ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 138

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
28. toukokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 459/2008, annettu 27 päivänä toukokuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 460/2008, annettu 27 päivänä toukokuuta 2008, omenoiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 85/2004 muuttamisesta

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/392/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on internetpohjaisesta tietosivusta, jonka avulla saatetaan sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1656)  ( 1 )

12

 

 

2008/393/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla henkilötietojen riittävästä suojasta Jerseyssä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1746)  ( 1 )

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

28.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 459/2008,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä toukokuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

84,4

MK

62,7

TN

105,3

TR

82,8

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

136,6

ZZ

149,6

0709 90 70

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

36,7

IL

65,9

MA

51,2

MX

62,0

TN

55,0

TR

72,1

US

57,7

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

132,6

TR

163,7

US

151,8

ZA

115,0

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

89,8

BR

85,7

CA

78,7

CL

91,3

CN

81,7

MK

65,0

NZ

105,7

US

102,7

UY

93,6

ZA

78,5

ZZ

87,3

0809 20 95

TR

541,3

US

571,5

ZZ

556,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 460/2008,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2008,

omenoiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 85/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä sekä direktiivien 2001/112/EY ja 2001/113/EY, asetusten (ETY) N:o 827/68, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96, (EY) N:o 2826/2000, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2202/96 kumoamisesta 26 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1182/2007 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 85/2004 (2) säädetään erityisesti omenoiden vähimmäiskoon pienentämisen soveltamisesta 1 päivästä kesäkuuta 2008, jotta varmistetaan johdonmukaisuus Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission omenoita koskevan standardin UNECE-FFV-50 kanssa. Tätä standardia on kuitenkin muutettu, ja kokoa koskevia säännöksiä olisi ajantasaistettava vastaavasti.

(2)

Jotta vältettäisiin mahdolliset ristiriitaisuudet kauppaoikeuden kanssa, asetuksen (EY) N:o 85/2004 liitteen lisäyksessä olevasta omenalajikkeiden luettelosta olisi poistettava kaikki viittaukset kauppanimiin.

(3)

Kyseistä lajikeluetteloa on tarpeen tarkistaa myös tarkastusten helpottamiseksi. Tämän vuoksi luetteloon olisi lisättävä ”Reinette blanche du Canada” -lajikkeen synonyymi ”Renetta del Canada” sekä omenalajike ”Zarja Alatau”.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 85/2004 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 85/2004 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 13, 20.1.2004, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1238/2005 (EUVL L 200, 30.7.2005, s. 22).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 85/2004 liite seuraavasti:

1)

Korvataan III kohta seuraavasti:

”III   KOKOLAJITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Koko määritetään joko poikkileikkauksen suurimman halkaisijan tai painon mukaan.

Vähimmäiskoko on kaikkien lajikkeiden ja kaikkien luokkien osalta 60 mm, kun koko määritetään halkaisijan mukaan, ja 90 g, kun koko määritetään painon mukaan. Kooltaan pienemmät hedelmät voidaan hyväksyä, jos tuotteen Brix-arvo on vähintään 10,5° Brix ja koko on vähintään 50 mm tai 70 g.

Jotta varmistetaan tasakokoisuus kussakin pakkauksessa:

a)

halkaisijan mukaan kokolajiteltujen hedelmien saman pakkauksen hedelmien halkaisijoiden ero saa olla enintään:

5 mm ekstraluokan hedelmillä ja kerroksittain riveihin pakatuilla I ja II luokan hedelmillä. Kuitenkin Bramley's Seedling- (Bramley, Triomphe de Kiel) ja Horneburger-lajikkeiden omenilla halkaisijoiden ero saa olla 10 mm, ja

10 mm irtotavarana pakkauksessa tai myyntipakkauksessa tarjottavilla I luokan hedelmillä. Kuitenkin Bramley's Seedling- (Bramley, Triomphe de Kiel) ja Horneburger-lajikkeiden omenilla halkaisijoiden ero saa olla 20 mm; tai

b)

painon mukaan kokolajiteltujen hedelmien saman pakkauksen hedelmien painoero saa olla enintään:

20 prosenttia hedelmien keskipainosta ekstraluokan hedelmillä ja kerroksittain riveihin pakatuilla I ja II luokan hedelmillä, ja

25 prosenttia pakkauksen hedelmien keskipainosta irtotavarana pakkauksessa tai myyntipakkauksessa tarjottavilla I luokan hedelmillä.

