ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 150

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
10. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 511/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 512/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 513/2008, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä alueilla I ja II

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 514/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 376/2008 sekä asetusten (EY) N:o 1439/95, (EY) N:o 245/2001, (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 2014/2005, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1002/2007, (EY) N:o 1580/2007 ja (EY) N:o 382/2008 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1119/79 kumoamisesta

7

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/55/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2008, keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (Kodifioitu toisinto)

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/428/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta Newcastlen taudin torjumiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2005 toteutetuista kiireellisistä toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2411)

39

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

10.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 511/2008,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 512/2008,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 462/2008 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2007/2008 asetuksessa (EY) N:o 1109/2007, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1568/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUVL L 139, 29.5.2008, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 10 päivästä kesäkuuta 2008 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


10.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 513/2008,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008,

Portugalin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä alueilla I ja II

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008 16 päivänä tammikuuta 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/2008 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2008.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen alusten kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2008 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2008 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Näiltä aluksilta kielletään pyydetyn kannan aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen kyseisen päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi oikaistuna, EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUVL L 19, 23.1.2008, s. 1.


LIITE

Nro

07/T&Q

Jäsenvaltio

PORTUGALI

Kanta

HAD/1N2AB.

Laji

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Alue

Norjan vedet alueilla I ja II

Päivämäärä

14.5.2008


10.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 514/2008,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008,

maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 376/2008 sekä asetusten (EY) N:o 1439/95, (EY) N:o 245/2001, (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 2014/2005, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 1918/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1002/2007, (EY) N:o 1580/2007 ja (EY) N:o 382/2008 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1119/79 kumoamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 59 artiklan 3 kohdan ja 62 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (2), jäljempänä ’yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus’, ja erityisesti sen 134 artiklan ja 161 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EY) N:o 1234/2007 sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn pääasiallisiin aloihin mainitun asetuksen 204 artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi komission olisi säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä alakohtaisten asetusten muuttamiseksi tai kumoamiseksi, jotta varmistetaan asianmukainen täytäntöönpano mainitusta päivästä alkaen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 130 artiklan mukaan komissio voi edellyttää maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvan yhden tai useamman tuotteen yhteisöön tuontia varten tuontitodistuksen esittämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tapauksia, joissa mainitun asetuksen mukaisesti vaaditaan tuontitodistukset. Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vaaditaan tuontitodistukset toisaalta esikuoritun ja hiotun riisin tuontijärjestelmän hallinnointia varten, jotta tuotavat määrät otettaisiin huomioon, ja toisaalta etuuskohtelun alaisen sokerin tuontijärjestelmän hallinnointia varten.

(3)

Viennin osalta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 167 artiklassa säädetään, että asetuksen 162 artiklan 1 kohdassa luetelluille tuotteille voidaan myöntää vientitukea vain vientitodistuksen esittämistä vastaan. Mainitun asetuksen 161 artiklan mukaisesti komissio voi edellyttää yhden tai useamman tuotteen vientiä varten vientitodistuksen esittämistä.

(4)

Tuonnin ja viennin hallinnointia varten komissiolle on annettu toimivalta määritellä, minkä tuotteiden tuontia ja/tai vientiä varten edellytetään todistuksen esittämistä. Todistusjärjestelmän tarpeita arvioidessaan komission olisi otettava huomioon asianmukaiset välineet markkinoiden hallinnoimiseksi ja erityisesti tuonnin seuraamiseksi.

(5)

Edellä kuvattu tilanne tarjoaa tilaisuuden tarkastella perusteellisesti eri markkinasektoreilla voimassa olevia sääntöjä ja tarkistaa nykyisiä todistuskäytäntöjä niiden yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden ja toimijoiden hallinnollisen taakan keventämiseksi. Selvyyden vuoksi asiaa koskevat säännöt olisi sisällytettävä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 376/2008 (3).

(6)

Todistusjärjestelmällä voidaan asianmukaisesti hallinnoida tuonnin ja viennin tariffikiintiöitä, jotka on myönnettävä jollakin muulla menetelmällä kuin hakemusten saapumisjärjestykseen perustuvalla menetelmällä eli ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaan, koska kyse on rajoitetusta määrästä ja koska haettuja määriä on valtavasti.

(7)

Todistusjärjestelmää voidaan pitää asianmukaisimpana välineenä etuusjärjestelyjen nojalla tuotujen tiettyjen maataloustuotteiden seurantaa varten, kun otetaan huomioon niihin sovellettavan alennetun tullin tarjoama huomattava etu ja ehdoton tarve ennakoida markkinakehitystä.

(8)

Koska eri markkinasektoreilla käytetään monia erilaisia yksityiskohtaisia sääntöjä ja teknisiä säännöksiä tukikelpoisen viennin hallinnointiin, tässä vaiheessa on asianmukaista säilyttää kyseiset säännökset alakohtaisissa asetuksissa.

(9)

Vilja-alalla tuonti- ja vientitodistuksia on pidettävä keskipitkän aikavälin muutosten ja ennustettavissa olevan markkinakehityksen indikaattorina. Ne ovat keskeinen väline laadittaessa markkinatasetta, jota käytetään arvioitaessa edellytyksiä myydä interventiovarastoja sisämarkkinoilla tai vientiin taikka selvitettäessä, onko syytä soveltaa vientiveroa. Tältä osin todistusta olisi edellytettävä spelttivehnän, tavallisen vehnän sekä vehnän ja rukiin sekaviljan, ohran, maissin, durran, durumvehnän, tavallisen vehnäjauhon, spelttivehnäjauhon ja maniokin tuonnissa sekä spelttivehnän, tavallisen vehnän sekä vehnän ja rukiin sekaviljan, ohran, maissin, durumvehnän, rukiin, kauran sekä tavallisen vehnäjauhon ja spelttivehnäjauhon viennissä, koska niillä on oleellinen merkitys kauppavirtojen ja kotimaisten markkinoiden kannalta.

(10)

Riisialalla todistuksista saatavat tiedot odotettavissa olevasta tuonnista ja viennistä toimivat markkinoiden valvonnan perustana erityisesti, koska riisillä on merkittävä asema kotimaisessa kulutuksessa. Tietoja käytetään myös sen seuraamiseen, miten tullinimikkeet vastaavat samankaltaisia tuotteita. Lisäksi myönnetyt todistukset on otettava huomioon laskettaessa esikuoritun ja hiotun riisin tuontitulleja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 137 ja 139 artiklan nojalla. Näistä syistä tuontitodistus olisi vaadittava esikuoritulta riisiltä, hiotulta riisiltä, osittain hiotulta riisiltä ja rikkoutuneilta riisinjyviltä, ja vientitodistus olisi vaadittava esikuoritulta, hiotulta ja osittain hiotulta riisiltä.

(11)

Sokerialalla markkinoiden seuraaminen on erittäin tärkeää, ja tarkat tiedot viennistä ovat välttämättömiä. Tästä johtuen sokerin vientiä olisi seurattava ja todistusten esittämistä edellytettävä. Tuonnin osalta todistuksen edellyttäminen olisi rajoitettava tuontiin, johon sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia tuontitulleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tariffikiintiöissä tapahtuvaa tuontia.

(12)

Jotta laittomat hamppuviljelmät eivät häiritsisi kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun yhteistä markkinajärjestelyä, olisi säädettävä hampun ja hampunsiementen tuonnin valvonnasta sen varmistamiseksi, että kyseiset tuotteet tarjoavat tietyt takeet tetrahydrokannabinolin (THC) pitoisuuden osalta. Sen vuoksi olisi säädettävä todistusten myöntämisestä tällaista tuontia varten.

(13)

Hedelmä- ja vihannesalalla tuontitodistuksista saatuja tietoja olisi käytettävä sen seuraamiseen, miten tullinimikkeet vastaavat samankaltaisia tuotteita, esimerkiksi kuivattua tai jäädytettyä valkosipulia, tai tariffikiintiöiden hallinnointiin.

(14)

Yhteisön omenantuottajat ovat viime aikoina olleet vaikeuksissa muun muassa eräiden eteläisellä pallonpuoliskolla sijaitsevien kolmansien maiden omenien tuonnin merkittävän kasvun vuoksi. Omenien tuonnin seurantaa olisi sen vuoksi parannettava. Soveltuva väline kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi on tuontitodistusten myöntämiseen perustuva väline, josta säädetään neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 (4). Banaanien osalta tuontitodistuksia edellytetään yhteisen tullitariffin mukaisella tullilla vapaaseen liikkeeseen luovutettujen banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän mukaisista todistuksista 9 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2014/2005 (5). Kokonaiskuvan saamiseksi tuotteista, joilta todistuksia edellytetään, asiaankuuluvat vaatimukset olisi myös sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 376/2008.

(15)

Maitotuotteiden osalta todistuksista saatavat tiedot odotettavissa olevasta tuonnista alennetuin tullein ovat tärkeitä markkinoiden valvonnan kannalta. Alennetuin tullein tapahtuvan naudanlihan tuonnin osalta olisi säädettävä tiettyjen tuotteiden todistusjärjestelmästä, jotta voitaisiin seurata kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan määrää.

(16)

Maatalousperäisen etyylialkoholin tuontia varten olisi edellytettävä todistusten esittämistä, koska toimialan herkkyyden vuoksi markkinoita on valvottava.

