ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
29. huhtikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 380/2008, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 381/2008, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 382/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (uudelleenlaadittu teksti)

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/336/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan uusien jäsenten nimittämisestä ja jäsenten nimittämisestä eroavien tilalle

32

 

 

Komissio

 

 

2008/337/EY

 

*

Komission päätös tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta tehdyn päätöksen 2006/968/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1571)  ( 1 )

33

 

 

2008/338/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008, päätöksen 2004/438/EY liitteen I muuttamisesta Australiasta peräisin olevan raakamaidon ja raakamaitopohjaisten tuotteiden osalta, Serbiasta peräisin olevan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden osalta sekä mainitussa liitteessä olevan, Sveitsiä koskevan merkinnän päivittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1587)  ( 1 )

35

 

 

2008/339/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston direktiivin 2003/85/EY liitteen XI muuttamisesta sellaisten laboratorioiden luettelon osalta, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1577)  ( 1 )

39

 

 

2008/340/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008, jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, tehdyn päätöksen 2006/133/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/EY

 

*

Komission päätös tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008, tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1588)  ( 1 )

44

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan voimaantulosta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

47

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan ilmoitus kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen vientitulleja koskevan sopimuksen voimaantulosta (EUVL L 112, 24.4.2008)

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 380/2008,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008,

kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Amsterdamin sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, ja siinä annetaan komissiolle aloiteoikeus tarvittavien yhdenmukaistettua maahanmuuttopolitiikkaa koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

(2)

On välttämätöntä, että oleskeluluvan yhtenäinen kaava sisältää kaikki tarpeelliset tiedot ja täyttää erittäin korkeat tekniset vaatimukset ja että siinä on erityisesti jäljentämisen ja väärentämisen estämiseksi tarvittavat turvaominaisuudet. Tämä edistää osaltaan laittoman maahanmuuton ja laittoman oleskelun ehkäisemisen ja torjunnan tavoitteen saavuttamista. Sen on myös sovelluttava kaikkien jäsenvaltioiden käytettäväksi.

(3)

Biometristen tunnisteiden liittäminen oleskelulupaan on tärkeä askel sellaisten uusien tekijöiden käyttöönotossa, joilla osoitetaan luotettavampi yhteys oleskeluluvan haltijan ja oleskeluluvan välille, mikä on tärkeää sen varmistamiseksi, että oleskelulupa on suojattu petostarkoituksiin käyttämiseltä. Koneellisesti luettavia kokoluokan 1 ja 2 virallisia asiakirjoja koskevassa kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan N:o 9303 osassa 3 olevat eritelmät olisi otettava huomioon.

(4)

Lisäksi jäsenvaltioiden laaja enemmistö soveltaa yksi asiakirja yhdelle henkilölle -periaatetta, mikä edelleen edistää turvallisuutta. Kyseisen periaatteen pakolliseksi tekemistä olisi harkittava.

(5)

Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti, että EU tarvitsee biometristen tunnisteiden tai biometristen tietojen käyttämiseen johdonmukaisen lähestymistavan, joka johtaisi yhdenmukaistettuihin ratkaisuihin kolmansien maiden kansalaisten asiakirjoja, EU:n kansalaisten passeja ja tietojärjestelmiä varten.

(6)

Uuden teknologian, kuten sähköisten viranomaispalveluiden ja sähköisen allekirjoituksen avulla tapahtuvan sähköisiin palveluihin kirjautumisen käyttöä olisi helpotettava antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää oleskeluluvissa tätä varten biometristen tunnisteiden liittämiseen käytettyä tallennusvälinettä tai lisätallennusvälinettä.

(7)

Tämän asetuksen yksinomaisena tarkoituksena on määrittää turvaominaisuudet ja biometriset tunnisteet, joita jäsenvaltiot käyttävät kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien oleskelulupien yhtenäisessä kaavassa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetään ainoastaan niistä eritelmistä, jotka eivät ole salaisia. Näitä eritelmiä on täydennettävä lisäeritelmillä, jotka voidaan pitää salassa jäljentämisen ja väärentämisen estämiseksi ja joihin ei saa sisältyä henkilötietoja tai viittauksia niihin. Tällaisten lisäeritelmien määrittelyä koskeva toimivalta olisi annettava komissiolle, jota yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 (2) 6 artiklalla perustetun komitean olisi avustettava.

(9)

Oleskeluluvan yhtenäisen kaavan mukaisiin lomakkeisiin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3). On huolehdittava siitä, että oleskeluluvan yhtenäiseen kaavaan ei tallenneta muita lisätietoja kuin ne, joista säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 (4) tai sen liitteessä tai jotka mainitaan asianomaisessa matkustusasiakirjassa.

(10)

Perustavoitteen saavuttamiseksi eli yhteentoimivien biometristen tunnisteiden käyttöönottamiseksi on tarpeen ja tarkoituksenmukaista antaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti säännöt, jotka koskevat kaikkia Schengenin yleissopimusta soveltavia jäsenvaltioita. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(11)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(12)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen (5) yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan C kohdassa tarkoitetulla alalla.

(13)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on 29 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että se haluaa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Irlanti on ilmoittanut 19 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, että se haluaa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(15)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tarkoitetun Schengenin säännöstön sellaisia määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan C kohdassa ja neuvoston päätöksen 2004/860/EY (7) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun alaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1030/2002 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Kolmansien maiden kansalaisille myönnettävät oleskeluluvat myönnetään erillisenä asiakirjana ID 1- tai ID 2-formaatin mukaan.”

b)

Muutetaan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

i)

Korvataan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

turvapaikka- tai oleskelulupahakemuksen tai oleskeluluvan voimassaoloajan jatkamista koskevan hakemuksen käsittelyn ajaksi myönnettyjä lupia;”;

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”ii a)

poikkeuksellisesti myönnettyjä lupia, joiden tarkoituksena on pidentää sallittua oleskelua enintään yhdellä kuukaudella;”.

2)

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

biometristen tunnisteiden tallennusvälineitä ja niiden suojaamista, myös asiattoman käsittelyn estämistä, koskevat tekniset eritelmät;

e)

kasvo- ja sormenjälkikuvia koskevat laatuvaatimukset ja yhteiset standardit;

f)

tyhjentävä luettelo kansallisista lisäturvaominaisuuksista, joita jäsenvaltiot voivat lisätä liitteessä olevan h kohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan 3 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Jäljempänä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan päättää, että 2 artiklassa tarkoitetut eritelmät ovat salaisia eikä niitä saa julkaista. Tällöin ne saatetaan ainoastaan jäsenvaltioiden nimeämien painolaitosten käytettäviksi ja jäsenvaltion tai komission asianmukaisesti valtuuttamien henkilöiden saataville.”

4)

Korvataan 4 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jäljempänä 4 a artiklassa tarkoitetussa oleskeluluvassa tai oleskeluluvan tallennusvälineessä ei saa olla mitään muita koneellisesti luettavia tietoja kuin ne, joista säädetään tässä asetuksessa tai sen liitteessä tai jotka asianomaisen matkustusasiakirjan myöntänyt jäsenvaltio mainitsee kyseisessä matkustusasiakirjassa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat myös tallentaa tietoja sähköisiä palveluita, kuten sähköisiä viranomaispalveluita ja sähköistä kaupankäyntiä, varten sekä oleskelulupaan liittyviä lisäsäännöksiä liitteessä olevassa 16 kohdassa tarkoitettuun kontaktisiruun. Kaikki kansalliset tiedot on kuitenkin pidettävä loogisesti erillään 4 a artiklassa tarkoitetuista biometrisistä tiedoista.

Tätä asetusta sovellettaessa oleskelulupien sisältämiä biometrisiä tunnisteita saa käyttää ainoastaan:

a)

asiakirjan aitouden todentamiseen;

b)

asiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseen vertaamalla biometrisiä tunnisteita suoraan saatavilla oleviin vertailukelpoisiin tunnisteisiin tilanteessa, jossa oleskelulupa on kansallisen lainsäädännön mukaan esitettävä.”

5)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 a artikla

Oleskeluluvan yhtenäisen kaavan on sisällettävä tallennusväline, joka sisältää kasvokuvan ja kaksi oleskeluluvan haltijan sormenjälkikuvaa toisiinsa yhteensopivassa muodossa. Tiedot on suojattava, ja tallennusvälineen on oltava kapasiteetiltaan riittävä ja sen on pystyttävä takaamaan tietojen eheys, aitous ja luottamuksellisuus.

4 b artikla

Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioiden on kerättävä kolmansien maiden kansalaisilta biometriset tunnisteet, joihin sisältyvät kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa.

Menettely määräytyy asianomaisen jäsenvaltion kansallisen käytännön sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehdyssä Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa ja lapsen oikeuksista tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa määrättyjen turvalausekkeiden mukaisesti.

On kerättävä seuraavat biometriset tunnisteet:

valokuva, jonka hakija on toimittanut tai joka otetaan hakemusta esitettäessä ja

kaksi sormenjälkeä, jotka otetaan alas painetuista sormista ja rekisteröidään digitaalisesti.

Biometristen tunnisteiden keräämistä koskevat tekniset eritelmät laaditaan 7 artiklan 2 kohdassa kuvattua menettelyä ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaatimuksia noudattaen sekä jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 (8) esitettyjen, jäsenvaltioiden kansalaisilleen myöntämiä passeja koskevien teknisten vaatimusten mukaisesti.

Sormenjälkien rekisteröinti on pakollista kuuden vuoden iästä alkaen.

Henkilöihin, joiden sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta, ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta.

