ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 129

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
17. toukokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 426/2008, annettu 14 päivänä toukokuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valukappaleiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1212/2005 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 427/2008, annettu 16 päivänä toukokuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 428/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, viljan interventiokeskuksista (Kodifioitu toisinto)

8

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/372/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välistä puitesopimusta Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

39

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välistä puitesopimusta Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

40

 

 

2008/373/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2008, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä

44

 

 

2008/374/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisen konsuliohjeiston liitteessä 3 olevan I osan muuttamisesta niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka tarvitsevat viisumin lentokenttäkauttakulkua varten

46

 

 

2008/375/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2008, Turkin tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

48

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

17.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 426/2008,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2008,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valukappaleiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1212/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’),

ottaa huomioon lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valukappaleiden tuonnissa 25 päivänä heinäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1212/2005 (2) 1 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1212/2005 otettiin käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa yhteisöön Kiinan kansantasavallasta muokattavaksi soveltumattomasta valuraudasta valmistettuja, myös työstettyjä, päällystettyjä, maalattuja tai muita materiaaleja sisältäviä, tavaroita tai niiden osia, joita käytetään peittämään maan pinnalla tai alla olevia järjestelmiä ja/tai joista on pääsy tällaisiin järjestelmiin, paloposteja lukuun ottamatta ja jotka tavallisesti luokitellaan CN-koodeihin 7325 10 50, 7325 10 92 ja ex 7325 10 99 (Taric-koodi 7325109910), jäljempänä ’kyseessä oleva tuote’. Koska tutkimuksessa yhteistyössä toimineita osapuolia oli paljon, kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista valittiin toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneen tutkimuksen aikana otos.

(2)

Otokseen valituille yrityksille vahvistettiin tutkimuksen aikana määritetyt yksilölliset tullit. Otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimineiden yritysten, joille oli myönnetty markkinatalouskohtelu perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan mukaisesti, polkumyyntitulliksi vahvistettiin 0 prosenttia, joka oli ainoalle sellaiselle otokseen kuuluneelle yritykselle vahvistettu tulli, jolle oli myönnetty markkinatalouskohtelu. Otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimineiden yritysten, joille oli myönnetty yksilöllinen kohtelu perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti, painotetuksi keskimääräiseksi tulliksi vahvistettiin 28,6 prosenttia, joka oli sellaisille otokseen kuuluneille yrityksille vahvistettu tulli, joille oli myönnetty yksilöllinen kohtelu. Kaikkiin muihin yrityksiin sovelletaan koko maata koskevaa 47,8 prosentin suuruista tullia.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdan nojalla on mahdollista myöntää niille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka täyttävät kyseisessä artiklassa säädetyt neljä edellytystä, edellä johdanto-osan 2 kappaleessa mainittu sama kohtelu kuin otokseen kuulumattomille yhteistyössä toimineille yrityksille, jäljempänä ’uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelu’.

B.   UUSIEN VIENTIÄ HARJOITTAVIEN TUOTTAJIEN PYYNNÖT

(4)

Yhdeksän yritystä pyysi uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua.

(5)

Tarkastelussa sen selvittämiseksi, täyttääkö kukin hakija uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelun myöntämistä koskevat edellytykset, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdassa, varmistettiin, että hakija

1)

ei ole vienyt yhteisöön johdanto-osan 1 kappaleessa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson aikana (1. huhtikuuta 2003–31. maaliskuuta 2004);

2)

ei ole etuyhteydessä yhteenkään Kiinan kansantasavallassa toimivaan viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan tällä asetuksella käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä;

3)

on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavina olevia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön;

4)

toimii perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa määritellyissä markkinatalousolosuhteissa tai täyttää perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa yksilölliselle kohtelulle säädetyt vaatimukset.

(6)

Koska neljäs vaatimus edellyttää, että hakija esittää markkinatalouskohtelua tai yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön, komissio lähetti siihen tarvittavat lomakkeet kaikille kiinalaisille hakijoille. Kaikki kiinalaiset hakijayritykset pyysivät perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan nojalla markkinatalouskohtelua.

(7)

Markkinatalouskohtelun edellytykset ovat lyhyesti seuraavat:

1)

Liiketoimintaa ja kustannuksia koskevat päätökset tehdään markkinasignaalien perusteella ja ilman valtion merkittävää puuttumista asiaan; suurimpien tuotantopanosten kustannukset heijastavat markkina-arvoa.

2)

Yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka tarkastetaan riippumattomasti kansainvälisten tilinpäätösstandardien (3) mukaisesti ja jota sovelletaan kaikkiin tarkoituksiin.

3)

Aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä juontuvia merkittäviä vääristymiä ei ole.

4)

Vakauden ja oikeusvarmuuden takaa konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö.

5)

Valuuttojen muuntaminen tapahtuu markkinahintaan.

(8)

Kaikille hakijoille lähetettiin kyselylomakkeet, ja hakijoita pyydettiin toimittamaan näyttö siitä, että ne täyttävät edellä mainitut edellytykset.

(9)

Kyseiset edellytykset täyttäville vientiä harjoittaville tuottajille voidaan asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdan nojalla vahvistaa tulli, jota sovelletaan yhteistyössä toimiviin otokseen kuulumattomiin yrityksiin.

C.   TULOKSET

(10)

Yksi uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua pyytänyt kiinalainen yritys ei vastannut kyselyyn, ja yksi yritys ei vastannut kyselyyn toimitetun vastauksen puutteita koskeneeseen kirjeeseen. Näin ollen oli mahdotonta tarkistaa, täyttivätkö yritykset asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset, joten niiden pyyntö oli hylättävä. Kyseisille yrityksille ilmoitettiin, ettei niiden hakemuksia käsitellä tarkemmin, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. Huomautuksia ei esitetty.