(17)

Jotta maataloustuotteiden kaupassa edellytettyihin todistuksiin liittyvistä velvoitteista saataisiin selkeä kokonaiskuva, asianomaisten vaatimusten alaisen tuonnin ja viennin luettelo olisi vahvistettava komission asetuksessa (EY) N:o 376/2008.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamiseksi olisi vahvistettava tuotteiden enimmäismäärät, joille ei ole tarpeen esittää tuonti-, vienti- tai ennakkovahvistustodistusta, edellyttäen, että tuonti tai vienti ei tapahdu osana tullietuusmenettelyä. Asianomaisten tuotteiden luetteloa olisi muutettava todistusvelvoitteisiin tehtyjen muutosten mukaisesti.

(19)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 376/2008 ja seuraavia asetuksia olisi muutettava vastaavasti:

komission asetus (EY) N:o 1439/95, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta (6);

komission asetus (EY) N:o 245/2001, annettu 5 päivänä helmikuuta 2001, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (7);

komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta (8);

komission asetus (EY) N:o 1342/2003, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2003, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä (9);

komission asetus (EY) N:o 2336/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (10);

komission asetus (EY) N:o 1345/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, oliiviöljyalan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (11);

asetus (EY) N:o 2014/2005;

komission asetus (EY) N:o 951/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta (12);

komission asetus (EY) N:o 1918/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (13);

komission asetus (EY) N:o 341/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta (14);

komission asetus (EY) N:o 1002/2007, annettu 29 päivänä elokuuta 2007, Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2184/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (15);

asetus (EY) N:o 1580/2007;

komission asetus (EY) N:o 382/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (uudelleenlaadittu teksti) (16).

(20)

Tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä siemenalalla 6 päivänä kesäkuuta 1979 annettu komission asetus (ETY) N:o 1119/79 (17) olisi tämän vuoksi kumottava.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 376/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Rajoittamatta tiettyjä tuotteita koskevassa yhteisön erityislainsäädännössä annettujen poikkeussäännösten soveltamista, erityisesti neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 (18) ja sen soveltamissäännöissä tarkoitettujen tuotteiden osalta, tässä asetuksessa vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (19) III osan II ja III luvun sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (20) ja tämän asetuksen mukaisten tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten, jäljempänä ’todistukset’, järjestelmän soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Todistus on esitettävä seuraavista tuotteista:

a)

tuonnissa, ilmoitettaessa tuotteet vapaaseen liikkeeseen:

i)

liitteessä II olevassa I osassa luetellut, kaikissa muissa järjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuodut tuotteet, jollei mainitussa I osassa toisin säädetä,

ii)

tuotteet, jotka tuodaan tariffikiintiöissä, joiden hallinnoinnissa käytetään muita menetelmiä kuin hakemusten saapumisjärjestykseen perustuvaa menetelmää ’ensin tullutta palvellaan ensin’ -periaatteen mukaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (21) 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti,

iii)

tuotteet, jotka tuodaan tariffikiintiöissä, joiden hallinnoinnissa käytetään hakemusten saapumisjärjestykseen perustuvaa menetelmää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti ja jotka mainitaan nimenomaisesti tämän asetuksen liitteessä II olevassa I osassa;

b)

viennissä:

i)

liitteessä II olevassa II osassa luetellut tuotteet,

ii)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet, joille on vahvistettu vientituki, myös nollamääräisenä, tai joille on vahvistettu vientivero,

iii)

kiintiöissä viedyt tuotteet tai tuotteet, joiden osalta on esitettävä vientitodistus niiden hyväksymiseksi kolmannen maan hallinnoimaan, yhteisöstä tuoduille tuotteille kyseisessä maassa avattuun kiintiöön.

3.   Edellä 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa, 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta sovelletaan liitteen II mukaista vakuuden määrää ja voimassaoloaikaa.

Edellä 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa sekä 2 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta sovelletaan kyseisiä tuotteita koskevissa yhteisön säännöissä vahvistetusta vakuuden voimassaoloajasta ja määrästä annettuja erityisiä soveltamissääntöjä.

4.   Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettua vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmää, jos muille kuin liitteessä II olevassa II osassa luetelluille tuotteille on vahvistettu vientituki ja jos toimija ei esitä tukihakemusta, kyseiseltä toimijalta ei edellytetä todistuksen esittämistä asianomaisten tuotteiden vientiä varten.

2)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”8.   Tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten voimassaoloaika vahvistetaan kunkin tuotteen osalta liitteessä II, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan soveltamista.”

3)

Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tuontia ja vientiä varten myönnettyihin todistuksiin sovellettavan vakuuden määrä vahvistetaan liitteessä II, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan soveltamista. Määrään voidaan soveltaa korotusta, jos tuotteelle on vahvistettu vientivero.

Todistushakemus hylätään, jos riittävää vakuutta ei ole asetettu toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kello 13 hakemuksen jättöpäivänä.”

4)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Lampaan- ja vuohenliha

Muutetaan asetus (EY) N:o 1439/95 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset erityissäännöt komission asetuksella (EY) N:o 376/2008 (22) toteutetun tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamisesta tuotteisiin, jotka on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (23) liitteessä I olevassa XVIII osassa.

2.   Komission asetusten (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 1301/2006 (24) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Tuotteet, joista on esitettävä todistus, vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 376/2008 1 artiklan 2 kohdassa.

2.   Tämän asetuksen II osastoa sovelletaan kaikkien neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (25) liitteessä I olevassa XVIII osassa lueteltujen tuotteiden tuontiin tariffikiintiöissä, joiden hallinnoinnissa käytetään muita menetelmiä kuin hakemusten saapumisjärjestykseen perustuvaa menetelmää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (26) 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3)

Poistetaan 4, 5 ja 6 artikla.

3 artikla

Hamppu ja pellava

Muutetaan asetus (EY) N:o 245/2001 seuraavasti:

Lisätään 17 a artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 376/2008 (27) liitteessä II olevan I osan D, F ja L kohdassa lueteltujen tuotteiden tuontitodistusten voimassaoloaika vahvistetaan mainituissa kohdissa.

4 artikla

Maitotuotteet

Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tuotteet, joista on esitettävä tuontitodistus, vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (28) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja asetettavan vakuuden määrästä on säädetty mainitun asetuksen liitteessä II olevassa I osassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 24 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamista.

Komission asetusten (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 1301/2006 (29) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2)

Poistetaan 3 artiklan 1 ja 3 kohta.

3)

Lisätään 24 artiklaan kohdat seuraavasti:

”3.   Todistushakemus hylätään, jos toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole asetettu tuotteista vakuudeksi 10 euroa 100 nettopainokilogrammalta viimeistään kello 13 hakemuksen jättöpäivänä.

4.   Todistukset ovat voimassa asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti.”

5 artikla

Vilja ja riisi

Muutetaan asetus (EY) N:o 1342/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset erityissäännöt komission asetuksella (EY) N:o 376/2008 (30) toteutetun tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamisesta tuotteisiin, jotka on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (31) liitteessä I olevassa II osassa.

2.   Asetuksen (EY) N:o 376/2008 sekä komission asetusten (EY) N:o 1301/2006 (32) ja (EY) N:o 1454/2007 (33) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Tuonti- ja vientitodistukset ovat voimassa seuraavasti:

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II, mutta jotka eivät kuulu tämän kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan: mainitun liitteen mukaisesti;

b)

tuotteet, jotka tuodaan tai viedään tariffikiintiöissä, joiden hallinnoinnissa käytetään muita menetelmiä kuin hakemusten saapumisjärjestykseen perustuvaa menetelmää komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (34) 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti (’ensin tullutta palvellaan ensin’ -periaate), ellei toisin säädetä: asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan toisen kuukauden loppuun asti;

c)

tuotteet, joille on vahvistettu vientituki ja tuotteet, joille on todistushakemuksen jättöpäivänä vahvistettu vientivero: asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 1 kohdan mukaisesta todistuksen myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun asti.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II olevan II osan A kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, joille ei ole vahvistettu vientitukea tai joille ei ole myönnetty tuen ennakkovahvistusta, vientitodistusten voimassaolo päättyy todistuksen myöntämispäivää seuraavana kuudentenakymmenentenä päivänä mainitun asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen CN-koodeihin 1702 30, 1702 40, 1702 90 ja 2106 90 kuuluvien tuotteiden, joille on vahvistettu vientituki, vientitodistusten voimassaolo päättyy viimeistään

a)

30 päivänä kesäkuuta niiden hakemusten osalta, jotka on jätetty kunakin markkinointivuonna viimeistään 31 päivänä toukokuuta;

b)

30 päivänä syyskuuta niiden hakemusten osalta, jotka on jätetty markkinointivuoden kesäkuun 1 päivän ja seuraavan markkinointivuoden elokuun 31 päivän välillä;

c)

30 päivän kuluttua todistuksen myöntämisestä niiden hakemusten osalta, jotka on jätetty saman markkinointivuoden syyskuun 1 päivän ja syyskuun 30 päivän välillä.

4.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen CN-koodeihin 1107 10 19, 1107 10 99 ja 1107 20 00 kuuluvien tuotteiden, joille on vahvistettu vientituki, vientitodistusten voimassaolo päättyy toimijan pyynnöstä viimeistään

a)

kuluvan kalenterivuoden syyskuun 30 päivänä niiden todistusten osalta, jotka on myönnetty 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta välisenä aikana;

b)

myöntämiskuukautta seuraavan yhdennentoista kuukauden lopussa niiden todistusten osalta, jotka on myönnetty 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana;

c)

seuraavan kalenterivuoden syyskuun 30 päivänä niiden todistusten osalta, jotka on myönnetty 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana.

