ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 157

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
17. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 538/2008, annettu 29 päivänä toukokuuta 2008, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 539/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 540/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen II muuttamisesta asiakirjojen mallien osalta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 541/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, eräiden vuoden 2008 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 542/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta syflutriinin ja tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saadun lektiinin osalta ( 1 )

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 543/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 544/2008, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2008, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä EY:n vesillä ICES-alueilla IIa ja IV sekä EY:n ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueella VI

88

 

 

Komission asetus (EY) N:o 545/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

90

 

 

Komission asetus (EY) N:o 546/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Sveitsistä peräisin olevia eräitä lihatuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

92

 

 

Komission asetus (EY) N:o 547/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

93

 

 

Komission asetus (EY) N:o 548/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 812/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

94

 

 

Komission asetus (EY) N:o 549/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 979/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

95

 

 

Komission asetus (EY) N:o 550/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 806/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

96

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/448/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2008, Tanskan tiedoksi antamista nitriitin lisäämistä tiettyihin lihatuotteisiin koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 2008/155/EY muuttamisesta tiettyjen Australiassa, Kanadassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2466)  ( 1 )

108

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/450/YUTP, hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan unionin osallistumisesta edelleen Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

110

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 538/2008,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2008,

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 (1) ja erityisesti sen 70 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1386/2007 otetaan käyttöön eräitä Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön, jäljempänä ’NAFO’, hyväksymiä säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

(2)

NAFO hyväksyi syyskuussa 2007 järjestetyssä 29. vuosikokouksessaan NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteisiinsä useita muutoksia. Nämä muutokset liittyvät säännöksiin, jotka koskevat verkkojen silmäkokoa, jälleenlaivausta, kalastuskieltoalueita korallien suojelemiseksi, saalisilmoituksia, vakavan rikkomuksen määrittelyä, tuotekoodeja, satamatarkastuslomaketta sekä nousutikkaiden teknisiä vaatimuksia.

(3)

Asetuksesta (EY) N:o 1386/2007 on lisäksi löytynyt erheellisyyksiä, jotka on oikaistava: ristiviittauksissa on joitakin virheitä ja liitteessä VII olevasta 3 kohdasta puuttuu eräitä kohtia.

(4)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1386/2007 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1386/2007 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”20)

’Jälleenlaivauksella’ tarkoitetaan minkä tahansa aluksella pidetyn kalavarojen määrän tai siitä saatujen tuotteiden siirtoa laidan yli kalastusalukselta toiseen.”

2)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Punasimpun pyyntiä alueella 3 O harjoittavien alusten, jotka käyttävät pelagisia trooleja, on käytettävä verkkoja, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä.”

3)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Kalastusrajoitusalueet

1.   Kalastaminen pohjakalastuksessa käytettävillä pyydyksillä on kiellettyä seuraavilla alueilla:

Alue

Koordinaatti 1

Koordinaatti 2

Koordinaatti 3

Koordinaatti 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

47.00.30 W

50.00.30 N

45.00.30 W

Corner Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

52.00.00 W

35.00.00 N

52.00.00 W

Newfoundland Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

46.40.00 W

43.29.00 N

46.40.00 W

New England Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

64.00.00 W

35.00.00 N

64.00.00 W

2.   Kielletään kaikenlainen pohjapyydyksillä harjoitettava kalastustoiminta alueen 3 O seuraavassa määritellyllä alueella. Kalastuskieltoalue määritellään yhdistämällä seuraavat koordinaatit (numerojärjestyksessä ja palaten koordinaattiin 1).

Piste nro

Leveysaste

Pituusaste

1

42°53′00″N

51°00′00″W

2

42°52′04″N

51°31′44″W

3

43°24′13″N

51°58′12″W

4

43°24′20″N

51°58′18″W

5

43°39′38″N

52°13′10″W

6

43°40′59″N

52°27′52″W

7

43°56′19″N

52°39′48″W

8

44°04′53″N

52°58′12″W

9

44°18′38″N

53°06′00″W

10

44°18′36″N

53°24′07″W

11

44°49′59″N

54°30′00″W

12

44°29′55″N

54°30′00″W

13

43°26′59″N

52°55′59″W

14

42°48′00″N

51°41′06″W

15

42°33′02″N

51°00′00″W”

4)

Korvataan 19 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on annettava kahden vuoden välein todistus kapasiteettikaavioiden paikkansapitävyydestä kaikkien niiden alusten osalta, joilla on lupa harjoittaa 14 artiklan mukaista kalastusta. Aluksen päällikön on varmistettava, että todistuksen jäljennös jää alukselle, jotta se voidaan esittää pyynnöstä tarkastajalle.”

5)

Lisätään 21 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f)

saalis ennen saapumista alueelle 3 L ja ennen poistumista siltä. Näiden ilmoitusten tekemistä edellytetään aluksilta, jotka kalastavat katkarapua alueella 3 L, ja ne on lähetettävä tuntia ennen kyseisen alueen rajan ylittämistä. Ilmoituksessa on ilmoitettava saaliit, jotka on otettu alukselle edellisen saalisilmoituksen jälkeen alueittain ja lajeittain (kolmikirjaiminen koodi), kilogrammoina, pyöristettyinä lähimpään 100 kilogrammaan.”

6)

Korvataan 30 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tarkkailtavan aluksen päälliköllä on oikeus saada omasta pyynnöstään jäljennös 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tarkkailijan kertomuksesta.”

7)

Korvataan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, jotka saavat 28 artiklan mukaisen tarkkailijan kertomuksen, arvioivat sen sisällön ja päätelmät.”

8)

Muutetaan 47 artikla seuraavasti:

a)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

tarjottava käyttöön nousutikkaat, jotka on rakennettu ja joita käytetään NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteissä kuvatulla tavalla.”

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”b a)

jos käytössä on mekaaninen nostolaite, varmistettava, että sen lisälaitteisto on kansallisten viranomaisten hyväksymää tyyppiä. Sen on oltava suunnittelultaan ja rakenteeltaan sellainen, että voidaan varmistaa, että tarkastaja voi tulla alukselle ja poistua siitä turvallisesti, myös nostolaitteesta kannelle ja takaisin. Edellä b alakohdan mukaisia nousutikkaita on pidettävä kannella nostolaitteen vieressä, ja niiden on oltava välittömästi käyttövalmiina.”

9)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

10)

Muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

11)

Korvataan liite XII tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

12)

Kumotaan liite XIII.

13)

Korvataan liite XIV b tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  EUVL L 318, 5.12.2007, s. 1.


LIITE I

”LIITE II

Seuraava luettelo on luettelo niistä kannoista, jotka on ilmoitettava 22 artiklan mukaisesti.

ANG/N3NO

Lophius americanus

Amerikanmerikrotti

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Merikissa

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Villakuore

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Kissakalat e.m.l.

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Kolja

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Ruijanpallas

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Ruijanpallas

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Ruijanpallas

HER/N3L

Clupea harengus

Silli

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Punasuomuturska

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Punasuomuturska

HKS/N3LMNO

Merlucius bilinearis

Hopeakummeliturska

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Lestikala

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Valkosuomuturska

POK/N3O

Pollachius virens

Seiti

PRA/N3M

Pandalus borealis

Pohjankatkarapu

RHG/N23

Macrourus berglax

Isolestikala

SKA/N2J3K

Raja spp.

Rauskut

SKA/N3M

Raja spp.

Rauskut

SQI/N56

Illex illecebrosus

Lyhyteväkalmari

VFF/N3LMN

Lajittelemattomat tai tunnistamattomat kalat

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Mustaeväkampela

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Ruostekampela”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1386/2007 liitteessä VII oleva 3 kohta seuraavasti:

”3.   Saalisilmoitus

Tietoalkio

Kentän koodi

Pakollinen (P)/Vapaaehtoinen (V)

Huomautuksia:

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmää koskeva tieto; osoittaa tietueen alun

Osoite

AD

P

Viestiä koskeva tieto; määräpaikka, NAFOn osalta ”XNW”

Lähettäjä

FR

P

Lähettävän osapuolen nimi

Järjestysnumero

SQ

P

Viestiä koskeva tieto; viestin järjestysnumero kuluvana vuonna

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto; viestin tyyppi, saalisilmoitus ”CAT”

Radiokutsutunnus

RC

P

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Matkan numero

TN

V

Toimintaa koskeva tieto; kalastusmatkan järjestysnumero kuluvana vuonna

Aluksen nimi

NA

V

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen nimi

Sopimuspuoli

Sisäinen

Viitenumero

IR

V

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; sopimuspuolen ainutkertainen alusnumero ilmaistuna lippujäsenvaltion ISO-3-koodina ja numerona

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Aluksen rekisteröintiä koskeva tieto; aluksen kylkinumero

Asianomainen alue

RA

P

NAFO-alue, jolle alus on saapunut

Leveysaste

LA

P (1)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti tietojen toimitushetkellä

Pituusaste

LO

P (1)

Toimintaa koskeva tieto; sijainti tietojen toimitushetkellä

Saaliit

CA

 

Toimintaa koskeva tieto; aluksella pidetyt yhteenlasketut saaliit lajeittain, joko kalastuksen alkamisesta sääntelyalueella tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien, tarvittaessa pareittain

Lajit

P

FAO:n lajikoodi

Elopaino

P

Elopaino kilogrammoina, pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan

Kalastuspäivät

DF

P

Toimintaa koskeva tieto; kalastuspäivien lukumäärä NAFO-sääntelyalueella kalastuksen alkamisesta tai edellisestä saalisilmoituksesta lähtien

Päivämäärä

DA

P

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä

Kellonaika

TI

P

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmää koskeva tieto; ilmoittaa tietueen lopun


(1)  Vapaaehtoinen, jos alukseen sovelletaan satelliittiseurantaa.”


LIITE III

”LIITE XII

Satamatarkastuskertomus

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

”LIITE XIV b

Jalostusastekoodit

Koodi

Tuotetyyppi

A

Kokonaiset – Jäädytetyt

B

Kokonaiset – Jäädytetyt (Kypsennetyt)

C

Peratut, pää mukana – Jäädytetyt

D

Peratut, ilman päätä – Jäädytetyt

E

Peratut, ilman päätä – Evät poistettu – Jäädytetyt

F

Nahattomat fileet – Ruotoineen – Jäädytetyt

G

Nahattomat fileet – Ilman ruotoja – Jäädytetyt

H

Nahalliset fileet – Ruotoineen – Jäädytetyt

I

Nahalliset fileet – Ilman ruotoja – Jäädytetyt

J

Suolatut kalat

K

Kalat suolavedessä

L

Säilykkeet

M

Öljy

N

Kokonaisista kaloista valmistettu kalajauho

O

Kalanjätteistä valmistettu kalajauho

P

Muut (täsmennettävä)”


17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 539/2008,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

44,6

MK

36,7

TR

59,3

ZZ

46,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

119,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

103,9

ZZ

103,9

0805 50 10

AR

123,7

EG

150,8

US

132,6

ZA

121,6

ZZ

132,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

84,3

CL

92,5

CN

92,5

MK

63,0

NZ

111,5

US

104,5

UY

84,0

ZA

82,9

ZZ

90,7

0809 10 00

IL

124,0

TR

230,0

ZZ

177,0

0809 20 95

TR

401,5

US

429,2

ZZ

415,4

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

239,8

ZZ

211,0

0809 40 05

IL

190,0

TR

223,9

ZZ

207,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 540/2008,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen II muuttamisesta asiakirjojen mallien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) muutti kansainvälistä turvallisuusjohtamissäännöstöä, jäljempänä ’ISM-säännöstö’, 10 päivänä joulukuuta 2004 annetulla meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.179(79), jolla muutettiin vaatimustenmukaisuusasiakirjan ja turvallisuusjohtamistodistuksen malleja 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 336/2006 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti ISM-säännöstöllä tarkoitetaan mainitun asetuksen liitteenä I olevaa säännöstöä sen ajantasaistettuna toisintona.

(3)

Selkeyden ja luettavuuden vuoksi kyseiset mallit olisi saatettava ajan tasalle myös asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteessä II.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen II osan B jakso 5 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 1.


LIITE

”5.   Vaatimustenmukaisuusasiakirjojen ja turvallisuusjohtamistodistusten mallit

Jos alukset liikennöivät ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden on käytettävä joko ISM-säännöstön liitteenä olevia mallilomakkeita tai jäljempänä olevien mallien mukaisesti laadittuja vaatimustenmukaisuusasiakirjoja, turvallisuusjohtamistodistuksia, väliaikaisia vaatimustenmukaisuusasiakirjoja ja väliaikaisia turvallisuusjohtamistodistuksia.

Jos sovelletaan 7 artiklan 1 kohdassa ja soveltuvissa tapauksissa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, myönnettävä todistus on erilainen kuin edellä tarkoitettu, ja siinä on selvästi ilmoitettava poikkeuksen myöntämisestä tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ja soveltuvissa tapauksissa 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Todistuksen on sisällettävä myös sovellettavat toiminnalliset rajoitukset.

VAATIMUSTENMUKAISUUSASIAKIRJA

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (1) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Yhtiön nimi ja osoite:

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ yhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmä on tarkastettu ja että se täyttää alusten turvallista toimintaa sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) vaatimukset seuraavien alustyyppien osalta (tarpeeton yliviivataan):

 

Matkustaja-alus

 

Suurnopeusmatkustaja-alus

 

Suurnopeuslastialus

 

Irtolastialus

 

Öljysäiliöalus

 

Kemikaalisäiliöalus

 

Kaasusäiliöalus

 

Rannikon ulkopuolella toimiva liikkuva porausyksikkö

 

Muu lastialus

 

Ro-ro-matkustaja-alus

Tämä vaatimustenmukaisuusasiakirja on voimassa … asti edellyttäen, että sen pätevyys tarkastetaan määräajoin.

Tämä asiakirja perustuu tarkastukseen, joka on saatettu päätökseen …

(pp/kk/vvvv)

Annettu …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

Todistuskirjan numero

VUOSITARKASTUKSEN HYVÄKSYNTÄ

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ [yleissopimuksen IX luvun 6.1 säännön ja ISM-säännöstön 13.4 kohdan ja] (2) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 6 artiklan mukaisessa määräaikaistarkastuksessa turvallisuusjohtamisjärjestelmän on todettu täyttävän ISM-säännöstön vaatimukset.