Irtotavarana pakkauksessa tai myyntipakkauksessa tarjottaville II luokan hedelmille ei ole vahvistettu sääntöä yhtenäisestä koosta.”

2)

Korvataan lisäyksessä oleva 4 kohta seuraavasti:

4.   Ohjeellinen luettelo väriä, ruskealaikkuisuutta ja kokoluokkaa koskevien perusteiden mukaisesti luokitelluista omenalajikkeista:

Luetteloon sisältymättömien lajikkeiden hedelmät on luokiteltava niiden lajikeominaisuuksien mukaisesti.

Lajike

Synonyymi

Väriryhmä

Ruskealaikkuisuus

Koko

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

L

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

L

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

L

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

L

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

Aroman punaiset muunnokset, esim. Aroma Amorosa

 

B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop ja muunnokset

 

D

R

L

Belle fleur double

 

D

 

L

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

L

Bohemia

 

B

 

L

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

L

Braeburn

 

B

 

L

Braeburnin punaiset muunnokset, esim.:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

L

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

L

Brettacher Sämling

 

D

 

L

Calville (ryhmä)

 

D

 

L

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

L

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

L

Charles Ross

 

D

 

L

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

L

Cox's Orange Pippin ja muunnokset

Cox Orange

C

R

 

Cox's Orange Pippinin punaiset muunnokset, esim.:

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

L

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

L

Delcorf ja muunnokset, esim.:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

L

Delgollune

 

B

 

L

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

L

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

L

Discovery

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

L

Elise

Red Delight

A

 

L

Ellison's orange

Ellison

C

 

L

Elstar ja muunnokset, esim.:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

 

Elstarin punaiset muunnokset, esim.:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

L

Fortune

 

D

R

 

Fuji ja muunnokset

 

B

 

L

Gala

 

C

 

 

Galan punaiset muunnokset, esim.:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

L

Gloster

 

B

 

L

Goldbohemia

 

D

 

L

Golden Delicious ja muunnokset

 

D

 

L

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

L

Goldstar

 

D

 

L

Gradigold

 

D

 

L

Granny Smith

 

D

 

L

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

L

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

L

Greensleeves

 

D

 

L

Holsteiner Cox ja muunnokset

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

L

Honeygold

 

D

 

L

Horneburger

 

D

 

L

Howgate Wonder

Manga

D

 

L

Idared

 

B

 

L

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

L

Jacques Lebel

 

D

 

L

Jamba

 

C

 

L

James Grieve ja muunnokset

 

D

 

L

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

L

Jarka

 

C

 

L

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

L

Jonagold (2) ja muunnokset, esim.:

 

C

 

L

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored ja muunnokset, esim.:

 

A

 

L

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

L

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

L

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

L

Krameri Tuviõun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

L

Lane's Prince Albert

 

D

 

L

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

L

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

L

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

L

Melrose

 

C

 

L

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

L

Mountain Cove

 

D

 

L

Mutsu

 

D

 

L

Normanda

 

C

 

L

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

L

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

L

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

L

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

L

Piglos

 

B

 

L

Pikant

 

B

 

L

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

L

Piros

 

C

 

L

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

D

 

L

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

L

Rebella

 

C

 

L

Red Delicious ja muunnokset, esim:

 

Campsur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

L

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

L

Reglindis

 

C

 

L

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

L

Reinette d'Orléans

 

D

 

L

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

L

Reinette de France

 

D

 

L

Reinette de Landsberg

 

D

 

L

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

L

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

L

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

L

Retina

 

B

 

L

Rewena

 

B

 

L

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

L

Royal Beaut

 

A

 

L

Rubin

 

C

 

L

Rubinola

 

B

 

L

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

L

Selena

 

B

 

L

Shampion

 

B

 

L

Sidrunkollane Taliõun

 

D

 

L

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

L

Snygold

Earlygold

D

 

L

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

L

Sügisjoonik

 

C

 

L

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

L

Sweet Caroline

 

C

 

L

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

L

Topaz

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

L

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(1)  Vähintään 20 prosenttia punaista I ja II luokassa.