5.   Edellä olevan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti myönnettyjen todistusten 22 kohdassa on oltava jokin liitteessä X olevista maininnoista.

6.   Jos tietyistä kolmansista maista peräisin ja lähtöisin olevalle tuonnille säädetään tuontitodistusten erityinen voimassaoloaika, todistushakemusten ja todistuksen 7 ja 8 kohdassa on oltava maininta lähtö- ja alkuperämaasta. Todistus velvoittaa tuomaan tästä maasta tai näistä maista.

7.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitetuista todistuksista johtuvia oikeuksia ei voida siirtää.

3)

Poistetaan 7 artikla.

4)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Sellaisten tuotteiden vientitodistukset, joille on vahvistettu vientituki tai vientivero, myönnetään hakemuksen jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä, jos komissio ei ole sillä välin ryhtynyt tämän asetuksen 9 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1501/95 15 artiklassa tai komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (35) 5 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin toimiin ja jos määrä, jolle todistuksia on haettu, on ilmoitettu tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta tarjouskilpailumenettelyjen yhteydessä myönnettyihin todistuksiin eikä asetuksen (EY) N:o 376/2008 15 artiklassa tarkoitettujen, Uruguayn kierroksen monenvälisten neuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (36) 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun elintarvikeaputoimen toteuttamiseksi myönnettyihin todistuksiin. Kyseiset vientitodistukset myönnetään tarjouksen hyväksymispäivää seuraavana ensimmäisenä työpäivänä.

2.   Sellaisten tuotteiden vientitodistukset, joille ei ole vahvistettu vientitukea eikä vientiveroa, myönnetään hakemuksen jättöpäivänä.

5)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Komissio voi päättää

a)

vahvistaa hyväksymisprosentin haetuille määrille, joille ei ole vielä myönnetty todistuksia;

b)

hylätä hakemukset, joille ei ole vielä myönnetty vientitodistuksia;

c)

keskeyttää todistushakemusten vastaanottamisen enintään viideksi työpäiväksi.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua hakemusten vastaanottamisen keskeyttämistä voidaan jatkaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos haettuja määriä pienennetään tai jos ne evätään, todistusta koskeva vakuus on vapautettava välittömästi kaikilta niiltä määriltä, joiden osalta hakemusta ei ole hyväksytty.

3.   Hakijat voivat peruuttaa todistushakemuksensa kolmen työpäivän kuluessa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hyväksymisprosentin julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos kyseinen prosenttimäärä on alle 80 prosenttia. Jäsenvaltioiden on tällöin vapautettava vakuus.

4.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutetut toimet eivät koske vientiä, jolla toteutetaan yhteisön ja kansallisia elintarvikeaputoimenpiteitä, joista on määrätty kansainvälisissä sopimuksissa tai muissa ylimääräisissä ohjelmissa, tai jolla toteutetaan muita ilmaisia elintarviketoimituksia koskevia yhteisön toimenpiteitä.”

6)

Poistetaan 11 artikla.

7)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, komission asetuksen (EY) N:o 2220/85 (37) III osaston mukaisesti asetettavan vakuuden määrä on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II, mutta jotka eivät kuulu tämän kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan: mainitun liitteen mukainen;

b)

ellei toisin säädetä, tariffikiintiöissä tuotujen tai vietyjen tuotteiden osalta:

i)

30 euroa tonnilta tuotujen tuotteiden osalta;

ii)

3 euroa tonnilta ilman vientitukea vietyjen tuotteiden osalta;

c)

niiden tuotteiden osalta, joille on vahvistettu vientituki, tai niiden tuotteiden todistusten osalta, joille on todistushakemuksen jättöpäivänä vahvistettu vientivero:

i)

20 euroa tonnilta CN-koodeihin 1102 20, 1103 13 sekä 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 ja 2106 kuuluvien tuotteiden osalta;

ii)

10 euroa tonnilta muiden tuotteiden osalta.

8)

Poistetaan liitteet I, II, III, XI, XII ja XIII.

9)

Korvataan liite X tämän asetuksen liitteellä II.

6 artikla

Maatalousperäinen etyylialkoholi

Muutetaan asetus (EY) N:o 2336/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteet, joista on esitettävä tuontitodistus, vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (38) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (39) III osaston mukaisesti asetettavan vakuuden määrästä säädetään asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II olevassa I osassa.

2)

Poistetaan 6 ja 8 artikla.

7 artikla

Oliiviöljy

Muutetaan asetus (EY) N:o 1345/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   CN-koodeihin 0709 90 39, 0711 20 90 ja 2306 90 19 kuuluvat tuotteet, joiden tuontia varten on esitettävä tuontitodistus, vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (40) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja asetettavan vakuuden määrästä on säädetty mainitun asetuksen liitteessä II olevassa I osassa.

2)

Poistetaan 3 artikla.

8 artikla

Banaanit

Muutetaan asetus (EY) N:o 2014/2005 seuraavasti:

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tuonnista yhteisen tullitariffin mukaisella tullilla, kun tuontia varten on esitettävä tuontitodistus, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (41) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Jäsenvaltioiden on myönnettävä todistukset kaikille niitä hakeville riippumatta näiden sijoittautumispaikasta yhteisössä.

2.   Tuontitodistushakemukset voi jättää missä jäsenvaltiossa tahansa.

3.   Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja komission asetuksen (EY) N:o 2220/85 (42) III osaston mukaisesti asetettavan vakuuden määrästä säädetään asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II olevassa I osassa.

Todistus ei kuitenkaan missään tapauksessa ole voimassa sen myöntämisvuoden 31 päivän joulukuuta jälkeen.

4.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta vakuus on pidätettävä kokonaan tai osittain, jos toimea ei toteuteta tässä määräajassa tai jos se toteutetaan vain osittain.

5.   Lukuun ottamatta ylivoimaista estettä asetuksen (EY) N:o 376/2008 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tuontitodistuksen käytöstä on esitettävä todiste 30 päivän kuluessa todistuksen voimassaolon päättymisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 34 artiklan 4 kohdan soveltamista.

9 artikla

Sokeri

Muutetaan asetus (EY) N:o 951/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteet, joista on esitettävä vientitodistus, vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (43) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

Vientitodistuksen voimassaoloajasta ja asetettavan vakuuden määrästä säädetään mainitun asetuksen liitteessä II olevassa II osassa, ja niitä sovelletaan kaikkiin mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.

2)

Poistetaan 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohta.

3)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Tuotteet, joista on esitettävä tuontitodistus, vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja asetettavan vakuuden määrästä säädetään mainitun asetuksen liitteessä II olevassa I osassa, ja niitä sovelletaan kaikkiin mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.”

4)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun todistushakemus koskee enintään 10 tonnin määrää tuotteita, joihin sovelletaan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, asianomainen osapuoli voi jättää samana päivänä ainoastaan yhden hakemuksen samalle toimivaltaiselle viranomaiselle, ja vientiin voidaan käyttää ainoastaan yhtä todistusta, joka koskee enintään 10 tonnin määrää.”

5)

Poistetaan 12 artiklan 1 kohta.

10 artikla

Tunisiasta peräisin oleva oliiviöljy

Muutetaan asetus (EY) N:o 1918/2006 seuraavasti:

Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tuontitodistus on voimassa 60 päivää sen asetuksen (EY) N:o 376/2008 (44) 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä, ja vakuuden määrä on 15 euroa 100 nettopainokilogrammaa kohti.

11 artikla

Valkosipuli

Muutetaan asetus (EY) N:o 341/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteet, joista on esitettävä tuontitodistus, vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (45) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja asetettavan vakuuden määrästä on säädetty mainitun asetuksen liitteessä II olevassa I osassa.

2)

Poistetaan 6 artiklan 2 kohta.

3)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Asetuksen 6 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan B-todistuksiin soveltuvin osin.”

b)

Poistetaan 4 kohta.

4)

Poistetaan liite II.

12 artikla

Riisi

Muutetaan asetus (EY) N:o 1002/2007 seuraavasti:

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”CN-koodeihin 1006 20 ja 1006 30 kuuluvien tuotteiden vakuus ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklan b alakohdan i alakohdassa säädetty vakuus.”

13 artikla

Omenat

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1580/2007 134 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   CN-koodiin 0808 10 80 kuuluvien omenien tuonnista, jota varten on esitettävä tuontitodistus, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (46) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

2)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tuojien on jätettävä hakemuksensa kanssa asetuksen (ETY) N:o 2220/85 III osaston mukainen vakuus, jolla taataan sitoutuminen tuontiin tuontitodistuksen voimassaoloaikana.

Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta vakuus menetetään kokonaan tai osittain, jos tuontia ei toteuteta tai se toteutetaan ainoastaan osittain tuontitodistuksen voimassaoloaikana.

Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja asetettavan vakuuden määrästä on säädetty mainitun asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II olevassa I osassa.”

3)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tuontitodistukset ovat voimassa ainoastaan ilmoitetusta maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa.”

14 artikla

Naudanliha

Muutetaan asetus (EY) N:o 382/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteet, joista on esitettävä tuontitodistus, vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (47) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Tuontitodistuksen voimassaoloajasta ja asetettavan vakuuden määrästä on säädetty mainitun asetuksen liitteessä II olevassa I osassa.

2)

Poistetaan 3 ja 4 artikla.

