ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 93

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
4. huhtikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 310/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 311/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 312/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamista inflaatioon

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 313/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta naudanlihan tuontia Brasiliasta koskevien vaatimusten osalta

11

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/42/EY, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

13

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/286/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2007/176/EY muuttamisesta sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sovellettavia standardeja ja/tai spesifikaatioita koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1001)  ( 1 )

24

 

 

2008/287/EY

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä huhtikuuta 2008, elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskevan vuoden 2008 työohjelman rahoittamisesta

25

 

 

Oikaisuja

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 310/2008,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä huhtikuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 311/2008,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 318/2007 (3) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja yhteisöön sekä tällaisiin lintuihin tuonnin jälkeen sovellettavat karanteenivaatimukset.

(2)

Mainitun asetuksen liitteessä V esitetään luettelo niistä karanteenitiloista ja -asemista, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten.

(3)

Tšekki, Itävalta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tarkastaneet hyväksytyt karanteenitilansa ja -asemansa ja toimittaneet komissiolle päivitetyn luettelon niistä. Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 318/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 318/2007 liite V tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 84, 24.3.2007, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 86/2008 (EUVL L 27, 31.1.2008, s. 8).


LIITE

”LIITE V

Luettelo 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä tiloista ja asemista

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Karanteenitilan tai aseman hyväksyntänumero

AT

ITÄVALTA

AT OP Q1

AT

ITÄVALTA

AT-KO-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-3-HO-Q-1

AT

ITÄVALTA

AT-3-KO-Q2

AT

ITÄVALTA

AT-3-ME-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-4-KI-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 4 WL Q 1

AT

ITÄVALTA

AT-4-VB-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 6 10 Q 1

AT

ITÄVALTA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CY

KYPROS

CB 0011

CY

KYPROS

CB 0012

CY

KYPROS

CB 0061

CY

KYPROS

CB 0013

CY

KYPROS

CB 0031

CZ

TŠEKKI

21750016

CZ

TŠEKKI

21750027

CZ

TŠEKKI

21750050

CZ

TŠEKKI

61750009

DE

SAKSA

BB-1

DE

SAKSA

BW-1

DE

SAKSA

BY-1

DE

SAKSA

BY-2

DE

SAKSA

BY-3

DE

SAKSA

BY-4

DE

SAKSA

HE-1

DE

SAKSA

HE-2

DE

SAKSA

NI-1

DE

SAKSA

NI-2

DE

SAKSA

NI-3

DE

SAKSA

NW-1

DE

SAKSA

NW-2

DE

SAKSA

NW-3

DE

SAKSA

NW-4

DE

SAKSA

NW-5

DE

SAKSA

NW-6

DE

SAKSA

NW-7

DE

SAKSA

NW-8

DE

SAKSA

RP-1

DE

SAKSA

SN-1

DE

SAKSA

SN-2

DE

SAKSA

TH-1

DE

SAKSA

TH-2

ES

ESPANJA

ES/01/02/05

ES

ESPANJA

ES/05/02/12

ES

ESPANJA

ES/05/03/13

ES

ESPANJA

ES/09/02/10

ES

ESPANJA

ES/17/02/07

ES

ESPANJA

ES/04/03/11

ES

ESPANJA

ES/04/03/14

ES

ESPANJA

ES/09/03/15

ES

ESPANJA

ES/09/06/18

ES

ESPANJA

ES/10/07/20

FR

RANSKA

38.193.01

GR

KREIKKA

GR.1

GR

KREIKKA

GR.2

HU

UNKARI

HU12MK001

IE

IRLANTI

IRL-HBQ-1-2003 yksikkö A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

ALANKOMAAT

NL-13000

NL

ALANKOMAAT

NL-13001

NL

ALANKOMAAT

NL-13002

NL

ALANKOMAAT

NL-13003

NL

ALANKOMAAT

NL-13004

NL

ALANKOMAAT

NL-13005

NL

ALANKOMAAT

NL-13006

NL

ALANKOMAAT

NL-13007

NL

ALANKOMAAT

NL-13008

NL

ALANKOMAAT

NL-13009

NL

ALANKOMAAT

NL-13010

PL

PUOLA

14084501

PT

PORTUGALI

05.01/CQA

PT

PORTUGALI

01.02/CQA

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/01

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/02

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

01/08/01”


4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 312/2008,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamista inflaatioon

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (2) 67 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, tulot koostuvat yhteisön rahoitusosuudesta ja yritysten virastolle suorittamista maksuista. Asetuksessa (EY) N:o 297/95 vahvistetaan kyseisten maksujen luokat ja määrät.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 297/95 12 artiklassa säädetään, että komissio tarkistaa viraston perimät maksut inflaatioasteen perusteella ja saattaa ne ajan tasalle.

(3)

Viraston perimiä maksuja ei ole mukautettu inflaatioon vuoden 2005 jälkeen. Sen vuoksi on tarpeen tarkistaa kyseiset maksut sen perusteella, mikä yhteisön inflaatioaste oli vuosina 2006 ja 2007.

(4)

Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) mukaan yhteisön inflaatioaste oli 2,2 prosenttia vuonna 2006 ja 2,3 prosenttia vuonna 2007.

(5)

Yksinkertaisuuden vuoksi mukautetut maksujen määrät olisi pyöristettävä lähimpään 100 euroon.

(6)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 297/95 olisi muutettava.

(7)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on 1 päivänä huhtikuuta 2008 kesken.

(8)

Koska asetuksen (EY) N:o 297/95 12 artiklan mukaan maksut on saatettava ajan tasalle 1 päivästä huhtikuuta 2008, on aiheellista, että tämä asetus saatetaan voimaan kiireellisesti ja sitä sovelletaan kyseisestä päivämäärästä alkaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 297/95 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

muutetaan a alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”232 000 euron” ilmaisulla ”242 600 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”23 200 eurolla” ilmaisulla ”24 300 eurolla”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”5 800 eurolla” ilmaisulla ”6 100 eurolla”;

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”90 000 euron” ilmaisulla ”94 100 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”150 000 euron” ilmaisulla ”156 800 euron”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”9 000 eurolla” ilmaisulla ”9 400 eurolla”,

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”5 800 eurolla” ilmaisulla ”6 100 eurolla”;

iii)

muutetaan c alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”69 600 euron” ilmaisulla ”72 800 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”17 400–52 200 euroa” ilmaisulla ”18 200–54 600 euroa”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”5 800 eurolla” ilmaisulla ”6 100 eurolla”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

muutetaan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

korvataan ilmaisu ”2 500 euron” ilmaisulla ”2 600 euron”,

korvataan ilmaisu ”5 800 euron” ilmaisulla ”6 100 euron”;

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”69 600 euron” ilmaisulla ”72 800 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”17 400–52 200 euroa” ilmaisulla ”18 200–54 600 euroa”.

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”11 600 euron” ilmaisulla ”12 100 euron”.

d)

Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”17 400 euron” ilmaisulla ”18 200 euron”.

e)

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”5 800 euron” ilmaisulla ”6 100 euron”.

f)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”83 200 euron” ilmaisulla ”87 000 euron”,

ii)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”20 800–62 400 euroa” ilmaisulla ”21 700–65 200 euroa”.

