ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
24. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 587/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, liittymisasiakirjan pöytäkirjassa nro 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 866/2004, jossa säädetään Kyproksen vihreän linjan ylittäviin tavaroihin, palveluihin ja henkilöihin sovellettavista säännöistä, muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 588/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 590/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 591/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 712/2007 muuttamisesta

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/475/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

29

 

 

Komissio

 

 

2008/476/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 2008/185/EY muuttamisesta Ranskan departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisällyttämiseksi Aujeszkyn taudista vapaiden alueiden luetteloon (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2387)  ( 1 )

34

 

 

2008/477/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2008, taajuusalueen 2500-2690 MHz käytön yhdenmukaistamisesta sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan yhteisössä pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2625)  ( 1 )

37

 

 

2008/478/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2336)  ( 1 )

42

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/479/YUTP, hyväksytty 23 päivänä kesäkuuta 2008, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta

43

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/480/YUTP, 23 päivältä kesäkuuta 2008, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

50

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/481/YUTP, hyväksytty 23 päivänä kesäkuuta 2008, Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/131/YUTP muuttamisesta

51

 

*

Neuvoston päätös 2008/482/YUTP, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta tehdyn päätöksen 2008/134/YUTP muuttamisesta

52

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2001/618/EY muuttamisesta Ranskan departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisällyttämiseksi Aujeszkyn taudista vapaiden alueiden luetteloon (EUVL L 85, 27.3.2008)

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 587/2008,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

liittymisasiakirjan pöytäkirjassa nro 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 866/2004, jossa säädetään Kyproksen vihreän linjan ylittäviin tavaroihin, palveluihin ja henkilöihin sovellettavista säännöistä, muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan Kyprosta koskevan pöytäkirjan nro 10 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjassa olevan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvista alueista Kyproksessa tehdyn pöytäkirjan nro 3 (2), erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 866/2004 (3) säädetään Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien Kyproksen tasavallan alueiden ja siihen kuuluvien Kyproksen tasavallan alueiden välisen linjan ylittäviin tavaroihin, palveluihin ja henkilöihin sovellettavat erityissäännöt.

(2)

Kaupan ja talouden vuorovaikutusta saarella on tehostettava niiden kokemusten perusteella, joita on saatu asetuksen (EY) N:o 866/2004 ja sen edellisen muutoksen tultua voimaan.

(3)

Tämän toteuttamiseksi Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta Kyproksen tasavallan alueilta peräisin olevilta maataloustuotteilta olisi yleisesti poistettava tullit. Tämän mahdollistamiseksi asetuksen (EY) N:o 866/2004 suojalauseketta on vahvistettava.

(4)

Tavaroiden tilapäistä tuontia Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta Kyproksen tasavallan alueilta siihen kuuluville Kyproksen tasavallan alueille olisi säänneltävä, jotta rohkaistaisiin Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomille Kyproksen tasavallan alueille sijoittautuneita yrityksiä tarjoamaan palveluja linjan yli ja helpotettaisiin näiden yritysten osallistumista messuille tai samantapaisiin tilaisuuksiin Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilla Kyproksen tasavallan alueilla. Lisäksi linjanylitys olisi sallittava tavaroille, joita on tarkoitus korjata Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilla Kyproksen tasavallan alueilla.

(5)

Olisi esitettävä hyväksyttävät todisteet siitä, että tällaisten tavaroiden tuonti on tilapäistä. Kyproksen tasavallan tulliviranomaiset tai itäisen tukikohta-alueen viranomaiset voivat pyytää takuuta mahdollisten tulli- tai verovelkojen kattamiseksi, joita syntyy, jos joitakin tilapäisesti tuotuja tavaroita ei palauteta Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomille Kyproksen tasavallan alueille.

(6)

Henkilöiden ylittäessä linjan Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta Kyproksen tasavallan alueilta siihen kuuluville Kyproksen tasavallan alueille heille pitäisi selventää sitä, että heidän henkilökohtaiset tavaransa katsotaan tilapäisesti tuoduiksi. Saman pitäisi koskea kuljetusvälineitä.

(7)

Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta Kyproksen tasavallan alueilta siihen kuuluville Kyproksen tasavallan alueille linjan ylittävien henkilöiden henkilökohtaisten matkatavaroiden kokonaisarvoa on nostettava huomattavasti taloudellisen kehityksen edistämiseksi Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilla Kyproksen tasavallan alueilla.

(8)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 866/2004 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 866/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tavaroista ei tehdä tulli-ilmoitusta. Niistä ei kanneta tulleja tai vaikutuksiltaan vastaavia maksuja. Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi linjan ylittävät määrät kirjataan.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Tavaroiden tilapäinen tuonti

1.   Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluvaatimusten alaisia tavaroita lukuun ottamatta seuraavia tavaroita voidaan tilapäisesti tuoda Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta Kyproksen tasavallan alueilta Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville Kyproksen tasavallan alueille:

a)

linjan ylittävien henkilöiden henkilökohtaiset tavarat, joita voidaan kohtuudella katsoa tarvittavan matkan aikana, ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat;

b)

kuljetusvälineet;

c)

ammatinharjoittamisvälineet;

d)

korjattaviksi tarkoitetut tavarat;

e)

julkisessa tilaisuudessa näytteille asetettavat tai käytettävät tavarat.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita voidaan tuoda enintään kuudeksi kuukaudeksi.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ei tarvitse täyttää 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä ehtoja.

4.   Jos 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ei ole palautettu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomille Kyproksen tasavallan alueille tilapäiselle tuonnille 2 kohdassa säädetyn ajan umpeutuessa, Kyproksen tasavallan tulliviranomaiset takavarikoivat ne.

5.   Tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden tilapäiseen tuontiin sovelletaan tarvittavin muutoksin komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (4) 229, 232, 579 ja 581 artiklaa.

Tämän artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden tilapäiseen tuontiin sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)

Tavaroiden mukana pitää olla niitä tuovan henkilön ilmoitus, josta ilmenee tavaroiden tilapäisen tuonnin tarkoitus, sekä asianmukaiset liiteasiakirjat, jotka tarjoavat hyväksyttävät todisteet siitä, että tavarat kuuluvat johonkin tämän artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa luetelluista kolmesta ryhmästä.

b)

Kyproksen tasavallan tulliviranomaisten tai itäisen tukikohta-alueen viranomaisten on kirjattava tavarat, kun ne tuodaan Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville Kyproksen tasavallan alueille tai itäiselle tukikohta-alueelle ja kun ne viedään pois näiltä alueilta.

c)

Kyproksen tasavallan tulliviranomaiset tai itäisen tukikohta-alueen viranomaiset voivat edellytyksenä tavaroiden tilapäiselle tuonnille vaatia vakuutta varmistaakseen, että tavaroista mahdollisesti syntyvä tulli- tai verovelka maksetaan.

6.   Komissio voi antaa erityissääntöjä 4 artiklan 12 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3)

Korvataan 6 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta 28 päivänä toukokuuta 1969 annettua direktiiviä 69/169/ETY (5) ja yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annettua asetusta (ETY) N:o 918/83 (6) ei sovelleta, vaan linjan ylittävien henkilöiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvat tavarat vapautetaan liikevaihto- ja valmisteveroista sekä tulleista edellyttäen, että tavarat eivät ole luonteeltaan kaupallisia ja että niiden kokonaisarvo on enintään 260 euroa henkilöä kohti.

2.   Liikevaihto- ja valmisteveroja sekä tulleja koskevan vapautuksen määrälliset rajat ovat 40 savuketta ja 1 litra alkoholijuomia henkilökohtaiseen kulutukseen.

4)

Korvataan 11 artiklan 4 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Muissa kiireellisissä, erityisesti säännönvastaisuuksista, kaupan vääristymisestä tai petoksista aiheutuvissa tapauksissa tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka vaativat välittömiä toimia, komissio voi Kyproksen tasavallan hallitusta kuultuaan soveltaa välittömästi sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 940.

(3)  EUVL L 161, 30.4.2004, s. 128, oikaisu EUVL L 206, 9.6.2004, s. 51. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1283/2005 (EUVL L 203, 4.8.2005, p. 8).

(4)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).”

(5)  EYVL L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/74/EY (EUVL L 346, 29.12.2007, s. 6).

(6)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 274/2008 (EUVL L 85, 27.3.2008, s. 1).”


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 588/2008,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 589/2008,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista 19 päivänä kesäkuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1028/2006 (2) kumotaan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)

Eräitä asetuksen (EY) N:o 1028/2006 säännöksiä ja velvollisuuksia ei ole sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007.

(3)

Sen vuoksi tietyt aiheelliset säännökset ja velvollisuudet on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettavassa asetuksessa, jotta varmistetaan yhteisen markkinajärjestelyn ja erityisesti kaupan pitämistä koskevien vaatimusten jatkuvuus ja moitteeton toiminta.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan vähimmäisedellytykset, jotka yhteisössä kaupan pidettävien munien on täytettävä. Selvyyden vuoksi olisi vahvistettava kyseisten vaatimusten soveltamista koskevat uudet yksityiskohtaiset säännöt. Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 557/2007 (3), jossa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1028/2006 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(5)

Muniin sovelletaan elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 852/2004 (4) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 853/2004 (5). Sen vuoksi olisi mahdollisuuksien mukaan viitattava kyseisiin horisontaalisiin asetuksiin.

(6)

Olisi vahvistettava A-luokan munien laatuominaisuudet loppukuluttajalle suoraan toimitettavien munien korkean laadun takaamiseksi ja vahvistettava perusteet, jotka ovat tarkastuslaitosten tarkastettavissa. Kyseisten laatuominaisuuksien olisi perustuttava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission standardiin nro 42, joka koskee kuorellisten munien kaupan pitämistä ja kaupallisia laaduntarkastuksia Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission jäsenmaiden välillä tapahtuvassa kansainvälisessä kaupassa.

(7)

Huoneenlämpöön jätettyjen jäähdytettyjen munien pinnalle voi tiivistyä kosteutta, mikä helpottaa bakteerien kasvua kuoren pinnalla ja mahdollisesti niiden pääsyä munaan. Sen vuoksi munat on varastoitava ja kuljetettava mieluiten tasaisessa lämpötilassa eikä niitä pitäisi yleensä jäähdyttää ennen myyntiä loppukuluttajalle.

(8)

Munia ei pitäisi yleensä ottaen pestä tai puhdistaa, koska tällaiset käytännöt voivat vahingoittaa munan kuorta, joka estää tehokkaasti bakteerien pääsyä munaan erilaisten mikrobeja tuhoavien ominaisuuksiensa vuoksi. Eräitä käytäntöjä, kuten munien käsittelyä ultraviolettisäteillä, ei pitäisi kuitenkaan tulkita puhdistamismenettelyksi. A-luokan munia ei pitäisi puhdistaa myöskään siksi, että fyysiset esteet, kuten kutikula, saattavat vahingoittua, mikä voi tapahtua puhdistuksen aikana tai sen jälkeen. Tällainen vahingoittuminen voi lisätä bakteerien aiheuttamaa saastumista kuoren läpi ja poistaa kosteutta sekä lisätä kuluttajille aiheutuvaa riskiä, erityisesti jos pesun jälkeiset kuivaamis- ja varastointiolosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset.

(9)

Eräissä jäsenvaltioissa munien pesujärjestelmiä käytetään kuitenkin luvanvaraisesti ja tarkkaan valvotuin edellytyksin, ja tulokset ovat hyviä. Syötäviksi tarkoitettujen munien pesemiseen liittyvistä mikrobiologisista riskeistä 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan lausunnon (6) mukaan eräiden pakkaamoiden harjoittamaa munien pesukäytäntöä voidaan hygienian näkökulmasta jatkaa edellyttäen muun muassa, että kehitetään munien pesemiskäytäntöä koskevat säännöt.

(10)

A-luokan munat olisi luokiteltava painon mukaan, ja rajoitettu määrä painoluokkia ja niitä vastaavia selkeitä merkintöjä olisi vahvistettava merkitsemistä koskeviksi vähimmäisvaatimuksiksi, mikä ei estä vapaaehtoisten täydentävien merkintöjen käyttöä edellyttäen, että myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (7) vaatimuksia noudatetaan.

(11)

Ainoastaan sellaisille yrityksille, joiden tilat ja tekniset laitteet ovat suhteessa niiden toiminnan laajuuteen ja joissa munia voidaan käsitellä tyydyttävissä olosuhteissa, olisi annettava lupa luokitella munia laadun ja painon perusteella pakkaamoina.

(12)

Olisi vahvistettava munien luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista sekä pakkausten merkitsemistä koskevat enimmäismääräajat.

(13)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (8) mukaisen elintarviketta, rehua, elintarviketuotantoon käytettävää eläintä tai valmistusainetta, joka on tarkoitettu lisättäväksi tai jota oletetaan lisättävän elintarvikkeeseen tai rehuun, kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa koskevan jäljitettävyyden vahvistamista koskevan yleisen velvollisuuden lisäksi olisi vahvistettava munia sisältävien kuljetuslaatikoiden ja niiden mukana olevien asiakirjojen tarkastusten tekemistä koskevat tiedot.

(14)

On tärkeää merkitä muniin tuotantopaikalla tuottajakoodi, jos munat toimitetaan toiseen jäsenvaltioon. Olisi täsmennettävä erityisesti B-luokan munien osalta, että jos laatuluokitus ei käy selvästi ilmi pelkästä tuottajakoodista, B-luokan munat olisi merkittävä jollain muulla merkinnällä.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdassa säädetyn tuottajakoodin rakenne olisi vahvistettava. Lisäksi olisi selvennettävä, että tuottajakoodin merkitsemisvaatimuksesta voidaan poiketa, jos munien merkitsemiseen käytettävät tekniset laitteet eivät anna mahdollisuutta säröillä olevien tai likaantuneiden munien merkitsemiseen.

(16)

Olisi määriteltävä B-luokan munien merkitsemistä koskevat asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muut mahdolliset merkinnät.

(17)

Jos munat toimitetaan suoraan elintarviketeollisuuden käyttöön jalostettaviksi muniksi ja niiden lopullisesta käyttötarkoituksesta on olemassa riittävät takeet, jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia merkitsemistä koskeviin vaatimuksiin yrityksille, jotka pyytävät sitä.

(18)

Direktiivissä 2000/13/EY vahvistetaan kaikkiin markkinoille saatettaviin elintarvikkeisiin sovellettavat yleisluonteiset säännöt. Pakkauksia varten olisi kuitenkin säädettävä joitakin erityisiä merkitsemisvaatimuksia.

(19)

Direktiivin 2000/13/EY 9 artiklassa määritellään elintarvikkeen vähimmäissäilyvyysajaksi ajankohta, johon saakka elintarvike asianmukaisesti säilytettynä säilyttää erityisominaisuutensa. Selvyyden vuoksi kyseinen ajankohta saisi olla enintään 28 päivää muninnasta.