3)

Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tuontitariffikiintiöön kuuluvan tuonnin tapauksessa sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

Todistushakemus hylätään, jos toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole asetettu vakuudeksi elävistä eläimistä 5 euroa eläimeltä ja muista tuotteista 12 euroa 100 nettopainokilogrammalta viimeistään kello 13 hakemuksen jättöpäivänä.

b)

Todistukset ovat voimassa asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti.

c)

Tuontitodistuksen myöntävä viranomainen merkitsee tuontitodistuksen tai sen otteiden kohtaan 20 Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyssä tullitariffissa (Taric) olevan kiintiön järjestysnumeron.”

15 artikla

Siirtymäsäännös

1.   Tämä asetus ei vaikuta sellaisten todistusten voimassaoloaikaan eikä vakuuden määrään, joita sovelletaan tariffikiintiökausilla, jotka eivät ole vielä päättyneet tämän asetuksen 17 artiklan mukaisena soveltamispäivänä.

2.   Tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten myöntämiseksi asetetut vakuudet on asianomaisten pyynnöstä vapautettava, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

todistusten voimassaolo ei ole päättynyt 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä;

b)

todistuksia ei enää edellytetä asianomaisilta tuotteilta 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä lukien;

c)

todistukset on käytetty vain osittain tai niitä ei ole käytetty ollenkaan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä.

16 artikla

Loppusäännös

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1119/79.

17 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuitenkin

a)

viljan, pellavan ja hampun, oliiviöljyn, tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden, siementen, naudanlihan, lampaan- ja vuohenlihan, sianlihan, maidon ja maitotuotteiden, munien, siipikarjanlihan, maatalousperäisen etyylialkoholin ja muiden tuotteiden, ei kuitenkaan riisin, sokerin eikä viinin osalta, 1 päivästä heinäkuuta 2008;

b)

viinialan osalta 1 päivästä elokuuta 2008;

c)

riisialan osalta 1 päivästä syyskuuta 2008;

d)

sokerialan osalta 1 päivästä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1781/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 248/2007 (EUVL L 76, 19.3.2008, s. 6).

(3)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(4)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 292/2008 (EYVL L 90, 2.4.2008, s. 3).

(5)  EUVL L 324, 10.12.2005, s. 3.

(6)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001 (EUVL L 41, 10.2.2001, s. 3).

(7)  EYVL L 35, 6.2.2001, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(8)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1565/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 37).

(9)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1996/2006 (EUVL L 398, 30.12.2006, s. 1).

(10)  EUVL L 346, 31.12.2003, s. 19.

(11)  EUVL L 212, 17.8.2005, s. 13.

(12)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1568/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 62).

(13)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12.

(15)  EUVL L 226, 30.8.2007, s. 15.

(16)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(17)  EYVL L 139, 7.6.1979, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3886/86 (EYVL L 361, 20.12.1986, s. 18).

(18)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.

(19)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(20)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(21)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.”

(22)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(23)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(24)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(25)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(26)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.”

(27)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(28)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(29)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(30)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(31)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(32)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(33)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.”

(34)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.”

(35)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55.

(36)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.”

(37)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.”

(38)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(39)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.”

(40)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(41)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(42)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.”

(43)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(44)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(45)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(46)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”

(47)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.”


LIITE I

”LIITE II

I   OSA

TODISTUSVELVOITE – TUONTI

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetuista tuotteista ja 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti sovellettavista enimmäismääristä

(asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteiden I ja II mukaisessa järjestyksessä)

A.   Vilja (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva I osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (1)

0714, muut kuin alanimike 0714 20 10

Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut; saagoydin

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

5 000 kg

0714 20 10

Bataatit, ihmisravinnoksi tarkoitetut

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

500 kg

1001 10

Durumvehnä, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1001 90 99

Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1003 00

Ohra

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1005 90 00

Maissi, ei kuitenkaan siemenvilja

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1007 00 90

Durransiemenet, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1101 00 15

Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä valmistetut jauhot

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

2303 10

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

2303 30 00

Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

ex 2308 00 40

Sitrushedelmien hedelmälihan jätetuotteet

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

2309 90 20

Yhdistetyn nimikkeistön 23 ryhmän 5 lisähuomautuksessa tarkoitetut tuotteet

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


B.   Riisi (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva II osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (2)

1006 20

Esikuorittu (ruskea) riisi, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

30 euroa/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

1006 30

Osittain tai kokonaan hiottu riisi, myös kiillotettu tai lasitettu, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

30 euroa/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

1 euro/t

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan toisen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 000 kg

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


C.   Sokeri (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva III osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (3)

1701

Kaikki muissa etuusjärjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

asetuksissa (EY) N:o 950/2006 ja (EY) N:o 1100/2006 säädetty

asetuksissa (EY) N:o 950/2006 ja (EY) N:o 1100/2006 säädetty

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


D.   Siemenet (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva V osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (4)

ex 1207 99 15

Hampunsiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

 (5)

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan kuudennen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti, elleivät jäsenvaltiot toisin säädä

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


E.   Oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva VII osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (6)

0709 90 39

Oliivit, tuoreet, öljyn valmistukseen tarkoitetut

100 euroa/t

60 päivää tosiasiallisesta myöntämispäiväs-tä, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

100 kg

0711 20 90

Oliivit, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, öljyn valmistukseen tarkoitetut, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

100 euroa/t

60 päivää tosiasiallisesta myöntämispäiväs-tä, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

100 kg

2306 90 19

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet jätetuotteet, joissa on enemmän kuin 3 painoprosenttia oliiviöljyä

100 euroa/t

60 päivää tosiasiallisesta myöntämispäiväs-tä, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

100 kg

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


F.   Pellava ja hamppu (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva VIII osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (7)

5302 10 00

Raaka tai liotettu hamppu

 (8)

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan kuudennen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti, elleivät jäsenvaltiot toisin säädä

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


G.   Hedelmät ja vihannekset (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva IX osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (9)

0703 20 00

Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

50 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

ex 0703 90 00

Muut Allium-sukuiset kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

50 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

0808 10 80

Omenat, muut

15 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


H.   Hedelmä- ja vihannesjalosteet (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva X osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (10)

ex 0710 80 95

Valkosipuli (11) ja Allium ampeloprasum (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

50 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

ex 0710 90 00

Kasvissekoitukset, joissa on valkosipulia (11) ja Allium ampeloprasum-kasviksia (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

50 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

ex 0711 90 80

Valkosipuli (11) ja Allium ampeloprasum väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

50 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

ex 0711 90 90

Kasvissekoitukset, joissa on valkosipulia (11) ja/tai Allium ampeloprasum-kasviksia väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

50 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

ex 0712 90 90

Kuivattu valkosipuli (11) ja Allium ampeloprasum sekä kuivatut kasvissekoitukset, joissa on valkosipulia (11) ja/tai Allium ampeloprasum-kasviksia, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, myös 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

50 euroa/t

3 kuukautta myöntämispäivästä, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


I.   Banaanit (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva XI osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (12)

0803 00 19

Banaanit, tuoreet, yhteisen tullitariffin mukaisella tullilla tuodut

15 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


J.   Naudanliha (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva XV osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (13)

0102 90 05–0102 90 79

Kaikki muissa etuusjärjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

5 euroa eläimeltä

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

0201 ja 0202

Kaikki muissa etuusjärjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

12 euroa 100 nettopaino-kg:lta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

0206 10 95 ja 0206 29 91

Kaikki muissa etuusjärjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

12 euroa 100 nettopaino-kg:lta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 ja 1602 50 95

Kaikki muissa etuusjärjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

12 euroa 100 nettopaino-kg:lta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

1602 90 61 ja 1602 90 69

Kaikki muissa etuusjärjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuodut tuotteet

12 euroa 100 nettopaino-kg:lta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


K.   Maito ja maitotuotteet (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva XVI osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (14)

ex 04, 17, 21 ja 23 luku

Kaikki muissa etuusjärjestelyissä kuin tariffikiintiöissä tuotu maito ja maitotuotteet, lukuun ottamatta Sveitsistä peräisin olevia, ilman todistusta tuotuja juustoja ja juustoainetta (CN-koodi 0406), seuraavasti:

 

 

 

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

0403 10 11–0403 10 39

0403 90 11–0403 90 69

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

ex 0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on suurempi kuin 75 mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

0406

Juustot ja juustoaine, lukuun ottamatta Sveitsistä peräisin olevia, ilman todistusta tuotuja juustoja ja juustoainetta

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

1702 19 00

Laktoosi ja laktoosisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön, laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna vähemmän kuin 99 prosenttia kuiva-aineen painosta

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

2106 90 51

Maku- tai väriainetta sisältävä laktoosisiirappi

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

ex 2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

Valmisteet ja rehut, joissa on tuotteita, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1234/2007 suoraan tai asetuksen (EY) N:o 1667/2006 nojalla, lukuun ottamatta valmisteita ja rehuja, joihin sovelletaan mainitun asetuksen liitteessä I olevaa I osaa

10 euroa/100 kg

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


L.   Muut tuotteet (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva XXI osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (15)

1207 99 91

Hampunsiemenet, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut

 (16)

todistuksen tosiasiallista myöntämiskuu-kautta seuraavan kuudennen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti, elleivät jäsenvaltiot toisin säädä

(—)

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


M.   Maatalousperäinen etyylialkoholi (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä II oleva I osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (17)

ex 2207 10 00

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia, saatu perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista

1 euro hehtolitralta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

100 hl

ex 2207 20 00

Denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta, saatu perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista

1 euro hehtolitralta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

100 hl

ex 2208 90 91

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia, saatu perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista

1 euro hehtolitralta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

100 hl

ex 2208 90 99

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia, saatu perustamissopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista

1 euro hehtolitralta

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

100 hl

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

II   OSA

TODISTUSVELVOITE – VIENTI ILMAN VIENTITUKEA JA SELLAISTEN TUOTTEIDEN VIENTI, JOILLE EI HAKEMUKSEN JÄTTÄMISPÄIVÄNÄ OLE VAHVISTETTU VIENTIVEROA

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetuista tuotteista ja 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti sovellettavista enimmäismääristä

(asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteiden I ja II mukaisessa järjestyksessä)

A.   Vilja (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva I osa)  (18)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (19)

1001 10

Durumvehnä

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1001 90 99

Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1002 00 00

Ruis

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1003 00

Ohra

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1004 00

Kaura

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1005 90 00

Maissi, ei kuitenkaan siemenvilja

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

5 000 kg

1101 00 15

Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä valmistetut jauhot

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

500 kg

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


B.   Riisi (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva II osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (20)

1006 20

Esikuorittu (ruskea) riisi

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

500 kg

1006 30

Osittain tai kokonaan hiottu riisi, myös kiillotettu tai lasitettu

3 euroa/t

todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti

500 kg

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.