(11)

Seitsemän yritystä toimitti täydellisen vastauksen kyselyyn. Komissio hankki ja tarkasti kaikki tiedot, jotka se katsoi tarpeellisiksi asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdassa vahvistetun neljännen edellytyksen (markkinatalouskohtelu / yksilöllinen kohtelu) täyttymisen tarkastamiseksi. Seuraavien seitsemän yrityksen toimitiloihin tehtiin tarkastuskäyntejä:

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd (Wuxi New District, Jiangsu) (”Norlong”),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd (Xinanli, Hebei) (”Maikesaier”),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd (Guozhuang, Hebei) (”XianXian”),

Changsha Wuxing Foundry Co. Ltd (Wangcheng County, Changsha) (”Wuxing”) ja siihen etuyhteydessä oleva yritys Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) (”Sunshine”),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd (Baoding, Hebei) (”Yuehai”),

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd (Han Dan County, Hebei) (”Yan Yuan”),

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd (Jinghai, Tianjin) (”Loiselet”).

(12)

Kaikkien näiden seitsemän yrityksen osalta tarkastettiin, täyttyvätkö edellä johdanto-osan 5 kappaleessa mainitut edellytykset.

(13)

Kahden kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan, Maikesaierin ja Yuehain, toimittamien tietojen tarkastelu osoitti, että niiden antama näyttö asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdassa säädettyjen neljän edellytyksen täyttymisestä oli riittävä, ja että ne täyttävät viimeisen edellytyksen osalta markkinatalouskohtelun viisi edellytystä. Siksi näille kahdelle tuottajalle voidaan asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistaa markkinatalouskohtelun saaneiden yritysten painotettu keskimääräinen tulli, jota sovelletaan yhteistyössä toimineisiin otokseen kuulumattomiin yrityksiin (eli 0 prosenttia), ja tuottajat voidaan lisätä mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa olevaan vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon.

(14)

Neljä kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa, Norlong, XianXian, Yan Yuan ja Loiselet, antoi riittävän näytön asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Viimeisen edellytyksen osalta tuottajat eivät kuitenkaan voineet osoittaa, että ne täyttävät markkinatalouskohtelun myöntämiselle säädetyt edellytykset.

(15)

Norlongin osalta havaittiin, että yritys oli saanut merkittävän maankäyttöoikeusmaksujen palautuksen. Siksi katsottiin, että markkinatalouskohtelun kolmas edellytys ei täyttynyt. Lisäksi katsottiin, että koska kolmas edellytys ei täyttynyt, ensimmäisen edellytyksen täyttymisen lopullista määritystä ei voitu tehdä. Näyttöä siitä, etteikö yritys täyttäisi yksilöllisen kohtelun viittä edellytystä, ei kuitenkaan löydetty.

(16)

XianXianin osalta havaittiin, että yritys ei täytä markkinatalouskohtelun myöntämisen ensimmäistä, toista ja kolmatta edellytystä. Yritys ei toimittanut riittävää näyttöä siitä, että se toimii markkinatalousolosuhteissa ja että sen kustannukset heijastavat markkina-arvoa. Lisäksi havaittiin, että yrityksellä ei ole yhtä ainoaa selkeää kirjanpitoa, joka tarkastetaan riippumattomasti kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Yrityksen havaittiin myös tehneen maanvuokrasopimuksia sekä absoluuttisesti että suhteellisesti epätavallisen alhaiseen hintaan.

(17)

Tarkastelussa havaittiin, että Yan Yuan ei täyttänyt markkinatalouskohtelun toista edellytystä. Yrityksen tilejä vuodelta 2006 ei ollut tarkastettu, mikä on vastoin Kiinan lakeja ja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, ja kirjanpidossa havaittiin muitakin epäselvyyksiä, kuten se, että raaka-aineita ostettiin yksityishenkilöiltä ilman laskutusta.

(18)

Loiseletin osalta havaittiin, että markkinatalouskohtelun toinen ja kolmas edellytys eivät täyttyneet. Erityisesti todettiin, että suurinta osaa yhtiön tärkeimmistä varoista ei esitetty yrityksen tilinpidossa. Lisäksi kävi ilmi, että tehtaan maa-aluetta ja rakennuksia koskevaa vuokrasopimusta ei noudatettu.

(19)

Yritysten XianXian, Yan Yuan ja Loiselet kirjanpitokäytännöistä tehtyjen havaintojen perusteella ei voida päätellä, että kyseisten yritysten vientihinnat olisivat riittävän luotettavia yksilöllisen polkumyyntimarginaalin laskentaa varten, ja tästä syystä ei voida päätellä, täyttävätkö yritykset yksilöllisen kohtelun toisen edellytyksen. Muut neljä yksilöllisen kohtelun edellytystä täyttyvät. Kun kuitenkin otetaan huomioon se seikka, että näiden yritysten vientihintoja ei käytettäisi polkumyyntimarginaalin laskennassa, jos yrityksiin sovellettaisiin 28,6 prosentin painotettua keskimääräistä tullia, joka on laskettu alkuperäisessä tutkimuksessa otokseen valituille yksilöllisen kohtelun saaneille yrityksille, voidaan päätellä, että tämän selvityksen osalta näille yrityksille voidaan myöntää sama kohtelu kuin yrityksille, joihin sovelletaan painotettua keskimääräistä tullia.

(20)

Siksi yrityksille Norlong, XianXian, Yan Yuan ja Loiselet voidaan asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistaa yksilöllisen kohtelun saaneiden yritysten painotettu keskimääräinen tulli, jota sovelletaan yhteistyössä toimineisiin otokseen kuulumattomiin yrityksiin (eli 28,6 prosenttia), ja tuottajat voidaan lisätä mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa olevaan vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon.

(21)

Wuxing ei toimittanut riittävää näyttöä siitä, että se on tarkasteltavana olevan yhteisöön vietävän tuotteen valmistaja. Näin ollen tämä tuottaja ei täyttänyt asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 4 kohdassa säädettyä kolmatta edellytystä, ja sen pyyntö uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelusta oli hylättävä.

D.   YKSILÖLLISTEN TULLIEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN YRITYSTEN LUETTELON MUUTTAMINEN

(22)

Edellä johdanto-osan 13 kappaleessa mainittujen tutkimustulosten perusteella päätelmänä on, että yritykset Maikesaier ja Yuehai olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 2 kohdassa olevaan luetteloon yrityksistä, joihin sovellettava tulli on 0 prosenttia.

