ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 166

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
27. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 604/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 605/2008, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista (Kodifioitu toisinto)  ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 606/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 831/2002 muuttamisesta ( 1 )

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 607/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta ( 1 )

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 608/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2008/2009

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 609/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 610/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 611/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 612/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 613/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 614/2008, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IV (Norjan vedet)

29

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/59/EY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2008, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY mukauttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen johdosta

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 604/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

36,3

MK

32,3

TR

57,8

ZZ

42,1

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

114,6

ZZ

98,1

0709 90 70

JO

216,7

TR

100,3

ZZ

158,5

0805 50 10

AR

103,2

TR

135,6

US

79,1

ZA

119,7

ZZ

109,4

0808 10 80

AR

110,2

BR

85,9

CL

102,9

CN

86,8

NZ

116,8

US

94,9

UY

88,3

ZA

89,9

ZZ

97,0

0809 10 00

IL

121,6

TR

187,7

ZZ

154,7

0809 20 95

TR

393,4

US

377,8

ZZ

385,6

0809 30 10, 0809 30 90

IL

144,8

US

245,1

ZZ

195,0

0809 40 05

IL

157,4

ZZ

157,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 605/2008,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008,

tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 7 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista 7 päivänä syyskuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1788/2001 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

On tarpeen säätää menettelystä, jolla yhteisössä koordinoidaan eräitä tarkastuksia, joita on tehtävä kolmansista maista tuotaville tuotteille niiden pitämiseksi kaupan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavilla merkinnöillä.

(3)

Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita asetuksen (ETY) N:o 2092/91 8 ja 9 artiklassa ja sen liitteessä III olevassa B ja C osassa säädetyn tarkastusjärjestelmän soveltamista.

(4)

Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita yhteisön tullisäännösten ja asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklassa mainittujen, yhteisössä kaupan pidettäviksi tarkoitettujen tuotteiden tuontia koskevien muiden säännösten soveltamista.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa määritellään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 kohdan d alakohdassa ja 6 kohdassa edellytettyä tarkastustodistusta ja tällaisen todistuksen esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt mainitun asetuksen 11 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisessa maahantuonnissa.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, joita/jotka:

ei ole tarkoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen,

tuodaan tullitta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (4) mukaisesti. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 918/83 39 ja 43 artiklan mukaisesti tullitta tuotaviin tuotteisiin.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

1)

’tarkastustodistus’ asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 kohdan d alakohdassa ja 6 kohdassa tarkoitettua tarkastustodistusta, joka koskee yhtä lähetystä;

2)

’lähetys’ samaan tai useampaan yhdistetyn nimikkeistön koodiin kuuluvaa tuotemäärää, jolle on annettu yksi ainoa tarkastustodistus, joka lähetetään samalla kuljetusvälineellä ja joka tuodaan samasta kolmannesta maasta;

3)

’lähetyksen tarkastus’ jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tekemää tarkastustodistuksen tarkastusta 4 artiklan 2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi ja, jos nämä viranomaiset katsovat sen aiheelliseksi, itse tuotteiden tarkastusta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 vaatimusten osalta;

4)

’luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä’ tulliviranomaisten tekemää tulliselvitystä, joka mahdollistaa lähetyksen vapaan liikkumisen yhteisössä;

5)

’jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset’ tulliviranomaisia tai jäsenvaltion määrittelemiä muita viranomaisia.

3 artikla

Riippumatta siitä, onko tuotteet tuotu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 kohdan tai 11 artiklan 6 kohdan nojalla kaupan pitämistä varten, kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden luovutukseen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä sovelletaan 11 artiklan 3 kohdan d alakohtaa ja 6 kohtaa tarkastustodistuksen myöntämistä koskevien vaatimusten osalta ja 11 artiklan 3 kohtaa.