(20)

Munia voidaan myydä niiden erityistä tuoreutta korostavalla merkinnällä varustettuina. Tätä varten olisi vahvistettava enimmäismääräaika ja selvennettävä kyseisten merkintöjen käyttö.

(21)

Munia voidaan myydä muniville kanoille syötettyä erityistä rehuseosta korostavalla merkinnällä varustettuina. On aiheellista vahvistaa tällaisia merkintöjä koskevat vähimmäisvaatimukset.

(22)

Munien irtomyynnin yhteydessä eräiden tavallisesti pakkauksessa annettujen tietojen olisi oltava kuluttajan saatavilla.

(23)

Elintarvikkeiden kääreitä ja pakkauksia koskevien yleisten hygieniavaatimusten lisäksi olisi vahvistettava eräitä täydentäviä vaatimuksia, jotta munien huonontumisen tai pilaantumisen riski varastoinnin ja kuljetuksen aikana olisi mahdollisimman vähäinen. Tällaisten standardien olisi perustuttava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission standardiin nro 42.

(24)

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut munat eivät sovellu ihmisravinnoksi. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että tällaisia munia sisältävissä pakkauksissa olisi erityisiä nauhoja tai etikettejä, jotta ne voitaisiin tunnistaa helposti.

(25)

Ainoastaan pakkaamoilla on munien uudelleen pakkaamiseen soveltuvat tilat ja tekniset välineet. Sen vuoksi uudelleenpakkaamistoimet on aiheellista rajoittaa pakkaamoihin.

(26)

Elintarvikealan toimijoiden on otettava käyttöön jäljitettävyys asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti. Tuottajien, kerääjien ja pakkaamoiden olisi pidettävä erityisiä lisärekistereitä, jotta tarkastuslaitokset voivat tarkastaa, että kaupan pitämisen vaatimuksia noudatetaan.

(27)

Olisi vahvistettava tarkastusten tekemistä koskevat menetelmät ja perusteet.

(28)

On aiheellista tarkastaa, että kaupan pitämisen vaatimuksia noudatetaan koko erän osalta, ja erän kaupan pitäminen olisi kiellettävä, jos sen ei voida osoittaa vastaavan vaatimuksia.

(29)

Kaupan pitämisen vaatimusten noudattamista tarkastettaessa olisi sallittava eräitä poikkeuksia. Tällaisten sallittujen poikkeusten olisi vaihdeltava eri vaatimusten ja kaupan pitämisen vaiheiden mukaan.

(30)

Kolmansilla mailla saattaa olla vaatimuksia, jotka poikkeavat munien kaupan pitämistä koskevista yhteisön vaatimuksista. Viennin helpottamiseksi olisi sallittava, että pakatut, vientiin tarkoitetut munat voivat vastata kyseisiä vaatimuksia.

(31)

Olisi vahvistettava yksityiskohdat, jotka koskevat komission kolmansien maiden pyynnöstä tekemää kolmannen maan kaupan pitämisen vaatimusten ja yhteisön lainsäädännön välisen vastaavuuden arviointia. Olisi vahvistettava eräitä kolmansista maista tuotavien munien merkitsemistä ja päällysmerkintöjä koskevia vaatimuksia.

(32)

Komission käytössä on hyödyllistä olla tiedot munivia kanoja pitävien rekisteröityjen paikkojen lukumäärästä.

(33)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kaupan pitämisen vaatimuksia koskevat merkittävät rikkomiset, jotta muita jäsenvaltioita, joihin ne saattavat vaikuttaa, voidaan varoittaa asianmukaisella tavalla.

(34)

Munien tarjonta vähittäismyyntiin Ranskan merentakaisissa departementeissa riippuu osittain munien tarjonnasta Manner-Euroopassa. Kuljetus- ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi Ranskan merentakaisiin departementteihin kuljetettavien munien säilytyksessä on noudatettava erityistä hankintajärjestelmää, myös mahdollisuutta lähettää munia jäähdytettyinä. Nämä erityisjärjestelyt voivat olla perusteltuja, koska munien paikallista tuotantokapasiteettia ei nykyisellään ole riittävästi. Erityisjärjestelyjä olisi jatkettava kohtuullisen ajan, kunnes paikallista tuotantokapasiteettia saadaan lisättyä.

(35)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan I kohdan 2 kohdassa sallitaan jäsenvaltioiden vapauttaa asetuksen vaatimuksista suoramyyntitavat, joilla munat myydään tuottajilta loppukuluttajalle. Jotta otettaisiin huomioon munien kaupan pitämistä koskevat erityisedellytykset eräillä alueilla Suomessa, myynti tuottajilta vähittäismyyjille kyseisillä alueilla olisi vapautettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja tämän asetuksen vaatimuksista.

(36)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että munivien kanojen tuotanto varustelemattomissa häkeissä kielletään 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 19 päivänä heinäkuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/74/EY (9) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi komission olisi ennen kyseistä päivämäärää arvioitava varusteltujen häkkien vapaaehtoista merkitsemistä koskevien sääntöjen soveltaminen sen tutkimiseksi, onko merkitseminen muutettava pakolliseksi.

(37)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5 ja 7.3 kohdassa olevia määritelmiä sovelletaan soveltuvin osin.

Lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’pakkauksella’ tarkoitetaan A- tai B-luokan munia sisältävää pakkausta, kuljetuslaatikoita ja teollisuuden käyttöön tarkoitettujen munien pakkauksia lukuun ottamatta;

b)

’irtomyynnillä’ tarkoitetaan munien tarjoamista vähittäismyyntiin loppukuluttajalle muuten kuin pakkauksissa;

c)

’kerääjällä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan mukaisesti munien tuottajalta keräämistä varten rekisteröityä laitosta munien toimittamiseksi pakkaamoon, kaupan pitäjälle, joka myy yksinomaan tukkumyyjille, joiden yritykset on hyväksytty pakkaamoiksi, tai elintarvike- ja muun kuin elintarviketeollisuuden käyttöön;

d)

’viimeisellä myyntipäivällä’ tarkoitetaan määräaikaa munien toimittamiseksi loppukuluttajalle asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan X jakson I luvun 3 kohdan mukaisesti;

e)

’elintarviketeollisuudella’ tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja munatuotteita tuottavia laitoksia suurkeittiöitä lukuun ottamatta;

f)

’muulla kuin elintarviketeollisuudella’ tarkoitetaan munia muuksi kuin ihmisravinnoksi tuottavia liikeyrityksiä;

g)

’suurkeittiöillä’ tarkoitetaan direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yksikköjä;

h)

’teollisuuden käyttöön tarkoitetuilla munilla’ tarkoitetaan muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja munia;

i)

’erällä’ tarkoitetaan pakkauksissa tai irtonaisina olevia samassa paikassa sijaitsevasta samasta tuotantolaitoksesta tai pakkaamosta tulevia samoissa pakkauksissa tai irtonaisina olevia munia, joilla on sama munintapäivä, vähimmäissäilyvyysaika tai pakkauspäivä, sama tuotantotapa ja luokiteltujen munien osalta sama laatu- ja painoluokitus;

j)

’uudelleen pakkaamisella’ tarkoitetaan munien fyysistä siirtämistä toiseen pakkaukseen tai munia sisältävän pakkauksen uudelleen merkitsemistä;

k)

’munilla’ kuorellisia munia, jotka eivät ole rikkoutuneita, haudottuja tai keitettyjä, joita Gallus gallus -lajin kanat tuottavat ja jotka soveltuvat sellaisenaan ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistamiseen;

l)

’rikkoutuneilla munilla’ munia, joissa sekä kuori että kalvot ovat rikkoutuneet niin, että niiden sisältö paljastuu;

m)

’haudotuilla munilla’ munia sen jälkeen, kun ne on asetettu haudontalaitteeseen;

n)

’kaupan pitämisellä’ munien myytävänä pitämistä, johon kuuluvat myytäväksi tarjoaminen, varastointi, pakkaaminen, merkitseminen, toimitus tai mikä tahansa muu siirto riippumatta siitä, tapahtuuko se maksutta vai maksua vastaan;

o)

’toimijalla’ tuottajaa ja kaikkia muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka osallistuvat munien kaupan pitämiseen;

p)

’tuotantopaikalla’ komission direktiivin 2002/4/EY (10) mukaisesti rekisteröityä laitosta, jossa pidetään munivia kanoja;

q)

’pakkaamolla’ asetuksessa (EY) N:o 853/2004 tarkoitettua, tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyä pakkaamoa, jossa munat luokitellaan laadun ja painon mukaan;

r)

’loppukuluttajalla’ elintarvikkeen viimeistä hankkijaa, joka ei käytä elintarviketta mihinkään elintarvikealan liiketoimeen tai toimintaan;

s)

’tuottajakoodilla’ tuotantopaikan direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevan 2 kohdan mukaista tunnusta.

2 artikla

Munien laatuominaisuudet

1.   A-luokan munilla on oltava seuraavat laatuominaisuudet:

a)

kuori ja kutikula: tavanomainen muoto, puhdas ja vahingoittumaton;

b)

ilmatila: korkeus enintään 6 millimetriä, liikkumaton; ilmaisulla ”ekstra” varustetuissa munissa se saa kuitenkin olla enintään 4 millimetriä;

c)

munankeltuainen: näkyy läpivalaisussa ainoastaan varjona ilman erottuvia ääriviivoja, liikkuu hieman käännettäessä munaa ja palaa keskiasentoon;

d)

valkuainen: kirkkaan läpinäkyvä;

e)

alkio: ei havaittavaa kehitystä;

f)

vieraat aineet: eivät sallittuja;

g)

vieraat tuoksut: eivät sallittuja.

2.   A-luokan munia ei saa pestä tai puhdistaa ennen luokittelua eikä sen jälkeen, paitsi siten kuin 3 artiklassa säädetään.

3.   A-luokan munia ei saa käsitellä säilytystä varten eikä jäähdyttää tiloissa tai laitoksissa, joissa lämpötila pidetään keinotekoisesti alle +5 °C:ssä. Munia, joita on kuljetuksen aikana pidetty alle +5 °C:n lämpötilassa enintään 24 tuntia tai säilytetty vähittäismyyntitiloissa taikka niihin liittyvissä tiloissa enintään 72 tuntia, ei kuitenkaan pidetä jäähdytettyinä.

4.   B-luokan munat ovat munia, jotka eivät täytä 1 kohdassa säädettyjä laatuominaisuuksia. A-luokan munat, joilla ei ole enää kyseisiä ominaisuuksia, voidaan luokitella B-luokkaan.

3 artikla

Pestyt munat

1.   Jäsenvaltiot, jotka 1 päivänä kesäkuuta 2003 sallivat pakkaamoiden pestä munia, voivat edelleen sallia niiden pesevän munia edellyttäen, että kyseiset pakkaamot toimivat munien pesujärjestelmiä koskevien kansallisten ohjeiden mukaisesti. Pestyjä munia saa pitää kaupan ainoastaan jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä lupia on myönnetty.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on kannustettava elintarvikealan toimijoita kehittämään munien pesujärjestelmien hyvää käytäntöä koskevia kansallisia ohjeita asetuksen (EY) N:o 852/2004 8 artiklan mukaisesti.

4 artikla

A-luokan munien painoluokittelu

1.   A-luokan munat on luokiteltava painon mukaan seuraavasti:

a)

XL – erittäin isot: paino ≥ 73 grammaa;

b)

L – isot: paino ≥ 63 grammaa ja < 73 grammaa;

c)

M – keskikokoiset: paino ≥ 53 grammaa ja < 63 grammaa;

d)

S – pienet: paino < 53 grammaa.

2.   Painoluokka on merkittävä 1 kohdassa määritellyin kirjaimin tai merkinnöin taikka niiden yhdistelmin, ja lisäksi voidaan merkitä painoväli. Muita täydentäviä merkintöjä voidaan käyttää edellyttäen, että niitä ei todennäköisesti erehdytä pitämään 1 kohdassa määriteltyinä kirjaimina tai merkintöinä ja että ne vastaavat direktiivin 2000/13/EY säännöksiä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos erikokoisia A-luokan munia pakataan samaan pakkaukseen, munien vähimmäisnettopaino on ilmoitettava grammoina ja pakkauksen ulkopinnalle on lisättävä merkintä ”Erikokoisia munia” tai vastaava merkintä.

5 artikla

Pakkaamot

1.   Ainoastaan pakkaamot voivat luokitella ja pakata munia sekä varustaa niiden pakkaukset pakkausmerkinnöillä.

Pakkaamoiksi hyväksytään ainoastaan yritykset, jotka täyttävät tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava pakkaamoille lupa luokitella munia sekä annettava pakkaamokoodi jokaiselle toimijalle, jonka tilat ja tekniset laitteet soveltuvat munien luokittelemiseen laadun ja painon mukaan. Pelkästään elintarvike- ja muuta kuin elintarviketeollisuutta varten toimivilta pakkaamoilta ei vaadita teknisiä laiteita, jotka soveltuvat painon mukaan tapahtuvaan munien luokitukseen.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava pakkaamolle pakkaamokoodi, jonka alkuosana on komission direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevan 2.2 kohdan mukainen asianomaisen jäsenvaltion koodi.

3.   Pakkaamoissa on oltava tarvittavat tekniset välineet sen varmistamiseksi, että munia käsitellään asianmukaisesti. Tähän olisi kuuluttava tapauksen mukaan seuraavat:

a)

sopiva, automaattinen tai keskeytymättömässä valvonnassa oleva läpivalaisulaite, joka mahdollistaa jokaisen munan laadun tarkastuksen erikseen, tai muut soveltuvat laitteet;

b)

laite, jolla mitataan munan ilmatilan korkeus;

c)

laite, jolla munat luokitellaan painon mukaan;

d)

yksi tai useampi kalibroitu vaaka munien punnitukseen;

e)

laite munien merkitsemistä varten.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan peruuttaa koska tahansa, jos tässä artiklassa vahvistetut edellytykset eivät enää täyty.

6 artikla

Munien luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista sekä pakkausten merkitsemistä koskevat määräajat

1.   Munat on luokiteltava, merkittävä ja pakattava kymmenen päivän kuluessa muninnasta.

2.   Tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti kaupan pidettävät munat on luokiteltava, merkittävä ja pakattava neljän päivän kuluessa muninnasta.

3.   Tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu vähimmäissäilyvyysaika on merkittävä pakkaamisen yhteydessä direktiivin 2000/13/EY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Kuljetuslaatikoissa ilmoitettavat tiedot

1.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklan soveltamista, tuottajan on yksilöitävä jokainen munia sisältävä kuljetuslaatikko lisäämällä siihen tuotantopaikalla

a)

tuottajan nimi ja osoite;

b)

tuottajakoodi;

c)

munien lukumäärä ja/tai paino;

d)

munintapäivä tai -jakso;

e)

lähetyspäivä.