ENSIMMÄINEN VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

TOINEN VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

KOLMAS VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

NELJÄS VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

TURVALLISUUSJOHTAMISTODISTUS

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (3) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Aluksen nimi: …

Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet: …

Rekisteröintisatama: …

Alustyyppi (4): …

Bruttovetoisuus: …

IMO-numero: …

Yhtiön nimi ja osoite: …

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ aluksen turvallisuusjohtamisjärjestelmä on tarkastettu ja että se täyttää alusten turvallista toimintaa sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) vaatimukset. Lisäksi on tarkastettu, että yhtiön vaatimustenmukaisuusasiakirja pätee tähän alustyyppiin.

Tämä turvallisuusjohtamistodistus on voimassa … asti edellyttäen, että sen pätevyys tarkastetaan määräajoin ja vaatimustenmukaisuusasiakirja on edelleen voimassa.

Tämä asiakirja perustuu tarkastukseen, joka on saatettu päätökseen …

(pp/kk/vvvv)

Annettu …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

Todistuskirjan numero

VÄLITARKASTUKSEN HYVÄKSYNTÄ JA (TARVITTAESSA) LISÄTARKASTUKSEN HYVÄKSYNTÄ

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ [yleissopimuksen IX luvun 6.1 säännön ja ISM-säännöstön 13.8 kohdan ja] (5) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 6 artiklan mukaisessa määräaikaistarkastuksessa turvallisuusjohtamisjärjestelmän on todettu täyttävän ISM-säännöstön vaatimukset.

VÄLITARKASTUS (tehtävä toisen ja kolmannen vuosipäivän välillä)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

LISÄTARKASTUS (6)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

LISÄTARKASTUS (6)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

LISÄTARKASTUS (6)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

VÄLIAIKAINEN VAATIMUSTENMUKAISUUSASIAKIRJA

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (7) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Yhtiön nimi ja osoite:

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ yhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmän on katsottu vastaavan asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohdan 1.2.3 tavoitteita seuraavien alustyyppien osalta (tarpeeton yliviivataan):

 

Matkustaja-alus

 

Suurnopeusmatkustaja-alus

 

Suurnopeuslastialus

 

Irtolastialus

 

Öljysäiliöalus

 

Kemikaalisäiliöalus

 

Kaasusäiliöalus

 

Rannikon ulkopuolella toimiva liikkuva porausyksikkö

 

Muu lastialus

 

Ro-ro-matkustaja-alus

Tämä väliaikainen vaatimustenmukaisuusasiakirja on voimassa … asti.

Annettu: …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

VÄLIAIKAINEN TURVALLISUUSJOHTAMISTODISTUS

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (8) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Aluksen nimi: …

Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet: …

Rekisteröintisatama: …

Alustyyppi (9): …

Bruttovetoisuus: …

IMO-numero: …

Yhtiön nimi ja osoite: …

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohdan 14.4 vaatimukset on täytetty ja että yhtiön vaatimustenmukaisuusasiakirja / väliaikainen vaatimustenmukaisuusasiakirja (10) koskee tätä alusta.

Tämä väliaikainen turvallisuusjohtamistodistus on voimassa … asti edellyttäen, että vaatimustenmukaisuusasiakirja / väliaikainen vaatimustenmukaisuusasiakirja (10) on edelleen voimassa.

Annettu: …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

Todistuskirjan numero

Tämän väliaikaisen turvallisuusjohtamistodistuksen voimassaoloaikaa jatketaan … asti.

Jatkamispäivä: …

(voimassaoloaikaa jatkavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)


(1)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(2)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(3)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(4)  Alustyyppi valitaan seuraavista: matkustaja-alus; suurnopeusmatkustaja-alus; suurnopeuslastialus; irtolastialus; öljysäiliöalus; kemikaalisäiliöalus; kaasusäiliöalus; rannikon edustalla oleva liikkuva porausyksikkö; muu lastialus; ro-ro-matkustaja-alus.

(5)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(6)  Soveltuvissa tapauksissa. Viitataan ISM-säännöstön kohtaan 13.8 ja kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) täytäntöönpanoa varten hallinnoille annettujen ohjeiden kohtaan 3.4.1 (päätöslauselma A.913(22)).

(7)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(8)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(9)  Alustyyppi valitaan seuraavista: matkustaja-alus; suurnopeusmatkustaja-alus; suurnopeuslastialus; irtolastialus; öljysäiliöalus; kemikaalisäiliöalus; kaasusäiliöalus; rannikon edustalla oleva liikkuva porausyksikkö; muu lastialus; ro-ro-matkustaja-alus.

(10)  Tarpeeton yliviivataan.”


17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 541/2008,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

eräiden vuoden 2008 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 (3), eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 11 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 (4) ja yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (5) määritellään kalakannat, joihin voidaan soveltaa asetuksessa (EY) N:o 847/96 säädettyjä toimenpiteitä.

(2)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2015/2006, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 26 päivänä marraskuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1404/2007 (6) ja yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (7) vahvistetaan eräiden kalakantojen kiintiöt vuodeksi 2008.

(3)

Eräiden vuosien 2007–2012 kalakiintiöiden mukauttamisesta elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan nojalla 15 päivänä helmikuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 147/2007 (8) pienennetään tiettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kalakiintiöitä vuosina 2007–2012.

(4)

Eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla, että osa niiden vuoden 2007 kiintiöistä siirrettäisiin seuraavaan vuoteen. Siirrettävät määrät olisi lisättävä vuoden 2008 kiintiöön kyseisessä asetuksessa mainituin rajoituksin.

(5)

Sallitut määrät ylittävät kalastetut määrät olisi asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 1 kohdan perusteella vähennettävä vuoden 2008 kansallisista kiintiöistä. Jos eräitä asetuksessa (EY) N:o 41/2007, asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 ja asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 määritettyjä kantoja on kalastettu yli sallitun puretun määrän vuonna 2007, painotetut vähennykset olisi asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtävä vuoden 2008 kansallisista kiintiöistä. Vähennyksiä sovellettaessa otetaan huomioon alueellisten kalastusjärjestöjen toimivaltaan kuuluvia kantoja koskevat erityismääräykset.

(6)

Eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla lupaa saada purkaa lisämääriä tiettyjen kantojen kaloja vuonna 2007. Sallitut määrät ylittävät puretut saaliit olisi kuitenkin vähennettävä näiden jäsenvaltioiden vuoden 2008 kiintiöistä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 40/2008, asetuksessa (EY) N:o 1404/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 vahvistettuja kiintiöitä korotetaan liitteen I mukaisesti tai vähennetään liitteen II mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 147/2007 soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1533/2007 (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 21).

(4)  EUVL L 367, 22.12.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 754/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 26.

(5)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1533/2007 (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 21).

(6)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 1.

(7)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1.

(8)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 10.


LIITE I

SIIRROT VUODEN 2008 KIINTIÖIHIN

Maatunnus

Kalakannan tunnus

Laji

Alue

Mukautettu määrä 2007

Poikkeama

Saaliit 2007

EE saaliit 2007

Mukautus-%

Siirretty määrä

Alkuper. määrä 2008

Tarkistettu määrä 2008

Uusi koodi 2008

BEL

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 255

 

928,7

121,9

46,6

225,50

2 595

2 821

 

BEL

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa, b, d, e

101

 

20,9

 

20,7

10,10

0

10

 

BEL

COD/07A.

Turska

VIIa

133

 

65,7

 

49,4

13,30

16

29

 

BEL

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

17

 

0,2

 

1,2

1,70

7

9

 

BEL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

16

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

80

 

58,5

 

73,1

8,00

27

35

 

BEL

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; Ey:n vedet alueella Vb, kansainväl. vedet alueilla XII ja XIV

26

 

10,6

 

40,8

2,60

278

281

 

BEL

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa, b, d, e

10

 

2,7

 

27,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Silokampelat

VIIIa, b, d, e

6

 

3,3

 

55,0

0,60

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

926

 

194,1

 

21,0

92,60

1 368

1 461

 

BEL

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

788

 

179,8

 

22,8

78,80

47

126

 

BEL

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf,g

232

 

174,9

 

75,4

23,20

77

100

 

BEL

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

599

 

288,6

 

48,2

59,90

326

386

 

BEL

SOL/07D.

Meriantura

VIId

1 846

 

1 345,3

 

72,9

184,60

1 775

1 960

 

BEL

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

1 497

 

936,7

 

62,6

149,70

1 059

1 209

 

BEL

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf, g

590

 

538,9

 

91,3

51,10

603

654

 

DEU

ANF/07.

Merikrotti

VII

245

 

148,0

 

60,4

24,50

289

314

 

DEU

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla II, IV, V

7

 

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

BSF/1234-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

DEU

BSF/56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, XII

18

 

0,0

 

0,0

1,80

35

37

 

DEU

COD/3BC+24

Turska

Osa-alueet 22-24 (EY:n vedet)

8 341

 

7 626,6

 

91,4

714,40

4 102

4 816

 

DEU

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, VIII, IX

7

 

0,1

 

1,4

0,70

39

40

 

DEU

GFB/1234-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GFB/567-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

20

 

0,0

 

0,0

2,00

9

11

 

DEU

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

12

 

0,0

 

0,0

1,20

19

20

 

DEU

HER/3BC+24

Silakka

Osa-alueet 22-24

26 749

 

22 903,0

 

85,6

2 674,90

24 579

27 254

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

107

 

95,9

 

89,6

10,70

126

137

 

DEU

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainväl. vedet alueilla XII ja XIV

6 710

 

4 525,8

 

67,4

671,00

12 178

12 849

 

DEU

NEP/2AC4-C

Keisarimakrilli

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

676

 

580,2

 

85,8

67,60

20

88

 

DEU

PLE/3BCD-C

Punakampela

IIIbcd (EY:n vedet)

330

 

242,0

 

73,3

33,00

255

288

 

DEU

RNG/3A/BCD

Lestikala

IIIa ja EY:n vedet alueilla IIIbcd

6

 

0,0

 

0,0

0,60

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla Vb, VI, VIII

9

 

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X, XII, XIV

111

 

0,0

 

0,0

11,10

40

51

 

DEU

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

732

 

455,4

 

62,2

73,20

847

920

 

DEU

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIbcd

45

 

41,0

 

91,1

4,00

46

50

 

DEU

SPR/3BCD-C

Kilohaili

IIIbcd (EY:n vedet)

31 603

 

23 642,0

 

74,8

3 160,30

28 403

31 563

 

DEU

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

37 819

 

33 978,8

744

91,8

3 096,20

10 416

13 512

 

DNK

BLI/03-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella III

9

 

0,4

 

4,4

0,90

6

7

 

DNK

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla II, IV, V

8

 

0,1

 

1,3

0,80

6

7

 

DNK

COD/3BC+24

Turska

Osa-alueet 22-24 (EY:n vedet)

13 713

 

12 105,0

 

88,3

1 371,30

8 390

9 761

 

DNK

HER/3BC+24

Silakka

Osa-alueet 22-24

8 961

 

5 445,9

 

60,8

896,10

6 245

7 141

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

1 153

 

389,8

 

33,8

115,30

1 096

1 211

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

1 575

 

311,8

 

19,8

157,50

1 499

1 657

 

DNK

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

13 384

 

7 971,7

 

59,6

1 338,40

15 236

16 574

 

DNK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

1 523

 

772,2

 

50,7

152,30

1 368

1 520

 

DNK

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIbcd

4 063

 

2 916,6

 

71,8

406,30

3 800

4 206

 

DNK

PLE/3BCD-C

Punakampela

IIIbcd (EY:n vedet)

2 968

 

1 965,6

 

66,2

296,80

2 293

2 590

 

DNK

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

702

 

415,3

 

59,2

70,20

484

554

 

DNK

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIbcd

837

 

568,6

 

67,9

83,70

788

872

 

DNK

SPR/3BCD-C

Kilohaili

IIIbcd (EY:n vedet)

43 788

 

39 028,9

 

89,1

4 378,80

44 833

49 212

 

DNK

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

43 257

 

40 643,8

176,1

94,4

2 437,10

26 789

29 226

 

ESP

ANF/07.

Merikrotti

VII

2 150

 

2 043,9

 

95,1

106,10

1 031

1 137

 

ESP

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa, b, d, e

1 205

 

695,6

 

57,7

120,50

1 206

1 327

 

ESP

ANF/8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

1 541

 

1 539,9

 

99,9

1,10

1 629

1 630

 

ESP

BSF/8910-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X

13

 

5,0

 

38,5

1,30

13

14

 

ESP

DWS/12-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella XII

69

 

4,3

 

6,2

6,90

34

41

 

ESP

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, VIII, IX

228

 

204,0

 

89,5

22,80

187

210

 

ESP

GFB/89-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX

225

 

220,0

 

97,8

5,00

242

247

 

ESP

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

10 871

 

9 342,3

10,9

86,0

1 087,10

8 926

10 013

 

ESP

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa, b, d, e

6 784

 

4 491,0

 

66,2

678,40

6 214

6 892

 

ESP

HKE/8C3411

Kummeliturska

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

3 819

 

3 816,8

 

99,9

2,20

4 510

4 512

 

ESP

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainväl. vedet alueilla XII ja XIV

1 642

 

978,7

 

59,6

164,20

16 631

16 795

 

ESP

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIIIc, IX

29 622

 

29 597,6

 

99,9

24,40

31 069

31 093

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Silokampelat

VIIIa,b,d,e

1 302

 

294,4

 

22,6

130,20

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Silokampelat

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

1 310

 

960,7

 

73,3

131,00

1 320

1 451

 

ESP

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

1 504

 

447,1

 

29,7

150,40

1 509

1 659

 

ESP

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIIIc

115

 

84,3

 

73,3

11,50

119

131

 

ESP

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

43

 

2,0

 

4,7

4,30

40

44

 

ESP

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIIIa,b,d,e

55

 

0,4

 

0,7

5,50

259

265

 

ESP

NEP/9/3411

Keisarihummeri

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

123

 

116,2

 

94,5

6,80

104

111

 

ESP

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

ESP

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X, XII, XIV

5 765

 

5 753,1

 

99,8

11,90

4 391

4 403

 

ESP

SBR/09-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella IX

850

 

85,0

 

10,0

85,00

850

935

 

ESP

SBR/10-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

WHB/8C3411

Mustakitaturska

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

43 707

 

26 953,3

 

61,7

4 370,70

25 686

30 057

 

EST

COD/3BC+24

Turska

Osa-alueet 22-24 (EY:n vedet)

174

 

73,3

 

42,1

17,40

186

203

 

EST

HER/03D.RG

Silakka

Osa-alue 28.1

19 164

 

12 763,8

 

66,6

1 916,40

16 668

18 584

 

FIN

HER/30/31.

