2 osalta a alakohdan 12 alakohdassa yhteisön koodi 78 seuraavasti:

78.   Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo)”.

3)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Lisätään 2.1.3 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

turvallinen ajo tietunneleissa,”

b)

Korvataan 5.1 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos hakija suorittaa ajokokeen ajoneuvolla, jossa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo), tämä on merkittävä jokaiseen tällaisen kokeen perusteella annettavaan ajokorttiin. Tällaisella merkinnällä varustettuja ajokortteja saa käyttää ainoastaan sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, joissa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo).

Ilmaisulla ’ajoneuvo, jossa on automaattivaihteisto’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa ei ole kytkinpoljinta (tai manuaalisesti käytettävää kytkinvipua, kun kyseessä on A- tai A1-luokan ajoneuvo).”

c)

Korvataan 5.2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”B+E-, C-, C+E-, C1-, C1+E-, D-, D+E-, D1- ja D1+E-luokan koeajoneuvoja, jotka eivät täytä edellä annettuja vähimmäisvaatimuksia mutta olivat käytössä direktiivin 2008/65/EY (2) 3 artiklassa tarkoitettuna päivänä tai ennen sitä, saa käyttää 30 päivään syyskuuta 2013. Jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön näiden ajoneuvojen kuormaa koskevia vaatimuksia 30 päivään syyskuuta 2013 saakka.

d)

Korvataan 6.2.5 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”viimeistään viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulemisesta” ilmaisulla ”30 päivään syyskuuta 2008 mennessä”.

e)

Lisätään 6.3.8, 7.4.8. ja 8.3.8. kohdassa olevaan erityisiä tiejärjestelyjä koskevaan luetteloon ilmaisu ”tunnelit”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2008. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/103/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 344).

(2)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 36.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 2008,

väliaikaisista suojatoimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämistä vastaan Portugalissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3312)

(2008/489/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, 13 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/133/EY (2) mukaisesti Portugali toteuttaa hävittämisohjelmaa mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi.

(2)

Portugalissa on annettu säädös (Portaria nro 358/2008, 12 päivänä toukokuuta 2008), jolla kielletään tartunnalle alttiiden puutavaran ja kasvien siirrot Manner-Portugalista ellei puutavaraa ole lämpökäsitelty ja kasveja asianmukaisesti tarkastettu.

(3)

Portugali esitti komissiolle ehdotuksen päätöksen 2006/133/EY 4 artiklan toisen kohdan mukaisesta tutkimussuunnitelmasta, joka kattaa Portugalin koko alueen. Pysyvä kasvinsuojelukomitea käsitteli ehdotusta 26–27 päivänä toukokuuta 2008. Komissio ei kuitenkaan komitean päätelmien perusteella hyväksynyt suunnitelmaa, koska valvonta ei ollut riittävän tiivistä.

(4)

Portugali ilmoitti komissiolle 5 päivänä kesäkuuta 2008 Portugalin viranomaisten vuosittaisen tutkimuksen lisäksi toteuttaman ylimääräisen tutkimuksen tuloksena mäntyankeroisen uusien esiintymien löytymisestä siinä Portugalin osassa, jossa mäntyankeroista ei toistaiseksi ollut tiedetty esiintyvän.

(5)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 2–6 päivänä kesäkuuta 2008 tekemä tarkastuskäynti paljasti, että saatavilla olevat tiedot eivät riitä vahvistamaan, että Portugalissa on mäntyankeroisesta vapaita alueita. Lisäksi yhteisön ja kansallisia toimenpiteitä ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön.

(6)

Sen vuoksi tähän mennessä toteutettuja toimenpiteitä pidetään riittämättöminä, eikä välitöntä riskiä mäntyankeroisen leviämisestä Portugalin ulkopuolelle tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien siirtojen johdosta voida enää sulkea pois. Lisäksi muille jäsenvaltioille kuin Portugalille olisi nyt mahdollisimman pian annettava mahdollisuus valvoa kaikista Portugalin osista peräisin olevien tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien siirtoja alueelleen.