2)

Korvataan 4 artiklassa ilmaisu ”58 000 euron” ilmaisulla ”60 600 euron”.

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

muutetaan a alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”116 000 euron” ilmaisulla ”121 300 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”11 600 eurolla” ilmaisulla ”12 100 eurolla”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”5 800 eurolla” ilmaisulla ”6 100 eurolla”,

muutetaan neljäs alakohta seuraavasti:

korvataan ilmaisu ”58 000 euroon” ilmaisulla ”60 600 euroon”

korvataan ilmaisu ”5 800 euroa” ilmaisulla ”6 100 euroa”;

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”58 000 euron” ilmaisulla ”60 600 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”98 000 euron” ilmaisulla ”102 500 euron”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”11 600 eurolla” ilmaisulla ”12 100 eurolla”,

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”5 800 eurolla””ilmaisulla”6 100 eurolla,

muutetaan viides alakohta seuraavasti:

korvataan ilmaisu ”29 000 euroon” ilmaisulla ”30 300 euroon”

korvataan ilmaisu ”5 800 euroa” ilmaisulla ”6 100 euroa”;

iii)

muutetaan c alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”29 000 euron” ilmaisulla ”30 300 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”7 200–21 700 euroa” ilmaisulla ”7 500–22 700 euroa”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”5 800 eurolla” ilmaisulla ”6 100 eurolla”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”2 500 euron” ilmaisulla ”2 600 euron” ja ilmaisu ”5 800 euron” ilmaisulla ”6 100 euron”,

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”34 800 euron” ilmaisulla ”36 400 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”8 700–26 100 euroa” ilmaisulla ”9 100–27 300 euroa”,

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”5 800 euroa” ilmaisulla ”6 100 euroa”.

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”5 800 euron” ilmaisulla ”6 100 euron”.

d)

Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”17 400 euron” ilmaisulla ”18 200 euron”.

e)

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”5 800 euron” ilmaisulla ”6 100 euron”.

f)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”27 700 euron” ilmaisulla ”29 000 euron”,

ii)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”6 900–20 800 euroa” ilmaisulla ”7 200–21 700 euroa”..

4)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”34 800 euron” ilmaisulla ”36 400 euron”.

5)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”58 000 euron” ilmaisulla ”60 600 euron”,

b)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”17 400 euron” ilmaisulla ”18 200 euron”.

6)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”69 600 euroa” ilmaisulla ”72 800 euroa”,

ii)

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”34 800 euroa” ilmaisulla ”36 400 euroa”,

iii)

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”17 400–52 200 euroa” ilmaisulla ”18 200–54 600 euroa”,

iv)

korvataan viidennessä alakohdassa ilmaisu ”8 700–26 100 euroa” ilmaisulla ”9 100–27 300 euroa”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”232 000 euroa” ilmaisulla ”242 600 euroa”,

ii)

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”116 000 euroa” ilmaisulla ”121 300 euroa”,

iii)

korvataan viidennessä alakohdassa ilmaisu ”2 500–200 000 euroa” ilmaisulla ”2 600–209 100 euroa”,

iv)

korvataan kuudennessa alakohdassa ilmaisu ”100 000 euroa” ilmaisulla ”104 600 euroa”.

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”5 800 euron” ilmaisulla ”6 100 euron”.

2 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on 1 päivänä huhtikuuta 2008 kesken.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1905/2005 (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 1).

(2)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1394/2007 (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 121).


4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 313/2008,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,

asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta naudanlihan tuontia Brasiliasta koskevien vaatimusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (2) 3 artiklassa säädetään, että tuontitodistukset ovat voimassa 90 päivää niiden myöntämispäivästä.

(2)

Neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Brasiliasta tuotavan tuoreen naudanlihan osalta 17 päivänä tammikuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä 2008/61/EY (3) on muutettu naudanlihan tuontia Brasiliasta koskevia vaatimuksia. Päätöksessä säädetään, että tuontia on mahdollista jatkaa turvalliselta pohjalta ainoastaan siten, että vahvistetaan niiden tilojen valvontaa ja seurantaa, joilta on sallittua viedä eläimiä yhteisöön, ja että Brasilia laatii väliaikaisen luettelon tällaisista hyväksytyistä tiloista, joista on annettu tietyt takeet.

(3)

Brasilia on viime vuosina ollut yhteisön markkinoiden tärkein naudanlihan toimittaja, ja sen osuus yhteisön naudanliha-alan tuonnista on noin kaksi kolmasosaa. Päätöksen 2008/61/EY soveltamisen seurauksena niillä toimijoilla, jotka eivät ennen mainitun päätöksen voimaantuloa olleet saaneet tuontitodistuksia naudanlihan tuomiseksi tuontitariffikiintiöissä, joita tarkoitetaan korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (4) 2 artiklan d alakohdassa, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana) 11 päivänä toukokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 529/2007 (5) ja jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana 16 päivänä toukokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 545/2007 (6), on tiettyjä käytännön ongelmia hankkia tuotteita tuontitodistusten tavanomaisen voimassaoloajan puitteissa. Nämä erityisolosuhteet huomioon ottaen todistusten voimassaoloaikaa olisi väliaikaisesti jatkettava tuontitariffikiintiökauden loppuun asti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 3 artiklassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan d alakohdan, asetuksen (EY) N:o 529/2007 ja asetuksen (EY) N:o 545/2007 mukaisesti myönnetyt todistukset ovat 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisen tuontitariffikiintiökauden osalta voimassa 30 päivään kesäkuuta 2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 98/2008 (EUVL L 29, 2.2.2008, s. 5). Asetus (EY) N:o 1254/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 586/2007 (EUVL L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 33.

(4)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 317/2007 (EUVL L 84, 24.3.2007, s. 4).

(5)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 26.

(6)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 98/2008 (EUVL L 29, 2.2.2008, s. 5).


DIREKTIIVIT

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/13


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/42/EY,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,

kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea, (2) jäljempänä ’tiedekomitea’, yksilöi kansainvälisen hajusteliiton (IFRA) käytännesääntöjen perusteella eräitä kosmeettisissa valmisteissa käytettäviä hajusteita, joille olisi asetettava rajoituksia.

(2)

Olipa kyseisten aineiden käyttötarkoitus kosmeettisessa valmisteessa mikä tahansa, tarkastelua vaatii nimenomaan niille altistuminen. Sen vuoksi rajoituksia ei pitäisi asettaa pelkästään kyseisten aineiden käytölle hajusteina kosmeettisissa valmisteissa.

(3)

Suuhygieniavalmisteissa käytettyinä aineet eivät kuitenkaan aiheuta herkistymistä. Johdonmukaisuuden nimissä rajoituksia ei siksi pitäisi soveltaa aineisiin, jotka mainitaan hyväksyttyinä aromiaineina luettelossa, joka on hyväksytty 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti laaditun, elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hyväksymisestä 23 päivänä helmikuuta 1999 tehdyllä komission päätöksellä 1999/217/EY (3).