Silakka

Osa-alueet 30-31

82 809

 

71 089,7

 

85,8

8 280,90

71 344

79 625

 

FRA

ALF/3X14-

Limapäät

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

30

 

0,0

 

0,0

3,00

20

23

 

FRA

ANF/07.

Merikrotti

VII

17 055

 

12 703,5

 

74,5

1 705,50

16 651

18 357

 

FRA

ANF/8ABDE.

Merikrotti

VIIIa, b, d, e

7 333

 

5 835,3

 

79,6

733,30

6 714

7 447

 

FRA

ANF/8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

34

 

23,3

 

68,5

3,40

2

5

 

FRA

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla II, IV, V

55

 

41,8

 

76,0

5,50

34

40

 

FRA

BLI/67-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VI, VII

2 140

 

1 960,1

 

91,6

179,90

1 518

1 698

 

FRA

BSF/1234-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV

5

 

1,6

 

32,0

0,50

5

6

 

FRA

BSF/56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, XII

2 617

 

2 324,9

 

88,8

261,70

2 433

2 695

 

FRA

BSF/8910-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X

111

 

20,4

 

18,4

11,10

31

42

 

FRA

COD/07A.

Turska

VIIa

62

 

9,8

 

15,8

6,20

44

50

 

FRA

COD/561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet alueilla XII, XIV

101

 

91,5

 

90,6

9,50

64

74

 

FRA

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, VIII, IX

1 311

 

929,1

 

70,9

131,10

676

807

 

FRA

GFB/1012-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/1234-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV

10

 

1,1

 

11,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/567-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII

677

 

609,5

 

90,0

67,50

356

424

 

FRA

GFB/89-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX

26

 

22,5

 

86,5

2,60

15

18

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

803

 

218,7

 

27,2

80,30

366

446

 

FRA

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

515

 

0,6

 

0,1

51,50

763

815

 

FRA

HER/7G-K.

Silli

VIIg, h, j, k

587

 

577,8

 

98,4

9,20

487

496

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

257

 

246,1

 

95,8

10,90

243

254

 

FRA

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainv. vedet: XII ja XIV

12 370

 

6 787,2

0,2

54,9

1 237,00

13 785

15 022

 

FRA

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

VIIIa, b, d, e

14 349

 

4 708,0

 

32,8

1 434,90

13 955

15 390

 

FRA

HKE/8C3411

Kummeliturska

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

251

 

179,0

 

71,3

25,10

433

458

 

FRA

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainv. vedet alueilla XII ja XIV

21 839

 

12 413,8

 

56,8

2 183,90

8 047

10 231

 

FRA

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIIIc, IX

415

 

12,2

 

2,9

41,50

393

435

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Silokampelat

VIIIa, b, d, e

1 055

 

589,2

 

55,8

105,50

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Silokampelat

VIIIc, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

72

 

12,8

 

17,8

7,20

66

73

 

FRA

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

6 696

 

2 373,0

 

35,4

669,60

6 116

6 786

 

FRA

NEP/08C.

Keisarihummeri

VIIIc

32

 

14,5

 

45,3

3,20

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

44

 

0,0

 

0,0

4,40

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

176

 

0,8

 

0,5

17,60

161

179

 

FRA

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

VIIIa, b, d, e

4 444

 

3 093,5

 

69,6

444,40

4 061

4 505

 

FRA

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella VI

33

 

11,0

 

33,3

3,30

22

25

06C-

FRA

ORY/07-

Keltaroussi

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella VII

147

 

136,9

 

93,1

10,10

98

108

07C-

FRA

ORY/1X14-

Keltaroussi

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

31

 

24,3

 

78,4

3,10

15

18

1CX14C

FRA

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

23

 

2,2

 

9,6

2,30

21

23

 

FRA

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf, g

105

 

101,2

 

96,4

3,80

139

143

 

FRA

RNG/1245A-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, IV, Va

14

 

4,5

 

32,1

1,40

14

15

 

FRA

RNG/5B67-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla Vb, VI, VIII

3 841

 

1 868,0

 

48,6

384,10

3 789

4 173

 

FRA

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X, XII, XIV

202

 

30,5

 

15,1

20,20

202

222

 

FRA

SBR/678-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VI, VII, VIII

94,5

 

89,7

 

94,9

4,80

12

17

 

FRA

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

6

 

0,6

 

10,0

0,60

4

5

 

FRA

SOL/07D.

Meriantura

VIId

3 691

 

1 821,4

 

49,3

369,10

3 550

3 919

 

FRA

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

629

 

447,2

 

71,1

62,90

212

275

 

FRA

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf,g

100

 

85,5

 

85,5

10,00

60

70

 

FRA

SOL/8AB.

Meriantura

VIIIa,b

4 023

 

3 605,6

 

89,6

402,30

3 823

4 225

 

FRA

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

28 445

 

14 378,8

 

50,5

2 844,50

18 643

21 488

 

GBR

ANF/07.

Merikrotti

VII

5 468

 

4 470,1

82,9

83,3

546,80

5 050

5 597

 

GBR

COD/07A.

Turska

VIIa

724

 

425,6

 

58,8

72,40

345

417

 

GBR

COD/561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet: XII, XIV

360,8

 

303,3

 

84,1

36,08

241

277

 

GBR

COD/7X7A34

Turska

VIIb-k, VIII, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

601

 

569,5

 

94,8

31,50

328

360

 

GBR

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

6 080

 

2 761,7

 

45,4

608,00

4 743

5 351

 

GBR

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

3 659

 

1 643,0

 

44,9

365,90

5 574

5 940

 

GBR

HER/07A/MM

Silli

VIIa

4 699

 

4 629,7

 

98,5

69,30

3 550

3 619

 

GBR

HER/7G-K.

Silli

VIIg, h, j, k

64

 

63,3

 

98,9

0,70

10

11

 

GBR

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

398

 

360,4

 

90,6

37,60

341

379

 

GBR

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainväliset vedet: XII ja XIV

5 775

 

3 322,7

0,3

57,5

577,50

5 442

6 020

 

GBR

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

11 910

 

10 159,6

 

85,3

1 191,00

16 470

17 661

 

GBR

NEP/07.

Keisarihummeri

VII

9 119

 

7 044,7

 

77,3

911,90

8 251

9 163

 

GBR

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

24 462

 

20 923,2

 

85,5

2 446,20

22 644

25 090

 

GBR

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

21 178

 

16 055,6

 

75,8

2 117,80

19 415

21 533

 

GBR

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

708

 

415,1

 

58,6

70,80

558

629

 

GBR

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf, g

72

 

60,9

 

84,6

7,20

73

80

 

GBR

SOL/07A.

Meriantura

VIIa

204

 

70,5

 

34,6

20,40

146

166

 

GBR

SOL/07D.

Meriantura

VIId

1 315

 

780,1

 

59,3

131,50

1 268

1 400

 

GBR

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

1 406

 

1 190,7

 

84,7

140,60

545

686

 

GBR

SOL/7FG.

Meriantura

VIIf, g

272

 

244,1

 

89,7

27,20

271

298

 

GBR

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

55 565

 

53 666,7

 

96,6

1 898,30

34 759

36 657

 

GBR

ALF/3X14-

Limapäät

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,6

 

6,0

1,00

10

11

 

GBR

BLI/245-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla II, IV, V

19

 

5,5

 

28,9

1,90

20

22

 

GBR

BLI/67-

Tylppäpyrstömolva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VI, VII

222

 

174,2

 

78,5

22,20

386

408

 

GBR

BSF/1234-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

GBR

BSF/56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, XII

93

 

56,4

 

60,6

9,30

173

182

 

GBR

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, VIII, IX

467

 

83,1

 

17,8

46,70

375

422

 

GBR

GFB/1234-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV

16

 

2,2

 

13,8

1,60

16

18

 

GBR

GFB/567-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII

709

 

343,5

 

48,4

70,90

814

885

 

GBR

GFB/1012-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla X, XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

GBR

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

GBR

RNG/5B67-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla Vb, VI, VIII

170

 

4,3

 

2,5

17,00

222

239

 

GBR

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X, XII, XIV

18

 

0,0

 

0,0

1,80

18

20

 

GBR

SBR/10-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Merikrotti

VII

3 162

 

2 938,7

 

92,9

223,30

2 128

2 351

 

IRL

BSF/56712-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, XII

122

 

121,3

 

99,4

0,70

87

88

 

IRL

COD/07A.

Turska

VIIa

743

 

608,1

 

81,8

74,30

790

864

 

IRL

DWS/12-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella XII

5

 

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

IRL

DWS/56789-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla V, VI, VII, VIII, IX

9

 

7,3

 

81,1

0,90

109

110

 

IRL

HAD/5BC6A.

Kolja

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

1 105

 

759,4

 

68,7

110,50

995

1 106

 

IRL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

468

 

339,1

 

72,5

46,80

544

591

 

IRL

HER/07A/MM

Silli

VIIa

587

 

0,0

 

0,0

58,70

1 250

1 309

 

IRL

HER/6AS7BC

Silli

VIaS, VIIb, c

13 732

 

12 174,5

 

88,7

1 373,20

10 584

11 957

 

IRL

HER/7G-K.

Silli

VIIg, h, j, k

9 109

 

8 267,6

 

90,8

841,40

6 818

7 659

 

IRL

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainv. vedet: XII ja XIV

1 765

 

1 427,6

 

80,9

176,50

1 670

1 847

 

IRL

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

34 297

 

29 133,5

 

84,9

3 429,70

39 646

43 076

 

IRL

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

VI; EY:n vedet alueella Vb

383

 

161,2

 

42,1

38,30

269

307

 

IRL

ORY/06-

Keltaroussi

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella VI

7

 

0,0

 

0,0

0,70

4

5

06C-

IRL

ORY/1X14-

Keltaroussi

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

1CX14C

IRL

PLE/07A.

Punakampela

VIIa

507

 

192,9

 

38,0

50,70

1 209

1 260

 

IRL

PLE/7FG.

Punakampela

VIIf, g

59

 

57,6

 

97,6

1,40

202

203

 

IRL

POK/561214

Seiti

VI; EY:n vedet alueella Vb, kansainv. vedet alueilla XII, XIV

514

 

321,5

 

62,5

51,40

483

534

 

IRL

RNG/5B67-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla Vb, VI, VIII

323

 

29,7

 

9,2

32,30

299

331

 

IRL

RNG/8X14-

Lestikala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X, XII, XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

IRL

SAN/2A3A4.

Tuulenkala

IIIa; EY:n vedet alueilla IIa ja IV

148 972

 

 

 

0,0

14 897,20

0

14 897

 

IRL

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

34 498

 

31 091,8

 

90,1

3 406,20

20 745

24 151

 

LTU

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

6 437

 

3 466,7

 

53,9

643,70

0

644

 

LTU

SPR/3BCD-C

Kilohaili

IIIbcd (EY:n vedet)

22 027

 

14 773,5

 

67,1

2 202,70

22 745

24 948

 

LTU

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

9 974

 

9 812,0

 

98,4

162,00

0

162

 

NLD

ANF/07.

Merikrotti

VII

112

 

13,6

 

12,1

11,20

336

347

 

NLD

COD/07A.

Turska

VIIa

5

 

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

NLD

COD/7X7A34

Turska

VIIb-k, VIII, IX, X, EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

51

 

46,6

 

91,4

4,40

25

29

 

NLD

HER/6AS7BC

Silli

VIaS, VIIb, c

258

 

254,4

 

98,6

3,60

1 058

1 062

 

NLD

HER/7G-K.

Silli

VIIg,h,j,k

473

 

461,8

 

97,6

11,20

487

498

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

47

 

29,9

 

63,6

4,70

63

68

 

NLD

HKE/571214

Kummeliturska

VI, VII; EY:n vedet alueella Vb, kansainv. vedet: XII ja XIV

201

1

63,6

1

32,0

20,10

180

200

 

NLD

JAX/578/14

Piikkimakrilli

VI, VII ja VIIIabde; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

52 731

 

40 530,0

 

76,9

5 273,10

58 102

63 375

 

NLD

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

1 367

 

1 155,6

 

84,5

136,70

704

841

 

NLD

SOL/24.

Meriantura

EY:n vedet alueilla II ja IV

11 887

 

10 348,8

 

87,1

1 188,70

9 563

10 752

 

NLD

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

88 561

 

79 699,6

69,9

90,1

8 791,50

32 666

41 458

 

POL

HER/3BC+24

Silakka

Osa-alueet 22-24

6 441

 

2 935,8

 

45,6

644,10

5 797

6 441

 

POL

SPR/3BCD-C

Kilohaili

IIIbcd (EY:n vedet)

121 135

 

57 801,8

 

47,7

12 113,50

133 435

145 549

 

PRT

BSF/8910-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla VIII, IX, X

3 876

 

3 466,6

 

89,4

387,60

3 956

4 344

 

PRT

BSF/C3412-

Mustahuotrakala

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet CECAF-alueella 34.1.2

4 285

 

3 086,9

 

72,0

428,50

4 285

4 714

 

PRT

DWS/10-

Syvänmeren hait

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella X

20

 

10,5

 

52,5

2,00

20

22

 

PRT

GFB/1012-

Luikeroturskat

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueilla X, XII

43

 

16,9

 

39,3

4,30

43

47

 

PRT

JAX/8C9.

Piikkimakrilli

VIIIc, IX

25 036

 

14 498,8

 

57,9

2 503,60

26 288

28 792

 

PRT

NEP/9/3411

Keisarihummeri

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

328

 

267,8

 

81,6

32,80

311

344

 

PRT

SBR/09-

Pilkkupagelli

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella IX

230

 

187,2

 

81,4

23,00

230

253

 

SWE

BLI/03-

Tylppäpyrstö-molva

EY:n vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet alueella III

8

 

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

COD/3BC+24

Turska

Osa-alueet 22-24 (EY:n vedet)

3 602

 

2 960,2

 

82,2

360,20

2 989

3 349

 

SWE

HER/30/31.