(23)

Edellä johdanto-osan 14–20 kappaleessa mainittujen tutkimustulosten perusteella voidaan katsoa, että yritykset Norlong, XianXian, Yan Yuan ja Loiselet olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 2 kohdassa olevaan luetteloon yrityksistä, joihin sovellettava tulli on 28,6 prosenttia.

(24)

Edellä johdanto-osan 21 kappaleessa mainittujen tutkimustulosten perusteella yritykselle Wuxing ei voida myöntää uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua, ja yritykseen olisi siksi edelleen sovellettava asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 47,8 prosentin jäännöstullia.

(25)

Kaikille hakijoille ja yhteisön tuotannonalalle on ilmoitettu tutkimuksen tuloksista, ja niillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa. Päätelmistä ilmoittamisen jälkeen huomautuksensa esittivät yritykset Norlong, XianXian ja Loiselet. Sellaisia lisätietoja ei esitetty, joiden perusteella olisi voitu tehdä erilaisia päätelmiä minkään mainitun kolmen yrityksen osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1212/2005 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraavissa Kiinan kansantasavallassa toimivissa yrityksissä valmistettujen, 1 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta seuraava:

Yritys

Polkumyyntitulli

(%)

Taric-lisäkoodi

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 Kiinan kansantasavalta

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, Kiinan kansantasavalta

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, Kiinan kansantasavalta

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, Kiinan kansantasavalta

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, Kiinan kansantasavalta

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin’anli Town, Tang County

Hebei; Baoding 072350, Kiinan kansantasavalta

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.,

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, Kiinan kansantasavalta

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, Kiinan kansantasavalta

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, Kiinan kansantasavalta

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, Kiinan kansantasavalta

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, Kiinan kansantasavalta

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, Kiinan kansantasavalta

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, Kiinan kansantasavalta

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, Kiinan kansantasavalta

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, Kiinan kansantasavalta

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, Kiinan kansantasavalta.

37,9

A684

Kaikki muut yritykset

47,8

A999”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BAJUK


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 199, 29.7.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 268/2006 (EUVL L 47, 17.2.2006, s. 3).

(3)  Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan kaikkia tärkeimpiä yleisesti tunnustettuja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, joita ovat Yhdysvaltain tilinpäätösnormisto (US GAAP) sekä kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB:n) julkaisemat kansainvälisen tilinpäätösstandardikomitean säätiön (IASCF:n) asiakirjat, kuten International Accounting Standard Board Framework (IASBF), kansainvälinen tilinpäätösstandardi (IAS), IFRS-standardit sekä kansainvälisen tilinpäätösasioiden tulkintakomitean (IFRIC:n) julkaisut.


17.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 427/2008,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16 päivänä toukokuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

54,3

TN

113,1

TR

99,2

ZZ

88,9

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

166,7

ZZ

142,8

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

59,9

MA

50,3

TN

52,0

TR

59,9

US

60,4

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

130,1

BR

156,0

MK

58,7

TR

150,1

US

135,5

ZA

134,9

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

94,1

BR

83,1

CA

109,4

CL

91,9

CN

75,0

MK

46,1

NZ

110,9

US

114,9

UY

77,0

ZA

77,3

ZZ

88,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


17.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 428/2008,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2008,

viljan interventiokeskuksista

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viljan interventiokeskuksista 28 päivänä heinäkuuta 1993 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2273/93 (2) on muutettu huomattavilta osilta ja useita kertoja (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen kannalta kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Interventiojärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi interventiokeskukset olisi määritettävä maantieteellisen sijainnin ja varastointilaitosten perusteella, jotka mahdollistavat merkittävien viljaerien kokoamisen ja myynnin, ja

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 6 artiklan mukaisesti määritettävien interventiokeskusten on täytettävä yksi seuraavista edellytyksistä:

a)

sijainti alueilla, joilla on merkittävää viljojen tuotantoa, joka on joko jatkuvasti tai tilapäisesti paikallista kysyntää huomattavasti suurempi, ottaen huomioon maatalouden ja markkinoiden rakenteet kyseisellä alueella;

b)

merkittävien varastointivälineiden olemassaolo;

c)

erityinen merkitys tavaran myynnille yhteisössä ja sen ulkopuolella.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetuilla alueilla sijaitsevista keskuksista voidaan valita ainoastaan ne, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

varastointitilojen tekniset laitteet mahdollistavat riittävän suurten viljamäärien jatkuvan haltuunoton, käsittelyn ja toimituksen;

b)

viljojen haltuunotolle ja erityisesti myynnille suotuisat kuljetusyhteydet.

2.   Edellä 1 artiklan b tai c alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävistä keskuksista voidaan valita ainoastaan ne, joiden varastointitilat, tekniset laitteet ja suotuisa maantieteellinen sijainti mahdollistavat suurten ja tasakoosteisten viljaerien kokoamisen ja erityisesti myynnin.

3 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2273/93.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 735/2007 (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 6). Asetus (EY) N:o 1784/2003 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EYVL L 207, 18.8.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2004/2006 (EUVL L 379, 28.12.2006, s. 54).

(3)  Katso liite II.


LIITE I

1.

Merkki ”+” ilmaisee, että mainittu paikka on kyseisen viljan interventiokeskus.

2.

Merkki ”–” ilmaisee, että mainittu paikka ei ole kyseisen viljan interventiokeskus.

Interventiokeskus

Tavallinen vehnä

Ohra

Durumvehnä

Maissi

Durra

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BELGIA

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Seneffe

+

+

Tournai

+

+

BULGARIA

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

TSEKIN TASAVALTA

Středočeský kraj

Mělník

+

+

+

Městec Kralové

+

Kolín

+

+

+

Zdislavice

+

Týnec n. S.

+

+

Milín

+

+

Rakovník

+

Slaný

+

Kněžmost

+

+

Měšice

+

Zdice

+

Jihočeský kraj

Tábor

+

+

+

Jarošov n. Než.

+

Dynín

+

+

Kaplice

+

Strunkovice n. Bl.