(4)

Tiedekomitean lausuntojen perusteella on tarpeen muuttaa rajoituksia, jotka koskevat sellaisia nyt yksilöityjä aineita, jotka jo luetellaan direktiivin 76/768/EY liitteessä III viitenumeroilla 45, 72, 73, 88 ja 89. Lisäksi on tarpeen sisällyttää kyseiseen liitteeseen ne nyt yksilöidyt aineet, joita siinä ei vielä mainita rajoituksineen, samoin kuin johdonmukaisuuden nimissä ne samaan ryhmään kuuluvat aineet, jotka mainitaan kosmeettisissa valmisteissa käytettyjen ainesosien luettelosta ja yhteisestä nimikkeistöstä 8 päivänä toukokuuta tehdyssä komission päätöksessä 96/335/EY (4).

(5)

Koska bentsyylialkoholi mainitaan liitteessä III olevassa 1 osassa kaksi kertaa, viitenumeroilla 45 ja 68, viitenumerolla 68 varustetun merkinnän sisältö ja uudet rajoitukset olisi sisällytettävä merkintään 45.

(6)

Tiedekomitean perunbalsamia koskevan selvityksen perusteella olisi muutettava liitteessä II olevaa merkintää 1136.

(7)

Direktiiviä 76/768/ETY olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Jotta taataan joustava siirtyminen nykyisistä kosmeettisista valmisteista valmisteisiin, jotka täyttävät tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, on tarpeen säätää asianmukaisista siirtymäajoista.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/768/EY liitteet II ja III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 4 päivästä lokakuuta 2009 tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, ei myydä eikä luovuteta loppukuluttajalle.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 4 päivänä lokakuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 4 päivästä huhtikuuta 2009.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/14/EY (EUVL L 42, 16.2.2008, s. 43).

(2)  EUVL L 66, 4.3.2004, s. 45. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/263/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 14).

(3)  EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/252/EY (EUVL L 91, 29.3.2006, s. 48).

(4)  EYVL L 132, 1.6.1996, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/257/EY (EUVL L 97, 5.4.2006, s. 1).


LIITE

Muutetaan direktiivi 76/768/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II oleva viitenumero 1136 seuraavasti: ”Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch -kasvin kuoren neste (käsittelemätön perunbalsami, CAS-numero 8007-00-9), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana.”

2)

Muutetaan liitteessä III oleva 1 osa seuraavasti:

a)

Poistetaan viitenumero 68.

b)

Korvataan viitenumerot 45, 72, 73, 88 ja 89 seuraavasti:

Viitenumero

Aine

Rajoitukset

Käytön edellytykset ja varoitukset, jotka on painettava selosteeseen

Soveltamis- tai käyttöala

Suurin sallittu pitoisuus valmiissa kosmeettisessa valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

a

b

c

d

e

f

”45

Benzyl alcohol (1)

CAS-nro 100-51-6

a)

Liuotin

b)

hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmät ja niiden raaka-aineet

 

b)

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,

kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen pitoisuus on yli

0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois

0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan pois

 

72

Hydroxycitronellal

CAS-nro 107-75-5

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

a) b)

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,

kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen pitoisuus on yli

0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois

0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan pois

 

b)

Muut valmisteet

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CAS-nro 97-54-1

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

a) b)

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,

kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen pitoisuus on yli

0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois

0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan pois

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

88

d-Limonene

CAS-nro 5989-27-5

 

 

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,

kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen pitoisuus on yli

0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois

0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan pois

Peroksidiluku alle 20 mmol/l (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

CAS-nro 111-12-6

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

a) b)

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,

kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen pitoisuus on yli

0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois

0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan pois

 

Metyyli-heptiini-karbonaatti

b)

Muut valmisteet

b)

0,01 % yksin käytettynä

Käytettäessä yhdessä metyylioktiinikarbonaatin kanssa yhdistetty pitoisuus valmiissa valmisteessa enintään 0,01 % (metyylioktiinikarbonaattia enintään 0,002 %)

c)

Lisätään seuraavat viitenumerot 103–184:

Viitenumero

Aine

Rajoitukset

Käytön edellytykset ja varoitukset, jotka on painettava selosteeseen

Soveltamis- tai käyttöala

Suurin sallittu pitoisuus valmiissa kosmeettisessa valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

a

b

c

d

e

f

”103

Abies alba cone oil ja extract

CAS-nro 90028-76-5

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

104

Abies alba needle oil ja extract

CAS-nro 90028-76-5

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

105

Abies pectinata needle oil ja extract

CAS-nro 92128-34-2

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

106

Abies sibirica needle oil ja extract

CAS-nro 91697-89-1

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

107

Abies balsamea needle oil ja extract

CAS-nro 85085-34-3

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 90082-73-8

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

109

Pinus mugo leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 90082-72-7

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 84012-35-1

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

111

Pinus nigra leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 90082-74-9

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

112

Pinus palustris leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 97435-14-8

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

113

Pinus pinaster leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 90082-75-0

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

114

Pinus pumila leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 97676-05-6

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

115

Pinus species leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 94266-48-5

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

116

Pinus cembra leaf ja twig oil ja extract

CAS-nro 92202-04-5

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

117

Pinus cembra leaf ja twig extract acetylated

CAS-nro 94334-26-6

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil ja Extract

CAS-nro 91722-19-9

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil ja Extract

CAS-nro 90131-58-1

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

CAS-nro 90131-58-1

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

121

3-Carene

CAS-nro 13466-78-9

3,7,7-Trimetyylibisyklo[4.1.0]hept-3-eeni (isodipreeni)

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil ja extract

CAS-nro 92201-55-3

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil ja extract

CAS-nro 84696-07-1

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

CAS-nro 9005-90-7

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

125

Turpentine oil ja rectified oil

CAS-nro 8006-64-2

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

CAS-nro 8006-64-2

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

CAS-nro 69103-01-1

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

CAS-nro 68956-56-9

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

129

Terpenes ja terpenoids paitsi limonene (d-, l-, ja dl-isomers), jotka on lueteltu tässä liitteessä III olevassa 1 osassa viitenumeroilla 169, 168 ja 88

CAS-nro 65996-98-7

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

130

Terpene terpenoids sinpine

CAS-nro 68917-63-5

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

131

α-Terpinene

CAS-nro 99-86-5

p-Menta-1,3-dieeni

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

132

γ-Terpinene

CAS-nro 99-85-4

p-Menta-1,4-dieeni

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

133

Terpinolene

CAS-nro 586-62-9

p-Menta-1,4(8)-dieeni

 

 

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS-nro 15323-35-0

a)

Valmisteet, joita ei huuhdella pois

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-Heksametyyli-indan-5-yylimetyyliketoni

b)

Poishuuhdeltavat valmisteet

135

Allyl butyrate

CAS-nro 2051-78-7

2-Propenyylibutanoaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CAS-nro 1866-31-5

2-Propenyyli-3-fenyyli-2-propenoaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS-nro 4728-82-9

2-Propenyylisykloheksaaniasetaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS-nro 2705-87-5

2-Propenyylisykloheksaanipropanoaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CAS-nro 142-19-8

2-Propenyyliheptanoaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CAS-nro 123-68-2

Allyyliheksanoaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CAS-nro 2835-39-4

2-Propenyyli-3-metyylibutanoaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CAS-nro 4230-97-1

2-Allyylikaprylaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS-nro 7493-74-5

2-Propenyylifenoksiaseaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CAS-nro 1797-74-6

2-Propenyylibentseeniasetaatti

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CAS-nro 71500-37-3

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CAS-nro 68901-15-5

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS-nro 67634-00-8

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CAS-nro 67634-01-9

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CAS-nro 7493-72-3

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CAS-nro 2408-20-0

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS-nro 68132-80-9

 

 

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus esterissä alle 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS-nro 73157-43-4

(Allyyliokt-2-yonaatti)

 

0,002 %

Ainetta ei pitäisi käyttää yhdessä muiden 2-alkyynihappoesterien kanssa (esim. metyyliheptiinikarbonaatti)

 

153

Amylcyclopentenone

CAS-nro 25564-22-1

2-Pentyylisyklopent-2-en-1-oni

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts ja distillates

CAS-nro 8007-00-9

Perunbalsamiöljy, puhdas ja etanolin kanssa

(Perunbalsamiöljy)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

CAS-nro 18127-01-0

3-(4-tert-butyylifenyyli)propionaldehydi

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil ja extract

CAS-nro 84775-51-9

a)

Valmisteet, joita ei huuhdella pois

b)

Poishuuhdeltavat valmisteet

a)

0,4 % kuminaöljy

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

CAS-nro 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1-oni

(cis-α-Damaskoni)

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

CAS-nro 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-Trimetyyli-1-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1-oni

(trans-β-Damaskoni)

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

CAS-nro 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1-oni

(Isodamaskoni)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

CAS-nro 23696-85-7

1-(2,6,6-Trimetyylisykloheksa-1,3-dien-1-yyli)-2-buten-1-oni (Damaskenoni)

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

CAS-nro 57378-68-4

1-(2,6,6-Trimetyyli-3-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni

(Delta-damaskoni)

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

CAS-nro 23726-92-3

1-(2,6,6-Trimetyyli-l-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni

(cis-β-Damaskoni)

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

CAS-nro 24720-09-0

1-(2,6,6-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni

(trans-α-Damaskoni)

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

CAS-nro 33673-71-1

1-(2,4,4-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

CAS-nro 71048-82-3

1-(2,6,6-Trimetyyli-3-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1-oni

(trans-delta-Damaskoni)

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

CAS-nro 6728-26-3

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,002 %

167

l-Limonene

CAS-nro 5989-54-8

(S)-p-Menta-1,8-dieeni

 

 

Peroksidiluku alle 20 mmol/l (3)

 

168

dl-Limonene (raseeminen)

CAS-nro 138-86-3

1,8(9)-p-Mentadieeni; p-menta-1,8-dieeni

(Dipenteeni)

 

 

Peroksidiluku alle 20 mmol/l (3)

 

169

Perillaldehyde

CAS-nro 2111-75-3

p-Menta-1,8-dien-7-aali

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,1 %

170

Isobergamate

CAS-nro 68683-20-5

Mentadieeni-7-metyyliformaatti

 

0,1 %

 

 

171

Metoksidisyklopentadieenikarboksaldehydi

CAS-nro 86803-90-9

Oktahydro-5-metoksi-4,7-metano-1H-indeeni-2-karboksaldehydi

 

0,5 %

 

 

172

3-Metylon-2-eeninitriili

CAS-nro 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

CAS-nro 111-80-8

Metyylinon-2-yonaatti

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,002 % yksin käytettynä

Käytettäessä yhdessä metyyliheptiinikarbonaatin kanssa yhdistetty pitoisuus valmiissa valmisteessa enintään 0,01 % (metyylioktiinikarbonaattia enintään 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CAS-nro 2442-10-6

1-Okten-3-yyliasetaatti

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

CAS-nro 17369-59-4

3-Propylideeniftalidi

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

CAS-nro 68527-77-5

2,4,6-Trimetyyli-3-syklohekseeni-1-metanoli

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CAS-nro 17373-89-6

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

CAS-nro 1604-28-0

6-Metyyli-3,5-heptadien-2-oni

a)

Suuhygieniavalmisteet

 

 

 

b)

Muut valmisteet

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS-nro 5406-12-2

Kresyylipropionaldehydi

p-Metyylidihydrokanelialdehydi

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil ja extract

CAS-nro 94891-27-7

(styraksi)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil ja extract

CAS-nro 8046-19-3

(styraksi)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CAS-nro 21145-77-7

CAS-nro 1506-02-1

1,(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametyyli-2-naftyyli)etan-1-oni

(AHTN)

Kaikki kosmeettiset valmisteet paitsi suuhygienia-valmisteet

a)

Valmisteet, joita ei huuhdella pois 0,1 %

paitsi

hydro

vesi-alkoholivalmisteet 1 %

hienot hajustevalmisteet 2,5 %

hajustevoiteet

0,5 %

b)

poishuuhdeltavat valmisteet 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract ja oil

CAS-nro 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

CAS-nro 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Rajoitus koskee ainetta, ei valmista kosmeettista valmistetta.

(2)  Yhdessä käytettyjen aineiden summa ei saa olla suurempi kuin sarakkeessa d annetut raja-arvot.”

(3)  Rajoitus koskee ainetta, ei valmista kosmeettista valmistetta.

(4)  Yhdessä käytettyjen aineiden summa ei saa olla suurempi kuin sarakkeessa d annetut raja-arvot.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008,

päätöksen 2007/176/EY muuttamisesta sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sovellettavia standardeja ja/tai spesifikaatioita koskevan luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1001)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/286/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) (”puitedirektiivi”) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

on kuullut viestintäkomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki päätöksen 2007/176/EY (2) sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin sovellettavien standardien ja/tai spesifikaatioiden luettelosta. Luettelon VIII luku sisältää radio- ja televisiopalvelujen standardit.

(2)

Jotta EU:ssa voidaan saavuttaa mittakaavaetuja, on matkaviestintäjärjestelmien kautta välitettäviä maanpäällisiä televisiopalveluja voitava tarjota yhdenmukaistetuin edellytyksin. Tiedonannossaan Mobiili-tv:n sisämarkkinoista vahvemmat (3) komissio nimesi DVB-H:n (Digital Video Broadcasting (Handheld)) sopivimmaksi standardiksi Euroopan maanpäällisten mobiilitelevisiopalvelujen tulevan kehityksen kannalta ja ilmoitti aikeestaan sisällyttää kyseinen standardi edellä mainittuun standardiluetteloon,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2007/176/EY liitteenä olevan standardiluettelon VIII luvun 8.3 kohtaan (Digitaalinen radio- ja televisiotoiminta) seuraava standardi:

”Digital Video Broadcasting (Handheld)

DVB-H

ETSI EN 302 304

versio 1.1.1”

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 717/2007 (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  EUVL L 86, 27.3.2007, s. 11.