C.   Sokeri (asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I oleva III osa)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vakuuden määrä

Voimassaoloaika

Nettomäärät (21)

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä

11 euroa/100 kg

määrien ollessa yli 10 t todistuksen tosiasiallista myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

määrien ollessa 10 t tai vähemmän todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Muut sokerit ja sokerisiirapit, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät,

ei kuitenkaan laktoosi tai glukoosi, maltodekstriini ja isoglukoosi

4,2 euroa/100 kg

määrien ollessa yli 10 t todistuksen tosiasiallista myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

määrien ollessa 10 t tai vähemmän todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti (22)

2 000 kg

2106 90 59

Lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit, muut kuin isoglukoosi-, laktoosi-, glukoosi- ja maltodekstriinisiirapit

4,2 euroa/100 kg

määrien ollessa yli 10 t todistuksen tosiasiallista myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti

määrien ollessa 10 t tai vähemmän todistuksen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun, 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti (22)

2 000 kg

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

III   OSA

TUEN SISÄLTÄVIEN VIENTITODISTUSTEN KATTAMIEN TUOTTEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Enimmäismäärät, joiden osalta vientitodistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla

Tavaran kuvaus ja CN-koodit

Nettomäärät (23)

A   

VILJA

Kaikki neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevassa II osassa luetellut tuotteet

5 000 kg

lukuun ottamatta alanimikettä

0714 20 10 ja 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B   

RIISI

Kaikki neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevassa II osassa luetellut tuotteet

500 kg

C   

SOKERI

Kaikki neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevassa III osassa luetellut tuotteet

2 000 kg

D   

MAITO JA MAITOTUOTTEET

Kaikki neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevassa XVI osassa luetellut tuotteet

150 kg

E   

NAUDANLIHA

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevassa XV osassa luetellut elävät eläimet

yksi eläin

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevassa XV osassa lueteltu liha

200 kg

G   

SIANLIHA

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H   

SIIPIKARJANLIHA

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 poikasta

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 poikasta

0207

250 kg

I   

MUNAT

0407 00 11 9000

2 000 munaa

0407 00 19 9000

4 000 munaa

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.”


(1)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(2)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(3)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(4)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(5)  Vakuutta ei vaadita. Ks. muut edellytykset asetuksen (EY) N:o 245/2001 17 a artiklan 1 kohdassa.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(6)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(7)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(8)  Vakuutta ei vaadita. Ks. muut edellytykset asetuksen (EY) N:o 245/2001 17 a artiklan 1 kohdassa.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(9)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(10)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(11)  Tähän luetaan myös tuotteet, joiden kuvauksesta sana ’valkosipuli’ muodostaa vain osan. Tällaisia voivat olla mm. ’solo-valkosipuli’, ’elefanttivalkosipuli’, ’yksikyntinen valkosipuli’ tai ’jättivalkosipuli’.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(12)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(13)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(14)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(15)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(16)  Vakuutta ei vaadita. Ks. muut edellytykset asetuksen (EY) N:o 245/2001 17 a artiklan 1 kohdassa.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(17)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(18)  Ellei asetuksessa (EY) N:o 1342/2003 toisin säädetä.

(19)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan vientiin eikä vientiin, jolle on vahvistettu vientivero.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(20)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan vientiin eikä vientiin, jolle on vahvistettu vientivero.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(21)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei tarvitse esittää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla. Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan vientiin eikä vientiin, johon on sovellettu vientiveroa.

(22)  Määrien ollessa 10 t tai vähemmän asianomainen ei saa käyttää samaan vientiin useampaa kuin yhtä todistusta.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(23)  Rajoituksia ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai tariffikiintiöissä tapahtuvaan vientiin eikä vientiin, jolle on vahvistettu vientivero.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.”


LIITE II

”LIITE X

Asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

espanjaksi

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

tšekiksi

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

tanskaksi

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

saksaksi

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

viroksi

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

kreikaksi

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

englanniksi

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

ranskaksi

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

italiaksi

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

latviaksi

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

liettuaksi

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

unkariksi

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

maltaksi

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

hollanniksi

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

puolaksi

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

portugaliksi

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

romaniaksi

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

slovakiksi

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

sloveeniksi

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

ruotsiksi

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003”


DIREKTIIVIT

10.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/28


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/55/EY,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2008,

keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 ja 94 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 76/308/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Perintää koskevat kansalliset säännökset muodostavat jo siksi, että niiden soveltamisala rajoittuu kansalliselle alueelle, esteen sisämarkkinoiden toiminnalle. Tämä tilanne ei mahdollista yhteisön säännösten yhtenäistä ja tasapuolista soveltamista varsinkaan yhteisen maatalouspolitiikan alalla, ja se helpottaa vilpillisiä toimia.

(3)

On tarpeen vastata yhteisön ja jäsenvaltioiden taloudellisiin etuihin sekä sisämarkkinoihin kohdistuvien petosten kasvavaan uhkaan siten, että voidaan taata paremmin sisämarkkinoiden kilpailukyky ja verotuksellinen neutraliteetti.

(4)

Tämän vuoksi on tarpeen antaa yhteisiä sääntöjä keskinäisestä avunannosta perinnässä.

(5)

Näitä sääntöjä olisi sovellettava Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista eri toimenpiteistä aiheutuvien saatavien, maksujen ja tuonti- ja vientimaksujen, arvolisäverojen, yhdenmukaistettujen valmisteverojen (valmistetun tupakan, alkoholin ja alkoholijuomien ja kivennäisöljyjen), tulo- ja varallisuusverojen sekä vakuutusmaksuverojen perintään. Sääntöjä olisi sovellettava myös näihin saataviin liittyvien hallinnollisten rangaistusmaksujen ja sakkojen, lukuun ottamatta luonteeltaan rikosoikeudellisia rangaistuksia, korkojen ja kulujen perintään.

(6)

Keskinäisen avunannon olisi tapahduttava siten, että viranomainen, jolta avunantoa pyydetään, toisaalta toimittaa avunantoa pyytävälle viranomaiselle tämän tarvitsemat tiedot ensin mainitun viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa syntyneiden saatavien perintää varten ja ilmoittaa velalliselle kaikista tästä jäsenvaltiosta peräisin olevista ja näihin saataviin liittyvistä asiakirjoista sekä toisaalta perii avunantoa pyytävän viranomaisen pyynnöstä saatavat, jotka ovat syntyneet avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa.

(7)

Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, olisi käytettävä näitä eri avunantomuotoja noudattaen kotipaikkajäsenvaltion lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

(8)

On aiheellista määrittää edellytykset, joilla avunantoa pyytävän viranomaisen on laadittava avunantopyynnöt, sekä rajata erityisolosuhteet, joissa viranomainen, jolle pyyntö osoitetaan, voi tietyissä tapauksissa jättää pyynnön täyttämättä.

(9)

Perintäpyynnön kohteena olevien saatavien perinnän tehostamiseksi olisi sen viranomaisen, jolle perintäpyyntö osoitetaan, periaatteessa käsiteltävä saatavan perinnän mahdollistavaa asiakirjaa kotipaikkajäsenvaltion asiakirjana.

(10)

Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, joutuessa toimimaan avunantoa pyytävän viranomaisen puolesta saatavan perimiseksi sen olisi voitava, jos sen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevat säännökset sen mahdollistavat, ja avunantoa pyytävän viranomaisen suostumuksella, myöntää velalliselle maksuaikaa tai mahdollisuus maksaa vähittäin. Näiden maksutapojen myöntämisestä mahdollisesti saatavat korot olisi siirrettävä avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltioon.

(11)

Avunantoa pyytävän viranomaisen perustellusta pyynnöstä viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, olisi myös voitava, jos sen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevat säännökset sen mahdollistavat, toteuttaa varotoimenpiteitä avunantoa pyytävässä jäsenvaltiossa syntyneiden saatavien perinnän varmistamiseksi. Näihin saataviin ei välttämättä sovelleta samankaltaisten saatavien etuoikeuksia sen viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, jolle pyyntö osoitetaan.