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Kun jäsenvaltiot käyttävät yhtenäistä kaavaa muissa kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tarkoituksissa, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sekoittumisen vaaraa 1 artiklassa tarkoitettuun oleskelulupaan ei ole ja että tarkoitus on selkeästi mainittu kortissa.”

7)

Korvataan 9 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Kasvokuvan tallentaminen ensisijaisena biometrisenä tunnisteena on toteutettava viimeistään kahden vuoden kuluttua ja kahden sormenjälkikuvan tallentaminen viimeistään kolmen vuoden kuluttua 2 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa säädettyjen teknisten toimenpiteiden hyväksymisestä.

Tämän asetuksen soveltaminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa jo myönnettyjen oleskelulupien voimassaoloon, ellei asianomainen jäsenvaltio toisin päätä.

Oleskelulupa voidaan myöntää tarran muodossa siirtymäkauden ajan eli kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämän artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät kasvokuvasta on hyväksytty.”

8)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. MATE


(1)  Lausunto annettu 20. kesäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/860/EY (EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78).

(8)  EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1.”


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1030/2002 liite seuraavasti:

1.

Muutetaan a alakohta seuraavasti:

1)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Oleskelulupa, joka sisältää biometrisiä tunnisteita, valmistetaan erillisenä asiakirjana ID 1- tai ID 2 -formaatin mukaan. Se laaditaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) koneellisesti luettavia viisumeja koskevan asiakirjan 9303 osan 2 tai koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja (kortteja) koskevan asiakirjan 9303 osan 3 perusteella. Oleskelulupa voidaan myöntää tarran muodossa vain kahden vuoden ajan sen jälkeen, kun 9 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät on hyväksytty. Siinä on seuraavat maininnat:”.

2)

Poistetaan maininnassa 2 virkkeen loppuosa: ”ja jonka edellä on kirjaintunnus”.

3)

Korvataan maininnan 6.4 toinen virke seuraavasti:

”Sellaisen Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelulupaan, joka ei ole käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, on merkittävä maininta ’perheenjäsen’. Jos kyse on henkilöistä, joihin sovelletaan Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (1) 3 artiklan 2 kohtaa, jäsenvaltiot voivat lisätä maininnan ’henkilö, johon sovelletaan direktiivin 2004/38/EY 3 artiklan 2 kohtaa’.

4)

Lisätään maininnan 8 jälkeen maininta seuraavasti:

”8 a

1 kohdassa tarkoitettu asiakirjan nimi voidaan myös toistaa kortin alaosassa kahdella muulla kielellä. 2–8 kohdassa tarkoitetut maininnat olisi merkittävä oleskeluluvan myöntävän jäsenvaltion kielellä (kielillä). Luvan myöntävä jäsenvaltio voi lisätä maininnan muulla Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä, joko samalle riville tai allekkain, siten että kieliä on yhteensä enintään kaksi.”

5)

Liitteessä oleva maininta 11 kuuluu seuraavasti:

”11.

Koneellisesti luettavan alueen taustapainatuksessa on painoteksti, joka osoittaa luvan myöntävän jäsenvaltion. Tämä teksti ei saa vaikuttaa koneellisesti luettavan kentän teknisiin ominaisuuksiin.”

6)

Lisätään maininnat seuraavasti:

”16.

Tallennusvälineenä käytetään radiotaajuustunnistuksessa käytettävää sirua 4 a artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat tallentaa tietoja tähän siruun tai sisällyttää oleskelulupaan kansallista käyttöä varten duaalisirun (dual interface) tai erillisen kontaktisirun, joka on sijoitettava kortin kääntöpuolelle ISO-standardien mukaisesti ja joka ei saa aiheuttaa minkäänlaisia häiriöitä radiotaajuustunnistuksessa käytettävälle sirulle.

17.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) symboli, joka koskee sellaisia koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja, joissa on kontaktiton mikrosiru (e-MRTD).”

2.

Lisätään kohta seuraavasti:

h)   Jäsenvaltiot voivat lisätä myös muita kansallisia turvaominaisuuksia edellyttäen, että ne sisältyvät tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen luetteloon ja että ne ovat seuraavien yhdenmukaistettujen mallien mukaisia ja että yhtenäisten turvaominaisuuksien toimivuus ei kärsi.”

3.

Lisätään seuraavat mallit:

”ID 1 -formaatin mukainen kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupa, joka sisältää biometrisiä tunnisteita

Image

ID 2 -formaatin mukainen kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupa, joka sisältää biometrisiä tunnisteita

Image

Image


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77. Oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 35.”


LIITE II

Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen julkaisemisen yhteydessä julkaistava lausuma:

”1 artiklan 1 kohdan b alakohta:

Neuvosto kehottaa komissiota tutkimaan, mikä olisi asianmukaisin ja oikeasuhteisin tapa ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja turvaominaisuuksia 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja ii a alakohdassa tarkoitetuissa oleskeluluvissa.”


29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 381/2008,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 28 päivänä huhtikuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 382/2008,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008,

naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 2 kohdan, 33 artiklan 12 kohdan sekä 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 1445/95 (2) on muutettu useita kertoja (3) olennaisesti. Koska on tarpeen tehdä uusia muutoksia, kyseinen asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 mukaisesti tuotaessa yhteisöön kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja tuotteita on esitettävä tuontitodistus. Saadun kokemuksen perusteella on välttämätöntä seurata tarkasti kaikkien näiden erityisen herkkien markkinoiden tasapainolle erityisen tärkeiden naudanliha-alan tuotteiden kaupan kehitystä. Markkinoiden paremman hallinnan varmistamiseksi on näin ollen tärkeää ottaa käyttöön tuontitodistukset myös CN-koodeihin 1602 50 31–1602 50 80 ja 1602 90 69 kuuluville tuotteille.

(3)

Nuorten nautaeläinten tuontia yhteisöön on seurattava ja erityisesti vasikoiden tuontitodistusta annettaessa on syytä vaatia kyseisten eläinten alkuperämaan ilmoittamista.

(4)

Luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuonnin 21 päivänä joulukuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY (4) 6 artiklan 4 kohdan mukaan alkuperäisen eläinlääkärintodistuksen on oltava naudansukuisten eläinten mukana rajatarkastusasemalle asti.

(5)

Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyn tullitariffin (Taric) järjestysnumeroiden avulla voidaan tunnistaa tuontitariffikiintiöt, kyseiset tuotteet ja tietyissä tapauksissa niiden alkuperä. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava merkitsemään kyseiset numerot tuontitodistuksiin tai niiden otteeseen/otteisiin ja käyttämään niitä komissiolle annettavissa tiedonannoissa.

(6)

Tuontitodistuksen antava kansallinen toimivaltainen viranomainen ei aina tiedä useille kolmansille maille avoimien tariffikiintiöiden osana tuotujen määrien alkuperämaata eikä yhteisen tullitariffin tullein tuotuja määriä. Olisi täsmennettävä, että alkuperämaan merkitseminen näiden tariffikiintiöiden yhteydessä ja muuhun kuin etuuskohteluun perustuvan tuonnin yhteydessä on maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (5) mukainen ensisijainen vaatimus; tämän vuoksi olisi vaadittava, että kyseisten kiintiöiden osalta ja muuhun kuin etuuskohteluun perustuvan tuonnin osalta alkuperämaa merkitään tuontitodistukseen tai sen otteen kohtaan 31.

(7)

Asetuksessa (EY) N:o 1254/1999 säädetään, että kaikilta vietäviltä tuotteilta, joiden vientiin haetaan vientitukea, edellytetään tuen ennakkovahvistustodistuksen esittämistä. Näin ollen on syytä ottaa käyttöön kyseisen järjestelmän soveltamista koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt sekä erityisesti määritellä hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä hakemuksiin ja todistuksiin vaadittavat osat ja täydentää näin maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten sekä ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (6).

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 11 kohdassa säädetään, että perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehtyjen viennin määrää koskevien sopimusten velvoitteiden noudattamisen varmistaminen perustuu vientitodistuksiin. Näin ollen on syytä tehdä tarkka hakemusten jättämistä sekä todistusten antamista ja voimassaoloaikaa koskeva suunnitelma.

(9)

Vientitodistushakemuksiin liittyvistä päätöksistä on syytä tiedottaa vasta harkitsemisajan jälkeen; tämän määräajan täytyy antaa komissiolle mahdollisuus harkita haettuja määriä ja niihin liittyviä kuluja sekä tarvittaessa säätää ratkaistavana oleviin hakemuksiin sovellettavista erityisistä toimenpiteistä. Toimijoiden eduksi on syytä säätää, että todistushakemus voidaan peruuttaa hyväksymiskertoimen vahvistamisen jälkeen.

(10)

25 tonnin suuruisia ja sitä pienempiä määriä koskevien hakemusten osalta on tarpeen sallia, että vientitodistukset annetaan toimijan pyynnöstä välittömästi. Näiden todistusten voimassaoloaikaa on syytä rajoittaa edellä mainitun järjestelmän väärinkäytön välttämiseksi.

(11)

Vietävien määrien erittäin tarkan hallinnon varmistamiseksi on syytä poiketa asetuksessa (EY) N:o 1291/2000 säädetyistä sallittua poikkeamaa koskevista säännöistä.

(12)

Tähän asetukseen on tarpeen lisätä kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin tukemista koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 7 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1643/2006 (7) ja Kanadassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin tukemista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta 25 päivänä lokakuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2051/96 (8) säädetyt erikoistuontijärjestelmään liittyvät säännökset.