4 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita koskevan lähetyksen luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää

a)

alkuperäisen tarkastustodistuksen esittämistä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, ja

b)

jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen lähetykselle suorittamaa tarkastusta ja tarkastustodistuksen vahvistamista tämän artiklan 11 kohdan mukaisesti.

2.   Alkuperäinen tarkastustodistus on laadittava 3–10 kohdan ja liitteessä I esitetyn mallin ja täyttöohjeiden mukaisesti.

3.   Tarkastustodistuksen myöntää

a)

kolmannen maan toimivaltainen viranomainen tai laitos, joka mainitaan komission asetuksen (ETY) N:o 94/92 (5) liitteessä kyseisen kolmannen maan kohdalla, tai

b)

viranomainen tai laitos, joka on hyväksytty myöntämään tarkastustodistuksen asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4.   Tarkastustodistuksen myöntävä viranomainen tai laitos

a)

myöntää tarkastustodistuksen ja varustaa 15 kohdan vahvistusmerkinnällään vasta sen jälkeen, kun se on tarkastanut kaikki keskeiset asiakirjat, mukaan luettuina erityisesti kyseisten tuotteiden tuotantosuunnitelman sekä kuljetusta ja kauppaa koskevat asiakirjat ja sen jälkeen, kun viranomainen tai laitos on suorittanut joko kyseisen lähetyksen fyysisen tarkastuksen ennen sen toimittamista lähettäjänä olevasta kolmannesta maasta tai on saanut viejän erillisen ilmoituksen, jonka mukaan kyseinen lähetys on tuotettu ja/tai valmistettu kyseisen viranomaisen tai laitoksen soveltamien säännösten mukaisesti, jotta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet voitaisiin tuoda ja pitää kaupan yhteisössä mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan tai 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

b)

antaa kaikille myönnetyille todistuksille sarjanumeron ja pitää rekisteriä myönnetyistä todistuksista.

5.   Tarkastustodistus on laadittava yhteisön virallisella kielellä ja täytettävä leimoja ja allekirjoituksia lukuun ottamatta joko kokonaan suuraakkosin tai kokonaan konekirjoituksella.

Tarkastustodistus laaditaan mieluiten jollakin määräjäsenvaltion virallisista kielistä. Tarvittaessa jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset voivat pyytää tarkastustodistuksesta käännöksen jollakin kyseisen maan virallisista kielistä.

Vahvistamattomat muutokset tai poistot mitätöivät todistuksen.

6.   Tarkastustodistus on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena.

Lähetyksen ensimmäinen vastaanottaja tai tarvittaessa maahantuoja voi tehdä todistuksesta jäljennöksen tiedottaakseen asiasta tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevan C jakson 3 kohdan mukaisesti. Kaikkiin tällaisiin jäljennöksiin on painettava tai leimattava merkintä ”JÄLJENNÖS” tai ”KAKSOISKAPPALE”.

7.   Kun 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tarkastustodistus esitetään 1 kohdan mukaisesti, todistuksen 16 kohdassa on oltava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus, joka myönsi luvan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

8.   Luvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa siirtää toimivallan täyttää tarkastustodistuksen 16 kohta tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle, joka valvoo maahantuojaa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 8 ja 9 artiklan mukaisesti, tai viranomaisille, jotka on määritelty jäsenvaltion asianomaisiksi viranomaisiksi.

9.   Todistuksen 16 kohtaa ei tarvitse täyttää

a)

jos maahantuoja esittää alkuperäisen asiakirjan, jonka on antanut asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdan mukaisen luvan myöntänyt jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja joka osoittaa, että lähetyksellä on tällainen lupa, tai

b)

jos asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun luvan myöntänyt jäsenvaltion viranomainen on antanut lähetyksen tarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle suoraan riittävät todisteet siitä, että lähetyksellä on tällainen lupa. Tämä suoran tiedon toimittamista koskeva menettely on vapaaehtoinen luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle.