(12)

Perintämenettelyn aikana sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltiossa se, jota asia koskee, voi kiistää saatavan tai avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa annetun asiakirjan, joka mahdollistaa saatavan perimisen. Tällöin on aiheellista säätää, että sen, jota asia koskee, on annettava kiistetty toimi avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen käsiteltäväksi ja että viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on lykättävä aloittamaansa täytäntöönpanomenettelyä, kunnes kyseinen toimivaltainen laitos on tehnyt päätöksen asiassa, jollei avunantoa pyytävä viranomainen vaadi muuta.

(13)

On aiheellista säätää, että perintään liittyvän keskinäisen avunannon yhteydessä toimitettuja asiakirjoja ja tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

(14)

Keskinäinen avunanto perintäasioissa ei voi kuin poikkeustapauksissa perustua taloudelliseen hyötyyn tai osuuteen saavutetuista tuloksista, mutta jäsenvaltioiden olisi voitava sopia korvausjärjestelyistä, jos perintä on erityisen ongelmallista.

(15)

Tämä direktiivi ei saisi johtaa sellaisen tiettyjen jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon rajoittamiseen, joka perustuu kahdenvälisiin tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin.

(16)

Tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(17)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa C osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten on sisällettävä sen varmistamiseksi, että jokaisessa jäsenvaltiossa voidaan periä toisessa jäsenvaltiossa syntyneitä 2 artiklassa tarkoitettuja saatavia.

2 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin saataviin, jotka liittyvät:

a)

hyvityksiin, interventioihin ja muihin toimenpiteisiin, jotka kuuluvat Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kokonais- tai osittaisrahoitusjärjestelmään, mukaan lukien näiden toimien yhteydessä perittävät määrät;

b)

sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn mukaisiin maksuihin;

c)

tuontimaksuihin;

d)

vientimaksuihin;

e)

arvonlisäveroon;

f)

valmisteveroihin, joita kannetaan:

i)

tupakkatuotteista,

ii)

alkoholista ja alkoholijuomista, ja

iii)

kivennäisöljyistä;

g)

tulo- ja varallisuusveroihin;

h)

vakuutusmaksuveroihin;

i)

edellä a–h alakohdassa tarkoitettuihin saataviin liittyviin korkoihin, hallinnollisiin rangaistusmaksuihin ja sakkoihin sekä kuluihin, lukuun ottamatta luonteeltaan rikosoikeudellisia rangaistuksia sellaisina kuin ne on määritelty sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltion voimassa olevassa lainsäädännössä.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös saataviin, jotka liittyvät ja jotka mahdollisesti lisätään 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuihin vakuutusmaksuveroihin, tai ne korvaaviin luonteeltaan samanlaisiin tai vastaaviin saataviin. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle näiden verojen voimaantulopäivät.

3 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)

’avunantoa pyytävällä viranomaisella’ jonkin jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka laatii 2 artiklassa tarkoitettuun saatavaan liittyvän avunantopyynnön;

2)

’viranomaisella, jolle pyyntö osoitetaan’ jonkin jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jolle avunantopyyntö osoitetaan;

3)

’tuontimaksuilla’ tulliveroja ja vaikutuksiltaan vastaavia tuonnin yhteydessä perittäviä veroja, sekä tuontimaksuja, jotka on vahvistettu yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tuotteisiin sovellettavien erityisjärjestelyjen puitteissa;

4)

’vientimaksuilla’ tulliveroja ja vaikutuksiltaan vastaavia viennin yhteydessä perittäviä veroja, sekä vientimaksuja, jotka on vahvistettu yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tuotteisiin sovellettavien erityisjärjestelyjen puitteissa;

5)

’tulo- ja varallisuusveroilla’ veroja, jotka luetellaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY (6) 1 artiklan 3 kohdassa yhdessä saman direktiivin 1 artiklan 4 kohdan kanssa,

6)

’vakuutusmaksuveroilla’ seuraavia:

a)

:

Belgiassa

:

i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance,

ii)

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;

b)

:

Tanskassa

:

i)

afgift af lystfartøjsforsikringer,

ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.,

iii)

stempelafgift af forsikrinspræmier;

c)

:

Saksassa

:

i)

Versicherungssteuer,

ii)

Feuerschutzsteuer;

d)

:

Kreikassa

:

i)

όρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε),

ii)

Τέλη Χαρτοσήμου;

e)

:

Espanjassa

:

Impuesto sobre las primas de seguros;

f)

:

Ranskassa

:

taxe sur les conventions d’assurances;

g)

:

Irlannissa

:

levy on insurance premiums;

h)

:

Italiassa

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 n:o 1216;

i)

:

Luxemburgissa

:

i)

impôt sur les assurances,

ii)

impôt dans l’interêt du service d’incendie;

j)

:

Maltassa

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

k)

:

Alankomaissa

:

assurantiebelasting;

l)

:

Itävallassa

:

i)

Versicherungssteuer,

ii)

Feuerschutzsteuer;

m)

:

Portugalissa

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros;

n)

:

Sloveniassa

:

i)

davek od prometa zavarovalnih poslov,

ii)

požarna taksa;

o)

:

Suomessa

:

i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier,

ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

p)

:

Yhdistyneessä kuningaskunnassa

:

insurance premium tax (IPT).

4 artikla

1.   Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on toimitettava avunantoa pyytävälle viranomaiselle tämän pyynnöstä saatavan perintään tarvittavat tiedot.

Näiden tietojen saamiseksi viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on käytettävä kotipaikkajäsenvaltiossa syntyneiden samanlaisten saatavien perintään sovellettavissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä annettuja valtuuksia.

2.   Tietojen pyynnössä on ilmoitettava sen henkilön nimi ja osoite, jota toimitettavat tiedot koskevat, ja muut kyseisen henkilön tunnistamista varten tarpeelliset tiedot, jotka ovat tavanomaisesti pyynnön esittävän viranomaisen saatavilla, sekä sen saatavan luonne ja määrä, jonka perusteella pyyntö esitetään.

3.   Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, ei tarvitse toimittaa tietoja:

a)

joita se ei voisi hankkia kotipaikkajäsenvaltiossa syntyneiden vastaavien saatavien perimiseksi;

b)

jotka paljastaisivat kaupallisen, teollisen tai ammattisalaisuuden;

c)

tai joiden toimittaminen olisi luonteeltaan sellaista, että se vaarantaisi kyseisen valtion turvallisuuden tai yleisen järjestyksen.

4.   Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on ilmoitettava avunantoa pyytävälle viranomaiselle syyt, joiden vuoksi tietopyyntöä ei voida täyttää.

5 artikla

1.   Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on ilmoitettava vastaanottajalle avunantoa pyytävän viranomaisen pyynnöstä ja kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevien vastaavien asiakirjojen ilmoittamista koskevien sääntöjen mukaisesti kaikista saatavaan ja sen perintään liittyvistä, myös oikeudellisista asiakirjoista ja päätöksistä, jotka ovat peräisin avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiosta.

2.   Ilmoituspyynnössä on oltava vastaanottajan nimi ja osoite ja muut kyseisen henkilön tunnistamista varten tarpeelliset tiedot, jotka ovat tavanomaisesti avunantoa pyytävän viranomaisen saatavilla, ilmoitettavan asiakirjan tai päätöksen luonne ja kohde sekä tarvittaessa velallisen nimi ja osoite ja muut kyseisen henkilön tunnistamista varten tarpeelliset tiedot, jotka ovat tavanomaisesti avunantoa pyytävän viranomaisen saatavilla, asiakirjassa tai päätöksessä tarkoitettu saatava sekä kaikki muut tarvittavat tiedot.

3.   Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on ilmoitettava viipymättä avunantoa pyytävälle viranomaiselle ilmoituspyynnön tulos ja erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai päätös on toimitettu vastaanottajalle.

6 artikla

Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on toimitettava avunantoa pyytävän viranomaisen pyynnöstä perinnän mahdollistavassa asiakirjassa tarkoitettujen saatavien perintä kotipaikkajäsenvaltiossa syntyneiden vastaavien saatavien perintään sovellettavien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Tätä varten kaikkia perintäpyynnön kohteena olevia saatavia on käsiteltävä viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltion saatavina, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 12 artiklaa.

7 artikla

1.   Saatavaa koskevaan perintäpyyntöön, jonka avunantoa pyytävä viranomainen osoittaa toiselle viranomaiselle, liitetään virallinen tai oikeaksi todistettu jäljennös sellaisesta saatavan perinnän mahdollistavasta asiakirjasta, joka on annettu avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, sekä tarvittaessa muut perintään tarvittavat asiakirjat alkuperäiskappaleina tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

2.   Avunantoa pyytävä viranomainen voi laatia perintäpyynnön ainoastaan, jos:

a)

saatavaa tai sen perinnän mahdollistavaa asiakirjaa ei ole riitautettu tämän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan 12 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa;

b)

viranomainen on käynnistänyt kotipaikkajäsenvaltiossaan asianmukaisen perintämenettelyn, jota voidaan käyttää 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan perusteella, eivätkä nämä toimenpiteet johda koko saatavan maksuun.