Jos pakkaamoihin toimitetaan pakkaamattomia munia niiden omista samalla paikalla olevista tuotantoyksiköistä, kuljetuslaatikoiden merkinnät voidaan tehdä pakkaamossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään kuljetuslaatikoihin, ja niiden on sisällyttävä mukana oleviin asiakirjoihin. Toimijan, jolle munat toimitetaan, on säilytettävä kopio kyseisistä asiakirjoista. Pakkaamon, joka luokittelee munat, on säilytettävä mukana olevien asiakirjojen alkuperäiskappaleet.

Jos kerääjän vastaanottamat erät jaetaan toimittamista varten useammalle kuin yhdelle toimijalle, mukana olevat asiakirjat voidaan korvata soveltuvilla kuljetuslaatikoiden päällysmerkinnöillä edellyttäen, että viimeksi mainituissa on 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja, kuljetuslaatikoihin merkittäviä tietoja ei saa muuttaa, ja niiden on oltava kuljetuslaatikoissa, kunnes munat poistetaan laatikoista luokittelua, merkitsemistä, pakkaamista tai jatkojalostusta varten.

8 artikla

Munien merkitseminen rajat ylittävää toimittamista varten

1.   Muniin, jotka toimitetaan tuotantopaikasta toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle kerääjälle tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan pakkaamoon tai muuhun kuin elintarvikealan yritykseen, on merkittävä tuottajakoodi ennen kuin ne poistuvat tuotantopaikasta.

2.   Jäsenvaltio, jonka alueella tuotantopaikka sijaitsee, voi myöntää poikkeuksen 1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta, jos tuottaja on tehnyt sopimuksen sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan pakkaamon kanssa, joka edellyttää tämän asetuksen mukaista merkitsemistä. Tällainen poikkeus voidaan myöntää ainoastaan kummankin asianomaisen toimijan pyynnöstä ja jäsenvaltion, jossa pakkaamo sijaitsee, kirjallisella ennakkohyväksynnällä. Tällöin lähetyksen mukana on oltava toimitussopimuksen jäljennös.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen toimitussopimusten keston on oltava vähintään yksi kuukausi.

4.   Asetuksen 24 artiklassa tarkoitetuille asianomaisten jäsenvaltioiden ja mahdollisen kauttakulkujäsenvaltion tarkastuslaitoksille on annettava ilmoitus ennen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen poikkeuksen myöntämistä.

5.   Toisessa jäsenvaltiossa kaupan pidettävät B-luokan munat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, ja tarvittaessa niissä on oltava tämän asetuksen 10 artiklan mukainen merkintä sen varmistamiseksi, että ne voidaan helposti erottaa A-luokan munista.

9 artikla

Tuottajakoodi

1.   Tuottajakoodin on koostuttava direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevassa 2 kohdassa säädetyistä luvuista ja kirjaimista. Sen on oltava selvästi näkyvissä, täydellisesti luettavissa ja vähintään 2 millimetriä korkea.

2.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 alakohdan säännösten soveltamista, jos säröillä olevia tai likaantuneita munia ei teknisistä syistä ole mahdollista merkitä, tuottajakoodin merkitseminen ei ole pakollista.

10 artikla

B-luokan munien merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun merkinnän on oltava halkaisijaltaan vähintään 12 millimetriä vähintään 5 millimetriä korkean B-kirjaimen ympärillä tai selvästi näkyvissä oleva värillinen, halkaisijaltaan vähintään 5 millimetriä oleva merkki.

11 artikla

Suoraan elintarviketeollisuuden käyttöön toimitettavien munien merkitseminen

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa toimijat niiden pyynnöstä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan III kohdan 1 alakohdassa vahvistetuista merkitsemisvelvollisuuksista, jos munat toimitetaan suoraan tuotantopaikasta elintarviketeollisuudelle.

12 artikla

Pakkausten merkitseminen

1.   A-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

pakkaamon koodi;

b)

laatuluokitus; A-luokan munat voidaan tunnistamista varten merkitä joko ilmaisulla ”A-luokka” tai kirjaimella ”A”, joko yksin tai yhdistettynä ilmaisuun ”tuore”;

c)

painoluokitus tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)

vähimmäissäilyvyysaika tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti;

e)

ilmaisu ”pestyjä munia” tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti pestyjen munien osalta;

f)

direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisena erityisenä säilytysedellytyksenä merkintä, jossa kuluttajia neuvotaan munat ostettuaan pitämään ne jäähdytettyinä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi A-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa tuotantotapa.

Tuotantotavan määrittelemiseksi voidaan käyttää ainoastaan seuraavia merkintöjä:

a)

perinteisen tuotantotavan osalta liitteessä I olevassa A osassa vahvistetut merkinnät ja ainoastaan, jos asianomaiset liitteessä II säädetyt edellytykset täyttyvät;

b)

luonnonmukaisen tuotantotavan osalta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (11) 2 artiklassa säädetyt merkinnät.

Tuottajakoodien merkitys on selitettävä pakkauksessa tai sen päällä.

Jos munivia kanoja pidetään tuotantojärjestelmissä direktiivin 1999/74/EY III luvussa säädettyjen vaatimusten mukaisesti, tuotantotapaa koskevaa merkintää voidaan täydentää jollakin tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa luetelluista merkinnöistä.

3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltaminen ei rajoita liitteessä II vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia laajempia kansallisia teknisiä toimenpiteitä, joita sovelletaan ainoastaan kyseisen jäsenvaltion tuottajiin, jos kyseiset toimenpiteet ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa.

4.   B-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

pakkaamon koodi;

b)

laatuluokitus; pakkauksissa on oltava joko ilmaisut ”B-luokka” tai kirjain ”B”;

c)

pakkauspäivä.

5.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää alueellaan tuotettujen munien pakkausten osalta päällysmerkintöjen kiinnittämistä siten, että ne rikkoutuvat pakkausta avattaessa.

13 artikla

Vähimmäissäilyvyysajan (parasta ennen -päiväyksen) merkitseminen

Direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuksi vähimmäissäilyvyysajaksi on vahvistettava enintään 28 päivää muninnasta. Jos munintajakso on ilmoitettu, vähimmäissäilyvyysaika on määritettävä kyseisen jakson ensimmäisestä päivästä alkaen.

14 artikla

Ilmaisulla ”ekstra” varustetut pakkaukset

1.   Ilmaisuja ”ekstra” tai ”ekstra tuore” voidaan käyttää A-luokan munien pakkauksissa täydentävänä laatumerkintänä muninnan jälkeiseen yhdeksänteen päivään asti.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettuja ilmaisuja käytetään, munintapäivä ja 9 päivän määräaika on ilmoitettava pakkauksessa siten, että se on selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa.

15 artikla

Munivien kanojen ruokintatavan merkitseminen

Munivien kanojen ruokintatapaa koskevaa merkintää käytettäessä sovelletaan seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

a)

vilja voidaan mainita rehun ainesosana ainoastaan, jos viljan osuus on vähintään 60 prosenttia rehuseoksen painosta ja tästä enintään 15 prosenttia voi olla viljan sivutuotteita;

b)

rajoittamatta a alakohdassa tarkoitetun 60 prosentin vähimmäisvaatimuksen soveltamista, jos viitataan erityiseen viljalajiin, sen osuuden on oltava vähintään 30 prosenttia käytetystä rehuseoksesta. Jos viitataan useampaan kuin yhteen viljalajiin, niiden kunkin osuuden rehuseoksessa on oltava vähintään 5 prosenttia käytetystä rehuseoksesta.

16 artikla

Irtomyynnin yhteydessä ilmoitettavat tiedot

Munien irtomyynnin yhteydessä on annettava seuraavat tiedot siten, että ne ovat kuluttajalle selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa:

a)

laatuluokitus;

b)

edellä olevan 4 artiklan mukainen painoluokitus;

c)

edellä olevan 12 artiklan 2 kohdan mukaista tuotantotapaa vastaava merkintä;

d)

tuottajakoodia koskeva selitys;

e)

vähimmäissäilyvyysaika.

17 artikla

Pakkausten laatu

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevassa X luvussa säädettyjen vaatimusten soveltamista, pakkausten on oltava iskunkestäviä, kuivia, puhtaita ja hyväkuntoisia, ja ne on valmistettava materiaalista, joka suojaa munia ulkopuolisilta hajuilta ja laadun heikentymisriskiltä.

18 artikla

Teollisuuden käyttöön tarkoitetut munat

Teollisuuden käyttöön tarkoitetut munat on pidettävä kaupan pakkauksissa, joissa on punainen nauha tai etiketti.

Nauhoissa ja etiketeissä on oltava

a)

toimijan, jolle munat on tarkoitettu, nimi ja osoite;

b)

munat lähettäneen toimijan nimi ja osoite;

c)

ilmaisu ”teollisuusmunia” 2 senttimetrin korkuisin suuraakkosin, sekä ilmaisu ”ihmisravinnoksi soveltumattomia” vähintään 8 millimetrin korkuisin kirjaimin.

19 artikla

Uudelleen pakkaaminen

Ainoastaan pakkaamot saavat pakata A-luokan munia uudelleen. Kussakin pakkauksessa saa olla munia ainoastaan yhdestä erästä.

20 artikla

Tuottajien pitämät rekisterit

1.   Tuottajien on kirjattava tiedot tuotantotavoista ja täsmennettävä kunkin käytetyn tuotantotavan osalta

a)

munivien kanojen hankintapäivä ja -ikä sekä lukumäärä;

b)

kanojen poistopäivät ja -määrät;

c)

päivittäinen munantuotanto;

d)

päivittäin myytyjen tai muulla tavoin päivittäin toimitettujen munien määrä ja/tai paino;

e)

ostajien nimet ja osoitteet.

2.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä I olevan A.III osan vaatimusten soveltamista, jos ruokintatapa ilmoitetaan tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti, tuottajien on kirjattava seuraavat tiedot ja täsmennettävä kunkin ruokintatavan osalta

a)

toimitetun tai paikalla sekoitetun rehun määrä ja tyyppi;

b)

rehun toimituspäivä.

3.   Jos tuottaja harjoittaa yksittäisessä tuotantopaikassa eri tuotantotapoja, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on eriteltävä kanaloittain.

4.   Tämän artiklan soveltamiseksi tuottaja voi myynti- ja toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot.

21 artikla

Kerääjien pitämät rekisterit

1.   Kerääjien on kirjattava erikseen tuotantotapa- ja päiväkohtaisesti seuraavat tiedot:

a)

kultakin tuottajalta keräämiensä munien määrä, tuottajan nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso;

b)

asianomaisiin pakkaamoihin toimitettujen munien määrä eriteltyinä tuottajan mukaan, pakkaamon nimi, osoite, pakkaamokoodi sekä munintapäivä tai -jakso.

2.   Tämän artiklan soveltamiseksi kerääjä voi myynti- tai toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 kohdan mukaiset tiedot.

22 artikla

Pakkaamoiden pitämät rekisterit

1.   Pakkaamoiden on kirjattava erikseen tuotantotapa- ja päiväkohtaisesti seuraavat tiedot:

a)

kultakin tuottajalta vastaanottamiensa luokittelemattomien munien määrät, tuottajan nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso;

b)

munien luokittelun jälkeen määrät laatu- ja painoluokittain;

c)

muista pakkaamoista tulevien luokiteltujen munien määrät ja kyseisten pakkaamoiden koodi ja munien vähimmäissäilyvyysaika;

d)

luokittelemattomien, toisiin pakkaamoihin lähetettyjen munien määrät tuottajan mukaan eriteltyinä sekä näiden pakkaamoiden koodi sekä munintapäivä tai -jakso;

e)

toimitettujen munien määrä ja/tai paino eriteltynä laatu- ja painoluokan mukaan sekä B-luokan munien osalta pakkauspäivän ja A-luokan munien osalta vähimmäissäilyvyysajan sekä ostajan mukaan (ostajan nimi ja osoite on ilmoitettava).

Pakkaamoiden on päivitettävä fyysinen varastokirjanpito viikoittain.

2.   Jos A-luokan muniin ja niiden pakkauksiin on merkitty munivien kanojen ruokintatapa 15 artiklan mukaisesti, tällaisia merkintöjä käyttävien pakkaamoiden on pidettävä erillistä rekisteriä 1 kohdan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi pakkaamot voivat myynti- ja toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot.

23 artikla

Rekisterien säilyttämistä koskevat määräajat

Edellä 7 artiklan 2 kohdassa sekä 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitetut rekisterit ja asiakirjat on säilytettävä vähintään 12 kuukautta niiden laatimispäivästä.

24 artikla

Tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tarkastuslaitokset, jotka valvovat tämän asetuksen noudattamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastuslaitosten on tarkastettava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa. Pistokokeiden lisäksi tarkastuksia on tehtävä riskianalyysin perusteella ottaen huomioon asianomaisen laitoksen tyyppi ja tuotantomäärä samoin kuin tiedot, jotka koskevat toimijan aiempaa munien kaupan pitämiseen sovellettavien vaatimusten noudattamista.

3.   Kolmansista maista tapahtuvan A-luokan munien tuonnin osalta 2 kohdassa säädetyt tarkastukset on tehtävä tulliselvityksen yhteydessä ja ennen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta.

Kolmansista maista tuodut B-luokan munat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos tulliselvityksen yhteydessä on tarkistettu, että niiden lopullinen käyttötarkoitus on teollinen.

4.   Pistokokeiden lisäksi toimijat on tarkastettava tarkastuslaitosten riskianalyysin perusteella määrittelemin väliajoin 2 kohdan mukaisesti ja huomioon on otettava vähintään

a)

aikaisempien tarkastusten tulokset;

b)

munien kaupan pitämisen kanavien monitahoisuus;

c)

tuotantotavan mukainen jaottelu tuotanto- tai pakkauslaitoksessa;

d)

tuotanto- tai pakkausmäärien suuruus;

e)

tuotettujen tai käsiteltyjen munien tyypin tai kaupan pitämisen menetelmän merkittävät muutokset edeltäviin vuosiin nähden.

5.   Tarkastukset on tehtävä säännöllisesti ja ennalta ilmoittamatta. Jäljempänä 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettujen rekisterien on oltava välittömästi tarkastuslaitosten käytettävissä niiden pyynnöstä.

25 artikla

Laiminlyöntiä koskevat päätökset

1.   Tarkastuslaitosten 24 artiklassa säädettyjen tarkastusten jälkeen tekemät, tämän asetuksen laiminlyöntiä koskevat päätökset on tehtävä koko tarkastetun erän osalta.

2.   Jos tarkastettua erää ei pidetä tämän asetuksen mukaisena, tarkastuslaitoksen on kiellettävä sen kaupan pitäminen, tai jos erä on lähtöisin kolmannesta maasta, sen maahantuonti, kunnes voidaan ja sikäli kuin ei voida osoittaa, että erä on saatettu vastaamaan tätä asetusta.

3.   Tarkastuksen tehneen tarkastuslaitoksen on varmistettava, että hylätty erä on saatettu tai saatetaan tämän asetuksen mukaiseksi.