(3)  KOM(2007) 409 lopullinen, 18.7.2007.


4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä huhtikuuta 2008,

elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskevan vuoden 2008 työohjelman rahoittamisesta

(2008/287/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2) ja erityisesti sen 90 artiklan,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (3) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (4) ja erityisesti sen 51 artiklan sekä 66 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklan mukaisesti tehdään ennen menoihin sitoutumista rahoituspäätös, jossa määritetään talousarviosta rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat.

(2)

Monissa elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinsuojelua käsittelevissä säädöksissä säädetään erilaisista koulutusvälineitä koskevista toimista. Kyseiset toimet on rahoitettava yhteisön talousarviosta. Kyseeseen tulevien toimien rahoituksesta olisi tehtävä yksi ainoa päätös,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Hyväksytään liitteessä oleva työohjelma, joka koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineisiin liittyvien toimien rahoitusta vuonna 2008.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja vastaa työohjelman julkaisemisesta ja toteuttamisesta.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä huhtikuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).

(3)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).

(4)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 180/2008 (EUVL L 56, 29.2.2008, s. 4).


LIITE

Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskeva vuoden 2008 työohjelma

KOULUTUS

1)   Budjettikohdat: 17 04 07 01 ja 17 04 04 01

Oikeusperusta:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, 51 artikla ja 66 artiklan 1 kohdan b alakohta;

neuvoston direktiivi 2000/29/EY, 2 artiklan 1 kohdan i alakohta.

Kyseisistä budjettikohdista rahoitettavan toiminnan tavoitteena on kehittää, järjestää ja toteuttaa kursseja, työpajoja tai seminaareja yhteisössä ja kolmansissa maissa sen varmistamiseksi, että virallista valvontaa suorittavalla henkilöstöllä on riittävä koulutus. Hallituksen virkamiehille, kansallisille viranomaisille ja laboratorioasiantuntijoille annetaan näiden kurssien ja seminaarien avulla tietoa ja koulutusta yhteisön rehu- ja elintarvikelainsäädännöstä sekä valvontavaatimuksista, jotka rehujen ja elintarvikkeiden on täytettävä päästäkseen yhteisön markkinoille.

Komissio osallistuu jäsenvaltioissa järjestettävään virkamiesten koulutukseen siten, että se täydentää kansallista koulutusta koulutustoimilla, joissa perehdytään yhteisön kannalta tärkeisiin näkökohtiin.

Vuoden 2008 koulutustoimissa käsitellään seuraavia aiheita:

HACCP-periaatteiden (Hazard Analysis Critical Control Point) mukaiset elintarvikkeiden ja rehujen valvontamenettelyt; HACCP-järjestelmien toteuttamista koskevissa tarkastuksissa sovellettavat tekniikat,

eläinlääkärintarkastukset ja elintarviketurvallisuuden valvontaan kuuluvat tarkastukset, jotka tehdään rajatarkastusasemilla (lentoasemilla, satamissa sekä maantie- ja rautatieliikenteessä),

elintarvikehygienia ja -valvonta: kala, liha ja maitotuotteet,

tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen,

kasvinsuojeluvalvonta (perunaa koskeva EY:n kasvikaranteenijärjestelmä, EY:n sisäinen kasvikaranteenijärjestelmä, tuontia koskeva EY:n kasvikaranteenijärjestelmä),

kasvinsuojeluaineet (elintarvikkeita ja rehuja koskevat turvallisuusnäkökohdat): arviointi ja rekisteröinti,

eläintaudit ja elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset,

eläinten hyvinvointi: eläinten tainnuttaminen ja lopettaminen teurastamoissa ja taudinvalvontatilanteessa sekä eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana;

elintarvikelainsäädäntö, rehulainsäädäntö, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat säännöt sekä kasvinsuojelusäännöt. (8 800 000 euroa).

Rahoitus: julkisten hankintojen kautta.

Vuoden aikana tehtäviä hankintoja varten on varattu määrärahoja yhteensä 8 800 000 euroa.

Kutakin edellä mainittua teknistä aihepiiriä varten tehdään yksi tai useampi erillinen palveluhankintasopimus. Palveluhankintasopimuksia tehdään arvioiden mukaan noin neljätoista. Koulutuksen organisatorisista ja logistisista seikoista huolehtivat lähinnä ulkoiset sopimuspuolet.

Tavoitteena on käynnistää hankintamenettely mahdollisimman nopeasti (todennäköisesti maalis- ja toukokuun välisenä aikana), jotta sopimukset saadaan tehdyiksi vuonna 2008.

2)   Budjettikohta: 17 01 04 05

Oikeusperusta:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, 66 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Kyseisestä budjettikohdasta rahoitettavan toiminnan tarkoituksena on hankkia palautetta koulutuksesta. Palaute on yksi tärkeimpiä näkökohtia, kun tavoitteena on koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi. Yhtenä osatekijänä on myös raportin laatiminen vuoden 2007 toimista.

Koulutuspalautetta kerätään myös jälkiarvioinnissa. Osallistujista poimitulle otokselle jaetaan koulutustilaisuuden jälkeen lomakkeita tai kyselyjä, joiden avulla mitataan, miten koulutus on vaikuttanut heidän työhönsä.

On myös rahoitettava tietoteknisiä laitteita ja välineitä sekä tiedotusmateriaalia ja informaatio- ja viestintätukea, jotta koulutusohjelmat voidaan järjestää paremmin. (308 000 euroa)

Rahoitus: nykyiset puitesopimukset

Palveluhankintasopimuksia tehdään arvioiden mukaan noin neljä.

Suuntaa-antava aikataulu sopimusten tekoa varten: maalis- ja heinäkuun välillä.

Tiivistelmä

Nro

Nimi

Budjettikohta

Oikeusperusta

Määrä euroina

1

Koulutus: koulutusohjelman toteuttamista koskevat sopimukset ulkopuolisten toimittajien kanssa

17 04 07 01

Asetus (EY) N:o 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY

450 000

2

Koulutus: vuotuinen raportti, jälkiarviointi, tietotekniset laitteet ja välineet, tiedotusmateriaali, informaatio- ja viestintätuki

17 01 04 05

Asetus (EY) N:o 882/2004

308 000

Yhteensä

9 108 000


Oikaisuja

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/28


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 255, 30. syyskuuta 2005 )

Sivulla 24, johdanto-osan 16 kappaleessa, toiseksi viimeisellä rivillä:

Korvataan sana ”harjoittelujakso” sanalla ”sopeutumisaika”.

Sivulla 26, johdanto-osan 32 kappaleessa, neljänneksi viimeisellä rivillä:

Korvataan sanat ”hankittu pätevyys” sanoilla ”suoritetut tutkinnot”.

Sivulla 26, johdanto-osan 39 kappaleessa, viidennellä rivillä:

Korvataan sanat ”ammatillisella jatkokoulutuksella” sanalla ”täydennyskoulutuksella”.