3.   Perintäpyynnössä on mainittava:

a)

asianomaisen henkilön ja/tai sivullisen, jolla on hänen varojaan, nimi, osoite ja kaikki muut hänen tunnistamistaan varten tarpeelliset tiedot;

b)

avunantoa pyytävän viranomaisen nimi, osoite ja kaikki muut sen tunnistamista varten tarpeelliset tiedot;

c)

avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa annettu perinnän mahdollistava asiakirja;

d)

saatavan laji ja määrä, mukaan lukien pääoma, korko ja muut rangaistusmaksut, sakot ja kulut esitettynä kummankin viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion valuuttana;

e)

päivämäärä, jolloin avunantoa pyytävä viranomainen ja/tai viranomainen, jolle pyyntö osoitetaan, on antanut asiakirjan tiedoksi vastaanottajalle;

f)

päivämäärä, josta lukien, ja määräaika, johon mennessä, täytäntöönpano on mahdollinen avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

g)

muut tarpeelliset tiedot.

Perintäpyynnössä on lisäksi oltava avunantoa pyytävän viranomaisen ilmoitus, jossa vahvistetaan, että 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

4.   Avunantoa pyytävän viranomaisen on toimitettava viranomaiselle, jolle pyyntö osoitetaan, kaikki perintäpyyntöön johtaneeseen asiaan liittyvät tarpeelliset tiedot heti ne saatuaan.

8 artikla

Saatavan perinnän täytäntöönpanon mahdollistava asiakirja on tunnustettava sellaisenaan, ja sitä on sen viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, jolle pyyntö on osoitettu, käsiteltävä ilman eri toimenpiteitä perinnän täytäntöönpanon mahdollistavana asiakirjana.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, saatavan perinnän täytäntöönpanon mahdollistava asiakirja voidaan tarvittaessa ja sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevien säännösten mukaisesti hyväksyä tai tunnustaa asiakirjaksi taikka täydentää tai korvata se sellaisella asiakirjalla, joka mahdollistaa täytäntöönpanon kyseisen jäsenvaltion alueella.

Jäsenvaltioiden on pyrittävä saattamaan asiakirjan hyväksymiseen, tunnustamiseen, täydentämiseen tai korvaamiseen liittyvät muodollisuudet päätökseen kolmen kuukauden kuluessa perintäpyynnön saapumisesta, lukuun ottamatta neljännessä kohdassa tarkoitettuja tapauksia. Näitä muodollisuuksia ei voida torjua, jos asiakirja on muodoltaan asianmukainen. Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on ilmoitettava avunantoa pyytävälle viranomaiselle syy kolmen kuukauden määräajan ylittämiseen.

Jos jonkin edellä tarkoitetun muodollisuuden täyttäminen antaa aiheen riitauttamiseen, joka koskee saatavaa ja/tai perinnän täytäntöönpanon mahdollistavaa, avunantoa pyytävän viranomaisen toimittamaa asiakirjaa, sovelletaan 12 artiklaa.

9 artikla

1.   Perintä on suoritettava sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, jäsenvaltion valuuttana. Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on toimitettava perimänsä saatava täysimääräisenä avunantoa pyytävälle viranomaiselle.

2.   Viranomainen, jolle pyyntö osoitetaan, voi kotipaikkajäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten käytäntöjen salliessa ja avunantoa pyytävää viranomaista kuultuaan myöntää velalliselle maksuaikaa tai antaa tälle mahdollisuuden maksaa vähittäin. Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, tältä maksuajalta perimät korot on myös toimitettava avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiolle.

Siitä ajankohdasta lähtien, jona perinnän mahdollistava asiakirja on tunnustettu sellaisenaan 8 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti tai hyväksytty, tunnustettu taikka täydennetty tai korvattu 8 artiklan toisen kohdan mukaisesti, on maksun viivästymisen johdosta perittävä korkoa sen viranomaisen, jolle pyyntö on osoitettu, kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten käytäntöjen mukaisesti, ja myös tämä korko on toimitettava avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiolle.

10 artikla

Sen estämättä, mitä 6 artiklan toisessa kohdassa säädetään, perittävällä saatavalla ei välttämättä ole pyynnön vastaanottavan viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa syntyneen vastaavanlaisen saatavan etuoikeutta.

11 artikla

Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on ilmoitettava viipymättä avunantoa pyytävälle viranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut perintäpyynnön johdosta.

12 artikla

1.   Jos henkilö, jota asia koskee, kiistää perintämenettelyn aikana saatavan tai avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiosta peräisin olevan asiakirjan, joka mahdollistaa saatavan perinnän, kyseisen henkilön on annettava asia avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen ratkaistavaksi kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien säännösten mukaisesti. Avunantoa pyytävä viranomainen ilmoittaa tästä toimesta viranomaiselle, jolle pyyntö osoitetaan. Myös henkilö, jota asia koskee, voi ilmoittaa tästä toimesta viranomaiselle, jolle pyyntö osoitetaan.

2.   Kun viranomainen, jolle pyyntö osoitetaan, on vastaanottanut 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen joko avunantoa pyytävältä viranomaiselta tai henkilöltä, jota asia koskee, sen on keskeytettävä perintämenettely, kunnes toimivaltainen laitos tekee päätöksen asiassa, jollei avunantoa pyytävä viranomainen tämän kohdan toisen kohdan mukaisesti vaadi muuta. Viranomainen, jolle pyyntö osoitetaan, voi toteuttaa varotoimenpiteitä perinnän varmistamiseksi, jos se pitää niitä tarpeellisina, siltä osin kuin sen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevat lait ja asetukset mahdollistavat sen vastaavien saatavien osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan soveltamista.

Avunantoa pyytävä viranomainen voi kotipaikkajäsenvaltionsa lakien, asetusten ja hallinnollisten käytäntöjen mukaisesti pyytää viranomaista, jolle pyyntö on osoitettu, perimään riitautetun saatavan, jos se on sallittua kyseisten lakien, asetusten ja hallinnollisten käytäntöjen mukaan. Jos riitautus ratkaistaan velallisen hyväksi, avunantoa pyytävä viranomainen on velvollinen maksamaan takaisin kaikki perityt määrät ja kaikki sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltion voimassa olevien lakien mukaiset korvaukset.

3.   Kun kiistäminen koskee perintätoimenpiteitä, jotka on toteutettu sen viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, jolle pyyntö osoitetaan, asia on annettava tämän jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen ratkaistavaksi sen lakien ja asetusten mukaisesti.

4.   Kun toimivaltainen laitos, jonka ratkaistavaksi asia on 1 kohdan mukaisesti annettu, on oikeudellinen tai hallinnollinen tuomioistuin, tämän tuomioistuimen päätös, jos se on avunantoa pyytävälle viranomaiselle myönteinen ja mahdollistaa saatavan perinnän avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, on 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettu ”perinnän mahdollistava asiakirja”, ja saatavan perintä on toteutettava tämän päätöksen perusteella.

13 artikla

Avunantoa pyytävän viranomaisen perustellusta pyynnöstä viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on toteutettava varotoimenpiteitä saatavan perinnän varmistamiseksi siltä osin kuin sen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevat lait ja asetukset sen mahdollistavat.

Ensimmäisen kohdan täytäntöön panemiseksi sovelletaan soveltuvin osin 6 artiklaa, 7 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa sekä 8, 11, 12 ja 14 artiklaa.

14 artikla

Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, ei tarvitse:

a)

antaa 6–13 artiklassa tarkoitettua apua, jos saatavan perintä on velallisen tilanteen vuoksi omiaan aiheuttamaan vakavia taloudellisia tai sosiaalisia vaikeuksia velallisen kotipaikkajäsenvaltiossa, mikäli tällainen toimenpide sallitaan sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa käytännöissä vastaavien kansallisten saatavien osalta;

b)

antaa 4–13 artiklassa tarkoitettua apua, jos 4, 5 tai 6 artiklan mukainen alkuperäinen pyyntö koskee yli viisi vuotta vanhoja saatavia, jolloin tämä aika lasketaan siitä ajankohdasta, jona perinnän täytäntöönpanon mahdollistava asiakirja on laadittu avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevien lakien tai asetusten tai hallinnollisten käytäntöjen mukaisesti, pyynnön esittämisajankohtaan. Jos saatava tai perinnän mahdollistava asiakirja kuitenkin riitautetaan, määräaika alkaa kulua siitä ajankohdasta, jolloin avunantoa pyytänyt valtio vahvistaa, että saatavaa tai perinnän täytäntöönpanon mahdollistavaa asiakirjaa ei voi enää riitauttaa.

Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, on ilmoitettava avunantoa pyytävälle viranomaiselle syyt, joiden vuoksi avunantopyyntöä ei voida täyttää. Tämä perusteltu kieltäytyminen on annettava tiedoksi myös komissiolle.

15 artikla

1.   Vanhentumista koskevia kysymyksiä sääntelevät yksinomaan avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevat säännökset.

2.   Viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, toteuttamia avunantopyynnön mukaisia perintätoimia, jotka, jos avunantoa pyytävä viranomainen olisi toteuttanut ne, olisivat aiheuttaneet vanhentumisen lykkäytymisen tai keskeytymisen avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa voimassa olevien säännösten mukaisesti, on pidettävä tältä osin toteutettuina viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa.

16 artikla

Viranomainen, jolle pyyntö osoitetaan, saa toimittaa sille tämän direktiivin soveltamiseksi toimitetut asiakirjat ja tiedot ainoastaan:

a)

avunantopyynnössä tarkoitetulle henkilölle;

b)

saatavien perinnästä vastaaville henkilöille ja viranomaisille sekä ainoastaan perintää varten;

c)

oikeusviranomaisille, jotka käsittelevät saatavien perintää koskevia asioita.