10.   Asiakirjassa, jossa esitetään 9 kohdan a ja b alakohdassa vaadittavat todisteet, on oltava

a)

tuontiluvan viitenumeroja luvan voimassaoloajan päättymispäivä;

b)

tuojan nimi ja osoite;

c)

kolmas maa, josta tuotteet ovat peräisin;

d)

yksityiskohtaiset tiedot asiakirjan myöntäneestä laitoksesta tai viranomaisesta ja yksityiskohtaiset tiedot kolmannen maan tarkastuslaitoksesta tai -viranomaisesta, jos eri kuin edellä mainittu;

e)

kyseisten tuotteiden nimet.

11.   Tarkastaessaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksen jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset tekevät alkuperäisen tarkastustodistuksen 17 kohtaan vahvistusmerkintänsä, minkä jälkeen todistus palautetaan sen esittäneelle henkilölle.

12.   Ensimmäinen vastaanottaja täyttää tarkastustodistuksen alkuperäiskappaleen 18 kohdan ottaessaan vastaan lähetyksen vahvistaakseen, että lähetys on vastaanotettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevan C jakson 6 kohdan mukaisesti.

Tämän jälkeen ensimmäinen vastaanottaja lähettää todistuksen alkuperäiskappaleen todistuksen 11 kohdassa mainitulle tuojalle asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 kohdan d alakohdan toisessa ja kolmannessa virkkeessä sekä 11 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan viidennessä virkkeessä esitetyn vaatimuksen täyttämiseksi, jollei todistuksen tarvitse olla lähetyksen mukana tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käsittelyä varten.

5 artikla

1.   Kun kolmannesta maasta tuleva lähetys osoitetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) mukaisesti tullivarastointiin tai sisäiseen jalostukseen suspensiojärjestelmää soveltaen ja sille on tarkoitus tehdä yksi tai useampi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 4 artiklan 3 kohdassa määritellyistä käsittelyistä, lähetykselle on tehtävä ennen ensimmäistä käsittelyä tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Käsittelyyn voivat kuulua sellaiset toiminnot kuin

pakkaus tai uudelleenpakkaus, tai

luonnonmukaisesta tuotantotavasta kertovan pakkausmerkinnän lisääminen.

Tämän käsittelyn jälkeen tarkastustodistuksen alkuperäiskappaleen, joka on varustettu vahvistusmerkinnällä, on oltava lähetyksen mukana, ja se on esitettävä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa lähetyksen, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Tämän menettelyn jälkeen tarkastustodistuksen alkuperäiskappale on tarvittaessa palautettava todistuksen 11 kohdassa mainitulle lähetyksen maahantuojalle asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 kohdan d alakohdan toisessa ja kolmannessa virkkeessä sekä 11 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan viidennessä virkkeessä esitetyn vaatimuksen täyttämiseksi.

2.   Jos kolmannesta maasta tuleva lähetys on tarkoitus ennen sen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen yhteisössä jakaa eriin asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 tarkoitetussa suspensiomenettelyssä, lähetykselle on ennen tätä jakoa tehtävä tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Jokaisen jaosta saadun erän osalta tarkastustodistuksesta on toimitettava tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun mallin ja täyttöohjeiden mukainen ote jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle. Jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset tekevät vahvistusmerkintänsä tarkastustodistusotteen 14 kohtaan.

Lähetyksen alkuperäiseksi maahantuojaksi tunnistetun maahantuojan, joka mainitaan tarkastustodistuksen 11 kohdassa, on säilytettävä jäljennös jokaisesta vahvistetusta tarkastustodistusotteesta yhdessä alkuperäisen tarkastustodistuksen kanssa. Tällaiseen jäljennökseen on painettava tai leimattava merkintä ”JÄLJENNÖS” tai ”KAKSOISKAPPALE”.