+

+

Písek

+

Plzeňský kraj

Horažďovice

+

Blovice

+

+

+

Domažlice

+

Planá

+

+

Kaznějov

+

+

Karlovarský kraj

Nebanice

+

Ústecký kraj

Černovice

+

Dobroměřice

+

+

+

Lovosice

+

Liberecký kraj

Mimoň

+

Královehradecký kraj

Ostroměř

+

Říkov

+

+

Pardubický kraj

Pardubice

+

+

+

Polička

+

+

Žamberk

+

+

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod

+

+

Pelhřimov

+

+

Krahulov

+

+

Mor. Budějovice

+

+

Křižanov

+

Jihomoravský kraj

Hodonice

+

Ivančice

+

+

Boskovice

+

Slavkov

+

Rohatec

+

+

Hustopeče

+

+

+

Hostěradice

+

Olomoucký kraj

Zábřeh

+

+

Šternberk

+

+

+

Prostějov

+

+

Zlínský kraj

Uherský Brod

+

+

Kroměříž

+

+

Valašské Meziříčí

+

+

Moravskoslezský kraj

Bruntál

+

Opava

+

+

+

Studénka

+

Město Albrechtice

+

TANSKA

Bornholm

Rønne

+

+

Fyn

Svendborg

+

Odense

+

+

Jylland

Åbenrå

+

Ålborg

+

+

Århus

+

+

Esbjerg

+

+

Kolding

+

+

Struer

Lolland

Nakskov

+

+

Sjælland

Kalundborg

+

Korsør

+

+

København

+

+

Vordingborg

+

SAKSAN LIITTOTASAVALTA

Freistaat Bayern

Augsburg

+

+

Bad Neustadt/Saale

+

+

Bamberg

+

+

Bayreuth

+

+

Buchloe

+

+

Eichstätt

+

Kelheim

+

+

Frontenhausen

+

+

Geiselhöring

+

+

Sulzbach-Rosenberg

+

+

Dietfurt

+

+

Hof

+

+

Ingolstadt

+

+

Landau/Isar

+

+

Landshut

+

+

Massing

+

+

Moosburg

+

+

München

+

+

Neu-Ulm

+

+

Nördlingen

+

+

Nürnberg

+

+

Ochsenfurt

+

+

Passau

+

+

Pfaffing

+

+

Plattling

+

+

Regensburg

+

+

+

Schrobenhausen

+

+

Schwabach

+

+

Schwandorf

+

+

Simbach/Inn

+

+

Straubing

+

+

Würzburg

+

+

Land Baden-Württemberg

Aalen

+

+

Aulendorf

+

Donaueschingen

+

+

Heilbronn

+

+

Ilshofen

Karlsruhe

+

+

Kehl

+

+

Mannheim

+

+

Plochingen

+

+

Sigmaringen

+

+

Stuttgart

+

+

Weikersheim

+

+

Wertheim

+

+

Freie Hansestadt Bremen

Bremen

+

+

Land Berlin

Berlin

+

+

Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

+

+

Land Hessen

Darmstadt

+

+

Frankfurt

+

+

Hanau

+

+

Hünfeld

+

+

Kassel

+

+

Limburg/Lahn

+

+

Witzenhausen

+

+

Kirchhain

+

+

Land Rheinland-Pfalz

Andernach

+

+

Irmenach

+

+

Kirn Nahe

+

+

Lahnstein

+

+

Ludwighafen

+

+

Mainz

+

+

Trier

+

+

Worms

+

+

Land Saarland

Saarbrücken

+

+

Land Nordrhein-Westfalen

Bergkamen

+

+

Beverungen

+

+

Bonn

+

+

Büren

+

+

Dortmund

+

+

Düsseldorf

+

+

Duisburg

+

+

Gelsenkirchen

+

Hamm

+

+

Köln

+

+

Krefeld

+

+

Minden

+

+

Münster

+

+

Neuss

+

+

Paderborn

+

+

Siegen

+

Soest

+

+

Wesel

+

Würselen

+

+

Land Niedersachsen

Bad Gandersheim

+

+

Brake

+

+

Braunschweig

+

+

Drentwede

+

+

Emden

+

+

Frellstedt

+

+

Hameln

+

+

Hannover

+

+

Hildesheim

+

+

Holzminden

+

+

Lingen/Ems

+

+

Nienburg

+

+

Nordenham

+

+

Northeim

+

+

Osnabrück

+

+

Pollhagen

+

+

Rethem/Aller

+

+

Rinteln

+

+

Rosdorf

+

+

Uelzen

+

+

Peine

+

+

Wolfsburg

+

+

Land Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe

+

+

Brunsbüttel

+

+

Büsum

+

+

Eckernförde

+

+

Fehmarn

+

+

Flensburg

+

+

Heiligenhafen

+

+

Hochdonn

+

+

Husum

+

+

Itzehoe

+

+

Kappeln/Schlei

+

+

Kiel

+

+

Lübeck

+

+

Mölln

+

+

Neumünster

+

+

Neustadt

+

+

Niebüll

+

+

Rendsburg

+

+

Schafstedt

+

+

Land Brandenburg

Brandenburg

+

Drebkau

+

Eberswalde

+

+

Fürstenwalde

+

Gransee

+

Gusow-Platkow

+

+

Herzberg

+

Kyritz

+

+

Niemegk

+

Karstädt

+

+

Land Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

+

+

Güstrow

+

+

Malchin

+

+

Neubrandenburg

+

+

Wismar

+

+

Pasewalk

+

+

Rostock

+

+

Schwerin

+

+

Freistaat Sachsen

Bischofswerda

+

Eilenburg

+

Großschirma

+

+

Neumark

+

+

Niedercunnersdorf

+

+

Riesa

+

+

Trebsen

+

+

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben

+

+

Coswig

Halberstadt

+

+

Halle

+

+

Klötze

+

Magdeburg

+

+

Querfurt

+

+

Tangermünde

+

Bülstringen

+

+

Dessau-Rosslau

+

+

Niedere Börde

+

+

Freistaat Thüringen

Altenburg

+

+

Buttstädt

+

+

Gotha

+

+

Ebeleben

+

+

Harth-Pöllnitz

+

+

Rudolstadt

+

+

Themar

+

+

VIRO

Tartu

+

+

Viljandi

+

Tamsalu

+

+

Keila

+

+

Taebla

+

IRLANTI

Banagher

+

+

Baltinglass

+

+

Bunclody

+

+

Cahir

+

+

Campile

+

+

Carlow

+

+

Castlelyons

+

+

Cork

+

+

Donaghmore (County Laois)