(13)

Komissiolla olisi tämän järjestelmän hoitamiseksi oltava käytössään täsmälliset tiedot jätetyistä todistushakemuksista ja annettujen todistusten käytöstä. Hallinnollisen tehokkuuden varmistamiseksi olisi luotava yhteinen malli jäsenvaltioiden ja komission väliselle tiedottamiselle.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

ASETUKSEN SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

II   LUKU

TUONTITODISTUKSET

2 artikla

1.   Tuotaessa yhteisöön asetuksen (EY) N:o 1254/1999 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja sekä CN-koodeihin 1602 50 31–1602 50 80 ja 1602 90 69 kuuluvia tuotteita on esitettävä tuontitodistus.

2.   Tuotaessa CN-koodeihin 0102 90 05–0102 90 49 kuuluvia muita tuotteita kuin tuontikiintiöön kuuluvia eläviä naudansukuisia eläimiä, joita säännellään niitä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetuilla asetuksilla, tuontitodistushakemukseen ja tuontitodistukseen on sisällyttävä:

a)

kohdassa 7 maininta tuontimaasta;

b)

kohdassa 8 maininta alkuperämaasta, jonka on vastattava päätöksen 79/542/ETY liitteessä I olevassa 2 osassa (Eläinlääkärintodistusten mallit), tarkoitettua vientimaata. Todistus velvoittaa tuomaan tästä maasta;

c)

kohdassa 20 seuraava maininta: ”Kohdassa 8 oleva alkuperämaata koskeva merkintä vastaa alkuperäisessä eläinlääkärintodistuksessa tai sen kopiossa olevaa vientimaata.”

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen eläinten vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen ehtona on alkuperäisen eläinlääkärintodistuksen tai yhteisön rajatarkastusaseman sen oikeaksi todistaman jäljennöksen esittäminen ja se, että lähetysmaa vastaa tuontitodistuksen kohdassa 8 olevaa maata.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetun tuontitodistuksen voimassaoloaika vahvistetaan 90 päiväksi hakemuksen jättöpäivästä.

4 artikla

Tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on:

a)

viisi euroa eläimeltä elävistä eläimistä;

b)

12 euroa sadalta nettopainokilogrammalta muista tuotteista.

5 artikla

1.   Sen rajoittamatta, mitä muissa erityissäännöksissä säädetään, tuontitodistus on haettava tuotteille, jotka kuuluvat johonkin CN-koodiin tai johonkin liitteessä I olevassa vastaavassa luetelmakohdassa mainittuun CN-koodiin.

2.   Hakemukseen tehdyt merkinnät on tehtävä myös tuontitodistukseen.

3.   Kun kyseessä on tuontikiintiössä tapahtuva tuonti, tuontitodistuksen antava viranomainen merkitsee tuontitodistuksen tai sen otteiden kohtaan 20 Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyssä tullitariffissa (Taric) olevan kiintiön järjestysnumeron.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään joka kuukauden kymmenentenä päivänä komissiolle kilogrammoina tuotepainoa tai eläinten lukumääränä tuotemäärät, joille on edelliskuussa myönnetty tuontitodistuksia kiintiön ulkopuolisen tuonnin osalta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään joka vuoden 31 päivänä lokakuuta komissiolle kilogrammoina tuotepainoa tai eläinten lukumääränä tuotemäärät, joiden edellisvuoden 1 päivän heinäkuuta ja asianomaisen vuoden 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana myönnetyt tuontitodistukset on jätetty käyttämättä kiintiön ulkopuolisen tuonnin osalta.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään joka vuoden 31 päivänä lokakuuta komissiolle kilogrammoina tuotepainoa tai eläinten lukumääränä ja tuontikuukauden ja alkuperämaan mukaan eriteltyinä tuotemäärät, jotka tosiasiallisesti luovutettiin vapaaseen liikkeeseen edellisvuoden 1 päivän heinäkuuta ja asianomaisen vuoden 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana kiintiön ulkopuolisen tuonnin osalta.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen ilmoitettava komissiolle tiedot tuotemääristä, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen kiintiön ulkopuolisen tuonnin osalta Komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (9) 4 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Edellä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedonannot on tehtävä liitteiden II, III ja IV mukaisesti käyttäen liitteessä V esitettyjä tuoteluokkia.

8 artikla

1.   Todistusta tai sen otteita käytettäessä on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1291/2000 tarkoittaman tuontitodistuksen tai sen otteen kohdassa 31 säädettyjen tietojen lisäksi alkuperämaa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvoite on asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan mukainen ensisijainen vaatimus.

III   LUKU

VIENTITODISTUKSET

9 artikla

Vietäessä naudanliha-alan tuotteita, joille haetaan vientitukea, on esitettävä vientitodistus, johon sisältyy tuen ennakkovahvistus tämän asetuksen 10–16 artiklan säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

10 artikla

1.   Vietäessä tuotteita, joille on haettu vientitukea ja joista on esitettävä vientituen ennakkovahvistuksen sisältävä vientitodistus, vientituen ennakkovahvistuksen sisältävät todistukset ovat voimassa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta myöntämispäivästä alkaen

a)

CN-koodiin 0102 10 kuuluvien tuotteiden osalta todistusten myöntämispäivää seuraavan viidennen kuukauden loppuun ja CN-koodeihin 0102 90 ja ex 1602 kuuluvien tuotteiden osalta 75 päivää;

b)

muiden tuotteiden osalta 60 päivää.

2.   Naudanliha-alan tuotteiden vientitodistusten, jotka on annettu asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, voimassaolo päättyy

a)

CN-koodiin 0102 10 kuuluvien tuotteiden osalta viidennen kuukauden lopussa kyseisen asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta myöntämiskuukaudesta;

b)

muiden tuotteiden osalta neljännen kuukauden lopussa kyseisen asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta myöntämiskuukaudesta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklan 5 kohdassa säädetään, CN-koodiin 0102 10 kuuluvien tuotteiden osalta 21 päivän määräaika korvataan 90 päivällä.

4.   Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 15 on oltava tuotteen kuvaus ja kohdassa 16 tuotteen maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön kaksitoistanumeroinen koodi sekä kohdassa 7 määrämaamerkintä.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 14 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetut tuoteluokat ovat tämän asetuksen liitteessä VI.

11 artikla

Vientituen ennakkovahvistuksen sisältäviin vientitodistuksiin liittyvä vakuus on

a)

26 euroa eläimeltä elävistä eläimistä;

b)

15 euroa 100 kilogrammalta maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön koodiin 0201 30 00 9100 kuuluvia tuotteita;

c)

9 euroa 100 nettopainokilogrammalta muita tuotteita.

12 artikla

1.   Asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tuen ennakkovahvistuksen sisältäviä vientitodistushakemuksia voidaan jättää toimivaltaisille viranomaisille viikoittain maanantaista perjantaihin.

Vientitodistukset myönnetään hakemuksen jättöpäivää seuraavan viikon keskiviikkona, jos komissio ei ole toteuttanut yhtään tämän artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua erityistoimenpidettä siihen mennessä.

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 16 artiklan mukaiset todistushakemukset myönnetään kuitenkin välittömästi.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan toisessa alakohdassa säädetään, komissio voi asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa vientitodistusten myöntämispäiväksi muun päivän kuin keskiviikon, jos todistuksia ei voida myöntää kyseisenä päivänä.

2.   Jos vientitodistusten myöntäminen johtaisi tai uhkaisi johtaa käytettävissä olevien talousarviovarojen ylittämiseen tai siihen, että vientitukeen oikeutetut enimmäismäärät ylittyvät kyseisenä ajanjaksona asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 11 kohdassa tarkoitetut rajoitukset huomioon ottaen, taikka vaarantaisi viennin jatkumisen kyseisen ajanjakson jäljellä olevaksi ajaksi, komissio voi:

a)

vahvistaa haetuille määrille yhtenäisen hyväksymisprosentin;

b)

hylätä hakemukset, joiden osalta ei vielä ole myönnetty vientitodistuksia;

c)

keskeyttää vientitodistushakemusten vastaanottamisen enintään viiden työpäivän ajaksi, jollei asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen mahdollisesti päätettävästä pidemmäksi ajanjaksoksi keskeyttämisestä muuta johdu.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa keskeyttämisaikana jätettyjä vientitodistushakemuksia ei hyväksytä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa tai mukauttaa tuoteluokan ja määräpaikan tai määräpaikkaryhmän mukaan.

3.   Edellä 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös silloin, kun vientitodistushakemukset koskevat määriä, jotka ylittävät tai uhkaavat ylittää tavanomaisen kaupan mukaiset määrät tietyn määräpaikan tai määräpaikkaryhmän osalta ja kun haettujen todistusten myöntäminen saattaisi aiheuttaa keinotteluriskin tai kilpailun vääristymistä toimijoiden välillä taikka kyseisen kaupan tai yhteisön markkinoiden häiriöitä.

4.   Jos annetut määrät hylätään tai niitä vähennetään, vakuus on vapautettava välittömästi sen määrän osalta, jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

5.   Jos yhtenäinen alennusprosentti on alle 90 prosenttia, todistus annetaan 1 kohdasta poiketen viimeistään yhdentenätoista päivänä kyseisen prosentin julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä julkaisemista seuraavan kymmenen päivän kuluessa toimija voi:

a)

peruuttaa hakemuksensa, jolloin vakuus vapautetaan välittömästi; tai

b)

pyytää todistuksen välitöntä antamista, jolloin toimivaltainen viranomainen antaa sen viipymättä, kuitenkin aikaisintaan viidentenä arkipäivänä todistushakemuksen jättämisen jälkeen.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvia tuotteita koskevat todistukset myönnetään välittömästi, jos tuotteiden määrä on enintään 25 tonnia. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 10 artiklassa säädetään, tässä tapauksessa todistusten voimassaoloaika on rajoitettu viiteen työpäivään niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta antopäivästä, ja hakemusten ja todistusten kohdassa 20 on oltava vähintään yksi tämän asetuksen liitteessä VII olevassa A osassa olevista maininnoista.