Jakamisen jälkeen kunkin tarkastustodistusotteen alkuperäiskappaleen, joka on varustettu vahvistusmerkinnällä, on oltava kyseisen erän mukana, ja se on esitettävä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa kyseisen erän, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Erän vastaanottaja täyttää erän vastaanottaessaan tarkastustodistusotteen alkuperäiskappaleen 15 kohdan vahvistaakseen, että erä on vastaanotettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevien yleisten säännösten 7 a kohdan mukaisesti.

Erän vastaanottajan on pidettävä tarkastustodistusote tarkastuslaitoksen ja/tai -viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut käsittely- ja jakotoimet on toteutettava asetuksen (ETY) N:o 2092/91 8 ja 9 artiklan sekä mainitun asetuksen liitteessä III vahvistettujen yleisten säännösten ja mainitun liitteen B ja C jaksossa vahvistettujen erityisten säännösten ja erityisesti C jakson 3 ja 6 kohdan säännösten mukaisesti. Toimet on toteutettava asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Tuotteiden, jotka eivät täytä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 vaatimuksia, luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää, että viittaukset luonnonmukaiseen tuotantotapaan poistetaan pakkausmerkinnöistä, mainoksista ja liitännäisasiakirjoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 9 artiklan 9 kohdan ja/tai 10 a artiklan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden tai toimien soveltamista.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten, asetuksen (ETY) N:o 2092/91 täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa vastaavien viranomaisten sekä tarkastusviranomaisten ja -laitosten on avustettava toisiaan tämän asetuksen soveltamisessa.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti määritellyistä viranomaisista samoin kuin 4 artiklan 8 kohdan täytäntöönpanemiseksi tehdyistä toimivallan siirroista ja 4 artiklan 9 kohdan b alakohdan nojalla noudatettavista mahdollisista menettelyistä. Jäsenvaltioiden on päivitettävä nämä tiedot aina, jos muutoksia tapahtuu.

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1788/2001.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 404/2008 (EUVL L 120, 7.5.2008, s. 8).

(2)  EYVL L 243, 13.9.2001, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 746/2004 (EUVL L 122, 26.4.2004, s. 10).

(3)  Katso liite III.

(4)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1.

(5)  EYVL L 11, 17.1.1992, s. 14.

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE I

Euroopan yhteisöön tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tarkastustodistuksen malli

Todistuksen malli koskee seuraavia ominaisuuksia:

teksti,

muoto yhdellä sivulla,

lomakekohtien layout ja mittasuhteet.

Image

Image

Image


LIITE II

Tarkastustodistusotteen malli

Otteen malli koskee seuraavia ominaisuuksia:

teksti,

koko,

ruutujen layout ja mittasuhteet.

Image

Image


LIITE III

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 1788/2001

(EYVL L 243, 13.9.2001, s. 3)

 

Komission asetus (EY) N:o 1113/2002

(EYVL L 168, 27.6.2002, s. 31)

 

Komission asetus (EY) N:o 1918/2002

(EYVL L 289, 26.10.2002, s. 15)

 

Komission asetus (EY) N:o 746/2004

(EUVL L 122, 26.4.2004, s. 10)

Ainoastaan 3 artikla


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1788/2001

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1–9 kohta

4 artiklan 1–9 kohta

4 artiklan 10 kohdan johdantokappale

4 artiklan 10 kohdan johdantokappale

4 artiklan 10 kohdan ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides luetelmakohta

4 artiklan 10 kohdan a–e alakohta

4 artiklan 11 ja 12 kohta

4 artiklan 11 ja 12 kohta

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta

7 artiklan 1 ja 2 kohta

7 artiklan kolmas kohta

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite IV


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 606/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 831/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 831/2002 (2) vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti voidaan myöntää oikeus yhteisön viranomaiselle toimitettujen salassapidettävien tietojen käyttöön, jotta tilastollisten päätelmien tekeminen tieteellisiä tarkoituksia varten olisi mahdollista. Siinä luetellaan eri tutkimukset ja tietolähteet, joihin sitä sovelletaan.