Silakka

Osa-alueet 30-31

16 501

 

3 626,1

 

22,0

1 650,10

15 676

17 326

 

SWE

HER/3BC+24

Silakka

Osa-alueet 22-24

8 806

 

7 724,6

 

87,7

880,60

7 926

8 807

 

SWE

HKE/3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIbcd

125

 

45,8

 

36,6

12,50

128

141

 

SWE

NEP/3A/BCD

Keisarihummeri

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIbcd

1 509

 

1 462,7

 

96,9

46,30

1 359

1 405

 

SWE

PLE/3BCD-C

Punakampela

IIIbcd (EY:n vedet)

192

 

170,5

 

88,8

19,20

173

192

 

SWE

RNG/3A/BCD

Lestikala

IIIa ja EY:n vedet alueilla IIIbcd

52

 

0,0

 

0,0

5,20

49

54

 

SWE

SOL/3A/BCD

Meriantura

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIbcd

46

 

44,3

 

96,3

1,70

30

32

 

SWE

SPR/3BCD-C

Kilohaili

IIIbcd (EY:n vedet)

94 970

 

86 272,2

 

90,8

8 697,80

86 670

95 368

 

SWE

WHB/1X14

Mustakitaturska

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

539

 

148,8

 

27,6

53,90

6 627

6 681

 


LIITE II

VÄHENNYKSET VUODEN 2008 KIINTIÖISTÄ

Maa

Lajin koodi

Alueen koodi 2007

Lajin nimi

Alueen nimi

Seuraa-muksia: 847/96 5(2) art.

Mukautettu määrä 2007

Poikkeama

Mukautettu määrä yht. 2007

EE saaliit 2007

Saaliit 2007

Saaliit yht. 2007

%

Vähennykset

Alkuper. määrä 2008

Tarkistettu määrä 2008

Alueen koodi 2008

BEL

COD

2AC4.

Turska

IV, EY:n vedet alueella IIa

k

937,00

0,0

937,00

0,0

998,60

998,60

106,6

–61,60

654,00

592

2A3AX4

BEL

COD

7X7A34

Turska

VII b-k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

k

172,00

0,0

172,00

0,0

180,40

180,40

104,9

–8,40

177,00

169

 

BEL

LEZ

2AC4-C

Silokampelat

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

k

4,00

0,0

4,00

0,0

5,60

5,60

140,0

–1,60

5,00

3

 

BEL

SOL

8AB.

Meriantura

VIII a ja b

k

393,00

0,0

393,00

0,0

396,00

396,00

100,76

–3,00

52,00

49

 

DEU

ANF

561214

Merikrotti

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväl. vedet alueilla XII ja XIV (Norjan vedet)

k

213,00

0,0

213,00

0,0

227,80

227,80

106,9

–14,80

212,00

197

 

DEU

COD

03AN.

Turska

Kattegat

k

53,00

0,0

53,00

0,0

63,40

63,40

119,6

–10,40

64,00

54

 

DEU

COD

2AC4.

Turska

IV, EY:n vedet alueella IIa

k

1 828,00

0,0

1 828,00

0,0

1 922,60

1 922,60

105,2

–94,60

2 384,00

2 289

2A3AX4

DEU

LEZ

2AC4-C

Silokampelat

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

k

4,00

0,0

4,00

0,0

12,90

12,90

322,5

–8,90

4,00

–5

 

DEU

LIN

4AB-N.

Molva

Norjan vedet alueella IV

k

33,00

0,0

33,00

0,0

34,00

34,00

103,0

–1,00

21,00

20

 

DEU

HAL

514GRN

Ruijanpallas

Grönlannin alue: V & XIV

k

 

 

0,00

 

3,40

3,40

0,0

–3,40

0,00

–3

 

DEU

HKE

571214

Kummeli-turska

Vb (1), VI, VII, XII, XIV

k

 

 

0,00

 

4,00

4,00

0,0

–4,00

0,00

–4

 

DEU

PRA

03A.

Pohjankatkarapu

IIIa

k

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

DEU

SPR

2AC4-C

Kilohaili

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

k

 

 

0,00

 

2,70

2,70

0,0

–2,70

2 018,00

2 015

 

DNK

COD

1N2AB.

Turska

I, II (Norjan vedet)

k

 

 

0,00

 

11,00

11,00

0,0

–11,00

0,00

–11

 

DNK

MAC

2CX14-

Makrilli

VI, VII, VIIIa, b, d, e, EY:n vedet alueella Vb, kansainv. vedet alueilla IIa, XII ja XIV

k

 

 

0,00

 

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

–8

 

DNK

NOP

2A3A4.

Harmaaturska

IIIa; EY:n vedet alueilla IIa ja IV

k

 

 

0,00

 

83,00

83,00

0,0

83,00

36 466,00

36 383

 

DNK

OTH

1N2AB.

Muut lajit

I, II (Norjan vedet)

k

 

 

0,00

 

14,70

14,70

0,0

–14,70

0,00

–15

 

DNK

POK

1N2AB.

Seiti

I, II (Norjan vedet)

k

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

ESP

BLI

67-

Tylppäpyrstömolva

VI, VII (yhteisön vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet)

e

72,00

0,0

72,00

0,0

211,00

211,00

293,1

– 139,00

67,00

–72

 

ESP

COD

1/2B.

Turska

I ja IIb

k

7 006,00

0,0

7 006,00

0,0

7 014,00

7 014,00

100,1

–8,00

7 349,00

7 341

 

ESP

HAD

1N2AB.

Kolja

Norjan vedet alueilla I ja II

k

60,00

0,0

60,00

0,0

65,00

65,00

108,3

–5,00

0,00

–5

 

ESP

POK

1N2AB.

Seiti

Norjan vedet alueilla I ja II

k

50,00

0,0

50,00

0,0

53,00

53,00

106,0

–3,00

0,00

–3

 

ESP

SBR

678-

Pilkkupagelli

VI, VII ja VIII (yhteisön vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet)

k

188,00

23,8

211,80

0,0

204,50

204,50

96,6

7,30

238,00

222

(x)

(x) saaliiden sallittu ylitys enintään 10 % – Asetuksen 847/96 3 artiklan 3 kohta

EST

PLE

3BCD-C

Punakampela

IIIb, c, d (1)- ei kuitenkaan MU3

 

 

 

0,0

 

0,80

0,80

0,0

–0,80

0,00

–1

 

FRA

COD

7X7A34

Turska

VIIb-k; VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

k

3 736,00

0,0

3 736,00

0,0

4 079,60

4 079,60

109,2

– 343,60

3 033,00

2 689

 

GBR

LEZ

2AC4-C

Silokampelat

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

k

1 424,00

0,0

1 424,00

0,0

1 430,40

1 430,40

100,4

–6,40

1 537,00

1 531

 

GBR

NOP

2A3A4.

Harmaa-turska

IIIa; EY:n vedet alueilla IIa ja IV

 

 

 

0,00

 

4,30

4,30

0,0

–4,30

0,00

–4

 

IRL

COD

1/2B.

Turska

I, II b

k

57,00

100,0

157,00

0,0

201,80

201,80

128,5

–44,80

0,00

–45

(xx)

IRL

COD

561214

Turska

VI; EY:n vedet alueella Vb; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

k

93,00

0,0

93,00

0,0

94,20

94,20

101,3

–1,20

241,00

240

 

IRL

COD

7X7A34

Turska

VIIb-k; VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

k

737,00

0,0

737,00

0,0

792,00

792,00

107,5

–55,00

753,00

698

 

IRL

ORY

07-

Keltaroussi

VII (yhteisön vedet)

e

68,00

0,0

68,00

0,0

199,80

199,80

293,8

– 131,80

29,00

– 103

 

IRL

SOL

07A.

Meriantura

VIIa

k

111,00

0,0

111,00

0,0

115,20

115,20

103,8

–4,20

90,00

86

 

(xx) kaikkien jäsenvaltioiden kiintiö vain Irlannin käytössä

NLD

HER

1/2.

Silli

EY:n, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

k

27 651,00

0,0

27 651,00

0,0

28 125,70

28 125,70

101,7

– 474,70

12 117,00

11 642

 

POL

COD

3BC+24

Turska

EY:n vedet osa-alueella 22–24

k

2 287,00

0,0

2 287,00

0,0

2 360,70

2 360,70

103,2

–73,70

2 245,00

2 171

 

POL

GHL

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

k

1 217,00

0,0

1 217,00

0,0

1 228,40

1 228,40

100,9

–11,40

0,00

–11

 

POL

HER

1/2.

Silli

EY:n, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

k

3 057,00

0,0

3 057,00

0,0

3 153,50

3 153,50

103,2

–96,50

1 714,00

1 618

 

POL

PRA

N3L.

Pohjankatkarapu

NAFO 3L

k

245,00

0,0

245,00

0,0

245,80

245,80

100,3

–0,80

278,00

277

 

POL

HAD

2AC4.

Kolja

IV; EY:n vedet alueella IIa

 

 

 

0,00

 

1,40

1,40

0,0

–1,40

0,00

–1

 

PRT

ALF

3X14-

Limapäät

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (yhteisön vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet)

e

214,00

0,0

214,00

0,0

224,40

224,40

104,9

–10,40

214,00

204

 

PRT

ANF

8C3411

Merikrotti

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(EY:n vedet)

k

375,00

0,0

375,00

0,0

392,20

392,20

104,6

–17,20

324,00

307

 

PRT

COD

1/2B.

Turska

I ja Iib

k

1 479,00

0,0

1 479,00

0,0

1 490,30

1 490,30

100,8

–11,30

1 552,00

1 541

 

PRT

DWS

56789-

Syvänmeren hait

V, VI, VII, VIII, IX (yhteisön vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet)

e

483,00

0,0

483,00

0,0

505,50

505,50

104,7

–22,50

254,00

232

 

PRT

HKE

8C3411

Kummeliturska

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(EY:n vedet)

k

1 990,00

0,0

1 990,00

0,0

2 054,30

2 054,30

103,2

–64,30

2 104,00

2 040

 

PRT

COD

7X7A34

Turska

VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

 

 

 

0,00

 

4,70

4,70

0,0

–4,70

0,00

–5

 

PRT

GHL

2A-C46

Grönlanninpallas

IIa (EY:n vedet), IV, VI (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

 

 

 

0,00

 

17,70

17,70

0,0

–17,70

0,00

–18

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kolja

I, II (Norjan vedet)

 

 

 

0,00

 

369,20

369,20

0,0

– 369,20

0,00

– 369

 

PRT

POK

1N2AB.

Seiti

I, II (Norjan vedet)

 

 

 

0,00

 

391,40

391,40

0,0

– 391,40

0,00

– 391

 


17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 542/2008,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta syflutriinin ja tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saadun lektiinin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita yhteisössä käytetään elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Syflutriini sisältyy tällä hetkellä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I naudan lihaksen, rasvan, maksan, munuaisten ja maidon osalta edellyttäen, että maidon osalta otetaan huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä ja eläinkunnasta peräisin olevien elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annettujen direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/29/EY (2) muut säännökset. On esitetty pyyntö laajentaa liitteessä I vahvistetut nautoihin sovellettavat syflutriinia koskevat tiedot koskemaan kaikkia märehtijöitä, ja tarkasteltuaan uudelleen syflutriinille aikaisemmin vahvistettuja jäämien enimmäismääriä eläinlääkekomitea totesi, että nykyisiä nautoihin sovellettavia jäämien enimmäismääriä ei voida ekstrapoloida kaikkiin märehtijöihin, koska lampaita koskevia jäämätietoja ei ollut käytettävissä. Eläinlääkekomitea totesi, että ekstrapolointi on mahdollista vain vuohien osalta. Tämän vuoksi katsotaan, että on aiheellista laajentaa asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä I vahvistetut nautoihin sovellettavat syflutriinia koskevat tiedot koskemaan vuohia ja vahvistaa niille samat jäämien enimmäismäärät kuin naudoille lihaksen, rasvan, maksan, munuaisten ja maidon osalta edellyttäen, että maidon osalta otetaan huomioon direktiivin 94/29/EY muut säännökset.

(3)

Tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saatu lektiini ei sisälly tällä hetkellä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteisiin. Tarkasteltuaan hakemusta, joka koski jäämien enimmäismäärien vahvistamista tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saadulle lektiinille sikojen osalta, eläinlääkekomitea totesi, että tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saadulle lektiinille ei ole tarpeellista vahvistaa jäämien enimmäismäärää, ja suositteli kyseisen aineen sisällyttämistä liitteeseen II sikojen osalta ainoastaan suun kautta annettuna. Tämän vuoksi katsotaan aiheelliseksi lisätä kyseinen aine asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II sikojen osalta ainoastaan suun kautta annettuna.

(4)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2377/90 olisi muutettava.

(5)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (3) mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 203/2008 (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 18).

(2)  EYVL L 189, 23.7.1994, s. 67.

(3)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

A.

Korvataan liitteen I (Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämien enimmäismäärät on määrätty) kohdassa 2.2.3 syflutriinia koskevat tiedot seuraavasti:

2.2.3   Pyretroidit

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Muut määräykset

”Syflutriini

Syflutriini (isomeerien summa)

Nauta, vuohi

10 μg/kg

Lihas

 

50 μg/kg

Rasva

10 μg/kg

Maksa

10 μg/kg

Munuaiset

20 μg/kg

Maito

Direktiivin 94/29/EY muut säännökset on otettava huomioon”

B.

Lisätään liitteessä II (Luettelo aineista, joiden jäämille ei ole tarpeellista määrätä enimmäismääriä) olevaan kohtaan 6 seuraava aine:

6.   Kasviperäiset aineet

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Eläinlajit

Muut määräykset

”Tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saatu lektiini

Sika

Ainoastaan suun kautta annettuna”


17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 543/2008,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan e alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyistä siipikarjan kaupan pitämisen vaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1906/90 (2) on kumottu 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen asetuksella (EY) N:o 1234/2007.

(2)

Eräitä asetuksen (ETY) N:o 1906/90 säännöksiä ja velvoitteita ei ole sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007.