(2)  Jonagold-lajikkeelta vaaditaan kuitenkin, että II luokkaan luokiteltujen hedelmien pinnasta vähintään kymmenesosa on punajuovaista.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

28.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/12


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on internetpohjaisesta tietosivusta, jonka avulla saatetaan sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1656)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/392/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 59 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2006/88/EY vahvistetaan terveysvaatimukset, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamiseen, tuontiin ja kauttakuljetukseen, sekä ennalta ehkäisevät vähimmäistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on lisätä toimivaltaisten viranomaisten, vesiviljelytuotannon harjoittajien ja muiden tähän elinkeinoon liittyvien toimijoiden tietoisuutta ja valmiuksia vesiviljelyeläinten tauteihin liittyvissä kysymyksissä.

(2)

Jotta direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV lueteltujen tautien esiintymistä ja leviämistä voitaisiin ehkäistä paremmin, jäsenvaltioiden olisi saatettava sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista ja etenkin laitoksissa pidetyistä lajeista ja laitosten terveystilanteesta.

(3)

Kyseiset tiedot ovat nykyisin julkisesti saatavilla rekistereissä, joita jäsenvaltiot ylläpitävät direktiivin 2006/88/EY 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jotta voitaisiin edistää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja sähköisten menettelyjen käyttöä jäsenvaltioiden kesken sekä huolehtia järjestelyjen avoimuudesta ja ymmärrettävyydestä, on tärkeää, että vesiviljelyn tuotantoyrityksiä ja luvan saaneita jalostuslaitoksia koskevat tiedot esitetään yhtenäisellä tavalla koko yhteisössä. Tähän tarjoaa teknisesti toteuttamiskelpoisimman ratkaisun internetpohjainen tietosivu, sillä tiedot ovat sen kautta helposti saatavilla eikä resursseja tarvita liikaa. Internetpohjaisen tietosivun pohjaksi olisi sen vuoksi laadittava malli.

(5)

Direktiivin 2006/88/EY liitteessä II vahvistetaan ne tiedot, jotka vesiviljelyn tuotantoyritysten ja luvan saaneiden jalostuslaitosten rekisterissä on annettava. Koska internetpohjaisen tietosivun tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden perustamiin vesiviljelyn tuotantoyritysten rekistereihin kirjattujen relevanttien tietojen yhteentoimivuutta, verkkosivuston ei välttämättä tarvitse sisältää kaikkia tietoja. Tietosivun pitäisi kuitenkin sisältää kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat relevantteja terveystilanteessa olevien erojen aiheuttamien kaupan rajoitusten havaitsemisen kannalta.

(6)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään, että jäsenvaltiot voivat direktiivissä säädetystä lupavaatimuksesta poiketen vaatia, että toimivaltainen viranomainen ainoastaan rekisteröi laitokset, jotka eivät ole vesiviljelyn tuotantoyrityksiä ja joissa vesieläimiä pidetään ilman että niitä olisi tarkoitus saattaa markkinoille, istuta ja ongi -kalastuspaikat sekä vesiviljelyn tuotantoyritykset, jotka toimittavat tuotteet paikallisille kuluttajille.

(7)

Riski vesieläinten tautien leviämisestä laitoksista, istuta ja ongi -kalastuspaikoista ja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä, jotka toimivaltainen viranomainen direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan 1 kohdasta poiketen rekisteröi, vaihtelee niiden luonteen, ominaispiirteiden ja sijainnin mukaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi päätettävä, kuinka laajasti näitä laitoksia, istuta ja ongi -kalastuspaikkoja ja vesiviljelyn tuotantoyrityksiä koskevia tietoja olisi sisällytettävä internetpohjaiselle tietosivulle.

(8)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa kirjata internetpohjaiselle tietosivulle relevantit tiedot vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista, minkä vuoksi olisi säädettävä, että tiedot on saatettava saataville vasta viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2009.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt internetpohjaiselle tietosivulle, joka jäsenvaltioiden on perustettava ja jonka avulla annetaan direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista.

2.   Ellei tämän päätöksen 2 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta muuta johdu, tätä päätöstä sovelletaan soveltuvin osin sellaisiin laitoksiin, istuta ja ongi -kalastuspaikkoihin ja vesiviljelyn tuotantoyrityksiin, jotka toimivaltainen viranomainen direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan 1 kohdasta poiketen rekisteröi kyseisen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Internetpohjainen tietosivu

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava internetpohjainen tietosivu, jonka avulla annetaan saataville tietoja direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan mukaisesti luvan saaneiden vesiviljelyn tuotantoyritysten ja jalostuslaitosten viljelylaitoksista ja nilviäistenviljelyalueista.