13 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sallitun poikkeaman rajoissa viety määrä ei oikeuta vientitukeen, jos viennissä käytetään tämän asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua todistusta ja todistuksen kohdassa 22 on maininta

”Tuki on voimassa enintään … tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)”.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (10) 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan säännöksiä ei sovelleta komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (11) vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön CN-koodeihin 0201 30 00 9100 ja 0201 30 00 9120 kuuluville tuotteille myönnettyihin erityisvientitukiin, jos kyseiset tuotteet on asetettu komission asetuksen (EY) N:o 1741/2006 (12) 4 artiklan mukaiseen tullivarastointimenettelyyn.

14 artikla

1.   Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1643/2006 mukaiseen vientiin.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1643/2006 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistushakemus voidaan jättää vain sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka hygieniaolosuhteet vastaavat tuojamaan vaatimuksia.

3.   Vientitodistushakemusten ja todistusten kohtaan 7 on sisällyttävä maininta ”USA”. Todistus velvoittaa viemään jäsenvaltiosta tähän määräpaikkaan.

4.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, viedyt määrät eivät voi ylittää todistukseen merkittyjä määriä. Todistuksen kohtaan 19 on sisällyttävä luku 0.

5.   Todistuksen 22 kohdassa on oltava jokin liitteessä VII olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

kunakin työpäivänä viimeistään kello 18.00 (Brysselin aikaa) tuotteiden kokonaismäärä, jolle todistuksia on haettu;

b)

viimeistään hakemusten jättökuukauden lopussa luettelo kaikista hakijoista.

7.   Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa yhtenäisen hyväksymisprosentin haetuille määrille.

8.   Todistukset annetaan kymmenentenä työpäivänä hakemuspäivän jälkeen. Jos hakemuksia ei ole toimitettu komissiolle, todistuksia ei myönnetä.

9.   Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, vientitodistusten voimassaoloaika on 90 arkipäivää niiden tosiasiallisesta antopäivästä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mutta se ei saa kuitenkaan ylittää antamisvuoden 31 päivää joulukuuta.

10.   Jos haettuja määriä alennetaan 7 kohdan mukaisesti, vakuus vapautetaan välittömästi sen määrän osalta, jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

11.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 32 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen ehtojen lisäksi vientisopimukseen liittyvä vakuus vapautetaan kyseisen asetuksen 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti vain määräpaikkaan saapumisen todistusta vastaan.

15 artikla

1.   Tätä artiklaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2051/96 mukaiseen vientiin Kanadaan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 2051/96 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistushakemukset voidaan jättää vain sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka hygieniaolosuhteet vastaavat Kanadaan viranomaisten vaatimia terveysedellytyksiä.

3.   Vientitodistushakemusten ja todistusten kohtaan 7 on sisällyttävä maininta ”Kanada”. Todistus velvoittaa viemään jäsenvaltiosta tähän määräpaikkaan.

4.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, viedyt määrät eivät voi ylittää todistukseen merkittyjä määriä. Todistuksen kohtaan 19 on sisällyttävä luku 0.

5.   Todistuksen 22 kohdassa on oltava jokin liitteessä VII olevassa C osassa luetelluista maininnoista.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

kunakin työpäivänä viimeistään kello 18.00 (Brysselin aikaa) tuotteiden kokonaismäärä, jolle todistuksia on haettu;

b)

viimeistään hakemusten jättökuukauden lopussa luettelo kaikista hakijoista.

7.   Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa yhtenäisen hyväksymisprosentin haetuille määrille.

8.   Todistukset annetaan kymmenentenä työpäivänä hakemuspäivän jälkeen. Jos hakemuksia ei ole toimitettu komissiolle, todistuksia ei myönnetä.

9.   Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, vientitodistusten voimassaoloaika on 90 arkipäivää niiden tosiasiallisesta antopäivästä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mutta se ei saa kuitenkaan ylittää antamisvuoden 31 päivää joulukuuta.

10.   Jos haettuja määriä alennetaan 7 kohdan mukaisesti, vakuus vapautetaan välittömästi sen määrän osalta, jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

11.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 32 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen ehtojen lisäksi vientisopimukseen liittyvä vakuus vapautetaan kyseisen asetuksen 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti vain määräpaikkaan saapumisen todistusta vastaan.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

kunkin viikon perjantaina kello 13.00 alkaen:

i)

kuluvan viikon maanantaista perjantaihin jätetyt 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tuen ennakkovahvistuksen sisältävät todistushakemukset tai se, että hakemuksia ei ole jätetty;

ii)

kuluvan viikon maanantaista perjantaihin jätetyt asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklassa tarkoitetut todistushakemukset tai se, että hakemuksia ei ole jätetty;

iii)

määrät, joille todistuksia on annettu kuluvan viikon maanantaista perjantaihin tämän asetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai se, että todistuksia ei ole annettu;

iv)

määrät, joille todistuksia on annettu kuluvan viikon maanantaista perjantaihin asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklassa tarkoitettujen todistushakemusten johdosta, ja mainittava sekä todistushakemusten jättöpäivä että määrämaa;

v)

määrät, joita koskevat vientitodistushakemukset on peruutettu tämän asetuksen 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kuluvan viikon maanantaista perjantaihin;

b)

ennen kunkin kuukauden 15 päivää edellisen kuukauden osalta:

i)

asetuksen (EY) N:o 1291/2000 16 artiklassa tarkoitettuja todistuksia koskevat hakemukset;

ii)

määrät, joille on annettu todistus tämän asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti ja joita ei ole käytetty.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on täsmennettävä:

a)

tuotteen painomäärä jokaisen 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun luokan osalta;

b)

määrä eriteltynä määräpaikan mukaan jokaisen luokan osalta.

Lisäksi 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on ilmoitettava tarkasti tuen määrä luokittain.

3.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, mukaan lukien tyhjät ilmoitukset, tehdään liitteessä VIII esitetyn mallin mukaan.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1445/95.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä X olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 98/2008 (EUVL L 29, 2.2.2008, s. 5).

(2)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 586/2007 (EUVL L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  Ks. liite IX.

(4)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2008/61/EY (EUVL L 15, 18.1.2008, s. 33).

(5)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 12.12.2006, s. 52).

(6)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1423/2007 (EUVL L 317, 5.12.2007, s. 36.

(7)  EUVL L 308, 8.11.2006, s. 7.

(8)  EYVL L 274, 26.10.1996, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2333/96 (EYVL L 317, 6.12.1996, s. 13).

(9)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.

(11)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

(12)  EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7.


LIITE I

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41–0102 90 49

0102 90 51–0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


LIITE II

Ilmoitus tuontitodistuksista (myönnetyt todistukset)

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 382/2008 6 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joille on myönnetty tuontitodistus

Ajanjakso: … – ….

Tuotekoodi(t) (1)

Määrä

(kilogrammaa tuotepainoa tai eläintä)

 

 


(1)  Tuoteluokka tai luokat liitteen V mukaisesti.


LIITE III

Ilmoitus tuontitodistuksista (käyttämättömät määrät)

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 382/2008 6 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joiden tuontitodistuksia ei käytetty

Ajanjakso: …–….

Tuotekoodi(t) (1)

Käyttämättä jääneet määrät

(kilogrammaa tuotepainoa tai eläintä)

 

 


(1)  Tuoteluokka tai luokat liitteen V mukaisesti.


LIITE IV

Ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä

Jäsenvaltio:…

Asetuksen (EY) N:o 382/2008 6 Artiklan soveltaminen

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät (kilogrammaa tai eläintä):

Tuoteluokka liitteen V mukaisesti: …

Alkuperämaa

Kuukausi

Maa A

Maa B

Maa ...

Maa Z

1. kuukausi

 

 

 

 

2. kuukausi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. kuukausi

 

 

 

 

12. kuukausi

 

 

 

 

12 kk yhteensä

 

 

 

 


LIITE V

7 artiklassa tarkoitetut tuoteluokat

Tuoteluokka

CN-koodi

110

0102 90 05

120

0102 90 21 ja 0102 90 29

130

0102 90 41 ja 0102 90 49

140

0102 90 51–0102 90 79

210

0201 10 00 ja 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 ja 0206 10 95

310

0202 10 ja 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 ja 0210 99 90

510

1602 50 10 ja 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


LIITE VI

10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu luettelo

Tuoteluokka

CN-koodi

011

0102 10 10 9140 ja 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 ja 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 ja 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 ja 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 ja 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 ja 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 ja 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 ja 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 ja 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 ja 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 ja 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 ja 1602 50 95 9325


LIITE VII

A   OSA

Asetuksen 12 artiklan 6 kohdassa olevat maininnat

:

bulgariaksi

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

espanjaksi

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

tšekiksi

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

tanskaksi

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

saksaksi

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

viroksi

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

kreikaksi

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

englanniksi

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

ranskaksi

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

italiaksi

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

latviaksi

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

liettuaksi

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

unkariksi

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

maltaksi

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

hollanniksi

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

puolaksi

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

portugaliksi

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

romaniaksi

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

slovakiksi

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

sloveeniksi

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

suomeksi

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

ruotsiksi

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B   OSA

Asetuksen 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

espanjaksi

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

tšekiksi

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

tanskaksi

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

saksaksi

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

viroksi

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

kreikaksi

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

englanniksi

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

ranskaksi

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

italiaksi

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

latviaksi

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

liettuaksi

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

unkariksi

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

maltaksi

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

hollanniksi

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

puolaksi

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugaliksi

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

romaniaksi

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

slovakiksi

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

sloveeniksi

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

suomeksi

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

ruotsiksi

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C   OSA

Asetuksen 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

espanjaksi

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

tšekiksi

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

tanskaksi

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

saksaksi

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

viroksi

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

kreikaksi

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

englanniksi

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

ranskaksi

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

italiaksi

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

latviaksi

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

liettuaksi

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

unkariksi

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

maltaksi

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

hollanniksi

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

puolaksi

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugaliksi

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

romaniaksi

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

slovakiksi

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

sloveeniksi

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

suomeksi

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

ruotsiksi

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


LIITE VIII

Asetuksen (EY) N:o 382/2008 soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO PO AGRI/D/2 – Naudanliha-ala