Sivulla 27, johdanto-osan 43 kappaleessa, kuudennella rivillä:

Korvataan sana ”henkisiä” sanalla ”aineettomia”.

Sivulla 27, 2 artiklan 2 kohdassa, toisessa virkkeessä:

Korvataan sanat ”ensimmäisessä tunnustamisessa” sanoilla ”ensimmäistä kertaa tapahtuvassa tunnustamisessa”.

Sivulla 27, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, toisella rivillä:

Lisätään sanan ”ammattitoimintaa” jälkeen sanat ”tai -toimintoja”.

Sivulla 27, 1 kohdan b alakohdassa, toisella rivillä:

Korvataan sanat ”ammattipätevyydestä annettu asiakirja” sanoilla ”muodollisesta pätevyydestä annettu asiakirja”.

Sivulla 27, 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa:

korvataan:

”d)

’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai elintä, jotka jäsenvaltiot ovat valtuuttaneet myöntämään tai ottamaan vastaan tutkintotodistuksia ja muita asiakirjoja tai tietoja, sekä ottamaan vastaan hakemuksia ja tehdä tässä direktiivissä tarkoitettuja päätöksiä;”

seuraavasti:

”d)

’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai elintä, jonka jäsenvaltio on nimenomaisesti valtuuttanut myöntämään tai ottamaan vastaan tutkintotodistuksia ja muita asiakirjoja tai tietoja, sekä ottamaan vastaan hakemuksia ja tekemään tässä direktiivissä tarkoitettuja päätöksiä;”

Sivulla 27, 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, viimeisellä rivillä:

Korvataan sanat ”työelämään tutustumisella” sanalla ”työjaksolla”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, toisella rivillä:

Korvataan sana ”luvallista” sanalla ”laillista”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, neljännellä rivillä:

Korvataan sana ”täydennyskoulutuksineen” sanalla ”lisäopintoineen”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan toisessa alakohdassa, viimeisellä rivillä:

Korvataan sanat ”sovellettavan hyvän ammattitavan” sanoilla ”soveltuvien ammatillisten sääntöjen”.

Sivulla 28, 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan kolmannessa alakohdassa:

Korvataan sanat ”yksityiskohtaisista säännöistä” sanoilla ”soveltamiseen liittyvistä yksityiskohdista”.

Sivulla 28, 3 artiklan 3 kohdassa, neljännellä rivillä:

Korvataan sanat ”kyseiseltä ammattialalta” sanoilla ”kyseisestä ammatista”.

Sivulla 28, 4 artiklan 1 kohdassa:

korvataan:

”1.   Ammattipätevyyden tunnustaminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa edunsaajalle oikeuden ryhtyä harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa samaa ammattia kuin se, johon kyseisellä henkilöllä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin kuin vastaanottavan jäsenvaltion omat kansalaiset.”

seuraavasti:

”1.   Ammattipätevyyden tunnustaminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa antaa etua saavalle henkilölle oikeuden ryhtyä harjoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa sitä ammattia, johon kyseisellä henkilöllä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan, sekä harjoittaa sitä siellä samoin edellytyksin kuin vastaanottavan jäsenvaltion omat kansalaiset.”

Sivulla 28, 5 artiklan 1 kohdan johdantolauseessa:

korvataan:

”1.   Jäsenvaltiot eivät voi mistään ammattipätevyyteen liittyvästä syystä rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta toisessa jäsenvaltiossa,”

seuraavasti:

”1.   Rajoittamatta yhteisön oikeuden erityissäännösten ja tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan soveltamista, jäsenvaltiot eivät voi mistään ammattipätevyyteen liittyvästä syystä rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta toisessa jäsenvaltiossa,”

Sivulla 28, 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, toiseksi viimeisellä ja viimeisellä rivillä:

Poistetaan sanat ”ja jos ammatti on säännelty kyseisessä jäsenvaltiossa”.

Sivulla 29, 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, neljänneksi viimeisellä rivillä:

Korvataan sana ”ammattikoulutus” sanalla ”ammatti”.

Sivulla 29, 5 artiklan 3 kohdassa

korvataan:

”3.   Siinä tapauksessa, että palvelun tarjoaja siirtyy, häneen sovelletaan niitä ammatillisia, lakisääteisiä tai hallinnollisia käytännesääntöjä, jotka koskevat välittömästi ammattipätevyyttä, kuten ammattien määrittelyä, ammattinimikkeiden käyttöä sekä vakavaa ammattivirhettä, joka liittyy välittömästi ja nimenomaisesti kuluttajansuojaan ja turvallisuuteen, sekä kurinpitosäännöksiä, joita vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovelletaan samaa ammattia harjoittaviin palvelun tarjoajiin.”

seuraavasti:

”3.   Siinä tapauksessa, että palvelun tarjoaja siirtyy, häneen sovelletaan niitä luonteeltaan ammatillisia, lakisääteisiä tai hallinnollisia ammatillisia sääntöjä, jotka koskevat välittömästi ammattipätevyyttä, kuten ammattien määrittelyä, ammattinimikkeiden käyttöä sekä vakavaa ammattivirhettä, joka liittyy välittömästi ja nimenomaisesti kuluttajansuojaan ja turvallisuuteen, sekä kurinpitosäännöksiä, joita vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovelletaan samaa ammattia harjoittaviin.”

Sivulla 29, 6 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan alussa:

korvataan:

”a)

ammatillisen järjestön tai elimen myöntämää lupaa tai sen rekisteriin merkitsemistä tai jäsenyyttä.”

seuraavasti:

”a)

ammatillisen järjestön tai elimen myöntämää lupaa taikka ammatillisen järjestön tai elimen rekisteriin merkitsemistä tai sen jäsenyyttä.”

Sivulla 30, 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan toisella ja kolmannella rivillä:

Korvataan sanat ”kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen” sanoilla ”kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen”.

Sivulla 30, 7 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan kuudennella rivillä:

Korvataan sanat ”puuttuvat tiedot ja pätevyyden” sanoilla ”puuttuvat tiedot tai pätevyyden”.

Sivulla 31, 10 artiklan johdantokappaleessa, toisella rivillä:

Korvataan sana ”kuuluu” sanalla ”kuulu”.

Sivulla 31, 10 artiklan a ja b alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöläinen” sanalla ”muuttaja”.

Sivulla 31, 10 artiklan c alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijällä” sanalla ”muuttajalla”.

Sivulla 31, 10 artiklan e ja f alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijä” sanalla ”muuttaja”.

Sivulla 31, 10 artiklan g alakohdassa

Korvataan sana ”siirtotyöntekijät” sanalla ”muuttajat”.