26 artikla

Sallitut laatuvirheet

1.   A-luokan munaeriä tarkastettaessa sallitaan seuraavat poikkeamat:

a)

pakkaamossa juuri ennen lähettämistä: 5 prosenttia laatuvirheellisiä munia;

b)

muissa kaupan pitämisen vaiheissa: 7 prosenttia laatuvirheellisiä munia.

2.   Pidettäessä kaupan merkinnöillä ”ekstra” tai ”ekstra tuore” varustettuja munia ilmatilan korkeuden poikkeamia ei sallita tarkastuksen yhteydessä pakkaus- tai tuontivaiheessa.

3.   Jos tarkastettavassa erässä on alle 180 munaa, 1 kohdassa säädetyt prosenttiluvut on kaksinkertaistettava.

27 artikla

Munien painoa koskevat sallitut poikkeamat

1.   Asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädettyä tapausta lukuun ottamatta A-luokan munaerien tarkastuksen yhteydessä hyväksytään tietty munan yksikköpainon poikkeama. Erässä saa olla enintään 10 prosenttia pakkaukseen merkittyä painoluokkaa alempaan tai ylempään painoluokkaan kuuluvia munia, mutta kuitenkin enintään 5 prosenttia alempaan painoluokkaan kuuluvia munia.

2.   Jos tarkastettavassa erässä on alle 180 munaa, 1 kohdassa säädetyt prosenttiluvut on kaksinkertaistettava.

28 artikla

Munien merkitsemistä koskevat sallitut poikkeamat

Erien ja pakkausten tarkastusten yhteydessä sallitaan 20 prosenttia munia, joiden merkinnät ovat lukukelvottomia.

29 artikla

Kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetut munat

Kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetuilta pakatuilta munilta saatetaan edellyttää eri vaatimusten täyttämistä kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV ja tässä asetuksessa säädettyjen laatua, merkitsemistä ja päällysmerkintöjä koskevien vaatimusten tai lisävaatimusten täyttämistä.

30 artikla

Tuodut munat

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan IV kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuun vastaavuuden arviointiin on sisällyttävä arviointi siitä, täyttävätkö asianomaisen kolmannen maan toimijat tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Arviointia on päivitettävä säännöllisin väliajoin.

Komissio julkaisee arvioinnin tulokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Kolmansista maista tuodut munat on merkittävä alkuperämaassa selkeästi näkyvällä ja täydellisesti luettavissa olevalla tavalla ISO 3166 -maakoodilla.

3.   Pakkauksissa, jotka sisältävät sellaisista maista tuotuja munia, jotka eivät voi riittävällä tavalla taata asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan A kohdan IV kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, on niiden ulkopinnalla oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

alkuperämaa;

b)

tuotantotapana merkintä ”Ei EY:n vaatimusten mukaisia”.

31 artikla

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköisesti ennen kunkin vuoden 1 päivää huhtikuuta tuotantopaikkojen määrä tuotantotavan mukaan eriteltynä, mukaan luettuna tuotantolaitoksen enimmäiskapasiteetti sen mukaan, kuinka monta lintua tuotantolaitoksessa voidaan enintään pitää kerrallaan.

32 artikla

Rikkomisten ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköisesti viiden työpäivän kuluessa tarkastuslaitosten havaitsemat rikkomiset tai niitä koskevat vakavat epäilyt, jotka saattavat vaikuttaa munien kauppaan yhteisössä. Yhteisön kauppaan vaikuttavat erityisesti niiden toimijoiden vakavat rikkomiset, jotka tuottavat tai pitävät munia kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

33 artikla

Ranskan merentakaisia departementteja koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, Ranskan merentakaisissa departementeissa vähittäiskauppaan tarkoitetut munat voidaan lähettää kyseisiin departementteihin jäähdytettyinä. Tällöin viimeistä myyntipäivää voidaan jatkaa 33 päivään asti.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pakkauksen ulkopinnalla on oltava 12 ja 16 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi ilmaisu ”Jäähdytettyjä munia” sekä jäähdyttämistä koskevat tiedot.

”Jäähdytettyjen munien” tunnusmerkintä on tasasivuinen kolmio, jonka sivut ovat vähintään 10 millimetrin pituiset.

34 artikla

Eräitä Suomen alueita koskevat poikkeukset

Liitteessä III luetelluilla alueilla tuottajien suoraan vähittäiskauppoihin myymät munat vapautetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteen XIV ja tämän asetuksen vaatimuksista. Tuotantotapa on kuitenkin ilmoitettava asianmukaisesti tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan c alakohdan mukaisesti.

35 artikla

Vapaaehtoisia merkintöjä koskevien käytäntöjen arviointi

Komissio arvioi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 vapaaehtoisten merkintöjen käyttöä 12 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti tutkiakseen, onko merkinnöistä tehtävä pakollisia.

36 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava niitä seuraamuksia, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, koskevat säännöt ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

37 artikla

Tiedonannot

Jäsenvaltioiden ja komission on toimitettava toisilleen tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

38 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 557/2007 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen ja asetukseen (EY) N:o 1028/2006 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

39 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Asetuksen 33 artiklaa sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 186, 7.7.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 132, 24.5.2007, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1336/2007 (EUVL L 298, 16.11.2007, s. 3).

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  The EFSA Journal (2005) 269, s. 1.

(7)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/68/EY (EUVL L 310, 28.11.2007, s. 11).

(8)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 202/2008 (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 17).

(9)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53. Drektiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  EYVL L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.


LIITE I

A OSA

Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut merkinnät

Kielikoodi

1

2

3

BG

”Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

”Яйца от кокошки – подово отглеждане”

”Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

”Huevos de gallinas camperas”

”Huevos de gallinas criadas en el suelo”

”Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

”Vejce nosnic ve volném výběhu”

”Vejce nosnic v halách”

”Vejce nosnic v klecích”

DA

”Frilandsæg”

”Skrabeæg”

”Buræg”

DE

”Eier aus Freilandhaltung”

”Eier aus Bodenhaltung”

”Eier aus Käfighaltung”

ET

”Vabalt peetavate kanade munad”

”Õrrekanade munad”

”Puuris peetavate kanade munad”

EL

”Αυγά ελεύθερης βοσκής”

”Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

”Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

”Free range eggs”

”Barn eggs”

”Eggs from caged hens”

FR

”Œufs de poules élevées en plein air”

”Œufs de poules élevées au sol”

”Œufs de poules élevées en cage”

GA

”Uibheacha saor-raoin”

”Uibheacha sciobóil”

”Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

”Uova da allevamento all'aperto”

”Uova da allevamento a terra”

”Uova da allevamento in gabbie”

LV

”Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

”Kūtī dētas olas”

”Sprostos dētas olas”

LT

”Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

”Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

”Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

”Szabad tartásban termelt tojás”

”Alternatív tartásban termelt tojás”

”Ketreces tartásból származó tojás”

MT

”Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

”Eieren van hennen met vrije uitloop”

”Scharreleieren”

”Kooieieren”

PL

”Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

”Jaja z chowu ściółkowego”

”Jaja z chowu klatkowego”

PT

”Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

”Ovos de galinhas criadas no solo”

”Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

”Ouă de găini crescute în aer liber”

”Ouă de găini crescute în hale la sol”

”Ouă de găini crescute în baterii”

SK

”Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

”Vajcia z podostieľkového chovu”

”Vajcia z klietkového chovu”

SL

”Jajca iz proste reje”

”Jajca iz hlevske reje”

”Jajca iz baterijske reje”

FI

”Ulkokanojen munia”

”Lattiakanojen munia”

”Häkkikanojen munia”

SV

”Ägg från utehöns”

”Ägg från frigående höns inomhus”

”Ägg från burhöns”


B OSA

Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut merkinnät

Kielikoodi

 

BG

”Уголемени клетки”

ES

”Jaulas acondicionadas”

CS

”Obohacené klece”

DA

”Stimulusberigede bure”

DE

”ausgestalteter Käfig”

ET

”Täiustatud puurid”

EL

”Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

”Enriched cages”

FR

”Cages aménagées”

GA

”Cásanna Saibhrithe”

IT

”Gabbie attrezzate”

LV

”Uzlaboti būri”

LT

”Pagerinti narveliai”

HU

”Feljavított ketrecek”

MT

”Gaġeg arrikkiti”

NL

”Aangepaste kooi” of ”Verrijkte kooi”

PL

”Klatki ulepszone”

PT

”Gaiolas melhoradas”

RO

”Cuști îmbunătățite”

SK

”Obohatené klietky”

SL

”Obogatene kletke”

FI

”Varustellut häkit”

SV

”Inredd bur”


LIITE II

Tuotantojärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset munivien kanojen eri tuotantotapojen osalta

1.

’Ulkokanojen munat’ on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

Erityisesti seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

kanoilla on oltava päivällä jatkuvasti mahdollisuus liikkua laidunalueella; tämä vaatimus ei kuitenkaan estä tuottajaa rajoittamasta pääsyä laidunalueelle tietyksi ajaksi aamulla tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön ja hyvän kotieläintuotannon käytäntöjen mukaisesti.

Jos asetetaan muita rajoituksia, yhteisön lainsäädäntöön perustuvilla rajoituksilla, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi asetetut eläinlääkinnälliset rajoitukset mukaan luettuina, joilla rajoitetaan siipikarjan pääsyä laidunalueelle, munia voidaan edelleen pitää kaupan ”ulkokanalan munina” rajoituksen ajan, muttei missään olosuhteissa enempää kuin 12 viikkoa;

b)

laidunalueen, jolle kanat pääsevät, on oltava enimmäkseen kasvillisuuden peitossa, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin hedelmätarhana, metsämaana, ja jos toimivaltaiset viranomaiset sen sallivat, karjanlaitumena;

c)

laidunalueen eläintiheys saa olla enintään 2 500 kanaa käytettävissä olevan alan hehtaaria kohden tai enintään yksi kana neljää neliömetriä kohden; kuitenkin silloin, kun käytettävissä oleva ala on vähintään 10 neliömetriä kanaa kohden ja kun harjoitetaan laidunkiertoa ja kanat pääsevät liikkumaan vapaasti koko laidunalueella kanaparven koko elinkaaren ajan, jokaisella laidunlohkolla on aina oltava tilaa vähintään 2,5 neliömetriä kanaa kohden;

d)

laidunalueen säde saa olla enintään 150 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta; säde voi kuitenkin olla enintään 350 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta, jos laidunalueella on direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja katoksia riittävästi ja tasaisesti sijoitettuina siten, että hehtaaria kohden on vähintään neljä katosta.

2.

’Lattiakanojen munat’ on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

3.

’Häkkikanojen munat’ on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään

a)

direktiivin 1999/74/EY 5 artiklassa vahvistetut edellytykset 31 päivään joulukuuta 2011 asti; tai

b)

direktiivin 1999/74/EY 6 artiklassa vahvistetut edellytykset.

4.

Jäsenvaltiot voivat sallia alle 350 munivan kanan tai siitostarkoituksiin pidettävien munivien kanojen tuotantolaitoksiin tämän liitteen 1 ja 2 kohdan suhteen sovellettavat poikkeukset direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan toisen virkkeen ja e alakohdan, 2 alakohdan sekä 3 alakohdan a alakohdan i alakohdan ja b alakohdan i alakohdan osalta.


LIITE III

Asetuksen 34 artiklassa tarkoitetut Suomen alueet

Seuraavat läänit:

Lappi,

Oulu,

Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat,

Ahvenanmaa.


LIITE IV

Asetuksen 38 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1028/2006

Asetus (EY) N:o 557/2007

Tämä asetus

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan toisen kohdan johdantolause

1 artiklan toisen kohdan johdantolause

1 artiklan toisen kohdan a–j alakohta

1 artiklan toisen kohdan a–j alakohta

2 artiklan 1–9 kohta

1 artiklan toisen kohdan k–s alakohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artiklan 2 kohta

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

19 artikla

20 artikla

20 artikla

21 artikla

21 artikla

22 artikla

22 artikla

23 artikla

23 artikla

7 artikla

24 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

24 artikla

24 artiklan 4 ja 5 kohta

25 artikla

25 artikla

26 artikla

26 artikla

27 artikla

27 artikla

28 artikla

28 artikla

29 artikla

29 artikla

30 artikla

30 artikla

31 artikla

31 artikla

32 artikla

32 artikla

33 artikla

33 artikla

34 artikla

34 artikla

35 artikla

35 artikla

8 artikla

36 artikla

9 artikla

37 artikla

36 artikla

38 artikla

37 artikla

39 artikla

LIITE I

LIITE I

LIITE II

LIITE II

LIITE III

LIITE III

LIITE IV

LIITE IV

LIITE V


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 590/2008,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1580/2007 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä sekä direktiivien 2001/112/EY ja 2001/113/EY, asetusten (ETY) N:o 827/68, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96, (EY) N:o 2826/2000, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2202/96 kumoamisesta 26 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1182/2007 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan b, f ja j alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1182/2007 11 artiklassa säädetään, että kansallista taloudellista tukea voidaan myöntää alueille, joilla tuottajien järjestäytymisaste on erityisen alhainen. Tämä tuki täydentää toimintarahastosta myönnettävää tukea. Tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmaa olisi tarvittaessa voitava muuttaa lisätuen sisällyttämiseksi siihen. Tällöin jäsenvaltioiden olisi voitava korottaa komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) 67 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta, jolla alun perin hyväksyttyä toimintarahaston määrää voidaan suurentaa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 82 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, että ilmaisjakeluun liittyvät kuljetuskustannukset maksetaan sellaisia tositteita vastaan, jotka osoittavat tosiasialliset kuljetuskustannukset. Tällaiset tiedot eivät kuitenkaan ole tarpeen, sillä ilmaisjakeluun liittyvät kuljetuskustannukset rahoitetaan mainitun asetuksen liitteessä XI esitettyjen kiinteiden määrien mukaisesti; sen sijaan olisi vaadittava tiedot etäisyydestä, jonka perusteella kiinteä määrä lasketaan.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 94 artiklan 1 kohdassa säädetty päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion on pyydettävä komissiolta lupa myöntää kansallista taloudellista tukea tuottajaorganisaatioille, olisi muutettava 31 päiväksi tammikuuta, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus lykätä toimintaohjelmien ja -rahastojen hyväksymistä 20 päivään tammikuuta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 97 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden olisi haettava yhteisön korvausta sellaisen hyväksytyn kansallisen taloudellisen tuen osalta, joka on tosiasiallisesti maksettu tuottajaorganisaatioille, ennen toimintaohjelman vuosittaista täytäntöönpanoa seuraavan vuoden 1 päivää maaliskuuta. Koska jäsenvaltioiden on maksettava tuki tuottajaorganisaatioille viimeistään ohjelman täytäntöönpanovuotta seuraavan vuoden 15 päivänä lokakuuta, määräaikaa, johon mennessä jäsenvaltiot voivat hakea komissiolta korvausta, olisi pidennettävä ohjelman täytäntöönpanovuotta seuraavan toisen vuoden 1 päivään tammikuuta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 116 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi tarvittaessa suorittaa maksuja mainitun asetuksen 71 artiklassa vahvistetun määräajan päätyttyä. Moitteettoman varainhoidon syistä maksuille olisi kuitenkin asetettava lopullinen määräaika. Samoista syistä tästä olisi säädettävä myös asetuksen 116 artiklan 3 kohdassa.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 122 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaan tuottajaorganisaatioiden on maksettava takaisin yhteisön rahoitusosuus, jos markkinoilta poistettujen tuotteiden vastaanottajien on maksettava takaisin vastaanottamiensa tuotteiden arvo sekä niihin liittyvät lajittelu-, pakkaus- ja kuljetuskustannukset sääntöjenvastaisuuksien vuoksi. Tämä vaatimus olisi kuitenkin poistettava, sillä tuottajaorganisaatioita ei pitäisi asettaa vastuuseen markkinoilta poistettujen tuotteiden vastaanottajasta johtuvista sääntöjenvastaisuuksista.