Jäsenvaltioiden on tapauskohtaisesti päätettävä, mitkä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut laitokset, istuta ja ongi -kalastuspaikat ja vesiviljelyn tuotantoyritykset on lueteltava internetpohjaisella tietosivulla, ottaen huomioon vesieläinten tautien leviämisen riski, joka liittyy tällaisten laitosten, kalastuspaikkojen ja yritysten toimintaan ja joka perustuu niiden luonteeseen, ominaispiirteisiin ja sijaintiin.

2.   Jäsenvaltioiden on laadittava internetpohjainen tietosivu seuraavissa liitteissä esitettyjen mallien mukaisesti:

a)

Liite I – vesiviljelyn tuotantoyritykset, joissa pidetään kaloja;

b)

Liite II – vesiviljelyn tuotantoyritykset, joissa pidetään nilviäisiä;

c)

Liite III – vesiviljelyn tuotantoyritykset, joissa pidetään äyriäisiä;

d)

Liite IV – direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut luvan saaneet jalostuslaitokset, joissa teurastetaan vesiviljelyeläimiä taudintorjuntatarkoituksia varten.

3.   Jäsenvaltioiden on pidettävä internetpohjainen tietosivu ajan tasalla, jotta se vastaa direktiivin 2006/88/EY 6 artiklan mukaisesti ylläpidettävässä rekisterissä olevia tietoja.

Terveystilanteen muutokset on kirjattava internetpohjaiselle tietosivulle heti, kun kirjattu terveystilanne on muuttunut.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava internetpohjaisen tietosivunsa internetosoite komissiolle.

3 artikla

Soveltamisen alkamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2008.

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa ja liitteissä I–IV tarkoitettujen tietojen kirjaaminen internetpohjaiselle tietosivulle on kuitenkin saatettava valmiiksi viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2009.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.


LIITE I

MALLI – VESIVILJELYN TUOTANTOYRITYKSET, JOISSA PIDETÄÄN KALOJA

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

Viljelylaitos 1

Viljelylaitos 2

1.

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

1.1.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.1.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

1.2.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.2.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

(kunkin viljelylaitoksen)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

(kunkin viljelylaitoksen)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Kasvatettavat lajit (1)

(kukin viljelylaitos, alttius tietyille taudeille)

4.1.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.4.

Lohen tarttuva anemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.4.

Lohen tarttuva anemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

5.

Tunnustettu terveystilanne

(kunkin viljelylaitoksen) (2)

5.1.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

5.1.1.1.

Taudista vapaa

5.1.1.2.

Seurantaohjelma

5.1.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

5.1.2.1.

Taudista vapaa

5.1.2.2.

Seurantaohjelma

5.1.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.2.4.

Muu

5.1.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

5.1.3.1.

Taudista vapaa

5.1.3.2.

Seurantaohjelma

5.1.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.3.4.

Muu

5.1.4.

Lohen tarttuva anemia

5.1.4.1.

Taudista vapaa

5.1.4.2.

Seurantaohjelma

5.1.4.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.4.4.

Muu

5.1.5.

Kalojen tarttuva haimakuoliotauti (3)

5.1.5.1.

Taudista vapaa

5.1.5.2.

Seurantaohjelma

5.1.5.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.5.4.

Muu

5.1.6.

Gyrodactylus salaris -tartunta  (3)

5.1.6.1.

Taudista vapaa

5.1.6.2.

Seurantaohjelma

5.1.6.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.6.4.

Muu

5.1.7.

Bakteeriperäinen munuaistauti (3)

5.1.7.1.

Taudista vapaa

5.1.7.2.

Seurantaohjelma

5.1.7.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.7.4.

Muu

5.1.8.

Muut taudit (4)

5.1.8.1.

Taudista vapaa

5.1.8.2.

Seurantaohjelma

5.1.8.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.8.4.

Muu

5.2.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

5.2.1.1.

Taudista vapaa

5.2.1.2.

Seurantaohjelma

5.2.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

5.2.2.1.

Taudista vapaa

5.2.2.2.

Seurantaohjelma

5.2.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.2.4.

Muu

5.2.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

5.2.3.1.

Taudista vapaa

5.2.3.2.

Seurantaohjelma

5.2.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.3.4.