(3)

Sen vuoksi tietyt aiheelliset säännökset ja velvoitteet on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettavassa asetuksessa, jotta varmistetaan yhteisen markkinajärjestelyn ja erityisesti kaupan pitämistä koskevien vaatimusten moitteettoman toiminnan jatkuminen.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädetään siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista, ja niiden soveltaminen edellyttää sellaisten säännösten antamista, jotka koskevat erityisesti edellä mainitun asetuksen soveltamisalaan kuuluvien siipikarjanlihan ruhojen, niiden osien ja muiden eläimenosien määrittelyä, luokittelua rakenteen, ulkonäön ja painon mukaan, esillepanoa, kyseisten tuotteiden myyntinimikkeen merkitsemistä, jäähdytysmenetelmiä ja siipikarjan tuotantotapaa ilmaisevia vapaaehtoisia mainintoja, tietyn tyyppisen siipikarjanlihan säilytys- ja kuljetusolosuhteita ja säännöllistä valvontaa, jolla varmistetaan kyseisten säännösten yhdenmukainen soveltaminen yhteisössä. Komission asetus (ETY) N:o 1538/91 (3), jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamiseksi, olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(5)

Siipikarjan kaupan pitäminen rakenteeseen ja ulkonäköön perustuvina ryhminä edellyttää, että määritellään ruhon laji, ikä ja esillepano sekä palojen anatominen rakenne ja sisältö. ”Foie gras” -nimiselle tuotteelle on laadittava täsmälliset kaupan pitämisen vähimmäisvaatimukset, koska sen korkean hinnan vuoksi voi esiintyä väärinkäytöksiä.

(6)

Näitä vaatimuksia ei tarvitse soveltaa tiettyihin tuotteisiin tai esillepanoihin, joilla on ainoastaan paikallinen tai muuten rajoitettu merkitys. Tällaisten tuotteiden myyntinimikkeet eivät kuitenkaan saa johtaa kuluttajaa harhaan niin, että tämä sekoittaa nämä tuotteet tuotteisiin, joihin sovelletaan mainittuja vaatimuksia. Näitä vaatimuksia on sovellettava myös täydentäviin kuvaileviin ilmaisuihin, joita käytetään määrittelemään kyseisten tuotteiden nimityksiä.

(7)

Tämän asetuksen yhdenmukaiseksi soveltamiseksi olisi määriteltävä ”kaupan pitämisen” ja ”erän” käsitteet siipikarjanliha-alalla.

(8)

Säilytys- ja käsittelylämpötilalla on erittäin suuri merkitys korkeiden laatuvaatimusten ylläpitämiselle. Tämän vuoksi jäähdytetylle siipikarjanlihalle on syytä säätää vähimmäissäilytyslämpötila.

(9)

Tämän asetuksen säännöksiä ja erityisesti sen valvontaa ja noudattamista koskevia säännöksiä olisi sovellettava yhdenmukaisesti koko yhteisön alueella. Näitä tarkoituksia varten annettavien yksityiskohtaisten sääntöjen olisi myös oltava yhdenmukaiset. Tämän vuoksi on syytä laatia yhteiset säännöt näytteenottomenettelyjen ja poikkeamien osalta.

(10)

Kuluttajalle on annettava riittävästi yksiselitteistä ja puolueetonta tietoa kaupan pidettävistä tuotteista, ja tuotteiden vapaa liikkuvuus yhteisössä on taattava, minkä vuoksi olisi varmistettava, että siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksissa otetaan mahdollisimman paljon huomioon tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä tammikuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/211/ETY (4) säännökset.

(11)

Merkinnöissä sallittuja vapaaehtoisia mainintoja ovat jäähdytysmenetelmää tai siipikarjan tuotantotapaa koskevat maininnat. Kuluttajan suojaamiseksi tuotantotavan merkitsemisen edellytyksenä on oltava täsmällisten hoito-olosuhteita ja teurasiän tai ruokintakauden ja tiettyjen rehun aineosien määrän ilmoittamisen määrällisiä raja-arvoja koskevien vaatimusten noudattaminen.

(12)

Kun rasvaisen maksan (”foie gras”) tuotantoon pidettävistä ankoista ja hanhista saadun lihan pakkausmerkinnässä on maininta vapaan laitumen kasvatustavasta, siinä on myös oltava kuluttajalle tarkoitettu rasvaisen maksan tuotantoon viittaava ilmaisu, jotta varmistetaan täydellisten tietojen antaminen tuotteen ominaisuuksista.

(13)

Komission on suotavaa valvoa pysyvästi näiden säännösten mukaisesti annettujen kansallisten säännösten sopusointuisuutta yhteisön oikeuden kanssa, kaupan pitämisen vaatimukset mukaan lukien. On erityisesti syytä säätää sellaisten yritysten rekisteröinnistä ja määräaikaisista tarkastuksista, jotka saavat käyttää tiettyjä siipikarjan tuotantotapoja tarkoittavia ilmaisuja. Kyseiset yritykset olisi tämän vuoksi velvoitettava pitämään yksityiskohtaista kirjanpitoa tätä tarkoitusta varten.

(14)

Näiden tarkastusten erityisen luonteen vuoksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on voitava antaa ne pätevien ja asianmukaisesti kelpuutettujen ja hyväksyttyjen riippumattomien laitosten tehtäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aiheellista valvontaa ja suojatoimenpiteitä.

(15)

Kolmansien maiden toimijat voivat haluta käyttää jäähdytysmenetelmää ja siipikarjan tuotantotapaa koskevia vapaaehtoisia mainintoja. Tätä varten on syytä antaa tarvittavat komission laatimaan luetteloon merkityt säännökset, jollei kyseisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen antamasta kelpuutuksesta muuta johdu.

(16)

Ottaen huomioon taloudellinen ja teknologinen kehitys sekä siipikarjan valmistamisen että tarkastusten tasolla samoin kuin sen, että vesipitoisuudella on erityinen merkitys jäädytetyn ja pakastetun siipikarjanlihan kaupan pitämisessä, olisi vahvistettava jäädytettyjen tai pakastettujen siipikarjan ruhojen enimmäisvesipitoisuus sekä määriteltävä tarkastusjärjestelmä niin teurastamoja kuin kaikkia kaupan pitämisen vaiheita varten rikkomatta tavaran vapaan liikkuvuuden periaatetta yhteismarkkinoilla.

(17)

On tärkeää tarkastaa veden imeytyminen tuotantolaitoksessa sekä ottaa käyttöön luotettavia menetelmiä jäädytettyjen tai pakastettujen siipikarjan ruhojen valmistuksen yhteydessä lisätyn veden pitoisuuden määrittämistä varten ja olla tekemättä eroa fysiologisen liuoksen ja siipikarjan ruhojen valmistuksesta syntyvän veden välillä, koska tällainen erottelu aiheuttaisi käytännön ongelmia.

(18)

On aiheellista kieltää säännösten vastaisina pidettävien jäädytettyjen tai pakastettujen siipikarjan ruhojen kaupan pitäminen ilman asianmukaista merkintää pakkauksen päällä. Tämän vuoksi on tarpeen antaa yksittäis- ja ryhmäpakkauksen määräpaikan mukaisia mainintoja koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt valvonnan helpottamiseksi ja määräpaikan muuttamisen estämiseksi.

(19)

On tärkeää säätää toimista, jotka toteutetaan, jos tarkastuksessa todetaan lähetyksen säännösten vastaisuus tapauksessa, jossa tavara ei vastaa tämän asetuksen edellytyksiä. Olisi säädettävä menettelystä yhteisön sisäisistä lähetyksistä mahdollisesti syntyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

(20)

Riitatapauksissa komission on voitava toimia erityisesti tekemällä käyntejä itse paikalle ja toteuttamalla tilanteen kannalta aiheellisia toimenpiteitä.

(21)

Vesipitoisuutta koskevien vaatimusten yhdenmukaistaminen edellyttää yhteisön ja kansallisten vertailulaboratorioiden nimeämistä.

(22)

Yhteisön rahoitustuki on tarpeen.

(23)

Yhteisön ja yhteisön vertailulaboratorion välillä on tehtävä sopimus tuen maksamisen edellytysten määrittämiseksi.

(24)

On aiheellista säätää, että jäsenvaltiot antavat jäädytetyn ja pakastetun siipikarjanlihan vesipitoisuuden tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt. Tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi olisi säädettävä, että niiden on ilmoitettava nämä säännöt komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut tuotteet määritellään seuraavasti:

1)

Siipikarjan ruhot

a)

KANAT (Gallus domesticus)

kananpoika, broileri: lintu, jonka rintalastan kärki on taipuisa (luutumaton),

kukko, kana, keittokana: lintu, jonka rintalastan kärki on jäykkä (luutunut),

salvukukko: nuori kukko, joka on kirurgisesti kastroitu ennen sukukypsyysikää ja teurastettu aikaisintaan 140 päivän iässä; salvaamisen jälkeen salvukukoilla on täytynyt olla vähintään 77 päivän pituinen lihottamiskausi,

nuori kanan- tai kukonpoika: lintu, jonka ruhon paino on vähemmän kuin 650 grammaa (ilman sisälmyksiä, päätä ja jalkoja); 650–750 gramman painoisia lintuja voidaan nimittää ”poikasiksi”, jos teurastusikä ei ylitä 28 päivää. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 12 artiklan säännöksiä tämän teurastusiän tarkastamiseen,

nuori kukko: munijarotuinen urospuolinen kananpoika, jonka rintalastan kärki on jäykkä muttei kokonaan luutunut ja jonka teurasikä on vähintään 90 vuorokautta;

b)

KALKKUNAT (Meleagris gallopavo dom.)

(nuori) kalkkuna: lintu, jonka rintalastan kärki on taipuisa (luutumaton),

kalkkuna: lintu, jonka rintalastan kärki on jäykkä (luutunut);

c)

ANKAT JA SORSAT (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata), myskisorsa-ankat (cairina muschata x Anas platyrhynchos)

(nuori) ankka tai ankanpoikanen, (nuori) myskisorsa, (nuori) myskisorsa-ankka: lintu, jonka rintalastan kärki on taipuisa (luutumaton),

ankka, myskisorsa, myskisorsa-ankka: lintu, jonka rintalastan kärki on jäykkä (luutunut);

d)

HANHET (Anser anser dom.)

(nuori) hanhi tai hanhen poikanen: lintu, jonka rintalastan kärki on taipuisa (luutumaton). Ruhoa peittävä rasvakerros on ohut tai kohtalaisen ohut; nuoren hanhen rasvan väri voi olla erikoisravinnon mukainen,

hanhet: lintu, jonka rintalastan kärki on jäykkä (luutunut); kohtalaisen paksu tai paksu rasvakerros peittää ruhoa joka puolelta;

e)

HELMIKANAT (Numida meleagris domesticus)

(nuori) helmikana: lintu, jonka rintalastan kärki on taipuisa (luutumaton),

helmikanat: lintu, jonka rintalastan kärki on jäykkä (luutunut).

Edellä a–e alakohdassa mainittujen ilmaisujen eri sukupuolta ilmaisevia rinnakkaismuotoja pidetään tässä asetuksessa kyseisiä ilmaisuja vastaavina.

2)

Siipikarjan palat

a)

puolikas: ruhon puolikas, joka on saatu leikkaamalla ruho pitkittäissuunnassa rintalastan ja selkärangan läpi;

b)

neljännes: taka- tai etuneljännes, joka on saatu leikkaamalla puolikas poikittaissuunnassa;

c)

erottamattomat takaneljännekset: kummatkin takaneljännekset ja niitä yhdistävä osa selkää, joko peränipukan kanssa tai ilman;

d)

rintapala: rintalasta ja sen molemmanpuoliset kylkiluut, tai niiden osa, ja niitä ympäröivä lihaksisto. Rintapala voi koostua joko molemmista tai toisesta rintapuoliskosta;

e)

koipi-reisipala: reisi-, sääri- ja pohjeluu yhdessä niitä ympäröivän lihaksiston kanssa. Molemmat leikkausviillot on tehtävä nivelestä;

f)

koipi-reisipala, jossa on kiinni osa selkää: viimeksi mainitun paino ei saa olla suurempi kuin 25 prosenttia palan painosta;

g)

reisi: reisiluu yhdessä sitä ympäröivän lihaksiston kanssa. Molemmat leikkausviillot on tehtävä nivelestä;

h)

koipi: sääri- ja pohjeluu yhdessä niitä ympäröivän lihaksiston kanssa. Molemmat leikkausviillot on tehtävä nivelestä;

i)

siipi: olka-, kyynär- ja värttinäluu yhdessä niitä ympäröivän lihaksiston kanssa. Siiven kärki siihen kuuluvine kämmenluineen voidaan tarvittaessa poistaa. Kalkkunan siiven olkaluu tai kyynär- ja värttinäluut niitä ympäröivine lihaksineen voivat olla erikseen. Leikkausviillot on tehtävä nivelestä;

j)

erottamattomat siivet: molemmat siivet ja niitä yhdistävä osa selkää; viimeksi mainitun paino ei saa olla suurempi kuin 45 prosenttia koko palan painosta;

k)

rintafilee: luuton eli ilman rintalastaa ja kylkiluita oleva rintalihaksisto, joko molemmat puolet yhdessä tai erikseen. Kalkkunan rintafilee saa käsittää ainoastaan syvän pektoraalilihaksen;

l)

rintafilee solisluun kanssa: rintafilee ilman nahkaa solisluun ja rintalastan rustoisen osan kanssa; solisluun ja ruston paino ei saa olla suurempi kuin 3 prosenttia palan painosta;

m)

rintaliha (”magret”, ”maigret”): 3 kohdassa tarkoitettu ankan ja hanhen rintafilee, joka sisältää nahan ja rintalihasta peittävän ihonalaisen rasvan, ilman syvää rintalihasta;

n)

kalkkunan luuton koipi-reisiliha: luuton kalkkunan reisi ja/tai luuton koipi, eli ilman reisi-, sääri- ja pohjeluuta, kokonainen, kuutioiksi leikattu tai suikaleiksi leikattu.

Edellä e, g ja h alakohdassa lueteltujen tuotteiden osalta virkkeen osa ”leikkausviillot on tehtävä nivelestä” tarkoittaa, että leikkausviillot on tehtävä niveliä rajoittavien kahden viivan välistä liitteessä II olevan graafisen esityksen mukaisesti.