(7)

Oikeusvarmuuden ja jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi olisi selvennettävä, että vuonna 2007 täytäntöönpantuihin toimintaohjelmiin sovelletaan edelleen säännöksiä, jotka ovat samanlaiset kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista säännöistä toimintarahastoille myönnettävän lisärahoitustuen osalta 20 päivänä maaliskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 544/2001 (3) säännökset.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 47 artiklan 2 kohdassa säädetään, että puolivuotuisia jaksoja koskevia tukihakemuksia voidaan jättää vain, jos hyväksymissuunnitelma on jaettu puolivuotuisiin jaksoihin. Tukihakemuksia voidaan kuitenkin tehdä myös sellaisia hyväksymissuunnitelmia varten, jotka on hyväksytty ennen vuotta 2008 hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (4) nojalla. Jotta tuen hakeminen olisi mahdollista myös tällaisessa tapauksessa, olisi säädettävä siirtymätoimenpiteestä.

(9)

Oikeusvarmuussyistä ja sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EY) N:o 2200/96 säädetystä järjestelmästä voidaan siirtyä saumattomasti asetuksessa (EY) N:o 1182/2007 säädettyyn järjestelmään, on tärkeää selventää, että asetuksen (EY) N:o 2200/96 nojalla hyväksyttyjä ja asetuksen (EY) N:o 1182/2007 55 artiklan 4 kohdan nojalla voimassa pysyviä hyväksymissuunnitelmia koskevan tuen määrän olisi säilyttävä samana, kun kyseessä ovat tuottajaryhmittymät, jotka eivät ole sijoittautuneet 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen yhteisöön liittyneihin jäsenvaltioihin ja perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yhteisön syrjäisimmille alueille tai Egeanmeren pienille saarille, siten kuin jälkimmäisistä säädetään Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 (5) 1 artiklan 2 kohdassa, ja kun kyseessä ovat tuottajaryhmittymät, jotka ovat hyötyneet asetuksen (EY) N:o 2200/96 14 artiklan 7 kohdan järjestelystä.

(10)

Oikeusvarmuussyistä ja hankittujen oikeuksien suojaamiseksi on tärkeää täsmentää, että vuoden 2007 markkinoiltapoistoa koskevat yhteisön markkinoiltapoistamiskorvaukset, joita ei ollut suoritettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, voidaan niihin liittyvine tarkastuksineen suorittaa mainitun päivän jälkeen mainittuna päivänä voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti.

(11)

Oikeusvarmuus- ja luottamuksensuojasyistä olisi täsmennettävä, ettei vuonna 2007 täytäntöönpantuja toimintaohjelmia koskeviin tukihakemuksiin pitäisi soveltaa kyseisellä kaudella toteutettujen toimenpiteiden tai tapahtuneiden laiminlyöntien vuoksi seuraamuksia, jotka olisivat ankarampia kuin ne, jotka tukihakemuksiin olivat sovellettavissa kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön nojalla.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1580/2007 olisi muutettava.

(13)

Koska jäsenvaltioiden on vaikea mukauttaa vuosina 2007 ja 2008 täytäntöön pantavat toimintaohjelmat asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädettyihin kansallista taloudellista tukea koskeviin uusiin sääntöihin, olisi annettava siirtymäsäännöksiä, joiden nojalla voidaan poiketa mainitun asetuksen 94 artiklassa säädetyistä päivämääristä.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1580/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 67 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

suurentaa alun perin hyväksyttyä toimintarahaston määrää enintään 25 prosentilla ja pienentää sitä jäsenvaltion vahvistamalla prosenttiosuudella edellyttäen, että toimintaohjelman yleiset tavoitteet säilyvät samoina. Jäsenvaltio voi korottaa tätä prosenttiosuutta, kun kyseessä on 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuottajaorganisaatioiden sulautuminen ja 94 a artiklan soveltaminen.”

2)

Korvataan 82 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

markkinoiltapoistopaikan ja toimituspaikan välinen etäisyys.”

3)

Korvataan 94 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltion on pyydettävä komissiolta lupa myöntää asetuksen (EY) N:o 1182/2007 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kansallista taloudellista tukea toimintaohjelmiin, jotka pannaan täytäntöön jonakin kalenterivuonna viimeistään mainitun vuoden 31 päivänä tammikuuta.”

4)

Lisätään 94 artiklan jälkeen 94 a artikla seuraavasti:

”94 a artikla

Toimintaohjelman muuttaminen

Tuottajaorganisaation, joka aikoo hakea kansallista taloudellista tukea, on tarvittaessa muutettava toimintaohjelmaansa 67 artiklan mukaisesti.”

5)

Korvataan 97 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltion on haettava yhteisön korvausta sellaisen hyväksytyn kansallisen taloudellisen tuen osalta, joka on tosiasiallisesti maksettu tuottajaorganisaatioille, ennen ohjelman täytäntöönpanoa seuraavan toisen vuoden 1 päivää tammikuuta.

Pyynnön mukana on oltava todisteet siitä, että asetuksen (EY) N:o 1182/2007 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä on noudatettu edeltävistä neljästä vuodesta kolmena, tiedot asianomaisista tuottajaorganisaatioista ja tosiasiallisesti maksetun tuen määrästä sekä toimintarahaston kuvaus, jossa ovat eriteltyinä kokonaismäärä ja rahoitusosuudet yhteisöltä, jäsenvaltiolta (kansallinen taloudellinen tuki), tuottajaorganisaatioilta sekä jäseniltä.”

6)

Muutetaan 116 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio voi suorittaa maksuja 71 artiklassa vahvistetun määräajan päätyttyä, jos se on tarpeen tämän kohdan soveltamiseksi. Näitä myöhempiä maksuja ei kuitenkaan missään tapauksessa voida enää suorittaa ohjelman täytäntöönpanoa seuraavan toisen vuoden 15 päivän lokakuuta jälkeen.”

b)

Lisätään 3 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio voi suorittaa maksuja 71 artiklassa vahvistetun määräajan päätyttyä, jos se on tarpeen tämän kohdan soveltamiseksi. Näitä myöhempiä maksuja ei kuitenkaan missään tapauksessa voida enää suorittaa ohjelman täytäntöönpanoa seuraavan toisen vuoden 15 päivän lokakuuta jälkeen.”

7)

Poistetaan 122 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan toinen virke.

8)

Lisätään 152 artiklaan seuraavat kohdat:

”4.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohdassa säädetään, tuottajaryhmittymät, jotka panevat täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1182/2007 55 artiklan 4 kohdan mukaisia hyväksymissuunnitelmia, joita ei ole jaettu puolivuotuisiin jaksoihin, voivat jättää puolivuotuisia jaksoja koskevia tukihakemuksia. Tällaiset hakemukset voivat kattaa ainoastaan sellaisia puolivuotuisia jaksoja, jotka vastaavat ennen vuotta 2008 alkavia vuosijaksoja.

5.   Poiketen siitä, mitä 96 artiklassa säädetään, vuonna 2007 täytäntöön pantavien toimintaohjelmien yhteydessä EMOTR:n tukiosastosta rahoitetaan toimintarahastoille myönnettävä lisärahoitustuki, jonka määrä on 50 prosenttia tuottajaorganisaatiolle myönnetystä taloudellisesta tuesta.

6.   Asetuksen (EY) N:o 2200/96 nojalla hyväksytyt ja asetuksen (EY) N:o 1182/2007 55 artiklan 4 kohdan nojalla voimassa pysyvät hyväksymissuunnitelmat rahoitetaan asetuksen (EY) N:o 1182/2007 7 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen määrien mukaisesti, kun kyseessä ovat tuottajaryhmittymät, jotka eivät ole sijoittautuneet 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen yhteisöön liittyneihin jäsenvaltioihin ja perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yhteisön syrjäisimmille alueille tai asetuksen (EY) N:o 1182/2007 7 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille Egeanmeren pienille saarille.

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 nojalla hyväksytyt ja mainitun asetuksen 14 artiklan 7 kohdan nojalla voimassa olleet hyväksymissuunnitelmat, jotka pysyvät voimassa asetuksen (EY) N:o 1182/2007 55 artiklan 4 kohdan nojalla, rahoitetaan asetuksen (EY) N:o 1182/2007 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen määrien mukaisesti.

7.   Vuoden 2007 markkinoiltapoistoa koskevat yhteisön markkinoiltapoistamiskorvaukset, joita ei ollut suoritettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, voidaan asiaan liittyvine tarkastuksineen suorittaa mainitun päivän jälkeen asetuksen (EY) N:o 2200/96 IV osaston mukaisesti, sellaisena kuin se oli mainittuna päivänä voimassa.

8.   Jos vuonna 2007 tai sitä aiemmin täytäntöönpantuja toimintaohjelmia koskeviin tukihakemuksiin olisi sovellettavissa kyseisellä kaudella toteutettujen toimenpiteiden tai tapahtuneiden laiminlyöntien vuoksi III osaston V luvun 3 jakson mukainen seuraamus mutta jos niihin kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön nojalla ei olisi sovellettu yhtä ankaraa tai minkäänlaista seuraamusta, on joko sovellettava kyseistä vähemmän ankaraa seuraamusta tai tarvittaessa oltava asettamatta seuraamusta.”

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1580/2007 94 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on vuosina 2007 ja 2008 täytäntöön pantavien toimintaohjelmien yhteydessä pyydettävä komissiolta 1 päivään heinäkuuta 2008 mennessä lupa maksaa asetuksen (EY) N:o 1182/2007 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kansallista taloudellista tukea.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 498/2008 (EUVL L 146, 5.6.2008, s. 7).

(3)  EYVL L 81, 21.3.2001, s. 20.

(4)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1.


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 591/2008,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008,

pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 712/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 712/2007 (2) avataan pysyviä tarjouskilpailuja jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla. Tarjousten jättämisen määräaika päättyy viimeisen osittaisen tarjouskilpailun osalta 25 päivänä kesäkuuta 2008.

(2)

Jotta tuottajille ja rehuteollisuudelle voitaisiin taata hankinnat kilpailukykyisin hinnoin markkinointivuoden 2008/2009 alusta, olisi jatkettava Unkarin interventioelimen hallussa olevien interventiovarastojen toimittamista viljamarkkinoiden käyttöön, koska ainoastaan Unkarilla on tällä hetkellä yhä varastoja, ja täsmennettävä maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean sovittujen kokousten perusteella viikonpäivät ja päivämäärät, joihin mennessä toimijat voivat jättää tarjouksia.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 712/2007 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 712/2007 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Heinäkuun 1 päivästä 2008 alkaen ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy keskiviikkoisin 9 päivänä heinäkuuta 2008, 23 päivänä heinäkuuta 2008, 6 päivänä elokuuta 2008, 27 päivänä elokuuta 2008 ja 10 päivänä syyskuuta 2008 kello 13.00 (Brysselin aikaa).”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 58/2008 (EUVL L 22, 25.1.2008, s. 3).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/29


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

(2008/475/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 19 päivänä huhtikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2007 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 19 päivänä huhtikuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 423/2007 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. Asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että neuvosto laatii luettelon 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, tarkastelee luetteloa uudelleen ja muuttaa sitä.

(2)

Neuvosto on todennut, että tietyt henkilöt, yhteisöt ja elimet täyttävät asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdassa asetetut edellytykset ja että ne olisi näin ollen lisättävä kyseisen asetuksen liitteessä V olevaan luetteloon siinä esitetyin yksilöllisin ja erityisin perustein,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 423/2007 liite V tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 103, 20.4.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 219/2008 (EUVL L 68, 12.3.2008, s. 5).


LIITE

”LIITE

A.   Luonnolliset henkilöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Reza AGHAZADEH

Synt.aika 15.3.1949. Passi nro S4409483, voimassa 26.4.2000 – 27.4.2010. Myönnetty Teheranissa. Diplomaattinen passi nro D9001950, voimassa 22.1.2008–21.1.2013. Syntymäpaikka Khoy

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) johtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja on mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC:n prikaatinkenraali Javad DARVISH-VAND

 

MODAFL:n valvontaviranomainen. Vastaa kaikista MODAFL:n laitteista ja laitoksista.

24.6.2008

3.

IRGC:n prikaatinkenraali Seyyed Mahdi FARAHI

 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006) mainitun Defence Industries Organisationin (DIO) toimitusjohtaja

24.6.2008

4.

Tri Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:n osoite: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran, Iran

AEOI:n alaisen ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiön (NFPC) varapääjohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja on mainittu YK:n urvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006). NFPC osallistuu rikastukseen liittyvään toimintaan, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta.

24.4.2007

5.

Insinööri Mojtaba HAERI

 

MODAFL:n teollisuusviranomainen. Vastaa AIO:n ja DIO:n valvonnasta.

24.6.2008

6.

IRGC:n prikaatinkenraali Ali HOSEYNITASH

 

Ylimmän turvallisuusneuvoston pääosaston päällikkö, osallistuu ydinalaa koskevan politiikan suunnitteluun

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Komentotehtävissä IRGC:ssä

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Iranin atomienergiajärjestön varajohtaja

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Syntymäaika 24.11.1945. Syntymäpaikka Langroud.

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja on mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC:n osoite: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Faksi: (+9821) 8021412

AEOI:n Teheranin ydintutkimuskeskuksen (TNRC) johtaja. IAEA perää Iranilta edelleen selvityksiä TNRC:ssä suoritetuista plutoniumin erottamiskokeista ja myös korkeasti rikastetun uraanin hiukkasten esiintymisestä ympäristönäytteissä, jotka on otettu Karajin jätevarastointilaitoksessa. Siellä säilytetään kyseisissä kokeissa käytettyjä köyhdytetystä uraanista valmistettuja kohteita. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja on mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industriesin toimitusjohtaja

24.6.2008

12.

Prikaatinkenraali Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL:n toimitus- ja logistiikkajohtaja

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal -yhtiöiden hallintojohtaja. Yritys on pyrkinyt hankkimaan arkaluontoisia tuotteita päätöslauselmassa 1737 luetelluille elimille.

24.6.2008

14.