Vientitodistusta koskeva ilmoitus – Naudanliha

Lähettäjä:

Päivämäärä:

Jäsenvaltio:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Faksi:

Vastaanottaja

:

DG AGRI/D/2

Faksi: (32 2) 292 17 22

Sähköposti: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

A-osa –   Perjantaisin tehtävät ilmoitukset

Jakso: … – …

1)

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta:

Luokka

Haetut määrät

Määräpaikka (1)

 

 

 

2)

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta:

Luokka

Haetut määrät

Määräpaikka (2)

 

 

 

3)

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohta:

Luokka

Myönnetyt määrät

Hakemuksen jättöpäivä

Määräpaikka (3)

 

 

 

 

4)

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohta:

Luokka

Myönnetyt määrät

Hakemuksen jättöpäivä

Määräpaikka (4)

 

 

 

 

5)

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan v alakohta:

Luokka

Haetut määrät

Määräpaikka (5)

 

 

 

B-osa –   Kuukausittain tehtävät ilmoitukset

1)

16 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta:

Luokka

Haetut määrät

Määräpaikka (6)

 

 

 

2)

16 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta:

Luokka

Käyttämättä jääneet määrät

Määräpaikka (7)

Tuen määrä

 

 

 

 


(1)  Käytetään komission asetuksen (EY) No 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) liitteen mukaista määräpaikkakoodia. Jos määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se merkitään kirjaimin.

(2)  Käytetään komission asetuksen (EY) No 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) liitteen mukaista määräpaikkakoodia. Jos määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se merkitään kirjaimin.

(3)  Käytetään komission asetuksen (EY) No 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) liitteen mukaista määräpaikkakoodia. Jos määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se merkitään kirjaimin.

(4)  Käytetään komission asetuksen (EY) No 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) liitteen mukaista määräpaikkakoodia. Jos määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se merkitään kirjaimin.

(5)  Käytetään komission asetuksen (EY) No 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) liitteen mukaista määräpaikkakoodia. Jos määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se merkitään kirjaimin.

(6)  Käytetään komission asetuksen (EY) No 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) liitteen mukaista määräpaikkakoodia. Jos määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se merkitään kirjaimin.

(7)  Käytetään komission asetuksen (EY) No 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) liitteen mukaista määräpaikkakoodia. Jos määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se merkitään kirjaimin.


LIITE IX

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (EY) N:o 1445/95

(EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35).

 

Komission asetus (EY) N:o 2351/95

(EYVL L 239, 7.10.1995, s. 3).

 

Komission asetus (EY) N:o 2856/95

(EYVL L 299, 12.12.1995, s. 10).

 

Komission asetus (EY) N:o 2051/96

(EYVL L 274, 26.10.1996, s. 18).

Vain 6 artikla

Komission asetus (EY) N:o 2333/96

(EYVL L 317, 6.12.1996, s. 13).

Vain 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 135/97

(EYVL L 24, 25.1.1997, s. 14).

 

Komission asetus (EY) N:o 266/97

(EYVL L 45, 15.2.1997, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 1496/97

(EYVL L 202, 30.7.1997, s. 36).

 

Komission asetus (EY) N:o 1572/97

(EYVL L 211, 5.8.1997, s. 39).

 

Komission asetus (EY) N:o 2284/97

(EYVL L 314, 18.11.1997, s. 17).

 

Komission asetus (EY) N:o 2469/97

(EYVL L 341, 12.12.1997, s. 8).

Vain 3 artikla ja liite IV

Komission asetus (EY) N:o 2616/97

(EYVL L 353, 24.12.1997, s. 8).

 

Komission asetus (EY) N:o 260/98

(EYVL L 25, 31.1.1998, s. 42).

Vain 1 artikla ja liitteet I, II A ja II B

Komission asetus (EY) N:o 759/98

(EYVL L 105, 4.4.1998, s. 7).

 

Komission asetus (EY) N:o 2365/98

(EYVL L 293, 31.10.1998, s. 49).

 

Komission asetus (EY) N:o 2648/98

(EYVL L 335, 10.12.1998, s. 39).

 

Komission asetus (EY) N:o 1000/2000

(EYVL L 114, 13.5.2000, s. 10).

Vain 3 artiklan 2 kohta ja liite IV

Komission asetus (EY) N:o 1659/2000

(EYVL L 192, 28.7.2000, s. 19).

 

Komission asetus (EY) N:o 24/2001

(EYVL L 3, 6.1.2001, s. 9).

 

Komission asetus (EY) N:o 2492/2001

(EYVL L 337, 20.12.2001, s. 18).

 

Komission asetus (EY) N:o 118/2003

(EYVL L 20, 24.1.2003, s. 3).

Vain 4 artiklan 2 kohta ja liite III

Komission asetus (EY) N:o 852/2003

(EUVL L 123, 17.5.2003, s. 9).

 

Komission asetus (EY) N:o 360/2004

(EUVL L 63, 28.2.2004, s. 13).

 

Komission asetus (EY) N:o 1118/2004

(EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

Vain 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1713/2006

(EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

Vain 6 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1749/2006

(EUVL L 330, 28.11.2006, s. 5).

 

Komission asetus (EY) N:o 1965/2006

(EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27).

Vain 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 586/2007

(EUVL L 139, 31.5.2007, s. 5).

 


LIITE X

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1445/95

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 3 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan johdantolause

4 artiklan johdantolause

4 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan toinen luetelmakohta

4 artiklan b alakohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artikla

6 artikla (uusi)

6 a artikla

7 artikla (uusi)

6 b artiklan ensimmäinen kohta

8 artiklan 1 kohta

6 b artiklan toinen kohta

8 artiklan 2 kohta

6 c artikla

6 d artikla

7 artikla

9 artikla

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

10 artiklan 1 kohdan johdantolause

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 1 kohdan a alakohta

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 1 kohdan b alakohta

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan johdantolause

10 artiklan 2 kohdan johdantolause

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 2 kohdan a alakohta

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 2 kohdan b alakohta

8 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

10 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

8 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

9 artiklan 1 kohta

11 artikla

10 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 a kohta

12 artiklan 3 kohta

10 artiklan 3 kohta

12 artiklan 4 kohta

10 artiklan 4 kohdan johdantolause

12 artiklan 5 kohdan johdantolause

10 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

12 artiklan 5 kohdan a alakohta

10 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta

12 artiklan 5 kohdan b alakohta

10 artiklan 5 kohta

12 artiklan 6 kohta

11 artikla

13 artikla

12 artiklan 1–5 kohta

14 artiklan 1–5 kohta

12 artiklan 7 kohdan johdantolause

14 artiklan 6 kohdan johdantolause

12 artiklan 7 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

14 artiklan 6 kohdan a alakohta

12 artiklan 7 kohdan toinen luetelmakohta

14 artiklan 6 kohdan b alakohta

12 artiklan 8 kohta

14 artiklan 7 kohta

12 artiklan 9 kohta

14 artiklan 8 kohta

12 artiklan 10 kohta

14 artiklan 9 kohta

12 artiklan 11 kohta

14 artiklan 10 kohta

12 artiklan 12 kohta

14 artiklan 11 kohta

12 a artiklan 1–5 kohta

15 artiklan 1–5 kohta

12 a artiklan 7 kohdan johdantolause

15 artiklan 6 kohdan johdantolause

12 a artiklan 7 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

15 artiklan 6 kohdan a alakohta

12 a artiklan 7 kohdan toinen luetelmakohta

15 artiklan 6 kohdan b alakohta

12 a artiklan 8–12 kohta

15 artiklan 7–12 kohta

13 artikla

16 artikla

14 artikla

17 artikla (uusi)

15 artikla

18 artikla

Liite I

Liite I

Liite II A

Liite II (uusi) ja liite V (uusi)

Liite III (uusi)

Liite II B

Liite IV (uusi)

Liite III

Liite VI

Liite III A

Liite VII, A osa

Liite III B

Liite VII, B osa

Liite III C

Liite VII, C osa

Liite IV

Liite VIII

Liite IX

Liite X


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä huhtikuuta 2008,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan uusien jäsenten nimittämisestä ja jäsenten nimittämisestä eroavien tilalle

(2008/336/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon ESPANJAN ja ALANKOMAIDEN hallitusten ilmoitukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 18 päivänä syyskuuta 2006 tekemällään päätöksellä (2) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 18 päivänä syyskuuta 2006 alkavaksi ja 17 päivänä syyskuuta 2009 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Kaksi kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenen paikkaa hallitusten edustajien ryhmässä on vapautunut Pilar GÓMEZ MUÑOZin ja Marcel NOLLENin erottua.

(3)

Keskuksen johtokuntaan olisi nimettävä kaksi jäsentä jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 17 päivänä syyskuuta 2009,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 17 päivään syyskuuta 2009:

HALLITUSTEN EDUSTAJAT

 

ESPANJA: María José GARIJO EQUIZA

 

ALANKOMAAT: Peter van IJSSELMUIDEN

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 39, 13.2.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).