(2)

Tutkijat ja koko tiedeyhteisö tarvitsevat tieteellisiä tarkoituksia varten yhä useammin käyttöönsä myös maatilojen rakennetutkimuksen salassapidettäviä tietoja. Maatilojen rakennetutkimuksen mikrotietoihin pääsy antaisi tutkijoille mahdollisuuden tutkia yksittäisten maatilojen erilaisten ominaispiirteiden, kuten kasvatettujen viljelykasvityyppien, karjan ja työvoiman välisiä suhteita. Lisäksi tutkijat voisivat parantaa alueellisia maatalouden ympäristömalleja ja -indikaattoreita, jotka perustuvat tällä hetkellä yhdisteltyihin tietoihin. Siksi kyseinen tutkimus olisi lisättävä asetuksessa (EY) N:o 831/2002 olevaan luetteloon.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilastosalaisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 831/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhteisön viranomainen voi myöntää oikeuden käyttää tiloissaan seuraavassa luetelluista tutkimuksista tai tilastotietolähteistä peräisin olevia salassapidettäviä tietoja:

Euroopan yhteisön kotitaloustiedustelu,

työvoimatutkimus,

yhteisön innovaatiotutkimus,

ammatillista täydennyskoulutusta koskeva kyselytutkimus,

ansiorakennetutkimus,

Euroopan unionin tulo- ja elinolotilastot,

aikuiskoulutustutkimus,

maatilojen rakennetutkimus.

Oikeutta käyttää tietyn kansallisen viranomaisen toimittamia tietoja tietyn tutkimushankkeen tarkoituksiin ei kuitenkaan myönnetä, jos tiedot toimittanut kansallinen viranomainen näin vaatii.”

2)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhteisön viranomainen voi luovuttaa mikrotason anonyymiä tietoa sisältäviä tietokokonaisuuksia, jotka ovat peräisin seuraavista tutkimuksista tai tilastotietolähteistä:

Euroopan yhteisön kotitaloustiedustelu,

työvoimatutkimus,

yhteisön innovaatiotutkimus,

ammatillista täydennyskoulutusta koskeva kyselytutkimus,

ansiorakennetutkimus,

Euroopan unionin tulo- ja elinolotilastot,

aikuiskoulutustutkimus,

maatilojen rakennetutkimus.

Oikeutta käyttää tietyn kansallisen viranomaisen toimittamia tietoja tietyn tutkimushankkeen tarkoituksiin ei kuitenkaan myönnetä, jos tiedot toimittanut kansallinen viranomainen näin vaatii.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1000/2007 (EUVL L 226, 30.8.2007, s. 7).


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 607/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 318/2007 (3) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja yhteisöön sekä tällaisiin lintuihin tuonnin jälkeen sovellettavat karanteenivaatimukset.

(2)

Mainitun asetuksen liitteessä V esitetään luettelo niistä karanteenitiloista ja -asemista, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten.

(3)

Portugali on tarkastanut hyväksytyt karanteenitilansa ja -asemansa ja toimittanut komissiolle päivitetyn luettelon niistä. Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 318/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevan toisen Portugalia koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”PT

PORTUGAL

PT 0301 CQAR”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 84, 24.3.2007, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 311/2008 (EUVL L 93, 4.4.2008, s. 3).


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 608/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2008/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 187 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön viljamarkkinoiden hankintojen tukemiseksi markkinointivuonna 2007/2008 eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2007/2008 20 päivänä joulukuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1/2008 (2) kyseiset tullit suspendoidaan 30 päivään kesäkuuta 2008 asti ja säädetään mahdollisuudesta ottaa tullit uudelleen käyttöön, jos yhteisön markkinoilla muodostuu tai uhkaa muodostua häiriöitä. Kyseisen toimenpiteen hyväksymisen jälkeen vallinneen markkinatilanteen ja lyhyen aikavälin kehitysnäkymien perusteella tulleja ei otettane uudelleen käyttöön todetun hintatilanteen vuoksi. Sen vuoksi tullien suspendointia olisi edellä mainitun perusteella jatkettava markkinointivuoden 2007/2008 loppuun.