Prikaatinkenraali Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisationin (AIO) johtaja. AIO on osallistunut Iranin arkaluontoisiin ohjelmiin

24.6.2008

15.

IRGC:n prikaatinkenraali Mostafa Mohammad NAJJAR

 

MODAFL:n ministeri, vastaa kaikista sotilaallisista ohjelmista, myös ballistisia ohjuksia koskevasta ohjelmasta

24.6.2008

16.

Tri Javad RAHIQI

Syntymäaika 21.4.1954. Syntymäpaikka Mashad.

AEOI:n Esfahanin ydinteknologiakeskuksen päällikkö. Keskus valvoo uraanin konversiolaitosta Esfahanissa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee kaikkea uraanin konversioon liittyvää työtä. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja on mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Kontra-amiraali Mohammad SHAF'I RUDSARI

 

MODAFL:n koordinointijohtaja

24.6.2008

18.

IRGC:n prikaatinkenraali Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL:n vastavakoilujohtaja, vastaa MODAFL:n henkilökunnan ja laitosten turvallisuudesta

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Uraanin konversiolaitoksen (UCF) toimitusjohtaja Esfahanissa. Laitos tuottaa syöttöaineen (UF6) Natanzin rikastuslaitoksia varten. Solat Sana sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään.

24.4.2007

20.

IRGC:n prikaatinkenraali Ahmad VAHIDI

 

MODAFL:n varajohtaja

24.6.2008


B.   Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO valvoo Iranin ohjustuotantoa, mukaan lukien Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ja Fajr Industrial Group, jotka kaikki on nimetty pakotteiden kohteiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa (UNSCR) 1737 (2006). AIO:n johtaja ja kaksi muuta korkeaa virkamiestä on myös nimetty UNSCR:n 1737 (2006) mukaisesti.

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n (Defence Industries Organization) tytäryhtiö.

24.4.2007

3.

Asevoimien maantieteellinen organisaatio

 

Määrätty toimittamaan geospatiaalisia tietoja ballistisia ohjuksia koskevaa ohjelmaa varten

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran ja kaikki sen konttorit ja tytäryhtiöt

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Antaa tai pyrkii antamaan rahoitustukea yrityksille, jotka ovat mukana Iranin ydin- ja ohjusohjelmassa tai toimittavat niille tarvikkeita (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli rahoittaa Iranin arkaluontoisia toimia. Se on rahoittanut lukuisia arkaluontoisen materiaalin toimituksia Iranin ydin- ja ohjusohjelmiin. Se on toimittanut joukon rahoituspalveluja Iranin ydin- ja ohjusohjelmaan yhteydessä oleville yhteisöille avaamalla rembursseja ja hallinnoimalla tilejä. Monet edellä mainituista yrityksistä mainitaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1737 ja 1747.

24.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Lonto EC2Y 5EA, Yhdistynyt kuningaskunta

(b)

Bank Melli Iran Zao

Nro 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskova, 130064, Venäjä

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – tunnetaan myös nimellä Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Vastaa T&K:sta. DIO:n tytäryhtiö. DTSRC toteuttaa valtaosan hankinnoista DIO:n edun mukaisesti.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

MODAFL:n kokonaan omistama tytäryhtiö (ja näin ollen AIO:n, AvIO:n ja DIO:n sisarorganisaatio). Valmistaa elektronisia komponentteja Iranin asejärjestelmiin.

24.6.2008

7.

IRGC:n ilmavoimat

 

Käyttää Iranin pitkän ja keskipitkän kantomatkan ballistisia ohjuksia. IRGC:n ilmavoimien päällikkö on mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Nro 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

IRGC:n omistama yritysryhmittymä. Käyttää IRGC:n insinöörihenkilöstöä rakennustöissä ja toimii pääurakoitsijana suurissa hankkeissa, muun muassa tunneleiden kaivamisessa, määrätty tukemaan Iranin ballistisia ohjuksia koskevia ohjelmia ja ydinohjelmia.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Yhteydessä puolustusministeriöön, perusti vuonna 2003 ohjuksia koskevan koulutusohjelman tiiviissä yhteistyössä AIO:n kanssa.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Osallistunut ballistiikan ohjelman komponenttien tuotantoon.

24.6.2008

12.

Puolustusministeriön ja asevoimien logistiikka (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastaa Iranin puolustusalan tutkimuksesta, kehittämisestä ja tuotanto-ohjelmista ja osallistuu myös ohjus- ja ydinohjelmiin

24.6.2008

13.

Puolustusministeriön logistiikkavienti (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

MODAFL:n viennistä vastaava osasto, käytetään valmiiden aseiden viennissä valtioiden välisissä kaupoissa. Toimintakiellossa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747 (2007) perusteella.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, osallistuu ballistiikan alan hankintoihin.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran, Iran

AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto-osasto (NFPD) vastaa ydinpolttoainekierron alan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, mihin kuuluu uraanin etsintä, louhinta, murskaus ja konversio ja ydinjätehuolto. NFPC toimii seuraajana NFPD:lle, AEOI:n alaiselle tytäryhtiölle, joka suorittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ydinpolttoainekierron sekä konversion ja rikastuksen alalla

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Osallistunut käyttövoimatekniikoiden kehittämiseen Iranin ballistiikkaohjelmassa.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO osallistuu ilmeisesti kokonaisten aseiden tuontiin. Todennäköisesti MODAFL:n tytäryhtiö.

24.6.2008”


Komissio

24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008,

päätöksen 2008/185/EY muuttamisesta Ranskan departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisällyttämiseksi Aujeszkyn taudista vapaiden alueiden luetteloon

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2387)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/476/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY vahvistetaan tiettyihin eläimiin yhteisön sisäisessä kaupassa sovellettavat säännöt. Kyseisen direktiivin 9 artiklassa säädetään tiettyjä tartuntatauteja, Aujeszkyn tauti mukaan luettuna, koskevista pakollisista kansallisista ohjelmista, jotka on toimitettava komissiolle hyväksyttäväksi. Lisäksi direktiivin 64/432/ETY 10 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asiakirjat, jotka koskevat kyseistä tautiasemaa niiden alueella.

(2)

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista 21 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/185/EY (2) liitteessä I on luettelo Aujeszkyn taudista vapaista jäsenvaltioista tai niiden alueista, joissa rokottaminen on kiellettyä. Päätöksen 2008/185/EY liitteessä II on luettelo jäsenvaltioista tai niiden alueista, joissa on käytössä kyseisen taudin valvontaohjelmia.

(3)

Ranskassa on toteutettu usean vuoden ajan ohjelmaa Aujeszkyn taudin hävittämiseksi, ja maan departementit Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisältyvät luetteloon alueista, joissa on käytössä hyväksytty Aujeszkyn taudin valvontaohjelma.

(4)

Ranska on toimittanut komissiolle asiakirjoja, jotka tukevat departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord toteamista Aujeszkyn taudista vapaaksi ja joilla osoitetaan, että tauti on hävitetty kyseisistä departementeista.

(5)

Komissio on tutkinut Ranskan toimittamat asiakirjat ja todennut, että ne ovat direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 1 kohdan mukaiset. Kyseiset departementit olisi sen vuoksi lisättävä päätöksen 2008/185/EY liitteessä I olevaan luetteloon.

(6)

Päätöstä 2008/185/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2008/185/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19.


LIITE

LIITE I

Aujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa rokottaminen on kiellettyä

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

CZ

Tšekki

Maan kaikki alueet

DK

Tanska

Maan kaikki alueet

DE

Saksa

Maan kaikki alueet

FR

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Kypros

Koko alue

LU

Luxemburg

Maan kaikki alueet

AT

Itävalta

Koko alue

SK

Slovakia

Maan kaikki alueet

FI

Suomi

Maan kaikki alueet

SE

Ruotsi

Maan kaikki alueet

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaikki Englannin, Skotlannin ja Walesin alueet

LIITE II

Jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä Aujeszkyn taudin valvontaohjelmia

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

BE

Belgia

Koko alue

ES

Espanja

Seuraavat autonomiset alueet: Galicia, Baskimaa, Asturia, Kantabria, Navarra ja La Rioja

Seuraavat maakunnat Kastilia ja Leónin autonomisella alueella: León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid ja Ávila

Kanariansaarilla sijaitseva Las Palmasin maakunta

IT

Italia

Bolzanon maakunta

NL

Alankomaat

Koko alue


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/37


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2008,

taajuusalueen 2 500-2 690 MHz käytön yhdenmukaistamisesta sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan yhteisössä pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2625)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/477/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (1), jäljempänä ’radiotaajuuspäätös’, ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio esitti tiedonannossaan Joustavuudella vauhtia taajuuksien saantiin langattomille sähköisille viestintäpalveluille  (2), jossa viitataan myös taajuusalueeseen 2 500–2 690 MHz, että taajuuksien käyttöä olisi joustavoitettava. Jäsenvaltiot korostivat radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän (RSPG-ryhmän) 23. marraskuuta 2005 antamassa WAPECS-lausunnossa (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services), että teknologia- ja palveluneutraalius ovat tärkeitä poliittisia tavoitteita taajuuksien käytön joustavoittamiseksi. Lausunnon mukaan näitä poliittisia tavoitteita ei markkinahäiriöiden välttämiseksi kuitenkaan pitäisi toteuttaa hätäisesti vaan asteittain.

(2)

Taajuusalueen 2 500–2 690 MHz varaaminen sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan yhteisössä pystyville maanpäällisille järjestelmille on tärkeä tekijä vastattaessa kiinteän verkon, matkaviestintäverkon ja yleisradioverkon keskinäiseen lähentymiskehitykseen ja teknisten innovaatioiden tarpeisiin. Tällä taajuusalueella tarjottavien palvelujen pääasiallisena tavoitteena olisi oltava loppukäyttäjien mahdollisuus käyttää laajakaistaviestintää.

(3)

Lähtökohtana on se, että langattomat laajakaistaiset sähköiset viestintäpalvelut, joille taajuusalue 2 500–2 690 MHz varataan, toimisivat hyvin pitkälle Euroopan laajuisesti, ja että tällaisia sähköisiä viestintäpalveluja yhdessä jäsenvaltiossa käyttävät henkilöt voisivat käyttää vastaavia palveluita missä tahansa toisessa jäsenvaltiossa.

(4)

Päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 2 kohdan nojalla komissio valtuutti 5. heinäkuuta 2006 Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssin (jäljempänä ”CEPT”) laatimaan mahdollisimman kevyet tekniset ehdot WAPECSin puitteissa käsiteltyjen taajuuksien käytölle.

(5)

CEPT laati toimeksiannon pohjalta raportin (CEPT-raportti 19) mahdollisimman kevyistä teknisistä ehdoista WAPECSin puitteissa käsiteltyjen taajuuksien käytölle. Raportti sisältää teknisiä raja-arvoja ja ohjeita mahdollisimman kevyiden ehtojen soveltamisesta 2 500–2 690 MHz taajuusalueella toimiviin tukiasemiin ja päätelaitteisiin. Näillä ehdoilla voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla hallita haitallisten häiriöiden riskiä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ilman että joudutaan edellyttämään tietyntyyppisen teknologian käyttöä. Ehdot perustuvat parametriarvoille, jotka on optimoitu taajuusalueen todennäköisintä käyttötarkoitusta silmällä pitäen.

(6)

Tällä päätöksellä otetaan CEPT-raportti 19:n mukaisesti käyttöön uusi käsite, ns. BEM-arvot (Block Edge Masks). BEM-arvot ovat teknisiä parametriarvoja, joita sovelletaan tietyn käyttäjän koko taajuuslohkoon riippumatta siitä, miten monta kanavaa käyttäjän valitsema teknologia edellyttää. BEM-arvojen on tarkoitus olla osa taajuuksien käyttöä koskevia valtuutusehtoja. Ne kattavat säteilyn sekä taajuuslohkon sisällä (taajuuslohkon sisäinen säteilyteho) että sen ulkopuolella (taajuuslohkon ulkopuolelle suuntautuva säteily). BEM-arvojen noudattaminen on sääntelyllinen vaatimus, jolla pyritään välttämään haitalliset häiriöt naapuriverkkojen välillä. Niitä sovelletaan rajoittamatta raja-arvoja, jotka on asetettu laitestandardeissa radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY (3) (R&TTE-direktiivi) nojalla.

(7)

CEPT:n saaman toimeksiannon tulosten mukaisesti tapahtuvassa taajuusalueen 2 500–2 690 MHz varaamisessa ja saataville asettamisessa otetaan huomioon myös muut olemassa olevat sovellukset. Tarvittavat taajuuksien yhteiskäyttöehdot tiettyjen järjestelmien suhteen on määritelty Euroopan sähköisen viestinnän komitean (ECC) raportissa 45. Muiden järjestelmien ja palvelujen suhteen tarvittavat yhteiskäyttöehdot voidaan perustaa kansallisille näkökohdille.

(8)

Rajoittamattoman aikajakokanavoinnin (TDD, time division duplex) ja taajuusjakokanavoinnin (FDD, frequency division duplex) välillä tai kahden synkronoimattoman TDD-verkon tapauksessa tarvitaan yhteensopivuuden mahdollistamiseksi taajuuslohkojen ylä- ja alarajoille 5 MHz:n suoja-alueet. Tällaiseen riittävään erotteluun olisi päästävä joko jättämällä nämä 5 MHz:n lohkot varovyöhykkeiksi ja kokonaan käyttämättä; käyttämällä niitä rajoitetusti niin, että käyttö vastaa FDD-lohkoon (nouseva siirtotie) rajautuvalle tai kahden TDD-lohkon välissä sijaitsevalle rajoitetulle BEM-lohkolle asetettuja parametriarvoja; tai käyttämällä niitä rajoitetusti niin, että käyttö vastaa joko FDD-lohkoon (laskeva siirtotie) rajoittuvalle joko rajoitetulle tai rajoittamattomalle BEM-lohkolle asetettuja parametriarvoja. Kaikenlaiseen käyttöön 5 MHz:n varovyöhykkeellä kohdistuu tavallista suurempi häiriöriski.

(9)

CEPT:lle annetun toimeksiannon tuloksia olisi sovellettava yhteisössä, ja jäsenvaltioiden olisi pantava ne viipymättä täytäntöön, koska sekä eurooppalaisissa että maailmanlaajuisissa tutkimuksissa on todettu, että laajakaistayhteyksiä tarjoaviin maanpäällisiin sähköisen viestinnän palveluihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat jatkuvasti.

(10)

Tämän päätöksen mukaisen yhdenmukaistamisen ei pitäisi sulkea pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisia siirtymäaikoja, joihin voisi liittyä myös radiotaajuuksien yhteiskäyttöjärjestelyjä, jos se on perusteltua.

(11)

Jotta taajuusalueen 2 500–2 690 MHz tehokas käyttö varmistettaisiin myös pitkällä aikavälillä, viranomaisten olisi tehtävä lisää selvityksiä, joiden avulla voidaan lisätä tehokkuutta ja innovatiivista käyttöä. Tällaiset selvitykset olisi otettava huomioon, kun tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ehdot, jotka koskevat taajuusalueen 2 500–2 690 MHz saatavuutta ja tehokasta käyttöä sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten.