(2)  EUVL C 240, 5.10.2006, s. 1.


Komissio

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/33


KOMISSION PÄÄTÖS

tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta tehdyn päätöksen 2006/968/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1571)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/337/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta 17 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädetään, että kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä kyseisen asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaan eläinten ensimmäinen tunnistin on korvamerkki. Eläinten toisena tunnistimena voidaan käyttää lammas- ja vuohieläinten elektronista tunnistinta.

(2)

Komission päätöksessä 2006/968/EY (2) esitetään ohjeet ja menettelyt asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaiseen lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien tunnistimien ja lukijoiden hyväksymistä varten. Päätöksessä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset kyseisten tunnistimien ja lukijoiden hyväksynnässä käytettäville tietyille standardienmukaisuutta ja suorituskykyä koskeville testeille. Kyseiset testit on tehtävä nimetyissä testauslaboratorioissa, jotka toimivat ja jotka arvioidaan ja akkreditoidaan tiettyjen eurooppalaisten standardien mukaisesti.

(3)

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (3) 12 artiklan 2 kohdassa viitataan näihin eurooppalaisiin standardeihin siinä yhteydessä, kun aiheena on toimivaltaisten viranomaisten vastuulla oleva virallisten laboratorioiden nimeäminen.

(4)

On aiheellista muuttaa päätöksessä 2006/968/EY olevaa viittausta näihin standardeihin, jotta otetaan huomioon kyseisessä päätöksessä tarkoitettujen testauslaboratorioiden erityisluonne.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005 (4) 18 artiklaan sisältyy poikkeus asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklan 2 kohdasta. Poikkeuksen mukaan toimivaltainen viranomainen voi nimetä siirtymäajaksi sellaisen testauslaboratorion, jota ei ole akkreditoitu. Selkeyden vuoksi päätöksessä 2006/968/EY olisi viitattava tähän poikkeukseen.

(6)

Päätöstä 2006/968/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/968/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1560/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 25).

(2)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 41.

(3)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaistu toisinto EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 301/2008 (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 85).

(4)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1246/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 21).


LIITE

Korvataan päätöksen 2006/968/EY liitteessä oleva IV luku seuraavasti:

”IV   LUKU

Testauslaboratoriot

1.

Toimivaltainen viranomainen nimeää testauslaboratoriot, jotka suorittavat tässä päätöksessä kuvattua testausta.

2.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin nimetä vain laboratoriot, jotka toimivat ja jotka arvioidaan ja akkreditoidaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 2076/2005 18 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.

3.

Jäsenvaltioiden on laadittava ja pidettävä yllä ajantasaisia luetteloita toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä testauslaboratorioista ja saatettava nämä tiedot muiden jäsenvaltioiden ja kansalaisten saataville verkkosivun kautta.”


29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008,

päätöksen 2004/438/EY liitteen I muuttamisesta Australiasta peräisin olevan raakamaidon ja raakamaitopohjaisten tuotteiden osalta, Serbiasta peräisin olevan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden osalta sekä mainitussa liitteessä olevan, Sveitsiä koskevan merkinnän päivittämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1587)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/338/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja raakamaidon yhteisöön tuontia varten 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/438/EY (3) annetaan kyseisen päätöksen liitteessä I luettelo niistä kolmansista maista, joista voidaan tietyin edellytyksin tuoda yhteisöön raakamaitoa ja raakamaitopohjaisia tuotteita. Lisäksi maitoerät ja maitopohjaisten tuotteiden erät, jotka täyttävät kyseisessä päätöksessä vahvistetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, voidaan kuljettaa yhteisön kautta muihin kolmansiin maihin.

(2)

Australia sisältyy luetteloon kolmansista maista, joista maidon ja maitotuotteiden tuonti yhteisöön on sallittu. Maidon ja maitotuotteiden tuonti Australiasta on rajoitettu tuotteisiin, joille on tehty joko pastörointi tai sterilointi. Australia on pyytänyt lupaa viedä myös ihmisravinnoksi tarkoitettua raakamaitoa ja raakamaitopohjaisia tuotteita.

(3)

Päätöksessä 2004/438/EY säädettyjä käsittelyjä sovelletaan maitoon ja maitotuotteisiin yhteisön eläinten terveystilanteen suojelemiseksi. Ottaen huomioon eläinten terveystilanteen Australiassa ja erityisesti sen suu- ja sorkkataudista vapaan aseman vuodesta 1872 lähtien, jolloin viimeisin taudin esiintymä havaittiin, edellä mainittujen tuotteiden tuonti tästä kolmannesta maasta tulisi sallia, koska tuotteet eivät ole uhka eläinten terveydelle.

(4)

Australiaa päätöksen 2004/438/EY liitteessä I olevan luettelon sarakkeessa A raakamaidon ja raakamaitopohjaisten tuotteiden osalta koskevaa merkintää olisi tämän vuoksi muutettava.

(5)

Serbia on pyytänyt, että se lisättäisiin niiden kolmansien maiden luetteloon, joista on lupa tuoda yhteisöön ihmisravinnoksi tarkoitettua lämpökäsiteltyä maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, jotta kyseisten tuotteiden kuljetus yhteisön alueen kautta olisi sallittua, kun lopullinen määränpää on muissa kolmansissa maissa.

(6)

Komissio on tehnyt Serbiassa, viimeksi kesäkuussa 2007, yleisiä eläinten terveyttä koskevia tarkastuksia, jotka osoittavat, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät antamaan riittävät takeet siitä, että eläinten terveystilannetta kyseisessä maassa voidaan pitää tyydyttävänä.

(7)

Sen vuoksi kyseisestä kolmannesta maasta peräisin olevan lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti olisi sallittava eläinten terveysnäkökohtien osalta.

(8)

On toteutettava uusi tarkastuskäynti kansanterveydellisten näkökohtien arvioimiseksi perusteellisesti, ennen kuin voidaan laatia luettelo laitoksista, joista tuonti yhteisöön sallitaan; siihen saakka olisi kuitenkin kyseisten tuotteiden kuljetus sallittava.

(9)

Serbia olisi tämän vuoksi lisättävä liitteessä I olevan luettelon sarakkeisiin B ja C ihmisravinnoksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden osalta.

(10)

Lisäksi on aiheellista päivittää mainitun liitteen alaviitettä, joka koskee Sveitsiä, jotta voidaan viitata Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimukseen maataloustuotteiden kaupasta.

(11)

Päätöksen 2004/438/EY liitettä I olisi siksi muutettava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/438/EY liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä 1 päivänä toukokuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaistu toisinto EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 72, oikaistu toisinto EUVL L 189, 27.5.2004, s. 57. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE I

’+’

:

maa on hyväksytty

’0’

:

maata ei ole hyväksytty


Kolmannen maan ISO-koodi

Kolmas maa

Sarake A

Sarake B

Sarake C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Alankomaiden Antillit

0

0

+

AR

Argentiina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasilia

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Valko-Venäjä

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia ja Hertsegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Sveitsi (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kiinan kansantasavalta

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Grönlanti

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Kroatia

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Intia

0

0

+

IS

Islanti

+

+

+

KE

Kenia

0

0

+

MA

Marokko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Meksiko

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Uusi-Seelanti

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS

Serbia (3)

0

+

+

RU

Venäjä

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swazimaa

0

0

+

TH

Thaimaa

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turkki

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Yhdysvallat

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Etelä-Afrikka

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) mukaiset todistukset (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen, Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi annettavaan nimeen.

(3)  Lukuun ottamatta Kosovoa sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.”


29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston direktiivin 2003/85/EY liitteen XI muuttamisesta sellaisten laboratorioiden luettelon osalta, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1577)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/339/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/85/EY (1) ja erityisesti sen 67 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2003/85/EY säädetään torjunnan edellyttämistä vähimmäistoimenpiteistä suu- ja sorkkataudin puhjetessa ja tietyistä ennalta ehkäisevistä toimista, joiden tarkoituksena on parantaa toimivaltaisten viranomaisten ja kotieläintuottajien tietämystä suu- ja sorkkataudista sekä parantaa tautiin liittyvää valmiusastetta.

(2)

Direktiivissä 2003/85/EY säädettyihin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin sisältyy säännös jäsenvaltioiden velvollisuudesta varmistaa, että eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia käsitellään tutkimus-, diagnosointi- tai valmistustarkoituksissa vain hyväksytyissä laboratorioissa, jotka luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä XI.

(3)

Direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI olevassa A osassa luetellaan kansalliset laboratoriot, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia tutkimusta ja diagnosointia varten.

(4)

Tanska on ilmoittanut virallisesti komissiolle muutoksista, jotka liittyvät suu- ja sorkkataudista vastaavan Tanskan kansallisen vertailulaboratorion hallintoon.

(5)

Latvia ja Slovenia ovat ilmoittaneet virallisesti komissiolle, että niiden kansallisten vertailulaboratorioiden ei enää katsota täyttävän 65 artiklan d kohdassa säädettyjä turvallisuusvaatimuksia, ja ne olisi sen vuoksi poistettava direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI olevassa A osassa olevasta luettelosta.

(6)

Alankomaat on ilmoittanut virallisesti komissiolle muutoksista, jotka liittyvät suu- ja sorkkataudista vastaavan Alankomaiden kansallisen vertailulaboratorion nimeen.

(7)

Turvallisuussyistä on tärkeää pitää ajan tasalla direktiivin 2003/85/EY luettelo laboratorioista, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia.

(8)

Tästä syystä on tarpeen korvata direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI olevan A osan luettelo laboratorioista, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia, tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/85/EY liitteessä XI oleva A osa tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).