(2)

Seuraavan markkinointivuoden 2008/2009 alkua koskevien viljan markkinanäkymien perusteella voidaan olettaa korkeiden hintojen säilyvän, kun otetaan huomioon varastojen vähäisyys ja komission tämänhetkiset arviot satovuoden 2008 tosiasiallisesti käytettävissä olevista määristä. Jotta helpotettaisiin markkinoiden tasapainon kannalta tarkoituksenmukaisten tuontimäärien säilyttämistä, näyttää olevan tarpeen varmistaa viljan tuontipolitiikan jatkuminen säilyttämällä tullien väliaikainen suspendointi markkinointivuonna 2008/2009 niiden viljojen osalta, joihin kyseistä toimenpidettä tällä hetkellä sovelletaan. Jotta lisäksi sovellettaisiin samanlaisia yhteisön markkinoiden hankintaedellytyksiä eräisiin muihin viljoihin, olisi laajennettava toimenpide koskemaan CN-koodeihin 1008 10 00 ja 1008 20 00 kuuluvia tuotteita.

(3)

Tullien suspendointi pitää kuitenkin voida lakkauttaa viipymättä, jos yhteisön markkinoilla esiintyy tai uhkaa esiintyä erityisesti tuontimääristä johtuvia häiriöitä tai jos yhteisön markkinoilla saatavilla olevat uuden sadon viljamäärät näyttävät olevan riittäviä markkinoiden tasapainon säilyttämiseksi. Tältä osin on syytä säätää, että komissiolla on mahdollisuus toteuttaa välittömästi tarvittavat toimenpiteet tullien palauttamiseksi heti, kun markkinatilanne sen sallii, ja määritellä perusteet, joiden mukaan tilanne arvioidaan tällaiseksi.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Suspendoidaan CN-koodeihin 1001 90 99, 1001 10, 1002 00 00, 1003 00, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 10 00 ja 1008 20 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullit markkinointivuonna 2008/2009 kaikessa yhteisen tullitariffin mukaisessa tuonnissa, joka tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 130 artiklan mukaisesti, tai mainitun asetuksen 144 artiklan mukaisesti avatuissa alennettujen tullien tariffikiintiöissä.

2.   Tullit voidaan palauttaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdyllä komission päätöksellä mainitun asetuksen 136 artiklassa säädetylle tasolle ja siinä säädetyin edellytyksin, erityisesti seuraavissa tapauksissa:

a)

jos yhden tai useamman tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen yhteisön satamissa todettu fob-hinta on vähemmän kuin 180 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta viitehinnasta;

b)

jos yhteisön markkinoilla käytettävissä olevat määrät näyttävät olevan riittäviä markkinoiden tasapainon säilyttämiseksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 1, 4.1.2008, s. 1.


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 609/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 27 päivästä kesäkuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

23,64 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

23,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

23,64 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

23,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2570

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

25,70

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

25,70

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

25,70

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2570

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 610/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Vientitukia voidaan myöntää kattamaan kilpailukyvyn erot yhteisön ja kolmansien maiden viennin välillä. Yhteisön vienti tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät yhteisön tuotteille tuonnin etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Tästä syystä kyseisiä määräpaikkoja koskevat vientituet olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1568/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 62).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 27 päivästä kesäkuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

25,70

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

25,70

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2570

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

25,70

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2570

1702 90 95 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2570

1702 90 95 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2570 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

25,70

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2570

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 611/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 900/2007 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 8 artiklan 1 kohdan ja 26 päivänä kesäkuuta 2008 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 26 päivänä kesäkuuta 2008 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 30,700 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 148/2008 (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 9).