+

+

Drogheda

+

+

Dublin

+

+

Edenderry

+

+

Enniscorthy

+

+

Gorey

+

+

Kilkenny

+

+

Mullingar

+

+

Nenagh

+

+

New Ross

+

+

Portlaoise

+

+

Rathcoffey

+

+

Tullamore

+

+

Tullow

+

+

Waterford

+

+

Wexford

+

+

Wicklow

+

+

KREIKKA

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

+

+

+

+

Άνθια

+

Σαμοθράκη

+

Διδυμότειχο

+

+

+

 

Ελαφοχώρι

+

+

 

Λάβαρα

+

+

+

Ορεστιάδα

+

+

+

+

+

Δίκαια

+

+

+

+

Νεοχώρι

+

+

+

+

Βάλτος

+

+

Πεντάλοφος

+

+

Πετρωτά

+

+

Ορμένιο

+

+

Πλάτη

+

+

+

Σουφλί

+

+

Προβατόνας

+

+

+

Μαυροκλήσι

+

+

+

Φέρρες

+

+

+

Κομοτηνή

+

+

+

+

Αμβροσία

+

+

+

Παγούρια

+

+

+

Σάππες

+

+

+

Πόρτο-Λάγο

+

+

+

Ξάνθη

+

+

Ίασμος

+

+

+

+

Γεννησαία

+

+

+

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

+

+

+

+

Καλαμπάκι

+

+

Πρωσοτσάνη

+

+

+

Μαυρολεύκη

+

+

Καβάλα

+

+

+

Χρυσούπολη

+

+

+

Κρηνίδες

+

+

Ζαρκαδιά

+

Ελευθερούπολη

+

+

Ν. Πέραμος

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

+

Σέρρες

+

+

+

+

Λευκοθέα

+

+

+

+

Ν. Ζίχνη

+

+

+

+

Ηράκλεια

+

+

+

Σιδηρόκαστρο

+

+

+

Βυρώνεια

+

+

Στρυμονικό

+

+

+

Σκοτούσα

+

+

Νιγρίτα

+

+

+

+

Δάφνη

+

+

+

+

Δημητρίτσι

+

+

+

Μαυροθάλασσα

+

+

+

+

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

+

+

+

+

Γέφυρα

+

+

+

+

Επανωμή

+

+

+

+

Ν. Μεσημβρία

+

+

+

Πύργος

+

+

Σίνδος

+

+

Ν. Καλλικράτεια

+

+

+

+

Βασιλικά

+

+

+

Αξιοχώρι

+

+

+

Λαγκαδάς

+

+

+

+

Δρυμός

+

+

+

Νέα Απολλωνία

+

+

+

+

Κριθιά

+

+

Σοχός

+

+

Λαγκαδίκια

+

+

+

Πολύγυρος

+

+

Καλύβια

+

Γαλάτιστα

+

+

+

+

Αρναία

+

+

Ν. Κρήμνη

+

+

+

Ν. Μουδανιά

+

+

+

+

Ν. Τρίγλια

+

+

+

Βάλτα

+

+

Πετράλωνα

+

+

Ν. Σύλλατα

+

+

Ν. Φώκαια

+

+

+

Όλυνθος

+

+

Βέροια

+

+

+

Μελίκι

+

+

Αλεξάνδρεια

+

+

+

Πλατύ

+

+

+

Αριδαία

+

+

+

Γιαννιτσά

+

+

+

+

Κρύα Βρύση

+

+

Παλαίφυτο

+

+

Πέλλα

+

+

+

+

Κιλκίς

+

+

+

Κρηστόνη

+

+

+

Καλλικό

+

+

+

Μαυρονέρι

+

+

Καστανιές

+

+

Αξιούπολη

+

+

Πολύκαστρο

+

+

+

Λιμνότοπο

+

+

+

Μεταμόρφωση

+

+

Κατερίνη

+

+

+

Αιγίνιο

+

+

+

Κολινδρός

+

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

+

+

+

Δρέπανο

+

Σέρβια

+

+

Ξηρολίμνη

+

+

+

Νεάπολις

+

+

Άγιοι Θεόδωροι

+

Πτολεμαΐδα

+

+

+

Ανατολικό

+

+

Καστοριά

+

+

Μεσοποταμία

+

+

Άργος Ορεστικό

+

+

Φλώρινα

+

+

Πλατύ

+

+

Αμύνταιο

+

+

+

Γρεβενά

+

+

Μυρσίνα

+

+

Δήμητρα

+

Σαρακίνα

+

+

Τρικοκιά

+

+

Κεντρική Ελλάδα

Αχλάδι

+

Αλμυρός

+

+

+

Σούρπη

+

+

+

Ν. Πλάτανος

+

+

+

Βόλος

+

+

+

+

Βελεστίνο

+

+

+

+

Αερινό

+

+

+

Ριζόμυλος

+

+

Στεφανοβύκι

+

+

+

Περίβλεπτο

+

+

Ελασσόνα

+

+

+

Δεσκάτη

+

+

Δομενίκιο

+

+

Γεράνεια

+

+

Καλαμπάκα

+

+

+

Βασιλική

+

+

Καρδίτσα

+

+

+

+

Σοφάδες

+

Παλαμά

+

+

+

Πασχαλίτσα

+

Μαυραχάδες

+

Λάρισα

+

+

+

+

Κοιλάδα

+

+

+

+

Ζάππειο

+

+

+

+

Κυπάρισσος

+

+

+

Κυψέλη

+

+

+

Ν. Καρυές

+

+

+

+

Νίκαια

+

+

+

+

Τύρναβος

+

+

+

Χάλκη

+

+

+

+

Φαλάνη

+

+

+

Τρίκαλα

+

+

+

Φάρσαλα

+

+

+

+

Σποτούσα

+

+

+

Χαλκιαδών

+

+

+

+

Κρήνη

+

Στερεά Ελλάδα

Αγρίνιο

+

+

Βόνιτσα

+

+

+

Μεσολόγγι

+

Νεοχώρι

+

+

Ναύπακτος

+

+

Αστακός

+

Αμφίκλεια

+

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

Αταλάντη

+

+

+

+

Μαρτίνο

+

+

+

+

Λειβανάτες

+

+

+

+

Στροβίκι

+

+

+

Λαμία

+

+

+

+

Δομοκός

+

+

+

Καρυές

+

+

Λιανοκλάδι

+

+

+

Ομβρυακή

+

+

+

Σπερχειάδα

+

+

+

Θήβα

+

+

+

Τανάγρα

+

+

+

Λιβαδειά

+

+

+

+

Αλίαρτος

+

+

+

+

Διπότιον

+

+

Ορχομενός

+

+

+

+

Αυλώνα

+

+

+

Ερυθραί

+

+

Ήπειρος

Άρτα

+

Φιλιππιάδα

+

Ιωάννινα

+

+

Ηγουμενίτσα

+

Παραμυθιά

+

Κόνιτσα

+

+

Πρέβεζα

+

+

+

Καναλάκι

+

Πελοπόννησος

Αμαλιάδα

+

+

+

Εφύρα

+

+

+

Γαστούνη

+

+

+

Λεχαινά

+

+

+

Πύργος

+

+

+

Κιάτο

+

+

+

Σκάλα

+

Πάτρα

+

+

Κ. Αχαΐα

+

+

Λάππα

+

+

+

Νήσοι

Ρόδος

+

+

Κώς

+

+

Θήρα

+

Λήμνος

+

+

Πάρος

+

Χαλκίδα

+

+

+

Ιστιαία

+

+

+

Μαντούδι

+

+

Ψαχνά

+

+

ESPANJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia de A Coruña

Betanzos

+

+

+

Provincia de Lugo

Guitiriz

+

+

+

Provincia de Ourense

Celanova

+

+

+

Provincia de Pontevedra

Portas