Muu

5.2.4.

Lohen tarttuva anemia

5.2.4.1.

Taudista vapaa

5.2.4.2.

Seurantaohjelma

5.2.4.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.4.4.

Muu

5.2.5.

Kalojen tarttuva haimakuoliotauti (3)

5.2.5.1.

Taudista vapaa

5.2.5.2.

Seurantaohjelma

5.2.5.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.5.4.

Muu

5.2.6.

Gyrodactylus salaris -tartunta  (3)

5.2.6.1.

Taudista vapaa

5.2.6.2.

Seurantaohjelma

5.2.6.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.6.4.

Muu

5.2.7.

Bakteeriperäinen munuaistauti (3)

5.2.7.1.

Taudista vapaa

5.2.7.2.

Seurantaohjelma

5.2.7.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.7.4.

Muu

5.2.8.

Muut taudit (4)

5.2.8.1.

Taudista vapaa

5.2.8.2.

Seurantaohjelma

5.2.8.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.8.4.

Muu

6.

Viljelylaitoksen tyyppi

(kunkin viljelylaitoksen) (5)

6.1.1.

Meressä olevat verkkoaltaat/aitaukset

6.1.2.

Merivesialtaat

6.1.3.

Merivesikeinoaltaat ja uoma-altaat

6.1.4.

Suljetut merivesialtaat (vedenkierrätys)

6.1.5.

Makean veden verkkoaltaat/aitaukset

6.1.6.

Makean veden altaat

6.1.7.

Makean veden keinoaltaat ja uoma-altaat

6.1.8.

Suljetut makean veden altaat (vedenkierrätys)

6.1.9.

Tutkimuslaitos

6.1.10.

Karanteenilaitos

6.1.11.

Muu

6.2.1.

Meressä olevat verkkoaltaat/aitaukset

6.2.2.

Merivesialtaat

6.2.3.

Merivesikeinoaltaat ja uoma-altaat

6.2.4.

Suljetut merivesialtaat (vedenkierrätys)

6.2.5.

Makean veden verkkoaltaat/aitaukset

6.2.6.

Makean veden altaat

6.2.7.

Makean veden keinoaltaat ja uoma-altaat

6.2.8.

Suljetut makean veden altaat (vedenkierrätys)

6.2.9.

Tutkimuslaitos

6.2.10.

Karanteenilaitos

6.2.11.

Muu

7.

Tuotantosuunta

(kunkin viljelylaitoksen) (5)

7.1.1.

Hautomo

7.1.2.

Poikaslaitos

7.1.3.

Emokalaviljely

7.1.4.

Kasvatus ihmisravinnoksi

7.1.5.

Istuta ja ongi kalastuspaikat

7.1.6.

Muu

7.2.1.

Hautomo

7.2.2.

Poikaslaitos

7.2.3.

Emokalaviljely

7.2.4.

Kasvatus ihmisravinnoksi

7.2.5.

Istuta ja ongi kalastuspaikat

7.2.6.

Muu


(1)  Taudeille alttiit ja tartuntaa levittävät lajit luetellaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV.

(2)  Merkitkää ruutu ”Muu”, jos laitokseen sovelletaan taudinhävittämisohjelmaa tai taudintorjuntatoimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY V luvun 3, 4, 5 tai 6 jakson mukaisesti.

(3)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, jotka luetellaan komission päätöksen 2004/453/EY (EUVL L 156, 30.4.2004, s. 5) liitteessä I tai II kyseisen taudin osalta.

(4)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti.

(5)  Voidaan valita useampia vaihtoehtoja.


LIITE II

MALLI – VESIVILJELYN TUOTANTOYRITYKSET, JOISSA PIDETÄÄN NILVIÄISIÄ

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

Viljelylaitos tai viljelyalue 1

Viljelylaitos tai viljelyalue 2

1.

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

1.1.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen tai nilviäistenviljelyalueen nimi

1.1.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

1.2.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen tai nilviäistenviljelyalueen nimi

1.2.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Kasvatettavat lajit (1)

(kukin viljelylaitos tai -alue, alttius tietyille taudeille)

4.1.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

5.

Tunnustettu terveystilanne (2)

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

5.1.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

5.1.1.1.

Taudista vapaa

5.1.1.2.

Seurantaohjelma

5.1.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

5.1.2.1.

Taudista vapaa

5.1.2.2.

Seurantaohjelma

5.1.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.2.4.