2 artikla

1.   Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta jäsenvaltioiden on tämän päätöksen liitteessä esitettyjen parametrien mukaisesti muulla kuin yksinoikeuteen perustuvalla tavalla varattava ja asetettava saataville taajuusalue 2 500–2 690 MHz sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 5 kohdan nojalla pyytää itselleen siirtymäaikoja, joihin voi liittyä myös radiotaajuuksien yhteiskäyttöjärjestelyjä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut järjestelmät tarjoavat riittävän suojan naapuritaajuuksilla toimiville järjestelmille.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava taajuusalueen 2 500–2 690 MHz käyttöä ja ilmoitettava havainnoistaan komissiolle, jotta tätä päätöstä voidaan tarkastella uudelleen säännöllisesti ja hyvissä ajoin.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EUVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  KOM(2007) 50.

(3)  EUVL L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

PÄÄTÖKSEN 2 ARTIKLASSA TARKOITETUT PARAMETRIT

Seuraavia teknisiä parametriarvoja, joihin viitataan yhteisnimityksellä ”BEM-arvot”, sovelletaan keskeisenä osana niitä ehtoja, jotka ovat naapuriverkkojen kahden- tai monenvälisten sopimusten puuttuessa tarpeen rinnakkaistoiminnan sujumiseksi. Verkkojen operaattorit voivat kuitenkin sopia keskenään lievemmistä teknisistä ehdoista. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että verkko-operaattorit voivat vapaasti tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia lievemmistä teknisistä ehdoista ja että näitä lievempiä teknisiä ehtoja voidaan tosiasiallisesti soveltaa, mikäli kaikki, joita asia koskee, asian hyväksyvät.

Tällä taajuusalueella toimiville laitteille voidaan asettaa myös muita kuin jäljempänä esitettyjä EIRP-raja-arvoja sillä edellytyksellä, että käytössä on direktiivin 1999/5/EY mukaisia tarvittavia häiriönvähentämistekniikoita, jotka tarjoavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin tässä esitetyt tekniset parametriarvot.

A)   YLEISET PARAMETRIT

1.

Käyttöön osoitettavien lohkojen on oltava 5,0 MHz:n kerrannaisia.

2.

Taajuusalueella 2 500–2 690 MHz on FDD-toiminnassa noudatettava 120 MHz:n duplex-väliä niin, että lähetykset päätelaitteesta (nouseva siirtotie) sijoitetaan taajuusalueen alempaan osaan alkaen 2 500 MHz:stä (ulottuen enintään 2 570 MHz:iin) ja lähetykset tukiasemasta (laskeva siirtotie) sijoitetaan taajuusalueen ylempään osaan alkaen 2 620 MHz:stä.

3.

Taajuuskaistaa 2 570–2 620 MHz voidaan käyttää TDD-tyypin tai muiden käyttötyyppien lähetyksiin noudattaen tässä liitteessä esitettyjä BEM-arvoja. Taajuuskaistan 2 570–2 620 MHz ulkopuolella tällaisesta käytöstä voidaan päättää kansallisella tasolla, mutta käyttö on sijoitettava vastaaviin osiin sekä taajuusalueen ylemmässä osassa alkaen 2 690 MHz:stä (ja laajentuen siitä alaspäin) että taajuusalueen alemmassa osassa alkaen 2 570 MHz:stä (ja laajentuen siitä alaspäin).

B)   RAJOITTAMATTOMAN TAAJUUSLOHKON BEM-ARVOT TUKIASEMILLE

Rajoittamattoman taajuuslohkon BEM-arvot saadaan yhdistämällä taulukoista 1, 2 ja 3 niin, että kunkin taajuuden raja-arvoksi otetaan joko perusvaatimuksen mukainen raja-arvo tai lohkokohtainen raja-arvo sen mukaan, kumpi on korkeampi.

Taulukko 1

Perusvaatimukset – Tukiaseman EIRP-tehon BEM-arvo lohkon ulkopuolella

Taajuusalue, jolla lohkon ulkopuolista säteilyä esiintyy

Keskimääräisen EIRP-tehon enimmäisarvo

(yhdistettynä 1 MHz:n taajuuskaistalle)

FDD-toiminnassa tukiasemasta päätelaitteisiin suuntautuville lähetyksille osoitetut taajuudet sekä taajuudet +/– 5 MHz FDD-toiminnassa tukiasemasta päätelaitteisiin suuntautuville lähetteille osoitettujen taajuuslohkojen muodostamasta taajuusalueesta.

+ 4 dBm/MHz

Taajuusalueeseen 2 500–2 690 MHz kuuluvat taajuudet, jotka eivät sisälly edellä esitettyyn määritelmään.

– 45 dBm/MHz


Taulukko 2

Lohkokohtaiset vaatimukset – Tukiaseman EIRP-tehon BEM-arvot lohkon sisäpuolella

Suurin sallittu EIRP-teho lohkon sisällä

+ 61 dBm/5 MHz

Huom.: Jäsenvaltio voi lieventää tätä rajoitusta arvoon 68 dBm/5 MHz tietyissä käyttökohteissa esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla, kunhan tämä ei merkittävästi lisää riskiä päätelaitteiden yhteyskatkoksille.


Taulukko 3

Lohkokohtaiset vaatimukset – Tukiaseman EIRP-tehon BEM-arvot lohkon ulkopuolella

Ero kyseisen lohkon rajasta

Keskimääräisen EIRP-tehon enimmäisarvo

Taajuusalueen alimmasta taajuudesta (2 500 MHz) taajuuteen, joka on siitä laskettuna – 5 MHz (alaraja)

Perusvaatimustaso

Arvojen – 5,0 ja – 1,0 MHz (alaraja) välillä

+ 4 dBm/MHz

Arvojen – 1,0 ja – 0,2 MHz (alaraja) välillä

+ 3 + 15 (ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

Arvojen – 0,2 ja 0,0 MHz (alaraja) välillä

+ 3 dBm/30 kHz

Arvojen 0,0 ja + 0,2 MHz (yläraja) välillä

+ 3 dBm/30 kHz

Arvojen + 0,2 ja + 1,0 MHz (yläraja) välillä

+ 3-15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

Arvojen + 1,0 ja + 5,0 MHz (yläraja) välillä

+ 4 dBm/MHz

Arvon + 5,0 MHz (yläraja) ja taajuusalueen ylimmän rajan (2 690 MHz) välillä

Perusvaatimustaso

ΔF on taajuusero (megahertseinä) kyseisen lohkon reunaan nähden

C)   RAJOITETUN TAAJUUSLOHKON BEM-ARVOT TUKIASEMILLE

Rajoitetun taajuuslohkon BEM-arvot saadaan yhdistämällä taulukoista 1 ja 4 niin, että kunkin taajuuden raja-arvoksi otetaan joko perusvaatimuksen mukainen raja-arvo tai lohkokohtainen raja-arvo sen mukaan, kumpi on korkeampi.

Taulukko 4

Lohkokohtaiset vaatimukset – Tukiaseman EIRP-tehon BEM-arvot lohkon sisäpuolella, kun lohkolla rajoitteita

Suurin sallittu EIRP-teho lohkon sisällä

+ 25 dBm/5 MHz

D)   RAJOITETUN TAAJUUSLOHKON BEM-ARVOT TUKIASEMILLE, KUN ANTENNIN SIJAINTIA ON LOHKOLLA RAJOITETTU

Silloin kun antennit on sijoitettu sisätiloihin tai niiden sijoituskorkeutta on rajoitettu, jäsenvaltio voi soveltaa vaihtoehtoisia parametriarvoja taulukon 5 mukaisesti, edellyttäen että taulukon 1 vaatimukset täyttyvät maantieteellisillä rajoilla muiden jäsenvaltioiden kanssa ja taulukon 4 vaatimukset täyttyvät kyseisen jäsenvaltion koko alueella.

Taulukko 5

Lohkokohtaiset vaatimukset – Tukiaseman EIRP-tehon BEM-arvot lohkon ulkopuolella, kun kyseessä on rajoitettu lohko, jolla on antennin sijoittamista koskevia lisärajoituksia

Ero kyseisen lohkon rajasta

Keskimääräisen EIRP-tehon enimmäisarvo

Taajuusalueen alimmasta taajuudesta (2 500 MHz) taajuuteen, joka on siitä laskettuna - 5 MHz (alaraja)

– 22 dBm/MHz

Arvojen – 5,0 ja – 1,0 MHz (alaraja) välillä

– 18 dBm/MHz

Arvojen – 1,0 ja – 0,2 MHz (alaraja) välillä

– 19 + 15 (ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

Arvojen – 0,2 ja 0,0 MHz (alaraja) välillä

– 19 dBm/30 kHz

Arvojen 0,0 ja + 0,2 MHz (alaraja) välillä

– 19 dBm/30 kHz

Arvojen + 0,2 ja + 1,0 MHz (alaraja) välillä

– 19–15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

Arvojen + 1,0 ja + 5,0 MHz (alaraja) välillä

– 18 dBm/MHz

Arvon + 5,0 MHz (yläraja) ja taajuusalueen ylimmän rajan (2 690 MHz) välillä

– 22 dBm/MHz

ΔF on taajuusero (megahertseinä) kyseisen lohkon reunaan nähden

E)   PÄÄTELAITTEIDEN RAJA-ARVOT

Taulukko 6

Päätelaitteiden lohkon sisäiset tehorajat

 

Suurin keskiteho

(mukaan luettuina lähettimen automaattisen tehonsäädön (ATPC) alue)

Kokonaissäteilyteho

31 dBm/5 MHz

EIRP-teho

35 dBm/5 MHz

Huom.: Kiinteässä sijaintipaikassa oleviin tai kiinteästi asennettuihin päätelaitteisiin olisi sovellettava EIRP-arvoa ja kannettaviin ja liikuteltaviin päätelaitteisiin kokonaissäteilytehoarvoa (Total Radiated Power, TRP). Kokonaissäteilyteho TRP mittaa antennin säteilemän tehon tosiasiallista suuruutta. TRP määritellään koko säteilyalueella kaikkiin suuntiin aiheutetun säteilytehon integraalina.


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä kesäkuuta 2008,

päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2336)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/478/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 vahvistetaan menettely elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevien sääntöjen määrittämiseksi. Asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden toimitettua ilmoitukset aromiaineista, joiden käyttö sallitaan niiden alueella markkinoitavissa elintarvikkeissa, ja komission tutkittua nämä ilmoitukset laaditaan aromiaineluettelo, jäljempänä ’luettelo’ Kyseinen luettelo hyväksyttiin komission päätöksellä 1999/217/EY (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetään lisäksi aromiaineita koskevasta arviointiohjelmasta, jolla tarkistetaan, ovatko aromiaineet kyseisen asetuksen liitteessä esitettyjen yleisten käyttöperusteiden mukaisia.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tuli alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä 29 päivänä marraskuuta 2007 antamassaan lausunnossa siihen tulokseen, että 2-metyylibuta-1,3-dieenillä (jonka FL-numero on 01.049) näytti olevan genotoksista potentiaalia in vivo -kokeissa ja karsinogeenisia vaikutuksia koe-eläimissä. Sen käyttöä aromiaineena ei voida näin ollen hyväksyä, koska se ei ole asetuksen (EY) N:o 2232/96 liitteessä esitettyjen aromiaineiden yleisten käyttöperusteiden mukainen. Aine pitäisi siksi poistaa luettelosta.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 1999/217/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan päätöksen 1999/217/EY liitteessä olevan A osan taulukosta 2-metyylibuta-1,3-dieeniä koskeva rivi (FL-numero 01.049).

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/252/EY (EUVL L 91, 29.3.2006, s. 48).


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/43


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/479/YUTP,

hyväksytty 23 päivänä kesäkuuta 2008,

Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen kun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1737 (2006) hyväksyttiin, Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/140/YUTP (1) Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Kielto asettaa varoja ja taloudellisia resursseja niiden henkilöiden tai yhteisöjen saataville, joihin rajoittavat toimenpiteet kohdistuvat, ei saisi estää maksujen suorittamista jäädytetyille tileille silloin, kun maksut perustuvat sellaisiin sopimuksiin tai velvoitteisiin, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen päivämäärää, jona rajoittavat toimenpiteet kohdistettiin kyseisiin tileihin, edellyttäen, että tällaiset maksut myös pidetään jäädytettyinä.

(3)

Neuvosto on yksilöinyt uusia henkilöitä ja yhteisöjä, jotka täyttävät yhteisen kannan 2007/140/YUTP 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt kriteerit. Nämä henkilöt ja yhteisöt olisi sen vuoksi lisättävä kyseisen yhteisen kannan liitteessä II olevaan luetteloon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2007/140/YUTP seuraavasti:

1.

Korvataan 5 artiklan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen päivämäärää, jona rajoittavat toimenpiteet kohdistettiin kyseisiin tileihin,”.

2.

Korvataan yhteisen kannan 2007/140/YUTP liite II tämän yhteisen kannan liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 49. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on muutettuna yhteisellä kannalla 2007/246/YUTP (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 67).


LIITE

A.   Luonnolliset henkilöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Reza AGHAZADEH

Synt.aika 15.3.1949. Passi nro S4409483, voimassa 26.4.2000 – 27.4.2010. Myönnetty Teheranissa. Diplomaattinen passi nro D9001950, voimassa 22.1.2008 –21.1.2013. Syntymäpaikka Khoy

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) johtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Osallisena sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvät toimet. Tämän koskee kaikkea sentrifugeihin liittyvää työtä. Alai sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen johtotehtävästään sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Osallisena ammoniumuranyylikarbonaatin tuotannossa ja Natanzin rikastuslaitoksen johdossa. Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvät toimet. Ashiani sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään ammoniumuranyylikarbonaatin tuotantoprosessissa ja Natanzan (Kashan) rikastuslaitoksen johdossa ja rakennussuunnittelussa.

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Osallisena 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa. Bakhtiar sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8. erityistunnustuksen tehtävästään 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa. Tämän puhtausluokan magnesiumia käytetään sellaisen uraanimetallin tuottamiseksi, joka voidaan valaa ydinaseen materiaaliksi. Iran on kieltäytynyt antamasta IAEA:n tutustua asiakirjaan, joka koskee vain ydinasekäyttöön sovellettavia uraanimetallisia puolipalloja.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Osallisena sentrifugien komponenttien valmistuksessa. Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee kaikkea sentrifugeihin liittyvää työtä. Behzad sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään sentrifugien monimutkaisten ja arkaluontoisten komponenttien valmistuksessa.

23.4.2007

6.

IRGC:n prikaatinkenraali Javad DARVISH-VAND

 

MODAFL:n valvontaviranomainen. Vastaa kaikista MODAFL:n laitteista ja laitoksista.

23.6.2008

7.