LIITE

”A   OSA

Kansalliset laboratoriot, joilla on lupa käsitellä eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia

Jäsenvaltio, jossa laboratorio sijaitsee

Laboratorio

Laboratorion palveluita käyttävät jäsenvaltiot

ISO-koodi

Nimi

AT

Itävalta

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Itävalta

BE

Belgia

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgia

Luxemburg

BG

Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgaria

CZ

Tšekki

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Tšekki

DE

Saksa

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Saksa

Slovakia

DK

Tanska

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Tanska

Suomi

Ruotsi

EL

Kreikka

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Kreikka

ES

Espanja

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Espanja

FR

Ranska

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Ranska

HU

Unkari

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Unkari

IT

Italia

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italia

Kypros

LT

Liettua

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Liettua

NL

Alankomaat

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Alankomaat

PL

Puola

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Puola

RO

Romania

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Romania

UK

Yhdistynyt Kuningaskunta

Institute for Animal Health, Pirbright

Yhdistynyt Kuningaskunta

Viro

Suomi

Irlanti

Latvia

Malta

Slovenia

Ruotsi”


29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/41


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008,

jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, tehdyn päätöksen 2006/133/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1580)

(2008/340/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1), ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, 13 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/133/EY (2) mukaisesti Portugali on toteuttanut toimenpiteitä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi.

(2)

Portugali on lähettänyt komissiolle kyseisten toimenpiteiden toteuttamista vuonna 2007 käsittelevän raportin, joka osoittaa, että mäntyankeroinen ei ole levinnyt rajattujen alueiden ulkopuolelle mutta että sitä esiintyy edelleen noilla alueilla.

(3)

Pysyvä kasvinsuojelukomitea arvioi 26 ja 27 päivänä marraskuuta 2007 pitämässään kokouksessa Portugalin toimenpiteiden täytäntöönpanoa vuonna 2007. Päätelmänä oli, ettei päätöksessä 2006/133/EY tavoitteena ollutta tartunta-asteen vähentymistä rajatuilla alueilla ollut täysin onnistuttu saavuttamaan.

(4)

Portugalin olisi tämän vuoksi edelleen toteutettava tällaisia toimenpiteitä hävittämissuunnitelman muodossa 31 päivään maaliskuuta 2012, jota pidetään mäntyankeroisen torjunnassa edistymisen kannalta realistisena ajanjaksona.

(5)

Kyseisten toimenpiteiden tehokkuuden lisäämiseksi siinä tapauksessa, että rajatun alueen puskurivyöhykkeellä esiintyy erillisiä tartuntatapauksia, olisi puskurivyöhykkeen sisälle perustettava ”seurantavyöhyke”, jolta tartunnalle alttiit kasvit poistetaan. Seurantavyöhykkeen ympärillä olisi oltava vyöhyke, jolla tartunnalle alttiit kasvit tarkastetaan säännöllisesti (”suojavyöhyke”).

(6)

Rajatulta alueelta tulevan, pakkausmateriaalin muodossa olevan tartunnalle alttiin puutavaran kuljettamista koskevat vaatimukset olisi saatettava vastaamaan FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevaa kansainvälistä standardia nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade).

(7)

Sen vuoksi päätöstä 2006/133/EY olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/133/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Portugalin on varmistettava 31 päivään maaliskuuta 2012 asti, että liitteessä esitettyjä vaatimuksia noudatetaan, kun tartunnalle altista puutavaraa ja kuorta sekä tartunnalle alttiita kasveja kuljetetaan 5 artiklan mukaisesti määriteltyjen Portugalin rajattujen alueiden välillä tai rajatuilta alueilta muille Portugalin alueille tai toisiin jäsenvaltioihin.

Portugalin on toteutettava 31 päivään maaliskuuta 2012 asti hävittämisohjelmaa, jolla pyritään torjumaan mäntyankeroisen leviämistä sen hävittämiseksi. Ohjelmaan on sisällyttävä tarkka selvitys niiden kasvilajien hoidosta rajatulla alueella, joiden tiedetään Portugalissa vallitsevissa olosuhteissa olevan erittäin alttiita mäntyankeroiselle. Ohjelmaa tarkastellaan vuosittain 31 päivään joulukuuta mennessä.”

2)

Korvataan 4 artiklan toisessa kohdassa sanat ”15 päivään joulukuuta 2006 ja 15 päivään joulukuuta 2007 mennessä” sanoilla ”vuosittain 15 päivään joulukuuta mennessä”.

3)

Muutetaan päätöksen 2006/133/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  EUVL L 52, 23.2.2006, s. 34.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2006/133/EY liite seuraavasti:

1)

Korvataan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

tartunnalle altista puutavaraa pakkauslaatikkoina, -kehikkoina, -tynnyreinä ja näitä vastaavina pakkauksina, kuormalavoina, laatikkolavoina ja muina lastauslavoina tai lavojen vahvikkeina, vaikka niitä ei käytettäisikään tavaroiden kuljetukseen, se on käsiteltävä jollakin niistä hyväksytyistä toimenpiteistä, jotka täsmennetään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) liitteessä I. Siinä on oltava merkintä, josta käy ilmi, missä ja kenen toimesta käsittely on toteutettu, tai sen mukana on seurattava mainittu kasvipassi todisteena toteutetuista toimenpiteistä.”

2)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tartunnalle alttiita kasveja, niitä on käsiteltävä seuraavasti:

i)

tartunnalle alttiiden kasvien, joiden tuotantopaikoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu oireita mäntyankeroisesta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen ja joissa ei virallisissa tarkastuksissa ole havaittu merkkejä tai oireita mäntyankeroisesta, mukana on niitä tuotantopaikalta siirrettäessä oltava mainittu kasvipassi;

ii)

tartunnalle alttiita kasveja, joiden tuotantopaikoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä on havaittu oireita mäntyankeroisesta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen tai jotka on havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi, ei saa siirtää tuotantopaikalta ja ne on tuhottava polttamalla;

iii)

tartunnalle alttiisiin kasveihin, jotka on kasvatettu paikoissa, esimerkiksi metsissä tai julkisissa tai yksityisissä puutarhoissa, jotka on joko havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi tai joissa on huonon terveyden oireita tai jotka sijaitsevat pelastushakkuualueilla, on sovellettava seuraavia vaatimuksia:

jos ne havaitaan 1 päivän marraskuuta ja 1 päivän huhtikuuta välisenä aikana, ne on hakattava kyseisellä ajanjaksolla, tai

jos ne havaitaan 2 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana, ne on hakattava viipymättä, ja

ne on testattava mäntyankeroisen esiintymisen varalta kaikissa tapauksissa, joissa tällaisia taudille alttiita kasveja sijaitsee 5 artiklan mukaisesti puskurivyöhykkeeksi nimetyssä rajattujen alueiden osassa. Jos puuntuhoojan esiintyminen varmistuu, on tuhottava tartunnan saaneet kasvit ja kaikki tartunnalle alttiit kasvit vyöhykkeellä, joka ympäröi vähintään 50 metrin säteellä tartunnan saaneita kasveja, ja joka tapauksessa säteellä, joka kattaa vähintään kymmenen taudille altista kasvia (seurantavyöhyke). Kaikki tartunnalle alttiit kasvit vyöhykkeellä, joka ympäröi vähintään 50 metrin säteellä seurantavyöhykettä, on virallisesti tarkastettava kahden kuukauden välein vähintään yhden vuoden ajan siitä, kun tartunnan saaneet kasvit on poistettu (suojavyöhyke). Jos kyseisen ajanjakson aikana varmistuu toinen mäntyankeroisen esiintyminen lähistöllä, rajattua aluetta on muutettava 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti;”.

3)

Korvataan 2 artiklan e alakohdan johdantolause seuraavasti:

”e)

tartunnalle altista hakkuujätteen muodossa olevaa puutavaraa, se on poltettava virallisessa valvonnassa asianmukaisessa paikassa tai haketettava alle 3 cm:n paksuisiksi ja levyisiksi palasiksi ja jätettävä sille paikalleen;”.

4)

Korvataan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

tartunnalle altista puutavaraa pakkauslaatikkoina, -kehikkoina, -tynnyreinä ja näitä vastaavina pakkauksina, kuormalavoina, laatikkolavoina ja muina lastauslavoina, lavojen vahvikkeina, sälytyspuina, täytelevyinä ja palkkeina, mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen luonnollista pyöreää ulkopintaa, se on käsiteltävä jollakin niistä hyväksytyistä toimenpiteistä, jotka täsmennetään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) liitteessä I.”


29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/44


KOMISSION PÄÄTÖS

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008,

tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1588)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/341/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt yhteisön osallistumisesta eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen. Päätöksen perusteella otetaan käyttöön yhteisön rahoitustoimi niiden kustannusten korvaamiseksi, joita jäsenvaltioille aiheutuu päätöksen liitteessä olevassa luettelossa mainittujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoittamisesta.

(2)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään, että jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä seuraavan vuoden aikana alkavat yksi- tai monivuotiset ohjelmat, joita varten jäsenvaltiot toivovat saavansa yhteisön rahoitusta.

(3)

Päätöksen 24 artiklan 2 kohdassa luetellaan tiettyjä seikkoja, joiden on sisällyttävä jäsenvaltioiden toimittamiin ohjelmiin, esimerkiksi taudin epidemiologisen tilanteen kuvaus, alue jolla ohjelmaa sovelletaan, ohjelman tavoite ja suunniteltu kestoaika, toteutettavat toimet sekä ohjelman kustannukset ja siitä saatava hyöty.