Tuotteet, jotka on lueteltu d–k alakohdassa, saavat olla joko ilman nahkaa tai nahan kanssa. Jos d–j alakohdassa mainitut tuotteet ovat ilman nahkaa tai jos k alakohdassa mainitussa tuotteessa on nahka, siitä on mainittava tuotteen merkinnöissä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (5) 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

3)

Rasvainen maksa (”Foie gras”)

Hanhen tai ankkalajien Cairina muschata tai Cairina muschata x Anas platyrynchos maksa, kun lintuja on ruokittu niin, että tuloksena on maksasolujen rasvoittuminen ja maksan liikakasvu.

Linnuista, joista tällaiset maksat poistetaan, on veri laskettava täydellisesti, ja maksojen on oltava väriltään tasaiset.

Maksojen on oltava seuraavan painoiset:

ankkojen maksan nettopainon on oltava vähintään 300 grammaa,

hanhien maksan nettopainon on oltava vähintään 400 grammaa.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’ruholla’ 1 artiklan 1 kohdassa mainittujen lintulajien koko ruumista verenlaskun, kynimisen ja sisäelinten poiston jälkeen; munuaisten poisto on kuitenkin valinnaista; ruho, josta on poistettu sisäelimet, voidaan tarjota myytäväksi joko ilman sisälmyksiä tai siten, että muut eläimenosat, toisin sanoen sydän, maksa, lihasmaha ja kaula, on pantu vatsaontelon sisään;

b)

’ruhon paloilla’ siipikarjanlihaa, joka kokonsa ja lihaskudoksensa ominaisuuksien perusteella voidaan tunnistaa leikatuksi tietystä ruhon osasta;

c)

’valmiiksi pakatulla siipikarjanlihalla’ direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetyin edellytyksin pakattua siipikarjanlihaa;

d)

’pakkaamattomalla siipikarjanlihalla’ vähittäismyyntiin tarjottavaa siipikarjanlihaa, jota ei ole valmiiksi pakattu tai joka pakataan myyntipaikalla ostajan pyynnöstä;

e)

’kaupan pitämisellä’ tavaran hallussa pitämistä tai esille panemista myyntiä varten, myyntiin asettamista, myyntiä ja toimittamista tai mitä tahansa muuta kaupan pitämisen muotoa;

f)

’erällä’ saman lajin, tyypin ja luokan samalla tavoin valmistettua, samasta teurastamosta tai leikkaamosta tulevaa ja samaan paikkaan sijoitettua siipikarjanlihaa, joka on tarkastettava. Jäljempänä olevien 9 artiklan ja liitteiden V ja VI soveltamiseksi erään sisältyy ainoastaan samaan nimellispainoluokkaan kuuluvia valmispakkauksia.

3 artikla

1.   Siipikarjan ruhojen kaupan pitäminen tämän asetuksen säännösten mukaisesti edellyttää niiden esillepanoa myyntiä varten seuraavissa muodoissa:

osittain suolistettuina (”effilé”, ”roped”),

muiden eläimenosien kanssa,

ilman muita eläimenosia.

Voidaan lisätä ilmaisu ”suolistettuina”.

2.   Osittain suolistetut ruhot ovat ruhoja, joista ei ole poistettu sydäntä, maksaa, keuhkoja, lihasmahaa, kupua ja munuaisia.

3.   Jos eläimen päätä ei poisteta, henkitorvi, ruokatorvi ja kupu saavat jäädä ruhoon.

4.   Muihin eläimenosiin kuuluvat ainoastaan seuraavat elimet:

Sydän, kaula, lihasmaha ja maksa sekä kaikki muut sellaiset elimet, joita pidetään syötäväksi kelpaavina sillä markkina-alueella, jonka kuluttajille tuote on tarkoitettu. Maksoista on poistettava sappirakko, lihasmahasta on poistettava sarveiskalvo ja lihasmahan sisältö. Sydän saa olla joko ilman sydänpussia tai sen kanssa. Jos kaula on kiinni ruhossa, sitä ei pidetä muuna eläimenosana.

Jos jokin näistä neljästä elimestä ei tavallisesti sisälly kaupan pidettävään ruhoon, sen puuttumisesta on mainittava pakkausmerkinnässä.

5.   Direktiivin 2000/13/EY mukaisesti annetuissa kansallisissa säännöissä edellytettyjen merkintöjen lisäksi on mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa kaupallisissa saateasiakirjoissa oltava seuraavat lisämerkinnät:

a)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan B osan III kohdan 1 kohdassa tarkoitettu luokka;

b)

muoto, jossa siipikarjanliha pidetään kaupan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan B osan III kohdan 2 kohdan mukaisesti, sekä suositeltu säilytyslämpötila.

4 artikla

1.   Tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita saa myydä direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti tämän asetuksen 1 artiklassa mainituilla nimikkeillä sekä tämän asetuksen liitteessä I esitetyillä vastaavilla muiden yhteisön kielten ilmaisuilla, joita on täydennettävä viittaamalla

kokonaisten ruhojen osalta johonkin tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa mainittuun esillepanoon,

siipikarjan palojen osalta kyseiseen lajiin.

2.   Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittuja nimikkeitä voidaan täydentää muilla ilmaisuilla, jos ne eivät johda kuluttajaa merkittävästi harhaan eikä niitä erityisesti sekoiteta 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittuihin muihin tuotteisiin tai 11 artiklassa säädettyihin mainintoihin.

5 artikla

1.   Muita kuin 1 artiklassa määriteltyjä tuotteita voidaan pitää kaupan yhteisössä ainoastaan sellaisilla nimikkeillä, jotka eivät johda kuluttajaa merkittävästi harhaan niin, että ne voidaan sekoittaa 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai 11 artiklassa säädettyihin mainintoihin.

2.   Direktiivin 2000/13/EY mukaisesti annettujen kansallisissa säännöissä esitettyjen vaatimusten lisäksi on vähittäismyyntiin tarkoitetun siipikarjanlihan merkinnässä, esillepanossa ja mainonnassa noudatettava tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa esitettyjä lisävaatimuksia.

3.   Tuoreen siipikarjanlihan vähimmäissäilyvyyden päivä on korvattava viimeisellä käyttöpäivällä direktiivin 2000/13/EY 10 artiklan mukaisesti.

4.   Valmiiksi pakatun siipikarjanlihan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä merkinnässä on esitettävä lisäksi seuraavat tiedot:

a)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan B osan III kohdan 1 kohdassa tarkoitettu luokka;

b)

tuoreen siipikarjanlihan kokonaishinta ja painoyksikköhinta vähittäismyynnissä;

c)

muoto, jossa siipikarjanliha pidetään kaupan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan B osan III kohdan 2 kohdan mukaisesti, sekä suositeltu säilytyslämpötila;

d)

teurastamon tai leikkaamon rekisteröintinumero Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (6) mukaisesti, paitsi jos lihat paloitellaan ja luut poistetaan myyntipaikalla mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti;

e)

maininta kolmansista maista tuodun siipikarjanlihan alkuperämaasta.

5.   Kun siipikarjanliha myydään pakkaamattomana, paitsi jos lihat paloitellaan ja luut poistetaan myyntipaikalla asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti, ja kun lihat paloitellaan ja luut poistetaan kuluttajan pyynnöstä ja tämän läsnä ollessa, direktiivin 2000/13/EY 14 artiklaa sovelletaan 4 kohdassa tarkoitettuihin merkintöihin.

6.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 5 kohdassa ja tämän artiklan 2–5 kohdassa säädetään, siipikarjanlihaa ei tarvitse luokitella eikä mainituissa artikloissa tarkoitettuja lisämerkintöjä tarvitse tehdä, jos kyseessä on toimitus leikkaamoon tai jalostuslaitokseen.

6 artikla

Seuraavia lisäsäännöksiä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan B osan II kohdan 3 kohdassa määriteltyyn jäädytettyyn siipikarjanlihaan.

Tässä asetuksessa tarkoitetun jäädytetyn siipikarjanlihan lämpötilan on oltava vakaa ja pysyttävä tuotteen kaikissa kohdissa – 12 °C:na tai alhaisempana, jolloin kuitenkin sallitaan lyhytaikainen enintään 3 °C:n lämpötilan nousu. Tämä tuotteen lämpötilan poikkeama hyväksytään hyvän säilytys- ja jakelutavan mukaisesti tapahtuvassa paikallisessa jakelussa ja vähittäismyyntipaikan lihatiskissä.

7 artikla

1.   Tässä asetuksessa tarkoitettujen siipikarjan ruhojen ja palojen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset, jotta ne voidaan luokitella A- tai B-luokkaan. Niiden on oltava

a)

kokonaisia, esillepano huomioon ottaen;

b)

puhtaita, vailla vieraita aineita, likaa ja verta;

c)

vailla vieraita hajuja;

d)

vailla näkyviä veritahroja, jolloin kuitenkin pienet, tuskin havaittavat tahrat sallitaan;

e)

vailla esiin työntyviä katkenneita luita;

f)

vailla suuria ruhjeita.

Tuoreessa siipikarjanlihassa ei saa olla jälkiä aikaisemmasta jäätymisestä.

2.   Siipikarjan ruhojen ja palojen on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta ne voidaan luokitella A-luokkaan:

a)

rakenteen on oltava hyvä. Lihan on oltava täyteläistä; rinnan on oltava hyvin kehittynyt, leveä, pitkä ja lihainen, ja jalkojen on oltava lihaiset. Kananpoikien, nuorien ankkojen tai ankanpoikien ja kalkkunoiden rinnan, selän ja reisien on oltava ohuen, tasaisen rasvakerroksen peittämät. Kukoilla, kanoilla, ankoilla ja nuorilla hanhilla sallitaan paksumpi rasvakerros. Hanhien koko ruhon on oltava kohtalaisen tai paksun rasvakerroksen peitossa;

b)

rinnassa, jaloissa, selässä, jalkojen nivelten alueella ja siivenkärjissä sallitaan muutama pieni höyhen, höyhentuppi (sulan tuppi) tai karva (rihmamainen sulka). Kukoilla, keittokanoilla, ankoilla, kalkkunoilla ja hanhilla sallitaan muutama höyhen myös ruhon muissa osissa;

c)

pieni määrä vaurioita, ruhjeita ja värjääntymistä sallitaan, jos ne ovat vähäisiä ja lieviä, ja jollei niitä esiinny rinnassa tai jaloissa. Siivenkärki saa puuttua. Siivenkärkien ja höyhenjuurituppien lievä punoitus sallitaan;

d)

pakastetussa tai syväjäädytetyssä siipikarjassa ei saa olla merkkejä jääpoltteesta (7), paitsi jos ne ovat satunnaisia, vähäisiä ja lieviä eivätkä esiinny rinnassa tai jaloissa.

8 artikla

1.   Päätökset, jotka johtuvat 1, 3 ja 7 artiklan noudattamatta jättämisestä, voivat koskea ainoastaan tämän artiklan säännösten mukaisesti tarkastettua kokonaista erää.

2.   Seuraavan suuruinen näyte otetaan satunnaisesti kustakin 1 artiklassa mainitusta tuotteesta jokaisesta teurastamossa, leikkaamossa, tukku- tai vähittäismyyntivarastossa tai missä tahansa muussa kaupan pitämisen vaiheessa, myös kuljetuksen aikana, tarkastettavasta erästä, tai kun kyseessä on tuonti kolmansista maista, tulliselvityksen yhteydessä:

Erän koko

Näytteiden määrä

Virheellisten yksiköiden sallittu lukumäärä

Yhteensä

1 artiklan 1 (8) ja 3 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan osalta

1

2

3

4

100–500

30

5

2

501–3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   Tarkastettaessa A-luokkaan kuuluvaa siipikarjanlihaerää sovelletaan 2 kohdan taulukon sarakkeessa 3 tarkoitettua kokonaispoikkeamaa. Nämä virheelliset yksiköt voivat käsittää rintafileen tapauksessa myös fileitä, jotka sisältävät enintään 2 prosenttia rustoa (rintalastan taipuisa kärki).

Niiden virheellisten yksikköjen lukumäärä, jotka eivät ole 1 artiklan 1 ja 3 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisia, ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 2 kohdan taulukon sarakkeessa 4 ilmoitetut luvut.

Edellä olevan 1 artiklan 3 kohdan osalta mitään virheellistä yksikköä ei sallita, ellei sen paino ole vähintään 240 grammaa ankanmaksan osalta tai vähintään 385 grammaa hanhenmaksan osalta.

4.   Tarkastettaessa B-luokkaan kuuluvaa siipikarjanlihaerää saa virheellisten yksiköiden määrä olla kaksinkertainen.

5.   Jos tarkastettavaa erää ei hyväksytä, valvovan toimielimen on kiellettävä sen kaupan pitäminen, tai jos erä tuodaan kolmansista maista, sen maahantuonti, kunnes osoitetaan, että se on saatettu vastaamaan 1 ja 7 artiklan säännöksiä.

9 artikla

1.   Direktiivin 76/211/ETY 2 artiklassa tarkoitettu valmiiksi pakattu jäädytetty tai pakastettu siipikarjanliha voidaan luokitella painon mukaan asetuksen (ETY) N:o 1234/2007 liitteessä XIV olevan B osan III kohdan 3 kohdan mukaisesti. Valmispakkaukset voivat olla

valmispakkauksia, joissa on yksi siipikarjan ruho, tai

valmispakkauksia, jotka sisältävät yhden tai useampia 1 artiklassa määriteltyjä samaan tyyppiin ja lajiin kuuluvan siipikarjan paloja.

2.   Kaikissa valmispakkauksissa on oltava merkintä ”nimellispaino” tuotteen painosta, joka pakkauksissa on oltava 3 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti.

3.   Jäädytetyn tai pakastetun siipikarjanlihan valmispakkaukset voidaan luokitella nimellispainon perusteella seuraavasti:

a)

ruhot:

< 1 100 grammaa: luokat 50 gramman välein (1 050 – 1 000 – 950 ja niin edelleen),

1 100 – < 2 400 grammaa: luokat 100 gramman välein (1 100 – 1 200 – 1 300 ja niin edelleen),

≥ 2 400 grammaa: luokat 200 gramman välein (2 400 – 2 600 – 2 800 ja niin edelleen);

b)

palat:

< 1 100 grammaa: 50 gramman luokat (1 050 – 1 000 – 950 ja niin edelleen),

≥ 1 100 grammaa: luokat 100 gramman välein (1 100 – 1 200 – 1 300 ja niin edelleen).