(7)

Portugalissa äskettäin lisääntyneiden mäntyankeroisen esiintymien johdosta olisi toteutettava mahdollisimman pian toimenpiteitä muiden jäsenvaltioiden alueen turvaamiseksi mäntyankeroiselta ja yhteisön kaupallisten etujen suojaamiseksi suhteessa kolmansiin maihin. Tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien siirrot Portugalista muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin olisi kiellettävä, jollei kyseiselle materiaalille ole tehty asianmukaista käsittelyä tai kasvien kyseessä ollessa asianmukaista tarkastusta. Sen vuoksi vaatimukset, jotka koskevat tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien siirtoja rajatuilta alueilta muille kuin rajatuille alueille Portugalissa tai muihin jäsenvaltioihin, olisi laajennettava koskemaan kaikkia siirtoja Portugalista muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin. Jäljitettävyys olisi varmistettava kiinnittämällä kasvipassi tai merkintä jokaiseen tavaralähetyksen yksikköön. Jäsenvaltioiden toteuttamien valvontatoimien soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että sallitaan Portugalista jäsenvaltioiden alueelle siirrettyjen tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien valvonta.

(8)

Odotettaessa pysyvän kasvinsuojelukomitean kokousta olisi toteutettava väliaikaisia suojatoimenpiteitä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi Portugalista muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin.

(9)

Pysyvä kasvinsuojelukomitea tarkastelee uudelleen tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Portugalin on varmistettava, että liitteessä esitetyt edellytykset, jotka koskevat tartunnalle alttiita puutavaraa, kuorta ja kasveja, jotka on tarkoitus siirtää sen alueelta muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin, täyttyvät.

2.   Muut määränpääjäsenvaltiot kuin Portugali voivat tarkistaa Portugalista alueelleen tulevien tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien lähetykset Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) esiintymisen varalta.

3.   Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan päätöksen 2006/133/EY soveltamista.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  EUVL L 52, 23.2.2006, s. 34. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/378/EY (EUVL L 130, 20.5.2008, s. 22).


LIITE

Kun Portugalista siirretään muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

a)

tartunnalle alttiita kasveja, kyseisten kasvien mukana on seurattava kasvipassi, joka on laadittu ja myönnetty komission direktiivin 92/105/ETY (1) säännösten mukaisesti sen jälkeen, kun

kasvit on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi mäntyankeroisen merkeistä tai oireista, ja

tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu oireita mäntyankeroisesta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen;

b)

tartunnalle altista puutavaraa ja erillistä kuorta, lukuun ottamatta seuraavissa muodoissa olevaa puuta:

kokonaan tai osittain kyseisistä havupuista saadut lastut, hakkeet, tähteet tai jätteet,

pakkauslaatikot, -kehikot tai -tynnyrit,

kuormalavat, laatikkolavat tai muut lastauslavat,

sälytyspuut, täytelevyt ja palkit,

mutta mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen luonnollista pyöreää ulkopintaa, kyseisen puutavaran ja erillisen kuoren mukana on seurattava a alakohdassa tarkoitettu kasvipassi sen jälkeen, kun puutavara tai erillinen kuori on lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun ytimen lämpötila on noussut vähintään 56 celsiusasteeseen 30 minuutin ajaksi sen varmistamiseksi, että se on vapaa elävistä mäntyankeroisista;

c)

tartunnalle altista puutavaraa, kokonaan tai osittain kyseisistä havupuista saatuina lastuina, hakkeina, tähteinä tai jätteinä, kyseisen puutavaran mukana on seurattava a alakohdassa tarkoitettu kasvipassi sen jälkeen, kun puutavara on käsitelty asianmukaisesti savudesinfioimalla sen varmistamiseksi, että se on vapaa elävistä mäntyankeroisista;