17 artikla

Avunantopyyntöihin, saatavien perinnän täytäntöönpanon mahdollistavaan asiakirjaan ja muihin liitteenä oleviin asiakirjoihin on liitettävä käännös sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen viranomaisen oikeutta kieltäytyä käännöksen toimittamisesta.

18 artikla

1.   Viranomaisen, jolle pyyntö on osoitettu, on perittävä asianomaiselta henkilöltä kaikki perinnästä koituneet kulut ja pidettävä ne tallessa tämän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion vastaaviin saataviin sovellettavien lakien tai asetusten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltiot luopuvat puolin ja toisin kaikesta sellaisten kulujen korvaamisesta, jotka johtuvat niiden tätä direktiiviä soveltaen antamasta keskinäisestä avunannosta.

3.   Jos perintä aiheuttaa erityisiä vaikeuksia ja aiheuttaa siten erittäin suuret kulut tai liittyy järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, avunantoa pyytävät viranomaiset ja viranomaiset, joille pyyntö osoitetaan, voivat sopia kyseessä olevaa tapausta koskevista erityisistä korvausjärjestelyistä.

4.   Avunantoa pyytävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion on korvattava sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltiolle kaikki kulut ja menetykset, jotka aiheutuvat saatavan oikeellisuuden tai avunantoa pyytävän viranomaisen lähettämän asiakirjan pätevyyden osalta perusteettomiksi todetuista toimista.

19 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava toisilleen luettelo viranomaisista, joilla on valtuudet laatia tai vastaanottaa avunantopyyntöjä.

20 artikla

1.   Komissiota avustaa perintäkomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

21 artikla

Komitea voi käsitellä kaikkia tämän direktiivin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka sen puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäviksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

22 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt 4 artiklan 2 ja 4 kohdan, 5 artiklan 2 ja 3 kohdan, 7, 8, 9, 11 artiklan, 12 artiklan 1 ja 2 kohdan, 14 artiklan, 18 artiklan 3 kohdan sekä 24 artiklan soveltamisesta, keinoista, joita voidaan käyttää viranomaisten välisessä tiedonvaihdossa, sekä valuuttojen muuntamisesta, perittyjen määrien toimittamisesta ja avunantopyynnön edellyttämän saatavan vähimmäismäärän vahvistamisesta annetaan 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

23 artikla

Tämä direktiivi ei estä soveltamasta laajempaa keskinäistä avunantoa, jota tietyt jäsenvaltiot myöntävät tai myöntäisivät toisilleen sopimusten tai järjestelyjen perusteella, mukaan luettuna avunanto oikeudellisten tai muiden asiakirjojen ilmoittamisen alalla.

24 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän direktiivin soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle vuosittain, montako tietojensaantipyyntöä, ilmoitus- ja perintäpyyntöä ne ovat lähettäneet ja saaneet kunakin vuonna, sekä niiden kohteena olevien saatavien ja perittyjen saatavien määrät.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka toinen vuosi kertomuksen järjestelmän soveltamisesta ja sen tuottamista tuloksista.

25 artikla

Kumotaan direktiivi 76/308/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A ja B osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä I olevassa C osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

26 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

27 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  Lausunto annettu 19. kesäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 93, 27.4.2007, s. 15.

(3)  EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla. Direktiivin alkuperäinen nimi oli ”Neuvoston direktiivi 76/308/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1976, keskinäisestä avunannosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista aiheutuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä”. Sitä on muutettu direktiivillä 79/1071/ETY (EYVL L 331, 27.12.1979, s. 10), direktiivillä 92/12/ETY (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1) ja direktiivillä 2001/44/EY (EYVL L 175, 28.6.2001, s. 17).

(4)  Katso liitteessä I oleva A ja B osa.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/98/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 129).


LIITE I

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

(25 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi 76/308/ETY

(EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18)

 

Direktiivi 79/1071/ETY

(EYVL L 331, 27.12.1979, s. 10)

 

Direktiivi 92/12/ETY

(EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1)

ainoastaan 30 a artikla

Direktiivi 92/108/ETY

(EYVL L 390, 31.12.1992, s. 124)

ainoastaan 1 artiklan 9 alakohta

Direktiivi 2001/44/EY

(EYVL L 175, 28.6.2001, s. 17)

 

B   OSA

Muutossäädökset, joita ei ole kumottu

Vuoden 1979 liittymisasiakirja

Vuoden 1985 liittymisasiakirja

Vuoden 1994 liittymisasiakirja

Vuoden 2003 liittymisasiakirja

C   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(25 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

76/308/ETY

1 päivänä tammikuuta 1978

79/1071/ETY

1 päivänä tammikuuta 1981

92/12/ETY

1 päivänä tammikuuta 1993 (1)

92/108/ETY

31 päivänä joulukuuta 1992

2001/44/EY

30 päivänä kesäkuuta 2002


(1)  Tanskan kuningaskunta saa kuitenkin 9 artiklan 3 kohdan osalta saattaa tämän säännöksen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1993.


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 76/308/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artiklan johdantokappaleen a–e alakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan a–e alakohta

2 artiklan johdantovirkkeen f alakohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan i, ii ja iii alakohta

2 artiklan johdantovirkkeen g–i alakohta

2 artiklan ensimmäisen kohdan g–i alakohta

3 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohtaan

3 artiklan ensimmäisen kohdan 1–5 alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan a alakohta

3 artiklan 6 alakohdan l alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan b alakohta

3 artiklan 6 alakohdan a alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan c alakohta

3 artiklan 6 alakohdan c alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan d alakohta

3 artiklan 6 alakohdan b alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan e alakohta

3 artiklan 6 alakohdan e alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan f alakohta

3 artiklan 6 alakohdan d alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan g alakohta

3 artiklan 6 alakohdan f alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan h alakohta

3 artiklan 6 alakohdan o alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan i alakohta

3 artiklan 6 alakohdan h alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan j alakohta

3 artiklan 6 alakohdan g alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan k alakohta

3 artiklan 6 alakohdan i alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan l alakohta

3 artiklan 6 alakohdan k alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan m alakohta

3 artiklan 6 alakohdan m alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan n alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan o alakohta

3 artiklan 6 alakohdan p alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan p alakohta

3 artiklan 6 alakohdan j alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan ensimmäisen kohdan q alakohta

3 artiklan 6 alakohdan n alakohta

3 artiklan kuudennen luetelmakohdan toinen kohta

2 artiklan toinen kohta

4 ja 5 artikla

4 ja 5 artikla

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan ensimmäinen kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan toinen kohta

7 artiklan 1 ja 2 kohta

7 artiklan 1 ja 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen kohta

7 artiklan 4 kohta

7 artiklan 3 kohdan toinen kohta

7 artiklan 5 kohta

7 artiklan 4 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan ensimmäinen kohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas kohta

8 artiklan toinen, kolmas ja neljäs kohta

9–19 artikla

9–19 artikla

20 artiklan 1 ja 2 kohta

20 artiklan 1 ja 2 kohta

20 artiklan 3 kohta

21, 22 ja 23 artikla

21, 22 ja 23 artikla

24 artikla

25 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen ja toinen virke

24 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta

25 artiklan toisen kohdan ensimmäinen ja toinen virke

24 artiklan toinen ja kolmas kohta

26 artikla

27 artikla

Liite I

Liite II


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

10.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä kesäkuuta 2008,

yhteisön osallistumisesta Newcastlen taudin torjumiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2005 toteutetuista kiireellisistä toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2411)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2008/428/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmeni vuonna 2005 Newcastlen tautia. Taudin puhkeaminen aiheutti vakavan vaaran yhteisön kotieläinkannalle.

(2)

Taudin leviämisen estämiseksi ja taudin hävittämiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisön on syytä päätöksessä 90/424/ETY säädetyin edellytyksin osallistua niiden tukikelpoisten kustannusten rahoittamiseen, joita jäsenvaltiolle on aiheutunut taudin torjumiseksi toteutetuista kiireellisistä toimenpiteistä.

(3)

Yhteisön osallistumisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2005 toteutettujen Newcastlen taudin hävittämistoimenpiteiden kulujen rahoitukseen 6 päivänä syyskuuta 2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/602/EY (2) yhteisön rahoitusta myönnetään 50 prosenttia yhteisön tukeen oikeutetuista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet taudin torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

(4)

Päätöksen nojalla yhteisön rahoitustuki maksetaan Yhdistyneen kuningaskunnan 11 päivänä kesäkuuta 2007 tekemän pyynnön ja niiden liiteasiakirjojen perusteella, joista säädetään neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (3) 7 artiklassa.

(5)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Newcastlen taudin hävittämisestä vuonna 2005 Yhdistyneessä kuningaskunnassa aiheutuneita kustannuksia varten myönnettävä yhteisön rahoitustuen kokonaismäärä.

(6)

Yhteisön eläinlääkintäsääntöjen mukaisesti tehtyjen komission tarkastusten tulosten ja yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevien edellytysten vuoksi ilmoitettujen kustannusten koko määrää ei voida katsoa tukikelpoiseksi.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät on annettu Yhdistyneelle kuningaskunnalle tiedoksi 21 päivänä joulukuuta 2007 päivätyllä kirjeellä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Newcastlen taudin hävittämisestä vuonna 2005 Yhdistyneessä kuningaskunnassa aiheutuneita kustannuksia varten päätöksen 2006/602/EY nojalla myönnettävän yhteisön rahoitustuen kokonaismääräksi vahvistetaan 75 958,12 euroa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 246, 8.9.2006, s. 7.

(3)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.