4.   Edellä 1 kohdassa mainitut valmispakkaukset on valmistettava niin, että ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

tosiasiallinen sisältö ei saa olla keskimäärin pienempi kuin nimellispaino;

b)

niiden valmispakkausten osuuden, joiden negatiivinen virhe on suurempi kuin 9 kohdassa säädetty suurin sallittu negatiivinen virhe, on oltava riittävän pieni, jotta valmispakkauserä täyttää 10 kohdassa määriteltyjen tarkastusten vaatimukset;

c)

valmispakkauksia, joiden negatiivinen virhe on suurempi kuin kaksi kertaa 9 kohdassa säädetty suurin sallittu negatiivinen virhe, ei saa pitää kaupan.

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 76/211/ETY liitteessä I vahvistettuja nimellispainon, tosiasiallisen sisällön ja negatiivisen virheen määritelmiä.

5.   Jäädytetyn tai pakastetun siipikarjanlihan pakkaajan tai maahantuojan vastuuseen ja toimivaltaisen viranomaisen suorittamiin tarkastuksiin sovelletaan direktiivin 76/211/ETY liitteessä I olevaa 4, 5 ja 6 kohtaa soveltuvin osin.

6.   Valmispakkaukset tarkastetaan näytteiden avulla kahdessa osassa

näytteen jokaisen valmispakkauksen tosiasiallinen sisältö tarkastetaan,

näytteen valmispakkausten tosiasiallisen sisällön keskiarvo tarkastetaan.

Valmispakkauserää pidetään hyväksyttävänä, jos molempien tarkastusten tulokset täyttävät 10 ja 11 kohdassa määritellyt hyväksymisperusteet.

7.   Erän muodostavat kaikki ne valmispakkaukset, joilla on sama nimellispaino, jotka ovat samaa mallia ja samaa tuotantoa ja jotka on pakattu samassa paikassa ja tarkoitettu tarkastettaviksi.

Erän kokoa rajoittavat seuraavat säännöt:

kun valmispakkaukset tarkastetaan pakkauslinjan lopussa, erän koko on sama kuin pakkauslinjan enimmäisteho tunnissa, ilman eräkokoon liittyviä rajoituksia,

muissa tapauksissa eräkoko on rajoitettava 10 000 valmispakkaukseen.

8.   Seuraavan suuruinen näyte otetaan satunnaisesti jokaisesta tarkastettavasta erästä:

Erän koko

Näytteiden määrä

100–500

30

501–3 200

50

> 3 200

80

Vähemmän kuin 100 valmispakkausta käsittäville erille suoritetaan direktiivin 76/211/ETY liitteen II mukainen ainetta rikkomaton testaus, silloin kun sen suorittamista pidetään aiheellisena, tutkimalla erä 100-prosenttisesti.

9.   Valmiiksi pakatun siipikarjanlihan kohdalla sallitaan seuraavat negatiiviset virheet:

(grammaa)

Nimellispaino

Sallittu negatiivinen virhe grammoina

Ruhot

Palat

vähemmän kuin 1 100

25

25

1 100 – < 2 400

50

50

2 400 ja enemmän

100

 

10.   Tarkastettaessa näytteen jokaisen valmispakkauksen tosiasiallinen sisältö lasketaan sallittu vähimmäissisältö vähentämällä valmispakkauksen nimellispainosta sitä vastaava suurin sallittu negatiivinen virhe.

Ne näytteeseen kuuluvat valmispakkaukset, joiden tosiasiallinen sisältö on pienempi kuin sallittu vähimmäissisältö, ovat virheellisiä.

Tarkastettua valmispakkauserää pidetään hyväksyttävänä, jos virheellisten näytteiden määrä näytteessä on pienempi tai sama kuin seuraavassa taulukossa esitetty hyväksymisraja; erä hylätään, jos virheellisten näytteiden määrä on sama tai suurempi kuin hylkäämisraja.

Näytteiden määrä

Virheellisten näytteiden määrä

Hyväksymisraja

Hylkäämisraja

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   Tarkastettaessa tosiasiallisen sisällön keskiarvoa valmispakkauserää pidetään hyväksyttävänä, jos näytteeseen kuuluvien valmispakkausten tosiasiallisen sisällön keskiarvo on suurempi kuin alla esitetyt hyväksymisrajat:

Näytteiden määrä

Keskimääräinen tosiasiallisen sisällön hyväksymisraja

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

valmispakkausten keskimääräinen tosiasiallinen sisältö

Qn

=

valmispakkauksen nimellispaino

s

=

erän valmispakkausten tosiasiallisen sisällön standardipoikkeama

Standardipoikkeama lasketaan kuten direktiivin 76/211/ETY liitteessä II olevassa 2.3.2.2 kohdassa esitetään.

12.   Niin kauan kuin neuvoston direktiivin 80/181/ETY (9) säännöksissä sallitaan lisämerkintöjen käyttö, tässä artiklassa tarkoitettujen pakkausten nimellispainon merkintään voidaan liittää lisämerkintä.

13.   Muista jäsenvaltioista lähtöisin olevan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvan siipikarjanlihan osalta tarkastukset tehdään sattumanvaraisesti eikä niitä tehdä rajalla.

10 artikla

Jäljempänä määriteltävien jäähdytysmenetelmien käyttöä koskevia merkintöjä ja niitä vastaavia liitteessä III lueteltuja ilmaisuja yhteisön muilla kielillä voidaan käyttää direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa pakkausmerkinnöissä:

ilmajäähdytys: siipikarjan ruhojen jäähdyttäminen kylmällä ilmalla,

haihdutusjäähdytys: siipikarjan ruhojen jäähdytys kylmällä ilmalla ja jaksoittaisella vesisumulla tai hienojakoisella vesisuihkulla,

vesijäähdytys: siipikarjan ruhojen jäähdyttäminen vesialtaissa tai vesi- ja jääaltaissa vastavirtamenetelmällä.

11 artikla

1.   Ilmoitettaessa tuotantotapaa, orgaanista ja biologista tuotantoa lukuun ottamatta, mitään muita kuin jäljempänä esitettyjä ilmaisuja ja niitä vastaavia liitteessä IV lueteltuja ilmaisuja yhteisön muilla kielillä ei saa käyttää direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisissa merkinnöissä (niitä voidaan lisäksi käyttää ainoastaan, jos tämän asetuksen liitteessä V määritellyt edellytykset täyttyvät):

a)

”Ruokittu rehulla, joka sisältää …prosenttia …”;

b)

”Laajaperäinen sisäkasvatus”;

c)

”Vapaa laidun”;

d)

”Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa”;

e)

”Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus”.

Näitä ilmaisuja voidaan täydentää kunkin siipikarjan tuotantotavan erityispiirteitä koskevilla merkinnöillä.

Kun rasvaisen maksan (”foie gras”) tuotantoon pidettävistä ankoista ja hanhista saadun lihan pakkausmerkinnässä on maininta vapaan laitumen kasvatustavasta (c, d ja e alakohta), siinä on oltava myös ilmaisu ”saatu rasvaisen maksan tuotantoon pidetystä siipikarjasta”.

2.   Lintujen teurasikää tai kasvatuskautta koskeva maininta sallitaan ainoastaan käytettäessä jotakin 1 kohdassa tarkoitetuista ilmaisuista ja liitteessä V olevassa b, c tai d alakohdassa mainitun vähimmäisiän osalta. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin eläimiin.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten kansallisten teknisten toimenpiteiden soveltamista, jotka ovat laajempia kuin liitteessä V mainitut vähimmäisvaatimukset ja jotka koskevat ainoastaan kyseisen jäsenvaltion tuottajia, jos kyseiset toimenpiteet ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa ja siipikarjanlihan kaupan pitämisen yhteisten vaatimusten mukaiset.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimenpiteet on toimitettava tiedoksi komissiolle.

5.   Jäsenvaltioiden on toimitettava aina komission pyynnöstä kaikkia tässä artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat tarvittavat tiedot sen arvioimiseksi, ovatko ne sopusoinnussa yhteisön oikeuden ja siipikarjanlihan kaupan pitämisen yhteisten vaatimusten kanssa.

12 artikla

1.   Teurastamot, jotka saavat käyttää 11 artiklassa määriteltyjä ilmaisuja, on hyväksyttävä erityisellä menettelyllä. Niiden on kirjattava erikseen kunkin siipikarjan tuotantotavan osalta

a)

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tarkastuksen jälkeen rekisteröitävien siipikarjan tuottajien nimet ja osoitteet;

b)

kunkin tuottajan jokaisen tuotantokierroksen lintujen lukumäärä, jos edellä mainittu viranomainen niin vaatii;

c)

tällaisten toimitettujen ja käsiteltyjen lintujen lukumäärä ja elo- tai teuraspaino yhteensä;

d)

myyntiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuina ostajien nimet ja osoitteet vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittuja tuottajia valvotaan säännöllisesti. Näiden on säilytettävä vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan kunkin tuotantotavan osalta ajan tasalla oleva luettelo lintujen määrästä, ja luettelosta on käytävä ilmi myös myytyjen lintujen määrä, ostajien nimet ja osoitteet sekä rehun määrät ja toimittajat.

Tämän lisäksi vapaan laitumen kasvatustapaa soveltavien tuottajien on myös pidettävä kirjaa päivämääristä, jolloin linnut päästettiin ensimmäisen kerran laitumelle.

3.   Rehunvalmistajien ja -toimittajien on säilytettävä vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan kirjanpito, josta ilmenee, että 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tuottajille toimitetun rehun koostumus on ruokintaohjeiden mukainen.

4.   Hautomoiden on säilytettävä vähintään lähettämistä seuraavien kuuden kuukauden ajan kirjanpito hitaasti kasvavaa tyyppiä olevista, 11 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettua tuotantotapaa käyttäville tuottajille toimitetuista linnuista.

5.   Säännöllisiä 11 artiklan ja tämän artiklan 1–4 kohdan säännösten noudattamisen tarkastuksia on suoritettava

a)

tilalla: vähintään kerran kunkin tuotantokierroksen aikana;

b)

rehunvalmistajan ja -toimittajan tiloissa: vähintään kerran vuodessa;

c)

teurastamossa: vähintään neljä kertaa vuodessa;

d)

hautomossa: vähintään kerran vuodessa, kun kyseessä on 11 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettu siipikarjan tuotantotapa.

6.   Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen rekisteröityjen teurastamojen luettelo, jossa on oltava teurastamon nimi, osoite ja sille annettu numero. Kaikki luetteloon tehtävät muutokset on toimitettava kunkin vuosineljänneksen alussa tiedoksi muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

13 artikla

Kun kyseessä on käytettyä tuotantotapaa koskevien, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan e alakohdan v alakohdassa tarkoitettujen merkintöjen valvonta, jäsenvaltioiden nimeämien elinten on täytettävä 26 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa eurooppalaisessa standardissa nro EN/45011 asetetut vaatimukset ja oltava kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä ja valvomia.

14 artikla

Kolmansista maista tuotu siipikarjanliha saa olla merkitty yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella 10 ja 11 artiklassa säädetyllä merkinnällä, jos sen mukana on alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että kyseinen tuote on tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten mukainen.

Komissio laatii kolmannen maan pyynnöstä luettelon edellä mainituista viranomaisista.

15 artikla

1.   Rajoittamatta 16 artiklan 5 kohdan ja 17 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamista, kaupan tai ammatillisen toiminnan kohteena olevia jäädytettyjä tai pakastettuja kananpoikia voidaan pitää kaupan yhteisön sisällä ainoastaan, jos vesipitoisuus ei ylitä liitteessä VI (valutuskoe) tai liitteessä VII (kemiallinen koe) kuvailtujen analyysimenetelmien avulla todettuja välttämättömiä teknisiä arvoja.

2.   Kunkin jäsenvaltion nimittämien toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että teurastamot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan säännösten noudattamiseksi ja erityisesti että

otetaan näytteitä veden imeytymisen tarkastamiseksi jäähdytettäessä ja jäädytettyjen ja pakastettujen kananpoikien vesipitoisuuden tarkastamiseksi,

tarkastusten tulokset kirjataan ja säilytetään yhden vuoden ajan,

jokainen erä merkitään siten, että käsittelypäivä voidaan tunnistaa; kyseisen erämerkin on oltava myös tuotantoluettelossa.

16 artikla

1.   Veden imeytyminen on tarkastettava säännöllisesti liitteessä IX annettujen ohjeiden mukaisesti tai liitteessä VI annettujen ohjeiden mukaisesti teurastamoissa vähintään kerran kahdeksan tunnin mittaisen työjakson aikana.

Kun näissä tarkastuksissa ilmenee, että imeytyvän veden määrä on tässä asetuksessa sallittua kokonaisvesipitoisuutta suurempi, ottaen huomioon niissä siipikarjan ruhojen valmistusvaiheissa tapahtuvan veden imeytyminen, joita tarkastus ei koske, ja joka tapauksessa kun veden imeytyminen on liitteessä IX olevassa 10 kohdassa tai liitteessä VI olevassa 7 kohdassa tarkoitettuja arvoja suurempi, teurastamojen on välittömästi toteutettava valmistusjärjestelmän kannalta välttämättömät tekniset toimenpiteet.

2.   Kaikissa 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja joka tapauksessa vähintään joka toinen kuukausi 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäädytettyjen ja pakastettujen kananpoikien vesipitoisuuden tarkastukset suoritetaan toimivaltaisten viranomaisten toimesta tai niiden valvonnassa pistokokein kunkin valmistuslaitoksen osalta liitteessä VI tai VII annettujen ohjeiden mukaisesti jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten valinnan mukaan. Näitä tarkastuksia ei tule suorittaa niille ruhoille, joiden osalta esitetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä todiste siitä, että ne on tarkoitettu yksinomaan vientiin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset suoritetaan kunkin jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten nimittämien toimivaltaisten viranomaisten toimesta tai niiden vastuulla. Toimivaltaiset viranomaiset voivat erityistapauksissa tiukentaa 1 kohdan säännöksiä ja erityisesti liitteessä IX olevan 1 ja 10 kohdan sekä tämän artiklan 2 kohdan ohjeita tietyn teurastamon osalta silloin, kun se osoittautuu tarpeelliseksi tässä asetuksessa sallitun kokonaisvesipitoisuuden noudattamiseksi.