d)

tartunnalle altista puutavaraa sälytyspuina, täytelevyinä ja palkkeina, mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen luonnollista pyöreää ulkopintaa, sekä pakkauslaatikkoina, -kehikkoina, -tynnyreinä ja näitä vastaavina pakkauksina, kuormalavoina, laatikkolavoina ja muina lastauslavoina tai lavojen vahvikkeina, vaikka niitä ei käytettäisikään tavaroiden kuljetukseen, kyseinen puutavara on käsiteltävä jollakin niistä hyväksytyistä toimenpiteistä, jotka täsmennetään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) liitteessä I. Siinä on oltava merkintä, josta käy ilmi, missä ja kenen toimesta käsittely on toteutettu, tai sen mukana on seurattava a alakohdassa tarkoitettu kasvipassi osoituksena toteutetuista toimenpiteistä.

Portugalin on varmistettava, että a alakohdassa tarkoitettu kasvipassi tai FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 mukainen merkintä on kiinnitetty jokaiseen siirrettävään tartunnalle alttiiden puutavaran, kuoren ja kasvien yksikköön.


(1)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/41


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUSEC/2/2008,

tehty 24 päivänä kesäkuuta 2008,

Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaation (EUSEC RD Congo) johtajan nimittämisestä

(2008/490/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 25 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta (EUSEC RD Congo) 12 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Michel SIDO nimitettiin 1 päivänä maaliskuuta 2008 Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevan Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaation (EUSEC RD Congo) johtajaksi.

(2)

Michel SIDO ilmoitti 23 päivänä kesäkuuta 2008 eroavansa operaation johtajan tehtävästä.

(3)

Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri on esittänyt, että Jean-Paul MICHEL nimitettäisiin EUSEC RD Congon uudeksi johtajaksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Jean-Paul MICHEL EUSEC RD Congon johtajaksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2008.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

M. IPAVIC


(1)  EUVL L 151, 13.6.2007, s. 52.


28.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/42


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2008/491/YUTP,

hyväksytty 26 päivänä kesäkuuta 2008,

Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/406/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta (EUSEC RD Congo)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionista ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionilla on ollut 2 päivästä toukokuuta 2005 lähtien käynnissä Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskeva neuvonta- ja avustusoperaatio (EUSEC RD Congo). Operaation nykyinen toimeksianto on määritelty yhteisellä toiminnalla 2007/406/YUTP (1), ja se päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2008.

(2)

Operaatiota on aiheellista jatkaa 12 kuukaudella 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen.

(3)

Euroopan unionin Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisille Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta varten antaman tuen osalta voitaisiin kiinnittää erityistä huomiota myös tulevien nopean toiminnan joukkojen järjestämistä koskevien sääntöjen määrittelemiseen. Kongon demokraattisen tasavallan hallitus on määritellyt nopean toiminnan joukot asevoimien uudistamista koskevassa kokonaissuunnitelmassa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä henkilöstöresurssien kehittämiseen.

(4)

Gomassa 23 päivänä tammikuuta 2008 Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen ja Kivussa toimivien aseistettujen ryhmittymien välillä allekirjoitettujen sitoumusten myötä Kivussa on aloitettu prosessi rauhan palauttamiseksi. Kansainvälinen yhteisö osallistuu tähän prosessiin, myös Euroopan unioni Afrikan suurten järvien alueelle nimitetyn EU:n erityisedustajan välityksellä. EUSEC RD Congo -operaation tarkoituksena on edistää Afrikan suurten järvien alueelle nimitetyn EU:n erityisedustajan ponnistuksia Kivun aluetta koskevien sitoumusten täytäntöönpanoon tähtäävien toimien puitteissa.

(5)

Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitetusta uudesta rahoitusohjeesta olisi säädettävä 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 väliseksi ajaksi.