Tri Mohammad ESLAMI

 

Puolustusteollisuuden koulutus- ja tutkimusinstituutin johtaja

23.6.2008

8.

IRGC:n prikaatinkenraali Seyyed Mahdi FARAHI

 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006) mainitun Defence Industries Organisationin (DIO) toimitusjohtaja

23.6.2008

9.

Tri Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:n osoite: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran

AEOI:n alaisen ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiön (NFPC) varapääjohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006). NFPC osallistuu rikastukseen liittyvään toimintaan, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta.

23.4.2007

10.

Insinööri Mojtaba HAERI

 

MODAFL:n teollisuusviranomainen. Vastaa AIO:n ja DIO:n valvonnasta.

23.6.2008

11.

IRGC:n prikaatinkenraali Ali HOSEYNITASH

 

Ylimmän turvallisuusneuvoston pääosaston päällikkö, osallistuu ydinalaa koskevan politiikan suunnitteluun

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Syntymäaika 27.7.1973. Passi nro K8196482, voimassa 8.4.2006 – 8.4.2011

AEOI:n virkamies, joka osallistuu raskaan veden tutkimusreaktorihankkeeseen (IR40) Arakin laitoksella. UNSCR:n 1737 (2006) mukaan Iranin on keskeytettävä kaikki raskaaseen veteen liittyviä hankkeita koskeva työ.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Komentotehtävissä IRGC:ssä

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Iranin atomienergiajärjestön varajohtaja

23.6.2008

15.

Javad KARIMI SABET

 

Novin Energy Company -yhtiön toimitusjohtaja. Karimi Sabet sai presidentti Ahmadinejadilta elokuussa 2006 erityistunnustuksen tehtävästään Natanzin laitoksen ydinlaitteiden kehittämisessä, valmistuksessa, asentamisessa ja käyttöönotossa.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Syntymäaika 24.11.1945. Syntymäpaikka Langroud.

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

NRC:n osoite: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Faksi: (+9821) 8021412

AEOI:n Teheranin-ydintutkimuskeskuksen (TNRC) johtaja. IAEA perää Iranilta edelleen selvityksiä TNRC:ssä suoritetuista plutoniumin erottamiskokeista ja myös korkeasti rikastetun uraanin hiukkasten esiintymisestä ympäristönäytteissä, jotka on otettu Karajin jätevarastointilaitoksessa. Siellä säilytetään kyseisissä kokeissa käytettyjä köyhdytetystä uraanista valmistettuja kohteita. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industriesin toimitusjohtaja

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Mukana uraanin konversiolaitoksen (Uranium Conversion Facility, UCF) tuotantojohtamisessa Esfahanissa. Mohajerani sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään UCF:n tuotantojohdossa ja UF6-yksikön suunnittelussa, rakentamisessa ja asentamisessa (UF6 on rikastuksessa käytetty syöttömateriaali).

23.4.2007

20.

Prikaatinkenraali Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL:n toimitus- ja logistiikkajohtaja

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal yhtiöiden hallintojohtaja. Yritys on pyrkinyt hankkimaan arkaluontoisia tuotteita päätöslauselmassa 1737 luetelluille elimille.

23.6.2008

22.

Prikaatinkenraali Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisationin (AIO) johtaja. AIO on osallistunut Iranin arkaluontoisiin ohjelmiin

23.6.2008

23.

IRGC:n prikaatinkenraali Mostafa Mohammad NAJJAR

 

MODAFL:n ministeri, vastaa kaikista sotilaallisista ohjelmista, myös ballistisia ohjuksia koskevasta ohjelmasta

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Mukana Natanzin rikastuslaitoksen johdossa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee Natanzin (Kashan) rikastuslaitoksen toimintaa. Nobari sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään Natanzin (Kashan) laitoksen tuloksellisessa johtamisessa ja laitossuunnitelman toteuttamisessa.

23.4.2007

25.

Tri Javad RAHIQI

Syntymäaika 21.4.1954. Syntymäpaikka Mashad.

AEOI:n Esfahanin ydinteknologiakeskuksen päällikkö. Keskus valvoo uraanin konversiolaitosta Esfahanissa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee kaikkea uraanin konversioon liittyvää työtä. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Mukana rikastustoiminnassa Natanzassa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Rashidi sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen johtamistoiminnastaan ja merkittävästä tehtävästään 164-sentrifugin rikastuskaskadin tuloksellisessa toiminnassa Natanzassa.

23.4.2007

27.

Kontra-amiraali Mohammad SHAF'I RUDSARI

 

MODAFL:n koordinointijohtaja

23.6.2008

28.

IRGC:n prikaatinkenraali Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL:n vastavakoilujohtaja, vastaa MODAFL:n henkilökunnan ja laitosten turvallisuudesta

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Uraanin konversiolaitoksen (UCF) toimitusjohtaja Esfahanissa. Laitos tuottaa syöttöaineen (UF6) Natanzin rikastuslaitoksia varten. Solat Sana sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään.

23.4.2007

30.

IRGC:n prikaatinkenraali Ahmad VAHIDI

 

MODAFL:n varajohtaja

23.6.2008


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Tuottaa sentrifugien osia.

23.6.2008

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO valvoo Iranin ohjustuotantoa, mukaan lukien Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ja Fajr Industrial Group, jotka kaikki on nimetty pakotteiden kohteiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa (UNSCR) 1737 (2006). AIO:n johtaja ja kaksi muuta korkeaa virkamiestä on myös nimetty UNSCR:n 1737 (2006) mukaisesti.

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n (Defence Industries Organization) tytäryhtiö.

23.4.2007

4.

Asevoimien maantieteellinen organisaatio

 

Määrätty toimittamaan geospatiaalisia tietoja ballistisia ohjuksia koskevaa ohjelmaa varten

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran ja kaikki sen konttorit ja tytäryhtiöt

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Antaa tai pyrkii antamaan rahoitustukea yrityksille, jotka ovat mukana Iranin ydin- ja ohjusohjelmassa tai toimittavat niille tarvikkeita (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli rahoittaa Iranin arkaluontoisia toimia. Se on rahoittanut lukuisia arkaluontoisen materiaalin toimituksia Iranin ydin- ja ohjusohjelmiin. Se on toimittanut joukon rahoituspalveluja Iranin ydin- ja ohjusohjelmaan yhteydessä oleville yhteisöille avaamalla rembursseja ja hallinnoimalla tilejä. Monet edellä mainituista yrityksistä mainitaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1737 ja 1747.

23.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Lonto EC2Y 5EA, Yhdistynyt kuningaskunta

(b)

London Wall, 11th floor, Lonto EC2Y 5EA, Yhdistynyt kuningaskunta

Nro 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskova, 130064, Venäjä

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – tunnetaan myös nimellä Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Vastaa T&K:sta. DIO:n tytäryhtiö. DTSRC toteuttaa valtaosan hankinnoista DIO:n edun mukaisesti.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, osallistuu ballistiikan alan hankintoihin.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, osallistuu ballistiikan alan hankintoihin.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

AIO käyttää hankintayrityksissä.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

MODAFL:n kokonaan omistama tytäryhtiö (ja näin ollen AIO:n, AvIO:n ja DIO:n sisarorganisaatio). Valmistaa elektronisia komponentteja Iranin asejärjestelmiin.

23.6.2008

11.

IRGC:n ilmavoimat

 

Käytää Iranin pitkän ja keskipitkän kantomatkan ballistisia ohjuksia. IRGC:n ilmavoimien päällikkö mainittiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan on Iranin atomienergiajärjestön (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) laboratorio, joka osallistuu ydinpolttoainekiertoon liittyvään toimintaan. Se sijaitsee Teheranin ydintutkimuskeskuksessa (TNRC). Iran ei ilmoittanut sitä ydinmateriaalivalvontasopimuksensa määräysten mukaisesti ennen vuotta 2003, vaikka siellä harjoitettiin konversiotoimintaa.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, joka osallistuu ballistiikan alan ohjelmaan.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Nro 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

IRGC:n omistama yritysryhmittymä. Käyttää IRGC:n insinöörihenkilöstöä rakennustöissä ja toimii pääurakoitsijana suurissa hankkeissa, muun muassa tunneleiden kaivamisessa, määrätty tukemaan Iranin ballistisia ohjuksia koskevia ohjelmia ja ydinohjelmia.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

DIO:n alaisuudessa toimivan Ammunition Industries Groupin tytäryhtiö, valmistaa sentrifugien komponentteja.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Yhteydessä puolustusministeriöön, perusti vuonna 2003 ohjuksia koskevan koulutusohjelman tiiviissä yhteistyössä AIO:n kanssa.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Osallistunut ballistiikan ohjelman komponenttien tuotantoon.

23.6.2008

19.

Puolustusministeriön ja asevoimien logistiikka (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastaa Iranin sotilasalan tutkimuksesta, kehittämisestä ja tuotanto-ohjelmista ja osallistuu myös ohjus- ja ydinohjelmiin

23.6.2008

20.

Puolustusministeriön logistiikkavienti (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

MODAFL:n viennistä vastaava osasto, käytetään valmiiden aseiden viennissä valtioiden välisissä kaupoissa. Toimintakiellossa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747 (2007) perusteella.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, osallistuu ballistiikan alan hankintoihin.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran, Iran

AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto-osasto (NFPD) vastaa ydinpolttoainekierron alan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, mihin kuuluu uraanin etsintä, louhinta, murskaus ja konversio ja ydinjätehuolto. NFPC toimii seuraajana NFPD:lle, AEOI:n alaiselle väliaikaiselle yhtiölle, joka suorittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ydinpolttoainekierron, myös konversion ja rikastuksen alalla

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Osallistunut käyttövoimatekniikoiden kehittämiseen Iranin ballistiikkaohjelmassa.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Osallistunut Isfahanin uraaninkonversointilaitoksen rakentamiseen

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

AIO:n pöytälaatikkoyhtiö, ollut mukana ballistiikkaohjelmassa.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO osallistuu ilmeisesti kokonaisten aseiden tuontiin. Todennäköisesti MODAFL:n tytäryhtiö.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS on mukana rikastukseen liittyvässä toiminnassa, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksen mukaisesti. TAMAS on kattoelin, jonka alaisuuteen on perustettu neljä tytäryhtiötä, joista yksi vastaa uraanin louhinnasta sen konversioon asti ja toinen uraanin käsittelystä, rikastuksesta ja jätteistä.

23.4.2007


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/50


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2008/480/YUTP,

23 päivältä kesäkuuta 2008,

Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO joka,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä maaliskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä huhtikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/304/YUTP yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta 30 päivään kesäkuuta 2008.

(3)

Yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP voimassaoloa olisi edelleen jatkettava 30 päivään kesäkuuta 2009.

(4)

Olisi säädettävä operaatioon liittyviin menoihin 1 päivänä heinäkuuta 2008 alkavana ja 30 päivänä kesäkuuta 2009 päättyvänä ajanjaksona tarkoitetusta uudesta rahoitusohjeesta.

(5)

Operaation toimeksianto pannaan täytäntöön turvallisuustilanteessa, joka saattaa huonontua ja haitata perustamissopimuksen 11 artiklassa määriteltyjä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/190/YUTP seuraavasti:

1.

Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Operaatioon liittyviin menoihin 1 päivänä heinäkuuta 2008 alkavana ja 30 päivänä kesäkuuta 2009 päättyvänä ajanjaksona tarkoitettu rahoitusohje on 7,2 miljoonaa euroa.”

2.

Korvataan 14 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2009.”.

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 62, 9.3.2005, s. 37. Yhteinen toiminta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä toiminnalla 2008/304/YUTP (EUVL L 105, 15.4.2008, s. 10).


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/51


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2008/481/YUTP,

hyväksytty 23 päivänä kesäkuuta 2008,

Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/131/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/131/YUTP (1), jolla Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan Francesc Vendrellin toimeksiantoa jatkettiin 31 päivään toukokuuta 2008, ja 26 päivänä toukokuuta 2008 neuvosto hyväksyi yhteisen toiminnan 2008/391/YUTP (2) hänen toimeksiantonsa jatkamisesta 30 päivään kesäkuuta 2008.

(2)

Francesc Vendrell on ilmoittanut korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille, että hän on edelleen käytettävissä Euroopan unionin erityisedustajan tehtävään 31 päivään elokuuta 2008 saakka. Hänen toimeksiantoaan Euroopan unionin erityisedustajana olisi edelleen jatkettava mainittuun päivään saakka. Neuvosto aikoo nimittää uuden Euroopan unionin erityisedustajan seuraavaksi kaudeksi, joka jatkuu 28 päivään helmikuuta 2009.

(3)

Yhteisen toiminnan 2008/131/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna yhteisellä toiminnalla 2006/391/YUTP, 5 artiklan 1 kohdassa säädettiin 975 000 euron rahoitusohjeesta, joka kattaa Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoon liittyvät menot 30 päivään kesäkuuta 2008. Tätä rahoitusohjetta olisi korotettava 678 000 eurolla Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoon liittyvien menojen kattamiseksi jäljellä olevalla toimikaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan yhteinen toiminta 2008/131/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Francesc Vendrellin toimikautta Euroopan unionin Afganistanin erityisedustajana 31 päivään elokuuta 2008 saakka.”

2)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä maaliskuuta 2008 alkavalle ja 31 päivänä elokuuta 2008 päättyvälle kaudelle on 1 653 000 euroa”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 43, 19.2.2008, s. 26.

(2)  EUVL L 137, 27.5.2008, s. 52.


24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/52


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/482/YUTP,

tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008,

palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta tehdyn päätöksen 2008/134/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon 14 päivänä marraskuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä marraskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP, jolla perustettiin palestiinalaisalueilla toteutettava Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPOL COPPS) kolmeksi vuodeksi. Palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation operatiivinen vaihe alkoi 1 päivänä tammikuuta 2006.

(2)

Neuvosto teki 18 päivänä helmikuuta 2008 palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP täytäntöönpanosta päätöksen 2008/134/YUTP (2), jolla vahvistettiin palestiinalaisalueilla toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen 31 päivään joulukuuta 2008 saakka.

(3)

Operaation rahoitusohjetta olisi lisättävä, jotta sen toimia voitaisiin vahvistaa.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2008/134/YUTP 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Palestiinalaisalueilla toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPOL COPPS) liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen 31 päivään joulukuuta 2008 saakka 6 000 000 euroa.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 300, 17.11.2005, s. 65. Yhteinen toiminta sellaisena kuin se on muutettuna yhteisellä toiminnalla 2007/806/YUTP (EUVL L 323, 8.12.2007, s. 50).

(2)  EUVL L 43, 19.2.2008, s. 38.


Oikaisuja

24.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/53


Oikaistaan komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2001/618/EY muuttamisesta Ranskan departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisällyttämiseksi Aujeszkyn taudista vapaiden alueiden luetteloon

( Euroopan unionin virallinen lehti L 85; 27. maaliskuuta 2008 )

Päätöksen 2008/269/EY julkaiseminen mitätöidään.