Niiden on joka tapauksessa, jos jäädytettyjen tai syväjäädytettyjen siipikarjan ruhojen erä ei ole tämän asetuksen mukainen, jatkettava kokeiden tekemistä 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten vähimmäistiheydellä siihen asti, kun kolme peräkkäistä liitteen VI tai VII mukaista tarkastusta, jotka on tehtävä kolmen eri tuotantopäivän aikana neljän viikon kuluessa kerätyille näytteille, on antanut negatiivisen tuloksen. Kyseisen teurastamon on maksettava näiden tarkastusten kustannukset.

4.   Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset ovat ilmajäähdytyksen yhteydessä yhdenmukaisia liitteissä VI–IX asetettujen vaatimusten kanssa kuuden kuukauden ajan, 1 kohdassa tarkoitettu tarkastustiheys voidaan harventaa yhteen kertaan kuukaudessa. Jos kyseisissä liitteissä vahvistettuja vaatimuksia ei noudateta, tarkastukset on jälleen tehtävä 1 kohdan mukaisesti.

5.   Jos 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulos ylittää sallitut rajat, on katsottava, että kyseinen erä ei noudata tämän asetuksen säännöksiä. Tällöin kyseinen teurastamo voi kuitenkin pyytää, että jäsenvaltion vertailulaboratoriossa toteutetaan vastakkainen analyysi käyttämällä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valitsemaa menetelmää. Tämän vastakkaisen analyysin kustannuksista vastaa erän haltija.

6.   Jos, tarvittaessa vastakkaisen analyysin jälkeen, kyseistä erää pidetään tämän asetuksen säännösten vastaisena, toimivaltainen viranomainen toteuttaa aiheelliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa mainitun erän kaupan pitäminen yhteisössä sellaisenaan sillä edellytyksellä, että kyseisten ruhojen yksittäispakkaukset sekä ryhmäpakkaukset varustetaan teurastamossa toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa nauhalla tai etiketillä, jossa on vähintään yksi liitteessä X olevista maininnoista punaisin isoin kirjaimin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu erä pidetään toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, kunnes se käsitellään tämän kohdan säännösten mukaisesti tai jollei asiasta toisin säädetä. Jos toimivaltaiselle viranomaiselle todistetaan, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu erä on tarkoitettu vientiin, toimivaltainen viranomainen toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen estämiseksi, ettei kyseistä erää pidetä kaupan yhteisössä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat on sijoitettava näkyvään paikkaan siten, että ne ovat selvästi nähtävissä, helposti luettavissa ja häviämättömiä. Muu merkintä tai kuvio ei saa millään tavalla peittää, merkitä tai katkaista niitä. Yksittäispakkauksissa kirjainten on oltava vähintään yhden senttimetrin ja ryhmäpakkauksissa kahden senttimetrin korkuisia.

17 artikla

1.   Määräpaikkana oleva jäsenvaltio voi silloin, kun on painavia perusteita epäillä säännönvastaisuuksia, tarkastaa jäädytetyt tai pakastetut kananpojat tasapuolisin pistokokein sen tarkastamiseksi, että erä vastaa 15 ja 16 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava tavaran määräpaikassa tai muussa asianmukaisessa paikassa sillä edellytyksellä, että jälkimmäisessä tapauksessa tavaroiden kuljetus häiriintyy mahdollisimman vähän, että valittu paikka ei sijaitse rajalla ja että tavarat voidaan toimittaa tavanomaisesti määräpaikkaansa, kun tarvittava näyte on otettu. Kyseisiä tuotteita ei kuitenkaan voida tarjota vähittäismyyntiin ennen kuin tarkastuksen tulos on saatavilla.

Nämä tarkastukset on suoritettava mahdollisimman nopeasti siten, ettei tuotteiden markkinoille saattaminen aiheettomasti viivästy eikä aiheudu viivytyksiä, jotka saattaisivat vaikuttaa niiden laatuun.

Näiden tarkastusten tulokset ja kaikki myöhemmät päätökset sekä niiden perusteet on ilmoitettava viimeistään kahden työpäivän kuluttua näytteiden otosta lähettäjälle, vastaanottajalle tai näiden edustajalle. Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemät päätökset ja niiden perusteet on ilmoitettava lähettäjäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos lähettäjä tai tämän edustaja niin vaatii, mainitut päätökset ja niiden perusteet on toimitettava tälle tiedoksi kirjallisina, samoin kuin tiedot määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaan tämän käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista sekä sovellettavista menettelyistä ja määräajoista.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulos ylittää sallitut rajat, kyseisen erän haltija voi pyytää, että jossakin liitteessä XI luetelluista vertailulaboratorioista toteutetaan vastakkainen analyysi käyttämällä samaa menetelmää kuin ensimmäisessä testissä. Tästä vastakkaisesta analyysistä aiheutuneista menoista vastaa erän haltija. Vertailulaboratorioiden tehtävät ja valtuudet vahvistetaan liitteessä XII.

4.   Jos 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti suoritetun tarkastuksen ja tarvittaessa vastakkaisen analyysin jälkeen näyttää ilmeiseltä, että jäädytetyt tai pakastetut kananpojat eivät ole 15 ja 16 artiklan säännösten mukaisia, määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava 16 artiklan 6 kohdassa ilmoitettuja menettelyjä.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa säädetyissä tapauksissa määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi otettava yhteyttä lähettäjäjäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin. Näiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ja ilmoitettava ensiksi mainitun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle suoritettujen tarkastusten luonne, tehdyt päätökset ja niiden perusteet.

Kun 1 ja 3 kohdassa säädetyissä tarkastuksissa ilmenee toistuvasti poikkeavuuksia tai kun nämä tarkastukset on lähettäjäjäsenvaltion mukaan suoritettu riittämättömin perustein, kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava asiasta tieto komissiolle.

Siinä määrin kuin tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen tai määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ja ottaen huomioon todettujen rikkomusten luonne, komissio voi

lähettää asiantuntijoita kyseiseen laitokseen ja suorittaa tarkastuksia itse paikalla yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, tai

pyytää lähettäjänä toimivan jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tehostamaan näytteiden ottoa kyseisen laitoksen tuotannosta ja tarvittaessa soveltamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 194 artiklan mukaisia seuraamuksia.

Komissio antaa jäsenvaltioille tiedon päätöksistään. Niiden jäsenvaltioiden, joiden alueella tarkastus tehdään, on annettava asiantuntijoille kaikki näiden tehtäviensä suorittamisessa tarvitsema apu.

Komission päätöksiä odotettaessa lähettäjäjäsenvaltion on määräpaikkana olevan jäsenvaltion pyynnöstä tehostettava kyseisestä laitoksesta lähtöisin olevien tuotteiden tarkastuksia.

Toteutettaessa näitä toimenpiteitä jonkin laitoksen osalta ilmenevien toistuvien poikkeavuuksien korjaamiseksi komissio veloittaa kaikki kolmannen alakohdan luetelmakohtien soveltamisesta aiheutuvat kustannukset kyseisen laitoksen tililtä.

18 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä vastaavalle kansalliselle vertailulaboratoriolle tekemiensä tai niiden vastuulla tehtyjen 15, 16 ja 17 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten tuloksista.

Kansallisten vertailulaboratorioiden on toimitettava nämä tiedot 19 artiklassa tarkoitetulle asiantuntijaelimelle ennen kunkin vuoden 1 päivää heinäkuuta, jotta se voi suorittaa tarkemman arvioinnin ja käydä lähempää keskustelua kansallisten vertailulaboratorioiden kanssa näistä tiedoista. Tulokset on esitettävä hallintokomitealle lausuntoa varten asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 15, 16 ja 17 artiklassa säädettyjä tarkastuksia kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt, jotka koskevat myös kolmansista maista tulevan tuonnin tarkastamista liitteiden VI ja VII mukaisen tulliselvityksen yhteydessä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Kaikista sääntöihin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

19 artikla

Siipikarjanlihan vesipitoisuutta valvova asiantuntijaelin toimii kansallisten vertailulaboratorioiden testaustoimien koordinointielimenä. Se koostuu komission ja kansallisten vertailulaboratorioiden edustajista. Asiantuntijaelimen ja kansallisten vertailulaboratorioiden tehtävistä sekä asiantuntijaelimen organisaatiorakenteesta säädetään liitteessä XII.

Vertailulaboratoriolle maksetaan rahoitustukea yhteisön nimissä toimivan komission ja vertailulaboratorion välillä tehtävän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Maatalouden pääosaston pääjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus komission puolesta.

20 artikla

1.   Seuraavia kaupan tai ammatillisen toiminnan kohteena olevia tuoreita, jäädytettyjä tai pakastettuja siipikarjanlihan paloja voidaan pitää kaupan yhteisön sisällä ainoastaan, jos vesipitoisuus ei ylitä liitteessä VIII (kemiallinen koe) tarkoitettujen analyysimenetelmien avulla todettuja teknisesti välttämättömiä arvoja:

a)

kanan rintafilee myös solisluun kanssa, ilman nahkaa;

b)

kananrinta, nahan kanssa;

c)

kanan reidet, koivet, koipi-reisipalat, koipi-reisipalat, joissa on kiinni osa selkää, koipi-reisipalojen neljännekset, nahan kanssa;

d)

kalkkunan rintafilee, ilman nahkaa;

e)

kalkkunanrinta, nahan kanssa;

f)

kalkkunan reidet, koivet, koipi-reisipalat, nahan kanssa;

g)

kalkkunan luuton koipi-reisiliha, ilman nahkaa.

2.   Kunkin jäsenvaltion nimeämän toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että teurastamot ja leikkaamot, jotka voivat sijaita teurastamon yhteydessä, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan säännösten noudattamiseksi ja erityisesti, että

a)

imeytynyt vesi tarkastetaan säännöllisesti 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti myös 1 kohdassa lueteltujen tuoreiden, jäädytettyjen tai pakastettujen palojen tuotantoon tarkoitettujen kananpojan- ja kalkkunanruhojen osalta. Tällaiset tarkastukset on tehtävä vähintään kerran yhtä kahdeksan tunnin työjaksoa kohti. Ilmajäähdytettyjen kalkkunanruhojen osalta imeytynyttä vettä ei tarvitse kuitenkaan tarkastaa säännöllisesti. Liitteessä IX olevassa 10 kohdassa vahvistettuja raja-arvoja sovelletaan myös kalkkunanruhoihin;

b)

tarkastusten tulokset kirjataan ja säilytetään yhden vuoden ajan;

c)

jokainen erä merkitään siten, että käsittelypäivä voidaan tunnistaa; kyseisen erämerkin on oltava myös tuotantoluettelossa.

Jos a alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tulokset ovat kananpoikien ilmajäähdytyksen osalta yhdenmukaisia liitteissä VI–IX asetettujen vaatimusten kanssa kuuden kuukauden ajan, a alakohdassa tarkoitettu tarkastustiheys voidaan harventaa yhteen kertaan kuukaudessa. Jos liitteissä VI–IX vahvistettuja vaatimuksia ei noudateta, tarkastukset on jälleen tehtävä a alakohdan mukaisesti.

3.   Kaikista siipikarjanlihan paloja tuottavista leikkaamoista tulleiden jäädytettyjen tai pakastettujen palojen 1 kohdassa tarkoitettu vesipitoisuus on tarkastettava vähintään kolmen kuukauden välein liitteen VIII mukaisesti näytteitä ottamalla. Kyseisiä tarkastuksia ei tehdä sellaisten siipikarjanlihan palojen osalta, joista voidaan toimittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla todiste, että ne on tarkoitettu yksinomaan vientiin.

Kun leikkaamo on noudattanut liitteessä VIII vahvistettuja vaatimuksia yhden vuoden ajan, tarkastustiheys voidaan harventaa yhteen kertaan kuudessa kuukaudessa. Jos kyseisiä vaatimuksia ei noudateta, tarkastukset on jälleen tehtävä ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

4.   Edellä olevan 16 artiklan 3–6 kohtaa sekä 17 ja 18 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin siipikarjanlihan paloihin.

21 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1538/91 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen ja asetukseen (ETY) N:o 1906/90 pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä XIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 470/2008 (EUVL L 140, 30.5.2008, s. 1).

(2)  EYVL L 173, 6.7.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1029/2006 (EUVL L 186, 7.7.2006, s. 6).

(3)  EYVL L 143, 7.6.1991, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1474/2007 (EUVL L 329, 14.12.2007, s. 14).

(4)  EYVL L 46, 21.2.1976, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/45/EY (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17).

(5)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(7)  Jääpolte: (laatua heikentävässä mielessä) paikallinen palautumaton ihon ja/tai lihan kuivuminen, joka voi ilmetä seuraavanlaisina muutoksina:

alkuperäisen värin muuttuminen (yleensä väri vaalenee) tai

maun tai hajun muuttuminen (mauton tai eltaantunut) tai

koostumuksen muuttuminen (kuiva, sienimäinen).

(8)  Sallittu poikkeama kunkin lajin osalta, eikä eri lajien välillä.

(9)  EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40.


LIITE I

1 artiklan 1 kohta –   Kokonaisten siipikarjan ruhojen nimet

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra

(Giovane) Anatra muta

(Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand

Avlsberberiand

Avlsmulardand

Ente, Barbarieente

Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk

(főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Farghuna

(żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda)

perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

1 artiklan 2 kohta –   Siipikarjan osista käytettävät nimet

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-)Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno

(palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с „ядеца“

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou

(Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret

(filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha

(„magret” või „maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa

n)

Oбезкостен пуешки бут

Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

U vykostěných krůtích stehen

Udbenet kød af hele kalkunlår

Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

Kalkuni konditustatud koivaliha

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

Deboned turkey leg meat

Cuisse désossée de dinde

Carne di coscia di tacchino disossata

Atkaulotai tītara kāju gaļai


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa

(drumstick)

Onderpoot, onderdij

(Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separati

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens

(magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

n)

Kalakuto kojų mėsa be kaulų

Kicsontozott pulykacomb

Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

Pozbawione kości mięso z nogi indyka

Carne desossada da perna inteira de peru

Pulpă dezosată de curcan

Vykostené morčacie stehno

Puranje bedro brez kosti

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

Urbenat kalkonkött av klubba


LIITE II

Leikkausviilto, joka erottaa reiden selästä

lonkkanivelen rajalta

Image

Leikkausviilto, joka erottaa reiden koivesta

polvinivelen rajalta

Image


LIITE III

10 artikla –   Jäähdytysmenetelmät

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom