ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 105

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
15. huhtikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 335/2008, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/300/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, alueiden komitean alankomaalaisen jäsenen ja alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

3

 

 

2008/301/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, alueiden komitean romanialaisen varajäsenen nimeämisestä

4

 

 

2008/302/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, kymmenen puolalaisen jäsenen ja viidentoista puolalaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

5

 

 

Komissio

 

 

2008/303/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2008, Slovakiassa ilmenevän klassisen sikaruton vastaisista väliaikaisista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1525)  ( 1 )

7

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/304/YUTP, hyväksytty 14 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

10

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

15.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 335/2008,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14 päivänä huhtikuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

JO

74,4

MA

66,2

TN

115,9

TR

107,9

ZZ

91,1

0707 00 05

JO

175,9

MA

43,7

TR

134,4

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

91,7

TR

134,5

ZZ

113,1

0805 10 20

EG

51,7

IL

57,4

MA

58,0

TN

53,2

TR

68,0

US

51,9

ZZ

56,7

0805 50 10

AR

117,5

IL

117,6

TR

136,2

ZA

133,1

ZZ

126,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

88,1

CA

79,6

CL

90,1

CN

93,9

MK

57,9

NZ

125,8

US

110,9

UY

76,8

ZA

76,0

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

84,9

CL

83,0

CN

61,8

ZA

93,0

ZZ

80,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

15.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008,

alueiden komitean alankomaalaisen jäsenen ja alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2008/300/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Alankomaiden hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi (1).

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut H. DIJKSMAn erottua, ja yksi varajäsenen paikka on vapautunut R. KRUISINGAn erottua.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

a)

jäseneksi:

R. KRUISINGA, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland (valtuutuksen muutos)

ja

b)

varajäseneksi:

H. DIJKSMA, gedeputeerde van de provincie Flevoland (valtuutuksen muutos).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŽERJAV


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


15.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008,

alueiden komitean romanialaisen varajäsenen nimeämisestä

(2008/301/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Romanian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Petru FILIPin erottua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään Mihai Dan GROZA, kaupunginvaltuutettu ja Oradean kaupungin virkaa toimittava kaupunginjohtaja (conseiller local et maire ad-interim de la municipalité Oradea), alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŽERJAV


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


15.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008,

kymmenen puolalaisen jäsenen ja viidentoista puolalaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

(2008/302/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Puolan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut kymmenen varsinaisen jäsenen paikkaa Andrzej BOCHEŃSKIn, Krzysztof CIACHin, Michał CZARSKIn, Andrzej CZERNECKIn, Henryk MAKAREWICZin, Stanisław RAKOCZYn, Bożena RONOWICZin, Andrzej RYŃSKIn, Janusz SEPIOŁin ja Mieczysław TEODORCZYKin toimikausien päätyttyä. Neljätoista varajäsenen paikkaa on vapautunut Waldemar ACHRAMOWICZin, Piotr FOGLERin, Jan GRZESIEKin, Michał KARALUSin, Marzena KEMPIŃSKAn, Zbigniew KRZYWICKIn, Janus KRZYŻEWSKIn, Grzegorz KUBATin, Marek NAWARAn, Marek OLSZEWSKIn, Karol OSOWSKIn, Andrzej PRUSZKOWSKIn, Jerzy SŁOWIŃSKIn ja Marek TRAMŚin toimikausien päätyttyä. Yksi varajäsenen paikka vapautuu, kun Tadeusz WRONA nimetään varsinaiseksi jäseneksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

a)

jäseniksi:

Adam JARUBAS, marszałek województwa świętokrzyskiego,

Lech JAWORSKI, radny m.st. Warszawy,

Marek NAWARA, marszałek województwa małopolskiego (valtuutuksen muutos),

Jacek PROTAS, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,

Józef SEBESTA, marszałek województwa opolskiego,

Stanisław SZWABSKI, przewodniczący Rady Miasta Gdyni,

Krzysztof SZYMAŃSKI, marszałek województwa lubuskiego,

Marek TRAMŚ, radny powiatu polkowickiego (valtuutuksen muutos),

Ludwik WĘGRZYN, radny powiatu bocheńskiego (valtuutuksen muutos),

Tadeusz WRONA, prezydent Częstochowy (valtuutuksen muutos);

ja

b)

varajäseniksi:

Adam BANASZAK, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Jan BRONŚ, burmistrz Oleśnicy,

Lech DYMARSKI, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

Jan DZIUBIŃSKI, prezydent Tarnobrzega,

Robert GODEK, starosta powiatu strzyżowskiego,

Michał KARALUS, radny powiatu pleszewskiego (valtuutuksen muutos),

Marzena KEMPIŃSKA, radna powiatu świeckiego (valtuutuksen muutos),

Józef KOTYŚ, radny Sejmiku Województwa Opolskiego,

Tadeusz KOWALCZYK, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

Andrzej MATUSIEWICZ, przewdoniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

Norbert OBRYCKI, marszałek województwa zachodniopomorskiego,

Ewa PANASIUK, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego,

Czesław SOBIERAJSKI, radny Sejmiku Województwa Śląskiego,

Robert SOSZYŃSKI, przewodniczący Sejmiku Wojweództwa Mazowieckiego,

Tadeusz TRUSKOLASKI, prezydent Białegostoku.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŽERJAV


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komissio

15.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/7


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä huhtikuuta 2008,

Slovakiassa ilmenevän klassisen sikaruton vastaisista väliaikaisista suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1525)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/303/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovakiassa on ilmennyt klassista sikaruttoa.

(2)

Elävien sikojen ja tiettyjen sioista saatujen tuotteiden kaupan vuoksi tämä tautitapaus muodostaa uhan muiden jäsenvaltioiden karjalle.

(3)

Slovakia on toteuttanut toimenpiteitä yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (2) mukaisesti.

(4)

Eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/432/ETY (3) säädetään elävien sikojen kaupassa sovellettavista eläinten terveyttä ja todistuksia koskevista vaatimuksista.

(5)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/429/ETY (4) säädetään sian siemennesteen kaupassa sovellettavista eläinten terveyttä ja todistuksia koskevista vaatimuksista.

(6)

Todistusmallin vahvistamisesta sikojen munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa varten 9 päivänä marraskuuta 1995 tehdyssä komission päätöksessä 95/483/EY (5) säädetään sikojen munasolujen ja alkioiden kaupassa sovellettavista eläinten terveyttä ja todistuksia koskevista vaatimuksista.

(7)

On aiheellista säätää yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa väliaikaisista suojatoimenpiteistä odotettaessa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokoontumista.

(8)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea tarkastelee uudelleen tätä päätöstä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Rajoittamatta neuvoston direktiivin 2001/89/ETY mukaisten toimenpiteiden ja erityisesti sen 9, 10 ja 11 artiklan soveltamista, Slovakian on varmistettava, että

a)

sikoja ei kuljeteta liitteessä mainituilla alueilla sijaitsevilta sikatiloilta eikä kyseisillä alueilla sijaitseville sikatiloille;

b)

sikojen kuljettaminen teurastettaviksi liitteessä mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta kyseisillä alueilla sijaitseviin teurastamoihin ja sikojen kauttakuljetus kyseisten alueiden läpi sallitaan ainoastaan pääteitä tai rautateitä pitkin ja toimivaltaisten viranomaisten antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti, jotta kyseiset siat eivät kuljetuksen aikana pääse suoraan eivätkä välillisesti kosketuksiin muiden sikojen kanssa.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sikojen kuljettamisen välitöntä teurastusta varten suoraan liitteessä mainituilla alueilla sijaitsevaan teurastamoon tai poikkeustapauksessa kyseisen alueen ulkopuolella Slovakiassa sijaitseviin nimettyihin teurastamoihin.

2 artikla

1.   Slovakian on varmistettava, että toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin lähetetään ainoastaan sikoja, jotka lähetetään suoraan teurastamoon välitöntä teurastusta varten, ja sellaisia sikoja, jotka

a)

tulevat liitteessä mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalta tilalta ja

b)

ovat olleet alkuperätilalla vähintään 30 päivää ennen lastausta tai, jos ne ovat alle 30 päivän ikäisiä, syntymästään asti ja

c)

tulevat tilalta, jonne ei ole tuotu eläviä sikoja kyseisten sikojen lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana.