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Oviedo

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Torrelavega

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Provincia de Álava

Vitoria

+

+

+

Salvatierra

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Caparroso

+

+

+

Estella

+

+

Lerín

+

+

Pamplona

+

+

+

Sangüesa

+

+

Tafalla

+

+

+

+

+

Tudela

+

+

+

+

+

Villafranca-Viana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Alfaro

+

+

+

Calahorra

+

+

+

+

Haro

+

+

+

Logroño

+

+

+

+

+

Nájera

+

+

Santo Domingo de la Calzada

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Barbastro

+

+

+

Binéfar

+

+

Huesca

+

+

+

Jaca

+

+

Plasencia del Monte

+

+

+

Sariñena

+

+

+

+

+

Tardienta

+

+

+

+

+

Fraga

+

+

+

Grañén

+

+

+

Lanaja

+

Monzón

+

+

+

+

Provincia de Teruel

Alcañiz

+

+

+

+

Calamocha

+

+

Calanda

+

+

Cella

+

+

Ferreruela de Huerva

+

+

Monreal del Campo

+

+

Perales del Alfambra

+

+

Puebla del Hijar

+

+

+

Santa Eulalia

+

Teruel

+

+

Muniesa

+

Provincia de Zaragoza

Muel

+

+

Ariza

+

+

Belchite

+

+

Borja

+

+

Bitoa

+

+

+

+

Bujaraloz

+

+

Calatayud

+

+

Cariñena

+

+

+

+

Casetas

+

+

+

Caspe

+

+

Daroca

+

+

Epila

+

+

+

+

Ejea de los Caballeros

+

+

+

+

+

Farlete

+

+

Quinto de Ebro

+

+

+

+

Luna

+

+

Mallén

+

+

+

+

Sádaba

+

+

Used

+

+

Zaragoza

+

+

+

+

Zuera

+

+

+

Gallur

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona

Vic

+

+

+

+

Igualada

+

+

+

Provincia de Girona

Fornells de la Selva

+

+

Figueras

+

+

+

+

Provincia de Lleida

Agramunt

+

+

Balaguer

+

+

+

Bellpuig

+

+

+

+

Lleida

+

+

+

+

+

Borjas Blancas

+

Provincia de Tarragona

Montblanc

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

+

+

+

+

Mahón

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON

Provincia de Ávila

Arévalo

+

+

+

Ávila

+

+

+

Fontiveros

+

+

Madrigal de las Altas Torres

+

+

Sanchidrián

+

+

San Pedro del Arroyo

+

+

Crespos

+

Provincia de Burgos

Aranda de Duero

+

+

+

+

Villaquirán de los Infantes

+

+

Castrojeriz

+

+

+

Lerma

+

+

+

Medina de Pomar

+

+

+

Briviesca

+

+

+

Belorado

+

+

Burgos

+

+

+

Miranda de Ebro

+

+

+

Pancorbo

+

+

Trespaderne

+

+

Torresandino

+

+

Roa de Duero

+

Villadiego de Olmos

+

+

Santa María del Campo

+

+

San Martín de Rubiales

+

Provincia de León

Santas Martas

+

+

Santa María del Páramo

+

+

+

La Bañeza

+

+

+

Sahagún

+

+

Valderas

+

+

Valencia de D. Juan

+

+

+

El Burgo Ranero

+

Provincia de Palencia

Herrera de Pisuerga

+

+

Saldaña

+

+

Carrión de los Condes

+

+

Osorno

+

+

Paredes de Nava

+

+

Villada

+

+

Frómista

+

+

Astudillo

+

+

Amusco

+

+

Palencia

+

+

+

Castromocho

+

+

Baltanás

+

+

Torquemada

+

+

+

Venta de Baños

+

Cervico de la Torre

+

+

Ampudia

+

Provincia de Salamanca

La Fuente de San Esteban

+

+

Ciudad Rodrigo

+

+

Alba de Tormes

+

+

+

Peñaranda de Bracamonte

+

+

+

Macotera

+

+

Cantalapiedra

+

+

Salamanca

+

+

+

Huelmos

+

+

Villares de la Reina

+

+

+

Gomecello

+

+

Babilafuente

+

Robliza de Cojos

+

+

Provincia de Segovia

Ayllón

+

+

Boceguillas

+

+

Cantalejo

+

+

Cuéllar

+

+

Sepúlveda

+

+

Segovia

+

+

+

San Cristóbal de la Vega

+

+

Turégano

+

+

Campo de San Pedro

+

Ortigosa de Pestaño

+

+

Provincia de Soria

San Esteban de Gormaz

+

+

Osma-La Rasa

+

+

Soria

+

+

Aliud — Gómara

+

+

+

Almazán — Coscurita

+

+

+

Monteagudo

+

Medinaceli

+

+

Berlanga de Duero

+

+

Arcos del Jalón

+

+

Agreda

+

+

Provincia de Valladolid

Alaejos

+

+

Ataquines

+

+

Arrabal del Portillo

+

+

Becilla de Valderaduey

+

Corcos

+

+

Mayorga

+

+

Medina de Rioseco

+

+

+

Mota del Marqués

+

+

Medina del Campo

+

+

+

Matapozuelo

+

+

Nava del Rey

+

+

Olmedo

+

+

Peñafiel

+

+

Simancas

+

+

Tordehumos

+

Tordesillas

+

+

+

+

Tudela de Duero

+

+

+

Valladolid

+

+

+

Villalón

+

+

Esguevillas de Esgueva

+

+

Torrelobatón

+

Provincia de Zamora

Aspariegos

+

+

Barcial del Barco

+

+

Benavente

+

+

+

Corrales del Vino

+

+

Fuentesaúco

+

+

Toro

+

+

+

Villapando

+

+

+

Zamora

+

+

Manganeses de la Lampreana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Alcalá de Henares