Sivulla 31, 10 artiklan d alakohdassa:

korvataan:

”d)

lääkärit, sairaanhoitajat, hammaslääkärit, eläinlääkärit, kätilöt, proviisorit ja arkkitehdit, joilla on asiakirja muodollisesta erityispätevyydestä, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen ja ainoastaan asiaan kuuluvan erikoisalan tunnustamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 1 kohdan sekä 23 ja 27 artiklan soveltamista”;

seuraavasti:

”d)

lääkärit, sairaanhoitajat, hammaslääkärit, eläinlääkärit, kätilöt, proviisorit ja arkkitehdit, joilla on asiakirja muodollisesta erityispätevyydestä, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen, ainoastaan asiaan kuuluvan erikoisalan tunnustamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 1 kohdan sekä 23 ja 27 artiklan soveltamista;”

Sivulla 31, 10 artiklan e alakohdassa:

korvataan:

”e)

yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat ja erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen, silloin kun …;”

seuraavasti:

”e)

yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat ja erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen, silloin kun …;”

Sivulla 31, 10 artiklan f alakohdassa:

korvataan:

”f)

erikoissairaanhoitajat, joilla ei ole …, tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen;”

seuraavasti:

”f)

erikoissairaanhoitajat, joilla ei ole …, tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen;”

Sivulla 32, 11 artiklan c alakohdan ii alakohdassa:

korvataan:

”ii)

säännellyn ammatin ollessa kyseessä, koulutuksesta, jossa on i alakohdassa mainittua koulutustasoa vastaava liitteessä II oleva erityisrakenne ja joka …”

seuraavasti:

”ii)

säännellyn ammatin ollessa kyseessä, liitteessä II mainitusta koulutuksesta, jossa on i alakohdassa mainittua koulutustasoa vastaava erityisrakenne ja joka …”

Sivulla 32, 11 artiklan d alakohdassa, viidennellä rivillä:

Korvataan sana ”samantasoisessa” sanoilla ”samantasoista koulutusta antavassa”.

Sivulla 32, 11 artiklan e alakohdassa, neljännellä ja viidennellä rivillä:

Korvataan sanat ”samantasoisessa koulutuslaitoksessa” sanoilla ”samantasoista koulutusta antavassa oppilaitoksessa”.

Sivulla 33, 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisella rivillä:

Korvataan sana ”muuttajalle” sanalla ”hakijalle”.

Sivulla 33, 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa:

korvataan:

”Tätä sovelletaan myös … tapauksiin, jos … yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka saadaan liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavan koulutuksen jälkeen, sekä 10 artiklan g alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.”

seuraavasti:

”Tätä sovelletaan myös … tapauksiin, jos … yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat tai erikoissairaanhoitajat, joilla on muodollista erityispätevyyttä osoittava asiakirja, joka edellyttää osallistumista liitteessä V olevassa 5.2.2 kohdassa tarkoitettuun nimikkeeseen johtavaan koulutukseen, sekä 10 artiklan g alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.”

Sivu 33, 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijä” sanalla ”muuttaja”.

Sivulla 33, 14 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa:

korvataan:

”Vastaanottava jäsenvaltio voi 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vaatia sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta, jos siirtotyöntekijä aikoo harjoittaa ammattitoimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysjohtajana, mikä edellyttää tiettyjen voimassa olevien kansallisten sääntöjen tuntemista ja noudattamista, edellyttäen, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pitävät kyseisten sääntöjen tuntemista ja noudattamista asianomaisen toiminnan harjoittamisen edellytyksenä myös omien kansalaistensa kohdalla.”

seuraavasti:

”Vastaanottava jäsenvaltio voi 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vaatia sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta, jos muuttaja aikoo harjoittaa ammattitoimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysjohtajana, mikä edellyttää erityisten voimassa olevien kansallisten sääntöjen tuntemista ja soveltamista, edellyttäen, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pitävät kyseisten sääntöjen tuntemista ja noudattamista asianomaisen toiminnan harjoittamisen edellytyksenä myös omien kansalaistensa kohdalla.”

Sivulla 33, 14 artiklan 4 kohdassa:

Korvataan sana ”siirtotyöntekijän” sanalla ”muuttajan”.

Sivulla 33, 14 artiklan 4 kohdassa:

korvataan:

”… ja jonka kesto tai keskeiset piirteet ovat siirtotyöntekijän suorittamassa koulutuksessa olennaisesti erilaisia kuin vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämässä koulutuksessa.”

seuraavasti:

”… ja jonka kesto tai sisältö on siirtotyöntekijän suorittamassa koulutuksessa olennaisesti erilainen kuin vastaanottavan jäsenvaltion edellyttämässä koulutuksessa.”

Sivulla 34, 15 artiklan 4 kohdassa:

korvataan:

”4.   Edellä olevat 1–3 kohta eivät vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan sellaisen ammattipätevyyden määrittelemiseksi, joka vaaditaan ammatin harjoittamiseen jäsenvaltioiden alueella, eikä niiden ammattikoulutusjärjestelmien sisältöön eikä järjestämiseen.”

seuraavasti:

”4.   Edellä oleva 1–3 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan päättää minkälaisia ammattipätevyyksiä vaaditaan ammattien harjoittamiseen jäsenvaltioiden alueella, eikä niiden ammattikoulutusjärjestelmien sisältöön eikä järjestämiseen.”

Sivulla 34, 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, kolmannella rivillä:

Korvataan sana ”ennalta” sanalla ”aiemmin”.

Sivulla 34, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, kolmannella rivillä:

Korvataan sana ”ennalta” sanalla ”aiemmin”.

Sivulla 36, 22 artiklan b alakohdassa, ensimmäisellä rivillä:

Korvataan sana ”Jatkokoulutuksella” sanalla ”Täydennyskoulutuksella”.

Sivulla 41, 33 artiklan 2 kohdassa, kolmannella rivillä:

Korvataan sana ”etuihin” sanalla ”oikeuksiin”.

Sivulla 46, 43 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, toisella rivillä:

Korvataan sana ”etuihin” sanalla ”oikeuksiin”.

Sivulla 49, 49 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

korvataan:

”… liitteessä VI olevassa 6 kohdassa tarkoitetut arkkitehdin muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka …”

seuraavasti:

”… liitteessä VI tarkoitetut arkkitehdin muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka …”

Sivulla 49, 50 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

korvataan

”1.   Tehdessään päätöstä säännellyn ammatin harjoittamista koskevasta lupahakemuksesta tämän osaston mukaisesti …”

seuraavasti:

”1.   Tehdessään päätöstä säännellyn ammatin harjoittamislupaa koskevasta hakemuksesta tämän osaston mukaisesti …”

Sivulla 50, 53 artiklassa:

korvataan:

”Ammattipätevyyden tunnustamisen edunsaajilla on oltava sellainen kielitaito, jota tarvitaan heidän ammattinsa harjoittamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa.”

seuraavasti:

”Ammattipätevyyden tunnustamisesta etua saavilla henkilöillä on oltava sellainen kielitaito, jota tarvitaan heidän ammattinsa harjoittamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa.”