Muu

5.1.3.

Muut taudit (3)

5.1.3.1.

Taudista vapaa

5.1.3.2.

Seurantaohjelma

5.1.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.3.4.

Muu

5.2.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

5.2.1.1.

Taudista vapaa

5.2.1.2.

Seurantaohjelma

5.2.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

5.2.2.1.

Taudista vapaa

5.2.2.2.

Seurantaohjelma

5.2.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.2.4.

Muu

5.2.3.

Muut taudit (3)

5.2.3.1.

Taudista vapaa

5.2.3.2.

Seurantaohjelma

5.2.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.3.4.

Muu

6.

Viljelylaitoksen tai -alueen tyyppi (4)

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

6.1.1.

Avoin viljelylaitos

6.1.2.

Suljettu viljelylaitos (vedenkierrätys)

6.1.3.

Lähettämö, puhdistamo

6.1.4.

Nilviäistenviljelylaitos

6.1.5.

Tutkimuslaitos

6.1.6.

Karanteenilaitos

6.1.7.

Muut

6.2.1.

Avoin viljelylaitos

6.2.2.

Suljettu viljelylaitos (vedenkierrätys)

6.2.3.

Lähettämö, puhdistamo

6.2.4.

Nilviäistenviljelylaitos

6.2.5.

Tutkimuslaitos

6.2.6.

Karanteenilaitos

6.2.7.

Muut

7.

Viljelylaitoksen tai -alueen tuotantosuunta (4)

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

7.1.1.

Hautomo

7.1.2.

Poikaslaitos

7.1.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.1.4.

Muut

7.2.1.

Hautomo

7.2.2.

Poikaslaitos

7.2.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.2.4.

Muut


(1)  Taudeille alttiit ja tartuntaa levittävät lajit luetellaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV.

(2)  Merkitkää ruutu ”Muu”, jos laitokseen tai alueeseen sovelletaan taudinhävittämisohjelmaa tai taudintorjuntatoimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY V luvun 3, 4, 5 tai 6 jakson mukaisesti.

(3)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti.

(4)  Voidaan valita useampia vaihtoehtoja.


LIITE III

MALLI – VESIVILJELYN TUOTANTOYRITYKSET, JOISSA PIDETÄÄN ÄYRIÄISIÄ

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN c ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

Viljelylaitos 1

Viljelylaitos 2

1.

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

1.1.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.1.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

1.2.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.2.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

(kunkin viljelylaitoksen)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

(kunkin viljelylaitoksen)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Kasvatettavat lajit (1)

(kukin viljelylaitos, alttius tietyille taudeille)

4.1.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

5.

Tunnustettu terveystilanne

(kunkin viljelylaitoksen) (2)

5.1.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

5.1.1.1.

Taudista vapaa

5.1.1.2.

Seurantaohjelma

5.1.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Muut taudit (3)

5.1.2.1.

Taudista vapaa

5.1.2.2.

Seurantaohjelma

5.1.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.2.4.

Muu

5.2.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

5.2.1.1.

Taudista vapaa

5.2.1.2.

Seurantaohjelma

5.2.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Muut taudit (3)

5.2.2.1.

Taudista vapaa

5.2.2.2.

Seurantaohjelma

5.2.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.2.4.

Muu

6.

Viljelylaitoksen tyyppi (4)

(kunkin viljelylaitoksen

6.1.1.

Laguuni/aitaus

6.1.2.

Maa-altaat

6.1.3.

Keinoaltaat ja uoma-altaat

6.1.4.

Suljetut maa-altaat (vedenkierrätys)

6.1.5.

Tutkimuslaitos

6.1.6.

Karanteenilaitos

6.1.7.

Muut

6.2.1.

Laguuni/aitaus

6.2.2.

Maa-altaat

6.2.3.

Keinoaltaat ja uoma-altaat

6.2.4.

Suljetut maa-altaat (vedenkierrätys)

6.2.5.

Tutkimuslaitos

6.2.6.

Karanteenilaitos

6.2.7.

Muut

7.

Tuotantosuunta (4)

(kunkin viljelylaitoksen

7.1.1.

Hautomo

7.1.2.

Poikaslaitos

7.1.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.1.4.

Muut

7.2.1.

Hautomo

7.2.2.

Poikaslaitos

7.2.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.2.4.

Muut


(1)  Taudeille alttiit ja tartuntaa levittävät lajit luetellaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV.

(2)  Merkitkää ruutu ”Muu”, jos laitokseen sovelletaan taudinhävittämisohjelmaa tai taudintorjuntatoimenpiteitä neuvoston direktiivin 2006/88/EY V luvun 3, 4, 5 tai 6 jakson mukaisesti.

(3)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti.

(4)  Voidaan valita useampia vaihtoehtoja.


LIITE IV

DIREKTIIVIN 2006/88/EY 4 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT LUVAN SAANEET JALOSTUSLAITOKSET, JOISSA TEURASTETAAN VESIVILJELYELÄIMIÄ TAUDINTORJUNTATARKOITUKSIA VARTEN )

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN d ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

 

1.

Jalostuslaitos

1.1.1.

Nimi

1.1.2.

Osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

2.1.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

3.1.

 

4.

Jalostettavat lajit

4.1.1.

Kalat

4.1.2.

Nilviäiset

4.1.3.

Äyriäiset

5.

Jätevedenkäsittelyjärjestelmä

 


28.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä toukokuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla henkilötietojen riittävästä suojasta Jerseyssä

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1746)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/393/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

on kuullut yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä tutkivaa työryhmää (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 95/46/EY mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan vain, jos kyseisessä kolmannessa maassa turvataan tietosuojan riittävä taso ja jos direktiivin muiden säännösten täytäntöönpanemiseksi annettuja jäsenvaltioiden lakeja noudatetaan ennen tietojen siirtämistä.

(2)

Komissio voi todeta, että kolmas maa turvaa tietosuojan riittävän tason. Henkilötietoja voidaan tässä tapauksessa siirtää jäsenvaltioista ilman lisätakeita.

(3)

Direktiivin 95/46/EY mukaisesti tietosuojan taso olisi arvioitava kaikkien tiettyyn siirtoon tai siirtojen ryhmään liittyvien olosuhteiden osalta ja ottaen erityisesti huomioon eräät siirron kannalta olennaiset direktiivin 25 artiklan 2 kohdassa luetellut tekijät.

(4)

Koska kolmannet maat suhtautuvat eri tavoin tietosuojaan, tietosuojan riittävyyden arviointi olisi suoritettava ja kaikki direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohtaan perustuvat päätökset olisi tehtävä ja pantava täytäntöön tavalla, joka ei syrji mielivaltaisesti tai epäoikeudenmukaisesti mitään kolmatta maata eikä tee eroa niiden välillä, jos niissä vallitsevat samanlaiset olosuhteet, eikä muodosta peiteltyä kaupan estettä, kun otetaan huomioon yhteisön nykyiset kansainväliset sitoumukset.

(5)

Jersey (Bailiwick of Jersey) on Yhdistyneen kuningaskunnan kruunun alaisuuteen kuuluva alue (se ei ole osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä liioin siirtomaa), joka nauttii täyttä itsenäisyyttä lukuun ottamatta kansainvälisiä suhteita ja puolustusta, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vastuulla. Tämän vuoksi Jerseytä on syytä pitää direktiivissä 95/46/EY tarkoitettuna kolmantena maana.

(6)

Yhdistyneen kuningaskunnan ratifiointi on ulotettu koskemaan Jerseytä Euroopan ihmisoikeussopimuksen osalta vuodesta 1951 ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Yleissopimus n:o 108) osalta vuodesta 1987.

(7)

Jerseyssä lähinnä direktiivin 95/46/EY vaatimuksiin perustuvat henkilötietojen suojaa koskevat oikeusnormit sisältyvät vuoden 1987 tietosuojalakiin (Data Protection (Jersey) Law), joka tuli voimaan 11 päivänä marraskuuta 1987, sekä kahteen sitä täydentävään lakiin (Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005 ja Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005).

(8)

Tietosuojalain (Data Protection (Jersey) Law) soveltamiseksi on vuonna 2005 annettu lisäksi johdetun oikeuden säännöksiä, joissa vahvistetaan muun muassa tietojen saantia, arkaluonteisten tietojen käsittelyä ja tietosuojaviranomaiselle ilmoittamista koskevat säännöt. (3)

(9)

Jerseyssä sovellettaviin oikeusnormeihin sisältyvät kaikki perusperiaatteet, joita luonnollisten henkilöiden suojelun riittävä taso edellyttää. Normien soveltaminen taataan muutoksenhakukeinoin ja riippumattomalla valvonnalla, jota suorittaa asioiden tutkimisen ja niihin puuttumisen suhteen toimivaltainen viranomainen, tietosuojavaltuutettu.