+

+

+

+

Navalcarnero

+

+

Valdemoro

+

+

Villarejo de Salvanés

+

+

+

+

+

Arganda

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Hellín

+

+

+

+

+

Albacete

+

+

+

+

Pozo Cañada

+

+

Balazote

+

+

Villar de Chinchilla

+

+

Mahora

+

+

+

+

+

Minaya

+

+

+

+

La Roda

+

+

+

+

Villarrobledo

+

+

+

+

Barrax

+

+

+

Almansa

+

+

+

Casas de Juan Núñez

+

+

+

Vivero

+

+

Munera

+

+

Provincia de Ciudad Real

Almadén

+

+

Abenójar

+

+

Almodóvar del Campo

+

+

Piedrabuena

+

+

Porzuna

+

+

Ciudad Real

+

+

+

+

+

Corral de Calatrava

+

+

Valdepeñas

+

+

+

Santa Cruz de Mudela

+

+

Villanueva de los Infantes

+

+

Manzanares

+

+

+

+

Cinco Casas

+

+

+

+

Almargo

+

+

+

Calzada de Calatrava

+

+

La Solana

+

Alcázar de San Juan

+

+

+

Daimiel

+

+

+

+

+

Provincia de Cuenca

Huete

+

+

Cañaveras

+

+

Tarancón

+

+

+

Carrascosa del Campo

+

+

San Clemente

+

+

Saelices

+

+

Cuenca

+

+

+

Sisante

+

+

La Almarcha

+

+

+

Villares del Saz

+

+

San Lorenzo de la Parilla

+

+

Valverde de Júcar

+

+

Belmonte

+

+

Motilla del Palancar

+

+

+

Villamayor de Santiago

+

+

Mota del Cuervo

+

+

Torrejoncillo del Rey

+

Provincia de Guadalajara

Molina de Aragón

+

+

Jadraque

+

+

Cifuentes

+

+

Torija

+

+

Sigüenza

+

+

+

Guadalajara

+

+

+

+

Pastrana

+

+

Humanes

+

+

+

El Casar de Talamanca

+

Alcolea del Pinar

+

+

Albares

+

Provincia de Toledo

Talavera de la Reina

+

+

+

+

+

Los Navalmorales

+

+

Torrijos

+

+

+

+

+

Erustes

+

+

Toledo

+

+

+

+

Cabañas de la Sagra

+

+

+

+

Illescas

+

Urda Estación

+

+

Ocaña

+

+

Yepes

+

+

Villatobas

+

+

Corral de Almaguer

+

+

La Guardia

+

+

Belvís de la Jara

+

+

Tembleque

+

+

Madridejos-Consuegra

+

+

Turleque

+

+

Gálvez

+

+

Quintanar de la Orden

+

+

+

Seseña

+

+

Mora

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

Provincia de Valencia

Requena

+

+

+

+

+

Provincia de Castellón

San Mateo

+

+

+

Provincia de Alicante

Alicante

+

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Jumilla

+

+

Mula

+

+

+

Lorca

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz

La Roca de la Sierra

+

+

+

+

Mérida

+

+

+

+

+

Montijo

+

+

+

+

Badajoz

+

+

+

+

+

Olivenza

+

+

+

+

Don Benito — Villanueva de la Serena

+

+

+

+

+

Puebla de Alcocer

+

+

Guareña

+

+

+

Castuera

+

+

Villafranca de los Barros

+

+

+

+

Zafra

+

+

Jerez de los Caballeros

+

+

Llerena

+

+

+

Azuaga

+

+

+

Berlanga

+

+

Granja de Torrehermosa

+

+

Cabeza de Buey

+

+

Almendralejo

+

+

+

+

Fuente de Cantos

+

+

Villanueva del Fresno

+

+

Alburquerque

+

+

Provincia de Cáceres

Miajadas

+

+

+

Trujillo

+

+

+

Cáceres

+

+

Brozas

+

+

Navalmoral de la Mata

+

+

+

Plasencia

+

+

+

+

Mirabel

+

Cruce de Campo Lugar

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Provincia de Almería

Vélez Rubio

+

+

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera-La Barca

+

+

+

+

+

Puerto de Santa Maria

+

+

Arcos de la Frontera

+

+

+

+

+

Estación El Cuervo

+

+

+

+

Sanlúcar de Barrameda

+

+

+

+

Olvera

+

+

+

Villamartin

+

+

+

Medina Sidonia

+

+

+

+

+

Jimena de la Frontera

+

+

Provincia de Córdoba

Montilla

+

+

+

Baena

+

+

+

La Rambla

+

+

Fernán Núñez

+

+

Santaella

+

+

+

+

+

Espejo

+

+

+

Santa Cruz

+

+

Córdoba

+

+

+

+

+

El Carpio

+

+