(6)

Kongon demokraattisen tasavallan nykyinen turvallisuustilanne saattaa huonontua, mistä voisi olla vakavia seurauksia demokratian, oikeusvaltion periaatteen sekä kansainvälisen ja alueellisen turvallisuuden lujittamisprosessille. EU:n jatkuva sitoutuminen poliittisiin ponnisteluihin ja voimavarojen toimittamiseen edistää alueen vakauttamista.

(7)

Yhteinen toiminta 2007/406/YUTP olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2007/406/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan a–e alakohta seuraavasti:

”a)

neuvoa ja avustaa Kongon viranomaisia niiden toimissa, joiden tavoitteena on Kongon armeijan integrointi, uudelleenjärjestäminen ja uudelleenmuodostaminen, erityisesti:

myötävaikuttamalla kansallisten toiminta-ajatusten ja politiikkojen kehittämiseen, myös toimiin, jotka koskevat horisontaalisia näkökohtia, joihin sisältyvät kaikki Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistukseen liittyvät alat;

antamalla tukea näihin toimiin osallistuville komiteoille ja elimille sekä myötävaikuttamalla kongolaisten ensisijaisten tavoitteiden ja konkreettisten tarpeiden määrittämiseen;

myötävaikuttamalla, myös antamalla asiantuntija-apua henkilöstön valintaa ja koulutusta sekä infrastruktuuri- ja materiaalitarpeiden arviointia varten, nopean toiminnan joukkojen järjestämistä koskevien sääntöjen määrittelemiseen ja joukkojen asteittaiseen käyttöön ottoon asevoimien uudistamista koskevan kokonaissuunnitelman puitteissa ja ihmisoikeuksia, kansainvälistä humanitaarista oikeutta, tasa-arvoa ja aseellisiin konflikteihin joutuneita lapsia koskevia periaatteita kunnioittaen;

b)

toteuttaa ja saattaa päätökseen Kongon demokraattisen tasavallan puolustusministeriön maksujärjestelyjen parantamiseen liittyvä tekninen avustushanke, jäljempänä ’maksujärjestelyhanke’, sitä koskevassa yleisessä toiminta-ajatuksessa määriteltyjen tehtävien täyttämiseksi;

c)

tukea henkilöstöhallintoa ja yleisen henkilöstöpolitiikan kehittämistä maksujärjestelyhankkeen pohjalta,

d)

määrittää sellaisia eri hankkeita ja vaihtoehtoja, joita EU tai sen jäsenvaltiot voivat päättää tukea turvallisuusalan uudistuksen alalla, ja osallistua niiden laatimiseen;

e)

valvoa jäsenvaltioiden rahoittamia tai aloittamia erityishankkeita ja varmistaa niiden toteuttaminen operaation tavoitteiden mukaisesti komission kanssa koordinoiden;

f)

toimittaa tarvittaessa tukea EU:n erityisedustajalle Kivun rauhanpalauttamisprosessista vastaavien komiteoiden toiminnan puitteissa,

sekä

g)

edistää kaikkien turvallisuusalan uudistuksen osalta toteutettavien toimien johdonmukaisuuden varmistamista.”

2)

Korvataan 3 artiklan a kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

tukiyksikkö; ja”

3)

Korvataan 3 artiklan c kohdan toisessa luetelmakohdassa ilmaisu ”liikkuvasta asiantuntijaryhmästä” ilmaisulla ”liikkuvista asiantuntijaryhmistä”.

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Operaation johtaja huolehtii operaation päivittäisestä hallinnosta ja vastaa henkilöstöstä ja kurinpidosta.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”2.   Operaation johtajalla on lupa käyttää jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia 2 artiklan e alakohdassa esitetyn operaation tehtävänmäärittelyn puitteissa.”

5)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliselle ajalle on 9 700 000 euroa.

Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 väliselle ajalle on 8 450 000 euroa.”

6)

Kumotaan 15 artikla.

7)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2009.”.

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EUVL L 151, 13.6.2007, s. 52.