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 612/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 annettu 14 päivänä syyskuuta 2007 (2), pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen vientiä varten edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 4 artiklan 1 kohdan ja 25 päivänä kesäkuuta 2008 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 25 päivänä kesäkuuta 2008 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 389,53 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 242, 15.9.2007, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 148/2008 (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 9).


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 613/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c, d, ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä VII mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 246/2008 (EUVL L 75, 18.3.2008, s. 64).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 27 päivästä kesäkuuta 2008 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

25,70

25,70


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta vientiin, joka suuntautuu

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.

(2)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.


27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 614/2008,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2008,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IV (Norjan vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2008.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen alusten kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2008 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2008 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Näiltä aluksilta kielletään pyydetyn kannan aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen kyseisen päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi oikaistuna EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 446/2008 (EUVL L 134, 23.5.2008, s. 11).


LIITE

Nro

15/T&Q

Jäsenvaltio

GBR

Kanta

USK/4AB-N.

Laji

Keila (Brosme brosme)

Alue

Norjan vedet alueella IV

Päivämäärä

29.5.2008


DIREKTIIVIT

27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/31


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/59/EY,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2008,

sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY mukauttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2005 liittymisasiakirjan 56 artiklassa määrätään, että jos ennen liittymistä annettua neuvoston säädöstä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto antaa tätä varten tarvittavan säädöksen.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY (1) sisävesialusten teknisistä vaatimuksista on annettu ennen Bulgarian ja Romanian liittymistä Euroopan unioniin ja sitä on tämän liittymisen johdosta mukautettava.

(3)

Sen vuoksi direktiivi 2006/87/EY olisi muutettava tämän mukaisesti.

(4)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (2) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/87/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

2 luvun vyöhykkeessä 3

i)

lisätään Belgian kuningaskuntaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”Bulgarian tasavalta

Tonava: 845,650 joki-km – 374,100 joki-km”;

ii)

lisätään Puolan tasavaltaa ja Slovakian tasavaltaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”Romania

Tonava: Serbian ja Romanian väliseltä rajalta (1 075 km) Mustallemerelle Sulinaan johtavan haaran kohdassa.

Tonava–Mustameri-kanava (pituus 64,410 kilometriä: Tonavan yhtymäkohdasta, joka sijaitsee 299,300 kilometriä Tonavaa pitkin Cernavodăssa (vastaavasti 64,410 km kanavaa pitkin), Constanta-Sud Agigea satamaan (kanavan 0-kohta).

Poarta Albă–Midia Năvodari -kanava (pituus 34,600 km): Tonava–Mustameri-kanavan yhtymäkohdasta 29,410 kilometrin kohdalla Poarta Albăssa (vastaavasti 27,500 kilometriä kanavaa pitkin) Midian satamaan (kanavan 0-kohta)”.

b)

Lisätään 3 luvun vyöhykkeessä 4 Puolan tasavaltaa ja Slovakian tasavaltaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”Romania

Kaikki muut vesiväylät, joita ei ole lueteltu vyöhykkeessä 3”.

2)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)

I osan 4 luvun 4.05 artiklassa

i)

lisätään Tanskaa ja Puolaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”19

=

Romania”;

ii)

lisätään Latviaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”34

=

Bulgaria”.

b)

III osan 1 luvun 1.06 artiklassa

i)

lisätään Tanskaa ja Puolaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”19

=

Romania”;

ii)

lisätään Latviaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”34

=

Bulgaria”.

c)

IV osan 1 luvun 1.06 artiklassa

i)

lisätään Tanskaa ja Puolaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”19

=

Romania”;

ii)

lisätään Latviaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”34

=

Bulgaria”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden, joilla on direktiivin 2006/87/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sisävesiväyliä, on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 30 päivänä joulukuuta 2008. Niiden on viipymättä ilmoitettava siitä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  EUVL L 389, 30.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/137/EY (EUVL L 389, 30.12.2006, s. 261).

(2)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.