+

+

Cañete de las Torres

+

+

+

+

Posadas

+

+

+

+

Palma del Río

+

+

+

+

Hinojosa del Duque

+

+

Peñarroya

+

+

Pozoblanco

+

+

Alcaracejos

+

+

+

+

+

Puente Genil

+

+

+

+

Provincia de Granada

Loja

+

+

+

+

Iznalloz

+

+

Guadix

+

+

Huéscar

+

+

Granada — Santa Fe

+

+

+

+

+

Pinos Puente

+

+

+

+

+

Montefrío

+

+

+

Guadahortuna

+

+

Provincia de Huelva

Huelva

+

+

Palma del Condado

+

+

+

+

Trigueros

+

+

Escacena Paterna

+

+

Provincia de Jaén

Andújar

+

+

+

+

Linares

+

+

Porcuna

+

+

+

Jaén

+

Alcalá la Real

+

+

+

+

Úbeda

+

+

Jódar

+

+

Peal de Becerra

+

+

Villanueva de la Reina

+

+

+

Provincia de Málaga

Antequera-Bobadilla

+

+

+

+

+

Fuente de Piedra

+

+

+

Almargen

+

+

+

Málaga

+

+

+

+

Archidona

+

+

+

Provincia de Sevilla

Sanlúcar La Mayor

+

+

Sevilla

+

+

+

+

+

Utrera

+

+

+

+

Las Cabezas de San Juan

+

+

+

+

+

Carmona

+

+

+

+

+

Marchena

+

+

+

+

Écija

+

+

+

+

+

Morón de la Frontera

+

+

+

Arahal

+

+

Herrera

+

+

+

+

+

El Saucejo

+

+

+

Coria del Río

+

+

+

+

Lora del Río

+

+

+

+

+

El Coronil

+

+

+

+

+

Osuna

+

+

+

RANSKA

Ain — 01

Peyrieu

 

 

 

+

 

Meximieux

+

 

 

+

+

La Vallebonne

+

 

 

+

 

Villars-les-Dombes

 

 

 

+

 

Saint-André-de-Corcy

+

 

 

+

 

Aisne — 02

Berry-au-Bac

+

+

 

 

 

Château-Thierry

 

 

 

+

 

Laon

+

+

 

 

 

Marle

+

+

 

 

 

Flavy-le-Martel

+

+

 

 

 

Soissons/Bucy-le-Long

+

+

+

+

 

Chierry

+

+

 

 

 

Allier — 03

Gannat

+

+

 

+

 

La Ferté-Hauterive

+

 

 

+

 

Saint-Pourcin-sur-Sioule

+

 

 

 

 

Varennes-sur-Allier

+

 

 

+

 

Villefranche

+

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Lais

+

 

 

+

 

Alpes-de-Haute-Provence — 04

Manosque

+

+

+

+

 

Hautes-Alpes — 05

Lazer

+

+

 

 

 

Ardèche — 07

Le Pouzin

+

 

+

+

 

Ardennes — 08

Châtelet-sur-Retourne

+

+

 

+

 

Acy-Romance

+

+

 

 

 

Monthois

+

+

 

 

 

Ariège — 09

Le Vernet

+

+

+

+

 

Aube — 10

Arcis-sur-Aube

+

+

 

 

 

Brienne-le-Château

+

+

 

+

 

Charmont

+

+

 

 

 

Mailly-le-Camp

+

+

 

 

 

Nogent-sur-Seine

+

+

 

+

 

Polisy

+

+

 

 

 

Châtres

 

+

 

 

 

Roncenay

 

 

 

+

 

Luyères

 

+

 

 

 

Buchères

+

 

 

 

 

Aude — 11

Castelnaudary

+

+

+

+

+

Trèbes

+

 

+

+

 

Aveyron — 12

Baraqueville

+

+

 

 

 

Bouches-du-Rhône — 13

Arles

+

+

+

 

 

Calvados — 14

Creuilly

+

+

 

 

 

Bourguebus

+

+

 

 

 

Cheux

+

+

 

+

 

Charente — 16

Charmant

+

+

 

+

 

Le Gond-Pontouvre

+

 

+

+

 

Charente maritime — 17

La Rochelle

+

+

 

+

 

Saint-Jean-d'Angely

+

+

 

 

 

Gémozac

+

+

 

+

 

Saintes

+

+

 

 

 

Cher — 18

Avord

+

+

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher

+

+

 

 

 

Bourges

+

+

+

 

 

Moulins-sur-Yèvre

+

+

 

+

 

Nérondes

+

+

 

+

 

Vailly

+

+

 

+

 

Côte-d'Or — 21

Beaune

+

+

 

 

 

Châtillon-sur-Seine

+

+

 

 

 

Is-sur-Tille

+

+

 

 

 

Mirebeau-sur-Bèze

+

+

 

+

 

Saint-Julien

+

+

 

 

 

Saint-Usage

+

+

 

+

 

Venarey-les-Laumes

+

+

 

 

 

Côtes-d'Armor — 22

Broons

+

+

 

 

 

Guingamp

+

+

 

 

 

Creuse — 23

Maison-Feyne

+

+

Dordogne — 24

Bergerac

+

+

 

+

 

Verteillac

+

+

 

+

 

Doubs — 25

Dannemarie-sur-Crête

+

+

 

 

 

Drôme — 26

Pierrelatte

+

 

+

 

 

Châteauneuf-sur-Isère

+