Sivulla 50, 54 artiklassa:

korvataan:

”Vastaanottavan jäsenvaltion on huolehdittava, että asianomaisille annetaan oikeus käyttää kotijäsenvaltion tutkintonimikettä tai tarvittaessa sen lyhennettä kotijäsenvaltion kielellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 52 artiklan soveltamista. Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että nimikkeen jäljessä on mainittava sen antaneen laitoksen tai tutkintolautakunnan nimi ja osoite. Siinä tapauksessa, että kotijäsenvaltion tutkintonimike voidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sekoittaa nimikkeeseen, joka vastaanottavassa valtiossa edellyttää lisäkoulutusta, jota edunsaaja ei ole suorittanut, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia edunsaajaa käyttämään kotijäsenvaltion tutkintonimikettä sopivassa muodossa, jonka vastaanottava jäsenvaltio määrää.”

seuraavasti:

”Vastaanottavan jäsenvaltion on huolehdittava, että asianomaisille annetaan oikeus käyttää kotijäsenvaltion tutkintonimikettä tai tarvittaessa sen lyhennettä kotijäsenvaltion kielellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 52 artiklan soveltamista. Vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että nimikkeen jäljessä on mainittava sen antaneen laitoksen tai tutkintolautakunnan nimi ja osoite. Siinä tapauksessa, että kotijäsenvaltion tutkintonimike voidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa sekoittaa nimikkeeseen, joka vastaanottavassa valtiossa edellyttää lisäkoulutusta, jota etua saava henkilö ei ole suorittanut, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia etua saavaa henkilöä käyttämään kotijäsenvaltion tutkintonimikettä sopivassa muodossa, jonka vastaanottava jäsenvaltio määrää.”

Sivulla 51, 60 artiklan 1 kohdassa:

korvataan

”1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 20 päivän lokakuuta 2007 jälkeen kahden vuoden välein kertomus käyttöön otetun järjestelmän soveltamisesta. Kyseisessä kertomuksessa on yleisten huomautusten lisäksi oltava tilastollinen yhteenveto tehdyistä päätöksistä ja selvitys tärkeimmistä tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä ongelmista.”

seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 20 päivän lokakuuta 2007 jälkeen kahden vuoden välein kertomus järjestelmän soveltamisesta. Kyseisessä kertomuksessa on yleisten huomioiden lisäksi oltava tilastollinen yhteenveto tehdyistä päätöksistä ja selvitys tärkeimmistä tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä ongelmista.”

Sivulla 55, liitteessä II, otsikossa 1:

korvataan:

”1.

Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus”

seuraavasti:

”1.

Terveydenhuollon avustavan henkilöstön ja lastenhoidon henkilöstön koulutus”.

Sivulta 79 alkaen, liitteessä V:

Sivulla 88, sarakkeessa ”Patologia”, taulukkorivillä ”Ireland”:

korvataan

:

”Morbid anatomy and histopathology”

seuraavasti

:

”Histopathology”

Sivulla 91, sarakkeessa ”Kliininen biologia”, taulukkorivillä ”Ελλάς”:

Poistetaan: ”Χειρουργική Θώρακος”

Sivulla 91, sarakkeessa ”Plastiikkakirurgia”, taulukkorivillä ”Ireland”:

korvataan

:

”Plastic surgery”

seuraavasti

:

”Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”

Sivulla 92, sarakkeessa ”Kliininen mikrobiologia”, taulukkorivillä ”Ελλάς”:

korvataan

:

”1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”

seuraavasti

:

”—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”

Sivulla 93, sarakkeessa ”Thoraxkirurgia”, taulukkorivillä ”Italia”:

korvataan

:

”Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

seuraavasti

:

”—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”

Sivulla 95, sarakkeessa ”Gastroenterologia”, taulukkorivillä ”Belgique/België/Belgien”:

korvataan

:

”Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

seuraavasti

:

”Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”

Sivulla 97, sarakkeessa ”Fysioterapia”, taulukkorivillä ”Portugal”:

korvataan

:

”Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

seuraavasti

:

”—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”

Sivulla 99, sarakkeessa ”Radiologia”, taulukkorivillä ”Ireland”:

korvataan

:

”Radiology (**)”

seuraavasti

:

”Radiology”

Sivulla 99, sarakkeessa ”Radiologia”, taulukkorivillä ”Italia”:

korvataan

:

”Radiologia”

seuraavasti

:

”Radiologia (**)”

Sivulla 101, sarakkeessa ”Terveydenhuolto”, taulukkorivillä ”Κύπρος”:

korvataan

:

”Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

seuraavasti

:

”—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”

Sivulla 108, sarakkeessa ”Tapaturmat”, taulukkorivillä ”Česká republika”

korvataan

:

”Traumatologie

Urgentní medicína”

seuraavasti

:

”—

Traumatologie

Urgentní medicína”

Sivulla 108, sarakkeessa ”Tapaturmat”, taulukkorivillä ”Slovensko”:

korvataan

:

”Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

seuraavasti

:

”—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

Sivulla 115, taulukossa 5.3.2. ”Hammaslääkärin peruskoulutuksesta annettavat asiakirjat”, sarakkeessa ”Koulutuksesta annettava asiakirja”, taulukkorivillä ”Česká republika”

korvataan

:

”… (doktor)”,

seuraavasti

:

”… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”

Sivulla 121, taulukossa 5.4.2 ”Eläinlääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat”, sarakkeessa ”Koulutuksesta annettava asiakirja”, taulukkorivillä ”Deutschland”:

korvataan

:

”… des Dritten Abscnitts …”,

seuraavasti

:

”… des Dritten Abschnitts …”;

Sivulla 128, taulukossa 5.6.2 ”Proviisorin koulutuksesta annettavat asiakirjat”, sarakkeessa ”Asiakirjan antava elin”, taulukkorivillä ”Magyarország”:

korvataan

:

”EG Egyetem”

seuraavasti

:

”Egyetem”

Sivulta 129 alkaen, arkkitehtejä koskevissa taulukoissa:

Sivulla 129, otsikossa

korvataan:

”5.7.1   Direktiivin 46 artiklan 1 kohdan nojalla tunnustettavat arkkitehdin koulutuksesta annetut asiakirjat”

seuraavasti:

”5.7.1   Direktiivin 46 artiklan nojalla tunnustettavat arkkitehdin koulutuksesta annetut asiakirjat”

a)

Sivulla 130, Espanjaa koskevalla taulukkorivillä; viimeisen sarakkeen viitelukuvuosien asettelun korjaus:

”Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Asiakirjan antava elin

Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä todistus

Viitelukuvuosi

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995”

b)

Sivulla 132, Italiaa koskevalla taulukkorivillä; taulukon loppuosassa viimeisen sarakkeen viitelukuvuosien asettelun korjaus

”Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Asiakirjan antava elin

Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä todistus

Viitelukuvuosi

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma ’La Sapienza’

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”

c)

Sivulla 133, Portugalia koskevalla taulukkorivillä; viimeisen sarakkeen viitelukuvuosien asettelun korjaus

”Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Asiakirjan antava elin

Koulutuksesta annettuun asiakirjaan liitettävä todistus

Viitelukuvuosi

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”

Sivulla 135, liitteessä VI, Näitä ammatteja koskevat saavutetut oikeudet:

Poistetaan alaotsikosta numero ”6.”.