2.   Slovakian toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on varmistettava, että ilmoitus sikojen lähettämisestä toisiin jäsenvaltioihin toimitetaan määrävaltiona olevan jäsenvaltion ja mahdollisen kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion keskus- ja paikallishallinnon eläinlääkintäviranomaisille vähintään kolme päivää ennen lähettämistä.

3 artikla

1.   Slovakian on varmistettava, että sikojen siemennestettä lähetetään toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin ainoastaan, jos se on peräisin karjuista, joita on pidetty neuvoston direktiivin 90/429/ETY 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla, liitteessä mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla keinosiemennysasemalla.

2.   Slovakian on varmistettava, että sikojen munasoluja ja alkioita lähetetään toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin ainoastaan, jos ne ovat peräisin liitteessä mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevalla tilalla pidetyistä sioista.

4 artikla

Slovakian on varmistettava, että

a)

neuvoston direktiivissä 64/432/ETY säädetyssä terveystodistuksessa, joka seuraa Slovakian lähetettävien sikojen mukana, on oltava seuraava maininta:

”Eläimet ovat Slovakiassa esiintyvän klassisen sikaruton vastaisista väliaikaisista suojatoimenpiteistä 14 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/303/EY mukaisia.”

b)

neuvoston direktiivissä 90/429/ETY säädetyssä terveystodistuksessa, joka seuraa Slovakiasta lähetettävän siitoskarjujen siemennesteen mukana, on oltava seuraava maininta:

”Siemenneste on Slovakiassa esiintyvän klassisen sikaruton vastaisista väliaikaisista suojatoimenpiteistä 14 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/303/EY mukaista.”

c)

komission päätöksessä 95/483/EY säädetyssä terveystodistuksessa, joka seuraa Slovakiasta lähetettävien sikojen alkioiden ja munasolujen mukana, on oltava seuraava maininta:

”Alkiot/munasolut (tarpeeton yliviivataan) ovat Slovakiassa esiintyvän klassisen sikaruton vastaisista väliaikaisista suojatoimenpiteistä 14 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/303/EY mukaisia.”

5 artikla

Slovakian on varmistettava, että ajoneuvot, joita on käytetty sikojen kuljetuksiin tai jotka ovat saapuneet sikoja pitävälle tilalle, puhdistetaan ja desinfioidaan jokaisen kuljetuksen jälkeen, ja liikenteenharjoittajan on esitettävä toimivaltaiselle eläinlääkintäviranomaiselle todisteet tällaisesta desinfioinnista.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi, ja niiden on viipymättä tiedotettava toteutetuista toimenpiteistä sopivalla tavalla. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(3)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(4)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 275, 18.11.1995, s. 30.


LIITE

Slovakian koko alue.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

15.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/10


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2008/304/YUTP,

hyväksytty 14 päivänä huhtikuuta 2008,

Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä maaliskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä marraskuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/760/YUTP (2) yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta 30 päivään huhtikuuta 2008.

(3)

Yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP voimassaoloa olisi jatkettava 30 päivään kesäkuuta 2008.

(4)

Yhteisessä toiminnassa 2005/190/YUTP säädettyä 10 miljoonan euron rahoitusohjetta täydennettiin neuvoston yhteisessä toiminnassa 2006/708/YUTP (3) säädetyllä 11,2 miljoonalla eurolla; rahoitusohjeen olisi katettava myös operaation jäljellä olevana kautena aiheutuvat kulut,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/190/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Operaatioon liittyviin menoihin 7 päivänä maaliskuuta 2005 alkavana ja 30 päivänä kesäkuuta 2008 päättyvänä ajanjaksona tarkoitettu rahoitusohje on 21,2 miljoonaa euroa.”

2)

Korvataan 14 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2008.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 62, 9.3.2005, s. 37.

(2)  EUVL L 305, 23.11.2007, s. 58.

(3)  EUVL L 291, 21.10.2006, s. 43.