(10)

Näin ollen on katsottava, että Jersey tarjoaa direktiivissä 95/46/EY tarkoitetun henkilötietojen suojan riittävän tason.

(11)

Avoimuuden lisäämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pystyvät takaamaan yksilöiden tietosuojan heidän henkilötietojaan käsiteltäessä, on tarpeen tarkentaa, minkälaisissa poikkeusolosuhteissa tiettyjen tiedonsiirtojen keskeyttäminen voi olla perusteltua siitä huolimatta, että tietosuojan taso on todettu riittäväksi.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 95/46/EY 31 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jerseyn katsotaan tarjoavan direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun riittäväntasoisen suojan yhteisöstä siirrettäville henkilötiedoille.

2 artikla

Tämä päätös koskee Jerseyssä tarjotun tietosuojan riittävyyttä direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 1 kohdan vaatimusten täyttymisen kannalta, eikä se vaikuta muihin edellytyksiin tai rajoituksiin, joilla pannaan täytäntöön direktiivin muita säännöksiä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa.

3 artikla

1.   Rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen, että muiden säännösten kuin direktiivin 95/46/EY 25 artiklan nojalla annettuja kansallisia säännöksiä noudatetaan, kyseiset viranomaiset voivat käyttää nykyisiä toimivaltuuksiaan keskeyttääkseen Jerseyssä olevalle vastaanottajalle kohdistetun tietojen siirron suojellakseen yksityishenkilöitä näiden henkilötietoja käsiteltäessä seuraavissa tapauksissa:

a)

toimivaltainen Jerseyn viranomainen on todennut, ettei vastaanottaja noudata sovellettavia tietosuojavaatimuksia; tai

b)

on hyvin todennäköistä, ettei tietosuojavaatimuksia noudateta, ja on perusteltua olettaa, ettei toimivaltainen Jerseyn viranomainen parhaillaan eikä jatkossa toteuta toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi, tiedonsiirron jatkaminen aiheuttaisi välittömän vakavan vaaran rekisteröidyille ja jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat olosuhteisiin nähden kohtuullisessa määrin pyrkineet ilmoittamaan asiasta Jerseyyn sijoittuneelle tietojenkäsittelystä vastaavalle osapuolelle ja antamaan tälle tilaisuuden vastata.

2.   Keskeytys lakkaa heti kun tietosuojavaatimusten noudattaminen on varmistettu ja tästä on ilmoitettu asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle.

4 artikla

1.   Jäsenvaltiot ilmoittavat viipymättä komissiolle 3 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä.

2.   Jäsenvaltiot ja komissio tiedottavat toisilleen tapauksista, joissa tietosuojavaatimusten noudattamisesta Jerseyssä vastaavat elimet eivät pysty varmistamaan niiden noudattamista.

3.   Jos 3 artiklan ja tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla saadut tiedot osoittavat, että jokin tietosuojavaatimusten noudattamisesta Jerseyssä vastaava elin ei tosiasiallisesti hoida tehtäväänsä, komissio tiedottaa asiasta Jerseyn toimivaltaiselle viranomaiselle ja tarvittaessa esittää direktiivin 95/46/EY 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ehdotuksia toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on peruuttaa tämä päätös tai keskeyttää sen soveltaminen tai rajoittaa sen soveltamisalaa.

5 artikla

Komissio seuraa tämän päätöksen soveltamista ja ilmoittaa direktiivin 95/46/EY 31 artiklan nojalla perustetulle komitealle kaikki asiaankuuluvat huomiot, mukaan luettuina kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa tämän päätöksen 1 artiklassa esitettyyn arvioon, jonka mukaan Jersey tarjoaa direktiivin 95/46/EY 25 artiklassa tarkoitetun riittäväntasoisen tietosuojan, sekä mahdolliset todisteet päätöksen syrjivästä soveltamisesta.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet neljän kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Tietosuojatyöryhmän 9 päivänä lokakuuta 2007 antama lausunto 8/2007 henkilötietojen suojan tasosta Jerseyssä: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  Niihin kuuluvat Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – Education) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – Health) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – Social Work) (Jersey) Regulations 2005 sekä Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.