(4)

Tiettyjen eläintautien hävittämis- ja seurantatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista 27 päivänä marraskuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/638/ETY (2) vahvistettiin vaatimukset, jotka eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien on täytettävä, jotta ne voidaan hyväksyä päätöksen 90/424/ETY mukaisesti. Päätös 90/638/ETY kumottiin päätöksellä 2006/965/EY sen voimaantulosta alkaen.

(5)

Olisi vahvistettava päätöksen 90/424/ETY liitteessä lueteltujen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavat uudet vaatimukset, jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan ja tieteen edistys sekä päätökseen 90/638/ETY perustuvien ohjelmien täytäntöönpanosta saadut kokemukset. Uusien yhteisön vaatimusten avulla olisi varmistettava, että ohjelmissa tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita ja että niillä taataan kyseisten tautien nopeammat hävittämis-, torjunta- ja seurantatoimet.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jotta ohjelmille voitaisiin myöntää päätöksen 90/424/ETY 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisön rahoitustukea, jäsenvaltioiden komissiolle esittämien päätöksen liitteessä lueteltujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien on täytettävä vähintään päätöksen liitteessä vahvistetut vaatimukset.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/965/EY (EUVL L 397, 30.12.2006, s. 22).

(2)  EYVL L 347, 12.12.1990, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/65/ETY (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).


LIITE

Eläintautien ja zoonoosien kansallisia hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmia koskevat vaatimukset

1)   Ohjelman tavoite

a)

Seurantaohjelman tavoitteena on tutkia eläinkantaa tai alaryhmää ympäristöineen (mukaan luettuina luonnonvaraiset isäntäeläimet ja tartunnanlevittäjät) niiden muutosten havaitsemiseksi, jotka liittyvät päätöksen 90/424/ETY liitteessä lueteltujen eläintautien tai zoonoosien (jäljempämä ’eläintauti tai zoonoosi’) ilmenemiseen ja tartuntamalleihin.

b)

Torjuntaohjelman tavoitteena on estää päätöksen 90/424/ETY liitteessä lueteltujen eläintautien tai zoonoosien esiintymistä ylittämästä terveydellisesti sallittavaa tasoa.

c)

Hävittämisohjelman tavoitteena on hävittää biologisesti päätöksen 90/424/ETY liitteessä luetellut eläintaudit tai zoonoosit. Hävittämisohjelman lopullisena tavoitteena on, että jokin alue, jolla tauti on mahdollinen, saavuttaa taudista vapaan tai virallisesti vapaan aseman yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

d)

Eläintaudin tai zoonoosin torjunta-, seuranta- tai hävittämisohjelmassa on noudatettava yhteisön menettelytapoja.

2)   Ohjelman maantieteellinen rajaaminen

Ohjelmaa sovelletaan yhden tai useamman jäsenvaltion koko alueella, tai mikäli se on epidemiologisten kriteerien mukaan asianmukaisesti perusteltua, yhden tai useamman jäsenvaltion tai, mikäli luonnonvaraiset eläimet ovat uhattuina, kolmansissa maissa tarkkaan määritellyllä alueella.

3)   Ohjelman kesto

Ohjelman kesto on vahvistettava niin moneksi vuodeksi kuin ohjelman tavoitteen saavuttaminen vähintään edellyttää. Keston on rajoituttava aikaan, jona kyseinen tavoite on kohtuullisesti saavutettavissa.

4)   Ohjelman tavoitteet

a)

Ohjelman tavoitteet on asetettava siten, että ne voidaan saavuttaa ohjelman päättymiseen mennessä. Yli vuoden kestäville ohjelmille on asetettava vähintään vuosittaiset välitavoitteet.

b)

Tavoitteille on valittava sopivimmat indikaattorit, kuten sairastuvuus, esiintyvyys (mikäli mahdollista), kohde-eläinten hygienialuokitus ja epidemiologiset yksiköt (esim. parvi, karja, tilat, alueet). Tarvittaessa on esitettävä määritelmä.

5)   Ohjelman toimenpiteet

a)

Eläintaudin tai zoonoosin epäilystä tai varmistumisesta on ilmoitettava.

b)

Ohjelman toimenpiteiden on kohdistuttava eläintaudin tai zoonoosin isäntäeläinkantaan ja/tai asianomaisiin isäntäeläinlajeihin ja tartunnanlevittäjiin.

c)

Kaikki ohjelman kohde-eläimet, lukuun ottamatta siipikarjaa, vesieläimiä, jäniseläimiä ja luonnonvaraisia eläimiä, on merkittävä ja kaikki epidemiologiset yksiköt (esimerkiksi parvet, karjat, tilat) on rekisteröitävä. Kyseisten eläinten siirtoja on valvottava ja ne on kirjattava.

d)

Ohjelman toimenpiteiden on perustuttava saatavilla olevaan asiaankuuluvaan tieteelliseen tietoon ja oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia. Jos kyseessä ovat ohjelmat, jotka koskevat vesiviljeltyjen eläinten tauteja ja joita rahoitetaan Euroopan kalatalousrahastosta (1), hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki asianomaisten ohjelmien menoja ja tarkastuksia koskevat tositteet ovat komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla asetuksen (EY) N:o 1198/2006 87 artiklan mukaisesti.

e)

Ohjelman toimenpiteiksi on valittava tehokkaimmat tavoitteen saavuttamiseksi ohjelmakauden aikana, ja niihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

tiettyyn tautiin todennäköisesti sairastuneiden tai sen tartunnan saaneiden eläinten ja tuotteiden siirtoja koskevat säännöt,

ohjelman säännösten mukaisesti tehdyn tarkastuksen yhteydessä todetun positiivisen tuloksen johdosta toteutettavat toimenpiteet; näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki eläintaudin tai zoonoosin nopeaan torjuntaan tai hävittämiseen tarvittavat keinot ottaen huomioon epidemiologiset tiedot ja kyseisen taudin ennaltaehkäisyyn erityisesti sopivat menetelmät,

tarvittaessa säännöt karjojen tai parvien kelpuuttamisesta.

f)

Ohjelmassa on käytettävä asianomaisia eläintauteja ja zoonooseja koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia laboratoriotestejä. Jos yhteisön lainsäädännössä ei säädetä testeistä, käytettävät testit on standardoitava ja validoitava yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti. Yhteisön rahoittamiin seuranta- ja hävittämisohjelmiin osallistuvien testauslaboratorioiden on pystyttävä tuottamaan tuloksia, joiden laadun asianmukainen yhteisön vertailulaboratorio hyväksyy. Laboratoriot, jotka eivät ole läpäisseet vertailulaboratorioiden yhteistutkimuksia (ring test) tai tarvittaessa kansallisia yhteistutkimuksia, voivat osallistua yhteisön rahoittamiin hävittämisohjelmiin ainoastaan erityistarkastusten osoitettua, että ne pystyvät tuottamaan laatuvaatimusten mukaisia tuloksia.

g)

Ohjelmassa käytettyjen rokotteiden on täytettävä eurooppalaiset vaatimukset, jotka koskevat turvallisuutta, tartunnan siirtymättömyyttä, vaimennettujen ominaisuuksien pysyvyyttä ja immunogeenisiä ominaisuuksia. Rokotteilla on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukainen markkinoille saattamista koskeva lupa, ellei sovelleta kyseisen direktiivin 8 artiklassa säädettyjä ehtoja.

6)   Ohjelman hallinnointi

a)

Ohjelman on oltava eläinlääkinnän keskusviranomaisen valvonnassa. Kunkin eläinlääkintäyksikön ja sidosryhmän toimivaltuudet ja tehtävät sekä vastuunjako ohjelman toimenpiteitä toteutettaessa on määritettävä selvästi.

b)

Riittävät resurssit (rahoitus, henkilöstö, laitteisto) on taattava koko ohjelmakaudeksi.

c)

Ohjelman edistyessä on säännöllisesti

i)

seurattava ja arvioitava toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta,

ii)

esitettävä komissiolle raportit.

7)   Ohjelman kustannukset ja ohjelmasta saatava hyöty

a)

Ohjelmasta on oltava hyötyä yhteisölle ja asianomaisille osapuolille jäsenvaltioissa.

b)

Valittuja keinoja ja toimenpiteitä on hyödynnettävä kustannustehokkaimmin tavoin.

c)

Ohjelmassa tarvittavat hyödykkeet ja palvelut on hankittava julkisia hankintoja koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti.

d)

Ohjelman kustannukset ovat ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta jäsenvaltiolle aiheutuneita kustannuksia, joiden on oltava tarkastettavissa.

e)

Omistajille on tarvittaessa maksettava riittävä korvaus ohjelman perusteella teurastetuista eläimistä ja hävitetyistä tuotteista.

f)

Varainhoidon valvontaa varten edunsaajan on kirjattava komissiolle ilmoitetut kustannukset kustannuslaskentajärjestelmäänsä ja säilytettävä alkuperäiset maksutositteet seitsemän vuoden ajan tukihakemuksen jättöpäivästä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (3) 9, 36 ja 37 artiklan mukaisesti.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.


SOPIMUKSET

Neuvosto

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/47


Ilmoitus kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan voimaantulosta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Ottaen huomioon, että kaikki ratifioimiskirjat on talletettu, Luxemburgissa 23. huhtikuuta 2007 allekirjoitettu kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (1) tulee sen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti voimaan 1. toukokuuta 2008.


(1)  EUVL L 119, 9.5.2007, s. 32.

EUVL L 200, 1.8.2007, s. 44.


Oikaisuja

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/48


Oikaistaan ilmoitus kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen vientitulleja koskevan sopimuksen voimaantulosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 112, 24. huhtikuuta 2008 )

Ilmoituksen julkaisu mitätöidään.